Жаңа индустриалдық елдер және олардың әлемдік экономикадағы рөлі

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1 ЖАҢА ИНДУСТРИАЛЫ ЕЛДЕРДІҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯСЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ӘЛЕМДІК ЭКОНОМИКАДАҒЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ. ГЕОГРАФИЯЛЫҚ әлеуеті 1.1 Жаңа индустриалды елдердің қалыптасу тарихиы ... ... ... ... ... ... 1.2Жаңа индустриалды елдер және олардың жіктелуі ... ... ... ... ... ... ..
1.3Жаңа индустриалды елдердің табиғи . ресурстық әлеуеті ... ... ..
2.ЖАҢА ИНДУСТРИАЛЫ ЕЛДЕРГЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ.ГЕОГРАФИЯЛЫҚ СИПАТТАМА
2.1 Азияның жаңа индустриалы елдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 2.2Латын .Америкасының жаңа индустриалы елдері ... ... ... ... ... ... ... .
2.3 Жаңа индустриалы елдерге салыстырмалы сипаттама ... ... ... ... ... 2.4Туристік индустрияның жаңа индустриалы елдер экономикасында алатын орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3 МЕКТЕП ГЕОГРАФИЯСЫНДА ЖАҢА ИНДУСТРИАЛЫ
ЕЛДЕРДІ ОҚЫТУ 3.1 География сабақтарында жаңа индустрия елдерін оқытудың тиімді әдіс . тәсілдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3.2 Сыныптан тыс жұмыстар барысында жаңа индустриялы елдері материалдарын қолдану мүмкіндіктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..

ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Әлемдік өнеркәсіптің даму барысында жалпы елдер тобынан Жаңа индустриалы елдер тобы айрықша көрініс тапты. Жаңа индустриалы елдер (ЖИЕ) – соңғы он жылдықта әлеуметтік- экономикалық көрсеткіштер бойынша сапалы да қарқынды секіріс жасаған елдер тобы.
«Әлемдік шаруашылықтағы жаңа индустриялы елдер» тақырыбы біздің дипломдық жұмысымыздың зерттеу нысаны болып табылады.
Дипломдық жұмыс тақырыбы келесі себептер бойынша өзекті: біріншіден, бірінші толқынның жаңа индустриялы елдері қазіргі кезде әлеуметтік-экономикалық дамудың ең жоғарғы кезеңінде тұр. Екіншіден, басқа жаңа индустриялы елдер саясатының қуып жету қыры әрқашан әлемдік шаруашылықтың ғаламдану үрдісін күшейтіп отырады.Үшіншіден, жаңа индустриялы елдердегі трансұлттық компаниялар ғылыми-құрастыру саласы мен автокөлік өндіру саласында әлем бойынша ең ірі компаниялар болып табылады. Міне осы басты мәселелерді талдап көрсету бұл тақырыптың өзектілігін көрсетеді.
Жұмыстың мақсаты – жаңа индустриялы елдер құрылымын оқып үйрену, күшті экономикалық алға жылжуларға алып келгкен жаңа индустриялы елдерге тән экономикалық үрдістерді қарастыру, оларға сипаттама беру.
Дипломдық жұмыс міндеттері:
1) Әлемдік шаруашылықтағы жаңа индустриялы елдерді топтарға жіктеу және осы елдердің экономикасының құрылуына жалпы сипаттама беру;
2) Әлемдік экономикадағы жаңа индустриялы елдердің қазіргі орнын қарастыру;
3) Жаңа индустриялы елдердің Шығысазиялық және латынамерикалық моделін қарастыру;
4) Жаңа индустриялы елдердің Шығысазиялық және латынамерикалық моделін салыстыру және сараптау.
Дипломдық жұмыс пәні болып жаңа индустриялы елдердің интенсивті экономикалық дамуы мен олардың әлемдегі саяси-экономикалық ықпалының өсуі табылады.
Дипломдық жұмыс объектісі – жаңа индустриялы елдер.
Дипломдық жұмыс негізіне әлемдік экономика, жоспарлау мен болжамдау, статистикалық сараптау және тағы да басқа салалар төңірегіндегі атақты шетелдік және отандық ғалымдардың еңбектері салынды. Жұмыстың ақпараттық базасы болып соңғы 3 жыл ішіндегі экономикалық, географиялық нңбектер, газет-журналдардардағы мақалалар табылады. Сонымен қатар, зерттеу барысында статистикалық мәліметтерді қолдануда ғаламтор көздері пайдаланылды.
Жұмыстың құрылымы 3 тараудан және оның бөлімдерінен,қорытынды, пайдаланған әдебиеттер мен қосымшалардан тұрады.
1. Каймулдинова К.Д. Қазіргі дүние географиясы: Оқулық.-Алматы: 2011ж.
2. Алдонин Е.Ф. Мировая экономика. – М.: Юристъ, 2006. – 322 с.
3. Алисов Н.В., Хорев Б.С. Экономическая и социальная география мира (общий обзор): учебник. – М.: Гардарики, 2003. – 704 с.
4. Максаковский.В.П Новое в мире: Цифры и факты дополнительные главы к учебнику «Экономическая и социальная география мира» 10- класс «Дрофа» 2003г
5.Түсіпбекова.С, Мылқайдарова.А «Қазіргі дүние географиясы»
6.Дидактикалық материалдар.Алматы «Мектеп» 2008ж
7. . Богомолов О.Т. Мировая экономика в век глобализации: Учебник – М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2007. — 359 с.
8. Боброва В.В., Ю.И.Кальвина, Мировая экономика:Учебное пособие. - Оренбург: ГОУ ОГУ, 2004. - 208 с.
9.Гуреева И. П. - «Мировая экономика: учебник для студентов, обучающихся по специальности «мировая экономика» М.: Омега – Л, 2007. – 394 с.
10.Диденко Н. И., Международная экономика Ростов-н-Д.: Феникс, 2007. - 784 с.
11.Диденко Н. И., Мировая экономика: методы анализа экономических процессов.Учебное пособие, М: Высшая школа, 2008. - 782 с.
12. Кудров В.М. Мировая экономика: социально-экономические модели развития.Учебное пособие, М: Магистр, 2009. - 399 с.
13.Ломакин В. К. «Мировая экономика» - учебник для ВУЗов- 2 издание, перераб. И доп. – М.: Юнити – Дата, 2004 – 735 с.
14.Мартин Г. П, Шуман Х. Западная глобализация: атака на процветание и демократию/ Пер с нем. – М.: - Издательский дом «Альпина», 2001. – 305 с.
15.Мировая экономическая статистика [Электрон. ресурс]: Экономическая статистика стран мира на 2011 год. С.: http://www.infoplease.com/ipa/A0874911.html/, 2010. Режим доступа:World Wide Web.
16.Мировой валютный фонд [Электрон. ресурс]: валютная статистика стран мира. С.: http://www.theworldeconomy.org/, 2010. Режим доступа:World Wide Web.
17.Погорельский А. И.– «Экономика зарубежных стран» М: Высшая школа, 2006. - 432 с.
18.Показатели экономического развития Сингапура [Электрон. ресурс]: Министерство финансов Сингапура. С.: http://www.mas.gov.sg/, 2010. Режим доступа:World Wide Web.
19.Потапов М.А., А.И Салицкий, Шахматов А.В. Экономика современной Азии М.: Международные отношения, 2008. - 272 с.
20. Романова З. А. «Латинская Америка: региональная интеграция на новом витке развития», МЭиМО, 2005 № 10.
21.Син Хён Хвак. Южная Корея: нелегкий путь к процветанию // Проблемы Дальнего Востока. 2005. №5. С. 19.
22.Статистический сборник «Бизнес в 2007 году. Как проводить реформы» . – М.: Юнити – Дата, 2008 – 165 с.
23.Страны и регионы. 2006. Статистический справочник всемирного банка/ Пер. с англ. – М.: Издательство «Весь мир», 2007. – 240 с.
24.Филиппова И. А. Мировая экономика и международный бизнес: Учебное пособие.- Ульяновск: УлГТУ, 2008. - 168 с.
25.Черников Г. П., Черникова Д.А. – «Мировая экономика» М: Магистр, 2007. - 355 с.
26.Шин И.А. Феномен НИС: соотношение экономики и политики // Полис. 2006. №1. С. 31.
27.Максаковский В.П. Географическая картина мира. Кн.1 4-е изд., испр. и доп. - М.: Дрофа,2008. - 495 с.
28.Мироненко Н.С. Введение в географию мирового хозяйства: Международное разделение труда: учебное пособие для студентов вузов. – М.: Аспект Пресс, 2006. – 239 с.
29.Портер М. Конкуренция. – М.: Вильямс, 2005. – 608 с.
30. http://www.unctad.org/ - ЮНКТАД сайты
31.http://www.wto.org/ - Дүниежүзілік сауда ұйымының ресми сайты
32.http://www.weforum.org/ - Дүниежүзілік экономикалық форумның ресми сайты
33.http://trade.gov.kz/ - Қазақстан Республикасының сауда саясаты туралы мәліметтер
34.http://intereconomy.ru/ - Әлемдік экономика туралы сайт
35.http://unwto.org/ - Дүниежүзілік туристік ұйым сайты
        
        Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Абай атындағы Қазақ ұлттық педагогикалық
университеті
Булбулбаева Гульсина
Диплом жұмысы
050116- «География»
Алматы 2012
Қазақстан Республикасының білім және ... ... ... ... ... педагогикалық
университеті
Диплом жұмысы
Тақырыбы: «Жаңа индустриалдық елдер және олардың әлемдік ... ... ... ... 4 курс ... Гульсина
Қорғауға жіберілді ... ... ... ... ... ... меңгерушісі:
__________ К.Д. Каймулдинова
Алматы 2012
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ……………………………………………………………………..
1 1 ЖАҢА ... ... ДАМУ ... ЖӘНЕ ... ЭКОНОМИКАДАҒЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ- ГЕОГРАФИЯЛЫҚ әлеуеті
1.1 Жаңа индустриалды елдердің қалыптасу
тарихиы........................ ... ... ... ... ... ..........................
1.3Жаңа индустриалды елдердің табиғи – ресурстық әлеуеті..........
2.ЖАҢА ИНДУСТРИАЛЫ ЕЛДЕРГЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ-ГЕОГРАФИЯЛЫҚ СИПАТТАМА
2.1 ... жаңа ... ... ... жаңа ... елдері .............................
2.3 Жаңа индустриалы елдерге салыстырмалы сипаттама ...................
2.4Туристік индустрияның жаңа ... ... ... ... ... ... ЖАҢА ИНДУСТРИАЛЫ
ЕЛДЕРДІ ОҚЫТУ
3.1 География сабақтарында жаңа
индустрия елдерін оқытудың тиімді әдіс – тәсілдері
............................................................................
................ 3.2 ... тыс ... жаңа ... ... материалдарын қолдану мүмкіндіктері
..................................................
ҚОРЫТЫНДЫ
............................................................................
..............
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ..........................................
ҚОСЫМШАЛАР
............................................................................
.........
КІРІСПЕ
Әлемдік өнеркәсіптің даму ... ... ... ... ... ... тобы айрықша көрініс тапты. Жаңа индустриалы елдер (ЖИЕ)
– соңғы он жылдықта әлеуметтік- экономикалық көрсеткіштер бойынша сапалы да
қарқынды ... ... ... ... ... жаңа ... ... тақырыбы біздің
дипломдық жұмысымыздың зерттеу нысаны болып табылады.
Дипломдық жұмыс ... ... ... бойынша өзекті: біріншіден,
бірінші ... жаңа ... ... ... ... ... ... ең жоғарғы кезеңінде тұр. Екіншіден, басқа жаңа
индустриялы елдер ... қуып жету қыры ... ... ... ... күшейтіп отырады.Үшіншіден, жаңа индустриялы елдердегі
трансұлттық компаниялар ғылыми-құрастыру саласы мен ... ... әлем ... ең ірі ... ... ... Міне осы ... талдап көрсету бұл тақырыптың өзектілігін көрсетеді.
Жұмыстың мақсаты – жаңа индустриялы елдер құрылымын оқып үйрену, күшті
экономикалық алға ... алып ... жаңа ... ... тән
экономикалық үрдістерді қарастыру, оларға сипаттама беру.
Дипломдық жұмыс міндеттері:
1) Әлемдік шаруашылықтағы жаңа ... ... ... ... және
осы елдердің экономикасының құрылуына жалпы сипаттама беру;
2) Әлемдік ... жаңа ... ... қазіргі орнын
қарастыру;
3) Жаңа индустриялы елдердің Шығысазиялық және латынамерикалық моделін
қарастыру;
4) Жаңа индустриялы елдердің Шығысазиялық және ... ... және ... ... пәні болып жаңа индустриялы елдердің интенсивті
экономикалық дамуы мен олардың ... ... ... ... ... ... – жаңа ... елдер.
Дипломдық жұмыс негізіне әлемдік экономика, жоспарлау мен болжамдау,
статистикалық сараптау және тағы да басқа ... ... ... және ... ғалымдардың еңбектері салынды. Жұмыстың ... ... ... 3 жыл ... экономикалық, географиялық нңбектер,
газет-журналдардардағы мақалалар табылады. Сонымен қатар, зерттеу барысында
статистикалық ... ... ... ... пайдаланылды.
Жұмыстың құрылымы 3 тараудан және оның ... ... мен ... тұрады.
1
2 1 ЖАҢА ИНДУСТРИАЛЫ ЕЛДЕРДІҢ ДАМУ ТЕНДЕНЦИЯСЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫҢ ӘЛЕМДІК
ЭКОНОМИКАДАҒЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ- ГЕОГРАФИЯЛЫҚ ... Жаңа ... ... тарихи қалыптасуы
Жаңа индустриалы елдер (ЖИЕ) – соңғы он жылдықта әлеуеті әлеуметтік-
экономикалық көрсеткіштер ... ... да ... ... ... ... Бұл елдер экономикасы қысқа мерзім ішінде артта ... ... ... ... ... ... өнеркәсіптің даму барысында жалпы елдер
тобынан Жаңа индустриалы елдер тобы айрықша ... ... XX ... 70-
80 жылдары шаруашылық дамудың жоғарғы қарқыны тән болды. Олар ... ... осы ... ... жоғары болды . Осыған сәйкес жаңа
индустриалы елдерді мыны топтардың ешқайсысына ... ... ... ... ... ... Олар әлемдік шаруашылықта ерекше орын
алып, өзіндік жаңа топ яғни Жаңа индустриалы ... ... ... ... тән ... ... ... (Сурет 1
қараңыз):
1. Экономикалық дамудың жоғары қарқыны;
2. Өңдеуші өнеркәісіптің жетекші саласының болуы;
3. Жоғары технологияларды пайдалану;
4. Импорт ... ... ... ... ... ... экономика (Азия елдері);
6. Ұлттық экономиканың ашықтығы;
7. Ғылымға негізделген және тұтыну өнімдерін өндіру;
8. Аймақтық интеграцияның дамуы;
9. Ұлтаралық бірлестіктер тактикасын құру.
Сурет 1. Жаңа ... ... тән ... ... ... ... ... ерекшеліктері
Дамушы елдердің жалпы қабылданған ... және ... ... ... елдерді 3 топқа бөлуге болады.
• Даму деңгейі төмен елдер.
• Даму деңгейі орташа елдер.
• Экономикалық дамуға қолайлы жағдай бар елдер, олар жаңа ... ... ... ... да ... ... нақты шекара қойып, оларда топтарға
жіктеу қиын мәселе. Себебі әр ел ... ... ие. ... ... ... Оңтүстік-Шығыс Азияның бірқатар елдері : Тайвань,
Гонконг(Сянган),Оңтүстік Корея, Сингапур, ... ... ...... Бразилия, Аргентина және араб жаңа индустриялы
елдері жатады (Сурет 2).
Кесте 1. Жаңа индустриалы елдер
|Жаңа индустриалы ... ... жаңа ... ... ... ... жаңа индустриалы |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Корея | ... | ... 2. Жаңа ... ... ... ... елдердің біріші легіне жататын Корея Республикасы,
Сингапур және шартты түрде Қытайдың бөліктері деп ... ... ... өздерінін экономикалық көрсеткіштері бойынша және ... орны ... ... елдер» ұғымына сәйкес келеді. Бұл
аумақта дүние жүзі ... бар ... 1,3%-ы ғана ... ... ЖІӨ ... 3,3%-ы ... Бұл ... мен аумақтар кейбір
әлеуметтік-демографиялық көрсеткіштермен көзге ... ... ... ... ... өлімінің ең төмен көрсеткіші (1,7%) байқалады, бұл
тұрғыда Сингапур әлем ... ... (2,2%) тұр. ... өмір ... ... ... (83 жас), Сингапур (81 жас), Корея ... жас) мен ... (79 жас) ... дамыған елдермен қатар тұрады. Сянган
мен Сингапур халқы түгелімен қала тұрғындары болып табылады, бұл ... ... ... тән. ... ... ЖІӨ ... басқа
салалармен салыстырғанда өнеркәсіп үлесі (40,4%) ... ... Бұл ... ... кеме ... ... көзге түседі, оның үлесіне әлемдік
кеме өндірісі нарығының 45%-ы ... ... ... «қақпасы» қызметін
атқарып отырған Сянганда қызмет көрсету саласы айқын басымдылыққа (ЖІӨ-нің
88,6%-ы) ие. Сянганда 1891 жылы ... ... ... ... ... ... 5-орын алатын Гонконг қор биржасының дүние жүзілік деңгейде
айрықша орны бар. ... ... ... ... ... ... ... басты айырмашылығы – барлық салада ... ... ... ... ... ... ... Жер шары халқының 17%-ы ғана тұрады,
соған қарамастан бұл елдің тұрғындары қазіргі дүниенің экономикалық және
ғылыми-техникалық ... ... ... ... ... ... ... үшінші легі ... ... ... ... ... мен ... ... жұмыс күші есебінен экономиканың, әсіресе өнеркәсіптің
жоғары қарқынмен дамуы тән болды. Ғалымдар ... ... ... жаңа ... елдердің барлығына тән ортақ белгі ... Бұл ... өте ... ... ішінде әлеуметтік-экономикалық
көрсеткіштері бойынша сапалық секіріске қол жеткізді.
Дамыған елдер басшыларының Торонтодағы бас қосу жиналысында (1988 ... ... ... ... ... өзі ... ... айқындамайды деп
ескерілген болатын. Себебі алғашында азия «айдаһарлары» (Оңтүстік Корея,
Тайвань, Гонконг, Сингапур) туралы ... ... Жаңа ... ... ... ... бөліп қана емес, ал әлемдік экономикадағы бүкіл
жүйені қамти отырып қолдану ұсынылған болатын.
Отыз жылдардың барысында ... жж.) ... ... ... қарқыны жылына 5%-дан асты. Сол уақыттары Еуропа елдерінде бұл
көрсеткіш жылына — 2% ... Осы ... ... өсу ... ... 8,7%, ... Кореяда— 8%, Сингапурда—8%, Малайзияда—9%-дан
асқан.
.Жаңа индустриялы елдердегі экономикалық өсудың ... ... ... абсалюттік көлем мен оның жан басына шаққандағы ... ... ... ... жаңа ... ... бостандық алған елдердің
жалпы тобынан ерекшеленеді (Кесте 1 ... 2. Жаңа ... ... жалпы ішкі өнімі, 2010 ж.
|№ |Мемлекеттер |ЖІӨ, млрд |Жан ... |
| | | ... |
| | | ... ... |
|1 ... |1,191 ... |10 186 |
|2 ... |308,8 ... |12 700 |
|3 ... |1,616 ... |8 600 |
|4 ... ... |1,457 ... |27 790 |
|5 |Сингапур |161 ,947 ... |51 649 |
|6 ... |254,2 млн. |37 400 |
|7 ... |548,754 ... |14,838 ... ... ... ішкі өнім мен оның жан басына шаққандағы мөлшерін
елдер бойынша сараптайтын болсақ ЖІӨ бойынша ... ... ... ... орындарда болса, ЖІӨ-нің жан басына шаққандағы мөлшері
бойынша Ерекше орын ... мен ... ... ... ... пен ... өсу шарттарында 3 онжылдықтың ішінде Сингапур
кішігірім портты елден дамушы бай елге айналды. ... даму ... ... ... ... ... экономикалық үлгі» қалыптаса бастады.
Онда шаруашылық дамуының жетекші саласы болып өңдеуші сала ... ... ... ... ебектің жоғары өнімділігі және өндірістің
салыстырмалы аз шығыны тән.[2]
Елдерді топтастыруда пайдаланылатын ... ... ... – адам ... дамуының индексі (АӘДИ). АӘДИ – үш құрамбөліктен
тұратын кешенді көрсеткіш, оған табыс, тұрғын халықтың ... мен ... ... ... ЖІӨ ... ... ... даму деңгейі
туралы нақты мәлімет бере алады. БҰҰ мәліметтері бойынша 2010 жылдағы жаңа
индустриалды елдердің АӘДИ көрсеткіштері бойынша ... ... ... 3. Жаңа ... ... адам әлеуеті дамуының индексі
көрсеткіштері, БҰҰ 2010 ж. деректері
|Орны |Ел ... ... ... ... |0.877 ... ... |0.862 ... ... |0.846 ... |Чили |0.783 ... ... |0.750 ... ... |0.744 ... ... |0.654 ... ... ... жүзі бойынша жаңа индустриалды елдер ішінен 12
орында Корея Республикасы ғана ... Онан ... 30 ... ... мен ... ... көре аламыз.
Жаңа индустриялы елдер экономикасының заманауи құрылымының ... ... ... зор ... ... ... ... арасынан
тікелей инвестиция көлемі бойынша басты инвесторлар болып АҚШ пен Жапония
табылады. 20-шы жылдың ... ... ... бағытталған қаржылық
салымдардың 40%-ы жаңа индустриялы елдерге тиесілі болды. Бұл көптеген
себептер мен ... ... Ең ... жаңа ... ... кезден-ақ нарықтық қайта құру жолын таңдап алды. Жаңа ... ... ... ... ... үлгідегі елдер
топтарында) айтарлықтай көп ... ... ... ... күші, едәуір
дамыған ішкі нарығы бар елдер құрайды. Нәтижесінде жаңа индустриалы ... ... ... қана емес ... да ... тудырады.
70-80-ші жылдары Оңтүстік-Шығыс Азия елдерінде «коммунистік ... ... ... және ... ... көрсетілді. Ұлы сауда жолдарының
қиылысында орналасқан бұл елдердің географиялық орны да көп ... ... 80-ші ... бастап жаңа индустриялы елдердің әлемдік сауда
айналысы мен ... ... ... ... ... арта ... ... біршама дамығандары Азия-Тынықмұхиттық аймақта ірі
серіктес бола ... Жаңа ... ... ... ең алдымен «айдаһар»
елдер ... ... осы ... экономикалық саясаттың ортақ
белгілеріне мыналар жатады:
• Экономиканы дамытуды ұзақ мерзімді жоспарлау;
• Ашық нарық пен жеке ... ... ... ... ... ... ... тікелей және жанама араласуын ұтымды
пайдалану.
Жедел қарқынмен даму Үндістанда, Қытайда, Түркияда, ... ... ... өнім құрылымында ғылымды қажетсінетін өнімдер
үлкен орын ... ... ... ... бәсекелестік қабілетке жаңа
индустриялы елдердің өңдеуші өнеркәсібінің өнімдері ие. Олар ... ... ... ... ЭВМ, компьютерлер, автокөліктер және басқа да
технология өнімдері болып табылады.
Жаңа ... ... ... ... аймақтық
және ғаламдық ерекшеліктерін талдай отырып, бұл ... ... ... тән ... ... ... атап өткен жөн: өндіріс пен капитал
концентрациясы, өнеркәсіптік және банк капиталының ... ... ... болуы.
Жаңа индустриялы елдер халықаралық еңбек бөлінісінде алдыңғы орындарға
ие. Едәуір жақсы көрініс тапқан 2 негізгі ... Ішкі ... ... ... және ... ... инвестициялардың бір-бірімен тығыз қатынасы арқылы тұрақты
даму;
• Өзінің нақты экономикалық тұлғасы бар, ірі ... ... ... елдермен белсенді интеграция.
Әлемдік нарықта жаңа индустриалы елдер өндіретін өнімдері жеткілікті
жоғары бәсекелестік қабілеттікке ие. ... ... ... ... ... ... қолдану, ҒТР жетістіктері, өндірісті
ұйымдастырудың заманауи әдістерін қолдану ... қол ... ... ... ... ... әлі де шешімін тапқан жоқ, әсіресе латынамерикалық
үлгі бойынша дамып келе жатқан жаңа индустриалы елдерде бұл ... ... ... ... ... және олардың жіктелуі
Әлемдік экономикада жаңа индустриалды елдердің орнын анықтауда, ... ... ... ... ... Бұл жіктеуді арқылы, жаңа
индустриалы елдердің әлемдік экономикада алатын орынын айқындауға болады.
Біздің ойымызша осындай ... А. И. ... ... ... ... ... «Үлкен жетілік» елдері.
2. Дамыған капиталистік елдер.
3. Жаңа индустриялы елдер.
4. Орталық және Шығыс Еуропа елдері..
5. Ресей Федерациясы және ... КСРО ... ... ... ... мен ... мемлекеттер.
9. Классикалық дамып жатқан елдер.
10.Дамуы төмен елдер.
Бұл жіктеуде жаңа индустриалды елдер ... ... тұр. ... ... ... ... кейбір елдерін (Малайзия,
Индонезия, Таиланд, ... және ... ... ... ... ... Аргенина және Чили) жатқызуға болады. Бір кездері бұл
елдер ауыл ... ... ... басым және өнеркәсіптің өндіруші
саласы басым экономикасы төмен ... ... ел ... ... ... ... ... әлемдік шаруашылықтағы маңызды ерекше болып отыр.
Жаңа индустриалы елдер экономикасының дамуы 70-ші ... ... ... ... ... ... стратегиясы капитализмнің
батыстық үлгісін ... ... Жаңа ... елдер жоғары деңгейде
халықаралық саудаға бағытталған. Қазіргі кезде оларға ... ... ... шаруашылықтардың дамуы тән. Қол жеткізілген экономикалық
жетістіктерге қарамастан жаңа индустралы елдер дамушы елдерден асып кете
алмады. Сондықтан ... ... ... ... ... ... ... отырып, автордың Қытайды жеке топқа жатқызуын да айтып өткеніміз
жөн. ... бұл ... ... кәсіпкерлік элементтері бар, бірақ
коммунистік партия басшылығындағы экономиканың ... ... бар ... ... ... ... ... орынға ие.
Жаңа индустриалық елдердің екі негізгі даму ... ... үлгі ... ... ... ... ... нарыққа бағыттау
негізінде дамумен ерекшеленеді;
-Латынамерикалық үлгі ұлттық экономиканы импорт алмастырушы бағытта
дамумен сипатталады.[4]
1.3Жаңа индустриалды ... ... ... ... ... Америадағы ең үлкен мемлекет және континенттің жарты
бөлігін алып жатыр.Бразилия өндірістік ... мына ... ... тас ... ... рудасы, марганец, вольфрам, боксид, қорғасын,
олово, алтын, ... ... ... ... уран, апатит, фосфорит, ас
тұзы, тау хрустальі.т.б.Бразилия мемлекеті интенсивті жолмен дамитын бестік
құрамына кіреді. Бразилия ... тау – кен ... ... ... ... ... ... Австрия, Франция, Бельгия,
мемлекеттерінің компаниялары айналысуда.Бразилия темір кен ... ... ең ... ... ... ... ... орнысаналады. 2011 жылы мәлімет бойынша Бразилияда 768,71 млн
баррель мұнай өндірілген(1 баррель=158,6 ... ... ... ... ... өзінің мұнайының көбін (90%- ын) теңізде орналасқан
мұнай платформалары арқылы өндіреді. Бразилия ... 133 ... ... оның ішінде 47 платформа қозғалмайтын ал, 86
платформа қозғалмалы ... ... ... 1986 ... бастап
Бразилия мұнай компаниясы “Petrobras” мұнай өндірумен айналысып келді. Бұл
компания Сержит штатының жағалауында мұнай өндірді. ... ... ... және ... технологиялары жыл өткен сайын өзгере отырып теңіз
түбінен алатын мұнай тереңдіктері тереңдей берді. Бұл ... 1977 ... ... 124 м тереңдік қана болса, 2003 жылы бұл көрсеткіш 1886 м.ді
құраған. ... ... ... ... ... бұл ... ... Petrobras ” мұнай компаниясының барлау ... ... 7000 м ... ... қоры ... Бұл ... ала есептеу
бойынша егер Бразилия осы тереңдіктегі ... ... ... ... ... ... серпіліс беріп, өзінің стратегиялық ... және ... жол ... еді.
“Petrobras” мұнай компаниясының мәлімдеуі бойынша Санта – ... ...... ... ... ... табылған мұнай
көлемі туралы дәл мәлімет жоқ.Ал Эспериту- Санту, Рио-де- Жанеиро,және Сан-
Пауло штаттарының жағалауларындағы мұнай қоры 64 млрд ... ... ... ... Рио –де- Жанейро штатының жағалауынан мұнай өндірілуде бұл
жердің мұнай қоры 14 млрд ... ... ... Осы ... ... алнады , соның бірі жағармай. Бразилияда жағармайдың 60%- дан
астамын жеңіл ... ... ... көбінесе ауылшаруашылық
секторында, үлкен ... ... және ... ... қолданады. Бұл
салалардың Бразилия экономикасына тигізетін ... мол. ... ... ең ірі мұнай компаниясы туралы мәлімет беріп кетуім керек.
“Petrobras”
“Petroleo ... S.A” ... – газ ... ... – газ ... ... компания болып табылады. Petrobras мұнай компаниясының
басқару пакет акциясы Бразилия үкіметіне қарайды.
Petrobras мұнай компаниясы 1953 жылы ... ... ... ... ... ... ... мұнаймен табиғи газды
барлау мен өндіру осы Petrobras компаниясының құзырында болған.
Petrobras компаниясының арқасында Бразилия 1997 жылы ... 1 ... ... 16 ... ... ... 2010 жылғы мәлімет бойынша
Petrobras компаниясының мұнай мен газ қоры 16 млрд ... ... ... 64 ... кен орны тйесілі, соның 42- сі офшорлы ... ... ... компаниясының қарамағына 14194 мұнай скважнасы, соның
ішінде 1258-і офшорлы және 132 ... ... 86- сы ... 46-сы ... ... ... 16 ... өңдеу зауыты күніне 2 млн
мұнай өнімдерін өңдейді. Компания мұнай өндіріп оны өңдеумен ғана айналысып
қоймай, ... және жаңа ... ... ... қолдану)
Petrobras компаниясы қарамағына ұзындығы 29389 км. болатын құбыр
жолы кіреді.Сонымен қатар 291 ... ... ... 52- сі ... штаб ... Рио- де- Жанейро штатындағы Мака ... ... 2010 ... мәліметі.
Таза кіріс-21300 млрд долл
Таза табыс- 3500 млрд долл[5]
Корея Республикасы пайдалы қазбаларға өте ... ... ... ... ... ... ... Республикасындағы пайдалы
қазбалар мыналар: тас көмір, вольфрам, графит, молибден, ... ... ... тас ... ... 1,7 млрд ... ... отыр. Бұл
көрсеткіш Самчхок- Чонсон бассейініндегі антрацит ... ... ... ... ең ірі кен орны Янъян, ол мемлекеттің солтүстік шығысында
орналасқан. Темір кені ... жер ... ... ... ... өндіріледі.Темір кенінің құрамындағы темір үлесі 40-65%ды құрайды.
Бұл жерде темір рудасынан басқа полиметалл ... ... ... ... марганец (Понхва), никель
(Намвон,Чхонджу), вольфрам(Йонваль),молибден(Чансу, ... ... ... ... ... және ... өндіріледі. Олардың кен орындары
Чхонджу,Чхонян. Корея Республикасында сонымен ... ... ең ... кен орны ... ... . ... ... ізвест, каолин, тальк кен
орындары барлануда. Бұл жерде атомдық энергетика және әскери ... ... тори ... табылған.Мемлекетте энергетикалық
ресурстар көлемі аз, олар: комір қоры, уран және су ресурстары жатады.Корея
Республикасының ең ірі ... ... ... саналады: Ханган, Кымган,
Нактоган. Осы ... ... ... ірі ... бірі Пусан порты
орналасқан. Корея Республикасы жер көлемінің 17%-ы ауыл ... ... ... ... ... ... жылдардағы соғыс кезінде
жойылып қайтадан қалпына келтірілуде. Сондықтан орман ағаштарының 70% -ы 30
жастан аспаған, бұл ... ... ... қолданысқа ие бола
алмайды.Сондықтан Корея Республикасы ағаштарды шет елдерден ... ... ... ... юаму ... ... ... туындауда,олар: үлкен қалалардағы ауаның ластануы, өзен- көлдер
т.б.
Малайзия мемлекетінің ... ... 80 ... ... кезінде
Калимантан аралының шығыс аймақтарынан көмір және оның мол ... ... ... ... Малайзия айтарлықтай отын
энергетикасымен көзге түсе алмайды. 1960 жылғы ... ... ... ... ... ... ... қорлары табылды, бұл Малайзия
мемлекетінің жер қойнауының ... ... ... есе көп. Сол
жылдары барлау барысында табиғи газ қорлары табылып ...... ... ...... ... ... ретінде және энергия
саласында өзіндік орнын таба білді.80- ші жылдары Малайзия мемлекеті мұнай
қоры ... ... ... 2- ші орынға ие болды және ... 1-ші ... ... ... Азия мемлекеттері арасында табиғи газ
қоры жағынан 1- ші орынға ие болды. ... ... ... және ... газ қоры көп. ... ... ... шоғырланған
Малайзия отын – энергетикасының 90%-дан астамы теңіз түбінде орналасқан.
Малайзияда 50- ден ... ... және ... газ кен ... ... 25- ке ... ... шығыс жағалауында Келантан, Тренгаун
штаттарында ал, Сабаха және Саравака штаттарында 20-дан ... ... ... бұл ... пайдары қазбалары әлеуетінің
экономикада алатын орны өте үлкен.Себебі пайдалы қазбалардың ... ... зор. ... ... ... ... СИПАТТАМА
2.1 Азияның жаңа индустриалы елдері
Дамушы елдер әлемі ХХ ғасыр басында көптеген ... ... өсу ... дами ... ... ... саяси
құрылымдар өзгерді. Қоғамның жаңа моделі қалыптасты. Алғашқы ... ... ... ... кейбір елдерінде ғана дами бастаған еді.
Оларды ... ... деп ... Нәтижесінде мұндай өзгерістер ... ... ... таба ... ... ... ... басқада елдерінде жүре бастады. Қазір бұл елдерге «жаңа индустриалы
елдер» термині қолданылуда, ал алғашқы «айдаһар» ... ... ... ... ... деп атала бастады.
Осы топтын мысалында біз жаңа индустриалы ... ... ... Корея Республикасы,Тайвань, Сингапур және Гонконг (Сянган) жатады.
Корея Республикасы – ЖИЕ ... ең ... ... жоғары қарқынмен
сипатталады. Экономиакалық өсу жылына ... ... ... ... ауыл ... ғана ... ... қалған елден дамушы елге
айналды. Енді жерге Корея ... ... ... Республикасының Туы мен Елтаңбасы
Жерінің ауданы - 99,6 мың км2.
1 Халқы - 48,6 млн. адам.
2 Астанасы – Сеул.
3 ... ...... ... – президент.
Заң шығарушы органы – парламент.
Мемлекеттік тілі – корей тілі.
Ұлттық валютасы – вона
Табиғат жағдайлары мен ресурстары. ... ... ... ... Республикасының құрамына Жапон және Сары ... ... ұсақ ... да енеді. Бұл аралдардың тек ... ... ... ... бар, ең ірісі – Чеджудо аралы. Жағалау ... ... ... ... жатыр, мұнда судың тереңдігі 100 ... ... ... ... қорына бай, соңғы жылдары мұнда мұнай барлау
жұмыстары жүруде.
Ел аумағының 70%-ға жуығын аласа таулар алып ... ... ... ... сарқырамалар таулы өңірге айрықша сән береді. Сейсмикалық
жағдай көршілес Жапониямен салыстырғанда тұрақты, ел ... ... жоқ және ... жер ... ... ... ... батысы мен орталығында және өзендердің сағасында орналасқан, олар
көбінесе ... ... ... ... жері ... ... кедей;
тек вольфрам кенінің дүние жүзілік маңызы бар. Сондай ақ, кварц, ... мен ... ... шағын кен орындары кездеседі.
Географиялық орнының ерекшеліктеріне байланысты ел ... ... ... ... ... тән ... Жазғы муссон мол жауын-шашын
әкеледі, оның 70%-ы маусым мен қыркүйек аралығында түседі. Чеджудо аралында
жауын-шашынның орташа ... ... 1500 ... ... ... ... жаз ... күшті ыстықтар да байқалады: 1943 жылдың тамызы мен ... ... ауа ... ... жеткен. Қыс кезінде суық,
құрғақ ауа райы ... ... ... ... ата ...... аса қолайлы. Бірақ оншақты жылда бір рет қайталанатын “құрғақшылық”
кезінде (жылдық жауын-шашын 1000 ... кем ... ... ... ... өзендері қысқа болғанымен мол сулы, жазғы муссон кезінде су
тасқындары жиі болады. ... ... су жолы ... маңызы зор болған,
елдегі ірі қалалардың көбі өзен бойларындағы порттар негізінде қалыптасқан.
Қазіргі кезде өзен ... ... ... ... ... ... 4 ... астам өсімдік түрі өседі. Жазықтарда қоңыржай белдеудің
жалпақ жапырақты ормандары, ал оңтүстік жағалауда ... ... ... ... камелиясы, мәңгі жасыл ... ... ... ... ... биіктігі 10 м-ден асатын бамбуктерді кездестіруге болады.
Халық ... жыл ... ... ... ... ... ... Корея Республикасында 48,6 млн-нан астам адам тұрады. ... (1 ... ... 475 ... ... ел дүние жүзінде ... 2-ші орын ... ... 79%-ы ... ... Ең ірі ...
Сеул, оның тұрғындарының саны 10,4 млн-ға жуық, яғни ел ... ... ... ... ... біркелкі: ел тұрғындарының 99%-ын ... ... саны көп ... үшін бұл өте ... кездесетін құбылыс
(Азияның тағы қандай ірі елі бір ... деп ... ... ... оқшау орналасуы, ұлттық менталитет себепші болған. Ежелден бері
корей халқы жеке әулеттерге бөлінеді, әр ... ... ... болады.
Қазіргі кезде шетелдерде 5,5 млн-нан астам корейлер тұрады. Олардың басым
бөлігін Қытай, АҚШ пен Жапония азаматтары құрайды. ... ... ... ... ... ... ... халқы адамзаттың мәдени дамуына өзіндік үлесін қосқан. Мысалы, XV
ғасырдың өзінде бұл мемлекетте 112 томдық ... ... ... ... ... ... XVІІІ ғасырда пайда болған).
Кореяда жауын-шашын мөлшері жөніндегі ақпар тіркеле бастағанына 500 ... Ерте ... ... Кореяда жасалған өте сапалы қағаз, көгілдір
фарфор Батыс Еуропа елдерінде өте жоғары бағаланған. Тэгу ... ... ... ... ... 81 мың ағаш ... ... жүзіндегі ең қомақты жинағы сақталған.
Кореяда жергілікті ұлт өкілдерінен ... ... ... тобы ... ... ... ... азаматтары тұрады. Корея ресми түрде 1994 жылдан
бастап көршілес елдердің ... ... ... ... қабылдай
бастады. Олардың арасында қытайлар, непалдықтар, пакистандықтар, вьетнамдар
және т.б. бар. Соңғы жылдары ... ... ... ... ... ... Ел халқының табиғи өсуі 100/00-ге жуық. Медициналық
қызмет көрсетудің жақсаруы, жалпы әлеуметтік-экономикалық ... ... өмір ... ... ... болды. Мысалы, қазіргі
кезде бұл көрсеткіш ер ... үшін 70, ... 77 ... тең. ХХ ... бастап, жасы 65-тен асқан адамдар саны артуда, олар ... 6%-ын ... ... 14 ... ... ... саны азайып
келеді. Халықтың жыныстық құрамында ер адамдар санының артуы байқалуда;
жаңа туған сәбилерде бұл ... ... ... денсаулық сақтау жүйесі өте тиімді ұйымдастырылған. Қатардағы
медицина орталықтарымен қатар, ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істейді. Халқытың жоғары білім
алу көрсеткіші жөнінен ел Канада мен ... ... 3-ші орын ... әр 100 мың ... шаққанда 4,5 мыңнан астам жоғары білімді
азамат келеді.
Еңбек нарығында соңғы онжылдықта түбегейлі ... ... ... ... ... ... өте ... (5%). Қазіргі кезде
еңбекпен қамтылған 21 млн-ға жуық ... 66%-ы ... емес ... ... ... 23%-ы, ... ... орман және ауыл
шаруашылығында, балық аулау кәсіпшіліктерінде істейді. Қазіргі кезде Корея
Республикасы ... ... ... бұл ... кәсіпорындарында
арнайы келісімшарт негізінде Қазақстан азаматтары да еңбек етеді.
Экономикасы. Елдің экономикалық өркендеуі ХХ ... ... ... ... ... негізінде басталды. Ең алдымен
“корей кереметіне” үкіметтің экспорттық салаларды дамытуға бағдар алуы,
халыққа ... ... ... ... ... ... халықтың еңбек
сүйгіштігі себепші болды. Сондай ақ шет ... ... АҚШ ... қайырымдылық көмек, айрықша жеңілдіктерге ие болған ... ел ... ... ... ... өзіндік әсерін
тигізді. 60-жылдарда Корея Республикасы ... ең ... ... ... ... қызметін экспорттай бастады. Корея құрылысшылары бұл
елдерде салыстырмалы түрде арзан ... ... ... жолдар мен
көпірлер, қонақүйлер мен ... сала ... ... ... ... ... қомақты қаржы түсті.
70-жылдарда машина жасау өнерәсібін, құрылыс пен ... ... ... көңіл бөлінді. Сырттан әкелінетін шикізат негізінде жұмыс
істейтін металлургия заводтары ... ... Ауыл ... ... ... ... 6%-ға ... керісінше өңдеуші өнеркәсіп үлесі
20%-дан 48%-ға дейін артты. Экономикадағы түбегейлі құрылымдық өзгерістер
басында ел халқына уақытша ... ... ... ... ... ... басқарылған бұл қайта құрулар ақыр ... ... ... ... ... елдерінің деңгейіне жеткізді.
Кеме жасау ел өнеркәсібінің жетекші саласына айналды. Елдегі басты кеме
жасау орталығы Пусан болып табылады. Бұл ... ел тек ... ғана ... ... 1999 ... қорытындысы бойынша, корей кеме ... ... ... жүзілік кеме өндірісінің 30%-ын ... ... тек 28%). ... ... ... ... жасаудан дүние жүзінде
5-ші орын алады. Қазіргі кезде ... ... ... 2,2 млн. ... жасалады. Аса ірі автомобиль компаниялары – “Хундай”, “Дэу” және
“Киа” (1999 жылдың соңында ... ... ... ... ... ... негізінен Азия елдеріне шығарылады, 80-жылдардың
ортасынан бастап “Хундай” компаниясы шағын “Пони ... ... ... да ... 1995 жылдан бастап “Самсунг” корпорациясы да автомобиль
шығара ... ... ... ... ... ... қазіргі кезде дүние
жүзінде 6-шы орынға шықты. Корея ... ... ... өндірілетін
болаттың 4%-ын береді, электролиттік мыс, мырыш, қорғасын және құйма
алюминий өндіруден де ... ... Бұл ... аса ірі ... ... жүзінде жетекші орын алады. Жедел дамыған мұнай химиясы 80-жылдардың
соңында ішкі сұранысты толығымен қамтамасыз ететін дәрежеге ... ... ел ... ... ... ... ... 5%-ға жуығын береді.
Соңғы онжылдықта ғылымды қажетсінетін өнеркәсіп салалары (электроника,
электр техникасын жасау) дами бастады. Ғарыштық ... ... ... ... 2000 жылы ... ... 7 ғарыштық серік жұмыс
істеді. Бұл салада бірнеше ғылыми-зерттеу орталықтары мен және ... ... ... ... ... ... ... орын
алады. Сондай ақ телекоммуникация, байланыс ... ... ... ... ... ... ... жетілдіруде қазіргі заманғы
кореялық цифрлық ... ... ... ... ... ... көптеген елдерінде “ДЭУ”, “Самсунг”, “LG” компанияларында ... ... ... ... ие. ... жоғары дамыған елдердегі
тәрізді “ғылым қалашықтары” қалыптасу үстінде. Мысалы, Тэдок қаласында 3
университет пен ... ... ... институттар шоғырланған. Соңғы
жылдары компьютерлік бағдарламалар, биоинженерия, ақпараттық экономика
саласындағы ғылыми ... ... ... қаржы көп бөліне
бастады.
1997 жылғы Азияның ... ... ... қамтыған экономикалық
дағдарысқа шейін Корея Республикасын “Азия жолбарысы” деп атайтын. ... ... ... ... ... ... дүние жүзінің алдыңғы қатарлы
елдер қатарына қосылуымен байланысты болды. Ғалымдар елдегі экономикалық
дағдарыстың ... ... ... ... жүйесінің экономикамен
байланыссыз, бақылаусыз ... ... ... ... ... ... етуі; экономика құрылымы мен шығарылатын өнім тұрлерінің Шығыс
Азияның ... ... ... болуы және т.б. Халықаралық валюта қорының
несиесі және үкімет тарапынан монополиялар қызметіне бақылау ... және ... ... ... ... 1999 ... ... қарай
ел экономикасы қалпына келе бастады.
Сыртқы экономикалық байланыстары. Соңғы ... ... ... ... көлемі 3 еседей өсті. Бұл көрсеткіш жөнінен ел
ХХ ғасырдың ... ... ... ... 12-ші ... шықты. Мысалы, дүние
жүзілік экспорттағы Оңтүстік Кореяның үлесі 2,5%-ға жетті. Ел экспортының
95%-ын дайын ... ... ... ... ... ... мен
автомобильдер) құрайды. Басты сауда әріптесі – Қытай, оған жалпы ... ... ... ... ... ... аясында Корея Республикасы 1989
жылы құрылып, 24 елді біріктірген аса ірі Азиялық-Тынық ... ... ... (АПЭК) енеді. Қазақстан аумағында жұмыс істейтін кореялық
және бірлескен қазақ-корей кәсіпорындарының саны 2011 жылы 119-ға ... ... аса ірі ... “LG” ... ... ... бар. Корея мен Қазақстан арасындағы қарым-қатынастар
тек экономикалық бағытта ғана ... ... ... ... ... 100 ... жуық корейлер тұрады. [7]
3
4 Қала-мемлекет - Сингапур
Сингапур – жаңа индустриалды елдердің ... ... ең ... ... ... қарамастан бұл ел нағыз экономикалық алып ел
болып табылады.
• Жер аумағы барлығы – 714,3 км²
• Су беті- ... ... саны – 5187600 ... ... – 7200 адам/км²
• ЖІӨ - 161,947 млрд. Долл.
• Жан басына шаққанда – 51,649$
Сингапур Республикасы – ... 137 км ... ... ... ... ... Рияу аралының солтүстігінде
орналасқан қала-мемлекет, арал– ел. Сингапур атауы малай тілінің Синга –
“арыстан” және ... ... пура – ... деген сөздерінен құралған.
1963 жылдың 31 тамызында Сингапур өзінің Британиядан өз тәуелсіздігін ... ... өте ... ... ... өте ... ... жөнінен әлемдегі ең алдыңғы қатардағы елдердің тізімінде.
Жергілікті халқы ... ... ... тәрбиелі болады. Халық
дәулеттілігі ... ... ... үстінде. Соңғы он жылдықтың ішінде
Сингапур экономикада батыл қадам жасап, алға ... ... Оның ... өсу ... 9%- ды ... Азия ... ... жан басына
шаққандағы ЖІӨ көрсеткіші бойынша алдыңғы орында тұр. Елде дүние жүзі
бойынша ... ... ең ... – 42%. ... ... ... бойынша да
алдыңғы орындарда тұр. Сингапур экономикасы саудадан, ... ... ... өндеуші өнеркәсіптен тұрады. Ел премьер ... өз ... ... ... ... ... ... бұл біздің
аман қалуымыздың бірден-бір себепшісі”. Сингапур халқы ... ... нық ... қарайды.[9]
Оның ЖІӨ 2010 жылы 99,4 млрд долларға жетті, ал жан басына шаққандағы
үлесі 24700 долларды құрайды. Бұл ... ... ... ... ... сыртқы сауда қызметі жақсы дамуда. 2010 жылы Сингапурдың тауар
айналымы 272,5 млрд долларды ... ... – 137,9 млрд ... импорт –
134,6 млрд).
Диаграмма 1
Сингапурдың осындай қарқынды дамуының бірден-бір себебі – ... ... ... ... делдалдық қызметтің жүзеге
асуы, транзиттік сауда. ... ... пен ... ... ... ... асып кетеді.
Басқа да бір себебі сан қырлы қаржылық ... ...... банк ... ... ... бар ... қағаздар саудасының
қаржы орталығы. Оның валюта резервтері (70 млрд долл.) жан басына ... ең ... ...... Бангладешке, Таиландқа, Үндістанға,
Аустралияға ірі капитал экспорттаушы. Сингапур компанияларына тиесілі ... ... ... ірі қалаларында, соның ішінде Лондонда
орналасқан.[10]
Үшінші фактор ... ... ... ... (IT, мұнай
техникалық химиясы, ... т.б.) ... ... және ... ... ... жоғары деңгейде дамуда.
Сингапур экономиканы компьютеризациялау ... ... ... ... ... ... түрде компьютерлік сауаттылығы болу керек деген заң
қабылданған жалғыз ғана ел. Жаңа ... ... ... ... ... ... әлемдегі елдер ішінде жетекші орынды алады.
Кесте 4
Елдің әрбір 100 тұрғынына шаққанда Интернет пайдаланушылар саны, 2010 жыл
|№ ... |Ел ... ... |
| | ... ... % |
|1 |Корея Республикасы |76,5 % |
|2 ... |73 % |
|3 ... |65,7 % |
|4 ... |55,8 % ... ... ... ... капиталдың маңызы зор.
Оған мысал ретінде Сингапурды химиялық өнеркәсіп ... ... және ... ... ... айтуға болады. Электроникадан кейін
химия өнеркәсібі елде екінші орында тұр.[11]
Сингапурда — ... ... ... рөл ... ... мен ... ... салуы бар жоғары дамыған мемлекет. БЭФ бәсекеге
қабілетті рейтингінде Сингапур экономикасына 2007 жылы 131 ел арасынан ... (2006 жылы — 5-ші ... ... ... ішкі ... жан басына
шаққандағы үлесі 26 мың долларды құрайды. Азия мемлекеттері арасында бұл
көрсеткіш бойынша Сингапур ... ... ... әлем бойынша Испания және
Италия сияқты мемлекеттерді артта қалдырып, 16-шы ... ... ... ...... параметрлер бойынша Гонконг пен Токио ... ... ... ірі қаржы орталығы болып табылады.
Экономиканың қарқынды дамуына байланысты Сингапурды дамыған мемлекеттер
деңгейімен салыстыра отырып шығысазиаттық «жолбарыстар» ... ... ... ... ... ... ... бәсекеге қабілетті
ортамен, экономикалық бостандық рейтингіндегі алдыңғы қатардағы орындармен,
білімі мен ... ... ... жоғары әл-ауқаттылықпен
ерекшеленеді. Көптеген мемлекеттер үшін Сингапур бизнесті жүргізу үшін ең
қолайлы мемлекет. Елдің ... ... ... ... ... ... құқықтық жүйесі бар мемлекет болып табылады. Сингапурда
3,5 мыңнан астам әлемнің алдыңғы қатардағы ... ... мен ... ... ... ... ... дәлел бола алады.
Сингапур экономикасы салық ставкаларын төмендету мен ... ... ... ... ... ... бағытталған.[12]
Тайвань – Шығыс Қытай теңізіндігі арал. Жер аумағы 35 ... ... ... млн. ... ...... (2,7млн. Астам). Халқының 97%-ы
қытайлықтар. 1949 жылы ҚКП-дан жеңілген Чан – ... ... ... аралына
көшті. 1950 жылы өзара келісім арқылы аралға АҚШ-тың 7 ... ... шарт ... ... ... ... өзінің бір бөлшегі деп
санайды әрі онымен «бір мемелекет, екі ... ... ... ... отыр. Ал Тайвань «бір ел, екі үкімет» приципі бойынша бірігуді
ұстанады. Жалпы Тайваньді ... ... ... ... ... ... )
жеке мемлекет емес, Қытайдың бір ... деп ... Әрі ... байланыстар жасамайды. Тайвань жеке мемлекет ретінде ... ... ... ғана өмір ... отыр. Олардың одағын Жапония
қолдайды.[13]
Тайвань екінші дүниежүзілік ... ... өте ... қарқынмен дамып,
Шығыс Азиядағы Оңтүстік Корея, Сингапур сияқты аса дамыған ... ... 2009 жылы есеп ... елдің ішкі өнімі – 290 млрд.
долл.астам, халық басына ... 13,3 мың ... ... ... аса ... компьютерлер, электронды тұрмыс тауарлары, киім- кешек, химия
өнімдерін ... ... ... ... ... «әр сегізінші
Тайваньдық корпарация директорының кеңесі мүшесі болып ... ... ... ... бөлігі кішігірім жеке фирмалар екенін
білдіреді. Тайвань әлемдегі ең тез ... ... келе ... ... көп бағытталған ел болып табылады. ЖІӨ 50%-на ... ... Ел ... ... ... ие. ... ... деңгейде қысқа
мерзім ішінде жеңіл өнеркәсіптен ... ... ... ... ... ... ... салаларына мамандануда. Бұл салаға
“Форд” ,“Ниссан”, “Мицубиси Моторс” сияқты алып ... өз ... ... ... экономикасы мен саясатының жүйесі ... ... ... ... ең ... болып экономикалық
өсу қарқынының жедел кеңейуі табылады [14]. Осыған мысал ретінде Тайваньды
алуға болады. Тайвань өнеркәсібінің даму деңгейін ... ... ... 5. ... өнеркәсібінің өсу қарқыны
|Мерзімдер |1950-1960жж |1960-1970 |1970-19|1980-1990|1990-2000|2000-2|
| | |жж |80 жж |жж |жж |010жж ... |8,2% |9,1% |10,2% |8,2% |9,2% |9,8% ... ... ЖІӨ 374,4 млрд. долларға дейін өсті, яғни ... ал жан ... ... ЖІӨ 130 есе ... Осындай көрсеткіштер
басқа бірінші толқындағы жаңа индустриалы елдерге (Сингапурда, Гонконгта,
Оңтүстік ... ... ... ... ... ... ... жоғарғы қарқыны халықаралық факторларға байланысты болды. Осы
елдерде қалыптасқан ұлттық салттардың да ... зор ... ... ... ... ... тілі - малай тілі
• Үкімет түрі -федералды конституциялы манархия
• Жоғарғы билеуші - Сұлтан Мизан Зайнал Абидин
• Премьер министр- Нажип Тун ... ... ... - 329847 ... ... ... 920 000 адам
• ЖІӨ- $308,8 млрд.
• Жан басына шаққанда-12,700 долл.
• АӘДИ-0,805 (2006 ж)
Малайзия - ... ... ... және ... түбегінің оңтүстік
бөлігін алып жатқан Оңтүстік шығыс Азиядағы мемлекет. Малайзияның солтүстік
жағалауы Оңтүстік Қытай, солтүстік шығыста Сулу және ... ... ... ... ... ... Калимантан аралында
Индонезия және Брунеймен шектеседі. Малайзияны, Сингапурды, Жохор ... ... ... ... 2669 км, ... ұзындығы 4675 км.
Малайзия – ... ... ... ... ... 011 ... ЖІӨ 5,2% өсті, 247,7 млрд АҚШ долл. құрады. ... ... абұл ... 9575 ... Құрайды (2011 ж) және аймақтағы ең
жоғарғы көрсеткіш болып табылады. ЖІӨ құрылымы келесі түрде ... ... 9,7%, ... 44,6%, ... көрсету саласы- 45,7%,(2009 ж).
Соңғы жеті жылда елдің алтын ваюталық қоры үнемі ұлғайып ... және ... 133 млрд АҚШ долл ... ... ... халықтың саны- 12,7 млн адам
(2011 мәліметтер бойыншы), олардың 13%-ы ауыл шаруашылық ... ... ... көрсету саласында- 51%. [15]
ЖІӨ-нің жоғары үлесі қызмет көрсету саласына тиесілі, оның басым бөлігі
үстеме және ... ... ... ... ақ ... қызметі; сақтандыру
және жылжымайтын мүлікты сатып алуға тиесілі. Шетел мемлекеттерімен сауда
жұмыссыздық деңгейі 3% (2011ж ... ... ... ... саны ... ... жылы ... кіріс 44,32 млрд-қа тең болды, ал бюжеттік шығыс
-55,1 млрд. АҚШ долл. құрады. ... ... ... ... ... ЖІӨ 20,7 % ... ал инфляция деңгейі 5,8 % құрайды. Сыртқы қарыз –
ЖІӨ 42,7 % құрайды(2009 ж). ... ... ... ... ... ... өндеу өнеркәсіп. Ел
интегралды жобалардың, кондиционердің, радио және теле аппаратура шығарудан
дүние жүзінде алдыңғы қатарлы елдер ... ... ... - АСЕАН
елдерінің ішінде өз автомобиль өндірісі бар ... ел. ... ... ... ... ... маркалар бар). Өнеркәсіп
өндірісі негізінен ... ... ... ... Пинанг штатында
орналасқан. Малайзияда “Петронас” мұнай корпорациясы ... ... ... компаниялардың қатарында. Малайзияның аса ірі инвесторларына Жапония,
АҚШ және ... ... ... жаңа ... ... шет елдік қаржы
салымшыларын қызықтырып отыр. Соңғы ... кең ... ... ... ... ... алға жылжыса, дүниежүзілік саудада каучукке
сұраныстың ... ... ... да ықпалын тигізбей ... ... ... ... ең көп ... ... ... жатса,
каучук өндіруден 3-орынды иеленуде. Экспортқа шығарылатын тауардың 50%-ын
электроника өнеркәсібі ... ... ... ... ... ... өнеркәсіп, көлік, оптика құрал-жабдықтары, ... ... ішкі ... жан басына шаққандағы үлесі 15,7 мың ... ... ... ... ... АҚШ, Сингапур, Еуропа елдері,
Корея Республикасы, Қытай. [18]
Гонконг
• Аумағы – 1104 км²
• Халық саны – 6,864,000 (2006 ... ЖІӨ - $254.2 ... Жан ... ... - ... қаласы – 1997 жылы 1-ші шілдесіне дейін 1,5 ғасырдай ... ... ... ... одан бері ... екі ... әкімшілік
аймақтарының бірі болып табылады. Әлемдегі он алтыншы бай қала Гонконг ... – 1,104 км², ... жеті ... ... әлемдегі ең халқы тығыз
орналасқан елді мекен болып табылады. Ең тығыз ауданында 1 км²-қа 95 ... ... ... көрінісі
Әлемдегі жетекші халықаралық қаржы орталықтарының бірі болып табылатын
Гонконг экономикасы еркін сауда мен төмен салықпен сипатталады. Өте ... ... Index of Economic Freedom ... қатарынан 15
жыл әлемдегі ең еркін ... ... ... Азия – ... ... бас ... ең көп ... халықаралық сауда мен қаржы
жағынан өте ... ... әрі 1960 –шы мен 1990- шы ... ... даму ... Төрт Азия жолбарыстарының бірі ... ... ... ... 8-9 % ... бұл ... пен Лондоннан кейінгі үшінші қаржы орталығы болып ... ... ... банк ... қолға алынған, коммуникациялық желі
мен теңіз ... ... ... ел. ... ... ... ... өнеркәсіпті, электроника, ойыншықтар өндірумен электро техника
өндірісін өндіруде алдыңғы ... ... ... ... жаңа ... ... ... экономикалық стратегиясы үш қаржылық толқын
арқылы дамып отыр. 70 ... ... ... ... Уругвай және Аргентина
дамудың жаңа стратегиясына өтуді деклорациялады. Бұл ... ... ... және ... сауда операцияларына
араласуынан болды. Реформаның негізгі кілті болып жеке ... ... ... ... ... нәтижесінде, реформалар Чилиде,
Аргентина мен Уругваида табысты ... ... ... ... ... ... жүргізілді. Оның жасаушылары «мундирдегі
экономистер» болды. Сонымен қатар, өзгерістер ... пен ... ... көрініс тапты. Латын Америкалық жаңа индустриалды елдерде
жүргізілген саясат «интравертивті» ... ... Бұл ... ... тарапынан бәсекелестіктің жоқтығы мен ... ... ... ... ... қызмет көрсету
саласына, өңдеуші ... ... ... ... жаңа ... қарағанда одан ірі күшті экономикалық потенциалға ие. Негізгі күш
өндіруші және өңдеуші салаға бағытталған[20].
Латынамериканың жаңа индустриялы ... ... ... ... ... және ... жаңа ... елдері әр түрлі
жолдармен дамыса да оларға дамудың ортақ белгілері бар: ... ... ... ... қолдану, еңбектің жоғары өнімділігі.
Бұл дамудың функциялары нарықтық инициативалары мен мемлекеттік бақылау мен
кәсіпкерліктің ... ... ... ... ... ... – бұл ... деңгейлі табысты елдер. (Аргентина,
Бразилия, Мексика, Чили: жылына 8,5 мың. долл. );
Бұл елдерді былай классификациялауға ... ... ... ... ( ... экспорттың үлесі 10%): Аргентина,
Бразилия.
2. салыстырмалы түрде экономикасы жабық елдер (ЖҰӨ-гі экспорттың ... ... ... 80 ... ауыр ... ... кешірді. Бұл
дағдарыстан өткен соң ұлттық шаруашылық-технологиялық құрылымдарды қайта
құру басталды.
1997 жылдары оңтүстік-шығыс Азияның жаңа ... ... ... ... ... ... ... қайта қарауға
мәжбүрледі. Жоғары ұтысқа Бразилия ие болды. Ондағы тікелей америкалық
инвестициялар 1997 жылы 9 ... ... АҚШ ... ... Батыс Еуропа елдері де қалыспады. Бразилияда қаржы дағдарысы
салдарынан өзін алшақтай ... ... одан соң ... ... толқындары Латын
америкасына деген инвестициялардың тартылуына ... ... 1998 ... қазанға дейінгі қорытындыларда биржадағы акциия курсы төмендеді:
Чилиде — 33%, ... — 39%, ... — 41%, ... — 47%.
Өзгермелі курсқа ие ... ... ... песо құны 20%-ға
төмендеді. Қазіргі дағдарыс шарттарында, 90-шы жылдары жоғары ... келе ... ... жаңа ... ... оның ... ... құбылыстар әсерінде болды. Назардың ортасында Бразилия ... ... ... ... қысқа мерзімді капиталдың 30 млрд доллар
кетті, ал қыркүйекте бұл көрсеткіш аптасына 6-8 млрд ... ... ... ... 74 млрд ... артық шығын шығарды, ұлттық
валюта девальвациясын ... ... ішкі және ... ... ... ... үшін банк ... ставкасын 40%-ға жоғарылатты. Ел
дағдарыс салдарына мемлекеттік қаржы балансының тепе-теңдігінің болмауынан
төтеп бере алмады. Мұндағы ... ... ... 4% ЖІӨ, ... ... 8%-ға жетеді. Соңғы жылдары ... ... ... ... өсу ... ... ... жатыр: 1996—1997жылдары
Мексикада, Аргентинада және Чилиде бұл өсу көрсеткіші 6—7%, ал Бразилияда
3%-дан әрен ... Осы ... ... халықаралық қаржы орталықтары
1998 жылдың соңында Бразилияға дағдарыстан шығуға, ең алдымен бюджеттік
дефицитті қысқартуы үшін 41,5 млрд ... ... ... ... ... бір ... ... кезде бақылануды. Латын Америкасы ... ... ... құрылысының қиын кезеңін бастан кешуде. Оларға
экономикалық, әлеуметтік және мәдени мәселелерді дәстүрлі емес ... ... ... ... 1998 ... 17 ... ... Бразилия
құрдымға кетудің жағдайында болды. Ол ЖІӨ көлемінің өсуін сақтап тұрды,
бірақ қор ... ... ... ... ... ... ... экономикалық өсу қарқынына
тежегіш болатын ол сыртқы ... ... ... ... тыс соммаға жеткен
соң, ол мемлекеттің бостандығын шектейді және дамудың өзіндік стратегиясын
таңдау ... ... ... кезде аймақтың 10 әлемі ... ... ... өз ... төлей алмайды.
Олардың экспорттың өсу қарқыны ішкі өсу көрсеткіштерінен 1,5-2 ... ... ... ... ... ... орынға ие
экспортты- бағытталған экономика құрылды. Басқа шаруашылық ... ... ... қарағанда халықаралық сауда ЖИЕ-дің орны салыстырмалы
түрде нығайып нақтыланды[10].
Ендігі кезекте латынамерикалық үлгіні ... ... ... ... ... тілі – ... түрі – ... Республика
Президенті- Филипе Кальдерон
Жер көлемі – 108,700,000 км²
Халық саны – ... ... - 1,294 ... ... шаққанда – 7,298 долл.
Мексика Құрама Штаттары – Солтүстік ... ... ... ... ... Солтүстік Америка Құрама Штаттарымен,
оңтүстік шығысында ... және ... ... ... мен оңтүстігі
Тынық мұхитының шығысы Атлант мұхитынан ... алып ... ... ... ... ... алып ... Солтүстік-батысында таулы Калифорния
түбегі, оңтүстігінде – Чьяпас және оңтүстік Сьерра-Мадре тау тізбектері,
оңтүстік ... ... ... түбегі орналасқан. Мексика ең биік жері
- Орисабо вулкан шоқысы (5700 м). Жер қойнауынан ... ... ... мырыш, күміс, сынап, сурьма, қалайы, вольфрам, ... т.б.) ... газ, тас ... ... уран ... Мексиканың көшілік бөлігінде
тропиктік, солтүстігінде тропиктік климат ... ... ...... ... ... елдердің бірі. Өнеркәсібінің маңызды
салалары мұнай өндеу, мұнай химиясы мен түсті метеллургия. Ауыл ... ... ... ... ... Мексика мырыш, қорғасын,
күкірт, сынап өндіру жөнінен дүние жүзінде ... ... ... ... шаруашылық дақылдары жүгері, бидай, күріш, мақта, қант құрағы, ... ... ... ... т.б. сиыр, қой өсіру дамыған. Экспорттың
негізін мұнай мен мұнай өнімдері, ... ... ... күміс,
электр, ауылшарушылық тауарлары, мақта, кофе және ... ... ... мен ... – жабдықтар, темір, химия өнеркәсібінің өнімдерін,
телебайланыс аспаптарын, электроника сатып алады.Ұлттық жалпы ... ... ... ... 8120 АҚШ ... Тең. ... ... серіктестері –
АҚШ, Канада, Жапония, Франция мен Бразилия. [23]
Бразилия
... тілі – ... ...... Жер ...... Халық саны – 188.078.261 адам
• ЖІӨ- 1,616 трлн.долл.
• Жас басына шаққанда – 8,600 долл.
• АӘДИ – 0,813
Табиғат ресурстары- ... ... ... табиғи және тарихи жағдайларға
байланысты нашар игерілген. Ал ... және ... ... қоныстанған
өнірі жағалаулық аймақтар. Жерінің ауқымды болуына және ... ... ... жер қойнауы алуан түрлі кен
байлықтарына ... ... бай. Ел ... кені және асбест
қоры жөнінен дүние жүзінде бірінші орынды иемденеді. Одан басқа Бразилияда
титан,кобальт,вольфрам,фосфорит,уран,магнезит,мыс,никель,молибден,хромит
және алмас ... кең ... ... Бірақ елде отын ресурстарының
жетіспеушілігі байқалады.Табиғи газдың қоры шамалы. Ол тек ... ... ... ... ... ... Жаңғыш тақта тастың кен орындары
көп, қоры жағынан дүниежүзінде екінші орында. Тас көмір кен орындары ... 12 ... ... ... ... темір кенінің
қоры жөнінен дүниежүзінде бірінші орында.Басты темір кені алабы –Қаражас
(қоры 18 ... ... кен ... темірдің мөлшері өте
жоғары (65%-ға жуық).Одан басқа да елде ірі боксит кен орындары барланған.
Минас – ... ... ... ... кен ... ... ... металлдар бар.Мыс қорының жартысынан көбі Караиба кен
орнынан өндіріледі. ... ... ... ... ... ... ... кездеседі. Полиметалл кендері кеңінін
таралған.Сан- Паулу қаласы маңында қорғасын және мырыштың бай кен ... ... көп ... ауыл шаруашылығын дамытуға да қоры
жеткілікті.Соңғы жылдары озық технологиямен ... және ... алу ... ... ... өндірісінде ірі жетістіктерге
жетті. Аграрлық елден ...... елге ... ... ... бірақ экономикалық ерекшелігіне қарай ол “жаңа индустриялы ... ... ... ішкі ... мөлшері бойынша Бразилия
дүниежүзіндегі 10 –орынды, ал дамушы ... ... ... ... ... ... алады. Өнеркәсіп өнімінің ... ... ... ... ... ... Жалпы ішкі өнімде өнеркәсіптің үлесі
33 %- ды құраса, ауыл ... сәл ... (11%). ... кен
өнркәсібі секторының маңызы зор.Ол жалпы ішкі өнімнің 20%-ын береді.
Қазіргі өндеу өнеркәсібінде ... ... жаңа ... ... ... көп ... ететін стратегиялық маңызды салалар
дамуда.Бұлар атом ... жаңа ... ... ... ауыл ... және медицинада биотехнологиялық зерттеулер
дамуда.Бразилияның ауыл шаруашылығында экономикалық тұрғыдан ... 30% -ы ... ... ... азық-түлікпен өзін-өзі қамтамасыз
етеді.[24]
Агентина
• Ресми тілі- Испаша
• Үкімет түра-Федералды Республика
• Жер ... ... ... Жан ... ... ... АӘДИ- 0,863
Аргентина экономикасының қазіргі сипаты пайдалы қазбалардың мол
қорымен, халқының ... ... ... ... ... ... ... бойғы Аргентинаның
экономикалық көрсеткіші әр түрлі ... ... ... ол ... ... бар ... бiрі ... дегенмен оның экономикасы
көп жылдар бойы қарама-қайшылық пен ... ... ... ... экономикасы дамушы елдердің арасында алдыңғы қатарлы болып
есептеледi. Аргентина өз ... ... ... мен оның дамуында
"Үлкен жиырмалық" қатарына кіре алады.Аргентина — ... ... ... ... ... ... ... болып
есептеледі. Ол Латын Америкасы елдері арасында ... ... ... ... ауыл шаруашылығы азық-түлiктегi өз қажеттiлігiн толық
қанағаттандырады, сонымен бiрге оны ... ... бола ... ... ... ... ететiн астық дақыл өндірісі (дән және
майлы дақыл) дамыған. Жеке алғанда соя өндiрiсi(iрi ... ... ... ... және ... , жанармай өндірісі сияқты
негiзгi экспорттық өндіріс ... ... ... ... ел ... ... ал ... жүзінде үшінші орында. Iс жүзiнде 100 %
өндірілген соя ... ... ... соя ... ... жою ... ... ормансыздандыруға әкелді.Елде 138 миллион
гектар аумақ ... ... ... оның ... ... ғана ... ... мал жайылымдары мен шабындықтар алып
жатыр.Ауыл ... ... ... мал ... ... Мал
шаруашылығы - ет өнеркәсібінің шикізат көзі,ерекше маңызды ... ... жылы 48 млн мал басы ... ... ... ... 2005
жылғы енгiзiлген бөгеушi баж салықтары мал басын 15 %-ке азайтты .
2009 жылы сүт өндірісі 10,1 ... ... ... және ... кезде
өнім көлемін арттыруда және өнімнің 20 %-ын шетке ... ... ... ... көлемі ұлғаюда. Сүт өндірісімен айналысатындар мәдени
ауылшаруашылық өнімін өндірушілермен жер үшін ... ... ... 45%-ы ірімшік өндірісіне жұмсалады. Сүт өндірісімен Буэнос-Айрес
қаласының маңы, Санта-Фе провинциясының оңтүстігі және ... ... ... Сиыр еті ... ... ... көзіне жатады. 2011
жылы 2,5 млн т ет ... ... ... қой ... ауыл
шаруашылығының екiншi iрi саласы болып табылады.Одан кейін экспорттың 3 %-
ын құрайтын көкөнiс және жемiс өндiрiсi маңызды ... ... ... 2009 ... ... 55 670 000 000$ яғни ... 43-інші орын,ал импорт ... 140 000 000$ -ды ... ... бас ... ... яғни 23 % жүк ... 16%
елге жеткiзілдi.2009 жылғы қаржы дағдарысының басында , экспорт -56, ... ... ,ал ... - 35, 214 ... ... ... ... басты экспорттағы әріптестері-Бразилия 18.9 %, Қытай 9.1 %, АҚШ 7.9
%, Чили 6.7 %, ... 4.2 % .Ал ... ... ... %, ... 12.4 %, АҚШ 12.2 %, ... 4.4 %
Диаграмма 3. Аргентина экономикасының экспорт және импорт құрылымы
Аргентинада 2010 жылғы есеп ... ЖІӨ - 621 700 000 ... 2011 ... 000 000$ ... ... ... ... тұр.
ЖІӨ сектор бойынша бөлетін болсақ ауыл шаруашылығы - 6 %, өнеркәсіп-32 %
қызмет ... ... - 62 % ... ... 4 ... ... ... бойынша үлесі
Аргентина жан басына шаққанда ЖІӨ 2009 жылы-14524 $,ал 2010 жылы ... 14 700$, 2011 жылы 17 400$ яғни ... ... 69-орында
тұрды.Елде 16.54 млн жұмыс күші бар.
Сектор бойынша жұмыс күшіна ... ... ... ауыл ... ... ... 72 %-ға тең (2009 жыл).
Диаграмма 5 Сектор бойынша жұмыс күші
Жұмыссыздық деңгейі көрсеткіші бойынша 2011 жылы ... ... ... ... ішкі ... жылы ... $ болды. Инфляция деңгейі- 2011 жылы -22.00 ... 218 ... ... ... ... ... тән. Тау – кен
өндірісінің үлесі көп ... ауыр ... ... ... ... және ... ... салаларының дәстүрлі
салалары жетекші ... және де ... ... ... ... ... ... территориялық концентрация
тән: ауыр өнеркәсіптің орындарының ... ... ... ... ... ...... пен ... ... ... ... ... ... ... Буэнос – Айресте өндіріледі. Ішкі аудандарда тау
– кен ... және ... ... ... ... ... энергетикасы мұнай мен газ ... ... ... де СЭС және АЭС рөлі ... ... ... бойынша ( 37млн.т) және НПЗ ... ... ... ... ... ... кейінгі
төртінші орынды ... ... ... ... ... Фискалес» 1990 жылы ... ... ірі газ кен ... ... газ ... жоғарылатты.
Аргентина континенттің газды ауданы мен ... газ ... ... алдыңғы қатарлы ... ( 1/3 ... ). ... мен газды негізінен ... Анд ... ... және солтүстікте ... ... ... ... ... өнеркәсіптері
бар: басты орталықтары – Ла – Плата , ...... ... Баия ... Сан – ... ... – Уинкуль, Лухан де ... ......... ... ... рет атом ... ел: 1977 жылы ... рет ... АЭС ( 340 МгВ), ... (600 МгВ) , ...... ... ... ІІ АЭС
салынуда. Уран қоры бойынша (12 мың т) ... ... ... ... ... Ол тек ... Америкасында ғана
танымал емес, сонымен бірге ... ... ... ... уран ... ғылыми жаңылақтарымен ... ... ... ... Аргентина ... ... ... ... сонымен бірге ... ... ... ... орталықтарын құруда. Әсіресе ... ... мен ... арасында ғылыми серіктесік
орннады. Бұл екі ... ... ... ... ... жасайды.
90 жылдары электростанцияларының жалпы ...... кВт. ... ... – 50 ... кВт. ... 45% – ын ЖЭС, 42% – ын СЭС, 13% – ын ... Аса ірі СЭС – тері: аргентина – парагвайлық Ясирета ( ... кВт. ), ... мен ... Салкто – Гранде ( 2,5 млн. ......... (1,6 млн. ... Электроэнергетика тез
қарқынмен дамып келе ... ... ... ... ... қара ... континенттегі
ең ескі салалардың бірі. Бірақ өте жай ... ... ... ... ... Елде төрт толық ... бар. Сан – ... пен ... домналық процеспен,
Энсепад пен Вилья – ...... ... өндіру және
қара металлургияның ... ... ... ... төменгі
ағысында, Буэнос – Айрес пен Росарио аралығында, аса ...... ... , ... ... ... және
құбыр өндіреді. 2009 жылы ... ... 6, 4 млн т ... ... салаларынан: қорғасын өндірісі ... ... Чако ... ... ... ... – Айрес
провинциясында дамыған; ...... ... ... мыс – өз
шикізат негізінде, аллюминий – ...... ... ... ... ... істейді.
Машина жасау. машина ... ауыр ... ... орын ... жақсы дамығандары: транспорт ... ... ... toyota, peugeot сияқты заводтары), ауыл шаруашылық
машиналарын ... ... ... қажетті құрал –
жабдықтар, электротехника. транспорт ... ... ... ... орында – буэнос – айрес, кордова; кеме жасау дамыған
...... ... әуе ... ...... ... маңызы артып келеді: ... ... ... ... ... ... ... станок
өндірушілер мен экспорттаушы елдер қатарына ... ... ... өндірісінда мұнай химиясы ... ... ... ... ... қоры мол. Мұнай химиясының
өнімдері ... ... ... ... ... кәсіпорындары
бірігіп мұнай өңдейтін ... ... бір ... ... ішіндегі ең ірілері – Сан – Лоренсода және ... ... ... және ауыл ... ... ... Мысалы, ет өнеркәсібінің ... ... ... ... техникалық май ( кастор т.б ... ... – тері ... ... Бұл сала тек қана
үш елде Аргентина, Бразилия, Парагвайда ... ...... ... ... өндіретін ірі кәсіпорын, ондағы ... ... ... ... Аргентинаның орны ... ... ... ауыл ... және сонымен
бірге байланысты ... ... ең ... бұл ... ... ет өндіруден және экспорттаудан ... ( 3 млн т ) ие. Ірі ет ... ... ... Ол ет союдан, одан әртүрлі ет ... ... ... ... ... ... ... су маңында орналасады. Аса ірілері – Буэнос
... Ла ... ... ... – Фе, Баия ... Аргентина
тоңазыған етті экспорттайды. Ол үшін ірі ... ... ... 80- 90 ... ет ... басқа бәсекелес елдердің
пайда ... және ішкі ... ... байланысты
қысқарды.
Тамақ өнеркәсібінен басқа салаларынан ... ... ... ... ... жылдары әсіресе соя ... ... ... Ұн ... мал ... ... ... да жақсы дамыған.
Ішкі рынокқа ... ... ... қант және ... ... ... тағы бір ... – былғары, аяқ киім
жасау. Ол терінің көп болуына және тері ... ... ... сығындысының көп болуына байланысты дамыған.
Аргентина ... және ... киім ... ел ... ...... ... салалардан басқа,
алыс аудандарда тоқыма ... ... ... ... ... ... ... индустриялы елдерде экономикалық дамудың екі бағыты қалыптасты.
Бұл екі бағыт әлемдік ... ... ... үнемі бір-бірімен
бәсекелестікте болды. Бұл экономикалық ... ... ... ... ... белгілеріне қарай латынамерикалық жаңа
индустриялы елдер шығыс азиялық жаңа индустриялы елдерден ... алда ... ... ... ЖІӨ ... бойынша Бразилиямен тек Оңтүстік
Корея («айдаһарлар» ... ... ... ғана ... ... ... одан 5-6 есе ... қалады. Бір жағынан алып қарасақ, Сингапурдың
жан басына шаққандағы ЖІӨ көлемі Бразилиядан 9 есе артық, ... та ... ... 50 есе артта. [28]
Әлемнің жаңа индустриялы екі аймағындағы ... ... ... сан ... және әр түрлі сипат алды. Жаңа
индустриялы елдердегі ... даму ... ... жаңа ... елдер елдерге 70-90 жылдары өсудің ... тән ... ... ... ... ... ... ие болған
кездер болды. Бұл феноменды нәтижелерге әлемдік экономикалық құлаулар мен
ХХ ... 90 ... ... мен тағы да ... ... бағаның
жоғарлауына қарамастан қол жеткізілген болатын.
Қабылданған бағалауға сәйкес, ... ... ... ... орта ... ... даму ... 5% жоғары көрсеткішке ие
болды. Сол кезде ... ... бұл ... тек 2% ғана ... ... жаңа ... елдерінде ЖІӨ орта жылдығ өсу ... ... ... ... ... төмен болды: 5,2% - ... 4,8% ... 2,6% - ... ... ... дейінгі қарқынды сақтап қалған жағдайда
2010 ... ... ... Азия өндірілген ЖІӨ көлемі бойынша Батыс Еуропаны
қуып жететін еді, ал 2010 жылы ... ... ... ... ... ... ... Корея Республикасы, Қытай және
Индонезия бірінші он екіліктің ... ... ... қатар Шығыс Азияның
басқа елдері Бразилия және ... ... ... ірі 20 ... енген болатын. Соңғы он жылдық барысында дамушы елдер өндіретін
өнеркәсіп өнімдерінің көлемін біршама ұлғайтты. 1997 жылы алғаш рет ... ... ... үлес көрсеткіші жоғарылады. 1990 жылдардың
соңына қарай өнеркәсіп өнімдер көлемінің 30 пайызы жаңа индустриялы ... ... оның ... ... Азия ... -18 %, ал Латын Америкасы
елдеріне - 12% тиесілі болды.
Жаңа индустриялы елдердегі ... ... ... ... ... Азия елдерінде 1990 жылы 6,5 % болса, 1997 жылы
8,5 % ... Ал, ... ... елдерінде 5,7 ден 6,2-ге дейін
жоғарылады.[29]
Ресей ... ... ... Азиядағы жаңа индустриялы
елдерде еңбектің өнімділігінің жеткілікті жоғары деңгейі мынадай факторлар
бойынша бөлінген, ... ... мен ... ... ... ... ... жоғары деңгейі, жоғары маманданған
кадрлардың болуы, өндірісті басқарудың заманауи әдістерін ... ... ... ... ... және ... ... оған үйрену.
Шаруашылықтың жедел дамуы Шығыс Азияның бірінші толқынындағы жаңа
индустриялы елдеріне әлеуметтік-экономикалық салада басқа да ... ... ... ... ... барысында мұнда әлемдегі ең төмен
жұмыссыздық деңгейі және салыстырмалы жоғары емес ... ... ... ... ... ... ... экспорт көлемі 2,3
есеге, Тайванда 2,9 есеге, Сингапурда 5,7, Оңтүстік Кореяда 7,2 ... Бұл ... Жаңа ... елдердің «екінші азиаттық
толқынында» бәршама өсті: Индонезияда - 22,7 есеге, Малайзияда - 31,3есеге
жіне ... - 31,5 ... ... технологиялық өнімдердің көлемі ұлғайды, оларға қазіргі кезде
фармацевтика өнімдері, кампьютерлер өндірісі, ... ... ... ... авиа ... ... ... Олардың
өңдеуші өнеркәсіптегі үлесі: Гонконгтың 1997-1998 ... 21%, ... 27%, ... -31%, ... – 59% [15]
Латынамерикалық аймақтағы мемлекеттерде бұл көрсеткіш төмен ... - 7-9%, ... - 18-19%, ... 33 %, ... ... жаңа ... ... ЖІӨ көлемі бойынша
арттақ қала ... ... ... жаңа ... ... ... сауда мен
капиталдың халықаралық қозғалысында маңызды рөл атқарады. Сонымен қатар
дамыған азиялық және еуропалық ... ... де ... ... ... нақ осы жолдардан өткен болатын. Дегенмен Қазақстан ... даму ... ... алмақ емес, олардың белгілі бір бағыттар
бойынша ... ... ... ... ғана ... ... ... ол инновация, тағы бірінде арнайы ... ... ... ... мүмкін.
Мәселен, АҚШ-та автомобиль саласы жеделдете дамуына ... ... ... ... аймақтары құрылған болатын. Сонымен қатар ... ... ... мен ... ... ... ... бұл ішкі аймақтық дамуға серпін беріп, шағын және орта ... ... ... ... көп ... бойы ... ... көптеген проблемаларын тиімді шешуге мүмкіндік берді, ... ... ... ... ... еңсеріп, экономикалық әлеуетті
теңдестіруге қол жеткізілді. Солардың ... ... ... ... ... ... ... танымал болды, онда есептеу техникалары
құралдары мен компьютерлердің ... ... 20 ... астамы
өндіріледі.
Ал, Сингапурдың тәжірибесіне келетін болсақ, ... ... ... ... ... ойдағыдай дамытуға маңыз
берілген. Сингапурдың либералдық экспорттық-импорттық ... бұл ... ... ... аймақ ретінде қарастыруға
мүмкіндік береді. Экспорттық өндірісті ұйымдастыру үшін ... ... ... ... деп ... ... бұл аумақтар тұтасымен
өнеркәсіп кәсіпорындар құруға жабдықталған.[30]
Өнеркәсіптік аумақтарды құру 1970 жылдан бастап арнайы ... ... ... бастады, Сингапур парламенті ... ... заң ... Осы ... ... ... 710 мың ... инвестицияланған ірі кәсіпорындар «пионерлік» деген мәртебеге ... бес ... ... ... ... Ал егер олар ... ... ... бұл ... күші он ... ... ұзартылды.
Мұндай мәртебесі жоқ, алайда кемінде 71 мың доллардың өнімдерін шығаратын
кәсіпорындар, егер өнімдерінің 20 ... ... ... жөнелтілетін
болса, олар да бес жыл бойы ... ... ... ... 106 млн. ... ... ... құйған барлық кәсіпорындар
және шетелдік инвестициялар көлемі кемінде 710 млн. долларды ... ... да 15 ... дейін салықтардан босатылады.
1980 жылдардың соңында Сингапурда 25 өнеркәсіптік аймақ ұйымдастырылды.
Олардың ішіндегі ең ірісі «Джуронг» өнеркәсіптік аймағы, оның ... ... ... алып жатыр, Сингапурдың батысына қарай 5 шақырым жерде ... ... ... орналасқан. «Джуронг» өнеркәсіптік аймағының
ерекшелігі сонда, оның аумағында орналасқан Jurong Town ... ... ... ... ... да өнеркәсіптік аймақтарды
басқарады. Бұл корпорация жолдар, ... ... ... ... пен ... үшін ... үйлер салумен айналысады
және оларды сумен, электрмен қамтамасыз етеді, байланыс желілерін тартады,
яғни ... ... ... ... ... экспорттық-
өнеркәсіптік аймақтардағы шетелдік және ... ... ... ... ... ... ... басқару функцияларының бір ұйымның
қолына шоғырлануы ақша қаражаттары мен ... ... ... ... ... аймақтар алдында тұрған міндеттерді ойдағыдай
шешуге жәрдемдесті.[16]
1970 жылғы қаңтардың ... ... ... әлемде алғашқы болып еркін
экономикалық аймақ құру туралы заң қабылдады. Шетелдік ... ... ... жұмыспен қамтудың өсімін, өнеркәсіптік
технологиялар жетілдіруді ынталандыру, сайып ... ... ... ... үшін осы заң ауқымында Оңтүстік Кореяның жағалаулық
аудандарында арнайы ... ... ... ... ... «азиялық
кереметтер» көшбасшысына айналды.
90-шы жылдары экономикалық өсім ... ... ... әлемдік
көшбасшыға айналды, бүгінде мұнда 6 ерекше ... ... ... олар 1980 ... ... жеңілдіктерге ие болды. Бұдан басқа
Қытайдың 14 қаласы ашық теңіз жағалауындағы ... ... ... ... 32 техникалық-экономикалық даму аймақтары құрылды,
олардың мәртебесі арнайы экономикалық аймақтарға ... Бұл ... ... бүгінде технопарктер орналастырылған, оларда
шетелдік ... ... жаңа ... ... экспортқа
бағдарланған өндіріс жұмыс істейді, сауда кәсіпорындары белсенді ... ... ... ... ... аша ... шетелдік
капиталды, технологиялар мен менеджментті тарту мақсатын көздеді. Бұл ... ... ... үшін ... ... жағдайлар жасады. Жоғарыда
аталған аймақтардың аумағында жұмыспен қамтудың өсімі, өмір деңгейі ... мен ... ... ... ... ... жоғары.
Біріккен Араб Әмірліктерінде жеті әмірліктің әрқайсысында бірден және
одан да көп еркін ... ... ... ... ... үшін ... жағдайлары қарастырылған, мұнда 5 мыңнан ... ... ... ... ... ең ... және ... ауқымы
жағынан үшінші орын алатыны Дубай әмірлігіндегі ... ... ... Оның ... осы ... мұндай аймақтарды дамытудың
сәтті үлгісін көруге болады. Жебел Әли (Jebel Ali Free Zone) ... ... ... ... ... ... ... Ол 100
мың шаршы шақырым аумақты алып жатыр, құрамында айлақ, кеден және ... бар. ... ... көрсетіп отырғандай, ЕЭА-ды құру бөлек аумақтар
мен аймақтардың экономикасын дамытудың өте-мөте пәрменді ... ... даму ... ... кездері өріс алған жақсы
тәжірибелердің бірі - технопарктердің құрылуы. Ғылыми парктердің ... ... ... ... 1980 ... ... Ғылыми парктер шағын
фирмаларды орналастыруға ... ... оның ... - ... қызметті пайдаланатын шағын және орташа кәсіпорындар құруға болады.
Ғылыми парктер Бразилияда, Үндістанда, Малайзияда, сондай-ақ ... ... ... - ... ... ТМД мен ... құрылған.
Бүгінде әлемде 400-ге жуық ғылыми парктер бар. Олардың көпшілігі қалыптасу
кезеңінде тұр.
Ал Оңтүстік Кореяның ... ... ... ... жүзеге асырудың өзекті қырларының бірі екендігін қуаттайды.
Өзінің елеулі табиғи қорлары жоқ Корея экономикасын дамытуға қызығушылықтың
артуы өзін ... ... ... ... ... ... және сыртқы экономикалық саясатты дұрыс ойластыра отырып,
салыстырмалы түрде қысқа мерзімнің ішінде ... елді ... ... ... ... үлгісі екенін көрсетеді.
Шетелдік экономикалық әдебиетте Кореяның осындай табысын дәстүрлі ... Irish Economic Boom» ... «The Irish ... деп ... ... ... және бірегей сипатын көрсетеді. Корея Республикасының
экономикалық дамуының неғұрлым елеулі факторлары - сыртқы факторлар, атап
айтқанда, ел ... ... ... ... ... сауда ұйымы, Экономикалық ынтымақтастық және даму ұйымы
ауқымында ықпалдастық үдерістеріне ... ... ... ... да ... ... қатынастарды дамыту; ел экономикасын
ырықтандыру нәтижесінде тауарлар мен қызметтердің ... ... ... ... ... ... жоғары технологиялар саласы
өндірісін дамытудың сыртқы көздерін тарту және ... ... ... дамытудың тағы бір өрісті жолы - жаңа ... ... Бұл ... ... ... назар аударуға тұрарлық.
Ешқандай, руда, көмір, және басқа да ... ... ... да, ... электр және радиотауарлары өндірісінде әлемде бірінші орынға шығып
отыр. 1950 жылдан 1970 ... ... ... ... ... ... 15 ... шамасында болды. 2000 жылы Жапонияның өнеркәсіптік
өндірісі 1938 ... ... ... 21,6 есе ... ... ... ішкі ... өнімінде ауыл шаруашылығы, тамақ,
мақта-мата, ... ... ... ... ... үлесі қысқарды. Оның
есесіне электроника мен қызмет көрсету саласы жоғары қарқынмен ... ... ... ... мәтін өңдейтін жүйелер,
тұрмыстық электроника, өнеркәсіптік роботтар жапондық ... ... ... ... ... ... ... мақсаты өндірісті кеңейту емес, ғылыми зерттеулер негізінде
жабдықтарды жаңарту. Негізгі капиталға ішкі жалпы өнімнің ... 19 ... ... ... тағы да Оңтүстік Кореяның тәжірибесіне
оралайық. 1945 ... ... ... ... Жапонияның шикізаттық базасы
болды. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейін Корея өзінің ... ... ... ... ал ... түбегіндегі соғыс елдің өнеркәсіптік
әлеуетін мүлдем тұралатты. Корея Республикасы көптеген қиындықтарды бастан
кешірді: табиғи қорлардың ... тар ішкі ... ішкі ... аз ... ... кемшіліктері. Бұл жағдайлар кореялықтарды шикізаттық
база ... ... ел ... дамытудың неғұрлым жеделдетілген
жолдарын іздестіруге мәжбүрледі. Экономиканы дамытудың жіті стратегиясын
жасау қажеттігі ... Нақ ... ... ... ... бар ... ... қана реттеп, көлемі шектеулі кәсіпорындарға ұтымды бөліп
отыра алады деген пікір ... ... және ... стратегия қысқа
мерзімнің ішінде елді индустрияландыруға мүмкіндік берді.
Бүгінде елдің экономикалық дамуы деңгейі оның ... да ... ғана ... ... және ... ... ... елдерімен ойдағыдай бәскелестікке түсуіне мүмкіндік береді.
Көптеген саясаткерлер мен сарапшылар ... ... «Хан ... деп ... Мемлекеттің бастамасымен және оның бақылауымен және
қатысуымен кәсіпорындар немесе қаржылық-өнеркәсіптік топтар қалыптастыру
Оңтүстік ... ... ... ерекшелігі болып табылады.
Бастапқыда қаржылық-өнеркәсіптік ... ... ... ... ретінде ашылды. Ұлттық капиталды шоғырландыру, сол арқылы
өзіндік құнын ... ... ... ... және ... арттыру; бұл капиталды пайдалануда мемлекеттік
бақылау орнату; өндірістің салааралық ... ... ... ... ... бәсекелестік; сыртқы нарықтағы келісілген
ұстанымдарды қамтамасыз ету - осы ... ... ... өрістеткен
негізгі факторлар.
1956 жылы Оңтүстік Кореяда 20-ға тарта қаржылық-өнеркәсіптік ... және ел ... ... бөлігін өзара бөлісті. 1963 жылы 14
оңтүстіккореялық ... ... ... ... жалпы өнім 40 пайызға ... ... ... «LG»,
«Ssangyong», «Samsung» сияқты оңтүстіккореялық өнеркәсіп көшбасшылары нақ
сол кезде пайда болды. ... ... шын ... ... «локомотивтеріне» айналды.
Ал 1962 жылдан астап үкімет жасаған елді ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
қолдау және ынталандыру шаралары қолданылды. Индустрияландыру жеңіл
өнеркәсіптің ... көп ... ... ... ... ... содан
кейін ауыр өнеркәсіпті дамыту басталды. 80-інші жылдары химия саласын қоса
алғанда оларда өңдеу секторындағы өндірілетін өнімдердің ... ... ал 1996 жылы бұл ... - 76,2 ... ... ... жылдардың
соңында электроника, кеме жасау, автомобиль жасау өндірісі ең ... ... ішкі ... ... шет елдерде де сұранысқа ие болды.
Бұдан басқа ел экономикасында мұнай-химия, цемент, ... ... ... ... тағамдар өндірісі маңызды рөл атқарды. 90-жылдардың ортасында
қарай кеме жасау өндірісі екінші орынға ... ... ... ... орын алды, электроника мен мұнай-химия және мата ... - ... ... мен металлургия - алтыншы ... ... ... 1962 ... 1997 ... ... елдің жалпы ұлттық табысы 2,3
млрд. доллардан 474 млрд. долларға өсті, ал жан басына ... ... ... 10 мың 307 АҚШ долларына жетті. Бұл экономикалық реформаларды
жүргізуде қандай ... ... ... айғақтайтын тамаша жетістік!
Әрине, әр елдің өз даму жолы бар. Сондықтан да басқа бір ... ... ... көшіре салу келеңсіз салдарға соқтыруы мүмкін.
Өйткені қай елдің экономикасының да өз ... бар. Бұл ... осы ... бірінің жолын қайталайды деген ұғым тумайды. Біз
дамыған елдердің ... ... бұл ... сарапшыларымен
кеңесеміз және барлық тәуекелдерді ... ... ... ... ... бағдарламамызды жасауда ... ... ... ... ... ... де ... зор.
Жаңа индустриялы елдерді келесі көрсеткіштер бойынша бәсекеге қабілеті
деп айтуға болады: жан басына ... ... ішкі ... өсу ... ... жалақы мөлшері мен жинақтау қор үлесі.[32]
Кесте 6. Жаңа ... ... ... ... |Жан ... |Өсу ... ... |Жинақтау қор|
| ... ... ... |мөлшері |үлесі % |
| |ЖІӨ, ... |% | ... | ... |15660 |2,3 |0,9 |12,97 |17,9 ... |3005 |6,7 |5,1 |1,45 | ... |2052 |5,3 |4,9 |1,41 |30,1 ... | | | | | ... |6300 |7,8 |9,4 |1,78 |22,3 ... |7260 |8,7 |4,0 |2,41 |47,0 ... ... ... жаңа ... ... экономикасында
алатын орны
Таиланд туризмі
1960- жылдың соңына қарай ... ... ... жаппай
қонақүйлер, барлар, массаждық салондар салынып туристік инфрақұрылым ... ... ... кезеңі 1970- ші жылдан бастау ... ... ... саласының дамуы 1990- шы жылы өз қарқынына
жетті.Қазіргі таңда ... ... ... ... ... ... ... аралдарында орналасқан. Олар өздерінің жағажайларымен және
де ... ... ... ... ... ... атақты
жағажайларына Чавенг, Ламай, ... ... ... ... ... Банг – По, Липа Ной ... ... Орталық Тайланд аймағында
Тайланд королінің , Вице ... ... және де бұл ... ... орналасқан. Мысалы: Ват Пхо тепе – теңдікті күтіп отырған
будданың ... ... бұл ... ең үлкен мүсіндері қатарына
жатады(мүсін бйіктігі 15 метр, ұзындығы 46 метрді құрайды). ... ... Кео ... ... бұл орын ... ең қасйетті жер болып
саналады. Банког көп туристердің ... шыға ... және әр ... салада жұмыс істейтін, туристер келетін орын ... ... көбі ... ... оның ... ең көнесі болып “Ориент
Банког” саналады. Ол 1887 жылы салынған. Банког қаласынан оңтүстікке қарай
Тайланд ... ең ... ... курорты орналасқан. Бұл шағын
қалашықта жылына 5,5 млн. ... ... ... ... ... ... ... Азия мемлекеттерінен туристер келеді. Паттайя қалашығының
маңында қолтырауын, піл, жолбарыс фермалары бар, бұл ... ... ... Осы жерде “мадам Нонг Нуч” ботаникалық бағы
орналасқан. Бұл жер ... ...... ең ... ... ... есепеледі. Тағыда бұл қалашықта дүнйежүзіндегі ... ... ... ... орналасқан, срның бірі “Мини Сиям ... ... ... ... трекинг, рафтингпен айналысуға қолайлы
аймақ болып ... ... ...... ... негізгі туристік
аймақтардың бірі блып саналады. Туристердің саны 1967- ші жылы 400 ... бұл ... 2007 жылы 14 млн ... ... ... мәліметіне сүиене отырсақ 2011 жылы ... ... ... келген. Бұл көрсеткіш 2010 жылға қарағанда 14,84%-ға көп.
2011 жылы Тайландқа келген туристердің 5- тігіне кіретін мемлекеттер:
1. ... 2470688 ... ҚХР- 1760564 ... Жапоия- 1126221 адам.
4. Ресей- 1014493 адам.
5. Кореи Республикасы- 1014292 адам.
Ресейден келетін туристер саны 2010 жылмен салыстырғанда 57,36%-
ға өскен ... ... ... ... ... ... ... келетін туристердің ішіндегі Ресей
туристерінің үлесі 2011 жылы 5,31 %- ды ... ... ... ... ... ... Лаос, Комбоджа, Ветнам
мемлекеттері саналады. Азия аймақтарынан келетін туристерді бірінші кезекте
Тайландтың ... ... ... ... ... ... туристерді тайландтың ... ... ... туризмі. Дүниежүзілік реитингтің мәлімдемесі ... 10 жыл ... Азия ... ... ... ... конгрестер өткізуге қолайлы орындардың бірі ... ... жылы ... ... 13,2 млн іскер адам тобын
қабылдады, бұл жалпы келетін туристердің 24%-ын құрайды. Соңғы ... ... ... ... саны 3,2 млн адамды құраған, пайызбен
алғанда 2,6%-ға өсіп отыр.Бизнес туризмнен түсетін қаржы ... ... 5,6 ... Долларды құрады. Бұл көрсеткіш ... ... ... 25%-ын ... отыр.Сингапурдың іскерлік туризм орталығы болуының
себебі коммуналдық технологиялар, қоршаған ортаны қорғау және ... ... ... ... жолға қойылуынан. Іскерлік туризмнен түсетін
қаржы ... ... ... – 22,2 ... ... құрады, бірақ
болжанған сомма 24 млрд.доллар ... ... ... ... ... ... саны 6%-ға өседі(14 млн адам).
Сингапур кеңесінің мәлімдеуі бойынша 2011 жылы ... саны 13,2 млн ... ... және 2010 ... ... ... жоғары. Былтырғы жылы Сингапурға туристердің 76%- ы Азия ... ... ... 2592000 адам, Қытайдан- 1577000 адам,
Малайзиядан- 1141000 адам, Аустралиядан – 956000 ... ... – 869 ... ... ... ... көршi елдермен салыстырғанда туризм
жақсы дамыған. Сондықтан , бұл дәл қазiр жұмыс табуға болатын ... ... ... ... сұлулығымен, өз дәстүрлерi және асханасымен,
сонымен бiрге ... ... даму ... ... Аңдының биік шыңдарынан батыста атлантикалық жағажайларға ... ... ... ... және ... ... ... тропикалық сельвадан солтүстіктегі ... және ... ... ... ... суық ... аяқталатын үлкен аумақты алып ... ... ... климат болғандықтан,оңтүстіктегі таулы
аудандарда, тропикалық аймақтарды қоса ауа ... жиі ... қар ... ал ... ойпатты өлкелерінде аптап ыстық болады. Ең
суық – мамыр,маусым және ... ең жылы - ... ... және ақпан
айлары .Аргентина республикасында туризм түрлері бірнеше бағытта дамыған.
Негізгі түрлері төмендегідей:
4-сурет Туризмнің негізгі түрлері
Негізгі ... ... ... ... ... ... ... таңғажайыптары ,ұлттық парктер,көрікті
орындар,қалалар,тарихи және табиғи ескерткіштер өте көп ... ... ... ... ... ... ерекше назар аударатын қала - Буэнос-Айрес. Ол- ... ... ... Қала өзінің көптеген мұражайларымен атақты,
соның iшiнде Ұлттық галереяның 34 ... ... ... ... жұмыстары, сонымен бiрге атақты Ван Гога, Пикассо, Родена,
Ренуардың және тағы басқалардың жұмыстары ... ... ... және ... ... ... таң ... театры - әлемнiң жақсы опералық театрларының бiрi. Бұл ... ... ... ... ... ... корікті орындары
Буэнос-Айрес тангоның тарихи отаны болып табылады. Буэнос-Айрестың бұрыш
–бұрышында көпттеген мейрамханалар ... ... етті ... мекені. Жергілікті шарап,әсіресе қызыл шарап ең жақсысы болып
саналады. Осы мегаполистен бiрнеше жүздеген ... ... ... ... басталады.Үлкендігі бойынша Ниагарамен тең болатын орасан
зор биіктен құлаған сарқырамалар туристтерді сөзбе-сөз арбай алады.
Солтүстiк-шығыста ... ... ... ... ... парк ... кiредi. Мұнда инфрақұрылым дамыған және
бірнеше бағытта маршруттар ұйымдастыруға болады.
6-сурет Игуасу сарқырамасы және Сан ... де ... Tren de las Nubes ... ... ... ... Пуна ... арқылы
жүредi.
Перито – Морено Архентино көлін екiге бөлетiн Оңтүстік Патагония ... бір ... аса зор ... .Патагониядағы Эль-Калафате қаласының
маңында орналасқан. Барилоче, ... ... ... ... ... ... Копауэ,
Кавьяуэ — таулы өлкедегі жабық ... ... ... ... және ... ... жабылған.Қысқы спорттық базалар оларға
жақын орналасқан.
7-сурет Перито-Морено мұздығы
Ушуая –Отты Жер провинциясының аумағында ... ... ең ... өз ... және ... ... орнымен қызықтырады.Арал
солтүстiгiндегі Рио-гранде қаласы ескi ... ... ... ... аулаумен қызықты.Оған жақын FCAF әлемдегі ең оңтүстік темiр ... ... ... ... " ... ... ... жүреді. Сьеррас –де-
Кордова – әсем көріністерге бай ,жұмсақ ауа райы бар ... ... ... жиі ... қалаларға Карлос-Пас, Коскин, Ла Фальда, Капилла-дель-
Монте, Мина Клаверо, Хезус ... ... ... көлі жатады. Кордова
астанасы қазiргi және ... ... толы ... ... ... Исчигуаласто паркі,сирек өсiмдiкті ландшафтысымен және өз
топырақтарының бай бояулар гаммасымен тау және ... ... ... ... орын ... ... Бұл ... бұдан басқа,
палеонтологиялық орталықта бар. «Ай жазықтығы» Талампайда Ұлттық ... ... ... Ла-Риоха провинциясына созылып ... ... ... және ... ... көп ... парктерінде бiздiң ғаламшарда тұрып
жатқан ... ... бiр ... жұмылдырылған, соның iшiнде балықтардың
2500 түрлерi, сонымен бiрге елу мың -нан артық өсiмдiктер тән. ... ... ... Аңд тауының әдемi етегі ... ... ... ... әдемi табиғаттың арасында өз
айбындарымен ерекшеленеді. Аргентинада сонымен бiрге табиғаты және ауа райы
Швейцария ... ... ... ... биiк ... ... бар.
Бүкiләлемдiк туристтiк ұйымның цифрларына сәйкес, 2010 жылы елде 5,3 ... ... және елді 4, 93 ... ... қамтамасыз еткен [34].
Туристер қабылдаудан Аргентина Оңтүстiк Америкада Бразилиядан ... ... ... ... ... ... ... туристтiк ағын
Бразилиядан, Чили, Перу, Колумбия, Мексика, Боливия, Эквадор, Уругвай,
Венесуэла және ... ... ал ... ... ... -
Испания, Италия, Франция, Германия, Ұлыбритания және ... ... ... ... ... ... ... туристер саны және
одан түскен қаржы млн доллар есебімен
|Жыл|2010 |2009 ... | |
| ... ... 2009) |
| ... ... 2009) |
| ... Федерациясы ... 2010) |
| ... ... ... 2009) |
| ... ... 2009) |
| ... ... 2009) |
| ... ... 2009) |
| ... ... 2009) |
| ... ... 2009) |
| 10|Германия ... |
. ... ... ... ... ... БҰҰ 2010 ж. ... |Ел ... ... ... ... |0.877 ... ... |0.862 ... ... |0.846 ... |Чили |0.783 ... ... |0.750 ... ... |0.744 ... ... |0.654 ... Елдің әрбір 100 тұрғынына шаққанда Интернет пайдаланушылар саны, 2010
жыл
|№ |Елдер |Ел ... ... ... |
| | ... % |
|1 ... ... |76,5 % |
|2 ... |73 % |
|3 ... |65,7 % |
|4 ... |55,8 % ... ... ... қор ... 2012 жы)
|Орын ... ... ... |ЖІӨ- гі ... ... | | |% ... ... |423,6 |5,0% ... ... |152,4 |4,3% ... ... |127,4 |2,6% ... ... |106,0 |3,5% ... ... |54,7 |5,9% ... ... Республикасы|54,4 |0,9% ... ... |36,4 |1,3% ... ... |33,6 |0,5% ... ... құру ... интеграцияның дамуы
Ғылымға негізделген және тұтыну өнімдерің өндіру
Ұлттық экономиканың
ашықтыгы
Экспортқа бағдарланған экономика (Азия)
Импорт алмастырушы экономика
(Латынамерикасы)
Жоғары ... ... ... ... сала ... дамудың жоғары қарқыны
Жаңа индустриалық елдер

Пән: География
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 63 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ақпараттық қоғам: теориялық модель4 бет
Жеке меншік және экономикалық жүйені ұйымдастыру модельдері11 бет
Экономикалық жүйе: мәні, элементтері, даму сипаты жайлы13 бет
Экономикалық жүйе: мәні, элементтері, даму сипаты жайында11 бет
Экономикалық жүйе: мәні, элементтері, даму сипаты туралы ақпарат11 бет
Экономикалық жүйелердің негізгі үлгілері7 бет
Экономиканың индустриаддық- инновациялық дамуы7 бет
Әлеуметтік мобильдік социологиясы5 бет
Қазақстан Республикасының индустриалдық-инновациялық дамытудың стратегиясы11 бет
ҚР индустриалдық - иновациалық саясаты36 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь