Қонақ үй маркетингі және қонақтарға қызмет көрсетуді ұйымдастыру

Бет.
Кіріспе 3
1 Қонақ үй индустриясындағы бизнес.жоспарлауды қалыптасты¬ру¬дың теориялық аспектілері
6
1.1 Бизнес.жоспардың құрылымы, тарауларының мақсат мін.деттері мен маңызы
6
1.2 Қонақ үй индрустриясындағы бизнес.жоспардың ерекшелігі 16
1.3 Қазақстан Республикасындағы қонақ үй шаруашлығының жалпы жағдайын талдау
22

2 Қонақ үй кәсіпорнының бизнес.жоспарын талдау 30

2.1 «Қазақстан» қонақ үйінің жалпы сипаттамасы және негізгі экономикалық көрсеткіштеріне талдау
30
2.2 «Қазақстан» қонақ үйінің нарықтық мүмкіндіктерін талдау 39
2.3 Жаңа қонақ үйдің бизнес.жоспарын құру 45

3 Қонақ үй маркетингі және қонақтарға қызмет көрсетуді ұйым.дастырудың жетілдіру бағыттары
51
3.1 «Қазақстан» қонақ үйінде маркетингті ұйымдастыруды же.тілдіру 51
3.2 «Қазақстан» қонақ үйін басқаруды және ұйымдастыруды жетілдіру
57
3.3 Бизнес.жоспар жасау кезіндегі маркетинтік бақылау және қонақтар сұранысын зерттеу мәселелерін жетілдіру
64
Қорытынды 73
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі 76
Қосымшалар 78
Қазіргі жағдайдағы қонақжайлық индустриясында болып жатқан жедел өзгеріс және қоғамда болып жатқан өзгеріске басшылар мен менеджерлер ке-рек жағдайда дұрыс жұмыс істегені өте маңызды. Бұл жағдайда бағасыз көмек-ті бизнес-жоспар береді. Бизнес-жоспар қонақ үй бизнесінің болашақ қимы-лының дұрыс жүргізілуіне көмектеседі. Осы жоспарлаудың арқасында қонақ үй кәсіпорнының тәуекелдігін минимум деңгейге төмендетеді және кез-келген жағдайдан оңай шығуына жол ашады.
Қонақжайлық индустриясы – қонақтарды қарсы алып, оларға қызмет көр-сетумен байланысты қызмет нарығандығы кәсіпкерлік қызмет. Бұл түсінікке қоғамдық тамақтандыру орындары, демалу және көңіл көтеру парктері, қонақ үйлер жатады. Қонақжайлық немесе қонақ үйлік және мейрамханалық бизнес саласы – бұл «алтын жұмыртқа туатын тауық» деп аталатын бизнес аясы. Бұл қонақжайлық саласының туризмнің базасы және негізгі факторы болып сана-латындықтан (сондай-ақ халықаралық туризмде) қонақ үй бизнес-жоспарын бұл салада құрудың маңызы өте зор. Заманауи шаруашылық жағдайда бизнес-тің дамуында кәсіпорын ішілік жоспарлау қолданылады. Осы жоспарлаудың ішіндегі прогрессивті түрі бизнес-жоспар болып табылады. Қонақ үй кәсіпор-нының сәтті жұмыс істеуі үшін қонақ үй саласының қазіргі жағдайын және болашақта не күтілетінін болжай білу қажет. Сонда ғана қонақжайлық индуст-риясында үлкен нәтижелерге қол жеткізуге болады.
Қонақ үй кәсіпорынның бизнес-жоспары – кәсіпорын қызметінің сапасын айқындаушы және оны басқарудағы негізгі құралдарының бірі болып табы-лады. Бизнес-жоспар дегеніміз – бұл құжат, онда кәсіпорынның негізгі жағдай-лары талданады және оның кездесетін қиындықтарының шешімдері талқы-ланады. Бизнес-жоспар арқылы менеджер нарықтық жағдайды бағалайды және кәсіпорынға пайдалы жақтарын таңдайды, кездейсоқ мәселелердің шешімін береді. Бизнес-жоспарды құру кәсіпорынды басқару сапасын жоғарылатып, оның ресурстарын тиімді пайдалануға жол береді. Сондықтан қазіргі нарық-тың жағдайдағы көп қолданатын терминдердің бірі – бизнес-жоспар.
Нарық шарттарында және қатаң бәсекелік күресте кәсіпорын ішкі және сыртқы өзгерістерді есепке алып, тез арада керекті амалдарды қолдануы тиіс. Бұл бірнеше шарттарды орындағанда ғана жүзеге асады:
- басқарма және оның инвесторлары қазіргі кездегі қаржылық жағдайды дұрыс бағалап, нарықтағы орнын анықтауы керек;
- кәсіпорын жетістікке жетуі үшін өзінің нақты және өзекті мақсат-тарына ие болуы тиіс;
- мақсат қою барысында менеджмент қарқынды түрде жоспарлауды қол-данады және ол қатаң қадағаланып, жоспардың әр пунктінің орындалғанына көзін жеткізуі қажет;
1 Дүйсенбаев А.И., Нысанбаев М.Б. Маркетинг негіздері: Оқулық құрал. – Алматы: Қазақ университеті, 2003. – 78 б.
2 Есімжанова С.Р. Маркетинг: Оқулық құрал. – Алматы: Экономика, 2005. – 266 б.
3 Котлер Ф. Основы маркетинга: Учебное пособие. – М.: Луч, 2005. – 121 б.
4 Чудновский А.Д. Международное гостиничное хозяйство: Уч.– М.: Изд-во ЭКМОС, 2009. – 305 б.
5 Сүндетұлы Ж. Әлеуметтік экономикалық дамуды жоспарлау. – Алматы, 2002. – 104 б.
6 Сейітжан С. Маркетинг-нарықтану негіздері. – Алматы, 2009. –159 б, 251 б.
7 Гордон Г. Книжный бизнес: Учебное пособие. – М: Луч, 2009. – 352 б.
8 Исабеков Б.Н. Кәсіпкерлік құрылымдардың бизнес-жоспарды жасау процесінің методологиялық негізі: Оқулық құрал. – Түркістан, 2004. – 67 б.
9 Поляков В.Г., Маркова В.Д. Бизнес планирование: Практическое руководства. – Новосибирск: ЭКОР, 1993. – 148 б.
10 Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкенз Д. Маркетинг гостеприимство и туризм: Учебник для вузов/Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 2008. – 157 б.
11 Кабушкин Н.И., Бондаренко Г. А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. – Минск: Новое знанаие, 2002. – 368 б.
12 Планирование на предприятии туризма: Учебник. / Под ред. проф. Е.И. Богданова. – СПб.: Изд. Дом «Бизнес-пресса», 2004 – 320 б.
13 Орлова Е.Р. Бизнес-план: основные проблемы и ошибки, возникающие при его написании. – 3-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2005. – 152 б.
14 Яковлев Г.А. Организация предпринимательской деятельности: Учебное пособие. – М.: РДЛ, 2004. – 336 б.
15 Яковлев Г.А. Экономика гостиничного хозяйства: Учебное пособие. – М.: РДЛ, 2006. – 224 б.
16 Ефимова О.П., Ефимова Н.А. Экономика гостиниц и ресторанов: Учебное пособие. / Под ред. Н.И. Кабушкина. – Минск: Новое знание, 2004. – 392 б.
17 Горенбургов М.А., Хорничев Ю.В. Организация предпринимательст-ва и бизнес планирование инвестиционных проектов: Учебное пособие. – СПб.: СпбГИЭУ, 2004. – 80 б.
18 Ердавлетов С.Р. География туризма Казахстана: Учебник – Алматы: Ғылым, 1992. – 255.
19 Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. – 9-е изд., перераб. и доп. – Спб.: Невский Фонд, 2008. – 42 б.
20 Биржаков М.Б., Казаков Н.П. Безопасность в туризме. – М-СПБ, 2007. – 78 б.
21 Жүнісов Б., Мәмбетов Ұ., Байжомартов Ү. Нарықтық экономика негіздері: Кітап. – Алматы, 1994. – 176 б.
22 Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Дүние жүзінің экономикалық және әлеуметтік географиясы: Кітап. – Алматы, 2001. – 226 б.
23 Ахметов К.Ғ., Сағындықов Е.Н., Байжомартов Ү.С., Жүнісов Б.А. Менеджмент негіздері: Оқулық құрал. – Ақтөбе, 2005. – 135 б.
24 www.kazakhstan-hotel.kz
25 Гостиница Казахстан. www.kazinfo.kz
26 «Бұрған» ЖШС Қазақстан қонақ үйінің 2007, 2008, 2009 жылдардағы бухгалтерлік балансы мен есебі.
27 www.stat.kz
28 Гостиницы Казахстана. www.wikipedia.org
29 Hotel Kazakhstan. www.yahoo.com
30 Браймер Р.А. Основы управления в индустрий гостеприимство: Учебное пособие. – М.: Омега-Л, 1998. – 323 б.
31 Дуйсен Г.М. Основы формирования и развития индустрии туризма в Казахстане: Учебник. – Алматы, 2002. – 221 б.
32 Раева Р.А. Гостиничный бизнес: пути становления и развития. Прак-тическое пособие – Алматы: Университет Туран 2007. – 165 б.
33 Куатова Р. Отельный бизнес: искуство продовать сервис: Учебник / Технологии управления, 2002г. – 35 б.
34 Хрипач В. Я. Экономика предриятия. – Киев,1999. – 231 б.
35 Рахимбекова Ж. С. Международный гостиничный бизнес. – Алматы, 2002. – 155 б.
36 Реалии и возможности туристского рынка Казахстана // Деловой мир – Астана, 2000, №5. – 23 б.
37 Кулибаев А., Адасбаев Е., Данышпанов Б., Дуйсенгалиев Т. Туризм на Шелковом пути как фактор устойчивого развития. // Транзитная экономика, 2000, №4 – 35 б.
38 Уровень жизни населения в Казахстане. Статистический сборник. Под.ред. А.А.Смаилова, Алматы, 2008.
39 Дюсембекова Ж.М. Маркетинговые исследования: Учебное пособие. – Алматы: Экономика, 2006. – 321 б.
40 Кәсіби практиканың негізгі құжаттары. – Алматы, 2009.
41 Статистические данные Казахстанской Ассоциации Гостиниц и
Ресторанов (КАГиР), 2008.
42 Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство: Учебник/Пер. с англ. – М.: ЮНИТИ, 1999. – 157 б.
43 Джанджугазова Е.А. Маркетинг в индустрии гостеприимства / М.: Academia, 2003. – 207 б.
44 Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің мәліметтері. – Алматы, 2009ж.
        
        Мазмұны
| | |Бет. |
| ... |3 |
|1 ... үй ... ... ... | |
| ... ... |6 |
| |1.1 ... ... ... ... ... | |
| |мен ... |6 |
| |1.2 ... үй ... ... ... |16 |
| |1.3 ... ... қонақ үй шаруашлығының жалпы | |
| |жағдайын талдау |22 |
| | | |
|2 ... үй ... ... ... |30 |
| |2.1 ... ... ... ... сипаттамасы және негізгі | |
| ... ... ... |30 |
| |2.2 ... ... ... нарықтық мүмкіндіктерін талдау |39 |
| |2.3 Жаңа ... ... ... құру |45 |
| | | |
|3 ... үй ... және ... ... ... | |
| ... жетілдіру бағыттары |51 |
| |3.1 ... ... ... ... ... же-тілдіру|51 |
| |3.2 «Қазақстан» қонақ үйін ... және ... ... |
| | |57 |
| |3.3 ... ... кезіндегі маркетинтік бақылау және | |
| ... ... ... ... ... |64 |
| ... |73 |
| ... ... ... |76 |
| ... |78 ... жағдайдағы қонақжайлық индустриясында болып жатқан жедел
өзгеріс және қоғамда болып жатқан өзгеріске ... мен ... ... дұрыс жұмыс істегені өте маңызды. Бұл жағдайда бағасыз көмек-ті
бизнес-жоспар береді. Бизнес-жоспар ... үй ... ... ... ... ... Осы ... арқасында қонақ үй
кәсіпорнының тәуекелдігін минимум ... ... және ... оңай ... жол ... индустриясы – қонақтарды қарсы алып, оларға қызмет көр-
сетумен байланысты қызмет ... ... ... Бұл ... ... ... ... және көңіл көтеру парктері, қонақ
үйлер жатады. ... ... ... ... және ... бизнес
саласы – бұл «алтын жұмыртқа туатын тауық» деп аталатын бизнес аясы. Бұл
қонақжайлық саласының туризмнің базасы және ... ... ... ... (сондай-ақ халықаралық туризмде) қонақ үй бизнес-жоспарын бұл
салада құрудың маңызы өте зор. ... ... ... ... кәсіпорын ішілік жоспарлау қолданылады. Осы жоспарлаудың ішіндегі
прогрессивті түрі бизнес-жоспар болып ... ... үй ... ... істеуі үшін қонақ үй саласының қазіргі жағдайын және ... ... ... білу қажет. Сонда ғана қонақжайлық ... ... қол ... ... үй ... ... – кәсіпорын қызметінің сапасын
айқындаушы және оны басқарудағы негізгі құралдарының бірі болып ... ... – бұл ... онда ... ... ... және оның кездесетін қиындықтарының шешімдері талқы-ланады.
Бизнес-жоспар арқылы ... ... ... бағалайды және кәсіпорынға
пайдалы жақтарын таңдайды, кездейсоқ мәселелердің ... ... ... құру ... ... ... ... оның ресурстарын
тиімді пайдалануға жол береді. Сондықтан қазіргі нарық-тың жағдайдағы көп
қолданатын терминдердің бірі – ... ... және ... ... ... ... ішкі және
сыртқы өзгерістерді есепке алып, тез ... ... ... ... ... ... шарттарды орындағанда ғана жүзеге асады:
- басқарма және оның инвесторлары қазіргі кездегі қаржылық жағдайды
дұрыс бағалап, ... ... ... ... кәсіпорын жетістікке жетуі үшін өзінің нақты және өзекті ... ие ... ... мақсат қою барысында менеджмент қарқынды түрде ... ... және ол ... ... ... әр пунктінің
орындалғанына көзін жеткізуі қажет;
- кәсіпорын басқармасы және ... ... ... ... ішкі және ... процестерді толық зерттеуге алады.
Бизнес-жоспар ішкі және сыртқы мақсаттарға байланысты құрылады.
Көбінесе, бұл ... ... ... ... инвестиция тартар ал-
дында жасайды. ... бұл ... бір ... ... ... ол тек ... ... ғана емес, ішкі мақсатқа орай да құрылады.
Бизнес-жоспарлаудың ішінде қызығушылық танытып ... ... ... ... бағалау үшін салым жасаған инвестор және кеңес
беруші және атқарушы кәсіпорын арасында бизнес-жоспарлау жа-салады.
Бірінші кезекте, ... ... ... ... ... ... олардың кәсіпорындарының жағдайы жоспарға тікелей байланысты бо-лады.
Осы себептен, бұл ... ... ... ... ... ... ... жүріп, өз мақсатына жетсе, ... ... ... ... жасау барысында көптеген ақпаратты жинау мен өңдеу үшін
көп күшті қажет етеді. Ал кейінгі қаржылық ... ... ... ол ... ... ... өзгертулер мен толықтырулар және
нарық жағдайына тез арада әсер ... ғана ... ... ... ... ... бойынша қорыта айтқанда, бизнес-жос-парды
жасау үшін өз уақытыңыз бен қаржыны дұрыс жұмсасаңыз – ... ... тез ... ... ... кейін нарықтық қатынастарды дамытып, на-рық
талабына бейімделуге тура келді. Бұл жағдай қонақ үй ісін де ... ... ... үй ... ... жаңа ... талабына сәйкес өзгерістер
енді. Мысалы, қонақ үй менеджменті мен маркетингі саласы мен қонақ үй ісін
жетілдіру мәселесі күн ... ... ... ... үйлер мен орна-
ластыру орындарының көбеюі қонақ үй ісіне үлкен өзгеріс әкелді. Батыс ел-
дерінде қонақ үй ... ... ... ... ... ... деген талпыныс байқалды. Бұл еліміздегі қонақ үй ісінің ... ... ... ... ... ... күні ішкі және сыртқы нарықтарды экономикалық бәсекелестіктің
жаңа әдістері мен ... ... ... ... ... мен қыз-
меттерде бизнес-жоспар қолдану күшейіп келе жатыр. Бұл жағдайда Қазақс-
тандық кәсіпкерлер дұрыс ... ... ... ... түсіну-
де. Қазіргі заманғы бизнес-жоспар кәсіпорындарға бәсекелестік жағдайда ... ... ... қана ... ... ... ... алу, шетел
нарықтарына шығу, пайданы өсіру сияқты стратегиялық, ұзақ мерзімді мақсат-
тарды жүзеге асыруға мүмкіндік береді. Оның ... ... үй ... ... кәсіпорынның бизнес-жоспарында орын алып отырған
көкейкесті мәселелерін талдап, оларды оңтайлы шешу ... және ... ... өзектілігі – тәуелсіз Қазақстанда жаңа ... ... ... ... саяси жүйесінде демо-
кратиялық ... ... ... ... жаңа терминдер мен
ұғымдар пайда болды. Еркін экономикалық қатынастар кезеңінде ... ... ... ... ... ... ... өз қызметін ұйымдастыру-да
жемісті нәтижеге қол жеткізуі үшін бизнес-жоспардың сәтті құрылуының маңызы
зор.
Дипломдық жұмыстың мақсаты – оның өзектілігіне ... ... үй ... ... ... оның сұранысын жолға қою, қонақ үй бизнесін дамыту-дың
өзегі бизнес-жоспардың ... ... және ... ... ... ... дұрыс ұйымдастыру бойынша ұсыныстар жасау.
Дипломдық жұмыстың мақсатына ... оның ... ... шешіледі:
- бизнес-жоспардың құрылымы, тарауларының мақсат міндеттері мен
маңызын ... ... үй ... ... ... талдау, та-
рауларының маңызы мен мәнін, стратегиялық мақсатын анықтау;
- ... ... ... ... ... және негізгі экономи-
калық көрсеткіштеріне талдау жасау;
- жаңа ... ... ... ... «Қазақстан» қонақ үйінде маркетингті ұйымдастыруды жетілдіру;
- бизнес-жоспарды жүзеге асыру кезіндегі қиындықтар мен олардың ше-шу
жолдарын қарастыру.
Дипломдық жұмыстың ... ...... ... үйі және ... құрған жаңа қонақ үйдің бизнес-жоспары болып табылады.
Ал, зерттеу пәні – қонақ үй ... ... ... ... ... методологиялық аспектілер жиынтығы болып
табылады.
Осы жұмыстарды жүргізу нәтижесінде алынған жаңалық – қонақ үй ... ... ... дұрыс құру керек және дамыту керектігіне
арналған негіздемелер болып табылады.
Жұмыстың тәжірибелік ...... ... ... ... қызметін тиімді ұйымдастыруға мүмкіндік береді.
1 Қонақ үй индустриясындағы ... ... ... Бизнес-жоспардың құрылымы, тарауларының
мақсат міндеттері мен маңызы
Нарықтық экономикада кез-келген бизнестің стратегиясы және ... ... ... мақсаты – өндірісті, жұмысты (қызметті) жү-
зеге ... ... ... (табысты) молайту (максимизациялау). Такти-
калық мақсаты – осы стратегиялық нұсқаманы әр ... және ... ... істеу барысында белгілі мәмілені жүзеге асыруда ... ... ... ... ... толықтырып отыратын шаралар және
операциялар жолы арқылы бірте-бірте ... ... ... ... ... немесе бағдарламалары шетел тәжірибесінде бизнес-
жоспар деп аталады [1, 78 б.].
Нарықтық экономика жағдайындағы бизнес-жоспардың мазмұны ... ... кең. Ол ... ... ... ... береді:
- экономикалық жағдайға сәйкес тиімді даму бағдарын таңдап алу, мақ-
сатты нарықтар және олардағы фирмалар ... ... ... ... ... ... және ұзақ ... өндірілетін өнім-
нің (жұмыстың, қызметтің) қажетті көлемі мен сапасын ... ... мен ... ... ... басқарудың ұйымдық-құқықтық нысаны мен құрылымын таңдау, қо-нақ үй
кадрларын еңбек етуге ынталандыру;
- қонақ үй нарығын зерттеуге қажетті ... ... ... ... ... ... ... каналдары т.б.
анықтау.
Келешек және жылдық бизнес-жоспарларда тұрғындардың
әлеуметтік ... ... ... хал-ахуалды жақсарту
шаралары қарастыры-лады.
Кез келген әріптес (инвестор) ең әуелі (көбіне ... ... ... ... ... ... даму ... фирманың мүмкіндіктерін (қаржыны қайтарып алу, кепілдіктің шын ... ... және ... ... ... зерттеп алады. Бұл жағынан
алғанда бизнес-жоспар талдау құжаты және жарнама құралы қызметін атқара-ды.
Сонымен, ... ... ... ... ... ... болып табы-лады. Ол
қонақ үйдің стратегиялық бағытын (даму тұжырымдамасын) анықтап қана қоймай,
кәсіпкерліктің барлық салаларындағы қызмет ету процесін де ... ... ... ішінде қолданылумен қатар, сыртқы байланысқа да қызмет етеді.
Нарық экономикасы дамыған елде капитал, ресурстар, технологияны ұсы-ну
мәселелерін шешу тек белгілі мерзімге ... ... ... даму бағытын
көрсете алатын бизнес-жоспар болғанда ғана жүзеге ... ... ... ... бизнес-жоспарды 3-5 жылға жасайды. Оларда фирма ... ... ... ... бөлініп көрсетіледі. Көптеген фирмалар 3-5 жылға, тек
кейбірі (аса ірі компаниялар) ғана бес ... ... ... ... ... ... ... төмендегі 1-кестеден көруге болады.
1-кесте – Бизнес-жоспардың негізгі қызметі
|Ішкі қызметі ... ... ... ... ... ... іске асыруға инвестиция |
|концепциясын ... құру ... ... кәсіпорын қызметінің әр бағытын| ... | ... өнім ... құру ... ... ... ... |
|іске асыру және жүзеге асыру ... ... қосу үшін және |
| ... ... ... |
| ... үшін ... ... ішкі ... |Банктік кредиттер алу ... ... және | ... әлеуетін бағалау және | ... ... | ... ... және жаңа ... ... ... ... ... ... |акцияларының сәтті іске асырылуы |
|дайындықты және іс-шараларды іске | ... | ... ... ... ... өндіріс, шетел капиталын |
|және қайта оқыту ... ... және ... да |
| ... ... ... |
| ... қа-жеттіліктерін |
| ... ... ... ... ... ... ... ... және іске ... ... |
|Кәсіпорын қызметінің тәуекелдігін | ... ... ... | ... ... атын | ... | ... ... және | ... ... шығу жолдарын | ... | ... ... ... | ... және ... | ... с к е р т у – [1; 2 ] ... ... ... ... ... көріп отырғанымыздай бизнес-жоспар негізінен 2 маңызды
қызметті атқарады. Олар: ішкі және сыртқы. Ішкі қызметке ... ... ... ... ал ... қызметке жобаларды іске асыруда ... ... ... ... ... ... ... талаптар және оны ... ... ... ол кәсіпорынның шын жағдайын көрсете білуі қажет;
- барлық жағдайдың (көрсеткіштердің) нақтылығы және дәлелділігі;
- бизнес жоспардың маңызды тарауы «маркетингтік саясат» ... ... ... ... логикалық дәйектілігі және сендіре алатынды-
ғы;
- қазіргі заманға сай болуы, яғни құжаттарды қажетті уақытында жасау
және мақсатына ... ... ... болуы, яғни қажетті ақпаратты қажет уақытында, оны қажетсі-
нетін адамға жеткізу.
Бизнес-жоспарды тікелей басшы кәсіпкер, менеджер, ... ... ... ... (ақылшы) кәсіпорын жасайды. Негізгі қызмет-теріне
қарай бизнес-жоспарды жасау және жүзеге асыру бірте-бірте, кезең-кезеңімен
жүзеге асырылады [2, 266 ... ... даму ... ... ... ... ... жоба, яғни өндірістік және инвестициялық даму бағдарла-
масы жасалады.
Үшінші ... жоба ... ... ... ... ... жүзеге асыру жөніндегі шаралар
(рәсімдеу, көшірме жасау, жан-жаққа тарату) белгіленеді.
Бизнес-жоспар бірінші ... ... ... онда ... көрсе-
тіледі: кәсіпорынның, жоба инициаторының аты, жобаның және авторының аты,
берілген құжаттың дайындалу мерзімі мен ... ... ... Кіріспе бөлім (фирманың мүмкіндігі, резюме – ... Осы ... ... ... ... ... ... Маркетинг жоспары.
4. Өндірістік жоспар.
5. Ұйымдастыру жоспары және менеджмент.
6. Қаржы жоспары және қаржыландыру стратегиясы.
7. ... ... және ... ... ... аспектілері.
9. Жоспардың орындалуын бақылау және бағалау.
«Кіріспе бөлім» жобаның мәнін сипаттайды және ол ... ... ... ... Онда ... ... ... барлық бағыттары, олар
бойынша мақсатты нарықтар, осы ... ... ... ... және ... жету ... анықталады, сонымен бірге фирма мен оның
қызметі туралы мәлімет беретін ақпарат жазылады. ... ... ... ... ... ... анық болғанда, бизнес-жоспардың ең соңында
жасалады. Кіріспе бөлімнің мазмұнына орай фирманың беделі, жоба-ның ... және ... ... ... ... ... ... ке-рек пе жоқ па –
сол шешіледі [3, 121 б.].
«Саладағы тауар және тауар өткізу нарығындағы ... ... ... екі ... ... шешіледі:
- инвестиция нысаны ретінде саланың жағдайы және даму тенденция-сын
қарастыру;
- өндіріс көлемін болжау үшін бастапқы ақпарат алу, ... ала ... ... ... ... және ... көлемін
анықтау, қыз-метін іске асыру (бәсекелес бола алатындар және
тұтынушылар анықталады).
Бірінші ... ... үшін ... ... талдау жасап, оның даму
мүмкіндігінің тенденцияларын көрсеткен дұрыс. Сонымен бірге сала ... ... ... ... ... өнім ... ...
ел ішінде және шетелдерде тап осындай өндіріс орындарының дамуын анықтау
қажет. Мұнда мынадай көрсеткіштерді көрсеткен ... ... өнім ... ... ... аймақтық құрылымы (өндіріс қуаттарын аймақтарға
бөлу) саланың қазіргі және болашақтағы ... ... ... ... қорлары және материалдық-техникалық базасы.
Инвестициялық ахуал жөніндегі ... ... ... ... ... сала бойынша сауданың жалпы ... және ... ... ... ... үлкен мәні бар [4, 305 б.].
Бұл тарауда сонымен бірге ұсынылатын өнімнің тұтынушылық қасиетіне
қысқаша ... ... ... ... нарықтағы салыстырмалы талдау
нәтижелері де көрсетіледі. ... ... ... ... ... ... сауда белгілері, авторлық құқықтар және басқа да интел-
лектуалды меншік нысандары туралы мәліметтер өткізу де ... ... ... 5-10 жыл ... ... және ... көрсеткіштері, оның
құрылымы жөнінде де мағлұматтар берілгені жөн.
Бизнес-жоспардың маңызды тарауы «маркетинг жоспары» болып табы-лады, ол
сауда және қызмет ... ... ... ... бизнестің барлық
кезеңдеріндегі – өнімнің ... ... ... ... және ... стратегиясын анықтайды. Мұнда мынадай принциптерді басшы-лыққа алу
қажет:
1. «Тұтынушыны түсіну» ... ... ... ... ... ... ... негізделеді;
2. «Тұтынушылар үшін күрес» принципі нарық пен тұтынушыға барлық мүмкін
тәсілдер (тауар сапасы, жарнама, қызмет көрсету, баға және т.б.) ... ... ... асырады;
3. «Өндірістің нарық талаптарының ыңғайына барынша бейімделуі» принципі
бойынша фирманың барлық қызметі ... ... және оның ... ... ... ... тарауы бірнеше бөлімнен тұрады. Бірінші бөлім-де
нарық құрылымы, бәсекелестердің ұқсас өнімдері, баға ... ... ... ... ... ... нарықтың
реакциясы анықталады, өнімді тарату каналдары және оны тұтыну ... ... ... ... ... ... ... алатын
тауардың жалпы құны және кәсіпорын өніміне сұраныс оның ... ... ... ... [5, 104 ... ... бөлімінде нарықтағы бәсеке жағдайындағы кәсіпорын-ның
артықшылығын (нарықтың сұранысын қанағаттандыру және оған ... ене ... ... ... кәсіпорынның жетекші қызметкер-лерінің
біліктілігі) көрсете ... ... ... ... мүмкін кедергілермен (мысалы, құқықтық шектеулер) бірге
жеңіске жету факторларын да (қажеттілікті жақсы ... ... ... ... ... көрсету, кадрларды іріктеу, география-
лық орны) көрсету қажет.
Тараудың үшінші бөлімінде өнімнің (қызметтің) бәсекелік ... ... баға мен ... ... әзірлемесіне зор ықпалын тигізетін
және өндіріс жоспарын қалыптастыруда қолданылатын нәтижені келтіру ке-рек.
Өнімнің бәсекелік қабілетіне ... ... ... ... мен ... ... жүргізіледі, ұқсас өнімдермен салыстыру арқылы олар-
дың ішінде алатын орны, өнімнің бастапқы болжамды құны ... ... ... ... мен оның ... ... ба-
рысында кәсіпорынның өнім өткізу (қызмет) жоспары, маркетинг стратегиясы
қалыптасады; бұл тараудың соңғы бөлімінде ... онда ... ... ... үлестіру арнасы (жабдықтау жылдамдығы, кепілді қызмет ... ішкі және ... ... сатылған өнімнің бағасы мен көлемі; өнім-
нің құнын төлеу және ынталандыру шаралары ... ... ... ... ... ... ... сатылған негізгі өнім, құнға қосылған қо-
сымшалар және т.б.) қоймадағы дайын өнімнің мөлшері мен ... ... ... ... ... ... ... тұтынушы-
ларға сатылғаннан кейінгі қызмет көрсету, жарнама және ... мен ... ... ... пікір ұйымдастыру ерекше орын алады [6, 159 б.].
«Өндірістік жоспар» тарауында келесі мәселелер тиянақты баяндалады:
- өндіріс бағдарламасы және ... ... ... ... үдерісінің сипаттамасы (технологиялық жобалар);
- шикізат пен материал ... және ... ... ... ... бағдарлама белгілі уақыт ішінде шығарылатын өнімнің санын,
түрлері мен сапасын, нақтылы және құндық өлшемін көрсетеді. ... ... ... да ... ... ... ... және
тежеуші өндірістің орналасқан орны, жұмыс күшінің жеткіліктілігі, көлік
мәселесі, сумен қамтамасыз етілуі, телекоммуникация және т.б.) ... ... ... ... ... ... ... құралдарының мөлшері мен
жабдықтың қуаты, пайдалану мерзімі, жаңғырту, ... құру мен ... ... ... Өндіріс үдерісі, яғни өндіріс технологиясы жан-жақты си-
патталады. Ол үшін қазір қолданылып жүрген ескі технологияның отандық және
шетелдік түрлерін атап ... ... ... т.б. ... ... ... ... еңбек ресурстарын өзгерту және жаңа қуат
көздері қажет болады, бұл өндіріс шығыны мен инвестиция ... ... ... ең ... ... ... ... дұрыс
іріктеу, жиынтықтау бұйымдары және олардың сипаттамасы (көлемі мен құны)
материал және ... ... ... етушілерді таңдап алу,
олардың қажет уақытта жеткізілуі, технология үдерісіндегі өнді-рістік ағын
жүйелерінің барлық ... ... ... ... Өндірістік жоспардың
соңында, өткізу жоспарының негізінде, смета мөлшері тұрақты және айнымалы,
өндірістік және ... емес ... ... өндіріс қуаты мен
технологиясының есептері, өндіріс қоры мен ескеру жиынтығы, же-ке ... құны ... [7, 352 ... жоспары мен менеджмент» тарауы бизнес-жоспардың не-гізгі
бөлімі болып есептелінеді. Ол ... ... ... ... ... ... басқару жүйесі;
- еңбек ресурстарын басқару.
Басқаруды дұрыс ұйымдастыру – жұмысы дұрыс жолға қойылып, алға басқан
бизнеске жақсы ойларды ... ... «Біз ... емес ... ... деп ... жиі айтады. Ұйымдастырудың сызба
нұсқасы мен шаруашылық нысаны ... ... мен ... ... Негізгі құжат болып кәсіпорынның жарғысы есептеледі, оның ішінде
керекті ақпараттың бәрі бар: ... ... мен ... ... саны, олардың функциялары мен өзара бағыныштылығы, т.б. тура-лы
мәліметтер. Фирманы ұйымдастыруда ... ... ... бар-лық
қызметтердің бір-бірімен байланыс қатынастары, олардың іс-әрекеттерін
үйлестіру және бақылау жолдары ... Бұл ... есте ... ... ... басқарушылық нормасы ... яғни ... ... ... ... (екі, үш, төрт және одан да көп ... жұмыстың бернесіне, үдерісіне, жабдық пен өнімнің түріне немесе
тұтынушылар категориясына (жоғары, орта, ... ... ... ... ... мен ... ... іс-әрекеттерді үйлестіру т.б.
Басқаруды ұйымдастыру құрылымының әлденеше түрі бар:
1. Функционалды ұйымдық құрылым – ... ... ... (қызмет
түріне) бөлінуі. Оның сызба нұсқасын ... ... ... ... 1 – ... ... ... 1-суреттен көріп отырған құрылымның артықшылығы мынада: берне-лерді
(функцияларды) терең мамандандыру, ... ... ... ... көп салалы өндіріс пен шаруашылық қызметін ... ...... ... бір-бірімен әлсіз байланысы, әр
бөлімнің ортақ нәтижеге жауапкершілігінің ... ... ... [8, 67 ... ... кадрларды іріктеу, орналастыру және пайда-
ланудың үлкен мәні бар. Бұл ... ... ... ... ... ... және басқа да барлық құжаттардың, сондай-ақ жал-ға
алу тәртібі, пайдалану, жұмыстан шығару, еңбекақы төлеу, ... ... ... ... ... басты мәселе саналады. ... ... ... бойынша кәсіби жоғарлату және ынта-ландыру
жүйесін қолдану ... ... ... ... ... (акция
иемдену, табыстан үлес алу және т.б.) жетуіне мүдделі етеді.
Бизнес-жоспардағы ... ... және ... ... тарауы қонақ
үйдің қаржымен қамтамасыз ету және жоспарланған мерзімде ақша ре-сурстарын
тиімді пайдалану туралы ... ... ... ... есеп ... жоспарлау құжаттары болғанда ғана сапалы жаса-лады:
1. Жедел жұмыс жоспары (есеп беру) фирманың әрбір ... ... ... ... ... ... ... тауар мен мақсатты
на-рықтардың өзара байланысын білдіреді. Ол маркетинг ... ... ... ... пайдасы мен шығыны туралы жоспар (есеп бе-ру)
бойынша фирманың әр тауардан қанша түсім (пайда) табатыны не ... ... Бұл ... ... ... мамандары
жасайды.
3. Ақша қаражаты қозғалысының жоспары (есеп беру) фирма қызметінде
ақшаның ... мен ... ... ... Ол фирманың төлем
қабілет-тілігін айқындайды және фирманың қаржы қызметі ... ... есеп беру ... ... ... ... және ... жұмысының қорытындысын көрсетеді. Мұны бас есепші дайындайды.
Бұл есеп беру жоспарлау құжаттарында жоспарланған (1-5 жылға) және есеп
беру кезеңінде нақтыланған ... ... ... ... ... ... талдау жасалады және қаржыландыру көзі
таңдалады. Кәсіпорынның қаржыландыру жағдайының тиімділігін ... ... ... ... және ... ... ... әдістемелермен анықталады;
- кәсіпорынның төлем қабілеттілігі міндеттемелер (қарыздар) бойынша
төлеудегі қолма-қол ақша ағынымен (кассадағы және есеп ... ... ... ... қазнашылық билеттермен) сипатталады;
- кәсіпорынның қаржылық тұрақтылығы активтер (экономикалық рес-урстар,
меншік) және пассивтер ... ... ... ... ... ... негізінде құрылады. Бұл құжат фирманың
таза бағасын және ... ... [9, 148 ... ... ... ... ... талдауда қаржы
коэффициентінің мынадай үш сатысы қолданылады:
1. Жойылу (өтімділік) және несиені өтеу қабілетінің коэффициенті кәсіп-
орынның ағымдағы ... және оның ... ... ... Тиімділік коэффициенті активтерді қолдануды, басқарушының шы-ғынды
бақылап, қорды жұмсай білуін сипаттайды;
3. ... ... ... ... және ... ... қаржы стратегиясының басты мәселесі – ... ... ... және ... ... ... Тәжірибеде
оның әр түрлі нұсқалары кездеседі:
- қаржы ресурсын акциялар шығару арқылы алу (ірі ... ... ... ... ... ең көп ... және өзгеден
ар-тық түрі). Акционерлік капитал кәдімгі және ... ... ... ... ... ... қаржыландыру (коммерциялық банктерден ұзақ ... алу, ... ... ... ... шетелдік
инвестиция-лар, ипотекалық несие, борышқорлық міндеттемені дербес
орналастыру). Бұл нұсқаны ... ... ... ... ... ... ... төлеу мөлшерлемесі, борышқорлық міндеттеме
мерзімінің өтуі, несиеге қыз-мет көрсету) санасу қажет;
- лизингілік қаржыландыру ... ... ... ... дайын-
даушыдан қажетті негізгі құралдарды сатып алып, өнеркәсіпке уақытша
қол-дануға жалға береді) [10, 157 б.].
Өзіндік және қарызға алған ... ... ... мөлшерінің көлемін жа-
буға жобаның кез келген уақыт кезеңінде жеткілікті болуы тиіс.
Әрбір қаржыландыру ... ... ... бағалануы және есептелінуі
тиіс. Мысалы, жұмыс істеп жатқан ... ... ... ... ... ... арқылы қаржыландыруды артық көреді (банктер
мұндай фирмалардан несие үшін ... ... ... ... өйткен
тәуелділігі үлкен емес), ал жаңа фирма құруға немесе техника-лық жаңалықты
өткізуге арналған жобаға қаржыландыру көзі ... ... ... мен ... алынған қаражат) тиімді бола-ды.
Инвестициялық жоба тиімділігінің көрсеткіштер жүйесі екі топпен ... ... ... ... ... және инвестицияның тиім-
ділік көрсеткіші, олар дисконттық мөлшерлемемен таңдап есептелінеді.
Бірінші топтағы көрсеткіштер кәсіпорын қызметінің инвестициялық жо-баны
жүзеге ... ... ... ... ... ... пай-
далылығы, капиталдық рентабельділігі, қаржы қызметінің көрсеткіштері –
өтімділік және қаржы тұрақтылығы.
Екінші топ ... ... ... ... ... ... ... мерзімі (жобаға жұмсалған қаржының қайтарымы және
оның тәуекелділік жағдайы);
- таза табыс мөлшері (жаңа өндірістен алынатын ... ... ... ... ... негізгі бөлімдерінің бірі – инвестордың шығынын қай-
тару жағдайлары. Ол әр түрлі әдістермен жүргізіледі. ... ... ... ... Осы ... ... пайдаланғаны үшін
төлейтін пайыздық ставкалар, төлемнің алғашқы және соңғы ... ... әдіс ... ... ... жоба жүзеге асқан кезде
алынатын өнімнің белгілі бір бөлігі меншікке беріледі. Ол үшін ... ... ... ... ... мен бағасы анықталуы
қажет.
Үшінші әдіс бойынша инвесторға ... ... ... бірге
иемдену, жұмсау және пайдалану құқығы беріледі. Оның мөлшері инвестор-дың
акционерлік капиталдан алынатын табыстағы және ... ... ... ... Сонымен қатар инвестициялық жобаны жүзеге асыру үшін
қаржының мезгілімен қайтарылуына кепілдік берілуі ... Оған ... ... әр ... ... ... ... компа-ниялары
қатысады. Сонымен қатар жер және мүліктер де ипотекалық ... және ... ... ... ... ... кезде болуы мүмкін қауіп-қатер және ... ... ... ... ... түрлері өте көп: табиғи
апаттар (жер сілкіну, өрт т.б.), ... ... ... және ... ... араздық, митингілер, өзгерістер т.б.).
Осылардың бәрін бел-гілі бір топтарға: техникалық, ... ... ... ... ... болады. Олардың ... ... ... азаюы, қосымша шығындардың көбеюі т.б.
тәрізді қолайсыз ... ... ... Сондықтан бизнес-жоспар
нарық жағдайында мүмкін болатын қауіп-қатердің сандық және ... ... ... ... ... ... тәуекелділіктің факторын анықтау. Мөлшерлік
(сандық) таңдау, яғни тәуекелділік мөлшерін анықтау – әр ... ... ... ... ... ... Бұның ең бастысы мыналар:
- статистикалық тәсіл (шығын шығу ... ... үшін әр ... ... ... деректері талданады,
тәуекелділік ауыт-қымасы сызылады);
- ... ... ... ... (тәуекелділіктің ауытқымасы
бойынша және қаржының тұрақтылық деңгейі мен ... ... ... ... ... қаржы жағдайы және әлуетті
тәуекелділік ай-мағы анықталады);
- сарапшылық ... баға ... ... ... ... талдау дегеніміз – бизнес жетістіктеріне сенімсіздік туғы-
зудың тұтқалы параметрлерін анықтау. Мысалы, өнімді сату ... ... ... сатудан түскен кіріс тауарды сатуға кеткен шығынға тең. Сату
кө-лемі (және осыған байланысты өндіріс) осы нүктеден төмен түссе, онда ... ... ... ал бұл ... ...... көреді [11, 368
б.].
Бөлімнің соңында кәсіпорынды және фирма қызметкерлерін сақтандыру
(мемлекеттік және ... ... және ... ... ... «заңдық аспектілері» бөлімінде кәсіпорынның құры-луы
мен құқықтық қамтамасыз етілуі барлық ақпарат беріледі. Сонымен бірге жеке
меншік және ... ... ... таңдауы дәйектеледі, құ-рылтайшы
құжаттар мен басқа құжаттар (келісімдер, өзге ұйымдар мен ... ... ... мен ... ... ... нұсқасы мен іс
ұйымдастырудың келещектегі өзгерістері көрсетіледі. Сондай-ақ бұл бөлім-де
қонақ үй жұмысын, оның басқа кәсіпорын және мемлекеттік ... ... ... ... ... нормативтік актілер қамтылуы тиіс.
Бизнес-жоспардың «жоспар орындауды бақылау мен бағалау» бөлімінде
жоспардың орындалуын бақылау жүйесі беріледі:
- ... ... Қор ... ... ... ... өзін ғана ... да қамын ойлайды, өйткені ... ... мен ... ... өнімдерге жұмсалған ақша неғұрлым
тезірек өтелсе, соғұрлым ... ... мен ... өз ... ... ... ... бақылау. Бұл − бақылаудың жоспарда көрсетілген есеп беру
сандары бойынша шағын деңгейін салыстыруды болжайтын түрі; ... ... ... ... ... қажет: станоктар мен
құралдардың толық ... ... ... адам сағатының
саны, өндірістік ке-зеңнің ұзақтығы, болжал уақыт, бос кеткен
уақыт;
- ... ... Сапа ... көп ... ... тұрпатына
байланысты болады, бірақ оның мақсаты біреу ғана – ... ... ... ... ... ... – сату көлемі туралы ақпарат (заттай құндық көрсет-
кіштер), ол сатып ... ... ... құны, дер уақытында
жеткізілуі, не-сиеге сатылған тауар саны және басқа да көрсеткіштер
арқылы фирма жұ-мысының ... ... ... ... ... ... қарыздар-ды болдырмау үшін төлемнің түсімін бақылайтын
сенімді жүйе құрудың ма-ңызы зор;
- ... ... Бұл ... жаңа ... өте ... ... қанша
ақша және қандай мақсатпен жұмсалғанын анықтауға мүмкіндік береді.
Алынған ... ... және ... ... ... ... жолдарын өзгерту арқылы, жоспарға түзету енгізіледі, яғни
кәсіпорын-ның табысын арттыру мүмкіндігі ұлғаяды [12, 320 б.].
Демек ... ... ... ... Оның ... ... келешекте табыс береді ме, жоқ әлде, шығын келтіре ме, осы-ған
әсерін тигізеді.
Сонымен қорыта бизнес-жоспар ... ... ... ... түрде
жазылуы керек. Нақты жазылу оның болашақтағы ісіне өз ... ... ... ... үй ... бизнес-жоспардың ерекшелігі
Бизнес-жоспар перспективалы құжат. Бизнес-жоспар дегеніміз – бір меке-
менің немесе фирманың қызмет өнімділігін анықтап, басқаратын негізгі ... ... ... ... ... бизнесін, қызметін дұрыс жолға
қоюға және басқару ... ... ... мен оңтайландыруға мүмкіндік
береді. Әдетте мамандар оны үш-бес жылға жасауды ұсынады. Алайда алғаш-қы
кезеңдерде бір айға ... ... ... ... Тек ... жылы ғана бір
жылдық бизнес-жоспар жасауға болады.
Маркетинг саясатында қонақ үйдің материалдық мүмкіндігін есептеп, ... ... ... ... ... ақпараттық құжат – бизнес-жоспар деп
аталады. ... ... ... ... мынадай
принциптерге жүгінген жөн:
- қысқа ... ... ... ... ... еш ... де қал-
дырмаңыз.
- өз тауарыңызбен өндірісіңізді сипаттағанда тым нақты, айқын болудан
қашыңыз. Мейлінше жалпыға ... ... ... ... өз бизнесіңіздің мүмкіндіктеріне баға бермес бұрын, нарық жағдайын
зерттеп алыңыз;
- нақты ... ... ... ... ... беріңіз.
«Келесі жылда табыс көлемі екі ... ... ... ... аулақ болы-ңыз;
- алдымен кәсіпорын ішінде аз мерзімде іске асырылатын «кішігірім»
бизнес-жоспар жасағаныңыз ... ... ... ғана ... ... ... ... керек;
- әрбір бизнес-жоспар кәсіпорын бағытына, тауар сипатына қарай өзін-
ше ... ... ... ... бір ... ... ... мәтінінде сізбен одақтас болуға
ынталы тұлғаларды қанағаттандыратын мәліметтер толық ... ... ... ... өз ... жасап, оның қағаз жүзінде есептеулер ... ... ... тексере алады;
- мұндай қағаздағы (виртуалды) вариант ішіндегі ... ... ... және ... жоқ ... ... өз ... және
уақы-тын үнемдеуге көмектеседі;
- кәсіпкерге кәсіпорынның жұмыс істеу механизмін жақсырақ түсіндіріп,
нарықтық ортада қателіксіз жұмыс істуіне көмегін тигізеді;
- ... ... ... кезде ол кәсіпкерге көздеген мақса-
тына жетуге көмектесетін ... ... ... ... ... ... ... басқа біреу жасағаны үшін құнын төлеп, жай ғана ин-
вестициялық проектіні алам деп ... – бұл ... ... ... ин-
вестор жай ғана «шикі» вариантты алып, оның сұраныстарын қанағаттандыр-мауы
мүмкін. Бұл кәсіпкер үшін тағы да шығындарға әкеледі.
Бизнес-жоспарды ... ... ... ... ... мен ... үшін
көп күшті қажет етеді. Ал кейінгі қаржылық ... ... ... ол ... ... жоспарға өзгертулер мен толықтырулар және
нарық жағдайына тез арада әсер етуді ғана талап етеді.
Жоғарыда айтып ... ... ... қорыта айтқанда, бизнес-жос-парды
жасау үшін өз уақытыңыз бен қаржыны дұрыс жұмсасаңыз – өзіңіздің ... тез ... үй ... ... мынадай:
1. Резюме (түйіндеме).
2. Қонақ үйді дамытудың мақсаты.
3. Қонақ үй ісінің бағыттары.
4. Өндіріс сипаттамасы және ... ... ... ... жағдайы.
6. Қонақ үй қонақтарын шақыру.
7. Қаржы (финанстық) жоспары.
Бизнес-жоспар «резюмесінде» нақты әрі қысқаша ... үй ... ... Резюме инвесторлардың қызығушылығын тудыратын, бизнесте
одақтастар табатындай айқын әрі тартымды жазылғаны дұрыс бо-лады [13, 152
б.].
Бизнес-жоспар резюмесінде мына ... ... ... ... ... ... ... суреттеңіз. Сіз өз
өніміңізбен тұтынушылар сұранысын қалай қанағаттандырасыз. Сіздің өніміз-ге
сұраныс бар ма? ... жету ... ... ... үй ... ... Қонақ үй шығаратын өнім түрі және ол кім-
дерге арналған екенін көрсету, әсіресе сыртқы ... Осы ... үй ... ... етесіз. Сапалы өнім шығару үшін қонақ
үйдің базалық мүмкіндігін де осы ... ... ... ... ... және сұранысты жобалау, қысқаша сыртқы
өндіріс нарығын суреттеңіз. Негізгі ... ... ... ... бір орнының бағасы. Сіздің баға саясатыңыз
сондай-ақ ойдағыдай баға мен ... ... ... ... ... әрі ... ... Бәсекеге қабілеттілік. Сіздің өніміңіз басқа қонақ үй ... ... ... ерекшелігі бар, тұтынушы сіздің өніміңізді
сатып алғанда неден ұтады. Бәсекелестердің осал тұсы. Ол ... ... ... ... ... ... Қонақ үй тұтынушыларын тарту. Бұл бөлімде ... ... ... ... ... ... қарастыру қажет.
Өндірістік жүйе қандай принциптер негізінде ұйымдастырылады. Бұл ша-
раларға қандай ақпараттық және транспорттық қолдау көрсетіледі.
Жобаланытын ... ... ... үй ... ... және
қаржылық жақтарын қарастырады. Мәселен кіріс пен шығысты теңестіруге ... ... ... ... [14, 336 б.].
«Қонақ үйді дамыту мақсаты.» Жобаның мақсатын анықтаудың бизнесте
маңызы өте зор. ... ... ... ... ... шешуге ба-
ғытталуына әрі күш салуына мүмкіндік береді.
Бизнес-жоспар түзуде жоба мақсаттарын анықтауға мына сауалдар көмек-
теседі:
1. ... ... ... ... ... қандай?
2. Сіздің коммерциялық қонақжайлық қызметіңіздің негізгі мақсаты қан-
дай?
3. Сіздің жуық 5 жылдағы жоспарыңыз қандай?
4. Келесі жылға қандай ... ... ... жету ... ... ... ... оған
кететін уақытты анықтау қажет. Зерттеушілердің пайымдауынша, ол үшін
төмендегі сауалдарды негізге алған ... ... ... ... жетуіңізге қандай уақыт аралығындағы нә-
тижелер көмектеседі?
2. Сіздің жалпы мақсатыңызға жету үшін маңызы және уақыты жағынан ... ... тез ... ... асыру қажет деп ойлайсыз?
3. Қонақ үй ... ... ... үй қызметінің жаңа бағыты жалпы түрде ... ... ... үй ...... ... рөлін атқа-
рады. Мәселен:
1. Сіздің қонақ үйіңіз қандай орындар немесе қызмет түрін ұсынады?
2. Негізгі тұтынушыларыңыз кімдер?
3. Қандай ... ... алу ... ... ... ... және ... сұранысын жобалау.
«Қонақ үй ісінің бағыттары.» Бизнес-жоспардағы бұл бөлімнің құрылымы
мынадай болып келеді:
А. Ішкі және сыртқы нарыққа баға беру. Сіз ... ... ... ішкі және ... ... жағдайы. Сіз секілді өнім шығаратын бас-
қа қонақ үйлердің ішкі және сыртқы нарықтағы ... ... ... соңғы жылдардағы өсу (даму) тенденциялары. Сіздің қонақжайлық биз-
несіңізге негативті немесе позитивті әсер ететін кез келген ... ... ... ... ... ... жаңа ... заңнамалық және нормативты құжаттар) нақты көрсету қажет ... ... шығу ... ... саны және сатылым көлемінің
ұлғаюы. Сіздің маркетинг жоспарыңыздағы табыс ... ... ... ... ... ... ... Осы бөлімде қонақ үйдің баға
саясатын, нөмірлерді сату ... және ... үйді ... ... ... [15, 224 б ... ... үйлік бизнесті дамыту үшін қажетті өндірістік-техникалық
база, қызметкерлер жалдау сынды мәселерді негізделген түрде көрсеткен жөн.
Жақын бес ... сіз ... ... ... қонақ үй қызметі
қандай жетістіктерге жететінін материалдық-техникалық база мүмкіндіктерін
бағалай отырып жобалап, калькуляциясын шығару ... Өнім ... ... ... үй ... ... үшін анықтап, сұра-
нысын қанағаттандыру қажет. Сондықтан, ... үй ... ... ... ... ... нарығын анықтау.
Сіздің нөмірлеріңіз кімдерге қажет, кімдер алады деген сауалдарға жауап
қамтылған жағдайда ... бұл ... ... ашылады дейді.
Қонақ үй басшысына сауал:
1. Сіз қандай нарықта жұмыс істей ... ... ... ... ... бұрынан бар?
3. Қандай нөмірлер сұранысқа ие?
4. Қонақ үйді дамытудың келесі этаптарындағы сіздің стратегияңыз?
5. Өнімдеріңіздің нарықты ... ... ... нарықтың өсу потенциалы қандай?
7. Сіздің өніміңіз бәсекеге қабілетті ме?
8. Тұтынушыларды қалай тартуға болады?
9. Нарық ... ... ... қол ... ... сауалдарға нақты жауап берген қонақ үй басшысы ... ... ... ... ... ... ... нақтылау үшін
қонақ үй үнемі нарықты зерттеп отыруы керек. Үнемі аз ... ... ... қанағаттандыруға тырысып, олармен байланысты үз-
беген жөн. Тұтынушылардың жас ... ... ... ... ... зерттеу мәселесі қонақ үйдің ... ... ... [16, 392 ... қабілеттілік». Ерекше назар күш-қайрат өнім сапасына жұмса-
лынғаны жөн. Бұл бөлімде қонақ нөмірлерінің қажеттілігін, пайдалылығы ... ... ... үй ... ... тұтынушыға әкелер пайдасы:
А. Қонақ үй пайдалылығы (тиімділігі). Қонақ үйдің бұл ... ... үшін ... айтуынша қонақ үй басшысы төмендегі сауалдарға жауап
беруі тиіс:
1. Сіздің ... ... кім және ... ... ... ... қандай?
2. Неге тұтынушылар сіздің нөмірлеріңізге келеді?
3. Неге олар сіздің бәсекелесіңізге емес, сізге келеді?
4. Сатып ... ... ... ... ... ... ... алушылар қатарын қалай көбейтуге болады?
6. Нарық өзгерген жағдайда сіздің қонақ үйіңіздің адаптациялық мүм-
кіндіктері қандай?
Б..Нарықтағы ... ... ... үй өз бәсекелестерінің мүмкін-
дігін бағамдау үшін төмендегі сауалдарға жауап қарастырғаны жөн:
1. Сіз туралы аймақты әр ... ... ... кім ... Ол ... үй ... ассортименті, сату көлемі, кірісі қандай дең-
гейде. Олар өз өнімдерін ... көп ... бөле ... Ол қонақ үй өнімдері қандай: тақырыбы, құрамы, безендірілуі және
тұтынушылар пікірі.
4. Бәсекелестер нөмірлерінің баға ... ... ... ... ... ... баға саясаты қандай?
Аталмыш сауалдарға жауап мейлінше объективті ... ... ... ... және ... ... шолу ... келіп, әрқайсысының на-
рықтағы үлесін, өнімдерінің сатылу көлемін, өндірістік тәсілдерімен мүмкін-
діктерін анықтаңыз.
Экспертік талдау нәтижелері сіздің қонақжайлық – бинесіңіз ... 30 ... ғана ... ... онда сіздің қонақ үй бәсекеге қабілет-
тілігіңіз төмен екендігін көрсетеді. Қонақ үй ... ... ... ... ... нөмірлердің бәсекеге қабілеттілігін арттыру
шараларын қарастырғаны жөн.
«Қонақ үй ... ... ... ... ... жүзеге асады.
А. Қонақ үйдің дистрибьютерлік жүйесі. Егер қонақ үйдің жүйесін пай-
даланатын болсаңыз, оның құрылымын көрсетіңіз. Сауда ... ... ... онда бір ... жылына қанша өнім сатуға тура келеді,
сатушыға қандай жеңілдіктер ұсынасын, жалақысы қанша ... ... және ... нарықта шығару. Сіз өніміңізге әлеуетті тұ-
тынушының назарын қалай ... ... үй ... мен ... газет-журналдарға жарнамалық хабарландыру беруге, жарна-малық
буклеттер мен листовкалар дайындауға қандай ... бар. ... ... ... және ... ... үйді ... жылжытуға
шығатын шығынды есептеу керек.
В. Өнімді тарату. Таратудың әдістері мен жолдарын ... Егер ... ... ... ... тарату қалай жүзеге асатынын бақылаңыз және
анықтаңыз.
Г. Баға саясаты. Қарастырып отырған бөлімді дұрыс құрастыру үшін және
дұрыс жазу үшін ... үй ... мына ... ... Әр ... үй ... бағасын қалай есептеп шығаруға болады?
2. Бағаны анықтауда қандай факторлар назардан тыс қалмауы керек?
3. Нөмірлердің шығыны және ... ... ... ... ... Жопарланған нөмірге деген әлеуетті тұтынушының сұранысының ай-
қындығы;
5. Сіздің нөмірлеріңізді тәсіліне ... ... ... ... ... Қонақ үй жоспары. Сіздің негізгі міндетіңіз – әлеуетті ... ... ... ... ... уақытында, талапқа сай сапамен шыға-
ра алатыныңызды ... ... ... – жобаның қаржы бөлімнің ортақ нүктесі: Алайда
кірістік ... ... ... ... асатыны белгілі.
Бизнес-жоспардың бұл тарауын жасау үшін төмендегілерді ескерген жөн:
1. Сатылым линиясын шамамен жобалау.
2. Әр өнімнің сыртқы және ішкі ... ... ... ... ... ... ... көлемін ақшалай есептеп шығару.
4. Барлық бір жылдағы жалпы рыноктағы сатылым көлемін анықтау.
В. Шығатын шығын. Жоба көлеміндегі ... ... ... арқылы ғана
кірісті шамалаймыз.
Г. Жоспарланған кіріс. Алынған нәтижелерге қарап қонақ үйдің ... ... ... ... ... ... пайда көргені немесе шы-
ғынға ... ... ... ... ... ... ... көлемін талдау.
Е. Қаржылық жоспар. Қонақ үйдің қаржылық қызметі төмендегі құжат-тарда
көрініс ... ... ... ... ... ... ... есебінде;
- пайда және шығын есебінде (ақшалай);
- қонақ үй қорының арнайы есебінде.
Кәсіпорынның бизнес-жоспары – кәсіпорын қызметінің сапасын ... оны ... ... ... бірі ... ... Бизнес-
жоспарды құру кәсіпорынды басқару сапасын жоғарылатып, оның ре-сурстарын
тиімді пайдалануға жол береді [17, 80 б.] ... ... және ... бәсекелік күресте кәсіпорын ішкі және
сыртқы өзгерістерді есепке алып, тез арада керекті амалдарды ... ... ... ... орындағанда ғана жүзеге асады:
- басқарма және оның инвесторлары қазіргі кездегі қаржылық жағдайды
дұрыс бағалап, нарықтағы ... ... ... ... ... жетуі үшін өзінің нақты және актуалды ... ие ... ... ... қою барысында менеджмент қарқынды түрде жоспарлауды
қолданады және ол ... ... ... әр ... ... ... ... қажет;
- кәсіпорын басқармасы және инвесторлар нарықтағы жағдайды толық
түсініп, ішкі және сыртқы процестерді ... ... ... ішкі және ... ... ... құрылады.
Көбінесе, бұл жағдайды біздің елдің компаниялары инвестиция тартар алдын-да
жасайды. Алайда, бұл ... бір ... ... ... ол тек қана ... ғана ... ішкі мақсатқа орай да құрылады.
Бірінші кезекте, бизнес-жоспарлау инвесторға қажет болып табылады,
себебі, ... ... ... ... тікелей байланысты
болады. Осы себептен, бұл бизнес-жоспарлау инвестордың ... ... Егер ... дұрыс жолмен жүріп, өз мақсатына жетсе,
онда инвестордың табысы молая түседі.
Қаржылық жоспар ұзақ мерзімді және ... ... ... ... ... ... ... үй өз қаржысының негізінде жасайды. Ұзақ мерзімді
жоспарда ... ... мен ... ... ... Капиталда
сұранысты анықтау – ұзақ мерзімді қаржылық жоспар негізі болып табылады.
Соның негізінде алынатын несие көлемін, ... ... ... өз ... ... қарастыруға болады [18, 255 б.].
Нарықтық экономикада фирманың бәсекелестерімен бірдей ... ... жаңа ... ... ... үшін және ... ... қоса
ішкі жағдайларды да реттеу үшін бизнес-жоспардың болуы міндетті.
Сонымен ... ... ... ... ... үйдің бизнес-жос-парының
әр бөлімінің дұрыс құрастырылуы оның ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы қонақ үй шаруашылығының жалпы жағдайын
талдау
Қазақстан Республикасында қонақ үй ... ... ... бас-
талған. Ескі Верный қаласында орналасқан қонақ үйлер мен ... ... ... ... ... ... мәліметі бар алғашқы қонақ үйдің
бірі 1939 жылы салынған. Ол ... үйі» деп ... ... «Иссык»
қонақ үйі, қазір «Цептер» фирмасының ғимараты).
Совет заманында Қазақстанның қонақ үй ісі жоспармен ... ... ... ... саны аз ... ... бәсекелестік деген атаумен
болған жоқ. Кейбір қонақ үйлер қаржыландыру төңірегінде маңызды ... ... Сол ... ... ... бір қонақ үй
тізбесі болмады. Тек мынадай санаттағы кәсіпорындар болды:
- мемлекеттік және коммуналдық қонақ үйлер;
- ведомствалық ... ... мен ... ... ... ... ... қоғамдық және жастар ұйымдарының демалыс үйлері.
1993 жылы Қазақстандағы коммуналдық және ведомоствалық қонақ үй-лердің
саны 31390 орны бар 669 ... ... ... жаңа ... ... кезеңінде осы кәсіпорындар үлкен ... тап ... ... ... ... және ... ... жұмыс істеуіне тура
келді. Өкінішке орай олардың көбісі бәсекелестікке төтеп бере ... ... ... үй ... ... ... ... шығынды өтеу, пайда
сервис, клиенттерді тарту, ресурстарды аз ... ... ... ... ... ... деген сияқты түсініктер шықты. Мұн-
дай жағдайларда Қазақстандағы қонақ үй бизнесіндегі маңызды ... ... ... Олар аз ғана шығындармен жоғары ... жету ... ... ... ... да ... және бағдармалық шар-
уашылық жүргізуді қамтамассыз етеді [19, 42 ... 5-7 жыл ... ... ... және Астана қалалары мен басқа
да ірі қалаларында жоғары комфортты қонақ үйлер ... ... ... ... ... ... Солардың ішінен бөліп алып
қарасақ: отель «Риджент Алматы» (Алматы қ.), ... ... ... қ.), ... ... үйі ... қ.), «Қазақстан» қонақ үйі (Алматы
қ.), «Отырар» қонақ үйі ... қ.), ... ... Alatau» ... ... қ.), «Okan ... Astana» ... (Астана қ.), «Европа-
Палас» отель-мейрамханасы (Астана қ.), «Валют-Транзит Отель» қонақ ... қ.), ... ... үйі ... қ.), ... ... үйі ... қаласы қонақ үй ісінің көрсеткіші бойынша алда келе жатыр. ... ... ... ... үй ... ... кірі-сінің 67%
Алматы қаласының қонақ үй кәсіпорны кіргізді. Қазақстанда 2007 жылы ... үй ... ... ... ... ... келе жатқан дәс-түрге және
үлкен абыройға ие. Уақыт экономикалық жақтан да, ... ... да ... ... жаңа ... ... ... талап етеді. Бұл мемлекеттің
экономикалық өсуіне негіз болады, нарықты тұрақтанды-рады.
Қазақстанның ірі ... ... ... ... ... «Премьер-
Медеу», «Қазақстан» Алматы қаласында орналасқан. Ірі корпорациялар банк-
терден үлкен көлемде несие алып, жаңа әзірлемелерге тапсырыс ... ... мен ... ... өз ... мен ... ... айрық-ша
мүдделі. Сондықтан ірі компанияларды экономиканы дамытудың ... ... ... олар ... және орта ... ... ете ... Республикасында қонақ үй шаруашылығы бойынша белгілі бір
бірлесу үрдісі жүріп жатыр, мұның өзі Қазастанда ішкі және ... ... ... ... дамыған нарықтық қарым-қатынастың түрлерінің пайда бола
бастағанын көрсетеді. 1998 жылғы сәуірде Қазақстанның ірі қонақ үй өкілдері
«Анкара» отелінде ... ... ... өз ...... ... Қазақстандық Ассоциациясын (ҚММҚА) құру туралы шешімі
қабылдады. Бұл қадам ... ... үй ... ... және ... ... Егеменді Қазақстан туризм шаруашы-лығының
өркенлеуі де әсер етуде.
Алматының Евразия орталығы ретіндегі деңгейі ... ... ... қа-
лада көптеген саммиттер, халықаралық конференциялар, семинарлар, көрме-лер,
яғни конгресті және ... ... ... ісерін тигізетін бірнеше
отырыстар өикізіледі. Конгресте туризмнің де өз маусымдылығы бар, ол ... – күз ... ... ... ... ... кезде бизнес туризмнің жұ-
мыс белсенділігі төмендейді. Сонымен қатар Қазақстанға іскерлік мақсатпен
келетін туристердің арасындағы түрлі деңгейдегі ... бар. ... ... ... туристердің қонақ үймен отельдерге деген нақты талапта-ры
бар – ол сервистің тиісті деңгейін ... ... ... ... ... ... ... орындары болуы керек. Ал 5 жұлдызды қонақ
үйге келетін болсақ, онда ... үй ... ... ... ... нөмірге тәулігіне 290 ... ... ... арқасында
Алматыдағы әлемдік құрылымдағы «The Regent Ankara» және «Hayatt Regency»
қонақ үйлері Қазақстанға жетіп жатыр. ... ... ... ... ... қалыпты баға болып саналмайды да, нөмірлер түрлі жеңілдік-тер,
мысалы: ... ... ... ... ... жұмыс жасайтын
туристік операторларға берілуі мүмкін. Көрсетілген жеңілдіктер орасан ... да ... ... тур ... ... 5 жұлдызды қонақ үйінің,
бір орынды нөмірін прайс листа көрсетілген бағадан 30 % ... ... Regent Ankara» ... «Hayatt ... ... ... үйлерінің
мейрам-ханалардың, түңгі клубтарлың, казино, фитнесс орталықтарының, ... ... ... таңдалады. Аталмыш орындар жергілікті
компа-ниялардың презентация, семинар немесе пресс-конференцияларды ұйымдас-
тыруда ... ... ... ... ... деректерге сүйенсек қонақ үй-
лердің негізгі жұмысы емес, осындай қосалқы қызметтері ... ... ... қамтамассыз етеді. Бірақ басқа да көзқарастың барлығын ... ... ... ... ... ... ... Нәзігүл Шорма-
нованың айтуынша қоанқ үйдің негізгі кірісі оның ... ... ... Ал ... ішіндегі казино, түнгі клуб, мейрамхана, авиакасса ... ... тек ... ... ... ... түсіндірді. Бірақ
Отырардың тек 4 жұлдызды қонақ үй ... ... оның ... специ-
фикасыныңда біраз өзгеше өтетіндігін түсінеміз. Қалай дегенмен де ... бар ... ... ... ... ... қонақ үйлерге қарағанда
жоғары екендігін статистика көрсетіп отыр. Яғни қонақ үйдің қосымша ... биік ... ие. Айта ... бір ... 5 ... ... ... кезінде жоғарыдағы қосымша қызметтер бағасы нөмір ... ... ... ... ... ... клубта болу, саунаға
кіру т.б.). Бірақ елімізге келушілердің барлығы да фирмадағы жұмыс орнына
байланысты, 5 жұлдызды ... үйде бола ... ... ... Қазақ-стан
шетелдік қонақтарға тағы не ұсына алады деген сұрақ ... ... ... үй ... ... ... оған ... Алматы қаласының
орталық бөлігінде бір біріне қатар орналасқан қонақ үй ғимараттарын көруге
болады. Рахат Палас, ... ... ... көп ... ... ... саналады. 2000 жылдардан бері бұрынғы мемлекеттік ғимараттардың
жекешелендірілуі Алматы қаласының ... ... дәл ... ... бермейді. Ең арзан баға 8000 теңгеден бас-талып жоғарылай береді.
Олардың қызмет көрсету деңгейі орташа. Ал бағасы ... ... ... орны бар ... үйлер европалық стан-дарттарға сай келеді. Олардың
инфрақұрылымы жеткілікті ... ... ... дәрежесі төмендеу [20,
78 б.].
Ал Алматы қаласындағы қонақ үй шаруашылығының ... ... ... ... қонақ үй шаруашылығы жоғары рен-табельді
болып табылады. ... үй ... ... ... ... ... ... қонақ үй санының көбеюіне қарамастан, қонақ ... ... ... тұр. ... ... екі ... ... үй,
халықаралық қонақ үйлер торына кіріп тұр, 5 жұлдызды ... ... үй ... көп ... бойы ... ... және
офистік секторлардың көлеңкесінің ... ... ... Көптеген
инвесторлар девелоперлерді онша қызықтырмайтын, өйткені қонақ ... ... ұзақ ... себеп болды. Бірақ соңғы 5
жылда шетел қонақтарының саны Алматыда жылдан жылға көбейіп келе жатыр. ... ... ... Қазақстанда қонақ үй комплекстердің секторы дамып келе
жатыр. Шетел және өз құрылтайшыларымыз осы секторға өз ... ... ... ... қонақ толты-рымдылығын қарастырсақ,
біздің елдегі қонақ толтырымдылығы мезгілге бай-ланысты ... ... ... ... ... болады.
|2-кесте – Қонақ үйлердің толтырылымдығы, (пайыз % бойынша көрсетілген) |
| |2008 жыл |2009 жыл ... ... және | | ... бойынша | | |
| ... ... ... |наурыз |аусым |қыркү-й|
| | | | | | |ек ... ... ... ... ... отырғанымыздай қонақ үйлер толтырымдылығы 2008
жылмен 2009 жылды салыстырғанда, ... үй ... ... Былай болу себебі 2008 жылдың ... ... ... ... туристердің көбісі іскерлік және конгрестік туризм
категориясына жатады. Жалпы туристердің 80% бизнес ... ... ... А). ... ... үй шаруашылығы Алматы және Астана қа-ласында
дамып жатыр» - дейді Рашида Шайкенова, ... ... ... мей-
рамханалар ассоциациясының директоры.
Қазақстан Республика статистика агентіктерінің мәліметтері бойынша,
2006 ж Республикамызда 415 қонақ үй ... оның ... ... ... – 50 млрд.тг-ден асады, оның 26 млрд.тг Алматыдан ... ... ... 25% пайдасы барлық тұрақты қонақ үй-ден
түскен ... ... ... ... [21, 176 ... емес ... бойынша Қазақстанда 573 мекеме қонақ үй шаруа-
шылығымен айналысады, оның 2007 ж айналымнан 130 млн доллар ... ... ... көру үшін ... ... ... бола-ды.
|3-кесте – Келушілерді орналастырумен айналысатын жеке кәсіпкерлердің саны |
| ... ... ... жыл |2009 жыл |
| | | ... ... | | |
| ... ... ... ... |наурыз |маусым |қыркүек|
|Қазақстан Республикасы ... 2008 жылы ... ... тіркелген 409 қонақ үй 2009 жылдың
желтоқсан айында 621-ге өскендігі байқалады. Бұл ... ... ... ... ... Қазақстанда қонақ үй шаруашылығы даму үстінде
деген сөз.
Алматы қаласының әкімдік аппараты, туризмнің ... ... ... ол ... ... қоғамдық, саяси, экономикалық проблемалар-дың
шешу көзі деп санайды. Сол үшін Алматы қаласында ... ... ... ол ... ... жақсарту;
- қаржылық көмек.
Көптеген қиындықтармен проблемаларға қарамастан, Алматыда туристік
қонақ үй комплексі көп пайдалы және ... ... ... ... ... ... ... қонақ үй комплексінің жағдайы туризмнің, дема-
лыстың және қызмет көрсету ... ... ... ... Жаңа ... ... ... және қаланың маңындағы
туризм инфраструктурасының жылжытуға пайдалы инвестиция ... ... ... енді ғана ... үй инфраструктура-сына арнайы
қаражат бөліп жатыр, ... ... ... ... ... ... ... құрылыс аяқталса, бұл бөліну 2 есеге көбейеді.
Егер тек Алматыда 5 ... ... ... 5 тен көп ... ал ... ... қонақ үйлерде көбінесе кызметі орташадан төмен көрсетеді, онда қонақтар
көбірек ақша шығарып қымбат қонақ ... ... ... ... ... күндерге дейін Алматыда 5 жұлдызды 5 қонақ үй ... ... ... мемлекеті қонақ үй шаруашылығын дамыту үшін барлық жағ-дайлар
бар: олар ... ... ... ... тарихи ескерт-кіштер,
ерекше мәдениет, палитикалық тұрақтылық, ... ... ... ... ... туристік және қонақ үй сферасын дамытуға мүм-кіндік бар [22,
226 ... ... ... ... ... ... 160-қа жуық қонақ үй
жұмыс істесе, оның ... ... ... Алматыда, Қарағандыда, Шығыс
Қазақстан және Оңтүстік Қазақстан облыстары аумағында орналасқан.
Қонақ үй шаруашылығын туристік ... ... ... ... соңғысымен біздің елдің жағдайы тамаша емес. Әрине сыртқы ту-ризм бізде
тамаша жақсы дамыған: ... үшін ... ... ... – 45,8%, ішкі туризм бойынша – 37,9% көрсетсе, Турис-тердің
Қазақстанға келу көрсеткіші небәрі – ... ғана ... ... ... мұқтаж, себебі оның арасында елге шетелдік валюта-ның
көп келуімен, өндіріс салаларының қарқынды дамуына бастау алады.
ҚР қонақ үй ... ... және ... жасағанда келесі
шешімдермен ұсыныстарды көре аламыз:
1. Қонақ үй қызметінің шаруашылығы ... ... ... ... ... ... ... Жекеменшік кәсіпкерлерге қонақ үй қыз-
меттерімен айналысатын, нарықта қызметке бағалау жүйесін құру ... ... ... ... үй ... бір ... ... ол қонақ үй шаруашылығының эффективті бизнеске байланысты бо-лады.
3. Инфраструктураны басқаруды құру ол ірі инвестицияға ... ... ... ... ... ... үй шаруашылығының басқару үш басқару түрін көрсетеді:
а) қонақ үйді ... және тек ... үй ... ... (22 % ... қонақ үйде);
б) диверсификацияланған менеджмент (56 %);
в) көрінбейтін басқару, алғашқы және екінші бағытталған сембиоз (22 ... ... ... мекемелердің негізгі тен-
денциясына келесілерді жатқызуға болады:
1. Қонақ үймен мейрамхана ұсыныстардың мамандандырылуына терең ену.
2. Шағын мекемлер торын ... ... жаңа ... ... ... үй мекемесінің мамандандырылуы қажетті тенденциямен байла-нысты,
ол халықаралық байланысты оқыту. Бұның бастауы АҚШ мемлекетін-де ...... ең ... ... Қонақ үй индустриясы
қонақжайлық дүйенің мағынасы болып таблады. Ол ... көне ... ... ... ... ... ... және қызмет көрсету-
дің салтанаттылығы. Орналастырудың жүйесі мен ... – бұл әр ... ... ... супер гигантты отельдер) қабылдауға және де
уақытша түнеу қызметіболып табылады.
Қонақжайлық индустрияда әр түрлі коллетивті және жеке ... ... ... ... ... жастарға арналған кемпинг-
тер және ... ... ... ... және жеке ... Ең ... және негізгі обьектілернің көбісі оңтүстікте орналасқан:
Түркістан, Отырар, Баба-Ата, ... ... ... ... Талхиз
(Талгар), Қойлық (Талды-Қорған).
Ең басты мәселе – Республикамыздың экономикалық және ... ... ... ... ... ... мемлекеттерінің раз-рядына
жатқызуға болады. Бізге шетел туристерінің қабылдаған тиімді, өз ту-
ристерімізді ... ... ... ... ... ие ... тек кейбіреулері жатады, Алматыдағы интеротель «Достық», отель
«Күмбель», «Астана интерконтиненталь».
Практика ... ... ... төрт ... ... ... қонақ
үйлер(150 нөмірге дейін), орташа (151-ден 300-ге дейін), ірі (301-ден 600-
ге ... және ... ... ... ... ... ... қонақ үйлер 50 нөмірден жоғары болмайды, Американ-
дықтарда 150 нөмірге дейін.
Сәтті инвестордық стратегиясы. ... ... дәл ... ... нарық-
тағы секторлар мен компанияларды инвестициялау керек. Көптеген отельдерді
атақты миллиордерлер, кутюрлер және кино ... ... ... ... ... ол ... қаржылық стратегияны құрған ... ... ... ... ... ... Бұл «Trump International and
Tower Chicago» 90 қабатты ғимарат Чикаго жағажайында орналасқан және ... ... ... ... Стрипта орналасқан. Қазіргі кезде ерекше
қонақ ... ... ... ... аңшылық ауылдағы үйлер не-
месе ерекше ескерткіштермен архитектуралары бар ғимаратта. Тағы бір ... ... бірі бұл ... ... салу және т.б. ... ... инвестициялар. Тек қонақ үйді ғана инвестициялауғана емес,
аты немесе брендті де болады. Бұл жылы ... ... үй ... ... үй торы ... Компания «Окан Холдинг» Қазақстанда
Кемпинский брендін эксклюзивті түрде қолдана алады. Қонақ үй ... ... ... ... ... ... ... кері әсер етеді
деген ой бар. Бірақ франшизамен жұмыс істеу ол нақты қонақ үй ... ... ... ... [23, 135 б.].
Бұл – проектілердің қатысушылардың профессионалдығымен тәжирибесі.
Қонақ үй ... ... ... Marriott ... ... ... Оның 2500 отельдері бар, компания қонақ үй торларын мы-
надай бренттің атымен басқарып жүр: Marriott, JW ... ... ал ... ол ... ... тән ... ... жоқтығы.
Демек елдегі қонақ үй шаруашылығын дамыту үшін ... ... ... ... ... үй ... көптеп салу қажет.
Сондықтан елде жоғары дәрежедегі қонақ үйлердің болуы біздің елге ту-
ризмнің дамуына зор ықпалын тигізеді.
2 ... үй ... ... талдау
2.1 «Қазақстан» қонақ үйінің жалпы сипаттамасы және ... ... ... ... ... қонақ үйі Алматы қаласының әсем көріністерінің
жүрегінде орналасқан. Қонақ үйдің нөмір терезелерінен Іле ... ... ... ... ... Осы қонақ үйдің архитекторларын атап
кетсек: Н.И. Репискии, Т.К. ... В.Ш. ... А.И. ... және
инженерлер Г.А. Калиш және В.Д. Ангелский салған, бұл кісілер тек ... ... үйін ғана емес ... ... және ... кинотеатрын
және Алматы қаласының көптеген басқа ғимараттарын ... Бұл ... пен ... ... ... кез келген қажетті орталықтарымен
көлік байланысы арқылы қамтылған. Қонақ үйден 10 ... ... ... оқу
орындары, банкттер, мейрамханалар, мұражайлар, ... ... ... ... ... (Қосымша В). Қонақ үйден еліміздің
мақтанышы «Медеу» мұзайдынына ... 20 ... ... ... ... 35
минут, әуежайға дейін 20 минут жол уақытын алады.
Қонақ үйдің жиналыстар мен ... ... ... адам ... ... ... 5 конференц зал бар. Сол сияқты осы ... ... ... кішігірім кофе үзілістері қарастырылған. Қонақ үй
қонақтарына арнайы бизнес-орталығы қызмет ... яғни ... ... ... ... ... ... жүзі бойынша факс
жіберу қабылдау және ... ... ... ... ... ... аза-
маттарға тіркеу қызметі көрсетіледі.
Холдағы бар сіздің ... және де ... ... ... зор ... береді. Қонақ үйдегі ақша айырбастау пункті 24 ... ... ... ... құны 13 ... 400 мың рубль, ғимараттың құрылыс көлемі
- 157500 м ... ... ... ... ... бес ... жиырма бір
қабаты (бір, екі, үш бөлмелі ) қонақжай бөлмелерінен, ... екі ... ... көрсету жайларынан тұрады. Төменгі қабаттарда қонақтарды
тіркеу, оларға тұрмыстық, техникалық қызмет көрсету (почта, телеграф, ... ... ... ... кассасы, «Каз Туризм»бюросы)
бөлімдері орналасқан. ... 266 мың ... ... көрсете алады. Жина-
лыстар, семинарлар тағы ... ... ... ... ... ... ... залы, бизнес-орталық, жазғы кафе, банкет залы, ұлттық ас-
хана, ... ... ... ... кең ... вестибюль мен әр қа-
батта арнайы жабдықталған мүйістер бар [24].
Ең ... ... тау мен қала ... ... көрінетін «Космо» кафесі
жұмыс істейді. «Қазақстан» ... үйі ... жер ... қаупі бар
аймақта орналасқан, сейсмикалық жағынан берік, ... – 102 метр ... ... Оның ... ... 50,2×29,6 метр өлшемді эллипс пішіндес,
қыз-мет көрсету блогы бар тұғырбеттік ... ... ... ... ... күн сәулесінің жақсы түсуі (инсоляция), жылдың ыстық
маусымындағы желдің қолайлы бағыты ескерілік, маңайындағы ... ... ... жарасымды үйлестірілген. Балкондардың қоршаулары,
ғимараттың шет ... және ... ... ... ... монументтік сипат беретін ақ ұлутаспен қапталған. Орталық пави-
льонның негізгі бөлігі-көлденең темір бетонды ... ... ... ... ... Ғимараттың негізгі қоршау құрылымдары жеңіл
аспалы ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанның жергілікті материалдары – ұлутас, гранит пайда-
ланылған. Мейманхана кешенінің ... ... ... ... ... ... ескерілген.
Қонақ үй кәсіпорынының құрылымы қонақ үйдің категориясымен, ... ... оның ... ... ... ... тағы ... факторлармен анықталады. Ол әрбір қызметкерге жүк-телген
өкілеттіктер, міндеттермен анықталады. Бірақ қонақ үй ... ... ... ... ... ол ... кез-
келген қонақ үй өзінің функцияларын толық көлемде жүзеге асыра алмайды. Бұл
қызметтер мыналар болып табылады:
- ... ... ... ... әкімшілік қызмет;
- қоғамдық тамақтандыру қызметі;
- коммерциялық қызмет;
- инженерлік-техникалық ... ... және ... ... ... ... жүйесі бәсекеге қабілетті болуы үшін қарапай-
ым және икемді болуы керек. Ол келесідей болуы керек:
- басқару деңгейінің шағын саны;
- білікті ... ... ... ... ... ... жұмысты ұйымдастыру және қызметтерді өндіру.
Қонақ үйдің ... ... ... ... қонақ үйдің та-
быстылығын қамтамасыз етуде маңызды орынға ие ... ... ... ... кез-келген қонақ үй қызметкері жете түсініп, оны іс-ке
асыруда барлық күшін жұмылдыруы керек.
Қонақ үйдің барлық құрылымын үш ... ... ... болады:
қаржылық, қызмет көрсетуші және шаруашылық. Қаржы бөлімі бас ... ... және ... және ... ... тұрады.
Негізгі бөлімге, қонақтарға қызмет көрсетумен тікелей байланыста бола-
тын бөлімшелер кіреді. Осы сегментке гараж, кір жуатын ... ... ... ... алу мен ... ... ресторан және бар-
лар жүйесі, қызмет көрсету ... ... Оған ... ... бас бух-
галтер, бас қаржыгер және бас инженер, кадрлар аппараты ... ... ... ... т.б. ... Осы ... төмендегі 2-сурет көруге
болады.
Сурет 2 – «Қазақстан» қонақ үйінің ұйымдық құрылымы
2-суретте ... ... ... ... ... тікелей байла-
ныста болатын бөлімшелер кіреді. Осы сегментке гараж, кір жуатын орын, ша-
руашылық-эксплуатационды ... ... алу мен ... ... ... ... жүйесі, қызмет көрсету қызметі кіреді. Бұл бөлімнің ... ... ... ... ... ... ... тіркеу, орна-
ластыру, нөмірлердің ішіндегі керекті санитарлық-гигиеналық нормаларды
сақтау және де қоғамдық тамақтанумен ... ... ... кіреді.
Техникалық бөлім бас инженермен басқарылып, техникалық қызмет көрсе-
тулерді, ... ... ... ... ... ... мен ... етеді [25].
Нөмірлік қорды басқару қызметі нөмірді эксплуатациялау менеджерінен,
қабылдау және орналастыру қызметінің ауысып ... ... ... төрт үй ... төрт ... ... ... он
бес қызметкерінен тұрады.
Әкімшілік қызметі бір директордан, бір бас экономист, бас бухгалтерден,
бір бас инженерден, бір персонал ... ... ... ... менед-
жерден, бір бас менеджерден тұрады. Қоғамдық тамақтану ... бір ... бір ... жиырма даяршылардан, сегіз барменнен құра-
лады.
Қарсы алу және ... ... ... ... ... ... бөлу және қонақ үйдегі бос орынды есепке алу;
- қонақты қарсы алу және оның келуі ... ... іске ... ... ... ... және клиентпен есептесу.
Қонақ келмей тұрып қабылдау ... ... ... ... осы
өтінімге сәйкес нөмірлерді бөліп, нөмірлік қордың картасын жасайды. Карта
көмегімен қонақ үйдегі бос орындарды есепке алу ... ... ... ... ең бірінші кезекте қонақпен ілтипатпен амандасуы керек,
ізеттілікпен оның мүмкін талаптары жайлы сұрап, ... үйде ... ... ... ... керек. Қонақ үйде тұратындарға ар-
налған анкетада ... ... ... ... азаматтылығы, паспорт
нөмірі. Анкетаны толтырғаннан кейін қонаққа кілт, ... ... ... ... ... ... ... нөмірге дейін шығарып са-лып
, қайтадан жұмыс орнына келеді.
Есептесу бөлігі ... ... оның ... шот ... ... ... ... түрлі бөлімдерінің қызметін пайдаланады. Ол үшін визиттік кар-
точканы немесе комната ... айту ... ... ... ... ... туралы мәліметті есеп айырысу бөліміне береді, олар өз
кезегінде сол мәліметті жалпы шотқа және ... ... ... ... кетерде есеп айырысу бөлімі онымен есептесіп, қонақ үйдің барлық бөлім-
дерін оның ... ... ... және ... ... ... ... маңыз-ды
болып табылады. Ол сыртқы әлеммен және қонақ үйдің бөлімшелері ара-сындағы
байланысты қамтамасыз етеді. Операторлар міндетті түрде ... ... ... ... үй ... ... қонақ үй-дің барлық
қызметкерлерінің қызметтегі міндеттерін білуі ... ... ... ... ... ... ... жақсы білуі керек, телефон аппаратының жұмысын және
техникалық мүмкіндіктерін;
- сыпайы, ашық дауыспен ... ... ... сөз ... және ... ... ... Мысалы: «Қазақстан» қонақ үйі –«Қайырлы күн!».
- звондап тұрған адамның аты-жөнін анықтап, звондау себебін білу;
- барлық сұрақтарға жауап беріп, клиентті ... ... ... ... ... қосып беру.
Керекті нөмірмен байланыс орнату кезінде мынадай әрекеттер орындалуы
тиіс:
- звондаушыны ... ... ... оны ... ... ... ... керек;
- керекті нөмірді тізімнен немесе қонақ үй анықтама кітабынан табу;
- ... ... ... ... қалу жағдайында қоңыраудың болғаны жайлы ақпа-
раттандырып , байланысты орнатуы керек;
- абоненттің болмай қалу ... ... оның ... ... ... ... ... звондаушыны қазіргі уақытта байланыстың
орнатылмайтыны жайлы ақпараттандырып, звондаушының басқа қандай
тілек-тері барлығын ... ... және ... ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін
маркетингпен, ағымдағы және келешекті ... ... ... жету үшін ... және ... ... нәтижелерін тал-даумен
айналысады.
Маркетинг және жабдықтау бөлімі маркетингтік кешеннің жұмыс істеуін
қамтамасыз етеді. Бұл ... ... ... ... үй қызметінің нарықтық сипатын қамтамасыз ету ;
- нақты және потенциалды клиенттермен ... ... ... ... ету;
- жұмыстың ортақтығын сезіну.
Шаруашылық-эксплуатационды бөлім нөмірлік қор туралы ... ... үй ... ең ... ... Бұл ... ... қонақ
үйдің тұрғын және қызмет жайларын тазалықта және ... ... ... ... ... жайларға-нөмірлер, коридор, фойе, барлық
қоғамдық дәретханалар жатады. ... ... ... ... қызмет
көрсету аймақтары және олардың арасындағы өтімдер жа-тады.
Қауіпсіздік қызметі қонақтардың жеке қауіпсіздігін және олардың ... ... ... ... ... заң бойынша керекті сақтық шара-
ларын жүргізіге міндетті . Қонақтарды ... ... ... және де ... жеке тұлғаға бағытталған қылмыстардан сақтау керек.
Олар қонақтардың қонақ үйде тұруы ... ... ... ... ... қауіпсіздік қызметі келесі мәселелермен айналысады:
- төтенше жағдайларды елеуге байланысты процедураларды ... ... ... ... ... ... ... кілттерді бақылау;
- қонақ үй ғимаратына кіру мүмкіндігін бақылау;
- күзет сигналдау жүйесі;
- телемонитор көмегімен бақылау жүйесі;
- сыртқы жарықтандыру жүйесі.
Азық-түлік және ... ... ... ... ... кіреді. Бұл бөлімнің бастығы ... ... ... ... ... ... ... береді, участок бойанша қызмет көрсе-
тетін персоналды бөлу, дайын өнім және қызмет көрсетудің ... ... іске ... ... ... ... ... тәртібін сақтауы керек.
Қоғамдық тамақтандыру кәсіпорнында ең басты рөлді меню алады. Бір сауда
орыны таңғы ас, түскі аспен ... ... ... ... ... ... және түрлі тағам таңдау кеңдігімен қамтамасыз ететін
кешкі асты ... ... ... ... ... үшін ... ... Банкетті ұйымдастыру кезінде кәсіпорынның осы бағыттағы ... ... ... ... ... ... оның ... ты мен
қызмет көрсету сипаты алдын-ала анықталады.
Буфеттік немесе бардың қызмет етуі клиенттерді спирттік ... ... ... ... ... ... ... әдетте, қо-
нақтың қатысуымен жүзеге асырылады.
Қонақ ... ... ... күрделі жүйелерді жұ-мыс
жағдайында ұстап тұруға және оның жөндеу жұмыстарына жауап береді. Қонақ ... ... ... ... қалай пай-
далатындығын бақылай алмайды, құрал-жабдықтардың үздіксіз жұмыс ... ... ... ... ... және ... жұмыс істеу қалпында ұстап тұру үшін
бұл бөлімнің негізгі функциялары болып табылады:
- суды жылыту;
- ауаны ... ... ... ... электр жүйелерін эксплуатациялау;
- мұздатқыш жүйелерін эксплуатациялау;
- компьютерлік жүйелерді эксплуатациялау;
- тұрғын ... ... ... ... ... ... кадрлар жоспарлануы және қызмет-
шілерді басқару жатады. ...... ... ... компа-
нияның маңызы бар активі болып табылып, соған сәйкес, қызметшілерді ... ... ... ... ... ... және де ... стилінің дамуына әсер етеді. Қонақ үй шаруашылығында қызмет-
шілердің көбісі тұтынушылармен байланысқа түсіп, ... ... ... ... ... жету ... қатысады, ал қызмет көрсету
сапасы тек олардың шедерлігіне ғана емес, саналылығына да ... ... ... ... қанағаттанғандық алғысын алуда
қызметшілердің ықыластығы мен сыпайлылығы да аз орын ... ... ... ... ... қызметшілерді басқаруға көп көңіл
бөлінбейді, персоналды қосымша компоненті ... ... ... ... ... ... дұрыс емес, адамдар ең аз ... бір ... ... ... ... қонақ үйінің ұзақ мерзімді перспективасында бизнестің бас-
ты ... ... адам ... ... ... арттыру бағы-
тына қарай қайта бағдарланады.
Қызмет көрсету саласында елеулі ... бірі – ... ... үй ... ... ... ... тәжіри-
белі, тұрақты персоналдың болуы міндетті. «Қазақстан» қонақ үйінде ... ... ... ... ағымдылығын жоюда бірнеше ұсыныстар жасады:
- ұйымның сипатын анықтау;
- жұмыстан кету себебін анықтау;
- қызметкерлердің жұмыстан ... ... ... ... ... ... сұрау;
- жұмысқа қабылдаудың тиімді процедураларын әзірлеу;
- мансапты дамытудағы, дайындық ... ... ... ... әзірлеу;
- балаларға қарау және қарт жұмысшыларына жәрдем ... ... ... ... қабілетті ... ... ... үй ... мен персоналы өз жұмыстарына ... ... ... ... ... ... ... жоғарыла-тады,
мейрамхана персоналы Голландия мемлекетінен арнайы шақырылған мамандарымен
үйретіліп оқытылған, мемлекеттік қазақ тілі мен ... ... ... ... ... ... ... Қонақ үй менеджер-лерінің жұмысы
тұтынушыларға бағытталған.
Қонақ үйдің ... штат ... ... ... міндеттерді
атқару үшің лауазымдық нұсқаулар ескерілген. Жұмысшылар категориясына арнап
еңбекті қорғау және ... ... ... ... жұмысқа қабылдау алдында және әр ... ... ... ... ... персонал категориясына арналған қызмет көрсету қызметте-
рін ұсынудағы сапа стандарттары әзірленген. Еңбекке ақы төлеу ... ... ... ... және де ай ... әр ... ... қаты-су
коэффициенті арқылы беріледі. Жыл сайын персонал администрациясы ұжымдық
шарт жасайды. Ол ... ... ... міндеттерді анықтайды. Осы
шартпен ұжымның әлеуметтік сұрақтары да ... ... ... ... ... және әр тоқсан сайын жұмыс орнында айтылады. Әрбір
персонал категориясына арналған қызмет көрсету қызметтерін ... ... ... ... ... жүйесі тарифтік ... және де ай ... әр ... еңбекке қатысу коэффициенті
арқылы беріледі ... ... ... ... ... ... талқылай-тын
болсақ, қонақ үй республикада жоғары табыс табатын кәсіпорындар ... ... ... және мемлекеттің қорғауындағы обьекттердің бі- ... ... ... ... экономикалық көрсеткіштерін төмендегі
4-кестеден көруге болады.
4-кесте – «Қазақстан» қонақ ... ... ... ... ... бірлік |Жылдар |
| | |2007 |2008 |2009 ... ... |мың ... ... ... |314976,8 |
|табыс барлығы: | | | | ... ... | | | | ... ... | ... ... ... ... | |46583,5 |52045,7 |49794,7 ... | | | | ... да | |58051,9 |59010,9 |51817,6 ... | | | | ... ... |мың ... |219008,2 |228289,5 |251696,2 |
|кеткен ... | | | | ... | | | | ... ... | | | | ... ... | |21800,0 |15818,8 |14721,9 ... және | | | | ... | | | | ... ... |92418,2 |98548,4 ... ... | | | | ... | |9395,3 |5437,9 |9531,3 ... | | | | ... | | | | ... | |36201,2 |36477,9 |40538,6 ... |мың ... |12743,7 |65608,5 |63280,6 ... кіріс |мың тенге |8920,6 |42925,9 |44296,4 ... |% |5,5 |22,3 |20,1 ... | | | | ... ... |% |24,5 |23 |20,4 ... ... ... |28644 |27492 |25631 ... саны | Адам |13958 |14531 |13969 ... ... ... |16315 |16316 |17601 ... ... | | | | ... саны |Адам |277 |261 |231 ... с к е р т у – [24; 25; 26] ... ... ... құрастырған |
Кестеден 2009 жылдың жалпы табысы 2008 жылмен салыстырғанда ... ... та ... ... ... төмендегенін көріп
отырмыз. Бірнеше көрсеткіштердің төмендеуі де көрінеді: ... саны ... ... та ... қоры және ... ... қуаттылығы 0,5%-ке ұлғайды.
Соңғы көрсеткіштерден жұмыстың тиімді істелмегені көрініп тұр және әр
жұмысшыға сәйкесінше ауыртпалықтың өсуі артқан, ... ... ... ... тең ... ... ... аз келген-нен, толу
коэффициенті де 11,4%-ке азайды.
Жалпы қонақ үй менеджментінде – «KAIZEN» принципі ... ... ... үйінің экономикалық қызметіне талдау жасайық. Қо-нақ үй
қаржылық жағдайы тұрақты кәсіпорындар қатарына ... ... ... ... ету үшін оның басты мақсаттары мыналар: қо-
нақтардың қауіпсіздігін, комфортабельді тұруын қамтамасыз ету. Толу ... ... төрт ... ... ... стандартына сәйкес келу.
Қонақ үйдің қаржы-экономикалық қызметіне талдау жасау 4-кестеде ... ... бос ... тұрып қалды, ал бізге орналастыру қызметінің
сақталмайтындығы белгілі, сондықтан бос ... ... үй ... алған жоқ. Жоғарыдағылар қонақтардың басқа қонақ үйлерді таң-
дап алғанының көрсеткіші. ... сату ... ... ... осы-дан,
қонақ үйдің қызмет көрсету сапасын жоғарылату мақсатын көре ... ... ... баға ... келесі 5-кестеде көрсетілген.
5-кесте – «Қазақстан» қонақ үйінің баға көрсеткіштері
|Нөмірлер категориясы ... саны ... ... ... ... (1-ші ... |14 |20000 ... 1 бөлмелі нөмір (1-ші категориялы, 2 |38 |30000 ... ... | | ... 1 ... нөмір (1-ші категориялы, кең|247 |30000 ... | | ... 2 ... ... ... категориялы, |93 |50000 ... ... ... | | ... 3 ... ... ... категориялы |7 |60000 ... | | ... с к е р т у – [27; 28] ... ... ... ... |
Бұл нөмірлердің құнына таңғы ас ... ... және ... құн ... ... Кестеден көріп отырғанымыздай «Қазақстан» қонақ үйінде бір
бөлмелі нөмірлер саны басым болып келеді. ... ... ... ... ... бағыттылығымен түсіндіріледі. Қонақ үйдегі ең ар-зан
нөмір – 20000 теңге, ең ... ... – 60000 ... ... Нөмірлердің құны
қандай екеніне қарамастан, олардың әрқайсысы ванна бөлмесімен, теле-фонмен,
теледидармен, тоңазытқышпен ... ... ... ... ... ... нөмірлерге Room-Service тәулік бойы қызмет көр-
сетеді.
«Қазақстан» қонақ үйі ... ... ... қосымша мынадай қыз-
мет түрлерін ұсынады:
- массаж;
- медициналық көмек;
- «Космополитан» кафесі;
- «Қазақстан» мейрамханасы;
- сақтау камерасы;
- кір жуу ... үй ... ... ... бірі болып нөмір-лердің
жүктемесі болып табылады. Ол көрсеткіш келесі 6-кестеде көрсетілген.
6-кесте – 2009 ... ... ... ... жүктемесі
|Айы ... ... ... ... ... ... |
| |Тәулік саны ... ... ... |% |
| | | ... | | ... |3636 |117 |354 |95 |33 ... |3401 |121 |346 |103 |35 ... |3587 |116 |334 |98 |35 ... |4598 |153 |329 |132 |47 ... |4415 |142 |327 |117 |44 ... |4130 |138 |329 |116 |42 ... |3608 |116 |327 |92 |36 ... |5337 |172 |327 |132 |53 ... |5376 |179 |339 |148 |55 ... |5400 |181 |329 |150 |55 ... |3200 |115 |350 |102 |32 ... |3170 |110 |350 |103 |31 ... с к е р т у – [25] ... ... ... ... ... 6-кестеден көріп отырғанымыздай, нөмірлердің толуы жыл мерзіміне
байланысты, яғни маусымдық сипатта. 2009 жылы ең ... ... ... ... ... айларына сәйкес келеді – 55%. Бұл айлар-
да іскерлік белседіліктің ... ... Ең ... толу ... қыс
айларында байқалады – 31-33%.Бұл іскерлік белсенділіктің төмендеуіне байла-
нысты [27].
Осы мәліметтен ... ... үйін ... ... ... қонақ үй екені көрініп тұр.
Демек «Қазақстан» қонақ үйін жоғары ... алып ... ... ... ... ... қонақ үйінің нарықтық мүмкіндіктерін талдау
Бүгінгі таңда қонақ үйдің жұмыс істеуі қиындап кетті. ... үй ... өмір сүру үшін ... орын алған. Қиындықтардың бірі болып қо-
нақ үй қызметтерінің құнын көтеру резервінің таусылуы, яғни Қазақстанда ... ... ... ... ... ... ... Тек қана ин-
фляция деңгейіне сәйкес түзету ... ... ... ... ... ... өсуде: коммуналды қызметтерді төлеу және салықтар (бірінші ... ... ... салық). Соның нәтижесінде қонақ үй шығындарының
өсуін ішкі қор арқылы жабуға тырысады, бірақ ол ... ... жоқ десе ... ... ... қайта құру мен жөндеу жұмыстарына қаражат жұмсау
жалғасуда. Өйткені, оңсыз материалдық базаның табиғи тозу ... ... ... ... ... ... үй ... оның категориясына
сәйкес ұстап тұру қажет, сондықтан қосымша қаражат көздерін тартуға тура
келеді. Сонымен қатар ... ... ... ... ... үйінің мақсаттарымен міндеттері.
«Қазақстан» қонақ үйінің мақсаты – ҚР азаматтары мен жас ... өз ... ... сүйіспеншілігі мен мақтанышын әлемнің өзге елдерін
тану жолымен арттыру.
«Қазақстан» қонақ үйінің артықшылығы – жоғары ... ... ... қызметкерлер.
«Қазақстан» қонақ үйінің сапа саясаты:
Тапсырыс берушілерге – жоғары сападағы қызмет.
Серіктестерге – адал қызмет.
Қызметкерлерге – кәсіби ... ... ... көтерілудің потенциалды
мүмкінділігі, ұжымдағы ыңғайлы психологиялық ... ... ... ...... ... ... қонақ үйінің мақсаты:
- Басты назарды ішкі туризмге аудару және шет ел ... ... ... арқылы туристік қызмет
нарығында берік әрі нақ-ты орынды иелену.
- потенциалды клиенттердің ... ... ... ... сенімділігіне, қауіпсіздігіне деген сенімді берік
қалыптастыру.
Қонақ ... ... ... ... ... мен ... өндірістің негізгі жағдайларын анықтайды. Егер кә-
сіпорынның материалдық базасы жақсы және ондағы ... ... ... ... ... қызығушылық танытқан жағдай-да
ол тиімді өндірістің қолайлы ... ... ... ... білдіреді.
Мұндай базаның болуы басқару үрдісіне оң ... әсер ... ... ... ... ... ... жағдайда неме-се
ондағы қызметкерлер өз еңбектерінің жоғары нәтижелілігіне ... ол ... ... ... ... ... ... негіздің
(базаның) жоқтығын білдіреді.
«Қазақстан» қонақ үйі Қазақстанның ішкі нарығында жұмыс істей отырып
әрбір ... ... ... ... ... ғылыми әдебиеттерге,
отандық және шет елдік зерттеушілердің еңбектерінің жинағын иеленеді.
Жоғары деңгейдегі компьютерлік ... ... ... ... ... логотиптерді сақтау мүмкіндігі қа-
растырылған. Туристердің «Қазақстан» қонақ үйі ... ... ... ... ... ... үшін кеңсе қабырғасында
лицензиялар, тіпкеу жөніндегі куәлік, ... ... ... су-
реттер, ақпараттық стендтер ілінген.
Бизнес – жоспар, оның мазмұны. Практикадан өту ... ... ... ... ... ... жоқ. ... жағынан қаржы-лық
бизнес-жоспар келесі бөлімдерден тұратыны туралы ақпарат алынды: әр ... ... ... ... ... ... ... орындауға жауапты жетекшілер, табыс, шығын, ескертулер.
1991 жылға дейін ... ... ... ... ... бол- ... ... 30-40%-ды көрсетеді.
Әлемдік тәжірибеге сәйкес туризм сферасы ірі жарнама берушілердің бірі
болып табылады. Шетел қонақ үйлерінің ... ... ... табыстың 5-6 %-ын олар жарнамаға жұмсайды.
Қонақ үй бизнесіндегі маркетингтік коммуникацияның негізгі құралдары-
ның бірі болып табылатын жарнаманың ... ... ... ... ... ... ... қонақ үй қызметкерлерінен жеке
келіп түспейді, ол түрлі ... ... ... ақпарат құрал-
дары, каталогтар, афишалар) жетеді.
2. Біржақты бағыттылығы. ... тек қана ... ... қабыл- дау
обьектісіне бағытталған. Кері байланыстың дабылы әлеуетті клиенттің
түпкілікті ... ... ... ... анықтау тұрғысынан тұрлаусыздығы. Жарнама қызметіндегі кері
байланыс ықтималдық, белгісіздік сипатта болады.
4. Қоғамдық сипаты. Қонақ үй ... ... ... ... жауапта болады.
5. Ақпараттың молықтырылғандығы. Қонақ үй ... ... ... ... материалдық формасының, тұрақты сапасы- ның
болмауы, ... ... ... және насихат сияқты
функцияларын басым түрде ... ... ... ... Қонақ үй қызметтерінің ерекшелігі тұтынушы-
ларға әсер етуді қамтамасыз ететін көзбен көруге арналған ... ... ... ... ... ішкі ... ... туындайды. Егер
де қонақ үйдің ұйымдастырушылық ... ... ... ... ... ... ... көрсету бағдарламасынның нәти-желі
болуы екіталай. Қонаққа қызмет көрстетудің жақсы бағдарламасы қа-тардағы
қызметкерлермен жұмысқа қарағанда көп ... ... ... ... ... мен ... ... талап қояды
«Қазақстан» қонақ үйінде жарнамаға көп көңіл бөлінбейді. Оның бұлай
болуының себебі совет ... келе ... ... ... болуы
керек. Бірақ қазіргі нарықтық жағдайда кәсіпорынның нарықтық ... ... ... ... бөлу керек [28].
Ол үшін қонақ үйдің әлсіз және ... (SWOT ... ... ... Оны ... ... көруге болады.
7-кесте – «Қазақстан» қонақ үйінің әлсіз және күшті жақтары (SWOT – ... ... ... ... ... ... |Жалға алушылық төлемдерін төлемеу, ... ... ... ішкі ... ... ... ... |
|есеп-теу, есеп берулер |Есеп ... бір ... ... және арнайы |келтіріліп, ешқандай қаржылық ... ... ... болмауы; |
|Талғамы бар берілген жақсы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |Кәсіпорынның жұмысы барысында |
|түрлері-не рұқсат ... ... ... ... ... ... |қайшылықтардың болмауы; ... ... ... ... қонақ үйге сұранысының |
|Жақсы деңгейдегі сервис, таза ... ... ... атқару; |
|бөлмелер жәнне ыдыстар, ғимарат ... ... үй ... деген |
|бөлмелерінің ың-ғайлығы, ... ... ... ... жақсы дизайн; |Қонақтардың автокөлігінің ұрлануына |
|Автокөліктерге арналған арнайы |жол ... және ... үй ... ... ... ... ... |
|Әлсіз жақтары: ... ... ... ... ... ... ... сервис |
|болмауы; ... ... ... |
|Мейрамхананың кішкентайлығы; ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетушілерді |
|Бассейн, саунаның болмауы; ... ... ... ... ... ... көрсету жылдамдығының азаюы, |
| ... ... ... |
| ... ... бос |
| ... ... |
| ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... желісі арқылы байланыс |
| ... ... бұл ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... с к е р т у – [26] ... ... ... ... ... бұл талдаудан көріп отырғанымыздай жетекші орындарды қонақ
үйдің ақпаратпен қамтамасыз ... және ... ... саны ... ... ... ... деңгейді және орташадан жоға-ры деңгейді
алады. Қонақ үйлер мен ... ... ... ... туризмнің қозғалтқышы болып жарнама болып табылады Қазіргі
кезеңде Алматыда қонақ үйлер өте көп. ... ... ... ... ... Оңтүстік астанадағы қадір қасиетті қонақ үйлер ... ... ... ... керек. Ол үшін жарнама, интернет ... ... ... ... ... ... елдің туриз-міне тиімді
болатын оңды имидж әкеледі. Бірақ қазіргі ... ... ... ... қалыптастыруда жарнамаға ерекше кө-ңіл бөлу керек
[29].
Бұл талдаудан көріп отырғанымыздай жетекші ... ... ... ... ... және ... ... саны алады. Қалған
көрсеткіштер бойынша ... ... және ... ... ... ала-ды.
Енді “Қазақстан” қонақ үйінің тұтынушыларының құрамына талдау жасап
көрейік (8-кесте).
8-кесте – ... ... ... тұтынушылары
|Клиент ... ... ... орны ... ... | 80 ... ... бизнесмендер|
|Отандық азаматтар | 20 ... |
| | ... ... с к е р т у – [24] ... ... ... құрастырған ... ... ... ... ... үйінің тұтынушы- лары
көбінесе шетел азаматтары. Келушілердің келу мақсаты іскерлік және кә-
сіптік ... ... ... тұр. Демалыс және танымдық мақсатта келуші-
лердің саны жоқтың қасы десе де ... ... ... ... ... ... бизнес сегментіне бағытталғандығы көрініп тұр.
Нарықтық жағдайда кез-келген кәсіпорынның ... сол ... ... клиенттің қажеттілігін қанағаттандыру қабілетіне байла-
нысты. Сондықтан ... ... ... мақсатында сау ал-
сұрақ түріндегі интервьюді пайдаландық. Сұралынған 100 ... ... ... ... ... бөлігі шетел азаматтары екені
және олар біздің қалаға іскерлік мақсаттарда келетіні анықталды. Сұралынған
адамдардың «Қазақстан» қонақ үйін ... ... оның қала ... ... және ... ... бағасы екені анықталды.
«Қазақстан» қонақ үйінің тұтынушыларының бейінін зерттеген кезде 18-60
жас аралығындағы, ... 200-1000 АҚШ ... ... ... білімді
адамдар.
Бірақ клиенттердің басым бөлігі қызмет көрсету сапасымен қанағаттан-
дырылмайтындықтарын, сонымен қосымша қызмет түрлерінің аздығын қонақ ... ... атап ... ... ... денсаулығына бағыт-талған
спортпен айналысатын тренажер залының, бассейннің, фитнес орталық-тарының
жоқтығы оларды қынжылтады.
Сонымен бірге демалыс күндері ... ... ... ... ... ... олар үшін өте ... екенін атап
өтті.
«Қазақстан» қонақ үйінің тұтынушыларының бейінін зерттеген кезде 18-60
жас аралығындағы, табысы 200-1000 АҚШ ... ... ... ... ... ... ... төмендегі 9-кестеден тұтынушылар-дың
бейінін көруге болады.
9-кесте – Тұтынушылардың бейіні
| Жалпы ... тобы ... | ... | |
| |ҚР ... ... және ... ... |
| | ... ... | |
| | ... | ... ... | | | ... |18-60 |18-60 |18-60 ... ... ... ... ... ... ... ... жалғыз|Үйленгендер/ |
| ... ... ... ... ... (АҚШ ... ... |200-1000 ... | | | ... жасы |1 ... 20-30 |1 ... 20-30 |1 ... 20-30 |
| ... ... ... ... ... |
| | ... | |
| ... үйі/ |Меншікті үйі ... үйі ... үйі ... ... | | | ... саны |½ |½ |½ ... екі | | | ... ... ... ... ... жоғары/ |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... |дәреже ... ... ... | | | ... алу орны |Қонақ үйде |Қонақ үйде ... үйде ... іске ... ... пошта |Буклеттерді ... ... ... |аэропортта |
| | ... ... ... ... |Оң ... |Оң көзқарас |Оң ... ... | | | ... с к е р т у – [24; 25] әдебиеттер негізінде автор құрастырған ... ... ... ... қызмет көрсету сапасымен қанағаттан-
дырылмайтындықтарын, сонымен ... ... ... ... ... ... ретінде атап өтті. Әсіресе, адамның денсаулығына бағыт-талған
спортпен айналысатын тренажер залының, бассейннің, фитнес орта-лықтарының
жоқтығы ... ... [30, 323 ... ... ... күндері танымдық, экскурсиялық мақсаттарда ар-
найы бағдарламаларды ұйымдастырудың олар үшін өте маңызды ... атап ... ... ... тұтынушыларының бейінін зерттеген кезде 18-60
жас аралығындағы, табысы 200-1000 АҚШ долларын ... ... ... ... көреміз (Қосымша Г).
Алматы қаласында Қонақ үй қызметтерінің нарығына талдау жасау.
Сонымен «Қазақстан» қонақ үйінің ұсынатын ... ... ... ... орталығында қонақ үйдің тиімді орналасуы;
- барлық нөмірлер евро стандартқа сәйкес жөнделген, ... ішкі ... ... қамтылған;
- тегін қорғалатын автотұрақтың бар болуы;
- өмір сүрудің құнына таңғы ас ... ... үй ... ... ... қызмет ұсынады;
- тәуліктің кез-келген уақытында тіркеу;
- нөмірлерді брондау мүмкіндігі.
Зерттеу барысында анықталған кемшіліктер:
- нөмірлердің тұрғын ... аз ... ... ... ... ... және көңіл көтеруге байланысты қосым-
ша қызметтердің аз ... ... ... ... нөмірлер бағасының арзандығына қа-
рамастан, нөмірлердің толу коэффициенті төмен;
- ... ... ... ... ... үйде ... қызмет дұрыс ұйымдастырылмаған.
«Қазақстан» қонақ үйі Қазақстанның мақтаныш тұтатын ғимараттарының
бірі. Олай дейтін себебіміз осы қонақ үй ... ... бұл ... ... қонақ үй болмайтын. Қонақ үй неше түрлі қиын ... ... ... ... ... ... ... қонақ үй үлкен көр-
сеткіштерге ие. Қазақстан қонақ үйінің нарықтық мүмкіндіктеріне келетін ... ... үй ... ... орнын сақтап қалуда, оның бірінші себебі
оның атағы, екінші ғимаратының зәулімдігі, үшінші табиғаты керемет ... Осы ... ... ... қонақ үйінің Қазақстан
нарығындаңы орны тұрақты.
Демек «Қазақстан» қонақ ... ... ... ... ... ... деуге болады.
2.3 Жаңа қонақ үйдің бизнес-жоспарын құру
«Oskar say» қонақ үйінің бизнес-жоспары. ... ... ... жас ... бірі. Ол Каспий теңізінің
жағалауында орналасқан. Ақтау жас қала болғанымен ол ... ... және ... ... ... басқа елдермен қарым-қатынас
жасауда маңызды қала болып есептеледі. ... ... ... ... ... орналасқан. Сондықтан бұл қалаға келушілер – ... ... ... мен ... ... ... ... сон-
дай-ақ 362 әулиелі мекенге түнеп, ем алам деушілер көп.
Адамдар санының көп болғанына байланысты оларды ... ... өріс ... ... кез ... ... ... бола бермейді. Қонақ
қалаға келгеннен кейін бой жазып, демалып, ... ... ... жағынан
келушілер осы айтылғандардың барлығын әрі қымбат емес, әрі бір ... ... ... және ... табу ... 370 ... «Oskar say» қонақ
үйі салынғалы тұр.
«Oskar say» қонақ үйі тұтынушылардың қажеттіліктерін ескеріп, оларға
жоғарғы деңгейде қызмет көрсетуін ... ... ... ... ... ... жоғары тап пен орта тап өкілдері тұтына алады.
Бұл қаланың артықшылығы біріншіден, теңіз ... ... ... алыс емес ... 10 ... жерде), үшіншіден,
бағалар тұтынушыларға тиімді, қымбат емес, төртіншіден тұтынушының ... ... ... десе де, ... ... сол ... ... оның
қалаған жеріне жеткізеді.
«Oskar say» қонақ үйіне 25млн. АҚШ доллары қажет, ал қонақ үйге ... төрт ... ... ... ... мен оның көрсететін қызмет түрлері.
«Oskar say» қонақ үйі Каспий теңізінің жағалауында орналасқан. Қонақ үй
12 қабаттан, 370 бөлмеден тұрады. Төменнен ... ... әр ... ... саны ... келеді. Бөлмелердің бағалары бөлменің деңгейі мен көрсе-
тілген ... ... ... ... ... 7000 ... 150000 теңге-
ге дейін.
Қызметтің келесі түрлері ұсынылады:
- 300 адамға арналған мейрамхана;
- кішігірім кафе-бар;
- фитнес ... ... ... ... ... залдары;
- казино залы;
- жиналыстарды өткізетін конференц залдары;
- компьютерленген ... мен ... ... ... алды мен ... ... алаңы бар;
- катер, қайық, су мотоциклдерін жалға беру;
- жоғарыда қызмет түріне арналған оқытушылар;
- автомобильдерді жалға ... ... ... қонақтарды қарсы алып, оларды шығарып
салу;
- қаланың шетіне шығам деушілерге микро автобустарды ... қала мен оның ... ... ... ... гид
қызметтері;
- химиялық тазалау мен кір жуу бөлмелері;
- массаж кабинеті;
- медициналық тексеріс кабинеттері және ... say» ... үйі ... ... ... (ЖШС) ... ... шектеулі серіктестіктің ең төменгі жарғылық қоры
100 мың АҚШ долллары . ЖШС құрылтайшылары:
1. Сейданов ... ... ... ... Г. ... ... А.Б.
ЖШС құрылтайшылардың үлестері келесідей бөлінген:
- Сейданов – 30%
- Сайденов – ... ...... ...... жоғары басқарушы органы құрылтайшылардың жалпы жи-налысы
болып табылады.
Бәсекелестерді бағалау
Қалада бірнеше бәсекелес қонақүйлер қызмет етеді. Қонақүйдегі бәсеке-
лестік деңгейін ... ... ...... ... |" Oskar say " ... ... |
|Сипаттамалар |Бес баллдық ... ... ... орны ... |5 |5- шағын |4 |14-шағын |4,5 |
| ... | ... | ... | ... ... |24 ... |5 |24 сағат |5 |1 ... |5 ... |300 ... |4,5 |Жоқ |0 |100 ... |4 |
|интерьердің сапасы| |4,5 | |4 | |4,5 ... ... | | | | | | ... кешені |әр түрлі |5 |Бильярд |3 ... |4 |
| | | | | ... | ... ... |Бар |5 |Жоқ |0 |Бар |5 ... ... |20 ... |5 |4 ... |2 |5 ... |2,5 ... ... |Бар |4,5 |Бар |4 |Бар |4 ... ... | | | | | | ... ... ... |4 |Бар |3,5 |Бар |4,5 ... жуу, ... |Бар |4 |Бар |3,5 |Бар |4,5 ... | | | | | | ... жалдау |Бар |5 |Жоқ |0 |Жоқ |0 ... | |51,5 | |27,5| |42 ... с к е р т у – [17] ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... демалуға келген адамдарды жатқызамыз. «Oskar say» қонақ үйі екі
тапқа арналғандықтан және ... ... ... ... ... ... ... тұтынушыларға оң ықпал етеді.
Қонақ үйдегі бөлмелер тазалықпен, кеңдігімен ерекшеленеді. 7000 теңге-
дегі бөлмеде шкаф, төсекорын, ... ... ... ... ... ... мен ... бөлме бар. Ал персоналдың қызмет-тері бұл
сомаға қосылмаған. Тұтынушы ... ... ... кез ... ... ... ... қосымша ақы төлеу арқылы ала алады. Ал жар-тылай люкс және
люкс бөлмелерінің ... ... ... ... ... ... кестеден көріп отырғанымыз 3 қонақ ... ... ... ... шектеулі серіктестіктің міндеттері мақсаттары:
1. Қызмет көрсету нарығында орын алу;
2. Салынған сомадан 150%-дан кем емес ... ... Жаңа ... ... ... мақсаты – фирманың жұмыс жасау шарттарын құру, сон-дай-ақ
фирманың міндеттерін жақсы ... ... ... әдетте келесі шаралар кіреді:
1. Фирманың тұтынушыларын зерттеу;
2. ... ... ... ... ... отырған қызметті және оның даму болашағын бағалау;
4. Қызметті өткізу формаларын талдау;
5. Фирманың ... ... баға ... ... ... ... қызметтерді шығару бойынша шараларды зерттеу;
7. Бәсекелестерді зерттеу.
Фирманың нарықтық мүмкіндіктері белгілі бір уақыт аралығында фир-маның
көп ... ... ... ... ... ... үй оның
орналасу жеріне байланысты болып ... Ол жер әрі ... әрі ... ... ... талдауда келесілерді ескеру қажет:
1. Қызметтердің өзіндік құны;
2. Бәсекелестердің бірдей тауарларға немесе ауыстырушы тауарларға ба-
ғалары;
3. Көрсетілген қызметтің ... ... ... ... сұраныстың бағасы.
Қонақ үйдің ерекше қызмет түрлеріне бағаны жоғары қоюға болады, ал
басқа бәсекелес фирмаларда бар ... ... ... ... ... ... жөн. ... баға саясаты жоғары сапаға – жоғары баға
принципіне негізделу керек.
Қонақ үйдің ... ... ... бөлімімен қоса
есептегенде 8 бөлімнен тұрады. Ол бөлімдердің әрқайсысының басқарушысы
болады. Маркетинг ... ... ... ... қабілеттілігін нығай-
тып, жарнама, өткізу, қызмет түрлерін жаңарту, тұтынушылардың талғам-дарын
зерттеп, оларды мүмкін болғанша іске асыруды қадағалайды. Мар-кетинг ... ... ... байланысты. Бұл бөлім серіктестіктің қаржы қорын
анықтап, олардың дұрыс ... ... ... қаржы ағым-дарын
реттейді. Ал заңгерлердің бөлімі ... ... ... ... заң-ға
қайшы келмеуін, құжаттардың барлығы заңды түрде толтырылуын ... алу ... ... ... таңдаумен, алу-мен және
шығарумен айналысады. Қызметкерлер әрі білікті, әрі маман иелері ... ... ... ... бөлімі қызметкерлерді оқытумен, курсқа
жіберумен айналысады. Ал қауіпсіздік бөлімі қонақ үйге ... ... ... ... ... береді. Ал жабдықтау бөлімі құрал-
жабдықтармен, асханаға керекті тағамдармен, ... ... ... ... Оны ... суреттен көруге болады
Сурет 3 – Ұйымдастырушылық жоспар
Бұл суреттен көріп отырғанымыз қонақ үйдің ұйымдастырушылық жос-пары.
Бұл бөлмелер ... ... ... ... ... ... бағынады. Мәселелердің барлығы үлкен үстелдің үстінде қара-лып,
талқыланады. ... ... ... ... ... 150 ... тұрады. Олар 3 мауысымда жұмыс
істейді.
Қаржылық жоспар
Фирманың дұрыс жұмыс жасауы үшін қаржы-шаруашылық қызметтің нәтижелерін
жоспарлы есеп ... ... жөн. ... есеп ... мен ... дің ... жүзеге асады. Есептің соңғы формасы бух-галтермен
әзірленетін баланстық есеп болып табылады. Кәсіпорынның қаржы-лық ... ... ... ... ... ...... өткізудегі тәуекелділіктер.
Ел ішінде болып жатқан саяси жағдайларға байланысты тәуекелділік.
Мұндай ... ... елге келе ... Олар келе ... ... ... ... тұтынбайды. Қызметтерді дұрыс ұсына ... ... ... ... ... айналысады.
Қызметтерді дұрыс ұсына білмеу тәуекелділігі. Онымен көбінесе марке-
тинг ... ... ... ақша ... ... мен ... ... оны төмендегі 11-кестеден көруге болады.
11-кесте – Ақша қаражаттарының түсімдері мен ... ... ... ... ... |
|Электроэнергия шығындары |357500 |350400 |359800 ... ... ... |142290 |152150 |139200 ... суға ... ... |912750 |900359 |925213 ... суға кеткет шығындар |148995 |149275 |150212 ... ... ... |620000 |640000 |600000 ... |220000 |220000 |220000 ... ... ... ... |230500 |230000 |225000 |
|Қажетті заттарды сатып алу |500000 |400000 |450000 ... |2000000 |2000000 |2000000 ... ... |100000 |100000 |100000 ... |300000 |300000 |300000 ... ... |7500000 |7500000 |7500000 ... басқа шығындар |150000 |150000 |150000 ... ... ... ... ... ... |
|Жалпы түскен сома ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... с к е р т у – [39; 40] ... ... ... құрастырған |
Бұл кестеден көріп отырғанымыз кәсіпорынның түсімдері мен ... әр айда әр ... оның ... ... ... ... болу көздері:
- көрсетілген қызмет түріне сұраныс жайлы ақпараттың жеткіліксіздігі;
- нарықты дұрыс талдамау;
- бәсекелестерді дұрыс бағалай алмау;
- ... ... ... ... ... ... микро ортасындағы келіспеушіліктер жәнет.б.
Жалпы бұл жұмысты қорытындылайтын болсақ, бұл ... ... ... ... ... ... алып келеді деген сенімдеміз. Мұндай
жоспарлардың көп болуы ҚР-ға табысты және ... ... ... ... көбейтеді деген ойдамыз.
Жалпы жұмыстың жоғары дәрежеде болуы бізге де, елге де ... ... үй ... және ... қызмет көрсетуді ұйымдастырудың
жетілдіру бағыттары
3.1 «Қазақстан» қонақ үйінде маркетингті ұйымдастыруды жетілдіру
Қазіргі кезде ерекше орынды нарықтық қатынастарды басқарудың теория-лық
және практикалық ... ... ... ішінде елеулі рөлді нарықты
басқаруда маркетинг алады.
Фирманың бүкіл қызметі, жаңа өнім мен технологияны әзірлеу, ... ... ... ... мен тауарларға бағаны белгілеу және
оларды нарыққа жылжыту, соңғы тұтынушылармен ұзақ ... ... ... ... ... өмір сүру және ... белсенділіктің өсуі – қонақ үй кәсіп-
орындарының маңызды бағыттары болып табылады [31, 221 ... ... ... ... ... жұмыс істейді ,бірақ соған қа-
рамастан оның қызметіне талдау жасау ... ... ... ... ... ... бағасының төмендігіне қарамастан,
жүктелім коэффициенті қанағаттандырарлықсыз;
- қызмет көрсету сапасының төмен деңгейі;
- қосымша қызметтердің аздығы, әсіресе денсаулықты ... ... ... түрлерінің жоқтығы;
- танымдық, экскурсиялық мақсаттарда арнайы бағдарламаларды ұйым-
дастырмайтындығы;
- персоналдың ... ... ... мен біліктілігінің болмауы;
- қызмет көрсету мерзімінің ұзақтығы.
Қонақ ... ... ... ... ... ... азаматтары. Сондық-
тан клиенттерді тартудың жалғыз мүмкіндігі қызмет көрсетудің лайықты дең-
гейі және қызметтің әр ... ... ... ... ... ... ... қызметінде қызметкерлерінің арасында міндеттер мен жауап-
кершіліктің нақты шекарасы көрсетілмеген;
- қонақ үйдің қызметін ұйымдастыруда маркетинг ... ... ... ... ... ... ... бөлігінің мамандандырыл-
ған кәсіптік дайындығының жоқтығы;
- нарықтық жағдайды бағалау бойынша уақытылы жұмыстар ... ... ... және баға бойынша;
- қызмет көрсетудің ... ... ... жұмыстары атқа-
рылмайды;
- ұтынушылардың қызмет көрсетудің сапасын жоғарылату жайындағы
ұсыныстарына көңіл ... ... ... ... ... келесі бағыттарда болуы
керек:
- қонақтарға комфортабельді нөмірлерді ұсыну;
- қонақтарға барлар мен ... ... ... ... ... ... ... бассейн, тренажер залының қызмет-
терін ұсыну;
- бизнес орталықтың қызметтері, бардлық ... ... ... пошта.
Кез-келген компания үшін жаңа клиенттерді тарту және ескі клиенттерді
ұстап қалу өте ... Жаңа ... ... бұрынғы бір клиентті ұстап
қалуға қарағанда 6 есе көп ... ... ... бар ... ... (қызмет көрсетуті жақсарту, жаңа қызметтерді ұсыну, икемді баға
саясатын әзірлеу). ... ... ... ... ... болуы керек.
Қамту ауқымы бойынша үш топқа бөлінеді: жалпы, біріккен және ерек-
шелікті. Жалпы жоспарлар ... ... ... мақсаттарын
анықтайды, біріккен жоспарлар өнімнің барлық түрлерін қамтыса, ал ... ... ... ... бойынша жасалады. Мысалы, марке-тинг
жоспары жарнама, өткізу, жаңа өнімдер бөлімшелері үшін жасалуы мүм-кін.
Жалпы ... ... ... ... тауарларды өндірушілер
жасайды, ал біріңғай біріккен маркетинг жоспарынкөбіне қызмет ... ... ... ... өнім түрі ... ... ... жоспарлары әрбір өнім үшін, ал гео-графиялық
принципі тұрғысынан ұйымдастырылғанда әр ... ... ... ... ету ... байланысты маркетинг жоспары ұзақ, орта, қысқа
мерзімдік және жобаларды ... ... ... ... ... ... 5 ... 20 жылға дейінгі, орта мерзімді жоспар-лар – 2
жылдан 5 жылға дейінгі уақытқа, ... ... ... – бір жыл-ға
немесе тоқсанға ранлып жасалынады.
Мәнділігі бойынша маркетинг жоспарлары ... және ... ... ... ... ... мақсаттарды анық-
тайды, ал тактикалық жоспар оларды егжей-тегжейлі қарастырады.
Нарықтық ... мен ... ... ... ... жоспар ғаламдық мақсаттар қойып, компанияның даму келешегін бел-
гілейді. Тактикалық жоспар ағымдық ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету үшін пайдаланатын
әлдістер мен құралдардан тұрады.
Стратегиялық жоспар жылдық маркетингтік жоспарға ықпалын ... ... ... ... мақсаттары бес жылдық стра-тегиялық
жоспарда белгіленген мақсаттар арқылы анықталады.
Маркетинг ... ... ... әр ... ... ... Кей-бір
кәсіпорындарда өнімнің белгілі бір түрлеріне арналған маркетинг жос-
парылары жасалуы мүмкін, ал ... олар ... бір ... ... және оның ... ... үшін ... немесе жос-парлар
өнім түрлерімен әрбір нарық үшін жасалуы мүмкін. ... ... ... ... ... ... оған жеке ішкі ... кіруі
мүмкін. Әзірлеу әдістері бойынша маркетинг жоспарлары ... ... ... ... ... ... жоспарлау, қарсы жос-парлау.
Жоғарыдан төмен жоспарлау әдісінде басшылық ... ... ... әзірлейді, тиісінше оларды әзірлеу бойынша жауапты бо-
лады.
Төменнен жоғары жоспарлау әдісі бойынша маркетингбөлімі өз ... ... ... ... оны ... басшылық бекі-теді.
Мұндай жағдайда қызметкерлер жоспарлау мен басқару барысына шы-ғармашылық
түрде ... ... бір ... көтереді.
Қарсы жоспарлау әдісінде жоғарыдан төмен мақсаттар анықталып, тө-
меннен жоғары ... ... ... ... ... фирманың
мүмкіндіктерімен қажеттіліктерін анықтап, бір жылға арналған жалпы мақ-
саттарды белгілейді. Олардың негізінде жоғары ... ... ... ... ақырында кәсіпорынның тұтас жоспары жасалынады. Іс жүзінде жоспарлау
барысы былайша жүзеге асады: маркетинг менеджері нарық, ... ... ... ... қажетті мәліметтерді жинайды және талдайды. Осы
мәліметтер негізінде өндірістік, қаржы және ... ... ... ... ... соң маркетинг бөлімі марке-тингтің
қорытынды жоспарын жасайды.
Тәжірибеде көбінесе жоспарлаудың үшінші ... жиі ... ... ... іске ... үшін ... үйде ... жайлы деректер базасы құрылуы керек. Онда клиент жайлы қажетті
ақпараттар көрсетілуі керек: оның тұру ... ... ... ... ... үйге тікелей келу арқылы, компания, туристік агенттік тағы басқа),
келу мақсаты, ақы төлеу шарттары. Сонымен ... ... ... тіркелуі
керек: нөмір түрі, этаж, терезе көрінісі, бөлме нөмірі, лифтен қашықтығы.
Бұл деректер ... ... ... ... ақпараттар да кіруі керек. Жан-
жалдық жағдайлардан аулақ болу үшін қонақ үй ... ... ... ... ... қолданады, яғни қонақтың қалаулары мен ескер-
тулеріне көңіл аударады [32, 165 ... ... ... ... ... ... қызметінің
Қазақстанда болып жатқан экономикалық жағдайлардың ... ... ... бағытталуы керек және экономикалық, өндірістік-техникалық, өткі-
зу, зерттеу ... ... ... ... ... ... негізгі бағыттары келесідей болуы керек:
- қонақ үйдің жүктемесіне талдау жасау, негізгі және ... ... ... ... ... жарнамалық стратегияларын талдау
және өткізуді ынталандыру әдістерін, кәсіпорынның әлсіз және
күшті жақтарын анықтау;
- қонақ үйдің қызметін өткізудің ... ... ұзақ ... ... және ... нарықтың перспективалы мақсатты сегментін таңдап, оларға бағыт-
талған стратегияны әзірлеу;
- фирмалық стильдің элементтерін құруда ұсыныстарды әзірлеу,
қонақ үйдің ішкі және ... ... ... ... дұрыс
пайдалану;
- тиімді жарнама құралдарын пайдалану арқылы жарнама және паблик
рилейшнз ... ... ... ... ... жедел талдау;
- тұтынушы санасында қонақ үй туралы оң беделді және бірыңғай
кор-поративтік мәдениетті қалыптастыруда ұсыныстарды әзірлеу.
Маркетинг бөлімінде келесі ... ... ... керек: сату жұмыста-ры
жұмыстары бойынша сату менеджері, жоспар жүргізу маманы, ... ... ... ... бойынша менеджер, сапаны басқарушы.
Үлестіру каналдарын ынталандыру мақсатында туристік агенттіктерге ар-
найы шегерім ... ... ... ... ... ... мерзіміне жә-не
брондалатын нөмірлер санына байланысты анықталуы керек .
Тұтынушылармен берік байланыс орнатуда ... жету үшін ... ... қолдану керек. Біріншіден, тұтынушымен қарым-қатынас орна-
туда ... ... ... ... керек. Бірақ тұтынушыларды көтер-мелеу
және басқа да қаржылық ынталандырмалар ... ... ... ... ... тез ... ... Сондықтан фирманың ұсыныстарын саралауға мүмкіндік болмайды. Екінші
тәсіл қаржы ынталандырмаларымен бірге әлеуметтік жеңіл-діктерді қолдану.
Компания персоналы әрбір ... ... мен ... ... ... ... ... сол арқылы өзінің тауарлары мен
қызметтерін даралайды және дербестендіреді. Осындай ... олар ... ... Тұтынушы – нарықтың үлкен сег-ментінің бөлігі немесе
көпшіліктің бір бөлігі. Клиенттерге жеке негізде қызмет көрсетіледі.
Үшінші тәсіл ... ... ... ... ... ... қарастырады. Мысалы, авиалиниялар ... ... ... ... ... ... ... Компанияға келетін
клиенттердің қолдануына болатын арнайы ... ... ... [33, 35 ... ... ... көрсетудің сапасы қонақ үй бизнесін ұйымдасты-
рудағы маңызды қызмет бөлігі ... ... ... ... ... ...... стандарттарға сапаның сәйкес
келетінін бақылайтын ұйымның қызметі.
«Қазақстан» қонақ үйінде ... ... ... ... ... жұмыстар атқарылуы керек:
1. Персоналды іріктеу және оқыту. Сапаны басқаруда персоналдың құзі-
реті үлкен мағынаға ие ... ... үй ... ... персоналдың қа-
жетті білімі мен біліктілігінің болуын қадағалау керек. Қонақ үй қызметкер-
лері ... ... ... мазмұнын жеткізу үшін, комму-
никацияның жоғары деңгейімен ерекшеленуі ... ... ... ... ұсынуда жетістіктерге жетудің маңызды факторы болып табылады.
Сонымен клиенттермен тікелей байланыс орнататын қызмет-керлерге лауазымдық
міндеттердің ... ... ... беру қажет, ол өз кезегінде
клиенттермен жанжалдық мәселелерді тез арада тиімді ... ... ... ... және ... ... Қонақ үйде ішкі маркетинг
жүргізілуі керек және қызмет көрсетудің жоғары сапасы үшін қызметкерлерді
қолдау және ... ... ... ... Қызмет басшылары әрдайым қыз-
меткерлердің өзінің жұмысымен ... ... ... ... қа-жет.
Қонақ үйде корпоративтік рухты нығайту, ынталандыруды жоғарылату үшін
келесідей шаралар орындалуы қажет:
- қызметкерлерді сұрау ... ... ... ойын ... ... ... мақсатында семинарлар өткізу;
- шараларды жоспарлау мен өткізуде қызметкерлерді ... ... ... ... ... жайлы хабарлау;
- қызметкерлерді оқыту, қайта оқыту ақысын бөліп ... ... ... шетелде сынақ мерзімін өткізу.
3. Қонақ үйде сапаны бақылау және қызметтерді ұсыну үрдісін стандар-
ттау. ... ... үй ... ... ... процедураларының тізімін
әзірлейді.
4. Еңбек өнімділігін ... ... ... үй еңбек өнімділігін
бақылау және жоғарылатуда келесі әдістерді қолдануы керек:
- персоналдың кәсіптік дайындығын жоғарылату;
- еңбекті көп ... ... ... ... қызмет көрсетуде адам еңбегінің шығындарын азайтатын иннова-
цияларды ... ... ... ... ... ... (мейрамхана-
дағы шведтік стол).
5. Клиенттердің шығындары мен ұсыныстарын талдау жүйесі арқылы олардың
қызмет көрсетумен қанағаттану ... ... ... ... ... ... ... бәсекелестердің қызмет сапасымен са-лыстыру.
Жалпы алғанда маркетингтік қызметті жетілдіру бағыттары келесідей ... ... ... ... ... ... шешімдерін қабылдауда маркетинг қызметінің қызметкерлерін
өкілеттікпен қамтамасыз ету және ... ... ... кез келген кәсіпкерлік түрінің құрылымында және оның да-
муында маркетинг саласы өте үлкен рөл ... ... үй ... ... рөлін біз атап кеттік. Сонымен қатар маркетингтің атаулы ... ... ... де ... Маркетинг пен қонақ үй қызметшілері
өзара тығыз байланыста жұмыс істейді: маркетинг ... ... ... қызметшілер оларға сәйкес келген қызмет көрсетулері керек.
Осының барлығы бүгінгі ... ... ... ... [34, 231 б.].
Сол үшін үнемі ізденіс пен зерттеу үстінде болу керек. Маркетинг бойын-
ша мамандар қонақ үй қызметшілері көрсету ... мен ... ... мүмкіндік беретін әдіс-тәсілдерді жасап шыға-рулары керек.
Ішкі маркетингтің ... ... ... қонақ үйдің ұжымдық
құрылымының әр деңгейіндегі қызметшілер қызмет атқарумен қатар олардың ... ... ... көзқарасты қалыптастыруға дәнекер болаты-нын
түсінеді. Ішкі маркетингтің ... ... ... ... алатын дұрыс қызмет көрсетуге жәрдем-десу. Ішкі ...... ішкі ... бағытталған маркетинг, оның негізгі ұғымдары
келесідей ... ... ... ... ... ... ... әдіс;
- қонақ үй қызметкерлері арасында маркетингтік мәліметтерді тарату;
- қызмет бойынша қызметкерлердің жылжуы мен сыйыақы беру жүйесін пайдалану.
Қызмет көрсету мәдениетінен ішкі ... ... ... Егер
де қонақ үйдің ұйымдастырушылық мәдениеі ... ... ... ... ... ... көрсету бағдарламасынның нәти-желі
болуы екіталай. Қонаққа қызмет ... ... ... қатар-дағы
қызметкерлермен жұмысқа қарағанда көп заттарды қамтиды. Марке-тингтің ішкі
бағдарламасы басқарушылар мен ... ... ... ... жаңа технологиялар заманында, ноу-хау заманында алуан түрлі
жаңалықтар еліміздің экономикасына еніп жатыр. Бірақ бұл көптен бері ... ... ... келе ... ... ішкі бағдарламаларының
дайындығы мен іске асуының негізгі тосқауылы ретінде алдыңғы тәжірибенің
қысымы мен қазіргі қызмет атқару ... ... ... болып табылады.
Соның салдарынан қонақ өзінің қажеттіліктері ... ... ... Оның ... алу үшін әр деңгейдегі қызметкер қызметін өзіне неғұр-
лым сеніммен атқаруы тиіс. Қонақ үйдегі қызмет көрсету ... ... ... біріктіруші, бекітуші, берік ұстаушы діңгек ретінде
қызмет атқарады. Егер де қонақ үй мәдениеті жоғары болса, онда ұйым ... ... де ... ... ... қызмет көрсету клиент сұраныстарына бағытталуды талап етеді.
Мұндай бағдар қонақ үй басшысынан уақыт пен қаржылық ... ... ... ... Сонымен қатар ескере кететін ... ... ... шығарылған бұйрықтар мен қаулыларға байланысты емес. Егер
де қонақ үй жұмысыныда негізгі құндылықтар мен бағдарлар анық-талмаса, ... ... ... мен ...... ұстауға қо-сымша уақыт
жұмсайды.
Негізінде белгілі бір шешімге келу үшін олар жоғарыда тұрған басшы-
лықтардың ... ... Ал ... ... жоғарыда тұрған басшы-лықтың
жауабын күтеді. Атаулы мәселе шешілгенше, қонақ өз уақытын ... ... ... Қызмет көрсету мәдениеті жоғары деңгейлі қонақ үйде
қызметкерлер не істеу керек екенін, қойылған сауалға қалай ... беру ... ... олар көп ... ... туындаған мәселені же-дел
арады шешеді. Сонымен қатар ... ... ... үйде ... ... ... ... жеңілдетіп барлық жеңілдіктерді жасайды. Басшылық
қонақты күту ... ... ... ... ... ... ... ұйымдастыруға жәрдемдеседі [35, 155 б.].
Қазіргі кезде ең басты капитал түрінің бірі болып адам қоры саналады.
Яғни қызметкерлер неғұрлым ... ... ... ... ... ... гүлденіп, мол табыс әкелмек. Сол себептен, қызметкерлерді тарту
мен сақтап қалу үшін басшылар ... ... ... ... тиіс. Қонақжайлық – бұл өркениеттегі ең ескі түсінік. Қазіргі заман-
дағы техникалық прогрестің дамуы және көлік ... ... ... ... ... ... мүмкіндіктер бар. Қазіргі қонақ-
жайлық индустриясы адамдарға таңдау мүмкіндіктерін ... ... ... ... ... көтеретін және ойын-сауық орындары ұсынылады –
бұлар әрдайым сұранысқа ие ... ... ... ... ... ... кепілі де, қозғаушы фак-торы
болып адам ресурсы саналады. ... ... ... ... ... ... ... персоналдың жұмыс атқаруы маңызда орында.
Демек қонақтарды өзіне тарту үшін оларға қызмет көрсететін персоналдың ... ... ... ... ... ... ... керек.
Тек қолға түскен сұранысты жоғалтпас үшін ... ... ... ... Бизнес тиімді ұйымдастырылып, сервис жоғары деңгейде, ком-форт
деңгейі ... ... ... ... мен экономикасы бір-бірімен
үйлесімді болса және кәсіпкер тәуекелге бара білсе ғана ... іс ... [36, 23 ... ... ендіру кәсіпорынның беделін қалыптасты-рып,
нығайтуға, сату көлемін ұлғайтуға және қонақ үй қызмет нарығында бә-секеге
жарамдылығын ... ... ... ... қонақ үйін басқаруды және ұйымдастыруды жетілдіру
2006 жылы 18 қаңтарда «Қазақстан» қонақ үйін сату үшін ... ... үйді ... ... сатып алды. Қонақ үйдің басшылығы ауыс-
қанымен, оның ұйымдық құрылымы өзгеріссіз қалды. Қонақ ... ... ... – он екі, ... саны – екі жүз ... бес ... Дәл ... қонақ үйде көптеген өзгерістер болып жатыр: менеджмент бөлімі
ашылды, маркетинг және PR-ға үлкен тірек ... ... ... ұлғаюда,
нөмірлерді қайта құру жұмыстары жүргізілуде, түрік мейрамханасы салынуда,
ұсынылатын қызмет саны артуда [37, 35 б.].
Қазақстан ... ... ... ... үй ... ... мәселелер өзгерді. Қонақ үй бизнесінің өзінде алдыңғы жоспарға табыс,
өтелімділік, пайда, сервис, клиенттерді тарту, ресурстардың минималды ... ... алға ... ... шешу ... ... ... бол-
ды.
Бұл жағдайларда қонақ үй бизнесінде аса маңызды орынды менеджмент және
оның ... ... Тек қана ... ... ... ... басқаруда, бюджетті келешекті жоспарлауда, фирманың өндіріс-тік-
шаруашылық қызметін ұйымдастыруда, жаңа формалар мен ... ... ... ... ... ... деңгейінде ресурстардың тапшылығы жағдайында
шаруашылықты ұтымды жүргізудіқамтамасыз ... ... ... ... ... қол ... қажеттілігіне бағытталған.
Ғылыми басқарудың маңызды құраушысы ретінде іске асырылған және
жоспарланатын ... ... ... ... табылады. Бірінші
жағдайда кері байланыс орнатылады, соның негізінде ... ... ... ... ... және оның жүйесін жетілдіруге болады. Екін-
ші жағдайда ... ... ... ... көз жеткізуге
немесе шешім жобасына түзетулер енгізу қажеттілігіне мүмкіндік береді [38].
Нарық жағдайында фирманың дамуын ... ... ... ... және ... ... ... тиімділігін бағалау
әдістерінің растығына байланысты. Бұл контексте басқа ... ... ... ... ... деңгейлерін көрсету қажеттілігі туып
отыр:
Фирма қызметінің тиімділігін және ... ... ... ... ... ... ... ретінде нысаналылық, еңбектің өнімді-лігі,
ұйымның жоспарларын іске асыру болуы мүмкін.
Өнім және ... ... ... ... ... ... өнім ... сатылған тауарлар мен қызметтер болуы мүмкін.
Тұтынушылардың сұранымын қанағаттандыру ... ... ... ... – алға ... ... жету ... басқару, ол
мақсаттарды анықтауда басқару функцияларын, жоспарлауды, ба-қылауды жүзеге
асыруды қарастырады.
Жыл сайын қол жеткізілген негізгі нәтижелер ... ... ... ... ... Ол бюджетте құрал-жабдыққа, еңбек ресурстарына,
қосымша тартылатын материалды және материалды емес ... ... ... ... Бұл ... ... тек қана ... және
аралық нәтижелерді бағалап қана қоймай, ... шара ... ... ... де ... шаруашылығы жүйесінде субьектілердің ұтымды мінез-құлқы қонақ үй
бизнесіндегі менеджменттің мәнді сипаттамаларын ... өте ... ... ... ... салалық керек жарағына байланысты
ерекшеліктерге ие ... ... ... ... ...... мінез-құлық табылады.
Әрбір қонақ үйде қонақ үйлік менеджментімен ескерілген бағалау крите-
рийлері түрлі болып ... ... ... ... ... ... ... шетел тәжірибелері қолданылады. Менеджментке деген көзқарастың ... ... ... алу ... ... және оның ... ... асуы, Алматылық қонақ үйлер жағынан ешқандай қарсы-лық
тудырмайды.
Қазіргі қонақ үй бизнесінде оң нәтижелерге жету үшін ... ... ... ... ... ... Бұл жерде менеджмент түсінігінде,
әдетте, қаржы ресурстарын басқарудың ... ... ... ... ... қызметкерлерінің мақсаттарын ... ... ... ... ... ... менеджменті сыртқы ортаға бағыттылығымен ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру мен
түзету прогресстеріне әсер етудің демократиялық мүмкіндіктеріне ие болады.
Әдетте, мұндай мүмкіндік көзделген ... жету үшін ... ... ... лоббилендіру түрінде көрінеді.
Кәсіпорынның сыртқы ортамен өзара іс-қимыл жасаудағы проблемаларын
мойындай отырып, ... ішкі ... ... ... ... маңызды орынға ие болады. Сондықтан оны кейде ... деп те ... ... адам ... ... ... ие болады. Тамаша
технологияларды, қаржы мүмкіндіктерін иемденіп, бірақ осы ... ... ... ... тұрақты нәтижелерге жету мүмкін
емес. Өндірістің технологиясының ... ... ... үй мүлігінің
құнының өсуі, бәсекелестік күрестің өршелене түсуіне байланысты ... ... ... ... туады, яғни ұйымның жұ-
мыстарына, алға қойған мақсаттарына барлық қызметкерлердің қатысуы. Сон-
дықтан дамыған ... ... ... ... ... [39, 321 ... нарықта жұмыс істеу үшін менеджерге практикалық дағды мен
біліммен қатар мынадай ... ... ... ... ... ... – анализ жасау және бизнес-
жоспарды қалыптастыру;
- Міндеттерді ... және ... ... ... ... ... және олар үшін жауапкершілік алу ;
- Бірлескен қызмет ұйымдастырып, оны басқару ;
- ... ... ... ... ... құралдарын қолдану және коллективте жан-жалдық
жағдайларды болдырмау.
Бір сөзбен айтқанда қонақ үй бизнесінің тиімді және табысты дамуы үшін
менеджменттің рөлі өте ... ... ... мақсаты – минималды шығындар жұмсап,
максималды түрде пайда алу. ... ... ... яғни ... ... ... ... өмір сүруі күрделене түседі.
Бәсекелестік күресті жеңіп алу үшін, кәіпорынның ұйымдық құрылымы ... ... ... ... функцияларын дұрыс орындап, яғни қыз-мет
көрсетудің сапасын жоғарылатуға, өткізу ... ... ... ... ... ... кез-келген кәсіпорында шығындарды азай-татын
технологиялар пайдалануы ... ... үй ... шығын-дарды
минималдауға көмектесетін жолдың бірі – интернетті қолдану.
Батыс Европа мен АҚШ ... ... ... ... сату ... Мысалы, Лондон агенттігі «Gatamonitor-Europe» бол-
жамдары бойынша Ұлыбританияда 2002 жылы «on-line» арқылы сатылған ... ... ... бір ... фунт ... ... сату ... артықшылықтары:
- апараттың шектелмеген көлемі, ол туристік ... ... ... ... ... толық ақпаратты фото немесе басқа көрнекі
материал-дарды әлеуетті ... ... ... ... ... мүмкіндіктер жасалынған. Оларды шектелмеген
позиция санынан тұратын прайс парақ ретінде жасауға болады;
- аудиторияны қамту кеңділігі – Қазақстанда және ... ... ... бар ... ... мен тұлғаларға ақпараттың қол
жете-тіндігі;
- интернетке тәулік бойы кіру мүмкіндігі;
- бағаның ауысуына ... ... ... ... ... ол шы-
ғындарды үнемдеуге мүмкіндік береді;
- интерактивтік режим – тұтынушы ұсынылатын қызметтер тізімін ... ... ... ... ... ... жібере алады;
- айналыстың толық статистикасы.
Қызмет көрсету сапасын ... ... үй ... ... кезде
де өзектілігін жоймаған бес кезеңді (концептуалды) қызмет көрсету үлгісі қа-
растырылады. Сол кезеңдерге нақтырақ тоқаталып кетейік.
1. Тұтынушының үміті мен қонақ үй ... ... ... ... үй ... олардың қонақтарының қандай қажеттіліктері-нің бар
екендегін білмейді. Көптеген қонақ үйлер алдын ала ... ... ... бастайды. Дегенмен де олар бір затты ұмытып отыр. Клиент
сұраныстары күн сайын өзгеріп отырады. Егер де ... ... ... ... қаласа, ал ол өзгермей, бір қалыпта болса, онда
маркетинг-микс нарық үшін тартымсыз болып ... ... ... мар-
кетингтік әрекеттер болмған жадайда қонақ қызмет көрсетулердің бар екенін
білмеуі де мүмкін. Менеджерлер өздерінің ... ... ... кері ... болып отырулары тиіс.
2. Қызмет көрсету сапасының ерекшеліктерінің басшылықпен қабыл-дануы.
Менеджерлер қонақтардың не қалайтыны білгенімен, оларды ... ... ... ... Ол үшін ... себептер бар:
- қызмет көрсету сапасына барабар емес тұрғыдан қарау;
- орындалу деңгейін түсінуінің жетіспеушілігі;
- міндеттің стандартталуының барабарсыздығы;
- мақсаттың болмауы.
Бұл ... ... ... ... адам ... инвестиция жасау мәсе-
лесінің теріс жақтарының тұстары байқалып отыр. Мысалы, қонақ үй басшы-лары
мұндай ... ... ... ... еместігін сілтейді. Кейбір қонақ
үйлерде көптеген қонақтардың таңғы астан кейін ... ... ... ... ... басшылық таңертең мейманханада ұзақ кезектің болуын
санайды. ... де ... ... ... ... олар қо-сымша
қызметкер алғылары келмейді:
1. Басшылық қызмет көрсету сапсын ... ... үйде ... ... кезінде қызмекерлерді бәсеңдетеді.
Бұл кезеңде басшылық қонақтардың қажеттіліктерін түсініп, қызмет ... ... ... ... болу ... ... де хабардар. Алайда
қызметкерлер ондай қызмет көрсету ... жете ... ... ... көрсеткілері келмейді.
2. Қызмет көрсету мен міндеттемелерді ұсыну. Төртінші кезең қонақ үй
бере алатын мүмкіндігінен басқа ... ... ... пайда болады.
Мысалы, жарнамалық брошюрада терезеден теңіз көрінісінің бар екені жазы-
лып, шын ... ... тек ... немесе көшеге шығып тұрған жағ-дайлар
болады. Сол себептен маркетинг бойынша мамандар жарнама мен қо-нақ ... ... ... ... ... отырулары тиіс. Соны-мен
қатар бұл жерде қызмет көрсетулердегі тұрақтылық табандылық таныту ... өте ... ... үйде ... қана ... ... жағдайдың өзінде ол
қонақ үй қызмет көрсетуі тиіс. Сонымен бірге, қызет көрсету мен ... ... бір ... ... жөн. Бұл ... екі ... болмауы
тиіс.
3. Күтілген қызмет көрсету мен берліген ... ... ... ... ... ... Егер де қонақ өзінің күткенінен кем ... онда ... ... ... үйге ... ... келуі екіталай.
Қызмет көрсету сапасын басқарудың бес кезеңді үлгісінің ... ... ... ... ... ... көп назар аудару
керек. Оны зерттей отырып, біз ... ... ... ... үй ... мен ... мәселелерін шешуге қадам жасаймыз.
Сапаны басқару қонақ үй кәсіпорындарындағы қызмет көрсетулерді беру мен
ұйымдастыруды бақылаушы басқарушы жүйелердің бар ... ... жүйе ... қызметкерлерді сұрыптау мен оқыту болып ... ... ... ... көп қаражат жұмсайды. Сол себеп-тен
«Қазақстан» қонақ үйінің қызметкерлерлі ... ... ... ... көмекке келуге әзір. Қызметкерлердің құзыреті қызмет көрсету сапасын
басқаруда өте үлкен ... ие. ... үй ... ... сапалы қызмет
көрсету үшін жоғары білім мен кәсіби біліктіліктің бар болуын ... ... ... ... ... ... мен мазмұнын
жеткізу үшін коммуникацияның жоғары ... ие ... ... ... қызмет көрсету жылдамдығын тәрбиелеу керек. Сонымен қатар клиент
сұраған қызметті орындауға деген құлшыныстарының, қабілеттерінің және қызы-
ғушылықтарының бар ... ... ... ... ... тұтынушыларды
қанағаттандыруға болады және көңілінен ойдағыдай шығады. Оны 4-суреттен
көруге болады.
Сурет 4 – Қонақ үй ... ... ... ... ... ... ... тұтынушыға ұсынылған қызметтердің
маңызы мен мазмұнын жеткізу үшін коммуникацияның ... ... ... ... ... қызмет көрсету жылдамдығын тәрбиелеу керек.
Сонымен қатар клиент сұраған қызметті ... ... ... және ... бар ... ... отырулары ке-
ректігі көрінді [40].
Қонақтың жеке өмір сапасы стандарты қажетті деңгейі орналасу, ... ... ... ... жағдай туралы ұсыныстарын қо-
нақтардың ... ... ... Бұл ... ... ... ... жинақтылығы, тазалығы, яғни, нөмірлік фонд, тамақтандыру сапасы мен
баға сәйкестігі тұрмыстық қызметтер мен қолайлығы, ... ... ... ... Егер бұл ... ... болса, қонақтың персоналмен қа-
рым-қатынасы және қөонақ үйде тұру оң сипаттқа ие ... ... ... ... ... түрде оң сипаттқа ие болады. Алайда, есте сақ-
талатын дүние, міндетті түрде оң көзқарастар жаңа әсерлермен алмасуы ... ... оң ... ... бекіту – оның аталмыш отельге қайта
келуіне жақсы ынталдырушы әдіс ... ... ... үйде ... ... көз алдына елестетіп, соны-мен
қатар, тұтынушыларда туындайтын шамалы спектрді беру ... ... ... мен ... ... беру өте маңызды. Бұл жағ-дайда
қонақ үй клиенттерінен ... ... ... ... ... негізгі ақпараттың компоненті
болып, қонақтың жеке әсері, сонымен қатар, қызметтер өндіруші ... ... ... ... ... ... ... қабылда-уына
үлкен әсер ететін фактор анықталады. Мамандар олардың ішінде қонақ үйдің
қауіпсіздігі мен ... ... ... ... ... ... үйге ең алғаш келгенде оның ішкі атмосферасымен, ... үй ... ой ... холынды айқындалады. Қорғау қызметі қызмет-
керлердің болуы, автокөліктер үшін жабық тұрақ, қонақ үй іші және ... ... ... барлығы қауіпсіздік пен қорғау қамтамасыз етеді.
Бұл тұрғыдан қонақ үйдің материалдық жағдайының ... ... ... ... ... ... қонақтармен тікелей қатынасқа түсетін қызметкерлерді олар-
дың қызмет көрсету шеңберінен шығатын және мәселелерді тез арада және ... ... ... ... ету керек.
Екінші жүйе қолдау көрсету мен қызметкерлердің қанағаттануын қарас-
тырады. Қонақ үй ... ... ... ... ... көп ... қызметкерлердің көңіл күйіне бай-
ланысты болады екен. Олар ішкі маркетингті жүргізіп, жоғары ... ... үшін ... ... мен оларды қолдау жүйелерін жасап
шығарады. Қызмет ... ... ... ... ... ... ... керек. Қызметкерлердің өзінің жұмысымен
қанағаттану дәрежесі басшылық неғұрлым көбірек назар ... ... ... ... жүйесі қонақ үйде қызмет көрсету үрдісін стандарттау
мен сапаны бағалауды қарастырады.
Әдетте, қонақ үй әкімшілігі қызмет көрсету процедураларының тізбегін ... ... ... айта ... ... ... тым ... бөлу
ұсынылған қызмет көрсетудің көзге көрінерлігін жоққа шығарады.
Төртінші жүйе еңбек өнімділігін бақылауды қарастырады. Басшылық шығын-
дардың төменгі деңгейін сақтай отырып, ... ... ... ... Бұл ... ... амал-тәсілдер пайдаланылады:
- қызметкерлердің кәсіби дайындығын көтеру;
- ұсынылған қызмет көрсетулер көлемін ... ... ... адам ... ... ... ... қызмет көрсетулердің дифференциялануы – екінші деңгейлі (қосымша) ... ... ... ... Клиенттерді өзін өзі күтуге итермелеу (мейманханадағы швед дастар-ханы);
- Еңбек өнімділігін ... ... ... ... қорғаушы жаңа тех-
нологияларды қолдану.
Бесінші жүйе арыз бен ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету сапасын өзіндік қызмет көрсету сапасымен салыс-
тыру көмегімен қонақтарға қызмет көрсетумен олардың ... ... ... жол ... амал ... пайдаланған қонақ үйлер
көп жағдайда қателіктерін түзету арқылы ... ... ... ... ... үлгілі қонақ үй стратегиялық жоспарлау
жүйесінің бар болуымен, басшылықтың қызмет көрсету сапасын ... ... ... ... ... ... қамтумен си-
патталады.
Жоғарыда аталып кеткен міндеттерді ... ... ... ... үйін бәсекеге қабілеттілігін жоғарылата түседі
3.3 Бизнес-жоспар жасау кезіндегі ... ... және ... ... ... жетілдіру
Нысанды маркетингті жоспарлау – табысқа жеткен көптеген компаниялар
пайдаланатын әйгілі амал-тәсіл. ... ... ... ... ұқсатып пайданалуға, компанияға төніп тұрған қауіп қатерді
анықтауға және ... үшін ... ... ... алуға мүмкіндік
береді.
Еліміздегі көптеген компаниялар ... ... ... ... ... ... тек ірі ... ғана
маркетингті жоспарлаумен айналысады деп ... ... ... ... ... нарық өте жылдам өзгереді, сондықтан оны
жоспарлау қажет емес ... ... ... ... ... ... компаниялардың жеткен жетістіктеріне көз жүгіртсек жоспарлау
қажет ... ... ... ... ... ... шын ... барысын қиындатады. Алайда қонақ үй басшылығына өзгерістерді
болжауға, оларға ... ... ... тек мұқият жос-парлау ғана
көмегін тигізеді.
Америкалық төрт жүз ... ... ... мәліметтері жоспар-лауды
жүйелі жүргізетін компаниялардың сату көлемдері мен ... ... өсіп ... ... ... оны ... менеджерлердің міндеттері
бөлінбегендіктен, жүзеге асудың бағдарламасы мен ... ... ... ... іске аспайды.
Бизнес-жоспарды ұтымды етіп жасап, оны зор табыспен жүзеге асыру үшін
нысанды амалдар ... ... ... ... әдіс-теме,
жоспар жазбаша жоспардың болуы қажет.
Маркетингтік жоспар айқын көрсетіліп, ұжымда ... ... ... ... ... ... ... әзірлеудің мәнін, рөлін,
мақсаттарын талдау мен жасау ... ... жөн. ... ... үшін ... ... міндеттерді дұрыс бөліп, оның жасау
мерзімін, бюджетін белгілеу қажет.
Маркетинг ...... бір ... ... ... жету ... жүйелік және біртұтас бағдарламлар жиынтығы нысандандырылған
құжат.
Ол маркетингтік шараларды үйлестірудің негізгі құралы. ... ... ... ... жетекші бөлімдердің қызметкерлерінің бір-
лескен тобымен жасалып, басқарудың сәйкес деңгейлерінде жүзеге асыры-лады.
Маркетинг ... ... ... ... бөлінеді:
- қамту ауқымы;
- іс-әрекет ету мерзімі;
- мәнділігі;
- әзірлеу әдістері.
Қамту ... ... үш ... ... жалпы, біріккен және ерек-
шелікті. Жалпы жоспарлар маркетингтің ... ... ... ... ... өнімнің барлық түрлерін қамтыса, ал ... ... ... бөлімдері бойынша жасалады. Мысалы, марке-тинг
жоспары жарнама, өткізу, жаңа өнімдер бөлімшелері үшін ... ... ... әдетте, өндіріске арналған тауарларды ... ал ... ... ... ... көбіне қызмет көрсететін
фирмалар қолданады. Маркетингтік қызметі өнім түрі бойынша ұйымдас-тырылған
кәсіпорындарда ... ... ... өнім ... ал ... ... ... әр аймаққа арналып жаса-лады. Іс
әрекет ету мерзіміне байланысты маркетинг ... ... ... ... және ... ... болып бөлінеді. Маркетингтің ұзақ
мерзімді жоспарлары 5 ... 20 ... ... орта ... жоспарлар – 2
жылдан 5 жылға ... ... ... ... жоспарлар – бір жылға неме-
се тоқсанға болжанып жасалынады [41].
Мәнділігі бойынша маркетинг жоспарлары стратегиялық және ... ... ... ... ... мақсаттарды
анықтайды, ал тактикалық жоспар оларды егжей-тегжейлі ... ... мен ... ... стратегиялық марке-
тингтік жоспар ... ... ... ... даму келешегін
белгілейді. Тактикалық жоспар ағымдық міндеттерді ... ... ... ... ... ... ... көрсету үшін пайдаланатын
әдістер мен құралдардан тұрады.
Стратегиялық жоспар жылдық маркетингтік жоспарға ... ... ... ... жоспарының мақсаттары бес жылдық ... ... ... ... ... жоспарын жасау кезінде әр түрлі тәсілдер қолданылады. Кей-бір
кәсіпорындарда өнімнің белгілі бір ... ... ... ... ... ал ... олар ... бір нарыққа ену мақсаты-мен
және оның жағдайын жақсарту үшін құрастырылады ... ... ... әрбір нарық үшін жасалуы мүмкін. Сондықтан маркетинг жоспарлары
бірыңғай болуы, сонымен ... оған жеке ішкі ... ... мүмкін.
Әзірлеу әдістері бойынша маркетинг жоспарлары былай бөлінеді: жо-ғарыдан
төмен жоспарлау, төменнен жоғары жоспарлау, қарсы жоспарлау.
Жоғарыдан ... ... ... ... ... ... жоспарды әзірлейді, тиісінше оларды әзірлеу ... ... ... ... жоспарлау әдісі бойынша маркетинг бөлімі өз мақсат-
тарын айқындап, ... ... ... оны ... ... ... ... жағдайда қызметкерлер жоспарлау мен басқару барысына шы-
ғармашылық түрде ... ... бір ... ... ... әдісінде жоғарыдан төмен мақсаттар ... ... ... ... ... ... ... басшылық фирманың
мүмкіндіктерімен қажеттіліктерін анықтап, бір жылға арналған жалпы мақсат-
тарды белгілейді. Олардың ... ... ... ... ... ... ақырында кәсіпорынның тұтас жоспары жасалынады. Іс ... ... ... былайша жүзеге асады: маркетинг менеджері нарық, сату, жүр-
гізілетін маркетинг саясаты ... ... ... жинайды және тал-
дайды. Осы мәліметтер негізінде өндірістік, қаржы және персоналдық ... ... ... ... ... соң ... бөлімі марке-
тингтің қорытынды жоспарын жасайды.
Тәжірибеде көбінесе жоспарлаудың үшінші әдісі жиі қолданылады. Мар-
кетинг жоспарын құрастыру, ... ... ... ... ... ... ... тұрады. Маркетингтің дайындалған жоспары осы ... ... ... ... жазбаша есеп беру түрінде беріледі. Есепке
тезистік тәртіппен ... ... ... ... ... ... жоспарлаудың маңызы зор.
Стратегиялық жоспарлаудың – ұйым мақсаттарын, мүмкіндіктерін, ре-сурстарын
және жаңа нарықтық мүмкіндіктерді ... ... және ... ... ... тұруды басқару процесі. Оның мақсаты – қонақ үйдің табысты
дамуына бағытталған өнімді және ... құру мен ... 1970 ... ... ... ... ... күшеюіне байланысты АҚШ-та ... ... ... ... Дәстүрлі ұзақ мерзімді жоспарлау орнына
стратегиялық жоспарлаудың негізгі ...... кері әсер ... туса да компанияның алдына қойылған мақсаттарына жетуіне мүмкін-дік
беретін бағыттарды таңдау.
Стратегиялық жоспар үш ... ... ... ... ... Бірінші
шарт – компанияның іс-әрекеті инвестициялық қоржынды басқару принципіне
құрылады. Оның мәні – компанияның ... ... ... ... ... тиісті түрде бөлінуінде. Екінші шарты-әрбір іс қимыл түрінің
келешегін бағалау. Осы мақсатпен ... өсу ... және ... ... ... ... зерттеледі. Компаниялар тек ағымдық сату
немесе пайда көлеміне ... ... ... ... ... 1970 жылдары «Ғогd Motor» компаниясы үшін үлкен машиналарды өндіру
тиімді ... ... ... ... ... ... ... автомобильдер жағына ауғанын көрсетті. Сондықтан ком-пания
инвестицияларды шығыны көп литражды автомобилдерге ... ... ... ... ... Әр бизнес үшін ұзақ мерзімді мақсат-тарға жету жоспары
жасалынады. Сондықтан, әрбір компания секілді қонақ үйлер де, ... ... ... ... ... өз стратегиясын
әзірлейді. Егер қонақ үй саясаты ... ... ... оның
бәсекелесінің саясаты жаңа өнім өндіруге бағытталуы мүмкін.
Көптеген ірі компаниялардың ұйымдық құрылымы төрт деңгейден ...... ... бизнес-бірлік және өндірістік желі деңгей-
лері, компанияның бас кеңсесі іс-әрекетін ... ... ... ... ... ... үшін ... берсе, штаб-пәтер оның
бөлімшелерін дамыту, бизнестің жаңа ... ашу ... ... ... ... ... қабылдайды. Компанияның әрбір бөлімшесі іс-әрекет
бағыттары бойынша ресурстар ... ... ... ... ... оны ұзақ ... рентабельділікке, ал өнді-рістік
желігің жоспары онын мақсаттарына жетуге бағыттайды.
Көптеген компанияларда маркетингтік жоспар стратегиялық және ... екі ... ... ... ... ... даму ... анықтайды. Тактикалық-ағымдық міндеттерді ... ... ... тек бір ғана өнім желісіне немесе нарық ... ... ... ол ... барлық іс-әрекетін қамти-тын
бірыңғай жоспардан тұрады [42, 157 ... ... ... ... негізінен стратегиялық жоспар-
лауға қарағанда жедел жоспарлауды ... ... ... ... ... ... ... басты фактор болып табылады.
Стратегиялық жоспарлаумен айналысатын қонақ үйлердің жетістіктері
жоғары болатындығы ... ... ... ... жос-
парлаудың мәні болашақта технологиялық, ... және ... ... ... өсіп ... саясатта стратегиялық жоспарлау процесін ұйымдастыру үшін
жауапты штаб-пәтер болып табылады. Ол қонақ үйдің миссиясын, ... мен ... ... ... ... жоспарлау межелері
бекітеді. Кейбір қонақ үйлерде бизнес-бірліктерге өткізу және пайда бойынша
міндеттер мен ... ... еркі ... ал ... ... ... ғана ... Қазіргі кезде компанияның штаб-пәтері
міндеттерді анықтап, әр бизнес-бірліктің стратегиясын әзірлеуде бенсенді қа-
тысады.
Корпоративті штаб көбінесе мынадай ... ... ... ... үй ... ... ... бизнес-бірлікті (СББ) ұйымдастырады;
- әрбір стратегиялық шаруашылық бірлік үшін ресурстарды бөледі;
- СББ-нің өсуін жоспарлайды.
1. Миссия – компанияның қайсыбір қызмет түрін және ... ... ... ұзақ ... ... ... қонақ үйдің саясаты
мен негізгі бағыттары айрықша көрсетіледі. Компанияның саясаты оның
қызмет-керлерімен, ... ... ... ... ... ... белгілейді.
Мәселен, қазіргі кезде қонақ-тарды тартудың Қазақстан қонақ үйлері
үшін екі жолмен жүзеге асырады. Біріншісі – мемлекеттік ...... ... өз ... жарнама беріп, қонақ үйдің
сұраныс туғызатынына және табыс әкелетіндігіне үміттенуде. .
2. Стратегиялық ... ... Ірі ... ... әрқай-
сысы жеке стартегия жасауды талап ете отырып, бизнестің әр түрлі
бағыт-тарын ... ... ... үшін ... ... СББ құру ...... әзірлеу және жүзеге асыру, ... ... ... ... әр түрлі бағыттары олардың әлуеті мен
пайдалылығына байланысты жіктеледі. Мұндай бағалаудың екі ... ... ... және ... EIectric» топтары жасап
шығарған.
Қонақ үйдегі маркетингтік саясатта стратегиялық бизнес-бірліктің мақ-
саттары, стратегиялары және ... ... Осы ... ... ... бірі қолданылады.
1. Өндірісті кеңейту стратегиясы. Оның мақсаты – ... ... ... ... ... ... стратегиясы. Оның мақсаты стратегиялық бизнес бірлігінің на-
рық үлесін сақтау.
3. Түсімді жинау. Мақсаты – қысқа мерзімде ақшалай түсімдерді ұлғайту.
Мұндай ... ... ... ... және ... ... ... түрде қысқарту есебінен бизнестен түсім
жинауды ... Бұл ... ... анықталмаған әлсіз
бизнеске жиі қолданылады.
4. Бизнесті тарату стратегиясы. Мақсаты – өнімді сату ... ... ... үшін ... ... мен ... ... тарату
стратегиясы пай-даланылады.
Стратегиялық бизнес-бірліктің өсуін жоспарлау маркетинг саясатының
басты алғышарттарының бірі. Мәселен, қонақ үйдің мынадай өсу ... ... өсу. ... үй немесе корпорация менеджерлері
бәрінен бұ-рын ағымдағы бизнес қоржынның ... ... ... Оны ... ұсынған
өнім/нарық матрицасын пайдаланып, бағалауға болады. Бұл
үлгі маркетингтің төрт балама стратегиясын пайдалануды
қарастырады.
- нарыққа ... ... ... ... ... диверсификация стратегиясы (әртараптандыру).
Стратегияны таңдау нарықтың қаныққандығына және өндірісті жаңарту
мүмкіндігіне байланысты. Екі ... одан көп ... ... қолданылуы
мүмкін.
С.Р.Есімжанованың еңбегінде нарыққа ену стратегиясы ... ... ... және ... ... ... қою арқылы бар тауар-
ларды нарықта өткізуді ұлғайту мақсатында қолданылуын көрсетеді:
12-кесте – Нарық дамыту стратегиясы
|Таурлар ... ... ... ... ... ... ... ену |Нарықты ... ... ... ... әзірлеу ... ... с к е р т у – [2] ... ... ... ... |
12-кестеден көргендей нарықты дамыту стратегиясы – бар ... ... ... ... ... тұтынушыларды бұрынғы өнімді ... ... ... ... жаңаша қолдануға шақыру. Стратегияның
негізгі мақсаты – нарықты ... Осы ... жету үшін ... ... ... асыру қажет:
- демографиялық факторлардың өзгеруі нәтижесінде жаңа сегмент-
тердің пайда болуы;
- әйгілі ... үшін оның ... да ... ... ... жаңа ... ... айқындау;
- нарықтың сұранысы әлі қанағаттандырылмаған жаңа сегменттерін ... ... мен ... ... ... ауқымының
кеңейуі.
Тауарды әзірлеу стратегиясы – жаңа немесе жетіліп, жаңартылған тауар-
ларды әзірлеп, қазіргі нарыққа сату ... ... ... ... ... ... ... – фирманың жаңа
тауарлармен жаңа нарыққа шығуы. Тауарлар сала немесе тек ... үшін ... ... ... ... салдарынан және пайда табу мақсатында фирма
жаңа қызметі өрістеріне шыға бастайды [43, 207 б.].
Неміс ғалымы Ф. Котлердің зерттеуі бойынша, бұл ... ... әр ... ... ... ... ... ресурстарын мен
тәуекелге дайындығына байланысты. Егер фирманың өзіне қатысты нарық ... ... ... ... онда нарыққа ену стратегиясы пайдала-
нылады. Оны төмендегі кестеден көруге болады.
13-кесте – ... ... ... ... ... ... ... ену | 50 ... ... ... | 20 |4 есе ... әзірлеу | 33 |8 есе ... | 5 |12-16 ... с к е р т у – [3] ... ... ... ... ... көріп отырғанымыздай, егер қонақ үйдің үлкен ресурстары бола
отырып тәуекелге барғысы келмесе, ... ... ... ... ... ... ... нарықты дамыту стратегиясын таңдауға бола-
ды. Қонақ үй өзінің қоржынына және бизнесінің өсуіне сенімді болса ... ... мен ... ... ... ... бар.
Диверсификация есебінен өсу мүмкіндіктері. Оның үш түрі белгілі.
Біріншіден, ... үй бар ... ... ... және ... ресурстарына сәйкес келетін жаңа өнімді шығару ... ... ... ... Бұл ... ... диверцификация деп аталады. Мысалы,
компанияның қолданатын технологиясы компьютерлік дисскеттерді дайындауға
мүмкіндік беретін болғандықтан, ... ... ... ... ... ... ... сәйкес келмейтін болса да, жаңа
өнімді іздеуі мүмкін. Бұл маркетинг саясатында көлденең ... ... ... ... үй ... ... процестерге негізделген жаңа
өнімдер өндіре алады. Үшіншіден, қонақ үй өзінде бар технологияға да, өнді-
ретін өніміне де ... ... жаңа ... өрістеріне тоқталуы мүмкін.
Бұл маркетинг саясатында конгломератты диверсификация ретінде көрініс ... ... өсу. Оның үш түрі ... Кері ... ... өз ... ие болады, осының
негізінде зор табыс табады.
2. Прогрессивті интеграция, қонақ үй өзінің көтерме және бөлшек ... ... ... ... ... – өзінің бәселестерін жаулап алуы.
Маркетинг саясатында бизнес жоспар қонақ үй ... ... ... тобына және оны өндіру мен өткізу бойынша ... ... ... ... ... ... ... де қамтиды. Орыс
зерттеушілері Е. И. Комаров, Н. П. Маковеев ... ... ... ... ... 8 ... тұрады: 1. стратегиялық бизнес-
бірлігінің миссиясын жасау. 2. Ішкі ... ... ... 3. ... стратегиялық талдау. 4. Мақсаттарды анықтау. 5. Стратегияны қалып-
тастыру. 6. Бағдарлама жасау. 7. Бағдарламаны жүзеге асыру. 8. Бақылау.
1. ... ... ... ... ... ... миссиясын анықтай
алады. Миссия іс-әрекеттің негізгі ... ... ... ... ... мақсаттар мен ... ... ... ... талдау – микро және макроортаны талдау. Бұл нарықты,
бәсекелік ортаны, саланың әсіресе оның ... ... ... ... ... ... анықтау,
тұтынушылардың мінез-құл-қын талдау.
3. Қоршаған бизнес ортаны зерттеудің негізгі мақсаты – жаңа ... ... ... ... алушылардың мұқтаждықтарын
қанағаттандыра білу – ... үй ... ... ... ... ... ... және табыстың ықтималдығына
сәйкес жікте-леді. Тұтынушы үшін өнімнің құндылығын жоғарылататын
компания өте ... ... ... ... ... бизнес-бірліктердің алдында бірнеше мақсаттар болады.
Олар рентабельділік, өткізу көлемі, тәуе-келді азайту, жаңартулар
(инновация), имиджді қалыптастыру.
Маркетинг ... жету үшін ... үй ... ... ба-
қылануы керек. Маркетингтік бақылаудың негізгі үш типі бар, олар:
1. Жылдық жоспардың орындалуы бақылау.
2. Пайдалылықты ... ... ... ... ... ... Мұндай бақылауда нақты нәтижелер
жылдық жоспармен салыстырылады, ауытқулар кездессе, түзетулер енгізіледі.
Жылдық ... ... ... ... ... сатумен
салыстыруды қажет етеді. Бұл бақылаудың мақсаты – сату ... жету ... ... ... ... ... ма жоқ па соны
анықтау.сонымен бірге ... ... ... ... арқылысапалы мәлі-
меттер алуға болады. Осындай ... ... ... ... ... ... бақылау жүесі жасалып, керекті кезде шаралар қол-
данылады [6, 251б.].
Сауда – ... ... ... ұсмыныс пен сұра-
ныстың тоғысатын тұсы. Ұсыныс өнім сатып алушының сұранысын қанағат-тандыру
мақсатында ... ... ... ... және оған ... ... өте
жоғары. Қонақ үй кез-келген мекеме секілді аталған ... ... ... ... ... үй ... оның нөмірі басқа көптеген альтернативті
қонақ үйге бәсекелестіктерге мәжбүр ... Ең ... ... үй өз
нөмірлерін алушылары, яғни тұтынушыларын білуі қажет. Сыртқы ... ... және ... ... құныны анықтауы деген мәсе-леге баса
назар ... ... ... қонақ үйдің үнемі на-зарында болады.
Қонақ үй оны үнемі зерттеп отыру керек. Себебі ұсынысқа ... өз ... ... үй ... ... бақылауда болуы қажет.
Сонымен жалпы қорытындылайтын болсақ осы амалдар арқылы қонақ ... ... ... ... ... ... ... қорытындылай айтқанда жақсы бизнес-жоспар құру үшін осы биз-нес-
жоспарды құрушыларға оның мазмұнына, құрамына үлкен ... бөлу ... ... ... және ... ... шығу керек және сырттан келген
маманның бұл жұмысты көріп шығуы бұл құрылған ... ... ... бөлімдерін толықтырады және болашақта сәтті жұмыс
істеуіне өз әсерін тигізеді. ... ... ... ... ... банк басшылары және де үлкен ... ... ... ... ... ... ... байланысты әсер етеді.
Бизнес-жоспарды дұрыс құрудың басты шарты ол жұмысқа ... ... ... ... құрылады және өндірістік
практикада қолдануға арналған. Осы құрылған бизнес-жоспарға инвестор-лардың
қөзқарасы оң болуы ... ... бұл ... құ-рылған
мазмұнына сенуі керек. Сонда ғана құрылып отырған кәсіпорын дами-ды.
Қонақжайлалық сервисіне әрқашан да сұраныс ... ... ... бөлімдерде келтірілген есептеулерге сүйене отырып, бұл бизнес аса
табысты да пайдалы деп айтуға болады.
Көптеген ... ... және ... да ... орналастыру жерлері
1950-1960 жылдарда салынған. Қазіргі уақытта олар ескіріп, нөмірлердің ың-
ғайлылық ... ... ... ... қалулармен және
ұсынылатын қызметтер ассортиментінің тарлығымен сипатталады.
Қазақстанда ... ... ... ... ... ... қо-
нақ үй шаруашылығының нарығын зерттеп, Қазақстандық қонақжайлық ... ... ... ... ... ... ... деңгейін барынша жоғарлатуға мүмкіндіктер жасалуы тиіс.
Қонақжайлық – бұл ... ең ескі ... ... ... техни-
калық прогрестің дамуы және көлік құралдардың дамуы себебінен қонақ-жайлық
индустриясын дамытуға барлық мүмкіндіктер бар. ... ... ... ... ... ... мұнда тамақ-танатын,
демалатын, көңіл көтеретін және ойын-сауық орындары ұсынылады – ... ... ие ... ... бизнестің табысты болуының кепілі де, қозғаушы факторы
болып ... ... ... бірінші кезекте қонақ үй
кешенініндегі ... ... ... ... ... ... тарту үшін оларға дұрыс жоспар керек, ол үшін ... ... ... ... ... жұмысына деген ынтасын
көтеру керек. Тек қолға түскен сұранысты жоғалтпас үшін қонақжайлылық дұрыс
ұйымдастырылуы шарт. Бизнес тиімді ұйымдастырылып, ... ... ... ... ... болса, кәсіпорынның менеджменті мен экономикасы бір-
бірімен үйлесімді болса және ... ... бара ... ғана ... алдыға басады.
Қонақ үйдің ұйымдық ... ... ... ... үйдің
табыстылығын қамтамасыз етуде маңызды орынға ие болады. Кәсіпорынның алға
қойған мақсаттарын кез-келген ... үй ... жете ... оны ... асыруда барлық күшін жұмылдыруы керек.
Қонақ үйдің маңызы үлкен аспектіге кадрлар жоспарлануы және қызмет-
шілерді басқару жатады. ...... ... үйінде компания-
ның маңызы бар активі болып табылып, соған сәйкес, қызметшілерді басқару,
мықты ... ... ... ... және де кәсіпорында ... ... ... әсер ... Қонақ үй шаруашылығында қызметші-лердің
көбісі тұтынушылармен ... ... ... ... ... мақсаттарына жету процесіне қатысады, ал қызмет көрсету сапасы ... ... ғана ... ... да байланысты. Қызмет көрсету
саласында тұтынушылардың қанағаттанғандық ... ... ... мен сыпайлылығы да аз орын алмайды.
Бір сөзбен айтқанда ... үй ... ... және табысты дамуы үшін
бизнес-жоспардың рөлі өте маңызды.
Сонымен кез-келген кәсіпорынның ...... ... ... ... ... алу. ... нарықтық жағдайда, яғни ... ... ... фирмалардың өмір сүруі күрделене түседі. Бә-
секелестік күресті жеңіп алу үшін, кәіпорынның ұйымдық құрылымы және ... ... ... ... ... ... функцияларын дұ-рыс
орындап, яғни қызмет көрсетудің сапасын жоғарылатуға, өткізу канал-дарының
тиімділігіне ... ... ... бірге кез-келген кәсіпорын-да
шығындарды ... ... ... ... ... үй ... ... минималдауға көмектесетін жолдың бірі – интер-нетті
қолдану.
Қонақ үй ... ... ... ... сай ... ... ... қиындықтарымен Қазақстан қонақ үйлері мен мейрамхана-ларының
ассоцациясы (ҚҚМА) жұмыс ... Бұл ... ... Қазақстан бойынша
27 қонақ үй тіркелген. Аталмыш ұйыммен Карл Дюсберг-тің ... ... ... үй ... ... саябақтардың менеджменті» атты ірі
жоба жүргізілген. Оның ... ... ... ... 10 ... ... 30
басқарушы қызметкерлерінің квалификациясы жоғарла-ту еді. Олар 2,5 ... ... ... ... ... және ... бойынша өз мамандарының квалификациясын жо-ғарлатып
отырған. Сонымен қатар ... ... ... ... ... ... ... шеткері қалмай өз жұмыс-тарын атқарған.
Сонымен қатар ҚҚМА да көрсеткендей, қазақстан спорт және ... ... ... және ... үй ... дайындау, қайта дайындау және
квалификациясын жоғарлату орталығы ашылды. ... ... ... ... ... үйрету өте қиын. Себебі бізде ондай
қалыптасқан әдет жоқ. ... ... ... ... ... жоқ, ... ... үй бизнесін ғана емес, сонымен қатар ... ... ... ... тұншықтырған кеңестік кезінің әсерін айтпауға бол-майды. Кеңес
дәуіріндегі қонақ үйлер ... ... ... болатын. Дәлі-рек айтсақ,
төменгі деңгейдегі ... ... есік ... ... ... ... алу үшін және тағы ... персонал біраз тер төгу ... ... ... ... ... ... үйлердің тез арада мейірбан болу
процесі баяу ... ... ... болсақ қонақжайлық индустрисы дұрыс жолға шығу
үшін дұрыс жоба құрылу керек, ол үшін дұрыс бизнес-жоспар құрылуы қажет.
Бірақ жаңа ... жаңа заң яғни ... ... ... ... әдебиеттер тізімі
1. Дүйсенбаев А.И., Нысанбаев М.Б. Маркетинг негіздері: Оқулық құрал. –
Алматы: Қазақ университеті, 2003. – 78 б.
2. ... С.Р. ... ... ...... ... 2005. –
266 б.
3. Котлер Ф. Основы маркетинга: Учебное ... – М.: Луч, 2005. – ... ... А.Д. Международное гостиничное хозяйство: Уч.– М.: ... 2009. – 305 ... ... Ж. ... ... дамуды жоспарлау. – Алматы, 2002.
– 104 б.
6. Сейітжан С. Маркетинг-нарықтану негіздері. – ... 2009. –159 б, ... ... Г. ... ... ... пособие. – М: Луч, 2009. – 352 б.
8. ... Б.Н. ... ... ... жасау
процесінің методологиялық негізі: ... ...... – 67 ... ... В.Г., ... В.Д. ... планирование: Практическое
руководства. – Новосибирск: ... 1993. – 148 ... ... Ф., Боуэн Д., Мейкенз Д. Маркетинг гостеприимство и туризм:
Учебник для ... с ... – М.: ... 2008. – 157 ... ... Н.И., Бондаренко Г. А. Менеджмент гостиниц и ... – 3-е изд., ... и доп. – ... ... ... 2002. ... ... Планирование на предприятии туризма: Учебник. / Под ред. проф. Е.И.
Богданова. – СПб.: Изд. Дом ... 2004 – 320 ... ... Е.Р. ... ... ... и ошибки, возникающие при
его написании. – 3-е изд., стер. – М.: Омега-Л, 2005. – 152 ... ... Г.А. ... ... ... ... – М.: РДЛ, 2004. – 336 ... Яковлев Г.А. Экономика гостиничного хозяйства: Учебное пособие. – М.:
РДЛ, 2006. – 224 б.
16. Ефимова О.П., ... Н.А. ... ... и ... ... / Под ред. Н.И. ... – Минск: Новое знание, 2004. – 392
б.
17. Горенбургов М.А., Хорничев Ю.В. Организация ... ... ... ... ... Учебное пособие. – СПб.:
СпбГИЭУ, 2004. – 80 б.
18. Ердавлетов С.Р. ... ... ... ... – Алматы: Ғылым,
1992. – 255.
19. Биржаков М.Б. Введение в туризм: Учебник. – 9-е изд., ... и доп. ... ... ... 2008. – 42 ... ... М.Б., ... Н.П. Безопасность в туризме. – М-СПБ, 2007. –
78 б.
21. Жүнісов Б., ... Ұ., ... Ү. ... ... негіздері:
Кітап. – Алматы, 1994. – 176 б.
22. Гладкий Ю.Н., Лавров С.Б. Дүние жүзінің экономикалық және әлеуметтік
географиясы: ...... 2001. – 226 ... ... К.Ғ., Сағындықов Е.Н., Байжомартов Ү.С., Жүнісов ... ... ... ...... 2005. – 135 б.
24. www.kazakhstan-hotel.kz
25. Гостиница Казахстан. www.kazinfo.kz
26. «Бұрған» ЖШС ... ... ... 2007, 2008, 2009 ... балансы мен есебі.
27. www.stat.kz
28. Гостиницы Казахстана. www.wikipedia.org
29. Hotel Kazakhstan. www.yahoo.com
30. Браймер Р.А. Основы управления в индустрий ... ... – М.: ... 1998. – 323 ... ... Г.М. ... ... и развития индустрии туризма ... ...... 2002. – 221 ... Раева Р.А. Гостиничный бизнес: пути становления и развития. Прак-
тическое пособие – ... ... ... 2007. – 165 ... ... Р. ... ... искуство продовать сервис: Учебник /
Технологии ... 2002г. – 35 ... ... В. Я. ... предриятия. – Киев,1999. – 231 б.
35. Рахимбекова Ж. С. ... ... ...... 2002. ... ... Реалии и возможности туристского рынка Казахстана // Деловой мир ... 2000, №5. – 23 ... ... А., ... Е., ... Б., ... Т. Туризм на
Шелковом пути как ... ... ... // ... ... №4 – 35 б.
38. Уровень жизни населения в Казахстане. ... ... ... ... ... ... Ж.М. Маркетинговые исследования: Учебное пособие. – Алматы:
Экономика, 2006. – 321 ... ... ... ... құжаттары. – Алматы, 2009.
41. Статистические данные Казахстанской ... ... ... ... ... Уокер Дж.Р. Введение в гостеприимство: Учебник/Пер. с англ. – М.:
ЮНИТИ, 1999. – 157 ... ... Е.А. ... в ... ... / М.: ... – 207 ... Қазақстан Республикасының статистика агенттігінің мәліметтері. –
Алматы, 2009ж.
Қосымша А
Сурет А1- Қазақстан Республикасындағы ... ... ... ... ... ... Б1- Қазақстан Республикасындағы орналастыру обьектілерін санаттары
бойынша бөлу
Қосымша ... ... үйі 7 ... 197 ... ... ... ... – "Бұрған" компаниясы. Сауда ағылшын тәсілі бойынша жүрді. Бастап-қы
баға 7 миллиард 97 миллион теңге көлемінде ... ... ... ... ... ... басшысы мен мә-жіліс
депуттаттары кірді. 25 қабаттық қонай үй 1978 жылы тұрғызылған.
Алматыдағы "Қазақстан" қонақ үйі ... ... ... ... ... қарасты жер телімін сату бойынша аукцион қаңтардың 18-інде жүрді, деп
хабарлайды, Қазақпарат агенттігі. ... ... 7 ... 197
миллион теңгеге сатылды. Сатып алушы - "Бурган" компаниясы. Сауда ... ... ... ... баға 7 ... 97 ... теңге көле-мінде
белгіленген болатын. Аукцион ... ... ... басшысы мен мәжіліс депуттаттары ... ... ... 1978 жылы ... ... "Қазақстан" мейманханасы Алматы
қаласы бойынша, тарихи және мәдени ескерткіштер тізіміне енгізіл-ген.
Сурет В1- ... ... 5000 мың ... банкноты
Сырт жағы: басым түсі күңгірт қоңыр-қызыл, суреттер негізінен көлбеу
орналасқан. Негізгі бейнелер: Қазақстан картасының ... ... ... ... тәуелсіздік монументінің төбесі, «Қазақстан» қонақ үйі ... ... ... ... Іле ... таулары. Төменгі сол жақ бө-
лігінде және жоғарғы оң жақ бөлігінде банкнотта номиналының сандық белгісі,
ал ... ... орыс ... ... ... ... ... орта
тұсында «ҚАЗАҚСТАН ҰЛТТЫҚ БАНКІ» деген жазу және эмитент банктің логотипі
басылған. Банкнотаны ... ... үшін ... ... банкнот преследуется по закону» деген орыс ті-ліндегі жазу ашық
жердің ... сол жақ ... ... ... Г1- 2009 ... ... қонақ үйінің шетелдік қонақтар құрамы
|Тізімдер ... |Бос ... ... және |
| | ... ... |кәсіптік |
| | | ... ... ... |Сан ... |Соның |Барлығы |Соның |
| ... | ... аң| ... |
| | | ... ... | ... |
| | | ... | | ... |119 |42 |13 |77 | ... |71 |28 |3 |43 | ... |11 | | |11 | ... |8 | | |8 | ... |7 |6 | |1 | ... |11 | | |11 | ... |8 | | |8 | ... |7 |6 | |1 | ... |29 |29 | | | ... |1 |1 | |0 | ... |2 | | |2 | ... |644 |330 |14 |288 |12 ... |29 | | |29 | ... |7 | | |7 | ... |8 |2 | |6 | ... |322 |70 |20 |245 | ... |57 | | |57 | ... |92 | | | | ... |1 | | |1 | ... |69 |5 | |64 | ... |391 |113 | |188 | ... |50 | | |50 | ... |2 | | |2 | ... |53 |5 | |48 | ... |179 | | |179 | ... |6 |2 | |4 | ... |4 | | |4 | ... |340 |237 | |103 | ... |41 |6 |2 |35 | ... |48 |3 | |45 | ... |107 |15 | |92 | ... |854 |530 |20 |254 |50 ... |86 |18 |5 |68 | ... |6 | | |6 | ... |9 | | |9 | ... |1 | | | | ... |12 | | |12 | ... |3 | | |3 | ... |4 | | |4 | ... Д1- ... атаулары |Сан |Барлығы |Соның |Барлығы ... |
| ... | ... аң| |ішінде |
| | | ... ... | ... |
| | | ... | | ... |1 | | |1 | ... |18 | | |18 | ... |39 | | |39 | ... |57 | | |57 | ... |10 | | |10 | ... |4 | | |4 | ... |1 | | |1 | ... |2 | | |2 | ... |5 | | |5 | ... |6 | | |6 | ... |3 | | |3 | ... |1 | | |1 | ... |14 | | |14 | ... |1 | | |1 | ... |178 |42 |16 |136 | ... |1 | | |1 | ... ... |30 | | |30 | ... |24 | | |24 | ... |44 |12 | |32 | ... |8 | | |8 | ... |24 | | |24 | ... |194 |10 | |184 | ... |5 | | |5 | ... |28 |4 | |24 | ... |242 |140 |12 |87 |3 ... |932 |512 |100 |301 |19 ... |41 |32 |8 | | ... |42 |16 |23 |2 |1 ... |11 | | | | ... |188 |129 |48 |8 |3 ... |13 |13 | | | ... |28 |24 |4 | | ... |1 |1 | | | ... |68 |52 |11 |5 | ... |161 |118 |36 |7 | ... |15 |10 |5 | | ... |72 |52 |16 | |4 ... |56 |37 |16 |1 | ... ... |49 |34 |14 |1 | ... |11 |6 |5 | | ... |61 |32 |19 |10 | ... |14 |10 |4 | | ... |226 |164 |59 |2 |1 ... |125 |112 |9 |4 | ... |91 |36 |37 |17 |1 ... Д1- соңы
|Елдердің атаулары |Сан ... ... ... ... |
| ... | |ішін-дегі аң| ... |
| | | ... ... | ... |
| | | ... | | ... |43054 |42554 |500 | | ... |17 |4 |13 | | ... |3012 |1700 |200 |1034 |78 ... |112 | | | | ... |11 | | | | ... |63 |44 |17 |2 | ... |461 |300 |41 |100 |21 ... с к е р т у – [26;44] әдебиет негізінде автормен құрастырылған ... ... ... ... мен ... учаскесі
Механикалық және жөндеу бөлмесі
Қызмет көрсету және лифттерді эксплуатациялау қызметі
Байланыс және радиотелекомуникация қызметі
Бас экономист-бас бухгалтер
Қаржы және талдау бөлімі
Бас инженер
Техникалық ... ... ... күші және ... және су ... ... және жабдықтау қызметі
Гараж
Кір жуатын цех
Қауіпсіздік және төтенше жағдай қызметі
Орталық ...... ... алу, ... ... және ... қызметі
Маркетинг бөлімі
Заңгерлер бөлімі
Қаржы бөлімі
Қызметкерлерді алу бөлімі
Басқарушы
Персоналмен жұмыс жасау бөлімі
Жабдықтау ... ... мен ... көрсетуді кеңейту
Клиент қалауын орындау
Қызмет көрсету қызметшілерінің өкілеттіліктерін анықтау
Мойындау мен марапатау
Қызмет-кер
Ақпараттар құралдары
Жарнамалық проспектілер
Брифингтер
Қызметкерлердің ширектік жиналысы
Жұмыс ... ... ... бірлігі
Сатулар
Қызмет көрсетулер
Кәсіби біліктілік
Кәсіби сауатсыздық
Жыл қызметкері
Жыл қонақ үйі
Қаржысыз сыйақы
Марапаттаулар
Қонақ арыздарын қарастыру
Жұмыстағы кемшіліктердің алдын алу мен ... ... ... пікірлері
Жаңа қызметтерді енгізу
Қонақтарға қызмет көрсетумен байланысты кемшіліктерді жою
Істегі ... ... ... және тұрақты қонақтардың сұраныстарын қанағаттандыру
Тұрақты клиентердің мәлімет ... ... ... ... қатарлыларды марапаттау
Қызмет бойынша жылжу мүмкіндігі
Жұмысқа кедергі болған ... алып ... ... ... ... ... тиіс
Сапалы қызмет көрсету менеджменті
Әр қызметкерге қызмет көрсету
Қызмет-
керлер
Кәсіпорын құрылымы
Жабдықтау
бөлімі
Өндіріс
бөлімі
Іс басқару
Өткізу
қызметі

Пән: Маркетинг
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 92 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Қазақстан" қонақ үйінде маркетингті ұйымдастыру28 бет
Қазақстан Республикасының қонақ үй саласындағы қарым қатынас маркетингтік іс – әрекетін және оның даму мәселелерiн зерттеу83 бет
Қонақ үй кәсібіндегі маркетингтік зерттеу19 бет
Қонақжайлылық индустриясы және осы салада маркетингтің бүгінгі даму деңгейі46 бет
Бұқарамен байланыс65 бет
Жиындардағы және банкеттердегі қызмет көрсету10 бет
Мейрамхана келушілеріне қызмет көрсету4 бет
Мейрамхана қызметі11 бет
«бейбітшілік және соғыс уақыты кезіндегі пайда болатын ошақтарында біріншілік медициналық көмекті көрсетуді ұйымдастыру»7 бет
«Иондық сәулелендірумен зақымданғанда медициналық көмек көрсетуді ұйымдастыру.»4 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь