Қой қанының мононуклеарлы жасушасының иммобилденген простагландинсинтаза жүйесіндегі PGH-синтазаның пероксидазды белсенділігін зерттеу

Қысқартылған сөздер тiзiмi 5

Кiрiспе 6

1 Әдебиетке шолу 7

1.1 Простагландиндер физиологиялық қызметi және оның биосинтезi 7

1.2 Простагландин Н синтазаның сипаттамасы 11

1.3 Иммобилденген ферменттер¬ 13

2 Зерттелiнген әдiстер мен материалдар 17

3 Алынған нәтижелер және оны талқылау 20

3.1 Мембрана фракциясындағы PGH.синтазаның
пероксидазды белсенділігінің оптимальді мөлшерлерін зерттеу 20

3.2 Иммобилденген мембрана фракциясындағы
PGH.синтазаның пероксидазды белсенділігінің
оптимальді мөлшерлерін анықтау 27

3.3 Мембранамен байланысқан және иммобилденген
мембрана фракциясындағы PGH.синтазаның
пероксидазды белсенділігінің оптимальді мөлшерлеріне
және олардың тұрақтылығына салыстырмалы анализ жүргізу 34

Қорытынды 36

Пайдаланған дерек көздер тізімі 37
Простагландиндер (PG) - адам мен жануарлардың мүшелерiндегi әртүрлi физиологиялық процесстерге жан-жақты әсер етедi. Сүтқоректiлердiң организмiнде жүретiн көптеген процесстерiне простагландинсинтаза жүйесiнiң атқаратын қызметi зор. Простагландиндер клиникалық емдеулерде кең қолданылады. Мысалы: жараны, қан тамырларының қабынуын, демiкпенiң, қан қысымының көтерiлуiн емдейдi. Сондықтан простагландиндердi алу проблемасы актуальдi болып табылады.
Өзектiлiгi:
Простагландинсинтаза жүйесi (PGSS) екi ферменттiң өзара байланысуынан тұрады: простагландин - Н - синтаза және простагландин – Н - конвертаза. Простагландин-Н-синтаза - лабильдi фермент болып табылады, ол реакция кезiнде инактивацияланады. PGH-синтазаның лабильдi құрылымы in vitro жағдайындағы көптеген детальдi қасиеттерiн зерттеуді қиынға соқтырады. Сол себептен бұл PGH-синтаза тұрақты болу үшiн, фермент препараттарын иммобилдейді қатты үлгiдегi таратушыларда қолданады.
Мақсаты:
1. Мембрана фракциясындағы PGH-синтазаның пероксидазды белсенділігінің оптимальді мөлшерлерін зерттеу.
2. Иммобилденген мембрана фракциясындағы PGH-синтазаның пероксидазды белсенділігінің оптимальді мөлшерлерін анықтау.
3. Мембранамен байланысқан және иммобилденген мембрана фракциясындағы PGH-синтазаның пероксидазды белсенділігінің оптимальді мөлшерлеріне және олардың тұрақтылығына салыстырмалы анализ жасау.
Негiзгi мiндеттерi:
1. Мембранамен байланысқан және иммобилденген PGH-синтазаның субстраттың және электрон қабылдағыштың мөлшерiне тәуелдiлiгiн зерттеу.
2. Мембранамен байланысқан және иммобилденген PGH-синтазаның кофактордын мөлшерiне тәуелдiлiгiн анықтау.
3. Мембранамен байланысқан және иммобилденген PGH-синтазаның пероксидазды белсендiлiгiнiң температура мен рН оптимум мағыналарын табу.
4. Мембранамен байланысқан және иммобилденген PGH-синтазаның уақытқа тәуелдiлiгiн анықтау.
5. Мембранамен байланысқан және иммобилденген PGH-синтазаның реакция барысына байланысты тәуелділігін анықтау.
1 Scholz H. Prostaglandins // Am J. Physiol. Regulatory Integrative Comp. Physiol.-2003- Vol.285.-P.512-514.
2 Funk C.D. Prostaglandins and leukotrienes: advances in eicosanoid biology // Science.-2001.-Vol.294.-P.1871-1875.
3 Dubois R.N., Abramson S.B. et al. Cyclooxygenase in biology and disease // FASEB.-1998.-Vol.12.-P.1063-1073.
4 Варфоломеев С.Д., Мевх А.Т. Простагландины – молекулярные биорегуляторы. М.: МГУ. 1985.
5 Варфоломеев С.Д. Простагландины – новый тип биологических регуляторов // Биохимия.1996. Т.61. С.723.
6 Левин Э.Д., Алаудинов Ш.Т., Черепанов В.Э. Простагландины Е1 и Е2 живых тканей лиственницы сибирской // Тезисы всесоюзного совещания. Синтетические и прикладные исследования простагландинов. -Уфа, 1984.- 22 бет.
7 Sciulli M.G., Seta F., Tacconelli S., Capone M.L., Ricciotti E., Pistritto G. and Patrignani P. Effects of acetaminophen on constitutive and inducible prostanoid biosynthesis in human blood cells // Br. J. Pharmacol.-2003.-Vol.138.-Р.634-641.
8 Fitzpatrick F.A. and Soberman R. Regulated formation of eicosanoids. // J. Clin. Invest.-2001.- Vol .107.-Р.1347-1351.
9 Soberman R.J. and Christmas P. The organization and consequences of eicosanoid signaling //J. Clin. Invest.-2003.- Vol .111.-Р.1107-1113.
10 Murakami M., Yoshihara K., Shimbara S., Lambeau G., Gelb M.H., Singer A.G., Sawada M., Inagaki N., Nagai H., Ishihara M., Ishikawa Y., Ishii T. and Kudo I. Cellular arachidonate-releasing function and inflammation-associated expression of group IIF secretory phospholipase A2 // J. Biol. Chem.-2002.- Vol. 277.-Р.19145-19155.
11 Morita I., Schindler M., Regier M.K., Otto J.C., Hori T., DeWitt D.L. and Smith W.L. Different intracellular locations for prostaglandin endoperoxide H synthase-1 and -2 // J.Biol. Chem.-1995.- Vol.270.-Р.10902-10908.
12 Otto I.S., DeWitt D.L., Smith W.L. N-glycosilation of prostaglandin endoperoxide synthases-1 and –2 and their orientations in the endoplasmic reticulum // J. Biol. Chem.-1993.-Vol. 268.-P.18234-18242.
13 Picot D., Loll P. and Garavito M. The X-ray crystal structure of the membrane protein prostaglandin H2 synthase-1 // Nature.-1994.-Vol.367.-Р.243-249.
14 Garavito R.M., Malkowski M.G. and DeWitt D.L. The structures of prostaglandin endoperoxide H synthases-1 and -2 // Prostaglandins Other Lipid. Mediat.-2002.- Vol.68.-Р.129-152.
15 Song I. and Smith W.L. C-terminal Ser/Pro-Thr-Glu-Leu tetra peptides of prostaglandin endoperoxide H synthase-1 and -2 target the enzymes to the endoplasmic reticulum // Arch Biochem Biophys.-1996.- Vol.334.-Р.67-72
16 Malkowski M.G., Ginell S.L., Smith W.L. and Garavito R.M. The productive conformation of arachidonic acid bound to prostaglandin synthase // Science.-2000.-Vol.289.-Р.1933-1937.
17 Thuresson E.D., Lakkides K.M., Rieke C.J., Sun Y., Wingerd B.A., Micielli R., Mulichak A.M., Malkowski M.G., Garavito R.M., Smith W.L. Prostaglandin endoperoxide H synthase-1: the function of cyclooxygenase active site residues in the binding, positioning, and oxygenation of arachidonic acid // J. Biol. Chem.-2001.- Vol.276.-Р.10347-10358.
18 Xiao G., Chen W.,Kulmacz R.I. Comparison of structural stabilities of prostaglandin-H-synthase-1 and –2 // J. Biol. Chem.-1998.-Vol.273.-P.6801-6811.
19 Wei C., Kulmacz R.I. and Tsai Ah-Lim. Comparison of branched-chain and tightly coupled reaction mechanisms for prostaglandin-H-synthase // Biochemistry.-1993.-Vol.34.-P.8499-8512.
20 Джанабекова Г.К., Мурзагалиева А.Т., Дунгенова Р.Е., Бейсембаева Р.У. Исследование простагландин Н синтазы матки овцы. Известия МОН РК-НАН РК, сер. биол. и мед. 2002, № 3, 43-48 бет.
21 Бейсембаева Р.У., Зацерковная Т.А. Пероксидазная активность микросомальной PGH-синтазы везикулярных желез барана Известия МОН РК-НАН РК, сер. биол. и мед. 2001. № 6, 50-54 бет.
22 Р.У. Бейсембаева, Т.Е. Бедарева, Т.А. Зацерковная, Р.Е. Дунгенова. Исследование простагландинсинтазной системы мононуклеарных клеток периферической крови овец. Выделение простагландинсинтазной системы и изучение свойств простагландин-Н-синтазы. // Вестник КазНУ. Серия биологическая. -2003.- №3(21).-.21-25 бет.
23 Chandrasekharan N. V., Dai H., Roos K.L.T., Evanson N.K. et. аl. COX-3, a cyclooxygenase-1 variant inhibited by acetaminophen and other analgesic/antipyretic drugs: Cloning, structure, and expression // PNAS. 2002. V. 99. N. 21. P.13926-13931.
24 Warner T.D, Mitchell J.A. Cyclooxygenase-3 (COX-3): Filling in the gaps toward a COX continuum? // PNAS. 2002. V. 99. N. 21. P.13371-13373.
25 Wu Y.-L., Wiltbank M.C. Transcriptional Regulation of the Cyclooxygenase-2 Gene Changes from Protein Kinase (PK) A - to PKC-Dependence after Luteinization of Granulosa Cells // Biol. Reprod. 2002. V. 66. P. 1505-1514.
26 Herschman H.R., Xie W., Reddy S. Inflammation, reproductin, cancer and that... The regulation and role of the inducible prostaglandin synthase // Bioessays. 1995. V.17. P.1031-1037.
27 Phillips T.A.. The mouse macrophage activation-associated marcer protein p71/73, is an inducible prostaglandin endoperocsid synthase (cyclooxygenase) // J Leukocyte Biol.1993.V.53.P.411- 419.
28 O’Sullivan M.G., Huggins Jr. E.M., McCall C.E.. Lipopolysaccharide-induced expression of prostaglandin H synthase-2 in alveolar macrophages is inhibited by dexamethasone but not by aspirin // Biochem. Biophis. Res. Commun.1993.-V.191.-P. 391- 400.
29 Habenicht A.J.R., Goering M., Grulich L., Rothe D., Gronwald R., Loth U., Schettler G., Kommerel B., Ross R. Human plateled-derived growth factor stimulates prostaglandin synthesis by activation and by rapid de novo synthesis of cyclooxygenase // J. Clin. Invest.-1985.-Vol.75.-P.1381.
30 Qin N., Zhang S.-P., Reitz T.L., Mei J.M., Flores C.M. Cloning, Expression, and functional characterization of human cyclooxygenase-1 splicing variants: evidence for intron 1 retention // J. Pharmacol. Exp. Ther.-2005.-. Vol .315.-Р.1298-1305.
31 Laneuville O., Breuer D. K., Xu N., et. al. Fatty Acid Substrate Specificities of Human Prostaglandin-endoperoxide H Synthase-1 and -2 // J.Biol.Chem.1995.V. 270.P.19330-19336.
32 Биотехнология: Учеб. пособие для вузов. В 8 кн./под ред. Н.С.Егорова, В.Д.Самуилова. Кн.7: Иммобилизованные ферменты / И.В. Березин, Н.Л.Клячко, А.В.Левашов и др.-М.:Высш. шк.,1987. 159-с.
33 Warner T.D, Mitchell J.A. Cyclooxygenase-3 (COX-3): Filling in the gaps toward a COX continuum? // PNAS.-2002.-Vol.99.-P.13371-13373.
34 Schatz H., Markiewicz Z., Gurpige E. Estradiol enhances prostaglandin synthase activity in epithelial but not in stromal cells of human endometrium // J. Steroid. Biochem.-1987.-Vol.27.-Р.1065-1071.
35 Zacar T., Hirst J.J., Mijovic J.T., Olson P.V. Glucocorticoids stimulate the expression of prostaglandine endoperoxide H synthase-2 in amnion cells // Endocrinology.-1995.-Vol.136.-Р.1610-1619.
36 Xie W., Chipman J.G., Robertson D.L., Erikson R.L., Simmons D.L. Expression of a mitogen-responsive gene encoding prostaglandin synthase is regulated by mRNA splicing // PNAS.-1991.- Vol.88.-Р.2692-2696.
37 Плехан М.И. Спектрофотометрия биуретовых комплексов как метод исследования полипептидов и белков. В кн. Химия белка.- М.: МГУ, 1961.- 191 бет.
38 Простагландины / Под ред. И.С. Ажгихина. М.: Медицина, 1978.
        
        ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТI
БИОЛОГИЯ ФАКУЛЬТЕТІНІҢ МАГИСТРАТУРАСЫ
Биотехнология, биохимия, өсiмдiктер физиология кафедрасы
Магистрлік диссертация
ҚОЙ ... ... ... ... ... PGH-СИНТАЗАНЫҢ ПЕРОКСИДАЗДЫ БЕЛСЕНДІЛІГІН
ЗЕРТТЕУ
Орындаған:
2 курс магистранты ___________________Лукпекова И.Л.
Ғылыми жетекшiлерi:
1. Б.ғ.д., профессор_____________________Бейсембаева Р.У.
“____”____________2007 ж.
2. Аспирант:___________________________Бедарева Т.Е.
“____”____________2007 ж.
Норма бақылаушы:_____________________ ... ... ... жiберiлдi:
кафедра меңгерушiсi,
профессор____________________________ Иващенко А.Т.
“____”____________2007 ж.
Алматы 2007
РЕФЕРАТ
Магистрлік диссертация ... ... ... бөлiмнен, оның
iшiнде әдебиетке шолу, зертеудегi материалдар мен әдiстемелер, ... ... мен ... және ... ... ... тiзiмiнен
тұрады. Жұмыс 40 беттен, бұнда 2 кесте, 17 ... ... ... 39, ... ... 30 шет тiл ... сөздер: простагландиндер, простагландинсинтаза жүйесi, PGH-син-
таза, иммобилденген простагландин ... ... ... ... ... тақырыбы: Қой қанының мононуклеарлы
жасушасының иммобилденген простагландинсинтаза жүйесiндегi PGH-синтазаның
пероксидазды белсенділігін зерттеу.
Өзектiлiгi: Простагландинсинтаза жүйесi (PGSS) ... ... ... ... ... және простагландин-Н-конвертаза.
Простагландин-Н-синтаза - лабильдi фермент болып табылады, ол реакция
кезiнде инактивтелінеді. ... ... ... in ... ... ... ... қиындық туғызады. Сол себептен,
PGH-синтаза тұрақты болу үшiн, фермент препараттарын ... ... ... Мембрана фракциясындағы PGH-синтазаның пероксидазды
белсенділігінің ... ... ... ... ... фракциясындағы PGH-синтазаның
пероксидазды ... ... ... ... Мембранамен байланысқан және иммобилденген ... ... ... белсенділігінің
оптимальді мөлшерлеріне және олардың тұрақтылығына салыстырмалы
анализ жүргізу.
Негiзгi мiндеттерi:
1. Мембранамен байланысқан және иммобилденген PGH-синтазаның ... ... ... ... тәуелдiлiгiн зерттеу.
2. Мембранамен байланысқан және иммобилденген PGH-синтазаның кофактордын
мөлшерiне тәуелдiлiгiн анықтау.
3. ... ... және ... ... ... ... мен рН ... мағыналарын табу.
4. Мембранамен байланысқан және иммобилденген ... ... ... ... ... және ... PGH-синтазаның реакция
барысына байланысты тәуелділігін анықтау.
Зерттелiнетiн әдiстер мен құрылғылар: биферменттi ... ... ... препаратын алу, простагландин-Н-
синтазаның белсендiлiгiн анықтау, иммобилденген мембрана фракциясындағы PGH-
синтаза препаратын жасау, ... ... ... ... ... Specord UV VIS және VSU2-P, ... К-24, ... -331, жарық микроскопы (Poland).
Алынған нәтижелер: Мембранамен байланысқан және ... ... ... ... ... ... (электрон қабылдағыштар), сутегiнiң қос тотығының
(субстраттың бiреуi) оптимальдi ... және ... мен ... ... және ... барысына байланысты тәуелділігі анықталды.
Тәжiрибелiк практикада қолданылуы: жұмыстың нәтижелерi ғылыми негiз
ретiнде иммобилденген простагландинсинтаза ... in vitro ... ... ... ... және белсендi простагландинсинтаза
жүйесiнiң әдiстерiнiң негiзi ретiнде ... ... ... тiзiмi 5
Кiрiспе 6
1 Әдебиетке шолу 7
1.1 Простагландиндер ... ... және оның ... ... Простагландин Н синтазаның сипаттамасы 11
1.3 Иммобилденген ферменттер 13
2 Зерттелiнген әдiстер мен материалдар 17
3 ... ... және оны ... 20
3.1 Мембрана фракциясындағы PGH-синтазаның
пероксидазды белсенділігінің оптимальді мөлшерлерін ... ... ... ... ... ... ... мөлшерлерін анықтау 27
3.3 Мембранамен байланысқан және иммобилденген
мембрана фракциясындағы PGH-синтазаның
пероксидазды белсенділігінің оптимальді мөлшерлеріне
және олардың ... ... ... ... ... ... ... көздер тізімі 37
ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР ТIЗIМI
PG – простагландиндер
PGSS – ... ......... ... ... – простагландин В2
PGD2 – простагландин D2
PGE2 – простагландин E2
PGF2 – простагландин F2
PGG2 – простагландин G2
PGН2 – простагландин Н2
PGI2 - простациклин
TxA2 – ... ... (PG) - адам мен ... ... ... ... жан-жақты әсер етедi. Сүтқоректiлердiң
организмiнде жүретiн көптеген ... ... ... ... зор. ... ... емдеулерде кең
қолданылады. Мысалы: ... қан ... ... ... ... ... ... Сондықтан простагландиндердi алу проблемасы
актуальдi болып табылады.
Өзектiлiгi:
Простагландинсинтаза жүйесi (PGSS) екi ферменттiң өзара байланысуынан
тұрады: ... - Н - ... және ... – Н - ... - ... ... ... табылады, ол реакция
кезiнде инактивацияланады. PGH-синтазаның лабильдi құрылымы in ... ... ... ... зерттеуді қиынға соқтырады. Сол
себептен бұл PGH-синтаза тұрақты болу үшiн, ... ... ... үлгiдегi таратушыларда қолданады.
Мақсаты:
1. Мембрана фракциясындағы PGH-синтазаның пероксидазды белсенділігінің
оптимальді мөлшерлерін зерттеу.
2. Иммобилденген мембрана ... ... ... ... ... ... Мембранамен байланысқан және иммобилденген мембрана фракциясындағы PGH-
синтазаның ... ... ... ... ... ... салыстырмалы анализ жасау.
Негiзгi мiндеттерi:
1. Мембранамен байланысқан және иммобилденген PGH-синтазаның субстраттың
және электрон қабылдағыштың мөлшерiне тәуелдiлiгiн ... ... ... және ... ... ... ... анықтау.
3. Мембранамен байланысқан және иммобилденген PGH-синтазаның пероксидазды
белсендiлiгiнiң температура мен рН оптимум мағыналарын табу.
4. ... ... және ... ... ... анықтау.
5. Мембранамен байланысқан және ... ... ... ... ... ... ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ
1.1. Простагландиндер және оның биосинтезі
Простагландиндер (PG) - ... ... ... физиологиялық
процестеріне әсер етеді, олар жасуша аралық ішкі медиаторларының ... ... ... адам мен ... ... ... ... иммунды және репродуктивтi жүйелерде маңызды қызмет
атқарады /1-5/. Ал, өсiмдiктерде олар ... ... ... ... ... күйiнде сақтайды және басқа биологиялық
белсендi ... әсер ... ... ... /6/.
«Простагландин» терминін алғаш рет 1932 жылы ... ... ... ... ... ... деп ... алған.
Ұлпа құрамына байланысты олардың жасушаларында бiрнеше ... ... ... ... ... мына топтарға жіктеуге
болады: A, B, C, D, E, F, I. ... ... ... ... ... ... жағдай туады. Мысалы: TxA2 -
тромбоциттердiң агрегациясын көбейтедi, ал PGI2 ... ... ми ... PGD2 ... әсер ... ал PGE2, ... ... тыныс алу ұлпаларында PGE2 өкпе бұлшық етiн босатады, ал PGF2(
оның жиырылуына әкеп ... /4, ... ... ... ... ... ... байланысты. Олар физиологиялық ... ... ... әсер ... ... сипаттамалары мынандай:
1. Бір простагландин бір жасуша типінде синтезделеді.
2. Мүшелерде немесе ұлпаларда жұп простагландин - ... ... ... ... ... ... ... -
простагландин емес құрылымы болады.
3. Простагландиндердің ... ... ... ... ... ... Простагландин әсерi жасуша аралық немесе мүше аралық деңгейде циклдық
АМР пен байланысты ... ... ... ... ... ... ... Адам және жануар ағзасындағы iшкi
жасушаның реттелуіне, әртүрлi физиологиялық процестерде, простагландиндер
жан-жақты әсер ... - адам және ... ... ... ... синтезделінеді, көбінесе арахидон қышқылынан алмаспайтын С20
қанықпаған май ... ... ... ... ... деп қарастырады. Простагландиндердің биосинтезі екі сатыда
жүреді. Алғашқы сатыда ... ... ... ... босап
шығады /8/. Нәтижесінде арахидон қышқылы жасушада ... ... ... ... ... ... глицериннің екінші көміртек атомымен байланысады. Құрамында
арахидон қышқылы бар ... ... ... және ... жатқызуға болады (1-сурет)
/9,10/.
Мембранды фосфолипидтер – арахидон қышқылының көзі
Қысқартылған сөздер: АА – арахидон қышқылы, R1 – май ... ... ... қышқылының фосфолипидтерден босап шығуы - Са2+ ... ... А2 мен ... Са2+ ... А2s ... көмегімен жүзеге асады. Бірінші фермент - арахидон қышқылы
фосфолипидтерінің эндоплазматикалық ретикулум мен ... ... ... Ал, ... ферменті - фосфолипидтердің плазматикалық мембранасынан
босап шығады /7/.
Келесі ... ... ... ... бір ... ... ферменттердің кезектесуінен жүзеге асады. ... ... ... ... ... ... Ол екі ... простагландин-H-синтаза (PGH-синтаза) және простагландин-H-
конвертаза ... ... ... ... - ... (К.Ф. 1.14.99.1) простагландин биосинтезінің
жылдамдығын реттейді. Бұл фермент ... ... ... оны простагландин H2-ге айналдырады.
Содан кейін PGH-конвертазаның әсерінен PGH2 белгілі бір простагландин
түріне ... Бұл ... ... түрін белгілейді /4, 7, 8/.
Простагландиндер биосинтезінің реттелуі in vivo кезінде ... ... ... ... ... ... концентрациясы
фосфолипаза көмегімен мембранды фосфолипидтердің босап шығуына тәуелді /7/.
Кейбір заттар фосфолипаза синтезіне және белсенділігіне әсер ... ... ... Бұл ... ... ... ... өсу факторлары, цитокиндер, гормондар, ... ... ... ... тасымалдаушы ионоформалар жатады /4/.
Простагландиндер синтезі PGH-синтаза белсенділігінің регуляциясы
арқылы бақыланады. PGH-синтазаның ген экспрессиясы өсу ... ... ... ... ... ... /4/. Нәтижесінде фермент de novo синтезделеді. PGH-синтазаның
de novo ... ... ... ... ... ... ... азот оксидін алуға болады. Олар пероксинитритті тудырады,
холоферментті жол ... ... ... ... болуын активтендіріп, PGH-
синтазаның каталитикалық белсенділігіне жауап береді. Арахидон ... ... ... ... ... 2-ші ... ... БИФЕРМЕНТТІ ЖҮЙЕСІ ӘСЕРІНЕН ПРОСТАГЛАНДИНДЕРГЕ
АЙНАЛУЫ
Сурет 2
1.2. Простагландин Н синтазаның сипаттамасы
PGH-синтаза - интегралды мембраналы белок, ... 587 ... ... ... ... 130000-ға тең. Фермент молекуласы
екi суббөліктен құралған. Олардың әр-қайсысының молекулярлы салмағы ... тең. ... - ... ... Оның ... 3,4 % қант, 1
моль белокқа 12 моль манноза және 5 моль ... ... ... - субстрат ретінде қанықпаған май қышқылын (мысалы,
арахидон ... екi ... ... мен электрон қабылдағышын
қолданатын үш ... ... ... үш доменнен құрылған. Бiрiншi компакты доменді
34-72 аминқышқыл қалдықтары құрады. Нәтижесінде белоктар ... ... ... құрамына 13-116 амин қышқыл қалдықтары кiретiн
амфипатикалық оңға бұрылған α-спиральдан тұрады. Оның негiзгi қызметі - ... ... ... ... ... 117-587 ... негiзгi орталықтарынан табылады /13,14/.
Циклооксигеназды белсендi орталық - ... ... ... ... және ... екi ... сутегінің қос
тотығына айналуына жауапты. Реакция нәтижесiнде ... ... ... ... ... ... белсендi орталығы екi қызмет
атқарады: циклогеназды реакция нәтижесiнде ... PGG2-нi ... және ... ... ... Ол - екi
электронды тасымалдау ... ... ... ... ... және
сутегінің қос тотығы ... әр ... ... - ... тотығуын катализдейтiн гем тәуелдi пероксидаза /15/.
Қой күлдіреуік безiнен бөлініп алынған PGH-синтазаның ... ... - ұзын және ... ... ... Ол ... сыртқы жағында орналасады. Пероксидазды белсендi орталық PGH-
синтазаның үлкен және кiшi бөлiктерiнiң ... ... ... Оның құрамына Fe (III), протопорфирин IХ кіреді /16,17/.
Инициация кезiнде циклооксигеназды белсенділік сутегінің қос тотығын
қажет етеді /19/.
Осы ... ... ... ... ... безінен және қанның бір
ядролы жасушаларынан алынған простагландин-Н-синтазаның циклооксигеназды
белсенділігі жан-жақты зерттелінген болатын. ... ... мен ... ... күлдіреуік безінен бөлініп алынған PGH-синтазаның пероксидаздық
белсенділігі зерттелініп, қойдың перифериялық қанынан алынған мононуклеарлы
жасушаларындағы иммобилденген мембраналық ... ... ... ... ... Сол ... біздің
мақсатымыз - пероксидазды белсенділікті анықтау /19,20,21/.
Простагландин-Н-синтазаның изоформалары
PGH–синтаза ... ... ... физиологиялық
функцияларды бiр қалыпта ... ... ... ... ... ферментiнiң 4 изоформасы белгiлi. Олардың үшеуi (PGH–синтаза-1,
PGH–синтаза-2а және PGH–синтаза-3) ... ал бір ... ... ... /22, ... PGE2 мен PGI2 простагландиндердiң синтезiне жауапты. Ол
фермент асқазан сөлiнде қорғаныс қызметiн атқарады. PGH–синтаза-2а асқазан
сөлiнiң қан ... ... ... ... балансын реттеп
отырады. PGH–синтаза-3 орталық жүйке ... ... ... ... реттейді. Егер осы ферменттердiң белсенділігi мен концентрациясы
төмендесе, организмде ... ... ... ... ... конституционды және индуцирленген изоформаларын
синтездеуге екi ген (Сох-1 және Сох-2) ... /24, 25/. Бұл ... ... ... ... да, патологиялық өзгерiсте цитокин мен
эндотоксин әсерінен ... мен ... Сох-2 ... ... /26, ... N.V. және т.б. /23/ ... және PGH–синтаза-3
ферменттерiнің Сох-1 генімен кодталатынын дәлелдеген. ... ... ... бір ... ... ... ... PGH–синтаза-1
пептидiнiң сигналы эндоплазматикалық ретикулумның аузына қарай бағытталып,
енедi. Ол сүтқоректiлердiң түрiне байланысты болып келеді.
Индуцирленген PGH–синтаза-2 және конституционды ... ... ... Iсiк ... (интерлейкин, цитокин, эндотоксин және
т.б.) индуцирленген PGH–синтаза-2 синтезіне әсерін зерттеген кезде олардың
мРНК-сын стимульдейтіні және өзiнiң ... ... ... ... PGH–синтазаның изоформалары субстрат ретiнде арахидон қышқылын
қолданады. Бұл изоформалар жасушада өзінің ... ... ... ... ... ал ... мен ... эндоплазматикалық ретикулумда орналасады /23, 29/.
PGH–синтаза-1, PGH–синтаза-2, PGH–синтаза-3 ... ... ... ал ... құрылымы әлi
анықталмаған.
1.3. Иммобилденген ферменттер
Простагландиндi алудың негiзгi үш жолы бар. Олар - ... ... алу, ... ... ... алу және ... әдіс арқылы
биокатализатор ретінде простагландинсинтаза жүйесін қолдана отырып алу.
Табиғи нысанадан бөлiп алу: Простагландиндер алғаш рет 1969 ... ... ... ... бөлініп алынған. Олардың
құрамында PGA2-нің метилацетат эфирі бар. Upjohn фирмасының ... ... алу және PGE2 және ... ... ... ... шығарды. Алайда бұл әдiс өте қымбатқа түстi, себебi простагландин
жасушада өте аз мөлшерде синтезделiп, ... ... ... ... ... ... алу: 60–жылдардың соңында ... ... ... ... ... ... ... анықталды. Осы әдістемені көптеген фармацевтикалық фирмалар
қолданған /30/. Бірақ бұл әдіс тиімсіз. Себебі, белсендi ... ... ... бай реакциялар қажет ... Бұл әдіс ... ... ... ... алады.
Қазіргі кезде простагландиндерді алудың перспективті әдісі ретінде
биотехнологиялық әдiсті ... ... /31/. ... рет 1964 жылы ... ... алынған бір ядролы ... ... ... ... ... іске ... Бұл жаңалықты
Швеция (Bergstrwm., Danielsson, ... мен ... (Van ... et al.) ... ... жүргізген. Upjohn (АҚШ) фирмасы,
қанықпаған май қышқылы туындыларынан тазартылмаған қойдың ... ... бір ... ... ... бөліп алған.
Бұндағы өндірістегі қиындықтың бірі реакциялық ортадан мембрана ... алу және ... ... ... ... мембрана
фракциясын қайта қолдануға мүмкіншілік жоқ ... ... ... бәрі ... биокатализаторларды
қолдану барысында шешіледі, ол ... ... ... ... ... жүзеге асады.
Ферменттерді иммобилдеу - бұл ... ... ... фазасынан бөлінген, бірақ онымен субстрат, эффектор ... ... ... ... бар ... да бір ... ... қосатын әдістеме.
Иммобилденген ферменттерді нативті ферменттермен салыстырғанда елеулі
артықшылықтары бар /32/. Мысалы, олар ... ... оңай ... ... ... ... ... катализатормен ластанбаған өнімдерді
алуға және фермент препаратын бір немесе бірнеше рет пайдалануға ... ... ... ... ... сондай-ақ,
биотехнологиялық процестерді үздіксіз жүргізу, катализдейтін реакцияның
жылдамдығын реттеу, ... ... ... ... ... шығару
мүмкіншілігімен сипатталады. Иммобилизация ... ... ... алу, ... арнайылығын көрсететін рН-,
температураға тәуелділік, сондай-ақ денатурациялаушы әсерлерге тұрақтылық
сияқты қасиеттерді мақсатты түрде өзгертуге болады ... ... ... ... ... және
синтетикалық, органикалық және бейорганикалық, ... және ... ... ... ... болады.
Органикалық тасымалдаушылар шығу тегіне ... екі ... ... ... ... ... полимерлер химиялық ... ... ... және ... ... бөлінеді. Целлюлоза, декстран, агароза
және олардың ... ... ... ... ... ... Олар қолайлы, әртүрлі функциональді топтарының болуы,
жоғарғы деңгейдегі гидрофильділігі мен ерекшеленеді, ал ... ... ... ... және ... ... ... тасымалдаушылар негізінде жасалады: стирол,
дивинилбензол, акрил қышқылы, поливинил спирті, полиуретан.
Органикалық төмен молекулалы тасымалдаушылар - бұл ... ... ... ... ... In ... ферментативті реакциялар жасуша
ішілік немесе жасушалық мембрананың беткі жағында жүретіні белгілі,
сондықтан липид – ... ... ... ... ... ... жағдайына
жақындатылып жасалған. Липидтік тасымалдаушылар әртүрлі беткейлерде
моноқабат түрінде немесе ... ... ... ... түрінде
пайдаланады. Липасомаларды алғаш рет 1964 жылы А.Вэнгем сипаттаған. Оларды
дайындау үшін негізінен фосфолипидтерді пайдаланады. Липасомалардың ... ... ... ... табиғатына, дайындалу тәсіліне, ортаның
қышқылдығы және бейорганикалық заттардың ... ... ... қарапайым жолмен алынуы және оңай регенерациялануы есебінен,
оның осындай табиғи биомембраналарға жақын болуынан оны in vivo-да қолдану
мүмкінділігі липасоманы ферменттің ... ... кең ... ... ... ... ретінде липидтердің синтетикалық аналогтары -
беттік белсенді заттарды ... ... ... полярсыз көмірсутектік
бөлігі, полярлы басы бар. Полярлы басында әртүрлі ... ... ... ... белсенді заттардың төрт типін ажыратады:
аниондық, катиондық, иондық емес және ... ... ... ... көбісі көп тоннажды өндірістің өнімі болып табылады,
мысалы, «Serva» фирмасынан құрылымы әртүрлі беттік белсенді ... ... түрі SO ... ... Құрамында беттік белсенді заттардың
қоспасы бар «Ока», «Био» тәрізді ... ... ... ... ... ... тасымалдаушысы ретінде пайдаланудың
мысалы болып табылады.
Органикалық емес тасымалдаушылар - силикагель, сазбалшық, керамика,
табиғи минералдар және ... ... ... ... ... және ... болуы мүмкін және түйіршікті ... ... ... ... жаңа ... ... арқылы иммобилденген
ферменттерді алу өте ... ... ... Олардың артықшылығы: оңай
регенерацияланады және кез келген құрылымды бере ... ... ... ... ... ... ... немесе толығымен инактивацияланып кететінін
көруге болады /32/. Осылайша Мевх өзінің әріптестерімен ковалентті байланыс
арқылы қойдың күлдіреуік ... ... ... ... ... ... суда ... карбодиимид көмегімен қолданған. Бұл әдіс
арқылы бөлініп алынған иммобилденген PGH-синтаза өзінің ... ... ... ... Бұл ... фракциясы бір апта тұрақты болып келген,
бірақ биотехнологиялық әдіс ретінде осы ... ... ... ... әдіс ... ... ... физикалық әдісі - ферменттер гельдің ... ... ... ... ... Полимерлі
гельге иммобилизация әдісі тиімді, себебі ол ... ... ... ... саңылаусыз полимерлі ұстауыштар және
түйіршікті немесе монолиттік түрінде ... Оңай ... кез ... ... бере ... Сонымен қатар, фермент бактериалармен
жұқтырылмайды, себебі бактерияның ірі ... ұсақ ... ... ... ... ... иммобилизациясын
поликриламид гелінде зерттеулерін ... Бұл әдіс ... ... ... PGH-синтаза 10 циклға ... ... ... Бірақ PGE2-ні бөліп алу қиынға түсті, себебі, реакциялық орта үш
фазада таралады: гельде 24-27%, 55-60% ... ... ... /31/. Бұл ... тағы бір кемшілігі: полимерлі матрица субстраттың
ферментке қарай ... ... ... ... ... ол
каталитикалық эффективтілігін төмендетеді.
Ең жақсы нәтиже көрсеткен адсорбциялы әдіс ... ... ... ... болып келген. Мевх, өзінің әріптестерімен
зерттеулер жүргізе келе адсорбциялы иммобилизация жасау әдісі арқылы PGH-
синтазаның мембраналық ... ... ... ... ... ... 80% адсорбцияланатынын, сонымен қатар 1г
тасымалдаушыларда 150 мг белокты ... ... ... ... ... ... ... жоғары болғандықтан, препараттың
белсенділігінің төмендеп кететінін анықтаған.
ДЭАЭ-сефадексте иммобилденген PGH-синтазаның ... ... ... ... буферлі ерітіндідегі суспензияға қарағанда.
Температурасы 0–6ºС-де сақталғанда оны буфермен бірнеше уақыт ... ... ... екі ... ... 20%-ға дейін сақталады. Бір
тәулікте бөлме температурасында сақталған мембранды фракцияның белсенділігі
40% дейін сақтанатынын, ал микросомалардан алынған ... ... ... ... ... ... жоғалтатының анықтаған /33 - 35/.
Chosh D. өзінің әріптестерімен биферменттi простагландинсинтаза жүйесі
бар ешкінің перифериялық қанының бір ... ... ... ... G–де иммобилдеді. Силикогель G-дің құрамында 13 %
CaSO4-тің ... ... ... ... ... ... PGH-синтаза бес каталитикалық циклде өзінің белсенділігін
жоғалтпаған. ... ... ... ... ... келді:
простагландинсинтаза жүйесінің PGH - синтазаның белсенділігінің тұрақты
болуы үшін тек ... ғана ... ... қатар екі валентті кальций
иондары болу қажет. Бірақ реакция процесі кезінде ... ... ... ... /7/ ... ... ... ортада
кальций иондарымен қатар адреналиннің де болуы қажет, олар PGH - ... ... және ... ... әсер ... Бұнда адреналин –
тұрақтылық қызметін атқарады, ал кальций ...... ... ... үшін ... жүйесін иммобилдеуде ең
тиімді әдіс - адсорбциялы әдіс болып келді.
2. ... ... МЕН ... ... ... ... бір ... алу /4/
Биферменттi простагландинсинтаза жүйесін алу үшiн денi сау ... ... ... бір ... ... ... қолданылды.
2.1.2. Мембрана фракциясын алу
Қанды центрифугалық пробиркаға 5 мл–ден ... 5 ... (1000 ... да бетіндегі сұйықтығын мұзда тұрған
стақанға құямыз. Қан плазмасының құрамында бір ... ... ... ... ... төгiп тастаймыз / 21/. Қан плазмасын
центрифугада 15000 ... 15 ... ... 4°С
температурада.Үстіндегі сұйықтығын төгіп тастаймыз.
Алынған тұнбаға 0,1 М Трис HCl ... ... тең) 100-200 мкл ... гомогениздейміз. Алынған суспензияны 0.5 мл пробиркаға
құйып, температурасы -20°С ... ... ... ... ... Бенедикт реактивiн қолдана отырып /37/
анықтаймыз. Бұл тәжiрибенi өткiзу үшiн алдымен калибрлі графигін құрамыз.
Содан соң ... ... ... ... жүйесінің мембрана фракцияларындағы PGH-
синтазаның пероксидазды белсендігін спектрофотометрлік әдіспен анықтау / ... ... ... PGH-синтазаның мембрана фракциясының
1 мг белокқа шаққандағы фермент препараты, адреналин 0,66 ... ... ... ... қос ... 0,9 ммоль, жалпы көлемін 3 мл-ге дейін Трис-
HCl-буфер ерітіндісімен жеткіземіз. Қоспаны 30 минут 37°С-де су ... ... ... ... ... адренохромның
мөлшеріне байланысты анықтаймыз. Адренохром мөлшерін (адреналиннің
тотыққан түрін) анықтау үшін ... ... ... λ=470 ... ... ... де ε = 6400 М-1 см-1 ... алып ... ... мембрана фракциясының каталитикалық белсендiлiгiн ... ... 30 ... ... түзілген мембрана фракциясының 1 мг
белокқа (мкмоль/мг) шаққан, түрінде көрсетеміз.
2.3.1. Простагландинсинтаза ... ... ... ... ... ... субстраттың мөлшеріне байланысты
анықтау. PGH-синтазаның пероксидазды белсенділігін жоғары айтылғандай
(2.3.) ... ... ... ... қос тотығы 0- 1,2 ммоль
аралығында қосылады.
2.3.2. Простагландинсинтаза жүйесінің ... ... ... пероксидазды белсендігін донор электронның мөлшеріне байланысты
анықтау. PGH-синтаза ... ... ... ... ... реакциялық ортадағы адреналинды 0- 0,83 ммоль аралығында
қосамыз.
2.3.3. Простагландинсинтаза жүйесінің ... ... ... ... ... кофактордың мөлшеріне байланысты
анықтау. PGH-синтаза пероксидазды белсенділігін жоғары айтылғандай (2.3.)
анықтағанда реакциялық ... ... ... 0 - 2 ... қосамыз.
2.4. Иммобилденген мембрана фракциясындағы PGH-синтазаны алу
0,5 г силикогельді 150 мл стаканға өлшеп ... оған 5 мл ... ... ... ... ... төгіп, силикогельге 57 мл Трис-HCl-буфер құйып, оған
мембрана фракциясын 1 мг ... ... және ... қосамыз. Оны 4ºС
температурада 30 ... ... ... 4 ºС; 0,1 М ... ... рН 8,2; ... – 1 мг белокқа шаққан; 1 г силикагель, құрамында 13% Са2+ ... ... – 0,66 ... ... 30 ... ... Артық буферді
төгіп, иммобилденген мембрана фракциясың центрифугалы пробиркаларға құйып,
центрифугада 1000 айн/мин 5 ... ... 4°С ... ... ... ... ... мембрана фракциясы
бар силикогельді бюкске аударып, оған 3 мл Трис-HCl буферді қосамыз.
Белсенділікті анықтау шарты: 30 ... ... 0,1 М ... буфер, рН
8,2; мембрана фракциясы – 1 мг белокқа; гваякол – 0,5 ... ...... 30 минут 37°С су моншасында инкубациялаймыз. ... ... ... ... ... ... ... тотыққан түрін) анықтау үшін сәуле толқын ұзындығы
λ=470 нм-де ерітіндінің жұтылуын өлшейміз де ε = ... ... ... ... ... ... ... белсендiлiгiн 1 мг белокқа тотыққын ... ... ... ... көрсетеміз.
2.4.1. Простагландинсинтаза жүйесіндегі ... ... ... ... белсенділігін субстраттың
мөлшеріне байланысты анықтау. Иммобилденген мембрана фракциясындағы PGH-
синтаза пероксидазды белсенділігін анықтағанда жоғары ... ... ... ... қос ... 0- 1,8 ммоль аралығында қосамыз.
2.4.2. Простагландинсинтаза жүйесіндегі ... ... ... ... белсенділігін донор электронның
мөлшеріне байланысты анықтау. Иммобилденген мембрана фракциясындағы PGH-
синтаза пероксидазды белсенділігін анықтағанда жоғары ... ... ... ... 0- 0,83 ... ... қосамыз.
2.4.3. Простагландинсинтаза ... ... ... ... ... белсендігін кофактордың
мөлшеріне байланысты анықтау. Иммобилденген мембрана фракциясындағы ... ... ... ... ... ... (2.4.),
реакциялық ортағы геминді 0- 2 мкмоль ... ... ... ... ... ... (“Sigma”, США), трис-НС1 (“Serva”,
ФРГ), силикагель, құрамында 13% CaSO4 ... ... ... ... ... ... натрий цитраты (“Химреактивы”, Россия).
3. АЛЫНҒАН НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ОНЫ ТАЛҚЫЛАУ
3.1. ... ... ... ... бір ядролық жасушаларының
мембрана фракциясындағы PGH-синтазаның пероксидазды белсенділігін анықтау
Зерттеулер биферменттi простагландинсинтаза жүйесiнiң мембраналық
фракциясының ... ... ... ... ... ... бірінші ферменті. Бұл фермент қойдың қанының
құрамындағы бiр ядролық жасушаларынан ... ... ... – бұл
гем тәуелді үшсубстратты фермент, оның субстраты ретінде арахидон қышқылы
немесе басқа да қанықпаған май ... ... ... ... пероксидазды реакцияны катализдейдi: сутек қос тотығының
әртүрлi субстрат - ... ... ... Пероксидазды
реакция фермент механизмiнiң бiр құрама бөлiгi болып табылады. Ол 15
гидрототық тобын ... PGG2 – ні PGH2 - ге ... ... ... жүргізу арқылы, PGH-синтаза пероксидазды белсенділігін,
олардың негiзгi субстратқа, электрон қабылдағышқа, кофакторға байланысты
тәуелділігін анықтадық. ... ... ... үшін ... қос
тотығы субстрат ретінде болады, , PGH-синтазаның циклооксигеназды ... ... ... сутегінің қос тотығын қосқанда өзінің жұмысын
тоқтатады, бұнда сутегінің қос тотығы PGH2 - нің ... ... ... ... ... (1мг белокқа шаққанда) алып,
көлемін 3 мл-ге жеткіземіз: 0,1 М рН-8,2 Трис–HCl-буферде адреналин, гемин
және ... қос ... ... ... 0-1,2 ... ... 37º С-да 30 ... инкубациялаймыз. Спектрофотометрлiк әдiспен
мембрана фракциясының PGH-синтазаның пероксидазды белсенділігін ... ... ... ... ... ... Оны ... 6-суреттен көруге болады.
PGH-синтазаның пероксидазды белсендiлiгi сутегінің қос тотығының мөлшерiне
тәуелдiлiгі
Абсцисс осi бойынша: сутек гидрототығының мөлшерi, ммоль.
Ординат осi ... ... ... ... мг ... 30 ... ... мөлшерi, мкмоль.
Белсенділікті анықтау шарты: 30 минут ... 37ºС; 0,1 М ... рН 8,2; ... ... – 1 мг ... адреналин – 0,5 ммоль;
гемин – 0,8 мкмоль.
Сурет ... ... ... ... қос тотығының мөлшерiне 1,0 ммоль-ға
тең болғанда мембрана фракциясының PGH-синтазаның пероксидазды белсендiлiгi
максималды деңгейде болады. Сутегінің қос ... ... 1,0-1,2 ... ... ... ... ферментттiң белсендiлiгi жоғарыламай бiр қалыпта
тұрып қалады. Бұл жағдайды былай деп ... ... ... ... ең ... ... ... көрсету үшiн
сутектiң қос тотығының 1,0 ммоль мөлшерi препаратты 1 мг ... ... ... ... ... - ... ... болып табылады.
PGH-синтазаның реакциясы электрон қабылдағышқа ерекшесіз. PGH-синтаза әсер
еткенде ... ... ... ... адреналин, калий
ферроцианидi, NADH, аскорбин қышқылы, гваякол, пирокатехин, триптофан ... /4/. ... ... ... мен ... ... ... ең тиiмдi болып табылады. Мембрана фракциясындағы
PGH-синтазаның пероксидазды белсендiлiгiнiң электрон қабылдағыштардың
мөлшерiне ... ... ... ... ... мөлшерін мембранамен байланысқан ... ... ... және ... ... ... ... болады.
PGH-синтазаның пероксидазды белсендiлiгi адреналин мен гваякол мөлшерiне
тәуелдiлiгi
|Абсцисс осi бойынша: адреналин |Абсцисс осi бойынша: гваякол ... ... ... ... ... осi ... ... |Ординат осi бойынша: PGH-синтазаның |
|мембрана фракциясының пероксидазды |мембрана фракциясының пероксидазды |
|белсендiлiгi, ... ... ... ... ... мг ... 30 минутта |тотыққан түрі, мг белокқа 30 ... ... ... мкмоль |синтезделген мөлшерi, мкмоль ... ... ... 30 ... 37ºС; 0,1 М Трис-HCl буфер, рН 8,2;
мембрана фракциясы – 1 мг (белокқа); гемин – 0,8 ... ... ...... ... ... онда мембрана фракциясының пероксидаздық
белсендiлiгiн көрсету үшiн электрон қабылдағыштың ... 0,66 ... ... ... ... ... ... белсендiлiгi үшін.
PGH-синтазаның каталитикалық жұмысқа дайын түрi ол белок: гемин
комплексi 1: 1 стехиометриялық ... ... ... ... ... препаратын алу кезiнде оңай бөлiнiп кетедi, және ол органикалық
емес ... ... ... ... /4/. Осыған байланысты
жұмыстың келесi кезеңiнде реакция ортадағы мембрана фракциясындағы ... ... ... гемин мөлшерiне ... ... ... ... ... (1мг ... ... көлемін 3 мл-ге жеткіземіз: 0,1 М рН-8,2 Трис–HCl-буферде
адреналин, сутегінің қос тотығын және ... ... ... ... аралығында температурасы 37º С-да 30 минут ... ... ... ... ... PGH-синтазаның мембрана
фракциясындағы ... ... ... ... ... ... және ... максимумына геминнiң мөлшерi 1мкмоль/мг белок болған
кезде жетедi. Кофактордың мөлшерiн әрi ... ... ... ... ... өзгермейдi. Зерттеу нәтижесін
төмендегі 8-суреттен көруге болады.
PGH-синтазаның пероксидазды белсендiлiгi гемин
мөлшерiне тәуелдiлiгi
Абсцисс осi ... ... ... ... осi бойынша: PGH-синтазаның мембрана фракциясындағы ... ... мг ... 30 ... ... ... ... шарты: 30 минут аралығында 37ºС; 0,1 М ... рН 8,2; ... ... – 1 мг ... ); ... – 0,5 ... қос тотығы – 1ммоль.
Сурет 8
Мембранамен байланысқан PGH-синтазаның пероксидазды ... ... ... ... ... ... ... кезде ғана
мембрана фракциясының белсендi орталығы ... ... ... ... тұрақтылығы реакция ортасының температурасына
байланысты /4/. ... ... ... ... фракциясының PGH-
синтазаның пероксидазды белсендiлiгi реакция ортасындағы температураға
байланысты ... ... ... ... (1мг ... шаққанда) алып,
көлемін 3 мл-ге жеткіземіз: 0,1 М рН - 8,2 ... ... 1 ... ... ... адреналин, 1 ммоль сутегінің қос тотығын температураның әртүрлi
аралығында 4-45ºС-да 30 ... ... ... ... ... ... ... PGH-
синтазаның пероксидазды белсендiлiгi температураның мөлшерi 35-45ºС-ге
жеткенде максимумына жетедi. ... ... ... ... суреттен
көруге болады.
PGH-синтазаның пероксидазды белсендiлiгi реакция ортасындағы температураға
тәуелдiлiгi
Абсцисс осi бойынша: температура, 0С.
Ординат осi ... ... ... ... ... адренохромның мг белокқа 30 минутта синтезделген ... ... ... 30 ... ... 370С; 0,1 М ... рН 8,2; ... фракциясы – 1 мг ( белокқа ); ...... ... – 1 ... ... қос тотығы – 1ммоль.
Сурет 9
Мембрана фракциясындағы PGH-синтазаның пероксидазды белсендiлiгiн
анықтауда рН-ң да ... зор. Оны ... ... ... ... (1 мг ... ... алып, көлемі 3 мл-ге
жеткіземіз: адреналин 0,66 ммоль және сутегінің қос тотығы 1 ммоль, ... ... 0,33 футы ... ... ... әртүрлi мөлшерде (5–9) 30 минут
инкубациялаймыз, спектрофотометрлiк әдiспен белсендiлiгiн анықтаймыз. PGH-
синтазаның ... ... рН-ң ... ... ... ... ... зерттеу нәтижесiн 10 суреттен көруге болады.
PGH-синтазаның пероксидазды белсендiлiгi
реакция ортасындағы рН-қа тәуелдiлiгi
Абсцисс осi бойынша: ортаның рН-ы.
Ординат осi ... ... ... ... ... ... мг ... 30 минутта синтезделгендегi мөлшерi,
мкмоль
Белсенділікті анықтау шарты: 30 минут аралығында 37ºС; 0,1 М ... рН 8,2; ... ... – 1 мг ... ); адреналин – 0,5 ммоль;
гемин – 1 мкмоль; сутегінің қос тотығы – 1ммоль.
Сурет 10
Мембранамен байланысқан PGH-синтазаның ... ... ... ... ... ... алынған мембрана
фракциясындағы PGH-синтазаны (1 мг белокқа ... 4 º С ... бір апта ... ... көлемін 3 мл-ге жеткіземіз,
адреналин 0,66 ммоль және сутегінің қос тотығы 1 ммоль, гемин 1 мкмоль, ... ... ... рН 8,2. Бөлініп алынған күннен бастап 1, 2, 5 және ... ... ... фракциясындағы PGH-синтазаның пероксидазды
белсендiлiгiн уақытқа байланысты ... ... Оның ... 11 ... ... ... ... белсендiлiгiнің
уақытқа байланысты тәуелдiлiгi
Абсцисс осi бойынша: инкубация уақыты, тәулік.
Ординат осi бойынша: PGH-синтазаның мембрана фракциясындағы ... ... ... ... 30 ... аралығында 4 ºС; 0,1 М Трис-HCl
буфер, рН 8,2; Мембрана фракциясы – 1 мг (белокқа ); ... – 0,5 ... – 1 ... сутегінің қос тотығы – 1ммоль. Бөлініп алынған күні
фермент препаратының ... ... ... ... ... зерттеулердiң нәтижесiнен, мембрана фракциясындағы PGH-синтазаның
пероксидазды белсендiлiгiне екі субстраттын және ... ... және ... ... ... анықталды.
PGH-синтазаның пероксидазды белсендiлiгiн көрсету үшiн инкубационды
ортада сутегiнiң қос ... ... 1,0 ... геминнiң мөлшерi 1
мкмоль, адреналин мөлшерi 0,6 ммоль болу ... ... ... ... ... рН–ы 7,6 -8,2 аралығында болу керек, ал уақытқа
байланысты PGH-синтазаның пероксидазды белсендiлiгi ... ... ... қанынын құрамындағы бір ядролық жасушаларындағы
иммобилденген мембрана фракциясындағы ... ... ... ... биферменттi простагландинсинтаза жүйесiнiң
мембраналық фракциясының препараттарында жүргiзiлдi. Бұл мембрана фракциясы
қойдың қанының құрамындағы бiр ... ... ... ... ... белоктар беткейлерге байланысты конформациясын
өзгертуі мүмкін /32,33/. PGH-синтаза түгелімен реакция барысында бірінші
циклде ... ... Бұл, ... жолы осы ... ... биосинтезіне қайта қолдануға болмайтынына әкеліп соғады.
Сол себептен простагландиндердің тұрақтандыру ... ... ... ... PGH-синтазаны силикагельге иммобилизациялау болып
табылады. ... ... ... ... бір ядролық
жасушаларындағы простагландинсинтаза жүйесінің ... ... ... ... ... анықтау шарты
жөніндегі әдістемені қолдандық /34/: 0,5 г силикогельді 150 мл ... ... оған 5 мл ... ... түнге қоямыз.
Ертеңінде буферді төгіп, силикогельге 57 мл ... ... ... ... 1 мг белокқа шаққанда және гваякол қосамыз. Оны ... 30 ... ... шарты: 4 ºС; 0,1 М Трис-HCl буфер, рН 8,2; ... – 1 мг ... ... 1 г ... құрамында 13% Са2+ иондары
бар; гваякол – 0,66 ммоль; қоспаны 30 минут инкубациялаймыз. ... ... ... ... фракциясың центрифугалы пробиркаларға құйып,
центрифугада 1000 айн/мин 5 минут айландырамыз, 4°С ... ... ... ... ... ... ... силикогельді бюкске аударып, оған 3 мл Трис-HCl буферді қосамыз.
Белсенділікті анықтау шарты: 30 минут 37ºС-де; 0,1 М ... ... ... мембрана фракциясы – 1 мг белокқа; гваякол – 0,5 ммоль; гемин – 1
мкмоль.
Қоспаны 30 ... 37°С су ... ... Пероксидазды
белсендiлiгiн тетрагваяколдың мөлшеріне байланысты анықтаймыз. Тетрагваякол
мөлшерін (гваяколдың тотыққан түрін) анықтау үшін ... ... ... ... ... ... ... де ε = 6400М-1см-1 негізіне
алып санаймыз. Иммобилденген мембрана ... ... ... 1 мг белокқа тотыққын гваяколдың мөлшері
түзілген (мкмоль/мг), ... ... ... ... алынған PGH-синтазаның бір ядролық
жасушаларынан простагландинсинтаза ... ... ... ... ... ... ... негiзгi субстраттың, сутегiнiң қос тотығы, оптимальді мөлшерiн
анықтадық. Қойдың перифериялық қанының бiр ядролық жасушалардың құрамындағы
иммобилденген мембрана фракциясындағы PGH-синтаза (1мг белокқа ) ... ... ... 0,1 М рН - 8,2 ... ... гемин 1 мкмоль, гваякол
0,5 ммоль, сутегінің қос ... ... ... 0-1,8 ... температура 37ºС 30 минут инкубациялаймыз. Спектрофотометрлiк
әдiспен белсендiлiгiн ... ... ... ... ... ... мембрана фракциясындағы PGH-синтазаның пероксидазды
белсендiлiгi сутек гидрототығының мөлшерiне байланысты тәуелдiлiгi
Абсцисс осi бойынша: сутек гидрототығының мөлшерi, ... ... ... ... мембрана фракциясындағы пероксидазды белсендiлiгi,
тетрагваяколдың мг белокқа 30 минутта синтезделген мөлшерi, мкмоль.
Иммобилизацияның шарты: 4 ºС; 0,1 М ... ... рН 8,2; ... – 1 мг ... ... 1 г ... ... 13% Са2+
иондары бар; гваякол – 0,66 ммоль; 30 ... ... ... ... 30 ... 37ºС; 0,1 М Трис-HCl буфер, рН 8,2;
мембрана фракциясын – 1 мг ( ... ); ... – 0,5 ... ...... ... ... отырғандай, иммобилденген мембрана фракциясындағы PGH-
синтазаның пероксидазды белсендiлiгi сутек қос тотығының мөлшерiне тәуелдi.
Оның мөлшерi 1,5 ... ... ... белсенділігі арта бастайды.
Иммобилденген мембрана фракциясындағы PGH-синтаза ең ... ... ... үшiн сутектiң қос тотығының 1,5 ммоль мөлшерi
оптимальдi болып ... ... ... ... ... ... ... мөлшерiне байланысты тәуелдiлiгiн
анықтадық. Иммобилденген мембрана фракциясындағы PGH-синтазаны ( 1 мг
белокқа ) ... ... 3 ... ... 0,1 М рН - 8,2 ... ... сутегінің қос тотығы, гваяколдың әртүрлі мөлшерде 0 - 1,8 ... 37º С ... 30 ... ... Спектрофотометрлiк
әдiспен белсендiлiгiн анықтаймыз. Иммобилденген мембрана фракциясындағы PGH-
синтазаның пероксидазды белсендiлiгi ... ... 0,66 ... ... Зерттеу нәтижесiн төменгi 13 суреттен көруге болады.
Иммобилденген мембрана фракциясындағы PGH-синтазаның пероксидазды
белсендiлiгi гваякол мөлшерiне байланысты ... осi ... ... ... ммоль.
Ординат осi бойынша: PGH-синтазаның пероксидазды белсендiлiгi,
тетрагваяколды мг ... 30 ... ... ... ... шарты: 4 ºС; 0,1 М ... ... рН 8,2; ... – 1 мг ... ); 1 г ... ... 13% Са2+ иондары
бар; гваякол – 0,66 ... 30 ... ... ... ... 30 минут 37ºС; 0,1 М Трис-HCl буфер, рН ... ... – 1 мг ... ); гемин – 1 мкмоль; сутегінің қос
тотығы – 1,5 ... ... ... ... ... ... ... ортасындағы кофакторға байланысты ... ... ... ... PGH-синтазаны ( 1 мг
белокқа ) алып, көлемін 3 мл-ге жеткіземіз: 0,1 М рН - 8,2 ... ... ... қос ... ... ... мөлшерде 0 - 2 мкмоль
аралығында 37º С температурада 30 минут инкубациялаймыз. Спектрофотометрлiк
әдiспен белсендiлiгiн анықтаймыз. ... ... ... мөлшерi
өскен сайын артып, 1 мкмоль/мг жетедi. Кофактордың ... әрi ... ... ... белсенділiгi өзгермейдi. Оны төмендегі
14-суреттен көруге болады.
Иммобилденген мембрана фракциясындағы PGH-синтазаның пероксидазды
белсендiлiгi гемин мөлшерiне тәуелдiлiгi
Абсцисс осi бойынша: гемин ... ... осi ... ... ... ... мг ... 30 минутта синтезделгендегi мөлшерi, мкмоль.
Иммобилизацияның шарты: 4 ºС; 0,1 М ... ... рН 8,2; ... – 1 мг ... ); 1 г силикагель, құрамында 13% Са2+ иондары
бар; гваякол – 0,66 ммоль; 30 ... ... ... ... 30 ... 37ºС; 0,1 М ... буфер, рН 8,2;
мембрана фракциясы – 1 мг (белокқа ); гваякол – 0,66 ммоль; ... ... – 1,5 ... ... ... ... ... пероксидазды
белсендiлiгi кофакторға тәуелдi. ... ... ... ... ... ... орталығы эффективтi жағдайда болады.
Иммобилденген мембрана фракциясындағы PGH-синтазаның тұрақтылығы
реакция ортасының температурасына байланысты. ... ... ... ... ... ... ... реакция ортасындағы температураға байланысты тәуелдiлiгiн
анықтаймыз.
Иммобилденген мембрана ... ... ( 1мг ... ... белсендiлiгi реакция ортасындағы температураға ... үшін ... 3 ... ... 0,1 М, рН-8,2 ... ... сутегінің қос тотығы, температураның ... ... ... 30 минут ... ... ... ... ... ... ... суретте көрсетілген.
Иммобилденген мембрана фракциясындағы PGH-синтазаның пероксидазды
белсендiлiгi реакция ортасындағы температураға байланысты тәуелдiлiгi
Абсцисс осi бойынша: температура, ºС.
Ординат осi ... ... ... ... ... 30 минутта синтезделген мөлшерi, мкмоль
Иммобилизацияның шарты: 4 ºС; 0,1 М Трис-HCl буфер, рН 8,2; ... – 1 мг ... ); 1 г ... ... 13% Са2+ иондары
бар; гваякол – 0,66 ... 30 ... ... анықтау шарты: 37ºС; 0,1 М Трис-HCl буфер, рН 8,2; мембрана
фракциясы – 1 мг (белокқа ); гваякол – 0,66 ... ... – 1,5 ... қос тотығы – 1,5 ммоль.
Сурет 15
Иммобилденген мембрана фракциясындағы PGH-синтазаның пероксидазды
белсендiлiгiн анықтауда рН-ң да ... зор. ... ... ... ... ... (1мг белокқа шаққанда)
алып, көлемін 3 мл-ге жеткіземіз: 0,1М Трис-HCl-буфердің ... ... 5– ... ... ... ... қос ... 30 минут инкубациялап,
спектрофотометрлiк әдiспен белсендiлiгiн анықтаймыз. ... ... ... ... 1. Иммобилденген мембрана фракциясындағы PGH-синтазаның
пероксидазды белсендiлiгi реакция ортасындағы рН-қа тәуелдiлiгi.
| |7,2 ... ... ... ... | |
| | | |
| ... ... |
| ... | ... ... қос ... |1 |1,5 ... түрі ... | | ... | |0,66 |- ... ... ... | | ... | | | |
| | |0,66 |0,66 |
| ... ... | | ... | |1 |1,5 |
| ... мкмоль | | ... ... |30-40 |50-60 ... ... оптимум, | | |
| |ºС | | |
| ... |7,8-8,4 | |
| | | |7,6-8,2 |
| | | | |
| | | | ... ... ... ... және ... PGH-
синтазаның пероксидазды белсендiлiктері екі субстраттың, ... ... ... мен ... ... ... ... жүйесіндегі иммобилденген
мембрана фракциясындағы PGH-синтазаның пероксидазды белсендiлiгi уақытқа
және ... ... ... ... анықталды. Мембранамен
байланысқан және иммобилденген PGH–синтаза мембрана фракциясының жүйесі 30
тәулік бойы анықталды. Олар ... ... ... - организмдегі өмірге қажетті ... ... ... ... ... жүйесі
сүтқоректілер жасушаларында простагландиндер синтезін катализдейді.
Простагландиндер (PG) - адам мен ... ... ... ... ... әсер етедi. Простагландиндер
клиникалық емдеулерде кең ... ... ... қан ... демiкпенiң, қан қысымының көтерiлуiн емдейдi. ... алу ... ... ... ... жүйесi (PGSS) екi ферменттiң өзара ... ... - Н - ... және ... – Н - ... ... мүшелерде, ұлпаларға әмбебап болып
келеді, ол арахидон қышқылын простагландин Н2–ге айналуын катализдейді. Бұл
трансформация ... ... ... синтезін лимиттейді және
реакция кезінде тез инактивтеледі. Простагландин-Н-синтаза лабильді фермент
болып есептеледі.
Простагландин жүйесінің ... ... ... Н-конвертаза
болып табылады. Келесі трансформация кезеңінде әртүрлі простагландиндердің
түзілуін катализдейтін ... ... ... ... ... ... ... Бұл құрылым арқылы
жасушадағы ферменттiң концентрациясын бақылауға болады, демек, in vivo
процесi кезiнде простагландин ... де ... ... PGH-синтазаның
лабильдi құрылымы in vitro ... ... ... қасиеттерiн
зерттеуі қиындық тудырады. Сондықтан бұл PGH-синтаза тұрақты болу ... ... ... ... үлгiдегi таратушыларда
қолданылған.
Осы ... ... қой ... мононуклеарлы жасушасының
мембрана фракциясындағы және иммобилденген мембрана фракциясындағы PGH-
синтазаның пероксидазды белсенділігінің оптимальді мөлшерлерін зерттелініп,
олардың ... ... ... жасалды. Пероксидазды
белсенділігі субстраттың және электрон қабылдағыштың, ... және ... мен рН ... ... байланысты
тәуелдiлiгi зерттелді. Мембранамен байланысқан және иммобилденген PGH-
синтазаның уақытқа және ... ... ... ... ... ... мембранамен байланысқан және
иммобилденген мембрана фракциясындағы ... ... екі ... және кофактордың оптимальдi мөлшерi
анықталды. ... ... ... ... ... үшiн ... ортада сутегiнiң қос тотығының
мөлшерi 1,5 ммоль, геминнiң мөлшерi 1,5 мкмоль, гваяколдың мөлшерi 0,66
ммоль болу қажет. ... ... ... ... PGH-синтазаның пероксидазды белсендiлiгi уақытқа және
реакция цикліне байланысты тәуелдiлiгтерi ... ... ... PGH - ... биферментті жүйе ортасына гваяколды қосқан
кезде оның белсенділігі 100% - ға ... ... ... және ... ... ... ... дерек көздер тізімі
1. Scholz H. Prostaglandins // Am J. Physiol. ... Comp. ... ... Funk C.D. ... and leukotrienes: advances in
eicosanoid biology // Science.-2001.-Vol.294.-P.1871-1875.
3. Dubois R.N., Abramson S.B. et al. ... in biology ... // ... ... С.Д., Мевх А.Т. ...... М.: МГУ. ... Варфоломеев С.Д. Простагландины – ... тип ... // ... Т.61. С.723.
6. Левин Э.Д., Алаудинов Ш.Т., Черепанов В.Э. Простагландины Е1 и
Е2 живых тканей ... ... // ... ... ... и ... ... -Уфа, 1984.- 22 бет.
7. Sciulli M.G., Seta F., Tacconelli S., Capone M.L., ... ... G. and ... P. Effects of ... ... and inducible prostanoid biosynthesis in human
blood cells // Br. J. Pharmacol.-2003.-Vol.138.-Р.634-641.
8. ... F.A. and Soberman R. ... ... ... // J. Clin. Invest.-2001.- Vol .107.-Р.1347-1351.
9. Soberman R.J. and ... P. The ... ... of ... signaling //J. Clin. Invest.-2003.-
Vol .111.-Р.1107-1113.
10. Murakami M., ... K., Shimbara S., Lambeau G., Gelb ... A.G., Sawada M., Inagaki N., Nagai H., Ishihara ... Y., Ishii T. and Kudo I. Cellular ... function and inflammation-associated expression of
group IIF ... ... A2 // J. Biol. ... ... Morita I., ... M., Regier M.K., Otto J.C., Hori T., ... and Smith W.L. ... ... ... ... ... H ... and -2 // J.Biol. Chem.-
1995.- Vol.270.-Р.10902-10908.
12. Otto I.S., DeWitt D.L., Smith W.L. ... ... ... ... and –2 and ... in the endoplasmic reticulum // J. Biol. Chem.-
1993.-Vol. 268.-P.18234-18242.
13. Picot D., Loll P. and Garavito M. The X-ray crystal ... ... membrane protein ... H2 ... // ... Garavito R.M., ... M.G. and DeWitt D.L. The ... of
prostaglandin endoperoxide H synthases-1 and -2 ... Other Lipid. ... ... Song I. and Smith W.L. ... ... tetra
peptides of prostaglandin endoperoxide H synthase-1 and -2
target the enzymes to the ... ... // Arch ... Vol.334.-Р.67-72
16. Malkowski M.G., Ginell S.L., Smith W.L. and Garavito R.M. The
productive conformation of ... acid bound ... synthase // ... ... E.D., Lakkides K.M., Rieke C.J., Sun Y., Wingerd B.A.,
Micielli R., Mulichak A.M., Malkowski M.G., Garavito R.M., ... ... ... H ... the function ... active site residues in the binding, ... ... of arachidonic acid // J. Biol. Chem.-2001.-
Vol.276.-Р.10347-10358.
18. Xiao G., Chen ... R.I. ... of ... of ... and –2 // J. ... Wei C., Kulmacz R.I. and Tsai Ah-Lim. Comparison of ... and tightly coupled reaction ... for ... // ... Джанабекова Г.К., Мурзагалиева А.Т., Дунгенова ... Р.У. ... ... Н ... ... ... МОН РК-НАН РК, сер. биол. и мед. 2002, № 3, ... ... Р.У., ... Т.А. Пероксидазная активность
микросомальной PGH-синтазы ... ... ... ... РК-НАН РК, сер. биол. и мед. 2001. № 6, 50-54 ... Р.У. ... Т.Е. ... Т.А. ... ... ... простагландинсинтазной ... ... ... ... ... ... ... и изучение свойств простагландин-
Н-синтазы. // Вестник КазНУ. Серия биологическая. -2003.-
№3(21).-.21-25 ... ... N. V., Dai H., Roos K.L.T., Evanson N.K. et. ... a ... variant ... by ... other ... drugs: Cloning, structure, and
expression // PNAS. 2002. V. 99. N. 21. P.13926-13931.
24. Warner T.D, Mitchell J.A. Cyclooxygenase-3 (COX-3): Filling ... gaps toward a COX ... // PNAS. 2002. V. 99. N. ... Wu Y.-L., Wiltbank M.C. ... ... of the
Cyclooxygenase-2 Gene Changes from Protein Kinase (PK) A
- to ... after ... of ... // Biol. Reprod. 2002. V. 66. P. ... Herschman H.R., Xie W., Reddy S. ... cancer and that... The ... and role of ... prostaglandin synthase // Bioessays. 1995. V.17.
P.1031-1037.
27. Phillips T.A.. The mouse macrophage activation-associated marcer
protein p71/73, is an ... ... ... (cyclooxygenase) // J Leukocyte Biol.1993.V.53.P.411-
419.
28. ... M.G., Huggins Jr. E.M., McCall ... ... of prostaglandin H
synthase-2 in alveolar macrophages is inhibited by dexamethasone
but not by aspirin // Biochem. Biophis. Res. ... 391- ... ... A.J.R., Goering M., Grulich L., Rothe D., Gronwald ... U., ... G., Kommerel B., Ross R. Human ... growth factor ... prostaglandin synthesis by
activation and by rapid de novo synthesis of cyclooxygenase ... Clin. ... Qin N., Zhang S.-P., Reitz T.L., Mei J.M., Flores C.M. ... and ... ... of ... splicing ... evidence for intron 1
retention // J. Pharmacol. Exp. Ther.-2005.-. Vol ... ... O., Breuer D. K., Xu N., et. al. Fatty ... ... of Human ... ... and -2 // ... 270.P.19330-19336.
32. Биотехнология: Учеб. пособие для вузов. В 8 ... ... ... Кн.7: Иммобилизованные ферменты /
И.В. Березин, Н.Л.Клячко, А.В.Левашов и др.-М.:Высш. шк.,1987.
159-с.
33. Warner T.D, Mitchell J.A. Cyclooxygenase-3 (COX-3): Filling ... gaps toward a COX ... // ... Schatz H., ... Z., Gurpige E. ... ... synthase activity in ... but not in stromal
cells of human endometrium // J. Steroid. Biochem.-1987.-Vol.27.-
Р.1065-1071.
35. Zacar T., Hirst J.J., Mijovic J.T., Olson P.V. ... the ... of ... endoperoxide H
synthase-2 in amnion cells // Endocrinology.-1995.-Vol.136.-
Р.1610-1619.
36. Xie W., Chipman J.G., ... D.L., Erikson R.L., Simmons ... of a ... gene encoding ... is ... by mRNA splicing // ... ... Плехан М.И. Спектрофотометрия биуретовых комплексов как метод
исследования полипептидов и белков. В кн. Химия белка.- М.: МГУ,
1961.- 191 ... ... / Под ред. И.С. ... М.: ... 1978.
Тұжырым
Қойдың перифериялық қанының бір ядролық ... ... ... ... ... ... пероксидаздық белсенділігінің ... ... ... (судың қос тотығы), электрон ... ... ... ... ... ... анықталған.
Резюме
Дана кинетическая характеристика пероксидазной активности первого
фермента простагландинсинтазной системы ... ... ... овец – ... PGH-синтазы: определены
оптимальные количества субстрата (перекиси водорода), донора электронов
(адреналина, гваякола) и ... ... kinetic ... of peroxides activity of the first enzyme of
immobile prostaglandin synthase system of mononuclear cell ... were ... optimal amount of substrat ... ... ... ... and cofactor (gemin) were ...

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 32 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Клиникалық энзимология7 бет
Жасушаларды өсіру жүйелері5 бет
Физикалық тартылыс күштері8 бет
6-7-жасар балалардың таным белсенділігін дамыту динамикасы, ерекшеліктері8 бет
«Информатика сабағында оқушылардың шығармашылық белсенділігін дамыту »57 бет
«Өсімдік жасушасының қасиеті»5 бет
Іріңді жара қоздырғыштары қатысында сорбенттің эфференттік белсенділігін зерттеу33 бет
Айналадағы әлеммен таныстыру сабағында қимылды ойындар арқылы бала белсенділігін арттырудың педагогикалық ерекшелігі35 бет
Алкалоидтардың тиомочевина туындыларының синтезі мен биологиялық белсенділігін зерттеу9 бет
Алматы қаласының сейсмо-белсенділігін зерттеу17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь