Фазааралық беттік керілуге БАЗ және полимерлердің әсері

КІРСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3
1 Әдеби шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 4
2 Тәжірибелік бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 29
2.1 Зерттеу нысандары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 29
2.2 Зерттеу әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 29
2.2.1 Фазааралық керілуді өлшеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 29
3 НӘТИЖЕЛЕРДІ ӨҢДЕУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 31
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 42
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... . 43
ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 52
Фазааралық керілуді зерттеу фазааралық адсорбциялық қабаттың түзілуінің ерекшклігін толық түсіну үшін өте маңызды. Сондай-ақ эмульсия түзілген кезде фазааралық керілу үлкен маңызға ие. Эмульсиялардың тұрақтануы мен тұрақсыздандыру мәселесі коллоидтық-химиялық тапсырмалар қатарында көрнекті орын алады. Бұл олардың өндірісте және күнделікті тұрмыста кең қолданылуымен байланысты. Сондықтын дисперстік жүйелердің тұрақтылығының термодинамикалық факторларының біреуі болып фазааралық керілу(σ) табылады.
Су-май фазалардың бөліну шекарасындағы бос энергия фазааралық керілудің шамасымен анықталады. Осыған байлансты толуол-су фазаларды бөлу шекарасындағы фазааралық керілуге ионогнді емес полимер полиэтиленгликоль мен анионды беттік-активті заттар (АБАЗ) пальмитин және мирстин қышқылдарының әсері зерттелді.
Май фазасы ретінде толуолдағы анионды беттік-активті заттар пальмитин және мирстин қышқылдарының ертіндісі алынды, ал су фазасы ретінде полиэтиленгликольдың сулы ертіндісі алынды.
Фазаралық керілуді зерттеу әдістері ретінде Вильгельми әдісі қолданылды. Фазааралық керілудің изотермаларыныан алғыш рет фазалардың бөлу шекарасындағы адсорбцияны Гиббс теңдеуі арқылы есептеудің мүмкіндігі қарстырылды.
Жоғарыда айтып өткендей фазааралық керілумен дисперстік жүйенің тұрақтылығының байланысын қарастыру үшін, полимер мен БАЗ-дың эмульсиялардың тұрақтылығына әсері зерттелді. Сонымен қатар толуол-су бөліну бетінде тұрақты эмульсиялар түзуге қаблетті полиэтиленгликоль мен анионды беттік активті заттардың тұрақты концентрациялары анықталды.
Жұмыстың зерттеу нәтижелері бойнша, полиэтиленгликоль-пальмитин қышқылы және полиэтиленгликоль-мирстин қышқылы ассоциаттары толуол-су бөліну бетінің бос энергиясын жеке БАЗ не полимерге қарағанда, АБАЗ- полиэтиленгликоль композициясы тиімді азайтатыны анықталып, оларды эмульсиялардың тұрақтандырғышы ретінде ұсынуға болатыны көрсетілді.
1. Шерман Ф. Эмульсии. - Л.: Химия, 1972. - 448 c.
2. Becker P. Emulsions // Reinhold Publ. - 1965. - Vol. 8, - № 65. - Р. 465 469.
3. Клейтон В. Эмульсии их теория и технические применения. - М.: Иност. лит, 1950. – 522 с.
4. Ребиндер П.А. Поверхностные явления в дисперсных системах. Избранные труды. - М.: Наука, 1978. - 368 с.
5. Ребиндер П.А. Поверхностные явления в дисперсных системах, физико-химическая механика. Избранные труды. - М.: Наука, 1979. - 381 с.
6. Vincent В., Davies S.S. Emulsion // Colloid Sci. - 1979. - Vol. 3. - P. 193-229.
7. Абрамзон А.А. Поверхностно-активные вещества: Свойства и применение. - Л.: Химия, 1981. - 304 с
8. Vincent В. Emulsions // Colloid Sci. – 1975. - Vol. 2. - P. 294-313.
9. Измайлова В,Н., Ребиндер П.А. Структурообразование в белковых системах.- М.: Наука, 1974. - 268 с.
10. Edited by Kenneth J. Lissant. Dekker. Emulsions and emulsion technology, part II (surfactant science series, vol. 6). - NY.: - 1974. - 971 pp.
11. Langevin D. Krafft temperature and enthalpy of solution of N-acyl amino acid surfactants and their racemic modifications: effect of the counter ion // Adv. Colloid Interf. Sci. – 2000. - № 88. - Р. 209-222.
12. Wilde P.J., Curr G.R. Opin // Colloid Interf. Sci. - 2000. -№ 8. - Р. 176–181.
13. Edited by Stubenrauch C., Rippner B., Tadros T.F. Colloid Stability // The Role of Surface Forces. – 2006. – Vol 1. - № 41. - P. 263–303.
14. Stubenrauch C., Miller R. Evaporation studies on sodium dehydrocholate aqueous solutions // J. Phys. Chem. - 2004. -№ 108. - Р. 6412–6421.
15. Фридрихсберг Д.А. Курс коллоидной химии. - Л.: Химия, 1984. - С. 280-282.
16. Izmailova V.H. Structure formation and rheological properties of proteins-end surface active polymers of interfacial adsorption layers // Progr. Surface and Membrane Sci. - 1979. - Vol. 13. - P. 141-209.
17. Липатов Ю.С. Физика и химия наполненных полимеров // Вести. АН УССР. - 1970. - Т. 9, № 38. – С. 59-67.
18. Hoeve C.A.J., Marzio E.A.Di. Adsorption of polymer Molecules at low surface coverage // J.Chem.Phys. - 1956. - № 7 (42). - Р. 2558-2563.
19. Gucht J. van der, Besseling N.A.M., Fleer G.J. Surface forces induced by ideal equilibrium polymers // Journal of chemical physics. - 2003. – Vol. 119, № 15. - Р. 8175-8188
20. Maas J.H., Cohen Stuart M.A., Fleer G.J. Thin block copolymers films: film formation and corrugation under an AFM tip // Thin Solid Films. – 2000. – Т. 3, № 58. – С. 234-240.
21. Cloiseaux J. Des., Jannink G. “Polymers in Solution” // Oxford University Press. - 1990. - № 4. – Р. 105-118.
22. Edgar N. Jaynes a; Mary Ann Flood. Protein films at oil-water interfaces: interfacial tension measurements by the static drop method general foods corporation, tarrytown // Journal of Food Science. - 1985. - № 5. – Р. 55-68.
23. Берлин А.А., Басян В.Е. Основы адгезии полимеров. - М.: Химия, 1969. - 327 c.
24. Scheinhardt-Engels S.M., Leermakers F.A.M., Fleer G.J. Steady-state analysis of polymer adsorption at and transport across an interface between two polymer phases // The Royal Society of Chemistry Faraday Discuss. - 2005. - Vol. 129, № 19. - P. 315–326.
25. Липатов Ю.С., Максимова В.П., Сepreeва Л.М. Адсорбция полимеров на границе раздела твердое тело - водный раствор // Высокомол. соед. - 1960. - № 2. – С. 596-612.
26. Silberberg A. The adsorption of flexible macromolecules // J. Phys. Chem. - 1962. -№ 66. - P. 1884-1902.
27. Липатов Ю.С., Сергeева Л.М. Ионообмен и сорбция из растворов. М.: Изд-во АН БССР, 1963. - 63 с.
28. Gerard J. Fleer., Alexander M., Skvortsov Remco Tuinier. A Simple Relation for the Concentration Dependence of Osmotic Pressure and Depletion Thickness in Polymer Solutions Macromol // Theory Simul. – 2007. - № 16. – Р. 531–540.
29. Ericsson B., Hegg P.O. Surfactants, Adsorption, Surface Spectroscopy and Disperse Systems // Springer Berlin. – 1985. - № 70. – Р. 92-95.
30. George L. Gaines Jr. // Surface tension of polymer solutions. II. Poly-isobutylenes in I n I -heptane and tetralin // Journal of Polymer Science Part A-2: Polymer Physics VL. - 2007. - Vol. 7, - № 8. - P. 1379-1383.
31. Dijt J.C., Cohen Stuart M.A., Hofman J.E., Fleer G.J. Kinetics of polymer adsorption in stagnation point flow // Colloids and Sur[aces. - 1990. - № 51. - Р. 141-158.
32. Graham D.E., Phillips M.C. Proteins at Liquid Interfaces // Journal of Colloid and Interface Science. - 1979. - Vol. 70, № 3. - P. 415-426.
33. Fleer G.J., Cohen Stuart M.A., Scheutjens H.M., Cosgrove T.B. Polymers at Interfaces // Chapman & Hall. - 1993. - № 12. – Р. 19-31.
34. Кvксин А.П., Сергсева Л.М., Липатов Ю.С., Безрук Л.И. Адгезия полимеров // Высокомол. соед. - 1970. - № 12. – С. 2332-2346.
35. Schafer L. Excluded Volume Effects in Polymer Solutions // Springer Verlag. - 1999. - № 112. – Р. 568-579.
36. Maas J.H., Cohen Stuart M.A., Fleer G.J. Thin block copolymers films: film formation and corrugation under an AFM tip. Thin Solid Films // Journal of Food Science. – 2000. - № 358. - Р. 234-240.
37. J. van der Gucht., Besseling N.A., Fleer G.J. Surface forces induced by ideal equilibrium polymers // Journal of chemical physics. - 2003. – Vol. 119, № 15. - Р. 8175-8188.
38. Шреинер С.А., Зубов П.И. Термодинамические расчеты по кривым адсорбции полимеров // Журнал коллоид. химии. - 1990. - № 2. -С. 727-735.
39. Aseyev V. Mesoglobules of thermoresponsive polymers in dilute aqueous solutions above the LCST // Polymers. - 2005. - № 46. - Р. 7118–7131.
40. Iwao Soga Polydispersity and Functional Group Distribution of Dispersant Polymer: Adsorption Properties and Magnetic Paint Dispersion // Journal of Colloid and Interface Science. – 2001. -№ 240. - Р. 622–629.
41. Bagchi L.Р., Birnbaum S.M. Effect of pH on the Adsorption of Immunoglobulin G on Anionic Poly (vinyltoluene) Model Latex Particles // Journal of Colloid and Interface Science. – 1981. - Vol. 83, № 2. - P.460-478.
42. Dickinson E., Golding M. Rheology of sodium caseinate stabilized oil-in-water emulsions // Journal of Colloid and Interface Science. - 1997. - № 191. - Р. 166–176.
43. Paraskevopoulou D., Boskou D., Paraskevopoulou A. Oxidation stability of olive oil-lemon juice salad dressings stabilized with polysaccharides // Food Chemistry. – 2007. - № 101. – Р. 1197–1204.
44. Djordjevic D., Kim H.J., McClements D.J., Decker E.A. Physical stability of whey protein-stabilized oil-in-water emulsions at pH 3: Potential omega-3 fatty acid delivery systems (Part A) // Journal of Food Science. – 2004. - № 69. - Р. 351–355.
45. Gwartney E.A., Larick D.K., Foegeding E.A. Sensory texture and mechanical properties of stranded and particulate whey protein emulsion gels // Journal of Food Science. – 2004. - № 69. – Р. 333–339.
46. Reiffers-Magnani C.K., Cuq J.L., Watzke H.J.. Depletion flocculation and thermodynamic incompatibility in whey protein stabilised O/W emulsions // Food Hydrocolloids. -2000. - № 14. – Р. 521–530.
47. Hu M., McClements D.J., Decker E.A.. Impact of whey protein emulsifiers on the oxidative stability of salmon oil-in-water emulsions // Journal of Agricultural and Food Chemistry. – 2003. - № 51. – Р. 1435–1439.
48. Sun S., Gunasekaran M.P. Richards А. Effect of xanthan gum on physicochemical properties of whey protein isolate stabilized oil-in-water emulsions // Food Hydrocolloids. - 2007. - № 27. - Р. 555–564.
49. Tong L.M., Sasaki S., McClements D.J., Decker E.A. Antioxidant activity of whey in a salmon oil emulsion // Journal of Food Science. - 2000. - № 65. - Р. 1325–1329.
50. Diftis N.G., Biliaderis C.G., Kiosseoglou V.D. Rheological properties and stability of model salad dressing emulsions prepared with a dry-heated soybean protein isolatedextran mixture // Food Hydrocolloids. - 2005. - № 19. - Р. 1025–1031.
51. Vega C., Dalgleish D.G., Goff H.D. Effect of kappa-carrageenan addition to dairy emulsions containing sodium caseinate and locust bean gum // Food Hydrocolloids. -2005. - № 19. - Р. 187–195.
52. Gohtani S., Sirendi M., Yamamoto N., Kajikawa K., Yamamoto Y. Effect of droplet size on oxidation of docosahexaenoic acid in emulsion system // Journal of Dispersion Science and Technology. - 1999. - № 20. - Р. 1319–1325.
53. McClements D.J., Decker E.A. Lipid oxidation in oil-in-water emulsions: Impact of molecular environment on chemical reactions in heterogeneous food systems // Journal of Food Science. - 2000. - № 65. - Р. 1270–1282.
54. Shimada K., Muta H., Nakamura Y., Okada H., Matsuo K., Yoshioka S. Iron-binding property and antioxidative activity of xanthan on the autoxidation of soybean oil in emulsion // Journal of Agricultural and Food Chemistry. – 1994. - № 42. - Р. 1607–1611.
55. Sun C., Gunasekaran S., Richards M.P. Effect of xanthan gum on physicochemical properties of whey protein isolate stabilized oil-in-water emulsions // Food Hydrocolloids. – 2007. - № 21. - Р. 555–564.
56. Simopoulos A.P. Essential fatty acids in health and chronic disease // American Journal of Clinical Nutrition. – 1999. - № 70. - Р. 560–569.
57. Alamed J., McClements D.J., Decker E.A Influence of heat processing and calcium ions on the ability of EDTA to inhibit lipid oxidation in oil-in-water emulsions containing omega-3 fatty acids // Food Chemistry. – 2006. - № 95. - Р. 585–590.
58. Gu Y.S., Regnier L., McClements D.J. Influence of environmental stresses on stability of oil-in-water emulsions containing droplets stabilized by beta-lactoglobulin-iota-carrageenan membranes // Journal of Colloid and Interface Science. – 2005. - № 286. - Р. 551-558.
59. Hu M., McClements D.J., Decker E.A. Impact of chelators on the oxidative stability of whey protein isolate-stabilized oil-in-water emulsions containing omega-3 fatty acids // Food Chemistry. – 2004. - № 88. - Р. 57–62.
60. Keowmaneechai E., McClements D.J. Influence of EDTA and citrate on physicochemical properties of whey protein-stabilized oil-in-water emulsions containing CaCl2 // Journal of Agricultural and Food Chemistry. - 2002. - № 50. - Р. 7145–7153.
61. Kulmyrzaev A.A., Schubert H. Influence of KCl on the physicochemical properties of whey protein stabilized emulsions // Food Hydrocolloids. – 2004. - № 18. - Р. 13–19.
62. McSweeney S.L., Mulvihill D.M., O’Callaghan D.M. The influence of pH on the heat-induced aggregation of model milk protein ingredient systems and model infant formula emulsions stabilized by milk protein ingredients // Food Hydrocolloids. – 2004. - № 18. - Р. 109–125.
63. Dickinson E., Chen J.S. Heat-set whey protein emulsion gels: Role of active and inactive filler particles // Journal of Dispersion Science and Technology. – 1999. - № 20. - Р. 197–213.
64. Hemar Y., Tamehana M., Munro P.A., Singh H. Influence of xanthan gum on the formation and stability of sodium caseinate oil-in-water emulsions // Food Hydrocolloids. – 2001. - № 15. - Р. 513–519.
65. Sun C., Gunasekaran S. Effects of protein concentration and oil-phase volume fraction on the stability and rheology of menhaden oil-in-water emulsions stabilized by whey protein isolate with xanthan gum // Journal of Food Hydrocolloids. - 2008. - № 9. – Р. 689-697.
66. Sakiko T., Haruma Kawaguchi. Thermosensitive Pickering Emulsion Stabilized by Poly(N-isopropylacrylamide)-Carrying Particles // Langmuir. – 2008. - № 24 (7). – Р. 3300-3305.
67. Таубмана А.Б., Маркина 3.H. Коллоидные поверхностно-активные вещества. -M.: Наука, 1966. – 256 с.
68. Абрамзон А.А, Паев Г.M. Поверхностно-активные вещества. Справочник. - Л.: Ленизд, 1979. – С. 65-87.
69. Абрамзон А.А. Поверхностно-активные вещества. Свойства и применение. - Л.: Ленизд, 1981. – С. 13-49.
70. Петрянова-Соколова И.В., Ахмедова К.С. Успехи коллоидной химии. - Ташкент: Ташкитап, 1987. - С. 26-68.
71. Измайлова В.Н. Влияние прочности адсорбционных слоев на коалесценцию углеводородных капель. Молекулярное взаимодействие на границе раздела вода-углеводород в смешанных адсорбционных слоях // Коллоидн. журн. - 1967. - Т. 29, № 5. - С. 745-740.
72. Buckingam J.H., Lucasson J., Hollway F. Surface properties of Mixed Solutions of Poly-L-Lysine and Dodecyl Sulphate. 1. Equilibrium Surface Properties // J. Colloid Interface Sci. – 1998. - Vol. 67, № 3. - Р.423-431.
73. Годдард Э.Д., Ханнан Р.Б. Комплексы анионных поверхностно-активных веществ с заряженными и незаряженными эфирами целлюлозы // Мицеллообразование, солюбилизания и микроэмульсии. – М.: Мир, 1980. - С. 515-525.
74. Gottard E.D., Hannan R.B. Cationic Polymer Anionic Surfactant Interactions // J.Colloid.Interface Sci. - 1996.- Vol. 55, № 1. - Р. 73-77.
75. Rowlinson, J.S., Widom, B. Molecular Theory of Capillarity // Clarendon Press: Oxford. - 1982. - № 5. – Р. 156-168.
76. Gibbs, J. W. Collected Works; Longmans, Green and Co.: New York: 1906; - 264 р.
77. Hill, T.L. Statistical Mechanics. Principles and Selected Applications, // J. Chem. Phys. - 1952. - № 56. – Р. 526-534.
78. Haile, J.M., Gray C.G., Gubbins, K.E. Molecular Dynamics Study of a Surfactant-Mediated Decane-Water Interface: Effect of Molecular Architecture of Alkyl Benzene ulfonate // J. Chem. Phys. - 1976. - № 64. – Р. 2569-2578.
79. Martin Allen., Evans D.F., Mitchell D.J., Ninham B.W. Interfacial Tension of Ionic Mlcroemulsions // J. Phys. Chem. - 1987. - № 91. – Р. 2320-2324.
80. Walton J.P., Tildesley D.J, Rowlinson J.S. Ombudsman's Corner: St. Sebastian Kept a Stiff Upper Lip // Mol. Phys. - 1982. - № 48. - Р. 1357-1364.
81. Shukal K.P., Robert M. 2-(Acylaminoethyl) trimethylammonium chloride surfactants: synthesis and properties of aqueous solutions // Fluid Phase Equilib. - 1992. - № 79. – Р. 139-145.
82. Holcomb C.D., Clancy P., Zollweg J.A. // Mol. Phys. - 1993. - № 78. – Р. 437-446.
83. Wang Z.J., Chen M., Guo Z.Y., Yang C. Fluid Phase Equilib // Mol. Phys. - 2001. - № 183. - Р. 321-329.
84. Costas P. Interfacial Tension and Interfacial Profiles of Fluids and Their Mixtures // Langmuir. – 2002. - № 18. – С. 8841-8853.
85. Jacques P.M., Donald. S.S., Irvine G.R., Piotr M. An apparatus for the measurement of surface tensions at high pressures and temperatures // Can. J. Chem. Eng. – 2002. - № 80. – Р. 126–134.
86. Zhiqiang Chen, Shuqian Xia, Peisheng Ma. Measuring Surface Tension of Liquids at High Temperature and Elevated Pressure // J. Chem. Eng. - 2008. - № 53. – С. 742–744.
87. Cuny K.H., Wolf K.H. The determination of surface tension from the maximum pressure in bibbles // Ann. Phys. - 1999. - № 17. - Р. 57–77.
88. Extrella A. Surface tension of organic acid + water binary mixture from 20 °C to 50 °C // J. Chem. Eng. - 1997. - № 42. – Р. 957–960.
89. Murphy N.I., Lastovica J.E., Jallis J.О. Process of destruction of large unilamellar vesicles by a nonionic detergent, octylglucoside, and size growth factor in vesicle formation from phospholipid–detergent mixed micelles // J. Chem. Eng. – 1957. - № 49. - Р. 1035-1048.
90. Pliskin I., Treybal R.E. Surfacial, liquid sorption and monolayerforming properties of hydrophilic and hydrophobic Sto¨ ber silica particles // J. Chem. Eng. - 1998. - № 77. - Р 49-56.
91. Paul G.W., Chazai L.E.M. Solubilization of a water-insoluble dye in aqueous NaBr solutions of alkylpyridinium bromides and its relation to micellar size and shape // J. Chem. Eng. - 1996. - № 72. – Р. 105-114.
92. Sada E., Kko. S., Yamashha M. The scaling behavior of a highly aggregated colloidal suspension microstructure and its change in shear flow // J. Chem. Eng. – 1975. - № 20. – Р. 376-388.
93. Ross S., Patterson R.E. Dissipative structures formed in the course of drying an aqueous solution of poly (allylamine hydrochloride) on a cover glass // J. Chem. Eng. - 2007. - № 24. – Р. 11-19.
94. Masamto H., Nakahara S. Preparation of micelles with azobenzene at their coronas or cores from ‘nonamphiphilic’ diblock copolymers // Kapku Kogaku Ronbunshu. - 1986. - № 14. - Р. 108-114.
95. Li B., Fu J. Behavior of rifampicin in association with ß-cyclodextrin in aqueous media: a spectroscopic and conductometric study // Hue Kung Hsuesh Pa0 (Ch. Ed.). – 1999. - № 40 (3). – Р. 355-369.
96. Bacltes H.M., Ma J.J., Bender E. Maurer Synthesis of high molecular weight poly(methyl methacrylate) microspheres by suspension polymerization in the presence of silver nanoparticles // J. Chem. Eng. Sci. - 1990. - № 45. – Р. 275-289.
97. Buqlang L., Jufu F. Interfacial Tensions of Two-Liquid-Phase Ternary Systems // J. Chem. Eng. Dei. - 1992. - № 37. – Р. 172-174.
98. Диканский Ю. И, Нечаева О. А., Закинян А. Р.,. Константинова Н. Ю. Эффекты структурных превращений в магнитных эмульсиях. // Коллоидный журнал. – 2007 - том 69 - №6 - С. 737-74.
99. Мищук Н.А. Диэлектрическая проницаемость флокулированной эмульсии. І.высокочастотный режим. // Коллоидный журнал- 1197- том 59- №2- С. 204-208.
100. Диканский Ю. И, Беджанян М. А, Киселев В. В. Электрические свойства эмульсий с магнитной жидкостью в качестве дисперсионной среды./ / Коллоидный журнал- 2002- том 64- №1-С. 34-38/
101. Вилкова Н. Г, Кругляко П. М. Поведение эмульсии в центробежном поле: кинетика роста избыточного давления и разрушения эмульсии.// Коллоидный журнал- 2001- том 63- №6-С. 742-746/.
102. Чекмаров А. М, Синегрибова О. А, Кушинерев А. В, Букарь Н. В, Ким В. Е, ибрикина И. Ч. Микроэмульгирование в системе вода/ди-2-этилгексилфосфат натрия/толуол в присутствии нитрата лантана.// Коллоидный журнал,-1997- том 59-№3- С. 399-402/.
103. Юнусов А. А, Хафизов Н. Н. Влияние анионных поверхностно-активных веществ на электрическую проводимость обратной эмульсии в диэлектрическом гидрофобном капилляре./ / Коллоидный журнал-2007-том 69- №3- С. 563-566/.
104. Карцев В. Н, Штыков С. Н, Штыкова Л. С. Прецизионная дилатометрия микроэмульсии с анионными пав. // Коллоидный журнал- 2005- том 67- №4- С. 479-484/.
105. Натяганов В. Л, Орешина И. В. Электрогидродинамика монодисперсных эмульсий. 2. электрофоретическое движение сферических капель эмульсии. // Коллоидный журнал - 2000-том 62- №1- С. 97-100/.
106. Masalova I, Малкин А. Я. Новый механизм старения высококонцентрированных эмульсий - корреляция между кристаллизацией и пластичностью./ / Коллоидный журнал,-2007- том 69- №2 С. 220-225/.
107. Королева М. Ю, Юртов Е. В. Влияние ионной силы дисперсной фазы на оствальдово coзрeвaниe в обратных эмульсиях./ / Коллоидный журнал,-2003- том 65- №1- С. 47-50/.
108. Измайлова В. Н, Деркач С. Р, Левачев С. М, Тараеевич Б. Н, Зотова,К. В , Поддубная О. Влияние додецилсульфата натрия на свойства межфазных адсорбционных слоев желатны и стабилизированных ею эмульсионных пленок.
109. Королева М. Ю, Юртов Е. В. Перенос воды каплями нанодисперсии в обратной эмульсии./ / Коллоидный журнал- 2003- том 65- №1- С. 41-46/.
110. Деркач С. Р, Левачев С. М, Кукушкина А. Н, Новоселова Н. В, Хардов А. Е, Матвеенко В. Н. Вязкоупругость концентрированных эмульсий, стабилизированных бычьим сывороточным альбумином в присутствии неионного ПАВ./ / Коллоидный журнал,-2007-том 69- №2-С. 170-177/.
111. Masalova I, Малкин А. Я. Высококонцентрированные эмульсии. Особенности реологических свойств и течения-роль концентрации и размера капель / / Коллоидный журнал- 2007- том 69-№2- С. 206-219/.
112. Кеиигсберг Т. П, Арико Н. Г, Агабеков В, Е. Адсорбция на мономолекулярных слоях поливинилстеарата. // Коллоидный журнал- 1997- том 71- №2- С. 324-328/.
113. Соболева О. А, Богданова Ю. Г, Сумм Б. Д. Особенности капиллярного поднятия водных растворов бинарной смеси ПАВ. //Коллоидный журнал- 2000- том 62- №5- С. 683-687/.
114. Л.А.Булавин,В.М.Гарамус,Т.В.Кармазина,М.В.Авдеев.Строение мицеллярных агрегатов неионных поверхностно-активных веществ в водно-солевых растворах по данным малоуглового рассеяния нейтронов. /Коллоидный журнал, 1997, том 59, №1, с. 18-23/.
115. Калинина М. А, АрсланоВ. В , Царькова Л. А, Должикова В. Д, Рахнянская A. A. Монослои и пленки ленгмюра-блоджетт алкилзамещенных тетраазакраунов, содержащие ионы и наночастицы металлов.//Коллоидный журнал- 2001- том 63- №3-С. 344-349/.
116. Бабак В. Г, Вихорева Г. А, Лукина И. Г, Кузнецова Л. В.Механизм стерической стабилизации пен и пенных пленок адсорбционными слоями ПАВ-полиэлектролитных комплексов./ /Коллоидный журнал- 1997- том 59- №2- С. 149-153/.
117. Богачева Е. Н, Гедрович A. B, Шишков A. B. Айсберговая модель структуры адсорбционных слоев глобулярных белков на границе фаз вода-воздух. Исследование методом тритиевой планиграфии.//Коллоидный журнал- 2004- том 66- №2 С. 166-169/.
118. Потешнова М.В, Задымова Н.М. Микроэмульгирование толуола в водных растворах неионогенного ПАВ твин-80 при разных температурах.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Химия факультеті
катализ, коллоидтық химия және мұнай химиясы кафедрасы
Бітіру ... ... ... БАЗ және ... ... | | |
|4 курс ... |____________________________ |Жұмабек Манапхан |
| | | ... ... ... ... |
| | | ... ... ... |
| | | ... жіберілді | | ... ... ... ... ... ... ... |3 |
|1 ... ... |4 |
|2 ... ... |29 ... |Зерттеу нысандары…………………………………………. |29 ... ... ... |29 ... ... өлшеу……………………………….. |29 |
|3 ... ... |31 |
| ... |42 |
| ... ... ... |43 |
| ... |52 ... ... зерттеу фазааралық адсорбциялық қабаттың түзілуінің
ерекшклігін толық түсіну үшін өте ... ... ... ... фазааралық керілу үлкен маңызға ие. ... ... ... ... ... ... қатарында көрнекті
орын алады. Бұл ... ... және ... ... ... ... Сондықтын дисперстік жүйелердің тұрақтылығының
термодинамикалық факторларының ... ... ... ... ... ... бөліну шекарасындағы бос энергия фазааралық керілудің
шамасымен анықталады. ... ... ... ... ... ... керілуге ионогнді емес полимер полиэтиленгликоль
мен анионды беттік-активті ... ... ... және мирстин
қышқылдарының әсері зерттелді.
Май фазасы ретінде толуолдағы ... ... ... ... ... ... ... алынды, ал су фазасы ретінде
полиэтиленгликольдың сулы ертіндісі ... ... ... ... ... ... ... Фазааралық керілудің изотермаларыныан алғыш рет фазалардың бөлу
шекарасындағы адсорбцияны Гиббс теңдеуі ... ... ... ... өткендей фазааралық керілумен ... ... ... ... ... ... мен ... тұрақтылығына әсері зерттелді. Сонымен ... ... ... тұрақты эмульсиялар түзуге қаблетті полиэтиленгликоль мен
анионды беттік активті заттардың тұрақты концентрациялары анықталды.
Жұмыстың зерттеу нәтижелері бойнша, ... ... ... ... ... толуол-су бөліну
бетінің бос энергиясын жеке БАЗ не ... ... ... ... ... азайтатыны анықталып, оларды
эмульсиялардың тұрақтандырғышы ретінде ұсынуға болатыны ... ... ... мен тұрақсыздандыру мәселесі коллоидтық-
химиялық тапсырмалар қатарында көрнекті орын алады. Бұл ... ... ... ... кең ... ... ... көптеген зерттеушілердің осы ... ... ... алу ... мен ... ... ... негізгі
қасиеттері мен қолданылу аймақтары туралы негізгі түсініктер беретін
фундаменталды монографиялар[4;5] мен[6] ... ... ... ... ... екі ... пайда болуы тұрақтандырғыш қоспайынша ... ... ... ... ... ... эмульгирлеуші әсері жақсы
зерттелген[7] және БАЗ-дың бар түрлері олрды ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді [8]. Жоғары молекулалы
эмульгаторларды ... ... ... аз. ... ... ... ... бетінде, оларды коалесценциядан сенімді ... ... ... ... ... түзе ... [9].
Бұл тарауда эмульсиялар, эмульсиялардың тұрақтандырғыштары, эмульсияны
алу және зерттеу салаларындағы жаңа ... ... ... ... ... ... ... жайлы жалпы түсінік
Эмульсиялар-бұл сұйық дисперстік ортамен сұйық (реже газ) дисперстік
фазасы бар дисперстік ... ... ... ... су) дисперстік
фазаға қарағанда күшті полярлы болатын-тура эмульсиялар (мысалы, сүт,
латекстер) және ... ... аз ... ... –кері (инвертті)
эмульсиялар (маргарин, шикі мұнай) болады.[10] Сонымен қатар ... ... өз ... өте ұсақ ... орта тамшыларын құрайтын
көптеген эмульсиялар болады. ... ... ... ... үлесті алады %), концентрленген (бірліктер мен ондықтар %), және
жоғары концентрлі немесе спумоидты (көбік түзгіш), мысалы, ... ... ... Мүндай эмульсияларды дисперстік фаза тамшылары бір-біріне
жабысқан және тура немесе кері жұқа эмульсиялық ... мен ... ... фазаның көлемдік үлесі 99,9% және жоғары ... ... ... ... ... дисперстілігі, дәлірек айтқанда
тамшылардың өлшемі бойнша таралу функциясы. Концентрленген эмульсияларда
тамшылрдың ... ... ... ... мкм-ден ондаған мкм-ге дейін
болады, ал ... ... доли мкм және одан аз ... ... ... ... фазаның концентрациялық
түзілу нәтижесінен сияқты, бір сұйық фазаны басқаға диспергілеу арқылы да
жүруі мүмкін. Диспергілеу өздігінен ... ... ... ... эмульгирлеу екі сұйықтықтың бөлу шекарасының ... ... аз ... ... ... аз мН/м) болуы мүмкін және
термодинамикалық тепе-тең ... ... ... ... ... ... эмульгирлеу заттардың(әдетте БАЗ) бір фазадан
екіншісіне дифузиялық ... ... де ... мүмкін. Механикалық
эмульгирлеу үшін әртүрлі гомогенизаторлар мен дспергаторлар қолданады.
Эмульсиялардың түзілу мүмкіндігі ... ... мен ... ... шекарасындағы беттік құбылстармен анықталады және ең
алдымен жүйеде БАЗ эмульгаторлардың болуына, олардың концентрациясына және
молекулалық ... ... ... ... байлансты.
Тура эмульсиялардың тұрақтандырғыштары – ГЛБ ... ... ... БАЗ ... ... көп): аниондық (сілтілік металдардың сабындары,
алкилсульфоқышқылдар мен ... ... ... ... тұздары), ионды емес (твиндер, спирттер ... ... ... ... ... шығу тегі ... ... БАЗ-дар (лецитиндер,
полисахаридтер, липопратеиндер, ақуыздар), және ... ... ... полиакрилаттаржәне басқа).
Кері эмулсияларды тұрақтандыру үшін ауспалы ... ... ... ... ионды емес БАЗ-дар, мысалы, ... ... мен ... ... ... Сілтілік
металдардың сабындарымен тұрақтанған тура ... көп ... ... фазалардың айналуы-тура эмульсияның керіге өздігінен
айналуы болуы мүмкін ; ионды емес ... ... ... ... өсуімен жүруі мүмкін.
Эмульсия–сұйық-сұйық дисперстік орта . Екі сұйықтық ... және ... ... ... ... ... беті
жетілген және осының салдарынан мұндай жүйелер үлкен бос беттік ... ... ... ... ... ... осы ... азайту үшін фазалардың біреуінде БАЗ болу керек. БАЗ-дар
фазааралық шекарада адсорбциялану және май мен су ... ... ... ... ие. Бұл ... құрамы және құрлсын
эмульсияның тәртібі анықтайды. Негізінде бұл шекаралық ... ... ... және ... ... ... ... жағыдайда
болуы керек. Тұтқыр серпімді қасиеттері шекара аралық қабатта көрінеді[11-
14].
Эмульсияның ... ... ... ... ... ... каогуляциясымен, олардың жабысуымен және заттың кіші
тамшыдан үлкен тамшыға ... ... ... ... ... ... конденсациялау) Дөрекі дисперсті эмульсияларда
седиментация-дисперстік орта мен дисперстік фаза болатын сұйықтықтардың
тығыздықтарының ... ... тура ... кері (қаймақтың
түзілуі). Седиментацияны ... үшін ... ... ... ... ... теңейтін қосымшалар
енгізеді. Каогуляцияға тұрақтылыққа ионды БАЗ-ды қолданғанда жетеді; кері
эмульсиялар жағыдайында жоғары май ... ... Cr- ... ... ... ... тамшылардың бетінде құрлымды-механикалық
барьер түзетін жоғары молекулалық БАЗ-дар ды қолданған кезде ккаогуляцияны
толық ... ... ... Эмульсиялардың қайта конденсациялануын
баяулатудың тимді әдісі-дисперстік фаза ... ... ... ... енгізу болып табылады, тура эмульсиялар ... ... ... көмір сутектерді, кері эмульсиялар үшін-
электролиттерді. Эмульсиялар табиғатта кең таралған: ол сүт (майдың ... ... ... ... ... ... және фосфолипидтермен) өсімбіктердің шырындары, мысалы,
каучуконостардың; мұнай эмульсиялары қатты ... ... ... ... ... мұнайды біріншілік айдаудағы маңзды тапсырмалары болып
табылады. Қан да эмульсияға ... ... ... ... ... тұратын жүйелер де өндірсте және ... ... ... процестерінле майлағыш-салқындатқыш
сұйықтықтар ретінде, сүтті алмастырғыштар ретінде, майлағыш ... үшін ... ... ... ... ... терінің
қасиетін жақсартуға және бояуға қажет апертура, жіптер мен маталарды
өңдеуге арналған заттар ... ... Кері ... және ... бұрғылау кезіндегі ондағы бітелген аимақтарды өңдеу үшін
бұрғылау ертінділерінің ролын атқарады; қаттардың ... беру ... үшін ... қолдану тиімді. Әртүрлі кері эмульсиялар-
дәрі және касметикалық майлар және кремдер ... ... ... ... перфторкөміртек қосылстарының судағы тура эмульсиялары-
қаналмастырғыштар ретінде қолданылады .
Эмульсиялардың тұрақтылығы, колоидтық және дисперстік ... ... ... ... ... 0-ге ... ... болмағанда, демек,
екі жанасатын фазаның критикалық жағыдайынан алшақ ... ... ... ... ... ... термодинамикалық мағынада
көрсетілген шектеулері бар дисперстік жүйелердің барлығы тұрақсыз.
Мұндай жүйелер лиофобтылар жалпы атауға бірігеді оларға, ... ... ... ... ... Мұндай эмульсияларды
фазалардың ығысуының критикалық температурасына жақын фазалардың бөлу
шекарасындағы өте төмен ... ... ... ... ... деп ... болады немесе дәл осы ... көп ... ... ... ... ... үш ... құрлысты
анық ерекшелуге болады:
1. Фазалар арасындағы тығыздықтың әртүрлілігі мен ауырлық өрісіндегі
тамшы өлшемдеріне ... ... ... ... немесе төмен ауысуын
тудыратын-седиментациялық тұрақсыздық. Бұл процесс қаймақ немесе ... ... ... ... өзгеруінсіз
2. Агрегаттар немесе кеңістіктік коагуляциялық құрылымдар түзілумен
жүретін, тамшылардың жабысуына әкелетін-агрегаттық тұрақсыздық
3.Тамшылардың ... бос ... ... ... ... ... Коалеценция тамшылардың үлкеюіне
әкеледі және соңында дисперстік фаза ... ... ... бөлінеді.
Бұл құбылстардың ішінде коалеценция ғана толық ... ... ... ... ... ... ... коалеценцияны
зерттеу-эмульсиялардағы ең маңызды сипаттамалы процесс.
Полиэлектролиттер тамшының бетінде үзілуге ... ... ... ... ... ... ... алғаш рет авторлардың желатиннің
фазааралық ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігін сандық бағалауға тырысқан ... ... ... ... фазаның адсорбциялық қабатпен жабылған
екі тамшысының жақындасуынан коагуляциялық күй түзілуіне қатыстыы модель
жетілдірілген. Мұндай ... ... ... ... 25 ... демек эмульсия тамшыларының арасындағы мұндай жазық
коагуляциялық күй ... ... және оны бөлу үшін жылу ... ... жүйелердің тұрақтылығының себебі бос энергиясының фазааралық
қабаттағы ... ... ... ... мұндай жүйелерде
барлық өзіндік процестер бір ... және ... ... кеңістігінің
кішіреюіне әкеледі, демек коалеценция мен ... ... ... ... ... негізгі заңдылықтары
Қазіргі кезде полимердің физикалық химиясы мен коллоидтық ... ... ... ... ... ... нәтижесінде полимердегі және полимерлік материалдағы ... ... ... ... ... ... роль ... ең алдымен құрлымдық қасиеттерінде. Ал фазалардың бөлу шекарасындағы
макромолекулалардың тәртібінің ерекшеліктерін зерттеу, ... бұл ... ... ... ... құбылыстар мәселесін айта отырып, оның техникалық
көзқарастан ғана емес, биологиялық ... да ... ... ... ... қажет. Биополимер молекулалары қатысаын ... ... ... ролі де өте ... ... ... жан-жақты және кеңауқымды. Ол-
полимерлердің бетке адгезиялануы, ... ... мен ... ... ... құрлымды –механикалық қасиеттері және
басқа да техника үшін маңзды сұрақтарды қамтиды. Шынымен, фазалардың ... ... ... бар, ең ... екі дене ... ... Қатты дененің бетінде полимерлердің адсорбциясы
шекаралық қабаттың құрлымының ерекшеліктерін, макромолекулалардың шекаралық
қабаттарда ... ... ал ... ... және ... ... және ... қасиетерін
анықтайды.Адсорбция процесстері полимерлі материалдардың ... ... және ... ... ... ғана ... ... der Gucht соавторлармен бірге"Тірі" полимерлерді зерттеп,
фазаларды бөлу бетінде ... ... ... ... (1-сурет, )[19].
A-жай адсорбцияның моделі, полимердің адсорбциялық ... ... ... ... ... болмайды; B-полимер
молекуласында бір жабысқақ соңмен адсорбциялану механизмі; C- полимер
молекуласында екі ... ... ... ... a- ... ... b – сорбцияланған қатарлық, c- ... d- ... e- ... f- бір ... ... ... ... g- екі жабысқақ соңы
бар ілгек, h- екі жабысқақ соңы бар көпір.
Мұндай жүйелердің түзілу шарттары сонымен ... ... ... ... ... ... Тәжрибе жүзінде ешқайда(өте
жұқа қабаттардағы кристалданатын полимерлерді қоспағанда) өзіндік ... ... ... болмайды, сондықтан барлық қорытындылар
полимердің ... ... ... ... ... негізінде
жасалады.
1 сурет. Полимер молекулаларының екі фазаның арасындағы адсорбциялық
қабатта ... ... ... толтырылған жүйелерде орны бар бетпен
адсорбциялық ... ... ... ... және сегіменттердің бетпен әрекеттесуі нәтижесінде
физикалық құрлымдық ... ... ... ... ... ... ... болады. Қосымша түйіндердің ... ... ... ... ... қозғалғыштықты төмендету
қажет. Толтырылған полимерлерді ... ... ... ... ... ... түріне байлансты қосымша түйіндердің саны
әртүрлі болады, ... ... ... ... ... қасиеттері де
ерекшеленеді. Бет пен үлдірдің(лактық жабындар, желімдік қосылыстар және
т.б) түзілуінің бірінші акті ... ... ... ... ... ... жағыдайына және балқымада немесе ертіндідегі
тізбектің формасына байлансты беттік қабаттардың ... ... ... ... полистиролдың поли-(4-винилпиридинді)
құйрықшалармен блок ... ... ... ... мұндай тптардың
өсуімен тефлонның бетінде сызықтық құрылымға біріктірілген, ... ... ... көрсетті. Бірақ блоктардың өсуі кезінде
автор полимердің өзінде тесіктердің түзілу ... ... ... Dijt ... авторлармен бірге бөлу шекарасының болуы полимердің
шекаралық қабаттағы релаксациялық тәртібінің ... ... және ... ... ... ... орташа уақытының және басқаларының өзгеруіне әкелетінін
шешті. Бұл молекулалық ... ... ... ... ... полимерлі тізбектің сегменттерінің және ірі кинетикалық элементтердің
қозғалғыштығының азаюымен байлансты. Осы берілгендердің ... ... ... ... ... ... ең ... фактор мен байлансты, демек бөлу ... ... ... ... бірігуімен деп санайды. Бұл эффекті
беттің химиялық табиғатынан тәуелсіздігін, бетпен әсерлеспейтін ... ... ... осы ... ... ... әсерін толық түсіндіруге мүмкіндік береді. Шынымен, илгіш
молекулалармен салстырғанда шектеулі болатын, қатаң ... ... ... ... ... ... әсерінен
илгіш молекулалар жағыдайындағы сияқты, бөлу шекарасының жаныныда қатты
өзгермейді. Мұнда тізбектің қозғалғыштығының өзгеру ... ... ... қозғалғыштықтың өзгеруі конформациялық
шектеулердің нәтижесінде ... ... ... ... ... деп ... болады. Бұл жағыдайда конформацияның өзгеруі
беттің немесе молекуланың байлансу дәрежесінің болуымен ғана болатынының
мағынасы жоқ. ... ... ... ... беріктілігінің
көзқарасынан өте нақты-молекулалық қозғалғыштықтың азаюы кезінде анық
мағынаға ие ... ... бұл ... бөлу шекарасындағы
байланстардың бұзылуымен байлансты емес.
Анықталған және дамып жатқан адгезия теорялары жекеше және ... ие. ... ... ... ... астындағыдан
бөліну кезінде түзілетін электірлік құблсты қарастырады, ... ... ... ... немесе электірлік құбылыстар бөліну процесстпрі
кезінде түзіледі, ал адгезия бізді адгезиялық байланыс ... ... ... ... ... ... ... полимердің бір
біріне адгезиялануы кезінде ғана қолданылады. ... ... ... ... бөліну шекарасындағы молекулалық күштердің әсерімен
байланстыратыны, демек адсорбциямен, адгезияның ... ... ... ... адсорбциялық теория ең негізделгені ... ... ... беттердің әсерлесуінен екі электірлік
қабаттың түзілуі жайлы түсінік адсорбциямен ... ... ... ... нәтижесінде де болады, демек бұл түсініктер
адсорбция теориа жақтауына жинақталады. Адсорбция ... ... және ... толтырылған және армирленген полимердің физикалық
химиясының ары қарай дамуына негіз ... ... ... қатар қазіргі
өндірсте маңызды роль ... ... ... ... ... ... молекулалық қозғалғыштығы полимер
тізбегінің илгіштігімен және оның ... ... ... ... ... ... ... Молекуланың қозғалғыштығы
жайлы сұрақты қарастырғанда ... ... ... ... тура анықтау тәжрибе жүзінде қыйын және ... ... ... ... қабаттарда мұндай зерттеулер
жүргізілгені жайлы жұмыстар жоқ екенін есте ... ... ... ... ... және ... қабат жайлы түсінікті жою
қажеттілігі. Айтылғандарға ... ... ... полимердің оған
адсорбциялануы ... ... және ... ... бір ... ... қарым- қатынаста болатын макромолекулалар
қабаты –адсорбциялық қабат болып табылады. Мұндай адсорбциялық қабаттың
қалыңдығы ... ... ... ... ... ... ... бөлек макромолекулалардың емес, олардың
агрегаттарының бетте адсорбциялануы орын алатын күрделі ... ... ... ... қолдануға болмайды. Өйткені бұл жағыдайда бетпен
үздіксіз қатынаста болатын ... ... ғана емес ... ... ... мүмкіндіктер Силберберга жұмыстарында, және Ю.С. Липатов
және Л.М.Сергееваның жұмыстарында көрсетілген.
Мұндай жүйелердің түзілу шарты ... ... ... ... ... ... жұқа ... полимерден басқасы) өзіндік ... ... ... ... ... ... қорытындылар полимердің
көлемдік қасиетеріне бөлу шекарасымен енгізілетін өзгерулер ... ... ... ... сипатамалардың табылуынан. Сондықтан барлық
экспперименталды сипаттамалар шекаралық қабат пен көлемнің қасиеттерінің
қосындысы болып ... және ... ... ... ... ... ... сол немесе басқа сипаттамалардың өзгеру бағытының
негізінде жасалады. Бұл жағыдайда ... ... ... ең ... ... толтырылған полимерлер болып табылады.
Бөлу шекарасының болуы полимердің шекаралық ... ... ... ... ... және ... ... өзгеруіне, релаксациялық орташа уақтының және ... ... ... Бұл ... ... ... ... сонымен қатар полимерлі тізбектің сегменттерінің және
ірі ... ... ... азаюымен байлансты.Осы
белгілердің нәтижесінде авторлар ... ... ... ... ең алдымен энтропиялық фактормен байлансты, демек
бөлу шекарасының ... ... ... ... ... деп ... Бұл, эффектің беттің химиялық
табиғатынан тәуелсіздігін, ... ... ... қозғалғыштықтың
өзгеруінің жайлуын, осы эффектерге полимер тізбегінің илгіштігінің әсерін
толық түсіндіруге мүмкіндік береді. Шынымен, илгіш молекуламен ... ... ... ... ... ... жиналуы тізбектің қаттылығының әсерінен илгіш молекулалар
жағыдайындағы ... бөлу ... ... қатты өзгермейді. Мұнда
тізбектің қозғалғыштығының ... ... ... молекулалық қозғалғыштықтың ... ... ... ... ... ... ... азаюымен
байлансты деп қорытынды жасауға ... Бұл ... ... ... ... ... ... кейбір байланысу дәрежесінің
болуымен ғана болатынының мағынасы жоқ. ... ... ... ... өте ... ... ... азаюында анық мағынаға
ие болмайды, өйткені бұл ... бөлу ... ... ... ... келтірілген мысалдарда бөлу шекарасындағы күшті ... ... ... айта ... ... ... сурет
айтылғандардан басқаша болуы мүмкін.
Айтылған көзқарас бойнша энергетикалық және энтропиялық факторлардың (1-
4формулалар) бөлу ... ... ... ... үлес ... ... қызықты көрсетілген.
τ= τ0exp(∆F/RT)
(1)
l n(τ/ τ0)= ... ... бос ... ... релаксациялану уақты; τ0- кезіндегі мәні.
Бұл теңдеуден аламыз:
(3)
Мұндағы: τ0 Т –дан тәуелсіз шарт ... ... ... ... ... мен ... ... энергиясының
өзгеруінің көрнекті артуы байқалады, бұл кезде энтальпия мағынасыз азаяды.
Бұл көрсеткіштер фазааралық шекараның ... ... ... ... басты үлесті конформациялық эффекттер қосатынын
да ... ... ... ... ... немесе
ақуыздарды зерттеген кезде маңзды роль ... ... ... ... ... ... ... адсорбциясын зерттеген
кезде ақуыздың жоғары концентрациясы кезінде ауа-сұйықтық шекарасындағы
адсорбция изотермасының ... ... екі ... ... құрлымдарымен байлансты [32,33].
Адсорбциялық әсерлесудің нәтижесінде ... ... ... ... ... ... өзгеруіне әкеледі.
Олар беттік қабаттардағы молекула орамдарының ... ... және ... ... релаксациялық тәртібімен,
сонымен қатар молекула үстілік құрлымдардың бетінде түзілген ... ... ... ... ... ... олардың ісінуі болып табылады. Флори теориясына сәйкес ісініу
полимердің кеңстіктік тордағы түйіндер санымен ... және ... ... ... Шыны ... бетіндегі полистиролдың құрамын
ісіну дәрежесінің байланстылығын зерттеу кезінде ... ... ... ... ... ісінудің заңды түрде азаюы жүреді.
Бұл полимердің құрамы талшықтың ... ... 200% ... ... ... ... ... молекула орамдарының
қопарылуын дәлелдейді, бірақ бетпен үлкен қашықтықты да көрсетеді.
Қарастырлған мысал полимердің ... ... ... ... ... Егер ... орын болса, онда сурет басқаша болуы
мүмкін. Құрлысы үш ... ... ... ... ... ... ... байланстылығының зерттеулері көрсеткендей
тордың тығыздығының артуына әкелетін бетпен қосымша ... ... ... артуына байланысты эффект төмендейді және беттен 200
мкм айырықшаланбайтындай болады. Соған байлансты беттің ... ... одан ... жюлумен айтылады.
Фазалардың бөлу шекарасындағы адсорбциялық әсерлесулер полимерлердің
қатты бетке адгезиясын ... . Осы ... ... ... бойнша екі әртүрлі беттердің тіркелу күштерін жеңіу үшін қажет
жұмыс ретінде айту ... Осы ... ... ... ... ... мен оның ... арасында білгілі-бір байланыс болуы
керек.Өкіншке орай ... ... ... ... ... ... ... тапсырмасы блса да, ... ... ... жоқ, ... адсорбцияны адгезияның термодинамикалық
жұмысымен байланстырудың мағлұматтары болмайды. Бұл ең ... ... ... адгезиялануының термодинамикалық жұмысының бағасы тәжрибе
жүзінде өте қиын болуымен байлансты. Сонымен ... ... ... тепе-тең шамамен емес, ол үзілудің тепе-теңсіз жұмысымен
сипатталады. Біз шекаралық қабаттардың ... ... ғана ... ... ... ... ... жатқанымызды біліп кеткен жөн.
Бірінші жағыдайда біз молекулалардың үлкен санымен ғана ... ... ... ғана тән ... ... ... едік. Бұл жағыдай
қосымша эксперименттік мәліметтермен бірге беттің әсері одан үлкен ... ... деп ... негіз берді, демек, ... ... ... ... ... ... әсері басқа тізбектер
арқылы материалдың көлеміне жайылады.
Арықарай әсер етуші беттік күштердің әсері беттің ... ... тура мәні ... ... ... ... жалпы
өзгеруінің және осындай әсерлердің тізбектің ... ... ... ... бұл ... ... ... айтқанда, полимер
молекулалары арасындағы күшті молекулааралық ... ... ... ету ... ... әкеледі. Іс жүзінде ... ... ... ... ... ... үстілік құрлымдардың қатысуын
қарастыруға болады. Агрегаттың бір ... ... ... ... барлық молекулаларының тәртібінің өзгеруіне әкеледі.
Полимердің адсорбциясы су алдымен, полимердің ірі молекулаларының
спецификалық қасиеттерінің ... ... ... ... ... емес ... бір ... ішіндегі сияқты(орамдық
күйден тығыз глобулалық күйге өту) бірнеше молекулаларды қамтитыны да дәл
айқындалған ... ... ... ... ... ... бір
молекула өзінің аймақтарымен бірнеше осындай агрегаттарға кіре алады.
Бұл кезле түзілген жүйелерді қасиеттері БАЗ ... ... ... ... жақын. Көптеген жағыдайларда, мысалы,
глобулалық ақуыздың ... ... ... да өзін ... ұстайды, қасиеттері бойнша БАЗ миццелеларына жақын ... ... ... ... ... молекулалары бар жоғары
молекулалық заттарда күшті дамыған. Көптеген табиғый ... ... ... ... және т.б. РН ... ... ... ие ... ... ол ... және молекулааралық ассоциатардың дәрежесіне әсер етеді
Эмульсиялардың полиэлектролиттер мен тұрақтануы
Полиэлектролиттере-өзінде полимерлер мен ... ... ... соларға ғана тән ерекшк спецификалық ... ... ... ... ... ... ... құрлысымен және
плиэлектролиттің фазалардың бөлу шекарасында адсорбциялануымен ... ... ... ... ... молекулалық өлшемдердің
нәтижесінде фазааралық қабаттарда адсорбцияның тепе-теңдік ... ... тән. ... ... беттік активті заттарда фазааралық керілуді
төмендету қаблеттілігі және фазааралық қабаттарда құрлымдар түзуі сияқты
қасиеттердің ... ... ... ... ... ... бен май тамақ эмульсияларында басты компоненттер болып табылады.
Май кішкентай шар тәрізді ... ... ... және ... ... бен ... майдың судағы(м/с) тура эмульсиясы
болып ... ... ... ... май мен сулы фаза ... ... шекарасында адсорбцияланады, осы кезде фазааралық
керілуді төмендетеді және сол арқылы коалеценцияға жол ... ... ... ... ... ақуыздың эмульгатор
ретінде кең қолданылады. ШІА гидрофобтық және гидрофильдік аймақтарды
құрайды және ... ... ... шекарасында тең адсорбциялана
алды және қорғағыш үлдір түзе ... сол ... май ... үшін
электростатикалық және стерилді әсерлесу комбинациясының есебінен құрлымды-
механикалық барьерді арттырады.
Авторлардың анықтағанындай, ШІА диспергіленген фаза ... ... ... ... ... үшін ең ... бола ... қасиеттеріне ие.
Май-су эмульсияларын тұрақтандыру үшін полисахаридтер жиі қолданылады.
Ксантандық камедь(КК), жасуша ішілік плисахарид, ... ... ... ... ... ... ғана емес, сонымен бірге
оның тотығуға қарсы ерекшелігімен күшті тұрақтандырғыш болып табылады.
Омега(ω)-3, полиқанықпаған май қышқылдары (ПҚМҚ) дененің қалпты дамуына
арналған ... ... және ... ... ... гипертансияға,
диабетке, әртүрлі қоздырғыш және аутоиммундық ауруларға, соның ішінде ... ... ... ... ... ω-3 ПҚМҚ өте қанықпаған және липидтердің тотығуына өте бейім
болып табылады. Липидтердің тотығуы ω-3 ... ... ... ... ... ... ... нашарлауының басты факторы, сондықтан, ω-3
ПҚМҚ –ның тамақ эмульсияларында бірігуі осы ... ... ... үшін ... ... ... ... болу үшін
қолайлы қолдану мақсатында өте қызық.
Біріккен ω-3 ПҚМҚ тұрақтылығын арыттыру үшін ... ... рН ... күш және ... ... ... сыртқы факторлардың әсерін
өзгерте отырып көптеген зерттеулер жүргізілді.
Ақуыздың концентрациясы және ... ... ... ... ... ... эмульсияның бұзылуы, тотықтырғыш тұрақтылық
және реолргия сияқты физико-химиялық және тұтқырсерпімді қасиеттеріне күшті
әсер көрсетеді.
Авторлар эмульсияның тұрақтылығы мен ... ... ... ... ... ... ... қасиеттеріне ШІА-ның
концентрациясы мен май ... ... ... ... зерттеп,
эмульсияның қасиеттері мен тұрақтылығының арасында заңдылықтарды ашты .
Жұмыста эмульсия қасиеттерін поли-N-изопропилакриламид ПНИЗАА әсерімен
тұрақтандыру мен ... ... олар оны ... ... ... ... ретінде сипаттаған. Олардың жұмысында
май фазасы ретінде гептан, ... ... және ... Олардың жүйесі үшін ПНИЗАА тура эмульсиялар түзген. ПНИЗАА мен
тұрақтандырылған барлық алынған эмульсиялар бөлме температурасында 3 айдан
артық тұрақты ... ... ... ... ... 40 0C-қа
дейін қыздырған кезде ПНИЗАА-да ... ... ... ауысқанда
эмульсиялар лезде бөлініп кетеді. Сонымен термосезімтал ... ... ... эмульсияларының тұрақтылығын температураны азғана ... ... ... ... БАЗ-дың ролы
Эмульсияны тұрақтандырған кезде маңзды ... ... ... ... уақтта 10000-нан астам әртүрлі БАЗ-
дың ... ... ... ... ... ... ролі зор,
өйткені май және су фазасының арасндағы фазааралық керілудің ... ... ... ... қаблетті.
Эмульсияның түзілу жағыдайы, олардың түрлері және тұрақтылығы фазаларды
бөлу шекарасындағы беттік құбылыстармен анықталады және ең алдымен жүйеде
БАЗ эмульгаторынының ... ... ... және молекулалық
құрлысына, жекелеп айтқанда гидрофильді-липофильді баланысына (ГЛБ)
байлансты. Тура ... ... ГЛБ ... ... ... БАЗ-дар: аниондық (сілтілік металдардың ... мен ... ... ... ... тұздары), иондық емес(твиндер, спирттер мен алкилфенолдардың
этоксилаттары), катионды(алкилимидазолиндер, төртіншілік аммоний тұздары),
шығыу тегі табиғи жоғары молекулалы ... ... ... ақуыздар), синтетикалық жоғары молекулалы БАЗ-дар (поивинил
спирті, полиакрилаттар және т.б.). Кері ... ... ... ... ... ... ... ГЛБ-сы бар иондық
емес БАЗ-дар, ... ... ... ... мен ... қолданылады. Сілтілік металдардың сабындармен тұрақтанған
тура эмульсиялардың көп зарядты ... мен ... ... ... ... кері ... өздігінен айналуы жүреді,
иондық емес эмульгаторларды қолданғанда фазалардың айналуы температураның
өсуімен ... - ... емес БАЗ үш ... ... және ... қосымшасымен) - көміртек – иондық БАЗ –соБАЗ (орташа ұзындықты
тізбегі бар спирттер) ... ... ... ... су мен ... ... бөліну шекарасындағы ультратөмен
фазааралық керілумен ... ... ... ... ... БАЗ ... БАЗ-бен қоспасының ертінділерінің фазааралық
адсорбциялық қабаттарының ... ... ... ... мағлұматтар негізінен биомакромолекулалар – ақуыздар мен
полипептидтерге қатсты.
Желатина мен су ... ... ... ... ... ... мен ... жүргізген. Ақуыз бен БАЗ-дың
араласқан адсорбциялық қабаттарының ... ... ... ... ... көрсетілген. Желатин мен БАЗ-дан тұратын
жүйедегі коалеценцияға дейін ... ... өмір сүру ... ... мен ... ... тұрақтанған тамшылардың өмір сүру
уақтымен салстырғанда қосымша сутектік байланстардың ... және ... ... ... ... ... бірге, элементарлы
тамшылардың коалеценцияға тұрақтылығын анықтайтын басты фактор ретінде
фазаралық ... ... ... ... гидробромиді мен ДДС-тың араласқан ... ... ... онда ... ... тұну ... түзу ... төмен кездегі беттік керілудің күшті синергетикалық
төмендеуі анықталды. ... ... ... ДДС қоспасындағы
молекулалары дрдецилсульфаттың байлансқан ... ... ... ... ... ... БАЗ-дың оң зарядтталған және зарядталмаған целюлоза
эфирлерімен қоспасының ... пен ... ... ... ... ... азот ... бар целлюлоз мен
оксиэтилцеллюлозаның ДДС-пен, ... ... ... лауратымен, натрий үшдецилфенилсульфанатымен және
радикалдары 11-15 көміртек атомдарынан тұратын екіншілік ... мен ... ... ... беттің керілуін
зерттеді. Аниондық БАЗ-дың аз мөлшерінің қатысында полимер ... ... ... ... Бір ... ... ертіндіден
аниондық БАЗ-дың қатсында тұндырудың зерттеулері комплекстің тұнуы полимер
заряды қосылған БАЗ-дың ... ... орын ... ... БАЗ макромолекулаларының конформациясының өзгеруі олардың
аизометірлігінің артуына әкеледі. Бұл полимер тізбегінің аз ... Бұл ... ... бөлу ... ... ... ... зерттеу фазааралық адсорбциялық қабаттың түзілуінің
ерекшклігін толық түсіну үшін өте маңызды. Сондай-ақ, ... ... ... ... ... маңызға ие.
Көп компонентті жүйенің фазааралық керілуін сенімді бағалау әдістері
көптеген ... ... ... ... үшін ... ... ие,
дәлірек айтқанда мұнай химиясында, тамақ ... ... ... ... ... ... жапқыштар(бояулар) өндіру
технологиясында және адсорбциялық процестерде, бөлу процестеріне арналған
өндірістерде, микроэмульсияларды ... және т.б. ... ... ... фазааралық беттің табиғатын түсіну жүйелерді ... ... үшін ... роль ... ... ... сұйық үлдірлер сияқты жүйелер. Осыған байлансты қазіргі таңда
фазааралық процестерге, ... ... ... ... ... қызығушылық артуда.
Сұйық-сұйық фазааралық керілуді зерттеу үшін ... ... ... және Видом беттік керілуді өлшеудің барлық әдістеріне тарихи баға
берді[75]. Өздерінің жұмыстарында олар барлық ... бөлу ... ... ... үшін ... ... ... етпейтін және термодинамикалық потенциялдың ... ... ... есептейтін деп екі әдіске бөлген. Гипотетикалық бөлу
бетін қарастыратын Гиббстің ... ... ... ... ... және ... ... теңдеулерін құрыу үшін негізгі нүкте
болып табылуы [76]. Хил беттің Гиббстің термодинамикасына екі ... ... ... үшін ... ... ... [77]. Сұйық-сұйық
жүйесінің фазааралық керілуін алдын ала ... үшін ... ... пертурбациялық әдістер қосты [78].
Беттік бос ... ... ... ... ... Ван-Дер-Вальс теориясына негізделе отырып, фазааралық тәртіпті
сипаттайтын әдістердің екінші тобы кең ... және ... ... ... ие. Бұл аймақта келесі теориялар көрнекті үлес қосты: Кан мен
хилииардың бинарлы жүйелер үшін концентрация градиентін ... ... ... жанындағы сұйықтықтар жайлы Видомның ... ... ... ... бос Ян ... қалыпқа келтіру,
Банжирнның біртексіз жүйелер үшін орталық алаң ... және ... ... ... ... ... өзінің жұмысында
дидодецилметиламмоний бромиды/су/ алкан жүйесіне, сонымен қатар алканның
табиғатының ... ... ... ... зерттелген
микроэмульсилардың физикалық қасиеттері құрылымды фазааралық ... үшін ... ... ... ... береді [79].
Посер мен Санчез градиентті жақындасудағы бір тексіз жүйелер үшін ... ... ... ... жасады және оны
төменмолекулалы сұйықтықтарға және полимерлі ... ... ... теориясының дамуына арналған тордың сұйық моделімен
біріктірді. Басқа жақтан гомогенді және бір тексіз ... ... ... ... ... ... статикалық
механикалық молекулалық теориясының дамуындағы ... ... ... ... қатсты және фазааралық беттердің ... ... ... ... артуына әкелді [80-83].
Костастың жұмысында біртексіз жүйелердің квазитермодинамикалық өзгеруі
көрсетілген және таза ... мен ... ... ... ... фазааралық керілуін бағалак үшін қолданылған.
Автор статикалық теңдеудің ... ... ... ... ... ... және олардың қоспаларының моделімен біріктірді.
Біріккен модель күшті сутектік әрекеттесулер ... ... бір ... ... ... жүйесі сияқты, полярсыз сұйықтықтарға да
қолданыла ... ... ... ... теориялық мәліметтері таза
сұйықтықтар жағыдайында және полярсыз немесе аз ... ... үшін өте ... Байлансқан қоспалар жағыдайында
эксперименттік мәліметтермен сапалы келісімде болады [84].
Беттік керілу-заттардың фазааралық ... ... және ... ... ... ... ... жұтылу,
шығару және эмульгирлеу сияқты процестерде басты роль атқарады. Сонымен
бірге, көпфазалы реакциялар ... ... ... газ-сұйықтық-
қатты дене жүйесінде жоғары температура мен қысымда жүреді. Осындай
жағыдайда ... ... ... ... жағыдайларда жүретін
процестерден қатты ерекшеленеді. Мұндай жағыдайларда заттардың алмасуын
бағалау критериі ... ... ... болады. Беттік керілуді
өлшеудің көптеген әдістері бар: DuNouy ... ... ... сорғыш
табақшасы әдісі, үзіліп бара жатқан ... ... ... максимал
қысымы әдісі және т.б.
DuNouy әдісі, табақша ... және ... ... беттік керілуді
анықтау үшін кең қолданылады, бірақ олар жоғары температура мен ... ... Ол үшін ... ... ... ... статикалық
беттік керілуді анықтауға да мүмкіндік беретін ... ... ... ... ... ... Chen ... бірге, көпіршіктің дифференциялды максимал
қысымның ... ... таза ... мен ... 1,6 МПа ... (800-200 0С) [86] беттік керілуін анықтаған.
Қысымның дифференциялды максимал әдісінің негізі көпіршіктің ... ... ... Екі капилляр қолданылатын, көпіршік қысымның
дифференциялды максимал әдісін Сагден ашқан. 1956ж Кану мен ... ... ... ... екі ... ... үшін ... максимал қысымын беттік керілумен байланстыратын (7)
теңдеуді шығарды :
σ =
Мұндағы:-әртүрлі ... ... ... ... ∆d – тереңдік-екі капиллярды батырғандағы айырмашылық; Ρg және ρ1
- газдың және ... ... r1 және r2 – екі ... ... ... ... авторластарымен бірге, осы теңдеуді ... ... ... : ... ... 20 0C тан 50 0C қа
дейінгі ... ... ... ... ... ... жүйелердің беттік керілуін сипаттау аз маңзды ... бірі ... ... ... аяғында ғалымдармен 60-қа жуық
осындай ... ... [89-96]. ... және Жафу ... ... ... үшіншілік жүйелерін зерттеген: прапион
қышқылы-тетрахлорметан-су; прапион қышқылы-хлороформ-су; ... ... ... ... [97]. ... ... ... керілуін анықтау үшін жай теңдеу үсынды (8):
σ = (
(8)
X = - [ln ... - ... ... екі ... ... ... 2 ерткішіндегі мольдік үлесі;
– 2 ерткішінің 1 ерткішіндегі ... ... ... құрамы аз фазадағы еріген заттың мольдік үлесі;
K – берілген жүйе үшін корреляция ... тең =0 ... ... беттік керілуді зерттеу мәселесі- практикалық қолдану үшін
үлкен ... ие ... ... ... ... ... жұмыста магнитті сезімтал эмульсиялардың құрылымдық өзгерістері
және оларға негізделген магниттік және оптикалық қасиеттері ... ... ... ... ... синтезделген. Микро
тамшылардың деформацияларына және фазалардың айналу эффектісіне( магнитті
емес ортада ... ... ... ... ... ... ... ауысу) байланысты эмульсияның магниттік ... ... ... ағыс және ... өріс ... ... ... эмульсияда пайда болатын оптикалық эффектілер зерттелген.
Оптикалық – активті композициялық ортаны магниті сұйықтығы негізінде ... ... ... ұшырайтын «майдағы су»типті геторегенді жүйенің
диэлектрлік өтімділігінің теориялық ... ... [99]. ... ... ... және эмульсияның қабатталу сипатына
тәуелділігі талдаудан өтті.
Магниттік ... ... ... микротамшыларын
құрайтын магнитке сезімтал эмульсиялардың зерттеу нәтижелері [100] жұмыста
келтірілген. магниттік өрістің әсерінде ... ... ... мен диэлектрлік өткізгіштің ... ... ... бірігуіне байланысты деп түсіндіріледі.
Кондуктометрлік әдіспен ... тебу ... ... ... ... ... еселігінің өсуі), ондағы қысымның
төмендеуіне және капиллярлы ... ... ... ... эмульсияның
бұзылуына әсері зерттелген [101].
[102] жұмыста алифатты спирттің және ... ... ... тұзының толуолды ерітіндісінде судың
микроэмульсиялауына әсері қарастырылған. ... және ... ... ... ... жүйе ... эмульсиялық
тамшылардың өлшеміне әсері көрсетілген. ... ... ... ... ... ... талқыланған.
Диэлектрлік гидрофобты түтікшеде ламинарлы режимде қозғалатын кері мұнай
сулы эмульсиясының ... ... ... ... 50Гц ... 4 ... аралығындағы электр ... ... ... ... зерттелген. Электрөткізгіштіктің эмульсияның сулы фазасының
концентрациясына, электр өрісінің кернеулігіне және дисперсті фазадағы ... ... ... ... ... додецилсулфаты/н-пентанол/ құрамды микроэмульсияның
15 және 250С- де және су/май салмақ қатынасын 0,05 - тен 4 – ке ... ... ... ρ ... ... ... βт және ... термиялық коэффициенті α өлшенді. Микроэмульсияның ішкі ... ... ... ... ... ... көрсетілді.
Микроэмульсияның ішкі қысымның ∆Рi/ ∆Ti ... ... ... құбылысы анықталған. Бұл коэффицентінің анализі
микроэмульсияның ... ... үш ... және ... ... ... ... болатынын көрсетті [104].
[105] еңбекте жұқа ҚЭҚ- бар ... ... ... ... эмульсиясының жазық параллельді қабаты қарастырылады. Барлық
тамшылардың а радиусы бірдей, сфералықтан тамшы ... ... ... іші мен ... ... ... электр
өткізгіш сығылмайтын орта құрады. Рейнольдс саны Re «1, ... ... ... үшін Стокс жуықтауындағы гидродинамика
теңдеуі қолданылады. Сыртқы тұрақты ... өріс Е0 = Е0К ... ... ... ... ... концентрациясы
С

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 50 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Беттік активті заттар3 бет
Жоғары молекулалық заттар11 бет
Полимерлердің фазалық және физикалық күйлері4 бет
Полиэтилен өндірісі жайында63 бет
Стрес этиологиясы.Классификациясы. Қабыну,ісіну механизімі6 бет
Термопластардың жылу-физикалық қасиеттерінің өңдеудің технология параметрлеріне әсері3 бет
Фракталдар7 бет
БАЗ және полимер композицисының фазааралық адсорбциялық қабаттың реологиялық қасиеттері42 бет
N-винилкапролактам негізіндегі (СО)полимерлердің физика-химиялық және термосезімтал қасиеттері67 бет
Бактерицидік қасиеті бар жаңа беттік активті заттар38 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь