Халықты жұмыспен қамту туралы

КІРІСПЕ
1.ТАРАУ
ХАЛЫҚТЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ӘДІС НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3
1.1 Халықты жұмыспен қамтудың мәні, мазмұны, негізгі функциялары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 6
1.2 Жұмыспен қамтуды реттеу механизмінің қалыптасуының негізгі қағидалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12

2.ТАРАУ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ ЖҰМЫССЫЗДАРДЫ ӘЛЕУМЕТТК САҚТАНДЫРУ ЖҮЙЕСІН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
19
2.1 Қазақстан Республикасының жұмыспен қамту және жұмыссыздықтың қазіргі мәселелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 19
2.2 Жұмыссыздарды жұмыссыздықтан әлеуметтік сақтандыруды реттеудің нормативтік . құқықтық базасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 34

2.3 Еңбекшіқазақ ауданы бойынша халықтың жұмыспен қамтылуын талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 47

3.ТАРАУ ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ ЖҰМЫССЫЗДЫҚ МЕХАНИЗІМІН РЕТТЕУ ЖҮЙЕСІН ЖЕТІЛДІРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

56
3.1 Жұмыспен қамту және жұмыссыздықтан сақтандыру жүйесінің шетелдік тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 56

3.2 Қазақстандағы халықтың жұмыспен қамтылуын реттеу шаралары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 67

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... . 83
Еңбек нарығындағы қолайсыз жағдайларға қарамастан еліміздің орнықты дамуы - тұрақты жұмыспен қамту саясатымен тығыз байланысты. Экономиканың нарықтық қатынастарға көшу кезеңінде жаңа тәуелсіз мемлекеттер жұмыспен қамту және жұмыссыздық жағдайларымен бетпе-бет кездесті. Нарықтық экономиканың қалыптасуына әсер ететін, қаржылық нарықтық инфрақұрылым шарттары әлі де болса жеткіліксіздігінен, көптеген әлеуметтік проблемалар, соның ішінде, еңбек және жұмыспен қамту саласында көптеген кемшіліктер бетала бастады. Отандық өндірістің дамуына ықпалын тигізетін экономикалық және қаржылық механизмдерінің етіспеушілігі кейбір аудандарда әлеуметтік қақтығыстың пайда болуына әкеліп соқтырды, яғни кедейшілік пен жоқшылыққа әкелді. Қазақстан Республикасы Президентінің «Қазақстан-2030» жолдауындағы ең негізгі басымдылықтарының бірі - Бүкіл Қазақстандықтардың гүлденуі, жағдайының жақсаруы – жұмыссыздық пен кедейшілікке қарсы күрес болып отыр. Бұл басымдылықтың негізінде қаржылық сектордың, яғни, микронесиелендіру, ұлттық капиталды белсенді түрде тарту, қоғамдық жұмыстармен мен қызмет көрсетулер деңгейін жоғарылату болып табылады. Қазіргі кезеңде экономиканың нақты секторында жұмыссыздықпен күресу проблемасын жаңа жұмыс орындарының құрылуымен, жұмыспен қамту саясатының белсенді жүргізілуімен және жұмыссыздықтан сақтандыру жоспарларымен шешу керек.
Отандық экономиканың шетел тауарларымен қызмет көрсетуіне ризашылығы, өзімізге кері әсерін тигізіп, бәсекелестік орта тудырады. Жоғарыда айтылған проблемалардың шешімі, жұмыспен қамтуды реттеу механизімінің қаржылық және ұйымдық - экономикалық өңдеуде ғылыми зерттеулерімен тығыз байланысты, яғни, жұмыссыздықты төмендетуде теориялық, сонымен қатар, тәжірибелік жоспарда қарау керек.
1. 1. ҚР «Халықты жұмыспен қамту туралы» Заңы
2001 жыл 23 қаңтар
2. ҚР Президентінің Қазақстан халқына Жолдауы
2008 жыл 6 ақпан
3. Еңбек Кодексі
4. Мамыров Е, Ихданов Ж. Регулирование экономических процессов. Алматы, 1998ж
5. Реформировение экономики Казакстан полблемы и их решение. Под редекцией профессора М.Б.Кенжегузина,Алматы, 1997
6. Рынок труда. Учебник под ред. Буланова. 2000г
7. Никифорова А.А. Рынок труда, занятость и безработица. –М,Междунородное отношение.1991г
8. Котляр А.Э. «Проблемы занятасти и рынка труда» -М,1996г
9. Ажинурина Д./Еңбек ету бостандығы және оны қорғаудың мәселелері/Алматы, 2005 ж
10. Жұмабаев С.К. Еңбек рыногы экономикасы/ Алматы, 2003 ж
11.Экономические аспекты бедности - Материалы Республиканской конференции «Региональные проблемы интеграционных процессов в условиях рыночной экономики», Алматы, 2005г.
12. Ауыл халқын жұмыспен қамтуды реттеу ерекшеліктері - Вестник КазНУ. Серия экономическая, Алматы, №5(57), 2006.
13. Казначеева Н.А. «Занятость в условиях новой хозяйственной системы» Новосибирск, 1996г. -127с
14.Катульский Е.Д., Зубкова А.Ф. румянцев Б.Г. «Регулирование трудовых отношений в рыночной экономика» М.: НИИ ТРУДА, 1997-143с.
15.Коонституции государств Европейского Союза, Изд. Группа ИНФРА, М., 1997,536с.
16. Концепция государственной политики занятости населения Республики Казахстан, 22 мая 1996г. с.20
17. Фильев В.И. Социальное страхование в России и зарубежных странах/ Практическое пособие.- М.: ЗАО « Бизнес- школа « Интел- Синтез».- 1997.- с-176
18. Медальханова М.К. Занятость населения и экономический рост: методология, стратегия и механизм регулирования.- Алматы.1999-296с
19. Материалы департамента социальных дел Министерства труда и социальных дел Франции. Алматы,1996. 67с
20. Постановление Правительства Республики Казахстан № 927 от 4 июня 1997г. « Положения о порядке поддерживания создания новых рабочих мест и развития индивидуального предпринимательства из средств Государственного фонда содействия занятости»
21. Статистический ежегодник Казахстана: Статистический сборник/ Под ред. А.А. Смаилова – Алматы: Агенство Республики Казахстан по статистике, 2007-с. 466,
22. Казакстан на пути к рынку Отв. Ред. А.К. Кошанов. – Алматы. ИЭ МН-АНРК, 1991ж
23. Реформирование экономики Казахстана: проблемы и их решение. Под ред. д.э.н. профессора М.Б. Кенжегузина. Алматы, 97. – 357 стр.
24. Никифорова А.А. Рынок труда: занятость и безработица. М., Международные отношения, 1991г. – 182 стр.
25. Е.Тишин. Актуальные проблемы социального развития и пути их решения. – Экономист,1997,№ 4.,стр,43-48.
26. Казначева Н.А. «Занятость в условиях новой хозяйственной системы». М.,96. -127 стр.
27. Концепция государственной политики занятости населения РК. 22 мая, 1996. – Вопросы труда,стр.20.
28. Мельдаханова М.К.Занятость населения: стратегия и механизм регулирования. Алматы,99. – 296 стр.
29. Материалы департамента социальных дел министерства труда во Франции. Алматы,96. стр. 67.
30. Лебедева Л. Опыт США государственное страхование на случай безработицы человек и труд.№ 11,1999. стр. 31-38.
31. Пронина Л.И. Повышение эффективности социального обеспечения. М., Экономика,1990,стр.132.
32. Гаузер Н. Повышение гибкости – актуальная проблема современного рынка труда. Журнал. «Мировая экономика и международные отношения №10, 1991
33. Э. Молодякова. Механизм регулирования трудовых отношений и Японии.// Проблемы теории и практики управления. 1997, №3
34. Н. Римашевская. Социальные последствия экономической трансформации в России.// Социологические исследования. 1997, №6
35. Э.Н. Фербярова. Региональные проблемы структурных преобразований и политика занятости: из опыта восточноевропейских стран.// Труд за рубежом.- М., 1995, №1
36. Приоритетные задачи усиления социальной политики.- Российский экономический журнал, №5,6, 1997г.
37. Трудовые ресурсы и глобализация экономики. Отчет о мировом развитии- 1995г., Всемирные банк, 174с
38. Платонов О.А. «Повышение качества трудовой жизни. Опыт США» М., 1992
39. Облаухова М.В. «Трудовые ресурсы в рыночной экономике» Новосибирск, 1996
40. Казахстан. Уровень жизни населения в переходный период. Отчет Всемирного Банка, 1998.
41. Анализ рынка труда в Казахстане. Отчет наблюдательного центра Европейского фонда образования, Алматы, 1999г.
42. Кадомцева С.В. «Экономические основы системы социальной защиты» М., 1996
43. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф. «Основы менеджмента» М.: Дело, 1992
44. Киселев И.Я. «Трудовой договор: вопросы регулирования найма и увольнения (обзор зарубежного опыта» М.:1997
45. Труд в мире. №3, Международное бюро труда. М.: НИИ труда, 1990г.
        
        М А З М Ұ Н Ы
|КІРІСПЕ | | ... ... ... ... ... ӘДІС | |
| ... |
| ... | ... |Халықты ... ... ... ... ... |6 |
| ... |
| ... | ... ... ... ... ... қалыптасуының |12 |
| ... | |
| ... |
| ... | ... ... ... ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ | |
| ... ... ... ... |19 |
| ... |
| ... | ... ... Республикасының жұмыспен ... және |19 |
| ... ... | |
| ... | ... ... ... ... |34 |
| ... ... ... - құқықтық | |
| ... |
| ... | ... ... ... ... ... ... |47 |
| ... | |
| ... |
| ... | ... |ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУ ЖӘНЕ ... ... | |
| ... ... |56 |
| ... |
| ... | ... |Жұмыспен қамту және жұмыссыздықтан ... |56 |
| ... ... | |
| ... | ... |Қазақстандағы ... ... ... |67 |
| ... | |
| ... |
| ... | |
| ... |
| ... | |
| ... ... ТІЗІМІ.............................|83 |
Кіріспе
Еңбек нарығындағы ... ... ... еліміздің
орнықты дамуы - тұрақты жұмыспен қамту саясатымен тығыз ... ... ... көшу ... жаңа ... ... ... және жұмыссыздық жағдайларымен бетпе-бет
кездесті. Нарықтық экономиканың ... әсер ... ... ... ... әлі де болса жеткіліксіздігінен, көптеген
әлеуметтік проблемалар, соның ішінде, еңбек және ... ... ... ... ... бастады. Отандық өндірістің дамуына ықпалын
тигізетін экономикалық және қаржылық механизмдерінің етіспеушілігі кейбір
аудандарда ... ... ... ... ... соқтырды, яғни
кедейшілік пен жоқшылыққа әкелді. Қазақстан Республикасы Президентінің
«Қазақстан-2030» жолдауындағы ең ... ... бірі - ... ... ... ...... пен
кедейшілікке қарсы күрес болып отыр. Бұл ... ... ... ... ... ұлттық капиталды белсенді
түрде тарту, қоғамдық ... мен ... ... ... ... ... ... кезеңде экономиканың нақты секторында
жұмыссыздықпен ... ... жаңа ... ... құрылуымен,
жұмыспен қамту саясатының белсенді жүргізілуімен және жұмыссыздықтан
сақтандыру ... шешу ... ... ... ... қызмет көрсетуіне
ризашылығы, өзімізге кері әсерін тигізіп, бәсекелестік орта ... ... ... шешімі, жұмыспен қамтуды реттеу
механизімінің ... және ... - ... ... ғылыми
зерттеулерімен тығыз байланысты, яғни, ... ... ... ... ... жоспарда қарау керек.
Нарықтық қатынастардың құрылу кезеңіндегі мемлекеттік ... ең ... ... бірі - ... ... ... болып есептеледі. Бұл жүйе дамыған
мемлекеттерде ... жүз ... ... ... ... жаңа
дамып келе жатқан елдерде, ... ... ... бұл ... дәрежеде дамыған. Қазіргі кезде бұл жүйе әлі ... ... ... ... ... әлеуметтік қорғау саласындағы ғылыми талқыланған
жүйесінің болуы, қоғамның экономикалық ... ... ... ... ... ... және жұмыспен қамту саласынды
мемлекеттік ... ... ... ... еді.
Экономикалық өсу адам әлеуетін дамыту және адам ... ... ... үшін кең ... ... Осы әлеуетті
іске асыру мақсаттарында адамдар анағұрлым негізді ... ... үшін ... ... ... ... отырулары тиіс.
Жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету ... өсу мен адам ... ... ... ... ... буын ... Барлық экономикалық мүмкіндіктердің ішіндегі ең ... ... ... ... ... ... тұрмыс деңгейіне ... ... ... ... ... мен ... көрсетулерді
иеленуге жағдай жасайтын табыстармен ... ... ... ... жұмыспен қамтылу тек ақылы жұмысты ғана ... ... ... ... ... ... барлық тәсілдерін
ұйғарады.
Адамдар өз жұмысын ... ... ... ... өзге себептер бойынша да ... ... ... ... адамның белгілі бір үлес қосуына және шығармашылық әлеуетін
іске ... ... ... ... ... ... ... және жеке басының қадір-қасиетін нығайтуға сеп болатын сый ... ие ... ... ... ... ... ... шешімдер
қабылдауға қатысуына және адамдармен қарым-қатынас ... ... ... - ... біте ... өйткені адам еңбек
қызметінің қай түрін ... ... ... өмір жолын
белгілейді. Жұмыс ... ... ... адамның тек экономикалық
қана емес, сонымен бірге әлеуметтік және ... ... ... кең ... ашып ... ... ... - халықты жұмыспен қамтудың реттеу
механизімін теориялық - ... ... және ... талдау.
1 – ТАРАУ. ХАЛЫҚТЫ ЖҰМЫСПЕН ҚАМТУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ӘДІС НЕГІЗДЕРІ
1.1 Халықты жұмыспен ... ... ... және ... және ... жұмыспен қамтылу ... ... ... ... негізгі орынды
алады. Экономикалық жүйенің дамуында мемлекеттің араласуы ... ... ... және ... ... ... ... де, қазірде де актуалды қаралуда. Жұмыспен
қамту және ... ... ... ... ... ... ... бойынша көптеген қақтығыстарға ... ... ... ... ... жұмыссыздық деңгейі
жоғары болғанда, жұмыссыздық - бұл ... ... ... ... ... ... ... талап етілді. Ал ХХ ғасырдың орта кезінде
әлеуметтік еңбек ... даму ... және ... ... ... ... ... түсінігіне
дәстүрлі жаңа ... ... ... - ... ... ... ... құбылыс.
Экономикалық ұстаным көзқарас тұрғысынан ... ... ... ... ... өнім жасау жөніндегі әрекеті.
Жалпыэкономикалық ... ... ... қамтылуды анықтаудың үш
тәсілі бар:
1. Жұмыспен қамтылу жұмыс ... ... мен ... көрінісі болып табылады. ... ... ... саны ... ... ... бойынша да.
2. Жұмыспен қамтылу еңбек ету үрдісі ... жеке ... ... ... Бұл ... осы ... қайшы келмеуін атап көрсеткен
аса маңызды.
3. Жұмыспен қамтылу ... - ... және ... қатынастарының жиынтығы іспеттес, оларды қалыптастыру ... ... және ... ... ... келісімдеріне
негізделеді.
Әр түрлі түсіндірмелерді ескеру арқылы жұмыспен ... ... ... болуы мүмкін: жұмыспен қамтылу - ... жеке және ... ... қанағаттандырумен
байланысты заңға қайшы ... ... ол ... істейтіндерге
жалақы немесе еңбек табысын әкеледі, сондай-ақ ол ... ... ... ... мен ... ... және ... дәрежесінің көрінісі ретінде пайда ... ... ... еңбек ұйымының ... ... ... ... ... ... және ... белсенді
емес топқа бөлінеді.
Экономикалық белсенді ... - ... ... ... материалдық құндылықтармен қызмет көрсетулерді өндіру ... ... ... ... ... ... ... халық, сондай-ақ қарулы күштерде қызмет ... ... ... және ол екі ... ... тұрады: жұмыспен
қамтылғандар мен жұмыссыздар.
Экономикалық ... емес ... - ... ... ... және жұмыссыздардың санына ... ... ... ... ... ХЕҰ стандарттары бойынша, еңбекке
жарамды ... ... және ... ... ... ... ... өзін -өзі жұмыспен қамтитын адамдардың барлығы жатады. Олар ... ... ... ... ... ... мүшелері, көмектесуші отбасы мүшелері, сыйақыны
ақшалай ... ... ... ... ... ... ... студенттер, үй шаруасындағы әйелдер және ... ... ... ... ... ... ... қамтылуды өнімді, әлеуметтік пайдалы, толық және ... деп ... ... ... - ... қоғамдық өндірісте жұмыс
істеулері.
Әлеуметтік пайдалы жұмыспен қамтылу тек ... ... ... адамдардың ғана емес, сонымен ... ... ... жарамды жастағы оқушылардың, үй шаруашылығын
жүргізумен айналысушылардың, ... ... ... ... қамтылу - қалағандардың барлығының ақы төленетін
жұмысы бар, кезеңдік ... орын ... ... жай - ... ... уақытша және құрылымдық ... ... ... деңгейі сақталады.
Жұмыспен толық қамтылмаудың екі түрі бар: ... ... ... ... толық емес жұмыс уақытымен жұмыс істейтін
адамдар санымен ... ... түрі не ... ... ... немесе еңбек пен өндірістің өзге факторларының
арасындағы ... ... ... ... ... Жасырын толық емес жұмыспен қамтылудың ... ... ... ... ... ... ... біліктіліктерін толық пайдаланбау жатады.
Еңбек рыногын ... үшін ... ... ... ... Олар ... емес ... уақытының түрлі режимдерінде
жұмыспен қамтылу, қызметкерлердің ... ... ... ... стандартты емес жұмыс орындарындағы жұмыспен
қамтылу. Жұмыспен ... ... ... ... ... ... ... аралық аймақ құрады. Нарықтық қатынастар
жағдайларында жұмыспен қамту мен ... ... ... ... ... - әлеуметтік - экономикалық құбылыс, ... ... ... ... белсенді халықтың бір бөлігі
біршама уакыт тұрақты ... ... ... болады.
Қазіргі экономикалық ғылымдарда «табиғи жұмыссыздық» ... ... ... жұмыскерлер өздерінің жеке басының
ерекшеліктеріне ... ... ... ... ... тұрақты бір жұмыс орындарында ... ... ... соның ішінде жастар көбіне ... ... ... Мұндай жұмыссыздық фрикциондық болып есептеледі,
бұл ... ... ... ... ... және ... ... ие болады.
Уақытша жұмыссыздық жұмыспен қамтылғандардың өз ... ... ... ... осындай жұмыстағылар
өздеріене ыңғайлырақ жұмысты өз еріктерімен ... ... ... ... өнеркәсіптің
жаңа салаларына ашылуларының ықпалымен ... ... ... Осындай жағдайға байланысты жұмыс күшіне
ұсыныс пен ... ... ... ... болады.
Кезеңдік жұмыссыздық өндірістің ... ... ... кәсіпорындар ... ... ... ... саны ... қысқаратын жағдайларда ... келе ... - ... ... емес ... ... ... мен деңгейін үнемі қысқартып отырған жөн. ... және ... ... белсенді критерийлерінің негізі
жұмыссыздық деңгейінің ... ... ... ... жеке ... үшін ғана ... кез - ... ұжым үшін
негізделген жағымсыз ... - ... ... ... ... бұл ... ... бағытталған өңдеулерді ... ... ... ... бұл ... ... мемлекеттік мекемелердің, акционерлі, ортақ ... ... ... - ... дағдарыстың тереңдеуі
әсіресе, 90 - жылдардың ... ... ... ... ... ... кері ... тигізді.
Қазақстандағы халықты жұмыспен қамту ... ... ... ...... 1990 - ... ... қамту қызметінің жаңа
мемлекеттік құрылуы, еңбек ... ... ... ... - ... 1992 - ... Өндірістің тұрақсыз болуы.
Экономикалық дағдарыстың ... - ... ... ... жағдайлар туғызды. Осыған байланысты жұмыспен қамту ... ... ... – кезең. 1997 - 1998ж.ж. Жұмыспен ... ... ... және орта бизнестің салдарынан ... ... ... ... ... ... ... қаржылық ресурстарының түсуінің төмендеуі, халықты жұмыспен
қамту ... ... ... ... ... мүмкіндік
берген жоқ.
4-кезең. 1999 жылдан қазіргі уақытқа дейін. Жұмыспен қамту ... ... ... негізделген жаңа концепциялардың
пайда болуы. Соңғы жылдары ... ... ... топтарын
қамтуда және барған сайын ұлғайып келеді. Оның ... ... және даму ... ... ... ... дерлік
өсу үстінде. Тіпті экономикалық өсудің ... ... ... елдердің көпшілігі халық санының өсуінен қалып
қоймаулары үшін ... ... ... ... ... ұлғайту
мәселесін әрең игеріп ... ... - ... өсу
жетістіктерінің адам дамуына ықпалын азайтатын құбылыс. Біріншіден, ... үй ... ... бір ... ... ... ... мүмкіндіктерге қол жеткізуден айырады. ... адам ... ... ... ... ... ... дағдыларын жоғалтуға, яғни жинақталған адам ... ... және ... ол адам дамуына теріс ... ... ... тек жеке ... ғана ... ... ... әл - ауқатының деңгейін ... ... ... жөніндегі түрлі бағдарламаларын іске
асыруға байланысты ... ... ... ... ал
мұндай жағдай адам дамуына ... ... ... мүмкін
ресурстарды қоғамнан оқшауландырады.
Сонымен, жұмыссыздық ... ... үшін ... ... адам ... айырылуды, әлеуметтік саралаудың ... ... ... ... ... ... ... механизімінің қалыптасуының негізгі
қағидалары
Жұмыспен қамту және жұмыссыздықты реттеу ... ... ... ... механизімді реттеу үшін тұрақты
қаржылық блоктың болу ... ... ... ... ресурстарының
пайыздық салымдары өндірістік сфераның, яғни ... ... ... ... ... табылады. Нарықтық экономиканың жоспарлық экономикадан
ерекшелігі орталықтан реттелуі, яғни ... ... ... ... туындайды. Жұмыссыздықтың пайда болуына объективті
жағынан қарасақ көптеген мемлекеттерде әлеуметтік тәуекелділік түрлерін
басқару жүйесіне тәуелді ... ... ... ... басқарудың көп таралған
формасының бірі жұмыссыздықтан ... ... ... ... Бұл ... нарығында кризистік кезеңдік ғана емес, сонымен қатар экономикалық
жоғарылауда да септігін тигізеді. ... ... ... оқыту, квалификациясын жоғарылыту жүйесі негізгі орын алады. Бүтіндей
келе жұмыссыздық, жұмыспен қамту механизімдері реттейтін негізгі блоктары
болып, ... ... ... ... - ... мотивациялық блок барлығы - әлеуметтік тәуелділікті
басқару блогы болып есептеледі. Бұл блоктар ... ... ... ... ... Бұл блок әр елде ... ... Мысалы,
Швецияда жұмыссыздық және жұмыспен қамтуды реттеу механизмі Солтүстік
Америкаға қарағанда әлеуметтік ... көп ... ... Ал, ... ... ... блок негізгі орынды алады.
Жоғарыда аталған блоктар стандарттарға сәйкес өз ... блок - ... ... жұмыспен қамту мен еңбек нарығына
әсерін тигізетін халықаралық ... ... ... блок - ... ... ... саясатының негізінде
еңбек нарығын реттейтін блок.
Экономикалық блок - қосымша жұмыс орындарының ... ... ... ... ... ... ... жұмыс уақытының
максималды ұзатылуы, еңбекті қорғау шарттарындағы ескертпелер және ... блок - осы ... ... жалдамалы жұмысшылардың
белсенді қатысуы, нарықтық экономика шарттарына бағынып, ... ... ... ... және ... механизімдерін реттеуде мотивациялық-
психологиялық блок әсрлі болып табылады. Оның негізгі құралы болып - ... ... ... ... . Бұл құрал ... ... Азия , ... ... бет алған.
Ұйымдық- институтционалдық блок - еңбек ... ... ... ... ... қамту және жұмыссыздық реттеуде негізгі блок – ... ... Ол ... ... ... ... әсер етеді. Әлеуметтік
бағытталған мемлекеттің құрылу ... ара ... ... ... ... ... қамту және еңбек рыногын реттейтін инфрақұрылым –
нарықта әлеуметтік-экономикалық саясатты қалыптастыратын нақты ... ... ... ... және ... ... ... мемлекеттің
қаржылық саясатын анықтағанда , оны негізгі 3 бағытта қарастыруға болады
1. Ірі шаруашылық ... ... ... ... ...... ... шешу, сәйкесінше жұмыспен қамтуды
қамтамасыз ету.
2. Жұмыспен қамту мақсатына бағытталған ... ... ... ... ... қамту,әлеуметттік проблемаларды шешуге
бағытталған түрлі жобаларды ... ... ... ... ... - ... ... ету. Ол 2 жүйеден тұрады:
1. Жұмыссыздарға материалдық ... ... ... ... ... алу шараларымен айналысады.
Жұмыссыздықтан сақтандыру жүйесі 3 негізгі қаржылық көздерден - жұмыс
беруші, жұмысшы және ... ... ... дамыған мемлекеттерде жұмыссыздықтан сақтандыру
жүйесінің құрылуы екі негізгі бір-біріне тәуелсіз түсініктерге байланысты
1. ... – бұл ... ... алмайтын әлеуметтік-экономикалық
феномен. Еңбек нарығындағы әрбір жұмысшы жұмыссыз қалуы мүмкін. ... ішкі ... - ... ... ... Осыдан
келе кәсіпкер, жұмысшы және мемлекет – бұл әлеуметтік ... тұру үшін ... ... - ... қаржылық жүйесін
атқаруда бірлесіп жұмыс істеу ... ... ... ... етуге деген құқығын қамтамасыз ететін
Мемлекеттік Конституцияның ... ... заң ... ... өз ... ... ... Жапония, Испания және т.б. Португалия Конститутциясының 58-
бабында: «Барлық ... ... ... ... ... ... ету құқығында
әлеуметтік-экономикалық жоспарды дамытуға кепілдік беруі ... ... 4 – ... «Заң ... ... ... ... береді және әр азаматқа осы заңның орындалуын қамтамасыз
етеді».
Жұмыссыздықтан сақтандыру жүйесінің негізгі бағыты - ... ... ... көрсету, бұл жұмыссыздыққа ... ... Бұл ... ... қаржылық көзі болып –
жұмысшы жұмыс істеген уақытындағы аударымдарынан беріледі.
Жұмыссыздықтан ... және ... ... ... ... ... қызмет бағыттары бар:
- Жұмыспен қамту (жаңа жұмыс орнындарын ашу) мүмкіндіктерін кеңейту және
шарттарды жақсартуды қаржыландыру.
- Кадрларды ... және ... ... ... (кең кәсібиліктегі
мамандарды даярлау.
- Жұмыссыздардың жұмыс іздеуде мобильді мүмкіндіктерін жасау.
Бұл қызметтер ... ... ... өндірісінің деңгейін
жоғарылатады.
Жұмыссыздықтан және жұмыспен қамту механизмін реттейтін қаржылық және
ұйымдық – экономикалық функцияларының негізін ... ... оның ... ... ... ету ... атап өту ... Бұл жүйе
бір жағынан жұмыссыздарға анықталған өмірлік деңгейімен қамтамасыз ... ... ... ... ... және де толық ... ... ... - жылы байқалған экономикалық ... ... ... ... тез ... ... жағынан, реформаға дейінгі жылдары қалыптасқан еңбек потенциалы
шаруашылықтың жаңа шарттарына дайын еместігі;
Екінші жағынан, жұмыссыздық және ... ... ... ... ... ... деңгейде еді. Осыған сәйкес
қазіргі кезеңде жұмыспен қамту, ... ... ... жаңа концептуалды өңдеулерді қажет етті.
Халықты жұмыспен қамтудың мемлекеттік саясатының негізгі қағидалары
Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... келесі негізгі қағидалардың сақталуын
қамтамассыз ету керек
... ... ... ... ... және еркін таңдауын;
• Жұмыс орындарынан жіберілетін кәсіби оқыту дәрежесіне ие болу;
• Әлеуметтік әділеттілік, ... ... және ... ету ... жұмызсыздықты азайту, еңбек нарығы сапасын
жақсарту негізінде жұмыс күшінің бәсекелестігін орнату.[18]
Аудандық проблемаларға ... ... ... ... ... ... аудандық жергілікті есеппен іске асырылады.
Жұмыспен қамту төмен аудандарда қосымша жұмыс орындарын ... ... ... ... ... орындарға, ауылшаруашылығына көбірек
көңіл бөліну керек.
Жұмыспен қамту орташа және жоғары аудандарда жұмыспен қамту ... ... ... оның белсенді бөлігін арттыру, ... ... қою ... ... ... ... ... және жұмыссыздықты реттеу
бұрынғы және ... ... оған ... ... ... атап ... қажет. Ол негізгі фундаментальді принцип, яғни
процестегі қаржылық ресурстардың қозғалысына мән беру керек. Оның негізгі
қағидалары:
- Тәуекелділіктің ...... ... ... қамтылуы және жұмыс
орындырын жоғалтып алу тәуекелділігі.
- Уақыт пенкеңістіктің белгілері - ... және ... ... ... уақыт және кеңістікке тигізетін залалдың алдын алу керек.
Кеңістіктегі фактор - түрлі аудан, мекеме немесе жеке жұмыс орындарының
банкротқа ... ... аяқ ... босатылуы болып табылады. Уақыт
факторы - бір уақытта ... бір ... ғана ... ... ... ... залалдың қалануы болып табылады. Жұмыссыздықтан әлеуметтік
сақтандыру ... ... ... ... ... саны баяу және ақырын көбейеді, соның негізінде зейнеткерлер
контингенті көбейеді.
- Экологиялық жағдайдың нашарылауы, денсаулық ... ... ... Әлеуметтік қызмет көрсету сапасының көлемі талаптарының өсуі.
Әлеуметтік сақтандыру жүйесінде белсенді рөльді мемлекет ... ... ... Мәселен, объективті ... ... ... ... ... ең бірінші орында мемлекет
сақтандыруы керек.
Ресей ғалымдарының ... ... ... салық
әлеуметтік төлемдерді төмендетеді.
Қазақстанда қазіргі кезде бірыңғай әлеуметтік салық 26%-ды құрайды.
Әлеуметтік сақтандыру жүйесінің ... кері ... ... ... ... ... сақтандырудың негізгі түрлері,
жұмыссыздарды даярлау, қайта ... ... ... ... ұлттық кең масштабтағы жоспарларды жүзеге асыру.
Бұл жүйенің негізгі мақсаты ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік қорғау
болып табылады. Сонымен қатар, бұл жүйе еңбек нарығының ... ... ... ... ... Әлеуметтік сақтандыру жүйесі нарықтык
экономиканың құрамдас бөлігі болып табылады.
Бұл ... ... ... ... Республикасы азаматарының құқықтарын қамтамассыз ету
және кепілдендіру;
- ... ... ... ... ... азаматтарды жұмыссыздықтан әлеуметтік сақтандырудың
барлығына тәуелділігі;
- Адамдардың өмірлік деңгейін ... ... ... потенциалын толық және белсенді түрде қолдану;
- Жұмыссыздықтан әлеуметтік сақтандыруды қамиамассыз етуді ... ... ... ... Республикасы азаматтар құқығын халықаралық міндеттерге
сәйкестендірумен қамтамассыз ету.
2 –ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ... ... ЖӘНЕ ... САҚТАНДЫРУ ЖҮЙЕСІН ТАЛДАУ
2.1. Қазақстандағы жұмыспен қамту мен жұмыссыздықтың қазіргі кездегі
мәселелері.
Қазақстанда экономикалық реформалар басталған ... ... ... ... жасқа кіретін және ол ... ... ара ... ... ... ... рыногында құрылымдық терең
өзгерістер жүрді. 1991 ... ... 2002 жылы ... ... саныпың 9.5% - ға азаюы кезінде, экономикалық белсенді халықтың саны
13.1%-ға кеміді. 1991 жылы ... ... саны ... ... ... ... ал 2002 жылы осы ... 54.5%-ға
дейін азайды. Сонымен бірге еңбек ресурстары ... ... ... ... және ... ... өсті.
Өнеркәсіп жене ауылшаруашылық объектілерінің аумақтық әркелкі
орналасулары, бірқатар ... ... ... ... еңбек
ресуртарында әр түрлі қажеттіліктерді ... ... ... ... проблемасы мынадай ерекшеліктермен сипатталады халықтың
ұдайы өсіп-өнуі негізінен ауылдық жерлерде ... ал ... мен ... ... дамыған аймақтарда жоғары. Бұл ... ... ... өз ... түсіріп, адамдардың аймақтар
мен экономикалық өсу орындарына тартуға кедергі жасайды.[22]
Жұмыспен қамтылған халықтың салалық құрылымында да ... ... ... ... 2005 жылы ... ... істейтіндер саны
2003 жылмен салыстырғанда 3 есеге жуық, өнеркәсіпте-негізінен өңдеуші
өнеркәсіпте жұмыспен қамтылғандар ... ... ... есебінен 2
есеге, денсаулық сақтау саласында 1.6 есеге азайды. Сонымен қатар осы кезең
аралығында сауда да ... ... саны – 1,5 ... ... 1,4 ... ... оған ... және жеке аула қожалықтар санының ұлғаюы себеп
болады.
Көлем санаты ... ... ... даму ...... ... ... соңғы 3 жылдың ішінде құбылмалы болды. Бұл орайда олардың
есептеу ... ... ... өздігінен жұмыспен
қамтылғандардың кейбір бөліктері жұмыссыздар қатарына есептелулері мүмкін.
Жастар жұмысқа ... ... ең осал топ ... ... олар ... де ... Жастар арасындағы жұмыссыздықтың жоғары
деңгейіне және толық жұмыспен қамтылмауға, әсіресе ауылдық ... ... ... ... ... және ... олар бетпе-бет кездесті.
Жұмыссыздық деңгейі бойынша аймақтар арасындағы айырмашылықтар
сақталып отыр. Жергілікті ... ... ... ... ... күшін тарту және облыстардағы өндіріс ұйымдарындағы ... ... ... ... өндіретін аймақтарда жұмыссыздық
деңгейін шамалы төмендетуге септігін тигізді.
Көптеген облыстар үшін ұзақ мерзімді жұмыссыздық тән. ... ... ... Павлодар, және Атырау облыстарында 1 жылдан
астам жұмыссыз дәрежесін ... ... саны ... 27%- ға дейінгі
шаманы құраса, ... ... ... ... ... ... 6
айдан 12 айға дейін жұмыс істемейтіндердің үлесі едәуір деңгейді көрсетеді.
Қазақстандағы шағын және орта кәсіпорындар ... ... ... ... ... ... құқтық база шағын және
орта кәсіпорындар секторының өсуін ... ... ... бірі болып
табылады. Кәсіпкерлік машықтардың кемдігі осы- бағыттағы тағы бір тосқауыл.
Сондай-ақ капитал мен үй - ... қол ... ... және ... ... ... де ... туындатады.
Мемлекеттік еңбек инспекциясы еңбек заңнамасын сақтауға мемлекет
бақылауын жүзеге асыру ... жыл ... ... ... ... ... оқиғалардың негізгі себептері - жұмыс берушілердің
еңбекті қорғау ... ... ... ... технологиялық үдеріс
нормаларының талаптарын бұзулары, ... ... ... ... ... жургізбеуі, сондай-ақ еңбек
қатынастарына қатысушылардың нормативтік- ... ... ... ... табылады.
Жұмыспен қамту саласының негізгі мақсаты- жұмыспен қамтылған ... өсуі және ... ... ... арттыру. Осы
мақсаттарды іске асыру үшін келесі мәселелерді шешуге тура келеді:
• Барлық секторларда экономикалық өсуді ... ... ... қамтудың белсенді нысандарын дамыту, ішкі ... ... ... ... ресурстарын тиімді пайдалануды қамтамассыз ету
бағыттарында нормативтік құқықтық базаны жетілдіру;
... ... ... ету, жаңа ... ... ащу және
азаматтардың еңбек рыногындағы кәсіптік даярлықтарын жетілдіру.
Жоғарыда мазмұндалған мәселелердің негізінде қазақстандық ... ... , ... ең артықшылықты үлгілердің элементтері мен
оларды қолдану ... ... ... , ... ... экономикалық даму ерекшеліктерін ескеру ... ... ... ... ... ... ... Қазақстан еңбек жөнінде ... ... ... 8 концепцияны қосқанда ХЕҰ 16 конвециясын бекітті.
1999 жылы бекітілген ХЕҰ «Жұмысқа қабылдау кезінде және ... ... жол ... туралы Конвенциясы базалық қағидалар мен еңбекке
берілетін құқықтарға ... ... ... ... ... көптеген жарлықтары мен бағдарламалары әзірленіп, қолданысқа
енгізілді, сондай-ақ шағын және орта ... ... ... ... ... ... . Тиісті қызмет үшін ұлттық және
жергілікті деңгейлерде институтционалдық алғышарттар құрылды. ... ... ... ... ... ... 21%-ға ... қосылған құнға салынатын салықты 20-дан 16 %-ға ... ... ... бір ... ... ... ... көрсеткендей, халықты жұмыспен ... ... ... ... ... жүйесі Республикамызда
әртүрлі тәсілдермен жүргізіледі. Яғни, «Халықты ... ... ... ... Республикасы заңдарымен реттеледі.
Егер 1999 жылы бұл жүйенің қаржылық қамтамассыз етілуі ... 1998 жылы 30 ... ... ... ... ... ... ол өз күшін жоғалтты.
Қазақстан Республикасындағы 1990-жылдары 15 ... ... ... ... қамтужүйксіне жол ашты. Осы ... ... ... ... ... бастады.
Жұмыспен қамту қызметінің мемлекеттік жүйесін, Қазақстан ... ... мен ... ... Департаменті, облыстық, қалалық және
аудандық негізде құрды. Жұмыспен қамту қызметінің ... ... ... ... заңдарының орындалуын қадағалайтын Инспекция жүйесі кірді.
Заңнамаға сәйкес мемлекеттік жұмыспен қамту қызметі:
- еңбек нарығындағы ұсыныстар және сұраныс жобаларына талдау жүргізу;
- ... ... ... ... ... ... ... жағдайлары мен оның ... ... ... ... ... және бос ... ... есеп
жүргізу;
- Жұмыскерлерге тиімді жұмыс орындарын таңдау, ал ... ... ... таңдауда көмек көрсету;
- Жұмыспен қамту бағдарламаларына сәйкес, трейнингтер өткізу;
- Еңбек нарығының қажеттіліктеріне сәйкес, жұмыссыз азаматтарды ... ... ... ... ... ... ... жолдарындағы
қаржылық қамтамасыз етуді мемлекеттен бөлу;
- Жұмыссыздықа байланысты жұмыссыздарға жәрдемақы ... ... ... ... туралы бұқаралық ақпараттарға сұраныс
жіберу.
Нарықтық қатынастара көшуде жұмыспен қамту саласындағы ... ... ... ... ... ... ... – жұмыссыздық деңгейін төмендету мақсатындағы
мемлекеттік басқару мен жүргізілетін, ... ... және ... ... Оның жүргзілуі жұмыс ... ... ... ... ... ... ... шараларға негізделеді.
Енжар саясат – жұмыссыз азаматтарға жәрдемақы ... және ... ... ... ... орындарын табумен ғана шектеледі.1990 жыл ... ... ... ... ... ... ... жұмыспен қамтудағы белсенді және енжар саясатты қатамассыз етудегі
түрлі бағдарламалар, жұмыссыз ... ... ... ...... қор ... – құқықтық құжаттарға байланысты, мемлекеттік қордың
жұмыспен қамтылуға жәрдемдесуі келесілер ... ... ... мекемелердің, ұйымдардың міндетті аударымдарынан;
- Түрлі мекемелердіің ерікті жарналарынан;
- Халықты жұмыспен қамтуды реттеу ... ... ... ... төленетін жәрдемақы;
- Қоғамдық жұмыстардың қаржыландырылу;
- Жұмыссыздарды қайта даярлау, кәсіби біліктілгін арттыру;
- Жаңа ... ... ... ... беру;
- Жұмыс күшін территориялды бөлу;
- Материалды – техникалық базаның дамуы;
- Жұмыспен қамту қызметінің мазмұны.
Қоғамдық ... ... ... ... ... жұмыста істеймін дейтін азаматтармен 2 жақты
келісім шарт жасалады. Қоғамдық жұмыстағы ... ... ... ... ... ... ... бұл жалақы, жұмыссыздарға
төленетін ... ... ... ... Осы ... ... ... кепілдіктер беріледі
Жұмыссыздарды оқыту, қайта даярлау, кәсіби біліктілігін ... ... - деп ... ... ... ... ... сәйкес, арнайы оқу-орындарда оқытылатын болды. Яғни, ... ... ... ... ... ... ... тұрады. Бұл
шығындарды қаржыландыру - мемлекеттік қормен жүзеге асырылады. ... ... ... болған жұмыссыз азаматтарға, кәсіби даярлау, біліктілігін арттыру,
қайта ... ... ... 100% - ы ... ... төленеді.
Ұзақ уақыт жұмыссыз қалған және кәсіби оқытуды мұқтаж ететін азматтарға
жалақының 50 % көлемінде стипендия тағайындалады.
Жұмыссыздарға берілетін ... ... ... деп ... ... ... ... төленіп отырған. Ол мынадай
азаматтарға:
- әртүрлі жағдайларға байланысты жұмыстан босатылғандарға;
- кәсіби – ... ... және ... оқу ... ... ... босатылғандар және т. б.жәрдемақы.
Жұмыспен қамту және жұмыссыздықты несиелендіру – жұмыспен қамту және
жұмыссыздықты несиелендіру жаңа ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік қордан несиелендіру туралы
жалпы мәлімет
Қазақстандағы еңбек нарығының қазіргі ... ... ... ... саны мен сала ... қамтылған өзгерістерінің
төмендеуімен сипатталады.
1- кесте. Жұмыспен қамтылғандардың, жұмыссыздардың саны және жұмыссыздықтың
деңгейі.
| ... |
| |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 ... ... |6708,9 |6985,2 |7181,8 |7261,0 |7403,5 |
|қамтылғандар саны – ... | | | | ... адам | | | | | ... |3486,4 |3618,3 |3718,5 |3764,4 |3808,9 ... |3222,5 |3366,9 |3463,3 |3496,5 |3594,5 ... саны |690,7 |672,1 |658,8 |640,7 |625,4 ... қамту органдарында |193,7 |142,8 |117,7 |94,0 |75,1 ... ... | | | | | ... | | | | | ... ... % |9,3 |8,8 |8,4 |8,1 |7,8 ... тұрғыдан |2,6 |1,8 |1,5 |1,2 |0,9 ... ... ... | | | | | ... ... ... | | | | |
|% | | | | | ... ҚР ... ... мәліметі негізінде ... ... 7,5 млн. адам ... ... 2006 ... ... ... олардың саны 200,9 мың адамға немесе 2,8 ... ... 3,9 млн. адам ... ... істейтіндердің жалпы санынан астам,
әйелдер 3,6 млн. адам ... 48,4 % . ... ... ... ... үлесі 65,4 %, өз бетінше жұмыспен қамтылғандардың
үлесі – 34,6% құрады. 2007 жылдың бірінші тоқсанында ... саны ... ... ... ... ... тиісті кезеңіне қарағанда 28,6 мың адамға
немесе 4,4 %- ... ... ... 7,7% (2006 жылы ... – 8,2 %) ... ... ... санында ерлер - 257,1 ... ... – 366,9 мың ... ... Республикасы Еңбек және халықты ... ... ... ... ... орналастыру мәселесі жөніндегі
уәкілетті органдарға 2007 жылдың бірінші тоқсанында 59,2 мың адам ... ... ... ... – 18,7 мың адам, ауыл тұрғындары –
тиісінше, 25 мың және 8,4 мың ... ... ... ... саны 2007 ... ... 78,1 мың адамды құрады, бұл өткен айға ... 2,2 мың ... , 2006 ... ... ... 33,8 мың ... (30,2%-ға ) аз.
Тіркелген жұмыссыздардың жалпы санында әйелдер – 53,1 мың ... ... ... ... ... ... ... тіркелген
жұмыссыздардың үлесі 1,0 % болды, ( 2006 жылы наурызда – ... ... ... тоқсанында 41,6 мың адам жұмысқа
орналастырылды ... ... ... ... ... ... 2,9 ... %- ға) аз. Өтінішпен барғандар санының 70,2 жұмысқа ... ... ... қайта даярлауға, біліктілігін арттыруға 5,8 мыңадам
жіберілді, қоғамдық жұмыстарға – 34,4мың адам қатысты.
2007 жылдың 1 сәуіріндегі ... ... 9 ... ... ... толық тоқтатты, 82 кәсіпорын – жартылай тоқтатты, 11
кәсіпорын – ... емес ... ... ... жартылай жұмыс істеді.
Өз еркінсіз демалыстағы қызмеркерлер саны 7,5 мың адамды
құрады.
2– ... ... ... ... ... ... қамтылған халық
| ... |
| |2005 |2006 |
| ... ... ... ... |
| |мың ... |мың ... |
| | ... | ... |
| | ... ... | ... |жерде |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... ... |7261,0 |4077,9 |3183,1 |7403,5 |4471,2 |3229,3 ... ... | | | | | | ... |4640,5 |3192,8 |1447,7 |4776,6 |3305,2 |1471,5 ... | | | | | | ... мен |3756,7 |2780,1 |976,6 |3901,9 |2899,8 |1002,0 ... | | | | | | ... ... |564,4 |382,2 |181,7 |558,5 |364,6 |193,9 ... қожалықтарында |319,5 |30,1 |289,4 |316,2 |40,7 |275,5 ... ... ... |2620,4 |885,1 |1735,4 |2626,9 |869,0 |1757,9 ... | | | | | | ... ... |89,6 |46,0 |43,7 |109,1 |61,6 |47,6 ... ... жұмыс |2427,0 |828,1 |1598,9 |2402,8 |791,0 |1611,8 ... | | | | | | |
2 – ... ... |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... кооператив|33,2 |5,4 |27,9 |30,6 |6,6 |23,8 ... | | | | | | ... ҚР ... ... ... ... ... жылы жұмыспен қамтылған халық саны 7403,5 мың ... ... ... сала ... ... қалалық, ауылдық жерлерде де көрсеткіш
деңгейі әртүрлі. Мәселен, жұмыспен қамтылған халық саны ... ... ... ... Жұмыспен қамтылу мәселелері әсіресе үлкен қалалар ... ... ... ...... ... қамтылған халықты жұмыспен қамту статусы ... ... түрі ... ... ... |
| |2005 |2006 |
| ... ішінде |Барлығы,|соның ішінде |
| |мың ... |мың ... |
| | ... | |қалалық|ауылдық |
| | ... ... | ... |жерде |
|Экономикада жұмыспен |7261,0 |4640,5 |2620,4 |7403,5 |4776,6 |2626,9 ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... |2335,7 |604,5 |1731,3 |2318,3 |611,4 |1706,9 ... |891,8 |870,4 |21,4 |904,5 |881,4 |23,1 ... |415,5 |353,4 |62,1 |460,8 |389,9 |70,9 ... |1038,5 |477,1 |561,3 |1066,5 |488,0 |578,5 ... ... мен |87,2 |77,7 |13,5 |90,7 |77,8 |12,9 ... | | | | | | ... және ... |529,0 |402,5 |126,5 |538,5 |400,5 |138,0 ... ... |330,4 |330,4 |- |335,4 |335,4 |- ... беру |689,5 |684,0 |5,5 |720,5 |714,1 |6,3 ... ҚР ... ... ... негізінде ... ... ... ... жалдамалы қызмеркерлер саны 4,9 млн.
адамды құрады, бұл ... ... ... кезеңдегіден 178,4 мың адамға(3,8%-
ға) көп. Олардың санынан мемлекеттік және мемлекеттік емес ... ... ... жеке тұлғаларда 0,6 млн. адам (11,3%) шаруа
қожалықтарында 0,3млн.адам (7,2%) ... ... 2007 ... ... ... орта ... 2,8 млн. адам ... істеді немесе жалдамалы
қызметкерлердің жалпы санының 57,5%-ы. Бұл ... ... ... ағымына
қарағанда 153,4 мың адамға (5,8%- ға ) өсті. Жұмыс күшінің ... ... ... ... ... ... 41,8 мың адамға (23,5%)
өнеркәсіпте 23,1 мың адамға (3,3%) білім ... 21,7 мың ... ... 19,8 мың ... (27%) ... ... ... операцияларды
жүзеге асыру саласында 17 мың адамға (10,7%) ... ... 13,9 ... (31,8%) ... ... саласына 10,5 мың адамға (4,3%),мемлекеттік
басқаруда 4,8 мың адамға (2,2%) ... ... ... ... ірі және орта ... 23 ... ... орны болды. Бұл 2006 жылдың қаңтарымен салыстырғанда 1,4
бірлікке көп.ең көп ... орны саны ... ... – 5965 ... ... саны нан 26%), өнеркәсіпорындарында – 5377 бірлік(23,4%)
сақталды. Аталған кезең ішінде ... ... ... ... ... ... – 2589 ... (11,3%), қаржы қызметінде - 2053
бірлікті ( 9%), құрылыс ұйымдарында 1864 ... ... ... 1617 ... (7,1%) ... ... жалпы жұмыспен қамтылған халықтың санымен
анықталған , еңбек нарығының ... , орта ... сол ... ... %-ды құрайды. Ағымдағы жылдың ақпанында денесаулық ... ... ... бос ... ... 350 ... ... 279 бірлікке(5,5%), мемлекеттік басқаруда 247 бірлікке(4,3%),
білім беруде 111 бірлікке(%) жылжымайтын мүлікпен жасалатын операцияларды
жүзеге асыру ... 86 ... (3,4%), ... 78 бірлікке (4,4%)
өсті. Қаржы құрылымдарында ... ... ... – 127 ... ... – 72 ... (11,5%) ... Республикасындағы жұмыссыздық динамикасын бірнеше кезеңдерге
бөліп көрсетуге болады.
1-кезең 2000-2001ж.ж. жұмыссыздықтың аз көлемдегі ... 33,7 ... жылы 40,5 мың ... ... ... деңгейі – 1%-ды құрады,
яғни , эконмикалық мемлекеттік секторды , ... ... ... ретінде
тану.
2-кезең 2001-2005ж.ж. Жұмыссыздық деңгейінің жоғарылауы , қоғамда
негізгі әлеуметтік проблема ... ... ... ... ... - өндірістік емес, салаға яғни сауда- саттыққе өту кезеңі.
3-кезең 2004- ... ... ... ... ... ... ... жалдамалы қызмеркерлер саны 4,9 ... ... бұл ... ... тиісті кезеңдегіден 178,4 мың адамға(3,8%-
ға) көп. Олардың санынан мемлекеттік және ... емес ... ... жеке ... 0,6 млн. ... ... ... (7,2%) жұмыс істейді. 2007 жылдың ақпанында ірі
және орта кәсіпорындарында 2,8 млн. адам жұмыс ... ... ... ... ... 57,5-ы. Жұмыс күшінің келуі ... ... ... салыстырғанда құрылыста 41,8 мың адамға өнеркәсіпте 23,1 мың
адамға білім беруде 21,7 мың ... ... 19,8 мың ... ... жасалатын операцияларды жүзеге асыру саласында 17 мың адамға қаржы
саласында 13,9 мың адамға ... ... ... 10,5 мың ... ... ... ... және жұмыспен қамтуды жақсартудың негізгі
бағыттары жұмыс күші сұранысы мен ... әсер ету ... іске ... ... пен ... іске ... ... деңгейінде, аймақ деңгейінде
және республикалық деңгейде сәйкес экономикалық механизмдерді құруға ... ... ... ... ... ... қажеттіліктері мен
мүдделеріне бағынышты. Оның негізгі мотиві – пайда табу ... ... ... ... қабілеттілігін қамтамасыз ету болып
табылады. Жұмыс күшіне сұранысты қалыптастыру ... ... ... бағыты – жұмыс орындарын сақтау және модернизациялау, жаңа ... құру және ... ... ... ... ... Бұл ... істеп тұрған кәсіпорындарда жергілікті және аймақтық билык оргагдары
қолдауымен жүзеге ... Олар ... ... ... ... ... ... қажетті қаражаттарды тартуға көмектеседі.
4– кесте. Жұмысссыз халықтың жынысы,жасы және тұрғылықты жері бойынша
бөлінуі, мың адам
| ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| |
|1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ерлерге
қарағанда әйелдер басым. 2004 жылы ... ... ... ал 2005 жылы сәйкесінше 41% және 59% ... ... ... мен ... ... ... ... жатқан мақсатты
саясат, жаңа өндірістерді құру, шағын ... ... ... ... 1999 жылы 13,5 пайыздан 2005 жылы 8,1 пайызға дейін
қамтамасыз етті. 2000 жылдан бастап ... ... ... ... ... 2005 жылы оның ... 2001 ... қарағанда 2,3
пайыздық пунктке және өткен жылға қарағанда 0,3 ... ... ... ... халық саны (табыс көзі жоқ тұлғалар, белсенді жұмыс
іздеушілер және жұмысқа кіруге дайын тұлғалар) 640,7 мың ... ... ... ... ... 139,6 мың адамға (17,9%-ға), 2004 жылы-18,1 мың адамға
(2,7%-ға) қысқарды. Қалалық жердегі жұмыссыздықтың жалпы санынан 402,7 ... (62,9%) ... ... ... 238 мың ... Қала тұрғындарының
арасындағы жұмыссыздық деңгейі 9%, ... ... - 7% ... ... салыстырмалы төмен денгейі кең көлемді толық емес
жұмыспен ... ... ... ... көп ... ... жіберіледі немесе қысқартылған жұмыс ... ... 2004 ... 1 ... әр ... ... 175 ... - өндірісін толық тоқтатты, ... ал ... емес ... ... 258 ... ... ... жұмыс істейтіндердің 65-68% - ы ғана өз ... ... 30-32% - ы ... ... күні ... ... істейді.
Жасырын жұмыссыздықтың бар ... ... ... ... ... ... қабілеттілігі бар ... ... ... ... ... ... болады. Жасырын жұмыссыздық
сипаттары, ол жұмыспен ... ... ... ... Ол
инфляцияның ... ... ... ... жұмыспен қамтудың
қалыптасуына және ... ... мен ... сондай-ақ еңбек
күшінің еңбек күшінің арзандығы ... жаңа ... ... ... Жасырын жұмыссыздық еңбек ресурстарының
перспективті ... мен ... ... ... ... ... ... болып жұмыс ... ... ... ... Ал ол ... ... – алу
сұраныстарына әсерін тигізеді. Бұның бәрі ... өнім ... ... қысқартады және өндірістің әрі ... және ашық ... ... ... ... нарығы соңғы төрт ... ... ... ... ... ... сипатталады. 2003 жылы 2002
жылға қарағанда жұмыссыздар саны 126,1 мың ... ... ... жылы ... саны 2003 ... ... 89,6 мың ... ал 2005 жылы ... саны 2004 ... ... 5,6
мың адамға тағы қысқарды.
5– кесте. Жас топтары бойынша жұмыссыз халық және ... ... ... |
| |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 |
|1 ... ... қамтылғандардың қысқаруы бірінші кезекте ... ... ... ... ... ... ... біздің
еңбек рыногы үшін күрделі мәселе болып ... 2003 жылы ... ... деңгейі 19,1%, 2004 жылы 17,3 %, ал ... 19,8% ... ... бүгінгі күні қоғамның саяси, экономикалық
және ... ... ... ... ... ... ... ең әлсіз топтарының бірі болып ... Оның ... ... ... әлеуметтік демографиялық топтарына қарағанда
әлде қайда жоғары.
6 – ... ... ... ... және ... бойынша бөлінуі
| |жылдар |
| |2003 |2004 |2005 |2006 |
|1 ... ... ... ... ... ... 28,6% (183,5 мың адам), жастар
арасындағы ... ... – 13,4% ... Ел ... орта ... қарағанда 5,3%-дық пункте көп. ... ... ... ... ... 7,4%, ... ... - 10%, жастар
арасында (25 жасқа дейінгілер) – 17,8% ... ... ... ... (15-24) ... ... ... қабілеті төмен болып табылады.
Жұмыссыздық құрылымында осы ... ... ... ... ... жұмыссыз әйелдер саны ерлерге қарағанда 99,5 мың адам немесе 36,8%-ға
көп болды және 370,1 мың ... ... ... ... ... 9,6%, ... арасында-6,7% қалыптасты.
7 –кесте. Ұзақ мерзімді жұмыссыздық деңгейі, пайызбен
| ... |
| |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 ... ... |6,0 |5,3 |5,1 |4,3 |4,0 ... |4,4 |4,0 |3,8 |3,1 |2,9 ... |7,7 |6,7 |6,4 |5,6 |5,1 ... ... |7,0 |6,3 |5,9 |5,1 |4,4 ... |5,0 |4,5 |4,3 |3,5 |3,1 ... |9,0 |8,0 |7,4 |6,7 |5,7 ... ... |4,8 |4,1 |4,1 |3,4 |3,4 ... |3,7 |3,4 |3,3 |2,7 |2,7 ... |5,9 |4,8 |5,0 |4,1 |4,1 ... ҚР Статистика Агенттігінің мәліметтері негізінде ... ... ұзақ ... ... деңгейінің төмендеуі
белгіленді. 2005 жылы оның деңгейі 4,3% ... ... бұл ... жылға қарағанда 0,8%-ға төмен. Бірақ жұмысты ұзақ мерзім бойы ... ... одан да көп. ... жылы 229,4 мың адам бір ... ... ... ... (кәсіпсіз) жүрген, бұл ... ... ... ... ... ... бір жыл ... одан артық уақыт іздеген
жұмыссыздар арасында әйелдердің үлесі басым -67%. ... ... ... ... ... 3,1%, ... ... айдан 6 айға дейін жұмыс ... саны 246,7 мың ... ... ... ... 38,5%-ын құрады, 6 айдан 12 айға ... 116,1 мың адам және 18,1%. 114,2 ... ... адам ... ... ... бұл ... жалпы санының 18,6%-ы. Жұмыссыз
халықтың ... ... (48,3%) ... ... істейтін қызметкерлер
ретінде жұмыс іздеуде, олардың 67,5%-ы ... ... 24,2%-ы ... емес ... ... ... ... 51%-ы – кез-келген
жұмыспен айналысуға келіседі.[21]
Жұмыссыздардың басым бөлігі ... ... ... ... ... және олардың тек бір бөлігі ғана ... ... ... таба ... 2005 жылы 501 мың жұмыссыздардың немесе 78,2%-ның
еңбек ... ... ... негізгі үлесі (21,7%) ауыл шаруашылығында
жұмыс істеген, ал сауда саласында ... бар ... 14% - ... ... - 10%, құрылыста – 7,3%, көлік және байланыста – ... ... – 5,2%. ... ... ... ... ... аграрлық секторда,
құрылыста, көлік пен байланыста жұмыс істеген ... ал ... ... ... беруде, сауда саласында.
8 – кесте. Жұмыспен қамтылмау себебі бойынша экономикалық енжар халық, мың
адам
| ... |
| |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 ... ... |3155,3 |3278,6 |3383,4 |3476,9 |3493,9 ... ... | | | | | ... ... түрлі | | | | | ... ... | | | | | ... (күндізгі |970,7 |1156,5 |1259,8 |1299,4 |1325,8 ... | | | | | ... ... |109,9 |154,1 |175,6 |206,9 |202,6 ... | | | | | ... шығу |1565,6 |1461,9 |1425,1 |1446,0 |1430,9 ... ... | | | | | ... |254,6 |243,9 |249,6 |244,9 |251,5 ... | | | | | ... ... | | | | | ... | | | | | ... да ... |254,5 |262,2 |273,3 |279,7 |283,1 ... ҚР Статистика Агенттігінің мәліметтері негізінде ... жылы 15 жас және одан ... ... тұрғыдан енжар халық саны
3,5 млн. адам болды, оның ішінде ... – 1,3 млн. адам (38,2%), ... ... млн. адам (61,8%). Экономикалық тұрғыдан енжар халық арасында ... ... – 41,6% және ... оқу бөлімінде оқитындар – 37,4%
құрайды. Денсаулық жағдайы немесе ... және ... ... ... 7%-ы ... емес ... ал 6%-ы – үй шаруашылығын
жүргізумен айналысатындар.
Қазақстандағы жұмыссыздықтың өсуін тежеп отырған ... ол ... ... ... ... қарқынды дамуынан жаңа
жұмыс орындарының ... ... Бұл ... ... ... ... көптеген функцияларын өзінен аударғанымен мемлекеттік аппарат
санының өсуі, банктер және т.б. ... ... ... ... ... ... саны ... Заң базасының ... ... ... ... ... ішкі ... органдары,
жеке күзет қызметтері кеңеюде. [21]
2005 жылы 15 жас және одан асқан экономикалық ... ... ... 3,5 млн. адам болды, оның ішінде ерлер – 1,3 млн. адам ... – 2,1 млн. адам (61,8%). ... ... ... ... ... ... зейнеткерлер – 41,6% және күндізгі оқу бөлімінде оқитындар –
37,4% ... ... ... ... ... және еңбекке
қабілетсіздік себебі бойынша 7%-ы белсенді емес ... ал 6%-ы – ... ... ... жұмыссыздықтың өсуін тежеп ... ... ол ... экономиканың бұрынғы секторларының қарқынды дамуынан жаңа
жұмыс ... ... ... Бұл мемлекет өзінің ... ... ... функцияларын өзінен аударғанымен мемлекеттік аппарат
санының ... ... және т.б. ... ... ... және
кеден органдарының жұмыскерлер саны өсті. Заң ... ... ... өсірді, жылдан жылға ішкі істер органдары,
жеке күзет ... ...... ... ... ... ... саны және жұмыссыздық
деңгейі
| ... ... мың адам ... |
| | ... ... |
| ... |
| ... бойынша халықтың ақшалай табыстарының елеулі айырмашылықтары
бар. Мысалы : мұнай өнеркәсіпті облыстар мен ... ... ... ... ... 18 есе. Сондай-ақ облыстар
ішіндегі табыс дифференциациясы да өте ... ... ... ... бойынша ... ... ... сұраныстың төмендеуі олардың
әлеуметтік- ... ... ... ... ... күші ... ... факторлар әсер етуі мүмкін: құрылымдық қайта
құру қарқындары, өндірістің техникалық жабдықталуы және т.б. факторлар.[21]
2.2 ... ... ... ... реттеудің
нормативтік - құқықтық базасы
Нарықтық экономикада жұмыспен қамту және ... ... ... ... ... ...... болып табылады.
Жұмыссыздықтан сақтандыру ... ... ... – тұрақты жұмыспен
қамтуды қамтамассыз ету. Бұл жүйе екі ... ... ... ... қызмет көрсету.
- жұмыссыздық деңгейін төмендететін шараларды шешуде белсенді саясатты,
халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ететін, кадрларды ... ... ... ... ... ... экономикаға өту жұмысын жағарылату ғана ... ... ... ... ... ретінде мақсатты бағытталған
әлеуметтік ... ... ... етеді. Әлемдік тәжірибе көрсеткендей,
әлеуметтік тәуекелділікті басқару, әлеуметтік қорғау екі ... ... ... ... әлеуметтік көмек көрсету
Екі бағытта халықтың үдемелі өндіріс процесін және оның ... ... ... ... ... сақтандыру жүйесінің
төмендеуі, жұмыссыздық жағдайларымен тіркелген азаматтардың қысқаруына
негізгі себеп ... ... ... ... ... заңды емес саласында өздігінен жұмыс ... ... ... ... ... ... өзіндік құпиялылығы –
жұмыс орнын жоғалтқан азаматтарға, яғни, ... ... ғана ... Кеңістік және уақыт принціпі
жұмыссздарды сақтандыру механизімі уақыт пен ... ... ... Жұмыссыздарды сақтандырудың кеңістік факторы сала, облыс,
мекеме сияқты деңгейлерде жұмысын жоғалту ... ... ... ... ... жұмыссыздарды әлеуметтік сақтандыруда
негізгі принциптерге мыналарды жатқызуға болады:
- әлеуметтік сақтандыруда ... және ... ... ... әлеуметтік сақтандырудың міндетті және ерікті түрлерін есепке алу;
- жұмыссыздардың өзіне өзіндік ... ... ... ... тұрақтылығына мемлекет кепілдік беруі.
Сұраныс пен ұсыныс ... ... ... ...... ... саладағы мамандардың техникалық маман иелеріне
қарағанда көптігі, сондай-ақ ... оқу ... ... ... ... тыс көп шығарылуының салдарынан қарапайым жұмысшылардың
жетіспеушілігі. Еңбек нарығын ... ... ... ... ... жаулап алды. Офистік жұмысты қалайтындардың саны жыл өткен сайын
өсіп келеді. Ал, машина жасау, жол, құрылыс тәрізді салаларда ... ... ... ... ... машинистер,
слесарьлар тәрізді мамандар жетіспей жатыр. Олардың негізгі бөлігін егде
жастағы жұмысшылар құрайды. Мысалы, қазір ... ... ... ... ... ... ... ал олардың орнын басатын жастар жоқ. Айта
кететін жәйт, қазір жұмыс берушілер ... ... ... ... ... ... олар батыстық технологиялар бойынша ... ... ... ... ... ... жұмысшыларды талап
етеді. Осыған байланысты өндіріс саласында жұмыс ... ... ... жоқ. Ал, ... ... ... ... білімді
мамандар болса да, оларға лайықты жұмыс орындары өте аз. ... ... көп ... те, ... ... жетіспейді. Еңбек нарығындағы бос
жұмыс орындарының саны бүгін 40 ... ... 4793 ... Бос ... ... санының басым көпшілігі мемлекеттік ... ... ... және ... ... түріне келеді.
Соңғы бірер жылда еңбек нарығындағы жағдай ... ... ... Бұрын бос жұмыс орындары аз болғандықтан жұмыс берушілер еңбекпен
қамту орталықтарына тапсырысты мүлдем ... ... ... ... бос орын ... ... ... адамдарға қарағанда екі есе көп, жұмыс
берушілер жұмыс күшін жедел іздестіріп жатыр. Алайда ... ... бос ... ... ... арқылы, сондай-ақ интернеттің
кадр сайттарындағы шексіз резюмелер немесе агенттіктер мен ... табу өте ... ... ... ... ... ... отырмайды,
сондықтан оларды тікелей іздеу керек. Маманды іздеудің ... ... ... ... ... (хедхантинг) деп атайды. ... ... көп ... ... қамту саласында көптеген кадрлық агенттіктер,
еңбек биржасы мен жұмыспен қамту департаментімен қоса ... ... де іске ... ... тек ... арқылы
жұмыс істейді, ал оларға тапсырысты кез-келген компания бере ... ... ... ... ... бір компанияның стратегиялық даму
мақсаттарына тез аралықта тәжірибелі маман қажет болды, осы ... ... ... ... ... ... ... береді. Ал,
хедхантерлер оларды іздеп, ... ... ... тапсырыс берген
компанияға аударуға барлық күшін салады.
Қандай да жұмыссыздық болмасын қоғамдағы аса ауыр ... ... ... ... елдерінде жұмыссыз болу тек қана жұмысты жоғалту
емес, сонымен бірге адам өзінің ар-намысын, абырой-беделін жоғалту ... ... ... жұмысты жоғалту өзінің қасірет жағынан
жақын туыс адамның өлімі немесе түрмеге түсуден кейін ғана ... ... ... ... ... ... ... жұмыспен қамту
жұмыскерлердің өндіріс тиімділігін арттыруға ... жеке ... ... ... ... өндірісті басқарудан шеттелуіне әкеп соқтырады. Осының
бәрі ... ... ... ... ... ... ... жол
береді. Бұған тиімді түрдегі жұмыспен қамту жолы еңбек нарығында ... бола ... ... ... ... және ... ... қатал, аяусыз
түрде іріктеу тән. Еңбек нарығы жұмыс күшін толық бағалауды қамтамасыз
етеді, оның ... ... ... ... ... ... пен
белсенділікке ынталандырады. Нарықта жұмыс күшіне сұраным мен ұсыным заңы
әрекет етеді, ол ... ... ... ... белгілейді. Бұл жерде
жұмыс күшін сатушылар мен ... ... ... Өзінің жұмыс күшін,
еңбек ету қабілеттілігін ұсынушы жұмыскерлер сатушы болып ... ... ... ... ... мойындау жұмыс күшінің әлеуметтік –
экономикалық табиғатын және оның ... ...... ... ... өзгертеді. Қазір де, біздің қоғамымызда жұмыс күшінің
тауар табиғаты жөніндегі ... дау ... ... деуге болады. Еңбек
нарығының әрекет етуі жағдайында жұмыс күші тауарға айналады, ал ... ...... қосу ... тәсіл – сату-сатып алу арқылы
жүзеге асады.
Егер де жұмыс күші тауар ... онда оның құны ... ... ... ... құны, оны қайта өндіруге қажетті өмір сүру құралдарының
құнымен ... ... ... ... ... ... біздің
елімізде адамдардың еңбегі, оның жұмыс күші ... ... ... 1 ... ... – 30$, ... - 28$, Австралияда - 22$,
Францияда - 15$ тұрады. Біздің есебіміз бойынша бұл ... ... ... орта ... 1,2$ ... ... сақтандыру міндетті және ерікті болады.
Міндетті сақтандыру ... ... ... және сала ... ... ... жергілікті және саласық деңгейде болады.
2 – суретте көріп отырғанымыздай, бірінші ағым ... ... ... ... ... ... ағым керісінше, олардың шығыны. Осы ...... ... ... ... механизмінің негізгі
іс - әрекеті болып табылады. Осы іс - әрекеттің қағидалары өзінің ... осы ... ... ... ... жұмыссыздықты әлеуметтік сақтандыру механизмінен түскен
қаржылық түсімдерді қабылдаған ағым екінші тармақтан тұрады. Бірінші ... ... ... қаржы, екінші тармақ жұмыс беруші есебінен
жиналған қаржы.
Егер бірінші, ... ... ... ... ... теңдессе, екінші, жұмыс берушілерден түсетін түсім қоғамдық
жұмыстарды ... ... ... ... ... ... ... Қазіргі кезде еңбек нарығын реттеудегі жүйе
соның ... ... ... ... ... әлі де болса
дағдарыстар көп.
|Өнім беруші | ... ... ... ... |
|қоры |
|Еңбек нарығына түскен бір ... ... ... ... ... ... ... жұмыстардың |
|жүргізілуі, жұмыссыздарды |
|оқыту және ... ... ... ... ... | ... төленетін |
|қамтылған саны | ... |
2 - ... ... ... және ... ... ... қаржылық
ресурстарының қалыптасуы және қолдануы
2.3. Еңбекшіқазақ ауданы бойынша жұмыспен қамтылуын талдау
Биылғы өндірістік тәжірибені өту ... мен ең ... ... ... ... және әлеуметтік бағдарламалар
басқармасының негізгі міндеттері мен қызметтерімен таныстым. Олар: халықты
әлеуметтік қорғауды ... ету, ... ... ... мемлекеттік
атаулы әлеуметтік көмек және тұрғын үй көмегін уақытылы және ... ... ... азаматтардың ішінен жұмыссыздарға көмек көрсету
жөніндегі ... және өзге де ... ... ... іске
асырады. Жұмыспен қамту, еңбек ресурсатрын тиімді пайдалану, ... ... ... мемлекеттік стратегияны іске асыру. ... ... ... ... ... және ... ... ету.
Кедейшілікті төмендету, жұмыспен қамту жөніндегі және ... да ... ... және ... ... ... Болжам жасау,
сұраныс және жұмыс күшіне ұсыныс ... ... ... ... база ... халықты еңбек ... ... ... ... ... ... ... ықпал ететін белсенді
шараларды дамыту, жұмыссыз азаматтарды ... ... ету ... ... ... ... және жұмыссыздарды кәсіби даярлау
тәжірибесін жетілдіру. Жұмыссыздарды ... ... ... асыру,
еңбек рыногында бәсекеге қабілетсз азаматтарды жұмыспен қамтамасыз етуге
ықпал ететін ... ... ... ... ... пайдалануды реттеу жолымен
ішкі рынокты қорғауды қамтамасыз ету. Мемлекеттік атаулы ... ... ... ... нақты отбасының ... ... ... жіктеуді қамтамасыз ету жолымен іске асыру. Халықтың
өмір сүру деңгейін ... ... ... ... халықтың өмір
сүру деңгейін және әлеуметтік қорғаудың тиімділігін арттыруға бағытталған
бағдарламардың ... ... ... ... әлеуметтік көмек және
тұрғын үй көмегі туралы индикативтік ... ... ... ... мен ... қарау, талдау жасау және оның себептерін жинақтау.
Әлеуметтік қорғау саласы бойынша қолданыстағы заңдарды жетілдіру жөнінде
жоғары ... ... ... әзірлеу және енгізу. Соғыс және еңбек
ардагерлерін, мүгедектерді және халықтың басқа да ... ... ... ... іске асыру. Ұлы Отан соғысының мүгедектері ... және ... ... ... ... курорттық
жолдамалар алу үшін облыс басқармасына сұраныс беру. Мүгедектерді оңалту
бағдарламасын, мүмкіндігі шектеулі балаларды ... және ... ... арқылы қолдау жөніндегі бағдарламаларды іске асыру.
Ауыр дәрежеде кемістігі бар ... ... ... ... ... және
ұйымдастыру. Жалғызбасты қарттарға және еңбекке қабілетсіз азаматтарға
әлеуметтік көмек көрсету туралы ведомствалық ... ... 10 ... ... ... - ... және ... қатынастары саласында әлеуметтік
әріптестік туралы Келісімдердің жобаларын ... ... ... ... ... ... олардың орындалуына бақлау жасау,
сондай-ақ өзінің құзыреті шегінде әлеуметтік әріптестік ... ... ... ... ... және ... ... түрлеріндегі ұйымдарды нормаландыру және еңбек ақы төлеу
жағдайын талдау. ... және ... ... ... ... белгіленген мерзімде тиісті органдарға ұсыну.
Негізгі міндеттерді және ... ... ... ... ... ... ... тәртіппен төмендегі құқықтарға ие болады.
Халықты әлеуметтік қорғау, кедейшілік және ... ... ... емес ... құруға ықпал етеді. Бөлімге жүктелген
қызметтерді жүзеге ... үшін ... ... ... ... ... да ұйымдардан қажетті құжаттар, қорытындылар,
анықтамалар және өзге де материалдар сұратады және алады. Халықты жұмыспен
қамту мәселелері ... ... ... ... «Халықты жұмыспен қамту
туралы» Заңда көзделген құқықтарды ... ... ... үшін ... құжаттардың сенімділігін тексереді. Әлеуметтік
төлемдерді тағайындау және алу ... ... ... ... ... ... және ... әлеуметтік қорғау мәселелері бойынша
белгіленген тәртіпте семинарлар және кеңестер өткізеді. ... ... ... ... ... ... және ... органдармен
өзара әрекет жасайды Халықты жұмыспен қамтамасыз ету ... ... ... ... және ... қорытындысын қосқанда,
облыс аумақтарында жұмыссыздықты төмендетуге ... ... ... ... ... статистика басқармасының мәліметтері бойынша 2006 жылдың 4
тоқсанында жұмыспен қамтылған ... саны 349,3 ... ... ... 2/3 ... ... жасайтын жұмысшылардың санына кіреді. Халықтын
экономикалық белсенді деңгейі 74,3 % ... ... ... ... ... 2006 ... ... 20349
теңге құрады, республиканың ортанғы көрсеткішінен 4,2 % жоғары. ... ... 6,3 % ... жұмысшынын 2006 жылдың қаңтар-қараша айларында орта айлық
номиналдық жалақысы 39267 ... ... және 2005 ... ... ... 17,5 % ... нақты жағдайға қарағанда – 9,9 %. Ортаайлық
жалақынын деңгейі ең төменгі ... ... 4,4 есе ... ең аз ... – 4,3 ... ... ... жұмыссыз азаматардың үлесін 2005 жылдың 4
тоқсаннын 9,1 % 2006 жылдың 4 ... 8,3 ... ... түғызды,
жастар жұмыссыздық деңгейі 8,5 % 5,7 % сәйкес ... ... ... санынан 27,5% (4088 бірлік) ауылдық жерлерде ашылды, әрбір
екінші (8689 бірлік) - шағын бизнес ... ... ... ... ... ... жаңа жұмыс орындарын
келесі болып көрінеді:Жұмыс орындардың абсолюттік өсімі облыс ... ... ... 2005 ... ... 1017 ... ... жұмыссыздарды жұмысқа орналастыруға ... ... ... үлгісі болғасын үлкен көзғараспен қаралады.
Халықты жұмыспен қамту Бағдарламанын жобалық көрсеткіштеріне ... жылы 9500 ... ... және ... ... орналастыру
жоспарланды. Жұмыспен қамту органдарының ықпалымен қайта ... және ... ... 11183 жұмыссыз жұмысқа орналастырылды, бұл жылдық
жоспардың 117,7% және ... ... осы ... 100,9% ... ... ... деңгейі (өтініш жасағандардың санынан)
82,7 % құрады. 2005 жылдың осы кезеңімен ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз
еткен.
Жұмыссыздарды жұмысқа орналастыру көрсеткішін 1,7 – 2,3 есе асыра
орындады. ... ... ... ... ... 40,2%
(4504 адам) ауылдық жерлердің тұрғындары, әйелдер – 34,1 %, жастар ... – 23,4 ... ... ... ... жұмыссыздарды жұмыспен
қамтамасыз етуге мақсатты жұмыстар ... ... 2006 жылы ... бәсекелестігі төмен 5208 жұмыссыздар жұмысқа орналастырылды, ол
жалпы жұмысқа орналасқандардың санынан 46,5% құрады.
Өзара іс-қимыл ... ... ... және ... бөлімдері және жұмыссыз халықтын арасында, нәтижелі
жұмыссыздарды ... ... ... ... ... бос жұмыс орындарына ұсынушыларға жасайтын талаптарын
қанағаттандыратын үлгінін бірі бос орындар Жәрменкелері болып табылады.2006
жылы ... ... бос ... ... ... 18 ... оған 2684 адам қатысты. Нәтижесінде ұсынылған 2376 бос орынға
940 адам жұмысқа орналастырылды, 101 адам әрі ... ... ... ... ... ... белді, 112 – қоғамдық жұмыстарға
жіберілді, еңбек заңнамалары бйынша кеңес 1396 адам алды.
Еңбекшіқазақ ауданында ... ... ... ... Жастар
практикасын ұйымдастыру үшін жәрмеңке ... оған 11 ... ... ... ... ... өкiлдерiмен,
жұмыспен қамту және халықты әлеуметтiк қорғау органдарының ... орын алып ... ... ... қамтуды үйлестіру және әлеуметтік бағдарламалар департаменті
және оның ... ... ... ... және ... қамтылған.
Облыстық департамент және қалалық, аудандық еңбекпен ... ... ... ... оқшаулап шектелген желі және ішкі
электрондық ... ... олар ... істеп тұр.
Облыстық және қалалық, аудандық бөлімдерде компьютерлерге техникалық
қызмет көрсетіледі, оқшаулап шектелген желі мен ... ... ... тұрады. Дербес компьютермен жұмыс істеуге кеңес беріп және арнайы
және стандартты программалар ... Windows ХР ... ... ... ... ... есеп беру ... (айлық, тоқсандық) әр
түрлі ... ... ... “Лицензирования” программасы
бойынша шетел жұмыс күшін тартуға және АИСТ бағдарламасы ... ... ... алу жүргізіледі .
Қалалық, аудандық жұмыспен қамту және ... ... ... және ... ... ... министрлігінің Ақпаратты
талдау орталығында жасалған аз қамтылған отбасына Атаулы әлеуметтік ... және ... ... ... жүйе ... ... ... және жұмыссыз азаматтарға
арналған бағдарламамен байланысады. Сонымен ... ... ... аз ... ... ... алу программасы “Халықтық әлеуметтік
карталары” жүргізіледі. ... ... ... ... ... бағдарлама жаңартылғанда қызметкерлер оқытылады.
ҚР Еңбек және халықты әлеуметтік қорғау Министрлігі ... ... ... ... ... көмек» және «Аз қамтылған отбасына
әлеуметтік карта» бағдарламасының жаңа түрі 2006 жылдың желтоқсан ... ... ... ... әлеуметтік картасы жүргізіледі және
аз қамтылған отбасына мемлекеттік балалар ... ... ... ... ... ... да жаңартылады. [3]
Барлық жұмыспен қамту және ... ... ... ... жаңа ... ... бұл бағдарлама
департаментке берілетін деректердің үлкен көлемді және RAR архиваторы әлсіз
болуы ... ... ... және қысқартуға ыңғайлы. Департамент және
оның қала, аудан бөлімшелерінде электрондық және ақпараттық қорлардың ең
үйлесімді ... ... ... ... ... ... жұмыспен қамту және ... ... ... бос ... ... алу ... істеледі. Еңбек және
халықты әлеуметтік қорғау ... ... ... ... ... ... облыста деректер базасы жинақталады және
жаңартылады, сосын ҚР Еңбек және халықты ... ... ... ... орналастырылады. Еңбекшіқазақ ауданындағы халықты жұмыспен
қамту бөлімінің атқаратын қызметтері
    Халықты жұмыспен қамту ... ... ... ... ... әлеуметтік бағдарламалар басқармасының бір бөлімі.
Халықты жұмыспен қамту бөлімінің негізгі атқаратын жұмысы жұмыссыз
азаматтарды жұмысқа ... ... және ... ... ... ... ... Бұл жұмыстарды атқаруда бөлім негізінен Қазақстан Республикасының
«Халықты ... ... ... ... «ҚР ... ... ... әріптестік» және тағы басқалай ... ... және ... ... ... сонымен қатар Алматы қаласы
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар Департаментінің бұйрықтары мен
шешімдерін басшылыққа ала отырып ...... ... ... ... жаңа жұмыс орындарын ашу (бірлік)
2006 жылда ... ... ... 14866 жаңа жұмыс орны ашылды, ... ... 150,5 % және 2005 ... осы ... ... ... ... 85,3 % (12677 бірлік) жаңа жұмыс ... ... ... ... ... орындардың жалпы санынан 27,5% (4088 бірлік) ауылдық ... ... ... (8689 ... - шағын бизнес құрылымын құрайды.[12]
Тұрақты негізінде экономика салалары бойынша жаңа жұмыс орындарын
келесі ... ...... ... ... бойынша тұрақты жұмыс орындарын ашу
Жұмыс орындардың абсолюттік ... ... ... 14561 бірлікті
құрады, 2005 жылға қарағанда 1017 бірлікке көп.Сала бойынша жұмыс орындарын
ашу ... ... ... және ... ... сауда сияқты
салаларда ашу орташа пайызды иеленіп ... ал ең ... ... ... ... балып табылады. Облыста жұмыссыздарды жұмысқа орналастыруға
жұмыссыздарды әлеуметтік қорғаудың ... ... ... ... ашу ...
5 – сурет. Жұмыспен қамту бөлімі ... 2007 ... ... ... ... ... көрсеткендей Шелек әкімшілігінде жұмыссыздар саны көп, ал
мына диаграммаға қарасақ жұмысқа орналасу жағынан да ... ... ... (75% ... ) ... осы ... шағын және орта бизнесті
дамыту қажет. Ал ең жоғары 195% құраған Қаражота. ... ... ... ... ... төмендегідей қызметтеркөрсетіледі шетел
азаматтарының күшін ... ... ... зардап шекендерден
құжаттар қабылдап, оны арнайы комиссия қарауына ... ... ... ... 2007 ... ... даярлау, біліктілігін арттыру, жұмысқа
орналасуға жәрдемдесу, кәсіби ... ... ... ... өткізу курстарына жіберу, ... ... ... ... ... ... тұрмыс жағдайы төмен
жұмыссыз азаматтарға мемлекеттік атаулы ... және ... ... ... ... ... отырғанымыздай ең төмен яғни (30)
Октябрьск ... ... ал ең ... осы ... ... ... ... қамту бөліміне есепке тұру үшін
төмендегідей құжаттар қажет:
1. Жеке басының куәлігі.
2. ... ... жеке ... нөмірі (СТН).
3. Әлеуметтік жеке коды (ӘЖК).
4. Еңбек кітапшасы немесе жұмыс жасағандығын растайтын құжат.
5. Тұрғылықты мекен-жайын ... ... ... ... 2007 ж ... ... ... қамту
бөлімінің мәліметі бойынша әлеуметтік жұмыс орындарының жалпы 120% құраса,
оның 90% ауыл әкімшіліктері ... ... алып ... ал ... орта ... (0,3%) ... Нұра ... алады.Яғни болашақта
жоғарлаты мүмкіншіліктері бар.Халықты жұмыспен қамту бөлімі 2007 жылға
төмендегідей ... ... ... ... -1450 ... оның ... ... жұмыспен қамту – 145,қоғамдық жұмыстарға жұмыссыздарды қамту-
1200, әлеуметтік жұмыс орындарына – 100, ... ... ... және ... ... ... – 390. ... қамту бөлімі бойынша
жыл басынан осы уақытқа дейін төмендегідей ... ... ... ... ... ... есепке тұрғандар
Жұмысқа орналастырылғандар – 246, оның ішінде арнайы топтағылар – 32,
қоғамдық жұмыстарға жіберілгендер – 349;
әлеуметтік жұмыс орындарға жолдама берілді – ... ... ... жіберілгендер  - 25, Семей полигонында зардап
шеккендерден 46 адамнан құжат қабылданды. Қоғамдық жұмыстарға ... жыл ... - 2 ... мың 678 тенге, ал әлеуметтік жұмыс
орындарға қамтылғандарға – 1 млн.491 мың ... ... ... ... 2007
жылдың ішінде аудандық жұмыспен қамту және ... ... ... іздеп келген адамдардың  саны 1455 адам. Қазiргi уақытта
бұл басқармада жұмыссыз ретінде тіркеуде тұрған ... ... ... ... ... -473, жастар-60. 2007 жылы 1453 адам жұмысқа
орналастырылған. Жыл басынан 1245 жұмыссыз ақылы қоғамдық ... ... ... жұмыстарға  барлығы 18,6 млн. теңге  қаржы  бөлінген.
Ауданда 2007 жылдың ... ... ... зардап шеккен азаматтарға
берілетін бір жолғы төлем ақы бойынша 842 ... ... ... Оның
ішінде 628 жұмыс істейтіндер, 163 жұмыс істемейтіндер.
3-ТАРАУ. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ЖҰМЫСПЕН ... ... ... ... ЖЕТІЛДІРУ
3.1 Жұмыспен қамту және жұмыссыздықтан сақтандыру жүйксінің шетелдік
тәжірибесі.
Жұмыссыздықтан әлеуметтік сақтандыру жүйесі шетелдерде кешірек дамыды.М
Нарықтық ... ... ... ... бірі бола тұра ... ... ... 1884-1884 жылдары ғана дамыған.
Жұмыссыздықтан әлеуметтік сақтандыру жүйесінің аспектілерінің тарихи
дамуын талдайтын болса, ол ... ... тек ХХ ... ... ғана
беталған. Бұл жүйені тұрақты заңдастырған ең алғашқы мемлекет – ... ... ... ... ... ... 1905 жылы қабылданған.
Содан кейін 1907 жылы Данияда дами бастады. ... ... ... әлеуметтік сақтандыру жүйесі алғашында жеке және міндетті
түрде дамыды.
Бірінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі экономиканың дағдарысқа ... ... ... ... ... ... соқтырды. Бұл
жүйе нақтырақ мемлекеттік деңгейде ... ... ... ... жүйе ... ... ... елдерінде дамыған. (Нидерландия
-1916ж , Австрия, Испания – 1919ж).
Негізінен жұмыспен қамтужәне жұмыссыздық ... ... ... алға ... ... оның ... дамуы біріншідүниежүзіліксоғыс
және оның салдарынан болған ... ... ... ал дамыған
мемлекет, АҚШ – та Ұлы депрессиядан кейін, 30- ... ... АҚШ ... ... ... 1- заңнама,федералды деңгейде, 1935 жылы ,ал штатық
деңгейде, 1932 – 1937 жылдары қабылданды. 1940 жылы ... дами ... ... ... ... ... ... болады. Жапония
азиаттық аудандарда ... ... және ... ... дамуы, айтарлықтай дамыған.20 жылдардың ұлы ... ... ... ... ... ... ... яғни, жұмыспен қамту саласына да кері ... ... ... ... ... ... орындарынан ажырап, жұмыссыз азаматтар
саны көбейді. Жұмыссыздық - қауіп ... ... ... ... ... да ... әлеуметтік қажеттілігі
туды. 1947 жылы Жапонияда «Жұмыссыздықтан әлеуметтік сақтандыру. заңы
қабылданды. ... ... ... ... ... жүйенің
негізгі бір этапы болып 90 -жылдар ... ... өту ... ... ... ... ... заңдары
қабылдана бастады , оның ішінде жұмыссыз ... ... ... білімін жетілдіру, қайта оқыту керектігі айтылған. Жұмыспен қамту
және жұмыссыздықтан ... ... ... ... келе ... атап ... ... проблема көптеген елдерде, олардың эаономикалық кезеңдерінде бет
алып, дамығанын айтады.
Жүйенің дамуын 4- ... ... ... ... ... дүниежүзілік кезең және одан ... ... 30 ... Ұлы депрессия жылдары (АҚШ, Канада)
3. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі кезең ( ... 90 –ж ... КСРО ... нарықтық экономикаға өтуі.
Әлемдік тәжірибе дәлелдегендей, жұмыссыздықтан ... ... ... ... ... ... әртүрлі болып келеді.
Дания мен Финляндияда жұмыскерлердің жарнасы, басқа да жарналармен
қатар ... ... ... ... ... жалақы
қорынан есептелінеді, ал оның шығындарын мемлекеттік бюджет жауынп отырады.
Жұмыссыздықтан сақтандыру ... ... ... ... ... ... ... – 55%, Ирландияда- 77.5% , АҚШ-та жұмыспен қамту
мақсатындағы ... ... ... 0.8% ... ... ... жұмысыздық кезеңге дейін жәрдемақы
тағайындалады. Жәрдемақының мөлшері және оның ... ... ... АҚШ та, ... ... ... жоғарғы деңгей
тағайындалған, яғни, 80%-ды құрайды. Германияда жәрдемақы мөлшері – 63%-ды
құрайды. Нидерландияда – 70%, ... -40 тан 80%, ...... ... ... ... төлеудің максималды ұзақтығы
жұмысшының еңбек стажына, жасына тәуелді болса, ал АҚШ пен ... ... ... байланысты болады. Жұмыссыздықтан
ілеуметтік мақтандыру ... ... ... ... бар. ... толығырақ тақталып өтейін.
Жапония. Экономикалық әдебиттерде талқыланғандай соғыстан кейінгі
кезеңмен 90 жылдарға дейінгі кезең Жапонияда басқа мемлекеттерге қарағанда
артық жұмыс орындарында ... ... ... кең етек ... ... ... концепциясына жүгінсек экономикалық дағдарыс кезеңіндегі
көптеген ... ... ... ... ... ... азайтты.[33]
Жапондық менталитеті бойынша- ұйымшылдық, яғни ... ... ... шығындарын қысқарту әдісін қолданады. Түрлі экономикалық дағдарыс
кезеңінде дәстүрлі түрде әйел ... ... ... ... ... Жапондық жұмыссыздық деңгейін тепе-теңдікке ұстап
отырды. 90 жылдары экономмикалық дағдарыс кезеңде Жапонияда өмірлік жолдама
жүйесінің шайқалуына ... ... ... ... ... ... ... әлеуметтік сақтандыру ... ... бірі ... ... Яғни ол өзіне медициналық қатерлі жағдайдан
сақтандыру, зейнетақылық қамсыздандыру және де ... ... ... Жапонияда жұмыссыздықтан әлеуметтік сақтандыру жүйесі жұмыспен
қамту сферасындағы белсенді ... ... ... сай жауап
қайтарады. Оның ... ... ... ... - алу, ... ... ... жүргізу. Осының негізінде жүйе ... ... ... және ... ... ... ... заманға
сәйкестігі. Жұмыскерлердің қабілеттіліктерін кәсіби түрде дамыту;
- өндірістік- тұрмыстық ортада жұмыскерлерге түрлі жақсарту ... ... ... негізгі 3 бағытта жүргізіледі:
- материалдық;
- еңбекке тұруға байланысты;
- тұрақты ... ... ... ... ... жәрдемақы
Аяқ асты жұмысынан айырылып қалуына байланысты беріледі.
Күнделікті жәрдемақы минималды ... ... 60 тан- ... - ... ... ... ... көлемінің ұзақтығы, күндер
а) тұрақты жұмыс орындарында істейтін жұмыскерлерге
|Жасы ... ... ... |
| |1 ... 5 ... жылдан 10 |10 жылдан жоғары|
| ... ... ... | |
|1 |2 |3 |4 ... ... ... |90 |90 |180 ... жастан 45 жасқа дейін|90 |180 |210 |
10 – ... ... |2 |3 |4 ... ... 55 ... дейін|180 |210 |240 ... ... 65 ... ... |240 |300 ... |55 |240 |240 |240 ... ... | | | ... |төмен | | | ... ... | | | | ... | | | | |
| |55 |300 |300 |300 |
| ... | | | |
| |60 ... | | |
| ... | | | ... ТМД елдерінің «халықаралық салыстырмалы» статистикалық агенттігі|
ә) уақытша жұмыс орындағы жұмыскерлер
|Жасы ... ... ... |
| |1 ... 5 ... жылдан 10 |10 жылдан жоғары|
| ... ... ... | ... ... төмен |90 |90 |180 ... ... 45 ... ... |180 |180 ... ... 55 ... ... |180 |210 ... ... 65 ... ... |180 |180 ... |55 |180 |180 |180 ... ... | | | ... ... | | | ... ... | | | | ... | | | | |
| |55 |210 |210 |210 |
| ... | | | |
| |60 ... | | |
| ... | | | ... әлеумеетік жәрдемақы төлеу, сақтау ... ... 30 ... ... ... жалақы төлеудің минималды күні 90
болса, 55-тен 60 ... ... ... 300 күн ... есептелінеді.
Себебі, 30 жасқа дейінгі азаматтар, жұмысқа қабілетті болып саналады.[32]
Швеция. Швеция Австриямен қатар, жұмыссыздықтың деңгейі ... ... ... ... креді.Негізінен бұл мемлекеттегі
еңбек нарығының ... ... ... ... мен ... ... пайымдауынша, жұмыспен қамту
саласында Шведтік модель белсенді мемлекеттік саясат жүргізеді, нәтижесінде
бұл мемлекетте ... ... ... нарығына бағытталған негізгі саясат – ... ... ... ... ... қол жеткізу келесі шаралармен жүзеге
асырылады.
1. Фискалдық ... ... ... жүргізілуі, жалақының берілу
негіздері.
2. Ынтымақтастық саясатының орындалуы, ... ... ... ... ... нарығында бәсекеге қабілетсіз жұмыс орындарын, жұмыскерлерді
қолау негізіне белседі саясат жүргізу.
4. Әлеуметтік жакғдайларды ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру.
Жоғарыда аталған шараларды қаржыландыру еңбек нарығында мемлекетпен
реттеледі. Яғни, ... ... ... ... ... ... ... жұмыскерлер талап етілетін, жұмыс орындарын ашу, технологиямен
жабдықтау.
Жұмыспен қамту саласындағы түрлі жаспарларды өңдеу ұлттық, аудандық
және ... ... ... оған ... ... ... еңбек нарығы белсенді саясатты, жұмыспен ... жне ... ... ... ... ... ... шаралар шағын және отбасылық ... ... ... ... мен несиелерге максималды түрде кепілдік беру,
осының негізінде бастапқы ... ... ... ... ... ... фискалды саясат пен ынтымақтастық саясаты
жүргізіледі. Негізгі фактор болып, швецияның еңбек нарығын тұрақтандыру,
екемелерде дағдарыс болған жағдайларға ... ... ... ... ... жұмыспен қамту және әлеуметтік сақтандыру жүйесі
1958 жылы 31 желтоқсанда «Еңбек ... ... ... ... беруші мен жұмысшы арасындағы келісімшартқа тәуелді. Заң, келісілген
шарттардың негізгі қағидаларын атап көрсетеді. Шарт ... ... ... Ол ... ... өңделеді. Шарт Францияның әлеуметтік жұмыстар
және Еңбек ... ... ... ... ... төлеу
2 тәртіппен жүргізіледі [17]
11 - кесте. Франциядағы ... ... ... жүйесі
|Сақтандыру тәртібі | ... ... ... ... ... |Мемлекет ... ... ... ... ... көлемінен | ... ... | ... ... ... байланысты | |- ... ... ... | | ... ... мен ... |Мемлекеттік бюджет ... ... | | ... ... ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... жәрдемақысы |
|Түпдерек: ТМД елдерінің статистикалық агенттігі ... ... ... ... ... жәрдемақы –
сақтандыру және ынтымақтастық тәртібімен ... Егер ... ... ... ... - ... берушілер мен , мемлекет,
жалдамалы жұмыскерлер болса, ынтымақтастық тәртібінде – тек 1 ғана мемлекет
болап табылады. Сол ... ... ... тәртібінде жұмысшы мен
жұмыс берушіжарналарынан ... ... ... ... ... ... Егерде әлеуметтік сақтандыру режимінде
жәрдамақыны жалдамалы жұмыскерлер ... ... ...... ... ... сотталғандар , жұмыссыздар,
жұмыстаба алмай жүргендер.
Маусымдық ... ... ... ... ... ... ... қағидалармен жүргізіледі. Оның көлемі көбіне берілетін
жалақыға тәуелді.
12 – кесте. ... ... мен ... ... ... ... ... |Жалпы күндік жәрдемақы ... ... тең ... |Жалпы күндік жәрдемақының 75% ... тен 6081- ге фр. ... 138,84 фр. ... | ... 10050- ге ... ... ... 40,4% + 56,95 фр.күніне|
|10050 фр.- тан жоғары |Жалпы күндік жалақыдан 57,4% ... ТМД ... ... агенттігі ... ... ... ... ... көлеміне тікелей тәуелді.
АҚШ. АҚШ-та жұмыспен қамту және жұмыссыздық проблемасын шешу ... 1935 жылы ... ... ... проблемаларына байланысты,
әлеуметтік актілердің қабылдануына сәйкес пайда ... ... ... ... ... ... жүргізіледі.Әрбір штат
жұмыссыздықтан сақтандыруда қаржыландыруда өзіндік ... Бұл ... ... ... ұсталып, жұмыс
берушіге аударылып отырады. Әрбір ... ... ... ... ... ... әртүрлі [33]
13 -кесте АҚШ штаттарындағы апта ... ... ... ... ... ... |
| ... | ... ... |190 ... |184 ... |182 ... |205 ... |200 ... |165 ... |142 |Мэн |171 ... |172 ... |195 ... |151 ... |161 ... |172 ... |194 ... |181 |Нью- ... |153 ... |212 |Нью- ... |255 ... |168 |Нью- Йорк |206 ... |173 |Нью- ... |157 ... |202 ... |202 ... |270 ... |175 ... |224 ... ... |236 ... |166 ... |191 ... ... ... |219 ... |213 ... Рико |94 ... |187 |Род ... |228 ... |152 ... |175 |
| | ... | ... |202 ... Каролина |193 ... |221 ... |155 ... |208 ... |189 ... |222 ... |198 ... |128 ... Дакота |150 ... |254 ... |165 |
| | ... | ... |234 |Юта |198 ... |141 | | ... Интернет көздері |
90 ... ... ... ... жүйесінде 90% жұмыс
орындары тіркелді. Егер жұмыскер еңбек шертын бұзса ... өз ... ... онда ол жәрдемақы алу құқығынан айырылады.[32]
Мәселен, Нью-йорк штатында ... ... ... оған ... 20 апта ... ... өз ... жұмыстан босамауы
керек.
13 - кестеден көріп отырғанымыздай, минималды және максималды жәрдемақы
мөлшері 2.5 есе ... ... ... ... және Нью-Джерси
жұмыссыздықтан төленетін жалақының орта есебінің негізінде ... ... ... жәрдемақыныңкөп мөлшерде Гавайи-270дол., Массачусетс
- 254долл., Миннесота - 234долл, Коннектикут - 222долл., Вашингтон-212долл.
Жұмыссыздары, ал ең ... ... ... ... - ... Пуэрто-Рикко - 94долл. Алады екен.
Яғни,жоғарғы жәрдемақы алатын штатардың тұрмыс ... ... ... ...... ТМД мемлекеттері бойынша жұмыспен қамтылған халық саны.
|Мемлекеттер ... |
| |2002 |2003 |2004 |2005 |2006 ... |6,7 |7,0 |7,2 |7,2 |7,4 ... |1,1 |1,1 |1,1 |1,1 |1,1 ... |4,4 |4,3 |4,3 |4,3 |4,4 ... |1,8 |1,8 |1,8 |1,7 |1,7 ... |1,9 |1,9 |2,0 |2,1 |2,1 ... |1,5 |1,4 |1,3 |1,3 |1,3 ... |65,6 |66,0 |66,4 |66,8 |67,0 ... |1,9 |1,9 |2,1 |2,1 |2,1 ... |9,3 |- |9,9 |10,2 |20,7 ... ТМД ... ... ... |
15 - ... ... ... ең көп ... ... ... ... яғни, 2002 жылдан 2006 жылға дейін тұрақтылыңын сақтаған. Ал ең
төменгі көрсеткішті Армения, ... ... ... ... Біздің
еліміз орташа деңгейде, 2006 жылғы көрсеткіші – 7,4 млн. адамды көрсетіп
отыр.[17]
3.2. Қазақстандағы халықтың жұмыспен ... ... ... ... ... жұмыспен қамтуда қордалан ып қалған бірқатар
проблемалар бар және олар ... ... ... ... алғашқысы -
халықты тиімсіз жұмыспен қамту, ... ... ... және ... ... ... үлес ... жоғарылығы. Бізде қазіргі таңда өз
бетімен жұмыс істеушілердің үлес ... 35 ... ... ... ... тағы бір ұшы ұлттық еңбек рыногындағы сұраныс
пен ұсыныстың теңгермелі еместігіне келіп тіреледі.
Министрдің айтуынша, өткен жылы елімізде 21 мың ... орны ... ... ... басты себептерінің бірі - ... ... ... ... ... экономика талаптарына сәйкес еместігі.[3]
Министрдің айтуынша, сонымен қатар, елімізде жастар мен ... ... ... ... ... тұр. 2006 жылы ол ... 10,8
және 9,1 пайызды құраған. Бұл ... ... ... пайызынан
айтарлықтай жоғары. «Халықтың мақсатты ... - ... ... ... ... және әйелдерді жұмыспен
қамтудың ... да ... ... ... ... деді министр.
Оның айтуынша, өңірлік еңбек рыногы жағдайының айтарлықтай жіктелуі де
жұмыссыздар санының төмендемеуіне әсер етуде. Ол 9,3 ... ... ... ... ... 2 пайызға жоғары. «Бұл жалпы экономикалық
жағдайдың жіктелуіне ғана емес, жергілікті жерлердегі ... ... ... ... ... ... ... еместігімен де
байланысты», деді министр.
Оның пікірінше, ... ... ... қолданыстағы тәжірибесі ішкі еңбек
рыногындағы жағдайды ... ... оны ... ... әлі ... ... елімізге әкелініп жатқан жұмыс күшінің жартысы үшінші
санаттағы мамандар», деді министр. ... жылы ішкі ... ... ... жұмыс күші - 40 мың адамнан асқан». Жұмыспен ... ... ... дамыту Әлеуметтік саясатты іске асыру жөніндегі маңызды
шаралардың бірі халықтың жұмыспен тұрақты қамтылуын ... ету ... Осы ... ... жұмыспен қамтудың 2005-2007 жылдарға
арналған бағдарламасы іске ... ... ... ... ... ... бойынша 2006 жылы 7,4 млн адам ... ... ... ... (2005 жылға қарағанда 142,7 мың адамға - 2 %-
ға артық). (6-слайд) Республика бойынша жұмыссыздық деңгейі 7,8 %-ды ... жылы – 8,1 %). ... ... ... ... бойынша
елімізде 2006 жылы 259 мың жұмыс орны, оның ішінде ауылдық жерлерде – 118,5
мың ... орны ... (2005 жылы 242,8 мың ... орны, оның ішінде
ауылдық жерлерде – 119,3 мың жұмыс орны). ... ... және ... олар үшін ... ... ұйымдастыру жөніндегі міндеттерді шешу
қамтамасыз етілді. Қазақстан Республикасының халқын жұмыспен қамтудың ... ... ... ... ... әрi - ... жұмыссыздықтың
өсуiнiң алдын алу, жұмысқа орналасуға ... және ... ... ... ... ... жоғары білікті кадрларға
қажеттiлiгiн қамтамасыз ету, сондай-ақ заңды ... ... ... төмендету, жұмыс күші сапасының артуы, жұмыс күші
ұсынысы мен жұмыс орындары санының ... ... ... рыногын
қорғау жолымен өнiмдi жұмыспен қамтылуы. Республикада соңғы жылдары
қалыптасқан ... ... ... ... ... ... бағдарламаларында көзделген жұмыссыздықты азайту жөніндегі
шараларды ескередi.
      Қазақстанның әлеуметтік-экономикалық даму стратегиясының әлемдiк
шаруашылық байланыстар ... ... ... ... ... ... 2003 жылы ... Еңбек Ұйымы мақұлдаған Жаһандық
жұмыспен қамту бағдарламасында және 2002 жылғы Еуразиялық жұмыспен ... ... ... ... отырып әзiрлендi.
      Бағдарлама 2005-2007 жылдардағы кезеңде ... ... ... бұл ... шешу ... мен одан күтiлетiн
нәтижелердi қамтиды. Бағдарлама экономика ... жаңа ... ... ... ... ... қамтылуына жәрдемдесуге және
кәсiпкерлiк қызметті және өзiн-өзi жұмыспен ... ... ... ... қолдауға және рыноктағы бәсекелестiк қабiлеттiң өсуiне, нысаналы
топтардың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесу жөнiндегi шараларға ... ... ... ... ... ... Бағдарламаны әзiрлеу үшiн
"Халықты жұмыспен қамту туралы" Қазақстан Республикасының Заңы, Қазақстан
Республикасы ... ... ... ... және Қазақстан
Республикасында әлеуметтік реформаларды одан әрi ... ... ... ... iске ... ... ... негіз болып табылады. Соңғы жылдары еңбек рыногындағы жағдай
жұмыссыздық деңгейiнiң ... және ... ... ... ... Қазақстан Республикасы Статистика агенттігiнiң алдын ала ... ... ... 2004 жылы 7,2 млн. адам жұмыспен
қамтылған, бұл осының алдындағы жылғыдан 180,7 мың ... ... ... ... ... ... 62,2% (4,5 млн. ... - жалданбалы
қызметкерлер, 37,8% (2,7 млн. адам) - өзін өзі жұмыспен қамтылғандар.
      Жұмыссыз халықтың саны 657,4 мың ... ... бұл 2003 ... 14,7 мың ... ... ... ... Жұмыссыздық деңгейi 8,4% болды және 2003 жылмен салыстырғанда 0,4%-ға
қысқарды.   Tipкелген жұмыссыздар үлесінің азаю ... ... ... 2003 ... ... 25,1 мың адамға азайды және 117,7 мың адам
болды. Жұмыссыздар құрылымындағы әрбір екіншi адам - ... ... ... - 15-39 ... ... ... проблемасы шағын қалалар мен тоқыраған
ауылдық өңiрлерде аса өткiр болып отыр.
      Республикада еңбек ... ... ... үшін облыстар,
қалалар мен аудандар бөлінісінде жұмыс ... ... пен ... ... ... базасы құрылды. Сапа мен ұсыныстың кәсіптік-
біліктілік құрылымының сәйкессiздiгi және халықтың еңбек ұтқырлығының төмен
болуы себептi жергiлiктi еңбек рыноктарындағы ... ... бiр ... ... қазiргi уақытта Қазақстанда оған сұраныстың жеткiлiктi
екенін талдау дәлелдеп отыр. Жұмыспен ... ... ... ай ... бос ... ... 15-17 мың ... құрайды. Бiрақ
кәсіптік белгiсi бойынша жұмыс ... ... пен ... ... бір бос ... ... орта ... 7-10 жұмыссыз
үмiттенедi.
      Бiлiм беру қызметтерінің рыногы сұраныстың өзгеруіне шұғыл әсер етуге
дайын болмады, бұл ... ... ... тапшылығының проблемасын шешуге
және жұмыс күшіне ... ... пен ... ... ... ... ... азайту жөнiндегi 2003-2005 жылдарға арналған бағдарламаны,
Ауыл жылын өткiзу жөніндегі iс шаралар жоспарын iске ... ... ... ... ... ... ... 2004 жылы елiмiзде
220,4 мың жұмыс орыны, оның iшiнде 50% - ... ... ... ... мәселелерi жөнiндегi органдардың көмегiмен ... ... ... (2003 ... 154,6 ... ... 167,5 мың ... орналастырылды. Жұмыспен қамту органдарына өтiнiшпен ... ... көбі ... жұмыстарға қатысады. Жұмыссыздардың
едәуір саны оқуға, қайта даярлауға және біліктілiгiн ... ... жылы ғана 26,9 ... астам жұмыссыз оқуын және қайта даярлауды
тәмамдады.
      Сонымен қатар, жұмыспен ... ... ... iске ... бiр ... да бар. Жаңа жұмыс орындарын құру ... ... ... ... санының көбеюiмен әрдайым сәйкес келмейді,
қайта оқытудан өткен жұмыссыздардың үштiң бiрiнен астамы еңбек рыногында өз
орынын таба ... ... ... өңiр үшiн де ... және экологиялық жағынан әрдайым пайдалы емес. Репатрианттарды
(оралмандарды) жұмысқа ... ... ... жоқ. ... бұл
бағыттағы жұмысты ұйымдастыруда айтарлықтай кемшілiктер бар ... ... ... ... ... және ... және Алматы
қалаларындағы оралмандардың жұмысқа орналасу деңгейi орташа республикалық
деңгейден екi eceгe жуық ... ... ... ... ... тиімсiз жұмыспен қамтудың басым болуы;
3. жұмыс күшіне деген сұраныс пен ұсыныстың біліктілік-кәсiби құрылымының
сәйкессiздiгi;
4. бiлiктi кадрлардың ... ... ... ... ... ... қажеттілiктеріне сәйкес болмауы;
6. халықтың жекелеген топтарын (әйелдер, жастар, зейнеткерлік жас ... ... ... ... ... өңiрлік еңбек
рыноктарының үлкен сараланымы, 8. тоқырауға ұшыраған, жұмыс күшi ... ... ... ... ... жоғары деңгейі, 9.
шекаралас мемлекеттерден келетiн жұмыс күшінің заңсыз ағымдары. ... ... ... ... және ... әлеуметтік қорғау
министрлігiнің болжамы бойынша 2005-2007 жылдары 826 мың адам ... ... ... ... ... барады, олардың шамамен
жартысы жұмысқа орналастырылатын болады.
      2005-2007 ... ... ... шегiнде тарихи отанына келетін
оралмандар ... ... 45 мың ... ... ... ... 100 ... адам келедi деп болжануда.
      2005-2007 жылдардағы кезеңде IЖӨ өсiмi жылына бес пайыз, жұмыссыздық
деңгейi 7,2% болған кезде 2007 жылы ... ... саны 8 ... сәл ғана асатын болады.
      Жұмыспен қамтудың салалық құрылымын өзгерту ... ... ... құрылымдық-технологиялық қайта құруға, өнеркәсіп
саясатындағы басымдықтарды таңдауға сәйкес, өндiрiстi әртараптандыру ... ... ... ... ... жұмыс күшіне тапшылықтың пайда болуы
заңды құбылыс болып табылады.
      Мемлекеттік және салалық ... ... ... ... жартысынан астамы туризм және инфрақұрылым саласында, 20%
астамы өндiрiстік секторда, шағын және opтa бизнесте ... ... ... ... ... қайта құру ... ... ... және оның ... ... ... апарып
соғады. Тиісінше, кәсіптік бiлiм беру жүйесінде мамандар даярлаудың көлемі
мен бейіні де өзгеруі тиіс. Индустриялық даму ... іске ... ... ... ... саны да ... көбейеді деп күтілуде.
Агроөнеркәсіп кешенін дамыту бағдарламасы шеңберінде ауыл ... ... ... ... деп ... ... өнеркәсiбiнiң
республикадағы көш бастаушылық жағдайына ... оның ... осы ... кадрларды даярлау мәселесіне жаңа тәсілдері.
Нарық инфрақұрылымы, тұрмыстық және халыққа сервистiк ... ... ... ... бiлiм ... ... ... тұрақты
сұраныс. Экономиканың бiлiктi кадрларға қажеттілігі басқару және әкiмшiлiк-
өндiрiстiк қамтамасыз ету саласындағы басшылар мен мамандарға деген ... ... ... ... ... ... байланыс және
т.б. кәсіпорындарының менеджмент және ... ... ... тiкелей жұмыс iстейтін мамандарға сұраныс едәуір ... ... ... келе ... ... ... технологияны игерген бiлiктi мамандарға және ... ... ... ... ... жұмыс орындарына
тұрақты сұраныс сақталады. Бағдарламаның мақсаты мен мiндеттерi қамтуды
қамтамасыз ету, ... ... ... ... ... ... қамту деңгейiн өсiруге ынталандыратын шараларды жүзеге
асыру;    
2. нысаналы топтарды жұмыспен қамтуға жәрдемдесу;
3. халықты жұмыспен ... ... ... ... ... ... ... нормативтiк құқықтық базаны жетілдiру.
Халықты жұмыспен қамту ... ... ... ... ... жаңа жұмыс орындарын құру. 2005 - 2007 жылдары
мемлекеттiк және салалық (секторальдық) бағдарламаларды iске ... ... үшiн ... ... ... ұйымдастыру,қоғамдық
жұмыстарда жұмыспен уақытша қамтуды дамыту.      Бұдан басқа, ... ... бос ... ... жасыру және нысаналы
топтарды қоса алғанда, азаматтардың ... ... ... ... ... ... ... - кесте. Қазақстан Республикасы бойынша 2005-2007 жылдар кезеңінде
құрылатын жұмыс орындарының саны
|Р/с |Экономика ... ... |
|N ... ... | | |
| ... ... ... пен ұсыныстың теңгерiмдiлігі жөніндегі шаралар.
      Жұмыс күшiне сұраныс пен ұсыныстың теңгерiмдiлiгi болуы үшін ... ... ... қажеттiлiктерге сәйкес жетілдiру, еңбек
рыногындағы жұмыс күшіне деген сұраныс.Бұл ретте мыналар:
-  еңбек ... ... пен ... және бiлiм беру ... ... даярлаудың көлемін, бейіндері мен мерзiмдерiн болжау;
 -   жұмыс берушілердiң таяудағы 3 жылда жұмыс күшіне ... ... және ... ... ... ... қажеттіліктерiмен сәйкес
келтіру мақсатында жұмыс күшiне сұраныс мониторингiн жүзеге асыру;
 -  жұмыссыздарды кәсiби даярлау, ... ... ... ... еңбек рыногындағы бәсекелестік қабілетiн арттыру;
 бастауыш, орта және жоғары кәсiби білім берудiң Кәсіптер ... ... мен ... енгiзу;
кәсіпорындардың әрбiр есептi жылдың аяғында жыныстық жасы, кәсіптiк және
біліктілік белгiлерi ... ... ... ... ... (N 1-T, ... өзгерiстер енгiзу; оқушылары кәсіптiк
бағдарлауды дамыту, еңбек рыногында ... ... ... мамандықтар
бойынша олардың еңбек қызметiне уәждемесін арттыру көзделеді. Халықтың
әлеуметтiк қолдауға ... ... ... ... ... топтардың жұмыспен қамтылуына жәрдемдесу жөнiндегi шаралар
әлеуметтік жұмыс орындарын құру;кәсіптік даярлауға біліктілігін арттыруға
және қайта даярлауға әрi ... ... ... кезінде басымдықты
құқық, шағын кәсiпкерлiк субъектілеріне жұмысқа ... ... ... ... кәсіптерге оқыту жолымен
бәсекелестiк ... ... ... орналастыру,
оралмандарды жергілікті ... ... ... ... ... ... кестесiн, қоныстану аудандарын, кәсiптер (мамандықтар)
бөлінісiнде еңбекке ... ... ... ... ... жұмыспен қамту мониторингін жүргізу,бос
жұмыс орындары туралы мәліметтер жариялау;
жұмыспен қамту және қылмыстық ... ... ... ... ... ... өтеп ... адамдарды оқытуды ұйымдастыру ... ... ... бар ... ... ... ... жүйесi органдарына беру есебiнен қамтамасыз ... ... ... ... ... және орта кәсіпкерлікті қолдау мен дамыту, шағын
және орта ... ... және ... ... қамтудың икемдi
нысандарын ұйымдастыру және қызметтердiң ... ... ... ұлттық кәсіпшiлiктің, әсiресе, оңтүстік өңiрлерде, ауылдық
жерлерде және шағын қалалардағы тамақ шикізатын ... ... ... ... және ... өндiрiстерінiң жаңғыруына жәрдемдесу, 
жұмыссыздарға ... ... беру ... ... жеке ... ... одан әрi өзiн өзi ... қамту мақсатында
жұмыссызды оқуға жіберу есебінен жүзеге ... ... ... ... ... ... жұмыссыздарды кәсіптік даярлау мен
қайта даярлаудың икемдi ... ... ... ... ... ... отырып, жұмыссыздарды кәсіптік
даярлау мен қайта даярлаудың ... ... ... ... ... ... қабілеттілігiн арттыру жолымен оларды
кәсіптік ... ... ... ... ... ... жүргiзілетін
болады. 2005-2007 жылдары қоғамдық жұмыстардың басым дамуына байланысты жол
құрылысы мен оларды ... ағаш ... елдi ... мен ... ... жақсартуға, өңiрлердің инфрақұрылымын
(коммуналдық желілер, телефондандыру, электр тарату желілерінің ... т.б.), ... ... дамытуға арналған қоғамдық жұмыстарды
кеңейту мен қайта бағдарлау және ... ... ... ... ... ... проблемаларын шешуде жергіліктi ... ... ... ... ... бос орындар туралы ақпарат
жинау жөнiндегi жұмысты жандандыру, халықты және жұмыс берушілерді ... ... ... хабардар ету, буклеттер, жадынамалар, плакаттар
тарату арқылы жұмыс iздеуге жәрдемдесу, сондай-ақ бос жұмыс орындары ... ... ... іздеуде қиындық көретін азаматтарға
консультациялар беру, ... ... ... оның ішінде бос орындар
жәрмеңкелерiн, ... ... ... ... ұйымдастыру, қоғамдық
жұмыстарға жiберу жолымен жәрдемдесу,еңбек ... ... ... ... ... кәсіптiк даярлауға,
біліктілiгiн арттыруға, қайта даярлауға жiберу, ... ... ... ... пен ... ... ... жұмыспен қамтудың белсендi
саясатын жаңа жұмыс орындарын құру жолымен iске ... ... ... ... ... рыногындағы қажеттілiктi ескере отырып жұмыссыздарды
кәсіптiк даярлаудың және ... ... ... ... ... және орта
кәсіпкерліктi қолдау және дамыту, қоғамдық жұмыстардың түрлерін кеңейту
және қайта ... ... ... ... оның ішінде халықаралық
шарттарға ... ... ... ... ... жалғасатын болады.
Жұмыспен қамту мәселелерi жөнiндегi уәкілеттi органның қызметiн жұмыспен
қамтуды ... және ... ... ... еңбек делдалдығымен
айналысатын жұмыс ... ... ... жеке ... ... Жұмыспен қамту мәселелерi ... ... ... ... ... реттеу және еңбек рыногы мәселелерінде еңбек ... ... ... ... ... жеке ... ... ықпалдастыру, жұмыспен қамту органдарының жеке
жұмыспен қамту агенттіктерiмен және ... ... ... ... емес ұйымдармен өзара iс-әрекеттерін кеңейту, ұйым
қызметкерлерiн өндiрiсішілiк оқыту, ... ... ... ... ... ... ... қабiлетi мен
кәсiптiк ұтқырлығын арттырудың маңызды құралы ретiнде, ілгерiлеп кәсіптік
оқыту жүйесiн дамыту, ... ... ... жөніндегi органдар, бiлiм
беру ұйымдары мен Жұмыс берушілер конфедерациясы арасында Бiлiм ... ... ... орналастыру туралы келiсiм жасасу арқылы
бiлiм беру ұйымдарының түлектерiн ... ... ... мәселесi
бойынша өзара әрекет ету жолымен ... ... ... ... ... ... ахуалды ескере отырып,
қосымша жұмыс орындарын ашу
      Ішкі еңбек рыногын ... ... ... ... ... ... ... бағдарламаларды әзiрлеген кезде еңбек
рыногындағы ахуалды ескере отырып, қосымша жұмыс орындарын ашу. Бiлiм ... ... ... ... ... ... оқу орнының
шәкiртi мен жұмыс берушiнің арасында ... ... шарт ... бiлiм беру ... бiтiргеннен кейiн одан әрi жұмысқа
орналастыру перспективасымен ... ... ... ... ... ... мен тәжiрибенi жұмыс орнында өткiзу) ұйымдастыру,
мемлекеттік ұйымдарда немесе жарғылық ... ... ... елу
пайыздан асатын ұйымдарда жұмыс орны.
      Бiлiм беру ұйымдарының түлектерiн жұмысқа орналастыру ... ... ... ... де жүзеге асырылатын болады.Осы
жұмыстарды iске асыру үшiн жергiлiктi ... ... 10552,4 ... көлемiнде, оның iшiнде, 2006 жылы - 3219,7 млн. теңге, 2006 жылы ... млн. ... 2007 жылы - 3726,0 млн. ... ... ... ... орындау жұмыспен қамту мәселелерiн шешуге және
жұмыссыздық деңгейiн азайтуға мүмкiндiк бередi.
Шараларды iске асыру есебiнен 2005 - 2007 ... 902,1 мың ... ... оның ... 2005 жылы - 705,0 мың, 2006 ... 158,8 мың, 2007 жылы - 38,3 мың ... орнын құру, 403,1 мың адамды, оның
ішінде: 2005 жылы - 133,8 мың, 2006 жылы - 134,2 мың, 2007 жылы - 135,1 ... ... ... ... 333,5 мың адам, оның ішінде: 2005
жылы 109,0 мың, 2006 жылы - 113,1 мың, 2007 жылы - 111,4 мың адам ... ... ... ұйымдастыру, 70,8 мың жұмыссызды, оның ... жылы - 23,7 мың, 2006 жылы - 23,6 мың, 2007 жылы - 23,5 мың ... ... және ... даярлауға жiберу, нысаналы топтар үшін 24,1 мың,
оның ішінде: 2005 жылы - 6,9 мың, 2006 жылы - 8,5 мың, 2007 жылы - 8,7 ... ... ... ... ұзақ уақыт жұмыссыз жүргендер үшiн клубтық
жұмыс ұйымдастыруды қаржыландыруға 7,9 млн. теңге, оның ішінде: 2005 жылы -
2,5 млн. теңге, 2006 жылы - 2,6 млн. ... 2007 жылы - 2,8 млн. ... ... беру ... ... ... ... арқылы
жұмысқа орналастыруды қаржыландыруға 165,4 млн теңге, оның ... ... - 39,7 млн. ... 2006 жылы - 60,7 млн. ... 2007 жылы - 65,0 ... бағыттау, 2007 жылдың аяғына қарай жұмыссыздық деңгейiн 7,2 пайызға
дейiн азайту көзделіп отыр. Осы көзделген шаралар орындалса ... ... ... ... елеңдетіп отырған, ең енегізгі жағдайлардың
бірі- халықты жұмыспен ... ... ... ... қарастырылған
Халықты жұмыспен қамту саясатының жүргізілуі және жұмыссыздық ... ... және одан ... ... ... ... деңгейінің төмендеуін, жұмыссыз азаматтардың материалдықт
қамтамасыз етілуімен де ... ... ... ... ... . Жұмыспен қамту– бұл халықтың еңбекке кірісу ... ... ... жеке ... қанағаттандырылу дәрежесін, ақы төленетін жұмыс
орындарындағы табыс табуға мүдделілігін көрсететін еңбек қызметіне ... ... ... ... ... ... қамтудың
классикалық, кейнстік, неоклассикалық, маркстік ... ... ... ... ... мынадай формаларға бөлінеді: толық жұмыс күні
режимі белгіленген еңбек; толық емес жұмыс уақыты белгіленген еңбек (толық
емес ... күні ... ... емес ... аптасы); белгілі жағдайларға
байланысты үйден тыс жұмыс істей алмайтын адамдарды ... ... ... ... ... үй ... ... жұмыс – негізгі
жұмыс орнынан ... ... ... ... ... ... орындау;
дәстүрлі және дәстүрлі емес, бірінші реткі және екінші ... ... ... ... ... - өте қиын және көп ... комплекс.
Ол басқару объектісінің- атап айтқанда- жұмыспен қамту, жұмыссыздық, даму
процестерінің ерекшеліктерін ескеруі ... Бұл ...... ... ... ... ара- ... тығыз
байланысты. Тұрақты жұмыспен қамтудың қаржылық ағымын
Қазіргі кезде ... ... ... ... ... ... жаңа ... қалыптасты.
Егер ХХ басында, (ол экономикалық дерт болса) барлық әдіс-тәсілермен
күрестің әлеуметтік дерт ... ... ХХ- ң ... ... ... Жұмыссыздық тек әлеуметтік құбылыс мемлекетке кері
әсерін тигізбейтін ретінде ғана ... ... ... ... ... ... түсінік пайда болды.
Жұмыссыздық макродеңгейден экономикалық нарықта «табиғи» атрибут болып
саналды, сонымен ... ... ... мен ... шыға ... ... етілмейтін элемент болып ... Ол ... ... тығыз байланысты.
Әлеуметтік тәуекелділік деңгейінің өсуі, яғни жұмыстан айырылуды,
келеңсіз жағдайлардың нәтижесі деп қарамау ... бұл ... ... құқықтық процесс болып табылады.
Тұрақты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ететін, нарықтық экономика
шарттардағы ... ... ... ... негізгі
тұтқасы болып, сақтандыру жүйелері саналады. Жұмыссыздықты сақтандыру
тәуекелділік басқарудың ... ... ... ... және ... ... мен ... арасындағы қаржылық ағымға тәуелді.
Жұмыссыздықты әлеуметтік сақтандыру жүйесінің негізгі ... ... ... қоғамдық әлеуметтік қауіпсіздігі сақтау;
- жұмыстық трендті қорғау.
Қоғамның әлеуметтік сақтандыру функциясы қалыптасқан нормалар арқылы,
яғни ... ... ... ... ... ... ... Ол өте
көп көлемде болмауы керек. Жұмыспен ... ... ... ... кеңеуін бұзып алмау керек.
Жұмысбастылық трендтің сақталу функциясы жұмыс беруші мен жұмысшылардың
жұмыс уақытындағы белгілі бір ... ... ... ... дағдарысқа ұшыраған мерзімде қаржылық резервтің негізгі көзі болып
табылады. Экономикалық ... ... ... ... ... ... сатып алу мүмкіншілігін қолдап, сұраныс
дефициттін ... ... және ... ... келесі қағидаларға
негізделеді.
- Жұмыспен қамту түрін азаматтар өздері таңдауға құқылы.
- Жұмыссыз азаматтар әлеуметтік сақтандыру және ... ... ... ... жұмыс беруші және жұмысшы арасындағы кең үш жақты
келісім шартқа отыру;
- Реттеуші шараларының адрестігі;
- ... ... және ... ... ... аудандық
ерекшеліктер есебі;
- Әлеуметтік кепілдіктерді және материалдық қамтамасыз ету жолдарымен
жұмыссыздықты сақтау.
Қазақстанда қалыптасқан жұмыссыздық әлеуметтік ... ... ... қалыптасуды қажет етеді. Бұл жүйенің қандай негізінде мемлекеттік
азаматтардың барлығын жұмыссыздықтан әлеуметтік ... Осы ... ... ... өмір ... ... бүкіләлемдік
күзету;
- Халықты жұмыссыздықты әлеуметтік сақтандыруды қамтамасыз етуде жас
ұрпақты ынтымақтастығы;
- жұмыссыздықты ... ... ... ... және ... ... әлеуметтік кепілдіктер балансын сақтау және мемлекеттің экономикалық
өсуіне септігін ... ... ... сақтау;
- Жүйені қалыптастыруды қамтамасыз етуде жұмыс беруші мен ... ... ... ... мемлекеттік бюджеттен тәуелсіздігі.
Жұмыспен қамту жүйесін реттеу құрылымын ұйымдық басқару жұмыс беруші
мемлекет ... ... ... ... ... Бұл жүйенің
қаржыландыруы келесідей көздерден қалыптасуы керек.
- Мемлекеттік бюджеттен қаржылық түсім.
- Жұмысшылардың аударымдары
- Жұмысшылардың жарналары.
Осының ... ... ... ... осы ресуртардың
қалыптасуына міндетті.
Жұмысшылар жарналары жұмыссыздыққа төленетін жәрдемақы төлеуге мақсатты
қаржылық бағытталуы. Жұмыс берушілер мен ... ... ... ... ... ... Жұмыссыздарды даярлау, жұмыспен
қамту шараларына негізделген шаралардан несиелендіру.
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. 1. ҚР «Халықты жұмыспен қамту туралы» ... жыл 23 ... ҚР ... ... ... ... жыл 6 ақпан
3. Еңбек Кодексі
4. Мамыров Е, Ихданов Ж. Регулирование экономических процессов. Алматы,
1998ж
5. Реформировение экономики ... ... и их ... ... ... ... ... Рынок труда. Учебник под ред. Буланова. 2000г
7. Никифорова А.А. ... ... ... и ... ... ... А.Э. «Проблемы занятасти и рынка труда» -М,1996г
9. Ажинурина Д./Еңбек ету ... және оны ... 2005 ... ... С.К. ... ... экономикасы/ Алматы, 2003 ж
11.Экономические аспекты бедности - Материалы Республиканской
конференции ... ... ... ... в ... ... ... 2005г.
12. Ауыл халқын жұмыспен қамтуды реттеу ерекшеліктері - ... ... ... ... ... 2006.
13. Казначеева Н.А. «Занятость в условиях новой хозяйственной ... 1996г. ... Е.Д., ... А.Ф. ... Б.Г. ... ... в рыночной экономика» М.: НИИ ТРУДА, 1997-143с.
15.Коонституции государств Европейского Союза, Изд. Группа ИНФРА, М.,
1997,536с.
16. Концепция государственной политики ... ... ... 22 мая 1996г. ... ... В.И. Социальное страхование в России и зарубежных странах/
Практическое пособие.- М.: ЗАО « Бизнес- школа « Интел- ... ... ... М.К. ... ... и ... ... стратегия и механизм регулирования.- Алматы.1999-296с
19. Материалы департамента социальных дел ... ... ... дел ... ... ... ... Правительства Республики Казахстан № 927 от 4 июня
1997г. « Положения о ... ... ... ... рабочих
мест и развития индивидуального предпринимательства из ... ... ... ... ... ежегодник Казахстана: Статистический сборник/ ... А.А. ...... ... ... Казахстан по
статистике, 2007-с. 466,
22. Казакстан на пути к рынку Отв. Ред. А.К. Кошанов. – Алматы. ИЭ ... ... ... экономики Казахстана: проблемы и их решение. Под
ред. д.э.н. профессора М.Б. Кенжегузина. Алматы, 97. – 357 ... ... А.А. ... труда: занятость и ... ... ... 1991г. – 182 ... Е.Тишин. Актуальные проблемы социального развития и пути их решения.
– Экономист,1997,№ 4.,стр,43-48.
26. Казначева Н.А. ... в ... ... ... ... -127 стр.
27. Концепция государственной политики занятости населения РК. 22 ...... ... Мельдаханова М.К.Занятость населения: ... и ... ... – 296 ... ... ... ... дел министерства труда во Франции.
Алматы,96. стр. 67.
30. Лебедева Л. Опыт США ... ... на ... ... и ... 11,1999. стр. ... ... Л.И. Повышение эффективности социального обеспечения. ... ... Н. ... ... – актуальная проблема современного
рынка труда. ... ... ... и ... ... ... Э. Молодякова. Механизм регулирования трудовых отношений и Японии.//
Проблемы ... и ... ... 1997, ... Н. ... ... ... экономической трансформации в
России.// Социологические исследования. 1997, №6
35. Э.Н. Фербярова. ... ... ... ... ... ... из опыта восточноевропейских стран.// Труд за
рубежом.- М., 1995, №1
36. ... ... ... ... ... Российский
экономический журнал, №5,6, 1997г.
37. Трудовые ресурсы и глобализация экономики. Отчет о мировом ... ... ... ... ... О.А. ... ... трудовой жизни. Опыт США» М., 1992
39. Облаухова М.В. «Трудовые ресурсы в рыночной экономике» Новосибирск,
1996
40. ... ... ... ... в переходный период. Отчет
Всемирного Банка, 1998.
41. Анализ ... ... в ... Отчет наблюдательного центра
Европейского фонда образования, Алматы, 1999г.
42. Кадомцева С.В. «Экономические основы системы социальной защиты» М.,
1996
43. Мескон М., ... М., ... Ф. ... ... М.: ... ... И.Я. «Трудовой договор: вопросы регулирования найма и
увольнения ... ... ... ... Труд в мире. №3, Международное бюро труда. М.: НИИ ... ... ... ... ... сай және ... ... несиелік келісім шарт жасау
Республикалық комиссия атқару комитеті
Өңдеуге қайтарылған проект
Жергілікті аудандық ... ... ... құрылуы
с.і. тұрақты
барлығы
2006 ж.
2005 ж.
2004 ж.
14866
13857
12075
12677
11648
6420
басқалар
құрылыс және коммуналдық шаруашылық
білім және деңсаулық сақтау
көлік және байланыс
сауда
өнеркәсіп
ауыл шаруашылығы
47%
7%
17%
11%
2%
12%
4%

Пән: Социология, Демография
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 63 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Дағдарыс жағдайындағы халықты жұмыспен қамтуды реттеу81 бет
Еңбек биржасы және халықты жұмыспен қамту37 бет
Еңбек нарығы және халықты жұмыспен қамту24 бет
Жұмыспен қамту және әлеуметтік бағдарламалар басқармасының халықты жұмыспен қамту18 бет
Оңтүстік Қазақстан облысының еңбек нарығын реттеу және халықты жұмыспен қамтуды жетілдіру бойынша ғылыми тәжірибелік ұсыныстар жасау69 бет
Халықты жұмыспен қамту64 бет
Халықты жұмыспен қамтуды жетілдіру жолдары (Қызылорда облысы материалдары бойынша)20 бет
Халықты жұмыспен қамтуды қамтамасыз ету қағидалары, еңбек және жұмыспен қамту саласында кемсітушілікке жол бермеу30 бет
Алматы облысының 2003-2005 жылдарға арналған кедейшілікті төмендету жөніндегі бағдарламасы41 бет
Ауыл шаруашылығын несиелеудің экономикалық мәні және оның теориялары77 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь