Элеотрис балығының (micropercops cinctus) морфобиологиясы

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4
1. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5
1.1.Элеотристің систематикалық орны ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...5 1.2.Элеотристің морфологиялық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .7 1.3.Элеотристің биологиялық сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 9
2. МАТЕРИАЛДАР МЕН ЗЕРТТЕУ ӘДІСТЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15
2.1.Морфологиялық анализ көрсеткіштері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15 2.2.Элеотрис балығының биологиялық анализі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17 2.3.Элеотрис балығының морфологиялық анализ әдістерінің
экологиялық негіздері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 20
2.4.Қапшағайдағы уылдырық алу және шабақ өсіру
шаруашылығының қысқаша сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...21
3. ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ ... ... ... ... ... 23
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 32
1950 жылдары балықтарды жерсіндіру кезеңінде Қазақстанның тоған шаруашылықтарына және Орталық Азия суқоймаларына- Қытай елінің суларынан және Амур бассейіндерінен әкеліп ақ амур және ақ дөңмаңдай балықтарын жерсіндіргенде кездейсоқ әкелінген тағы басқа бірнеше түр балықтары болды. Солардың ішінде Қытай элеотрисі балығы кездескен.
Қытай элеотрисінің Micropercops cinctus - тіршілік ету аймағы –Қытай мен ТМД - ның, Въетнамның суқоймалары болып табылады. ТМД – ның суқоймаларынан алғашқы рет 1960 жылы Түркменияда табылған. Өсімдік қоректі балықтарды жерсіндіргенде кездейсоқ әкелінген. Қазіргі уақытта Сырдария, Іле, Талас, Шу және Балқаш көлдері, Алматы облысының суларында кең таралған түр осы қытай элеотрисі – Micropercops cinctus.
Уылдырық шашуы - порционды, сәуірдің соңынан қыркүйектің басына дейін. Жылу сүйгіш объект [1].
Өндірістік маңызы жоқ, бірақ Алматы облысындағы суқоймаларда таралған жеріндегі басқа жыртқыш балықтардың қоректік тізбегіне қатысады. Қоректік бәсекелестікте маңызды роль атқарады.
Бітіру жұмысының мақсаты: Қапшағайдағы уылдырық алу және шабақ өсіру шаруашылығындағы элеотрис балықтарына морфологиялық және биологиялық анализ жүргізу.
Бітіру жұмысының міндеті:
1) Элеотрис балығы бойынша әдебиет көздерімен танысу;
2) Жиналған элеотрис балықтарына морфологиялық анализ жүргізу;
3) Жиналған элеотрис балықтарына биологиялық анализ жүргізу;
4) Алынған мәліметтерді әдебиет көздерімен салыстыру.
1. Еловенко В.Н. Систематическое положение и географическое распространение рыб семейства Eleotridae (Gobioidei, Perciformes), нитродукцированных в водоемы Европейской части СССР, Казахстана и Средней Азии. // Зоол. журнал. 1981 .Т. 60. № 10. -С. 1517-1522.
2. Рыбы Казахстана. Акклиматизация, промысел // Алма-Ата: Ғылым, 1992. Т. 5. -С.250-269.
3. Бәйімбет Ә.А., Жұмалиев М.Қ. Жануарлар әлемінің биологиялық әртүрлілігі. Алматы. Қазақ университеті. 2005. Бөлім 1. – Б.7 - 10.
4. Bleeker P. Esquisse d’un systeme nature des Gobioides // Arch. Neer. Lond. 1874-V.9. P.1- 43 - Глуховцев И.В., Дукравец Г.М., Карпов В.Е. Семейство Eleotridae – Головешковые, или элеотровые // Рыбы Казахстана – Алма - Ата: Ғылым, 1992. Т. 5.- С.250-269.
5. Jordan D.S., Metz C.W.A. Catalog of the fishes known from the waters of Korea // Mun. Carnegie Mus. 1913. V.6, №1. P 1- 65 - Глуховцев И.В., Дукравец Г.М., Карпов В.Е. Семейство Eleotridae – Головешковые, или элеотровые // Рыбы Казахстана – Алма - Ата: Ғылым, 1992. Т. 5.- С.250-269.
6. Воробьева Н.Б. Значение бентоса в питании рыб озера Балхаш // Рыбные ресурсы водоемов Казахстана и их использование. Алма – Ата: Қайнар, 1974. Вып.8. - С.62 - 67.
7. Глуховцев И.В., Дукравец Г.М. К систематике, морфологии и экологии представителя семейства Eleotridae (Gobioidei, Perciformes), акклиматизированного в Балхаш – Илийском бассейне // Вопросы ихтиологии. 1987. Т. 27. Вып.2. - С.194 - 202
8. Садуакасова Р.Е. Влияние природных ресурсов на снижения молоди рыб, их охрана и перспективы развития производителей в оз. Балхаш в период до 1990 – 2000 гг. Алма – Ата: Наука, 1982. Т. 2. - С.147 – 152.
9. Алиев Д.С., Веригина., Световидова А.А. Видовой состав рыб, завозимых вместе с белым амуром и толстолобиком из Китая // Мат- лы совещ. по рыбохоз.освоению растительноядных рыб. Ашхабад. 1963. - С. 178 - 180
10. Васильева Е.Д., Макеева А.П. Морфологические особенности и токсикология головешковых рыб (Pisces Eleotridae) фауны СССР // Зоол.журнал. 1988. Т. 67. №8. - С.1194 - 11204.
11. The freshwater Fishes of China in cloured illustrations.1982. Pt 1. 182 p.65 - Глуховцев И.В., Дукравец Г.М., Карпов В.Е. Семейство Eleotridae – Головешковые, или элеотровые // Рыбы Казахстана – Алма - Ата: Ғылым, 1992. Т. 5.- С.250 - 269.
12. Nichols J.T. The fresh - water fishes of China N.Y., 1943. 322 p.- Глуховцев И.В., Дукравец Г.М., Карпов В.Е. Семейство Eleotridae – Головешковые, или элеотровые // Рыбы Казахстана – Алма - Ата: Ғылым, 1992. Т. 5.- С.250 - 269.
13. Chu. Y.T. Fishes of the West hake. Hangshow. 1932.- 59 p. 65 - Глуховцев И.В., Дукравец Г.М., Карпов В.Е. Семейство Eleotridae – Головешковые, или элеотровые // Рыбы Казахстана – Алма - Ата: Ғылым, 1992. Т. 5. - С.250 - 269.
14. Fowler H.W., bean B.A. A small collection of fishes from Soochow // Prac/ U.S. Mus. 1920. V.58. H. 307 – 321 - Глуховцев И.В., Дукравец Г.М., Карпов В.Е. Семейство Eleotridae – Головешковые, или элеотровые // Рыбы Казахстана – Алма - Ата: Ғылым, 1992. Т. 5. - С.250 - 269.
15. Митрофанов В.П. Экологические основы морфологического анализа рыб. Учебное пособие для студентов – ихтиологов. Алма-Ата: 1977. - С.3 - 34.
16. T.Gille. On. The gobioides of the lastern coast of the United states // Prac. Acad. Nat. Sci. Phil. 1853. V.15. 267 – 271 p. - Глуховцев И.В., Дукравец Г.М., Карпов В.Е. Семейство Eleotridae – Головешковые, или элеотровые // Рыбы Казахстана – Алма - Ата: Ғылым, 1992. Т. 5. - С. 250-269.
17. Mori. T. The fresh – water fishes of jehol // Rep. 1 – St. sci/ exp. To Manchoukou.1934. Ject.5, № 1.P.1- 61.65 - Глуховцев И.В., Дукравец Г.М.,Карпов В.Е.Семейство Eleotridae – Головешковые, или элеотровые // Рыбы Казахстана – Алма - Ата: Ғылым, 1992. Т. 5. - С. 250 - 269.
18. Баекешев А.Ш., Димитриев В.М., Дукравец Г.М . и др. Динамика ската молоди рыб в реке Или // Влияние хозяйств деятельности на биол. ресурсы водоемов Казахстана. Алма - Ата : Наука. 1988. – С.118 - 128.
19. Макеева А.П. Эмбрионально – личиночное развитие китайского элеотриса Micropercops cinctus (Eleotridae) // Вопр.ихтиолог. 2002. Т. 42. №2. - С. 651 - 663.
20. Anderson J. R., Lake J.S., Mackay N,J. Notes on reproductive behavior and ohtogeny in too species of Hypseleotris (Carassiops) ( Gobioidei: Telestei) //Aust. Jour. Mar. Freshwat. Res. 1971. V.22. P. 139 – 145. 65- Глуховцев И.В., Дукравец Г.М., Карпов В.Е. Семейство Eleotridae – Головешковые, или элеотровые // Рыбы Казахстана – Алма - Ата: Ғылым, 1992. Т. 5. - С. 250 - 269.
21. Берг Д.С. Рыбы пресных вод СССР и сопредельных стран. Т.З:М.-Л.: АНСССР, 1949. – С.930 - 1381.
22. Атлас пресноводных рыб России: В двух томах 2002 // Под.ред.Ю.С.Решетникова. -М.: Наука, Т.2.- С.251.
23. Choi Ri - Chul, Leon - Sang – Rin , Kim IK – Soo, Son Yeong – Mak. Coloured iuustrations of Fresh water Fresh water Fishes of Korea. 1990.
24. Никольский Г.В. Рыбы бассейна Амура. М.: АН СССР, 1956. - С. 551.
25. Mashiko K. Ecological study on bgeeding of eleotrid goby Оdontobutis obscurus (Temminck et Schlegel) under rearing conditions // Jap. J.Ecol. 1976. V.26. P. 91 - 100 - Глуховцев И.В., Дукравец Г.М., Карпов В.Е. Семейство Eleotridae – Головешковые, или элеотровые // Рыбы Казахстана – Алма - Ата: Ғылым, 1992. Т.5. - С.250 - 269.
26. Дмитриев В.М. и др. Изучить закономерности распределение молоди рыб в основных районах водохозяйственного строительства и выдать рекомендации по рациональному размещению и режиму работы водозаборов // Отчет о НИР (промежут). № ГР 01860019952. КазНИИРХ. Алма – Ата, 1986. - С.28.
27. Gunther A. Report on a collection of fishes from China. Ann.Mag.Nat.Hist. 1873. V. 12.239 – 250 p.- Глуховцев И.В., Дукравец Г.М., Карпов В.Е. Семейство Eleotridae – Головешковые, или элеотровые // Рыбы Казахстана – Алма - Ата: Ғылым, 1992. Т.5. - С.250 - 269.
28. Селезнев И.И. Малоценные и сорные виды рыб китайского комплекса в Капчагайском водохранилище // Рыбные ресурсы водоемов Казахстана и их использование. Алма – Ата: Қайнар, 1974. Вып.8. – С. 143 – 148.
29. Правдин И.Ф. Руководство по изучению рыб. Вып.1. М., 1931 – С . 8 -23.
30. Таиров М.Т. Рыбоводство и рыболовство (справочное пособие). Алма – Ата: Қайнар, 1985. - С. 130 – 131.
31. Проверка рыбного хозяйства. 2003 г.
http://www.procuror.kz/?iid=4&type=news&lang=ru&nid=227.
32. Жангазиева Ж.У. Бітіру жұмысы. Қытай элеотрисінің (Micropercops
cinctus) морфобиологиясы. Алматы 2008. - 29 б.
    
    ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ
МИНИСТІРЛІГІ
ӘЛ – ... ... ... ҰЛТТЫҚ
УНИВЕРСИТЕТІ
Биология факультеті
Зоология және гистология кафедрасы
Бітіру жұмысы
Элеотрис балығының
(Micropercops cinctus) морфобиологиясы
Орындаған 4 курс ... ... ... Г.Н.
Ғылыми жетекшісі,
зоология және
гистология кафедрасының оқытушысы________________Сапарғалиева ... ... ... ... Н.С.
Кафедра меңгерушісінің
рұқсатымен қорғауға жіберілді,б.ғ.д., проф. ______________Нуртазин ... ... ... “Элеотрис балығының (Micropercops cinctus)
морфобиологиясы” 34 ... 3 ... 7 ... 4 ... ... ... және қорытындыдан тұрады.
Кілттік сөздер: элеотрис, морфологиялық анализ, ... ... ... ... ... ... ... планктон,
қоңдылық, эврифаг.
Бітіру жұмысының мақсаты: Қапшағайдағы уылдырық алу ... ... ... ... балықтарына морфологиялық
және биологиялық анализ жүргізу.
Бітіру ... ... ... ... бойынша әдебиет көздерімен танысу;
2) Жиналған элеотрис балықтарына ... ... ... ... ... балықтарына биологиялық анализ жүргізу;
4) Алынған ... ... ... салыстыру.
МАЗМҰНЫ
бет
КІРІСПЕ.....................................................................
............................... .................4
1. ... ... ... ... МАТЕРИАЛДАР МЕН ... ... ... биологиялық
анализі.............................................17
2.3.Элеотрис балығының ... ... ... уылдырық алу және ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ТАЛҚЫЛАУ....................23
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
.....................................31
ПАЙДАЛАНҒАН ... ... ... ... ... ... ... және Орталық Азия суқоймаларына- ... ... және Амур ... ... ақ амур және ақ
дөңмаңдай балықтарын жерсіндіргенде ... ... тағы ... түр балықтары болды. Солардың ішінде Қытай элеотрисі ... ... ... cinctus - ... ету ... мен ТМД - ның, ... ... болып табылады. ТМД –
ның суқоймаларынан алғашқы рет 1960 жылы ... ... ... ... жерсіндіргенде кездейсоқ әкелінген.
Қазіргі ... ... Іле, ... Шу және ... ... Алматы
облысының суларында кең таралған түр осы ... ... ... ... ... - порционды, сәуірдің соңынан қыркүйектің басына
дейін. Жылу сүйгіш ... ... ... жоқ, ... ... облысындағы суқоймаларда
таралған жеріндегі ... ... ... қоректік тізбегіне
қатысады. Қоректік бәсекелестікте маңызды роль ... ... ... ... ... алу және ... ... элеотрис балықтарына морфологиялық және
биологиялық анализ жүргізу.
Бітіру жұмысының міндеті:
1) ... ... ... ... ... ... ... элеотрис балықтарына морфологиялық анализ жүргізу;
3) Жиналған ... ... ... ... жүргізу;
4) Алынған мәліметтерді әдебиет көздерімен салыстыру.
1. ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
1.1 ... ... ... : Chordata - ... ... Vertebrata- Омыртқалылар
Бөлім: Gnathostomata- Жақтылар
Класс үсті: Pisces- Балықтар
Класс: Osteichthyes- Сүйекті балықтар
Отряд ... ... ... ... Алабұғатәрізділер
Отряд тармағы: Gobioidei- Бұзаубастәрізділер
Тұқымдас: Eleotridae-Элеотристер
Туыс: Micropercops- Элеотрис
Түр: Micropercops cinctus- Қытай элеотрисі [2, 3].
Өсімдікқоректі ... ... ... ... ... және ... ... жерсіндірілген. Алғашқы рет 1960
жылы табылып, анықталды. Ол ... ... 1963 жылы ... ... зерттеуі бойынша Hypseleotris swinhonis түрі болды.
Басқа туыстық өкілі - ... ... glenii ... кезеңдерде осы аудандарға келген балықтардың арасында аталмаған,
содан келе ихтиофаунаның тізіміне ... ... ... Зеравшана бөлігінде - гипсо – элеотристармен бірге ... ... ... ... ... ТМД -
ң ... тек 2 туыс ... : Perccottus (Dybowski,1877),
Hypseleotris (Gill, 1863) немесе ... (Fowler et ... ... - Іле бассейндерінде ... ... ... ... ... ... Іле ... Қаскелең, Талғар, Түргеннен
өтетін ағыстарында зерттелген. Кейінгі ... ... ... ... 2 ... ... – 4 және 6 см, 1975 ... 12 дана,
ұзындығы - 1,4 -3,5 см; ... -2,8 см , ... - 0,2 -1,1 г ; ... 0,6 ... және ... ... түрлері 1969 -1976 жылдардағы
жинақтарда Балқаш көлінде анықталды.
Бұл ... ... - ... - ... бойынша Орта
Азия және Қазақстанда ғана таралуымен ... Бұл ... ... ... аудандарының құрамында морфологиялық және
биологиялық ... әлі ... өз ... ... ... ... ... екендігі туралы қысқаша сипаттамалар берген [6] .
1960 жылдары ... ... ... гипсоэлеотрис түрлері
кездескен. 1980 жылдардағы ... ... ... ... ... ... Оңтүстік Қазақстанда және Орта Азияда кең
таралған ... ... ... туыстың өкілі ... ... ... ... ... ... Алғашқы
кезде анықтағанда Hypseleotris swinhonis, содан ... ... ... ... [1, ... және И.В.Глуховцевтер [7] толық ... ... ... ... ... тістерінің болуына қарап өз ... ... ... ... ... деп ... бұл элеотристі басқа туысқа ... ... ... алғашқы кезде ... cinctus ... ... B.A. Bean бұл ... ... бұл туысқа жатпайды
деп ... ... ... ... ... авторлар -
қабыршағының желбезек қақпағында ... және ... ... 45
мм немесе 47 мм-ге тең болуымен қарастырады [11].
Осы уақыттарда ... (1943) ... ... осы ... ... қақпағы бар, ерекше қабыршақтармен ... ... ізі ... ... ... деп ... Бұл
белгілер ұзындығы 40 мм-ге тең болған Micropercops ... ... ал ... ... ... қабыршақтары болмайды. Өкілдері
құрсақ қанаттарында 14 сәулесі бар ... ... Сол ... ... Misropercops туысына жататынын анықтайды ... ... ... ... ... ... қақпағында және қақпақалдында қабыршақтың болмауы ... ... ... саны ... 15 ... ... ... [13, 14].
Іле және Сырдария бассейіндеріндегі ... ... ... ... және ... қабыршақ болып, құрсақ
қанатындағы сәулелер саны 7-15 немесе 15 – ке тең ... ... (1962) ... ... ... ... ұсақ ... Micropercops туысына жатпайды деп көрсетті, ал ... ... ... ... (1873) ... ... dadery ... Percottus cinctus түрінде сипаттады. Кейін
P.Bleeker (1874) Hypseleotris туысының ... ... ... тістері бар және оның алдыңғы қатары біршама ... ... ... ... ... ... ... 11 өсінді,
24-31 омыртқасы болуымен ... ... ... ... ... ... ... қанатына дейін 28 – ден 35 – ке
дейін қабыршақтар ... ... ... ... ... қақпағын және қақпақалдын жауып ... ... ... ... әр жақ ... ұсақ тесіктері бар
[4, 14-17].
Арқа қанатындағы ... саны 8-10, ... арқа ... саны 10 – 13, аналь қанатындағы сәулелер саны 10 – 14 , ... ... саны 15-ке тең. Осы ... бойынша
сипатталған материалдар ... ... ... ... ... саны Орта ... ... көбірек, оның қатары
24-31 дейін және 32-36-ға тең келеді [5].
Е.Д.Васильеваның ... ... Іле ... ... ... көзінің айналасында ашық орналасқан ... ... ... ... cyprinoids түріне жатқызылған ... ... ... және ... Орта Азияға және
Қазақстанға жерсіндірілгендері анықталып және ... ... ... етеді. Micropercops туысының ... ... ... балығына берілген сипаттамалар Hypseleotris
туысына қойылған ... ... Орта Азия және ... ... бойынша Hypseleotris cinctus түріне жатқызады ... ... ... ... ... және арқа ... өте жақын
орналасқан. ... арқа ... ... өте ... ... ... ерекшелігі - элеотристің жүзбе
қанаттары өзінің ... ... ... бірақ диск
тәрізді емес.
Әдетте ірі ... ... өсіп ... Бұл ... 15-20 см – ден аспайды. Көбінесе ... ... ... - Іле бассейініндегі ... ... ... соң, тағы ... енгізілді. Нәтижесінде белгілердің
қатарының кең ... ... ... ... ішіндегі кейбір
белгілер: біріншіден ... ... ... және
желбезек өсінділерінің санының ауытқуы барысында алдыңғы ... ... ... ... бола ... да, ... ... “қабыршағын санағанда, дұрыс емес орналасуына
байланысты алдыңғы бөлігінен 2-3 ... оңай ...... 10].
Іле өзенінің төменгі бөлігіндегі жаңа ... ... арқа ... сәулелер саны 8– 9 (10), екінші ... ... саны 8-13, ... қанатындағы сәулелер саны 7 –
16, кеуде қанатындағы сәулелер саны 12 - 13 (14), ... ... саны 15-ке тең ... ... ... саны ... ... 31-36 немесе 33-36, омыртқасы 32 - 33 (34), (35); ... 16-17; 1 – ші ... ... ... 11-13 ... - ... тәрізді, екі бүйірінен қысыңқы, құйрық қалақшасы қысқа.
Аузы - төменгі жағы алға ... ... жағы ... ... жағына
дейін созылады. Тістері ... ... ... ... ... ... бүйір жағында және ... ... ... қақпағында циприноидты. Арқа қанатының ... ... ... қанаты екінші арқа қанатының астында орналасқан және
мөлшері кішкентай. Құйрық және ... ... ... құрсақ
қанаты бөлінген және үшкірленген. Қақпақалды қалқаны жоқ, ... жоқ. ... жұп, ... бар. Түсі ашық - сұр. Денесінде
6-13 күңгірт көлденең ... бар. ... және ... ... ... бар. Көзінің астындағы ... ... ... дейін созылып жатыр. Көзі – көгілдір, құбылмалы, қабағы
бар. Аталығының ... ... ... ... ... төменгі бөлігі сарғыш – қызыл, ал аналықтарында суреттер –
кілем ... ... ... түсі және ... ... ... өзгереді. Зерттеулер бойынша абсолюттік ұзындығы 48 мм ... ... ... – 1,1 г , ал ... олар ... 68 мм – ге
дейін жетеді [18].
Іле өзенінде ... ... ... балықтардың аталығы мен
аналығының ... ... - 8 ... ... ... маңдайы кең, денесі онша биік ... екі ... ... ... ... арқа ... биіктігі және аналь
қанатының биіктігі – өте биік ... ... ... ұзындығы
бойынша аталықпен аналықтың арасында айырмашылық жоқ ... және ... (1987) ... ... ... ұсақ болған, алайда аталығы аналығынан ірілеу,
ал жыныстық диморфизмі тек үш ... ... ... ... басы ұзын және ... ... ... ал аналықтарында желбезек
өсіндісі көп болады. Алайда желбезек ... ... ... ... ... ал ... ... диморфизмнің болуы
балықтар арасында әлі көбеюге қатыспаған балықтардың ... ... ... ... түсі ... ... ... ... түсі – ... ... сұр түсті
болады. Денесіндегі және ... ... ... қалады.
Периодтық кезеңде құйрық қалақшасының төменгі ... түсі - ... ... ... ... және құрсақ ... түсі де ... ... өзгерістердің болуы австралиялық аталықтардың ... golil – да ... [7, ... ... ... ... бір ... ішіндегі элеотрис
балығының жастық мөлшерінің өзгерістері, жас және ... ... ... 22 ... ... 12 пластикалық белгілері
бойынша айырмашылық байқалған. Жасы өскен сайын маңдайы ... ... ... ... ... ... арасы кеңейеді және
сәйкесінше ... ... ... ... ұзындығы, көзінің
диаметрі және антедорсальды ара қашықтығы кішірейеді. Бұл ... ... ... байланысты, себебі бассейіннің әр
түрлі бөліктерінен жиналған элеотрис балықтарына ... ... ... ... өзгерістері бойынша бірдей жастағы
әр түрлі ... ... ... - 18 ... 12 ... ... ... Іле бассейіндеріндегі элеотрис балықтың түрі ... және А.П. ... ... ... ... сай ... Тек біршама айырмашылықтары – кеуде
қанаттарындағы сәулелер саны ... - 9-12; ал Іле ... ... тең ... [10].
1.3 Элеотристің биологиялық сипаттамасы
Элеотрис балығының ... ... ... суда және ... суларда кездеседі.
Hypseleotris туысының өкілдерінде уылдырық шашу ортасы- өсімдіктердің
арасы, тереңдігі 25 см – ден ... ... ... ... ... ... ... дамуы Hypseleotris compressus түрінде 10-14 сағат, ал
Odontobutus abcura түрінде ... ... 10-14 ... ... ... ... ... шашуы -
порционды. Дернәсілдері - пелагикалық ... өмір ... ... - ... ету ... ... және Солтүстік Въетнамның
суқоймалары ... ... - ның ... ... рет 1960 жылы ... ... ... алып келгенде кездейсоқ
келген. ... ... ... ...... ... Шу және
Балқаш бассейіндеріне ... ... ... ... ... және оның ... ... ағыстарында және Арнасай өзенінде,
Шардара ... кең ... Осы ... ... да тіршілік етеді.
Іле өзенінен бастап Балқаш көліне дейін кездеседі, ... ... ... және оған ... өзендерінде тіршілік
етеді. Саны ... көп ... ... ... және Шу
өзенінде ... ... ... ... ... ... Кировский суқоймасында 1987 жылы ... ... 1 ... ... ... және Сырдария бассейінінде элеотристің ... ... 2 – ші жылы ... 28 - 41 мм және 24 – 25 мм ... тең ... ... Осындай балықтардың жақсы ... ... және ... оның ... неке
сәні болады. Жыныстық карым - ... Іле ... ... ге қатынасына тең [24].
В.Н. Еловенко зерттеуі ... ... ... ... ... ... ... уылдырық саны шілденің ... ... ден 280 ... ... ауытқиды. Олардың орташа диаметрі
0,6 -0,85 мм және ... ... ... 4,17 – ден 12,95 ... ... жыныс бездерінің III сатысында уылдырық саны 1,62 ... ... ... орташа диаметрі 0,49 - 0,63 мм және ... 1,20 - 3,98. ... ... ... III ... ... индексі 0,17 - ден 0,67, ал IV – V ... ... ... 0,79 – дан 1,67; ... 1,19 - ға ... 33,3 мм ... және дене массасы 592 мг - ға жететін,
гонадасының ... 35 мг ... бір ... балықтың
жыныстық жетілу индексі 5,91 – ге тең болады.
Уылдырық ... - ... ... ... ... ... ... сәуір айының соңынан немесе мамырдың басынан
қыркүйек ... ... ... ... ... бастап Қапшағай ... ... ... 1988 ... ... ... дернәсілдерінің өрістеу
уақыты 90 ... ... және ... ... бірінші
жартысына дейін ... [16]. ... ... бір ... ... 50 күн ... 7 порция уылдырық ... ... ... ... салады: тасқа, қос жақтаулы
моллюскалардың ... және ... ... ... бір қатарлы етіп орналастырады. ... - ... бір жақ ... ... өсінділері арқылы субстратқа
жабысады, бекінеді. Уылдырығының бірінші порциясында 35 – тен ... ... ... ... ... диаметрі 0,9 - 1,0 мм -
ге тең болған. Е.Д. Васильева және А.П. ... (1988) ... ... ... және ... ... ... аталықпен бірге бірнеше ... ... ... ... ... ... уақытта басталады.
Көбею алдында аталықтары уылдырық ... таза орын ... ... аналықтары да жақын жерде жүреді. Жиі –жиі ... ұяға ... ... ... болмаған аналықтары біраз
уақыттан кейін ұяны тастап кетеді. Алайда ... ... қуып ... ... қайтадан таңдаған субстратқа
қайтарады. Бұл ... көп ... ... ... ... ... ... жиі –жиі тазалап жүреді [26].
Көбею су температурасы 25° С - қа тең ... ... ... аталықтары аналықтың ізімен жүріп отырып, ... ... ... бір бөлігін салғанда оның
саны 20 - 40 данадан ... ... ... аталықтары өсімдіктердің
өсінділерінің арасына барып ... ... ... ... ... ... ... және жалпы толық ... ... ... ... Егер жақын жерде тағы бір ... ... ... ... ... ... ... осы әрекеттер тағы
жалғасын табады.
Уылдырықтарды күтіп, қарауылдап жүру ... ... ... арқылы іске асады және сонымен ... ... ... Егер ұяға ... ... ... келсе, аталық ... үрей ... басы және арқа ... ... қараяды және денесі жиырылады. Аузын кең ... ... ... ... ... ... өз
территориясынан қуып жіберуге ... ... ... кезінде,
зерттелген бақылаулар бойынша, аталығы сол ... ... ... дернәсілдер шыққан соң, ... ары ... ... ... даму уақыты судың температурасы 17 ... - қа тең ... 10 – 14 ... ал температура 25 – 28°С
болғанда 4 – 5 ... ... ... ... ... субстратқа бекінгіш болып ... ... ... ... ... ... ұзындығы 2,8 – 3,2 мм ... ... Бұл ... олар су ... ... Экзогенді
қоректенуге уылдырықтан шыққаннан ... 2 – ші күні ... ... су ... ... ... ... Кейбір дернәсілдерінде
әлі дамыған жүзу ... ... және ... ... ... дернәсілдерінің пелагикалық ... ... ... кең ... ... етуіне жағдай ... ... ... бөлігінде пассивті ... ... ... ... ң ... ... нәтижесінде С1 ... ... ... - 5,9 мм – ге тең ... көрсетті [27].
Су түбілік тіршілік етуге элеотрис 30 - 40 ... ... Бұл ... жас ... ... ... және түсі
ірі балықтардыкіне сәйкес ... ... су ... ... Іле ... ... ересек балықтар төменгі ... ... ... ... ... жасы 5 жасқа тең болған [10].
Элеотристі ... ... ... ... кезде, (1+) 2
жас шамасында, (2+) жас ... ... 3 ... ... ... Ал ... жинақтарда үш жастағы ... ... ... ... ... бойынша, күзде ... ... ... ... тез өсуімен ... ... соң 30 - 40 ... ... жетілуімен
ерекшеленген; 50 күн өрістеу ... ... ... ... өсуі ... және оның ... ұзындығы 68 мм – ге тең
болған.
Жаздың ортасында ... ... ... ... жойылған. Олардың қаңтар айында ... ... ... маусым - шілде ... ... ... ... ... ... 55 мм – ге жеткенде бір ... өмір ... ... - ... айында жойылған [6].
Табиғи жағдайда элеотрис уылдырық ... ... 2 ... ... ... ... ... және Жапония ... ... ... ... ... ... obscura
уылдырық шашқаннан кейін жойылған ... ... ... және көбею кезеңінің созылуы,
экспериментальды ... ... ... ... - 1
жылдық сақина қалыптасқан соң, 15,4 – 32,9 мм; ... - 23,1 ... ... Бұл ... аналық пен аталық арасында дене мөлшері
бойынша айырмашылықтар ... ... ... ... ... бойы бақылау жүргізу
барысында мезгілге байланысты элеотрис ... ... ... қатынасының өзгерістері анықталған.
1986 жылы ... ... ... ... ... ... негізгі топтардың мөлшері 19 - 23 мм-ге және 23 – 27 мм – ... ... ... ... соң тірі ... ... Мамыр
айының басында осындай ... топ ... саны ... ал ірі ... саны азайған.
1986 жылдың маусым айында 15 – 19 мм – ге ... саны ... ... ... топта аралас
мөлшердегі балықтар кездеседі, ... ... ... 1985 ... 1986 ... ... 19 – дан 23 мм – ге ... Басқа
әртүрлі мөлшердегі балықтар шілде айларында ... ... ... ... аяқталады және популяция құрылымының мөлшері
ерте ... ... ... ... 11 - 15 мм және 15 ... мм ... жылы ... топтың мөлшері 15 мм – ден 27 мм – ... ... ... 87,5 % ... ... және ... өте аз ... Тек, Іле
–Балқаш бассейініндегі мәліметтер ... ғана ... Ерте ... ... ... ... ... бұтақмұртты шаяндар - 22,3 %, ескекаяқты шаяндар - 19,4%,
хирономидтердің ... - 31,3 %, ... - 8,7% ... ... ... ... ... балығының ұзындығы - 13 –
15 мм – ге жеткенде пайда ... ... ... ... ... -
179 ‰ [8].
Ересек элеотрис Балқаш көлінде әр түрлі ... ... ... зообентос, балықтың уылдырығы және
дернәсілдері. Балқаш ... ... ... ... 1- ... ... [6-8].
Көбінесе торта және ... ... мен ... ... ... тұқы ... ... аяқталғанда,
элеотристің қорегінде тұқының ... ... ... ... ... және ... ... - хирономид
дернәсілдері болып табылады.
Элеотристің қоңдылығы - ... ... және ... аз ... ... ... аталықтың қоңдылығы
жоғары [28].
1 кесте
Балқаш ... ... ... ... [6]
| | | |
| ... ... |
| | | ... | | |
| | | | | |
| | ... | ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... | 10,0 | - | 44,0 | 15,0 |
| ... | 10,0 | 6,0 | 12,5 | 5,3 |
| ... | | | | ... |70,0 |61,0 |57,0 |45,5 |
| ... | - | - | 28,0 | 10,3 |
| ... | | | | ... |30,0 |40,0 |30,0 |9,8 |
| ... | | | | ... |20,0 |12,0 |3,0 |0,9 |
| ... | | | | ... |25,0 |20,0 |21,0 |13,2 ... ... жоқ. Ихтиоценозда белгілі - бір ... ... және ... ... ... ... ... өзенінің дельта ағысындағы бақылау ... ... ... кезеңі мамырдың ... ... 21°С - қа тең ... ... ... ... жалғасты. 1100 м3 суда ... ... 2,8 - ... ... Іле ... ... саны жыл бойынша ауытқып
тұрған. ... ... ... ... 1984 жылы ... ... ... мүлде кездеспеген, ал 1985 ... ұсақ және ... ... ... саны тек 5% -
ті ... ... – 1987 ... ... ... балықтың ішінде
доминантты түрде саны көп ... ал 1988 жылы ... ... ... ... осыған сәйкес 1989 жылы да ... ... ...... көп болуымен байланысты [19, 20].
2 . ... МЕН ... ... ... ... элеотрис балығының Қапшағайдағы
уылдырық алу және ... ... ... ... 51 ... ... ... морфологиялық және биологиялық анализдері
жасалынды.
2.1 Морфологиялық ... ... ... анализ И.Ф. Правдиннің ... ... ... анализ жүргізген уақытта, оның
өлшемді көрсеткіші штангенциркуль арқылы ... ... ... ... ...... құйрық қалақшасынсыз ұзындығы
aD - антедорсальды арақашықтығы
pD - постдорсальды ... ... ... соңынан құйрық қанатының басталған жеріне
дейінгі арақашықтығы
aP- ... ... ... арақашықтық
aA - антеанальды ... - ... ... ... ... - ... диаметрі
ap – көзінің артынан желбезек қақпағының соңына дейінгі арақашықтық
lmx – ... ... ...... ... ұзындығы
io – екі көзінің арақашықтығы
hCs – көзінің ... ... ...... артынан басының биіктігі
H – денесінің ең биік ...... ең ... ... – арқа ... ... – арқа қанатының биіктігі
lA – аналь қанатының ұзындығы
hA – аналь қанатының ...... ... ...... ... ... – үстіңгі құйрық қалақшасының ұзындығы
lcm – құйрық қалақшасының ... ...... ... ... ұзындығы
ll – бүйір сызығының қабыршақтар саны
над – бүйір ... ... ... ...... ... ... қабыршақтар саны
llca – құйрық қалақшаларының басталатын жеріндегі қабыршақтар ... – арқа ... ... ...... қанатының сәулелер саны
P – кеуде қанатының сәулелер саны
V – құрсақ қанатының ... ...... желбезек доғасының өсінділер саны
Vert – омыртқасының саны
Q – ... ... ... ... іш ... ... ... стадиясы
қорек - ішектегі қорек мөлшері
АИП - абсолютті жеке ... ... ... ... жіктелуі,
морфологиялық белгілері бірнеше ... ... ... Қозғалуына байланысты белгілері
2. ... ... ... ... байланысты белгілері
4. Тыныс алуына байланысты белгілері
1. Қозғалуына ... ... L; l; aD ; pD ;lcd ; aP ; aV ; ... ... P; V; lmx; lmd; ll; llca; H; h; lA; hA; lP; lV ; lCs; lCm; ... Қоректенуіне байланысты белгілері: Q; q; Sp.br; ... ... ... ... жынысы; жетілу сатысы; АЖТ.
4. Тыныс алуына ... ... lc; hCs; hZa; ... ... ... ... ... бойынша: Cl =
2.2 Элеотрис балығының биологиялық анализі
Балықтардың ... ... ... ... кіреді:
1. Балықтың толық салмағы, г (Q)
2. Балықтың ішкі ... ... ... Балықтың толық ұзындығы (L)
4. Құйрық қанатынсыз ұзындығы (l)
Балықтардың ... ... ... ... ең ... ... ең ... жері, басының ұзындығы өлшенеді.
Биологиялық ... ... ... систематикалық ... ... ... бірі ... жасына
байланысты анықтау да болып табылады.
Балықтың жасын ... ... ... үшін маңызды. Ол үшін
қабыршақ ... бар ... ... қабыршағы жоқ
балықтардың ... ... және ... алады. Балықтың
жасын желбезек қақпағы ... ... ... арқа және ... ... ... сәулелері бойынша анықтайды – осының
барлығы қабыршақ ... ... ... ... ... түрлерінің денесінің ортасынан ... ... ... ... жөн. Егер арқа ... бірнеше
болса, онда қабыршақты біріншісінің астынан, басына жақын ... ... ... ... ... бірақ одан алыс ... алу ... Егер ... ... сызығы жоқ болса, онда
қабыршақты ... ... арқа ... ... алады.
Гонаданың жыныстық жетілу сатылары
Балықтың ішін жарғанда ... ... және ... ... ... ... толуын және майлылығын ... ... ... 0 – ішегінде майы жоқ, 1 – майы өте ... – аз, 3 – ... ... 4 – көп, 5 – ... ... ... ... бездерінің сыртқы түрі жыныс ... ... ... өзгереді. Олардың жетілу сатысын жеке
анықтау үшін ... ... ... ... ... жыныс
өнімдерінің жетілу дәрежесін анықтауға ... мен ... үшін ... ... ... ... анықтауға болады, олар оогенез бен сперматогенез
процестерінің ... ... ... ... ... ... I
даму сатысындағы дараларды анықтауға ... ... ... ... juveniles (juv) деп жазады да, гонадаларды
гистологиялық ... үшін ... ... ... ... ... ... бездері бұл сатыда - жұқа, мөлдір, кейде сарғыш ... ... ... ... ... жай ... ... анық
көрінбейді. Көпшілік балықтарды сыртқы ... ... ... ... ... Жыныс клеткалары оогония мен жас
ооциттермен ... I саты ... ... ... ... саты
Жұмыртқа қапшығы біршама ұлғаяды, бірақ бұрынғыдай түссіз ... ... ... Лупамен қарағанда, жұмыртқа қапшығынан жеке ... ... ... ... Ол түссіз және мөлдір. Бұл ... ... ... ... ... ... бар, ол I сатысында
қалыптасады да, келесі ... ... ... бір ... ... ... ... балықтардың жыныстық жетілуі ... ... ... қарағанда біршама белгілер көрінеді. ... ... ... бұл ... ... - жұмыртқаның ... ... дене ... көп ... алып жатыр. Уылдырығы қорек
затының немесе ... ... ... түсі ... және ... ақшыл сарыдан, ашық сарғышқа ... ... ... ... ... түсі ... ... қапшығы денесінің үлкен бөлігін алып жатыр, түсі әр түрлі
балықтарда әр ... ... ... ... ... ... сұр ... қаралау. Уылдырығы жеке ... ... ... көлемі соңғы мөлшеріне жеткен.
V саты
IV ... V ... өтер ... ... ... ... Басынан
көтергенде немесе ақырын ... ... ... ... оңай шығады. ... ... ... ... ал ... балықтарда ол созылмалы.
VI саты
Жұмыртқа орташа пішінді, көбінесе ... - ... ... Ол ... ... ... VI ... ... ... ... ... болып саналады.
Аталық жыныс безінің жыныстық жетілу сатылары
I саты
Ұрықтары анатомиялық ... ... ... ... өте ... ... ... Жынысы көпшілігінде бөлінбейді. Қан ... ... онша ... ... ... ... немесе
сұрлау. Кейбір балықтар да мысалы, алабұғада ұрықтары жұп ... ... ... даму ... ... ... Олар мөлдірлігін
жоғалтып, күңгірт ... ... ... ... лента
тәрізді және көбіне ... және ашық – ... ... ... ... қарқынды өседі, піседі, ... Саты ... ... түзіледі. Ұрық көлемі ... ... ... түсі ... – сұр ... ал ... ... - ақ ... ... ... және ұрық ... ... өте ... сол ... ұрығы тығыз және мықтылау.
Ұрықты ... ... ... ... ал ... 1 – ші ... ... ақ түсті болып лезвияны былғауы мүмкін.
IV саты
Ұрығы өте ірі. Ұрық ... тек ... ... ... жеке ... келесі ұрық клеткасының ... ... Яғни ... ... сатысына ... ... ... ... өте ... түсі ақ ... Гонаданы кескен кезде лезвия ақ түспен
былғанады және қою ... ... ... ... ... ... ... болады.
V саты
Балықтың сыртқы құрылысына қарап ... ... Осы ... ... ... ... ... оңай шығады. Ол ... ... ... ... ... – сүт ... болып тез
шығады. ... – сүт ... ақ ... Қолмен ұстағанда жұмсақ.
Жыныс өнімдері шығу ... ... ... ... ... ... безі ... жіп тәрізді, қан тамырлары ... ... ... ... түсі күлгін немесе күңгірт түсті болады.
Оны ... ... ... ... біршама мөлшерде сарғыштау
сұйықтық шығуы ... VI ... ... ... ... ары ... ... басталады. Сперматогенездің
жаңадан басталуы II ... ... ... ... ... жынысы және оның ... ... ... ... ... биологиялық анализ журналына, сонымен
қатар қабыршақ кітапшасына және ... ... ... қысқаша,
жалпы қабылданған белгілермен жүргізіледі. Мысалы, егер ... ... ... белгілі болса, онда - ♀ II деп ... ... ... ... ... ♀ I, ♀ II, ♀ III, ... ♀ V, ♀ VI; аталықтары үшін ♂I, ♂ II, ♂ III, ♂ IV, ♂ V, ♂ ... ... Егер ... ... ... ... қиынға
түсіп, қандай екені белгісіз болса, онда былай деп ... ... I – II, ♀ II – III, ♂ I –II, ♂ II – III және ... ... ... ... жұмыртқа бездерінің жетілу
сатылары (сазан, тыран) бір уақытта уылдырық шашатындарға ... ... III ... ... ... жоғарыдағыдай жазылады,
ал ол аяқталғанда жазылу келесідей ... ♀ ІІІ1 бұл ... ... әлі шығарылмағанын білдіреді. Тек ... ... ... ... VI1 жетілу сатысы келеді.
Аталықтарында порционды және бір рет ... ... ... ... ... V даму ... екі түрінде де
аналықтарына қарағанда созылмалы болады. Ол ... ... ... ... [29].
2.3 Элеотрис балығының ... ... ... ... ... салыстырғанда, балықтар үшін ... өте ... бұл ... объектіні анықтау үшін қажет.
Балықтардың ... ... және сол ... ... мазмұны, В.П. Митрофановтың ... ... ... ... ... ... ... ... - тіршілігіне қажетті әртүрлі
бөліктерден, органдардан ... ... үшін 3 ... ... бар. ... 1. Қорегі
2. Өмір сүру ортасы
3. Көбеюі.
Қалған функциялары ... ... ... ... ... ... құтылуы және жауынан қорғану т.б. ... ... ... қозғалу процесіне негізінен жүзбе ... ... ... ... қозғалу жылдамдығын және уылдырығын қорғауда,
тағы көптеген ... ... ... ... ...... алу мүшесі желбезектері.
Келесі органдары әртүрлі ... ... ... ... бар. Осы ... И.Ф.Правдин бойынша топтастырылады, бір
– бірінен есептік санау жүйесінде және ... ... ... ... ... жасап үйренудің 2 негізгі
мақсаты бар:
1. Объектіні ... ... ... ... ... ету ... ... немесе зерттелетін
белгілі бір ... ... ... ... жету ... ... түрдің немесе ... ету ... ... ... ... сипатын, тағы да
басқа ерекшеліктерін ... ... білу ... ... ... « Неге осы ... өзгеруі
немесе ауытқуы болады? » - деген ... ... ... ... ... ... ... өзгеріс болғанын зерттеуге
болады. Морфологиялық өзгерістерге экологиялық ... әсер етуі ... ... ... ... ... айналады [11].
2.4 Қапшағайдағы ... алу және ... ... ... ... уылдырық алу және шабақ ... ... 1) 1978 жылы ... Шаруашылық Еңбекшіқазақ ... ... ... ... ... ... ... қорын жасанды өсіру. ... ... 720 га -ды ... онда 83 ... ... Насосты
станцияның көмегімен суқоймадан тоғандарға су шығаратын ... ... ... ... тек 1982 жылы ғана
толық салынып ... ... 6 млн. дана ... шабағын
жіберді, инкубациялық цех салынды. Қапшағай суқоймасында ... және ақ амур ... ... ... ... бір жылда
20 тоннаны құрайды. ... ... ... ... алу және ... өсіру шаруашылығының жанынан ... га ... ... ... ... ... жылы 1910 мың ... осы жылдық шабақ, оның 1206,9
мың данасы ... 703498 ... ... ... ... ... Алайда, шаруашылықта жыл сайын 1,2 млн. дана
тұқының екі ... ... және 5 - 6 млн. ... ... ... ... өсіруге мүмкіндігі бар [30, 31].
1 сурет. Қапшағайдағы уылдырық алу және ... ... ... ... ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ
Қапшағайдағы уылдырық алу және ... ... ... ... ... 51 дана ... ... зерттеу жүргізілді ... 2). Бұл ... 25 – ... 9 – ... 17 - ... жағынан жетілмеген
(juveniles) балықтар ... ... ... ... ... ... және аталық ... ... тең. ... ... ... Іле
бассейінінде 1:2 қатынасына, ... ... ... 1:2 ... ... ... көрсеткіш әдебиет көздерімен сәйкес
келмейтіні байқалады. Аналық және ... ... ... 2 ... ... ... ... 3).
2 кесте
Аналық және аталықтарының сандық қатынасы
| ... | Саны | % |
| ... | 9 | 17,6 |
| ... | 25 | 49,0 |
| Juv | 17 | 33,3 |
| ... | 51 | 100 |
3 ... ... және аталықтарының сандық қатынасының
пайыздық көрсеткіші
Элеотрис балығының ... ... ... ... – ші ... ... кесте
Элеотрис балығының морфологиялық белгілері (n=51)
|Белгілері |min –max |M ± m ... ... |
| | | ... |коэфф(CV) |
|1 |2 |3 |4 |5 ... мм |29 - 56 |39,6 ±0,9 |7 |17,6 |
|l , мм |24 – 46 |33,3 ± 0,8 |5,9 |17,6 |
|Q , г |0,29 – 2,1 |0,8 ± 0,06 |0,5 |58,7 |
|q , г |0,12 – ... 0,05 |0,4 |56,4 |
|I D |11 – 12 |11,3 ± 0,2 |1,7 |23,7 ... D |13 – 14 |13,3 ± 0,2 |1,8 |18,9 |
|P |12 -14 |12,6 ± 0,3 |2,2 |23,1 |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| A |10 -11 |10,8 ± 0,2 |1,7 |21,3 |
| ... |13,3 ± 0,3 |2,4 |23,0 ... |28-33 |29,6 ± 0,2|1,6 |5,3 |
| pdH |20-35 |24,7± 0,6 |4,6 |18,6 ... |6-14 |9,3 ± 0,3 |2,2 |23,1 |
| Io |2-5 |2,5 ± 0,1 |0,8 |30,2 ... |5-10 |6,2 ± 0,2 |1,3 |21,2 |
| St |3-7 |3,6 ± 0,1 |0,9 |24,6 |
| Ao |2-4 |2,6± 0,1 |0,7 |25,2 |
|O |2-3 |2,3 ± 0,1 |0,5 |20,1 ... |1-8 |4,5 ± 0,3 |2,3 |52,3 |
|H |5-10 |6,3 ± 0,2 |1,4 |22,1 |
|h |2-4 |2,6 ± 0,1 |0,9 |32,6 |
| Pl |4-9 |5,7 ± 0,2 |1,4 |23,6 ... |8-16 |11,7 ± 0,3|2,2 |19,2 ... |16-29 |21,5 ± 0,5 |3,6 |16,6 ... |8-16 |11,2 ± 0,3 |2 |17,9 ... |12-27 |19,1 ± 0,6 |4,1 |21,6 |
|l I D |2-7 |4,2 ± 0,2 |1,5 |35,4 |
|l II D |4-11 |6,8 ± 0,3 |1,9 |28,3 |
|I D – II D |1-4 |2,3 ± 0,1 |0,9 |38,4 |
|h I D |2-6 |3,8 ± 0,1 |1,1 |27,7 |
|h II D |4-7 |5,5 ± 0,1 |0,8 |15,3 |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|l V |4-8 |5,3 ± 0,1 |1,1 |20,1 |
|V – A |5-13 |8,8 ± 0,3 |2,1 |23,5 |
|l A | |5,5 ± 0,2 | 1,6 |28,9 |
| |2-8 | | | |
|h A | 4-7 |5,1 ± 0,1 | 0,9 |17 |
* L – ... ... ... l – ... ... ... ; Q – ... толық салмағы; q –
денесінің іш ... ... ; I D – ... арқа қанатының
сәулелер саны; II D – ... арқа ... ... ... P – ... сәулелер саны; A – аналь қанатының сәулелер саны; sp.br.-
бірінші желбезек доғасының ... ... vert.- ... саны;
pdH – тұлғасының ұзындығы; c – басының ұзындығы; io – екі ... Hc – ... ... st – ... ... ... ao – ... ұзындығы; o – көзінің ... po – ... ... ... ... ... ... H -
денесінің ең биік ... h – ... ең ... ... pl – ... ұзындығы; aD – антедорсальды арақашықтық; pD –
постдорсальды арақашықтық; aV – антевентральды арақашықтық; aA ... ... l I D – ... арқа ... ... l II
D – екінші арқа қанатының ұзындығы; I D –II D – арқа ... h I D – ... арқа ... биіктігі; h II D -
екінші арқа ... ... lV – ... ... ... V ... - вентроанальды арақашықтығы; lA – аналь ... ... hA ... ... ... жылы ... ... жинап алынған элеотрис балығына
жасалған морфологиялық көрсеткіштерді 1988 ... ... ... А.П. ... ... Іле ... және ... тоған
шаруашылығына 2007 жылғы Жанғазиева Ж.У. ... ... ... ... ... мынадай белгілері
бойынша өзгерістер кездесті: ... ... ... екі ... ... ... ... ұзындығы, денесінің ең ... 1 – ші арқа ... ... 2 – ші арқа ... ұзындығы,
1 – ші арқа қанатының ... 2 – ші арқа ... ... ... ... ... қанатының ұзындығы белгілері
арасында және ... саны ... ... ... ... ... бұл балықты Іле өзені және Шелек тоған ... ... ... шаруашылығында ұзындығы 13 мм-
ге өскендігі байқалады, алайда ... ... ... ... анықталды, яғни басының ... 15 ... екі ... 3 ... көзінің диаметрі 4 мм-ге, денесінің ең аласа жері
6 мм-ге, антедорсальды ... 22 ... ... арқа ... 5 ... екінші арқа қанатының ... 11 ... ... ... биіктігі 7 мм-ге, екінші арқа қанатының биіктігі 9 ... ... ... ... 7 ... ... ... ұзындығы 10
мм-ге қысқарған (кесте ... ... ... ... ... салыстыру нәтижелері
| | Іле ... | ... ... | ... |
| ... |шаруашылығы |шаруашылығы ... ... ... |
| | min – max | min– | M ± m |min – max |M ± m |
| | | | | | |
| | |max | | | |
| L ... |23,5-33 | 26,4±1,49 |29 – 56 |39,6±1 |
| Lc ... ... ... |6 – 14 ... |
| Io |4,5-8,7 |2,7-6,6 | ... |2 – 5 ... |
| O |6,8-9,03 |3,7-7,8 | ... |2 – 3 ... |
| h ... ... | ... |2 – 4 ... |
| aD |36,1-42,2 |24,8-44,1| 34,13±2,96 |8 – 16 ... lD1 ... ... | ... |2 – 7 |4,2±0,2 |
| lD2 ... ... ... |4 – 11 ... |
| hD1 |9,3-16,4 ... | ... |2 – 6 ... |
| hD2 ... ... 14,98±2,15 |4 – 7 |5,5±0,1 |
| lA ... ... | ... |2 – 8 ... |
| lV ... ... 15,96±1,67 |4 – 8 |5,3±0,1 |
Элеотрис ... ... ... және ... ұзындығы
бойынша белгілерінің пайыздық индексін анықтадық (кесте ... ... ... ... ... және ... ... белгілерінің пайызы бойынша индексі
|№ | ... |% ... |
| ... ұзындығынан %-бен есептегенде: | |
| | | |
|1 | |7,8 |
| | ao | |
|2 | O |6,9 |
|3 | po |13,5 |
|4 | C |27,9 |
|5 | St |10,8 |
|6 | io |7,5 |
|7 | h |18,9 |
|8 | aD |35,1 |
|9 | pD |64,5 ... | Pl |17,1 ... | l I D |12,6 ... | l II D |20,4 ... | lA |16,5 ... | h A |15,3 ... | l V |15,9 ... | V – A |8,8 |
| ... ... %-бен ... | |
|1 | ao |27,9 |
|2 | O |24,7 |
|3 | io |26,8 ... ... балығының тұлғасының ұзындығы және басының
ұзындығымен салыстырғанда ... ... ... ... ... – 64,5 %, антедорсальды
арақашықтық – 35,1 %, басының ұзындығы – 27,9 %, екінші арқа
қанатының ... – 20,4 %, ... ең ... жері – 18,9 % құраған;
ал басымен салыстырғанда тұмсығының ұзындығы – 27,9 %, екі ... - 26,8 % ... ... ... ... ... ... сандық және
пайыздық көрсеткіші көрсетілген (кесте ... 4). Бұл ... 30 -
34 мм және 40 - 46 мм ... ... ... ... тұрғаны байқалады. Яғни, олардың пайыздық көрсеткіші 30 мм
- 7,8 % ; 32 мм – 15,7 % ; 34 мм – 15,7 % ; 40 – 46 мм – 7,8 % .
6 ... ... ... қатары бойынша
сандық және ... ... Ұз. ... | Саны | % ... |1 |2,0 ... |4 |7,8 ... |8 |15,7 ... |8 |15,7 ... |3 |5,9 ... |3 |5,9 ... |4 |7,8 ... |4 |7,8 ... |4 |7,8 ... |4 |7,8 ... |3 |5,9 ... |2 |3,9 ... |2 |3,9 ... |  - |0,0 ... |1 |2,0 |
| N |51 |100 |
4 ... ... балығының ұзындық ... ... ... ... ... ... және ... бойынша
есептелді. Элеотрис балығының ... ... ... ... айтарлықтай ауытқулар байқалмады. Элеотрис
балығының қазіргі қоңдылығы қалыпты ... ... ... ... ... балығының қоңдылық коэффициенті
| | Іле ... | ... ... | |
|Коэффициент ... | |n |
| | |(өз ... | |
| ... ... ... |
| | min – max | M ±m | min – max | M ±m | |
| | | | | |51 |
| ... | ... | ... | ... |1,89±0,03 | |
| Кларк | ... | ... | ... ... | ... ... элеотрис балықтарының ... Іле ... және ... тоған ... ... ... Денесінің ұзындығы ... ... ... ... зерттеген балықтардың ішінде ең
ұзын балық 56 мм ... ... ... ... атап ... басының ұзындығы, екі көзінің арақашықтығы,
көзінің диаметрі, денесінің ең аласа жері, ... ... арқа ... ... ... арқа ... ұзындығы ,
бірінші арқа қанатының ... ... арқа ... ... қанатының ұзындығы, құрсақ қанатының ұзындығы қысқарған.
Омыртқасының саны Іле ... 32-35, ... ... ... ал ... ... ... (Micropercops cinctus) балығы ... ... ... ... ... ... ... алу және шабақ өсіру шаруашылығында элеотрис
балығының ... ... ... көп ... болады.
Әдебиет көздерімен салыстыру барысында, элеотрис балығының денесінің
ұзындығы 13 мм-ге ұзарған, біздің зерттеген ... ... ... ... 56 мм ... Сонымен қатар, бірнеше белгілері, атап
айтқанда: басының ұзындығы, екі ... ... ... ... ең ... ... антедорсальды арақашықтығы, бірінші ... ... ... арқа ... ... бірінші арқа
қанатының биіктігі, екінші арқа ... ... ... ... ... ... ... қысқарғаны анықталды. Яғни
басының ұзындығы 15 мм-ге, екі ... ... 3 ... ... 4 ... денесінің ең аласа жері 6 мм-ге, ... 22 ... ... арқа ... ... 5 ... ... қанатының ұзындығы 11 мм-ге, бірінші арқа ... ... ... ... арқа ... биіктігі 9 мм-ге, аналь қанатының
ұзындығы 7 ... ... ... ... 10 ... ... белгілерінде айырмашылықтардың болуы балықтардың әлі көбеюге
қатыспағанымен түсіндіріледі. Сонымен қатар, жасы өскен сайын ... ... арқа ... ... ... ... арасы кеңейеді және сәйкесінше денесінің биіктігі,
құрсақ ... ... ... диаметрі және ... ... ... ... саны Іле ... 32-35, Шелек тоған
шаруашылығында 29-31 болса, Қапшағай шаруашылығында ... тең ... ... ... ... ... ... екенін дәлелдейді.
Әдебиет көздерімен ... ... ... ... ... ... ... морфологиялық және
биологиялық анализдері бойынша өзіндік көрсеткіштерге ... ... ... Еловенко В.Н. Систематическое ... и ... рыб ... ... (Gobioidei, Perciformes),
нитродукцированных в водоемы Европейской части СССР, Казахстана
и Средней ... // ... ... 1981 .Т. 60. № 10. -С. ... Рыбы ... ... ... // Алма-Ата: Ғылым, 1992.
Т. 5. -С.250-269.
3. Бәйімбет Ә.А., ... М.Қ. ... ... ... ... Қазақ университеті. 2005. Бөлім 1. – Б.7 - 10.
4. Bleeker P. Esquisse d’un systeme nature des ... ... Neer. Lond. ... P.1- 43 - ... И.В., ... ... В.Е. Семейство Eleotridae – Головешковые, ... // Рыбы ... – Алма - Ата: ... 1992. Т. ... Jordan D.S., Metz C.W.A. Catalog of the fishes known ... waters of Korea // Mun. Carnegie Mus. 1913. V.6, №1. P 1- 65
- ... И.В., Дукравец Г.М., ... В.Е. ...... или ... // Рыбы Казахстана –
Алма - Ата: ... 1992. Т. 5.- ... ... Н.Б. ... ... в ... рыб ... Балхаш //
Рыбные ресурсы водоемов Казахстана и их использование. Алма ... ... 1974. ... - С.62 - ... ... И.В., ... Г.М. К систематике, морфологии и
экологии ... ... ... ... акклиматизированного в Балхаш – Илийском ... ... ... 1987. Т. 27. ... - С.194 - ... Садуакасова Р.Е. Влияние природных ресурсов на ... ... их ... и перспективы развития производителей в оз. Балхаш
в период до 1990 – 2000 гг. Алма – Ата: ... 1982. Т. 2. - ... ... Алиев Д.С., Веригина., Световидова А.А. Видовой ... ... ... с ... ... и толстолобиком из Китая // Мат-
лы совещ. по ... ... рыб. ... ... С. 178 - ... ... Е.Д., Макеева А.П. Морфологические особенности ... ... рыб (Pisces ... ... СССР //
Зоол.журнал. 1988. Т. 67. №8. - С.1194 - 11204.
11. The ... Fishes of China in ... Pt 1. 182 p.65 - ... И.В., Дукравец Г.М.,
Карпов В.Е. Семейство Eleotridae – ... или ... Рыбы ... – Алма - Ата: ... 1992. Т. 5.- С.250 - 269.
12. Nichols J.T. The fresh - water fishes of China N.Y., ... p.- ... И.В., ... Г.М., ... В.Е. ... – Головешковые, или элеотровые // Рыбы ...... Ата: ... 1992. Т. 5.- С.250 - ... Chu. Y.T. Fishes of the West hake. ... 1932.- 59 p. 65 ... И.В., ... Г.М., Карпов В.Е. Семейство Eleotridae
– Головешковые, или элеотровые // Рыбы ... – Алма - ... 1992. Т. 5. - С.250 - ... Fowler H.W., bean B.A. A small ... of fishes from
Soochow // Prac/ U.S. Mus. 1920. V.58. H. 307 – 321 - ... ... Г.М., ... В.Е. ... Eleotridae – Головешковые, или
элеотровые // Рыбы Казахстана – Алма - Ата: ... 1992. Т. 5. ... - ... ... В.П. ... ... ... анализа
рыб. Учебное пособие для ...... ... ... С.3 - 34.
16. T.Gille. On. The gobioides of the lastern coast of ... states // Prac. Acad. Nat. Sci. Phil. 1853. V.15. 267 – ... - ... И.В., Дукравец Г.М., ... В.Е. ...... или ... // Рыбы ... ... - Ата: Ғылым, 1992. Т. 5. - С. 250-269.
17. Mori. T. The fresh – water fishes of jehol // Rep. 1 – St. ... To ... Ject.5, № 1.P.1- 61.65 - ... И.В.,
Дукравец Г.М.,Карпов В.Е.Семейство Eleotridae – Головешковые, или
элеотровые // Рыбы ... – Алма - Ата: ... 1992. Т. 5. - ... - ... ... А.Ш., ... В.М., ... Г.М . и др. Динамика
ската молоди рыб в реке Или // ... ... ... ... ... ... ... Алма - Ата : Наука. 1988. –
С.118 - 128.
19. Макеева А.П. Эмбрионально – ... ... ... ... cinctus ... // Вопр.ихтиолог. 2002. Т.
42. №2. - С. 651 - 663.
20. Anderson J. R., Lake J.S., Mackay N,J. Notes on ... and ohtogeny in too species of ... ( ... ... //Aust. Jour. Mar. ... ... V.22. P. 139 – 145. 65- Глуховцев И.В., ... Г.М., ... ... Eleotridae – Головешковые, или элеотровые // ... – Алма - Ата: ... 1992. Т. 5. - С. 250 - ... Берг Д.С. Рыбы ... вод СССР и сопредельных стран. Т.З:М.-Л.:
АНСССР, 1949. – С.930 - 1381.
22. Атлас ... рыб ... В двух ... 2002 ... -М.: Наука, Т.2.- С.251.
23. Choi Ri - Chul, Leon - Sang – Rin , Kim IK – Soo, Son Yeong ... Coloured ... of Fresh water Fresh water ... Korea. ... Никольский Г.В. Рыбы бассейна Амура. М.: АН ... 1956. - С. ... Mashiko K. ... study on bgeeding of eleotrid ... obscurus ... et Schlegel) under rearing
conditions // Jap. J.Ecol. 1976. V.26. P. 91 - 100 - ... ... Г.М., ... В.Е. ... ...... элеотровые // Рыбы Казахстана – Алма - Ата: Ғылым, 1992. Т.5. ... - ... ... В.М. и др. ... ... ... ... в основных районах водохозяйственного строительства и
выдать ... по ... ... и ... работы
водозаборов // Отчет о НИР (промежут). № ГР ... ... – Ата, 1986. - ... Gunther A. Report on a ... of fishes from ... 1873. V. 12.239 – 250 p.- ... И.В.,
Дукравец Г.М., Карпов В.Е. Семейство Eleotridae – ... ... // Рыбы ... – Алма - Ата: Ғылым, 1992. Т.5.
- С.250 - 269.
28. Селезнев И.И. ... и ... виды рыб ... в Капчагайском водохранилище // Рыбные ресурсы водоемов
Казахстана и их ... Алма – Ата: ... 1974. ...
С. 143 – 148.
29. Правдин И.Ф. ... по ... рыб. ... М., 1931 – С . ... Таиров М.Т. Рыбоводство и рыболовство (справочное ... – Ата: ... 1985. - С. 130 – ... ... рыбного хозяйства. 2003 г.
http://www.procuror.kz/?iid=4&type=news&lang=ru&nid=227.
32. Жангазиева Ж.У. ... ... ... ... ... Алматы 2008. - 29 б.
Резюме
Исследованы распространение, морфологические и ... ... ... cinctus) из ... ... ...

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 28 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Амур жалған теңге – балығының (Abbottina rivularis) морфобиологиясы27 бет
Қазақстанда балықтарды жерсіндіру27 бет
Іле өзеніндегі тыран (abramis brama) балығының биологиялық сипаттамасы және жыныс бездерінің гистологиялық ерекшеліктері29 бет
Алакөл жүиесіндегі қошқаркөл табан балығының морфо-биологиялық сипаттамасы және жыныс бездерінің даму ерекшелігі35 бет
Алакөл суқоймасындағы мөңке балығының сипаттамасы25 бет
Шардара суқоймасындағы сазан (Сyprinus carpio aralensis) балығының морфологиясы26 бет
Қапшағай су қоймасындағы бозша мөңке (carassius auratus) балығының биологиясы22 бет
Аквариумдық балықтардың биологиялық ерекшеліктері72 бет
Алакөл көлдер жүйесіндегі жыртқыш балықтардың қоректенуі51 бет
Ақ амурдың (Ctenopharyngodon idella) морфобиологиялық сипаттамасы47 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь