АФ "Астана почтампы" "Қазпочта" ААҚ-на экономикалық сипаттама

Мазмұны

Кіріспе 3

1.Ақша қаражаттарының, есеп айырысу операцияларының бухгалтерлік есебінің теориялық аспектілері. 5
1.1.Ақша қаражаттарының, есеп айырысу операцияларының экономикалық мәні. 5
1.2. Кассадағы және есеп айырысу шотындағы нақты ақшаның есебін ұйымдастыру. 10
1.3. Банктердегі арнайы және валюталық шоттардағы
ақша қаражаттарының есебі. 16

2. АФ "Астана почтампы" "Қазпочта" ААҚ.на ұйымдастыру экономикалық сипаттама. 19
2.1. АФ "Астана почтампы" "Қазпочта" ААҚ.ның заңдық
статусы және ұйымдастыру құрылымы. 19
2.2. АФ "Астана почтампы" "Казпочта" ААҚ.ның органдары
және қызметкерлердің жауапкершілігі. 22
2.3. АФ "Астана почтампы" Казпочта ААҚ.ның
есеп саясаты. 23
2.4. АФ "Астана почтампы" "Казпочта" ААҚ.ның
бухгалтерлік есебін ұйымдастыру. 25
2.5.Жекеленген құрылымдық бөлімшелерде есеп
жұмысын ұйымдастыру ерекшеліктері. 27

3. АФ "Астана почтампы" "Қазпочта" ААҚ.ның ақша қаражаттарының қозғалысын талдау. 29
3.1. АФ "Астана почтампы" "Қазпочта" ААҚ.ның
төлем қаблеттілігін талдау. 29
3.2. "Қазпочта" ААҚ.ның қызметінің тиімділігін және
іскерлік белсенділігін талдау. 38
3.3. "Қазпочта" ААҚ.ның табыстылық көрсеткіштері
және оларды талдау. 40

4. АФ "Астана почтампы" "Қазпочта" ААҚ.ның кассадағы
және есеп айырысу шотындағы ақша қаражаттарының есебі
және оны жетілдіру жолдары. 44
4.1. "Қазпочта" ААҚ.ның кассадағы және есеп айырысу
шотындағы ақша қаражаттарының есебі. 44
4.2. АФ "Астана почтампы" "Қазпочта" ААҚ.ның
ақша қаражаттары қозғалысы туралы есеп беруді құрау. 47
(тікелей әдіс)
4.3. "Банк.клиент" программасын енгізу. 50

Қорытынды және ұсыныстар 53

Қолданылған әдебиеттер тізімі. 59
Кіріспе.

Ақша қаражаттары, есеп айырысу операциялары – кәсіпорын қызметі үшін қажетті жағдай, өйткені олар жабдықтаудың, өндіріс процесінің үздіксіздігін және өнімді уақытында тиеу мен өткізуді қамтамасыз етеді. Есеп айырысу операциялары келісім шартпен толтырылып, бекітіледі. Соған сәйкес бірінші кәсіпорын тауарлы-материалдық қорларды, жұмыстар немесе қызметтердің жабдықтаушысы, ал екіншісі олардың сатып алушссы, тұтынушысы және төлеушісі болып табылады.
Жабдықтаушылар мен сатып алушылардың арасында нақты есеп айырысуларды ұйымдастыру айналым қорларының айналымдылығының жылдамдауына және уақытында ақша қаражаттарының келіп түсуіне тікелей әсер тигізеді.
Кәсіпорында өндірістік талаптарды орындаушы персоналымен өзара қарым қатынастар пайда болады, бұл кәсіпорын жұмыскерлермен есеп айырысуларды, әлеуметтік қамтамасыз ету органдарымен және басқа да ұйымдармен есеп айырысуды қажет етеді. Бұл есеп айырысулардың барлығы ақша формасында жүзеге асырылады.
Кәсіпорындармен, ұйымдармен, мекемелермен есеп айырысулар қолма қол ақшасыз нысанда жүргізіледі. Қолма қол ақшасыз есеп айырысулар төлеушінің шотынан ақша қаражаттарын алушының шотына аудару жолымен, әртүрлі банктік операциялар (несиелік,есептік) көмегімен айналымдағы нақты ақшаның орнын басумен жүргізіледі. Осылайша кәсіпорындар мен ұйымдар арасында есеп айырысысуда делдал болып, сәйкес банк мекемелері шығады.
Банк пен клиент арасындағы қатынастар келісім шарт түрінде болады. Клиенттер несиелік есептесу қызметтерін алуға банкті өздері таңдайды және барлық банктік операция түрлерін жүргізеді.
Есеп айырысу шотынан басқа, банктерде қорларды сақтауға ағымды және арнайы шоттар ашылады.
Ақша қаражаттары және есеп айырысу есебінің негізгі талаптары мыналар болып табылады:
ақша қаражаттарының, есеп айырысудың қозғалысы бойынша операцияларды уақытында және дұрыс құжаттандыру;
кәсіпорын кассасындағы нақты ақша қаражаттарының, бағалы қағаздың сақталуына күнделікті, оперативті бақылау;
бюджетпен, банктермен, персоналмен уақытында есеп айырысысуын және дұрыстығын бақылау;
сатып алушылармен және жабдықтаушылармен келісім шарттарда бекітілген есеп айырысысу нысандарының сақталуын бақылау;
мерзімі кешіктірілген қарыздарды шығару үшін, дебеторлармен және кредиторлармен есеп айырысуларды уақытында салыстыру.
Берілген дипломдық жұмысымның мақсаты АФ "Астана почтампы" "Қазпочта" ААҚ-ын мысалға алып, ақша қаражаттарының, есеп айырысу операцияларының бухгалтерлік есебінің ұйымдастыруын талдап, оны жетілдіру жолдарын ұсыну. Ол үшін келесі жағдайларды қарастыру қажет:
- АФ "Астана почтампы" "Казпочта" ААҚ-ның бухгалтерлік есебін ұйымдастыру.
-Жекеленген құрылымдық бөлімшелерде есеп жұмысын ұйымдастыру ерекшеліктері.
-АФ "Астана почтампы" "Қазпочта" ААҚ-ның ақша қаражаттарының қозғалысын талдау.
-АФ "Астана почтампы" "Қазпочта" ААҚ-ның төлем қаблеттілігін талдау.
-"Қазпочта" ААҚ-ның қызметінің тиімділігін және іскерлік белсенділігін талдау.
-"Қазпочта" ААҚ-ның табыстылық көрсеткіштері және оларды талдау.
-АФ "Астана почтампы" "Қазпочта" ААҚ-ның кассадағы және есеп айырысу шотындағы ақша қаражаттарының есебі.
-"Қазпочта" ААҚ-ның кассадағы және есеп айырысу шотындағы ақша қаражаттарының есебі.
-АФ "Астана почтампы" "Қазпочта" ААҚ-ның ақша қаражаттары қозғалысы туралы есеп беруді құрау.
(тікелей әдіс)
-Ақша қаражаттарының есебін жетілдіру.
-"Банк-клиент" программасын енгізу.
Дипломдық жұмысты жазу барысында экономикалық- статистикалық салыстыру, талдау әдістері қолданылған.
Қолданылған эдебиеттер тізімі.

1. "Шаруа қожалығы туралы" Қазақстан Республикасының заңы. Ақмола, 1998ж. 31 наурыз
2. "Почта туралы заң" // Астана ақшамы, 2003ж. Ақпан
3. 1995 жылғы 26 желтоқсанда шыққан Қазақстан Республикасы Президентінің №2732 "Бухгалтерлік есеп туралы" заң күші бар Жарлығы (11.07.97 № 154-1 және 16.07.99 №436-1 ҚР заңдарымен өзгерістер мен толықтырулар енгізілген).
4. Бухгалтерлік есеп бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық комиссиясының 1996 жылы 18 қарашадағы №6 Қаулысымен бекітілген субъектінің қаржылық-шаруашылық қызметінің бухгалтерлік есебін жүргізудің Бас шот жоспары.
5. 4-Бухгалтерлік есеп стандарты "Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру". // Бюллетень бухгалтера, 1`2001.
6. Баканова М.И., Шереметта А.Д. Курс экономического анализа.-Москва: Финансы и статистика, 1984.
7. Ван Хорн Джеймс К. Основы управления финансами. - Москва: Финансы и статистика, 2000.
8. Дюсембаев К.Ш. " Финансовый анализ предприятия", Алматы 1998г.
9. Дюсембаев К.Ш., Егембердиева С.К., Дюсембаева З.К. "Аудит и анализ финансовой отчетности" Алматы,1998г.
10. Донцова Л..В. Никифорова Н.А.., Анализ бухгалтерской
отчетности.- Москва: ДИС, 1998.
11. Дробозина Л..А.. Окунева Л..П., Андросова Л..Д. и др. Финансы. Денежное обращение. Кредит. - Москва: Финансы, ЮНИТИ, 1999.
12. Иманғажин Ш.И. Финансово-экономический анализ результатов производственной деятельности сельскохозяйственных предприятий. – Астана, 1998.
13. Коласс Бернар. Управление финансовой деятельностью предприятия. – Москва: Финансы ИО "ЮНИТИ", 1997.
14. Кравченко Л..И. Анализ финансового состояния предприятия. – Минск: ПКФ "Экаунт", 1994.
15. Козлова Е.П., Парашутин Н.В., Бабченко Г.Н., Галанина Е.Н. "Бухгалтерский учет" , Москва 1995г.
16. Лаврушин В.К. "Деньги, кредит, банки" , Москва 2000г
17. Маркин Ю.П. Анализ внутрихозяйственных резервов.- Москва: Финансы и статистика, 1991.
18. Негашев Е.А.. Анализ финансов предприятия в условиях рынка.-Москва: Высшая школа, 1997.

19. Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на предприятии. – Алматы: Центраудит-Казахстан, 2002.
20. Русак Н.А.., Русак В.А.. Финансовый анализ субъекта хозяйствования.- Минск.: Вышэйшая школа, 1997.
21. Радостовец В.К., Ғабдуллин Т.Ғ., Радостовец В.В. "Кәсіпорындардағы бухгалтерлік есеп" Алматы 2003ж.
22. Сейдахметова Г.С. "Современный бухгалтерский учет" Алматы 2000г
23. Савицкая Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск: ООО "Новое знание", 1999.
24. Савицкая Г.В. Теория анализа хозяйственной деятельности.- Минск.: ИСЗ, 1996.
25. Стоун Д.Р., Хитчинг К.М. Бухгалтерский учет и финансовый анализ: Подготовительный курс/ Перевод с английского Огибина Ю.А. и др. – Москва: АОЗТ "Литература плюс", 1999.
26. Турсумбаев Б.М., Петренко И.Я.. Исмуратов С.Б. "Основы организации бизнеса". - Челябинск: Южно-Уральское книжное издательство, 1995.
27. Шишкин А.П. "Бухгалтерский учет и финансовый анализ на коммерческих предприятиях: практическое руководство. – Москва: АО "Финстатинформ", 1995.
28. Овсийчук М.Ф. "Управление денежными средствами",
// Аудитор, 5`1996.
29. "Отчет о движении денежных средств" // Библиотека бухгалтера и предпринимателя, 7’1998.
30. Шиловская Л.П., Маслова И.Б., Лишанский М.Л. "Организация расчетов и движения денежных средств", // Экономика сельскохозяйственных и перерабатывающих предприятий, 4’1998.
31. Хурсевич С.Н. "Перспективы денежного и неденежного исполнения бюджетов". // Финансы 6’1998.
        
        Мазмұны
Кіріспе
3
1.Ақша қаражаттарының, есеп айырысу операцияларының бухгалтерлік есебінің
теориялық аспектілері. ... ... есеп ... ... экономикалық мәні.
5
1.2. Кассадағы және есеп айырысу шотындағы нақты ақшаның ... ... ... ... және валюталық шоттардағы
ақша қаражаттарының есебі.
16
2. АФ "Астана почтампы" "Қазпочта" ААҚ-на ... ... ... АФ ... ... ... ААҚ-ның заңдық
статусы және ұйымдастыру құрылымы. ... АФ ... ... ... ... органдары
және қызметкерлердің жауапкершілігі. ... АФ ... ... ... ... ... АФ ... почтампы" "Казпочта" ААҚ-ның
бухгалтерлік есебін ұйымдастыру. ... ... ... ... ... ерекшеліктері. ... АФ ... ... ... ... ақша қаражаттарының қозғалысын
талдау. ... АФ ... ... "Қазпочта" ААҚ-ның
төлем қаблеттілігін талдау.
29
3.2. "Қазпочта" ААҚ-ның қызметінің тиімділігін және
іскерлік белсенділігін талдау.
38
3.3. "Қазпочта" ААҚ-ның табыстылық ... ... ... АФ "Астана почтампы" "Қазпочта" ААҚ-ның кассадағы
және есеп айырысу шотындағы ақша ... ... оны ... ... ... ... ААҚ-ның кассадағы және есеп айырысу
шотындағы ақша қаражаттарының есебі. ... АФ ... ... ... ... ... қозғалысы туралы есеп беруді құрау. 47
(тікелей әдіс)
4.3. "Банк-клиент" программасын ... ... және ... ... ... ... ... ... есеп ... ... – кәсіпорын қызметі үшін
қажетті жағдай, өйткені олар ... ... ... үздіксіздігін
және өнімді уақытында тиеу мен өткізуді қамтамасыз етеді. Есеп айырысу
операциялары келісім ... ... ... ... сәйкес бірінші
кәсіпорын тауарлы-материалдық қорларды, жұмыстар ... ... ал ... олардың сатып алушссы, тұтынушысы және төлеушісі
болып табылады.
Жабдықтаушылар мен сатып алушылардың арасында ... есеп ... ... ... ... жылдамдауына және уақытында
ақша қаражаттарының келіп түсуіне тікелей әсер тигізеді.
Кәсіпорында өндірістік ... ... ... ... ... ... ... бұл кәсіпорын жұмыскерлермен есеп айырысуларды,
әлеуметтік қамтамасыз ету ... және ... да ... ... ... етеді. Бұл есеп айырысулардың ... ақша ... ... ... мекемелермен есеп айырысулар қолма қол
ақшасыз нысанда жүргізіледі. Қолма қол ақшасыз есеп ... ... ақша ... ... ... ... ... әртүрлі банктік
операциялар (несиелік,есептік) көмегімен айналымдағы нақты ақшаның орнын
басумен жүргізіледі. Осылайша ... мен ... ... ... ... ... сәйкес банк мекемелері шығады.
Банк пен клиент арасындағы қатынастар ... шарт ... ... ... ... ... ... банкті өздері таңдайды және
барлық банктік операция түрлерін жүргізеді.
Есеп айырысу ... ... ... ... ... ... ... шоттар ашылады.
Ақша қаражаттары және есеп айырысу есебінің негізгі талаптары мыналар
болып табылады:
ақша қаражаттарының, есеп ... ... ... ... және ... құжаттандыру;
кәсіпорын кассасындағы нақты ақша қаражаттарының, бағалы қағаздың
сақталуына күнделікті, оперативті бақылау;
бюджетпен, банктермен, ... ... есеп ... ... ... алушылармен және жабдықтаушылармен келісім шарттарда бекітілген
есеп айырысысу нысандарының сақталуын бақылау;
мерзімі кешіктірілген қарыздарды ... ... ... ... есеп ... ... ... дипломдық жұмысымның мақсаты АФ "Астана почтампы" "Қазпочта"
ААҚ-ын мысалға алып, ақша ... есеп ... ... ... ... ... оны жетілдіру жолдарын ұсыну.
Ол үшін келесі ... ... ... АФ ... ... ... ... бухгалтерлік есебін ұйымдастыру.
-Жекеленген құрылымдық бөлімшелерде есеп жұмысын ұйымдастыру ерекшеліктері.
-АФ "Астана почтампы" "Қазпочта" ААҚ-ның ақша ... ... ... ... ... ААҚ-ның төлем қаблеттілігін талдау.
-"Қазпочта" ААҚ-ның қызметінің тиімділігін және ... ... ... ... ... және ... ... "Астана почтампы" "Қазпочта" ААҚ-ның кассадағы және есеп ... ақша ... ... ... кассадағы және есеп айырысу шотындағы ... ... ... ... ... ... ақша қаражаттары қозғалысы туралы
есеп беруді құрау.
(тікелей әдіс)
-Ақша қаражаттарының есебін жетілдіру.
-"Банк-клиент" программасын енгізу.
Дипломдық жұмысты жазу ... ... ... салыстыру,
талдау әдістері қолданылған.
1.Ақша қаражаттарының, есеп айырысу операцияларының бухгалтерлік ... ... ... есеп ... ... экономикалық мәні.
Еліміздегі үрдіс пен рыноктық қатынастар жүйесі жылдан ... ... ... ... әрі ... ... мен дамыту, экономикалық
қатынастарға түсуші жақтарды ақпараттар жүйесімен қамтамасыз ету, ... ... ... ... тиімді шешім қабылдау үрдісінде
бухгултерлік есептің атқаратын ролі зор.
Аралық шаруашылық қатынастарды ... ... ... ... ... ... ... ролі мен маңызы осы заманда да
өз мағынасын ... ой мен ... ... ... ... ... өмір мен ... іске асырушы шаруашылық субъектілерінің
өрісі мен салалары бойынша міндетті ... ... ... ... өз ... мен маңызын төмендетпейтіндігіне әркімнің де ... ... ... ... иелігінің кез келген түрлері, рыноктық
әрекетке түсуші құқылы тұлғалар, ұйымдар мен мекемелердің ... есеп ... ... мен ... ... мен ... алған
міндеттемелері, өндірген дайын өнімдері, тауарлы-материалдық құндылықтары,
негізгі құралдары мен ... ... ... алу мен сату ... ... ... бар ... субъектілерінде бухгалтерлік есеп
жүргізу экономикалық қатынастардың басты мәселелеріне жатады.
Кәсіпорындардың шаруашылық қызметі ... ... ... ... ... орын алған операциялардың мазмұны мен мәліметтерін
есептеп, бағалау және ... ... ... ... ... ... есеп ... ақпараттарды өлшеп, тексеру мен бағалау
және талдап, ... ... ... іске ... үшін түрлі өлшеу
әдістері болады. Бұлар ақшалай, натуралды және ... ... ... ... ... ... ең негізгісі. Қызмет атқарушы бухгалтерлер
ненің қанша сомаға сатылып ... ... ... ... өндіріліп
сатылғандығын, ненің қолда қалғандығын білуі керек.
Сонымен ... ... ... ... мазмұнын өлшеп,
есептеп, бухгалтерлік есеп шоттарына жазып, жекелеген шоттардың жинағын
шығарып, бұл жинақтарды қорытынды есепке ... ... ... ... ... өлшеу принципі бойынша орындалады. Кәсіпорындар қызметін ... ... , ... ... ... бағытында тиімді шешімдер қабылдау
әрекеттері де осы ақшалай өлшеу принципін қолдану арқылы іске ... ... ... меншігінде активті қаражаттардың,
міндеттемелер мен ... ... ... ... ... үлес
көлемі мен қозғалысын, қалыптасқан көздерін тәуекелшіліктің ... үшін де ... ... ... ... ... ... пайдалану
арқылы жұмсалған шығындар, өндірілген өнім, таза ... ... ... ақы ... банк ... тауарлы материалдық құндылықтар, негізгі
құралдар тағы басқа құндылықтардың жалпы сомасын ... ... ... ... болады.
Радостовец Владимир Константиновичтің "Кәсіпорындағы бухгалтерлік
есеп" деген оқулығында, барлық шаруашылық жүргізуші ... өз ... ... ... ... ... ... және
міндеттемелері бойынша төлемдерін, әдетте, осы мекемелер арқылы ақшасыз
нысанда, ал ... ... ... ... нақты ақшамен есептесуді
жүзеге асырады делінген.
Ақша қаражаттарын сақтау үшін және ... ... ... ... үшін Қазақстан Республикасының банк мекемелерінде банк шоттарын
ашады. Банк шоттары- бұл банк пен ... ... ... ... көрсететін әдіс.
Ф.С.Сейдахметованың "Современный бухгалтерский учет" деген оқулығында
көрсетілгендей, есеп беру ... ... ... ... одан ... субъектінің кез-келген кезеңінде әр жақты
қызметін қадағалауға болады. Есеп беру – бұл тексті анықтамасы және ... ... бар ... ... ... ... құралған ақтайтын
құжаттар. Есеп пен есеп беру ... ... ... ... ... көрсеткіштер түрінде сәйкес есеп беру формаларына
құйылғанда тағайындалады.
Жоспарлы экономикада есеп беру ... ... ... көрсетілген- басқарудың жоғары тұрған органына, сәйкес ... ... және ... ... Есеп ... мұндай түрі
мемлекеттік деп аталып, оған ... және ... ... ... есеп беру ... тарихы мынадай, негізінен
әкімшілік-шаруашылық басқару кезінде есеп беру ... ... ... ... ... ... тұрған органдарға тағайындалған.
Артықшылық ... ... ... ... ... ... еткен статистикалық ақпаратқа
берілген. Есеп берудің мұндай мәліметтері тігінен ғана құралған ... және ... ... ... ... ... үшін қажетті.
Бухгалтерлік есеп және оның мазмұны туралы сұрақ, бірінші кезекте осы
ақпаратты пайдаланушылардың ... ... ... ... болды.
Рыноктық қатынастар жағдайларында индивидтер ... ... ... қазіргі және келешектегі шарушылық қызметімен байланысты шешімдерді
қабылдайды.
Д.Сансызбаевтің "Қазақстанның ... ... ... жыл" деген
мақаласында, Қазақстанға меншікті ұлттық валютасын, яғни ... ... ... қарастырылған. Тәуелсіздік туралы заңды қабылдауда, суверенді
Қазақстанның дамуының ... ... бұл ... ... ... ... ... жүйесін рыноктық реттеуге көшу болды. ... ... ... заңдар қабылданды. Осыдан болашақта қайта
құрулар ... ... ... ішінен мемлекеттік меншікті
жекешелендіруді және екінші деңгейлі банктердің құралуын айтуға болады.
Кешенді факторларды ... ... ... ... ... ... 15 қарашасында айналымға ұлттық валютаны – ... ... ... қол ... бұл ... өзі жай ... емес.
Тарихта белгілі, теңге Орта Азияның және Оңтүстік Қазақстанның сауда
орталықтарында орта ... ... ... ... ... ... ... территориясында моңғолдарға дейінгі кезеңде
күміс және мыс монеталары – танга ... ... Олар ... ... аяғына дейін, яғни Ресей империясының құрамына кіргенге дейін
болған. Меншікті ұлттық ... ... ... ... ... Қазақстанның
жаңа мемлекеттік белгілерді шығарумен бірге ... ... ... ... ... ... "Харрисон және оның ұлдары" деген
банкноттік фабрика таңдалған. Қазақстан-әлемдегі ... ... яғни ... ... ... купюраларында екі тілде жазылған-орыс және қазақ
тілдерінде.
"Қазақстан Халық ... ... ... ... ... ... ... статусы" деген мақаласында ақша
түсінігі ... ... ... ... ... кезеңде
Қазақстандағы заңда ақша категориясы ақша бірлігінің және ... ... ... ... көрсетеді.
Мемлекет ұлттық ақшаны енгізе отырып, олардың басқа да жоғары ликвидті
активтерге ... ... ... яғни олар ... ... қамтамасыз етудің, ұлттық ақша белгілерін
шығаруды негіздеген. Сонымен қатар, ... ... ... ... ... ... ... және әртүрлі төлемдерді жүзеге
асыру процесі түсінігін ... ... ... ... ... қол ... ақшасыз есеп айырысудың қозғалысын енгізеді. Айналымға ... ... ... деңгейлі банктерде ұстайды, яғни олар
банк шоттарында ақшасын орналастырған иеленуші мен осы ... ... ... ... Республикасы Ұлттық банкінің арасындағы делдал
болып табылады. Бұл екі деңгейлі жүйе ақырғы ... үшін ... ... банк ... Банктік шот-бұл шотты иеленушінің және оның
банкінің арасындағы қарыздық қатынастары.
О.Мырзабаевтың "Өз уақытында өтелген төлемдердің барлығы ... ... ... есеп ... нысандарының маңыздылығы туралы
айтылған. Республикада жыл сайын сатып алушылар мен ... ... ... ... арасында мыңдаған келісім шарттар
жасалуда, яғни мұндай ... шарт ... ... төлем нақты ақшамен
немесе ақшасыз формада жүргізіледі.
Біздің елімізде ... ... ... ... оның әрбіреуі
әртүрлі. Мысалға төлем-тапсырма. Банк клиенттерінің көпшілігі осы кең
тараған төлем ... ... ... тапсырмасы сатып алушының
инициативасы бойынша, яғни өзінің ... ... ... сатып алғысы
келгенде пайдаланылады.
Енді Қазақстан Республикасы Ұлттық ... ... ... ... бас ... Е.Ашыкбековтің “Болашақ-төлемдік
карточкаларында” деген мақаласында қолма қол ... есеп ... ... ... ... ... ... айтылған.
Бөлшектік саудада қолма қол ақшасыз төлемдерге көшу мемлекет ... ... ... ... қол ... ... ... азайтады,
ақша айналымын бақылауды күшейтеді.
Қолма қол төлемдерді аударуда ең тиімді құралы ... ... ... ... Ол экономикаға қолма қол ақша массасын тартуға қол
жеткізудің құралы, ... ұсақ ... ... ақша ... ... ... айналымға аударады.
Төлем карточкасы- бұл ақша емес, электрондық терминалдар немесе басқа
да құралдар арқылы, яғни ... ... ... ... ... алуға, валюта айырбастауға және карточка эмитентмен анықталған басқа
да операцияларды ... ... ... беретін ақпараты бар, ақшаға қол
жеткізу құралы болып табылады.
Барлық шаруашылықтанушы субъектілер өздерінің ақша ... ... ... ... ... және осы ... арқылы қолма қол
ақшасыз есеп айырысу формасында міндеттемелері бойынша төлемдерін ... , ал ... ... қол ... есеп ... Қазақстан
Республикасының Ұлттық банкімен бекітілген нормативтік құжаттары ... ... ... тұлғалар арасында 4000 айлық есептік көрсеткіштен
жоғары төлемдер сомасы тек ... қол ... есеп ... ... ... шарт ... ... арасындағы кез келген келісім
шартта қолданылады. Егер келісім шарт ... ... ... ... онда төлем сомасы 4000 айлық есептік көрсеткіштен аспаса.
Ақша қаражаттарын ... және ... ... ... есеп ... ... ... банк мекемелері банктік счеттар ашады.
Банктік счет – ... ... ... пен ... арасында
депозитті қабылдау бойынша және операцияны ... ... ... ... ... ... ... келісім шарт қатынастарын
көрсету тәсілі.
Банктік шоттар теңгеде және ... ... ... де , ... және ... шоттар болып бөлінеді.
Корреспонденттік шоттар – банктік операциялардың жеке түрлерін ... ... мен ... банктік шоттары.
Ағымды (есеп айырысу( және жинақ шоттар жеке, заңды немесе заңды
тұлғалардың жекеленген ... ... мен ... ... ... ... ... валютада қаражаттардың
қозғалысының есебіне арналған ағымдық валюталық шот ... ... ... ... қызметті жүзеге асырушы субъектілерге ашады. Аккредитив
бойынша шоттарды, чек кітапшасы бойынша ... ... ... ... ... және ... операцияларды орындауға ашады.
Субъектілердің шоттарынан қаражатты, оны иеленушінің бұйрығы бойынша
есептен шығарады. Субъектінің бұйрығынсыз шоттағы қаражатты есептен шығару,
тек ... ... ... ... ... және ... да заңды
жағдайлармен жіберіледі.
Қазақстан Республикасының территориясында төлемдер мен ақша ... ... ... ... ... қолма қол ақша беру; ... ... чек ... ... беру ... ... индоссамент
бойынша беру; төлем карточкаларын пайдалану; банктік ... ... ... талап-тапсырмасын көрсету; инкассалық бұйрықтарды көрсету;
республиканың заңды актілерімен бекітілген басқа да тәсілдер.
Қолма қол ақшасыз есеп айырысудың негізгі формалары ... ... ... ... ... ... ... пен кедендік
мүшелердің инкассалық бұйрықтары болып табылады.
Төлеуші мен ... ... ... есеп ... ... келісім
шартпен ... ... және есеп ... шотындағы нақты ақшаның есебін
ұйымдастыру.
Әрбір кәсіпорындар мен ұйымдардың, шаруашылық субъектілерінің қолда
бар ... ... ... сақтайтын өздерінің кассасы болуы керек.
Касса арнайы жабдықталған, яғни ... мен ... ... адам кіре
алмайтындай етіп жабылған, терезесі мен есігіне темірден тор қойылған және
дыбыстық белгі беретін қондырғылар ... ... ... түрлі
материалдармен қапталып жасалған бөлмеде орналастыруды қажет етеді.
Кассадағы нақты ақша қаражаттары кассирдің мөрі сургуч ... ... ... ... ... ... сақталынуы тиіс. Бұл сейфтің кілті мен
сургуч басатын мөр кассирде, ал кілттің екінші данасы белгіленген ... аузы ... ... мөрі басылып, кәсіпорын, яғни субъектінің
басшысында сақталады. Кассир жұмыс ... ... ... ... ... мөр ... басып, күзетшіге тапсыруы тиіс. Кассадағы
ақшаның түгелдігіне жұмысқа деген немқұрайлылық пен салақтық салдарынан
кәсіпорынның, ... ... ... ... ... ... арам
ниетпен істелген әрекет ... ... ... ... ... ... яғни ... толық жауап береді.
Кассир – материалды жауапты тұлға. Ол кассалық операцияларды ... ... ... ... ... мен ... субъектілерде
кассирлік жұмысқа қызметкердің тағайындалғаны, орналасқаны жайлы ... ... ... ... ... ... ... яғни шаруашылық субъектімен кассир арасында жеке материалдық
жауапкершілікке келісім-шарт жасалуы керек.
Субъект жетекшілері ... ... ... және оны ... ... оның ... ... етуге міндетті.
Берілген субъектіге жатпайтын қолма қол ... ... ... ... кассада сақтауға болмайды.
Жалпы касса операцияларының есебі 45 бөлімше (Кассадағы ақша( активті
синтетикалық счеттарында жүргізіледі( ... ... ... ... ақша( және 452-(Кассадағы шетелдік валютасы ... мен ... яғни ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Ұлттық банкі мекемесі
бекіткен, кассалық операцияларды жүргізудің тәртібіне сәйкес жүргізіледі ... ... ... бас ... қолы қойылған кіріс кассалық
ордер бойынша (ф. № КО-1( ... ... ақша ... ... ... ... бас ... мен кассирдің қолы қойылған ақшаны қабылдағаны
туралы квитанция (ордердің ... ... ... ... ... , монеталарын қабылдау ... ... ... ... ... ... міндетті.
Кассадан ақша берілгенде жетекші және бас ... ... ... ... ордермен (ф. № КО -2(, төлем ведомосіне сәйкес
толтырылған, ақша беру ... ... ... және басқа да
құжаттармен толтырылып беріледі. Егер де шығыс кассалық ордерге ... ... ... ... ... қолы ... ордердің өзіне
қол қойылуы міндетті емес. Кассир шығыс кассалық ордер бойынша жеке тұлғаға
ақша бергенде оның ... ... жеке ... ... талап етеді.
Құжаттың нөмірін, атауын, қашан және кіммен берілгенін ордерде ... ... ... ... қойып, алынатын соманы ... ... ... ... ... ... ақша берілгенде шығыс кассалық ордерінде қосымша ақша
алуға тапсырылған адамның тегі, аты және әкесінің аты ... ... ... ведомосі бойынша берілсе, онда оған (Сенімхат бойынша( ... ... ... ... ету ... және оның ... ... шығыс ету ордері және оның орнына жүретін немесе оған ... ... ... яғни ... ... сиямен немесе шарикті қаламсаппен анық етіп толтырулары
керек. Бұл құжаттары ... ... ... әріптерді түзетуге,
өшіруге ешқандай рұқсат етілмейді. Кассалық кіріс ету және кассалық шығыс
ету ордерлерін немесе олардың орнына ... ... ... ... ... ... тіркеу журналына ... ... мен ... ... ... ... төлеу үшін төлеу ведомостары қолданылады. Бұл ведомостар ... ... ... және ... ... үлестіріп болғаннан
кейін ғана тіркеледі.
Кассалық кіріс ету ... ... ... ету ... ... ... жүретін құжаттар бойынша кассағс немесе кассадан нақты
ақшаны қабылдауға немесе ... тек қана осы ... ... ... рұқсат етіледі.
Кәсіпорынның кассасына нақты ақшаны қабылдау немесе кассадан ақша төлеу
барысында (кассир) касса ... ... ... ету және ... шығыс
ету ордерлерінің дұрыс толтырылғандығын бұл құжаттарда кәсіпорын ... ... бас ... ... ... және ордерлерде көрсетілген
қосымша құжаттардың түгелдігіне тексеру ... яғни ... Бұл ... ... ... ... ... жеріне
касса қызметкері өз қолын қоюы керек.
Касса операцияларының есебі кассалық кітапқа тіркеліп отыруы тиіс. ... ... ... ... ... кітаптың беттері (парақтары)
нөмірленіп және оған жіп өткізіліп, кәсіпорын басшысы мен бас ... ... ... ... Кәсіпорынның кассасына келіп түскен,
кіріс етілген немесе ... ... ... ... яғни ... ақша ... ... келіп түскендігін немесе кімге не үшін
төленгендігін білу үшін ол ... ... ... ... бухгалтерлік жазулар, сонымен қатар кіріске алынған немесе шығыс
етілген сомалар ... ... ... ... ... ... ... қызметкері кассадағы ақша қаражаттарының
қалдығын жұмыс күнінің ... ... және оның ... кассалық кітапқа
жазады. Бұл кассалық кітаптағы деректерге өзгеріс енгізуге, ... жол ... және де ... операциялары мен ондағы жүргізілетін,
толтырылатын құжаттардың дұрыстығына субъектінің бас бухгалтері ... ... ... ... ... ... валюта түріндегі нақты
ақшаларының есебі үшін өз ... ... ... ... ашылады. Сонымен
қатар бұл жағдайда кассалық операциялар ... ... ... кіріске алынған, яғни келіп түскен және де шығыс етілген,
кассадан ... ақша ... ... ... ... де және сол
күнгі бағам(курс) бойынша ұлттық валютаға (теңгеге) ... ... ... ... ... ... ... ақша
қаражаттарының есебі кассадағы ұлттық валюта түрінде ... ... ... ... жүргізіледі.
451-"Кассадағы ұлттық валютасы түріндегі нақты ... және ... ... валютасы түріндегі нақты ақша" деп ... ... ... ... ... ... бойынша нөмір бірінші
журнал-ордерде, ал дебеті ... осы ... ... Яғни ... ... ... ... №1 санды журнал-
ордердің ведомосында, ал шығысы бойынша операциялар №1 санды журнал-ордерде
есептелініп жүргізіледі.
Кассаға кірістелген кезде 451-"Кассадағы ... ... ... ... ... шоты ... төмендегі счеттар кредиттеледі:
441-"Есеп айырысу шотындағы қолма қол ақша" счеты-кассаға есеп ... ... ... және басқа адамдардың қарыздары"-счеты бойынша
қызметкерлердің есебіндегі ... ... ... ... ... ... ... өнімдерді (жұмыстарды, қызметтерді) сатудан түскен табыс",
702-"Сатып алынған тауарларды сатудан түскен табыс", 709-"Басқа ... ... ... мен ... үшін ... қол ... есеп
айырысқан кезде.
Кассадан ақша берілгенде 451- счеты кредиттеледі және мына ... ... ... ... ... есеп айырысу" счеты– кәсіпорын
қызметкерлеріне берілген еңбек ақысының ... мен ... ... ... счеты-кәсіпорын
қызметкерлерінің есебіне берілген сомаға;
Кәсіпорындар мен ұйымдар және мекемелер ... ақша ... ... яғни ... ... көрсететін банк ... ... Ол үшін ... мен ... ... ... банк
мекемелерінде есеп айырысу шотын ашулары тиіс. Бір кәсіпорынның ... ... ... банк мекемесінен бір ғана есеп айырысу шотын
ашуына болады.
441-"Есеп айырысу шотындағы ақша" ... есеп ... ... депозитке салынған жалақы және басқа да ... ... ... де, шетелдік валютасымен де ашылуы мүмкін. Банк
келісім бойынша ағымдағы немесе корреспонденттік шоттарын ашқан ... ... ... ... ... ақшаны қабылдауды, оның өзіне немесе үшінші
тараптарға тиесілі ақша сомаларын аудару жөніндегі ұйғарымын оындауды ... да ... ... ... өз ... ... Банк шоттары бойынша
жасалған келісім шарты келесі мәліметтерден тұрады: реквизиттері; ... ... ... шарттың жасалған нәрсесі; салық қызметі органдары
берген салық ... ... ... ... ... ... шарты және оларды төлеу тәртібі. ... ... ... ... да жағдайлар қарастырылуы мүмкін. Банк мекемесі есеп
айырысу шотындағы ақша ... ... шот ... яғни субъектінің
ақша қабылдау, төлеу және ... ... ... ... ... шоты бойынша операциялар бірыңғайланған белгілі құжаттар негізінде
жүргізіледі. ... есеп ... ... болып: төлем тапсырмасы, есеп
айырысу чегі, төлем талабы-тапсырмасы, ... ... ... және кеден
органдарының инкассалық өкімі және тағы да басқа құжаттар ... ... ... оларға қол қоюға құқығы бар екі лауазымды адамның қолы
болуы керек. ... ... ... ... Есеп ... ... ... олардың толтырылу тәртібін Қазақстан Республикасы
Ұлттық банкі мекемесі белгілейді.
Төлем-тапсырмасымен есеп ... ... бұл ... ... ... ... шотынан анықталған соманы аудару туралы
тапсырманы ... ... ... ... формадағы бланкідегі
тапсырманы көрсетеді. Төлеуші тапсырмадан басқа, банк ... ... ... ... ... және ... да ... сәйкестігін растайтын құжаттарды көрсетуге ... ... ... ... ... ... кезде ғана орындалуға
қабылданады.
Тапсырмалар банкіге төлем мерзімі ... ... ... ... шотында қаражат болмаған немесе жетіспей қалса және төлеушіге
несие беру мүмкін болмаса, төлем ... ... ... Қаражат
пайда болған кезде жоспарлы төлем төлеушінің бұрынғы қарызын есепке ала
отырып, аударылады.
Үздіксіз ... ... ... ... ... ... есеп ... Аванстық төлемдер төлем тапсырмалармен
жүргізіледі.
Есеп айырысу шоты ... ... ... 441 ... айырысу
шотындағы қолма қол ақша" счетында жүргізіледі. Бұл ... ... ... ... 2-ші ... ал ... жазылған
операциялар осы журналдың ведомосінде есептеледі.
441-"Есеп айырысу шотындағы ... қол ...... дебеттеліп, мына
төмендегі счеттары кредиттеледі:
451-"Кассадағы ұлттық валюта түріндегі ақша" счеты-кассадан келіп
түскен түсім және ... ... ақы ... ... ... счеты-сатылған өнім, жұмыс пен қызмет
төлем ... ... ... үшін ... ... және ... қызметтер үшін
алынған аванстар" счеттары-сатып алушылар мен ... ... ... айырысу шотындағы қолма қол ақша" счеты кредиттеледі де, мына
счеттар дебеттеледі:
671-"Жабдықтаушылармен және мердігерлермен есеп ... ... ... ... ... ... ... үшін
жабдықтаушылар мен мердігерлердің акцептелген шоттарының төлем ақысына;
451-"Кассадағы ұлттық валюта түріндегі қолма қол ... ... іс ... басқада шығыстарға жұмсауға арналған кассаға алынған
сомасына;
401-"Акциялар, ... ... да ... ... ... акциялар, облигациялар, банктердегі
депозит шоттарына;
601-"Банктер несиелері", 602-"Банктен тыс ... ... ... айырысу шотынан өтелген банк несиелері мен заем
қаражаттарының сомасына;
651-"Жеке және мүліктерін ... ... ... жеке және
мүліктерін сақтандыру ... ... ... төлегенде.
1.3. Банктердегі арнайы және валюталық шоттардағы
ақша қаражаттарының есебі.
Кәсіпорындар мен ұйымдар, фирмалар өздерінің ақшалай ... банк ... ... шот ашуына болады. Бұл шотта ... ... ... ... ... ... ақшалар
және басқадай құжаттардағы (вексельден басқа) ... ... ... ... ... ... счетта жабдықтаушы және басқа да ... мен ... ... ... ... ақша ... ... есеп айырысудың бұл түрі басқа қаладағы ... ... ... есп ... үшін қолдаылады. Есеп айырысудың бұл түрі басқа
қолма қол ақшасыз есеп айырысуға ұқсас ... ... Бұл есеп ... ... ... алушы өзіне қызмет көрсететін банк мекемесі ... шоты ... яғни оған ... ... ... аккредитив
ашады. Есеп айырысудың бұл түрі 1931 ... бері ... ... ... ... ... есеп ... жабдықтаушыларға
төлемнің дер кезінде төленуін қамтамасыз ... ... ... ... банк ... осы ... ұйымды жабдықтайтын шаруашылық субъектісіне қызмет көрсететін банк
мекемесіне тауарларының ... ... ... ... ... бойынша төлем төлеу жайлы тапсырмасы.
Аккредитив тек бір ғана жабдықтаушымен есеп айырысуға арналады. ... ... ... мен ... ... ... ... сәйкес бекітіледі. Бұл шартта мыналар көрсетілуі қажет:
1. Төлеушінің тапсырмасы ... ... ... ... ... Аккредитивтің түрі және оның орындалуы мен пайдаланылуының әдісі мен
тәсілі.
3. Аккредитив бойынша ... алу үшін ... ... ... ... ... тиістіқұжаттардың толық тізімі және нақты сипаттары.
4. Тауарларды тиеп жөнелткеннен ... ... ... ... ... банк ... тапсырылу мерзімі және
олардың орындалуына қойылатын талаптар. Жабдықтаушыларға аккредитив
жайлы, яғни оның ашылғандығы туралы ... ... да ... ... мен ... жабылған уақытта пайдаланылмаған сома сатып ... ... ... аударылады.
Кәсіпорындар мен ұйымдарда шетелдік валютадағы ақша қаражаттарының
қозғалысы Қазақстан Республикасы Бухгалтерлік есепке алудың 4-ші "Ақша
қаражаттарының қозғалысы туралы ... және 9-шы ... ... ... ... ... ... сәйкес
жүргізіледі. Орындалған жұмыстар мен көрсетілген ... ... яғни ... ақшасы арқылы есеп айырысу сол операция жасалған
күні Қазақстан ... ... ... ... белгілеген ақша
айырбастау курсы бойынша Қазақстан Республикасының Ұлттық валютасымен
көрсетілуі тиіс.
Шетелдік валюта-бұл кәсіпорындар мен ... және ... ... мен есеп ... ... ... ... Қазақстан Республикасының Ұлттық валютасынан басқа
бірліктері.
Бағам (курс) – бұл Қазақстан Республикасының ... банк ... ... екі ел ақша ... ... ... айырма-бұл екі елдің ақша бірліктерінің арасындағы бағамның
өзгеруі салдарынан болатын айырма сомасы.
Кәсіпорындар мен ұйымдар ... ... ... ... тауарлы материалдық қндылықтарды және басқа да активтерді
шетел валютасына сатқанда немесе ... ... ... банктерден
сондай ақ банкіден тыс мекемелерден шетел валютасымен несие алғанда
немесе оны қайтарғанда, тағы ... ... ... ... ... пайда болады.
Кәсіпорындар мен ұйымдар шетел ақша бірлігімен операциялар жасау
үшін банк мекемелерінен шот аша ... ... ... ... ... валюталық шоттардағы ақша қаражаттары" және 432-"Шетелдердегі
валюталық шоттардағы ақша қаражаттары" счеттарында ... ... ... шот ашу үшін банк ... ... немесе ұйымның жарғысының көшірмесін, валюталық шот ашу
туралы өтініш, тиісті адамдардың қолдары қойылып және ... ... ... ... тағы да басқа құжаттарды табыс етуі ... ... ... сату ... ... ... ... өзгеруінен
болған табысты 725-"Бағамдық айырмашылығынан алынатын табыстар" –деп
аталатын счетқа, ал шығынды 844-"Бағамдар айырмашылығы бойынша шығындар"
счетына апарып ... ... ... ... ... ақшалай
қаражаттар" және 432-"Шетелдердегі ... ... ... ... ... ... мына ... кредиттеледі:
452-"Кассадағы шетелдік валюта", 301-"Алынуға тиісті борыштар", 725-
"Бағамдық айырмашылығынан ... ... бұл ... 431 және ... ... ... мына счеттармен
дебеттеледі:
452-"Кассадағы шетелдік валюта", 671-"Жабдықтаушы ... ... ... айырмашылығы бойынша шығындар".
2. АФ "Астана почтампы" "Қазпочта" ААҚ-на ұйымдастыру экономикалық
сипаттама.
2.1. АФ ... ... ... ... ... статусы және
ұйымдастыру құрылымы.
Алматы филиалының "Астана почтампы" "Қазпочта" ААҚ-ы Астана қаласының
орталығында Ауезова көшесі 71-ші үйде ... ... ... ... №1521 ... ... ... почтасы, шаруашылық жүргізу құқығындағы, ҚР-дың
транспорт және ... ... ... байланыстың
Республикалық мемлекеттік кәсіпорнына ... ... ҚР ... №1940 ... ... ... ... мемлекеттік
кәсіпорны және оның еншілес мемлекеттік кәсіпорындарын қайта құру туралы",
почталық ... ... ... ... - ... ААҚ-
на қайта құрылған. "Казпочта" ААҚ-ы заңды органда 7.01.2000 жылы ... ... ... ... ... №30503-1910-АО).
"Казпочта" ААҚ-ы Почталық ... ... ... ... ... ... ... түрі – жеке. "Казпочта"
ААҚ-ның құрылтайшысы ҚР Үкіметінің ҚР ... ... ... ... ... ... ... ААҚ-ы ҚР-дың заңдылығы бойынша заңды тұлға болып табылады
және келесі қызмет түрлерін жүзеге асырады:
Республика территориясында ... ... ... ... дамуын
жүзеге асырады;
почталық төлемнің маркіленген конверттердің, ... ... ... белгілерін, номиналдарын, үлгілерін анықтайды;
почталық төлемдер белгілерін айналымға ... және ... ... ... шығаруды ұйымдастырады және жөнелтеді.
почта байланысының объектілерінің құрылысына жобалар және сметалардың
экспертизасын ұйымдастырады;
облыстық филиалдарда және ... ... ... ... ... , арнайы , құны жарияланған), посылкаларды (қарапайым,
құны жарияланған, оның ... ірі ... ұсақ ... ... "М") ... өңдеуді, жіберу және қолға тапсыруды қамтамасыз
етеді;
жылдам және курьерлік пошта қызметтерін көрсетеді;
әуе, теміржол, автомобильді, күш ... ... және өзен ... ... ... ... қолдана отырып, пошта тасымалдауды
ұйымдастырады;
зейнетақы, стипендия, еңбек ақы төлемдерін жүзеге асырады, оның ... ... ... ... шарт ... негізінде;
жасалған келісім шарттар негізінде кезеңдік басылымдарды басып жеткізу
мен тасымалдауды, жөнелтуді, жазылым бойынша және ... ... ... конвенциямен және оны Орындаушы ... ... ... халықаралық почталық жіберулердің
қабылдауын, почтамен жіберудің өңделуін және қолға ... ... ... мен ... ... ... және коммерциялық
қызметтің сұрақтары бойынша шетел операторларымен қатынасады;
қорғау қызметін жүзеге асырады: азаматтардың ... және ... ... ... ... оны тасымалдаған кезде қорғау;
хаттық корреспонденцияның, почта байланысының ұлттық және халықаралық
рыноктағы ... ... ... ... технологиялық жүйесімен қызмет
етуін қамтамасыз етеді және "Казпочта" ААҚ-ның ... ... ... ... және сапасына жауап береді;
транзит бостандығын, почта кеңістігінің бірлігін ... ете ... ... ... ... және ... беру үшін
"Казпочта" ААҚ-ы почта байланысының ... ... ... одақ ... ... ... ... өзара айырбасы үшін шетелдік почталық ... ... ... ... ... ААҚ-ы қызметінің техникалық және ақпараттық қамтамасыздығын
жүзеге асырады;
"Казпочта" ... ... ... және ... мүддесінің
қауіпсіздігін қамтамасыз ету мақсатында тергеу жүргізуді жүзеге асырады;
"Казпочта" ... ... ... ... және ... ... ... асырады;
коммуналдық төлемдерді жіне салықтық төлемді жинауды ұйымдастырады;
почталық төлем карточкаларын, сонымен ... ... ... ... шығарады;
почталық байланыс облысында бірлік стандарттарды, нормаларды ... ... ... ... ... ... және бекітеді, яғни
почталық байланыс сферасында қызмет көрсету ережелер мен ... ... ... ... ... басқа да қызмет
түрлерімен айналысуға құқығы бар.
Жоғарыда айтылып кеткен, қызметтің басқа да ... ... ... ... ... ... рұқсаты (лицензия, сертификат) немесе
халықаралық органның тіркеуі және ... ... ... кейін ғана
"Казпочта" ААҚ-ы берілген қызмет ... ... ... ... ... ... ... кейін айналысады.
31.01.2001ж. № 14 ҚР Ұлттық Банкінің лицензиясы негізінде келесі банктік
операцияларды ... және ... ... ... қабылдау, заңды тұлғалардың банктік шоттарын ашу және жүргізу;
депозиттер ... жеке ... ... ... ашу және ... операциялар: банкноттар мен монеталарды қабылдау, беру, есеп
айырысу, ұсақтау, айырбастау, сортировкалау, буып тастау және сақтау;
аудару ... ... және жеке ... ақша ... ... ... ... және құндылықтардың жіберілуі мен
инкассациясы;
шетел валютасын айырбастау операцияларын ұйымдастырады;
банктік операциялармен қарастырылған басқа да ... ... ... беретін мүлігіне келісім шарт мерзімі аяқталғанға
дейін меншік құқының сақталуымен, мүлікті жалға береді (лизинг);
меншікті бағалы қағаздар ... ... ... ... ... ... ... сатып алушыдан,
төлемеу тәуекелділігін қабылдап, төлеу тапсырмасын алу құқығы;
форфетингтік операциялар: ... ... ... ... ... міндеттемесін төлеуде, сатушыға айналып келмейтін вексельді сатып
алу ... ... ...... ... ... бойынша ҚР-дың Ұлттық
Комиссиясы мемлекеттік ... ... ... ... бағалы қағаз
рыногында клиенттер шоттарын жүргізуде номиналдық ... ... ... және ... ... ... ... ААҚ-ында меншік құқығында жекеленген мүлігі бар, заңда
қарастырылған тәртіптегі өзінің ... ... ... ... ... ... және ... асырады, сотта жауап ... ... ... бола ... ... ... балансы, мөрі, банктерде шоттары, оның ішінде
валюталық, фирмалық реквизиттері және атрибуттары бар .
"Казпочта" ААҚ-ы Салық төлеуші ... ... ... ... ауданы
бойынша салықтық комитетіндегі есепте тіркелген, РНН 600 700 100 ... АФ ... ... ... ... ... ... жауапкершілігі.
"Казпочта" ААҚ-ның Органдары болып табылатындар:
жоғарғы орган – акционерлердің жалпы жиналысы;
басқару органы – ... ... ... – Басқарма Төрағасымен басқарылатын Басқарма.
Басқару функцияларын ... ... және ... ... қол қоюға құқығы бар тұлғалар, мыналар:
Басқарма Төрағасы;
Басқарма Төрағасының орынбасарлары;
Бухгалтерлік есепті жүргізуге уәкілденген және қаржылық құжаттарға екінші
қол ... ... бар ... ... есеп және есеп беру ... ... – Бас
бухгалтер;
бухгалтерлік есеп және беру Департаменті директорының орынбасарлары.
"Казпочта" ААҚ-ы филиалдарында ... қол қою ... ... ... орынбасарларына, ал екінші қол қою құқығы – бас бухгалтерге және ... ... есеп ... Заңдық күші бар, Қазақстан Республикасы
Президентінің жоғарыда айтылғанына сәйкес және 1-БЕС ... ... ... ... ... қызмет орнына қызметкерді – бухгалтерлік есеп және есеп
беру Департаментінің директоры тағайындайды;
бухгалтерлік есеп және есеп беру, ... есеп ... ... және ... ... ... ... құрылуын, бухгалтерлік есепті, оның жағдайларына сәйкес
жүргізу.
"Казпочта" ААҚ-ның Бас бухгалтері мынаған жауап береді:
бухгалтерияда қызметкерлердің жұмысын ұйымдастырады және ... ... ... жүргізу және салықтық есеп ... есеп ... ... ... ... да ... құқықтық
актілер мен Есеп саясатының Заңдық күштері бар, ... ... ... ... ... ... ... бухгалтерлік есебін ұйымдастыруға, ... ... ... ... ... ... Төрағасы жауап
береді.
Бухгалтерлік есеп және есеп беру ... ... ... ... есеп ... ... ... нұсқаулармен анықталады.
"Казпочта" ААҚ жұмыскерлерінің білікті дайындығын анықтау үшін ... ... ... ... ... ... АФ ... почтампы" (Казпочта( ААҚ-ның
есеп саясаты
(Қазпочта( ААҚ-ның есеп саясаты 2001 жылдың 7 ... № 5 ... ... ... ... ... есеп ... "Бухгалтерлік есеп туралы" Заңдық күші
бар, Қазақстан Республикасының ... есеп ... есеп ... ... ... ... Қазақстан Республикасының қаржы Министрлігі ... ... ... да ... ... актілерінің, "Қазпочта" ААҚ-
ның қызметінің нақты өндірістік-экономикалық ... ... ... Президентінің Указының талаптарына сәйкес жасалған.
"Қазпочта" ААҚ-ның Есеп саясаты Қазақстан Республикасындағы ... пен ... есеп ... ... ... мемлекеттік органының
талаптары бойынша өзгертіледі.
"Казпочта" ААҚ-ның Есеп саясатында келесі өзгертулер мойындалмайды:
Шаруашылық ... Есеп ... ... ... ... ... мазмұны бойынша ерекшеленетін операцияларға қолданбау.
Бұрын да болмаған немесе заңсыз ... ... ... қызметіне
және операцияларға жаңа есеп саясатын қолданбау.
Есеп саясатына өзгертулер енгізілген жағдайда, бұл ... ... оны ... ... ... керек.
Есеп саясатын, оның принциптері мен негіздеріне сәйкес "Казпочта" ААҚ-да
бухгалтерлік есепті жүргізу және қаржылық есеп беруді ашу үшін ... ... деп ... ... құрау және жасау кезінде, регламенттелген 1-БЕС ... және оны ашу" ... ... ... ... ... қазіргі Есеп саясатына сәйкес әр
түрлі қолданушылар үшін қаржылық, статистикалық, салықтық есеп ... ... ... есеп ... ... ... Министрлігінің мемлекеттік мүлік ... ... ... ... және ... оның ... ААҚ-ы тіркелу жері бойынша салықтық органға бекітілген көлемде
және мерзімде;
территориалды ... ... ... ... ... ... ... реттеу бойынша, бәсекені қорғау жіне шағын бизнесті
қолдау бойынша Қазақстан ... ... ... ... ... ... Ұлттық Банкіне, бекітілген көлемде және
мерзімде;
Транспорт және коммуникация Министрлігіне, ... ... ... есеп ... АФ ... почтампы" "Казпочта" ААҚ-ның
бухгалтерлік есебін ұйымдастыру.
Қазіргі кезде Есеп саясатының негізгі мақсаты- капиталдың, активтердің,
міндеттемелердің, "Казпочта" ... ... ... кезеңіндегі
табыстар мен шығындардың бағалауын жүргізуге мүмкіндік беретін ақпараттық
жүйені құру, яғни:
тиімді менеджмент үшін;
өз ... және ... ... аударымдарды жүзеге асыру үшін;
"Казпочта" ААҚ-ның қызметінің барлық жүйесі шартты түрде мына ... есеп Бас ... ... 10-80 ... ... жүргізіледі, яғни, ... ... ... ... мен ... ... есеп ... пайдаланушылар үшін ашық және "Казпочта" ААҚ-ның
немесе меншік иесінің ... ... ... ... ... ... мемлекеттік органдармен бақыланады.
Өндірістік есеп Бас шоттар жоспарының 90-95 бөлімдерінің синтетикалық
шоттарында көрініс табады және өнімнің, ... және ... ... ... ... құнын құрайды, "Казпочта" ААҚ-ның
барлық тікелей және жанама шығындарын ... ... ... ... ... ... табыстар мен шығындарды ... ... және ... үшін
дифференциалданған есеп ретінде қабылданады.
Бас шоттар жоспарының 90-95 бөлімдерінің шоттарының қалдығы ... ... ... есеп ... ... Келесі есепті кезеңнің
басында бұл қалдықтар 9-шы бөлімнің өндірістік есеп шоттарына апарылады.
Статистикалық есебі қаржылық есеп мәліметтеріне ... ... ... ... ... ... және формалары)
бекітіледі.
Салықтық есеп салық заңдылығына сәйкес ... ... ... ... құралады және есептің альтернативті әдістерін
қарастырмайды. Есептің мәліметтері есепті кезең ... ... ... ... есеп ... ... және ... салынатын
табысты есептегенде пайдаланылады.
Басқару есебі- "Казпочта" ААҚ ... ... ... ... ... және ... ... мәліметтері
бойынша құралатын жинақты ақпарат, яғни, ағымды, жетісті жағдайларды талдау
үшін қажет және арнайы формаларда бекітілетін тиімді ... ... ... және ... есеп үшін ... ... үздіксіздігі келесі тәртіппен анықталады.
Қаржылық-шаруашылық операцияларды тіркеудің бастапқы құжаттары: келісім
шарттар, келісімдер, ... ... ... бойынша квитанциялар және
төлем құжаттары (төлем тапсырмалары, инкассациялық тапсырмалар, ... ... ... ... ... жоғарыда айтылғандай, инициативті
құжаттардың мазмұнына ... ... ... фактілері бухгалтерлік
проводкалармен корреспонденцияланады.
Бастапқы құжаттардың мәліметтері келісім шарттар мен операциялардың
өткізу мөлшеріне қарай журнал-ордерлерде, ведомостерде, ... ... емес есеп ... ... және олар ... ... ... бекітіледі.
Бухгалтерлік есеп жүйесіндегі жазбалар жұмысшы шоттар ... ... ... Бас ... ... керек.
Есепте өңделген мәліметтер негізінде, әр түрлі қолданушылар ... ... және ... есеп ... ... ... үздіксіздігі, орындалушылар тізімі, бухгалтерияға
келіп түсу мерзімі, есеп аппаратының ішінде құжаттардың өтіп, өңделуі ... ... ... барлық жұмыстардың аяқталуы, тіпті бухгалтерлік
баланстың құралып және есеп берілуі ... ... ... ... ... ... ... үшін қатаң міндетті түрде ... ... ... сақталуына, құжаттардың өз уақытында
және сапалы толтырылуы, ондағы мәліметтердің ... ... ... көрсетілуі үшін өз уақытында құжаттардың берілуіне,
құжаттарға қол қойған жұмыскерлер жауап береді.
Орындаушылардың ... ... ... сақталуы, "Қазпочта" ААҚ-ның
сәйкес бөлімшелерінің жетекшілерімен және Бас бухгалтермен бақыланады.
Құжаттар мен мәліметтердің ... ... және ... – Бас ... ... ... ... ААҚ-ның барлық
жұмыскері үшін міндетті.
Бухгалтерлік есепті жүргізу тәсілдері мыналар:
Синтетикалық, аналитикалық есептің регистрлерін және қаржылық ... ... үшін – ... ... ... ... болған кезінде бастапқы құжаттарды толтыру
үшін - қағазда (қолмен) – ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді:
Бухгалтерлік есеп мәліметтері ай сайын ... ... қолы ... және жеке ... тігіледі;
Есеп мәліметтерін әр айдың соңына (ағымдағы архив) дискетаның
бақылаушы экземплярының ...... ... ... және ... ... ... іс қағаздарын жүргізу тәртібін реттеуші, "Қазпочта" ААҚ-
ның ішкі құжаттарымен сәйкес жүргізіледі.
"Қазпочта" ААҚ-ның ... ... ... сәйкестігін
бақылауы, заңмен анықталған мерзімде және көлемде ішкі аудиторлық қызмет
пен ... ... ... жүргізуі жолымен жүзеге асырылады.
Шаруашылық операциялар мен тауарлы-материалдық ... ... ... ... және ... "Қазпочта" ААҚ-ның Есеп саясатында
бекітіледі және есепті кезең ... ... ... ... ... беру ... есепті жыл календарлық жыл, яғни, 1-ші қаңтардан 31-ші
желтоқсанға ... ... ... ... есеп беру ... ішкі ... тексерісінен кейін
жарияланады.
2.5.Жекеленген құрылымдық бөлімшелерде есеп
жұмысын ұйымдастыру ерекшеліктері.
"Қазпочта" ААҚ-ның жекеленген құрылымдық бөлімшелері – ... ... ... филиалдар, филиал туралы Жағдайлардың негізінде
"Казпочта" ... ... ... ... ... ... және ... берілген Басты сенімхатпен, Басқарма Төрағасының бұйрықтарымен
де қызметін жүзеге асырады.
Филиалда ... ... ... филиалдың бас бухгалтерімен
басқарылады және ... ... ... есеп ... ... ... ... Филиалдың Бас бухгалтері "Казпочта" ААҚ-ның
Басқарма Төрағасымен тағайындалады және орнынан басатылады.
Бухгалтерлік есеп ... ... есеп беру және ҚР ... ... ... аяқталмаған бухгалтерлік ... ... ... облыстық филиал деңгеінде 15.03.99ж. №62 почталық
байланыстың Республикалық мемлекеттік ... ... ... №110 Есеп ... ... ... есебіне сәйкес
жүргізіледі. Аяқталмаған бухгалтерлік баланс дегеніміз ... ... ... ... бөлімшесінің балансы, өйткені филиалдар заңды
тұлға болып табылмайды.
"Қазпочта" ААҚ-ы филиалдарға "Казпочта" ААҚ келісімімен және филиал
өтініші ... ... ... (886), ... ... ... ... да банктік шоттар ашылады.
Филиал туралы жағдайларға сәйкес, филиалдарда өзінің ... мен ... ... ... ... ААҚ ... ... айналым қорлардан
және шығындар сметасына сәйкес "Казпочта" ААҚ-ы бөлген қорлардан құралады.
Филиал табыстары мен шығындары ... ... ... ... қайта бөлінеді.
Филиалдар "Казпочта" ААҚ-мен және басқа да бақылаушы органдар ... ... ... ... басқару есеп беру формаларын
құрады.
Байланыс бөлімдерінде, аудандық (қалалық) филиал ... ... ... ... есеп беру ... құрау
15.03.99ж. № 62 пошталық байланыстың Республикалық мемлекеттік кәсіпорны
(енгілізген толықтырулар мен ... ... ... ... ... ... ... шартты, материалдық құндылықтар және
байланыс бөлімдерінде есеп беруді құрау.
3. АФ ... ... ... ААҚ-ның ақша қаражаттарының қозғалысын
талдау.
3.1. АФ "Астана почтампы" "Қазпочта" ААҚ-ның
төлем қаблеттілігін талдау.
Рыноктық экономикаға көшуден шаруашылықтанушы ... ... ... әдістемесінде елеулі өзгерістер енгізілген. Әсіресе ... ... ... ... ... оның ... жақсаруы
шығады.
Балансты талдау баланс нәтижесінің өзгеруін, яғни есепті ... ... ... мен баптарын бақылау. Ол үшін баланс бөлімдері ... ... жыл ... мен жыл ... ... салыстыру баланс қозғалысының жалпы бағытын білуге
мүмкіндік береді. Баланс нәтижесінің ұлғаюы оң деп, ... ... ... жағдайды талдау үшін қаржылық тұрақтылығын талдаудан бастау
керек.
Баланс активінің ... мен ... ... талдауы
кәсіпорынның барлық мүлкінің және оның жеке түрлерінің өсуінің ... ... және ... ... ... мүмкіндік береді.
1-кесте.
"Қазпочта" ААҚ-ның баланс активінің құрамы және орналасуы, мың теңге
| |2000 жыл |2001 жыл |1ж. ... ... | | |(+;-) |і ... | | | ... | | | |ы,% |
| ... ... |Мың |% | |
| |ң тг ... ... | | |
| | |ғы,% | |ғы,% | | | ... ... ... |102125 |100 |148437 |100 |+46312 |+45,35 |Х ... ... | | | | | | | ... ... | | | | | | | ... оның ... | | | | | | | ... ... | | | | | | | ... емес |30813 |30,17|37481 ... |+21,64 |-4,92 ... |30562 ... ... |+18,81 |-5,47 ... қарыз | | | | | | | ... ... |87 |0,08 |94 |0,06 |+7 |+8,05 |-0,02 ... ... | | | | | | | ... |164 |0,16 |1077 |0,73 |+913 |+556,71 |+0,57 ... |71312 |69,83|110956 ... |+55,59 |+4,92 ... ... ... | | | | | | | ... ... | | | | | | | ... дебеторлық |9885 |9,68 |11617 |7,83 |+1732 |+17,52 |-1,85 ... | | | | | | | ... бар ... ақша |125 |0,12 |62 |0,04 |-63 |-50,4 |-0,08 ... басқа |55416 |54,26|3399 |2,29 |-52017 |-93,87 |-51,97 |
|банктерде коррес-к шот | | | | | | | ... ... ... |0,21 |130 |0,09 |-80 |-38,1 |-0,12 ... | | | | | | | |
| |2891 |2,83 |11866 |7,99 |+8975 |+310,45 |+5,16 |
| | | | | | | | |
| |2785 |2,73 |83882 ... |+2911,9 |+53,78 |
| | | | | | | | |
| |-248 | |-3557 | |+3805 |+1534,3 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | ... ... ... ... нақты құнын көрсететін
баланс валютасы 2001 жылы 2000 жылмен салыстырғанда 46312 мың ... ... ... Бұл ... ... оң деп ... өйткені
оның әрі қарай дамитындығын куәландырып отыр.
Кестеден ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... 2000 жылы ... активтер бөлігі 39,66%-тік (69,83-
30,17) ... ... ... 2001 жылы ұзақ ... ... 49,5%-дық
(74,75-25,25) пунктіге жоғарылап, 74,75%-ды құрап отыр. Ағымдағы активтер
өсімі ұзақ ... ... ... 2,6 есеге артық (55,59:21,64).
Келесі көрсеткіш ағымдағы активтердің баланс валютасындағы ... ... ... ... ... ... активтер құнының кәсіпорынның жалпы мүлігінің құнына қатынасымен
анықталады. ... ... ... қорлардың бөлігін сипаттайды, ол
жоғарылаған сайын, кәсіпорында ... ... ... ... есеп айырысысудың жоғары мүмкіндігін көрсетеді.
Талданып отырған кәсіпорнымызда бұл коэффициенттің деңгейі 2000 жылы
0,69 ... ал 2001 жылы 0,75 ... Оның ... оң ... ... ... ... жоғарылап, оның
айналымдылығының шапшаңдығы, оны пайдалану ... ... ... ... ... ... ... ерекше
көрсеткіш, мобильдік және иммобильдік қорлардың қатынасты коэффициенті
болып табылады. Ол жеке ... ... ... құнын ұзақ мерзімді
активтердің құнына бөлу арқылы анықталады. Бұл қатынастың оптималды және
сындық көлемі кәсіпорынның ... ... ... ... ... кәсіпорнымызда бұл қатынастың деңгейі 2000 жылы 2,31
(71312:30813), ал 2001 жылы 2,9 (110956:37481) болып отыр. Бұл ... ... ... ... өсу ... ... қорлардың
өсу темпінен жоғары болуы нәтижесінен болып отыр. ... ... 1,6 ... ... ... 1,2 ... ғана өскен.
Осыған сәйкес, кәсіпорынның минималды қаржылық тұрақтылығында тек
міндеттемелер кепілдемелігіне ... ... ... ... ... тұрақтылықтың белгісі: ағымды және ұзақ мерзімді
активтер қатынасының ... ... ... ... ... ... ... болуы болып табылады.
Келтірілген мәліметтер кәсіпорын активтерінің ... ... ... ... ... Жеке ... ... келесідей қорытындылар
істеуге мүмкіндік береді.Мобильдірек активтер- ақша ... бір ... мың ... ... ... ... қорларының мобильділік коэффициенті мобильді ... ... ... қаражаттары,қысқа мерзімді қаржылық инвестициялар)
ағымдағы ... ... ... ... яғни ол 11,6 ... өсіп 64,5%-ды құрап отыр. Бұл коэффициент ағымдағы міндеттемелерді
жабуға бағытталған, ... ... ... ... ... көрсетеді.
Мобильдірек қорлар сомасының артуы және айналым қорларының мобильділік
коэффициентінің жоғарылауы, кәсіпорынның ... ... ... жылы кәсіпорынның материалдық айналым қорлары 7,83%-ға өсіп 11617
мың теңгені құрап отыр. Алайда ... үлес ... ... ... ... 9,68%-ды құраған. Бұл дегеніміз материалдық айналым
қорларында артық және ... ... ... ... ... қиын өтетін және нормадан жоғары шикізаттардың жоқ екендігін
көрсетеді.
2001 жылы дебеторлық ... ... ... Егер ол 2000 жылы ... теңге болса, 2001 жылы 3399 мың теңгені ... ... ... және ... активтерде оның үлес салмағы 51,97%-дық пунктіге
төмендеген.
Бірақ та кестеден көріп отырғанымыздай, күмәнді ... ... ... жылы 2000 ... ... 3805 мың теңгеге немесе ... Бұл ... ... кері әсерін тигізеді.
Кәспорнымызда өтімді емес, қиын өтетін тауарлы-материалдық қорлардың
болмауы, дебеторлық қарыздың төмендеуі, ... ... ... ... ... қаржылық жағдайы жақсарғанын
көрсетеді.
Енді кәсіпорнынның қаржылық тұрақтылығын талдаудың ... ... ... ... ... ... мен құрылымының динамикасын
талдауы. Осыдан кәсіпорын ... ... ... ... және қарызды
капитал есебінен жүзеге асырылады, олардың ... ... ... ... жағдайында кәсіпорынның қызметінің дамуы, өзін өзі
қаржыландыру есебінен, яғни меншікті капиталмен жүзеге асыру тән. Бұл ... ... мән ... ... ... ... ... алайда олай
болу мүмкін емес. Сондықтанда қаржылық есеп ... ... ... ... кеңейту керек. Олардың минималды бөлігі өндірістік
бағдарламамен ... ету үшін ... ... ... есебінен
құралады. Жеке кезеңдерде минималды қажеттіліктен жоғары болып, ағымдағы
активтерде қосымша қажеттілігі, ... ... ... нсиелері мен
коммерциялық несиелермен , яғни қарызды қорлар есебінен жабылады.
Активтердің құралу көздерін талдау процесінде ... және ... ... ... ... ... кезеңге оларды өзгерткен
себептер айқындалып, сәйкесінше бағаланады. Бұл жерде басты ... ... ... өйткені меншікті қорлар көздерінің қоры-бұл қаржылық
тұрақтылық қоры.
Меншікті капиталдың ... ... ... ... оның ... ... үлес ... анықтауда маңызды. Бұл көрсеткіш-
кәсіпорын қаншаға қарызды қорлардан тәуелсіз екенін және ... ... ... ... бар екенін анықтайды. ... ... ... жалпы авансталған капиталға қатынасымен
мына формула бойынша анықтаймыз:
Тәуелсіздік.к=Меншікті.к/Авансталған.к
Бұл ... ... ... 0,5 деп бағаланады, ол ... ... ... ... ... ... ... есеп берудің активтерінің құралу көздерінің құрылымын зерттеу
үшін келесі талдау кестесін ... ... ... ... ... ... капитал құрамы
мен құрылымы, мың теңге.
| |2000 жылы |2001 жылы |1 ... ... |
| | | |(+;-) |құр ... | | | ... | | | |і |
| ... ... |Сома,мы|үлес |Мың тг |%-ды | |
| |мың тг ... тг ... | | |
| | |ы,% | |ы,% | | | ... капитал, |102125 |100 |148437 |100 |+46312 |+45,35 |Х ... оның ... | | | | | | | ... ... |44687 |43,76 |49298 |33,21 |+4611 |+10,32 ... ... |57438 |56,24 |99139 |66,79 |+41701 |+72,6 ... ... | | | | | | | ... ... |4 |0,01 |616 |0,62 |+612 |+15300 |+0,61 ...... ...... (1.1/1) | | | | | | |5 ... |Х |0,778 |х |0,497 |х |х ... (1/1.2) | | | | | | | ... және ... |1,285 |х |2,011 |х |х ... ... | | | | | | | ... ... | | | | | | | ... |Х |1,462 |х |1,358 |х |х ... | | | | | | | ... ... ... активінің құралу көздері 2001 жылы
46312 мың теңгеге немесе 45,35%-ға өскен. Бұл өсім ... ... ... болып отыр, яғни 2001 жылы ол 99139 мың теңге, 2000
жылдан 41701 мың теңгеге немесе ... ... ... ... ... немесе 0,1055%-дық пунктіге қысқарған. ... ... ... ... ... ... Ол жалпы
авансталған капиталдағы тартылған капиталдың үлес ... ... ... ... кері көрсеткіш болып табылады. Оны тәуелділік
коэффициенті деп ... ... ... ... ... ... ... сомасындағы қарыздық бөлігін
сипаттайды. Бөлігі неғұрлым жоғары болса, кәсіпорынның сыртқы қаржыландыру
көздерінен ... ... ... кәсіпорнымызда, оның деңгейі 2000
жылы 0,5624 (1-0,4376), ал 2001 жылы 0,6679 ... Бұл ... ... ... ... отырған кәсіпорнымыз өзінің қаржылық тәуелсіздігін
жоғалтып алды деп ... ... ... ... екі ... ... ... сәл төменірек.
Қаржылық тұрақтылықты сипаттайтын келесі көрсеткіш қаржыландыру
коэффициенті, меншікті ... ... ... ... ... коэффициент деңгейі жоғары болған сайын, банктер мен ... ... ... ... ... меншікті қорлар есебінен, қандай
бөлігі қарыздың есебінен ... ... ... ол 2000 жылы 0,778, ал 2001 жылы 0,497 ... ... ... көлемі = П2
А3 >= П3
А4 =2 |
| ... | | ... ... |
Кәсіпорнымыздың жалпы ... ... ... жылы 1,088, ... ... ... ... отыр. Бұл кәсіпорынның ... өтей ... ... Төрт ... ... да ... нәтижелер болып отыр.
3.2. "Қазпочта" ААҚ-ның қызметінің тиімділігін және
іскерлік белсенділігін талдау.
Кәсіпорын қызметінің ... және ... ... ... ... қаржылық талдаудың нәтижелік этапы болып табылады.
Кәсіпорынның іскерлік белсенділігі қаржылық аспектіде ең ... ... ... жылдамдығында көрінеді. Іскерлік белсенділікті
талдау кәсіпорын өзінің қорларын қаншаға тиімді пайдаланатынын ... ... ... ... ... ... мен ... зерттеуде тұр.
Кәсіпорынның қаржылық жағдайы активтерге салынған қорлар қанша уақытта
нақты ақшаға айналатынына тікелей байланысты.
Жоғарыда ... ... жеке ... ... ... бар, яғни олардың ақша формасына айналу жылдамдығы. Қорлардың
айналымда жүру ұзақтығы сыртқы және ішкі ... ... ... ... ... ... ... коэффициенті кәсіпорынның қаржылық жағдайын
бағалауда маңызы зор, өйткені қорлардың айналым ... ... ... тікелей әсерін тигізеді.
Кәсіпорынның іскерлік белсенділік көрсеткіштеріне келесі коэффициенттер
жатады. Оны кестеден ... ... ... ... ... ... |2ж. |2000 |2001 ... |
|Коэффициенттер ... |жыл |(+;-) ... ... ... |0,969 |2,546 |0,818 |-1,728 ... ... ... | | | | ... ... қатынасы | | | | ... ... ... |2,585 |5,819 |2,464 |-3,355 |
|коэффициенті=өнім ... ... ... | | | ... ... | | | | ... активтердің немесе айналым капиталының|1,333 |3,646 |1,095 |-2,551 ... ... ... | | | | ... ... ... ... ... | | | ... ... бір ... ... |270 |99 |329 |+230 ... ағымдағы активтер | | | | ... ... ... күн | | | | ... ... ... ... ... ... ... тиімділігінің төмендегенін көрсетеді. Егерде өткен жылы
кәсіпорында активтердің әрбір ақша бірлігі 2,54 теңге пайда ... ... ол 1,73 ... аз әкеліп отырған. Нәтижесінде өнім өткізуден түсім
табыс түріндегі кәсіпорынның жалпы ресурстарын пайдалану ... ... ... ... 256499 мың теңгеге (-1,728*148437). Жалпы
авансталған капитал орташа ... ... 1,45 ... (148437:102125)
өскеннен өнім өткізуден түсім көлемі өткен жылмен салыстырғанда 117910 мың
теңгеге [(148437-102125)*2,546= +46312*2,546=+117910] өсірді. Бұл ... ... ... өнім ... ... ауытқуды береді:
-138589 мың теңге (-256499+117910).
Меншікті капиталдың ... ... ... ... ... Егерде өткен жылы меншікті капитал 5,8 рет айналса, есепті
жылы 2,5 рет ... бұл ... ... ... ... ... ... активтер айналымының жылдамдығы 3,646-дан 1,095
ретке ... ... ... бір ... ... ... 230 күнге
өсіп кеткен.
3.3. "Қазпочта" ААҚ-ның ... ... ... ... ... жағдайында кәсіпорынның қызмет етуінің экономикалық
мақсатқа сәйкестігін табыс ... ... ... ... және ... көрсеткіштермен сипатталады. Табыстылықтың
абсолютті көрсеткіші-бұл табыстар немесе пайда сомасы.
Табыс-бұл есепті кезең ... ... ... нысанында, актив
құнының ұлғаюы немесе пассив құнының қысқаруы түріндегі экономикалық
пайданың пайданың ... ол ... ... ... ... ... рөлі едәуір өскен. Бізге ... ... ... оның ролі төмен болды. Рыноктық экономикаға көшумен
табыс оның қозғаушы күші ... Ол үш ... ... ... ... ... не, ... және кім үшін.
Табыстылықтың относительдік көрсеткіштеріне кәсіпорын қызметінің
тиімділігін сипаттаушы рентабельділіктің көрсеткіштері ... ... ... оның қаржылық тірі қалуы қаблетін анықтап,
қаржыландыру ... ... және ... ... ... ... тиімді пайдалану – берілген кәсіпорынға
қорларды салудың мақсатқа ... ... ... шешудің ең маңызды
критерийі.
Жалпы активтердің табыстылық деңгейі мына формула бойынша анықталады:
Табыстылығы активтер=Таза пайда/Жалпы активтер
Талданып отырған кәсіпорынның ... ... ... ... ... төмендегі кесте мәліметтерімен сипатталады.
6-кесте.
"Қазпочта" ААҚ-ның авансталған капиталының табыстылық деңгейі.
|Көрсеткіштер |2000 жыл ... ... |
| | | |(+;-) ... пайда, мың теңге |18866 |21014 |+2148 ... ... ... мың ... | | | ... ... табыстылық деңгейі, % |102125 |148437 |+46312 |
| | | | |
| |18,47 |14,16 |-4,31 ... ... ... ... ... жылмен салыстырғанда 4,31%-
дық пунктіге төмендеп, 14,16%-ды құраған. Бұған әсер ... ... ... және ... ... деп ... бұл ... коэффициентінің ауытқуына факторлар бөліп анықтауға мүмкіндік
береді.
Сандық факторға кәсіпорынның орташа жылдық активтер құнын, ал ... таза ... ... екі ... ... ... (-4,31) ... анықтау үшін, талданып
отырған көрсеткіште активтер табыстылығының қосымша коэффициенті есепті
жылдағы ... ... ... жылдың пайдасымен есептейік
(18866:148437*100), ... ол 12,71%. ... ... ... ... алып ... ... активтердің өзгерісінің әсерінен болған
мөлшерді табамыз. Талданып отырған көрсеткішке бұл ... ... ... ... төмендеп отыр (12,71-18,47). Таза пайданың 2148 ... ... ... ... ... ... пунктіге (14,16-
12,71) жоғарылатқан. Бұл екі фактордың жиынтық әсері жалпы активтердің
табыстылық деңгейінің ... ... ... ... ауытқуын көрсетіп
отыр (-5,76+1,45=-4,31).
Алайда осы әдістеме бойынша фактордың әсерін өлшеуі ... түзу ... ол ... ... ... ... бермейді, оны
есептеудің математикалық формуласы ... ... ... ... ... таза пайда бойынша барлық активтердің табыстылық
деңгейі, кәсіпорын активтер құнының бірлігінен (1 ... ... ... ... ... қанша ақша бірлігі алынғанын көрсетеді.
Яғни, ... ... ... оның ... ... да тез ... активтер табыстылығы да төмен ... ... ... ... ... ... ... пайдалану тиімділігіне
байланысты болуы керек.
Осыдан таза пайданың құралуында, іскерлік белсенділік көрсеткіштерінің
бірі болып табылатын, өнім өткізуден ... ... ... роль ... активтердің табыстылық деңгейінің өзгеруіне ... ... ... ... ... ... - кәсіпорын ... ... ... ... ... ... ... талдау үшін келесі талдау кестесі құрайық.
7-кесте.
Авансталған капиталдың табыстылық деңгейіндегі ... ... өнім ... ... ... коэффициентінің өзгерісіне әсері.
| | | | ... |
| | | | ... ... |2000 жылы |2001 жылы ... | |
| | | |(+;-) | |
| | | | ... ... | | | ... |
| | | | ... ... | | | | ... | | | | |ы ... ... мың ... |18866 |21014 |+2148 |Х |Х ... ... ... | | | | | ... ... |260036 |121476 |-138560 |Х |Х ... ... ... | | | | | ... ... |102125 |148437 |+46312 |Х |Х ... ... | | | | | ... ... % |18,47 |14,16 |-4,31 |+8,21 ... өнімнің | | | | | ... ... |7,26 |17,3 |+10,04 |х |х ... ... | | | | | ... |2,55 |0,82 |-1,73 |х |х ... жерде шартты көрсеткіш активтердің табыстылық деңгейі болады (Та),
өткен жылдың сату ... ... ... ... актив
айналымдылығының коэффициентіне көбейту арқылы:
Та= 7,26*0,82=5,95%
Осы көрсеткішті және активтердің ... ... ... ... ... ... өткен және есепті жылдың факторлардың
әсер ету деңгейін есептейік. Бізде ол келесідей мәліметтермен сипатталады:
1. Өткізілген өнімнің табыстылық коэффициентінің ... ... ... ... ... ... жалпы активтердің табыстылық деңгейінің ... ... ... оның күрт ... ал ... табыстылық
коэффициентінің жоғарылауы оң әсерін тигізген.
Келесі кезекте "Қазпочта" ААҚ-ның қаржылық нәтижесін талдаймыз. Себебі
кез-келген кәсіпорын үшін ... ... ... зор. Ол үшін келесі талдау
кестесін құрайық.
8-кесте.
"Қазпочта" ААҚ-ның қаржы-шаруашылық қызметінің ... мың ... |2000 жыл |2001 жыл ... ... ... ... |260036 |121476 ... қызметке кеткен шығын |262527 |94206 ... ... ... ... |19228 |24695 ... қызмет нәтижесі |-2491 |27270 ... емес ... ... |21438 |562 ... ... ... ... нәтижесі |18947 |24323 ... ... ... ... нәтижесі |18866 |21014 ... ... |18866 |21014 ... % |7,19 |22,3 ... ... ... ... нәтижесін есептей келе,
мынадай қорытынды айтуға болады. Жалпы негізгі ... ... 2001 ... ... ... Мұндай нәтижеге негізгі қызмет нәтижесі
29761 мың теңгеге өсуінен ғана ... ... ... ... емес ... 20876 мың ... ... отыр. Негізінен "Қазпочта" ААҚ-ы өзінің
негізгі қызметін өзгертпей ... ... АФ ... ... ... ... кассадағы және есеп айырысу
шотындағы ақша қаражаттарының есебі және оны жетілдірі ... ... ... кассадағы және есеп айырысу шотындағы ақша
қаражаттарының есебі.
"Қазпочта" ААҚ-ы Қазақстан Республикасы Ұлттық ... оның ... ... ... ... және ... емес ... валютада және басқа мемлекет валютасында корреспонденттік ... ... ... шот ... ... орындауға
құқығы бар.
Корреспонденттік шот-бір банктің тапсырмасы бойынша корреспонденттік
келісім шарт негізінде басқа банк ... ... есеп ... шот.
Банктер арасындағы корреспонденттік қатынастар клиенттерге оперативті
және толық қызмет ... ... ... ... сату, сатып алу
операцияларын жасау үшін, салымдарды және ... ... ... ... ... шоттар бойынша банкаралық төлемдерді жүргізу Қазақстан
Республикасы заңдылығымен, Қазақстан Республикасы ... ... ... ... ... ... ... келісім шарттармен ... ... ... ... ... ... ... қалдығы шегімен жүзеге
асырылады.
"НОСТРО" корреспонденттік шоттар бойынша банк аралық төлемдерді жүргізу
FASET, ТЕЛЕКС, "Диалог-Оптим" , ... ... ... модем байланысы
арқылы операция мөлшеріне қарай жүзеге асырылады.
Күнделікті төлемдерді теңгеде жүргізу ... ... ... ... ... ... шоты ... Алматы қаласының
Қазақстан Республикасы Ұлттық банкінің ... ... ... ... ... ... ... асырылады.
Бірлік корреспонденттік шоттың теңгеде жүргізілу жұмысы ... ... ... Басқармасындағы төлемдік жүйе мен АФ "Астана
почтампы" "Қазпочта" ААҚ-ы арасындағы корреспонденттік қатынастар туралы
келісім шартпен ... ... шот ... ... ... операциондық
департамент қамтамасыз етеді, мыналарды орындайды:
-филиалдардан төлемдер бойынша ақпаратты қабылдайды және береді;
-банк аралық есеп ... ... ... және ... ... ... Басқармадағы төлемдік жүйесінен ... ... ... және ... ... және ... ... валютасында ... ... ішкі ... корреспонденттік шотын, "НОСТРО"
банк-корреспонденттер шотын жүргізеді;
-Қазақстан Республикасы Ұлттық банк ... ... ... сыртқы бірлік корреспондеттік шоттың теңгедегі ... оның ішкі ... шот ... ... және реттейді;
-басқа да корреспонденттік шоттар жағдайын бақылайды;
-Ұлттық банкіге филиалдардың басқа ... ... есеп ... ... және ... ... шығатын құжаттардың қабылдауына
жауап береді.
Сыртқы және ішкі ... ... ... ... ... ... болса күн ағымында себептері анықталып, олар дұрысталғанша
сәйкес проводкалар ... ... үш ... ... ... ... корреспондеттік шотқа көшуіне байланысты
банкаралық есеп ... ... ... ... ... Клирингтік
палатаның ассоциацияланған қатысушысы болып табылады. Басты ... ... және ішкі ... ... ... ... жағдайына күнделікті бақылауды жүзеге асырады.
Бұл шотқа келіп түскен ақша қаражаттарын есепке алу Бас шот жоспарының
44 бөлімшенің 441-"Есеп ... ... ... шотында жүргізіледі.
Оның кредитінде жазылған операциялар номері 2-журнал-ордерде, ал дебетінде
жазылған операциялар осы ... ... ... ... мен ... ... ... қолда
бар нақты ақшалай қаражаттарын сақтайтын өздерінің кассасы болуы керек. ... ... ... да ... ... бар. ... ... жабдықталған,
яғни едені мен төбесінен ешқандай адам кіре ... етіп ... мен ... ... тор ... және дыбыстық белгі беретін
қондырғылар орнатылған, өрттен сақталатындай ... ... ... ... ... ... ... Кассадағы нақты ақша
қаражаттары кассирдің мөрі сургуч ... ... ... ... ... ... ... тиіс. Бұл сейфтің кілті мен ... ... ... ал ... ... ... ... ыдысқа салынып, аузы
жабылып, кассирдің мөрі басылып, ... яғни ... ... ... ... күнінің соңында кассаның тиісті жерлеріне (есігіне)
мөр таңбасын басып, ... ... ... ... ... ... деген немқұрайлылық пен ... ... ... шеккен зардабына, әдейі қастандықпен немесе арам ... ... ... ... ... ... шығындарға касса
қызметкері, яғни кассир толық жауап береді.
Кассир – материалды жауапты тұлға. Ол кассалық ... ... ... ... ... ... мен ұйымдарда, субъектілерде
кассирлік жұмысқа қызметкердің тағайындалғаны, орналасқаны жайлы бұйрық
шыққаннан ... ... ... ... ... ... яғни ... субъектімен кассир арасында жеке материалдық
жауапкершілікке келісім-шарт жасалуы керек.
Субъект жетекшілері ... ... ... және оны банктен
жеткізгенде, өткізгенде оның қауіпсіздігін қамтамасыз ... ... ... ... ... қол ... немесе басқа да
құндылықтарды кассада сақтауға болмайды.
Жалпы касса операцияларының есебі 45 бөлімше (Кассадағы ... ... ... ... ... ұлттық валютасы
түріндегі нақты ақша( және ... ... ... түріндегі
ақша(. Яғни, осы шот кредиті бойынша жиналған сома ... ... ... осы журналдың ведомосінде есептелінеді.
Кәсіпорындар мен ұйымдардың, яғни шаруашылық субъектілерінің кассадағы
ұлттық ... ... ... ... ... ... ... кассалық операцияларды жүргізудің тәртібіне сәйкес жүргізіледі.
4.2. АФ "Астана почтампы" "Қазпочта" ААҚ-ның
ақша қаражаттары қозғалысы туралы есеп беруді құрау. (тікелей ... ... ... нәтижелік мақсаты ақша түріндегі пайда табу
болып табылады. Көп уақытқа дейін қаржылық есеп кәсіпорынның ... ... ... бере алған жоқ, өйткені "Ақша қаражаттарының ... есеп ... құру ... ... жоқ. ... ... есепті кезең
соңында қандай активтерге иелік ететіндігін, олардың пассивпен және
капиталмен ... ... ... ... ... нәтижесі туралы есеп беру кәсіпорынның ... ... ... таза ... ... Алайда кәсіпорын табысты бола отырып, ақша
қаражаттарының өткір ... ... ... қаржылық
шаруашылық қызмет нәтижесінде зиян шеге отырып, ағымдағы қарызды жабуға
қажет ақша қаражаттары ... ... ... жүйесі қаржылық шарушылық қызмет
нәтижесінен ақша қаражаттарының ... ... және ... таза
табыстан айырмашылығын ұлғайтады. Алайда тек таза пайда емес, тек ... ... ... ссудаларды жабуға, өндірістік қуаттарды
ұлғайтуға пайдаланылады. Кәсіпорынның қаржылық жағдайын бағалау ... ... және ... ... ... ... қозғалысы екенін білу қажет. Ақша ... алу ... ... жеке ... ... ... және қаржылық
нәтижесі туралы есеп беруден көруге болады, бірақ толық ... тек ... ... ... есеп беруінен көруге болады.
Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп ... ... және ... ... ... олардың жағдайына
есепті кезең ішінде ақша қаражаттарының әсерін және осы ... ... ... ... ... ... Түрлері бойынша кәсіпорын
қызметін жіктеу кәсіпорын қызметінің ... және оның ... ... бағалауға мүмкіндік береді.
Ақша қаражаттары қозғалысының есебі есепті кезеңге ғана құралады. Оның
негізін бухгалтерлік баланс ... ... ... ... ... ... ... ақша қаражаттары қозғалысын
операциондық қызметтен анықтау ... ... Ол үшін ... ... көрсетілген, кассалық әдіс бойынша ... ... ... ... есеп беру ... ауыстыру керек. Қаржылық
нәтижесі туралы есеп беру кәсіпорын қызметі ... ... ... ... операциондық қызметтен ақша қаражаттарының түскенін және
шыққанын көрсетпейді, өйткені табысты есептеу әдісі ақша ... ... ... ... ... да мойындала береді.
Кассалық әдісте есептеу әдісінен қаржылық нәтиже туралы есеп беруді
ауыстырудың екі әдісі бар: тікелей және ... ... ... ... есеп ... ... Кез-келген
кәсіпорынның нәтижелік мақсаты ақша түріндегі пайда табу болып табылады.
Есеп беру 4 БЕС ... ... ... ... ... ,
инвестициялық және қаржы жөніндегі ... ... ... ... ақшалай қаражат ағыны туралы ... ... ... ... ... таза ... ... ақшалай қаражаттың және
олардың эквиваленттерінің таза көбеюі, жылдың ... және ... ... пен оның эквиваленттері көрсетіледі.
Операциондық қызметтегі ақша қозғалысын анықтау үшін ... ... ... ақша ... негізгі түрлері ашылады. Операциондық
қызметте тікелей әдісті пайдаланған кезде ақша қаражаттарының түсуі мен
шығуының нәтижесі: ... ... ... ... ... ... аванстан, пайыздан дивидендтен, роялтиден және тағы ... ... және ... ... ... ... ... жалақыдан, бюджет пен бюджеттен тыс төлемдерінен
және тағы басқа шығыстарынан тұрады.
Оны келесі "Қазпочта" ААҚ-ның ақша қаражаттары ... ... ... ... ... қаражаттарының қозғалысы туралы есеп беру – тікелей әдіс. ... ... 2002 ... "Қазпочта" ААҚ-ы
Мекен жайы: Астана қаласы Ауезов к,71 үй
Қызмет түрінің саласы: басқа да
Өлшем ... мың ... ... ... ... меншік
|Көрсеткіштер атауы |2000 жыл |2001 жыл ... ... ... ... ... ... ... ... |1048273 |1633746 ... ... жұмыс) сатудан табыс |139891 |106481 ... ... |25675 |36228 ... үшін ... | | ... | | ... | | ... да түсімдер |882707 |1491037 ... ... ... |1049349 |1542384 ... мен ... шоты ... |27813 |68028 ... ... |7530 |1585 ... ақы ... ... |33490 |42682 ... бойынша |13875 |14901 ... үшін ... ... | | ... да ... |966641 |1415188 ... ... ... нәтижесінде ақшаның |-1076 |91362 ... | | ... ... ... ... ... ... түсуі: |81 |55 ... емес ... ... | | ... ... өткізуден |81 |55 ... да ұзақ ... ... ... | | ... да ... | | ... ... ... |463 |1345 ... емес активтерді сатып алу |63 |38 ... ... ... алу |403 |1307 ... ұзақ ... ... сатып алу | | ... ... алу | | ... ... | | ... ... ... нәтижесінен ақшаның |-382 |-1290 ... | | ... ... ... ... ... ... ... ... |0 |0 ... және ... ... ... | | ... ... алу | | ... да ... | | ... ... ... |0 |0 ... ... өтеу | | ... ... сатып алу | | ... ... | | ... да ... | | ... ... ... ақшаның өсуі(+)/|0 |0 ... | | ... ... өсуі(+)/төмендеуі(-) |-1458 |90072 ... ... ... ақша |7134 |5676 ... ... ... ақша |5676 |95748 ... бухгалтер
4.3. "Банк-клиент" программасын енгізу.
Кез келген бизнесте жоғары құндылықтардың бірі – кез ... ... ... оны ... ... ... бұл қаржылық істерге
қатысты болғанда өте ... ... ... істі басқару және қол жеткізуде
электрондық қорларсыз мүмкін емес. Информациялық ... ... ... ... ... ... ... толығымен алып тастауға мүмкіндік
береді. Бүгінгі күні бизнесті кез келген нүктеден басқаруға ... ... ... да тән. ... банктері өзінің жұмысында
клиенттермен өзара ... ... ... ... ... ... ... өзінің клиенттеріне Банк-клиент программалық пакетін
ұсынуға дайын. Бұл информациялық жүйе-қаржылық құйылуларды жоғары сапамен
және тұрақтылықпен алыс жерлерден ... ... ... Банк ... ... ... ... құйылуларын оперативті басқаруға мүмкіндік
беретін электрондық есеп ... ... Онда ... қол ... ... ақпаратты кодтаудың халықаралық стандарттары
қолданылады, бұл берілетін мәліметтерді тиімді қорғауын қамтамасыз ... ... алу және ... беру ... ... пайдаланумен
жүргізіледі. Жүйе мыналарға мүмкіндік береді:
- электронды түрде төлем ... ... және ... банкке валютаны сату немесе сатып алу заявкасын беруге;
- банктен шоттары бойынша выпискаларды ... ... ... ... ... тапсырмаларын алуға;
- банктен электронды түрде төлем тапсырманы ... ... ... ... ... ... ... жүйені орнату үшін:
-"Мастер-банкпен" келісім шарт жасау;
-Интернетке қосылған компьютер немесе ... бар ... ... ... ... ... мен қалпына келтіруі және
де , "Мастер-банк" абонент маманын үйрету пұлсыз жүргізіледі. ... есеп ... ... ... ... ... етуші жүйенің
қысқарған варианты. Бұл қарапайым, ыңғайлы және сенімді ... ... ... ... ... мүмкіндік береді және уақытты
үнемдейді. Бұл ... ... ... ... ... ... табылады. Клиент
берілген қызметті алуға өтінішті толтырады және оны өзінің операционисіне
береді. Клиентке қосылу ... және ... ... ... оған программалық қамтамасыз ету дискетасымен және ... ... ... ... ... ... жүйесін
техникалық алып жүретін компьютерлік сервис көрсетуге маманданған "Виорт-
сервис" компаниясы жүзеге асырады.
Жабдықтаудың технологиялық ... 486 және одан ... ... ес ... 4 Мб (8 Мб және одан жоғары) ұсынылады;
-қатты дискіде бос орын 10 ... ... ... (USB ... ұстаушы модемі;
- WІNDOWS 95 және одан жоғары операциондық жүйесі.
Ұсынылып отырған жүйенің ... ... ... үш ... бар :
- кез ... ... ... жұмыс істеу мүмкіндігі;
- құжат айналымының жоғары жылдамдығы;
- жоғары ақпараттық қауіпсіздік.
Электрондық құжат ... ... ... ... ... ... жылдам жүргізуді, олардың кез келген
көлемде тиелген байланыс каналдарының тексерісін ... ... ... пиктік жағдайларында кейбір жүйелер өзінің "тұрып қалуларын" немесе
мәліметтер бөлігін жоғалтуды ... ... ... ... ... Бұл құралдар кешенінің арқасында қол жеткізіледі, яғни ол
жүйеге оптималды, конфликтсіз ақпаратты жоғалтуға қарсы тұратын механизммен
өзара ... ... ... ... Программалық кешеннің жұмысы
тәжірибеде бос каналдар көлеміне ... ... ... өзінің
индивидуальді базасымен жеке қосымшалармен ... ... ... ... жүйенің барлық жанұясын ұстап тұрады.
Кешен ... және ... кең ... ... яғни MS DOS ... WІNDOWS – та істейтін.
Кешен архивті құжаттардың ізденісін және қарауын жүргізуді, банкке
төлем ... ... ... ... Банк-клиент Қазақстан
Республикасы Ұлттық ... ... ... ... ... екі ... да ... тізімі ақпаратының
аутенфикациясы тұрақсыз ... және ... ... ... ... ... ... функциясы:
-клиенттің төлемдік құжаттарын басып шығару, енгізу және ... ... беру ... ... ... ... қосымшалар выпискалары және басқа);
-анықтамалық ақпаратын жүргізу;
-архивті жүргізу;
-банкпен конференция режимі;
-көп функционалдық ортада жұмыс істеу мүмкіндігі.
Бұл функциялардың барлығы ... ... екі ... ... Оның екі ... ... және банктік , кешенде логикалық
оптималды құрылымды ... ... ... ... ... ... ... істеуде қандайда бір әдеттерді меңгеру қажет емес.
Төлем құжаттарын офистан шықпай алуға және жіберугі мүмкіндігі , ... 2" ... ... ... жүйенің жаңа қызметімен жүзеге
асырылады. Компьютерге "Клиенттің жұмыс орны" АРМ ... ... ... оперативті алуға, оның ішінде қаржылық шоттардың
құжаттардың ... ... ... ... шоттар бойынша проводкалар
орындалады;
-АРМ-де дайындалған құжаттарды шаблондарға ... ... ... ... ... және ... ... берілген глобальдық анықтамаларды пайдалану;
-мәліметтердің локальді анықтамаларын құруға және ... ... ... номірлеу режимін бекіту;
Банкпен байланысу сеансы процесінде банктен ақпаратты (құжаттарды)
қабылдау және банкке ... ... ... беру ... ақпараттың қауіпсіздігі жүйелік қорғаумен қамтамасыз етіледі, бұл
берілген құжаттардың авторизациясын және олардың шифрленуін жүзеге ... ... және ... ... ... ... ... "Астана почтампы"
"Қазпочта" ААҚ-ы Астана қаласының орталығында Ауезова көшесі 71-ші ... ... ... ... келе мынадай қорытындыға келемін.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің 13.11.95ж. №1521 ... ... ... Министрлігінің почтасы, ... ... ... ... және ... Министрлігіндегі
почталық байланыстың Республикалық мемлекеттік кәсіпорнына қайта құрылған.
ҚР ... ... №1940 ... ... ... ... ... және оның еншілес ... ... құру ... ... ... ... кәсіпорыны - "Казпочта" ААҚ-на қайта құрылған. "Казпочта" ААҚ-
ы заңды органда 7.01.2000 жылы тіркелген (мемлекеттік ... ... ... ... ... ... байланыстың Республикалық ... ... ... ... ... түрі – жеке . ... ... Қазақстан Республикасы ... ... ... ... мемлекеттік мүлікті жекешелендіру
Комитеті болып табылады .
Ақша қаражаттары, есеп айырысу операциялары – ... ... ... ... ... олар ... ... процесінің үздіксіздігін
және өнімді уақытында тиеу мен өткізуді ... ... ... ... үшін және ... тұлғалар арасында есеп
айырысысу үшін Қазақстан Республикасының банк ... банк ... Банк ... бұл банк пен клиенттер ... ... ... ... әдіс.
1.Ақша қаражаттары және есеп айырысу есебінің негізгі талаптары ... ... ... есеп ... ... ... ... және дұрыс құжаттандыру;
кәсіпорын кассасындағы нақты ақша ... ... ... ... ... ... банктермен, персоналмен уақытында есеп айырысысуын және
дұрыстығын бақылау;
сатып ... және ... ... ... ... ... ... сақталуын бақылау;
мерзімі кешіктірілген қарыздарды шығару үшін, ... ... есеп ... ... ... ... ... өздерінің ақша қаражаттарын
сәйкес банк мекемелерінің шоттарында сақтайды және осы ... ... қол ... есеп ... формасында міндеттемелері бойынша төлемдерін
жүзеге асырады , ал қажетті қолма қол ақшамен есеп ... ... ... ... бекітілген нормативтік құжаттары шегінде
жүзеге асырылады. Заңды тұлғалар арасында 4000 айлық ... ... ... ... тек ... қол ... есеп айырысумен жүзеге
асырылады. Берілген шарт заңды тұлғалар арасындағы кез ... ... ... Егер ... шарт сомасы көрсетілген лимиттен жоғары
болса, онда төлем сомасы 4000 айлық есептік ... ... ... ... ... де, ... валютасымен де ашылуы мүмкін. Банк
келісім бойынша ағымдағы немесе корреспонденттік шоттарын ашқан ... ... ... ... ... ақшаны қабылдауды, оның өзіне немесе үшінші
тараптарға тиесілі ақша сомаларын аудару жөніндегі ұйғарымын ... ... да ... ... ... өз ... ... Қазақстан
Республикасының территориясында төлемдер мен ақша аударуды ... ... ... ... ... қол ақша ... ... тапсырмасын
көрсету; чек беру; вексель беру немесе оларды индоссамент бойынша беру;
төлем ... ... ... ... ... ... төлем талап-
тапсырмасын көрсету; инкассалық бұйрықтарды көрсету; республиканың заңды
актілерімен бекітілген басқа да ... ... мен ... шаруашылық субъектілерінің қолда
бар нақты ақшалай қаражаттарын сақтайтын өздерінің кассасы болуы керек.
Касса арнайы ... яғни ... мен ... ... адам кіре
алмайтындай етіп жабылған, терезесі мен ... ... тор ... ... белгі беретін қондырғылар орнатылған, өрттен сақталатындай ... ... ... ... орналастыруды қажет етеді.
Жалпы касса операцияларының есебі 45 бөлімше (Кассадағы ақша( активті
синтетикалық шоттарында жүргізіледі( ... ... ... ... ... және ... ... валютасы түріндегі
ақша(.
Кәсіпорындар мен ұйымдардың, яғни шаруашылық ... ... ... ... ... ... ... банкі мекемесі
бекіткен, кассалық операцияларды жүргізудің тәртібіне сәйкес жүргізіледі .
451-"Кассадағы ұлттық ... ... ... ... және ... ... валютасы түріндегі нақты ақша" деп аталатын шоттар бойынша
жүргізілетін операциялардың есебі: кредиті бойынша ... ... ... ал ... ... осы ... ведомосінде жүргізіледі.
Яғни кассаның кірісі бойынша операциялар №1 санды ... ал ... ... ... №1 санды журнал-ордерде
есептелініп жүргізіледі.
5.Кәсіпорындар мен ұйымдар, фирмалар өздерінің ... ... банк ... ... шот ... болады. Бұл шотта ашылған
аккредитивтердегі ақшалай қаржылар, банктердегі арнаулы шоттардағы ... ... ... ... басқа) ақшалай қаржылар
есептелінеді.
6. АФ "Астана ... ... ... ақша қаражаттарының
қозғалысын талдау, төлем қаблеттілігін талдау, тиімділігін және ... ... ... ... және ... талдау,
кассадағы және есеп айырысу ... ақша ... ... ақша
қаражаттары қозғалысы туралы есеп беруді құрау. (тікелей әдіс).
- Ақша қаражаттарының есебін жетілдіру
-"Банк-клиент" программасын ... ... ... ... ... көрсететін баланс
валютасы 2001 жылы 2000 жылмен салыстырғанда 46312 мың ... ... ... Бұл ... ... оң деп ... өйткені оның
әрі қарай дамитындығын куәландырып отыр.
Кәсіпорынның өтімділігін талдау 3-кестеде, активтердің ... ... , ... ... (П1) ... едәуір жаппайды. 2000 жылы 1-ші топ
активтері төлем міндеттемелерін 42896 мың теңгеге өтей алмаған А1П1. 1-
ші ... ... ... жақын арадағы (1-3 айға) төлемдер ... жоқ ... ... ... ... мен пассивін салыстыру жақын арадағы төлемдік
дисциплинаның нашарлағанын көрсетіп отыр (3-6 айға).
Жалпы 1-ші және 2-ші ... ... және ... ... ... ... 2000 жыл ... 1-ші топ төлемге қаблеті жоқ ... ал 2001 жыл ... ... ... кәсіпорнымызда 2000-2001 жылдарға едәуір төлемдік артықшылықтар
бар. 2000 жылы 9881 мың ... 2001 жылы 11001 мың ... ... ... 1,1 ... өскен. Болашақта каржылық жағдайы жақсаратындығын
болжап отыр. 2000-2001 жылдарда баланс активі баптарының ... ... ... 13749 мың ... және 11755 мың ... кем, ... ... жағдайының жақсарғанын көрсетеді, өйткені өзінің
қызметін үздіксіз жүзеге асыруға меншікті айналым ... ... ... ... табыстылық деңгейі өткен жылмен
салыстырғанда 4,31%-дық пунктіге төмендеп, 14,16%-ды құраған. Бұған әсер
етуші факторларды ... ... және ... ... деп ... ... табыстылық коэффициентінің ауытқуына факторлар бөліп анықтауға
мүмкіндік береді.
Сандық факторға кәсіпорынның орташа жылдық ... ... ал ... таза ... жатқызады.
Бұл екі фактордың шыққан ауытқуға (-4,31) әсерін анықтау үшін, талданып
отырған көрсеткіште активтер ... ... ... есепті
жылдағы жалпы активтердегі өткен ... ... ... ... ол 12,71%. ... ... жылдағы табыстылық
коэффициентін алып тастап, жалпы активтердің өзгерісінің әсерінен болған
мөлшерді табамыз. Талданып отырған ... бұл ... ... ... пунктіге төмендеп отыр (12,71-18,47). Таза ... 2148 ... ... ... ... ... 1,45%-дық пунктіге (14,16-
12,71) жоғарылатқан. Бұл екі ... ... ... ... ... ... өткен жылмен салыстырғанда теріс ауытқуын көрсетіп
отыр ... ... ... ... Ұлттық банкімен, оның
ведомство астындағы ... ... ... және резидент емес
банктермен ұлттық валютада және басқа мемлекет валютасында корреспонденттік
қатынастар ... ... ... шот ... ... ... ... шот-бір банктің тапсырмасы бойынша корреспонденттік
келісім шарт негізінде басқа банк есебінен жүргізілген есеп ... ... ... бірлік корреспондеттік шотқа көшуіне ... есеп ... ... ... ... кіретін Клирингтік
палатаның ассоциацияланған қатысушысы болып табылады. ... ... ... және ішкі ... ... есебінде
тұрған қалдықтарының жағдайына күнделікті бақылауды ... ... ... ... ... ақша қаражаттарын есепке алу Бас шот жоспарының
44 бөлімшенің 441-"Есеп айырысу ... ... ... жүргізіледі.
Оның кредитінде жазылған операциялар номері 2-журнал-ордерде, ал ... ... осы ... ведомосінде есептелінеді.
8. Әрбір кәсіпорындар мен ұйымдардың, шаруашылық субъектілерінің қолда
бар ... ... ... ... өздерінің кассасы болуы керек. Сол
сияты "Қазпочта" ... да ... ... бар. ... ... ... ... мен төбесінен ешқандай адам кіре алмайтындай етіп жабылған,
терезесі мен есігіне темірден тор ... және ... ... беретін
қондырғылар орнатылған, өрттен сақталатындай түрлі материалдармен қапталып
жасалған ... ... ... етеді. Кассадағы нақты ақша
қаражаттары кассирдің мөрі ... ... ... жабылатын сейфте немесе
темір шкафта
Жалпы касса ... ... 45 ... ... ақша( активті
синтетикалық шоттарында жүргізіледі( 451-(Кассадағы ұлттық ... ... ... және 452-(Кассадағы шетелдік валютасы ... ... осы шот ... ... ... сома ... ... бойынша осы журналдың ведомосінде есептелінеді.
Кәсіпорындар мен ұйымдардың, яғни шаруашылық субъектілерінің кассадағы
ұлттық валюта ... ... ... ... банкі мекемесі
бекіткен, кассалық операцияларды жүргізудің тәртібіне ... ... Ақша ... қозғалысы туралы есеп берудің мақсаты. Кез-
келген кәсіпорынның нәтижелік мақсаты ақша ... ... табу ... Есеп беру 4 БЕС талаптары бойынша жасалады. Есепте операциондық
, инвестициялық және ... ... ... ... ... нәтижесінде
алынған ақшалай қаражат ағыны туралы барлық деректері, сондай-ақ қаржы
қызметінде пайдаланылатын таза ақшалай ... ... ... ... ... таза ... ... басындағы және аяғындағы
ақшалай қаражат пен оның эквиваленттері көрсетіледі.
"Қазпочта" ААҚ-ының операциондық ... ақша ... ... ... әдіс ... әдісте ақша қозғалысының негізгі түрлері ашылады. Операциондық
қызметте тікелей әдісті пайдаланған кезде ақша ... ... ... ... ... жұмысты, қызметті сатқаннан түскен түсімнен,
алынған аванстан, пайыздан дивидендтен, роялтиден және тағы ... ... және ... ... төлегеннен,
берілген аванстан, төлеген жалақыдан, бюджет пен бюджеттен тыс төлемдерінен
және тағы басқа ... ... Кез ... ... ... ... бірі – кез ... уақытта
және қашықтықта оны басқару мүмкіндігі, ... бұл ... ... ... өте маңызды.
Банк клиент-бұл клиеттерге өзінің қаржылық құйылуларын оперативті
басқаруға мүмкіндік ... ... есеп ... ... ... қол қою технологиясын пайдаланумен ... ... ... ... бұл ... ... ... қамтамасыз етеді. Клиенттер құжаттарын алу және қайта беру модем
байланысын пайдаланумен ... Жүйе ... ... ... ... ... ... құжаттарын құруға және беруге;
- банкке валютаны сату немесе сатып алу заявкасын беруге;
- банктен шоттары бойынша выпискаларды ... ... ... ... төтөлем тапсырмаларын алуға;
- банктен электронды түрде төлем тапсырманы ... ... ... төлем тапсырмаларының архивін жүргізуге.
Қолданылған эдебиеттер тізімі.
1. "Шаруа қожалығы туралы" Қазақстан Республикасының заңы. Ақмола, 1998ж.
31 наурыз
2. "Почта туралы заң" // ... ... 2003ж. ... 1995 ... 26 ... ... ... Республикасы Президентінің
№2732 "Бухгалтерлік есеп туралы" заң күші бар ... ...... 16.07.99 №436-1 ҚР ... ... мен ... Бухгалтерлік есеп бойынша Қазақстан Республикасы Ұлттық комиссиясының
1996 жылы 18 қарашадағы №6 Қаулысымен ... ... ... ... ... ... жүргізудің Бас шот жоспары.
5. 4-Бухгалтерлік есеп стандарты "Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы есеп
беру". // ... ... ... ... М.И., ... А.Д. Курс ... ... и статистика, 1984.
7. Ван Хорн Джеймс К. Основы управления финансами. - ... ... ... ... ... К.Ш. " Финансовый анализ предприятия", Алматы 1998г.
9. Дюсембаев К.Ш., Егембердиева С.К., ... З.К. ... и ... ... ... ... Л..В. Никифорова Н.А.., Анализ бухгалтерской
отчетности.- Москва: ДИС, ... ... Л..А.. ... Л..П., ... Л..Д. и др. ... ... ... - Москва: Финансы, ЮНИТИ, 1999.
12. Иманғажин Ш.И. ... ... ... ... сельскохозяйственных предприятий. – Астана,
1998.
13. Коласс Бернар. Управление финансовой деятельностью предприятия. ... ... ИО ... ... ... Л..И. Анализ финансового состояния предприятия. – Минск: ПКФ
"Экаунт", 1994.
15. Козлова Е.П., ... Н.В., ... Г.Н., ... ... учет" , Москва 1995г.
16. Лаврушин В.К. "Деньги, кредит, банки" , Москва 2000г
17. Маркин Ю.П. Анализ внутрихозяйственных резервов.- ... ... ... ... ... Е.А.. ... ... предприятия в условиях рынка.-Москва:
Высшая школа, 1997.
19. Радостовец В.К., ... В.В., ... О.И. ... учет ...... ... 2002.
20. Русак Н.А.., Русак В.А.. Финансовый анализ субъекта хозяйствования.-
Минск.: Вышэйшая школа, ... ... В.К., ... Т.Ғ., ... В.В. ... есеп" Алматы 2003ж.
22. Сейдахметова Г.С. "Современный ... ... ... ... ... Г.В. Анализ хозяйственной деятельности предприятия. – Минск:
ООО "Новое знание", ... ... Г.В. ... ... ... деятельности.- Минск.: ИСЗ,
1996.
25. Стоун Д.Р., ... К.М. ... учет и ... ... ... Перевод с английского Огибина Ю.А. и др. – ... ... ... ... ... Б.М., Петренко И.Я.. Исмуратов С.Б. ... ... - ... ... книжное издательство, 1995.
27. Шишкин А.П. "Бухгалтерский учет и финансовый анализ на ... ... ...... АО ... ... Овсийчук М.Ф. "Управление денежными средствами",
// Аудитор, 5`1996.
29. ... о ... ... ... // ... ... и
предпринимателя, 7’1998.
30. Шиловская Л.П., Маслова И.Б., Лишанский М.Л. ... ... ... ... ... // ... сельскохозяйственных и
перерабатывающих предприятий, 4’1998.
31. Хурсевич С.Н. "Перспективы денежного и ... ... // ... 6’1998.

Пән: Экономика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 47 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Астана-финанс" акционерлiк қоғамы12 бет
"Қазпочта" ашық акционерлiк қоғамын дамытудың 2003-2005 жылдарға арналған жоспарын бекiту туралы31 бет
"Қаражанбасмұнай СІТІС" ААҚ44 бет
1986 жылдан 2002 жылдар аралығындағы салқын кездегі Алматы және Астана қалалары бойынша ауа температурасының термикалық режимі38 бет
KEGO ААҚ персоналының еңбекақысын ұйымдастыру37 бет
Rixos Prezident Astanа қонақ үйі. Ұйымдық құрылымы22 бет
«алматы құс» аақ-ның несиелеуді ұйымдастыруын талдау18 бет
«Астана: жас қала - жастар қаласы»42 бет
«Ата-тек-Астана» шағын бизнес орталығының басқару жүйесін талдау43 бет
«АӨК Адал» ААҚ16 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь