Гамма теңіз кен орны

МАЗМҰНЫ
АННОТАЦИЯ
АНДАТПА
1ТЕХНИКА.ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1.1 Геологиялық және экономикалық жағдайлар
1.2 Ауданның геология. геофизикалық зертеу тарихы
1.3 Стратиграфия
1.4 Тектоника
1.5 Мұнайгаздылық
1.6 Жер асты сулары
1.7 Гамма теңіз кен орнын игерудің тарихы және қазірп жағдайы жөніде
қысқаша мәлімет
1.8 Сүйық пен газ өндіру жэне су айдау өзгерісін талдау
1.9 Гамма теңіз кен орнының кешеннін мұнай, газ және су өндірудің
өзгеруінің ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
динамикасына және су айдауға талдау
1.10 Қабат қысымының өзгеруінің динамикасы
1.11 Скважина қорларының өзгеруі динамикасы
1.12 Кен орнындағы қолданылған су айдау әдістері
1.13 Қабатқа су айдау үшін пайдалынатын су көздері
1.14 Су дайындайтын техника және технологиясы
1.15 Көп қабаттылықтан және мұнайды сумен ығыстыру негізінде кен орнын
игерудің технологиялық көрсеткіштерінің есебі
1.16 Жартылай батырмалы жүзбелі бұрғылау қондырғы (ЖБЖБҚ)
1.17 ЖБЖБҚ.ның технологиялық жабдықтары
1.18 ЖБЖБҚ.ның энергетикалык жабдықтары
1.19 ЖБЖБҚ.ның жұмысын бақылау жэне басқару
1.20Механикалық қондырғымен бақылау жэне басқару жүйесі
1.21ЖВЖБҚ.ның пайдаланудың ерекшеліктері

1.22 Электорлы ортадан тепкіш сорап (ЭОТС) үшін жабдықтарды есептеу жэне
тандап алу
1.23 Сорапты құбырлардың диаметірін таңдау
2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
2.І.Кіріспе
2.2 Мұнай кен орындарын игеру
2.3 Дипломдық жұмысқа тапсырма
2.4 Кэсіпорынның қаржылық қызметін талдау
2.5 Өндірістегі өнімнің көлемін, шараны енгізгеннен кейінгі есебі
2.6 Негізгі іс.эрекеттерден түскен табыс
2.7 Ағымдағы жэне болашак құндар түсінігі
2.8 Салықтар жэне салықжүйесі
2.9 Күрделі каржы
2.10 Агымдағы эксплуатациялық шығындар
2.11Амартизация есебі
2.12 Еңбекақы қорының есебі
2.13 Энергетекалық шығындар есебі
2.14 Ағымдағы жөндеуге кеткен шығындар
2.15 Пайдаға салынатын. салық
2.15 Дивиденттерге төленетін салық
2.16 Тазатабыс
2.17 Инвест жобаларды негіздейтін халқаралық практикасы
2.18 Таза ағымдағы құнды есептеу
2.19Пайданың ішкі нормасы
2.20 Инвестацияны қайтарылу кезенің немесе жобаның өттеу мерзімін есптеу эдісі
2.21 Күрделі қаржы салымының экономикалық тиімділігі
3 ЕҢБЕКТІҚОРҒАУ
3.1 Еңбекті қорғау
3.2 Гамма кен орындағы келісімдік аймақтағы негізгі зианды жэне кауіпті
өндірістік факторларды талдау
3.3Мүнай кәсішнілік коммуникациялардың сенімділігін жэне пайдалануын
қамтамасыз ету шаралары '.

3.3.1Мұнай өнімдерін кэсіпшілік ішінде жинау құбыр желілерін коррозиядан сактау
4 ҚОРШАҒАН ОРТАНЫ ҚОРҒАУ
4.1 Теңіз мұнай кәсшшілігінің қоршаған табиғи ортаға әсерін талдау
4.1.1 Өнеркәсіпорындардың қауіп санатын анықтау (ӨҚС)
4.1.2Атмосфераны ластайтын заттарды ШРШ.мен жалғыз тұрақты көзден
шықкан барынша жергілікті концентрацияның есептелуі
4.2 Гидросфераға эсері
4.3 Атмосфераға эсері
4.4 Радиологиялық жағдай
4.5 Мүмкін апатық жағдайларды талдау
4.6 Ұжымдық шаралар
4.7 Биосфера компоненттерін қорғау бойынша инженерлік қоғаулар жэне табиғи
шаралары
4.7.1 Атмосфераны қорғау
4.8 Су ресурстарын қорғау жэне тиімді пайдаланудагы шаралар
4.9 Радиациялық қауіпті төмендетудегі шаралар
4.10 Қоршаған ортаның жағдайын бақылау ,
ҚОРЫТЫНДЫ
Әдебиеттер тізімі
ЭВМ.ді қолдану
Қазақстан Республикасы үшін ең басты экономикалық мәселе-материалдық-техникалық базаны жасауда маңызды роль ауыс индустрияға тиесілі, және оның ішінде алдымен энергетика, қара металлургия, мұнай, газ, химия және мұнайхимия өнеркәсіптері, машина жасау.
Қазіргі кезде материалдық өндірістің бірде-бір саласы мұнай мен газ өнеркәсібінің өнімін пайдаланбай дами алмайды.
Мұнай мен газдың мұнайхимия өндірістерде шикізат ретінде қолданудың өсуіне байланысты мұнай мен газ өнеркәсібінің ары қарай жетілуі қарастырылган.
Өндіру тиімділігін жоғарлатуға рационалды игеру жүйелерін қолдану, бұрғылау жұмыстарының технологиясын жетілдіру, олардың техникалық жабдықталуын жақсарту, қабаттар мұнайбергіштігін арттырудың қазіргі жаңа әдістерін кеңінен еңгізу және прогрессивтік технологиялық процестерді пайдалану арқылы қол жеткізуге болады.
Қазіргі кезде су айдау — мұнай кен орындарын пайдаланғанда қолданылатын ең негізгі әдістердің бірі. Су айдаудың әртүрлі әдістері болады, бірак олардың әрқайсысының артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Жобалау кезінде су айдау жүйесін таңдау толығымен кеңіштің құрылысына байланысты.
Гамма кен орны өнеркәсіптік игеруге 1985 ж берілген. 1998 ж мұнай өндіру жоспары орындалған жоқ, бұған ең басты себептердің бірі игерудің басынан бастап ұсынылған жобалық технологиялық ережелердің сақталмауы (су айдауға көшірілудің тым кеш болуы, әсіресе ыстық суға).
Дипломдық жобада гамма кен орнындағы осы және басқа да проблемалар шешімдерін табу көзделген.
Әрбір жеке бөлшектің өндірістік мүмкіндікгері мен игерудің тиімділігі анықгау сол бөліктің геологиялық негізіне, оны игерудің ұсынылып отырған жүйесіне сүйенуі керек. Одан басқа, бөліктен өндірілетін мүнайды мемлекет пен инвестор арасында бөлу шарты, сондай-ақ салықгар мен төлемдер шамасы анықталу керек.
1. М.А. Жданов "Нефтепромысловая геология и подсчёт записов нефти и газа"М. Недра 1970г.
2. Н.А. Ерешенко Теология нефти и газа" М. Недра 1968 г.
3. Ю.П.Желтов "Разработка нефтянных месторождений" М. Недра 1986 г.
4. В.И.Шуров "Технологи и техника добычи нефти"
М. Недра 1983 г.
5. Лутошкин "Сбор и подготовка нефти газа и воды к транспорту" М. Недра 1972г.
6.В.Ю.Желтов "Задачник по разработке нефтянных месторождений" М. Недра 1985 г.
7.Х.А.Калабаев "Методические указание к организационно экономической части дипломних проектов студентов специальностей" 09.07.Алма –Ата 1982г.
        
        МАЗМҰНЫ
АННОТАЦИЯ
АНДАТПА
1ТЕХНИКА-ТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ БӨЛІМ
1. Геологиялық және экономикалық жағдайлар
2. Ауданның геология- геофизикалық зертеу тарихы
3. Стратиграфия
4. Тектоника
5. Мұнайгаздылық
6. Жер асты сулары
7. ... ... кен ... ... ... және ... жағдайы
жөніде
қысқаша мәлімет
1.8 Сүйық пен газ өндіру жэне су айдау өзгерісін талдау
1.9 Гамма теңіз кен орнының кешеннін мұнай, газ және ... және су ... ... Қабат қысымының өзгеруінің динамикасы
1.11 Скважина қорларының өзгеруі динамикасы
1.12 Кен орнындағы қолданылған су айдау әдістері
1.13 Қабатқа су айдау үшін ... су ... Су ... ... және технологиясы
1.15 Көп қабаттылықтан және мұнайды сумен ығыстыру негізінде кен
орнын
игерудің технологиялық көрсеткіштерінің есебі
1.16 Жартылай ... ... ... ... ... ЖБЖБҚ-ның технологиялық жабдықтары
1.18 ЖБЖБҚ-ның энергетикалык жабдықтары
1.19 ЖБЖБҚ-ның жұмысын ... жэне ... ... ... жэне ... ... пайдаланудың ерекшеліктері
22. Электорлы ортадан тепкіш сорап (ЭОТС) үшін жабдықтарды есептеу ... ... ... ... ... таңдау
2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ
2.І.Кіріспе
2.2 Мұнай кен орындарын игеру
2.3 Дипломдық жұмысқа ... ... ... ... ... Өндірістегі өнімнің көлемін, шараны енгізгеннен кейінгі есебі
2.6 Негізгі іс-эрекеттерден түскен табыс
2.7 Ағымдағы жэне болашак құндар түсінігі
2.8 Салықтар жэне салықжүйесі
2.9 ... ... ... ... ... ... ... қорының есебі
2.13 Энергетекалық шығындар есебі
2.14 Ағымдағы жөндеуге кеткен ... ... ... салық
2.15 Дивиденттерге төленетін салық
2.16 Тазатабыс
2.17 Инвест жобаларды негіздейтін ... ... Таза ... ... ... ішкі ... Инвестацияны қайтарылу кезенің немесе жобаның өттеу мерзімін есптеу
эдісі
2.21 ... ... ... ... ... ЕҢБЕКТІҚОРҒАУ
3.1 Еңбекті қорғау
3.2 Гамма кен орындағы келісімдік аймақтағы негізгі зианды жэне кауіпті
өндірістік факторларды талдау
3.3Мүнай кәсішнілік коммуникациялардың сенімділігін жэне пайдалануын
қамтамасыз ету ... ... ... ... ішінде жинау құбыр желілерін ... ... ... ... ... ... ... қоршаған табиғи ортаға әсерін талдау
4.1.1 Өнеркәсіпорындардың қауіп санатын анықтау (ӨҚС)
4.1.2Атмосфераны ... ... ... ... ... ... барынша жергілікті концентрацияның есептелуі
2. Гидросфераға эсері
3. Атмосфераға эсері
4.4 Радиологиялық ... ... ... ... талдау
4.6 Ұжымдық шаралар
4.7 Биосфера компоненттерін қорғау бойынша инженерлік қоғаулар жэне
табиғи
шаралары
4.7.1 Атмосфераны қорғау
4.8 Су ... ... жэне ... пайдаланудагы шаралар
4.9 Радиациялық қауіпті төмендетудегі шаралар
4.10 ... ... ... ... ,
ҚОРЫТЫНДЫ
Әдебиеттер тізімі
ЭВМ-ді қолдану
АНДАТПА
Бұл дипломдық жоба 4 негізгі бөлімге бөлінеді;
-техника-технологиялық бөлім;
-экономикалық бөлім;
-қоршаған ортаны ... ... ... ... ... Гамма кен орнының зерттелгендегі ... ... ... кен ... ... ұңғыларының
жұмысын қиындатып негізгі жағдайлар ашып
көрсетілген.
Экономикалық бөлімінде негізгі ... ... және ... ... ... және ... ... қорғау бөлімінде гамма мұнай МГӨБ еңбек
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мәселелерімен кен орындарын жер қойнауы мен
қоршаған ... ... ... ... ... ... из пяти основных частей:
-технико-технологическая;
-экономическая;
-охрана труда;
-охрана окружающей среды и экологии,
В геологической части рассматривается геологическая ... ... ... ... ... ... ... подробно описываются фонд скважин, а
также основные осложняющие факторы, которые влияют на работу скважин.
В ... ... дан ... основных экономических показателей и
годового экономического эффекта.
В разделах охраны труда и ... ... ... ... все ... ... ... работающих и
охрану окружающей среды на месторождении ... ... үшін ең ... ... ... базаны жасауда маңызды роль ауыс индустрияға тиесілі, және ... ... ... қара металлургия, мұнай, газ, химия және
мұнайхимия өнеркәсіптері, ... ... ... ... ... ... саласы мұнай мен газ
өнеркәсібінің өнімін пайдаланбай дами ... мен ... ... ... ... ретінде қолданудың
өсуіне байланысты мұнай мен газ өнеркәсібінің ары ... ... ... ... ... ... ... қолдану,
бұрғылау жұмыстарының технологиясын жетілдіру, ... ... ... ... мұнайбергіштігін арттырудың қазіргі жаңа
әдістерін ... ... және ... ... ... ... қол жеткізуге болады.
Қазіргі кезде су айдау — мұнай кен ... ... ең ... ... ... Су айдаудың әртүрлі әдістері
болады, бірак олардың әрқайсысының артықшылықтары мен ... ... ... су ... ... таңдау толығымен кеңіштің құрылысына
байланысты.
Гамма кен орны ... ... 1985 ж ... 1998 ж мұнай
өндіру жоспары орындалған жоқ, бұған ең басты себептердің бірі ... ... ... ... ... ... сақталмауы (су
айдауға көшірілудің тым кеш болуы, әсіресе ыстық суға).
Дипломдық жобада ... кен ... осы және ... да ... табу ... жеке ... өндірістік мүмкіндікгері мен игерудің
тиімділігі анықгау сол бөліктің геологиялық негізіне, оны игерудің ұсынылып
отырған жүйесіне сүйенуі керек. Одан ... ... ... ... пен инвестор арасында бөлу шарты, сондай-ақ салықгар мен төлемдер
шамасы анықталу керек
1 ТЕХНИКО – ... ... ... және экономикалық жағдайлар
Гамма теңіз кен орны Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... теміржол шоғыры жасалы аудан кен
орнынан 159 километр қашықтықта орналасқан. Орталық областары кен ... 200 ... ... 174 ... қашықтықта орналасқан. Кен
орнынан шығысқа қарай 116 километр қашықтықта тас жолы өтеді. ... ... ... ... кен ... 20 ... ... өтеді.
Кен орнынан 230 километр шығысқа қарай Омск, Повлодар, Шымкент мұнай құбыры
тартылған. ... ... мен ауыз суға ... 80-100 метр ... су ... алып ... Кен ... тұщы судың құрамында фтор
бар екені анықталып ауыз суды кен орнынан 60 километр қашықтықта орналасқан
су ... ... ... Алаң ... ... ... ... мал шаруашылығымен айналысады. ... ... ... ... ... Кен ... тек тас жолы бар, жаз, күз
мезгілінде бүл жолменен барлық ... түрі ... жүре ... Ал ... ... ... ... байланысты көліктің жүруі қиындайды. Гамма
теңіз кен орнының ... ... ... ... 106-160 ... ... ... бүл жер қырлы болып келеді. Ол нақты бедер
белгілерімен белгіленген. Алаңнан Оңтүстіккке қарай құмды Арысқұм массивты
орналаскан және ... ... ... бүдір құмнан құралған. Арыс
тұзды көлі ... ... ... ... ... 15 километр жерде орналасқан
70-80 метр Чинк биіктігі өзгермейтін тегіс жердің көтеріңкі платасы ... ... ... бөліп тұр. Ауданның ауа-райы тез ... ... ... температура тербелісі ылғалдылығы өте тапшы және
аз мөлшерде отырады. Жазда ең ... ... +30° +35° ... қыста -38° -40° аяз. Жыл бойындағы түсетін ылғал мөлшері 150 ... ... қыс, күз ... ... ағып ... ... өзені кен орнынан 210 километр қашықтықта
орналасқан. Жануарларды суару үшін ... ... ... ... ... өзгермейтін тегіс жерден артезиан
скважинасы бурғылынған.
Қазіргі кезде ГӨБ (ПГО) ... кен орны ... ... бар екені анықталды.
1.2 Ауданның геология-геофизиқалық зерттеу тарихы
Оңтүстік-Торғай ойпатының тиімділігі 1970 ... ... ... ... ... ... Ол гравитациялық өлшеміне
мәліметтерімен негізделген магнитті және ... ... ... және 1:200000 аналогиялық Қостанай седловинасы бойынша ... ... ... ... ... ... ... болғаннан кейін Арысқұммен КМПВ және жыланшық ғылыми геологиялық
зертеулер жұмыстар нәтижесінде Юра-триас грабень ... (68-72) ... ... ... ... ... қимасында 2-құрылымдық скважинасында, сонымен қатар 2-
к Арысқұм ... ... ал ... ... 15-к ... ... ... белгілері кездесе басталады. Турландық ГФЭ
«Казгеофизика» өндірістік геология бөлімі аудан ... осы ... жылы ... 4 километр сейсмопрофильді іздестіру жұмысы атқарылып
Гамма теңіз кен орны ойпаты болады.
Осы жылы ... III ... ... ... І-іздеу
скважинасында бұрғылау жұмысы басталып осы процестерден кейін 4-
П сынау кезінде ақпан айының басында 1984 жылы ... ... ... ... ... ... ... ал одан әрі жұмысын тереңдете
түскенде Юра ... ... және ... ... ... ... жұмыстарының нәтижесінде 1984-1985 жылы Гамма ... ... ... ... ... және ... Юра шөгінділерінде мұнай бар
екені анықталады. Тұрандық геология-геофизикалық ... ... ... кен орны өз ойпатынан ойпан пайда болып, оны ... ... кен орны деп ... ... бұрғылау жұмыстары анықтады, ол жалғасып ... ... ... ... 1987 жылдың басында қайта өндеу ... ... ... ... ... ... ... экспедициясы батыс және ... ... ... кен ... қиылысатын жері өнімді қабат болып
табылады. Маңғышлақ ... ... 1987 жылы кен ... ... ... ... , ... оның өндеу жұмыстарын бірге атқарды.
Гамма теңіз кен орнының экспедициясы 1988 жылдың қантар айының бірінші
жұлдызынан ... ... ... кен орнының мұнай бірлестігіне МГӨБ
қарамағына беріліп өздігінен мекеме болып саналады.
1.3 Стратиграфия
Гамма ... кен ... ... ... ... шөгінділерімен
көрсетілген.
Арысқұм ойпатында және кен орнында мезозой, ... екі ... ... аймақтық стратиграфияға
келіспейді. Жоғарғы ... және ... ... - ... ... - ... Юра шөгіндісі дощан свитасына (j2d) бөленген. Олар қабаттасқан
түрде, сұр ... ... ... ермегіндегі бөлігінде жиі
кездесетін біркелкі қабаттасқан құмтастар және ... ... ... 56 ... ... ал газдымұнайлы болып табылатын(горизонт Ю-ІV)
свитаның төменгі жағындағы құрлымдық қабатында 4-6 метр ... ... бар. ... ... ... Ю-ІV ... ... фундаментіне
татитын жердегі қосымша құрылымдық бөлігіне қосылады.
Оңтүстік-батыс бөлігіндегі шөгінділеріне дошан свитасына толық ... ... ... 249 ... ... ... ... синклиналды свита құрлысы сазды болып, оның
қалындығы 502 метрге дейін жетеді.
Бор жүйесі - ... ... ... ... ... бор ... кен
орнында және ауданда бөлінеді, даул және Қарашатау ... ... ... төменгі ортағы, балапанның жоғарғы бөлігі және
турансенон болып бөлінеді.
Төменгі бөлік- К1.
Неокон ярус үсті ... ... ... даул ... ... ... датады және Қөскөл свитасының бұрыштың құрылуына
келіспей төменгі және жоғарғы даул ярусшалары болып ... ... ... ... ... ... құрамын ұстап тұрады. Яғни
Гамма теңіз кен орнында көрсетілгендей
құммен және қоңыр сазды қабатта корбанатты алеврамет және ... ... ... өзгеру шегінің қалындығы 123 метрге дейін болады.
Арысқұм горизонтының метедологиялық Гамма теңіз кен орнының құрлымы ... ... ... төменгі және жоғарғы құмтасты алевролит және орташа
сазды жоғарғы құмтасты біркелкі бөлігі және төменгі ергендегі ... ... (М-І және М-ІІ) ... саналады. Төменгі даул свитасының жоғарғы
бөлігі саздан және корбонатты алевралиттен құралған саз ... ... ... ... ... беткі сұйық тірегі болып ... даул ... ... және ... ... ... құм, ... саз болып құралған.
Апт - альб ярусы (К1 а-аL2).
Апт-альб шөгіндісі жулуп даул ... ... және ... ... ... ... ... сұр және әртүрлі түсті құмтастан тұрады.
Свита қалыңдығы 250-350 метр.
Төменгі жоғарғы бөлік К1-2.
Альб-сеноман ... ... ... ... ... ... және ... свиталарына бөлінген, бұлар әр ... ... құм, ... қабатшасынан және саздан құралған свита қалындығы
87-168 метр.
Жоғарғы бөлік- К2.
Туран ярусы (К2t). Тұран шөгіндісі балапан ... ... ... ... трасгресивті жатыр және жасыл сур құмтаспен,
жұқа көлденең ... ... ... ... 150 метр ... ... тұрады. Мұнда
көмір қалындығы және Гладкон дәні бар. Жоғарғы тұран-төменгі сенон
(К2 t2 - Sn2). Бұл шөгіндінің ... ... ... ... ... Метологиясы бойынша әр түрлі-түсті ала құмнан
және 123-236 метр саз қалындығы күйінде көрсетілген.
Жоғарғы сенон (К2 - ... ... ... ... шегі ... ... себебінен көптеген сважиналарда жинақталған қабатталған
әктасты ақ құмнан және сұр сазбен құралғанған.
Полеоген ... ~ ... ... эоцен (Р1-Р2) полеоген төменгі эоцен шөгіндісі
жуылып жоғарғы бордан ... ... ... Олар күнгірт сұр
саздың қатты қаныққан көмір ... ... ... құмнан жинақталған сол күйінде көрсетілген.
Олардың ең үлкен қалындығы 66 метрге ... ... ... (N-0).
Неоген төртік жас шөгіндісі сыртқы Арысқұм иілімнің бөлігінде
жетілген. Гамма теңіз кен орнының ... ... ... ... ... ... құм, супейс енгізілген. Олардың қалындығы 10
метрге жетпейді.
1.4 Тектоника
Оңтүстік Торғай ойпаты туран плитасының сотүстік шығысында ... бор ... ... ... кешенінің шөгінділері теріс құрылым
күйінде көрсетіліп, Ұлытау антиклиналының арасына тіркелген және ... ... ... төмеңде Сырдария қосылған. Оңтүстік ... ... ал ... ... ... ... өз
ретімен Оңтүстік Торғай ойпаты екі иілімге бөлінеді.
Арысқүм, Майбұлақ седловинасына бөліктелген антиклиналды құрылым Арысқұм
иілімінің шегіне орналасқан. ... бор ... ... ... ... ... жетеді. Бұндағы триас-юра шөгіндісі өздігінен құрылымдық қабат
құрап, ерекше-маңызды ... ең ... ... ... және ... диапазоны жеңішке сызықтық грабень синклиналы кетерогенді
негізіндегі геофизикалық ... ... ... ... ... ... сенклинал бағытында ... ... ... ... және оларды бөліп тұратын үш ... ... ... ... ... ... блоктарға
бөлінеді. Сотүстік-батыс болып және шығыс-солтүстік шығысында созылып
жоғалады.
Фундаментік бұзылуы ... бір ... ... және ... бөлініп,
Шығыс бөлігінің құрылымында горсты ойпаты айрықша бөлініп, оның қөлемі 2,5-
3,5 километр және ұзындығы 24 километр болғанда амплитудасы 320 метр ... ... бет ... ... ... 1200-1620 метр құрайды.
Юра шөгіндісінде оның екі құрылым беті көрінеді, оның бірі ... ... ... ... ... Юра ... ... құрылуына шағылады,
екіншісі құмтас шөгіндісіне ернегінің ойпатын сипаттайды. Осы бет жағының
біріншісі Ю-І ... ... ... ... осы ... ... бар. ... беткі жағына IV
шағылысу горизонты байланысып келесі ретпен өнімді IV ... дәл ... ... ... кен ... IV ... ... бойынша, өзін бракиантиклинал қыртысы бойынша көрсетеді. Қыртыс
өлшемі изогипс бойында 1150 метр ... ең ... ... ... ... жағында бұл жыныстық құлауы 1° 30' құрайды, шығысында 2° 30' қыртыс
тектониқалық (РІ, РІІ, РІІІ) бұзылуларымен киындатылған. Қөпке созылған ... кілт ... ... 80-100 метр құрап қыртысты қамтиды.
Солтүстік жағында бұл ... Р ... ... әрі ... батыс бөлігі құрылымдағы 12, 17, 19 ... ... ... өзгешелігі орта юра шөгінділерінің жоқтығы
және жоғарғы юра жыныстарымен фундамент жабдылған. ... ... ... ... ортаңғы юра шөгінді қалындығы фундамент бетіне
қөтерілу кезінде төменгі бөліктін қимасы қиылысу ... анық ... ... қимасындағы коореляция куәландырады. Аудандағы скважиналарды
аз ғана изометриялық 1*1,5 километр амплитудасы 25 метр өлшемі бөліп тұр.
Батыстан, шығыс жағынын ... ... ... Орта ... ... ... қарап 0-ден 200 метрге өзгереді.
Гамма теңіз кен орнының свитасының қалыңдығы алаң бойынша тербелісі ... метр ... ал ... ... ... ... ... метрге азаяды.
Гамма теңіз кен орның өзін сызықтық ассиметриялық ... ... ... ... ығысады. Ойпан өлшемі 17*4 километр құрайды, 57
метр амплитуда кезінде тұйықталған изогипс бойында 1000 метр. Жоспардағы
тәжірибе дәл ... ... ... қанаты флесурамен қиындатылып, Р
тектоникалық бұзылуы
юра шөгіндісін кеседі. ... ... ... жоспар бойынша орындарына
қойсақ, Арысқұм горизонтының ені азаяды да, оның конфигурациясы өзгереді
және орталық шығыс Ю-1 ... ... ... ... ... ... ойпатын бұрғылау нәтижесінде 1983 жылы 2-ші ... ... ... ... ... ... бұл ... аймағында орналасқан. Неокон және Юра ... ... ... ... ... мұнай белгілері жақсы байқалды және
керндердің алынған беттерінде ала дақтар болды.
Арысқұм ойпатында жүргізген геология ... ... ... ... ... ортанғы Юра, жоғарғы Юра және ... ... ... ... ... ... басқа триас, төменгі
триас кешені бөлініп Jк - Арысқұм көрсеткіш скважинасын ... ... ... белсенді түрде шығуы байқалады. Осы Гамма теңіз кен
орнындағы өндірістік қабат кешенінен тұратын алаңнан, ... ... 4 ... ... бар.
Жоғарғы Юра шөгінділері Арысқұм алаңының қөтеріңкі ... ... ... ... өнімді қабат қоры Гамма теңіз кен орны,
Арысқұм және Қызылқия кен онындарында орналасқан. Караванна ... ... ... Юра ... сынау кезіңде, қабат сынағышпен алды.
Ақшабүлақ Ғк -параметрлік скважинасының және 2-к ... ... ... ... ... ... ... алынған
керндер мұнайдың бар екені жағыл түрде және майдың иісі шығып ... ... ... ... ... иіліміндегі құрылымда
бірнеше тиімді
мұнайлылығы бар Ақшабүлақ және Ақсай үлкен ... ... ... ... ... Оадан басқа Майбұлақ седловинасын өлшегенде ... ... ... ... ... ... кен орнында өндірістік
мұнайлылығының қоры ... ... және Юра ... ... ... екі ... (М- , М- ) горизонты байқалды, жоғарғы ... Ю-І , Ю-||, ... және ... ... ... ... өнім ... метр аралығында орналасқан, ал Юрада 1190-1370
метр тереңдікте сонымен қатар кен ... екі ... ... ... ... бор және юра ... қабаттары көп скважиналардан ерекше байқалып
кен орнында жақсы таралған. Қалындағы 8- ден 20-метрге дейін сазды бөлік ... және М-ІІ бор ... ... түр, ал саз ... ... ... Ю-І, Ю-ІІжәне Ю-Ц|горизонтары ь=18,6 метр деңгеінде болады.
Біркелкі 12-34 метр ... саз ... ... ... ... Ю-ІV ... бөліп тұр. Алаңның мұнайлылығы және ... ... қоры және ... өнімді кешенінің жоғарыдан төмен
азаяды, сонымен басқа осындай кен ... түрі осы ... ... ... ... ... М-І жазықтығы үш қабатты коллектор түрінде
көрсетілген олар ... ... ... екі ... ... ... барлық құрылыммен жүріп алаңның Оңтүстік бөлігіне келіп құлайды.
Төменгі қабат қалыңдығы ұстамсыз және 20, 18, 3, 17, 10 ... ... ... ... және ... ... алаңдағы 9-
ыншы скважинаға құяды. Өнімді қабаттар N№(37, 9, 23, 24, 32, ... ... ... ... және ... қорының бөлігі
геология-геофизикалық зертеулер нәтижесінде 7 және 11 скважиналар бойынша
су мұнай 7-ші скважинадан 981,7 метр ... ... Ең ... ... ... 3, 8, 9, 24 ... ... жалғасқан. Алаңның
мүнайлылығы 5109,7 метр Па құрайды. Сонымен қабат биіктігі 43,2 метр ... қоры екі ... ... ... 27, 32, 40 скважиналар жүздегі
қабатты қосылыс болып саналады. Шығыс мұнайының биіктігі 8,5 ... ... жағы 17 ... ... алаңның мұнайлылығы 1622 Па, таза мұнай көлемі
800 Па (33 %) М-І ... М-ІІ ... ... саздар қалындығы 8-
ден 20 метрге дейінгі аралықта ажыратылған және екі құмтас қабат ... ... ... ... алу ... ... ... 14
м3/тәулікке тең, 180 м3/тәулікке дейін алады.
Зерттеулер нәтижесінде 3 және 23 скважинасынан су ... ... ... ... 6, 8, 24 ... су, мұнай қосылысы
қабылданған 999 белгісінде болады.
Мұнайды сынаушы свкажинасынан сынама алу кезінде ... ... ... ... ... қабылданған 2 ... ... ... ... 17,4 ... ал мұнай алаңның қөлемі 1084,4
метр. Юра өнімді қабатынан сипаттама ... ... ... ... алып ... және ... бор ... қорынан 80-148 метр
төмен аралықта жатыр. Горизонтты жауып жатқан ... ... ... қалындығы 16-дан 106 метрге дейін болады. Геологиялық-геофизикалық
зерттеулер ... Ю- ... үш ... ... ... ... алаң ... қатынасады. Құм қабатшалары 5 метрге жеткенде 2, 5,
11 аймағындағы скважиналар горизонтта көбінесе бөлшектеліп сипатталады.
Газ, ... қоры ... ... ... ... зерттеу
нәтижесінде 1 скважинасынан өндірілген мұнай қорының есебінен ... ... ... ... 0,8 ... 12,4 метр аралығында өзгереді.
Сонымен қатар газдылықтың қалындығы әр скважина сайын 6,6 метрден 8,8
метрге ... ... ал ... ... қалындығы толық контур
шегінде 0,4 метрден 12,4 метр деңгейінде өзгеріп тұрады.
Ю-ІІ горизонты жоғарғы жатқан Ю-1 ... ... 3,6 ... ... ... ... ... арқылы ажыратып бөлінген және орталық
қорындығы бөлімде J-2 құмтас қабатшалар күйінде көрсетілген.
Алаңның мұнайлылық қоры 6414 Па ... ... ... таза ... ... 67
% -ті алып ... ... газдылығы 223 Па - ға тең. Газдың биіктігі және
мұнай қорының бөлігі 9 және 91,5 ... тең. ... ... ... ... ... бөлініп тұр, саз қалындығы 2-8 метр. Горизонт
екі құмтас ... ... ... ... ... ... тек қана ... 13 скважиналарында жоғарғы қабат саздармен араласқан. Мұнда ең ... ... мәні ... Жалпы тиімді қалындығы 1,6 метрден 220
метрге дейінгі деңгейде өзгереді.
Горизонт 13 скважинадан мұнай ... ... ... ... ... ... алды және бірден су ағысы алды. Алаңның барлық
жерінде су мұнайдың түйісуін 1198 метр ... ... ... ... 84 ... алаңның мұнайлылығы 4141,6 Па таза мұнай аймағында 75 %.
Ю- горизонты аз ғана құмтасты болып, көбінесе бөлшектелініп сипатталынады.
Оның ... 15 ... ... ... ... Жер асты ... теіңіз кен орны Оңтүстік Торғай антизиан ... ... Кен ... ... ... ... 22 ... бар 22
объетісі үрлеп шығару тәсілімен ашық ... ... ... ... 2,41 сулылығы бар қабат 32 скважинаға бөлінген. Гамма;
Арысқүм алаңындағы ... ... ... іздеу гирогеолгиялық,
құрлымдық терең қөрсеткіштік сквжиналардың бұрғылағанда протезан ... Юра, бор ... ... және ... ... ... сынағанда Гамма теңіз кен орныныда минералы 77,6 Гл ... ... метр ... алды.
Гамма теңіз кен орнындағы орта Юра шөгіндісінің сулылығы жөнінен 2, 8,
16, 12 скважиналарынан ... Су ... ... ... беріп сүзгіш
қасиетінің жоғырғы ... ... ... Юра сулы кешенінің
шөгіндісіне үш сулы Ю-І, Ю-||, ... ... ... ... Ол ... ала ... сазды қалындықпен ажыратылған су араластырылған
жыныстар сұр және ашық құм тастары Ю-І , Ю-ІІ, Ю-ПІ сулы ... ... ... ... ... ... жылдам және динамиқалық деңгейі
тез қалыптасады. (1 ... 5 ... ... Ю-І, Ю-ІІ, ... тек ақырғы сулары қатысады. Олар жасылдау сұр құм тасына
байланысты болады.
Су қарқынды М-І горизонты үшін 983 метр ... СМТ ... ... үшін 999 метр ... СТИТ ... ... сулы кешені
неоком горизонттының жоғарғы неоком аймағында ... ... ... ажыратылған. Өзіне қосып алған күшті саз қабатшасымен кешен
құжаты 250 метрге дейін ... ... ... ... ... ... жоғарғы белгінің
кешені 500 метрге ... Су ... ... ... ... ... және қызылдау қоңыр құмдар және ала саздағы әлсіз ... ... ... ... ... 4-6 метр. Ағын суының енімін
24 мс алдық.
Су ... ... ... ... ... 22 ... Тәменгі
туран - сенонының сулы кешені жергілікті жетілген. Су араластырғыш жыныстар
270 метр тереңдікте жатқан жасылдау сұр және құм болып саналады. Су ... ... 0,6 ... ... теңіз кен орнын игерудің тарихы және қазіргі ... ... ... кен ... ... жобасын жасаған кезде оң талап және баға беру
керек.
Гамма теңіз мұнай орнында кен ... ... ... ... бор және ... құраған М - I, М - II қабаттарымен Ю - I, Ю -II, Ю - ... Ю -IV ... ... ... Кен ... скважиналар 300 КНО
литр бойынша орналасқан кен орнында жоба бойынша нүсқаның ... су ... Оның өзі бор ... ... ... ... тұрып болса, екінші
жағынан мұнай бергіштік коэффициенттін көбейту болып табылады. Жоба бойынша
екі вариант қаралған. Кен ... ... және ... ... ... вариант екінші деп есептеледі. Осы бойынша бір мың бір жүз
сексен екі скважина қатысу керек. Жалпы алатын өнім 156568 мың ... ... пен газ ... және су ... өзгерісін талдау
Гамма теңіз мұнай кен орнының игерімін 1990 жылдың мамыр айынан басталды.
1991 жылдан ... ... мен ... су және газ қосылып шығу басталды. 1991
жылы 1192,93 мың ... ... ... оның 1169,25 мың ... мұнай,
Сулану 1,94% газ өндіру 92,99 мың ... 1992 жылы 1393,04 мың ... 13,18,5 мың ... ... ... 3,26 % газ ... 87,63 мың ... жылы "Южказнефтегаз" өндірістік бірлестігі бойынша белгіленген шаралар
арқасында мұнай өндіру 1677,5 мың тонна, газ өндіру 111,173 млн. м3 ... және ... ... ... ... өндіріледі. Терең
сараптың НСН - 75,44/30/15 және НСН ... ... ... ... бері 3 ... тобы ... ( ГУ-8, ГУ-14, ГУ-16 ) және II өлшеу қондырғысы осы жылы 23 ... ... (№ 1004, 10, 56, 10,57, 1015, 2054, ... ... ... II ... аударылды ( №
347,156,1013,846,134,24,342,1009,135,340) 1993 жылы су ... 1262 мың ... ... бері 1922,825 мың м3 айдауға керекті судың 3613,6 мың ... яғни 64,6 % , ... 4,8 % 1994 жылы кен орны ... ... ... 55 млн. м3 газ және 1 млн. 925655 ... сулық өндіріледі. Кен
орны бойынша орташа өнімнің сулану 6,2 % құрады 1994 жылдың ішінде 5 ... ... 2-ші ... ... 37,5 тонна мұнай және III объекті
бойынша 28,6 ... ... ... 33 ... скважиналары енгізілді. 120
скважинаның тәуліктілік ... ... 5679 ... ... ... ... ... шығыны тәулігіне 50,4 тонна құрайды, жоба бойынша I
скважинаның шығымы 35 ... ... ... ... яғни ... ... жоғары болуы 44 % құрайды. Жобаға сәйкес мұнай өндірудің ... 18000 мың ... 187 ... ... ... ... ... аяғында өндіріс объектілерін тұрғызу 16,3 % құрайды.
Қазіргі барлық айдау қоры 24 скважинаны құрайды. Су ... Су ... ... (ВРП) СБП, бор ББОС ... 3 ... ... ... шығу
қысымысы 10,7; 10,8 мПа жүргізіледі. Жылына скважиналар бойынша қабатқа ең
көлемі №1.1 кестеде көрсетілген. 1-объектіге су ... ... ... 1001,1008,1021) арқылы жүзеге асады және 30 ... әсер ... ... аймағынан алысырақ жинақтықтан 2 және 3
қатардағы 2105, 1014,1003, 1010, 1005, 1006 ... әсер ... ... жылы 1 кешені бойынша қабатқа 1019109 м3 су, ал ... ... м3 су ... 2 - ... су айдау 13 скважина
бойынша: (№ 200, 202, 203, 2003, 2006, 2007, 2017, 2031, 2035, 2057, 2056,
2064, 2065) ... ... және 48 ... ... тигізеді.
Айдау нүктесінен 2 және 3 - қатарға орналасқан 13 скважина айдау әсерінен
тыс қалды 19994 жылы қабатқа 688115 м3 су ... бар ... 3 ... № 303, 3001, 3008; ... ... және ... 13 ... қамтиды.
1994 жылы бойына қабатқа 206352 м3 су, ал игеруден бастап 531544 м3 ... ... ... ... бар болғаны 2013635 м3 су айдалды.
Кешендер бойынша алуды қайтару ретіне қарай 78,8; 58,3; 82,3% -ті құрайды
мұнай өндіруді ... үшін ... ... ... ... мұнаймен өңдеу 954 рет ыстық сумен 40 және штуцерлермен
шығу линиясын ыстық бумен тазалау. Скважина шығынының кен ... ... ... көтергіш құбырдың (НКТ) бойына жиналады, су мен газ пайда
болуымен скважина түбіне құм жиналуында.
Жер асты ... ... ... ... жағдай кезінде скважина түбін
жуып құмдардан тазартады. 2 - ... газ ... (136 м3/т өте ... ... ... (№№ 203, 236, 238) құбырлар кеңістігінде газ жиналған ... ... ... ... ... МГӨБ - да ... күрделі
жәндеу бригадасы болмағандықтан, он құрап, қажетті жұмыстарды 1995 ... ... 1995 ... аяғында кен орнынан 8406,323 мың тонна мұнай
9,4% құрайды) алынды. Алғашқы қордан өндірілген мұнай 9,4% құрайды сұйықтың
жиналған өнімі 8876,098 мың ... ол ... ... 5,3% ... ... м3 су айдалды, бұл жағдайда қайтарылған өнімнің 48,1%-ін ... ... ... ... ... 45,8 ... ... бойынша 41,3
т/тәулікте тең бір скважинаның орташа қабылдағыштығы 200 м3 ... ... өнім 87,7% ... ... өндіріледі. Кен орны
бойынша мұнай өндіруді арттыру негізінен жаңа ... іске ... ... 1995 жылы ... 95 өндіру скважинасы берілді. Олар
бойынша ... 462,527 мың ... ... ... Ай бойынша игеруде мұнай
өндірудің төмендеуі ... Бұл сол ... ... ... ... ... бір ... тоқтауға мәжбүр болды. Өйткені Құмкөл
мұнайы қою, сондықтан жинау үшін жеңіл мұнайды араластыру керек. Қантар айы
бойынша 89,0 мың ... ... және 95,771 мың ... ... алынады, ол 1994
жылдың алдыңғы айларынан өндіру деңгейі екі есе төмен.
Айдау скважиналарының орташа қабылдағышы 2,94 м3 ... ... ... ... 218,6 мың м3 ... Бұл ... су айдауымен өндіру 161,4 % құрайды.
Мұнай бойынша орташа тәулік шығын 42,2 тонна тәулік.
Ақпан ... 24,0 мың ... ... ... бұл ... барлығы 539
скважина күн жұмыс жасады. Қабатқа 174,8 мың м3 су ... ... 129,3% ... ... 1 кешенінің сулануына байланысты және айдау қысымының
көбеюіне байланысты скважина ... ... ... ... ... сулану артты. Соның әсерінн ... ... ... және ... институтының " ұсынысы бойынша су айдау
тоқтатылды. Сәуір айынан бастап ... және жаңа ... ... ... ... ... өсе бастады. Оның өзінде ... 194,7 ... ... жетіп тұрақталды. Мұнай өндірудің одан әрі өсуі, ай ... ... жаңа ... ... іске ... ... болды.
Пайдалану нақты қорының 13 скважинасы, яғни 16,3% сусыз өндіріледі 6,2%
-ті, яғни 13 скважина 20%-ке дейін, 13 скважина яғни ... 90%-ке ... яғни 9 ... 90% тен ... сумен өндірледі.1995жылы бүкіл кен
орын бойынша өнімнің орташа
сулануы 9,9%-ті құрайды, 1995 жылы ... 10 жаңа ... ... ... 1 ... 2 скважина (№1009,1017), 2 кешенде 5 скважина
(№2011,2061,2075,2078,2802) және 3 кешенде 3 ... ... ... ... ... 3 скважина жұмысқа енгізеді №201,2020
(2 кешен) және 300 (3 кешен) 1995 жылы қабатқа 2471,459 мың м3 су ... 78,8 % ... ... 1 ... ... өзі ... қысымына
әсерін тигізді.
Ақпан және наурыз айларында қабат қысымының 1 және 2 ... ... 3 ... ... ... өсуі ... Сәуір айында көптеген нақты
скважинаның жұмысқа енгізілуіне байланысты кен орнында қабат қысымының
төмендеуіне ... ... ... 2 ... ... су ... ... тұрақтана бастады. Оның мәні 11-11,2мПа екінші жарты жылдыққа
жетеді.
1.9 Гамма теңіз кен орнының ... ... газ және ... ... ... және су айдауға талдау
Гамма теңіз кен орнының 2-ші игеру кешені екі өнімді қабаттар Ю-І , ... ... ... алу қоры 43,184 мың ... ... ... кен
орнының барлық қорларының 43,3%-і шоғырланған.Жеті жыл ... ... 3355,405 мың ... ... ... бұл ... қордың 8,23%-н
құрайды. Игерудің басынан жиналған сұйық өндіру 3689,229 мың тонна. Қабатқа
айдалынған су ... 3329,481 мың ... ... ... 56%.
1991жылы объектіден 174,957 мың тонна мұнай өндіріледі, ЗО млн м3 ... жылы 357,914 мың ... ... 349,914 мың ... ... 0,75% газ өндіру 19,938 млн м3.
1993 жылы "Южказнефтегаз" өндірістік ... ... ... мұнай өндіру 490,024 мың тонна газ
өндіру 490,024 мң тонна газ ... 67,133 млн м3 ... ... су ... 46,22 мың ... ... ... сулануы 2%
мұнай негізінен фонтандық тәсілмен өндіріледі.
Осы жылы 16 жаңа скважиналар енгізілді 1021, 2025, 2056, 2057, ... ... жылы су ... 78,851 мың м3. ... ... 120,851 ... жылы кен орнының 2- кешеннен 630,131 мың тонна мұнай
86,328 млн м3 газ және 6047,218 мың ... ... ... ... ... ... 2,6% құрады.
1994 жылдың ішінде 2-кешен бойынша орташа тәулік шығымы 39 тонна мұнай 18
скважина енгізіледі.
1994 жылдың аяғында өндіріс объектісін ... ... ... қысымы ұстау үшін игерудің технологиялық схемасы қарастырған үш
игеру ... ... ... ... ... қабатқа су айдау жүргізіледі.
2-кешен бойынша кәзіргі барлық айдау қоры 44 ... ... Су ... ... бір ББСС ... және 3 ... арқылы жүзеге асады, шығу
қысымы 10,7-10,8мПа.
Жылына скважиналар бойынша ... ... су ... ... су ... 13 скважина бойынша (№ 200,202^,203, 2003, 2006,
2007,2017,2031,2035,2057,2053,2064,2065) жүзеге асырылады және 48 ... ... ... ... 2 және 3 ... ... ... бойынша скважинаның
орташа шығымы 34,4 т/тәулік, мұнай бойынша 32,9 т/тәулікке тең болды. Бір
скважинаның ... ... 100 ... жылға қарағанда игерудің басынан кен орнының 2-кешеннен 3555,465
мың тонна ... ... ... ... ... қарағанда қорды мұнай
бергіштігі 88 %-ті құрайды. Сұйықтық өндірістегі 3689,229 мың тоннаға тең,
орташа ... 4,8%. 1996 ... ... ... ... 829,21 мың ... 3329,481 мың м3 су айдалынған, осы кезде сұйықты алу ... ... ... 56% ... ... ... орташа шығымы 28,10
т/тәулік жинаның орташа қабылдағыштығы 196,3 м3/тәулік.
Игерудің басынан ... ... 202,8822 млн м3 ... ... ... ... ... фактор және газбен
қанығу қысымы П-кешен бойынша 1.2-ші кестеде көрсетілген.
1.2 - кесте
|Кешен ... ... ... ... ... |
| | |мПа |
| |137 |8,0 ... жылы II- ... ... 96,700 млн м3 газ ... ... ... газ өндірудің есептеу тереңдік сынақ алуда ... ... ... ... ... шамасына байланысты
жүргізіледі. Топтық қондырғы мен өлшеу қондырғыларындағы өлшеу
аппараттарының жетімсіздігіне байланысты газды скважина бойынша
есептеу жүргізілмейді. ... және ... ... ... ... ... қысымының өзгеруінің динамикасы
1997 жылы барлық айдалған су ... 2471,45 мың м3 ... 1-ші ... ... көпшілігі тоқтап қалды, бұл қабат
энергиясының күшіне әсер етті. Ақпан және наурыз айларында І-ші
және ІІ-ші ... ... ... ... өсуі ... мПа, ІІІ-ші кешенде 1,75 мПа көкек айында ... ... ... ... ... ... 2 ... аяғына қарай қабат
қысымы 220 рет және 93 рет түп ... ... ... ... қабат
қысымы 1097 мПа тең болады.
01.01.97жылғы изобар картасы бойынша өлшенген ... ... ... 10 мПа төмен. Ол 2031,2051
скважиналарына айдалған сұйық көлемінің жетісуімен байланысты. Ал қабат
қысымның ... ... ... бір ... жаңа ... ауданы
1996 жылдың екінші картасында берілген бұл әдіске еріген газ өнімінде жұмыс
жасап тұр, су айдау, ұйымдастыру жағдайларына ... ... ... ... ... динамикасы
Гамма теңіз кен орнының ІІ-ші кешені бойынша 1992 жылы пайдалануға қоры
36 скважина ... Оның ... ... ... ... -3, меңгерумен
тұрғызуда -3.
1992 жылы 7 өндіру скважинасы енгізілді жоспар бойынша -10.
Пайдалану қоры ... ... ... бұл ... ... қатар - қатар қабат энергиясының төмендеуіне әкелді.
1993. жылы пайдалану қоры 46 скважина істеп ... 40 ... ... ... тәсілмен, 1 скважина механикаландырылған
тәсілде. Су айдау қорына 1 скважина қосылды.
1994. жылы пайдалану қоры - 61 ... ... жыл ... ... 22 ... қосылды мұның 59 фонтандық, 1
скважина механикаландырылған тәсілге көшіріледі. Айдау қорына 9
скважина ... 19 ... ... жылы пайдалану қоры - 107 ... ... ... - 46 скважина қосылды 5 скважина шығындылықтың
азаюына байланысты пайдаланудың механикаландырылған тәсіліне
көшіріледі. Су ... ... 7 ... ... Осы жыл
бойынша су айдау қорында 20 скважина жұмыс жасады.
Ал 1997 жылы 1 ... ... ... келетін болсақ, осы уақыт
ішінде ... ... ... 189 скважина бұрғыланады. Оның ішінде 1) 112
скажина бүрғыланды. Оның ішінде 1) 112 ... өнім ... тұр 100 ... 2-уі ... ... ... ... 2) Меңгерумен
тұрғаны-3, оның ішінде: 2 скважинаға көтергіш құбырмен фонтанды, қондырғы
жетіспейді. 3) Жұмыссыз ... 17 ... ... ... қысымы қанығу
қысымнан төмен.
4) Уақытша тоқтап тұрғаны - 3 скважина.
5) Су айдау қоры 44 ... ... оның ... ... ... ... қалғандары әр-түрлі себептермен тоқтап тұр меңгерумен
тұрғызуда - 6 скважина, істелмей тұрғаны - 6 скважина.
11-ден 30 ... ... ... 37 ... 50 ... ... ... - 7 скважина. 71-ден 90 тонна тәулікке
дейін - 4 скважина бар.
1.12 Көн ... ... су ... әдістері
Мұнай кен орнын игеруде мынадай су айдау жүйелері қолданылады:
1) ... ... ... ... ... ... ... сыртынан су айдау үнемі үлкен емес ... ... ... Су ... ... ... ... орналасқан айдау
скважиналары арқылы іске асырылады.
Нұсқаның өзінен су айдау, өлшемі аз мұнай жиындарында, тек қана ... ... ... ... ... ... қолданылады.
Нұсқаның ішінен су айдау негізінен үлкен өлшемді мұнай жиындарында
қолданылады. Іс ... ... ... су ... ... түрлері
қолданылады:
1. Мұнай жиының " қиысуы" өз ... ... ... су
айдайтын скважиналардың қатарымен қолданылады.
2. Бөлшекпен су айдау.
3. Сорып жап су ... ... саз ... ... кен орны 1990 ... ... игерілді скважиналар УКАФКТ-
65к21 ПССКН-2 қондырлармен жабдықталған. Тереңдік сораптарының диаметрі
0,044;0,056;0,070;0,095 м. ... ... ... ... 0,1м; 0,727м; 0,146м; 0,152м ... тізбектері қолданылады.
Қабаттың қысымын ұстау үшін нұсқаның ішінен су айдау ... Тек ... II ... ... ... су ... ... арқылы игеріледі. Бүкіл қорды
айдау скважиналарының саны 83, соның ішінде. 1997 жылы 1 ... ... ... жасады, 15-і жәй тұрады.Су айдаудың I және ... 1202,794 м3 су ... ... ... ... 44 айдау
скважинасы бар. 1997 жылға дейін 3329,481 м3 су айдалды. Аймақтан су ... және II Юра ... ... ... ... ... Тек қана I, II,
III, IV-ші көптеген ... ... ... ... беруі негізгі
өндіріс учаскілеріңце біркелкі болып келеді.
Коректордың қуыстылығы керн арқылы ... ... ... ... ... 2-ден 12-ге ... Юра ... ішіндегі скважиналардың қуыстылығының орташа мәні мынадай болды. ... ... ... ... 20,1% - тен 32,5% -ке дейін. ... ... ... 29,7% -тен, 33,7% -ке дейін. ... ... ... 26,6% -тен, 31,5 -ке ... ... және ... есептеудегі орташа мәні
мынадай.
І-ші горизонттың орталық алаңында – 29 %. ІІ-ші қабаттың ... ... ... %. ... ... ... ... - 31,0 %.
Өткізгіштің үлгі тастармен немесе игерудің берілгендерінен анықталады.
Үлгі таспен өткізгіштік ауада және суда ... ... ... аз ... ... арқылы және мәндерінің жуық ... ... ... ... ... ... ... мәндерін алдық.
І-ші қабат - 9,07 мкм.
ІІ-ші қабат - 48,55 мкм.
ІІІ-ші қабат-34,17 ... ... ... мен ... ... ... методикасы
ылғалдықтан, бастапқы мұнай мен газ қанығуы ... ... ... ... су ... ... әсер ... және игеруде жоғарғы қарқынға ие
болатын ең жақсы жүйе. Тарихта аймақтан су ... тек ... ... әдіс ... ... деп ... ... су айдау үшін пайдаланылатын су көздөрі
Кен орнын игеруде мұнай ... ... ... күші жете бермейді.
Жоғарғы коэфициенті мұнай бергіштік және тез арада ... ... ... ... ... ... ... қысымын ұста (ППД) әдісі көп қолданылады. Бұл
үшін зажимге су немесе саз айдау арқылы іске ... ... ... үшін ... табиғи суларды құрамында минералды
тұздармен эмульсиялы мұнай бар суларды айдауға болады.
Гамма теңіз жақын жерде өзен жоқ. Негізінен ... ... ... ... ... жебірілген сулар айдалады.
Табиғи сулардың басында аз мөлшерде минералды тұздар, ... ... ... ... қабат және жер асты суларына сондай-ақ микроорганизмдер кездеседі
әртүрлі дәрежедегі әрбір жұмсалған ... ... ... су айдау
процесіне әсер етеді. Сондықтан су айдау ... ... ... ... ету ... ... ... құрамындағы механикалық қоспалар мен
микроорганизмдер фильтрацияның жоғарғы қабатына құйылады, өнімді қабаттың
өнімділігін азайтады, айдау скважиналарының қабілетін ... ... ... тұзы бар ... ... ... ерімейтін гипс
тұнбасының түзілуіне әкелеп соқтырады.
Бұндай жағдайда қабатқа су айдауға ... ... ... ... ... онда ... ... мен оттегі бар, су пайдаланылады
қуысты ореада тотығу жүріп, соның нәтижесінде қатты ... ... ... теңіз кен орнының судың микробиологиялық талдауды жүргізілген жоқ.
Жиынға айдалған тығыздалған кей ... ... ... ... ... ... ... бір мөлшерде саз болса су йдау ... ... ... ... ... ... ... саздың ұлғаюына жол бермейтін
заттар бар сулар ... Олар ... су ... скважинасының жұтылу
қабілетін жақсартады.
Су айдау скважиндерінің жұтылу қабілетінің нашарлауы ... ... ... ... ... және электрохимиялық даттау жүреді.
Құбырдың топталған өнімдері скважинаның қабылдауын 0-ге ... ... Көп ... ... ... ... Көп ... дейін скважинадан мұнаймен
бірге өндрілген қабат сулары аса көңіл аударылған жоқ.
Кәзіргі кезде мұнаймен ... ... ... ... көпшілігін
байланысты қабат суларын талдау үшін және оны кері ... үшін көп ... ... ... қорытындысы осы қабатқа қайтадан ... ... ... ... мұнаймен бірге өндірілген
қабат сулары әртүрлі кен орындарда ... ... мен ... Олардың
құрамында минералды тұздардың еруі, газ және микроорганизмдер ... ... ... 2 ... ... ... Тығыз хлорлі кальциді немесе хлорлі кальцид магнилі.
2. Сілті немесе гидрокарбонатты нартилі.
Қабат суларының көпшілік бөлігінің құрамында мұнай кен ... ... ... ... ... ... ... кальций болып келеді.
Жаз уақытында сордағы тұздардың концентрация 22 - 24° ... ... ... ... қоспаның ұлғаюына байланысты қондырғылардың
жұмыс істеуін қиындатады және ... ... суды ... ең ... ... оның құрамында
сутек иондарының концентрациясына байланысты. Бұл ... ... ... ... ... ... ... классификациясына арнап мынадай 5 топқа бөлінеді:
1. Қышқыл ... 3-ке ... ... ... РН-тан бастап 4-6-ң арасында.
3. Нейтралды РН-7.
4. Әлсіз сіл тілі 8-10-ға дейін.
б.Сілтілі 11-14-ке дейін.
Гамма теңіз кен ... жер асты ... ... ауыз ... ... ... ... өзімен айқындалады. Басқада бөлек
мұнай қабатының сулары бір-бірінен бөлек ... ... ... ... ... 2-ші ... қабаттар
арасындағы гидродинамикалық байланыстарға және ... ... ... ... скважиналарының алынған судың
құрамында микрокомпоненттер және бір ... ... ... өте
жоғары олар күмбезді мұнай кен орындарына арналған.
Судың химиялық тексеру оның ... ... ... ... ... екендігін ескертеді. Қабатқа айдалатын сулардың
жарамдылығы лабораториялық жағдайда фильтрация жолымен анықталады. Қабатқа
айдалатын ... ... ... баға ... ... ... темірге
байланысты. Айдалатын судың сапасын ... ... кен ... ... ... ... ... Механикалық
қоспалардан басқа нұсқаның ішінен немесе сыртынан ... ... ... ... және айдалатын судың құрамындағы ... Суды ... ... және ... ... кен ... ең қарапайым су скважинасымен алынады. Ашық су
жинағыштардың техникалық ... ... ... ... байланысты, ауа-райына байланысты ластанады, ... ... ... түседі.
Орнатылған жұмыс режимдерінде артық күн түседі, бұл ... ... ... сапасын тексеретін станциялардың өнімділігін азайтады.
Ашық су жинағыштар сору ... ... (тор) ... жасақталады. Ол ірі
заттардың түсіп кетпеуіне қадағалап отырады. Сору құбырларының өлшемділері
соратын ... және ... ... ... ... әдісімен есептелінеді.
Жабық су жинағыш бір немесе бірнеше ұсақ скважиналар топтарынан құралады.
Олар өзенге жақын тереңдігі 10-50 метрге ... болу ... ... ... ... ... Скважинадан су әдейі
арналған ортадан тепкіш сораптар арқылы немесе ... және ... ... ... ... силфонды су жинағыштарына қарағанда 15-20 ... ... ... группа қабылдағыш коллеторы болады. ... ... ... ... және кері ... ... ... су жинағыштарда скважина топтарының коллекторы вакумды катёлге
бекітіледі. Оның қысымы 0,03 мПа ... ... ... емес ... ... ... ... сулардың құрамында газ болмайды
сондықтан вакумдық насостар коллектордегі тұрақтылықты ұстау үшін керек.
Кателдер сорап станцияларымен ... ... ... ... ... ... ... жоғарғы бөлігіне электрлі
станциялар, электрлі ... және ... ... ... ... Шахтада негізінен ортадан тепкіш сораптар
қолданады. ... ... ... сору ... ... ... оның ... үнемі су болады.
Шығару линиясында ысырмалар орналастырылады кері нипонмен шығын өлшегіш
шығару линиясында екеу ... Бұл ... ... ... Ысырмалар
клапандар шығын өлшегіш құралдар және басқада қондырғылар, электр ... бар ... ... су ... ... ... ... су жинау жағдайында скважинаға, динамикалық деңгейінде төмен
қосымша күшті көтеруге арналған бергіштігі 1-ден 100 м3/сағ-қа ... ... ... ... орнатылады, оның орны 0,5-200 метр,
электр двигательдің ... ... 150т тең. Бұл ... ... ... су ... ... скважиналардың электр двигательмен
ортақ валда орналасады. Ол периодтық күтімді жөндеуге және оның ... ... ... ... ... Су ... скважиндердің сүңгіш
бөлігін жұмыс жасауын нашарлаған уақытта, оның ... ... ... үшін ... ... және ыссы су ... ... қажет етеді.
Тәжірибе жүзінде қабатқа айдалатын судың сапасының ... ... ... ... ... қуыстылығы өткізгіштілігі жалпақ
диапазонда судың ... ... және ... бөліктерінің құрамында
В4 - сақталатынын көрсеті.
Жарамды суларды көптеген айдауда, ... ... ... ... ... ... ету жүйесін су жинағыш қондырғылар, суды ... ... ... станциялар суды бірінші көтеруге арналған орында
станациялар, суды 2-ші көтеруге арналған ... ... ... ... коллектор және суды 3-ші рет көтеруге арналатын станция кіреді.
Немесе бұл суды бөлетін айдау скважиналарына жеткізіп ... ... ... деп ... ... ... ету жүйесінен әр
бөлшектердің арасында артық суға арналған буферлі ... ... ... жүйенің жұмысының үзілмеуін жеке элементтерден өткізгіштік қасиетінің
өзгермеуін қамтамасыз етеді.
Силфонды су жинағыштары суды 1-ші көтеруге арналған сорапты станциялар
үлкен ... жер ... ... ... ... ... суды 1-ші ... станциясында функцияны әрбір су
жинағыш скважиндерге қондырылған ... ... Бұл ... ... жалпы коллектрге жалғанған линиялар суды одан әрі ... үшін ... суда ... ... және ... ... ... етеді.
Бұл станцияда 6 сатылы 2 ортадан тепкіш сорап пайдаланылады. Сораптың
саны, бергіштігі және арыны ... ... ... ... ... станциялары (КНС) өзіне жақын тұрған қысымына қарап топталған 3-6
айдау скважиналарын ... ... етіп ... ... айдау скважиндері
шоғырлану сорап станциясымен бөлек құбырмен жалғанады.
Шоғырлану сорап станциясы айдау ... ... ... өте ... жұмыс жасайды, оның қысымы 25 мПа-ға дейін барады, сондықтан олар
тереңге орналастырылған жоғарғы қысымға ... ... ... ... Әрбір скважинге кететін судың шығыны және айдау қысымы бір
қалыпты болғандықтан бұл өлшемдер жиі өлшенбейді.
Гисс Аяп, 5 ... және ... ... ... ... ... ... қысымын ұстауға арналған ортадан тепкіш сораптар
жасалады.
Бұл ... ... ... ... ... 150л3/с Р= 100 мПа ұзындығы -2.5 - 3.3
Qнс-150*100,z=8 Р= 12.5 мПа ... ... Р=15.0 мПа ... Р= 17.5 мПа ... - 4 - 5.5
Qнс-150* 175,z=14 Р=20.0 ... ... ... ... жоғарғы пайдалы әсер коэффициентінің
есептелуі 0,7 валды айналу ... n=3000 тип. ... 0,8 - 3 ... және ... ... кезде блокты шоғырланған сорап ... олар ... ... ... және ... ... блоктарымен
жеткізіледі. Қондырылатын жерде олар күшті ... ... ... оған сорап майлы двигатель және басқа да
элеметтер орналастырылады. Рейка темір бетонды плитада
жасалады. Жоғарыда ... ... ... ... ... ... болады. Бұдан басқа блоктан шоғырланған сорап
станциясының құрамына блоктар кіреді, олар элекрді бөлу
қондырғысы, орынды коллектордың өнімі бөлетін қондырғыдан ... ... және ... ... ЦНС 150 х 150 ... БКНС-ті
автоматтандыру және басқару блогінен тұрады. ... ... ... ... ... ... құрамына - 1,2 және 3-і ЦНС 150 ... ... ... және ... түрде қосымша бір сорап кіреді.
Блокті шоғырланған сорапты станциялардың ... ... ... ... ... және оны ... кезде кабинаның қақпағын алуды
жақсы қадағалау керек. Осындай жетіспеушіліктерге қарамай-ақ ... ... (НПД) ... ... ... ... ... мерзімін
азайтады, қабаттың қысымын көп төмендеуіне жол бермейді.
Кәзіргі кезде шоғырланған сорапты станция (КНС) және ... ... ... ... қабат қысымын ұстау жүйесінде жоғарғы
автоматтандырылған кешен болып есептелінеді олар ... ... ... ... ... кейін, қадағалаусыз жүмыс жасай алады.
Қабатқа айдалатын тығыз сулардың сапасына баға беру құрамындағы темірге
байланысты. Мұнай қабаттарына айдайтын тығыз ... ... яғни ... ... ... ... ... Кәзіргі уақытта темірден
тазалаудың әдісі аз.
Сондықтан тығыз сулардың құрамында темірдің ... 1 мг/л ... ... ... төмендегі комуникациядан тұрады.
1. ЦНС-105-390 - 2-ші ортадан тепкіш сораптардан тұратын екінші көтеруге
арналған сораптар, оның суды ... 8640 ... ... ... ... ... ... оның суды өндіру 3000
м3/тәулік.
Арынды магистралды су құбырлардың ұзындығы 3000 м ... суды ... ... ... 4000м. 1) 78 ... ... 9
суды бөлгіш буткалардан тұрады.
21 / 0,051 метр айдау құбырымен 21 скважинаға ... ... ... 21 / 0,051 метр. Жалпы айдау құбырлары 14,300
метр қарайды.
1.15 Көп қабаттылықтан және мұнайды сумен ығыстыру негізінде кен орнын
игерудің технологиялық ... ... кен орны ... ауданы 3= 32.5 х 106м2. Қабат қысымын ұстап тұру
үшін су ... ... ... ... ... К= 0.2 х 10-12м2, ол
қабаттың жалпы қалыңдығы h- 53 метр. Су айдалатын ... һэф = 22 ... көп ... ... қуыстылығы m= 0.26, ал алғашқы сумен қанығу
Sск = 0.2 ендіру скважиндері орналасқан ауданның радиусы R=450 ... ... ... тұтқырлығы Мм = 2,2 метр немесе М= 2,2 х 10-3 мПа х ... ... және алу ... жиі ... байланысты.
∆РС = 4.3 х 106 Па. Өткізгіштік коэффициенті (мұнай) Кмұн= 1 судың
еткізгіштік ... Ксу = 0,7. ... ... қанығу шөгіндісі
Sмұн.қан=0,2 15 жыл ішінде кен орнын игерудің келесі көрсеткіштерінің
өзгерісін есептеуіміз ... ... ... ... сулануы және бүкіл кен орнын игеру
жүйесінде бір ... ... ... ... ... ... өнімнің сулануы және бүкіл кен орны ... ... ... m(1 ... - Sскв) μмұн. (К2-к2скв) ln К.кскв . α ∆Pc Rмұн.
С= 0,26(1 -0,2 -0,2) 2,2 х 10-3 (4502 - 0,12) ln 450/0,1 / 2 х ... 106 х 1 = ... х 106 = 6,798 х 105 м2 ... = 1жыл = 315.36 х 105 ... = 2жыл = 630.72 х 105 ... = Зжыл = 946.08 х 105 сек
t4 = 4жыл = 1261.6 х 105 ... = 5жыл = 1576.8 х 105 ... = 6жыл = 1892.16 х 105 ... = 7жыл = 2207.56 х 105 ... = c/t; Rх = 6,798 х 105 / 315,36 х 105 = 2,156 х ... = 1,078 х ... - 7,185 х ... - 5,388 х ... = 4,311 х ... - 3,593 х ... = 3,079 х 10-13
R7 = 2,694 х ... r/ к - х=1.0,6 ln 2,156 х ... = ... = ... = ... = ... = 0,680
X = 0,376
Х = 0,119
X= 0,103
vэ(t) =1/2 [ 1 - ф (-0,30) ] – 1/2 (1 + 0,2358) ... = 1/2 [ 1 - ф (-0,48) ] – 1/2 (1 + 0,3658) ... = 1/2 [ 1 - ф (-0,63) ] – 1/2 (1 + 0,4713) = ... – 1/2 [ 1 - ф (-0,78) ] – 1/2 (1 + 0,5646) = ... =1/2 [ 1 - ф (-0,91) ] = 1/2 (1 + 0,6372) = ... = 1/2 [ 1 - ф (-1,04) ] = 1/2 (1 + 0,7017) = ... = 1/2 [ 1 - ф (-1,55) ] = 1/2 (1 + 0,7499) = ... ... k μ һ ∆Рс k/ μмұн ln R/rс ln(1 +ln f (21.2/R t ... = 3,141 х22х4,3х!06х 0,2 х 1-12 / 2,2 х 103 х ln 45010,1ln[ 1+ф
(3,36)]= =5,99088 х 105 ln/ 0,018506 (1 + 0,9991) = 3,84336 х 103 х ... х86400 = 663,9 м3 ... = 655,2 м3 ... = 622,3 м3 ... = 566,6 м3 ... = 499,3 м3 ... = 430,4 м3 /тәулік;
qмэ = 363,8 м3 /тәулік;
qмэ = 305,8 м3 ... ... π kсу һ ∆Рс k/μсу ln ... +ln ... ... = ... 10б х 0,2 х10-12/ 1 х 103 х ln 45010,1 ... ] = =0,00591875(1 - 0,9991) = 0,00000473 х 86400 = 0,4
qсу.э = 13,8
qсу.э = 64,4
qсу.э=150,2
qсу.э = 360,0
qсу.э = ... = 2π kсу k ∆Рс һ ln / μсу ln R/rс ... = 2 х 3.14 х 0.7 х 0.2 х 10-12 х 4.3 х 10б х 22 х ln0.6 2/2 / ... ln 45010.1 = 0.01183 х ... - кесте
|1 ... ... ... ... ... |
|жылдар | ... |
| | |м3 / |
| | ... |
| |1 |2 |
| |1 |2 ... | ... dн =4.36, |
| | |dк =5.13 ... ... ... ... |4.83 ... | | ... кезі |19770 |14.3 ... кезінде тоқтау |18610 |12.0 ... ... ... ... ... ... балл және жел 17 м/с болғанға дейін жұмысты қамтамасыз етеді.
Якорлік жүйе жалжуды қамтамасыз етеді:
-пайдалану режимінде теңіз тереңдігінің 4 %-не ... ... ... м ден 2000 м ... режимінде (жылына) - теңіз тереңдігінің 8 %-не дейін.
-дауылдық жоқтау режімінде - теңіз тереңдігінің 15 %-не дейін.
Балтық және Баренец теңіздерінде 80-90 м ... ... ... ... ... етіледі:
Бұрғылау режимінде — теңіз толқуы 10 балға ... жел ... 25 ... ... көшіру балдан төмен толқуда жүзеге асырылады. ... 30 ... ... ... қамтамасыз ететін кемелік және
технологиялық қорлары келтірілген.
ЖБЖБҚ-да бұрғылау қалдықтарын жинау үшін әрбірінің сыйымдылығы 3.625 м3
алты ... ... және ... ... ... ... шөгуі понтондардағы
сұйық балласт цистерналарын толтыру немесе келтіру арқылы жүзеге асады.
Қызмет көрсететін ... ... саны 73 ... ... бір және екі орынды каюталарда, ал бастық -блок ... ... ... ... жабдықгар кешені ұңғыма құрылысының барлық ... ... ... және оған ... 8000/200 ... жасалған бұрғылау қондырғысының жинағы;
-тәлді блоктағы бұрғылау тізбегінің тік ... ... ... ... ... ... сораптар
станциясынан тұратын цементтеу жабдықтарының жинағы;
-ұнтақ материалдарды сақгау және тасымалдау үшін қондырғылар;
-жоғары және төмен қысым компрессорлы станциялары;
-бұрғылау ертінділерінің зертханалары және ... ... ... ... ... жинақ ЗИП қоймасы;
-Поиск КПТО-1600-ОМІ палубалық технологиялық жабдықтар жинаты;
-каратажды жабдықтар жинағы;
-терең сулы сүңгуір ... ... ... үш ... ... 11-т және ... 4Р-700 тұрады және 35,5 м/с беруде 40 МПа, ал 5.82 м/с ... ... ... ... ... ... ... бөлімінде орналасқан. Бұрғылау ертінділерінің
циркуляциялық жүйесі сыйымдылығы 360 м3 бес резервуардан тұрады. ... ... ... 76 м/с, ... ... - ... 0,09 м3/с
және лайдан тазартуда 0,045 м3/с. Сұйық химиялық ... ... 36 м3 бес ... бар. ... ... ... 11 механикалық араластырғыштармен жабдықталған.
Бұрғылау ертіндісін тазалау және дайындау ... ... оң ... ... ... орналастырылған. Бұрғылау ерітінділерінің
сыйымдылыктары оң жақ ... ... ... ... ... ... және ... жабдықтары тоғыз сақтау
қоймасынан, екі жеңілдеткіш (барит және бетонит ... екі ... ... және ... ... ... тұрады.
Барлық сақтау қоймаларының жалпы тиімді сыйымдылығы 328,5 м3. Тасымалдауда
пневмотранспорттың өнімділігі: барит-33.2 кг/с, бетонит-33,3 кг/с, ... ... ... келесілерден тұрады: төмен қысым ... ... ... ... пневмотранспорт; бұрғылау жинағын
басқару және су асты ... ... ... ... ... ... ауамен қамтамасыз ету үшін жоғары қысым қондырғылары;
бағыттаушы аркандарды тарту жүйесі, теңіз ... ... ... ... ... ... ... екі құрғату жүйесі кіреді.
Жүйеде ауаның ... ... 23 МПа, бір ... ... 0,038 м/с
(2.3 м3/мин). Бұл станция оң борт бойындағы басты палубада орналастырылған.
Су асты ... ... ... бір атқылауға қарсы жабдық 540x210 жинағынан,
бір атқылауға қарсы жабдық 350x700 жинағынан, 610 теңіз бағанасынан және СМ
406 ... ... ... ... ... ... су ... қарсы жабдықгарды басқару жүйесінен, дивертордан, су асты ... ... ... және манифольдтің апаттық акустикалық
жүйесінің сағалық байланыстарынан тұрады.
Тұрақгы орналастырылатын жабдықтар спайдерлік және ... ... ... асты ... ал ... емес ... спайдерлік және
жоғарғы палубада орналастырылады. (Теңіз бағанасының секциялары, превентор
блоктары, телескопиялық компенсатор, кұрал жабдықгар).
Поиск - ... ... ... ... ... ... өлшеу және айыру блогынан, өнімді кабылдау блогынан, сорапты
блоктан, өлшегіш ... жағу ... ... ... пайдаға
асыру қондырғыларынан, құбырлардың байланысу кешенінен және ... ... ... ... ... ... көрсету үшін көпірлі электірлі
крандар және алқалы қалдық крандар және тәлдер орнатылға.
1.18 ЖБЖБҚ-ның энергетикалық жабдықтары
ЖБЖБҚ-ның ... ... ... ... кіреді:
-автономды энергетикалық қоңдырғылар, -бұралған айнымалы тұрақгы тоқтың
негізгі дизел генераторлары, тиристорлы ... және тоқ ... ... бір ... ... ... дизель генераторлар
жатады, үлгі бойынша байланыстыру: синхронды ... ток ... ... ... ... механизімдердің электр желісін энергиямен қоректендіретін
айнымалы токтың ... ... 0.694 кг/с (2500 ... екі КАВ 2,5/7 қазанды агрегаттан
және өнімділігі 0,111-0,14 кг/с (400-500 ... үш ... ... ... қазанды қондырғы;
-әрбірінің өнімділігі 0,16-0,135 кг/с (10-12 т/тәу) екі Д4У ... ... ... ... ... ... үшін 27,6 В ... параллелді қосылған топқа біріктірілген 15 сілтілі ... ... ... ... отты ... комутация
аспаптары, сақтандырғыш жылтыр оттар, өртті сұйықпен ... ... ... ... көзі өшіп ... ... ... шығуында авралды
(аврал-жапатармағай) дабыл жүйесі бар. ЖБЖБҚ-да ... ... ... ... ... ... ... кіші апаттық жарықгандыру шамдарын
қоректендіру үшін әрбір топта бір ... ... 27,6 В үш ... бес ... ... ... ... бес 5НК-1251 типті
сілтілі аккумляторлық батареялармен жабдықталған. Негізгі ... ... ... көзі істен шыққанда өрт дабыл ТОЛ-101500 станциясын
қоректендіру үшін ЖБЖБҚ-да кернеуі 24 В, екі ... ... ... сегіз сілтілі аккумляторлық батареялар орналастырылған. Батереялардың
бір тобы разрядқа жұмыс ... ал ... ... тұрады, негізгі
қоректендіру көзі істен шықкан кезде ЖБЖБҚ-да. ЖБЖБҚ-ның ... ... ... ... ... үшін 5НК-55 он ... аккумуляторлық
батареялар және екі параллелді қосылған топқа ... ... ... ... тор кернеуінен де күшті кернеуі бар тұтынушыларды қоректендіру
үшін ЖБЖБҚ-да сәйкесті трансформаторлар мен түрлендіргіштер ... ... ... ... ... ... ... калқаны және қосымша дизел-генераторлар қалқанымен ... ... ... ... ... ... ... үлестіру қалқанынан қоректендіріледі, ал ... ... ... ... қоректендіру қалқаны
арқылы жиілігі 50Гц, кернеуі 380 В үш ... ... ... ... ... да ... қондырғы сол жақ борт бойынша жоғарғы тұрқының артқы жақ
бөлігінде орналасқан және қондырғының қалыпты ... ... ... механизмдер кешенімен қызмет көрсетіледі, (қосымша механизмдер -
отын, май айдау сораптары, жіберу компрессорлары; желдеткіштер, крандар,
құбыр желілері, ... және ... ... ... бақылау және басқару
ЖБЖБҚ-ның жұмысын басқару және ... ... ... мен ... регистр ережелерінің кемелерге қоятын автоматизациалау
белгісі талаптарына сәйкесті пайдалану ыңғайлылығымен ... ... ... қамтамасыз етілуін есепке алып жасалынады.
ЖБЖБҚ-ның ... ... ... ... ... ... (ББП), орталық
постымен (ОБП), орталық өрт сөндіру постымен (ООП), ... ... ... басқару посттарымен жергілікті басқарумен жүзеге
асады.
БР рубка (рубка-кемені басқаруға арналған орны) палубасының 1-ші ярусында
орналастырылған, оның ... ... тік ... ... пункі ЖБЖБҚ-ның
жағдайын, батуын, көтерілуін баскаратын пункт орналастырылған. ... ... ... ... ... ... ... жағдайын
тұрақтандыру жүйесін басқару және ақпараттық-өлшегіш пульті, кеме ішіндегі
байланыс құралдары, газды жалдау жүйесінің дабыл қалқанымен, арматура және
балластық ... ... ... ... ... ... ... бірге ЖБЖБҚ-ның батуымен көтерілуін басқару пульті.
Тік ұшақтың ұшуын қамтамасыз ... ... ... үшін ... ... ішіндегі байланыс құралдарымен, тік ұшақ алаңының шырақгарын өзгерту
аспаптарымен және тік ұшақпен байланыстың алып кетілетін ... ... ... машина бөлімінің ауаны тазарту және шуды ... ... ... орналасқан. Машина бөлімінің механизімдерін оператор
иллюминаторлар арқылы бақылап отырады. ... ... ... ... жалпы кемелік жүйелелерді және тристорлы
түрлендіргіштерді жергілікті ... ... ... ... ... және бақылау жүзеге асады. ОБП-ң пультінде, аспап
қалқандарында басқару аспаптары және ... ... ... бөлімінде: орталық өрт сөндіру посты, өрт сөндіру және салқындату
сораптарын басқару ұжымы, өрт сөндіру ... ... ... ... шекті мүмкін концентрациясы (ШМК-ПДК) жайлы, ... және ... ... ... ... ... бар концентрациясы жайлы,
электро жабдықтарды үрлеуде қысымнның құлауы және технологиялық ... ... ... ... дабыл беру жүйесі орналастырылған. ОБП-
і кеме ... ... ... ... ... ... вахтасын жүргізудің негізгі орны.
Бұрғылау және технологиялық кешендер мен басқару посты келесі постардан
тұрады; бұрғылаушы, ... ... ... ... ... ... ... төмен қысым компрессорлық станциясын басқару;
Бұрғылаушы постынан басты электр жетектермен, тік ауысу компенсаторымен,
кілтімен және қосымша шығырмен басқарады. Бұл пост ... ... ... кеме ... ... ... су асты сағалық
жабдықгарды телевизиялық бақылау пультімен жабдықгалған. Бұрғы шебері
постынан ... және ... ... жұмысын басқа,
технологиялық кешендердің кеңістіктері мен бөлімдерінде ауа ортасын газдық
бақылау және электро жабдықгарды үрлеу қысымын ... ... ... бұрғы шеберінің көрсету аспаптарының ... ... ... ... ... дабыл панелдерімен, технологиялық
кешеннің электро жабдықтарды ... және ... ... автоматикасының
қалқанымен, кеме ішіндегі байланыс құралдарымен, ... ... ... ... жабу ... ... сораптарын басқару пост бүрғылау сораптары бөлімінде орнатылған
және оған ... ... ... және ... ... ... ... жүйенің көрсету аспаптарының пульті және кеме
ішіндегі байланыс құралдары кіреді.
Бұл посттан ұңғыманы ... ... ... ... ... ... ... жүйесінің басқару - посты цементтеу сораптарын басқару
пультінен, цементтеудің көрсету ... ... кеме ... ... тұрады. Бұл посттан ұңғыманы цементтеуде цементтеу ... мен ... ... ... ... басқару посты компрессорлық станция бөлімінде
орналасқан және ол төменгі қысымды ауа компрессорын ... ... ... ... ... ... ... Постан технологиялық
қажеттіліктер үшін төмен ... ауа ... ... мен бақылау
жүзеге асырылады.
Жергілікті басқару посттары ... ... үшін ... ... ... ... негізгі және қосалқы механизмдер жұмысын қашыктан
автоматты басқаруды, ... және ... ... және ... кемелік
қондырғылармен құрылғыларды қоса баскару және бақылау жүйелерімен
жабдықгалған.
1.20 ... ... ... және басқару жүйесі.
Негізгі дизель-генераторлар ДАУ ... ... ... ... ... олар дизель-генераторларды қашықтан жіберу және
токтатуды, олардың таратудан автоматты қорғанысын, судың және майдың ... ... ... ... ... ... ... ұстауды
қамтамасыз етеді.
Дизель-генераторлардың жұмысын ... ... мен ... ... ... жүзеге асырылады.
Қосалқы дизелъ-генераторлар МЕСТ 10032-80-ге ... ... ... ... ... жүйесі дизель-генераторлардың
қашықган ... мен ... ... ... ... ... дизель-
генераторлардың апаттық тоқтап қалғанында қосымша дизель-генераторлардың
жұмыс және ... ... ... жоқ ... ... дизель-
генераторлардың біреуін апаттық жіберуді генераторларды тараудан автоматты
сақтауды, майдың қысымы құлауында сумен майдың аса қызуы және кашықтан және
оның ... ... ... ... ... ... етеді.
ОБП-да жергілікті басқару постарында дабылды талдап-анықтаумен дизел-
генераторлардың апсты және ақауы жайлы белгі беретін ... ... ... ... ... ... ... басқару
посттарынан қазанды агрегаттарды жіберуді, жергіліклі басқару постынан
қазанды агрегаттарды тоқгатуды, бөлістіру ... ... ... ... ... ... және тоқтатуды, қазан барабанындағы
бу қысымының жоғарылауынан қазанды қондырғыларды қорғауды, факелдің үзілуі
бойынша қазанды қондырғының ... ... ... ... және осы
дабылдардың жергілікті басқару постарында талдануын қамтамасыз етеді.
Пайдаға асыру қазандары автоматика жүйелерімен қамтамасыз ... ... бу ... ... ... ... автоматты ұстап тұру;
қазаннан шығарда будың қысымын автоматты реттеу; ... ... ... ... ... бақылау кіреді. Шоғырландыра-қоректендіру
жүйесіне цистернада қазандық суды жоқ болған ... ... ... жылы ... ... суын автоматты айдау, ОБП-дағы
жылы ... ... ... ... ... төменгі деңгейі жайлы
дабылдар, қоректендіру суындағы тұз мөлшерін ОБП-нен бақылау, және сорапты-
аккумуляторлы станцияға ... суын ... ... ... ... автоматты жүйемен жабдықталған, ол қыздырылып
жатқан судың ... ... ... берілген температурасын
ұстап тұруды, дистилляттың шекті мәнінен ... тұз ... ... ... ... ... ... Тұзсыздандыру қондырғысының
мөлшерін бақылау жергілікті басқару постымен және ОБП-нан қашықтан баскару
жүргізіледі.
Қосымша механизмдерді және жүйелерді басқарумен бақылау жүйелері.ЖБЖБҚ-
сында суыту ... ... ауа ... отын жүйесінен,
майлау жүйесінен тұратын механикалық қондырғыларға қызмет көрсету жүйелері
және қосымша ... ... және ... ... ... ... ... және басқару жүйелері.Сонымен катар ЖБЖБҚ-да
тұщы және теңіз суының кемелік жүйелерін ... және ... ... ... өртке қарсы сулы, мұнай өнімдерімен ластанған трюм суларын
жинау жүйесі және балластық жүйе бар.
Кемелік электростанцияны ... және ... ... ... ... ... ... мен ОБП-ның пультімен жүзеге
асырылады.
ОБП-мен секциялы автоматтарды және генераторларды, жуу автоматтарын,
жағалаудан ... ... және ... ... ... генератор алаңдарын қашықтан өшіру,
параллелді жұмыс жасап тұрган генераторлардың ... ... ... үшін ... ... ... таңдау, негізгі және қосалқы
дизел-генераторлардың ... ... ... ... параллелді
қосылатын негізгі және қосалқы генераторларды синхронды ... ... және ... генераторлар қуатын, кернеуін және ... ... куат ... жағалаудан қоректендіру фидерінің
жиілігін, қуатын, тоғын, ВП І, ВП4, ВП5, ... қосу ... ... ... ... ... ... дыбыстық дабыл, апаттық-
сақтандырғыш тораптары, атқарушы тораптар енгізілген.
ЖБЖБҚ-да түрлендіргіш тиристордың салқындауын бақылау және ... ... оған ... айдайтын электросораптарды басқару кіреді.
Басқаруды жергілікті басқару постынан және ... ... ... басқару шкафынан ... ... ... және ... ... ... ... кеңейтілген дабылдар ОБП-на енгізілген.
ЖБЖБҚ-ның жағдайын бақылау және басқару жүйелері.ЖБЖБҚ-да қондырғының
көлденең жылжуын өлшейтін, ЖБЖБҚ-ң жағдайын ... ... ... ... ... ("якоръ" жүйесі).
Жүйеге акпаратты-есептеу кешенінің бөлімінде орналастырылған
тұрақтандырудың ... және ... ... ... постында орналастырылған басқару пулъті: ББП-да
орналастырылған тізімге алу ... ... ... ... ... ... кіреді. Екі тұрактандыру құрылғысын
пайдалану "Якорь" жүйесінің жұмысының сенімділігін ... ... ... ... ... ... ... қондырылған
өткізуші гидроакустикалық қондырғыдан; гидрофон шахталарында орналасқан үш
гидрофоннан тұратын ... ... ... ... ... электронды шкафтан тұрады. Инклинлметрикалық құрылғыларға
акпараттық-есептеу кешені бөлімінде орналасқан борттық шкаф және ... ... ... ... пайдалануда тәжірибелік тексеру үшін қондырғыда динамометрикалық
қондырғы орнатылған.
"Якорь" жүйесінің басқару ... ... ... ... ... ... индикациалау (көрсету) құрылғыларынан "Якорь"
жүйесін басқару құралдарынан және апаттық-сақгандырғыш дабылдарынан тұрады.
Кернді, дифференттік және шөгуді басқару жүйелері.Басты ... ... ... жүйемен басқару пультінде керн мен ... және жеке ... шөгу ... индикациясы (анықгау) бар.
Орталықгандырылған бақылау жүйесі.Бұл жүйе көмекші механизмдермен ... ... ... ... ... мен ... ... параметрлері үшін арналған. Жүйе норма шегінде
параметрлердің тораптық жөне ... ... ... және ... ... және сақтандыру дабылдарына бөлінуін қамтамасыз етеді.
Жүйенің барлық ... ... ... бағанада орналастырылған.
Орталықтандырылған бақылау жүйесінін акпаратты бейнелеу құралдары ... ... ... ... ... бақылау жүйесі.
Жүйеге бұрғы шеберінің постында, бұрғылау сораптарын басқару постында
және бұрғылаушы постындағы ... ... ... ... ... ... ... кіреді. Цементтеу сораптары бөлімінде
бақылау пульті ұңғыманы ... ... ... ... ... Сусымалы материалдарды тасымалдау және сактау үрдісін бақылау
аспаптары сақгау және ... ... ... ... ... ... газдық бақылау жүйесі.Жүйе технологиялық
бөлімдерде күкіртсутектің ШМК-ын және мұнай газын, ... ... ... бар ... ... ... етеді, сонымен қатар тік
ұшақгарға қонуға ... ... ... буын ... ... бөлімдердегі қысымның құлауын және электрожабдықгарды үрлеу
қысымын бақылау жүйесі.Жүйе жарылу ... бар ... ... ... ... өту ... және үрленетін электрожабдықгы
артық қысымда ... ... ... ... ... ... және сынау қондырғылар кешенін бақылау және
басқару жүйесі.Жүйеге: жағу блогы, УПВ-10 ... ... ... ... ... ... ... өлшеу сыйымдылығының блогы және айыруды
өлшеу блогы жатады.
Аспаптардын барлық кешені жергілікті басқару ... және ... ... ... ... бақылау қалқандарында
орнатылған.
Жүйе технологиялық желілерде және ... ... және ... және ... ... ... ... және кейінгі ұңғыма
өнімінің шығымын есепке алуды және қашықган бақылауды, үшқындық жағу блогын
сағалық қыздырғыш блогынан шығардағы газ ... ... ... ... ... ... ... қатар геохимиялық
талдау зертханасы бөліміндегі апаттық дабылды қамтамасыз етеді.
ЖБЖБҚ-н жаңа нүктеге көшіріп апару; ... ... ... ... қалған технологиялық және кемелік қорларды тексеруден,
көшіруде талап ... ... ... ... ... ... ... және якорь шынжырларын жинаудан, якорді ... ... ... қондырғының дайындығын жүргізеді.
Егер буксирлеу ауа райының жақсы жағдайында және бұрғылау ... ... онда ... ... калқып шығуынсыз, суға шөгіп
тұрған жағдайында жүргізіледі.
ЖБЖБҚ-ның тұрақгылығын келесі формула бойынша тексереді:
К=Мс/Мv ≥1.3
мұнда: Мс-аударып тастау моменті; Мv-қисаю моменті.
Тасымалдаудың басталуына ... жүзу ... ... ... мен ұзақ ... тәуелді буксирлеу
жылдамдығы ... ... ... ... ... орналасу үлгісін және куатын, басқа да шараларды көрсетілетін
көшіру жасалынады.
ЖБЖБҚ-ы буксирлеуді ауа райына байланысты шектеулермен жүргізеді. Зерттеу
толку 5-6 балмен, ал жел 7-8 ... ... ... буксирлеу
жүйелері мен түйіндердің беріктігінің есебі жиналған тәжірибелерді есепке
ала отырып классификациялау орталықтарының, бақылаушы ұйымдар талаптарына
сәйкесті орындалады. ... ... ... ... ең ... ... жылдамдығы және жүктеме. Егер буксирді бекітудің екі
нүктесі болса, онда олардың әрбіріне ЖБЖБҚ-да толық ... ... ... ... ... жеке-жеке беріктікке есептейді.
Буксирлеу қондырғысына ... ... ... ... түйіндер, құрылғылар кіреді.
Шығыр сенімді бекітілуі керек және шығыр барабанына трос таңдау ... ... күші ... керек. Буксирдің барабанында кенеттен трос
үзілген жағдайда оны ауыстыру мақсатында қолданылатын резервтік ... ... ... Трос ... тарту күшінен баска буксирлік қондырғы
және буксир қозғалысынан пайда болатын динамикалық жүктемеге шыдамды болуы
керек. ... трос қоры ... 2.5 ... ... 30 %-і кеменің артқы жағында болатындықтан, тросты ... ... ... ... ... оның ... ... жақсылап дайындау ұсынылады.
ЖБЖБҚ-н тасымалдау аяқгалғанан кейін ... ... ... ... ... ... және якор шынжырларын әкеледі. Қондырғыны әкелгенде
қоршаған ортаның ... ... ... ... ... тұру жүйесін
максималды ұстап тұру күшінің бағытымен ... ... ... Якорлерді бөліп тастағаннан кейін, алдын-ала олардың
созылуын ... якор ... ... ... ... максималды әсерлерінде ЖБЖБҚ-ның бастапқы орнынан
жылжуы ... ... ... ... байланысты созылу анықталады. Бұл
шектер әртүрлі аудандар үшін әртүрлі. Якорлерді бөліп тастау аяқталғаннан
кейін ... ... ... үшін ... шөгу ... ... ... төменгі пантондарды балластпен толтыру жолымен ... ... ... ... жүзбелі бұрғылау платформаларын үлкен жүк
көтергішті транспорттық кемелерде тасымалдау тәсілі қолданылады.
1.21 ЖБЖБҚ-н пайдаланудың ... ... үшін ... ... анықтауда қоршаған ортаны ... ... ... ... ... жел жылдамдығы, толқын биіктігі,
ағыс жылдамдығы, мұздық жағдай және басқалар ... ... ... сипаттамасын, берілген ауданда ... ... ... жұмыстардың қауіпсіздігін камтамасыз ету мүмкіндігін
қарастыруға кіріседі.
Жұмыс жағдайында ... ... ... ... ... ... ӨКЖБҚ-на қарағанда қондырғының теңіз түбімен қатты
байланыссыз жүзіп (қалқып) ... ... ... ... ... ... су бөлу тізбегі (теңіз бағанасы) арқылы жүзеге асады. ... ... ұшы ... ... ал ... теңіз түбіне
орнатылған су асты сағалық жабдыққа төменгі ұшы шарнирлі бекітілген төменгі
секцияның жоғарғы ұшына телескопиялық ... ... ... ... ... ... ... циркуляциясын және бұрғыланып
жатқан ұңғыманың оқпанын теңіз суынан ... ... ... Теңіз
бағанасындағы бұрғылау тізбегі тік қозғалыс компенсаторлары арқылы тәл
немесе крон блокка ілінген. Теңіз бағанасымен тік ... ... ... ... ... ... ... САСЖ-на қатысты ЖБЖБҚ-
ң тік шектеулі жылжуын қамтамасыз етеді.
Ұңғыма сағасына қатысты ЖБЖБҚ-ның көлденең жылжуы бұргылау ... ... ... ... ... ... ... шектеледі. Әдетте көлденең жылжу шамасы теңіз тереңдігінің 3-
5 %-і шеңберінде болады. Тік ... ... ... ... әсер ... ... ... көрсетілген. Бұл күштер үш ... ... ... Ғь Ғ2, ... ... ... ... әсер
күштері; екіншіге: Р2-ЖБЖБҚ-ң тұрақгы ауырлық күші, Рь СЬ-ЖБЖБҚ-н ұстау
күші; Р3-жай өзгеретін жүктемелерге жататын, технологиялық және ... ... ... бұл топқа тағы да Рь Р2-төменгі пантондардағы
балластың ауырлық күштері де ... ... ... ... ... ... ... болатын мұнараның кронблогына мүмкін максималды
жүктеме; Т1,Т2-якор шынжырларын созудан болатын функционалды жүктеме; Т3,
Т4-теңіз бағанасын созу ... ... ... ... ... ... ... жүктеме үлкен шектерде
0-ден максималды мәнге дейін ... ... ... теңіз бағанасын
созудан, якорлік шынжырлардан, технологиялық және ... ... ... ... ... ... де ... күштердің жүктемелерінің әсерінен ЖБЖБҚ-ң көлденең және тік жылжуы
болады. Бұл жылжулардың шамасы түйіндер ... ... ... ... ... ... қатар теңіз ... ... ... ... ЖБЖБҚ-ы бұрғылау режимінде биіктігі 10-12 метр ... 18-24 м/с жел, ... 1,5 м/с ағыс ... ... ... Зейн ... ЖБЖБҚ-ы тереңдігі 1520 м ... ... ол 38 м/с ... және ... 20 м ... бұрғылай алады.
Бұрғылау қондырғысының берілген түрі үшін толқын биіктігінің және ... ... ... ... ... ... ... ЖБЖБҚ-н
басқа пайдалану режимі-дауылдық тоқгау режиміне көшіреді. Бұл үшін ... ... ... ... мен ... ... азайту мақсатында
теңіз бағанасының тарту тростарын және ... ... ... ... ... ... ... тереңдігінің 7-10%-не дейін болуы
мүмкін. Кемелердің жақындауына, тік ... ... ... ... ... жағдайларда бұрғылау свечалары саусақтардан алынып
палубадағы ... ... ... ... ... ... палубаға жайғастырады.
Якорлік шынжырларды бірінші жағдайдан да ... ... ... тұрқына толқын соққыларын болдырмау үшін ... ... ... ... ... төгу ... ... көбейтеді. Айтылған
операцияларды ережелердің нормативті құжаттардың талаптарына сәйкесті
жүргізіледі.
Су асты кешенінің ... ... ... тек ғана ... ... ... ... технологиясына өзіндік үлесін қосты.
Жеке алғанда, жүзбелі құрылғылардан жіберу, цементтеу және ... ... ... ... ... ... ... алдын алу үшін ЖБЖБҚ-ның тік қозғалысын есепке алып шегендеу
тізбегін жіберудің мүмкін жылдамдығын ... ... ... ... ... ауыстыратын арнайы су асты тізбектік құрылғылар
көмегімен олардың алқаларының сенімділігін.
1.22 ЭЛЕКТОРЛЫ ... ... ... ... үшін ... ... тандап алу
Ұңғыманы ЭОТС-мен пайдалану үшін есептік жолмен жабдықгарды тандау
және оның жұмысында электроэнергияның меншікті шығынын есептеу.
Бастапқы мәліметтер: ... ... ... ... мм тереңдігі Н=1800 м, сұйық шығымы Q=120м3/тәу;
статистикалық деңгей һст=500м; ... ... ... ... МПа; сұйықгың кинематикалық тұтқырлығы ν=2*10-6 м2/с, газдың
фактор G0=20 м3/м3 ; ұңғыма сағасынан сеператорға ... ... ... сағасынан жоғары сеператорда сұйық деңгейінің көтерілуі Һ1=2.5 ... ... ... , алынатын сұйықгың тығыздығы рж*1000 кг/м3.
1.23 Сорапты құбырлардың диаметрін таңдау
Сорапты құбырладың диаметрі олардың ... ... және ... және агрегатпен бірге орналастырылу мүмкіндігінен анықталынады.
(біріктіретін муфталарды ескере отырып).
Құбырлардың өткізу қабілеті олардың ПӘК-не ... ... ... оның ... мен ... тәуелді 0,92 -ден 0,99-дейін
өзгереді. ... ПӘК ... сай 0,94 кіші емес ... ... судың тұтқырлығына жақын өте суланған ұңғымалардан сұйықты
желдетіп алу үшін көбіне ЭОТС қолданылады, ... ... ... бұл ... үшін 100 м учаскедегі ағын шығынының қисығы
тұрғызылған.
Құбыр диаметрін анықгау үшін ... ... ... ... ағын шығыны қисығымен қиылысқанша
тік сызық жүргізу керек. Кейін алдын ала қабылданған ПӘК-ке
(мысалы 0,94) байланысты берілген тік сызықгың 0,94 сызығымен
қиылысуында ... ... ... табу ... ... құбырлар үшін қисыктардың қиылысында құбырлардың біріктігін және
олардың ұңғымаға орналасуын ескеріп ең үлкен ПӘК-і беретінін тандау ... ... , ... ... ... ... (үзік сызық)
болғанда 48 мм құбырдың өткізу қабілеті ... 150 ... d=48 мм ... қабылдауға болады.
ЭТОС-ң қажетті тегеурінін анықтау.
Қажетті тегеурін ұңғыманың шартты сипаттамасы тендеуінен анықгалады:
һс = һст +∆Һ+һүйк+һг+һс
мұнда: һстһ 500 м-статикалық деңгей; ∆һ= Q/К= 120/80 ... ... 150 м- тура ... ағын ... дәрежесінің көрсеткішіндегі
депрессия ;
һүйк- сораптан ... ... ... сұйықтың қозғалысындағы
жергілікті кедергілермен үйкелістер есебінен тегеуін шығындары;
һг=2,5 м- ұңғыма сағасымен сеператорлардың геодезиялық ... ... ... ... ... МПа ... ст. Сұйықтың 10 м.
һүйк=1.08 * 10-7 λ* ((L+l) a2 /d3 );
мұнда:L-сорапты түсіру тереңдігі,м; L=һg+һ; ... ... ... ... м; һ - динамикалық деңгейден төмен ... ... ол сол ... ... газ ... ... және ... шамалап есептеумен анықгалады. Берілген есепте бағдарлы түрде һ
=50 м деп қабылдаймыз. Осыған байланысты L=650+50 = 700 м.
Бір ... ... ... ... ... ... λ Рейпльдс R2 санынан және құбырдың салыстырмалы ... ... ... = νор d/ν ... Q/dv
Мұнда: d-құбыр диаметрі, мм; ∆- құбыр қабырғаларының бұдырбақгығы, мм
(тұз және парафин тұңбаларымен ластанбаған ... үшін ... ... ... мм деп ... келесіні аламыз: Re= 40,3/2*0,1=202
Re және К5 мәндерін алғаннан кейін графиктен λ=0,03 табамыз.
Рейнольдс санынан және ... ... ... ... қарсыласу коэффициентін анықгауға арналған график.
Жергілікті кедергілермен үйкелулердегі тегеурін шығынын анықгаймыз
формула бойынша:
һүйк=1.08 * 10-7 *0,03* ... 1202 /0,0403 3 ... ... ... ... ... тегеуріні формула бойынша:
һс= 500+150+31.8+2.5+10=694,3 м ст. Сұйықгық
Сорапты тандап алу. ЭОТС әрекеттегі бар ... ... ... шығынынан
және пайдаланушы тізбек диаметрінен тәуелді әртүрлі 15 сорапты, ал мүмкін
тегеуріндерді ескерумен 150 типті ... ... ... ... сипаттамасында , оның ... ... ... ... пайдаланушы тізбек диаметрімен қажетті
тегеурінмен таңдап алынады. Сұйықгың ... Q=120 ... ... ... алу үшін ... саны Z=125 1ЭЦН6-100-900 сорабы сәйкес
келеді. Жұмыс сипаттамасының ... ... бұл ... оның
жұмысының тұрақты аймағы шеңберінде ηн= 0,5 ... ... ... жеткізе алады және сәйкесінше сұйық тегеурінін Нһ = ... м. ... ... шығымды Q=120 м3/тәу алған кезде, сорап сұйықгың
Н = 740 м ... ... ... ... ... ... лақгыру желілерінде
қондырылған ысырмалар немесе штруцерлер көмегімен сораптың берілуін азайту
жолымен және сораптың сатылары ... ... ... ... болады.
ЧЭЦ 116-100-900 сорабының жұмыс сипаттамасы.
Бірінші тәсілінде шығынмен тегеурін сораптың жұмыс ... ... ... ... ηн азаяды. Сондықган ηн өзгермейтін екінші
тәсілді қолдану ... ... алу үшін ... алынып тасталынатын сатылар саны
келесіге тең:
∆Z=(1-Нc/Нн)Z= (1-694.3/740)125=7
Осыған байланысты 1ЭЦК6-100-900 сорабында 125-7=118 саты болу ... ... ... ... ... ... ішіне ауыстырғыштар
қойылады.
Ортадан тепкіш электросорапты қондырғылардың ... және ... ... ... Терең штангалы сораптармен қатар ... ... ... ... Олар ... суланған жоғары
шығымды терең және иілген ұңғымаларды пайдалануда қолданылады. Сораптың
жетек аралығынада ұзын штангілер ... жоқ ... ... ... ... ... ... айтарлықгай үлкен қуатты
беруге мүмкінідік береді, осыған байланысты жабдықтың осы ... ... ... ... ... ... ... тепкіш электросораптардың
қондырғысы ұңғымаға сораптық құбырларда түсірілетін ... ... ... электро эенергиясының қоректендіретін арнайы
желіден және автоматты басқару станциясынан тұрады.
Электросорап ... ... ... батырылатын майға толтырылған
электро қозғалтқьішынан, қозғалтқышы қоршап тұратын сұйықгың ... ... және көп ... ... ... сораптан тұрады.
Электроқозғалқыш, протектор және сорап тұлғалары ... ... ... Жиналған агрегатта элетро-
қозғалқыш төменде орналастырылған, оның ... ... ... ... жоғарғысында сорап орналастырылған.
Электросорапты ұңғымаға сорапты-комперссорлы құбырларда ... ... ... ету ... құбырларға
арнайы металл бөлдік-термен бекітілген арнайы мұнайға тұрақгы дөңгелек үш
тармақгы желілермен жүзеге асырылады. Жоғары бетте тек басқару ... және ... ... ... ... ... габаритін максималды кішірейту үшін
оның айналасына қабырғалардан зақымданудан сақтайтын сораптарға пісірілген
және қорғаныш қабығы бар арнайы жазық ... ... Желі ... оны ... ... терендігі мен қозғалқыш тоғының қуатынан
тәуелді тандап алады. Сағадан басқару станциясына ... желі ... ... немесе техника қауіпсіздігі талаптарын сақтап белгілі
бір биіктікте асып ... ... ... ... ... ... ( ... қатал қыс айларында) бұрғылнағаннан кейін ... ... ... ... шығынысыз енгізуге мүмкіндік
береді. Электросораптарды ұңғымаға түсіру әдеттегі сорапты-компрессорлы
құбырмен түсіруден желісінің бар болуымен және оның ... ... ... ... ... электросорапты жинап құрастыру
өте қарапайым.
Ұңғыманы батырылатын ортадан тепкіш электросолраптармен пайдалануда саға
жеңіл саңылаусызданады, бұл ілеспе газдарды жинауға ... ... ... габариттерінің кіші,массасының онша ... ... және ... ... бар ... ... ... ұңғыманы қалыпты үздіксіз пайдалануға қар борасындары,
су тасқындары кедергі жасамайтындай тікелей ашық ауады немесе онша ... жылу ... ... орналастырылуы мүмкін.
Батырылатын ортадан тепкіш электросораптардың сипаттамалық ерекшелігі -
қызмет көрсетудің қарапайымдылығы, ... ... ... ... ... шығынының аздығы, олардың ... ... ... ... көптігі.
Жөндеу аралық кезеңінің көптігі ұңғыманы мұнарасыз, электросорапты мезгіл
- мезгіл көтеру үшін жылжымалы мачталарды қолданумен ... ... ... ... ... ... тепкіш электросорап:
электроқозғалқыш; протектор; көп сатылы ортадан тепкіш сорап; ұстағыш бас.
Батырылатын ортадан тепкіш сораптар. Мұнайды ... ... ... ... ... жағдайына байланысты екі орындалу түрі ... ... ... ... ... бар ... және ... пайдалануға араналған және төзуге тұрақты, алынатын сұйықга
механикалық қоспалардың мөлшері ... аса ... ... ... ... ... ... электросораптардың жалпы санының 95 -ін
әдеттегідей дайындалған сораптар құрайды ... ... көп ... ... тепкіш сорап.
1.1 сурет.
1-жинау кдқпағы, 2- ұстағыш қүралдармен үстауға арналған
қима; 3- ... ... ... басы); 4- қашықгық
сақина ; 5- жогаргы өкшелік; 6- ... ... 7- ... ... ... 10- ... дөңгелегі; 11- бағыттаушы
аппарат; 12-текстолитті тығырық; 13- сорап түлғасы; 14-
сальник; 15- тор; 16-радиалды —серпімід подшипник; 17- ... 18 - ... ... ... ... ... аппараттар тұлғада сораптың бұрылуын болдырмау үшін ... мен ... ... ... дөңгелектері оның ... ... ... үшін ... ... отырғызылған және оның
бойымен еркін жылжиды.
Жиналған сорапта төлке бағыттаушы апараттың тесігінде подшипник тәрізіді
айналады,ал дөңгелек ... ... ... ... ... ... дискісімен бағыттаушы аппараттың буртының
арасындағы үйкеліс күшін ... үшін ... ... ... ... ... бағытталған дөңгелекке әсер ететін өстік ... ... ... оймалауға фракцияға қарсы материалдан
жасалған тығырықпен нығыздалған.
Сораптарды әдеттегідей орындалған тығырықгар текстолиттен ... ... ... ... ... білік бойында жылжиды, ережеге
сәйкесті төмен қысылған ... ... ... ... ... ... ... сораптарда 84- тен 332 дейінгі
аралықга. ... ... ... ... 5.5. ... аспайды. қажетті
сатылар санын бір тұлғаға орналастырғанда, бұл ... ... ... ... ... табылатын екі ... ... ... орналастыруы мүмкін емес.
Көпсатылы батырылатын сораптың жұмыс дөңгелегі арнайы ... ... ... ... ... ... жасалады.
Сорап білігінің жоғарғы ұшы сырғанау подпшпнигінде айналады және ... ... ... ... ұшы бір немесе екі радиалды — серпімді
подшипниктерден тұратын подшипниктер түйініне құрастырылған. ... ... ... бөлімінен түсетін арнайы қою маймен
майланады. Подшипниктер бөлімінен май шығып кетпеуі үшін сораптар білігі
қорғасын графитті ... ... ... ... ... ... - шығарылатын батырылатын ортадан
тепкіш сораптардың негізгі параметрлері
Тозуға төзімді етіп ... ... ... ... ... ортадан тепкіш сораптар әдеттегі сораптардан
негізінен келесілерімен ерекшелінеді:
1. ... ... ... емес П-68 ... ... Сорап тұлғасында ( шамамен 16-25 ... ... ... металл подшипниктер орналастырылады.
3. Жұмысшы дөңгелектің тәжілік тірегі шойын емес, ал шойын ... ... ... ... ... ... ... жасалған.
4. Жұмысшы дөңгелекпен бағыттаушы аппарат арасындағы
текстолитті тығырықгар ... ... ... ... ... ... жоғарғы бөлігінде резеңке металл өкшеліктер қолданылады.
2. ... ... ... ... ... ... сырылатын жоғарғы беті және басқа орындар.Ол ... ... ... ... ... ... диаметрлік өлшемдері және олардың сатыларының
санымен, ... ... ... ... мерзімділігінен басқа)
әдеттегі сораптардікіндей.
Төзуге тұрақты сораптарда аралық подшипниктер ... ... ... ... саны ... ... ... тұрақгы сораптардың
тегеуріне әдеттегі сораптарға қарағанда кіші.
2ЭКОНОМИКАЛЫҚ БӨЛІМ ... ... ... және газ ... даму өте ... болып
табылады. Шикізат қорларын, ең басты мұнайды экспорттау негізінде Қазақстан
экономикасының өсуі қамтамасыздандылады.
Ірі және тиімді ... ... ... ... компанияларына
сатқанда , Қазақстан табыстың негізгі ... ... ... , ... және ... ... ... өз ... ... ... ... ... : ... өндіру өндірісін дамытуда инвестицияның жалпы ақшалай көлемі
10 млрд.долл. бағаланады, ал олардың шикізат ... ең ... ... 85-90 ... ... ... Қазақстаның көмірсутегі ресурстарын игеруде басқа
Мемлекеттердің ірі мұнай компанияларының қызығушылығы арта ... ... ... да региондарына инвестициялаудағымен салыстырғанда
,коммерциялық жетістіктерге жету мүмкіндігіне негізделген.
Республикалық ... газ ... ... ... экономикалық нәтиже әкелуі мүмкін. Бұл мына берілгенмен
дәлелденеді : мұнай газ өңдеудің ... ... , ... Тенгіз
кенорында , мүмкін варианттарында 1 т. шикізат 931 ... , бұл ОН ... ... 4-4,5 есе көп.
Осы берілгендер бойынша Қазақстан жоғары ... ... ... Ал бұл ... ... үшін өте
күрделі социалды - экономикалық, ... және ... ... ... ... , ал Қазақстан осы кезге дейін, ... ... ... ... ... ... тез шешу оңай емес оған ... керек. Ол үшін серіктерді таңдау , мұнайгаз комплексін ... ... ... және ... ... инвестициялық
қорларды тарттыру қажет.
Қазақстанның мұнай және газ ... ... ... ... қаражат еңгізулеріне әрекет жасайтын жағдайлар жасау керек.
3.2 Мұнай кен ... ... кен ... ... ... негіздерін іске асыру үшін,
келесі маңызды шарттарды ұстап, жобалаған жөн - жоспарланған мұнай ... ... ... аз ... игеріп алуды, мақсат етеміз.
Мұнай кен орының, игерудің жобалаған үрдісінде, біраз ... Олар ... ... ... және ... ... ... технологиясы мен әртүрлі болады. ... ... ... , варианттардың ішінен, мұнай бергіштігі мол,
мінездемесі бар вариантты тағайындайды. Немесе керісінше, мұнай бергіштігі
шамалас варианттардың ішінен, ... ... ... ... экономикалық
көрсеткіші бар, вариантты тағайындайды.
Кен орындарды игеру документтерін жасауға, біздің мемлекетке. Бір тәртіп
көрсетілген және оның ... бір ... ... ... ... ... бойынша жүргізіледі.
1. игерудің принципиалды схемасы :
2. игерудің технологиялық схемасы :
3. игеру жобасы :
4. анықталған игеру жобасы :
Соңғы технологиялық ... ... ... ... ... ( сынау үшін ) игеру жобасы . Кен орнына құрылған , принципиалды
және технологиялық схемаларда, ... жер ... ... ... ... ... ... , кен орнын іске қосу мерзімдері және бөлек объектілерге бөлінуі,
көрсетіледі.
Гидродинамикалық және ... ... ... ... ... ... технико-экономикалық көрсеткіштері: скважина
өнімінің сулануын және қазіргі мерзімдегі ... ... ... және ... ... ... ... өздік құнын, келтірілген
шығындарды және басқа да көрсеткіштерді тауып талдаймыз.
Осылардан кейін жасалынатын игеру жобасында: жиналған ... ... ... ... бөлінген объектілерге игеру жүйелерін және
технологиясын қайтадан қарастырып тағайындаймыз: игерудің әр сатысында
скважинаны ... ... ... ... ... ... және тасымалдау сұрақтарына жауап аламыз жер қойнауын, табиғат,
еңбекті және қоршаған ортаны қорғау жұмыстарын жобалаймыз.
Игеру жобасы - ... ... ... табылады. Оған сүйене отырып, кен
орнындағы мұнайды өндіруде жүргізілетін жұмыстардың ( әрекеттердің ) ... ... ... ... ... ... ... тәжірибе бойынша игеру жобасы кезінде қосымша
теориялық және лабораториялық зерттеулер жүргізіледі. Сонымен ... ... жаңа ... ... ... ... ... Соңғы мәліметтер бойынша, технико-экономикалық
талдау жүргізіп, ұсынған ... ... ... белгілі
игеру әдістерімен салыстырады.
Егерде есептелген көрсеткіштер, бұрынғы қабылданған көрсеткіштерден
айырмашылығы көп ... ... ... анықталған игеру жобасы жасалады.
Бұл жобада айырмашылықтардың себебіне, көп назар аударылады.Мәліметтерді
қайтадан ... ... ... ... есептеп
талқылайды.
Әр жобаны есептегенде, қабаттың кесіндісіне және алаңы бойынша, ыдырап
тарағандығына көп назар аударылып, талқыланады.
Технико - ... ... ... ... ... бір
вариантты, қолдануға ұсынады. Қабылданған вариантты белгіленген, тіректі
варианттың ... ... ... белгіленген вариант ретінде,
осыған ұқсас кен орнын игеру технологиясын ... ... ... ... ... қабылданған, игеру технологиясын алады.
Игеру мерзімдегі экономикалық көрсеткіштер :
1. ... ... ;
1. 1 ... ... ... үшін ... меншікті күрделі
қаржыландыру ;
2. өндірістік фондқа ... ... ... ,
күнделікті шығын ;
3. негізгі фондтың, жұмыс істеп тұруына жұмсалатын шығынды
ескеретін , пайдалану шығын ;
2. ... ... құны ;
3. ... пайдасы ;
Күрделі қаржыландыру - жаңа ... ... ... ... бір ... ... ... ұлғайтуға жұмсалатын қаржы ( өнімді
сынап, дайындап және тасымалдау объектілерін ... , ... ... ... ... суды ... дайындау объектісі,
электрмен қамтамасыз ету т.б.). Бұл қаржыландырудың 60-70%-ті скважинаны
бұрғылап , құрып , ... ... ... бір скважинаға , шамасымен
жұмсалатын қаржыны, негізгі фондысына ... ... ... және
барлық скважиналарға жұмсалатын құнын ескеріп, есептеп, табамыз. Игеру
жобасында әртүрлі жабдық - ... ... ... - ... ... ... ... бөлек - бөлек есептеледі.
Меншікті күрделі қаржы - жиналған қаржының, бір жылдық мұнай өніміне
катынасы 1 тонна жаңа ... ... ... ... түсінеді. Ол белгілі
бір уақыттағы күрделі қаржының, осы ... ... ... ... ... ... - ... мұнай, су, газ өнімінің көлеміне және
скважина санына ... ... ... ... ... және тасымалдауға жұмсалатын қаржы, мұнайдың шығымының
деңгейіне байланысты. ... ... әсер ... пайдалану жүйесінің құны
жатады. Пайдалану шығыны - негізгі ... ... ... ... ... ... және ... шығын қосындысы.
Мұнайды өндірудің өздік құны - пайдалану ... , ... ... ... Дипломдық жұмысқа тапсырма
Ұңғылардың құрлысында және тұтынуда ... ... ... ... талдау.
Мұнай компания ұңғылардың ... және ... ... ... Ол үшін ... ... ... сатып алу керек. Осы мақсаттарды енгізу үшін ... ... ... ) ... ... ... тиімділігін анықтау керек. Есептеу үшін берілгендер 2.1 кестеде
көрсетілген.
2.1 ... ... шт. Фскв |21 ... ... т/тәу ,Q |14 ... ... жаңа ... ... шт. N |9 ... ... жаңа ... аты , |Цементтік агрегат ... саны , шт. № |5 ... ... ... долл\шт. |43200 ... саны , ү , адам |295 ... ... % , |11 ... ... , м |2000 ... облысы. ... ... ... құны , ... |1212379 ... ... ... , жыл |6 ... ... ... ... ... және бастапқы қаржыландыру көлемі өте үлкен мұнай газ
саласындағы ... үшін ... . ... ... құралдарының
оңтайлы алынымен бастау үшін қажетті ресурстары жоқ. Өте ... ... ... ... ... ... әртүлі қаржыландыру
мүмкіндіктерін бағалау жағдайларына жиі түседі. Инвестициялық жобалаудың
альтернативтерін экономикалық бағалауды ... ... ... ... асыру барысында табылатын пайда мүмкіншіліктерін жүйелі анықтаумен
және салыстырумен байланысты. ... ... ... ... ... ... ... арасында шығындар,
пайда және үнем көлемдері, шығындарды жүзеге асыру және ... ... ... ... ... ... . ... жобаның
өмір сүру мерзімінде, салықтың жағдайларында және берілген жоба бойынша
шығындарға және ... ... ... және ... ... ... мүмкін.
Егер осы факторлардың экономикалық әсерін сандық бағалауға ... ... онда ... ... ... ... потенциалды екендігін бағалауға өте қиынға түседі. Бір доллар
салымға пайда табу варианты бар инвестицияны ... үшін ... ... ... ... немесе дербес инвестор үшін басқа
мақсат болып ... ... ... ... ... ... ... есебі
Жаңа техниканы қолдану, қашанда мұнай ... ... ... ... :
- ... ... көбейту;
-жөндеудегі скважинаның тұру уақытын азайту ;
1. пайдалану скважинасының тұру уақытын азайту ;
2. пайдалану скважинасының коэффициентін өзгерту ;
Шараны ... ... ... өнімін мына формула бойынша
анықтауға болады.
Qі = qі * Nскв * Тж * ... qі - ұңғы ... ... қоры саны; шт.
Тж-жұмыс жасайтын скважинаның жұмыс уақыты, жыл алдымен әр ... ... ... ... ... мөлшері % |Ұңғы шығымы ,т/тәу. |
|1 |1,10 | q1= q * 1.10=14 * ... |
|2 |1.15 |q2 = q1 * ... * ... |
|3 |1.25 |q3 = q2 * 1.25 = 16,45 * ... |
|4 |1.20 |q4 = q3 * 1.20 = 20.55 * 1.20 = 24.66 |
|5 |1.18 |q5 = q4 * 1.18 = 24.66 * 1.18 = 29.10 |
|6 |1.12 |Q6 = q5 * 1.12 = 29.10 * 1.12 = 32.60 ... ... ... ... ... |
|1 ... * q * Тж * Кэ = 30 * 14.3 * 360 * 0.92 =142 085 |
|2 ... * q * Тж * Кэ = 30 * 16.45 * 360 * 0.92 =163 447 |
|3 ... * q * Тж * Кэ = 30 * 20.55 * 360 * 0.92 =204 185 |
|4 ... * q * Тж * Кэ = 30 * 24.66 * 360 * 0.92 =245 022 |
|5 ... * q * Тж * Кэ = 30 * 29.10 * 360 * 0.92 =289 138 |
|6 ... * q * Тж * Кэ = 30 * 32.60 * 360 * 0.92 =323 914 ... Негізгі іс-әрекеттерден түскен табыс.
Табыс бұл өнімді өткізуден түскен түсіммен жылдық ... ... Ал ... – бұл ... жалпы табысы мен
шығындары арасындағы айырма. Мұнда жалпы табыс ... асып ... ... ... пайда – жалпы табыс пен айналыс шығындары арасындағы
айырма. Мұнда жалпы табыстан ... ... ... ... салық
шегеріліп тасталады.
Кәсіпорынның табыстары 4 түрге бөлінеді.
1.Жиынтық табыс. 2.Жалпы табыс. 3.Ағымдағы ... ... ... ... да ... түскен пайданы өткізуден тыс пайда
дейді. Товармен ... да ... ... ... және өткізуден тыс
пайдалар бірігіп ... ... ... ... ... ... пайда мұнай мен газ өнеркәсібінде мұнай технологиялық
цепочкасының ... ... өз ... ескеріледі.
Жалпы табыс мына формуламен есептеледі :
Ж.Т = Q х баға, ... 1 т ... ... 1 т = 6.3 ... баға = 105 ... ... ... табыс = Q x баға, ... |
|1 |ЖТ = 142 085 х 105 = 14 918 904 |
|2 |ЖТ = 163 447 х 105 = 17 161 956 |
|3 |ЖТ = 204 185 х 105 = 21 436 404 |
|4 |ЖТ = 245 022 х 105 = 24 727 285 |
|5 |ЖТ = 289 138 х 105 = 30 359 448 |
|6 |ЖТ = 323 914 х 105 = 34 010 928 ... ... және ... құндар түсінігі
Инвест жобадағы күтіліп отырған пайданы есептеу үшін пайдалынатын
негізгі әдісі, уақытты ... ақша құны ... ... - қол ақша ... ... ... ... келетін күрделі қаржы
салымы және қаржыландырумен байланысты кез - келген шешім, уақыт ... ақша ... ... ... талап етеді .
Қарыз немесе нешеге ақша ұсынылған кезде, төлем сомасы жай ... ... ... ... ... ... – бұл қарыз алушының, несие берушіге уақыт ... ... ... ... ... - бұл тек қана ... қарыз сомасында төленетін процент.
Жалпы табыстан несие берушіге төленетін қарыздың негізгі ... ... ... ... табыс -21 % | ... |
| | ... /жыл. |
|1 ... х 0,11 =1641079 ... |
|2 ... х 0,11 =1887815 ... |
|3 ... х 0,11 =2358334 ... |
|4 ... х 0,11 =2830001 ... |
|5 ... х 0,11 =3339539 ... |
|6 ... х 0.11 = 3741202 ... ... ... және ... ... бюджет түсімдерінің ең басты көзі салықтар. Өнеркәсібі
дамыған елдердің бюджетендегі салықтың үлесі - 90 % . ... ... ... ... одан ... ... құқықты мүшелерінің табыстарына
корпорация пайдаларына салынатын салықтар. Өндірістік бірлестіктер,
кәсіпорындар, ... ... ... ... мәлімдемелері бойынша салық
төлейді.Салық мәлімдемесі ... ... өз ... ... хабары, ал жалдамалы ... ... ... жалақы төлегенде
ұсталады. Салық құрылған және анықталған заңмен белгіленген тәртіп бойынша,
мемлекет пайдасына алым алу. Бұл алым ... ... ... ... ... салу - бұл ... және ... көздерді мемлекеттік
құралдарды толыктыру үшін ... ... ... пайда болысы мен тарифі
салықта пайда болды.
Қазіргі ... ... ... ... ... ... яғни табыс табатын барлық экономикалық
тұлғаларды қамту.
2. Тұрақтылық яғни уақытында салық мөлшерімен салық ... Тең ... яғни ... салу ... ... ... ... керек.
4. Міндеттеме яғни салықтың ... ... ... ... және есептеуде тұлғаның дербестігі.
5. Әлеуметтік - ... яғни ... ... және ... бұл аз табысты кәсіпорынға және халыққа аяушылық ықпал ... және газ ... ... ... екі ... пайдаланылады
.
• 1 моделі - өнім бөлу келісім бағдарламасы.
• 2 ... - ... ... ... ... төлемдері:
а) Табысқа салынатын салық (30 % )
б) Қ Қ С - (20 % ... ... ... пайдаға салық.
Осы жерде роялтиге тоқталайық . Өйткені негізгі іс ... ... ... ... салығы салынады.
Роялти - бұл қойма пайдаланушылармен кезеңді төленетін салықтың салу
объектісі - мұнай ... ... ... ... ... салу ... -
5 ... кесте
|Жыл |Жалпы табыс - ... , долл /жыл ... долл |
| | ... |
|1 |Р1 =Ж.Т1 х 0,05 ... 663891 ... |
|2 |Р2 ... х 0,05 = 763707 |14510434 |
|3 |РЗ = 19081069 х 0,05 =954053 ... |
|4 ... ... |
|5 |Р5 = ... ... |
|6 |Р6 = ... =1513486 | 1513486 ... ... ... ... - бұл ... қорларын құруға олардың ұдайы өңцірісін
кеңейтуге, сонымен қатар ... ... ... ... арналған
күрделі қаржы салымы түріндегі құралдар. Кәсіпорынға жаңа ... ... КҚ ... ... ... тек қана ... алуға транспорт шығындары және оны ... ... және ... ... КҚ бөлігіне шығындар есебін жүргізеді.
Егер ... ... ... анықталатын болса, онда құрал--
жабдықты пайдаланумен ... ... ... ... ... Бұл шығындар машиналарды, құрал -жабдықтарды және басқа
да техниканы қолдау арқылы өндірілген ... ... ... ... ... мына формуламен анықтайды :
КҚ = Қа - Қа х Ма х ... : Қа - ... ... ... құны , ... - ... өлшемі ; %
Тж - НК-дың пайдалану мерзімі, жыл.
Мұнда: Мұнай ұңғылары үшін Ма = 6.7 %
НК-дың ... ... Тж = 3 ... = А = Қа - Қа х Ма х Тж /100 =1212379 - 1212379 х 6,7 х 3 /100 =
= 968691 х21 ... $
В = 9х 1212379= 10911411 $
0 = 5x43200 = ... = А + В + С = 20342511 + 10911411 +216000 = 31469922$
2.10 Ағымдағы эксплуатациялық шығындар
Жаңа техника және технология енгізудегі ... ... ... ... және ... енгізілген техникалық шараларды енгізу
әрқашанда өнімнің өзіндік құнына өзгеруіне әкеледі. ... ... ... ... қосымша шығарылған көлемге сай өзгереді. Енгізілетін шара
шығындар статьясына әсер етеді десек онда келесі әдісі бойынша есеп жүргізу
қажет.
2.11 Амортизация ... - ... ... және моральдық тозуын білдіреді.
Физикалық тозу ( іс - ... тозу ) - ... ... ... ... - ... ... алғашқы құнын жоғалту, яғни жарамсыздықа келіп, жаңа
еңбек құралдарымен ауыстыруды талап ету ... тозу - ... ... ... ... ... шығуының салдары.Негізгі техника орнына келетін негізгі ... ... ... күту және ... ... амортизация нормалары мен жаңа техника сатып ... ... ... ... ... ... :
Ажылд = Салғ х Ма /100 ;
Мұнда: Салғ - ... ... ... ... ... - ... ... төлемдер нормасы. Амортизациялық төлемдер
есебі.
2.6 кесте
|Құрал |Негізгі қордың|Байланыстық ... ... ... |енгізілген |құны, ... % ... ... ... ... | ... ... мұнай |21 ... |6,7 |1362948 ... | | | | ... іске |9 ... |6.7 |731065 ... ... | | | ... | | | | ... ... |216000 |12.1 |26136 ... | | | ... | | | | ... | ... | |2120149 ... Еңбекақы қорының есебі
Еңбек басқа өндіріс факторлары сияқты жалақы деп ... ... ... еңбекке марапатталу ретінде көрінеді. Жалақы - бұл жұмыс
күшінің баға және құн формасында көрініс ... ... ... және ... ұғымдары болып бөлінеді. Номиналды жалақы жұмысшыға өзінің ... ... ақша ... деп ... ... жалақы алынған ақша
соммасынан толып жатқан өмірлікшіліктері мен қызметтерді иемдену мөлшерімен
өлшенеді. Ал ... ... мен ... байланыста және тауар мен
қызметтерге, баға деңгейіне кері байланыста тұр. ... екі ... ... ... ... ... Кесімді ( здельный ) еңбек ақы.
Еңбек ақыны төлеуде тарифті жүйе қолданады. Негізгі жалақы бойынша
шығындарды жұмыскерлердің санын немесе ... (тек қана ... ... қатысатын жұмысшылар мен инженерлі - техникалық жұмыскерлер
) өсуі немесе түсуіне әкелетін шараларды ... ... ... саны мен ... ... ... ... ... еңбек ақы ... ... ... ... ... ... ... саны ғана өзгерсе, онда
қызметкерлер категориясына сәйкес ... ... ... ... ... ... қажет.
Қ.Р-да минималды жалақы - 9200 теңге,
Өнеркәсіптік - өндірістік персонал ... ... ... ... ... отырып, тариф тік коэфициентті, тарифтік ... ... - ... ... ... ... ... жатқан территориялық коэфициент-1,4
Қ.Р-да аудандық коэфициенті - 1,1.
ЕАҚ = ... ... х ... ... х айлар саны х аудандық
коэфициент х территориалды коэфициент х қосымша жалақы коэфициенті х ... = 28 х 10,16 х 12x1.1 х 1.4 х 1.7x295 = 2620911 ... бір ... бір айлық жалақысын есептеп аламыз. Ол -
479 долларға тең.
2.13 Энергетикалық шығындар есебі.
Шараларды енгізу нәтижесінде ... ... ... энергия
шығынының өзгеруіне байланысты тікелей мұнай табуға кететін энергетикалық
шығындар өзгерісін анықтауға болады. Шараларды енгізуге ... ... ... ... онда ... ... ... келесі формула бойынша энерго шығындарды анықтайды :
3=Q х Э х Ц:
Мұнда : - ... ... ... , ... – 1т ... ... ... электро энергияның салыстырмалы
шығыны, 49 кВт/сағ.
Ц – электро энергия құны, 3.65 тг/кВт.
2.7 кесте
|Жыл ... ... ... ... |
| | ... |
|1 ... |296531 |
|2 ... |341114 |
|3 ... |426134 |
|4 ... |511361 |
|5 ... |603431 |
|6 ... |676009 ... ... ... және жер ... құрал-жабдықтарға ағымды жөндеу өзіне бірнеше
шығындарды кіргізеді (жалақы, ... ... ... т.б.) ... бұл ... ... ... немесе артық
шығындануды ұсыналатын шараның сипаттамасына байланысты есептейді.
Біздің жағдайда жөндеуге ... ... ... 1,2 % -ны
құрайды. 0,6- 1,2 ... ... ... жөндеуге шығындар , долл. |Көрсеткіштері , долл. |
|1 ... |220289 |
|2 ... |251759 |
|3 ... x 0,009 |283229 |
|4 ... x 0,01 |314699 |
|5 ... х 0.11 |346169 |
|6 ... х 0.12 |377639 ... ... ... - мемлекеттік бюджетке - 26 % және мемлекеттік жинақтау зейнетақы
қорына - 10 % ... ... ... - 36 %. ЕАҚ х 36 % = 2620911 ... = 943528 $. Басқада шығындар Ол ЕАҚ – ның 25 % - іне тең.
ЕАҚ х 25 % = 2620911 х 0.25 = 655228 $ ... ... - ... ... ... ... ... шығындар. |Көрсеткіштері,долл. |
|1 ... + ЕАҚ + Зж + Ж + ... + ... |6856636 |
|2 ... + ЕАҚ + ... |6932689 |
|3 ... + ЕАҚ + Зж + Ж + ... + ЕАҚО,25 |7049179 ... ... ... ... ... ... |Көрсеткіштері,долл. |
|4 |Аморт. + ЕАҚ + Зж + Ж + ... + ... |7165876 |
|5 ... + ЕАҚ + Зж+Ж+ЕАКД36+ЕАҚО,25 |7289416 |
|6 ... + ЕАҚ + Зж + Ж + ... + ... |7393464 ... ... - ... ... табыс.
|Жыл |Табыс- Роялти -Ағым. Эксплуат. Шығын. ... , |
| | ... |
|1 ... - 663891 - 6856636 |7316323 |
|2 ... - 763707 - 6932689 |9371169 |
|3 ... - 954053 - 7049179 ... |
|4 ... - 1144865 - 7165876 ... |
|5 |27019908 - 1350995 - 7289416 ... |
|6 ... - 1513486 - 7393464 ... ... ... ... ... салынатын салық - заңды ұйымдардың кәсіпорындардың,
бірлестіктер мен ұйымдардың, олардың ... ... ... территориясында
құрылған, бірлеске кәсіпорындардың ) табысына салынатын салық , негізгі
жалпы ... ... ... ... салық - 30%.
2.11 кесте
|Жыл |Салық салынатын табыс х 30 %, ... ... ... |
|1 ... |2194897 |
|2 ... |2811351 |
|3 ... |3995476 |
|4 ... |5182514 |
|5 ... |6465618 |
|6 ... |7475075 ... - ... салынатын салық төлегеннен кейін табыс
|Жыл |ССТ-П СС , ... ... , ... |
|1 ... |5128426 |
|2 ... |6559818 |
|3 ... |9322779 |
|4 ... ... |
|5 ... ... |
|6 ... ... ... ... - Компаниялармен төленетін дивиденттер
|Жыл |Жалпы табыс х 10 %. ... , ... |
|1 ... х 0,10 |1327782 |
|2 ... х 0,10 |1527414 |
|3 ... х 0,10 |1908106 |
|4 ... х 0,10 |2289728 |
|5 ... |2701990 |
|6 ... |3026972 ... компаниялармен төленетін диведенттер негізгі іс - әрекетінен
түскен табысқа салынатын.Оның проценттік ... 10 %. ... ... компаниялармен төленетін диведенттер соңғы жылға салынды.
2.16 Диведенттерге төленетін салық.
Диведенттерге төленетін ... ... ... 15%-ін ... ... |Комп. төленет.диве. х15% ... , ... |
|1 |1327782 х 0,15 |199167 |
|2 |1527414 х 0,15 |229112 |
|3 |1908106 х 0,15 |286216 |
|4 |2289728 х 0,15 |343459 |
|5 |2701990 x 0,15 |453392 |
|6 |3026972 x 0,15 |510164 ... Таза ... ... бұл - ... өткізуден түскен түсім мен жылдық
эксплуатациялық шығынның айырмасы. Кәсіпорында табыстың түрлері бар. ... таза ... - ... ... мемлекеттік міндетті төлемдердің (
салықтар 30 % , роялті , бонустар ) айырмасына тең.
2.15 кесте
|Жыл |ПСС ... ... - ... ... , долл. |
|1 |5121426 |5121426 |
|2 |6559818 |6559818 |
|3 |9322779 |9322779 |
|4 ... ... |
|5 ... ... |
|6 ... ... ... кесте - Күтіліп отырған ақша қаражаттардың таза ... ( ... ... ... - КҚ + Амортизация |Көрсеткіштері , долл. |
|1 |5121426 - 25175938 + 2120149 |- 1 7934363 |
|2 |6559818 - 6293984 + 2120149 |2385983 |
|3 |9322779 + 2120149 ... |
|4 ... +2120149 ... |
|5 ... + 2120149 ... |
|6 ... + 2120149 ... ... Инвест жобаларды негіздецтін халықаралық практикасы
Халықаралық практика жобаларды ... үшін ... ... қолданады.Олар күрделі салым
тиімділігінің шешімдерін даярлауға мүмкіншілік ... ... ... :
1. Таза ... құн ; ( ТҚҚ )
2. ... ішкі ... ; ( ПІН )
3. ... қаржылардың қайтып келу уақыт мерзімі ; ( ҚУМ )
4. Пайдалылық ; ( ... , Р )
5. ... ... ; (тиімділіктің табалдырығы )
6. 2.19 Таза ағымдағы құнды(МРУ) есептеу ... ... ... (ТАҚ) ... ... ... ... болып табылады. ТАҚ
проценттің белгілі ставкасында дисконтталған, күтіліп отырған
барлық жыл сайынғы ақша табысының сомасы инвестицияның
бастапқы ... ... көп ... ... ... ТАҚ-ы жобадан күтіліп отырған ақша
қаражаттарының таза ағынының ағымдағы құны минус жоба
бойынша таза инвестиция ретінде анықталады :
ТАҚ = КОАҚТА - ... ... / ( 1 + і )і - ... ТАҚ - ң ... ... ... жүріп жатқан кезеңінде
инвестициядан түскен ағымдағы құн мен есептелген ... ... ... сол ... ... ... түрі және ... салымының көлемі арасындағы айырмашылық ретінде анықталады.
ТАҚ дұрыс, яғни ... ақша ... ... ... ... ... болса, жоба қолдануға тиімді деп саналады. Ал ... яғни ... ... ақша ... ... ... салымынан аз болса,
онда жобадан бас тартады.
Ереже ТАҚ : ТАҚ > 0 , онда КОАҚТА > БИ ; ТАҚ : ТАҚ < 0 , онда ... < БИ ... - ды біле ... ақша ... ... ... ... көну керек пе немесе жәй ғана ... ... ... ... ... ... сол ... керек пе деген шешімге келеміз. Несие бойынша проценттік ставка -25 ... ... - ТАҚ 11 % ... ... ... ... ... |
| | ... | |
|1 |- 17934363 |0,909 |- 16157083 |
|2 |2385983 |0,826 ... |
|3 ... |0,751 |- 5853596 ... ... ... |КОАҚТА ... ... ... |
| | ... | |
|4 ... |0,683 |3508736 |
|5 ... |0,620 ... |
|6 ... |0,563 ... ... ... - ТАҚ 21 % кезінде
|Жыл |КОАҚТА |Дисконтталған көбейтінді. ... , $ |
|1 |- 17934363 |0,833 |- 14821788 |
|2 |2385983 |0,694 |- 13192129 |
|3 ... |0,578 |- 6732895 |
|4 ... |0,482 |- 102574 |
|5 ... |0,401 |6355738 |
|6 ... |0,364 ... ... ... - ТАҚ 31 % ... ... ... ... ... , $ |
|1 |-17934363 |0,769 |- 13690353 |
|2 |2385983 |0,591 |- 12300000 |
|3 ... |0,455 |- 7209937 |
|4 ... |0,350 |- 2383898 |
|5 ... |0,269 |1958098 |
|6 ... |0,244 |5727816 ... ... - ТАҚ 41 % ... ... |Дисконтталған көбейтінді. |Көрсеткіштері , $ |
|1 |- 17934363 |0,714 |- 12719406 |
|2 |2385983 |0,510 ... |
|3 ... |0,364 |- 7437209 |
|4 ... |0,260 ... |
|5 ... |0,186 |- 835644 |
|6 ... |0,169 |1588855 ... ... - ТАҚ 51 % ... |КОАҚТА ... ... ... , $ |
|1 |- 17934363 |0,666 |- 11877062 |
|2 |2385983 |0,444 |- 10830623 |
|3 ... |0,296 |- 7507042 |
|4 ... |0,197 |- 4773233 |
|5 ... |0,131 |- 2639396 |
|6 ... |0,087 |- 1032178 ... ... ішкі ... (ІРК)есептеу әдісі
Инвестиция бойынша табысты есептеудің ең кең тараған кратериі - бұл
пайданың ішкі нормасының әдісі ( ПІН ) ... ақша ... ... ішкі нормасы - бұл белгілі проценттік ставка ... ... ... ақша ... таза ... ... ... сомасын теңестіретін есептеу ставкасы.
ПІН - бұл жобаның бүкіл қызмет барысында есептелген, таза ағымдағы құнды
( интегралды ... ... ) ... қамтамасыз ететін
дисконттау ставкасының бастапқы мәні.
КОАҚТА /( 1+К)= БИ Мұнда ПІН = ... ПІН > і , онда жоба ... ; Егер ПІН < і ... жоба ... ... көрсеткіш инвестицияны талдаудың екінші критериі болып табылады және
инвесторға өндірістің қиын нүктесін немесе зиянсыз нүктесін (пайдалылық
табалдырығы) қамтамасыз ... ... ... ... көбейтінділерінің ... ... ... иторациялардың әдісі.
ПІН = К1 +f (К1) / f (К1) - f ( К2 ) х ... [ К1 - К2] ... ... ... ішкі ... ( ПІН ) ... % |
|1 ... жоба тиімсіз |ТАҚ

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 80 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Адамның мекендеу ортасының қауіптіліктері10 бет
Буденовск уран кенорны60 бет
Гамма-көрсеткіштер9 бет
Дозиметр – иондағыш сәулелердің дозасы мен қуатын өлшеуге арналған құрылғы. Салыстырып тексеру әдістері.23 бет
Жалпыланған тригонометриялық, гиперболалық функциялар60 бет
Жер бетінің радиоактивті ластануы (семей ядролық полигоны)12 бет
Зақымдану ошақтарының болу уақытын анықтау14 бет
Иондаушы сәулелердің табиғаты және түрлері11 бет
Иондық сәулелену9 бет
Радиация15 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь