Радиоэлектронды бақылауыш модулі

Кіріспе
1 Радиоэлектронды бақылауыш модульінің әдістемелері мен
құрал.жабдықтарына аналитикалық шолу
1.1 Радиоэлектронды аппаратураны өндіру процесінде туындайтын
ақауларға анализ жасау және жіктеу
1.1.1 Істен шығу сипаты
1.1.2 Тексеру объектілері
1.2 Электронды құралдарды тексеру және диагностика жасау әдістері
1.2.1 Функционалдық тексеру
1.2.3 Контактсыз диагностика жүргізу әдістері
2 Радиоэлектронды модульдердің сапасын тексеріп диагностика
жүргізетін автоматтандырылған жүиенің құрлымдық синтезі
2.1 Сапа тексеріп диегностика жүргізетін автоматтандырылған жүйенің
жасау методологиясын құру
2.2 Автоматтандырылған диагностика жүргізу және тексеру жүйесін
программалық қамтамасыз ету
2.2.1 Автоматтандырылған диагностика жүргізу және тексегу жүйесінің
жұмыс істеу алгоритмі
2.3 Сигнал сипатын жылдам өлшеу
2.4 Қате жіберушілікті түзете отырып сигнал параметрлерін анықтау
2.4.1 АСТ сипаттамасы
2.4.2 Сызықты қате жіберушілікті автоматты түрде компенсациялау
2.4.3 Сызықты емес қате жіберушілікті компенсациялау
2.5 Диагностикалық ақпарат бөліктік түрде жоқ болған жағдайда
ақаулықты жою әдістері
2.5.1 Ақпаратты бөлшектеп қалпына келтірудің алгоритмі

3. Ақпараттық.программалық қалыптастыру
3.1 Микротолқынды дачиктерді сериялық өндірудің технологиялық
маршруты
3.2 Автоматтандырылған диагностика жүргізу және тексеру жүцесінің
функционалдық сұлбасы
4 Еңбек қорғау
5 Жобаның экономикалық тиімділігінің есебі
Қорытынды
Пайдаланған әдебиет тізімі
Жоғары жилікті радиоэлектронды аппаратура өндірісінде, шығарылатын өнімнің сапасы маңызды роль атқарады. Автоматтандырылған модельдеу және жобалау жүйелерінің санының көптігі өндіріс этапында радиоэлектронды құрылғылар мен жүйелердің жоғары сапаға ие болуына мүмкіндік береді.Өндіріс барысында, өнім сапасы, процесті қадағалаушы адам факторына да байланысты.
Электронды құрылғылардың функционалдық мүмкіндіктерінің ұлғайуы, микросхема интеграциясының көбейуі, өткізгіштер көлемі мен электронды плата тор қадамының кішірейуі, электронды элементтер санының көбейуі электронды түйінді тексеру процесін өте күрделі мәселеге айналдырды.
Өндірісте электронды модуль компоненттері мен электронды платаның контрольдық диагностикасына кететін шығын 40-50% деін жетеді.
Диагностика жүргізетін котрольды-диагностика аппаратурасын көбінесе шет мемлекеттер шығарады.Бұл аппаратуралармен жұмыс істеу үшін жоғары кәсіпқой мамандар қажет.
Тақырып маңыздылығы.Электрондық платалар интеграциясының ұлғайуы және тексеру мен диагностика ақпаратының нақтылығы, әмбебап, қарапайым және ыңғайлы диагностика жүргізу жүйесінің болуын қажет етеді.
Маңызды ғылыми-техникалық мәселе, ол радиоэлектронды модульдердің ақауын тексеретін автоматтандырылған сапа тексеру және диагностика жүргізу жүйесін жасау.
Зерттеу мақсаты.Дипломдық жұмыстың мақсаты әдістерді зерттеу және радиоэлектронды аппаратураны жасап шығару өндірісінде радиоэлектронды модульдердің ақауын анықтайтын автоматтандырылған сапа тексеру және диагностика жүргізу жүйесін жасап шығару.
1.Н.П.Байда,И.В.Кузьмин,В.Т.Шпилевой.Микропрооцессорные системы поэлементного диагностирования РЭА,М.:Радио и связь,1987.
2.Ю.В.Малышенко,В.П.Чипулис,С.Г.Шаршунов.Автоматизация диагностирования цифровых устроиств.М.:Энергоатомиздат,1986.
3.Н.С.Щербаков.Функциональное и тестовое диагностирование цифровых устроиств и ЭВМ. М.:Издательство МЭИ,1994.
4.Р.С.Гольдман,В.П.Чипулис.Техническая диагностика цифровых устройств.М.:Энергия,1976.
5.К.Г.Кирьянов.Сигнатурный анализ.Н-Новгород.,Издательство Нижегородского государственного университета,1999.
6.Э.В.Попов.Экспертные системы реального времени.//Открытые системы,1995.
7.Д.М.Гробман.Локализация дефектов цифровых систем.//Автоматика и вычеслительная техника,1983.
8.Тестеры для большых интегральных схем.//Электроника,1977,с.
9.М.А.Микеладзе.Развитие основных моделей самодиагностирования сложных технических систем.//Автоматика и телемеханика,1995,с
10.И.В.Огнев,О.В.Исаев,И.М.Рыбаков.Методы и средства контроля и диагностирования памяти ЭВМ.М.:Изд.МЭИ,1988.
11.В.Д.Кравцов,В.Н.Крюков.Методы проверки функционирования и диагностики полупроводниковых ИС ОЗУ.Известие ВУЗов, Радиоэлектроника,1977,с
12.Б.Г.Горбань.Анализ электронных цепей методом графов.М.:Изд. МЭИ,1994.
13.С.П.Ксенз.Диагностика и ремонтопригодность радиоэлектронных средств,М.:Радио и связь,1989.
14.П.П.Пархоменко,Е.С.Согомонян.Основы технической диагностики.Под ред.П.П.Пархоменко.М.:Энергия,1981.
15.И.А.Петренко.Моделирование неисправностей аналоговых электронных цепей.//Автоматизация проектирования в электронике.1983.
16.А.С.Серданов,О.Н.Мартыненко.Решение некоторых задач технической диагностики радиоэлектронной аппаратуры машинными методами.//Известие вузов.Радиоэлектроника.,1980.
17.Н.А.Чегис,С.В.Яблонский.Логические способы контроля работы электрических схем.М.:Изд.АН СССР,1958.
18.А.Г.Биргер.Метод моделирования дискретных устройств.//Автоматика и телемеханика, 1981.
19.А.В.Мосгалевский, В.П.Калявин.Г.Г.Констанди.Диагностирование электронных систем.Л.:Судостроение.,1984.
20.Н.В.Кишт, Г.Н.Герасимова.Диагностика электрических цепей.М.:Энергоатомиздат,1983.
21.Н.М.Легкий, Я.А.Хетагуров.Програмное обеспечеие управлеия контактирующим устроиством в автоматизированных системах контроля.//Судостроительная промышленноть,1991.
22.В.Д.Кудрицкий,М.А.Синица,П.И.Чинаев.Автоматизация контроля радиоэлектронной аппаратуры./Под ред. П.И.Чинаева,М.:Советское раио.1977.
23.K.A.Woodall7A new generation of ln-circuit Testers.//Marconi instrumentation,19807
24.Н.М.Легкий.Алгоритм диагностики электронных модулей.Межвузовский сборник научных трудов ”Техника, технология и перспективные материялы”,М.:МГИУ,2001.
25.В.А.Евстигнев,В.Н.Кастьянов.Толковый словарь по теорий графов. Новосибирск.Наука,Сибирское отделение РАН,1999.
26.И.П.Норенков,В.Б.Маничев.Основы теорий и проектирования САПР,1990.
27.Санитарные правила и нормы №1.01.004.01. Требования к освещению помещений и рабочих мест.
28.Санитарные правила и нормы №1.01.004.01. Требования к электробезопасности.
29.О безопасности и охраны труда от 28 февраля 2004 г.
30.Ермилов В.В.,Омаргалиева С.А., Акилбеков С. Исследование и расчет искустсенного освещения в помещении. – Алма-Ата, 1982.
31.Кустов В.Н., Джумабеков Б.Д., Калита Н.Л. Охрана труда в дипломных проектах. – Алматы, 1998.
32.Кобевник В.Ф. Охрана труда. – К.: Высш. школа, 1990.
        
        МАЗМҰНЫ
Кіріспе
1 Радиоэлектронды бақылауыш ... ... ... ... ... ... ... өндіру процесінде туындайтын
ақауларға анализ жасау және жіктеу
1. Істен шығу ... ... ... Электронды құралдарды тексеру және диагностика жасау
әдістері
1. Функционалдық тексеру
1.2.3 Контактсыз диагностика жүргізу әдістері
2 ... ... ... ... ... ... ... Сапа тексеріп диегностика жүргізетін
автоматтандырылған жүйенің
жасау методологиясын құру
2. Автоматтандырылған диагностика ... және ... ... ... ... Автоматтандырылған диагностика жүргізу және тексегу
жүйесінің
жұмыс істеу алгоритмі
2.3 Сигнал сипатын жылдам өлшеу
2.4 Қате ... ... ... ... ... АСТ ... Сызықты қате жіберушілікті автоматты түрде
компенсациялау
2.4.3 Сызықты емес қате жіберушілікті компенсациялау
5. Диагностикалық ... ... ... жоқ болған жағдайда
ақаулықты жою әдістері
2.5.1 Ақпаратты бөлшектеп қалпына келтірудің алгоритмі
3. ... ... ... ... сериялық өндірудің
технологиялық
маршруты
2. Автоматтандырылған диагностика жүргізу және тексеру
жүцесінің
функционалдық сұлбасы
4 ... ... ... ... ... есебі
Қорытынды
Пайдаланған әдебиет тізімі
КІРІСПЕ
Жоғары жилікті радиоэлектронды аппаратура өндірісінде,
шығарылатын ... ... ... роль ... ... және ... жүйелерінің санының
көптігі өндіріс этапында ... ... ... ... ... ие ... мүмкіндік береді.Өндіріс
барысында, өнім сапасы, процесті қадағалаушы адам факторына ... ... ... ... микросхема интеграциясының көбейуі, өткізгіштер көлемі
мен электронды плата тор ... ... ... ... ... ... түйінді тексеру процесін
өте күрделі мәселеге айналдырды.
Өндірісте электронды модуль ... мен ... ... диагностикасына кететін шығын 40-50% деін
жетеді.
Диагностика жүргізетін котрольды-диагностика аппаратурасын
көбінесе шет ... ... ... ... үшін ... ... мамандар қажет.
Тақырып маңыздылығы.Электрондық платалар интеграциясының
ұлғайуы және тексеру мен диагностика ... ... ... және ыңғайлы диагностика жүргізу жүйесінің
болуын қажет етеді.
Маңызды ғылыми-техникалық мәселе, ол ... ... ... ... сапа ... ... жүргізу жүйесін жасау.
Зерттеу мақсаты.Дипломдық жұмыстың мақсаты әдістерді зерттеу
және радиоэлектронды аппаратураны жасап шығару ... ... ... ... сапа ... және ... ... жүйесін
жасап шығару.
Бұл мақсатқа жету үшін келесі мәселелер шешіледі:
Құрамында аналогты, жоғары интеграциялық ... ... ... бар ... ... ... ... модульдердің сапасын тексеретін және
дигностика жүргізетін автоматтандырылған жүйенің программалық-
аппараттық құрлымын жасау;
Контрольдық нуктелерді ... ... ... ... ... ... ақауын анықтайтын
диагностиканы жылдамдату үшін қажет ... ... ... және ... ... ... ... үшін
қажет базалық алгоритм мен ... ... ... ... ... жоғарлату үшін және
автоматтандырылған жүйенің мүмкіндігін жоғарлату үшін қажет
базалық алгоритм мен ... ... ... ... ... ... ... технологиялық мәліметтер базасын жасау.
1.РАДИОЭЛЕКТРОНДЫҚ БАҚЫЛАУЫШ МОДУЛІНІҢ ӘДІСТЕРІ МЕН ҚҰРАЛ-
ЖАБДЫҚТАРЫНА АНАЛИТИКАЛЫҚ ШОЛУ
1.1.Радиоэлектронды аппаратураны өндіру процесінде туындайтын
ақауларға анализ ... және ... ... шығу ... ... функцияны орындау мүмкіндігін
жоғалтқанын аитамыз.Істен шығу [1] келесі ... ... ... ... әсер ету ... бойынша (толық және
толық емес);
• физикалық сипатына байланысты (кенеттен және параметірлік);
• басқа да ... ... және ... ... ету уақытына байланысты (тұрақты,уақытша);
Электронды аппаратураның істен шығуы жартылай өткізгіш (ЖӨ)
аспаптар мен өткізгіштердің істен шығуымен байланысты.ЖӨ және
электро ... ... (ЭРБ) ... ... сыртқы
көріністері:қысқа тұйықталған, үзілген және параметрлердің
өзгеруі деп бөлінеді.
ЖӨ және өткізгіштердің үзіліп кетуінің ... ... ... ... ... ... ... химиялық , электрохимиялық әсер салдарынан үзілу;
• жоғары тоқ әсерінен сымдардың жанып ... ... ... ... бұзылуы;
• тоқ өткізгіш жолдардың металдануының бұзылуы.
ЖӨ сипаттамасының өзгеруі және тұрақты еместігікристалдағы
электр зарядының қозғалуынан туады.Олар өндіріс технологиясының
ауытқуынан, ескіруден және сыртқы ... ... ... ... жүргізу және ... ... ... және ... программалық ,
аппараттық құрамын құру үшін, өндірілетін құрылғының жөндеу
және ... ету ... ... шығу ... ... жүйенің істен шығуын, пайда болу ... екі ... ... ... жүйенің ішкі
факторынан , ал екінші түрінде сытқы фактордан пайда болған
ақауды жатқызамыз.
Жүйенің ... ... ... ішкі ... ... пайда болады.Оларға сыртқы әсер қатер туғызбайды.
"Сыртқы" ақау ... әсер ... ... пайда
болады.Сытқы ақаудың түрлері: қоректену көзінің ауытқуы, кіріс
сигналдардың жоғары кернеулігі, ... ... және ... дұрыс қосылмауы.
1.1.2.Тексеру объектілері
Диагностика жасалатын электронды сұлбаларды келесі типтерге
бөлуге болады:
• элемент;
• функционалдық түйін(функционалды ... ... ... ... ... кезінде келесі рұқсат нүктелері
пайдаланылады:
• блок ағытпасы;
• түйіспе нүктелері;
• түйіспе алаңы(түйіспе ... ... ... жүйе ... ... ... , онда ақау диагностикасы өте күрделі және өте ұзақ
процесс болып келеді.Онда аналогты және ... ... ... ... енгізу қажет.
Программаланатын процессордың болуы бір жағынан диагностика
процедурасын қиындатса, бір жағынан ақауды ... жою ... ... ... мен ... ақауының диагностикасын жүйенің өзі
орындауына болады.Процессорлық модульдің немесе диагностикалық
құрамдас құрылғы ақауды іздеу үшін ... ... ... ... ... мүмкіндікті
іске асыру үшін жады көлемін және программалық ... ... ... ... тақшаларды диагностика жасау және жөндеуді үш үш
кезеңге ... ... ... қадағалау+модульді механикалық тазарту;
2. Электр параметрлерді қадағалау;
3. Істен шыққан элементтерді диагностика жасау.
Визуалды қадағалау беткі ... ... ... әдіс өте ... ... және көп ... қажет
етпейді[2].Қоректену көзін модульге қоспай-ақ ақауды тауып АДЖжТ
жүйесі арқылы жөндеу уақытын қысқартады.
Сыртқы бақылау кезінде ... ... ... ... арқылы
дәлелдеуге болады.
Электр тақшаны жасап шығару кезіндегі ... ... ... ... ... ақау тақшаны жасап шығару және
монтаждау кезінде ... ... ... және ... ... ... ақау-ол активті сигналдың болуымен
қарастырылады.Пассивті ... ... ... ... ... ... ... байланысты активті және
пассивті ақау қауіпті және қауіпсіз ақау түрінде болады.
Күрделі жүйелерде ... ... ... ғана ... ... ... қамтамасыз етумен байланысты істен
шығулар да ... ... ... және ... жасау
әдістері
Аналогты, сандық және гибридты түйіндерді диагностика жасау
әдістерін үш топқа бөлуге болады:
1. құрлымдық(функционалды);
2. элементті(ішкі сұлбалы);
3. аралас.
Диагностика ... ... ... ... тексеру
объектісін
объектілер жинағы деп анықтайды:
{X,Y,W,Wб,F} ... ... ... ... ... сигналдардың көптеген векторлары;
W-жүйенің көптеген ішкі күйлері;
Wб-ТО бастапқы ішкі күйі;
F-ішкі ауысулар функциясы.
F=f(WбWX);
ТО бастапқы уақытының (tб) күйі мына түрде анықталады:
W(tб)=F(WбX(t)W(tб-1).
X(t)=X, W(t)=W ... ... ... t=T ... Т-ТО ... ... ... ... шығындағы көптік моменттер.Дискретті тексеру объектісі
үшін (X,Y,W-дискретті көптік),Т=(0,1,....,(), W=(Wtб).
ТО-үздіксіз ... ... ... сұлба(
t(T.
T((0,((, W((dW(dt)(t( 0 (W.
Ақауды анықтау екі тәсілмен ... ... ... ... ... ... ... кезде
диагностика уақыты біршама ұлғаяды.Ал параллельді диагностика
кезінде АДЖжТ ... ... ... ... ... ... АДЖжТ жүйелері қазіргі заманға сай
микропроцессорлармен жабдықталған.Олар диагностиканың екі түрін
де оңай ... ... ... ... ЭЕМ ... көлемді жадымен және жылдамдықпен
қамтамасыз етілген;
• функционалды қадағалау уақытын қысқарту үшін параллелді тәсілдер
қолдану керек;
... ... ... жою үшін ... ... ... жөн.
Ақауға диагностика жүргізу және тексеруді іске асыру
тәсілі мына үш түрлерге бөлінеді[10]:
1.программалық;
2.аппараттық;
3.программалық-аппараттық.
Программалық ... ... ... ... қамтамасыз
ету құралдары және тексеру объектісінен шыққан шығыс сигналдарды
анализ жасау.Кей жағдайда алынған мәліметті ... үшін ... ... ... қажет.
Аппараттық тәсілді көбінесе ... ... және ... ... ... ... қолданылады.Бұл тәсілді іске асыру үшін жүйенің тек
функционалды моделі қажет.Бұл жүйелер ақау анализін жүргізбейді,
тек (ақау/ақау ... ... ... ... комплекс кез-келген электронды
модульге диагностика жүргізе алады.Арнайы аппараттық бөлігі ... ... ... ... береді.Сонымен қатар кез-
келген сигналды өңдейтін мүмкіндігі бар.Программалық ... ... және ... ... ... қамтамасыз етеді. Миктопроцессоры,жадысы бар сұлбаға
және кері байланысы бар сұлбаға диагностика жүргізу үшін арнайы
спецификалық программамен ... ету ... ... ... диагностикасының тәсілі өте күрделі, аралас сұлбаға
қарағанда.
Жадылы сұлбаның бастапқы күйі ... да ... ... ... үшін ... ... қажет.
Сурет 1.1-Тексеру түрінің классификациялық сұлбасы
2. Функционалдық тексеру
Тікелей қолданылатын алгоритмді қолдана отырып құрылғыға
диагностика жүргізүді ... ... деп ... ... ... ... ... контактағы
кіріс сигнал арқылы жұмыс процесінде анықтайды.Жауап сигналдары
эталон сигналымен салыстырылып, қорытынды Z электронды ... ... ... ... ... ... ... сұлбасы
Мұнда:
X={X1,X2,…….,Xn}-Шығыс сигналдың көптік векторы;
Y={Y1,Y1,…….,Yn}-Кіріс сигналдың көптік векторы;
W={W1,W2,……,Wn}-Құрылғының ішкі күйінің көптігі;
Y*={Y*1,Y*2,……,Y*n}-Ақаусыз ... ... ... үшін мына шарт ... ... |-|

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Информатика ғылымы196 бет
Сарысу өзені алабының зерттелмеген өзендерінің ағындысын есептеу50 бет
3 - сынып оқушыларының математика сабақтарындағы есептеу дағдыларын дамытуға модульдік оқытудың әсері62 бет
5ess цифрлық коммутациялық жүйесі19 бет
Іс жүргізудегі ақпараттық жүйені қолдану23 бет
Векторлар және оларға амалдар қолдану3 бет
Деформация туралы51 бет
Комплекс сандар ұғымы4 бет
Кәсіпорынның басқару ісінің ақпараттық жүйесін тұрғызу28 бет
Лежандр символы16 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь