Жер салығы жайлы

Кіріспе 3

1. Жер салығының теориялық негізі.
1.1 Жер салығының экономикалық мэні жэне оның классификациысы. 5
1.2 Салық салу объектілері жэне есептеу тэртібі. 20

2. Қазақстан Республикасының жер салығын салу механизмінің қызметіне талдау.
2.1 Алматы облысы бойынша жер салығы түсімдеріне талдау, соның ішінде жер санаттары бойынша. 34
2.2 Жергілікті салық органдарының бюджетке түсетін жер салығының түсімдеріне бақылау жасау ерекшеліктері. 54

3. Жер қатынастары саласындағы өзекті мэселелер және жер туралы нормативтік құқықтың реформалаудың қажеттілігі.
3.1 Қазақстан Республикасының жер қатынастарының дамуы және оның қызметін арттырудың тэсілдері. 65
3.2 Жер туралы заңның орындауындағы негізгі мэселелер жэне оны жетілдіру жолдары. 74

Қорытынды 83

Қолданылған эдебиеттер 86
Республикадағы жер қатынастары саласындағы өзгерістер Қазақстан Республикасының жер реформасы жөнінде заңдарын, Жер Кодексінде бейнеледі.
Қазақстанның Жер Кодексінде жер республиканың айрықша меншігі леп танылды. Жерді иелену жэне пайдалану үшін ақы төленуі керек. Бүл ақы жер салығы ретінде қарастырылады.
Жер салығының мақсаты - экономикалық эдістермен жерді ұтымды пайдалануды қамтамасз ету жэне жерді сақтау, қүнарлығын арттыру, территориялардың әлеуметтік - мэдени дамуы үшін қажетті шараларды іске асыру арқылы бюджетке түсетін табыстарды қүрау.
Жер салығы меншікті салықтарға жатады. Салықтың түпкі мақсаты меншікті тиімді пайдалануға ынталандару. Салықтардың мөлшері меншіктің көлеміне қарай белгіленеді: меншіктің көлемінің ірі болуы табыстың жоғары болуына кепілдік бермейді, егер салық жоқ болса, ірі меншік иелері көп артықшылықтарға ие болып, мүлікті дүрыс пайдалануға үмтылыс еді. Меншік салықтары қоғам алдындағы салық жауапкершілігін бірдей көтеруге бағытталған нақты салықтарға жатады.
1992 жылдан енгізілген жер салығы, жерді рационалды қолдануға, жердің қү_нарлығын көтеру үшін түрлі қажетті шараларды жүзеге асыруды қамтамасыз етеді. Жер салығын төлеушілер болып, Қазақстан республикасының азаматтары, ұйымдар, серіктестіктер, мекемелер, сонымен бірге кэсіпорныдар, халықаралық серіктестіктер жэне үйымдар, шетел заңды түлғалары жэне азаматтары, жер учаскесін пайдаланатын резидент еместер. Сонымен бірге, ҚР «Салық жэне бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» Салық кодексінің 324 - бабына сэйкес жер салығын төлеушілер болып мынадай:3) өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс және өзге де шаруашылығ емес мақсаттағы жерлерге;
4) ерекше қорғалатын табиғи аумақтар жерлеріне, сауықтыру, реакциялык және тарихи-мэдени мақсаттағы жерлерге;
5) орман қорының жерлеріне;
6) су корының жерлеріне;
7) запастағы жерлерге жатқызылуына қарай қарастырылады.
Жердің белгілі бір немесе өзге санатка жататындығы ҚР - ның жер туралы заң актілерімен белгіленеді. Елді мекендер жерлері салықсалу максаты үшін мынадай екі топқа бөлінген:
1) тұрғын үй қоры, соның ішінде олардың жанындағы құрылыстар мен ғимараттар орналасқан жерлерді коспағанда елді мекендер жерлері;
2) тұрғын үй қоры, соның ішінде олардың жанындағы кұрылыстар мен ғимараттар орналасқан жерлер.
Негізінде жер салығының мөлшері жер пайдалану құқығын, өтеусіз уақытша жер пайдалану құқығын куэландыратын құжаттар жэне жер ресурстарын басқару жөніндегі уәкілетті орган эр жылдың 1 каңтарындағы жағдай бойынша берген жерлердің мемлекеттік сандық жэне сапалык есебінің дерекетері негізінде есептеледі. [1.]
1. ҚР «Салық және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы» салық кодексі. / 2004 жыл Алматы.
2. ҚР «Жер туралы» Заңы. / 2003 жыл Алматы.
3. ҚР <<Жер кодексі» / 2004 жыл Алматы.
4. ҚР «Бюджет туралы» Заңы // Егеменді Қазақстан, 8 желтоқсан 2004 ж.
5. ҚР «Әкімшілік құқық бұзушылық туралы» Кодексі / 2001 жыл.
6. Дебердеев А., Есентугелов А., Семенова Л. «Частная собственнность на землю в Казахстане: проблемы, механизм перехода.» / Алматы : РГП «Институт экономических исследований» 2002 жыл-78с.
7. Дернберг Р. «Международное налогооблажение» / Москва 1997 жыл.
8. Ермекбаева Б.Ж., Құлжабаева М.Т., Бурабаев О.Б.
«Жергілікті салықтар мен алымдар» / Алматы 1998 жыл «Экономика»
9. Ермекбаев Б.Ж. «Общие налоги » / Алматы 1997жыл. Ю.Есиркепов Т., Кулекеева Ж., Сыбайбаева Г.
«Земельные отношения в условиях перехода к рынку.» /Алматы 1997ж
10. ИльясовК., Саткалиева В.,3ейнелгабдин А., Сапарбаев Б., Исахова П. «Государственный бюджет» / Алматы 1994
Републиканский издательский кабинет.
11. Ильясов К.К. «Налоги и налогооблажение: учебник для ВУЗов» / Алматы 1995 жыл.
12. Ильясов К.И., Мельников И. «Финансы» / Алматы 1997 жыл.
13. Кошкина В.И., Шупыро В.М. «Управление государственной
собственностью» / Москва, 1997 жыл.
14. Миляков Н.В. «Налоги и налогооблажение: Учебник для ВУЗов» /Москва 1999 жыл.
15. Каракусова Р. «Сущность налогооблажения» / Алматы, 2000 жыл.
16. под ред. Ковалевой A.M. «Финансы» / Москва, Финансы и
статистика 1998 жыл.17. Карцев Ю.И. «Налоги» / Иркутск, Финансы и статистика 1998жыл.
18. Носков А.И. «Государственный бюджет» / Москва, Пргресс, 1998 ж.
19. Огородов Д.Т. «Как избежать налоговых ошибок» / Москва, 1995 ж.
20. Порохов Е.В. «Теория налоговых обязательств» / Алматы, 2001 ж.
Қолданылған газет — журналдар тізімі
21. «Частная собственность на землю: мировой опыт, этапы реформы,
перспективы.» // Аль-Пари, 2002г., 4-5 беттер.
22. Серикбаева К.А. «Финансовые аспекты совершенствования
земельных отношений в Казахстане» // Аль-Пари, №2 2003ж.
23. Қыстаубаев Р. «Анализ исполнения плана налоговых обязательств»
// Вестник налоговые службы РК - 2004 -№3 Март - 22-23 беттер.
24. Барсиков Ю. «Снижение налогов: кардинальные шаги или полимеры»
// Мысль - 2003 №9 65-68 беттер.
25. «Жер тағдыры неге алаңдатады?» // Егеменді Қазақстан 8 қазан,
2004 жыл.
26. «Основные направления аграрной экономической политики на 2000-
2005гг. (рекомендации)// Калиев Г.А.Доргасбаев Ж.К., және т.б. - Алматы,2000 жыл.
27. «Земельные отношения в Республике Казахстан: анализ,
рекомендации» // Сабирова А.И., Григорук В.В. - Алматы, 2001.
28. «Государственное регулирование земельных отношений» // Варламов А.А., Комов Н.В. - М: колос, 2000.
29. «Основные направления аграрной экономической политики на 2000-2005гг.» // Калиев Г.А., Коргасбаев Ж.К., Сигарев Н.И. - Алматы, 2000.
30. «Земельные от,ношения в Республике Казахстан анализ, рекомендации»// Сабирова А.И., Григорчук В.В. - Алматы, 2001.
31. Бобров В.А. Закон «О земле», «Налоговый кодекс» // земельные ресурсы Казахстана- 2001 - №5(7). 23-28 беттер.32. Государственное регулирование земельных отношений // Варламов А.А., Комов Н.В. - Москва Колос 2000.
33. Финансовые аспекты совершенствования земельных отношений в Казахстане // Серикбаева К.А. - Аль-Пари - №2-2003.
34. Исполнение доходной части государственного бюджета за 2004год. // Сагындыкова М. - Вестник налоговой службы РК - №2 февраль 2005.
35. Поступление доходов в компетенции ЬЖ МФ РК в разрезе видов платежей в целом по республтке // Сагындыкова М. - Вестник налоговой службы РК - №11 ноябрь 2004.
36. Жер Заңының орындалуы туралы // Жетісу газеті, 2004 жыл 4 наурыз -16.
37. Казахско-русский словарь//Ожегов, 1998.
38. Русско-казахский экономический словарь Алматы, 2000.
        
        Мазмұны
Кіріспе 3
1. Жер салығының теориялық негізі.
1.1 Жер салығының экономикалық мэні жэне оның классификациысы. 5
1.2 Салық салу объектілері жэне ... ... ... Қазақстан Республикасының жер салығын салу механизмінің қызметіне
талдау.
2.1 Алматы облысы бойынша жер салығы түсімдеріне талдау, соның ішінде
жер санаттары ... ... ... ... органдарының бюджетке түсетін жер салығының
түсімдеріне бақылау жасау ерекшеліктері. 54
3. Жер ... ... ... ... және жер ... нормативтік
құқықтың реформалаудың қажеттілігі.
3.1 Қазақстан Республикасының жер қатынастарының дамуы және оның
қызметін арттырудың тэсілдері. 65
3.2 Жер туралы заңның орындауындағы негізгі мэселелер жэне ... ... ... ... эдебиеттер 86
1. Жер салығының теориялық негізі.
1.1 Жер салығының экономикалық мэні және оның
классификациясы.
Республикадағы жер ... ... ... Қазақстан
Республикасының жер реформасы жөнінде заңдарын, Жер Кодексінде бейнеледі.
Қазақстанның Жер Кодексінде жер республиканың ... ... ... Жерді иелену жэне пайдалану үшін ақы төленуі керек. Бүл ақы ... ... ... ... мақсаты - экономикалық эдістермен жерді ұтымды
пайдалануды қамтамасз ету жэне ... ... ... ... ... - ... дамуы үшін қажетті шараларды іске
асыру арқылы бюджетке түсетін табыстарды қүрау.
Жер ... ... ... ... ... ... ... меншікті
тиімді пайдалануға ынталандару. Салықтардың мөлшері ... ... ... ... ... ірі ... табыстың жоғары болуына
кепілдік бермейді, егер ... жоқ ... ірі ... ... көп
артықшылықтарға ие болып, мүлікті дүрыс ... ... еді. ... ... ... ... ... бірдей көтеруге бағытталған
нақты салықтарға жатады.
1992 жылдан енгізілген жер салығы, жерді рационалды қолдануға, жердің
қү_нарлығын көтеру үшін ... ... ... ... ... ... Жер ... төлеушілер болып, Қазақстан республикасының азаматтары,
ұйымдар, серіктестіктер, мекемелер, сонымен бірге кэсіпорныдар, ... жэне ... ... ... ... жэне ... ... пайдаланатын резидент еместер. Сонымен бірге, ҚР «Салық жэне
бюджетке төленетін ... да ... ... ... ... ... ... бабына сэйкес жер салығын төлеушілер болып мынадай:3) өнеркәсіп, көлік,
байланыс, қорғаныс және өзге де шаруашылығ емес ... ... ... ... ... ... жерлеріне, сауықтыру, реакциялык
және тарихи-мэдени мақсаттағы жерлерге;
5) орман қорының жерлеріне;
6) су корының жерлеріне;
7) запастағы ... ... ... ... ... бір немесе өзге санатка жататындығы ҚР - ның жер ... ... ... Елді ... ... салықсалу максаты үшін
мынадай екі топқа бөлінген:
1) тұрғын үй ... ... ... ... ... ... ... орналасқан жерлерді коспағанда елді мекендер жерлері;
2) тұрғын үй қоры, соның ішінде олардың жанындағы кұрылыстар ... ... ... жер ... мөлшері жер пайдалану құқығын, өтеусіз уақытша
жер пайдалану құқығын ... ... жэне жер ... ... уәкілетті орган эр жылдың 1 каңтарындағы ... ... ... ... ... жэне ... ... дерекетері негізінде
есептеледі. [1.]
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге салынатын салык. ... ... үшін ... немесе осы мақсаттарга арналған жер
ауыл шаруашылығы мақсатындағы жер деп ... Ауыл ... ... ауыл ... ... мен ауыл ... жұмыс істеуіне
кажетті ішкі шаруашылық жолдары, коммуникацилар, ... су ... ... ... мен ғимараттар орналасқан жерлер, сондай-ақ
басқа да алқаптар (cop, қүм, такыр жэне ауыл ... ... ... ... да ... ... шаруашылығы алқаптарына егістіктер, тыңайған жерлер, көгі жылдық
екпелер егілген жер, шабындықтар мен ... ... - ... ... жэне көп ... ... ... коса алғанда, ауыл
шаруашылығы дақылдарының егістігіне пайдаланылатын жер ... ... сүрі жер. ... ала егілетін дақылдардың егістігі орналасқан (үш жылдан
аспайтын уақыт аралығында), түбегейлі ... ... ... мен ... жер ... ... бақтардың егіске
пайдаланылатын қатар аралығы егістікке жатпайды. [1.]
Тыңайған жер - бұрын егістік қүрамында болған жэне күзден бастап ... аса ауыл ... ... егіге пайдаланылмайтын және пар
айдауға эзірленбеген жер учаскесі.
Көп жылдық екпелер - ... ... жэне ... ... ... ... ... сәндеп безендіруге арналып
колдан отырғызылған көп жылдық ағаш, бұта екпелеріне пайдаланылатын жер
учаскелері.
Табиғи ... мен ... - шөп ... және ... ... ... ... жер учаскелері.
Түбегейлі жақсартылған шабындықтар мен жайылымдар - шөп егу ... ... ... және ... учаскелері.
Суландырылған жайылымдар - тиісті мал басын ... ... ... ете ... су көздері (көлдер, өзендер, тоғандар, апандар, суару
жэне суландыру каналдары, қүбырлы немесе шегенді ... бар ... ... ... ... және суарылмайтын болуы мүмкін.
Суармалы ауыл шаруашылығы алқаптарына ауыл шаруашылығында пайдалануға жэне
суаруға ... су ... ... казіргі пайдалы ... ... ... ... ... қолданыстағы нормативтері
бойынша осы жерді сумен камтудың қолайлы ... ... ... 75 пайзынан кем емес су ағынымен қамтамасыз ететін суару көзімен
байланысты түрақты және уакытша ... ... бар ... ... ... жері кар суын және ... тасқын суды, сондай-ак топырақты
ылғандандыру үшін суару және ... ... ... суды ... аумағында ұстап қалуды жэне қайта бөлуді қамтамасыз ететін су
бөгейтін белдеулері, суды реттейтін бөгеттері мен ... да ... бар ... ... ... ... мақсатындагы жерлер:
1) жеке меншікке - Қазақстан Республикасының азаматтарына өзіндік
қосалкы шаруашылығын, бағбандыкты, саяжай құрылысын ... ... жеке ... ... жер ... - ... ... және заңды түлғаларына шаруа (фермер) қожалығын жүргізуге, ... ... ... орман өсіру, ғылыми зерттеу, тэжірибе жүргізу
жэне ... ... ... ауыл шаруашылығын, бақша жэне ... ... ... шетелдіктер мен азаматтығы жоқ ... ... ... ... ... ... ... жер пайдалануға беріледі.
[2.]
Азаматтар мен заңды түлғаларға жер ... ... ... ауыл шаруашылығы алқаптарының сапасын мемлекеттік бағалау
мақсатында республикалық бюджет ... ... ... ... ... ... мен ... бағалау
материалдары деректерінің негізінде ауыл ... ... ... ... ... Жер учаскелері паспортының нысанын ... ... ... ... уәкілетті орган бекітеді.
Жер учаскесінің паспортын жасау жөніндегі ... ... ... беруді жер ресурстарын басқару жөніндегі аумактық ... ... ... ... ... ... пайдалану. Инженерлік
түрғыда эзірленген суармалы жерге ауыл шаруашылығы ... ... ... ... ... ... және ауыл ... кезектестірудің ... ... ... жабдықталған, инженерлік тұрғыда жоспарланған жер
жатады. Бүндай жерлерде дақылдарды кезектестіру схемасын жер ресурстарын,
ауыл жэне су шаруашылықтарын ... ... ... ... ... ... ... орган бекітеді. Дақылдарды кезектестірудің
бірыңғай схемасымен және суармалы тоспа-кәріз жүйесімен ... ... ... болып танылады. Осы ереже инженерлік ... ... ... ... Жер ... ... енгенге дейін
таратылып берілген жер учаскелеріне де қолданылады.
Арнайы жер қоры. Жерді ауыл шаруашылығы ... ... ... бөлу ... ауыл ... мақсатындағы жермен босалқы жер
есебінен арнайы жер қоры құралады. Санитарлық нормалар мен ... ... ауыл ... өнімін өндіруге мүмкіндік бермейтін жер учаскелері
арнайы жер ... ... жер ... жер ... ... ... бас ... кезде,
2) Жер Кодексінің 92,93 және 95 ... ... жер ... алып ... ... Егер заң бойынша да, өсиет бойынша да мұрагерлері жоқ, не бірде бір
мүрагер ... ... не ... қалдырушы барлык. мұрагерлерді
мұрадан айырған, не ... ... ... ... бас тартқан немесе
мұрадан кімнің пайдасына бас тартатынын ... ... бас ... осы қорға ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерден түсетін жер
учаскелері ... ... ... ... жер ... ... жер ... қүрамына енгізу
ауданның аткарушы органының шемімі бойынша жүргізіледі. Арнайы жер қорының
күрамына мемлекеттік жер пайдаланушылардың ... ... ... ... ... ... бүза отырып пайдаланылған жер
учаскелерін енгізу ... ... ... ... шешімі негізінде
жүзеге асырылады.Шаруа (фермер) қожалығын ... ... ... Жер ... ... ... ... жүргізу үшін Қазақстан
Республикасының азаматтарына жеке менщік құқығымен немесе өтеулі уақытша
жер пайдалану ... 49 ... ... мерзімге, ал шалғайдағы мал
шаруашылығын жүргізу үшін (маусымдық жайылым) уақытша өтеусіз жер ... Жер ... және ... Республикасының шаруа (фермер)
қожалығы туралы заңдарына сәйкес беріледі. Жер ... ... ... ... үшін ... ... ... жеке еңбегімен қатысу негізінде
шаруашылық жүргізетін, арнаулы ауыл шаруашылығы білімі мен біліктілігі бар,
ауыл шаруашылығыгда іс ... ... ... бар және осы ... ауылда, кентте түратын азаматтар пайдаланады.
Шаруа қожалығын үйымдастыру үшін үлес немесе пай ... ... ... жер ... ... жері ... ... кооперативтердің күрылтай кұжаттарында көзделген тэртіппен
немесе тараптардың ... ... ... ... ... ... ... тәртібі болмаған жағдайда Жер Кодексінің 4 бабында
көрсетілген нормалар колданылады. [2. 23 — 28 беттер.)
Өзіндік ... ... ... және ... ... ... Қазақстан Республикасының азаматтарына өзіндік
қосалкы шаруашылық жүргізу, бағбандық және ... ... үшін ... жер ... ауыл ... ... жерден, ауылдык елді
мекендердің жерінен және ... ... ... өзіндік қосалкы
шаруашылыққа, бағбандыққа жэне саяжай құрылысына арналған жер учаскелерінің
меншік иесі болып ... ... ... мүдделері үшін Қазақстан
Республикасының заң ... ... ... ... ... ... ... өзге де түтыну кооперативтеріне бірігуге
қүықлы. Бағбандыққа немесе ... ... ... жер ... ... ... болып, ал жер учаскелерінің меншік иелерінің
ортақ қажеттерін қанағаттандыруға арналған жер учаскелері мен басқа ... ... ... үлестік меншігінде болған жағдайда меншікиелері
арасындағы ортақ мүлікке ... ... ... ... ... мекендер жері.
Қалаларды, кенттерді, ауылдарды, селолар мен басқа да ... үшін ... жер ... елді ... жерінің санатына жатады.
Елді мекендердің жері өзге экімшілік-аумақтық құрылымдардың жерінен қаланың
шегі, ... ... ... елді мекеннің шегі арқылы шектеледі.
Елді мекендер жерінің құрамына:
1) құрылыстар алып жатқан эрі көп пәтерлі жэне көп ... ... үй ... жер ... бар жеке ... үйлер салуга арналған
тұрғын жай салатын жер,
2) денсаулық сақтау, мэдениет, сауда, қоғамдық тамақтандыру, түрмыстық
қызмет көрсету, коммерциалық ... ... ... ... білім
беру, арнаулы орта жэне жоғарғы білім беру мекемелері, әкімшілік, ғылыми-
зерттеу мекемелері, ғибадат үйлері мен өзге де ... ... ... ... салынған және соларды орналастыруға арналған коғамдык
іскерлік қүрылыс салатын ... ... ... жэне ... ... ... камтамасыз ететін
қойма объектілері, инженерлік жэне көлік инфрақүрылымы объектілері салынған
және соларды орналастыруға ... ... осы ... ... ... ... ... өндірістік құрылыс салатын жер,
4) темір жол, автомобиль, өзен, теңіз, әуе және ... ... ... ... мен ... ... өтетін жэне
соларды салуға арналған көлік. байланыс, инженерлік коммуникациялар жері,
5) ерекше ... ... ... ... ... ... ... жер,6) өзендер, табиғи жэне жасанды су айдындары
мен ... су ... ... ... және ... да ... ... орналасқан су айдындары мен акваториялар жері,
7) қорғаныс қажеттері үшін берілген және өзге де пайдалану режиміндегі
жер кіруі мүмкін.
Жер учаскелерін елді ... ... ... ... ... ... олардың нысаналы мақсатының өзгеруіне байланысты ортақ
пайдаланудағы жердің құрамынан ... өз ... ... ... ... ... ... [2. 23 — 28 беттер.]
Елді мекендердің жерін пайдалану. Қалалардың, кенттердің, селолык елді
мекендердің барлық жері ... бас ... ... мен ... ... және аумақтық жер-шаруашылық орналастыру ... ... ... саны 5 ... ... елді ... ... бекітілген бас жоспарлар болмаған жағдайда осы елді мекенді
дамыту мен онда ... ... бас ... ... ... ... тэртіппен бекітілген қала құрылысы ... ... жол ... ... ... ... жер ... мен заңды тұлғалардың ортақ пайдалануға нұқсан келтірмей, жеңіл
үлгідегі ... ... үшін ... жер ... ... Бүл ретте ортақ пайдаланудағы жер күрамынан, оның ішінде базарлар,
ақылы автотұрақтар орналастыруы үшін жол ... ... ... ... пайдаланудағы жерден жер учаскелері жеке меншікке ... ... жер ... ... кейін ғана берілуі мүмкін.
Қала маңындағы аймақтар. Бул жерлердің ... ... ... ... ... дамыту, қала құрылысын ... ... ... ... ... жэне ... ... қалыпты
жұмыс істеуі үшін қажетті ғимараттарды ... мен ... ... ... эрі ... кызмет аткаратын
жэне халықтың демалыс орны болып табылатын ормандар, орман парктері жэне
басқа да ... ... алып ... ... ... ... ... аймақтарға бөлу жүзеге асырылады. Қалалардың кала маңы аймақтарының
мөлшері мен ... ... ... ... және кала ... мемлекеттік органдардың бірлесіп жасаған ұсынысы бойынша осы
қалалардың бас жоспарларын ... ... ... ... жэне
өзгертеді.
Жерді қала маңы аймағына қосу бұл ... ... ... мен ... ... тоқтатылуына әкеп соқпайды. Қала маңы ... ... ... тэртібі мен режимін қала маңы ... ... ... ... ... мен ... маңызы бар
калалардың кала маңы аймағына косылған жерді пайдалану тәртібі мен режимін
аумағы қала маңы аймағына ... ... ... ... органдармен
келісілген, аталған қалалардың атқарушы органдарының ... ... ... ... ... көлік, байланыс, қорғаныс жері және ауыл ... ... ... жер. [2, ... мен ... ... ... жер өнеркәсіп, көлік,
байланыс, қорғаныс жері және ауыл шаруашылығынан өзге ... ... ... ... ... жерлерді пайдалану ерекшеліктері Қазақстан
Республикасының арнайы ... ... ... ... ... өнеркәсіп объектілері орналастыру мен
пайдалану үшін берілген жер, соның ... ... ... ... де аймақтар жатады. Аталған мақсаттарға берілетін жер ... ... ... ... ... ... ... құжаттамаларға сәйкес айқындалады, ал жер учаскелерін бөліп ... ... ... ... отырып жүргізіледі.Көлік ... ... ... ішкі су, ... жол, әуе жэне ... де ... ... қызметін камтамасыз ету жэне оларды пайдалану үшін берілген
жер ... жері ... ... ... ... ... өзен, ішкі су, темір жол, әуе жэне
өзөге де көлік түрі ... ... салу жэне ... ... ... ... ... қазақстан Республикасының көлік туралы заңдарында
көзделген тәртіппен жерді резервте ұстау жүзеге асырылуы ... жол ... ... ... ... және солармен технологиялық байланыстағы
құрылыстар мен ғимараттарға ... жол ... ... ... ... ... ... үйлер),
2) кірме жолдарға,
3) энергетика, локоматив, вагон, жол жэне жүк шаруашылыктары. сумен
жабдықтау және ... ... ... және ... ... жэне ... жол көлігіне кызмет көрсетілетін арнаулы мақсаттағы
өзге де ... бар ... жол ... ... ... ... белдеулер мен күзет ... ... жер ... ... ... Автомобиль көлігі қажеттеріне арналған
жерге:
1) автомобиль жолдарына, олардың конструкциялык элементтері мен жол
ғимараттарына жэне ... ... ... ... және
ғимараттарға,
2) автовокзалдар мен автостанцияларды, автомобиль көлігінің баска
объектілерін жэне жер беті мен жер асты ... ... ... ... ... ... ... жаңғырту,
жөндеу, дамыту үшін қажетті жол шаруашылығы объектілерін орналастыру
үшін,3) автомобиль ... ... ... ... үшін ... жер ... ... қажеттері үшін бөліп берілетін белдеуге арналған
жер учаскелері жолдың санатына байланысты және жобалау құжаттмасына сәйкес
белгіленген ... ... ... [ 3. ... жэне ішкі су ... ... ... жэне ішкі су көлігінің
кажеттеріне арналған жерге ... және өзен ... ... ... ... жер беті жэне жер асты ... ғимараттарын, қүрылғыларын пайдалану, күтіп-үстау, салу ... да ... ... үшін ... ... жер ... көлігінің жері. Әуе көлігінің ... ... ... ... ... үшып ... ... жэне
жер беті мен жер асты үйлерін, құрылыстарын, ғимараттарын, ... ... салу және ... да ... орналастыру үшін
бөлініп берілген жер, сондай-ақ олардың күзет ... ... ... жер ... ... ... мен ... жер учаскелерін алып қоймай ... ... ... жері. Қүбыр тасымалы көлігінің қажеттеріне арналған
жерге су ... газ ... ... ... және жер беті мен жер ... ... ... құрылғылырын пайдалану, кеңейтіп ұлғайту
үшін кажетті объектілерді және құбыр ... ... ... ... орналастыру үшін бөлініп берілген жер жатады. Аталған жерге
шекарасы белгіленген ... ... ... нормалары мен
ережелерінің, магистральді құбырларды күзету ережелерінің жэне ... ... ... ... ... жер ... ... шарттары бар магистральды қүбырларды күзету аймактары да жатады.
Байланыс пен энергетика жері. ... ... ... тарату,
теледидар, акпарат қажеттеріне ... ... ... орналастыру, байланыстың кабель, радиореле
жэне әуе желілері, соның ішінде жер астындағы желілер үшін ... ... ... ... су ... станцияларын, атом станцияларын, жылу станциялары ... ... мен ... ... көрсететін басқа да электр
станцияларын орналастыру,
2) электр таратудың әуе ... ... ... ... ... бетіндегі кұрылыстарын, шағын станцияларды. тарату пунктерін,
энергетиканың баска да ... мен ... ... ... ... жер ... ... болады.
Қорғаныс қажеттеріне арналған жерлер. Қарулы Күштердің ... ... ... ... ... мен өзге де ... ... пен қауіпсіздік саласындағы міндеттерді аткаратын басқа да
эскерлердің объектілері мен ғимараттарын орналастыру және олардың ... үшін ... ... ... ... жер ... қажеттеріне арналған жер деп танылады. [ 3. ]
Жерді ерекше ... ... ... ... халыктың
қауіпсіздік қамтамасыз ету жэне өнеркәсіп, көлік объектілері мен өзге ... ... үшін ... ... ... ... аймактар
белгіленеді, аймақтарды белгілеу мақсаттарына сай ... ... ... шегінде шек қойылады немесе тыйым салынады. Жерді ерекше
шарттармен пайдалану аймақтарына:
1) өнеркәсіп орындарының санитарлық-қорғау аймақтары,
2) темір жол м-ен ... ... ... ... ... ... сел-көшкін қаупі бар және орманды қорғау аймақтары,
3) бас саға кұрылыстарын қорғау аймақтары,
4) ... ... ... басқа да аймақтар мен белдеулер ... ... ... жері, сауықтыру, рекреакциялык және тарихи-мэдени
мақсаттағы жерлер.
Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жеріне ... ... ... ... ... ... ... мемлекеттік
табиғат ескерткіштерінің, мемлекеттік қорық аймактарының, мемлекеттік
табиғи қорықшалардың, мемлекеттік ... ... жэне ... да
табиғи қорықтары жатады. Ерекше қорғалатын табиғи аумақтардың жері мемлекет
меншігінде болады және жекешелендіруге ... ... ... ... ... өзге ... алып ... жол берілмейді.
Ауыл шаруашылығы өндірісін жүргізу үшін пайдаланылатын, ерекше
корғалатын табиғи аумақтардың ... ауыл ... ... аталған
мақсаттар үшін ерекше қорғалатын табиғи аумақтар ... ... ... ... Республикасының азаматтарына Қазакстан
республикасының заңдарында ... ... ... мүмкін.
Сауықтыру мақсатындағы жерге табиғи шипалы факторлары бар курорттар,
сондай-ақ аурудың алдын алу мен ... ... үшін ... жер
учаскелері жатады. Адам ауруының алдын алу мен емдеуді ... ... ... және ... ... ... мақсатында сауықтыру
максатындағы аумақтар жерінде Қазакстан Республикасының заңдарына сәйкес
санитарлык-қорғау ... ... ... мақсатындағы жердің
күзет, санитарлық-корғау және өзге де корғау аймақтарының шекарасы мен ... ... ... ... және ... ... ... мақсаттағы жер. Халыктың үйымдасқан ... ... мен ... ... ... және сол үшін ... ... мақсаттағы жер деп танылады. Рекреакциялық мақсаттағы жер
қүрамына демалыс үйлері, ... ... дене ... ... объектілері, туристтік базалар, стационарлық және шатырлы турситік-
сауықтыру лагерьлері жэне сол сиякты ... да ... ... ... ... ... мэдени мақсаттағы жерлер. Тарихи-мәдени қорыктар, мемориалдық
парктер, қорымдар, ... ... ... түрактар, қала
орындары), сәулет - ландшафт кешендері, жартастағы бейнелер, ... ... және үрыс ... ... жер ... тарихи-мэдени
мақсаттағы жер деп танылады.
Орман қорының жері.
Орманды, сондай-ақ ағаш ... ... ... ... ... жер ... орман корының жері болып саналады.
Орман корының жері мемлекеттік жэне жекеше орман қоры жерінен тұрады.
Су ... ... ... ... және олармен теңдестірілген каналдар, көлдер, су
қоймалары, тоғандар мен басқа да ішкі су айдындары, ... ... ... су ... ... ... ... су
шаруашылығы құрылыстары алып жатқан жер, сондай-ақ осы ... ... мен ... жэне ауыз ... ... ... бас ... санитарлық күзет аймақтарына бөлінген жер су қорының жері деп
танылады. Ауданаралық жэне ... ... бар су ... алып ... су қоры ... құрамындағы жер учаскелері, сондай-
ақ шаруашылық жүргізуші бір ... жер ... ... ... ... ... күрылыстар жекешелендірілген жағдайда,
Қазақстан Республикасының азаматтары мен ... емес ... жеке ... ... ... Су ... ... мен
белдеулеріне енгізілген жер учаскелерін пайдалану Қазақстан ... ... ... ... ... ... жер. ... немесе жер пайдалануға берілмеген, аудандық
атқарушы органдардың қарамағындағы барлық жер босалкы жер ... ... қару ... жүргізілген жер учаскелері ҚазакстанРеспубликасының
Үкіметінің шешімімен босалқы жер кұрамына ... ... ... ... Жер ... 143-бабына сәйкес айқындалады. Аталған жер
санаттары Жер Кодексі және Қазақстан Республикасының заңдарында ... жэне ... ... ... [ 3. ]
1.2 Салық салу объектілері жэне жер ... ... ... Республикасының Жер кодексінде жер республиканың айрыкша
меншігі деп танылды. Жерді иелену жэне пайдалану үшін ақы ... ... ақы жер ... ... қарастырылады. Қазақстан Республикасның ... ... ... ... да міндетті төлемдер туралы» Салык кодексінде
326-шы бабына сэйкес, жер салығының салық салу объектісі ... 1. ... (жер ... ... ... меншік кезінде - жер үлесі) ... ... ... табылады. Олар мынадай:
а) ауыл шаруашылығы мақсаты үшін ... ... елді ... ... ... байланыс, көлік, қорғаныс және өзге мақсаттағы жерлер;
г) сауықтыру жэне қалпына келтіру мақсатындағы жерлер;
д) орман қорының ... су ... ... немесе пайдалануында жер учаскесі бар заңды және жеке
тұлғалар жер салығын төлеушілер болып табылады.
Ауыл ... ... ... ... салынатын жер салығының
базалық ставкалары - азаматтардың жеке қосалқы шаруашылық жүргізуіне, бау-
бакша және сая-жай ... ... ... ... ... 1 ... белгіленіп, топырағының сапалығына қарай белгіленеді.
Елді мекендердің ... ... ... ... кұрылыс пен
ғимараттардың алып тұрған жер учаскесі, оларды үстауға кажетті ... егер олар ... ... мен ... ... ... ... пайдаланымдағы жерлер болмаса, санитарлық-қорғау аймактары.техникалық
және өзге де аймақтар енеді. Жергілікті өкілді органдар өз кұзыры ... ... ... ... оның ... ... етілуіне,
шаруашылық жүргізудің өндірістік жэне басқа жағдайларына байланысты жер
салығының базалық ... ... ... ... ... ... 20%
артык көтермеуге тиіс. [ 1. ]
Өнеркәсіп, байланыс, ... ... жэне ... ауыл шаруашылыгы
мақсатына арналмаған жерлерінде орналаскан өңіріне, коммуникациялар ... ... ... ... 20% ... азайтуға немесе арттыруга қүкығы
бар. ... жэне ... ... ... ... ... ... ауыл шаруашылық мақсатына пайдаланылатын учаскелер ауыл шаруашылық
мақсатына арналған жерлер үшін көзделген тэртіп пен шарттар ... ... ... қоры жерінің қүрамына кіретін жэне ауыл ... ... ... ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлер үшін
көзделген тэртіп пен шарттар ... ... ... ... 2. Мыналар
салық салу объектісі болып табылмайды:
1) елді мекендердің ортақ пайдалануындағы жер ... ... ... ... ... ... бульварлар, су
коймалары, жағажайлар, зираттар жэне халықтың мұқтаждарын қанағаттандыруға
арналған өзге де объектілер алып жатқан және ... ... ... ... ортақ пайдалануындағы жерлерге жатады.
2) ортақ пайдаланудағы мемлекеттік автомобиль жолдары желісі алып
жаткан жер ... ... ... ... берілегн белдеудегі
мемлекеттік автомобиль жолдары желісі алып жатқан жерлерге жер ... ... ... ... жол ... ... кұрылыстар, жол
бойындағы резервтер мен өзге де жол қызметін көрсету жөніндегі қүрылыстар,
жол қызметінің кызметтік және тұрғын ... ... ... ... ... ... ... жерлер жатады.
3) Қазакстан Республикасы Үкіметінің шешімі бойынша консервацияланған
объектілер орналасқан жер учаскелері.Жекелеген ... ... ... ... ... ... ... темір жолдар, оқшаулау белдеулері, темір жол станциялары, вокзалдар
орналасқан жер учаскелерін қоса алғанда, ... ... ... жол көлігі ұйымдарының объектілеріне берілген жер учаскелері темір
жол көлігі үйымдары үшін салық салу ... ... ... беру ... мен кіші ... ... алып ... жер
учаскелерін қоса алғанда, балансында электр беру желілері бар энергетика
және электрлендіру жүйесі ұйымдары үшін осы ... ... ... ... жер ... салық салу объектісі болып табылады.
3. мұнай құбырлары, газ құбырлары алып жатқан жер ... ... ... ... ... газ ... бар, ... мен газ
өндіруді, тасымалдауды жүзеге асыратын ұйымдар үшін осы ұйымдарға заңдарда
белгіленген ... ... жер ... ... салу ... ... [ 1. ]
Жер салығын анықтау үшін жер учаскесінің алаңы салық базасы ... ... деп ... ... жэне ... ... ... мен тарихи-
мэдени, сауықтыру жэне қалпына келтіру мақсатындағы жерлер, орман жэне ... ... ... салынады деп көрсетілген жерден ... ... ... ... есептеу мен төлеу тәртібі.
Жер салығын есептеу мен төлеудің негізігі құжаты болып табылатындар:
1) «Салық жэне бюджетке төленетін ... да ... ... ... ... ... ... иелену жэне пайдалану қүқы үшін берілген акті ... ... ... жылдың 1 қаңтарына жүргізетін жердің сандық жэне сапалык
есебінің мемлекеттік ... ... жер ... бойынша салық сомасының есебі, олар
берілегн ... ... бір ай ... табыс етіледі.Жеке тұлғалардан
алынатын жер салығын есептеуді салық кызметінің ... ... ... 1 ... кешіктірмей оларға салық төлеу туралы төлем
хабарламасын тапсырып отырады. Төлеушінің есебін ал\ және жер ... жыл ... ... ... ... маусымындағы жағдай бойынша
жүргізіледі. Заңды және жеке тұлғалардан алынатын жер салығы, ... ... ... ... ... ... бастап есептеледі. Жер салығын ауыл
шаруашылығы жерін иеленушілер мен жерді ... жэне жеке ... ... ... ... ... бірінші қазанынан кешіктірмей
төлейді. [ 4. ]
«Салық жэне ... ... ... да ... ... ... ... 329-шы бабына сәйкес көрсетілген
1. кесте - 1.
|Жер салығының ... балы ... ... ... | ... ... ... ... |1 - ден 10- ға | ... жерлерге |дейін ... ... ... салық ... 20-ға ... ... ... |5,31 -9,65 |
| ... 30-ға ... |
| ... ... |
| ... 40-қа |43,42-53,07 |
| ... ... |
| ... 50-ге |86,85- 110,97 |
| ... ... |
| ... 60-қа | |
| ... |149,57- 193,00 |
| ... 70-ке |202,65 |
| ... | |
| ... 80-ге | |
| ... | |
| ... | |
| ... | |
| ... 100-ге | |
| ... | |
| ... ... | ... ... ... арналған жерге салынатын жер салығының
базалық ставкалары - азаматтардың жеке қосалқы шаруашылык жүргзуіне, бау ... және сая - жай ... ... ... ... коспағанда, 1
гектар есебімен жүргізіледі.
Далалық және қуаң далалық аймактардың, кәдімгі жэне ... ... ... ... ... және ... қоңыр топыракты жазыктағы
аумактары жерлеріне, сондай - ак тау бөктерлеріндегі күңгірт, кызыл коңыр,
сүр топырақты жэне тау ... қара ... ... ... топырағының сапалығына қарай белгіленеді.
Жеке тұлғаларға берілген ауыл шаруашылығы ... ... ... ... ... яғни жеке ... ... үй
шаруашылығын, бағбандық жэне саяжай құрылысын жүргізу үшін қора-копсы
салынған ... қоса ... ... ауыл ... ... базалық салық ставкалары мынадай мөлшерлерде
белгіленеді:
көлемі 0,50 гектарға дейін қоса алғанда - 0,01 гектар үшін 20 ... 0,50 ... ... ... 0,01 ... үшін 100 ... Жер ... жер республиканың айрықша меншігі леп танылды.
Жерді иелену және пайдалану үшін ақы төленуі ... Бүл акы жер ... ... салынатын алаңға құрылыс пен ғимараттардың алып түрған жер
учаскесі, ... ... ... учаскелер, сондай - ақ, егер олар ... мен ... ... ... әрі жалпы пайдаланымдағы жерлер
болмаса, санитарлық-қорғау ... ... және өзге де ... ... ... ... салықтың базалык ставкалары бір
шаршы метр алаңға есептеліп, жоғарыда көрсетілген мөлшерде белгіленеді.
Елді мекендердің ... ... ... ... ... жер иеленуші
мен жер ... ... ... ... ... ... ... Аудандарға бөлінетін қалаларда салык
ставкасын қалалык өкілді өкімет органдары анықтайды.
Жергілікті өкілді органдар учаскесінің көлік қатынауына ... және ... ... ... ... ... ... жэне санитарлық-гигиеналык жағдайына, аумақтың
табиғи ... ... ... ұшырауына, халыққа мәдени-тұрмыстық
қызмет көрсету орталықтарының өркендеуіне және басқа да ... жер ... ... ... асырмай азайтуға немесе
арттыруға құқылы.
Елді мекендердің жерлеріне салынатын ... ... ... ... ... ... ... ставкалары алаңның бір шаршы
метріне шаққанда мынадай мөлшерлерде белгіленеді:
«Салық жэне бюджетке ... ... да ... ... туралы»
Салык кодексінің 334-ші бабына сэйкес көрсетілген ... - ... балы ... ... |Бонитет балы |Базалык салық |
| ... | ... ... |
|1 |2 |3 |4 ... 10-ға ... 530,75- ... 60-қа ... |
|дейін 1 1-ден |1084,66 1138,70- |дейін 61-ден |3136,25-3715,25 ... ... |1592,25 |70-ке ... ... ... 30-ға ... ... 80-ге |4371,45-4921,50 |
|дейін 31-ден |2126,86-2582,34 ... ... ... дейін |і ... |5790,00 ... 50-ге | ... ... | ... | ... дейін | |
| | ... ... | ... ... ... ... жер ... салык
алынбайды. [ 1. ]
Бұдан баска жер ... ... ... ... ... ... ұлттық, дендрологиялық жэне
зоологиялық парктер, ботаника бақтары, зираттар;
мемлекеттік бюджет есебінен қаржыландырылатын мемлекеттік табиғат және
тарих пен мэдениет ескерткіштерін қорғау органдары;
балаларды сауықтыру ... ... ... дендрологиялык жэне
зоологиялық парктер, ботаника бақтары, зираттар;
балаларды сауықтыру мекемелері, қорықтар, ұлттық, дендрологиялық жэне
зоологиялық парктер, ботаника бактары, зираттар;
мемлекеттік ... ... ... ... ... жэне
тарих пен мэдениет ескерткіштерін қорғау органдары;
Қазакстан Республикасы мүгедектерінің ерікті коғамы, ... ... ... ... қогамы, Акыл-есінен, дене бітімінің кемістігі бар
балалар мен жас ... ... ... және ... ету ... ... орталығы, Ауғаныстандағы соғыс ардагерлерінің Қазак
Республикалық ұйымы;
Мүгедектер жалпы қызметкерлер санының кемінде 50% ... ... мен ... - ... ... ... ... кемінде 50%
мүгедектерді әлеуметтік қорғауға нақтылы пайдаланған жағдайда;
Қазақстан Үлттық Банкі мен оның бөлімшелері;
Ауыл шаруашылық мақсаты үшін иеленуге ... ... ... ... аз ... ... ... заңды жэне жеке түлғалары,
пайдаланудың алғашқы он жылында;
Құрылғылар алып ... 0,25 ... ... ... қоса алғанда,
өзіндік қосалкы шаруашылық, саяжай салу, бау-бақша үшін жер ... ... ... және ... ... ... да ... туралы» Салык
кодексінің 332-ші бабына сэйкес көрсетілген . ... - ... ... түрі ... үй қоры, соның |Тұрғын үй коры, соның |
| ... оның ... ... оның ... |
| ... мен ... мен |
| ... алып ... ... алып ... |
| ... қоспағанда, базалық |жерлерге салықтың |
| ... ... ... ... ... ... |
|1 |2 |3 ... | | ... |28,95 |0,96 ... |19,30 |0,96 ... |9,65 |0,58 ... |6,75 |0,58 ... |8,20 |0,58 ... |9,17 |0,58 ... |9,65 |0,58 ... |8,68 |0,58 ... |5,79 |0,58 ... |6,27 |0,58 ... |9,65 |0,58 ... |5,79 |0,58 ... |5,79 |0,58 ... |9,65 |0,58 ... |9,17 |0,58 ... ... | | ... | | ... басқа | | ... |6,75 |0,39 ... | | ... ... | | ... |5,79 |0,39 ... ... ... ... ... Базалық салық ставкалары
елді мекеннен тыс орналасқан өнеркэсіп, көлік, байланыс және ... ... ... арналмаған жер үшін бір гектарға есептеліп,
бонитеттің балына ... ... ... белгіленеді.Салық төлеушілер
алып тұрған жер учаскесіне бонитет балын аныктау мүмкін болмаған жағдайда,
жер салығының ... ... ... жер ... ... негізге ала
отырып анықталады.
Аудандық өкілді органдардың салык ставкасын ... ... ... ... жэне ... ... ... 20% -тен
азайтуға немесе арттыруға құқығы бар. [ 2. ]
Қорғаныс мұқтажы үшін берілген ... ... ... ... ... ... жер пайдаланушылар уақытша пайдаланып отырған жерден
басқасына, жоғарыда көзделген базалық ставкаларға сэйкес салык салынады.
Сауықтыру және ... ... ... ... ... ... және жеке тұлғалардың иеленуіне ... ... ... және қалпына келтіру мақсатындағы жер салық салуға жатады.
Сауықтыру және қалпына келтіру мақсатындағы жердің құрамына кіретін
және ауыл ... ... ... ... ауыл ... арналған жерлер үшін көзелген тәртіп пен шарттар негізінде салық
салуға ... және ... ... ... ... ... ... жэне жеке тұлғалардың иеленуіне немесе өзге ... ... ... ... ауыл шаруашылығы мақсатына
пайдаланатынынан ... ... ... ... және қоғаныс жерлері
үшін көзделген тәртіп пен шарттар негізінде салық салуға жатады.
Ерекеше қоғалатын табиғи аумақтардың, ... қоры мен су ... ... ... ... Салық кодексіне сэйкес, 336-шы бабы
бойынша, Ерекше қорғалатын ... ... ... коры мен су ... ... ... ... жерлеріне жоғарыда
көрсетілген, (1 ... ... ... ... ... жер ... қорының: 1) ауыл шаруашылығы мақсаты үшін ... ... ... органдарының үйлері, ғимараттары жэне баска
объектілері тұрған жерлері;
3) ағаш ... ... ... ... жерлері салық
салуға жатады.
Орман қоры жерінің құрамына кіретін және ауыл шаруашылығы мақсатына
пайдаланылатын ... ауыл ... ... ... ... ... пен шарттар негізінде салық салуға жатады. Орман
шаруашылығы органдарының үйі, ... жэне ... ... тұрған орман
коры жерлері өнеркэсіп, көлік. Байланыс жәнеқоғаныс жерлері үшін көзделген
тэртіп пен ... ... ... ... жатады. Орман қоры жеріне
салынатын салқы, ағаш ... үшін ... ... ... ... ... ... кезеңі бойынша белгіленеді жэне оны пайдаланғаны
үшін төлемақыны құрамында түбінен ... ... ... қүнының 5%
мөлшерінде төленеді.
Су қорының:
1) ауыл шаруашылығы мақсаты үшін пайдаланылатын жерлері;
2) су ... ... ... ... жэне ... ... ... салық салуға жатады.
Су коры жерінің құрамына кіретін жэне ауыл ... ... ... ауыл шаруашылығы максатындағы жерлер үшін
көзделген тәртіп пен ... ... ... ... ... Су ... үйі, ғимараты және басқа объектілері тұрған су қогрының жері
елді мекендердің жерлеріне көзделген тэртіп пен ... ... ... ... [ 3. ... автомобильге май щю станциялары жэне базарлар орналасқан
жер учаскелеріне салынатын ... ... ... ... 337-ші ... елді ... ... мен автомобильге май құю станциялары
орналасқан жерлеріне, түрғын үй ... ... ... оның ... мен ... алып ... жерді қоспағанда, (2кесте бойынша)
елді ... ... ... ... ... бойынша он есе
ұлғайтылған салық салынуға тиіс.
Ауыл шаруашылығы мақсатындағы арналмаған ... ... ... жер ... ағымдағы жылдың 20ақпанынан, 20 мамырынан, 20
тамызынан және 20 ... тең ... ... ... ... ... ... 339-бабына сәйкес салықты
есептеу мен төлеу тәртібі төмендегідей бекітілген:
1. Салықты есептеу әрбір жер ... ... жеке ... базасына
тиісті салық ставкасын қолдану арқылы жүргізіледі. ... ... ... ... жер ... салық төлеушіге жер учаскесі
берілген айдан кейінгі айдан бастап есептеледі. Жер учаскесін иелену құкығы
немесе пайдалану ... ... ... жер салығы жер учаскесін іс
жүзінде пайдалану кезеңі үшін ... ... жер ... ... жер ... ... жері бойынша
жүргізіледі.
4. Салық жылы ішінде елді ... ... бір ... баска
санатына ауыстыру кезінде ағымдағы жылғы жер салығы салық төлеушілерден осы
елді мекенді үшін ... ... ... ... ал ... ... жаңа санаты үшін белгіленген ставкалар бойынша алынады.
5. Елді мекен таратылған және оның ... ... елді ... ... ... таратылған елді мекеннің аумағында жаңа ставка тарату іске
асырылған жылдан кейінгі жылдан бастап қолданылады.
6. Салық төлеушілер ... жер ... ... ... ... ... жағдайда, жер салығының мөлшері шектесіп орналасқан
жерлердің ... балы ... ... отырып аныкталады.
7. Ортақ үлестік меншіктегі салық салу объектілері бойынша салык
олардың осы жер ... ... ... есептеледі.
8. Ауыл шаруашылық өнімін өндіруші заңды тұлғалар үшін бюджетпен есеп
айырысуды арнаулы салық режимінде жүзеге асыратын ... ... ... ... ... ... ... сәйкес бекітілген. Қорғаныс
кажетіүшін берілген жерлерге салынатын салықты алу ... ... ... ... ... ... ... есептеу тэртібі мен төлеу мерзімдері Салык
кодексінің 340-шы бабы бойынша көрсетіледі:
1 .Заңды ... жер ... ... ... ... ... ... колдану арқылы дербес есептейді.
2. Заңды тұлғалар салық кезеңі ішінде жер ... ... ... ... және төлеуге міндетті.
3. Ағымдағы төлемдердің сомалары ағымдағы ... 20 ... ... 20 ... 20 қарашасынан кешіктірілмейтін мерзімде тең
үлестермен төленуге тиіс.
4. Ағымдағы төлемдер ... ... ... ... ... салық
төлеу объектілері бойынша салық базасына тиісті салық ставкаларын колдану
жолымен белгіленеді.
5. Ағымдағы ... ... ... ... ... ... туындаған кезде салық төлеушілер салық сомасын салык
міндеттемелері туындаған айдан кейінгі ... ... ... төлейді.
Салык кезеңі ішінде жер салығы бойынша міндеттемелер өзгерген ... ... ... ... ... ... жер салыгын
төлеудің алдағы мерзімдері бойынша тең үлестермен түзетіледі.
6. Салық салу ... ... ... ... ... ... ... сомасы жер учаскесіне құқықты іске ... ... ... ... ... ... тұлғаның жер учаскесіне іс жүзінде иелік еткен
кезеңі үшін төлеуге жататын салық сомасы ... ... ... немесе тіркеген кезде бюджетке енгізілуітиіс.
Жер учаскесіне кұқықтарды мемлекеттік тіркеу кезінде салықтың ... ... ... бірі ... мүмкін. Жер учаскесіне кұкыктарды
мемлекеттік тіркеу кезінде төленген ... ... ... ... ... ... ... кезеңінде декларация табыс ету мерзімібасталғаннан
кейін он күн мерзімнен кешіктірмей біржолата есеп айырысуды ... ... ... ... ... есептеудің ерекшеліктері Салык кодексінің 341
-ші бабында көрсетілген:
Бірнеше салық төлеушілердің пайдалануындағы ... ... ... ... жер ... жер салығы олардың бөлек
пайдалануындағы үйлер мен құрылыстардың алаңына барабар эр ... ... жеке ... үй ... құрамындағы жылжымайтын мүлікті заңды түлға ... ... жер ... ... үй ... ... ішінде онын жанындағы
қүрылыстар мен ғимараттар алып ... ... ... елді ... салынатын салықтың (2 кестеде көрсетілген) ... ... ... тиіс.
Жеке тұлғалардың салықты есептеу тәртібі және төлеу мерзімдері ... ... ... ... Жеке түлғалар (өз кызметінде
пайдаланатын жер ... ... ... кәсіпкерлерді, жеке
нотариустар мен ... ... ... ... жер ... ... ... тиісті салық ставкалары мен салык базасын негізге
ала отырып, 1 ... ... ... жүргізіледі. Салық кезеңі
ішінде салық салу объектілеріне қүқықты берген жагдайда салык ... ... 340-шы бабы ... ... есептеледі.
Жеке кәсіпкерлер, жеке нотариустар, ... өз ... жер ... ... жер ... жоғарыда көрсетілген 340-
ша бабында белгіленген тәртіппен есептейді жэне төлейді.
Салық кезеңі жэне салык есептілігі салык кодексінің 343-ші жэне ... ... ... Жер ... есептеу мен төлеу үщін салық кезеңі
салық кодексінің 136-шы бабы бойынша, яғни күнтізбелік жыл ... ... үшін ... ... ... ... ұйым ... жыл басталғаннан кейін құрылса, оның құрылу
күнінен бастап күнтізбелік жылдың ... ... ... кезеңі ол үшін
біріншісалық кезеңі ... ... Бүл ... ұйымның оның уәкілетті
органда мемлекеттік ... ... күні оның ... күні ... ... Салық есептілігі, заңды және жеке тұлғалар, кәсіпкерлер, ... жер ... ... ... ... салу ... жердегі салық органдарына есептік салық кезеңінен кейінгі жылдың
31 наурызынан ... ... жер ... бойынша ағымдагы төлемдер
есеп-қисабын осы Салық кодексінің 344-ші бабына сэйкес белгіленген мерзімде
табыс етеді. Жер ... ... ... ... ... ... ... 15 ақпанынан кешіктірмей табыс етіледі.
Жаңадан құрылған салық төлеушілер ағымдағы төлемдер есеп-кисабын салык
төлеуші мемлекеттік ... ... ... ... айдың 15-сінен
кешіктірмей табыс етеді. Салық ... ... жер ... бойынша салык
міндеттемелері өзгерген ... ... ... ... ... 15 ... 15 мамырынан, 15 тамызынан жэне 15 қарашасынан
кешіктірілмей табыс етіледі. Осы 344-ші ... ... ... ... ауыл ... ... өндірушілерге арналған арнайы салык
режимінде жүзеге асыратын заңды түлғаларға, аталаған арнайы ... ... ... пайдаланылатын жер учаскелері бойынша қолданылмайды.
Қазақстанның Республикасының Жер ... жер ... деп ... етілген. Жерді пайдалану үшін ақы төленуі тиіс . Бұл ақы
жер ... ... ... ... Негізінен жер салығының
мақсаты -экономикалық әдістермен ... ... ... ... ету
және жерді сақтау, қүнарлығын арттыру, территориялардың әлеуметтік -мэдени
дамуы үшін' қажетті шараларды іске ... ... ... ... табыстарды
қүрау. Негізінен салық баршамыздың орындайтын міндетіміз болғандыктан оны
дер кезінде, Салық Кодексінде белгіленген мөлшермен төлеу біздің ... ... осы ... ... ... ... ... тетігі деп айтуға эбден болады.2. ... ... ... ... ... ... облысы бойынша жергілікті бюджетке түскен жер
салығы түсімдеріне талдау.
Мемлекеттік бюджет түсімдерінің ең басты көзі - ... ... ... ... ... 90% ... ... салык
жүйесінің дамуын төрт кезеңге бөліп қарастыруға болады:
- 1992-1995 жылдары жаңа салық ... ... ... ... және іске қосылуы.
- 1996-1998 жылдары нарықтық экономика талаптарына сай келетін салык
жүйесін күруды үйымдастыру және анықтау. ; .
- ... ... ... қағидалардың ескерілуі аркылы салык
жүйесіне өзгерістер мен ... ... ... ... одан әрі
жетілдіру.
- 2001-2002 жылдары жаңа салык Кодексі кабылданып іске ... ... ... ... екі жүйеге бөлініп, казіргі
таңда республикалық және жергілікті бюджетті құрап отыр. ... ... ... ... ... қү_н ... бонустар.
роялтилер, ҚР территориясын өткені үшін алым, кедендік төлемдер, жэне баска
да салықтық емес ... ... Ал ... ... ... ... жеке ... салығы, элеуметтік салық, мүлік салығы, жер салығы,
көлік қүралдарына салынатын салық, бірыңгай жер салығы ... тағы ... алым жэне ... ... ... ... әр мемлекеттің негізгі байлығы, эсіресе Қазақстан ... ... ... орын ... шаруашылығында жердің тегін болуы тиімсіз колданудың бірден бір
себебі болып отыр. Берілген тақырыптың ... үш ... ... ... яғни өндіріс жерге төлем немесе оны жеке ... ... ... ... қалану үстіндегі тасы және сондыктансалықтық заңнама
көз карасынан қарағанда, ... бұл ... ... ... ауыл ... ... ... қүралы болып табылады. Жерсіз
салаларда өндіріс процесін жүргізу, тамак өнімдерін жэне ... ... ... емес. Сол себептен коғамның материалдык
камтамасыз етілуінің негізгі көздерінің бірі ... жер ... ... ... салығының ауыл шаруашылық өндірісі үшін ... - ол ... ... ... ретінде қолдануымен байланысты, басқа салаларға
қарағанда - жер экономикалық белсенділіктің ... ... ... жер ... ... ... Қазақстан
республикасының жер реформасы жөніндегі ... Жер ... ... Жер ... «Жер ... ... деп аталған, жерді иелену және пайдалану үшін төленетін акы жер
салығы ретінде танылған. Бұл ... ... ... ... ... ... жерді сақтау, құнарлығын арттыру, жергілікті аймактардың элеуметтік
дамуы үшін қажетті шараларды іске асыру үшін ... ... ... жер ... ... жергілікті бюджетке түседі. Сондықтан, бүл
жергілікті үкімет органдарының аталған ... ... ... арттыру
жер салығын төлеушілер меншігінде немесе тұрақты ... жер ... ... ... ... ... ... және жерге иелік етуші
жеке түлғалар жер салығының ... жер ... ... орналасу
аймағына және сумен қамтамасыз етілу аймактарына ... ... Жер ... жер ... ... ... ... болмайды. Жер
салығы жер алаңының бірлігі үшін жыл сайынғы тіркелген төлем ... ал ... ... ... жер ... ... ... салудың тәртібімен шарттары Қазақстан Республикасының сол
мемлекетпен ... ... Жер ... ... салу
объектісі: жерге иелік ететін немесе пайдаланатын ... және ... ... жер ... және ... ... ... ауыл шаруашылығы мақсатында пайдаланатын жерлер,
- елді-мекенді жерлер,
- өнеркәсіп, көлік, байланыс, қорғаныс және өзге де ... ... ... қоры ... ... су коры ... ... ерекше корғалатын жерлер осындай мақсаттағы ... ... ... жер ... ... ... жер салығы бойынша жеңілдіктер де карастырылған, мұндай жеңілдік
иелері болып келесілері табылады: діни ... ... ... ... ... кылмыстык жазаларды атқару
саласындағы түзеті мекемелерінің салық салу ... ... ... ... жасайтын жер қорын пайдаланушылар, құрылыс пен кұрылғыларды ... ... үй ... жэне үй ... жер ... бойынша «батыр
ана» атағын алған, алтын алқа иелері, көп балалы аналар, ¥ОС қатысушылары
жэне оған ... ... ... бюджетке түсетін салықтар, жоғарыда атап өтілген салыктар
мен алымдар, ... ... ... ... орындау үшін, халықтың
қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін, жергілікті ... ... ... жолдаған жолдауларын іске асыру үшін
жэне басқа да ... ... ... мемлекеттің өз қызметтерін орындау үшін ... ... ... қаржы базасы болуы керек. Осы максатпен эр елде
аймақтардың ... ... ... әр бір ... аумактык
бірліктерді қаржыландыру және заң шығарушы билікті басқару апаратын ұстауға
және басқа да ... ... үшін ... акша ресурстарын
жүмылдыруды қамтамасыз ететін бюджеттердің тармактарыныңжүйесі ... ... ... екі ... ... ... жэне
жергілікті бюджет түрінде көрініс табады.
Қазақстан Республикасы бойынша жалпы республика бюджетіне ... және ... емес ... 2003-2004 жылдар аралығындағы
көрінісі34.
кесте - 4.
|№ |Салық түрлері |2003 жыл ... ... |
| | | | ... |
| ... ... | | | ... ... жеке ... |223 944 |252 489 |28 545 |
| ... | | | |
| ... ... ... |65 710 |70 005 |4 296 ... ... ... |111 293 |119 620 |8 327 ... |Заңды түлғалардың мүлік |18 731 |21 737 |3 006 |
| ... | | | ... ... ... мүлік салығы|1 013 |1 194 |180 ... |Жер ... |4 396 |4 671 |275 |
|' • ... ... салынатын |4 666 |5 407 |742 |
| ... | | | ... ... қү_н ... |54 145 |56 552 |2 408 ... |Акциздер |16281 |16 308 |27 ... ... да ... ... |3 498 |13 593 |10 095 ... ... емес ... |43 043 |46 472 |3 430 |
| ... ... | | | ... |ҚР қаржы Министрлігінің |1 004 678,5 |1 286914 |282 235,5 |
| ... ... | | | |
| ... ... | | | ... жыл ... ... ... ерекшеленеді, яғни міндетті
зейнетақы қорына аударымдар, бюджетке төленетін салықтық және ... ... ... бойынша түсімдердің түсімі мен бюджетке қарыздың азаюын
атуға болады. Бюджеттің табыстылық ... ... ... ... ... ... салык органдарының бақылау-экономикалық жұмыстарының
көрсеткіштері жэне салықты өндіріп алу, әкімшілендіру арқылы ... ... ... ... ... ... 2004 жылы 1 286 914 млн. ... қүраған.
Бұл көрсеткіш өткен жылғымен, яғни 2003 жылмен салыстырғанда 282 235,5 млн.
теңгеге (немесе 28,1%) артық. Жылдык орындау жоспары 104,5%.
Республикалық ... ... 895 186,2 млн. ... 2003 ... 246 186,3 млн. ... көп ... 37,9%). ... орындау
жоспары 105,6%.
Жергілікті бюджеттердің түсімі 391 727,8 млн. ... ... ... 2003
жылығымен салыстырғанда 36 049,2 млн. теңгеге (немесе 10,0%) артық
орындалған. ... ... ... ... ... ... ... кестеде жер салығы 2003 жылы 4
млн. 396 мың теңге болса, 2004 жылы 4 млн. 671 мың теңгеге ... ... Бір жыл ... ішінде 275 мың теңгеге артык орындалган. Мемлекеттік
бюджетке түскен салықтар ... ... ... 2 - де ... ... ... бюджет есебіне жер салығының бөлігі 1%
ғана ... ... ... бүл көрсеткіш келешекте өсетініне сенімімізді
үзбейік. Диаграмма - 1.
Жалпы мемлекеттік бюджет табысы 2000 - 2004 ... ... ... де, ... көрсеткіштерге де ие болған. Диаграмма - 1 көріп
отырғанымыздай бюджет табысының ... ... бірі ... есептелетін
корпоративтік табыс салығының үлесі өзгеріссіз жылдан жылға өсу үстінде
(немесе 27,9% - дан 32,5% - ға ... ... ... ... ... ... табысының күрделі бөлігін алады. Ол жылдан ... ... оның ... ... ... салық жүйесінде прогрессивті өсімі
болады. Көріп отырғанымыздай 2000 жылы 16,9% ... 2004 жылы ... ... Одан ... ... ... төлемдері мен салыктары алып
отыр. Бүл жерде де жоғарлайтын көрсеткіш беріп ... яғни 2000 ... 10% ... 2004 жылға 17,3% -ға дейін өскен. Диаграмма - 2.
Байқап отырғанымыздай өндірістік емес ... ... ... ... ... 2000 жылы 17% ... 2001 жылы 16,5% —ға, 2002 жылы 13,3
-ға, 2003 жылы 11,1 -ға төмендеп бара отырып, 2004 жылы 14,8% -ға ... ... ... Бұл жер ... ... ... ... сенім білдіреді. Әлі де жас ... ... бой ... ... ... бюджет салықтық жэне басқа да ... ... және ... ... ... ... органдардың
республикалык маңызы бар қалалык жэне оларға ведомстволық ... ... ... мен ... ... қамтамасыз
етуге жэне тиісті экімшілік - аумақтық бірлікте мемлекеттік ... ... ... ... ақша ... ... қаржы жылына
арналған, бұл бюджеттер маслихаттың шешімімен бекітіледі.
Сонымен, Алматы облысының бюджетке төленетін салықтар жэне ... ... ... ... ... ... ... өсіп не болмаса кеміп
отырады. Мұндай көрсеткіштерді Алматы облысы бойынша ... ... ... мэліметтеріне карап көз жеткізуге болады. (5, 6, 7, 8. 9
-кестелер ... ...... жылы жергілікті бюджетке жер салығының түсімі болжамдалған сомасы
230 450 теңге болса, накты түскен сомасы 245 120 ... ... ... тыс ... 14 670 ... артык түсім түскенінің белгісі. Ал енді
келесі жылы 2001 жылы жер ... ... ... ... 253 800 теңге
болса, нақты түсімі 266 755 ... ... 15 635 ... артык
орындалғанын көрсетеді. 2003 жылы 263 455 ... ... ал ... 276 993 ... болды, 13 538 теңгеге көп түскен. 2004 жылы 276 900
теңгеге болжам жасалса, ... ... 289 919 ... ... Сол ... 13 19 ... ... сомамен түскенін сипаттайды. Сөйтіп, 2000-2004
жылдар аралығында жергілікті бюджет есебіне түскен жер ... ... ... деп ... болады. (Оны біз диаграмма - 3 көре ... ... ... ... ... өндірістік емес төлемдер басқармасының жэне
есеп бөлімінің (11, 12, 13 - ... ... ... ... ... аударсақ, көріп отырғанымыздай әр салықтың ... әр ... ... ... ... ... есебінде түрған салыктар
мен алымдардың алатын, жұмсалатын ... ... ... ... ішінде бірыңғай жер салығы 2002жылы 28 622 теңге, 2003жылы ... ... ... ал ... ... яғни 2004 жылы 41 150 ... болып
отыр. 2003 жыл мен 2004 жылдар аралығында 2 517 теңгеге көп орындалған. Ал
2002 жыл мен 2003 ... 999 ... ... ... ... біз ... 4 көре ... қатар, жер салығының жергілікті бюджеттегі түсімдерінің
арасында алатын орны да ... Бүл ... нені ... Бүл ... ... ... ... ауыл шаруашылығымен айналысатын
шағын шаруа қожалықтарының көбейгенін, олардың жұмыстарының жемісті
болғанын ... ... ... ... қаржысы сол облыста, аймақта
әлеуметтік-экномикалық дамуына жұмсалады. Соның ішінде жер ... ... зор деп ... ... ... ... 2002 жылы өндірістік емес төлемдер, соның ішінде
жер салығының сомасы (11, 12, ... ... ... жер ... ... жылы (11 - ... 274 657,6 ... болса, 2002 жылы266 755 теңге
болды. ... ... ... -7 902,6 ... құраған, яғни -7 902,6
теңгеге кем ьолып отыр. Сол жылы бірыңғай жер салығы 2001 жылы 26 ... ал 2002 жылы 28 622 ... яғни 1 737,7 ... көп ... ... эр нысандар бойынша бөлініп жердің орналаскан жеріне
салық салынады. Мысалы, ауыл шаруашылық ... ... ... жер ... ... мақсаттағы жерлерге, қорғаныс ... ... ... ... жерлерге салынатын жер салығы
салынады. Диаграмма - ... ауыл ... ... ... жеке ... ... 2001 жылы 20 661,1 ... болып, 2002 жылыіЗ 822 теңге болған, ... % ... 4,6% ... ... ... -6 839,1 теңгеге кем . Елді-
мекенді жерлерге салынатын жер салығының сомасы 2001 жылы 102 807,6 ... жылы 123 592 ... ... Бір жыл ... 20 784,4 ... көп
орындалған. Осы салық бойынша салык түрлерінің ішінде артық орындалған
салықтардың ... яғни 41,8% ... ... ... орындалғанжер салығының
түрлерінің бірі 43,7% алады, ал қорғаныс, байланыс, көлік. кәсіпорын
мақсаттарындағы ... ... жер ... сомасы 2001 жылы 151 087,3
теңге болса, 2002 жылы 129 187 теңге болып, -21 900,3 теңгеге кем ... жер ... ... эр ... ... жер ... бойынша 2003 жылы
элдеқайда нашар орналастырылған (кесте - 12). ... жер ... ... ... 2003 жылы 276 993 ... яғни 10 238 теңге артық
орындалған.
Соның ішінде ауылшаруашылығы ... ... ... ... жылы 13 822 ... ... 2003 жылы 3 755 теңге болып, - 10 067 ... ... сол ... ... ... салынатын салык 2002 жылы 123
592 теңге боса, 2003 жылы 82 430 теңге ... -41 162 ... ... ... ... ... мақсаттарындағы жерлерге салынатын
салық 2002 жылы 129 187 ... ... 2003 жылы 97 473 ... яғни -31 ... ... жылы жалпы жер салығының жергілікті бюджетке түскен сомасы 289
919 теңгені қүраған. Болжам бойынша 266 110 ... ... 23 809 ... ... ... 2003 ... ... (2003 жылы - 276 993теңге, ал ... 289 919 ... бір жыл ... 12 926 ... көп ... ішінде ауыл шаруашылығы мақсатындағы жерлерге салынатын ... ... 2003 жылы 3 755 ... болса, 2004 жылы 1 163 теңге алады.
Бір жыл ішінде -2 592 теңгеге аз орындалғанын ... ... ... ... ... жер ... ... 2003 жылы 82 430 теңге, ... жылы 90 746 ... яғни 8 316 ... ... ... отыр. Ал қорғаныс,
байланыс, көлік, кэсіпорын мақсаттарындағы жерлерге салнатын салык сомасы
2003 жылы 97 473 ... 2004 жылы 76 243 ... яғни -21 230 ... ... түсіп отыр.
2004 жылы жалпы жер салығы әр түрлі арналымдағы нысандары юойынша
талдайтын ... ең көп ... ... жер ... түрі ол елді -мекенді
жерлерге заңды түлғалардан түсетін салык және жеке кәсіпкерлерден түскенжер
салығын ... ... - 34%, ... ол елді-мекенді жерлерге жеке
тұлғалардан түсетін жер салығын айтуға болады - 27,4%, ... ... ... ... ... жерлерге салынатын жер салығы
23% алады. (кесте - 13). 2004 ... ... ... жер ... ... жер салығының түсімдерінің құрылымына (5 диаграммада
көрсетілген) қарапкелесідей салыстырма жасауғаболады. Елді ... ... ... ... ... өнеркәсіп мақсатына арналған жерлеріне
салынатын жер салығы жергілікті ... ... ... қарағанда көп
үлеспен түседі. Диаграмма- 5.
Алматы ... ... ... ... ... ... жэне бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдер түсімдерінің сомасы туралы
2000 ЖЫЛДЫҢ ҚОрыТЫНДЫ есебі (мың теңгемен)
кесте - ... ... ... да ... ... түскен|% |----------|
| |міндетті төлемдер түрлері| ... | |----- |
| | | | | ... ... ... ... |389 369 |755 353 |194 |36 584 |
| ... ... | | | |! |
| ... | | | | |
|2 |ҚҚС ... |6 048 604 |6 336 693 |104,8 |288 089 ... ... ... ... |2 654 125 |2 695 944 |101,6 |41 819 |
| |ҚҚС | | | | ... |Импорт тауарларына ҚҚС |3 394 479 |3 640 749 |107,3 |246 270 ... ... |1 497 |1 578 |105,4 |81 ... ... |17 000 |15 421 |90,7 |-1 579 ... ... ... |329 766 |224 932 |68,2 |-104 834 ... ... да ... емес |71 878 |98 998,3 |137,7 |27 120,3 |
| ... | | | | ... |Республикалық бюджетке |11 348 280|11 869 340 |104,6 |521 060.4 |
| ... | | | |1 ... ... ... |1 151 790 |1 308 571,1 |113,6 ... ||
| ... ... салығы | | | | ... ... ... | | | | |
| ... | | | | ... ... ... | | | |1 |
| ... жүзеге асыратын | | | | |
| ... ... ... | | | | ... ... |2 977 676 |3 209 468,6 |107,8 |231 792,6 ... ... |465 822 |488 588 |104,9 |22 766 |
| ... | | | | ... ... |93 472 |92 884 |99,4 |-588 |
| ... | | | | ... салығы |253 800 |269 435 |106,2 |15 635 ... ... |154 189 |139 594 |90,5 |-14 595 |
| ... | | | | ... ... |308 412 |367 465 |119,1 |59 053 |
| ... | | | | ... жер ... | | | | ... ... |174 540 |261 866 |150 |87 326 |
| ... | | | | ... ... ... үшін |8 781 |14 924 |170 |6 143 |
| ... | | | | ... үшін |162 474 |172 791 |106,3 |10317 |
| ... | | | | ... кәсіп. тіркегені |7 321 |10 146 |138,6 |2 825 |
| ... алым | | | | ... алым | | | | ... мем. ... |745,4 |0,1 |15,4 |
| ... | | | | ... баж |22 797,0 |25 392,8 |6,1 |2 595.8 ... |5 300,0 |6 692,8 |1,6 |1 392,8 ... сатудан түскен | | | | |
| ... | | | | ... да ... емес | |289 | |289 |
| ... | | | | ... ... |191 617 |176 550 |92,1 |-15 067 |
| ... | | | | |
| ... |18 566 846|19 792 284 |106,6 |1225 ... ... ... салык комитеті
Азаматтардан, кэсіпорындардан салық жэне бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдер түсімдерінің сомасы туралы
2001 ... ... ... (мың ... - ... ... және басқа да ... ... ... ... |
| ... төлемдер түрлері | |түсім | | ... ... ... | | | | |
| ... ... ... | | | |
|2 |ҚҚС ... |8 379 585 |8 837 105,8 |105,5 |457 520 ... ... өндіріс тауарларына |3 843 930 |4 273 245,4 |111,2 |429 315,4 |
|j. |ҚҚС | | | |J ... ... ... ҚҚС |4 535 655 |4 563 860 |100,6 |28 205,4 ... |Бонустар |794 |794 |100 |0,3 ... ... |19013 |25 844,8 |135,9 |6 831,8 ... |Кеден төлемдері |181 062 |178 346,1 |98,5 |-2 715.9 ... ... да ... емес |111 577 |138 920,9 |124,5 - |27 343,3 |
| ... | | | | ... ... ... |15 157 872|15 262 ... |104 324,5 |
| ... | | | | ... ... ... |1 546 938 |1 694 041 |109,5 |147 103.2 |
| ... ... ... | | | |! ... ... ... | | | || |
| ... | | | | ... ретті талонмен | | | | |
| ... ... ... | | | | |
| ... ... ... | | | | ... ... |4 445 605 ... |106,5 |291 006,9 ... мүлік салығы|652 557 |676 207,1 |103,6 |23 650.1 ... ... ... 114 |98 346,1 |105,6 |5 232,1 ... ... |253 800 |269 434,6 |106,2 |1 563,6 ... көлік |131 704 |138 846,8 |105,4 |7 142,8 |
| ... | | | | ... ... |415 560 |422 801,4 |101,7 |7 241,4 |
| ... | | | | ... жер ... | | | | ... ... барлыгы|281 970 |304771 |108,1 |22 801,8 |
|21.|Жер участогын пайд. үшін |26 516 |33048 |124,6 |6 532 |
| ... | | | | ... ... үшін |162 474 |172 791 |106,3 |10317 |
| ... | | | | ... ... ... ... 267 |23 667 |101,7 |400.6 |
| ... | | | | ... алым | | | | ... мем. ... |7 723 |8 460 |109,8 |737,8 |
| ... | | | | ... баж |83 176 |89 794,3 |108 |6 618,3 ... |87 402 |87 764,9 |100,4 |362.9 ... сатудан түскен | | | | |
| ... | | | | ... да ... емес |59 533 |259 353 |435,6 |199 820.3 |
| ... | | | | ... ... |9 903 701 |11 059 013 |111,7 |1 155312 |
| ... | | | | |
| ... |25 061 209|26 321 209 |105 |1 259 |
| | | | | |636,6 ... облысы бойынша салық комитеті
Азаматтардан, кэсіпорындардан салык және бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдер түсімдерінің сомасы туралы 2002
ЖЫЛДЫҢ ҚОрЫТЫНДЫ ... (мың ... - ... ... және басқа да |Болжам |Нақты түскён|% ... |
| ... ' ... | ... | | |
| ... | | | | ... ... ... |556 749 |557 001,5 |85,2 |252,5 |
| ... ... ... | | | |
|2 |ҚҚС ... |5 624,0 |21 565,6 |3,3 |15 941,6 ... ... ... ... | |0,2 |0,00003 |0,2 |
| |ҚҚС | | | | ... ... ... ҚҚС | | | | ... ... | |3,5 |0,0005 |3,5 ... ... | |3,1 |0,0004 |3,1 ... |Кеден төлемдері | | | | ... ... да ... емес |81 496,4 |74 909,7 |11,4 |-6 586,7 |
| ... | | | | ... |Республикалық бюджетке |643 869,4 |653 483,6 |100,0 |9 614.2 |
| ... | | | | ... ... ... |13 281,0 |15 780,5 |3,7 |2 499,5 |
| ... ... ... | | | | ... ... ... | |66,3 |0,01 |66.3 |
| ... | | | | ... ... талонмен | |1,3 |0,0003 |1 ,j |
| ... ... ... | | | | |
| ... ... ... | | | | ... салык |31 450,0 |38 583,4 |9,2 |7 133,4 ... ... ... |506,7 |од |506,7 ... ... ... |1,4 |0,0003 |1,4 ... салығы |256 455 |266 755 |54,4 |10 300 ... ... | |550,7 |0,1 |550.7 |
| ... | | | | ... ... | |445,8 |0,1 |445,8 |
| ... | | | | ... жер ... |26542 |28 622 |6,8 |2 080 ... жерг.бюд. барлығы| |12,4 |0,002 |12,4 ... ... ... үшін | |87,9 |0,02 |87,9 |
| ... | | | | ... үшін | |4,4 |0,001 |4,4 |
| ... | | | | ... ... тіркегені үшін| |26,6 |0,006 |26,6 |
| ... | | | | ... алым | |149,3 |0,03 |149.3 ... мем. ... |730,0 |745,4 |0,1 |15,4 |
| ... | | | | ... баж . |22 797,0 |25 392,8 |6,1 |2 595,8 ... |5 300,0 |6 692,8 |1,6 |1 392,8 ... ... түскен |5 700,0 |9 705,6 |2,3 |4 005,6 |
| ... | | | | ... да ... емес |17 800 |22 023,6 |5,2 |4 223,6 ^ |
| ... | | | | ... ... |97 058,0 |416 153,4 |100,0 |23 969,6 |
| ... | | | | |
| ... |740 927,4 |1 069 637 | |33 583,8 ... ... ... ... комитеті
Азаматтардан, кэсіпорындардан салық жэне бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдер түсімдерінің сомасы туралы 2003
ЖЫЛДЫҢ ... ... (мың ... ... - ... ... жэне ... да |Болжам |Нақты түскен|% ... |
| ... ... ... ... | | ... ... тұлғалардың |629 391,0|633 930,4 |87,4 |4 539.4 |
| ... ... | | | |і |
| ... | | | | ... |ҚҚС барлығы |29 132,0 |27 550,9 |3,3 |- 1 581,1 ... ... ... тауарларына |29 132,0 |24 628,9 | |-4 503,1 |
| |ҚҚС | | | | ... ... ... ҚҚС | |2 922,0 |0,4 |2 922,0 ... ... | | | | ... ... | | | | ... |Кеден төлемдері | |1 605,0 |0,22 |1 605,0 ... ... да ... емес |47 272,0 |61 657,6 |8,5 " • |14 385,6 1|
| ... | | | | ... ... ... |705 795,0|724 743,9 |100,0 |18 948.9 |
| ... | | | | ... ... ... |15 770,0 |17 738,9 |3,4 |1 968.9 |
| ... табыс салыгы | | | | ... ... ... | |39,5 |0,007 |39,5 |
| ... | | | | ... ... ... | |7,8 |0,001 |7,8 |
| ... ... ... | | | |і |
| ... тұлғалардың ж.т.с. | | | | ... ... |60 977,0 |67 371,0 |13,0 |6 394,0 ... ... | |-143,5 | |-143,5 |
| ... | | | | ... мүлік | |1,8 |0,0003 |1,8 |
| ... | | | | ... ... |263 455 |276 993 |53,7 |13 538 ... көлік | |19,6 |0,003 |19,6 |
| ... | | | | ... ... | |529,4 |0,1 |529,4 |
| ... | | | | ... жер ... |36 456 |37 455 |7,2 |999 ... ... | |1,5 |0,0002 |1,5 |
| ... | | | | ... ... ... үшін | |42,8 |0,008 |42,8 |
| ... | | | | ... үшін | |181,8 |0,03 |181.8 |
| ... | | | | ... кәсіп. тіркегені | | | | |
| ... алым | | | | ... алым | |291,3 |0,05 |291,3 ... мем. ... |335,7 |0,06 |25,7 |
| ... | | | | ... баж |35 567,0 |39 451,5 |7,6 |2 884,5 ... |2 400,0 |1 289,5 |0,2 |-1 110,5 ... ... ... |170,0 |178,9 |0,03 |8,9 |
| ... | | | | ... да ... емес |69 071,0 |73 337,2 |14,2 |4 266,2 |
| ... | | | | ... ... |185 265,0|515 086,7 |100,0 |15 175,2 |
| ... | | | | |
| ... |891 060,0|1 239 560,6 |100,0 |34 124,1 ... ... бойынша салық комитеті
Азаматтардан, кэсіпорындардан салық жэне бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдер ... ... ... ... ... есебІ (мың теңгемен)
кесте - 9.
|№ |Салык жэне басқа да |Болжам ... ... ... |
| ... ... ... | |түсім | | ... ... ... |-20 100,0 |14 799,2 |3,4 |34 899,2 |
| ... ... салыгы| | | | ... |ҚҚС ... |17 610,0 |26 463,7 |6,1 |8 853,7 ... | | | | ... ... өндіріс тауарларына |17 610,0 |26 454,5 |6,1 |8 844,5 |
| |ҚҚС | | | | ... ... ... ҚҚС | |9,2 |0,002 |9,2 ... ... | | | | ... ... | | | | ... ... ... | |12,9 |0,003 |12,9 ... ... да ... емес |55 160,0 |76 263,9 |17,8- _ |21 103.9 |
| ... | | | | ... ... ... |52 670,0 |117 539,4 |27,5 |64 869.7 |
| ... | | | | ... ... ... |35 588,0 |27 671,5 |2,9 |-7 916.5 |
| ... табыс салығы | | | |і ... ... ... | |5,0 |0,0006 |5,0 |
| ... | | | | ... ... ... | | | |-7,8 |
| ... ... асыратын | | | | |
| ... ... ... | | | | ... ... |124 391,0 |65 703,6 |7,0 |-58 687.4 ... ... ... |562,3 |0,06 |562,3 ... ... салығы| |з,з |0,0003 |3,3 ... ... |276900 |289 919 |31,1 |13 019 ... көлік | |115,5 |0,01 |115,5 |
| ... | | | | ... ... | |500,2 |.0,05 |500,2 |
| ... | | | | ... жер салыгы |38 633 |41 150 |4,4 |2517 ... ... ... | | | ... ... пайд. үшін | |1,0 |0,0001 |1,0 |
| ... | | | | ... үшін |280,0 |288,3 |0,03 |8,3 |
| ... | | | | ... ... ... ... |7,4 |,0,0007 |7,4 |
| ... | | | | ... алым | |9,3 |0,0009 |9,3 ... мем. ... |565,0 |610,5 |0,06 |45,5 |
| ... | | | | ... баж |39 923,0 |44 701,9 |4,8 |4 778,9 ... |2 795,0 |3 342,6 |0,3 |547,6 ... ... түскен |17 650,0 |18 568,8 |1,9 |918,8 |
| ... | | | | ... да ... емес |123 439,0 |147 179,8 |15,8 |24 320,8 |
| ... | | | | ... ... |344 221,0 |930 377 |100,0 |-34 779,9 |
| ... | | | | |
| ... |396 891,0 |1 047 916,4 |100,0 |30 089,8 ... ... бойынша салық комитеті
Азаматтардан, кэсіпорындардан салық жэне бюджетке төленетін басқа да
міндетті төлемдер түсімдерінің сомасы
туралы 2002, 2003 және 2004 ... ... ... ... кесте - 10.
|№ |Салық жэне басқа да міндетті |2002 жыл |2003 жыл |2004 жыл |
| ... ... | | | ... ... тұлғалардың корпоративтік|557 001,5 |633 930,4 |14 799,2 |
| ... ... | | |і ... |ҚҚС ... |21 565,6 |27 550,9 |26 463.7 |
| ... өндіріс тауарларына ҚҚС |0,2 |24 628,9 |26 454,5 ... ... ... ҚҚС | |2 922,0 |9,2 ' ... ... |3,5 | | ... ... |3,1 | | |
|7 ... төлемдері | |1 605,0 |12,9 ... ... да ... емес ... 909,7 |61 657,6 |76 263,9 ... ... бюджетке барлыгы |653 483,6 |724 743,9 |117 539.4 |
|10,|Табыс көзінен үсталатын жеке |15 780,5 |17 738,9 |27 671,5 |
| ... ... | | | ... ... ... ... |66,3 |39,5 |5,0 ... ... ... ... |1,3 |7,8 |-7,8 |
| ... ... жеке | | | |
| ... ... | | | ... ... |38 583,4 |67 371,0 |65 703,6 ... ... ... |506,7 |-143,5 |562,3 ... ... ... |1,4 |1,8 |3,3 ... ... |266 755 |276 993 |289 919 ... ... қүр.сал.салық|550,7 |19,6 |115,5 | ... ... ... |529,4 |500,2 ... жер салығы |28 622 |37 455 |41 150 ... ... ... |12,4 |1,5 |[ і ... ... пайд. Үшін төлем |87,9 |42,8 |1,0 і ... үшін ... |4,4 |181,8 |288,3 ... ... ... үшін алым|26,6 | |7,4 ... алым |149,3 |291,3 |9,3 ... мем. ... алым |745,4 |335,7 |610,5 ... баж |25 392,8 |39 451,5 |44 701,9 ... |6 692,8 |1 289,5 |3 342,6 ... ... ... ... 705,6 |178,9 |18 568,8 ... да салықтық емес түсімдер|22 023,6 |73 337,2 |147 179,8 ... ... ... |416 153,4 |515 086,7 |930 377 |
| ... |1 069637 |1 239 830,6 |1 047 916.4 ... ... ... 2004 жылғы өндірістік емес төлемдері, соның
ішінде жер ... ... ... -11.
|№ ... ... ж. ... ... ... салығы |12 360 190 |11 432 999 |-927 192 ... ... ... ... |2 274 814 |1 683 032. |-591 782 ... ... салық |8 005 355 |5 902 580 |-2 102 775 ... ... ... ... |1 473 219 |1 219 184 |-254 035 |
| ... | | | ... ... ... ... ... 930 |573 108 |30 178 ... |Жер салығы |1 212 646 |927 932 |-284 714 ... ... ... ... ... 520 |111 450 |-11071 |
| ... ... | | | ... ... ... ... қү_р. |43 836 |43 202 |-634 |
| ... салық | | | ... |ққс |23 006 913 |17 970 690 |-5 036 223 ... ... |363 318 |38 060 |-325 258 ... |Басқа да салықтар мен | | | |
| ... | | | |
3. Жер ... ... ... ... ондағы өзекті мәселелер.
3.1 Қазақстан Республикасында жер салығының атқаратын ролі және
дамуы.
Жер салығының экономикалық мэні жеке ... жэне ... ... ... қатарынан жерге төлем ретінде пайданың
бір бөлігін бюджетке аударуын талап ... ... яғни ... ... ... экномикалық формасы болып табылады.
Қазақстан Республикасының нарықтық экономикаға көшуімен байланысты
1995 жылы жер реформасы жүргізілді, оның ... - жер ... ... табу жэне жер ... ... сонымен қатар жер нарығын
ұйымдастыру ... ... 2000 ... 1 ... ... кэсіпорын
базасынан 502 акционерлік қоғам, 3315 ... ... ... серіктестіктер, 63966 шаруа қожалықтары пайда болды. Олар барлық
ауыл шаруашылық ... 99% ие ... ... жер қорын қайта бөлу жүргізілді, эр түрлі ... ... ... ... ... кірпіші қаланды. Бұрынғы
колхоз, совхоздар жерге ұжымдық-пайлық меншік формасындағы кэсіпорындарға
айналды. Акционерлік ... ... ... ... ... ... ... және олардың ассоцациялары
мемлекеттік емес формадағы ауыл шаруашылық кәсіпорындар 2000 жылдың ... ... 99%, ал жер ... ... -99,8 % ... ұжым ... ... (ЖШС, АҚ, кооперативтер) жеке елді-мекен
аймақтарындағы бұрынғы совхоз, колхоздар, бөлімдер, бригадалар түрлерінен
пайда болған. ... ... бұл ... көп ... ірі шаруа
қожалықтарына жер бөлінуімен байланысты жерді қолданудың көлемдері мен
конфигурациясына ... ... ... ... ... шаруа
қожалықтарының жалпы жерді пайдаланушылардың негізінде ассоциациясына
біріктірілген. [23. 22—23 ... ... ... ... көп ... — 80% шаруашылык
серіктестіктер мен кооперативтерге бөлініп жэне басқа да мемлекеттік емес
кәсіпорындарға ұйымдастырылған.
Жер қоры ... ... ... ... жер категорияларына бөлінеді:
1. ауыл шаруашылығ мақсатындағы жерлер - ауыл ... ... үшін ... ... ... - ауылды аймақтар шекарасы (7,1%); З.өндіріс,
көлік, байланыс, ... және ... да ... емес ... ... қорғалатын жерлер (6,5%); 5.орман қорындағы жерлер 4%; б.су
қорындағы жерлер (0,3%).
Ауыл шаруашылығ мақсатындағы жерлер ... ... ... бар - 81,7% және ... - 18%. ... ... ... - ... емес ауыл шаруашылық кэсіпорындары.
Заңмен бекітілгендей жер иелері, меншікке ... жэне ... ... ... ... жер ... ... ал жерді
жалға алғаны үшін тұлғалар (жеке немесе заңды) жерді пайдаланғаны үшін ... ... ... ... ... үшін ( сатып алу-сату, жер
учаскелерін сатып алу), ... ... ... ... кепіл ретінде бере
отырып несие алу үшін ... ... ... белгіленеді; жер салығының
ствкасы, соның ішіндежердің бағасы жыл ... ... ... ... бекітіледі; Заң тұлғалардың жэне жердің кеңістігін
кеңейтіп, сонымен бірге жер салығын төлеуден ... ... ... уақытша
босату жеңілдіктерін де қарастырған. Жоғарыда айтылған мэселелер бойынша
төмендегідей түйін жасауға болады, яғни ... ... үшін ... алу ... ... заң ... іске ... толық жэне құрылымдық талдау жасауға болады.
Мемлекет қарамағындағы жерлер қү-нарлығы, бет қабаты ... ... ... қатар экономикалық негізі бар.
Жер салығының ствакалары жалпы мақсаттық бағытталуы ... Жер иесі ... ... жёр ... ие болса,
онда әр учаскесі бойынша жер салығы аныкталып салық солмасы ... ... ... алу жэне ... белгілеудің себептері:
жерді пайдалануға құқық беретін жер актісі;
ағымдағы жылы 1 қаңтарға ... ... және ... туралы мемлекеттік
мэліметтер есебі.
Жердің бонитет-балы анықталмаған жағдайда, сол жер учаскесінің
орналасқан жеріне барып комиссиямен ... ... ... ... ... ... жүргізу үшін азаматтарға үсынылған жерлерге
жалпы мақсаттағы жерлердің негізгі категорияларына бекітілген ставкалар
бойынша ... ... Осы ... ... ... ... 1 ... салынбайды.
Әр жер учаскесі бойынша төлемдер әр түрлі есептерді, ал ... ... ... ... жер ... жеке есеп ... ... республиканыңі әр аймақтарында орналасқандықтан, олар
салық салу объектісі орналасқан ... ... ... ... ... ... ... комитеттерінің хабарлауы бойынша жүргізеді,
ол хабарландыру 1 тамызға дейін үлестірілуі керек.
Салық комитеті жыл сайын 1 ... ... ... ... мен салыкты
есептеу есебін жүргізеді. [31. 23—28 беттер.]
Ауыл шаруашылығ мақсатындағы ... ... ... және ... төлейтін жер салығы 1 қазан айынан ... ... ... емес ... ... ... тұлғалар 20 ақпан,
20 мамыр, 20 ... 20 ... ... ... тең ... жер
салығын төлеуге міндеттенеді.
Егер салық төленген сомасы есептелген сомадан ... ... ... ... ... ... ... тұрған соманы салық төлеушінің төлейтін басқа салықтарының
есебіне енгізеді;
салық төлеушінің рұқсатымен ... ... ... ... бюджетке
аударады.
Салық төлеушінің арызы бойынша 20 күндік жұмыс ішінде қалдық соманы
қайтарып береді.
Жер салығын ... ... де ... ... жер ... төлеушілер шаруа қожалықтарына арналған арнайы
салық режимі қолданылатын қызметте пайдаланылатын жер учаскілері бойынша;
2. мемлекеттік бюджет ... ғана ... ... уәкілетті органның қылмыстық жазаларды атқару ... ... ... ¥лы Отан ... қатысушылар және ... ... бала ... ... ата - ... ... жэне тағы басқалары
жер салығын төлеушілер болып табылмайды.
Жер салығының мөлшері жер ... ... ... ... ... ... етілу мүмкіндігіне қарай анықталады. Ол жер иесі мен
жерді пайдаланушының шаруашылық және өзге ... ... ... Жер ... жер алаңының бірлігі үшін жыл сайынғы тіркелген төлем
түрінде белгіленеді. [24. 65—68 ... ... ... жер ... ... үшін ... мен шарттары - Қазақстан Республикасының осы мемлекеттермен жасаған
шарттарымен анықталады. «Салық және бюджетке төленетін басқа да ... ... ... ... 323 бабы ... ... салумақсатындағы
барлық жерлер оладың арналған нысанасы мен ... ... ... ауыл ... ... жерлерге;
3. елді мекендер жерлеріне;
4. өнеркэсіп, көлік, байланыс, қорғаныс жэне өзге де шаруашылығ емес
мақсаттағы жерлерге;
5. ерекше қорғалатын ... ... ... ... реакциялық
жэне тарихи-мәдени мақсаттағы жерлерге;
6. орман қорының жерлеріне;
7. су қорының жерлеріне;
8. запастағы жерлерге жатқызылуына қарай қарастырылады.
Жердің белгілі бір немесе өзге ... ... ҚР - ның жер ... ... белгіленеді. Елді мекендер жерлері салықсалу мақсаты үшін
мынадай екі топқа бөлінген:
3) ... үй ... ... ... ... ... ... мен
ғимараттар орналасқан жерлерді қоспағанда елді мекендер жерлері;
4) тұрғын үй қоры, соның ішінде ... ... ... ... орналасқан жерлер.
Негізінде жер салығының мөлшері жер пайдалану ... ... ... ... ... куэландыратын кркаттар жэне жер ресурстарын басқару
жөніндегі уэкілетті орган әр жылдың 1 ... ... ... ... ... сандық жэне сапалык есебінің дерекетері негізінде
есептеледі. [26.]
Қазақстандағы жер ... ... ... ... ... ... өте күрд елі мәселелердің бірі болып отыр.
Оның бірі ... ... - бұл тек ... пен ... ... ... сондай-ақ халықтың маңызды бөлігі мекендейтін орта. Ауыл шаруашылық
өндірісінің деңгейі кез келген елдің азық - ... ... ... ... бар. ... ... ... қалған ауыл шаруашылығыстатистикалық
сала болып табылады жэне экономикалық жэне ... ... ... ... баяу ... Осы ... ... көптеген дамыған елдерде үзақ тарихы бар мемлекеттік реттеу жүйелері
іске асырылады. Нақты ... ... ... ... әр түрлі
айырмашылықтар барына қарамастан, олардың бәрі негізінде келесі ... ауыл ... ... жағдайды, нарықтық жағдаятты
(конъюнктураны) және сала ... ... ... ... ұстау,
жағымсыз көші-кон процестерін болдырмау, ... ... ету, ... ... шектеу, халықтың жаңа жағдайларға
бейімделуіне көмек көрсету, ішкі ... ... ... ... ... ... ... бәсекелеске қабілетті қатысуының
кепілдігі жэне т.б. [27.]
Осы шараларды іске ... ... тым ... ... ... ... шығындарын талап етеді. Мүндай жағдайларда
келесі реттеу механизмдері кеңінен ... ... ... ең төмен
бағамен сатып алуға кепілдік, азық-түлік нарығында сатылатын жэне ... ... пен ... ... ... ... кедендік реттеу,
жеңілді салық салу және т.б. Жер - бұл тек ... ... ... ... ... өмір сүру ... бүл ауыл шаруашылык өндірісінің басқа
салалардан айырмашылығы және оның ... Жер мен ауыл ... ... ... ... ауыл тұрғындары тарихи түрде ауыл шаруашылық
қызметі негізінде қалыптасқан және ауыл ... ... ... өмір сүруін тоқтататын болған. 2002-2003 жылдар ... ... ... ... өз ... ... Әкімшіліктердің мәліметтері
бойынша, бүгінгі күні түрғындары жоқ 136 қысқамаған ... ... ... ... ... процесі, оның нарықтық жолға ауысуы,
ауыл шаруашылық потенциалының өсуін ... үшін ... ... ауыл ... шамадан тыс шығу мэселесін
шешті.Президент Жолдауында ауыл аймақтарын қолдауға бағытталған мемлекеттік
саясат атап айтылған. Тың және ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Президентінің баяндамасында тэуелсіздік
алғалы бері Қазақстан Республикасының Ауыл шаруашылық ... ... ... ... қүру және ... ... ... жұмыс жасалғаны
айтылды. Жержәне су қатынастары, орман шаруашылығы, тұқым ... ... ... тайпалык мал шаруашылық, дэнді дақыл нарығы мэселелері
толығымен реттеледі. Жердің нақты иесі ... ... - ... Ауыл шаруашылық
қалыптасуының 99% - ы жеке меншікте. [24. 65—68 беттер.]
Жерге деген жеке ... ... ... ауыл ... жакын
уақытта инвестиция жүзінде тартымды, ең нарықты және модернизацияланған
сала ... ... ... ... ... іске асырудың бірінші
жылында республикалық бюджеттен 55 млрд. Жуық ... ... Ал 2004 ... млрд. Жуык теңге бөлінеді. 2005 жылы да қаржы ... ... ... ... ... ауыл ... ... түрде салық салу
түрінде жанама дотация алады. Еліміздің жалпы ішкі ... (ЖІӨ) ... ауыл ... 8,5% -ын құрайды, мұнай өнімі саласының көлемі
өсуімен, ішкі нарыктағы азық-түліктің ... ... ауыл ... ... ... ... шығындарының жоғары болуы
салдарынан қазақстан өнімінің бәсеке қабілетсіздігінен жэне ... ... ... ... және ... ауыл шаруашылығы
айтарлықтай өзгермейді. Мемлекеттік ауыл ... ... ... сәйкес ауыл шаруашылығы өнімі 2006 жылдың аяғында
10%-ды қүрауы мүмкін.
Елімізде жермен ... ... ... өнім ... ... (14,2%), ... (13,6%), Оңтүстік Қазақстан (12,3%), ... (12,1%), ... ... (9,9%), ... ... (11,7%). Еңтөменгі
көрсеткіш: Маңғыстауда (0,2%), Атырау (1%), Қызылорда (1,9%) иеленеді.Ауыл
кэсіпкершілігінің объектілер саны 100 ауыл ... ... 3,1 ... 2003 жылдың басында республикада жеке меншік 4,6 мың ... ... 111 мың ... ... 2,2 млн. ... жеке
шаруашылығы жэне 547 мың ... ... ... істеді. Олар ағымдағы
бағамен 555,5 млрд. Теңгеге ауыл шаруашылық өнімін өндірді, ... ... ... - 324,8 ... ... (58%), мал ... өнімдері - 230,7
млрд. Теңгеге (42%).
Республикада 2004 ... ... ... 2,1 млн. ... есептелген. 2003 жылы олар ағымдағы бағамен 345,1млрд. Теңгеге
ауыл шауашылығы өнімін ... бұл ... ... салыстырғанда 2,3%-ға
жоғары.
Жер реформасын жүзеге асырудың нэтижесінде ... ... ... жэне элеуметтік жағынан қамтамасыз етуге ... ... ... ... ... ... істеуі үшін және жерді
пайдалану құқығы үшін жер жылжымайтын мүліктің объектісі болып қалыптасты,
сонымен қатар ... ... ... болатын болды.
Сонымен бірге, жер реформасында жер ... ... ... жэне
корғау мэселелері де қиын жағдайда. Реформаны жүргізудің басында жерді
пайдаланудың тиімді элементтері мүлдем жоғалған:
1) ... ... ... территориясында жерді егу жүйесі бұзылған;
2) ауыл шаруашылық мэдениетті жүргізуде көп ... ... ... ... ... ... шараларды жүргізу бойынша
жүмыстары токтатылған;
ауыл ... ... ... ... ... ... ... төмендеген. [26.]
Қазақстанда жер реформасын дамыту жэне тереңдету үшін ауыл шаруашылық
жерлерді тиімді және ... ... ... ... ... кажет,
жердің қөүнарлығын жоғалтпай үшін шаралар жүргізу керек. Осындаймақсаттарда
заңнамаларды, құқықтық-нормативтік базаны ары қарай жүзеге асыра отырып ... ... ... ... ... ... бойынша колданылатын шаралар
төмендегідей болмақ:
- жер ресурстарын қорғау жэне қолдану , республикалық жэне ... жэне ... ... .
- ... ... субъектілерін ішкі шаруашылық ... ... ... ... ... жэне мелиорациялау
жүмыс жобаларын жүргізу;
- егістік жерлер көлемін оптимизациялау;
- жер қорын табиғи - ауыл ... ... ... ... ... ... ... ету. Жер
катынасын дамытудың ең тиімді жолдарының бірі ол жер ипотекасы ... ... ... ... ... ... - ... экономиканың негізгі
принциптерінің бірі. Жер - ауыл ... үшін ... ... оны ... ... - ауыл ... ... дамуының маңызды тетігіне
айналған. [30.]
Әлемдік ... ... ... ... ... несиеге
сала отырып, ағымдағы өндірістік шығындарды төлеу үшін, техника сатып алуға
және кейбір жағдайларда қосымша жер ... алу ... ... ... жай қарыз ролін атқармайды, керісінше ... ... ... етеді, несие берушіге кепіл ретінде қарыз алушы
тарапынан барлық қарыз сомасы ... ... ... ... ... жермен байланысы үлкен қажеттілікті
тудырады. Бүл ауыл шаруашылық кәсіпорныдарының қаржылық жағдайының ... ... ал ол ... ... ... ... ... даму кезеңінде тұр. Жер кепілі банк несиесінің
толықтырушы, қамтамасыз етуші ретінде қызмет ... ... ... ... субъектілермен несие мекемесі арасындағы мүдделерімен
түсіндіріледі.
Кепілдеме процесінің екі ... ... ... ... ... - яғни ... ... мен қарыз алушы. Олардың
өзара әрекетінің мақсатын - ауыл шаруашылык кэсіпорындарының эконогмикалық
жағдайын ... . жер ... ... ипотекалық сақтандыру қорын
құру үхынысын талқылап және енгізу қажет болады.
Жер реформасын дамыту үшін ... ... ... ... ... ... жаңа ... нысанның құрылуы кезінде жерді қайта бөлуі
экономикалық түрде негіделуі тиіс;
- жаңа шаруашылық ... ... ... ... ... ... жер нарығын дамыту үшін қүқықтық заңнаманың жоғарғы деңгейде іске
асыру ... ... ... ... ... ... ... құнарлығын, экологиялық жағдайын сақтап қалу тэртіптері қатаң
түрде орындалуы ... ... ... ... еліміздегі жер қатынасының
дамуына жэне халықаралық дэрежеге жетуіне күмәнданбауға болады.
3.2 Жер туралы ... ... ... ... және оны
жетілдіру жолдары.
Жер мәселесі эр қашан қоғамды қатты толғандырып келеді. Өйткені, жер-
өмірдің бесігі. Қазақстан ... жер ... ... ... мен ... ... ... Жер туралы заңның негізгі
кағидаларын нақты жүзеге асырушылар болып табылады. Осыған байланысты, жер
туралы жаңа ... ... ... ... ... айтарлыктай
жұмыстар атқарылуда жэне атқарыла береді де. Қазіргі ... ... ... жері бойынша коршалмаған жэнек ондағы өндірілетін өнім
сапасы төмен, сонымен қатар ауыл шаруашылық өндірісінің ... ... ... ... ... ... ... жер учаскілерінде салынған құралдар аз
емес, жердің сапасын күнделікті түрақты ұстау үшін белгілі бір ... ... ... ... ... қарағанда жер физикалық және
моральді тозуға лайық ... Оны ... ... ... ... өседі. Өкінішке орай біздің елімізде жерді ... ... ... ... ... ... себебінен, жер элі де негізгі
қор ретінде жіктелуі бойынша қолданылмайды. [30.]
Осындай проблемалардың ... оған ... табу ең ... ... отыр. Сондықтан проблемалардың болуынан, оған шешім табу ен маңызды
мәселе болып отыр. Сондықтан ауыл шаруашылығымен байланысты кэсіпорындарда:
1) республика ... ... ... бар және олар ... ... ... ол ... негізгі жер қолданушылар арасында қалай бөлінген;
3) ауыл ... ... ... ... ... ... ... отырған процесс бюджетке түсетін төлемдердің ... ... ... ... ... қамтамасыз етуі керек:
I кезең- айналымның соңғы бес жыл ішінде экономикалық жағдайын талдау.
II кезең- салық жэне салык салынатын контингент ... ... ... ... ... ... ... жүргізу.
Сонымен, жер иеленуші шаруашылық жүргізуші субъектілердің қызметін
сатып алу арқылы реттеу аясында, ... ... ... ... ... ... көңіл бөлген жөн, яғни
президентіміздің келесі мэселесі көтеруі орныкты ... жылы ... ... жүргізу қажеттілігіндегі көтерілген сүрақ бұл- қолда
бар, ие ... ... ... өмір сүру ... Осымен байланысты жерге
салық салу жэне оған эр азаматтың қатысуы қажет. ... ... ... патриоттык міндеттемелерге айналуы тиіс.
Бү_л айтылып өткен жайлар 2030 бағдарламасына ... ... ... ... ... ... ... жылыдқ жоспарларымыз ұзақ
мерзімді мақсатқа ... ... Міне ... ... факторлары
болып табылатын жерге қатысты салык салуды жоспарлау маңызды рөл ... ... ... ... ... жерден саылқты өндіріп алу жэне
біріңғай жер салығы жэне басқалары 2030 жылға дейінгі ... ... ... ... ... қолданудың заңнамалық актілерінде
көрсетілген тағы да бір ... бүл- ... жеке ... ... ... Кәсіпорын кызметінің ... ... ... тәуелді. Осыдан кәсіпорын өзінің
қызметінің эффективті жүмыс істеу үшін ... ... жэне ... үйымдастыруға ұмтылады. Меншік объектілерін жекешелендірудің
негізгі ... осы ... ... ... ... төмендегілер қолданылады:
1) жеке түлғалардың меншік объектісі мемлекетке немесе ... ... ... жеке ... айналуы;
2) мемлекеттік кэсіпорынды толық түрде жеке тұлғаларға толық ... ... ... ... бір ... сату және ... "Жекешелендіру"
("приватизация") рәсімделген құжаттарда жоғарыда аталған түсініктерден
аспайды. Мысалы: Румынияда ... ... ... ... тең ... ... шығару; Англияда ... ... ... ... 50% ... ал ... ... жэне басқа) елдерде мемлект өзінің есебінде кәсіпорынның
активтілігінің көп ... ... деп ... - бұл ... мүлікті, жерді фирмаларға тауар,
қызмет өндіру үшін жалға беру. Өндіріс функциясын жеке ... ... ... ... ... өз қолында ұстап ... ... ... ол мүлікті сатумен ғана ... ... ... ол ... ... ғана сипатталмайды. Ол
экономиканы мемлекеттендіру қүрамы болып ... және ... ... ... ... [32.]
Әлемдік тәжірибе көрсеткендей, жерге меншік ... ... ... сұрақтар өз шешімін табуда. Осыған рентабельділіктің
жоғарлауын, мемлекет шығындарының азаюынан, бюджет ... ... жэне ... ... ... монополиямен күрес, капитал нарығындағы
шешімдердің шешілуі, халықтың инвестициялық сұрамының өсуі, кәсіпорын
капиталына ... ... ... т.б. ... ... ... есебінен табыс салығын төмендету арқылы жеке
экономикалық белсенділікті көтеруге мүмкіндік ... ... ... ... бағдарламаларды қаржыландырудың
көзі. Респуликада 4000-нан аса мемлекеттік ауыл ... ... ... бар. Мемлекеттік кәсіпорындар үжымдарға бөлініп үжым
мүшелері арасында жер бөлінеді. Ауыл ... ... ... кэсіпорындар тура осындай жолмен акциялар ұжым ... ... ... ... баға ... ... ... ауыл шаруашылық өнімдерін өңдейтін кәсіпорындар
жекелеген жоба бойынша сатылады.
Мемлекеттік меншіктің ... ... ... ... тиімді
нарықтық экономиканы ұйымдастыру проблемасын шешімі бола ... ... жаңа ... ... ... ... ... ұйымдастыра алуыкерек,
басқара алуы керек, кэсіпорынның ... ... ... ... ... ... иелерінің ауысуы келешекте жаксылықка экелмейді. Ауыл
шаруашылық дерлердің ... жэне ... ... қалдықтармен,
каратиндік зиян келтірушілермен, өсімдік тердің ауруымен зақымданған
жағдайда ... ... ... ... тэртіппен жерді
консервациялау жүргізіледі.
Қазақстан Республикасының заңдарының, нормативтік актілерінің мазмұнын
талдай отырып, келесі түйіндемені ... - ... ... ... ... ... ... республикада келесідей төлем нормалары бекітілген: жер
салығы, жал (аренда) төлемі, жердің нормативтік бағасы.
Жерге төлемдердің ... - ... ... және ... ... қорғау үшін, жердің құнарлығын арттыру үшін ... жер ... ... ... ... жағдайды теңестіру үшін, елді мекендер инфрақұрылымының дамуын
қамтамасыз ету үшін, осы шараларды арнайы қаржыландыру ... ... ... ... [36. ... кезекте Жер туралы заңға байланысты қабылданған Үкіметтің
қүқықтың актілерінің нормалары қаралды. Осы мақсатпен Жер ... ... ... қамтамасыз ету үшін аталмыш агенттік 2003 жылдың қыркүйек,
қараша ... 13 ... ... ... ауыл ... ауыл ... ... жер учаскелерінің төлқүжатын бекітіп,
оны Әділет Министрлігінде тіркеуін өткізді.
Қазақстан Республикасының Үкіметі 2003 жылы ... ... ... жеке ... ... базалық төлемнің мөлшерін немесе жалға
беру қүқығын сатудағы бағасын айқындайтын бірнеше каулы қабылданды.
Бұл жерде жекеменшіктерге ... ... ... рөл ... болады.
Мысалы, жергілікті үлеске қожалық құқығы барлар 2005 жылы 1 ... ... ... сатып алулары керек. Екінші, жалға алужөніндегі қүжаттарын
заң ... іске ... ... ... шаруашылық
серіктестіктеріне, өндірістік кооперативтерге, акционерлік ... ... ... ... ... ... ... Осы айтылған
жағдайлар жүзеге асырылмаған болса, шартты түрдегі жер иесі ... ... ... ... жер туралы заңның мазмұнымең жете танысып, оның әр бабы мен
тарауларына терең, ден ... ... Сөз ... ... ... бір ... өзінде 26 млн 371 мың гектар жер жалға берілді. Оның 60% Ақмола,
Қостанай, Солтүстік Қазақстан облыстарының үлесіне ... ... ... сатып алу немесе жалға алу мәселелері ... ... ... Заң мен «Шаруашылық серіктестіктері
туралы» қосалқы рөл ... ... Бір ғана ... келтірейін
өндірістік кооперативке жергілік үесімен кірген ... ... ... одан шығарудың жолын айтып алған дү_рыс. Себебі, жерге бөліс
кезінде даудамай тууы ... ... ... ... ... ... ... жалға алушылар бүқаралық-ақпарат қүралдарында жарияланып жатқан, жер
туралы айтылатын мақалалар мен ... жіті ... ... ... ... қожалықтары мен фермерлерге жерді иеленуге көптеген
жеңілдіктер жасалып отыр. Жерге мемлекеттік монополия өздерінің мақсаттарын
біртіндеп төлей ... Оны ... ... ... келе ... анық байқауға болады. Осы уақытқа дейін құны 84,2 млн ... ауыл ... ... жер учаскелерін 212 заңды түлға жеке
меншіктеріне сатып алды. Облысымыздың 245,1000 азаматы шартты түрде жерлік
үлестің иесі ... Оның ... 11,9000 ... ... ... ... ... оны шаруа қожалықтарына жалға берді. Ал қажетке жаратпай бос қалған
10900 жерлік үлес арнайы жер қорына кіріктірілді40.
Облыс бойынша 461 ... ... мен ... ... ... ... 231 мемлекеттік емес кәсіпорындар және 40973
шаруа қожалығы қүрылып, жұмыс істеуде. ... ... ... соншалықты, одан ешкім тысқары қала алмайды. ... ... да ... ... жайып, алдағы күннің камына ... ... ... ... ең көп ... ... қожалыктары. Мұндай
серпіліс Еңбекшіқазақ, Панфилов, Қарасай, Райымбек жэне талғар аудандарының
елді мекендерінде анық ... ... ... бай» ... ... ... өлшеусіз байлық көзі екендігін енді жақсы түсіне бастады.
Соған орай, Жер туралы заңның айналасына талас тудырар ... ... ... ... ... Заңның 170 бабының орындалуы арысында
көкейкесті сұрақтар жиі көрініс беріп жүр. Ең бастысы, жерді ... алу ... ... болып отыр. [36. 1 бет.]
Қазақстан Республикасының жер заңдары Қазақстан ... ... қол ... ... ... ... ... бірге, жерді табиғи ресурс, Қазакстан Республикасы халқының
өмірі мен қызметінің негізі ретінде сактау үшін ... ... ... ... ... жэне ... пайдалану;
- экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету;
- жерді нысаналы пайдалану;
- ауыл шаруашылығы мақсатында жердің ... ... ... және оған ... ... ... ... жерді пайдалану мен қорғау жөніндегі іс-шараларды мемлекеттік
қолдану;
- жерге ... ... ... ... оның зардаптарын жою;
- жерді ақылы пайдалану принциптеріне негізделеді.
Жер заңдарының міндетері. Қазақтан Республикасы жер ... жер ... ... ... мен ... ... ... мен тоқтатылуының негіздерін, шарттары мен ... ... ... иелері мен жер пайдаланушылардың қүқықтары ... ... ... ... белгілеу, жерді үтымдыпайдалану мен
қорғауды, топырақ құнарлығын ... ... ... отырудың, табиғи ортаны
сақтау мен жақсартуды қамтамасыз ету максатында жер қатынастарын реттеу,
шаруашылық жүргізудің барлық нысандарын тең ... ... үшін ... жеке жэне ... түлғалар мен мемлекеттің жерге қүқықтарын қорғау,
жылжымайтын мүлік нарығын жасау мен дамыту, жер ... ... ... болып табылады 40.
Жалпы алғанда Қазақстан Республикасындағы жер заңдары Қазакстан
Республикасының Конституциясына ... және Жер ... мен ... осыған сәйкес қабылданатын нормативтік кұқықтық актілерінен
тұрады. Жер қойнауын, ... ... ... ... жэне өзге де
өсімдіктерді, жануарлар дүниесін, экономикалық, ғылыми және мэдени жағынан
ерекше ... бар ... орта ... ... қорғанатын табиғи
аумақтарды пайдалану мен ... ... ... ... ... ... ... [36.]
Жер қатынастары субъектілерінің өздеріне тиесілі қүққытарды ... ... ... ... ... жэне ... ... өзге де
объектілеріне, сондай-ақ басқа түлғалардың құқықтары мен заңды мүдделеріне
зиян келтірмеуге ... ... ... жер, орман, су заңдарында жер қойнауы,
өсімдіктер мен жануарлар дүниесі, ... ... ... ... туралы,
қоршаған ортаны қорғау туралы заңдарында өзгеше көзделмесе, жер учаскелерін
иелену, пайдалану жэне ... ... ету, ... олармен мәміле жасау
бойынша мүліктік қатынастар Қазақстан Республикасының азаматтық заңдарымен
реттелінеді.
Жеке және ... ... ... белгіленген құқықтарын
мемлекеттік ... ... ... ... Жер ... ... ... басқа да заң актілерінде өзгеше көзделмесе
шетелдіктер, азаматтығы жоқ адамдар, сондай-ақ ... ... ... ... ... Республикасының азаматтарымен және заңды
тұлғаларымен тең құқықтарды пайдаланады жэне сондай ... ... ... ... ... ... жер ... Қазақстан Республикасы бекіткен
40
халықаралық шарттарға сэикес туындаиды ,Қолданылған әдебиеттер тізімі
1. ҚР «Салық және ... ... ... да ... ... ... ... / 2004 жыл Алматы.
2. ҚР «Жер туралы» Заңы. / 2003 жыл ... ҚР

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 56 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Қазақстан Республикасында жеке табыс салығын құру және алу қағидалары"48 бет
«АЗИЯ МАГИСТРАЛЬ»-ДЫҢ ҚОСЫЛҒАН ҚҰН САЛЫҒЫНЫҢ ЕСЕБІ32 бет
«корпоративтік табыс салығы және Қазақстан Республикасында компаниялар қызметіне оның әсері (ауезов ауданының салық басқармасы мысалында)»85 бет
Акциз салығы9 бет
Акциз салығы.23 бет
Акциз салығын есептеу механизмі және төлену тәртібі3 бет
Акциз салығын есептеу механизмі және төлену тәртібі жайлы мәлімет5 бет
Акциз салығын төлеудің ерекшеліктері18 бет
Акциз салығын төлеушілер, акцизделетін тауарлар11 бет
Акциз салығын төлеушілер, акцизделетін тауарлар және қызмет түрлері15 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь