Банктік маркетинг жайлы

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 4

I . тарау. БАНКТІК МАРКЕТИНГТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ.. 6

1.1 Банктік маркетингтің түсінігі, мәні, қызметтері мен міндеттері ... ... ... ... 6
1.2 Қазақстан Республикасында банктік маркетингтің қазіргі жағдайы ... ... . 11
1.3 Банктік жарнаманың шетелдік тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18

ІІ . тарау. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДЕГІ МАРКЕТИНГТІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ОНЫ ЖЕТІЛДІРУ ... ..
26

2.1 «Темірбанк» АҚ қалыптасу кезеңдері мен маркетингтік қызметін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
26
2.2 Қазақстан Республикасындағы банктер қызметінің жарнамасының дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
36
2.3 Коммерциялық банк «Темірбанкте» маркетинг қызметін жетілдіру ... ... 48

ІІІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖАРНАМАСЫН ЖЕТІЛДІРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
52

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 65

Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 68

70
Тақырыптың өзектілігі. Банктік жүйе республикадағы экономикалық әр түрлі жағдайлардан өтіп, аса көңіл аударуды қажет етеді, өйткені экономикалық жүйенің катализаторы болып табылады. Банк жүйесінің жетік болуы халық жағдайын бейнелейді, себебі банк табыстарының көпшілігі халық салымдарынан тұрады.
Банктік жүйе экономика жүйесінің даму процестерінің тездетілген шарттарында мемлекеттік бәсекелік қабілеттілігін көрсететін басты факторлардың бірі. Банктер халық жағдайын жақсартуға, кәсіпкерлікті дамытуға, өз істерін бастауға несиелер беру арқылы көмектеседі. Осы арқылы халықтың да, жалпы мемлекеттің де әл-ауқатын жақсартады.
Қазақстанда нарықтық экономиканың инфрақұрылымдары мен оған қатысты механизмдердің қалыптасуының жүзеге асуы әсерінен маркетинг термині экономикалық әдебиеттерімізде пайда болып, тұрмыстық өмірімізде қолдануда зор перспективаға жетті. Қазақстан экономикасын көтеруінде бизнестің негізгі элементі ретінде маркетингтің атқаратын ролі айқын. Соңғы жылдарды еліміздің экономикасы көптеген қиындықтарға қарамастан тұрақтануға бағытталып, жаңа сапалы көрініс алды. Бұл экономиканың субъектілерінің іскерлік тәсілдерінің өзгеруімен, кешенді маркетингтік іс-әрекеттер мен маркетингтік технологияларды қолданумен сипатталады.
Қызметтер саласында банктер екінші болып, авиакомпаниялардан соң, маркетингті қолданған. Алдымен маркетингтің бөлек элементтері ғана қолданылған, ал қазір банктер оның маңыздылығын түсініп, үлкен маркетинг басқармаларын құруда.
Бүгінде банктік жүйе нарық инфрақұрылымының құраушысы болғасын өндіріс және экономикалық қатынастарды қалыптастыруға ықпал ететіндіктен, бұл сала өз қызметін маркетинг арқылы әр тараптандыра алады. Соңғы кездердегі банктік жүйенің іщінде, сондай-ақ банктер арасында және банктік емес институттар – сақтандыру және зейнетақы қорлары, әр түрлі инвестициялық қаржылық компаниялар арасында, халықтың ақшалай құралдарын тарту мен оларға әр алуан банктік өнімдер ұсыну аясында, бәсеке күшею жағдайында өзінің нарықтық сегментін табатын, клиенттердің сұранысына бейімделе алатын банк ғана өмір сүре алады.
Тауарлар мен қызметтерді сату кез келген кәсіпорынның іс-әрекетінде маңызды кезең болып табылады, банктік істе осыдан бөлек емес. Банк басшылығы саясатының және оның барлық бөлімдерінің жұмыстарының мақсаты клиенттерді тарту, өз өнімдерін өткізу сферасын үлкейту, соңында пайданы өсіру болып табылады. осыған жетудің құралдары банктік маркетинг құралдары болып табылады.
1. А.Н. Романов Марктинг - М.: «Банки и биржи» Издательское объединение «ЮНИТО», 1996ж. б.486
2. А.Д.. Алиева Маркетинг в банковской сфере.// Вестник КазНУ. Серия экономическая, №4 (32), 2007ж. б.109
3. И.О. Спицын, Я.О. Спицын Маркетинг в банке. – Тернополь: АО «Тарнекс», 1993ж.
4. К.Р. Нургалиев, А.Н. Тулембаева Банковский маркетинг. – Алматы: Қазақ Университеті, 1998ж.
5. С.Н. Нысанбаев, А.Н. Тулембаева Банки Казахстана и маркетинг. – Алматы, 1998 ж.
6. Л. Зубченко Новые тенденции в развитии банковского маркетинга (обзор материалов французских журналов)//Маркетинг в России и за рубежом, №1, 2005ж. б.125
7. Ж.Д.Салимова Анализ инновационных банковских услуг, предлагаемых Казахстанскими коммерческими банками.// Вестник КазНУ. Серия экономическая. №3(37).2008ж. б.123
8. www.tns-global.kz
9. Ш. Абдильманова Влияние рекламы на формирование имиджа банков Казахстана.//АльПари, №5,2005ж., б.58
10. Е.Г.Шапель, Б.И. Лисак. Современный банковский маркетинг - как процесс постоянного приспосабления к запросам клиентов.//Банки Казахстана №12, 2005 ж. б.5
11. Е. Денисенко Совершенствование банковского обслуживания и реклама//Қаржы қаражат, №6. 2008ж.
12. Э.А. Уткин Банковский маркетинг. – Москва,1995ж. б.77
13. К. Халуев Маркетинг отношений – современный подход в работе банка с клиентом//Маркетинг №5(66), 2007ж. б.44
14. Банковский маркетинг: как закодрить клиента//Деловая неделя 05.09.2007ж. №33
15. Р.Комбарова, Т.Бирюкова В битве за клиента чаще всего о нем же и забывают//Банки Казахстана, 2005 ж., №6(36), с.15
16. Б.К. Маукенов, А.Н. Тулембаева Формирование служб маркетинга в РК// Вестник КазНУ. Серия экономичесая, 1998ж. №8 б.90
17. Ш.Р. Абдильманова Развитие банковского маркетинга на рынке услуг населению, автореферат – Алматы, 2006 г.
18. Револьверная карта//Маркетинг товаров и услуг, 2007 ж., №9
19. К.Ж. Омарова Роль современного маркетинга в продвежении банковских услуг в РК//Қазақстан Республикасындағы макромаркетинг:теориясы мен тәжірибесі. 2007ж. б.139
20. А.Д. Алиева Маркетинг в банковской деятельности//Вестник КазНУ. Серия экономичесая, 2007ж. №4 б.109
21. Е. Яковлев Дистанционное банковское обслуживание: новые возможности//Аналитический банковский журнал, №10. 2006г.
22. Ю. Т. Коробов Маркетинг и структура банка//Днеьги и кредит, №4, 1995ж.
23. М. Давлетов Современное состояние банковской системы и перспективы развития рынка банковских услуг в Казахстане//Финансы Казахстана 2005 ж., №9 – 10, б.30
24. З.Д. Искакова Перспективы развития банковской системы РК//Банки Казахстана. 2008ж. №4. б.12
25. Э.С. Исаева Проблемы развития банков Казахстана как инвестиционных организаций//Банки Казахстана. №12. 2009ж. б.13
26. К.О. Шаяхметова Теоритические и практические аспекты развития банковской системы РК//ҚазҰУ хабаршысы.Экон. сериясы. №5(39). 2008
27. Текущее состояние банковского сектора//www.nationalbank.kz
28. И. Афанасьев Образ банка в сознании клиента// Маркетинг товаров и услуг, 2008ж. №11 б.20
29. Банк туралы//www.nurbank.kz
30. Г.Р. Жунусова Стратегическое планирование в банках Республики Казахстан - Алматы: Қазақ Университеті, 2008ж.
31. Положение об Управлении маркетинга Нурбанка
32. Т.Н. Минина Электронные банковские услуги//Банковские услуги, №7. 2007ж.
33. У.Б. Баймуратов, Г. Омарбекова Роль банковского проектного кредитования в активизации инвестиционной деятельности//Банки Казахстана, №1. 2008ж.
34. Д.Қ. Ілиясов Маркетинг: теориясы мен практикасы - Алматы: Қазақ Университеті, 2007ж.
35. Г.М. Жусупова Маркетинг услуг – Алматы: Университет «Туран», 2004ж.
36. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Экономика және қаржы – Алматы: «Рауан» баспасы, 2005ж.
        
        Мазмұны
|Кіріспе.................................................................|4 |
|.................................................... | |
| | |
|I - ... ... ... ... ... |6 |
| | ... ... ... түсінігі, мәні, қызметтері мен |6 ... | ... ... ... ... ... қазіргі |11 |
|жағдайы......... | ... ... ... шетелдік |18 ... | |
| | ...... ... ... ... ... қазіргі | |
|жағдайы және оны жетілдіру...... |26 |
| | ... ... АҚ ... кезеңдері мен маркетингтік қызметін | ... ... | |
| 2.2 ... ... ... ... ... | |
|дамуы...................................................................|36 |
|.................................................. | ... ... банк ... ... қызметін жетілдіру........|48 |
| | ... ... ... банк ... ... | ... |
|.......... | |
| | |
| |65 ... ... | |
| | ... ... |68 ... ... |70 |
| | ... ... | ... ... ... жүйе ... ... әр түрлі
жағдайлардан өтіп, аса көңіл аударуды қажет етеді, өйткені экономикалық
жүйенің катализаторы болып ... Банк ... ... болуы халық
жағдайын бейнелейді, себебі банк табыстарының көпшілігі халық салымдарынан
тұрады.
Банктік жүйе экономика жүйесінің даму ... ... ... бәсекелік қабілеттілігін көрсететін басты
факторлардың ... ... ... жағдайын жақсартуға, кәсіпкерлікті
дамытуға, өз істерін бастауға несиелер беру арқылы көмектеседі. Осы ... да, ... ... де әл-ауқатын жақсартады.
Қазақстанда нарықтық экономиканың инфрақұрылымдары мен оған ... ... ... асуы әсерінен маркетинг термині
экономикалық әдебиеттерімізде пайда болып, тұрмыстық ... ... ... ... ... ... көтеруінде бизнестің
негізгі элементі ретінде маркетингтің атқаратын ролі ... ... ... ... ... ... қарамастан тұрақтануға
бағытталып, жаңа сапалы ... ... Бұл ... ... ... ... ... маркетингтік іс-әрекеттер мен
маркетингтік технологияларды қолданумен сипатталады.
Қызметтер саласында банктер екінші ... ... ... ... ... маркетингтің бөлек элементтері ғана
қолданылған, ал ... ... оның ... ... ... маркетинг
басқармаларын құруда.
Бүгінде банктік жүйе нарық инфрақұрылымының құраушысы болғасын өндіріс
және экономикалық қатынастарды қалыптастыруға ықпал ... бұл ... ... ... арқылы әр тараптандыра алады. Соңғы кездердегі
банктік жүйенің ... ... ... ... және ... ... – сақтандыру және зейнетақы қорлары, әр түрлі инвестициялық
қаржылық компаниялар ... ... ... ... ... мен ... ... банктік өнімдер ұсыну аясында, бәсеке күшею ... ... ... ... ... ... ... алатын банк
ғана өмір сүре алады.
Тауарлар мен қызметтерді сату кез келген кәсіпорынның ... ... ... ... ... істе осыдан бөлек емес. Банк
басшылығы саясатының және оның барлық бөлімдерінің ... ... ... өз ... ... сферасын үлкейту, соңында пайданы
өсіру болып табылады. осыған жетудің құралдары банктік маркетинг құралдары
болып табылады.
Коммерциялық ... ... ... ... ... ... ... жеке клиенттерінің әлеуметтік – ... ... ... ... ... пен ... ... ағымдық және ұзақ мерзімді стратегиясын белгілеуде маркетингті
белсенді қолдануды талап етеді.
Тақырыптың қарастырылу деңгейі. Банк ... ... ... алыс және жақын шет ел ғалымдарының Ф.Уайт, ... ... ... ... ... ... ... ТМД елдеріндегі
экономистер біздің банктік жүйемізге маркетингті қалыптастыру принциптерін
бейімдеуге ұмтылған. Бұл тақырыпқа ... ... ... және ... ... А.Н. ... И.О. Спицын, Я.О. ... Э.А. ... ... А.Н. ... К.Р. ... Ш.Р. ... ... Қазақстанда бұл тақырып әлі ... ... ... ... ... ... банктерде маркетинг
маңызын әлі түсіне қоймаған бөлімі ... ... ... ... маркетинг
кәсібіне жатпайтын қызметтер атқаруда.
Жұмыстың мақсаты – Бітіру жұмысының ...... ... жарнаманы жетілдірудің теориясы мен практикасын зерттеу.
Осы мақсатқа жету үшін келесі міндеттер алға ... ... ... түсінігі мен мәнін терең қарастыру;
- Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердегі ... мен ... ... ... ... ... ... жағдайын бағалау.
- Банктік қызметтегі жарнаманың қазіргі ... даму ... ... ... ... Маркетингтік технологияларды қолдану бойынша жарнаманы жетілдіру
жолдарын көрсету.
Жұмыстың құрылымы кіріспеден, екі ... ... ... тізімінен, қосымшалардан тұрады.
Бірінші бөлімде банктік маркетингтің жалпы түсінігі, мәні, банктердегі
маркетинг кешенін құру мен клиенттерді ... ... ... ... ... ... теориялық аспектілері баяндалған.
Екінші бөлімде Қазақстан Республикасындағы коммерциялық банктердегі
жарнаманың дамуы, ... ... ... ... ... ... ... жағдайларын айқындайтын мәнін ашу мен
ұсыныстар баяндалады.
I - тарау. Банктік ... ... ... ... маркетингтің түсінігі, мәні, қызметтері мен міндеттері
Банктік маркетинг өнеркәсіптен соң он ... ... ... болды.
Алғашқы рет банктік маркетинг коцепциясын АҚШ-та 1950-ші ... ... және ... ... анализін кең қолданудың
және тиісті стратегияны қалыптастырудың мысалы 1950-60-шы жылдары «Бэнк оф
Америка» ... ... ... ... бола ... ... ерекшелігі келесіде болды: банк ... ... және ... ... ... жасады, ал бұл ... ... да ... банктері қол тартты. Қоры-тындысында «Бэнк
оф Америка» сол кезде қаржылық күші ... ... 14000 ... ... Бұл ... банктер банктер салымдар-ды көбейтудің барлық
мүмкіндіктерін қолдану керектігін ... ... ол ... ... ... ... ... банкте қолданудың қажеттілігіне кештеу келген
(1960 жылдары). 1970-ші жылдары ... ... ... кең ... ... Италияда 1960 жылдары банктер еркін монополия жағдайында
жұмыс жасады, олардың арасында ... ... 1970 жылы ... ... ... ... жаңа клиенттерді іздеуге мәжбүр
етті. Кәсіпорындар есеп айрысуларды банктер арқылы жүргізді, бұл банкті
клиенттерге жақындатты. Өз ... ... ... жаңа ... ... 1980 жылдардан бастап банктік жүйе ... ... ... ... ... ... ... Ал бұл
бәсекелестіктің өсуіне әкелді. ... ... ... ... ... ... және клиенттерді банкке байлап қоюға тырысты. Маркетингті жаңа
технология емес, философия ретінде қарастыра бастады/2/.
Маркетинг қағидаларын банк ... ... ... ... ... ... нарықтың банктік өнімдерімен толығуына әсері болды.
Банктік өнімдер, яғни банк көрсететін әр түрлі ... мен ... ... ... ... негізінен банктік өнімнің
спецификасымен белгіленеді. Қазіргі қоғамда банктер әр түрлі ... ... Олар тек ақша ... мен ... ... ... ... сонымен қатар халық шаруашылығын қаржыландыруды,
сақтандыру операцияларын, бағалы ... алып ... тағы ... ... ... айырбас сферасында қызмет етеді. Қандай да болсын
банктің өнімі болып ақша ... ... ... және ... құралдары
табылады, сонымен қатар банктік өнім болып белгілі бір қызметтер ... ... ... ... ... ... ... операциялар, кеңес беру кепілдік беру. Банктік қызметтердің
ерекшелігі олар тек ақша ... ... ... ... ... өсу
көрінісінде де болады. Осы ... ... ... ... спецификасын анықтайды. Басқа жағынан, банк ... ... ... ... ... ... өз ... өндіріп, өткізіп
коммерциялық төлем қағидаларының негізінде ... ... Кез ... субъект сияқты ол қоғамдық ... ... ... ... ... ... әр ... анықтамала-ры
кездеседі, олардың ішінен төмендегілерді келтіруге болады:
1. Маркетинг – бұл банктің стратегиясы мен философиясы, яғни нақ осы
шақта, сол ... ... ... алдын-ала анықталған мақсатқа
жету үшін оны басқарудың жетекші саласы.
2. ... ... – бұл ... ... ... ескере
отырып, неғұрлым тиімді (қазіргі бар, болашақтағы) нарықтарды;
банктік қағидаларды іздеу.
3. Банктік маркетинг – бұл ... ... ... тәжіри-белер
мен өнеркәсіптік және саудалық фирмалардың қорланған тә-жірибесіне
зерттеулер жүргізу, стратегиялық және тактикалық ... ... шешу үшін жаңа ... ... ... ... ... Банктік маркетинг – бұл банк өзгешелігінің принципті сұрақтарын
қарастыратын, нарықты талдауды, ... ... ... стратегия
міндеттерін және банк міндеттерін қосатын, маркетингтің жалпы
бөлігі.
А.Н.Романов «Маркетинг» кітабында ... ... ... банкті басқару жүйесін, яғни капитал рыногында, сондай-ақ оның
жеке секторларында: банктік ... ... ... ... ... ... болып жатқан процестерді ескеру мен ... ... мен ... ... в ... ... ... оны нарықтық экономиканың әр түрлі даму деңгейлеріне
қатысатын маркетингті басқару концепциясының призмасы ретінде қарас-тырған.
«Маркетинг ... ... ... ... ... ... ... Осыдан банктің негізгі ... ... ... ... қадағалауға, клиенттердің қа-
жеттіліктерін айқындау және мұқтаждықтарды қанағаттандыру үшін ... ... ... ... Банк пайда алуды қажеттілікеі
максималды қанағаттандыру үшін ... ... ... ... ... ... анықтауға болады. Банктік
маркетинг бұл банктің тұтынушылар қажеттіліктерін ескеріп, тиімді ... ... ... және ... ... бұл банктің стра-тегиясы мен
философиясы. Банктік ... ... ... жетуге мүмкіндік
береді.
Банктік маркетинг анықтамаларының көптігі Ф.Котлер бөлген бес концепцияға
негізделеді.
1. ... ... ... – бұл жағдайда банктік әрекет тұтынудың
кең ... ... мен ... ... ... ... жетілдіру концепциясы, тұтынушының сапалы тауарларды қалауына
негізделген.
3. коммерциялық әрекеттерді интенсивтендіру концепциясы, яғни өткізуді
ынталандыру саласында ... ... ... ... ... ... - ... нарықтардың қажеттіліктерін
анықтау және оларды әлдеқайда эффективті жолдармен қанағаттандыру.
5. әлеуметті – этикалық ... ... ... ... бұл ... көзқарас деп саналады. Бұл концепция төртіншімен сәйкес, тек бұнда
қоғам мүдделері ескеріледі/4/.
Банктік маркетинг түсінігін ашып, енді ... ... ... ... ... ... ... мақсаты – капитал нарығына қойылған талаптарға
бейімделуге қажетті жағдайларды құру, нарықты ... ... ... ... пен ... көтеру болып табылады.
Банктік маркетингтің ... ... бірі ... ... талдау. Бұған несиені өтей алмау факторларын зерттеу жатады.
Соған орай банк үшін аса маңыздысы ... ... ... ... сай
несиені қайтаруға дайындығы мен қабілеттілігін анықтау.
Банк өз міндеттерін ресми бағдарламаларда ... Осы ... ... банк ... деп ... Одан әрі ол ... банк ... жүзеге асыратын маркетинг міндеттеріне айналады.
Маркетинг міндеттерімен ... ... ... қалыптасады. Банк
міндеттемелерін белгілеу маркетинг қызметінің белгілі бір кезеңі болып
табылады. Банк ... ... ... ... ... Банк тарихы. Бұрынғы жетістіктер банк қызметіне ... әсер ... ... ... ... оларды болашақта болдырмауға мүмкіндік береді.
2. Ішкі мәдениеті, яғни ішкі саясаты, ережелері. Ішкі ... ... ... ... ... ... ерекшеліктер
(этникалық, сыныптық т.б.); ққызметкерлер ... ... ... ... ... қызметкерлер мінез-құлықтарын анықтайтын
санкциялар мен марапаттаулар жүйесі.
3. Банктік ... ... ... ... және бейресми құрылымы болады.
Ресми құрылым кезінде банк ... ... бір ... беріледі. Бейресми құрылым кезінде банкке қажетті қатынастарды
реттеудің ... ... ... ... қабылдайтын басқарушы тұлғалардың мінездемесі.
Банктегі маркетингтің негіз болатын ... ... ... ... ... жағдайында банк жұмысының
тиімділігін қамтамасыз ету.
2. Кредиторлар мен салымшылардың ... ... ... ... ... беру, банктің жалпы имиджін қолдау.
3. Банк көрсететін қызметтердің сапасы, ... ... ... ... максималды қанағаттандыру. Бұл іскерлік
қатынастың орнықтылығы үшін жағдай туғызады.
4. Тапсырылған шекара, ... және ... бар ... ... және
өндірістік мүмкіндіктерде пайда алу, сондай-ақ нарықтың жоспарланған үлесін
жаулап алу.
5. ... ... ... ... ... ... шешім.
Осы міндеттерге сай банктік маркетинг үлкен сандық, сапалық, әлеуметтік
көрсеткішке жетуді көздейді, мысалы, банк ... мен ... ... ... несиелік салымдардың, инвестициялардың,
банкпен ... ... ... қызметтер сапасының, банк
табысының көрсеткіштері санының өсуі, сапа ... ... ... Әлеуметтік көрсеткіштер ішінде – банк ... ... ... ... мәселелерді шешу деңгейінің өсуі.
Анықтама бойынша «банктік маркетинг бұл ... ... ... бағытталған философиясы мен стратегиясы»/5/. Стратегияны
анықтау үшін ... әр ... ... ... ... стратегияға банктің ағымдағы жоспарлауы, ұйымдастырушылық
құрылымы, кадрлік саясаты тәуелді. Осы ... банк ... ... үшін маркетинг принциптерін қолдану маңызды. Банктік
маркетингтің негізгі принциптері келесілерге ... ... ... ... мен ... ... білу;
• Нарықтық жағдайға енжар бейімделу тәжірибесінен қызметтерге
сұранысты белсенді қалыптастыруға өту;
• Нарықтағы мүмкінжайыттарды алдын ала ... ... ... тәуекелдер жиынын қарастыру;
• Шешімдерді қабылдау белгіленген жоспарланған мерзімде ... ... ... ... табу ... бойынша қабылдау;
• Ұзақ мерзімді коммерциялық жетістіктерге жетуді тірек ете
отырып, қызметтерді неғұрлым тез және ... ... ... ... ... ... ғана өндіру керек, банк өндіре алатын
өнімді ғана ... ... ... ... ... ... атап ... Аналитикалық функциясы:
- Нарықты зерттеу;
- Тұтынушыларды зерттеу;
- Бәсекелестерді ... ... ... ... ішкі және сыртқы ортасын зерттеу.
2. Өндірістік функциясы:
- Жаңа банктік өнімдерді шығаруды ұйымдастыру;
- Материалды-техникалық жабдықтауды ұйымдастыру;
- Қызметтің сапасы мен бәсекеге қабілеттілігін ... ... ... алға ... ... Алға ... ... ұйымдастыру;
- Сервисті ұйымдастыру;
- Сұранысты қалыптастыруды ұйымдастыру және өткізуді ... ... ... ... ... жүргізу.
4. Басқару және бақылау функциясы:
- Стратегиялық және оперативтік жоспарлауды ұйымдастыру;
- Маркетингті басқаруда ақпараттық ... ... ... ... бақылауды ұйымдастыру.
Маркетинг ортасының әрбір иерархиясына қатысты маркетинг қызметінің
міндеттері мен қызметтерін талдайық:
А. Макроорта – ... әсер ... ... ... экологиялық, техникалық, саяси, мәдени) тұрады, бұл өте ...... ... ... ... ... ... Банк үшін мүмкіншіліктер мен қауіп әкелетін
демографиялық беталыстарды болжау.
2. Экономикалық аспект. ... ... ... ... ... ... болашақтағы өзгерістер беталысының банкке әсерін
болжау.
3. Экологиялық аспект. Табиғи ресурстар мен энергияның құнының және ... ... ... ... ... ... ... Заңдардың дамуын және банк ... ... ... ... ... ... Клиенттің өмір сүру үлесіндегі өзгерістерді болжау, бұл
банк ... және ... ... ... әсер ... ... орта.
Міндеті – жағдайды бағалау және корпоротивті ортаның құраушыларының
дамуын болжауды әзірлеу.
Қызметтері – ... ... ... ... Нарықтарды. Нарық көлемінің өзгеру беталыстары мен жағдайларын, оның ... ... ... сегменттерді және пайданы.
2. Тұтынушыларды. Клиенттер банктік өнім сапасын, қызмет көрсетулер мен
бағаны қалай бағалауды.
3. Бәсекелестерді. ... ... ... және ... ... ... арналарын. Олардың тиімділігі мен өзгеру беталыстарын.
5. Қарым-қатынас аудиториясын. Банк өзін осы аудиториямен қалай ... ... ... ... ...... ... мен банктік маркетинг қызметінің ұйымдық –
штаттық құрылымын банк басшылығымен бекіту.
Қызметтері:
1. Нарыққа банктің ... ... ... айқындау және қажет
жағдайда оларды қайта түзету ... ... Банк ... мен ... сай ... ... бекіту.
3. Алға қойылған мақсаттарға жету үшін банк ... ... ... ... ... ... ... алуы» үшін ресурстарының жетістілігін
бағалау.
5. Шығындарды талдау. Қандай маркетингтік іс-әрекет бағыттарының шығындары
өте ... ... ... ... ... ... ... қызметінің ұйымдық құрылымын талдау.
В. Фирма ішілік орта.
Міндеті – банктің ... ... ... ... ... әсер етуі.
Қызметтері – маркетинг қызметінің қызметкерлерін басқа бөлімшелердің
қызметкерлерімен банктің маркетинг ... ... ... ... ... ... ету.
Г. Микроорта –қарым –қатынастар ... ... ... ... ... бәсекелестермен, клиенттермен).
Міндеті – банктің жоспары мен сипаттамасын жасау кезінде туындайтын мына
сұрақтар тобына жауап беру:
1. Кейбір банктік өнім түрін сатуды ... ... пе? ... да бір ... өнім ... ... ... Банктің тарифтері клиент көзқарасы ... ... ... бағалауы сәйкес пе? Өткізуді
ынталандыру мақсатында жеңілдіктер жүйесі ... ... ... Банктің нарықты қамтуы жеткілікті ме және қызмет көрсету ... ... ... ... керек пе немесе жаңасын еңгізе
ме?
4. Жарнамаға шығындар жеткілікті ме? ... ... ... ма?
5. Клиенттермен жұмыс істеу жүйесі дұрыс ұйымдастырылған ... бұл ... ... ... ... ... ашып ... атқаратын міндеттерімен, қызметтерімен, концепцияларымен таныстық.
1.2 Қазақстан Республикасында ... ... ... ... саласындағы маркетингтің ролі банктік жүйенің өзі ... ... Егер де ... ... ... ... ретінде
депозиттік және кредиттік саясатта бағалық ... банк ... ... ... сапасы мен жылдамдығында бағалық емес бәсеке
қолданылса, қазіргі жағдайда банктер клиенттерді тартудың жаңа ... ... ... ... ... дамуы банк жүйесіне тіке
байланысты, сондықтан ... ... банк ... ... ... ... Жалпы Қазақстанда негізгі индикаторлар бойынша позитивті
даму көрінеді: инфляцияның төмендеуі, орта ... өсуі т.б.. ... ... ... ... ... ... Банктік
сектор осы орайға байланысты және несиелерге сұранысты ынталандыратын, орта
сынып тұтынушыларының өсуіне байланысты даму ... ... ... сектор
ірі корпоротивтік клиенттердің аз ғана бөлігіне ... ... ... мен ... несиелер мен депозиттердің жалпы көлемінен 20
пайызды құрайды. Бұл қатынас Казкоммерцбанк ... ... ... 50 ... ... өсуі ... 2009 ... ЖІӨ болжамданған 9 пайыздан
артты, бұл тағы да ... өсу ... ... ... ... жыл ... 2 есе ... Дегенмен банктік индустрия
бәсекелестерге толы. Негізгі бағыттардағы ... ... кете ... ... және ... ұстау саласында бәсеке қарқынды өсуде.
Көптеген банктер корпоротивті клиенттерге сенуде, оларсыз олардың ... ... ... ... ... «Ұлттық Банк туралы заң»
1995 жылдың 30 ... ... ... ... және ... ... 1995 жылдың 31 тамыз айында қабылданды, 1996 жылы «Банктер және
банктік қызмет туралы» ... ... ... 2006 ... 2 ... ... ... бойынша кейбір заң актілеріне ... ... заң ... ... он ... Қазақстанның банктік жүйесі көптеген ... ... бұл ... ... ... банк ісін құру ... ... идеологиясын өзгертіп, банктерге және банктік
операциялардың жекелеген ... ... ... ... ... ... ... болды.
Қазіргі кезеңдегі банктік сектордың дамуы ... ... Банк ... ... ... деңгейлі банктердің
капиталмен қорлану деңгейінің өсуі;
2. Қаржылық жағдайы тұрақсыз банктер санының қысқаруы;
3. Банктік ... шет ел ... ... ...... ... ... үлесінің қысқаруы;
4. Банк қызметінің сандық көрсеткештерінің өсуі;
5. Банктік қызметтің халықаралық стандарттарға ... күні ... ... банктерінің халықаралық банктер тәжірибесінде
қабылданған стандарттарға көшу жүзеге асырылуда. Соның ішінде капиталдың
жеткілікті болуы, ... ... ... ... бухгалтерлік есеп,
ақпараттарды еңгізу мен жіберу жөніндегі стандарттарға көшу кең етек ... ... ... ... ... ... несие берушілер мен
салымшылардың мүдделерін қорғауға бағытталған халықаралық стандарттарға
өтуі банктердің ... ... ... банктік қызметтер нарығында
әлсіз, ұсақ және сенімсіз банктердің жұмыс істеуіне жол бермейді.
Екінші деңгейлі банктердің халықаралық стандарттарға өту ... ... ... ... капиталдану және жеке коэффициенттерінің жасалған
жоспарлары барлық негізгі ... ... ... ... ... ... орай ... талптарды қанағаттандырмаса болашақта
оларды біріктіру жолымен қайта ұйымдастыру немесе банктік операциялардың
жекелеген түрлерін ... ... ... етіп ... ұйымдастыру
қажеттілігі алда тұр/24/.
Банк іс әрекетінің өсуінің маңызды көрсеткіші және ... ... ... мен ... ролін көтеру Қазақстанның жетекші
банктерінің орта және кіші бизнесті несиелеу ... ... ... ... ... ... ... «Еуропалық қайта құру және
даму банкінің» желісі ... кіші ... ... ... ... Банк ... ... «Несиелеу және бизнесті дамыту бағдарламасын»
жасады. Банк ЕБРР және неміс несие институтымен (KFW) ... кіші ... ... ... ... ... банктік жүйесінің дамуы өз жалғасын 2008 жылы ... ... ... ... ... ... секторды дамыту Концепциясы
орын алады. Бұл Концепцияның басты мақсаты – қаржылық сектор ... ... ... анықтау. Бұл концепцияға байланысты 2007 жылға
дейін теңге толық ... ... ... ал ... ... ... сай қызмет етеді.
Қазіргі кезде қаржылық ... ... ... ... ... банктердің жиынтық өзіндік капиталы 32 пайызға өскен, яғни 161,2
млрд. дейін. Бірінші деңгейлі капитал 21,4 ... яғни 110,6 ... ... ... ... ... ... 54,7 пайызға өсті, яғни 55,7
млрд. теңгеге, соның ішінде ... ... таза ... ... ... ... ... Қазір Қазақстанда қайта қаржыландыру ... ... 7 ... ... ... Қазақстан нарығында 35 екінші деңгейлі банктер әрекет етуде. Бұл
мәліметтер келесі ... ... Бұл ... біз ... ... талаптарына, банктік сектордағы қатаң бәсекеге байланысты көптеген
банктер өз ... ... ... 6 кестеде банктік сектордың
табыстылығы келтірілген/26/.
Кесте 1 - ҚР банктік сферасының динамикасының ... |2007 ж. |2008 ж. |2009 ж. ... ... ... ... |38 |36 |35 ... ... саны | | | ... саны |368 |365 |360 ... және ... |672,4 |978,1 |1233,1 ... несиелер, млрд., тг. | | | ... ... ... |6,5 |- |- ... ... тг. | | | ... ... жүйедегі |250,7 |335,4 |395,9 ... ... тг. | | | ... ... ... айында қаржы әлемінде беделді журнал «The Banker»
Қазақстанның банктік жүйесіне арнайы шолу жасады, бұл ... ... ... ... келесіні арнайы атап көрсетті ... ... ... ең ... ... ... құрылған». Сонымен
қатар банктік сектордың белсенділері де ... ... ... ... ... ... Банк.
Бұл пікірді қаржылық басылым Euromoney де ... ... ... ... бұл басылым Қазақстанның банктік
жүйесін екі жыл қатарынан (2006-2007ж.ж.) ТМД ... ... ең ... ... ... ... нарықтың қарқынды дамуы Қазақстан үшін
ерекше ... ... ... ... ... ... тән, бұл
жағдайда шектеулі банктер ғана ірі нарықтық секторларды иеленеді. Негізінде
осы мәселе қауіп туғызуда, себебі ... ... ... ... ... ... ... Халық Банкінде 4,5 миллион клиент бар. Бұл
жағдайда банктік маркетинг тек қана ... ... ... ғана ... креативтілікті көрсетеді. Өнімдік сызықтың тез дамуы және клиент
үшін қатаң ... ... ... ... ... ... ... қылды.
Жалпы банктік индустрияда банктер әмбебап банк болуға тырысады, бірақ
банктерге нағыз бәсекелес ... ... ... ... Осы ... ... ... және орта көлемді бірнеше банктер,
АТФ, БЦК, Альянс және Каспийский, ... ... етіп ... ... банк болу ... ұзақ ... ... орта көлемді банктерде
табысты болу мүмкіндігі аз, және олардың үштіктен артта қалғанын ескерсек.
Дегенмен Альянс Банк және АТФ Банк ... ... ... ... Олар ... ... ... өнімдер ассортиментіне ерекше
жарнамаға негізділеді. Каспийский Банкі сату ... ... ... ... тез өсіп келе жатқан ... алда ... 2009 ... ... ... Каспийский Банкінің тұтынушылық
қаржыландыруы 13 млрд. теңге болды.
Бірақ беталыс өзгеруде Альянс және Каспийский ... ... ... ... ... ... шеттетпек. Бұл олардың жеке клиенттер
санының өсуіне ... оны ... ... ... ... 2 - ... клиенттік базалары туралы мәліметтер 2008-2009ж.ж.
|Банктер |2008 |2009 |
| ... ... ... ... ... |Барлығы |
| ... | | ... | | |
| ... | | ... | | ... | | |42532 | | |70000 ... |15000 |50000 |65000 |20050 |67000 |87000 ... |25000 |150000 |175000 |29500 |210000 |239500 ... |10000 |50000 |60000 |15000 |80000 |95000 ... |8104 |14384 |22488 |11049 |33057 |44106 ... |32236 |531802 |564038 |44000 |618000 |662005 ... | | | |56472 ... ... |45000 |700000 |745000 |49500 |703300 |752800 ... Банк және ... Банкі АТФ-тен клиенттер санынан қалуын
қысқартуда, бірақ олар ... ... және ... ... ... ... гөрі ... клиенттік базаны иеленген, бірақ бұл банк те АТФ-тен
табыстылық жағынан артта.
Осының бәрін атап ... ... ... секторының өсуі өте қатаң
соғыстарды тудырғанын байқаймыз, бағалық, сервистік және ... ... ... ... ... ... да, ұтылғандарға да, тіпті соғысқа
қатыспағандарға да, ... ... ... ... ... ... ... банкке ең қымбаттысын – ақшаны әкеледі. Олар
капиталды өсіру үшін ... ең ... оны ... үшін ... Іс ... ... ... салыстыруға болады. Жолдасынды тек жарнамаға
сүйеніп ғана таңдауға бола ма? Банк таңдауда басымды ... ... ... оның ... болды. Осы жоғары бедел ... ... ... ... баға ... ... Яғни ... өнім нарығында жарнамалық
бюджетті бір қалыпты ... ... оны ... ... кепілдік
бермейтіні түсінікті. Жаңа мықты халықаралық бәсекелестердің ... және жаңа ... ... ... көптеген банктерге
өздерінің маркетингтік саясатын қайта қараған жөн.
Қазақстан нарығында неге ... ... ... Бұл ... ... ... өнім нарығында дамудың жаңа сатысы басталды. Нарықтық шарттар
өзгерді, енді бұрыннан ... ... жүру ... ... ... ... маркетингтік белсенділігіне әсер ететін
факторларға тоқталып кетейік:
- Ұзақ мерзімді стратегиялық жоспарлаудың болмауы. ... ... ... ... ... тез ... пайда табу
саясатын таңдаған. «Казкоммерцбанк» тәжірибесі көрсеткендей ... ... бар банк ғана ... ... Ал ... ... ... банктер, табысқа тек жақын болашақта жетеді.
- Үлкен мақсатты нарыққа шоғырлану. Өз ... мен ... ... ... ... ең табысты сегмент 30-40 жастағы, 500 ш.б.
көлемінде пайдасы бар адамдарға аударған.
- Жоғалтылған аудитория – ... ... Жасы ... тұрғындарға
назарларын аударып, банктер 27-ден кішілерді далада қалдырған. Бірақ
олар бірнеше жылдан соң ... ... ... ... және
олардың табысы қазіргі үлкнедердің табысынан әлдеқайда жоғары
болады.
- ... ... тез ... ... ... ... ... жылдары банктер мақсаттарын тез
өзгертуде. Бірнеше жылдар ... ... ... депозиттік
қызметтер ұсынылған зейнеткерлер аудиториясы ... ... ... ... банктер әр клиентің пайдалылығы туралы
ойланды. Олар VIP-клиенттерге арналған жеке қызмет көрсетулерді
жүзеге ... Бұл ... да ... ... банктер заңды
тұлғалармен белсенді ... ... ... ... банк ... ... сондықтан қазір серіктес банкті таңдау қиын.
- Бәсекелестік айырмашылықтың болмауы. Қазір банктер бірдей қызметтер
ұсынады, ал ... ... ... ... ... ... ... клиент оның тарихи мамандануына қарамай, оның
беделіне, банк бейнесіне, қызмет көрсету деңгейіне назар ... ... ... төмендеуі. Тіке және массалық жарнаманың өсуі
және оның әрі қарай дамуға беталысы, бұл ... ... ... ... ... жарнамлық кампаниялардың
әсер етуіне қарамастан, банктерге бәсекелес жалпы жарнамалық ағымда
бөлу өте қиын.
ЦентрКредит банкінің жарнама менеджері Черкайкина Г., ... ... ... шың ... қалу үшін не ... ... деген сұраққа былай
деген. Алдымен банктің клиенті кім, және оның қандай қажеттіліктері бар
екенін ... ... ... ... өз ...... ... күнін ойлайтын адамдар, оларға ақша мақсат ... ... ... бір ... ғана дейді. Потенциалды клиентті анықтап, оны
банкке қарату керек. Ол үшін көптеген ... ... ... ... ... тағы сол сияқтылар.
Қоғаммен байланыс және жарнама саясатын бақылап, банктің қандай ... ... ... 2008 жылдан бастап қазақстандық басылымдарынның
мониторигінің ... ... ... ... ... ... банкі, ЦентрКредит банкі, АТФ Банк, ... ... банк ... ірі ... ... ... ... және компанияларға
банктік өнімдердің кең көлемін ұсынатын банктер ретінде жайғастырады.
Басқа қазақстандық ... ... ... аз сегментін
ұсынатындықтарына ... ... ... саясат олардың бейнелерін
қызметтер спецификасына қарай қалыптастырады. Мысалы Лариба банк ... ... ... ... ... ... басылымдардың аз бөлігін алады.
Басылымдағы жарнама мониторингі көрсеткендей, бұл банктер ірі ... ... ... ... олар ... ... жұмыс
жасайды.
Банктер бірдей өнімдер ұсынған жағдайда банк беделі банкті таңдауда басты
көрсеткіш болып келеді. Қазақстандық ... ... даму ... банк алдында бұл көрсеткішті өсіру мәселесі мен қатар жаңа
жағдайда өзін дұрыс ... ... де ... Банк ... ... ... ... шешуде. Негізгі проблема құралдарды ... ... Бұл ... ... мысалға келтірейік. Ұзақ уақыт
бойы банк тек ірі клиенттермен жұмыс жасайтын қаржылық ... ... ... жеке ... ... ... ... мүлдем жолықпады,
бірақ қазір жағдай өзгерді. Қызметтерді жылжытуда банк әр ... ...... ... ... ... кәде сыйлар, промоушн
акциялар, көрмелер мен ... ... ... ... ... ... жаңа маркетингтік кампаниямен шыққан сайын, ... ... ... ... ... ... бәсекесіне тән құбылыс адал жарнама
принциптерін сақтамау. Көптеген банктер өздерін ең ... ең ірі, ... ал ... ... ең табысты деп жарнамалайды. Банктер
клиенттерді өздеріне тарту үшін бағалық әдістерді қолданады: кім ең ... ... ... кім ... ... жоғары пайыздар ұсынады,
кім қымбат сыйлық сыйлайды т.б. Казкоммерцбанк ... ... ... және нарықтағы мықты позициясы үшін ең жақсы банк ... ... ... Бұл ... де ... банк ... келіп
тіреледі.
Келесі мысалда Альянс Банкті қарастырайық. 2006 жылы банк акционерлерін
ауыстырды. Қызметкерлер алдында ... ... ... ... ... Бұл мақсатқа жету үшін банк бизнесін және ... ... Егер де ... ... ірі ... клиенттерге көңіл бөлсе,
АльянсБанк бөлшек бизнеске көңіл аударды, ал бұл банк ... және ... ... ... ... жүреді деді
қоғаммен байланыстарды басқару басшысы Арман Касенов. 2008 жылы банк ... деп ... ... кампания жасады. Бұнда әр регионға
бөлек жарнама түсірілді, жергілікті беделді ... ... ... Региондар үшін бұл өте эффективті жарнама болды, ... ... ... ... ... Банк ... түрде ойлап,
локальді әрекет ет» принципін қолданды, провинциалды потриатизм тұтынушылар
таңдауына үлкен әсер етеді.
Өнімдерді өткізу оңай іс емес, ... ... ... ... ... ... ... татып көруге болмайды. Сондықтан Альянс
Банктің коммуникациялар орталығы банк бейнесі ... 2008 ... ... ... интервью, мақалалар шығарған. Оларда банк туралы, даму
перспективалары туралы хабарлаған. Бұл ... ... ... ... Ең бастысы банк тұтынушыларға оның таза, әркімге ашық
екенін ... ... ... осылар банк имиджінің құрамдастары.
Банктерді атағанда қандай бейнені клиенттер алдына елестетеді:
1. Халық Банк – жасыл қағаз/жаңарту
2. БТА – бірлік
3. ЦентрКредит – сену қиын ... ...... ... ... ...... орамал
6. АТФ – мен өсемін
7. Альянс – жігіт
8. Казкоммерц – бұл менің банкім
Қазір қазақстандық банктер алдында тұрған басты ... банк ... ... ... сақтау үшін жарнамалық бюджеттерді сақтап,
Қазақстан банктері клиенттер санасында нақты орын алу мәселесімен айналасуы
қажет. Қатаң бәсеке маркетологтарды ... ... үшін жаңа ... ... ... ... олар стандартты емес ... ... ... ... ... ... банктік қызмет көрсету аясында ең ... ... аяғы мен ХХ ... басында АҚШ-та қолданыла бастады. Бұл кездері
халықтың бос ақша қаражаттарын мерзімді салым түрінде ... ... ... ... ... ... Сол ... мүліктен
түскен түсімнен салшыларға сыйақы төленетін болды. ... ... ... ... ... ... ... бастаған еді. Банктер
қосымша қаражаттарды клиенттерді ынталандыру арқылы тартуға болатындығын
байқап, оларды ұстап ... ... Осы ... ... ... ... жүргізіле бастады.
Қазіргі кезде АҚШ банктік ... ... ... бес
концепциясына негізделе отырып қызмет етеді. Сонымен қатар, АҚШ банктерінің
маркетингтік қызметіндегі басты ерекшеліктерінің бірі – ... ... ... ... ... ... Олар әрбір клиентпен
жекелеген түрде, қарапайым ... ... ... қызметтерді ұсынады.
Бұл банк өтімділігін жоғарылатады.
Француз мамандары Ж.Э. Мерсье мен Ж.Э. ... ... ... ... ... ... банктік
маркетинг саласында нағыз көтеріліс (революция) болып ... Бұл ... ... қанағаттандыру стратегиясын жетілдіру мен
жүзеге асырумен тығыз байланысты деп түсіндіреді. Олардың ... осы ... ... ... ... ... банктер өз
операцияларын іске асырған кезде бір клиенке ... ... 50 ... ... болады. Бұл келесі факторлардың әсерінен туындайды:
[17.97.]
- клиенттің өмірлік цикліне байланысты – 25 – ... ... ... және ... ... қалу – 20 – ... ... өткізу кезінде альтернативті каналдарды пайдалану – 5 – ... ... ... ... ... ... ... төмендететін факторлар байқалады. Олардың ішіндегі ең
маңыздысы болып маркетингке шығындардың төмендігі ... ... ... олар ... шығындарының не бары 2%-ды құрайды, ал ірі банктердің
15% шығындары маркетинг коммуникацияларына жұмсалады, яғни жарнамалар,
клиенттерді ынталандыру ... жаңа ... ... ету үшін акциялар
ұйымдастыру, бәсекелестердің стратегиясына қарсы мықты стратегия ұсыну.
Нарық жағдайында ... ... кез ... ... ... ... кезең, ол тауарлар мен қызметті өткізу. ... ... ... қызметке жататын болған соң ерекшеленбейді. Банкі басқармасы
саясаты мен оның ... ... ... мақсаты: клиенттерді тарту,
өздері көрсететін қызмет шеңберін кеңейту,нарықты барынша ... ... ... ... ... ... ... кездегі Францияның
банк құрылымдарының барлық деңгейлерінде бірқатар қателіктер анықталды:
- банктің ... ... мен ... ... да ... ... ... өнімдердің әр түріне байланысты ... бұл ... банк ... бірдей түрлерін зерттеуге алып келуі
мүмкін;
- банктік өнімдер мен қызметтерді бөлу мен өткізу жүйелерін құру ... ... ... ... әр ... көбіне өздері жүргізетін операциялар түрлеріне көп
мән береді және басқа бөлімдермен байланыс ұстамайды.
Француз экономисттерінің ... ... ... ... ... ... ... тиімділігінің артуы үшін
банк пен клиент арасындағы қарым-қатынастарды нығайту болып келеді.
Маркетингтің басты мақсаты - банк пен ... ... ... ... жаңа ... енгізу болып табылады. Соңғы
уақыттарда еуропалық банктер көптеген ақша ... ... ... ... ... жаңа ... ... мен оларды оңтайландыру үшін
жұмсауда. Бұл ... банк ... ... мен ... ... ... қызметтерінң сапасының артуы
нәтижесімен тікелей байланысты. Технологиялардың өзгеруі клиенттерге
көрінбейтін ... ... ... ал осы өзгерістер клиенттер
туралы қосымша ақпараттарды жинауға, маркетинг қызметін орталықтандыруға
және клиентпен ... ... ... ... ... туралы ақпарат және оның банкпен коммерциялық қатынастары
туралы ... ... ... ... ... отыруы қажет. Жұмыс орны
барлық клиенттерге бірдей жоғары сапалы қызмет ... ... ... әр ... ... ... қамтамасыз етуге көмектеседі.
Клиентке бағытталған мәліметтер базасын құру. Банктер мен клиенттер
арасында ақпараттардың негізгі үш түрі ... - ... жас ... ... ... және
басқа да ақпараттарды қамтамасыз етеді. Бұл ақпарат маркетинг қызметкерлері
банктің активтер портфелін талдау және жаңа банк өнімдері мен ... ... ...... ... ... ... қамтиды.
Бұл ақпарат банк қызметкері клиентке арнайы қызмет ... ... ... ... ... ... қосымша пайдалылыққа қол жеткізуге
мүмкіндік туады.
Мезоақпарат – клиент ... ... ... Бұл ... ... ... ... көзі болып табылады.
Осы аталған ақпараттар ... ... ... ... ... ... бұл клиенттермен қатынастарды басқарудың
жаңа технологиясы мен ... ... ... ... дамуы және
жетілдірілуі банктің классикалық концепциясы мен ақпараттық жүйені ... ... ... ... ... Бұл ... ақпарат
көздерінде клиенттің ағымдағы шоттары, чек бойынша есеп айырысулары, жинақ
шоттары және ... да ... ... ... ... ... ... маркетингтік зерттеу бес бағыт бойынша анықталады:
1. жаңа қызметтерді дайындау – клиенттің жаңа ... және ... ... ... ... ... банктердің
қызметтерін зерттеу.
2. өткізу және банктік өнімдер нарығы, онда зерттеледі:
- әлуетті ... ... ... ... ... ... банктер арасында бөлу;
- нарық сипаттамасы;
- қызметтерді бөлу желілері;
- ... ... ... және ... анықтау.
3. банктік қызметтер жарнамасы, бұнда зерттеледі және оқылады
келесілер:
- ... ... ... тесттер;
- жарнама құралдары;
- жарнамалық хабарламалардың тиімділігі.
4. банктердің коммерциялық қызметі және оны ... ... ... жүргізіледі:
- іскерлік белсенділіктің беталыстары;
- банктік пайыздың саясаттары;
- банк филиалдарының орналасу принциптері;
- тауар номенклатурасы;
- халықаралық ... ... ... ... дайындалады.
5. банктер жауапкершілігі, бұнда зерттеледі:
- тұтынушыларды хабарлау мәселесі;
- қоршаған ортаға әсер ету;
- жарнама саласында заңдық шектеулер және ... ... ... ... ... ... ... және зерттеу мақсатын қою;
2. ақпарат көздерін іріктеу;
3. ақпарат жинау;
4. жиналған ақпаратты талдау;
5. ақпарат нәтижелерін ұсыну.
Маркетингтік зерттеудің ... банк ... ... нақты нарық
сегментінде бәсекелестік жайғасымды иелену, банк қызметтерін сұранысқа және
клиенттер талаптарына бейімдеу, пайда болған мәселелерді анықтау, ... ... ... ұсынысты таңдау мәселесін зерттеу, оған не әсер
ететінін анықтау. Басты міндеттердің бірі болып, нарықта банктік өнімдердің
сұраныс пен ... ... ... қатынасы анықталатын шарттарды
анықтау, сонымен қатар банк қызметін бағалау, олардың нарықта алатын орны,
нарықтық қатынастар ... ... ... мен міндеттерге байланысты
марктингтік зерттеулер екіге бөлінеді: ... және ... ... ... ... ... үшін және жаңа ... қызметтерді
дайындау сұрақтары бойынша стратегиялық шешімдерді қабылдау орындалады.
Ағымды маркетингтік зерттеулер ... ... және ... кері
байланысты қамтамасыз етеді. Нарықты маркетингті зерттеуде негізгі ақпарат
көздері ... ... ... ... ... мәліметтер,
бұқаралық ақпарат құралдарынан, іскерлік есептерден, бәсекелестердің
жарнамалық материалдарынан алынған ... ... ... ... ... ... ... бақылау, нарықты болжау. Нарықты
талдау ... ... ... және ... ... ... ... Оның негізігі міндеттері – банктің нарықтағы бәсекелестік
жайғасымын ... және ... ... ... ... ... ... назар аударуға мәжбүр.
Нарықта табысқа жетудің басты кілті ... ... ... ... ... ... ... үнемі көбейту, көрсететін қызметтер
көлемін өсіру, клиенттердің өсіп жатқан қажеттіліктеріне байланысты ... ... және ... ... ... ... тұтынушылар нарығын
жүйелі түрде түгел зерттеу, әр клиенттің жеке қажеттіліктерін, талаптарын
зерттеп, белсенді және сапалы ... ... осы және тағы ... мәселелер
бүгін коммерциялық банктер алдынды тұр. Жоғарыда айтқанымыздай жалпы
коммерциялық банктің ... ... ал ... ... қатарға банктік өнімдер ассортиментін өсіру шығады, клиент бір
жерден максимум қызмет алуға мүмкін ... ... ... ... ... ... ... дұрыс таңдау керектігін
білдіреді – нақты нарықты немесе оның сегментін. Жаңа банктік өнім ... ... ... талаптарға есептелген қызметтерді көрсету банкке
тиімсіз. Банк өз қызметтерін ... ... ... ... ... ... алған, нарықты бұндай зерттеудің негізінде жатады,
келесі - бір банк ... ... ... ... ... оның ... қаржылық және өткізу тұрғысынан қарағанда өзіне
тиімді болатын сегменттерге өз ... ... ... ... ... банктік өнімдер ... ... ... ... т.б.) және ... ... ( ... және жеке
тұлғалар, корпорациялар, банк-корреспонденттер, мемлекеттік ... ... ... ... қолданылады: географиялық,
демографиялық, ... ... 3 - ... ... сегменттеу ... ... ... ... ... құрылу;|Әлеуметтік |Адамның банктік |Бүгінгі ... ... ... ... ... ... |
|аудандар; ... ... | ... ... ... | ... ... ... ... | ... ... сегменттеу және мақсатты нарықты анықтау өте қажет. Белгілі бір
қызмет түрінен табыс анықталған ... ... ... ... ... ... ... өте қымбат немесе осы кезде қажетсіз болуы
мүмкін. Берілген ... ... ... тобы ... ... Банк ... әр ... қызметтер тұтынатын бірнеше мақсатты
нарық бөлігі бола алады. Маркетинг қызметінің міндеті банк ... ... ... ... ... ... клиенттер шеңберінде
мақсатты нарықты зерттеумен байланысты маркетингтік стратегияның екі ... Бір ... банк ... ... яғни белгілі бір қызмет түрін
таңдап, қолда бар ақпарат негізінде осы қызметті қажет ... ... ... ... ... қиылысқан сату әдісі қолданылады, бұл
жағжайда ... – да бір ... ... ... банк ... ... ... қызметтер ұсынады.
Тауарды нарыққа шығару үшін және оны ... үшін ... ... және ... ... тұтынушылар болатындарды
анықтау қажет. Клиенттердің ... мен ... әр ... ... зерттеп, оларға әсер ету керек.
Қандай – да бір ... ... ... сегментіне, банкке маңызды
топтарды анықтауға болатын, олардың нарықты - ... ... ... төрт ... бөлуге болады: нарықтық сипаттамалар, қызмет
көрсеткіштері, бәсеке ... орта ... ... ... ... ... жалпы мөлшері, оның өсу
қарқыны, күтілетін өсу қарқыны, әлуетті және нақты клиенттердің ... ... ... ... ... негізгі параметрлері банктік өнім туралы біртұтас
көрініс алу үшін және оның ... ... ... үшін қажет.
Қарастырылып отырған банктік өнім сегментінде бәсеке көрсеткіштеріне
жатады: бәсекелестер саны, негізгі бәсекелестер туралы ... ... ... банк ... ... және ... ... қандай,
салыстырмалы сипаттамалар.
Орта сипаттамаларына экономикалық, саяси, демографиялық беталыстар, және
олардың банктік өнімдерге нақты және ... ... ... ... параметрлеріне сегмент сиымдылығы жатады. Нарық
сегментінің сиымдылығын есептуге анықталады: ... ... ... саны, олардың сатылымының жалпы құны, әлуетті тұтынушылар саны.
Клиенттік нарықта әдетте келесі сегменттерді бөледі: меншік иесі ... ... және жеке ... ... мен ... - ... ... нарық, әкімшілік нарық, сенімділік қызметтер
көрсететін заңды және жеке тұлғалар.
Клиенттерді жас ... ... ... ... топ - ... (15-
20жас). Бұл студенттер, жұмысқа ... рет ... ... жанұя
құрғалы жатқан адамдар. Оларға қажет ... ақша ... ... ... ... ... ... туризммен байланысты
банктік қызметтер.
Еінші топ – жақында жанұя құрған жас адамдар ... ... үй ... ... ұзақ ... қолданылатын тұтынушылық тауарлар сатып алу қажет.
Бұл топ күйеуі мен әйеліне бірігіп банктік шот ашуды талап етеді, ... ... ... ... қажет.
Тәжірибелі жанұялар (30-45жас). Бұл жұмыстары бар, бірақ қаржылары
шектеулі ... Олар ... ... ... ... тұтынушылық несиелерді
қолданады, оқуды қаржыландыру, жинақтарды ... ... ... ... ... тұлғалар. Олардың жинақталған капиталы бар, олар
оны сақтандырғысы келеді және тұрақты табысты ... ... ... ... жоғары дәрежеде қызмет көрсету, қаржылық ... ... ... ... ... талдау бір мезетті іс-әрекет болса, нарықты бақлау -
бәсекелестік жағдайдын ... ... ... ... ... ... нарықтық жағдайды жүйелі зерттеу. ... ... ... ... ... ... айналыста қандай
ақша артықшылықтары мен жетіспеушілігі бар екенін, және бұл мақсатты ... ... салу ... ... ... пе ... ... қызметтерін ұсыну
қажет пе екенін, анықтауға болады.
Банктік нарықты маркетингтік зерттеудің келесі маңызды құралы болжамдау,
яғни болашақта нарықта ... ... ... ... ... міндеттері – тұтынушылардың бәсекелес ... ... осы ... тұтынуға даярлығы, сұранысты қалыптастыруға байланысты ... ... ... ... ... ... ... Бұл жерде болжамдаудың дәстүрлі әдістері қолданылады ... ... ... ... т.б.) және ... ... ... бағалар негізінде сценари құру.
Банк қызметтеріне сұранысты болжамдау, құрылған ... ... ... ... ... ... баға ... құру, банк
бөлімшелерін дұрыс орналастыру үшін қажет. Бұндай мәселелерді шешу ... ... ... анықтау қажет және сұранысқа әсер ететін ішкі
және сыртқы факторларды анықтап, болжамдау қажет. Банк ... ... ішкі ... келесілер жатады: қызметтерге бағалардың
деңгейі, ұсынылатын қызметтер жиынтығы және ... ... ... жаңа ... ... ... клиенттерге қызмет көрсету
деңгейі, нарықта банк қызметтерін өткізумен байланысты маркетинг ... ... ... ... ... ... тұтынушылар
талғамдарының уәждері, әр түрлі ... ... ... ... ... беталыстары, бәсекелестер іс-әрекеттері, банктік заңдылықтың
өзгеруі т.б..
Банктік ... ... алу ... ... ... ... маңызы бар. Бұнда ескерілетін факторлар: нақты ... ... ... сол өнім ... ... ... болуы, әр
түрлі варианттан таңдау, осы өнімді сатып алу ... ... ... өнімді дайындап, еңгізген кезде клиенттердің ұнатымдылығы және
талғамдары өте ... Ал ... ... ең ... ... және толық ақпарттың болуы әсер етеді.
Зерттеу дәлдігі көптеген факторларға тәуелді: ақпараттық іріктеменің
көлемі, репрезентативті ... ... ... ... ... байланыстар
орнату әдістері.
Банк ішінде ақпаратты жинау келесі ... ... ... ... ... ұсынылатын банк қызметтерінің түрлері,
банктік өнімнің бір бірлігін ... ... ... банктік өнімнің бір
бірлігін сатудан түсетін пайда.
Маркетингтік ... ... ... - ... ... талдау.
Негізгі міндеті қолда бар ақпартты өңдеу, ол зерттеліп отырған ... ... ... ... және оны шешу ... табуға
мүмкіндік береді. Маркетингтік ақпаратты талдау жүйесі келесіден тұрады:
1. стстистикалық банк;
2. математикалық модельдер банкі.
Статистикалық банк бұл ақпаратты компьютерлер ... ... ... салыстырмалы өлшемдер, орта өлшемдер, индексті әдіс, ... ... ... ... әдісі.
Математикалық модельдер банкі – бұл мәселені оптимизациялауға арналған
математикалық модельдер комплексі.
Тәжірибеде жиналған ақпаратты талдау коммерциялық банктің ішкі ... ... ... ... ... маркетинг басқарушысына есеп түрінде беріледі.
Онда зерттеу барысында алынған ... ... ... ... ... ... және маркетингтік жағдайды жақсарту туралы ұсыныстар.
Осылайша, маркетингтік зерттеу бір ... ... ... есебін
қамтамасыз ететін, екінші жағынан банк стратегиясын құруын, банк ... ... ... ... ... өнімге байланысты
бағдарлама құруға негізделген және толық ... ... ... ... ... ... және банктің ағымдағы
өндірістік-өткізушілік қызметін дұрыстауға ... ... ... ... ... ... жүргізуге негіз болады.
Осыдан маркетингтік іс-әрекет бұл нарық талаптарын, сұранысты зерттеу және
оның нәтижелерін банк ... ... ...... ... ... банктердегі маркетингтің қазіргі
жағдайы және оны жетілдіру
2.1 «Темірбанк» АҚ қалыптасу кезеңдері мен маркетингтік қызметін ... ... ... 1992 жылы 26 ... құрылды. Бас офис
Алматы қаласында орналасқан. Банктің филиалдық желісі 120 сату нүктесі ... ... 10000 ... бар ... және ... ... ... "Қазақстан Темірбанк " филиалы тікелей басқаруды
жүзеге асырады және оған жүктелген міндеттерді ... және ... ... ... ... филиалдың жұмыс ... ... ... және оған қарайтын филиал жұмысшыларының
қызметінде, сонымен бірге, банк оның ... ... да ... болады. Өз
қызмет бабына сәйкес филиалдың өзінің ... ... ... ... мен ... да талаптама құжаттарын шығарады. Филиал
туралы есеп берулердің уақытылы ... банк ... мен ... ... барлық тапсырмаларының орындауына бақылау
жүргізеді. Олар: [12]
1 филиал ... ... ... ... ... бойынша
сұрақтарды құрастырады және заемщиктің несие қабілеттілігін және
сенімділігін ... ... ... ... ... қайтаруына персоналды жауапкершілікті
алады;
3 Банк қызметінің сұрақтары бойынша мемлекеттік құқық қорғау және
басқа да органдарда сенім хатсыз ... ... Оған ... ... пен ... ... ... қамтамасыз етеді;
5 Бухгалтерлік және ... ... ... ... жүргізеді, банк алдында белгіленген тәртіппен есеп береді;
6 Еңбек шарттарын құру бойынша шараларды ұйымдастыруды жүзеге
асырады;
7 Қашан есептік бланктерді ,штамтарды ... және ... ... орындау,іс жүргізуді дұрыс жүргізуін, архифтегі құжаттарды
сақталуын ұйымдастыруды қамтамасыз ету;
8 Клиенттердің ... ... мен ... ... және ... ... етеді;
9 Заңдылықтар мен ведомствалық актілерді дұрыс пайдалануын қамтамасыз
етеді;
10 Ережеден туындайтын, заңдылыққа қайшы келмейтін басқа да ... ... ... ... ... ... ... жалпы
ереже. Құрылымдық бөлімше операциалық жұмыс басқармасының құрылымдық
бөлімшесі өз ... ... ... ... ... ... өз қызмкетінде ол функционалды түрде операциалық жұмыс
басқармасына бағынады. Мақсаты мен ... банк ... банк ... сату,
- операциалық жұмысты дұрыс ұйымдастыру,
- клиент іздеу ,клиенттерге қызмет көрсету ді ... ... ... ... ... банк ... орындайды.
- Заңды тұлғалардан депорт қабылдау;
- жеке ... ... ... жеке ... банк шоттарын ашу, жүргізу.
а) шетел валютамен операция;
б) кассалық операциялар, банкнот пен монеталарды ... ... ... коммуналдық төлемдер мен бюджетке төлемдер қабылдау;
г) чектерді сату және алу;
д) Қазақстан ... және одан тыс ... ... ... бюджетіне заңды тұлғалардан төлем қабылдау.
Меншік иесі болғандықтан мүліктері де болады, өз мүліктері бойынша өз
мүлкіне, жауап береді және мүліктік емес ... мен ... ... ... ... ... арыз беруші және жауап беруші бола алады.
Банктің ... ... ... ... ... ... банк
ретінде заңды тұлға мемлекеттік тіркеумен және ... ... ... ... Ұлттық банктің лицензиясының болуымен
анықтайды. Банктің меншік формасы- мекеме. Банк ... ... ... ... ... ... лицензиясы бар болғанда, банк
операциялары Ұлттық әрі ... ... ... Банк ... тиым ... барлық қызмет түрлерін жүргізуге құқы бар.
Банк Қазақстан Республикасында әрекет ететін заңдарға ... ... ... және одан тыс ... ... ... жарғы капиталдарын қатысуға құқылы. Банк өз қызметінде
конститутцияны Қазақстан Республикасының заңын, ... ... ... ... ... ... ... базаны сақтап қалу мен
кеңейтуге ... ... қоса кез ... банк ұзақ ... ... ... көрсету орталығы болуды қалайды. Банк қызметіндегі
жалғыз критериі клиенттің нақты қажеттіліктері болып ... ... жыл ... ... ... қызмет түрлерін ұсынған болатын. ... ... ... ... ... ... ... жаңа қызмет түрлерін
шығаруы тиіс. Банктік қызмет көрсету сферасында ... ... ... нарығының қалыптасып, дамуымен ұштасады. Бұндағы ... ... ... ... ... ... тұрақтылығын
талдауға, қаражат тартуға және осыған байланысты ... ... ... ... ... ерекшелігі банктердің қаражатты тартып қана
қоюымен емес, бұған қоса активті операциялар ... ... ... ... ... орналастырумен сипатталады. Осы себептен коммерциялық
банк пен салымшылар арасында және несиелік салымдар сферасында ... ... ... ... ... Әрине, бұл екі бағыттың
маркетингтік мақсаттары өзгеше болып табылады. Әр ... банк бұл ... ... ... ... банк өнімдерін ұсынады. Банк
уақытша бос ақша ... бар ... ... үшін маркетигті
депозиттерді ұлғайту, үстеме пайыз түрінде алынатын ... ... ... ... ... өз мақсатына жету үшін банк өнімдерін тұтынушыларға жеткізу
жолдарын іздеу керек. Бұл үшін ... ... ... бөлімдерінің
жұмысын ұйымдастырады. Бұл бөлімнің негізгі міндеттері мен қызметтеріне
келесілер жатады:
- ... ... және ... әсер ету ... анықтау;
- маркетинг стратегиясын ұйымдастыру;
- жаңа банк өнімдерін шығару және ... ... ... етіп ... банк ... бағасының ауытқу мүмкіндігінің интервалын анықтау;
- өнім өткізу орынын және каналдарын таңдау;
- жарнама және ... ... ... біліктілігін жоғарлату;
- маркетинг стратегиясынжүзеге асырылуын бақылау.
Сатушы мен тұтынушылар. Тауар нарығында – бұлар әртүрлі субъектілер.
Банктік қызметтер нарығында – бір жақ: ... ... ... ретінде болады.
Тауарды сатып алған соң, сіз оның иемденушісі болып, оны басқаруға құқылы
боласыз: ... жеке ... ... ... ... ... қолдануға
беруге, қайта сатуға, сыйлауға, жойып жіберуге және тағы сол сияқты. Банк
қызметтеріне көңіл бөлесек, біз ... ... ... ... ... өз ... бойынша операциялар жүргізу ... ... ... ... бел ... сондықтан тапсыратын адамға
біздің қызығушылығымызды да бақылағаны жөн. Клиент оқиғаларды қадағалап
отыруы ... ол ... ... үшін ... ... ... ... қызмет
көрсететініне сенімді болуы керек.
Кез келген банктің күрделі тауармен ... әр банк ... жеке ... ... етуі тиіс. Қызмет көрсету
ұзақтылығы, келісімшартты рәсімдеу қарым-қатынасы, ... жиі ... ... Осы ... банк өз ... ... ... Олар коммуникабельді, клиентке толық және ерекше көңіл бөле
алатын және қызмет көрсету бойынша сұрақтарға ... етіп жауп ... ... болуы тиіс. Менеджер мен кеңесшілерінің қызмет көрсету
шеберлігіне байланысты, клиенттердің банк ... ... ... келген коммерциялық банктерде және олардың ... ... бар. ... ... құрылымдық ерекшелігі және қызметтердің
бөлінуі 3-суретте белгіленген.
Сурет 1. Коммерциялық банктердің ... ... ... ... – бұл банктік операция немесе оның жиынтығы, клиенттің
қандай да бір қаржылық қажеттілігін қанағаттандыру болып табылады. Сонымен
қатар, ... ... ... ... ... ... банктік
келісім формасын қабылдайды және банктік шоттардағы ақша ... ... ... қоғамның ақща аударымдары. Ақша аударым түрлері:
1. Қазақстан аумағандағы «Темірбанк» ... ... ... ... ... ... филиаларалық аударымдар;
∙ ағымдағы шотты аштырмай-ақ -«Жедел аударым»;
∙ ағымдағы шотты ... ... ақша ... жүзеге асыру;
3 . Қазақстан Республикасы бойынша банктер арасындағы ақша ... ... ... ақша аударымды жүзеге асыру.
4. Халықаралық ақша аударымдар.
∙ «SWIFT» жүйесі ... ... ... ... және ... арқылы;
∙«Western Union» арқылы ақша аудару;
Қазіргі таңда, банк ... ... ... ... ... Қазақстан Республакасының жеке тұлғаларының салымдарын ... ... ... ... ... ... сақтандыру қоры;
- Қазақстан қор биржасы;
- Қазақстан қаржыгерлерінің ассоциациясы;
- Халықаралық банкаралық ... ЖӘНЕ REUTER ... ... ... ... VIZA ... ... банктің стратегиялық маңызды әріптестерінің бірі болып
«Қазақстан ипотекалық компаниясы » ... ... ... ... ... қатысушысы. «Темірбанк» акционерлік
қоғамның несилендіру бағдарламалары түрлері:
Төмендегі 1-ші кестеде «Темірбанк» қызметіне шолу 2008 жылы ... жеке ... ... депозитті беру шарттары туралы
мәліметтер жазылған.
4 кесте
«Темірбанк» қызметіне шолу 2008 жылы 17 ... ... ... ... беру ... | ... | ... түрі ... | KZT ... ... |
| | | | ... ... |
| |1ай |3.8 |2.3 ... ... ... | | | |ай ... ... | | | ... ... |
| | | | ... |
| |2ай |4.8 |2.8 ... |
| | | | ... алуға,|
| | | | ... ... |
| | | | ... |
| | | | ... | | | |ты ... ... |
| | | | ... юойынша |
| | | | ... |
| |3 ай |5.8 |3.8 | |
| |7 ай |8.8 |4.8 | |
| |13 ай |9.6 |6.1 | |
| |24 ай |9.7 |6.2 | |
| |36 ... ... |7.3 | |
| |Min summ |7000 ... |50 y.e | |
| | | | | ... ... ... мәліметтерінен алынған [12, 20 ]
Бөліктеп алу кезінде 25000 теңгеден аспауы ... ... ... «Авто -универсал»
Максималды мерзімі:10 жылға
Максималды суммасы :кепілдіктің нарық құнынан 55 ... ... ... ... ... мүлік
Пайыздық мөлшер: 3 жылға 19 % ,3 жылдан жоғары 22 % ... ... – бұл ... ... нарықтағы нақты сегментінің
ұсынысы. Сонымен қатар ұсынылып отырған қызметтің ... ... ... бір ... параметрлері және клиенттің нақты сегментін қызмет
көрсетуімен қалыптасады. Банктік тауар ... ... ... ... ... болады. Көп жағдайда тауардың маркетингтік атауы ұсынылып
отырылған тауардың сәйкес келеді және келесілермен толықтырылады:
Банк комиссиясы: қарастырғаны үшін 5000 ... ... ... ... % :min 28000теңге, max 280000 теңге ,әрбір ... 1,5 % , min ... , max 10000 ... ... ... жеке ... СТН;
3. Үй кітабы,
4. Кепілдеме құжаттары;
5. Неке ... ... ... ... ... ... келісімі,
5 кесте
«Темірбанк» АҚ-ның «Темір срочный» депозиті
| ... | ... түрі ... |KZT ... ... |Депозитті |
| | | | ... ... |
| |1 ай |4.00 |2.50 |Ай ... ... | | | ... ... | | | | |
| |2 ай |5.00 |3.00 | |
| |3 ай |6.00 |4.00 ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... |
| |7 ай |9.00 |5.00 | |
| |13 ай |9.90 |6.40 | |
| |24 ай |10.00 |6.50 | |
| |36 ... |11.00 |7.50 | |
| ... | | | |
| |Min summ |7000 тнг |50 y.e | ... «Темірбанк» АҚ-ның мәліметтерінен алынған /4,20б/
Қосымша салым 30 күннен кешіктірілмей қабылданады.
Тұрақты мөлшер 36 ... ... ... ... ... «Мульти Плюс» депозиті
| |Пайыз | ... түрі ... |KZT ... ... |Депозитті |
| | | | ... ... |
| | | | ... төлеу |
|«Мульти | | | ... б/ша ай ... | | | ... ... | | | ... айдын |
| | | | ... ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | | |
| |3 ай |5,80 |3,80 | |
| |7 ай |8,80 |4,80 | |
| | 13 ай |9,70 |6,20 | |
| |37 ай |10,80 |7,30 | |
| | | | | ... summ | |7000 |50 y.e | ... ... ... ... ... /12,20б/
7 кесте
«Темірбанк» АҚ-ның «Маленький банкир » депозиті
| | ... | ... түрі ... |KZT ... ... ... |
| | | ... |шарты |
| |1 ай |4,00 |2,50 ... ... ... | | | ... ... ... » | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... ... |
| |2 ай |5,00 |3,00 | |
| |3 ай |6,00 |4,00 | |
| |7 ай |9,00 |5,00 | |
| |13 ай |9,90 |6,40 | |
| |24 ай |10,00 |6,50 | |
| |36 ай |11,00 |7,50 | ... summ | |5000 |30 | ... ... ... мәліметтерінен алынған /12, 21б/
8 кесте
«Темірбанк» АҚ-ның « ... VIP» ... | | ... | ... түрі ... |KZT ... ... ... |
| | | ... |шарты |
| |1 ай |4,00 |2,50 |150000 ... ... ... | | | ... ... ... | | | ... | | | ... ViSA |
| | | | ... ViSA |
| | | | ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... аспайтын |
| | | | ... ... |
| | | | ... болады.Ай |
| | | | ... ... |
| | | | ... ... жинау.|
| |2 ай |5,00 |3,00 | |
| |3 ай |6,00 |4,00 | |
| |7 ай |9,00 |5,00 | |
| |13 ай |9,80 | 6,30 | |
| |24 ай |9,900 | 6,40 | |
| |36 ай |10,00 |6,50 | |
| |36 ... |11,00 | 7,50 | |
| ... | | | ... summ | | 3000000 |20050 | ... ... ... ... ... /12,21 ... кесте
«Темірбанк» АҚ-ның «Темір срочный» депозиті
| | ... | ... түрі ... | KZT ... ... ... | | ... |шарты |
| |1ай |3.8 |2.3 ... ... ай ... | | | ... ... ... | | | ... ... |
| |2ай |4.8 |2.8 ... ... | | | ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... | | | ... ... аяғы |
| | | | ... |
| | | | ... |
| |3 ай |5.8 |3.8 | |
| |7 ай |8.8 |4.8 | |
| |13 ай |9.6 |6.1 | |
| |24 ай |9.7 |6.2 | |
| |36 ... ... |7.3 | |
| |Min summ |7000 ... |50 y.e | ... ... 1 ... ... ... ... капиталдың жеткілікті коэффициенті
капиталдың 1 деңгейі ... 2 ... ... меншікті капиталы ... ... ... К ... II ... ... ... активтері ... I ( ... I ... ... ... қатынасы ) 0,14
Жалпы алғандағы актив соммасы және баланстағы емес ... ... ... 2 ... меншікті капиталымен оның активке қатынасы) 0,19
II. 1-ші қарыз ... ... ... ... ... 25 ... ... – CAMELS рейтингтік бағалау жүйесін ... банк ... ... ... ... ... және
институционалдық жағдайлардың бағалауын білдіреді.
Шектелген инспекция – банктық қаржылық және институционалдық жағдайына
байланысты жеке ... ... ... тексеру болып табылады.
Егер жеткілікті мөлшерде мәселелер қамтылса, онда CAMELS ... ... баға ... органдардың тапсырмасы бойынша жүргізілетін инспекция – бұл
құзіретті мемлекеттік органның ... ... ... ... ... ... ... көрсетілген мәселелер бойынша қылмыстық
істер жүргізу мақсатында банк қызметін тексеру болып ... ... ... % бойынша (қарыз алушының меншікті
капиталының ... 10%, ... ... ... )
23 %
Тәуекелділіктің максималды мөлшері % бойынша (қарыз алушыға бланктік несие
алу ... ... ... 10 % ) 7 ... ... ... % ... (меншікті капиталдан көлемінен
көп емес.Қарыз алушының тәуекелділік суммасы, банкпен ерекше қатынасы)
7 ... ... ... ... К 4 1,38
Актив өтімділігінің ... ... ... ... ... ... көлемі ... ... ... (0,3 шамасында ) 0,49
IV. Қысқа мерзімдегі өтімділік коэффициентті К 5
Қысқа мерзімді активтер ... ... ... ... ... ... ... коэффициентті (0,5 шамасында) 0,61
V. К6 (қаржылық емес активтерге, меншікті капиталға,
банктің ... ... ... ... (0,50 ) 0,06
10 кесте
Базель стандарты бойынша капитал жеткіліктілігін есептеу
2008 жылғы 30 мамыр ... ... ... ... | ... ... |ік ... | | |к ... қорлары | | 0 |0 |
| |7110194 | | ... ... | | 0|0 |
| |527637 | | ... ... Министрлігі | | 0|0 ... | | | ... ... ... ... | | 0|0 ... ету |2321766 | | ... мүше ... ... | ... |
|гі банк қорлары | | | ... банк ... |8255760 | 20 |1651152 ... ақша ... | | 20 |0 ... ... ... | | 50 |0 ... | | | ... ... | 77962511 |100 ... ... ... | ... | ... ... ... өлшеу | 108485445 | ... ... ... | 10656809 | ... ... | | | ... ... табысы | 4765287 | |4765287 ... ... ... | 15422096 |19 % ... ... ... | | | ... қорларды бағалау резервтері| 3603 | |3603 ... ... ... | 517514 | |207006 ... | | | ... ... ... | 1025940 | | ... | | | ... капиталдың қорытындысы | | |1236548 ... ... ... | |2 ... ... жылы ... ... құрылымдарының ішінде несиелендіру болып қала
бермек. Банктің қарыздық портфелі 2007 жылмен салыстырғанда 88 % ... мың ... ... ... ... ірі ... несиелендіру
тәукелділігі азайтылды. 2006 жылы 31 ... ... беру ... мөлшер конверциялау валютасында жылдық 11 % дан 25 ... ... ... жылдық 8 % дан 30 % дейін ... ... ... ... ... рентабельділік көрсеткіштерін
санаймыз және талдаймыз.
11 кесте
«Темірбанк» акционерлік қоғамның іскеркерлік
белсенділігінің коэффициенті.
|№ |К ... | 2006 | 2007 | 2008 | өсу ... |
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | |6 |
|1 ... ... ... | 407486| 339935 | |
| |мың ... | | | |175,5 |
|2 ... ... мың|103399672 |116319900 |128799450 | |
| ... | | | |125 |
|3 ... ... 0,2 | 0,4 | 0,3 | |
| |і | | | |150 |
|4 ... мың ... | 12730801 ... | 14538051 | |
| | | | | |114 |
|5 ... ... 1,5 | 3,9 | | |
| |% | | |2,3 |155 ... ... АҚ-ның мәліметтерінен алынған /12, 37
б/
«Темірбанк» акционерлік қоғамның 11-ші ... ... ... ... ... ... Кіріс 175,5 % өсті,
ал ... ... 125 % ... ... негізгі менеджменттің тиімділігін
көрсетеді, рационалдау ресурстарды ... ... ... ... ... ... активінен қанша кіріс алатының бағалай алады.
Біздің жағдайда, рентабельділік белсеңділік ... 2006 ... ... ... 50 % ... көреміз, қаржылық жағдайы жағымды.
Қорытындылай келе, осындай өсу ... ... ... қаржылық жағдайының жақсаруына әкеледі. Пайда табу үшін өзіндік
құнға ықпал етеді, шығыстар, кәсіпорындар пайда табу үшін алып ... ... ... ... ... ... дамуы
Банктік маркетингтің негізгі элементтеріне өткізу, банктік өнім, бағалар
және алға жылжыту жатады. Сонымен қатар ... ... ... айтуға болады:
- Персонал, оны оқыту және квалификациясы;
- Қызметті тұтыну процесі, яғни ол ... ... ... және тұтынушы
оны алу үшін қанша уақыт жұисайды;
- Қоршаған орта.
Жоғарыда атағанымыз ... ... ... кешені, ал қазір
европалық банктердің дамуына үлкен ... ... жаңа ... ... ... Сол себептен М. Бадок, Жоғары коммерциялық
мектеб профессоры (Париж), маркетингтің жаңа кешенін – электронды ... жаңа ... ... ... ұсынады. Бұнда негізгі мән
келесі факторларға бөлінеді: ақпарат, ... ... ... ... және адамдық әлуеті. Бірақ бұл жай ... ... бұл ... ... ... ... және де әбден
дәстүрлі кешенге бейімделген коммерциялық банктерде бұндай жаңашылды ... ... ... біз ... ... ... ... өнім – бұл активті және пассивті операциялар бойынша банктік
қызметтердің жүйесі. (активтер – бұл ... ... ... ... пассивтер – бұл банк ресурстарының көзі).
Банктік қызметтердің бірнеше ерекшеліктері бар, оларды маркетингтік
стратегияны құру барысында ... ... ... ... мінезі, себебі клиент одан пайда тапқанға
дейін оны материалды сезе алмайды, көріп ... ... ... ... пайданы тиімді көрсету үшін банк өз
бәсекелестерін білу керек.
Банктік қызметтерді ... ... ... ... ... – қатынасының потенциалды пайдасына көңіл
бөлу;
- Жарнамаға беделді ұйымдарды тарту. Банктік қызметтерді
нақты, яғни ... ... ... ... тез – ... ... қолайлы – банктің
орналасуы жолдарға жақын, жаңаша – клиент қалауы бойынша
банк автоматтандырылған құралдар орнатуы керек.
2. Сапаның ... және ... ... ... яғни ... ... ... интерьері де үлкен әсер
етеді. Бір қызметкер әр түрлі жағдайда әр түрлі қызмет көрсетеді.
Ол оның көңіл ... ... ... ... ... ... Банк ... тауар ретінде алдын ала
көп өндіріп сақтай алмайды. Сондықтан банктік өнімдерге сұраныс
өскен кездерде, банк өз ... ... ... үшін ... ... ... ... тарту керек.
4. Банктік өнімнің ақшамен байланысы. Негізгі банктік қызметтерді
көрсету ақшаны әр ... ... ... байланысты. Ал
ақшамен байланыстының бәріне адамдар ұқыпты қарайды, сондықтан олар
сенімді банктерге баруға тырысады. Ол үшін банктер ... ... алу ... Банктік қызмет көрсетудің келісушілік сипатта болуы. Банктік
қызметтердің ... ... мен банк ... ... шарт
құруды талап етеді. Ол клиенттерге қосымша ауыртпалықтар тудырады.
Қызмет көрсетудің келісушілік сипаты ... ... ... ... және ... шарттарын түсіндіруді талап етеді.
Осылайша банктің маркетинг қызметі ағартушылық сипат алады.
6. Сату – ... алу ... ... ... ... Бқл да
клиенттің банкке сенімділігіне байланысты. Мысалы, клиент есеп ... ... өз ... ... де ... ... ал ... клиент бастапқыда бақылай алмайды.
7. Қанағаттандырылатын қажеттіліктердің екіншілік сипат алуы. ... ... ... да бір басқа қажеттіліктен туындайды.
Мысалы, кәсіпкер кәсіпорнын кеңейткісі келсе, оған ... ... ... жеке ... ... есебінен өз табысын өсіргісі
келсе, ақшаны сейфтерде сақтағысы ... ... ... Бұл ... қызметін қиындатады, ... ... ... әр ... ... ... оларды
қанағаттандыру үшін өз өнімдерін ұсынады.
Осылайша, банктік өнім тұтынушылардан жоғары экономикалық ... ... ... өнәмнің маңызын түсіндіруді талап етеді, клиенттің
банкке сенімділігін жоғарлатуды қалайды. Осы ерекшеліктердің бәрі банктегі
маркетингке үлкен әсер ... ... ... өнім үш ... ... Негізгі өнім немесе базалық ассортимент, оған несиелендіру, капитал
салымдары бойынша қызметтер, төлемдер бойынша ... ... ... ... өнім ... ағымдағы ассортимент, әрдайым өзгереді ... ол ... әсер ... Мысалы, құжаттарды, төлемдерді,
бақылауды дайындауды талап етеді, салық салыну бойынша кеңес
береді, бағалы ... ... ... іске асырады.
3. Кеңейтілген өнім клиентпен ... ... ... яғни оған ... ... ... Бұл сыртқы
экономикалық қатынастар бойынша қызмет көрсету, қаржы саласындағы
көмек, клиент кәсіпорнын өсіру ... ... ... ... банк ... ... ... яғни банк өзінің
бағытын таңдағанда арнайы қызмаеттер ... ме, әлде ... банк бола ... ... ... банк дамуымен пайда болады, яғни ол жаңа өнімдердің
пайда болуына байланысты туындайды. Бұл ... ... мәні ... ... ... жаңа инновациялық қызметтер анықталады.
Инновациялық банктік қызмет – банктік іс әрекеттің ... ... ... жаңа ... қанағаттандырып, банк қызметін
ынталандырып көп пайда алуға бағытталған, ... ... ... ... ... ... ... банктік қызметтер атауы
қосымша А-да берілген/7/. Жалпы инновациялық ... ... ... ... маңызды элементі. Инновациялық қызметті даярлау және
ендіру кезінде ең маңыздысы: біріншіден, оларды даярлауға және ... ... ... ... ... баға ... ... дайындау келесі сатылардан өтеді: 1) идеялар ... ... ... ... 3) қызметті даярлау, 4) нарық
шарттарында қызметті сынау, 5) өнімді нарыққа шығару.
Маркетинг ... банк ... ... екі ... бөлінеді:
1. Банкке табыс әкелетін қызметтер (несие ... ... ... беру ... ... бос ... ... байланысты қызметтер (депозиттік
қызметтер, шоттар жүргізу т.б.).
Бірінші топ қызметтерін көрсету кезінде банктік олардың өндірушісі және
сатушысы болады, яғни ... ... ... ... маркетинг
қызметіе сай боады. Ал ... бос ... ... байланысты
қызметтерді көрсеткенде, банк сатып алушы болады және бұл ... ... ... ... ... ... және тағы басқа каржы
институттары), банк арнайы маркетингтік қызмет жүргізу керек.
Солай ... ... ... ... ... қызметтер
нарығында бір уақытта екі сферада әрекет етеді: қаражаттарды тарту және
оларды орналастыру.
Әр түрлі ... ... ... қызметтер түрін көрсетеді.
Қазақстандық банктер бұдан аз қызметтер түрін көрсетеді, ... олар ... ... ... ... ... – баға. Алдымен банк
басшылығы бір негізгі және бірнеше баламалы баға құру ... Бұл ... банк ... ол ... ... ...... конъюнктураның нақты жағдайына байланысты болады.
Банктің бағалық саясаты - әр ... ... ... баға ... ... нарық конъюнктурасына байланысты ... ... ... ... ... ... ... жеңілдіктер және
салымның минималды мөлшері.
Банктің маркетинг қызметінде баға клиент пен ... ... ... атқарады. Баға қою – бұл комплексті және қарама-қайшылықты процесс,
ол бірнеше кезеңдерден тұрады (Ф. Котлер бойынша).
Бірінші мақсатты анықтау, ол ... өмір сүру ... ... ... ... максималдау және нарықта алғашқы болу.
Екінші, сұранысты бағалау, яғни белгілі бір ... ... ... сата алатын, мүмкін болатын қызметтер көлемін анықтау.
Үшінші, шығындар деңгейін ... яғни әр ... ... ... бойынша банк шығындары анықталады.
Төртінші, бәсекелестер бағаларын зерттеу.
Бесінші, баға қою.
Алтыншы, баға қоюға әсер ететін факторларды ... ... ... ... ... ... қарастырайық:
1. Баға құрудың мақсатын белгілеу. Нарықтық экономикада баға құрудың
төрт негізгі мақсатын бөліп көрсетеді:
• ағымдағы ... ... оған екі ... ... ... – банк бәсекелестерде жоқ ерекше қызметтер
көрсетеді, екінші – ... бір ... ... жоғары болса;
• нарықтағы позицияларын сақтау. Бұл ... банк ... кез ... ... ... ... озат ... Жаңа қызметтерді басқа банктерден бұрын
көрсетіп, банк нарықта озат бола алады.
• Өнім сапасында озат болу. Банк бәсекелестерден озу ... ... ... сол ... ... ... да
өседі.
2. Сұранысты бағалау. Нарықтық экономиканың заңына сай баға ... кері ... ... Банктік өнімдерге сұранысты
зерттеу маркетингке шығындарды өсіреді. Банктік өнімдерге сұраныс
екі жағдайда төмендеуі мүмкін: бірінші – баға ... ... ... ... ... толса. Сұраныс жарнамаға шығындарды
өсіруден жоғарлауы мүмкін. Осыдан қызметтің бөлек ... ... ... зерттеу банкке сол қызметтің
бағасын дұрыстауға мүмкіндік береді.
3. Шығындар деңгейін анықтау. Банктік сферада ... ... ... ... анықтау қиын. Сондықтан бағалар көбіне нақты
шығындарды ескеру ... ... сол ... ... анықтау арқылы және бәсекелестердің ... ... ... ... арқылы орнатылады. Банктік
қызметтердің өзіндік құнына персоналға жалақы ... ... де тіке ... ... ... ... ... кіреді.
4. Бәсекелестер бағаларын зерттеу. ... ... ... ... ... ... ... көрсетудің тездгі, қызмет көрсетудің ... ... ... ... ... ... ... артықшылықтары, қосымша қызметтердің болуы.
Егер банк қызметтері осы көрсеткіштер бойынша артта болса, онда
банк ... ... ... ... етіп қою дұрыс
емес.
5. Банктің бағалық саясатында баға қоюдың жеті әдісі қолданылады:
... ... ... ... яғни барлық шығындар
табылып оның үстіне банктің пайдасы болатын сомма қосылады.
Бұл жағдайда ... ... ... ... ... ... ... талдау және мақсатты пайданы қамтамасыз ету
негізінде баға құру, ол да ... ... Бұл ... есептеуді талап етеді: табыстылық деңгейі төмендемеу
үшін қандай бағаны нарық «көтереді», қандайды ... ... баға ... ... ... ... негізінде баға құру. Бұл әдіс
қызмет көрсетуге кететін банк шығындары негізінде ... ... ... клиент қабылдауы негізінде жүреді.
• Нарықтағы ставкаларға негізділу арқылы баға құру. ... банк ... ... ... өз бағаларын
белгілейді. Бұл әдісті «озаттарға еліктейтін» шағын банктер
қолданады.
• Клиенттермен ...... ... ... ... ірі ... компаниялар, бай жеке клиенттер.
Банк оларға жеке ... ... ... ... ... рентабельді қызметтер ұсынады. Сол арқылы
табыстылығын көтереді.
• Нарыққа ену мақсатымен баға құру. Бұл жағдайда банк ... ... ... де, белгілі бір сегментті жаулап
алады.
• Жылжымылы баға құру. Банк аналог қызметтерге жоғары бағалар
орнатқанда қолданылады, бірақ бұл өте ... Оны ... үшін ... ... жоғары, банк клиенттерінің
базасы жақсы дамыған болу керек.
6. Баға ... әсер ... ... ... ... ... ... жері, филиалдарының көп
болуы, бағалық жеңілдіктер, банк ... ... алу үшін ... ... ... ... ... түрлері, орналасу
жері бойынша.
7. Қорытынды бағаны қою. Жоғарыдағы барлық кезеңдерден
өтіп ең тиімді баға ... ... ... баға қою ... ... ... Баға қою ... қызметінің маңызды жағы, басқарудың маңызды
құралы, ол банк ... ... ... ... Қызметтерге еркін баға қою бірнеше методткалық процестерді шешуге
талап етеді.
3. ... кіші және отра ... ... емес ... ... үшін ... ... жоқ.
4. Банктік қызметтердің бағалары алдын ала белгіленбейді, ... ... ... ... ... ... саясаты – бұл потенциалды
тұтынушылар және жалпы ... ... ... ... шаралар жүйесі. Ол
сұраныстың қалыптасуына және банктік өнімді сату ... ... ... ... ... жеке ... ынталандырушы
шаралар, қоғаммен байланыс.
Жарнама – бұл банк көрсететін қызметтер және банк ... ... ... жарнамасының негізгі қызметтері келесіге тіреледі:
- Клиенттердің банкке сенімін қалыптастыру;
- Жарнамаланатын қызметтердің ұтымдылығына сендіру;
- Банк қызметтерінің ... ... ... ... ... ... сатып алуға ынталандыру.
Жарнамаға шығындары бойынша дамыған елдер банктері төртінші орын алады.
Қазақстан Республикасының банктерінің жарнамаға ... ... ... 12 - ... ... банктерінің жарнамаға шығындары
|2009 ж. орны |2008 ж. орны ... ... ... АҚШ |
| | | ... |
|1 |1 ... |1657620 |
|2 |5 ... банк |1072263 |
|3 |2 ... банк |1061151 |
|4 |7 ... |1054170 |
|5 |4 ... ... |1052455 |
|6 |3 |БТА |856328 |
|7 |6 ...... |758184 |
|8 |4 ... банк |442163 |
|9 |9 |АТФ |286240 ... |8 ... |197474 ... көріп отырғанымыздай бірінші орында Казкоммерцбанк. Бұл банк
елімізде екінші деңгейлі банктер ... ең ... ... ... және ол
өз орнында мықтап тұрғанын байқаймыз. Ал банктік іс-әрекеті бойынша екінші
орында орналасқан ... ... ... ... ... орында
жайғасқан.
Бұқаралық ақпарат құралдарындағы банктік қызметтердің жалпы жарнама саны
2009 жылы алдыңғы ... ... ... болды: қаңтар айынан
қыркүйек айына дейін банктік қызметтер ... ... АҚШ ... ... ... осы ... ... бұл көрсеткіш 12%-ға
өсіп отыр, 2008 жылы 8,2млн. АҚШ доллары жұмсалды, ол 2007 ... ... ... 50,7%-ға өскен. Банктік жарнаманың БАҚ арасында
бөлінуі келесідей болып отыр. ... ... ...... АҚШ ... ... ... жарнаманың 66%.
• Басылым – 1,3млн. АҚШ доллар, барлық банктік жарнаманың 14%.
• Сыртқы жарнама – 1,2млн. АҚШ ... ... ... ... ...... АҚШ доллар, барлық банктік жарнаманың 7%.
Сурет 2 - Банктік жарнаманың медиа тасушылар арасында ... ... ... - ... айларына
Жоғарыдағы диаграммадан көріп отырғанымыздай банктік жарнаманың ең көп
тасушысы телеарна болып табылады. Телеарнаның негізгі артықшылығы басқа БАҚ
қарағанда оның ... әсер ... ... мүмкіндіктері. Телеарна үлкен
географиялық және демографиялық аймақты қамтиды. ... әр ... ... бір ... құны ... (АҚШ доллары):
1. «ОРТ – Казахстан» - 4399
2. «Хабар» - 2115
3. КТК – ... ...... НТК – ... ...... «31 ... - 195
Жарнама түрі оның мақсаттарымен байланысты, ал мақсаттары – берілген өнім
түрінің әлуетті ... ... бір ... ... ... имидж – жарнама банктің және оның қызметтерінің жағымды бейнесін
құруды білдіріеді. Ол тек ... ... ... одан да ... бағытталады. Коммерциялық банктің тұтас имиджі қоғамдық санада
әр түрлі аспектілерді қабылдаудан құралады – атауы мен ... ... ... ... және ... ... ... Банк
имиджінің негізгі компоненттерінің үлесі төмендегі кестеде келтірілген/9/.
Кесте 13 - Банк имиджінің негізгі ... ... ... ... банк ... |30-35% ... және ... ... банк ... |25-30% ... және банк ... |10-15% ... визуалды имиджі |8-10% ... ... ... ... ... емес қызмет |5-10% |
|Жарнама |5-10% ... ... стып ... ... ... деген
қажеттіліктерін ынталандыруды білдіреді. Бұндай жарнаманың мақсаты әлуетті
клиентте берілген ... өім ... ... ... дәл осы банкке келуіне ықпал ету. Бұл түр үшін ... ... пен ... қайталанатын жарнама, көрмелерге қатысу,
тележарнама, ... ... ... ... жарнама банктің қаржылық жағдайы, алған ... ... ... банк беделін одан әрі өсіру.
Банктік жарнаманың дамуы ... ... ... ... ... жарнамасы, ол клиенттердің жаңа қызметтерімен
танысуына бағытталған.
2. Қажеттіліктер жарнамасы, ол клиенттердің жаңа қажеттіліктерін
оятып, ... ... Бұл ... ... ... соңғы қажеттіліктері жарияланады.
3. Престижді жарнама, клиенттердің берілген банкке ... ... ... ... үшін жарнамалық кампанияның жоспраын
жасау қажет. Онда банктің маркетингтік стратегиясы ескерілуі керек.
Жарнамалық кампанияның ... ... ... ... ... ассигнования ... ... ... ... ... ... жарнма құралдарын таңдау ... және ... ... ... ... 2 - Жарнамалық кампанияның кезеңдері
Жеке сатулар – банк ... ... жеке ... Бұндай қатынас
құралдары телефонмен сөйлесу, хат жіберу, клиенпен жеке қатынас т.б.. ... ... ... ... ... клиенттерді банк
қызметінің тиімділігіне сендіру оның ... ... ... ...... оңды ... береді, олар:
• Клиенттердің банк және ... ... ... ақпаратын
кеңейту;
• Клиенттерге қажет банктік өнімдер және қызметтер туралы ... ... ... ... ... уақытында шешу үшін, приоритетті
клиенттер мен банк арасында тығыз қатынастар орнату;
• Клиенттердің бәсекелес – ... ... ... жеке ... ... ... жүйе ... жүруі мүмкін:
1. тығыз қатынас орнатуы қажет клиенттерді анықтау. Бұл
клиенттер банкке ... ... ... ... бола ... әр сондай клиентке жеке менеджер тағайындау. Клиенттердің
бөлінуі әр ... ... ... ... етеді.
Жеке менеджер – кеңесші, жеке менеджер – қаржыгер.
3. жеке ... ... ... мен іс ... ... ... ... қатынас жолын таңдау үшін, ол жауап
беретін міндеттерін білу керек.
4. жеке менеджер ісін ... жеке ... ... ... ... ... көрсетуге
болады/10/:
5. қызметті талдау.
|Клиененттерді ... ... ... ... ... ... |
|Клиенттерді бағу |
|сыпайылық ... ... ... |
|Клиенттердің ... ... ... ... |
|мүмкіндігін беру |
|Клиенттерге ... ... ... ... ... 3 - Жеке менеджердің жұмысының аспектілері
Ынталандырушы шаралар – қызметтерді ... ... және ... әр түрлі қысқа мерзімді ... ... ... ... ... ... асыру қадамдары:
1. ынталандыру бағдарламасын құру, ол бірнеше қадамдардан тұрады:
- мақсаттарды белгілеу және ынталандыру ... ... ... ынталандыру ... ... ... ... өнім ... ... банк өнімдерін тұтынғандарға жеңілдіктер), банк
қызметкерлерін ынталандыру (сыйлықтар, премиялар, қосымша
демалыс беру).
- Бағдарламаға ... ... ... ... ... ... назар соларға аударылуы қажет.
- Ынталандыру шараларының интенсивтілігін анықтау. Себебі
белгілі бір интенсивтілік деңгейінен ... бұл ... ... ... Ынталандыру шараларының ұзақтығын анықтау. Осы ... ... ... алып ... ... де шаралар ұзаққа созылса, олардың әсер ету күші
азаяды.
- Шараны ... ... ... ... ... ... ... байланысты, үй мүлкін алу үшін
көктемде, ал студенттік несиелер ... ... ... ... Ынталандыру бюджетін анықтау.
2. ынталандыру шараларын тесттен өткізу. Бұл сатыда ... ... ... толықтырылады.
3. ынталандыру шараларын жүзеге асыру, бірақ бұл ... ... ... ... ... ... әсерін бақылап,
өзгертулер еңгізу керек.
4. ... ... ... талдау.
Қоғаммен байланыс ХІХ ғасырда АҚШ-та пайда болды. Қоғаммен байланыс
банктік маркетингте ерекше орын ... ... ... – бұл өзара
түсінушілікке, банктің қоғаммен қатынастарына бағытталған шаралар жүйесі.
Бұндай шаралар маңызы қоғамдық банк ... ... ... қалыптастыру,
сенімділіктерін арттыру үшін қажет.
Бұл салада келесі әрекеттер жүйусі ұсынылады:
1. Өзара сыйымдылыққа, мейірімділікке жету жұмысы, ортақ ... үшін екі ... ... ... ... ... ... репутацияны сақтауға әсер етеді.
3. Жұмыс нәтижелеріне жауапкершілікті көтеру үшін банк коллективінде
қатынастарды жетілдіру.
4. Квалификациясы жоғары мамандарды шақыру.
5. Қайырымдылық қызмет.
Қоғаммен байланыстың әр ... ... төрт ... ... бөліктерден
тұрады:
1. Анализ, зерттеу және міндеттерді белгілеу.
2. Бағдарлама мен шара саясатын жасау.
3. Бағдарламаны жүзеге асыру және ...... ... ... ... ... ... келесі құралдармен жүзеге асады:
1. прессамен қатынас, ақпараттық ... ... ... ... ...... ... пресс – конференциялар өткізу;
2. қандайда шараларға байланысты презентациялар, дөңгелек үстелдер,
семинарлар өткізу;
3. жарнамалар, мақалалар ... ... ... әлеуметтік
жетістіктерін хабарлау;
4. банк басшылығының қала өміріне қатынасуы;
5. фирмалық стиль құру. Мысалы, Казкоммерцбанк дегенде бірден ... пен көк ... ... ... ... қарастырдық, қандай шаралар қолданатынын
қарастырдық, оның банк қызметінде алатын орны ... ... ... ... бәрі банктегі маркетингтің маңызды ... ... ... жетудің оптималды жолын анықтауға мүмкіндік береді.
Сондықтан маркетинг кешенін ... ... ... әрі қарай әрекет
етуіне үлкен ықпал етеді/11/.
Қызметтерді өткізу. Бұл мәселе банктік маркетингте ... орын ... ... ... ... ... ... проблемасы тұрмайды,
себебі банктік өнімді (қызметті) өндіру мен өткізу бір уақытта жүреді.
Банктің өткізу ... екі ... ... ... яғни ... каналдары мен орналасуын таңдау;
- Уақыттық, яғни банктің жұмыс ... ... мен ... ... ... ... каналдары былай бөлінеді:
1. Өткізудің ерекше формасы ретінде жеке өткізу ... ... тіке ... орын ... яғни банк – ... және ... сатып алушы бір-бірімен тікелей қатынасқа түседі.
2. Жеке емес немесе жанама ... ... Бұл ... ... фирмалар, басқа банктердің капиталына қатысу арқылы т.б.
өткізу.
Қазіргі жаңа технологиялар банктік өнімдерді ... жаңа ...... ... қызмет көрсету (теле-банкинг), ... ... ... ... ... ... ... маркетингтің 4P кешенін қарастырдық, енді қызметтер ... 3P-ге ... ... Олар ... ... персонал, орта,
процесс.
Қызметтер аумағы жоғары контактілі болғандықтан көптеген қызметтер
тұтынушыға тікелей ... ... Сол ... өндіруші мен тұтынушы
арасындағы тығыз байланыстар тұлғалар арасындағы ... ... ... ... ... жемістің шешуші кепілі қылады. Осыған ... ... ... мәселелерінің біріне фирма тұтынушыларына
қызметтер көрсететін персоналдың күшті және әлсіз жақтарын үнемі ... ... ... ... ... ... жатады. Маркетинг
саласындағы белгілі маман Ф. Котлер қызмет ... ... ... ие болу керек деген: мейрімділік, шешімдер қабылдау мүмкіндігі,
ұқыптылық, компетенттілік.
Ал орта қызмет көрсетілетін орынның сырт ... ... ... ... ... көркемділік сияқты көптеген құрамдастардан
тұрады. Нақты осындай материалдық куәгерлер ... ... ... ... бере отырып, белгілі бір мөлшерде қызмет тұтынушысы үшін ... ... ... ... ... және клиенттерді тартуға ықпал
етеді.
Процесс сияқты құрал қызметтердің сатылуы, тұтынушыларға ... ... оның ... белгілейді. Қызметтерді проектілеу кезінде менеджмент
классиктері М.Х. Мексон, М. ... Ф. ... ... ... ... алады:
- Қызметтер көрсету бойынша кәсіпорынның мекен жайлық ... ... ... ... ... ... Тұтынушылардың тұтынушылығы мен қажеттіліктері көбінесе тиімділік
ойлығынан алда жүреді;
- Жұмыстарды күнтізбелік жоспарлау негізінен тұтынушылардан тәуелді
болады;
- Қызметтердің ... ... мен ... ... Қызметкерлер тұтынушылармен жақсы қатынасу дағдыларын игеру
қажет;
- өндірістік қуаттылықтар сұраныстың орта ... ... ... ... ... ... ... қызметтер аумағында маркетинг пен өндірісті бөліп қарастыру
қиынға ... ... осы ... ... ... ... ... мүмкіндік береді, себебі қызметтер аумағында жеміске жетудің
негізгі басты факторларының бірі болып максималды ... ... ... ... ... ... ... кеткен маркетинг кешенінің персонал, орта, процесс сияқты
қосымша құрамдастары фирманың қызметкөрсету стандартының негізі ... ... банк ... ... ... жетілдіру
Банктің маркетинг бөліміне шолу жасайық. Темірбанкте ... ... жылы ... ... ... банктік маркетинг ұғымы
Қазақстанда 1992 жылдан бастап ... де, ... ... ... ... ғана ... Мысалы, ЦентрКредит Банкінде маркетинг
бөлімі осы күнге дейін талдау бөлімінің құрамында болған, жеке бөлім болып
осы жылы ғана ... ... ... ... ... ... ... шығындарынан 7,5 пайызды немесе 4 млн. ... ... ... басқармасы тікелей Банк басқармасы председателіне
бағынады. ... ... ... Ғ-да ... кестеде
Маркетинг басқармасы ашылған кездегі және қазіргі бөлім ... 14 - ... ... құрылымы (басында)
|№ |Мамандығы ... ... ... ... |
|1 ... бастығы |1 ... ... |
|2 ... ... |1 |
|3 |Бас ... |1 ... ... |
|4 ... бастығы |1 |
|5 |Бас ... |1 ... ... |
|6 ... ... |1 |
|7 |Бас ... |1 |
|8 ... ... |1 ... 15 - ... ... ... (қазір)
|№ |Мамандығы ... ... ... |
|1 ... ... |1 |
|2 ... ... ... |1 ... ... ... |
|3 ... ... |1 |
|4 |Бас ... |1 |
|5 ... ... |1 ... ... бөлімі |
|6 |Бас ... |1 |
|7 |Бас ... |1 |
|8 |Бас ... |1 |
|9 |Бас ... |1 ... ... маман |1 ... ... ... ... ... |1 ... |Бас ... |1 ... ... ... |1 ... талдау бөлімі ... ... ... |1 ... |Бас маман |1 ... ... ... |1 ... ... маман |1 ... |Аға ... |1 ... ... ... алдымен маркетинг басқармасында не бары
сегіз маман болған, ал қазір басқармада он сегіз маман. Бұл банк ... ... ... ... ... бұл құрылымда да бір
жетіспеушілік бар.
Маркетинг басқармасының миссиясы – шығармашылық идеяларды іске асыратын,
банктің «миы» болу ... ... ... ... ... ... ... – Стратегиялық жоспарға сай Банк дамуын қамтамасыз
ету. Бұл ... жету үшін МБ ... ... ... ... ... стратегиялық жоспарлау жасау;
2. филиалдарға бизнес-жоспарлау жасау;
3. жаңа өнімдер дайындау, соның ішінде өнім пакеттері;
4. сату ... ... ... сату, up-selling т.б.);
5. өнімдерді жылжыту және жарнама;
6. мониторинг және сатуларды талдау;
7. ... ... ... ... басқармасының стратегиясы – белгіленген сату көлемдерін ... үшін ... ... ... ... Ол ... келесілер
кіреді:
1. филиалдар бизнес-жоспары;
2. жаңа өнімдер;
3. сату әдістері;
4. клиенттерге қызмет көрсетудің оптималды бизнес-процестері;
5. тиімді жарнама;
6. ақпараттық қамтамасыздандыру және сатуларды ... ... ... ... бір ... ... және оны ... жүзеге асыру әдістері мен принциптері:
- нарықты жүйелі талдау негізінде жоспар бойынша жұмыс ... ... ... ... бизнес-процестерге
қою;
- бәсекелестермен салыстырғанда жақсы өнімдер дайындау. Product-
manager институтын еңгізу (брэнд менеджер немесе өнім ... ... ... және үзбей жоспарлы жылжыту акциялар;
- банк филиалдарымен тығыз байланыс жасау;
- қызмет көрсету сапасын бақылаудың әр түрлі әдістері.
Маркетинг ... ... ... сай әр ... ... ... ... 1) клиенттер мен бәсекелестерді талдау; 2)
болжамдар және индикативті ... 3) ... ... ... ... ... 5) филиалдар желісін дамыту; 6) стратегиялық
бақлау.
Жаңа өнімдер бөлімі: 1) жаңа өнімдерді дайындау және презентациялау; ... ... ... 3) жаңа өнімді еңгізу жоспарын жасау, қосымша ... 4) ... өнім ... ... ... ... ... және өнімдерді жылжыту, қоғаммен байланыс.
Сатуларды талдау бөлімі: 1) ... ... және ... ... ... ... ету және ... 3) филиалдардың
өміршендігін қамтамасыздандыру/31/.
Жалпы Маркетинг басқармасының бөлімдерінің ... ...... Ол төмендегі суретте келтіріледі.
Маркетинг басқармасы
6 6
o
1
1
2 5 ... 4 - ... ... ... өзара қарым-қатынасы
1. нарық туралы ақпарат (жаңа өнімдер, беталыстар).
2. жылжытуға жаңа өнімдер.
3. жаңа өнімдердің тиімділігі ... ... ... ... ... ... сатулар туралы ақпарат.
5. стратегиялық жоспарды орындау аспектінде ... ... жаңа ... туралы мәліметтер.
ІІІ Қазақстан Республикасындағы банк қызметінің жарнамасын жетілдіру
«Темірбанк» ... ... ... ... ... ... ... қызметін, соның ішінде маркетинг кешенін
терең ойластыруы керек екен. Қызмет сферасында маркетинг кешені ... «3Р» мен ... ... ... орта және ... ... «Темірбанк» АҚ ЕБ үшін осы коммерциялық сервистік ... ... ... ... ... ... ... баға саясаты – әр түрлі банктік өнімдерге баға бекіту және оны
нарық конъюнктурасының өзгерістеріне сәйкес өзгертіп отыру. Банктің ... ... ... ... ... ... сыйақылар, шегерімдер және салымдардың минималды мөлшері. Банктің
маркетингтік қызметінде баға аса маңызды ... ... банк ... ... сәйкестендіреді. Жалпы алғанда банкте баға белгілеудің
ерекшелігі банктік қызметтің тұтыну құны мен баға ... ... ... ... ... Бір ... банк өз ... баға
белгілеуде мүмкіндіктерін қолдануға ұмтылса, екінші ... ... ... ... бір ... ... теу ... ықпал етеді
(әсіресе тұақты клиенттер).
Нарықтың қатынастардың ... ... ... ... ... ... ... ретінде бағаның маңызы төмендеп отыр, көбінесе бағалық
емес ... ... ... ... ... факторлар алдыңғы орынға
көтеріледі. Сөйтсе де бағалық бәсеке мүлдем жоқ деуге ... АҚ ... ... баға ... ... ... ... байланысты:
• Баға белгілеу банктің маркетинктік қызметінің аса маңызды жағы, банк
пайдасының ... ... ... ... ... ... ... табылады.
• Қызметтерге еркін баға белгілеу бірқатар әдістемелік мәселелерді
шешумен байланысты: ... ... баға ... белгіленуі керек?
Баға белгілеуде ... ... ... ... ... ... реттеудің тәртібі қандай?
• Бағалық емес бәсекені белсенді қолдануға банктің ресурстары
жеткілікті бола ... ... баға ... ... ... ... көруге
болады.
Кесте 16
«Темірбанк» АҚ-де баға бекітудің негіздері
|Төмен баға |Мүмкін болатын баға ... баға ... алу ... құн ... |Қызметтің |Бұл бағамен |
|мүмкін емес | ... ... |
| | ... ... |қалыптастыру |
| | | | ... емес ... ... – бұл ... ... үрдіс, дәстүрлі жолдар
мен жаңа бағыттарды ұштастыра білуді талап етеді. Баға ... ... АҚ ... ... бөледі (сурет)
Баға белгілеуде мүмкін болатын маркетингтік мақсаттар:
• Банктің нарықта қалуын қамтамасыз ету;
• Ағымдағы пайданы максималдау;
• Нарықта лидерлік позицияға қол жеткізу.
Максималды ... қол ... кез ... банк ... ... ... немесе өз қызметтеріне сұраныс жоғары банктер ... қол ... ... ... ... ие болу үшін немесе лидерлік
позицияға қол ... үшін банк өз ... ... ... ... ... ... бойынша жоғары пайыз ... АҚ ЕБ ... ... қызметтеріне белгілеген бағалары 2-
қосымшада ... ... ... ...... динамикасын бағалау, яғни
белгілі бір уақыт ағымында өткізу ... ... ... ... анықтау.
Бұл жерде сұраныс неғұрлым икемсіз болса, баға соғұрлым жоғары ... ... ... үшін ... ... ықпал ететін барлық
факторларды есепке алатын ақпарат базасын құру керек.
Бұдан ... әр ... ... ... көрсеткенде болатын банк шығындары
талданады. Бұл жерде басты проблема көрсетілетін әрбір қызмет үшін нақты
шығындарды ... ... ... ... банк ... деп аталатын баға саясатының құралын қолданады. Мұндай жолды
қолданғанда қызмет тізбектес жұмыстарға ... және әр ... үшін ... ... ... ... кезінде баға бір жұмыстарға
төмендетілсе, келесілеріне жоғарлатылуы мүмкін, сол ... баға ... ... Ал егер әрбір қызмет түрі бойынша шығындарды анықтау
мүмкін ... онда қай ... ... ... қайсысынан бас тарту
керектігін ... ... ... ... банктің өһз қызметін нарықта
жайғастырғанда бағдар ... ... үшін ... баға ... ... баға белгілеудің үш әдісі өзара
байланыста қолданылады. Шығындар ... банк үшін ... ... ... ... ... баға белгілеу әдісі бағаның өзгерісіне
тұтынушылардың реакциясын болжауға ... ... ... ... бәсекелестер әрекетін бағалау үшін қолданылады.
Тәжірибеде әр банктің баға белгілеуде қолданатын арнайы ... бар. Ал ... ... ... ... ... ... банк
имиджі, оның орналасқан жері, филиал тораптарының болуы, банк қадағалайтын
нарық үлесі, ... жаңа ... ... ... ... ... ... реттеу шаралары және т.б.
Банк баға белгілеуде әр түрлі баға стратегияларын қолдануы мүмкін. Банк
«қаймақ қалқып алу» стратегиясын ... өз ... ... ... ... содан кейін біртіндеп оны төмендетеді. Бұл стратегия ... ... ... ... ... максималды пайда алуға бағытталады.
«Қаймақ қалқып алуға» қарама-қайшы стратегия өнімді нарыққа енгізу үшін
төмен баға ... ... Бұл ... жаңа ... ... ... ... бөлігін жаулап алу үшін қолданылады. Сонымен қатар ... ... ... теңестіруші баға белгілеу стратегиясын
пайдалануы мүмкін. Бұл кезде банк ... ... ... жағдайда
тегін кассалық-есеп айырысу қызметтерін ұсынады. Қызметтің мақсатын ескере
отырып баға белгілеу банк әр түрлі нарық ... ... ... ... ... ... әр ... клиенттер табысының
деңгейіне байланысты әр түрлі баға белгіленеді.
Көптеген банктердің халықаралық ... ... ... ... ... ... ... стандарттарға сәйкес болуын
қамтамасыз етуге күш жұмсауын ... ... ... ... банктер
шетелдік банктер тегін көрсететін қызметтерге төлем алады. Мысалы, ағымдағы
шот ашу, валюталық шот ашу, шоттан ақша алу, ... ... есеп ... т.б.
Осындай сипаттағы қызметтерге тарифті төмендету немесе ... ... ... үшін өте тартымды болады және банктің бәсекеге
қабілеттілігін ... ... ... ... ... жағдайларда қызмет көрсету банк клиентурасының кеңеюіне ,
бәсекеге қабілеттілігінің ... ... ... өсуіне ықпал етеді.
Осыған сәйкес біз банктегі кездесетін сервистік қызыметтерді ... ... ... ... Ол дәл ... ... ... талдай отырп шығын деңгейін, оның көлемін, соған сәйкес баға
белгілеу әдісін талдай ... ... ... бекіту.
Коммуникациялық саясат немесе банктік қызметтерді нарықта ...... ... ... және ... ... өзара әрекеті
бойынша іс-шаралар жүйесі ... ... Бұл ... ... және ... өнімді өткізу көлемін жоғарлатуға бағытталады.
Төмендегі суретте банктің коммуникациялық саясатын ... ... ... осы ... әрқайсысына жеке тоқталайық.
Жеке сатулар. Әлуетті тұтынушымен ауызша әңгімелесу кезінде қызметті
ұсыну. Жеке ... ... ... кең ... ... барлық
қызметкерлері клиентпен байланысқа түседі. Мұндай ... ... ... ... ... ... ... арқылы жолдау жіберу, банк
ішінде клиентпен жеке қарым-қатынас қолданылады.
Жеке сатудың артықшылықтары:
• жеке ...... ... ... мен
қалауларын зерттеу;
• клиент пен банк арасындағы қарым-қатынас өзара сенім, ... ... ... ... ... ... персоналдың уақыт шығыны өте жоғары болады.
Банктік жарнама. Қазіргі уақытта алдыңғы қатарлы елдердің банктері
жарнамаға ... ... ... ... ... баспасөзден
кейінгі 4-ші орынды алады екен. Банктік жарнаманың негізгі функциялары:
• Клиенттің банкке деген сенімін ... ... ... ... бағытталған престижді жарнама);
• Банктің қызметтерінің ассортименті туралы ақпарат беру;
• Жарнамаланатын қызметтің артықшылықтары туралы нандыру;
• Сол банктің сол қызметін сатып алуға ... ... ... ... кезеңдерді бөліп қарастыруға
болады:
1. ... өнім ... ... ... ... ... ... банктік нарықта бәсеке күшейгенге дейін басым ... ... ... ... жаңа қызмет түрлерімен таныстыруға бағытталады. Бұл
жарнаманың әлсіз тұсы банктік қызметтердің біртектестігінде: барлық банктер
шамамен ... ... ... ұсынады, сондықтан банктік жарнаманың
тиімділігі өнеркәсіптік тауарлар жарнамасының тиімділігінен ... ... ... ... Ол клиенттердің жаңа қажеттіліктерін
қалыптастыруға бағытталады. Бұл жерде көрсетілетін ... өзі ... осы ... ... ала ... қанағаттандыратын соңғы қажеттілігі
жарнамаланады. Жарнама объектісін бұлайша нақтылау қызметтерге ... ... ... етті, мысалы, авто несие, құрылысқа жинау және т.б.
Бірақ мұндай форманың ... ... ... есте ... ... ... Банк жарнамасы клиенттер көңілін дәл сол банкке
аудартуға, банктің ... ... ... ... ... ... ... жақсы сақталады. Банктің имиджі –
клиенттердің, бүтіндей қоғамның ... ... ... ... ... ... имиджін қалыптастыратын жалғыз құрал
емес, жарнаманың басты ролі клиенттердің банкті, оның бейнесін,
фирмалық стилін есте ... ... ... ... ... кез ... кәсіорынның фирмалық стилі сияқты,
банктің атауын, фирмалық белгісін, фирмалық түсін және ... ... ... – банктің визиттік карточкасы, сол ... ... ... ... ... ... стилдің болуы және оның банк мекемесінің
ішін безендіруде, құжаттарда, сувенирлерде ... ... ... ... тиімді болу үшін кешенді түрде, бірнеше рет және ... ... ... ... ... жоғарлату үшін жарнама
кампаниясының жоспарын жасау керек, ол банктің маркетингтік стратегиясымен
байланысты болуы қажет. ... ...... ... ... бұл ... әр ... көптеген баламалар болады.
келесі суретте жарнама кампаниясының кезеңдері көрсетілген.
Зерттеулер: тұтынушылар – мақсатты ... ... ... мұқтаждықтары мен қажеттіліктерін, мүмкін болатын пайданы
анықтау; өнім – ... ... ... ... ... ... ... нарық – негізгі бәсекелестер, баға, сиымдылығы
және т.б.
Жарнама ... ... ... ... ... кететін
шығындаранықталады, жарнаманы орналастыру жоспары жасалады, жарнаманы уақыт
бойынша жүргізу ... ... ... ... ... ... тапсырған дұрыс.
Жарнама кампаниясын жүргізудің ережелері.
1. Мақсатты аудиторияны анықтаңыз.
2. Жарнаманың мақсатын қалыптастырыңыз.
3. Мақсаттар мен ... ... әр ... жарнама құралдарын
қарастырыңыз.
4. Нарықтағы жағдайлар мен өз мүмкіндіктеріңізге ... ... ... анықтаңыз.
5. Кеңістік пен уақытта жарнама кампаниясының жоспарын құрыңыз.
6. Творчестволық ... ...... ... Баспасөз жарнамасы ақпаратпен қамтылуы керек (сізді қай мекен-жайдан
табуға болады).
8. Жарнама қызметін ... ... ... ... ... ... тиімділігі өлшеу күрделі болғанымен де оны ... ... ... ... қолдануға ұмтылыңыз.
Қызметтерді нарықта жылжытудың соңғы уақытта даму беталысы жоғары болып
отырған әдісі – директ ... ... ... ... ... ... ... болып табылады. Яғни
директ маркетинг дербес клиентке басты көңіл бөледі. ... ... ... үшін мәліметтер базасы дайындалады. Директ
маркетингтің негізгі ... Жаңа ... ... ... банк ... ... кеңейтуді, нарыққа
жаңа өнім ұсынуды, өткізудің жаңа нарықтарын меңгеруді мақсат етсе);
2. Бұрынғы клиенттерді ұстап қалу;
3. Тұрақты клиенттермен ұзақ ... ... ... және ... ... ... негізгі қағидалары:
4. Жетістік – мәліметтер базасын ... ... ... ... Өзара әрекет – тұтынушылармен кері байланыс құру;
6. Бақылау – тұтынушылардың мінез-құлқы бақыланып отырады;
7. Жалғастыру – ... ... ... ... ... ... ... әдістері мен құралдары:
• Мәліметтер базасы;
• D-mail (мекен-жайға немесе тікелей ақпарат жөнелту);
• Адресі жоқ жөнелтулер;
• CRM бағдарламалары;
• Door-to-door;
• Интернет маркетинг;
• Директ-TV.
Мәліметтер ...... ... ... ... жаңартуға, алып
тастауға, өзгерістер енгізуге мүмкіндік беретін бағдарламалық қамту.
Төмендегі суретте мәліметтер базасы жауап беретін сұрақтар көрсетілген.
Кім? – ... ... ... ... ... – сатып алулары, тапсырыстары;
Қайда? – сату орны мен тәсілі;
Қанша? – шығындар, сатып алулар, қайтарым;
Қашан? – соңғы сатып алу, қызмет көрсету;
Неліктен? – ... ... ... ... ма, жоқ ... шаралар. Ынталандырушы шаралар қысқа мерзімдік
ынталандыру құралдарын қолдануға негізделеді. ... ... ... топқа біріктіріледі: қызметті сатушы персоналға бағытталған және
клиенттерге бағытталған.
Бірінші топқа банк ... ... ... ... ... кіреді.
Екінші топқа клиенттерге бағытталған шаралар кіреді. Бұл ... ... ... ... ... ... тұтынудың ыңғайлылығы) және сонымен қатар, клиенттерге
жеке назар аудару, фирмалық рәміздері бар ... ... ... құттықтау, буклеттер жіберу және т.б.
Ынталандырушы іс-шаралардың мысалы ... ... ... беру күндерін ұйымдастыру ... ... ... ... ... толықтырады және қызметтерді өткізудің
қысқа мерзімдік өсуін қамтамасыз етеді.
Паблик рилейшнз (ПР). Ұйым мен қоғам арасында ... ұзақ ... ... ... жоспарланған іс-әрекет. ПР-дің негізінде
қоғаммен байланысты ... ... ... ... ... Ұйым мен ұйым байланыс жасайтындардың ... ... ... ... ... қалыптастыру бойынша қоғамның ұсыныстарын алу.
3. Қауесет және басқа да түсінбеушіліктерді жою.
4. Үгіт-насихат, жарнама, көрмелер, кино көрсетулер ... ... ... үшін ... құралдар: баспасөзбен қарым-қатынас –
пресс-релиздер тарату, пресс-конференциялар өткізу жатады. ...... бір ... ... презентациялар, дөңгелек
үстелдер, семинарлар, ... ... ... ... ... ... радио, теледидар арқылы бағдарламалар беру.
Демеушілік және ... ... ... Банк ... ... қоғамдық өміріне қатысуы. Паблик рилейшнз түсінігі XIX
ғасырдың басында АҚШ-та пайда болды. АҚШ –да ... ... жыл ... ... ... ... асады.
Қортындылай келе, банктің коммуникациялық саясатының құралдары әркелкі,
олардың банк үшін ең ... ... ... ... ... ... және банк ... жоғарлату тұрғысында жүзеге асырылуы
керек.
«Стратегия» ұғымының өзі грек ... ... ... әскери
маңызға ие болды және «генерал өнері» деген мағына берді. ... ... және сол ... жету ... ... XX
ғасырдың 60-жылдарының басында А.Д. Чандлер ... ... ... ... ... ұзақ ... мақсаттар мен міндеттерін анықтау, іс-
әрекет бағытын ... ... ... қажет ресурстарды бөлу» ... ... ... ... төмендегі кестеде келтірілген.
Ал енді банктің ... ... ... ол ... ... ұзақ мерзімдік бәсекелік артықшылықтар қалыптастыру және оны
ұстап тұруға бағытталған іс-әрекеттер бағдарламасы. Мамандардың айтуынша
стратегиясыз банк – ... ... ... ... ғана ... жалпы корпоративтік стратегиясын және оның ... ... ... ... ... банктің стратегиялар пирамидасы көрсетілген.
Сызба 9.
Банктің нарықтық корпоративтік стратегиясын құраушылар
Әрбір функционалдық ... ... сол ... іс-әрекет
бағдарламасын қамтиды. Ал енді тікелей маркетингтік ... ... оның ... ... ... жоғарлату, белгілі бір ... ... ... ... ... ... ... қызмет түрлерін
жасау және т.б. болуы мүмкін
Портердің ұсынуы бойынша компанияға бәсекелік артықшылық ... ... ... ... лидерлік – ағымдағы шығындарды
минималдауға ұмтылу. Бұл ... егер банк бір ... ... ... ... ... бір спектрлі қызметтер ұсынса, клиенттердің
банктік өнімге талаптары біркелкі болса қолданылады. ... ... ірі ... ... тән. ...... ... уникалды, жоғары сапалы қызмет ұсынуы. Бұл
стратегия клиент үшін ... ... ... ...... жеке сегментіне немесе тауашасына жұмылдыру. Банк таңдап алған
сегмент бәсекелестердің қызығушылығын туғызбаған ... ... ... ... әр ... ... банк кең нарықта әрекет ете алғанда осы
стратегияны қолданған дұрыс. Портердің айтуынша стратегияның қалыптасуы,
жоғарыдағы үш ... ... ... ... компанияны нарықта
жайғастырудан көрінеді.
Нортон Д. және Каплан Р. Келесідей стартегиялар ұсынған:
1. Өнім ...... ... жаңа банктік қызмет дайындап, ұсынуға
бағытталған инновациялық үрдістерді талап ететін стратегия.
2. Клиенттермен ... ... ...... ... өте ... ... ұйымдастыруды, клиентер қажеттіліктерінің
өзгеруіне жедел жауап қайтаруды талап етеді.
3. Операцияларды ... ...... операциялық
қызметтердіің сапасын жоғарлату, уақыт шығынын төмендету сияқты шараларды
қамтиды.
Маркетингтік стратегияларды компанияның өмірлік цикліне ... ... ... Өсу, даму ... Бұл ... банкті дамытуға бағытталған
инновациялық қызмет, стратегиялық ... ... ... ... ... Тұрақты жағдай стратегиясы. Банк қызметін жайлап жетілдіру, қосымша
шығындарды аз талап етеді.
2. Бизнестен шығу ... ... ... жинау».
Жалпы алғанда, маркетингтік стратегия банктің нарықтағы бәсекеге
қабілеттілігін қамтамасыз етеді. Ал ... ... ... оның ... ... ... сәйкес келу
дәрежесі және клиенттік базаның жоғары қарқынмен өсуі арқылы анықталады.
Яғни клиент үшін не ... ... банк соны ... ... ... ... ... жасау үшін қандай сұрақтарға жауап алу
керек:
• Қандай факторлардан бас тарту керек?
• Қандай ... аз ... бөлу ... ... ... ... де ... көңіл бөлу керек?
• Бұрын нарықта болмаған, не ұсынуға болады?
Банктік ... ... үшін ... ... ... ... емес ... анықталады. Төмендегі кестелерде
банктің корпоративтік және жеке ... үшін ... ... ... ... |
|1 ... ... тұрақтылық |
|2 ... ... ... ... ... ... |
| |ұқыптылық |
|3 ... ... |
|4 ... ... және саяси үрдістерге ықпал ету деңгейі |
|5 ... ... ... |
|6 | Банк ... танымалдылығы, беделі, кәсіби шеберлігі |
|7 ... ... ... |
|8 ... ... оның қажеттіліктерін толық қанағаттандыруға |
| ... ... емес ... ... қабілеттілік |
|9 ... ... ... мүддесіне сәйкес келуі ... ... ұзақ ... ... ... ... ... ... ... ... аса маңызды 10
критерийі
Осы сызбаға сүйене отырып барлық ... және ... ... ... ... ... ... отыр. Келесі Сызба 2
бағалаудың 10 критерийясы қарастырылған бұндағы ерекшеліктерін банктің
жұмысында кезедесетін қызмет түрін анықтап ... ... ... ... ... ... | |
|1 ... ... ... ... ... |
|2 ... ... оның қажеттіліктерін түсініп қанағаттандыру, |
| |стандартты емес ... шешу ... |
|3 ... саясатының аймақ мүддесімен сәйкес болуы |
|4 ... ... ... |
|5 ... ... ... қатысу |
|6 ... ... ... құны |
|7 ... ... қатарлы технологияларды қолдану |
|8 ... ... ... ... |
|9 ... ... ... ... ... ... ... даму ... ... ... жеке ... ... ... аса ... 10
критерийі
Банктің клиент үшін құндылығын анықтайтын экономикалық ... ... ... операцияны орындау шығындары (банк тарифтері);
– Клиенттің уақыт ... ... ... Банк ... қолданудан болатын эффект.
«Темірбанк»АҚ ЕБ-де бәсекеге қабілеттіліктерін арттыру үшін ... ... ... ... ... және ... ... алдыңғы қатарлы
банктер жетістіктерін талдауды ескере отырып банкте үздіксіз
инновациялық қызмет ... ... ... жаңа өнім ... ... Бұл ерекшеліктер қызметкерлердің біліктілігімен,
кәсіби шеберлігімен және инициативтілігімен ерекшеленеді.
- ... ... банк ... ... ... ... керек.
- Банк өз брендінің, имиджінің, бизнес-үрдістерінің тиімділігін,
ұйымдық құрылым және басқа да ... емес ... ... ету ... Міне ... бәрі банктің
маркетингтік стратегиясында көрініс алуы керек.
Банктер біртіндеп «бәрінен бұрын – клиент» деген ... енді ... ... ... үшін банк ... сервистік қызметтердің
сапасы мынадай сипаттамаларға негізделеді:
1. Кеңістіктегі көрсеткіштер, қызмет ... ... ... Ақпараттық көрсеткіштер, клиенттердің ақпаратпен қамтамасыз етілуін
сипаттайды.
3. Кәсіби көрсеткіштер, клиенттерге ұсынылатын ... ... ... ... ... ... мен наразылықтары
негізінде ақпарат жинап, өңдеу, талдау жасап көрсетілетін ... ... ... ... болады.
Коммерциялық сервистік стратегияны жүзеге асыру арқылы «Темірбанк» АҚ
ЕБ өз ... ... ... ... позицияны иеленіп, клиенттердің
ниеттестігіне қол жеткізеді. Сол арқылы ... ... ... Ал ол
өз кезегінде бүкіл ел ... ... ... алдағы
стратегиялық мақсаттарға жетуін қамтамасыз етеді.
«Темірбанк» АҚ ЕБ-нің маркетингтік стратегиясы
|Маркетингтік ... ... ... ... ... ... бойынша |уақыты |бөлімшелерінің |
| ... | ... ... |
|Клиенттермен сенімді|Директ маркетинг: | ... ... ... базасы; |2006 |жоспарлау, |
|стратегиясы |D-mail ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... жөнелту); | ... |
| ... жоқ | ... ету, |
| ... | ... |
| |CRM ... | ... |
| ... | ... |
| ... ... | ... |
| ... | ... ... ... | | | ... ... ... |ҒТП-ке орай | |
| ... | | |
| | | | |
| ... ... ... ... |
| | | ... |
| | | ... мен |
| | | ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... | |мен ... ... |
| ... | ... |
| | | ... |
| | | ... ... | | |мен ... |
| | | ... |
| | | ... ... ... ... көп ... болады. Оларға жататындар:
деркезінде жылжытыу, ... ... ... ... ... ... көңіл бөлу. Маркетинг ... ... ... ... ... Темірбанкнде өзінің стратегиясын асыра пайдаланып
үлкен нәтижеге ... ... ... ... ... ... тиімділігін жоғарлату проблемалары,
қазіргі жағдайда нарыққа өтудің ерекше маңыздылығына ие. Нарық жағдайында
әрекет ету ... ... ... ерекшеліктерін ескеріп, маркетинг
құралдарының барлығын қолдану қажет.
Бүгінгі күні Қазақстанда шағын және орта ... ірі ... де ... ең ... ... ... ... жоғары тауарды
және жаңа қасиеттері бар тауарды, сол бағамен және ... ... ... Маркетинг философиясы банк пен клиент арасын сапалы
өзгертеді. Егер бұрын банк ... мен ... ... ... жинағын ұсынса, қазір ол жаңа қызмет түрлерін қарастыруда,
банк беделіне аса көңіл бөледі. Бұл ... ... жай, ... ... ... да, ... ... емес өнімді шығарудың керегі жоқ.
Ол үшін тұтынушылар алдымен тауардың қандай қасиетіне көңіл ... ... Ал бұл ... ... ... бере ... Егер оны ... кешені ретінде қолданса, маркетингті қолдану тиімді болады ал
оған : банк ... ... ... және ішкі ... нарықты талдау;
тұтынушыларды талдау; бәсекелестер мен бәсекені зерттеу; тауар қозғалысын,
өткізуді, сервисті жоспарлау; мақсатты баға ... ... және ... ... шараларды дайындау және жүзеге асыру.
Маркетинг принциптері мен әдістері негізінде ... ... бұл ... үшін арнайы маркетинг қызметі қажет. Бұл ең ... ... ... тәжірибеде маркетинг жеке бөлім ретінде емес, ... ... ... және кейбір маркетинг қызметтерін басқа
бөлімдер орындайды. Ал, ол өз ... ... ... ... арасындағы байланысты үзеді. Ал шетел тәжірибесі көрсеткендей
бір басшыға бағынатын маркетинг ... құру ... ... келеді.
Маркетинг қызметінің орнын, құқықтарын нақты көрсету қажет. Маркетинг банк
әрекетінің ... ... ал оның ... ... мен ... концепцияны қабылдаудан басталуы тиіс, өйткені, егер ... ... онда ол ... ... ... ... нақты ішкі
және сыртқы жағдайларға ... ... ... ... әр ... ... ... алады.
Маркетингтік қызмет кадрлармен жұмыс жасауға, көрсетілетін қызметтерді
жетілдіруге, нарық талаптарының өзгерісіне ... іс ... ... нүкте болып келеді. Маркетингтің күнделікті
дамуын бақылау ғана емес, сонымен қатар ... іс ... ... оқиғалық талдау да маңызды. Бұл жасалған жұмысты бағалауға,
оның қорытындыларын шығаруға, ... ... ... ашуға,
жоспарлауды жетілдіруге және де басқа мәселелерді шешуге мүмкіндік береді.
Нарықтық ... ... ... ... ... ... болмайды, бұл еңбек қанша жоғары мамандандырылған ... ... өнім ... да. Бұндай еңбек өнімсіз болады, себебі оның қорытындысы
қызмет өз тұтынушысын таппайды, яғни ... ... қол ... Банк ... байланыстыру, олардың қатынасын қамтамасыз ету, сол арқылы банктің
еңбегін өнімді қылу – бұл маркетинг қызметінің басты мақсаты.
Маркетингтің ерекше ролін ... ... ... ... ... кешенін дайындап қолдануға бөлу керек. Маркетинг ... ... ... ... ... және ... ... стратегиясы маркетинг кешенін жоспарлауда маңызды элемент болып
табылады, себебі ... жаңа ... әсер ... тиімді құралдар
анықталады, қызметтің өміршендік кезеңі анықталады, ... ... ... бәрі құралдарды экономдауға және ... ... ... ... ... шын бағасын анықтауға көмектеседі, бағаның
өзгеруіне әсер ететін факторлады анықтауға ... ... баға ... ... ... ... Бұл ... арқылы банк бағаны
едәуір үлкейтпейді және әлсін-әлсін бағаны ... ... ... қатынастардың дамуына байланысты сатып алушылық мінездің негізі
ретінде бағаның ролі төмендеуде, ол ... ... емес ... ... атағы, сервис, жарнама т.б.. бірақ Қазақстанда ... ... ... бұл бұрынғыша бәсекелестік күресте маңызды құрал болып
табылады.
Жылжыту тәсілінсыз бірде – бір банк өмір сүре ... ... ... өсуіне байланысты тұтынушыларды тауып, ұстап тұру өте қиын. Дәл ... шешу үшін ... ... ... ... ... құралдары әр түрлі, бірақ оларды тандағанда, банк клиенттер
сенімділігі және банк атағы сияқты көрсеткіштерді ескереді. Клиентке ... ... қиын ... ол ... ... көңіл
бөледі: қоршаған орта, банктің қоғаммен қатынасы т.б..
Қазіргі күнде банктік жүйе ... ... мен ...
қайшылықтарды басынан өткере отырып, жалпы экономикалық ... ... ... ... тұрақты дамуы тек жарғылық капиталды
өсіру, банк ... ... ... ол өз ... ... ... олардың жүзеге асыратын саясатының ойластырылғандығы және
тиімділігіне байланысты мүмкін болатын. Өз кезегінде стратегиялық басқару
банктік ... ... ... және ... ... ... және
тікелей байланысты.
Қазақстандық банк қызметкерлеріне ... ... ... сай әрекеттерді ұйымдастыру үшін ғана, сонымен ... ... ... ... заңды және жеке ... ... мен ... ... үшін ... ... ықыласпен танысуы
керек.
Диплом жұмысымда банктік маркетинг анықтамасы ашылып, ... ... ... ... ... ... жасалды.
Қазақстан нарығы бойынша мәліметтер келтірді, жаңа өнімді еңгізу мәселесі
қарастырылды, яғни алдымен ... ... ... ... ... ... Қазақстанда маркетингтің даму туралы айтылды.
Қазақстанда банктік жарнаманы даму ... ... ... ... сөз қозғалды. Қазіргі басты мәселе банкте маркетиг ... ... ... ... ... екінші деңгейлі
коммерциялық банктерінің бірі Темірбанктің іс-әрекеті ... ... ... ... ... ... ... соң банктегі маркетинг
басқармасының қызметі ... ... ... нақты ұсыныстар
жасалды. Қазақстан банктерінде маркетинг еңгізілгеніне 10 жыл уақыт ... банк ... бұл ... ... әлі ... ... Ең алғашқы болып маркетинг бөлімдерін құрған БТА қазір ... ... ... яғни біз ... тәжірибесіне сүйенбей ақ, өзіміздің
тәжірибеміз негізінде маркетинг бөлімінің маңыздылығын көре аламыз.
Қазақстан бір жағынан индустриалды даму кезеңінде, ал ... ... ... ... ... және дамушы елдер әсері бар.
Ақпараттық цивилизацияның элементтері бар қоғамда ашық ... ... ... ... және әлеуметтік – этикалық маркетингтің
дамуына алғы шарттар жасайды. Ал дамушы ... ... ... ... ... ... бәрінен өту қажет емес. Ақпараттың болуы біздің
елде өту кезеңдерін жылдамдатады.
Бірақ бәрі жоғарыда айтылғандай оңай ... ... ... ... ... және ... шешуге дәстүрлі емес жолдарды
табу қажет. Маркетинг, ғылым мен ... ... ... ... ... жеке іс- ... ... Бірақ ол ... ... ... ғана ... ... ... шарттары маркетинг негіздерін білуді тек мамандардан
емес, басқада ... ... ... ... Сондықтан банк
қызметкерлері маркетингті өздері игеріп қана қоймай, бұл істе ... да ... ... ... ... ... оны жүзеге дұрыс асырса, үш басты
қателіктерді ... ... ... ... ... ... банк ... тауарлар мен қызметтерге
емес, тұтынушыларға бағытталса, өнімдерге сұраныстың ... ... істі ... ... ... нормасына ұмтылмай, клиенттер
бәсекелестерден біздерге келу үшін, жұмыс жасау ... ең ... ... ... ... ... айналып өтеміз.
Осы жұмыста қарастырылған барлық теориялық және ... ... ... ... ... , ... ... болады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі:
1. А.Н. Романов Марктинг - М.: ... и ... ... ... 1996ж. ... А.Д.. ... ... в банковской сфере.// Вестник КазНУ. Серия
экономическая, №4 (32), 2007ж. б.109
3. И.О. Спицын, Я.О. Спицын Маркетинг в ...... АО ... К.Р. ... А.Н. ... ... ... – Алматы: Қазақ
Университеті, 1998ж.
5. С.Н. Нысанбаев, А.Н. Тулембаева Банки ... и ... ... 1998 ... Л. ... ... ... в развитии банковского маркетинга (обзор
материалов французских журналов)//Маркетинг в России и за рубежом, №1,
2005ж. б.125
7. Ж.Д.Салимова ... ... ... ... ... коммерческими банками.// Вестник КазНУ. ... ... ... ... Ш. ... ... рекламы на формирование имиджа банков
Казахстана.//АльПари, №5,2005ж., б.58
10. Е.Г.Шапель, Б.И. Лисак. Современный банковский маркетинг - как ... ... к ... клиентов.//Банки Казахстана №12,
2005 ж. б.5
11. Е. Денисенко Совершенствование ... ... ... ... №6. ... Э.А. Уткин Банковский маркетинг. – Москва,1995ж. б.77
13. К. Халуев Маркетинг отношений – современный подход в ... ... ... ... 2007ж. ... ... маркетинг: как закодрить клиента//Деловая неделя
05.09.2007ж. №33
15. Р.Комбарова, Т.Бирюкова В ... за ... чаще ... о нем же ... Казахстана, 2005 ж., №6(36), с.15
16. Б.К. Маукенов, А.Н. Тулембаева Формирование служб маркетинга в РК//
Вестник КазНУ. Серия ... 1998ж. №8 ... Ш.Р. ... ... ... ... на ... услуг
населению, автореферат – Алматы, 2006 г.
18. ... ... ... и ... 2007 ж., ... К.Ж. ... Роль современного маркетинга в продвежении банковских
услуг в РК//Қазақстан Республикасындағы макромаркетинг:теориясы ... 2007ж. ... А.Д. ... ... в ... ... КазНУ. Серия
экономичесая, 2007ж. №4 б.109
21. Е. Яковлев Дистанционное ... ... ... ... ... №10. ... Ю. Т. Коробов Маркетинг и структура банка//Днеьги и кредит, №4, ... М. ... ... ... банковской системы и перспективы
развития рынка банковских услуг в Казахстане//Финансы Казахстана ... №9 – 10, ... З.Д. ... ... ... банковской системы РК//Банки
Казахстана. 2008ж. №4. б.12
25. Э.С. Исаева Проблемы развития ... ... как ... ... №12. 2009ж. ... К.О. ... Теоритические и практические аспекты ... ... ... ... сериясы. №5(39). 2008
27. Текущее состояние банковского сектора//www.nationalbank.kz
28. И. ... ... ... в сознании клиента// Маркетинг товаров ... 2008ж. №11 ... Банк ... Г.Р. ... ... ... в банках Республики
Казахстан - ... ... ... ... ... об Управлении маркетинга Нурбанка
32. Т.Н. Минина ... ... ... услуги, №7.
2007ж.
33. У.Б. Баймуратов, Г. Омарбекова Роль ... ... в ... ... деятельности//Банки
Казахстана, №1. 2008ж.
34. Д.Қ. Ілиясов Маркетинг: ... мен ... - ... ... 2007ж.
35. Г.М. Жусупова Маркетинг услуг – Алматы: Университет ... ... ... ... ... ... ... және
қаржы – Алматы: «Рауан» баспасы, 2005ж.
Қосымша Б
Банкте маркетинг қызметін ұйымдастырудың жалпы сызбасы
Қосымша Г
Банкте маркетинг стратегиясын даярлау
Қосымша ... ... ... ... ... ... бөлімі
8
1
2 5
6
7
4
3
1. Нарық туралы ақпарат (жаңа өнімдер, беталыстар).
2. Дайындалған жаңа өнімдір туралы ... ... ... ... комитет жаңа
өнімді презентациялау.
4. Басқарма бекіту үшін жаңа өнім ... ... ... Жаңа ... ... ... ... шешімі.
6. Басқарма шешімі туралы выписка және бекітуге ... ... ... ... ... ... жоспары.
8. Жаңа өнімдер туралы мәліметтер.
-----------------------
Сату туралы әңгіме
Жарнама ... ... ... ... ... шешім
1. Нарықтық мүмкіндіктерді талдау (маркетингтік зерттеу)
Заңды тұлғалар ... ... ... ... ... ... сегменттеу
Нарықта қызметті жайғастыру
3. Маркетинг жүйесін жасу
Жаңа өнім жасау
Баға саясаты
Жылжыту
4. Маркетингтің көмекші жүйесі
Маркетингтік ақпарат
Бақылау және жоспарлау жүйесі
Оргқұрылым
Жарнама құралдарын қолдану жоспары
Ассигна
циялау
Жарнама
ның ... ... ... ... ... ... ынталандыру
Жарнама және халықпен байланысу маманы
Клиенттер тобының менеджері:
а) клиенттік базаны ... ... ... ... ... ... ... банк өнімдерін клиенттерге жылжыту
Өнім тобының менеджері:
а) нарықтық зертеулер;
б) банктік өнімдердің жаңа ... ... ... ... ... басты маманы
Сатуға дайындық
Жеке менеджердің әрекеті
Жеке сатулар
Жарнама
Коммуникациялық саясат (жылжыту жүйесі)
Сызба 6.
Банктік өнімдерді нарықта жылжыту жүйесінің элементтері
Сызба 5.
Баға белгілеу кезеңдері
Баға бекіту
Баға ... ... ... ... ... ... ... анықтау
Мақсаттарды анықтау
Маркетинг стратегиясы:
Мақсаттар;
Клиенттерді бағалау;
Өнімді, бағаны, басқа сипаттамаларды анықтау
Нарыққа қызметті ... ... ... ... ... зерттеу
Тауардың тұтынушылық қасиеттерін зерттеу
Нарықты талдау
Стратегиялық жоспарлау
Мақсаттар
Ассигнования
Творчест-валық қөзқарас
Жарнама құралдарын қолдану жоспарлары
Тактикалық шешімдер
Шығындыр сметасы және оның қолданылуын ... ... ... ... құру
Макеттің художествалық безендірілуін даярлау
Дайын хабарламалар
Өндіріс
Текстті жазу
Мақсаттарды мазмұндау
Ішкі жағдайды талдау
Ақпарат көздерін талдау
Сыртқы жағдайды талдау
Зерттеулер жоспары
Іріктеме құрылымын анықтау
Коммуникация әдісі
Мәліметтерді жинау үшін анкеталар
Пошта ... ... ... ... ... ... ... сыртындағы жұмыс
Редакттау және кодтау
Табулярлау
Талдау және түсіндіру
Статистикалық талдау
Нәтижелер
Кепілдемелер
Коммуникация каналдарын ... жеке ... ... ... ... ... сынауға итеру;
оны тұтынуды өсіру;
қызметтің ерекшеліктерін көрсету;
ақпаратты тарату;
фирма имиджін негіздеу;
нарықта мінезін ... ... ... ... өсіру
Жарнаманы дубляждау тәжірибесін еңгізу
БАҚ-мен ынтымақтасу жоспарын жасау
Басылымдарды бағалау:
Қол жетімді; Бәсекелестік;
Шектуліктер; Икемділік;
Мерзімділілік; Шарттардың тиімділігі
Объектті таңдау:
Газеттер;
Журналдар;
Теледидар;
Радио; Пошта
Басылымды қолдану жоспары:
жарнама саны;
уақыт; көлем; ... ... ... жоспарын орындау
Нарықты зерттеу
Стратегиялық басқару бөлімі
Жаңа өнімдер бөлімі
Сатуларды талдау бөлімі
Жарнама бөлімі
Басқарма төрағасы
Басқарма төрағасының бірінші меңгерушісі
Қазынашылық басқармасы
Орта және шағын бизнес басқармасы
Корпоротивтік ... ... ... ... қарыздар және бағалау басқармасы
Басқарма төрағасының меңгерушісі
Бух. Есеп және есеп беру басқармасы
Бюджеттеу және талдау ... ... ... ... ... ... басқарма
Бөлшек бизнес басқармасы
Филиалдармен жұмыс жасау бөлімі
Филиалдар
Басқару төрағасының аппараты
Ішкі бақлау басқармасы
Тәуекелдер департаменті
Маркетинг басқармасы
Методология басқармасы
Халықаралық басқарма
Жеке қауіпсіздік басқармасы
Москва қаласындағы өкілдік
Басқарушы директор
Инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... басқармасы
Жобалық қаржыландыру басқармасы
Басқарушы директор
Әкімшілік-шаруашылық басқарма
Персоналмен жұмыс жасау басқармасы
Кеңсе
Стратегиялық басқару бөлімі
Банктің құрылымдық блімшесі
Басқарма
Тарифтік комитет
Басқарма ... ... ... еңгізуге жауапты құрылымдық бөлімшелер
Жаңа өнімдер бөлімі (брэнд менеджерлер)
Жарнама графигі
Құрастыру және ... ... ... ... ... ... ... 8
Мәліметтер базасын құру жұлдызы
Қаржы
лық стратегия
Маркетингтік стратегия
Персоналды басқару стратегиясы
Ақпараттық стратегия

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 75 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктік маркетинг63 бет
Банктік маркетинг туралы19 бет
Банктік маркетинг туралы ақпарат30 бет
Банктік маркетингтің дамуының негізгі бағыттары19 бет
Банктік маркетингтің теориялық аспектілері52 бет
Банктік маркетингтің теориялық аспектілері. Қазақстандағы банк маркетингісі10 бет
Банктік маркетингтің теориясы және оның маңыздылығы76 бет
Банктік қызмет маркетингін жетілдіру жолдары («Банк Тұран Әлем» АҚ-ның мысалында)80 бет
Банктік қызметтегі менеджмент пен маркетинг5 бет
Сегменттеу – банктік маркетинг тиімділігін арттыру ретінде59 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь