Жылу қазандықтары шығарылымдарын зиянсыздандыру және оларды іске асыру технологияларын негіздеу мен жасау туралы

Шартты белгілердің, символдардың және терминдердің қысқартылған тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 7
1 ЖЫЛУ ҚАЗАНДЫҒЫ ШЫҒАРЫЛЫМДАРЫНЫҢ ҚОРШАҒАН ОРТАҒА ЗИЯНДЫ ӘСЕРІНЕН ТУЫНДАЙТЫН ЭКОЛОГИЯЛЫҚ ЖАҒДАЙЫНА ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

11
1.1 Технологиялық шығарылымдарының құрамындағы газдың таралуының негіздері мен көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
11
1.2 Жылу қазандықтарында жағылатын отындардың жалпы көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
17
1.3 Газ түріндегі ластайтын заттарды арнайы аспаппен анықтау ... ... ... 19
1.4 Құрғақ түтінді газдардың көлемін есептеу тәсілімен талдау ... ... ... . 22
1.5 Шығарылатын газ түріндегі ластайтын заттарды есептеу тәсілімен анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
24
1.6 Шығарылым құрамындағы қатты бөлшектер сапасын есептеу ... ... . 28
2 КӨБІКТІ ОРТАДА ГАЗ МОЛЕКУЛАЛАРЫНЫҢ СОРБЦИЯЛАНУЫ ЖӘНЕ ЖОҒАРЫ ДИСПЕРСИЯЛЫ ШАҢ БӨЛШЕКТЕРІН БАСУ НӘТИЖЕЛІЛІГІН ЗЕРТТЕУ ... ... ... ... ... ... ... ..

30
2.1 Шаң.тозаң бөлшектері мен газ молекулаларын көбікті ортада басу аэродинамикасының теориялық негіздерін зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ..
30
2.2 Газдар молекулалары мен шаң.тозаңдарды ауалы.механикалық көбік ортасында ылғалдандырып нәтижелі зиянсыздандыруды аналитикалық негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
34
2.3 Газдарды ауалы.механикалық көбіктермен нәтижелі сіңіріп алынуын аналитикалық негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
39
2.4 Шаңды ауалы.механикалық көбікпен басудың тиімділігін аналитикалық негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
44
2.5 Шаң.тозаң бөлшектері мен газ молекулаларын ауалы.механикалық көбікпен басып зиянсыздандырудың нәтижелі тәсілдерін негіздеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

51
2.6 Шаң бөлшектері мен газ молекулаларын ауалы.механикалық көбікпен басып зиянсыздандыруды негіздейтін аэродинамикалық моделі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .

56
2.7 Ауалы.механикалық көбіктің тиімді параметрлерін зертханалық тәжірибелермен анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
59
2.8 Ауалы.механикалық көбікпен шаң бөлшектерін басу нәтижелілігін зертханалық зерттеу моделінде анықтау ... ... ... ... ... ... ...
64
3 ЫСТЫҚ ЛЕПТІ ҚАЗАНДЫҚ ШЫҒАРЫЛЫМДАРЫНЫҢ ЖЫЛУ ДИНАМИКАСЫ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ІСКЕ АСЫРУ МЕН ШАҢДЫ БАСУ МЕН ГАЗДАРДЫ ЗИЯНСЫЗДАНДЫРУ ТЕХНОЛОГИЯСЫ ...

68
3.1 Жылу беру жүйелерінде шаңды басу мен газдарды зиянсыздандыру тәсілдеріне талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
68
3.2 Жылу қазандығынан шығарылатын ыстық лепті шаңдыгаз ағымын зиянсыздандырып пайдалану технологиясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
71
3.3 Газды.сулы жылу алмастырғыш ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 73
3.3.1 Жылу алмастырғыштың негізгі технологиялық сипаттамаларын есептеп анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
73
3.3.2 Ауалы.механикалық көбік алудың технологиялық сұлбасы мен көбіктендіргіш қондырғысының жұмыс сипаттамаларын есептеу ... ... .
89
3.3.3 Отын ошағынан кейінгі арна бойында шаңды ауалы.механи.калық көбікпен басу технологиясының өндірістік сынақ әдісі ... ... ... ...
94
3.3.4 Ауалы.механикалық көбікпен газдарды зиянсыздандыру технологиясын өндірістік сынақтан өткізу нәтижелері ... ... ... ... ... ... ...
96
4. ҚОРШАҒАН ТАБИҒИ ОРТАНЫ ҚОРҒАУ ШАРАЛАРЫН ІСКЕ АСЫРУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТИІМДІЛІГІН БАҒАЛАУ ... ... ... ...
98
4.1 Қазандықта отын жағу барысындағы шығарылымдардың әсерінен туындайтын экологиялық мәселелерін талдау және бағалау ... ... ... ... ..
98
4.2 Қоршаған табиғи ортаны басқаруды математикалық моделімен болжамдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
101
4.3 Қоршаған ортаның ластануынан экономикалық шығындарды есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
107
4.4 Табиғат қорғау шараларының экономикалық нәтижесінің есебі ... ... 109
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 111
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 113
ҚОСЫМША
Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Қазақстанда 1990 жылдан еліміздің экономикалық және әлеуметтік жағдайының тұрақты дамуына бағытталған жаңа экологиялық саясат өріс ала бастады. Оның негізгі мақсаты – қоршаған ортаны сақтау, энергия ресурстарын үнемдеу және табиғат ресурстарын тиімді пайдалану[1,2,3].
Қазандықтан шығарылатын ластаушы заттардың көлемі мен концентрациясын анықтап, таралу шектері мен зиянды әсерлері өнім алатын технологиялық процестер деңгейі мен олардың жабдықталуына, шығарылатын өнімнің минералогиялық және физикалық-химиялық сапасына, көлеміне, оларды зиянсыздандыру тәсілдері мен ортасына байланыстылығын анықтау.
Қазіргі кезеңдегі қоршаған ортаны қорғау талаптарына сәйкес белгілі техногенді қалдықтарды зиянсыздандыру орталары мен тәсілдеріне жан-жақты талдау жасау барысында ауалы-механикалық көбік ортасында ұсақ және өте ұсақ шаң-тозаңдардың басылуы және газдардың сорбциялануын теориялық негіздерінде зерттеп, энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалану мақсатында қазандықтан шығарылатын ыстық лепті екінші қайтара пайдалану және температурасы төмендетілген түтінді газ ағымының құрамындағы шаң-тозаңдар мен газдарды зиянсыздандыру технологиясын жасау.
Тақырыптың өзектілігі. Қазақстанның табиғатты қорғау саясатындағы ерекше бағыты – халықаралық қауымдастықпен біріге еліміз қоршаған ортаны қорғау мақсатында 12 халықаралық шарттар мен және басқа да келісімдермен жұмыстар атқаруда[4]. Вена конвенциясы және Монреал хаттамасы және халықаралық келісім шарттармен озон қабатын ыдырататын заттар шығармау туралы биологиялық қалыптарын тұрақты сақтау, жер бетінің шөлейттенуін болдырмау. Қазақстанның экологиялық даму барысында табиғатты пайдалануда нормативті және ұйымдастырушылық жүйелерінде едәуір жұмыстар атқарылуда[5,6].
Арзан, таза отындар: мұнай өнімдері, табиғи газдар болғанымен олардың қоры шексіз емес, сондықтан, зияндылығына қарамастан көмірді отын ретінде пайдалану өмір талабы қажет етіп отыр. Отын жағу тек қана энергия көзі емес, сонымен қатар қоршаған ортаның барлық экологиялық жүйесіне әсер етеді. Жер беті кеңістігіне жылына 6000 млн.т көмірқышқыл газы шығарылады. Адам баласының өмірлік тіршілігіндегі қауіпті жағы ауаның газдармен және шаң-тозаңдармен, сонымен қатар қосымша технологиялық процестермен шығарылатын жылумен ластануы. Бағалау нәтижесінде анықталғаны жер қойнауынан өндірілген, 7 млрд. т. отындармен әрбір жыл сайын 3,4 1010 ккал жылу шығарылады екен, дегенмен жылу отындарын өндіру жыл сайын 5% өсірілсе, онда 200 жылдан кейін отын жағу энергиясы күн энергиясымен теңеседі. Әсіресе қоршаған ортаның ластануының ең қауіптісі газдар, қатты, сұйық, қоспа түріндегі және ыстық леп шығарылымдары. Газ қоспаларының құрамында көмірқышқыл газы (СО2) ерекше орын алады. М.И. Будосконың болжауымен СО2 концентрациясы 0,042% жеткенде қиыр шығыс мәңгілік мұздар еріп кетеді.
        
        Қазақстан  Республикасының білім және ғылым министрлігі
М.Х. Дулати атындағы Тараз мемлекеттік университеті
ӘОЖ ... ... ... ... РӘТХАНҰЛЫ
Жылу қазандықтары шығарылымдарын зиянсыздандыру
және оларды іске асыру технологияларын негіздеу мен ...... ... ... ғылыми дәрежесін алу үшін
дайындалған диссертация
Ғылыми жетекшісі
т.ғ.д. И.С. ... ... ... ... ... және ... қысқартылған | |
|тізімі.............................................................|4 |
|.................................................. | ... ... | |
|1 Жылу ... шығарылымдарының қоршаған ортаға зиянды әсерінен | |
|туындайтын экологиялық жағдайына | ... |11 ... ... ... құрамындағы газдың таралуының | ... мен |11 ... | ... Жылу ... ... отындардың жалпы | ... ... | ... Газ ... ... ... ... аспаппен |19 ... | ... ... ... ... көлемін есептеу тәсілімен |22 |
|талдау............. | ... ... газ ... ... ... есептеу тәсілімен | |
|анықтау............................................................|24 |
|.............................................. | ... ... ... ... бөлшектер сапасын есептеу......... |28 |
|2 Көбікті ортада газ молекулаларыНЫҢ СОРБЦИЯЛАНУЫ ЖӘНЕ ... | ... ШАҢ ... басу ... | ... |30 ... ... ... мен газ ... ... ортада басу | |
|аэродинамикасының теориялық негіздерін |30 ... | ... ... ... мен шаң-тозаңдарды ауалы-механикалық көбік | |
|ортасында ылғалдандырып нәтижелі зиянсыздандыруды аналитикалық |34 ... | ... ... | ... ... ... көбіктермен нәтижелі сіңіріп алынуын| |
|аналитикалық |39 ... ... | ... Шаңды ауалы-механикалық көбікпен басудың тиімділігін | ... |44 ... ... | ... ... бөлшектері мен газ молекулаларын ауалы-механикалық | |
|көбікпен басып зиянсыздандырудың нәтижелі тәсілдерін | ... ... | ... Шаң бөлшектері мен газ молекулаларын ауалы-механикалық көбікпен| |
|басып зиянсыздандыруды негіздейтін аэродинамикалық | ... ... | ... ... ... тиімді параметрлерін зертханалық | |
|тәжірибелермен |59 ... ... | ... ... ... шаң ... басу ... | |
|зертханалық зерттеу моделінде анықтау........................... |64 |
|3 ... ... ... ... жылу динамикасы және оларды| |
|іске асыру мен ... басу мен ... ... | ... |68 ... Жылу беру ... ... басу мен ... ... | ... |68 ... | ... Жылу ... ... ... ... шаңдыгаз ағымын | ... ... |71 ... | ... ... жылу |73 ... |
|... | ... Жылу ... ... ... ... | ... |73 ... ... | ... Ауалы-механикалық көбік алудың технологиялық сұлбасы мен | ... ... ... ... ... |89 |
|3.3.3 Отын ошағынан кейінгі арна бойында шаңды ауалы-механи-калық | |
|көбікпен басу технологиясының өндірістік сынақ ... ... ... ... ... ... | ... өндірістік сынақтан өткізу |96 ... | ... ... ... ... ... ... іске асырудың | ... ... ... |98 ... ... отын жағу ... шығарылымдардың әсерінен | |
|туындайтын ... ... ... және ... |98 ... | ... ... ... ортаны басқаруды математикалық моделімен | ... ... | ... Қоршаған ортаның ластануынан экономикалық шығындарды | ... ... | ... ... ... шараларының экономикалық нәтижесінің |109 ... | ... ... | ... әдебиеттер |113 ... | ... | ... ... символдардың және терминдердің қысқартылған тізімі
1-2 бөлімдер бойынша
τ – уақыт;
ξ – ... ... Y, Z – ... ...... әсер коэффициенті;
ρ – газ тығыздығы;
Р – қысым;
– ластайтын газ концентрациясының өзгерілу жылдамдығы;
n – турбуленттік коэффициенті;
Cr ,Cу – ... ... ... жел бағытының функциясы тағы басқа
өзгерістерді есепке алатын құйынды диффузияның коэффициенті;
в1 – ауа ... ... ... ... болатын атмосфера
турбуленттік коэффициенті;
М – түсу жиілігі;
W – шаң бөліну жиілігі;
F – шаң бөлшектерінің еркін түсу ...... ... температурасының ауытқу коэффициенті;
– зерттеу орнындағы артық ауа коэффициенті;
К – отын сипаттамасын есепке алатын коэффициенті;
– оттықтың ... ... ... ... ... жандырылуға берілетін ауаның температурасын есепке алатын өлшемсіз
коэффициент;
В – табиғи отынның шығыны;
АГ – жағылған ... ...... шығарылып газдармен ұшырылатын күлдің мөлшері;
– күл ұстағышпен қамтылатын қатты бөлшектердің мөлшері;
q4 – отынның механикалық толық жанып кетпеуінен болатын жылу ...... ... коэффициенті;
N – бірлік көлеміндегі газ молекуласының саны;
– молекулалардың ... ... ...... ... ... ... – бөлшектер салмағы;
– бөлшектердің салмақты тығыздығы;
– молекула диаметрі;
– ерітінді ... ... ... ...... көпіршік саны;
dk – көбік көпіршігі диаметрі;
Мk – көпіршіктердің геометриялық қалпын ескеретін коэффициент;
r- бөлшектер радиусы;
r/ - түтінді газдардың қайта айдалуының дәрежесі.
3-4 ... ...... қара дененің шашырату коэффициенті;
CP2 – судың жылу сыйымдылығы;
– ауа көлемінің ... ... ...... түсу үдеуі;
К – көбік еселігі;
qе – ... ауа ... ... ... ерітіндісінің өнімділігі;
– жергілікті қарсылық коэффициенті;
qn – көбік шығыны;
Fc – торлы пакет ауданы;
– бүріккіштен шығатын ерітінді жылдамдығы;
q – жылу ... ... – жылу ... коэффициенті;
d – қатты бөлшектердің диаметрі;
М – зиянды заттардың шығарылым массасы;
Эн – экономикалық нәтиже;
К – күрделі ...... ... ... ... – пайдалану шығындары.
Белгілі-бір сандар немесе белгілер
1. – Рейнольдс саны;
2. – Прандтль саны;
3. – Фруд саны;
4. – ... ...... ...... саны.
Кіріспе
Жұмыстың жалпы сипаттамасы. Қазақстанда 1990 ... ... және ... ... тұрақты дамуына бағытталған жаңа
экологиялық саясат өріс ала ... Оның ... ...... ... ... ресурстарын үнемдеу және табиғат ресурстарын тиімді
пайдалану[1,2,3].
Қазандықтан шығарылатын ... ... ... мен ... ... ... мен зиянды әсерлері өнім алатын технологиялық
процестер деңгейі мен ... ... ... ... және ... сапасына, көлеміне, оларды
зиянсыздандыру тәсілдері мен ортасына байланыстылығын анықтау.
Қазіргі кезеңдегі қоршаған ортаны ... ... ... ... ... зиянсыздандыру орталары мен тәсілдеріне жан-жақты
талдау жасау барысында ауалы-механикалық көбік ... ұсақ және өте ... ... және ... ... ... ... энергетикалық ресурстарды тиімді пайдалану мақсатында қазандықтан
шығарылатын ... ... ... ... ... және температурасы
төмендетілген түтінді газ ағымының құрамындағы шаң-тозаңдар мен ... ... ... ... ... ... ... саясатындағы
ерекше бағыты – халықаралық қауымдастықпен біріге еліміз қоршаған ортаны
қорғау мақсатында 12 ... ... мен және ... да ... атқаруда[4]. Вена конвенциясы және ... ... ... ... ... озон ... ... заттар шығармау
туралы биологиялық қалыптарын тұрақты сақтау, жер ... ... ... ... даму барысында табиғатты пайдалануда
нормативті және ... ... ... ... таза ... ... өнімдері, табиғи газдар болғанымен олардың
қоры шексіз емес, сондықтан, зияндылығына қарамастан көмірді отын ... өмір ... ... етіп ... Отын жағу тек қана ... ... ... қатар қоршаған ортаның барлық экологиялық жүйесіне әсер
етеді. Жер беті кеңістігіне ... 6000 ... ... газы ... ... өмірлік тіршілігіндегі қауіпті жағы ауаның газдармен және
шаң-тозаңдармен, сонымен ... ... ... процестермен
шығарылатын жылумен ластануы. Бағалау ... ... ... өндірілген, 7 млрд. т. отындармен әрбір жыл сайын 3,4 1010 ккал
жылу ... ... ... жылу отындарын өндіру жыл сайын 5%
өсірілсе, онда 200 ... ... отын жағу ... күн ... ... қоршаған ортаның ластануының ең қауіптісі газдар, қатты,
сұйық, ... ... және ... леп ... Газ қоспаларының
құрамында көмірқышқыл газы (СО2) ... орын ... М.И. ... СО2 концентрациясы 0,042% жеткенде қиыр ... ... ... ... Жылу ... (ЖЭС) мен ... техногенді
көміртегінің (негізінде СО2 түрінде) негізгі бөлігін 50% жуық, күкірттің
қос тотығын, 35-40% ... ... және 35% ... шығарады.
Жылу, электр қазандық жүйелерінен зиянды газдармен қоса көп ... ... және ... қоспалары қуаттылығы 1 млн. квт ... 1 ... ... ... ... ... және ... қоспалары
100 млн. мөлшерге, темір -400 млн. ... ... млн. ... ... ... аз ... болғанымен адам денсаулығына, су
құрамына, топырақтың сапасына және ... да ... ... ... ... ... мазутты жаққанда оның әрбір тоннасынан
көміртегі тотығы СО -1,3 кг/т; ... қос ... SO2– 1,96 ... газы СО2 – 1,3 кг/т; азот ... NO2 ... – 1,47
кг/т; ваннадийдің тотығы V2O5 - 0,02 кг/т. ... ... 1 м3 ... ... СО - 6,91 ... ... газы СО2 – 2,94 кг/м3; азот
тотықтары NO2 есептегенде – 1,66 кг/м3 шығарылады.
Қазандықтан шығарылатын газ концентрацияларын азайтудың ең бір ... ... ... ... ... жағу. Дегенмен, бұл тәсілдер
қаражатты көп ... ... жылу ... ... газдарды күкірттің қос тотығы мен азот тотықтарынан тазалаудың
тиімді әдісі болмағандықтан, бұл газдар ... ауа ... ... ... Бұл ... ... ... тазартуға болмайды,
тек қана зиянды ... ... ... ... ... ... заттектердің концентрациясы шығарылған көзінің маңында
алғашқы кезде аз ... ... ... ... ... асып төңіректі ластайды. Жапонияда күкірттің қос тотығын
және азот тотықтарын ... ... одан ... ... ... ... Ол үшін арнайы десульфуранциялық және
денитрификациялық ... ... ТМД және ... зиянды газдарды (СО, SO2, NOx) басатын арнайы құрылымдар,
тәсілдер, орталар тиімділігі ... және өте ... ... ... ... және газдармен күресудің
негізгі тәсілі сумен ... ... ... сумен шаң-тозаңдарды
басу нәтижесі жеткіліксіз, әртүрлі минералдық заттар (аэрозольдар), газдар
таза суда ери ... ... да ... ... ... ... деңгейіне жеткізу мүмкін емес, олар қалдық ретінде қоршаған ... ... ... ... кезеңде күлді, ысты жоғары дәрежеде ... ... ... ... сүзгіштерде және басқа да агрегаттарда шаң бөлшектері
тиімді ұсталынады. Дегенмен, бұл ... шаң ... ... ... ... ... ... күрт азаяды.
Қазандықтардан шығарылатын ыстық ... ... ... ... ресурстарды үнемдеуге мүмкіндік туғызады.
Ұсақ, өте ұсақ және субмикронды ... газ ... ... ең тиімдісі – ауалы-механикалық көбікті
қолдану. Бұл тәсілдердің ... ... ... ... ... та, ... ... температурасы өте жоғары
болғандықтан осы және басқа тәсілдер тиянақты шешімдерін таппай келеді.
Сонымен, қазандықтардан шығарылатын ... ... ... ... басып, газдарды зиянсыздандырудың ... ... ... ... қорғау және энергетика ресурстарын тиімді пайдалану қазіргі
кезеңнің талаптарына сәйкес өзекті ... ... ... ... және зиянды газдарды көбікті
ортада көбіктендіргіш ерітіндісімен ылғалдандырып, ... ... ... ... ... жағу ... ... зиянсыздандырумен қатар оның құрамындағы ыстық лебін пайдаланып
табиғат ресурстарын ... ... ... ... шешімдерін
іске асыру.
Қойылған мақсатқа жету үшін төмендегі мәселелер шешілген:
- қазандықтан шығарылатын ластаушы заттардың көлемі мен ... ... ... ... ... осы ... зиянды әсерлеріне
талдау жасау;
- ауалы-механикалық көбік ортасында ұсақ және өте ұсақ ... және ... ... ... ... ... ... шығарылатын ыстық лепті екінші ... ... ... ... ... газ ... құрамындағы шаң-
тозаңдар мен газдарды зиянсыздандыру технологиясын негіздеу және жасау;
- қазандық шығарылымдарын зиянсыздандыруға жасалынған ... ... ... ғылыми жаңалықтары.
- қазандық шығарылымдарының қоршаған ортаға ... ... ... ... ... ... ... шаңдыгазды басу тәсілдеріне жан-жақты теориялық, ... ... ... ... ... экологиялық тұрғыдан
таза керотинді көбіктендіргіш негізінде ауалы-механикалық орта жасалынуы;
- ... ... ... ... ... шығарындысының
қоршаған ортаға жылулық әсерін болдырмау мақсатында энергия ресурстарын
тиімді ... ... ... ... ... рет ... ... шыққан ыстық лептің температурасы
жылуалмастырғышпен 60-400С дейін төмендетілген шаңды-газды ағым ... ... ... ... ауалы-механикалық көбік
ортасында шаң-тозаң және газдарды зиянсыздандыру технологиясы жасалынған.
Қорғауға ұсынылатын негізгі ... ... ... ... және ... ... ... қазандықтан
шығарылатын газдар мен шаң-тозаңдардың концентрацияларының өзгерілуін ауа
ағымының кинетикалық энергиясының ықпалы, ыстық лепті шаңдыгаз ... ... ... температураларына байланыстылығын зерттеу нәтижелері;
- шаңдыгаз ағымы арнасының аэродинамикалық зертханалық моделінде ауалы-
механикалық көбікті ортада шаң-тозаңдарды ылғалдандырып нәтижелі ... ... ... ... ... ... теориялық негіздерін зерттеу және олардың
тиімді параметрлерін анықтаудағы зерттеу нәтижелері;
- кератинді көбіктендіргіштің ерітіндісінен алынған ауалы-механикалық
көбіктің ... ... ... ... ... басу мен ... зиянсыздандырудың аналитикалық талдау
жолымен негізделген ... ... ... қазандықтардан шығарылатын ыстық лепті шаңдыгаз ағымын екінші қайтара
пайдалану мақсатында салқындатып, ... ... ... мен ... зиянсыздандырудың технологиясы және оның ... ... ... ... нәтижелері;
- қазандық шығарылым құрамындағы шаң-тозаңдардың, газдардың қоршаған
ортаға әсер етуі салдарынан ... ... ... және ... ... ... ... мен газдарды зиянсыздандырудың
кешенді технологиясының өндіріске енгізілуінен болатын экономикалық болжам
нәтижесі.
Ғылыми қағидаларының, ... және ... ... ... - ... ... және газ молекуларының ауалы-
механикалық көбіктің көпіршіктері мен ... ... ... ... ... ... көп салалы мемлекеттік коммуналды ... ... ... пайдалануымен;
- шешілетін мәселеге сәйкес экономика-математикалық және техника-
экономикалық ... мен ... ... ... ... ... химияның
негіздерінде зерттеу жұмыстарының орындалуы;
- лабораториялық және сынақ жұмыстарын жеткілікті көп көлемде орындалуы
және олардың нәтижелерінің бір-біріне сәйкестілігі мен ... ... ... ... ресурстарын үнемді пайдалану
мақсатында Қаратау қаласындағы «Игілік» көпсалалы коммуналды ... ... ... ... (180-2000С) шығарылатын ыстық
лепті шаңдыгаз ағымының жылуын қыс мезгілінде жылыжайда көкөніс өсіру ... ... ... және шаң-тозаңдар мен газдарды ... ... ... ... ... ... ... енгізуге мүмкін екендігі дәлелденіп, ... ... ... ... іске ... ... қоршаған табиғи ортаның ластануы дәрежесін сан
және сапа жағынан бағалаудағы негізгі ... ... ... ... ... ... (ШМШ) ... нормативтерін жасауға
Қаратау қаласындағы ... көп ... ... ... ... нәтижелері мен ұсыныстары «Экология» мамандық
пәндерін оқытуда және курстық, ... ... ... ... ... М.Х. ... ... Тараз Мемлекеттік
университетінің 1999-2005 жылдар ... ... ... ... ... аумағының қоршаған ортасының жағдайын бақылау» тақырыпты
жоспары бойынша орындаған.
«Қазақстан Республикасы өнеркәсіптерінің ... ... ... ... ... ету» ... сәйкес қалыптастырылған
ғылыми-техникалық жобалардың негізінде, ҚР білім және ғылым ... ... ... ... ... ... басуға кешенді орталары мен тәсілдерін жасау» тақырыбында
орындалып ... ... ... 2002жылдан тікелей орындаушы
ретінде қатысуда (ҚР білім және ... ... ... ... №781 ... жариялылығы.
Диссертациялық жұмыстың негізгі нәтижелері Қарағанды Мемлекеттік
техникалық университетінің 50 ... ... ... және ... 2030» ... ... ... тақырыбында VI
Халықаралық конференциясында екі рет (Қарағанды қаласы, 2003ж.), ... ... ... және ... аспектілері:
проблемалар, стратегия және табиғат қорларын ... ... ... ... конференцияда үш рет (Тараз
қаласы, 2005ж.) ... Жылу ... ... ... ортаға зиянды әсерінен
туындайтын экологиялық жағдайына талдау
1.1 Технологиялық ... ... ... ... мен ... ... ... формулалармен (1), (2) және (3) бірдей
шешімді көрсететін Базанквет, Пирсон және Сэттон қағидаларын қолдана отырып
жер ... газ ... ... анықталған[16-25].
, ...... газ ... ... ... 0,0283 м3/с; Н – ... биіктігі, м; u – ... фт/с, ... м/с; n – ... коэффициенті;
Сy,Cz – турбулентті диффузия коэффициенттері; х – ... ... ... ... Хmax ара ... газ концентрациясының жоғары
көрсеткіші:
,
(2)
мұндағы: ... ... ... ... ... жел ... ... шығарылу көзінен 10-15 есе жоғары биіктікте байқалады. Ыстық лепті
газ ықпалымен шығарылатын өте ұсақ ... ... ... ... сәйкес анықталады (1,2-сурет).
1-сурет – Ошақ көзінен бастап әр түрлі жылдамдықта ыстық лепті шаңдыгазды
шығарылым құрамындағы газ ... ... 10000м ... бастап газ концентрациясының өзгерісі
б) 1000м қашықтықтан бастап газ концентрациясының өзгерісі
2-сурет – Жел жылдамдығына байланысты газ қоспаларының ... ... ... ... ... жиегіндегі бастапқы шоғырлануы В.С. ... [16,17] ... ... газды үздіксіз шығарылуына сәйкес:
,
(4)
мұндағы: – көрсеткіш төмендегі формула ... ... ... – тік бұрышты тангенске шексіз коэффициент f ;
1 ... ... ... температурасына байланысты ауа
ағымының минималды жылдамдығы; в1 – ауа температурасына
байланысты күштің ... ... ... ... және в1 ... шоғырлануы ауа
қозғалысының жылдамдығына және газ қалдығының шығатын жеріне
байланысты, олардың мәні: =0,045–0,122; в1= ... ... жел ... өзгерісіне байланысты, оны
тәжірибе түрінде анықтауға болады.
Өндірістен шығарылу көзі координаттарында (х,y,z) газ ... ... ... В.С. ... ... ... ... болады[16,17]:
.
(6)
Қоршаған ортаға шығарылатын газдардың таралуы кинетикалық ауа ағынының
энергиясының қатысымен және ауа ... ... ... ... ... ... шаңдыгаз қоспасының температурасы ықпалымен
кеңістікке таралады да, ... ... ... мөлшерде бірнеше
сағатқа сақталады.
Мысалы, көміртегі оксидін шығарылғаннан ... 2-4 ... соң ... ... байқауға болатындығы анықталған.
Осылайша әр түрлі дисперсиялы ... шаң ... ... ... және ... ... ... шығарудағы
газдардың табиғи ортаға таралуы, зиянды қоспаларды аулау, олардың қоршаған
ортаға зияндылығын алдын-ала ... ... ... ... ... мұнара ернеуінен бастап газ концентрациясының х,y,z бағытта
өзгерілуі экспоненциалды сызық түрде сипатталады.
.
(7)
Өндіріс аумағындағы х,y ... газ ... ошақ көзі ... х,y,z кеңістігінде мұнара бағытындағы газ
концентрациясының өзгерілуі:
.
(9)
Сызықты ошақ көзі үшін
.
Қазандықтан шығарылатын газдың таралуын есептеуге қатысты мәліметтер 1-
кестеде, ал ... ... ... ... ...... ... газдың таралуын есептеуге қатысты
мәліметтер
|Пара-м|Нүктелік |Сызықтық |Өлшем |Аталуы ... | | ... | |
|K |3 |1,3 | ... коэффициент |
|u |2,8 |2,8 |м/с ... ... ауа ... |
| |0,19 |0,19 | ... ... ... ашылуы |
|G |7598 |7598 |мг/с |газ ... ... ... |
|L | |12 |м ... ошақ ... ұзындығы |
|Х |2 |2 |м ... ... ... ... |2255 | ... |нүктелік ошақ көзінен шыға |
| | | | ... газ ... ... | |1547 ... ... ошақ ... шыға |
| | | | ... газ ... ...... ... ... ... |Y |Z |C0 |exp() |CT |C0 L |CTL ... |3,85 |1,92 |2255,6 |0,07 |151,22 |1547 |7,43 ... |7,69 |3,85 |563,9 |0,25 |141,47 |1036,17 |3,71 ... |11,24 |5,77 |250,62 |0,39 |98,45 |518,08 |2,47 ... |15,39 |7,69 |140,8 |0,49 |69,48 |389,53 |1,86 ... |19,23 |9,62 |90,26 |0,57 |51,01 |311,62 |1,49 ... |23,08 |11,54 |62,68 |0,62 |38,84 |259,68 |1,24 ... |26,92 |13,46 |46,09 |0,66 |30,49 |221,95 |1,06 ... |30,77 |15,39 |35,18 |0,70 |24,54 |194,69 |0,93 ... |34,62 |17,31 |27,92 |0,72 |20,16 |173,83 |0,82 ... |38,46 |19,23 |22,7 |0,75 |16,84 |156,6 |0,74 ... |42,31 |21,16 |18,76 |0,77 |14,29 |142,36 |0,73 ... |46,16 |23,08 |15,76 |0,78 |13,82 |130,6 |0,66 ... |50,00 |25,00 |13,47 |0,80 |11,15 |120,92 |0,61 ... |53,85 |26,92 |11,61 |0,81 |9,78 |112,38 |0,57 ... |57,70 |28,85 |10,1 |0,82 |8,65 |105,03 |0,53 ... |61,54 |30,77 |8,86 |0,83 |7,72 |98,53 |0,49 ...... |Y |Z |C0 |exp() |CT |C0 L |CTL ... |65,39 |32,69 |7,84 |0,84 |6,95 |92,95 |0,46 ... |69,24 |34,62 |7 |0,85 |6,26 |87,69 |0,44 ... |73,08 |36,54 |6,31 |0,85 |5,59 |83,04 |0,41 ... |76,93 |38,46 |5,68 |0,86 |5,17 |79,08 |0,39 ... |80,77 |40,39 |5,16 |0,87 |4,7 |75,31 |0,38 ... |84,62 |42,31 |4,7 |0,87 |4,27 |71,86 |0,36 ... |88,47 |44,23 |4,27 |0,88 |3,88 |69,1 |0,35 ... |92,31 |46,16 |3,91 |0,88 |3,59 |66,44 |0,34 ... |96,16 |48,08 |3,62 |0,89 |3,33 |63,88 |0,32 ... |100,01 |50,00 |3,35 |0,889 |3,09 |61,48 |0,31 ... |103,85 |51,93 |3,11 |0,89 |2,87 |59,22 |0,29 ... |107,70 |53,85 |2,91 |0,90 |2,68 |57,11 |0,28 ... |111,55 |55,77 |2,72 |0,90 |2,51 |55,44 |0,27 ... ... ... газды түтіннің кеңістікке таралуына жан-
жақты талдау жасалынып, олардың концентрациясының ... ауа ... ... ... ... ... барысында міндетті түрде түтінді газ ағымынан төмен
қарай шаң бөлшектерінің ... ... күш ... ... ... ... бөлшектердің орташа түсу екпінділігі былайша
анықталады [15,19-22]:
,
(10)
мұндағы: W – ... ... ... ... кг/с; b ... жылжу бағытымен және жер бетімен 450 бұрышының құрылу
уақыт аралығы, с; f – шаң-тозаңдардың еркін түсу ... осі ... газ ... ... ... ... көзінен бастап кеңістікке өзгерілуі 4-суретте, ал шығарылу көзінен
бастап ыстық лепті шаңдыгаз құрамындағы газ ... ... ... ... мәніндегі айқын көрініс үшін жел жылдамдығының әртүрлілігі мен ошақ
көзінен әр түрлі ... ... бір шаң ... ... ... ... қажет.
Шамамен есептегенде желдің орташа жылдамдығын 6м/с деп қабылдаймыз.
Формула бойынша алынған мәліметтерді тәжірибелік бақылау нәтижелермен
салыстыру арқылы өте ... ... ... ауысымда қоспалардың
таралуының биіктікпен кері байланысын сипаттайды деп ... ... жер ... ... және ауа ... ... деңгейдегі шаң
бөлшектерінің саны жел жылдамдығына байланысты[16].
3-сурет – Түтінді мұнарадан бастап әртүрлі арақашықтықта газ
концентрациясының ... ... – Газ ... ... ... ... (Х,У,Z) өзгерілуі
5- сурет – Шығарылу көзінен бастап ыстық лепті шаңдыгаз құрамындағы газ
концентрациясының өзгерілуі
Шығарылымдарды ауаға ... шаң ... ... жел ... ... бетіне түсуі әртүрлі болады.
|Жел жылдамдығы, м/с |0,5 |0,7 |1,0 |1,5 |4 |6 |
|1 см3 ... шаң |800 |1700 |2400 |2000 |900 |150 ... саны | | | | | | ... ... ... шаң ... ... шаңдыгаз ағыны
қозғалысына байланысты тұрақсыз; шаң отыру беткейлерінің қалыңдығы сызықты
заң бойынша ұлғаяды; ... ... ... ... ... ... Сондықтан, ыстық лепті шығарылым ... ... ... ... оның ... ... ... байланысты екенін зерттеп анықтау қажет.
1.2 Жылу қазандықтарында жағылатын отындардың жалпы көрсеткіштері
Қазіргі кезеңде қоршаған табиғи ортаның ... және улы ... ... олар ... көздерінен бастап ондаған, тіпті
жүздеген километр кеңістік аралығына таралады. Ауа кеңістігінде ... әрі ... ... орын ... байланысты ұзақ уақыт
сақталатын кейбір заттар табиғи ортаның едәуір бөлігіне ... ... ... ... дейін, өндірістік аймақтарындағы ластанған ауаның алғашқы
сапасын өз бетінше ... ... ... ... ... деп ... ... ауа кеңістігіне тарайтын шаң-тозаң көлемінің қүрт артуынан
қоршаған табиғи ортаның ... ... ... ... ... кезеңде
өздігінен қалпына келуі мүмкін болмайтын ... ... ... ... ... зиянды заттектердің қоспалары болғанда, олардың
нәтижелі әсерлігі өте жоғары екені белгілі. Сондықтан да ... ... ұсақ ... газды зиянды заттектерді есепке алып ... ... ... ... отыру қажет.
Қоршаған орта сапалылығы табиғи жағдайдың, адамның, ... ... да тірі ... қажеттілігіне сәйкес келу дәрежесімен
сипатталады. Яғни, қоршаған орта ... ... ...... ... ... оны азайтуға әсер ету[10,11,12].
Белгілі-бір технологиялық процестерден шығарылатын зиянды заттектердің
қоршаған ... ... ... ... ... ... ... анықтау, сол ортаның технологиялық картасын жобалау және
техникалық төл құжаттарының сәйкес болуын қадағалау. Сонымен қатар, ... ... ... ... қатысты машиналарды,
жабдықтарды есепке алып, шығарылымдардың көлемдік және сапалық ... ... ... ... ... Зиянды заттектер ... ... ... ... ... ... ... ауа-райының құбылыстары, ортаны ластайтын шаң-тозаң, ... ... ... ... көлемі мен температурасы, жылжу
жылдамдығы төмендегі 3,4-кестелерде келтірілген[13,14,114].
3-кесте – Қаратау қаласындағы ауа-райының негізгі көрсеткіштері
|р/н ... ... ... |
| 1 |Ең суық ... ... ... |0С |-6 |
| ... | | |
| 2 ... ... ... температурасы |0С |-41 |
| 3 |Ең ... ... ... ... |0С |21,1 |
| ... ... | | |
| 4 ... ең ... ... температурасы |0С |44 |
|5 ... ... ... ... ... |0С |-1,1 |
| |(14 ... – 14 ... | | |
|6 ... беру ... ... |167 |
|7 ... ... желдің орташа жылдамдығы |м/с |2,5 |
|8 ... ... ... ... ... |м/с |2,8 |
|9 ... орта ... |0С |9 |
| 10 ... ... орта жылдамдығы |м/с |2,65 ... ... 5% ... желдің ең жоғары |м/с |8 |
| ... | | ...... ... жел ... ... |Бағыты (румбалары), % ... | ... | ... |СШ |Ш |ОШ |О |ОБ |Б |СБ ... | ... орташа |9 |6 |9 |34 |1 |13
|6 |12 |10 | |Шілде, орташа |24 |14 |7 |24 |6 |6 |6 |13 |- | |Бір ... |18 |10 |6 |25 |8 |10 |9 |14 |- | ... ... ... ... ... және сапалық
сипаттамалары, шығарылу ... ... ... ... ... ... ... жылы Қаратау қалалық жылу қазандығы жартылай табиғи газбен жағуға
ауыстырылған, сонымен қатар сұйық отынмен жылытуға мүмкіншілігі бар.
Жылу беретін ... РК-1 ... ... ... ... ... ортасынан Тамды өзені арнасы өтетін Қаратау
қаласының аумағына ... ... ... ... ... газ ... ... сандық және сапалық жағдайына талдау жасауға қажетті
мағлұматтар:
- түтін ... №1 ... ... 1,8 м, жер бетінен биіктігі
Н=45 м;
- мұнараның диаметрі 3,3 м, жер бетінен биіктігі Н=60 м. ... ... ... ... L=118 ... ... ... КВ-Ж-6 қуаттылығы 67 Гкал/сағ.
Жылытуға жұмсалатын жылу шығыны (жыл):
жыл=,
мұндағы: q – қоршаған ортаның температурасының ауытқу коэффициенті,
.
Отынның ең ... ... ... кг ... ... ... ауаның теориялық көлемі:
Жылу беру мерзіміндегі жағатын отынның шығыны:
- мазут Vмаз =5897 ... ... газ ... ... кг ... жағуға қажетті жану өнімдерінің теориялық көлемі:
Қазандықтан шығардағы ауа жеткіліктілігі коэффициенті Кжет=1,35.
Ауа жеткіліктілігінің коэффициенті ... ... ... ... ... Газ түріндегі ластайтын заттарды арнайы аспаппен анықтау
Түтінді газдармен атмосфераға қосылатын зиянды ... j ... МJ ... келтірілген теңдеумен анықталады [15,103]:
,
(11)
мұндағы: СJ – ауаның ... ... ... ... ... және бір ... жағдайындағы
құрғақ түтінді газдың құрамындағы ақиқатты бір ластайтын
заттың массалы концентрациясы, мг/нм3; Vгаз – 1 кг ... ... ... ... ... ... ... болғанда нм3/кг отын (нм3/нм3 отын); Ве –
есептеулі отын шығыны, т/сағ; Ке – ... ... ... = – ... ... есептегенде, Ке= жылына
тонналап есептегенде).
Ластайтын заттардың массалы концентрациясын өлшенген мәнімен ...... ... ... ауа ... заттардың j көлемді концентрациясын ... ...... ауа ... ... көлемді
концентарциясы, (1см2/м3 = 1нсм3/1нм3 = 0,0001% об); –
ластайтын заттың ... ... ... түтінді газдың құрамындағы әрбір газдың
меншікті ... ... ... мәндері аталған газдар тек қана ақиқатты болғанда ғана.
Отын жағуға жеткілікті оттегілі (О2) ауа ... ... О2 – ... ... ... ... оттегі концентрациясы,
%.
Әрбір газдың ... ... ... ... ... сипаттамасына байланысты, массалы концентрациясының
орташа, максимальды ... ... бір ... ... ... байланыстылығын қазандыққа ең төмен, орта және жоғары масса салу
барысында үш нүктемен тұрғызады, яғни (15) ... ... ... концентрациялы мәнін пайдаланады.
Отынның есептелінген шығынын Ве (т/сағ немесе ... ... В – ... ... ... толық шығыны, т/сағ (мың
нм3/сағ) ... ... (мың ... q4 – ... меха-
никалық толық жанбауынан жылу шығыны,%; В мәнін арнайы ... ... ... ... де ... ... ... көлемі Vқг мөлшерлі ... ... ... ... ... отынның құрамы туралы мәліметтер болмаса, онда құрғақ
түтінді ... ... жуық ... ... ... - отынның ең төменгі жану жылулығы, МДж/кг (МДж/нм3); ... ... ... алатын коэффициент:
газ ... ... ... белгілі бір газдың j толық санын есептеу үшін
(13),(14),(15) және (17) – ... (11) ... ... ... ... ... ... азот тотықтарын, көміртегі тотығын, күкірттің қос
тотығын төмендегі қатынастармен анықтаймыз:
т/жыл, (19)
т/жыл, ... ... ... шығарылым құрамындағы газдардың белгілі санын ... ... ... ... ... тотығы мен қос тотығына әрқайсысына ШРМ белгіленгендіктен және
азоттың тотығы ауада қос тотыққа ауысатындығына байланысты олардың массалы
мәнін жеке-жеке ... ... және ... ... 30 және 46 молекулалар массаны;
0,8 – азот тотығының оның қостотығына айналу коэффициентті.
1.4 Құрғақ түтінді газдардың көлемін есептеу тәсілімен ... ... ... ... газдардың көлемі төмендегіше
анықталады:
,
(23)
мұндағы: және – ретіне қарай ауаның, түтінді ... ... ... 1 кг (1 нм3) ... ... ... нм3/кг.
Қатты және сұйық отынды жаққанда отынның химиялық құрамына ... ... ...... қарай жағатын отын құрамындағы көміртегінің,
күкірттің, ... ... және ... ... ... %.
Газ түріндегі отынды жаққанда:
, ... ... ...... құрамындағы ретіне сәйкес, көміртегі тотығы,
көміртегінің қос тотығы, сутегі, күкіртті сутегі, ... ... ... ... % және ылғалдылығы, г/нм3; m
және n ретіне сәйкес ... мен ... ... саны.
а) ,
,
,
.
б) Газ түріндегі отынды жаққанда:
, , , ... ... газ ... ... ... ... ... газдарды жағу барысында шығарылым құрамындағы азот ... (г/с, ... ... ... ... құрамындағы NOх азот
тотықтарының қосынды сандарын ... ... ... ... Ве – ... отын ... нм3/с (мың. нм3/жыл). Қазандық
бірқалыпты жұмыс істегенде қазандыққа кететін отын шығыны
тең ... – отын ... ең ... ... – газды жаққандағы азот тотықтарының шығарылу
мөлшері, г/МДж.
Су қыздыратын қазандықтарға
, ... QТ – ... жылу ... ... жылу ... ... ,
- ... ... ... алатын өлшемсіз коэффициент.
Барлық қысымды түріндегі үрлегіш оттық үшін =1,0 ... ... ... =1,6 мәнге қабылданады.
Оттықтың екі сатылы жандырылуына =0,7.
- жандырылуға берілетін ауаның температурасын ... ... ... ... tы.а – ыстық ауаның температурасы, 0С; – азот ... ... әсер ... ауа ... әсерін ескеретін
өлшемсіз коэффициенті. Жалпылама жағдайда Бір ... ... ... мен СО ... ... ... өткізу нәтижелерінің бар
болғандағы, қазандықтардың қысымды оттықтарымен болмаса оттықтың екі сатылы
жандырылуына сәйкес ауаның дәлірек қысымын ... ... ... ... О2- ... кейінгі түтінді газдардың құрамындағы
оттегінің ... %; Q- ... ... ... ... жылу беру ... Qф, Dф, Qн, Dн – ретіне қарай қазандықтың нақты ... ... ... мен пар өнімділігі, МВт, т/сағ.
Инжекциялы оттықты қазандықтарға ... ... ... ... коэффициенті :
(33)
мұндағы: – ошақтың ішіндегі ауаның таралуы, кгс/м2 (мм су ... азот ... ... ... ... ... қайта жіберу әсерін ... ... ... ... ... қазандыққа қайта жіберу коэффициенті:
,
(34)
мұндағы: r/ - түтінді газдардың қайта айдалуының дәрежесі, %.
жандыру қуысына ауаны сатылы ... ... ... ... б – ... ... ... жіберілетін ауаның мөлшері;
Кқ.е – қайта есептеу коэффициенті: шығарылымдарды ... ... ... ал ... тонналап анықтағанда
.
Қала тұтынушыларына жылу беру мерзімінде 23 ... 1988000 м3 ... ... ... ... ... табиғи газдың төменгі температурадағы
жағылуы .
Сонымен, жоғарыда анықталған ... (29) ... ... ... ... азот ... NO2 ... санын есептеу
төмендегіше анықталады:
, ... Вр – ... отын ... кг/с ... В – ... отын ... кг/с ... q4 – отынның механикалық
толық жанбауынан болатын жылу ... q4=0,1%; ... ... ... ... ... ... азот
тотықтарының мөлшерлі шығарылуы, г/МДж:
Су жылытатын қазандықтар ... ... Qж.қ. – ... жіберілген жылуға байланысты қазандықтың
нақтылы жылу ... ... ... ... ... есепке алатын өлшемсіз
коэффициент:
мазутты жағу барысындағы азот тотықтарының құралуына әсер етуін
есепке ... ... ... ... ; ... ... жұмыс
істегенде .
азот тотықтарының оттық арқылы құрылуына түтінді газдардың қайта
айналудағы әсерін есепке ... ... ... ... ... ... айналымға жібергенде:
.
(39)
жандыру ошағын ауаны сатылы жіберудің өлшемсіз коэффициенті:
,
(40)
мұндағы: б = 35% жалпы ... ... ... ауаның мөлшері, %.
Кк.е.- қайта есептеу коэффициенті грамм секундына анықтағанда Кк.е.=1
тонна/жылына есептегенде Кк.е.=10-3.
Түтінді газдардың құрамындағы ... қос ... (SO2) ... ... ... ... санын төмендегі формуламен анықтауға
болады, г/с ... В – ... ... ... ... г/с (т/жыл); –
күкірттің отын құрамындағы концентрациясы, %; ... ... ұлпа ... ... ... ... қатты бөлшектермен қоса сулы, күл ұстағышта
ұсталынатын күкірт ... ... ... ... газ ... =0,1.
Сулы күл ұстағыштарда мөлшері пайдаланылған судың сілтілігіне және
отынның күкірттілігіне байланысты.
(42)
Күл ұстағыштарда күл ылғалдандыруға берілетін ... ... ... ... Б қосымшаның Б1 суретінен анықтауға болады[103].
Отынның құрамында күкіртті сутегі ... ... ... ... формуладағыдай S/ жұмыс массасына қосымша шама қосылады
,
(43)
мұндағы: H2S - отындағы күкіртті сутегінің жұмыс массасының құрамы,%.
Түтінді газдардың ... ... ... арнайы аспап өлшемдер
нәтижесі болмағандықтан оның мәні төмендегі қатынаспен анықталады, г/с
(т/жыл):
т/жыл,
мұндағы: В – q=0,1% ... ... г/с ... Ссо – отын ... ... ... концентрациясы келесі
формуламен анықталады:
кг/т,
мұндағы: q3 – отынның химиялық толық жанбауынан болатын жылу шығыны, %;
R – заттарға отынның ... ... ... оның ... ... ... байланысты отынның химиялық толық
жанбауы әсерінен болатын мөлшерлі жылу шығынын есепке алатын
коэффициенті: қатты ... 1,0, ... 0,65, ... ... ... ... төменгі жану жылулығы, МДж/кг; ... ... ... ... ... жылу шығыны,%.
1.6 Шығарылым құрамындағы қатты бөлшектер сапасын есептеу
Түтінді газдармен ауаға шығарылған қатты бөлшектердің жалпы санын Мқ
төменгі ... ... ... ... В – ... ... ... г/с (т/жыл); АГ– жағылған отынның
күлділігі, %. АГ=0,039; аұш ... ... ... ... мөлшері; – күл ұстағышпен қамтылатын
қатты бөлшектердің ... q4 – ... ... ... ... жылу ... В ... В1 кестесінен
алынады[15,103].
Қатты бөлшектілердің құрамындағы ұлпа күлдердің саны ... ... ... ... газдармен шығарылатын мұнай
қойыртпағының күлі төмендегі формуламен анықталады:
,
(44)
мұндағы: Gv-1 тонна мазуттағы ваннадийдің мөлшері, г/т.
Шамамен Gv ... ... аv – ... ... ваннадий элементінің концентрациясы, %;
104 – қайта есептеу коэффициенті.
Шамамен г/т,
мұндағы: 2222 – ... ... АГ- ... жұмыс
массасындағы күлдің мөлшері[15,103].
т/жыл.
мұндағы қатты бөлшектермен қазандықтың ішкі жақтауына жабысқан
ваннадийдің ... = 0,05; күл ... ... ... тазалану мөлшері[14];
қайта есептеу коэффициенті: ... ... ; ... ... ... ... қорытынды
Қазандықтан шығарылатын газдардың қоршаған ортаға таралуы кинетикалық
ауа ағымының энергиясының ықпалымен және түтінді ... ... ... ... мен ... ... температураларының айырмасына
байланысты кеңістікте таралады, мысалы, көміртегі оксидін шығарылғаннан
кейін 2-4 ... соң 100-200 м ... ... ... Жер ... жақын мұнараның 1м, 3м биіктігінде газдың
концентрациясы азаяды, ал 12м ... ... жер ... өсуі ... ... 200м ара қашықтығында басталады.
Екі жағдайда да жер бетіндегі газ ... ... ... ... ... байқалады.
Шаңдыгаз құрамындағы ыстық лепті түтін қазандықтан шығарылатын газдарды
есепке ... ... ... шығарылым құрамындағы зиянды
құрауыштардың сапалық және көлеміне талдау нәтижелері берілген.
Есептеулер ... ... ... ... шаңның қатты
бөлшектері мен зиянды газдардың жүйелі жіктелуі, олардың концентрациясы
және шығу ... ... ... жасалынған.
Сонымен, жоғарыда келтірілген есептеумен анықталған ... ... ... ... газ ... мен ... бөлшекті шаң-
тозаңдарды басудың теориялық негізде зерттеп, олардың нәтижелілігін анықтау
қажет.
-----------------------
Ара ... ... ... мг/м3
Ара қашықтық, м
Газ концентрациясы, мг/м3
Газ концентрациясы, мг/м3
Ара қашықтық, м
Нүктелік ошақ көзі үшін газ ... ошақ көзі ... ... м
СО өзгеруі, кг/м3

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 24 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жылу қазандықтары шығарылымдарын зиянсыздандыру және оларды іске асыру технологияларын негіздеу мен жасау21 бет
Ыстық лепті қазандық шығарылымдарының жылу динамикасы және оларды іске асыру мен шаңды басу мен газдарды зиянсыздандыру технологиясы31 бет
Салық әкімшілендіру жүйесін жетілдіру7 бет
Сатып алу-сату шартының ұғымы және элементтері42 бет
Сыбайлас-жемқорлық деген не, онымен күрес қағидалары жайлы101 бет
Тұрмыстық зорлық-зомбылық профилактикасы туралы Қазақстан Республикасының заңы12 бет
Инвестициялық жобаларды іске асыру кезіндегі техникалық-экономикалық есептердің сатылары мен түрлері12 бет
Патенттік құжаттар4 бет
Санау жүйесi. Санау жүйесінің түрлері. Бір санау жүйесінен екіншісіне өту жолы.5 бет
Қалдықтарды өңдеу жолдары12 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь