Банктік маркетинг жайлы


Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 4

I . тарау. БАНКТІК МАРКЕТИНГТІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ.. 6

1.1 Банктік маркетингтің түсінігі, мәні, қызметтері мен міндеттері ... ... ... ... 6
1.2 Қазақстан Республикасында банктік маркетингтің қазіргі жағдайы ... ... . 11
1.3 Банктік жарнаманың шетелдік тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18

ІІ . тарау. ҚАЗАҚСТАНДАҒЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДЕГІ МАРКЕТИНГТІҢ ҚАЗІРГІ ЖАҒДАЙЫ ЖӘНЕ ОНЫ ЖЕТІЛДІРУ ... ..
26

2.1 «Темірбанк» АҚ қалыптасу кезеңдері мен маркетингтік қызметін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
26
2.2 Қазақстан Республикасындағы банктер қызметінің жарнамасының дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
36
2.3 Коммерциялық банк «Темірбанкте» маркетинг қызметін жетілдіру ... ... 48

ІІІ ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ БАНК ҚЫЗМЕТІНІҢ ЖАРНАМАСЫН ЖЕТІЛДІРУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
52

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 65

Пайдаланған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

Қосымша ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 68

70
Тақырыптың өзектілігі. Банктік жүйе республикадағы экономикалық әр түрлі жағдайлардан өтіп, аса көңіл аударуды қажет етеді, өйткені экономикалық жүйенің катализаторы болып табылады. Банк жүйесінің жетік болуы халық жағдайын бейнелейді, себебі банк табыстарының көпшілігі халық салымдарынан тұрады.
Банктік жүйе экономика жүйесінің даму процестерінің тездетілген шарттарында мемлекеттік бәсекелік қабілеттілігін көрсететін басты факторлардың бірі. Банктер халық жағдайын жақсартуға, кәсіпкерлікті дамытуға, өз істерін бастауға несиелер беру арқылы көмектеседі. Осы арқылы халықтың да, жалпы мемлекеттің де әл-ауқатын жақсартады.
Қазақстанда нарықтық экономиканың инфрақұрылымдары мен оған қатысты механизмдердің қалыптасуының жүзеге асуы әсерінен маркетинг термині экономикалық әдебиеттерімізде пайда болып, тұрмыстық өмірімізде қолдануда зор перспективаға жетті. Қазақстан экономикасын көтеруінде бизнестің негізгі элементі ретінде маркетингтің атқаратын ролі айқын. Соңғы жылдарды еліміздің экономикасы көптеген қиындықтарға қарамастан тұрақтануға бағытталып, жаңа сапалы көрініс алды. Бұл экономиканың субъектілерінің іскерлік тәсілдерінің өзгеруімен, кешенді маркетингтік іс-әрекеттер мен маркетингтік технологияларды қолданумен сипатталады.
Қызметтер саласында банктер екінші болып, авиакомпаниялардан соң, маркетингті қолданған. Алдымен маркетингтің бөлек элементтері ғана қолданылған, ал қазір банктер оның маңыздылығын түсініп, үлкен маркетинг басқармаларын құруда.
Бүгінде банктік жүйе нарық инфрақұрылымының құраушысы болғасын өндіріс және экономикалық қатынастарды қалыптастыруға ықпал ететіндіктен, бұл сала өз қызметін маркетинг арқылы әр тараптандыра алады. Соңғы кездердегі банктік жүйенің іщінде, сондай-ақ банктер арасында және банктік емес институттар – сақтандыру және зейнетақы қорлары, әр түрлі инвестициялық қаржылық компаниялар арасында, халықтың ақшалай құралдарын тарту мен оларға әр алуан банктік өнімдер ұсыну аясында, бәсеке күшею жағдайында өзінің нарықтық сегментін табатын, клиенттердің сұранысына бейімделе алатын банк ғана өмір сүре алады.
Тауарлар мен қызметтерді сату кез келген кәсіпорынның іс-әрекетінде маңызды кезең болып табылады, банктік істе осыдан бөлек емес. Банк басшылығы саясатының және оның барлық бөлімдерінің жұмыстарының мақсаты клиенттерді тарту, өз өнімдерін өткізу сферасын үлкейту, соңында пайданы өсіру болып табылады. осыған жетудің құралдары банктік маркетинг құралдары болып табылады.
1. А.Н. Романов Марктинг - М.: «Банки и биржи» Издательское объединение «ЮНИТО», 1996ж. б.486
2. А.Д.. Алиева Маркетинг в банковской сфере.// Вестник КазНУ. Серия экономическая, №4 (32), 2007ж. б.109
3. И.О. Спицын, Я.О. Спицын Маркетинг в банке. – Тернополь: АО «Тарнекс», 1993ж.
4. К.Р. Нургалиев, А.Н. Тулембаева Банковский маркетинг. – Алматы: Қазақ Университеті, 1998ж.
5. С.Н. Нысанбаев, А.Н. Тулембаева Банки Казахстана и маркетинг. – Алматы, 1998 ж.
6. Л. Зубченко Новые тенденции в развитии банковского маркетинга (обзор материалов французских журналов)//Маркетинг в России и за рубежом, №1, 2005ж. б.125
7. Ж.Д.Салимова Анализ инновационных банковских услуг, предлагаемых Казахстанскими коммерческими банками.// Вестник КазНУ. Серия экономическая. №3(37).2008ж. б.123
8. www.tns-global.kz
9. Ш. Абдильманова Влияние рекламы на формирование имиджа банков Казахстана.//АльПари, №5,2005ж., б.58
10. Е.Г.Шапель, Б.И. Лисак. Современный банковский маркетинг - как процесс постоянного приспосабления к запросам клиентов.//Банки Казахстана №12, 2005 ж. б.5
11. Е. Денисенко Совершенствование банковского обслуживания и реклама//Қаржы қаражат, №6. 2008ж.
12. Э.А. Уткин Банковский маркетинг. – Москва,1995ж. б.77
13. К. Халуев Маркетинг отношений – современный подход в работе банка с клиентом//Маркетинг №5(66), 2007ж. б.44
14. Банковский маркетинг: как закодрить клиента//Деловая неделя 05.09.2007ж. №33
15. Р.Комбарова, Т.Бирюкова В битве за клиента чаще всего о нем же и забывают//Банки Казахстана, 2005 ж., №6(36), с.15
16. Б.К. Маукенов, А.Н. Тулембаева Формирование служб маркетинга в РК// Вестник КазНУ. Серия экономичесая, 1998ж. №8 б.90
17. Ш.Р. Абдильманова Развитие банковского маркетинга на рынке услуг населению, автореферат – Алматы, 2006 г.
18. Револьверная карта//Маркетинг товаров и услуг, 2007 ж., №9
19. К.Ж. Омарова Роль современного маркетинга в продвежении банковских услуг в РК//Қазақстан Республикасындағы макромаркетинг:теориясы мен тәжірибесі. 2007ж. б.139
20. А.Д. Алиева Маркетинг в банковской деятельности//Вестник КазНУ. Серия экономичесая, 2007ж. №4 б.109
21. Е. Яковлев Дистанционное банковское обслуживание: новые возможности//Аналитический банковский журнал, №10. 2006г.
22. Ю. Т. Коробов Маркетинг и структура банка//Днеьги и кредит, №4, 1995ж.
23. М. Давлетов Современное состояние банковской системы и перспективы развития рынка банковских услуг в Казахстане//Финансы Казахстана 2005 ж., №9 – 10, б.30
24. З.Д. Искакова Перспективы развития банковской системы РК//Банки Казахстана. 2008ж. №4. б.12
25. Э.С. Исаева Проблемы развития банков Казахстана как инвестиционных организаций//Банки Казахстана. №12. 2009ж. б.13
26. К.О. Шаяхметова Теоритические и практические аспекты развития банковской системы РК//ҚазҰУ хабаршысы.Экон. сериясы. №5(39). 2008
27. Текущее состояние банковского сектора//www.nationalbank.kz
28. И. Афанасьев Образ банка в сознании клиента// Маркетинг товаров и услуг, 2008ж. №11 б.20
29. Банк туралы//www.nurbank.kz
30. Г.Р. Жунусова Стратегическое планирование в банках Республики Казахстан - Алматы: Қазақ Университеті, 2008ж.
31. Положение об Управлении маркетинга Нурбанка
32. Т.Н. Минина Электронные банковские услуги//Банковские услуги, №7. 2007ж.
33. У.Б. Баймуратов, Г. Омарбекова Роль банковского проектного кредитования в активизации инвестиционной деятельности//Банки Казахстана, №1. 2008ж.
34. Д.Қ. Ілиясов Маркетинг: теориясы мен практикасы - Алматы: Қазақ Университеті, 2007ж.
35. Г.М. Жусупова Маркетинг услуг – Алматы: Университет «Туран», 2004ж.
36. Қазақша-орысша, орысша-қазақша терминологиялық сөздік. Экономика және қаржы – Алматы: «Рауан» баспасы, 2005ж.

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 75 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Банктік маркетинг63 бет
Банктік маркетинг туралы19 бет
Банктік маркетинг туралы ақпарат30 бет
Банктік маркетингтің дамуының негізгі бағыттары19 бет
Банктік маркетингтің теориялық аспектілері52 бет
Банктік маркетингтің теориялық аспектілері. Қазақстандағы банк маркетингісі10 бет
Банктік маркетингтің теориясы және оның маңыздылығы76 бет
Банктік қызмет маркетингін жетілдіру жолдары («Банк Тұран Әлем» АҚ-ның мысалында)80 бет
Банктік қызметтегі менеджмент пен маркетинг5 бет
Сегменттеу – банктік маркетинг тиімділігін арттыру ретінде59 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь