Ипотекалық несиелеу және оның ерекшеліктері

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 5

1 ИПОТЕКАЛЫҚ НЕСИЕЛЕНДІРУ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 7
1.1 Ипотекалық несилендіру жүйесінің экономикалық мәні мен ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
7
1.2 Ипотекалық несие жүйесіндегі кепілхат ұғымы мен оның сыныптамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 16
1.3. Ипотекалық несиелеудің несиелеудің шет елдік тәжірибесі ... ... ... ... 22

2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ ИПОТЕКАЛЫҚ НЕСИЕЛЕУДІ ТАЛДАУ ЖҮРГІЗУ («АЛЬЯНС БАНК» АҚ ТӘЖІРИБЕСІНДЕ) ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
24
2.1 Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі банктеріндегі жеке тұлғаларды несиелеудің нарығын талдау ... ... ... ... .. 24
2.2 «Альянс банк» АҚ .да ипотекалық несиелеудің қазіргі кезеңдегі жағдайы мен түрлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 34
2.3 «Альянс банк» АҚ ипотекалық несиелеу механизмі мен несиелік процесін ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
43

3 ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ ИПОТЕКАЛЫҚ НЕСИЕ ЖҮЙЕСІНІҢ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
52

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 55
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 58
ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 61
Коммерциялық банктің негізгі мақсаты — кең мағынадағы оның дамуы, яғни, коммерциялық кәсіпорын ретінде оның сандық жағынан дамуы және сапалы дамуы — қызмет етудің, тиімділігін көтеру, сонымен бірге банк акционерлері, клиенттері, қызметкерлері және банктік қадағалау органдарының мүдделерін қамтамасыз ету ұстанымы банктің әлеуметтік институт ретінде дамуы туралы болып табылады.Бұл дипломдық жұмыстың негізгі мақсаты Қазақстан Республикасындағы несие қатынастарының, несие жүйесінің, кейбір жаңа дамып келе жатқан несие операциялары түрлерінің қазіргі жағдайы мен даму болашағын ашып көрсету болды.
Коммерциялык банктердің клиенттеріне беретін қарызын біраз белгілерге байланысты топтастыруға болады:
- борышқордың типіне байланысты - кәсіпорынға, үкіметке және жергілікті үкімет органдарына, халыққа, басқа банктерге берілетін қарыз;
- пайдаланатын мерзіміне байланысты - қысқа мерзімді (1 жылға дейін), орта мерзімді (1 жылдан 5 жылға дейін), ұзақ мерзімді (5 жылдан жоғары);
- қызмет ету ортасына байланысты - өндіріс аясына берілген қарыз және айналыс аясына берілген қарыз;
- борышқордың қай салаға тиістілігіне қарай өнеркәсіпке, саудаға, ауыл шаруашылығына, транспортқа берілетін қарыз;
- қамтамасыз етілуі бойынша - кепілді, қорғаулы, қауіпсіз және қамтамасыз етілмеген (бланктік);
- өтеу тәсіліне қарай - бір уақытта және бөлік-бөлікпен өтелетін қарыз.
Несиені банктер несиелеудің мына негізгі принциптері (қағидалары) сақталғанда ғана береді: қамтамасыздық, қайтарылымдылық, мерзімділік, төлемділік және мақсаттылық.
Несиені өтеу және беруге байланысты, банктің сыйақы ставкаларының мөлшері олардың өзгерістеріне байланысты барлық сұрақтар құқықтың өз аралық міндеттемелерін және жан-жақты жауапкершіліктерді анықтайтын несиелік келісімдердегі қарыз алушылар мен банк арасындағы қорытындылар негізінде шешіледі.
Жеке тұлғаларға берілетін ипотекалық несиенің жалпы экономика үшін тиімділігі жоғары.
Несие - өндірістік күштерді ынталандырады, ғылыми – техникалық прогресстің негізінде өндірісті кеңейту үшін капитал көздерін қалыптастырады. Несие арқылы капитал мен ресурстардың ағымы жүзеге асырылады және жаңа құн қалыптасады.
1. Лаврушин О.И. Банковское дело. М.: Финансы и статистика, 2007.
2. Деньги, кредит, банки / Под ред. Лаврушина О.И. / Москва: Финансы и статистика, 2007.
3. Банки и кредиты развивающихся стран: Учебник / под ред. Ю. М. Осипова. Финансы, 2004.- 224 с.
4. Мақыш С.Б. Банк ісі: Оқулық. Алматы: Жеті жарғы, 2009ж.
5. Сейтқасымов Ғ.С. Ақша Несие Банктер. Оқулық. – Алматы: экономика, 2001
6. Қазақстан Республикасының «Банктер және банк қызметтері туралы» заңы. 31 тамыз 1995
7. Банковское дело.Стратегическое руководство/ Под ред. Платонова В., Хиггинс М.: Консалтбанк,2007г.
8. Банк ісі. Хамитов Н.Н.: лекция курсы. –Алматы: Экономика 2005.-216 б
9. Калиева Г.Т. Кредитная деятельность банков в Казахстане: Учебное пособие . Алматы. 2001.
10. Карпуничева М.Н. Экономиканың өтпелі кезеңіндегі ипотекалық несие операциялары. Қазақстан Қаржылары.2000, №3
11. Тоқсанова А.Н. Ипотекалық несиенің түйінді мәселелері. ҚазМҰУ жаршысы, эконом.сер., 2002. №2
12. Копейкин А., Стебанов Л., Скоробогатько Б., Ненкина И. Американская модель ипотеки // Рынок ценных бумаг - 1999, №8
13. Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің статистикалық бюллетені, №01(158)/қаңтар/2009.
14. ҰБ статистикалық бюллетені N1 (194) қаңтар 2011
15. Банковское дело: Учебник. Сейткасимова Г.С. — Алматы: Қаржы-қаражат, 1998. /сс.281,284,291,296/
16. Ұлттық банктің мәліметтері. http://www.nationalbank.kz/cont/publish225248_6483.pdf
17. Пресс релиз № 1 о состоянии финансового рынка и финансовых организаций// Национальный Банк Казахстана — 2011. — 1 февраля./с.І/
18. Қаржылық Қадағалау агенттігінің мәліметтері. www.afn.kz
19. «БТА банк» АҚ жылдық 2007-2010 ж.ж. есептік мәліметтері. http://www.bta.kz/kk/personal/
20. БТА Банкі АҚШ аймағында қайта құрылымдау қорытындысын заңды түрде ұдайы қорғауға ие болды. http://www.bta.kz/kk/press/news/2011/01/11/414/
21. Донцов С. «Банковская система Казахстана — крупнейший институциональный инвестор национального фондового рынка»// Банки Казахстан. — 2003. № 12/сс.24,29/
22. Булатов Р.Р. «Деятельность коммерческих банков на фондовом рынке»// Деньги. Кредит. Банки. — 2005. №12 - 9 бет
23. Сжатая консолидированная промежуточная финансовая отчетность за шесть месяцев закончившихся 30 июня 2009 года. — Алматы, 2010. – 80 бет
24. Банковское право США=Bankingjaw in the United States/ А. М. Поллард, Ж. Г. Пассейк, К. Х. Эллис, Ж. П. Дейли; Общ. ред. и послесл. Я. А. Куника; Пер. с англ. Г. А. Командина.- М.: Прогресс, 1992.- 766с.
25. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт. ¬М.: Банки и биржы, 2001 г.
26. Казимагомедов А.А. «Банковское обслуживание населения: зарубежный опыт» - М.: Финансы и статистика, 2001 - 256 с.
27. Банковское кредитование (российский и зарубежный опыт): Учебник / Под ред. Анатолий Иванович Ольшаный; Моск. ин-т междунар. бизнеса при Всерос. Акад. внешней торговли МВЭС РФ.- М.: Рус. Деловая Лит., 2007.- 351 с.
28. Банки обслуживают на «хорошо»// Капитал.kz (Алматы), № 4 (289), 03.02.2011г. Дина Гальберг
29. Национальный Банк РК.12 ноября 2009 года. О качественных параметрах развития кредитного рынка. // Банки Казахстана. 2010№ 11 – С.5
30. Колесникова В.И., Кроливецкая Л.П. Банковское дело. М.: Финансы и статистика, 2005г.
31. Банковское дело: Учебное пособие / Под ред. Макыш С.Б., Ильясов А.А. - Алматы : Қазақ универстеті, 2006- 190с.
32. Банковское дело: Учебник./ Под ред.заслуженного деятеля науки РФ доктора экономических наук, профессора О.И.Лаврушина.- Москва, 2007
33. Банковские риски: Учебное пособие / Под ред. д-ра экон. наук Лаврушин И.О., Валенцева Н.И. – М.: КНОРУС 2007 – 232 с.
34. Кабилтаева А.Б. Проблемы кредитования реального сектора в казахстанских банках // Банки Казахстана. 2008 №7 – С.27
35. Ибраева А. Об обследовании развития кредитного рынка. // Банки Казахстана. 2009г.№ 9 – С.16
36. Национальный Банк РК 10 марта 2009года. О ситуации на финансовом рынке // Банки Казахстана. – 2009г. №3. – С.2-6
37. Мероприятия по реализации плана действий по стабилизации экономики и финансовом системы на 2009 – 2010 годы. // Казахстанская правда. - 15 января 2009г. - С.6
38. Смолянинова В.С. Построение системы риск-менеджмента в коммерческих банках// Банки Казахстана.- 2007, №1.- С.31-34
39. Исин Ж.М. Банковские продукты: на границе маркетинга и технологий. // Банки Казахстана. – 2008 №10 - С.35
        
        Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрлігі
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
«ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БИЗНЕС» ЖОҒАРЫ МЕКТЕБІ
«ҚАРЖЫ» КАФЕДРАСЫ
______________ «Қорғауға жіберілді»
кафедра ... ... ... ... Республикасындағы ипотекалық несиенің дамуы»
атты тақырыбында
ДИПЛОМ жұмысы
050509– «Қаржы» мамандығы
Орындаған:
«Қаржы» мамандығының
3 курс студенті ... ... ... жетекші:
э.ғ.к., аға оқытушы _________________________ ... ... ... ... ... ... Садыханова Д.А.
(күні, қолы)
Алматы, 2011
Диплом жұмысын дайындау
ГРАФИГІ
|Реттік №|Бөлімдер атауы, қарастырылатын |Ғылыми ... |
| ... ... ... мерзімі | ... ... ... оларды | | |
| ... мен ... ... ... | |
| ... ... жасау | | ... ... ... ... ... | | |
| ... оны ... ... | | ... |Бірінші бөлімді жазу және оны | | |
| ... ... | | ... ... ... және | | |
| |т.б. ... жүйелеу және | | |
| ... | | ... ... мен ... ғылыми | | |
| ... ... | | ... ... сәйкес диплом жұмысын | | |
| ... ... ... | | |
| ... ... ... | | |
| ... | | ... ... мен ... ... | | ... ... мен ... ... | | |
| ... ... ... | | |
| ... | | ... ... күні _______________________
Кафедра меңгерушісі
э.ғ.к., доцент ... ... ... жетекшісі
э.ғ.к., аға оқытушы ... ... ... ... ... ... ... Е.Қ.
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
«ЭКОНОМИКА ЖӘНЕ БИЗНЕС» ЖОҒАРЫ ... ... ... курс ... ... ... Е.Қ
.
«Ипотекалық несиелеу және оның ... атты ... ... ... ... ... 2010 ж. № __№ ... ... ... ... ... ... ... мәліметтері: ___________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Диплом жұмысындағы толықтырылуы қажет сұрақтар ... ... ... ... __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
ә) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
б) __________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________
Мазмұны
|Кіріспе |5 ... ... | |
| | |
|1 ... НЕСИЕЛЕНДІРУ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ |7 ... ... | ... ... ... ... экономикалық мәні мен | ... |7 ... ... | ... ... несие жүйесіндегі кепілхат ұғымы мен оның сыныптамасы |16 |
|.....................................................................| ... | ... ... несиелеудің несиелеудің шет елдік тәжірибесі |22 ... | |
| | |
|2 ... ... ... несиелеуді талдау жүргізу | |
|(«Альянс банк» АҚ тәжірибесінде) |24 ... ... | |
| 2.1 ... ... Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі |24 ... жеке ... ... ... талдау | ... | ... ... ... АҚ -да ... ... ... кезеңдегі |34 |
|жағдайы мен ... ... | ... ... ... АҚ ипотекалық несиелеу механизмі мен несиелік | ... ... |43 ... |
| | |
|3 ... ипотекалық несие жүйесінің даму перспективалары | ... |52 |
| | ... |55 ... ... | ... ... ... |58 ... | ... |61 ... |
|.................... | ... ... ... ... — кең ... оның дамуы,
яғни, коммерциялық кәсіпорын ретінде оның сандық жағынан дамуы және ...... ... ... ... ... ... банк акционерлері,
клиенттері, қызметкерлері және банктік қадағалау ... ... ету ... банктің әлеуметтік институт ретінде дамуы туралы
болып табылады.Бұл ... ... ... ... ... ... ... несие жүйесінің, кейбір жаңа дамып
келе жатқан несие операциялары түрлерінің ... ... мен ... ашып көрсету болды.
Коммерциялык банктердің клиенттеріне беретін қарызын ... ... ... ... ... ... байланысты - кәсіпорынға, үкіметке ... ... ... ... ... ... ... пайдаланатын мерзіміне байланысты - қысқа мерзімді (1 ... орта ... (1 ... 5 ... ... ұзақ ... (5
жылдан жоғары);
- қызмет ету ортасына байланысты - ... ... ... және ... ... ... қарыз;
- борышқордың қай салаға ... ... ... ауыл ... ... берілетін
қарыз;
- қамтамасыз етілуі бойынша - ... ... және ... ... (бланктік);
- өтеу тәсіліне қарай - бір ... және ... ... ... несиелеудің мына негізгі принциптері (қағидалары)
сақталғанда ғана береді: қамтамасыздық, ... ... және ... өтеу және ... ... банктің сыйақы ставкаларының
мөлшері олардың өзгерістеріне байланысты ... ... ... өз ... және жан-жақты жауапкершіліктерді анықтайтын ... ... ... мен банк арасындағы қорытындылар ... ... ... ... несиенің жалпы экономика
үшін тиімділігі ... - ... ... ... ... – техникалық
прогресстің негізінде өндірісті кеңейту үшін ... ... ... арқылы капитал мен ресурстардың ағымы жүзеге
асырылады және жаңа құн ... ... ... жеке ... несиелеу халықтың табыстары
есебінен әлеуметтік маңызды бар проблемаларын шешудің ... ... ... ... ... жазу ... қарастырып отырған мәселелер, атап
айтқанда: жеке тұлғаларға несие беру жүйесін дамытудың негізгі мақсаттары
мен ... ... осы ... ... ... тартудың ұйымдық
- экономикалық тетігінің сипаттамасы; халыққа несиені ... ... ... ... нормативтік реттеу нысандары сияқты
мәселелері Қазақстанның банк жүйесінің ... мен ... ... ... жаңа ... болып табылады. Талдау мен зерттеу
жүргізу барысында халыққа тұтыну несиесі мәселелерін ашып көрсету үшін, біз
әлемдік ... ... ... аударып отырмыз және соның ... ... ... ... ... де ... ... қарастырып,
оған бейімделу үшін қажетті әдістемелерді саралап отырмыз.
Осы кешегі күнге дейін отандық банктер үшін халыққа ... ... ... ... ... заң ... ... болып саналып келеді.
Бүгінде өзінің өзектілігін жоғалтпай, бұл проблеманы өзінің орынын басқа
проблемаға береді – ол ел ... және ... ... ... ... ... ... тартудың тетіктері, несиелерді беруді
жетілдірудің негізгі бағыттарының мәселелері.
Сонымен, коммерциялық банктердің қызмет аясы ... ... ... несие процесіне қатысушылардың қаржылық тәуекелдері ұлғая
бермек. Осы орайда жеке ... ... ... ... банк ... одан әрі ... ... өзекті проблемалардың
бірі болып отыр. Барлық аталған проблемалар және ... осы ... ... өзектілігін көрсетеді және оның ... ... ... ... ... ... ... жұмысын жазу кезінде Қазақстан Республикасының заңнамалы
және нормативті ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Министрлер Кабинетінің Қаулылары мен
Ережелері және т.с.с.) “Альянс банк” АҚ есептері мен сайты ... ... ... ... шетел ғалымдарының және мамандарының
еңбектері, ... ... ... және ... ... жұмысының негізгі мақсаты: Қазақстан ... ... ... ... ... қарастыру.
Зерттеу мәселелері:
1) несие түсінігін анықтау, оның ... және ... ... ... ... ... АҚ материалдары негізінде, Қазақстанның коммерциялық
банктерінің ипотекалық несиелендіру тәжірибесіне талдау ... ... ... ипотекалық несиелеудің даму мәселелері
мен келешегін ... ... ... ... ... және несие жүйесі туралы түсінік
беріліп, яғни Қазақстан ... ... ... даму ... несиенің мәні, қажеттілігі мен қызметтері, несиенің ... ... ... және ... ... ... ... теориялық
негіз барынша ашылып жазылды.
Ал, екінші бөлімінде ... ... АҚ ... ... ерекшеліктерін көрсетіп, тұтыну несиесінің ... мен ... ... ... бөлімінде Қазақстан Республикасындағы ипотекалық
несиелеу қатынастардың даму болашағы жазылған, яғни ипотекалық несиелеудің
операцияларының болашағы, ... ... ... ... ... категория ретінде, несие - бұл кәсіпорындар, ұйымдар және
бірлестіктер, сондай-ақ, халық арасындағы несие қорын құру және ... ... ... ... ... бір ... ... пайдалануға
беру негізінде қалыптасатын өндірістік қатынастар жиынтығын білдіреді.
Диплом жұмысының құрылымы ... ... сай ... ... үш ... ... ... тізімінен тұрады.
Бiрiншi бөлiмде, жалпы коммерциялық банктерің ипотекалық несиелеу
ерекшеліктеріне тоқталып, жеке тұлғаларды ипотекалық ... ... ... ... ... қатар, осы бөлімде жеке тұлғаларды
ипотекалық несиелендірудің шет ... ... ... ... үшін ... ... көңіл бөлінді.
Екiншi бөлiмде, Қазақстан Республикасындағы жеке тұлғаларды ипотекалық
несиелеуге талдау жүргізіп, осы нарықтағы жеке ... ... ... ірі ... негізінде зерттелді. Сонымен қатар, осы
бөлімді жазу барысында «Альянс банк» АҚ ... ... ... ... ... ... көрсетілетін қызметтерін талдадық.
Үшiншi бөлiмде, Қазақстан ... ... ... кездесетін өзекті мәселелері мен оларды шешу жолдарына мән
берілген.
Диплом жұмысын жазу ... «ҚР ... және ... ... ... күші бар ... Республикасы Президентiнiң жарлығы, Қазақстан
Республикасының ... ... ...... ... ... деректерi, мерзiмдi басылымдарда жарияланған банктiң бiлiктi
мамандарынынң еңбектері және өндiрiстiк тәжiрибеде өтiлген, «БТА ... ... ... ... ... НЕСИЕЛЕНДІРУ ҰҒЫМЫ ЖӘНЕ ОНЫҢ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ
1.1 Ипотекалық несилендіру жүйесінің экономикалық мәні мен ... ... бұл ... І-ІІ ғ. Рим ... ... ... Банк
ісі оқулықтарына сүйенсек, «Ипотека» термин ретінде б.з.д. VІ ғ. ... ... грек ... ... ... ... мағына береді. [1]
Жылжымайтын мүлікті, оның ішінде меншіктегі жерді де, кепілге қоюмен
және сол ... ... ... етіп берілетін ипотекалық несие
несиелендірудің нарық экономикасында белсенді қолданылатын нысандарының
біріне жатады. Жерге деген ... ... ... ... қатынастар
аясына меншігінде жекешелендірілген пәтерлері, жер телімдері, тұрғын үй
қорлары бар кәсіпорындарды, ұйымдарды, ... ... ... ... ... ... және тұрғын ... ... ... ... ... ... банк
несиесімен алмастыруда үлкен роль ... Оның алға ... ... ... ұзақ мерзімді сипаттағы несиелік ... ... ... ... ... ... ... әсер етеді.
Ипотекалық несилендіру жүйесі екі бағыттан тұрады:
- ипотекалық несиелердің шаруашылық ететін субъектілерге және ... ... ... ... ... ... ... қосымша тартылуын қамтамасыз ететін екінші рынокта сату.
Бірінші ... ... ... банктер айналысып келсе,
екіншісімен - ипотекалық банктердің мүлікті кепілге ... ... ... ... ... және ... оларды өз атынан олардың
базасында құнды қағаздар (облигациялар) шығаратын қаржы ... ... ... қағаздар өтімді болып келеді, себебі олар
жылжымайтын мүлікпен қамсыздандырылған, және олар ... ... ... және ... ... алуға мүмкіндік береді.
Кейбір қаржы компанияларының міндеттемелері бойынша шетелде ... ... ... ол ... ... ... арттырады.
Ипотекалық несиелер жылжымайтын мүлікті кепліге қою - ... ... заты ... ... дамыту мүмкін емес, өйткені
жер мен жылжымайтын мүлікті кепілге тек ... ... ... ғана ... ... осы иегердің оның меншігіндегі жылжымайтын мүлікті еркін
шеттету құқығынсыз да мүмкін ... ... ... ... ол ... жер ... ... ресімделеді. Қазақстанда жылжымайтын мүлікпен және
жермен операцияларды жүзеге асыруға жағдай ... ... ... әзірленуде. Қазақстан Республикасының Конституциясында жерге деген
меншік құқығын және оны сату-сатып алу, ... қою, ... беру және ... ... ... құқықтық нормалар қалыптастырылды.
Кепіл туралы, банктар мен банк қызмет туралы, жекешелендіру ... ... ... үй ... ... ипотекалық несилендіруді
дамыту жөнінде бірқатар қосымша шаралар ... ... ... мен ... қаулылары қабылданды.
Қазақстанда ипотекалық несиелеу меншік туралы Кеңес Үкіметінің заңы
қабылданғаннан кейін мүмкін бола бастады. Шын ... ... ... ... үй құрылыс мемлекеттік бағдарламасымен 1994-1995 жылы
жүзеге асырыла ... Ал ... ... коммерциялық банктердің дәстүрлі –
базалық қызметі – экономиканы және халықты несиелендіру. Бұл қызмет ... ... ... ... және ... ... ... Көптеген елдерде ипотекалық несиелендірудің халықты тұрғын үймен
қамтамасыз етудегі ролі баршаға белгілі. Шағын болса да ... ... ... ... үшін ... үй ... алуға жағдайлар жасаумен қоймай,
ипотекалық несие құрылыс саласына инвестициялар тартуға мүмкіндік беріп,
қор рыногының жаңа ... - ... ... ... ... ... ... тигізді. Осының барлығы тақырыптың өзектілігін, зерттеу
объектісін және мәнін, сондай-ақ оның мақсаттары мен ... ... ... ... ретінде қазіргі күнгі Қазақстандағы ипотекалық
несиелендірудің даму ... ... ... отыр. Мұндай мақсатқа
коммерциялық банкте тұтынушылық ... ... ... және оны ... ... ... ... келтіру
қажеттілігінен туындап отыр.Қазақстаннның заңнамасында ипотека болып жермен
тікелей байланысты кәсіпорынды, ... ... өзге де ... ... жер ... ... ... оны пайдалану құқығымен кепілге қою
танылады. [3]
Ипотека - міндеттемені ... ... ... ету әдістерінің
біріне жатады. Және, бұл ретте кепілзат иесі ... ... ... ... ... ... ... арқылы қанағаттануы
мүмкін. Ипотека кез келген ақшалай міндеттемені қамтамасыз етуде қолданылуы
мүмкін, сондай-ақ ол несилеік келісімге ... да ... ... ... ... санатына жер немесе онымен тікелей ... ... ... және ... емес ... ... ... несиелендіруде мәмілелерді құқықтық түрді рәсімдеудің маңызы
зор, себебі бұл мәмілелердің негізін кепілге қойылатын жылжымайтын ... ... ... ... ... иемдену құқығы қалайды. Заңнамада
ипотекалық ... ... бір ... ... ... ... ... болып мыналар табылады:
- кепіл туралы келісімнің тараптары ... және ... ... ... ... және жеке тұлғалар;
- біртұтас кепіл реестрін ұстаушы.
Ипотека туралы ... ... ... ... ... ... тиіс. Ипотекалық келісім кепілгердің әрекет етуінің едәуір
еркіндігін көздеуі мүмкін, атап айтқанда онда ... ... ... ... ... ... міндеттеме бойынша қарызды сатып алушыға
ауыстырып шеттету;
ә) мүлікті жалға беру;
б) мүлікке жаңа ... ... ... және т.б. мүмкіндіктер.
Кепілзаттың бір түріне кепілдік (кепілге салу) жатады. Бұл жағдайда
кепілге салынған мүлік кепілзат ұстаушының иелігіне осы ... ... ... бойынша міндеттеме орындалғанша беріледі.
Кәсіпорынның ипотекасы оның бүкіл мүлігіне, оның ішінде негізгі ... ... ... ... егер заңмен немесе келісіммен басқаша
белгіленбесе, кәсіпорынның жеке балансында көрсетілген өзге де ... ... ... ... келесідей деректер көрсетілуі тиіс:
- кепілгердің және кепілзатын ұстаушының атауы және ... ... ... осы ... салу ... ... етілетін несиелік
келісімнің немесе өзге де міндеттеменің ... ... ... күні ... ... ... етілген негізгі міндеттеменің сомасы;
- ипотекамен қамтамасыз етілген сомаларды төлеу мерзімдері;
- кепілге қойылған жылжымайтын мүліктің сипаты және оның ақшалай құны,
орналасқан жері;
- ... ... ... ... ... құқығын растайтын
құжаттардың атауы;
- кепілге қойылған мүлікке өзге міндеттемелер салынбағандығы ... ... мен ... ... қолтаңбалары;
- ипотеканы тіркеген органның атауы, тіркелген күні мен жері.
Тараптардың келісімі бойынша кепіл шартына өзге де жағдайлар ... ... ... ... қарыз сомасының және ол бойынша
проценттердің төленуін, несиелік ... ... ... өтелуін, және қажет болған ... ... ... ... ... өтелуін қамтамасыз етуі тиіс.
Ипотека кәсіпорынның, құрылыстың, ғимараттың ... өзге де ... ... ... ... ... тіркелуге жатады. Ипотека затына меншік құқығы
ауысқан кезде өзге тұлға ипотека қай жерде тіркелген болса, сол жерде ол ... ... ... қарай тұрғын үй құрылысына берілетін
ипотекалық ссудалар осы ... ... ... ... несиеге және
мердігерлерге берілетін ссудаларға бөлінеді.
Тұрғын үй құрылысына несие құрылыс салушыға белгіленген тәртіппен ... ... ... және тиісті органдардың тұрғын үй ... ... ... ... үйді ... (реконструкциялауға) несие жобалармен және құрылыс-
монтаждық жұмыстарды жүзеге ... ... ... ... ... мерзімдері мен құны аясында беріледі.
Несиелендіру объектілеріне мыналар ... үй ... жер ... алу және оны ... ... үй салу ... ... үй сатып алу.
Несиелендіру объектісіне қарай банктер тұрғын үй несиелерінің үш
түрін ұсынады:
- жерге берілетін несие;
- құрылысқа ... ... ... үй ... ... ... ... үй несиелері туралы ережеде тұрғын үй ... ... желі ашу ... ... ... деп атап ... Бұл ... қарызданушыға, құрылыс-монтаждау жұмыстары кезеңдерінің құнына сәйкес
келетін бөлшектермен беріледі. [4]
Құрылысты қаржыландыру процесінде банк ... ... ... және ... ... ... бақылау жүргізіп отырады.
Банк беретін несиенің сомасы әдетте жер сатып алу және оны ... ... үйді ... ... ... ... ... оны сатып алу құнының 70 процентінен аспауы тиіс, ... ... ... ... өз ... ... жұмсауы шарт.
Құрылысқа несие беру туралы шешімді несие беруші банк ... ... ... негізінде қабылдайды.
Несиені пайдаланудың мақсаты мен мерзімі, оны қамтамасыз ету нысаны
көрсетілетін ссуда бөлу ... ... ... ... ... ... заңды тұлға қарыз алушылар үшін – құрылтай және тіркелу құжаттары:
- кәсіпорынның бухгалтерлік ... ... және ... түсу ... ... ... етілетінін растайтын
құжаттар;
- несиені пайдаланудың техникалық-экономикалық негіздемесі және
несиеленетін ... ... ... ... құрылыс салынатын жер учаскесіне деген құқықты растайтын ... ... ... ... ... ... мердігерлік құрылыс жұмыстарын жүзеге асыруға берілген келісім-
шарттардың көшірмелері; несие ... ... етуі ... өзге ... жеке тұлғалар үшін – құрылыс салу учаскесіне құқығын растайтын
құжаттар; құрылыс салуға рұқсат қағаз;
- белгіленген ... ... ... ... ... ... төлем қабеліттілігін анықтауға қажетті құжаттар;
- банк талап етуі мүмкін өзге де құжаттар.
Несиені қамтамасыз ету үшін кепілзат мен ... ... ... ... ... беруші қарыз алушының төлем қабілеттілігін
және қаржылай ... ... ... ... ... және салынған тұрғын үйді пайдалану жоспарлары – сату, ... ... ... ... ... ... үй рыногының сұраныстарын
зерттейді.
Ссуда беру кезінде банк пен қарыз ... ... ... ... ... келісім мен кепілзат (ипотека)
туралы шарт жатады.
Несиелік келісімде: ссуданы ... ... ... көлемі мен
мерзімдері, несиені беру және өтеу ... ... ... ... ... мен кезеңділігі, қарыз алушының ... ... ... ссуданы сақтандыру шарттары, несиенің
қамтамасыз етілуін және мақсатты пайдаланылуын тексеру нысандары, несиені
мақсаттан тыс ... және ... дер ... ... ... санкциялар, айыппұлдар төлеу тәртібі, келісімді бұзу тәртібі,
несие ... мен ... ... ... ... өзге де ... қарыздың және ссуда бойынша проценттердің толығымен өтелуіне
дейін қарыз алушының банктің жазбаша келісімінсіз жылжымайтын мүлікке ... ... ... ... ... ... ... жасап беруге
құқығы жоқ.
Қарыз алушының несиені қайтаруға мүмкіндігі болмаған жағдайда, банктің
шығындарын өтеу ... ... ... ... ... алу және сату
жүргізіледі.
Тұрғын үй сатып алуға несиелер берудің сұлбасы мен шарттарын банк қарыз
алушымен мақұлдасу арқылы ... ... ... ... ... ... ... негізгі қарыздың сомасын индекстеу, қарыз
алушының төлемдерін кейінге қалдыру ... ... ... ... ... кепілзат (ипотека) туралы келісімде несиені қамтамасыз етудің
нысаны, мөлшері және ... ... ... банк ипотекалық несиелер берудің өзіндік сұлбасын
қолданады. Олар ... ... мен ... ... ... ... ... бен проценттерді өндіріп алу әдістері
бойынша сан алуан болып келеді.
Ипотекалық несиелендірудің Қазақстанда дамуының рөлі мен алғы-шарттары
Ипотекалық несиелендірудің ... ... ... баспанамен
қамтамасыз етуде атқаратын ролі көпшілікке мәлім. Табыстары ... оны ... ... ... үшін ... жайды меншікке сатып
алуға жағдай жасаумен ... ... ... ... ... ... тартуға мүмкіндік береді. Сондай-ақ ол қор рыногының
жаңа сегменті - ипотекалық құнды қағаздар рыногын қамтамасыз етеді.
Тұрғын үй ... ... жаңа ... ... үшін ... ... ... бар деп айтуға болады. Әрине, ең алдымен,
бұл тұрғын үйге ... ... ... ... ... бір ... ескі
тұрғын үйлердің тозуы да ... ... ... ... ... ... еңбекке қабілетті халықтың тұрақты ... ... зор ... ... ... ... аумақтарға қоныс
аударуына ықпал етті. Ал, бұл жағдай тұрғын үйге деген қосымша сұраныстың
өсуіне әкеп ... ... орын алып ... ... жағдайдың біріне халықтың жинақ
қаражаты деңгейінің өсуін жатқызуға болады. Алайда, ол жинақтар тұрғын үйге
мұқтаж ... ... ... үйдің құнын біржола толығымен төлеуге
мүмкіндік бермейді. ... ... ... ... ... сұраныс та
туындауда.
Сонымен қатар, елеулі ішкі ... ... ең ... жүйесі тарапынан туындап келе жатқан потенциалды атап өткен ... ... ... ... ... ... идеясы бірнеше
жылдар бойы талқыланып келеді. Бірақ, болашақтағы зейнеткерлердің күнкөріс
қаражатына айналмақ бұл ... ... ... ... ... аталмыш идеяны жүзеге асыруға ... ... ... ... ... ... ... олар қамтамасыз етілуі тиіс.
Осы мүмкіндікті ипотекалық құнды ... яғни ... ... ... етілген құнды қағаздар шығару және орналастыру
жолымен банктерді қайта қаржыландыруды жүзеге ... ... ... ... ... ... ... модельдері
қолданылуда. Олар несилендіру және ... ... ... ... ... ... ... бір-бірінен
ерекшеленеді. Қалыптасқан экономикалық жағдайда АҚШ. Германияның,
Малайзияның және Ресейдің тәжірибесі негізінде жинақталған ... ... ... керектігі шешілді. Сондықтан, ипотекалық рынокта
оператордың функцияларын атқаруы ... ... ... тез ... және ... мен ... емес ... өтімділігі
проблемасының шешілуін қамтамасыз ететін, ипотекалық несиелер берілді
жүзеге асыратын арнайы ... ұйым – ... ... құру туралы шешім қабылданды.
Компанияның құрылтайшысы болып алғашқы кезеңде Ұлттық Банк ... ... ... ... капиталы бүгінгі таңда 1,0 млрд.
теңге құрайды. Кейін компанияның капиталына халықаралық ... ... ... ... ... ... ... Ипотекалық несие жүйесіндегі кепілхат ұғымы мен оның сыныптамасы
Кепілхат бұл біріншіден қаржылық міндеттеме, ол бойынша несие ... ... ету ... жеке ... кепілге салады; екіншіден
кредитормен несие ... ... ... ... ... ... куәлік. Кепілхаттың толық мәнін ... үшін оның ... ... ... ... ... алғашқы рыногы бұл белгілі
бір жылжымайтын мүлік кепіліне заңды және жеке ... ... ... ... және тағы ... ... ... әрекетін қамтушы
жалпы қаржы несие рыногының сегменті.
Оның негізгі ... ... ... ... ... банк
(кредитор) және несие алушы, ол өз рөліне ... банк ... ... рынок субъектілерінің арасындағы қарым ... ... ... ... ... несие келісім шарты болып табылады, оны әдетте
кепілхат деп атайды. Кепілхат терминін колдану ақталған, ... ... ... ... салу несиенің негізгі шарты. [5, 5б.]
1 сурет. ... ... ... субъектілері мен
инструменттері
Дерек көзі: Мақыш С.Б. Банк ісі: Оқулық. Алматы: Жеті жарғы, 2009ж.
Несие алушы мен ипотекалық банк қатынасына, ... займ ... ... ... формасына, клиенттің жалпы коғамдағы мәртебесі мен меншіктік
жағдайы, кепілге салынатын мүлік ерекшелігі, несие көлемі, ... ... ... ... және тағы ... факторлар әсер етуі мүмкін. Бірақ
кепілхаттың түрі мен типіне ... онда ... ... схемасы
қолданылады.
2-суретте көрсетілген барлық процедуралар мен клиеиттің ипотекалық
жүйемен қатынасы шектеледі. ... банк үшін бұл ... ... ... Кепілхаттар портфелін толықтыру банк үшін тек бір ғана
мәселе, келесі бір негізгі әрекет несие ресурстарьн ... беру ... Бұл ... шешу үшін ... өз ... болмағандықтан ол өз
кепілхаттарының бір бөлігін ипотекалық рыноктың басқа ... ... Осы сату екі ... ... және туынды
рыноктар) арасындағы көпір болып табылады.
1. cурет – Алғашқы ... ... ... ... стандартты схемасы
Дерек көзі: Мақыш С.Б. Банк ісі: Оқулық. Алматы: Жеті ... ... ... ... ... туынды рыногы дегеніміз жал-
пы қаржы несие рыногының сегменті, мұнда жекелендірілген кепілхаттарды
пайда әкелуші ... мен ... ... және ... орналастыруы непзінде ииотекалық жүйенің жалпы несие портфелін
құру жүреді.
Туынды рыноктың негізгі субъектілері:
1) ипотекалық банктер мен ... да ... ... ... ... ... ... Ірі қаржы - эмиссиялық корпорациялар ... олар ... ... ... ... ... қамтамасыз етілген әр
түрлі бағалы қағаздардың эмиссиясын қамтамасыз етеді;
З) коммерциялық банктер, зейнетақы қорлары, ... ... ... және тағы сол ... ҚЭК - дан ... бағалы қағаздарды сатып
алушы түріндегі инвесторлар.
Туынды рыноктың қызмет ету логикасын түсіну үшін бұл рыноктағы әрбір
субъктінің ... ету ... тура ... ... ... ... ... рыноктағы екі мақсаты бар, бұл өз несие портфелін ... ... және ... кепілхаттар бойьнша өзіне белгілі бір маржа
сақтап қалу.
ҚЭК-дың ... ... рет ... ... олардың
кепілхаттарды тірі ақшаға сатьп алуын заңмен бекітілген ойын шартын білумен
қатар түсінікті болады, ... ... ... ... қамтамасыз ету
көлемімен тура келуі қажет.
Кепілхаттарды сатып алу қосымша эмиссияға құқық береді. Бірақ эмиссия
ҚЭК үшін ... ... ... ... ... ... ... бағытталған
және күрделі инструметтерді алғашқы кепілхаттарға сапалы айналдыру, яғни
оларға бекітілген ... бар ... ... олар жай ... және қарапайым.
Осы айналдыру процессінде ҚЭК өзінің экономикалық қызығушылығын несие
алушыдан несие бойынша төлем мен ... ... ... ... ... бағалы қағаздар бойынша алатын жарияланған табысынан сақтау
арқылы қамтамасыз етеді.
Несие алушы мен соңғы ... ... екі ... ... және ... алатын табыстарына қарамастан, бағалы қағаздарды
ұстаушылардың пайыздық табысы өте жоғары ... қала ... ... ... Ипотекалық жүйенің қызмет етуін дұрыс деңгейде
ұстап тұру үшін ... ... ... ... орта ... депозиттер
бойынша орта ставкадан 0,5-1% жогары болуы қажет.
2. cурет - Туынды рынокта кепілхаттарды тірі ақшамен орньн басуының
стандартты схемасы
Дерек ... ... С.Б. Банк ісі: ... ... Жеті ... ... инвесторларды (әсіресе институционалды) ынталандырушы нәрсе
бұл ... ... ... ... ... ол тек жылжымайтын
мүлікпен ғана ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етіледі. [2, 256.]
Бірінші және екінші кепілхат ұғымы. Кепілхаттар әдетте олар тіркелген
ретпен басымдылыққа ие болады. Жер мен ... ... егер бұл ... ... ... ... ... ол бірінші болып саналады. Егер
осыдан кейін меншік иесі қосымша ақша сомасына басқа займ алса, ол ... ... ... ... ... Бірінші кепілхат кепіл затты сату
арқылы иесие сомасының орнын басуға талап ... ... бар. ... ... үшін ... ... ол ... жоғары пайызбен
беріледі.
Кепілхаттар басымдылығы субординациялық келісімді ... ... ... ... онда ... ... ... алушының мүлігіне арест салу
құқығын екінші кредитор құқығына бағындырады. Бұл келісімге екі ... қоюы ... ... ... ... Әр түрлі елдердің ипотекалық бизнестегі
тәжірибесі кепілхаттарды ... ... ... ... ... ... ... дейін олардың классификациясына дұрыс көңіл бөлінбеді, бұл өз
кезегінде зерттеу кезінде тура болуды төмендетіп, тәжірибеде ... ... ... ... ... ... жағдайына
немесе оларға қызмет көрсетумен байланысты процедура ерекшелігіне
байланысты классификациялау ... ... ... ... займ жылжымайтын мүліктің бір бөлігінен артық
бөліміне байланысты және ... ... ... ... Ондай займдар әдетте "жартылай босаталуы туралы бап" деген
атпен белгілі жағдайды қамтиды, ол кепілге ... ... бір ... ... бір ... қайтарылу жағдайында кепілден босатылуын
білдіреді. ... ... ... займ ... кепілден босатылмаған
мүлікпен кепілдендіріледі.
Кешендік кепілхат. Кешенді займ тек ... ... ғана ... ... ... жеке меншікті заттарға, жылжымайтын мүліктің
бір бөлігі болып табылатын өндіріс құрал-жабдықтарына ... ... ... бұл ... ... оның ... берілетін
борышқорлық міндеттемесін кепілдендіруші ашық займ бастапқы несие сомасына
пайыздық қойылым бекітілген, бірақ келесі несиелерге пайыз ағымдық ... тең бола ... ... әдетте кепілдендірілген
максималды мөлшер туралы жағдайды ... ... ... ... ... барлық кез келген төлемдері, оның ішінде несие алушының үнемді
болмауының нәтижесіндегі, бұл максимумға қосылады. Ашық ... ... ... ... өз ... модернизациялау мақсатында әдістерге қол
жеткізу үшін қолданады.
Несие алушы белгілі бір уақытта несие төлемдерін жасау жолымен қарқынын
бастапқы ... ... ... үшін ... ... Әдетте ашық кепілхат
шарттары бойынша келісілген кепілхат мөлшері немесе алғашқы несие мөлшерін
шегінен ... ... Бұл ... ... ... сомаларды беруі
міндетті емес. Мөлшерінен асып кеткен ... ... ... ... едәуір несиені жаба отырып, басқа ... ... ... ... ... Жаңа ... бар займды өтеуді өзіне
алып несие алушыға жоғарырақ пайызбен жаңа несие ... Жаңа ... бар займ мен ... алушыға беріліп отырған қосымша ... ... ... ... едәуір жоғары несие бойынша, ал жаңа кредитор
несие алушының бастапқы қарызы бойынша төлемдерді жүзеге ... ... түрі жиі ... ... ... ... ... немесе бар кепіл төлене алмаған жағдайдағы жылжымайтын мүлікті
сатып алуды қаржыландыруда ... ... ... ол ... ... ... алушы бағасының қолма қол ақшамен минималды мөлшерін
төлегісі келгенде де қаржыландырғанда колданылады. Бұл жағдайда сатып ... банк ... ... ... ... ... ... жаңа
несие шотына жаңа төлемдерді алып, бұрынғы несиесі бойынша ... ... ... ... ... ... мүлікке құқықтарды
беруші құжаттарда ескертпелерін талап етуі керек, бұл ескертпелер сатушымен
ескі займды қайтару шарттарын бұзу ... ... ... ... ... жасауды кепілдендіру жайында [5,41б.].
Осылайша кепілхаттың қызмет етуін қамтамасыз етуінің негізгі ... ... ... ... ету. Бірақ несие алушыға және
кредиторға кепілмен ауыртпалығы бар жылжымайтын мүлікті иеленуді қамтамасыз
ету де кепілхат қызмет ... де ... ... ... ... ... ету. Кепілхаттың қызмет ету уақытында несие алушы
кепілге салынған мүлікті ... ... яғни ... ... осыған байланысты оған белгілі бір міндеттер артылады.
Сол себепті несие шартына бұл бөлімде несие алушының келесі міндеттері
жазылады:
1) кепіл зат ... ... ... ... төлеу,
2) кепіл затты сақтандырып отыру,
3) әрдайым мүлікті жақсы жағдайда ұстау,
4) ірі ... ... ... ... ... осы ... ... клиент шартты орындалмады ... Шарт ... ... несие бойынша кұжаттар өте ... ... (30 күн) ... ... осы ... ... ... алушы жіберген
қателіктерін дереу жоюы қажет. Егер ол осы шартты орындамаса кредитор несие
алушыны кепілхатты сатып алу құқығынан айыруға ... ... ... ... ... Бұл ... шартта банкпен
несиені қайтаруды тездетуі туралы ... ... Бұл ... ... ... ... ... ету туралы талабымен жүзеге ... ... ... ... ... ... ... тәртібі бұзылған жағдайда
әрдайым сотқа шағымда-нуға міндетті болады.
Кепілхаттың, ... ... ... ... алушы займ шарттарын
бұзған жағдайда ... ... өз ... алу мүмкіндігін береді. Ең ... бұзу – ... ... ... алушы салықтар мен сақтандыру премияларын төлемесе немесе қа-
жетті жөндеулерді жүргізбесе, ... ... ... ... ... мүмкін кредитормен зияндарды жабу мақсатында авансталған
кез келген ақша сомалары несие сомасына ... ... ... ... ... ... мен сақтандыру резервтері көптеген ... ... ... ... қамтамасыз етуді талап етеді, ол жабық шот
немесе үшінші жақ шоты деп аталады. Ол болашақ ... ... ... ... ... ... ... [6,58б.]
Кепілге несие берілгенде несие алушы төленбеген салықтарды жабуға ақша
сомаларын ... ... ... ... ... арестке кұқық берілген
күннен ағымдағы ай соңына дейін есептелінеді. Егер де жаңа ... ... ... ... ... төлеуге резерв жылдық несие
алушының салықтар мен сақтандыру ... ... ... ... ... ашық ... ... айлық несиені жабу төлеміне
пайыздар бойынша төлем, негізгі несиені жабу төлемі, салық және ... ... ... бар ... ... ... ... бар мүлікті
сатып алу немесе несие бойынша төлемдерді төлеуді алу ... ... ... ... ... Егер тұлға реттелмеген кепілхаты
бар мүлікті алса, ол кепіл ... ... ... ... ... ... Бұл
операцияның техникалық құқықтық мезеттері өте маңызды болып табылады.
Егер мүлік ... сот ... ... ... жеке өзі бүкіл несиені төлеуі
міндетті емес, мүлікті сатып алған сатып алушы несие сомасын төлеуі керек,
егер ол осы ... ... ... оны ... алу ... айырып, мүлікті
аукционда сатады. Егер сату ... ... ... ... ... ... ... Бірақ бастапқы сатушы бұл жағдайда
жауапкершілікті өзі көтереді және керісінше, егер ... ... ... ... сатушының қарызын өтеуді өзіне алса, ол қарыз қайтарылуына ... [8, ... ... ... қайтаруды өзіне алмас бұрын банктердің көбі ... ... ... ... ... ... Кредитор әдетте рәсімдеу мен
несиені қайта тіркеу үшін төлемдер ... бұл ... ... ... ... Несие берілгеннен кейін, кредитор болашақта бір сатып
алушы әсіресе бірінші несие алушымен келісілген пайыз нормасы бойынша өзіне
несиені алуын болдырмауды қалайды. Осы ... олар ... ... туралы ережені кіргізеді. Бұл ереже бойынша меншік ... ... ... ... ... ... ете алады немесе сатып
алушыға ... ... ... ... ... ... ... беру. Кепілхат - несислік міндеттеме, айналыста жүрген құжат
болып табылады, яғии қайтадан ұсынылып, сатылуы да ... ... ... ... ... жолымен үшінші жаққа бере алады. Бұл тұлға жаңа ... ... жәнс ... беру ... ... Несиенің толық өтелуіне
дейін ол несиені кепілдендіруші құжаттарды алуы ... Бұл шарт ... ... ... ... ... ... күшін жою ережелері
болады. Егер иесие толық кайтарылса, онда кредитор ... ... ... ... Бұл кұжатты тіркеу арқылы мүлік иесі аресттен босатылады.
Несие алушыны мүлікке меншік құқығынан ... Бұл ... зат ... ... несиені жабу мақсатында сату процедурасы. Бұл процедура
төлемдер ... ... ... ... қосымша кепілдік
шарттарында қабылданған міндеттемелері бұзылғанда ... ... ... ... ... ... немесе сотпен сатудан түскен
түсім көлемінде қадағаланады. Меншік титулы бірінші кепілхат ... ... ... үшінші жаққа көшеді. Осындай жолмен сатылған ... бос ... ... ... ... ... ... үш формасы бар:
1) сот шешімі бойынша;
2) сот шешімінен тыс ... - ... ... ... сату құқығын беру туралы пункт болғанда;
3) сот бекіткен меншік құқтарынан тікелей айыру белгілі бір периодта
қалдық өтелмеген жағдайда.
Кепілхатты ... алу. ... ... ... ... ... бұзылуы
орын алғанда несие алушыға мүлікті сатып алу құқығы беріледі. Мұндай сатып
алудың екі негізгі формасы бар:
1) әділетті ... алу, ... ... ... ... ... кейін
сатып алу;
2) құқықтық сатып алу - сату процедурасынан кейін, бірақ сату ... алу ... ... Бұл ... ... ... ... басқа да
тұлға (мысалы, екінші кредитор) кредиторға келесі ... тең сома ... ... ... ... ... Кейде сатып алушы
тұлғадан бүкіл соманы өтеу талап етіледі.
1.3 Ипотекалық несиелеудің шетелдік тәжірбиелері
Ипотекалық ... ... ... шет ел ... әрекет
етіп отырған негізгі үлгілері бар. Ипотекалық несиелеудің едәуір қарапайым
және жетілдірілмеген моделі шартты ... ... ... деп аталатын
модельді айтуға болады. Ол алғашқы кепілхаттар нарығының шегінде ғана
болады.
Бұл модель ... ... ... ... ссудалар бойынша
кепілхаттар әдетте сырттан тартылатын қаржы ресурстарын қамтамасыз етуден
әрі ... ... Ол ... ... ... тұлғалардың минималды
қатысуымен жүзеге ... Бұл ... ... ... банктермен де
ипотекалық несиелеу бөлімі бар әмбебап банктермен де қолданыла алады. [9,
276.]
Бұл модельден едәуір ... бар ... ... ашық ... модельде несие ресурстарының негізгі ағымы ... ... ... ... қамтамасыз етілген қайталама бағалы
қағаздар рыногынан келеді.
Кеңейтілген ашық модельді жасау тек ипотекалық рынок инфрақұрылымының
кеңейтілген, ... ... ... ... ... ... ... ғана мүмкін.
Мемлекеттік қадағалаудың бір шарты бұл қайталама рыноктағы эмиссияланған
және әрбір мезеттегі айналыстағы бағалы қағаздар мен эмиссияны ... ... ... ... сатылған кепілхаттардың бағасы.
Бастапқы кепілхаттардың ... құны мен ... ... ... ... ... ... модель олардың арасында теңдікті талап
етпейді, себебі ресурстардың бір бөлігін банктер басқа да ... ... ... ала ... ... — бұл ... автономды модель". Оның айрықша
белгісі бұл оның ... ... ... ... Бұл
принципте несие ресурстарының ... ... ашық ... ... мақсатты түрде өзара көмек кассасы принципі бойынша болашақ несие
алушылардың жинақ ... ... ... ... Бұл ... ... алушы несиені тек ол одан бұрын өзінің уақытша бос ақша қаражаттарын
жүйеге бағыттаған жағдайда ғана алуға құқығы пайда болады және де ... ... ... ... ... ... керек. Мұндай шектеу бұл
модельдің үлкен кемшілігі болып табылады, себебі ол жылжымайтын ... алу ... ... ... ... бұл ... артықшылықтары да
бар, себебі бұл модель өз ... ... ... ... ... Бұл ... банк ... кандай бағамен және қайда
қаржы ресурстарын алу керектігі туралы ... ... ... тек ... үшін ақылға сиымды маржаны бекіту ғана қажет. Құрылыс жинақтары
салымдары бойынша табыс ... мен ... ... ... түрде белгіленуі мүмкін. ... және ... ... 3%
деңгеінде бекітіп, банк жинақтарға табысты мүлдем ... ... ... ... 10% ... несие қойылымы 13 % болады. [10, 196.]
Мұндай артықшылық ипотекалык несиелеудің экономикасы тұрақсыз елдерде
дамуында үлкен ... ие, ... ... ... бұл ... есеп айырысулар
еркін айырбасталатьн валютада жүзеге асырылуы тиіс. ... бір ... ... ... ... ... төмен болуы, себебі мұнда
клиенттің төлем қабілеттілігі ... ... ... ... ... ... ... жеткен ел Германия. Мұнда
бүкіл елді қамтыған "құрылыс ... ... ... ол ... мен ... ... ... және азаматтардың
тұрғын үй жағдайын жақсарту мен қаржыны сақтаумен пайдалануға ... ... ... ... ... протекционизімімен жақсы
қатарласып жүреді [11, 136.]
Тұрғын үйді сатып алғысы келтін азамат арнайы қаржы-несие жүйесіне сатып
алуға дейін 2-10 жыл ... ... ... бұл жас, үйленбеген азаматтар
немесе ... ... ... ... тұратын жас жанұялар. Өз
мүмкіндіктеріне қарай олар өз ... ... ... ... жинақтау
кассаларына (Bausparkasse, Schwabisch Hall және тағы басқа ... ... ... ... 45 % ... салып жинақтайды. Одан кейін
олар мемлекеттік дотация алуға құкық (үй кұнынан 10% дейін) және льготалық
несие ... ... ... Бұл ... ... 10-15 жыл ... Мақсатты
жинақ салымдары есебінен бірінші ... ... ... ... арқасында несие ... ... ... жеткен
азамттарға несие беру үшін пайдалануға мүмкіндік туады. [12, 156.]
Бұл схеманың сипаттамасы - бұл оның ... яғни ... ... көзі бұл ... - ... ... ... қаржылары. Бұл
жүйені колданушы банктер жинақтау салымдары бойынша пайыздарды рыноктық
пайыз-дардан төмен деңгейде ... ... ... ... ... ... мүмкіндігі бар.
Ссуда келесі жағдайда беріледі: салушы жинақтаудың минималды мерзімге,
жинақ көлеміне (18 ай және 40-50%) ... ... бұл банк ... ... байланысты. "Уақыт-ақша" деген модельге негізделген үлестірудің
осы әдісі көлемінде жеке жинақтардан және несиеден тұратын ... ... ... ... ... ... ... мерзімде
өтелінеді.
Тұйықталған неміс жүйесі келесі артықшылықтарды анықтайды:
1) қаржыландыру капитал рыногынан тәуелсіз;
2) несие бойынша ... ... ... ол ... өте ... ... үшін ... өзгерісінің тәуекелі болмайды;
3) несие берушінің ... ... ең ... дәл ... ... елдерде жоғары пайыздар тұрғын үй салуды тежейді, ал бұл
модель көлеміндегі төмен пайыз ... ... ... жоғары
болатын периодтарда да салымшыларға ... ... ... ... ... ... салыстырмалы ... ... ... тұрғын үй секторының үнемі дамуына әкеледі.
Неміс жүйесінің азаматтардың мақсатты салымдарға негізделгендіктен ... ... ... өз кезінде жиналған капитал несие алушының айлық төлемдерін азайтады
және кұрылыс, ... алу, ... ... ... көлемін
ұлғайтады;
2) өзіндік капитал пайыздық қойылымдар өзгермелі болып несие алушының төлем
қабілеттілігінің шегі ... ... ... ... Егер ... ... үлкен болса, онда сатып алынған мүліктің тек бір ... ... ... ... болады. Егер пайыздық қойылымдар өзгерісінен несие
алушының төлем қабілеттілігі артса, онда ... ... ... ... ... ... бұл ... қойылымдардың жоғарлауын
теңестіреді.
Құрылыс жинақтау жүйесінің мемлекет ... ... ... ... үй ... ... немесе салықтық жеңілдіктер беру арқылы жеке
капитал жинақталуын ынталандырады. Салымшы ... ... өз ... ... ... ... жүйесінің мемлекетке тиімділігі:
1) мемлекет тұрғын үй проблемасының ... бір ... ... жеке ... бере ... ... үкімет жеке
инициативаны қолдайды;
2) мемлекетке жалға пәтер салудан гөрі сатып алушыға пәтер салу едәуір
тиімді, ... ... ... шығындардан жоғары тиімділік туындайды;
3) мемлекет осылайша ұлттық шаруашылық тұрақтылығына ... үлес ... ... меншік құрудағы қатысуы туралы заң шеңберінде үкімет
құры-лыс жинақтауды ... ... ... ... ... қосу ... ынталандырады, ол салық салынғанда есепке алынып
отырады.
Қорытындылай келесек американ және ... ... ... ... ... екеуі де жан жақты мемлекеттен қолдау
табуда (құқықтық жүйеден, әрекеттің қаржылық, лицензиялық ... ... ... ... ... мен дотациялар).
Жүйелерді біріктіруші сипат бұл ... ... таза ... ... ... ... процестерімен тікелей ұйымдық жүйесі жоқ. Әдетте
девелоперлік компаниялар азаматтардың қаржыларын тек ... ... ... ал ... этаптарда коммерциялық несиелерді қолданады.
Және де екі модельде де несиені ... ... ... ... ... ... ... талдау жүргізу
(«Альянс банк» АҚ тәжірибесінде)
2.1 Қазіргі таңда Қазақстан Республикасының екінші деңгейлі
банктеріндегі жеке тұлғаларды несиелеудің ... ... ... ... ... банк ... 2011 жылғы 1
қаңтардағы жағдай бойынша 39 екінші ... ... ... Екінші
деңгейдегі банктердің активтері жылдың басынан бастап 480,7 млрд. теңгеге
немесе 4,2%-ға ұлғайды, ... ... жəне ... ... ... ... теңгеге немесе 5,9%-ға азайды, резервтер (провизиялар) 799,0 ... ... ... ... ... ... ... ЕДБ-ның активтері 89,1 млрд. теңгеге немесе
0,8%-ға азайды, банктік займдар жəне «кері РЕПО» операциялары 91,8 ... ... ... ... ... 43,8 ... ... немесе
1,4%-ға азайды.
Жіктелуі тиіс активтер мен шартты міндеттемелердің мөлшері жылдың
басынан бастап 2 570,3 млрд. ... ... ... ... Бұл ... тиіс стандартты активтер мен шартты міндеттемелер 1 812,4млрд.
теңгеге немесе 21,3%-ға азайды, күмəнділері – 498,0 ... ... ... ... ... – 1 256,0 млрд. теңгеге ... 37,2 ... ... мен ... ... ... провизиялар да 978,6
млрд. теңгеге немесе ... ... ... ... ... ... ... басынан бастап 572,8
млрд. теңгеге немесе 5,9%-ға азайды.
Стандартты займдар 59,4 млрд. теңгеге (-2,4%) азайды, күмəнділері ... ... ... (14,6%) ... ... – 1 133,7 млрд. теңгеге (-
38,5%) азайды. Екінші деңгейдегі банктерге берілген ... ... 829,1 ... ... (-22,8) ... зерттеу объектісі Қазақстан Ресупбликасының несие нарығы, оның
ішінде жеке тұлғаларды несиелеу болғандықтан, осы саланы талдауға көшеміз.
Ұлттық ... ... ... елімізде, 2011 жылдың ... ... ... ... ... ... – 288 742 млн. теңгені
құрайды. Оның ішінен, банкке жатпайтын заңды ... ... ... ... млн. ... ал біз ... ... жеке тұлғаларға берілген
несиелер – 57 454 млн. теңгені құрайды. Яғни, осы ... ... ... ... 80,1% - банкке жатпайтын заңды тқлғаларға берілген
несиелерге беріліп, аз ... ғана – 19,9 % жеке ... ... болып табылады. (Қосымша 1 А)
Негізінен, осы жеке тұлғаларға берілген несиелердің республикада
берілуінің соңғы 3 ... ... ... жылдар аралығын қарастырамыз. Ол
үшін ҚР Ұлттық ... ... ... ... ... ... аударалық. [18]
Кесте 1.
Республика бойынша 2009-2011 ж.ж. берілген жалпы несиелер мен олардың
үлес салмағы
млн.тг
|Республика бойынша |2008 |2009 |2010 ... |422964 |100% |186 339 |100% |288 742 |100% ... ... | | | | | | ... ... |372985 |88,2 |164286 |88,2 |231 288 |80,1 ... ... |49 979 |11,8 |22 053 |11,8 |57 454 |19,9 ... ... ҚР ҰБ ... ... құрастырылған |
|http://www.nationalbank.kz/cont/publish225248_6483.pdf [18] ... ... ... бойынша жалпы аймақтар бойынша 2008 жылы –
жалпы 422964 млн. тг ... ... ... ... ... ... тұлғаларды несиелеуге - 49 979 млн.теңге аударылған екен, бұл заңды
тұлғаларды несиелеуге қарағанда 7,4 % кем. Ал, 2009 жылы бұл ... 186 339 млн. тг ... ... ... жеке ... несиелеуге -
22 053 млн.теңге, 11,8 % берілген. Ал, 2010 жылы 288 742 млн ... млн ... ... ... несиелеуге ал, 57 454 млн теңге,
яғни, сол соманың 19,9 % тұлғаларды несиелеуге арналған. 2008ж., 2009 ... 2010 ... жеке ... ... ҚР ЕДБ ... қаражаттарын
салыстырып кетсек, бұл бөлінген соманың жоғарылағанын көре ... ... ... ... ... ... 1. ҚР ЕДБ 2009-2011 ж.ж. берілген жалпы несиелер
* Дерек көзі: ҚР ҰБ берілгендері [18] және 1 ... ... ... ... ... ... ҚР ЕДБ ... жеке тұлғаларды
несиелендіруге берілген несиелерін қарастырамыз. Ол үшін төмендегі кестеге
жүгінеміз.
Кесте 2.
Республика аймақтары бойынша жеке тұлғаарға ... ... |2008ж. |2009ж. |2010ж. ... бойынша, |49 979 |22 053 |57 454 ... ... | | | ... облысы | 491 |389 |1180 ... ... |1354 |763 |1756 ... ... | 527 |482 |2134 ... облысы |1274 |1097 |2015 ... ... ... |1853 |1605 |2385 ... ... |846 |446 |1150 ... Қазақстан облысы |432 |507 |1305 ... ... |1543 |1473 |3088 ... ... |636 |548 |1300 ... ... |247 |435 |1269 ... облысы |930 |794 |1767 ... ... |1157 |927 |1799 ... ... ... |431 |334 |835 ... Қазақстан облысы |980 |821 |1712 ... қ-сы |30130 |9941 |30599 ... қ-сы |7148 |1492 |3158 ... көзі: http://www.nationalbank.kz/cont/publish225248_6483.pdf |
|[18]] ... ... ... ... ... жүгінсек, ҚР ЕДБ 2008-2010
жылдары берілген несиелерінін ішінде аймақтық талдау ... ... ... ... ... ... кестеден көре аламыз.
Мысалы, 2008 жылы - 49 979 ... ... 2009 жылы - 22 053 ... жылы - 57 454 ... өскенін байқай аламыз. Негізінен, осы ... жеке ... ... бойынша ең жоғары несиелендіретін 2008 жылы
- Шығыс Қазақстан облысы (1853 млн.тг.), ал жеке ... ... ... жоғары қалалық аймақтардың арсынан ... ... ... ең ... ... 2009 жыл ... ... да жеке
тұлғаларды несиелендіруде – Шығыс Қазақстан облысы (1605 млн.тг.), ал
жеке тұлғаларды ... ... ... ... ... аймақтардың арсынан
әрине, Алматы қаласы несиелендіреді (9941 ... және 2010 ... ... ... жеке тұлғаларды несиелеуге – Қарағанды облысы
(3088 млн.тг.) мен Алматы қаласы (30599 ... ... ... ... отыр. Мұны диаграмма жүзінде көрсетіп кетейік.
Сурет 2. ҚР ЕДБ 2009-2011 ж.ж. ... ... ... және ... ... берілген жалпы несиелер
* Дерек көзі: ҚР ҰБ берілгендері [18] және 2 ... ... ... ... 2009-2011 ж.ж. жеке тұлғаларды несиелендіруге
мемлекетіміздегі екінші деңгейлі банктермен ... ... ... ... ... ... 2008 жылы жеке ... ең төмен
несиелендірілген Қызылорда облысы– республика ... ... 247 ... ғана ... Ал, 2010 жылы ең ... ... Қазақстан облысы 835 млн.тг. болып отыр. Мұны, яғни ... ... ең ... ... көрсеткіштерге ие болып
отырған облыстарда банктің несие беру ... ... ... және сол аймақта орналасқан банктердің ... аз, ... банк ... ... сипаттауға
болады. Ал, келесі суретте еліміздегі ең ірі, ... 2 ... ... ... ... ... ... 3 )
Бұл жерден көріп отырғанымыздай, Алматы қаласы жеке тұлғаларды несиелеу
бойынша ең алдыңғы орынды иемденіп отыр. Әрине, мұны осы ... ... ... ... ... санымен, жалпы несие алып оны
жабуына мүмкіндігі жоғары жұмысқа ... ... ... ... ... 3 . ҚР ЕДБ ... ж.ж. Алматы және Астана қалалары
(облыстарсыз) бойынша берілген жалпы несиелер
* Дерек көзі: ҚР ҰБ ... [18] және 2 ... ... ... ... ... ... жоғарыдағы кесте мен суреттерде
байқағанымызда Алматы қаласы сияқты жеке тұлғаларды несиелендірудің ... сома ... ... ... бұл ... өмір ... ... біршама өсуіне және жалпы мемлекетіміздің әрі қарай өркендеуіне
үлкен септігін тигізер еді.
Жалпы, жеке ... ... ... ... ... оның ... мен ... беру валютасы да жеке тұлғаларды несиелеуде ... ... ... жеке ... үшін ... ұзақ мерзімге және
ұлттық валютамыз теңге ойынша несие алғаны ыңғайлы. Себебі, несиемен алған
ақшалай қаражатын қандай болмасын ... ... ... да, ... тұтыну,
ипотекалық несиелендіруге арнаса да неғұрлым ұзақ уақытқа ... ... ... ұзақ ... мерзім аралығында қызметін немесе капитал салған
объектісін біршама өсіруге мүмкіндік алады. Әрине, сонымен ... ... ... ... теңгелей болса, оның болашаққа деген сенімі ... еді, ... шет ... валютаның бағамы бүгінгі таңда онша сенімділік
тудырмайды, әр күні әр түрлі, яғни, сыла ретінде, ол доллармен несие ... құны ... ... мүмкін, бұл жағдайда несие алған жеке ... ... ... мүмкін. Сондықтан, көптеген несиелендірілетін жеке
тұлғалардың ұлттық валютаны таңдауы да содан. Оның ... мен ... ... ... 3 ... көре ... ... берілгендері бойынша, 01.01.2011 жыл берілгендеріне талдау
жүргізсек, берілген барлық 57 454 млн. ... 16 439 млн. тг. ... және 41 015 млн. тг. жеке ... несиелендірудің ұзақ
мерзіміне берілген. Ал, осы қысқа ... ... 16 439 ... 14 975 млн. ... ... ... және осы несиелендірілген
соманың 9 % ғана, яғни 1 464 млн.тг шет ел ... ... ... ... ... ... ... жеке
тұлғалардың ұлттық валюатаға деген сенімінің зо екенін көруге болады. Енді,
осы сипатталғандарды диаграмма жүзінде динамикасын ... ... 4 . ҚР ЕДБ 2010ж. ... бойынша ұзақ және қысқа мерзімді
және валюта түріне байланысты берілген жалпы ... ... ... ҚР ҰБ ... [18] және 3 кесте негізінде құрастырылған
Жоғарыда берілген 4 ... осы 2010 ... ... ҚР ... ... ... ... мерзімді несиелерінің сандық және ... ... ... Яғни, бұл жерден, жеке тұлғалар ұзақ мерзімге
теңгелей несиені 68 % алғандығы, ал ... нақ осы ... ... ... 26 % ... көре ... ... қатар, ең төмен мөлшерде нес
иелендірілен жеке тұлғалар қысқа мерзімде шет ел валютасында 3 % (1 464 млн
тг) және ... ... 409 млн тг ... ... алған жеке тұлғалардың
ұзақ мерзімде несиелендірілгенін байқаймыз. Ия, бұның ... ... ... ұзақ мерзімге шет ... ... ... жеке тұлғалардың
сенімсіздігі.
Сурет 4 . ҚР ЕДБ 2009ж. республика бойынша ұзақ және қысқа мерзімді
және валюта ... ... ... ... несиелері
2009 жылғы жеке тұлғаларды несиелеуге көңіл аударсақ, бұл жылы ... жеке ... 59 % ... ... ұзақ ... ... ... тұлғалар, 23% ұлттық валютадағы қысқа мерзімді несие алушыдар болып
табылады.
Банктердің экономиканы несиелеуінің ... ... 2011 ... қаңтарда
7572,9 млрд. теңге болып, 0,3%-ға төмендеді. Ұлттық валютадағы несиелердің
көлемі 4387,7 ... ... ... ... ... ... валютасында – 3185,2
млрд. теңгеге дейін 0,9% төмендеді. 2011 жылғы ... ... үлес ... 2010 жылғы желтоқсанмен салыстырғанда 57,7%-дан
57,9%-ға дейін ұлғайды.
2011 жылғы қаңтарда ұзақ мерзімді несиелеу 6344,2 млрд. ... ... ... ... ... 1228,7 млрд. теңгеге дейін 1,4%-ға төмендеді.
Нəтижесінде 2011 жылғы қаңтарда ұзақ мерзімді несиелердің үлес салмағы ... ... ... ... ... дейін артты.
2011 жылғы қаңтарда заңды тұлғаларға берілген несиелер 5459,1 млрд.
теңге болып, 0,4%-ға, жеке тұлғаларға – 2113,8 ... ... ... ... 2011 ... ... жеке тұлғаларға несиелердің үлес салмағы 2010
жылғы желтоқсанмен салыстырғанда 27,9%- деңгейінде қалып, өзгерген жоқ.
Шағын кəсіпкерлік субъектілерін несиелеу 2011 ... ... ... ... ... 1,0% ... бұл экономикаға несиелердің жалпы
көлемінің 18,2% ... ... ... ... ... ... ... сауда (жалпы көлемдегі үлесі – 23,2%), құрылыс (18,1%), өнеркəсіп
(9,9%) жəне ауылшаруашылығы (4,0%) сияқты салаларға тиесілі.
2011 жылғы ... ... емес ... ... ... валютамен
берілген несиелеу бойынша орташа алынған сыйақы ставкасы 12,8% (2010 жылғы
желтоқсанда –12,9%), жеке тұлғалардікі – 22,7% (20,3%) ... ... өсіп ... Мұндағы тқратын халықтың әл- ауқаты
мен тұрмыс тіршілігі ары ... ... үшін ... ... жеке ... ... ... клиенттеріне ыңғайлы пайыбен
және алушы үшін аз құжатар пакетімен берсе, ... ... ... ... одан да ... ... еді.
2.2 «Альянс банк» АҚ -да ипотекалық несиелеудің қазіргі кезеңдегі жағдайы
мен түрлері
«Альянс Банкі» акционерлік ... ... ... банкілердің бірі
болып табылады және банкілік қызмет көрсету нарығында 17 жылдан аса ... ... етіп ... күні ... ... АҚ ... мөлшері бойынша елімізде
алтыншы орында және бөлшек нарықта артықшылық фокуспен бизнестің ... ... ... ШОБ ... ... ... қаржы
институты ретінде дамуда.
АҚ мажорлық акционері болып Банкінің 67% жай және 67% артықшылықты
акцияларына ие «Самұрық-Қазына» ... ... қоры ... 33% жай және
33% артықшылықты акциялар миноритарлы акционерлерге тиесілі. [19]
«Альянс Банкі» АҚ ... ... ... ... ... Республикасының жеке тұлғаларының ... ... ... ... беру ... ... ... ипотекалық кредиттерге кепілдік беру қорына;
• Қазақстандық қор биржасына (KASE);
• Қазақстан қаржыгерлерінің қауымдастығына;
• S.W.I.F.T. ... ... ... ... Қазақстан сауда-өнеркәсіп палатасы;
• VISA International және MasterCard International халықаралық төлем
жүйелерінің ... ... ... АҚ ҚР ... ... ... зейнетақы активтерін
басқару жөніндегі компанияға, сондай-ақ депозиттерге орналастыру үшін қаржы
қаражатына сенім білдіретін «Мемлекеттік жинақтаушы ... ... ... деңгейдегі банкілер тізбесіне енгізілген.   
«Альянс Банкі» АҚ Қазақстан Республикасының 56 қалалық және ауылдық
елді мекендерінде 19 филиалдар және 115 ... ... ... ... ие. ... қатар 943 банкомат, оның ішінде қолма-қол
(cash-in) қабылдап алу ... ... ... ақша ... 138 ... және ... ... 383
POS-терминал есептелінетін көлемді эквайрингтік құрылғы желісіне ие.
Банкіге төмендегідей рейтингтер берілген:
Standard & Poor's ... ... ... "В-" ... ұзақ ... несие рейтингі;
• "С" контрагентінің қысқа мерзімді несие рейтингі;
• Ұлттық шкала бойынша Банкіге "kzBB-" рейтингі берілді;
• Рейтингтер болжамы - "Стабильный".
... ... ... ... "B-" ... ... борыш: "CCC" рейтингі.
Fitch Ratings халықаралық рейтинг агенттігі:
• "B-" ... ... ... дефолтының ұзақ мерзімді рейтингі
(ЭДР), «Стабильный» рейтингінің болжамы.
• "B-" ұлттық валютадағы ұзақ мерзімді ЭДР, "Стабильный" болжамы;
• B-" ... ... ... ... ЭДР;
• "E" жеке рейтингі;
• Артықшылықты ... ... ... "B-" ... "RR4"
активтердің қайтымдылығы рейтингі;
• Бағынышты борыш: "CC" рейтингі, "RR6" ... ... ... ... 2010 жыл ... ... үшін де, еліміздің күллі қаржылық
жүйесі үшін де шешуші болды. 2010 жылы наурызда Альянс Банкі тұңғыш ... ... ... құрылымдауды аяқтап, балансын және жалпы ... ... ... ... ... жүктемесінің қысқаруы және
отандық экономикамызды белсенді несиелеуге бағытталудың өзі – ... ... ... ... қайта құрылымдау Альянс Банкінің басты
мақсатымыз емес, яғни бұл шара – Банк ... ... ... бірі ... Және өткен жыл Альянс Банкі өзінің ары қарайғы ... ... ... ... бұрын болған проблемаларға қарамастан, біздің
клиенттер ... ... жоқ – олар ... қиыншылықтармен күресе
білетінімізді жоғары бағалай білді. Оның ...... ... ... ... 217 ... ... асып және 2010 жылдың басымен
салыстырғанда 36%-дан аса өсті.
Банк, өз кезегінде, еркінді өтімділігі өсуі аясында ... ... ... келеді. 2010 жылдың 11 айында өзіміздің корпоративтік
клиенттерімізді 29 ... ... жуық ... ... ... ... ауыл шаруашылығы кәсіпорындары мен өңдеу өнеркәсібі. 1700-ден
астам шағын және орта бизнес ... 33 ... ... аса ... ... ішінде 10 млрд. теңге ШОБ қолдау ... ... ... бөлінді.
Бөлшек нарықта да клиенттердің белсенділігі өсіп келе жатқанын көріп
отырмыз, жеке тұлғаларға ... жаңа ... ... ... да ... етуде. Атап айтқанда, Альянс Банкі тұтынушылық мақсаттарға несиелерді
қайта бере бастады. 1 желтоқсандағы ... ... ... ... 17
миллиард теңгеге 27 мыңнан астам несие берілді.[21]
Банктің даму стратегиясына ... ... ... сәйкес,
банктің жалпы несиелік қоржынында ... ... ... ... әрі ... және 2011 ... аяғында 45% дейін жетеді. Бұл үшін ... ... бар: ... ... мен банкоматтардың кең таралған
желісі, қомақты клиенттік базаның болуы, тартымды шарттармен жаңа өнімдер
шығару, қызмет ... ... мен ... ... ... ... мен ... игілігіне тиімді жұмысқа
қабілеттігімізбен ғана емес, нарықтағы ... ... келе ... да ... ... Іскерлік белсенділік тұрақтанып келе жатқанын,
дүниежүзілік тауар нарығындағы қолайлы ... ... ... ... ... ... өсу қарқынын байқап отырмыз.
Осының барлығы банкке де, ... ... ... және ... де ... тек оң өзгерістер күтуге мүмкіндік береді.
Альянс Банкі клиенттерге ақшасын сақтап әрі көбейтуге көмектесетін
қызметтердің ... ... ... ... ... өз ... ... үздік халықаралық
стандарттарға сәйкес талаптарды қояды. Бұған мыңдаған қазақстандықтар ... ... кез ... ... ... ... ... пайдаланылады.
Альянс Банкінің ипотекалық несиелеу бағдарламалары ... ... ... ... ... ... Альянс Банкінің клиенттері ең тиімді шарттарда, ... алуы ... ... ... ... бірнеше түріне байланысты ерекшеленеді:
• АльянсКредит Ипотека құбылмалы мөлшерлемесімен
• АльянсКредит Ипотека «АҚКЕНТ» ТК пәтер сатып алу үшін
• АльянсКредит ... ... ... ... ... ... ... кетелік.
1) АльянсКредит Ипотека құбылмалы мөлшерлемесімен
Кредит мерзімі: 37 айдан 240 айға дейін.
Валютасы: ... ... ... ... 30 000 000 ... ... ... алушы
кірістері толық расталғанда сатып алынатын жылжымайтын мүлік құнынан 90%
дейін / кірістері жартылай ... ... ... ... ... 50% дейін.
Бастапқы жарна:
Қарыз алушы кірістерін толық растаған ... ... ... ... ... 10 %-дан / ... алушы кірістері жартылай
расталған жағдайда, сатып алынатын жылжымайтын мүлік құнынан 50 %-дан
Мөлшерлеме: жылдық 13,5%(
ЖТМ: жаңа клиенттер үшін: ... ... 30% -дан және одан ... – жылдық 14,8%-дан / бастапқы жарна 10% -дан 30%-ға дейін – жылдық
15%-дан.Банкінің ... ... ... ... ... ... мен клиенттері үшін, ... ... ...... 14,6% -дан.
Қамтамасыз ету: көп пәтерлі тұрғын үйдегі пәтер, іргелес жер телімі
бар тұрғын үй
Комиссиялар: ... ... ... ... жаңа ... ... ... жарна 30% -дан және одан жоғары болғанда –
бір рет қарыз сомасынан 2%;
- бастапқы жарна 10% -дан 30%-ға ... ... – бір рет ... ... ... ... жобасына қатысушылар, Банк серіктесі - ... қоры ... әрі – ЖЗҚ) ... бюджеттік ұйымдардың
қызметкерлері үшін:*  – бір рет қарыз сомасынан ... ... ақша ... үшін – ... ... ... жартылай немесе толық растау.
Қарыз алу үшін құжаттардың ең аз пакеті***:
-       Қарыз алушының жеке куәлігі;
-       ҚР салық төлеушісінің куәлігі СТН;
-       үй ... ... ... ... ... тұратынын растайтын
мекенжай бюросынан анықтама;
-       отбасылық жағдайын растайтын құжат;
-       Қарыз алушының/Бірлесіп қарыз алушының ӘСК (көшірмесі);
-       соңғы 6 айға ... ... ... ... ... ... ... басқа құжаттар;
-       дербес зейнетақы қорынан соңғы 6 айға ... ... ... ЖЗҚ ... шарты (Банк серіктесі - ЖЗҚ салымшылары үшін).
-       жылжымайтын мүлікке құқық ... ... ... ... ... ... бағалау туралы есептеме;
-       жылжымайтын мүлікке тіркелген құқығы (ауыртпалығы) туралы ... оның ... ... ... ... ... ... ұсынылатын
құжаттар**:
Патент;
Жеке кәсіпкерді тіркеу туралы куәлік;
Салық декларациясы;
Жинақ шоты бойынша үзінді-көшірме;
Жалгерлік шарты;
Қызмет көрсету туралы шарт;
Соңғы 6 айға ... ... ... жалақысы және/немесе басқадай
кірістерін көрсететін басқа құжаттар;
Зейнеткерлік ... шоты ... ... 6 ай үшін үзінді-көшірме;
Қарыз алушы тұратын, ... ... ... ... ... ... ... АЛЬЯНСКРЕДИТ Ипотека «АҚКЕНТ» ТК пәтер сатып алу үшін
Арнайы шарттар тек қана «АҚКЕНТ» ТК пәтер сатып алу үшін
Бастапқы ...... ... жылжымайтын мүлік құнынан 10 %-дан
Кредит мерзімі – 20 жылға дейін
Кредит ...... ... ... ... – жылдық 10.5%* 
Жылдық тиімді мөлшерлеме – 11,2%-дан**(
Қамтамасыз ету – көп пәтерлі тұрғын ... ... ... жер ... ... ... ... өтеу – 6 ай өтуі бойынша айыппұл ... ... өтеу – ай ... ... ... тең ... ... ұйымдастырған үшін – қарыз сомасынан 2%.
Ең аз құжаттар пакеті: (
-          жеке куәлігі;
-          СТН;
-          ӘСК;
-          үй ... ... ... ... жерде тұратынын
растайтын құжат;
-          отбасылық жағдайын растайтын құжаттар;
-          соңғы 6 айға ... ... ... ... ... ... көрсететін басқа құжаттар;
-          соңғы 6 айға зейнетақы қорынан үзінді-көшірме;
-          ... ... ... ... ... ... ... құқық белгілеуші, техникалық ... ... ... ... бағалау туралы есептеме;
-          жылжымайтын мүлікке тіркелген құқығы туралы анықтама және ... ... ... ... ... кірісін жартылай растағанда ... ... жеке ... тіркеу туралы  куәлік;
- салық декларациясы;
-  жинақ шоты бойынша үзінді көшірме;
- жалгерлік шарты
-  қызмет көрсету ... ... ... 6 айға ... ... ... ... және/немесе басқадай
кірістерін көрсететін басқа құжаттар;
- зейнеткерлік куәлігі, шоты бойынша ... 6 ай үшін ... ... ... ... жылжымайтын мүлікке құжаттар;
-  жалға берілген, жылжымайтын мүлікке құжаттар.
Құбылмалы ... ... ҚР ... ... ... ... ... өлшеміне байланысты өзгереді
АльянсКредит Ипотека бекітілген мөлшерлемесімен
Бастапқы жарна - ... ... ... ... ... ... жарна болмаған жағдайда қосымша кепіл ретінде өтімді тұрғын
үй жылжымалы мүлкін ұсыну мүмкіндігі ... ... ... ... ... жылжымайтын мүлік құнынан 15% – кірісті толық растау
талап етіледі
- ... ... ... ... ... 50% – кірісті жартылай растау
мүмкін
- ... ... ... ... ... 70% және онан ... – төлем
қабілеттілігін талдау сауалнама мәліметтеріне сәйкес
Кредит ... - 20 ... ... сомасы - 50 000 000 теңгеге дейін:
- бастапқы жарна ретінде ұсынылған, өтімді тұрғын үй жылжымайтын ... ... ... бар ... ... ... ... мүлік
құнынан 100% дейін;
- кірістерін толық растағанда сатып алынатын жылжымайтын мүлік құнынан 70%
дейін;
- ... ... ... ... ... ... ... құнынан
50% дейін;
- анкетадағы мәліметтерге сәйкес кірістерді ... ... ... ... ... 30% ... ... дейін - кірістерін толық растағанда сатып алынатын
жылжымайтын мүлік құнынан 85% дейін. 
Сыйақы мөлшерлемесі:
- 14,0% - қарыз ... 1 ... 10 ... ... болса
- 14,5% - қарыз мерзімі 10 жылдан 15 жылға дейін болса
- 15,0% - қарыз мерзімі 15 жылдан 20 жылға ... ... ... мөлшерлеме:*
- 15,08%-дан - қарыз мерзімі 1 жылдан 10 жылға дейін болса
- 15,62%-дан - қарыз мерзімі 10 ... 15 ... ... ... ... - ... ... 15 жылдан 20 жылға дейін болса
Қамтамасыз ету - көп пәтерлі ... ... ... ... іргелес
жер учаскесімен алынатын/бар тұрғын үй, сондай-ақ алғашқы жарна (болған
жағдайда) ретінде ... ... ... ... ... ... кепіл 
Мерзімінен бұрын өтеу кез келген уақытта айыппұл ықпалшараларынсыз
рұқсат етіледі
Қарызды өтеу – ай сайын, ... ... тең ... ... үшін ... бастапқы жарна 15%-дан 30% дейін болғанда кредит сомасынан 3%
- ... ... ... 50% дейін болғанда кредит сомасынан 2,5%
- бастапқы жарна 50%-дан көп болғанда кредит сомасынан 2%
- Альянс Банкінің ... ... ... ... ... қызметкерлері мен клиенттері, бюджеттік ұйымдардың
қызметкерлері үшін кредит ... ... ақша ... үшін ... ... пакеті:
- жеке куәлік;
- СТН;
- ӘСК;
- үй кітапшасы немесе тиісінше тұрғылықты ... ... ... ... жағдайын растайтын құжат;
- соңғы 6 айдағы кірістері туралы анықтама, жалақысы және/немесе өзге
кірістерін көрсететін ... ... ... 6 айға зейнетақы қорынан үзінді-көшірме.
- жылжымайтын мүлікке құқық белгілеуші, ... және ... ... ... бағалау туралы есептеме;
- жылжымайтын мүлікке тіркелген құқығы туралы анықтама және оның ... ... ... ... ... жағдайда қажетті
құжаттардың қосымша пакеті:
- патент;
- жеке ... ... ... ... ... 2 тоқсандағы салық декларациясы;
- бюджет алдында берешектің жоқтығы туралы салық комитетінің ... ... шоты ... ... ... ... қызмет көрсету туралы шарт;
- соңғы 6 айға кірістері туралы ... ... ... ... көрсететін басқа құжаттар;
- зейнеткерлік куәлігі, шоты бойынша соңғы 6 ай үшін үзінді ... ... ... ... жылжымайтын мүлік құжаттар;
- жалға берілетін жылжымайтын мүлік құжаттары.
Альянс Банкі серіктестерінің қызметкерлері/клиенттері ұсынатын қосымша
құжаттар:
- жұмыс орнынан анықтама/Альянс Банкінің серіктесімен ... жеке ... ... зейнетақы қорымен жасасылған шарт ... ...... ... салымшылары үшін);
- сақтандыру компаниясымен жасасылған шарт/сақтандыру полисі (түпнұсқамен
салыстырылған ... ... ... ... – сақтандыру
компанияларының клиенттері үшін;
- туристік компаниямен ... шарт ... ... ... ... серіктестері – туристік компаниялардың
клиенттері үшін;
- ... ... ... ... шарт (түпнұсқамен
салыстырылған көшірме), Альянс Банкінің серіктестері – кабельдік теледидар
компанияларының клиенттері ... ... ... әуе ... ... орталықтан 50 000
теңгеден кем емес ... ... ... шот-фактура/Альянс Банкі
серіктестерінің клиенттері үшін  Альянс Банкі серіктесінің қолдау хаты.
Келесі, ... ... АҚ ... несиелеудегі Мемлекеттік
бағдарлама бойынша ... ... ... қаржыландыру бағдарламасы
үлкен бағдарламалардың бірі болып табылады.
 «Альянс Банкі» АҚ ... ҰӘҚ» АҚ ... ... ... мемлекеттік бағдарламасы аясында жеке тұлғалардан өтініштерді
қабылдайды. 
Несие алушы мен оның ипотекалық несиесін қайта қаржыландыру үшін
қарастырылатын міндетті талаптар тізімі:
• Несие алушы – жеке ... ҚР ... ... алу ...... үйді ... ... үй* Несие алушы, оның жұбайы мен кәмелетке толмаған балалары
үшін жалғыз болуы шарт;
... ... ... 120 ш.м. ... ... Қайта қаржыландыру өтінішін берген күніне несиені өтеу мерзімінің
кешіктірілмеуі;
• Мемлекеттік бағдарлама бойынша ипотекалық несиені қайта қаржыландыруға
өтінішті ... ... ... ... оның ... және ... ... балаларының кепілдікке салынған меншіктің
орналасқан орны бойынша басқа тұрғын үйге меншік ... ... ... ... ... ... шарттары:
|1 |2 ... ... ... ... ... алушыға тұрғын үйді |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... ... 9% ... | ... несиелер бойынша үстемақы |Жылдық 11% ... | ... ... |240 айға ... ... ... |KZT, USD, EUR ... ... ... |KZT ... ... сома |Ипотекалық несие бойынша қалған |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... мұнда несиенің |
| ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... |Ай ... ... ... |
| ... ... ... сомасын тең |
| ... өтеу ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... есептелінеді. |
|Өсімпұл ... ... күн үшін ... |
| ... ... 0,25 % ... 4 ... |
| | ... түрі ... ... несие |
| ... ... өтеу ... |
| ... ... ... өтеу түрі ... ... ... ... ... ... ... ... | ... ... ... ... қаржыландыру жағдайында|
| ... ... ... |
| ... тізімін шектемейді).|
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... (Банк сақтандыру |
| ... ... ... ... ... қаржыландыру жағдайында |
| ... ... ... ... ... ... АҚ ... мәліметтері ... ... ... АҚ ... ... ... мен ... процесін
ұйымдастыру
Жалпы, жылжымайтын мүлік кепілдігіне несие беру - банк несиелерінің
басқа түрлерінен маңызды айырмашылықтары бар ... ... ... ... ... берілетін несиелер бірнеше ай немесе аптада
өтелетін, құрылысқа берілетін қысқа мерзімді несиелер, немесе жылжымайтын
мүлікті ... ... ... оның ... жақсартуды қамтамасыз ететін 25-30
жылға дейінгі мерзімге берілетін ұзақ ... ... ... Өтелу
мерзімдеріне тәуелсіз жылжымайтын мүлік кепілдігіне берілетін несиелер 2007
жылдың II жартысына дейін банктік несиелеудің ... ... ... ... ... ... 90-жылдардан бастау алған американдық ипотека нарығының
дағдарысы, соның ізінше қаржы ... ... ... үшін ... ... ... жоқ. ... халықаралық қаржы
нарықтарында қаражат тарту мүмкіндіктерінің күрт шектелуі ішкі ... ... ... ... ... мен ... ұйымдар несие
алушыларға қоятын талаптарын күшейтіп, ипотекалық несиелеу көлемін едәуір
қысқартуға ... ... ... 2008 ... ... ... ... ипотекалық несие беру көлемі айтарлықтай өзгере қойған жоқ. Жалпы
2009 жылы ... ... ... ... беру көлемі 2008 жылмен
салыстырғанда 1,05 есе кеміп, 650,5 млрд теңгені құрады (5-кесте).[13]
Кесте 5
Қазақстандағы ... ... ... ... беру ... теңге)
|Мазмұны |2008 жыл |2009 жыл |2010 жыл ... ... |1 154 |3 379 |4878 ... мерзімді |394 964 |679 116 |645582 ... |396 118 |682 495 |650454 ... ... ... ... Ұлттық банкінің ... ... ... ... ... негізгі қатысушылары - банктер мен ... ... ... ... ... дерлік банктерінің өнімдік
қатарында ипотекалық несиелер бар. ... ... ... ... ... нарығында 12 ипотекалық ұйым бар, соның ішінде ... ... ... «Астана-Финанс» АҚ, «Қазақстан Ипотекалық
Компаниясы» АҚ және «Ипотекалық ұйым «БТА ... АҚ ... ... ... ... ... бойынша ипотекалық ұйымдардың заңды және жеке
тұлғаларға берген несиелерінің жалпы көлемі 165696.8млн теңгені құрады, ... ... ... 25,4 %-ы. ... ... үй ... ... дамытуда ипотекалық несиелеу
құралын таңдауды негіздеуге ... орын ... ... үй ... беру ... деп ... алушының несие
бойынша жасайтын төлемдерін есептеу механизмі түсініледі, оған негізгі
борышты өтеуге және несие ... ... ... ... ... ... ... Сонымен, ипотекалық несиелеу құралдары ұзақ мерзімді
тұрғын үй несиесі бойынша ақша ... ... ... ... ... ... несие беруші (кредитор) мен несие
алушының мүдделерін келістіруге, яғни ипотекалық несиелерді ... ... ... сатып алуға тілек білдіруші азаматтарға да ... ... ... ... несиелеу құралдары:
- ипотекалық қыметтің пайдалылығы мен кредитор қаражатының қайтарымдылығын,
тартылатын қаражаттардың инфляциядан қорғауды қамтамасыз етуі;
- ипотекалық несиелеу тәуекелдіктерін төмендетуі;
- несие оны ... үшін қол ... ... ... қаматасыз етуі тиіс.
Несиелеу құралын таңдауға бір қатар факторлар әсер ... ... ... ... ... ... ... және оның серпіні, халық
табысының деңгейі және т.с.с.);
- ипотекалық несиелерді беру үшін тартылған қаражат ... мен ... ... ... есептеулердің қарапайымдылығы мен айқындылығын
қамтамасыз ету ... ... ... ... ... экономика жағдайында анағұрлым
тиімді болса (пайыз мөлшерлемесі тұрақты ... ... ... ... үшін арнайы әзірленеді (екі ... ... ... реттелмелі кейіндету құралдары және т.с.с.).
Ипотекалық несиелер ресурстарды әр түрлі әдіспен ... ... ... ... ... ... несиелердің қайталама
нарығында сату; ипотекалық бағалы қағаздарды шығару; несие желілері;
халықтың ... ... ... ... және ... Ипотекалық
несие бағасын анықтайтын негізгі фактор - тартылатын ... ... ... тағайындалатын пайыздар тартылатын ресурстардың құнынан банк
пайдасын, несие ... ... ... ... ... үшін
ақыны қамтитын банк маржасы шамасына артық болады.
Несие құралын әзірлеген кезде тек қана экономикалық параметрлерге
сүйенуге ... ... ... жөн. ... ... ... ескеру қажет, ал оған несие бойынша төлемдердің ... ... ... ... ... құралының шектен тыс күрделілігі
банктің потенциалды клиентін «үркітіп» жіберуі, ... банк ... ... ... ... ... мүмкін. [15]
Ипотекалық тұрғын үй несиелерін екі тұрғыдан сипаттауға болады:
пайыздық мөлшерлеме типі ... және ... ... төлемдер сипаты
тұрғысынан. Ипотекалық тұрғын үй несиесінің түрлері мынадай:
1) пайыз мөлшерлемесінің типі бойынша
- ... ... ... несиелер;
- пайыз мөлшерлемесі айнымалы несиелер;
2) ипотекалық несие бойынша төлемдер сипаты бойынша:
- аннуитетті ... (тек ... ... өткен сайын жасалатын төлемдері
тұрақты несиелер);
- төлем мөлшерлері өзгермелі несиелер.
Несиелердің бұл түрлерінің барлығының әр түрлі үйлесімдері ... ... ... анықтайды. Басқаша айтқанда, несие құралдары
негізгі борыштың, сондай-ақ ... ... ... алуан түрлі
үйлесімдерін, несие бойынша төлемдердің құрылымын ... әр ... ... түрлі елдерде қолданылатын ипотекалық несиелеу құралдарының бәрін
дәстүрлі және альтернативті деп бөлуге ... ... ... ... ... ... ... несиелер жатады. Біздің елімізде
қолданылатын дәстүрлі ... ... ... ... ... ... ... және инфляция индексіне байланысты өзгеретін.
Альтернативті құралдар инфляция деңгейі жоғары әрі ... ... ... үшін ... индекстелетін құралдарды қамтиды.
Дәстүрлі ипотекалық несиелердің ішінде біздің ... ... ... мөлшерлемесі тұрақты стандарт (standart fixed-rate
mortgage, FRM), немесе аннуитетті ипотекалық несие. Стандарт несие бойынша
төлемдер ай ... тең ... ... ... ... ... бойынша
төлем екі бөлімнен тұрады: негізгі борышты өтеуге ... ... ... ... ... ... Төлемдер несие мерзімі ішінде негізгі
борыш бойынша қарыз ... ... яғни ... ... етіп ... ... ... несиелерді
өздігінен амортизацияланушы несиелер деп те атайды.[2] Стандарт ипотекалық
несиенің оң ... ... ... ... ... ... ... бүкіл несие мерзімі бойына біркелкі бөлу мүмкіндігі, бұл
тәуекелдігін біршама жұмсартады; ... ... үшін ай ... тең ... ... ... ... ақшалай түсімдердің біркелік
болжамды легін ұйымдастыру мүмкіндігі жатады. Аннуитетті несиелер бойынша
ай сайынғы төлем мөлшерін есептеу үшін ... ... ... R – Банктік несие шартында белгіленген жылдық сыйақы мөлшерлемесі,
n – несие мерзімі (айларда).[3,4]
Айталық, несие сомасы -600 000 теңге, несие мерзімі – 240 ай, ...... 10 % ... несие мерзімінің соңына дейін несие алушы
ай сайын 5790,13 теңгеден төлеп отырады.
Әйтсе де ... ... ... және ... ... ... тұрақсыздық жағдайында стандарт ... ... ... ... тәуекелдіктер мен қиыншылықтар
туындайды:
- инфляция жағдайында пайыз мөлшерлемелері ... ... ... пайыздық
төлемдер белгілі бір сәттен бастап кредиторға ... ... ... ... жағдайында төленбеген негізгі борыш сомасының қалдығы нақты
бағаларда «құнсызданады»;
- кредитор анағұрлым ұзақ мерзім бойы өз ... оң ... ... ... ... ... пайыз мөлшерлемесін тағайындауға ұмтылады;
- несиелер бойынша пайыз ... ... ... ... ... ... ... үшін қол жетімділігін
төмендетеді, өйткені несие бойынша бастапқы ... ... ... ... ... ... ... және ұлттық валютада пайыз
мөлшерлемелері тұрақты несиелерді беруден бас тартады.
Несие ... ... ... мөлшерлемелерімен салыстырғанда нарықтық
пайыз мөлшерлемелері төмендеген жағдайда мерзімінен ... өтеу ... ... ... ... ... ... активтерге қайта
инвестициялануын күтуге болады.
Пайыз мөлшерлемелері айнымалы құралдар шапшаң өзгеруші қаржы нарығы,
ресурстар құнының пайыз ... ... мен баяу ... ... үшін де, ... алушы үшін де анағұрлым қолайлы. Оның
стандарт несиеден айырмашылығы, бастапқы пайыз мөлшерлемесі бір ... ... ... ... мәселен, инфляция индексі
өзгеруіне сәйкес өзгеріп отырады. Несие алушының төлемдері несие ... ала ... ... ... пайыз мөлшерлемесін инфляция деңгейінің
өсіміне сәйкес шамаға арттыру арқылы анықталатын жаңа пайыз мөлшерлемесі
негізінде ... ... ... ... құны мен несиелеу шарттарының өзгерсітерін ескеруге;
- кредитор мен несие алушы үшін ... ... ... несие алушы азамат үшін несиеге қол жеткізу мүмкіндігін арттыруға;
- кредитор үшін ұзақ мерзімді несие ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Несиелеудің альтернативті құралдарының негізгі сипаттамалары:
- инфляцияның ... ... ... ... ... ... ескере
отырып, несие алушының несие бойынша қарыз ... ... ... ... ... ... кезеңдерінде кейінгі кезеңдермен салыстырғанда
төлем сомаларының біршама төмен болуы;
- бастапқы кезеңде несие бойынша толық алынбаған ... ... ... мен капиталдандыру механизмін ... ... ... ... ... ... жағдайда қарыздың
көбейтілген сомасы өтеледі.
Бұл құралдарды инфляция қайсыбір «қалыпты» және болжамды деңгейге
жеткенде ипотекалық несиелеудің ... ... ... ... ... ... дұрыс таңдау, әсіресе ұзақ мерзімге несие
беру жағдайында өте маңызды. Бұл таңдаудың мәні ұзақ ... ... ... ... ... ... шығару есебінен қаржыландыратын жағдайда
арта түседі. Бұл екі ... ...... ... және ... ... ... төлемдерді оңтайлы үйлестіру – келелі міндеттердің бірі.
«Альянс ... АҚ жеке ... ... ... ... – бұл ... алушы жеке тұлғаның отбасы беріктігінің кепілі.
Элитті тұрғын үйге, екінші ... ... ... ... ие ... үй ... қатысу үлесі, сондай-ақ, коммерциялық жылжымайтын
мүлікке, табысты растайтын құжатсыз ... ... т.б. ... ... ... ие болу.
Кесте 6
«Альянс банк» АҚ жеке тұлғаларды несиелеуге арналған Ипотекалық
несиелендіру ... ... ... ... - үй сатып |Үйді жөндеу |
| ... ... ... арналған |
|Қарыз алу валютасы ... АҚШ ... | ... ... ... мерзіміне толықтай бекітілген |
|Қарыз алудың максималды сомасы|тұрғын - үйдің ... ... ... |
| ... ... 70 % |құнының 60 % дейін |
| ... | ... ... ... ... ... ... |доллар |
|мерзімі | | | | |
| ... ... |10 ... |
| ... ... ... ... |дейін |
| | |(65 ... | | ... ... ... өтеу ... жабу мүмкіндігі |
|Қарыздың ... ... н/се бар ... ... ... |
| ... |2 қарызгердің |
| | ... ... ... ... |Тікелей / жанама ... ... | ... артықшылықтары ... ... ... орнына тәуелсіз ҚР таңдаған қаласынан ... ... ... ... алу ... ... ... |
| ... ... |
| ... несие алу |
| ... ... ... «Альянс банк» АҚ ресми сайтынан ... ... АҚ жеке ... ... ... ... ... бойынша несие алу үшін, ең алдымен 1) несиеге
алатын ... – үйді ... алу ... ... 2) банкке несиелік өтінішті
қарастыру үшін қажетті құжаттарын тапсыруы қажет. 3) ... ... ... АҚ
несие алушының өтінішін мақұлдаса, несиелеу бағдарламасының шарттарына
сәйкес ... ... ... ... тапыруы қажет; сатушыға несие беру
туралы хабарландыру хатын табыстайды; банк комиссиясын төлейді. 3) ... займ ... мен ... ... ... ... 4)
кепіл заты туралы келісім-шартты мемлекеттік ... ... ... ... бірге банкке ұайтаруы қажет. 5) сақтандырудың барлық
процедураларынан өту. 6) банк ... ... ... алып үйді ... ... ... «Альянс банк» АҚ «Қазақстандық ипотекалық компания» АҚ
бағдарламасы бойынша жеке ... ... ... Мұның негізгі
мақсаты – қосымша (екінші) нарықта тұрғын – үй (пәтер, жер үй) ... ... ... ... ... қойылымы – теңге (ҚР ҰБ қайта қаржыландыру
қойылымына байланысты, қалқымалы, жылына екі рет ... ... ... ... алудың ең жоғарғы мөлшері - 50 000 000 теңге («ИНКҚҚ[1]» ... жоқ ... ... және 23 000 000 ... ... АҚ ... ... Ал, несие алудың ең төменгі мөлшері – 600 000 теңге.
Сонымен қатар, ... ... ... ... ... ... ... 6 ай бойына жеке зейнетақы есебінің жағдайы туралы көшірмесі міндетті
түрде болуы қажет. «Қазақстандық ... ... АҚ ... жеке ... ... ... ... алушының жасына байланысты –
несие алушының зейнетақы жасына ... ... 240 ... ... ... ... ... жарна салымының ең төменгі мөлшері төмендегідей
болуы керек:
• «ИНКҚҚ» АҚ ... бар ... ... ... ... ...... «ИНКҚҚ» АҚ кепілдемесі жоқ болған жағдайда несиеге алынатын пәтер
құнының – 30% ;
• Несиеге сатып алатын тұрғын - үй ... ... ... – жеке және заңды тұлғаларға, сатып алынатын тұрғын
үйдің өзін, құрал-жабдықтарды, жерді ... қоя ... ... ... ... ұзақ мерзімді несие. Басқаша айтқанда - ипотекалық нарық
капиталы деп ... ... ... ... ... ... қарыз капиталы қайта орналастырылынатын қаржы нарығының бір
бөлігі, Ипотекалық капитал нарығында бағалы қағаз ... ... ... ... ... ... кепілдендіретін кепілдер, сондай-ақ қарыз
алушының өз ... ... ... ... ... объектісін
өткізу арқылы, салынған қаражаттарды қайтару мүмкіндігі қарастырылады.
Барлық қаржы нарықтары секілді, ипотекалық ... ... да ... ... ... ал ... мүліктің типіне байланысты - тұрғын
үйдің ипотекалық несиесі, табысты ... ... ... ... және ... бөлінеді.
Ипотекалық капиталдың алғашқы нарықтағы несие берушілері арасында
коммерциялық банктер, сақтандыру және траст ... жеке ... ... ... ... ... ... несие
алушылардың табыстар деңгеін 11 кестеден көруге болады.
Кесте 7
Қазақстан Республикасы халқының табыстар деңгейі
|Облыс ... өсу ... % |
|1 |2 ... |21,1% ... |16,2% ... |16,0% ... |16,9% ... Қазақстан облысы |14,3% ... |15,8% ... ... ... |10,0% ... |15,1% ... |15,3% ... 7 ... |
|1 |3 ... |18,1% ... |10,7% ... |25,4% ... ... ... |19,9% ... ... ... |16,4% ... ... |21,2% ... ... |12,1% ... ... |17,0% ... көзі: Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің статистикалық ... ... ... капитал нарығында банктер маңызды рөл ойнайды. Бұл банктер
несиені қозғалмайтын мүлікті ... қоя ... ... ... елдерде ипотекалық банктер банк жүйесінде маңызды орын алады.
Кейбір банктер мемлекетке қозғалмайтын мүлікті кепілге қоя ... ... ... АҚ ... ... ставкалары алдыңғы кестеде
көрсетілген. Мысалы, А.Б. Нұртаев деген азамат 50000 АҚШ тұратын ... 240 айға (20 ... ... ... АҚ алды, жылдық сыйақы
мөлшерлемесі 11,8 пайыз. Ол кісінің таза ... 2000 АҚШ ... ... ... ... ... А.Б. ... төлем қабілетін былай
бағалаймыз:
НҚАТ –негізгі қарыз төлемінің айлық мөлшері;
СМАТ –сыйақы мөлшерлемесі бойынша төлемнің айлық мөлшері;
ННҚ ... ... ... = ... ... = 50000*11,8% /12 =5900/12= 492 доллар
НҚАТ = 1388+492 = 1880 доллар
ННҚ = 1880/2000 = 0,94 (94%)
Сонымен, қарыз алушымыз ... ... яғни оған ... беруге болады.
Мысалға, кепіл заты ретінде 2 бөлмелі пәтер ұсыналады. Оның нарықтық
құны 60000 доллар тұрады. Банк ... ... ... көмегімен осы
пәтердің кепіл құны анықталады. Отандық банк ... ... ... ... ... 70 пайызынан аспауға тиіс.
Ол үшін мынадай есептеулер жасалады:
1. Пәтердің тозу ... ... ... құны * 3% ... = 60000* 0,03= 1800 доллар
2. Алдағы уақытта пәтердің бағасының төмендету ... ... құны * 15% ... ... = ... ... ... бағалау құны. Пәтердің нарықтық құны -пәтердің тозу
коэффициенті –пәтердің бағасының төмендету тәуекелі
= 60000 -1800 -9000= 49200 ... ... ... ... ... ... құны * 60% = 49200*0,60=
29520 доллар.
Бұл көрсеткіш сұралатын несиенің кепілмен қамтамасыз ... ... ... ... еліміздегі банктердің алдыңғы шебінде келе жатқан
банк «Альянс банк» АҚ ел экономикасы мен ... ... ... ... ... отырған банктердің бірі ретінде қарастырады.
Атап айтқанда, аталмыш банк тарапынан ... ... ... ... ... ... секторларына жұмсалуда десек, шағын және орта
бизнесті дамыту үшін 243 ... АҚШ ... ... ... ... ... ... рынокта беделін арттырып отырған саланың бірі ... ... ... ... ... ... ... банк» АҚ ипотекалық
бағдарламасы негізінде көптеген қазақстандықтар өзінің тұрғын үй мәселесін
шешіп, баспанаға қол ... деп ... ... ... ... АҚ ... несиелеудің тәртібімен шарттары
|Белгіленген |Бастапқы |Мер-з|Жылдық ... ... ... |салым, |імі |ставка, % |ен ... | ... ... |% |жыл | ... | ... |
| | | | ... | | |
| | | | ... | | |
| | | | ... | | |
| | | ... | | |
| | | ... | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 ... |15-30 |1-20 |14.2 |12.6 |12 ... |6 ... | | | | | | ... |
| |30-50 | |13.9 |12.4 | | | |
| |50 және | |13.5 |12.2 | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | ... |15-30 |1-20 |15.0 |12.8 |6 ... ... | | | | | | |а ... |
| |30-50 | |14.8 |12.6 | | | |
| |50 және | |14.5 |12.4 | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | ... |15-30 |1-20 |14.8 |12.8 |6 ... ... |30-50 | |14.6 |12.6 | | | |
| |50 және | |14.3 |12.4 | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | ... |15-30 |1-20 |14.2 | | ... ... |
| | | | | | |/үй ... |
| |30-50 | |13.9 |12.2 | | | |
| |50 және | |13.5 | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
| | | | ... 5 ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 ... |30-50 |1-20 |18.0 | |6 ... |шектелмеген|
| | | | | | |/үй | |
| | | | | | | | |
| |50 және | |16.0 | | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | ... ... |1-20 |шаршы – |шар.-|6 ... ... ... | |14.5 |13.7 | |/үй | |
| | | |үй – 17.5 |үй -| | | |
| | | | |16.7 | | | ... ... |1-20 |15.5 |- |6 ... ... ... | | | | |/үй | |
| |50 және | |15.5 |- | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | ... ... |30-50 |1-10 |19.5 |- |12 |жер ... ... ... | | | | | | ... |
| |50 және | |18.5 |- | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | ... ... |30-50 |1-7 |20.0 |- |12 |жер ... ... тұлға)| | | | | | ... |
| |50 және | |19.0 |- | | | |
| ... | | | | | | |
| ... | | | | | | |
|* ... көзі: www.ipoteka.kz. ... ... ... ипотекалық несие өмірге енгізілген сәттен
бастап, «Ипотека ТӘБ» ... ... үй ... ... үш мыңнан асады
екен. Банк және ... ТӘБ» ... ... ... ... ... ... дейінгі мерзімде 90 миллион АҚШ долларын құраса, ал келесі
жылға берілетін несие көлемі 140 ... АКШ ... ... ... ... Қазіргі кезде ипотекалық несие жүйесінде банктің алатын
үлесі 20 пайыздан асады.
Жоғарыда тоқталып ... ... яғни ... ... мен ... өтеу мерзімінің ұзартылуы ... ... ... ... ипотекалық компаниясының» шарттарында көрсетілген.
Яғни, аталмыш компания келісім жасаған банктер ... ... ... Айырмашылық әрине, әр банктегі ... ... ... ... ... ... жылдық өсім 13 пайыз болса, келесі бірінде
12,8 пайыз дегендей. ... ... ... 15 жылға берілген
ипотекалық несие ай сайынғы ... ... 27991,74 ... ... ... «Жылжымайтын мүлікпен қамтамасыз ету бойынше несие желісі»
өнімі бойынша 2009 жылы барлығы 215 000 мың АҚШ ... ... ... 23,7 ... ... ... 14 пайызы Астана қаласы бойынша берілген.
Қалған облыстар бойынша несие ... ... ... ... ... ... ... Қарағанды облыстарында 9,3 пайызды құрап
тұрғанын көруге болады.
«Альянс ... АҚ өз ... - ... ... Ұлттық Банкті туралы», «Қазақстан Республикасындағы банктер
мен банк ... ... ... ... ... да ... Қазақстан Республикасы Президентінің актілерін басшылыққа алады.
Кесте 6
«Жылжымайтын мүлікпен қамтамасыз ету бойынше несие желісі» ... ... ... АҚ ... ... ... |
| ... ... мың $ ... % ... |51 000 |23.7% ... |30 000 |14.0% ... |- |0.0% ... |- |0.0% ... ... |20 000 |9.3% ... ... |7 000 |3.3% ... |7 000 |3.3% ... |5 000 |2.3% ... |10 000 |4.7% ... |- |0.0% |
| ... |- |0.0% ... |20 000 |9.3% ... |3 000 |1.4% ... |3 000 |1.4% ... ... |20 000 |9.3% ... |8 000 |3.7% ... |5 000 |2.3% ... |4 000 |1.9% ... ... |7 000 |3.3% ... |- |0.0% ... |15 000 |7.0% ... |- |0.0% ... |215 000 |100% ... ... ... ... АҚ ... бойынша ... ... ... ... ... мен арнайы мамандандырылған
банктік емес қаржы институттары тұрғын үй және ... ... ... алу, ... ... ... беру ... белсенді қызметті
іске асырады, ипотекалық несиелерді қорғау ... іске қосу ... ... ... ... Компаниясы құрылып, қызмет
етуде. Қазақстанның ... ... ... құру ... ... ... ... ипотекалық облигацияларға салу
мүмкіндігі туралы шешім қабылданған және т.б. Бір айта ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанның
ипотекалық несиелеу нарығы дамудың бастапқы сатысында тұр және ... ... осы бір ... ... ... ... кедергі жасайтын көптеген мәселелер әлі шешімін таппай отыр.
Кесте 7
«Альянс банк» АҚ ... ... ... ... ... ... (ай) |Жылдық пайыз |Ставка*100 % |Ай ... ... | ... | ... ... | | | ... ... |15 |15 |0,15 |0,0125 ... ... қарыз |Негізгі қарыз |Қосылған құн |Ай сайынғы |
| ... | | ... |
|1 ... |2991,74 ... ... |
|2 |1997008,26 |3029,14 ... ... |
|3 ... |3067,00 ... ... |
|4 ... |3105,34 ... ... |
|5 ... |3144,16 ... ... |
|6 |1984662,62 |3183,46 ... ... |
|7 ... |3223,25 ... ... |
|8 ... |3263,54 |24728,20 ... |
|9 ... |3304,34 ... ... ... |1971688,02 |3345,64 ... ... ... ... |3387,46 ... ... ... |1964954,92 |3429,81 ... ... ... ... |3981,16 ... ... |
|36 |1869647,18 |4621,15 ... ... ... ... |6226,31 ... ... ... |1568216,85 |8389,03 ... ... ... |1189741,44 ... ... ... ... ... ... |345,58 ... |
|Дерек көзі: қайнар көзі Б. С. Досымов. Современные проблемы ипотеки// |
|Банки Казахстана. - № 8, 2010. ... ... ... банк ... ... ... ... қаласының ықшам аудандарынан ... ... Бұл ... ... ... ... мен элиталық үйлерден ықшам аудандардағы
баспана бағасының айырмашылығы жер мен ... Тағы бір ... ... ... ... банктер Алматы қаласының Райымбек даңғылы мен алыс
ықшам аудандарына ипотекалық несие берілмейтіндігін қадап айтқан ... ... ... ... ... тек ... жасалған үйлерге
рұқсат етпейтіндіктерін айтады.
2009 жылғы деректерге ... ... ... ... 250-300 ... рәсімделген. Бұл жалпы келісім-шарттың 10-13 ... Ал 2008 ... ... деген сұраныс арта түсіп, айына 600-700 келісім-шарт
жасалған. Бұл көрсеткіштерден елдегі экономикалық ахуалдың ... ... ... ... ... ... ... банк» АҚ бірігіп қатынас жасайтын компаниялар
|Компании атауы ... жайы ... ... ... "KBS Remco" |г. Алматы, ул. ... ... 631 910, ... | |340 ... ТОО ... |г. ... ул. ... |(3272) 627 520, ... |126 |666 ... ... ... |г. Алматы, ул. Калдаякова, |(3272) 917 282 |
|"АБСОЛЮТ" |30 | ... ТОО ... и ... | | ... ТОО ... ... |г. ... ул. Байзакова, |(3272) 680 162, 680|
| |183 |158, 686 625, 686 |
| | |624 ... ТОО ... |г. ... ул. Ауэзова, 19 |(3272) 429 501 |
|7. ТОО "ФЕЕРДИЛЬ" |г. ... ул. ... ... |(3272) 738 826, ... |50, оф. 410 |427 ... ... "ЦКН Ипотека" |г. Алматы, пр. Абая, 64 |(3272) 583 330, ... | |130 ... ТОО ... ... | | ... ... ... көзі Б. С. ... Современные проблемы ипотеки// |
|Банки ... - № 8, 2010. ... банк ... ... ... ... ... қарызды өтеу мерзімінің ұзартылуы ипотекалық несие алушылар ... ... жол ... алға ... Ставкалардың ең төмен
көрсеткішіне жету үшін банктерге ипотекалық ... ... ... орналастыруға кеңінен мүмкіндік беру, Қазақстандағы ипотекалық
несие жүйесінде ... ... ... ... ... тарту
керектігін, сонымен бірге, өзінің пайыздық маржасын ... ... ... көлденең қояды. Мұнымен қоса, пайыздың төмендігі
ипотека беделінің арта түсуінде еш рөл ойнамайды ... ... де ... ... қазіргі сәтте несиелендіру ставкасын 12,5 ... 15 ... ... 1,5 миллион теңге (жуықтап алғанда 10 700
доллар несие ... ... 18 487 ... ... ал бұдан отбасынан
талап етілетін табыс 55 461 ... Егер ... 11-ге ... ... ай ... ... 17 048 теңгені құрайды, ал отбасының міндетті табысы
бұл кезде 51 144 ... ... ... ... төлемдегі айырмашылық 7,7
пайыз немесе 1439 теңге. Айырмашылық азғантай ғана. Мүмкін солай да шығар.
Әзірге келтіріліп жатқан ... тек ... ... ... ... ... жағдайлар жасаудың жан-жақты қарекеті емес пе.
Жалақысы 200 ... ... ... банк ... ... Ал егер табысыңыз 30 мыңның ар жағына асып жығылатын
болса, бес мың ... ... ғана ... ... мүмкіндігіңіз бар. Бірақ
мұндай жағдайда қолыңызда он бес ... ... одан да ... ... ... ... белгілі, мұндай сомаға қаладан күрке іздеп табудың өзі қиынға
түсетіні[2].
Енді көпшілікке түсінікті болу үшін тағы бір ... ... ... ... ... құнын 21 мың АҚШ долларына бағаласақ, алғашқы 15
пайызы 5 500 долларды ... ... ... несие сомасы 15 500 доллар.
Пайыздық ставка - 12,8. Несиені өтеу мерзімі 15 жыл. ... ай ... ... ... құйып отырасыз. 15 жыл ішінде банкке қайтаратын сомаңыз 34
934 доллар болмақ. Егер сіз ... ... ... ... ... онда ай ... табысыңыз 501,82 долларды құрауы тиіс. Банк
талаптарына сәйкес ... ... ... ... әр мүшесінің, тіптен
сізбен тұрып жатқан басқа да жандардың табысы қоса есептеледі.
Міне, «Альянс банк» АҚ ... ... ... қыры ... Оңай
емес. Дегенмен, ана бір жылдарға қарағанда баспана алуға аз да болса
мүмкіндік ашылды деп айта ... ... АҚ ... ... ... ... ... баспанаға, екіншілікті рыноктағы жылжымайтын мүлікке ... ... үй ... үлесінде қатысу, сондай-ақ коммерциялық
жылжымайтын мүлікке ие болу мүмкіндігі;
2. Табысты растауды ... ... ... алу ... ... ... туғызу.
«Express Ultra» несиелендіру шарттары:
Несие валютасы: АҚШ доллары;
Несие мерзімі: АҚШ долларында 20 жылға дейін;
Несие сомасы: 300000 АҚШ ... ... ... жылдық 4,5 пайыздан жоғары;
Несиені қамсыздандыру: «Гарантия» депозиті, ... ... ... ... ... 15 пайызынан төмен емес, сатып алынатын ... ... және ... ... ... міндетті сақтандыру;
Пайызды есептеу жолы: пайыз бүкіл несие сомасына есептелінеді;
«Standart» несиелендіру шарттары:
Несие ... ... АҚШ ... ... теңгеде 3 жылға дейін,АҚШ долларында 25 жылға ... ... 7500000 ... дейін, 300000 АҚШ долларына дейін;
Пайыздық мөлшерлеме: жылдық 13 пайыздан жоғары;
Несиені қамсыздандыру: сатып алынатын жылжымайтын мүлік;
Алғашқы арнаның ең аз ... ... ... жылжымайтын мүлік құнының
15 пайызынан жоғары;
Сақтандыру: өмірді және сатып алынған мүлікті міндетті сақтандыру;
Пайызды есептеу жолы: аннуитет, негізгі қарыз қалдығына;
«Standart» несиелендіру ... ... ... ... ... ... болады?
Несие+сыйақы аннуитетті төлемдермен төленеді.
Аннуитетті төлем дегеніміз – бұл несие мен пайыздар сомасын тең
бөліктермен ... ... тек ... ... ... сомаға ғана
есептеледі.
• сыйақы ставкасы 13% болған жағдайда, банкке пайыздар түрінде 7,11%
төлейсіз;
• сыйақы ставкасы 14% болған ... ... ... түрінде 7,68%
төлейсіз;
• сыйақы ставкасы 15% болған жағдайда, банкке пайыздар түрінде 8,31%
төлейсіз;
Сөйтіп,егер ... 10 ... ... 14%-бен 30000 АҚШ долларына алған
болсаңыз, онда сіз банкке 72000 АҚШ долларын емес, тек 55920 АҚШ долларын
қайтарасыз.
3 ... ... ... ... даму ... ... ... өзі құрылғаннан бергі кезеңде компанияның
алдына қойылған міндеттерді ыждағаттылықпен шешуде. Ол ... ... ... ... ... ... және Астана қалаларында байқап
көрді. Кейін компания қызметі ... 13 ... атап ... ... Ақтау, Ақтөбе, Атырау, Жезқазған, Қарағанды, Көкшетау,
Павлодар, Орал, Өскемен, Шымкент және ... ... мен ... қамтыды.
Компания жүзеге асырып отырған несиелеу бағдарламасының ... ... ... ... айту ... ... оның мына секілді артықшылықтары
бар:
- сыйақы ставкасы біршама төмен;
- несие валюталық баламасы белгіленбей ... ... ... ұзақ ... 10-20 жылға дейін;
- несие ай сайын бірдей сомада өтеледі.
Бүгінде “Альянс Банк” АҚ, “Астана-Финанс” АҚ, “АТФ Банк” АҚ, “Банк Центр
Кредит” АҚ, ...... АҚ, және ... АҚ ... ... ... ... болып табылады. Ипотекалық несие алуға
бекінген азаматтар тікелей компанияның өзіне ... ... ... ... ... жолығуына болады. Сондай-ақ олар несие сомасы сатып
алынатын тұрғын үй құнының ары кеткенде 70% өтеу үшін ... ... үй ... кем ... 30% ... ... өз қалтасынан төлеуі тиіс
екенін ескергені жөн. Дегенмен, бұл арада да ... ... ... ... ... құнының 70% астамын құрайтын, бірақ 85% аспайтын мөл-
шерде ... ... ... де ... алуы ... Бұл үшін қарыз
алушы шарт бойынша немесе әріптес банкпен кепілдік құнының 70% ... ... ... ... ... ... ... болуы керек. Мұндай жағдайда несие алушы бастапқыда тұрғын үй
құнының 15% төлесе жеткілікті.
Жалпы, ... ... ... ... айлық таза табыс мөлшерінің 35%
аспауы керек. Бұл қарыз алушының қалыпты ... ... ... үшін ... ... бұл ... ... алушының табысына қарай қайта қаралуы
мүмкін [1, 2 б.].
Бүгінде Қазақстан Ипотекалық Компаниясы ипотекалық несиені халықтың қолы
жететіндей болуы үшін ... ... елді ... үйді ... несиелеуден бас тартқан бірде-бір
өрке-ниетті елді кездестіре алмаймыз. Керісінше, бұл жүйе ... ... ... ... ... ... тиімді тәсіліне
айналып отыр. Жүз жылға жуық бұрын өмірге келген жүйенің жемісін жеп, оны
одан әрі жетілдіріп ... осы ... ... біз ... ... ... Алғашқы қадамдарымыз жаман емес. ... ... ... кедергілер бірте-бірте шешіле берер деген үміттеміз. Оған
егемен елімізде барлық жағдай жасалып отыр.
Ипотекалық облигациялар ... яғни ... ... ... ... қайнар көзі дәл осылайша дамымағанда, Қазақстанда соңғы үш жылда
қол жеткізілген ... ... ... ... еді. Компанияның иелігіндегі
кепілдік түріндегі ипотекалық несие бойынша талаптар құқығымен тікелей
қамтамасыз ете алуы ... ... ... ... ... ... болып табылады, мұның өзі облигациялардың ... ... ... ... ... қана Қазақстанда емес, сонымен қатар ТМД аумағында да тұңғыш ... ... ... ... 2002 ... 18 ... тарата
бастады. Мұны отандық қор нарығы дамуының жаңа ... ... деп ... ... ... сомасы – 1,5 млрд. теңге, айналыс мерзімі – 3 ... ... ... 300 млн. ... ... ... 10 ... бастап компания ипотекалық несие бойынша
кесімді ставка мөлшерін 14,6%-дан 13,5% түсірді. Бұл ... ... ... ... ... арзандағанын білдіреді.
Ипотекалық облигациялардың пайда болуының арқасында қаржыландырушылардың
тағы да бір жаңа қаржыландыру құралы пайда болды. Тұтастай алғандағы ... ... ... бағыттарының бірі ретіндегі ипотекалық облигация
нарығының және зейнетақы ... ... ... ... Ұлттық
Банкінің басқаруымен жүзеге асырылды /3, 5б./.
Ипотекалық облигацияларының қаржыландыру деңгейін көтеру үшін ... пен ... ... ... ... ... ... бағытында да көптеген жұмыстар атқарды. Атап ... ... ... ... ... ... сәйкес эмитенттер банкротқа
ұшыраған жағдайда, ... ... ... ... ... ... ... отырады. Ипотекалық облигациялар –
осындай мүмкіндіктері бар ... ... ... екендігін атап айтуымыз
қажет.
Компанияның облигациялары агенттік санатқа енгізілген, оның кірістерінен
Салық Кодексіне сәйкес таыс салығы алынбайды (мемлекеттік құнды ... ... ... ... ... ... ... деңгейдегі банктер үшін компания пруденциялдық нормативтерді ... ... ... ... облигацияларының құнсыздану қаупінің
20% деңгейі бойынша өлшенуі ... ... ... да ... - 100%), ... ... ... құнды қағаздармен қатар
жоғары өтімді активтер тізбесіне кіргізу қайта қаралды.
Бұған отандық институционалдық қаржыландырушылардың негізгі категория-
сын, яғни ... ... да ... ... жасалды. Олар үшін
ипотекалық облигацияға зейнетақылық активтерді ... ...... ... 10% ... ... ... белгіленді.
Компания қаржыландырушылардың (инвесторлар) да, компания қызметінің
ерекшелігіне де ... ... ... ... ... ... бағытында
үздіксіз жұмыс істеді. Мысалы, соңғы шығарылған облигациялар қор нарығы
үшін ерекше тиімді болып ... ... ол ... ... ... ... жыл сайын өтеліп отыруы көзделген, бұл арқылы ... ... ... төмендейді.
Компания жүргізіп отырған осындай іс-шаралар Қазақстанда ... ... ... түрде іске қосуға мүмкіншілік берді. Бүгінгі
таңда компания-ның облигациялары отандық қор ... ең ... ... ... ... ал таратылған облигациялардың
жалпы көлемі 7,8 млрд. ... ... ... ... ... ... ... бойынша, ипотекалық
облигация нарығының дамуы келешекте де жалғаса береді. Компанияның ... ... ... айына 2 млрд. теңге деңгейіне тұрақтандыруға
мүмкіндігі туып отыр. ... ... ... ... да ақша ... болмақ.
Кесте 9.
«Альянс банк» АҚ банкісінің халыққа ипотекалық несие беруі кезең аяғына,
млн.теңге.
| | 2008ж.| 2009ж.| ... ... ... ... ... | 2624| 7632| 29509 ... валютада: | 1095| 1517| 6728 ... ... | 36| 39| 347 ... ... | 1059| 1478| 6381 ... валютасында: | 1530| 6114| 22782 ... ... | 121| 142| 91 ... мерзімді | | 5972| 22691 |
| |1409 | | ... ... «ҚР ... ... 2007-2010 жж. есебі» |
Осы жоғарыда берілген ... ... ... ... ... ... өсім мен ... берудің өсу қарқынына талдау жасайық. «Альянс
банк» АҚ 2009 ж. барлығы 2624 ... ... ... берген. Ал 2010
жылғы берілген мәліметтер бойынша 2009 жылмен салыстырғанда барлық берілген
несие ... 5008 ... ... 290,8% ... ... болады. Соның
ішінде, ұлттық валютада 2008 ж. ... 1095 ... ... берілген,
ал 1530 млн.теңге шетел валютасында берілген. 2009ж. ұлттық валютада
берілген ... ... 422 ... немесе 138,5%, ал шетел валютасында
берілген несие мөлшері 4584 млн.теңгеге немесе 399,6% артқан [4, 4б.]
Сонымен қатар, 2009 ... ... ... АҚ ... ... ... сомасын
2009 жылға берілген мәліметтермен салыстыра ... ... ... ... ... ... ... 29509 млн.теңге болды, яғни 1 ... ... беру ... 21877 ... ... 386,6% ... ... Жалпы
осы 2010 жылы берілген несиенің ішінде ұлттық валютада ... ... 5211 млн. ... ... 443,5% ... ал шетел валютасында 2008
жылмен салыстырғанда 2009 жылы 16668 млн.теңгеге немесе 372,6% ... ... 2009ж. ... ... АҚ ұлттық валютада берілетін қысқа
мерзімді несие сомасы 36 млн.теңгені құраған, ал 2009 ж. ... ... ... ... 3 ... немесе 108,3% артқан және де 2010
ж. банктің ұлттық валютада берілген қысқа мерзімді ... ... ... ... ... 308 ... ... 889,7% артқанын
көреміз.
Ұзақ мерзімді несиелер көлемі 2008ж. 1059 млн.теңгені құраған екен, ал
2009ж. өткен жылмен (2007ж) ... ұзақ ... ... ... ... ... 139,5% артқан. Ал 2010ж. 2009 жылға қарағанда ... ... 431,7% ... ... банк» АҚ банкінің шетел валютасында берілетін ұзақ және қысқа
мерзімді несиелердің өсім қарқынын (динамикасын) көрсетуге болады.
2008 жылы шетел ... ... 1530 ... ... ... оның ішінде қысқа мерзімді несие көлемі 121 млн.теңге, ал ұзақ
мерзімді берілген несие сомасы 1409 ... ... жылы ... ... ... 2008ж) салыстырғанда барлық шетел
валютасында берілген несие сомасы 4584 ... ... ... ал соның ішінде қысқа мерзімді несие сомасының динамикасы ... ... 117,3% ... және ұзақ ... несиелер көлемі 4563
млн.теңгеге немесе 423,8% өскен.
2010 жылғы мәліметтерді 2008 ... ... ... ... ... ... ... берілген несие сомасы 51 млн.теңгеге
немесе 64 %-ға кеміп, ал ұзақ мерзімді несиелердің берілу көлемі
16719 ... ... 379% ... ... ... ... банк» АҚ халыққа ипотекалық несие беруі, млн.теңге
6 сурет. «Альянс банк» АҚ халыққа ипотекалық несие ... ... ... ... сурет. «Альянс банк» АҚ халыққа қысқа және ұзақ мерзімді неие ... ... ... біз «ҚР статистика Агенттігінің 2008-2010
жж. есебі» мәліметтерін қолдану арқылы банктің несиелер беруінің жыл сайын
қанша пайызға ... ... ... ... ... 3 ... яғни бірінші диаграммада 2008-2010 жылдары ... ... ... ... ... ... БТА-ның халыққа
ипотекалық несиені ұлттық және шетел валютасында ... ... Ал ... (үшінші) диаграммада ұзақ және қысқа мерзімді
несиелерді беру көрсетілген. ... ... ... жасауға болады:
соңғы жылдары, яғни 2010 ... ... ... «БТА ... АҚ ... ... ... беруі көбінесе шетел валютасында беріледі екен,
және бұл ... ... ... ұзақ ... беріледі. Ал тағы бір айта
кететін жағдай: Қазақстан Ипотекалық Компаниясының бағдарламасы ... ... ... бірі – ... ... үй ... ... табылады.
Қазақстандағы банктер қызметінде көбірек тараған несие операцияларының
болашақты түрлерінің бірі ипотекалық несиелендіру. Бұл пәтер ... алу ... 30% ... бар, ал ... 70%-і ... ... үйін қою ... адамдар бойынша жүзеге асатын несиелендірудіқ бір түрі.
Ипотекалық несиелер кепілдікке жылжымайтын мүлік (үй, жер т.б.) ... ... ... мақсатта ұсынады:
- тұрғын үй, квартираларды сатып алу немесе құру;
- қаладан тыс үйлерді ... алу ... ... ... ... ... ... күрделі жөндеу жүргізу;
Несиені өтеу және беруге байланысты, банк сыйақы ставкаларының мөлшері
олардың ... ... ... ... ... өз ... және ... жауапкершіліктерді анықтайтын несиелік
келісімдердегі қарыз алушылар мен банк арасындағы ... ... ... ... ... ... қарыз алушының тұтыну
есебін алады. ... ... ... мен ... ... ... ... шешімдеріне сәйкес белгіленеді. Қарыздар (несиелер)
ликвидтік кепілдің қолда бары, тұрақты төлемдерді ... және ... ... ие, ... қабілеті бар қарыз алушыларға ұсынылады.
Қарыз алушыға берілген несиенің мөлшері банк бағасы ... ... ... 70% - тен аспау керек. Қазіргі кезде шағын және орта бизнес
республика ЖІӨ-ге 25% береді, және ... ... 5-6 ... бұл ... 60% ... ... апаруды болжап отыр. Бұл өсім ... ... ... ... ... ... ... ресми банк бойынша 2001 жылы
шағын кәсіпкерлік үшін несие көлемін 64,3% - ке 122 ... ... ... ... деңгейде өндірістік проекттер қаржылынатын болды.
Мемлекеттік өндірушілерге салықты азайтуға, жер учаскелерін алуда
процедура сұрақтарын көбейтуге, лицензиялау ... ... ... ... ... ... уәде берді.
Әрине, ақшаны инвистициялауда кәсіпкерлерге бағдарлану мүмкіндігін
беретін консалтингтік оперецияларды ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді ипотекалық несиелеу жүйесінің дамуына
ақшаны жұмылдыру және ... үй ... ... ... ... ... қаржы саласын кеңейту үшін жақсы алғы ... ... Осы ... ... және ... халық ипотекалық несие түрінде
ұсынылған қаражаттардың ... ... ... ... ... ... сатып
алу мүмкіндігіне ие болады.
Тұрғын үй құрылыстарының қаржыландыру механизмдерінің ... ... кең ... ... үй ... ... Қазақстан
Республикасының үкіметінің 2000 жылы 21 тамызынан бастап шығарған ... ... ... Республикасынын, ипотекалық несиелеу жүйесін
дамыту және тұрғын үй ... ұзақ ... ... концепциясын
мақұлданды.
Қазақстан Республикасының Ұлттык Банкі ... ... ... ... ... ... ұзақ ... несиенің егіншілік нарығы ... ... ... ... ... ... ... Қазақстандық ипотекалық компания
— Ұлттық Банк айналды.
Келесі көздерде ... ... ... және қазақстандық
банктердің есебінен басқа да акционерлерді жұмылдыру жоспарланады.
Компания ақша ... ұзақ ... ... ... және осы ... ... қайта қаржыландыру арқылы тұрғын
үй сатып алу үшін ... ... ... ... ... ... ... Компанияларды құру мақсатының бірі облигация ... ... және ... ... зейнетақы қорлары сияқты,
сондай институционалды қызығушылықтардың еркін ақшаларын шоғырландыру болып
табылады.
Осылай, ... ... ішкі ... механизмдерін қамтамасыз
етіледі, банк несиегерлерінің актив және ... ... ... ... ... ... ... басқа ипотекалық несие қамтамассыз
етілген, сенімді бағалы ... ... ... өз
активтерін салу мүмкіндігін беретін қаржы нарығының толықтырылған сегменті
енгізіледі.
Қазақстандық ипотекалық ... ... тағы бір ... ... несиелердің қызмет етуі және қарызга берудің
процедурасын ... Осы ... ... ... ... ... азайтуға және екіншілік нарықтағы ипотеканың айналым
процесстерін оңайлату болып табылады.
Ипотекалық нарықтық қатысушыларының өзара ... ... ... ... ...... ... алушыға тұрғын үй ... ... ... ... ... банк-несиегерінен ипотекалық несие бойынша талаптар құқығын
сатып алады және ... ... ... ... ... ... ... жібереді.
Институционал инвесторлар екіншілік нарықта ипотекалық ... ... ... және ... ... үй ... үшін ақша
түсімін қамтамасыз ету арқылы ипотекалық бағалы қағаздарды ... ... ... осылай қызықтырылған инвесторлар ақшасы қайтадан
ипотекалық тұрғын үй ... ... ... бағытталады.
Несиелеу түрлері толықтырылды, енді қалаушылар ипотекалық несиені
компания програмасы бойынша тек қана ... алу үшін ... ал ... үшін де ала ... ... ... программасы бойынша ... алу ... алу үшін сіз ... Ипотекалық Компанияға хабарласуыңыз
мүмкін және тұрақты табыс ... және ... ... ... ... ... алғашқы біліктіліктен өтуіңіз мүмкін. Дереу
несиені алу мүмкіндіктер, оның максималды сомасы мен ... ... ... ... беру ... жүзеге асыратын компанияның серіктестіктері
есептелетін банктердің немесе банктік емес ұйымдардың біріндегі ... ... ... ... Банкке арыз беру үшін көрсетілген
тізімге сай құжаттарды ұсыну талап етіледі.
Тұрғын үй сатып алуға несиелер тұрғын үй құнынан 70 ... ... ... ал ... 30 ... қарыз алушы өзі төлейді.
Компания сақтандыру компаниясындағы қалған 15 ... ... ... ... үй ... 15 ... төлеу арқылы несие алу мүмкіндігін береді.
Тұрғын үйді жөндеу үшін несиелер жөнделген тұрғын үй құнынан ... ... ... ұсынылады.
Сатып алуға және түрғын үйді жөндеу үшін несиелер 3 ... 10 ... ... ... ұзақ ... ... өтеуді бірқалыпты қайта
бөлуге мүмкіндік береді. Несиені өтеу әдісі ... ... әр ... ... ... ... ұзақ ... алынса соншалықты аз
болады. Бұл құн бойынша түрғын үйге қол жететіндей қылады және ... ... алу ... ... сыйақы ставкасы (процентік ставка) құбылмалы болып табылады
және жылдық көрсеткіштегі инфляция индексінің өзгеруіне тәуелді әр 6 ... ... ... ... ... ... ... ставкасының жоғарғы
шегін пайдаланумен, сыйақы ... ... ... ... ... Сыйақы ставкасының жоғарғы шегі жағы ... ... ... ... ... ... ставкалардың максималды
мәні.
Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен белгіленген методикаға
сәйкес, календарлық жыл арасында сыйақы ставкасы 4,5%-ға өсуі ... ... ... программасы шегінде берілетін
несиелердің приципиалды ерекшелігі, ал шетел валютасына байланыссыз ... ... ... ... ... халықтың аз ғана бөлігі шетел валютасы
курсымен индекстелетін табысқа ие, олай болса халықтың көпшілігі ... ... ... Осы ... компания жобасындағы барлық несиелер
теңге ... ... ... ... ... ... үйі ... толық қамтамассыз
ету сапасында ұсыну мүмкіндігі бар. Бұл жағдайда несие соммасы ... ... ... үй ... 10 ... құрайды. Осыған байланысты тұрғын үйі
барлардың құны осы құнның және қайта сатып алынған тұрғын үйдің 30 ... ... ... ... несие мерзімі уақытында оны қайта құрастыру
мүмкіндігін білдіреді. Қайта қараудың барлық шарттары мен ... ... ... ... ... ... ... ставка индекстің өсуінен немесе түсуіне
байланысты. Негізгісі, мынаны ескеру ... АҚШ ... ... ... ... және ... ... — бір және тек сол ... ... АКШ ... мен ... ... ... курстың түсу
процессі тұрақты сипатты көрсетеді. Сонда да ... ... ... ... ... банкке курс өзгеруінен келіп шыққан айырымды төлейді.
Несие алу ... бірі ... ... не зиян келген қауіптен
кейінгі ремонтталынған ... үйді ... ... ... ... мен өнімін сақтандыру. Бұл әлемдік қаржы кризисінен
өзін ақтайтын, жалпы ... ... ... ... ... ... ... ұйымдары
ұсынады, несие саласын өтеу үшін қажетті банкке және банктік емес ... Сіз ... ... 30 ... дейін, жылына екі ... ... ... Егер бұл ... ... ... ... 90 күн ішінде
мерзімінен бұрынғы берешекті өтеу мүмкіндігі ... ... ... бірі ... ... алу мен бір
уақытта сатып алынған үйді жекеменшікке алу құқығын сатып алу табысы сатып
алынған үйді, несие сомасын ... ... ... келісім шарттарды
қорытасыз:
- барлық алу несие және несие өтеу ... ... ... ... ... емес ұйым ... ... келісім- шарт;
- сіз бен сатушы арасындағы тұрғын үйді сату-сатып алу ... ... ... ... үйдің кепілдік келісім шарты (ипотекалық келісім-
шарты);
- тұрғын үйді ... ... ... ... өмірі мен еңбек қабілетін жоғалтуды сақтандыру келісім-
шарты. Несиені рәсімдеу процесінде несие ұсынатын ... ... ... ... ... ... ... жарна енгізілді. Несиені ұсынғаннан
кейін тұрғын үйдің толық құны ... ... ... ... ... ... үйді және оны банкке ... беру ... ... ... ... алу келісім-шарты рәсімделген мезеттен бастап,
тұрғын үйдің меншік иесі бола алады.
Қорытынды
Қазіргі ... ... ... ... ретінде ақша капиталын
салааралық және аймакаралық кайта бөлуді қамтамасыз етіп, ... ... ... ... ... салалар мен жүйелерге бөлу және қайта
бөлудің банктік механизмі ... ... ... ... ... және ... құрылымын өзгертуге мүмкіндік
туғызады.
Несиелендіру - нарықтық экономикадағы банк ... ... және ... ... бірі болып табылады.
Жалпы несие жүйесінде несие саясатының рөлі өте зор, яғни ... жеке ... ... ... ... ... арқылы жүзеге
асады.
Несиелік саясат, банк қызметкерлерінің бүгінгі таңда несиелеуге
болатын ... ... ... тандай білуіне, сондай-ақ, несие беру
мүмкіндігі ... ... ... банк үшін ... реттік маңызы бар басқа
факторлар мен қарыз алушының несиелік қабілетін қарап «өз ... ... ... Сондай-ақ несиелік саясат банктің
бүгінгі иелігіндегі немесе ертең ... ... ... ... анықталады. Мысалы, кәсіпорындарға қысқа мерзімді ... ... ... және ұзақ ... инвестициялық
несиелер (өндірісті кеңейтуге, ... ... ... ... ... жаңалықтарды енгізуге) берген қолайлы.
Банк жүйесі еліміздің экономикалық-əлеуметтік дамуының белсенді
тұтқасына айналып ... ... ... да өмір-тұрмысына батыл енді. Сан
түрлі банктер адамдардың қаржы жəне тұрмыс мəселесі жөніндегі кез-келген
мұқтажын толығымен ... ... ... ... ... болсақ, оның да қайшы
жақтарын көруге ... ... ... ... бір ... тұрғын үй
құрылысына жұмсалса, екіншісі - жылжымайтын мүлік сатып алуға кетеді. Бұл
бағытты ... ... ... - ... ... ... басқа елдерден əкелінетін құрылыс тауарларының көлемінің
өсуіне əкеледі. Сонымен ... ... үшін де ... ... ... болатындығын айта кеткен жөн. ... ... ... болып, əдетте, сатып алынатын ... ... Осы ... ... ... ... кету ... кепілдің құнының
қарызды қайтаруға жеткіліксіз ... ... ... ... ... жаңа
салынып жатырған кепілдіктегі үйдің құрылысының аяқталмау ... ... ... өзі банк ... ... ... деңгейінің өсуіне
əкеліп соғады. Ипотекалық несиелердің қолма-қол ақшамен, ... ... ... ... құжаттарсыз берілуі де орын алады. Əрине,
экономиканың озық дамуы несиелеу процесінің ... ... ... ... экономиканың нақты секторына ... ...... ... бірі болып саналады. Экономиканы несиелеудің өсу
болашағына келер болсақ, онда оның ... ... ... айту
керек. Дегенмен, қаржылық делдалдық деңгейінің өсу ... ... ... ... ... ... баяулауы –
инфляциялық процестерді тежеуші факторлардың бірі болып есептеледі, сол
себепті ... алу ... ...... деген сұранымның төмендеуіне
əсер етеді.
Зерттеу жүргізіліп отырған ғылыми ... ... үш ... ... ... ... бөлімінде банктік несиенің теориялық
аспектілері, оның ішінде ... ... ... ... және ... ... ... несие жүйесінің даму ... ... ... ... ... ... аясында дамуы
жөніндегі мәселелер қарастырылды. Себебі қазіргі әлемде орын алып ... ... ... үрдістері Қазақстанның әлемдік экономикаға
интеграциялануы кезінде мемлекетті сырт айналып өтуі мүмкін емес, яғни ... ... ... оның ... ... ... ... кері әсері басым
болып отыр.
Екінші бөлімде Қазақстанда жеке ... ... ... ... оның ... ... ... екінші деңгейлі
банктерімен жеке тұлғаларды ипотекалық банктік несиелеу, жеке тұлғаларды
банктік несиемен ... ету, ... ... ... жеке
тұлғаларды банктік несиелеудің жағдайы әлемдік дағдарыс салдарынан өзгеруі
туралы сараптамалар, ҚР қаржы нарығын және ... ... ... ... ... ... ҚР ... банкінің қорытынды мәліметтерін
пайдалана отырып, осы ... ... ... ... диаграммалар
түрінде талдау жұмыстары жүргізілді.
Қазіргі қазақстандық банктік секторда соңғы жылдарда ... ... банк ... ... түрлерін жүзеге асыратын
ұйымдарға, əсіресе жеке тұлғаларға берілетін ипотекалық ... ... ... ... ... О.И. ... дело. М.: Финансы и статистика, 2007.
2. Деньги, ... ... / Под ред. ... О.И. / ... ... и
статистика, 2007.
3. Банки и кредиты развивающихся стран: Учебник / под ред. Ю. М. ... 2004.- 224 ... ... С.Б. Банк ісі: ... ... Жеті ... ... Сейтқасымов Ғ.С. Ақша ... ... ...... ... Қазақстан Республикасының «Банктер және банк қызметтері туралы» заңы.
31 тамыз 1995
7. Банковское дело.Стратегическое ... Под ред. ... ... М.: ... Банк ісі. ... Н.Н.: ... курсы. –Алматы: Экономика 2005.-216 б
9. Калиева Г.Т. Кредитная деятельность ... в ... ... . ... ... ... М.Н. ... өтпелі кезеңіндегі ипотекалық несие
операциялары. Қазақстан Қаржылары.2000, №3
11. Тоқсанова А.Н. ... ... ... ... ... жаршысы,
эконом.сер., 2002. №2
12. Копейкин А., Стебанов Л., Скоробогатько Б., Ненкина И. ... ... // ... ... ... - 1999, №8
13. Қазақстан Республикасының Ұлттық банкінің статистикалық бюллетені,
№01(158)/қаңтар/2009.
14. ҰБ статистикалық бюллетені N1 (194) ... ... ... ... ... Сейткасимова Г.С. — Алматы: Қаржы-қаражат,
1998. /сс.281,284,291,296/
16. ... ... ... ... ... № 1 о состоянии финансового рынка и финансовых
организаций// Национальный Банк ... — 2011. — 1 ... ... ... ... ... www.afn.kz
19. «БТА банк» АҚ жылдық 2007-2010 ж.ж. ... ... БТА ... АҚШ ... қайта құрылымдау қорытындысын заңды түрде
ұдайы ... ие ... ... С. ... ... ... — крупнейший
институциональный инвестор национального фондового ... ... — 2003. № ... ... Р.Р. «Деятельность коммерческих банков на фондовом рынке»//
Деньги. Кредит. Банки. — 2005. №12 - 9 бет
23. Сжатая ... ... ... ... за шесть
месяцев закончившихся 30 июня 2009 года. — Алматы, 2010. – 80 ... ... ... ... in the United States/ А. М. ... Г. Пассейк, К. Х. Эллис, Ж. П. Дейли; Общ. ред. и послесл. Я. ... Пер. с ... Г. А. ... М.: ... 1992.- ... ... Е.Б. ... коммерческих банков и зарубежный опыт. М.:
Банки и биржы, 2001 г.
26. Казимагомедов А.А. ... ... ... ... - М.: Финансы и статистика, 2001 - 256 с.
27. Банковское ... ... и ... ... Учебник / Под
ред. Анатолий Иванович Ольшаный; Моск. ин-т междунар. бизнеса при
Всерос. ... ... ... МВЭС РФ.- М.: Рус. ... Лит., ... с.
28. Банки обслуживают на «хорошо»// Капитал.kz (Алматы), № 4 ... Дина ... ... Банк РК.12 ... 2009 ... О ... ... кредитного рынка. // Банки Казахстана. 2010№ 11 – С.5
30. Колесникова В.И., ... Л.П. ... ... М.: Финансы и
статистика, 2005г.
31. Банковское дело: Учебное пособие / Под ред. Макыш С.Б., Ильясов ... ... : ... ... 2006- 190с.
32. Банковское дело: Учебник./ Под ред.заслуженного ... ... ... экономических наук, профессора О.И.Лаврушина.- Москва, 2007
33. Банковские риски: Учебное пособие / Под ред. д-ра ... наук ... ... Н.И. – М.: ... 2007 – 232 с.
34. Кабилтаева А.Б. Проблемы кредитования реального ... ... ... // ... ... 2008 №7 – С.27
35. Ибраева А. Об обследовании развития кредитного рынка. // ... ... 9 – ... ... Банк РК 10 марта 2009года. О ситуации на финансовом рынке
// Банки Казахстана. – 2009г. №3. – ... ... по ... ... действий по стабилизации экономики и
финансовом системы на 2009 – 2010 ... // ... ... - 15
января 2009г. - С.6
38. Смолянинова В.С. Построение системы риск-менеджмента в ... ... ... 2007, №1.- ... Исин Ж.М. Банковские продукты: на границе маркетинга и технологий. ... ... – 2008 №10 - ... ... сыйақы мөлшерлемесі, ҚР Ұлттық Банкінің қайта қаржыландыру
ресми мөлшерлемесі өлшеміне байланысты өзгереді
(( Бюджеттік ұйымдар – ... ... ... ... ... ұйымдар, соның ішінде шаруашылық және
оперативті басқару құқығында негізделген, (ММ, КМҚК, РМҚК, ... ... ... ... ... тәуелді және
еншілес компаниялар
( Жылдық тиімді мөлшерлемесі - ... ... ... ... ... ... ... Банк талабы бойынша кредитті беру үшін басқа да құжаттар сұратылуы
мүмкін.
[1] «Ипотекалық несиелерді кепілдеудің ... ... ... ... ... ... ... Г.С. — Алматы: Қаржы-қаражат,
1998 - 98 бет
-----------------------
андеррайтинг
Жылжымайтын мүлікті бағалау
Клиент өтініші
Нарықта кепілхатты ұсыну
Клиент
(несие алушы)
кепілхат
Ипотекалық банк
Жылжымайтын ... ... ... ... ... ... тіркеу
Ипотекалық банкпен кепілхат бойынша қызмет көрсету
Ипотекалық банктерден кепілхаттарды сатып алу
Бағалы қағаздарға қызмет көрсету мен жасау
Кепілхаттарға қызмет көрсету туралы ... ... ... ... ... ... бағалау мен сұрыптау
Кепілхаттар мен қамтамасыз етілген ҚЭК – ның бағалы қағаздар эмиссиясы

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 71 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Қазақстан Республикасында ипотекалық несиелеуді дамытудың негізгі бағыттары»32 бет
Ипотекалық несиелеу20 бет
Ипотекалық несиелеу жүйесі31 бет
Ипотекалық несиелеу жүйесі туралы77 бет
Ипотекалық несиелеу және оны ұйымдастыру-құқықтық негіздері62 бет
Ипотекалық несиелеу нарығы7 бет
Ипотекалық несиелеу – Қазақстан нарығындағы ұзақ мерзімді несие28 бет
Ипотекалық несиелеудIң теориялық негIздерI105 бет
Ипотекалық несиелеуді ұйымдастыру30 бет
Ипотекалық несиелеудің теориялық негізі40 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь