Қапшағай су қоймасындағы бозша мөңке (carassius auratus) балығының биологиясы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3

1. ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
1.1. Қапшағай су қоймасының физико.географиялық сипаттамасы ... ... ... ..4
1.2. Күміс түсті мөңкенің систематикасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.3. Күміс түсті мөңкенің жалпы сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...6
1.4. Биологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
1.5. Көбеюі, өсуі және дамуы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..10
1.6. Мөңкенің тұқымдылығы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...12
1.7. Мөңкенің шаруашылық маңызы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..14

2. МАТЕРИАЛДАР ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .15

3. НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..22
.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...23

ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...20
Мөңке C. auratus (L) саны жағынан кең таралған балық. Тек Испанияда оны жасанды өсіреді, ал Францияда тіпті кездеспейді. Эльзаста және Лотарингияда аз мөлшерде кездеседі. Қырым мен Закавказьде ол жоқ болуы мүмкін. Шығыстан мөңке Сібірге барады және Шығыс Камчаткада кездеседі. Мөңке басқа тұщы су балықтарымен өзінің домалақ денесімен және қырлы құрсағымен оңай ажыратылады. «Карась» сөзінің мағынасың өзі- толық, семіз деген мағына білдіреді. Өзінің биік, жалпақ денесімен, мұртшасының болмауымен, сонымен бірге жұтқыншақ тістерінің құрылысына да байланысты мөңке басқа туыстарынан ерекшеленеді [1].
Мөңке басқа балықтармен салыстырғанда әртүрлі жағдайларда да өзінің түсін, көлемін және өзінің пішінін өзгертіп өмір сүре алады. Алтын түсті мөңке мен күміс түсті мөңкенің айырмашылығы аттарынан байқалып тұр. Алтын түсті мөңке жалпақтау, әдетте қою түсті, кейде қызыл кейде қызғылт алтын түсті болып келеді. Күміс түсті мөңке денесі ұзынырақ, арқасы дөңес емес, қабыршақтары күміс түсті, кейде қаралау түс береді, құйрығының айыры үлкенірек. Тоқтау суларда, өзендердің сағасында тіршілік етеді. Бұлардың уылдырықтары жабысқақ болғандықтан су құстарының қауырсындарына жабысып бір жерден екінші жерге ауысып отырады, ол уылдырықтар көбейіп, бірнеше жылдан соң ешқандай балық тіршілік етпейтін суқоймаларда мөңкелер тіршілік етіп жүреді. Мөңкелер барлық суларда тіршілік ете алады. Оның семіз денесі судың қатты ағысына қарсы тұра алмайтындықтан құмды немесе тасты жерден қорегін табуы қиындау болады және жыртқыштардан қорғана алмайды [2].
Бітіру жұмыстың мақсаты: Мөңке балығының морфологиялық және биологиялық көрсеткіштерін зерттей отырып, қазіргі кездегі жағдайын анықтау болып табылады.
Бітіру жұмыстың міндеттері:
1. Мөңке балығы бойынша жасалған ғылыми зерттеу жұмыстарына әдебиетке шолу жасау;
2. Қапшағай су қоймасынан жиналған мөңке балығының биологиялық және морфологиялық көрсеткіштерін талқылау;
3. Алынған нәтижелерді қорытындылау;
1. Рыбы Казахстана 3 том. Алма-ата; Наука; 1982. - С. 212 - 231.
2. Пинев И.А. Рыбы бассейнов рек Чу и Талас. Фрунзе: 1985г – С. 117 – 118
3. Серов Н.П. Аклиматизация рыб в бассейне Балхаша. Тезисы докл. науч. конф по итогам и перспективам аклим. Рыб и безпозв – х водоемах СССР// - Фрунзе; 1972г. – С. 77 – 79.
4. Бәйімбетов Ә.А., Темірхан С.Р. Қазақстанның балықтәрізділері мен балықтарының орысша – қазақша анықтауышы, Алматы.: 1999. – Б. 53 – 56.
5. Мовчан В.А. Жизнь рыб и их разведение. Изд – во «Колос», М.; 1966. – С. 153 - 156.
6. Сабанеев П.Р. Жизнь и ловля пресноводных рыб. М,; Рыбы Россий 1970. – С. 259 – 262.
7. Кривощеков Г.М., 1953. Караси западной сибири; //Тр. Варавбинского стд. ВНИОРХ. Т.б. Вып. 2 – С. 71 – 124.
8. Жизнь животных 4 том. М,; осещения 1938г. – С. 51 – 54.
9. Горюнова А.И. О размножении серебряного карася. // Вопр. Ихтиологии. 1960г. Вып. 15. – С. 106 – 110.
10. Домровский В.К. Разведение серебрянного карася в Белоруской СССР Известия АН БССР. Сер. Биол. Наук., 1963г. – С. 123 – 131.
11. Демина А.И. Плодовитость серебряного карася Carassius auratus giblio (Bloch) в Амуре.// Иследования по биологии рыб и промысловой океанографии. Владивосток, 1977. Вып. 8. – С. 80 – 85.
12. Астанин Л.П. Подгорный М.И. Особенности плодовитисти караси Carassius carassius (L),// Вопросы ихтиологии. – 1968. Т. 8 Вып. 2. (49). – C. 266 – 273.
13. Күленов К. Қазақстанның балық қорын молайту. Алматы; Қайнар 1975. – Б. 214 – 215.
14. Даутбаева К.А., Сумбаева Л.Н. Питание сазана и карася Капчагайского водохранилища. Биологические основы рыбного хозяства водоемов Средней Азий и Казахстана // - Фрунзе; Ишим 1981 – С. 59 – 60.
15. Правдин. И.Ф. Руководство по изучению рыб. М,; Пищевая промышленность, 1966. – С. 376 -379.
16. Бугай К.С., Коваль Н.В. К биологии ражмножения серебрянного карася водоемов Днепрского – бугской устьеой области // гидробиологический журнал, 1967. Т. 12. №5 – С. 53 – 57.
17. Привезенцев Ю.А. Интенсивное прудовое рыбоводства. М,; агропромиздат 1991г. – С21 – 24.
18. Суховерхов Ф.М. Хозяственное значение карася серебренного в прудовом рыбоводстве.// Рыбное хозяйство 1951г. – С. 36 – 37.
19. Ерещенко В.И. Ихтиофауна бассейна р. Сарысу. Сб. Работ по ихтиологии и гидробионтов водоемов Казахстана. Алматы; 1959. Вып. 2 – С. 208 – 233.
20. Сәрсенбаев Р.С. Тоған шаруашылығы балық көзі. Алматы; Қайнар 1984ж. – Б. 21 – 22.
21. Күленов К. Қазақстанның балық байлығы. Алматы; Қазақстан 1967ж. – Б. 33 – 34 .
22. Қайымов Қ. Балықтар әлемінде. Алматы: Қайнар 1973ж. – Б. 11 – 12.
23. Терлецкий Б.К. Гидробиологическое описание Северного Джетысу// Тр. Главн. Геол. – разв. Управления высшего Совета народ. Хоз. – ва СССР. – 1931. – Вып. 1056, - С. 125 – 178.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ
ҒЫЛЫМ МИНИСТІРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Биология факультеті
Зоология және гистология кафедрасы
Бітіру жұмысы
ҚАПШАҒАЙ СУ ... ... ... ... AURATUS) ... ... курс ... __________________________
Ғылыми жетекшісі
зоология және гистология
кафедрасының оқытушысы
________________________
Байдилдаева Г.Ө.
Нормабақылаушы ___________________________Сапаргалиева Н.С.
Қорғауға ... ... ... ... ... профессор
Алматы 2009
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ
............................................................................
......................................3
1. ... ... су ... ... ... Күміс ... ... ... ... ... ... ... өсуі ... ... ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... C. auratus (L) саны ... кең ... ... Тек Испанияда
оны жасанды өсіреді, ал ... ... ... ... ... аз ... ... Қырым мен Закавказьде ол жоқ ... ... ... ... барады және Шығыс Камчаткада кездеседі.
Мөңке басқа тұщы су ... ... ... денесімен және қырлы
құрсағымен оңай ажыратылады. «Карась» сөзінің мағынасың өзі- толық, семіз
деген мағына ... ... ... ... ... мұртшасының
болмауымен, сонымен бірге жұтқыншақ тістерінің құрылысына да ... ... ... ерекшеленеді [1].
Мөңке басқа балықтармен салыстырғанда әртүрлі жағдайларда да өзінің
түсін, көлемін және ... ... ... өмір сүре ... Алтын түсті
мөңке мен күміс түсті мөңкенің айырмашылығы аттарынан байқалып тұр. ... ... ... әдетте қою түсті, кейде қызыл кейде қызғылт алтын
түсті болып келеді. Күміс түсті мөңке денесі ұзынырақ, ... ... ... күміс түсті, кейде қаралау түс береді, ... ... ... ... өзендердің сағасында тіршілік етеді. Бұлардың
уылдырықтары жабысқақ болғандықтан су құстарының қауырсындарына жабысып бір
жерден екінші ... ... ... ол ... көбейіп, бірнеше жылдан
соң ешқандай балық тіршілік етпейтін суқоймаларда мөңкелер ... ... ... ... суларда тіршілік ете алады. Оның семіз денесі судың
қатты ағысына қарсы тұра алмайтындықтан құмды ... ... ... қорегін
табуы қиындау болады және жыртқыштардан қорғана алмайды [2].
Бітіру жұмыстың мақсаты: Мөңке балығының морфологиялық және биологиялық
көрсеткіштерін зерттей ... ... ... ... ... ... жұмыстың міндеттері:
1. Мөңке балығы бойынша жасалған ғылыми зерттеу жұмыстарына әдебиетке шолу
жасау;
2. ... су ... ... мөңке балығының биологиялық және
морфологиялық көрсеткіштерін ... ... ... ... ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ
1.1. Қапшағай су қоймасының физико-географиялық сипаттамасы.
Қапшағай бөгені Іле өзенінің бойында ... ... ... (1 ... ... су ... ... станциясын салуға
байланысты жасалған. Қапшағай бөгенінің суға ... 1970 жылы ... ... ... және ... ... ағысты. Ауданы 1847 км2,
ұзындығы 187 км., ені 23 км. Орташа тереңдігі 15 м. ең ... жері ... ... ... 28,14 км3 су жиналатын алаңы 113 мың км,
жағасының ұзындығы 430 км. ... ... ... ... ... тасты,
едәуір бөлігі биік және тік жарлы, оңтүстік жағасы аласа, жайпақ, құмды,
создақты келеді. Бөгенде балықтың 26 түрі бар, ... ... ... ... т.б. кездеседі. Олардың ішінде 16 түрі кәсіптік маңызы бар.
Жылына 2 мың тоннадай ... ... ... ... 450 мың ... астам
жер суарылады. Онда күріш, тары, жүгері т.б. ... ... да ... қатар шабындық және жайылымдар суарылады [3].
1сурет. Қапшағай суқоймасының көрнісі
Терең емес жерлері 22%, терен жерлері 32% құрайды. Толық су ... ... ... бір болып тұрады. Су астындағы топырақ, яғни су толтырылмай
тұрғандағы бөгеннін топырағы - ... ... ... су ... және cop ... ... ... ауданында су қойманың температуралық және ... ... әсер ... ... ... және шығыс ("Шелек") бағытта жел
болып тұрады. Су түсі ашық жасылдан қою ... ... ... ... Су ... құм ... қара және сұр түсті илді, майда тасты болады (2 сурет)
[3].
Суқойма құрамына - Іле ... ... ... ... ... ... ... және аквакультурасы 500-600 га. Болатын көлдер, жартылай
шөл даланың учаскелері кіреді.
Суқойма - солтүстігінен ... ... ... ... Алатауы
қысқан тектоникалық аймақта орналасқан. Ауданның климаты - ... ... ... ауа ... 5+- 7+0С, жылы күндер
периоды 153-186 күнге созылады, жауын шашынның жылдық ... ... ... мм.
Суқойма негізгі суды Іле өзенінен алады, жылына орташа 146 м сек. ... Сол жақ ... ... 8 кіші ... ... - Қаскелең, Есік,
Құршелек, Ақтоған т.б. Сукойманың жоғарғы бөлігін Іле суы 10-20 см. ... ... ал ... ... ... ... ... 500-
600 см. дейін көтеріледі.
Суқойманың гидрохимиялық мінездемесіне келсек, ... ... ... гидрокарбонатты класына жатады. Жалпы минерализациясы 251-
541 мг./л. Судың активті ... ... 7,6-8,7 ... ауытқиды.
Перманганатты кышқылдануы 2,2-14,3 мг. О2/л. Оттегі мөлшері-қолайлы, судағы
абсолютты мөлшері 6,8-14,4 мг/л. тең [3].
2 ... ... ... ... ... ... ... систематикасы
Тип: Chordata – Хордалылар
Тип тармағы: Vertebrata (Craniata) – Омыртқалылар (басқаңқалылар)
Бөлім: Gnathostomato - ... ... Pisces - ... ...... балықтар
Класс тармағы: Actinopterygii – Сәуле қанаттылар
Отряд: Сypriniformes – Тұқытәрізділер
Отряд тармағы: ... - ... ...... ...... ... – Кәдімгі немесе алтын түсті мөңке
Түр: C. ...... ... ... ... ... – Күміс түсті мөңке [4].
1.3. Күміс түсті мөңкенің жалпы сипаттамасы
Күміс түсті мөңкенің ... көп ... ... ... ... ... Қазақстанның зерттелген 32 көлдің ішінде
күміс түсті мөңкелер 30 көлінде кездеседі. ... осы түр ... ... ... ... ... ... екі көлде мүлдем
кездеспейді. ... ... ... зерттеулер жасағанда
зерттелген 18 көлдің ішінде күміс түсті мөңкелер барлығында да кездеседі,
тек екі ... ... және ... ... ғана ихтиофауна көзі болып
табылады.
Сонымен қатар, күміс түсті мөңке Орталық Қазақстанның суқоймаларында да
көп кездеседі, ... ол ... ... емес. Ақмоладан зерттелген 21
көлінің 11 көлінде алтын түсті мөңке кездескен. Күміс ... ... тек ... ... ... қатар 4 көлдің ихтиофаунасын құраған. Мөңке
Сарысу және ... ... де, ... де кездеседі, бірақ
суқоймаларында байқалмаған.
Күміс түсті мөңке Балқаш - Арал бассейндерінде жақында ... 1946 жылы ... ... өзен ... ... ... Н.П.
Серов 1954 жылы күміс түсті мөңкенің Қараталда пайда болғаны туралы айтқан.
1959 жылдан кейін ... ... ... жыл ... ... шаруашылығының балықтарымен толып отырады. Қапшағай суқоймасында оның
саны қарқынды ... ... ... ... және ... ... 1973 жылы әкелінген [1].
Көкшетау облысының үлкен терең көлдерінде, далалық көлшіктерде және
орман суларында ... ... ал ... ... ... жоқ. Сонымен
қатар Шығыс Қазақстанның суқоймаларында, Ертіс және Зайсан көлдерінде бұрын
көп ауланатын ... ... ... кездеседі.
Күміс түсті мөңке Батыс Қазақстанда Қамыс – ... және ... ... және Кіші өзен ... ... Орал және ... көлдерінде де ұсталған. Сонымен қатар Күшім өзенінің ... ... тек ... ... ... ... ... облысының
Шалқар көлінде алтын түсті мөңке тіршілік етеді. Ырғыз – Торғай бассейнінің
көлдерінде бұлардың екі түрі ... ... ... ... ) күміс түсті мөңке басым, ал басқасында (Кіші Жалаңғаш) алтын
түсті мөңке басым.
Оңтүстік ... ... ... ... ... кездесуі ең
біріншіден көлдердің сумен ... ... ... ... суы көп болған жылдары, күміс түсті мөңке өзеннің төменгі ағысында
көп кездесті. Н.А. Гладковтың айтуынша 1929 жылы ... ... 33,16 ... ... ... ... ал 30 – 50 ... кейін аулау мөлшері
төмендеді [5]. Шу өзенінің төменгі жағындағы көлдерінде және Талас ... ... ... ... ... болмаған, қазір 60 – шы
жылдардағы акклиматизацияның нәтижесінде пайда болды. ... ... ... ... 1963 жылы ... ... шаруашылығынан
әкелінген тұқымен кездейсоқ келіп түскен.
Қырғызстанда және Қазақстанның Оңтүстігіндегі суқоймаларда күміс түсті
мөңкені жасанды өсіреді. 1963 жылы ... ... ... ... ... тұқы
балығының жас шабақтарымен бірге Фрунзе тоған шаруашылығынан ... ... ... ... ... алып ... түсті мөңкенің ерекшелігі, кең танымалы «алтын балық» күміс түсті
мөңкенің селекциялық жұмыстары нәтижесінде пайда ... ... ... мың жыл бұрын (X-XII ғ) мөңкеден шығарылған. XVI ғ. Жапониядағы
ұзақ ... ... оның ... ... ... 1611 ... ... Португалияға әкелінді. XVII ғ. аяғында Россияға, 1728 жылы
Ұлыбританияға әкелінген. Қазіргі ... ... ... - ең ... ... тоғанда өсірілетін балықтардың бірі [6].
1.4. Биологиясы
Кәдімгі немесе алтын түсті мөңке ( C. сarassius L) - ... ... ... ... денесі биік, басы үлкен емес. Бүйірі әлсіз қызыл немесе ... ... ... жоқ. ... түсті мөңке сыртқы ортаның ... рH – 4,5 (су ... ... ... 0,5-0,6 мг–
болғанда және мұз қатқан суқоймалардың ... ... ... болып келеді.
Күміс түсті мөңкенің ( С. auratus gibelio (Blosh)) дене формасы қырлы
болып келеді. Қабыршағы ірі ...... ... ... ... ... ... доғасындағы кірпікшелер саны көп болумен ерекшеленеді.
Сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларына төзімді. Кәдімгі ... тез ... ... ... ... салмағы 20–30 ... зоо – ... ... ... ... бойынша [7] күміс түсті мөңкенің ... ... ... ауытқуларының арасында жатады. Күміс түсті мөңке ... ... ... ... ... ... олардың ауытқулары бірдей бағытта
жүретінін байқаған. Жақсы жағдайларда ... ... ... ... ... қанатына дейінгі аралық, құйрық қалақшасының ұзындығы және
D негізі, P-V аралығы және V-A ... ... бар ... 9 ... ... ал қолайсыз жағдайларда – алтын түсті мөңке мен күміс түсті
мөңке аз ... Көз ... мен ... ... кері тәуелділік
көрсетті: қолайсыз жағдайларда – көрсеткіштері жоғары, қолайлы жағдайларда
–көрсеткіштері төмен болды. Ортаның ... ... ... ... ... ... ... бағыттайды, сонымен
қатар суқоймалардағы гибридті популяциялардың болуын білдіреді. Мөңкенің
шағылысуы көбіне күміс түсті мөңке ... ... ... ... ... көк түске бояулы, бірінші желбезек доғасындағы ... саны және арқа ... ... ... ... саны тіркелген [2].
D III – IV (14) 15 – 19; A II – III 5 – 7 ... 5); 1.1 28 – ... 32), ... ... ... ... ... 37 – 52
(көбінесе 46); омыртқалар 26–33 ... 29 және 30). ... ... ... ... ұзындығымен салыстырғанда 6,43 – 8,83 % тең;
көз диаметрі 4,09 – 5,90; көздің артқы бөлімі – 10,63 – 14,50; ... - 18,30 – 30,96; ... ... - 19,40 – 28,60; ... ... 9,95 – 14,12; ... биік жері – 35,76 – 59,20; денесінің аласа жері –
12,0 – 17,0; тұмсығының арқа қанатына дейінгі ұзындығы – 44,61 – ... ... ... ... ... – 18,04 – 23,98; ... ... - 11,30 – 18,60; D ұзындығы – 32,07 – 85; D биіктігі
– 15,78 – 20,21; А ... - 10,29 – 15,57; А ... – 13,97 – 16,86; ... – 14,0 -19,53; V ұзындығы – 17,40 – 24,44; Р және V аралығы ... – 27,00; V және А ... – 23,80 – 33,55 ... 1) ... ... мөңкенің санауға болатын белгілері географиялық
өзгерістерді қорытындылауға ... бола ... ... ... және ... суқоймаларда әртүрлі ландшафты - климаттық
зоналарда орналасқан популяцияларда үлкен айырмашылықтар жоқ. Морфологиялық
белгілерінің түрленуі экологиялық ... ... ... күміс түсті
мөңке мен алтын түсті мөңкенің үйірінің тығыздығына байланысты [8].
Горюнова А.И. (1960) нәтижелері [9] бойынша порциялап уылдырық ... ... ... ... ... ... ... екі есе үлкен. Алтын түсті мөңкенің уылдырықтары
сары түсті, диаметрі 0,8 – 1,2 мм, ... ... ... ... ... диаметрі 0,2–0,7мм. Керісінше Г.М. Кривощековтың айтуы ... ... ... порциялап шашатынын ескере отырып олардың
уылдырықтарының мөлшері ... ... ... бірдей болады.
Кривощеков зерттеу үшін мөңкелердің 150 данасын алды. Нәтижесінде күміс
түсті ... ... ... ... 1,00 мм, ... – 0,96
мм, мамырда – 0,95 мм, ... 0,97- 1,00 мм ... ал ... ... ... ... наурызда - 0,91 мм, сәуірде – 0,98 мм,
мамырда - 0,93 мм, ... - 0,80 – 0,90 мм, ... 0,90 мм, ... мм ... ... Көбеюі, өсуі және дамуы
Күміс түсті мөңке гиногенетикалық көбею қабілеті бар жануарлардың
қатарына жатады. Табиғи жағдайда ... ... ... ... ... барысында алтын түсті мөңкенің аталығының шәуетімен ұрықтанады,
кейде сазан, тұқы, қаяз, ... ... ... шәуетіменде
ұрықтанады. Ұрпақтар тек аналықтар болады. Себебі, басқа балықтардың
аталықтарының шәуеті уылдырықтарды ... тек ... ... ... ... ... ... жағынан бірдей болып келеді. Кейбір
суқоймаларында тіршілік ететін мөңке популяциясында екі жынысты өкілдеріде
кездеседі, өрістеу ... сол ... ... ... ұрықтану
процесі барлық балықтар ... ... ... ... ... аталық – аналық болып бөлінеді [10].
Қазақстанның табиғи суқоймаларда бұл популяцияның бір жынысты өкілді
(гиногенетикалық) және қос жынысты ... ... ... ... ... формалары Ырғыз және Торғай көлдерінде, Балқаш бассейініне
Алматы тоған ... қос ... ... түскенге дейін байқалған.
Қостанай, Ақмола, солтүстік Қазақстан және Қарағанды облысының көптеген
ағынсыз көлдерінде мөңкенің бір ... ... ... ... ... өкілді формалары көбіне қамысты қопаланған, оттегі аз, тартылып бара
жатқан көлдерде мекендейді. Бұндай популяцияда аталықтың саны 0,5 тен 5,5 ... 2,0 ден 7,6% ... ... ... Суқойма жағдайы нашарлап,
популяцияға жойылу қаупі байқалғанда аталықтар саны ... ... ... облысындағы Жақсы – Жаркөл көлінде екі жылдың ішінде ... 2,0 ден 7,76 % - ке ... ... көлде алтын түсті мөңкенің ойылуы
күшейді, 2–3 жыл мөңкенің тіршілік ету барысында «монокультурада» аталықтық
саны 15 – 20 % ... Бұл ... көп ... ... ... бір
жынысты өкілдер популяциясы қос жынысты өкілдер популяциясына ... бар ... ... ... анықтауда гермофродитті
дарақтар бар. 1956 жылы олардың саны 0,4 % (788 экз- н 3), 1957 жылы ... 0,5 % (1070 тен 5-еу) және 1958 жылы 2,5 айда - 0,4 % ... ... ... ... ... шәуетімен ұрықтандырғанда
жақсы нәтижелер алынған. Гермофродиттердің жыныс безінің гистологиялық
анализі жұмыртқа ... ... ... ... ... Көрсетілген
бақылаулар күміс түсті мөңкенің аталықтарын гермофродиттер деп есептеуге
болатындығын дәлелдеді [10].
Күміс түсті мөңкенің аналықтарының жыныс ... ... ... ... ... әсіресе ассиметриясында 50 – ші ... ... ... ... облысының Теңіз және Жақсы – Алакөл
секілді терең ... көп ... суы аз, ... бара ... Жақсы –
Жаркөл, Жалжиырған, Қоскөл көлдерінде және негізгі бөлігі Бозшакөл ... ... ... ... бір ... ... формасының
аналықтарында, кейде бірге тіршілік ететін қос ... ... ... ... ... мөңкенің ішінде бір жынысты аналықтар 1574
экземпляр кездескен, оның ... тек сол ... ... қабы ... – де 10, ... ... саны – 3,5 %.
1893 қос жынысты формалы аналықтардың 9–да жұмыртқа қабы оң жағында, 19
– да сол ... ... 1,4 %. ... ... ... ауытқулар
тұқымқуалаушылық ақпаратының бұзылуына әкеліп соғуы мүмкін [11].
Осыған байланысты балықтың денесінде қабыршақтардың ... ... ... ... ... ... күміс түсті мөңкенің жыныстық жетілу жасы
айтарлықтай жақын: 3 – 4 ... ... ... ... ... Қазақстан
және Орал балықтарына тән. Бірақ Ырғыз – Торғай бассейіндерінің көлдерінде
жалғыз ... ... жылы ... ... ал Қостанай облысның
көлдерінде көп бөлігі аналықтар. Сонымен тартылып жатқан көлдердегі ... ... ... ... ... ... [10].
Орталық және Солтүстік Қазақстан суқоймаларын мекен ететін күміс түсті
мөңкенің уылдырық шашатын кезеңі 14 -150 С ... ... ... ... аяғынан, кейде маусым айында басталады. Ал оңтүстік
жақтағы суқоймаларда сәуірдің аяғында мамырдың ... су ... ... 220 С ... ... шашады. Уылдырық шашу ... ... ... ... ... ... ... олардың уылдырықты порциялап
шашуына байланысты. Жайлап жетілген ... ... ... ... болады. Порциялар санын аналықтың жағаға келіп ... ... ... уылдырық порциялары резорбцияға ұшырайды. Тек кейбір
кездері ... ... бір ... ... ... ... Ақмола
облысының Сары – Оба көлінде алтын түсті мөңкенің және ... ... ... болмауына байланысты аналықтарының бір бөлігі бір
уақытта ... ... ал ... ... Ашық ... және
Ақмоланыңың Жарлыкөл көлінде қыстың қатты ... ... ... ... ... бөлігін шашқаннан соң, жұмыртқа қабында тек
келесі жылы шашатын ооциттер болған. Қостанай ... ... ... ... ... түсті мөңке балығының аналықтары бір уақытта
өрістегіш болып шықты, бұл су минерализациясының жоғары ... ... ... ... ... күміс түсті мөңке балығының аралас популяциялары, бір
жынысты өкілді формаларының аналықтары үш порциалы уылдырық шашады, ал ... ... ... бір рет уылдырық шашады.
Өрістеу таңертең сағат 5 – 6 жүреді. Уылырықтарын жағалауда өсіп тұрған
және су түбі ... ... ... ... және ... шашылған уылдырықтардың ұрықтануы температураның ауытқуына ... ... көп ... ... 20 % ... ... ... суқоймаларының ихтиофаунасын
экспедициялық зерттеулердің ... ... ... ... ... ... айтарлықтай жоғары болған. Қорғалжың көлінде ұзындығы
33,5 см, салмағы 1,3 кг, жасы 13 +, Торғай ... – 37,0 см, ... кг, 12 + ... ... өзенінде - 29,3 см, салмағы 1,0 кг, жасы 9 – дан
жоғары, солтүстік Қазақстан облысындағы көлдерде – 38,0 см, ... ... жасы 10 ... ... ... ... ... – 3,2 кг, Балқаш көлінде
– 34,0 см, ... 1,1 кг, жасы 7 + ... ... ... өсу ... оның жағдайына байланысты. Күміс
түсті мөңкенің салмақтық өсу ... (4 жыл) мына ... ... Қостанай, Солтүстік Қазақстан, Ақмола және Көкшетау облысында
олардың орташа салмағы 100 граммға да ... Бұл ... ... ... бассейініндегі мөңке 600 г жоғары болды. Жыныстық жетілу жасының
орташа салмағы 387 г.
Кейде ... ... қан ... ... болады, ол
шаянтәрізділердің ішіндегі копедами (Argulus) ... ... ... ... ... ... олар жай өседі, кейде балықтың денесін
жауып қалып өлімге әкеледі. Кейде ірі ... ... жоқ ... ... соғады. Жас мөңкелерге көптеген су насекомдар, әсіресе су
шаяндары зиянын тигізеді [14].
Күміс түсті мөңке ... ... ... ... ... ... ... көктем–жаз айларында негізгі қорегі ... ... ...... ... мөңке шабағы
планктонмен қоректенетіні белгілі, ал осы популяцилардың ... ... 1956 ... ... көліндегі үш мезгілдік
бақылаулар нәтежиесі бойынша күміс түсті ... ... ... ... ... ... ал 1968 жылы ... ол
планктонофаг болып шықты [14].
1.6. Мөңкенің тұқымдылығы
Тұқымдылықты анықтау үшін уылдырықтардың мөлшерін анықтайтын ... ... ... ... ... ... ... сәуірде 48 – 60 мың
уылдырық; маусымда 38 – 54 мың уылдырық; алтын түсті ... ... ... ... 24 мың, ... 18 мың уылдырық шашқан. ... ... ... және ... ... ... ... Иогазен (1955), В.М. Володин (1963) және басқа авторлар, тұқымдылық
көбінесе балықтың салмағына және жасына байланысты ... ... ... ... ... ... өсу ... байланысты
ауытқып отырады. Қамыс–Самара көліндегі ерте жетілген ... 46 000 – ға тең, ал ...... ... ... 71035 уылдырық (1 кесте ).
Орал облысындағы 2 аналықтың 3 және 4 жастағы тұқымдылығы орташа 48 мың
уылдырықты құрайды. Осы ... ... ... ... ұзындығы 11,5 –
22 см, салмағы 30 – 255 г ... ... 5,3 – 48,6 мың ... ... ... ... ... олардың өрістеу
алдындағы жетілу кезеңін сипаттайды.
Су – Жарған көліндегі ... ... ... ... ... ... ... алдында 15,9 %, екінші порция
уылдырықтарын шашу кезінде 12,5 %, үшінші шашу ... – 11,5 %, ... ... ... 1,0 % болған [13].
1 кесте
Қазақстан көлдеріндегі күміс түсті мөңкенің ... | | ... ... жыл ... жыл |
| |3+ |4+ |5+ |6+ |7+ | ...... | | | | | | ... |69752 |- |159722 |272598 |345440 ... |
| | | | | | |1956 ... ... | | | | | | ... ... |54928 |129969 |155015 |- |- | ... |- |67840 |- |120700 |- ... 1959 ... – | | | | | | ... |71035 |126245 |- |- |- | ... ... ... маңызы
Мөңке суқоймалардағы тіршілік ететін балықтарды аулаудың белгілі бір
мөлшерін құрайды. Ал мөңкелер мекен ететін оттегісі аз ... ... ... ... ... ... ... балығының көп бөлігі Солтүстік Қазақстан көлдерінде орналасқан.
Суқоймалардағы ... ... ... ... ... жылдары
суқоймалар жасалу барысында, кіші көлдер толғанда олардың саны ... ... ... жағдайының бұзылуының және толық үйірінің төмендеуінің
нәтижесінде ауланатын мөңкелер саны ... ... ... ... ... болады. Зайсан көлінде 1930 – 1932 жылдары ... 320 – ... ... балығы ауланған, 40 – шы жылдардың басында 322 – 399 тонна.
[19]. 50 – ші ... ... жыл ... ... 5 ... ... түсіп
кеткен [20].
Бұқтырма су қоймасының толуына байланысты мөңкелерді аулау артты. 40 –
шы ... ... ... 60 – шы ... аяғында болды,
бірақ артынан 1974 жылдан Зайсан балық комбинатында мөңке балығы ... ... ... ... ... Тек 1982 жылы ... мөңке ауланғаны
көрсетілді. Мөңке - Алакөл көлдер жүйесіндегі Қошқаркөлінде ... ... 1981 ... ... ... 65 ... ... кг/га
балық өнімін аулағанын анықталған [21].
Жерсіндірілген күміс түсті мөңке ғылыми жоспар ... ... ... ... ... ... ... көлдер жүйесінде: 1973 жылы
Бұқтырма су қоймасында қағаз жүзінде 4,1 мың ... ... ... түсті мөңке 1954 жылы ... ... ... ... ... Тентек тоғанынан жіберілген күміс түсті
мөңкенің шабақтары су ағынымен Қаратал өзеніне, сосын Сары–Ісек ... ... ... ... суқоймаларға көл-тауар шаруашылығынадағы балық
өнімін арттыру мақсатында жерсіңдірген. 50 – шы жылдары Белоруссия және
Украина сонымен қатар ... ... ... ... түсті мөңкені
тоған шаруашылығына культуралық жолмен жерсіндіру нәтижесінде Алматы тоған
шаруашылығынан Қостанай ... ... ... ... аз ... яғни он ... ... уақытта, өндірісте бақылау
жағдайларында болмағандықтан күміс түсті мөңке кәсіптік маңызы жоқ балыққа
айналған. Жыл ... ... ... ... және ... ... ... өсіру шаруашылықтарына жоспарсыз жіберуіне байланысты Қапшағай
суқоймасында күміс түсті мөңкенің саны ... ... ... МАТЕРИАЛДАР МЕН ӘДІСТЕМЕ
Бітіру жұмысының материалы 2007-2008 жылдары Алматы облысындағы
Қапшағай су ... ... ... ... және ... практика
уақытында көктем, күз айларында ауланды. Зерттеу жұмысына ... ... саны 25 дана ... ... ... ... шабақ
аулайтын нәретемен, қармақпен ауладым. Ауланған ... ... 4 ... ... ... (3 сурет).
3 сурет. Бозша мөңке көрінісі
Балықтардың биологиясын және ... ... ... бірдей
ихтиологиялық әдістерді пайдаландым. Биоанализ әдісі өзіне келесі реттік
жазуларды ... ... ... Су ... ... ... ... көл, теңіз немесе
теңіз бөлігі), балық ауланған жерді.
2. Алынған уақыты күні, айы, жылы, жинаушының және ... аты ... ... ... ... ... аты. ... атын (латыншасын),
қарап отырған объктінің балықтар системасында анық анықталған жағдайда ғана
беру керек.
3. L–балықтардың жалпы ұзындығы немесе абсолютті ... ... ... қанатының ең ұзын жеріне дейінгі өлшем;
4. 1 – дене ұзындығы, тұмсығының жоғарғы жағынан ... ... ... яғни қанатынсыз ұзындығы;
5. Балық салмағы (г немесе кг). Балық салмағы алдымен ішкі құрылысын
алмай, ... ... ... (Q – ... ... сонымен қатар ішкі
құрылысынсыз салмағы ( q – ішкі мүшелерінсіз ).
6. Жынысын анықтау – ... ... ... ... ...... аналықтары ♀ белгіленеді. Егер ... жас ... ... ... ... ... онда сәйкес кестеге juv деп жазылады
(қысқартылған juvenalis), жас деген мағынаны ... [16]. ... ... ... және меристикалық белгілері өлшенді:
Қабыршақтарды көру жарық түсіп тұратын, 8х2 ... МБС-1 және ... ... ... ... – денесінің толық ұзындығы.
l – денесінің құйрық қалақшасысыз ұзындығы.
aD – антедорсальды арақашықтығы.
pD – посдорсальды арақашықтығы.
Lca – аналь қанатының соңынан құйрық ... ... ... ... – антепектральды арақашықтық.
aV – антевентральды арақашықтық
aA – антенальды арақашықтық.
lc - басының ұзындығы.
ao – тұмсығының ұзындығы.
o – көзінің диаметрі.
ap – ... ... ... қақпағының соңына дейінгі арақашықтық.
lmx - жоғарғы жағының ұзындығы.
lmd – төменгі жағының ұзындығы.
io - екі көзінің арақашықтығы.
hCs – көзінің ... ... ...... ... басының биіктігі
H – денесінің ең биік жері
h – денесінің ең аласа жері
ID – арқа қанатының ұзындығы.
hD – арқа қанатының ...... ... ұзындығы.
hA – аналь қанатының биіктігі.
IP – кеуде қанатының ұзындығы.
lV – құсақ қанатының ұзындығы.
lcs - ... ... ... ... – құйрық қабақшасының ортасы.
lci – астыңғы құйрық қабақшасының ұзындығы.
Меристикалық көрсеткіштері
ll - бүйір сызығының қабыршақтар саны.
над – бүйір сызығының ... ... ... - ... ... астыңғы қабыршақтар саны.
llca - құйрық қалақшаларының басталатын жеріндегі қабыршақтар саны.
D – арқа ... ... ...... ... сәулелер саны.
P – кеуде қанатының сәулелер саны
V – құрсақ қанатының сәулелер саны.
Spbr – 1 – ші ... ... ... ... – омыртқасының саны.
Q - денесінің толық салмағы.
q – денесінің іш құрылыссыз салмағы.
пол – ... - ...... тамақ мөлшері.
АИП - уылдырығының саны.
3. НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ТАЛҚЫЛАУЛАР
Зерттелген 25 дана балықтардың ішінде биологиялық ... ... дене ... ... ал минимальді дене салмағы – 500 г болды,
орташа көрсеткіші – 700 г, ... ... ... – 385 см, ... ... ... – 305 см, орташа көрсеткіші – 355 ... ... ... ... ... ... даму сатылары
II, III, IV, V сатыларда ... (2 ... ... су ... ... ... ... талдау нәтижелері
|№ |L, мм |l, мм |Q, г |q, г ... ... |
|1 |370 |312 |800 |600 |5 |V |
|2 |366 |305 |800 |600 |4+ |IV |
|3 |345 |301 |750 |600 |6 |V |
|4 |330 |272 |700 |550 |7 |V |
|5 |395 |330 |850 |700 |9+ |V |
|6 |369 |295 |800 |600 |9 |V |
|7 |377 |325 |800 |700 |8+ |IV |
|8 |312 |257 |550 |500 |5+ |V |
|9 |334 |272 |700 |600 |4+ |IV ... |335 |275 |750 |600 |4+ |III ... |385 |325 |800 |750 |3 |III ... |365 |305 |700 |650 |4+ |V ... |336 |300 |650 |500 |6 |III ... |335 |280 |750 |600 |5 |III ... |325 |285 |550 |500 |5 |III ... |304 |255 |600 |550 |5 |IV ... |362 |295 |700 |600 |6 |IV ... |365 |290 |800 |700 |5+ |IV ... |336 |270 |700 |600 |5+ |IV ... |340 |273 |750 |650 |6 |III ... |347 |297 |650 |600 |6 |II ... |377 |327 |800 |700 |6 |III ... |345 |270 |800 |700 |6+ |III ... |355 |305 |750 |650 |5 |IV ... |357 |300 |700 |600 |6 |III ... |355 |305 |700 |600 |6 | ... |305 |270 |550 |500 |3 | ... |385 |327 |850 |750 |9+ | ... 25 дана ... балығының ішінде 22 данасы, яғни 88%
аналықтарды құрады, 3 данасы, яғни 12% аталықтар ... (3 ... ... су ... ... ... ... мөңкенің жыныстық қатынасы
|Жынысы ... |% ... |22 |88 ... |3 |12 ... |25 |100 ... ... күз кезінде анықтайды. Бұл көрсеткішті екі
әдіспен анықтауға болады. Бірінші әдісі: ... ... ... ... массасы арқылы, ал екінші әдісі: Кларк ... ... ... дене ... арқылы, анықтау. Қоңдылықты білудің маңызы – бұл
балықтардың қыс мерзіміне ... және ... ... ... ... ... неғұрлым осы көрсеткіш жоғары болса, балық
қыстау кезінде соғырлым ... аз ... ... тұқы ... ... 1,5 – 2,5 ... болу керек [1].
Фультон бойынша зерттелген балықтардың максимальды қоңдылығы – 4,28, ... ... – 1,87, ... ...... ... зерттелген балықтардың максимальды қоңдылығы 3,31, ал
минимальді қоңдылығы – 1,42, орташа ...... ... Қазақстанның әртүрлі суқоймаларындағы,
яғни Қостанай ... ... ... мен ... және Кіші ... ... ... түсті мөңкенің пластикалық белгілерін салыстыра
келсек, Қапшағай суқоймасындағы күміс түсті ... ... кіші ... ... ... (4 кесте).
Меристикалық белгілерін Қазақстанның көптеген су қоймаларымен
салыстырғанда, әр ... ... ... тән ... ... күміс түсті мөңкенің де белгілері Қапшағай суқоймасынындағы мөңкенің
меристикалық ... ... (5 ... III – IV (14) 15 – 19; A II – III 5 – 7 ... 5); 1.1 28 – ... 32), ... ... доғасындағы желбезек кірпікшелері 37 – ... 46); ... 26–33 ... 29 және 30). ... ... ... ... ұзындығымен салыстырғанда 6,43 – 8,83 % тең;
көз диаметрі 4,09 – 5,90; ... ... ... – 10,63 – 14,50; ... - 18,30 – 30,96; ... ... - 19,40 – 28,60; ... ені
– 9,95 – 14,12; денесінің биік жері – 35,76 – 59,20; ... ... жері ... – 17,0; ... арқа қанатына дейінгі ұзындығы – 44,61 – ... ... ... ... ... – 18,04 – 23,98; құйрық
қалақшасының ... - 11,30 – 18,60; D ... – 32,07 – 85; D ... 15,78 – 20,21; А ... - 10,29 – 15,57; А биіктігі – 13,97 – 16,86; Р
ұзындығы – 14,0 -19,53; V ... – 17,40 – 24,44; Р және V ... ... – 27,00; V және А ... – 23,80 – 33,55мм көрсетеді.
4 кесте
Қазақстанның әртүрлі суқоймаларындағыкүміс түсті мөңкенің пластикалық
белгілерінің көрсеткіштері
| ... ... және ... су ... |обл. ... |Кіші Жалаңғаш |коймасы |
| ... (М±m) ... (М±m) |(М±m) ... ұзындығы |7,35±0,16 – |7,38±0,17 – |6,43±0,09 |
| ... ... | ... ... ... - ... – |5,27±0,10 |
| ... ... | ... ... ...... – |12,09±0,10 |
| ... ... | ... ... ...... – |19,94±0,20 |
| ... ... | ... ... ......... |
| ... ... | ... ені ......... |
| ... ... | ... биік жері ... – |46,75±0,45 |35,73±0,29 |
| ... ... | ... ... ... – |15,95±0,24 – |15,46±0,16 |
| ... ... | ... ... – |50,69±0,53 – |44,61±0,39 |
|ұзындығы ... ... | ... ......... |
|ұзындығы ... ... | ... ......... |
|ұзындығы |17,71±0,21 ... | |
| D ... ......... |
| ... ... | |
|D ... |17,33±0,18 – |16,37±0,24 – ... |
| ... ... | |
|A ... |10,29±0,48 – |11,67±0,33 – ... |
| ... ... | |
|A ... ......... |
| ... ... | |
|P ... ......... |
| ... ... | |
|V ... ...... – |19,14±0,26 |
| ... ... | |
|P – V ... ......... |
| ... |24,39±0,53 | |
|V – A ... ...... – |27,95±0,31 |
| ... ... | |
5 ... ... суқоймаларындағы күміс түсті мөңкенің меристикалық
белгілері.
(М±m; алымы – аралығы, бөлімі – орта немесе жиі кездесетін ... ... ... |D |А ... ... ... ... |сәуле |сәуле |қалары |жылы |
| ... | ... ... | | |
| ... | | | | | ... | | | | | ... ... | | | | | ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | ... ... | | | | | |ко, ... | | | | | |1956 ... | | | |[pi| ... ... ж/е | | | |c] | |1959 ... көлі | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |- |
| | | | | | |- |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | |- |
| | | | | | |- ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | |- ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | |
| | | | | | |- ... | | | | | | ... | | | | | | ... | |- | | |- | ... | | | | | | ... | | | | | | ... | | | | | | ... ... ... ... ... ... зерттеу жұмыстарына әдебиетке шолу
жасау;
3. Қапшағай су қоймасынан ... ... ... ... және
морфологиялық көрсеткіштерін талқылау;
4. Алынған нәтижелерді қорытындылау;
Жүргізілген зерттеулер бойынша күміс ... ... ... ... ... ауытқуларының арасында жатады. Күміс түсті мөңке мен алтын
түсті ... ... ... ... ... ... бірдей бағытта
жүретінін байқаған. Жақсы жағдайларда мынандай белгілері денесінің ... ... ... дейінгі аралық, құйрық қалақшасының ұзындығы және
D негізі, P-V аралығы және V-A ... ... бар ... ... ... көлде көп кездескен, ал қолайсыз жағдайларда – ... ... мен ... ... ... аз ... Көз ... мен басының
ұзындығы кері тәуелділік көрсетті: қолайсыз жағдайларда – көрсеткіштері
жоғары, ... ...... төмен болды. Ортаның
жағдайларына байланысты морфологиялық өзгергіштік түрдің ... ... ... ... ... ... ... болуын білдіреді. Мөңкенің шағылысуы көбіне күміс түсті
мөңке мекендейтін көлдерде жүреді. Гибридті ... ... көк ... ... ... ... ... кірпікшелерінің саны және
арқа қанатындағы соңғы қатты сәулелеріндегі тісшелерінің саны тіркелген.
D III – IV (14) 15 – 19; A II – III 5 – 7 ... 5); 1.1 28 – ... 32), ... ... ... ... кірпікшелері 37 – 52
(көбінесе 46); омыртқалар 26–33 (көбінесе 29 және 30). ... ... ... ... ... ... 6,43 – 8,83 % ... диаметрі 4,09 – 5,90; көздің артқы бөлімі – 10,63 – 14,50; ... - 18,30 – 30,96; ... ... - 19,40 – 28,60; ... ені
– 9,95 – 14,12; денесінің биік жері – 35,76 – 59,20; денесінің аласа жері –
12,0 – 17,0; тұмсығының арқа ... ... ... – 44,61 – ... ... ... дейінгі ұзындығы – 18,04 – 23,98; құйрық
қалақшасының ұзындығы - 11,30 – 18,60; D ... – 32,07 – 85; D ... 15,78 – 20,21; А ... - 10,29 – 15,57; А ... – 13,97 – 16,86; ... – 14,0 -19,53; V ... – 17,40 – 24,44; Р және V аралығы -
16,22 – 27,00; V және А ... – 23,80 – 33,55 ... және ... ... ... - климаттық ... ... ... ... жоқ. ... ... ... жағдайларға сонымен қатар күміс түсті мөңке мен ... ... ... ... ... ... ... А.И. (1960) нәтижелері [9] бойынша порциялап уылдырық шашатын
ересек ... ... ... ... ... ... екі есе үлкен. Алтын түсті мөңкенің
уылдырықтары сары түсті, ... 0,8 – 1,2 мм, ... ... ... ашық ... ... 0,2–0,7мм. Керісінше Г.М.
Кривощековтың айтуы бойынша [7] мөңкелердің барлық порциялап шашатынын
ескере отырып олардың ... ... ... порциялап
шашқанымен бірдей болады. Кривощеков зерттеу үшін мөңкелердің 150
данасын ... ... ... түсті мөңкенің ... ... 1,00 мм, ... – 0,96 мм, мамырда – 0,95 мм,
маусымда 0,97- 1,00 мм ... ал ... ... мөңкенің уылдырықтарының
мөлшері наурызда - 0,91 мм, сәуірде – 0,98 мм, мамырда - 0,93 ... - 0,80 – 0,90 мм, ... 0,90 мм, ... 0,98 мм ... Бітіру жұмысын қорытындылай келсе, алтын түсті және күміс түсті мөңке
балығының биологиясы мен ... ... ... ... арқылы білдім, жазғы және күзгі өндірістік ... ... ... ... ... ... қатар биологиялық–морфологиялық ... ... ... ... ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Рыбы Казахстана 3 том. Алма-ата; Наука; 1982. - С. 212 - ... ... И.А. Рыбы ... рек Чу и Талас. Фрунзе: 1985г – С. 117 – 118
3. Серов Н.П. ... рыб в ... ... ... ... ... по ... и перспективам аклим. Рыб и безпозв – х водоемах СССР//
- Фрунзе; 1972г. – С. 77 – ... ... Ә.А., ... С.Р. ... ... ... орысша – қазақша анықтауышы, Алматы.: 1999. – Б. 53 – ... ... В.А. ... рыб и их ... Изд – во «Колос», М.; 1966. – С.
153 - 156.
6. ... П.Р. ... и ... ... рыб. М,; Рыбы ... 1970. –
С. 259 – 262.
7. Кривощеков Г.М., 1953. Караси западной сибири; //Тр. Варавбинского стд.
ВНИОРХ. Т.б. Вып. 2 – С. 71 – ... ... ... 4 том. М,; ... 1938г. – С. 51 – ... ... А.И. О ... серебряного карася. // Вопр. Ихтиологии.
1960г. Вып. 15. – С. 106 – ... ... В.К. ... ... ... в ... СССР
Известия АН БССР. Сер. Биол. Наук., 1963г. – С. 123 – ... ... А.И. ... серебряного карася Carassius auratus giblio
(Bloch) в ... ... по ... рыб и промысловой
океанографии. Владивосток, 1977. Вып. 8. – С. 80 – ... ... Л.П. ... М.И. ... плодовитисти караси Carassius
carassius (L),// Вопросы ихтиологии. – 1968. Т. 8 Вып. 2. (49). – C.
266 – ... ... К. ... балық қорын молайту. Алматы; Қайнар 1975. – Б.
214 – 215.
14. Даутбаева К.А., Сумбаева Л.Н. ... ... и ... ... ... ... рыбного хозяства водоемов Средней
Азий и Казахстана // - Фрунзе; Ишим 1981 – С. 59 – 60.
15. ... И.Ф. ... по ... рыб. М,; ... ... – С. 376 ... ... К.С., Коваль Н.В. К биологии ражмножения серебрянного карася
водоемов Днепрского – бугской ... ... // ... 1967. Т. 12. №5 – С. 53 – ... ... Ю.А. ... ... рыбоводства. М,; агропромиздат
1991г. – С21 – 24.
18. Суховерхов Ф.М. Хозяственное ... ... ... в ... Рыбное хозяйство 1951г. – С. 36 – 37.
19. Ерещенко В.И. Ихтиофауна бассейна р. Сарысу. Сб. Работ по ихтиологии ... ... ... ... 1959. Вып. 2 – С. 208 – ... Сәрсенбаев Р.С. Тоған шаруашылығы балық көзі. Алматы; Қайнар 1984ж. –
Б. 21 – 22.
21. Күленов К. Қазақстанның балық ... ... ... 1967ж. – Б. 33
– 34 .
22. Қайымов Қ. Балықтар әлемінде. Алматы: Қайнар 1973ж. – Б. 11 – 12.
23. Терлецкий Б.К. ... ... ... ... ... ... – разв. Управления высшего Совета народ. Хоз. – ва ... ... – Вып. 1056, - С. 125 – ... ... ... ... ... мөңке балығының көрінісі.
Қосымша В
Бозша мөңке балығының жалпы көрінісі.
Қосымша Г

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 22 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
ЖШС «Жас-Қанат»кәсіпорында жүргізілу есебі21 бет
Корпорацияның айналым капиталы туралы11 бет
Шардара су қоймасында балық шаруашылығын дамытудың облыс экономикасындағы орны40 бет
Қоймадағы материалдық қор есебі38 бет
Құрылыс материалдарын есептке алу қоймасының жұмысын автоматтандыру31 бет
Өзендік су қоймасының жобасы25 бет
Орманды өсімдіктер6 бет
Сағырбайұлы Құрманғазы8 бет
Жарқанат20 бет
Зияанды бақашық қандаланың биологиясы зияанды фазасы, таралуы, есептеу әдістері4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь