Гумин қышқылы

АНЫҚТАМАЛАР
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТПАЛАР
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1 ӘДЕБИ ШОЛУ
1.1 Гидрлеу процесінде қолданылатын металлкомплексті наноөлшемді катализаторлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.2 Наноөлшемді металл негізіндегі полимерлі катализаторлар ... ..
1.3 Гидрлеу процесінің палладий катализаторлары ... ... ... ... ... ... ...
1.4 Ацетиленді қосылыстарды селективті гидрлеуге арналған каталитикалық жүйелер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.5 Гумин қышқылы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2 ТӘЖІРИБЕЛЕР ӘДІСТЕМЕСІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 Катализаторлар даярлаудың әдістемелері. ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1.1 Гумин қышқылын экстракциялау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.1.2 1 % Pd/ZnO катализаторын дайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1.3 Мырыш тотығына бекітілген 1 % Pd.полимер катализаторын дайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.1.4 1 % Pd.GtK / ZnO катализаторын дайындау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.2 Катализаторларды зерттеу әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3 Гидрлеу әдістемесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4 Бастапқы реактивтер мен еріткіштер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.5 Реакция өнімдерінің анализі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.6 Өлшеу нәтижелерінің нақтылығын бағалау ... ... ... ... ... ... ... ...
3 НӘТИЖЕЛЕРДІ ӨҢДЕУ ЖӘНЕ ТАЛДАУ
3.1 Гумин қышқылының физико . химиялық сипаттамалары
3.2 Ацетиленді және аллильді спирттерді гидрлеу үшін тасымалдағышта бекітілген полимер металл комплекстік катализатор таңдау
3.2.1 С20 ацетилен спиртін полимерметалл комплексті катализаторы қатысында гидрлеу
3.2.2 С3 аллильді спирттерді полимерметалкомплексті катализаторы қатысында гидрлеу
ҚОРЫТЫНДЫ
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ...
Тақырыптың өзектілігі. Көптеген дәрі – дәрмек, улы жәндіктердің феромондары, дәрумендер, азық – түлік өнімдеріне қоспаларын алу негізінде ацетиленді спирттерді каталитикалық гидрлеу процестері жатыр. Алынған заттар тазалығына қойылатын ерекше талаптарға орай бұл процесті жүргізу үшін жоғары селективті катализаторлар қажет. Мақсатты өнім бойынша қажетті селективтілікті өамтамасыз ететін платиналық металдар негізіндегі қолданылатын күнделікті жүйелерде асыл металдардың мөлшері көп. Арзандау келетін никель және мыс жүйелері бұл реакцияны жоғары температура мен қысымда жүргізеді, сондықтан аппаратуралық құрылымын және процесті жүргізу қауіпсіздігін қиындатады. Бұл бағыттың дамуы каталитикалық процесті жетілдіруге әкеледі және энергияны жинақтайтын қалдықсыз процесті жасауға мүмкіндік береді.
Қазіргі кезде шығарылатын катализаторлардың 30 % жуығы мақсатты түрде мұнай өңдеу, мұнайхимиясы, нәзік органикалық синтез және фармацевтика өндірісі үшін гидрлеу процесінде қолданылады. Бірақ қоршаған ортаны қорғау нормаларының қатаңдауы мен «жасыл» химияның дамуына орай қазіргі кезде қолданылатын технологиялар мен өндірістердің қайта қаралуын қажетсінеді. Металдардың наноөлшемді бөлшектерін катализде пайдаланудың болашағы зор, себебі мұндай жүйелер металдардың аз мөлшерінде жоғары белсенділікке ие. Оларды қолданудың негізгі қиыншылығы агломерация әсерінен төмен тұрақтылығы. Тұрақтандырғыштар әрі тасымалдағыштар ретінде полимерлер қолданылады.
Бұл аумақтағы зерттеулердің негізгі болашағы зор бағыты қатты бейорганикалық тасымалдағышқа полимерметалл комплекстерін иммобилдеу жолымен катализаторлар дайындау болып табылады. Соған қоса, гетерогенді катализаторлардың (реакция өнімдерінен ажырату жеңілдігі) және айтарлықтай мөлшерде гомогенді жүйелердің (белсенділік және т.б.) технологиялық параметрлері сақталады.
Жұмыс мақсаты: бейорганикалық тотықтарға бекітілген палладий металының табиғи полимер – калий гуматымен модифицирленген полимерметалл комплекстері катализаторларын дайындау және жұмсақ жағдайда күрделі құрылымды ацетиленді спирттерді гидрлеу процесінде каталитикалық қасиеттерін зерттеу
Жұмыстың практикалық құндылығы.
Құрамында бекітілген полимері бар катализаторлар күрделі құрылымды ацетилен спирттерін олефинді туындыларға селективті гидрлеу реакциясында және биологиялық белсенді заттарды алу үшін нәзік органикалық синтез процестерінде пайдаланылады. 3,7,11-триметилдодецин-1-ол-3 (С15 ацетиленді спирті); 3,7,11,15-тетраметилгексадецин-1-ол-3 (С20 ацетиленді спирті); 9-гексадецин-1-ол және 11-гексадецин-1-олды селективті гидрлеу үшін калий гуматымен модифицирленген, мырыш тотығына бекітілген палладий негізіндегі жаңа катализатор дайындалған.
1 Schmid G. Nanoparticles: From Theory to Application, Wiley-VCH Verlag GmbH & Co., Weinheim. – 2004. – 433 p.
2 Somorjai G.A., Contreras A.M., Montano M., Rioux R.M. Clusters, surfaces, and catalysis // Proc. Nat. Acad. Sci. – 2006. – V.103.- P. 10577-10583
3 Адельсон С.В., Вишнякова Т.П., Паушкин Я.М. Технология нефтехимического синтеза. М.: Химия, 1985.- 608с.
4 Пат. 3796764 США; Hydrogenation of benzene to cyclohexane; Chem. Abstr.., 80; 120395 (1974)
5 Сокольский Д.В., Сокольская А.М. Металлы – катализаторы гидрогенизации. Наука, Алма-ата. – 1970 г
6 Копылова В.Д., Астанина А.И. Ионитные комплексы в катализе. Москва: Химия, 1987.-191с.
7 Бектуров Е.А., Кудайбергенов С. Катализ полимерами. Алма-Ата: Наука, 1988.- 182 с.
8 Bergbreiter D.E. The use of soluble polymers to effect homogeneous catalyst separation and reuse // Catalysis Today.-1998.-Vol.42.- P.389-397.
9 Bergbreiter D.E., Kimmel T., Caraway J.W. Modification of substrate reactivity using soluble polymeric supports//Tetrah. Let.-1995.-Vol.36,№27.-p.4757-4760.
10 Bonnemann H., Braun G., Brijoux W., Brinkmann R., Schulze Tilling A., Seevogel K., Siepen K. Nanoscale colloidal metals and alloys stabilized by solvents and surfactants. Preparation and use as catalysts precursors. // J. Organomet. Chem.-1996.- Vol.520.-P.143-162.
11 Hirai H. Formation and catalytic functionality of synthetic polymer-noble metal colloid // J. Macromol. Sci.-Chem.-1979.-Vol.A13, № 5.-P.633-649.
12 Toshima N., Wang Y. Preparation and catalysis of novel colloidal dispersion of copper/noble metal bimetallic clusters // Langmuir.-1994.-Vol.10.-P.4574-4580.
13 Toshima N. Nanoscopic Structure and function of polymer-protected Metal clusters // IUPAC 8th Intern. Symp. MMC-8 Tokyo. -2000.-156.-P.45-52.
14 Toshima N. Polymer protected bimetallic clusters. Preparation and application to catalysis. // J. Macromol. Sci. Chem.-1990.-Vol.A 27, №9-11. -P.1225-1238.
15 Кабанов В.А., Сметанюк В.И. Гель-иммобилизованные металлокомплексные катализаторы // В кн. "Итоги науки и техники. Кинетика и катализ". - Москва: ВИНИТИ, 1984. - 213-254 с.
16 Konig M., Uhlmann P. Immobilization and In- Situ Synthesis of metal nanoparticles in polymer brushes // Polymeric materials : Science and Engineering. – 2009. – vol. 101. – P. 3822-823.
17 Hwang C.B., Fu Y.S., Lu Y.L. Synthesis, Characterization and Highly efficient Catalytic reactivity of suspended palladium nanoparticles // J.Catal. – 2000. – vol. 195. – P. 336-341.
18 Nakao Y., Kalkiyama K., Adsorption of surfactant-stabilized colloidal noble metals by ion-exchenge resins and their catalytic activity for hydrogenation. // J. оf Colloidal and Interface Science.-1989.-Vol.131, №1.-P.186-191.
19 Wang Q., Liu H., Han M., Li X., Jiang D. Carbonylation of methanol catalyzed by polymer-protected rhodium colloid. // J. Molecular Catalysis A: Chemical.-1997.-Vol.118.- P.145-151.
20 Сокольский Д.В., Жармагамбетова А.К., Мухамеджанова С.Г., Бектуров Е.А., Кудайбергенов С.Е., Салтыбаева С.С. О каталитической активности поливинилпиридиновых комплексов палладия.//Доклады академии наук СССР.-1985.-T.283,№3.- C.256 -259.
21 Sokolskii D.V., Zharmagambetova A.K., Mukhamedzhanova S.G., Bekturov E.A. and Kudaibergenov S.E. Poly(vinylpyridine) complexes of palladium as hydrogenation catalysts. Effect of polymeric ligand structure.//React. Kinet. Catal. Lett.-1987.-Vol.33, №2.-P.387-392.
22 Zharmagambetova A.K., Mukhamedzhanova S.G., Bekturov E.A. Hydrogenation catalysts based on palladium complexes with poly(vinylpyridine).// Reactive Polymers.-1994.-Vol.24.-P.17-20.
23 Zharmagambetova A.K., Mukhamedzhanova S.G., Dusenbina B. Catalytic hydrogenation over platinum complexes with poly(vinylpyridine)s. // Reactive Polymers.-1994.-Vol.24.-P.21-25.
24 Zharmagambetova A.K., Golodov V.A., Saltykov Yu.P. The study of the composition and catalytic properties of palladium (II) complexes with poly(vinylpyridine). // Journal of Molecular Catalysis.-1989.-Vol.55.-P.406-414.
25 Жармагамбетова А.К. Синтез, структура и свойства полимерметаллических катализаторов гидрирования, изомеризации и карбонилирования. Диссертац. доктора хим. наук. Алматы, 1996.
26 Michalska Z.M., Ostasewski B., Zientarska I., Sobczak J.W. Selective hydrogenation of alkadienes and alkynes by palladium catalysts supported on heterocyclic polyamides. // 9th Int. Symp. SHHC-9: Book of Abstracts. – Southampton, 1998. - P.55.
27 Smetanyuk V.I., Ivanyuk A.V. Influence of ligand polymeric nature on the properties of gel-immobilized metalcomplex catalytic systems. // 9th Int. Symp. SHHC-9: Book of Abstracts. – Southampton, 1998. - P.117.
28 T.Mizukagi, M.Ooe, M.Murata, K.Kaneda – Catalyst design of dendrimer-bound metal complexes//Book of abstr.TOCAT-4, Japan.-2002.- P-126.
29 Y.M.Chung, H.Rhee – Enantioselective addition of diethylzinc to benzaldegide using dendric chiral catalysts//Book of abstr.TOCAT-4, Japan.-2002.- P-125.
30 Abruna H.D. Redox-Active dendrimers in solution and on surfaces. // IUPAC 8th Intern. Symp. MMC-8 Tokyo. -2000.- IL01.-P. 19.
31 Takahashi S., Onitsuka K., Takei F. Macromolecular architecture of group 10 metal-poly(yne)s: dendritic, hyperbranched and helical macromolecules.// IUPAC 8th Intern. Symp. MMC-8 Tokyo. -2000.-IL 07.-P.27.
32 Yin X., Moss J.R. Dendrimeric catalyst: a bridge between homogeneous and heterogeneous catalysis? // 9th Int. Symp. SHHC-9: Book of Abstracts. – Southampton, 1998. - P.112/
33 Kralik M., Biffis A. Catalysis by metal nanoparticles supported on functional organic polymers. // J. Molec.Catalysis A: Chemical.-2001.-Vol.177.-P.113-138.
34 Efendiev A.A. Metal complex catalysts immobilized in polymer gels. // IUPAC 8th Intern. Symp. MMC-8 Tokyo. -2000.- 156.-P.155-162.
35 Gusev A. I., Rempel A. A. Nanocrystalline Materials. International Sciense Publ., Cambridge. – 2004. – P. 368.
36 Yi-Ru Ying Ed. J. Nanostructured materials. Academic press, New York. – 2001. – p.760.
37 Клюев М.В. Реакции гидрирования, катализируемые металлсодержащими полимерами. Рукопись деп. ВОНИИТЭХим., г. Черкассы, №198-хп-87; РЖХим, 1987, 14 Н 168
38 Клюев М.В., Насибулин А.А., Вайнштейн Э.Ф. Гидрирование ароматических нитросоединений на палладийсодержащем ионите // Нефтехимия. – 1993. – Т.33, №3. – С.261-266
39 Никошвили Л.Ж. Полимер-стабилизированные наночастицы палладия и рутения – катализаторы реакций селективного гидрирования ацетиленовых спиртов и окисления моносахаридов // Автореферат диссерт. кандидата хим. наук. – Москва. – 2009
40 Semagina N. V., Bykov A.V., Sulman E. M., Matveeva V.G., Sidorov S. N., Dubrovina L. V., Valetsky P.M., Kiselyova O. I., Khokhlov A. R., Stein B., Bronstein L. M. Selective dehydrolinalool hydrogenation with poly(ethylene oxide)-block-poly-2-vinylpyridine micelles filled with Pd nanoparticles // J. Molec. Catal. A: Chemical. – 2004. - Vol.208. - P.273-284
41 Помогайло А.Д., Розенберг А.С, Уфлянд И.Е. Наночастицы металлов в полимерах.- Москва: Химия, 2000.- 672 с.
42 Помогайло А.Д. Катализ гетерогенизированными металлополимерными комплексами: достижения и перспективы // Кинетика и катализ.– 2004.– Т.45, №1.– С.67-114
43 Koningsberger D.C., J.B.A.D.van Zon, H.F.I. van’t Blik, Visser G., Prins R., Mansour A.N., Sayers D.E., Short D.R., Katzer J.R. An extended X-ray adsorption fine structure studi of rhodium-oxygen bonds in a highly dispersed Rh/Al2O3 catalysts // J. Phys.Chem.-1985.- Vol.89, №19.- P.4075-4081
44 Сульман Э.М., Матвеева В.Г., Башилов В.В., Соколов В.И. Рd-фулереновый комплекс в селективном гидрировании дегидролиналоола // Кинетика и катализ.-1997.-T.38,№2.-C.274-275
45 Sulman E.M., Matveeva V.G., Usanov A.E., Kosivtsov Yu Yu, Demidenko G.N., Bronstein L.M., Chernyshov D.M., Valetsky P.M. Dehydrolinalool hydrogenation with novel mono- and bimetallic colloidal catalysts prepared in blok copolymers micelles. // 9th Int. Symp. SHHC-9: Book of Abstracts. – Southampton, 1998. - P.133
46 Клюев М.В., Насибулин А.А. Гидрирование и гидроамиирование на соединениях палладия, иммобилизованных в полимерных матрицах // Кинетика и катализ.– 1996.– Т.37, №2.– С.231-244
47 Беляев С.В., Насибулин А.А., Клюев М.В. Влияние характера ненасыщенных связей в органических соединениях на скорость их гидрирования на палладийсодержащем ионите // Нефтехимия. – 1999. – Т.39, №4. – С.295-298.
48 Беляев С.В., Вайнштейн Э.Ф., Клюев М.В. Влияние полимерной матрицы катализатора на его активность в реакции гидрирования // Кинетика и катализ.– 2002.– Т.43, №2.– С.269-272
49 Сафронихин А. В., Жиленко М.П., Руденко А.П. Влияние полимерной матрицы на разработку и старение Ni(II)- и Co(II)- содержащих катализаторов в процессе жидкофазного окисления сульфид-аниона дикислородом // Вестник Моск. ун-та. Сер.2. Химия. – 2007. – Т.48, №1. – С.65-69
50 Sherrington D.C. Chemistry of Waste Minimization. Ed. Clark J.H. – London: Blackie.-1995.-P.144-200.
51 Xinlin Yang., Hanfan Liu., Hao Zhong Hydrogenation of o-chloronitrobenzene over polymer-stabilized palladium-platinum bimetallic colloidal clusters // J. Мolec. Сatal. A: Chemical. 1999. - Vol. 147, №1-2 .- pp. 55-62
52 Lange C., De Caro D., Gamez A., Storck S., Bradley J. S., Maier W. F. Polymer-Induced Selectivity Enhancement in the Hydrogenation of 2-Hexyne Catalyzed by Poly(vinylpyrrolidone)-Stabilized Platinum Colloids in an Amorphous Mixed Metal Oxide Support // American Chemical Society. - 1999. – V.15 (16). P. 5333 -5338
53 Biing-Jye L., Shu-Jen Ch., Cheng-Hsuan T., Yin-Zu Ch. Preparation and catalysis of polymer-stabilized NiB catalysts on hydrogenation of carbonyl and olefinic groups // Applied catalysis :A. – 2005. - V. 284, no1-2, pp. 239-246
54 Knapik A., Drelinkiewicz A., Waksmundzka-Go´ra A., Bukowska A., Bukowski W., Noworo J. Hydrogenation of 2-Butyn-1,4-diol in the Presence of Functional Crosslinked Resin Supported Pd Catalyst. The Role of Polymer Properties in Activity/Selectivity Pattern´l // Catal Lett.- 2008. – V.122. – P.155–166
55 Tsuji J. Palladium reagents and catalysts-innovations in organic synteses. Chichester.: John Wiley & sons. – 1995. – 595p.
56 Украинцев В.Б., Хохряков К.А. Катализаторы гидрирования на основе наноразмерного палладия, нанесенного на наноуглеродные материалы // Российский химический журнал. – 2006. – Т.L. – С. 154-156.
57 Harish S., Mathiyarasu J., Phani K. L. N., Yegnaraman V. Synthesis of Conducting Polymer Supported Pd Nanoparticles in Aqueous Medium and Catalytic Activity Towards 4-Nitrophenol Reduction // Catal. Lett. – 2009. – V.128. – P.197–202
58 Semagina N., Kiwi-Minsker L. Palladium Nanohexagons and Nanospheres in Selective Alkyne Hydrogenation // Catal. Lett. – 2009. – V.127. – P.334-338
59 Kubota T., Kubota H., Kubota T., Moriyasu E., Uchida T., Nitta Y., Sugimura T., Okamoto Y. Enantioselective Hydrogenation of (E)-a-phenylcinnamic Acid over Cinchonidine-modified Pd Catalysts Supported on TiO2 and CeO2 // Catal. Lett. – 2009. - V.129. – P. 387–393
60 Wang K., Chen Y., Li X. Unusual Catalytic Performance for Selective Acetylene Hydrogenation over Pd Nanoparticles Fabricated on N,O-containing Organic Groups Modified Received // Catal. Lett. – 2009. - V.127. – P. 392–399
61 Dominquez-Quintero O., Martinez S., Henriquez Y., D,Ornelas L., Krentzien H., Osuna J. Silica-suppoted palladium nanoparticles show remarkable hydrogenation catalytic activity // J. Мolec. Сatal. A: Chemical. - 2003. - Vol. 197, №1-2 .- pp. 185-191.
62 Bonrath W. and Netscher Th. Catalytic processes in vitamins synthesis and production // Applied Catal. A : General. – 2005. – Vol.280, №1 .- Р. 55-73.
63 Molnar A., Sarkany A., Varga M., Hydrogenation of carbon – carbon multiple bonds: chemo -, region - ,and stereo selectivity // J. Molec. Catal. A: Chemical. – 2001.- 173. – P. 185-221.
64 Шнайдман Л.О. Пройзводство витаминов. – Москва: Пищевая промышленность , 1973. – 438 с.
65 Пак А.М., Сокольский Д.В. Селективное гидрирование непредельных оксосоединений. – Алма-Ата: Наука, 1983. – 232с.
66 Омаркулов Т.О., Мукатаев Ж., Гончарова С.В., Нургожаев К.Х., Сокольский Д.В. Гидрирование ацетиленовых кaрбинолов С5 (ДМЭК), С15 (3,7,11-триметилдодецин-1-ол-3) и С20 (3,7,11,15-тетраметилгексадецин-1-ол-3) на нанесенных палладиевых катализаторах под давлением водорода // Каталитические реакции в жидкой фазе: Тезисы докладов VI Всесоюзной конференции. – Алма-Ата, 1983. - 24 с.
67 Сокольский Д.В., Данчина И.И., Аветисян Т.Х., Картоножкина О.И. Влияние каталитических ядов на процесс гидрирования ацетиленовых соединений под давлением водорода // Каталитические реакции в жидкой фазе: Тезисы докладов VI Всесоюзной конференции.–Алма-Ата,1983.- 62 с.
68 Сокольская А.М., Омаркулов Т.О., Уалиханова А., Нургожаев К.Х., Джарикбаев Т.К. Гидрогенизация непредельных соединений, содержащих различные типы химических связей, под давлением водорода // Каталитическое гидрирование и окисление. – Алма-Ата: Наука, 1975.- C.112-116
69 Сокольский Д.В., Омаркулов Т.О., Жубанова Л.К., Мукатаев Ж., Попов Н.И. Изменение избирательности действия палладиевых катализаторов, нанесенных на оксиды редкоземельных элементов, в реакции гидрирования ацетиленовых спиртов // Журнал органической химии. – 1987. – T.XXIII, вып.7.- C.1430-1432
70 Сокольский Д.В., Омаркулов Т.О., Мукатаев Ж., Гончарова С.В. Гидрирование 3,7,11,15-тетраметилгексадецин-1-ол-3 (дегидроизофитола) на 0,5%Pd/CaCO3 в различных растворителях под давлением водорода // Кинетика и катализ. – 1984. – T.XXV, вып.4. - C.1011-1013
71 Сокольский Д.В., Омаркулов Т.О., Жубанова Л.К., Мукатаев Ж., Черныш Г.П., Блинов Б.Н., Васильева Р.Л. Основные закономерности изменения избирательности действия металлов 8-ой группы и нанесенных палладиевых катализаторов в реакции гидрирования ацетиленовых карбинолов // Каталитические реакции в жидкой фазе: Тезисы докладов VII Всесоюзной конференции. – Алма-Ата, 1988. –71 с.
72 Пак А.М., Сокольский Д.В., Цай Э.М., Погорельский А.П., Бахтинов А.А. Гидрирование дегидролиналилацетата в линалилацетат на нанесенных палладиевых катализаторах // Журнал прикладной химии. – 1980. – T.LIII, №9.- C.2135-2139
73 Chen B., Dingerdissen U., Krauter J. G.E. et.al. New developments in hydrogenation catalysis particularly in synthesis of fine and intermediate chemicals // Appl. Catal. A. : General . – 2005 .- 280. – P. 17-46
74 Blaser H.-U., Indolese A., Schnyder A., Steiner H., Studer M. Supported palladium catalysts for the fine chemicals synthesis //J. Molec. Catalysis A: Chemical. – 2001. – 173 – Р.3-18.
75 Blaser H.-U., Splinler F., Studer M. Enantioselective catalysis in fine chemicals production //Applied Catalysis A: Chemical. – 2001. – 221 – Р.119-143.
76 Blaser H.-U., Pugin B. and Spindler F. Progress in enantioselective catalysis assessed from an industrial point of view //J. Molec. Catal. A: Chemical. – 2005. - Vol.231, №1-2, - P.1-20.
77 Чувылкин Н.Д., Пак А.М., Казанский В.Б. Влияние электронного строения ацетиленовых производных на процесс их гидрирования на металлических катализаторах // Кинетика и катализ. – 1984. – T.XXV, вып.6.-C.1315-1322
78 Перкас Н.В., Фасман А.Б. Гидрирование непредельных соединений с кратными С-С связями на чернях, приготовленных из П-аллильных комплексов Pd // I всесоюзная конференция «Катализ и каталитические процессы производства хим-физ препаратов»: Тезисы докладов. – Москва, 1985.- 105 c.
79 Усанов А.Е., Демиденко Г.Н., Михайлов И.А., Чернышов Д.М. Исследование каталитической активности мицеллярных палладийсодержащих полимеров в гидрировании ацетиленовых спиртов // 12 Международная конференция молодых ученых по химии и химической технологии - МКХТ-98: Тезисы докладов. - Москва, 1998. – C.4
80 Усанов А.Е., Семагина Н.В., Демиденко Г.Н., Михайлов И.А. Гетерогенные палладийсодержащие полимерные катализаторы в синтезе полупродуктов витаминов А и Е // 5 Международная конференция “Наукоемкие химические технологии”: Тезисы докладов. – Ярославль, 1998. – с.190
81 Сульман Э.М., Попов О.С., Самохвалов Г.И. Некоторые методы селективного получения полупродуктов синтеза витаминов и гормональных препаратов // Катализ и катал. процессы производства химико-фармокологических препаратов, Т.2. – Москва, 1985. – C.93-96
82 Джарикбаев Т.К., Суюнбаев У. Изменение селективности действия палладиевых катализаторов в процессе гидрирования С20 ацетиленового карбинола // X республиканская Научно-практическая конференция молодых ученых и специалистов химиков Казахстана: Тезисы докладов. – Алма-Ата, 1978. - С.108
83 Mirzoeva E.Sh., Bronstein L.M., Valetsky P.M., Sulman E.M. Catalytic hydrogenation properties of Pd- and Rh-containing polymers immobilized on Al2O3 // Reactive Polymers.-1995.-Vol.24.-P.243-250
84 Сидоров А.И., Сульман Э.М., Бронштейн Л.М., Анкудинова Г.В., Автушенко Ю.Е., Мирзоева Е.Ш., Баукова Е.Ю., Валецкий П.М. Гидрирование 6,10,14-триметилпентадека-3,5-диен-2-она на родийсодержащих полимерных катализаторах // Кинетика и катализ. - 1993. - T.34, №1. - C.87-89
85 Санников О.Б., Попов О.С., Сульман Э.М., Анкудинова Т.В., М.К.Шахова. Влияние природы растворителя на процесс гидрирования псевдоионона // «Вопросы кинетики и катализа»: Межвузовский сборник, Ивановский хим-тех институт, 1980. – с. 108
86 Сульман Э.М., Матвеева В.Г., Башилов В.В., Соколов В.И. Рd-фулереновый комплекс в селективном гидрировании дегидролиналоола // Кинетика и катализ.-1997.-T.38,№2.-C.274-275
87 Семагина Н.В., Матвеева В.Г. Исследования каталитической активности палладий-фуллеренового комплекса в синтезе витаминов А и Е // 5 Международная конференция “Наукоемкие химические технологии”: Тезисы докладов. – Ярославль, 1998. – C.191
88 Помогайло А.Д., Розенберг А.С., Уфлянд И.Е. Наночастицы металлов вполимерах.- Москва: Химия, 2000.-672 с.
89 Фролов В.М., Паренаго О.П., Бондаренко Г.Н., Ковалева Л.С., Эльнатанова А.И., Шуйкина Л.П., Черкашин Г.М., Мирская Е.А. Катализаторы селективного гидрирования сопряженных диенов и ацетиленов в олефины, полученные восстановлением солей палладия третичными аминами // Кинетика и катализ. – 1981. – Т.XXII. - №5. – С.1356-1357.
90 Лебедев Н.Н. Химия и технология основного органического и нефтехимического синтеза. – М.: Химия, 1988.- 592с.
91 Стефогло Е.Ф. Газожидкостные реакторы с суспендированным катализатором. Новосибирск: Наука. Сиб. отделение, 1990.- 232 с.
92 Дацевич Л.Б., Йесс А., Камбур М.П., Мухортов Д.А. Новая высокоэффективная технология гидрирования на неподвижном слое катализатора //Катализ в промышленности. – 2004. – Спецвыпуск, С.18-26
93 Kunzle N., Soler J.-W., Mallat T., Baiker A. Enantioselective hydrogenetion on palladium: limitations of continious fixed-bed reactor operation //J.Catal. – 2002. – 210. – P.466-470.
94 Пат. 2083540 РФ. Способ гидрирования органических соединений/ Дацевич Л.Б., Мухортов Д.А.; опубл. 07.10.97, Бюл. № 6. – 6с: ил.
95 Chen B., Dingerdissen U., Krauter J.G.E. et al. New developments in hydrogenation catalysis particularly in synthesis of fine and intermediate chemicals // Appl. Catal. A: General. – 2005. – 280. – P.17-46.

96 Мустафина С.А., Валиева Ю.А., Давлетшин Р.С., Балаев А.В., Спивак С.И. Оптимальные технологические решения для каталитических процессов и реакторов // Кинетика и катализ. – 2005. – Т.46, №5. – С.749-756.
97 Hasan S.D.M., Melo D.N.C. and Filho R.M. Simulation and response surface analysis for the optimization of a three-phase catalytic slurry reactor // Chemical Engineering and Processing. – 2005. – Vol.44, №3. – P.335-343.
98 Пат.Японии № 48-61825//Ясуги Цуню Комото. РЖК.1994.- № 4-5.- С. 136.
99 Молдыбаев А.Б. и др.// Тез. Докл. Совещание «Абишевское чтения- 2001» , посвященное 65-летию члена- корреспондента НАН РК Д.Н. Абишева .- Караганда.-С. 342
100 Stevenson F.J. // In: Humic substances in soil, sediment and water. Aiken G.R., McKnight D.M., Wershaw R.L., McCarthy H., 1985, - Р. 13-52
101 Орлов Д.С. Гумусовые кислоты почв и общая теория гумификации. – М.: Изд. МГУ, 1990, – С. 325.
102 Каирбеков Ж.К., Жубанов К.А. и др. Синтез гуминовых кислот и их солей из бурых углей (Метод указание). – КазНУ, - Алматы, 2000. – 20 с.
103 Ермолдина Э.Т. , Каирбеков Ж.К., Кишибаев К.О. Нанесенные полимерметаллические катализаторы палладий- гуматом калия для процесса гидрирования нитросоединений //Вестник КарГУ7 Сер. Хим. – 2009.-№ 2(54). – C. 61-65
104 Sakanishi Kinya., Taniguchi H., Husuo H., Mochida Jsao. Катализаторы для ожижения угля на основе железа, нанесенного на наночастицы углерода с полой структорой // Ind. and Eng. Chem Res. – 1997. - 36. -№2. – P. 306-309. Цит. РЖХ. – 1998. – 2П76.
105 Тайц Е.М., Андреева И.А. Методы анализа и испытания углей. – М.: Недра, 1983. - 301 с.
106 Кухаренко Т.А. Окисленные в пластах бурые и каменные угли. - М.: Недра, 1972. - 216 с
107 Бобырь Л.Ф. Влияние гумусовых веществ на процессы фотосинтеза // Труды Междунар. симпозиума. МТО. - Минск, 1982. – С. 159-163.
108 Тенглер С. Использование бурого угля в качестве удобрении. – Варшава, 1986. –35 с.
109 Патент 2008302 Россия, МКИ С 05 F 11/ 02. Способ получения мелиоранта для солонцовых почв / Денисов В. В., Ковалев. и др. - 1994.
110 Патент 2015951 Россия, МКИ С 05 F 11/ 02. Способ получения безбалластного гумата аммония / Булагин А, В., Иванов А. С. и др. – 1984.
111 Патент 2030372 Россия, МКИ С 05 F 11/ 02. Способ получения гуминовых удобрений / Серебрякова В. Н., Шаршовец Г. А. и др. – 1995.
112 Патент 2031095 Россия, МКИ С 05 F 11/ 02. Водорастворимые гумиовые кислоты, способы их получения и детоксикации земель и рекультивации почв сельскохозяйственного назначения, осуществляемый с помощью этих водорастворимых гуминовых кислот / Шульгин А. И. – 1995.
113 Леонов В.Т., Балова Н.П., Вольберг А.А. и др. Выбор окислителя в процессе гумификации угля. Ч.1. - М. (Деп. в ВИНИТИ, 05.02.98, №331-В38).
114 Селенова Б.Г. Синтез и каталитические свойства закрепленных палладий и кобальт полимерных соединений. – Автореф. диссерт. кандидата хим. наук. – Алматы. -1999.
115 Курманбаева И.А. Наноструктурные нанесенные на оксиды палладий-полимерные катализаторы для селективного гидрирования ацетиленовых спиртов и хлорсодержащих производных диоксинов. – Автореф. диссерт. кандидата хим. наук. – Алматы. -2003.
116 Патент РК №11176. Способ приготовления катализатора с активной фазой в виде наночастиц для гидрирования непредельных соединений. // Жармагамбетова А.К., Мухамеджанова С.Г., Селенова Б.С., Курманбаева И.А., Комашко Л.В. Опубл. Бюл.№2, 16.04.2001.
117 Акегян Т.А. Основы теории ошибок. – Москва: Наука, 1972.- 170 с.
118 Гордон А., Форд Р. Спутник химика. – Москва: Наука, 1976.- 541 с.
119 Тастанова Л.К. Полимермодифицированные нанесенные нанокатализаторы на основе палладия для процесса гидрогенизации. – Автореф. диссерт. кандидата хим. Наук. - Алматы, 2007
120 Жармагамбетова А.К., Заманбекова А.Т., Мухамеджанова С.Г., Тумабаев Н.Ж. Гидрогенизация 3,7,11,15-тетраметилгексадецин-1-ола-3 на нанесенных полимер-палладиевых катализаторах // Известия НАН РК, Сер. хим. – 2009. - №4. – С.61-65.
        
        МАЗМҰНЫ
| |АНЫҚТАМАЛАР | |
| ... МЕН ... | |
| ... |
| ... | |
|1 ... ШОЛУ | ... ... ... ... ... ... | |
| ... | ... ... ... негізіндегі полимерлі катализаторлар…… | ... ... ... ... катализаторлары | |
| ... | ... ... ... селективті гидрлеуге арналған | |
| ... | |
| ... |
| ... | ... ... | |
| ... |
| ... | |
|2 ... ... | ... ... ... ... | |
| ... | ... ... | |
| ... |
| |....... | ... % Pd/ZnO ... ... | |
| ... | ... ... бекітілген 1 % Pd-полимер катализаторын | |
| ... |
| ... | ... % Pd-GtK / ZnO ... ... | |
| ... | ... |Катализаторларды зерттеу | |
| ... | ... ... ... | |
| ... |
| |................ | ... ... ... мен еріткіштер……………………….............. | ... ... ... | |
| ... |
| ... | ... |Өлшеу нәтижелерінің нақтылығын бағалау…………………........... | |
|3 ... ... ЖӘНЕ ... | ... ... ... ... – химиялық сипаттамалары | ... ... және ... ... ... үшін ... |
| ... полимер металл комплекстік катализатор таңдау | |
|3.2.1|С20 ацетилен ... ... ... ... | |
| |қатысында гидрлеу | ... ... ... ... ... | |
| |қатысында гидрлеу | |
| ... | |
| ... ... ... ... | ... қышқылдары – құрылымдары ұқсас, молекулалық салмақтары бойынша
ерекшеленетін органикалық қосылыстар.
Дендримерлер - үш өлшемді ... ... ... ... ... ... жоғары полимерлер- макромолекуланың жаңа класы.
Гель – иммобильденген каталитикалық жүйе (ГКЖ) – реакциялық ортада
ісінетін ерекше ... ... ... ... – өлі өсімдіктердің айырылуы және олардың гумуфикациясы
кезінде түзілетін табиғи органикалық қосылыстардың күрделі қоспасы.
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ...... ...... ...... иммобильденген каталитикалық жүйе
ПМАҚ - полиметакрил қышқылы
ПБ – полибутадиен
ПАС - полиаллилді спирт
ПВП – поливинилпиридин
ГҚ- гумин қышқылы
КОй-Кар – «Ой- ... кен ... ...... - 3,7,11,15-тетраметилгексадецин-1-ол-3
С20-ен - 3,7,11,15-тетраметилгексадецен-1-ол-3
С20-ан - 3,7,11,15-тетраметилгексадекан-1-ол-3
С15 – 3,7,11-триметилдодецин-1-ол
С3 – 2- пропен-1-ол
W – реакция ... мл/ ...... ... бойынша селективтілігі
Т – температура, 0С
Р – қысым, атм
Кіріспе
Тақырыптың өзектілігі. Көптеген дәрі – дәрмек, улы ... ... азық – ... өнімдеріне қоспаларын алу негізінде
ацетиленді спирттерді каталитикалық гидрлеу ... ... ... тазалығына қойылатын ерекше талаптарға орай бұл ... ... ... ... ... қажет. Мақсатты өнім бойынша қажетті
селективтілікті өамтамасыз ететін ... ... ... ... жүйелерде асыл металдардың мөлшері көп. Арзандау
келетін никель және мыс ... бұл ... ... ... ... жүргізеді, сондықтан аппаратуралық құрылымын және процесті жүргізу
қауіпсіздігін қиындатады. Бұл бағыттың ... ... ... ... және энергияны жинақтайтын қалдықсыз процесті жасауға
мүмкіндік береді.
Қазіргі кезде шығарылатын катализаторлардың 30 % ... ... ... ... ... ... ... синтез және фармацевтика
өндірісі үшін гидрлеу процесінде қолданылады. Бірақ қоршаған ортаны қорғау
нормаларының қатаңдауы мен «жасыл» ... ... орай ... ... ... мен ... ... қаралуын қажетсінеді.
Металдардың наноөлшемді бөлшектерін катализде пайдаланудың болашағы ... ... ... металдардың аз мөлшерінде жоғары белсенділікке ие.
Оларды қолданудың негізгі қиыншылығы ... ... ... ... әрі ... ... ... аумақтағы зерттеулердің негізгі болашағы зор бағыты қатты
бейорганикалық ... ... ... иммобилдеу
жолымен катализаторлар дайындау болып табылады. Соған қоса, ... ... ... ... ... және айтарлықтай
мөлшерде гомогенді жүйелердің (белсенділік және т.б.) ... ... ... ... тотықтарға бекітілген палладий металының
табиғи полимер – ... ... ... полимерметалл
комплекстері катализаторларын дайындау және жұмсақ ... ... ... ... ... процесінде каталитикалық
қасиеттерін зерттеу
Жұмыстың практикалық ... ... ... бар ... ... ... ... олефинді туындыларға селективті гидрлеу реакциясында
және биологиялық белсенді ... алу үшін ... ... ... пайдаланылады. 3,7,11-триметилдодецин-1-ол-3 ... ... ... (С20 ацетиленді
спирті); 9-гексадецин-1-ол және 11-гексадецин-1-олды селективті гидрлеу
үшін калий гуматымен модифицирленген, мырыш ... ... ... жаңа ... ... ... ... Гидрлеу процесінде қолданылатын металлкомплексті наноөлшемді
катализаторлар
Ондаған жылдар бұрын нанотехнология негіздерін жүйелік және ... ... ... ... ... бұл ... ... өндіріске енгізілуде. Наноқұрылымды материалдарды алу ... ... ... мен ... ... ... ... аударылып
келеді.
Наножүйенің ерекше микроқұрылымы қарапайым металдар мен химиялық
қосылыстарға қарағанда жаңа ... ие. ... және ... және ... ... ... беті – ... жоғары талғампаз
және белсенді катализатор дайындауға мүмкіндік ... Бұл ... ... табиғаты синергетикалық, мысалы биметаллдық кластерде бір
элемент аралас элемент қасиетіне әсер етеді. Бұл әрекеттесулерді ... ... ... ... жаңа ... ... мүмкіндік береді.
Нанобөлшектер – ерекше каталитикалық қасиеттерге ие, себебі үлкен беті
мен беттік атомдардың қажетті санымен қамтамасыз етіледі [1]. ... ... ... ... мен ... таралуына байланысты
[2]. Соған қоса нанобөлшектің беті катализде маңызды рөл атқарып қана
қоймай, ... мен ... үшін де ... ... ғасырдың соңына қарай гель-иммобильденген катализатор деп аталған
жаңа типті металкомплексті каталитикалық жүйе ойлап табылды [3] Ол ... ... және ... ... ... ... ... Мұндай каталитикалық жүйенің бірқатар
ерекшеліктері:
1. Гомогенді жүйе – ... ... пен ... ... ... ... ... өнімінен қиын ажырату, экологиялық
нормаға сай келмейтін катализатор қалдықтарын дезактивтеу қажеттігі ;
2. Гетерогенді катализатор – жаңа реакция мен жаңа ... ... ... ... ... ... және физиологиялық
белсенді қосылыстар ... де ... Бұл ... үшін ... ... - ... селективтілігі, жұмыс жасау
мерзімінің ұзақтығы, экологиялық ... сай ... ... мұндай
сипаттамаларға Ni, Pt, Pd, Rh, Ru ... ... ... ... ... ... негізіндегі полимерлі катализаторлар
Органикалық синтез әр түрлі процестері үшін катализатор ретінде
полимерметалкомплекстері (ПМК) ... Бұл ... ... [6-10] жұмыстарында келтірілген. Бұл жұмыстардың авторлары
зертеулері нәтижесінде полимерметалкомплекстер деп аталатын ... ... ... қоса ... ... ... көрсеткен. Осыған
орай, катализдегі ПМК, әсіресе, металдың нөлвалентті ... ... ... ... процесінде металл ионы мен полимерлі
лигандтармен стехиометриялық ... ... ... наноқұрылымды
отырғызылған каталитикалық жүйе деп қарастыруға болады.
Моноядролық коллойдтық ... ... ... үшін Toshima [12-14] ... ... ... ... жүргізуді
ұсынды. Солай [13] жұмыста асыл металлдардың суда еритін полимерлермен
иондардан коллойдтық дисперсия алу ... ... ... ... ... «қабықша», мұндағы бір металл атомы («ядро») ... ... ... ... қапталған. Ойлап табылған
моно- және биметалл коллойдтардың ... ... ... ... ... процесінде сыналған. Платина негізіндегі
катализаторлар палладиймен салыстырғанда белсенді емес.Палладий ... ... ... ... ... ... қасиеттері
«ядроға» қай металл енетініне,қайсысы қабықшаны ... ... ... ... ... , ал «қабықша» -4:1
қатынастағы платина ... ... ... айтарлықтай жоғары
белсенділік көрсететіні байқалған. Оларда реакция жылдамдығы монопалладий
катализаторына қарағанда 2 есе артық, ал ... ... ... ... ... ... белсенділігі төмен.
Сметанюк В.И. және өзге авторлармен [15] катализаторлардың ... ... ... ... Авторлардың пікірі бойынша
металдың наноөлшемді бөлшектері мен полимерлі матрицаның функционалды
топтарының арасында ... ... ... ... ... түзілетін
наноөлшемді бөлшектердің (домен) өлшемі мен пішімінің түзілуіне жауапты.
Сыртқы орта ... ... ... ... полимерлі тізбектер
конформациялық құрылымын өзгертеді, соған қоса ... ... ... ... Каркасқа қаттылықты қамтамасыз ету үшін
сызықты полимерлерді ... ... ... ... ... көрсетеді.
Гель-иммобильденген жүйенің алғашқы және негізгі ерекше қасиеті – ... ... 3 ... ... ... микродеңгей,
субмикродеңгей және макродеңгей. Бірінші деңгейге - жеке иммобильденген
белсенді орталықтың ... ... ... - ... мен ... ... - ... ортамен жанасуына жауап
беретін және реакция өнімдерінен жеңіл айырылатын ... ... ... Металл комплексті жүйенің гель-иммобильденген
жүйеден өзгешелігі – соңғысын жобалау кезінде макролиганд рөлін атқаратын
полярлы полимерлер ... ... ... ... жүйелерді В.А.Кабанов ұсынған [16-17]. Гель ... ... ... (ГКЖ) – реакциялық ортада ісінетін
ерекше дайындалған композициялық материал, ... ... мен ... ... үшін өткізгіш. Онда ауыспалы металдардың каталитикалық
комплексі ... ... ГКЖ ... ... ... көлемінде
өтеді.Соған орай, белсенді орталықтарды қолдану тиімділігі гомогендіге
жақын, ... ... жүйе – ... ... катализаторларды
синтездеудің негізгі принциптері төмендегідей [16]:
1. Катализатор ерімейтін, бірақ реакциялық ... ... ... ... ... дайындалған бөлшектер болуы керек, яғни субстракт пен
еріткіш молекуласы үшін өтуі тиіс.
2. Реакция өнімдері ... жаңа ... үшін орын ... үшін
ерітіндіге оңай өтуі қажет.
3. Жұмыс жағдайында катализатор ... ... ... және ... ... ... ... Каталитикалық орталықтар каталитикалық жүйе көлемі бойынша біртекті
таралып, полимер-тасымалдағыш тізбектерімен берік байланысуы керек.
ГКЖ синтезі үшін көмірсутектерге ... ... пен ... ... ... ... этилен- пропиленді каучук ( ЭПК) ... ... ... ... ... механизммен 1,2 – полибутадиенді
(ПБ), поливинилпиридин ( ПВП), полиаллильді спирт (ПАС) және ... ... ... ... ... полимер- тасымалдағыш бөлшектері –
еріткіште шекті ісінетін қабілеті бар ... ... ... ... ... гель – иммобильденген металокомплекстің ыдырауын
болдырмайтын жағдайда ауыспалы металл қосылыстарының ерітіндісімен ... ... ... ... ... ... айрықша қасиетін
сипаттайды.ГКЖ гетерогенділік пен осыған байланысты катализатордың ... ... ... Гранула көлемінде орналасқан
белсенді орталықтардың көпшілігі гомогенді катализ ... ... үшін ... ... ... көптеген артықшылықтарға ие болады: әр түрлі
механикалық және термиялық ... ... ... бір
– бірімен соқтығысулары мен ... ГКЖ ... ... қасиетіне
байланысты қарапайым гетерогенді каталитикалық тасымалдағыштардың ыдырауына
әкелетін деформацияны оңай өтеді.
Полимерметалкомплекстің тәртібіне сыртқы ортаның ... ... ... ... ... ... сулы ортада коллойдтың
ерігіштігіне әсерін тигізді, яғни каталитикалық белсенділік ... ... ... – 2,4 нм. ... ... ... - поли-
N-изопропилакриламидпен қорғалған және ... ... ... бөлшектер аллилді спиртті гидрлеу процесінде
қолданылды.
[10,11] жұмыстың авторлары металл иондарын полимерлермен тұрақтандыру
арқылы ... ... ... ... жүргізген. Алынған жүйелер
гидрлеу процесінде жоғары белсенділік пен каталитикалық процесті көп рет
қолдану ... ... ... бұл жүйені аса зор ... ... - ... ... қиын ... мүмкіндігі және
сақтау кезінде тұрақсыздығынан- 20-30 ... соң ... ... ... ... жұмысында стеарилтриметиламмоний хлориді ... (SP) ... ... моно-р-нонилфенил
эфирі (PN) золінде платина тобында (Rh , Ru, Pd, Pt), ... және ... ... ... ... ... (SC) БАЗ – ... коллойд дайындалды. Дайындалған прекурсорларды катионды
алмастырғыш (КАШ) және ... ... (ААШ) ... Rh және Ru теріс коллойдтары ... тек ... ... зарядына байланысты тура және кері гидрозольдер
алынған. КАШ-та адсорбцияланған металдардың ... ... ... ... өлшемі үлкен. Алынған катализаторлар 300С
температурада және сутегінің атмосфералық ... ... ... ... Жоғары белсенділікті ААШ-та адсорбцияланған коллойдтар
көрсетті, мұны ... ... ... ... аз өлшемімен
байланыстырады.
Құрамында фенил радикалы бар (корич спирті және альдегид) ... ... ... ... ... ... период) немесе
полимерлі шумақ ішіндегі белсенді орталыққа диффузиялау қиындығы әсерінен
реакцияның ... ... аз ... ... ... ... полимерлер коллойдтық және наноқұрылымды катализаторлар
дайындау үшін кең қолданылады. Сызықты ... ... ... әрекеттесуінен полимерлі матрица көлемі бойынша ... ... ... бар гетерогенді катализаторлар алуға болады
[19-27]. ... ... ... ... ... А.К. ... С.Г. ... арналған [20-25]. Жұмыстарда сызықты
функционалдық полимерлерді (поливинилпиридендерді) платиналық топ металдары
тұздарының ... ... ... ... ... ... дисперсті бөлшектері негізінде катализаторларды
әдістері ұсынылған. Тотықсыздану нәтижесінде 5-7нм ... ... ... ... [24]. ...... комплексінде гидрлеу
процесін жүргізу мен тотықсыздандыруға ыңғайлы [25]. Мұны ... ... ... ... қалыптасу әсерінен
диффузиялық эффектінің азаюымен түсіндіріледі. Катализаторлар аллилді
спиртті гидрлеу процесінде белсенді және ... ... ... ... отырғызылған пиридинмен
модифицирленген палладий катализаторлары жасалған. Pd орталықтар полиамидке
лигандтық алмасумен ... Бұл ... ... тұз ... (PhCN)3. Палладий координациясы пиридин азоты мен карбон тобының
оттегі ... ... ... ... мен алкиндерді гидрлеуде 250 С және сутегінің
атмосфералық ... ... 11 ... ... гидрлеу кезіндегі
тұрақтылық 4300 каталитикалық циклге тең. Дайындалған каталитикалық ... ... ... ... белсенділік, селективтілік,
тотығуға тұрақтылық. Катализатордың мұндай тәртібі авторлардың пікірінше
субстракт молекуласы үшін белсенді ... ... ... болуы.
Басқа сөзбен айтар болсақ, полимер-тасымалдағыш реакциялық орта ... ... үшін ... ... ... ... ... металлкомплексті гель-иммобильденген
катализаторлардың қасиетін ... ... ... ... дисперсті
домендер ісінген полимерлі гельдер көлемінде ... ... ... мен ... ... процесінде сыналған және бұл
процесте жоғары каталитикалық белсенділік және тұрақтылық қасиеттерге ие.
Соңғы кезде катализаторларды ... үшін ... ... ... ... үш ... құрылымды- жоғары реттелген олигомер және
тармақталу дәрежесі жоғары полимерлер- макромолекуланың жаңа ... Yin ... [32] ... ... бипиридил топтары бар дендримерлерді
синтездеді. Авторлардың пайымдауынша Н2 және СО2 ... ... ... үшін мұндай катализаторларды қолдану өте тиімді.
[34] жұмыста ауыспалы металл ... ... ... ... ... ... сериясы
дайындалған. Алынған катализатор полимерлі негізге ... ... ... бөлшектері түрінде дайындалған. Ионитке отырғызылған
платина топтың металдарының комплекстерінің қолданылуындағы ... ... ... ... катализаторда бағалы органикалық косылыстар
алудың өндірістік технологиясын жасау және енгізу болып ... ... ... ... ... ... реакциясының мүмкін
катализаторлары ретінде полимерметалл ... ... ... ... ... ... полимерлерді қолдану гомогенді
жүйемен (жоғары белсенділік және селективтілік) қоса ... ... ... оңай алу және ... ... комбинирлеуге
мүмкіндік береді .
Авторлар [38] дәрумен мен дәрілік заттардың жартылай өнімдерін синтезі
үшін металл нанобөлшектермен полимермен ... ... ... ... ... ... (полиэтиленоксид-поли(2-винилпиридин)
(ПЭО-П2ВП) и полистирол-поли ... ... ... металл нанобөлшектерін қалыптастыру;
2. полиэлектролиттің (аммоний полидиаллилдиметилхлориді (ПДАДМАХ) және
биополимер – хитозан (Х)) ультражұқа қабатында металл ... ... ... тор (аса ... ... ... ... нанобөлшектерінің түзілуі.
[39-42] жұмыстары гидрлеу процесінде қолданылатын полимерлі
катализатор ... ... Сол ... [41,42] А.Д. ... ... ... металл нанобөлшектерінің түзілуі
көрсетілген. Мұндай тұрақтандырғыштар ... ... ... түзеді,
соған орай металды полимерлі тізбектердің жұқа қабықшасы қоршайды. ... ... кері ... және ... күйінде болады
(1 сурет).
1 сурет. Мицеллалар құрлысы
[43-45] жұмыстарда ... ... асыл ... ... мен қалыптастыру және синтезделген жүйелердің
каталитикалық қасиеттерін зерттеу жүргізілген. Бұл мақсатта ... ... ... ... ... аса тігілген полимерлі матрица. Алынған ... ... ұзын ... ... ... ... ... стереоселективті гидрлеу, моносахаридтердің тура селективті тотығу
және фенолдың толық тотығу процестерінде ... ... ... ... ... селективтілік және тұрақтылық
қасиеттерін көрсетті.
Клюев М.В. қызметкерлерімен [46-48] полимерді палладий ... ... ... ... Бұл ... ... ... Құрамында металл бар полимер катализге ... ... ... ... ... ... ... полимерлі
тасымалдағыштың ісінуі кезінде субстракт молекуласы ... ... ... өсуі мен ... ... ... ... байқалады.
[49] жұмыста тасымалдағыш полиакриламид ... ... фаза ... ... сульфид ионды диоттегімен тотығу
реакциясында құрамында Ni(II) және Co(II) бар ... ... ... ... ... ... Зерттеу нәтижесінде полимерлі
матрицаның болуы ... және ... ... ... ... мен ... ... және гель ұяшықтарды арасынан металл
иондарының ... ... ... ... ... Гельдің
тігілу дәрежесінің 1-10 % дейін өзгеруі – ... ... ... айтарлықтай әсер етпейді.
Соған қоса, ПМК негізіндегі катализаторлар кейбір кемшіліктерге ие:
ерітіндіге ... ... ... және ... ... диффузионды
фактор әсері, яғни полимерлі матрица ішінде ... ... ... ... кезіндегі қиындықтар.
Мұндай мәселелерді шешу үшін металлорганикалық прекурсорларды, сондай-ақ
ПМК –ны бейорганикалық подложкаға отырғызу ... Ол ... ... ... ... және ... ... азаюына
әкеледі.
[50] Sherrington D.C. қызметкерлерімен никельді аминді лигандпен ... ... ... қос ... ... ... әдісімен бекітті.
EXAFS әдісінен этандиамин лиганд қатысында органикалық тұрақтандырғышсыз
дайындалған (тотықсызданғаннан соң 6 нм ) ... ... ... ... ... ... соң 2 нм ) ... орай, авторлар дайындалған жүйелердің каталитикалық белсенділігін
салыстыру мәліметтерін ... ... ... ... ... ... ... өлшемі 1,4нм) золь-гельді әдісімен титан мен ... ... ... ... бекітілген [51-52]. ТЭМ әдісіне
сүйене отырып, платина бөлшектері ... ... ... ... ... каталитикалық белсенділігі гексин-2 гидрлеу
реакциясына 10 мПа қысымда деканда немесе пропанол-1-де сыналған. ... ... ... ... ... ... ... салыстырғанда селективтілігі жоғары. ... ... ... бойынша 50 % гекссин ... ... – 94 %, ал ... ... ... ... 2-гексен
бойынша селективтілігі 88 %-ке дейін төмендейді. (цис ... ... 91 %) ЯМР13 С ... ... ... ... платина бар АММ- Me Si30 Ti –ді ... ... ... ... ... ... тұрған ПВПД қабықшасын жойылуына
әкеледі. Нәтижесінде ... бет пен ... ... өлшемінің
артуына әкеледі. Мұндай жүйелерде 2-гексин ... ... ... ... NiB ... ... реагенті
ретінде прекурсор-тұзының ерітіндісінде суда еритін ПВПД еріту ... ... ... ... ... [53]. ... NiB ... кротон альдегиді және цитралді гидрлеу реакциясында зерттеліп
сипатталған. ПВПД ... ... ... ... ... түзілуімен NiB нанобөлшектерінде адсорбцияланады. Ең тиімді
болып ... ... 10000 ... ... ... NiB NiB-мен
салыстырғанда фурфуральдің фурфуролға және кротон альдегидінің ... ... ... және ... ... ... шығымын 90 %-ке жуық, осы ... ... ... цитральді тотықсыздандыру арқылы жүзеге
асырылады.
Anna Knapik қызметкерлерімен [54] ... ... (0.5-2 ... % ... тасымалдағышы ретінде C=O және СООН (3-20 %) әр ... ... ... ... ... ... қолданылды.
Авторлар полимер табиғатының ... ... ... ... ... әсер ... Қатты ісінген
катализатор қатысында (еріткіш тетрагидрофуран, тігілу дәрежесі 3%, 1 ... Pd) ... ... ... 85 %-ке жуық ... және ... жоғары конверсия дәрежесімен (90 %) гидрленеді. Гель ретінде шикі
каучук (жоғары температурада (4000С ) дайындалған OFP типті ... ... ... ... ... ... қиын жүзеге асады. Авторлар мұны
палладий белсенді орталықтарын қоршаған ... ... ... ... ... ... су қосқанда реакция
жыдамдығы артып, алкен бойынша селективтілік 98 %-ке дейін жетеді. Су ... ... ... ... ... ... негізінде төмендегідей қорытындыға келеміз. Соңғы
жылдары белсенді фазаның ... ... ... қызығушылық әр
түрлі алу әдістерінің ойлап табылуына әкелді. Коллойдтық ... ... пен ... ие бола ... ұзақ ... жарамсыз. Тұрақтандырғыш ретінде полимерлерді қолдану – алынған
отырғызылған катализаторлардың каталитикалық қасиеттерін нашарлатады. ... ... ... ... тұрақтандырғыштармен қоршалған
реактантты тасымалдау қиындығымен сипатталады. Бұл мәселені шешу үшін
көбінесе наноқұрылымды ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан белсенді фаза ... ... ... селективті және тұрақты каталитикалық
жүйенің жаңа түрін алу әлі де ... ... ... ... жаңа ... ие ... болады:
1. Каталитикалық орталыққа субстракттың бағытталуына әсер етеді және
каталитикалық процестің селективтілігін арттырады.
2. Бекіту ... ... ... ... ... ... ... қоса гомогенді үлгімен салыстырғанда комплекс құрылымы
өзгереді. Көптеген жағдайда осы ... ... үлгі ... ... ... пен селективтілігіндегі
айырмашылықтар түсіндіріледі.
3. ... ... ... ... жағдайда тұрақсыз
комплекстердің тұрақтануына бекіту процесі әсер ... ... ... ... бір емес ... ... ... бір мезеттегі әсері қамтамасыз етеді.
3. Гидрлеу процесінің палладий катализаторлары
Палладийдің каталитикалық химиясы органикалық синтез реакцияларының
кең ауқымын алып ... ... ... сәйкес [55] , гидрлеудің
өндірістік процестерінің 75% жуық шамасы құрамында 5 % ... ... ... палладий катализаторында жүзеге асады.
[56] жұмысының авторлары палладийдің наноөлшемді кластерлерін алу және
каталитикалық қасиетін зерттеуіне ... ... ... ... ... ... ... жоғары каталитикалық
активтілік пен селективтілік көрсеткеніне қарамастан, коллойдтық палладийді
өндірістік көлемде қолдану қиын, себебі кластерлер сәл ғана ... ... ... ... процесін болдырмас үшін
палладий кластерін көміртекті ... ... ... ... ... отырып, мұндай тасымалдағыштарға
отырғызылған палладий катализаторлары 18-230С температурада және ... ... ... ... ... Pd/C ... ... қарағанда жоғары каталитикалық активтілікке ие.
Harish S.C және өзге ... [57] сулы ... ... ... үшін поли-(3,4)этилендиокситиофен( ... ... ... ... ... ( Сурет-2)
1-9 нм өлшемді Pd нанобөлшектері ПЭДОТ матрицасында біркелкі ... ... ... ... ... және ТЕМмен сипатталған.
Semagina N. және өзге авторлармен [58] алкиндерді селективті гидрлеу
кезінде ... ... 21 нм ... ... ... ... ... (сурет 2,а,б) Үлгілердің каталитикалық әсері 2-метил-
3-бутин-2-олды гидрлеу процесінде тексерілген. Тәжірибелік мәліметтер
негізінде ... ... 6-13 нм ... ... ... ... ... синтезі процесінде селективтілігі 96 % көрсеткен.
(21нм – а, б) және (6-13нм – с)
2 сурет. «Палладий ... ТЭМ ... T. [59] ... отырғызылған палладий катализаторларына (Е)-α-
фенилкорич қышқылын гидрлеу процесінде температура, тасымалдағыш және
модификатор концентрациясы ... ... 150 С ... 40 ... қатысында селективтілік 90 % жеткен. Ал процесті ... ... ... қасиеті төмендеді. Авторлардың
пайымдауынша ... ... ... әсерлесуі стереоселективті
гидрлеу процесіне кері әсер етеді.
Функциозерттелген кремний дитотығында ... ... ... ... ... нанобөлшектерін Wang K [60] кремний
дитотығында бекітілген, құрамында ... ... ... бар ... ... ... тұздарын тотықсыздандару көмегімен
дайындаған.
Палладий бөлшектерінің өлшемі 1-2 нм болатын I-Pd/M-SiO2 катализаторы (3
сурет,а) палладий ... ... 2-4 нм ... ... (3 ... ) ... ацетиленді селективті гидрлеуде
қызық каталитикалық әсер көрсетеді. II-Pd/M-SiO2 катализаторында –реакция
температурасы және Н2/С2Н2 ... ... ... ... ... – I-Pd/M-SiO2; б – II-Pd/M-SiO2
3 сурет. ТЭМ суреттері
1,9 нм өлшемді, кремний дитотығында тұрақтандырылған ... [61] ... ... ... ... (II) ... ... молекулярлық сутегімен
тотықсыздандыру арқылы ... ... ... ... ... ... ... гексанон-2, циклогексанон,
бензонитрил) гидрлеуге зерттелген. Гидрлеудің ең үлкен жылдамдығы гексен-1
гидрлеуде байқалған., мұндағы TOF 38,250 ... моль ... моль ... ... 250С ... және 2 атм. қысымда жүзеге асырылды. [Pd/SiO2 ]
нанокатализаторында циклогексен ... және ... (10,000) ... жоғары белсенділік көрсетеді.
Сонымен қорытындылай келсек, құрамында палладий бар отырғызылған полимер
никель және мыс ... ... ... ... ... ... катализатордың жоғары белсенділік, селективтілік және тұрақтылық
қасиеттерін ұзақ мерзімде қолдану мәселесі әлі ... ... ... ... ... байланысты органикалық және бейорганикалық
ионалмастырғыштар ... ... жаңа ... ... ... ... ... катализаторларды жасау ионогенді
функционалды топтары бар ... ... ... ... ... арқылы жүзеге асырылады. Тасымалдағыш ретінде арзан, қол
жетімді және ионалмасу және адсорбциялық ... ие ... ... ... ... ... матрицамен VIII топ металдары
мен гумин қышқылдарының бекітілген комплексі негізіндегі тиімділігі жоғары
және болашағы бар катализаторларды дайындау ... ... ... ... ... ... гидрлеуге арналған
каталитикалық жүйелер.
Күрделі ацетиленді ... ... ... ... ... ... синтездің негізгі мақсаттарының бірі болып саналады және
дәрілік препараттар, дәрумендер, биологиялық ... және хош ... ... үшін ... ... ... этиленді қосылыстарға дейін гидрлеу процесіне
көптеген жұмыстар арналған.[65-72]. Реакция, кинетикалық параметрлер және
процесс механизмінің ... ... ... ... ... келтірілген.[65-72]
Үшіншілік байланыстарды каталитикалық гидрлеудің классикалық
процестерінде ... ... асыл ... ... асыл ... ... және тотыққа отырғызылған никель катализаторы
пайдаланылады [73].
Кейіннен жоғары белсенділігінен (Pt, Rh, Ru, Ni, ... ... ... ... катализаторының негізгі компоненті болып келеді
[74-76]. Палладий – құрамында азот, оттегі және ... бар ... ... ... ... [74-76] Гидрогенолиз процесінде
палладий жүйелерінің қолданудың ерекшелігі- ... ... ... ... пен белсенділіктіті катализатор құрамын өзгерту,
органикалық және ... ... қосу ... ... ... уларға салыстырмалы төмен болуы [73]. Мұндай
қасиеттер өзге ... ... ... ... гидрлеу процесін жүзеге асыруға мүмкіндік береді [74-76].
Гетерогенді палладий катализаторларының каталитикалық әрекетіне ... ... ... ... ... ... мөлшері және
тасымалдағыш түрі жатады. Көптеген палладий катализаторлары үшін палладий
массалық мөлшері 5 % ... ... ал кей ... ... ... ... ... алынады [76]. Тасымалдағыш ретінде ... ... CaCO3 және BaSO4 ... ... жұмыстарда сирек жер металлдарына бекітілген ... ... ... ... ... процесі
қарастырылған. Реакция – этанолда, сутегі қысымында, 1,0-1,1 МПа және ... ... ... ... ... ... және ... табиғаты мен ацетиленді спирт құрылымына сай 78
бен 91 % аралығында өзгеріп отырады. 3,7,11-триметилдодецин-1-ол-3 үшін ... ... Eu2O3 -ке ... ... ... А.М. өзге ... ... рет ацетиленді қосылыстарды селективті
гидрлеу процесінде ... ... ... молекулаларының квантты-химиялық
есептеулер ... [77]. ... ... кезінде ацетиленді
қосылыстарды винилді ... ... ... ... ... ... ... екіншілік байланыстың реакциялық қабілетінің
жоғары болуынан қиындайды. Екіншілік байланыс адсорбцияға және ... үшін Н-М ... ... жоғары,белгілі бір байланыстағы
энергетикалық және ... ... бар ... ... қолдану
қажет.
Бірақ жұмыстарда катализатор тұрақтылығына мән берілмейді, гидрлеу
процесін жүргізгенде белсенді фаза ... ... ... ... жұмыс авторлары Pd –қарасының бетінде синтезделген π-аллил-π-
циклопентадиенпалладийлік (СН3 PdС5Н5) кластерінде С15 ... ... ... ... ... ... ... жұмсақ жағдайда және үшіншілік байланыстың қанығуынан соң бірден
төмендеген (20 есе) жоғары жылдамдықта (8-10 мл/мин) жүргізілді. ... Pd ... ... ... ... оның ... 100 %
болғандықтан, оның меншікті тиімділігін төмендетеді.
[79-80] жұмыстардың авторлары ацетиленді қосылыстарды селективті гидрлеу
процесінің селективтілігін ... ... ... ... палладий бар металлкомплекстерді қолдану арқылы қол жеткізеді.
[81] жұмыста С15 ацетиленді спиртін гидрлеу ... ... ... ... 0,1 МПа және 1000 С ... ... ... қатысында КОН,пиридин қоспасымен гидрлеу процесі жүргізілген.
[79-87 ] жұмыс авторлары ұзынтізбекті ацетиленді спиртті (С15 және ... ... ... Процесс 5 атм сутегі қысымында қатаң жағдайда
жүргізілді. Авторлар ... ... ... ... прцесін қолданады. Тасымалдағыш табиғатына қарай
изофитол бойынша селективтілік 36-78 %-ге дейін ... Ең ... 0,5% ... ... ... ... катализаторлардың аз
технологиялығынан [88-89] жұмыстарда оларды гетерогендеу ... ... ... ... 98-99 %-ке жетеді. Өкінішке
орай, ... ... ... үшін ... ... туралы
мәліметтер берілмеген.
Полимермен модифицирленген катализаторда ацетиленді қосылыстарды
гидрлеуге ... ... ... ... ... ... ПВПД-мен
тұрақтандырылған Pt және Ru ... ... ... ... ... ... ... ПВПД- Pt коллойдының
орташа диаметрі 1,1 нм, ПВПД- Ru –1,4 нм.
Тәжірибе автоклавта стационарлы режимде, ... ... 6 ... ... ... ... пікірінше белсенділік пен селективтілігін
жоғарылату үшін 1 мг NAOH қосу ... үшін 0,5 ... және 20 мл ... ... жұмыс авторлары ацетиленді қосылыстарды гидрлеуде селективтілігін
жоғарылату үшін катализатор ... ... ... бар ... ... [80] ... ... отырғызылған және γ−Аl2О3-ке отырғызылған палладий және палладий-
алтын негізіндегі мицелярлы каталитикалық дегидролиналол (2,6-диметилоктаен-
6-ин-1-ол-3) гидрлеу ... ... ... ... ... ... диффузиялық аумақта жүргізу процестің ең
жоғары селективтілігін қамтамасыз етеді, бірақ гидрлеуді жүргізу ... ... ... ... келе ... ... ацетиленді қосылыстарды
селективті гидрлеу процесі ... ... ... ... бірі ... ... ... көлемде пайдалынатын
катализаторлар және каталитикалық жүйелер үшіншілік байланысты ... ... ... зерттеулерде қолданылып, жоғары
тиімділік пен жоғары температура мен ... ... ... ... пайдалынатын катализаторлар және каталитикалық жүйелердің негізгі
кемшілігі салыстырмалы ... ... мен ... ... жоғары
құрамы. Осыған орай, катализдің ... ... бірі - ... ... ... белсенділігін,селективтілігін және өнімділігін
жоғарылату мақсатында тиімді құрылымы мен өлшемді сипаттамаларын өзгерту.
4. ... ... ... ... ... органикалық синтез технологиясында қатты катализаторда органикалық
сұйықтықтардың гидрлеу процесі кең ... ... ... ... ... катализаторлары кең қолданылады. Сұйық фазалық гидрлеу сұйық реагент
арқылы сутегіні барботирлеу ... ... [90]. Бұл ... – газ – ... және газ – ... шекарасында фазалардың бөліну
ауданының болуы. ... ... ... сұйықтықта газдың еруінің
физикалық процестері өтеді. Реакция ... ... ... ... ... қоса ... ... қысым, реакционды массада сутегінің еру
жылдамдығына және оның катализатордың бетінде таралу жылдамдығына ... ... ... сутегінің жоғары қысымы мен қарқынды
араластыру жағымды әсер етеді.
Өндірісте сұйық фазалық ... ... ... ( ... ... ... қоспадағы катализатордың суспензиясында жүзеге
асырылады. Катализатордың стационарлы қабаты 1-6 мм өлшемді түйіршіктерден
қалыптасады, ал суспензияланған (өлшенген) катализатор ... ... мкм ... қабаты бар катализаторлар гидрлеудің қндірістік
процестерінде кең ... [93]. ... ... ... ... ерекшелігі болып табылатын катализатор сепарациясын
жүргізуді қажет етпейді.Процесс кемшілігіне реттеу ... ... ... режимді сақтау,қабаттардың жоғары гидравликалық кедергісі
жатады [92].
Катализатордың қозғалмайтын қабатында гидрлеудің бірнеше технологиялары
бар. Дацевич қызметкерлерімен [92] ... ... ... ... салыстырмалы анализ жасалынды.Өндірісте ең көп
қолданылатыны сутегі ... ... ... Гидрлеу процесін
шығарылатын ( 4 сурет, а) ... ... ( 4 ... б) газсұйықтықты
ағыны принципі бойынша жұмыс жасайтын үздіксіз реакторда жүргізіледі.
Реакция жылуы ... ... ... ... ... ... ... соң сутегі реакторға қайтарылады,ал ... ... ... шығарылады.Берілген температуралық режимді сақтау ... ... ... ... артық мөлшерде айналып жүреді. Циркуляция
айналымы - 100-400. Гидрлеудің ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін таза сутегі реакторға
беріместен бұрын катализатор ... ... ... ... қысымға дейін компрессормен сығылады.
Өнім
Белгіленулер: 1- реактор; 2 – жылу алмастырғыш; 3- тұрақтандырғыш; 4 –
сорап; 5 –қыздырғыш; 6- ... ... ... а немесе төмендемейтін б газсұйықтықты ағыны
принципі бойынша жұмыс ... ... ... ... ... сұйық фазаның рециклі қатысында қабыршақты режимде
гидрлеудің өзге технологиясы жасалды [92]. Принципиалды технологиялық сұлба
5 суретте ... 1- ... 2- жылу ... 3- сорап; 4- торлар
5 сурет. Сұйық фазаның рециклі қатысында қабыршақты режимде ... ... ... ... масса алмасу сұйықтықтың қабыршақты режимінде жүзеге
асырылады. Реактордағы қысым 25-50 атм.Берілген температура бастапқы ... ... ... арқылы жүзеге асырылады. Сұйық фазаның циркуляция
саны - 20-100. Сутегі ... ... ... ... ... көп. Бұл технологияның негізгі кемшілігі – ... ... ... ... алмасу процесін ... ... да аз ... ... ... ... сатураторда сутегімен сұйықтық қанығатын
гидрлеу технологиясы ең ... [94]. ... ... ... жұмыс қысымы 25-50 атм және процестің ... ... ... газ және ... шашыратқыштар жоқ) Көрсетілген
артықшылықтарына қарамастан, негізгі кемшілігі – катализатордың ... ... ... жылу әкетудің қиындығы.
Ұсақ дисперстелген катализаторлардағы химиялық процестер араластырғышпен
автоклавтарда немесе суспензияланған катализаторларда ... ... ... [91]. ... процесі үшін Biazzi, Davy
Process Technology, De Dietrich, Lurgy және Pfaudler ... ... және ... ... реакторлары ұсынылған.
Гидрлеу жоғары қысымда жүзеге асырылады. Өндірістік көлемде ... 10МПа ... ... ... ішкі ... және ... үшін қуыс турбиналар
комбинациясы араластырғышпен реакторлар тиімдірек. Күшті турбуленттілік
суспензиямен газдың ұсақ көпіршіктерін беткі ... ... ... ... Түйінде қосымша жылу ... ... ... ... үшін ... ... жылудың толық
әкетілуін қамтамасыз етеді. Бірақ ... ... ... ... ... ... ғана ... [95].
Көп фазалық реакторлардың тиімді әрі берік үлгілерін ... ... ... ... жылу ... ... кинетикасы және
өзге де сипаттамаларды ескеруді қажет ететін ... ... ... ...... процестерді жүргізудің қолайлы
шарртарын жасау және аппараттардың конструкциясын жақсарту.Күрделі химиялық
процестерді математикалық ... [96-97] ... ... ... органикалық синтез технологиясында Ni ... және ... ... ... гидрлеу процесі кең
таралған.Гидрлеудің технологиялық ... ... ... ... қатаң жағдайда жүргізу біріктіреді.Гидрлеу реакциясының
жоғары ... ... ... процестерді жасау кезінде реакция
ауданынан қарқынды жылу әкетілуін қамтамасыз ету керек.
Пайдаланылған әдебиеттер негізінде келесідей қорытындыға келеміз.
Полимерметалл комплекстерді (ПМК) ... ... ... ... селективті гидрлеу үшін қарапайым, белсенді, тұрақты
каталитикалық жүйе ... ... ... ... ... ... бекіту каталитизаторлардың тиімділігін арттырады. ... ... ... ... жүйелер төмен
температура мен қысымда тұрақты, яғни гидрлеудіңи ... ... ... ... Гумин қышқылы
Гумин қышқылы – өлі өсімдіктердің айырылуы және ... ... ... ... ... ... күрделі қоспасы.
Микроағзалар, ылғал және ... ... ... ... ... ... өнімдерінің биохимиялық түрлендірулері жүреді.
Құрғақ күйінде – балқымайтын аморфты қою – қоңыр ... ... ... Гумин
қышқылдары торфтың органикалық масса (25-50%), жер және жылтыр қоңыр көмір
(45-60 және 5-15 %), тотықтырылған тас ... 60 % - ға ... және ... (10 %-ге ... ... ... ... қышқылдары әлсіз
сілтілердің сулы ерітіндісімен алынады. Осы түзілген тұз ерітінділерін
(гуматтарды) нейтралдау кезінде қою ... ... ... түрінде бөлінеді
[98].
Химиялық құрылымы бойынша гумин қышқылдары – ... ... ... ... және ацетотоптары, жәй ... бар ... ... ... ... ... құрамы: 50-70 % С, 4-6 % Н, 25-32 % О.
Гумин қышқылдары мұнай және газ ... ... ... ... компоненті ретінде, аккумуляторлар дайындау кезінде қышқылға
тұрақты ... ... ... ... арттыратын стимулятор
ретінде, органоминералды тыңайтқыштар және ауыл шаруа-шылық жануарларының
тері ауруларын емдеу кезінде антисептиктер ретінде ... ... ... ... сипаттамалармен және ... ие. Олар ... ... ... ... ... ... бірнеше реакционды орталықтары бар салыстырмалы жоғары
органофилді бетімен сипатталады және әр түрлі органикалық ... ... ... ... ... абсорбциялайды және
селективті экстракциялайды. Бұл қасиеттеріне орай олар ... ... ... ... ... және ... ... пайдалынылады. Олардың көмегімен ағынды сулардан сусыз сұйықтардың,
мысалы майлар және микрозаттарды іздерін жоюға болады [99].
Бұрынғы ... ... ... әр ... ... белгілі. Бірақ
олардың барлығы мүмкін сипатта ... ал ... ... ... әлі ... ... белгісіз. Берілген сұлбалар блок сұлбалар мен
шартты құрылымдық формулаға жіктеледі.
Гумин ... ... ... ... ... мен қышқылдарда
ерігіштігіне негізделген.Бұл жіктелуге сай ... ... 3 ... ... ... - ... де ... да ерімейтін
бөлінбейтін қалдық; гумин қышқылдары – ... ... және ... гуминді заттардың фракциясы (pH 1:2 > 1:3 > 1:5.
Аллилді спирттің гидрлеу жылдамдығының ... ... ... ... ... (18 ... Осыдан палладийдің полимерге қатынасы
1:1 тең 1%-Pd- GtK /ZnO ... 1:2 ... ... ... 7 есе ... ... ... палладийдің полимерге қатынасы 1 -1:1; 2 -1:2; ... 4 ... ... Т0оп= 400С, Р=1 атм, mkat = 0,05г, ... ... ... спиртті гидрлеу процесі жылдамдығының өзгеруінің 1%-
Pd- GtK /ZnO катализатор құрамындағы ... ... ... полимермен модифицирленген катализаторды ... ... ... онда ... ... ... (18 және
19 сурет) соңғы катализаторда гидрогенизация реакциясы басым өтеді (19
сурет).
Қисықтардың белгіленулері: ... ... Т0оп= 400С, Р=1 атм, mkat = 0,05г, ... С2Н5ОН
18 сурет. 1%-Pd /ZnO катализаторында аллилді ... ... ... ... ... белгіленуі : 1- Аллилді спирт; 2- Пропилді спирт; 3- Пропил
альдегиді. Тәжірибе ... Т0оп= 400С, Р=1 атм, mkat = 0,05г, ... ... Pd/ZnО ... ... ... ... кезіндегі
катализат құрамы
1%Pd/ZnO қатысында ( 20 сурет, ... 2) ... ... ... ... ... ... гуматын енгізу аллил спиртін ... ... ... ... Бекітілген калий гуматында
реакция ... ... ... ... ... (20 ... ... 1).
Қисықтардың белгіленуі: 1-1%Pd-GtK /ZnO; 2- 1%Pd/ZnO
Тәжірибе шарттары: Т0оп= 400С, Р=1 атм, mkat = 0,05г, ... ... ... ... ... ... 1%Pd/ZnO катализаторы
құрамына полимерді енгізудің әсері.
Полимерсіз катализатор ... ... ... өте аз
жылдамдықпен жүреді. Кейіннен сутегінің есептелген мөлшерінің жартысының
жұтылуынан ... ... ... төмендейді.
Модифицирленген калий гуматы қатализаторы қатысында 2–пропен–1–олды
гидрлеу шығымы және түзілу жылдамдығы жай Pd/ZnO ... ... ... ... ... катализаторда мақсатты өнім бойынша
селективтілік 46,5% - ден 75,3% - ге ... ... ... ... ... 1% Pd/ZnO және 1% Pd-GtK ... ... қасиеттерін салыстыру. Тәжірибе шарттары:
Т0оп= 400С, Р=1 атм, mkat – 0,05г, ...... |W*мл/ мин |SC=С, % |
| Pd/ZnO |1,05 |46,5 ... GtK /ZnO |2,3 |75,3 ... ... ... ... тұрақтылығына айтарлықтай әсер
етеді. Мұндай катализаторды көп рет қолдану кезінде ... ... яғни 10,2 мл С3 ... ... ... ... ... болады ( 21 сурет). ... ... ... гидрленетін
қосылыстар порциясы баяуырақ тотықсызданады.
Қисықтардың белгіленуі: 1-1%Pd- GtK /ZnO. Тәжірибе шарттары: Т0оп= 400С,
Р=1 атм, mkat – 0,05г, еріткіш – ... ... С3 ... ... 1% Pd- GtK / ZnO ... төмендеуі заттардың кезектес порцияларын гидрлеу кезінде
реактордан әкетілмейтін реакция ... ... ... болуы мүмкін.
Сонымен, PdCl2 енгізбестен бұрын мырыш тотығын калий гуматымен
модифицирлеу ... ... және ... ... ... әсер ... ... құрамына полимерді енгізу белсенді
фаза бөлшектері өлшемдері мен тасмалдағыштың беткі қабатында таралуына ... ... ... ... ... ... бойынша мырыш
тотығы толық шеттелген кристалл түрінде берілген ( 22 ... а). ... ... кезінде оның беткі қабатында полимер қабаты түзіліп, ол
микрофотографияда калий гуматының қабыршағымен қапталған кристалл ... ... ... (22 ... ... ... ZnO (а) және ... гуматымен модифицирленген ZnO (б)
микрофотографиялары (ПЭМ)
Палладий хлоридінің сулы ерітіндісінен мырыш тотығына отырғызылған
жүйелер – ... (20-40 нм) ... аса ... ... бөлшектер
түрінде болады ( 23 сурет).
23 сурет. Полимермен өңделмеген ZnO – ға отырғызылған 1%-тік ... ... ... ... ... ... палладий катализаторы тасымалдағыш
бетін біркелкі басатын 3-8 нм ұсақ ... ... ... (24 ... Жеке ... ... ... бастапқы сфералық
НӨБ жиындары бар екенін айта кету керек.
24 сурет. Калий гуматымен ... ZnO – ға ... ... катализаторадың микрофотографиялары (ПЭМ).
Калий гуматының палладий ионымен әрекеттесуі кезінде полимерлі тізбектер
немесе гидрофобтық әсерлесулермен байланысқан ПМК шумақтары ... және ... ... ... туралы әдебиеттер
мәліметтері және хроматографиялық мәліметтерге сүйене отырып, келесі
сатылардан тұратын процесс ... ... ... ... тепе ... ... + RCCH ( PdRCCH
2. Беттік палладий гидридінің тепе- теңдік түзілуі
Pd + H2 ( ... ... ... ... ... (π- ... арқылы σ-комплекс)
HPdH + RCCH ( HPdRCCH2
4. Этиленді өнімнің түзілуі (тотықсызданған элиминирлеу)
HPdRCCH2 ( Pd + RHCCH2
5. Этилен ... тепе – ... ... + RHCCH2 ( ... ... ... ... форма түзілуі
HPdH + RHCCH2 ( HPdHRCCH3
7. Қаныққан көмірсутектің түзілуі (тотықсызданған элиминирлеу)
HPdHRCCH3 ( Pd + ... ... ... ... тепе – ... + RH2CCH3 = ... сұлба – әмбебап және реакцияға түсетін компоненттердің
концентрациясы өзгеруі кезінде ... ... ... процесін жақсы
сипаттайды. Ол өзге ацетилен спирттерін гидрлеу кезінде алынған ... ... ... полимерметалл комплексті катализатор қатысында қанықпаған
спирттерді гидрлеу процестеріне талқылау жасаймын.
Күрделі ацетилен ... ... ... ... ... және ... ... өтеді.
Ең жоғары реакция жылдамдығы жеке 2-пропен-1-олды гидрлеу жылдамдығы, ол
2-пропен-1-олдың пропанолға қос байланыстың тотықсыздануыны кезінде ... ... ... ... ... өнімдері биологиялық белсенді заттар – А,Е,К
дәрумендерінің жартылай өнімдері және улы ... ... ... қолданылады.
Еріткіш табиғаты каталитикалық жүйенің сипаттамасына айтарлықтай әсер
етеді. Ең ... ... ... ... ... ... ... приготовленные из
водных растворов всех компонентов. При гидрирования 3,7,11-триметилдодецин-
1-ола-3 на 1%Pd-ПВПД/ZnO ... ... ... в ... 1%Pd-ПЭГ/ZnO - в водной среде.
настоящей работе для получения нанесенных катализаторов гидрогенизации
с равномерным ... ... ... где в ... ... медь, никель и палладий в виде ... ... ... ... ... их на поверхности
носителей, как и в ... ... ... ... ... функциональные группы полимеров, которые образуют
химические ... с ... ... что было ... ИК-
спектроскопическими исследованиям, и методом электронной микроскопии: ... ... ... комплекса обнаружены сферические
скопления ... 11), ... ... ... ... ... в ... гидрогенизации различных сложных
ацетиленовых соединений (таблица 13).
Полимерлердің ... ...... ... ... қалыптастыру мен ұстап тұру. Ол катализ процесінде
агломерациясын болдырмай, ... ... ... ... ... жоқ ... жолмен синтезделген ... ... ... ... ... ... 400 С ... сутегінің атмосфералық қысымында олефин туындыларына ... аса ... ... ... ... ... қарай келесі міндеттер қойылды:
- «Ой-қарағай» кен орнынан ... ... ... ... кен орнынан алынған гумин ... ... ... ГҚ ... әр ... ... ... тәрізді бөлшектер түрінде бейнеленген. Сондай-ақ бөлшектер
агломераттарға біріктірілген.
- ... ... және ... ... ... PdCl2 енгізбестен бұрын мырыш тотығын калий ... әсер ... ... ... калий гуматы қатализаторы қатысында 3,7,11,15-
тетраметилгексадецен-1-ол-3 ... және ... ... ... жүйесімен салыстырғанда жоғары екені көрсетілген. Алғашқы
катализаторда мақсатты өнім бойынша селективтілік 76,5% - ... - ге және ... ... (мл/мин) 4,8-ден 10-ға дейін
артады.
- Модифицирленген калий гуматы қатализаторы ... ... ... және ... ... жай Pd/ZnO ... ... екендігі анықталды. Модифицирленген калий
гуматы қатализаторында ... ... ... 46,5% - ... - ге және ... ... (мл/мин) 1,05-ден 2,3-ке дейін
артады.
-
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1 Schmid G. Nanoparticles: From Theory to ... ... ... & Co., Weinheim. – 2004. – 433 p.
2 Somorjai G.A., Contreras A.M., Montano M., Rioux R.M. ... and ... // Proc. Nat. Acad. Sci. – 2006. – V.103.- P. ... ... С.В., Вишнякова Т.П., Паушкин Я.М. ... ... М.: ... 1985.- ... Пат. 3796764 США; Hydrogenation of benzene to cyclohexane; Chem.
Abstr.., 80; 120395 ... ... Д.В., ... А.М. Металлы – ... ... ... – 1970 г
6 ... В.Д., ... А.И. ... комплексы в катализе. Москва:
Химия, 1987.-191с.
7 Бектуров Е.А., Кудайбергенов С. Катализ полимерами. Алма-Ата: Наука,
1988.- 182 с.
8 Bergbreiter D.E. The use of soluble polymers to effect ... ... and reuse // ... ... ... Bergbreiter D.E., Kimmel T., Caraway J.W. Modification of substrate
reactivity using soluble ... ... ... ... H., Braun G., Brijoux W., Brinkmann R., Schulze Tilling A.,
Seevogel K., Siepen K. Nanoscale colloidal metals and alloys ... ... and ... ... and use as ... ... //
J. Organomet. Chem.-1996.- Vol.520.-P.143-162.
11 Hirai H. ... and ... ... of ... ... metal colloid // J. ... Sci.-Chem.-1979.-Vol.A13, № 5.-P.633-
649.
12 Toshima N., Wang Y. ... and ... of novel ... of ... metal ... clusters // Langmuir.-1994.-
Vol.10.-P.4574-4580.
13 Toshima N. Nanoscopic Structure and function of ... clusters // IUPAC 8th Intern. Symp. MMC-8 Tokyo. ... Toshima N. Polymer ... ... ... ... and
application to catalysis. // J. Macromol. Sci. Chem.-1990.-Vol.A 27, №9-11.
-P.1225-1238.
15 Кабанов В.А., Сметанюк В.И. ... ... // В кн. ... науки и техники. ... и ... ... ... 1984. - 213-254 ... Konig M., Uhlmann P. ... and In- Situ ... of metal
nanoparticles in polymer brushes // Polymeric ... : Science ... – 2009. – vol. 101. – P. ... Hwang C.B., Fu Y.S., Lu Y.L. ... ... and ... ... reactivity of suspended palladium nanoparticles //
J.Catal. – 2000. – vol. 195. – P. ... Nakao Y., ... K., ... of ... noble metals by ion-exchenge resins and their catalytic activity
for hydrogenation. // J. оf Colloidal and ... ... Wang Q., Liu H., Han M., Li X., Jiang D. ... of ... by ... rhodium colloid. // J. Molecular ... ... ... ... Д.В., Жармагамбетова А.К., Мухамеджанова С.Г., Бектуров
Е.А., Кудайбергенов С.Е., Салтыбаева С.С. О ... ... ... ... академии наук СССР.-
1985.-T.283,№3.- C.256 -259.
21 Sokolskii D.V., Zharmagambetova A.K., Mukhamedzhanova S.G., ... and ... S.E. ... ... of ... as
hydrogenation catalysts. Effect of polymeric ligand structure.//React.
Kinet. Catal. Lett.-1987.-Vol.33, ... ... A.K., ... S.G., Bekturov ... ... based on ... complexes with
poly(vinylpyridine).// Reactive Polymers.-1994.-Vol.24.-P.17-20.
23 Zharmagambetova A.K., Mukhamedzhanova S.G., ... B. ... over platinum ... with poly(vinylpyridine)s. //
Reactive ... ... A.K., Golodov V.A., Saltykov Yu.P. The study of ... and ... ... of ... (II) complexes with
poly(vinylpyridine). // Journal of ... ... ... А.К. ... структура и свойства полимерметаллических
катализаторов гидрирования, изомеризации и ... ... хим. ... ... ... Michalska Z.M., Ostasewski B., Zientarska I., Sobczak J.W. ... of ... and alkynes by ... catalysts supported on
heterocyclic polyamides. // 9th Int. Symp. SHHC-9: Book of ... ... 1998. - ... ... V.I., Ivanyuk A.V. Influence of ligand polymeric nature on
the properties of gel-immobilized metalcomplex catalytic systems. // ... Symp. SHHC-9: Book of ...... 1998. - ... T.Mizukagi, M.Ooe, M.Murata, K.Kaneda – Catalyst design of dendrimer-
bound metal ... of ... ... P-126.
29 Y.M.Chung, H.Rhee – Enantioselective addition of diethylzinc to
benzaldegide using dendric chiral catalysts//Book of ... ... ... Abruna H.D. ... dendrimers in solution and on surfaces. //
IUPAC 8th Intern. Symp. MMC-8 Tokyo. -2000.- IL01.-P. ... ... S., Onitsuka K., Takei F. ... architecture of
group 10 metal-poly(yne)s: dendritic, ... and ... IUPAC 8th Intern. Symp. MMC-8 Tokyo. ... 07.-P.27.
32 Yin X., Moss J.R. Dendrimeric catalyst: a bridge between homogeneous
and heterogeneous catalysis? // 9th Int. Symp. SHHC-9: Book of ... ... 1998. - ... Kralik M., Biffis A. ... by metal ... ... ... organic polymers. // J. ... A: ... Efendiev A.A. Metal complex ... ... in polymer gels. //
IUPAC 8th Intern. Symp. MMC-8 Tokyo. -2000.- 156.-P.155-162.
35 Gusev A. I., Rempel A. A. Nanocrystalline ... ... Publ., ... – 2004. – P. ... Yi-Ru Ying Ed. J. ... ... Academic press, ... – 2001. – p.760.
37 Клюев М.В. Реакции гидрирования, катализируемые металлсодержащими
полимерами. Рукопись деп. ВОНИИТЭХим., г. ... ... ... 14 Н 168
38 Клюев М.В., Насибулин А.А., Вайнштейн Э.Ф. Гидрирование ароматических
нитросоединений на палладийсодержащем ... // ... – 1993. – ...... ... Л.Ж. ... наночастицы палладия и
рутения – катализаторы реакций селективного гидрирования ... и ... ... // ... ... кандидата хим.
наук. – Москва. – 2009
40 Semagina N. V., Bykov A.V., Sulman E. M., Matveeva V.G., Sidorov ... ... L. V., Valetsky P.M., ... O. I., Khokhlov A. R., ... Bronstein L. M. Selective dehydrolinalool ... ... ... micelles filled with Pd
nanoparticles // J. Molec. Catal. A: ... – 2004. - Vol.208. ... ... А.Д., Розенберг А.С, Уфлянд И.Е. Наночастицы ... ... ... ... 2000.- 672 ... Помогайло А.Д. Катализ гетерогенизированными металлополимерными
комплексами: достижения и перспективы // Кинетика и катализ.– 2004.– ... ... ... D.C., J.B.A.D.van Zon, H.F.I. van’t Blik, Visser G.,
Prins R., Mansour A.N., Sayers D.E., Short D.R., Katzer J.R. An extended ... ... fine ... studi of ... bonds in a ... Rh/Al2O3 ... // J. ... Vol.89, №19.- P.4075-
4081
44 Сульман Э.М., Матвеева В.Г., Башилов В.В., ... В.И. ... ... в ... ... дегидролиналоола //
Кинетика и катализ.-1997.-T.38,№2.-C.274-275
45 Sulman E.M., Matveeva V.G., Usanov A.E., Kosivtsov Yu Yu, Demidenko
G.N., ... L.M., ... D.M., Valetsky P.M. ... with novel mono- and ... colloidal catalysts prepared
in blok copolymers micelles. // 9th Int. Symp. SHHC-9: Book of ... ... 1998. - ... Клюев М.В., Насибулин А.А. Гидрирование и гидроамиирование ... ... ... в полимерных матрицах // Кинетика и
катализ.– 1996.– Т.37, №2.– ... ... С.В., ... А.А., ... М.В. ... ... ... в органических соединениях на скорость их гидрирования
на палладийсодержащем ионите // Нефтехимия. – 1999. – Т.39, №4. – ... ... С.В., ... Э.Ф., ... М.В. ... ... ... на его активность в реакции гидрирования // Кинетика ... 2002.– Т.43, №2.– ... ... А. В., Жиленко М.П., Руденко А.П. Влияние полимерной
матрицы на разработку и ... Ni(II)- и Co(II)- ... ... процессе жидкофазного окисления сульфид-аниона дикислородом // Вестник
Моск. ун-та. Сер.2. Химия. – 2007. – Т.48, №1. – ... ... D.C. ... of Waste ... Ed. Clark J.H. ... ... Xinlin Yang., Hanfan Liu., Hao Zhong ... of o-
chloronitrobenzene over ... ... ... clusters // J. Мolec. Сatal. A: Chemical. 1999. - Vol. 147, №1-
2 .- pp. ... Lange C., De Caro D., Gamez A., Storck S., Bradley J. S., Maier W. ... ... ... in the Hydrogenation of 2-Hexyne
Catalyzed by Poly(vinylpyrrolidone)-Stabilized Platinum Colloids in ... Mixed Metal Oxide Support // American Chemical Society. - ... V.15 (16). P. 5333 ... ... L., Shu-Jen Ch., ... T., Yin-Zu Ch. Preparation and
catalysis of polymer-stabilized NiB catalysts on ... of ... olefinic groups // Applied ... :A. – 2005. - ... Knapik A., ... A., ... A., Bukowska A.,
Bukowski W., Noworo J. ... of ... in the Presence ... ... Resin ... Pd ... The Role of ... in Activity/Selectivity Pattern´l // Catal Lett.- 2008. – V.122.
– P.155–166
55 Tsuji J. Palladium reagents and ... in ... ... John Wiley & sons. – 1995. – ... ... В.Б., ... К.А. ... гидрирования на основе
наноразмерного палладия, нанесенного на ... ... ... ... журнал. – 2006. – Т.L. – С. 154-156.
57 Harish S., ... J., Phani K. L. N., ... V. ... ... Polymer ... Pd ... in Aqueous Medium and
Catalytic Activity Towards ... ... // Catal. Lett. – ... V.128. – ... Semagina N., ... L. Palladium Nanohexagons and Nanospheres
in ... Alkyne ... // Catal. Lett. – 2009. – V.127. – ... Kubota T., Kubota H., Kubota T., Moriyasu E., Uchida T., Nitta ... T., Okamoto Y. Enantioselective Hydrogenation of ... Acid over ... Pd ... ... on
TiO2 and CeO2 // Catal. Lett. – 2009. - V.129. – P. ... Wang K., Chen Y., Li X. Unusual ... ... for Selective
Acetylene Hydrogenation over Pd Nanoparticles Fabricated on N,O-containing
Organic Groups Modified Received // Catal. Lett. – 2009. - V.127. – ... ... O., Martinez S., ... Y., ... ... H., Osuna J. ... palladium nanoparticles show
remarkable hydrogenation catalytic activity // J. Мolec. Сatal. ... - 2003. - Vol. 197, №1-2 .- pp. ... Bonrath W. and Netscher Th. ... ... in vitamins ... ... // Applied Catal. A : General. – 2005. – Vol.280, №1 .- Р.
55-73.
63 Molnar A., Sarkany A., Varga M., ... of carbon – ... bonds: chemo -, region - ,and stereo ... // J. ... A: Chemical. – 2001.- 173. – P. 185-221.
64 ... Л.О. ... ...... ... , 1973. – 438 ... Пак А.М., Сокольский Д.В. Селективное гидрирование непредельных
оксосоединений. – Алма-Ата: Наука, 1983. – 232с.
66 ... Т.О., ... Ж., ... С.В., ... ... Д.В. ... ... кaрбинолов С5 (ДМЭК), С15 (3,7,11-
триметилдодецин-1-ол-3) и С20 (3,7,11,15-тетраметилгексадецин-1-ол-3) на
нанесенных палладиевых ... под ... ... ... ... в ... ... Тезисы докладов VI Всесоюзной
конференции. – Алма-Ата, 1983. - 24 с.
67 Сокольский Д.В., ... И.И., ... Т.Х., ... ... каталитических ядов на процесс гидрирования ацетиленовых соединений
под давлением водорода // ... ... в ... ... ... VI ... ... 62 с.
68 Сокольская А.М., Омаркулов Т.О., Уалиханова А., ... ... Т.К. ... ... ... ... типы химических связей, под давлением водорода // Каталитическое
гидрирование и окисление. – ... ... 1975.- ... ... Д.В., Омаркулов Т.О., Жубанова Л.К., Мукатаев Ж., ... ... ... ... ... катализаторов,
нанесенных на оксиды редкоземельных элементов, в реакции ... ... // ... ... ... – 1987. – ... C.1430-1432
70 Сокольский Д.В., Омаркулов Т.О., Мукатаев Ж., Гончарова С.В.
Гидрирование 3,7,11,15-тетраметилгексадецин-1-ол-3 ... ... в ... ... под ... ... // Кинетика
и катализ. – 1984. – T.XXV, вып.4. - C.1011-1013
71 Сокольский Д.В., Омаркулов Т.О., ... Л.К., ... Ж., ... Блинов Б.Н., Васильева Р.Л. Основные закономерности ... ... ... 8-ой ... и ... ... в ... гидрирования ацетиленовых карбинолов ... ... в ... фазе: Тезисы докладов VII Всесоюзной
конференции. – Алма-Ата, 1988. –71 с.
72 Пак А.М., ... Д.В., Цай Э.М., ... А.П., ... ... дегидролиналилацетата в линалилацетат на ... ... // ... прикладной химии. – 1980. – T.LIII, №9.-
C.2135-2139
73 Chen B., Dingerdissen U., Krauter J. G.E. et.al. New ... ... ... particularly in synthesis of fine and intermediate
chemicals // Appl. Catal. A. : General . – 2005 .- 280. – P. ... Blaser H.-U., Indolese A., Schnyder A., Steiner H., Studer ... ... ... for the fine ... ... //J. ... A: Chemical. – 2001. – 173 – Р.3-18.
75 Blaser H.-U., Splinler F., Studer M. Enantioselective ... ... ... ... ... ... A: Chemical. – 2001. – 221 –
Р.119-143.
76 Blaser H.-U., Pugin B. and Spindler F. Progress in ... assessed from an ... point of view //J. Molec. Catal. ... – 2005. - Vol.231, №1-2, - ... ... Н.Д., Пак А.М., Казанский В.Б. Влияние электронного строения
ацетиленовых производных на процесс их ... на ... // ... и ... – 1984. – T.XXV, ... Перкас Н.В., Фасман А.Б. Гидрирование непредельных соединений с
кратными С-С связями на чернях, приготовленных из ... ... ... I ... ... «Катализ и каталитические процессы производства
хим-физ препаратов»: ... ...... 1985.- 105 ... ... А.Е., ... Г.Н., Михайлов И.А., Чернышов Д.М.
Исследование каталитической ... ... ... в ... ацетиленовых спиртов // 12 ... ... ... по химии и химической технологии - ... ... - ... 1998. – ... ... А.Е., ... Н.В., ... Г.Н., Михайлов И.А.
Гетерогенные палладийсодержащие полимерные ... в ... ... А и Е // 5 ... ... ... технологии”: Тезисы докладов. – Ярославль, 1998. – с.190
81 Сульман Э.М., Попов О.С., ... Г.И. ... ... ... ... ... витаминов и гормональных
препаратов // Катализ и ... ... ... ... ... Т.2. – ... 1985. – C.93-96
82 Джарикбаев Т.К., Суюнбаев У. Изменение селективности действия
палладиевых ... в ... ... С20 ... // X ... ... конференция молодых
ученых и специалистов химиков Казахстана: Тезисы ...... - ... Mirzoeva E.Sh., ... L.M., Valetsky P.M., Sulman E.M. ... ... of Pd- and Rh-containing polymers immobilized on
Al2O3 // Reactive Polymers.-1995.-Vol.24.-P.243-250
84 ... А.И., ... Э.М., ... Л.М., ... ... Ю.Е., Мирзоева Е.Ш., Баукова Е.Ю., Валецкий П.М. Гидрирование
6,10,14-триметилпентадека-3,5-диен-2-она на ... ... // ... и ... - 1993. - T.34, №1. - ... Санников О.Б., Попов О.С., Сульман Э.М., Анкудинова Т.В., М.К.Шахова.
Влияние ... ... на ... гидрирования псевдоионона //
«Вопросы кинетики и катализа»: Межвузовский сборник, Ивановский ... 1980. – с. ... ... Э.М., ... В.Г., ... В.В., ... В.И. ... комплекс в селективном гидрировании дегидролиналоола //
Кинетика и катализ.-1997.-T.38,№2.-C.274-275
87 Семагина Н.В., ... В.Г. ... ... активности
палладий-фуллеренового комплекса в синтезе витаминов А и Е // ... ... ... химические технологии”: Тезисы
докладов. – Ярославль, 1998. – C.191
88 ... А.Д., ... А.С., ... И.Е. ... металлов
вполимерах.- Москва: Химия, 2000.-672 с.
89 Фролов В.М., ... О.П., ... Г.Н., ... ... А.И., ... Л.П., ... Г.М., Мирская Е.А. Катализаторы
селективного гидрирования сопряженных диенов и ... в ... ... ... ... третичными аминами // Кинетика и
катализ. – 1981. – Т.XXII. - №5. – ... ... Н.Н. ... и ... ... ... и
нефтехимического синтеза. – М.: Химия, 1988.- 592с.
91 Стефогло Е.Ф. ... ... с ... ... ... Сиб. ... 1990.- 232 ... Дацевич Л.Б., Йесс А., ... М.П., ... Д.А. ... ... ... на ... слое ... в промышленности. – 2004. – Спецвыпуск, С.18-26
93 Kunzle N., Soler J.-W., Mallat T., Baiker A. ... on ... ... of ... ... ... ... – 2002. – 210. – P.466-470.
94 Пат. 2083540 РФ. ... ... ... ... ... Мухортов Д.А.; опубл. 07.10.97, Бюл. № 6. – 6с: ил.
95 Chen B., Dingerdissen U., Krauter J.G.E. et al. New ... ... ... particularly in synthesis of fine and ... // Appl. Catal. A: General. – 2005. – 280. – ... ... С.А., ... Ю.А., ... Р.С., ... А.В., ... Оптимальные технологические решения для каталитических процессов и
реакторов // Кинетика и ... – 2005. – Т.46, №5. – ... Hasan S.D.M., Melo D.N.C. and Filho R.M. ... and ... analysis for the ... of a ... catalytic slurry
reactor // Chemical Engineering and Processing. – 2005. – Vol.44, №3. ... ...... Цуню ... РЖК.1994.- № 4-5.- С. 136.
99 Молдыбаев А.Б. и др.// Тез. Докл. Совещание «Абишевское чтения- 2001»
, ... ... ... корреспондента НАН РК Д.Н. ... ... ... ... F.J. // In: Humic ... in soil, sediment and ... G.R., McKnight D.M., Wershaw R.L., McCarthy H., 1985, - Р. 13-52
101 Орлов Д.С. ... ... почв и ... ... ... ... Изд. МГУ, 1990, – С. ... Каирбеков Ж.К., Жубанов К.А. и др. Синтез гуминовых кислот и их
солей из ... ... ... ... – КазНУ, - Алматы, 2000. – 20 с.
103 Ермолдина Э.Т. , Каирбеков Ж.К., ... К.О. ... ... ... гуматом калия для ... ... ... ... Сер. Хим. – 2009.-№ 2(54). –
C. 61-65
104 Sakanishi Kinya., Taniguchi H., Husuo H., Mochida Jsao. ... ... угля на ... ... ... на ... углерода с
полой структорой // Ind. and Eng. Chem Res. – 1997. - 36. -№2. – P. ... Цит. РЖХ. – 1998. – ... Тайц Е.М., ... И.А. ... ... и ... углей. – М.:
Недра, 1983. - 301 ... ... Т.А. ... в ... бурые и каменные угли. - М.:
Недра, 1972. - 216 ... ... Л.Ф. ... ... ... на ... фотосинтеза //
Труды Междунар. симпозиума. МТО. - Минск, 1982. – С. ... ... С. ... ... угля в ... ...
Варшава, 1986. –35 с.
109 Патент 2008302 Россия, МКИ С 05 F 11/ 02. ... ... для ... почв / ... В. В., ... и др. - 1994.
110 Патент 2015951 Россия, МКИ С 05 F 11/ 02. ... ... ... ... / ... А, В., ... А. С. и др. – ... Патент 2030372 Россия, МКИ С 05 F 11/ 02. Способ получения гуминовых
удобрений / Серебрякова В. Н., Шаршовец Г. А. и др. – ... ... 2031095 ... МКИ С 05 F 11/ 02. ... ... способы их получения и детоксикации земель и ... ... ... ... с помощью этих
водорастворимых гуминовых кислот / ... А. И. – ... ... В.Т., Балова Н.П., Вольберг А.А. и др. ... ... ... ... ... Ч.1. - М. (Деп. в ... ... №331-В38).
114 Селенова Б.Г. Синтез и каталитические свойства закрепленных ... ... ... ... – Автореф. диссерт. кандидата хим. наук. ... ... ... И.А. ... ... на оксиды палладий-
полимерные катализаторы для селективного гидрирования ... ... ... ... диоксинов. – Автореф. диссерт. кандидата хим.
наук. – Алматы. -2003.
116 Патент РК ... ... ... ... с ... в виде ... для гидрирования непредельных соединений. ... А.К., ... С.Г., ... Б.С., Курманбаева И.А.,
Комашко Л.В. Опубл. Бюл.№2, 16.04.2001.
117 Акегян Т.А. Основы теории ошибок. – ... ... 1972.- 170 ... ... А., Форд Р. ... химика. – Москва: Наука, 1976.- 541 с.
119 Тастанова Л.К. ... ... на ... ... для процесса гидрогенизации. ... ... ... хим. ... - ... ... ... А.К., Заманбекова А.Т., Мухамеджанова С.Г., Тумабаев
Н.Ж. Гидрогенизация 3,7,11,15-тетраметилгексадецин-1-ола-3 на нанесенных
полимер-палладиевых катализаторах // Известия НАН РК, Сер. хим. – 2009. ...... ... ... ...

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 55 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Көмір гуминді тыңайтқыштардың топырақ құрамына әсерін зерттеу54 бет
Олигохеттер7 бет
Отандық шикізат негізіндегі көмірсілтілі реагенттерді қолданып, сазды бұрғылау ерітінділерін модификациялау63 бет
Отандық шикізат негізіндегі көмірсілтілі реагенттерді қолданып, сазды бұрғылау ерітінділерін модификациялау туралы61 бет
Топырақ құрамының маңызды бөлігі шірінді заттардың түзілуі7 бет
Қияқты кен орыны көмірінен бөлініп алынған ерітінділер44 бет
Топырақтың түзілу процестері18 бет
Топырақтың қасиеттері жайында10 бет
"Сірке қышқылын" микробиологиялық синтездеу жолмен алуда культивирлеу процесінің факторлары26 бет
Ni2+ ионының глицин және лимон қышқылымен комплексті қосылыс түзуін спектрофотометриялық әдіспен зерттеу60 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь