Логистика есептерінде иерархияларды талдау әдісін қолдану

ҚЫСҚАРТУЛАР 6
КІРІСПЕ 7
1 БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТІЛУІН ШОЛУ 8
2 ЛОГИСТИКА МІНДЕТТЕРІ ЖӘНЕ ИЕРАРХИЯНЫ ТАЛДАУ ӘДІСІ 20
2.1 Өткен зерттеулерді шолу және талдау 20
2.2 Шешімдерді қабылдау технологиясы:сатылы талдау әдісі 35
2.3 Иерархияны және оның аналогын талдау әдісі 38
2.4 Иерархияны талдау әдісінің мүмкіндіктері 39
2.5. Шешім қабылдау теориясында әдісті таңдау 41
2.6 Иерархияны талдау әдісінің негізгі түсініктері 44
3 ЛОГИСТИКАДАҒЫ ИТӘ ҚОЛДАНУ 52
3.1 Шешім қабылдау міндетінің тұжырымы 54
3.2 Әдісті қолдану тиімділігі 55
3.3 Әдістің артықшылықтары мен кемшіліктері 56
3.4 Оңтайлы жабдықтаушыны таңдауда ИТӘ 58
4 ИЕРАРХИЯЛЫҚ ТАЛДАУ ӘДІСІН БАҒДАРЛАМАЛЫҚ ҚАМТАМАСЫЗ ЕТУДЕ ҚОЛДАНУ 61
ҚОРЫТЫНДЫ 76
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 77
ҚОСЫМШАСЫ 79
Өсу немесе өшу? Дұрыс шешімді қалай қабылдау керек? Бұл бүкіл өмірімізде тұрақты қойылатын сұрақтар. Қаншалықты біз ішкі түйсік негізінде, көбінесе «Көкті саусағымызбен түртіп» шешім қабылдаймыз.
Қазіргі кезде тәжірибе мен ішкі түйсік тиімді шешім таңдауды қамтамасыз ете алмағандықтан, жеке бағалау мен талғамдарға оңтайлы жауап беретін шешім қабылдау үдерісін автоматтандырумен байланысты [оңтайлы жабдықтаушыларды таңдау] жүйе ерекше қызығушылық білдіреді. Компьютерлік технологияны кеңінен пайдалану бұл үдерістерді автоматтандыруға және тиімді (оңтайлы) шешім қабылдауға көмектесетін қолайлы құралды тұтынушыға беруге мүмкіндік жасайды.
Іс-әрекеттің әртүрлі сфераларында шешім қабылдау үдерісі көбінесе ұқсас болады. Сондықтан адам ойының табиғи бағытына сәйкес келетін шешім қабылдауды қолдаудың ортақ әдісі қажет.
Шешім қабылдау үдерісін қалай қолайлы, технологиялық, ең бастысы тиімді етуге болады?
Қазіргі уақытта әртүрлі облыста мәселені шешуде оңтайлы таңдау жасауға көмектесетін және өмірді едәуір жеңілдетуге мүмкіндік беретін бірқатар ақпараттық жүйелер әрекет етеді. Қазіргі кезде әсіресе американдық ғалым Т.Саати әзірлеген Иерархиялық Талдау Әдісінің (ИТӘ) негізінде шешім қабылдауды қолдау жүйесі өте кең тараған.
Өз жұмысымда оңтайлы жабдықтаушыны таңдау үдерісінде мен компьютерлік қолдау жүйесінде неғұрлым кең тараған (ИТӘ) қоданамын.
Басқарушылық шешімді қабылдау және мүмкін нәтижелерді болжау кезінде талдау жасалуы қажет және тиімді шешімді шығаратын өзара тәуелді компоненттің (ресурстар, күтілетін нәтижелер және мақсаттар, немесе тұлғалар тобы және т.б.) күрделі жүйесімен шешім қабылдайтын тұлға кездеседі. Сондықтан біздің жұмыстың мақсаты: нақты тауардың белгілерін ескере отырып, неғұрлым ыңғайлы (оңтайлы) жабдықтаушыға шешім шығаратын жүйені жасау.
1 Никитин В.П. Теория управления запасами. – Рига: ЛГУ, 1973.– 118 с.
2 Павлов А.П., Рихтер, К., Родин, В.П., Рейнхардт, Г. Теория управления запасами и ее применение при нормировании материальных запасов. – М.: МТИ, 1988. – 49 с.
3 Уилсон Р. Введение в теорию графов. – М.: Мир, 1977. – 207 с.
4 Эрроу К. Применение теории управления к экономическому росту // Математическая экономия. – М.: Мир, 1974. – С.7-45.
5 Хэнссменн Ф. Применение математических методов в управлении производством и запасами / пер. с англ. – М.: Прогресс, 1966. – 280 с.
6 Рыжиков Ю.И. Теория очередей и управление запасами. – СПб.: Питер, 2001. – 384 c.
7 Логистика: Учебник / Под ред. Б.А. Аникина. - М.: ИНФРА-М, 2008.- 386с. 2.Щербанин Ю. А. Основы логистики: учеб. Пособие /
8 Ю.А.Щербанин - М.: Юнити- Дана, 2007. – 235с. (ЭБС Электронная библиотека ONLINE).
9 Сакович В.А. Модели управления запасами. – Минск: Наука и техника, 1986. – 319 с.
10 Букан Дж., Кенигсберг Э. Научное управление запасами. – М.: Наука, 1967. – 424 с.
11 Хруцкий Е.А. Проблема эффективности принятия решений: на примере материально-технического снабжения. – М.: Наука, 1983. – 303 с.
12 Гаджинский А.М.Практикум по логистике /А.М. Гаджинский - М.: Маркетинг, 2008.- 180 с. (стр. 52 - 60)
13 Проблемы управления запасами: доклады II симпозиума по управлению запасами. – М.: ЦЭМИ, 1972. – 292 с.
14 Хедли Дж., Уайтин Т. Анализ систем управления запасами. – М.: Наука, 1969. – 512 c.
15 Лотоцкий В.А., Мандель А.С. Модели и методы управления запасами. – М.: Наука, 1991. – 189 c.
16 Гордиенко Е.И. Адаптивное управление запасами при неизвестном распределении спроса // Известия АН СССР. Техническая кибернетика. – 1982. – №1. – С. 56-60.
17 Ермолаев Ю.М., Ястремский А.И. Стохастические модели и методы в экономическом планировании. – М.: Наука, 1979. – 256 с.
18 Альбеков А.У., Митько О.А. Коммерческая логистика: Учебник / А.У. Альбеков. – Ростов-на Дону: Феникс, 2002.- 416с. (стр. 185 - 223)
19 Бродецкий Г.Л. Экономико-математические методы и модели в логистике: потоки событий и системы обслуживания: учеб.пособие: рек.УМО/ Г.Л.Бродецкий. – М: Академия, 2009. – 267с.
20 Попова Н.В., Серовайский С.Я., Шакенов К.К. Стохастическая модель распространения товара // Вестник КазНУ. Серия «математика, механика и информатика». – 2002. – №7. – С. 35-42.
21 Вагнер Г. Основы исследования операций / пер. с англ. – М.: Мир, 1973. – 502 с.
22 Фасоляк Н.Д. Управление производственными запасами: (Экономический аспект проблемы). – М.: Экономика, 1972. – 256 с.
23 Степанов В.И. Логистика: Учебник / В.И. Степанова. - М.: Проспект, 2010.- 386с. (стр. 5 - 52)
24 Аникин Б.А.,Тяпухин А.П. Коммерческая логистика: Учебник.Б.А.Аникин – М.: Проспект, 2007.- 432с. (стр. 5 - 92)
25 Курганов В. М. Логистика. Транспорт и склад в цепи поставок товаров.: учеб.-практ. пособие: допущено УМО вузов РФ в качестве учебного пособия для студентов высших учебных заведений 2-е изд., перераб. и доп. - М.: Книжный мир, 2009. - 512 с. (ЭБС Электронная библиотека ONLINE).
        
        ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
МЕХАНИКА-МАТЕМАТИКА ФАКУЛЬТЕТІ
АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕЛЕР КАФЕДРАСЫ
«Логистика есептерінде иерархияларды талдау әдісін ... ... ... | ... ... А.Б. |
| ... | ... ... | ... ... Ш.А. ... ... ... | ... ... | ... ... Б.А. |
| ... | ... жіберілді: | | ... ... ... ... Ж.С. ... ... | ... ... ... ... 82 бет, 21 ... 25 ... ... 1
қосымша.
САРАПАТАМАЛЫҚ ЖҮЙЕ, ТАУАРМЕН ЖАБДЫҚТАУШЫ, ИЕРАРХИЯЛЫҚ ТАЛДАУ ӘДІСІ,
АВТОМАТТАНДЫРЫЛҒАН ... ... ... ... ... ... иерархияларды талдау әдісін қолдану және
оның негізінде тәжірибелік ұсыныстар үшін бағдарламалық ... ... ... ... ... және ... – кәсіпорынның запастарын басқару жүйесі
Пәні – ұтымды жабдықтаушыны табу.
Жаппай және ірі сериялық өнім шығаратын қазіргі кәсіпорындардың ... атап ... ... ... ... талап етіледі. Өндіріс қарқынының, ... ... ... ... ... ... орташа
(есептік) деңгейге қатысты жеткізулер арасындағы арақашықтықтар ұзақтығы
немесе тұтыну қарқындылығындағы ... ... ... ... запас құруға мәжбүрлейді.
Көп жағдайда запасты сақтау қарқынды өндірісті қамтамасыз ... ... ... қарағанда арзан түседі. Запасқа салынған қордың ... ... ... ... ... деңгейдегі маңыздылықты береді.
Артық запас бизнесте көптеген сәтсіздіктердің себебі ... ... ... ... ... ... ету қажеттілігі, едәуір экономикалық
салдарлармен бекітілген жеткізілмеулер, айналымнан ... ... ... ... алып келетін, запастарды арттыруға мәжбүрлейді.
Запастарды негізсіз қысқарту ... ... ... ... тауардың оңтайлы жабдықтаушысын іздеу бойынша әдебиеттер зерттелді;
... ... ... және бөлудің әртүрлі ... ... ... ... табу бойынша сараптамалық жүйе
әзірленді.
РЕФЕРАТ
Объем дипломной работы 82 страниц, 21 ... 25 ... ... ... ЭКСПЕРТНАЯ СИСТЕМА, ПОСТАВЩИК ТОВАРА, МЕТОД АНАЛИЗА
ИЕРАРХИЙ, АВТОМАТИЗИРОВАННОЕ РАБОЧЕЕ МЕСТО, ЛОГИСТИКА, СКЛАД, ЗАПАС.
Цель работы: применение ... ... ... к проблеме управления
запасами и разработка на их основе программного ... ... ... ... ... ... и т.д.
Объект исследования: система управления запасами предприятия.
Методы исследования: нахождение оптимального поставщика.
Основные конструктивные, ... и ... В ... ... ... ... или
крупносерийную продукцию, синхронизация требуется при всех операциях,
включая работу заготовительных ... ... ... ... ... и потребителей, дискретность процесса поставки,
возможность случайных колебаний в ... ... ... ... ... ... ... среднего (расчетного)
уровня вынуждают создавать в системах снабжения запасы. Хранение запасов во
многих случаях обходится дешевле, чем ... ... ... ... ... Колоссальный объем средств, вложенных в запасы,
придает ... ... ... ими ... ... ... были причиной многих неудач в бизнесе, ... ... при ... надежного обеспечения спроса, подкрепляемая ... ... ... ... ... запасы,
что приводит к временному исключению из оборота ... ... При ... ... ... ... остановка
производства.
Результаты:
• изучена литература по нахождению оптимального поставщика товара;
• рассмотрены различные методы ранжирования и ... ... ... ... ... по нахождению оптимального поставщика
товара.
ABSTRACT
Diploma work consists of 82 pages, 21 figures, 25 sources, 1 app.
Keywords: EXPERT SYSTEMS, SUPPLIERS OF GOODS, THE ANALYTIC ... ... ... WAREHOUSE, INVENTORY.
Purpose of the research : To use the analytic ... process to ... of ... ... and development on the basis of their
software for ... ... of the ... ... ... ... object of study: the ... management system of the
enterprise.
Methods of the research: to find the optimal ... main design, ... ... and ... In modern enterprises, producing a mass or ... ... is required for all ... ... ... of ... departments. The inevitable mismatch rate of ... and ... the discrete delivery process, the ... ... fluctuations in the intensity of use or duration of the intervals
between deliveries relative to the average ... level of force ... systems of supply stocks. Keeping ... in many cases ... any other method of ... a rhythmic ... The ... of money invested in stocks, makes the issue of the ... of ... ... Excess ... have been the ... many failures in business, is a destabilizing influence in ... need to ensure a reliable supply, ... by serious ... of short supply, forcing stocks to ... leading to ... ... from turnover ... wealth. When unjustified
reduction of stocks may stop production.
The results:
• studied literature on finding the optimum supplier of the ... Various methods of ranking and the best ... ... an expert system for finding the best supplier of the ... ... 7
1 ... қамтамасыз етілуін шолу 8
2 Логистика міндеттері және иерархияны талдау әдісі 20
2.1 Өткен зерттеулерді шолу және ... ... ... ... технологиясы:сатылы талдау әдісі 35
2.3 Иерархияны және оның аналогын талдау әдісі 38
2.4 Иерархияны ... ... ... ... Шешім қабылдау теориясында әдісті таңдау 41
2.6 Иерархияны талдау әдісінің негізгі түсініктері 44
3 Логистикадағы итә қолдану 52
3.1 ... ... ... ... ... Әдісті қолдану тиімділігі 55
3.3 ... ... мен ... 56
3.4 Оңтайлы жабдықтаушыны таңдауда ИТӘ 58
4 Иерархиялық талдау әдісін бағдарламалық қамтамасыз етуде қолдану ... ... ... ... 77
қосымшасы 79
Қысқартулар
ИТӘ – Иерархиялық Талдау Әдісі
МҚБЖ – Мәліметтер Қорын Басқару Жүйесі
ДК – Дербес Компьютер
БАЖ – Басқарудың Автоматттандырылған Жүйесі
МҚ – Мәліметтер ...... ... Машина
Кіріспе
Өсу немесе өшу? Дұрыс шешімді қалай қабылдау ... Бұл ... ... ... ... ... біз ішкі ... ... ... ... ... ... ... кезде тәжірибе мен ішкі түйсік тиімді шешім таңдауды қамтамасыз
ете алмағандықтан, жеке бағалау мен талғамдарға оңтайлы ... ... ... үдерісін автоматтандырумен байланысты [оңтайлы жабдықтаушыларды
таңдау] жүйе ерекше ... ... ... ... ... бұл үдерістерді автоматтандыруға және тиімді (оңтайлы)
шешім қабылдауға көмектесетін қолайлы құралды тұтынушыға ... ... ... сфераларында шешім қабылдау үдерісі көбінесе ұқсас
болады. Сондықтан адам ойының ... ... ... келетін шешім
қабылдауды қолдаудың ортақ әдісі қажет.
Шешім қабылдау үдерісін қалай қолайлы, технологиялық, ең ... ... ... ... әртүрлі облыста мәселені шешуде оңтайлы таңдау жасауға
көмектесетін және өмірді ... ... ... ... ... жүйелер әрекет етеді. Қазіргі кезде әсіресе американдық ғалым
Т.Саати әзірлеген ... ... ... (ИТӘ) ... ... ... жүйесі өте кең тараған.
Өз жұмысымда оңтайлы жабдықтаушыны таңдау үдерісінде мен компьютерлік
қолдау жүйесінде неғұрлым кең тараған (ИТӘ) ... ... ... және мүмкін нәтижелерді болжау кезінде
талдау жасалуы қажет және тиімді шешімді ... ... ... ... ... нәтижелер және мақсаттар, немесе
тұлғалар тобы және т.б.) ... ... ... ... ... ... біздің жұмыстың мақсаты: нақты тауардың ... ... ... ... ... жабдықтаушыға шешім шығаратын
жүйені жасау.
1 Бағдарламалық қамтамасыз етілуін ... кез ... ... ... ... шешім қабылдауды қажет
ететін күрделі мәселелердің ... саны ... ... ... отырады.
Қазіргі уақытта шешім қабылдау үдерісін қолдауға арналған жүйелер
ерекше маңызға ие, оның ... ... ... және ... ... жұмыс істейтін бірқатар жүйелерді қарастырайық.
«Интеллект-Сервис» компаниясының «БЭСТ» ... ... ... ... кәсіпорындарын автоматтандыру үшін
бағдарламалық өнімдерді жетекші әзірлеушілер қатарынан. Ол нарыққа «БЭСТ»
сериясы ... ... ... және ... ... үшін кешенді
шешімдерді ұсынады. «БЭСТ» сериясын бағдарламалық қамтамасыз етуін ... ... ... ... қолданады.
Бұл бағдарламалық өнімнің басты артықшылығы-шешімнің әртүрлілігі мен
әмбебаптылығы, қарапайымдылығы мен сауданы басқарудағы неғұрлым ... ... ... және ... ... ... Олар сауданың кез
келген сызбасын қолдайды: алмастыру, консигнация, кез-келген валютада алдын-
ала төлеу және несие.
«БЭСТ» сериясында ... ... ... ... бірі ... ... атрибутты жіктемесін
пайдалану мүмкіндігі болып табылады: қолданушының сұранысы бойынша түсі,
сұрпы, мөлшері, ... және ... ... ... ... сату және ... алуды талдау, болжау және
жоспарлау үшін қажет ... ... ... ... ... ... ... жүйесіні ассортимент жағдайы мен ... ... ... және ... 300 ... ... ... жабдықтаушылар мен сатып алушылардың өзара ... ... және ... ... ... ... салықтық есепке
алуды қамтамасыз етеді.
«Парус»корпорациясының бағдарламалық өнімдері
«Парус»корпорациясының ... ... ... ... ... ... ... етіп топтауға болады:
- жеке кәсіпкерлердің қаржысын есепке алуға арналған;
- әртүрлі деңгейдегі бюджеттерден қаржыланатын мемлекеттік ұйымдарды
автоматтандырылған басқару;
- неғұрлым ... және ... ... ... ... – шағын және орта ... ... ... бұл тізбегіне фармацептикалық компаниялар
мен дәріханалар, ... және ... ... ... және қонақ үй бизнесі, көтерме және ... ... ... ... үшін ... ... кәсіпорындар, корпорациялар және холдингтер, оның ішінде мұнай-газ
және жылу –энергетикалық кешен, ... ... және ... ... ... үшін ... өнімдер «MS Office» және ... Crystal ... ... және ... өңдеудің қазіргі технологияларын
пайдаланумен «Клиент-сервер» типіндегі архитектурада МҚБЖ ... ... ... жүйе ... және орта ... ... іс-әрекетін оңтайландыру, болжау және ... ... ... ... ... ... жоспарлау мен негізгі көрсеткіштердің серпінін
талдауды автоматтандыру үшін ... ... ... ... сызба
түрінде көрсетіледі және басуға шығарылып, есептемелер файлында сақталуы
мүмкін.
«NS2000» ... ... ... ... запастарын басқарудың қосалқы жүйесі келесідей
функцияларды жүзеге асырады:
- қоймаларға ... ... ... және ... ... есепке
алу;
- орауыш, бар-кодтар, сөре орындары, партиялар және сертификаттарды
есепке алу;
- материалдық құндылықтардың ... ... ... ... ... және ... ... ұйымдарға, бөлімдерге,
материалды жауапты тұлғаларға беру;
- материалды құндылықтарды ... ... және ... ... және ... ... тауар қалдықтарын есепке алу;
- тауарларды қайта фактурлау;
- тауарлардың ... ... ... ... ... ... ... тауарлар мен жұмыс жасау;
- өзіндік құнды есепке алудың әртүрлі тәсілдерін пайдалану;
- құжаттардың кез келген түрін ... ... ... ... ... жасау, өзгерту, құжаттарды көшіру;
- номенклатура сыныптары және ... ... ... және ... ... ... жөнінде әртүрлі және
көптеген есептемелер.
«Домино-8» бизнесті басқаруды автомттандырудың интеграцияланған жүйесі
1991 жылдан бастап сауда кәсіпорындарын автоматтандыру облысында жұмыс
істеп ... ... ... ... ...... ... өнімінің жаңа версиясын ұсынады.
«Домино-8» жүйесі келесідей облыстарда әрекет етеді:
- запастарды ...... ... ... ... ... әрекет бойынша барлық операциялар, тауарлардың ішкі ауысуы
және түгенделуі тауарлық запастарға терең ... ... ... ... ... жүргізуге мүмкіндік береді;
- өндірісті басқару – өндіріс үдерісін көрсететін операциялар;
- сатуларды басқару – сатып алушылар мен өзара әрекет ... ... ... және ... ... ... алушының қайтаруы,
еңбек ақы) және бағаларды басқару.
«X-Art» тауарлар қозғалысын есепке ... ... ... БАЖ ... ... ... ... сатып алушылармен есептеулер, оны сатуға дайындау, тауарды қабылдау
үдерісінің еңбексиымдылығын автоматтандыру ... ... ... арттыру үшін, сондай-ақ коммерциялық іс-әрекет нәтижесі жөнінде
оперативті және шынайы ақпараттар алу үшін арналған.
Жүйе МҚ ... және ... ... ... ... ... іс-әрекетінің ағымдағы жағдайы жөнінде
ақпараттар алуды қамтамасыз етеді: тауарлармен жабдықтаушылармен келісім-
шарт жасау; жеткізуге ... ... ... сату ... және ... тауарларды бөлшекті сату; көтерме сатып алушыларға
жүктеу үшін құжаттар мен тауарлардың партиясын қалыптастыру; жабдықтаушылар
бойынша дебиторлық қарыздарды ... ... ... ... еңбек ақы
төлеу; келісілген ... ... ... ... ... функцияларының тізімі:
- электронды жөнелтпе құжат негізінде басқа нысанды ... ... ... ... ... ... ... тауар қайтарылады;
- жабдықтаушыдан тікелей тауарды қабылдау;
- жаңа тауарға баға қою;
- ескі тауарға жаңа баға қою;
- тауарға ... ... және ... компания кеңсесіне
автоматты түрде жеткізу;
- тауардың өзгертілген бағасын қарап шығу;
- баға көрсеткішін басып ... ... ... ... ... ... ... шығару, шоттар, шот фактура және ... ... ... ... ... ... ... бойынша есептемелер қалыптастыру;
- жабдықтаушылармен (клиенттермен) есептесулерді есепке ... ... ... ... ... ... ... жүйесі ұйымдастырылған. Мүмкіндік құқығының
көмегімен толығымен сыртқы түрін және функционалдылығын ... ... ... шектеулігімен қосымша функциялардың, мәзірдің,
есептемелердің және операциялардың бар екендігіне ... ... ... ... жүйе ... сондай-ақ МҚ өзегенің
деңгейінде жүзеге асырылады, нәтижесінде МҚ ... бір ... ... ... ... ... ... құжаттандырылмай қалмайды.
МҚ кез-келген нысаны бойынша өзгерістер тарихын авторларды және өзгерту
уақыттарын көрсетумен бақылауға ... ... ... ... МҚ ... көшірмесі МҚ серверінің деңгейінде орындалады, ол үшін
оператордың қатысуы талап етілмейді.
«E-Sklad» қоймасын басқарудың автоматтандырылған жүйесі
«ДатаСкан» фирмасы ... ... ... ... ... басқарудың кешенді жүйесін ұсынады. Бұл жүйе мәліметтерді жинаудың
радио немесе батч-терминалдарын, штрих-кодтары принтерін, ... ... ... ... ... ... табылады. Жүйенің негізгі
қызметі-барлық қоймалық үдерістерді оперативті ... ... БЖА ... ... ... ... ... отырып
әзірленген, табысты жүйені болып табылады және тапсырыс ... ... ... Ол ... ... және
бірқатар артықшылықтарға ие. Оған бағытталу үшін web-браузерді басқарудың
негізгі қағидалары жөнінде білім ғана талап етіледі. Жүйе ... ... ... тәуелсіз, өйткені ол Java тілінде жазылған. Ол
бірыңғай серверде орнатылған және аз уақытта жетілдіріледі, ... ... ... ... ... ... ... қажеті жоқ. Жүйе
Интернет арқылы өз қоймасындағы жекелеген операцияларды іскер серіктестерге
бақылауға ... ... ... архитектурасы ... ... ... кеңейтеді және барлық шығындарды алдын-ала жоспарлауға
мүмкіндік береді. Жүйенің өзегенде қойманың ... ... ... ... ... ... ... мүлікті түгендеу, запастарды
толықтыру, таңдау және тауарларды жүктеу. ... ... ... «Unix», «Linux» операциялық жүйелерден; қосымша серверлерден «BEA
Weblogic»; СУБД ... «MS SQL ... «MS ... ... ... ... ... және батч-терминалдардан
«Symbol» және «Intermec» тұратын бағдарламалық және аппараттық қамтамасыз
ету конфигурациясын ... ... ... ... ... ... еңбек
өнімділігін арттыруға алып келеді, қоймалық операциялардың орындалуына
жұмсалған жұмыс ... ... және ... ... ... ... ... Жүйе неғұрлым сапалы бақылауға алып келетін,
әрбір жұмыс ... ... ... ... ... сақтайды.
Мұның барлығы кәсіпорынның экономикалық тиімділігінің артуына әкеледі.
«Трейд-Мастер»бағдарламасы
Көтерме-бөлшекті ... ... ... ... және ... ... ... үшін арналған бағдарлама. Нарықта оны
«Ининг Бизнес Софт» компаниясы ұсынады.
Бағдарлама келесідей ... ... ... алу үшін ... ... енгізу және іздеуді жеңілдету үшін қолдану; тауарларды
партионды есепке алу (киімнің мөлшері, ... түсі және т.б.); ... мен ... ... жеке есепке алу; тауарға төрт өлшем
бірлікті байланыстыру мүмкіндігі (көтерме-бөлшекті ... ... ... ... ... ... модулдермен бірлесіп қоймалық операциялардың 99
типіне дейін орындауға ... ... ... қабылдау, қойманы
түзету, сату, сатушыдан қайтым, өндіріске беру, мүлікті түгендеу).
Модулдің негізгі функциялары:
- келісім бойынша қоймаға ... ... ... ... ... келісім бойынша тауарларды бірнеше партиялармен қабылдау;
- сатылатын тауарды қабылдау;
- әртүрлі валютадағы бағамен тауарды қабылдауды рәсімдеу;
- ыдысты есепке алу;
- ... ... ... ... ... ... қойма секциясы, партиялар, тауарлар бойынша запастарды есепке алу;
- ... ... ... және ... ... ... ... ғана запастардың жағдайын автоматты
түрде өзгерту;
- соңғы жеткізілім бағасы, жоспарлы баға, FIFO, LIFO, әдістері, орташа
баға әдістерінің бірі ... ... ... ... ... алу мүмкіндігі;
- «Бас кітапқа» беру үшін қоймалық операциялардың өткізбесін автоматты
түрде қалыптастыру;
- «Қоймалық операциялар жұрналын» жүргізу (қойма ... ... ... ... ... және ... есептемелердің үлкен
таңдауы қарастырылған: тауар қозғалысының аналитикалық ... ... ... ... ... ... ... жөнінде
есептемелер, жабдықтаушылар, серия, қойма секциялары, қоймалар, ... ... ... жөнінде есептемелер; АВС-талдауы, запастардың
тапшылығы мен артықшылықтары жөнінде есептеме; ... ... ... секциалары мүлікін түгендеу өткізбесін басу.
«095 Лабаз» жүйесі
«095 Лабаз» жүйесін «Клиент-Сервер» архитектурасына сәйкес, «095 Soft»
фирмасы әзірлеген. Онда ... және ... ... ... автоматтандыру қамтамасыз етіледі. МҚ крипто қорғау, қуатты кіріс
пен ішкі мүмкіндікті қатаң бөлуге ие.
Сатып алу және сату ... ... ... ... ... операцияларды есепке алу (дана, ... ... ... ... бақылау, нақты санын бақылау, «қайта беру»
блокадалау, ағымдағы ... үшін ... ... түзету,
қанағаттандырылмаған сұраныстың фикациясы, жеңілдіктің кез келген жүйесі,
алдын-ала төлем, толық төлем, бөлшекті сату, сату ... ... ... ... ... ... ... қарыздарды жабу мүмкіндігі,
сатылған тауарларды қайтару, ... ... ... ... автоматты
жабу. Тауарлық-қаржылық құжаттардың барлық түрлері қолдау табады: жай
жөнелтпе құжаты, тауарлық және тауарлық-көліктік, ... ... ... ... және шығыс ордерлері, беру және есептен шығару
актілері.
Жүйе ағымдағы және ... ... ... ... қолайлы формаларынан тұрады: салыстырмалы талдау:
пайдалылық және өткізу бойынша тауарлар, ... және ... ... ... және ... бөлшекті талдау: динамикадағы кез-келген
тауар бойынша, кез-келген клиент бойынша, қанағаттандырылмаған сұранысты
талдау, ... ... ... ... сату ... ... талдау
және оның есебі; кез-келген тауар бойынша қоймалық картасы, айналмалы
өткізбе, ... ... ... кәсіпорынының сауда іс-әрекетін автоматтандырудың бағдарламалық
жүйесі
«Спрут» бағдарламалық жүйесін нарықта 1995 жылдан бастап компьютерлік
және телекоммуникациялық технология ... ... ... ... жеке ... ... ... кез-келген саны кіруі мүмкін корпорация ... ... ... ішкі ... ... ... ол ... топшаларға бірлесуіне негізделген. Жүйе үшін ... 8i» ... ... табылады, бұл оның жоғары сенімділігін, еңбек
өнімділігі мен ... ... ... ... алыстағы ДҚ-ғы мүмкіндікті ашады, өйткені корпорацияға кіретін
компаниялар аумақтық шоғырланған болуы ... ... ... ... ... етіліп, бейстандартты есептеулер
жүргізу үшін ... ... ... ... ... қоймалау, сату, сатып алу, ... ... ... үшін арналған; сондай-ақ жарнама, маркетинг,
қаржылық талдау жүргізуге арналған. ... ... ... ... енгізу операцияларының санын минимумға дейін қысқартады
және тауардың қозағлысының барлық тізбегін қадағалауға мүкіндік ... ... ... ... ... ... дейін оны жүктеу
қадағаланады. Тауардың алмасуының әрбір кезеңінде оның ... ... ... бақылауы қамтамасыз етіледі.
«Акант» корпоративті сауда жүйесі
«Акант» жүйесі толығымен қазіргі сауда ... ... ... ... ... жабдығын қолдайды. Ол кез-келген масштабта әрекет
етеді, сондықтан келесідей ... ... ... ... ... ... гипермаркет (сауда сөресі, өз-өзіне қызмет
көрсету, ... ... ... ... ... берілетін бейне
таспа, сурет шығару және т.б.); көтерме ... (ірі және ... ... ... ... ... ... дүкендар); интернет-дүкен,
интернет- В2В жүйесі (Business-to-Business).
«Акант» сауда ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді, тауарлық запастардың деңгейі мен ... ... ... шығындар қысқарады, сауда іс-әрекетін талдау
және болжау үшін ... ... ... персоналдың жаман ниетті
әрекетінен сауда фирмасын ... ... ... МҚБЖ ... «SQLBаse», «Sybase», «Informix» немесе «Ingress», мәліметтердің
сақталуы мен қарама-қайшы ... ... ... ... ... көшірмесін автоматты түрде қолдайды, жабдықтардың тоқтап қалуы ... ... көп ... жүйені қорғауды қолданады.
«Акант» сауда жүйесі тауар қалдықтарын, залда ... ... және ... ... тауар қозғалысын толығымен бақылауды,
ұрлықтан жоғалуларды азайтуды, тауарға тапсырысты автоматтандыруды және
инвентаризация жүргізуді, клубтық және ... ... ... ... бірге кәсіпорында басқарудың бірыңғай жүйесін
алуды оңтайландырады.
«Акант» сауда жүйесінде оn-linе режимінде сауда жабдықтарының ... ... яғни ... ... тауарды қабылдау, есептен
шығару, жарамсызын шығару барлық таразылар мен кассаларда мүмкін болады, ал
кассаларда сату нәтижесі – ... ... ... ... ... бұзылған
жағдайда (мысалы, жергілікті торабта) сауда жабдығы оn-linе режимінде
автоматты түрде оn-linе режимі ... ... ... қайтару жұмыс
істейді.
«Trade X» бағдарламалық кешені
Өнеркәсіптік ... ... ... ... шешу үшін ... ИТС» ... «ТradeХ»
бағдарламалық кешені әзірленген. Кешен тауарлар ... ... ... ... ... компанияның сауда операциясындағы құжаттар
мен ақша қорларын, көтерме және бөлшек операцияларын қолдауды қарастырады.
Көтерме клиенттерден тапсырыс қабылдау және ... ... ... ... ... ... кешеннің негізіне клиент-серверлік архитектура («MS SQL»
және «Oracle») және көп деңгейлі, үлестірілген МҚ жатыр. Қашықтағы БД мен
басты нысандардың ... ... ... әзірленген бағдарламалардың
немесе Интернет арқылы е-mail ... ... ... ... ... ... ... ақпараттар орталықтандырылып ендірілуі жүзеге
асырылады нысандардың (орталық және аймақтық офистер, қоймалар, дүкендер)
функционалды түрлері қарастырылады. Есепке алудың негізінде көп ... ... ... ... алу ... және орташа
салмақтандырылған баға әдісі немесе FIFO/LIFO әдісі бойынша ... ... ... ... сату бағасындағы тауарларды есепке алу жатыр.
Жабдықтаушыларға автоматты ... ... ... ... ... ... ... асырылады. Бұл қалыптастыру
жабдықтаушының жалпы тапсырысына көтерме клиенттердің ... ... мен ... ... ... ... және
түсі) тауарлармен жұмыс мүмкіндігін, сондай-ақ тауарларды мерзімдік жеткізу
жұмыстарын ендіруді қарастырады. «ТradeХ» бағдарламалық кешенінде көтерме
қойманы ... екі ... ... ... оңтайлы үйлесімін қамтамасыз ететін көтерме сауданың
ішкі ... ... ... ... жүйесі
1992 жылы «Сервис Плюс» компаниясын қалыптасқан кезеңнен бері ... ... ... ... үшін ... ... болып табылады. Компания,
дүкендермен бөлшекті торабтар үшін кассалық бағдарламаның ... ... ... ... маркасымен меншікті бағдарламалық өнімдерді әзірлейді.
Компанияның өкілеттіліктері мен филиалдары ... ... және ... бар. ... ... 80 ... және сервистік
орталықтардың серіктестік байланыстар торабы бар.
«Супермаг-2ООО»-сату, сатып алуды, қойманы, персоналды, клиенттермен
қарым-қатынасты және т.б. ... ... ... ... ... қоймалар мен дүкендер арасында тауарлар партиясының алмасуын ескере
отырып, тауар қозғалысы мен өзіндік құнының есебін ... ... ... ... ... ... қалыптасуының икемді жүйесін пайдалану; келіссөздерді
жүргізу және жабдықтаушылармен есеп айырысу;
- белгілі бір қасиеттермен ... ... ... ... ... сұрпы және т.б.);
- сақталған ақпараттарға санкцияланбаған ... ... ... және ... ... ... (ақпараттық қамтамасыз етудің тек техникалық параметрлерімен
шектелген), ... ... ... ... и «Мiсrosoft»)
жетекші жабдықтаушыларының өнімдері мен қазіргі технологиялары
қамтылған қолданулармен үлкен ... ... ... ... «Crystal Reports», «MS Access» сияқты ... ... ... пайдалануға (сәйкес мүмкіндікке құқықтар бар кезінде)
мүмкіндік беретін, аналитикалық ақпараттар мен ... ... үшін ашық ... ... және ... ... тобы мен
клиенттер үшін арнайы есептемеден қосымша формаларды ендіру.
«Оracle 8i» бір жергілікті торапта ... аса ... ... жұмыс істеу мүмкіндігін қамтамасыз етеді («Windows 2000»)
операциялық жүйесінің басқарумен).
«Супермаг-2000» ... ... ... қамтамасыз етуінің
құрылымы үш деңгейдегі бағдарламалық пакетті пайдалануды қарастырады: 1)
нақты операциялар ... ... ... және ... басқару үшін
кассалық бағдарламалар пакеті; 2) қоймада және дүкендерде ... ... ... ... мен ... бағдарламалық басқарудың пакеті,
сондай-ақ тауарларды түгендеу және салмағын ... ... ... үшін ... ... басқарушылар; 3) барлық дүкендерде тауар
қозғалысын ... және ... ... ... ... ... ... тауарлар тапсырысын, бағаның түзілуін, алғашқы құжаттармен
және корпорацияның іс-әрекеті жөнінде ... ... ... ... басқаруды жүзеге асырады.
«Microsoft Business Solutions-Axapta» жүйесі
«Ахарta» бағдарламалық өнімі – электронды бизнес ортасында жұмыс
істейтін ... Оның ... ... ... ... кеңістігін қамтамасыз етеді. «Ахарta» кәсіпорында басқарудың
халықаралық ... ... ... ... және ірі кәсіпорындары үшін
құрылған. Ол бизнес-үдерісті оңтайландыруға ықпал етеді, ... ... сату ... ... ... ... дүкенді құруды
арттарды. «Ахарta» өндірісті, ... және ... ... ... ... ... барлық модулдері тығыз байланысты және нарық
талабына адекватты компанияның жауап беруіне мүмкіндік беретін ... ... және ... ... ... ... сатып алу және тапсырыс (жөнелтпе құжаты, шот-фактура және басқа)
бойынша құжаттарды ... ... ... ... жүктеу және шотты беруге дейін оны кірістеу кзеңіне
тауарлық-материалдық ағындардың мониторингі;
- барлық құжаттардың архивін жүргізу және мәліметтерді ... ... мен ... ... жеткізу мен төлеу шарттарын, кезеңмен
жеткізуді реттеу;
- тауарларды сатып алу бойынша ... ... ... пакеттік
режимде тапсырыстар жөнінде мәліметтерді өңдеу;
- жоба, тапсырыстар және өндіріс арқылы болашақтағы сатып алу ... ... ... толық орындалмаған және мөлшерден тыс ... ... ... ... алу, ... тіркеу;
- кредит-нот қою, тапсырыстардың күшін жою;
- баға мен ... ... ... ... ... ... ... үстеме шығындарды есепке алу: жиылымдар, акциздер, көліктік ... ... ... ... ... пайдалылық бойынша АВС-
жіктемесі;
- спецификацияны, қызметтерді және ... ... ... ... қолдауды есепке алу;
- қоймалық есеп бірлігінің қайта түзілуі;
- автоматтандырылған мүлікті түгендеу;
- сақтау ұяшығын және деңгейлерін, сөрелерді, ... ... ... операцияларын, тасымалдау және буып-түюді ... ... ... ... ... таңдау;
- партионды есепке алу, сериялық нөмерлердің генерациясы, жарамдылық
мерзімін бақылау;
- өзіндік ... және ... ... ... ... ... ... әдісі;
- спецификациясын және олардың конфигурациясын жүргізу;
- сату және сатып алуды болжау, ... ... ... «Бас
кітапқа» бюджеттерді ендіру;
- спецификация немесе болжау ... ... ... ... ... қажеттіліктерді автоматтандырылған есептеу және
жоспарлау, спецификациядағы формула ... ... ... ... және ... алу, ... ... түзету және мерзімдерін
ауыстыру бойынша нұсқалар.
«Trade Assistant» бағдарламалық ... ... ... - есеп ... ақша ... ... тауаврлы-материалдық запастардың жағдайын оперативті басқару
және бақылау үшін, тауарлық және төлемдік операцияларды ... ... ... МҚ жүйесінде жинақталған ақпараттарды жан-жақты талдау
үшін арналған.
«Тгаde Assistant» жергілікті тораптардағы ... үшін ... ... жүйе ... табылады. Базалы модуль тауарлардың қозғалысын және
қоймаларды басқарады, серіктестермен теңгерім жүргізіп, ... Оның ... ... ... және басу, жүйенің
анықтамаларын қолдау, орташа ... әдіс ... ... ... ... есептеу, есептемелердің кітапханасына кіретін дайын
формалар ... ... алу және ... ... ... ... ... түрде тіркеледі: жүйе құжатты құрушыны және соңғы
авторды сақтап қалады. Базалы модулге мәліметтердің ... мен ... МҚ ... ... жүйелермен интерфейс кіреді.
«Scala» жүйесі
«Scala» (Scala Business Solutions) компаниялар тобы - ... ... ... үшін ... мен ... ... ... бағдарламалық қамтамасыз етудің ... ... ... ... жүйесі 1978 жылы Швецияда құрылған және содан бері
кәсіпорынды кешенді басқару және қаржылық есепке алудың ... ... ... ... ... ERP/MRPII сыныбының толық функционалды ... ... ... ... сервистік және
дистрибюторлықтан өндірістің әртүрлі типіндегі өндірістікке ... ... ... ... бірі үшін ... ... ... көмегімен қол жеткізіледі.
«Scala» компаниясы 100 елде кәсіпорынның ресурстарын жоспарлау үшін
өзінің барлық ... ... ... ... әзірлеуші орталықтары
Батыс Еуропада, Азияда, Ресейде және ... ... ... Қазіргі
уақытта әртүрлі масштаб пен бейіндегі 14 мың ... оны ... ... ... ... запастарды басқару жүйесі «SimpleSoft» ... ... ... ... ... ... ... беру жолымен
запастарды қысқартуды қамтамасыз етеді. Си тілінде бағдарламаның ... 2003 жылы ... ... ... ... ... ... «Запастарды басқару»,
«Запастарды оперативті басқару», «Запастарды басқару тиімділігін бағалау».
«Simple» жүйесінің мақсаты - ... ... ... ... ... ... және ... салдарынан
келесідей параметрлерді есепке алу негізінде ... ... ... арттыру (пайданың запасқа салынған
инвестицияларға ... ... ... нетто-баға,
ассортиментті позициямен сату бағасы, сұраныстың және оның ... құны мен ... ... ... ... ... сауда кәсіпорынында тауар партиясының жеткізілімінің орташа
уақыты.
Жүйенің негізінде барлық ішкі көрсеткіштерінің байланысы ескерілген
сауда кәсіпорындарының инновациялық ... ... ... пен ... ... ... запасты инвестициялау көлемі мен тауарларды сату
көлемі және т.б.
2 Логистика міндеттері және иерархияны талдау ... ... ... шолу және ... ... мәселесі өзекті болған және солай болып қала береді.
бұл мәселеге арналған көптеген жұмыстар бар. ... ... ... ... ... ... шолу жасай отырып, Эджуорт Ф. (1888 ж.),
Харрис Ф. (1915г.), ... К. (1927 ж.), ... К. (1929 ж.) ... Р. (1934 ж.) ... шетелдік зерттеушілердің жұмыстарымен
байланыстырады[1-3]. Уилсон Р. теорияның негізіне оңтайлы партия формуласы
қойылған ... ... ... ... 50-ші ... бастап,
запастар теориясының детериминерленген үлгісі ғана емес, сонымен қатар
статикалық ықтимал, содан соң ... ... ... ... ... ... де зерттеле бастады.
Алғашқы статикалық ықтимал міндеттердің санына ... Т. ... жаңа ... ... ... жатады. Оның ізінен запастар
теориясына бірқатар ірі американдық математиктер көңіл аударды. ... ... ... ... ... және ... ... Эрроу К., Маршака Дж., ... ... С., ... Г және ... ... ... басқару
теориясының қазіргі математикалық ... ... ... ... [4].
Запастарды басқару теориясының табысты кітаптарының бірі Ф.Хэнссменнің
монографиясы болып табылады [5]. Ол ... ... ... мен ... бойынша жеткілікті жан-жақты және жүйелі жетекші
болып ... ... ... ... ... ... ресейлік ғалым, осы ғылыми бағыттың отандық мектебінің бастауында
тұрған Ю.И.Рыжикованың кітабында келтірілген [6].
[7] жұмысында запастарды басқару теориясының ... ... ... ... ... ... ... мазмұндалған. Запастар –
сұраныс бар барлық нәрсе, бірақ қазіргі уақытта өндірістік немесе ... ... ... ... ... еңбек және басқада
ресурстар. Олар ... ... ... ... рөлі ... ... ... авторлармен зерттелген [8].
Өзімізге белгілі материалды рсурстардың запасы ұдайы өндірістің
үздіксіз және қарқынды ... үшін ... ... бір ... ... ... сол мезетте болуы арасында ... және ... ... алып ... ... себептер бар. Мысалы, өндіріс пен
сұраныс қарқынының мезгілдік ауытқуы, ... ... ... ... ... есептеулер және т.б. Сондықтан запастарды
сақтау мен жасау арзан болады, өйткені запастар болмаған жағдайда ... ... ... ... ... ... ... пайда
болады. Бірақ үлкен запастардың болуы, олардың рухани және материалды
құндылықтарының тез ... мен ... ... алып ... ... запастар мен жеткізулердің неғұрлым тиімді жоспарлау мәселесі
жедел зерттеуді және оның ... үшін ... мен ... ... ... қолданылады.
Запастарды құру қажеттілігі келесідей пікірлерді дәлелдейді:
а) өнім партиясын сату немесе ... ... ... үнем үшін ... ұсталады. Нәтижесінде тек запастар жинақталып, салдарында ғана қажет
болады. Жалпы сатып алу құны х тең ... с(х), өнім ... ... бірлігін қарастырайық. Орташа құны с(х)/х және егер ол х ... ... ... ... ... ... жоғары болатын
деңгейде запастарды қолдауға негіз болады.
Мысалы, келесідей болсын,
Мұндағы К – тұрақты шығындар, ал с – өнім бірлігінің құны. ... ... ... ... ... ... өте жиі ... оның шындыққа жақын болғанынан емес, оның запастарды басқару саясатын
салыстырмалы қарапайым ... ... ... ... ... ... функциясының бірі болғандықтан.
б) өнімдерге қажеттілік уақыты жағынан едәуір өзгеруі ... және ... ... құруға алып келеді. Егер орташа шығындар функциясы кемімелі
болса, запастарды құру үшін ... тағы да ... ... ... басқа шығындар да уақытқа қарай өзгереді.
Мысалы, ... ... ... бағаның артуы запастарды сақтауға
жұмсалған шығындар сомасында, бұрын ... ... ... неғұрлым артатын
жағдайда ғана сақталуы мүмкін.
г) болашақтағы сұраныстың анық болмауы, запастарды құру үшін ... ... ... Егер өнім ... қолданылатын болса, болашақтағы
сұраныстың анық болмауы сұранысты ... бір ... ... ... жағдайда, запастың жоғары болуына алып келеді. Сұраныс жөнінде
мәліметтерді жинақтау шамасына ... ... ... енгізу
әрекеттері жасалады.
Запастарды жасамаудың мотивтеріне тоқталайық.
а) егер өнімдер запаста болса, олар қандайда бір ... ... ... ... ... ... ... болады. Бұл шығындар
пайдалы жағдайда запастарды ұстау құны бойынша, ескіруден ... ... үшін ... ... алу ... немесе жаңа мекеменің
құрылысының құны бойынша бекітілуі мүмкін. Шығындар өндірістік ... ... ... ... ... су ... ... ақша қаражаттарын қолданудың әртүрлі сфераларынан алуға болатын
табысқа жақын болса, запастарды құруға қарсы мотивтер пайыздық ... ... ... ... ... ... салудан алынатын
тиімділікті осы қаражатты қандайда бір басқа салымға ұтымды салу және ... ... ... ... ... бір ... алынған тиімділікпен салыстыру қажет. Бұл кезде пайыздық жарна
сақталу құны ретінде қарастырылады. Бірқатар ... ... ... және ... ... ... ... пайыздық жарнаны
арттыру болып табылады.
Запастарды басқаруға ... ... жеке және ... мен ... ... ... ... қарастырылатын
жүйенің қызмет етуінің шынайы заңдылықтарын тануға ... ... ... ... және ЭЕМ – ... ... ... оңтайлы
шешімнің синтезі мен үрдістері және ... ... ... ... мен ... ең қуатты құралдар болып табылады.
Запастарды басқару ... ... ... әкімшілік-шаруашылық
шешімдердің мүмкін салдарларын неғұрлым үнемдеу жолымен алдын-ала бағалау
арқылы қымбат тұратын тәжірбиелер ... ... ... береді.
Әдебиеттерде осы күнге дейін ... ... ... ... ... басқару сызбасы ... ... ... ... ... ... ... міндеттердің аз
үлесінің болуына байланысты шығар. Әрбір ... ... ... бар ... ... немесе запастарды басқарудың жалпы
теориясының жалпы қағидаларын пайдалана ... жаңа ... ... ... көп ... байланысты біртіндеп ғана жүйелендірілген
нақты жүйенің үлкен санын туғызды. Оның жіктемесінің құрамында запастарды
тиімді басқарудың міндеттерінің негізгі элементтері бойынша ... атап ... ... ... ... ... ... запастарды толықтыру мүмкіндігі, қызмет етуінің шығындары,
шектеулердің болуы, запастарды басқарудың қабылданған стратегиясы.
Жабдықтау жүйесінің сипаты ... ... ... үлгілері
қарапайым және күрделі құрылымдарға бөлінеді. Біріншіге жататындар
контрагенттер арасында ... ... бір ... ... ... ... ... мен тұтынушылармен жабдықтау жүйесінің
көп өнімді үлгілері ... ... ... ... стационарлы және стационарлы емес
сұраныспен және сұраныстың ... және ... ... ... ... ... Соңғы уақытта дискретті
сұраныстағы үлгілерге сондай-ақ ... ... ... ... көп ... аударылады. Запастарды толықтыру сипаты
бойынша үлгілерді тоқтауларымен және жедел деп ... ... ... және кездейсоқ болуы мүмкін. Шығындардың функциясы бойынша
үлгілер ... және ... емес және т.б. ... бөлінеді. Шектеулер
салмақтың максималды жетпеуі шамасына (үзіліссіз қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... алаңдарға
жатқызылуы мүмкін. Запастарды тиімді басқарудың үлгілерінің бұл ... ... [6] ... ... ... ... қарастырайық. A(t), B(t) және
R(t) функциялары запастардың сәйкесінше толығуын көрсетеді, ... ... [0,t] ... аралығында запаста тұрған сұранысты көрсетеді. Запастарды
басқару ... a(t), b(t), r(t) ... ... осы ... ... пен ... ... қарқындылықтарымен аталып,
қолданылады.
Егер a(t), b(t), r(t) функциялары – кездейсоқ шамалар ... ... ... үлгісі детерминирленген болып есептеледі, егер осылардың
ең болмағанда бірі кездейсоқ стохастикалық сипатта ... Егер ... ... ... ... ... ол ... ал қарама-
қарсы жағдайда серпінді болып аталады. Статикалық үлгілер белгілі бір кезең
деңгейі жөнінде бір ретті шешім қабылданғанда, ал ...... ... отырып, бұрын қабылданған шешімдерді түзету немесе
запас деңгейінде тізбекті шешім қабылдау кезінде қолданылады.
t кезеңінде ... ... ... ... ... ... - кезеңіндегі бастапқы запас .
(2.1) теңдеуі интегралды ... жиі ... ... ... ... ... ... басқарудың детерминирленген үлгілері
Запастарды басқарудың детерминирленген үлгісі Р Уилсон тиесілі ... ең ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Бұл уақыттың кез-келген кезеңінде сатып алулар болатын үздіксіө үлгі, ал
шығын функциясы ... ... ... ... қамтамасыз ететін саясаттарды таңдау кезінде,
запастарды сақтау шығындарымен ірі және сирек сатып алуларды ... ... ... К ... ... Запастарды сақтау
шығындары запастар деңгейіне және олардың сақталу ұзақтығына пропорционалды
болып ... ... ... h тең ... ... ... бірлігіне).
Өнімге сұраныс алдын-ала белгелі және тұрақты деп есептейік (уақыт
бірлігіне т тең). Мінез-құлық ... ... ... ... көбінесе ескерілмейді (немесе тікелей сақтау шығындарына
енгізіледі). ... ... ... ... ... ... сызықтарын суреттеу үшін бір параметр жеткілікті Q –
тапсырыс өлшемі. Уақыт бірлігіндегі ... ... ... тең ... шартта минималды шығындар алынады.
Бұл Уилсонның партияның ең табысты өлшемі формуласы ... ... ... ... үлгі қысқартылған және бірқатар маңызды ... ... ... ... ... бұл ... ... мінез-
құлық сызығына» жақындауға жақсы мүмкіндік береді. Едәуір күрделі ... ... Х.М. және ... Т.М. ... ... ... шешу алгоритмін
суреттеді, онда запастарды сатып алу және сақтау функциялары – ... ... ... ... ... өзгеруі мүмкін, ал ... ... ... ... де тұрақты емес және ерікті түрде
өзгере алады. Бұл үлгіде шешім уақыттың ... ... ... ... ... ... ... 1, 2, ..., N.
қабылданады. Шығындар ... j ... үшін cj(z), ал ... ... ... кезең басындағы запастарға жатқызылатын hj(y) тең. j-ші кезеңіндегі
сұраныс rj арқылы ... ... - ... ... ... мен ... алу шығындары сомасына минималды ... табу ... ... шама бар ... онда ... шығындарды
дисконттауды енгізу қиын емес).
Серпінді бағдарламалау ... ... ... және ... ... ... ... едәуір қысқартулар енгізілген:
егер cj және hj – ... ... ... онда ... алу ... ... кезінде жүргізілетін оңтайлы саясат әрекет етеді. Бұл
теорема өнімді сатып алу саны ... ... ... ... ... ... ... береді. Алгоритмде С1, ..., CN, сонымен қатар Сп
сандар ... және ... үшін n ... ... ... пен
шығындар алғашқы міндеттің бірінші n кезеңдегідей минималды шығындар
ретінде анықталады.
Бұл сандар серпінді ... ... ... ... ... Одан ... ... сатып алудың оңтайлы
жоспарын анықтауға болады.
Соңғы уақытта әр өнімге әртүрлі сипатағы сұраныспен бірнеше ... ... ... мәнді нұсқаларының біріне көңіл
аударылып отыр. Егер өндіріс үшін ... ... ... ... ... ... бөліктерге бөліп, әр өнімді жеке қарау қажет. Егер бір
шектелген еңбек өнімділігіндегі ... ... ... өндірісі үшін
қолданылса, онда Вагнер-Уайтин алгоритмінің көмегімен ... ... ... ... ... ... шығып кетуі мүмкін,
сондықтан есептеулердің басқа әдістерін ойлау қажет. Бұл ... ... ... жоғарыда қарастырылған үлгілерінде запас құру
үшін тиімді мотив үлкен партиялармен өнім өндірісінің үнемді ... ... Бұл ... ... ... міндеті өндірісті деңгейлестіру.
Өндірісті деңгейлестірудің негізгі міндеті келесідей ... ... ... сақтау hj(у) және өндіріс ... cj(z) ... ... тапсырыстарды орындау (өспелі шекті шығындардың). Бұл
міндетті бірқатар авторлар әртүрлі әдістерді ... ... ... есептеуден сызықтық бағдарламалауға дейін [10].
Дж.Хедли және Т.Уайтин монографиясында [11] запастарды басқарудың
тәжірибелік ... ... ... ... ... ... қолдану, соңғы табысқа сирек алып ... ... ... ... бір ... ... ... қалыптасуы, яғни сұраныстың дәл флуктуацияға едәуір жақын
болғандықтан, нақты қоймалық үдерістерге ... ... ... ... ... ... ... аз емес екендігін айта кету қажет.
Запастарды басқарудың стохастикалық үлгілері
Сұраныс кездейсоқ ... ... ... ... қарастырайық. Бұл дәлел сәйкес үлгілердің сипатынан едәуір
байқалады және ... ... ... күрделендіреді.
Мысалы, Т уақыт аралығындағы r сұранысы кездейсоқ болсын және оның
үлестіру заңы (r) (қатарлар) немесе ықтималдылық ... ... ... ... (r) және (r) тәжірибелік немесе
статистикалық ... ... ... Егер ... r ... ... ... болса, онда артық өнімді (сақтау, сату) алу өнім бірлігіне
қосымша шығындарды с2 талап етеді; керісінше, егер ... r ... ... ... ... онда ... бірлігіне сз тапшылығы үшін айып
төлеуге алып келеді.
Кездейсоқ шаманың стохастикалық үлгілерінде болатын, сомалық ... ... оның ... мәні немесе математикалық күтілімі
қарастырылады.
Қарастырылп отырған үлгіде үлестіру заңы , ... ... r ... ... ... ... ... түрде
болады:
(2.2)
(2.2) өрнегінде бірінші қосылғаш (rs кезінде) өнім бірлігінің s
- r артығын алуға (сақтауға) шығындарды ескереді, ал ... ... ... r > s кезінде) өнім бірлігінің r - s тапшылығына айып салынады.
Үзіліссіз кездейсоқ сұраныс жағдайында, (r) ... C(s) ... ... ... ... ... міндеті s запасын іздеп табудан тұрады, сонымен
қатар (2.2) ... (2.3) ... ... ... ... ... ие ... кездейсоқ сұраныс кезінде r (2.2) өрнегі s0 ... ... ... ... ... ... кездейсоқ сұраныс r кезінде (2.3) өрнегі so ... және ол ... ... ... ... r, F(so) және F(so+1) үлестірілім функциясы
болып табылады – оның мәні; -қанағаттанарлықсыз ... ... ... үлгілердің негізгі ерекшелігі запастарды
толықтыруға берілген тапсырыстарға ... ... ... ... ... ... болжамдар болып табылады. Басқаша айтқанда қоймаға
жеткізілімдер мөлшерінің берілген өлшемдер көлемінен тәуелділігі ... ... ... ... кездейсоқ ықтималдылықпен
анықталады.
Запастарды басқарудың жоғарыда дәріптелген үлгілерінде ... бір ... ... ... Бірақ бірқатар міндеттерде
жеткізілімдердің кідіруі едәуір мәнді болуы ... және оны ... ... Т = /п ... п ... бірінде тапсырыс берілген п
партиясын жеткізудің кідіруі болсын. Оларды келесідей етіп белгілейік:
SH3 – запастың бастапқы ... ... ... басына);
Si - i-ші кезеңдегі запас үшін;
ri- i-ші кезеңдегі сұраныс;
qi - i-ші ... ... ... кезең соңында қоймаға өнім бірлігі түседі, ал бірлікке
жұмсалғаны яғни
немесе ... ... ... тапсырыстың алдыңғы түсімі соңғы п-ші кезең үшін
жасалатын тапсырыс партиясының оңтайлы ... табу ... ... ... ... ... ... күтілімі (2.2), және S
оңтайлы запас келесі формулмен анықталады (2.3) яғни,
.
оңтайлы запас so анықтап және q1, q2, …, qn-1, біле ... qn ... ... (2.4), ... ... ... тұрады және оқшауланған қоймадағы, кездейсоқ
сұраныста, запастарды кезеңмен бақылау және ... ... ... ... ... көздеріне, запастарды басқарудың бірқатар үлгілеріне
талдау жасалады. Қарастырылып отырған үлгілердің айырықша ... ... ... ... ... ... ... кездейсоқ көлем жөнінде болжамдар болып табылады. ... ... ... ... ... өлшемдер көлемінен
тәуелділігі бұл жағдайда детерминирленген ... ... ... анықталады.
Запастарды басқарудың дәстүрлі ықтималдылық үлгісінде жүйе жұмысының
әрбір кезеңі үшін сұраныс деңгейлері ... ... ... емес ... ... ... ... жабдықтау жүйесін зерттеудің маңыздылығын түсіну
запастарды басқару теориясын дамытудың бастапқы кезеңінде қалыптасқан. Бұл
сыныптағы бір гаусстық тәуелді ... үлгі [5] ... ... тәуелді сұраныстың үлгілерінің бірнеше нұсқалары, оның ішінде
сұраныстың запас деңгейінен ... ... ... тәуелді сұраныс
жөнінде толық емес ақпараттар жағдайы ... ... ... ... нұсқасы [15] келтірілген. [16] жұмыста тауарды бірнеше
аумақтар бойынша үлестіру қарастырылады, үдеріс ... ... ... ... ... стационарлы үлгілері.
Запастарды басқару міндетінде ықтималдылық әдістерін қолдану запас
шамаларының стационарлы ықтималдылықпен марктік үдерісті ... ... ... ... ... n ... ... марктік үдерістің
рекрусивті арақатынасымен fn-1 байланысты, fn(х) ... ... ... ... fn (х) ... f(х) ... ... ұмтылатын, n сәйкес келеді. Бұл дегеніміз егер ... ұзақ ... ... кез келген кезең басында запас деңгейі
f(х) ықтималдылық тығыздығымен ... ... шама ... ... ... ... алу, ... шығындары және кезең
ағымындағы тапшылықтан болған жоғалулар кезеңнен кезеңге ... ... ұзақ ... ... егер ... ... белгілі болса жеңіл тауып алуға болады. х запасының
бұл ... үшін ... ... ... алу, сақтау шығындары және
тапшылықтан болған жоғалулар бастапқы запас х үшін ... ... ... осы шығындардың математикалық күтілімі есептеледі. Мысалы,
сатып алу шығындары К+cz, ... ... ... ... ... ... ... мәні L (у) болсын. Егер x>s, ... ... ... және ... ... ... L(x) тең болады. Егер x=5
SET COLOR to &COLZVET
clear
QUIT
endi
@ 12,13 SAY "ВВЕДИ ТЕКУЩУЮ ДАТУ ПО ФОРМАТУ ... 14,13 SAY ... 16,13 SAY "ВЫ ... ... ДАТУ ? ... - ... "
DO WHILE AT(OTVET,"YyDdДдУу")=0
@ 12,54 GET TEKDATA pict "@D"
read
nazdat=str(day(tekDATA),2)+"
"+NAZMEC(month(tekDATA))+str(year(tekDATA),5)+"г."
@ 14,24 say ... 14,49 say ... 16,38 get otvet pict ... WHILE ... ... ... i=1 to ... &xERAS
xERAS='MTRAB'+STI+'.DBF'
ERASE &xERAS
xERAS='RAB'+STI+'.DBF'
ERASE &xERAS
next
KOL_KRIT=0
MAS_KRIT={}
LOGPR=FILE("SPRKLI.DBF") .and. FILE("SPRPOST.DBF") .and.
FILE("SPRKRIT.DBF")
LOGPR=LOGPR .and. FILE("PARAM.DBF") .and. FILE("SPRMAT.DBF")
LOGPR=LOGPR .and. ... .and. ... ... ... ... 1
USE SPRKLI
SELE 2
USE SPRPOST
SELE 3
USE SPRKRIT
count to KOL_KRIT
go top
do whil .not. eof()
AADD(MAS_KRIT,NAZ)
skip
endd
SELE 4
USE ... ... ... 24,0 say "Войдите в режим ИНСТАЛЯЦИЯ для создания макетов баз
данных"
i=inkey(0)
@ 24,0 clear
ENDI
do ... ... ... ... ... ChX = 1 && ... С П Р А В К ... ... ChY = 1
DO SPRKLI with ... ChY = 2
DO SPRPOST with 1
CASE ChY = 3
DO SPRKRIT with ... ChY = 4
DO SPRMAT with ... ChY = 5
DO SPRMAT_P with ... ChY = 6
DO PARAM
do case
case ChY=1
do OSCHBD
case ChY=2
do INSTBD
case ChY=3
do COLVBR
CASE ... ... BOX ... '
@ 8,22 SAY ... ... ... "
@ 8,42 get mPAROL pict ... ALL LIKE COL* TO COLNASTR
RESTSCREEN(6,20,6,60,xRAB)
case ChY=5
do AVTOR
endcase
ENDC
CLOS ALL
ENDD
do ENDPROG with COLZVET
QUIT
***************************************************************
PROC GLMENU
DECL MENGL[5],MENGLMES[5],MSPR[8],MVOD[6],MFOR[11],MSER[5]
MENGL = {'1.Справочники',' ... ',' ... ',' ... ... ... = {' ... и корректировка справочников',;
' Обработка входных документов',;
' Формирование выходных ведомостей',;
' Удаление информации 3-мес.давности и Инсталяция ',;
' ... ... COLOR to ... i=1 to 5
@ ... PROM MENGL[i] MESSAGE MENGLMES[i]
next
MENU to ChX
MSPR = {'1.Клиенты ... ... ... ... ... ',;
'6.Параметры организации '}
MVOD = {'1.Приходный ордер ... ... ... на ... ... ... ... критериев',;
'5.Эксперт. оценка поставщик'}
MFOR = {'1.Приход МЦ (Итоги по поставщикам )',;
'2.Приход МЦ (Итоги по материалам )',;
'3.Расход МЦ (Итоги по ... МЦ ... по ... ... ведомость МЦ ',;
'6.Глобальные экспертные приоритеты ',;
'7.Корреляционные ... ... ряд ... ... ... ... ... ... '}
DO CASE
CASE ChX=1
FOR i=1 to 6
@ 2+i,1 prom ... to ... ... i=1 to 5
@ 2+i,16 prom MVOD[i]
NEXT
MENU to ChY
CASE ChX=3
FOR i=1 to 10
@ 2+i,31 prom MFOR[i]
NEXT
MENU to ... ... i=1 to 5
@ 2+i,46 prom ... to ChY
ENDC
SET COLOR to &COLMAIN
RETU
**************
PROC ZASTAV
para i1,j1,t1,i2,j2,t2,i3,j3,t3
priv Sd
SET COLOR to 'br+/b+, gb+/r+'
clear
SET COLO TO BR+/B+
@ 12,50,18,75 BOX'░░░░░░░░░'
@ 0,0 to 0,79 ... 2,0 to 2,79 ... 21,0 to 21,79 ... 23,0 to 23,79 ... COLO TO BR+/G+
FOR Sd=1 to 10
@ 12,23-2*Sd, 14,25+2*Sd BOX'╔═╗║╝═╚║ '
@ 16,13-Sd, 18,13+Sd BOX'╔═╗║╝═╚║ '
@ 16,35-Sd, 18,35+Sd BOX'╔═╗║╝═╚║ '
NEXT
SET COLOR TO ... 13, 7 SAY'А В Т О М А Т И З И Р О В А H H О ... 17, 7 SAY'Р А Б О Ч Е ... 17,31 SAY'М Е С Т О'
@ 5,7 SAY ... COLOR TO ... ... BOX'╔═╗║╝═╚║ '
@ 12,50,18,75 BOX'╔═╗║╝═╚║ '
@ i1,j1 SAY T1
@ i2,j2 SAY T2
@ i3,j3 say ... COLOR TO ... 1,35 SAY 'XXX (c) ... 22,30 ... Казахстан'
sd=inkey(0)
do CLEAR1
RETU
-----------------------
Жабдықтаушы 4

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 79 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасы қылмыстық құқығы бойынша қорқыту мен күш қолданушылық үшін жауаптылық203 бет
Ақпараттық логистика9 бет
Информатика ғылымы196 бет
Кристаллдағы жүйелер. Жобалау және дамыту106 бет
Мәліметтер базасын құру және омен жұмыс жасау13 бет
Файлдармен әрекет жүргiзетiн процедуралар. Программа құру5 бет
Фома Аквинский жайлы3 бет
«Ақтау теңіз порты» АЭА-ның даму концепциясы19 бет
Автоматтандырылған объектіні зерттеу64 бет
Арнайы экономикалық аймақтардың қазіргі экономикадағы орны77 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь