Туристік бизнес туралы

КІРІСПЕ
3
1 ТУРИЗМНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ҚОҒАМДЫҚ
ДАМУДЫҢ ЭКОНОМИКАЛЫҚ КРИТЕРИЯСЫ РЕТІНДЕ1.2 Туризмнің пайда болуы мен дамытудың теориялық негіздері
6
1.3 Туризмді жіктеудің теориялық.экономикалық көзқарастары
13
1.4 Туризм инфрақұрылымының дамуы және кластерлік басқару,
Қазақстанның шетелдерге насихатталуы
19


2 ТУРИСТІК БИЗНЕСТІҢ ОТАНДЫҚ ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІНЕ САЛЫСТЫРМАЛЫ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ
2.1 Қазақстандағы турфирма құрылуына талдау (“Алмали” туристік фирмасының мысалы ретінде)
26
2.2 Ресей Федерациясының туристік фирмасына салыстырма (“Стар тревел” туристтік агенттігі)
45
2.3 Екі фирманың қалыптасуы мен жұмыс істеуіне анализ
57
3 РЕСЕЙ ФЕДЕРАЦИЯСЫНАН АЛЫНҒАН ТӘЖІРИБЕ АЯСЫНДА ОТАНДЫҚ ТУРИЗМДІ ДАМЫТУ СТРАТЕГИЯСЫ
3.1 Қазақстан Республикасында туризмді дамыту болжамы
65
3.2 Ұлттық экономиканың тиімді дамуына туризмнің тигізетін әсері
72
ҚОРЫТЫНДЫ
76

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
80
Туризм – демалыспен, бос уақытпен, спортпен, сондай – ақ мәдениетпен және табиғатпен тілдесумен тікелей байланысты, жәке және ұжымдық толық жетілудің жолы ретінде жоспарлануы және тәжірибеге енгізілуі тиіс қызмет.
Туризм әлемдік экономикада басты рольдің бірін атқарады. Бүкіл әлемдік туристік ұйымның деректері бойынша ол әлемдегі жалпы ұлттық өнімнің оннан бір бөлгін халықаралық инвестициясының 11%- дан астамын, әлемдік өндірістің әр бір тоғызыншы жұмыс орнын қамтамасыз етеді. 1993 жылы Қазақстан Республикасы Дүниежүзілік туристік ұйымға мүше болып кірді.
Қазақстанда қазіргі заманғы инфрақұрылым салаларының дамуына, соның ішінде туризмге үлкен мән беріледі. Туризм елдің тұтас өңірлерінің экономикасына белсенді ықпал етеді.
Б.э. дейінгі үшінші мыңжылдықта басталған Ұлы Жібек жолының құрылуы мен дамуы Қазақстан туризмінің тарихи алғы шарттары болып табылады.
Қазақстанның тәуелсіздік алуы туристік қызметті реттеу мен халықтың тарихи және мәдени мұрасын жаңғырту үшін негіз боп қаланды. Туризмнің тез және тұрақты өсуін, оның қоршаған ортаға, экономиканың барлық саласына және қоғамның әл – ауқатына күшті ықпалын назарға ала отырып Үкімет Қазақстанның ұзақ мерзімді даму бағдарламасында туризмді басым сала деп анықтады.
Қазақстанда туризмнің дамуы үшін нормативтік – құқықтық база құрылды. 2001 жылдың маусымында «Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы» жаңа Заң қабылданды. Ол Қазақстан Республикасы экономикасының бір саласы ретінде туристік қызметтің құқықтық, экономикалық, әлеуметтік және ұйымдастырушылық негізін айқындады. Заңға сәкес Қазақстандағы туристік қызметті мемлекеттік реттеудің негізгі принциптері болып: туристік қызметке жәрдем беру және оның дамуына қолайлы жағдайлар жасау, туристік қызметтің басым бағыттарын айқындау және қолдау, сонымен қатар Қазақстан туризм үшін қолайлы ел туралы түсінікті қалыптастыру саналады.[]15
1993 жылы Қазақстандағы туризм индустриясын дамытудың ұлттық бағдарламасы, 1997 жылы «Жібек жолының тарихи орталықтарын жандандыру, түрік тілдес мемлекеттердің мәдени мұрасын сақтау және сабақтастыра дамыту, 1997-2003 жж. Туризм инфрақұрылымын құру туралы» Қазақстан Республикасының мемлекеттік бағдарламасы қабылданды. 1997 жылы 2030 жылға дейінгі туризмді дамыту стратегиясы жасалды[20].
Браймер Р.А. Основы управления в индустрии гостеприимства,
Моск¬ва, 1995 ж.
2 Папирян Г.А. Экономика туризма, Москва: Финансы и статистика,
1998 г.
3 Зорин И.В. и др. Менеджмент туризма, Москва, 1996 г.
4 Сапрунова В. Туризм: эволюция, структура, маркетинг, Москва,
1997 г.
5 Борисова Ю.Н., Гаранин Н.И., Забаев Ю.В., Сеселкин А.И.
Экономика туризма: учебное пособие,- Москва: 1996 г.
6 Азар В.И. Экономика и организация международного туризма,
Моск¬ва: Экономика, 1996 г.
7 Алтынбаев Б.А., Смыкова М.Р. Экономика и организация туризма.
Алматы, 1999 г.
8 Материалы семинаров по вопросам развития туризма. Агентство
Рес¬публики Казахстан по туризму и спорту. Астана, 2003 г.
9 Щурова А., Кантарбаева Ж., Саурамбаев О. Рынок туристических
ус¬луг в Казахстане // Альпари 2000 г., №2,с.17.
10 Статистический пресс-бюллетень. Агентство Республики Казахстан
по статистике, Алматы, №4, 2005 г.
11 Национальная программа развития индустрии туризма в Республике
Казахстан, Алматы, 1994 г.
12 Статистический пресс-бюллетень. Агентство Республики Казахстан
по статистике. - Алматы: 2005 г., №1.
13 Ердавлетов С. Почему в Казахстане слаба индустрия туризма // Новое
поколение, 16 декабря, 1994 г.
14 Программа действий Правительства Республики Казахстан на 1998-
2000 годы. Примечание №3 к Указу Президента РК от 28января 1998
года №3834, Казахстанская правда, 15 апреля, 1998.
15 Программа развития туристской отрасли на 2003-2005гг., Алматы,
2003 г.
16 Целевая программа. Концепция развития туризма в Республике
Ка¬захстан, Алматы, 1993 г..
17 Котлер Ф. Основы маркетинга, Москва, 1994 г.
18 Баймуратов У.Б. О долгосрочном комплексном прогнозе// Экономика
и статистика 2000 г.- №2
19 Баймуратов У.Б. К вопросу о маркетинге и направлений его развития
в Казахстане// Наука научно-технический прогресс Казахстана:
Сборник научных трудов - Алматы: Экономика, 2000 г.
20 С.С.Шназбаева, Г.М.Керимханова, Л.А.Смирнорва, Л.М.Смағұлова,
Н.В.Маркевич, Г.Д.Шопобаева,Л.С.Кажигали «Статистикалық
Жылнамасы 2004» Қазақстан Республикасының статистика агенттігі,
Алматы қаласының статистика басқармасы, Алматы, 2006 жыл.
21 Бартон Ю.А «Великие путешествие» Москва, 1986г.
22 «Гостиничный и туристический бизнес» Москва, ассосация авторов и
Издателей «Тандем», 1998г.
23 Квартальнов В.А «Туризм» Учебник. – М.: Финансы и статистика,
2000 г.
24 Туристік қызмет туралы: Заң актілерінің жиынтығы – Алматы:
ЮРИСТ,2002 жыл.
25 Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың тұжырымдамасы
Туралы Қазақстан Республикасы Үкіметінің 2001 жылғы 6
Наурыздағы №333 қаулысымен мақұлданған.
26 Қазақстан Республикасындағы туристік қызмет туралы Қазақстан
Республикасының Заңы 2001 жылғы 13 маусым №211-11 2002 жылғы
22 ақпандағы №296-11 Заңымен енгізілген өзгертулер.
27 Безрукова.Н Туристы из СНГ осваивают новый регион //БТИ. 1993 г.
28 Сенин В.С Организация международного туризма: Учебник.-.:
Финансы и статистика, 2000 г.
29 Биржаков Т.Б Введение в туризм (3-ое издание) – СПб.: Издательский
Дом Герде, 2002 г.
30 В.А Квартальнов «Туризм» Российская Международная Академия
Туризма, Москва «Финансы и статистика» 2000 г.-42-48с.
31 Янкевич В.С, Безрукова Н.Л. Маркетинг в гостиничной индустрий
И туризме: российский и международный опыт/Под ред.В.С.Янкевича
Москва, Финансы и статистика, 2003 г.
32 «Қазақстан туризмі 2005-2009» Статистикалық жинақ / 2010 Редакциясын басқарған Ә.А.Смайылов
33 Қазақстан Республикасының Статистика агенттігінің Астана қаласының статистика департаменті, Статистикалық жылнама «Астана» Астана, 2008ж
34 Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың 2007-2011 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы
35 Соколова М.В. История туризма- М.:Мастерство, 2002.-350с.
36 «Қазақстан туризмі 2005-2009» Статистикалық жинақ / 2010 – Редакциясын басқарған Ә.А.Смайылов
37 Смоленский О.Т. “Статистический сборник Россиской Федераций по туризму” М, 2011 г.
38 "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" Викулова О., Москва 2008 ж.
39 Чеботарь Ю.М., Туристический бизнес, М, 1998 г.
40 Гуляев В.Г., Организация туристической деятельности, М, 1997 г.
41 Сенин В.С., Введение в туризм, М, 1995 г.
42 Костюкова О.И., Основы туризма
43 Грибалев Н.П., Игнатьева И.Г., Бизнес-план, С-Пб, 1999 г.
        
        МАЗМҰНЫ
| |КІРІСПЕ |3 |
|1 ... ... ... ... | |
| ... ... КРИТЕРИЯСЫ РЕТІНДЕ | ... ... ... мен ... ... негіздері |6 |
| | | ... ... ... ... |13 ... ... ... және кластерлік басқару, |19 |
| ... ... ... | |
| | | |
|2 ... ... ... ЖӘНЕ ШЕТЕЛДІК ТӘЖІРИБЕСІНЕ | |
| ... ... ... | ... ... ... талдау (“Алмали” туристік |26 |
| |фирмасының мысалы ретінде) | |
| | | ... ... ... ... салыстырма (“Стар |45 |
| ... ... ... | ... ... ... мен ... істеуіне анализ |57 |
|3 ... ... ... ... ... отандық туризмді | |
| |дамыту стратегиясы | ... ... ... ... болжамы |65 ... ... ... ... ... тигізетін әсері |72 |
| |ҚОРЫТЫНДЫ |76 |
| ... ... ... |80 |
| | | ...... бос ... ... сондай – ақ
мәдениетпен және табиғатпен тілдесумен тікелей байланысты, жәке ... ... ... жолы ... ... және ... енгізілуі
тиіс қызмет.
Туризм әлемдік экономикада басты рольдің бірін атқарады. Бүкіл әлемдік
туристік ұйымның деректері бойынша ол ... ... ... ... ... ... ... инвестициясының 11%- дан астамын, әлемдік өндірістің
әр бір тоғызыншы жұмыс орнын ... ... 1993 жылы ... ... ... ұйымға мүше болып кірді.
Қазақстанда қазіргі заманғы инфрақұрылым ... ... ... ... ... мән ... ... елдің тұтас өңірлерінің
экономикасына белсенді ықпал етеді.
Б.э. дейінгі үшінші мыңжылдықта басталған Ұлы Жібек ... ... ... ... туризмінің тарихи алғы шарттары болып табылады.
Қазақстанның тәуелсіздік алуы туристік қызметті реттеу мен халықтың
тарихи және ... ... ... үшін ... боп қаланды. Туризмнің тез
және тұрақты өсуін, оның қоршаған ортаға, экономиканың ... ... ... әл – ... ... ... ... ала отырып Үкімет Қазақстанның
ұзақ мерзімді даму бағдарламасында туризмді басым сала деп анықтады.
Қазақстанда туризмнің дамуы үшін ...... база ... ... ... ... Республикасындағы туристік қызмет туралы»
жаңа Заң қабылданды. Ол Қазақстан Республикасы экономикасының бір саласы
ретінде туристік ... ... ... әлеуметтік және
ұйымдастырушылық негізін айқындады. Заңға ... ... ... мемлекеттік реттеудің негізгі принциптері болып: туристік ... беру және оның ... ... ... жасау, туристік қызметтің
басым бағыттарын айқындау және қолдау, сонымен қатар Қазақстан туризм үшін
қолайлы ел ... ... ... ... жылы Қазақстандағы туризм индустриясын дамытудың ұлттық
бағдарламасы, 1997 жылы ... ... ... ... ... тілдес мемлекеттердің мәдени мұрасын сақтау және сабақтастыра дамыту,
1997-2003 жж. Туризм инфрақұрылымын құру туралы» ... ... ... ... 1997 жылы 2030 жылға дейінгі туризмді
дамыту стратегиясы жасалды[20].
Cодан кейін 2003-2005 жылдарға ... ... ... жөніндегі
республикалық бағдарламаның жобасы жасалған. Бұл ... ...... ... ... сай ... ... және бәсекеге
қабілетті туристік кешен құру, экономиканың қосалқа салаларын өркендету.
Сонымен қатар ол ... ... ... ... ... бағытталған.
Қазіргі кезде 2007 – 2011 жылдарға арналған бағдарлама қызу ... Бұл ... ... ... ... 2006 ... ... №231 жарлығымен бекітілген болатын. Бағдарламаның мақсаты
... ... ... және ішкі ... көлемін арттыру есебінен
мемлекет пен халық кірісінің тұрақты өсуін, халықты ... ... ету үшін ... ... ... ... құру.
Қазақстанның мәдени – тарихи және демалыс зоналарын жетілдіру мен
сақтауға, саланың ... - ... ... ... ... және қайта дайындауға үлкен мән бөлінетін болады.
Туризмнің қазірігі индустриясы табысы жоғары және серпімді
дамып келе жатқан қызмет ... ... ... сегменттерінің
бірі болып табылады. Туризімнен табыс, мұнай, мұнай ... ... ... ... кейінгі тұрақты үшінші ... ... ... нарықтың дәстүрлі ... ... ... ... іс ... ... ... өсуі туристер
баратын жаңа аумақтар есебінен басым дамитын ... ... ... әлемдік туристік нарықта өзінің лайықты орнын табуға бірегей
мүмкіндігі бар.
Қазіргі ... ... жыл ... ... ... ... мен байланысты, мұның өзі адамдардың дем алуға және бос ... ... ... ... тану ... ... Ол жеке адамды, адамдар
мен халықтар арасындағы өзара түсіністікті дамытудың факторларына айналады.
Қазіргі туризм – бұл әлемдік экономиканың құлдырауы ... ... ... ... ... есеппен, бір шетелдік туристің
беретін табысын алу үшін оған барабар, шамамен 9 тонна тас көмір ... ... ... ... 2 ... ... ... бидайды әлемдік нарыққа шығару
керек екен. Бұл ретте, шикі зат сату ... ... ... азайтады, ал
туристік өндіріс таусылмайтын ресурстармен жұмыс істеуді. ... ... ... 100 000 турист қалада ... ... ... ... ... кемінде 350000 доллар немесе адам басына 1 ... ... ... ... шикізат сату өзіндік экономикалық тығырыққа тірелу
болса, ал туризімді дамыту- ұзақ ... ... ... ... тек қана ... ... сонымен бірген әлеуметтік-
мәдени маңызға ие. Себебі ол елдер ... ... ... мәдени айырбастаудың дамуына ықпалын тигізеді, аймақаралық ... ... ... ... ... көрсетеді.
Қазақстанда туризмнің хаостық дамуы, ... ... және жеке ... ... өз ара ... ... механизімнің жетілмегендігі тән. Туризм ... ... тек бір ... – шығу ... ... ... Сонымен бірге, Қазақстанда келу туризмін
дамытудың да алғы ... іс ... бар, ... ... ... ... ресурстар, мәдени, тарихи сәулер және ... ... ... ... туризм дамуының деңгейі қолда бар
туристік әлеуметті толығымен пайдалануға мүмкіндік бермей отыр. Туристік
сфера дамуының ... ... ... ... ... реформалау
жөніндегі ғылыми өңдеулердің тіптен болмауына байланысты. Қазақстанда
туризм сферасында тәжірибелік ұсынуларды ... үшін ... және ... ... ... ... жоқ. Сондықтан қазіргі заманғы
сатыдағы туризм дамуының экономикалық ... ... ... ... ... ... қазіргі жағдай ... мен ... ... жаңа ... негізгі
белгілерін зерттеуді, ... ... ... ... мен мінез-құлықтың ерекшеліктерін зерттеуді ... ... ... сонымен бірген М.Б. Биржаков, В.И. Азар, Ф. Котлер
сияқты ғалымдар өз үлестерін қосты.
Жұмыстың ... ... ... ... үшін теориялық
негіздердерді зерттеу, туристтік бизнестің дамуына ... ... ... – туристтік фирма және оның нарықтағы орны.
Зертеу пәні – туристік бизнестің дамуына әсер ... ... ... ... ... ... және ... талдау жасау арқылы, отындық туристтік шаруашылықты дамыту
үшін ұсыныстар жасау. Зерттеу мақсатын жүзеге асыру үшін ... ... ... ... ... ... қалыптасуымен дамуының теориялық негіздерін зерттеу;
- туристік бизнестің отандық шетелдік ... ... ... ... ... ... дамытудың экономикалық
стратегиясын анықтау.
Дипломдық жұмыстың құрылымы мен логикасы ... және ... ... анықталған. Жұмыс кіріспеден, үш
бөлімнен, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен тұрады.
1. ТУРИЗМНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕРІ ҚОҒАМДЫҚ ДАМЫУДЫҢ
ЭКОНОМИКАЛЫҚ КРИТЕРИЯСЫ ... ... ... болуы мен дамытудың теориялық негіздері
Дипломдық жұмыста келесі түсініктер пайдаланлады:
1) туризм - жеке ... ... ... елде ... ... ... бiр жылға дейiн не жиырма төрт сағаттан аз уақытқа
созылатын, бiрақ түнейтiн, ақылы қызметпен ... ... ... ... - ... болатын елге (жерге) жиырма төрт сағаттан бiр
жылға ... ... ... және ... қызметпен айналыспай,
сол елде (жерде) сауықтыру, танымдық, кәсiби-iскерлiк, ... және өзге де ... ... бiр рет түнейтiн ... ... ( ... – analisis) тура аударғанда зерттеп жатқан
объектіні бөлшектеп қарау. Анализге қарама-қайшы ... ... ...... – зерттеп жатқан объектіні жинақтап
қарастыру.
4) ішкі туризм – қарастырылып жатқан ел ... ... ... ... ішкі туристік сапар немесе шығу туристік сапар
шеңберіндегі қызметі;
5) келу туризмі – ... ... елде ... ... келу
туристік сапары кезінде осы ел шегіндегі қызметі;
6) шығу туризмі – қарастырылып ... ел ... ... ... келушінің шығу туристік сапар немесе ішкі туристік ... ... Ел ... ... ...... пен келуші – ... соы ел ... ... шегіндегі қызметі.
8) Ұлттық туризм: келуші – резидент пен келуші – ... ... ел ... аумағы шегіндегі және шегінен тыс қызметі.
9) Халықаралық туризм, келу ... және шығу ... ... ...... resident – орнында қалушы]- ... ... ... ... ... жеке ... сондай – ақ
онда өзінің қызметін тұрақты түрде ... ... ... ... салық салу мақсатымен мынандай түрлерге бөлінеді: 1)
басталған немесе аяқталған салық ... кез – ... ...... ... 183 күн ... және одан да көп уақыт бойында
республикада жүрген немесе шетелде республиканың мемлекеттік
қызметін ... ... жеке ... Жеке ... ... ... ... кейінгі жылы ғана бұл тұлға резидент
болса, республикада болған соңғы күннен кейінгі кезең үшін ... ... ... 2) Қазақстан заңдары бойынша құрылған
заңды тұлға ... оның ... ... ... ... ... емес – заңды ұйым немесе жеке адам, оның тұрақты орны
басқа елде болды; резиденттер емес үшін ... салу және ... ... үшін ... тәртіптен өзгеше болады, ол
көбінсе мемлетаралық келісіммен айқындалады.
1993 жылдан бастап, қызмет көрсетілген резидент пен резидент
еместердің жалпы санына, жолдама мен турдың құнын ... ... ... ... сала - ... ... саласы туристiк қызмет көрсету,
туристiк өнiм жасау, оларды iшкi және ... ... мен ... ... ... ... ... туристiк қызмет көрсету – туристiң саяхаты ... және ... ... оның қажеттiлiктерiн қанағаттандыру үшiн
ұсынылатын қажеттi қызмет көрсетулер (орналастыру, тасымалдау,
тамақтандыру, экскурсиялар, туризм ... ... ... ... және ... ... көрсетiлетiн басқа да қызметтер);
14) Туристік операторлық қызмет (туроператорлық қызмет) қызметтің
осы түріне лицензиясы бар жеке және ... ... ... өнімді қалыптастыру, ұсыну, және ... ... ... ... қызмет (турагенттік қызмет) – қызметтің ... ... бар жеке және ... заңды тұлғалардың
туристік өнімді ұсыну және өткізу (халыққа сату) жөніндегі
қызметі.
16) Тур – ... ... ... ... ... ... ... экскурсиялық қызметтер, сонымен
қатар гид – аудармашылардың көрсететін қызметтері мен саяхат
мақсатына қарай ... ... ... ... өнім – ... ... барысында қажеттілігін
қанағаттандыруына жеткілікті туристік қызметтердің жиынтығы;
18) туристiк ресурстар - ... ... ... ... ... ... сауықтыру
объектiлерi, сондай-ақ туристердiң рухани ... ... ... дене ... ... келтiрiп,
дамытуға жәрдемдесетiн өзге де объектiлер;
19) туристік индустрия – ... ... ... ... ... объектілерінің, көңіл-
көтеруобъектілері мен ... ... ... ... және басқа да мақсаттағы нысандардың жиынтығы;
туристік қызметті жүзеге асыратын ұйымдар, сондай-ақ экскурсиялық
қызметтер мен гидтер (гидтер-аудармашылар) ... ... ... ...... ... мен ... сондай-ақ
жеке қолдануға немесе туристік сапарға дайындалу кезінде немесе
сапар ... ... ... ... ... ... да
құндылықтарды сатып алуға жұмсалатын сома. Оларға ... ... ... ... басқа тұлғалармен төленетін
немесе өтейтін шығындар кіреді;
21) туристік қызмет – жеке немесе заңды ... ... ... ... ... ... Рекреация – адамның демалу арқылы дене күші мен рухани күшін
қайта қалпына келтіріп, жетілдіруі. Рекреациялық ... ... ... үшін ... қоршаған ортаның
мына компаненттері жатады: климат, бедер, өсімдік, үстіңгі, және
жер асты суы, ... ... ... ... ... ... ... тұз және т.с.с.
23) Аумақтың емдік – сауықтыру ... ... ...... ... рекреаациялық ресурстарға туристік әлуетті
айқындау ... ... зор ... бар ...... ... ... ұмытылмас орындар, сәулет
жауһарлары, мұражайлар мен с.с жатады.
24) ... ... ... ... заң ... тиым салынбайтын
қызметтен табыс алу болып табылады.
Қоғамдық қызмет түрі болып:
- ... ... ... ... ... көрсетуді
ұйымдастыру, коммерциялық негізде шетел туристеріне сапарларды сату,
туризмнің жаңа ... құру және ... ТМД ... мен 3 – ші ... ... ... ... ұйымдастыру және сату;
- Гидтер – тілмаш (аудармашы) қызметін ұйымдастыру мен ұсыну, кездесу
өткізуді ... ету, ... ... ... ... ... және басқа да шараларды, сонымен қатар, транспорттың кез
– келген ... ... ... мен ... ... транспорттық
және басқа да қызметтермен қамтамасыз ету;
- Брондау, транспорт және қонақ үйлер және басқа да ... ... шарт ... ... ... ... келісілген және
туристермен төленген Қазақстан Республикасының ... ... ... Виза мен ... ... Мемлекет ішінде және оның сыртында делдалдық қызмет көрсету;
- Шетел және шекарадан тыс туризмнің экономикалық ... аз ... ... ... мен бәсекеге қабілеттілігін жоғарлату бойынша іс
– шараларды жүзеге ... ...... ... ... ...... және өкілдік қызмет көрсету;
- Қоғамдық тамақтандыру сферасында қызмет ету ... ... ... Ойын – сауық индустриясы (казино, парктер, аттракциондар, ... ... және ... ... қоғам Қазақстан Республикасының ... тиым ... кез ... басқа да қызметтерді жүзеге асыруға
құқылы.[35]
Лицензиялауды қажет ететін қызметтің ... ... ... ... ... ... ... арқылы жүзеге асырылады.
Ұзақ даму тарихи бола тұрып, туризм әлі күнге дейін толық, бір ... ... жоқ және оны тек жеке ... ғана ... туристік ұйымдар
да әр түрлі анықтап жүр. Күрделі әлеуметтік-экономикалық құбылыс ретінде ... ... және оған ... баға беру ... іс ... бар ... екі топқа біріктіруге болады.
Оның бірі жұмысшылық деп аталады және оның мінездемесі тар ... ... жеке ... ... ... және тағы ... ... туризмнің ерекшеліктерін қамтиды да, нақты мәселелерді
(мысалы, статистикалық ... ... ... шешу ... ретінде
қолданылады. Екінші топ, мәндік анықтамалар пәнді түгелдей қамтиды,
туризмнің қасиеттері мен ... ... бір ... ішкі ... ... және оны ... ... өзара байланысты,
бірақ басқаша табиғаттағы құбылыстардан ажыратуға мүмкіндік береді.
Туризмнің статистикалық ... ... ... ... немесе жұмыс орның орнын ауыстыруына байланысты емес көшіп-қону
формасының бірі деп түсіндіріледі. Оған ... ... ... ... жартысында туындады және ол туристік ағындардың ... ... ... ... ... ... және саяхаттаушы тұлғалардың
статистикалық есебін алуға тырысушылықпен түсіндіріледі.
Турист ... ... ... ... ... Лигасының
статистика мәселелері жөніндегі камитет сарапшылары берген ... ... ... ие ... және қазіргі күнге кейбір түзетулері болмаса
негізінен сол ... ... ... ... ... ... беру
мәселелері Ресми туристік ұйымдардың халықаралық одағының бас қосуларында
(Дублин,1950жылы, Лондон,1957жылы),Біріккен ... ... ... және ... ... конференциясыда (Рим, 1967 жылы), ... Ұйым ... ... ... туризм жөніндегі
парламентарлық ... ... 1989 ... және тағы ... ... ... халықаралық тәжірибеде саяхат пен туризм статистикасы
жөнінде халықаралық конференцияда ... ... ... және
Бүкіләлемдік Туристік Ұйымымен және Біріккен Ұлттар ... ... ... ... кең ... Ол ... ... – бұл 24 сағаттан 1 жылға дейінгі мерзім ... ... елді ... аралап көретін және өзге де мақсаттарда кемінде бір
рет түнеп ... жеке ... ... ... ... ... ... обьектісі болып табылатын бөлігін анық көрсетуге мүмкіндік
береді. Оттава конференциясының қорытынды құжаттарында және ... Ұйым ... ... турист келіп-кетуші ретінде анықталады
және бұл ұғымды туризм статистикасында түйінді ұғым ... ... Ол ... ... жалпылама ортақ белгілері бар
экскурсанттарға ... ... ... ... ... ... ... сондықтан экскурсиялық сапарлар көбінесе ... ... ... ... және ... ... анықтамаларда
көрсетіледі.
Туристтер мен экскурсанттарды келіп-кетушілер категориясына
біріктіруге және сол ... ... ... ... ... ... үш ... белгіні бөліп көрсетуге болады: күнделікті орта
шегінен асып басқа жерге ауысу, келген жерінде болу ... және ... орта ... асып сапарлау бұл саяхаттаушыларды
жіктеудің бірінші белгісі.
Күнделікті орта термині айналымға Оттава ... ... ... ... ... ... ... қайта
келетін адамдарды бөліп қарау үшін енгізілген. Олар ... ... және ... болып саналмайды.
Бүкіләлемдік Туристік Ұйымның туризм статистикасы жөніндегі
ұсынымдамаларында күнделікті орта ... екі ... Ол ... ... ... және оның ... Тұлға
тұрақты баратын жерлер оның тұрғылықты жерінен әжептәуір қашықтықта болса
да, оның күнделікті ортасының ... ... ... ... ... ала
отырып айтатын болсақ,мысалы, шекаралық аудандардын ... ... ... ... ... және ол ... ... барып
тұратындықтарына қарамастан халықаралық туристер санына жатқызылмайды.
Сонымен қатар, күнделікті ортаға адамдардың бұл нысандарды
психологиялық түрде күнделікті орта ... ... ... ... ... орналасқан театрға баруды ешкім де туристік шара ... және ол ... ... да көрініс таба алмайды.
Келген жерде болу ұзақтығы – бұл ... ... ... көрсетудің екінші белгісі. Ол күнделікті орта
тұжырымдамасының дамуына енгізіледі және ... мен ... ... ... ... береді. Болу ұзақтығы 12 аймен
шектеледі, одан ... ... ... ... ... ... да,
туризм статистикасында есепке алынбайды. Бұрынғы тұрғылықты орнына қысқа
келу ... ... ... келу) жағдайында бұл тұлға сол
территотияның келіп – кетушісі ретінде ... Атап ... ... ... ... туристік елдері – Италия мен Испанияда ... ... ... ... ... ... эмигранттар құрайды.
Сапар мақсаты (себебі) – келіп-кетушілердің үшінші белгісі.
Басқа саяхаишылардан айырмашылығы олардың саяхаттауының себептері ... мен ... ... кең ... ... ... себептер
болып табылады. Келіп – кетушілерді статистикалық есепке алудың ... ... ... ... ... ... туристік мақсаттар
бірнеше топтарға біріктірілген: бос уақыт, ... ... ... ... ... ... ... іскерлік және кәсіби мақсаттар ... ... ... қатысу тағы басқа); ем
қабылдау, діни қасиетті жерлерге зиярат ету ... ... да ... ... ... ...... статистикалық
жиынтығы өте ала – құла және әртүрлі болып көрінеді. Саяхат мерзімінің
әртүрлі ұзақтығы ... ... ... ... ... бұл ... бір санатқа біріктірілген және барлық жұмыс іздеу ... ... ... ... ... үшін жолға шығатын тұлғаларға қойылған.
Жоспарлы мақсаттар (себептер) бойынша жіктеу мигранттардың
екі санатының әртүрлі экономикалық табиғатын ... ... ... ... тыс ... ... өте айқын білінеді, дегенмен
жіктеу ішкі саяхатшылармен бірдей халықаралық саяхатшыларға да қатысты.
Ежелгі Қазақстан тарихындағы ... ... – аса ... ... нысан болып табылатын Ұлы Жібек жолымен
байланысты. Оның бастапқы қалыптасу ... ... III мың ... ұласады.
Ортағасырлық Қазақстанда да ұйымдастырылған ... ... ... ... ... ... туралы деректер тіркелген.
Аталған кезеңде Ұлы Жібек жолының солтүстік түркі тармаға
бойынша VI – XIV ... ... тек қана ... үшін ғана ... ... қажылық, емдік және білім алу мақсаттарымен де болғаны туралы
жеткілікті негіздемелер бар. Қазақ жерлері арқылы да ... ... ... ... ... “Ұлы ханның жаушысы Канбаладан қандай жолмен шықса да,
25 шақырымнан кейін станса, оларша янб, ал ... атты ... ... әр
стансада жаушылар тоқтайтын үлкен, әсем үй бар. Бұл керуен сарайларға сәнді
жібек көпелерімен көз ... кең ... ... ... ... ... ... патшаның өзі де осында тоқтай алады”, - деп жазған.
Қазақстан аумағындағы ең ... ... ... ... ... алумен және олардың атамекенінен ауа көшуімен байланысты.
Қазақстанда қажылық туризмін ең бірінші ұйымдастырған Әмір Темір болды ... ... ... ... әр ... әр ... әлеуметтік туризм
түрлері жүзеге асырылды. ... ... ... 1399 ж. Әмір
Темірдің бұйрығы ... ... ... ... ... ... кесене
болды[7].
Бірақ Қазақстан туризмі тарихындағы ең елеулі табыстардың
көбі жаңа заманда жүзеге асты.
1991 ... ... ... ... ... ... ... басым болды. Отандық әлеуметтік туризді тек мемлекет қана
емес, сондай – ақ, кәсіподақ та қаржыландырды, сондықтан туристік базаға 20
күндік ... ... ... артық болған жоқ. ... ... ... ... және ... ... сан ... адам қатысатын спорттық туризмнің дамуын қаржыландырды.
Қазақстандықтардың сорттық және белсенді ... ... ... ... ... ... Қазақстандағы әлеуметтік туризмнің орнын
экономикалық туризм ығыстыра бастады және оның жоғары дамыған индустрияға,
ұлттық ... ... бір ... ... ... шешу ... шет елдерде және өзіміздің елде адамзат тарихының әр түрлі
кезеңдеріндегі туризмнің тиімді даму ... ... ... ... ... мәселелердің бірі болып табылады. Туризм тарихы ... ... ... ... танудың негізгі теорияларын
дамытуға, Қазақстан Республикасындағы туризм индустриясын дамытудағы ... ... ... және ... кадрлар даярлауға мүмкіндік
береді.
Шетелдік азаматтарға ... ... ... ... мен ... пайдасы бар, өйткені республикаға
келетін валюта ... жаңа ... ... ... болуын, ұлттық
инфрақұрылымның дамуын қамтамасыз ... ... ... ... ... ... реттеудің және халықтың тарихи және ... ... ... ... қаланды.
Бүгінгі күнде біздің мемлекетте турузмнің даму ... ... 2001 ... 13 ... ... ... қызмет туралы” Заңы, Қазақстан Республикасы
Президентінің 1997 жылдың 30 сәуіріедегі ... ... ... ... ... ... және ... туристік
ұйымның Қазақстан Республикасында Ұлы ... ... ... дамуы бойынша жобасын жүзеге ... ... және ... 27 ... ... ... ... орталықтарын қайта жанғырту,
түркі тілдес мемлекеттердің мәдени мұраларын ... және ... ... инфрақұрылым жасау” жөніндегі Қазақстан Республикасының
Мемлекеттік бағдарламасы туралы” Жарғылықтары белгілеп ... ... ... ... ... ... дамуына оң әсерін
тигізді.[26]
Туризм саласында ... ... ... қадамдардың бірі – Қазақстанның 1999 ж. елде 415 ... ... ... оның ... 6 ... кәсіпорын, 405 жеке меншік ұйымдар
және 14 шетелдік туристік агенттіктер бар. Қазақстан кәсіпорындары 80 ... ... ... ... ... 4 алматылық және
13 обылыстық ... 8 ... ... ... ... асырады.
Алматы, Шығыс Қазақстан, Қарағанды, Павлодар, ... ... ... ... Алматы және Астана қалаларындағы
туристік фирмалар топтары ... ... Осы ... мен ... ... күн сайын туристер мен экскурсанттардың 88% - іне ... ... ... ... жеке және ... қоса ... туризм менеджерлерін даярлайтын 28 жоғары оқу
орны бар.
2. Туризмді жіктеудің теориялық-экономикалық көзқарастары
Экономикалық көзқарастан, шетелде жұмыс орның тапқан тұғалар тауарлар
мен ... ... яғни шет ... ... ... ... болып табылады. Еңбектері үшін олар отанына аударатын сыйақы –
белгілі көлемдегі ақша соммасын алады. Сондықтан қаржы қатынастарына шетел
азаматтарының ақы төленетін қызметі ... ... ... ... кетуімен (шығындар) және олардың тұрақты тұрғылықты еліне пайда
түсуімен (кірістер) көрсетіледі.
Саяхаттаушы тұлғалар санаты ретіндегі материалды ... ... ... айырмашылығы келіп – кетушілер өнімі
тұтынушылар болып табылады. Туристер мен экскурсанттар жолсапарға ... ... ... болады.
Саяхатқа жұмсалатын шығындар жайлы ақпараттар өте аз. Бірақ
Ұлыбританияда олардың ағылшынның орташа жылдық отбасылық бюджеттің ... ... пен ... үйге ... ... кейінгі орында тұратыны
белгілі. Германияда бұл көрсеткіш 16%-ға тең, Франция мен АҚШ – та ... ... ... ... 1 жылда 4 мыңға жуық долларын жұмсайды.
Дәл осы сомманы олар ... ... ... ... ... ... жұмсалатын шығындары бұдан екі есе аз болады.
Шекарадан тыс жерлердегі келіп – кетушілердің ... ... ... ақша ... белгілі бағыттылығын білдіреді.
Туристер мен экскусанттар тұрғылықты елінен қабылдаушы елге ақша ... ... ... ... ... және ... тағы басқа мақсат
та саяхаттаушы ... ... елге ... алып ... және ... ол елдің бюджетіне пайда түсіреді. ... ... ... ... ... ... ... жағыннан аталған.
Туризм инфрақұрылымын, ең алдымен орналастыру базасын
дамытудың болашағын ... үшін ... ... ішінен келіп –
кетушілерді мынадай түрде бөліп алу маңызды: түнеуші келіп – кетушілер яғни
туристер және бір ... ...... яғни ... ... 1)
[28].
Сонымен «турист» ұғымына келіп – кетушінің жеке ... ... ... тыс ... ... келген жерінде уақытша болған
рекциондық, іскерлік және тағы басқа да туристік ... ... ... Тек осы ... ... ... саяхаттаушы
тұлғаның турист ретінде қарастырылуына мүмкіндік береді.
|Саяхаттаушы тұлғалар|
Күнделікті орта шегінен тыс шыға ма?
Иә ... ... 12 ... ... ... ... барған жерде
ақылы қызметті іздеуден тыс па?
Жоқ
Иә
|Басқа ... ... ... ...... ... ... түнейді ме?
Иә Жоқ
|Түнеуші келіп – ... ... ... ... - ... ... 1 ... – кетушілердің және «нағыз» туристердің статистикалық
жиының ажырату сатылары[28]
Туризмнің мәндік анықтамасы. Туризм ... ... ... оның ... ... жоқ. ... ... қарамастан барлық авторлар туризм ұғымына туристік мұқтаждық
пен себептерді, туристер мінез – ... ... ... ... тыс жерлерде болуын, туристер және ... мен ... ... ... экономикалық қатынастарды, сферасының
қоршған табиғат, экономикалық және басқа да ... ... ... ... енгізеді. Мамандар арасында кең таралған туризмнің міндік
анықтамасы туризм ... ... ... ... ... ... Ол бойынша:
Туризм – бұл адамдардың тұрақты тұрғын орны мен ... ... ... болған кездеріндегі пайда болатын қатынастырының жиынтығы.
Туристік қызметті кеңейту жаңа рекреационды ... ... ... ... ... ... қажет етеді.
Үлкен жобалар, әдетте, әртүрлі ... ... ... ... ... ... ... құрылымдар, жеке қаржы ... ... ... ұйымдар және тағы басқалар қатысады.
Ақша құралдарын туристік нысандардың жаңа құрылысымен бастан – ... ... бөле ... ... және басқа да инвесторлар беруден
пайда алуға тырысады. Олар белгіленген мерзімде салынған капитал мен ... ... ... күш ... Инвесторлар материалдық көзқарастан
шыға отырып, несие берудің ең ... ... ... ... ... олар капитал экспортшылары бола отырып, шетелдік туризм нарықтарға
шығады.
Қазіргі заманғы туризм түрлерінің ең толық жіктелуін беру үшін ... анық ... ... тән белгілеріне қарай топтастыру керек
ондай белгілерді атап айтатын болсақ, туризмнің ұлттық белгілері; туристік
саяхат қанағаттандырамын ... ... ... өнім ... ... ... ... және тағы
басқа. Осы белгілері бойынша туризм түрлерін ... ... ең ... ... – бұл халықаралық жеке және ішкі туризм.
Халықаралық туризм саяхаттаушы тұлғалардың туристік ... ... ... шетелге шығу жоспарын қамтиды.
Мемлекеттік шекараны кесіп өту олар үшін ... ... ... ... ... пен виза ... кедендік үрдістерден өту,
валюталық және медициналық тексерулер. Бұл ережелерді мемлекет заңсыз көшіп
– қону, халықаралық терроршылдық, есірткі ... ... ... ... ... және бұл ... ... шыққанда және кіргенде
орнатады. Арнайы қызметкерлер саяхаттаушы тұлғалардың төлқұжаты – визалық
тәртіпті, жұқпалы ... ... ... жайлы талаптарды, шекарадан
жүк, тауар, валюта алып ... ... мен ... және валюта
айырбастау операцияларын жүргізу тәртіптерін сақтауын қатаң ... ... ... адамдардың қозғалысын оңайлату
(немесе керісінше, қиындату) арқылы халықаралық туристік ... ... ... Туристік саяхаттың өсуіне кедергі келтіретіндер: шығу
құжаттарының күрделі және ... ... ... ... шығудың
белгіленген мерзімінің бұзылуы немесе өз бетінше ауытқуы, шектен тыс жоғары
алымдар; валюталық тексеру ...... ... ... тұтыну деңгейі туралы валюта ... ... ... ... ... ... декларациялар мен тексерулер де туристік
сапарларды тежеуші бастау болуы және олардың қысқатуына әкелуі мүмкін.
Ұлттық туристік ... мен ... ... ... ... өздерінің басты мәселелерінің біріне айналдырды.
Алғашқылардың бірі ... бұл ... 1944 жылы ... ... – ақ ... ... бірегейлендіруді ұсынған Азаматтық
авиацияның ... ... ... ... аударған. Кейінірек, өткен
ғасырдың 50-90 жылдары шекаралық, кедендік, медициналық тексерулер мәселесі
Кедендік ынтымақтастық кеңесінің, Халықаралық теңіз ... ... ... ... , ... ... ұйымының маңызды құжаттарында
көрініс тапты.
Туристік ресмиліліктің жеңілдетілудің ерекше маңыз бере ... ... Ұйым ... ... ... жасап шығарып,
қабылдады:
- ... ... ... ... ... төлқұжатты ресімдеу мерзімін қысқсрту;
орынды алып енгізу; төлқұжаттың жарамдық мерзімін 5 жылдан кем ... ... ... шектелмеуі; иесінің шетелдік төлқұжатын өзінде
сақтауы; оны ... ... ... ... ... жүйелер
көмегімен мүмкіндік беретін ААХҰ стандарттарына сәйкес жасау;
- визалық ресмиліліктерде: 3 айға дейінгі мерзімге визасыз шығу;визалық
жарамдылық ... 12 айға ... ... үшін ашық ... ... кез – келген көлік түрімен бір немесе бірнеше
рет бра алу; ... ... ... ... ... туристің
азаматтығына байланыссыз жалпыға бірдей консулдық алымдар орнату;
- валюталық ресмиліліктерде: кедендік дикларацияларда ... ... ... ... ету; ... келіп – кетушілер мен
туристерді валюта айырбасы жайлы ақпаратпен қатамасыз ету; туристерге
шығу ... өз ... ... ... ... ... өзімен әкетуге құқық беру;
- кедендік ресмиліліктерде: туристерге тауарлардың ... жеке ... ... белгілі көлеміне кедендік салық пен қосымша құңға
салынатын салықтан басқа ... шығу – кіру ... ... ...... түрлерін келіп – кетушілерден тікелей жинаудыың орнына
оларды жаанама салық салуды, мысалы, билеттің, ... ... ... ... мен ... ... ... көсетуде:
ұлттық туристік әкімшіліктердің денсаулық сақтау бөлімдерінің
ыңтымақтастықтарын кеңейту; ... ... ... ... ... ... жөнінде екі немесе оданда көп жақты мемлекеттік
көмек көрсету,туристерге ... ... ... ... ... ... ... болған жағдайларда елшілік пен туыстарына
жедел хабардар ету; денені еліне қайтару немесе жерлеу; ... ... ... ... ... конвенциясында құралып, туризм
жайлы
Гаага декларациясында көрініс тапқан ... ... ... ... ... ... туризмнің келесі ерекшелігі экономикалық сипатта
және ол халықаралық туризмнің елдің төлем тепе – теңдігіне көрсететін ашып,
Шетелдік туристер тауарлар мен ... ақы ... ... ... ... ... ... жіне сол арқылы оның тепе – теңдігін
белсенді күйге ... ... ... ... келуі белсенді
туризм, ал керісінше елден туристердің шығуы сол ел үшін ... ... ... Туризмнің бұл екі түрі туристік қызметтің қаржылық нәтижелері
төмен тепе – теңдігіне ... ... тек ... ... тән,
ішкі туризмге таралмайды.
Ішкі туризм. Халықаралық туризмнен айырмашылығы мемлекеттік
шекараны кесіп өтумен ... ... ... туристік ресмилілікті
сақтау қажеті жоқ. Ішкі туризм – бұл елдің тұрақты тұрғындарының ел шегінде
туристік туристік мақсаттармен көшіп – қону ... Ақы ... ... қолданыстағы ұсыныс ақша бірлігі бұрынғысынша қала береді, ал
байланыс құралы – туристің өз ана ... ... ... ... ... ... ... Кейбір бағалауларға қарағанда, ішкі
туризмнің үлесіне барлық туристік сапарлардың 80-90%-ы тиесілі екен, ... ... ... ... ... ... 5-10 есеге көп
екен[24].
Осындай айырмашылықтарына қарамастан туризмнің халықаралық
және ішкі түрлері бір – ... ... ... Ішкі ... бір ... ... ... ретінде көрінеді. Ол жаңа рекреационды
ресурстар мен аймақтарды игеруге, ... ... ... құруға,
мамандар даярлауға мүмкідік береді және сол ... ... ... біртұтас әлемдік туристік кеңістік құруға себепші болады.
ІІ Туристік саяхаттың мәнің ашатын ... ... ... ... ... ... ... туризм. Туризмнің бұл түрінің
негізінде әр түрлі аурулардан емделу ... ... Адам ... құралдарының құбылысын сипаттайтын емдік туризмнің бірнеше түрлері
болады: климаттық ем ... ... ем ... ... ем ... ем ... және тағы басқа;
2) рекреациялық туризм. Мұнын негізінде адамның физикалық
және ... ... ... ... ... жатыр.
Рекреациялық туризмге бағдарламалар кіреді:
а) көріністі – ойын сауық (театр және кино, жәрменкелер мен
би кештері, қала күндері мен фестивальдар тағы ... өз ... ... ... және ... ... және ... шығармашылық, коллекционерлер үшін турлар жуне тағы
басқа);
б) үйретуші (сопрт түрлері, өнер, кәсіп тағы басқа);
в) ... және ... ... ... ... емес ... ... байланысты);
г) туристік – сауықтырушылық ( суға шомылу, тау шаңғысы тағы
басқа);
3) спорттық туризм. Екі түрі ... және ... ... ... ... ... ... бір түрімен айналысу
қажеттілігі, ал енжар туризм спорттың әйтеуір бір түріне ... ... ... спорттық ойындарды тамашалау мақсатында саяхаттау жатыр;
4) танымдық туризм. Мұның түп негізінде білімін әр ... ... ... бар. ... ... ... жатқызылады;
5) іскерлік мақсаттағы туризм. Бұған әр түрлі серіктестермен
іскерлік байланыстар орнату ... ... ... сапарлар жатады;
6) табынушылық (діни) туризм. Екі түрі бар;
а) табыну орындарына діни ... ... ... ... ... ... мақсатында бару;
7) ностальгиялық туризм. Бұл адамдардың тарихи орындарға
бару қажеттілігіне негізделген.
8) транзиттік туризм. ... ... ... бір елге бару ... ... территориясын кесіп өту.
9) көркемөнерпаздық туризм. Мұнда белсенді демалуды
ұнататындар, шаңғы, тау, су ... ... ... ... ... ... ... емес, туристердің өздері
ұйымдастырады [8][11].
ІІ Қозғалыс құралдарына қарай:
1) автомобиль туризмі. ХХғ. ІІ ... бері ... ... жол ... ... ... бастап дамуда;
3) әуе туризмі. Мұның даму болашағы зор, ... ... ... ... су ... ... туризм;
6) велосипед туризмі;
7) жаяу туризм;
III туристерді орналастыру құралдарына қарай:
1) ... ... ... ... ... пансиондағы туризм;
4) кемпингтік туризм;
5) туристік ауылдағы туризм, туристік базадағы туризм.
Қонақ үйлер, әдетте, не қала ... не ... ... ... ... ... орналасады.
Мотельдер не автомобиль жол бойында, не қала ... ... ... ... ... ... ... көсетілуі тиіс (автотұрақтар, жанар – жағармай құю ... тағы ... үй ... пансиондарда бір басқару, жеке ас үй
түрінде көрсетіледі.
Кемпингтер, ... ... – бұл ... тыс ... ... қатар басқа да ... ... ... жай.
Туристік ауылдар – туристердің демалуы мен түнеп шығуына
арналған, өзіндік түнеу жабдықтары жоқ, қоршауланған тұрғын үй.
V Саяхаттың ... ... ... және ... ... ... ... қарай: ұзақ мерзімді және ... ... Топ ... ... топтық туризм (туристердің топ құрамында саяхаттауы);
2) жеке туризм;
3) отбасылық туризм, яғни ... ... ... ... (студенттік) туризм;
5) туризмі. Жастар және ... ... ... ... ... алуға құқылы.
VIII Туристік өнім бағасының қалыптасуын анықтаушы қағидатқа
қарай: әлеуметтік (дотациялық) және комерциялық туризм.
Әлеуметтік туризмде өз ... ... ақша ... жоқ ... өз қамтылған бөлігіне
(зейнеткерлер, студенттер) ... ... ... үшін әр ... ... ... мемлекеттік ұйымдармен қатар, ... да алу ... ... ... ... және кластерлік басқару, Қазақстанның
шетелдерге насихатталуы
Қазір туризм инфрақұрылымын дамытуға мемлекет ... көп ... ... ... заң ... ... асырылып жатыр. Туризм
әкімшілігі индустрияны дамыту ... ... ... бірқатар
шаралар атқарды. Соның нәтижесінде туристерге арнап қонақүйлер, сауықтыру
нысандары мен ... да ... ... ... салу және ... ... бөлу ... оң шешіле бастады. Қолда бар деректерге
жүгінсек, 2007 жылғы санақ бойынша ... ... ... ... бар. ... ... 469 ... 127 санаторий мен
пансионаттар, 10 ... үйі мен ... ... 13 ... ... ... – профилакторий, 10 аішы үйі мен 8 профилакторий жұмыс істейді.
Туристік ... мен ... ... ... ... да ... 2007-2011 жылғы бағдарлама бойынша 2007 жылға - 2 329 ... ... 2008 ... - 20 637 405 мың ... 2009 жылға - 30 635 357 ... 2010 ... - 2 774 656 мың ... 2011 жылға - 2 941 135 мың теңге
жоспарланып отыр. Бұл қаражаттың ... ... ... бюджеттен және
жеке кәсіпкерлер тарапынан қарастырылды[34].
Туризм инфрақұрылымының дамуы тек ... ... ... ... – ақ ... ... ... де тығыз байланысты.
Қазіргі таңда еліміз туристерді көліктің ... ... ... ... ... ... бойынша шетел туристерін ... ... ... жол, ... ... іске қосылған. Шетелдің 6 әуе
компаниясы ... ... ... ...... жолға келсек, шетел
туристерін елімізге жеткізу үшін бірнеше бағыттар іске ... ... ... ... ... ... жолаушылар тасымалдау» компаниясы
туризм әкімшілігімен және ... ... ... бірлесіп, «Жібек
жолының маржаны» атты арнайы бағыт жобасын әзірлеген болатын. 2002 ... ... ... ... қалалары бойынша жүзеге асты. Енді осы бағытты Теһранға, одан әрі
Бейжіңге дейін жалғастыу қолға алынды.
Туристерді ... ... ... де ... ... ... емес. Қазіргі кезде біздің елдің автокөлік
жолдары ірі ... ... ... байланыстырып отыр. Осы
орайда көлік инфрақұрылымын одан әрі дамыту үшін әуе, ... және ... ... ... ... ... жабдықтармен
қамтамасыз етіп, туристерге қызмет көрсету саласын дамыту керек ... Біз ... ... ... де ... ... қоюымыз
қажет. өйтпеген жағдайда саланы дамытуда біраз кедергілерге тап болатынымыз
анық.
Тарихи және мәдени ... тағы бір ... ... ... ... ... ... жақын орналасуы. Сол
себептен қазақтың көрікті табиғатын, саятшылық өнерін, балық ... ... ... ... де ... ... табыс көзі болмақ.
Маусымдық туризмге орай, қыстың күні қыратты аймақтарда ... ... ... түйе ... қыдырыс жасау да қызықтың оқшау бір түрі ретінде
бағаланбақ.
Қазақ елі, ... ... ... таң ... Заты поляк,
жаратылысы бостандықшыл Адольф Янушкевич: «Аппенин биігінен екі теңізге
көз жіберген ... ... ол бір ... ... еді ғой, оның өзі
менің жүрегіме тамылжытқан әндей сыбыр қағатын; ... ... ... міне ... ең биік ... ұшып ... сол ... көз
тастасам, дәйім табан астында жатқан мұхитқа көз тояттасам да, мына аласа
төбенің басында тұрып, ... мына ... ... ... ... тауларды, төбемдегі мынадай аспанды көрген бүгінгі ... ... ... - деп ... ... ... тұрып.
Міне, осындай асыл табиғат, саф ауа Жетісу жерінің ... ... ... ... ... кім ... ... басында Иран тағының мұрагер – ханзадасы осы маңайда, Лепсінің ар
жағындағы Жасылкөл жағасында демалуы бекерден ... емес ... ... 13 маусымында күшіне енген «Қазақстан
Республикасындағы ... ... ... ... ... және ... тәжірибелерін еске ала отырып, қазақ жеріндегі бұрынғы тазы ... ... үкі ... ... ... ... ірімшік қайнату, қазы айналдыру,
қымыз ашытудың ұлттық технологиясын ... ... ... ... ... шет ел туристерін зауыт – ... олар ... ... ... еліміздің өзіне тән табиғи дәстүрлері мен салттары
ғана елең еткізеді. Сондықтан тарихи және ... ... таяу ... ... ұлт ... ойнаушыларды, ұлт дәмханаларын, ши, өрмек
тоқу, тері илеу, ... ... ... өру, ... есу, ... ... ... тұрақты орналастыру мәселесін шешу керек[26].
Осы жерде бұрынғы Үйгентас ауданының Көкжар елді ... ... бал ... ... ... жақсы жолға қойылғаның
айта кеткен жөн. Бұл маңда аю, сілеусің, барыс, жабайы ... ... ... ... неше түрі ... ... ... қауымын қызықтырмай
қоймайды.
Египет пирамидалары жанындағы түйемен, Үндістандағы пілмен
қыдырту үлгісі біздегі ... ... жер шолу ... өзіміздік
өрнектерге ұласқан абзал.
Тарихи мекен – жайлар ежелгі салт – дәстүрмен, этнографиялық
айшықтармен тығыз байланысты болғандықтан, ғылыми қызметкерлер ... ... ... шет ... туристерге тамашалау, «Қыз Жібек» жырындағы
көш легін реконструциялау ісін бір ізге салған жөн. ... көші – ... де ... ... ... ... инфрақұрылым, туристік менеджментті ұйымдастыру
үшін спутниктік, талшықты – оптикалық, байланысты ... қою ... ... ... ... ... «ауқымды ойлап, абайлап
қимылда» болу керек. Туристік бизнес ... дөп ... ... ... ... ... ... құстар мен құмай тазы саятын,
қошқарлар жекпе – ... ... ... жасап шығарудың да маңызы ерекше
деп білеміз.
Біз ұсынар және бір бағыт – шет елдік ... ... ... ... таныстыру, оларға палеонтологиялық
зерттеулер нәтижелерін көрсету. Бұл да, біздіңше, игілікті шаруа. ... ... ... ... мүйізтұмсықтың жілік сүйегі қиялы
жүйрік турист қауымына ертегідей елес бермей ме.
Біздің тарихи және мәдени ескерткіштерді қорғау, ... жаңа ... ... ... ... басты идея – тарихи, мәдени
игіліктердің көсегесін ... үшін оны ... ... ... ... ... дамыту идеясы. Біз қазіргі нарықтық заманда
осындай экономикалық шаралар арқылы бюджеттік қаржыға қараған тарихи ... ... ... ... ... жақсартуға болады
деп ойлаймыз.
Міне, осындай өзара көмек, демеу арқылы жанданған ... те, ... және ішкі ... да ... беруге мүдделі болады.
Туристік бизнес туралы сөз қозғағанда, біз оның бұрынғы
дәстүрлі сипаты жойылып бара ... ... ... ... ... тенденцияны бажайласақ, экологиялық, орнитологиялық, ботаникалық,
экзотикалық, шытырманды оқиғалық туризмге көңіл қоятындар қатары көбейіп
келе жатқан сықылды. ... деп ... ... ... ... керемет
жағдай қажет емес. Кемпингтер, киіз үйлер, ішер ас, дос ... ... ... ... ... ... ... «Дискавери» каналының «Саяқ планете»
(«Одинокая планета») хабары осындай ... ... әрі ... әрі ... дәл мұндай бизнес саласын
жолға қоюға шамасы ... ... ... ... ... жыл сайын
Лондонда өтетін биржаға қатысып өздерінің ресурстарн ... ... ... ... және ... ... ... шебер
пайдалана алғаны жөн.
Дүниежүзілік Туристік Ұйым (ДТҰ) жылма – жыл статистикалық
жинақ шығарып отырады. Бір ... бұл ... ... ... кірмей қалған. Ендеше, қазіргі таңда осындай көкейкесті мәселені
мемлекеттік ... ... ... ... ... да, ... ... ел беделін де дұрыс пайдаланған ләзім. Қазақстанның
шетелдердегі ... ... ... ... ... осы мәселелермен тікелей шұғылданса, Қазақстанның тарихи,
мәдени мұрағаттарын елшіліктер өз мүмкіндіктеріне қарай ... ... ... ... жеткізіп отырса, еліміздің өркениет саласына, мәдениет
қуатына қосқан зор үлес болар ... ... ... ... ... бар. Мысалы,
Джавахарлал Неру атындағы сыйлықтың иегері ... ... 70 ... ... ... өткізген қабылдауда Төтенше және өкілетті елші Саед
Раза Хашим мырза қазақ жазушысының шығармашылық әлемін, ...... ... жолындағы істерін жоғары бағалай келеп, оның қандастары
бұл игі дәстүрді ілгері ... ... ... ... және ... ... туризмді дамыту бағыттары
туралы елшілік материалдарымен танысқанымызда, ... ... ... ... Гоа, Варанаси, Мумбай, Джайпур сияқты ... ... ... ... елді ... көктей өтетініе байқадық. Бір
ғана Тәж – Махалға жылына 2 миллион турист ...... ... ... ... бұл ... айта ... көрсетіп отырады. Мемлекеттік туристік офистердің Үндістандағы саны
21 болса, шетелдердегі өкілдіктердің саны 17 көрінеді. Бұл ... ... ... ... ... тек ... бар.
Орталық Азия мен Үндістанның арасындағы рухани
сабақтастықтың ... ...... ... ... ... ... коллекциясы. 12 000 заттан тұратын бұл
жиналымда тек Орталық-Азия бұйымдары ғана бар. Реті келгенде осындағы ... көне ... ... ... ... ... ... болар.
Ендеше, ұлы Мұхтар Әуезов, кейіннен Әнуар Әлімжанов салған
жолды жетімсіретпей, Үндістан бізге, ... ... ... маршруттарды
кеңейте түскен жөн.
Қазақстан туризм саласында дүниежүзілік тәжірибені, ғалымдар
болжамын ескере отырып, төл ... ... ... тамытуға күш салуы
тиіс. ... ... ... ... ... ... ... ой - өрісін көрсетеді. Тарихи мұрағаттар да, туристік бизнес
те болашақта ... ... ... ... ... ... тартылар
көпір болады.
Кластер – бір – біріне жақын орналсқан, біріне – бірі
байланысты, ... ... ... ... белгілі бір салаларда еңбек
ететін кәсіпорындар мен ұйымдар тобы. Қолда бар мәліметтерге қарағанда, ... ... ... ... де ... үлес қоса ... ... туризмнің мәдени – танымдық, экономикалық, іскерлік, сауықтыру
бағыттарындағы түрлері де ... ... ... және талдау орталығы»
мен америкалық «Austin Associaties» және ... ... ... ... ... және ... министрлігінің Сауда және
туризм қызметін реттеу комитеті өкілдерінің қатысуымен ... ... ... ... ... еді. Ал ел ... ... туралы қабылданған жаңа жобаға келсек, оның ... ... ... ... тұрақты түрде дамыта отырып, ... ... ... жоспарын жасау болып табылады. Соның
нәтижесінде жаңа жұмыс ... ... ... ... ... ... ... шығаруға, мұнай өндіруге тәуекелділікті
азайтуға, елімізде дамыған салалық кластерлер қалыптастыруға қол ... ... ... ... ... ... және ... министрлігінің Сауда және
туризм қызметін реттеу комитеті Мемлекет басшысының Қазақстан ... ... ... қатысты қойған міндеттерді іске асыру мақсатында
туризм дамытуға мүдделі өзге де министрліктер мен ведомстволармен бірлесіп
Үкімет ... ... ... ... ... жоспар мен туристік
кластер жобасын ұсыну керектігі жөніндегі шешім қабылдады.
Бүгінде туризм – қай елде ... ... ... ... талап ететін сала болып табылады. Сол үшін барлық елдер оған қаржыны
аямай төгіп жатыр, бұл ... ... ... ... қалыптастыру үшін
жұмсалып жатқан нәрсе ғой, яғни Қазақстанның шетелдерге қалай насихатталып
жатқандығы. Қазір біздің ел шетелдермен Бүкіләлемдік Туристік ұйыммен ... ... ... және өзге жеке бастамалар арқылы насихатталып жатыр.
Бүкіләлемдік Туристік Ұйым – ... ... ... ... ... ... ... ұйымы. Қазір еліміз ... ... ... ... ... Оған ... ... биылғы жылдың сәуір айында
Алматыда ... ... ... ... ... 45-
мәжілісінің өткенің айтуға болады. Бұл жиынға Еуропаның 42 ... ... ... қатысты. Біз алдағы уақытта да Бүкіләлемдік Туристік
Ұйыммен ... ... ... ... бұл ... үшін өте қажетті
нәрсе. Қазақстан аталмыш халықаралық ұйымға 1993 жылдан бері мүше ... 2000 ... бері оның ... ... ... барлық халықаралық
шараларға, Берлин, Мәскеу, Лондон, Мадрид қалаларында ұйымдастырылатын
халықаралық көрмелерге қатысудамыз. Осы орйда, отандық ... ... ... ... ... туралы танымдық дүниелерді
апарып, насихст жұмыстарын жүргізіп жатқаның атап ... жөн. ... жылы ... ... ... әлемнің 60-қа жуық елдерінің
турстері пайдаланыпты. Бұл Қазақстанның әлем ... ... ... ... Енді ... жылы ... ел ... Шанхай
қаласында өтетін «WTF», Кореяның Сеул қаласында болатын «KOTFA» ... ... ... ... ... ... «SATS» атты көрмеге
қатысады. Ал, өіміздің Алматы қаласында мұндай көрмелер 2001 ... ... ... Астанада мұндай көрмелер 2004 ... бері ... Сол ... ... ...... атты ... көрме
ұйымдастырылған еді.
Бұл көрмелерден басқа, біз тағы мынадай үкен шараны өткізіді
жоспарлап отырмыз. ... ... ... ... мен Сальвадорда
Бүкіләлемдік туристік ұйымның атқарушы кеңесіне мүше болуға өтініш жазған
еді, егер БТҰ-ның атқарушы ... мүше ... ... бұл еліміздің
туризмдегі имиджін арттыруға мүмкіндік ... Тағы бір атап ... ... ... біз 2009 жылы ... ... ... Бас Ассаблеясы
міжілісін Астанада өткізіге де ... ... Бұл ... ... ... Назарбаевтің Испания Корольдігіне жасаған ресми сапарында
жасала бастады. Сол кезде Мемлекет басшысы Мадрид қаласындағы ......... ... ... ... ... жұмысымен етене танысқан
болатын.
Жалпы айтқанда, қазіргі таңда Бүкіләлемдік туристік ұйымның
біздің елге деген сенімі зор. ... ... ... ... ... ... достық пен ынтымақтастық ... одан ... ... тамаша жерлеріміз бар. Осының бәрі еліміздің саяси
имиджін қалыптастыруға өз септігін тигізуде. Саяси имидж дегеннен ... ... ... ... ... беделді ұйымдардың бас қосатын
жеріне айналған. Мәселен, ... ... және ... ... ... кеңестің самиттері, Шанхай ынтымақтастық ұйымының жиындары,
Әлемдік және дәстүлі діңдер лидерлерінің сьезі, Еуразиялық медиа – ... ... ... елде ... Бұл ... ... саясы
тұрақты, бейбітшіл ел екенін көрсетеді.
Қазіргі ... кез ... ... ... ... ... технологиялардың әсері көп. Біз еліміздің
туризмін ... ... ... ... нарығына наихаттау жөнінде
стратегия жасағанда, ең ... осы ... баса ... ... ... ... ... фирмалардың шетел тұтынушыларына жарнама
жасау мүмкіндігі аз. Осыған орай, Туризм және ... ... ... ең көп ... ... ... ... насихаттау мақсатында жұмыс
істеп жатыр. Мәселен, қазір Қазақстан ... BBC,CNN, Euro ... ... ... Онда еліміздің туристік
мүмкіндіктері насихатталуда. Осы ... ... біз тағы ... және
спорт министрлігінің шетелде өкілдіктерін ашуды жоспарлап отырмыз. Бұдан
басқа министірлік елімізді дүниежүзіне насихаттау ... ... ... қолға алып жатыр. Жақында Туризм және спорт министрлігі мен
Бүкіләлемдік туристік ұйымның мұрындық болуымен елімізде екінші рет ... to ... атты ... туры ... ... Мұндай шараны біз әдейі
өткізіп отырмыз. Өйткені, қазір әлемнің көптеген елдері ... шара ... ... ... ... ... Бұл жолы ... елге Ұлыбританияның
«CNN Traveller», «The Guardian» атты ақпарат құралдарымен ... ... ... Нидерланды мен Грекие елдерінің журналистері келіп
қайтты[32].
2. ТУРИСТІК БИЗНЕСТІҢ ТӘЖІРИБЕСІНЕ ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ
2.1 Қазақстандағы ... ... ... ... ... ... ... жылдары туризмнің барлық түрі дүниежүзі елдерінің
артықшылықты шаруашылық ... ... ... ... ... туризм
миллиондаған адамдардың күделікті өміріне кірді. Туризм ісін ұйымдастыру
нарық экономикасымен үздіксіз байланыста, себебі қазіргі ... ... ең ... ... ... бірі ... ... Бүкіләлемдік
туристік ұйымның (ВТО) мәліметі бойынша соңғы он жылда туризм табысы әр ... 7,9% - ке ... ал ... ... ... ... өсуі 4,5% өсті.
К.Ускенбаев спорт және ... ... ... ... ... 2008 жылы ... 66 млрд тенге түссе, 2009 жылы бұл корсеткіш
82 млрд тенгені құраған. Белгілі бір ... ... өсуі ... ... БТҰ (ВТО) – ң ... ... туризмнің дамуының
көрсеткіштері үнемі өсуде. 2010 жылы туристер саны 1млрд адамға ... ... жылы – 1 ... млн ... өседі деп болжалады.
Туристік іс – жеңіл емес және ... ... ... іс ... Бірақ, оның артықшылығы бар – ол адамның тұрақты ... ұшу күні мен ... ... ала ... өзінің барлық қимылдарын, яғни ... ... ... ... ... іс - ... ... есептеп,
сонымен бірге бюджетті қатаң ұстау арқылы және кенет жағдайлардан шарттын
бұзылуы кезінде сасып қалмайтын ... ... ... ... ... бұл ... түрі ... сипатта болғандықтан, әр
маусымға («қыс демалыстарын» ұсыну, басқа қызмет ... ... ... ... құру қажет.
Екіншіден, туристік сапар – бұл адамның адамның бірінші
ретті қажеттілігі емес және ... ... ... ... ... Сондықтан турды қалыптастыруда бағдарлы болуы қажет.
Үшіншіден, біздің мемлекетімізде сыртқы туризм ... ... және ол ... ... ... тигізеді, сондықтан
демалыстың ыңғайлы шарттарын құрып, мемлекетімізге сырттан туристерді ... ... ... ... жүзеге асыру қажет.
Ұлттық өмірде туризм, аз дегенде басқа да экономикалық және
әлеуметтік қызметтер сияқты өндірістік мәнге ие. Қазақстан танытуда, ... ... ... мен ... ... үшін, тұрғындары мен оның
қонақтарымен оның қажеттіліктерін ... ... ... және ... бай ... ... Сондықтан, біздің турагенттіктер өз
жеріміздегі туризмді жаулап алуға ... ... ... ... туристік
фирманың негізгі мақсаты саяхатты, экскурсияларды, жорықтарды ... ... ... іс – шараларына қатысуына адамдардың максималды
санын тарту, туристерді жоғары сапалы ... ... іс – ... ... ... ... ... ету, сонымен
қатар шаруашылық – ... ... және ... ... ... ... ... туристік фирмасы мына мекен жай бойынша
орналасқан:
480004,Алматы қаласы
Қонаев көшесі 43, офис 201
Банктік ... ... ... ... ...... ... 2663394
Ж.Ш.С. “ Алмали ” 2008 жыл ... ... ... күні 10 ... 2008 жыл. Осы ... ... ... туристік нарығындағы мамандандырылған және алдағы ... ... ... бірі ... ... ... тур ... шығу тегі “ Алмали ” – Алма атты ...... ” тур ... ... мамандар жұмыс атқарады және
олардың әр қайсысы туризм ... ... ... және өз ... ... - ... қор. ... ұйымдастырушылық –
құқықтық формасын тандау мәселесін шешу барысында, біз ... ... ... ... ... бұл ... қатынастар шарттарында – ең икемді форма болып
табылады. Ең алдымен, жауапкершілігі шектеулі серіктестік (ЖШС) ұғымын ашып
көрсетейік.
ЖШС – бұл ... жеке ... ... ... ... табылатын
кәсіпорын. Мүліктің құру көзі – қатысушылардың ... ... ... ... бойынша жауапкершілікті барлық қатысушылардың үлесіне
байланысты мойындайды және қоғам міндеттемелеріне жауап береді.
Жарғылық ... ... ... 500 М.Р.П – ден (1 ... ... жоғары, яғни 546000 теңгені құрайды. Бұл ақша сомасы бізге лайықты
болып келеді, жұмысшылар саны 30 – дан ... ... ... ... ... ... ... үлес көлемі
келесіні құрайды.
Кесте 1
Қоғамның жарғылық қорға құрылтайшылардың үлес көлемі
|№ |Аты – жөні |Қор ... тг ... ... |
| | | ... | |
|1 ... Г.С ... |50% |2 |
|2 ... А.К. ... |50% |2 ... ... ... Қандайда бір турда сұраныс болса,
сол клиентке оның бағасы, тұру ... сол ... ... қонақ
үйлер жайлы ақпаратпен қамтамсыз етеді және пайдалы кеңестер береді,
буклеттер мен ... ... ... ... ... қарай сату жөніндегі менеджер немесе
директор ... ... ... ... ... қызметті ұсыну
ережелерімен таныстырады.
Содан ... ... ... орынның бар – жоғы жайлы
ақпарат алу үшін тур ... ... ... Егер орын бар болған
жағдайда клиент таңдаған сапарының (саяхатының) құнының 50% ... ... ... ... ... ... ... бойынша
оператоға брондау тапсырысын жібереді және 3 ... ... ... ... ... турды бекіткеннен кейін жібереді, тур
құны комиссия % - ын қоса, прайст – ... ... баға ... төлейді.
Содан кейін тұру, авиабилеттер ( таңдалған турға байланысты
темір жол билеттері), медициналық ... ... бар ... ... ... – ақ тура ... ... ғана ашуға болады. Бұл
жағдайда тур оператордың өкілі белгіленген уақытымен ... ... ... ... ... ұшу ... тур оператор фирмасының
өкілдерінің бәрі туристерді табло арқылы қарсалады.
Сонымен қатар, жолдама беріледі, ол ... ... ... арасында келісім шарт жасалады.
Ереже бойынша тапсырысты алдын – ала ... ... ... ... ... болса, иструктаж жасалады (кедендік
рәсімдеулер, визалық ... ... ... ... ... карта, жол бағдары, сөздік және тағы басқа).
Кесте 2
Туристік ... ... ... ... саны ... |Кәсіпорындар саны |Кәсіпорындар саны |
| ... ... ... ішінде Алматы |
| | ... ... |846 |551 ... |921 |553 ... |1 007 |587 ... |1 163 |639 ... |1 203 |690 ... ... (2 кесте) кестеден 2005 – 2009 ... ... ... ... мен ... санын көре
аламыз. Бұл кестеден жылдан жылға туристік қызметпен айналысатын ... мен ... ... ... ... ішінде алматыны
ұсынған себебім, Мемлекетімізде туристтік қызмет белсенді және ... келе ... қала ... ... ... жылдағы (2010 жылғы)
статистикалық көрсеткішке тоқталатын болсақ, онда туристік ... ... және ... саны төмендегідей (3 кесте).
Кесте 3
Туристік қызметпен айналысатын, кәсіпорындар мен ұйымдардың және
жұмысшылардың саны ... ... 2010 жыл) ... ... ... ... ... кезеңдегі |
| | ... ... |
| | ... |
| ... ... туристік қызмет|барлығ|Соның ішінде |
| |ғы ... |ы | |
| | ... ... |
|1 |Gulnar tour ... ... ... |35% |
| | |-85, ... ... | |
|2 |World Travel ... ... - |20% |
| | ... ... | |
|3 |Grand Tour ... ... 132 |15% |
|4 ... ... | |20% ... ... ... ... мүмкіндігін беретін, сенімді
және тексерілген ... ... ... ... қалғандықтан, бұл
көрсетілген 3 фирманың туристук бағыттарының ассортименттері бар, ал біздің
фирма одан да ... ... ... ... ... ең қатаң бәсекелестіктің
затына (түріне) келесілерді жатқызамыз:
- баға;
- фирманың беделі;
- сапа;
«Gulnar tour» Қазақстан нарығында коптен істеп келе ... ... ... бұл ... ... ең ерекше көңіл бөледі (
телетекстерде ... ... ... ... ... ... телефон анықтамаларындағы жарнама,
кірістегі хабарландыру).
«World Travel Service» (кірістегі ... ... ... ... анықтамаларындағы жарнама).
«Grand Tour» (кірістегі хабарландыру, қаланың стенттеріндегі
жарна,малар, визиткаларды ... Travel» ... ... осы ... ... бірінші кезеңдерінде жарнамаға көп мән (көңіл) беру ... ... ... ... сұрақтар бойынша, салыстырмалы
артықшылықтарын бағалау үшін, ... ... ... беретін
негізгі бәсекелестері бойынша нарықты сегменттеу ... ... ... ... кестеде көрсету ыңғайлы
Кесте 5
Бәсекелестері бойынша нарықты сегменттеу
|№ |Бәсекеге қабілетті ... |Gulnar |World |Grand Tour |
| ... | |tour |Travel | |
| | | | |Service | |
|1 ... ... және |10 |10 |7 |7 |
| ... | | | | |
|2 ... ... |9 |9 |6 |6 |
|3 ... ... |8 |7 |7 |
| ... және ... | | | | |
|4 ... |10 |9 |6 |7 |
|5 ... |7 |10 |10 |9 |
|6 ... ... |8 |9 |8 |8 |
|7 ... сұранымдағы |9 |9 |9 |9 |
| ... ... | | | | |
|8 ... ... |6 |6 |6 |6 |
|9 ... ... |10 |10 |10 |10 |
| ... 5 ... ... ... ... |10 |10 |10 ... |Клиенттің сұранысына|10 |8 |7 |6 |
| ... ... | | | | |
| ... ... |99 |98 |86 |85 ... 10 ... жүйеде жүргізілген. Берілген мәлімет
бойынша «Gulnar tour» туристік фирмасы – ең ... ... ... Ең ... жалпы ұпай саны – 110, соған ұмтылу арқылы ... ... ... ... ... Тауарды сатып алушыларын табу
және сұранысты зерттеу қажет. Біз келесі ... ... ... алу, ... – жауаптар. Барлық өткізілген жұмыстың нәтижелері,
сатып алушылардың жеке сегменттерін ... ... ... ... Біз тек қана адамдардың төлем қабілетін ғана ... ... ... ... ... көзқарастарын, яғни, демалыстың қандай болу
керектігін зерттейміз.
Туризм әртүрлі түрлер мен формаларға бөлінеді. Біз ... ... ғана ... өз ... мәліметтерден алшақтаймыз.
Туризмнің келесі түрлерін анықтауға болады:
• ішкі туризм;
• сыртқы туризм;
• қысқа мерзімді туризм;
• ұзақ мерзімді туризм;
Сапардың ... ... 7 – 14 ... ... ... үшін 10 ... ... бірақ сапардың мерзімі, оның мақсатына байланысты.
• интенсивтілігі бойынша.
Алматыда туризм маусымдық сипатта болады. Жаздық (60% ... (14 – 22%), ... ... (23 – 25%), өлі ... ... ... бойынша.
Курортты сауықтыру, спорттық, көңіл – көтеру, танымды – істік,
экологиядық, шоп – ... ... ... ... діни және тағы басқа.
Зерттеу жұмысының нәтижесінде, адамдар туризмнің келесі
түрлерін таңдайды:
... ... ... мерзімді;
• жаз немесе қыз маусымында;
• көңіл – көтеру мақсатында.
Әрі ... ... ... ... ( ... ... ... істейді) _________________________________
____________________________________________________________________
Жынысы ____________________________________________________________
Жылдық табысы _____________________________________________________
Тұрмыстық жағдайы __________________________________________________
Ұлты _______________________________________________________________
Тұрғылықты жері ... 18 ... ... ... ... бар ... ... ______________________________________________________________
Сіз демалысқа көбіне қанша ақша жұмсайсыз ____________________________
Туристік сапарларға барған негізгі мақсаттарынынызды атаныз
_____________________________________________________________
Қандай тасымал қызметтерін қолданасыз ... ... ... ... ... ... ... (керегін сызыңыз)
А) Қазақстан Республикасы
В) Шетел
14. Сіз ҚР-да әлде, шетелде тұрғанды қалайсыз
____________________
15. Сіздің ең ұнаған саяхатыныз (қызмет керсетуін көрсетіңіз)
_____________________________________________________________
Қолда бар ... ... ... ... ... ... ... туристік фирмасы, өзі үшін келесідей қызметтің
келесідей түрлерін ... ... ... ішкі туризм;
- Қазақстан бойынша сапарлар;
- экскурсиялық туризм.
Бізде бар, ... ... ... ... оны ... талдау жүргіземіз. Сол арқылы тек қана ... ... ... ... ... туристік жолдамаларды өткізудің
нәтижесінен ғана емес, сонымен қатар, өзінің ... ... ... талдай аламыз. Бұған материалдық немесе материалдық еместігіне
байланыссыз кез келген жеке ... ... ... ... ... ... «жеке меншік туралы» заңы негіз бола алады.
Ғимаратты жалға алу. ...... ... фирманы құру барысында, оның ... ... ... капиталына үлес ретінде қосатын, белгілі бір
меншіктің иелері болып табылады.
Кіргізілетін меншік болып ... ... ... Pentium 5 маркалы жеке компьтер (бағалау құны 200000 теңге (екі жүз
мың теңге));
- HP Laser Jet 6L ... ... құны 20000 ... ... ... EPSON 3L ... (бағалау құны 30000 теңге (отыз мың теңге));
- PANASONIC телефаксі (бағалау құны 40000 ... ... мың ... ... ... біз жеке ... 57 ... лі, офистік жиһазбен жабдықталған, ортақ коридор мен санитарлық узелі бар
пәтерді жалға аламыз.
Еңбек қоры.
Ж.Ш.С «Алмали» туристік фирмасы Қазақстан ... ... ... ... табылады. Олар құрылтиайшылар және
туристік фирма қызметкерлері болып табылады. Тәжірбие ... ... ... ... ... ... ... туристік фирмасында екі
негізгі жұмысшы және бухгалтер қызмет атқарады (сурет 5).
Сурет 2. Туристік фирманың ... ... ... ...... ... Кейде бухгалтердің орнына маман шақырылады, ол келіп – кетуші
бухгалтер болып саналады. Директор – басқару ... ... да ... қызмет атқарады, мысалы, туристердің келуі немесе кетуіне
құжаттарды рәсімдеу. Туризм ... – офис – ... ... ... ... және де ... ... – қатынаста болады.
Егер, біздің туристік фирма осылай әрі қарай ... ... онда ... ... тағы екі ... ... ... деп болжалып
отыр. Ол төмендегідей құрылым болады. (сурет 3).
Сурет 3. Болжалып отырған туристік фирманың құрылымы
Кесте 6
Туритік фирма ... ... ... |Аты, жөні ... жалақы |Жылдық жалақы |
|1 ... Г.С. |85.000 ... |
|2 ... А.К. |50.000 |600.000 |
|3 ... Г.Е. |40.000 |480.000 ... |175.000 ... ... туроператорлығында жұмыс істейтін ... ең азы 40 000 ... ... ... жал ақы ... ... тенге болғанда, бұл жалақы біздің жоспарымыз бойынша экономикалық
мүмкін және ... ... ... ... аз ... ... ... қаржылық – экономикалық көсеткіштері
|№ |Экономикалық- техникалық ... ... ... |
| ... ... | | |
|1 ... ... көлемі |Мың теңге |7000000 ... 7 ... |
|2 ... ... өлшемі |Мың теңге |5200000 |
| ... ... | | |
|3 ... персонал саны |Адам |2 |
|4 ... ... ... |Мың ... ... |
| ... көлемі | | |
|5 ... |% | |
|6 ... ... ... |Мың ... ... |
|7 ... таза табыс |Мың ... ... ... ... санаты ретінде материалды игіліктерімен
қызметтерді өндірушілерден айырмашылығы ... ... ... ... ... ... экскурсанттар жолсапарға жүмсайтын
ақша құралдарымен тұтынушы болады.
Саяхатқа жұмсалатын шығындар ... ... өте аз. ... ... ... ... жылдық отбасылық бюджетінің 19% -
ын құрап, тамақ пен тұрғын үйге ... ... ... ... ... ... бұл ... 16%-ға тең, Франция мен АҚШ-та12%.
Орташа ... ... ... 1 ... 4000-ға жуық америка ... Дәл осы ... олар ... ... тамақ, сусын, темекіге
құртады және киімге жұмсалатын шығындары бұдан екі есе аз болады.
Шекарадан тыс жерлердегі келіп – ... ... ... ... ақша ... белгілі бағыттылығын білдіреді.
Туристер мен экскурсаннтар тұрғылықты ... ... ... ақша ... Ләззат үшін, іскерлік, емдіу және мәдени тағы ... ... ... ... елге ... алып ... және
тең дәрежеде ол бюджетіне пайда түсіреді. Сондықтан, олардың ... жеке ... ... ... ... ақталған.
Туризм инфрақұрылымын, ең алдымен орналастыру базасын дамытудың
болашағын ... үшін ... ... ... ... ... ... алу маңызыды: түнеуші келіп-кетушілер яғни, ... бір ... ... яғни ... «турист» ұғымына келіп-кетушінің жеке жаағдайы ретінде
күнделікті ортасынан тыс жерге ... ... ... ... ... іскерлік және тағы ... да ... ... ... ... Тек осы ... барлығының дерлік
болуы ғана саяхаттаушы тұлғаның турист ... ... ... өнімнің калькуляциясы
Франция (50 путевка)
1. Жол ақысы ... ... үй ... ... ... ... ... ... ... ... қызмет ... ... ... ... ... ... (50 ... Жол ... ... Қонақ үй ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... Комиссия ... ... ... ... ... (100 ... Жол ... ... ... үй ... ... ... ... ... Сақтандыру ... ... ... ... ... ... Шығын көлемі ... ... ... ... сәйкес (бәсекелестер және
тұтынушылар) жылдық өткізу көлемі 350 ден 400 ге жуық ... ... қиын ... ... үшін ең аз ... ... ... орташа құны 600 – 700$.
1) 350 турды 600$ бағасымен өткізгенде, түсетін пайда: 210000$.
Орташа % комиссия 15% тең
210.000$: 100% × 15% ... = ... ... 1 АҚШ ... құны 145.3 ... × 145,3 ... = 30.513.000теңге
3) Салықты қоспағандағы айналым = 30.513.000 теңге
4) ... ... ... ... 105% × 100% = ... теңге
5) Салық қосылмаған құн айналымы:
29.060.000: 120% × 100% = ... ... ... ... = ... 20% сақтандыру қорына:
2.100.000 : 100% × 20% = 420.000 теңге
2) Арендалық төлем: 50.000 теңге × 12 ай = 600.000 ... ... қор ... 10% ... – жабдық құнынан:
20.000 – 2.000 + 3.000 + 4.000 = 25.000 ... ... ... жылуға қуатына төлем – меншік иесі өзі төлейді
- электр қуатына 500 теңге (айына) × 12 ай = 6.000 ... ... және факс ... ... ... қала ... ... және факс 5.000 теңге (айына) × 12
ай = 60.000 ... Банк ... – 20.000 ... ... – 500.000 теңге жылына
8) Таныстыру шығындары – 40.000 теңге жылына
9) Жолға шығу ... – 50.000 ... ... ... ... ... бланктер және т.б – 20.000 теңге
жылына
Қорытынды: барлық шығын ... ... ... ... ... ... - 31.500$ ... = 178.500$ × 145,3 теңге (1$ құны) =
25.936.050 - ... ... ... көлемі) = 22.095.050 теңге
Салық төлемі (НДС)
22.095.050 – 14% (3.093.307) = 19.001.743 теңге
Басқа да ... ( ... ... ... ... ... жер салығы және т.б салықтар) – 30%
19.001.743 - 30% (5.700.523 теңге) =13.301.220 ... ... ... ... = ... теңге (таза пайда)
Қорытындылай келе, өткізілген талдау, «Алмали» туристік
фирмасы әрі ... ... ... ... ... Біз біздің тауардың
бәсекеге қабілеттілігі мен ... ... ... әлі де ... ... және әрі ... ... бар.
Бізлің мемлекеттеріміз бойынша «Алмали» туристік фирмасы –
тек қана 350-400 ғана адам ... бара ... ғана ... ... ... ... адам ... қамтылатын нақты жоба.
2.2 Ресей Федерациясының туристтік фирмасына салыстырма
Кәсіпорын аты -“Стар-тревел” ... ... мына ... жай ... ... ... Дмитров қаласы, Загорска көшесі 32 пәтер 110
Банктік реквизиттері:
Банк «Возрождение»
р\с 407856245000000008
Бик 04330781
Заңды мәртебесі - ... ... ... – құқықтық формасы - жауапкершілігі
шектеулі серіктестік.
Жарлық капиталдың ең кiшкене размерi ... 100 ММОТ яғни ... ... саны 50 ... аспайды.
Кесте 8
Қоғамның жарғылық қорға құрылтайшылардың үлес көлемі
|№ |Аты – жөні |Қор ... ... ... ... |
| | ... | | |
|1 ... С.А. |150.000 |50% |2 |
|2 ... Д.А. |75.000 |25% |1 |
|3 ... И.В. |75.000 |25% |1 ... ... ... қызмет түрлері мен мақсаты
Компания қызметінің мақсаты заң арқылы тыйым салынбаған ... ... ... табылады
Нарықта атқаратын қоғамдық қызмет түрлері:
- Шет ел туристтеріне Ресей Федерациясында қызмет көрсету және
коммерциялық тұрғыда туристтерге путевка сату, жаңа туристтік маршрут
жасап, ... ... және ТМД ... ... ... гид және ... шет ел туристтеріне ұсыну және сату, аударма
үшін кездесулер ұйымдастыру, экскурсиялық қызмет көрсету, траспорттық
қызмет көрсету транзиттік туристтерді қоса алғанда;
- Келісім шарт ... ... ... ... және ... ... ... мен паспорт рәсімдеу;
Мемлекет ішінде және сыртында ... ... ... ... ... тарту мақсатында мемлекет ішінде және сыртында
әр түрлі шаралар ұйымдастыру, сонымен қатар аз шығынмен қызметтің сапасы
мен бәсекелестігін арттыру;
Сувенирлерді жасау және ... және ... ... ... ... мүлiкпен операция, брокелік және дилерлік қызмет;
коммерциялық дүкендермен жұмыст ұйымдастыру, меншiктi және сатып
алынатын өнiмнiң iске асыру;
ғылыми-техникалықтар, агенттiк, лизингтiк, жарнамалық, патент-
лицензиялықтар, ақпараттық және ... ... ... ... саласында жұмыс iстеу(мейрамханалардың пайдалануы,
дәмхана және асханалар);
көңiл көтеру индустриясында жұмыс(казино, саябақтар, аттракциондар,
концерттiк қызмет, дәмхана және асханалар);
Сонымен бiрге ... РФ заң ... ... кез ... ... қызмет
түрлерімен айналысуға құқықты, Қызметтiң барлық түрлерi, лицензиялауларды
қажет етеді, сәйкес лицензияны алғаннан кейін қана, қызметпен
айналысады[43].
Турагент жұмысы
Клиент қандайда бір ... ... ... ол ... баға ... ақпарат, қонатын орын мен мемлекет ерекшелігі, отель туралы
ақпараттар ұсынылады. Жеке сұрақтар болса сол бойынша ақпарат ... мен ... ... ... ... турдың бағытына байланысты менеджер немесе директор
атқарады, сонымен қатар олар қызмет корсету ережелерімен таныстырады.
Жұмыс толық аяқталғанда клиент көзінше туропереаторға бар орынды ... ... ... Егер ... ... ... ... соманың 50%
толеуге міндетті.
Директор немесе менеджер тур бағыты бойынша мәлімдемені туроператорға
жібереді және жауабын 3 күн ішінде алынады.
Тур үшін құн ... ... ... кезінде жіберіледі,
комиссияны қоспай.
Жауап ретінде конвертте ваучер келеді. Ол жерде сол тур туралы толық
ақпарат, сақтандыру мен виза ... ... ... жатар жолдама келіп, турагент пен клиент арасында келісім шарт
толтырылады. Әрине жолдама алдын ала жіберіледі, ... ... ... алдында инстурктаж жүргізіліп, клиентке арнайы материалдар
ұсынылады(карта, жолсапар, сөздік, т.б.) [43].
Маркетинг және нарыққа анализ
Дислокацияны таңдау
Бұл этапта басқарушы топ ... қай ... ... шешу ... ... ... ... Дмитров қаласында орналасты:
Себебі Дмитров қаласындағы туристтік нарық толық ... ... ... 3 ... ... өз жұмысын жүргізуде ("Конкуренция” бөлімін
қара).
Таңдаған аймақ климаты мен ... ... мен ... өте ... ... осы орайда халықтың сапалы қазметке сұранысын байқаймыз.
Бәсекелестікке ... ... біз ... ... ... ... фирма санын зерттейміз,
тур қазметті өткізу көлеміне анализ жасап, баға қоюды зерттейміз, біздің
фирмамен салыстырма жүргіземіз[43].
Зерттеу бойынша турқызметпен айналысатын ... 3 ... ... ... ... ... |Аты ... ... ... ... |
|1 ... Бюро | ... посад, 204 каб |40% |
| ... | | |
|2 ... д- тур ... ... 2 – ші этаж. |32% |
|3 ... ... | ... көш 5, ... в |21% |
| ... ... бизнес орталығы | |
|4 ... ... | |7% ... ... баға ... ... ... ... ... Бюро ... сапа – ... баға ... | ... д- тур ... ... ...... баға |
|Сеть горящих путёвок |Бәсекелестерге байланысты баға ... ... ... ... тур ... ... ... мүмкіндігін беретін,
сенімді және тексерілген операторлармен жұмыс істеуге үйреніп
қалғандықтан, бұл көрсетілген 3 фирманың туристук бағыттарының
ассортименттері аз емес, ал ... ... одан да ... ... ... жоғарғы бәсекелестікті құрайтындар:
• баға
• фирма беделі
• сапа
"Дмитровское Бюро Путешествий" фирмасы жарнамаға ең ... ... ( ... ... ... ... жарнамалық
бағдарламаларда, визиткаларды тарату, телефон анықтамаларындағы жарнама,
кірістегі хабарландыру).
Рекламе особенно большое внимание уделяет " Дмитровское ... ... в ... ... ... ... по телевидению, распространение визиток, реклама в телефонных
справочниках, вывеска у ... ... ... ... хабарландыру,
телефон анықтамаларындағы жарнама).
"Сеть горящих путёвок" (кірістегі хабарландыру, қаланың стенттеріндегі
жарна,малар, визиткаларды тарату).
"Стар-тревел" туристік ... осы ... ... ... ... жарнамаға көп мән (көңіл) беру керек деген шешім
қабылдады[43].
Атап ... ... ... ... ... ... ... жүйелендіруге мүмкіндік беретін
негізгі бәсекелестері бойынша нарықты сегменттеу әдісін ... ... ... кестеде көрсету ыңғайлы
Кесте 11
Бәсекелестері бойынша нарықты сегменттеу
|Бәсекеге қабілетті ... ... ... ... ... ... | |р ... |
|Сыртқы жарнама және |10 |7 |7 |9 ... | | | | ... ... |8 |8 |6 |6 ... сыртқы түрі |10 |8 |6 |7 ... ... | | | | ... |10 |8 |5 |8 ... |7 |10 |10 |8 ... бағыты |8 |9 |7 |7 ... ... |9 |9 |9 |9 ... ... | | | | ... қабілеті |5 |5 |5 |5 ... ... |10 |10 |10 |10 ... қолдану |10 |10 |8 |10 ... ... |10 |7 |7 |6 ... келуі | | | | ... |97 |91 |80 |85 ... 10 ... ... ... мәлімет бойынша «Стар- тревел» туристік фирмасы – ең басты
бәсекелес екенін көрсетеді. Ең жоғары жалпы ұпай саны – 110, ... ... ... (көшбасшылыққа) жетуге болады.
3. Сатып алушыларды зерттеу
Нарықта жұмыс тауарды сатып ... табу мен ... ... Ол үшін ... зерттеуден бастаймыз. Біз келесі әдістерді
қолданамыз: сұраныс, интервью алу, сұрақ – жауаптар. Барлық ... ... ... ... жеке ... ... ... диаграммаға біріктіреді. Біз тек қана адамдардың төлем қабілетін
ғана емес, сонымен қатар, олардың демалысқа деген көзқарастарын, яғни,
демалыстың қандай болу ... ... ... ... мен ... бөлінеді. Біз ішінен тек
жақсыларын ғана анықтап, өз жұмысымыздағы мәліметтерден алшақтаймыз.
Туризмнің ... ... ... ... ішкі ... ... ... қысқа мерзімді туризм;
• ұзақ мерзімді туризм;
Сапардың орташа мерзімі 7 – 14 ... ... ... үшін ... ... мерзім, бірақ сапардың мерзімі, оның мақсатына байланысты.
- интенсивтілігі бойынша.
Алматыда туризм маусымдық сипатта болады. Жаздық ... ... (14 – 22%), ... ... (23 – 25%), өлі ... мақсаты бойынша.
Курортты сауықтыру, спорттық, көңіл – көтеру, танымды –
істік, экологиядық, шоп – турлар, білім ... ... діни және ... ... нәтижесінде, адамдар туризмнің келесі
түрлерін таңдайды:
• шетелге шығу;
• қысқа мерзімді;
• жаз немесе қыз маусымында;
...... ... қарай сауалнаманы ұсынамын.
Анкета.
Жасы________________________________________
Статусы (оқиды немесе жұмыс істейді)_________________
________________________________________________
Жынысы___________________________________________
Жылдық табысы__________________________________
Білімі___________________________________
Демалысқа қанша ақша жаратасыз_________
________________________________________________
Сіз қалайсыз ... ... ... ... Шет ... ... білесіз____________
________________________________________________
Сапар идеалы (қызмет көрсетуді сипаттап беріңіз)_______
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________
Қолда бар мәліметтердің қолдануын талдау. Туристік фирма
болып табылатын «Стар ... ... ... өзі үшін келесідей
қызметтің келесідей түрлерін таңдады:
• халықаралық туризм;
• ішкі туризм;
• Қазақстан бойынша сапарлар;
• экскурсиялық туризм.
Ресей ... ... ... ... ... ... ... заңы 15 тамыз 1996 ж. № 114-ФЗ «О
порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» Бұл
жерде негізгі ерекшелік ол резиденттердің ... елге ... ... ... ... федерациясының федералды заңы 23 ақпан 1995 ж. № 26-ФЗ «О
природных лечебных ресурсах, лечебно-оздоровительных местностях и
курортах» 
Ресей федерациясының ... ... 31 ... 2004 ж. № 901 «Об
утверждении Положения о Федеральном агентстве по туризму» 
Ресей федерациясының үкiметiнiң қаулысы 1 қазан 1998 ж. № ... ... норм ... ... «О порядке выезда из
Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию»
Ресей федерациясының үкiметiнiң қаулысы 18 ... 2007 ж. № ... ... ... ... по реализации туристского продукта»
Ресей федерациясының көлiгiнiң министрлiгiнiң бұйрығы 25 шілде 2007 ж.
№ 104 «Об утверждении правил ... ... и ... ... ... министрлiгiнiң бұйрығы 28 маусым 2007
ж. № 82 «Об утверждении Федеральных ... ... ... ... ... пассажиров, багажа, грузов и требования к обслуживанию
пассажиров, грузоотправителей, грузополучателей“»
Ресей федерациясының көлiгiнiң министрлiгiнiң бұйрығы 10 мамыр 2007 ... ... ... ... о ... ... ... реестра
туроператоров»
Шенгенское соглашение 1985 г.
Шенгенская конвенция 1990 г.
Шенгенский кодекс о границах 2006 г.
Ресейлiк туризмнiң негiзгi ... ... ... ... емес, сонымен қаар жер бедерінің, климатының алуан турлілігінде.
Осы себепті әр турлі адам өз ... табу ... бар. ... ... ... қалауы болмаса да ол Ресейден табылатыны айдан анық, ал
бұл экономикалық тұрғыдан өте тиімді ... ... және ... тілдік
кедергілер болмайды[38].
Ресейде туризмның аса дамыған түрлерi келесi:
• Жағажайлық демалыс;
• Белсендi туризм (дайвинг, аттылы-жаяу жорықтар, балқымалар):
• Сауықтыру демалысы ... ... бар ... балшық
ванналар және бұйрық);
• Экологиялық туризм (әдемi орындар бойынша экскурсия, соның iшiнде);
• Мәдени демалыс (мәдени байлықтардың тексеруi бар ... Тау ... ... (тау шаңғы, сноуборд және бұйрық).
Кейбір туризмнің түрлері бірігуі де ... ... ... ... ... бір жерден табылады.
Сөйтіп келгенде, Ресейде барлық жерде жақсы демалуға ... ... ... ... ... ... қыстық болып бөлініп белгілі бір
уақытты талап етеді. Жағажайлық туризм Ресейде Қара және Азов теңізінің
маңайында жақсы ... ... ... ... оның ішінде әдемісі бар
екенін өзі ақ айтып отыр, ал қасындағы орман мен таулар белсенді ... ... ... басын қоса алады. Әлемде Ресей сияқты табиғатымен
мақтанатын ... аз ... ... ... болғандықтан мәдени туризм де жақсы дамыған,
елде тамашалайтын ... өте көп, ... ... ... ... қарай
келмесе шатасып кетуі де мүмкін. Қазіргі уақытта Ресейдегі ... ... келе ... ол ... туризмге деген сенімін үміттендіріп
отыр.
1995 жылы халықаралық туризмнен түскен пайда, дүниежүзілік тауар
экспортынан 8% асып ... ... ... ... үштен бір бөлігін
құрады.
Туризмнің дамуы ел инфраструктурасының дамуына әдесі зор. ДТҰ санағы
бойынша 2011 ... ... саны 1018 ... ... ... ... ... Ресейдегі туризм аса қатты дамымаған, бірақ соңғы жылдары
қабылданған заң арқылы "Об основах туристической деятельности в РФ" ... орын ... ... ... ... ... орталыққа айналып
бара жатыр.
Туристтік бизнес – оңай емес және бірден пайда әкелетін сала емес.
Бірақ оны туралы алдын ала болжауға болады, ... ... ... ... ала ... ... болады, олардың ұшу уақыты мен баратын
елі. Қай аймаққа ... ... және ... ... түрде өз қадамдарын санасаң, орнласқан орны мен
адамдардан жарнама агентерін дұрыс тапқанда, істің алға асатынын ... ... ... ... ... артқа тартар мәселесі ол
инфраструктураның әліде әлсіздігінде, әуежайлық тасымалдауды қайта
қарастыру керек, мотел, қонақ үйлерді, туристтік кешедерді ... ... ... ... беру бағдарламасын қайта қарастырып, қайта оқытудан
өткізу керек. Ал ... ... ... ... ол ... шет елге көптеп шығатынын байқаймыз[6].
Ұлттық ұйымдар
Экономикалық тұрақтылықты және ... ... ... үшін
сонымен қатар шет ел валютасын тарту мақсасатын шешу үшін елде әр түрлі
ұлттық ұйымдар ... ... және ... даму үшін ... ... анық
болғандықтан, ұйымдарды жасау даму үшін үлкен қадам ... ... ... Федерациясында Ұлттық Туристтік Ұйымдардың негізгі
бағыттары туризмді дамыту және Мемлекеттік қарым қатынасты жоғарлату болып
табылады. Бұл істі ... ... ... ол ... дамуына үлкен
табыс әкелетіні белгілі.
Регионалдық деңгейде туризмді басқару ... ... ... РФ дене ... спорт және туризм министрлiгі, жергілікті басқару
органдары(немесе департаменттер)комитеттер тағы ... ...... үкіметінің туризм бойынша комитеті, Санкт-Петербургте курорттарды
дамыту және туризм бойынша комитет, Мәскеу облысында Мәскеу облысының
әкiмшiлiгiнiң жанында дене төрбие, спорт және ... ... ... обьектілеріне жататындар Туристтік фирмалар, белгілі аймақтағы
туристтік қызмет көрсету процесі.
Басқару ... және ... ... ... ... арқылы iске асады. Туризмді басқару құрылымы 4-шi суретте
көрсетілген.
......
Сурет 4. ... ... ... ... президентінің басқаруында дене төрбие, спорт және туризм бойынша
басқарушы комитет орындауы ... ... ... ... ... ... ... РФ туризм саласындағы заңға қатысу және құрастыру;
- туризм ... ... ... ... - ... ... ... туризмның жағдайын талдау және оның дамуы туралы ... ... ... ... ... кіретіндер:
- Туризмді дамыту мақсатында қаржылық және материалдық ресурстарды
және банк пен басқа да коммерциялық құрылымдарды біріктіру;
- Дүниежүзілік ... ... ... ... қонақ үй жүйелерін
қалыптастыру;
- Қонақ үй, туристтік обьектілер мен кешендерді салу және жайта
қалпына келтіру, оларды қаржыландыру, іске қосу және нарыққа ... ... және ішкі ... ... бар ... Ресейдегі туризм индустриясы үшін инвестиция тарту;
Туристік фирманы, агенттікті, туроператор мен тасымалдаушыларды, қонақ
үй мен ... ... ... ... ... ... негізгі
бағыты болып табылады. Бұндай болып басқарылуынынң негізгі себебі, қоғамдық
ұйымдар нарық өзгерістеріне тез келісіп, (мемлекеттік ... ... ... ... ... ... қоғамдық ұйымдар өз
мамандарының шебері сондықтан қандай да болмасын сұрақ болмасын нарыққа сай
тез өзгеріп, дұрыс шешім ... ... ... ұйымдардың
ұсыныстары мен талаптарынан туристтік саясат қалыптасады. Қазіргі күні
Ресейлік турагенттер мен туроператорлар түсінуі бойынша ... ... ... ... және жеке ... серіктестігімен
шешілген шешім ғана өзегертеді.
Ресейде туристік ассоциация құруда біраз қиындақтар болды. Ен
біріншісі ол тәжірибелі мамандардың аз ... ішкі және ... ... және ... қамтамассыз ету системаның жоқ болуы, туризм
нарығына сенімді түрде түсіп тұратын ... жоқ ... ... ... ... ... ... болуы, саналы есес бәсекелестікті
және тұтынушы құқығын бұзуға әкеп соқтырады.
( РТАҚ) ресейлiк туристтiк агенттiктердiң қауымдастығы
РТАҚ 1993 жылы 25 шілдеде ... кері ... өту, ... ... ... ... ... РТАҚ заңды тұлғалардың өз
еріктерімен коммерциялық турғыда емес құрылған қауымдастық. Ол өз кезегінде
туристтік бизнеспен айналысып, тұтынушылар құқығын қорғауға ... ... ... жәрдемдеседі.
1997 жылдан бастап РТАҚ Дүниежүзілік туристік ұйымының толық мүшесі. РТАҚ-
тың өзінің регионалдық бөлімшелері бар: Солтүстік – ... ... ... ... Хабаровск, Приморск
(Владивосток), және Крым(Симферополь) мен Ұлыбританияда(Лондон) [38].
РТАҚ ... 500 ... ие. ... жылдары Ассоцация мүшесінің
құрамында қонақ үйлер, санаториялық – курорттық кәсіпорындар, сақтандыру
компаниялары, жарнама ... мен әуе ... ... да пайда
болған.
Қазіргі уақытта Ассоциация құрамына 58 Ресей қалаларынан 242 кәсіпорын
кіреді.
РТАҚ қасында ішкі ... ... ... ... және бұлдіршіндер
туризм комиссиясы, туризмдегі сақтандыру туралы комиссия және ақпарат
технологиялар комиссиясы жұмыс атқарады.
Ассоциация мақсаты:
- защита коллективных интересов членов Ассоциация ... ... РФ ... және ... органдарының жұмысн ынталандыру,
Ассоциация мүшелерінің шешімі бойынша эффективті орындалуына ықпал ету;
- туризмдегі монополизмге қарсы күрес;
- Ресейдегі туристтік ... ... ... ... ... турөнімді құрастырушыларға жәрдемдесу;
- Ассоциация мүшелеріне жақсы қаржылық – экономикалық жағдай жасау;
-Дүниежүзілік мемлекеттік емес ұйымдарға көмек косету, тәжірибе
алмасу.
Қойылған мақсаттардан Ассоциация ... ... ... ... ... ... мемлекеттің заң шығарушы органына ұсыныстар жасау;
- тапсырыс берушінің функцияларын орындау;
- туристік кәсіпорындарға қызығушылықтарын ... ... ... көздерін жасау;
- басқа да туризмге қатысы бар ұйымдармен ... ... ... алдында ұйым қызығушылығын ұсыну;
- жарнама, баспа қызметімен айналысу;
- көрме, жәрмеңке және әр түрлі ... ... ... ... ... ... жылы ... және ТМД елдерінің ірі туристтік ұйымдар мен қонақ үй
кәсіпорындары ... ... ... ... ... ... уақытта Ассоциация ТМД – ның 11елдерінде 106 тұрақты мүшелерімен
жұмыс істейді
Ассоциацияның негізгі мақсаты ТМД - да жалпы туристік ... ... ... бар туристтік ресурстарды дұрыс қолдану арқылы
ішкі туризм кеңістігін дамыту, сапаны ... ... үй ... болып табылады. Ассоциация мемлекет арасындағы достастықты
нығайту арқылы келу туризмін дамыту бағытында жұмыс істемекші. Негізгі
функцияларына көршілес мемлекет нарығын ... ... ... ... ... бүкiлресейлiк халықтық туристтiк қоғам
БХТҚ - өздігімен құрылған, өзін өзі басқаратын коммерциялық емес ұйым.
Ұйымның негізгі ... ... ... ... және ... ... халықтың көпшілігі туристтік қызметпен қолданылмау, ол
жердегі экономиканың әлі де әлсіз ... ... Ұйым ... бойынша
Ресей туроператорлары даму үшін шетелдік ірі ұйымдарға агент болудан
бастауы керек[38].
Қоғам мақсаты:
- туризм арқылы халықтық - патриоттық инициативаны ... ... ... ... тәрбиелеу;
- туризм дамыту бағдарламаларын құрастыру;
- әлеуметтік туризм мәселелерін шешу;
- халықтық туризм нормативтік актілері қайта қарау;
"Россия - ... моя" атты ... ... ... ... ... туризмді дамыту сұрағына қатысу, индустрияны
дамыту және телекоммуникацины ... ... ... ... оқыту, тәжірибеге жіберу үшін кәсіпорындар
желісін қалыптастыру;
- мектептегі оқушылар туризмін қаржыландыру, не болмаса сақтандыру;
- басқа да оқу ... үшін жаңа ... ... ... баспа және ақпараттық қызметтерді ұйымдастыру;
- қайырымдылық шараларын ұйымдастыру.
Қоғам құрылымын оның ... ... ... ... ... ... және ... да ұйымдар мен фондтар құрайды.
Қоғамды басқару жиналған кеңеспен ұйымдастырылады.
БХТҚ аясында арнайы мамандардан туратын кәсіби ассоциация жұмыс
жасайды, ол турагенттермен қатар жұмыс ... ... ... ... қонай үйлер қауымдастығы (РҚҚ)
РҚҚ – қоғамдық коммерциялық емес ұйым, ол өз кезегінде ... ... ... ... ... РҚҚ құрылтайшыларына ГАО
"Москва", (РТАҚ) ресейлiк туристтiк агенттiктердiң қауымдастығы, АҚ"Совет
по туризму и ... ... т.б ... ... ДТҰ және Қонақ үй және мейрамхана бизнесінің халықаралық
қауымдастығының (IH & RA) мүшесі.
Негізгі мақсаты:
отандық қонақ үй индустриясының ... ... ... ... ... ... нарықта белсенді дамуына жәрдемдесу;
кәсіби байланысты жақсарту;
ұлттық қонақ үй ... ... ... ... ... ... артынан мемлекетке немесе регионалдық
басқарушыларға ұсыныс жіберу, бірге жұмыс істеу, тәжірибе алмасу;
қонақ үй сферасында ұлттық және ... ... ... ... ... ... ... Мәскеуден, Санкт-Петербургтан, Калининградтан,
Ярославлядан, Сочи мен Рязаниден 50ге жуық қонақ үй кіреді.
"Мостуротель" туристтік ұйымдар мен қонақ ассоциациясы.
Бұл Ассоциация 1993 жылы ... ... ... ... ... ... ... "Белград", "Ленинградская",
"Националь", АҚ "Отель Советский", АҚ "Мосинтур", АҚ "Транс-Спутник", ВАО
"Интурист" және Жоғарғы коммерциялық мектеп кіргеді[37].
Ассоциация мақсаты: ... және ТМД ... ... ... ... ... одан әрі ... сонымен қатар туристтік кәсіпорындар мен
ұйымдармен серіктестікті жоғарылату. Байаланыс ... ... ... ... қарым қатынасты нығайту.
Ассоциацияның негізгі міндеттері:
Туриттік кәсіпорын, ұйымдар, акционерлік қоғамдар мен қонақ үйлер
қызметтерік координациялау;
Туризм индустриясын және ... ... ... ... ... ... үшін ... арасындағы байланысты нығайту;
ТМД елдерімен байланысты жоғарылату;
Ұйым мүшелерінің информациямен жұмыс істеу кезінде қауіпсіздігін
қадағалау.
Халықаралық, ... және ... ... құру ... ... үдкен әсерін тигізеді. Халықаралық туристтік ұйымдар өз кезегінде
сеслекеттік сұрақтарды шешеді де туризм дамуына өз үлесін қосады. Ал жеке
мемлеттер мен региондар, ... ... ... ... өз туристтік
ұйымдарын құрады. Бұл ұйымдар статистикалық зерттеу жүргізеді, ... ... сол ... туризмді дамытуға ұсыныстарын
жасайды[38].
2.3 Екі фирманың қалыптасуы мен жұмыс істеуіне анализ
Алдында жасалынған салыстырмаға талдау жасайтын болсақ, ... ... әлде ... алдыда екенін байқаймыз. Себебі ол
жердегі бақылау мен ... ... ... ... ... ... ... түрде айтатын болсақ Қазақстан туризмі хаостық тұрғыда,
кәсіпкерлердің шешімдерімен және ... ... ... Туризмнің
тұрақты түрде дамуына тек мемлекет, спорт және ... ғана ... ... ... ... ... қатырына қосылу үшін бұндай
бақылау өте аз.
Ресей Федерациясында туризм дамуын қадағалайтын Дене ... ... ... ... ... мемлекеттік емес ұйымдар бар. Олар барлық
жұмыстардың, атап айтқандай реттеу, ... ... ... актілер
мен халықаралық нарыққа шығу үшін өз үлестері тигізеді.
Қарапайым туроператорлық қызметті салыстыратын болсақ Ресей
Федерациясында 142 914 136 халыққа 4283 туроператор қызмет ... ... ... ... ол ... ... 33 367 ... бір
туроператордан келеді.
Отындық нарықты зерттейтін болсақ 16 005 000 халыққа 717 туркәсіпорын
бірақ бар болғаны 218 туроператор қызмет жасайды. Орташа сан ... 1 ... 73 ... адам ... екен. ( кесте 12) Ол дегеніміз
Қазақстан нарығы Ресейге қарағанда жартылай ғана зерттелген, және әлі
орындалар ... көп ... ... 12
Бірегей федералдық реестрде тіркелген ... ... ... 2010 жыл) ... типі |% ... |Қаржылық |
| | ... ... ету ... | |4 283 | ... ... | | 1 825 |1825 (0,5 млн. |
| |43 | ... ... ... ... |14 |621 |621 (10 млн. ... | | | | |
| ... ... |43 |1 837 |(30 млн. ... ... | | | |(60 млн. ... 38|
| | | | |(100 млн. руб.) ... ... ... реестрде тіркелген туроператорлар саны
(1 қаңтар, 2011 жыл) ... типі ... ... ... |
| ... ... ... ету |
| | | ... ... |- |4405 | ... ... |42 |1830 |0,5 ... ... |14 |638 |10 ... | | | | |
| ... ... |44 ... |30/60/100 ... ... ... ... ... Бұл 2010 және ... Ресей Федерациясындағы туроператорлар мен елге келіп кеткен туристтер
саны көрсетілген. Ен алғаш айтырым бұл ... ... ... ... ... жыл біткен соң, бірден сол өткен жылға арнайы статистикалық
жинақ жасалынады. Ресейдегі ішкі ... ... ... біршама жақсы
дамыған, ол жалпы нарықтың 42 пайызын құрайды, ал Қазақстандағы ішкі ... ... алып ... 5 ... ... фирмалар мен орналастыру объектілері қызметтерінің
негізгі көрсеткіштері[36]
|Жыл ... ... ... |
| ... | |
| ... |
| |ні, адам | |
| | ... ... ... ... ... туризм |
| | |ТМД ... – дан |ТМД ... – дан |
| | | |тыс | |тыс ... |2 974 869 |3 687 849 |4 544 440 |5 242 643 |6 413 943 ... |90 817 |102 487 |160 732 |171 979 ... |
| |3,05% |2,77% |3,53% |3,28% |2,07% ... |434 992 |915 032 |922 096 |1 635 276 |2 648 326 |
| |14,62% |24,81% |20,29% |31,19% |41,29% ... |34 502 |43 373 |64 523 |66 296 |67 500 |
| |1,15% |1,17% |1,41% |1,26% |1,05% ... |185 605 |252 857 |414 696 |284 874 ... |
| |6,23% |6,85% |9,1% |5,43% |4,11% ... |1 879 724 |1 921 271 |2 357 692 |2 470 932 |2 277 713 |
| |63,18% |52,09% |55,88% |47,13% |35,51% ... |33 124 |36 019 |41 269 |39 150 |35 377 |
| |1,11% |0,97% |0,90% |0,74% |0,55% ... |186 |1 024 |772 |413 |184 |
| |0,006% |0,027% |0,016% |0,007% |0,002% ... |3 608 |5 133 |10 710 |9 406 |6 850 |
| |0,12% |0,13% |0,23% |0,17% |0,106% ... |196 771 |279 875 |411 488 |411 467 ... |
| |6,61% |7,58% |9,05% |7,84% |12,40% ... |3 037 |5 652 |20 383 |23 831 |19 956 |
| |0,1% |0,15% |0,44% |0,45% |0,31% ... |7 856 |10 586 |13 327 |13 347 |12 718 |
| |0,26% |0,28% |0,29% |0,25% |0,19% ... |104647 |114540 |126752 |115672 |153146 |
| |3,51% |3,1% |2,78% |2,2% |2,38% ... көрсетілген кестеде Қазақстан Республикасының азаматтарының
қай ... ... ... ... ... 2009 жылы
статистикалық көрсеткіш бойынша Қазақстан азаматтары көп ... ... ... – 41,2%; ... - 35,5%; Өзбекстан - 13,5%, Қытай – 4,11%
табылды.
Ал ... ... ... ... 2009 жылы ... мемлекеттер – ... – 3,95% ... ... ... ... ... - 17,6%; Германия - 12,3% ... ... ... ... ... ... ... пайызбен)
[36]
|Мемлекеттер |2005 жыл |2006 жыл |2007 жыл |2008 жыл |2009 жыл ... |5 990 691 |7 129 648 |9 261 554 |9 388 207 |8 689 571 ... |2 089 857 |2 258 501 |2 679 011 |2 533 309 |2 494 910 |
| |34,88% |31,67% |28,92% |26,98% |28,71% ... |1 862 251 |2 212 491 |3 069 979 |3 123 916 |2 661 651 |
| |31,08% |31,03% |33,14% |33,27% |30,63% ... |1 163 028 |1 612 044 |2 152 956 |2 441 006 |2 317 810 |
| |19.41% |22.61% |23.24% |26% |26.67% ... |311 710 |391 759 |552 999 |486 234 ... |
| |5.2% |5.49% |5.97% |5.1% |5.2% ... |85 696 |117 279 |171 753 |190 245 |169 866 |
| |1.43% |1.64% |1.85% |2.02% |1.95% ... |84 534 |92 429 |102 210 |97 831 |83 869 |
| |1.41% |1.29% |1.1% |1.04% |0.96% ... |58 034 |88 070 |121 455 |97 209 |67 744 |
| |0.96% |1.23% |1.31% |1.03% |0.77% ... |25 346 |26 077 |25 956 |26 353 |23 981 |
| |0.42% |0.36% |0.28% |0.28% |0.27% ... |19 659 |22 855 |27 694 |26 947 |27 296 |
| |0.36% |0.34% |0.30% |0.28% |0.29% ... |10 412 |13 450 |21 079 |17 096 |12 775 ... |0.12% |0.1% |0.1% |0.1% |0.1% ... |8 462 |9 640 |11 939 |13 212 |14 178 |
| |0.08% |0.09% |0.082% |0.07% |0.59% ... |9 659 |9 474 |10 492 |8 165 |6 980 |
| |0.082% |0.091% |0.08% |0.070% |0.07% ... |4 737 |5 166 |5 956 |5 847 |4 607 |
| |0.04% |0.06% |0.05% |0.04% |0.03% ... |7 707 |9 676 |10 669 |9 786 |8 167 |
| |0.05 |0.06% |0.062% |0.05% |0.04% ... |249599 |139637 |298637 |311051 |343340 |
| |8.39% |3.78% |6.57% |5.93% |5.35% ... ... ... ... ... ел, ол ТМД ... ... ал Қазақстан мақсаты ТМД ... тыс ... ... ... ... ... болып табылады. Бұл жерден келтін
шешім бізге Германия елінен ... ... ... ... әлде бұл ... мақсаттағы туристтер ма? Жалпы Қазақстан туризмін алға жылжыту
үшін мемлекеттік емес ұйымдар санын ... ... ... ... ... тарту керек. Әр кәсіпкер туристтік фирма ашпастан бұрын,
нормативтік құқықтық актілерді білмегендіктен көптеп залал ... ... ... мақсатында Қазақстанға Мемлекеттен тыс ... ... ... ... ... ... 17
Қазақстанға келген шетел азаматтарының саны [36]
| |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 ... |5 601571 |6 640893 |8 637857 |8 772 259 |8 141977 ... | | | | | ... |389 120 |488 755 |623 697 |615 948 |547 594 ... | | | | | ... | | | | | ... ... біз Қазақстан Республикасына келген туристтер санын к-
ріп отырмыз. ... ... ... ... бойынша Қазақстанға ТМД елдерінен
келетін туристтер 1,5 есе артық екенін байқаймыз. Ол мемлекетіміз үшін
әрине ... ... ТМД ... ... ... ... ... жұмыс
бабымен коптеп келетіні анық. Бірақ 1 айлық визада олар келі ... десе де оны ... ... адам жоқ. ... осы орайда
Қазақстанға кедендегі бақылауды күшейту артық болмас еді.
Кесте 18
Сапар ... ... ... мен ... ... саны
Шетелге шыққан Қaзақстан Республикасының резидент келушілерінің
саны[36]
адам
| |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 ... |2 974 869 |3 687 849 |4 544 440 |5 242 643 |6 413 943 ... |191 280 |143 938 |198 064 |149 103 |92 862 ... |150 220 |158 538 |209 664 |187 988 |148 980 ... |2 070 206 |2 692 440 |3 253 624 |3 977 294 |5 170 574 ... |496 126 |608 896 |786 554 |913 128 |991 268 ... |67 037 |84 037 |96 534 |15 130 |10 259 ... 19-ші ... ... ... адамдардың мақсаты бойынша
жіктелгенін көре аламыз. Ең көп келушілер ол жеке сапарлар, ал ... ... ен аз ... ... Сондықтан біздің мемлекетке
әлі де туризмді дамыту ... ... ... ... адам
← Шетелге қатынайтын көлік құралдарына қызмет көрсететін персонал.
Сурет 5. 2005-2009 жылғы шетелге шыққан Қазақстан Республикасы
резидент келушілерінің ... ... ... ... саны жыл ... ... қатар туристтер саны да жоғарылауда. Ол мемлекет үшін өте ... ... ... Қазақстан азаматы шет елге шықса, ол барған елінде
Қазақстан ... ... ... ... ... ұзақ ... сүйенсек мемлектіміз үшін осындай шет елге ... ... ... ... ... келген резидент емес келушілердің саны [37]
| |2005 |2006 |2007 |2008 |2009 ... |5 990 691 |7 129 648 |9 261 554 |9 388 207 |8 689 571 ... |235 052 |247 877 |274 434 |257 145 |215 268 ... |79 870 |109 913 |115 994 |90 365 |48 879 |
| ... 19 жалғасы ... |3 505 578 |3 909 385 |5 524 925 |5 893 942 |5 533 799 ... |658 797 |775 307 |986 071 |1 043 002 |1 062 165 ... |1 511 394 |2 087 166 |2 360 130 |2 103 758 |1 829 460 ... ... кесте біздің мемлекет үшін ... бірі ... ... ... ол ... Қазақстанға келущі
резидент еместердің саны корсетілген. Ал ... ... ... ... Қазақстан азаматы еместерді қалай біздің елге тарту
мәселесін шешу ... ... Бұл ... де жеке ... басым екенін
көріп отырмыз, демалу мақсатына қарағанда іскерлік мақсатында келетідер
саны 3 есе ... ... ... ... ... қызмет көрсететін персонал.
Сурет 6. 2005-2009 жылдардағы резидент емес келушілердің динамикасы
Жоғарыдағы диаграммада 2005-2009 жылдар арасындағы ҚР-сына
келушілердің саны ... жылы 8 689 571 ... Оның ... ТМД ... ТМД – дан ... ... 547 594 турист келген. Көп жағдайда ТМД
елдерінен келген азаматтар анкетада сапар мақсатына туризм деп ... ... ... туризмге немесе басқа да мақсатпен келгенін
анықтау қиыншылық ... ... ... ... емес ... көбісі
осы уақытқа дейін іскерлік ... көп ... Ал ... туризм
мақсатымен келген туристке жасалған бағдарламаны астынан коре аласыздар.
3 Ресей ... ... ... ... ... туризмді
дамыту стратегиясы
3.1 Қазақстан Республикасында туризмді дамыту болжамы
Соңғы кездері ... ... ... ... экономикалық жағдайды
жақсартып, бірқатар әлеуметтік мәселелерді шешуге болатыны жиі – жиі ... ... ... ... ... ... ... сырттан
түсетін инвестицияның 10 пайызға жуығы осы туризмнен түседі екен.
Қазақстан туристік ел болуға толық мүмкіндігі бар ... – бір ... ... ... ... ... бәсең дамып келеді. Оның
дәлелі, елімізге шеттен ... ... ... көпшілігі – келуге тиісті
іс – сапарлармен, кәсіби жұмыс бабымен келгендерден ... отыр ... ... қарамастан, әрбір турист шамамен 700 АҚШ долларын қалдырады
екен. Әйткенмен, бұл көрсеткіш ... ... ... (1000 ... төмен.
Қазақстанда туризмнің қанат жаюы үшін, ... ... ... ... ... етуді, туристерді тасымалдау, ... ... ... ... ... ... іске асыруды дұрыс жолға
қою керек.
Қазақстанда қазіргі жаңа экономиканың қызмет етуі ... ... ... ... ие болады, болжау мәні бірден өседі,
әлеуметтік, экономикалық және сыртқы ... ... ... қоғамдық ұдайы өндірістің барлық процестерін реттеуге
алғышарттар жасалады. Республикада соңғы жылдары ... ... ... және ... ... оны ... ... шараларының кешені
жүргізілді. Сондықтанда жүргізілетін шаралардың күшті және ... ... және ... ... ... туристік қызметтің жақсаруын
қамтамасыз ететін шаралар ... ... туды ... ... ... ... ... жүргізген ұйымды-экономикалық
шаралары, толығымен, конструктивті мінезге ие, ... ... ... сәтті қызмет үшін белгілі бір резервтер бар екендігін көрсетті.15-
ші кестеде ... ... ... ... ... белгіленіп
отырған бірқатар шаралар саланың қызметін жақсартуға мүмкіндік береді,
экономикалық ... ... ... ... белсенділік
дәрежелері көрсеткіштерін жоғарлатыды, ішке кіру туризмін дамытады,
шетелдік ... ... ... Республикасында туризмді ұйымды-экономикалық қолдау
бағасы[19]
|Сала деңгейінде туризмді ұйымдық және экономикалық қолдау шаралары ... ... ... ... |
| ... |
| | ... ... ... ... ... | ... қолдау және |Дүниежүзілік туристік |Дүниежүзілік |
|иялық |ынтымақтасу ... ... ... ... ... |
| | ... ... |
| | ... туристік |федерациясымен, |
| | ... ... ... |
| | ... |туристік |
| | | ... |
| | | ... |
| | | ... ... ... ... визалық |Шетелдік туристер үшін|Қазіргі ... ... ... ... ... ... ... |құралдардың шектелуі |индустрияны құру |
|жаңғыруы |келтіру және қазіргі | ... |
| ... сай ... | | |
| ... ... | | |
| ... ... | | |
| ... | | ... ... ... |Демалысты ... ... ... ... ... бір ... ... |нысандарын дамыту ... ... |
| ... ... |
| ... ... ... |қажеттіліктерді |
| |ескерткіштерді қалпына | ... |
| ... мен ... | ... ... ... | ... ... ... мен ... кең ... ... |көрмелерге қатысу, ... ... ... |
|қолдану ... мен ... ... ... |
| ... проспектілер |қолдан-байды, |арзан |
| ... ... ... |тұтынушылар сгементін |пэкидж–турларды |
| |үшін жеңілдіктер беру, ... ала ... ... |
| ... географиясын |бағаларды | |
| ... ... ... |
| | ... | |
| | ... ... | |
| | ... | |
| | ... ... | |
| | ... | |
| | | | |
| | | | |
| ... 20 ... ... ... ... |Туристік, |
|калық ... ... ... ... ... |
|есепті |ТЭ-1 ... ... ... ... ... ... ... ... ... | | ... |
| | | ... ... ... рәсімдеудің |Еуропалық елдер мен |Ішке кіру ... ... ішке кіру ... виза алудың |визаларының құнын|
| |визасын ... ... ... кіру ... |
| | ... ... | |
| | ... | ... ... ... ... жағдайларының шамалас
жүйесін және оның ... және ... ... өзара әрекеттері
кезіндегі мүдделерін, сонымен ... ... ... ... ... ... 16).
Туристік фирмалардың қызметтерін жақсартуға мүмкіндік беретін негізгі
шаралар – бұл шағын ... ... ... ... ... ... қайта бағыттау, лицензиялық жүйені
жетілдіру. ... ... ... ... ... қатар, туристік ағымдар болжамын ... және ... ... ... ... талдау.
Қазақстанда «Қазақстан Республикасында туризм индустиясын дамытудың
ұлттық бағдарламасы» құрылды, онда 2010 ... ... ... бойынша
көрсеткіштер мен туристік ағымдардың ... ... Осы ... ... ... қонақ үйлер мен басқа орналастыру құралдарының
максималды сыйымдылығы есепке алынды. Орналастыру орындарында қажеттілік
пен ... ... ... ... құрылымы математикалық әдістер
көмегімен өткен көрсеткіштер негізінде бағаланатын болжамның сандық әдісі
негізінде анықталынған.
Қазақстан ... ... ... ... ғаламдар
болжамын ескере ортырып, төл туристік бизнесін жедел дамытуға күш ... ... ... ... байланыстар халықтың пиғылын, мемлекет
азаматтарының ой - ... ... ... ... да, ... ... болашаққа қызмет етеді, стартегиялық идеяларды жүзеге ... ... ... ... ұйымның болжамы бойынша, 2020 жылға
қарай саяхатшыларды ең көп қабылдайтын ел ... ... Ал, осы ... ... де ... ... ... де Қазақстан арқылы өтпейді ме?
Өркениетті елдерде туризмді дамыту басты мақсаттардың біріне
жатады және ... ... ... ... ... ... ... Елінің сұлу табиғатымен әлемді тандандыру арқылы мемлекет
бюджетіне ақша түсірі, кіріс келтіру ең ... іс ... де ... туризм арқылы қалтасын қампайтып отырған ... Кіп – ... ... бюджетіне тек қана туризмнен – 2 млрд.
доллар, Тайландқа – 7 млрд. доллар, ал АҚШ – тың ... 50 – ... ... ... екен ... бізде сыртқа шығатын туристік сапарлардың мөлшері – 50
пайызға жуық ... ... ... ... ... – 16 ... ғана
құрайды. Туристер ағының қайткенде көбейтуге болады? Осы орайда Туркия ... ... ... ... көбейту үшін визаны арзандатып, кейбір
елдер үшін визасыз жүе кіргізгені ... ... ... мен ... ... ... қалды. Тайланд визасы небәрі 8 доллар тұрады.
Кесте 21
Қазақстан Республикасында туристік фирмаларды ұйымды-экономикалық
қолдаудың бағасы[19]
|Кәсіпорын деңгейінде туризмді дамытуды қолдаудың ... және ... ... ... ... ... ... |
| | ... ... ... ... жақтары | ... ... ... ... ... ... ... жоғарылауы|және турагенттік|жергілікті басқару |
|жүйесі | ... үшін ... ... |
| | ... алу |алу ... делегирлеу|
| | ... | |
| | ... ... ... ... ... |Алматы қаласындағы |
|қаласын-да ... ... үшін ... ... ... туризм |жоғарлату ... ... ... ... жыл | ... ... ... ... | | ... ... |
|халықаралық | | ... ... ... | | ... ... | | | |
| | | | |
| | | | |
| ... 21 ... ... ... ірі ... бизнес |Шағын бизнес ... ... ... ... ... ... |қаржылық қолдау |
|у | ... ... ... |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | ... ... мен |Маркетингті |Маркетингтік ... ... ... үшін |концепцияны |
| ... ... ... және |
| ... ... |шектелінуі, |маркетолог мамандарды |
| ... кең ... ... үшін ... |
| ... қолдану, |қатысу үшін ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... мен ... | |
| ... ... ірі | |
| ... шетелдік |туристік | |
| ... ... ғана | |
| ... үшін ... | |
| ... ... ... | |
| ... |болуы | ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігін ғана есепке алып қана қоймай, ... ... ... ... ... ... ... ландшафтарының максималды мүмкін болатын туристік ... алу ... ... ... ... ... ... факторларының бірі
неғұрлым әйгілі ескерткіштер немесе құнды ... ... ... ... ... ... ... болып
табылады.
Туризмдегі физикалық жүктелім туризм мен қоршаған орта ... ... ... ... ... жүктелімі туристік
топтардың жекелеген мінездеріне ... ... бұл ... ... ... ... мен
жергілікті халықтың дәстүрлері және т.б. әсерлерін тигізеді. Осы ... ... ... ... үлкен мәнге ие болады, сондықтан да
туристік ағымдарды болжау рекреациялық ресурстардың ... ... ... ... бұл ... ... экономикалық көзқарас жағынан
берілген ресурстарды қолдану тиімділігін есептеу керек.
Күнделікті тұтынушылар циклі бір күндегі туристік қызметтер ... ... ... қызмет сағатының санына қатынасы ретінде анықтайды.
өткізілімдік мүмкіндікке негізделген ... ... ... жоғары
жүктелімдіктің салдарынан табиғи ландшафтарды ң бұзылуына алып ... ... да ... ... ... ... ... қатар туристік жүктелім нормативі оптималды сәйкес келуі керек.
Туристік жүктелімді анықтау туристік ағымды болжау кезінде ... ... ... ... ол тек ... және ... параметрлерге байланысты сандық көрсеткіш. Бұл ... ... ... ... ақпарат береді.
«Қазақстан Республикасында туризм индустриясын дамытудың ... ... ... ... мен ... жүктелім
параметрлері бойынша болжамдық көрсеткіштерге ... ... ... ... ... жету осы ... ... көрсетілген
саланы дамыту жағдайларын қалыптастыру кезінде ғана мүмкін. 17-ші ... ... ... ... ... ... демалуы
үшін жағдайлар жасау мен дамыған туристік инфрақұрылымы кезінде ... ... ... ... сыйымдылық шегі 1220 мың ... ... ал ... ... ... ... ұлттық бағдарламасы» бойынша 2010 жылы бұл көрсеткіш 1810 мың
адамды ... ... 490 мың ... ... ал ... ағымының
жоғарылымы – жылына 8,8 млн. адам-сағат [кесте 22]. Осы ... ... ... ... ... болуы мүмкін, басқа
жағынан тарих пен мәдени ескерткіштерінің эстетикалық негіздерін ... ... ... ... ... ... ... аттрактивті
туристік аймақтардың приоритеттерін анықтау ие болады.
Бұл туристік қызмет көрсетуді ... мен ... ... ... ... бар туристік бағдарлар, туристік ... ... ... ... орын ... анықтау және оларды жоғарлату
бойынша жобалық шешімдерді қабылдау.
Кесте 22
Қазақстан Республикасында туризм бойынша болжамдық көрсеткіштер[32]
|№ |Көрсеткіштер |2012 ... ... |2012 ... |
| | ... ... ... ... |
| | ... ... |болжамдық |
| | | ... |
| ... саны (мың | | |
| ... |1220 |1810 |
|2 ... ағым ... | | |
| |млн. ... |19,9 |30,7 |
| | | | |
| | | | |
|3 ... ... | | |
| ... (мың ... |178 |181 |
|4 ... ... | | |
| ... ... ... |1,7 |1,8 |
| |млн. ... | | |
|5 ... ... ... | |
| |(мың ... |1012 |1546 |
|6 ... ... | | |
| ... ... (жылына | | |
| |млн. ... |19,0 |31 ... ... ... «Ұлы ... ... ... туристік аймақтарда
туристердің қандай ерекше қызығушылықтары бар екендігін анықтауға болады.
Ұлы Жібек Жолының ... ... ... ... ... 50 ... жуық шетелдік туристерді құрайды. болжауға әсер ететін
орналастыру объектілерінің ... ... ... ... ... мүмкіндіктері, сонымен қатар бір туристен алатын
табыс сияқты негізгі факторларға ... ... ... ... бойынша пайда мен өткізілген ... ... ... ... ... болжалынған көрсеткіштерді алу үшін келісілген
инвестициялық ... ... ... Біз ... ... ... ... яғни ішке кіру туризмін сегменттеуде ғана
инвестициялық және салықтық қолдауға көңіл бөлінеді. Барлық сала ... үшін оның ... ... ... өзара байланысы
қажет, бір уақытта әртүрлі қалаларда ... ... ... ... ... ... сұрақтарын шешу үшін біртипті туристік ұйымдар
әрекет етуі қажет. Бір элементінде ... ... ... кезде
потенциалдық клиент үшін тізбектеме аттрактивтілігін жоғалтады. ... ... ... және сапалы туристік өнімді жасауға барлық қатысушылардың
мүдделерін үйлестіру ... ... ... ... ... ... ... тигізетін әсері
Туристік ағымдарды болжаумен қатар, ... ... ... тигізетін әсерін ... өте ... ие ... отыр, елдің экономикасына ... ... ... және ... болып бөлінеді. Қысқамерзімді әсер негізінен тек
қана туристік секторда дамитынын көрсетеді. Егер де экономикаға көпқырлы
ұзақмерзімді әсерлері ... ... ... онда бұл ... ... ... айту ... туризмнің жалпы жұмыспен қамтылу мен белгілі
бір аймақтар мен салалардың ... ... үй ... жол ... ... кәсіпорындары, саяжайлар, аттракциондар, экскурсиялық
бюролар мен т.с.с. әсерін ... ... ... ... ... оқып-үйрену үшін
бірқатар әдістерді қолдануға болады. Неғұрлым ... ... ... құру ... табылады. Нақты уақытта мультипликаторлардың
үш әртүрлі типтерін бөліп көрсетуге болады:
1. Кіріс мультипликаторы, оған туристік шығыстардың әсер ... ... ... ... әсер ету, яғни туристік индустрияда өндіруге ... ... ... ... ... ... ... туризм үшін тауарларды жеткізуші-ұйымдарда
байқалады, өйткені ... ... ... ... басқа салалар
жағынан сұраныстың өсуі есебінен көтеріледі;
- ынталандырушы әсері елдің ... ... ... ... ... ... ... және осы қосымша табыс көтерілген
тұтынуға алып ... ... ... ... Өнім ... ... ... шығыстардың жалпы өсімінің
нәтижесі арқылы жоғарылаған тауар айналымын ... ... ... ... ... ... ... шығыстардың жоғарылауы жұмыспен қамту деңгейінің
өсуіне алып келуі мүмкіндігін көрсетеді. Жұмыспен қамту ... ... ... ... ... ... ... жанамаға қатынасы арқылы қарастыруға болады.
Олардың алдындағы тұрған тапсырма – мультипликаторлық эффект қандай
болатынын ... үшін ... ... қажетті сомасын анықтау.
Жоғары дамыған туристік индустрияны жасау үшін ... ... ... ... ... ... дамушы елдерге осы мәселені шешу үшін
шетелдік капитал қызметіне жүгінуге алып ... ... ... есепке
ала отырып шетелдік инвесторлармен ... біз үшін ... ... ... алуға болады.шетелдік инвестицияларды тартумен
қатар мемлекеттік әсер етудің келесідей құралдарын қолдану ... ... ... салу ... ... ... ... қолдану,
туристік орталықтарды жабдықтау үшін жергілікті ... ... ... үшін ... ауыл ... ... ... атап кеткен параметерлерді есепке ала отырып, туризм
экономикасына шетелдік инсвестициялардың ... әсер ... ... ... ... ... ... сервис сапасын жоғарлату
үшін шетелдік тауарларды сатып ... ... ... шығуы қандай
мөлшерде кететінін есептеу қажет. Әлемдік баланстың есептеуі ... үшін ... ... 55%-ға дейін жергілікті емес ресурстармен
туристік индустрияны қамтамасыз ету мен экономиканы ... ... ... ... ... ... ... индустрияның айырмашылығы жоғары
капитал салымдылығымен ерекшеленеді және сондықтанда оның дамуы үшін үлкен
көлемде қаражат ... ... ... ... ... ... қандай көбейтінді эффект беретінін есептеу мақсатты
пішімделге.
«Туристік ... ... ... туристерден алынған
ақшалай қаражаттарды дұрыс қолдану арқылы көрінеді. Бұл қаражаттар туризмге
тартылған көппішімді қызмет түрлерінің ... ... ... ... тез ... түсуі мүмкін, олар көптеген аралас
салаларды қамтиды – құрылыс, жеңіл өнеркәсіп, көлік, ... ... және ... және ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Туризмге деген халықтың қажеттіліктерін анықтау үшін, ең алдымен, жеке
адамның нақты тұтынушылық тәртібіне әсер ... ... ... қажет. Егер де негізгі факторлар анықталынса, онда екінші тапсырма
тұтынушылық тәртіптерінің (стиль, мінезі) пішімін бір ... ... ... ... бөлу ... табылады. Осы тапсырмаларды шешу
көмегімен ағымдағы (репрезентатитвті) ... ... ... ... ... ... сегменттеу көпфакторлы сегменттеу
әдісі бойынша іске асырылған, топтарға тұтынушыларды бөлу кезінде ... ... ... факторлар қолданылды: жасы, жанұялық жағдайы,
әлеуметтік статусы, тұтынушылардың квалификациялық деңгейі. Осы ... ... ... бойынша тұтынушылардың тәртібі мінезіне
талдау жасалды. Туризм сферасында тұтынушылық приортеттер ... ... ... үшін ... үлес ... төмендеуіне қарамастан, салыстырмалы
ақыл-ой еңбегіндегі адамдар материалдық мәселелерін шешу үшін сауда-саттық
бизнесімен айналысуға ... ... ... бұл ... туристік
фирмалардың негізгі тапсырмасы – қызметтер ассортиментін ... ... ... ... егер де ... шоп-туризмге
мамандалса, онда республикаға халықтық тұтыну тауарларын жеткізудің басқа
әдістері мен құралдарына көшу нарықтағы ... ... алып ... ол ... ... ... алып ... топтар рангісінің көтерілуіне қарай элитарлы
туризм үлес салмағының жоғарылау тенденциясы байқалады. Зерттеулер ... бұл топ үшін ... ... және ... ... ... ... отыр.
Барлық сапарлардың құрылымда үлкен үлес салмақ спортты-ойын-сауықтық
туризмнің үлесіне келеді, саяхат кезінде туристердің тәртібінде ... ... ... ... ... ... ... тұратын ел шекарасының ішінде, сондай-ақ
шетелдік сапарлармен байланысты, адамдардың әлеуметті-экономкалық және
демографиялық ... ... ... ... қарай
көтеріледі (шоп-туризмнен басқасы).
Әрбір ... ... ... ... ... сұраныс айырмасы мен туристік тұтыну ... ... ... ... ... ... және сомалық жанұялық
табысқа байланысты, адам басына шаққандағы табыстардың ... ... ... ... респонденттер бар екенін айтып кеткен жөн,
өйткені олар негізінен ұйымдастырылмаған өзіндік әрекеттегі ... ол өте ... және қол ... түсіндіріледі.
Туристік тұтынуды оқып-үйрену мен туризмді ... ... ... ... минимумға дейін жеткізуге және жағымды
аспектілерін ... ... ... және ... ... ... ... анықтайды және тұтынушыларға бағытталған мүлдем жаңа туристік өнімді
жасауға мүмкіндік беретінін атап өткен жөн. Оны қалыптастыру макро-, ... ... ... ... ... ... ... жылдың 13 маусымында күшіне енген «Қазақстан ... ... ... ... ... және ... туризм тәжірибелерін
еске ала отырып, қазақ жеріндегі бұрынғы тазы жүргізу, құс салу, үкі асырау
үрдісін, құрт, қызыл ірімшік қайнату, қазы ай ... ... ... ... ... салып, ретке келтіру қажет. ... ... ...... олар ... өнімдер қызықтырмайды. Оларды
еліміздің өзіне тән табиғи дәстүрлері мен салттары ғана елең ... ... және ... мұражайларға таяу ұзын жолдың бойында ұлт
аспаптарында ойнаушыларды, ұлт дәмханаларын, ши, өрмек ... тері ... ... ... өру, ... есу, сақина соғу шеберлерін тұрақты
орналастыру мәселесін шешу керек.
Туризм саласының болашағын айқындайтын ... ... ... ... ... құқықтық – нормативтік базасы мен мемлекеттік
үйлестіруді ... ... Бұл ... ... ... саласы
мен бәсекеге қабілетті индустриясы ретінде дамытуға мүмкіндік береді.
ҚОРЫТЫНДЫ
Дипломдық зерттеуді жүргізу барысында біз келесідей шешімдер ... ... ... ...... үшін ... ... орта. Туризм
рекреациялық, танымдылық және емдік мақсатта орындалады, ... ... жаңа ... ... ... ... ... елдің төлемдік
балансын жақсарту және валюталық түмімнің ... ... ... және үлкен мәнге иелік етеді.
Қазақстанда соңғы 12 жылдың ішінде ... ... ... және ... ... болды. Нарықтық ... ... ... ... кәсіпорындарды акционерлік, жеке
және біріккен кәсіпорындарға қайта құру сыртқа шығу ... мен ... ... ... отандық туристік өнімін қалыптастыруға
мүмкіндік берді.
Қазақстанның аймақтарын ... ... ... ... ... ... құруға мүмкіндік берді. Еліміздің
территориялық артықшылықтарын және оның ... ... ... ... ішке кіру ... ... үшін приоритетті болып тау, танымдылық
және ... ... ... ... ... ... құрылымы елде мамандандырылған аңшылық туризмнің, оқиғалық
туризмнің, көштік, этникалық, өткенді еске түсірушілік, діни және ... ... етуі мен әрі ... ... үшін мүмкіндіктері бар.
Шетеледер тәжірибелері көрсетіп отырғандай, туризм сферасында
дұрыс қалыптастырылған мемлекеттік саясат оның ... ... ... және ... ... бірнеше мәселелерді
шешуге көмектеседі. Шетелдік туризмді ... ... мен ... ... және ... емес ... құралдарын үйлестіріп,
шетелдік туристердің ... ... ... ... ... құру ... Қазақстан Рнеспубликасында ішке кіру туризмін дамыту мүмкіндігі
бар. Бұл жағдайда туризмді елдің мамандануының ... ... ... ... ... ... ... дамыту үшін икемді ... ... ... мен ... ... соның ішінде валютада,
дотациялар қарастыру мақсатты болар еді.
2. Экономикалық ... ... ... ... ... ... ... жұмыссыздық өсуі кезінде ... ... мен ... өнімнен бас тарту болған жоқ, бірақ туризмде
құрылымдық қайта құру байқалды – ... ... ... ... ... ... үнемді турларға сұраныс көбейді.
Туристік сферадағы бар сертификациялау мен лицензиялау жүйесі ... ... ... орындап отырған жоқ. 2001 жылы қабылданған соңғы
лицензиялық жүйе туристік саланың дамуына теріс әсерін тигізді. ... ... ... және ішке келу ... айналысатын туристік
фирмалардың қызметтерін ынталандыру мақсатында беру қажет. Туризмдегі
тұтынушыларға қызмет ... ... ... үшін ... ... ... қызметтерді сертификациялауды ... ... ... ... ... және ... ... қызметтің жақсаруы маркетингті тиімді қолдану көмегімен
қамтамасыз етілуі мүмкін. туризм нарығын ... ... ... ... ... жоғары табысы бар тұтынушылар
рекреациялық ... ... ... және ... ... – шоп-
туризмді.
Туризмде фирмалар арасындағы бәсеке жоғарылауда, сондықтанда
бәсекелестерінің артықшылықтары мен кемшіліктерін оқып-үйрену ... ... ... ... таңдауға әсерін тигізетін неғұрлым маңызды
қызметтік көрсеткіштері ... ... ... ... рейтингтік
бағаларының варианттары құрылған.
3. Дипломдық жұмыста ішке кіру ... ... ... қажеттілігі негізделген. Осы мақсатта шетелдік туристерді
қабылдаумен айналысатын туристік фирмалар үшін ... ... ... ... ... ... жылдарында жиынтық табыстан алынатын
салықтан, қосымша құн салығынан босату, сонымен қатар туристердің негізгі
ағымы ... ... ... ... ... ... ... ұйымдарды субсидиялау және жеңілдетілген несие ... ... ... ... әсер ету ... жүргізіледі. Сондай-ақ, инвестициялаудың сондай мақсатталынған
жүйесін қолдану керек, әсіресе жергілікті жұмыс күшін және ... ... ... іске ... ... ... басты рольдердің бірін атқарады. Туризімнің
қазіргі индустриясы табысы ... және ... ... келе ... ... ... ... сегменттерінің бірі болып табылады.
Қазіргі туризм – бұл ... ... ... ... саласы.
Қорыта айтқанда жалпы туризм мемлекетке 3 оңтайлы нәтиже береді:
1. Шетел валютасының құйылуын қаматамасыз ... және ... мен ... экспорт сияқты экономикалық көрсеткіштерге оң ықпал
жасайды.
2. Халықтың жұмыспен қамтылуын қаматамасыз етеді. ... ... ұйым (БТҰ) мен ... ... ... және саяхат кеңесін бағалау
бойынша туризм өндірісінде құрылатын әрбір жұмыс орнына ... орны ... тура ... ... ... экономиканың 32 саласының дамуына ықпал
жасайды.
3. ... ... ... ... жәрдемдеседі.
Туризм елдің тұтас ... ... ... ... ... шаруашылық жүргізуші субъектілерінің құрылуы немесе
жұмыс ... жол ... ... комуналдық тұрмыстық, мәдени, медициналық
қызмет көрсетуде дамытумен тығыз байланысыты. Сөйтіп, туризм индустриясы
басқа экономикалық ... ... ... ... ... ... ... жеке және ұжымды жетілдіру құрамы ретінде жоспарлануы
және тәжірибеге іске асырылуы тиіс демалыспен, бос ... ... ... ... ... жылдам және тұрақты дамуы, оның қоршаған ортаға барлық
секторларымен ... әл- ... ... әсерін назарға ала отырып, үкімет
Қазақстанның ұзақ ... ... ... ... ... ... белгілі.
Осы тұжырымдама туризм саласында тұтас мемлекеттік ... ... ... ... ... ... туризм
индустриясының құқықтық ұйымдастырушылық және экономикалық негіздерін
қалыптастыруды көздейді.
Қазақстанлда ... ... ... ... ... ... ұйымдастырылған бірлі – жарым саминарлар мен іске асуы
күмәнді жобаларды ескермесек, әрине. Жарнамалық ... тең ... ... турфирмалармен туристік агенттіктерге көз салсаңыз, елімізде
ттуризм қарыштап дамып жатқандай әсер ... Ашық ... ... дамуына қолойлы жағдай жасып тұр. Тек қажетті жағдай туғызып,
құқықтың жағын реттеп, ... ... ... жетіп жатыр. Қазіргі
кездегі туризмнің жеткен жетістіктерін (біршама дамығаны рас ... ... қате ... Бұл ... ... ... байланыстырғанымыз жөн. Қазақстандағы туризм қараусыз өскен
жеміс ағашы ... ... бара ... жасырын емес. Көршіміз
Қырғызстанның жылдық бюджетінің жартысын Ыстықкөлге демалу үшін ... ... ... ... ... ... емес, елімізде
экономикалық маңызы төмен. Біз көп ... сұлу ... бен ... ... ... ... ... дан салмаймыз. Ал,
іске келгенде, дүрмектің соңында қалып жатамыз. Әлде, ... ... ... бен ... ескерткіштеріміз біз айтқандай емес пе? Олай демек
тұрмақ, ойлаудың өз» қианат болар еді. ... ... ... ... агенттіктерді қатаң қадағалап, мына ... ... ... ... маңдайы жарқырар еді. Олар: туристік
фирмалар мен туристік агенттіктер, маркетингтік зерттеу, туризмдегі БАҚ-тың
салмағы, банк ... ... ... ... әуе ... ... іскерлік туризм. Аталған салаларды үйлестіріп жұмыс істесе, туризмнің
даңғыл жолында қырғыздар сияқты тасымыз өрге домаламаса да, ... ... ... сөзді еліміздегі туризмнің ... ... ... ... ... 159 ... 34 сауықтыру орны, 29 демалыс
бағы, 26 демалыс үйі, 17 туристік кешен, 13 ... ... ... ... ... Солардың ішінде үздіксіз пайда түсіріп тұрған қонақүйлер мен
мейрамханалар болса керек. Қалғандарының пайда тауып, ... ... ... Оған сеьеп – БАҚ-дұрыс насихатталмауы, ... ... ... кежегесінен кейін кетіп тұрғаны. Егер жолымыз тақтайдай,
байланыс көңілдегідеі болса, қыдырымпаз ... ... ... аяқ ... ... ... әуе ... пайдаланады. Ал, теміржолмен
тек Ресей, Қырғызстан, Қытай туристері ғана ... ... ... ... ... ... ыңғайлы емес. Ойдым – ойдымы шаққан халақаралық
маңызы бар тас жолдар жөнделіп ... Бұл ... 2007 ... ... тап ... ... да, ... туризмге біраз шарапатын
тигізері сөзсіз.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Браймер Р.А. Основы ... в ... ... 1995 ... ... Г.А. Экономика туризма, Москва: Финансы и статистика,
1998 г.
3. Зорин И.В. и др. Менеджмент туризма, Москва, 1996 г.
4. Сапрунова В. Туризм: ... ... ... ... ... Борисова Ю.Н., Гаранин Н.И., Забаев Ю.В., Сеселкин А.И.
Экономика туризма: учебное пособие,- ... 1996 ... Азар В.И. ... и ... ... ... Экономика, 1996 г.
7. Алтынбаев Б.А., Смыкова М.Р. Экономика и организация ... 1999 ... ... ... по вопросам развития туризма. Агентство
Республики Казахстан по туризму и спорту. Астана, 2003 г.
9. Щурова А., Кантарбаева Ж., ... О. ... ... в ... // ... 2000 г., ... ... пресс-бюллетень. Агентство Республики Казахстан
по статистике, Алматы, №4, 2005 г.
11. ... ... ... ... ... в Республике
Казахстан, Алматы, 1994 г.
12. Статистический пресс-бюллетень. Агентство Республики Казахстан
по статистике. - Алматы: 2005 г., №1.
13. Ердавлетов С. Почему в ... ... ... ... // Новое
поколение, 16 декабря, 1994 г.
14. Программа действий Правительства Республики Казахстан на 1998-
2000 годы. Примечание №3 к Указу ... РК от ... №3834, ... ... 15 ... 1998.
15. Программа развития туристской отрасли на 2003-2005гг., Алматы,
2003 г.
16. Целевая программа. Концепция развития ... в ... ... 1993 ... ... Ф. Основы маркетинга, Москва, 1994 г.
18. Баймуратов У.Б. О ... ... ... Экономика
и статистика 2000 г.- №2
19. Баймуратов У.Б. К вопросу о ... и ... его ... Казахстане// Наука научно-технический прогресс Казахстана:
Сборник научных трудов - Алматы: Экономика, 2000 г.
20 ... ... ... ... ... ... 2004» Қазақстан Республикасының ... ... ... ... ... 2006 ... ... Ю.А «Великие путешествие» Москва, 1986г.
22 «Гостиничный и туристический ... ... ... ... ... ... ... Квартальнов В.А «Туризм» Учебник. – М.: Финансы и статистика,
2000 г.
24 ... ... ... Заң ... ...... жыл.
25 Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың тұжырымдамасы
Туралы Қазақстан ... ... 2001 ... ... №333 ... ... ... Республикасындағы туристік қызмет туралы Қазақстан
Республикасының Заңы 2001 жылғы 13 маусым №211-11 2002 жылғы
22 ақпандағы №296-11 Заңымен енгізілген өзгертулер.
27 ... ... из СНГ ... ... ... ... 1993 ... Сенин В.С ... ... ... ... и ... 2000 ... ... Т.Б Введение в туризм (3-ое издание) – СПб.: Издательский
Дом Герде, 2002 г.
30 В.А ... ... ... ... ... ... «Финансы и статистика» 2000 г.-42-48с.
31 ... В.С, ... Н.Л. ... в ... ... ... ... и международный опыт/Под ред.В.С.Янкевича
Москва, Финансы и статистика, 2003 г.
32. «Қазақстан ... ... ... ... / 2010
Редакциясын басқарған Ә.А.Смайылов
33. Қазақстан Республикасының Статистика агенттігінің Астана қаласының
статистика ... ... ... ... Астана, 2008ж
34. Қазақстан Республикасында туризмді дамытудың 2007-2011 жылдарға
арналған мемлекеттік ... ... М.В. ... ... ... ... «Қазақстан туризмі 2005-2009» Статистикалық жинақ / 2010 –
Редакциясын басқарған Ә.А.Смайылов
37. Смоленский О.Т. “Статистический сборник Россиской Федераций по
туризму” М, 2011 ... "Об ... ... ... в ... ... ... Москва 2008 ж.
39. Чеботарь Ю.М., Туристический бизнес, М, 1998 г.
40. Гуляев В.Г., Организация туристической деятельности, М, 1997 ... ... В.С., ... в ... М, 1995 ... ... О.И., Основы туризма
43. Грибалев Н.П., Игнатьева И.Г., Бизнес-план, С-Пб, 1999 г.
44. www.stat.kz Қазақстан Республикасының Статистика агенттігі
45. www.mts.gov.kz Спорт және ... ... ... ... Республикасының Үкіметінің сайты
47. www.visitkazakhstan.kz Қазақстан туризмі
48. www.russiatourism.ru Ресей ... ... ... ... ... ... ... Үкіметі
РФ президентінің басқаруында дене төрбие, спорт және туризм бойынша
басқарушы комитет
Заң шығару органдары
Федералды жиналыс
туризм және спорт бойынша мемлекеттiк думаның ... дене ... ... және ... министрлiгі
Мемлекеттік думаның туризм және спорт ккомиті
Дербес сектор
Әлеуметтік сектор
Мемлекеттік сектор
РФ заң ... ... ... және ... топ - (ҰТК) ... ... ... Туризм және спорт комитеті (департаменттер, бөлімдер)
Туристтік ұйымдар
АСТУР

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 75 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Алматы облысының экологиялық туристік бизнесті дамыту перспективалары77 бет
Туристік бизнес28 бет
Туристік бизнес жайлы23 бет
Туристік бизнес жүйесіндегі қонақ үй бизнесі97 бет
Туристік бизнесті жоспарлау25 бет
Туристік бизнесті жоспарлау және ұйымдастыру67 бет
Туристік бизнестің отандық шетелдік тәжірибесіне салыстырмалы экономикалық талдау диплом жұмысы25 бет
Туристік бизнесте баға белгілеу саясаты29 бет
Қазақстан Республикасында туристік бизнесті ұйымдастыру35 бет
Бизнес - жоспар құру26 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь