Delphi-дің графикалық мүмкіндіктерін қолдана отырып қозғалатын бағдарлама құру

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
I. НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1.1Delphi ортасымен танысу, Delphi ортасы туралы жалпы түсінік ... ... ... ...6
1.2Delphi бағдарламалау ортасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..7
1.3Проект. Форма. Қасиеттер. Объект инспекторы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...9
II. БАҒДАРЛАМАНЫҢ ОРЫНДАЛУ БАРЫСЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .12
2.1 Форма бетіне қойылытын негізгі компоненттер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 12
2.2 Бағдарламаны құру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 13
2.3 Бағдарламаның код листингі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 15
Қортынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 18
Бұл курстық жұмыста Delphi ортасының мүмкіндіктері, бұл жүйенің құрамы, бағдарламалаудың ерекшеліктері, Delphi жобаларының негізгі файлдары, Delphi кітапханасындағы компоненттердің жиі қолданылатын түрлері, Delphi-ді өңдеудің интегралданған ортасымен жұмыс істеу әдістемесін қарастырамын. Delphi ортасының қолайлы мүмкіндіктерін пайдалана отырып, көптеген танымдық және қызықты жұмыстар жасауға болады. Ол үшін ең алдымен Delphi программасы туралы қысқаша мәлімет берейік.
Жоғарғы деңгейлі программалау процедуралық, логикалық және объектілі-бағдарлы болып үш түрге бөлінеді. Соңғы кездерде Windows ортасында жарыққа шыққан және объектілі – бағдарлы программалау (ОБП) негізінде құрылған программалау тілдері – Object Pascal, Microsoft Visual Basic, Borland, Borland C++ for Windows.
Солардың ішінде Visual Basic тілі Qbasic программалау тілі негізінде, Delphi тілі Объектілі Паскаль (Object Pascal) тілі негізінде Windows операциялық жүйесін басшылыққа алып құрылған (Visual- көзбен көру). Әсіресе Delphi программалау тілі – кез келген қосымшаны дайындауға болатын жылдамдығы тез, қуатты тіл.
Delphi ортасы – бағдарламаушының жоғары әрі тиімді жұмысын қамтамасыз ететін күрделі механизм. Ол визуалды түрде бір уақытта бірнеше ашылған терезелермен жұмыс атқарады. Терезелер экранда толық немесе бөлшектелген түрде бір- бірін жаба отырып жылжи алады.
Қазіргі техникалық жетістіктердің арқасында Delphi программасының құрылымы күннен-күнге күрделіленуде.
Delphi-дің бірінші нұсқасы 1994 жылы жарыққа шығып, кейінгі жылдары оның бірте-бірте кеңейтілген 2, 3, 4, 5, 6, 7 – нұсқалары жарық көрді. 5, 6 – нұсқаулардың бір-бірінен айырмашылығы жоқ деуге болады, екеуі де Windows 32 операциялық жүйесінің негізінде дайындалған. Delphi 6-да интернет үшін қосымшаларды дайындау мүмкіндігі кеңейтілген және мәліметтер қорымен жұмыс істеуде өзгешеліктер енгізілген.
Delphi-де программа дайындау, программа мәзірін құру, анимация, мультимедиа үрдістерін ұйымдастыру, OLE технологиясын пайдаланып, басқа офистік қосымшаларды шақыру, олармен жұмыс істеу жене т.б. іс-әрекеттерді орындауға болады. Delphi көптеген есептерді шешуге мүмкіндік береді, оның ішінде:
- Әртүрлі бағыттағы аяқталған қосымшаларды Windows үшін құру;
- Кез келген тілде кез келген қосымшалар үшін профессионалды көрінетін интерфейсті тез құру. Интерфейс Windows- тың барлық талаптарын қанағаттандырады және қолданушы компьютерінде орнатылған жүйеге автоматты түрде ыңғайланады. Өйткені Windows- тың көптеген функцияларын, кітапханаларын қолданады;

- Бағдарламалаудың басқа түрлерінде қолдануға болатын функция, форма, компоненттердің динамикалы біріктірілетін кітапханасын (DDL) құру;
- Кез келген типтегі жергілікті және жойылған мәліметтер базасымен жұмыс істеудің қуатты жүйесін құру;
- Кестелері, графиктері бар күрделі есеп берулерді құру және баспаға шығару;
- Қосымшалардан Windows арқылы жұмыс істеуге болатын өз қосымшалары үшін анықтамалық жүйелерді (hlp файлдары) құру;
- Windows- тың барлық талаптарын және спецификасын ескеретін Windows- тың қосымшалары үшін орнатудың профессионалды бағдарламаларын құру.
Бұл курстық жұмысты жазудағы мақсатым – Delphi-дің графикалық мүмкіндіктерін қолдана отырып қозғалатын бағдарлама құру.
Негізгі әдебиеттер

1. Компьютерная технология обучения:словарь-справочник/Под редакцией В. Ю. Гриценко, А. М. Довгялло, А. Я. Савельева-К.: «Накова думка», 1992
2. Нұрғалиева Г. Қ. Электрондық оқулықтар – мұғалім мен оқушы арасындағы әрекетттестікті гуманизациялау құралы// «Информатика негіздері» республикалық журналы, №2, 2002.- 2-3 б.
3. Тажигулова А. И. Конструирование электронных учебников//Научно-практический журнал «Информационные технологии в Казахстане», №1, 2000.- С. 42-43.
4. Виштынецский Е. И., Кривошеев А. О. Вопросы применения информационных технологий в сфере образования и обучения//Информационныетехнологии, 1998, №2 – с. 32-36.
5. Сливина Н. А., Фомин С. С. Компьютерное учебное пособие «Высшая математика для инженерных специальностей»//КомпьютерПресс.- 1997.- №8.- с.72-77.
6. Белошапка В., Лесневский А. Основы информационного моделирования // Информатика и образование. – 1989. – № 3.
7. Суханов А. П. Информация и прогресс. – Новосибирск : Наука, 1988. – 258 с.
8. Тюкачев Н., Сидоров Ю., Delphi 5. Создание мультимедийных приложений. – СПб. : Питер, 2001. – 400 с.
9. Нурбекова Ж. К., Даутова А. З., Кашкинбаева Д. Б., Технология проектироваия мультимедийных обучающих систем. – Павлодар, 2003. – 108 с.
10. Демушкин А. С., Кириллов А. И. и др. Компьютерные обучающие программы //Информатика и образование. – 1995. – № 3. –С. 18.
11. Деревнина А. Ю., Кошелев М. Б., Семикин В. А. Принципы создания электронных учебников // Открытое образование : проектирование учебников. – 2001. – № 2.
12. Нурбекова Ж. К. Информационное взаимодействие между субъектами процесса электронного обучения в информационно-коммуникационной среде // Вестник КазНУ. – 2004. – № 1(12). – С. 30–35.
13. Мануйлов В. Г. Разработка тестирующих интерактивных презентаций // Информатика и образование. – 2002. – № 4. – С. 47–54.
14. Нурбекова Ж. К., Майдисарова Д. С. Практикум по проектированию и конструированию мультимедийных образовательных систем : учебно-методическое пособие. – Алматы, 2007. – 110 с.Қосымша әдебиеттер
1. Александровский А.Д «Delphi 5 разработка корпоративных приложений»
2. «Программирование в среде Delphi 7.0» С.В. Глушанов А.Л. Кливцов
3. «Delphi 3. Учебный курс. » Фарманов В.В.
4. «Delphi 3.Учебный курс» Бодровский С. Изд. Дом ПИТЕР, 2001
5. «Delphi 6.Программирование на Object Pascal» Культин Н.Б. Изд.: БХВ Санкт– Петербург, 2002
6. Давыдова Е.В., Скородумов И.А., Балаханов В.А. Создание базовых элементов интерфейса Windows программы в среде Delphi. Информатика и образование. № 4,5,6. 2002.
7. Дудина И.П. Построение графиков функций в Delphi. Информатика и образование. №6, 2003, стр.27 -31.
8. Кнопка Р. Создание оригинальных компонентов в среде Delphi. Пер.с англ.Рей.К.: НИПФ «Диа Софт ЛТД», 1996-152 с.
9. Культин Н. Delphi 3. Программирование на Object Pascal. Санкт-Петербург, 1998. -304 с.
10. Орлик С.В. Секреты Delphi на примерах. М.: Бином, 1996-136 с.
11. В.Фаронов. Объектно-риентированная среда Delphi. Версия 6. Учебное пособие. «Русская редакция», 2002.
12. М.Фленов. Библия Delphi. Санкт-Петербург «БХВ-Петербург», 2004-880 с.: ил.
13. Халықова К.З., Бостанов Б., Тұрғанбаев А. Объектілі бағдарланған программалау жүйелерінің негіздері. Оқу құралы. Абай ат. ҚазҰПУ. Алматы, 2005-301 б.
14. Халықова К.З. Паскаль тілінде программалау. Оқу құралы. Абай ат. АлМУ. Алматы, 2002-210 б.
15. В Фаронов. Объектно-риентированная среда Delphi. Версия 6. Учебное пособие. "Русская редакция", 2002.
16. Я. Н. Глинский, В. Е. Анохин, В. А. Ряжская – TURBO PASCAL 7.0 и Delphi. Учебное пособие. Москва – Санкт – Петербург-Киев. 2001.
17. Культин Н. Delphi 3. Программирование на Object Pascal. Санкт-
Петербург, 1998. -304 с.
18. Конопка Р. Создание оригинальных компонентов в среде ОеІрһі.Перс англ.Рей.К.:НИПФ «Диа Софт ЛТД», 1996. -152 с.
19. Орлик С.В. Секреты Delphi на примерах. М.: Бином, 1996. - 136 с.
20. Нурбекова Ж. Практикум решения задач на Delphi 5.O. Учебно-
методическое пособие. Павлодар, 2001. -106 с.
21. Халықова К.З. Паскаль тілінде программалау. Оқу құралы. Абай ат.ҚазҰПУ. Алматы, 2002. -2106.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ....................................................................................................................4
* НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1.1Delphi ортасымен танысу, Delphi ортасы туралы жалпы түсінік...............6
1.2Delphi бағдарламалау ... ... ... ... инспекторы...........................................9
* БАҒДАРЛАМАНЫҢ ОРЫНДАЛУ БАРЫСЫ.........................................12
2.1 Форма бетіне қойылытын негізгі компоненттер........................................12
2.2 Бағдарламаны құру........................................................................................13
2.3 Бағдарламаның код листингі........................................................................15
Қортынды............................................................................................................18
КІРІСПЕ
Бұл курстық жұмыста Delphi ортасының мүмкіндіктері, бұл ... ... ... ... Delphi ... негізгі файлдары, Delphi кітапханасындағы компоненттердің жиі қолданылатын түрлері, ... ... ... ... ... ... ... қарастырамын. Delphi ортасының қолайлы мүмкіндіктерін пайдалана отырып, көптеген танымдық және ... ... ... ... Ол үшін ең ... Delphi ... ... қысқаша мәлімет берейік.
Жоғарғы деңгейлі программалау процедуралық, логикалық және объектілі-бағдарлы ... үш ... ... Соңғы кездерде Windows ортасында жарыққа шыққан және объектілі - бағдарлы программалау (ОБП) негізінде құрылған программалау тілдері - Object Pascal, ... Visual Basic, Borland, Borland C++ for Windows. ... ... Visual Basic тілі Qbasic ... тілі ... Delphi тілі Объектілі Паскаль (Object Pascal) тілі негізінде Windows ... ... ... алып ... (Visual- ... ... Әсіресе Delphi программалау тілі - кез ... ... ... ... ... тез, ... тіл.
Delphi ортасы - бағдарламаушының жоғары әрі тиімді жұмысын ... ... ... ... Ол визуалды түрде бір уақытта бірнеше ашылған терезелермен жұмыс атқарады. Терезелер экранда ... ... ... ... бір- ... жаба отырып жылжи алады.
Қазіргі техникалық жетістіктердің арқасында Delphi программасының құрылымы күннен-күнге күрделіленуде.
Delphi-дің бірінші нұсқасы 1994 жылы ... ... ... ... оның бірте-бірте кеңейтілген 2, 3, 4, 5, 6, 7 - ... ... ... 5, 6 - нұсқаулардың бір-бірінен айырмашылығы жоқ ... ... ... де Windows 32 ... ... ... дайындалған. Delphi 6-да интернет үшін қосымшаларды дайындау ... ... және ... ... ... ... өзгешеліктер енгізілген.
Delphi-де программа дайындау, программа мәзірін құру, анимация, мультимедиа үрдістерін ұйымдастыру, OLE технологиясын пайдаланып, басқа офистік ... ... ... жұмыс істеу жене т.б. іс-әрекеттерді орындауға болады. Delphi көптеген есептерді шешуге мүмкіндік береді, оның ... ... ... ... қосымшаларды Windows үшін құру;
- Кез келген тілде кез келген қосымшалар үшін профессионалды көрінетін интерфейсті тез ... ... Windows- тың ... ... ... және қолданушы компьютерінде орнатылған жүйеге автоматты түрде ыңғайланады. Өйткені Windows- тың ... ... ... ... ... ... ... қолдануға болатын функция, форма, компоненттердің динамикалы біріктірілетін кітапханасын (DDL) құру;
- Кез келген типтегі жергілікті және жойылған ... ... ... ... ... ... құру;
- Кестелері, графиктері бар күрделі есеп берулерді құру және баспаға шығару;
- Қосымшалардан Windows ... ... ... ... өз ... үшін ... жүйелерді (hlp файлдары) құру;
- Windows- тың барлық талаптарын және ... ... Windows- тың ... үшін ... ... ... ... курстық жұмысты жазудағы мақсатым - Delphi-дің графикалық мүмкіндіктерін қолдана отырып ... ... ... ... ... ... Delphi ортасы туралы жалпы түсінік
Жоғарғы деңгейлі программалау процедуралық, логикалық және ... ... үш ... ... ... кездерде Windows ортасында жарыққа шыққан және объектілі - ... ... (ОБП) ... ... программалау тілдері - Object Pascal, Microsoft Visual Basic, Borland, Borland C++ for Windows. ... ... ... ... ... ... және түрлі объектілердің осы оқиғаларға жауабынан тұрады. ... ... ... - Visual Basic тілі Qbasic ... тілі ... Delphi тілі ... Паскаль (Object Pascal) тілі негізінде Windows операциялық жүйесін басшылыққа алып ... (Visual- ... ... Олар ... Delphi ... тілі - кез ... қосымшаны дайындауға болатын жылдамдығы тез, қуатты тіл.
Delphi ортасы - бағдарламаушының жоғары әрі ... ... ... ... ... ... Ол ... түрде бір уақытта бірнеше ашылған терезелермен жұмыс атқарады. Терезелер экранда толық немесе ... ... бір- ... жаба ... ... алады, бұл Word тексттік процессор немесе Exsel кестелік процессор ортасының ... ... ... ... оятуы мүмкін.
Delphi-дің бірінші нұсқасы 1994 жылы жарыққа шығып, кейінгі жылдары оның бірте-бірте кеңейтілген 2,3,4,5,6,7 - ... ... ... 5,6 - ... ... ... жоқ ... болады, екеуі де Windows 32 операциялық жүйесінің негізінде дайындалған. Delphi 6-да интернет үшін қосымшаларды ... ... ... және ... ... ... ... өзгешеліктер енгізілген.
Delphi-дің негізгі ерекшелігі - онда ... ... ... және ... ... ... Компоненттік тәсілдің мәнісі жеңіл: әр қосымша арнайы іс-әрекеттерді орындайтын компоненттерден жинақталады. Ол жеткіліксіз болса, объектіні өңдеуге арналған үстеме бағдарлама ... ... ... ... ... (VCL - Visual ... Library) ... Компоненттер панелінде түрлі кластарға тиісті стандартты компоненттер өте көп. Пайдаланушы жаңа ... ... оны осы ... ... да ... ... ... ортасы
Delphi-де программа дайындау, программа мәзірін құру, анимация, мультимедиа үрдістерін ұйымдастыру, OLE ... ... ... ... ... ... ... жұмыс істеу жене т.б. іс-әрекеттерді орындауға болады. Delphi ... ... ... ... ... оның ... Әртүрлі бағыттағы аяқталған қосымшаларды Windows үшін құру;
- Кез келген тілде кез келген қосымшалар үшін ... ... ... тез ... ... Windows- тың ... ... қанағаттандырады және қолданушы компьютерінде орнатылған жүйеге автоматты түрде ыңғайланады. Өйткені Windows- тың көптеген ... ... ... ... ... түрлерінде қолдануға болатын функция, форма, компоненттердің динамикалы біріктірілетін кітапханасын (DDL) ... Кез ... ... ... және ... мәліметтер базасымен жұмыс ... ... ... ... ... ... бар күрделі есеп берулерді құру және баспаға шығару;
- Қосымшалардан Windows арқылы жұмыс ... ... өз ... үшін ... ... (hlp ... құру;
- Windows- тың барлық талаптарын және ... ... Windows- тың ... үшін ... ... бағдарламаларын құру.
Көптеген операторлардың жазылуы Турбо Паскальдағы сияқты. Бірақ, мұнда прогаммалауды үйрену үшін ... ... ... әдіс, класс ұғымдарымен еркін танысып, компоненттерді пайдалану және түрлі командалардың жазылу түрлерін білу қажет. 1-суретте Delphi ортасының басты беті ... ... Delphi ... Delphi 5-тің ... терезесі.
2. Форма (Form1).
3. Объект инспекторы терезесі (Object Inspecteor).
4. Модуль терезесі ... код ... ... ...
6. ... ... Компоненттер палитрасы.
Delphi-ді Windows арқылы іске қосу командасы:
Іске қосу - Программалар - Borland Delphi - Delphi ... Delphi ... үш ... ... (1-суретті қара).
Delphi -дің негізгі терезесі құрамына негізгі мәзір (5), аспаптар панелі (6) және компоненттер ... (7) ... ... ... ... мәзір пункттеріне Delphi-де жұмыс істеу командалары, аспаптар ... ... ... ... негізгі командаларды орындайтын түймелер орналастырылған. Ортада программа құруға арналған төртінші терезе - ... ... ... код ... де іске ... Бұл ... терезесі форма терезесінің астында орналасатындықтан, ол алғашқыда көрінбейді.
Проект. Форма. Қасиеттер. Объект инспекторы
Name (Атау) - формаға ... ... Ол Delphi ... ... ... бірі. Программаның жұмыс істеуі барысында Delphi объектіні осы атау бойынша ажыратып таниды. Delphi-дің формаға автоматты түрде алғашқы рет ... ... (Form1) ... ... атау беруге болады. Ол үшін қасиеттер терезесінен Name қасиеті таңдалып, жаңа атау клавиатурадан теріледі. ... ... - ... ... ... шрифтінің қасиеті. Оны таңдап, оң жағында көрінген көп нүкте (...) түймесін шерткен кезде ... ... ... ... ... көрінеді. Терезеден, әдеттегідей, қажетті қаріп типін, өлшемін таңдап (мысалы, Time Kaz, 10), OK ... ... ... (Тақырып) - форма терезесінің тақырыбына енгізілетін мәтін. Алғашқы кезде қасиеттер терезесінің Caption қасиетіне Form1 сөзі ... ... Оның ... ... Name ... мән ... ...
Color(Түс) - форманың түсін орнату қасиеті. Ол таңдалған кезде оң жағында тілсызық түймесі көрінеді. Тілсызық түймесі - ... ... ... ... белгісі. Тілсызық белгісін шерткен кезде мәндер (түстер) терезесі ... ... ... ... түс ... соң ... ... түске боялып қойылады.
Width (Ен), Height (Биіктік) - пиксель өлшем бірлігімен берілген форманың ені мен биіктігін орнату ... (бұл ... ... қолдан кеңейту не сығу кезінде де автоматты түрде орнатылып қойылады).
Экранда қасиеттер терезесі көрінбесе, оны шығару үшін ... ... ... беру ... Ол F11 ... ... ... де көрінеді.
Delphi-де программалар түрлі оқиғалар арқылы басқарылады. Оқиға - программаның жұмыс істеу барысында объект жағдайының белгілі бір әрекетке ... ... ... ... ... ... құру үшін ... формаға компонент орнатуы, форманы не формада орналастырылған компонентті тышқан ... ... ... Оның ... ... ... оқиғаға атау беріліп қойылған. Мысалы, компоненттер палитрасының Button түймесі ... ... ... Button1 ... ... Click (Шерту) оқиғасын шақырады.
Әр объектіге байланысты оқиғалар көп. Мысалы, формаға ... ... саны - 35. ... ... қасиеттері және оқиға терезесі көрсетілген.
2-сурет Форма оқиғалары
Олар қасиеттер терезесінің Events ... ... ... ... ... атауының алдына On префиксі (қосымшасы) тіркестіріліп жазылған. Ол - атаудың оқиға ... ... ... Delphi ... жиі ... ... - ... батырмасын бір рет басу; ... - ... ... екі рет ... - пернені басу;
OnCreate - ... екі рет ... т. б. ... екі бөлімнен тұрады: автоматты түрде project1 атауы берілген проект файлы (негігі модуль) және unit1, pas атауы берілген модуль. Олар жеке ... ... ... ... ... ... орындайтын программа мәтіні (процедуралар) енгізіледі. Программа мәтінін программалық код деп, ол ... ... ... код ... деп атайды.Формадан код терезесіне өту және код терезесінен формаға өту үшін F12 пернесін басу ... ... ... екі рет ... кезде программмалық код терезесіне енгізілген процедура дайындамасы көрсетілген.
3-сурет Программмалық код терезесі
Код терезесі программа мәтінін құру үшін арналған. Бұл ... ... ... ... және ... ... алгоритімін сипаттайды. Мәтін жазу ережелерінің жиыны бағдарламалау тілі деп аталады. Delphi жүйесінде Borland корпорациясының Паскальдің кең ... ... ... Object Pascal ... тілі ... ... кезде код терезесі Windows терезесі ретінде нормальды бос форманың жұмысын қамтамасыз ететін минимальді нәтижелік мәтіннен тұрады. Жобада жұмыс жүргізу ... ... ... ... ... беру үшін қажетті толықтырулар енгізеді. Жай программа жасау үшін де программалық кодты ... және ... ... ... ... ... процедура оқиғаны өңдеуіш не оқиғаны өңдеу процедурасы делінеді. Терезенің сол бөлігіндегі - ... ... Онда код ... ... жарияланулардың құрылымын көріп шығуға болады.
БАҒДАРЛАМАНЫҢ ОРЫНДАЛУ БАРЫСЫ
Форма бетіне қойылытын негізгі ... - ... ... ... бетіне кез-келген суретті орналастыруға болады. Object Inspecteor терезесінде Picture мәнін ... ... ... ... алып ... бетіне шығарады.
Timer - System парақшасында орналасқан.Timer уақытты басқару компоненті, форма бетіне қойылған обьектіге қозғалыс ... ... - ... ... System ... ... Ол ... дыбысты және дыбыспен байланысқан анимацияны шығаруға мүмкіндік береді.
OpenDialog - компоненті файлды ашудың ... ... ... ... ... ... болып табылады. Компонент Dialogs парақшасында орналасқан. Button - ... ... ... ... ... Standard ... ... - формада әр түрлі текстік жазбалар.Қасиеттері: Caption - ... ... ... ... Color - ... ... ... анықтайды. Font - меткадағы текст шрифтінің түрін анықтайды.
Shape - ... ... ... ... тіктөртбұрышты, эллипсті, дөңгелекті орналастыруға болады.
Бағдарламаны құру
1.Форма бетіне жеті Image (Additional) компоненттерін орналастыру керек, ... ... ... Pushka (Зеңбірек), Samolet (Ұшақ), Bomba (Бомба), Tank ... Car ... Fon (Фон ... ... компонентке сурет қою үшін Picture сипатын өзгерту керек.
2. Екі Shape ... ... , ... ... (Оқ) ... беру ... Object ... терезесінде Shape сипатында stEllipse мәнін береміз.
3.Формаға алты таймер орналастырамыз, ол System парақшасында орналасқан. Timer ... ... ... ... ... Timer1 ... ... кодты жазу керек:
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
Samolet.Left:=samolet.Left+20;
If samolet.Left>500 Then samolet.Left:=-30;
end;
5.Бағдарламанын дұрыс орындалғанына көз жеткізіп, өз бетімізбен обьектінін қозғалыс жылдамдығын ... Interval ... ... ... ... ... тандап кодты жазу керек:
procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
If key=37 then men.Left:=men.Left-10;
If key=39 then ... key=32 ... ... Visible ... False ... беру керек. Timer2 обьектісінде Interval=0 сипатын береміз.
7.Timer2 обьектісінін коды:
procedure TForm1.Timer2Timer(Sender: TObject);
Var
x,y,h,w:integer;
x0,y0,h0,w0:integer;
begin
pula.Top:=pula.Top-20;
if pula.topmen.Top+80 then bomba.visible:=false;
end;
end;
9. Timer4 обьектісінін коды:
procedure TForm1.Timer4Timer(Sender: TObject);
Var
x,y,h,w:integer;
x0,y0,h0,w0:integer;
begin
pula1.Top:=pula1.Top-20;
if ... Then ... ... ... ... ... ... Then tank.left:=-30;
end;
12.Форма бетіне MediaPlayaer1, Label1, Button1 және Opendialog1 ... ... Button1 ... коды ... ... TObject);
begin
if opendialog1.Execute then
begin
label1.caption:=extractfilename(opendialog1.FileName);
mediaplayer1.FileName:=opendialog1.FileName;
mediaplayer1.Open;
end;
end;
end.
14.MediaPlayer компоненті бағдарламада әр-түрлі форматтағы дыбыстарды ашуға мүмкіндік береді.
15. ... ... ... ... ... іске қосу үшін F9 ... басу керек.
Нәтижесінде объектілер қозғалыс бағдарламасы арқылы мына ойын жобасы іске асырылды.
Бағдарламаның код листингі
unit Unit1;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, ... Classes, ... ... ... ... jpeg, MPlayer, StdCtrls;
type
TForm1 = class(TForm)
Samolet: TImage;
Pula: TShape;
Timer1: TTimer;
Timer2: TTimer;
Timer3: ... ... ... TImage;
Samolet1: TImage;
men: TImage;
Timer5: TTimer;
Bomba: TImage;
Timer6: TTimer;
Image1: TImage;
Button1: TButton;
OpenDialog1: TOpenDialog;
MediaPlayer1: TMediaPlayer;
Image2: TImage;
Label1: TLabel;
procedure Timer1Timer(Sender: TObject);
procedure ... TObject; var Key: ... ... ... TObject);
procedure Timer3Timer(Sender: TObject);
procedure Timer4Timer(Sender: TObject);
procedure Timer5Timer(Sender: TObject);
procedure Timer6Timer(Sender: TObject);
procedure Button1Click(Sender: TObject);
private
{ Private ... ... Public ... ... TForm1;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TForm1.Timer1Timer(Sender: TObject);
begin
Samolet.Left:=samolet.Left+20;
If samolet.Left>500 Then samolet.Left:=-30;
end;
procedure TForm1.FormKeyDown(Sender: TObject; var Key: Word;
Shift: TShiftState);
begin
If key=37 then men.Left:=men.Left-10;
If key=39 then men.Left:=men.Left+10;
If key=32 ... ... ... ... then ... TForm1.Timer4Timer(Sender: TObject);
Var
x,y,h,w:integer;
x0,y0,h0,w0:integer;
begin
pula1.Top:=pula1.Top-20;
if pula1.top100000 Then samolet1.Left:=10;
end;
procedure TForm1.Timer6Timer(Sender: TObject);
begin
Tank.left:=tank.left+20;
If tank.left>700 Then tank.left:=-30;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
if opendialog1.Execute then
begin
label1.caption:=extractfilename(opendialog1.FileName);
mediaplayer1.FileName:=opendialog1.FileName;
mediaplayer1.Open;
end;
end;
end. ... ... ... ... Delphi ... ... ... көрсететін программа және теориялық материал дайындау болды. Ізденістерімнің нәтижесінде мен көптеген қызықты ... тап ... Және де көп ... ... қана ... ... ... үйрендім. Жалпы курстық жұмыс мен үшін өте пайдалы болды.
Қазіргі кезде жаңа информациялық технологияның жетістіктері, идеялары қолданбайтын саланы айту ... ... әр ... ... ... ... көмегімен шешіліп, күрделі құбылыстарды зерттеу мен болжау мүмкіндіктері жаңа деңгейге көтерілді. Программалау ... ... ... бірі - ... ... программалау тілі. Delphi интегралды ортасы объекті программалау принципіне негізделген. Бұл ортада күрделі қосымшалар, анықтамалық және ... ... ... оқулықтар, мәліметтер қорын құруға болады.
Қорыта келгенде, мен осы курстық жұмысымды орындау ... ... ... ... жетістіктерге қол жеткізіп отырған, қызықты да күрделі программа - Delphi ... ... ... мәлімет ала отыра, бұл тілдің басқа программалау тілдерінің ішіндегі ең жүйрігі, озық технологиялар жетістіктерінің ... сай өз ... ... өз ... де бар ... екеніне көз жеткіздім.
Delphi - де программа дайындау, ... ... ... ... ... ... ... OLE технологиясын пайдаланып, басқа офистік қосымшаларды шақыру, олармен жұмыс істеу және т.б. іс- әрекеттерді орындауға болады. Delphi көптеген есептерді ... ... ... бар ... есеп ... құру және баспаға шығаруға мүмкіндік береді. Сонымен қатар ... ... ... бұрышында болып жатқан барлық жаңалықтарды, білім, мәдениет, саясат салаларында болып жатқан жетістіктерді, яғни барлық мәліметтерді ... ... ... ... - ... ... білетін болсақ, осы мүмкіндіктерге одан да әрі қарай қол жеткізуге Delphi программасы да өз ... қоса ... ауыз ... тобықтай түйінін айтатын болсам, Delphi ортасының мүмкіндігі өте зор және қазіргі уақытта кең тараған күрделі жүйелік программа болып табылады.
Ақпараттық коммуникациялық ... ... ... ... ... ... ... соңғы кездері программалауға деген қызығушылықтың арта түскені белгілі. Қазіргі уақытта компьютерсіз қандай да бір жұмыс ... көз ... ... ... Бұл ... ... істейтін адамға қандай да бір ұмтылысты тудыруы мүмкін.
Есептеуіш техниканың қарқынмен дамуы тиімді программалық құралдарды жасау - ... ... ... ... ... ... Жылдам құру жүйесінің негізіне (RAD - Rapid Application Development - ... ... құру ... ... ... мен ... объектілі бағдарланған программалау технологиясы алынған. Мұндай программалаудың мәні - программа ... ... ... көп ... өзі атқарып, программистке диалог терезелерін құрастыру мен оқиға өңдеушіні құру жұмыстарын қалдырды. RAD жүйелерінің ішінде Borland Delphi және Visual Basic ... ... ... ... ... ... қарапайым бір терезелік қосымшалардан бастап, үлестірілген мәліметтер қорын басқару программаларына дейін. Borland Delphi ортасындағы программалау тілі Object Pascal тілі.
Программалау ... ... үшін ... ... ... ... жаза білу ... Ол үшін программалау тілі мен оны құру ортасын меңгеру керек. ... ... ... ... программалаудағы негізгі ерекшелік алдымен программалау синтаксисі мен компоненттерді пайдалануды үйренуде болып табылады.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Негізгі әдебиеттер
* Компьютерная технология обучения:словарь-справочник/Под ... В. Ю. ... А. М. ... А. Я. ... , 1992
* Нұрғалиева Г. Қ. Электрондық оқулықтар - мұғалім мен оқушы арасындағы әрекетттестікті гуманизациялау құралы// ... ... №2, 2002.- 2-3 ... Тажигулова А. И. Конструирование электронных учебников//Научно-практический журнал , №1, 2000.- С. ... ... Е. И., ... А. О. ... ... ... технологий в сфере образования и обучения//Информационныетехнологии, 1998, №2 - с. 32-36.
* Сливина Н. А., Фомин С. С. Компьютерное ... ... ... 1997.- №8.- ... ... В., ... А. ... информационного моделирования // Информатика и образование. - 1989. - № 3.
* ... А. П. ... и ... - ... : Наука, 1988. - 258 с.
* ... Н., ... Ю., Delphi 5. ... ... приложений. - СПб. : Питер, 2001. - 400 с.
* Нурбекова Ж. К., Даутова А. З., ... Д. Б., ... ... мультимедийных обучающих систем. - Павлодар, 2003. - 108 с.
* Демушкин А. С., Кириллов А. И. и др. ... ... ... ... и ... - 1995. - № 3. - С. ... ... А. Ю., ... М. Б., ... В. А. ... ... электронных учебников // Открытое образование : проектирование учебников. - 2001. - № 2.
* ... Ж. К. ... ... между субъектами процесса электронного обучения в информационно-коммуникационной среде // Вестник КазНУ. - 2004. - № 1(12). - С. 30 - ... ... В. Г. ... ... интерактивных презентаций // Информатика и образование. - 2002. - № 4. - С. 47 - ... ... Ж. К., ... Д. С. Практикум по проектированию и конструированию мультимедийных образовательных систем : учебно-методическое пособие. - ... 2007. - 110 ... ...
* ... А.Д
* С.В. ... А.Л. ... Фарманов В.В.
* Бодровский С. Изд. Дом ПИТЕР, 2001
* Культин Н.Б. Изд.: БХВ Санкт - Петербург, 2002
* ... Е.В., ... И.А., ... В.А. ... ... ... ... Windows программы в среде Delphi. Информатика и образование. № 4,5,6. 2002.
* Дудина И.П. Построение графиков функций в Delphi. ... и ... №6, 2003, ... ... ... Р. ... ... компонентов в среде Delphi. Пер.с англ.Рей.К.: НИПФ , 1996-152 с.
* Культин Н. Delphi 3. Программирование на Object Pascal. ... 1998. -304 ... ... С.В. ... Delphi на ... М.: Бином, 1996-136 с.
* В.Фаронов. Объектно-риентированная среда Delphi. Версия 6. Учебное пособие. , 2002.
* М.Фленов. Библия Delphi. Санкт-Петербург , 2004-880 с.: ... ... К.З., ... Б., ... А. ... ... ... жүйелерінің негіздері. Оқу құралы. Абай ат. ҚазҰПУ. Алматы, 2005-301 б.
* Халықова К.З. Паскаль тілінде программалау. Оқу ... Абай ат. ... ... 2002-210 ... В Фаронов. Объектно-риентированная среда Delphi. Версия 6. Учебное пособие. "Русская редакция", 2002.
* Я. Н. Глинский, В. Е. ... В. А. ... - TURBO PASCAL 7.0 и Delphi. ... ... ... - ... - ... 2001.
* Культин Н. Delphi 3. Программирование на Object Pascal. Санкт-Петербург, 1998. -304 с.
* Конопка Р. Создание оригинальных ... в ... ... ... , 1996. -152 ... ... С.В. Секреты Delphi на примерах. М.: Бином, 1996. - 136 с.
* Нурбекова Ж. Практикум решения задач на Delphi 5.O. ... ... ... 2001. -106 ... Халықова К.З. Паскаль тілінде программалау. Оқу құралы. Абай ат.ҚазҰПУ. Алматы, 2002. -2106.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 20 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
IBM дербес компьютерінің негізгі блоктары3 бет
Әдіскер-маманның жүргізетін қызметін, үйде оқитын балаларды есепке алудағы күрделі жүйесін автоматтандыру88 бет
Анатомиялық терминдердің латын тіліндегі дәріптелуі туралы3 бет
Конвертермен болат балқыту технологиясы20 бет
Хроматография әдісі туралы түсінік9 бет
Электромагнитті ажыратқыштар10 бет
Қол сүйектері. аяқ сүйектері3 бет
"агрономиялық терминдерді пайдалана отырып ауыспалы егістерді жіктеу"4 бет
Adobe Photoshop – графикалық редакторы12 бет
AutoCAD графикалық жүйесі26 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь