Туристік бизнес жүйесіндегі қонақ үй бизнесі

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 3

1 ТУРИСТІК БИЗНЕС ЖҮЙЕСІНДЕГІ ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІНІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ АСПЕКТІЛЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .5
1.1 Қазақстанда қонақ үй бизнесінің дамуы мен қазіргі жағдайы ... ... ... ... ... ... 5
1.2 Қазақстан Республикасындағы қонақ үй бизнесінің қазіргі ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 27
1.3 Қонақ үй бизнесі дамуының халықаралық тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ...31

2 АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІНІҢ ТУРИСТІК БИЗНЕС ЖҮЙЕСІНДЕГІ РӨЛІН ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...45
2.1 Алматы қаласында «Қазақстан» қонақ үйіне қысқаша сипаттама ... ... ... ... .45
2.2 Алматы қаласы қонақ үй бизнесі нарығында «Қазақстан» қонақ үйінің отельдер желісіндегі бәсекеге қабілеттілігін бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...55

3. ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІНІҢ ДАМУ ПЕРСПЕКТИВАЛАРЫ МЕН ПРОБЛЕМАЛАРЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .64
3.1 «Қазақстан» қонақ үйінің проблемаларын анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .64
3.2 «Қазақстан» қонақ үй бизнесін жетілдіру жолдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .70
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .79

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .81
Тақырыптың өзектілігі: Туризм көптеген елдердің экономикасына әсер ететін маңызды әлуметтік және экономикалық құбылыс болып табылады. Бұл сала мұнай-газ, тамақ, көлік өнеркәсібі салаларына салынатын инвестициялық салымдардың тиімділігімен салыстырғанда жоғары табысты сала болып табылады. Дамыған елдердің экономикалық саяси және әлуметтік тұрақтылығын қолдаудың әлемдік тәжіриебиесі мен практикасы, елдердің географиялық жағдайы, олардың табиғи-климаттық ресурстары және көрікті жерлері болып табылады.
Ұлттық экономиканы реформалау басқарудың механизмдері мен инструменттерін қайта бағыштау туристік ұйымдардың қызметі жүйесіне едәуір өзгерістер енгізді және бірқатар маңызды мәселелерді қалыптастырды. Бұған қоса олар дұрыс демалуды қамтамасыз етуде және Қазақстан халқының денсаулығын нығайту тәрізді маңызды әлеуметтік міндеттерді шешуде үлкен роль атқарды. Осыған байланысты ел президентінің Қазақстан халқына 2007 жылдың 18 ақпанында жолдаған жолдауында еліміздің экономикасының шикізатты емес саласында ұзақ мерзімді мамандануын анықтайтын болашағы зор кластерлердің бірі туризм болып анықталды, ол республикамыздың қазіргі инфрақұрлымының қалыптасуына және республика аймақтарының дамуына ықпал етеді. Дүние жүзілік туристік ұйым болжауымен, туризімнің дамуы жаңа аймақтардың пайда болуы есебінен жүзеге асуы тиіс, өйткені әлемдік туристік рыноктың дәстүрлі аудандары іс жүзінде рекреацялық сыйымдылық шегіне жетті. Осыған байланысты Қазақстанда туристік қызметтің әлемдік рыногінде өз орнын алуына бірегей мүмкіншілік туды. Соңғы он жылдықта Қазақстан туристік нарыққа белсенді түрде кіреді. Дегенмен туризмнің индустриясын басқару мәселелері аз зерттелген болып табылады. Бұған қоса нарықтық қатынасқа өту жаңа ұйымдастыру формаларын және басқару қатынастарын пайдалану есебінен туристік мекемелерде бәсекелес артықшылықтардың пайда болуына байланысты жаңа проблемаларды шешуді талап етті. Бұл өз кезегінде олардың потенциялын зерттеуді және даму болашағын анықтауды талап етті. Сонымен туристік қызмет нарығын басқару проблемасы Қазақстанда ерекше өзектілікке ие болады және терең теориялық зерттеуді кешенді талдауды, сондай – ақ осы бағытта негізделген ұсынымдарды дайындауды қажет етеді.
Дипломдық жұмыстың ғылыми жаңалығы: Қазақстан Республикасында нарықтық экономика жағдайында бәсекеге қабілетті туристік сала қалыптастыру үшін қонақ үй бизнесінің экономикалық механизмдеріне әр түрлі элементтер қосу арқылы жетілдіру болып табылады.
1 Послание Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева народу Казахстан «Казахстан на пути ускоренной экономической, социальной и политической модернизации». - Алматы: Атамура, 2007. – 42 с.
2 Назарбаев Н.А. Казахстан-2034: Процветание, безопасность, улучшение благосостояния всех казахстанцев: Послание Президента страны народу Казахстана. – Алматы: Билим, 1997. – 176 с.
3 Cluster specialization patterns and innovation styles. - Den Haag, 1998. - Р. 5..
4 Воронов А., Буряк А. Кластерный анализ — база управления конкурентоспособностью на макроуровне // Маркетинг.- 2005.- № I. — С. 13.
5 Соколенко С.И.. Промышленная и территориальная кластеризация как средство реструктуризации // Безопасность Евразии.- 2004.- № 1. — С, 435.
6 Кутьин В.М. Территориальная экономическая кластеризация (классификация) регионов России: социально-географический аспект // Безопасность Евразии. – 2005. - № 1. - С. 525.
7 Андрианов А.Ю.Лотар Линцен, БХУ Германия «Кластеры как инструмент развития некоммерческих организаций» электронный журнал // www.journal.vlsu.ru
8 Porter M.E. Clusters and the New Economics of Competition // Harvard Business Review, November-December, 1998. – Р. 77-90.
9 Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в мировом хозяйстве: теория, опыт малых стран Западной и Северной Европы. – М.; Смоленск: Ойкумена, 2007. – 496 с.
10 РябченюкЮ. «Автомобильные кластеры в системе региональной экономики» // Автобизнес - 2008 №5- с7 14.
11 Порфиева О.Б. «Промышленные округа в Италии» Стратегии современной экономики geo.1september.ru/articlef.php?ID=200702004
12 Территориально-производственный комплекс - Материал из Википедии свободной энциклопедии ru.wikipedia.org/.../
13 bse.sci-lib.com/article110233.html
14 Краткий экономический словарь. - М., 1987 –С6
15 Пилипенко И.В. «Конкурентоспособность регионов и кластерная политика в России» // www.hse.ru/data/762/332/1234/Пилипенко.doc
16 Аубакиров Я.А. Конкуренция – закономерность рыночных отношений // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 15-летию независимости Республики Казахстан «Национальная конкурентоспособность Казахстана: теория, практика, перспективы». – Алматы, 2008. – Ч.2. – С. 9-14.
18 Герчикова И.Н. Международное коммерческое дело. М. 2001 . с.415
19 Электронный ресурс // www.travel.ru
20 Манильская декларация по мировому туризму от 10 октября 1980 г. Принята Всемирной конференцией по туризму, проходившей в Маниле (Филиппины) с 27 сентября по 10 октября 1980 года // Вахмистров В.П., Вахмистрова С.И. Правовое обеспечение туризма "Изд-во Михайлова". – 2007.
21 Международное право: учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова. – М.: Международные отношения, 2007. – с.776.
22 Барчукова Н.С. Международное сотрудничество государств в области туризма. – М.: Международные отношения. – 1986. – с.7.
23 Статистическая комиссия ЭКОСОС (TSG/18 от 13 октября 2000 г.)
24 Квартальнов В.А. Туризм. М.: Финансы и статистика, 2004. - 320 с.
25 Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 г. Закон Республики Казахстан от 13 июня 2001 г.
26 Руководство по статистике международной торговли услугами. Приложение VI. Перечень классификационных услуг по секторам (GNS/W/120). – 2006.
27 Вспомогательный счет туризма: рекомендуемая методологическая основа. Евростат. 2004.- с.39.
28 Гостиничный и туристический бизнес. - М.: Ассоциация авторов и издателей «Тандем», 1998. – 342 с.
29 Семенович А.Х. Основы управления в индустрии гостеприимства. - М.: Аспект Пресс, 1995. – 264 с.
30 Электронный ресурс // http://globorama.ru/
31 Электронный ресурс // www.kedem.ru/voyaj/restaurant/
32 Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб. пособие. — 2-е изд. — Мн.: Новое знание, 2001. — 216с.:
33. SKYTRAX World Airline Awards // www. buklib.
34 Электронный ресурс // www.stern.kz/
35 Ильина Е. Н. Менеджмент транспортных услуг: учебник. - М.: РМАТ, 1997. – 295 с.
36 Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: учебное пособие. М.: Издательство РДЛ, 2008.- 224 с.
37 Текущее состояние туристского рынка // www.unwto.org/index_r.php
38 Архангельская О. Мировой туризм меняет ориентиры // Экономика и время. – 2005. - №41 (428). - С.68-71.
39 Квартальнов В.А. Мировой туризм на пороге 2000 года: прогнозы и реальность. - М.: Финансы и статистика, 1998. – 380 с.
40 Бродель Ф. Время мира: Материальная цивилизация, экономика и капитализм 15-18 вв. - М.: Перспектива, 1992. – 450 с.
41 Борисова Ю.Н. Маркетинг в туризме. М.: Рос. Межд. академия туризма, 1996. – 56 с.
42 "Эксперт Северо-запад" ?27-28 21 шілде 2005 жыл
43 "ИМИДЖ-Контакт" консалтинговая группа. "PR сегодня: новые подходы, исследования, международная практика
44 Отчеты компании Deloite за 2009г. // www.deloitte.ru
45 Созиева З. И. Формирование стратегии кластерного развития туристско- рекреационного комплекса региона: -автореф... канд.экон.наук: - Москва, 2011.- 25
46 Tourism-review on line Magazine 2034.
47 Создание туристского национального бренда // www.tours.kz.
48. VSO’s WorldWise Tourism Campaign (2001). “Travelling To A Fairer World: Can Tourism Help Combat Global Poverty?”.
48 Журнал // Туризм. - 1999. № 37
49 http://www.turkey.com
50 Мустафа Боз - к.э.н.,Гульзат Айтбаева – студентка 1 курса магистратуры
Значение устойчивого туризма в развитии туризма // alternativetourism.org/tourism
50 Основные факторы развития туризма в Испании// www.spain.com.
51 Электронный ресурс www.travel.ru
52 Қазақстан Республикасы туризм және спорт министрлігінің 2034-2034 жылдарға арналған Стратегиялық жоспары (ҚР Үкіметінің 31 желтоқсан 2011 №2340 қаулысы)
53 Электроный ресурс www.stat.kz
54 Электронный ресурс курсив
55 Қазақстан Республикасында 2009-2037 жылдарға арналған туризмді дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы
56 Данные Министерства внутренних дел РК. за 2007-2010 годы .
57 Транспортное обеспечение тупризма в РК // government.kz/.../turizm_ru.htm.
58 Күмісжан Байжан «Батыс Еуропа- Батыс Қытай жолы» // Егемен Қазақстан Алматы, 27 Қаңтар 2034.
59 Отчет Министерства транспорта и коммуникаций РК за 2005-2010 гг.
60 С.К.Тажиева «Подготовка кадров для туристского кластера»// Фининсовый механизм повышения инновационной активности в РК // международная конференция, Алматы 2011.
61 Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 марта 2001 года N 333 (Специалисты: Мартина Н.А.,Цай Л.Г.) (САПП Республики Казахстан, 2001 г., N 10, ст. 109). Приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по туризму и спорту от 24 марта 2000 года N 1-1-2/74 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 18.04.2000 г. за N 1116)
62 Айгуль Турысбекова - Национальное информационное агентство "Казинформ
63 Жантемиров А.Ж. Реализация и возможности туристического рынка Казахстана // Деловой мир. - 2008. – 5 сентября.
64 Влияние кризиса на ресторанный бизнес // www.inform.kz 2011
65 Уахитова Г.Б. Состояние и тенденции развития Казахстанского туристкого рынка // Вестник КазНУ. Серия экономическая. – 2009. - №5. – С. 107-111.
66 Официальный саит Мангыстауской области // www.mangystau.kz/
67 Р.Искандеров: На грани моря и пустыни. Развитие туризма в Казахстане//www.centrasia.ru
68 Электронный ресурс // www.aktau-business.com/
69 Мастер-план создания и развития туристского кластера Мангыстауской области до 2037 года
70 Sergey Shmateyev aktau-business.com
71 Есназар Султанов, Актау Актау-Сити, город эконом-класса. // www.kazpravda.kz
72 Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігінің 2011 – 2037 жылдарға арналған стратегиялық жоспары // ҚР Үкіметінің 2010 жылғы «23» желтоқсандағы № 1204 қаулысымен бекітілген
73 Постановление Правительства Республики Казахстан от 24 января 2004 года № 100 Об утверждении ставок лицензионного сбора за право занятия отдельными видами деятельности(с изменениями и дополнениями по состоянию на 11.05.2008 г.)
74 Положение о Департаменте развития туризма и спорта и международного сотрудничества
75 Поправки в закон об особо охраняемых территориях способствуют разрушению ценных природных территорий страны- экологи news.gazeta.kz/art.asp?aid=104753
76 Закон РК от 7 июля 2008 года №175-III ЗРК Об особо охраняемых природных территориях (по состоянию на 21 января 2034 года)
77 Экологическая экспертиза // 17 ноя 2010 ... Алматы. 17 ноября. "Казахстан Сегодня"...news.gazeta.kz/
78 Новости / Экология текст: "Kazakhstan Today"v.zakon.kz/our/news/news
79 Айжан Шалабаева На местах закон не писан// Деловой еженедельник «Бизнес&Власть» [16.01.2010].
80 Стратегия индустриально-инновационного развития Республики Казахстан на 2005-2037 годы.
81 К.Нарибаев, С.Джумабаев, А.Нусупова «Инновационный менеджмент» Алматы «Қазақ университеті» 1998г.
82 У.К. Шеденов «Социально- экономические аспекты инноваций и конкурентоспособности страны». Материалы международной научно- практической конференции, посвященной 75- летию КазНУ им. Аль- Фараби.13-14 ноября 2010 года C.312 стр.8.
83 А.Н. Тулембаева «О вопросах кокуреции и конкурентоспособности в условиях глобализации» Материалы международной научно- практической конференции, посвященной 75- летию КазНУ им. Аль- Фараби.13-14 ноября 2010 года C.312 стр. 229.
84 Новиков В.С. Инновации в туризме: учеб. Пособие для студ. высш. учеб. заведений/ В.С. Новиков. - М.: Издательский центр «Академия», 2009. - 208 с.;
85 Кельбуганова Л.Ж., Рахимбекова Ж.С. Информационные технологии в управлении туризмом // Вестник КазНУ. Серия экономическая. – 2010. - №1 (29). – С.91-94.
86 Национальная_инновационная_система/ ru.wikipedia.org/.../
87 Freeman, C. The Economics of Hope Essays in Technical Change. Economic Growth and the Environment. London; New York: Pinter, 1992.
88 Lundvall, B.-A. (ed.). National Systems of Innovation: Towards a Theory of Innovation and Interactive Learning. London: Pinter Publishers, 1992.
89 Nelson, R. (ed). National Innovation Systems. A Comperative Analysis. Oxford: Oxford University Press, 1993
90 Иванова, Н. И. Формирование и эволюция национальных инновационных систем. М.: ООД ИМЭМО РАН, 2001.
91 Орешников А. Институциональные аспекты развития и взаимодействия национальных инновационных систем стран Европейского союза // Журнал международного права и международных отношений. — 2008.
92 Иванов, В. В. Методологические аспекты формирования национальных (государственных) инновационных систем // Экон. стратегии. 2004. № 6. С. 95—99.
93 Леонтьев Л. И. О формах и методах стимулирования инновационной деятельности // www.uran.ru/rasrabotki/report.../r.htm
94 Севастьянова С.А. Региональное планирование развития туризма и гостиничного хозяйства: учебное пособие / С.А. Севастьянова. - М.: КНОРУС, 2009.- 256 с.
95 Fidelio hotel system // http://www.hrs.ru/
96 OPERA Enterprise Solution - cистема управления отелем // www.hrs.ru/prodsols/hotels/opera.php
97 Hotel H2O selects Amadeus Property Management System // www.amadeus.com/hotels/x154064.xml
98 «Технологии в гостиничном бизнесе» // Kz журнал цифровой цивилизации Digital www.dgt.
99 Карачаровский «ИКТ в ресторанном бизнесе – насущная потребность или опережение времени?» www.cnews.ru/.../restaurant
100 Ильина Е. Н. Менеджмент транспортных услуг: Учебник. - М.: РМАТ, 1997. – 295 с.
101 Казахстанская кластерная инициатива. Туризм // www.cluster.kz.
102 В. Голубятников «Воздухоплавание – традиции плюс инновации» жур. Наука и жизнь №4 2009 год.
103 Алтынбаева Б.А. Рынок туристических услуг. Учебное пособие: Основы рыночной инфраструктуры. – Алматы: Экономика, 1997. – 125 с.
104 Сухова Л.Ф. Кластеры как прогрессивная форма инновационного развития // Материалы международной научно-практической конференции, посвященной 15-летию независимости Республики Казахстан «Национальная конкурентоспособность Казахстана: теория, практика, перспективы». – Алматы, 2008. – Ч.2. – С. 177-180.
105 53 Щурова А., Кантарбаева Ж. Рынок туруслуг в Казахстане // Аль-Пари. - №7. - 1997. – С.25-31.
106 Электронный сайт Акимата города Алматы // www.almaty.kz.
107 «Экономический проблемы регионов и отраслевых комплексов» Белякова Е.В
108 Мухтарова К.С, Тажиева С.К. «Обзор теорий кластерного развития»// Вестник КазНУ №1 (77) Алматы, 2034г.
109 Сабитов Р.А Основы научных исследований: Учебное пособие / Челяб. гос. ун-т. Челябинск, 2004. 138 с.
110 Сахарчук Е.С.О критериях оценки турресурсов Краснодарского края, г. Москва.
111 Кабушкин Н.И., Дурович А.П. Организация туризма. Минск: Новое знание, 2005
112 Исмаев Д.К. Основная деятельность туристской турфирмы (на примере российского турбизнеса). М.: ООО «Книгодел»: МАТГР, 2007. 158 с.
113 Дурович А.П. Маркетинг в туризме: Учеб.посо-бие.- Мн.: Новое знание, 2008.- 496с.- 2 н.а., 2 ч.з., 6 уч.а.
114 Юрлина Н.А. Введение в специальность социально-культурный сервис и туризм. М.: ГИНФО, 2001.
115 Караневский П. И. Комплексная методика оценки потенциала культурных и природных объектов туризма. Статья опубликована в Сборнике научных- статей «Туризм и региональное развитие», Выпуск 5 (V Международная научно-практическая конференция)
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
...................................................3
1 туристік бизнес жүйесіндегі ... үй ... ... ... қонақ үй бизнесінің ... мен ... ... ... ... үй бизнесінің қазіргі
ерекшеліктері...............................................................
.............................................27
1.3 ... үй ... ... ... АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІНІҢ Туристік бизнес жүйесіндегі рөлін
талдау......................................................................
.....45
2.1 ... ... ... ... ... ... Алматы қаласы қонақ үй бизнесі нарығында «Қазақстан» қонақ үйінің
отельдер желісіндегі бәсекеге қабілеттілігін
бағалау...........................................55
3. ... ... ... үй ... даму ... мен
проблемалары.................................................64
3.1 «Қазақстан» ... ... ... ... ... үй ... ... ... ... ... ... ... ... экономикасына әсер
ететін маңызды әлуметтік және ... ... ... ... Бұл сала
мұнай-газ, тамақ, көлік өнеркәсібі салаларына ... ... ... ... ... ... сала ... табылады.
Дамыған елдердің экономикалық саяси және әлуметтік тұрақтылығын қолдаудың
әлемдік тәжіриебиесі мен практикасы, елдердің географиялық жағдайы, ... ... және ... жерлері болып табылады.
Ұлттық экономиканы реформалау басқарудың ... ... ... ... ... ... ... жүйесіне едәуір
өзгерістер енгізді және бірқатар ... ... ... Бұған
қоса олар дұрыс демалуды қамтамасыз етуде және Қазақстан ... ... ... ... әлеуметтік міндеттерді шешуде үлкен
роль атқарды. Осыған байланысты ел ... ... ... ... 18 ... ... ... еліміздің экономикасының шикізатты
емес саласында ұзақ ... ... ... ... ... бірі ... ... анықталды, ол республикамыздың қазіргі
инфрақұрлымының қалыптасуына және республика аймақтарының дамуына ... ... ... туристік ұйым болжауымен, туризімнің дамуы жаңа
аймақтардың ... ... ... ... асуы тиіс, өйткені әлемдік туристік
рыноктың дәстүрлі аудандары іс жүзінде рекреацялық сыйымдылық ... ... ... ... ... ... ... рыногінде өз орнын
алуына бірегей мүмкіншілік туды. Соңғы он ... ... ... ... ... ... ... туризмнің индустриясын басқару
мәселелері аз зерттелген болып табылады. Бұған қоса ... ... ... ... формаларын және басқару қатынастарын пайдалану есебінен
туристік мекемелерде бәсекелес артықшылықтардың ... ... ... ... ... ... етті. Бұл өз кезегінде олардың потенциялын
зерттеуді және даму болашағын анықтауды талап ... ... ... қызмет
нарығын басқару проблемасы Қазақстанда ерекше өзектілікке ие болады ... ... ... ... ... ... – ақ осы ... ұсынымдарды дайындауды қажет етеді.
Дипломдық жұмыстың ғылыми жаңалығы: Қазақстан Республикасында нарықтық
экономика жағдайында бәсекеге қабілетті туристік сала ... ... үй ... ... механизмдеріне әр түрлі элементтер қосу
арқылы жетілдіру болып табылады.
Республикада қонақжайлылық ... ... ... ... ... тек қана соңғы 10 ... анық ... ... жатқызуға болады:
- қонақ үй және мейрамхана ұсынысының мамандандырылуын тереңдету
- халықаралық қонақ үй және ... ... ... кішігірім кәсіпорындар жүйелерін дамыту, қонақжайлылық индустриясына
жаңа компьютерлік технологияларды енгізу.
Қонақжайлылық кәсіпорындардың ... ... ... ... ... ... беталыспен байланысты, оның өзі қызмет
көрсетудің ... ... алға ... және ... ... ... зерттелу деңгейі. Туризм дамуының теориялық және ғылыми-
тәжірибелік аспектілері келесі шет елдік ғалымдардың еңбектерінде ... Ден ... М. ... А. ... ... П. ... A. ... Е.
Сайтц, В.Г. Meйер, Р. Баррас, И. Беннет, И. Браун, Д. Дэвидсон,
Туристік сала мәселелерімен айналысатын ресейлік экономисттер ішінен
келесілерді атап ... ... Е.Н. ... В.А. ... ... А.С. ... Н.В. ... А. Воронов, С.И. Соколенко,
В.М. Кутьин, А.Ю. Андрианов.
Отандық экономикалық әдебиеттер ішінде туризмнің даму мәселелерімен
айналысқан ... атап ... Ө.К. ... С.С. ... ... Г.М. ... У.Б. Баймуратов,
С.Р.Ердавлетов, А.Н. Тулембаева, Ж.С Рахимбекова және т.б. бар.
Қазақстан экономикасында туристік бизнес қалыптастыру ... ... ... Я.А. Аубакиров, Р. ... К.С. ... ... Л.Ф. ... С.Н. ... А.Н. Тулембаева және т.б.
Зерттеу пәні- Қазақстан ... ... ... ... үй ... ... мен ... қалыптасатын экономикалық
қатынастар.
Зерттеудің ақпараттық базасы ретінде ... ... ... ... мен ... ... ... дамыту бойынша Ұлттық
бағдарламалары, Қазақстан Республикасының Президентінің ... ... ... ... ... Республикасының
министірліктері мен ведомствалары, ҚР туризм және спорт Министрлігінің
туризм индустриясы ... ... ... арнаулы басылымдардың
есепті материалдары мен статистикалық мәліметтері болды. ... ... және ... ... Комитеттің материалдары
мен статистикалық мәліметтері, халықаралық ұйымдарының бағалау және
статистикалық мәліметтері ... ... ... «Қазақстан» қонақ үйі.
Мақсаты: Туристік бизнес жүйесіндегі қонақ үй шаруашылығының қазіргі
жағдайын қарастырып баға беру.
Міндеттері:
1.Қонақ үй бизнесінің туризмге әсерін қарастыру, оған ... ... ... ... үй шаруашылығының жай күйін көрсету.
3. «Қазақстан» туризм кластерінің қонақ үй шаруашылығының дамуына
ықпалын қарастыру.
Дипломдық ... ... үш ... ... ... ... тұрады.
1. туристік бизнес жүйесіндегі қонақ үй бизнесінің теориялық
аспектілер
1.1 Қазақстанда қонақ үй бизнесінің дамуы мен ... ... - ... ... ... және өзге ... ... жылдан аспайтын кезең ішінде саяхаттайтын және әдеттегі ... ... ... ... болуды жүзеге асыратын адамдар қызметі.
Туристік бизнес - әлемдік ... ... тез ... ... ... туризм үш ірі экспорттық саланың құрамына
мұнай және ... ... ... ... ... Басқа ақпараттар
бойынша туризм әлемдік шаруашылықтың ең ... ... ... ... индустриясында жер бетіндегі барлық жұмыс күшінің 60 пайызы жұмыспен
қамтылған.
Әлемдік ... ... 1998 жылы әуе ... ... ... ... 44467 млрд. $ құрады.1995 жылы ол 372 млрд. $,
1950 жылы 261 млрд $ ... ... 2001 жылы ... ... ... әлемде 621 млрд $
жетті. 2020 жылы ол триллион долларға дейін жетеді. ДЖС ... ... 2011 жылы ... саны 1018 млн ... ... ұлғаяды [2].
Туризмнің әлемдегі маңызы әрқашан өсіп отырады, бұл жекеленген
елдердің экономикасына туризмнің әсерінің ... ... ЕҚ ... басқада өнеркәсіптік дамыған елдерде туризмнен алынатын табыс жалпы
ішкі өнімнің 5,5 пайызын құрайды.
Туристік ... ... үшін ... себептермен тартымды:
- алғашқы инвестиция көлемінің шағындығы;
- туристік қызметтерге сұранымның өсуі;
- рентабельділік деңгейінің жоғарлығы;
- шығынның өтелу уақытының төмендігі;
Туризмнің тиімділігі ... ... ... ... ... түсімнің көзі және ел ішіндегі халықты жұмыспен қамтудың
құралы;
2.Туризм елдің төлем балансына салымдарды ... осы ... ... ... ... ... ... экономиканың
диверсификациялануына ықпал етеді; құрылыс, сауда, ауыл шаруашылығы, халық
тұтынатын тауарлар өндірісі ... ... ... ... ... ... ... маңызының әлемдік қоғамдастық және қатардағы азаматтар алдында өсуінің
мықты факторларының бірі болып ... ... ... ... ... ... ең жоғары өсу қарқыны Азия және Тынық Мұхит елдерінде
күтіледі, Еуропа және Америка елдерінде ол жалпы әлемдіктен ... ... ... - 2020 жылға туристтерді қабылдау бойынша алғы ... ... ... ... ... ... – ғы |
| ... млн адам. |үлесі ,% |жылдық орташа |
| | | ... өсу ... ... |137,1 |8,6 |8,0 ... |102,4 |6,4 |3,5 ... |93,3 |5,8 |1,8 ... |71,0 |4,4 |2.4 ... |59,3 |3,7 |7,3 ... |52,9 |3,3 |2,2 ... |52,8 |3,3 |3,0 ... |48,9 |3,1 |3,6 ... |47,1 |2,9 |6,7 ... |44,1 |2,7 |4,0 ... ... көріп отырғанымыздай 2020 жылы Қытай адамдар
көп келетін туристік орта болуы тиіс. Сондай-ақ жоғары өсу ... ... ... ... де күтілуде. Қытай мен Гонконг үлесі туристердің жалпы
әлемдік ағымынан 12,3 ... ... ... ... ... Ресейде
болжамдалуда: 2020 жылы елден шығатын туристердің саны 1,5 есеге артады.
Европа ... ... ... ... ... қол ... Қазіргі
уақытта мемлекет экономикасының дамуы, жеке ... ... ... ... әлеуметтік байланыстарды өзара байыту үшін
туризмнің маңызын және рөлін асыра ... ... ... ... ... ... индустриясы маңызды орынға ие. Оның дамуы жұмысшы
орындарының кеңейтілген нарығын көрсетеді [4].
Халықтың едәуір ... ... ... ... ... және ... елдерінде күтілуде, мұнда осы елдердің бір адамына бір
жылда шет елге шығу ... ... ... ... ... ... елдерде туристік қозғалымдар айтарлықтай төмен.
ХХ ғасырдың соңында ХХІ ғасырдың басында туризм толық ... ... ... ... өзіне екі өзара байланысқан факторлар
әсерін тигізді: бір жағынан туристік кәсіпорындардың табысын көбейту, үлкен
пайда алу үшін ... ... жүзі ... ... ... ... жағынан тиімді болу үшін туристік бизнес халықаралық деңгейде
инвестициялануы ... ... ... -2020 жылға туристтердің шығуы бойынша алғы шептегі елдер [2]
|Ел ... ... ... ... |
| |млн адам ... ,% ... |163,5 |10,2 ... |141,5 |8,8 ... |123,3 |7,7 ... |100,0 |6,2 ... |96,1 |6,0 ... |37,6 |2,3 ... |35,4 |2,2 ... |31,3 |2,0 ... |30,5 |1,9 ... |29,7 |1,9 ... |788,9 |49,2 ... ... қонақ үй корпорация сферасында да, және «Холидей
Инн», ... және т.б ...... ... ... болады.
Аймақтық туризм бірқалыпты емес дамиды, және де көп жағдайда жиірек
келесі туристік аймақтар бөлініп шығады. Еуропа, Америка, ... Азия ... ... ... ... ... ... елдері, Оңтүстік Азия. Дүние
жүзінің аймақтарға пропорционалды емес бөлінуі жөнінде нақты ... ... ... ... ... бірдей емес территориялары салыстырмалы
сипаттама жүргізуге мүмкіндік бермейді, өйткені ресурстар ... ... әр ... ... ... ... ... емес .Туристік
қозғалыстың тек дамуын ғана салыстыруға болады.
Мысалы: соңғы он жылда туризмнің ... және ... ... ... және ол үлкен жетістікпен ... ... және ... ... ... ... салыстырмалы азғантай территориясына
қарамастан оларда туристік қызмет көрсетудің ... ... ... мұның өзі статистиктердің, туризм бойынша мамандардың, маркетолог және
кәсіпкерлердің едәуір қызығушылығын ... ... ... және ХХІ ... ... ... жүзінде туризмнің
өсуі және дамуы бүтіндей алғанда тұрақты деп ... ... ... ... ... ... экономикалық дағдарыс қатармен
түсіндірілетін 1997 -1998 жылдары ... ... ... бір ... да туристтер саны орташа есеппен жылына 4% - өсуде [6].
Соңғы жылдары Африка, ... ... ... ... Азия және Тынық
мұхиты аймақтарында туризмнің интенсивті қарқыны байқалады, ... ... ... ... ... ол келушілер саны бойынша
(385,9 млн. адам 2004 жыл) ... ... ... шығу және ішкі ... сферасында қонақ үй бизнесі туристер
үшін қызмет көрсетудің бүтін комплексін ... және ... ... жүйесінде бәсекеге қабілетті Қазақстанда туризм дамуының
болашағын ... ... ... болып табылады.
Туристік қызметтер, соның ішінде ... үй ... ... ... ... ... Олар ... қонақжайлылық
принципінде құрылады, мұның өзі ... ... ... ... ... сондай – ақ туристік- қонақ үй сервисі үшін мамандарды дайындау
жүйесінде белгілі есептерді қояды.
Қонақжайлылық индустриясы ... және ... ... әр ... ... ... ... мотельдер, жастар хотельдері мен
жатақханалар, аппартаменттер, туристік баспаналар, ... – ақ ... ... жеке ... ... ... ... бір түрі ретінде қонақүй индустриясы қонақ
үйлерде, ... ... және ... ... ... ... ... қысқа мерзімді тұруды ұйымдастыруды және қызмет
көрсетуді ұсынады.
Көрсетілімнің ең тартымды және ... ... ... ... Қазақстанның ең бірінші жаңа қоныстанушылар ретінде
белгілі қоныстану ... ... ... ... Баба – ата, ... Тараз, Мерке, Талхиз (Талғар), Қойлық (Талдықорған) [13].
Сол кезде Қазақстан туристік жоспарда өз ... ... ... ... біздің эрамызға дейінгі республикамыздың бай
тарихы, ... ... ... ... өз ... мәдениеті,
саяси тұрақтылық, республиканың жариялылығы және оның ынтымақтастығына
дайындығы – мұның ... ... ... қарқынды дамуына ықпал
етеді.
Керісінше, көшпелі туризм ... емес ... ... ... шетел қонақтарының келуі мен қызығушылығының шыңы 1994 жылға
келді, бұл ... ... ... жеке және танымдылық мақсатымен
демалысқа 450 мың туристер келді.
Бірақ, 1996 жылы олардың саны 141,1 мың ... ... ... ... келу мерзімі де қысқарды. Шетел қонақтары үшін республикамызға
да ... ... ... өзі ... ... және ... ... – техникалық базасының
әлсіздігімен түсінідіріледі. Қолымыздағы бар ... ... және ... ... өте ... деңгейімен
ерекшеленеді, бұл отандық туристік қызмет ... ... ... ... ... стандарттар деңгейінде сервисті Алматыдағы
тек жеке жоғары классты отельдер көрсете алады: « ... » және ... 5 ... ... ... « Интер Отель», 3 жұлдызды
«Астана», «Премьер Алатау» отельдері, «Алма Арасан» ... ... ... ... сондай-ақ Астана қаласындағы «Астана-
Интерконтиненталь» бес жұлдызды отелі. ... ... ... ... ... және шетел азаматтарының шамалы ғана бөлігі пайдаланады ... ... ... ... ... кеңістікке кері
әсерін тигізді.
Көшпелі туризм дамуын тоқтатушы факторларына сүйене туристік сапарлар
құрылымын жақсартуға және ... ... әсер ... жағымды факторлар
қатарының әсерін мойындау керек, яғни шетел валюталарын жоғары сатып алу
қабілеттілігі; шетел компания ... ... кең ... ... ... ... бар болуы; Қазақстан және ТМД-ның үлкен бөлігі
бойынша еркін ауысуы, ... ... ... ... ... ... санын өсіру.
Ағымдағы жылдың І жарты жылдығына сәйкес олар 1197,4 ... ... ... ... ... көрсетілді, қызметтің негізгі түрі
бойынша 1055,4 млн. теңгеге қызмет көрсетілді. Соның ... ... ... ... ... 15,4 млн.тг. (қызмет көрсетілді –
14,1 млн.тг.), жеке фирмалар – 1174,9 ... ... ... ... ... – 7 ... ... көрсету – 6,9 млн.тг).
Ағымдағы жылдың І жарты ... ... ... ... ... олардың өзін-өзі ақтамаушылығын көрсетті және
ол 25,9 млн. теңге болды. Барлық меншік ... ... ... ... мен ... түскен төлемдер 36,4 млн.теңгені
құрады.
Туристерді Республикаға тартуда қонақ үй шаруашылығының ... ... бір ... шаққанда тәулігіне бір нөмер үшін 773 тг
(1999 жылдың ... 7213 ... ... желтоқсан айы, едәуір табыста
өседі.
Туризмді дамыту үшін ... ... ... ... ... ие. ... өткен жылдары топтық ... ... сол ... ... жүзілік тәжірибе көрсеткендей туристердің
негізгі бөлігі жеке саяхаттануды ... ... ... алдында
көтерілген мәселелерді шешу үшін экономикалық қарым- қатынастардың әр-
түрлі формаларын пайдалану қажет: ... ... ... ... жаңа туристік объектілерді салу, жеке бастамаға (инициатива) еркіндік
беру [10].
Қонақ үй шаруашылығымен ... ... ... ... ... онда атап ... сфералардың жұмыс істеуі және дамуының
барлық қызықтыратын жақтарын ... ... ... баспасөзді,
кәсіпкерлерді, статистиканы және т.б.) толық көлемде бейнелеуге болады
[15].
Министірліктермен және ... ҚР ... ... қызметімен, кедендік қызметпен іскерлік байланысты тәртіпке келтіру.
Саланың көріну келешектері үміттендіреді. Мамандар дүние жүзілік туристік
нарықта ҚР- ның мәні әрі ... ... ... ... еліміздің туристік
потенциалын тиімді пайдаланылуын армандай отырып, негізгі және шұғыл міндет-
саланың қазіргі инфрақұрылымын, және ең алдымен, ... ... ... ... ... құру ... міндетті есте сақтаймыз.
Қонақ үй бизнесін туристік бизнес, сондай-ақ ... мен ... ... ... ... ... оның маңызды
құраушысы ретінде жүреді.
Соңғы кездері қонақ үй бизнесі әлемде ... ... ... Ол ... қоса туризмді дамытады. Ал туризм болса, әлеуметтік
тұрмыстық инфрақұрылымның салааралық ... ... ... ... рөлді алады, әлемдік ұлттық өнімнің 1/10 бөлігін қамтамасыз ... да ... ... оның ең ... ... ... үй бизнесі көңіл көтеру және туризм индустриясының құрамды
бөлігі болып табылады. ... ... ... ... ... ие болған. Бүкіләлемдік туристік ұйымның (БТҰ) ұсыныстарына
сәйкес барлық орналастыру құралдарын екі категорияға – ... ... деп ... ... Олар 3 ... көрсетілген.
3 кесте –Туристерді орналастыру құралдарының жіктелімі
| ... ... ... ... |
| ... ... және қонақ үйге ұқсас орналастыру құралдары |
| ... ... ... ... , ... ... және |
| |елдің стандарттарына сәйкес класстар мен категорияларға |
| ... , ... ... бар және ... қонақ үй |
| ... ... ... |
| ... ... бойынша олар былай ажыратылады: |
| |А} ... ... ... дейін, 100-ден-300 нөмірге |
| ... ... ... |
| ... көрсетудің сапасының деңгейі бойынша:люкс класс |
| ... ... ... ... ... ... ... |
| |В} ... ... ... ... ... ... ... үйге ұқсас мекемелер (туристік жатақханалар, жиһаздалған |
| ... және ... ... олар ... қызмет түрлерін |
| ... ... ... ... Орналастырудан басқа қосымша |
| ... ... ... ... ... ... ... ... және ... ... ... |Транспорттың қоғамдық құралдары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |Кемпингтер |
|2 ... жеке ... ... ... ... меншік баспаналар ... ... ... ... ... ... алынатын баспаналар ... ... және ... ... ... |Тағы басқалар ... – бір ... ... ... тұратын үй-жай. Оның мөлшері мен
белгіленуі туристік жолдамада көрсітіледі.
Қонақжайлылық индустриясы – қонақтармен қарым- қатынаста ... ... ... пен ... ... сияқты қызмет
көрсету түрлерінен тұратын кәсіпкерлік түрі.
Қонақ үй – бұл ... ... мен ... ... ... ... ... бойынша қонақ үй – белгілі-бір нөмір санынан ... ... бар, ... ... ұсынатын және ұсынылатын
қызметтердің түріне, ... және ... ... ... мен ... ... коллективтік орналастыру құралы.
Басқару ерекшелігіне байланысты оқшауландырылған және қонақ үй желісіне
кіретін қонақ үйлер болуы мүмкін.
Барлық қонақ ... ... төрт ... тобы ... ... ... бос ... тұрмыстық ... ... ... ... үйдің қажетті жағдайы ретінде екі ... және ... ... ... ... қызметінің мазмұны мынада:
Біріншіден, пайдалануға арнайы мекемелер ... үй ... ... ... ... үй персоналымен тікелей
байланыста ... ... – бір ... ... арналған жарамды төсек орын
ауданы.
Қонақ үй нөмірлері орналастыру қызметінің ... ... ... Ол ... ... ... көтеруіне, жұмыс істеуіне
арналған көп ... ... үй ... ... ... ... ... түрлі категорияларға бөлінеді. Қонақ үйдің категориясына тәуелсіз
әрбір нөмір келесідей жиһаз бен құрал- жабдықтармен жабдықталуы ... ... бір ... есептелген кресло немесе орындық;
- киімге арналған шкаф;
- ... ... ... ... ... үй ... ... және өрт жағдайына байланысты ... және ... ...... ... ... ... беру, киім тазалау, шаштараз, массаж кабинеті және тағы басқа
жатады.Қазіргі кезде қосымша қызметтердің ... үй ... ... ... маңызы өте зор.
Қонақ үй бизнесін басқаруда қызметтердің негізгі қасиеттерін ... жөн. ... ... ... 4 ... ... кесте – Қызметтің негізгі сипаттамалары және басқару проблемалары
|Қызмет сипаттамалары ... ... ... ... |Стандарт үлгілерін ұсынудағы |
| ... үшін ... ... |
| |алу ... ... |
| ... тұтынушыға алдын-ала көрсету |
| ... ... ... және |
| ... ... сапа ... |
| ... шектеулігі (нөмір көлемі және тағы|
| ... ... ... ... ... қызметті ұсыну үдерісіне ... ... ... ... ... басқарудың қиындығы. |
|біртұтастығы. ... ...... ... |
| ... ... ... ... ... ... персонал қызметімен |
| ... ... сапа ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| ... ... ... |Қызметті сақтап қоюдың ... ... |
| ... ... ... |
| ... баға ... қиындықтар. |
Қонақ үй кәсіпорындарының негізгі функциясы клиенттерді ... ... ету. ... ... табысты қызметін қамтамасыз ету үшін
оның әрбір қызметкері ұйымның мақсатын жете ... оны іске ... ... ... жұмылдыруы керек.
Қонақ үйлердің жіктелімі – бұл нақты ... және ... бір ... және ... көрсету стандарттарына сәйкес келуі.
Әрбір елде ... ... ... ... ... ... ... разрядынан тұрады.
Қонақ үй разряды оның беделіне, клиенттердің ... ... ... ... әсер ... ... ұлтаралық және ұлттық деңгейлерде реттеледі,
сонымен бірге қонақ үй желісі , ассоциация шеңберінде анықталады.
Қонақ үйлердің бүкіләлемдік ... ... ... ... ... мемлекеттердің мәдени тарихы, көңіл көтерулері, сапа
белгілері кедергілерін тигізуде.
Қазіргі кезде қонақ үй ... ... аса түрі ... олардың
ішіндегі ең көп таралғандары болып мыналар саналады:
Орналасу орнына байланысты қонақ ... ... ... қала ... қонақ үйлер;
- жол бойындағы, әдетте, аз қабатты және ашық автотұрағымен
ерекшеленеді;
- қала төңірегіндегі және аэропорт маңындағы ... ... ... отельдер.
Қонақ үй жұмысының ұзақтығына байланысты былай бөлінеді:
- жыл бойы жұмыс істейтін қонақ үйлер;
- ... ... ... үй ... ... бойынша былай бөлінеді:
-тарифке тек қана тұру ақысы кіреді (Room only);
-орналастыру және тек қана таңғы асты ... ... ... қонақ үйлер. Тарифке кіргізілген таңғы ас үш түрде болуы
мүмкін:
-континенттік (құрамына шырын, кофе , шәй, тоқаш кіреді)
-ағылшындық (құрамына шырын, кофе, шәй, ... ... ... ... ... жидектер, бал, шырын, кофе , шәй,
джем, ірімшік , тоқаш өзіне- өзі қызмет көрсету бойынша ... ... ... ... ... ... (орналастыру+
таңғы ас + түскі ас немесе кешкіас-Half ... ... ... ... ... үйлер (орналастыру+үш
немесе төрт рет тамақтандыру-Full Board).
Қонақтардың тұру ұзақтығына байланысты қонақ үйлер былай бөлінеді:
- қонақтардың ұзақ уақыт тұруына арналған;
- қонақтардың қысқа ... ... ... үй ... баға ... ... былай жіктеледі:
-бюджеттік;
-экономдық;
-орта;
-бірінші класстағы;
-апартаменттік ;
-фешенебельдік.
Қонақ үй кәсіпорындарын ыңғайлылық ... ... ... ... ... сапасын басқаруда қалыптасқан сұрақтарды шешуде үлкен рөлге
ие ... ... ... ... ... ... ... (м ^2), бір орынды (бір
бөлмелі), көп бөлмелі, ... ... ... ... ... және тағы ... ... санитарлық-гигиеналық заттардың жай-күйі ;
-тамақтандыру кәсіпорындарының ... бар, ... ... ... жағдайы;
-ғимараттың ұқыптылығы және қонақ үйге іргелес территориялардың жай-
күйі;
-ақпаратпен қамтамасыз етілуі және ... ... , ... ... , ... байланыстың , теоледидардың, тоңазытқыштың,
мини- бардың бар болуы;
- қосымша қызмет қатарын ... алу ... ... ... ... ... ... былай жіктеледі:
-кішігірім-100-ден 150-ге дейін нөмірі бар;
- орташа -100-ден 300-400-ге дейін нөмірі бар ;
- ірі- 300-ден 600-1000-ға дейін ... ... ... аса ... бар.
Функционалдық тағайындалуы бойынша қонақ үйлер былай бөлінеді:
Транзиттік қонақүйлер өткінші ... ... ... ... ... ... былай бөлінеді:
1.Іскерлік тағайымдағы қонақ үйлеріскерлік ... ... ... ... көрсетеді.
2.Демалысқа арналған қонақ үйлер (туристік, курорттық).
Іскерлік қонақ үйлерге қойылатын талаптар:
1. Орналасуы жағынан әкімшілік , ... қала ... ... ... Демалысқа және спорттық қызметке ... ... ... ... ... ... қорда бір орынды нөмірлердің басым болуы;
3. Міндетті түрде нөмірде жұмыс аймағын ұйымдастыру;
4. Нөмірлік қорда апартамент нөмірлерінің болуы;
5. Нөмірлерді ... ... ... ... ету ... ... ... түрде оқшаулау;
6. Семинарлар, келіссөздер, кеңес өткізуге арналған үй-жайлары ... ... ... ... ету ... арналған қонақ үйлерге қойылатын талаптар:
1. Жасылдандырылған массив маңайында орналасуы керек, максималды түрде
қала орталықтарынан қашық болуы керек;
2. ... және ... ... үшін ... және ... ... ... болуы керек;
3. Нөмірлік қорда екі орынды нөмірлердің басым болуы;
4. Балалар алаңының , ... ... ... ... үйлердің концепциясы демалысқа және денсаулығын
қалпына келтіруші адамдарға ... , ... және ... ... ... ... табылоды. Олардың емдік- медициналық, сауықтыру
бағытындағы үй-жайы болуы керек, ... ... ... ... ... ... қонақ үйлердің тұжырымдамасының мәні мынада:
- туристік маршруттарда орналасадыжәне осы маршруттардан клиенттерді
қарсы ... ... ... ... қызмет жиынтығы маршрут бағдарламасына
сәйкес құрастырылады және алдын-ала ... ... ... ... қонақ үйлер штаттарының құрамында экскурсоводтары, топ
басқарушылары ,спорт инструкторларының қызметі болуы керек.
Қонақ үй нөмірлерінің жіктелімі:
-орын саны ... ... саны ... ... ... саны бойынша нөмірлерді бір бөлмелі, екі бөлмелі,үш бөлмелі және
тағы басқа деп бөледі.
Бөлмелердің саны бойынша бір ... екі ... үш ... және ... деп ... ... бизнес – класстағы нөмірлер, эконом класстағы
нөмірлер , ... және тағы ... ... ... нөмірлері іскерлік сапар мақсатында келуші тұлғаларды
орналастыруға арналған. Нөмірдің стандарттық жағдайымен бірге жұмыс ... ... ... ... класс нөмірлері ... ... ... ... Олар ... ... және ... қарапайымдығымен ерекшеленеді.
Апартамент нөмірлері – екі-үш, төрт бөлмелі ... ... ұзақ ... ... ... ... ... құрамында міндетті түрде тұрмыс техникасымен жабдықталған ас
үйі ... ... – бұл ... ... ... ... ... алынатын өнім.
Қызметтің өзіндік ерекшелігі бар, оны ұстауға, көруге, естуге болмайды,тек
жүзеге асырғаннан кейін ғана қызметтің көрсетілгенін сезіне ... ... ... ... ... ... ... сапасы тұтынушының белгіленген және болжалды қажеттіліктерін
қанағаттандыру қабілеттілігін ... ... ... Сапа ... – клиенттердің қанағаттану сезімін арттыра түсетін
кемшіліктердің жоқтығын білдіреді
3. Сапа техникалық және функционалдық түрде ... сапа ... ... ... ... қатысты.
Орналастыру құралдарының техникалық сапасына-нөмір, инфрақұрылымдар (жиһаз,
архитектура , ғимарат, ... және ... ... атрибуттары
(тамақтандыру сапасы) жатады.Функционалды сапа –қызметті ұсыну үдерісінің
немесе қызмет көрсету сапасы. Функционалды сапа ... ... ... ... ... келтіреді, яғни сапаның деңгейі
қызметті кімнің және қандай жағдайларда ... ... ... ... ... ... ... рөлді
кәсіпорындардың персоналы алады. ... үй ... ... ... ... жеке ... ... білім және дайындық деңгейі;
- ынталандыру тәсілдері және кадрларды басқару.
Сонымен, ... ... ... – техникалық ... сапа ... ... ... ... сапа
нөмірден алған әсерді арттыруы мүмкін.
Қауіпсіздік. Орналастыру құралдарының қызмет ... ... да бір ... ... ... қауіпсіздік қаралады. Тұтынушы үшін
қауіпсіздік оның өміріне, денсаулығына, мүлігіне ... ... ... ... ... ... ... Орналастыру құралдарының
қызметі барысында туатын кауіп-қатердің ... ... ... ... технологиялық, санитарлық-гигиеналық,
эпидемиологиялық нормативтік ... ... ... ... ... үй ... ... күтімі өмір
сапасының жеке стандарттары, жақын адамдардың ой-пікірлерінің ... ... ой ... ... беделі, қызметті жылжыту
бойынша компания жұмыстары, баға ... ... Өмір ... ... ... тұрақталып қалған дағдылы әлеуметтік
ортада уақытша тұру жағдайының лайықты деңгейін ... ... ... жасаудың стилі мен сипаты жатады. Өмір
сапасының жеке стандарттарын тұтынушылар ғимарат пен ... ... ... ... ұқыптылығынан, қонақ үйде тұру бағасы мен
қосымша қызметтердің сапа ... ... ... сапасынан, персоналдың жылдамдығы, көңіл ... ... ... ... бойынша елеулі түрде ажыратылатын біртекті қызметтердің ақысын
төлеп отырып , тұтынушы түрлі болжалды ... ... ... ... ... жоғары сапа күтіледі.
Орналастыру құралдарының қызмет сапасын бағалау және қабылдау. ... ... ... ...... ... қабылдауы
болып табылады. Ол мынадан құралады:
- қызмет ... ... ... ... ... ... ... алынған әсерді күтілген эмоционалдық әсермен
салыстыру;
- қызметті атқарушыға байланысты ... ... ... ... ... ... сыртқы көрінісі, оның
интерьері , персоналдың қызметі, лифті күту уақыты сияқты ... ... ... ... ... ... жеке алғанда
жарықтандыру жағдайымен, температура, ауа ылғалдылығы ... ... ... ... ... ... ... ілтипатты қарым-қатынасы
сияқты сезілмейтін элементтер жиынтығынан көрініс табады.
Орналастыру құралдарының қызмет сапасын қабылдауға әсер ететін негізгі
факторларға мыналар жатады:
Қауіпсіздік – ... және ... ... ... ... ... ... көлік тұрағы немесе орналастыру
кәсіпорындарының ... ... ... ... ... ... қалыптасады;
Сенімділік – уақыт аралығына қарамастан бастапқы ... ... ... ... ... жететіндік – қызмет көрсету барысында тұтынущылардың күту уақыты;
Репутация – компанияға тұтынушылардың сенуі;
Толықтылық – каталогтағы ... ... ... ... ... ... қабылдаған қызметтерге сәйкестігі;
Құзыреттұтынушыларға сапалы қызмет ұсынуға қажетті персоналдың білімі
мен шеберлігі;
Персоналдың мінез-құлығы – кәсіпорын қызметкерлері ... ... ... ... ... ... ... қабылдау дәрежесінің сәйкестігі бойынша ... ... ... оны ... шығындармен (ақша, уақыт, күш,
психологиялық шығындар) салыстырып қарайды. ... ... ... ... қызмет сапасы-тұтынушы күтіміне көрсетілген
қызметтің сәйкестігі.
Қызметке байланысты күтімді қалыптастыру жек үдеріс ... ... ... ... кәсіпорын билеушілерінің, ... жеке ... ... ... ... ... ... ең басты міндет – тұтынушы күтімінің ... ... ... ... Егер ... ... деңгейі өте төмен болатын
болса, тұтынушылар қанағаттанады, бірақ олардың ... ... ... ... ... егер ... ... өте жоғары болатын болса,
тұтынушылардың көңілі қалады.
Қазіргі кездегі бәсекелестіктің күшеюімен сипатталынатын ... ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін
тұтынушылардың сүранымына сәйкес келетін белгілі-бір сапа ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету
үшін сапаның жоғары деңгейіне бағдарлану керек, ... жай ... ... ... ... пайда болуына қарай
жабдықтаушыларды жеңіл айырбастайды.
АҚШ стратегиялық ... ... ... ... ... жыл ... қызметтің төмен сапасын ұсынушы кәсіпорындар
нарық үлесінің жиырма процентін жоғалтады, сату көлемінен түскен ... бір ... ... ал ... ... ... компаниялардың
нарық үлесі жылына алты процентке өсіп ... ... ... ... ... он екі ... ... нарықтық жағдайда сапаға байланысты сұрақтарды ... ... ... жету жолы ... ... Ең ... бірі ... сапа тұрақсыздығын төмендетуге бағытталған біріңғай
стандарттар мен нормативтерді, қызмет көрсету ережелерін әзірлеу ... ...... қызмет түріне, соның ішінде қонақ үй
қызметіне қатысты ережелерден, жалпы ... ... ... ... кез-келген қызметті өзінің нысандандырылған
сапа ... ... және тағы ... ... ... ... талаптарды белгілеуге арналған.
Қызмет көрсетуге байлагысты стандарттау элементтері:
- қонақ үй индустриясында ... ... ... ... ... және ... түсінушілікті қамтамасыз етудегі терминдер
мен анықтамалар, қызмет ... ... ... ... құралдарының түрлерінің және олардың қызметтерінің
жіктелімі, ... ... ... ... ... ... ... әдістері;
- қызметті пайдалану барысында ... ... ... қауіп-қатер тәуекелдігін минималдау және бағалау әдістері;
- орналастыру құралдарымен, турфирмалармен ұсынылатын қызметтер жайлы
ақпарат нысаны, мазмұны және қызмет ... ... ... ... ... ... олардың ішіндегі ақпарат құрамына және басқа да
элементтерге қойылатын стандарттық талаптарды белгілейтін технологиялар.
Қонақ үйлік қызмет сферасындағы ... ... ... және ... ... ... ұстап тұруды
қамтамасыз ету және нарықтағы адал емес бәсекелестіктен тұтынушылардың
мүдделерін қорғау ... ... ... деңгейінде стандарттар мен
нормативтерді енгізу сапаны ... ... ... ... болып
табылады.Олардың мақсаты ретінде функционалдық сапа ... ... ... және ... көрсетудің жоғары сапасының тұрақтылығын
қамтамасыз ету қаралады. Стандарттар, нормативтер және ... ... жеке ... және ... ... ... тұлғаларына жете бекітеді, олардың өзара
әрекеттесу ... және ... ... сонымен бірге қызмет
көрсету барысында түрлі операцияларды орындау үдерісін ... ... ... қалыптастыру негізі ретінде орналастыру ... ... ... тұтынушыларды ақпараттандыруда стандарттау маңызды рөлге
ие болады.
Нақты бір орналастыру құралын таңдау ... ... сол ... ... жинауға тырысады.Қызметті кабылдау туралы шешім қабылдау үшін
ақпарат көлемі Тұтынушылар ... ... ... көрсеткіштер
жиынтығына сәйкес келуі керек. Сатып алынатын ... ... ... ... ... ... бекітіледі. Бұл құқықты жүзеге ... ... ... ... ... құрамдас бөлігі болып табылады.
Қызметтің сезілмейтіндігіне байланысты кәсіпорын билеуінде тұтынушыға
сапа жайлы ... ... ... көп еместігімен түсіндіріледі.
Орналастыру құралдары өзінің қызметтерінің сезілмейтіндігін мына ... ... ... ... ... арқылы;
- түрлі тасушылардағы видео ақпараттар арқылы;
- интернет арқылы.
Осы ақпарат тасушылары белгілі-бір көлемле ұсынылатын қызметтердің
тізімдемесі және ... ... ... ... ... Бірақ
қызмет көрсетілмей жатып , оның функционалдық сапасын көрсететін бірде-бір
тәсіл жоқ. ... ... тек қана ... сапа жайлы жанама
айғақтарғана болуы мүмкін- басқа тұтынушылардың ой- пікірі, сапа ... ... ... ... ақпарат (сертификат, диплом
және тағы басқа) .
Тәуекелдік дәрежесін ... және ... ... ... мақсатында қызметтің сапа деңгейіне байланысты орналастыру
құралдарын категориялар бойынша саралау орын ... ... ... бойынша жүзеге асырылады.
Қызмет сапасының деңгейі (қызмет ...... ... нормативтік мағынадағы көрсеткіштермен салыстыру ... ... ... ... ... ... ... көрсетудің ) – сапаны құрайтын бір
немесе бірнеще қасиетінің сандық сипаттамасы. Бұл көрсеткіштер және олардың
нормативтік мағынасы – ... ... ... ... ... ... ... белгілеу сертификаттау
үдерісінде жүзеге асады. Қызметті сертификаттау – ... ... ... ... ... нысанда куәландыратын.
Сәйкестілікті растайтын үдеріс. Онымен ... ... және ... ұйым ... ... ... қызметін сертификаттау
қызмет сапасының деңгейін обьективті ... ... ... ... ... ... маңызды элементтерінің бірі болып табылады,
сонымен бірге тұтынушыға олардын ... ... ... Сертификаттау
міндетті түрде және ерікті ... ... ... ... ... өмірінің қауіпсіздігін қамтамасыз ету, олардың мүліктерін
сақтау, ... ... ... ... ... талаптарды міндетті
сертификаттау үдерісінің құрамына кіргізу қажет.
Қонақ үй қызметін ... ... ... ... ... ... ... табылады. Лицензия – онда көрсетілген қызмет түрін
белгіленген мерзімде жүзеге асыруына рұқсат ... ... ... ... ... ... ... Лицензияны беру тұтынушы алдында
мемлекеттің жауапкершілігін көрсетеді. ... ... ... ... ғана тексермей, сонымен қатар ... ... ... ... ... бақылауды жүзеге асырады.
Қонақ үй кәсіпорындары кез-келген туристік өнімнің базасы болып ... ... ... ... ... ... кіреді, өйткені
келген жерінде адамның түнейтін орыны ... ... Бұл ... ... ... ... және ... бойынша ажыратылатын қонақ ... ... ... кішігірім кәсіпорындарға жұмысшыларының саны
елуге дейін, орташа кәсіпорындарға жұмысшыларының саны екі жүз елуге ... ... екі жүз ... аса ... бар ... ... ... мәліметтері бойынша Қазақстан Республикасында 2011 жылы қонақ
үйлердің 64,1%-ті ... ... ... ... ірі ... ... (5 кесте).
5 кесте – 2010жылы 1 қаңтардағы ҚР-дағы қонақ үйлер және қонақ үйлік
кәсіпорындар
| ... | ... ... ... |
| | | ... | ... |Ауылдық | |
| | ... ... | |
| |2010 |2011 |2010 ... ... ішінде |159 |165 |195 ... ... |14 |14 |16 ... ... |138 |143 |167 ... ... олардың заңды |7 |8 |12 ... ... | | ... құралдарының 195-інің ішінде 16 кәсіпорын мемлекет
меншігінде,167 ... жеке ... 12 ... ... ... ... азаматтардың меншігінде.
Жалпы Қазақстан бойынша орналастыру ... ... ... ... ... 86%-ті жеке меншік нысанында, 7,7%-ті
мемлекеттің меншігінде, 6,3%-ті басқа елдердің меншігінде.
Қазақстандық ... ... ... қонақтарды қабылдау нарығы
келесідей жіктеледі: төрт ... үй 5 ... ... ... , Астана
мен Атырауда бір- бірден ), он бес қонақ үй 4 ... отыз алты ... ... ... ... ... обьектілерінің қызметінің көрсеткіштері 2011ж
| ... ... ... |Ұсыныл-ған|Толу |
| ... ... ... |саны |төсек- |коэффи-цен|
| ... ... | | ... |ті (%) |
|Қазақстан |273 |12196 |24257 |1034168 |2242024 |25,3 ... | | | | | | ... ... |11 |469 |833 |33123 |35904 |11,8 ... облысы |6 |373 |466 |51133 |110583 |65,0 ... ... |12 |489 |967 |73101 |92464 |26,2 ... ... |31 |754 |983 |97737 |242722 |67,6 ... ... |40 |2358 |6332 |118366 |350653 |15,2 ... | | | | | | ... ... |11 |307 |575 |20313 |57109 |27,2 ... |6 |316 |470 |21886 |24724 |14,4 ... | | | | | | ... ... |31 |1151 |2217 |76474 |171472 |21,2 ... ... |3 |256 |476 |27449 |65347 |37,6 ... облысы |11 |206 |350 |9340 |20618 |16,1 ... ... |10 |327 |477 |31446 |63468 |36,5 ... облысы |15 |453 |860 |31079 |59805 |19,1 ... |176 |262 |15650 |28170 |29,5 ... ... | | | | | | ... |533 |881 |49807 |71537 |22,2 ... ... | | | | | | ... қаласы |28 |1083 |1928 |128041 |225489 |32,0 ... ... |40 |2945 |6180 |249223 |621959 |27,6 ... жылы ... ... бойынша орналастыру обьектілрінің саны
-273,соның ішінде ең көбі Алматы мен Шығыс Қазақстан облысынды (40), ең ... ... (3) ... 2011 жылы 103468 ... қызмет
көрсетілген.Қазақстан бойынша толу коэффициенті-25,3%,соның ішінде ең
жоғары нәтижені Ақтөбе ... (65%), ең ... ... ... ... ... ... мен Алматы қалаларының толу коэффициенттері-
32% және 27,6%.Ел бойынша 2011 жылы төсек- ... ... ... ... Республикасының статистика агенттігінің мәліметтері бойынша
қонақ үйлік сектоды ... ... ... 2011 жылы 2010 ... Т 6746,7 миллионға өсті немесе 46,4%-ті құрады.
Қонақ үй бизнесінің дамуы ірі ... ... ... ... ... ие ... Қазақстанда қонақ үй
бизнесі қазіргі кезде іскерлік ... ... ... ... туристік
кластерді құрғаннан кейін онымен туризмнің даму болашағы байланысты деген
болжамдар бар. Бірақ инфрақұрылымның нашар ... ... ... ... ету ... айту әлі де болса ерте.
Қазіргі кезде ең көп сұраныс ... ... орта ... ... ... келеді.
Соңғы жылдардағы экономиканың интенсивті өсуіне байланысты қонақ үй
қызметтеріне деген мұқтаждық өсіп ... ... ... ... өсуін бастан өткізуде және әлемдік стандартқа ... ... ... ... ... пен ... арасындағы
алшақтықәлі теңестірілмеген,саланың эксперттері бұлай болудың басты себебі
қонақ үй инфрақұрылымының жеткілікті түрде дамымағандығымен түсіндіріледі.
Қазіргі кезде ... 273 ... ... ... ... ... 2011 жылы 110 миллион доллардықұрады. Мезгілді сиымдылығы 24,2 мың
долларды ... ... ... классификацияға сәйкес жоғары
категорияны түрік басқаруындағы белгілі бес жұлдызды ... ... ... Hyatt Regency және The Regent Ankara, ... OKAN ... және Rixos Astana ... Hotel. Орта деңгейді үш және төрт
жұлдызды қонақ ... ... Олар ... корпорациялық клиенттерге қызмет
көрсетеді, бірақ олардың көпшілігінің бизнес-отельдің ... ... ... келмейді, яғни олардың дамыған ... және ... ... ... да қажетті атрибуттарының
жоқтығымен түсіндіріледі.
Қымбат емес қонақ үй сегменті әлі ... ... жоқ. ... ... екі ... ... үй категориялары, сонымен қатар мини-отельдер
және ... ... ... ... ... ... барлығы қызмет
көрсетутің жоғары ... ... бере ... ... ... қызмет көрсетуке қойылатын белгілі-бір талаптары бар. Қонақ
үйлік қызметтердің жаңа тұтынушылары ... ... ... олар ... ... деңгейіне сынбен және қатал ... ... ... аз көлемде орналасқан. Бұл жерлердегі олардың
саны мен деңгейі іскерлік белсенділіктің ... ... ... ... ... байланысты. Қонақ үй саны бойынша жетекші облыстарға ... ... ... ... ... Қазақстан жатады.Қонақ
үйлердің көп бөлігі Алматы және ... ... ... ... қонақ үйлердің көп бөлігі орналасқан, олардың саны алтау. Жалпы
Қазақстан бойынша ... ... ... ... саны – ... бір.
Аймақтарда 8-40 нөмірлі жанұялық пішімдегі жаңа қонақ үйлер белсенді
түрде салынуда. Бірақ бұл жағдайда қонақ ... ... ... ... ... ... айналып отыр.
Әрбір қонақ үй сертификатты үш жылда бір рет алуы ... ... ... ... азайту үшін жыл сайын сертификаттау жүргізіледі, бірақ
осындай жұмыс негізгі қызметтен алаңдату факторына айналып ... ... ... ... тек қана ... ... , ол өз
кезегінде аймақтарға сертификат алуды қиындатады. Қазіргі кездегі қонақ
үйлердің 35%-ті ... ... ... ... ... барлық
орналастыру құралдары үшін міндетті болып табылады.
Қазақстанда қонақ үйлік желілердің даму ... әлі де ... ... ... ... ... үйлердің басым көпшілігі желілік емес болып
табылады, ол өз кезегінде нарықтың бұл түрі ... ... ... ... ... ... құру – бұл ... үшін келесі даму сатысы болып
табылады.Бір экземплярдағы төрт әлемдік сатының болуы ... ... ... ... ... ... күту көптеген
қатысушыларды бизнеске деген көзқарасын қайта ... және ... ... мәжбүрлейді.Қазіргі кезде Mariott, Holiday Inn
сияқты әлемдік ... ... шығу ... ... ... қарағанда экспансияға ресейдің ірі операторлары да
дайындалуда. Қазіргі кезде олар Қазақстан ... ... ... желілердің жобалары бизнес және эконом класс сегменті үшін табысты
болса, бәсекелестік өршелене түсуі мүмкін. Бұл ... ... ... үйлер
үшін ірі және тәжірибелі қатысушылармен бәсеклестікке төтеп беру ... Егер де ... ... ... ... ... басқарушы
рөлімен шектелетін болса, жергілікті операторларға маркетингтік саясат ... ... ... ... ... ... ... тура
келеді.
Біздің қонақ үйлердің позициясые кеңейту мақсатында өзіміздің Қызмет
көрсетудің ... ... Ол ... ... ұлттық
ерекшеліктеріміз және еліміздің менталитеті ескерілген. Сонымен ... ... ... ... да ... Жалпы алғанда
бәсекелестік бағаның жалпы төмендеуіне себепші болады.
Саладағы баға белгілеу үдерісіне ... ... ... қонақ үй
жіктелімі сияқты факторлар әсер етеді. Жалпы алғандағы қонақ үйлердің нөмір
бағасы 20 ... 3000 ... ... ... ... ... нарықта
белгілі-бір мөлшерде қонақ үйлердің және ішкі туризмнің дамуын ... ... орын ... ... ... баға ... кезекте
шетел азаматтарын таң қалдырады. Бұл ... ... ... ... төмен болуының себебі болып табылады. ... баға ... үйді ... көбі ... ... ... өздерінің шығындарын тез арада жабуға тырысады. Көп жағдайда ... ... ... ... ... ... үшін қонақ
үйлер жүктеменің төмендеге периодында белгілі-бір шегерімдерге ... жай ... ... ... үйде тұру ... демалыс күндеріне
қарағанда 20%-ке төмен түседі.
Қазіргі ... ... ... ... басым бөлігі – бизнес
туристер-топ менеджмент, ... ... ... ... болып
табылады. КАГиР президенті Роза Раеваның айтуы бойынша клиенттердің тоқсан
проценті іскелік мақсаттарда, қалған он проценті көңіл көтеру және ... ... ... ... ... ... ... проценті-76.
Статистикалық көрсеткіштерге сүйенсек, 2011 жылы қонақ үйлердің орташа
жылдық толуы 25%-ті құрады.Аймақтық қимадағы жетекшілер Атырау және ... ... ... ... нөмірлерінің толуы орташадан
жоғары,сәйкесінше, 68% және 65%.
Қазақстандағы үш-төрт ... ... ... ... ... сәйкес келмейді. Мысалы, кейбір төрт жұлдызды қонақ үйлердің
қызмет көрсетуі екі жұлдызды ... ... ... ... келмейді.
Аудан, ас үй деңгейі, дыбыс өткізбеу ... ... үй ... ... келмейді. Көбінесе қонақ үйлер ... ... ... олар ... ... ... ... сәйкес келмейді. Әлемдік стандартқа сәйкестендіріп ... ... үй ... ары ... ... өте ... болады. Шамамен
алғанда қайта құруға бөлінетін инвестиция көлемі 7-8 миллион ... ... ... ... ... ... ... компьютерлік жүйелері, көпшілік тамақтандыру аудандар аймағы
жатады. Менің ... ... ... жаңа ... салу ... соғады.
Бірақ қайта құру үшін барлық қажетті жағдайлары бар қонақ үйлер ... ... ... ... ... ... ... қор, конференц-
залдарға және де басқа көңіл көтеруге ... ... ... ... Бірақ күрделі мәселе болып менеджменттің және қонақ үй бизнесін
стратегиялық түрде жүргізудің жоқтығы қала береді.
Қазақстандағы тағы да ... ... ... ... ... ... ... жүйесінің жоқтығы . Көптеген ... ... ... ... қызметті жүргізуге сертификатты елеулі
ауытқуларымен ... ... ол ... ... ... ол жердегі
қонақ үйлер ең төмен ... да ... ... Ал ... деген
баға жоғары деңгейде. Қалыптасқан жағдайларға сәйкес сертификаттау ісімен
қонақ үй бизнесінің негізін білмейтін ұйымдар айналысады.
Ең ... ... ... бен ... және қыркүйек пен қараша
аралығындағы периодтарға сәйкес келеді. Осы ... ... ... ... ... ... көрмелер мен конференциялар
өткізіледі. Соның нәтижесінде нөмірлер жүз ... ... ... үй ... ... ... жаз айларында және желтоқсан мен
қаңтар аралығы болып саналады.Оның себебі іскерлік белсенділіктің төмендеуі
болып табылады.Осындай периодтарда елеулі ... ... ... ... кетеді. Соның нәтижесінде ірі қонақ үйлерге ... ... ... ... шаралар жүргізуіне тура келеді. Осы
аспектте кішігірім қонақ үйлер ... аз ... ... болады.
Жақын арада бәсекелестіктің күшеюіне байланысты қонақ үйлердің басым
бөлігі өздерінің табыс құрылымын қосымша ... ... ... ... ... ... бұл ... қонақ үйлердің табыс
құрылымында елу пайызды, ал Қазақстанда ол тек қана ... ... ... ... ... қала мен ... қонақ үйлерде
маркетинг және басқаруға көзқарас бойынша елеулі айырмашылықтар көрінеді.
Менеджмент деңгейі бес ... және ... ... ... үйлер
арасында өте қатты ерекшеленеді. Қонақ үйдің табыстылығы ең ... ... ... менеджменттің күшіне және тәжірибе деңгейіне
байланысты. Қазақстандағы ... ... ... өте ... ... деңгейі Алматы және Астана қалаларында ғана байқалса,
жалпы ел ... ол ... ... сала ... ... ... тапшылық байқалуда.
Бұл бизнес бойынша табыстылыққа қол жеткізу үшін көп ... ... ... Орта ... ... ... саны ... деңгейінде болуы керек, ал бес ... ... ... ... асуы керек. Сандық параметрлерге ... ... ... үйлер аса білікті персоналымен мақтана алмайды. Туризм
және қонақ үй бизнес факультетін бітірушілер оқу ... ... ... болмау себебінен басшы қызметтерін алып жүре ... ... ... ... ... үшін көп күш, уақыт, материалды шығындар
қажет.
1.2 Қазақстан Республикасындағы қонақ үй бизнесінің қазіргі ерекшеліктері
Алғашқы қонақ үйлердің ... болу ... тура айту ... ... ... ... ... дәуірлерде тамыр жайған. Адам баласы саяхаттап
бастағаннан бері,уақытша тұратын жерлерде керек болды. Ежелгі ... ... ... – ақ ... ... арнайы бөлмелер қолданылатын болған.
Алайда ең алғашқы қонақ үйлер Римда пайда болған еді. Дәл осы ... ...... ... әлем ... шарлауға міндетті
болды. Осындай жүйенің дамуының нәтижесінде саяхатшыларға ... ... мен ... ... күтетін аймақтар пайда болып отыр. ... ... ... ... ... жерді керек етті.
Кейде жаңбыр ... ... ... үшін театрды алшақ жерлерде
соқпаған. Осындай жағдайларда жоғарғы үстемтап ... үшін ... ... ... ол ... мен қарапаыйм саяхатшылар өз ... ... Үй ... үшін ... ... болмағандықтан әрбір
саяхатшылар баға ... ... ... ... ... үйлерде барлық
жағдайлар жасалмаған болса да, бірақ олар демалу үшін ... ... ... ... соғылған. Орта ғасырларда Европада қонақ үйлер жеке
меншік болды, ... орай ... әр үйге ... ... ... ... нәтижесінде коммерциялық сауда да бірте – бірте дамыды [4].
Алғашқы отельдер Францияда ... ... Олар ... ең ... ... ... ... Дәл осы жерде ... ... ... 1829 жылы Бостанда «Тремон – Хаус» ашылды. Бұл ең ... ... ... ... ... яғни әр ... өзінің кілті және
ыңғайлы жуынатын бөлмелері ... Бұл ... ұзақ ... стандартты отельдері болды.
Орта ғасырларда Қазақстанда сауда – саттық орталықтарының ... ... ... Ол ... ... үй ... сарайы» деп аталды. Оны
ауқатты адамдар басқаратын болған. Керуен – ... ас ... ... ... ... ... сақтау бөлмелері болды.
Керуен– сарайының бастығы жолаушылардан белгілі бір мөлшерде төлем ... ... үй ... өсуі ... ... кейін
білінді. Бұл қонақ үйлердің ... ... ... ... ... ... көрсету дәрежесі төмен болды. 1829 жылы Бостонда дүние
жүзіндегі ... ... ... ... жатқанда , Қазақстанда бұл
шаруашылық дамымай, оның экономикасы мен ... ... ... ... ... ... кейін өндірістік және өндірістік емес салалардың
дамуы қонақ үй ... жаңа ... ... ... ... әкеп
соқты.
1935 жылы Қарағандыда «Чайка» қонақ үйі салынды. 1937 жылы ... ... ... үйі ... 50 жылдың аяғы мен 60 ... ... үй ... салу ... 70 – 80 жылдары эксплуатацаяға
жаңашаланған, жоғары классты, ыңғайлы « Алма – Ата», «Қазақстан», «Отырар»,
«Достық» тағы басқа ... ... ... ... ... ... ... жағдайында жұмыс істеді..
Нәтижесінде олардың арасында бәсекелестік ... жоқ. ... өте көп ... ал екінші біреулерінде қаржы мүлдем болмады. ... ... ... ... ... үй шаруашылығы халықаралық деңгейде
жұмыс істемеді, яғни ... ... ... ... Және оның жұмыс істеу
тәжірибесі болмады. Қазіргі уақытқа дейін және ... де ... ... жоқ.
Мамандардың дайындығы, зерттеулердің жүргізілмеуі, артта ... ... ... ... ... қазірде қонақ
үй шаруашылығы дүниежүзілік алдынғы қатардағы қонақ үйлермен салыстырғанда
артта қалып қойған.
Қонақ үй ... ... ... бар. ... үй ... ... мен ... әсерінен бүгінгі өзінің ... ... ... таңда қонақ үй кәсіпкерлігі қызмет көрсету саласындағы
ең алдыңғы қатарлы, дамыған сала болып отыр.
XIX ғасыр аяғындағы ... ... ... ... ... ... дамып, жетілуі бүкіл дүние жүзінің ... ... ... жаңа ... философияны ашылуына алып ... ... табу ... ... ... ... ... Осы қонақ
үй шаруашылығы басқа қызмет көрсету саласы сияқты жүктеу және жекелеу
процессі ... ... ... ... ... ... ... де түрлі баға өзгерістері, түрлі ... ... ... үй
шаруашылығы жүйесінің кеңейуі бәсекелестікті одан бетер арттыра ... енді ... ... ... бөлінді. Яғни, қонақ үйдің барлық
мүмкіншіліктрері мен ыңғайлықтары толығымен көрсетілді. Бүгінде ... ... ... ... ... жүзінің кез – кеген жерінен іздеп ... Оны ... ... жүйелік каталогтардан табуға болады. Ғылыми
технологиялық прогресс бүгінгі ... ... ... ... үлес қосуда [4].
Мысалға айтатын болсақ, көлік жүйесінің дамуы ... әр ... ... ... ... ... Көлік құралы қонақ үй ... ... бас ... ... ... көрсету деңгейін, олай болса табыс деңгейін көтеруге шақыратын
орналастыру құралдарын техникалық және ... ... ... ... ... жасалды; техникада білгір саяхатшыға «жолдағы офисті» ұсыну;
қонақ үй шаруашылығында ... және ... ... жетілдіру және
жеңілдету. Осындай техникалық жетістіктер қатарына броньдалған компьютерлік
бағдарламалар, әрбір жеке ... ... және ... ... ... табысын басқару, барлық қонақтар жөнінде ақпаратты сақтау.
Тұрудың қауіпсіздігін көтеру мақсатында көптеген қонақ ... ... ... ... ... үшін жеке, пластикалық карточкалар негізінде
электромагнитті құлып жүйесі енгізілген. ... ... ... ... ... ... беру жолымен қызмет көрсету
тапсырыстық жүйесі әдеттегідей болды.
Ғылыми техникалық прогресс басқару ғылымына да ... ... ... ... ... факторының үлкен есебінде және «кері
байланыс жүйесінің дамуында бейнеленеді» [7].
Қонақ үй ... ... ... ... ... қауіпсіз
өндіріске ұмтылу жатады. Табиғи баланстың сақталуы, ... ... мен ... ... өндіріс қалдықтары пайдалы өнімге
айналғанда тұйық ... ... ... тәжірибесі қонақ үй
индустриясының кәсіпорындарына пайдалы, ең алдымен, оны ... ... ... ... үй ... тағы бір ... осы
секторды монополияландыру, ол қонақ үй тізбесін немесе ... ... ... онда ... ... ... ... көп болуы
[3].
Монополия, ірі қонақ үй тізбесінің, ішінде «Бэст Вестерн» , ... ... ... ... ... және т.б. ... ... танымал.
«Тәуелсіз кәсіпорын» түсінігі мәні бойынша меншік формасының шектелуі
және осы кәсіпорындардың өзінің формасы бойынша (тәуелсіз ... ... ... ... ... үй ... мен франчайзинг) басқарудың
түрлі әдістері деп түсіндіріледі.
Ірі қонақ үй ... ... ... ... бақылауды қамтамасыз
етеді және орталықтандырылған жеткізу есебінен осы ... ... ... Тәуелсіз кәсіпорындар үшін клиенттерге жеке қызмет
көрсету үлкен дәрежеде сипатты. Қазіргі қонақ үйлердің көп ... ... ... мен ... ... ... және
клиенттер үшін таңдаудың неғұрлым кең ... ... ... ... үй шаруашылығында маңызды рөлді өндірісте
интернациоландандыру ... ... ... үйлер тізбектері: әртүрлі
елдерде орналасқан қонақ үйлер үшін ... ... ... ... ... күшінің миграциясы, броньдаудың бірыңғай жүйесі) және
оған кері ... ... ... ... ... ... ... келген экономикалық құбылыс саяси, экономикалық және әлеуметтік
процесстері жиынтықтарының ... ... ... ... сонымен,
әрбір берілген ел үшін оның дамуының кез келген ... бұл ... ... келісілген сипатқа ие. Одан мынаны көруге болады, нарыққа өтудің
теориялық және ... ... ... қатынастарының барлық
жүйесінің жетілдірілу ағынында шешілу керек.
Қандай да бір экономикалық құбылысты зерттеуде дұрыс дайындалған жол
нақты ... ... жаңа ... алу үшін ... ... ... ... әрекеттенуші себеп – салдар ретінде роль атқарады.
Сондықтан да ... күні ... ... ... және ... ... мәселелер жиынтығында қызмет көрсету мәселесі, оның ... үй ... ... ... мәнге ие [3].
Қонақ үй шаруашылығы – туристік - экскурсиялық ... ... ... ... бірі ... табылады. Саяхаттану уақытында
туристке ұсынылатын ... ... ... ішінде қонақ үй қызмет
көрсетілуі орталық орынға ие. Басқа қызмет көрсетудің белгілі жиынтығымен
уақытша тұратын үйді ... ... ... ... бағдарламаға,
әрбір турға негізгі бөлігі ретінде кіреді.
Қонақ үй шаруашылығы немесе қонақ үй ... ... ... ... бөлігі болып табылады. Ол мейрамханаларды, кафе,
көлік және экскурсияларды органикалық және табиғи туристік-экскурсиялық
қызмет ... ... ... ... көрсету сферасының секторы ретінде қонақ үй шаруашылығына
барлық сипаттамалар тән. Қызмет ... ... ... ... ... емес ... өзара әсер ету процесінде құрылады және зат
ретінде емес, қызмет ... ... ... ерекше тұтыну құны –
қызметіне негізделген. Материалдық сферада қызмет көрсету өндірісі көлікте
және байланыста, саудада және ... ... ауыл ... ... және ... ... ... асады. Материалдық емес өндіріс сферасында барлық бөлімшелер қызмет
көрсету өндірісіне қатысады [3].
Қонақ үй ... қоса ... ... ... ... ... келесі қасиеттер тән:
Қызмет көрсету көзінің оның обьектісінен бөлінбеуі. ... ... ... ... да бір кәсіпорында құрылады, содан ... ... онда олар ... ... ... ... ... пайдаланады. Қызмет көрсету сферасында тұтынушы «қызмет
көрсету фабрикасына» ... және ... ... сатып алады. Өндіріс
процесімен қызмет көрсетуді тұтыну процесі уақыт бойынша сәйкес келеді.
Қонақ үй бизнесі – ... ... ... Өндіріс процесстері,
қонақ үй қызмет көрсетілуін жеткізу және тұтыну, бір - ... ... бір ... ... Қызмет көрсету сферасының осындай ерекшелігі оның
бір қиындықтарының бірі, өйткені қызмет көрсету көзінің оның ... ... ... ... ... ... басқа жағы – қызмет көрсету тұтынушысын өндірістік
процесстің бөлігіне ... Сіз ... ... жасауда өндіруші Сіз туралы ойламады, ал мысалы, қонақ үйде
оның ... ... ... ... ... бойынша қызмет
ету керек.
Қызмет көрсету көзінің оның объектісінен бөлінбеуінің тағы бір
салдары- қызмет көрсету саласына ... ... ... ... ... қызмет көрсетуге дейін бақылау мүмкін емес.
Бұл жағдайда жұмыс орнында жұмыс ... ... ... ... ... ... барлық деңгейіндегі қызметкерлердің кәсіби
білімі мен біліктілігі, көрсетілетін қызмет көрсетудің ... ... ... және ... еңбегін ұйымдастыру деңгейі ... ... ... үй ... ... ... ... классты отелі, сондай-ақ орта классты ... үйі бар ... ... ... ... ... компаниялармен басқаруға
келісім жасайды. «Бэст Вестерн» және ... ... клуб ... ... Олар ... жарнасын төлейді және белгілі стандарттарға сәйкес
болу керек. Сол үшін бронюрланған жүйесіне кіргені үшін ... және ... және ... ... ... біледі.
Қонақ үй тізбектері келесі ерекшеліктермен сипатталады:
- операциялардың комерциялық сипаттамасымен клиенттердің сипаттамасының кең
спектріне байланысты тұтынушылардың кең көлеміне үндеу ... ... Өнім ... ... ие ... туады, оның өзі кәсіпорынның
емес, тізбектің қызығушылығына сәйкес болуы мүмкін. Клиенттер ... ... ... бірегей сипаттамалардың кең спектрін құру
мүмкіндігі жоқ болуымен туылған қиындықтар пайда болады, өйткені олар ... ... ... ... келмеуі мүмкін
- көп жағдайда, тізбекте бола кәсіпорындар меншіктік немесе франчайз
келісім негізінде қосылған ... ... ... біркелкі болуына ұмтылады.
Кәсіпорындардың бірі жеткен жағымды тәжірибе кәсіпорынның орналасу ... емес ... ... ... ... ... ... білу керек.
- өнімдерді, сервис пен басқару саясатын стандарттау жағдайында ... ... ... ... ... қонақ үй бизнесін ұйымдастырудың негізгі формасы тәуелсіз
кәсіпорын. Өткен жылдардың ... ... ... бұл ... жүйесінің жоқтығына, дүние жүзінде қонақ үй ... ... ... аздығы және дүние жүзілік стандарттардан қалу
салдары ретінде ... ... ... ... ... ... ... тұратын қонақ үй дүние жүзілік ... ... білу ... ... Қазақстанда көшпелі туризм неге дамымаған
деген қорытынды жасауға болады. «Холидей Иннз», ... ... ... ... ... үйлері франчайзингтік қатынастар мысалдары болып
табылады. Қонақ үй шаруашылығы өзін ... ... ... тұрғыдан бейнелейді және тәжірибе жүзінде бұл істе құлдыраудың
байқалмайтыны ... ... ... ... ... концепциясы мен жаңа нарықтардың құрастырылуы жүруде.
Бүгінде дүние жүзілік қонақ үй тізбегі кез – ... ... ... ... дүние жүзінде ең үлкен қалқымалы отель бар. Бұл
бес ... ... ... ... айлақтары арасында қозғалыста
және теңіз саяхатының толық қиялын жасайды.
Бахрейн мемлекетінде Парсы шығанағының түбінде орналасқан су ... үй бар. Ол ... ... ... байланысқан 6 корпустан тұрады.
Оның ішкі қабатына тек арнайы мөлдір лифтпен түсуге болады, оны ... ... ... ... ... үй ... да бар, ... ол 6 адамға ғана есептелген және
сол себепті дүние жүзінде кішігірім болып саналады. Оның ... ... ... ... ... бөлігін 1980 жылғы Олимпиадаға арнайы Москвада
салынған «Измайлово» қонақ үйі комплексінде орналастыруға болады. Ол ... 9500 ... ... ... ... ... ... жүзінің ең жоғарғы отелі бар – 73 қабат.
Тринидад және ... Порт – оф – ... ... ... ... әуесқойшылары үшін шағын отель орналасқан. Ол құлама жардың
үстіндегі жартаста ілініп тұр және оған тек ... ... ... ... бар токио қонақ үйлерінің бірі дүние жүзінде ең жылдам
сервисті ... ... ... ... ... ... алуы және
басқаларына жұмсайтын максималды уақыты 45 секунд. Барлығы арнайы видео
бақылаулы жабдықтың ... ... ... орындалады.
Сан – Францискода «Фэрмонт» отелінің бас ғимаратында ... ... ... ... ең қымбат нөмір болып есептеледі. Отель ... және ... ... алмағанда «люкстің» құны тәулігіне 6мың $.
Клиент тәулік бойы ... ... ... ... және ... ... етілген [8].
Бүгін де саяхатшы экономикалық классты қонақ үй мен сән – ... ... ... ... ... үй ... ... көп
көлемде әр түрлі формалары және түрлерін ... Бұл ... ... ... және ... ... ұнататынынды қалайды.
Қонақ үйлерді топқа жіктеу жүйесінің басқа түрлері бар. ... ... ... ... жіктелуі) енгізуде дүние жүзінде туристік
қызметті ... ... ... мәдени – тарихи дамуымен, олардың
ұлттық ерекшеліктерімен, қызмет ... ... ... мен ... бір қатар факторлар кедергі жасайды.
Ең таралған сыныптамаға ... ... ... ... Венгрияда, Мысырда, Қытайда, Россияда, ... ... ... ... қатысушы басқа елдер қатарында қолданылатын
жұлдыз жүйесі; Грецияда пайдаланылатын әріптер жүйесі; Ұлыбритания ... ... ... сондай-ақ разрядтар жүйесі.
Қонақ үй сыныптамасының (классификация) ең жиі кездесетін түрі ... ... ... сәйкес барлық қонақ үйлер жабдықталғандығына
байланысты шартты ... мен ... ... ...... ... ... танылған дүние жүзі лидерлердің
бірі. Міне, сондықтанда тек елдің таулы бөлігінде ғана мыңнан астам
отельдер бар.
Орналастыру құралдарының ең арзаны «Юс Хоутеиз», ... оның ... аз емес ... үшін Россияда 10-нан аз). Қалаушылар осы қымбат
емес жастар жатақханасында түнейтін орын сатып алады, ... ... бұл ... да бір ... ... ... ... жоқ.
Австрия отельдері 5-жұлдызды жүйе бойынша бағаланады, бірақ ауылдық
жерлерде «категориядан тыс қонақ үйлер» деп аталатын ... ... ... ... бір, екі және үш ... ... жиі
кездестіруге болады.
3-5 жұлдызды категориялы Австрия отельдері бір көзге қарағанда бір ... аз ... бар. Бұл ... ... ... үйлері бассейнмен,
саунамен, мейрамханамен, буфеттермен, солярилерімен жабдықталған. Австрияда
кеңінен таралған «романтикалық стиль» ұқсастықты тереңдетеді, онда ... ... ... ... Ол ... техникалық үйлесімді
байланысқан тұрмыстық көне заттарының бар болуымен түсіндіріледі.
Кейде 3-жұлдызды қонақ ... ... ... ... бар болуы) 4-
жұлдызды отельден жақсы болуы мүмкін. Жалпы, екі жоғары категориялардың
отельдері неғұрлым кең нөмірлері және ... ... ... ... байланысты өзінің жұлдыздығын ақтайды.
5-жұлдызды қонақ үйлер 4-жұлдызды қонақ ... ... ... ... және ... ... неғұрлым жоғары деңгейімен ерекшеленеді.
Мысырда қонақ үйлерді ... ... ... ... бірақ
европалық жүйемен салыстырғанда олар шамамен жарты жұлдызға артық екенін
ескеру керек.
1996 жылдың басында Қытайда ... ... ... ... ... ... үшін ... таралған 5-жұлдызды жүйе
қолданылады, бірақ сонымен қатар елде өзінің спецификалық шкаласы бар, ... ... ... ... ең ... түріне «қонақтар үйі»
жатады.
Осы керуен сарайлар мен хостельдерді ... ... ... үшін үй» ... ... болып есептелінеді. Шын
мәнінде, ол 2-3 жұлдызды деңгейдегі қонақ үйлер 3-4 жұлдызды категориялы
отельдердің ... ... ... ... ... орналастыру
құралдарын туристік қонақ үйлерді, ал 4-5 жұлдызды категориялы отельдерге
«шарапты ... ... ... Осы ... қытай стандарттары европалық
стандарттардан қалмайды.
Грекияда сыныптамалық (классификация) «әріптік» жүйесі танымал, ... ... ... ... жұлдыздарды көруге болады.
Барлық грециялық қонақ үйлерді 4 категорияға бөледі:
«А» категориясының қонақ үйлері 4-жұлдызды деңгейге, «В» - 3-жұлдызды
деңгейге, «С» - ... ... ... ... ... ... үйлерге
жиірек «deluxe» категориясы беріледі. Бірақ , ... ... ... бірдей категорияға ие орналастыру құралдары едәуір бір-
бірінен ажыратылады.
«С» категориялы қонақ үйде қызмет көрсетудің ең аз ... ... ... ... егер олар ... зонада болса, онда олар
көп жағдайда жағалауда орналасады.
«А» категориялы отельдер қызмет көрсетудің ... ... ... ... ... үміттенетін қонақ үйлер көп жағдайда халықаралық
талаптарға жауап береді [7].
Ағылшын қонақ ... ... ... ... ... категориялы қонақ үйлерді ұсынады, бірақ ереже ... ... ... ... ... «тәж» бейнеленген. Қонақ
категориясын «Тәж тілінен» «жұлдызға» ауыстыру үшін, тәждің барлық санынан
бірді алу ... Олай ... ... ... Норфольк Хоутел» 3-жұлдызды
немесе 4-тәжді болып саналады.
Бірақ, «Бритин Трэвел Асорити» (БТА) ... ... ... ... ... ... болып есептелінеді.
Қаланың орталық бөлігінде орналасқан бюджеттік қонақ үйлер (*) ... ... ... ... ... үйлері (**)
Отельдер мейрамхана мен барларға ие.
- орта ... ... ... (***)
Қызмет көрсету деңгейі жеткілікті жоғары.
- бірінші класстық қонақ үйлер (****)
Тұрудың өте жоғары сапасы және қызмет көрсетудің өте ... ... ... ... қонақ үйлер (*****)
Экстракласс тұру және қызмет көрсету деңгейі.
Басқа елдермен ... ... ... үйлері бір қатар
ерекшеліктерге ие. Кейбір Лондон қонақ ... ... жеке ... ... ... қоғамға, компанияларға жататындығын
білу керек, басқа теңдей жағдайда иесі бір адамның қолындағы отельдерге
артықшылық ... ... ... ... бөлігі жергілікті менеджерлермен
басқарылатынына қарамастан, олардың көбісі ірі халықаралық тізбекке кіреді.
«Риджент ... және ... ... ... ... үйлер «Хаят» және
«Риджент» халықаралық қонақ үй тізбегінің филиалдары болып табылады. ... ... ... ... ... ... өзі ... қонақ
үй қызмет көрсетулерінің халықаралық нарығына шығуын дәлелдейді. Осы ... ... ... ... ... ... ... тәжірибесі енгізілді, ал мұның өзі дүние ... ... ... ... әрбір ел үшін қонақ үйдің өз сыныптамасы тән, және ... ... ... әр ... ... ... қонақ үйлер
елеулі айырмашылыққа ие.
Туризм дамуының ... бет ... ... – жылға байқарлықтай
аймақаралық бәсекелестік үшін обьективті ... ... яғни ... ... ... бар жаңа ... ... болады, мұның өзі
ескі туристік аймақтардың қызмет көрсету ... ... ...... күрестің жаңа сапалы жолдарын іздеуді қажет етеді.
Олай болса, жаңа курорттар пайда болады, қызмет ... ... ... ... ... тарту мақсатында әрбір туристік аймақ
туристер үшін ... және ... ... яғни туристер өздерін өз үйінде
сезінгендей ең жақсы жағдайлар жасау керек. Бұл жерде бұқара – ... ... ... – ақ ... ... және демалыс орындарында туристік
өнім жөнінде ақпараттың ашықтығы маңызды роль атқарады. ХХ ... ең ... ... ... ... ... ... шешілу стадиясында, бірақ алда көптеген мәселелерді
шешу ... ... ... ... ... ... барлық қажетті
атрибуттарымен – жарнамалау, ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету және т.б. - туризмнің
бүтіндей ... ... ...... ... және әлеуметтік
дамуының төменгі деңгейі, оны туризмнің мемлекет – ... ... ... өз ... ... ... гөрі, шетел
туристерін қабылдау тиімді .
Біз білетіндей, ... ... ... ең тез дамып келе жатқан
салаларының бірі ... ... ... ... ... карамастан
халықаралық туризмнен түскен түсім 944 млрд. АҚШ долларын (642 ... [37] және ол ... ... ... және ол ... ... 30% алды. Болжам бойынша, 2034 жылы халықаралық туристік келулер
1.6миллиард ... [38]. ... ... ... ... ... ... жергілікті бюджетінің 40%-на дейін
туристік қызметтен түскен түсім құрайтын елдер бар. Бұл ... ... ... ... ... аймақтарын, Солтүстік Еуропа елдерін
және тағы көптеген елдерді ... ... Бұл ... ... ... ... әсер ... факторлар мыналар [39]:
1. Ойын-сауық және рекреация объекттерінің қалптасуы;
2. Тамақтандыру индустриясының жақсы дамуы;
3. Орналастыру индустриясының жақсы дамуы;
4. Туристік-рекреациондық қызметтердің ... ... ... ... сувенир өндірісінің дамуы.
Туристік кластерді жүргізу бойынша іс-шараны жоспарлау мен жүзеге
асырудың ... ... ... ... ... ... ... және аймақтың кірісін қалыптастыратын туристік қызмет ... ... ... ... ... ... ... құру. Сонымен
қатар, бәсекеге қабілетті кластерлер тұрақты аймақтық туризмнің дамуында
маңызды рөл атқарады
Мысалы, ... ... ... жылдар аралығында туризмнің орташа
жылдық өсу қарқыны 1,5 %-ды құрады. Бұл аймақтағы туризмнің ... ... ... ... ұйым (ӘТҰ) ... ... ... көрсету сапасының төмен деңгейін және туристік объектілердің кіргізу
мүмкіндіктері мен аймақтағы туризмді ынталандыруға бағытталған маркетингтік
шаралардың жоқтығын жатқызады. Бұл тізімге ... ... ... ... жылы ... ... Сауд ... Оман, Біріккен Араб
Әмірлігі (БАӘ), Кувейт, Катар және Бахрейнді ... ... ... (Arab Gulf Cooperation Council - AGCC) үлесіне шет елдік
туристердің жалпы ... 25% ... ... сол ... 1982 жылмен
салыстырғанда туристердің 322% өскенін дәлелейді. AGCC ... ... ... яғни ... ... қатысы жоқ Бахрейн, Оман и БАӘ
алдыңғы орында болды.
БАӘ-де ... ... екі түрі бар: ... ... ... және жеке ... туристік операторлар. Туристік операторлар
маркетинг саласындағы шараларға және авиалинияларға, ... ... ... жалға беру қызметіне клиенттерді тартуға
жауапты. ҰТҰ туризмнің алға жылжуына жауапкершілік ... ... ... ... және ... ... ... мақсатында елдегі, шет
елдердегі PR бойынша ... ... ... ... ... шаралар қолданады [41]:
1. Теле-көрсетулерде және басылымдық ... ... ... Сату ... жеке сатылымдар (кеңседе, телефон арқылы, ... ... ... ... ... бойынша шаралар (көрмелер);
4. PR- хабардарлықты көтеретін шаралар және ... ... ... жақсы үндеулер берулері үмітімен туризм туралы жазушы
авторларды ... ... үшін ... ... ... ... ... және коммерциялық маркетинг
бойынша департамент (ТКМБД) құрылған. Ол Дубайдың халықаралық аймақтық
нарықта туризм және ... ... ... оны алға жылжытумен
айналысады. ТКМБД арқасында Дубай басқа әмірліктерге ары қарай ... ... ... қалай құрылатынына үлгі болды. ТКМД штаб-пәтері
Дубай қаласында орналасқан. ... ... ... он екі ... жұмыс істейді. Дубайдағы штаб-пәтері төрт бөлімшелерден тұрады
[42]:
1. Туризмді ел ... алға ... ... ... халықаралық деңгейде алға жылжыту бөлімі;
3. Ақпарат және масс-медиа бөлімі;
4. Қаржылық-әкімшілік бөлімі;
Департаменттің міндеттеріне мыналар кіреді [43]:
1. ... ... ... ұзақ мерзімді экономикалық өсу және
дамуына күш салуына үлес қосу және ... ... ... ... ... үшін БАӘ- мен сауда үшін және
аймақтық кеңсе, дистрибьюторлық ... және ... ... ... ... тарту арқылы жаңа
мүмкіндіктерді құру;
3. Туристерді, конференция, көрме қатысушыларын, қонақтарды тарту
жолымен Дубайдың қонақ ... ... және ... ... ... салу;
4. Негізгі халықаралық аудиторияларға мемлекет туралы анық ... ... беру ... ... ... ... ... туралы мәліметтерді кеңейту, сонымен
қатар ... ... ... ... ... имидж қалыптастыру;
5. Эмираттағы қоғамдық және жеке ұйымдардың координациясы және
тығыз серіктестік ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету.
Нәтижесінде, Дубай Ұлыбританияның, Германияның, Италияның және ... ... ірі ... ... ... ... 1990 жылдары
туризм Дубайдағы ең тез дамушы салалардың бірі болды. Туризмнен ... БАӘ ішкі ... ... 13 % ... ... ... кластерлер мемлекеттің және жергілікті үкіметтің
қолдауымен қысқа уақыттың ішінде жақсы дамуға қол ... үш ... ... ... ... екі ... ұлғайып, 2009 жылы 81,5 ... ... Бұл ... ... 22,3 млн., ... 2 есе, ... салыстырғанда 2,3 есе артық туристерді
қабылдады .
Париждегі жұмыс орындардың 20% туризм индустриясы, метро
жолаушыларының 8% және ... ... ... ... ... туристер құрайды [45].
Францияда туристік саланы қолдау үшін ... ... ... ... ашу ... ... ... мәселені шешу мақсатында, әрі
туристерге қызмет көрсетуді арзандату үшін қала ішінде саяхат ... ... ... тұрақтары Autolibтер ашу қарастырылуда. Сонымен
қатар, қалада кішігірім пикниктер ұйымдастыру үшін жасыл алқаптар ... Бұл ... ... ... ... үшін ... ... кластерді қолдау шарасы ретінде, мейрамханалар үшін қосымша
құн салығы 20% дан 5,5% ға дейін төмендетілген, бұл ... ең ... ... ... ... мейрамханалар бағасы да төмендеді
[46].
Францияның туристік ... ... ... ... мына ... ... ... косметикалық және сәнді киім тігу салалары.
Косметика мен сәнді ... ... ... 50% ... болып
табылады. Туристік кластердің дамуының экономиканың қосымша салаларына
мультипликативті әсерін осыдан байқауға болады.
Францияда ... ... ... ... ... бағыт болып табылады.
Бір жылда қалаға келетін туристер саны 3 млн. ... 35% ын ... 2011 ... бас ... ... ... шетелдік туристер саны
күрт кеміп кетті, бірақ осы дағдарысқа қарамастан жаз ... ... ... бел ... француз туристердің саны біраз ... 2011 жылы ... ... ... ... ... туристердің саны өткен
жылдың сол кезеңімен салыстырғанда 1% ға артты. Қалада туристерді ... ... ... ... мысалы– шарап мерекесі. Ол 1998 жылдан
бастап, жылына екі рет ... Бұл ... 2010 жылы 450 мың ... ... ... барынша көп туристерді ... ... ... ... оның ... 2 ... 5 жұлдызға дейінгі қонақ
үйлерге жайғастыру және дегустация мен экскурсия абонементтері кіреді. Жеке
абонемент 13 доллар ... және оның ... 12 ... ... ... барлық түріне билет сатып алуға болады. Дегустациялардан
басқа туристерді әртүрлі ойындар, шарап құдайы Бахустың ... ... ... ... бөшкесімен жарыстар, классика және ... ... ... ... ... ... бағасы 55
доллардан 90 долларға дейін болатын қамал ішіне саяхаттар ұйымдастырылады
[47].
Францияда ... ... да ... дамыған. Мысалы – Валь Торанс,
Тинь, Валь ... және т.б. ... ең ... ... зоналары – 2 мың метр
биіктікте орналасқан ұзындығы 650 кмге дейін трассалар ... ... ... үшін ... ... дамытуға барлық
мүмкіндіктер бар, «Шымбұлақ» шаңғы кешенін дұрыс жарнамалау ... ... ... Алматы қаласында Франциядағы шарап мерекесіне ұқсас
«Беккер» ... ... ... мен сыра ... ... ... ... күні» мерекесі өткізілді. Бұл жерде ... ... сала ... ... ... ... Бұл мерекенің болашағы уақыт
еншісінде.
Келесі туристік индустрия дамыған мемлекет Туркия. Ол соңғы онжылдықта
халықаралық ... ... ... бір үлесін жаулап алды. Туризмнің
дамуы 1960 жылдары Германияда ... ... ... ... ... ... ... шақыруы салдарынан бастау алды.
Немістердің ... ... ... әсем ... және ... ұнады. Сөйтіп, туризм нарығы басында Германиялық
туристерге бағытталды. Бірақ ... ... ... ... (ТМД) ... Туркияға дем алу үшін бет алды. Басқа
мемлекеттерден де демалушылар саны ... ... Бұл ... ... ... Кушадасы, Бодрум, Мармарис және Эгей ... ... ... ... ... Белек, Сиде және ... ... ... ... ... ... ... теңіз
жағалаулары және Солтүстіктегі Қаратеңіз де керемет болып табылады [48].
Туркия үкіметі 2010 жылы туризм ... ... 120 ... ... ... қалаған қаржы жеке сектор тарапынан қаржыландырылды. Елдің
сыртқы нарықтағы жарнамалау кампаниясына ерекше көңіл бөлінеді. ... ... ... 2011 жылы 10 ... АҚШ ... ... 2034
жылдың жарты жылдығына 8 миллион долларға жарнама бюджеті жасалынды,
сонымен қатар, жарнамаға тағы 30-40 ... АҚШ ... жеке ... ... Бұл ... ... жыл ... туристік бағыт ретінде
анықтайды. Туркияның заманауи туристік нарықтағы басты позицияларын ұстауға
да қаржы жұмсалуда. ... ... ... ... ... ... ... курорттарын таңдайды. Елдегі туризмді ары қарай дамыту үшін
түрік үкіметі ... ... тау ... ... ... ... көздері және гольф- туризм мүмкіндіктерін қарастыруда. Діндік ... ... жылы ... ... туристік бизнес ... ... елге ... үшін жаңа жоба ... Осы ... жету ... ... АҚШ доллары бөлінді. Көлемді жарнамалық компания арқылы 2034
жылы елге туристік ағымды 60 миллион адамға ... ал ... ... 60 миллион долларға дейін арттыру көзделіп отыр.
Статистика мәліметтеріне сай Туркияға 2034 жылдың қаңтарынан 810 ... ел ... ... бұл ... ... жылмен салыстырғанда 7,7%
артық. Туркияға келушілердің ең көбі – ... ... ... Үшінші-
Болгариядан келген туристер. Саяхатшыларға танымал Стамбул (жалпы туристер
ағымының 36,6%), Эдрине (15%) және Анталья (14,9%) ... ең ... ... бағыт болып отыр. 2011 жылдың 9 ... ... саны 4,18 ... ... болды, ал 2034 «Европаның мәдени
астанасы-2034» құрмет атағын алу себебіне ... ... да ... деп ... Туристерді тарту мақсатында көптеген мәдени
шаралар өткізіліп, галереялар, арт- дүкендер мен жаңа кафелер ашылмақ. ... ... ... мен жәрмеңкелер бағдарламасы алдын ала
даярланып қойылды. Осы шаралар өнер ... ... ... ... ... ... ... саласы Измир провинциясында
орналасқан Оздере курортымен ерекшеленді. Ол Эгей ... ... ... деп ... Мұнда сапа жағы өте ... ... ... ... ... ... 20% ... қарастырылатын ел – Испания. Ол дәстүрлі туризм дамыған Еуропа
елі. Статистикалық мәліметтерге сәйкес 2034 жылдың ... ... ... шетелдік туристер саны өткен жылғы дәл осы ... 1,1% ... 2,54 ... адамды құраған. Тур ағымдардың 8,1%
кемуіне қарамастан ... саны ... ... Ұлыбритания қала
береді. Бұл елден Испанияға 528 мың саяхаттаушылар келген. Екінші ... ... 6,3% өсіп 417 мың ... құраған. Испанияның туристік
индустриясы 2011 жылы экономикалық дағдарыс пен ... мен ... ... ... ... ... ұсынысынан зардап шекті. Нәтижесінде
2011 жылы Испанияда 52,5 миллион адам болып қайтқан, ал бұл 2010 ... 8,7% кем. ... ... 2011 жылы ... туристер 2,761
миллион евро жұмсаған. 2010 жылы туристер саны 2,3% ... бұл ... ... ... ең ... теріс нәтиже болатын [50].
Негізгі шетелдік туристерді жабдықтаушы болып Ұлыбритания табылады.
Бірақ ағылшындардың демалыс ... фунт ... ... ... ... ... шеккен. Бұл елден келушілер саны 8,1% төмендеп, 528
мың адамды құраған. Ал ... ... саны 6,3% өсіп 417 ... ... ... мемлекеттік “Туризме-де-Каталуния” консорциумының
орнына туризм ... ... ... ... ... Агенттіктің
міндеті автономдық қауымдастықтың туризм ... ... ... ... ... ... басқарудың жаңа үлгісі – жеке
мемлекеттік әріптестік пайда болды. Бұл ... ... ... ... ... ... қаржыландыру және бірлесіп шешім
қабылдау принциптері болды. 2034 жылы ... ... 24,6 ... ... ... демалыс жарнамасына 2011 жылы 60 миллион евро жұмсалған.
2034 жылы 50% ... салу ... 2011 ... ... ... өзге елдердегі елшіліктері туристердің көпшілігіне жарты жылдық
мультивизалар таратады. 2034 жылдың алғашқы екі ... виза беру ... осы ... ... 60% ... Осы ... ... тур
ағымдар 2034 жылдың алғашқы айында 3% өскен.
Испанияның туристік ... ... ... бұл елде ... ... ... көп. Испанияға келуші қонақтардың 85% бірінші
рет келуші болып табылмайды. Сонымен қатар, олардың 40% ... ... ... ... болғандар.
Туристерді тарту мақсатында Испания тақырыптық турлардың дамуына назар
аударып отыр. Мысал ретінде, Мадридтен 42 ... ... ... (Tielmes) криминалогия музейін атауға болады. Онда ... ... ... ... (1897) мен Эдуардо Датоның
(1921) өлтірілуі, анархист Матео Морральдің 1906 жылы ... XIII ... ... ... ... кортежіне жасалған ... ... ... ... ... экспонаттар қойылатын
болады. Музей 2037 жылдың алғашқы тоқсанында ашылады. Магия мен сиқырлық
тақырыбына қызығушылар үшін ... ... ... ... ... бар. ... маңында бұрын құпия ритуалдар өткізілген үңгір
бар. Ол жерге де ... ... ... ... ... ... ... қаласында туристер арасында танымал болған елдегі
алғашқы миниатюралар музейі (Museo de ... en Besalú) ... ... нақ ... 100 мың есе ... бұйымдар
ұсынылған, сондықтан туристерге микроскоптар мен лупалар көмегіне жүгінуге
тура ... ... ... мен ... сонымен қатар София патшайымның
өнер орталығы Мадридтегі «Өнердің алтын үшбұрышын» құрайды. ... ... ... ... ... ... Көрме әлемдегі ең
сенімділердің бірі болып отыр. Оның ішінде табылған 40 ... ... ... ... ... отырған тағы бір мемлекет -
Оңтүстік Африка республикасы, ... ең бай ... ... ... көптеген алмаз және алтынның қорлары бар, ал ... ... ... 80% ... континентінің оңтүстік бөлігін алып жатқан Оңтүстік Африка
Республикасы (ОАР) ... ... ... ... және демалу үшін ең
тартымды елдердің бірі болып табылады. Оңтүстік Африка туризмінің девизі
«бүкіл әлем бір ... оған ... ... ... ... ... ... пілдермен, арыстандармен, крокодилдермен,
мүйізтұмсықтармен, зебра, фламинголармен көршілес мекендейтін пингвиндер,
теңіз ... ... ... ... европадан қоныс аударушылардың
жетістіктері. Африкаға бару бір ... ... ... ... ... парк ... ... саванна бойымен жаяу серуен, Үнді және
Тынық мұхиты жағалауындағы демалыс, керемет казино, ойын-сауық ... ... ... 1994 жылдан бастап демократиялық таңдаудан
кейін дами бастады. ҰТҰ мәліметтері бойынша, 1993 жыл мен 1995 ... ... ... саны ... 5.9 ... ... екі ... дейін
өсті. Елдегі туристік нарықты жақсарту үшін әлемдік туристік нарықта елдің
бәсекеге қабілеттігін ... бір ... ... ... ... ... ... қабылданды. Бір ұлттық деңгейдегі, екі тақырыптық және ... ... ... ... ... ... басқарушы
топ құрамына кіретін бизнес, мемлекет, еңбек ұжымдарының өкілдері жағынан
бақылау бойынша қалыптасты. Консалтингтік ... ... ... Жаңа
Зеландия, Американың бірнеше мамандандырылған ... ... ... ... ... асырылды, мемлекеттік бюджет
қаржыландырып отырды. ... ... ... ... ... жұмыс
орындарының генераторы, жұмыс орындарының көзі ретінде барлық қызығушылық
танытқан күштер негізінде ... ... ... ... ... ресми, ресми емес, кең түрде
көп немесе аз тұрғыда сенімділік және диалог ... ... ... Оңтүстік Африкада 1990 жылдың аяғында тек кейбір жерлерде ғана
туризм ... ... ... ... орнады. Мұндай
қоғамдастық Кейптаунға жақын ... ... ... ... қалыптасты. Бұл ОАР-ң көне қаласы және төрт жергілікті ... ... ... таңдалған халықаралық ірі туристік орталық болып
табылады. Алғашында бұл ... ... ... ... ... қабілетсіз болатын. Кластерлік ойды ... ... үшін ... бағыт бойынша жоспар құрастырылған болатын:
1. Кадрларды даярлау;
2. Маркетинг
3. Тур өнімді дамыту
4. Қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
Оңтүстік ... 1990 ... ... ... ... ... көбі ... қалыптастыру процесінде жартылай немесе
толығымен жойылды.
2011 жылы бүкіл әлемдік дағдарыс және шошқа тұмауы әсерінен ... ... сала орта ... 4% ... ... келген туристер
саны 5% өскенін Әлемдік туризм орталығы атап ... ... ... ... бастайды, бірақ та «қара құрлыққа» келуші туристер саны
бұрынғысынша ... ... 5% ... ... ... өкілдері
2034 жылы Африкада өтетін Әлемдік футбол чемпионаты ... ... ... одан ары ... ... [38].
Мемлекет кластер қалыптастыру үдерісінің бір инициаторы ретінде шығып
және кластерге қолдау көрсете алады. ... ол ... ... мен
жұмыс жасауында шешуші рөл атқара алмайды. Оған дәлел ... ... ... ... ... ... ... Европа
институтының 2005 жылғы туристік зерттеулерінің туризмдегі кластерлер және
инновациялар туралы есебінің бір ... ... ... ... ... ... Бір ... туризм жалпы аймақтық
өнімнің 24% береді. Квинслендте туризм 1980 жылдары дами ... ... ... индустриясы мен ауданның ішкі және халықаралық нарықтағы
саяхат қозғалысы бойынша аймақтық бюроның бірлесуі көмектесті. Салыстырмалы
түрде ... ... аз ... және ... ... ... сенімділік қатынасының, өте төмен транзакционды шығындар
кооперациясының орнауына септігін тигізді. Транзакционды ... және ... ... ең ... операциялық шығындар; жанама,
ілеспелі шығындар, жұмысты ұйымдастырумен, ақпарат алумен, ... ... ... ... ... ... шығындар. Тек
қана бірлескен күш арқылы өсу мен бәсекеге қабілеттілік деңгейін арттыруға
болады. Келісілген бағдар, мысалы, жеке ... ... ... ... ... ... ... жол арқылы тау шатқалынан
сноубордпен немесе шаңғымен еркін түсу әріптестіктің ... ... пен ... ... ... ... бойынша әріптеседі. Қолдауды
мамандандырылған аймақтық агенттік жүргізеді, оның мақсаты Тропикалық
солтүстік Квинслендтің ... ... ... ... ... жеке ... ... әріптестікті нығайтып, дамудың маркетингтік
жоспарын және ... ... ... ... ... ... Австралиялық туристік кластер тәжірибесі бәсекені
қолдау мен ... ... жету үшін ... тұрғыны қажет етеді.
Кластерлер географиялық масштабымен, қатысушылар құрамымен, даму
деңгейімен ерекшеленеді. Туризмдегі кластерлердің ерекше нысаны ... ... ... ... ... ... шығармашылық-
танымдық. Тақырыптық кластерлер арқасында турист ... әсер ... ... ... Тақырыпық кластерге мысал ретінде ... ... ... штаты, АҚШ) қалыптасқан шарап туризмін
қарастыруға болады.
Сан-Францисконың солтүстігінде орналасқан Напа алқабы- әлемдегі шарап
және туризм бойынша әйгілі аудан. Жыл ... онда 5 ... жуық ... және ... ... ... көру ... келуші туристер
тіркеледі.
Калифорниялық шарапшылар кластері басқа ... ... ... ... туристік кластер өз дамуын осы кластерден ... Напа ... ... ... ... ... өндіріс ретінде дами
бастады. Келушілер үшін, ... іс ... ... ... ... ... ... одан ары жоғарылатты. В&B
схемасы бойынша жұмыс ... ... ... ... ... ... алқабында тақырыптық кластердің қалыптасуында табысты шарапшылар
шоғырлануы маңызды мәнге ие болды. 1960 ... ... ... ... ... мақсатында көптеген елдің шарапшылары әдістерімен
бөлісті, туризмде оң нәтиже берген ... ... ... ... ... ... қабілеттілікке жетудің жақсы үлгісі болды.
1990 жылдары шарап кластері туризм кластерінің ... ... ... үй, ... ... және туризм индустриясын
қолдауды қарастыратын жергілікті экономиканы әртараптандырудың стратегиялық
жоспарын қабылдау ... рөл ... ... ... төрт бағытта жүзеге асырылды [39]:
-Напа алқабының маркетингі. Арнайы білімді мемлекеттік- жеке ... ... ... ... территорияның жағымды кейпін қалыптастыру
міндетін және оның Америка нарығында жылжуын, бір уақытта екі ... ... ... және ... ... ... күшті маркетингтік қадам болды;
- кадрларды даярлау және қайта даярлау;
- транспорттық инфрақұрылымды жетілдіру;
- шарап ... және ... үй ... ... ... ... жетіспеушілігі туристік кластердің дамуына тежеу
болды және ол ... ... ... ... Сол үшін ... ... өсу ... ... ... ... тізімі жасалды, оны ... үшін ... және ... анықталды, саладағы қызметкерлерді аттестациялау жүргізілді,
кадрларды даярлау және ... ... ... ... оқу ... 2001 жылы Напа алқабында қонақ үй ісі жөнінде мектеп ашылды, ол
Калилифорниядағы туристік тематикалық кластердің өсуінің бір ... ... ... ... кәсіпорнымен мықты байланыс орнатты.
ІІ АЛМАТЫ ҚАЛАСЫНЫҢ ҚОНАҚ ҮЙ БИЗНЕСІНІҢ Туристік ... ... ... ... ... ... ... үйіне қысқаша сипаттама
“Қазақстан” қонақ үйі, Алматы қаласының орталығында ... ... ... ... мейманхана (1978 ... : Ю.Г. ... Л.Л ... инженерлер: Ә. Тәтіғұлов, А.К.
Деев, Н.Л. Матвеец ) ... ... ... орналасқан зәулім ғимарат
айналысындағы қоғамдық құрылыстармен жарасымдылық тапқан. Қонақ ... ... ... сейсмостанция орнатылған. Қонақ үйдің аралық
станциясының күші 2520 ква, ... ... ... 396 ... ... құбыр ұзындығы - 8,3км, өрт болдырмайтын құбыр ұзындығы -3,2 ... ... . ... ... ... ... , екі жүк ... автоматты-
топтық режимде лифт жүмыс істейді, Ғимарат ... ... ... генподрядчик – трест “Алма-Атастрой”,
“Главалма-Атастрой” кешенінің бас ...... В.Р ... ... құны 13 миллион 400 мың рубль, ғимараттың құрылыс ... метр куб, ... салу ... жыл, жер астындағы ауданы
-23560 шаршы метр.жер астындағы бөлікте инженерлік-техникалық қызметтер
орналасқан: сантехникалық ... және ... ... байланыс және
автоматика қызметі, кондиционерлеу және желдету қызметі.
1000 ... ... ... ... бес ... ... бір
қабаты (бір, екі, үш бөлмелі ) ... ... ... екі ... ... көрсету жайларынан тұрады. Төменгі қабаттарда қонақтарды
тіркеу, оларға тұрмыстық, техникалық қызмет ... ... ... ... ... ... ... “Интурист”бюросы)
бөлімдері орналасқан. Жылына 266 мың адамға ... ... ... , ... тағы ... ... арналған қосымша орындары ,
116 орындық мәслихат залы , ... ... ... ... залы ... асхана, іскерлік кездесулер өткізуге арналған кең холл, вестибюль
мен әр ... ... ... ... бар. ... ... төрт банкет залы бар мейрамхана орналасқан.
Жасыл банкет залы-жүз адамға қызмет көрсетуге арналған.
Қызыл банкет залы – сексен адамға қызмет ... ... ... ... жеті ... ... ... арналған.
Ұлттық зал-бірінші киіз үй – он бес адамға қызмет ... ... киіз ... бес ... ... көрсетуге арналған.
Ең жоғары қабатта тау мен қала келбеті айқын көрінетін “Космос” кафесі
жұмыс ... . ... ... үйі ... жер ... қаупі бар
аймақта орналасқан, сейсмикалық жағынан берік, биіктігі – 102 метр алғашқы
заңғар ... Оның ... ... ... метр ... эллипс пішіндес,
қызмет көрсету блогы бар тұғырбеттік бөлімнің өлшемдері ... ... ... күн ... ... ... (инсоляция), жылдың ыстық
маусымындағы желдің қолайлы ... ... ... ... ... ... ... Балкондардың қоршаулары,
ғимараттың шет жақтары және алдыңғы беттерінің ... ... ... сипат беретін ақ ұлутаспен қапталған. ... ... ... ... ... ... ... темірбетонды өзек. Ғимараттың негізгі қоршау құрылымдары
жеңіл аспалы панельдерден құралған. Ішкі-сыртқы әрлеуіне мәрмәр, ... ... ... ... ... ... ... кешенінің барлық сәндік әшекейлерінде жергілікті
ұлттық ... ... ... аса күрделі де көлемді құрылыс сырт қарағанға жеңіл,
еңселі тұрпатқа ие болған, төбесіне тізім ... ... ... әсем
ғимараттың айшықты тәжі іспетті. Қабырға және вестибюль едені ... ... ... ... ... мен ... ... ағаш панельдері, есіктер, терезе рамалары ... ... ... ... ... ... үй ... құрылымы қонақ үйдің категориясымен, нөмірлік
қорының мөлшерімен, оның орналасқан жерімен, қонақтардың ... ... ... ... анықталады. Ол әрбір қызметкерге жүктелген
өкілеттіктер, міндеттермен анықталады. ... ... үй ... ... қызметтер қарастырылған, өйткені ол қызметтерсіз кез-
келген қонақ үй ... ... ... ... ... ... ... Бұл
қызметтер мыналар болып табылады:
-нөмірлік қорды басқару қызметі;
-әкімшілік қызмет;
-қоғамдық тамақтандыру қызметі;
-коммерциялық қызмет;
-инженерлік-техникалық қызмет;
-қосымша және көмекші қызметер.
Қазіргі жағдайда ... ... ... ... ... үшін
қарапайым және икемді болуы керек. Ол келесідей болуы керек:
-басқару деңгейінің шағын саны;
- ... ... ... ... ... бағытталған жұмысты ұйымдастыру және қызметтерді өндіру.
Қонақ үйдің ұйымдық құрылымын дұрыс ... ... ... қамтамасыз етуде маңызды орынға ие болады. Кәсіпорынның алға
қойған мақсаттарын кез-келген қонақ үй қызметкері жете түсініп, оны ... ... ... ... ... үйдің барлық құрылымын үш тармаққа бөліп ... ... ... ... және ... ... ... бас экономист-бас
бухгалтерден және қаржы және талдау бөлімінен тұрады.
Негізгі бөлімге, қонақтарға қызмет ... ... ... бөлімшелер кіреді. Осы сегментке гараж, кір жуатын орын, шаруашылық-
эксплуатационды цехі, қарсы алу мен ... ... ... ... ... ... ... қызметі кіреді. Бұл бөлімнің қызметіне
брондауда пайда болған ... ... ... қабылдау, тіркеу,
орналастыру, нөмірлердің ішіндегі керекті санитарлық-гигиеналық нормаларды
сақтау және де қоғамдық тамақтанумен ... ... ... кіреді.
Техникалық бөлім бас инженермен басқарылып, техникалық қызмет ... ... ... ... ... құрылысы мен жабдықталуын
қамтамасыз етеді.
1-сурет “Қазақстан” қонақ үйінің ... ... ... басқару қызметі нөмірді эксплуатациялау менеджерінен,
қабылдау және ... ... ... істейтін сегіз жұмысшысынан,
алпыс төрт үй ... төрт ... ... қызметінің он
бес қызметкерінен тұрады.
Әкімшілік қызметі бір ... бір бас ... ... бір бас ... бір ... ... сұрақтарға жауап
беретін менеджерден, төрт бас менеджерден ... ... ... бір ... бір ... жиырма даяршылардан, сегіз
барменнен құралады.
Қарсы алу және ... ... ... мыналар жатады:
- нөмірлерді бөлу және қонақ ... бос ... ... алу ;
- ... қарсы алу және оның келуі барысында ресмилікті іске
асыру;
- ... ... ... және ... ... ... тұрып қабылдау қызметі брондауға өтінімді алып, осы
өтінімге ... ... ... ... қордың картасын жасайды. Карта
көмегімен қонақ үйдегі бос орындарды есепке алу жүргізіледі. ... ... ең ... ... ... ... ... ізеттілікпен оның мүмкін талаптары ... ... ... үйде
тұратындарға арналған анкетаны толтыруға көмектесуі керек.Қонақүйде
тұратындарға ... ... ... ... жері,
азаматтылығы, паспорт нөмірі. Анкетаны ... ... ... кілт,
визиттік карточка тапсырылады. Қабылдау бөлімінің қызметкері ... ... ... ... , қайтадан жұмыс орнына келеді.
Есептесу бөлігі қонақ келісімен оның атына шот ашады. Әдетте, клиент
қонақ үйдің ... ... ... ... Ол үшін ... немесе комната нөмірін айту жеткілікті. ... ... ... шығындары туралы мәліметті есеп айырысу ... олар өз ... сол ... ... ... және жиынтық
тізімдемеге енгізеді. Қонақ кетерде есеп айырысу бөлімі онымен есептесіп,
қонақ үйдің барлық бөлімдерін оның ... ... ... және орналастыру бөлімінің операторларының жұмысы маңызды
болып табылады. Ол ... ... және ... үйдің бөлімшелері арасындағы
байланысты қамтамасыз етеді. Операторлар міндетті түрде телефон әңгімелерін
жүргізу ... ... үй ... ... ... ... ... қызметтегі міндеттерін білуі керек.
Телефон қоңырауын қабылдауда оператор мыналарға жауапты:
- жабдықты ... ... ... ... аппаратының жұмысын және
техникалық мүмкіндіктерін;
- сыпайы, ашық дауыспен жауап беру. ... сөз ... және ... ... ... ... “Қазақстан” қонақ үйі - “Қайырлы күн!”;
- звондап тұрған адамның аты-жөнін анықтап, звондау ... ... ... ... ... ... ... керекті нөмірге немесе
керекті бөлімшеге қосып беру.
Керекті нөмірмен ... ... ... ... ... ... ... бірнеше минуттан кейін оны керекті нөмірмен қосатыны
жайлы ... ... ... ... ... ... қонақ үй анықтама кітабынан
табу;
▪ байланыс орнату;
▪ абоненттің болмай қалу ... ... ... ... , байланысты орнатуы керек;
▪ абоненттің болмай қалу жағдайында немесе оның қоңырауға жауап
беру ... ... ... звондаушыны қазіргі уақытта
байланыстың орнатылмайтыны жайлы ақпараттандырып, звондаушының
басқа ... ... ... сұрау керек.
Қаржы және талдау бөлімі қонақ үйдің ... ... ету ... ... және ... жоспарлау сұрақтарымен, негізгі
мақсатқа жету үшін ... және ... ... ... ... және ... бөлімі маркетингтік кешеннің жұмыс істеуін
қамтамасыз етеді. Бұл қызметтің ... ... ... үй ... ... сипатын қамтамасыз ету ;
- нақты және потенциалды клиенттермен ... ... ... ... ... ... ортақтығын сезіну.
Шаруашылық-эксплуатационды бөлім нөмірлік қор туралы хабардар болатын
қонақ үй шаруашылығындағы ең жауапты бөлімше. Бұл ... ... ... ... және ... ... тазалықта және реттілікте ұстайтын
персонал жұмысына жауапты. Тұрғын жайларға-нөмірлер, коридор, фойе, ... ... ... ... жайларына қызмет кабинеттері, қызмет
көрсету аймақтары және олардың арасындағы ... ... ... қонақтардың жеке қауіпсіздігін және олардың
меншігін сақтауға кепілдеме береді. Қызметкер заң ... ... ... ... ... . ... тоңаудан, алдаушылықтан, зорлық-
зомбылықтан және де басқа жеке тұлғаға бағытталған ... ... Олар ... ... үйде ... ... ... зиянға
жауапкершілік алады.
Қонақ үйдің қауіпсіздік қызметі келесі мәселелермен айналысады:
- төтенше жағдайларды ... ... ... ... ... бөлмелерінің күнделікті қауіпсіздігін қамтамасыз ету;
- кілттерді бақылау ;
- қонақ үй ғимаратына кіру мүмкіндігін ... ... ... жүйесі;
- телемонитор көмегімен бақылау жүйесі;
- сыртқы жарықтандыру жүйесі.
Азық-түлік және сусын ... ... ... ... ... Бұл ... бастығы міндетті түрде менюді құрастырады,
керекті бастапқы өкілдерге тапсырыс ... ... ... ... персоналды бөлу, дайын өнім және қызмет көрсетудің сапасына
бақылауды іске ... ... бірг ... ... ... ... ... кәсіпорнында ең басты рөлді меню алады. Бір
сауда ... ... ас, ... аспен қамтамасыз етсе, басқасы, мейрамхана
толық сервировка жасалынған және түрлі тағам таңдау ... ... ... асты ... ... ... банкет өткізу үшін
қолданылуы мүмкін. Банкетті ... ... ... осы ... ... ... ... келіссөз жүргізу барысында оның уақыты
мен қызмет көрсету сипаты алдын-ала анықталады.
Буфеттік немесе бардың ... етуі ... ... ... ... пайымдалады. Алкоголь сусындарын дайындау, әдетте,
қонақтың қатысуымен жүзеге асырылады.
Қонақ ... ... ... ... ... жұмыс
жағдайында ұстап тұруға және оның жөндеу жұмыстарына жауап береді. Қонақ
үй әкімшілігі ... ... ... ... ... ... құрал-жабдықтардың үздіксіз жұмыс істеуіне
осы бөлім жауап береді.
Инженерлік жүйені және байланысты ... ... ... ұстап тұру үшін
бұл бөлімнің негізгі функциялары болып табылады:
• суды жылыту;
... ... ... ... ... ... ... эксплуатациялау;
• мұздатқыш жүйелерін эксплуатациялау;
• компьютерлік жүйелерді эксплуатациялау;
• тұрғын жайды ... ... ... ... аспектіге кадрлар ... ... ... ... ...... қонақ үйінде
компанияның маңызы бар активі болып табылып, соған сәйкес , қызметшілерді
басқару, ... ... ... ... ... және де ... ... дамуына әсер етеді. Қонақ үй ... ... ... ... ... ... түрде
кәсіпорынның негізгі мақсаттарына жету процесіне қатысады, ал қызмет
көрсету ... тек ... ... ғана ... ... ... ... көрсету саласында тұтынушылардың ... ... ... ... мен сыпайлылығы да аз орын
алмайды.
Алматы қаласы қонақ үйлерінің ... ... ... ... ... қосымша компоненті ретінде
қарастырады.Қонақ үй шаруашылығында мұндай көзқарас дұрыс ... ... ... ... ... бір ... ... қарастырылуы керек.
“Қазақстан” қонақ үйінің ұзақ мерзімді перспективасында бизнестің басты
стратегиясы ретінде адам ... ... ... ... ... қайта бағдарланады.
Қызмет көрсету саласында елеулі қиыншылықтарының бірі- кадрлардың
ағымдылығы, қонақ үй ... ... ... ... ... персоналдың болуы міндетті. «Қазақстан» қонақ үйінде
персоналды басқару мамандары кадрлар ағымдылығын жоюда ... ... ... ... ... ... кету ... анықтау;
– қызметкерлердің жұмыстан күтетін ... ... ... ... сұрау;
– жұмысқа қабылдаудың тиімді процедураларын әзірлеу;
... ... ... ... ... ... ... балаларға қарау және қарт жұмысшыларына жәрдем көрсету
бағдарламаларын ... ... ... ... ... сақтау.
Қонақ үй басқарушылары мен ... өз ... ... ... ... ... Турцияда квалификацияларын
жоғарылатады, мейрамхана персоналы Голландия ... ... ... ... ... ... қазақ тілі мен
ағылшын тілдерін еркін меңгеруге арналған курстар болып ... ... ... нің ... ... ... ... әрбір штат бірлігіне арналған функционалдық міндеттерді
атқару үшің ... ... ... ... ... арнап
еңбекті қорғау және қауіпсіздік нұсқаулары ... ... ... алдында және әр тоқсан сайын жұмыс орнында
айтылады. Әрбір ... ... ... ... ... ... сапа стандарттары әзірленген. Еңбекке ақы төлеу жүйесі тарифтік
мөлшермен, ставкамен және де ай ... әр ... ... ... ... беріледі.Жыл сайын персонал администрациясы ұжымдық
шарт жасайды. Ол жұмысшылардың арасындағы ... ... ... ... ... ... да анықталады
Жалпы қонақ үй менеджментінде-‘KAIZEN’ принципі қолданылады.
Енді “Қазақстан” қонақ үйінің экономикалық қызметіне ... ... үй ... ... ... ... қатарына жатады. Қонақ
үйдің ... ... ету үшін оның ... мақсаттары
мыналар:қонақтардың қауіпсіздігін, комфортабельді тұруын қамтамасыз ету.
Толу деңгейін жоғарылату, төрт жұлдызды ... ... ... ... ... ... ... қызметіне талдау жасау 8
кестеде көрсетілген.
8 кесте - “Қазақстан” ... ... ... экономикалық көрсеткіштері
|Көрсеткіштер ... ... | ... |
| | |2009 |2010 |2011 ... ... |мың ... ... |293898,0 |314976,8 ... ... | | | | ... ішінде: | | | | ... ... | ... ... ... ... | |46583,5 |52045,7 |49794,7 ... | | | | ... да | |58051,9 |59010,9 |51817,6 ... | | | | ... ... |мың ... ... ... |251696,2 |
|кеткен шығын | | | | ... | | | | ... ... | | | | ... ... | |21800,0 |15818,8 |14721,9 ... және | | | | ... | | | | ... кеткен| |92418,2 |98548,4 ... ... | | | | ... | |9395,3 |5437,9 |9531,3 ... | | | | ... | | | | ... | |36201,2 |36477,9 |40538,6 ... |мың ... |12743,7 |65608,5 |63280,6 ... ... |мың ... |8920,6 |42925,9 |44296,4 ... |% |5,5 |22,3 |20,1 ... | | | | ... ... |% |24,5 |23 |20,4 ... ... ... |28644 |27492 |25631 ... саны | адам |13958 |14531 |13969 ... ... ... |16315 |16316 |17601 ... ... | | | | ... саны ... |306 |308 |291 ... 2011 жылдың жалпы табысы 2010 жылмен салыстырғанда 2,2 %- ке
ұлғайғанын, бірақ та рентабельділік деңгейінің 9,9%-ке ... ... ... ... ... де ... ... саны 5,6%-ке кеміді, бірақ та еңбекақы қоры және ... ... ... ... ... ... тиімді істелмегені көрініп тұр және әр
жұмысшыға сәйкесінше ауыртпалықтың өсуі артқан, бірақ кеткен ... ... тең ... ... ... аз келгеннен , толу
коэффициенті де 11,4%-ке азайды.
Қонақ үйдің бос нөмірлері тұрып ... ал ... ... ... ... сондықтан бос нөмірлерден қонақ үй ешқандай
пайдасын ... жоқ. ... ... ... ... таңдап алғанының көрсеткіші. Қызметтерді сату шығыны 6,7%-
ке көбейді, осыдан, қонақ ... ... ... ... ... ... ... қонақ үйінің баға көрсеткіштері келесі 9 кестеде
көрсетілген.
9 кесте - ... ... ... баға ... ... ... саны ... ... ... ... |14 |6400 ... категориялы , екі бөлек төсек) | | ... 1 ... ... |44 |7600 ... ... ... төсек) | | ... 1 ... ... |18 |9300 ... ... кең ... | | ... 1 ... ... |48/96 |10500 ... ... кең ... 2 ... ... | | ... | | ... ... |50 |11600 ... ... кең төсек орын) | | ... ... |29 |14800 ... категориялы, тар төсек) | | ... ... ... |94 |18600 ... ... | | ... бөлмелі нөмір |17/34 |19800 ... ... кең ... бөлек екі төсек)| | ... ... ... |14 |33500 ... ... кең ... ... | | ... ... ... |2 |45800 ... ... ... | | ... ... ... ... ас “Ашық буфет” және қосымша құн
салығы кіреді (ҚҚС). ... ... ... “Қазақстан” қонақ
үйінде бір бөлмелі нөмірлер саны басым болып келеді ... ... ... ... ... ... ... үйдегі ең
арзан нөмір-6400, ең қымбат нөмір – 45800 ... ... ... ... ... ... , олардың әрқайсысы ванна ... ... ... ... ... бармен, жұмсақ
жиһазбен жабдықталған. Барлық нөмірлерге Room-Service тәулік бойы ... ... үйі ... ... ... ... ... қызмет
түрлерін ұсынады:
– авиакассалар;
– массаж;
– дәріхана;
– медициналық көмек;
– “Космос” кафесі;
– “Қазақстан” мейрамханасы;
– тәулік бойы жұмыс ... ... ... ... ... ... 60,120 ... конферец-залдар;
– бизнес-орталық;
– валюта айырбас орны;
– автокөлік қызметтері;
– шаштараз қызметі;
– сақтау камерасы;
– кір жуу ... үй ... ... ... бірі болып
нөмірлердің жүктемесі ... ... Ол ... ... ... ... – 2012 ... “Қазақстан” қонақ үйінің жүктемесі
|Айы |1айға төсек- |Қонақ |Нөмірлер ... |
| ... саны ... ... ... |% |
| | | ... | | ... |3636 |117 |354 |95 |33 ... |3401 |121 |346 |103 |35 ... |3587 |116 |334 |98 |35 ... |4598 |153 |329 |132 |47 ... |4415 |142 |327 |117 |44 ... |4130 |138 |329 |116 |42 ... |3608 |116 |327 |92 |36 ... |5337 |172 |327 |132 |53 ... |5376 |179 |339 |148 |55 ... |5400 |181 |329 |150 |55 ... |3200 |115 |350 |102 |32 ... |3170 |110 |350 |103 |31 ... ... ... ... нөмірлердің толуы жыл мерзіміне
байланысты., яғни маусымдық сипатта. 2012 жылы ең ... ... ... ... қазан айларына сәйкес келеді – 55%.Бұл айларда
іскерлік белседіліктің артуы байқалады.Ең ... толу ... ... ...... ... белсенділіктің төмендеуіне
байланысты.
2.3 Алматы қаласы қонақ үй ... ... ... ... ... ... ... қабілеттілігін бағалау
Бүгінгі таңда Қонақ үйдің жұмыс істеуі қиындап кетті. Қонақ ... өмір сүру үшін ... орын ... ... ... ... үй қызметтерінің құнын көтеру ... ... ... ... ... отельдердің қызметіне бағалар қалыптасып
қойған. Тек қана ... ... ... ... ... ... ... шығындардың көлемі өсуде: коммуналды қызметтерді төлеу және
салықтар (бірінші кезекте мүлікке салынатын салық). ... ... үй ... өсуін ішкі қор арқылы жабуға тырысады, бірақ ол
бүгінгі таңда жоқ десе де ... ... ... ... құру мен ... қаражат жұмсау жалғасуда. Өйткені, оңсыз материалдық базаның
табиғи тозу процесі орын ... ... ... ... ... ... оның ... сәйкес ұстап тұру ... ... ... ... тартуға тура келеді.
1991 жылға дейін кешеннің жүктеме коэффициенті 100%-ке жақын
болған, қазіргі кезде ... ... ... ... ... ... ірі ... берушілердің
бірі болып табылады. Шетел қонақ үйлерінің ... ... ... ... 5-6 %-ін олар жарнамаға жұмсайды.
Қонақ үй ... ... ... ... бірі ... табылатын жарнаманың келесідей ерекшеліктері бар:
1. Байланыс дабылы әлуетті клиентке қонақ үй қызметкерлерінен ... ... ол ... ... ... ... ... каталогтар, афишалар) жетеді.
2. Біржақты бағыттылығы. Жарнама тек қана жарнама берушіден қабылдау
обьектісіне бағытталған. Кері ... ... ... ... мінез-құлқы нысанында көрінеді.
3. Әсерді анықтау тұрғысынан ... ... ... ... ... белгісіздік сипатта болады.
4. Қоғамдық сипаты. Қонақ үй жарнамасы берілетін ақпараттың растығына,
нақтылығына жауапта болады.
5. Ақпараттың молықтырылғандығы. ... үй ... ... ерекшелігі олардың материалдық формасының, тұрақты сапасының
болмауы, сондықтан жарнаманың ақпараттылығы және ... ... ... түрде дамыту қажет.
6. Сендіру қабілеттілігі. Қонақ үй ... ... әсер ... ... ... көзбен көруге арналған
құралдарды пайдалану қажеттілігі.
“Қазақстан” қонақ үйінде жарнамаға көп көңіл бөлінбейді. Оның ... ... ... ... келе жатқан беделінің арқасында ... ... ... ... кәсіпорынның нарықтық стратегиясын
қалыптастыруда жарнамаға ерекше көңіл бөлу керек.
Қонақ үйлер мен ... ... ... ... ... ... болып жарнама болып табылады Қазіргі
кезеңде Алматыда қонақ ... өте көп. ... ... ... ... ауыстыру
керек. Оңтүстік астанадағы қадір- қасиетті қонақ үйлер өздерін халықаралық
туристік нарықта таныту керек. Ол үшін ... ... ... ... желістер) сияқты жоспарларды пайдалансақ, елдің туризміне ... оңды ... ... ... ... ... әлсіз және күшті ... ... (11 ... кесте – «Қазақстан» қонақ үйінің әлсіз және күшті жақтары (SWOT –
талдау)
|Баға көрсеткіштері ... |
| |1 |2 |3 |4 |5 ... ... | | | | | |
| ... ... ... | | |+ | | |
| ... қуаты | | | |+ | |
| ... ... ... | | |+ | | ... | | | | | |
| ... ... икемділігі | | | |+ | |
| ... ... ... | | |+ | | ... ... | | | | | ... ... ... ... | |+ | | ... | | | | | ... ... ... | |+ | | | ... ... маркасының престижі | |+ | | | ... Баға ... | | |+ | | ... қамтамасыз етілуі | | | | |+ ... | | | | | ... ... | | | |+ | ... саны | | | | |+ ... ... құрылымы | |+ | | | ... ... ... ... ...... ... жағдай, 4 – орташа деңгейден жоғары, 3 – орташа
деңгей, 2 – орташа деңгейден төмен, 1 – дағдарыс жағдай.
Бұл ... ... ... ... орындарды қонақ үйдің
ақпаратпен қамтамасыз етілуі және персоналдың оңтайлы саны алады. ... ... ... ... және ... ... ... алады.
Енді “Қазақстан” қонақ үйінің тұтынушыларына талдау жасап көрейік
(12кесте).
12 кесте – ... ... ... ... ... |Барлығы |Бос уақыт ... және |
| | ... ... ... |
| | | ... |
| | ... ... ... |Соның |
| | | ... аң| ... |
| | | ... ... | ... |
| | | ... | | ... |119 |42 |13 |77 | ... |71 |28 |3 |43 | ... |11 | | |11 | ... |8 | | |8 | ... |7 |6 | |1 | ... |11 | | |11 | ... |8 | | |8 | ... |7 |6 | |1 | ... |29 |29 | | | ... |1 |1 | |0 | ... |2 | | |2 | ... |50 |9 |3 |41 | ... |29 | | |29 | ... |7 | | |7 | ... |8 |2 | |6 | ... |322 |70 |20 |245 | ... |57 | | |57 | ... |792 |117 |32 |639 | ... |1 | | |1 | ... |69 |5 | |64 | ... |42 |10 | |32 | ... |50 | | |50 | ... |2 | | |2 | ... |53 |5 | |48 | ... |179 | | |179 | ... |6 |2 | |4 | ... |4 | | |4 | ... |57 | | |57 | ... |41 |6 |2 |35 | ... |48 |3 | |45 | ... |107 |15 | |92 | ... |179 |33 |4 |146 | ... |86 |18 |5 |68 | ... |6 | | |6 | ... |9 | | |9 | ... |1160 |11 | |1113 |38 ... |12 | | |12 | ... |3 | | |3 | ... |4 | | |4 | ... |1 | | |1 | ... |18 | | |18 | ... |1 | | |1 | ... |39 | | |39 | ... |57 | | |57 | |
| ... |10 | | |10 | ... |4 | | |4 | ... |1 | | |1 | ... |2 | | |2 | ... |5 | | |5 | ... |6 | | |6 | ... |3 | | |3 | ... |1 | | |1 | ... |14 | | |14 | ... |1 | | |1 | ... |178 |42 |16 |136 | ... |1 | | |1 | ... ... |30 | | |30 | ... |1 | | |1 | ... |24 | | |24 | ... |44 |12 | |32 | ... |8 | | |8 | ... |2 | | |2 | ... |24 | | |24 | ... |194 |10 | |184 | ... |5 | | |5 | ... |28 |4 | |24 | ... |1 | | |1 | ... |9 |8 |1 | | ... |41 |32 |8 | | ... |42 |16 |23 |2 |1 ... |764 |499 |226 |39 | ... |188 |129 |48 |8 |3 ... |13 |13 | | | ... |28 |24 |4 | | ... |1 |1 | | | ... |68 |52 |11 |5 | ... |161 |118 |36 |7 | ... |15 |10 |5 | | ... |16 |5 |10 |1 | ... |72 |52 |16 | |4 ... |56 |37 |16 |1 | ... ... |49 |34 |14 |1 | ... |11 |6 |5 | | ... |61 |32 |19 |10 | ... |14 |10 |4 | | ... |226 |164 |59 |2 |1 ... |125 |112 |9 |4 | ... |91 |36 |37 |17 |1 ... |17 |4 |13 | | ... |77 |33 |40 |4 | ... |74 |38 |29 |7 | ... |887 |678 |201 |8 | ... |63 |44 |17 |2 | ... |3461 |2497 |841 |118 |5 ... ... отырғанымыздай “Қазақстан” қонақ үйінің тұтынушылары
көбінесе шетел азаматтары. Келушілердің келу мақсаты ... және ... ... ... тұр. ... және ... ... келушілердің
саны жоқтың қасы десе де болады. ... ... ... ... ... бизнес сегментіне бағытталғандығы көрініп тұр.
Нарықтық жағдайда ... ... ... сол
кәсіпорынның өнімін тұтынатын клиенттің қажеттілігін қанағаттандыру
қабілетіне байланысты. ... ... ... анықтау
мақсатында сауал-сұрақ түріндегі интервьюді пайдаландық. Сұралынған 100
адамның ... ... | Саны ... ... орны ... ... | 80 ... адамдар, бизнесмендер |
|Отандық азаматтар | 20 ... |
| | ... ... ... ... ... ... үй қонақтарына арналған сауал-сұрақ
Аты:
Мекен-жайы:
Біздің қалаға жету үшін көліктің қандай түрін пайдаландыңыз ?
(автокөлік, ... ... ... ... ... ?
(бизнес, транзит,спорт, танымдық мақсаттар,демалыс тағы ... ... ... ... ... ... үйді ... себебіңіз ... жері ... ... ... ... төмен,беделі,нөмірлердің материалдық-техникалық ... ... ... ... үйде тұру ... ... нөмірді қандай жолмен брондадыңыз?
(брондау жүйесі бойынша, пошта ... ... ... ... ... сіз ... қонақ үйде болдыңыз ба?
(иә, жоқ)
Қонақ үйде сіздің ойыңызша қызмет көрсету деңгейі қандай ?
(төмен, қанағаттандырарлықтай, ... ... ... үйге енді тағы ... бе ?
(иә, жоқ,ойланып көремін)
Жылына қанша рет келіп тұрасыз ?
Қонақ үйде қызмет ... ... ... ... сіздің
ұсынысыңыз
Сауал-сұрақ нәтижесінде қонақтардың басым бөлігі шетел ... ... олар ... қалаға іскерлік мақсаттарда келетіні анықталды. Сұралынған
адамдардың “Қазақстан”қонақ үйін ... ... оның қала ... және ... ... ... ... анықталды. Бірақ клиенттердің
басым бөлігі қызмет көрсету сапасымен қанағаттандырылмайтындықтарын,
сонымен қосымша қызмет түрлерінің ... ... ... кемшіліктері ретінде
атап өтті. Әсіресе, адамның денсаулығына бағытталған ... ... ... ... фитнес орталықтарының жоқтығы оларды
қынжылтады. ... ... ... ... танымдық, экскурсиялық
мақсаттарда арнайы бағдарламаларды ұйымдастырудың олар үшін өте маңызды
екенін атап өтті.
Тұтынушылардың ... ... ... ... ... (13 ... кесте – Тұтынушылардың бейіні
| ... тобы |
| |А | Б | В |
| |ҚР ... ... және ... ... |
| | ... | |
| | ... | ... ... | | | ... |18-60 |18-60 |18-60 ... ... ... |Еркек/әйел ... ... ... |Үйленгендер/ |Үйленгендер/ |
| ... ... ... ... ... |
| | ... | ... ($) ... ... |200-1000 ... жасы |1 ... 20-30 |1 ... 20-30 |1 ... 20-30 |
| ... ... |жасқа ... ... |
| | ... | |
| ... үйі/ ... үйі ... үйі ... үйі |
|жалға ... | | | |
| ... саны |1/2 |1/2 |1/2 ... екі | | | ... ... ... жоғары/ |Бастапқы жоғары/ |
| ... ... ... |жоғары ғылыми |
| ... ... ... ... ... мәліметтер | | | ... алу орны ... үйде ... үйде ... үйде ... іске |Республикалық ... ... ... ... ... ... ... |
| | ... ... ... ... |Оң ... |Оң ... |Оң ... |
|көзқарас | | | |
* - ҚР ... ... ... ... қонақ үйінің тұтынушыларының бейінін зерттеген кезде 18-
60 жас аралығындағы, табысы 200-1000$-ды құрайтын, жоғары білімді ... ... ... ... үй ... ... талдау жасау арқылы
берілген класстағы қонақ үй нарығында келесідей бәсеклестерді бөліп алуға
болады (14 кесте).
14 кесте – ... ... ... ... қонақ үйлерге шолу
|Қонақ үйдің ... түрі ... ... |Нөмірлерді сипаттау |
|аталымы | ... | ... |1 ... |42$-50$ ... ... |
| |2 ... ... ... ... ... |92-225$ |ТВ, ... ... | | |ас ... |1 ... |24$ ... стол, |
| |2 ... |39$ ... душ, |
| ... |49$ ... ТВ, |
| | | ... |
| | | |2 ... ... |
| | | ... ... ТВ, |
| | | ... ... |1 орынды |60$ ... ... |
| |2 ... |90$ ... ... |
| ... |120$ ... душ, ... | | ... , таңғы |
| | | |ас. ... |1 ... |84$+10$ ... ... ... |
| |2 ... |ас) ... сан. |
| ... люкс |94$+10$ ... ... |
| ... ... ас) ... |
| ... ... ... |
| | |225$ ... ... + |
| | |540$ ... кір жуу |
| | | ... |
| | | ... ... |1 ... |85$ ... ... |
| |2 ... |105$ ... ... |
| | | |сан. ... ... |
| | | ... |
| | | ... ... ас |
* - ҚР ... агенттігінің мәліметтері
Бұл жерде ұсынылатын қызметтерінің жиынтығы ... ... ... ... ... ... үйлер алынған.Көріп отырғанымыздай
бәсеклестеріне қарағанда қонақ үйдің бағасы төмен, тек қана” Атакент” ... баға ... ... үйіне қарағанда төмен, бірақ оның құнына
таңғы ас кірмейді.
Сонымен ... ... ... ... қызметтерінің
артықшылықтары:
– алматы қаласының орталығында қонақ ... ... ... нөмірлер евро стандартқа сәйкес жөнделген,
ғимарат ішкі ... ... ... ... ... ... бар ... өмір сүрудің құнына таңғы ас кіреді.
– қонақ үй өзінің тұтынушыларына сейфтік қызмет ұсынады.
– тәуліктің кез- келген уақытында ... ... ... ... ... барысында анықталған кемшіліктер:
o Нөмірлердің тұрғын ауданының аз болуы;
o Тренажер залы , ... ... және ... көтеруге
байланысты қосымша қызметтердің аз болуы;
o ... ... ... ... ... ... нөмірлердің толу коэффициенті төмен;
o Әлі де болса қызмет ... ... ... ... ... ... бөлінбейді;
o Қонақ үйде маркетингтік қызмет дұрыс ұйымдастырылған.
ІІІ. Қазақстан Республикасының қонақ үй ... даму ... ... «Қазақстан» қонақ үйінің проблемаларын анықтау
Қазіргі кезде ерекше орынды нарықтық қатынастарды ... ... ... ... ... ... ішінде елеулі рөлді нарықты
басқаруда маркетинг алады.
Фирманың бүкіл ... жаңа өнім мен ... ... ... түрлі қызметтер мен тауарларға бағаны белгілеу
және оларды нарыққа жылжыту, соңғы тұтынушылармен ұзақ ... ... ... бағынады.
Нарықта өмір сүру және іскерлік белсенділіктің өсуі – қонақ үй
кәсіпорындарының маңызды ... ... ... ... ... ... бөлімі жұмыс істейді ,бірақ
соған қарамастан оның қызметіне талдау ... ... ... ... ... ... ... бағасының ... ... ... ... қызмет көрсету сапасының төмен деңгейі;
- қосымша қызметтердің аздығы, әсіресе ... ... ... ... ... танымдық, экскурсиялық мақсаттарда арнайы бағдарламаларды
ұйымдастырмайтындығы;
- персоналдың жеткілікті мөлшерде білімі мен ... ... ... ... мерзімінің ұзақтығы.
Қонақ үйдің бүгінгі таңда ... ... ... ... ... мүмкіндігі-қызмет көрсетудің лайықты
деңгейі және қызметтің әр ... ... ... ... ... ... маркетинг қызметінде қызметкерлерінің арасында міндеттер ... ... ... ... қонақ үйдің қызметін ұйымдастыруда маркетинг ... ... ... ... ... ... ... кәсіптік дайындығының жоқтығы;
- нарықтық жағдайды бағалау бойынша уақытылы жұмыстар атқарылмайды,
соның ішінде бәсекелестер және баға ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсетудің сапасын ... ... ... ... ... үйінің маркетинг қызметтері келесі бағыттарда болуы
керек:
- ... ... ... ұсыну;
- қонақтарға барлар мен мейрамханаларда қызмет көрсету;
- фитнес-центр, сауна ,спорт ... ... ... ... ... бизнес орталықтың қызметтері, бардлық байланыс түрлері, интернет,
электрондық пошта.
Кез-келген компания үшін жаңа ... ... және ... ұстап қалу өте маңызды. Жаңа клиенттерді тарту бұрынғы бір
клиентті ұстап қалуға ... 6 есе көп ... ... ... ... ... ... (қызмет көрсетуті жақсарту, жаңа қызметтерді
ұсыну, икемді баға ... ... ... қонақ үйінің басым бағыты
болуы керек.
Маркетингтік қызметті ойдағыдай іске ... үшін ... үйде ... ... ... базасы құрылуы керек. Онда клиент жайлы қажетті
ақпараттар көрсетілуі ... оның тұру ... ... күні, брондау көзі
(қонақ үйге тікелей келу арқылы, компания, туристік агенттік тағы ... ... ақы ... шарттары. Сонымен бірге қонақтың қалаулары тіркелуі
керек: нөмір түрі, этаж, терезе көрінісі, бөлме нөмірі, лифтен ... ... ... ... ... жайлы ақпараттар да кіруі ... ... ... болу үшін ... үй ... қонақтың бұрынғы
келулері жайлы деректерді қолданады, яғни ... ... ... ... аударады.
Маркетинг қызметінің жұмысы қонақ үйдің шаруашылық қызметінің
Қазақстанда болып жатқан экономикалық ... ... ... ... ... және ... өндірістік-техникалық,
өткізу, зерттеу сипаттағы жұмыстар кешенін кіргізуі керек.
Маркетинг қызметінің негізгі бағыттары келесідей болуы ... ... ... ... ... жасау, негізгі және қосымша
қызметтерді өткізу ;
– кәсіпорынның баға, өткізу, жарнамалық ... ... ... ... әдістерін, кәсіпорынның әлсіз және
күшті жақтарын анықтау;
– қонақ үйдің ... ... ... ... ұзақ мерзімді
болжауларын қалыптастыру және әзірлеу;
– нарықтың ... ... ... ... ... ... ... фирмалық стильдің элементтерін құруда ұсыныстарды әзірлеу,
қонақ ... ішкі және ... ... рәсімдеуде оларды дұрыс
пайдалану;
– тиімді жарнама құралдарын пайдалану ... ... ... ... шараларының жоспарын әзірлеу , оларды
ұйымдастырудың тиімділігіне жедел ... ... ... қонақ үй туралы оң беделді және ... ... ... ұсыныстарды әзірлеу.
Маркетинг бөлімінде ... ... ... ... ... : ... жұмыстары бойынша сату менеджері , жоспар ... ... ... ... ... ... , ... бойынша менеджер, сапаны
басқарушы.
Үлестіру каналдарын ... ... ... ... ... ... әзірленуі керек . Шегерім мөлшері маусым мерзіміне
және брондалатын нөмірлер санына байланысты анықталуы керек .
Тұтынушылармен берік ... ... ... жету үшін үш
тәсілдің ... ... ... . ... ... ... ... қосымша қаржы тиімділігін қамту керек . ... ... және ... да ... ... ... артықшылықтары болғанымен , оларды бәсекелестердің тез
арада қолдануы мүмкін. Сондықтан фирманың ұсыныстарын саралауға ... ... ... ... ... әлеуметтік
жеңілдіктерді қолдану . Компания персоналы әрбір түтынушының қажеттіліктері
мен талаптарын зерттеу ... ... ... ... , сол ... ... мен қызметтерін даралайды және дербестендіреді. Осындай
жолмен олар ... ... ... ... ... бөлігі немесе көпшіліктің бір бөлігі. Клиенттерге жеке негізде
қызмет ... ... ... ... ... ... құрылымдық
байланыстардың болуын қарастырады. Мысалы, авиалиниялар ... ... ... ... ... ... . Компанияға
келетін клиенттердің қолдануына болатын ... ... ... ... таңда қызмет ... ... ... үй ... маңызды қызмет бөлігі болып табылады. Маркетологтардың
анықтамасы ... , ... ... ... ... ... келетінін бақылайтын ұйымның қызметі.
Қонақ үй тізбектері келесі ерекшеліктермен сипатталады:
- ... ... ... ... ... ... байланысты тұтынушылардың кең көлеміне үндеу ... ... Өнім ... ... ие ... ... оның өзі ... тізбектің қызығушылығына сәйкес болуы мүмкін. Клиенттер талғамдарының
әр түрлілігіне байланысты бірегей сипаттамалардың кең ... ... жоқ ... ... ... пайда болады, өйткені олар үлкен
нарықтың сегментінің қызығушылықтарымен сәйкес келмеуі мүмкін
- көп ... ... бола ... меншіктік немесе франчайз
келісім негізінде қосылған барлық қонақ ... ... ... ... бірі ... ... ... кәсіпорынның орналасу орнына
байланысты емес тізбек ішінде қайталану мүмкін екенін клиенттер білу ... ... ... пен ... ... ... ... кәсіпорын
тізбегін басқару айтарлықтай жеңілдетіледі [4].
Қазақстанда қонақ үй бизнесін ұйымдастырудың негізгі ... ... ... ... ақпараттық вакумымен қосыла бұл бронюрланудың
бірыңғай жүйесінің жоқтығына, дүние жүзінде ... үй ... ... ... ... және ... ... стандарттардан қалу
салдары ретінде олардың енгізуде ... ... ... ... ... ... ... үй дүние жүзілік деңгейге ... білу ... ... де ... ... классты қонақ үй мен
сән – салтанатты отельдерден мотельмен кемпингке дейін қонақ үй орналастыру
орындарының көп көлемде әр ... ... және ... ... ... ... көңілі бойынша және ақшасына байланысты ұнататынынды
қалайды.
Қонақ үйлерді топқа жіктеу жүйесінің басқа түрлері бар. Қонақ үйдің
бірегей ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асырушы, мемлекеттің мәдени – тарихи дамуымен, олардың
ұлттық ... ... ... ... ... мен ... бір қатар факторлар кедергі жасайды.
Кейде 3-жұлдызды қонақ үйдің жабдығы (мысалы, бассейннің бар болуы) 4-
жұлдызды отельден жақсы ... ... ... екі ... ... неғұрлым кең нөмірлері және ұсынылатын қызмет көрсетудің үлкен
жиынтығына байланысты өзінің жұлдыздығын ... ... ... ... ... үйлерден қосымша «ұсақ –
түйек» және қызмет көрсетудің неғұрлым жоғары деңгейімен ерекшеленеді.
«Қонақтар үшін үй» неғұрлым ... ... ... ... ол 2-3 ... деңгейдегі қонақ үйлер 3-4 жұлдызды категориялы
отельдердің талаптарына жауап беретін ... ... ... ... ... ... ал 4-5 ... категориялы отельдерге
«шарапты үйлер» жатқызуға болады. Осы жағдайда қытай стандарттары европалық
стандарттардан қалмайды.
«Қазақстан» қонақ үйінің ... ... даму ... ... ... өте ... ... қаласының да қонақүй бизнесінде ... аз ... ... ... ... толық адаптация проецесі
(қонақүй корпусы) және оның құрылымдық бөліктері (құрылымдық бөліктері,
көмекші қызметтер) нарықтық ... ... ... ... ... бірігіп қызметін реттеу.
Қонақ үйдің ұйымдастырушылық қағидалары қонақ үйдің сыртқы және ішкі
маркетингі және ондағы ... ... ... атқаралуына үлкен септігін
тигізеді. Қонақ үйдің дұрыс ұйымдастырылуы кадрлық саясатқа әсерін ... ... ... үй ... ішкі тәртіптің болуы мен ... ... ... Сонымен қатар, қонақ үйдің ... да ... ... қызметкерлерді басқару ... ... ... болуы, жаңашылдық еңгізу сияқты мәселелер
тізбек басшылығына бағынады [35].
Қазақстанда нарықтық механизмдердің ... ... ... ... ... жұмыс істеуіне мүмкіндік бермейді, ең ... ... мен ... ... ... бәсеке, сонымен қатар
төмен сұраныс кезіндегі ... ... ... Бұл ... ... ... ... жұмыстарын талап етеді.
«Қазақстан» жұмыс істеуінің басты қағидаларының бірі кадрлық ... ... ... үйдегі негізгі жұмысты қозғайтын атқаратын қонақ
үйдің қызметкерлері ... ... ... да, ... бөлімі
қызметкерлерді жұмысқа қабылдау кезінде таңдау, ... ... ... кіргеннен кейін оларға толығымен отельмен таныстыру,
мұндағы жұмыс тәртібін үйрету, оны жаңа ... ... ... қажет болған жағдайда бірнеше айлық курстар өткізу арқылы ... ... ... Қызметкерлерге үнемі тренингтер мен брифингтер өткізу
арқылы олардың білімдері жаңартылып отырады.
Қонақтарды қайта оралуына алып келетін маркетингтік ... ... ... ... еліміздің және шетелдік елдердің кебір
компанияларымен келісім шартқа отырған. Бұл ... ... ... ... ... келгенде тек «Қазақстан» қонақ үйінің қонағы
болады. Ал ... ... ... үй клубының мүшесі болғаны ... ... ... ... үш түрі бар. Олар : 10
%, 30 %, 50 % ... ... ... осы компания өкілдері негізгі
қызмет түрлеріне карточкаларының ... ... ... Бұл компанияларға мысалы, Air Kazakhstan, ТенгизШевройл және тағы
сол ... ірі ... ... Қонақ үй мүшелігіне кіру үшін көздеген
жеңілдік карточкасына байланысты сомма қонақ үй ... ... ... ... ... ... ал келісімге кірген компания әрдайым
жеңілдіктер алып отырады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... [36].
Сапаны басқару «Қазақстан» қонақ үйінің алға қойған қаидаларының бірі
болып табылады. Әрине, қонақ«Қазақстан» үйдің нарықта ұзақ және ... ... ... сапа ... ... Сапаны қадағалау бірнеше сатылы
қадағалаудан өтеді. Қызметкерлер сапалы қызмет ... ... ... мен ... ... бас ... және ... қадағалайды.
Қазақстан» қонақ үй кешенінде қазірдің өзінде нақты бәсекелестері бар
– бұл көптеген қызмет түрлерін ұсынатын және үлкен қаржылық ... ... ... ... ... «бесжұлдызды» қонақүй кешендері.
Олар, осы жақында ашылған Rixos қонақ үйін, Rahat Palace Hotel, ... ... ... ... үй ... ... ... және Қазақстан
Республикасының Үкіметі кәсіпорын ... ... ... ... ... да, шын ... «Қазақстан» қонақүй кешені мемлекет
тарапынан ешқандай қаржылық көмек пен ... ... мен ... ... Яғни қонақүй кешені толығымен ... ал ... ... ... қосымша қаржы көздерін отандық
және шетел инвесторларынан іздеуде. Одан бөлек ... ... ... ең ...... ... және кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... – жоспар негізінде
салынған ... ... ... ... және ... күшейту. Республикада қонақүй ісінде менеджмент сапасын
бағалау тәсілдері ... ... ... ... ... мен сарапталуы жеткіліксіз, олардың мәселелері отандық әдебеиттер
мен бұқаралық ақпарат құралдарында көтерілмейді.
Қонақ үй кешендерінің ... ... ... ... ... ... салынған ғимарат 2008 жылы күрделі жұмыстан өтті. 5 ... үй ... ... ... сай келеді. Ғимараттың кез-келген
бөлмесі, бұрыштары европа стильде салынған. «Қазақстан» қонақ үйі 2 ... рет ... ... ... ... ... үй кешенінің бір адамға шаққандағы ... ... және олар ... ... ... ... ... мәселелердің бірі болып табылады. Осыған орай, еңбек өнімділігін
ұлғайту қажеттілігі туындап отыр, ал ол жаңа ... ... ... ... ... ... асыру мүмкін емес. Өндірісті
автоматизациялау мен ... ... жаңа ... ... ... ... жаңа ... құралдарды енгізу
мен қолдағы барды модернизациялауды талап етеді.
Қонақ үй кешенін дұрыс басқару өзекті ... ... ... Жүз ... мен ... бар ... сияқты мәдениет бізде әлі жоқ.
Қазірдің өзінде көптеген фирмалар, жеке тұлғалар ... офис ... ... ... ... Бұл ... офисті сатып немес жөндеуден
қымбат болмау ... ал ... сол ... ... ... ... ... те, ыңғайлы тұрақтар да. Жалға лау ... ... мен ... алу ... ... ал кейде жалға берушілердің
тәртібсіздігі бұл бағыттың дамуына мүмкіндік бермей отыр [34].
Қонақ үй ... «Sales ... ... ... яғни ... жеңілдіктер ұсыну, мейрам мен демаылс күндері ... ... әлсз ... сонымен қатар жарнамаға да қаражат жеткіліксіз.
«Қазақстан» қонақ үй ... кадр ... да ... ... ... ... және ... деңгейін арттыру, әрине, ұсынылатын
қызметтер сапасына да әсер ... ... ... ... ... ... өндірістік мәселелерде компетентсіздікке және ... ... әкеп ... ... да ... ... ... үйінде жұмысқа қабылдаудағы конкурстық талаптарды жетілдіру және
персоналдың барлық деңгейіндегі мамандарды ... оқу ... ... ... маңызды мақсат ... ... ... қоноқ үйі Алматы қаласындағы «академия спорта и ... ... ... Жыл ... ... студенттер осы қонақ
үйде практикаларын өтеді. ... 2 ... бір рет ... ... өз
дәрістерін береді. Жалил Ахметович осы ... ... ... ... ... ... Яғни, жұмысшыларды қабылдап,
орналастыру осы ... ... ... ... ... персоналдың
жүйелі түрде кәсібилігін арттыру және шетел әріптестірмен тәжірибе алмасу
мәселесін шешу де ... Одан ... ... ... мен
қызметкерлерді материалдық ынталандыру мәселесін шешу де маңызды.
Сонымен, «Қазақстан» қонақ үй кешенінің негізгі мәселелерін сараптай
келе, біздің ... ... ... ең ... ... ... ... әкімшілігі қосымша қаржы көздерін табу үшін көп күш жұмсауда.
3.2 «Қазақстан» қонақ үй бизнесін жетілдіру жолдары
2006 жылы 18 қаңтарда ...... үйін сату үшін ... ... ... “Бұрған” компаниясы сатып алды.Қонақ үйдің басшылығы ауысқанымен, оның
ұйымдық құрылымы өзгеріссіз қалды.Қонақ үйдегі ... ... саны –он ... саны ... жүз ... бес ... Дәл ... уақытта қонақ үйде
көптеген өзгерістер болып жатыр:менеджмент бөлімі ашылды, маркетинг және PR-
ға үлкен тірек артуда, жарнама ... ... , ... ... ... ... түрік мейрамханасы салынуда, ұсынылатын қызмет саны
артуда.
Қазақстан экономикасын реформалаудан кейін қонақ үй ... ... ... үй ... ... ... жоспарға
табыс, өтелімділік, пайда, сервис, клиенттерді тарту,ресурстардың минималды
санын ... ... алға ... ... шешу ... ... пайда
болды.
Бұл жағдайларда қонақ үй бизнесінде аса маңызды орынды менеджмент
және оның сапасы алады.Тек қана ... ... ... ... ... ... келешекті жоспарлауда, фирманың өндірістік-
шаруашылық қызметін ұйымдастыруда ,жаңа ... мен ... ... ... ... ... ... деңгейінде ресурстардың тапшылығы жағдайында
шаруашылықты ... ... ... , ... ... түпкілікті нәтижелерге қол жеткізу қажеттілігіне бағытталған.
Ғылыми басқарудың маңызды құраушысы ретінде іске асырылған және
жоспарланатын ... ... ... ... ... ... кері ... орнатылады, соның негізінде басқарудың мақсаттарға
жету жетістіктері туралы айтуға және оның жүйесін ... ... ... қабылданатын шаралардың пәрменділігіне көз ... ... ... ... ... қажеттілігіне мүмкіндік береді.
Нарық жағдайында фирманың дамуын дұрыс баламалы таңдау басқару
шешімдерінің және олардың ... ... ... ... ... ... контексте басқа елдерде қолданылатын
негізгі нәтижелерді бағалаудың түрлі деңгейлерін көрсету қажеттілігі ... ... ... тиімділігін және өндіріс шығындарының ... ... ... ... ... нысаналылық, еңбектің
өнімділігі,ұйымның жоспарларын іске асыру болуы мүмкін.
2. Өнім және қызметті бағалау.Негізгі нәтижелер ретінде қызмет ... өнім ... ... ... мен ... ... мүмкін.
3. Тұтынушылардың сұранымын қанағаттандыру деңгейін бағалау. Жоғарғы
басшылықтың міндеті- алға қойылған ... жету ... ол ... анықтауда басқару функцияларын, жоспарлауды,
бақылауды жүзеге асыруды қарастырады.
Жыл сайын қол жеткізілген негізгі нәтижелер ... ... ... құралады. Ол бюджетте құрал- жабдыққа,еңбек ресурстарына ,қосымша
тартылатын материалды және ... емес ... ... ... ... ... бақылау тек қана түпкілікті және
аралық нәтижелерді бағалап қана ... ... шара ... ... ... де қатысты.
Нарық шаруашылығы жүйесінде субьектілердің ұтымды мінез-құлқы қонақ
үй ... ... ... ... ... ... ... меншік формасына ,салалық керек- жарағына
байланысты ерекшеліктерге ие болады, бірақ анықтаушы фактор ... ... ... ... ... үйде қонақ үйлік менеджментімен ескерілген бағалау
критерийлері түрлі болып келеді,олардың ... ... ... ... озық ... тәжірибелері қолданылады.Менеджментке деген көзқарастың
өзгешелігіне қарамастан ... алу ... ... және ... шығындардан асуы, алматылық қонақ үйлер жағынан ешқандай
қарсылық тудырмайды.
Қазіргі қонақ үй ... оң ... жету үшін ... ... ... ... талап етеді. Бұл жерде менеджмент түсінігінде
, әдетте, қаржы ресурстарын басқарудың тиімділігін жүзеге ... ... ... қызметкерлерінің мақсаттарын бағыттайтын,
жандандыратын, реттейтін фирманың ... ... ... ... ... ... ... ерекшеленеді.Бірақ
соңғы кездері экономикада микроэкономика сыртқы ... ... ... ... әсер ... демократиялық мүмкіндіктеріне ие болады.
Әдетте , ... ... ... ... жету үшін ... ... ... лоббилендірутүрінде көрінеді.
Кәсіпорынның сыртқы ортамен өзара іс- қимыл жасаудағы проблемаларын
мойындай отырып,кәсіпорынның ішкі ... ... ... басқару маңызды орынға ие болады.Сондықтан оны кейде ... ... те ... ... ... адам ... маңызды рөлге ие болады. ... , ... ... ... ... осы ... ... адамдардың бірігуінсіз, тұрақты нәтижелерге жету мүмкін
емес.Өндірістің технологиясының күрделене түсуі,қонақ үй мүлігінің құнының
өсуі , ... ... ... ... ... ... әрбір
жұмысшысының жауапкершілігіне қажеттілік туады, яғни ұйымның жұмыстарына ,
алға қойған мақсаттарына барлық қызметкерлердің қатысуы . ... ... ... ... жоғары бағаланады.
Қазіргі нарықта жұмыс істеу үшін менеджерге практикалық дағды мен
біліммен қатар мынадай ... ... ... ... ... ... ... жасау және бизнес
жоспарды қалыптастыру;
• Міндеттерді тұжырымдау және оларды бағынушыларына жеткізу;
• Шешімдер ... және олар үшін ... алу ... Бірлескен қызмет ұйымдастырып, оны басқару ;
• Іскерлік келіссөздер жүргізу;
• Ынталандырудың түрлі ... ... және ... ... ... ... ... қонақ үй бизнесінің тиімді және табысты дамуы үшін
менеджменттің рөлі өте маңызды.
Сонымен кез- ... ... ... - ... ... ... ... пайда алу. Қазіргі нарықтық жағдайда, яғни
бәсекелестіктің өржелене ... ... өмір ... күрделене
түседі. Бәсекелестік күресті жеңіп алу үшін ,кәіпорынның ұйымдық құрылымы
дұрыс таңдалып, маркетинг қызметі өзінің функцияларын ... ... ... ... ... ... ... өткізу каналдарының
тиімділігіне бағытталуы керек , сонымен бірге кез- келген кәсіпорында
шығындарды ... ... ... керек .Қонақ үй
шаруашылығында ... ... ... ... қолдану.
Батыс Европа мен АҚШ мемлекеттерінде туристік қызметтерді Интернет
көмегімен сату әйгілі. Мысалы, Лондон агенттігі “Gatamonitor-Europe”
болжамдары ... ... 2011 жылы ... ... ... қызметтердің жиынтық айналымы бір миллиард фунт ... сату ... ... ... ... ... , ол ... фирманың немесе қонақ
үйдің жобалары жайлы толық ақпаратты фото немесе басқа көрнекі
материалдарды ... ... , ... бірге
бизнесәріптестерінің көруіне мүмкіндіктер ... ... ... ... ... ... ретінде жасауға
блады;
• аудиторияны қамту кеңділігі-Қазақстанда және шетелде ... ... бар ... ... мен тұлғаларға ақпараттың қол
жететіндігі;
• интернетке тәулік бойы кіру мүмкіндігі;
• бағаның ауысуына байланысты жедел ... ... ... ... ... ... береді;
• интерактивтік режим-тұтынушы ұсынылатын қызметтер тізімін қарап
шығып , фирмаға ... ... ... ... ... ... ... толық статистикасы.
Жоғарыда аталып кетекн міндеттерді орындау менің ойымша “Қазақстан”
қонақ үйін бәсекеге қабілеттілігін жоғарылата түседі.
Алматы қаласындағы қонақ үй ... ... ... ... ... Республикасындағы қонақүй шаруашылығындағы менеджмент
деңгейі енді ғана ... ... және ... азайту мен
тиімділікті арттыру қонақүй кәсіпорындарының шаруашылық және барлық жеке
меншік формалары үшін ... ... ... ... ... ... мәселелерін сараптай келе,
«Қазақстан» ... ... ... ары ... ... ... бағыттарын
анықтайық.
Ең алдымен, қонақжайлылық индустриясының даму саясатын өзгерту керек.
Қабылдау инфрақұрылымының дамуы тек дәстүрлі қонақ үйлер есебінен ... ... ... өзге формалары, Қазақстанда онша дамымаған: клубтар,
аппарт-отельдер, шағын жеке қонақ үйлер, туристік ауылдар және т.б. ... ... ... Қолданыстағы орналастыру құралдары жүйесі
кеңейтуді емес, мәнді модернизация мен ... ... ... ... ... Бұл жаңа ... бас ... деген емес.
Бірнеше қалаларда жаңа туристік инфрақұрылым құру жолдары бірнеше жыл жүріп
жатыр. Бұл ... ... ... ... және ... ... ... дамып келе жатыр [35].
Соынмен қатар, Қазақстан республикасының туризм Агенттігі деңгейінде
туризм ... ... ... ... ... қонақжайлылық
индустрия саласына шетел капиталын тарту үшін қолайлы инвестициялық климат
құру бағдарламасын құрастырып, жүзеге асыру керек.
Сертификациялауды ... және ... үй ... ... мен ... ... ... айналдыру мақсатында,
жаңа талаптарға сай ... ... ... ... ... (лицензиялау) жұмыстарының жүргізудің әдістемесін
құрастырып және ... ... ... мен ... ... ... ... орналастыру қызметінің барлық ... ... ... стандарттар жиынтығын құрастыру қажет.
Мұндай салаларды ұйымдастыру үшін «Қазақстан» қонақ үйі өте ... орны ... ... ... ... салынған қонақ үй менеджменті –
шетел қонақ ... ... ... тең ... Әсіресе,
қызмет көрсету саласы мен сапасы өте ... ... ... ... өзіндік логатипі мен заңдастырылған фирмалық екі түсті стилі бар
(сурет ... ... ... ... үнемі қадағаланып отырады. Сапаны әр
бөлімнің ... мен ... ... ... Ол ... ... және оларды бағыттаудан басқа тағы да үлкен роль атқаратын
еңбек өндірісін бақылау ... ... ... өндірісін бақылау сапаны
бақылаудың тиімді түрі ... ... ... бұл ... ... ... әсер ... түзеп отыру өте ыңғайлы әдіс болып табылады. Еңбек
өндірісін ... ... ... ... асырылалады. Сапаны
басқарудағы немесе басқа да ... ... оған ... ... ... қатар, қонақ үйде ұсыныстар мен арыздарға әрдайым
талдау ... ... ... ... ... шағымы болса, бұл
жағдайда ол мәселелер ... ... ... ... ... ... мәселелері қарастырылады. Мұндай ұсыныстармен жұмыс ... үйге өз ... ... істеуге толық мүмкіндік береді. Ал
қызметкерлер болса, өз ұсыныстарын ... ... ... ... үйде ... тек ғана ... жұмысты ғана талап етпей,
сонымен қатар, қызметкерлердің өз ойлары мен жаңашыл ... ... ... ... ... ... ... тікелей қатынасқа түсетін
қызметкерлер болып табылады. Қызметкерлердің формалары да ... әсер ету ... ... ... ... ... ... салыстырмалы үнемі зерттеп тұру
жұмыстары ... ... ... ... ... үй өз ... баға
береді. Ол үшін өз өнімінің сапасын бағасымен салыстырады. Қонақ ... ... ... ... мен ... көрсету стандарттары бірнеше рет
өзгерген, бұл ... ... ... ... үшін
бағытталды. Қазіргі таңда, сапаның жоғарлауына байланысты қонақ ... ... ... ... ... ... ... басқа да бәсекелес
қонақ үйлермен салыстыру анализдері жүргізіледі. Қонақ ... ... ... ... бес және төрт жұлдызды қонақ үйлер болып
отыр. Сондықтан да, қонақ үйде бәсекелес қонақ үйлердегі баға мен ... ... ... жүргізіліп, нәтежие қолға түскеннен кейін,
сапалық түзетулер мен баға стратегиясы қарастырылады.
Сурет 19. «Қазақстан» қонақ үйінің қызметкерлер ... ... ... өте ... ... бірі болып табылады. Себебі,
сапа бұл қонақ үйдің ... мен ... ... ... ... үйге ... қонақ алдын-ала қонақ үй таңдау барысында, оның ... одан ... аса ... ... Аты ... әйгілі қонақ үйді таңдауы,
ол жоғаргы ... ... үй ... күтуі болып табылады. Қонақ үйдегі қызмет
көрсету сапасының қонақтың көңілінен шығуы қонақ үй ... ... ... ... Сонымен қатар, қонақ бір ғана келіп кетуі ғана
емес, оның қайтадан осы қонақ үйге ... үшін ... ... ... қонақ үйі ғимаратының безендірілуі ... ... ... ... қонақ үй дизайнынаерекше жан беретін, ол
қазақ ұлттық элементтерінің ұласуы. Еуропалық стиль мен ... ... ... Қонақ үй номерлерінде ақ, алтын түсі және қызыл
түс жиі кездесеті, бұл ... ... ... ... ... ... жабдықталуы тек жоғарлы сапалы ... ... үй ... таза ағаштан қолдан жасалған. Бұл жиһаздар
арнайы қонақ үйге тапсырыс бойынша соғылған. Перделері тек ... ... ... тігілген. Сонымен қатар ондағы қолданатын басқа
да теледидар, фен, чайник, ыдыстары барлығы ... ... ... ... ... ... қатар, түгел гигиеналық заттармен
жабдықталған. Отель оларды арнайы ... ... ... ... заттармен жабдықтайды. Номерлердің дизайны мен ремонты да ... ... сай ... ... үй ... ... атмосфераны
еске салады. Барлығы қонақ өзін үйінде сезінетіндей етіп жасалынған.
Қонақ үйдің еуропалық стандартқа ... ... ... ... ... ... ... көпшілік бөлігі шетел қонақтары. Ал
қазіргі ... ... ... осы ... стандарт
қолданылады. Қонақ үй тізбегінде түгелдей осы стандартқа бағынады. Алайда,
әйгілі еуропалық стандарттың бес жұлдыздық ... ... ... ... қабылдау үлкен біліктілік пен тәжірибені талап ... ... ... сүлгіні ілу тәсіліне дейін еуропалық стандартқа
сәйкес келеді. Номерлердің сыртындағы ақпараттар ағылшын тілінде ... ... ... ... ... ... ... ағылшын және
орыс тілдерінде жазылады. Мейрамханалары, барларындағы ас мәзірі орыс ... ... ... ... ... ... атаулары үш тілде
көрсетіледі. Қысқартылған шартты белгілер мысалы, ... ... ... ... Қызметкерлердің аты-жөні ағылшын әріптерімен
жазылады. Мұның бәрі толығымен еуропалық ... ... ... күні қонақтардың талаптарын заманауи үлгіде қанағаттандыру,
жоғарғы класты ... ... жиі ... ... ... ... технологиямен байланысты көптеген жүйелерді пайдаланады. Мысалға
алатын болсақ, FIDELIO – брондау жүйесін алсақ ... ... ... – өте ... ... 1993 жылы Ресей мемлекетінде
пайда болған. Оның жылдамдығы Амадеус, Галелео ... ... ... Ал, ... ... тек ТМД елдерін ғана қамтиды. Сондықтан
жүйе ішіндегі жылдамдығы тез болып келеді.
«Қазақстан» қонақ ... бұл ... ... ... ... шақырылған
кәсіпкер бақылап отырады. Ал, оның көмекшісі Наталья Василевна қонақ үй
ішінде оның іске асуын ... ... тек ... емес, басқада қызмет салаларын атқарады:
- тамақтандыру бөлімінде қолданады. Қонақ тапсырыс берген сон, даяршы
қабылданған ... ... ... ... Ол ... базаға түсіп, құнын шығарады. Жүйенің бұл түрі, ай соңында
санақ ... ... ... ... шығын және табыс
түскенін автоматты түрде есептейді.
- бөлмедегі қызмет. ... ... әр ... ... ... ... өз бөлмелерінде отырып, жүйе арқылы қызметтерге
тапсырыс немесе брон жасай алады. Бөлмеде FIDELIO жүйесінің өте жеңіл
системесы орналасқан.
FIDELIO қонақүйдің ... ... ... көптеген стандартты
функцияларын да қолдайды. Базалық түсінік болып берілген кезеңдегі нөмерге
тапсырыс беру қарапайым формасы болып ... ... ... (нөмерді
фиксациясыз) немесе «қатты» ... ... ... ... ... ... арнайы орналастыру статуста (ремонт, офис, жалға
алу)» статуста болуы мүмкін. Нөмерлік қорды басқарудың ... ... бір ... ... тізімі мен масштабы өзгерген диаграмма
түрінде комнаталар тізімі табылады [37].
FIDELIO жүйесінде ... ... ... ... ... ... Бұл функция қонақүйдің әріптес-агенстволары үшін арналған
және тоналды теру ... ... ... паролін авторизациялауды
ұсынады. Келесі диалогте синтезатормен қойылған сұраққа жауап қайтарудан
тұрады. Бұл ... ... ... және резервілеу бөлімдеріне келіп
түсетін көптеген тапсырыстарды қабылдау тәсілін жеңілдетеді.
Қонақүй кешенінде қоғамдық ... ... ... ... ... ... ... көрсететін өзге де қызметтер R-Keeper
жүйесін қолданады. Бұл жүйе ... ... ... жүзеге асыру,
кредитті карточкаларды авторизацялауды, мейрамханалардағы ас-мәзірі мен
дүңгершіктердегі тауарлар тізімін ... ... ... ... мен ... складтық есепке алуды
арнайы R-Keeper Store House жүйесі қамтамасыз етеді, ол ... ... ... және ... ... ... кеткен шығынды есепке алады.
Одан бөлек, қазіргі қонақүйлерде, соның ішінде «Қазақстан» ... ... бір ... ... ... ... ... олар ақпаратты жинау мен өңдеудің күрделі ... ... ... ... ... ... мен басқарушыларға жедел және
стратегиялық шешімдерді ... ... ... ... PMS (Property Management System) қонақүй мүлкін
басқару жүйесі қолданыла алады. PMS жүйесі ... үш ... ... ... ... қызметтер
- Ішкі қызметтер
- Облыстық қарым-қатынас (барлық ... ... ... ... ... ... бағдарламалық модульдер).
Қонақүйдің сыртқы қызметтеріне қызмет көрсету төрт ... ... ... ... брондау, нөмерлік қорды басқару,
клиенттермен есеп айырылысу және жалпы басқару.
1. «Брондау» модулі ... ... ... ... асыру үшін
құрылған және уақытқа байлынстырып қабылдау/қабылдамау режимінде жұмыс
істейді. Ақпарат компьютерлік жүйе ... ... ... ... брондау жүйесіне немесе автономды жұмыс істейтін ... ... шығу ... ... PMS ... ... ... жиналуын жүзеге асырады және оператордың көмегімен бірнеше
секундта бо және бос емес ... ... және ... ... ... бір ... өткен немесе болашаққ табыс туралы ақпарат бере алады.
2. «Нөмерлік қорды басқару» модулі әрбір нөмер туралы ақпарат ... ... ... ... және өзге ... бақылауды жүзеге асыра
алады. Бұл жүйенің құрылымдық элементі болып ақпараттық ... мен ... ... ... ол ... ... қорымен байланысты
барлық ақпаратты бірден көрсете алады. Бұл компьютерлік жүйе ... ... ... ... алмастырады, осы қызметтің
жұмысын жеңілдетеді және клиенттерге қызмет көрсету деңгейін көтереді.
3. ... есеп ... ... клиенттермен есеп айырылысуды
жүргізу жұмысын бақылауды жоғарылату мүмкіндігін береді және ... ... ... Клиенттер есебі электронды ... ол ... ... ... арнайы шкафтар мен чектік
кассаны ұстау сияқты жұмыстан арылтады. Бұл тек жұмысты ... ... ... емес мүліктен айырады.
4. «Жалпы басқару» модулі ... өзге ... ... жұмыс
істейді. әдетте, кәсіпорындағы жағдай туралы басшының сұранысы, ... ... ... ... Бұл ... ... ... «брондау», «нөмерлік қорды басқару» және «клиенттермен
есеп айырылысу» модульдерінен түсетін ақпараттар көмегімен жеңілдетеді.
Сонымен ... ... ... ... PMS ... ... және ... арасында интерфейстік қарым-қатынасты жүзеге асыруға көмектеседі
[38].
Қонақүйдің ішкі қызметіне қызмет көрсету ... ... ... ... ... ерекшеленеді. Ішкі қызметтің типтік ішкі
содульдері: жалпы бухгалтерлік есептерді, ... ... ... мүлікті есеп алу, қаржы есептерді жүргізу.
Жоғарыда айтылған ... мен ... ... ... келсек,
«Қазақстан» қонақ үйінің нарықтағы даму стратегиясы бес жұлдызды қонақ ... сай деп ... ... Оның ары ... ... әсер ететін
бағыттар:
- ұсынылатын қызметтер сапасын көтеру мен бағасына сәйкестендіру;
- ұсынылатын және алдын-ала төленген қызметтерге ... ... ... ... ... ... персоналының ынталандыру және мотивациялау әдістерін
жетілдіру;
- басқарудың автоматталған құралдарын енгізу.
ҚОРЫТЫНДЫ
Бүгінде қонақ үй индустриясы жоғары ... ... бар ... ... Күн ... ... жаңа бір ... немесе қонақ үй ашылып
жатқанының куәсі болып жатамыз. Жаңа концепциялар белгілі бір тұтынушылар
тобының талғамын ... ... ... ... ... ... ... олардың бір бөлігі бәсекелестікті көтере алмай, бизнестен
шығып жатады. Қонақ үй ... ... ... ... ... ... тұрмыстық, шаруашылық және мәдени талаптарын
қанағаттандыруды ... Және де жыл ... ... ... ... күшейе түседі. Қонақтарға көрсетілген қызмет сапасы мен мәдениеті
жоғарылаған сайын, ... ... ... де ... түседі,
клиенттерге тартымдырық болып, қонақ үйдің материалдық өркендеуі де ... үй үшін ... ... ... ... ... қызмет көрсететін
мекеме атағын алу болып табылады. Қонақтарға жоғары ... ... ... ... барлық қызметшілері жұмысының ұжымдық күш-жігерімен, тұрақты да
тиімді бақылаумен, қызмет көрсетудің әдістерін ... ... ... ... тәжірибе, жаңа техника мен ... мен ... ... ... және ... ... үнемі жетілдірумен қамтамасыз етіледі.
Қонақжайлық индустриясы мекемелерінің бүгінгі бәсекелестік ... ... ... ... ... ... әрі әдеттегі тиімсіз,
консервативті өндіріс мәдениетінің формаларына сүйене алмайды.
Өтіп жатқан нарық экономикасына көшу үрдісі ... үй ... ... ... ... ... шешімдерін іздеу қонақ үй жоғары
менеджментінің сапаны талдау мәселесіне жүгінуін талап ... ал бұл ... ... баса ... ... ... ... көрсету аясындағы сапаны ... ... ... ... ... бөлімде қызмет сапасының моделі және қызмет ... ... ... ... тиімді типологиясы сияқты
анықтамалардың ... ... және ... ... ... мен ... сапасын бағалаудың жалпы формалары мен
тәсілдері сараланып, қонақ үй ... ... ... ... ... сипаттамасы берілді.
Диплом жұмысын жазу барысында «Қазақстан» қонақ үйінің шаруашылық
қызметінің комплексті талдауы ... ... ... ... ... ... қызметінің нәтижелерінің бағалануы;
2. Қонақ үйдің күшті және ... ... ... Қонақ үйдің орналастыру деңгейінің төмендеуінің ... ... ... ... ... соңғы үш жылда орналасу құрылымы
мұқият ... SWOT – ... ... ... ... ... ... сапасын талдау саласындағы істердің жайын
анықтау мақсатында мекеменің қонақ үй бөлмелерін тазалау ... ... ... бөлімде өткізілген талдау нәтижелерінің негізінде «Қазақстан»
қонақ үйінің ұсынатын ... ... ... ... мәселелері
олардың пайда болу себептері анықталып, оларды жоюдың нұсқалары ұсынылды:
1. Ақылы ... ... ... ... ... ... ... ету;
3. Басты қызмет көрсету позицияларына қызметкерлерді мұқият таңдау;
4. Сапалы телематикалық қызмет түрлерін ұсыну.
Қонақ үй алдында тұрған ... ... ... шешу мақсатында
көрсетілетін қонақ үй қызметінің сапасын ... ... ... ... ... жауап қайтару үшін, үнемі өткізіп тұру ұсынылады.
Болашақта аталған жүйе бәсекелестермен салыстырғанда жоғары сапалы қызмет
көрсету базасын қалыптастыруға ... ... ал бұл ... ... ... ... ... қаржылық көрсеткіштерінің деңгейін көтеруге
септігін тигізеді. Диплом жұмысын жасау барысында келесі мақсаттар қойылып,
өз шешімін ... сапа ... ... ... ... мен оның ... ... түрлі ғылыми амалдар қарастырылды;
2. тауар мен қызмет сапасын ... ... мен ... ... шаруашылық қызметінің саралануы өткізіліп,оның ... мен ... ... ... ... ... негізгі кемшіліктері мен
құндылықтарыайқындалды;
5. қонақ үй қызметінің ... ... ... ... ... қызмет сапасы аудиті мен сапаны бақылау бағдарламасының негізгі
амалдары жасалды.
Диплом жұмысында келтірілген нәтижелер мен ... ... ... ... қонақ үйлерінде де қолданыла алады, ал бұл оның тәжірибелік
құндылығын арттыра түседі.
пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1 Послание Президента Республики Казахстан ... ... ... ... на пути ускоренной экономической, социальной и
политической модернизации». - Алматы: Атамура, 2007. – 42 ... ... Н.А. ... ... безопасность, улучшение
благосостояния всех казахстанцев: Послание Президента страны народу
Казахстана. – Алматы: Билим, 1997. – 176 с.
3 Cluster ... patterns and ... styles. - Den Haag, ... Р. 5..
4 Воронов А., Буряк А. ... ... — база ... на ... // Маркетинг.- 2005.- № I. — С. 13. 
5 ... С.И.. ... и ... ... ... реструктуризации // Безопасность Евразии.- 2004.- №  1. — С, 435. 
6 Кутьин В.М. ... ... ... ... России: социально-географический аспект // Безопасность   Евразии.
– 2005. - № 1. - С. 525.
7 Андрианов А.Ю.Лотар Линцен, БХУ ... ... как ... ... ... ... ... //
www.journal.vlsu.ru
8 Porter M.E.  Clusters and the New Economics of Competition // ... Review, ... 1998. – Р. ... Пилипенко И.В. Конкурентоспособность стран и регионов в ... ... опыт ... стран Западной и Северной Европы. – ... ... 2007. – 496 ... РябченюкЮ. «Автомобильные кластеры в системе региональной экономики» ... - 2008 №5- с7 ... ... О.Б. ... ... в ... ... современной
экономики geo.1september.ru/articlef.php?ID=200702004
12 Территориально-производственный комплекс - Материал из ... ... ... ... ... экономический словарь. - М., 1987 –С6
15 Пилипенко  И.В.  «Конкурентоспособность регионов и кластерная политика ... // ... ... Я.А. ... – закономерность рыночных ... ... ... ... ... ... 15-
летию независимости ... ... ... Казахстана: теория, практика, перспективы». – Алматы,
2008. – Ч.2. – С. ... ... И.Н. ... ... дело. М. 2001 . с.415
19 Электронный ресурс // ... ... ... по ... ... от 10 октября 1980 г. Принята
Всемирной конференцией по туризму, проходившей в Маниле ... с ... по 10 ... 1980 года // ... В.П., ... ... обеспечение туризма "Изд-во Михайлова". – 2007.
21 Международное право: учебник / Отв. ред. Ю.М. Колосов, Э.С. Кривчикова.
– М.: ... ... 2007. – ... Барчукова Н.С. Международное сотрудничество ... в ... – М.: ... отношения. – 1986. – с.7.
23 Статистическая комиссия ... (TSG/18 от 13 ... 2000 ... Квартальнов В.А. Туризм. М.: Финансы и статистика, 2004. - 320 ... ... ... Казахстан от 13 июня 2001 г. Закон Республики ... 13 июня 2001 ... ... по ... ... ... услугами. Приложение
VI. Перечень классификационных услуг по секторам (GNS/W/120). – 2006.
27 Вспомогательный счет туризма: рекомендуемая ... ... 2004.- ... ... и ... бизнес. - М.: Ассоциация авторов и издателей
«Тандем», 1998. – 342 с.
29 ... А.Х. ... ... в ... гостеприимства. - М.:
Аспект Пресс, 1995. – 264 с.
30 Электронный ... // ... ... ресурс // www.kedem.ru/voyaj/restaurant/
32 Кабушкин Н.И., Бондаренко Г.А. Менеджмент гостиниц и ресторанов: Учеб.
пособие. — 2-е изд. — Мн.: Новое ... 2001. — ... SKYTRAX World Airline Awards // www. ... ... ... // www.stern.kz/
35 Ильина Е. Н. Менеджмент транспортных услуг: ... М.: ... 1997. ... ... Яковлев Г.А. Экономика и статистика туризма: учебное пособие. М.:
Издательство РДЛ, 2008.- 224 ... ... ... ... ... // ... ... О. Мировой туризм меняет ориентиры // Экономика и время. –
2005. - №41 (428). - С.68-71.
39 Квартальнов В.А. Мировой ... на ... 2000 ... ... ... М.: ... и ... 1998. – 380 с.
40 Бродель Ф. Время мира: Материальная цивилизация, экономика и капитализм
15-18 вв. - М.: ... 1992. – 450 ... ... Ю.Н. ... в ... М.: Рос. ... академия туризма,
1996. – 56 с.
42 ... ... ?27-28 21 ... 2005 ... ... ... группа. "PR сегодня: новые подходы,
исследования, международная практика
44 Отчеты компании Deloite за 2009г. // ... ... З. И. ... ... кластерного развития туристско-
рекреационного комплекса региона: -автореф... канд.экон.наук: - ... ... ... on line Magazine ... ... ... национального бренда // www.tours.kz.
48. VSO’s WorldWise Tourism Campaign (2001). “Travelling To A Fairer World:
Can Tourism Help Combat Global ... ... // ... - 1999. № ... http://www.turkey.com
50 Мустафа Боз - к.э.н.,Гульзат Айтбаева – студентка 1 курса магистратуры
Значение устойчивого ... в ... ... //
alternativetourism.org/tourism
50 Основные факторы развития туризма в Испании// www.spain.com.
51 Электронный ресурс www.travel.ru
52. Қазақстан Республикасы ... және ... ... ... ... ... жоспары (ҚР Үкіметінің 31 желтоқсан
2011 №2340 қаулысы)
53. Электроный ресурс www.stat.kz
54. ... ... ... ... ... ... ... арналған туризмді
дамытудың Мемлекеттік бағдарламасы
56. Данные Министерства внутренних дел РК. за 2007-2010 годы .
57. ... ... ... в РК ... Күмісжан Байжан «Батыс Еуропа- Батыс Қытай жолы» // ... ... 27 ... ... Отчет Министерства транспорта и коммуникаций РК за 2005-2010 гг.
60. ... ... ... для ... ... механизм повышения инновационной активности в РК //
международная ... ... ... Постановление Правительства Республики Казахстан от 6 марта ... N 333 ... ... Н.А.,Цай Л.Г.) (САПП Республики
Казахстан, 2001 г., N 10, ст. 109). ... ... ... ... по ... и ... от 24 ... 2000 года N 1-
1-2/74 (зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан
18.04.2000 г. за N 1116)
62. Айгуль Турысбекова -  ... ... ... ... А.Ж. Реализация и возможности туристического рынка
Казахстана // Деловой мир. - 2008. – 5 сентября.
64. ... ... на ... ... // www.inform.kz 2011
65. Уахитова Г.Б. Состояние и тенденции развития ... ... // ... ... ... ... – 2009. -
№5. – С. 107-111.
66. Официальный саит Мангыстауской области // www.mangystau.kz/
67. Р.Искандеров: На ... моря и ... ... ... в
Казахстане//www.centrasia.ru
68. Электронный ресурс // www.aktau-business.com/
69. Мастер-план создания и развития туристского кластера Мангыстауской
области до 2037 ... Sergey ... ... ... ... ... Актау-Сити, город эконом-класса. ... ... ... ... және ... министрлігінің 2011 –
2037 жылдарға арналған стратегиялық жоспары // ҚР Үкіметінің 2010
жылғы «23» желтоқсандағы № 1204 ... ... ... Правительства Республики Казахстан от 24 января 2004
года № 100 Об утверждении ставок ... ... за ... ... ... деятельности(с изменениями и дополнениями
по состоянию на 11.05.2008 г.)
74. Положение о ... ... ... и ... ... ... ... в закон об особо охраняемых территориях способствуют
разрушению ... ... ... ... экологи
news.gazeta.kz/art.asp?aid=104753
76. Закон РК от 7 июля 2008 года №175-III ЗРК Об ... ... ... (по ... на 21 ... 2034 года)
77. Экологическая экспертиза // 17 ноя 2010 ... Алматы. 17 ноября.
"Казахстан Сегодня"...news.gazeta.kz/
78. ... / ... ... "Kazakhstan
Today"v.zakon.kz/our/news/news
79. Айжан Шалабаева На  местах ... не ... ... ... ... Стратегия индустриально-инновационного развития Республики
Казахстан на 2005-2037 ... ... ... ... «Инновационный менеджмент»
Алматы «Қазақ университеті» 1998г.
82. У.К. Шеденов «Социально- экономические ... ... ... ... Материалы международной научно-
практической конференции, посвященной 75- летию КазНУ им. Аль-
Фараби.13-14 ноября 2010 года C.312 ... А.Н. ... «О ... ... и ... ... ... Материалы международной научно- практической
конференции, посвященной 75- летию КазНУ им. Аль- ... 2010 года C.312 стр. ... ... В.С. ... в ... ... Пособие для студ. высш.
учеб. заведений/ В.С. Новиков. - М.: Издательский центр «Академия»,
2009. - 208 с.;
85. Кельбуганова Л.Ж., ... Ж.С. ... ... ... ... // ... ... Серия экономическая. – 2010.
- №1 (29). – С.91-94.
86. Национальная_инновационная_система/ ru.wikipedia.org/.../
87. Freeman, C. The ... of Hope Essays in ... ... Growth and the ... London; New York: ... Lundvall, B.-A. (ed.). National Systems of Innovation: Towards a
Theory of Innovation and ... ... London: ... ... Nelson, R. (ed). National ... Systems. A ... Oxford: Oxford ... Press, 1993
90. Иванова, Н. И. Формирование и эволюция национальных инновационных
систем. М.: ООД ИМЭМО РАН, 2001.
91. ... ... ... ... и ... ... систем стран Европейского союза //
Журнал международного права и международных отношений. — ... ... В. В. ... ... формирования национальных
(государственных) инновационных систем // Экон. стратегии. 2004. №
6. С. 95—99.
93. Леонтьев Л. И. О ... и ... ... ... // ... Севастьянова С.А. Региональное планирование развития туризма и
гостиничного хозяйства: учебное пособие / С.А. ... - ... 2009.- 256 ... Fidelio hotel system // http://www.hrs.ru/
96. OPERA Enterprise Solution - ... ... ... ... Hotel H2O selects Amadeus Property ... System ... «Технологии в гостиничном бизнесе» // Kz журнал ... Digital ... ... «ИКТ в ... ...... потребность
или опережение времени?» www.cnews.ru/.../restaurant
100. Ильина Е. Н. Менеджмент транспортных услуг: Учебник. - М.: ... – 295 ... ... ... ... ... // ... В. Голубятников «Воздухоплавание – традиции плюс инновации» жур.
Наука и ... №4 2009 ... ... Б.А. ... туристических услуг. Учебное пособие: Основы
рыночной инфраструктуры. – Алматы: Экономика, 1997. – 125 с.
104. Сухова Л.Ф. ... как ... ... ... // ... ... ... посвященной 15-летию независимости Республики
Казахстан ... ... ... ... ...... 2008. – Ч.2. – С. 177-180.
105. 53 Щурова А., Кантарбаева Ж. Рынок туруслуг в Казахстане // ... - №7. - 1997. – ... ... сайт ... ... Алматы // www.almaty.kz.
107. «Экономический проблемы регионов и ... ... ... Мухтарова К.С, Тажиева С.К. «Обзор теорий кластерного развития»//
Вестник КазНУ №1 (77) Алматы, 2034г.
109. ... Р.А ... ... ... ... ... / ... ун-т.  Челябинск, 2004. 138 с.
110. Сахарчук Е.С.О критериях оценки турресурсов Краснодарского края,
г. Москва.
111. ... Н.И., ... А.П. ... ... ... ... 2005
112. Исмаев Д.К. Основная деятельность туристской турфирмы (на примере
российского ... М.: ООО ... ... 2007. 158 ... ... А.П. ... в ... Учеб.посо-бие.- Мн.: Новое
знание, 2008.- 496с.- 2 н.а., 2 ч.з., 6 уч.а.
114. Юрлина Н.А. Введение в специальность ... ... ... М.: ... 2001.
115. Караневский П. И. Комплексная методика оценки потенциала культурных
и природных объектов туризма. Статья ... ... ... ... ... развитие», Выпуск 5 (V
Международная научно-практическая конференция)
-----------------------
Азық-түлік және сусын қызметі
Қарсы алу, орналастыру қызметі
Шаруашлық – эксплуатационды қызметі
Орталық ... және ... ... ... жуатын цех
Гараж
Маркетинг және жабдықтау қызметі
Кадрлар аппараты
Вентиляция және су қызметі
КИП энерго күші және автоматика
Техникалық эксплуатациялау бөлімі
Бас инженер
Қаржы және талдау бөлімі
Бас экономист-бас ... және ... ... ... және ... ... ... және жөндеу бөлмесі
Эксплуатационды-жөндеу учаскесі
Асхана
Ресторан
Холлдағы ресторандар мен барлар
Ресторандар
Барлар
Room-service қызметі
КӘСІП ОРЫН БАСҚАРУШЫ

Пән: Бизнесті бағалау
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 97 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қонақ үй кәсіпкерлігіндегі бизнес-жоспардың құрылым48 бет
Алматы қаласындағы қонақ үй бизнесінің жағдайына анализ7 бет
Орта және шағын қонақ үй бизнесіндегі басқару жүйесін жетілдіру96 бет
Республикамыздағы қонақ үй бизнесінің даму жолдарын көрсету35 бет
Қазақстан Республикасындағы қонақ үй бизнесінің дамуын талдау39 бет
Қазақстандағы қонақ үй бизнесінің қалыптасуы және болашағы. ЖШС «ОТЫРАР»қонақ үйі63 бет
Қонақ үй бизнесі17 бет
Қонақ үй бизнесі жайлы57 бет
Қонақ үй бизнесі туралы8 бет
Қонақ үй бизнесін басқару89 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь