Биологиялық активті заттарды полимерде иммобилизациялау

КІРІСПЕ 5

1 ӘДЕБИ ШОЛУ 7
1.1 Медицинадағы желатин және агар.агар негізіндегі полимерлер 7
1.2 Дәрілік заттардың полимерлі.пролонгатор әсері 9
1.3 Альгинаттар негізіндегі полимерлік дәрілік формалар
14
1.4 Стоматологиада жансыздандырғыш полимерлі қабыршақтардың қолданысы 18

2 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ 22
2.1 Зерттеу нысандары 22
2.2 Полимерлі дәрілік формаларды алу әдістері 23
2.2.1 Полимерлі гельдерді алу 23
2.2.2 Альгинатты микробөлшектерді алу 23
2.2.3 Полимерлі дәрілік қабыршақтарды алу 24
2.3 Дәрілік формаларды зерттеу әдістері 24

3 Нәтижелер және оларды талдау 27
3.1 Желатина және агар.агар негізіндегі полимерлі материалдар 27
3.2 Құрамында дәрілік заттары бар, кальций альгинаты негізіндегі микробөлшектер 31
3.3 Полимерлі дәрілік қабыршақтар 35
3.4 Полимерлі дәрілік формалардың медико.биологиялық сынақтары 38

ҚОРЫТЫНДЫ 42

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 43

ҚОСЫМША 47
Зерттеу жұмысының өзектілігі. Қазіргі коллоидты химияның өзекті мәселелерінің бірі, бұл-пролонгирлеуші емдік қасиеті бар жаңа полимерлі дәрілік препараттар алу. Практикалық медицинада қолданылып жүрген дәрілік заттардың кемшілігі фармакологиялық эффектсінің периоды (орташа 3-5сағат) аз болуы. Бұл кемшілікті жоюдың бір жолы жоғары молекулалық қосылыстар негізіндегі принципиалды жаңа дәрілік формалар алу .
Дәрілік заттарды шығаруда сапалы өзгерістер алып келген - жоғары молекулалық қосылыстар, биохимия, фармакология мен медицина ғылымдарынан туындаған жаңа дисциплинааралық –медико-биологиялық полимерлер химиясының интенсивті дамуы себеп болды. Мұндай жаңа полимерлер негізіндегі дәрілік препараттар тек пролонгирлік қасиетке ие болмай, сонымен қатар орган-мишеньге белгіленген программа бойынша енгізуге мүмкіндік туды. Полимерлі дәрілік формалар дәрінің улылығын, қосымша әсерін, қабылдау жиілігін және организмге тиетін препараттың жалпы дозасын азайтуға мүмкіндік береді.
Ауруды басатын және антибактериалды препараттардың пролонгирленген формалары үлкен қызығушылық туғызуда. Бұндай қасиеттерге ие препараттар көп емес және олардың емдік әсері аз, организмге улылық және қосымша әсері бар. Сондықтан пролонгирлік қасиеті бар антибактериалды препараттарды алу ғылыми және практикалық қызығушылық туғызуда.
Дипломдық жұмыстық мақсаты полимерлі тасымалдаушыға иммобилизденген новокаин мен рифомпициннің пролонгирлеуші емдік қасиеті бар полимерлі дәрілік формалар алу.
Жұмыстың қойылған мақсаттарына байланысты келесі мәселелерді шешу қажет:
• Желатина мен агар-агар негізінде гельді жаңа полимерлік формалар алу, алынған гельдерден дәрілік заттың босап шығу заңдылықтары мен ерекшелігін анықтау;
• Кальций альгинат негізінде новокаин мен рифомпицин микробөлшекті жаңа дәрілік формалар алу, микрокапсулды дәрілік формалардың оптималды алу жолдарының комплексті физико-химиялық зерттеулер жүргізу;
• Пролонгирленген жансыздандыратын және антибактериалды эффектісі бар поливинил спирті мен альгинат натрийдан тұратын полимерлі қабыршақ алу;
• Алынған полимерлі дәрілік формалардың комплексті медико-биологиялық зерттеулерден өткізу;
1 Платэ Н.А., Васильев А.В. Физиологически активные полимеры. – М.: Химия, 1986. - 296 с.
2 Жубанов Б.А., Батырбеков Е.О., Искаков Р.М. Полимерные материалы с лечебным действием.- Алматы: Комплекс, 2000. -220 с.
3 Коршак В.В., Штильман М.И. Полимеры в процессах иммобилизации и модификации природных соединений. - М.: Наука,1984. -262 с.
4 Drug Delivery Systems: Fundamentals and Techniques. Ed. by Johnson P. and Lioyd-Jones J.G.-Weinheim,NY: VCH; – Chichester: Ellis Horwood,1987.-282 p.
5 Controlled Release of Drugs: Polymers and Aggregate Systems. Ed. by Rosoff M. – Weinheim, NY: VCH Publ, 1989. -315 p.
6 Технология лекарственных форм. Бобылев Р.В., Грядунова Г.П., Иванова Л.А. и др. Под ред. Л.А.Ивановой. М.: Медицина. 1991. Т.2. С.227-228.
7 Новиков Ю.Т. Лекарственные желатиновые пленки (ЛЖП) с препаратами из лекарственного сырья как источник лечения ряда заболеваний // Матер. I респуб. научно-практ. конф. «Применение лекарственных пленок в практической медицине». Тюмень. 1999. – С.92.
8 Энциклопедия полимеров. М.: Сов. Энциклопедия. 1972. Т.1. С. 19.
9 Бейсебеков М.К., Токтабаева А.К., Абилов Ж.А., Нурлибаев А.К. Ахмедова Ш.С. Исследование свойств желатиновых и агар-агаровых гелей с рихлокаином // Фармацевтический бюллетень. – Алматы,2000. № 9.- С.33-35.
10 Токтабаева А.К., Бейсебеков М.К., Абилов Ж.А., Кабдраисова А.Ж., Бурашева Г.Ш., Маденова П.С. Исследование высвобождения алхидина из желатиновых гелей // Фармацевтический бюллетень. – Алматы, 2000. № 8.- С.30-32.
11 Полимеры в фармации. Под ред. Тенцовой А.И., Алюшина М.Г. М.: Медицина. 1985. 256 с.
12 Жубанов Б.А., Мусабеков Н.К., Рухина Л.Б., Батырбеков Е.О. Применение карбоксиметилцеллюлозы и пектовой кислоты для пролонгирования действия клофелина // Изв. НАН РК. Сер. хим. – 1993. - № 1. – С. 61-65.
13 Вирник А.Д., Хомяков К.П., Скокова И.Ф., Декстран и его производные // Успехи химии -1975. – т.44. –С.1280-1307.
14 Аймухамедова Г.Б., Алиева Д.Э., Шелухина Н.П. Свойства и применение пектиновых сорбентов. – Фрунзе : Илим, 1984. – С. 7-15, 43-44.
15 Жубанов Б.А., Батырбеков Е.О., Рухина Л.Б., Искаков Р.М. и др. Иммобилизация изониазида на пектиновых веществах // Известия МН-АН РК. Сер. химич. – 1997. - № 2. – С. 14-18.
16 Кирш Ю.Э., Соколова Л.В. Поливинилпирролидон и лекарственные композиции на его основе // Химико-фармацевтический журнал.–1983.-№ 6.–С. 711-720.
17 Aleyamma A.J., Sharma Ch.P. Polyvinyl Alcohol as a biomaterial // Blood compatible materials and devices. Ed.by Sharma Ch.P.& Szycher M.-Technomic Publ.1991.-P.123-130.
18 Ушаков С.Н. Поливиниловый спирт и его производные. М.-Л: Из-во АН СССР. 1960. 256 с.
19 Макаров К.А., Кибардин С.А. Иммобилизованные биопрепараты в медицине. М.:Медицина 1980. 128 с.
20 Майчук Ю.Ф. Антибиотики в офтальмологии. М.:Медицина. 1973. 182 с.
21 Dumitriu S. Polysaccharides as Biomaterials, in Polymeric Biomaterials. Second Ed. by S. Dimitriu, ed. Marcel Dekker, Inc., N.Y. 2002, P.1-51.
22 Tonnesen H.H., Karlsen J. Alginate in Drug Delivery System // Drug Dev. And Ind. Pharm.- 2002.- 28, №6.- C 621-630.
23 Sime W.J. Alginates, in Food Gels by P.Harris, ed. Elsevier, London, 1989, P. 53-79.
24 Smidsrod O. Molecular basis for some physical properties of alginate in gel state.// Faraday Discuss. Chem. Soc. 1974, 57, P.263-274.
25 Braccini I., Perez S. Molecular basis of Ca2+-Induced Gelation in Alginates and Pectins: The Egg-Box Model Revisited // Biomacromolecules. 2001.7.8.
26 Martinsen A., Skjak-Braek G., Smidsrod O., Alginates as Immobilized material // Biotechnology and Bioengeneering. 1989. Vol.33. P. 79-89.
27 Tanaka H., Matsumara M., Veliky I. Diffusion characteristics of substrates in Ca-alginate beads. // Biotechnology and bioengineering, 1984. Vol. XXVI. P. 053-058.
28 Thu B., Bruheim P., Espevik T., Smidsrød O., Soon-Shiong P. and Skjåk-Bræk G. Alginate polication microcapsules.// Biomaterials.1996.17, P.1031-1040.
29 Amsden B, Turner N, Diffusion characteristics of Са2+-alginate gel beads // Biotechnol. Bioeng. 1999. 65. P.605-610.
30 Kikuchi A., OkanoT. Pulsatile drug release control using hydrogels.// Advanced Drug Delivery Reviews. 2002. 54, P.53-57.
31 Kikuchi A., Kawabuchi M., Watanabe A., Sugihara M., Sakurai Y., Okano T. Effect of calcium-alginate gel dissolution on release of dextran with different molecular weight.// Journal of Controlled Release. 1999, 58, P.21-28.
32 Iskakov R., Kikuchi A., Okano T. Time-programmed release of dextran from calcium-alginate gel beads coated with carboxy-n-propylacrylamide copolymers. Journal of Controlled Release., 2002, 80, P.57-68.
33 Aslasni P., Kennedy R. Effect of gel forming and solvent on paracetomol release from alginate gel beads.// Microencapsulation J. 1999.Vol. 13,№ 5. P. 601-614.
34 Iskakov R. , Batyrbekov E.O., Zhubanov B.A., FomichevaY., YuV.K., Proliev K.D. and Berlin D.K. Immobilization of analgetic AB-101 into calcium alginate gels // Eurasian ChemТech Journal. 2002.4. P. 293-295.
35 Kulkarni A.R., Soppimath K.S., Aminabhavi T.M. Controlled release of diclofenac sodium from sodium alginate beads crosslinked with glutaraldehyde. // Pharmaceutica Acta Helvetiae. 1999. 74. P.29-36.
36 Батырбеков Е.О., Искаков Р.М., Ю В.К., Пралиев К.Д., Жубанов Б.А. Полимерные лекарственные формы местных анестетиков. Алматы: Принт-С, 2008. 163 с.
37 Бейсбеков М.К., Абилов Ж.Э. Дэрiлiк заттардын полимерлiк туындылары. Алматы:КазНУ.2004. 215 с.
38 Болдырев Д.Ю., Батырбеков Е.О., Кенжебаев А.М., Искаков Р.М., Ю В.К., Пралиев К.Д., Жубанов Б.А. Полимерные пленки и покрытия с пролонгированным анестезирующим действием // Химический журнал Казахстана. 2005. № 2. С.44-57.
39 Олешко Л.Н., Симановская Е.Ю., Князева И.Н., Барон В.Е., Зайцев С.Б. Исследование обезболивающих стоматологических пленок // Патофизиология и фармакология боли (экспериментальные и клинические аспекты). П/р. Г.Р.Крыжановского. М. 1993. С.173.
40 Олешко Л.Н., Голованенко А.Л., Кириллова Р.В., Блинова О.А., Одегова Т.Ф., Рюмина Т.Е. Выбор состава стоматологических пленок анестезирующего действия // Фармация. 1999.48, № 6, С. 30-32.
41 Вольф Л.А., Перзашкевич Л.М., Тер-Погосян Е.М. Применение анестетика в составе базисного материала // Изобретательство и рационализация в ортопедической стоматологии. Л., 1975. С.13-15.
42 Макаров К.А., Штейнгарт М.З. Сополимеры в стоматологии. М.:Медицина. 1982. С.146.
43 Li Wan Po A., Mhando J.R. Formulation of sustained-release products: dissolution and diffusion-controlled release from gelatin films // Int.Journ.Pharm. 1984. Vol. 20. No 1-2. P.87-98.
44 Ishuda V., Nambu N., Nagai T. Mucosal dosage form of lidocaine for toothache using hydroxypropyl cellulose and carbopol // Chem. And Pharm. Bull.- 1982.- Vol 30.-No 3.-P.980-984.
45 Gundermann S., Dittgen M., Jensch H.-P. Einflub der dielektrischen Eigenscaften auf die Arzneistoffdiffusion aus Polyacrylatulmen. // Pharmazie, 1987, 42, No 8, P.553-554
46 Okamoto H., Taguchi H., Iida K., Danjo K. Development of polymer film dosage forms of lidocaine for buccal administration. I. Penetration rate and release rate // Journal of Controlled Release. 2001. V.77. P.253-260.
47 Danjo K., Higuchi F., Otsuka A. Release of lidocaine from polymer dosage forms // Chem. Pharm. Bull. (Tokyo). 1995. V.43. P.1759-1763.
48 Заявка 61-93113 Япония. Препараты для полости рта пролонгированного действия / Ига К., Огава Я.; опубл .12.05.1986.
49 Пат.4511273 США. Mucous membrane-adhering film preparation and process for its preparation / Kizawa H., Kobayashi J., Ito A.; опубл. 14.05.85.
50 Пат 6562363 США. Bioadhesive compositions and methods for topical administration of active agents / Matelee J., Houze D., Kanios D.; oпубл. 13.05.2003.
51 Oguchi M., Shikama N., Sasaki S., Gomi K., Katsuyama Y., Ohta Sh., Hori M., Takei K., Arakawa K., Sone S. Mucosa-Adhesive. Water-Soluble Polymer Film for Treatment of Acute Radiation-Induced Oral Mucositis // Intern. Journal of Radiation Oncology, Biology, Physics.1998. Vol 40. No5. P.1033-1037.
52 Болдырев Д.Ю., Батырбеков Е.О., Джумагулова Ж.Х., Искаков Р.М., Жубанов Б.А. Диффузия новокаина из поливинилспиртовых пленок // Наука и техника Казахстана.-2003.-№ 1.-С.43-47
53 Болдырев Д.Ю., Батырбеков Е.О., Искаков Р.М., Жубанов Б.А. Полимерные системы на основе поливинилового спирта, содержащие новокаин // Известия научно-технического общества «Кахак».-2003.-№ 1(8).-С.40-43.
54 Бейсебеков М.К., Токтабаева А.К., Жунусбекова Н.М., Абилов Ж.А., Ахмедова Ш.С. Иммобилизация рихлокаина на поливинилспиртовых гелях и пленках // Вестник КазНУ. Сер.хим. 2000. № 2(19). С.90–96.
55 Предпатент РК № 11597. Состав для местной анестезии при лечении стоматологических заболеваний / Токтабаева А.К., Бейсебеков М.К., Шоинбекова А.К. и др. Опубл. 14.12.2000.
56 Батырбеков Е.О., Искаков Р.М., Ермухамбетова А.А., Кадралиева Н., Хасанов А.Б. Применение полимерных обезболивающих пленок в стоматологии // Известия научно-технического общества «Кахак». 2008. № 1(20). С.72-75.
        
        БИОЛОГИЯЛЫҚ АКТИВТІ ЗАТТАРДЫ ПОЛИМЕРДЕ ИММОБИЛИЗАЦИЯЛАУ
Мазмұны
|КІРІСПЕ |5 |
| | |
|1 ... ШОЛУ |7 ... ... ... және ... ... |7 ... | ... ... ... ... ... |9 ... Альгинаттар негізіндегі полимерлік дәрілік формалар |14 |
|1.4 Стоматологиада жансыздандырғыш полимерлі қабыршақтардың |18 ... | |
| | |
|2 ... ... |22 ... ... ... |22 ... Полимерлі дәрілік формаларды алу әдістері |23 ... ... ... алу |23 ... ... ... алу |23 ... ... дәрілік қабыршақтарды алу |24 ... ... ... зерттеу әдістері |24 |
| | |
|3 ... және ... ... |27 ... ... және ... негізіндегі полимерлі |27 ... | ... ... ... ... бар, кальций альгинаты |31 |
|негізіндегі микробөлшектер | ... ... ... ... |35 ... ... ... формалардың медико-биологиялық |38 ... | |
| | ... |42 |
| | ... ... ... |43 |
| | ... |47 ... жұмысының өзектілігі. Қазіргі ... ... ... ... ... емдік қасиеті бар жаңа полимерлі
дәрілік препараттар алу. Практикалық медицинада қолданылып ... ... ... ... ... ... ... 3-5сағат)
аз болуы. Бұл кемшілікті жоюдың бір жолы ... ... ... ... жаңа ... ... алу ... заттарды шығаруда сапалы өзгерістер алып келген - жоғары
молекулалық қосылыстар, биохимия, ... мен ... ... жаңа дисциплинааралық –медико-биологиялық полимерлер химиясының
интенсивті дамуы себеп болды. Мұндай жаңа полимерлер негізіндегі дәрілік
препараттар тек ... ... ие ... ... ... орган-
мишеньге белгіленген программа бойынша енгізуге мүмкіндік туды. ... ... ... улылығын, қосымша әсерін, қабылдау жиілігін және
организмге тиетін препараттың жалпы дозасын азайтуға мүмкіндік береді.
Ауруды басатын және ... ... ... ... ... ... Бұндай қасиеттерге ие препараттар көп
емес және олардың емдік әсері аз, организмге улылық және қосымша әсері бар.
Сондықтан ... ... бар ... ... алу ғылыми
және практикалық қызығушылық туғызуда.
Дипломдық жұмыстық мақсаты ... ... ... мен ... ... ... ... бар полимерлі
дәрілік формалар алу.
Жұмыстың қойылған мақсаттарына байланысты келесі мәселелерді шешу
қажет:
• Желатина мен ... ... ... жаңа полимерлік формалар
алу, алынған гельдерден дәрілік заттың босап шығу ... ... ... ... альгинат негізінде новокаин мен рифомпицин микробөлшекті
жаңа дәрілік формалар алу, микрокапсулды ... ... алу ... ... ... ... Пролонгирленген жансыздандыратын және антибактериалды эффектісі
бар поливинил спирті мен альгинат натрийдан ... ... ... ... ... ... ... комплексті медико-
биологиялық зерттеулерден өткізу;
Жұмыстың ғылыми маңызы. Пролонгирленген емдік қасиеті бар ... ... ... ... алынған дәрілік формалардың дипломдық
жұмысымды жазу ... ... шолу ... ... ... ... мен
антибактериалды рифампицинді желатин мен ... ... ... ... ... тұратын микробөлшектер, поливинил спирті мен
натрий альгинат негізіндегі қабыршақтарға яғни жаңа дәрілік ... Әр ... ... ... ... заттың босап шығуы
зерттелді. Препараттың босап шығуы кинетиканың бірінші реттіне ... ... ... ... ... ... Анықталған заңдылықтар бойынша препараттың шығымын болжауға және
организмге дәрілік заттың керекті түсу ... бар ... ... ... ... маңыздылығы. Осы жұмыс барысында практикалық
медицинада қолданылып жүрген инфекцияны және ауруды басатын пролонгирленген
новокаин мен ... ... ... және ... түрлі жаңа
полимерлі дәрілік ... ... ... ... МСХ РК
ветеринарлы институтында өткен медико – биологиялық зерттеулер нәтижесінде
төмен молекулалы ... ... гөрі ... ... ... ... және ... эффект көрсететіні анықталды.
Алынған мәліметтердің ... ... әдіс ... дәрілік формалар зерттелінді (ИК-, УФ-спектроскопия, электронды
сканирлік микроскопия, сандық ... және ... МОН РК ... атындағы Институт химиясының синтез полимер
зертханасында НАН РК академик Б.А. Жұбановтың жетекшілігімен жасалды.
Публикация. Жұмыс материалы бойынша 1 ... ... НТО ... ... көрді, республикалық ғылыми-практикалық конференцияға 2
баяндама және 1 мақала («Вестник КазНУ им ... ... ... ... ... ... және жоғары молекулық қосылыстар химиясы қазіргі заман
талабына сай ... мен ... ... қажетті полимерлі жаңа
материалдар алуда. Полимерлі материалдарды жасап шығаруда олардың жоғары
эффективтілігі, дәрілік ... ... және ... босап
шығуы негізге алынады. Практикалық медицинада қолданылып жүрген дәрілік
заттардың ... ... ... периоды (4-6 сағ.) аз. Ал
терапевтикада ауруларды емдеуде негізгі критерийі болып дәрілік ... ... ... ... ұзақ ... әсер ... мәселені шешуге жоғары молекулалық қосылыстардан жасалған жаңа
полимерлі дәрілік формалар ... ... ... материлдардың
медицинада кең қолданылуы медикобиологиялық-полимерлі химияның интенсивті
дамуы болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... және ... ғылымдарының қосындысынан туындаған жаңа
дисциплина аралық ғылым саласы болып табылады [1-3].
Полимерлі химия жетістіктері дәрілік ... және ... ... ... өзгерістер алып келді, оның атауы дәрілік заттарға ... ... ... ... жүйе деп ... ( шет ... алынды Drug Delivery systems) [4]. ... ... ... ... адам ағзасына дәрілік заттың ұзақ және үздіксіз берілген
программа бойынша әсер етеді. Жаңа ... ... ... ... ... қан ... көбейіп не азаю проблемасын шешіп,
препараттың эффективті дозасын организмде сақтау ... ... ... алып ... ... қоса ... курстық дозаны азайтып және
қосымша эффектің жиілігін азайтады [5].
Жұмыстың бұл бөлігінде ... ... бар ... ... ... әдеби анализ жасанылған. Басты назар аударғанымыз бұл ... ... мен ... ... полимер – пролонгатор,
альгинат негізіндегі полимерлер, стоматологиядағы ... ... ... Медицинада қолданылатын желатина мен агар-агар негізіндегі полимерлер
Жұмсақ дәрілік ... ... үшін әр ... ... ... ... ... түзгіш, табиғи биоұқсас ... ... ... ... ... ... желатина және агар-агар
полимерлерін жатқызуға болады. Олар ешкандай ... ... ... ... байланыстар мен гдрофобты қосылу арқылы тығыз
полимерлі гельдер түзеді.
Желатин (латын тілінен ... деп ... ) – ... ... ... өнім болып табылады. Фармацияда оның негізгі
қолданысы – ... ... ... басты қасиеті болып, ... ... ... ... ... ... ... әр түрлі
каллогені бар шикізаттан алады, негізгі ... көзі ... ірі ... хрящей, сухожилий қолданылады [6].
Шикізат көзіне және алынуына ... ... ... әр ... ... келеді. Сырты келбетінен ол түссіз немесе сарғыш
тартқан түстес, бәрі көрінетін ... ... ... ... ... Оның иісі және дәмі жоқ. ... коллагеннің жартылай
гидролизінен түзілген өнім болғандықтан, оның ақуызды молекаласының негізін
полипептидтік байланыспен ... 19 амин ... ... ... ... ... ... қышқылы, лизин, аргинин және тағы да басқалары
бар. Желатина бірдей тектес зат ... ол ... ... 25 ... және екі ... золь және гель ... тұратын жүйе.
Желатин қалыпты жағдайда таяқша тәріздес, тармақтары сутектік байланыспен
байланысқан винттік спиральдан тұрады. Температураны ... ... ... ... ... үйіршік тәрізді болып жиналады. Золь-
гельдің ауысуы қайтымды процесс, ол ... ... рН ... ... ... ... байланысты. Желатин молекуласының
спираль түрі 20-250C ... ... ... пен ерітінділерінің
застудневание жүреді. Температураны 35-400С көтергенде ... ... ... ... ... ие болады.
Желатинаны фармацияда иммобилизденген жаңа ... ... ... ... үшін ... жасап шығаруда табыс тапты. ... ... ауыз ... ... жараланған теріге қолданылады. Қабыршақтар
сулы ортаға ... ... ... ... ... көрсетіп, белгілі
жерде дәрілік заттың ұсталынып қалуына себепші болады. Мұндай ... ... ... ... ... жеткізуін қамтамыз етіп, кәдімгі
дәрілік препараттардан гөрі бұларды аз концентрацияда ... ... ... ... ... ... тұтқырлығы дәрілік
заттардың ұзақ босап шығуына мүмкіндік ... ... қоса ... және ... қасиеттері дәрінің ұзақ босап шығуына оң
әсер етеді.
Жаңа ... ... ... ... ... ... артықшылығы көп, олар: потология жеріне тез жетеуі және дәрілік
заттың ... ... ... әрі ұзақ ... ... ... кезінде дәрілік заттың курстық және
бірлік қолданудың дозасының аз ... ... ... және ... ... бар ... қолданысты перспективті материал болып, ... ... ... ... размерлері 1мм-ден кішкентай. Грануланы
тіс , тіс-тісеті аралық жерге немесе тіс ... ... ... ... тек дәрілік форма ретінде емес және де жараланған ... ... ... ... және ... ... ... негізіндегі дәрілік формаларды стационарлы және амбулаторлы
қолданысы жеңіл. ... ... ... мен ... ... ... өзі қолданыла алады. Өйткені желатинаның
адгезиялық ... ... ол ... ... ... ... ... пациенттің
жүруіне немесе сөйленуне ешқандай кесер келтірмейді.
Агар-агар (agar) – мұхит балдырларынан алынатын полисахаридтік қоспа,
оның ... ... ... ... ... мен ... ... тұрады. Агар полисахаридтерін екі басты фракцияға
бөледі, олар: ... мен ... Агар ... мен ... L- ... қалдығынан немесе D-галактопираноза қалдығы 6
сульфатирленген жағдайда кездесіп, 4 буын ... ... ... ... ... сызық болып табылады [8].
Агаропектин – сульфатирленген полисахаридтің күрделі қоспасынан тұрады.
Оның ... ... ... мен ... буындары кездеседі.
Агар – түссіз немесе кішкене сарғыш тартқан пластикалы немесе түйіршік
түрінде алынатын өнім. Ол суық суда ерімейді, ... суда ... ... гель
түзеді, бұл гель 80—850С балқиды. Құрамында агар (жерсілтілік металдардың
тұздары ... ... бар ... ... ... ... агарофиттер-
агарды өндірістік масштабта алуда қолданылады. Ресейде агарды қызыл
Ahnfeltia Plicata (Ақ ... Қиыр ... атты ... ... тамақ өндірісінде желатиндіруші немесе стабилизатор ретінде,
медицина мен микробиологияда (микроорганизмдерді өсіру үшін тығыз ... ... ... мен ... ... ... местный анестетик алхидин
мен биологиялық активті ... ... ... ... ... ... ... гель мен комплексті препарат
электростатикалық күш ... ... ... [9,10]. ... ... ... ... кинетикасы зерттелді. Сонда пролонгация
дәрежесі сыртқы ортадан, гельтүзгіш компоненттің ... мен ... ... ... ... және ... бойынша рихлокаин желатинді гельдерде эффективті қолданылады.
2. Полимер-дәрілік заттың әсерінің пролонгаторлары
Пролонгатор деп ... ... ... болу ... ... заттарды айтамыз. Пролонгирлеуші әсері бар дәрілік құрал деп ... ... ... ... ... ... дәрілік заттар.
Пролонгатор ретінде әр түрлі синтетикалық және табиғи полимерлерді
қолданады. Олар дәрілік формаларды алуда ... ... бірі ... ... ... ... енуі ... ғылым облысы медико-биологиялық полимерлер химиясының
қарқынды дамуымен байланысты. Химия мен ... ... ... ... ... зерттей отырып, олардың адам ағзасына
жаңа ішкі ... мен ... ... және ... ... емдік қасиеті бар жоғары эффективті дәрілік формалар жасауда
қолданылады.
Медицинада дәрілік заттарға пролонгатор ретінде ... ... ... ... ... суда ... ... еруі қажет, организмнен толығымен шығуы керек,
және тағы басқалар ), сондықтан полимердің ... ... ... ... ие болатын полимерлер қатарына, әр ... ... ... (целлюлоза туындылары, альгинат қышқылы
және т.б.) және синтетикалық полимерлер ... ... ... ... полимерлер негізіндегі пролонгаторлар. Дәрілік формалардың
технологиясында полисахарид негізіндегі табиғи ... ... ... ... және ... Бұл полимерлер
физиологиялық инертті, гирофобты, суда жақсы ериді, көп кездеседі және
арзан. Пролонгаторлар ... ... ... ... ... ... ... негіз болатын, табиғи полимерлер
қосымша компонент ... ... ... ... ... ... (МЦ) атап өтуге
болады. Ол целлюлоза мен метил спиртінің жай эфирі болып келеді. МЦ-ны
сілтілік целлюлозаға ... және ... ... ... ... МЦ-ның құрамындағы метокси тобының шекті
концентрациясы 45,6% ... ... бұл ... 300 ... тең. МЦ-ның пролонгирлеуші қасиеті оның молекуласының дәрілік
затпен сутектік, ван-дер-ваальстық және т.б. әлсіз байланыстармен
қосылуына ... ... ... ... ... ... ... тобымен қосылғанда ион-дипольді байланыс, ал дәрілік заттың
көміртегі атомымен МЦ-ның сызықты буынымен гидрофобты байланыс ... ... ... сорбциялық, эмульгирлеуші, диспергирлеуші, жұғу
және адгезиялық қасиеттерге ие. МЦ ... ... ... ... ... ... ... суспензия
дайындауда стабилизатор және эмульгатор, пилюль мен ... ... ... ... ... ... ... жататын тағы бір эффективті
пролонгатор гликол қышқылы мен целлюлозаның жай ... ... ... ... ... ... ... Оны целлюлозаға
монохлорсірке қышқылын немесе оның натрий ... қосу ... ...... ... дәрежесі реагенттердің алынған ... ... және ыссы ... 50% ... ... ериді. Ол
тұтқыр сулы ерітінді түзеді. Сулы ерітінділерінде полиэлектролит болып
келеді және ... ... ие ... КМЦ-Na колоидты
электролит секілді ... оған да ... ... ... ... КМЦ-Na-ды көз тамшыларына және
инъекционды ерітінділерге пролонгатор, эмульгатор, стабилизатор ... мен ... үшін ... ... қолданылады [12].
Медициналық практикада пролонгатор ... ... ... Ол 1,2- және ... ... ... бактериалды полисахарид. [13] жұмыста декстранды шокқа қарсы
қан орнына қолданылатын
«Полиглюкин» және ... ... ... ... ... оның ... және ... тұтқырлығына және де капиллярные ... ... ... ... ... ... соның
әсерінен оның молекулалық массасы азаяды және бауырдан шығуы жеңілдейді.
Полисахарид негізді пролонгаторлардың тағы бір ... ... ... ... ... ... заттар полисахаридтер, оның
молекуласы 1-4-гликозид байланыспен байланысқан D-галактурон ... ... ... биологиялық маңызды ... ... ... ... ... ... ... жазатын, антимикробты қасиеттері үшін қолданылады. Сонымен
қоса пектин дәрілік заттың пролонгаторы ретінде, ... мен ... ... ... ... Пролонгирленген эффектісі бар негізі пектин
болатын туберкулезға қарсы ... ... ... формалары
[15] жұмыста көрсетілген.
Синтетикалық полимерлер негізіндегі ... ...... ... поливинилпирролидон (ПВП) кең таралған.
ТМД-да ПВП негізінде 2 препарат ... ... ... ... ... І–шісі ПВП-ның 3,5% орташа молекулярлық
полимер, ал екінші – 6% төменгі малекулалық ерітіндісі [16]. ... ... ... ... және полимердің ұзақ болуын қамтамасыз
ететін молекулалық массасы 15 000 – 40 000, ... ... ... ... ... тағы бір тиімді пролонгатор поливинил
спирті (ПВС) болып табылады. [17]. Ол гидроксил тобы бар ... ... ... ... Оны ... ... натр
ерітіндісін метил спиртіндегі ПВА ерітіндісіне әсер ету ... ... ... алады. ПВС молекулалық массасы мөлшеріне қарай ... ... ... (4 000 – 10 000), ... молекулалық (10 000 –
45 000), орташа молекулалық (45 000 – 15 000), ... ... ... 500 ... ... төменгі молекулалық ... және ... ... суда ... ... ақ ... немесе ақ не
аздап сары түсті түйіршіктер түрінде болады. Сулы ... ... ... және ... ... ... массасы мен
ондағы винилацетат буындарының болуына қатты тәуелді болады.
Қалдық ацетаттық топтың 3% аз болатын ПВС салқын суда ... ... ... 80-85О С ... ... ... ... болып диметилсульфоксид, диметилформамид, гликольдер,
глицерин болып табылады. Олардың барлығы ПВС-ті қыздырған кезде ерітеді.
Салқын судағы ерігіштігі суда ... ... ... ... ... ... ... крахмал, декстрин және
желатин).
Сулы ерітінділерінің тұтқырлығы натрий тетробаратын қосқанда біркелкі
артады. ... ... ... ... ... сулы ... рН 5,0 – 8,0 тең. ПВС 10% сулы ерітіндісінің
тұтқырлығы 250 сағаттан кейін 2 есе артады, одан ұзақ ... ол ... ... температураны 30 дан 50О С ... ... ... және ... ... ... артуымен
тез жүреді.
ПВС ауада қыздырғанда балқымай басында сарғаяды, ал ... ... ... ... ... ... ... ұштасады. Жоғарымолекулалы полимер термототықтырғыш
деструкцияға оңай ... ... ... ... ... ыдырай бастайды. ПВС
гидроксил топтардың бөлуімен анықталатын жоғары реакциялық қабілетке ... Сулы ... ВПС ... бор ... және ... ... металдардың тұздарымен және ... ... ... биологиялық активтілігімен оның молекулалық массасының арасында
белгілі байланыс қалыптасқан. Молекулалық массасы 30 000 артық ПВС ... тең ... ... ... ... ие ... ... молекулалық массада ең жоғарғы биологиялық активтілікке өзінің
құрамында ... ... ... ... ПВС ... ие. Биолгиялық
активтік пен ПВС арасындағы байланыстылық үлгілердің гел түзу ... ... ... ПВС 3% тұзды ерітіндісі түрінде
«Полидез» деген атпен ... ... ... панкреатит,
холецистит, бауыр бұзылуы ( пораженка) күйік және ... ... ... ... ретінде қолданылады. Полидез түссіз
немесе әлсіз сарғыш түсті мөлдір сұйық , өзіне тән тұтқырлығы 0,23 – ... РН 5,1 – 6,1. ... ... ... 1 ... ... ... толықтай шығарылады, дұрыс ... ... Әсер ету ... ... ... ... ... технолгиясында ПВС эмульгаторлар, қоюландырушы (зогуститель)
және суспенция тұрақтандырушылары, дәрілік заттардың әсерінің пролонгторы,
таблетка мен ... үшін ... ... ... ... ... ... қолданады.
Концентрациясы 2,5–10 % ПВС ерітіндісі сутекті байланыстардың әсерінен
оңай жылжитын комплекстер ... ... көз ... ... ... ... ... сулы ерітінділермен, тіпті ... ПВС – пен ... ... ұлпада ұзақ болуын қамтамасыз
етеді. [18, 19] ПВС, ... ... ... ... ... ... т.б. ... әсерін тиімді
пролонгирлейді.
Ерітіндіде ПВС-ті пролонгатор ретінде ... ... үшін ... ... алу ... табуға мүмкіндік берді
[20]. Пленка 10% ПВС ерітіндісінен дайындалып, ... ... ... ... Көз ... сұйықтығымен ылғалданғанда
пленка жұмсарады да, ауру көздегі бөгде затты сезбейді. 3 сағаттан ... ... ашып ... ... ол ... ... ішкі ... жарғақтарында антибиотиктер иммоблизациясы антибиотиктер әсерінің
пролонгерлеуіне әкеледі және препараттың көз сұйықтығы мен ... ... ... ... арттырады да 1 тәулік бойы қажетті терапевтік
концентрациясын қамтамасыз етеді.
Антибиотиктерді енгізудің басқа жолдарымен салыстырғанда ПВС ... ... ... басым.
Экспериментте эластикалық иммоблизацияланған пилокарпин препаратын алу
жолдары көрсетілген. Бұл препаратты ПВС- ке глицерин композицияларын енгізу
арқылы алады. ... ... ... мен ... ... ... мәліметтер әртүрлі табиғи және синтетикалық әртүрлі
полимер дәрілік заттардың ... ... ... ... Полимер – пролонгатор ретінде альгинаттар, ... ... ... декстран, поливинилпирролидон
және поливинил спирті кенінен ... ... ... ... сутектік және электростатикалық байланыс, гидрофобты
әсерлесу арқылы ... ... ... ... ... кезінде пролонгирленген дәрілік формаларды пайдалану
арқылы препараттардың улы және ... ... ... және бір рет
қолданған кезде ұзақ уақытты треапевтикалық әсер алуға болады.
1.3 Альгинаттар негізіндегі ... ... ... ... ... формалардың ішінде ерекше көңіл аударатын
әрекет етуші бастамасы бар өте ұсақ ... ... ... ... ... немесе микросфералар мөлшері микрон үлесінен
бірнеше миллиметр болатын дәрілік ... ұзақ ... ... ... ... бағдарлама бойынша организм -мешеньге ... ... ... Бұл ... ... ... полимерлік
материалдық табиғатының маңызы зор.
Бұндай ... ... аса ... ... ... ... қатар биодеградациға ... алу үшін ... ... тасымалдаушылардың ішінде
бұл талапты белгілі бір дәрежеде табиғи полисахаридтер, негізінен ... және оның ... ... ... ... ... табылады және табиғатта қоңыр
балдырлар мен ... ... ... ... ... түрінде кездеседі.
Альгинат құрамында бір – бірімен әртүрлі қатынаста болатын 1,4-β-D-манурон
және α–L – ... ... ... ... бар сызықты
гетерополимер болып табылады. Тізбекте мономер блок -жүйе бойынша түзілген:
екі ... блок – ММ ... және GG ... және ... кезектескен блок – MG Олардың салыстырмалы мөлшерлері келесі
ретпен артады.
MG -блок < ММ- блок < GG ... L – ... ... мөлшері – 30-60 %. Альгин қышқылы
гетерогенді зат ... ... оның әр ... ... ... ... ... арсындағы қатынас 3:1-ден 1:1 дейін ... ... ... моннурон мен ... ... ... ... тек ... және тек ... қышқыл блоктары
болады. Гулурон қышқыл блоктары гидролитикалық әсерге салыстырмалы ... Ол ... және ... ... ... ... L – гулуронидпен байытуға мүмкіндік береді. Альгин қышқылының
тұздарына ерекше көңіл ... ... ... магий альгинаттары суда
еріп, тұтқыр ерітінділер түзеді. ... осы ... ... ... мен ... ... ... қоюландырғыш, тұрақтандырғыш
және байланыстырушылар ретінде кең ... ... ... [23]
Альгинаттар концентрациясы >0,1м/м дивалентті катиондардың қатысында
гель түзуге қабілетті. Бұл гельдер температураға ... ... гель ... Са2+ ... ... ... ... және жүйедегі қатты денелердің құрамына тәуелді болады.Иондық алмасу
зертеулерінің ... ... ... Са2+ ... ... ... бар екендігін және өз ... ... ... кальцийді байланыстыра алатындығын көрсетеді.
Қалған екі блок Са2+ ... ... ... ... ... ... механизміне қабілетті емес. Калций албгинаттарының
гельді бөлшектерінің механикалық тұрақтылығы ... ... ... ... ... ... ... қатысымен
түзілген гельдердің қаттылығы олардың тізбек аралық байланыста автобірікен
механизм бойынша полиуронидтерді байланыстыру қабілетіне ... ... ... мен ... ... ... альгинаттарды энзимдерді,
протеиндерді, дәрілік заттарды тірі ... ... ... ушін ... ... ... [24].
Isabelle Braccini және Serge Perez альгинаттар мен пектиндерде ... ... ... түзіліуінің молекулярлық негізін толықтай
зерттейді [25]. Са2+ ионының полисахаридтермен әрекеттесуінің беріктілігі
мен стереоспецификалығын ... ... ... бірігу процедурасын
ұсынатын молекулалық моделдеуге жаңаша қарау жолы дамыды. Полигалактуронат
және полигулуронаттың байланыстырушы көпіршелері Са2+ ионы болғанда ... ... ... димерлерінің түзілуінің барлық мүмкін деген
жолдары есептеп шығарылды. Полигалактуронат және ... ... ... ... ... ... ... айырмашылықтар анықталады. Полигулуронат жағдайына «яйцо
в ... ... ... болады, бірақ оны пектаттар жағдайындағы
байланыс аймақтарын сипаттау үшін ... ... ... ... ... материал ретінде зерттелген.
Онда кальций альгинатның гель бөлшектерінің физикалық қасиетінің құрамына,
құрылымдық тізбектілігіне және ... ... ... ... ... ... ... төзімді, төменгі сығылу
қасиетті, бір валентті катиондарға жақсы тұрақтылығымен ... ... ... ... ... ... құрамы 70% артық L-
гулурон қышқылы және орташа ұзындықты >15 G-блоктардан тұратын ... Бұл ... ... үшін ... ішкі ... ... ... егер оның мәні 2,4×105 артпаса ғана оның
молекулалық массасынын ... ... ... ... ... ... ... зерттеу үшін молекулалары әр түрлі мөлшердегі ... ... ... олардың Са2+-альгинатты гель-
бөлшектер ішіне ... және ... ... қарқанды араласу
кезінде зерттеледі[27]. Глюкоза, L-триптофан, α-лактоальбумин (молекулалық
салмағы МR 2×104 төмен) ... үшін ... ... ... ... ... және керісінше олардың сулы ерітінділеріндегі
диффузиялық коэффицентпен сай болғандығы анықталады.Жасушалар мен энзимдер
иммобилизациялау үшін ең тиімді ... ... ... ... ... ... биоактивті материал тасымалдаушысы ... ... ... және ... ... анықталатын
поралар мөлшері; матрицаға және кері диффузияланатын субстрат немесе басқа
өнім мөлшері.
Жасанды ұйқы безін иммобилизациялау үшін альгинат-полилизин ... Бұл ... ... және ... ... ... ... мөлщері мен молекулалық сруктурасының
функционалдық қасиеттер корреляциясына ... ... ... негізінен гель-альгинантты бөлшектердің бетінде болатын еріген
теріс зарядтардың ... ... ... ... ... ... жоғары болатын альгинаттан алынған гель бөлшектермен ПLЛ тезірек
бойланысатыны табылған. ... ... ... ... артқан кезде күшейеді, яғни неғұрлым біртекті емес гель
бөлшектер алынғанда. Альгинатқа ... ... ... (Са2+, ... ... уақыт бойы капсуланы ұстаса, ПLЛ жуылады. Стронции
альгинатымен ПLЛ кальций альгинаттың гель ... ... ... байланысады. Полилизинді капсулаға (қабықшамен қапталған) ... ... екі ... ... ... ... гель – бөлшектерінің ... ... ... ... оң ... ... ... арасындағы
электростатикалық әрекеттесу;
2) бөлшектің (сердцевина) ортаңғы бөліктерінен кальций ... ... ... ... ... ... түзілуі. Қапталудың
әрекеттілігі мен біріктілігі ... ... ... ... ... ... ... түрде зерттеледі.
[29] жұмыста Са2+ - алгинатты гельдегі протеиннің ... ... ... әр ... ... тәуелді зерттеледі. Арнайы құрылымды
изотропты дайындалған альгинатты гельдерде протеин ... ... ... гельдерде, оның мөлшері жоғары гельдерге қарағанда әлдеқайда
жақсы жүретіндігі ... Бұл ... екі ... ... ... мен ... ... тұрғысынан түсіндіруге
болады. Полимер қаңқасының ... ... ... ... ... ... заттың диффузиялығы артады.
Жапондық авторлармен дәрінің пульсті босану қасиеті бар ... гель – ... ... ... гель – ... макромолекуласы дәрілердің пульсті
босап шығуы ... ... дәрі ... ... ... белгіленген молекулалық массасы Mr=9400-
145000 болатын декстрандар қолданылады. Декстранның босап ... оның ... ... ... молекулалы декстранның босауы негізінен Са2+
- ... ... ... ... ... нәтижесінде жүреді.
Декстранның Mr артқан ... ... ... ... ... ... ... Са2+ ионының алмасу нәтижесінде декстранның босауына әсері
белгілі ... ... ... ... 145000 ... ... ... типі бойынша жүзеге асады.
Декстриннің минимальді босап шығуы жасанды қарын ... ... ... pH=6.8 ... ... оның тез ... ... нәтижелерге сай келесі қорытынды жасалады, альгинатты гельдерді
макромолекулалық гельдерді пульсті босап ... үшін ... ... ... жұмыста дәрілік заттардың бақыланатын босап шығушымен материал
жасау үшін корбокси-n-пропилакриламид пен ... [poly (CNPAAm ... - DMAAm)] ... ... кальций альгинатының модификацияланған
гель – бөлшектері қолдаылады. Уақытпен бақыланатын дәрінің босап шығуы,
альгинат ... ... ... ... Са2+ ... есебінен өтеді. Nа2+ иондарының гель ... ... гель – ... ... ... қысым тудырып, сополимерлік
қабаттың бұзылуына әкеледі де, дәрінің босап шығуын тездетеді. Сонымен
«қопарылыс» эффектісінің ... ... ... ... ... ... ... гель бөлшектерінен парацетамольдық босап
шығуына еру ортасы және гель түзілу жағдайларының әсері зерттеледі.
Са2+ немесе Zn2+ катиондарының концентрациялары 0,1; 0,34 және ... ... 60-70%; ... ... үшін ... ... ... 75%
жоғары. Бөлшектерден дәрінің босап шығуы үш ортада ... ... ... ... ... ... ... цитратының үш орынбасқан 0,1%
ерітіндісінде. Дәрінің толық және баяу 4 – 5 сағат ішінде босап ... ... Гель ... алу үшін ... ... ... молярлы
концентрацияларында мырыш гель бөлшектері кальций бар бөлшектерге ... баяу ... ... бөлшектерден толық босау ИЖЖ ортада 2
сағат ішінде жүретіндігі және оған катион типі де, не оның ... әсер ... ... ... гель ... ... тез
босап шығады да, тек 0,1М мырыш ерітіндісінен алынғаннан ... ... ... ... ...... ... 25-73 минут болатын
бірінші реттік кинетика бойынша сипатталады.
Қышқылдық жағдайда дәрілердің тез ... ... ... суда
салыстырмалы ерігіштігібар дәріні тасушы ... ... ... шығу ... ... – бір оң әсердің болуының
ықтималдығы төмен.
Пролонгирлеуші ауру органды басушы қасиеті бар ... ... ... ... ... формалары ұсынылады. [34] Натрий ионы бар
физиологиялық ... ... ... ... ... басатын АВ – 101 жаңа препаратының ... шығу ... шығу ... типі ... ... оның ... тізбегіндегі мануронаттың буындар құрамына тәуелді. Егер «кешігу»
уақытында мануронатты блоктағы еркін ... ... ... ... алмасуы жүреді, онда «қопарылыс» уақытында кальций
альгинаты ыдырауы G – тың тез ... ... ... М – ... аз болса «кешігу» соғұрлымұзақ. ... ... ... ... ... ... М/ G ... болуына пропорционал бақылауға
болады.
Бақылаушы босап шығушы натрий диклафенакы бар ... жүйе ... ... тігілген натрий ... ... [35]. ... ... ... ... ... альгинатын
спиртте тұндырып, одан ... оны ... ... ... ... ... ... бұл бөлшектерін тиімділігі ұсталу
эффектілігінің пайызын есептеумен, бөлшектердің суда ісінуімен және ... ... ... проценттік эффектілігі бөлшектің алу жағдайына
байланысты 31-70 аралығында ... ... ... ... ... басатын қабыршақтарды қолдану.
Ауырғанды басатын заттардың бақылаушылық босап шығу ... бірі ... ... биоүйлесімді жарғақтардың құрылымына
енгізу болып табылады. ... ... ... ... ... әсеріне
жету үшін, көпшілік жағдайда препарат жарақатқа ұзақ уақыт бойы әсер ету
керек те ... ... ... ... ... ету ... жаңа ... формалары медицинада кілегейлі – қабықша бетке аппликация
жолымен қолданатын ... ... ... ... [36 - ... жарғақтар өзінің физика – химиялық табиғаты жағынан ... ... ... ... ... ... ... сұйық ортасымен жанасқанда біртіндеп ерітіндіге
көшуге қаблетті биоүйлесімділігі бар полимерлік негіздерді ... ... ... нәтижелер берді. Еру таза физикалық (биоерігіш дәрілік
жарғақтар) немесе полимерлік негіздердің деструкциясы есебінен жүруі мүмкін
(биодекструленуші ... ... ... негізгі жетістігі полимерлік матрицаның химиялық
табиғаты мен макромолекулалық құрылымын реттеу арқылы дәрілік препараттың
бағдарланған ... ... ... ... табылады. Әртүрлі әдістерді
пайдалана отырып, матрицаның физика – ... ... және ... ... ... ... ... босап шығу генетикасын кең
көлемде өзгертуге болады.
Полимерлік ... ... ... қолдану облысы
стоматология болып табылады. Тістің ауыруын басу үшін, жергілікті анестетик
ауыз қуысына ұзақ ... бойы ... ... қажет. Бұл мақсатта ең қиындысы
ауруды басатын емдегіш жарғақ түріндегі дәрілік формалар ... ... ... ... ... ... ... қарастырылады.
Олешко Л.Н. авторларымен бірге [39 - 40] ... ... ... ... ... ... ... жансыздандырушы
жарғақтардың құрамын және алу технолгиясын жасайды. Шығу тегі табиғи және
жасанды жарғақ ... мен ... ... әртүрлі болатын
жарғақты композициялардың биофармацевтікзерттеулері жүргізілген, натрий
альгинаты мен поливинил ... ... ... ... эфирлерінің
негізінде жасалған тасымалдаушының оптимальды ... ... ... суара отырып 450С температурада 6 сағат бойы кептіру
әдісімен алады. ... ... ... және жарғақтан дәрілік
заттардың өте жақсы фармацевтік сіңімділікті Na – КМЦ және ... ... ... ... ... ... клиникалық апробациясы ерін, тіл, жақ, қатты және жұмсақ таңдай
сілекейлі қабықшалардың терең және жай жарақаттарына және ... ... ... ... 110 пациентке жүргізеді.
Полимерлік жарғақтарды қолдану традициялық әдістермен салыстырғанда
емдеу уақытын 2 есе ... ... ... ... ... ... ... дәлдігі, сақтауға тұрақтылығы олардың
хирургиялық стоматологияда қолдану тиімділігін көрсетеді.
Алмалы-салмалы стоматологиялық протездерді ... ... ... ... ... ... ... да,
кейбір де ауру сезіледі. Ол сезімді жою мақсатында Вольф Л.А. авторлармен
[41] авторлармен бірге базалық ... ... ... құрамында тримекаин бар
акрилдік сополимері болып келетін жарғақты қабатты ұсынады. ... ... ішкі ... де буферлік қорғаныш рөлін атқарады.
Хирургиялық стоматологияда әртүрлі металдар мен ... ... ... ... ... емдеуші әсері бар қорғаныш қаптама
қажеттігін ... ... ... ... ... ... қасиет беру үшін К.А. Макаров және М.З.Штейнгарт ... ... ... және новокаинның микробқа қарсы және жергілікті
– анестезициалық препараттарының ... ... ... ... кезінде металдық импланттант бор ... ... ... ... ... ... ... өз құрамында
дәрілік заттар бар жарғақтар ... ... ... ... ... ... сондай анестетик ерітіндісі сіңірілген
медициналық мақтаны қолдану мен салыстырғанда ... ... 2-3 есе ... болатыны анықталады. Анестезирлеуші және микробқа
қарсы қасиеттері бар модификацияланған жарғақты ... бар ... ұзақ ... бойы ... ... ... ... жансыздандыратын жарғақтарға ... ... ... ерекше маңыз аударады. Бұндай жарғақтар ауыз қуысының
кілегейіне енгізгенде жансызданатын препараттары жайлап бөліп ... ... ... қамтамасыз етеді. Li Wan Po A. және Mhando ... ... ... лигнокаинды пролонгирленген босататын буккальды
жарғақтарды ... ... ... босап шығуына полимерлік
композиция құрамы, желатин қасиеті және оны ... ... ... 370С – ... ... жылдамдығынан, ал 250С –
диффузия жылдамдығынан реттелетіні анықталды. ... ... ... ... ... лигноканнің диффузиялық босауын қамтамасыз
етеді де емдік мақсатта қолданылады.
Ishuda V. және ... тобы [44] ... ... жою үшін ... ... мен ... ... букальды жарғақтар
жүйесін жасайды. In vitro жағдайындағы буккальды жарғақтан анестетикалық
босауына ... ... мен ... ... ... ... In vitvo жағдайындағы буккальды формадан лидокаин
адсорбциясы алғашқы сағатта 30% одан әрі 4 ... ... ... ... S. ... ... [45] ... негізіндегі полиакрилдік
жарғақтар 8 жергілікті анестетиктер иммобилизациясы үшін матрица ретінде
ұсынылады. Олар: бензокаин және цинхокаин ... ... ... ... хлорпрокаин және лидокаин. ... ... және ... ... ... Бір кластың дәрілік заттарының босап шығу параметрлерін есептеу
және бағалау үшін ... ... ... ... ... ... ... [46-47] лидокаинннің буккальды дәрілік ... ... ... гидроксипропилметилцеллюлоза фталаты
негізіндегі полимерлік жарғақтар ұсынылады.
Анестетикалық жарғақты жүйеден in vitvo жағдайында ... ... ... нәтижесінде, глицеризин қышқылын қосу лидокаиннің
аморфты фазыларының түзілуімен ... ... ... ... Лидокаиннің кілегей қабатқа өтуі ... ... ... дәрежесіне тәуеді екені көрсетілген.
Жарғақты формадан иондалған ... ... ... мен
анестетиктің кілегейлі қабатқа өту жылдамдығының арасындағы сандық заңдылық
анықталады.
Сублингвальді қабылдау үшін қолданылатын лидокаин және ... ... ... ... ... суда ермейтін (полиэтилен,
поливинилхлорид, найлон, этилцеллюлоза) және ... ... ... ... ... ... арасына салу ұсынылды (48(. ... үшін ... ... пен суда еритін қабатттан тұратын және
суда еритін целлюлоза туындылары мен ... ... ... ... бар ... жасалған үш қабатты жарғақты пайдалануға ... ... ... ... үшін ... ... 7-15(), жергілекті анестетік, биоадгезиялық қабат ... ... пен ... бар ұсақ ... көп ... пластинадан
туратын биоадгезиялық композициясы патентелген (50(.
Радиациялық терапия кезінде ауырсыну синдромдарын жою мақсатында Oguchi
M. ... ... (51( ... ... ... ... ... адгезиялық суда ерігіш полимерлі
жарғақтар ұсынылады.Жарғақтарды алу үшін 600мг ... этил ... ... офлоксацин, миконазол, гуаиазалин және ... ... ... кептіргенде диаметрі 7,5см және қалыңдығы
0,2 мм диск түрінде жарғақтар алынады. Алынған жарғақтар ауыз ... ... ... ... ... ... ... 25 пациентке клиникалық зерттеу жүргізіледі.
Анестетик және антибиотиктері бар ... ... ... ұзақтығын және интенсивтігін төмендететіндігі, екінші реттік ... ... және ... ... ... ... ... қажетсіз ... ... ... Д.Ю. авторлармен бірге (52, 53( «in vitro» ... ... ... ... әр ... факторлардың әсерін
зерттейді. Алынған нәтижелер монолитті жарғақтар ... ... ... лимиттеуші ролді матрицадағы терапевтік агенттің
диффузиясы ... ... М.К., ... А.К. авторлармен бірге (54( жаңа
жергілікті ... ... ... ... ... мен ... ... жүргізеді. Рихлокаин комплексондары
полимермен сутектік және ... ... ... ... Медико-биологиялық және клиникалық зертеулермен алынған
материалдардың стоматологиялық ... ... ... ... ... ... шолу пролонгирленген анестезиялық
қасиеті бар әр ... ... ... ... ... қолданылу болашағы көрсетіледі.
2. ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
2.1 Зерттеу ... ... ... Gelatin water soluble, ... ... өтпеген,
“Aldrich” (АҚШ) өндірілген, шошқа терісінен ... ... ... колаген (From swine skin) болып келеді.
Агар-арар ... ... ... ... ... (АҚШ)
өндірісінде өндірілген, теңіз балдырларының полисахарид қоспасы.
Альгинат қышқылы ( ArK), Alginic Acid, ... тұзы ... ... salt from ... ... ... ... өтпеген, “Serva” ( АҚШ) өндірісінде өндірілген.
Поливипил ... ... ... ... ... “Aldrich” (АҚШ)
фирмасының, молекулалық массасы 70 000.
Кальций хлориді СаСl2 ГОСТ 4460-77 бойынша ... ... ... заттар
Новокаин – пара-бензой қышқылының диэтил эфирінің гидрохлориді,
анестизирлеуші препарат, тазалық ... ... ... түрі
алынды.
Рифампицин -3-(4-метил-1 пиперазинил-иминометил) - рифампицин – дәрілік
препарат, көп спектрлік ... бар ... ... ... ... ... ... (Ресей) фирмасында шығарылған.
2.2. Зерттеу нысанда
2.2.1 Полимерлі гельдерді алу
Желатина,агар-агар және ... ... ... ... алынады. Ол үшін өлшенген полимерді химиялық стақанға аударамыз,
оның үстіне дистилденген су ... ... ... ... ... 70-800C ... ... араластыруда 30-40 мин ішінде
жүреді. Алынған түссіз ерітіндінің үстіне дәрілік зат ... ... ... ... ауыстырып тоңазытқышқа гель түзгенше қоямыз.
Препараттың босап шығу кинетикасын зерттеу үшін алынған ... ... заты бар ... ... ... ... ... Альгинатты микробөлшектерді алу.
Фильтрленген натрий альгинатының дистилденген сулы 2%-ерітіндісіне (20
мл ) дәрілік зат ... ... ... ... 1,0 ... 0,1 М ... хлор ... ( 100 мл) шприцпен тамшылаймыз.
Алынған микробөлшектерді кальций хлорид ерітіндісінде 24 сағ ... ... (100 мл) және ... ... (100 мл)
шайылды. 5 микробөлшектің орташа ... ... ... Енді
микробөлшектерді екіге бөлеміз. Микробөлшектің бір бөлігін тоңазытқышта, ал
екінші бөлігін 303,15 К және 323,15 К ... ... ... ... қабыршақтарды алу
Полимерлі дәрілік қабыршақтарды сол полимерлі және ... ... ... ұшып кету арқылы алынады. Ерітіндіні шыны ыдысқа құйып,
горизонтальды орналасқан және бөлме температурасында ... ... ... кептіреміз. Әртүрлі концентрлі дәрілік заты ... ... ... ... қиып ... ... ... әдістері
2.3.1.Гельдің ісіну дәрежесін зерттеу
Ісіну дәрежесін гельдің массасының өзгеруі арқылы есептейміз :
α=( mt –m0 / m0 ...... ... дәрежесі
m0 – гельдің кептірілген массасы, г
mt – t уақыт мезетіндегі ісінген гельдің массасы, г
2.3.2 Полимерлі дәрілік ... ... ... шығу ... заттың полимерлі гельден, микробөлшектен және қабыршақтан босап
шығуын зерттеу үшін, оны бөлме температурасында 20 мл ... ... ... ... ... ерітіндісіне орналастырамыз.
Әртүрлі препарат үшін характерлі максимум жұтылуында УФ-спектроскопия
арқылы босап ... ... ... ... арқылы босап шығу
жылдамдығын тұрақты (100 ... ) ... ... Белгілі уақыт аралығы
өткеннен кейін УФ-спектроскопия арқылы ... ... ... ... ... ... заттың сулы ерітіндісін “Jasco UV/VIS 7580” (Жапония)
спектрофотометрінде қалындығы 10 мм ... ... ... ... ... ... дәрілік формадан шығуы зерттелінді. Ол
үшін әр ... ... сай ... ... ... анықтап, белгілі
уақыт аралығында толқын ұзындығы өлшеніп отырады. Шыққан дәрілік заттың
концентрациясын оптикалық ... пен ... ... тұрғызылған
калибрлік график арқылы анықтаймыз. График құру үшін ... ... ... ... максимумында УФ-спектрін жазылды (1-4 сурет) .
2.3.4 ИК-спектроскопиялық зерттеу
«NICOLET 5700 FT-IR» cпектрофотометрінде Фурье 4000-400 1/см облысында
ИК-спектрінде дәрілік ... және ... ... ... KBr ... ... Новокаиннің УФ-спектрі
2- Сурет. Новокаиннің оптикалық тығыздығының (D) концентрацияға (C,
х*10-5г) тәуелділігі.
3-Сурет. ... ... ... ... (D) ... ... (C,
х*10-5г) тәуелділігі.
3 НӘТИЖЕЛЕР ИЕН ОЛАРДЫ ТАЛҚЫЛАУ
3.1. Желатин және агар – агар ... ... ... ... ... ... иммобилизациялау үшін матрица
ретінде салыстырмалы төмен концентрацияларда гель түзуге қабілетті желатин
және агар-агар негізіндегі ... ... ... ... түзуші
полимерлер кең қолданыс тапты. Мұндай гельдер тігілудің ... ие, ... гель ... ... ... қолданылуынсыз
молекулярішілік сутектік байланыстар және гидрофобты әрекеттесулер есебінен
жүреді.
Желатин ... ... ... рН=4,8 ... карбоксил және
амин функционалды топтарынан тұратын ... ... ... амин ... құрамы келтірілген.
1 кесте. Ақуыздағы желатиннің г/100г амин қышқылдық құрамы.
|Амин қышқылының ... ... ... |9,3 ... |26,9 ... |33 ... |3,4 ... |1,8 ... |14,8 ... |2,55 ... |1,0 ... |0 ... |3,18 ... |2,2 ... |0 ... |0 ... |0,9 ... |8,55 ... |0,73 ... |4,6 ... қышқылы |11,2 ... |14,5 ... |1,2 ... ... |6,7 ... ... желатин және агар-агар гельдерінде новокаин ... ... ... ... бірге полимерлі
матрицадан дәрілік препараттардың босап шығу ... ... ... ... заттардың молекулалары желатин ... ... ... байланысуға қабілетті. Иондық
күштермен қатар байланысуға ... ... және ... ... ... ... жасау кезінде ағзаға дәрілік заттың
босап шығу ... ... ... ... ... ... маңызды болып табылады. 5 және 6 ... ... ... ... ... және рифампициннің
босап шығуы бойынша мәліметтер келтірілген. Барлық жағдайларда пролонгация
эффектісін ... ... ұзақ ... байқалатыны анықталады.
Максималды шығым 6-8 сағат бойында жүреді. Кинетикалық ... ... ... диффузиялық сипатын, яғни препараттардың шығымы
бірніші ретті кинетикаға сәйкес жүретінін растайды. 2-3 кестелерде желатин
негізндегі ... ... ... және рифампициннің ... ... ... жинақталған.
2 кесте – Желатин гелінен новокаиннің босап шығу параметрлері.
|Жүктеме, мг/г |Ісіну ... ... ... ... % |
| ... % |50%, сағ ... сағ | ... |156 |2,8 |6,5 |96 ... |138 |2,4 |7,0 |94 ... |122 |2,2 |8,0 |92 |
3 ...... ... ... ... шығу ... ... |Шығу уақыты, |Макс.шығу |Макс.шығым, ... ... |50%, сағ ... сағ |% |
| |% | | | ... |152 |2,9 |6,0 |95 ... |136 |2,6 |7,0 |94 ... |120 |2,0 |7,5 |90 ... гелінен препараттардың босап шығуының ұқсас мысалдары 7-8 –
сутертерде келтірілген және 4-5 – кестелерде жинақталған. ... ... ... ... 4-5 ... бойы ... көрсетілген.
Желатин гельдерінен салыстырғанда препараттардың босап шығуы жылдамырақ
жүреді. Кинетикалық қисықтардың сипаттамаса да ... ... ... ... ... – Агар – агар ... новокаиннің босап шығу параметрлері.
|Жүктеме, мг/г |Ісіну |Шығу уақыты, ... ... |
| ... |50%, сағ ... сағ |% |
| |% | | | ... |144 |1,8 |4,5 |92 ... |126 |1,5 |4,0 |96 ... |112 |1,2 |4,0 |94 |
5 ... – Агар – агар ... ... босап шығу параметрлері.
|Жүктеме, мг/г |Ісіну |Шығу уақыты, ... ... |
| ... |50%, сағ ... сағ |% |
| |% | | | ... |142 |2,0 |4,5 |92 ... |124 |1,6 |5,0 |90 ... |110 |1,4 |5,0 |88 ... ... және ... ... ... құрамында
карбоксилді және анион сипаттағы сульфотоптар бар. Сондықтан гель фазасында
новокаин немесе рифампициннің катионының ... ... ... ... ... Иондық күштермен қатар полимерлі
тізбекпен препараттардың комплекс түзу механизміне сутекті байланыстар ... ... ... ... ... ... және ... босап шығуы
диффузиялық механизммен өтетін емдік жүйелер жасау үшін ... ... және ... ... гельдерді қолдану мүмкіндігін растайды.
5 сурет – Препараттың әртүрлі жүктемесіндегі желатина гельдерінен
новокаин босап шығуы: 50 мг/1 г(1), 75 мг/1 г(2), 100 мг/1 ... ...... ... ... ... гелінен
рифампициннің босап шығуы: 50 мг/1 г(1), 75 мг/1 г(2), 100 мг/1 ... ...... ... жүктемесіндегі агар-агар гельдерінен
новокаиннің босап шығуы: 50 мг/1 г(1), 75 мг/1 г(2), 100 мг/1 ... ...... ... ... ... гельдерінен
рифампициннің босап шығуы: 50 мг/1 г(1), 75 мг/1 г(2), 100 мг/1 ... ... ... ... дәрілік заттардан тұратын полимерлі
микробөлшектер.
Фармацевтикалық тәжірибеде микробөлшектер түріндегі дәрілік ... ... ие ... ... ... ... ... диаметрі бірден бірнеше жүздеген ... ... ... ... ... ... Мұндай микробөлшекке
салынған дәрілік зат оның қабырғаларымен сыртқы ... ... ... олардың қабырға материалынан оның қалдығынан және ... ... өте ... босап шығу жылдамдығын ... ... ... ... ... ... ... ащы және құстыратын дәрілердің дәмі бүркемеленеді және
ағзаның қажетті бөлігінде олардың ұзақ бөлініп шығуын қамтамасыз етеді.
Фармацевтикада ... ... ... облысы дәрілік
заттардың терапевтік әсер ету уақытын ұзартуды, сонымен бірге ағзада оның
концентрациясының максималды деңгейін ... ... ... ... жасау болып табылады. Осылай ... ... ... және ... ... ... ... жойылады. Сонымен қатар
микробөлшектерді қолдану мүше – ... ... ... жасушаға тікелей
дәрілік заттардың ұзақ және үздіксіз жеткізілуін қамтамасыз етуге мүмкіндік
береді. Микробөлшектерді ... үшін ... ... ... және ... ... ... қолданылады.
Табиғи полисахаридтер ішінде микробөлшектер алу үшін қызығушылықты
альгин қышқылының тұздары ... ... ... ... ... ... ... бұл полимер пиранозды формада болатын және 1,4-
гликозидті байланыстармен сызықты тізбекке байланысқан D-маннурон және L-
гулурон қышқылдарының ... ... Екі ... ... ... ... катион қатысында гулурон қышқылының блогтарынан құралған
гельдер түзеді. Кальций альгинаты үшін ассоциация зонасы ... ... ... ... ие екені дәлелденді, мұндағы әрбір катион L-
гулиронаттың төрт қалдығының 10 ... ... ... ... ... ... және кеуектердің үлкен ... ... ... заттардың, ақуыздардың, ферменттердің және жасушалардың көп
мөлшерін жеңіл иммобилизациялауға мүмкіндік ... ... осы ... новокаин және рифампициннің кальций
альгинаты негізіндегі микробөлшек ... ... ... ... зерттеу нәтижелері келтірілген.
Кальций альгинтының микробөлшектерін келесі әдіспен алды. Альгин
қышқылының натрий ... ... суда ... ... ... ерітіндіге араластыра отырып дәрілік заттардың есептелген
мөлшерін қосты және жақсылап араластырды. Нәтижесінде бүкіл ... ... зат ... ... ... ... ... Натрий альгинатының
алынған ерітіндісіне тұрақты ауа қысымы астында ... ... ... ... тамызылды. Кальций ... ... ... ... ... тұрақты массаға дейін келтіреді.
Альгинат кальций иондары қатысында өзіндік созыңқы ұяшық формада болатыны
көрсетілді. Мұнда ... ... ... жұмыртқаны» еске түсіреді,
конформациялы хератталған бүындарды түзе ... ... ... ... ... ие болады. Кальций альгинатының гельдері
түзілген ... ... ... ... кальций ионының
координациялық сызбасы 9-суретте келтірілген.
10-суретте ... ... ... ... ... микроскопиясының фотографиясы көрсетілген. Суреттен
көрініп тұрғандай микробөлшек диаметрі 700-800мкм ... беті ... ... ие.
Альгинаттық микробөлшектердің кептіру режимінің микросферлардан
жергілікті ... ... шығу ... ... зерттелген.
Новокаин және рифампицин үшін сынақтар нәтижелері 11, 12 – ... ... ең ... шығу ... ... ... сыналған, ісінген үлгілер үшін ... ... ... ... 50% новокаин шығымы 30 - 35 минутта байқалса,
препараттың ... ... ... ... ... үшін ... шығуы 70-75 минутта байқалады. ... ... және ... ... толық шығуы 80-100 минутта
байқалады.
Әдеби ... ... ... ... гельдері түзілген
кезде негізгі рөлді гулурон қышқылының белоктары ... ... ... ... ... 4 ... 10 ... атомымен үйлеседі. Осы кезде
«жұмыртқа қорабы» ... ... ... ... құрылымы
түзіледі. Осы уақытта ... ... ... бос ... күштер есебінен, бұрын соңды натрий альгинаты және
казкаин ерітінділері үшін көрсетілгендей, ... ... ... қабілетті қалыптасқан альгинат гелінде ... бір ... бос ... ал енді бір бөлігі полисахарид
тізбегі маннуронатының белоктарымен ... ... ... Альгинат
құрамын өзгерту жолымен қалыптасқан микробөлшектерден жансыздандыратын
агенттердің босап шығуының ... ... ... ... алынған мәліметтер жергілікті ... ... ... рифампициннің бақылаулы бөліну жылдамдығы бар дәрілік формаларын
жасау үшін кальций альгинаты ... ... ... ... Кальций альгинатының микробөлшегінің түзілуіндегі гулурон
қышқылының ... ... ... ... 0.1М СаCl2 ерітіндісінен алынған альгинат микробөлшнгінің СЭМ
фотографиясы көрсетілген.
11-сурет. Альгинат микробөлшегінен новокаиннің босап ... ... ... 20о (2), 50о ... Сурет. Альгинатты микробөлшектерінен рифампициннің босап шығуы:
ісінген (1), кептірілген 20о (2), 50о (3)
3.3 ... ... ... формалар технологиясы обылысының маңызды жетістіктерінің бірі
биоүйлесімді полимерлер негізінде дәрілік үлдірлер ... ... ... ... ... ... сонымен бірге жаралар мен
күйіктерді емдеу үшін кең ... ... ... үлдірлерді полимерлік
тасымалдағышты және дәрілік затты ... ... ... ... ... ерітіндіні қалыпқа құйып қыздырады және еріткіште буландыру арқылы
үлдірді қалыптастырады. Алынған үлдірді қажетті өлшемді үлгілерге ... ... ... ... және тағы бір артықшылығы ... ең кең ... ... ... ... табылады. Қабыршақты
дәрілік формаларды дайындау үшін материалдар ретінде әртүрлі синтетикалық
және табиғи ... ... ... екі ... тасымалдығыш: поливенил спиртінің
синтетикалық полимері және ... ... ... ... ... негізінде новокаин мен рифампициннің қабыршақ ... ... ... ... ... ... ... бақылаулы бөліну жылдамдығы бар дәрілік қабыршақ жасау
препараттардың үлдірден ... шығу ... ... ... ... ... Осыған байланысты негізгі назар үлдірден рихлокаин мен лидокаиннің
бөлініп шығу процесіне ... ... ... ... ... ... ... үшін қолданылатын полимерлік материалдарға
медициналық сипаттағы бір ... ... ... Полимер биоүйлесімді, су
немесе физиологиялық ерітіндіде ерігіш, ағзадан ... ... ... т.б. ... ... Мұндай қасиеттерге ие жоғары молекулалық қосылыстар
арасында кең таралуды синтетикалық полимер-қаналмастырғыш поливенил спирті
(ПВС) алды. Бұл полимер ... ... және ... мен ... үшін ... жақпа майлардың негізгі, дәрілік
заттардың әсерінің пролонгаторы ретінде қолданылады.
Молекулалық массасы ... ПВС ... тұз ... түрінде
«Полидез» деген атпен шығарылады. ... ... ... ... бауыр зақымданғанда, күйіктерде және ... ... ... зат ... ... ... ПВС негізінде новокаин мен рифампициннен тұратын дәрілік
қабыршақтар ... ... ... және ... ... ... үлгілері жазық бетке полимер ерітіндісін құю және бөлме
температурасында 2-3 тәулік бойы кептіру арқылы алынды.
ПВС-қабыршақтарынан ... мен ... ... ... шығу динамикасы зерттелді. Алынған ... ... ... ... босап шығуы үш негізгі сатыдан тұратыны
анықталды: 1) ПВС үлдірімен су сорбциясы және оның ісінуі;2) полимерлі ... орта фаза ... ... ... ... 3)
еріткіш көлеміне препараттың диффузиясы.
Дәрілік препараттың ПВС-қабыршақтарынан ешқандай өзгеріске ұшырамай 6-
7сағат барысында толығымен ... ... ... ... ... ... баяулайды. Осылай, егер қалыңдығы 0,5см
жүйеден 50%-ды ... 0,5 ... ... ... ... ... дәрінің осындай мөлшері 1,3 сағатта босап шығады.
қабыршақтан дәрілік заттардың әртүрлі мөлшері болған ... мен ... ... шығу ... ... ... 6- және 7-кестелерде жинақталған. ... ... ... ... ... концентрациясының 0,5-0,15 г/г
аралығында өзгеруі препараттар шығымына еш әсер ... ... ... ... ПВС-қабыршығы үшін диффузия коэффицентінің мәні барлық
үш концентрация үшін 7,5-8,3·10-6 см2/с аралығында жатады. Бұл қабыршақтан
дәрінің шығу ... ... ... ... еш ... ... ... қабыршақ жүйеден преараттардың босап шығуы
процесінде лимиттеуші рөлді матрицадағы терапевтік агенттің ... Бұл ... шығу ... мен қабыршақ қалыңдығы арасындағы кері
тәуелділікпен расталады.
6-кесте. ПВС-қабыршағынан новокаиннің босап шығу параметрі
|Жүктеме, |Ісіну ... ... ... шығу |Макс. шығым, |
|мг/л ... |50%, cағ ... сағ|% |
| |% | | | ... |88 |2,2 |6,5 |96 ... |74 |2,7 |7,0 |93 ... |68 |3,5 |6,5 |92 ... ПВС-қабыршағынан рифампициннің босап шығу параметрі
|Жүктеме, |Ісіну ... ... ... шығу ... шығым, |
|мг/л |дәрежесі, |50%, cағ ... сағ|% |
| |% | | | ... |82 |2,4 |6,0 |95 ... |76 |3,1 |7,5 |92 ... |62 |3,6 |8,0 |94 ... ... ... ... және ... ... дәрілік формаларын жасау үшін синтетикалық полимер ... ... ... ... ... ... жасау үшін матрица ретінде ... кең ... Бұл ... ... ... суда ... ... қол жетерлік және арзан. Формацевтикалық
тәжірибеде альгин қышқылының натрий тұзы үлкен қолданыс тапты. Бұл ... сулы ... ... ... ... қорғаныс
коллоидтардың қасиеттеріне ие. Na-ArK көртеген дәрілік заттармен иондық
байланыстар есебінен ... ... ... ... ... мен рифампициннің әртүрлі дозалары бар ... ... ... ... ... жүйеден олардың босап шығу
процесіне әртүрлі ... ... ... 15-, ... ... және ... қалыңдығына тәуелді қабыршақтан
препараттардың шығу ... ... ... жағдайларда дәрілердің
ұзақ шығуы байқалатыны белгіленген. Барлық жағдайларда ... ... ... ... ... ... бұл кезде дәрінің
шығымы 80-90% болады. Бұл жағдайда электростатикалық ... ... ... ... заттардың катиондары
әрекеттесуі мүмкін.
Кинетикалық қисықтардың профилі ДЗ-дың шығымы бірінші ретті кинетикаға
сәйкес болатынын және ... ... ... диффузиясымен
бақыланатынын растайды. Дәрінің монолиттік жүйелерден еріген терапевтік
агентпен шығу кинетикасын сипаттайтын ... ... ... ... ДЗ ... ... квадрат түбіріне тәуелділігі сызықты сипатта
болады. Диффузия процесі Фик ... ... ... яғни ... ... ... ... бөлшектер әрекеттеспеген кезде диффузия
коэффиценті ... ... ... ... ... тәуелді болмайды.
8-кесте. Na-ArK-қабыршағынан новокаиннің босап шығу параметрі.
|Жүктеме, |Ісіну ... ... ... ... |Макс. шығым, |
|мг/л |% |50%, cағ ... сағ |% ... |42 |0,6 |2,0 |92 ... |28 |0,8 |2,5 |89 ... |18 |1,2 |2,5 |86 ... ... Na-ArK ... ... ... ... ... шығуының негізгі параметрлері келтірілген. Қос
зерттелген ... ... ... ... ... сипаттамалары
болды, босап шығу механизмінің ... ... ... ... ... ... рифампициннің босап шығу параметрі
|Жүктеме, |Ісіну |Шығу ... ... шығу ... шығым, |
|мг/л ... |50%, cағ ... сағ|% |
| |% | | | ... |36 |0,6 |2,5 |88 ... |22 |1,2 |2,5 |84 ... |16 |1,5 |3,0 |82 ... ... ... және ... ... шығуының
диффузиялық механизммен жүретін емдік қабыршақтар жасау үшін ... Na-ArK ... ... ... ...... сынақтар
Рифампициннің полимерлі формаларының медико-биологиялы сынақтары Қазақ
ғылыми-зерттеу ... МСХ ... ... ... ... ... зерттеу үшін Петри ыдысына 1 мл
(натрий хлоридінің физиологиялық ерітіндісі) 2 млн микроорганизмдерді агар
ерітіндісіне ... ... ... ... және ... ... 2 см
болатындай етіп рифампицин бар қабыршақты орналастырып, әрбір 20-30 мин
өткен ... ... ... тоқтатқан зонасының радиусы зерттелінді.
Результаттар 24, 48, 72 ... ... 370C ... анықталды.
Алынған мәліметтерді препараттың эталонымен салыстырылды.
3.4.1 Полимерлі дәрілік формаларды медико-биологиялық сынау
Новокаин және ... ... ... ... Қазақ ғылыми-зерттеу ветеринарлық институты МСХ РХ ... ... ... қабыршақ түріндегі полимерлік препараттары 1 мг/кг
дозада анестетикалық активтілігінің болуын «Tail-flick» модемінің массасы
150-200г ақ ... ... ... ... ... ауру ... ... 25%-ға жоғарлауы) және
«анестезия ... ... ... ... ... ... ... Бірінші тітіркену полимерлік препараттарды
енгізгеннен кейін 5 ... соң іске ... ... ... заттың
анестетикалық активтілігі 6 жануарға сыналды. Зерттеу нәтижелері 10-кестеде
келтірілген.
10-кесте мәліметтері ПВС негізіндегі ... ... ... ... бар ... ... Полимерлік
препараттарды қолданған кезде анестетикалық әсердің жалпы ұзақтығы 1,5
сағатты ... бұл ... ... ... ... шамамен 3 есе
асып түседі. Бұл кезде эффектін ... ... ... ... ПВС ... новокаиннің полимерлік қабыршақтарының
анестетикалық активтілігі
|Препарат шифрі ... ... ... ... |
| ... мин |ұзақтығы, мин ... ... ... ... +ПВС ... ... ... бар полимерлік қабыршақтарының пролонгациялық эффектісін
бағалауды агарды диффузия әдісімен антибактериялық активтілігін ... ... ... мәліметтер 11-кестеде берілген. Рифампицин бар
қабыршақтар Staphylococcus aureus и ... ... ... ... антимикробтық активтілікке ие.
11-кесте. E. coli және St. Аureus қатысты рифампицин бар қабыршақтарының
антимикробтық ... ... ... ... ... |
| |24 және 48 ... кейін ... | |
| |24 |48 ... coli |44 |51 ... aureus |29 |37 ... ... сынақтардың нәтижелері мен алынған
тәжірибелік мәліметтер ... ... ... және ... ... ... ... жасау үшін матрица ретінде
желатин мен агар-агар ... ... ... ... ... ... мен натрий альгинаты ... ... ... ... ... әртүрлі жүктемесінде новокаиннің ПВС қабыршақтарынан
босап шығуы: 50 мг (1), 100 мг (2), 150 мг/1 г ПВС ... ... ... ... ПВС қабыршақтарынан
рифампициннің босап шығуы: 50 мг (1), 100 мг (2), 150 мг/1 г ПВС (3)
15-Сурет. Препараттың ... ... ... ... босап шығуы: 50 мг/1 г (1), 100 мг/1 г (2)
ҚОРЫТЫНДЫ
1. Жергілікті анестезирлеуші препарат ... мен ... ... ... композициялық түрде иммобилиздеуінің
систематикалық заңдылықтары ... ... ... ... бар
дәрілік формалар алуға синтетикалық және ... ... ... ... және ... гельдеріне новокаин мен рифомпицинді
композициялық имобилиздеу. Электростатикалық және гиброфобты ... ... ... пен ... ... ... түзеді. Әр
түрлі факторларға байланысты препараттың гельден босап шығуы зерттелді.
3. Кальций ... ... ... ... пен антибиотиктің
жаңа дәрілік формалары алынды. Альгинатты микробөлшектердің ... ... ... ... зерттелді. Препараттың босап
шығуының негізгі заңдылықтары анықталды. ... шығу ... ... ... полимерлі матрицадан диффузияланып шығуы.
4. Альгинат қышқылының натрий тұзы мен поливинил спирті негізінде новокаин
мен рифомпициннің жаңа ... ... ... ... ... қабыршақтан босап шығуына ... ... ... ... өзгерту арқылы препараттың диффузилық жылдамдығын
реттеуге ... ... ... мен ... алынған дәрілік формаларының пролонгирлеуші
эффектісі медико-биологиялық сынақтар нәтижесінде төмен ... ... ... ... ... бұл ... анестетик новокаин мен антибиотик ... ... шығу ... бар желатина және агар-агара негізіндегі
гельдер, кальций альгинаты негізіндегі микробөлшектер мен ... ... ... ... ... матрица ретінде дәрілік формалар
жасауға қолдануға болатыны көрсетілді. Алынған полимерлі ... ... ... микробты инфекцияны жоюға,яғни медицинаның әр түрлі
практика саласында қолдануға болады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
1 ... Н.А., ... А.В. ... ... ...... 1986. - 296 с.
2 Жубанов Б.А., Батырбеков Е.О., Искаков Р.М. Полимерные ... ... ... ... ... 2000. -220 ... ... В.В., Штильман М.И. Полимеры в процессах иммобилизации ... ... ... - М.: ... -262 ... Drug Delivery Systems: ... and Techniques. Ed. by Johnson P.
and Lioyd-Jones J.G.-Weinheim,NY: VCH; – ... Ellis ... p.
5 ... Release of Drugs: Polymers and ... Systems. Ed. ... M. – ... NY: VCH Publ, 1989. -315 p.
6 Технология лекарственных форм. Бобылев Р.В., Грядунова Г.П., Иванова
Л.А. и др. Под ред. ... М.: ... 1991. Т.2. ... ... Ю.Т. ... ... пленки (ЛЖП) с препаратами из
лекарственного ... как ... ... ряда ... // ... ... научно-практ. конф. «Применение лекарственных пленок в практической
медицине». Тюмень. 1999. – С.92.
8 Энциклопедия полимеров. М.: Сов. Энциклопедия. 1972. Т.1. С. ... ... М.К., ... А.К., ... Ж.А., ... ... Ш.С. ... свойств желатиновых и агар-агаровых гелей с
рихлокаином // Фармацевтический бюллетень. – Алматы,2000. № 9.- ... ... А.К., ... М.К., ... Ж.А., Кабдраисова А.Ж.,
Бурашева Г.Ш., Маденова П.С. Исследование ... ... ... ... // ... бюллетень. – Алматы, 2000. № 8.- С.30-
32.
11 Полимеры в фармации. Под ред. ... А.И., ... М.Г. ... 1985. 256 ... Жубанов Б.А., Мусабеков Н.К., Рухина Л.Б., Батырбеков Е.О.
Применение карбоксиметилцеллюлозы и пектовой кислоты для ... ... // Изв. НАН РК. Сер. хим. – 1993. - № 1. – С. ... Вирник А.Д., Хомяков К.П., Скокова И.Ф., Декстран и его производные //
Успехи химии -1975. – т.44. –С.1280-1307.
14 ... Г.Б., ... Д.Э., ... Н.П. ... и применение
пектиновых сорбентов. – Фрунзе : Илим, 1984. – С. 7-15, 43-44.
15 Жубанов Б.А., ... Е.О., ... Л.Б., ... Р.М. и ... ... на ... веществах // Известия МН-АН РК. Сер.
химич. – 1997. - № 2. – С. 14-18.
16 Кирш Ю.Э., ... Л.В. ... и ... на его ... // Химико-фармацевтический журнал.–1983.-№ 6.–С.
711-720.
17 Aleyamma A.J., Sharma Ch.P. Polyvinyl Alcohol as a ... ... ... materials and devices. Ed.by Sharma Ch.P.& Szycher ... ... ... С.Н. Поливиниловый спирт и его производные. М.-Л: Из-во ... 1960. 256 ... ... К.А., Кибардин С.А. Иммобилизованные биопрепараты в медицине.
М.:Медицина 1980. 128 с.
20 Майчук Ю.Ф. Антибиотики в офтальмологии. М.:Медицина. 1973. 182 ... Dumitriu S. ... as ... in Polymeric
Biomaterials. Second Ed. by S. Dimitriu, ed. Marcel Dekker, Inc., ... ... Tonnesen H.H., Karlsen J. Alginate in Drug Delivery System // ... And Ind. Pharm.- 2002.- 28, №6.- C ... Sime W.J. ... in Food Gels by ... ed. ... London,
1989, P. 53-79.
24 Smidsrod O. Molecular basis for some physical properties of ... gel state.// Faraday Discuss. Chem. Soc. 1974, 57, ... Braccini I., Perez S. ... basis of ... Gelation ... and Pectins: The Egg-Box Model Revisited // ... ... A., ... G., Smidsrod O., Alginates as Immobilized
material // Biotechnology and Bioengeneering. 1989. Vol.33. P. ... Tanaka H., ... M., Veliky I. ... ... ... in ... beads. // Biotechnology and bioengineering, 1984.
Vol. XXVI. P. 053-058.
28 Thu B., Bruheim P., Espevik T., ... O., ... P. and ... G. Alginate polication microcapsules.// Biomaterials.1996.17, P.1031-
1040.
29 Amsden B, Turner N, Diffusion characteristics of ... ... // ... Bioeng. 1999. 65. ... Kikuchi A., OkanoT. Pulsatile drug release control using hydrogels.//
Advanced Drug Delivery Reviews. 2002. 54, P.53-57.
31 Kikuchi A., ... M., Watanabe A., Sugihara M., Sakurai ... T. Effect of ... gel ... on release of dextran
with ... ... ... Journal of ... Release. 1999, ... Iskakov R., Kikuchi A., Okano T. ... release of dextran
from calcium-alginate gel beads coated with ... Journal of ... ... 2002, 80, ... Aslasni P., Kennedy R. Effect of gel forming and solvent ... release from alginate gel beads.// ... ... 13,№ 5. P. ... Iskakov R. , ... E.O., Zhubanov B.A., ... ... K.D. and Berlin D.K. Immobilization of ... AB-101 ... alginate gels // Eurasian ... Journal. 2002.4. P. 293-295.
35 Kulkarni A.R., Soppimath K.S., Aminabhavi T.M. ... release ... sodium from sodium alginate beads ... ... // Pharmaceutica Acta Helvetiae. 1999. 74. P.29-36.
36 Батырбеков Е.О., ... Р.М., Ю В.К., ... К.Д., ... ... ... ... ... анестетиков. Алматы: Принт-С, 2008.
163 с.
37 Бейсбеков М.К., Абилов Ж.Э. ... ... ... туындылары.
Алматы:КазНУ.2004. 215 с.
38 Болдырев Д.Ю., Батырбеков Е.О., Кенжебаев А.М., Искаков Р.М., Ю В.К.,
Пралиев К.Д., ... Б.А. ... ... и ... с пролонгированным
анестезирующим действием // Химический журнал Казахстана. 2005. № 2. С.44-
57.
39 Олешко Л.Н., ... Е.Ю., ... И.Н., ... В.Е., ... ... ... стоматологических пленок // Патофизиология и
фармакология боли (экспериментальные и ... ... ... М. 1993. С.173.
40 Олешко Л.Н., Голованенко А.Л., Кириллова Р.В., Блинова О.А., Одегова
Т.Ф., Рюмина Т.Е. Выбор состава ... ... ... // ... 1999.48, № 6, С. ... ... Л.А., ... Л.М., Тер-Погосян Е.М. Применение анестетика в
составе базисного материала // Изобретательство и ... ... ... Л., 1975. ... ... К.А., Штейнгарт М.З. Сополимеры в стоматологии. М.:Медицина.
1982. С.146.
43 Li Wan Po A., Mhando J.R. ... of ... ... and ... release from gelatin films ... 1984. Vol. 20. No 1-2. ... Ishuda V., Nambu N., Nagai T. Mucosal dosage form of ... for
toothache using hydroxypropyl cellulose and carbopol // Chem. And ... 1982.- Vol 30.-No ... ... S., Dittgen M., Jensch H.-P. Einflub der ... auf die ... aus ... //
Pharmazie, 1987, 42, No 8, P.553-554
46 Okamoto H., Taguchi H., Iida K., Danjo K. Development of polymer ... forms of ... for buccal ... I. ... ... release rate // Journal of ... Release. 2001. V.77. P.253-260.
47 Danjo K., Higuchi F., Otsuka A. Release of ... from ... forms // Chem. Pharm. Bull. (Tokyo). 1995. V.43. ... ... 61-93113 ... ... для полости рта пролонгированного
действия / Ига К., ... Я.; ... ... Пат.4511273 США. Mucous membrane-adhering film preparation and process
for its preparation / Kizawa H., Kobayashi J., Ito A.; ... ... Пат 6562363 США. ... ... and methods for ... of active agents / Matelee J., Houze D., Kanios D.; ... Oguchi M., Shikama N., Sasaki S., Gomi K., Katsuyama Y., Ohta ... M., Takei K., Arakawa K., Sone S. ... ... Film for Treatment of Acute Radiation-Induced Oral Mucositis //
Intern. Journal of ... ... Biology, ... Vol 40. ... ... Д.Ю., ... Е.О., ... Ж.Х., Искаков Р.М.,
Жубанов Б.А. Диффузия новокаина из ... ... // ... ... Казахстана.-2003.-№ 1.-С.43-47
53 Болдырев Д.Ю., Батырбеков Е.О., Искаков Р.М., Жубанов Б.А. Полимерные
системы на основе поливинилового спирта, ... ... // ... ... ... 1(8).-С.40-43.
54 Бейсебеков М.К., Токтабаева А.К., Жунусбекова Н.М., Абилов Ж.А.,
Ахмедова Ш.С. Иммобилизация ... на ... ... и
пленках // Вестник КазНУ. Сер.хим. 2000. № 2(19). ... ... РК № 11597. ... для ... ... при лечении
стоматологических заболеваний / Токтабаева А.К., Бейсебеков ... А.К. и др. ... ... ... Е.О., ... Р.М., Ермухамбетова А.А., Кадралиева Н.,
Хасанов А.Б. Применение полимерных обезболивающих пленок в ... ... ... ... ... 2008. № 1(20). ... ... шығуы Mt/M0
Уақыт, сағат
Дәрінің шығуы Mt/M0
D
C
0 0,5 1 1,5 2 2,5 3 3,5 ... ... ... ... ... сағ
Уақыт, мин
Препарат шығуы, %

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 41 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Әйел жыныс мүшелерінің қабыну аурулары3 бет
Өсімдік жасушаларын биосинтездік өнеркәсіпте пайдалану6 бет
12 IAS ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ЕСЕПТІЛІГІНІҢ СТАНДАРТЫ35 бет
Aктивті және пассивті операциялар, олардың банктің қызметіндегі ролі мен орны29 бет
C ++17 бет
«ағынды суларды аэрациялау»8 бет
«Коммерциялық банктің активті операциялары»36 бет
«Ферменттер биосинтезі »7 бет
«ФФПС» - сериалы суда еритін полимерді цемент шикізат шламының сұйылтуға әсерін анықтау36 бет
Активті қуаттың минимум шығыны бойынша АО «ЖРЭК» 220-220 кВ Қарағанды тораптарындағы режимдерді оңтайландырудың есептеулері47 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь