Ақтөбе – Астрахан күмбезі

КІРІСПЕ
1. Геологиялық бөлім.
1.1. Алаңның физикалық, географиялық, экономикалық жағдайла.ры
1.2. Алаңның геологиялық, геофизикалық зерттелу тарихы
1.3. Литологиялық, стратиграфиялық қимасы
1.4. Тектоника
1.5. Мұнайгаздылық
1.5.1. Тұзүсті кешенінде мұнай мен газ шоғырларының қалып.тасу жағдайлары
1.6. Жер асты суларының сипаттамасы
1.7. Мұнай және газ қорларын есептеу
1.8. Жобалау, іздестіру жұмыстарының әдістері мен көлемі
1.8.1. Іздестіру жұмыстарының мақсаттары мен геологиялық міндеттерді шешу , іздеу ұңғымаларын орналастыру
2. Техникалық бөлім
2.1. Ұңғыма бұрғылаудың геологиялық жағдайлары
2.1.1. Бұрғылау кезінде ұшырайтын шиеленістер
2.1.2. Керн және шлам алынатын аралықтар
2.2. Бұрғылау сұйығының түрі мен параметрлерін таңдау
2 .3. Ұңғы құрылмасын жобалау
2.3.1. Шегендеу тізбегінің диаметрлерін тексеру
2.3.2. Пайдалану тізбегін беріктікке есептеу
Қорытынды
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Қазақстан мұнай мен газдың қоры бойынша бай мемлекеттердің қата- рына жатады. Өлкеміздің басқа мұнайлы – газды алаптарымен қатар, Кас- пий маңы ойпатының территориясындағы мұнай мен табиғи газдың геоло- гиялық барлау жұмыстарын жеделдету мақсаты алға қойылған. Оның не- гізгі перспективасы тұзүсті палеозой және мезозой кешендерімен байла- нысты және бұл кешенге мұнай қорының айтарлықтай үлесі тиеді. Үшбұ- лақ құрылымы осы тұзүсті кешенінде орналасқан.
Тұрлан геофизикалық экспедициясы Каспий маңы ойпатының шы- ғыс ернеумаңы бөлігі, әсіресе Ақтөбе – Астрахан күмбезінің іргетасында 1987 ж бастап сейсмобарлау жұмыстарын МОГТ жүргізген. Алдымен сейс- микалық зерттеулер тербелісті жарылыс көзін пайдалану арқылы тудыр- ған, кейін сонымен қатар жармайтын құрылғы СВ-5150-ді пайдаланған. Диплом жобасы сейсмикалық материалдардың көмегімен құралған. Онда сейсмикалық толқындарды жаратын және жармайтын әдістермен тудыр- ған.
Әкімшілік тұрғыда жобаланып отырған алаң Темір ауданы, Ақтөбе облысында орналасқан. Бұл диплом жобасын құрастыруға ертеректе жүргі- зілген іздеу жұмыстары негіз болды. Осы процесте тұзастындағы Жақсы- май, Шелекті және тұзүстіндегі Кенжалы, Үшбұлақ, Жаманағаш локальді антиклинді кұрылымдары мұнай мен газ шоғырларын іздеуде тәжірибелік қызығушылық тудырды.
Шелекті с/п 7/91-92 жобасы бойынша МОГТ сейсмобарлау жұмыста- ры вибросейсмикалық әдіс негізінде жүрген.Осы жұмыстардың негізгі мақсаты локальді Шелекті мен Жақсымай тұзасты құрылымдарының ша-ғылу горизонттарын анықтау және терең мұнайгазды іздеу, бұрғылау жұ- мыстарына беру. Шұбарқұдық с/п 7/90-92 жобасы бойынша сейсмикалық МОГТ жұмыстар 25 қадаммен шпурлы зарядтарды қолданумен жүргізді. Тұзүсті түзілімдерінің құрылысын анықтауға бақылаудың осындай әдісі осы ауданда ТГФЭ бірінші рет қолданған.
1. Бочкарева В.А., Сыдыков Ж.С., Джангирьянц «Подземные воды Прикаспийской впадины и ее восточных обрамлений». Наука, Алма-Ата 1973 г
2. Васильев Ю.М., « Геологическое строение Прикаспийской впади- ны и закономерности распространения нефти и газа в ее недрах». М:«Недра» , 1968 г
3. Волож Ю.А, Воцалевский Э.С.и др.«Проблемы нефтегазоноснос-ти подсолевых отложений Прикаспийской впадины», Изд.АН КазССР, 1989 г
4. Гришин Ф. А , Гординский Е. В «Нефтегазопромысловая геоло-гия и подсчет запасов нефти и газа» ,часть ІІІ Подсчет запасов нефти и га-за. М. 1971 г.
5. Дальян И.Б., Посадская А.П., «Геология и нефтегазоносность вос-точной окраины Прикаспийской впадины». Алма – Ата: Наука, 1972 г
6. Ескалиев У.Е., Балжанов К.К., «Разработка нефтяных месторож-дении надсолевых отложении Прикаспия», Москва : Недра, 1992 г
7. Жданов М. А,« Нефтегазопромысловая геология и подсчет запа-сов нефти и газа» . М. Недра 1981 г.
8. Жолтаев Г. Ж., Методическая руководства и задания к курсово-му проекту по курсу « Методы подсчета запасов нефти и газа», Алматы: КазПТИ, 1980 г.
9. Жолтаев Г. Ж., « Подсчет запасов нефти обьемным методом » Алма – Ата КазПТИ, 1990 г.
10. Жолтаев Г.Ж., Бөлекбаев З.Е, « Тектоника и нефтегазоносность бортовых зон Прикаспийской синеклизы ». Казахстан, Алма-Ата: 1975 г. 11. Жолтаев Г. Ж.., Халелов А.К., «Диплом жобасын құрастыру », Алматы: КазҰТУ, 2002 ж
12. Исраилов К.С., «Ұңғы конструкциясын жобалау және оны саға-сына орналастыратын жабдықтарды таңдау», Алматы: ҚазҰТУ, 2000 ж
13. Ламбер Г.И., Слепакова Г.И., « К обоснованию выбора площадей для постановки сейсморазведочных работ в наиболее перспективных зонах по надсолевому комплексу». ВНИГРИ, 1989г
14. Маташев М.М., « Геологические основы оптимального использо-вание надсолевой нефти Прикаспийской впадины». Алматы: Наука, 1978г.
15. Материалы международной научно – практической конферен-ции «Проблемы и перспективы развития нефтяной промышленности Ка-захстана», Алматы: Эверо, 2005 г
16. Неволин Н.В.,«Тектоническая природа и нефтегазоносность При-каспийской впадины». Советская геология, 1985 г
17. Сейсморазведка . «Справочник геофизика». Под редакцией И.И.Гурвича, Москва.: Недра,1986 г
18. Кунин Н.Я, Кучерук Е.В., «Сейсмостратиграфия в решение проб-лем поиска и развязки месторождений нефти и газа». Месторождения го-рючих полезных ископаемых. 1984 г
        
        КІРІСПЕ
Қазақстан мұнай мен газдың қоры бойынша бай мемлекеттердің ... ... ... ... ...... ... қатар, Кас- пий
маңы ойпатының территориясындағы мұнай мен табиғи газдың геоло- ... ... ... ... алға ... Оның не- гізгі
перспективасы тұзүсті палеозой және мезозой кешендерімен байла- нысты ... ... ... ... ... ... тиеді. Үшбұ- лақ құрылымы ... ... ... ... ... ... маңы ойпатының шы- ғыс
ернеумаңы бөлігі, әсіресе Ақтөбе – Астрахан күмбезінің іргетасында 1987 ... ... ... МОГТ ... ... сейс- микалық
зерттеулер тербелісті жарылыс көзін ... ... ... ған, ... қатар жармайтын құрылғы ... ... ... ... ... көмегімен құралған. Онда сейсмикалық толқындарды
жаратын және жармайтын әдістермен тудыр- ған.
Әкімшілік тұрғыда жобаланып отырған алаң ... ... ... ... Бұл ... жобасын құрастыруға ертеректе жүргі-
зілген іздеу жұмыстары негіз болды. Осы процесте ... ... ... және тұзүстіндегі Кенжалы, Үшбұлақ, Жаманағаш локальді антиклинді
кұрылымдары мұнай мен газ ... ... ... ... с/п 7/91-92 жобасы бойынша МОГТ сейсмобарлау жұмыста- ры
вибросейсмикалық әдіс негізінде жүрген.Осы ... ... ... ... мен ... ... ... ша-ғылу горизонттарын
анықтау және терең мұнайгазды іздеу, бұрғылау жұ- ... ... с/п 7/90-92 ... бойынша сейсмикалық МОГТ жұмыстар 25 қадаммен
шпурлы ... ... ... ... түзілімдерінің құрылысын
анықтауға бақылаудың осындай әдісі осы ауданда ТГФЭ бірінші рет қолданған.
Осы жоба ... ... бай- ... ... есеп ... ... жоба тапсырмаларына тура сәйкес келеді.
Шұбарқұдық с/п 7/90-92 жобасы кешеннің геологиялық ... ... ... бар ... ... детализациясы- мен терең
мұнайгаз іздеу бұрғылау жұмыстарын анықтауға бағытталған.
Сонымен бірге қосымша пермь – ... ... ... ... ... құрылымдық картасы, VI – тұздың таралу картасы
тұрғызылған. Алаңның перспективтілігі ... ... ... юра
түзілімдерімен байланысты.
Бұл дипломдық жобада 1200 м-ден 1700 м-ге дейінгі 4 ... ... ... мақсаты – юра шөгінділеріндегі мұнай мен газ шоғыр-ларын
анықтау, осы ... ... ... мен ... перспективасын айқындау,
литологиялық – стратиграфиялық қима және жыныстардың жи-науыш ... ... ... ... мен газ ... ашу ... жұмыстарының көлемін ұлғайтуға көмектеседі және бұл аймақ бойынша
жоспарланған мұнай мен газ ... ... жол ... ... ... диплом алдындағы өндірістік практи-када
және геологиялық фондыдан жиналған ... ... ... Геологиялық бөлім.
1.1. Алаңның физикалық, географиялық, экономикалық жағдайла-ры
Үшбұлақ кұрылымы Каспий маңы ойпатының шығыс ернеумаңында орналасқан.
Жоғарыда ... ... ... ... ... Ақтөбе
облысы, Темір ауданында орналасқан ( 1-сурет).
Құрылым әсіресе, өзендер мен сайлы жерлер кеңінен шөпті өсімдік- ... ... ... ... ... көп ... салаланған Ойыл өзенімен
сипатталады. Ойыл өзенінің салалары болып ... ... ... ... ағындары және сайлы жерлердің көп болуы сейсмикалық профильдер
түсіру жұмыстарына айтарлықтай күрделі кедергі етеді.
Ауданның абсолютті белгілері + 170 м-ден + 270 м-ге ... ... ... ... өте ... жазы ... және қысы суық бо- лып ... жазда + 40°С, қыста – 38°С. ... ... ... бірі – солтүстік шығысқа бағытталған катты желдер. Жылдық
орташа жауын – ... ... 120-200 ... ... Жа- уын – шашын
негізінен күзгі және ... ... ... Жергілікті тұрғындардың
негізгі кәсібі егіншілік пен мал шаруашылығы. Жерлердің басым көпшілігі
ауыл ... ... ... отырған учаскенің территориясында орналаскан ірі ...... ... ... ... ... кенттері. Олар бір – бірімен асфальтты тас жолдар мен және грунтты
жолдармен байланысып жатыр. Зерттелу ... ......... темір жолдары кесіп өтеді. Бұл екі темір- жол
бағыттары Қандыағаш станциясында қилысады. Шұбарқұдық ... жол ... км ... ... ШОЛУ ... ... геологиялық, геофизикалық зерттелу тарихы
Каспий маңы ойпатының шығыс бөлігі аймақтың геолого – геофизи- калық
зерттеулердің әртүрлі сатысы ... ... ... ... ... тереңдік, құрылымдық іздеу, бұрғылау ... мен ... ... ... 1: 500000, 1: 200000, 1: 100000 және 1:50000 ... ... ... МОВ, ... МРНП, Г03 және МОГТ, соңғы
кезде ғарыштық түсірулер де жүргізілген.
Геологиялық түсірулер, ... ... маңы ... ... ... ... яғни ... об-лысында
мұнай мен газға геологиялық іздеу, барлау жұмыстары 1930 ж ... 1947 ж ... бұл ... негізінен тұз күмбездеріне жүр-
гізілген, ал 1947 ж бастап жұмыс ... ... Арал ... ... ... екі ... кенорындары ашылған: Шұбарқұдық және
Жақсымай. 1959 ж Батыс Мұғалжар маңы және ... – Ембі ... ... ... ... ... келесі мұнай кенорындары
ашылды: Кенқияқ тұзүсті және Боранкөл, ал 1960 ж ... ... ... ... – Ембі ... ... бөлігінде ор-наласқан Жаңасу
алаңындағы бір ... ... маңы ... жоғарғы девон жасты
алғашқы екі ауыр мұнай горизонттары ашылды.
1961 – 1965 жж аралығындағы кезеңде параметрлік ... ... ... жүргізілді.Алғашқы ұңғымалар XXI аймақтық сейсмопрофильге
қойылды:П-12, Г-88, П-89 ... П-17 ... П-11 ... ... П-14 ... Кендісай және басқалар. Параметрлік бұрғылау
жұмыстары ауданның ... ... ... ... ... ... ... бойынша кун- гурге дейінгі ... ... ... және ... ... ... ... П-13 Әлібекмола ұңғымасы- ның ашқан ең көне жыныстары ... ...... натты түзілімдері болып табылыды, ал П-89
үңғымасында төменгі таскө- ... ... ... ... – 1980 жж "Ақтөбенефтегазгеология" 27 алаң бойынша ... ... ... Олар: Кенқияқ, Қаратөбе, Қожа-сай, Самбай,
Жаңажол, Төрткөл, Шұбарқұдық және ... ... ... ... м. ... ... ... алғашқы тұзасты кешенінің мұнай
кенорындары ашылды: Кенқияқ П-88, ... П-25. ... ... ... ... ... – барлау жұмыстары-ның нәтижесінде ірі мұнайгаз –
конденсатты Жаңажол кенорнының ... әкеп ... ... ... ... ... Қа-зіргі таңда іздеу – бұрғылау жұмыстары
негізінен таскөмір жасты ұсақ су- лы ... ... ... ...... Ақ- құм – ... ... – Тамды,
Кенқияқ – Бозаба белдемдерінде ұң- ғымалардың жобалық тереңдігі 4500-5500 ... ... ... лімдерінен өтуге негізделген. Ал 7000 м
Қожасай ... ... ... ... өтуге жобаланған. Жүргізілген
бұрғылау жұмыстарының нә- тижесінде Каспий маңы ... ... ... ... сы ... мәліметтер алынды. Таскөмір түзілімдерінде
екі карбонатты ке- шен ... КТ-І ... ... және КТ-ІІ (
жоғарғы визе- башкир – төменгі москва). КТ-I ең ... ... ... ор- наласқан. Ол солтүстігінде Жаңажолдан оңтүстігінде Шығыс
Төрткөлге дейін созылған. Бұл КТ-І кешені Аққұдық, Аққұм, Арансай, Кенқияқ,
Боза- ба, ... ... ... ... ... ... Бұл кешен-
нің түзілімдерінде барлық дерлік алаңдарда мұнай белгілері табылды. ... ... ... ... ұсақ кұрылымдық ұңғымаларда юра, бор
триас түзілімдері табылған.
Геофизикалық зерттеулер ... маңы ... ... ... ... газ кенорындарын іздеу мақсатындағы геофизикалық іздеу, ... 1930 ж ... ... ... ... ... ... магнитобарлау, сейсмобарлау және электробарлау ... ... ... өндірістерінің қасында шектеулі аймақтарда ғана жүргі- зіліп
келді. Жоспарлық геофизикалық зерттеулер 1960 ж бастау алды. Бұл ... ... және ... ... ... жүзеге асырылды.
Магнитобарлау мен аэромагнитті түсірулер.
Жұмыс жүрген алаңның аумағында ... және ... ... ... ... ... жердегі түсірулер мен аэромагнитті ... ... ... ... ... ... яғни маг- ... әсер ететін іргетастың кристалды жыныстары ғана анықталған. Осыған
байланысты бұл материалдар аумақты ... ... ... ... ... айқындалуына, ірі тектоникалық элемент- ... ... ... ... ... Каспий маңы ойпаты іргетасының
жасын, оның заттық құрамын анықтауға ... ... ... өрісі
бойынша іргетастың көтерілімі оң мәндегі ... ... ал ... мәнді көрсеткен. Сонымен қатар, аномалия негізді құ- рамды интрузивті
жаралымдарға сәйкес келеді. Ал метаморфты жаралым- дар ... ... ... ... мәнінің төмендеуімен сипат- талады.
Электробарлау.
Электробарлау жұмыстары Каспий маңы ойпатында бірінші рет 1929 -1984
жж тұз ... ... ... ... ... ... үшін ВЭЗ ... қолдану арқылы жүрді.
50-ші жылдар соңында теллур тоғы (ТТ) және ... ... ... ... ТТ ... ... 1,5-2,0 км ... кун-
гурдың галогенді шөгінділерінің жату бедерін сапалы түрде анықтауда ма-
ңызы зор болды.
Сейсмобарлау.
Каспий маңы ойпатының шығыс ернеумаңында жүргізіліп келген бар
сейсмобарлау жұмыстарын 3 ... ... ... Бірінші кезеңде, яғни
(1931-1969 жж) тек түз күмбездері құрылымдарының дөңбеккүмбездерінің
маңында ғана жүргізіліп отырды. Ол кезде тұзүсті кешенінің төменгі бөлігі
мен тұз-асты түзілімдер ... ... ... сейсмобарлау жұмыстарының геологиялық эффективтілігін тө-
мендететін нәрселер - ол терең, әрі күрделі геологиялық құрылысы ... ... ... тік ... болуы, тұз күмбездерінің күр-
делілігі, күмбездердің дөңбеккүмбездерінде көптеген жарылымдардың бо-луы.
Осының бәрі күрделі интерференциялық сейсмикалық жазбалардың болуына себеп
болды. Нәтижесінде ауданның ... ... ... ... – 1969 жж МОВ – МРНП ... сейсмобарлаудың эффек- тивтілігі
жоғарлай түсті. Сейсмобарлаудың бұл түрлерін ... ... ... ... тектоникалық құрылысын, оның терең геологиялық қимасын
қолданылған 1964 ж МОВ, КМПВ, XXII ... ... ... ... ... ... да МНРП жә-не МОВ ... ... ... объектісі болып күмбездердің оңтүстік –шығыс
бөлігі ұсынылды. 1966 ж күмбездің ...... ... қосымша МРНП
жұмыстары жүргізіліп, ол ... ... ... ... мүмкіндік
берді және ол терең бұрғылау жұмыстарына ұсыныл-ды.
МОВ – МРНП ... ... ... 1957 ж ... МОВ, МРНП ... жүргізілді. Жұмыс нәтижесінде тұзасты түзі-лімдері және кристалды
іргетастың жоғарғы бөлігінің ... ... ... ... ... Мироненко В.Ф., Огай Б.А., Жалы-бин Б.А., т.б.). КМПВ ... ... ... ... ... ... трестімен, ВНИИ
геофизика мекемелері жүргізді. КМПВ толқындық өрістерінің күрделілігі
әртүрлі мекемелерде жүргізілген мәліметтерді ... ... ... әкеп соқ- ты. ... бойынша горизонттардың әртүрлі
болуы іргетастың жоғар- ғы бөлігінің әртүрлі болуы, т.б. ... ... ... ... ... ... КМПВ ... екі
сейсмостанцияларда жасалатын. Сейсмоқабылдағыштардың ұзындығы 12 км және 9
км. ... ... ... 100 м, ... ... 6-12 км және 9-18
км болды. Кейбір бөлек профильдерде ... ... 144 ... ... ... МОВ, МОП ... нәтижелерінің әртүрлі жылдары жасал- ған
мәліметтерінің жиналуы оларды ... бір ... ... ... (Жалыбин Ф.Н.1969 ж, Комаров В.П., Чистяков В.Т. және т.б.
1976 ж, Юров Ю.Г., Деменьтев Н.Г. және т.б. 1976 ж, 1978 ж, 1980 ... Р.Б., ... Б.А.). Осы ... нәтижесінде іргетас
бедерінің схемалары, оның құрылысы ... ... ... шағылу нұс-
қалары тұрғызылды. Осы мәліметтер бойынша іргетас дифференцияланған бедері
мен тектоникалық бұзылыстардың кеңінен таралуымен ... ... ... 7-25 км ... өзгеріп отыра-ды.
Екінші кезең (1970 – 1980 жж) сейсмобарлау жұмыстарының ... ... ... ... «Поиск» деп аталатын магнит жазуы бар ... ... ... ... ... жөндейтін ма-шиналық
әдістері қолданды (ПСЗ-2, ПСЗ-4). 1973 – 1974 ж ... ... ... ... ВСП) ... ... Бұл әдістер- жарылмайтын
қоздырғыш көздері. Дала ... ... ... ... талдау
жасады. Күрделі зерттеулердің нәтижесінде – қайта профильдер түсіру,
қоздырғыш ... ... т.б. ... ... ... толық
зерттеуге мүмкіндік берді. Көптеген тұзасты кешенінің локальды ... ... 1980 ж. ... сейсмобарлау жұмыстарына жаңа
әдістемелік және аппаратты ... ... ... ... ... «Прогресс» пен «ССЦ-3» сейсмостанцияларының қолданылуы МОГТ
мәліметтерін ЭВМ-де талдау жасауға мүмкіндік берді. 1985 ж ... ... ... ... және ... ... ... та-ралған карбонатты
түзілімдердің таралу шекарасын анықтау мақсатында сейсмобарлау жұмыстарының
біріккен тереңдік әдістерін қолдана ... ... ... және ... ... эффективті шешімі аймақ-тың тереңдік құрылысын жан-
жақты зерттелгендігін талап етеді. Сондық-тан ... ... ... ... ... және ... шығыс ернеу бойының геофизикалық
мәліметтерінен басқа да ... ... ... ... ... Е.С. 1984 ж, Огай Б.А. 1988 ж, Жуйков С.А. 1985 ж, ... ... ж, ... Ю.А. 1986 ж, ... Е.К .1984 ... ж ... ... маңы ойпатының ернеу маңы белдемінің терең ... ... ... ... ... геофизикалық экспедициясы
МОГТ іздеу, сейсмобарлау жұмыстарын жүргізіп келеді. Ұсынылған жоба 1987 –
1992 жж өткізілген сейсмобарлау жұмыстарының нәтижесі ... ... ... кесте
|Жұмыс уақы-ты, |Жүргізілген жұмыстар |Жұмыстар ... ... | | ... |27 алаң ... 4500-5000 |Алғаш рет тұзасты |
|геология |м ... ... ... ... Олар: |
|1970-1980 жж |құрылымдық ... ... (П-88), ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... нәтижесінде Каспий |
| ... т.б.) ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... ту-ралы жаңа |
| | ... ... ... | ... екі |
| | ... ... ... |
| | |КТ-1 және ... ... |
| | ... осы ... |
| | ... мұ-най |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... Төрткөл ). |
| ... ... | ... жж |Тұз ... морфо- | |
| ... ... ... ... ... ... |
| |ты, ... ... ... мұнай және газ кон- |
| |ті ... ... ... ... ... |
| ... мақсатында ВЭЗ, |циялану аномалиялары |
| | ... Бұл ... мен газ- |
| ... жалғасы ... ... ... ... ... нәтижесі ... | | |
| | МТЗ, ТТ ... ... |ды ... осы ... эф- |
| |ну ... ... көрсетті. |
| ... | ... ж, 1952 ж ... ... 4 мгл ... ... тұз |
|Тумканов А. |гра-виметриялық түсіру жұ-|күмбезді ... тән |
| ... 1:200000 ... ... минимум-ды |
| ... ... маңы ... ... |
| ... ... |
| ... | |
| ... маңы ... ... нәтижесінің мә- |
| ... ... 2 мгл ... ... ... |
| ... ... ойпатының шығыс |
| | ... ... |
| | ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... |
| | ... ... ... ... жұмыстары | ... жж ... ... | |
| ... ... маңы ... |
| | ... ... |
| | ... құрылысы жалпыла-ма |
| | ... қана ... ... ... ... уақыты, |Жүргізілген жұмыстар |Жұмыстар ... ... | | ... жж ... ... | Кристалды іргетасқа толы- |
|Пилифосов В., |жұмыстары. ... МОВ және |мен ... ... ... В. ... аймақтық те -рең | |
| ... ... | |
| ... | ... ж ... ... қа- ... күмбезінің |
| ... МНРП және МОВ ... ... |
| ... ... ... ... анықталды. |
| ... | ... ж ... ... сейсмо-барлау |Тұзасты түзілімдеріне то- |
| ... ... ... ... зерттеу жүргізді. |
| ... МОВ, МРНП ... | |
| ... Бұл ... | |
| ... | |
| ... | |
| ... жүргізілді. | |
| | | ... Ф.Н. ... ... МОВ ... |Осы жүргізілген жұмыстар |
|1969 ж, ... ... ... ... ... ... ... В.П., |бір әдіс бойынша |фінің схемалары ... ... В. ... ... | ... ж | | ... ... уақыты, |Жүргізілген жұмыстар |Жұмыстар нәтижесі ... | | ... ... ВСП және басқа ... ... ... ... жж ... ... |лымы нақты анықталды. Бiр |
|1973-1974 жж |жарылмайтын қоздырғыш ... ... ... |
| ... ... жүргiзу. |құрылымдары ашылды. |
|1973-1974 жж ... ... ССЦ |Бұл ... жұмыстары нақ- |
| |– 3 , ... ... |ты ... ... |
| ... ... |ларды шешудегi сейсмобар- |
| ... ... ... |
| | ... жоғарылатты. |
|III – кезең ... маңы ... ... ... ше- ... ж ... және ... |каралары ... |
| ... ... тү-| |
| ... ... шекара-| |
| |сын ... ... | |
| ... ... | |
| ... ОГП – МПВ сейс- | |
| ... ... | |
| ... ... | |
| | | |
| | | |
| | | ... ж ... ... жұ- |Бұл ... нәтижесiнде |
|Гущин Е.С |мыстары Темiр карбонатты |болашағы зор ... құ- |
| ... ... ... ... |
1.1- кестенің жалғасы
|Жұмыс уақыты, ... ... ... ... ... | | ... ... |Каспий маңы ойпатының |Көптеген құрылымдардың ... ... ... сулы ... ... ... ... ... ... | ... Литологиялық, стратиграфиялық қимасы
Литологиялық және стратиграфиялық сипаттама құрылымдық, пара-
метрлік, іздестіру ұңғымаларды ... ... мен осы ... қа-
тысты материалдарды жан – жақты зерттеу негізінде дайындалған.
Шығыс Еуропа платформасының құрылымдық ерекшелігі оның ... ... ... ... мен ... ... иілімдер
негізгі құрылымдар болып ... ... ... ... ... мен ... ... Қиманың төменгі жағында әдетте
конгломераттар мен жентектастар кездеседі. Бұл көне ... ... ... ... – Орал ... ... ... іргетастың мүжіл- ген
бетінде орта девон жыныстары жатқаны белгілі. Мысалы, қарастыры- лып ... ... ... ... Ақжар алаңында №5 ұңғы- мада 5735 м
тереңдікте іргетасқа жатқызылған диориттер анықталса, ал ... ... 200 м орта ... ... ... ... аудан Темір карбонатты массивінің баты-сында
орналасқан. Бұл аймақта тұзасты ... ... ... ... Тек ...... ұңғымалармен Шұбарқұдық, Қарауыл-келді
аудандарында және Шығыс Ақжар ... ... ... ... ... тұзасты мұнайгаздылы қимасын- да екі
негізгі кешенді бөліп ... ... ... девон – төменгі таскөмір
жасты кремнийлі – карбонатты – ... ... ... – артин жасты
терригенді толтыру кешені.
Палеозой (РZ) ... ... ... ...... ... төменгі бөлімі
(D3 – C1)
Жоғарғы девон – төменгі таскөмір жасты ... ... ... негізгі аналогы болып табылады. Ол терең теңізді фациялардан
құралған. Карбонатты құрылымдардың бар болуы да ... ... ... кешен қалыңдығы шамамен 400 м.
Таскөмір жүйесінің төменгі бөлімі – ... ... ... бө-
лімдері (C1 – P1).
Жоғарғы визей – артин жасты кешенінің қалыңдығы 800-1000 м-ге ... ... ...... ... ... Шұбарқұдық ала-ңында 350 м-ге
дейін ашылған. Мұнда құмтас аралас сұр түсті алевролит-тер мен ... ... ... бұл ... ... ғы 800-940 м ... жүйесі (P)
Төменгі бөлім (P1)
Тұзасты кешені төменгі-ортаңғы пермь түзілімдерімен көмкерілген. Ол
кешен тұз ... мен ... ... ... Кунгур
түзілімдері Шұбарқұдық, Аққұдық, Ақкемір ... ... ... күмбезаралық мульдаларда тіпті кездеспейді, ал тұз күмбездері
5 км-ге дейін жетеді. Аққұдық және Ақкемірде тұз қалың- ... 4450 м, ... – 5050 м. ... ...... фатты топтама аргиллиттер
және алевролиттердің құмтастар қабаттары- мен, тұз ... ... ... ... ... ... 500 м. Галогенді
топтама орта және іргетасалды ақ тастұздарымен берілген, ... ... ... ... ... лит, ... гипстер мен алевролиттердің
кезектесе орналасуымен си -патталған. Қабат қалыңдығы 10 м, 30 м-ден 600 м
-ге ... ... ... (Р2)
Жоғарғы пермь ( Р2) түзілімдері Каспий маңы ойпатының шығыс бө-
лігінде кеңінен ... ... жату ... ... ... ... күмбезаралықта, тік күмбездерде). Күмбезараларында олардың қа-
лыңдықтары ... ... ... Жоғарғы пермьде (Р2) уфим ... ... ... ... ... (Р2u) сульфатты – терригенді қабаттармен беріл- ген.
Ол қабаттар ақ және ... ... ... ... саз- ... ... және тұз ... тұрады. Уфим
жікқабатының қабат қалыңдығы 120-284 м құрайды.
Қазан жікқабаты ( Р2kz) ... ... ... және ... жұқа ... әктастармен кезектесе ор-
наласуымен сипатталады. Қазан жікқабатының төменгі бөлігі Калинов ... ... Ол ... ... ... 200 м қалыңдықта-ғы
карбонатты жыныстардан тұрады. Қазан жікқабатының Шұбарқұдық ... ... ... 825 м. ... 649-2475 м ... ... ... 1 мұнайлы, 1 газдылы өнімді ... ... ... ... қазан түзі-лімдерінде тұз карнизі
астында мұнай шоғыры анықталған.
Татар ... ( Р2t) ... және ... ... екі подьярусқа
бөлінеді.Төменгі подьярус ангидритке бай ... ... ... ... 1100 м. ... ... ... алевролиттер және
аргиллиттердің жентектас, әктастар қабаттарымен кезектесе орнала-суымен
сипатталады. Қабаттың қалындығы 1100 м. ... ... ... ...... түзілімдерінен тұрады. Қабат ... 1134 ... ... ... ... ... ... 3 мұнайгаздылы
горизонт бөлінеді.
Мезозой жүйесі
Триас дәуірі (Т)
Триастың (Т) континентальды түзілімдері Каспий маңы ... ... ... таралған және төменгі (Т1), ортаңғы (Т2) бөлім-дерден
тұрады. Олар бір – біріне стратиграфияляқ және бұрыштық ... ... ... (Р1к) ... ... ор- ... ... қанаттарында жоғарғы пермьнің (Р2) жуылып-шай- ылған ... ... ... ... ( ... (Т1) жыныстары литологиялық тұрақты құрамымен ерекше-ленеді.
Ол саздардың, ... ... ... ... ... мульдаларында триас түзілімдерінің ең үлкен қалыңдық-тары байқалады.
Төменгі (Т1) триастың инд (Т1i) және оленек ( Т1o) ... ... ... ... ... Хобдинск ұңғымасында 405 м, оленек (Т1о) жік-қабатының қалыңдығы
1625 м. Триас түзілімдері сұр құмтасты–сазды кон- ... ... ... ... ... ... ... 308 м, Ши- ... 3-312 м. ... ... жыныстарында 387-1323 м интер- валында 4
мұнайлы горизонттар анықталған. Кенқияқ, Көкжидеде мұнай ... ... ... ... ... лық ... ... Өндірісті мұнайгаздылық Кенқияқ, Башен- көл, Қаратөбе, Ақжар,
Қалмаққырған, Жақсымай, Шыңғыс, Көкжиде алаң- дарында анықталған.
Саркөл свитасындағы өнімді ... ... 826 м және ... ... ...... ... Ақжар, Жақсымай,
Шыңғыстың оңтүстік қанатында, Құбасайда өндірістік ... ... ... ... ... Арансай, Аққұм, Мортық, Тасшы, Қоскөл,
Дөңгелексор, Шұбарқұдық, ... ... ... ... ... ... ... Тұз күмбездерінің дөңбек
күмбездерінде горизонт құмтастар мен ұсақ малтатасты жұмыртастармен, ... мен ... ... ... ... ... сазды
құмдармен берілген.
Юра дәуірі (J )
Юра (J) түзілімдерін лагунды континентальды құмтасты – сазды түзі-
лімдері кұрайды. Юра төменгі ( J1) және ... ( J2) ... ... ... ал ... ... ( J3) қою сұр ... және карбо-
натты жыныстардан тұратыны ... Юра ... ... ... Кенжалы және т.б. жерлерде кеңінен тараған.
Төменгі юра (J1)
Төменгі юраның (J1) құмтасты және сазды ... ... ... Олар Шұбарқұдық, Жақсымай, Кенжалы, Шиелі алаң- дарында
кездеседі. Литологиялық құрамы ... ... юра (J1) екі қа- ... ... – малтатасты қабат, сазды қабаттар. Сазды қабат кұмтасты
– малтатас қабатын көмкеріп тұр және ол ... ... ... ... юра ... құмтасты – малтатастардан тұрады жә-не Кенқияқ,
Қаратөбе, Ақжар, ... ... ... ... ... бар. ... ... Итассай, Тасшы, Дөңгелексор, Сорқұдық алаңдарында
табылған. Шоғыр түрі – Кенқияқта стратиграфия- лық экрандалған, ал ...... ... Қаратөбеде, Қопаның ... ... ... ... ... ... мен ... шоғырлар
қалқымалы болып келеді. Төменгі юраның (J1) қалыңдығы 180 м.
Ортаңғы юра ( J2)
Ортанғы юра ( J2) ... ... ... ... Олар кезектескен құмтастар мен саздар қабаттарынан тұрады.
Олардың қалыңдықтары бірдей, бұл көмірсутектердің аккумуля-циясына қолайлы
жағдай ... ... ... ... Ортаңғы юра (J2) өнімді
горизонттары ... ... – бат ... ... мен байланысты.
Аален жікқабатының өнімді горизонты құмдар, алевро- литтерден ... ... ... Қопа ... ... ... ... кездеседі.
Мұнай белгілері Итассай, Санқыбай, Қараған- ды құрылымдарында ... ... ... юра (J2) ... ... 420 ... юра ( ... юра ( J3) түзілімдері шектеулі жерлерде таралған және қа-
лыңдығы ондай үлкен емес.Олар ... ... ... ... ... ... кездеседі. Жоғарғы юра ( J3) түзілімдерінің максимал-ды
қалыңдығы 62 м.
Бор дәуірі (К)
Бор (К) түзілімдер жүйесі төменгі (К1) бор және ... бор ... ... бор ... бор (К1) ... ... ... Ол құмтасты сазды
қабаттармен берілген. Кенжалыда қабат қалыңдығы 392 м ... және ... ... ... ... бор (К1) ... ... готерив, баррем, апт, альб жікқабаттары көлемінде айқындалады.
Валанжин жікқабаты. Каспий маңы ... ... ... ... ... ... ... құмдармен, кварцты –
глауконитті таужыныстар ... ... ... то- лық қимасы
Жаңаөзен тіректік ұңғымасында және П-35 Қусанқұдық ұңғы- масында анықталды.
Бірінші валанжинге 80 м ...... құм- ... ... ...... ... саздың қабаты. Оңтүстік – ... ... қара – сұр, ... ... құм- дармен, фосфориттер
жалбырлармен, кварцтың және кремнийдің ... ... ... ... сұр, ... – сұр, құмайт, әкті саздар әкті құмтастар мен құм
қабатынан тұрады.
Оңғар күмбезі ауданындағы Оңтүстік – Ембіде ... ... ... м, ... ... маңында және ойыстың басқа террито- риясында 0-
10 м. Қалыңдығы ... ең ... ... қимасы П-58 Қу- санбай
құбырында ... ... ... 2560 м ... ... ... Оңтүстік – Ембі маңайында готерив жікқабаты
екі тастопшаға мүшеленген: пелециподты және құмды – сазды.
Пелеципод тастопшасы, құмайттар, құмтастар қабатталған ... сұр ... кей ... әкті ... ... ... Оның қа-лыңдығы
50-100 м. Готеривтің құмды – саз ... әкті ... ... және құмды ашық – сұр саздардан тұрады. Ойыстың батыс және орталық
бөлігінде готеривтің пайда болуы сұр, қара – сұр, ... ... ... және сұр, ... – сұр, ... ... ... кездеседі. Готеривтің максималды қалыңдығы ... 70 м ... ... ... ... Ойыстың орталық бөлігінде баррем негізінен құмдар,
құмайттар мен құмтастар топтамасымен астасады, жоғарғы ... ... – сұр ... ... ... Оңтүстік – Ембіде базальтты беткей
пайда болған. Майдасулы – теңіз ... ... – Ембі жә- не ... ... ... континентальды шұбартүсті қабат терригенді тау-
жыныстармен (саздармен, сазтастармен, ... ... ... ... ... ... Орал өзенінің
меридианына дейін, онда орталық бөлігінің тереңсулы теңіз баламасына
біртіндеп ауысады, континентальды ... ... ... түзілімдерінің
қалыңдығы ойыстың шығысында 200 м, Оңтүстік – Ембіде – 450 м, Орал мен
Волга өзендері ... ... ... мәні ... ... – 85
м, Жамбайда – 54 м. Аралсор маңайында баррем қабаты 80м.
Апт жікқабаты. ... ... ...... құм ... се
әртүрлі таужыныстардың тасмалталарының құмтастары түріндегі, апт- нео ... ... ... деп ... құмдармен астасады. Бұл беткейдің
қалыңдығы 20-30 м ... ... ... жағы ... – сұр тығыз балшықтармен, құмайттармен, құмдар мен құмтастар қабаттары
мен қосылуларымен қабатталған. Жоғарғы жікқабат-тың астыңғы жағы да ... ... ... ... ... ... болып келеді. Ойыстың шығысында
апттың жалпы қалыңдығы 80 м жетеді, Оңтүстік – Ембіде – 150 м, Орал – ... ... ... –100 ... ... Альб ... ... маңы ойпатында үш тө- менгі
(Leymeriella tardefurcata және ... ... ... орта ... dentatus зоеасы) және жоғарғы - (Anahoplites
rossicus, Pecurohoplites staderi, ... inflata ... ... ... – Ембі ... альб ... сұр
сазды, кей жерлерінде конгломераттармен глауконитті құмдар (Жантай беткейі)
бет-кейімен астасып жатады.
Төменгі альб ... ... ... қара ... ... ... саз бен құмтастар топтамасы алмасып - ... ... ... ... ... ... альб ... саз–балшықты бо- лады.
Альб жікқабатының саз – балшықтары құрамы бойынша аптқа жа- ... ... альб ... ... және ... ... қара – сұр тығыз саз,
құмайтты, әксіз, сұр майда – орташа түйірлі құмдармен және ... ... ... Утва және Ойыл ауданында орта альбқа каолинит- пен
қанықтырылған құмдар ... ... ... кварцталған, слюда- лы,
каолиниттелген, ақ құмдар. Жоғарырақ орта ... ... ... ... ... ... көрсететін, сұр, тығыз сарғыштау- сұр саз,
көмір, таснұсқалы ағаш кесінділерінің қалдықтарымен ... ... – сұр, ... ... ...... жоғарғы альб жікқабатасты: оның солтүстік – ... ... ... ... жерінде дерлік сұр, борпылдақ жасылдау-
сұр құмдармен және саздар топтамасынан (10-15 м) тұрады.
Жоғарғы альб түзілімдері, ... ... ... ... ... ... таснұсқалы ағаш кесінділердің қал-
дықтарының болуы олардың континентальды тегін көрсетеді. Ойыл және ... ... ... ... ... ... және ... – қоңыр, әртүрлі түйірлі құмдар мен құмтасты жы- ныстар кездесі.
Орал–Волга өзендері аралығының ... альб сұр, қара ... ... ... ... ... орта ... құмдар мен құмтастар
қабатымен қатталған. Жоғарғы альбтың қалыңдығы 42-75м.
Жоғарғы бор ... бор (К2) ... ... ғана ... ... және
сазды қабаттардың жалпы қалындығы 500-600 м ... ... ...... ... ( Р - ... – неоген ( Р-N) түзілімдері локальды түрде таралған. Негі-
зінен теңіздік және ... ... сұр ... құмдар мен
құмтастардың кезектесе орналасуымен ... ... ... (Q)
Төрттік кезең (Q) түзілімдері аллювиальды, ... ... ... құмдармен берілген.
1.4. Тектоника
Каспий маңы ойпатының шығыс ... ... ... ... ... тығыз байланысты. Бірақ белсенді Орал ... ... ... ... ... ұзақ ... бойы осы
белсенді қозғалыстар өз әсерін тигізген. Бұл ... Орыс ... ең ... ... ... келеді.
Кристалды іргетас құрылысының әртүрлі құрылымдық ... ... ... зор. ... ірі ... ойпаттың шы- ғысындағы
құрылымдық элементтерді, негізгі құрылысын анықтауға мүм- кіндік ... ... ... жеке блоктары қозғалып, шө- гінді қабаттарда
әртүрлі құрылымдық денелер пайда болды: ... ... ... блоктары мен жарылымдардың белсенділігі ло- кальды көтерілімдердің
және тектоникалық денелердің көптеп пайда бо- луына әкеп ... ... маңы ... шығыс бөлігінің палеозойлық, ... ... ... ... сызба нұсқасы қиын және ұзақ
уақыт бойы дамыған тектоникалық қозғалыстар ... ... ... пайда болған.
Шөгінділердің седиментациясы, яғни геологиялық даму көрінісі ерте
және орта палеозой дәуірлерінен бастау алған. Бұл ... Орыс ... ... ... ... ... ... деңгейдегі
іргетас блоктарының тектоникалық жарылымдарымен шектесіп жатқан. ... ... ... Ембі синклинорийі мен Орыс плат- формасының
оңтүстік – ... ... ... Ембі көтерілімдерінің пайда болуына
әкеп соқтырды. Осы кезде ... ...... және ... ... ... ... - Ембі көте- рілімі Орал
геосинклинді жүйесіне, Ембі перикратонды ... ... ... ... ... ... ... болған.
Ерте және ортаңғы палеозой жыныстарының қалыңдығы ... ... ... ... ... ... болып келеді.
Іргетастың ең көп төмендеуі ернеумаңы белдемнің шығыс бөлігін- дегі Ақтөбе
және ... ... ... шектесетін аймақтарда
байқалады.
Ойпаттың шығыс баурайында ерте және орта ... ... өсуі ... ... орталық бағытта 2,5-7,9 км-ге дейін
өзгереді.Солтүстіктен оңтүстікке қарай ... ... ... ... ... ... процесімен қатар жүрген іргетас блокта- рының
қозғалысы нәтижесінде, ерте және ... ... ... ... ... ... ... Олардың пішіні мен көлемі көтерілген
іргетас ... ... ... ... Соң- ғы таскөмір дәуірінің
басында Орал геосинклинді ... ... даму са- ... ... де, ... көтерілуіне, теңіз бассейнінің регрессия- сына және түзілімдердің
жаңаруына әкеп ... ... ... тың ... ... түйірлі
материалдар шайылуының қайнар көзі болып ... ... ... ... гжел ғасырында ой- паттың ернеуінде Әлібекмола
алаңында құмтасты – сазды ... ал оның ... ... ... ... ... бар кар- бонатты қабаттар қалыптасқан.
Орал қатпарлы жүйесі ассель, сақмар, артин ғасырларында да өз кө-
терілуін ... және ... ... ... ... ... шығыс бөлігінде сұр түсті теңіздік терригенді шөгінділер қа-
лыптасқан. Ернеумаңы белдемінде ... ... ... ... ... ... байланысты жүрген. Бұл жағдай Құмсай,
Шенгелші, Ащы құрылымдарында ... ... мен ... форамине- фералары
бар әктастың түйірлері кездесетін метаморфталған жыныстар- дың қалыптасуына
әкелген. Орал қатпарлығының қалыптасуына байланыс- ты ... ... ... ... ғасырының соңында кү- шейді. Тектоникалық қозғалыс
Орал жүйесінің көтерілуіне және ... ... ... ... ... әсер етті.
Ембі иіндіойысының даму учаскесінде ойпаттың ернеу маңы ... ... ... ... ... ... әсіресе, ернеума- ңы
белдемі Ащысай шеткі көбесімен төмен түсе бастаған және ... ... ... ... ... ... ... шығыс- тан батысқа
қарай көбейетін кунгур түзілімдерінің қалыптасуына себеп болды. Кунгурдың
басында Ембі перикратонды иіндіойысы мен бар ер- ... ... ... ... ... ... жыныстарымен бұрыштық үйлесімсіздік жасайтын
терригенді – сульфатты түзілімдердің ... ... ... Кунгурдың
соңында ерітінділерден шөгілген ... сулы тұз ... ... ... Шығыстан батысқа қарай қалың- дайтын тұз түзілімдерінің бастапқы
қалыңдығы 1000 м-ден 5000 м-ге ... ... ... ... ... және шығыс баурайларында тастұзының жиналуы ... ... ... ... да жеке ... ... ... Әлі- бекмола, Жаңажол, Кенқияқ, Мортық, Солтүстік
Кендісай, Шұбарқұдық ... тұз ... ... ... ... және ангидрит қабатшалары тұздардың ішіне енген. ... ... ... бөлігінде жағамаңы терригенді – сульфатты
шөгінділер жинал- ған.
Кунгур ... ... ... ... ... көбесі мен Орал- дың
басқа да белдемдері Қандыағаш ... ... ... кун- ... ... ... табиғи кедергі жасаған. Кун- ... ... ... Ембі ... ... ... және шайылатын
жақсы материал болып табылды.
Соңғы пермь дәуірінде Каспий маңы ойпатының ... ... ... ... ол ... эрозия базисінен төмен түспеді және теңіз
деңгейінен жоғары болды. Әсіресе қарқынды иілу ... ... ... ... ... ... Осы уақытта континентальды қызыл түсті құм- тасты ... ... ... ... ... м болса, ор- талық
бөлігінде 3900-4000 м болды.
Қазан ғасырының екінші жартысында Орал ... оро- ... ... ... ... тигізді және мұнда қазіргі кезгі
кунгурге дейінгі жыныстардың сұлбасы ... ... ... ... кунгур мен қазан түзілімдерінің жи- налуына
әсер еткен іргетас блоктарының қозғалу процесі ... және ... ... ... қалыңдық сараптауы- ның
нәтижесінде Каспий маңы ойпаты иілуге ұшыраған теріс ... ... ... ғасырында, соңғы пермь дәуірінде, триас ... ... ... ... осы ... үлкен қа-
лыңдықтарында жиналуына әкеліп соқты. Сонымен қатар иілу ... ... ... ... ... бөлігіне қарай арта түседі.
Аймақтың сызбанұсқасында триас түзілімдері реттік сипатта жинал-
ғандығын ... ... ... мен ... ... ... ... түзілімдерінің қалыңдығы ойпаттың ернеумаңы белдемінен ор- талық және
шығыс баурай бөліктеріне қарай артады. Демек, триас кезеңін- де ... ... ... иілу ... ... юра дәуірінің басына қарай шығыс бөлігі ... ... және ... ... ... ... ... Нәти- жесінде
ернеумаңы белдемінде және ойпаттың шығыс баурайы бөлігінің ... ... ... ... ... ... ... дері де
толығымен және жартылай бұзылысқа ұшырады. Айтарлықтай жуылып – шайылуға
күмбезаралық көтерілімдердегі төменгі триас ... дері ... ... ... ұзақ ... байланысты жер бетіне ... ... ... ... жы- ... шаймалануы
жүреді де, бір жағдайда эрозионды мульдалардың, бір ... ... ... қалыптасуына әкеледі.
Ерте юра дәуірінде ойпаттың шығыс бөлігі ... ... иілу ... аз ... континентальды жазық болып келген. Осы
жағдай негізінен ... аз ... ... және ... ған
тоғанақты – континентальды жағдайдағы материалдардың жиналуына әсер ... ... және ... ... ... шө- ... ... кунгур шөгінділерін жауып жатқан, ал
күмбездердің дөңбеккүмбез маңы бөліктерінде төменгі триас- тың ... Ащы, ... ... және т.б) ... ... ... бірге тастұзының жерасты суларымен шаймала- нуы әсерінен ... ... ... (Ақжар, Қаратө- бе, Башенкөл). Шөгінділердің
жиналуы жылы гумидті климаттың тұщы су қоймаларында жүрген.
Төменгі юра ... алаң ... ... ... ... ... ... белдемінен Қоздысай – Қаратөбе күмбезде- ... ... ...... ... ... ... ал одан
жоғары сұр – ақ түсті саз қабаты тараған.
Палеоген ... ... ... ... ... болған. Бұл
тәртіп дәуірдің соңында ғана континентальдық тәртіпке ... ... ... тұз ... қозғалысы болып, тұз күмбездері
көбейді. Тұз күмбездерінің көбеюі ... ... ... ... және палеогеннің жазық көтерілімдерінің қалыптасуына әкелді.
Аумақтың күрт көтерілуі ... тұз ... ... ... ... мен ... бор түзілімдерін жуып – шайған терең эрозионды жу- ып ... ... ... ... ... төменгі бор мен ортаңғы юра
түзілімдерін ... ... ... ... (Сан- қыбай, Шиелісай,
Ақтолағай).
Каспий маңы ойпаты палеозой мен мезозой эраларында фациалды ... ... бір – ... ... ... ... ... литологиялық келбетін анықтаған. Шөгінді жиналу про- ... ... ... ... біресе жоғарлап, біресе төмендеп
отырды. Сонымен бірге бір ... ... әр ... иілу процесс
дәрежесіне байланысты шөгінді жиналу жағдайлары ... бол ... ... ... ... Каспий ма- ңы ойпатының
шығыс бөлігі ерте және орта палеозойда, кунгур, соңғы ... ... ... ... ... ... ... Сараптаманың
нәтижесінде аумақта төрт негізгі құрылымдар қалыптасуының сатыларын бөлген:
кунгурге дейінгі, соңғы пермь, ерте ... және ... ... ... мұнда жоғарғы пермь, мезозой мен палеоген түзілімдерін сараптау
кезінде тұз ... ... мен ... ... ... тұз ... өсуі мен қалыптасуының үш фазасы ... ... ... тын ... ... ... ... бағытын
анықтауда маңызы зор.
Шығыс баурайының ені 60-68 км, Байғанин – Кенқияқ және Қара- ... ... ... ... ... ның ... ... Орталық бөлігі Қарауылкелді жарылы- мынан батысырақ орналасқан.
Анықталған құрылымдық элементтер текто- ... ... ... және ... ... ... Каспиймаңы ойпатының шығыс
бөлігі кристалды іргетасының құрылысы палеозой, мезозой ... ... ... байқалады. Іргетастың орналасу ... ... шағы ... ... ... құрылысын
көрсетеді.
Іргетастың терең жарылымдарының арасында ең басты Мортық және ... 5450 м, ... және 7600 м, ... ... ... ... тектоникасы қалың тастұз қабаттарына ... ... ... ... ... ... тұзасты ... ... ... ... ... түзілімдер күм- бездерінің
тұз өзектерін құрайды.
Ернеумаңы белдемдеріне сызықты түрде созылған тұз күмбездері ... ... ... ... кездеспейді. Мұндағы жоғарғы
пермь түзілімдерінде төмендеген тұзасты жыныстарының үстінде орналасқан
күмбезаралық ... ... ... мен жо- ғарғы пермьдік
күмбезаралық көтерілімдер ... Тұз ... мен ... ... ... бір – ... қалыптасу жа- ғынан ... ... көп ... ... тұз- дың ... ... ... баурайындағы жоғарғы пермь түзілімдерінің
жабыны бір гипсометриялық деңгейде болып келеді. Әдетте тұз ... ... ... Сарықсымола, Қаратө- бе және т.б) ... ... тік, ал ... ... жазық- тау болып келеді.
Осылайша, ернеумаңы белдеміндегі кунгур – жоғарғы ... ... ... ... ... ... тұз күмбездері және күмбезаралық
көтерілімдер. Олар өзара мульдалармен жалғасады.
Ойпаттың шығыс бөлігіндегі төменгі триас ... ... ... м ... тұз ... ... Ернеумаңы белдеміндегі бұл жыныстар
тұз штоктарымен жарылмаған және мұндағы құрылымдар ... ... ... ... ... ... және ... триас түзілімдерін тұз штоктары жарып жатыр. Төменгі триас
кешенінің бірқатар тұз ... және ... ... ... ... ... ... ернеумаңы белдемдеріндегі кейбір тұз
күмбездерінде және ... ... ... гі ... ... ... Бұл жарылымдар көп жағ-дайлардаграбендерді құрайды, ал
қанаттарында жоғарғы қабаттарда кез- ... ... ... ... триас–палеоген ке- шені төмен орналасқан кешеннің
құрылымымен бірдей болып келеді.Олар- дың ... ... ... тұз ... ... Олардың негізгі құрылымдық ... ... ... ... ... ... қарай күрделенуі.
Тұз күмбездерінің баурайлары мен қанаттарындағы юра, бор және ... ... жа- сау ... тұз ... ... ... да дизьюнктивті бұзылыстар неоген дәуірінде қалыптасқандығы белгілі.
Баурайларында те- рең емес ... ... тұз ... бар, триас
дәуірінің соңында шайылуға ұшыраған тұз күмбездерінің маңында төменгі юра
және ортаңғы юра ... ... ... ... Сондықтан
осы күм-бездердің баурайларындағы төменгі юра, ортаңғы юра ... ... ... ... ... ... ... маңы ойпатының шығыс бөлігінде орналас- қан. ... ... ... және ... ... жыныс- тарының
болуымен ерекшеленеді. Сол себепті ауданның терең ... ... ... ... ... маңы ойпатының іргетасының жоғарғы бөлігі блокты құры-
лысымен және ... ... ... ... ... Астрахан –Ақтөбе
көтерілімдер белдемінің құрамындағы Ащыкөл және Қарауылкел- ді ... ... ... ... ... ... ор- наласу
тереңдігі 7,5-8,5 км құрайды.
Кристалды іргетас барлық ... ... ... жабылған. Оның
құрамынан негізгі үш құрылымдық – тектоникалық түзілімдер кешенін бө- ліп
көрсетуге болады: төменгі – ... ... ... ... ... берілген (артинге дейін), ортаңғы, кунгурдың гидрохимия- лық
шөгінділерімен және жоғарғы пермьнің терригенді түзілімдерімен берілген,
жоғарғы – ... ... юра, бор, ... ... ... ... ... бойынша тұзасты қимасының тек қана
жоғарғы бөлігінің құрамы мен жасы ... ... ... (4-5 ... одан төмен бөлігінің құрылысы геофизикалық зерттеу- лерге
негізделеді. ... ... ... ... екі ... жоғарғы девон–ортаңғы таскөмірлік кремнийлі–карбонатты –саз- ды
және жоғарғы таскөмір – артин терригенді ... ... ... ... ... ... ... қарай 5 км-ден 8 км-ге ... ... ... ... флексурамен бөлінген және
солтүстік–солтүстік-шығысқа ... ... екі ... баспал-
дақты бөліп көрсетуге болады: Шұбарқұдық және ... ... П1 ... ... 5-8 км құрайды. Баспалдақ ені 30-
55 км, солтүстікке қарай ені ... ... бұл ... ені 70-80 км-ге
жетеді. Батысында Шұбарқұдық ... ... ... ... ... баспалдағына ауысады. Жаңатаң баспалдағы ... ... ... жату ... 6,0- 6,6 км, ал ... ені 40 ... 100 км-ге дейін болып келеді. Тектоникалық баспалдақтар-дың беткей
ұзындығы 10-15 км, ені 5-10 км ... ... күм- ... сияқты
локальды көтерілімдермен күрделенеді. Локальды құры-лымдардың көпшілігі
Шұбарқұдық баспалдағының ауқымында ... қан. ... ... ... түзілімдерімен бірігіп, тұз күмбезді этажды құрайды және ... тұз ... ... ... ... пластикалық қайта
жіктелу нәтижесінде тұз жастықшалары, тұз ... тұз ... ... ... тұз құрылымдары пайда ... ... көп ... тұз карниз-дерімен күрделенген. Тұз ... ... 5-6 км ... ал ... ... ... ... әдетте, құры-лысы үш қабаттан тұрады: төменгі және жоғарғы
қабаттары сульфатты – терригенді түзілімдермен, ... ... ... ген. Тұз ... морфологиялық сипатына тұзасты
кешенінің бедері айтарлықтай әсерін тигізеді.
Жоғарғы пермь түзілімдері, негізінен күмбезаралық ... Аз ... ... ... тұз ... ... ... қалқаны » сияқты күмбезаралық көтерілімдер жүйесін құрайды. Тұз
күмбездерінің тік баурайларына қарай ... ... ... шек- ... ... Кей ... ... пермь шөгінді- лері юра
дәуірінің жуылып – ... ... ... стратигра- фиялық
экрандалған тұтқыштар қалыптасады.
Юра – палеоген түзілімдері тегіс тыспен барлық аймақты жауып жа- ... ... ... ... олар ... ... ... сіне
бөлінген және бірқатар ұсақ локальді көтерілімдерді ... ... ... ... ... заманғы құрылымдық сұлбасын кескіндей- тін неоген
– төрттік құрылымдық – ... ... ... ... тұзасты кешеннің 500-1000 м-ге дейін қалыңдығының азаюы
тән. Шұбарқұдық – ...... ... ... бір- неше ... ... Қолайлы геологиялық – геофизикалық жағдайлардың болуы,
тұзасты ... ... ... ... ... мүмкіндік болу
осы ауданның одан әрі зерттелуіне, оның ... ... ... ... ... тұз ... негізделген және сейсмикалық
қимада тік еңісті мульдалар мен тұз күмбездерінің ... ... Олар ... юра – бор (J-К) ... ... ...... – Жақсымай бел – белесінің оң- ... ... ең ... ... ... ... го- ризонттары
бойынша солтүстік – шығыс созылымды, тектоникалық бұзы- лыспен экрандалған
брахиантиклинді қатпар. Құрылымның дөңбеккүмбезі барлық шағылу ... ... ... ... күрделенеді.
Үшбұлақ барлық тұзүсті кешені горизонттарында байқалады және оның
жаралуы тұз ... ... ... тұз ... шыңы ... ... құрылымы Т′ шағылу горизонты бойынша солтүстік-батыс
бағытта созылған, -550 м ... ... ... ... ке- ... ... горизонты бойынша құрылым тегістеу формада субмери-
диан бағытта созылған және ... ... ... Оның ... ... м ... ... Құрылымның оңтүстік–ба- тыс қанаты
тектоникалық бұзылыспен бұзылған. Үшбұлақ ауданы -250 м ... ... км2, ... 75 м. ... ... 12,5 км, ені 4,5 км ... ... ... ... ... V ... ... сәй- кес
келетін екі дөңбеккүмбезді брахиантиклин болып табылады. Оның дөңбеккүмбезі
-50 м изогипсасымен тұйықталады және ауданы 25 км2. ... ... ... м . ... 14 км, ені 5 ... ... берілген сипаттамадан Үшбұлақ оңтүстік қырқалар
ішіндегі ең көлемдісі және терең депрессионды мульдалар мен ... ... ... Тұзасты горизонттарында тектоникалық ... ... бәрі ... ... ... тектер
миграциясының болуына қолайлы болып келеді.
1.5. Мұнайгаздылық
Каспий маңы ... ... ... ... ... ор- ... ... жікқабатының әктастарынан Әлібекмола, Жаңажол
құрылымдарында, Құмсайда сакмар ... ... Кен- ... жікқабатының құмтастарынан мұнай белгілері табылған. Со- нымен ... пен ... ... пермь түзілімдерінен өн-дірістік шоғыр
ашылды, Кенқияқ, Құмсай, Көкжиде, ... ... ... Қопа ... ... қоры 32 млн тоннаға дейін ... ... Бұл ... мұнай шоғырлары тө-менгі триас, төменгі ... юра, ... бор ... ... тарында орналасқан. Шығыс
бөлігінің аймағында 6 ... ... бө- ... ... ... сақмар, ассель жікқабаттары, ортаңғы және төменгі таскөмір, жоғарғы
және ортаңғы ... ...... ... гі ... төменгі юра,ортаңғы
юра және төменгі бор. Қазіргі кезде солар- дың ішінен баланстық қоры ... ... 6.7% ... ... ... юра, ... ... бордың өндірістік мә- ні бар. Қорыта келгенде, негізгі
мұнай қоры төменгі және ортаңғы юра ... ... ... ... маңы ... шығыс ернеумаңында маңызды
көлемде бұрғылау жұмыстарының ... ... ... ... ... ... және газ белгілері ... ... ... ие. Мұнда девонға дейінгі тұзасты мұнайгаздылы эта- ... бор ... ... ... ... кездеседі. Де- вонға
дейінгі мұнайгаз кешен түзілімдері рифей және төменгі палеозой ... ... ... маңы ... девон жастағы түзілім- дер мұнайгаз
іздеуде қызығушылық тудырады.
Эйфель – турне мұнайгаздылы этажы девонның терригенді және де- вон ... ... ... ... ... сәйкес келеді де, мұ- найгазды
көздері Ізімбет және Көкпекті алаңдарында анықталған. Таскөмір жыныстары
ойпаттың шығыс ернеуінде ... ... ... ... ... мит, құмтас
қабаттарымен берілген. Қалыңдығы 400 м. Жылансай алаңын- да мұнай ... м ... ... ... ... ... негізінен артин, кунгур жікқабат-
тарымен байланысты. Артин түзілімдері қалыңдығы 2000 м ... құм- ... ... ... және ... ... Құмсай,
Кенқияқ алаңдарында анықталған. Кунгур жікқабаты сульфатты және терригенді
жаралымдармен қабаттасатын қалың тұз ... ... ды. ... ... – терригенді топтаманың мұнайгаздылығы 900-905 м, 920-930 ... ... ... ... ... ... қызыл және сұр түсті терригенді
түзілімдерді құрайды, қалыңдығы 1500-2000 м. Ірі ... ... ... ... мен ... ... ... қа-
натында табылған тұз штоктарымен тектоникалық экрандалған типіне жа- тады.
Кенқияқ пен Қаратөбеде құмтастар мен ... ... ... ... ... ... 642-2475 м интервалында қазан жік- қабатының
түзілімдерінде 1 мұнайлы, 1 газдылы ... ... ... ... 12 ... 1 ... ... белгілі. Қаратөбеде татар
түзілімдерінің жоғарғы бөлігінде 3 мұнайгаздылы гори-
зонт бөлінеді.
Триас түзілімдерінің қалыңдығы ойпаттың ... ... ... ... сұр ... қою ... жыныстар көбейеді және құмтас- ты
– алевритті жыныстардың ... ... ... ... три- ... 387-1323 м интервалында 4 мұнайлы горизонттар ... ... ... ... шоғырлары стратиграфиялық экран- далған, Ақжар,
Қаратөбеде тектоникалық экрандалған ... ... ... ... Кенқияқ, Башенкөл, Қаратөбе, Ақжар, Қалмаққыр- ған, Жақсымай,
Шыңғыс, Көкжиде алаңдарында ... ... ... ... ... ... 826 м және ол ... Қаратө- бенің оңтүстік –
шығыс қанатында, Ақжар, Жақсымай, Шыңғыстың оңтүс- тік қанатында, ... ... ... ... Мұнай бел- гілері Итассай, Арансай, Аққұм,
Мортық, Тасшы, Қоскөл, ... ... ... ... ... Ұзынқараған- ды дөңбеккүмбездерінде табылған. Тұз
күмбездерінің ... де ... ... мен ұсақ ... ал ... мен ... белдемдерде нашар
керіштелген құмтастар, сазды құмдармен берілген.
Төменгі юра түзілімдері құмтасты–малтатастардан тұрады және Кен-қияқ,
Қаратөбе, Ақжар, ... ... ... ... ... бар. Мұнай белгілері Итассай, Тасшы, ... ... ... ... ... түрі – ... стратиграфиялық эк-рандалған,
ал Ақжардың оңтүстік – шығыс қанатында Қаратөбеде, Қопа-ның ... ... ... ... қатар Ақжар мен Қопадағы
шоғырлар қалқымалы болып ... юра ... ... ... ... – бат жікқабаттары
түзілімдерімен байланысты. Аален жікқабатының өнімді горизонты құм- дар,
алевролиттерден тұрады және Кенқияқ, ... Қопа ... ... ... ... Мұнай белгілері Итассай, Санқы- бай, Қарағанды
құрылымдарында ... ... ... Кенқияқ- та дөңбеккүмбезді, Ақжар
мен Қопада тектоникалық экрандалған. Мұнай дебиті 27,3 м3/тәул-тен аспайды.
Төменгі бор түзілімдерінде негізгі 3 өнімді ... ... ... ... апт. Олар ... ... Қаратөбе, Ақжар, Қопа- да
тектоникалық экрандалған шоғырлар табылған. Каспий маңы ойпаты- ның шығыс
бөлігі мұнайының ... ... – оның ... ... ... ... ... бойынша шығыстан батысқа қа- ... ... ... ... ... мен қасиетінің өзгеруі.
Майлы мұнайлар жоғарғы бор мен юра ... ... бен- ... ...... ... төменгі триас жыныстарына, бензинді керосинді –
жоғарғы және төменгі пермь түзілімдеріне сәйкес келеді. Бір- дей ... ... ... ... қарай тығыз- дығы,
кинематикалық тұтқырлығы, құрамындағы күкірт пен шайырлы зат- тар ... ... ... құрамы мен қасиетінің өзгеруі мұ- ... мен ... ... ... ... ... ... көп қабатты Кенқияқ мұнайлы кенорнында ... ... ... ... ... ... төмендеп, құра- мындағы майлар,
шайырлар азаяды. Ірі мұнай мен газ кенорындарын ... де ... ... ... палеозой құрылымдары көмірсу- тектердің аккумуляциясына
қолайлы жағдай болып табылады.
Жоғарғы пермь мен төменгі триас ... тұз ... және ... ... ... жұқа ... ... жатқан территорияда екі мұнайгаздылық этажды бө- ... ... және ... асты ... екі ... ... ... жоғарғы девон-орта таскөмір жасты терригенді
- жоғарғы таскөмір-артин жасты терригенді.
Жоғарғы девон-орта ... ... ... ... ... ... жұмыстарымен анықталмаған. ... мен ... ... бойынша біріккен алаңдарда кешен терең
сулы кремнийлі – карбонатты – сазды түзілімдермен ... ... ... ... ... аймақтың оңтүстігінде орналасқан Шығыс Ақ-жар
алаңында анықталған және ... ...... ... ... ... ... келеді. Мұнда, өндірістік мұнай
ағыны ... 2 ... ... ... Горизонттар өте күр-делі
сүзілімді – сиымдылық жағдайларымен сипатталады. ... ... 926 ... мұнай ағыны алынған, ал басқа құрылым-дық
жағдайлары бірдей көршілес ұңғымалардан ... ... ... ... ... аймақта жоғарғы таскөмір – артин
мұнайгаздылы ... ... ... екі ... ... ... ғы артин түзілімдерінде 5171-5178 м интервалында
газдың айтарлықтай иісі байқалған, ал ... м ... ... ... жұ- ... ... Осы ... мұнай
ағыны 7 мұнайгаздылы гори- зонтқа жіктелетін Шығыс Ақжар – Қаратөбе
алаңынан алынған. Мұндағы коллекторларда ... ... ... ... ерекшеле -неді, демек бұнда да көмірсутек
ағындары алынған және алынбаған ұңғы- малар да кездеседі. Жоғарғы
таскөмір – ... ... ... көтерілімі ала-ңында жақсы
зерттелген және Кенқияқ, Бозоба ... ... ... ... ... 8 ... горизонттары бө-лінген: екі
жоғарға гжель, ассель, екі сақмар және үш артин ... ... ... ... 130 ... ... Сонымен
қатар кунгур жікқабатының сульфатты–терригенді ... ... шо- ... ... ... ... сульфатты –
терригенді топтамасының ... мен ... ... ... 96- ұңғымада және Урихтауда 14-ұңғымаларынан
алынған. Кенқияқтың ... ... ... ... мұнайы
негізінен аз күкірттіге жатады. Күкірттің орташа құрамы 0.24%-ды
құрайды. Ең жиі ... ... ... ... ... ... түзілімдерінің мұнайы ... ... 20%-н ... Ал ... ... ... ... мұнайдағы шайырдың құрамы 10%. Ойпаттың ... ... ... ...... ... ... шоғырлармен байланысты.
Ойпаттың орталық бөлігіне қарай тұзасты горизонттарының орнала- суы
тереңдеген сайын тұзүсті түзілімдерінің мұнайгаздылығы арта түседі. ... ... ... ... бар ... ... тұрады. Жоғарғы пермь, триас, юра түзілімдері құмтас және
құм ... ... ... кеуектілігі 20-25%-дан 39.5 %-ға дейін
ауытқиды. Белдемдік және локальды сазды ... ... ... ... таралған. Тұз күмбездерінде шоғырлар штоктар- мен экрандалған.
Жоғарғы пермь түзілімдеріндегі мұнай кенорны Шұбар- құдықта ... ... ... горизонттары бар: ортаңғы пермь нің жоғарғы бөлігінде 10-15
м, төменгі бөлігінде 50-75 м. ... дөң- ... ... ... 0.1-10 ... Тұз штоктары- мен тектоникалық экрандалған
жоғарғы пермьнің ірі мұнай шоғырлары Кенқияқ күмбезінің оңтүстік ... ... ... – шы- ... ... Шоғырлар қазан, татар
жікқабаттарына шоғырланған. Мұнай дебиті 186 м3 / ... ... ... ... ... ... тұз ... астында мұнай шоғыры
анықталған. Тағы да бір ... ... ... ... мен ... ... (3-Г Шұбарқұдық ұңғымасы) тұз карниздері зерттеу
аймағында да анықталған.
Триас түзілімдерінің ... ... ... ... мен ... күмбездерінде байқалады. Жақсымай ... ... ... ... ... болып келеді. Мұнда 3 мұнай горизонты бөлінеді.
Дебиттері 0.1 - 10 ... ... ... ... алаңының құмтасты –
малтатасты түзілімдерінде де кездеседі. Шиелі алаңындағы 1-Д ұңғымасынан
мұнай қалқымасы бар су ... ... юра ... ... ... ... ... Қаратөбе, Ақжар алаңдарында анықталған. Жақсымай ... ... ... ... сипатталатын құм мен саздар- мен
қабаттаса орналасқан кұмтастардан тұрады. Мұнай дебиті 0.05-З м3/ ... ... ... ... ... ...... тасты
түзілімдерінде табылған.
Ортаңғы юраның мұнай горизонттары аален және байос-бат ... ... ... Олар ... ... ... Өндірістік мұнай шоғырлары Ақжар және ... ... ... ... 67 ... ... 20 ... ор-таңғы юра
түзілімдерінде мұнай белгілері анықталған. Жаманағаш ала-ңында, күмбездің
оңтүстігінде ұңғымалардан мұнай ... ... Әр ... ... ... өнімі 1931 жылы 113924 т кұ-рады. 1933 жылы ... күрт ... ... ... ... ... ... юра
түзілімдері мұнайлы болып келеді. Шие-лі алаңындағы 2-Д ұңғымада дебиті 40
кг/тәул ... ауыр ... ... ... бор ... ... апт, баррем жікқабаттары өнімді
болып келеді. Кенқияқта готерив жікқабаты өнімді және ... 16 м3/ ... ... ... ... ... ... бай- қалған
Шиелі алаңында да мұнай белгілері кездеседі.
Апт және баррем жікқабаттарының мұнай ағындары ... ... ... 5 ... ... ... негізгі белгілері Таскемір және
Шиелі алаңдарында анықталған. Тұзүсті кешенінің ... ... ... және ... ... ... түрі,
қоры тұтқыштардың жарылымдармен күрделе-нуіне байланысты. Сиымдылығы жоғары
шоғырлар, әдетте, терең жатқан ... ... ... ... ... ... ... «тұз жастықшалары», тұз штоктары
аралығындағы күмбеза-ралық ... ... ... кешені тұзды
және тұзүсті ке-шенінің көмірсутектерінің нақты көзі болып ... ... ... ... ... ... ... кешен
түзілімдері де мұнайгаздылы объектілерді іздеуде болашағы зор ... ... Және бұл ... одан әрі дәлірек зерттеулерді қажет етеді.
Біз білеміз, Каспий маңы ойпатының ауқымында өндірілетін мұнай ... ... ... кешенімен байланысты. Стратиграфиялық қима бойынша
кешеннің мұнай мен ... ... қоры ... ... ... кешен түзілімдерінде мұнайдың өндірістік қорының 54.2%-ын юра
кешені алып ... ... ... ... 37.9 %-ын ... бор, ал триас
пен жоғарғы ... ... ... ... ... Юра ... ортаңғы юраның құмтасты–сазды түзі-лімдерімен байланысты.
Ондағы мұнай қоры төменгі және ортаңғы юраға қарағанда 2.5-4 есе ... ... ... ... тү-зілімдермен, әсіресе қоры 70%
болатын төменгі бор ... ... Юра ... ... ... мұнайлы және онда қордың айтарлықтай бөлігі
шоғырланған. Кенқияқта мұнай мен газ ... 84 -100 %-і осы ... ... ... мұнайы мен газының өндірістік қоры Оңтүс- тік
– Ембі, Кенқияқ, Шұбарқұдық мұнайгаздылы облыстарында ... ... ... ... 75%-і ... шөгінділерінің үлесіне байланысты.
Жоғарғы пермь өнімді кешенінің ... ... бар ... ... Кенқияқ мұнайгаздылы облысында ғана анықталған. 1962 жылы Кенқияқ
тұз дөңбеккүмбезінің ... ... ... ... ... ... ... атқыны алынған. Бұл түзілімдерден газ Ақжар алаңында 17-ші
ұңғымадан алынған. Қазіргі ... ... ... өнімді кешенінде 13, триаста
3, юрада 5 және ... ... 5 ... ... ... маңы ... ... 1966 жылы Кенқияқ кенорны
эксплуатацияланған. Оның қасында Көкжиде, ... ... ... ... өндірістік қолдануға дайындалды. Бұл ... ... ... ... ... Осы ... кенорындар көп қабатты және
мұнайгаздылығы әртүрлі стратиграфиялық диапозонға ие.
Төменгі татар өнімді горизонттары ұсақ, орта ... ... ... тұрады, ашық кеуектілігі 5-31.2%. Мұнай-
газдылы горизонттары екі және көп ... ... ... ... ... ... ... өндірістік мұнай ағыны алынған. ... ... ... ... құмтастар мен алевролиттерден тұрады.
Триас, юра мұнайгаздылы горизонттары сазбен көмкерілген құмтас-
тардан тұрады және олар ... ... Қопа ... ... ... ... ... – саздан тұрады. Баррем жікқабатының сұр
құмтастары ... ... ... және газ ... ... ... терригенді коллекторлары Ақжар, ... ... ... қаныққан болып келеді. Осы аймақта көкжиде сви- тасы
мен триастың ақжар ... ... ... құмтастары, төмен- гі юраның
сазды, готеривтің пелеципод жікқабаты мен апт жікқабатының сазды қабаттары
жапқыш болып келеді. ... ... мен ... ... ... жарықшақты
коллекторлар анықталған. Тұзүсті кешенінде кө- бінесе ... ... ... ... ... ... кеңінен
кездеседі.
Өнімді кешендер мен горизонттардың жату тереңдігі оңтүстік – ба- ... ... ... және ... қысымы мен температура көбейеді. Осы
бағытта тұтқыштардың амплитудасы өседі.
Жоғарыда айтылғандай, Кенқияқ мұнайгаздылы ... юра ... ... ... 84%-ін ... ... және ... юра өнімді
горизонттары бір – бірінен саз қабатшаларымен бөлінетін 2-8 ... ... ... ... Төменгі юраға орта түйірлі құмдар мен
құмтастар тән. Жыныстардың ашық ... 25%, ... тігі 500 мд. ... ... ... ашық ... 12%, өт- ... 50мд.
Сонымен қатар, ортаңғы юра қимасында алевриттер мен ... ... ... ашық ... 29.5%, өт- ... 213 мд. ... сиымдылық қабілеті жоғары, ал кар- бонатты керіштермен
керіштелген құмтастар мен ... ... ... ... ... бөлігіне жақындаған сайын юра түзілім- дерінің тығыздығы мен жату
тереңдігі ұлғая ... маңы ... ... ... ... физико – хи- миялық
қасиеті ... ... ... ... ... ... мен ... палеозой мұнайының айырмашылығы анық байқала- ды. Мұнайдың құрамы
мен қасиеті стратиграфиялық қима, алаң бойынша ... ... ... ... ... аз ... ... финді. Триас, юра, бор
шөгінділерінің мұнайы бір–біріне ұқсас келеді. Ме-зозой мұнайы негізінен
ауыр, ... және аз ... ... ... ... мұнайының тығыздығының орташа мәні график бойынша анықталады
(2-сурет). Қаратөбе кенорнынан 0.887 г/см3 ... ... ... ... ... мұнайының тығыздығы шығыс ернеу белдемі-не қарай ұлғаятынын
көруге болады. Бұнда триас түзілімінің мұнайы бор ... ... ... ... ... ... ... пермьнің мұнайы мезозой
мұнайына қарағанда жеңіл, орташа мәні 816-858 кг/м3. Мезозой түзілімдерінің
мұнайы құрамында ... көп, ... мәні 0.65%. ... ... бір жасты түзілімдерінің мұнайы аз күкіртті. ... ... ... ... ... юра, бор ... мұнайының
құрамындағы асфальтендер мен шайырлар бірдей. Ал жоғарғы пермь өнімді
горизонттарының ... аз ... аз ... Соған байланысты
шөгінділердің жасына байланысты мұнай екі топқа бөлінеді: асфальтені мен
шайыры көп мезозойлық ... мен ... мен ... аз ... ... ... кенорнының мезозойлық мұнайының құрамында 25% шайыр, 0.43%
асфальтен, ал ... ... ... ... 6.7% ... 0.2 %
асфальтен бар.
Каспий маңы ойпатының шығыс бөлігі мұнайының ... ... ... қима жату ... ... ... Ол үшін ... алынған параметрлердің өзгеру графигін ... ған. ... ... ... ... екі ... топтарын бөлген: 1) жату
тереңдігіне байланысты шайыр мен күкірт құрамы, ... ... ... ... фракциялардың шығымының өсуіне тән мезозой мұнайы мен; 2)
тереңдеген сайын шайыры мен ... ... ... ... мұнайгаздылы облысының өнімді кешендерінің
тереңдеген сайын мұнай тығыздығының өзгеруі.
1-шоғырлар; ... ... ... ... ... 4- ... және ... түзілімдерінің мұнайлары.
мен тығыздығы азаятын жоғарғы пермь мұнайы. Мезозой мұнайының ты- ғыздығы
300, 600, 900 м тереңдіктерде 917, 891, 860 кг/м3 , ... 46, 28 және ... ... ... ... ... 8, 24, 41.6%-ға дейін өзгере- ді.
Кенқияқ кенорындарының топтарындағы юра ... ... ... ... ... тығыздығының өзгерісін мына теңдік орын- дайды: х=f
(1/у), мұнда х-параметрлер, ... ... ... тығыздығы 1000, 1400, 1800 м тереңдік- терде
0.831, 0.839, 0.849 г/см3, шайыр 8.5, 10.8, 14.3%. ... ... ... құрамындағы шайыр мен күкірт қатынасы түзу сызықты, мына ... ... у- ... Бұл ... ... ... шығымы
тереңдеген сайын азаяды. Жеңіл фракция шығымы 1000, 1400, 1800 м ... 46, 50.5, 53 %-ға ... ... ... ... мен газ ... қалып-тасу
жағдайлары.
Мұнай мен газ шоғырларының қалыптасуын анықтау кезінде кө-мірсутектер
генерациясы белдемі мен мұнай мен газ жиналу ... ... ... ... ... ... ішіндегі негізгі сіл-теме И.М. Губкиннің
пікірі болып келеді. Оның пікірі бойынша мұнай миг-рациясы мен бағыты, жүру
жолы, ... ... ... ... ... « ... жағдайға »
байланысты.
Каспий маңы ойпатында мұнай жаралу процесі мұнайаналық ... ... ... ... ... ... ... бұрғылау және МОВ, МРНП, КМПВ сейсмобарлау ... ... ... ... ... олардың мұ-найгаздылығын
анықтауға және мұнай мен газ кенорындарының ашылу болашақтылығын бағалауда
үлкен үлес қосты. Тұзүсті ... ... ... мен ... ... іздеу –
барлау жұмыстары барлық дөңбеккүмбез-дердің мұнайгаздылы бола ... ... ... ... тек ... мен блоктарға
негізделеді. Осындай таңдала-нылатын мұнайгаздылықтың себебі әр күмбездің
өзіндік ... ... ... және ... ... қабаттарының әртүрлілігінің, көмірсутектер
миграциясының жолы жә- не басқа да ... ... ... маңы ... ... жаралу процесі мұнайаналық сви-талардың
түрлеріне немесе әртүрлі стратиграфиялық ... ... ... ... мен триас түзілімдерінің ... тұз ... ... мөлшерде кездеседі. Кенқияқ пен Қаратөбе жағдайында
шоғырлар қолайлы тұтқыштар жаралуынан кейін ға-на ... ... ... ... ... мен ... триас мұнайлы горизонттары
жуылып – ... ... ... ... ... мен ... ... кешені тұзасты түзілім-дерін миграцияланған эпигенетикалық
мұнай есебінен ... ... үшін ... ... ... мұнай
өту жолы – тектоникалық бұ-зылыстар. Олар жоғарғы пермь мен тұзасты, мульда
аралық дөңбеккүм-бездері үшін ... ... ...... қатты жарықшақталғандықтан жапқыш бола алмайды. Осы жарықшақтар
арқы-лы мұнай жоғары қарай көтеріліп, жолында кездесетін барлық ... ... ... өлшемі тұтқыштың көлеміне және қабаттардың құлауына
байланысты: егер ... ... ... ... ... ... Сонымен бірге, жоғарғы пермь шөгінділері тереңдеген сайын тығыздығы
өсіп, коллекторлық қасиеттері нашарлайды. Бұл ... ... ... ... ... тән. ... ... жоғарғы пермь мен
тұзасты түзілімдері бұзылысқа ұшыраған құрылымдар мұнай мен ... ... ... ...... ... мұнайы эпигенді
болғандықтан, олар жеңіл, метанды, бензинді, ал газы ауыр ... ... аз ... ... гипергенді про-цестерге ұшырап,
нәтижесінде жеңіл фракциялардан айрылып, ауырлай түскен. Тұзасты палеозой
жыныстарынан ... ... ... тік ... ... ... тұз күмбездерінің тұз перифи-риясы жоқ жерде және жоғарғы
пермьнің ... ... ... тектоникалық жапсары жерінде
орналасады. Бұл жерде ... ... ... ... ... ... мен жіңішке мұнай бөліктерін түзеді. Сақиналы жарылымдар,
әсіресе, тұзүсті түзілімдері мен ... ... ... тұз ... ... ... болады.
Юра мен ерте бор ... бұл ... ... ... ... бірге олар тұз тектогенезінің болуына кедергі жасады.
Седиментация ... ... ... ... ... ... қара көмірге айналуына әкелетін тотықтану ортасында жүрді. Демек,
геохимиялық қолайсыз жағдай ... ... ... ... ... алмады, ал юра мен төменгі бор шөгінділерінде тұз
күмбезді шоғырлар қалыптасты. Юра ... ... ... ... қалыптасса да, олар ин-фильтрациялы сулар ағынымен
жойылып отырды. Бұл юра мен төменгі бор ... ... ... ... түзілімдерінен тік ... ... ... ... ... маңы ... мұнайгаздылы кешенінің ішіндегі ең негізгі
бөлігін ортаңғы юра ... ... ... ... мен ... ... геохимиялық зерттеу кезінде бұл түзілімдерде мұнай мен
газ жаралу процесі жүргенін көрсетті. Палеотектоникалық ... ... ... ... ... жаралу фазасына қатысқанын дәлелдейді.
Демек осы кезеңнен бастап мұнай және газ ... ... ... ... юра ... ... ... Орал – Волга өзенаралығының орталық бөлігінде, Каспий теңізінің
акваториясында, Оңтүстік – Ембі ... ... ... ... ... ... ... – Темір көтерілімінде: негізгі өндірістік ... осы ... ... юра ... мұнайы Каспий маңы ойпатының оңтүстік
бөліктерінде кездеседі ... ... ... ). Бұл ... ... жағдайы органикалық заттардың сақталуы мен қайта жа-ралуына қолайлы
болған. Көмірсутектердің ... және ... ... маңы ойпатының
оңтүстік аудандарына тән. Ойпаттың орталық бө-лігі ... ... ... онда ... ... болмағандықтан мұнай
жиналмаған. Прорва мен Ақтөбе кенорын-дарының шоғырларының қалыптасу ... ...... бор, ... - ортаңғы альб. Сол себепті, юра
кенорындары неоком мен апт саздары жиналғаннан ... ... тұз ... мұнай шоғырлары бұзылыс пен ... ... ... ... Ал ... ... ... жоқ. Тұзасты түзілімдерінен болған тік бағытты миграция бірінші
кезекте тұзасты жыныстарының жоғарғы қабат қысымының әсе-рінен ... ... ... ... ... Юра мен ... бор шөгінділерінің мұнайы
тотықтанған, нашар қозғалмалы. Бірақ алғашқы рет тұтқышқа келген ... ... ... ... ... жоғарғы миграциялық қабілеті
болған. Кейін табан және контурлық ... ұзақ ... ... соң
мұнай тотықсызданған, шайырланған, жеңіл фракциялардан айрылған.
Юра және ... бор ... ... бөліктеріндегі
тектоникалық экрандалған шоғырлар Ақжар, Қаратөбе, Қопа ... ... ... ... ... және контурлық сулар
жапсарында, яғни су – ... ... (СМЖ) ... ... ... ... ... сәйкес келеді. Соған байланысты,
тектоникалық бұзылыстар ... ... толу жолы ... ал ... бұзылыс пен қабат табанының қилысуымен белгіленді.
Мезозой түзілімдерінің кенорындарының таралуы белгілі заңдылық-қа
байланысты (3 - ші ... ... ... төрт ... ... ... – Ақжар, Жақсымай, Шұбарқұдық, Қопа. Олар негізін-де
Каспий маңы ойпатының шығыс бөлігіндегі ... ... ... ... мен құрылымды - тектоникалық фак-торға байланысты.
Кенқияқ мұнай жиналу белдемі ... ... ... ... ... үстінде орналасқан. Ол жерде сейсмикалық зерттеулермен
Шотыкөл – Кенқияқ конседиментациялды көтерілімі анықталған. Іргетастың
көтерілімі ... ... 2 км ... ... ...... ... ернеумаңы беодемінің оңтүстік ... ... ... ... орналасқан. Жақсымай – Шұбарқұдық
іргетаста бұзылыс амплитудасы 2.7 км болатын ... ... мен ... бөлігінің жарылымды бөлігімен сәйкес. Қопа белдемі ойпаттың орталық
бөлігінің шығысында, іргетастың жарылымды жерлерімен байланысты.
Ойпаттың шығыс баурайында іргетастың шығыстан батысқа ... ... ... ... ... ... ... кездеседі. Тұзасты
жыныстарында, іргетастың жарылымды белдемдерінде ... ... бар ... ... ... ... ... саңқыбай, Қасқыртау, Жиделі)
және тектоникалық бұзылыстар (Саңқыбай) кездеседі.
Мұнай мен газ шоғырларының қалыптасу уақытын М.С. Бурштар (1973 ... А.В. ... (1964 ж) ... мына ... ... есептеуге
болады: Н=10*Р/ γ; мұнда, Н –шоғырдың су – мұнай ... ... Р – ... қысымы; γ – қабат суының орташа тығыздығы. Шоғырдың
қалыптасуын келесі жолмен анықтайды. ... ... маңы ... ... ... ... кенорын-дары мен
дөңбеккүмбездерінің орналасу сұлбасы.
бойынша мұнай қабатының жату тереңдігін және оған ... ... ... Сосын қазіргі кездегі мұнай горизонтының жату терең-дігінен
табылған қанығу қысымына сәйкес келетін тереңдікті ... ... ... ... ... ... ... болып та-былады.
Мысалы, Тәжіғали кенорнының ортаңғы юра шоғыры 950 м ... ... 64 атм, ... ... ... – 1.095 г/см3. Фор-мула
бойынша 590 м, қазіргі жату тереңдігімен айырмашылығы және қанығу ... ... 950 – 590= 360 м. ... кезде бұл те-реңдікте Тәжіғали
алаңында альб жасының шөгінділері кездеседі. ... ... юра ... ... ... ... ... алаңдарының триас шоғырлары юраның соңы мен
төменгі бордың басында қалыптасқан. Жақсымайдың триас ... ... ... ... мен ... ... альб – ... ғасырларында
қалыптасқан.
1.6. Жер асты ... ... маңы ... Орыс ... ең терең бөлігін құрай- ды.
Каспиймаңы ... ... ... ... кезеңге де-йінгі
жыныстар кездеседі.
Тектоникалық жағынан Орыс платформасының ең терең шеткі сине-
клизасына ... ... және ... ... ... ... лысты
болып келеді. Ойпат көлеміндегі тұз ... ... ... маңдарында таралған. Тұз күмбездерінің көпшілігі ойпат- тың
оңтүстік шығыс бөлігінде анықталған.
Қарастырылып отырған ауданның ... ... В.П. ... ... Д.А. ... ... ... зерттеген.
Каспиймаңы ойпатының көлемінде келесі сулы кешендер бөлінеді: 1)
девон – таскөмір; 2) пермь – ... 3) ... және ... юра; 4) ... 5) апт – ... ... 6) жоғарғы альб – сеноман; 7) жоғарғы бор;
8) палеоген – неоген; 9) төрттік кезең;
Девон – ... сулы ... ... ... ... көп ... хлор – ... болып келеді.
Пермь – триас сулы кешені. Кунгурдың жерасты сулары әсіресе Кас- пий
маңы ойпатының шығыс ернеуінде жақсы ... Олар ... ... Бұл ... минерализациясы 170 - 320 г/л, тұз- дылығы ... Ве ... ... ... ... Құрамында нат- рий, ... ... ... ... ... ... ... Одан
басқа құрамында көп мөлшерде йод кездеседі ( 25.2 мг/л ), бром ( 850 ... ... 0.9. Су ... ... мен ... ... болуы тұздардың еруімен тікелей байла- нысты. Кенқияқ кенорынының
мәлімет бойынша – 600 м тереңдіктегі су- дың ... 32 º С, ... 43.89 ... ... ... ... 2.5 км қабатта 30 су горизонтта- рын
құрайтын ... ... мен ... ... Құмтасты
горизонттардың ашық кеуектілігі 11.8-31.2%, алевролиттікі 18.7- 19.7 %.
Көптеген су горизонттарын зерттеген кезде ... 6-12.6 ... ... су ... ... Бұл ... ... типке жа- тады және
қатты минерализацияланған. Олардың минерализациясы терең- ... ... ... бірге қаттылығы мен метаморфиза- циясы да арта ... Оның ... ... тұз ... көп ... ... ... судың минерализа- циясы 14-29 г/л, ал
қанаттық бөліктерінде ( Ақжар, Кенқияқ ) ол ... 153,3 г/л ... Бұл ... ... ... бо- лып ... Мұнда
жарықшақтар арқылы жоғарғы горизонттардың сулары келеді. Ал қанаттары жабық
болғандықтан бром ( 1.5-252 мг/л ), бор (0.5-20 мг/л ) және йод ( 8 ... ... ... ... ... ... Каспий маңы ойпа- тының
оңтүстік шығысында көбірек таралған. Сулар құмтастар мен жұ- мыртастарға
негізделген, ашық ... 8.4-20.6 %. ... 69.5 ... 210.4 г/л, су ... ... ... Иод
концентрациясы 38 мг/л, бром 158 мг/л, аммоний . Бұл ... ... ... ... ... метаморфизациясы азырақ, сульфаттылығы
көбірек. Метаморфизациясы ... ... ... жо-ғарылайды ( 0.76 ... ... 0.4-0.6 ... ... ... ... 18-41.5 ºС аралығында өзгеріп отырады. Дебиті 0.3-
1.5 л/сек серпінді болып ... ... ... ... арта түседі (16.9-дан 104.3 мг/л-ға де-йін ), йод ... мг/л, бром 54.6 мг/л, ... 45 мг/л. ... ... ... ... ... мұнай кенорында-рына сәйкес келмейді. Ал бұл
түзілімдерде мұнайдың ... ... кеш ... ... ...... түзілімдерінің орналасуы тереңдеген сайын ... арта ... ... және ... ... ... пайда бола бастайды, ал кейбір жерлерде хлоркальцийлі типті сулар ... ... ... ... ... ... 5250 – 10384
мг/л аралығында ... ... ... сулар Мақатта
(13200 мг/л) анықталған. Сулардың минерализа-циясының ... ... ... ... тереңдікте орна-ласуымен, тұз кұмбездерінен қандай
қашықтықта жатқандығымен және гидрогеологиялық дәрежелерімен түсіндіруге
болады.
Тұз штоктарының маңында су ... күрт ... ... жерасты сулары жоғарғы горизонт суларымен араласып, осы- ның
нәтижесінде тереңдік сулардың минерализациясы төмендейді және бір ... ... ... ... ... ... минерализациясы жоғарлаған сайын оның құрамындағы йод, бром,
бордың мөлшері өседі.
Пермь–триас түзілімдерінің ... ... ... ... ... қарай бағытталған және де осы бағытта су- лардың
минерализациясының өсуі ... ... ... ... ... ... жеке ... ауыр көмірсутектер кез- деседі.
Төменгі және ортаңғы юра сулы кешендері. Бұл кешен ... ... емес ( 16-150 ... ... сульфатты – хлорлы –
гидрокарбонатты – натрийлі және хлорнатрийлі болып келеді. ... ... ... ... ... ... ... гидрокарбонатнат- рийлі
және сульфатнатрийлі сулар басымырақ кездеседі.
Юра су ... ... ... ... сол- ... ... ... – батысқа қарай, яғни Каспий теңізіне қарай төмендейді.
Су горизонттары төмендеген сайын қабат суларының ... ... ... Ембі ... ... ... ... 4408-8781
мг/л болатын хлор – натрийлі типтегі рассолдар кеңі- нен таралған. Осы
сулар ... аз ... ... және гидро- карбонаттар кездеседі,
ал көп жағдайларда кездеспеуі де мүмкін.
Төменгі юра су ... ашық ... 26-38 % ... ... өткізгіштігі 1000 млд, минерализациясы 2.4-тен 116 г/л-ге дейін ау-
ытқиды. Химиялық құрамы ... ... ... ... Метаморфизация коэффициенті 0.98-1.8. Кенкияқ күм- безінің
сульфатты коэффициенті 0.05-0.56, Ақжарда 0.93. Йод – 8.4 мг/л, ... мг/л, ... 45 мг/л, бром 40.8 мг/л. ... ... ... және ... ... мұнай мен газ шоғырларының
сақталуына қолайсыз гидрогеологиялық жағдай екенін көрсетеді.
Ортаңғы юра су кешені ... ... ... ... ... Мұнда минерализациясы аз сулар белдемі ... ал ... ... ... азая ... ... ... мен минерализация-сы
қима бойынша да өзгереді. Байос түзілімдері суларының минерализа-циясы бат
горизонттары суларының минерализациясыннан ... Жер ... ... ортаңғы юраның сулары одан жоғары орна- ласқан ... ... ... ... ... ... төмендейді. Тұз
штоктарына жақындаған сайын ... ... ... Суда ... ... ... ( 80-95% кейде 98-99%). Ашық кеуектілігі 28.4-33.8
%, өткізгіштігі 450-700 млд. Су гори- ... ... 0.3-5.2 ... Шығысында олар әлсіз метаморфи- зациялы, химиялық құрамы бойынша
сульфатнатрийлі. Минерализациясы 10 г/л. ... ... йод -7.5 мг/л, бром – 19.2 мг/л, ... – 81.7 ... тереңдікке байланысты 12-39° С аралығында ауытқып отырады.
Неоком сулы кешені . Ауданның солтүстік – ... ... ... жер ... шығып жатыр. Сулардың минерализациясы жоғары емес –
90 мг/л-ге дейін. Су құрамы хлорид – ... ... ... ... ... ... болып келеді.
Неокомдағы минерализациясы аз сулардың ... ... ... кеңірек және ауданның шығысының көпшілік бөлігінде та-ралған.
Су горизонттарының ... ... ... ...... ... Каспий теңізіне қарай сулардың пьезометрлік деңгейі ... осы ... су ... арта ... (8488 мг/л). Олардың құрамы
хлориднатрийлі, сульфаттар кездеспейді немесе аз мөл-шерде анықталған. Су
құрамындағы микрокомпоненттердің ... ... ... ... ... ... жікқабатының түзілімдеріне не-
гізделген. Кей жағдайда бұл ... ... ... ... ... Ал ... жағдайларда минерализациясы 24-117 г/л
сульфатнатрийлі, хлоркальцийлі типке жатады. Құрамында хлорлы ... ций ... ... азая ... ... ... ... йод жоқ, бром-
1.7 мг/л, бор-0.5 мг/л, нафтенді кышқылдар-0.4 мг/л.
Баррем сулары әлсіз ... (0.9 г/л), ... ... ... ... қарай минерализациясы арта түседі.
Апт – төменгі альб сулы кешені. Бұл кешен суларының қорек ... ... ... су ... ... және минерализациясы жоғарыда
сипатталған кешенмен көп жағдайларда сәйкес келеді.
Апт сулары ... тұщы және ... ... ... ... гидрокарбонатты - натрийлі типтеріне жатады. Оңтүстік батыс бағытта су
минерализациясы 200-250 г/л ... Су ... бром 0.85 мг/л, бор ... мг/л, ... ... 0.4 мг/л мөлшерінде кездеседі. Апт сулары
тұщы, аз минерализацияланған және ... ... ... ... Тек ... бір ... ... ған сулар
кездеседі. Оңтүстiк шығыс Новобогат кенорнындағы қабаттық сулары тығыздығы
1.183 кг/м3 болатын хлорлы – кальцийлi типті ... альб – ... сулы ... ... ... ... құм
қабатарына негізделген. Сеноман құмдарының сулану дәрежесі ... ... ... ... отырған су горизонттарының бір- бірімен
гидравликалық байланысы бар. Бұл түзілімдер төменде орналасқан ... ... ... Тұщы ... мен ... ... ... таралу белдемі Каспий теңізіне қарай кеңейе түседі. Пьезометрлік
деңгейі солтүстік – шығыстан, яғни қорек көзінен Каспий те- ... ... ... 27 м-ге ... төмендейді.
Альб – сеноман түзілімдерінің оңтүстік және оңтүстік – батыс ... ... ... ... ... 4580 мг/л - ден ... ... жоғарылайды. Мұнда хлорид – натрий құрамды хлоркальций типті
сулардың таралуы тән. Тұщы ... Ембі ... мен ... жазықты- ғының
аралығында байқалады. Бұл кешеннің құрамындағы микроэлемент- тердің мөлшері
біртекті емес, ол ... ... бай- ... ... ... аз ... ... кездесетін азотты – от- текті, ал оңтүстік
Ембі ауданында ауыр көмірсутектерден метанды газдар кездеседі.
Жоғарғы бор сулы кешені. Сулар маастрихтың ... ... ... кейде басқа да ... құм ... ... ...... қорек көзі аймағында жә- не
тұзк үмбезді құрылымдардың ... ... бор ... жер ... ... ... арынды емес және әлсіз минерализация- ланған сулар
таралған. Сулары сульфатнатрийлі және гидро карбонатнат- рий ... ...... су ... 113-5123 ... ... ... сулардың барлық түрлері кездеседі. Шеткі
оңтүстік–батыс бөлігінде хлорид – натрий құрамды, ... ... Су ... ... ... ... ... қарай
жоғарылай түседі.
Палеоген – неоген сулы кешені. Палеоген – неоген түзілімдері тек ... ... ... ... ... жыныстар суға қаныққан, бірақ ... ... және құм ... ... ... суға ... қандық
палеоген – неоген шөгінділері төрттік кезең жыныстарымен көм- керілген
аймақтарда байқалады. ... ... 4-3346 мг/л ... Тұщы және сәл ғана минерализацияланған гидрокар-бонатнатрий
типтегі ... ... ... – натрий құрамды, хлор- кальций типтегі
рассолдар да ... ... ... ... ... ... ... кезең сулы кешені. Су құрамы әдетте хлорид – гидрокарбо-
натты – натрийлі болып ... ... 13 ... 107 ... ... Ембі ... ... бөлігінде сулардың жоғары мине-
рализациясы байқалады. ... ... ... ... типті
рассолдар таралған. Су құрамы хлориднатрийлі. Кейбір жағдайларда су- лардың
негізгі ерекшелігі оның ... ... ... кез- ... ... ... ... аудандарымен салыстырғанда Каспий маңы
бассейні тереңдік температураларымен ерекшеленеді. Локальды өз- ... ... жылу – ... ... тұз күм- ... ... таралуымен байланысты. Тастұзы қабаттары арқылы өтетін
жылу ағындары күмбездердің дөңбеккүмбездеріне қарай ба- ... ... ... Және де ... ... жа- ... ... термальды сулар алып келеді.
Тұз күмбезді тектоникасы таралған облыстарда жер асты ... күрт ... және көп ... күшті рассолдар кезде-
седі.
Каспий маңы бассейнінде жоғары ... ... ... ... ... ... кездеседі.
1.7. Мұнай және газ қорларын есептеу
Бұл курстық жұмыстың негізгі мақсаты - берілген құрылым ... ... және газ ... мен ... ... ... ... және материалдық қорын есептеу.
Каспий маңы ойпатының шығыс ернеумаңында орналасқан ... ... ... көлемдік әдіс арқылы есеп- ... ... ... үшін ... көлемін, шоғыр көлемін
білу керек, ... ... оның ... ... ... ... оның ... қорын есептейміз.Үшбұлақ кұры-лымының мұнай
қорын есептеу үшін Кенқияқ мұнай ... ... ... ... ... есептеу С3 категориясы бо-йынша ... ... аты ... ... |
|0 – 50 |Жуу ... типі - ... |
| |ρ = 1170 ... |
| ... 5-8 см3/30 мин; |
| ... - 50 сек; ... |
| ... ... 5-6 %; ... - 700 |Жуу ... типі ... |
| ... ρ = 1200 ... |
| ... 60 – 90 сек; |
| ... 5-8 см3/30 мин; |
| |рН = 9-9,5; құм < 2; NaCl – 190 |
| |г/л, |
| |К – 40г/л; ... - 1200 |Жуу ... типі полимерлі – |
| ... ρ = 1270 ... |
| ... 30 – 40 сек; ... |
| ... 3-7 см3/30 мин; рН = 7; |
| ... ... мөлшері 25 %; |
| |құм < 0,5; NaCl – 190 г/л, К – 38 |
| |г/л; |
| |Ca – 0,4 г/л; |
2 .3. Ұңғы ... ... ... берілген алаңда бұрғыланып болған бірнеше
ұңғылардың нақтылы конструкциясын ... ... және ... ... жеке ... ... таңдап алынады.
Ұңғыма конструкциясын жобалау барысында мынадай мәселелер шешіледі:
- ұңғыға түсірілетін шегендеу тізбектерінің саны;
- шегендеу тізбектерінің түсірілу тереңдіктері;
- шегендеу ... және ... ... ... ... ... диаметрлері;
- шегендеу тізбектерінің сыртындағы цемент ерітінділерінің көтерілу
тереңдіктері.
Шегендеу тізбектерінің ұңғыға түсіру тереңдіктерін және олардың са-
нын, өнімді қабаттардың және бұрғылау ... ... ... ... анықтайды. Бұл үшін тіке координаттар өсі-не қабат
қысымының ауытқу коэффициенті (Ка), жұтылк индексі (Кж) және жуу ... ... (ρо) ... ... өзге-руін бейнелейтін
біріктірілген граыик тұрғызылады.
Ауытқу коэффициенті дегеніміз – ... ... (Рқ) ... ... ... ... = Р қ / Р г.с = Рқ / g* ρc ... Р қ - ... ... ... – тұщы ... тығыздығы, кг/м3;
Н – қабаттың орналасу тереңдігі, м.
Жұтылу индексі дегеніміз – жұтылу қысымының гидростатикалық қысымға
қатынасы:
Кж = Рж/ g* ρc ... ... Р ж - ... ... ... ... аралықтары, м | | |
| |Рқ , МПа |Рж, МПа ... | | ... | | |
| | | | |
|0 |50 |0.53 |0.76 ... |250 |2.5 |3.53 ... |400 |4.6 |6.03 ... |700 |8.4 |10.78 ... |1200 |14.7 |18.58 |
| | | | ... ... ... ... болса, онда оның мәнін шамамен мына
формуламен анықтауға болады:
Рж = ... Р ... Р г.ж.- ... қысымы, МПа;
Р г.ж =
0.0083*Н+0.66* Р қ (2.4) ... Р қ- ... ... қабат
қысымы, МПа.
ρ0 = ρжс/ ρс , ... – жуу ... ... ... Кр – ... ... ... 0-1200 ... ... ... ... >2500 ... ... ... ... анықтағанда мынадай
шарт орындалуы керек:
Ка< ρ0< ... м Ка = ... ... = 0.0083*50+0.66*0.53 = 0.764
Рж = 0.95*0.764 = 0.725
Кж = 0.725/1000*9.8*50 =1.47
ρ 0 = (1.1 ÷ ... = 1.19 ÷ ... м Ка = ... = ... = ... = ... = 3.53/1000*9.8*250 = 1.44
ρ 0 = (1.1 ÷ 1,15)*1.02 = 1.12 ÷ 1.2
Z=400 м Ка = ... = ... = ... = ... = ... = ... = ... = 1.53
ρ0 = (1.1 ÷ 1,15)*1.17 = 1.28÷1.35
Z=700м Ка = ... = ... = ... = 11.35
Рж = 0.95*11.35 = 10.78
Кж = 10.78/1000*9.8*700 = 1.57
ρ0 = (1.1 ÷1,15)*1.22 = ... м Ка = ... = ... = ... = 19.56
Рж = 0.95*19.56 = 18.58
Кж = 18.58/1000*9.8*1200 = 1.6
ρ0 = (1.1 ÷ ... = ... ... ... ... Ка, Кж және ρ0 ... түсіреміз.
2.3- кесте
|Тереңдік, м | Ка |Кж | ρ0 ... |1.08 |1.47 |1.19 ÷ 1.24 ... |1.02 |1.44 | ... |1.17 |1.53 |1.12 ÷ 1.2 ... |1.22 |1.57 ... |
|1200 |1.30 |1.6 ... |
| | | ... ... ... ... ... ... тізбегі және қашау диаметрлерін таңдау, эксплуатациялық
тізбектерден бастап, ... ... ... жүргізіледі. Игерім тізбек-
терінің диаметрін зерттеу ... үшін ... ... ... ... ... тапсырыс берушілердің, құбырларды толтыру әді-сіне,
игеру жағдайына, қондырғылар ... ... ... оған түсірілген шегендеу тізбегінің ең үлкен сыртқы
диаметрінен әрқашан ... ... ...... ... ...... тізбегінің ең үлкен сыртқы диаметрі (бұл муфтаның диа-
метрі), мм;
Δ- ұңғының қабырғалары мен тізбек муфтасының ... ... ... диаметрлерін анықтағаннан кейін, МЕСТ 20692 – 75 ... 21210 – 75 ... ... мәні ... жақындауы таңдалып алынады.
Пайдалану тізбегінің диаметрін D =140 мм қабылдаймыз, МЕСТ 632-80
бойынша муфтаның диаметрі Dм =159,0 ... =10÷15 ... = 159 + 2 ·15 = 189 ... 20692-75 және 21210-75 ... ... қашаудың немесе керн
алатын қашау диаметрі алынады Dқ =190,5 мм
.Аралық тізбектердің диаметрін таңдаймыз. Оны ... ... = ... +2·δ +2 ...... мен аралық тізбек қабырғаларының саңылауы МЕСТ 632- ... ... 1 ... 8 +2· ... 632 – 80 ... аралық тізбек диаметрін 219,1 мм деп аламыз.
Аралық тізбекті ... ... ... ... мына ... 1 =D м + ... 1 =D м + 2∆ = 244,5 + 2 ·20 = 284,5 ... 20692 –75 ... ... ... 269,9 мм деп ... =269,9 + 2· 6+2·10=301,9
МЕСТ 632 – 80 бойынша аралық тізбек диаметрін 323,9 мм деп ... ... ... ... ... ... мына форму-ламен
анықтаймыз.
Dқ2 =D м + 2·20 = 323,9 + 2 ·10 = 343,9 ... 20692 – 75 ... ... диаметрін 349,2 мм деп ... ... ... ... арқылы анықтаймыз.
Dк =Dқа+ ... =349,2 + 2·10 = 369,2 ... = Dік ... = 369,2 + 2·5 = 379,2 ... 632 – 80 ... ... 426,4 мм құбырларды таңдаймыз.
Dқаш.к = Dм + 2·20 = 426,4 + 2·10 = 446,4 ... 20692 – 75 ... ... = 444,5 мм ... ...... Ұңғыма конструкциясы
2.3.2. Пайдалану тізбегін беріктікке есептеу
Пайдалану тізбегінің оған әсер ететін ең жоғары ішкі және ... ... ... ... ... ... ... үшін ұңғының ішіне сұйықтарды
айдағанда немесе оны пайдалану ... ... ... ... ... болады. Ал ұңғыны пайдалану аяқталған ... ... ... ... ... тізбегін беріктікке есептеу үшін алдымен есептеу сұлбасын
таңдап алу керек.
Төменде ұңғының әр түрлі нүктелеріндегі ... және ішкі ... ... ... мен ... үлгілері көрсетілген.
L – құбыр тізбегінің соңына дейінгі қашықтық, м;
Н –тізбектің сұйық деңгейіне дейінгі қашықтық, ...... ... ... ... ...... қысымы, МПа;
Рс– сағалық қысым, МПа;
ρц – цемент ерітіндісінің тығыздығы, кг/м3;
ρс – судың тығыздығы, кг/м3;
ρм – ... ... ... ... сұйығының тығыздығы, кг/м3;
К – цемент сақинасының шөгу мәні;
Мұнай ұңғысы үшін диаметрі 190,5мм пайдалану тізбегін төмендегі белгілі
жағдайларды ескеріп есептейміз.
L = 1200 ... h = 0
L H = 1/3 = 400 ... = 1000 ... = 1850 ... ... . Есептік схема k = ... = 876 ... ... ұңғы ... 1200 м. ... ұңғы ... ... Пайдалану құбыр диаметрі, мм – 190,5. Қабат қысымы,
МПа – 14,7;
Ішкі артық ... ... ... ... ... ... z = 0 ... = 1,1·Рс = 1,1(Рқ – q · pн∙∙ L · 10-6), ... = 1,1(14,7 – 9,8 · 876 · 1200 · 10-6) ... ... z = L ... = ... – q[(pц - ... · 10-6]] ·(1 – k),
МПа (11)
Рі.а.L = [1,1· 404 – 9,8[( 1850 – ... · 10-6]] ·(1 – ... ... ... ... ... ... қысымды анықтаймыз
б) ұңғыны пайдалануға берер кезде:
1. z = 0 Рса = 0
2. z = H РсаH = q · pц · H(1 - k) · 10-6, ... = 9,8 · 1850 · 400(1 – 0,25) · 10-6 = ... z = L РсаL = q[pц · L - pc(L - H)](1 - k) · 10-6, ... = 9,8[1850 · 1200 – 1000(1200 – 400)] (1 – 0,25) · 10-6 = 11 ... ... ... ...... ... ... сызығы; DE – ішкі артық қысым сызығы;
Ұңғыма бөлігінен бастап, беріктігі талапқа сай ... ... ... ... ... аламыз.
Құбырдың төменгі бөлігіндегі максимальды сыртқы ... ... Рса =
11 МПа, n1 = 1,15 – ... ... зонасындағы сыртқы артық қы-сымға
беріктік қорының коэффициенті.
Мәндерін анықтаймыз n1 · Рни = 11·1,15 = 12,6 МПа, d= 140 ... ... МЕСТ 632-80 ... ... келетін, диаметрі 140 мм
беріктік тобы “Д” ... ... 6 мм ... кесте бо-йынша
табамыз, критикалық қысымы (Ркр= 16,3 МПа)
Әрі қарай тізбек салмағын анықтаймыз:
Q= ... 111- ... ... q = 0,205 ... q*l = 1200*210 = 252 000 кг =0.246 ... ... тобы ... пайдалану тізбегінің конструкциясы 140мм.
|Секцияның ... ... ... ... ... |қалыңдығы |арақашықтығы, ... ... |
| | |м ... | |кН |
| | ... ... | | |
|1 |6 |1200 |0 |1200 |246 |
4- ... ... ... ... ... Пайдалану тізбегін цементтеуге есептеу.
Тізбекті цемент кезінде ұңғыма сағасына орналастырылатын жабдықтар
таңдап алынады, цемент ерітідісін дайындауға қажетті судың , цементтің
мөлшері, ... ... ... ... ... агрегаттарының саны,
сондай-ақ ұңғыманы цементтеуге жұмсалатын жалпы уақыт есептеледі.
d1- ұңғының диаметрі, мм;
d2- пайдалану тізбегінің ішкі ... ... - ... тізбегінің сыртқы диаметрі, мм;
d4 - аралық тізбектердің ішкі диаметрі, мм;
һ1- сағадан аралық тізбек табанына дейінгі қашықтық, м;
һ2- аралық ... ... ... ... ... ... м;
һ3 – цемент стаканының биіктігі, м;
Ұңғымаға түсірілетін ... ... ... ... ... Сурет – цементтеу схемасы
Алғашқы мәндері:
L=1200 м d2 ... м ... м d4= ... =20 м ... =0,190 ... ... ... цементтеуге қажетті бітегіш материалдар кө-лемін
анықтаймыз. Шегендеу тізбегінің цементтеуге қажетті цемент ... = 0.785[( d42- d32)һ1+ (d12- d32)һ2+ d2* ... = 0.785[( 0.2252- ... (0.192- ... 0.132* 20 =26.33
м3,
2. Цемент ерітіндісінің керекті көлемін дайындауға ... ... * Vц* ... m
(2.19)
мұнда, m- цемент ерітінділеріндегі су көлемінің цемент көлеміне қаты-насы.
m=0.5
к2 – цемент ерітінділерін даярлау кезіндегі шығынды ескеретін
коэффициент, к2= 1.03 ÷ ... ... ... ... ... ... қажетті көлемі:
Vс= m *Gц
(2.20)
Vс= 0.5*35.721=17.861 м3
4. Цемент ерітіндісін басып айдайтын ерітіндінің қажетті көлемі:
Vба= 0.785* к3* d22(L – ... к3- жуу ... ... ... коэффициент, к3 = =1.03
÷ 1.05
Vба= 0.785* 1.03* 0.1322(1200–20)=16.62 м3
5. Жоғарғы кептеменің тіректі сақинаға ... ... ... ... анықталады:
Ржк= Р1 + Р2
(2.22)
мұнда, Р1 – құбырдағы және құбыр сыртындағы сұйықтықтардың тығыз-дық
айырмашылығынан туатын қосымша қысым, ...... және ... ... ... ... МПа;
Р1=g*10-6[ρц(L- һ3)- ρжс (L- һ3)]
(2.23)
Р1=9.8*10-6[1850(1200- 20)- 1240(1200- 20)] =7.05 ... ... ... ... Цементті араластыратын машиналардың саны, дана.
nсмн = Gц/Gс (2 СМН-20 үшін Gс=20 т),
(2.25)
nсмн = 35.721/20 ... ... ... ... ... ... ағыс жылдамдығын
қамтамасыз ету шарты бойынша, цементтеуге қажетті агрегаттар санын табады.
nца =2* nсмн=2*2=4
(2.26)
8. Цемент ерітіндісін тізбек ішіне айдау үшін ... ... = 1/60* ... ... =1800 ÷ 1850 ... qn =0.0144 ... 2=0.028 м/с
t3 = 1/60* 26.33/0.028=15.23 мин
9. Цемент ерітіндісін бұрғылау ерітіндісімен басып айдау үшін
жұмсалатын уақыт мына формула ... ... l /60* ... = Кп* π (24* (d1- d2) * (d12- ... = (75 ÷ ... = 75* 0,131* (0,19- 0,14) * (0,0361- 0,0196)= 0,008
м3/с.
tпр= l /60* 16,62/0,008= 60,4 ... ... ... ... ... ... ерітіндісін
тізбек ішіне айдау, оны тізбек сыртындағы сақиналы кеңістікке ... ... ... ... ... ... ... қосындысынан тұрады.
Цементтеудің толық уақыты:
tу = t3 + tпр + tб
(2.31)
мұнда, tб – қосымша жұмыстарға керек уақыт, tб =10-15 ... = ... = 90,29 ... Ұңғы ... орналастырылатын жабдықтарды таңдау
Мұнай газ су көрінуінің ашық фонтанға өтіп кетуінің алдын алу ... ... ... ... ...... ... штуцерлер және жабу құрылғылары көмегімен ... газ, су ... ... ... – 90 ... ... ... үш тобы шығарылады.
Ι – ұңғы сағасынан алыстататын екі құбырлы линиясы бар екі ... бар; ΙΙ – үш ... ... ... бар үш превенторы бар; ΙΙ- Ι
– төрт алыстау линиясы бар үш ... бар. ΙΙ – ... ... ... ... және ... ... бұрғылау кезінде пайда болатын
қысымның мәні 50 МПа дейін болғанда қолданылады.
Әмбебап ... ұңғы ... ... бұрғы тізбегі болсада,
болмаса саңылаусыздандыру үшін қолданылады. Диаметрі 219мм аралық тізбекті
түсіргеннен соң ОПГ - 230X 32 ... ... 9 МПа ... ... Бұл ... ОП – преветор қондырғысы; 1 – превен-торлар саны; Г –
гидравликалық ... 230 - ... ... ... 32– ... ... ығыстыру |Қысым, |Күтілетін саға|Превентерлер |Жабық орнатылатын|
|жабдығының |МПа ... МПа ... дана ... ... ... ... | | |мм ... 230*32 |32 |4.8 |1 |139,7 – 426,0 |
| | | | ... |
3. ... ... Еңбек ақы төлеуді ұйымдастыру
Үшбұлақ алаңының іздеу және барлау жұмыстарынан тұратын “Ақ-
төбемұнайгазбарлау” ... ... ... тұрады.
Экспедиция басында жоғары тұрған ... ... ... ... және ол ... көмекшілері арқылы экспедицияның барлық
жұмыстарын басқарады.
Басқарма көмекшілері болып бас инженері, бас ... бас ... және ... ... ... ... көмекші болып са-налады.
Бас инженер өндірісте техникалық жетекшілік жасайды. Ол ... ... ... және ... ... және өндіріс-ті
механикаландыру мен автоматтандыру істеріне жетекшілік жасап ... ... ... материалдар қорын тиімді пайдалануды басқарады.
Бас геолог экспедицияның геологиялық бөлімін ... ... ... геологиялық-техникалық құжаттар даярланып геоло-гиялық
зерттеулер жүргізіледі.
Бас экономист ... ... ... жұмыстарын бас-қара
және тексере отырып ... ... ... ... ... ... ат салысады.
Жалпы сұрақтармен айналысатын басқарма көмекшісі ... ... ... ... қамтамасыз етуге жетекшілік жасайды,
түбегейлі құрылыспен, ... ... ... ... ... жол және ... жұ-мыстарымен
айналысады.
Жоспарлау-үнемдеу бөлімі күнделікті және алдағы
жоспарларды жа-сайды, ... ... ... ... ... бөлімі өндірістің шаруашылығымен есеп-қисап жа-
саумен айналысады, бағалы заттардың және ақшалай қаражаттың қалай
жұмсалып жатқанын қадағалайды, есеп-қисап ақпаратын ... ... ... есеп ... ... ... барлау жұмыстарына құжаттарды
даярлауды ұйымдастырады, геологиялық зерттеулердің жүргізілуіне ... ... ... үлгі ... алу ... ... ... ұңғылардың құжаттарын жасауды ұйымдастыруға жетекшілік
жасайды.
Өндірістік-техникалық бөлім ... ... ... ... ... жетілдіру жұмыстарын ойластырады, жұмыстардың
уа-қытында өткізілуін және тағы да басқа жағдайларды қадағалайды.
Бас механик бөлімі бұрғы қондырғыларын жинау, бөлшектеу жұмыс-
тарында, өндірісте бар ... ... және ... ... ... және ... ... бөлімі техника қауіпсіздігі
жұмыстарын ойластырады, жұмыс орынындағы механизмдердің қорша-луының
дұрыстығын тексереді, ... аяқ ... және ... ... ... ... жасайды, кәсіптік аурулар ... ... ... және ... ... ... сонымен қатар жұмысшылардың ... ... ... - ... ... ... ... керекті барлық
заттармен қамтамасыз етеді (қондырғылармен, ... ... және тағы ... ... ... ... жасайды және оларды орындайды.
3.2. Материалды-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру
Статья І. Экономиканы негізгі өндірістік ... ... ... ... ... арқылы жүргізіледі. Экс-
педицияның материалды-техникалық жабдықтау туралы ... ... ... шарт ... негізі болып табылады. ... ... ... - сапалық мінездемесі, жабдықталу түрі және шарт сақ-
талмаған жағдайда қай ... ... ... шығындар жүктелетіні
көрсетіледі.
Статья ІІ. Материалды - техникалық жабдықтау бөлімі экспедиция-
ның материалдық ... ... ... ... материалдың алынуын
және сақталуын ұйымдастырады, экспедицияның үздіксіз ... ... ... бұрғылау бригадасының материалды-техникалық жабдықта-луы
Ақтөбе қаласына жақын жердегі орталықтан болады.
Статья ІІІ. Энергетика ... ... ... ... барлық түрлерінің жабдықталуын қамтамасыз етеді, ... ... ... ... дұрыс өнімді пайдалануын
қадағалайды.
Статья ІV. Геологиялық барлау ... ... ... ... ... өте ... ... орталықтан даладағы жұмыс орында-рына
жабдықтар, отын, жанар-жағар май, тағы басқада ... ... ... көлік мекеменің жұмысшыларын жұмыс орындарына апарып-әкелу үшін ... Ұңғы ... ... ... ... ... ... мерзімі бұрғылау қондырғысын жинау-құрастыру
жұмыстарын, бұрғылауға дайындық жұмыстары, ... ... және ... ... ... ... және ... ба-рысында өнімділік
сынау жұмыстары , сондай-ақ қабаттан өнім ... ... ... ... Бұл өнім 3.1-кестеден тұ-рады.
3.1-Кесте. Ұңғы құрылысына қажет мерзімді есептеу
|№ | | ... ... |
| ... ... ... ... ... |
| | | ... |
| | | ... |
|1 ... |16 ... ... |
| | | ... |
|2 ... дайындық жұмыс | ... ... |
| ... |4 ... |
| | | ... |
|3 ... және ... |30 ... ... |
| | | ... |
|4 ... сынау |10 ... ... |
| |а) ... ... |4 ... ... |
| |б) ... біткеннен кейін |6 ... |
|5 ... ... ... |120 | |
| | | | |
| ... ... ... | | ... ... ... ұңғы құрылысы мерзімінің ұзақтығы
120 тәулік болады.
3.3. Техникалық-экономикалық көрсеткіштерінің ... ... ... негіздері болып санала-
тындар:
- бұрғылау жылдамдықтары (циклі, коммерциялы, техникалы, рейсті,
механикалы);
- қашаудың орташа өтімділігі;
- ... ... және ... ... ... ... ... еңбек өнімділігі.
1) Циклді бұрғылау жылдамдығы мына формула арқылы ... H* ... H- ... тереңдік, м
Hор= 1500 м
Vц = 1500 *30/270 = 166,6 м/ст.ай
Ұңғының орташа тереңдігі келесі формуламен анықталады:
Нор=Н1+Н2+Н3+...+Нn/n
(3.2)
Нор= 1450 + 1200 + 1700 + 1650/4= 1500 ... Тц- ұңғы ... мен ... ... ... Коммерциялық нормалық бұрғылау жылдамдығы – 1ст.ай бұрғы-лау
метр саны, ... ... ... ... кезінде бұл көр-сеткіш мына
формуламен қолданылады.
Vк= Н ... ... ... ... және ұңғыны бекіту, сағат;
720-1станок- айдағы сағаттар саны.
Тн= 30 тәулік = 720 сағат
Vк= 1500 *720/720 = 15000 м/ст.ай
3) Техникалық бұрғылау ... Н ... Тпр- ... және ... ... кеткен уақыт, сағат
мұнда Тр- жөндеу жұмыстарына кеткен уақыт, сағат.
Vт= 1500 х 720/778,2 = 1387,8 м/ст.ай
4) ... ... ... бұрғылау техникасының шыға-рылу
және бұрғылаушы жұмысшылардың еңбегін сипаттайды, ол мына формуламен
есептелінеді;
Vр= ... + Т2 + Т3 + ... Т1- ... ... ... ... шығын ,
Т1 = 410 сағат;
Т2 – бұрғылау тізбегін ұзарту уақыты,
Т2 = 80,3 ... ... ... ... ... ... = 247 ... қашауды ауыстыруға кеткен уақыт,
Т4 = 51,7 сағат.
Тор=Т1+ Т2+ Т3+Т4= 789 ... Vр = ... = 1500/789 = 1,9 ... Механикалық бұрғылау жылдамдығы.
Ұңғы құбырындағы тау жыныстарының бұзылу ұзақтығы мынаған тең:
Vм = Hор/ Т1= 1500/410 =3,65 ... ... және ... ... ұзақтығы мынаған тең:
Пб= ... = 720/720 =1 ... = Пб *30 ... = 1* 30 = 30 ... =720 ... ... ... шығарылуы мына формуламен есептеледі:
Пт = ... Ас- ... ... ... ... 40 ... = 1500/40 = 37,5 м/адам
8) Жобаланған жұмыстардың ұзақтығы келесі формуламен анықта-
лады:
Тж= Нжал ... Тж- ... ... ... ... ... жалпы
алаңы, 6000 м
Тж = 6000 *720/1500 =2880 = 120 тәулік
9) ... ... ... ... ... демонтаждау, ұңыманы бұрғылау, бекіту, сынау жұмыстарына
кететін шығынды ҚР ... ... мен жер ... ... және ... 27.09.97 ж № 51 – П бұйрығымен анықталады:
- монтаждау
- демонтаждау
- ... ... ... ... геофизикалық жұмыстар
- лабораториялық жұмыстар
- топогеодезиялық жұмыстар
- тағы да ... ... мен ... 2% ... ... ... ... мен құралдардың шығындары транспорттық дайындау
жұмыстары шығынымен есептеледі. Ұңғы құрылысының сметалық ... ... ... барлық түріне сметалар жасалынады.
3.2-кесте Үшбұлақ алаңындағы геологиялық ... ... ... |Жұмыстар мен шығын-дар |Жұмыстардың |Сандық есеп-теу|Сметалық |
| ... ... өл- ... 1 ... 4 |
| | ... |ұңғыма ... |
|1 ... ... ... ... 000 |
| |а) ... ... | ... ... |
| |ә) жол салу ... | ... ... |
| |б) транспорттық жұмыстар| |5 897 101 ... |
| |в) ... ... ... ... | |
| ... | | ... |
| |г) ... құру | |2 910 718 ... |
| |ғ) ... ... | |3 081 920 | |
| ... ... ... | ... |
| | | | | |
| |ету | | | |
|2 ... ... ... |14 292500 |
| |а) ұңғыманы ... | ... |5 200 712 |
| ... | | | |
| ... | |1 037441 |4 149 764 |
| |ә) ... ... | | |
| ... | |1 235 506 |4 942 024 |
| |б) ... ... | | |
| | | | | |
| | | | ... |
| ... ... | ... |75 885 780 |
| |а) ... ... | ... |36 414 220 |
|3 |ә) ... ... ... |9 103 555 | |
| ... ... сәтсіз- | | | |
| ... ... ... ... ... мен шығын-дар |Жұмыстардың |Сандық есеп-теу|Сметалық |
| ... ... өл- ... 1 ... 4 |
| | ... ... ... |
| |діктерге кететін ... | | | |
|4 ... ... 2-ші ... |1 508 000 |6 032 000 |
| ... ... | | | |
| |а) ... сынағыштарды | | | |
| |қол- | |784 000 |3 136 000 |
| ... | | | |
| |ә) М и Г | |724 000 |2 846 000 |
|5 ... ... ... ... ... |
| |а) КРС | ... |28 979 500 |
| |ә) ПРС | ... ... |
| ... ... |8 548 125 |34 192 500 |
|7 ... геологиялық |теңге | | |
| ... | ... |28 580 000 |
| |а) ... ... |3 981 947 |19 927 788 |
| | | |3 163 053 ... |
| |ә) ... ... | | | |
|8 ... ... |799 750 |3 199 000 |
| ... | | | |
|9 ... ... |112 500 |450 000 |
| ... | | | ... ... суға ... ... |1 750 000 |7 000 000 ... ... да басқа |теңге |1 290 250 |5 161 000 |
| ... | | | ... ... |теңге |2 052 125 |8 208 500 ... ... ... мен ... ... ... |Сметалық |
| ... ... өл- ... ... 4 |
| | ... ... 1 ... |
| | | ... | ... |Ұңғы құрылысының |теңге |105 256 875 ... 500 |
| ... құны | | | ... ... құрылысының 1 м |теңге |70 125 |280 500 |
| ... | | | ... м ... бұрғылауға кететін шығындар, теңге
Шм= 561 доллар = 70 125 теңге
Ұңғыма ... 1500 ... 1500 * 561 = 841 500 ... = 3 366 000 теңге
11) Іздеу жұмыстарына кететін барлық ... ... ... Шбағ * ... n- ... ... ... 4 дана
Шбар= 3 366 000 х 4 = 13 464 000 ... ... 1 ... ... ... көлемі төмендегі форму ламен
анықталады:
Q = ... Qал- ... ... ... ... ... т
Q = 29 510 040/6000 = 4918 ... Бір ұңғыдан күтілетін қордың көлемі мына формуламен ... ... 29 510 040/4 = ... т.
14) Жобаланған алаңдарды іздеу жұмыстарының геологиялық- эко-
номикалық тиімділігі мына формуламен ... См * ... См- 1 ... ... құны. См= 46 000 тг.
П= 46 000 * 29 510 040= 1 357 461 840 000 ... ... П- ... ... ... ... Шбар- ГБЖ жобалауға
кеткен шығынның сметалық құны.
Эт=1 357 461 840 000 /7 145 000 = ... ... ... ... ... ... 7 145 000/29 510 040 = ... - кесте. Үшбұлақ алаңындағы жобаланған жұмыстардың негізгі тех-никалық
- экономикалық көрсеткіштері.
| |Көрсеткіштер ... ... ... |
|1 |Жобаланған ұңғылардың саны ... |4 |
|2 ... ... ... ... |6 000 |
|3 ... орташа тереңдігі |метр |1 500 |
|4 ... ... | | |
| |а) ... ... |167 |
| |б) ... ... |1500 |
|5 ... ... ... ... |120 |
|6 ... саны ... |40 |
|7 ... мұнай қоры |тонна |7 377 510 |
|8 ... ... ... құны ... |105 187 500 |
|9 ... құрылымының 1 м құны |теңге |70 125 |
4. ... және ... ... қорғау
4.1. Қауіпті және зиянды өндірістік факторларды ... ... ... ... көрсеткендей бақытсыз
оқиғалардың бір себебі болып ұңғыманы тұрғызуда ... мен ... ... ... үшін жобада келесі жағдайлар қарастырылады:
- мұнай-газ білінуін ескерту;
- мүмкін басқа шиеленістерді ескерту;
- ұңғыма тұрғызуда апат ... үшін ... ... ... ... ... оны ... беру-ге
дейінгі цикл ішінде бұрғылау бригадасының ... және ... ... ... үшін ... ... (монтаждау, цементтеу,
қабат сынағыш) әр түрлі қауіп түрлері төнеді. Осы қауіп ... ... ... болады:
Бірінші әр түрлі ауырлықтарды қозғалту-көтеруге байланысты қауіп-
терді жатқызуға ... ... ... ... ... ... ... ауырлықтағы, көлемдегі, өлшемдермен жұмыс жасауға тура келе-ді.
Мысалы: ұңғыға ... ... ... көтеріп-түсіру, қа-шаулар,
қабатсынағыштар, түптік қозғалтқыштар және т.б. Құбыр тасы-ғыш көліктерден
бұрғылау қондырғыларының көпірлеріне жеткізу, све-чаларды ... ... ... бұл ... ... бәрі ауыр ... байланысты,
сондықтан жұмыс істеу барысында осы-лардың біреу адам үстіне түсіп ... ... ... ауыр ... ... ... құбырлары жиналып тұрған мұнара үлкен ... ... ... жел ... ... ... ... немесе жақ-сы
бекітілмеген болса аударылып құлауы мүмкін.
Екінші айналу механизмдерімен болатын қауіп түрлері жатады. ... ... ... трансмиссия, механикалық араластырғыш және т.б.
егер олар керегінше қорғалып, жабылып тұрмаса.
Үшінші үлкен қысымдармен немесе жұмыс істеу ... ... ... ... ... ... қауіптерді жатқызуға болады.
Мысалы: бұрғылау және цементтеу сораптар, компрессорлар, ... ... ... сағалық жабдықтар, бұрғылау шлангалары және т.б. ... ... ... ... ... және ... да ... дисперсті матеиалдармен, химиялық реагенттермен жұмыс істеу
кезінде қауіптерді жатқызуға болады. Мысалы: ... саз, ... ... Бұл шаңдар адамның тыныс алу ... бет ... ... ... түсетін болса ағзаға үлкен зиянын тигізеді (улану,
тітіркену, күйю және т.б.). Бұндай ... ... ... ... жуу
сұйығы арқылы шығатын күкіртсутегі көміртегі газ тә-різді
көмірсутектерін де ... ... ... тағы бір ... ... ... газы мен газ тәрізді көмірсутектермен ұзақ уақыт
бойы тыныс алу салдарынан есеңіреу болып табылады.
Бесінші ... ... ... ... ... ... ... газ тәрізді көмірсутек білінуі кезінде болатын жарылыстар мен өрттер.
Олардың ауадағы қоспасы нормадан асып кеткен жағдайда немесе техника
қауіпсіздігін сақтамаған ... ... зор ... және ... ... ... тағы бір көзіне жоғары вольтті тоқ көздерін жатқызуға бо-
лады. Мысалы: электр қозғалтқыштары, ... ... ... ... ... ... ... мыналар жатады: мұнай өнімдері
мен жуу сұйықтарының қондырғы еденіне, баспалдақ, ... ... ... ... температуралы сұйықтар мен тұрғын үйлерді жылыту
қондырғыларымен болатын қауіптер, ... ... ... ... ... ... ... тұруы, қыстасыз салқын,
жаздағы ыстық, жұмыс орнында алкогольді ішім-дік ... ... және ... ... мен ... ... ... төмен болуы.
4.2 Қорғаныс шаралары
4.2.1 Жалпылама шаралар
Осы жобаның бірінші бөлімінде көрсетілгендей ауа ... ... және жаз ... +40 0С-ге ... көтеріледі, ал күзгі ... ... -38 0С-қа ... төмендейді. Жел дауылы жиі бо-лып, оның
жылдамдығы 5 м/с-тан 15 м/с-қа дейін өзгеріп отырады.
Осы көрсетілген факторлардың адам ... ... ... ... ... әсерлерінің алдын алып оларды болдырмау үшін, біздің
жобамыз бойынша мұнара мен ... ... ... ... ... ... қарастырылады.
Бұрғы қондырғысының, жұмыс алаңының биіктігі еденнен 6 метрден кем
болмай қапталуы ... ... ... ... ... ... қорғау үшін арнайы
қалқан қояды.
Жұмыскер адамның қауіпсіздікпен зияндылық талабына сәйкес жаз-ғы және
қысқы арнаулы киімдер және ... ... ... ... ... ... ... суреттелген. Ол шөл ауда-нында
орналасқан жаздың, аласа төбелі болып келген.
Біздің жобамыз бойынша бұрғы ... ... ... ... ... ... ... үшін жалпақ құбырлар бөлігінен жа-салған іргетас
қойылып бекітіледі. Демонтаж кезінде іргетастар ... ... ... қардың тез еруі және күзгі жаңбырдың болуына байла-нысты су
тасқындарынан жұмыс алаңы мен келетін шығатын жолдары сақ-тау үшін, ... ... ... ... су ... арықтар жүргізіледі.
4.2.2 Өндірістік санитария
4.2.2.1 Жалпылама шаралар
Кейбір өндірістік проценттер жоғары және ... ... ... параметрлері дыбыстың орта квадраттық қысы-мы
болады.
Желдетудің талаптары бойынша ... ... ... ... ... газда күкірт - сутегі болғанда оны
жалпы алмасу желдетуімен шығарады.
Көбінесе, төменгі ... ... ... ... газдардың көзінің
қасында желдетуді қолданады.
Кенорнның жұмыскерлерін ішетін сумен жабдықтау керек, оны қақ-пағы
тығыз ... ... ... ... шамамен 30-40л.
2. Ішетін судың температурасы 200С-тан
3.Тәулігіне 1 рет суды ауыстыру керек.
4.Сменада бір адамға 2-3л су болу ... ... ... ай ... ... тексеруден
өткізіледі.
Жұмыскерлердің саны 80-ге дейін жеткенде здравпунктті ашады жә-не бір
дәрігер қабылдайды. Бұрғылау қондырғыларында апатқа ұшыраған адамға ... ... үшін жеке ... болу ... Аптечка сақ-талатын бөлмелер
жарық болу керек.
Үшбұлақ алаңының болашақ жұмыскерлеріне ... ... ... ... құрғатқыш, асхана, жы-лыту және
демалу үшін бөлмелер, демалыс орындарын, медициналық кө-мек.
4.2.2.2 ... ... ... ... ... ... Ауа ... Ауаның салыстырмалы ылғалдылығы;
3. Ауа қозғалысының жылдамдығы;
4. Жылулықтың ... мен ... ... басқару посттарында, есеп-
теу техникасы залдарында міндетті түрде ауа ... ... ... ... 60-40 % және ауа ... ... 0,1 ... керек. Басқа жұмыс орындарында микроклиматтың оп-тимальді ... ... ... ... құжаттамаларға сәйкес болуы керек.
Жұмыс зонасындағы температура әртүрлі биіктікте және әртүрлі ... ... ... ... ... және ... ... орнату ке-зінде
жыл периоды да ескерілуі керек, ... ... ... кезінде жұ-мыс орнын
радиациялық салқындатудан қорғау керек, ал жылы периодта күн сәулесінің
тікелей түсуінен ... ... ... ... орындарының жарықтығы жұмысын дәлдік дәрежесіне бай-ланысты,
сонда дәлдігі жоғары ... 25 лк ... ... ... ... ... ... тек қана қарағанда және жаб-
дықтарды жөндегенде ... ... ... ... ... беру үшін НОБ түрлі
лампаларды қолданады. Жарық беретін қондырғының есебін ең кіші ... ... ... ... қолданылатын бұрғы қон-дырғыларында ФВН-
14 жарықбергіштер қолданылады. Оларды тек қана жарылуға қарсы ... ... 50; 40; 12 Вт ... 6 м ... мұнараның
аяқтарында 4 жарықбергіш орнатылады (53м, көлбеуі 450-500 мұнара үшін) ФВН-
64-1 түрлі шағылдырғышы бар, шығырдан 4 м ... және ... ... 2,5м ... ... ... ... шағылдырғыштары болады. Лампалар-дың қуатын
жарық беру үшін есептегенде есепке запас коэфициентін алу керек, ... ... ... шамамен 1,31,7.
Мұнарада ең кіші алаң 12м2.
Керекті жарық – ... ... ... ... қуат, ілінудің биіктігі 2-3м ... ... ... ...... берушілерді айына бір рет тазалау 2,5 биіктікте 2 лампаны,
қуаты әр біреуінен 100вт болса, сонда
Вт/м2
(4.1)
Мұндағы: ... ... ... жататын алаң,м2
Вт/м2
Мұнарада қондырылған светильниктер ФВН-64-1 жалпы жарық беру үшін
және қосымша болып ... ... ... ... ... ... сәулесі, лк
запас коэфициенті
жарық түсетін алаң,м2
жарық беруші көздердің саны.
ФВН-64-1 жарықбергіштердің сәулесі 500 лк.
Жоғары жарық берушілердің сәулесі:
лк
Төмен жарық берушілердің ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3,4 есе асып ... ІІ-4–89 құжаты негізінде табиғи емес жарықтандыру шарт-тары
өнеркәсіптік кәсіпорындарда көз жұмысын талап ... ... ... және ... ... көп әсер етеді.
Эвакуациялық жарықтану, адамнның ... ... ... ... ол ... ... еденінде, баспалдақтарда орналасады, оның
деңгейі ғимарат ішінде 0,1лк, ал ашық территорияда 0,2 лк болу ... ... ... ... ... ... ... барлық жұмыстар “Құ-рылыс
нормалары және ережелері”, құжаттарына сәйкес жасалуы тиіс. Осы нормалар
мен ... ... әр ... ... ... ... әр
мамандық иелеріне, жұмыс түріне байланысты өндірістік ереже жасауы тиіс.
Бұрғылау жұмыстарын қауіпсіз, адам және ... ... ... ... ... үшін ... техника және өртке қарсы қауіп-
сіздік шараларын жүргізуіміз керек.
1. Бұрғылау жұмыстарын жүргізу үшін тек ... ... ... ... ... ... пайдалануымыз керек. Мұнараны жан-жағынан
тартып тұратын болат арқандар диаметрі, үзілуге беріктігі, бекіту ... ... ... ... сәйкес бо-луы тиіс. ... ... ... ... ... жерлендірілген болуы
тиіс. Бұрғы қондырғысын монтаждап бол-ғаннан кейін ... ... ... ... тораптарды, жұмыс істеу кезінде күтілетін
максималды ... пен ... 1.5 есе көп ... ... ... Өрт ... құралдары тиісті өрт сөндіру тақтасында жұмыс жағдайында
дайын тұруы керек.
Бұрғылау жұмыстарының алдында ... ... ... ... өрт қауіпсіздігі, қоршаған ортаны қорғау инс-
пекторларынан тұратын арнайы комиссия жұмықа ... беру ... ... ... ... ... ... көбінесе абайсыздан болатын бақытсыз
жағдайлар, жұмысшылардың білімінің ... ... ... ... ... нашар болуынан ... ... ... ... болуын азайту үшін жасалатын
шаралар, бұрғылауға қатысы бар ... ... екі ... бір рет
қауіпсіздік және өртке қарсы ережелер ... ... ... ... ... ... ... жасау керек іс-қимыл-дар туралы ережені жылына
бір рет арнайы комиссия ... ... ... ... әр жұмысшысы резина қолғаптарымен, ар-найы
көзілдіріктермен, респираторлармен, резинадан ... ... ... ұңғымадан күкірт сутегі білінсе) арнайы инди-
катормен жабдықталуы керек. Ұңғымадан қосымша газдар ... ... ... м ... ... факел арқылы жағып жіберу керек. Ұңғымадан жуу
сұйығы ... ... ... ... оған бейтараптан-дырғыш қосу керек.
Бұрғылау үрдісі кезінде пайдаланатын ... ... ... және ол ... 40 м алыс ... ... ... Көмір
негізінде жуу сұйығы қолданылса, айналым жабық жүйе-де жүргізілуі тиіс.
Бұрғылау қондырғысының, сорап сарайының, баспалдақ, ... ... ... ... ... оны қатты қысымды ағын су-мен жуу
керек ... құм себу ... ... ... ... ... көмек көрсету
мақсатында тиісті дәрі-дәрмек болуы тиіс. Егер ұңғымадан кенет-тен мұнай
немесе газ атқылаулары бола ... ... ... ... өшіру
керек, от ұшқыны шығатын кез-келген қондырғыны тоқтату керек, өртке қарсы,
әскери және медициналық отрядтарды ... ... Ашық ... ... ... ... тойтару бригадалары шақырылады, қалған бұрғышылар
бригадасы ұңғымаға жақындамай апат-тың тойтарылуын күтеді.
4.2.3 ... ... ... ... қорғаушы жермен қосқышының
кедергісі ... ... ... ... қосқыш құбырдан жасалған, жерге тік бекітіледі:
(4.4)
Мұндағы: жермен қосқыштың ұзындығы;
жермен ... ... ... ... құбырдың беліне дейінгі қашықтық;
жердің меншікті кедергісі;
Құбыр қосқыштардың саны (шамасы)
(4.5)
Мұндағы: мезгілдік кооэфициенті, ... ... ... ... өзгеруін есепке алатын кооэфициент;
жермен қосқыш құралдың экранмен есепке алатын коэф-фициент;
деп қабылдаймыз.
Қосқыштардың бір-бірімен байланыстыру үшін құрыш таспаны қолданамыз ... ... ... ... ... ... ... жерге қосқыштың кедергісі:
(4.9)
Қорытынды – қосқыштардың саны болуы керек.
4.2.4 Өрт қауіпсіздігі
Мұнай кен орнында отты қолдануға болмайды. Өндірістік ғима-раттарды,
мұнай ... ... ... ... ауа-ның
температурасын, ылғалдылығымен есепке алу, өрт ... ... ... мәнісі зор. Обьектердің арасында ұңғыманың ... ... ... ... ... 40 м ... болмауы керек.
Су мен техникалық су өткізгіштерден жүргізіледі.
Кенорынның әрбір обьектісінде ... ... ... ... көлемі 0,5 м3 құм толған жәшіктері болуы керек-4 дана
ОХП-10 өрт басқыштар 4-8 дана
Күректер ... ... ... ... ... ... міндетті болып саналады.
4.3 Қоршаған ортаны қорғау
Қазақстан Республикасының ... сай: ... ... пайдалы әрі жақсы етіп, қоршаған ортаны қорғаушы мемле-кетіміз
мақсат ұстанады. Өмірге және адам ... ... ... ... ... ... адамдарды заңға байланысты жауап тартылады» (31-
бап). Біз яғни Қазақстан Республикасының тұрғыны ... ... ... және ... ... сақ көзбен қа-рауға міндеттенеміз.
Жобамен таңдап алынған объектілерді іске асырған ... ... зиян ... ... ... ... ... тиіс.
1.Ұңғыны жууға арналған сұйықтың буға айналуына байланысты улы газдар
бөлінуі мүмкін.
2. Осы сұйықтың жүретін жолдарының ашық тесігінен ... ... ... ... өсімдіктерді құртуы.
Осы айтылған факторлардың қоршаған ортаға зиянын келтірмес үшін,
біздің жобамен ... ... ... Су ... бу ... етіп ... керек.
2. Су жүретін жолдардың ашық тесігі болмас үшін ... ... ... ... ... ... Ұңғыны пайдаланып біткеннен кейін, су ... ... ... ... зияндық келтірмейтін жерге көму керек.
4 Олардың орнын рекультивация жасап, ұңғы ауданымен бірге ... ... ... табиғи түрге келтіру керек.
ҚОРЫТЫНДЫ
Дипломдық жоба әкімшілік жағынан Қазақстан Республикасының Ақтөбе
облысындағы ... ... ал ... ... ... ... - Ақтөбе көтерілімдер белдемінің ... ... ... ... ... көтерлімдерінің біріккен аймағында орналасқан Үшбұлақ
құрылымын сипаттайды.
Аудан көлемінде жүргізілген барлық геологиялық және ... ... ... бұл ... тектоникалық тұрғыда ал-ғанда
геологиялық құрылымдары, өнімді қабаттарының орналасулары бо-йынша ... ... ... зор ... ... ... алғанда , бұл жобаның
негізгі мақсаты – зерттелу алаңының ... ... және ... ... ... ... екенін дә-лелдеу болып табылады.
Жобада Үшбұлақ құрылымының геологиялық - ... ... ... ... ... бұл ... ... да ауданның мұнай және газ қорларын
көлемдік әдіс бойынша есептей отырып, аудан көлемінде іздестіру, ... да ... ... Осы барлық жасалған жұмыстарға
сүйене отырып, аудан көлемінде іздестіру ... ... ... ... ... ... ... экономикалық көр-сеткіштері,
оны бұрғылаған жағдайда ... ... мен ... ... ... ... жан-жақты сипатталып отыр.
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Бочкарева В.А., Сыдыков Ж.С., Джангирьянц «Подземные воды
Прикаспийской впадины и ее ... ... ... ... 1973 ... Васильев Ю.М., « Геологическое строение Прикаспийской впади- ны и
закономерности ... ... и газа в ее ... ... , ... Волож Ю.А, Воцалевский Э.С.и др.«Проблемы нефтегазоноснос-ти
подсолевых отложений Прикаспийской впадины», Изд.АН КазССР, 1989 г
4. Гришин Ф. А , ... Е. В ... ... ... запасов нефти и газа» ,часть ІІІ Подсчет ... ... и ... ... ... ... И.Б., Посадская А.П., «Геология и нефтегазоносность вос-
точной окраины Прикаспийской впадины». Алма – Ата: Наука, 1972 г
6. Ескалиев У.Е., ... К.К., ... ... ... ... ... Прикаспия», Москва : Недра, 1992 г
7. Жданов М. А,« Нефтегазопромысловая ... и ... ... ... и ... . М. ... 1981 ... Жолтаев Г. Ж., Методическая руководства и задания к курсово-му
проекту по курсу « ... ... ... ... и газа», Алматы: КазПТИ,
1980 г.
9. Жолтаев Г. Ж., « Подсчет ... ... ... ... » ... Ата КазПТИ, 1990 г.
10. Жолтаев Г.Ж., Бөлекбаев З.Е, « Тектоника и нефтегазоносность
бортовых зон Прикаспийской синеклизы ». Казахстан, Алма-Ата: 1975 г.
11. ... Г. Ж.., ... А.К., ... ... ... », ... 2002 ж
12. Исраилов К.С., «Ұңғы конструкциясын жобалау және оны саға-сына
орналастыратын жабдықтарды таңдау», Алматы: ҚазҰТУ, 2000 ж
13. Ламбер Г.И., Слепакова Г.И., « К ... ... ... для
постановки сейсморазведочных работ в наиболее перспективных зонах ... ... ... ... ... М.М., « Геологические основы оптимального использо-вание
надсолевой нефти ... ... ... Наука, 1978г.
15. Материалы международной научно – практической конферен-ции
«Проблемы и ... ... ... ... Ка-захстана»,
Алматы: Эверо, 2005 г
16. Неволин Н.В.,«Тектоническая природа и ... ... ... Советская геология, 1985 г
17. Сейсморазведка . «Справочник геофизика». Под редакцией
И.И.Гурвича, Москва.: Недра,1986 г
18. Кунин Н.Я, ... Е.В., ... в ... проб-лем
поиска и развязки месторождений нефти и газа». Месторождения го-рючих
полезных ископаемых. 1984 г

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 71 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«Көк бөрі» сөзінің түрік мифологиясынан алатын орны6 бет
Абай мен Шәкәрім кесенесі5 бет
Архитектура мен өнер15 бет
Ақсақ Темір 8 бет
Домна пеші туралы4 бет
Еліміздің мәдени мұрасы12 бет
Жамбылдың ұстазы еді майкөт ақын7 бет
Мәшһүр-Жүсіп Көпеев7 бет
Тамақ аурулары3 бет
Шоқжұлдыздар. Ай және күннің көрінерлік қозғалысы6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь