Поливинилпирролидон және бентонит сазы негізіндегі композициялық гельдерді синтездеу

Нормативтік сілтемелер
Анықтамалар, белгілеулер және қысқартулар
Кіріспе
1. ӘДЕБИ ШОЛУ
1.1 Поливинилпирролидон негізіндегі полимерлі материалдар
1.2 Полимер.сазды композициялық материалдар
1.3 Полимер.сазды композициялық тасмалдаушылар және оларға дәрілік заттарды иммобилизациялау
1.4 Бентонит саздарының медициналық мақсатта қолданылуы
2. ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
2.1 Бастапқы заттарды тазалау
2.2 ПВП гельдерін синтездеу
2.3 Бентонит сазы мен поливинилпирролидон композициялық гельдерін синтездеу
2.4 Зерттеу әдістері
2.4.1 Гельдің ісіну дәрежесін анықтау
2.4.2 Гельдердің тігілу дәрежесін, гель фракция және золь фракция шығынын анықтау
2.4.3 Гельдердің күлділігін анықтау
2.4.4 ИҚ . спектроскопиялық зерттеу
2.4.5 Атомдық күшті микроскопиялық зерттеулер
3. ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ
3.1 ПВП.БС композициялық гельдерін синтездеу және олардың физика.химиялық қасиеттерін зерттеу
3.2 ПВП.БС композициялық гельдерінің физологиялық ерітіндіде ісінгіштік қасиеттері
3.3 ПВП.БС композициялық гельдерге рН.ортаның әсері
3.4 ПВП.БС композициялық гельдерінің рихлокаин ерітіндіде ісінгіштік қасиеттері
Қазіргі кезде композициялық материалдар тәжірибе жүзінде кең ауқымда қолданылады. Полимерлер және соңғы жылдары материалтану ғылымындағы бірден-бір маңызды бағыт − жаңа қосылыстар немесе қасиеттері жақсартылған комплекстерге ие композициялық полимерлік материалдарды алу болып табылады. Композиттер бастапқы компоненттердің бөлек қасиеттерін емес, олардың үйлескен химиялық, физикалық және механикалық қасиеттерін өздерінің бойына жинақтайды.
Белгілі талаптарға сай композициялық материал, оның қасиеттерін алдын ала болжау үшін композициялық материал құрамдастарының өзара әрекеттесу заңдылықтарын білу қажет. Полимерлік материалдарды кеңінен тұтынушылардың бірі медицина. Полимерге деген медицина сұранысына сәйкес ғылымның жаңа бағыты пайда болды. Ол полимерлерді алу және қасиеттерін зерттеу, түрлендіру, сонымен бірге дәрілік заттарды жасау технологиясымен айналысады. Осыған байланысты дәрілік заттарды полимермен байланыстыра қолданудың маңызы зор.
Осыған байланысты, бұл жұмыста бейионогенді N-винил-2-пирролидон (ВП) полимеріне Маңырақ жерінен (ШҚО) алынған бентонит сазының дисперсті бөлшектерін енгізу негізіндегі композициялық жүйелерді зерттеу мақсаты қойылды. Үздіксіз фаза ретінде поливинилпирролидон ал дисперсті фаза ретінде бентонит сазы (БС) қолданылды. Бұл композициялық материалдар бастапқы компоненттердің бағалы қасиеттерін, химиялық тұрақтылығын өздеріне үйлестіреді деп пайымдадық. Поливинилпирролидонды таңдап алу себебіміз, ол медицина тәжірибесінде полимер-тасымалдаушы ретінде рұқсат етілген.
Поливинилпирролидон негізіндегі гельді синтездеуге қызығушылық жыл сайын артып отыр. N-винил-2-пирролидон (ВП) негізіндегі полимерлер амфифильділік, комплекс түзуге қабілеттілік және кіші молекулалы қосылыстарды сорбциялауға қабілеттілігі сияқты бағалы қасиеттеріне орай жоғары молекулалы қосылыстар арасында ерекше орынға ие. Олар әр түрлі салаларда, соның ішінде медицинада, биологияда, полимер- тасымалдаушы және дәрілік заттардың әсерін ұзартушы ретінде үлкен қызығушылық тудырады. Сазды-полимерлі композицияларын синтездеу әдістері архитектурасы ерекше болатын ВП сополимерлерін алу үшін жаңа мүмкіндіктерді ашады.
Жұмыстың мақсаты: бентонит сазы-поливинилпирролидон негізіндегі композициялық гельдерді синтездеу және олардың физика-химиялық қасиеттерін зерттеу.
1 Захарова О.Г., Голягина Ю.В., Семчиков Ю.Д., Синтез и поверхностные свойства амфифильных блок-сополимеров поливилпирролидон-блок-полистирол // Журнал прикладной химии. -2009. -Т. 82, вып.4. -С. 649-653.
2 Нахманович Б.И., Пакуро Н.И., Ахметьева Е.И., Литвиненко Г.И., Арест-Якуобич А.А. Термочуствительность растворов поли-N-винилпирролидона в водно-солевых средах // Высокомол. соед. Сер.Б. -2007. –Т. 49. -№5. -С. 941-944.
3 O’Brien N., McKee A., Sherrington D.C., Slark A.T., Titerton A. // Polymer. 2000. V. 41. P. 6027.
4 Курмаз С.В., Пыряев А.Н. Синтез разветвленных сополимеров на основе N-винил-2-пирролидона методом трехмерной радикальной сополимеризации в присутствии агента передачи цепи // Высокомол. соед. Сер.Б. -2010. -Т.52. -№1. -С. 107-114.
5 Пыряев А.Н. Разветвленные сополимеры N-винилпирролидона, пригодные для иммобилизации водорастворимого красителя // Журнал прикладной химии. -2009. -Т. 82, вып.7. -С. 1179-1185.
6 Черникова Е.В., Терпугова П.С., Филиппов А.Н., Гарина Е.С., Голубев В.Б., Гостев А.И., Сивцов Е.В. Контролируемая радикальная полимеризация N-винилпирролидона и N-винилсукцинимида в условиях обратимой перпедачи цепи по механизму присоединение-фрагментация // Журнал прикладной химии. -2009. -Т. 82, вып.10. -С. 1730-1736.
7 Коршак В.В., Зубакова Л.Б., Никифорова Л.Я. // Высокомолекуляр. соединения. 1973. Т. 15 Б. № 6. С. 419-421.
8 Горбунова М.Н., Сазонова Е.А. Исследование сорбционной способности сополимеров N-винилпирролидона с треметоксивинилсиланом // Журнал прикладной химии. -2008. -Т. 81, вып.10. -С. 1743-1745.
9 Помогайло А.Д., Розенберг А.С., Уфлянд И.Е. Наночастицы металлов в полимерах. М.: Химия, 2000.
10 Saffa G., Horia M. Strukture and swelling-release behaviour of poli(vinyl pyrrolidone)(PVP) and acrylic acid (AAc) copolymer hidrogels prepared by gamma irradiation // Jour Polimer -2007, Vol.38. -P. 2987-2998.
11 S.Benamer.,M.Mahlous., A. Boukrif. Synthesis and characterization of hidrogels based on poli(vinyl pirrolidone) // Journal of Applied Polimer Science -2006, Vol.248. –P. 284-290.
12 Калиметова Ж.О., Рахметуллаева Р.К. Гидрогельді таңғыш құралдарды өндірудің радиациалы-химиялық технологиясы // Алматы, 2011. – С.-81.
13 Кирилина Ю.О., Бакеева И.В., Булычев Н.А., Зубов В.П. Органо-неорганические гибридные гидрогели на основе линейного поли-N-винилпирролидона и продуктов гидролитической поликонденсации тетраметоксисилана // Высокомол. соед. Сер.Б. -2009. -Т.51. -№4. -С. 705-713.
14 Гришин Д.Ф., Колякина Е.В., Полянскова В.В., Гришин И.Д. Радикальная сополимеризация N-винилпирролидона с метилметакрилатом и стиролом в присутствии с-фенил-N-трет-бутилнитрона // Журнал прикладной химии. -2007. -Т. 80, вып.1. -С. 123-130.
15 А.К. Хрипунов., А.А. Ткаченко., Ю.Г. Баклагина., Л.Н. Боровикова., В.К. Нилова // Журнал прикладной химии.-2007. -Т. 80, вып.9. -С. 1517-1524.
16 Э.Е. Сайд-Галиев., А.И. Стаханов., И.В. Благодатских ., Е.М. Кобицкая // Высокомолекулярные соединения, Сер Б, -2010, -Т. 52. №3, -С. 536-544.
17 Энциклопедия полимеров. М.: Советская энциклопедия, 1972. Т. 1. С. 341.
18 Сайд-Галиев Э.Е., Потоцкая И.В., Выгодский Я.С. // Высокомолек. соед. 2004. Т. 46. № 12. С. 2124.

19 Zeng Q.H., Yu A.B., Lu G.Q., and Paul D.R. Clay-Based Polymer Nanocomposites: Research and Commercial Development // J. Nanosci. and Nanotech. - 2005. - Vol.5. - Р. 1574–1592.
20 Ергожин Е.Е., Акимбаева А.М., Базильбаев С.М., Бектенов Н.А., Джусипбеков У.Ж. Полимерная композиция на основе природного цеолита для получения органоминерального анионита // Пластические массы. - 2004. - №9. - С. 26-27.
21 Герасин В.А., Гусева М.А., Бахов Ф.Н., Каргина О.В., Мереканова М.Д., Королев Ю.М., Шклярук Б.Ф., Антипов Е.М. Нанокомпозиты на основе слоистых силикатов и полиолефинов // Тез.докл. Третья Всерос. Каргинс. Конф. "Полимеры - 2004". М.:МГУ. - 2004. - Т.2. - С. 66.
22 Xu K., Wang J., Xiang S., Chen Q., Zhang W. and Wang P. Study on the synthesis and performance of hydrogels with ionic monomers and montmorillonite // App. Clay Sci. - 2007. - Vol.38. - №1-2. - Р. 139-145.
23 Alexandre M. and Dubois Ph. Polymer-layered silicate nanocomposites: preparation, properties and uses of a new class of materials // Materials Science and Engineering: Reports. - 2000. - Vol.28. - №1-2. - Р. 1-63.
24 Suprakas S. R. and Okamoto M. Polymer/layered silicate nanocomposites: a review from preparation to processing // Progress in Polymer Science. - 2003. - Vol.28, №11. - P. 1539-1641.
25 Park C.I., Park O.O., Lim J.G. and Kim H.J. The fabrication of syndiotactic polystyrene/organophilic clay nanocomposites and their properties // Polymer. - 2001. - Vol.42. - Р. 7465–7475.
26 Eckel D. F., Balogh M. P., Fasulo P. D., Rodgers W. R. Assessing Organo-Clay Dispersion in Polymer Nanocomposites // J. Appl. Polym. Sci. - 2004. - Vol.93. - Р. 1110-1117.
27 Gouttler L.A., Lee K.Y., and Thakkar H. Layered Silicate Reinforced Polymer Nanocomposites: Development and applications // Polymer Reviews. - 2007. - Vol.47. - P. 291-317.
28 Li J., Fitz-geraldm J.M., Oberhauser J.P. Novel wet SEM imaging of organically modified montmorillonite clay dispersions // Appl. Phys. A. - 2007. - №87. - Р. 97–102.
29 Kanny K. and Moodley V. K. Characterization of Polypropylene Nanocomposite Structures // J. Engin. Mat. and Tech. - 2007. - Vol.129, №1. - Р. 105-112.
30 Tabtiang A., Lumlong S. and Richard A. Venables The influence of preparation method upon the structure and relaxation characteristics of poly(methyl methacrylate)/clay composites // Europ. Pol. J. - 2000. - Vol.36. - Is.12. - Р. 2559-2568.
31 Lee M., Dan C., Kim J., Cha J., Kim S., Hwang Y. and Lee C. Effect of clay on the morphology and properties of PMMA/poly(styrene-co-acrylonitrile)/clay nanocomposites prepared by melt mixing // Polymer. - 2006. - Vol.47. - Is.12,31. - P. 4359-4369.
32 Pluta M. Morphology and properties of polylactide modified by thermal treatment, filling with layered silicates and plasticization // Polymer. - 2004. - Vol.45. - Is.24. - P. 8239-8251.
33 Pluta M. Jeszka J.K. and Boiteux G. Polylactide/montmorillonite nanocomposites: Structure, dielectric, viscoelastic and thermal properties // Europ. Pol. J. - 2007. - Vol.43. - Is.7. - P. 2819-2835.
34 Ергожин Е.Е., Акимбаева А.М., Товасаров А.Д. Полимеризация стирола при диспергировании природного бентонита // Пластические массы. - 2005. - №6. - С. 51-53.
35 Лоулоуди М., Хадьилиадис Н. Гибридные органо-неорганические материалы в качестве катализаторов-биомиметиков // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева). - 2004. - Т. ХLVIII, - №4. - С.30-35.
36 Ranade A., Anne N. D'Souza, and Gnade B. Exfoliated and intercalated polyamide-imide nanocomposites with montmorillonite // Polymer. - 2002. - Vol.43. - Is.13. - P. 3759-3766.
37 Ашуров Н.Р., Садыков Ш.Г., Усманова М.М., Аширбекова С.У., Рашидова С.Ш. Корреляция структура – свойства нанокомпозитов полиамида-6 с монтмориллонитом // Химический журнал Казахстана. - 2008. - Спец. Выпуск. - С. 220-225.
38 Максимов Р.Д., Гайдуков С., Кальнинь М., Зицанс Я., Плуме Э. Механические свойства и влагопроницаемость полимерного нанокомпозита на основе немодифицированной глины // Пластические массы. - 2007. - №2. - С. 39-43.
39 Fawn M., Davuluri S.P., Wong S.-C. and Dean C. Organically modified montmorillonites in UV curable urethane acrylate films // Polymer. - 2004. - Vol.45. - Is.18. - P. 6175-6187.
40 Полимеры медицинского назначения // Под ред. Сэноо Манабу. -М.: Медицина. - 1981. - 249 с.
41 Mallika Das, ¬Hong Zhang, and ¬ Eugenia Kumacheva MICROGELS: Old Materials with New Applications // Annual Review of Materials Research. - 2006 Vol.36. - Р. 117-142.
42 Батырбеков Е.О., Ю В.К., Пралиев К.Д., Жубанов Б.А. Исследования в области создания новых полимерных лекарственных препаратов пролонгированного действия // Известия Научно-Технического общества «Кахак». - 2002. - Вып.6. - С. 53-57.
43 Коршак В.В., Штильман М.И. Полимеры в процессах иммобилизации и модификации природных полимеров. - М.: Наука. - 1984. - 267 с.
44 Әлімбекова Г.Қ., Көпбаев С.М., Мусабеков Н.К. Батырбеков Е.О. Дәрілік препараттарды тасымалдағыш - жаңа полимерлік микробөлшектер // Междунар. Когресс студентов и молодых ученых «Мир науки», казахстанские химические дни. - 2007. - С. 89.
45 Тлеумухамбетова А.Н. Иммобилизация окситетрациклина в хитозан-модифицированные альгинатные микрочастицы // Химический журнал Казахстана. - 2006. - №4. - С.127-130.
46 Ермухамбетова А.А., Кадралиева Н.С. Иммобилизация рифампицина на альгинатных микрочастицах и пленках // Тезисы докл. 2-го междунар. Конгресса студентов и молодых ученых «Мир науки», казахстанские химические дни, Алматы. - 2008. - С. 86.
47 Зеилбекова Ж.Р., Рахметуллаева Р.К. Технология получения материалов медицинского назначения // Тезисы докл. II-го междунар. Конгресса студентов и молодых ученных «Мир науки», казахстанские химические дни, Алматы. - 2008. - С. 86.
48 Зайнелова А.А., Цель А.В., Хасанов А.Б. Применение полимерных лечебных пленок в стоматологии // Тезисы докл. 2-го междунар. Конгресса студентов и молодых ученых «Мир науки», казахстанские химические дни, Алматы. - 2008. - С. 82.
49 Батырбеков Е.О. Высвобождение нистатина из полиуретановой матрицы // Известия науч.-техн. общества «Кахак». - 2006. - №1. - С. 6-8.
50 Жубанов Б.А., Бойко Г.И., Умерзакова М.Б., Мухамедова Р.Ф. Перспективы получения полимерных химиотерапевтических средств // Химический журнал Казахстана. - 2007. - №2. - С. 138-165.
51 Буркеев М.Ж., Тажбаев Е.М. Применение полифункциональных полимеров в фармации // Вестник КазНУ. Серия химическая. - 2008. - №2(50). - С. 72-76.
52 Акылбекова Т.Н. Пенополиуретан матрицасына жансыздандырғыш дәрілік заттарды иммобилизациялау // Междунар. Когресс студентов и молод.ученых «Мир науки», казахстанские химические дни. - 2007. - С. 84.
53 Тажбаев Е.М. Аппликационные лекарственные формы на основе новых гидрофильных полимеров // Новости науки Казахстана. - 2006. - №4. - С. 53-56.
54 Генис А.В., Шкуренко С.И., Идиатулина Т.С., Киселев В.В. Исследование кинетики лекарственного препарата из полиамидных комплексных нитей // Пластические массы. - 2005. - №2. - С. 46-52.
55 Олтаржевская Н.Д., Коровина М.А., Савилова М.Б. Текстиль и медицина. Перевязочные материалы с пролонгированным лечебным действием // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева). - 2002. - Т.ХLVI, № 1. - С. 133-140.
56 Даутова А.С., Батырбеков Е.О., Жубанов Б.А., Бегимбаева Г.Е., Чуйкеева Э.К., Ботабекова Т.К. Физико-химические свойства полиуретановых имплантатов офтальмохирургического назначения // Химический журнал Казахстана. - 2008. - Спец. вып. - С. 117-121.
57 Жубанов Б.А., Батырбеков Е.О., Искаков Р.М. Актуальные проблемы применения полиуретанов в медицине // Вестник КазНУ. Серия химическая.- 2008. - №2(50). - С. 42-46.
58 Павлюченко В.Н., Ушаков Н.А., Новикова С.А., Даниличев В.Ф., Рейтузов В.А., Иванчев С.С. Полимерные гидрогели на основе 2-гидроксиэтилметакрилата: модификация, сорбция и десорбция аминогликозидов // Журнал прикладной химии. - 2006. - Т.79, Вып. 4. - С. 593-598.
59 Нуркеева З.С., Мун Г.А., Нам И.К., Курбанов Г.М. Новые рН- и термочувствительные гидрогели на основе простых виниловых эфиров как системы с контролируемым высвобождением лекарственных веществ // Вестник КазНУ. Серия химическая. – 1998. - №12(4). - С. 104-107.
60 Уркимбаева П.И., Мун Г.А., Нуркеева З.С., Пак Л.В., Мамакова С.М. Поликомплексы сополимеров 2-гидроксиэтилакрилата и метилакрилата с поликарбоновыми кислотами и композиционные пленки на их основе // Материалы 1-Междун. Науч-практ. Конференции «Европейская наука 21-го столетия», Днепропетровск. - 2006. - Т.15, С. 13-18.
61 Liu Y.-Y., Jian L. Shao Y.-H. Preparation and Characterization of Poly(N-isopropylacrylamide)-modified Poly(2-hydroxyethyl acrylate) Hydrogels by Interpenetrating Polymer Networks for Sustained Drug Release // Macromolecular Bioscience. - 2006. - Vol.6. - .Is.6. - P. 452-458.
62 Татыханова Г.С., Бектенова Г.А., Кудайбергенов С.Е. Сорбционная иммобилизация каталазы в матрицу рН- и термочувствительных полимерных гидрогелей // Химический журнал Казахстана. - 2008. - Спец. вып. - С. 271-276.
63 Валуев Л.И., Зефирова О.Н., Обыденова И.В., Платэ Н.А. Водорастворимые полимеры с нижней критической температурой смешения для направленного транспрорта лекарственных препаратов и других веществ // Высокомол. соед. - 1993. - Т.35, №1. - С. 83-86.
64 Николаев А.Л., Чичерин Д.С., Мелихов И.В. Соносенсибилизация материалов для направленного транспорта лекарственных веществ // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева). - 2002. - Т. ХLVI. - № 3. - С. 75-79.
65 Токтабаева А.К., Абилов Ж.А., Бейсебеков М.К., Ахмедова Ш.С. Сорбционная иммобилизация рихлокаина на гелях поликарбоновых кислот // Материалы науч-практ. конф. «Химия: наука, образование, промышленность. Возможности и перспективы развития». Павлодар. - 2001. - Т. 2, С. 267-272.
66 Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н., Токтабаева А.К., Абилов Ж.А., Бурашева Г.Ш. Иммобилизация алхидина на гелях природных полимеров // Материалы межд. науч. конф. "Химия, технология и медицинские аспекты природных соединений". Алматы. - 2003. - С. 126.
67 Кудайбергенова Б.М., Жумагалиева Ш.Н., Бейсебеков М.К., Абилов Ж.А., Чаудхари, М.И. Изучение композиционных систем на основе бентонитовых глин и желатина // Известия научно-технического общества «Кахак». - 2007. - С. 205.
68 Караубаева А., Кудайбергенова Б.М., Жумагалиева Ш.Н., Бейсебеков М.К. Создание композиционных материалов с пролонгированным действием // Тезисы докл. 61-ой Республ. науч.-прак. конференции молод. ученых и студентов по прикл. вопросам химии «Мир науки». - 2007. - С.104.
69 Кудайбергенова Б.М., Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н., Абилов Ж.А. Водорастворимые полимерные композиционные материалы на основе бентонитовой глины и желатина // Химический журнал Казахстана. - 2008. - Спец. вып. - С. 197-202.
70 Жумагалиева Ш.Н. Анальгетическая, противовоспалительная активность полимер-глинистых композиций алхидина и рихлокаина // Фармацевтический бюллетень. - 2008. - №9. - 10. - С. 18-20.
71 Есикова О.В., Стародубцев С.Г., Хохлов А.Р. Синтез, набухание и адсорбционные свойства композитов на основе полиакриламидного геля и бентонита натрия // Высокомол. соед. - 2002. - Т.(А)44, №5. - С. 802-808.
72 Cypes S.H., Saltzman W.M., and Giannelis E.P. Organosilicate polymer drug delivery systems- control release and enhanced mechanical properties // J. Controlled Release. - 2003. - №90. - P. 163-168.
73 Lee W.F. and Lou L.L., J. Appl. Polym. Sci. - 2004. - №94. - Р.74.
74 Messersmith P.B. and Znidarsich F. Synthesis and LCST Behavior of Thermally Responsive Poly (N-isopropylacrylamide)/Layered Silicate Nanocomposites // Mater. Res. Soc. Symp. - 1997. - №457. - Р. 507-512.
75 Kayleen C., Duncan Q.M., Nally C.Т. Poly(ethylene glycol)layered silicate nanocomposites for retarded drug release prepared by hot-melt extrusion // Int. J. Pharmmaceutics. – 2008. - Vol.363. - Is.1-2. - P. 126-131.
76 Царгарейшвили Г.В. Некоторые итиги исследования и применения бентонитов Грузии и фармации и медицине. Тбилиси: Менциереба, -1974. - С. 130.
77 Веденов А.А., Левченко Е.Б., Третьякова Л.И. Набухание от глины к живой клетке. // Природа. -1985. -№11. - С. 14.
78 Кравченко М.М., Химическое и горнорудное сырье Казахстан, Алма-Ата: Наука, -1986. - С. 256.
79 Сало Д.П., Овчаренко Ф.Д., Круглицкий Н.Н. Высокодисперсные минералы в фармации и медицине. – Киев: Наукова думка, 1969. – 223.
        
        ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
ХИМИЯ ФАКУЛЬТЕТІ
Органикалық химия және табиғи қосылыстар химиясы кафедрасы
БІТІРУ ЖҰМЫСЫ
ПОЛИВИНИЛПИРРОЛИДОН ЖӘНЕ БЕНТОНИТ САЗЫ НЕГІЗІНДЕГІ ... ... ... жетекші,
х.ғ.к доцент
Жумагалиева Ш.Н.
Қорғауға жіберілді:
Органикалық химия және табиғи
қосылыстар химиясы кафедрасының
меңгерушісі, х.ғ.д., профессор
Әбілов Ж.Ә.
“__”_________ 2011 ... ... ... белгілеулер және қысқартулар
Кіріспе
1. ӘДЕБИ ШОЛУ
1 Поливинилпирролидон негізіндегі полимерлі материалдар
2 Полимер-сазды композициялық материалдар
1.3 Полимер-сазды композициялық тасмалдаушылар және ... ... ... ... ... медициналық мақсатта қолданылуы
2. ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
2.1 Бастапқы заттарды тазалау
2.2 ПВП гельдерін ... ... сазы мен ... ... ... ... ... әдістері
2.4.1 Гельдің ісіну дәрежесін анықтау
2.4.2 Гельдердің тігілу дәрежесін, гель фракция және золь фракция шығынын
анықтау
2.4.3 ... ... ... ИҚ – ... ... ... ... микроскопиялық зерттеулер
3. ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ
3.1 ... ... ... ... және ... ... ... ПВП-БС композициялық гельдерінің физологиялық ерітіндіде ісінгіштік
қасиеттері
3.3 ... ... ... ... ... ... композициялық гельдерінің рихлокаин ерітіндіде ісінгіштік
қасиеттері
НОРМАТИВТІК СІЛТЕМЕЛЕР
Бұл бітіру жұмысында ... ... ... келтірілген:
ГОСТ 6709-72 Вода ... 3885-73 ... и ... ... ... ... и ... 1770-74 ... ... ... ... техническая
условия.
ГОСТ 4204-77 ... ... ... 4234-77 ... ... ... (ТУ) ... Гидроксид натрия.
ГОСТ (ТУ) 25-11-34-80 ... ... ... 25-2021-003-88 Термометры ртутные ... 2183-93 ... ... ... и емкости, катионного
обмена.
ГОСТ 4517-87 ... ... ... и ... ... ... ЖӘНЕ ... гель − бір-бірімен химиялық немесе физикалық байланысқан ұзын
тізбекті макромолекулалардан ... үш ... ... құрылымды жоғары
молекулалы қосылыстар
Пролангациялау − дәрілік заттың емдеу курсына қажетті ... ... дәл ... дәрі ... әсер ету мерзімін ұзарту
α − ісіну дәрежесі, полимер сіңіретін сұйықтық ... оның буы) ... ... немесе көлем бірлігіне қатынасы
Контракция − гельдердің сыртқы факторлар әсерінен біртіндеп сығылуы
Колапс − гельдердің секірмелі түрде, күрт сығылуы
Физологиялық (изотонды) ...... ... ... ... (қан, плазма, т.б.) бара-бар ерітінді, 0,86 % немесе 0,15 М
NaCl ерітіндісі
ПКМ – ... ... ... – бентонит сазы
ПВП –поливинилпирролидон
ВП – винилпирролидон
АҚ – акрил қышқылы
ТМВС– триметоксивинилсилан
ОНГГ– органо – бейорганикалық гибридті ............... ... ... – полимерлі композициялық материалдарды
ММТ – монтмориллонит
РҚА – ренген құрылымдық анализ
ТЭМ – трансмиссионды электронды микроскопия
СЭМ – сканирлеуші электронды микроскопия
ПВС– поливинил спирті
РХ – ...... ...... қышқылының динитрилі
МБАА – метилен-бис-акрил-амид
ИҚ-спектр – инфрақызыл спектр
рН – сутектік көрсеткіш
nд20- сыну ... - ... ... ... ... ... ... кең ауқымда
қолданылады. Полимерлер және соңғы жылдары материалтану ғылымындағы бірден-
бір ... ... − жаңа ... ... ... ... ие композициялық полимерлік материалдарды алу болып табылады.
Композиттер бастапқы компоненттердің бөлек ... ... ... ... физикалық және механикалық қасиеттерін өздерінің бойына
жинақтайды.
Белгілі талаптарға сай композициялық материал, оның ... ... ... үшін ... ... ... ... әрекеттесу
заңдылықтарын білу қажет. Полимерлік материалдарды кеңінен тұтынушылардың
бірі медицина. Полимерге деген медицина сұранысына ... ... ... ... ... Ол полимерлерді алу және қасиеттерін зерттеу,
түрлендіру, сонымен ... ... ... ... технологиясымен
айналысады. Осыған байланысты ... ... ... ... маңызы зор.
Осыған байланысты, бұл жұмыста бейионогенді N-винил-2-пирролидон (ВП)
полимеріне Маңырақ ... (ШҚО) ... ... ... дисперсті
бөлшектерін енгізу негізіндегі композициялық жүйелерді зерттеу мақсаты
қойылды. ... фаза ... ... ал ... ... ... сазы (БС) қолданылды. Бұл ... ... ... ... ... химиялық тұрақтылығын өздеріне
үйлестіреді деп пайымдадық. Поливинилпирролидонды таңдап алу ... ... ... полимер-тасымалдаушы ретінде рұқсат етілген.
Поливинилпирролидон негізіндегі гельді синтездеуге қызығушылық жыл
сайын артып отыр. ... (ВП) ... ... комплекс түзуге қабілеттілік және кіші молекулалы
қосылыстарды ... ... ... ... ... жоғары молекулалы қосылыстар арасында ерекше орынға ие. Олар әр
түрлі ... ... ... ... биологияда, полимер-
тасымалдаушы және дәрілік заттардың ... ... ... ... тудырады. Сазды-полимерлі композицияларын ... ... ... ... ВП ... алу үшін
жаңа мүмкіндіктерді ашады.
Жұмыстың мақсаты: бентонит сазы-поливинилпирролидон ... ... ... және олардың физика-химиялық қасиеттерін
зерттеу.
1 ӘДЕБИ ШОЛУ
1.1 Поливинилпирролидон негізіндегі полимерлі материалдар
Химияның және ... ... ... ... ... ... полимерлердің қасиеттерінің берілген сәйкестігінің
негізінде жаңа сипаттамалары бар материалдарды алу мүмкіндігін іздеу болып
табылады. ... ... ... (ВП) негізіндегі полимерлер
амфифильділік, комплекс ... ... және кіші ... ... ... ... бағалы қасиеттеріне орай
жоғары молекулалы қосылыстар ... ... ... ие. Олар әр ... ... ішінде медицинада, биологияда, полимер- тасымалдаушы және
дәрілік заттардың әсерін ұзартушы ретінде үлкен қызығушылық тудырады. Сазды-
полимерлі ... ... ... ... ерекше болатын
ВП сополимерлерін алу үшін жаңа мүмкіндіктерді ашады.
[1] жұмыста N- ... және ... ... ... ... ... қосылыстарға: бис-
(пентафторфенил)герман және трис - ... ... ... ... ... ... ... Тізбекті берудің
салыстырмалы константалары анықталған. Ылғалдау ... ... блок ... ... саны болатын, бөлінген блок –
сополимерлердің беттік қасиеттері зерттелген. Зисман ... ... блок – ... ... ... ... полярлы және
дисперсті құрамдас бөліктері есептелген. Авторлар ... ... ... жай ... ... гидрофильді
блок ұзындығы әртүрлі болатын амфифильді блок сополимерлерді алудың жаңа
әдісін ұсынған. Блок ... ... ... ... ... ... полимерлер әртүрлі беттік қасиеттерге ие болады.
Соңғы кездері поли-N-винилпирролидон (ПВП) сияқты суда ... ... ... ... ... ішінде медицина мен биотехнологияда
кең қолданыс тауып отыр. Тірі ағза ... ... ... ... ... улы ... ие бола ... бұл полимерлер зерттеушілердің
үлкен назарын аударады, және олардың қасиеттері соның ішінде олардың ... ... ... сипаттамасы интенсивті түрде
зерттеліп келеді [2].
Соңғы кездері суда еритін полимерлер золь гель ... ... ... ... металоксидті қаптамаларды алу
техниканың жаңа перспективті саласында қолданыс тауып отыр. Бұл ... ... ие ... яғни ... ... жеке фазаны түзе отырып ерітіндіден түсіп кету қабілетіне ие болуы
маңызды болып табылады.Бірқатар авторлар ... ... ... оның ... ... отырып фазалық ауысудың температурасын ... ... ... ПВП ... ... жүйелерді алу
мүмкіндігін дәлелдеген.
Бақыланатын радикалды ... ... ... ... ... жаңа ... жасау [3],
архитектурасы қарапайым емес болатын ВП ... ... ... ... ... ... ерекше технологиясы – сыртқы
қабатта шектік ... ... ... және ... ... ... жүзеге асырылатын бос көлемнің артық мөлшері
болуының, ... ... ... ... ... ... сәйкестілік сияқты бірегей қасиеттермен бірге ... ... ... ... бояғыштарды және
т.б. химиялық қосылыстарды иммобилизациялауға мүмкіндік береді. Бұған қоса
тармақталған сополимерлерді синтездеу процессі ... ... ... ... ... қос ... болатын мысалы
фуллерендер сияқты әртүрлі ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Осылайша үшөлшемді радикалды сополимеризация әдісімен құрылысы
әртүрлі болатын диметилакрилаттар мен ... ВП ... ... ... және ерітіндідегі гидродинамикалық сипатын
сонымен бірге полимерлі ... ... ... ... зонт ... ... [4].
Тармақталған полимерлерді синтездеудің жоғары эффективті бірсатылы
әдістерін жасау реакционды қабілеті және құрылысы ... ... ... ... ... ... (N-ВП) ... тармақталған
сополимерлерді құрастыруда жаңа перспективаларды ашады. ... ... ... ... қасиеттердің бірегей комплексі
соның ішінде тармақталған сополимерлердің төменмолекулалы қосылыстарын
сорбциялауға қабілеті ... ... ... тізбектердің үлкен
саны) олардың қолдану аймақтарын, мысалы қонақ–қожайын типі ... ... ... химиялық қосылыстарады
иммобилизациялаумен ... ... ... ... ... береді.
[5] жұмыста N-ВП негізіндегі тармақталған сополимерлер
макромолекулаларының ішіне ... ... ... көгі ... ... ... ... зерттелген. Нәтижелер
бойынша N-винилпирролидон негізіндегі тармақталған сополимерлер химиялық
қосылыстардың ... ... ... типі ... ... түзе ... ... қабілетті болатындығы
көрсетілді. Тармақталған сополимер құрылысы, ... ... және ... ... ... бастапқы концентрациясы иммобилизацияланған бояғыш
мөлшеріне әсер етеді.
Осыдан бұрын көрсетілгендей N-винилпирролидон негізіндегі полимерлер
медицина мен биологияда гидрофильді және улы емес ... ... ... ... олар тірі ... ... ... байланысқа
түсе отырып қолдануға жіберіледі және ...... ... ... ... ... функцияларды орындай алады.
(ПВП)–ның сулы ертінділері қаналмастырғыш және улы заттарды бір бірімен
байланыстыратын және ... ... тез ... өз ... қосатын жоғары
сорбциялық қасиеттерге ие болатын, ... және ... ... үшін ... ... қолданылады; оның сополимерлері дәрілік
формаларды жасау кезінде көмекші заттардың функцияларын атқарады ... ... ... ... эмульсиялар мен суспензиялардың
тұрақтанғыштары, май негіздері мен ... ... ... және т.б.). Оның ... ... антисептикалық
препараттарда қолданылады, винилпирролидон негізіндегі полимерлер жоғары
бактерицидті активтілікке ие ... ... ... заттарды
модификациялау үшін қолданылады. Винилпироллидон ... ... ... ... ... ... төмендету үшін, ерігіштік ... ... ... ... түсу жылдамдығын басқару үшін
тиімді ... ... ... емес ... бар
винилпироллидонның бірқатар сополимерлері өзіндік ... ... ие ... ... және ... ... Ағзаға дәрілік формалардын құрамында кіретін полимерлер ... ... ... ... ... тағы бір ... әдетте айтарлықтай тар аралықтарда болуға тиіс молекулалық масса болы
табылады. Осыған орай винилпирролидон негізіндегі полимерлердің молекулалық
массасын эффективті реттеу ... ... ... ... болып табылады.
Жеке алғанда мұндай полимерлер ... ... ... ... ететін
үлкен емес молекулалық массаға ие ... ... ... орай ... бар ... ... алу процестерін басқарудың
эффективті әдістерін іздеу N-винилпирролидон ... ... ... бірі ... ... [6] жұмыста тұрақтандырушы және ... ... ... ... мен ... ... ... зерттелген және полимеризация
тізбегінің радикалды қайтымды берілу механизмі ... ... ... рет ... асырылған. Молекулалық массасы 10 000-нан
аспайтын ... ... ... ... ... ... сорбенттер металдарды анализдеу және
концентрациялау процестерінде кеңінен қолданылады. ... ... ... ... ретінде пайдаланылатын
белгілі. Осылайша дивинилбензолы бар ... ... ... экстракция кезінде феноксилалканды қышқылдарды және т.б.
гербицидтерді суда және ... ... ... үшін ... ... ... ... арқылы құрылымы үшөлшемді болатын сорбенттер алынды,
олар тамақ және парфюмериялық ... ... ... табады [7].
Жаңа потенциалды сорбенттер ретінде ... ... ... сополимерлері синтезделіп, олардын
сорбциялық ... ... [8] . ... ... тігілген сополимерлері аммиакты орталарда Ni(II)
және Cu(II) иондарын сорбциялайтыны және ағын ... ... ... ... үшін және ... ... алу үшін қолданыс табуы
мүмкін болатындығы көрсетілген. N-винилпирролидон тек қана суда ... ... ... ... ғана емес сонымен бірге оның ... де ... ... ... Гидрогельдерді ғылымның (химия,
биология), өндірістің (биотехнологиялар, ... ... ... ... ауыл ... ... медицинаның
көптеген салаларында елу жылдан көп уақыт бойы пайдаланып келетіні белгілі.
Кез келген ... ... ... ... қасиеттері (мысалы еріткіш пен
басқа заттарды айтарлықтай көп ... ... ... ... ... ... ... бөліп шығару қабілеті) мен ... ... ... алу ... оларға осындай кең қолданысты
қамтамассыз етеді. Гидрогельдерді және жалпы ... ... ... ... макромолекулалар арасында ковалентті немесе ионды
байланыстардын түзу есебінен ... ... ... негізделген.
Полимерлі тізбектерді өз ... ... ... ... ... ... ... Ван-дер-Ваальс күштерінің қатысында,
гидрофобты әрекеттесулердің қатысында мүмкін болады. ... ... ... ... ... әртүрлі болатын нанобөлшектер де
бола алатындығы жақында көрсетілген. Үздіксіз фаза – ... ... ... фаза – ... ... ... жүйелерді гибридті
материалдар деп атайды, олардағы ... ... ... [9]. Бейорганикалық нанобөлшектерді алу әдістерінің бірі болып
золь – гель технология табылады.
Поливинилпирролидон және Акрил қышқылы (АҚ) мономерлерінің ... ... ... ... сополимерлері жүйелері
алынған. Синтезделген жаңа гидрогелдердің ... ... ... ... әдісімен салыстырылған. Химиялық структурасы және
байланыстардың табиғаты ИК спектрлік әдісімен ... ал ... ... ... ... ... әдісімен
анықталынған. ПВП/АҚ-ның сополимерлерінің судағы кинетикалық ісінуі және pH-
сезімталдығы зерттелген. Дәрінің шығару қабілеттілігі жөнінен ... дәрі ... ... ... дәрі ... ... ИК спектр анализі сополимер жүйесінен пайда болуын көрсетеді, ... ... ... ... ... ... тұрақтылығы
таза ПАҚ-дан жоғары, ал ПВП-дан төмен екенін көрсетеді. Судағы кинетикалық
ісіну барлық ... 24 ... ... ... ... ... дәрежесі алдынғы полимер жасау кезінде АҚ ның ... ... ... ПВП/АҚ гидрогелдерінің ісіну дәредесі pH
4-7 де композиция түріне байланысты өте үлкен ... ... ... ... ... сәулелердіндіру әдісімен байланыстырылған. ПВП
концентрациясы және гелдегі жұтылған (абсорбцияланған) дозасы анықталынған.
Тепе ... ... ... ... ... ... молекулалық массасын есептеу Flory Rhenner ... ... ... ... ... Gx шығымы арқылы, яғни бұл Gx – ті
гел-зольдік (гел-золь) ... ... ... Ал гел-золь (гел-золь)
анализі GelSol95 программасы арқылы ... ... ... ... жүйелік анализі гель фракциясы гель дозасы мен ПВП
концентрациясы артқан сайын ... ... ПВП ... ең ... ... ... болу ... жақын кездегі дозасында байқалды.
Полимер концентрациясынан 7%-тігі ... гель ... алу ... ... ... ... оттектің әсері тиеді.
Микробтық енгізу тесттері бұл гидрогелдің бактерияларға жақсы болатындығын
көрсетті [11].
Қазіргі ... адам ... ... ... ... бірі ... ... Себебі, тері зақымдануының салдары оның
қорғағыштық, тасмалдаушы қызметтерінің ... ... ... ... үшін ... емдік таңғыш материал болып сол пациенттің өзінің тері
жамылғысы болып табылады. Алайда мұндай емдеу ... ... ... болып
келмейді.Сол үшін қазіргі уақытта үлдірлер, гидрогельдер, маталар және мата
емес текстильді жабындылар, ... ... ... ... эмульсиялар
және тағы басқа материалдар комбинациялары қолданылады. Осы жұмыста
поливинилпирролидон (ПВП) мен ... ... (AgNO3) ... ... [12]. ... ... ... материалдардың
су және физикалық ерітіндідегі ісіну кинетикасы қарастырылды. Екі тәсілмен
таңғыш материалдар алынды, яғни ПВП мен AgNO3 ... ... және ... ... ... вискозиметрия әдісінің көмегімен құрамында
кремнезем бар ПВП композициялары алынған және ... ... ... ... ... үшін ультрадыбысты кинетикалық
амплитуда әдісі қолданылған. ... ... ... ... ... ... ПВП-ның сулы ерітінділерінде
құрамында 98 масс. % су болатын , механикалық берік, ... ...... гибридті гидрогельдер (ОНГГ) түзілуі мүмкін. Мұндай
ОНГГ-ні тек қана ... ... және ПВП ... сонымен
қатар ПВП−су−ТМОС реакциялық массасының компоненттерінің қатынасының
белгілі бір ... ғана ... ... ... ... жағдайларда
ПВП−су−ТМОС жүйесін температураның (220С) және су мөлшерінің ... ... ... өзінде де қоспа тұтқырлығы өзгермейді.
Берілген ... гель ... ... ... бар бөлшектер мен ПВП
тізбектері ... ... ... ... ... ... анық, ал ұзартылған үшөлшемді ... ... ... ... ... ... кезінде ғана мүмкін.
N-винилпирролидон радикалды полимеризация механизмі бойынша жақсы
полимеризацияланады және оның полимерлері ... ... ие ... ... N-винилпирролидонның метилметакрилат (ММА) және стирол
(СТ) сияқты кең таралған мономерлермен де сополимеризациялану процестерінде
ВП-ның активтілігі туралы айтарлықтай қайшы ... ... ... ... ... жөн. [14] жұмыста ВП-СТ сияқты сомономерлі жүйелердің
салыстырмалы активтіліктерінің константалары бағаланған, сонымен ... ... ... (ФБН) ... ... және ... ... кезінде салыстырмалы активтіліктердің
эффективті мәндерін анықтау үшін ...... және ... ... ... ... ... қоспалар құрамдарының кең
интервалында ... ... 5-95 мол % ... ИК
спектроскопиясының әдісінің көмегімен ... ... ... ... бастапқы қоспа құрамындағы мономерлердің қатынасына
тәуелсіз сополимер әрдайым активтілігі көбірек ... ... ММА ... ... ... Мұндай тәуелділік ФБН қатысында және оның
қатысынсыз алынған үлгілер үшін байқалады.
[15] жұмыста целлюлозаның гель – ... ... xylinum ... ... ерекшеліктерін ескере отырып, ПВП-нано-Se0 комплексі
зерттелген. Бұл үшін ренген және ... ... ... ... ... микроскопия әдістерінің жинағын қолдана отырып ... ... ... ...... жағдайларды
ауыыстыра отырып ПВП-нано- Se0 ерітінділерінен ЦАХ гель ... ... ... ГП ... Se0 ... ... ... Сорбция мен кептіруден кейін 24 сағат бойы сумен
десорбциялануға ұшыраған ЦАХ ... ... ... өзгерістерді
зерттеуге ерекше назар аударылған. “Acetobacter xylinum” ... ... ... және оның ... ... ... сорбциялау кезінде олардын таралу тығыздығында және
өлшемдерінде ... ... Бұл ... ... ... және ... арасындағы каналдардын үлкен
санымен, сонымен қатар біріншілік ОН- топтарымен ... ... ... ... ... байланысты болуы мүмкін.
Поливинилпирролидон-нано-Se0 комплексінің шектер бойынша нанофибриллярлы
және микрофибриллярлы ... ... ... ... ... (Финк моделінің негізінде) сызбанұсқасы ұсынылған. Аморфты
затты тұрақтандыру үшін ... ... ... тар
температуралық (20-250С) және уақыттық ... ... ... ... ... сулы ... ... келетін полимерлер аймағындағы зерттеулер фармацевтика
өнеркәсібінің үлкен ... ... ... аталған типіне
деген қызығушылық оларды эндопротездеу ... ... көз ... жүрек бұлшық еті, буын және қан жолдарының протездері) ... зор ... және ... ... ... ... бағытталған жеткізу үшін қолдану мүмкіндігімен байланысты болып
табылады. Соңғысы суда және ... ... ... ие ... ... дәрілік заттар жағдайында ерекше актуальді болып
табылады. Биосәйкес келетін полимерлі тасымалдағыштар ... ... ... онымен сіңіріледі. Аса танымал болып табылатын, биосәйкес
келетін полимерлердің бірі поливинилпирролидон ... ... ... ... ... ... фармакологиялық
препараттар үшін байланыстырғыш, ... ... ... ... ... ... ... ретінде, косметикада биоактивті
мазьдер мен кремдерді жасау үшін бұрыннан бері активті түрде пайдаланылып
келеді ... ... ... ... және оның ...... ... талаптар қояды. Өндірісте катализатор ретінде калий
персульфатымен бірге сулы ерітіндіде алынатын ... ... 15 ... %
су болады, бұл су сутекті байланыстар арқылы ұсталып тұрғандықтан оны жою
өте үлкен қиындықтар ... ... ... бұлдыр болатын пленкалардын
алынуына алып келеді және ... ... ... Бұл ... ... ортаның орнына асакритикалық көміртек
диоксидің қолдана ... ... ... Ол ... қол ... ... ... жарылыс қауіпсіз, химиялық инертті және ... ... ... ... ... ... буланып шығады [17]. Асакритикалық
көміртек диоксиді еріткіш ретінде радикалды полимеризацияда тізбекті беруге
қатыспайды, оның еріткіштік қабілетін ... (жай ... ... ... ... мүмкіндік береді. Бұған қоса синтез аяқталған кезде ... ... ... ... мономерлер, олигомерлер,
катализаторлар қалдықтары сияқты қоспалардан тазартуға мүмкіндік береді.
Полимерлерді модификациялаудын ... ... бірі ... функционалды қасиеттер беру мақсатымен металдардын ұсақ
дисперсті ... ... ... ... ... ... ... әдетте материалға бактерияларға қарсы
активтілік беретін күміс қоспалары болады.
Медициналық ... ... ... ... ПВП, хитозан,
коллаген, полилактид [18] және т.б. ... ... ... ... ... болуының есебінен жоғары бактерицидті
эффектіге ие болатын күміс нанобөлшектерін енгізудің ... зор ... ... ... ... бірнеше дәстүрлі әдістері бар.
Цитратты әдіс ... ... ... ... әдіс ... ... өте
жиі пайдаланылатын әдіс), екі фазалы органикалық жүйелерде жүретін синтез,
Толленс реакциясы, кері мицеллаларда жүретін синтез, сонымен қатар ... ... ... ... ... ... металды вакуумды
буландыру және Сведбергтің ... ... ... ... Сулы ... ... көптеген әдістеріне ортақ және
айтарлықтай үлкен болатын кемшілік – ... ... ... жоғары концентрацияларын алуға мүмкін болмауы (< 10-4
моль/л), бұл олардын агрегаттық тұрақсыздығымен байланысты. Сол ... ... ... тура ... ... ... ... орта ластанып
нанобөлшектер бетін қосымша тазалау қажеттілігі пайда ... ... ... материалдар
Полимерлер мен материалтану ғылымының болашағы зор бағыттарының бірі
соңғы ... ... ... ... ... ... ... [19]. Бұл жерде алуан түрлі салаларда ... ... ... ... деп ... ... материалдардын ең жаңа
типтері жасалып келеді. Полимерлі композициялық материалдар – бұл күшейтпе
элементтері ... ... ... ... ... ... берілген таралу бойынша жасалған полимерлі матрицадан тұратын
материалдар. Композициялық материалдарды ... ... ... ... және композиттердің ...... ... ... ... ... толықтырғыштарға және
пластификаторларға [20] ... роль ... ... ... ... ... бейорганикалық нанобөлшектерден тұратын
материалдарды енгізеді, бұл кезде ... жаңа ... ... ... ... жаңа ... формаларды алады.
Наноматериалдардын функционалды мүмкіндіктері мен олардын ірі ... ... ... ... ... бөліктері үшін беттік құбылыстардын ролі көлемдік ... ... ... Бұл ... бет пен оның ... үлесі дисперстілік дәрежесімен бірге жоғарылайтын
дисперсті материалдар үшін аса маңызды [21]. ... ... ... аз ... кезде (3-6%) полимер сазды материалдар монополимерлермен
немесе типті композиттермен ... ... ... ... ... ... ие ... Полимер сазды монокомпозиттерге деген
алғашқы қызығушылықты «Тойота» тобының «нейлон-6 (N6)/монтмориллонит (ММТ)»
нанокомпозиттерімен жүзеге асырған зерттеулері ... ... ... силикаттын өте аз мөлшерін енгізу композиттің термиялық және
механикалық қаиеттерін ... үшін және оны ... ... жасау және қаптаушы пленканы өндіру үшін қолдануға мүмкіндік
берді [22]. Vai және оның ... ... ... ... полимерлерді балқыту кезінде қабатты силикаттармен ... ... ... ... бұл ... ... ... барлық түрін қолдана отырып глобальді түрде жүзеге асырылып
келеді.
Қабатты силикатты полимер құрамына ... ... мен ... ... және сәйкесінше материал қасиеттеріне [23] әсер
ететіні белгілі. Қабатты силикаттар құрылымында қалыңдығы ... 1 ... ... және бос ... өте ... ... (10-1000 ... Типті нанокомпозиттермен салыстырғанда нанокомпозиционды жүйелерде,
полимерлі матрицада ... ... ... ... силикаттын бірнеше
массалық пайыздары, әрекеттесу үшін жоғары бет ... ... ... мен ... ... (модифицирленген немесе модифицирленбеген)
арасында әрекеттесу күшіне, дайындау әдістеріне тәуелді композициялардын
төрт негізгі типі ... ... [24]: жай ... ... ... нанокомпозиттер және
эксофоляция нанокомпозиттер.
Жай композиттер полимер және қабатты силикат сәйкес келмеген кезде
түзіледі, бүл ... ... ... ... үшін ... ... ... полимер қабаттар галереясына өтпейді. Полимер мен саз
арасындағы байланыс ... ... ... ал егер түзілетін болса,
өте әлсіз болады; ... ... саз тек қана өте аз ... қамтамассыз етеді.
Интеркаляцияланған нанокомпозиттерде полимерлі тізбектер саздын қабатты
құрылымына бірнеше нанометр болатын ... ... ... ... ... қабатты құрылымына ... ... жиі ... ... ... нанокомпозитерде қабатты силикаттын гидроксилирленген
шет – шеткі әрекеттесуіне орай жиылған және ... ... орын ... ... саз қабаттары полимерлі
тізбектердің үлкен мөлшермен бөлінген және ... ... ... ... және ... ... бұл өз алдына нанокомпозиттер
қасиеттерінің жақсаруын ... ... ... ... (РҚА) тек қана ... ... ... ғана қолданбайды, сонымен бірге полимер – сазды
нанокомпозитті материалдарды алу ... ... ... қарау үшін
қолданады.
РҚА көмегімен полимерлі қабат силикатты композициялардын d-интервалын
зерттеуді саздын ... ... ... сипаттау үшін
қолданады [25]. Бұл полимер сазды ... ... ... диспергирленуін сипаттау үшін қолданылатын, саздың
құрылымның үш анықтамасына алып келеді: аралас ... (жай ... және ... ... композит). РҚА-
де жай композит d-интервалдын өзгеруін көрсетпейді, бұл ... ... ... ... және сазды қабаттар арасында ... ... ... ... d-интервалдын
ұлғаюына ие болады, бұл жағдай полимердің ... ... ... арақашықтықты кеңейткенін білдіреді. Эксофолиацияланған полимер
– сазды нанокомпозит пик көрсетпейді, ... ... ... галереялы
кеңістіктерге өтетіні соншалық кең бұрышты РҚА (2 > 1°) көмегімен
анықталмайды деп ... ... қоса ... ... кездейсоқ
таралғаны соншалық, олар ұзақ когерентті сигналды бермейді [26]. РҚА ... ... ... ... өлшеу үшін жоғары
дәрежеде пайдалы және пик бермейтін эксофолирленген және ретсіз ... аз ... ... ... Концентрация және саз реті сияқты көптеген
факторлар қабатты силикаттардын қисықтарына әсер ете алады.
(сурет ... 1. РСА ... ... 2 – ... және саз |
| ... ... ... бөлінген микрокомпозит фазасы |ТЭМ-фотографиялары: (а) интеркаляциялы |
|(жай матрицада, органикалық ... және (b) ... ... ... b) |нанокомпозит. ... ... | ... ... дәл сол | ... | ... ... ... | ... ... ... | ... [23]. | ... ... ... қабатты пластиналардын
дисперсиясы және нанодеңгейлі құрылымы туралы дәл ақпарат ... ал ... ... ... ... ... ... ретінде болады [27]. ... ... ... ... жартылай автоматты көшіру
көмегімен сазды бөлшектер және полимерлі матрицамен екі ... фаза ... ... ... ... ... ... ұзындығын
және таралу қалыңдығын, бөлшектер санының тығыздығын ... ... ... ... ... үшін кейін бағдарлама көмегімен
анализденеді. 2-суретте интеркаляцияланған және ... ТЭМ ... ... [27, 295 ... құрылымының морфологиясын анықтауға арналған жоғарыда
айтылған негізгі әдістерден басқа сканирлеуші электронды микроскопия СЭМ да
айтарлықтай кең қолданылады. СЭМ ... ... ...... ... ... ... ол нүкте кернеудің жоғары үдеуі
кезінде аз болады [28]. ... ... және ... ... ... ... салыстырғанда үлкен болуы мүмкін, сол себепті
СЭМ шешімі индивидуалды атомдарды суретке ... үшін ... ... ... Ал оны ... ... ТЭМ-мен жүзеге асыруға болады. Бұған
қарамастан СЭМ –де бұны компенсациялаушы артықшылықтары бар, соның ... ... ... ... ... [29]; көлемді
материалдарды түсіру (тек қана жіңішке пленка мен фольганы ... ... мен үлгі ... ... үшін ... ... өзгерту
мүмкіндіктері (3-сурет). Құралға тәуелді шешім шамамен ... ... ... нм ... ... мүмкін.
Сурет 3 – Құрамында 5.0 масс. % саз болатын эксофолиацияланған
нанокомпозиттердің әр ... ... ... СЭМ фотографиялары: (а)
эксофолиациялы нанокомпозит (20 μм); (b) интеркаляциялы нанокомпозит (20
μм) [28].
Осылайша [30] ... ... ... ... ... ... ... және ПММА/ полистирин-акрилонитрил/саз
композиттері дайындалған, осыған қоса бұл ... ... ... ... ... сазды қолданған. Бұл
үлгілердің ... және ... ... ... ... ... олардын негізіндегі композициялармен
салыстырылған. термомеханикалық қасиеттер және олар ... ... ... әсер ... білу ерекше ... ... ... ... ... ... жоғарылатылған модуль
беретін ПММА/саз композициясын алудын ең ыңғайлы ... табу ... ... нанокомпозициялардын саздағы балқымада тура интеркаляция жолымен
түзілуінің сызбанұсқасы келтірілген. Бұл әдіс полимер және ... ... ... немесе ығыспалы түрде жұмсақтатылған ... ... ... Қыздыру процессінде полимер тізбектері полимерлі масса
ерітіндісінен силикатты қабаттар ... ... ... ... ... ... өту ... тәуелді,
құрылымы интеркаляцияланған эксофолиациялауға ... ... ... ... ... ... ... нәтижесінде
интеркаляция нәтижесінің силикат функционализациясына және таңдамалы
әрекеттесуге ... ... ... ... ... орын ... және
беттік активті тізбектер мөлшеріне қатысты оптимальді қабатаралық ... ... ... ... ... және полимерлі
интеркаляция полимерлі матрица мен саз ... ион – ... ... тәуелді болатының анықтаған [31].
Балқымада интеркаляциялау әдісінің көмегімен саздар және алифатты
полиэфирлер негізіндегі ... ... ... ... және биодеструктивтігіне орай әртүрлі салаларда
қолданыс тапқан полилактид негізінде Miroslaw Pluta [32] ... ... ... ... ... ... ... модифицирленген полилактид морфологиясын зерттеген.
Барлық үлгілер бірдей жағдайлар кезінде алынған. Композиция құрамындағы ... 3 ... % ... ... ... ... полиэтиленгликольмен толтырылған
сазда және ... ... ... Бұл ... ... полиактид нанокомпозицияларында көрінеді [33]. Автор
ПЭГ молекулалары интеркалирлеу процессін стимуляциялайды және оған қатысады
деп болжайды, ал саздын ... ... ... ... ... жүйе ... ... термомеханикалық
өңделуі оның шыны тәрізді аморфты күйден жоғары күйінен ... таза ... ... ... Неорганикалық саз
бөлшектерінің болуы полимердің шыны тәрізді аморфты күйден кристалдануын
төмендетеді, бұл факт ... ... орай ... ... [33, с. 2819]. ... ... кристалдану
процессін оңайлатады, бұл үлгінің құрамына тәуелсіз полимерлі матрицаның
бірдей кристалды модификациясының ... алып ... ... ... ... ... түзілуіне өз үлесін қосады.
Полимер сазды нанокомпозициялар құрамында ... ... ... ... ... сорбциялау үшін немесе түсті ... ... ... алу үшін ... ... ... ... ие ионалмастырығыш материалдар ретінде ретінде кең ... Бұл ... ... Е.Е. және оның ... ... ... тудырады [34], мұнда бентониттің стирол және акрил қышқылы
негізіндегі ... ... ... ... ... араласқан кезде ауа оттегісінің қатасында, бөлме ... өте тез ... ... ... ... Бұл ... ... ұшыратылған монтморилонитті саздын жоғары актвтілігімен
шартталған. Алынған ... ... ... ... қышқылы бар
модифицирленген бентонит әлсізқышқылды катионит қасиеттерін көрсетеді.
Хемо- және биокатализді материалдар ... ... ... ... ... ... ... –биомиметиктер
ретінде жасаудын жолдарын ашады. Бұл катализатор – биомиметиктер гомогенді
катализдің катализатордын ... ... ... ... ... алу және ... ... сияқты мәселелерінің шешімі болып табылады
[35]. Металдардын кремнийорганикалық ... ... ... ... ... ... ұсынылған,
олардағы органикалық лигандалар каркастын бір бөлігін түзе отырып, әртүрлі
металлоферменттерді иммитациялайды. Алынған ... ... ... ... ... және ... ... силикагельден) тұрады.
Жоғары серпімділік модулі, соққыға тұрақтылығы, сұйықтықтарға ... ... ... пен ... және салыстырмалы мөлдірлікті
сақтай отырып термотұрақтылығы бар толтырылған полимерлі материалдарды алу
мүмкіндігі, ...... ... ... кең ... өндіру
кезінде қызығушылық танытатындай қылады: қораптаушы ... ... ... ... ... ... қолданылатын және кеңінен зерттеліп болған, белгілі
термопласттарға жақсартылған ... және ... ... ... және ... жатады [36]. Ашуров Н.Р. және басқалары [37]
полиамид-6/монтмориллонит нанокомпозиттерінің серпімділік модулі мен ... ... ... ... қол жеткізу кезінде ... ... ... ... кеңістікке интеркаляциялану
дәрежесі, қабатты силикаттын бөлшекті эксфоляциясы және қабатты ... ... ... ... ... ... басқа минералды
компоненттің аз мөлшерін енгізу материалдар ылғалөткізгіштігін айтарлықтай
төмендетуге мүмкіндік беретінің айтып кеткен жөн. . Осылайша ... ... үшін ... ... ... тек қана 3 ... бар ... арқылы су буларының өту ... ... ... 2,3 есе ... [38].
Нанокомпозиттердің механикалық қасиеттері жүйе компоненттерінің физикалық
қасиеттеріне көп тәуелді болады. ... егер ... ... ... ... қасиеттерінің шамалы жақсаруы орын алады.
Алайда егер полимер ... ... ... ... онда физикалық
қасиеттердін қисынды шек аралығында жақсаруына қол жеткізуге ... ... ... цитрат пластификаторынан және органикалық
модифицирленген ... ... ... үшін ... ... ... ... жақсы диспергирленуі және
эксофоляциялануына орай саздын 5 масс. % мөлшері механикалық ... үшін ... ... ... табылған. Пластифицирленген
целлюлоза және эксофолирленген саз негізіндегі ... ... жаңа ... ... ... ... және ... электронды өндірісте ... ... ... полимер сазды композициялар қолданыс тапқан.
Мұндай ...... ... ... тоқы ... ... үшін және ... қондыру үшін, құрылымдық қосылу кезінде,
құюда, ... және ... ... үшін ... ... ... пленкаларды қолдану тиімді себебі еріткішті
қолдануды талап етпейді. [39] ... үш ... ... уретан акрилаты,
полистер акрилаты және ... ... ... ... ... механикалық, жылулық, созылмалы және т.б. қасиеттерін кеңінен
зерттеген. Көптеген жүйелерде созу модулінің, беріктік ... ... ... ... ... ... ... акрилатының
жүйесінде жыртылуы кезінде созылудын кезектес жетілуі байқалады. Бұл жағдай
эпоксидті шайыр акрилаты мен саз арасында ... ... ... ... ... ... полимер матрицасымен әрекеттесуінің болуы
беріктілік эффектіге алып келетіні көрініп тұр. ... ... тек қана саз ... ... сонымен бірге полимер матрицасына
және жүйедегі компоненттердің әрекеттесу механизміне және ... ... ... жемісті ғылыми жетістіктерге қарамастан, полимер сазды
объектілерді ... жиі ... ... табылады, ал ірі масштабты өндіріс
әлі бастапқы ... ... ... негізгі себебі полимер – ... ... ... ... ... ... табылады. Сол себепті
әрі қарайғы даму айтарлықтай дәрежеде олардын ... ... ... технологиясына қатысты жоғарыда айтылған негізгі принциптерді
түсінуге тәуелді болады.
1.3 Полимер сазды композициялық тасмалдағыштарды және ... ... ... ... компоненттерінің құрылымдық бірліктерінің –
ақуыздардын, көмірсулардын, нуклеин ... ... ... медицинада қолдануының негізін салушы ... ... ... ... құралдардан, дәрілерді сақтауға ... ... ... ... жасанды полимерлі мүшелер– ... ... қан ... ... және тіс ... және қазіргі күні
өте актуальді дәрілік ... ... ... ... ... полимерлі туындылары белгілі [41]. Бұның барлығы–әлемнің полимер,
медицина, биохимия, биоинженерия саласындағы ... ... ... көп ... ... ... жұмыстарының нәтижесі. Дәрілік заттардын
полимерлі туындыларын алу саласындағы полимерлер ... ... өсіп ... және ... пен қазіргі кездін жан- жақты ... ... ... ... ... ... ... субстанцияны тасымалдағыш ретінде пайдаланудын
мәні полимер ... ... ... ... ... микробөлшектер және т.б.), токсикалықтын төмендеуінен, ... ... ... және ең ... ... ... полимерлі матрицаға әртүрлі әдістердің көмегімен енгізілген дәрілік
затты бір реттік дозалау ... әсер ету ... ... ... дәрілік затты енгізудін негізігі әдістерінің арасында ең ... ... әсер ... ... ... матрицаны синетездеу
процесі кезінде иммобилизациялау (композиционды ... ... ... ... ... формаға (сорбционды иммобилизация) сорбциялау
жолымен иммобилизациялау болып табылады. Емдік препараттарды ... ... ... ... ... [43]. ... ... үлкен жинақталуды және дәрілік заттын енгізілген ... ... және ... ... ... – химиялық
қасиеттеріне тәуелді оның әсерінің пролонгациялануының белгілі ... ... ... Әсер ... ... ... жасау оларды ағзаға
тікелей енгізумен салыстырғанда ... ... ... ... және ... ... ... Бұл
жағдайда емдік әсер дәрілік заттын өзінін қасиеттерімен анықталады.
Дәрілік заттарды, биологиялық активті заттарды, ... ... ... әсер ... ... ... және формасы бойынша әртүрлі
болатын полимерлерге иммобилизациялау ... ... өсіп ... ... ... , бұл ... жаңа ... полимерлі тасымалдағыштарды ... ... ... заңдылықтарын зерттеу бойынша жұмыстардын қазіргі таңдағы
күйіне ... ... ... ... ... заттарды иммобилизациялаудын
болашағы зор әдіс оларды полимерлі микробөлшектер құрылымына ... ... ... ... тұрақсыз прераттарды тұрақтандыруға, ашы
және құсу туғызатын дәрілердің дәмін білдірмеуге, олардын ағзаның керекті
жернде ... ... ... ... ... ... шығу жылдамдығын
нақты реттеуге мүмкіндік береді. ... алу үшін ... ... ... ... және ... ... полимер агар-
агармен және желатинмен комбинациясы тудырады. Осылайша ... ... ... институтында жұмыс жасайтын ... Б.А. ... [44] ... ... агар және ... ... ... альгинатының қатысуы кезінде дәрілік заттардын жаңа
полимерлі тасымалдағышы ретінде алынған және ... ... ... ... зерттелген. Бірқатар физико – химиялық факторлардын
альгинатты микробөлшектерден дәрілерді диффузиялауға әсері зерттелген ... ... ... ... ... сайын гельдердін ісіну
дәрежесі және жылдамдығы жоғарылайтыны ортанылған, бұл ... ... ... ... ... алып ... және ... шығымы маннуронат/гулуронат тізбектерінің қатынасына тәуелді
шамамен 90-98% құрайды. Микробөлшектерді кептіру режимінің ... ... шығу ... ... ... ... ... сайын дәрінің бөлініп шығуы ... бұл ... ... ... ... жаңа ... формаларды жасау
мүмкінідігін көрсетеді. [46] жұмыста антибактериалды препарат рифампициннің
табиғи полисахарид ... ... ... микробөлшектер мен
пленкаларға иммобилизациясы аталған препараттын жаңа полимерлі формаларын
жасау мақсатымен зерттелген. Ісінген ... ... ... ... %-ға ... шығуы 30-40мин аралығында жүретіні, ал кептірілген үлгілерден
50-60 мин ... ... ... ... ... жағдайында
рифампициннің толық диффундирленуі 1,5-2.0 аралығында жүзеге асады.
Терапевтті стоматологиядағы болашағы зор бағыт ... ... ... ... ... ... Қазіргі таңда ауруларды
емдеу үшін құралдық әдістермен бірге май, гель, ... және ... ... ... ... де кеңінен қолданылады [47]. Дәрілік
заттарды аппликационды енгізуге, биосәйкес келетін полимерлер ... ... ... ... стоматит және т.б.
ауруларды емдеу үшін қолдану мысал бола алады. ... ...... ... ... заттар – бұл қатты полимер – тасымалдағыш
құрамындағы дәрілік зат суспензиясы ... ... ... ... ... ... ... кезде өте алатын биосәйкес келетін
полимерлі негіздерді қолданған кезде үлкен жетістіктерге қол ... ... ... ауыз ... ... ... жиі
аурулардын бірі кандидоз болып табылады, ол кандида ... ... ... ... ... ... ауруларды емдеу үшін полиуретанды
пленка және оған ... ... ... ... ... ... ... – нистатиннен тұратын, әсері пролонгацияланған
полимерлі қондырғылар жасалған [49]. ... ... ... ... шығу ... зерттелген және дәрінің шығуы полимерлі
пленканың микрокеуектері ... ... ... 15-18 ... ... ... анықталған. Клиникалық сынақтар алынған полиуретанды
грибокқа қарсы ... ... ... дәрілер және ерітінділер
көмегімен жүзеге асырылатын емдеумен салыстырғанда эффективтілігін ... ... ... ... ... ... ... тасымалдағышы
ретінде қолдану практикалық қызығушылық тудырады. Полимерлі химиотерапевтті
материалдарды алу ... [50] ... ... ... ... ... ісіктін химиотерапиясы ... ... ... ... ... Олар жиі ... ... алып келеді. Химиотерапияның эффективтілігін жоғарылатудың
тағы бір әдісі қабынуға қарсы препараттарды ... ... ... ... негізіндегі полимерлі матрица құрылымына
иммобилизациялау ... ... Бұл ... рак ... ... ... ... жасауға мүмкіндік береді. Бұл
қатынаста полиуретандарға ... ... ... қарсы
әсер болатын доксобурцин және циклофосфан ... ... ... болашағы зор. Биологиялық орталарды модельдеу орталарға
дәрілердің бөлініп шығу кинетикасын зерттеу кезінде ... ... 20-22 ... ... ... асатыны табылған. Клиникалық зерттеулер
полиуретанды ... өңеш ... ... үшін ... ... ... қабынуға қарсы препараттарды тасымалдау үшін микро – және
нанобөлшектер ... ... ... ... ... ... ... қолдануға болады: тасымалдағыш ретінде–қабыну жіптеріне препаратты
бағытталған түрде ... үшін ... ... алдын ала
анықталған диапазонда баяу бөліп шығаруға арналған резервуар ретінде [51].
Осылайша Букетов ... ... ... иммобилизацияланған қабынуға
қарсы препарат «Арлабин» бар нанобөлшектер ... ... ... ... альбуминді қолданған. Препаратты полимерлі матрицаға
иммобилициялауды адсорбция және ... ... ... ... ... ... ... дисперстілігі
бөлшектердің ерітіндіде агрегациялануға тұрақтылығы, дәрілердін полимермен
байланысу дәрежесі анықталған. Зерттеу ... ... ... ... ... ... препаратты бағыттаулы
транспорттау үшін жасаудың болашағы зор екенін көрсетеді.
Күйіктер мен ... ... үшін ... ... ... ... ... дәрілік заттары бар полимерлі
матрицаларды айтарлықтай жиі пайдаланылады. [52] авторлары көбік уретанды
матрицаға жергілікті анестетиктер казкаин мен ... ... ... Алынған дәрілік препараттардын формалары күйік жарақаттары
және жырылған жерлерді емдеу кезінде трансдермальді терапевттік ... ... ... ... олардың пролонгациялық эффективтілігі
табылып, иммобилизацияланған казкаин мен ... бар ... ... ... ... ... жасау мүмкіндігі көрсетілген.
Акрил қышқылының β-винилоксиэтиламид сополимерлерінің негізінде акрил
қышқылдарымен бірге эфир майларымен ... ... ... [53]. ... ... ... түзуі пролонгацияланған болатын
дәрілік формаларды алуға мүмкіндік береді.
Акрил және метакрил ... ... ... ... ... ... ... гидрофильді майлы негізінің медико –
биологиялық сынақтары, гидрогельді ... ... ... ... және теріге тітіркендіруші әсер етпейтінін, қабынуға қарсы әсер
көрсететінін, ... ... ... және ... ... процесін
айтарлықтай жылдамдататынын көрсетті [54]. Жай жарақттармен қатар операция
аяқталған периодта хирургиялық ... ... да ... Бұл ... элемент дәрілік заттың ... ... ... ... ... зор, бұл жіп ... заттың сыртқы ортаға
пролонгациясын қамтамассыз етуі керек. Бұл қатынаста құрамында дәрілік
препарат доксициклин ... ... ... ... ... ... шығады. Текстильді ... ... ... ... қазіргі таңда сол ... ... ... енгізу жолымен оларға қосымша емдік қасиеттерді берумен
байланысты.
Аз танылған ... ... ... дәрілік заттардың физикалық
иммобилизациясы да болады, ол дәрілік заттарды ... ... бұл ... ... бетке жағудан тұрады [55].
Иммобилизацияның ұсынылатын технологиясы ... ... ... ... ... ... ... және т.б.).
Пролонгациялық эффект емдік материалға енгізілетін заттың таралу ... ... ... егер ... ... материал үшін
өзіндік «депо» ретінде болатын болса, онда ... ... мен ... ... ... – бұл ... ... «қос депо» болып
табылады. Емдік таңушы ... ... ... ... және еру процестері, оның дәрілік затының текстильді
материалдан десорбциялану және дәрілік ... ... ... ... өту жатыр. Бұл процестердін кинетикасын және оған әсер ... білу ... ... «жұмыс жасауын» басқаруға жол ашады.
Офтальмология сияқта медицинаның саласында полимерлі ... жыл ... ... ... және ... көз ... ... үшін жасанды
материалдарды құрастыруда өте үлкен маңызға ие болады. Көз қарашығын және
құбылмалы қабықшасының иридопластикасына ... ... ... ... ... имплантанттардың физика – химиялық қасиеттері
[56] авторларымен зерттелген. Глаукоманы емдеу үшін ... ... көру ... ... ... ... (тауфон, эмоксипин,
трентал) монолитті полиуретанды пленкалар ұсынылған . Дәрілік ... ... ... ... ... 5-7 ... ішінде 90-95 %
құрайды, бұл кезде препараттың негізігі дозасы ... екі ... ... ал
кейін шығым жылдамдығы баяулап төмендейді. Процесс Фик заңымен сипатталады
және бірінші реттік кинетикаға сәйкес жүзеге ... ... ... алты ... биодеструкция процессінің нәтижесінде пленкалардың
беріктілік ... 15-20 % ... ... ... ... ... ... алынған препараттар ... ... үшін ... және ... ... ... бұл жағдай оларды офтальмологияда кеңінен қолдануын қамтамассыз етті
[57].
Емдік ... ... ... ... ... жиі көз ауруларын емдеу үшін қолданады. Осылайша
[58] ... ... ... ... өндіруде қолданылатын 2-
гидроксиэтилметакрилат негізіндегі полимерлі гидрогельдермен атибиотиктер –
аминоглюкозидтерді ... және ... ... ... ... ... полимер бөлшекті ионды сипат алуының есебінен олардын
суда ісіну дәрежесі өседі, ... бір ... ... ... ... ... ... өседі. Терапевтикалық
мақсаттарға тәуелді антибиотиктердің гидрогельдермен ... не сулы ... не ... ... ... ... ... жүзеге асыруға болады. Бірінші
жағдайда гидрогельден ... ... ... ... тез ... ... жүзеге асады,
екіншісінде антибиотиктін ... ... ... ... ... жүзеге асады [58, 598 б.].
Перроральді дәрілік заттарды жасау кезінде физиологиялық ... ... ... ас қорыту мүшелерінің рН бөлімдерінің
айтарлықтай айырмашылығымен қамтамасыз етуі мүмкін. Бұл ... ... рН ... ісінуге немесе еруге қабілетті болатын рН сезімтал
полимерлерді қолдану кең ... ... [59]. ... және ... ... ... емес полимерлермен
қоспалары дәрілік заттардың потенциалды тасымалдағыштары болып ... ... ... ... ... және ... ... Осылайша левомицитин антибиотигін гидроксиэтилцеллюлозасы бар
(ГЕЦ) ПАК композицияларының ... ... және ... ... және оның ... ... берілген
композициялар негізіндегі көпқабатты ... ... ... ... ... береді. 2-гидроксиэтилакрилат және ... бар ... ... және сополимерлері негізіндегі рН және
термосезімтал гидрогельдерді дәрілік заттарды бақылаулы түрде ... ... ... ... ... [60]. ... дәрілік
препарат ретінде белгілі антисептик ... ... ... ... шығу процессіне гидрофильді – гидрофобты ... ... ... мен рН-тын ... ... ... және модифицирленген ... ... ... ... ... ... синтезделген және дәрілік препараттың бөліну
кинетикасы зерттелген. N-изопропилакриламид концентрациясы ... ... ... ... және ісінгіштік аз өзгеретіні анықталды.
Дәрілік зат ретінде модафинилды және п-гидроксибензой қышқылын қолданған,
дәрілік ... шығу ... дене ... ... ... және N-
изопропилакриламидтің қатысуы дәрілік заттың ерігіштігіне қарамастан оның
бөлініп шығуын ... ... ... мен медицинада ... ... ... маңызды роль ойнайды [62]. Гидрогельдерде
ферменттерді иммобилизациялау немесе тұрақтандыру оларға суда ерімеушілік,
көп реттік ... ... орта рН ... ... ... ұзақ ... бойы сақтау сияқты экстремалды жағдайлар ... ... ... қабілеттілігін береді, бұл өз алдына
биосенсорлы қондырғыларды жасауды болжайды. Биосенсорлы материалдарды жасау
кезінде маңызды мәселелердің бірі ... жеке ... ... ... ... ... ... иммобилизациялау болып
табылады. Валуев Л.И. және Платэ Н.А. [63] протеолитикалық ... ... ... ... ... ие ... N-
изопропилакриламид, акриламид және N-акрилоилфталимид сополимерлеріне
иммобилизациялау жүргізген. ... ... ... егер нативті трипсин активтілігін 10-40 оС ... ... ... ... ... сополимерге ТКАТ аймағынан
жоғары аймақта иммобилизацияланған трипсин үшін активтілік ... ... ... ... болатын температура ... ... ... ... ... ... қайтымды және ерітіндіні суытқан кезде трипсин
активтілігі толығымен қалпына келеді. Бұл жағдай дәрілік препараттарды және
т.б. ... ... ... жаңа ... ... ... ... Ультрадыбыс әсерінің астында полиэтилакриламидті гельге
иммобилизацияланған трипсиннің ... ... ... ... [64] ... ... ... композит
қасиеттерімен басқару принципі ... ... ... ... ... ... қыза отырып, төмен критикалық араласу
температурасы арқылы қайтымды құрылымдық фазалық өтуге ... бұл ... ... есе ... ... ... асады. Осының салдарынан
матрицаға ерітінді түрінде енгізлген мақсатты компонент пайда ... ... ... сыртқы ортаға шығарылады, ал иммобилизацияланған
фермент активтілігі полимерлі ... ... ... ... ... ... өзгерулерінің салдарынан өзгереді. Бұл
процесте ультрадыбыстың негізгі әсер етуші факторы ... ... ... [65] жұмыстарда рихлокаинды полиакрил және метакрил
қышқылдарының, ... ... ... және композиционды
(полимеризация процессінде) ... ... ... ... ... ... ... қышқылдарының полимерлі
торымен байланыстыру электростатикалық, сутектік және үстемдік көрсететін
гидрофобтық әрекеттесулердің есебінен комплекстерді түзе ... ... Бұл ... ... процессінің эндотермиялығы растайды.
Препараттың иондық күшке, температураға, гельдердін тігілу дәрежесіне және
дәрілік затты ... ... ... ... және ... ... бағаланған. Полиакриламидті гельмен салыстырғанда дәрілік
затты поликарбон қышқылдарының ... ... ... ... ... ... ... асады. Желатиннің, агар-
агардың, поливинил ... және ... ... ... ... ... рихлокаин мен алхидинді композиционды иммобилизациялауды
зерттеу қызығушылық танытатын және ... ... ... ... Желатин, агар-агар және Nа-КМЦ жағдайында дәрілік заттарды
байланыстыру электростатикалық әрекеттесулердін есебінен ... ... ... ... гидрофобты әрекеттесулер мен сутектік байланыстар есебінен
болады. Медико – биологиялық және клиникалық сынақтардын нәтижесі ... ПВС және ... ... пролонгацияланған гельді және
пленкалы формалары генерализденген пародонтитті және созылмалы ... ... ... ... аса эффективті болып табылатыны анықталды.
Полимерлі тасымалдағыштар ... ... және ... дәрілік форма
кемшіліктерін жою мақсатымен Абилов Ж.А. тобымен органикалық ... ... ... ... ... негізінде
полимерлі композициялық материалдарды жасау ... ... ... ... ... болашақта биологиялық активті заттардың
пролонгациялық тасымалдағыштары ретінде ... ... Бұл ... ... және ... ... композициялары
қарастырылған, олар физикалық, өздігінен құрылымданатын гельдерді түзе
отырып, ... ... ... өздігінен әрекеттесе алады [67].
Рихлокаин және алхидинді бентонит сазының NaКМЦ, ПВС, агар және ... ... ... ... ... ... шығымының кинетикасы және тасымалдағыштардың айтарлықтай үлкен
пролонгациялық ... ... [68]. Бұл ең ... ... өзара әрекеттесуінің табиғатымен және дәрежесімен сонымен
бірге ... ... ... препаратпен біртектілігінің жоғары
дәрежесімен анықталады. Рихлокаинның байланысуы электростатикалық, ал
алхидин ... ... емес ... ... ... ... Бентонит сазы және желатин негізіндегі суда еритін
композиционды полимерлі гельдер ... ... ... бір
бірімен сәйкес келуі және ... ... ... ... дәрілік
препараттар тасымалдағыштарына қойылатын талаптарға сәйкес келетін ... [69]. ... ... және ... ... гель және ... ... – сазды композициялардын медико – биологиялық және
клиникалық ... ... ... ... анальгетикалық,
қабынуға қарсы және стоматологиялық емдік қасиеттерді көрсетті, осының
негізінде олар ... ... үшін ... ... ... және ... ... шолулар басқа дәстүрлі полимер –
тасымалдағыштардан басқа, медицинада тасымалдағыштар және саз бен ... ... ... ... ... ... пайдалану
мүмкіндігі пайда болды, бұл жағдай үлкен қызығушылық тудырады, оның себебі
бұл материалдар дәріні басқарылмалы түрде ... ... ... және ... төмендетуге қабілетті. Бұған қоса соңғы он
жыл ішінде әдеби шолуға сәйкес тек қана ... ... ... ... ... ... ... дәрілік препараттардың полимер –
сазды тасымалдағыштарын ... ... ... емес ... ... түрлі
зерттеулер де бар. ... ... ... ... ... және ... ... қолдану да эффективті болып
табылады және медициналық практикада қолдану үшін үлкен потециалға ие болып
тұр. ... [71] ... ... бентонит бөлшектерінің дисперсиясы
бар тігілген полиакриламидті (ПАА) гель негізіндегі композитті гельдер
алынған және ... ... ... ... қабілеті
зерттелген. Мұндай зат ретінде белгілі антисептикалық препарат – фуррацилин
пайдаланылған. Фурациллин концентрациясын ... ... ... ... Аталған эффект үлгіге ... ... ... ... ... ... үлгі үшін (24с.) ... өсуі аз
байқалады, ал интеркаляция уақыты аз болған (шамамен ... ... ... ~300% дейін жетеді. Интеркаляцияның ұзақ уақыты кезінде
ламеляр ... ... көп ... ... ... ол
полимеризацияланғаннан кейін ол жерден ... ... ... бентониттін мономермен контакт уақыты өте болған кезде мономер
молекулалары ... ... ... ... ... сол себепті ол кеңістік бос ... ... әрі ... қол ... ... ... құрамында СО және NН
топтарының болуы салдарынан ... ... ... арасындағы
сутектік байланыстарды бұзады және жаңа ... ... ... ... ... ... Аталған болжамды ... ... ... ... ... зерттеген. Мочевина
концентрациясын жоғарылатқан кезде ісіну дәрежесі жоғарылайды. Мочевина ... ... ... ... ... ... ... өлшемдерге
ие болатын фурацилин молекулалары композиттердің айтарлықтай ... ... ... ... ...... ... дәрілік препараттың бөліну кинетикасы,
серпімділік модулінің ... және ... ... ... сазының
мөлшеріне тәуелді суда және физиологиялық ерітіндіде гидрогельдердің тепе –
теңдікті ісінуінің нәтижелері, алынған ... ... бар ... ... ... ... Саз ... қосу дәрілік
препарат шығымын азайтады, алайда таза полимерлі гельмен ... ... ... ... және оның ... саз бен ... ... нанокомпозитті гидрогельдерді синтездеген және дәріліқ зат
кофеиннің ... ... мен ... ... қабілетін зерттеген. Композиция
құрамында модифицирленген және жай саздын ... ... ... азаюына және гель беріктілігінің жоғарылауына алып келген.
Препараттың бөлініп шығуы айтарлықтай үлкен дәрежеде саз мөлшері және ... ... және ... ... ... ... ... иондық күші типті факторларға тәуелді екендігі анықталды [73].
Преператты жеткізуден басқа ... ... ... ... жақсаруына алып келетін сазды қолдануына
орай, ...... ... ... ... ... активаторларды жасау кезінде қолдануды қарастырады. Messersmith ... [74] ... ... ... ... және ... қабілетті болатын N-изопропиламид және саз ... ... ... Ол су ... өте ... ... еру
температурасын 320 C көрсетеді. Мanias E.
[75] авторлары дәрінің полимерлі матрицада ... ... ... ... полиэтиленгликоль мен қабатты ... ... ... ... арқылы енгізілген қызу түсіретін
препарат парацетомолдын бөлініп ... ... ДСК, ТЭМ ... ... ... ... ... алынған. Дәрінің нанокомпоициядан шығуын бағалау полимерлі
жүйеде сазды бөлшектердің болуы ... ... ... ... ... яғни таза полимермен салыстырғанда дәрінің шығуы
баяулайды. ... ... ... ... ... соңғы жылдардын ішінде
арзан, қолжетімді минералды ... ... ... ... физика – механикалық қасиеттерін жақсарту мақсатымен
полимер сазды материалдарға деген ... өсуі ... ... ... ... ... және полимерлер туралы ғылымның,
беттің химиясы мен ... ... ... жасаудың химиясы
мен технологиясының қазіргі таңдағы түсініктерін кеңейтуге мүмкіндік
береді. ... ... ... ... ... ... медицианада
жеке алғанда дәрілік заттардың пролонгациялық тасымалдағышы ... мен ... ... ... ... ашылмаған.
Бұл соңғы жылдардағы ғылыми публикациялардың шолуынан айқын білінеді.
Бұл жұмыстар негізінен дәстүрлі полимерлер мен ... ... ... ... тасымалдағыштарды, дәрілік затты полимерлерге
иммобилизациялану заңдылықтарын және дәрілік препараттардың полимерлермен
комплекстерінен бөлініп шығу және олармен ... ... ... жаңа ... формаларын жасау және іздеу ... ... бір ... ... ... тасымалдағыштарға аз
назар бөлінген және әдебиеттердегі полимерлі матрицаға бейорганиклық
минералды ... ... ... ... ... ... (беріктілік, серпімділік, улылығының,
тұрақтылығының төмендеуі және т.б.) жақсаруына қатысты ... ... ... ... иммобилизациялау және олардың әсерін
пролонгациялау үшін ... ... ... ... ... тұр.
1.4 Бентонит саздарының медициналық мақсатта қолданылуы
Бентонит саздары өте кқп мөлшерде металлургия, бұрғылау ... ... , ... ... қағаз, мұнай химиясы және тамақ
өнеркәсіптерінде қолданылады. ... ... ... ... ... қолданылуы олардың басқа шикізаттарға деген
индифференттігі, ісінгіштігі, төменгі концентрацияларда ... ... түзу ... байланысты [76].
Бентонит саздары таблеткалар дайындауда қосалқы заттарды ... ... ... ... сұйылтқыш, қопасытқыш, дәнекерлегіш,
бояғыш, сырғытқыш, сондайақ пролангациялық мақсатта әр түрлі ... ... ... ... ... ... ... қолданудың экономикалық тиімсіздігін былай қойғанда, ... ... ... ... ... индеференттігі, тұрақтылығы таблеткаларға қосалқы заттар ретінде
табысты қолдануға болады себепкер болады. Осы мақсатпен монтоморинолиттер
қосылған суда ... және ... ... заттардан (аспирин, амидопирин,
натрий гидрокорбанаты, сульфамидтік препараттар, фенацетин, фенобарбитал,
хинин гидрохлориді т.б.) ... ... [77]. ... ... ... және қопасытқыш қасиеттері бойынша
крахмалдан кем түспейтіні көрсетілді.
Монтоморилонит негізінде ұзақ жазылмайтын ... ... ... ... ... және натрий сульфацилі, танин ... бар ... май ... [78]. Кеуеп, қатты үлдір түзетін бұл
дәрілік заттарды қолдану нәтижесінде ... ... ... ... ... ... үлдірлер ауаны жақсы өткізуі де жараның жылдам
жазылуына ықпалын тигізеді.
Дәрілік формалардың тұрақтандырғыш ... ... ... бір ... суспензиялардың ұзақ уақыт салқындатқыш әсер етуі.
Зерттеулер бойынша, монтоморилонитсіз суспензиялар денені 10-11 ... ... ... ... 40 ... ... ... Монтоморинолит жақпа майлары іріңді жараларды емдеуде қолайлы:
теріге жақсы жағылады, ... ... ... ... жараны шаңтозаңнан
қорғайды, жараға оттектің баруына кедергі жасамайды.
Монтоморинолиттер космеикалық дәрілер алу ... ... ... ... ... ... ақуыздар т.б.)
сорбциялық тазалау үшін, диагностикалық мақсаттарда ... ... ... ... ... әдебиетте кездесетін мәліметтер бентонит
саздарының медициналық практика үшін ... оның ... ... ... ... ретнде болашағы зор екенін аңғартады.
2 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
2.1 Бастапқы заттарды тазалау
Зерттеу жұмысында Шығыс Қазақстан ... ... ... ... сазы ... ... сазы негізінде композициялық
полимерлерді алу кезінде ... ...... Оны винилпирролидон мономерінен радикалды полимеризация арқылы
алдық.
Бентонит сазы Д.П. Сало әдісімен [84] ... суда көп ... ... ... Тек үш ... ... кейін ғана саз ірі
бөлшектер мен құм ... ... ... (ВП) «Reanal» (Венгрия) фирмасынан алынған, қосымша
тазалаусыз қолданылды (М=111,16; Тб=357,5 К).
N,N`-метилен-бис-акрил-амид (С7Н10N2О2) молекулалық ... ... ... арналған), Белгияда жасалынған, алдын ала
тазалаусыз пайдаланылды.
Азо-бис-изомай қышқылының ... ... сулы ... ... рет
қайта кристалдандырылады.
2.1.1 Бентонит сазын дайындау. ... сазы мен ... ... ... ... ... сазын тазалап, дайындау
қажет. Алынатын мединициналық мақсатқа арналған композициялар сазды құм,
тас, т.б. ірі ... ... таза ... керек. Жалпы, саз жыныстары
әр түрлі өлшемді бөлшектерден, ... емес ... да ... да ... ... алынған қызғылт түсті бентонит сазы Д.П. Сало ... ... суда көп ... ... ... ... ... судағы 10 (-
дық суспензиясын дайындап, түйіршіктері жоғалғанша ағаш қалақшамен жақсылап
араластырылды. Араласқан суспензияны 2,5-3 минутқа ... ... ... декантациялайды. Түтікшені суспензияға 0,5-1 см тереңдікке
батырып, осы жолмен майда ... ... ... тағы су құйып,
жақсылап араластырып, тағы 2,0-2,5 минутқа қалдырып, ұсақ ... және ... ... су 1,0-1,5 ... мөлдірленгенінше
осылай қайталап отырады. Жуылған бөлігі де ... ... ... ... ... екі минуттай ұсталды. Құм қоспасы ... шыны ... үгу ... бақыланды.
Тек үш рет шаймалаудан кейін ғана зерттеліп отырған саз ірі бөлшектер
мен құм қоспасынан арылатыны анықталды, бұл қоспалардың ... 48 % - ... және ... ... ... ... ... дифракциялық
спектрлік талдау әдісімен ДФС-15 құралының көмегімен анықталды (кесте 1).
Мағлұматтарға жүгінсек, ... ... саз ... және ... ... ... жатады. Тазаланған сазда Na2O, MgO
мөлшері едәуір ... ... ... нәтижелері бойынша (ДРОН-4-07) саз құрамында үш
фаза анықталды: (-кварц SiO2, ... ... ... фаза ... 2). ... ... ... басым екені көрініп
тұр.
Кесте 1 Табиғи және ... ... ... құрамы
|Саз |Құрамы, % ... | |
| |SiO2 |
| ... ... фаза |
| |SiO2 ... | |
| |3.3 A0 |4.6 C0 | ... |62,0 |92,0 |3,50 С0 |2,20 С0 ... |35,0 |130,0 |3,63 С0 |2,20 С0 ... ... ... ... (ПВП) гелі ... ... ... арқылы, тігуші агент қатысында, 10 (-дық сулы ерітіндіде,
ампулада ... ... ... ... ... 1 ... % ... азо-бис-изомай қышқылының динитрилі (ДАҚ) алынды. Тігуші агент
ретінде метилен-бис-акрил-амид ... ... ... екі ... ... сазы мен ... ... гельдерін синтездеу
Бентонит сазының суспензиясын 2 сағат бойы магнитті ... ... ... ... ... ... ... араластырылды. Инициатор ретінде мономер ... 1 ... ... ... ... ... ... алынды. Тігуші агент
ретінде метилен-бис-акрил-амид (МБАА) қолданылды. Тігуші агенттің мөлшері
мономер массасының 0,25; 0,5; 1 ... ... ... ... 2 ... ... сазы мен винилпирролидон композициялық ... ... табу үшін ... ... ... ... мөлшері 0,5; 1; 2; 3%-ға дейін (интеркаляциямен);
Түзілген гель полимерленбеген мономерлерден дистилденген сумен 1 ... ... ... ... ... толық жуылғанын KMnO4 сапалық
реакция арқылы бақыладық. Ол үшін жуғыш ерітінді сынамасына KMnO4 ... ... ... боялады. Алынған гельдердің ... және ... ... ... микроскопия мен ИҚ-
спектроскопия әдістерімен расталды.
2.4 Зерттеу әдістері
2.4.1 Гельдің ісіну дәрежесін анықтау
Гельдердің ісіну дәрежесін ... ... ... ... ... ... ... кептірілді. Тәжірибелер үшін гельдің ... ... ... дәрежесін тепе-теңдік ісіну әдісімен анықтап, ісінген
және құрғақ ... ... ... ... ... m – ... үлгі массасы,
m0 – құрғақ үлгі массасы,
(- ісіну дәрежесі.
Саздың 1 г құрғақ үлгісі алатын көлемін ... 1100С ... ... ... ... ... ұнтақталған және №2 елеуіштен
өткізілген саздың 10 г-ын ... 21,2 мм және 32-34 см ... ... ... бойы пластинкамен қағу арқылы тығыздалды. Одан кейін саз
бағанасының ... (h, см) ... ... ... 1 г ... ... ... (Vo) есептелді:
Vo=
(2)
мұндағы S - цилиндр табанының ауданы см2
F - үлгі массасының өлшемі
Саздың 1 г ... ... ... ... ... ... 2 г үлгі ... ол 100 мл-лік, диаметрі 21,2 мм ... сол ... ... және де ... ... ... ... соң келесі үлесін сала отырып ұсақ үлестермен жүргізілді. Одан кейін
әртүрлі уақыт ... ... ... ... (h, см) ... 1 г ... саз ... көлемі Vo (2) формуламен анықталды.
2.4.2 Гельдердің тігілу дәрежесін, гель фракция және золь ... ... ... ... ... және ... ... келесі формулалармен есептелінеді:
G = mкепт /mжаңа синт.*100%
(3)
мұнда: G – гель фракция шығымы, %
mкепт – кептірілген гельдің ... ... синт – жаңа ... ... ... ... S – золь- фракция шығымы, %
(5)
мұнда: j –тігілу дәрежеі.
2.4.3 Гельдердің күлділігін анықтау
Гельдердің 0,5 г массасы тұрақты массаға ... ... ... ... келесі формула бойынша анықталды:
Wорг = (m0-mкүл)/m0 * 100%
(6)
мұнда: Wорг – ... ... ... %
m0 – гельдердің бастапқы массасы, г
mкүл - ... ... ... ... ... ... формула бойынша есептедік:
W бейорг = mкүл/m0 * 100%
(7)
Мұнда: Wбейорг – бейорганикалық ... ... %
m0 – ... ... ... ... - ... массасы, г
2.4.4 ИҚ – спектроскопиялық зерттеу
Фурье түрлендірулері бар ИҚ – ... FTIR ... ... ... ... KBr- мен ... арқылы, фон ретінде
бентонит сазын қолдана отырып, шегеру әдісімен түсірілді.
2.4.5 Сканерлі электронды микроскопиялық ... ... ... туралы мағлұмат алу мақсатында
сканерлеуші электрондық микроскопия әдісімен зерттеулер ... ... ... және құрылысы сканерлеуші
электрондық микроскопта (JEOL ... EDS - ... ... ... ... ... ... және Quick Auto Coater
сепкіште алтынмен өңделіп, 15-20 кв кернеуде зерттелді.
ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... шарт – олардың
біртекті және құрамдас компоненттерінің үйлесімді болуы. Ол үшін композиция
компоненттерін таңдап алу өте ... Осы ... ... және ... ... ... алу үшін бастапқы компоненттер
ретінде Маңырақ ... ... ... сазы және ... ... ... ... полимерлік материалдардың және бентонит
сазының бағалы қасиеттеріне ... ... ... ... ... дәрілік формалардың негіздері ретінде, ... ... ... ... ... ... ... бұл жұмыста винилпирролидон және бентонит сазы
негізінде химиялық ... ... ... ... ... ... қасиеттері зерттелді. Винилпирролидон
негізіндегі полимерлер қол жетімді және салыстырмалы арзан, суда ерігіш,
комплекс түзу ... бар, ... ... ... ие. ... ... дисперсті бөлшектерін ... ... ... ... және коллапсқа кедергі ... ... ... ... ... БС-мен комплекс түзу
мүмкіндігі ... ... ... ... ... ... болады. Сонымен қатар поливинилпирролидон медицинада өте кең
қолданылады. Бұған себеп, әрине, оның адам ... ... ... ... ... оның адам ағзасымен ... ... және оның ... тән ... ... себепкер бола алады.
Міне, осы себептермен бұл жұмыста бентонит сазы мен поливинилпирролидон
негізінде композициялық тасмалдаушы материалдар алу мүмкүндігі ... ... ... ... гельдерін
синтездеудің оңтайлы шарттарын анықтау мақсатында әр түрлі ішкі және сыртқы
факторлардың: бентонит сазы (0,5-3 моль. %) мен ... ... ... (0,25-
1моль. %), температура, ортаның рН-ы әсерлері қарастырылды.
3.1 ПВП-БС композициялық ... ... және ... ... ... сулы ерітінділерде, радикалдық полимерлеу әдісімен
жүргізілді. ... сай ... ... ... ... ... үшін ... процесіне әртүрлі факторлардың –
бастапқы полимеризациялық қоспаны ... ... ... ... ... ... температураның т.с.с. әсері қарастырылды.
Полимерлеу шарттары мен ... ... ... ... ... ... 3
ПВП-БС композициялық гелдердің әртүрлі тігуші агент мөлшерінде және
әртүрлі бентонит сазы қатынасында синтездеу шарттары
| | | | | | ... ... ... ... ... |
| |сазы, ( ... ... | ... |
| |0,5 |0,25 | | | |
| | | | | | ... | | | | | |
| | | |0,1 |70 |2 |
| |1 |0,25 | | | |
| | |0,5 | | | |
| | |1 | | | |
| |2 |0,25 | | | |
| | 3 |0,25 | | | ... ... ... физика-химиялық сипаттамалары
[МБАА]=0,25 моль%, [ДАҚ]=0,1 моль%, (полим=2сағат, t=700С
|[H2O]:[ПAА] |Бентонит | | | | |
|% ... % |Г, % |S, % |J ... %|
| |0,5 |95 |13 |3,6 |5 |
| | | | | | ... | | | | | |
| |1 |97 |3 |3,26 |5,3 |
| |2 |98 |9 |3,1 |6,5 |
| |3 |97 |6 |2,6 |9 ... 5
Композициялық гельдердің физика-химиялық сипаттамалары
[БС]=1 моль%, [ДАҚ]=0,1 моль%, (полим=2сағат, t=700С
|[H2O]:[ПAА] |Тігуші | | | | |
|% ... % |Г, % |S, % |J ... %|
| |0,25 |97 |13 |3,6 |5 |
| | | | | | ... | | | | | |
| |0,5 |96 |4 |3,26 |5,3 |
| |1 |92 |8 |3,1 |6,5 |
| | | |6 |2,6 |9 ... композициялық гельдердің құрамы мен физика-химиялық сипаттамалары 4-
5 мыс (а,б) ... ... ... ... ... барлық композициялық гельдер үшін байқалатын ... ... ... ... ... және ... мөлшері артқан сайын
гельдердің шығымы да ... ... ... себебі, біріншіден, тігуші
агент мөлшері ... ... ... ... ... ... композиция
құрамында саздың көбірек қамтылуына мүмкүндік береді. Ал екіншіден бентонит
сазының мөлшерінің артуынан шығым жоғарлауының себебі, ... ... ... ... енуіне байланысты, тығызырақ композициялық гельдер
алынады.
Гельдік материалдардың аса маңызды, бағалы қасиеттерінің бірі ... ... ... ... ... ... ... композициялық
гельдердің суда және физ. ерітіндідегі,сонымен қатар ... ... ... ... пен бентонит сазының әр ... ... ... ... ... ... ... мөлшері әртүрлі ПВП-БС композицияларының және
таза ПВП гельдерінің суда ... ... ... нәтижелері
көрсетілген. Суреттен көрініп тұрғандай гельдердің тепе-теңдік ісінуі 4-5
сағат ішінде тұрақталады. Ары ... ... ... ... болады.
Осында айтып кететін жағдай біздің ... ... ... ... компоненттер арасында жатады. Нақты айтатын болсақ таза
ПВП ... ... 50-де ... ал ... ... 14-те ... ... агент
мөлшері 1 масс % композициялық ... ... ... 20- ға ... көрініп тұр. Яғни композициялық гельдің арасында жататыны
көруімізге болады. Суретте ... ... ... 5), ... гель
құрамындағы тігуші агенттің мөлшері артқанда, тігілу ... ... ... ... қаттылық, серпімділік сияқты қасиеттері күшейіп,
кеуектердің тарылуы ... ... ... ... ... ... ... де төмендейді. Мысалы , БС-ПВП Г ... ... ... ... ... 0,25 % ... ... гельдің
ісіну дәрежесі 31 г/г болса, ал 1% болғанда 20-21 г/г аралықта жатқанын
байқауға ... 250С; ... ... 1(3,4) мол. %; ... 0,1 мол. ... 4. ПВП (1,3) және ... (2,4) ... гельдерінің судағы ісіну
кинетикасы
t = 250С; [ДАК]= 0,1 мол. %; МБАА 0,25 (1), 0,5 (2), 1(3) ... 5. ... ... ... ... ісіну кинетикасы
3.2 ПВП-БС композициялық гельдерінің физологиялық ерітіндіде ісінгіштік
қасиеттері
Су мен ... ... ... ... ... барысында
композициялық гельдердің NaCl қатысында ісінгіштігінің аздап төмендегенін
байқауға болады (сурет 6,7). ... 5 сағ ... ... ... ... ... 0,25 ... % болатын судағы ісіну дәрежесі 32~ден
физиологиялық ерітіндіде ~27-ге ... ... ... Иондық
күштің әсерінен болған бұл ... ... ... табиғатын дәлелдейді. Бұл электролит иондық ... ... ... ... әсер ... ... ... қосылуы полиэлектролиттік гельдерге елеулі әсер
ететіні ... яғни ... ... байланысты эффектілердің
экрандалуына әкеледі. Тұздың әсері оның ... гель ... ... ... бос ... ... қонцентрациясымен шамалас
болғанда байқалады. Ал біздің жағдайымызда гельдің контракциясы ... ... ... және ... осмос қысымы айырмашылықтарының теріс
зарядталған БС бөлшектерімен қабысуы ... ... ... ... ... сазды композициялық материалдарды алу мақсатында өте маңызды
жағдай полимер қасиетіне минералды компоненттің әсер ету жағдайын ... ... ... егер таза ... гелі ... ал
бентонит сазы оған қатысты төмен ісінгіштік қабілеттілік ... ... ... саз ... ... ... ... ісінгіштік
қабілеттілігін төмендетеді деп ... ... Сол ... ... ... ... ... әсерін зерттеу
барысында әр түрлі ... ... ... ... існу
қабілеті қарастырылды. Шынымен де, БС ... ... ... таза ... мен бентонит сазының судағы ... және ... ... ... 8-9 ... ... ... қоспа құрамындағы минерал мөлшерінің 0,5-тен 3 ... ... ... ... ... ісінгіштігі 45-тен 37 г/г дейін
төмендейді. Композициялардың құрамында саз ... ... ... ... алып келеді, яғни саз мөлшері көбейген ... гель ... ... таза ... ... ... г/г жақындай түседі. Осындай полимерлік және композициялық ... ... аз ... ... практикалық
мүмкіндіктерінің аясын кеңейтеді, мысалы, ... ... ... ... мен имплантаттар алуда.
t= 250С; [МБАА]= 0,25(1,2), 1(3,4) мол. %; [ДАК]= 0,1 мол. ... 6. ... және ... (2,4) ... ... физологиялық
ерітіндіде ісіну кинетикасы
t= 250С. τ= 5 сағ
1-суда; 2–физиологиялық ерітіндіде
Сурет 7. ПВП-БС композициялық гельдерінің ісінгіштігінің тігуші агент
мөлшеріне тәуелділігі
t= 250С; [МБАА]= 0,25мол.%; ... 0,1 мол. ... (1); ... = 10:0,5 (2); 10:1 (3); 10:2 (4); 10:3 ... 8. ... ... ... судағы ісіну кинетикасы
t= 250С; [МБАА]= 0,25мол.%; [ДАК]= 0,1 мол. %
ПВП (1); ПВП-БС = 10:0,5 (2); 10:1 (3); 10:2 (4); 10:3 ... 9. ... ... ... ... ... кинетикасы
3.3 ПВП-БС композициялық гельдерге рН-ортаның әсері
Соңғы жылдары сеземтал гельдерге ... ... ... Яғни ... ... рН және ... құрамы) шамадан өзгеруі өзінің
көлемін өзгертіп ... ... ... ... ... ... ... сезімталдығы олардың химиялық құрамымен соның ішінде осы факторға
әсер ететін функционалды топтың бар болуымен анықталады. Зерттелген полимер-
сазды ... ... ... ... жатқызуға болады. Сондай-ақ
композициялық гельдердің ісіну қабілетіне температураның әсері қарасытылды.
Осы нәтижелерді 10-11 суреттердегі мәліметтерден ... ... ... ... гельдердің ісіну дәрежесі аздап төмендейтіні байқалады.
Бұл құбылысты түсіндіру үшін гель ... әсер ... ... ... ... жөн. Мүмкіндігінше бұл ... ... ... ... ... ... –С=О, бентонит сазы болса октаэдрлік және
тетраэдрлік -OH ... бар ... ... бөлшектер. Осы тұрғыдан, ПВП-БС
композициясында мүмкін болатын байланыстардың түрі – сутектік байланыстар.
Сондай-ақ, ПВП ... ... ... де орын алуы мүмкін.
Сутектік байланыстар, вандер-ваальс күштері қыздырудың ... ... ... нәтижесінде ісіну артуы тиіс. Ал гидрофобтық әрекеттесулер
температура жоғарылаған сайын күшейе түседі. Осы екі ... ... ... ... ... мүмкін етеді. Біздің жағдайда температура
жоғарылаған сайын таза ПВП және ... ... ... ... ... ... Оның ... мен бентонит сазы
арасындағы гидрофобты әрекеттесуілер ... ... ... ... ... ... және молекулааралық гидрофобтық
әректтесу тұрақтанған поливинилпирролидон-саз ... ... ... ... мүмкіндік береді. Әрине, жалғыз гидрофобтық
байланыстар гель жағдайына айтарлықтай әсер ете ... ... ... кооперативтік сипатын ескеру керек.
Алынған композициялық гельдердің існу ... ... ... ... ... екенін болжауға болады.
Гельдің көлемі тек қана температура ғана емес, ... ... рН ... ... ... ... ... қарастыратын болсақ,
ол негізінен бейионогенді полимерге жатады және рН-қа ... ... ... саз ... ... ... рН-ы әсер ... [79] ал ол, өз кезегінде, саздың ісінуін анықтайтынын факторлардың
бірі. Осы ... ... біле ... ... гельге әр түрлі рН
ортаның әсерін зерттеу қызығушылық ... ... ... ... ... Көрініп тұрғандай ортаның рН -ын арттырғанда саздың
ісіну дәрежесі күрт ... ... ... 12, 6 ... ... ... рН ... 1-11 аралықта бентонит сазының ісіну қабілеті 7-
ден 16-ға дейін жоғарлайды. Бұны саз бөлшектерінің бүйірлік және ... ... ... ... ... ... түсіндіруге
болады. рН өзгеруіне байланысты бөлшектердің бүйірлік бетінің заряды кері
таңбаға өзгереді.
τ = 5 сағ; ... ... 1(3,4) мол. %; ... ... ... 10. ... және ... (2,4) композициялық гельдердің судағы
ісіну дәрежесінің температураға тәуелділігі
τ = 5 сағ; [МБАА]= 0,25мол. %; [ДАҚ]= 0,1мол. %;
ПВП (1); ПВП-БС = 10:0,5 (2); 10:1 (3); 10:2 (4); 10:3 ... 11. ... ... ... судағы ісіну дәрежесінің
температураға тәуелділігі
t= 250С; [МБАА]= 0,25 мол.%; [ДАК]= 0,1 мол. %
ПВП (1); ПВП-БС = 10:0,5 (2); 10:1 (3); 10:2 (4); 10:3 ... 12. ... (10:1) ... ... ісіну дәрежесінің pH-қа
тәуелділігі
Т= 250С; [ДАҚ]= 0,1 мол. %; ПВП (1);
МБАА]= 0,25(2), 0,5(3), 1(4) мол. %;
Сурет 13. ПВП-БС (10:1) композициялық ... ... ... pH-қа
тәуелділігі
Бұл бөлшектердің бүкіл қосарлы электр қабатының құрылымын түбегейлі
өзгертеді. Қышқылдық ортада саз бөлшектерінің диффузиялық ... ... ие: ... бетте ол оң, ал бүйірлік бетте теріс иондардан ... ... бір ... Демек қышқылдық ортада әр аттас зарядтардың
өзара ... ... ... ... алып ... рН ... ортаға ойысқанда бүкіл диффузиялық қабаттың бірдей зарядтталуы
ісінудің күшеюіне себепкер ... ... ... таза ПВП геліне
ортаның ешқандай әсері ... ... ... рН-та ( ~11) аздап 40 тан
38-ге дейін төмендегенін көруімізге болады (сурет 12,13; 1 ... ... ... ... ... ... ... (сурет 12,13; 2-
5 қисық). Бұл мәліметтер ... ... ... ... көп үлес қосатынын аңғартады. Айтып кететін жағдай
рН-1 де композициялық ... ... ... ... яғни осы
жағдайды жоғарыда түсіндіргендей композиция құрамындағы саз бөлшектерінің
әсерінен қышқылдық ортада композициялық гель әр ... ... ие ... бейраптануы ісіну дәрежесінің төмендеуіне алып келеді.
Жоғарыда қарастырылғандар ... ... ... ... 14 ... ПВП-БС-ның алынған композициялық гельдері мен бастапқы
компоненттердің ИҚ-спектрлері көрсетілген. БС ... ... ... күрделі химиялық құрлымға ие, ол ... ... ... ... және октаэдрлік ОН-топтарынан тұратын теріс
зарядталған ... ... ... ... ... ... ИК- ... келтірілген. Ол жерден монтмориллонитке тән 478-526 см-
1 біршама күшті ... ... ... 921 ... ... жолағы
AI-OH байланысының тербелісін сипаттайды. 1054 см-1аймағындағы максимум Si-
O ... ... ... ... келеді. Қатпарлы
силикаттардың маңызды құраушыларына кристалды су және гидроксил топтары
жатады. ... ... ОН- ... валенттік тербелістері кең
жұтылу жолағы түрінде 3629 және 3419 см-1 ... ... ал 1641 ... шың ... ... ... ... қабатаралық
кеңістігіне адсорбцияланған су молекулаларының деформациялық тербелісіне
жатады. ... ... 500-4000 см-1 ... ... таза ... ... тән және поливинилпирролидонның тербелу
жиілігіне сәйкес келетін ИҚ-спектрлері силикатты топ оттегі ... ... қозу ... қысқа толқындық облыста ығысқан ПВП-
нің СО тобының валенттілік тербелуінің кең жолақтарының 1400-1500 ... кең ... ... көрсетті.
Карбамидтік байланыстардың валенттілік ығысқан 1671, 1657, 1453 см-
1; C-C ... 1181, 1114, см-1 ... ... ... қатар,
спектрлерде 798, 496 см-1 облысында Si – O байланыстарында Si – O – ... ... ... байқалады.
1 ... 14. БС (1), ПВП (2) және ... (3) ... ... ИҚ-
спектрлері
Осы мәліметтерден ПВП мономері молекуласы бентонит сазы галереясына
тереңірек енеді деген қорытындыға ... ... Өз ... ... ... орналасқан беті полимермен сутектік байланысу есебінен
жүйені полимеризациялау нәтижесінде ... ... ... және ... әлдеқайда біртекті композициялық гельдер түзіледі. Осындай сазды
композициялардың әлдеқайда анық морфологиясын және ... алу ... ... ... (АКМ) ... алынған суреттерді зерттеу
қызықты болып табылады. Түсіру нәтижелерін 15 суреттен көруге ... ... ... ... бентонит сазының мөлшері артқан сайын
ПВП полимер матрицасында саз пластинкалары мен тактоидтар біртекті таралған
тегіс бет пен ... саз ... ... ... ... Мұны ... ... қимасының суреті арқылы көруге болады.
Сурет 15. Композициялық гельдердің атомдық күшті микроскопта түсірілген
суреттері.
Сонымен, жұмыста синтезделген және ... ... ... гельдері бастапқы компоненттердің бағалы қасиеттерін ... ... ... ... ... суда ... ... материал болып табылады. Композициядағы бастапқы компоненттер
өзара әрекеттесу ... ... ... бойынша поливинлпирролидон мен
бентонит сазы бейкулондық күштер, әсіресе гидрофобты әректтесу ... ... ... ... ... ... ... мүмкүн болатын құрылым механизмін көру үшін ... ... ... ... композициялық гельдерінің рихлокаин ерітіндіде ісінгіштік
қасиеттері
Талапқа сай тасмалдаушы-негіз дәрілік ... ... ... ... ... ... дәрінің бөлінбес бөлігі ретінде ... ... ... ... ... бір жағынан, дәрілік зат пен
тасмалдаушының әрекеттесу заңдылықтарын, екінші жағынан, бір тұтас ... ... әсер ету ... білу ... ... ғана ... ... қасиеттерін алдын ала болжап, талапқа сай етіп ... Сол ... ... ... ... ... ерітіндіде ісіну қабілеті зерттелді . Бұл, бір ... ... мен ... ... ... ... табиғаты
жайлы мағлұмат береді. Модельдік дәрілік зат ретінде анестезиялық препарат
рихлокаин алынды.
Рихлокаин жайлы бірер сөз. ... ... ... ... ... ... ... ұлттық
университеті органикалық химия және табиғи қосылыстар химия және табиғи
қосылыстар химиясы ... ... ... ... ... ... мүше корреспонденті А.Ш. Шәріпқановтың жетекшелігімен
синтездеп алған дәрілік препарат. Рихлокаин қабынуға қарсы, бактерицидтік,
анестезиялық, т.б. ... ... ... әсер ету спектрі өте ... зат ... Ең ... ... ... ... түрінде жеткілікті анестезиялаушы әсер көрсетеді,
сонымен ... ... ... анестезиялық және баяу седативті әсерге
ие.
ПВП-БС гельдерінің рихлокаин ... ... ... ... 16,17 ... ... 16 ... келтірілген
мәліметтерден көрініп тұрғандай рихлокаин ерітіндісіндегі ісіну ... ... ... ... ... ... Алайда судағы ісінумен
салыстырғанда рихлокаин ерітіндісінде гель көлемінің аздап сығылуы, яғни
контракциялануы ... Бұл ... гель мен ... зат арасындағы
байланыс табиғатынан хабар беріп тұрғандай. Рихлокаин төртіншілік азот
атомы бар, оң зарядты ... ... Ал ... ... ... ... байланыстар арқылы түзілгенін, яғни құрамында бентонит ... ... ... ... ... ... ... композициялық
гельмен рихлокаин арасында ... ... ... ... ... ... ... полиэлектролиттік
комплекс түзілетінін айтуға болады. Әрине, комплекстің тұрақтануында зор
қызмет атқаратын қосымша ... ... , ... да ... ... ... Бұл жағдайдан композициялық
гельдің гидроксил топтары мен рихлокаиннің карбонил, NH2 топтары ... ... ... , ... ... ... деп
пайымдауға болады.
Рихлокаиннің әр түрлі концентрациясындағы бентонит ... әр ... ... ... ... ... ... оның
нәтижелерін 17 суреттен көруге болады. Композициялық гельдегі ... ... ... ... судағы ісіну сияқты рихлокаин ерітінділерде
ісінудің төмендейтіні байқалады. Сонымен бірге рихлокаин ... ... ... ... төмендейді және бұл құбылыс дәрілік
заттың концентрациясына пропорционал күшейетіні ... Атап ... ... 1·10 -5 тен 1·10 -3 М- ге ... артқан сайын
гельдің көлемі азаяды, ары қарай 1·10 -2 М –ге ... гель ... ... ... Бұл ... ... полифункционалды
сипатына байланысты болуы ... ... ... ... ... бір ... 1·10 -3 М дейін сорбция
электростатикалық ... ... ... асадын сияқты. Бұл ... ... және ... ... ... ... ... гидрофобтанған комплекспен гидрофобтық әрекеттесулер арқылы
байланысып, нәтижесінде түзілген комплекстің гидрофильденуіне, яғни қайта
зарядталуын тудырады деп ... ... ... ... ... ісінетіні түсінікті. Бұл, сонымен бірге, сорбция ... ... ... ... ... зерттеулерді қорытындылай келе жаңа ... ... ... гельдерді медицинада дәрілік заттарды
тасмалдаушы ретінде қолдануға мүмкүндік береді. Алайда осы гельдерді ары
қарай зерттеу ... ... ... 250С; [МБАА]= 0,25 мол. %; [ДАК]= 0,1 мол. %;
Сулы ортада (1), рихлокаин ерітіндісінде (2),физологиялық ерітіндіде
(3)
Сурет 16. ПВП-БС (10:1) ... ... әр ... ... ... = 24 сағ; [МБАА]= 0,25мол. %; [ДАҚ]= 0,1мол. %;
10-2 (1), 10-3 (2), 10-4(3), 10-5 ... 17. ... ... гельдердің судағы ісіну дәрежесінің
бентонит сазына тәуелділігі
ҚОРЫТЫНДЫ
Зерттеу нәтижелері бойынша мынадай қорытындылар жасауға болады:
1. Радикалды полимерлеу әдісімен поливинилпирролидон және бентонит ... ... ... ... синтезделініп алынды.
2. Гельдердің физика-химиялық көрсеткіштері анықталды. Гельдердің шығымы
тігуші агент және ... ... ... ... ... артқан
сайын жоғарлайтыны байқалды. ИК спектроскопия және тепе-теңдік ісіну
әдісітерімен композициялық гель ... ... ... ... ... ... ... түзе өзара кіріккен, үйлесімді,
біртекті гель түзетіні анықталды.
3. Алынған гельдердің ісіну қабілетіне сыртқы және ішкі ... ... ... ... агент және бентонит сазынының мөлшері
артқан сайын, және физологиялық ерітіндіде, рН ... ... ... бірге
температура жоғарлаған сайын, алынған гельдердің ... ... ... ... ... ... ... композициялық гельдердің
алынуының мүмкүншілігі бар екенін айтуымызға болады және олардың ... ... ... ... ... ретінде қолдану үшін осы
композициялардың ары ... ... ... қажет.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Захарова О.Г., Голягина Ю.В., Семчиков Ю.Д., ... ... ... ... ... // ... ... химии.
-2009. -Т. 82, вып.4. -С. 649-653.
2. Нахманович Б.И., ... Н.И., ... Е.И., ... ... А.А. ... растворов ... в ... ... // ... ... -2007. –Т. 49. -№5. -С. ... ... N., McKee A., Sherrington D.C., Slark A.T., Titerton A. //
Polymer. 2000. V. 41. P. ... ... С.В., ... А.Н. Синтез разветвленных сополимеров на
основе ... ... ... радикальной
сополимеризации в присутствии ... ... цепи ... соед. Сер.Б. -2010. -Т.52. -№1. -С. 107-114.
5. ... А.Н. ... ... ... для иммобилизации ... ... ... прикладной химии. -2009. -Т. 82, вып.7. -С. 1179-1185.
6. Черникова Е.В., ... П.С., ... А.Н., ... ... В.Б., ... А.И., Сивцов Е.В. ... ... ... и N-
винилсукцинимида в условиях обратимой ... цепи ... ... // ... ... ... -Т. 82, вып.10. -С. 1730-1736.
7. Коршак В.В., Зубакова Л.Б., Никифорова Л.Я. // ... 1973. Т. 15 Б. № 6. С. ... ... М.Н., ... Е.А. ... ... ... ... ... // ... ... ... -2008. -Т. ... -С. 1743-1745.
9. Помогайло А.Д., Розенберг А.С., Уфлянд И.Е. Наночастицы металлов
в полимерах. М.: ... ... Saffa G., Horia M. ... and ... ... of
poli(vinyl pyrrolidone)(PVP) and acrylic acid (AAc) ... prepared by gamma ... // Jour Polimer ... -P. 2987-2998.
11. S.Benamer.,M.Mahlous., A. Boukrif. Synthesis and characterization
of hidrogels based on ... ... // Journal of ... Science -2006, Vol.248. –P. ... ... Ж.О., ... Р.К. Гидрогельді таңғыш құралдарды
өндірудің радиациалы-химиялық технологиясы // Алматы, 2011. – С.-
81.
13. Кирилина Ю.О., ... И.В., ... Н.А., ... В.П. ... ... ... на ... линейного поли-N-
винилпирролидона и продуктов гидролитической поликонденсации
тетраметоксисилана // Высокомол. соед. Сер.Б. -2009. -Т.51. -№4.
-С. ... ... Д.Ф., ... Е.В., Полянскова В.В., Гришин И.Д.
Радикальная ... ... ... и ... в ... с-фенил-N-трет-
бутилнитрона // Журнал прикладной химии. -2007. -Т. 80, вып.1. -С.
123-130.
15. А.К. ... А.А. ... Ю.Г. ... ... В.К. ... // Журнал прикладной химии.-2007. -Т.
80, вып.9. -С. 1517-1524.
16. Э.Е. Сайд-Галиев., А.И. ... И.В. ... ., ... // ... ... Сер Б, -2010, -Т. ... -С. ... Энциклопедия полимеров. М.: Советская энциклопедия, 1972. Т. 1.
С. 341.
18. Сайд-Галиев Э.Е., Потоцкая И.В., ... Я.С. // ... 2004. Т. 46. № 12. С. ... Zeng Q.H., Yu A.B., Lu G.Q., and Paul D.R. ... ... Research and ... ... // J. Nanosci.
and Nanotech. - 2005. - Vol.5. - Р. ... ... Е.Е., ... А.М., Базильбаев С.М., Бектенов Н.А.,
Джусипбеков У.Ж. Полимерная ... на ... ... цеолита
для получения органоминерального анионита // Пластические массы. ... - №9. - С. ... ... В.А., ... М.А., Бахов Ф.Н., Каргина О.В., Мереканова
М.Д., Королев Ю.М., ... Б.Ф., ... Е.М. ... ... слоистых силикатов и полиолефинов // Тез.докл. ... ... ... ... - 2004". ... - 2004. - Т.2. -
С. 66.
22. Xu K., Wang J., Xiang S., Chen Q., Zhang W. and Wang P. Study ... ... and ... of ... with ionic monomers ... // App. Clay Sci. - 2007. - Vol.38. - №1-2. - ... ... M. and Dubois Ph. Polymer-layered ... ... ... and uses of a new class ... // ... Science and Engineering: Reports. - 2000. -
Vol.28. - №1-2. - Р. ... Suprakas S. R. and Okamoto M. ... ... a review from ... to ... // Progress
in Polymer Science. - 2003. - Vol.28, №11. - P. ... Park C.I., Park O.O., Lim J.G. and Kim H.J. The ... ... ... clay ... and ... // Polymer. - 2001. - Vol.42. - Р. 7465–7475.
26. Eckel D. F., Balogh M. P., Fasulo P. D., Rodgers W. R. ... ... in Polymer ... // J. Appl. ... - 2004. - Vol.93. - Р. ... Gouttler L.A., Lee K.Y., and Thakkar H. Layered Silicate Reinforced
Polymer Nanocomposites: Development and ... // ... - 2007. - Vol.47. - P. ... Li J., ... J.M., Oberhauser j.p. Novel wet SEM imaging of
organically modified montmorillonite clay dispersions // ... A. - 2007. - №87. - Р. ... Kanny K. and Moodley V. K. ... of Polypropylene
Nanocomposite Structures // J. Engin. Mat. and Tech. - 2007. ... №1. - Р. ... Tabtiang A., Lumlong S. and Richard A. Venables The ... ... method upon the ... and ... of ... methacrylate)/clay composites //
Europ. Pol. J. - 2000. - Vol.36. - Is.12. - Р. ... Lee M., Dan C., Kim J., Cha J., Kim S., Hwang Y. and Lee C. ... clay on the ... and ... of ... nanocomposites prepared by melt mixing //
Polymer. - 2006. - Vol.47. - ... - P. ... Pluta M. ... and ... of polylactide modified by
thermal treatment, filling with layered ... ... // Polymer. - 2004. - Vol.45. - Is.24. - P. ... Pluta M. Jeszka J.K. and Boiteux G. ... ... dielectric, viscoelastic and thermal
properties // Europ. Pol. J. - 2007. - Vol.43. - Is.7. - P. ... ... Е.Е., ... А.М., ... А.Д. ... ... диспергировании природного бентонита // Пластические массы. -
2005. - №6. - С. 51-53.
35. ... М., ... Н. ... ... в ... ... // Рос. хим. ж. (Ж.
Рос. хим. об-ва им. Д.И. Менделеева). - 2004. - Т. ХLVIII, - №4. ... Ranade A., Anne N. D'Souza, and Gnade B. ... ... ... ... with ... //
Polymer. - 2002. - Vol.43. - Is.13. - P. 3759-3766.
37. Ашуров Н.Р., Садыков Ш.Г., Усманова М.М., Аширбекова С.У., Рашидова
С.Ш. ... ...... ... ... ... // ... журнал Казахстана. - 2008. - Спец.
Выпуск. - С. 220-225.
38. Максимов Р.Д., Гайдуков С., ... М., ... Я., ... ... свойства и ... ... на ... немодифицированной глины // Пластические
массы. - 2007. - №2. - С. 39-43.
39. Fawn M., Davuluri S.P., Wong S.-C. and Dean C. ... ... in UV curable urethane acrylate films // ... 2004. - Vol.45. - Is.18. - P. ... ... медицинского назначения // Под ред. Сэноо Манабу. -М.:
Медицина. - 1981. - 249 с.
41. Mallika Das, Hong Zhang, and Eugenia ... ... ... with New ... // Annual Review of Materials
Research. - 2006 Vol.36. - Р. 117-142.
42. Батырбеков Е.О., Ю В.К., ... К.Д., ... Б.А. ... ... ... новых полимерных лекарственных препаратов
пролонгированного действия // Известия ... ... - 2002. - ... - С. ... ... В.В., ... М.И. Полимеры в процессах иммобилизации и
модификации природных полимеров. - М.: Наука. - 1984. - 267 ... ... Г.Қ., ... С.М., Мусабеков Н.К. ... ... ... ... - жаңа ... микробөлшектер
// Междунар. Когресс студентов и молодых ученых «Мир науки»,
казахстанские ... дни. - 2007. - С. ... ... А.Н. Иммобилизация окситетрациклина в хитозан-
модифицированные ... ... // ... ... - 2006. - №4. - ... ... А.А., Кадралиева Н.С. Иммобилизация рифампицина на
альгинатных микрочастицах и пленках // Тезисы докл. 2-го междунар.
Конгресса студентов и ... ... «Мир ... ... дни, ... - 2008. - С. ... Зеилбекова Ж.Р., Рахметуллаева Р.К. Технология получения материалов
медицинского назначения // Тезисы докл. II-го междунар. Конгресса
студентов и ... ... «Мир ... ... ... ... - 2008. - С. ... Зайнелова А.А., Цель А.В., Хасанов А.Б. Применение полимерных
лечебных пленок в ... // ... ... 2-го ... ... и молодых ученых «Мир науки», казахстанские
химические дни, Алматы. - 2008. - С. ... ... Е.О. ... нистатина из полиуретановой матрицы
// Известия науч.-техн. общества «Кахак». - 2006. - №1. - С. ... ... Б.А., ... Г.И., ... М.Б., ... ... получения полимерных химиотерапевтических средств //
Химический журнал Казахстана. - 2007. - №2. - С. ... ... М.Ж., ... Е.М. ... ... полимеров
в фармации // Вестник КазНУ. Серия химическая. - 2008. - ... ... ... Акылбекова Т.Н. Пенополиуретан матрицасына жансыздандырғыш дәрілік
заттарды иммобилизациялау // Междунар. Когресс ... ... «Мир ... ... химические дни. - 2007. -
С. 84.
53. Тажбаев Е.М. Аппликационные лекарственные ... на ... ... полимеров // Новости науки Казахстана. - 2006. - №4. -
С. 53-56.
54. Генис А.В., Шкуренко С.И., ... Т.С., ... ... ... ... препарата из полиамидных
комплексных нитей // Пластические массы. - 2005. - №2. - С. 46-52.
55. ... Н.Д., ... М.А., ... М.Б. ... и
медицина. Перевязочные материалы с ... ... // Рос. хим. ж. (Ж. Рос. хим. ... им. Д.И. ... 2002. - ... № 1. - С. 133-140.
56. Даутова А.С., Батырбеков Е.О., Жубанов Б.А., Бегимбаева ... Э.К., ... Т.К. ... свойства
полиуретановых имплантатов офтальмохирургического ... ... ... ... - 2008. - ... вып. - С. 117-121.
57. Жубанов Б.А., Батырбеков Е.О., Искаков Р.М. Актуальные проблемы
применения полиуретанов в ... // ... ... ... 2008. - ... - С. ... Павлюченко В.Н., Ушаков Н.А., ... С.А., ... ... В.А., ... С.С. ... ... на основе 2-
гидроксиэтилметакрилата: ... ... и ... // ... прикладной химии. - 2006. - Т.79, Вып. 4.
- С. 593-598.
59. Нуркеева З.С., Мун Г.А., Нам И.К., ... Г.М. ... рН- ... гидрогели на основе простых виниловых эфиров
как системы с контролируемым высвобождением ... ... ... ... Серия химическая. – 1998. - №12(4). - С. 104-107.
60. Уркимбаева П.И., Мун Г.А., Нуркеева З.С., Пак Л.В., Мамакова ... ... ... и ... ... ... и композиционные пленки на их основе //
Материалы 1-Междун. Науч-практ. Конференции «Европейская наука 21-
го столетия», ... - 2006. - Т.15, С. ... Liu Y.-Y., Jian L. Shao Y.-H. ... and Characterization of
Poly(N-isopropylacrylamide)-modified Poly(2-hydroxyethyl acrylate)
Hydrogels by Interpenetrating Polymer Networks for Sustained Drug
Release // Macromolecular Bioscience. - 2006. - Vol.6. - .Is.6. -
P. ... ... Г.С., ... Г.А., Кудайбергенов С.Е. Сорбционная
иммобилизация каталазы в матрицу рН- и ... ... // ... ... ... - 2008. ... вып. - С. 271-276.
63. Валуев Л.И., Зефирова О.Н., ... И.В., ... ... ... с ... ... ... смешения
для направленного транспрорта лекарственных препаратов и ... // ... ... - 1993. - Т.35, №1. - С. ... ... А.Л., ... Д.С., Мелихов И.В. Соносенсибилизация
материалов для ... ... ... ... ... хим. ж. (Ж. Рос. хим. ... им. Д.И. Менделеева). - 2002. - Т.
ХLVI. - № 3. - С. 75-79.
65. Токтабаева А.К., ... Ж.А., ... М.К., ... ... ... рихлокаина на гелях поликарбоновых кислот
// Материалы науч-практ. конф. ... ... ... ... и ... ... ... -
2001. - Т. 2, С. 267-272.
66. Бейсебеков М.К., Жумагалиева Ш.Н., Токтабаева А.К., Абилов Ж.А.,
Бурашева Г.Ш. Иммобилизация ... на ... ... полимеров
// Материалы межд. науч. конф. "Химия, технология и ... ... ... ... - 2003. - С. ... Кудайбергенова Б.М., Жумагалиева Ш.Н., Бейсебеков М.К., ... ... М.И. ... ... систем на основе
бентонитовых глин и желатина // Известия ... ... - 2007. - С. ... ... А., ... Б.М., ... Ш.Н., Бейсебеков
М.К. Создание композиционных материалов с ... // ... ... 61-ой Республ. науч.-прак. конференции
молод. ученых и студентов по прикл. вопросам химии «Мир науки». -
2007. - ... ... Б.М., ... М.К., ... Ш.Н., ... ... полимерные композиционные материалы на основе
бентонитовой глины и ... // ... ... ... ... - ... вып. - С. 197-202.
70. Жумагалиева Ш.Н. Анальгетическая, противовоспалительная активность
полимер-глинистых ... ... и ... //
Фармацевтический бюллетень. - 2008. - №9. - 10. - С. 18-20.
71. Есикова О.В., Стародубцев С.Г., Хохлов А.Р. ... ... ... ... ... на ... ... геля
и бентонита натрия // Высокомол. соед. - 2002. - ... №5. - ... Cypes S.H., Saltzman W.M., and ... E.P. ... drug delivery systems- control release and ... properties // J. Controlled Release. - 2003. - №90. - ... Lee W.F. and Lou L.L., J. Appl. Polym. Sci. - 2004. - №94. - ... ... P.B. and ... F. ... and LCST Behavior ... ... Poly (N-isopropylacrylamide)/Layered Silicate
Nanocomposites // Mater. Res. Soc. Symp. - 1997. - №457. - Р. ... Kayleen C., Duncan Q.M., Nally C.Т. ... ... ... for retarded drug release prepared by ... extrusion // Int. J. Pharmmaceutics. – 2008. - Vol.363. - Is.1-
2. - P. ... ... Г.В. ... ... исследования и применения
бентонитов Грузии и фармации и медицине. Тбилиси: Менциереба,
-1974. - С. ... ... А.А., ... Е.Б., ... Л.И. ... от ... к
живой клетке. // Природа. -1985. -№11. - С. 14.
78. Кравченко М.М., ... и ... ... Казахстан, Алма-Ата:
Наука, -1986. - С. 256.
79. Сало Д.П., ... Ф.Д., ... Н.Н. ... в ... и ...... Наукова думка, 1969. ...

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 60 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Органо–минералды композицияларды алу және сорбциялық қасиетін бағалау81 бет
ПОЛИКАРБОН ҚЫШҚЫЛДАРЫ МЕН БЕНТОНИТ САЗЫ КОМПОЗИЦИЯЛЫҚ ГЕЛЬДЕРІНІҢ БЕТТІК БЕЛСЕНДІ ЗАТТАРМЕН ӘРЕКЕТТЕСУІ67 бет
"Сірке қышқылын" микробиологиялық синтездеу жолмен алуда культивирлеу процесінің факторлары26 бет
N-винилкапролактам негізіндегі (СО)полимерлердің физика-химиялық және термосезімтал қасиеттері67 бет
N-винилкапролактам негізіндегі сополимердің синтезі және сипаттамалары39 бет
Web User Interface (WUI) негізіндегі пайдаланушы интерфейсінің компоненттері3 бет
«Cүт сарысуы негізіндегі фитосироптың микробиологиялық көрсеткіштерін зерттеу»45 бет
«Циклопропанкарбон қышқылының биологиялық активті жаңа туындыларын синтездеу»49 бет
Акриламид және метилакрилат негізіндегі жаңа термосезімтал сополимерлерін синтездеу және зерттеу36 бет
Ақпараты толық емес техникалық жүйенің басқару заңын синтездеу38 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь