1926-1928 жылдардағы қазақ ауылындағы салық саясаты


Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .2.9

Тарау.I. 1926.1928 жылдардағы қазақ ауылындағы салық саясаты ...
1.1. Жаңа экономикалық саясат тұсындағы салық және қазақ шаруашылықтары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...10.15
Қазақ ауылында әлеуметтік.экономикалық шараларды қаржыландыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...16.24
1927.1928 жылдардағы астық дағдарысы кезіндегі салық пен әлеуметтік.экономикалық жағдай ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .25.36

Тарау. I I. Жаппай ұжымдастыру мен күштеп отырықшыландыру тұсындағы Қазақстан ауыл шаруашылығындағы салық пен қаржыландыру.

2.1. Салық саясаты 1929.1933 жылдардағы жеке меншікті жою мен зорлап коллективтендіру құралы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .37.47
2.2. Астық және ет дайындау .әкімшіл.әміршіл экономиканың алғы шартты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 48.56
2.3. Ауыл шаруашылық өнімдерін дайындаудың рыноктық механизмінен әміршіл.әкімшіл әдістеріне өту ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...57.61

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..62.65
Қысқартулар тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...66
Пайдаланылған деректер мен әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...67.69
Тақырыптың өзектілігі. Егеменді еліміз тарихыңдағы аумалы-төкпелі 20-30 жылдар соңғы кезде жарық көрген жаңа зерттеулерге қарамастан, әлі де тарихшылар назарын өзіне аударып отыр. Себебі, қалыпты жағдайда ғасырдан артық уақытты кажет ететін саяси, әлеуметтік-экономикалық өзгерістердің казақ даласында "Кіші Октябрь" ұранымен 2-3жылда жүргізілуі; осы жылдарда Қазақстанда жартылай феодалдық, қауымдық кұрылыстан социализмге өтуге негіз жасалды деген үстірт тұжырым толық зерттеліп болған жоқ.
Тарих - адамзат қоғамы өмірінің айнасы, ендеше тарихи зерттеулер жан-жақтылықты, ымырасыз шындықгы көрсетуді талап етеді.
Тарихи зерттеулерге ғылыми түрғыдан баға беру, оның адами мазмұнын көрсете білу, яғни оны халықгың, ұлттың өміріне, дәстүрі мен дүниетанымдық көзқарасына катынасы тұрғысынан көрсете білу -соңғы кезде тарих ғылымдарына қойылған басты талаптардың бірі./1/.
Осы тұрғыдан карағанда Кеңес өкіметінің 20-30 жылдардағы Қазақстанда жүргізілген волюнтаристік саясаты халыққа жасалған қиянат, дүниені өзгертудің зорлықка негізделген концепциясының жарқьн бір көрінісі іспетті. Республикамыздың беделді тарихшылары М.Қозыбаевтың, К.Нүрпейісовтың, М.Қойгелдиев пен Т.Омарбеков, Ж.Әбілхожиндердің және т.б. аталған кезендегі қазақ халқының басына түскен касірет туралы еңбектері кейінгі толқын тарихшыларға ой салары сөзсіз.
Баршамызға белгілі, большевиктердің социализм кұру концепциясының негізгі бағыты - индустрияландыру болса, ал оны каржыландыру ауыл шаруашылығын коллективтеңдіру арқылы жүзеге асқан болатын. Осы екі шара: иңдустрияландыру және коллективтендіру тоталитарлық әкімшіл-әміршіл экономиканың калыптасуына негіз болды. Бұл шараларды қоғамның объективті дамуы дүниеге келтірген жоқ, керісінше, большевиктердің өмір-өзен арнасын кері бұру әрекетінен туған шаралар еді. Бұлай дейтініміз, социализм теориясының негізін салушы Маркстің өзі социализмге өту - экономикалық дамудың жоғары деңгейі жағдайыңда мүмкін екендігін айткан еді. Ал В.И.Ленин бастаған большевиктер экономикалық негізі жоқ, Россияда социализм орнатамыз деп қаншама әлек салды. Экономикасы Россиядан да төмен, феодалдық қатынастар дұрыс дамымаған Қазақстан үшін социализмге алғы шарт жасау тәжірибесі 2 миллионнан аса қазақтың өмірін әкеткен аштыққа ұласты.
1. Гурьевич А. О кризисе исторической науки //Вопросы истории. 1991. №2-3. -С.25.
2. Т.Омарбеков.20-30жылдардағы Қазақстан қасіреті.-Алматы:Санат, 1997. -320б(23-44);О.Мұхатова.Қазақстандағы аграрлық өзгерістер тарихнамасы: докт. дис. авторефераты.- Алматы, 1999.-506.
3. Дахшлейгер Т.Ф. Социально-экономические преобразования в ауле и деревне Казахстана (1921-1929гг.).-Алма-Ата:Наука,1965.-536. ТурсунбаевА.Б. Победа колхозното строя в Казахстане. -Алма-Ата: Казгосиздат, 1957. -326с; Тулепбаев Б.А. Социалистические аграрные преобразования в Средней Азии и Казахстане. -М: Наука, 1984.-270с; Дахшлейгер Т.Ф.,Нурпеисов К.Н. История крестьянства Советското Казахстана. -Алма-Ата: Наука, 1985. 247с. Жумабеков Ж.Ж. Ленинской дорогой. Руководство КПСС вовлечением трудового крестьянства Казахстана в строительстве социализма. -Алма-Ата: Казахстан, 1973. -287с; Жакупбеков С.К.Организация и укрепление машинно-тракторных станции Казахстан и их роль в социалистическом переустройстве сельского хозяйства в первой пятилетке: дисс. к.и.н. - Алматы, 1958. -349с Колодин Ф.И. Товарищества по совместной обработке земли (ТОЗы) в Казахстане в годы первой и второй пятилеток //Труды Института истории, археологии и этнографии. Т 2, История. -Алма-Ата, 1956. С. 134-227. Нурмухамедов С.Б., Савосько В.К.,Сулейменов Р.Б. Очерки истории социалистического строительства в Казахстане 1933-1940 тт. Алма-Ата.1961,-280с. КусаиновА.К. Взаимоотношение рабочего класса и крестьянства Казахстана впериод реконструкции промышленности и сельского хозяйства1926-1940гг).История, опыт, проблемы. Алматы. 1991. с.44.
4. Елагин А.С. Восстановление народного хозяйства в Уральской губернии (1921-1925гг.); Нейштад С.А. Социалистическое преобразование экономики Каз ССР в 1917-1937 тт. -Алма-Ата: Казгосиздат, 1957. 379 с; Куртов И.А. Новая экономическая политика в Казахстане. -Алма-Ата: Казахстан, 1973. -274 с.
5. Данилов В.П. Советская налоговая политика в до колхозной деревне//Октябрь и советское крестьянство. -М.: Наука, 1977. -295с; Залесский М.Я. Налоговая политика Советското государства в деревне. -М.: Наука, 1940; Роталина Н.Л. Налоговая политика Советского государства в отношении деревенской буржуазии до сплошной коллективизации (1926-1929 гг.)//Вестник МГУ. История, 1974. №5;
6. Алдабергенов У. Проведение продналога в 1921-1925 тт. в Казахстане и его роль в укреплении союза рабочего класса с крестьянством. Сб. статей аспирантов и соискателей. История. Философия.вып 5. -Алма-Ата, Ғылым, 1964; Елеужанова М. Продналоговая кампания в Казахстане (1921-1922 гг.)//Вопросы партийного строительство. Сб. Вып. 9. -Алма-Ата: Казахстан, 1972. -255 с.
7. Абылхожин Ж.Б. Налоговая политика советското государства в ауле и деревне Казахстана (1921-1929 гг.). к.и.н. дисс. -Алма-Ата, 1983. -194 с.
8. Абылхожин Ж.Б. Налоговая политика советското тосударства в ауле и деревне Казахстана (1921-1929 гг.). Автореф. дисс. канд. наук. эАлма-Ата, 1983. -25 с.
9. Абылхожин Ж.Б. Традиционная структура Казахстана/Социально-экономические аспекты функционирования и трансформации /1926-1930 гг/. -Алматы: Ғылым. 1991, 240-с; Абылхожин Ж.Б. Очерки социально-экономической истории Казахстана. XX век. Алматы: Университет "Туран", 1997. -360 с.
10. Ю.Псалберг X. От Смита до Фридмана. О формировании современной западной экономической системы. —Таллин. Эстон. НИИ, НТИ и тех. экон. исслед. -1990. 35 с (6-11 с.)
11. Абылхожин Ж.Б. Налотовая политика советското тосударства в ауле и деревне Казахстана /1921-1929 тт./ Автореферат. Алма-Ата, 1983. 14-бет.
12. Сонда, 18-бет.
13. Нәубет.Публистикалық ой-толғаулар.Алматы: «Жалын».1990ж -68б
14. Единый сельскохозяйственный налот с 1927/1928 тода. - Кзылорда: Изд. НКфин КазССР, 1927. 47 с. (22 с.)
15. С.Садуақасұлы. Таңдамалы. 2 томдық. I том. Алматы: Біріккен қазақ манғол "Атхан" кәсіпорны. 1993. — 15 б.
16. С.Садуақасұлы. Таңдамалы. 2 томдық. I том. Алматы: Біріккен қазақ манғол "Атхан" кәсіпорны. 1993. — 64 б.
17. Социалистическое строительство КАССР, экономико-статистический справочник за 1920-1935 тт. -М.-А.: Союзоручет, 1936. -409 с. (379).
18. Асылбеков М.Х., Галиев А.Б. Социально-демографические процессы в Казахстане /1917-1980/. -Алма-Ата: Ғылым, 1991. -185с. (84 с.)
19. Куртов И.А. НӘП в Казахстане... 89-6.
20. Марьяхин Г. Налоги в СССР. -М.: Госфиниздат, 1958. -66 с.(40 с.)
21. Единый сельскохозяйственный налог с 1927-28года, 26-6.
22. Онищенко К.Т. Коньюктурный обзор народното хозяйства Казахстана за 1927-28годы.-Кзылорда: Изд. Госплана КазССР.1929.-20 с. (с.1.)
23. Сонда, 6-6.
24. Верт Н. История советското тосударства (1900-1991), -М.: Прогресс-Академия, 1992. -478 с. (144)
25. Бордютов Т.А., Козлов В.А. История и конъюнктура. -М.: Политиздат. 1991. -250 с. (122-135).
26. Сонда, 142-п.
27. Сонда, 131-п
28. 10лет Казахстана (1920-1930). -Алма-Ата: Изд-во. Госплана КазАССР, 1930. -342 с. (170).
29. Сонда, 170-6.
30. Верг Н. История советского государства..., 160-6.
31. Казахстанская парторганизация в революциях и решениях. -Алматы: Казахстан, 1981.(324 с.)
32. 15 лет Казахстана (1920-1935) -Алма-Ата: Каз. краев издательс 1935. -268 с. (104).
33. Шонанұлы Т. Жер тағдыры - ел тағдыры. -Алматы: Санат, 199 б., 2002 ж.
34. Социалистическое строительство..., 380-6
35. 15 лет КазАССР..., 25-6.
36. Омарбеков Т. 20-30 жылдарда Қазақстан қасіреті. -41-6.
37. Куртов И.А. НӘП в Казахстане.100-б.
38. Единый сельхозналот 1930-1931 тода. Кзылорда, -Изд. представительства, 1930. -44 с. (6-с).
39. Сонда, 21-6.
40. 3еленин И. Осуществление политики "ликвидации кулачества, как І класса /История СССР. 1990. №6. С.32.
41. Нәубет., -88б
42. Зауал. Алматы: 1995ж
43. История Казахстана. 2002 г. Алматы
44. Зауал. Алматы: 1995ж
45. Жакишева СА. Баи-полуфеодалы в Казахстане на рубеже 20-30годов XX века: историко-источниковедческий анализ проблемы. Автореф. дисс. канд. наук. -Алматы, 1996. -25 с. (18-19 бб.)
46. Сонда,20-б
47. Единый сельскохозяйственный налог в Казахстане на 1930-1931 г, 66 с.
48. Единый сельхозналог 1927/28 тода..., 9-6.
49. Единый сельхозналог в Казахстане 1930/31 года..., 7-6.
50. Сонда, 8-9
51. Материалы к отчету, 101-6.
52. Социалистическое строительство КазАССР..., 382-6.
53. Марьяхин Т. Очерки истории налотов..., 147-6.
54. Материалы к отчету..., 90-6.
55. Социалистическое строительство..., 399-6..
56. Материалы к отчету.66 с.
57. Қазақ қалай аштықаа ұшырады. -Алматы. Қазақ университеті. 1991, 75-6.
58. Сонда, 76-б.
59. Сонда, 74-б.
60. Сонда, 98-б.
61. Омарбеков Т. Голощекин төңіреті: ол туралы не білеміз?/ Қазақ тарихы. 1995. №9. 29-6.
62. Қазақ қалай аштыққа үшырады..., 24-6.
63. Важнейшие постановления КПСС и Советското правительства Коллективизация сельското хозяйства (1927-1935). -М. 1957. 65-67-66. 206-209 66..
64. Сонда,87-б
65. Бокарев Ю.П. Социалистическая промышленность и мелкое крестьянское хозяйство в СССР в 20-е тоды.-М.:Наука, 1989.-310 с.

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 84 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
1917 -1928 жылдардағы Қазақстан экономикасы8 бет
Қазақ АКСР-ң 1926, 1937, 1978 жылдардағы Конституциясы10 бет
Мүсірепов Ғабит Махмұтұлы өмірі4 бет
Түйе сүтінің поллютанттары30 бет
1926 – 1927 ж.ж. Қытайдың ұлттық- революциялық армиясының Солтүстік жорығы4 бет
Приречный ауылындағы мүйізді іріқара бруцеллезін жою шаралары20 бет
Қазақстандағы көші-қон процестері және оның зерттелуі (1926-1959 жылдар)23 бет
"Қазақ әдебиеті" пәнінен тест сұрақтар3 бет
"Қазақстанның энергетика жүйесі."8 бет
1929-1933 жж. Дүниежүзілік экономикалық дағдарыс9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь