Пиперидин-4-ондарды алу әдістері

Кіріспе
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1 ӘДЕБИ ШОЛУ
1.1 Пиперидин.4.ондарды алу әдістері
1.1.1 C. және N.орынбасқан пиперидин.4.ондарды синтездеу әдістері
1.1.2 .Дивинилкетондар мен олардың туындыларының аммиакпен, біріншілік аминдермен немесе сумен тұйықталуы
1.1.3 2,5.Диметил. және 1,2,5.триметилпиперидин.4.он синтезі
1.1.4 Дикман реакциясы бойынша пиперидин.4.ондарды алу
1.2 Пиперидин қосылысының физиологиялық активтілігі
1.3 Беттік активтілік
1.3.1 Аминді қосылыстардың беттік активтілігі
1.3.2 Ерекше құрылымды беттік.активті заттар: димерлі БАЗ
1.3.3 Катионды, анионды және ионды емес димерлі БАЗ синтезі
2 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
2.1 Бромацетон синтезі
2.1.1 Ацетонның броммен әрекеттесуі
2.1.2 Диоксандибромтуынды арқылы бромацетон алу
2.2 Феноксиацетон синтезі
2.3 3.фенокси.пиперидин.4.он синтезі
2.3.1 «Мұзды» сірке қышқылы ортасында 3.фенокси.пиперидин.4.он синтезі
2.3.2 Абсолютті этил спирті ортасында 3.фенокси.пиперидин.4.он синтезі
2.4 Алкилдеу әдісімен N.алкил.3.феноксипиперидин.4.он алу
2.4 Алкилдеу әдісімен N.алкил.3.феноксипиперидин.4.он алу
2.4.2 Алкилдеу әдісімен N.амил.3.феноксипиперидин.4.он алу
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
Қазіргі таңда пиперидин-4-ондарды синтездеу жөнінде тәжірибелік материалдардың жиналғаны соншалық, тіпті оларды реакцияның жүру бағытына байланысты екі түрге бөлуге болады /1,2/:
1. -Дивинилкетондар мен олардың туындыларының
(-дивинилкетондардың қос байланысы бойынша спирттердің, судың, екіншілік аминдердің және т.б. қосылуының өнімдері) аммиакпен және біріншілік аминдермен тұйықталуы.
Бұл әдістің тобына кетондардың карбонилді қосылыстармен, амииакпен және біріншілік аминдермен конденсациясы; кетондикарбон қышқылдары эфирлерінің альдегидтермен аммиак және біріншілік аминдер қатысындағы реакциясы, сонымен қатар Манних реакциясын жатқызуға болады. Соңғы жатқызылған әдістер бұл жағдайларда реакция барысында аралық қосылыстар ретіндегі -дивинилкетондар мен олардың туындыларының түзілуімен түсіндіреді.
2. Дикман әдісі бойынша құрамында азот бар дикарбон қышқылының күрделі эфирлерінің тұйықталуы /3/.

1.1.1 C- және N-орынбасқан пиперидин-4-ондарды синтездеу әдістері

Қаныққан азотты гетеротұйықтардың маңызды және қызықты бөлімдерінің бірі С- және N- орынбасқан пиперидин-4-ондар болып табылады, онда С3 және С5 үшін сутегі атомы және карбонил топтары кең көлемді биологиялық әсерімен жаңа әртүрлі қосылыстар әкелу үшін әрі қарай химиялық түрленулер жасайтын реакциялық қабілеттілік орталықтарын ұсынады.
Бастапқы қосылыстардың қол жетімділігі, синтездің қарапайымдылығы, әрі қарай түрлендірудің мүмкіншілігі және үлкен фармакологиялық потенциалы арасынан жоғары және әртүрлі биологиялық активтілігі бар препараттар табылған пиперидин-4-онның орынбасқан туындыларының қатарында физиологиялық активті заттарды (ФАЗ) іздестіруде бағытталған синтетиканы жүзеге асыру үшін маңызды аргумент қызметін атқарады. Бұл препараттардың көпшілігі медицинада және ауыл шаруашылығында кеңінен қолданылады.
Пиперидин-4-онды алудың алғашқы әдісін 1874 жылы Ресейде Н.Н. Соколов және П.А. Лачиновтар /1/ және оларға тәуелсіз Германияда Гейнц /2/ жасады, яғни олар дәнекерленген ампулада қаныққан аммиакты қыздыру арқылы триацетонамин деп аталатын 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-он қосылысын синтездеді.
Sokoloff N.N., Latschinoff P.A. Ueber die Einwirkung des Ammoniaks auf Aceton // Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. -1874. - Bd.7, №2. -S.1384-1387.
Heintz W. Einwirkung von Schwefel und Ammoniak auf Triacetonamin // Annalen der Chemie. - 1874. - Bd.174, -S.133.
Heintz W., Sokoloff N.N., Latschinoff P.A. Bemerkungen zu der Mittheilung. Uber die Einwirkung des Ammoniaks auf Aceton // Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. - 1874. - Bd. 7, - S.1518-1520.
Matter E. Reaction product from acetone and ammonia // Helv. Chim. Acta. -1947.-Vol.30, - P.114.
Розанцев Э.Г., Иванов В.П. О некоторых аспектах химии триацетонамина и его синтез // Хим.-фарм. журн. - 1971. -Т.5, №1. – С.47-51.
Asinger F., Saus A., Michel E. Einwir Kееng uon Schwefer und Ammoniak auf Triacetonamin // Monatsh.-1968. –Vol.99. - S.1436-1454.
Merz K., Haller R., Synthesis of 2,6-disubstituted piperidonecarboxylite ethers // Pharmaz. Acta Helv.-1963. – Vol. 38. – Р.442-444.
Guareschi I., Atti D.R. Einwirkung von Schwefel und Ammoniak auf l-Phenyl-2,2,6,6-tethramethyl-4-oxopiperidone // Acc. delle Schuze di Torino. -1894. -Bd. 29, -S.680.
Терентьев А.П., Гурвич СМ. Синтез пиперидиновых систем методом циклизации // Успехи химии. - 1953. - Т.22, вып.6. - С.649-685.
A.C. 150514. СССР. Способ получения 1,2,2,6,6-пентаметил- пиперидина // Симон И.Б., Введенский В.П.; опубл. 1962, Бюл. №19. - 22 с.
Розанцев Э.Г. Свободные иминоксильные радикалы. - Москва: Химия, 1970. -216 с.
Петренко-Критченко П., Елчанинов Е. Объ одной особенности синтеза тетрагидропиронныхъ соединений // ЖРФХО. - 1899. - Т.31, - С.905-909.
Патент 269429 Германия. Riedel J.D. опубл. 1914, 1, 507.
Mannich С. Ueber ein Kondensationsprodukt aus Formaldehyd, Ammoniak und Antipyrin // Archiv der Pharmazie. - 1912. - Bd.250, - S.646.
Mannich C, Ganz E. Uber -Amino-dicarbonsauren und Aminopolycarbon-sauren // Berichte der deutschen chemischen Gesellschaft. - 1920. - Bd.53, - P. 1386; 1922. - Bd.55, - S.3486-3504.
Mannich С., Schumann P. Uber 3,5-alkyierte 4-oxo-piperidine // Chem. Ber. - 1936.-Bd.60, №10-12.-S.2299.
Ф.Кери, Р.Сандберг. Углубленный курс органической химии. Кн2. М:«Химия», 1981
C.Mannich, P.Shcumann. Chem. Ber. 69. 2299 (1936)
Миронов Г.С., Фарберов М.И. Современные представления о механизме реакции Манниха // Ученые записки Ярославского технологического института. - 1969.- № 11.-С.128-136.
Миронов Г.С., Фарберов М.И., Орлов И.М. Синтез карбонильных мономеров на основе реакции Манниха. Новый метод синтеза дивинилкетонов // Журнал общ. химии. - 1963. - Т. 33, № 5. - C.1512-1517.
Pauly H. Notiz uber cyclische Acеtonbasen // Ber.- 1899. - Bd. 32, № 2. - S. 2244.
Назаров И.Н., Хоменко А.Х. Производные ацетилена. Присоединение анилина к ,-диметилдивинилкетону // Изв. АН СССР, ОХН - 1945. - N. 5 -C. 504-508.
Назаров И.Н., Мацоян С.Г., Руденко В.А. Производные ацетилена. Сообщение 128. Гетероциклические соединения. XXIII. Действие первичных ароматических аминов и -аминопиридина на винилаллилкетоны. Синтез арилзамещенных -пиперидонов и 1-(-пиридил)-4-пиперидонов // Изв. АН СССР, ОХН -1952. - N. 6 -C. 1057-1074.
Назаров И.Н., Мистрюков Э.А. Производные ацетилена. Сообщение 183. Новый метод синтеза 4-пиперидонов действием аммиака или первичных аминов на алкенил--диалкиламиноэтилкетоны // Изв. АН СССР, ОХН -1958. - N. 5 -C. 584-589.
И.Н. Азербаев. Избранные труды. Химия производных ацетилена. / Под ред. М.И. Горяева и др. - Алма-Ата: Наука – 1976г. - 352 с.
Назаров И.Н., Руденко В.А. Производные ацетилена. Сообщение 84. Синтез и исследования гетероциклических соединений. V. Действие аммиака и метиламина на винилаллилкетоны. Новый метод синтеза -пиперидонов // Изв. АН СССР, ОХН -1948. -N. 6 -C. 610-629.
Назаров И.Н., Простаков Н.С., Швецов Н.И. Гетероциклические со-единения. 39. Синтетические обезболивающие вещества. IV. Сложные эфиры 1,2,5-триметил-4-фенил-4-пиперидола с алифатическими кислота-ми. Синтез промедола и изопромедола // ЖОХ. - 1956. - Т. 26, N 10 - C. 2798-2811.
Назаров И.Н., Нагибина Т.Д. Производные ацетилена. Сообщение 33. Превращения дивинилкетонов, присоединение хлористого водорода к ,-диметилдивинилкетону // Изв. АН СССР, ОХН - 1943. - N 3 - C. 206-215.
Ким Д.Г., Тулемисова Г.Б., Галимжанова И.С. К синтезу 2-арил-замещенных -пиперидонов на основе ,-енонов // Изв. НАН Республики Казахстан, сер. хим. - 1993. - N 5 -C. 78-80.
Чемоданов С.В., Потехин К.А., Полюлин В.А., Шишкина Н.Н., Демьянович В.М., Стручков Ю.Т., Самошин И.В., Зефиров Н.С. Новые хиральные лиганды. Синтез, кристаллическая и молекулярная структура (S,S)-(+)- и (R,R)-(-)-3,7-ди(-фенилэтил)-1,5-дифенил-3,7-диазабицикло-[3.3.1]нонан-9-онов // Докл. РАН - 1992. -Т. 326, N 5 - C. 847-850.
Сосновских В.Я., Катьянова В.Р. Новые 2,2,6,6-тетразамещенные 4-пиперидоны // ХГС. - 1987. - N 7 -C. 947-948.
Pauly H. Notiz uber cyclische Acеtonbasen // Ber.- 1899. - Bd. 32, N 2 - S. 2244.
Соколов Д.В., Литвиненко Г.С., Хлудиева К.Н. Стереохимия азо-тистых гетероциклов. III. Стереоизомерия 2-метил-4-кетодекагидрохино-лина // ЖОХ. - 1959. - Т. 29, N 3- C. 1112-1122.
Ахрем А.А., Ухова Л.И., Сергеева А.И. Cинтез и стереоизомерия 7-метил- и 7-третичнобутилзамещенных 2-метилдекагидрохинолинов и 1,2-декагидрохинолонов-4 // Изв. АН Бел. ССР - 1975. - N 4 -C. 46-63.
Жилкибаев О.Т., Пралиев К.Д., Рожков В.Б., Соколов Д.В. Сте-реохимия азотистых гетероциклов. LVI. Стереоизомерия 2-фенилдека-гидрохинолина // Изв. АН Каз. ССР - 1984. -N2 -C. 81-86.
Есеналиева М.З., Хохлова Е.И., Пралиев К.Д., Соколов Д.В. Синтез и стереоизомерия 1-метил-2-(2-фурил)-4-кетодекагидрохинолина // Изв. АН Каз. ССР - 1989. -N 1 -C. 74-76.
Owen G.R., Reese C.B. A conventient preparation of tetrahydro-4H-pyran-4-one //J. Chem. Soc. Serie C.- 1970.- N 17 - P. 2401-2403.
Гришина Г.В., Потапов В.М., Абдулганеева С.А., Гудашева Е.А., Карапетян А.А., Еспенбетов А.А., Стручков Ю.Т. Ассиметрический синтез и абсолютная конфигурация изомеров 1--фурилэтил-2,5-диметил-пиперидона-4 // ХГС. - 1986. - N12 -C.1641-1648.
Лящева И.Ф., Сергеева И.М., Гришина Г.В., Потапов В.М. Спектры ЯМР 13С, изомерия и конформационный анализ замещенных пиперидин-4-онов // ХГС.- 1986. - N 11 - C. 1503-1515.
Гришина Г.В., Потапов В.М., Абдулганеева С.А., Корчагина Е.Ю. Стерическая направленность ассиметрического синтеза N-замещенных 2-метилпиперидонов-4 // ХГС.- 1985.- N 12 - C. 1648-1655.
Гришина Г.В., Потапов В.М., Абдулганеева С.А., Гудашева Е.А. Первый ассиметрический синтез пиперидонов-4. Получение оптически активных диастереомеров 1--фенилэтил-2-метилпиперидона-4 // ХГС. - 1985.- N 10 - C. 1378-1382.
Потапов В.М., Кирюшкина Г.В., Токмаков Г.М. Абсолютная кон-фигурация оптически активного транс-4-кетогидрохинолина и его цис- и транс-N-фенилэтильных производных // ХГС. - 1972. - N 12 - C. 1656-1663.
Простаков Н.С., Федоров В.О., Солдатенко А.Т. 2,4-Дифенил-3-азафлуорен // ХГС. - 1979.- N 8 - C. 1098-1100.
Яхонтов Л.Н., Глушков Р.Г. / Синтетические лекарственные средства // Под ред. А.Г. Натрадзе - М.: Медицина - 1983. - С. 184.
Petrenko-Kritschenko P. Ueber die Kondensation der Aldehyde mit Acetondicarbonsaureesters // Ber.- 1896.- Bd. 29, N 1 -S. 994-996.
Petrenko-Kritschenko P. Petrow W. Ueber die Kondensation der Ace-tondicarbonsaureesthers mit Aldehyden vermittels Ammoniak und Aminen // Ber. -1908. - Bd. 41, N 2 -S. 1692-1695.
Petrenko-Kritschenko Р., Dementieff L. Notiz uber Tetrahydropyron-verbindungen // Ber. - 1908. - Bd. 41, N 2 -S. 1696-1697.
Petrenko-Kritschenko P., Schottle S. -Ueber die Kondensation der Acetondicarbonsaureesthers mit Aldehyden wermittels Ammoniak und Ami-nen // Ber. - 1909. - Bd. 42, N 2 -S. 2020-2025.
Petrenko-Kritschenko P. Ueber die Kondensation der Acetondicar-bonsaureesthers mit Aldehyden vermittels Ammoniak und Aminen // Ber.-1909. - Bd. 42, N 3 -S. 3683-3694.
Cинтезы гетероциклических соединений / Под ред. А.А. Арояна - вып. 10 - Ереван: АН Арм. ССР - 1975. - С. 68-69.
Ахмедова Ш.С. Синтез, химические превращения и биологическая активность новых функционально замещенных пиперидинов // Диссерт. работа докт. хим. наук - Алматы, 1996.
Назаров И.Н., Простаков Н.С., Михеева Н.Н. Гетероциклические соединения. LXII. Стереоизомерия 1-ацил-2,5- диметил-4-пиперидонов // ЖОХ - 1958. - Т. 28 - C. 2431-2440.
Шарифканов А.Ш., Суербаев Х.А., Мамутова А.А., Шералиев Ш.С. Об оптимальных условиях синтеза 2,5-диметилпиперидора-4 // Сборник работ по химии. ДСП. Вып.7 - Алма-Ата: КазГУ им. С.М. Кирова, химфак - 1983. - С.160-165.
Соколов Д.В. Исследования в области стереохимии кислородных производных пиперидона и декагидрохинолина и синтеза анестезирующих соединений // Дисс. докт. хим. наук. - Алма-Ата, ИХН - 1961. – с. 341.
Газалиев А.М., Журинов М.Ж., Минаев Б.Ф., Сим Э.П. -Конфор-мационный анализ 1,2,5-триметилпиперидона-4 // ЖОХ - 1988. - Т. 58, N 6 - C. 1367-1371.
Алиев А.Э., Фомичева А.А. Об ориентации неподеленной элект-ронной пары атома азота в N-замещенных 2,5-диметилпиперидин-4-онах // ХГС - 1989. - N 4 - C. 512-514.
Вульфсон Н.С., Зарецкий В.И. Реакция Дикмана // в сб.: Реакции и методы исследования органических соединений - Т. 12 - Под ред. Б.А. Ка-занского и др. - М.: ГНТИ - 1963. - С. 7-258.
McElvain, Rorig К. Pyperidine Derivatives. XVII. The condensation of Aromatic Aldehydes with 1-methyl-4-Pyperidone // J. Am. Chem. Soc. - 1948. - V. 70. - N 5. - P.1820-1825.
McElvain, McMohon R.T. Pyperidine Derivatives.XXI. 4-Pyperidone, 4-Pyperidinole and Certain of their Derivatives // J. Am. Chem. Soc. - 1949. -V. 71. - N 3. - P. 901-906.
Prill E.A., МcElvain S.M. A study of the Cyclization of a Series of w,w,-Dicarbethoxydialkylmethylamines throught the Acetoacetic Esthers Condensation // J. Amer. Chеm. Soc. - 1933.- V. 55, N 1-3 - P.1233-1236.
Рубцов М.Р., Байчиков А.Г. Синтетические химико-фармацевти-ческие препараты (Справочник) // М.: Медицина - 1971. - С. 171-172.
Howton D.R. 1,3-Dimethylpiperidone-4 // J. Org. Chem. - 1945. - V. 10, N 4 - P. 277-279.
Евстигнеева Р.П. Тонкий органический синтез // М.: Химия -1991 – с. 184
Алимжанова С.К., Сыдыкова Э., Токмурзин К.Х. Синтез 1-метилпиперидона-4 //Состояние и перспективы развития ассортимента химических реактивов для важн. отраслей нар. хоз-ва и научн. исслед. // 3 Всесоюзн. совещ. по хим. реактивам (тез. докладов) - Ашхабад - 19-23 сент. 1989 - Т. 3 - С. 65.
Мурзагулова К.Б. и др. Разработка промышленного способа по-лучения 1,2,5-триметил-4-кетопиперидина - ключевого продукта в произ-водстве обезболивающих препаратов // Технология возделывания, пере-работки лекарственного сырья и производство фитопрепаратов для меди-цины и сельского хозяйства // Науч.-практ. kонф. (тезисы докл.). (Шымкент, 1997 г.) - Алматы: РНИ «Бастау» НАЦАИ РК, 1997.- С.142.
Тосунян А.О., Вартанян С.А., Мадакян В.Н. Синтез и превращения 2,5-диметилтетрагидропиран-4-она // Арм. хим. журн. - 1977. - Т. 30, N9 - C. 785-787.
Зорян Е.В., Рабинович С.А. местные анестетики: безопасность, эффективность и прогнозируемость // Новое в стоматологии. 2004. № 4. С. 26-28.
Кононенко Ю.Г., Рожко Н.М., Рузин Г.П. Местное обезболивание в амбулаторной стоматологии. М.: Книга плюс, 2002. С. 320
Курбат Н.М., Пралиев К.Д., Салита Т.А., Ю В.К., Верина Е.Л. Нейрофармакологическая активность производных пиперидина // Хим.-фарм. Журн. 1991. Т. XXV. № 7. С.20-29.
Габель Ю.О.Гетероциклические соединения// г. Л.: ГХИ, 1941г. С. 144-145.
Преображенский Н.А., Генкин Э.И. Химия органических лекарственных веществ. Гетероциклические соединения и их аналоги// г. М.: ГХИ, 1943, С246-248.
Преображенский Н.А., Генкин Э.И. Химия органических лекарственных веществ. Гетероциклические соединения и их аналоги// г. М.: ГХИ, 1943, С249.
http//ics.nauka.kz/new-technoligies/
Кадырова Д.М., Пичхадзе Т.М., Пралиев К.Ж., Ю В.К. Казкаин – перспективный отечественный местный анастетик// Вестник КазНМУ 2011 9.09.
Пралиев К.Д. С- и N- замещенные моно- и бициклические пиперидины: синтез, стереохимия, превращения и свойства. Новые синтетические анальгетики и анестетики // Мат-лы I Междунар. конф. «Азотистые гетероциклы и алкалоиды», г. Москва, 9-12 октября 2001. С. 130-138.
Пат. РФ №1704415. 1-(2-этоксиэтил)-4-этинил-4-бензоилоксипиперидина, обладающий местноанестизирующей активностью (КАЗКАИН) / Пралиев К.Д., Исин Ж.И., Ю В.К. и др. // Опубл.08.07.96г.
Пичхадзе Г.М., Кадырова Д.М., Насырова С.Р. Результаты и перспективы фармакологического изучения производных пиперидина в качестве местноанестезирующих средств // Вестник НАН РК. 2010. №4. С.55-57.
Щукин Е.Д. Коллоидная химия: Учеб. Для университетов и химико-технолог. вузов/ Е.Д.Щукин, А.В.Перцов, Е.А.Амелина – 4-е изд.,испр. – М,:Высш.шк.,2006, с.116
Щукин Е.Д. Коллоидная химия: Учеб. Для университетов и химико-технолог. вузов/ Е.Д.Щукин, А.В.Перцов, Е.А.Амелина – 4-е изд.,испр. – М,:Высш.шк.,2006, с.117
Тәжібаева С.М. Беттік-активті заттардың алынуы және қолданылуы: Оқу құралы – Алматы: Қазақ университеті,2009, с.19
Тәжібаева С.М., Мұсабеков Қ.Б. Беттік-активті заттар және табиғи дифильді құрылымдар: Оқу құралы – Алматы: Қазақ университеті,2007, с.15
Шехтер Ю.Н., Крейн С.Э. Поверхностно-активные вещества из нефтяного сырья. – М.:Химия, 1971, с.163
Поверхностно-активные вещества (Аналитические реагенты)/ С.Б.Саввин, Р.К.Чернова, С.Н.Штыков. – М.: Наука, 1991, с.17-18
Холмберг К., Йёнссон Б., Кронберг Б., Линдман Б. Поверхностно-активные вещества и полимеры в водных растворах. – М.: Бином, 2007. – 528 с.
Rosen M.J. Geminis: A New Generation of Surfactants // Chemtech. – 1993. – Vol. 23. – Р. 30 – 33.
Zana R. Gemini (dimeric) surfactants // Curr. Opin. Colloid. Interface Sci. – 1996. – Vol. 1. – Р. 566 – 571.
Tatsumi T., Zhang W., Kida T., Nakatsuji Y., Ono D., Takeda T., Ikeda I. Novel hydrolyzable and biodegradable cationic gemini surfactants: Bis(ester-ammonium) dichloride having a butenylene or a butynylene spacer // J. Surfactants Deterg. – 2001. – Vol. 4, № 3 – Р. 279 – 285.
Rosen M.J., Tracy D.J. Gemini Surfactants // J. Surfactants Deterg. – 1998. – Vol. 1. – Р. 547 – 554.
Groth C., Nydеn M., Holmberg K., Kanicky J.R., Shah D.O. Kinetics of the self-assembly of gemini surfactants // J. Surfactants Deterg. – 2004. – Vol. 7, № 3. – Р. 247 – 255.
Cunliffe D., Smart C. A., Alexander C., Vulfson E. N. Bacterial Adhesion at Synthetic Surfaces // Applied and Environmental Microbiology. – 1999. – Vol. 65, № 11. – Р. 4995 – 5002.
Liveri M., Lombardo R., Sbriziolo C., Viscardi G. and Quagliotto P. Kinetic evidence for the solubilization of pyridine-2-azo-p-dimethylaniline in alkanediyl-α,ω-bis(dimethylcetylammonium nitrate) surfactants. Role of the spacer chain length // New J. Chem. – 2004. – Vol. 28. – P. 793 – 799.
Kim T.S., Kida T., Nakatsuji Y., Hirao T., Ikeda I. Surface-active properties of novel cationic surfactants with two alkyl chains and two ammonio groups // J. Am. Oil Chem. Soc. – 1996. – Vol. 73, № 7. – Р. 907 – 911.
Viscardi G, Quagliotto P., Barolo C., Savarino P., Barni E., Fisicaro E. Synthesis and Surface and Antimicrobial Properties of Novel Cationic Surfactants // J. Org. Chem. – 2000. – Vol. 65, № 24. – P. 8197 – 8203.
Rosen M. J. and. Liu L. Surface activity and premicellar aggregation of some novel diquaternary gemini surfactants // J. Am. Oil Chem. Soc. – 1996. – Vol. 73, № 7. – Р. 885 – 890.
Parreira H.C., Lukenbach E.R., Lindemann M. K. Physical chemical properties of solutions of bis(quaternary)ammonium bromides // J. Am. Oil Chem. Soc. – 1979. – Vol. 56. – P. 1015 – 1021.
De S., Aswal V.K., Goyal P.S., Bhattacharya S. Surfactants with Oxyethylene Spacer Chain // J. Phys. Chem – 1998. – Vol. 102. – P. 6152 – 6160.
Dreja M, Gramberg S, Tieke B. Cationic amphitropic gemini surfactants with hydrophilic oligo(oxyethylene) spacer chains // Chem Commun. – 1998. – Vol. 13. – P. 1371–1372.
Kim T.S., Hirao T., Ikeda I. Preparation of quaternary ammonium salts from epichlorogidrin // J. Am. Oil Chem. Soc. – 1996. – Vol. 73. – P. 67 – 71.
Heywood D.L., Philips B. The reaction of epichlorogidrin with amines // J. Am. Oil Chem. Soc. – 1958. – Vol. 80. – P. 1257 – 1259.
Ross J.H., Baker D., Coscia A.T. Some reactions of epichlorogidrin with amines // J. Org. Chem. – 1964. – Vol. 29. – P. 1862 – 1864.
Mckelvey J.B., Benerito R.R., Ward T.L. Quaternizations of triethylamines and triethanolamines with epichlorogidrin // Ind. Eng. Chem. – 1967. – Vol. 6. – P. 115 – 120.
Burness D.M. Anomalous reactions of epichlorogidrin with triethylamines // J. Org. Chem. – 1964. – Vol. 29. – P. 824 – 826.
Ricci G.G., Cabrera M.I., Luna J.A., Grau R.J. Micellar-improved synthesis of bis-quaternary ammonium salts by epichlorgidrin route // J. Surfactants Deterg. – 2003. – Vol. 6. – P. 231 – 237.
Kim T.S., Kida T., Nakatsuji Y., Hirao T., Ikeda I. Surface active properties of novel cationic surfactants with two alkyl chains and two ammonium groups // J. Am. Oil Chem. Soc. – 1996. – Vol. 73. – P. 907 – 912.
Devinsky F., Lacko I., Mlynarcik D., Racansky V., Krasnec L. Relationship between critical micelle concentrations and minimum inhibitory concentrations for some quaternary ammonium salts and amine oxides // Tenside Detergent. – 1985. – Vol. 22. – P. 10 – 15.
Chen G., Huang P., Ma Y-R., Ql G-P. // Chem. Abstr. – 2002. – Vol. 136. – P. 403504 .
Quagliolto P., Viscardi G., Barollo C., Barni E et al. // Chem. Abstr. – 2003. – Vol. 139. – P. 366619.
Menger F.M., Keiper J.S., Azov V. Gemini surfactants with acetylenic spacers // Langmuir. – 2000. – Vol. 16. – P. 2062 – 2067.
Okano T., Egawa N., Fujiwara M., Fukuda M. α-Sulfonated fatty acid esters: II. Solution behavior of α-sulfonated fatty acid polyethylene glycol esters // J. Am. Oil Chem. Soc. – 1996. – Vol. 73, № 1. – P. 31 – 37.
Zhu Y.-P., Masuyama A., Okahara M. Preparation and Surface Active Properties of Amphipathic Compounds with Two Sulfate Groups and Two Lipophilic Alkyl Chains // J. Am. Oil Chem. Soc. – 1990. – Vol. 67. – Р. 459 – 463.
Zhu Y.-P., Masuyama A., Okahara M. Preparation and surface- active properties of new amphipathic compounds with two phosphate groups and two long- chain alkyl groups // J. Am. Oil Chem. Soc. – 1991. – Vol. 68, № 4. – Р. 268 – 271.
Zhu Y.-P., Masuyama A., Kirito Y., Okahara M. Preparation and properties of double- or triple- chain surfactants with two sulfonate groups derived from N – Acyldiethanolamines // J. Am. Oil Chem. Soc. – 1991. – Vol. 68, № 7. – Р. 539 – 543.
Zhu Y.-P., Masuyama A., Okahara M. Preparation and Properties of Double-chain Surfactants Bearing Two Sulfonate Groups // J. Am. Oil Chem. Soc. – 1991. – Vol. 40. – Р. 473 – 477.
Masuyama A., Hirono T., Zhu Y.-P., Okahara M., Rosen M. J. Synthesis and Properties of Bis(taurine) Types of Double-chain Surfactants // J. Jpn. Oil Chem. Soc. – 1992. – Vol. 41. – P. 301 – 305.
Kwang Yuen-Hee, Jeong Hwan-Kyung, Noh-Hee Jeong, and Ki-Dae Nam. Synthesis and Surface Active Properties of Sodium α-Sulfonated Fatty Ethoxide // Journal of Industrial and Engineering Chemistry. – 2000 – Vol. 6, № 1. – Р. 47 – 52.
Zhu Y.-P., Ishahara K., Masuyama A., Nakatsuji Y., Okahara M. Preparation and Properties of Double-chain Bis(quaternary ammonium) Compounds // J. Jpn. Oil Chem. Soc. – 1993. – Vol. 42. – P. 161 – 167.
Zhu Y.-P., Masuyama A., Kobata Y., Nakatsuji Y., Okahara M., Rosen M. J. Double-chain Surfactants with Two Carboxylate Groups and Their Relation to Similar Double-chain Compounds // J. Colloid Interface Sci. – 1993. – Vol. 158. – P. 40 – 45.
Okano T., Tanabe J., Fukuda M., Tanaka M. α-Sulfonated fatty acid esters: Structural effects of sodium α-sulfonated fatty acid higher alcohol esters on surface-active properties and emulsification ability // J.Am. Oil Chem. Soc. – 1992. – Vol. 69. – P. 44 – 46.
Duivenvoorde F. L., Feiters M. C., Gaast S. J., Engberts J. B. F. N. Synthesis and Properties of Di-n-dodecyl α,ω-Alkyl Bisphosphate Surfactants // Langmuir. – 1997. – Vol. 13. – P. 3737 – 3743.
Menger F. M. and Littau C. A. Gemini-surfactants: synthesis and properties // J. Am. Chem. Soc. – 1991. – Vol. 113. – P. 1451 – 1452.
Aswal V.K., De S., Goyal P.S., Bhattacharya S., Heenan R.K. Micellar structures of dimeric surfactants with phosphate head groups and wettable spacers: A small-angle neutron scattering study // Phys. Rev. E. – 1999. – Vol. 59. – P. 3116 – 3122.
Helbig C., Baldauf H., Lange T., Neumann R., Pollex R., Weber E. Application - New binary collectors with increased flotation efficiency // Tenside Surfactants Deterg. – 1999. – Vol. 36. – P. 58 – 61.
Texter J. Reactions and synthesis in surfactant systems. – New York: Strider Research Corporation Rochester, 2001. – 79 c.
Seguer J., Selve C., Allouch M., and Infante M.R. Nonionic amphiphilic compounds from lysine as molecular mimics of lecithins // J.Am. Oil Chem. Soc. – 1996. – Vol. 73. – P. 79 – 86.
Infante M.R., Seguer J., Pinazo A., Vinardell M. P. Synthesis and properties of asymmetrical nonionic double chain surfactants from lysine // J. Dispersion Sci. Technol. – 1999. – Vol. 20. – P. 621 – 642.
Perez L., Torres J.L., Manresa A., Solans C., Infante M.R., Synthesis, Aggregation, and Biological Properties of a New Class of Gemini Cationic Amphiphilic Compounds from Arginine, bis(Args) // Langmuir. – 1996. – Vol. 12. – P. 5296 – 5301.
Perez L., Pinazo A., Rosen M. J., Infante M. R. Surface Activity Properties at Equilibrium of Novel Gemini Cationic Amphiphilic Compounds from Arginine, Bis(Args) // Langmuir. – 1998. – Vol. 14. – P. 2307 – 2315.
Pinazo A., Wen X., Perez L., Infante M. R., Franses E.I. Aggregation Behavior in Water of Monomeric and Gemini Cationic Surfactants Derived from Arginine // Langmuir. – 1999. – Vol. 15. – P. 3134 – 3142.
Jennings K., Marshall I., Birrell H., Edwards A., Haskins N., Sodermann O., Kirby A.J., Camilleri P. The synthesis and aggregation properties of a novel anionic gemini surfactant // J. Chem. Soc. Chem. Commun. – 1998. – Vol. 18. – P. 1951 – 1952.
Valivety R., Gill I.S., Vulfson E.N. Application of enzymes to the synthesis of amino acid-based bola and gemini surfactants // J. Surfactants Deterg. – 1998. – Vol. 1. – P. 177 – 185.
Oda R., Huc I., Homo J.C., Heinrich B., Schmutz M., Candau S. Elongated Aggregates Formed by Cationic Gemini Surfactants // Langmuir. – 1999. – Vol. 15, № 7. – Р. 2384 – 2390.
Jaeger D.A., Li B., Clark T.Jr. Cleavable Double-Chain Surfactants with One Cationic and One Anionic Head Group that Form Vesicles // Langmuir – 1996. – Vol. 12. – P. 4314 – 4316.
Renouf P., Mioskowski C., Lebeau L., Hebrault D., Desmurs J.R. Dimeric surfactants: first synthesis of an asymmetrical gemini compound // Tetrahedron Lett. – 1998. – Vol. 39. – P. 1357 – 1360.
        
        НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1 ӘДЕБИ ШОЛУ
1.1 Пиперидин-4-ондарды алу әдістері
Қазіргі таңда пиперидин-4-ондарды синтездеу ... ... ... ... ... ... ... жүру бағытына
байланысты екі түрге бөлуге болады /1,2/:
1. (((((((((-Дивинилкетондар мен олардың туындыларының
((((((((((-дивинилкетондардың қос байланысы ... ... ... ... және т.б. ... ... ... және
біріншілік аминдермен тұйықталуы.
Бұл әдістің тобына кетондардың карбонилді қосылыстармен, ... ... ... ... ... қышқылдары эфирлерінің
альдегидтермен аммиак және ... ... ... ... ... ... ... жатқызуға болады. Соңғы жатқызылған әдістер
бұл жағдайларда реакция барысында аралық қосылыстар ретіндегі (((((((((-
дивинилкетондар мен ... ... ... ... ... ... ... құрамында азот бар дикарбон қышқылының күрделі
эфирлерінің тұйықталуы /3/.
1.1.1 C- және N-орынбасқан пиперидин-4-ондарды ... ... ... гетеротұйықтардың маңызды және қызықты ... С- және N- ... ... болып табылады, онда С3 және
С5 үшін сутегі атомы және ... ... кең ... ... ... ... ... әкелу үшін әрі қарай химиялық түрленулер жасайтын
реакциялық қабілеттілік орталықтарын ұсынады.
Бастапқы қосылыстардың қол жетімділігі, синтездің қарапайымдылығы, әрі
қарай ... ... және ... ... ... ... және ... биологиялық активтілігі бар препараттар
табылған пиперидин-4-онның орынбасқан туындыларының қатарында ... ... (ФАЗ) ... ... ... ... ... маңызды аргумент қызметін атқарады. Бұл препараттардың көпшілігі
медицинада және ауыл ... ... ... ... ... ... 1874 жылы ... Н.Н. Соколов
және П.А. Лачиновтар /1/ және оларға тәуелсіз Германияда Гейнц /2/ жасады,
яғни олар ... ... ... ... ... ... деп аталатын 2,2,6,6-тетраметилпиперидин-4-он қосылысын
синтездеді.
Гейнц /3/ мезитил ... және ... ... ... ... өтетін
пиперидин-4-онды алу процесін жасады. Кейіннен Маттер /4/ бұл ... ... ... ... ... өнім ... ... онда қымыздық қышқылы әртүрлі альдегидтер мен кетондармен реакцияға
тез түсіп α,α – ... ... ... көрсетті. Бірақ γ-
пиперидонды алудың бұл әдісі шығымының аздығынан шектеулі ғана қолданылады.
Әрі ... ... ... ... ... мақсатымен Соколов
және Гейнц әдісін жақсарту үшін көптеген талпыныстар жасалғаны сипатталған.
Сонымен, сұйық аммиак немесе ... ала ... ... кальцийдің
аммиакатын пайдалану арқылы жасаған Э.Г. Розанцевтың жұмысында ... ... ... ... байқалады. Бұл реакцияны әрі
қарай зерттеулер ... ... ... ... ... ... ... қышқылын қолдануға болатындығын көрсетті.
Ацетонға ұқсас басқа кетондар да ... ... ... ... 2,3,6-триметил-2,6-
диэтилпиперидин-4-он /6/, диэтилкетоннан – 3,5-диметил-2,2,6,6-тетраэтил
диэтилпиперидин-4-он /7/ алынған.
Келтірілген ... ... ... және ... ... түседі. Біршама жоғары шығымды ... ... ... ... ... ... ... алынған.
Соколов және Гейнц /1,2/ ... ... ... жыл ... ... ... ... өкілдерінің бірі, форон тұйығында
қорытындылатын триацетонамин синтезінің жаңа әдісін ұсынды /8/. Кейіннен
Терентьев және ... /9/ ... бұл ... сатылы түрде өтеді деп
болжады. Одна ... ... ... амин ... бір, содан кейін екі
байланыс арқылы қосылып, соңында пиперидин тұйығы болып тұйықталады.
Қазіргі уақытта тирацетонаминді ... ... ... тиімдісі тапқан өндірісте қолданылатын, Азингер аппаратында ... ... ... ... болып табылады.
Триацетонамин туындылары медицинада және ... ... ... ... он ... ... соңында кокаинның
синтетикалық ауыстырғыштары (α- және β-эйкаиндер), синтезделіп алынды, ол
өз уақытында медицинада практикалық ... ... ... ... ... ... уақытта пириленнің эффективтілігі жоғары
ганглиоблокатор өндірісінде гипертония ... ... үшін ... ... ... түйінді ролін атқарады /10/. Аминокетонның
және олардың кейбір туындыларының каталитикалық ... ... ... ... ... ... үлгілер ретінде реакцияның элементарлы актісінің ... ... үшін ... ... ... ... /11/.
1899 жылы Петренко-Критченко қызметкерлерімен /12/ ацетонкарбон
қышқылының ... және ... ... ... ... ... аралық 3,5-дикарбэтокси-туындысын сабындау ... ... ... ... негізгі әдісін
жасады:
Осыған сүйене отырып, ацетоннан және ... екі ... ... ... бірге соңғысын Ридельмен /13/
дибензальацетон және ... ... ... Манних тарқатқан әдіспен дамыды /14,15/, ол
ацетонкарбон қышқылы ... ... ... ... және
метиламинмен конденсациясынан симмтериялық 1,3,5-триметилпиперидин-4-он
синтезі алынды:
Формальдегидті басқа май қатарының алдегидтеріне (сірке, пропион, ... және ... ... ... ... ... пиперидондардың толық қатары синтезделді /16/.
Манних реакциясы – әлсіз қышқыл ... ... ... ... ... ... және ... α-алкилденуіне
әкеледі /17/:
мұнда, R = H, CnH2n+1, Ar
Электрофильді бөлшектер ... және ... ... ... ... табылады. Реакция сутегі атомының енолизациясына қабілеттілігі
бар альдегидтер мен кетондар үшін жалпы жеткілікті болып табылады.
мұнда, R = H, CnH2n+1, ... ... үшін ... аминдерді пайдаланумен шектеледі,
себебі біріншілік аминдермен негізгісі диалкилдеу процесі болып табылады.
Бірақ, диалкилдеу ... ... ... ... ... ... мысалы /18/:
Майлар қатарындағы формальдегидті басқа альдегидтерге ауыстырғанда және
әртүрлі біріншілік аминдерді қолданғанда 2,3,5,6 жағдайларындағы ... ... ... ... сірке қышқылында орынбасарлы
пиперидин-4-ондар жоғары шығыммен алынатыны зерттелген.
мұнда, R, R1, R2, R3 = H, CnH2n+1, ... ... ... /17,18/ ... ... амфотерлік
жүйеде күрделі катализдік жағдайының орны бар ... ... ... ... және ... R2NCH2+ катионы түзіледі, содан кейін ... ... ... ... ... бар ... ... түзілуі қышқылдармен, аниондар – негіздермен индукцияланады.
Қышқылдың көптігі конденсацияның бірінші ... ... ... ... аниондардың түзілуіне кедергі келтіреді, ал сілтінің көптігінен
катиондардың түзілуі басым болады. Сондықтан Маннихтің әрбір ... ... ... ... ... болады.
Манних реакциясы үшін ең күшті еріткіш сірке қышқылы болып табылады деп
есептеледі. Сонымен, метилбензилкетонның бензальдегидпен және ... ... ... ең жоғары шығыммен (34 %) 1-метил-2,3,6-
трифенилпиперидин-4-онның /21/ түзілуіне әкеледі.
Манних реакциясымен қол жеткізген пиперидин ... ... ... ... көпкомпонентті реакциялық қоспаларда азап
шегеді, онда реакция өнімдерін арнайы ... ... тура ... ... мен олардың туындыларының аммиакпен,
біріншілік аминдермен немесе сумен тұйықталуы
И.Н. ... ... ... (II) ... ... ... сонымен қатар дивинилацетиленді
көмірсутектердің гидратациясы әртүрлі гетеротұйықты кетондарды синтездеуге
мүмкіншілік береді /22-32/.
И.Н. Назаров және В.А. ... /26/ ... және ... ... көп жағдайларда (((((((((-дивинилкетондармен тұйықталу реакциясына
түседі деп көрсетеді.
Тұйықталу ароматты ... ... ... ... онда
орынбасарсыз винил тобы бойынша аминнің қосылуы байқалады. Ал ... ... ... ... ... ... байқалады
/23/. /23/ Мақаланың авторлары тұйықталудағы реакция ... және ... ... ... негізгі күшіне әсер етеді деген қорытынды
шығарады. Сонымен, п-фенетидинмен тұйықталудағы өнім ... (К=2,15 ... % ... ал ... (К=2 10-10) - 25 % құрайды.
И.Н. Назаровпен ... ... мен ... сумен, аммиакпен және біріншілік аминдермен тұйықтап пиперидин-
4-ондар және тетрагидропиран-4-ондарды алу ... ... бір ... ... бар, ... ... және политұйықты азот-,
оттегіқұрамды ... ... және ... зерттеулер үшін
негіз болып табылады /33-37/.
Бұл жұмыстарда N-орынбасқан 2-метил-, 2,5-диметилпиперидон-4 /38-42/
және 4-кетопергидрохинолинді ... ... және ... құру ... зерттеулер ерекше орын алады. Оптикалық
белсенді ... ... ... ... синтездеу мүмкіншілігі көрсетілген. Ассиметриялық аминдеудің
оптикалық шығымы 50 % құрайды, бұл энантиомердің ... ... жеке ... ... ... көрсетілгендей, ұқсас реакциялар аммиак және біріншілік
аминдердің катысуымен де, қатыспауымен де ... ... ... ... ... ... ... табылады.
Метилбензилкетонның бензальдегидпен және метиламинмен сірке-спирт
ортасындағы конденсациясының нәтижесінде 34 % ... ... ... /43/. Ал ... аммиакпен
конденсациясында (хлорлы ... ... ... ... ... қатысуындағы сияқты, олардың қатысуынсыз да 2,2,6,6-
тетраметилпиперидин-4-он түзілген /44/.
Осы ... ... ... – амин ... ... эфирінің альдегидпен конденсациясын көруге болады
/45-49/. 2,6-Дифенилпиперидон-4 шығымы 50-70 % ... Бұл ... ... ... ... ... тиісті болып келеді.
1.1.3 2,5-Диметил- және 1,2,5-триметилпиперидин-4-он синтезі
(((((((((-Дивинилкетондардың ... ... ... ... ... ... және ... алудың тиімді әдісін жасайтын зерттеулерге көп көңіл аударуды қажет
етеді, себебі олар физиологиялық белсенді заттар ... үшін ... ... ... ... /27,50/ және ... ... терминалды, инфильтрлі, өткізгіштік сияқты анестезияның
барлық түрлері үшін анестезиялық ... ... ... әсеріне, ... ... ие ... келеді.
Алғаш рет 2,5-диметилпиперидин-4-онды И.Н. Назаров пен В.А. Руденко
/26/ синтездеді, онда жеке ... ... ... және 1,5-диметокси-2-метилгексанон-3 аммиактың ... ... ... ... 10,9, 12,0, 51,3 % алынды.
Сулы спирттегі ... ... ... ... қоспасы түзіледі, бұл ... ... ... ... алу ... ... ... И.Н. Назаров, Н.С. Простаков, Н.Н. ... ... /52/. ... баллонда жүргізілген реакция ... ... ... 28 % - 34,7 % ... ... аммоний ацетатының сулыметанол ерітіндісімен (1 %
сірке қышқылының артық ... ... ... реакцияда
колбадағы гетеротұйықты кетондардың шығымы 41,6 % (кетонның реакциясында
алынған) және 48,1 % ... ... ... ... Бұл реакцияны
аммоний ацетатының сулы ерітіндісімен жүргізгенде өнім шығымы 39,1 ... % - ға ... ... ... Барлық жағдайларда 2,5-
диметилпиперидин-4-оннан ... ... ... ... ... және басқалары /53/ тербелетін автоклавта (А-200,
Венгрия) жүргізілген ... ... ... ... ... және реагенттердің қатынасының
әсерін зерттеді. Реакцияны жүргізу үшін 70-100 % ... ... ... ... Зерттеулер кетон: аммиак қатынасын
жоғарылатқанда өнім шығымының жоғарылап, 1:14 қатынасында максималды 57,7 ... ал ... ... ... (1:20 ... шығым 52,8%
құрайды) көрсетті. Бұл зерттеулерде реакция температурасы 60-620С аймағында
тұрақталып, реакция уақыты 6 ... ... Ары ... ... ... шығымы (1:12 қатынасы, 60-620С температурасы) үш сағаттан соң
(46,5 %) байқалатынын көрсетті. Гетеротұйықты кетондардың шығымы 2 және ... соң ... 42,7 және 39,1 % ... Ең ... температура әсері
келесі нәтижелерде айқындалды: құрамында 70 % кетондары бар ... ... ... 1:14 және ... ... 2-3 ... өнім
шығымы 80-820С температурада 55,5-56,3 % құраса, 98-1000С температурада -
38,9 % ... ... ... ... ... авторлар
пропенилизопропенилкетон және монометокси- мен диметоксикетон қоспасының
сулы аммиакпен тұйықталуының тиімді әдісі ... ... деп ... ... ... 80-820С ... 2-3 сағатта. Сонда 2,5-
диметилпиперидин-4-онның шығымы ... % ... ... /26/, ... ең аз ... ... байқалады. К.Х. Токмурзин ... ... ... ... ... (пропенилизопропенилкетонды артығымен) аммиактың сулы-метанолды
ерітіндісімен ... 1:5 ... және 800С ... ... қондырғы арқылы жібергенде және қоспаны 2-3 ... ... ... ... 80 % ... ... ... және ... және ... ... метиламиннің сулы
ерітіндісімен әрекеттестіргенде жоғары шығыммен алынатыны зерттелді.
2,5-Диметилпиперидин-4-он синтезі ... ... ... ... сонымен қатар стереохимиясын да зерттеуге
бағытталған. Көміртегінің екі ... ... бар ... екі
стереоизомердің (транс- және цис- формада) бар екенін алдын ала ... жеке ... бөлу үшін ... ... ... бермеді, бірақ бір изомер бөліп алынды /54/.
Циклогексан жүйесінің конформациялық ... ... ... ... ... үшін аса тұрақты
(энергетикалық тиімдірек) изомер тұйықтағы ... ... ... сандарымен саналады.
Бұл нәтижелер МФПДП/3 /55/ жақын ССП МО ЛКАО және екі ... NOE SY /56/ ... ... ... ... ... алынды. Соңғы жұмыста азот атомы үшін бөлінбейтін
электрондар жұбының аксиалды орналасуы дәлелденген.
1.1.4 Дикман реакциясы бойынша пиперидин-4-ондарды алу
Дикман реакциясын қолданудың ... ... ... ... ... ... ... кетоэфирдің түзілуіне әкеледі) ең кең
таралған аймақтары пиперидин-4-ондарды және тетрагидропиран-4-ондарды алу
болып табылады ... ... ... ... ... ... ... тобымен метилен тобының бар болуы жағдайында байқалатынын
көрсетеді. Метин тобының жағдайында – ... ... және ... ... ... ... немесе натрий амиді сияқты көптеген күшті
негіздерді пайдалануды талап етеді.
Реакция жылдамдығына карбалкоксил тобының (-жағдайында ... ... әсер ... ... тобы ... ... ... ал орынбасарлар электрон тығыздығын өзіне тартып
(мысалы, ... ... ... ... үшін ... ... ... металл натрий
және калий, сілтілік металдың ... ... және ... ... ... ... ... шығымы
жоғарылайды /57-63/.
Сол сияқты, Дикман ... ... ... ... ... көп ... берді. /57/ Жұмыста пиперидин-4-
ондарды алу туралы 20-дан аса әдебиеттік сілтемелер келтірілген, олардың
көп ... ... және ... синтезіне
жатады.
E.A. Prill және S.M. McElvain натрий этилатының қатысында ... ... ... ... ... алды. Онда
натрий этилаты ең жоғары конденсирлеуші агент ... ... ... ... ... ... бензолмен) сұйылту конденсация
реакциясына қолайлы болып келеді /60/. Онда еріткіш ретінде толуол ... ... ... ... ... алу үшін біріншілік ... ... ... ... ... болады. Сонымен, С.К. Әлімжанова және
басқалары бис(2-цианэтил)метиламиннен 1-метилпиперидон-4-ті 53 % ... алды ... R = H, ... ... ... ... негізінде 2,5-диметилпиперидин-4-он алу
әдісін жасаған ҚазМУ органикалық химия кафедрасының қызметкерлерін де атап
өтуге болады /65/.
Тағы да ... ... ... тұзының
пиролизбен әрекеттесуінен түзілген 2,5-диметилпиперидин-4-он синтезін де
ерекше бағалауға болады /66/. ... бұл ... ... ... ... ... түрі бойынша Дикман реакциясына ұқсас болғандықтан
бұл бөлімге жатқызамыз.
Шамасы, бұл реакциядағыдай басқа ... ... ... Пиперидин қосылысының физиологиялық активтілігі
Кез келген профильдің дәрігерінің жиі кездесетін көптеген ... ... ... жою және ... ... ... Бұл ... бірден бір жолы жалпы жансыздандыру болып табылады, бірақ ... ... ... және ... эффектілер болуы мүмкін. Осының
барлығы көптеген жағдайларда ... ... ... әсіресе
жергілікті жансыздандырумен амбулаторлық операциялар және ауыратын
манипуляциялар жүргізетін ... ... ... ... /67/. ... ... ... емханаға стационардан
ауырлық орталықтарына тасымалдаудағы жергілікті жансыздандыру мәселесі
үлкен маңыздылықты алады.
Жергілікті анестетиктерді ... ... ... ... тән
анальгетиктер, жеке алғанда дәріге тәуелділіктен құтылуға мүмкіндік береді,
яғни есірткі сияқты мұндай әлеуметтік ... ... оң роль ... /68/. Осыған байланысты жаңа көптеген эффективті, улылығы аз ... ... әсер ... ... ... іздеу өзекті болып
табылады.
Органикалық қосылыстардың арасынан жергілікті анестетиктерді синтезі
үшін қолданылуы мүмкін пиперидин ... ... ... тудырып
отыр /69/.
Пиперидин сақинасы − көптеген алкалоидтардың ... ... ... ... атропин, кокаин, лобелин, кониин, пельтьерин. Пиперидин
алғаш рет ... ... ...... ... Пиперидин
пипидиннің тотықсыздануынан алынып, конденсация реакциясында катализатор
ретінде қолданылады. Пиперидин туындылары жергілікті ... ... ... ... дәрілік препараттар сияқты қолданылады.
Пиперидин есірткі және ... ... IV ... ... ... ... кокаинды ауыстыратын эйкаин деп
атпен шығатын оксипиперидиннің бензой эфиріне ... ... ... ... ойы ... ... ... кейін ғана келді.
Эйкаиндар өзінің құрылысымен соңғы болып еске салады, бірақ олар ... ... ... ... ... ие болады.
α, α1-Триметил хлорсутекті тұзын, ... ... үшін ... В ... ... келтіруге болады /70/:
Лидол (долантин, демерол, мепередин) − ... ... этил ... ... тұзы ... ... – ақ кристалды ұнтақ, балқу температурасы 185-188,5˚; суда және
спирттер жеңіл ериді, ал эфирде қиын ериді,
Лидол алғаш рет атропинге ... ... ... бар ... арасынан антиспазмолиттерді іздестірген кезінде 1937 жылы
алынған болатын. Бұл ... ... ... және
жансыздандырғыштық қасиеттері бар екені анықталды.
Лидолда спазмолиттік (папаверинді- және ... ... ... ... ... ... келеді, бұл препаратқа
үлкен практикалық мән әкеледі. Ол ... ... ... кең ... ... ... мускулатура түйілулерге (бүйрек, бауыр, ішек
түйнегі, тамыр жүйесінің спастиялық күйлері – мигрень, ... ... ... ... ... ауруларда.
Лидол скополаминмен қатар бала тууда жансыздандыру ретінде ... ... ... ... ... және аз ... әсер ... опиын препаратын толығымен ауыстыра алмайды, ... ... ... ... және ... ... қолдануды біршама
қысқартады.
Лидолдың аналгетик ретінде біршама кемшіліктері бар: тыныс алу және қан
айналымына ауыр тиетін ықпалы және ... ... ... ... ... ... ... және спазмолитті әсері бар препараттар N-алкил-γ-
фенил-γ-пиперидол күрделі эфирлерінің ... ... яғни ... сияқты қатысатын құрамында лидол бар күрделі эфирлі топтамасы.
Бұл қатардағы бағалы препараттардың бірі И.Н. ... ... ... пропион эфирі) болып табылады
/72/.
Промедол күшті ... ... ие ... ... ЦНС-тегі әсері жағынан морфинге жақын: ол қатерлі импульстердің
ЦНС-нің ... ... ... ... ... ... наркотикалық
аналгетиктер тәрізді ЦНС-тің жиынтық қабілеттілігін азайтады, новокаин және
басқа ... ... ... әсерін күшейтеді. Промедол
көбінесе, қатерлі ... ... ... ... ... эффект көрсетеді.
Морфинмен салыстырғанда промедол тыныс алу орталығына аз қатер
төндіреді, сондай-ақ ... ... ... және ... ... Ішкі органдардың тегіс мускулатурасына аздап спазмолиттік ... ... ... ... ... жоғарылайды және оның қысқаруы
күшейеді.
Промедол фенилпиперидиннің синтетикалық туындылары болып табылады және
химиялық құрылысы бойынша ... ... ... ... ... ... мүмкін.
Казкаин – эффективтілігі жоғары жергілікті анестетик және антиритмик.
Казкаин препараты Новокузнецк ХФЗҒИ, С.Д. Асфендияров ... ... ... ... және Ә.Б. Бектұров атындағы ... ... ... мен ... ... бірлесіп жасалды.
Казкаин жергілікті анестезирлеуші құрал ... ... ... ... ... ... ... жөнінде
артықшылықтары бар инфильтрациялы және ... ... ... ... ... оның ... жоғарылығы,
улылығының төмендігі және әсердің ұзақтығы анықталған.
Казкаинды қолдану ауруларға ұзақ операциядан кейін жансыздандыруды
шақыруға ... ... (бұл ... ... облыстық ғылыми-зерттеу
клиникалық институтында және Мәскеу ... ... ... ... ... ... фазалық нәтижелері
куәландырады), және оны ... және ... ... ... орталық аналгетиктерді қолдануда көптеген қосымша
эффектілердің пайда болуынан құтылуға мүмкіндік ... ... 0,25 % ... ... ... жансыздандыруды
шақыратыны анықталған, яғни берілген параметр бойынша тримекаинде 1,2 есе,
лидокаинда – 1,3 есе және ... – 5 есе (p ... > ... > ... > ... > ... > ... > МАВ-132 >
МАВ-126 > новокаин.
Тәжірибенің бұл бөлімінде ... ... ... ... ... ... көрсетті, ұзақтығы бойынша да, күші бойынша да
жансыздандырудың жалғастығының толық және ... ... ... препараттан басым түсті. МАВ-134 жансыздандыру индексі 36 тең
(тримекаин ... ол ... ... ұзақтығын 79 мин шақырды,
казкаин және лидкаиннан 3,2 есе, тримекаиннан – 2,2 есе және ... ... ... (р С10) сулы және ... ... ... ... тұзы беттік
тартылуды төмендетеді, сулауды жылдамдатады, көбік түзуге, эмульгирлеу ... ... ... ... ... ... олардың беттік-
активті және басқа қасиеттері шартты катлон құрылысымен ... ... оң ... ... ал ... ... азотқа қосылған
көмірсутек және басқа радикалдар болып ... ... ... ... қатты беттерде тез адсорбцияланады:
силикатты ... ... ... және ... ... белокта және целлюлоза талшықтарында және ... ... ... беті ... ... ... ... зарядталған азоты арасын электростатикалық тарту арқылы ұстап тұрады.
Қатты беттегі төртіншілік аммоний ... ... ... және ... ... тоқыма және басқа ... ... ... БАЗ ... ... және ... активтілігі
олардың заттар ауысуын бұзатын және опат болуға ... ... мен ... ... теріс зарядталған бөліктерінде төртіншілік тұз
молекуласының адсорбциясынан байқалады. Төртіншілік аммоний катионы әртүрлі
құрамды аниондармен және ауыр және трансуранды металдар ... ... ... ... ... ... Бұл ... тау-кен және атом
өнеркәсібінде бағалы металдар кенінен бөліп алу және ... ... ... ... төртіншілік тұздарынан көбінесе
катапин кеңінен таралған (алкилбензилпиридинийхлорид). Ол ... ... ... ... ... ... көбік түзетін және эмульгирлейтін
қабілеттілігімен, бактерия жойғыштық ... және ... ... жоғары беттік активтілікке ие ... ... Ол ... ... ... ... ... өнеркәсібінде ыдыс-аяқ
жуу үшін СМС бактерия жойғыштықтың құрамына кіреді және құрылыс ісінде
қолданылады.
Үшіншілік аминдердің ... де – ... ... және ... ... ... өнімі – беттік активтілік көрсетеді. Бұл жақсы ылғал
тартқыш қасиетке ие, түссіз кристалды зат; қиын ... ... ... түзілуі есебінен). Аминдердің сусыз оксидтері қыздырғанда
тұрақсыз, балқиды және 60-тан 120 °С-қа ... ... ... ... сұйықтар түзу арқылы суда ериді. Аминдердің ... ... сулы ... екі ... ... табылады. Сілтілі,
нейтралды және әлсіз қышқылды ерітінділерде олар өзін ... емес ... ал ... ... ерітіндіде – катионды активті БАЗ сияқты
көрсетеді.
Амфолитті БАЗ жоғары активтілікке ие; ... ... ... ... ... ... рН үшін аз ... келеді.
Жуғыш заттарға электролиттерді енгізгенде және температураны
жоғарылатқанда ... ... ... ... ... ... ... БАЗ-тың сансыз және әртүрлі топтары
cулымай- және майға отырғызу ретінде қолданылады /79,80,81/.
Аминдер негізінен отынға, ... және ... ... ... ... материалдарға, гидравликалық сұйықтарға
тотықтырғышқа қарсы отырғызуда қолданылады. Аминдерді ... ... ... фенолмен (ионол, МБ-1, НГ-2246) бірлесіп қолданғанда
синергетикалық эффект байқалады /82/.
Аналитикалық талдауда қолданылған БАЗ ... ... ... ... ... Катионды БАЗ ретінде алифатты аминдер қолданылады:
біріншілік (RNH2), екіншілік (RNHR'), үшіншілік ... ... ... ... ... ... ортада протондалған, оң зарядқа ие
болатын 2-алкилимидазолиндер /83/.
1 Кесте - Талдауға ... ... ... ... (аминдер)
| ... | ... ... |ған ... |Формуласы ... ... ... ... |ОДА ... |269.3 ... ... |299.3 |
| | | | ... |ДДА ... |185.4 |
|Тридециламин |ТДА ... |437.8 ... |ТОА ... |353.7 |
| ... ... ... ... ПДИ ... |308.5 ... |ТТДИ ТДИ |C15H31-C3H5N2 |280.3 ... |ДДИ ... |266.5 ... | ... |252.4 ... | ... |238.4 ... БАЗ ... ингибиторлары, флотореагенттер, бактерия
жойғыштық, дезинфицирлеуші және фунгицидті ... ... ... қолдану олардың құнының жоғарылығына байланысты әзірге шектеулі.
БАЗ ауыл шаруашылығының жүзден аса салаларында ... ... ... ... жуғыш заттар құрамына, синтетикалық және табиғи
талшықтар негізінде тоқыма және бұйымдар жасау ... ... ... ... ... ... ... құрылыс материалдары өнеркәсібі және
т.б. болып табылады.
1.3.2 Ерекше құрылымды беттік-активті заттар: димерлі БАЗ
Димерлі (gemini) ... ... ... ... байланысқан екі дифилді молекулалар сияқты көрсетуге болады.
Мұндай БАЗ ... ... ... ... ... ... ... БАЗ-
ты сонымен қатар БАЗ-егіздер немесе бис-БАЗ деп атайды.
Мостик гидрофилді немесе гидрофобты, қатты немесе иілгіш болуы мүмкін.
Ол полярлы тобы ... ... ... ... топтар бойынша екі молекуланы
байланыстырады. Гидрофобты бөліктері ... екі ... ... ... ... әкеледі. Бұндай заттардың физика-химиялық
қасиеттері димерлі ... ... ... ... ... ... ... көпшілігі екі ұқсас бөліктен тұрады.
Димерлі БАЗ-тың үлгілік ... ... не ... ... ... не ... топтың
(гетеродимерлі БАЗ) түріне қарай және т.б. ажыратылатын ... ... БАЗ, ... димерлі БАЗ синтезделген. Соңғы жылдары жекеленген
БАЗ-дан «жоғары реттің олигомерлері» синтезделген: ... ... ... ... ... БАЗ ... және қолдану мүмкіндігі туралы мәліметтер
аз. Димерлі БАЗ әлі күнге дейін үлкен көлемді базарда ... ... ... зерттеушілер сияқты технологтар да көп көңіл ... БАЗ ... ... ... ... ... синтездеу арқылы
алынады, бұл біршама бөлігі симметриялы ... БАЗ ... ... ... ... БАЗ мысалы келтірілген. Катионды БАЗ
1.1 – 1.3 ... ... ... ... ... ион топтарын
байланыстырады.
Димерлі БАЗ құрылысы:
1.1 – 1.3 қосылысы – катионды БАЗ
Мостик 1.1 ... ... және ... 1.2 ... ... және ... ал 1.3 қосылысында – гидрофобты және қатты болып
келеді.
1.3 Суреттен көрініп ... 1.4 және 1.5 ... ... молекуласы бар, бірақ 1.4 қосылысы – типті ион емес димерлі БАЗ, ... ...... 1.6 және 1.7 ... ... ... /84/.
1.3 Сурет – Димерлі БАЗ құрылысы: 1.4 және 1.5 қосылыстары – ... ... ... ... емес және анионды БАЗ; 1.6 және
1.7 – құрамында әртүрлі полярлы топтары бар гетеродимерлі БАЗ
1.3.3 Катионды, анионды және ... емес ... БАЗ ... БАЗ ... ... ... хабарлағандай ең алғашқы димерлі
БАЗ-тың бірі болып ... /85-93/. Бұл ... ... жақсы
жұмсартқыштар ретінде немесе биологиялық активті заттарды жасау ... ... ... ... қатар, гидрофобты тізбектің ұзындығы
сияқты әртүрлі параметрлердің ... ... ... ... ... ... немесе гидрофобты табиғаты ... ... ... ... ... ... жұмыстары
жүргізілуде.
Катионды димерлі БАЗ, мысалы 1.2 суретте ... 1.1 – ... ... ... реакциясы
бойынша алынады. Дибром қосылысы біршама реакциялық қабілеттілікке ие және
әдетте зертханалық жағдайда синтездеу үшін қолданылса, ал ... ... ... ... үшін ... R – БАЗ ... үшін ... радикал, мысалы С12Н25. Х тобы –
алкилен, гидрофобты ... ... алу үшін ... ... ... – гидрофилді иілгіш мостик алу үшін қажет; ақыр соңында,
СН2 –φ– СН2, егер ... ... және ... ... ... (φ бұл ... /84/.
Арнайы, бірақ өте маңызды жағдай, егер Х ... ... ... тобы ... HalСН2СН2Hal түрдегі қосылыстың ... ... ... Бұл ... ... ... жолын қолдануға
тура келеді:
Кейбір катионды димерлі БАЗ мысалы ... ... ... ... 1.14, 1.16, 1.18 және 1.21 ... ... 1.17, 1.19, 1.20 алудың синтетикалық әдісі бір
реакцияда негізделеді – ... ... ... ... аммонийлі димер 1.16 үшіншілік аминнің α,ω-дибромды
спиртпен /94/ немесе ... /95,96/ ... ... ... ... /97/ ... авторлары фосфордың
олиго(оксиэтилен)гликолдің трибромын бромдау жолымен синтетикалық әдісін
жүргізді.
Kim және басқалары /98/ ... ... ... 1.24 ... ... ... қосылыстармен жаңа
катионды димерлер 1.26 немесе 1.28 синтездеді, мысалы 1,3-дихлорпропан ... ... 1.23 ... ... ... алу үшін беттік екі
төртіншілік алкиламмоний хлоридін түзеді:
Сонымен, эпихлоргидрин алкиламиндермен ... ... ... ... /99-102/ ... жазылған.
Ricci және басқалары /103/ ... және ... ... жаңа катионды димерлі БАЗ туралы
хабарлады. ... ... ... ... ... ... және ... эпихлоргидринмен әрекеттесуі сулы мицеллярлы ортада
жүргізілді. Гидрохлоридтің ... ... және ... алу үшін ... беттік-активті заттар ... ... ... ... кватернизацияның қажетті жағдайы
болып табылады. Мұндай беттік-активті заттар ... ... және ... қабілеттілігі жоғары болып келеді /104,105/.
Екі липофилді және екі гидрофилді топтарымен жаңа димерлі ... ... ... ... ... ... және ... п-нонилфенолдан және формальдегидтен алынған. БАЗ
құрылысы ИҚ және ЯМР спектроскопия мәліметтерінің көмегімен, ал ... ... ... ... ... ... активтілік сулы ортада мицеллдің критикалық
концентрациясының (МКК) және ... ... ... ... ... және ... 2,2׳ (α,ω-диалканди-ил)биспиридин алкилденген
агенттерімен кватернизациясынан катионды ... ... ... ... ... ... қосылыстар Крафт нүтесінен төмен 0
0С және жоғары ... ... ие ... келеді /107/.
/108/ Жұмыста құрамында пирролидинді 1.29 және пиперидинді топтары 1.30
бар катионды ... БАЗ ... және ... ... және ... емес ... БАЗ бисэпоксидтерінің тұйығын ашу
жолымен алынып, бұл ... ... ... өнім ... ... Полярлы топ ретінде сульфат-тобы -OSO3− бар
димерлі БАЗ-ды синтездеу реакциясы 1.5 ... ... ... ... ... беті бар әртүрлі анионды димерлі БАЗ сәйкес
май спирттерін классикалық беттік-активті заттармен қыздыру арқылы ... ... ... /109/ диолды сульфирлеу 1.24 мұздатылған сірке қышқылы
қатысында, бөлме температурасында дихлорметанды немесе 0 0С температурада
хлороформды еріткіш ретінде ... ... әрі ... ... ... ... ... натрий гидроксидінің спиртті ерітіндісімен
нейтралдау арқылы өтетіні ... ... таза ... ... ... 50 0С температурада жүреді. Фосфор оксидін P2O5 пайдалану
қажет емес екіншілік спирттердің дегидрленуіне әкеледі /111/.
1.25 Қосылысы ... ... ... ... ... 60 0С температурада тетрагидрофуранда натрий гидриді қатысында
синтезделген /109,112,113/.
Өнімді тазалау барлық жағдайларда экстракция әдісімен ... ... ... ... ... өткізу арқылы бөліп алынады.
1.27 Қосылысы диолдың 1.24 ... ... ... ... ... алынған және әрі қарай /117/ ... ... ... ... әрі қарай этерификациялауға ұшыратты. Алынған эфир
силикагельмен бағанадан тазаланды, одан ... ... ... гидролизделді.
Төменде гетеродимерлі БАЗ алу реакциясы келтірілген 1.7:
1.31 ... ... ... ... ... натрий карбонаты қатысында этанолда синтезделді /114/.
N-(алкил)таурин өз кезегінде сәйкес май аминдерінің натрий 2-бромэтан-1-
сульфанатымен әрекеттесуінен синтезделген.
1.32 БАЗ ... ... ... ... ... ... қайнатып диэтерификациялау арқылы
синтездеген /109/. ... ... май ... ... 50 % моноэфир, шығымы 25 % диэфирдің түзілуімен
жүреді, онда алынған өнімді бөліп алу және ... ... ... ... ... ... ... /119/
әрекеттесуінен немесе Баумана әдісімен α,α׳-дибромпараксиленмен ... ... ... ... ... POCl3 ... арқылы диолды
фосфорилдеу) алынған /121/.
Саркозинді түрдегі димерлі БАЗ ангидридлеу әдісі этилендиаминсірке
қышқылы және май ... ... /122/. ... ... ... ... май ... араластыру үшін күшті
синергетикалық активтілік қадағалана отырып, мономерлермен ... ... ... ... ... БАЗ синтезінде қолданылуы
энантиомерлі ... БАЗ ... ... БАЗ ... алуға
мүмкіндік беретінін атап өтуге болады.
Аминқышқылды димерлі БАЗ жоғары биобірлескен болып ... ... ... ... ... /123/. ... ... – 1.37 мысалдары жатады.
Ионды емес димерлер 1.34 ... ... ... синтезделеді /124/. Олардың құрылымы
табиғи лецитин құрылымының жабылуы болып табылады және ... ... ... ... Мұндай қосылыстардың кейбір
түрлерін әртүрлі алкилді тізбектермен /125/ жұмыстың авторлары синтездеген.
Катионды димерлер 1.35 ... ... ... ... ... ... өтеді: 1) нитротопты аргинин тобын қорғау; 2) ... екі ... ... бензотриол-1-ил-окси-
трис(диметиламино)фосфонилгексафлюрофосфаттың α,ω-алкилдиаминмен ... ... ... 3) қорғалмаған гуанидты топтың каталитикалық
гидрогенизациясы.
Анионды димерлер 1.36 L-цистеиннен алынған /129/. ... ... ... ... жолы /130/ жұмыста сипатталған. Липазды
катализдің ... ... ... көмірсутекті радикалдармен N-
орынбасқан аминқышқылы және α,ω-алкилдиолдардан (α,ω-алкилдиаминдер)
диэфирлер (диамидтер) түзілуіне ... және ... ... 1.37 ... ... ацилдеумен алынған /130/.
Димерлі БАЗ симметриялық емес болуы мүмкін, яғни екі ... ... ... ... /131/ немесе басты топтың табиғаты
бойынша /132,133/ ... ... ... ... ретінде 1.38 – 1.40 қосылыстары болады.
Әртүрлі ұзындықтағы екі гидрофобты тізбегі бар ... ... ... екі саты бойынша алынған, /131/ жұмыста алыну әдістемесі
сипатталған.
Гидрофилді ... бар ... БАЗ ... 1.39 және 1.40 ... жүргізіледі. Мысалы, 1.40 қосылысы үш сатылы ... ... ... ... этилбромацетатпен енгізіледі,
одан кейін реакция ... ... ... өнім ... ... ... алынғаннан кейін май кетоқышқылдарымен
реакциясынан 1.40 ... ... 1.40 ... ... ЯМР ... ... онда ... салыстырмалы көміртегі-азот қос
байланысты алынған /132/.
2 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ
2.1 Бромацетон синтезі
2.1.1 Ацетонның ... ... ... кері ... және тамшылатқыш воронкамен
жабдықталған, дөңгелек түпті үш ... ... 80мл су, 25мл ... және
18,6мл сірке қышқылын құяды. Араластыруды бастайды. ... сулы ... ... ... қыздырады және реакциялық массаның түссіздену
шамасына қарай қосу жылдамдығын реттей отырып (1-2 сағат), бром ... ... ... ... 40мл ... ... 10°C-қа
дейін салқындатады және қатты натрий карбонатымен бейтараптайды. Төменгі
қабат түрінде бөлінген сұйықтықты кальций хлоридімен кептіреді.
Т.қайнау - 134°C ... ... ... ... ... ... үшiн қайтадан 5 рет жүргiзiлдi.
2.1.2 Диоксандибромтуынды арқылы бромацетон алу
Көлемі 100мл колбаға 20мл (20,6г) ... ... және ... ... ... ... 12мл (37,4г) бром қосады.
Осы кезде колба ... ... ... ... яғни балқу температурасы 66°C болатын
қызғылт сары түсті кристалды затқа, бөлме температурасында ... ... ... ... Осы кезде кристалдардың еруі, сонан соң ... ... ... ... ... 20мл су қосады, жақсылап
араластырады, сонан соң диоксанмен байланысқан HBr-ды натрий карбонатының
концентрлі ... ... Егер суды ... қоспаса, онда
сода ерітіндісін қосу реакциялық қоспаның дереу майлануына алып келеді.
Сонан соң ... ... ... ... ... жуады (осылайша
бромацетоннан диоксанды жуып тазалайды), осы ... ... суды ... пайдаланады. Бромацетон түссіз ауыр май түрінде алынады.
Реакция бромацетонның жұмыс нәтижесi үшiн 3 рет ... ... ... ... бар ... ... ... воронка және
кері тоңазытқышпен жабдықталған, сыйымдылығы 500мл болатын, дөңгелек түпті
үш мойынды колбаға 45,5г жаңа ... ... ... 26г (шамамен
0,28моль) фенол мен 29г құрғақ ацетон салады. ... ... ... ... 29г ... және 1,2г ... ... калий
қоспасымен толтырады (қоспа синтезге дейін 12 сағат бұрын дайындалады).
Колбаны сулы моншада қыздырады және қайнап тұрған ... ... ... ... екі ... бойы ... ... тамшылатып
құяды. Ақырындап қарайған қоспаны қыздырады және тағы 7 сағат араластырады,
сонан соң ... ... ... және ~40г ацетонды жуады. Сүзіндіні
12-14 сағат бойы ... ... ... ... сонан соң, еріткіш
қуылғаннан кейін, вакуумда айдайды.
Жаңа айдалған ол түссіз сұйықтықты береді; ұзақ сақтаған ... ... ... температурасы 95-96°C/9мм.сн.бғ., 114-115°C/12мм.сн.бғ., 121-
122°C/19мм.сн.бғ.
nD20 =1,5156.
Шығым-55%.
2.3 3-фенокси-пиперидин-4-он синтезі
2.3.1 «Мұзды» сірке қышқылы ортасында ... ... ... кері тоңазытқыш және тамшылатқыш воронкамен
жабдықталған, дөңгелек ... үш ... ... 250мл ... ... 7,7г аммоний ацетаты және 50мл ... ... ... ... температурасында 1сағат бойы параформ толық ерігенше ... соң 15г ... ... ... ... ... кейін реакциялық қоспаны 40сағат бойы бөлме температурасында
араластырады. ... ... жұқа ... хроматография әдісімен
бақылайды.
Реакция аяқталған соң ... ... ... ... ... Қалған қоспаны поташтың концентрлі сулы ерітіндісімен
өңдейді. Органикалық қабатты, сулы қабатты ажыратады, ... ... ... ... ... ... эфирді айдайды, ал
органикалық массаны біріктіреді де майлы сорғылы вакуумда айдайды.
Қысым 6-8мм.сн.бғ.,
Қайнау температурасы 71-72˚С
Шығымы 28%.
2.3.2 ... этил ... ... ... ... ... кері тоңазытқыш және тамшылатқыш воронкамен
жабдықталған, дөңгелек түпті үш ... ... 250мл ... ... 7,7г ... ... және 50мл этил спиртін құяды. Бөлме
температурасында 1сағат бойы ... ... ... ... ... 25мл спиртке 15г (0,1моль) феноксиацетонды ақырындап ... ... ... реакциялық қоспаны 40сағат бойы 50˚С
температурада араластырады. Реакцияның жүруін жұқа ... ...... ... аяқталған соң еріткішті (этил спирті) ротационды буландырғышта
айдадық. Қалған қоспаны поташтың ... сулы ... ... қабатты, сулы қабатты ажыраттық, ... ... ... ... ... ... ... айдадық, ал
органикалық массаны біріктірдік және майлы сорғылы ваккумда айдадық.
Қысым 6-8мм.сн.бғ.,
Қайнау температурасы ... – 11 ... ... ... N-алкил-3-феноксипиперидин-4-он алу
2.4.1 Алкилдеу әдісімен N-пропил-3-феноксипиперидин-4-он алу
Механикалық араластырғыш, кері тоңазытқыш және тамшылатқыш ... ... ... үш мойынды сыйымдылығы 250мл колбаға 75мл этил
спиртіне 19,1г (0,1моль) ... 4,1г ... ... және 12,3г ... ... ақырындап тамшылата отырып
қосады. Сонымен қатар 20сағат бойы 25-30˚С ... ... соң ... айдайды және реакциялық қоспаны поташтың концентрлі
ерітіндісімен ... Сулы ... ... ... ... қабатты біріктіреді. Реакциялық қоспадан алдымен ... ... соң ... ... ... ... ... температурасы 108-110˚С
Шығымы – 45 %.
2.4.2 Алкилдеу әдісімен N-амил-3-феноксипиперидин-4-он ... ... кері ... және ... ... ... түпті үш мойынды сыйымдылығы 250мл колбаға 75мл этил
спиртіне 19,1г (0,1моль) ... 4,1г ... ... және 15,1г ... ... ... тамшылата отырып
қосады. Сонымен қатар ... бойы ... ... ... соң ... ... және реакциялық қоспаны поташтың концентрлі
ерітіндісімен ... Сулы ... ... ... да,
органикалық қабатты біріктіреді. Реакциялық ... ... ... ... соң ... ... вакуумда айдайды.
Қысым 4-5мм.сн.бғ.,
Қайнау температурасы 128-130˚С
Шығымы – 42 %.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
|1. |Sokoloff N.N., Latschinoff P.A. Ueber die Einwirkung des ... |
| |auf Aceton // Berichte der ... ... ... ... |- Bd.7, №2. -S.1384-1387. ... |Heintz W. ... von Schwefel und Ammoniak auf ... // |
| |Annalen der Chemie. - 1874. - Bd.174, -S.133. ... |Heintz W., Sokoloff N.N., ... P.A. Bemerkungen zu der |
| ... Uber die ... des ... auf Aceton // |
| ... der ... ... Gesellschaft. - 1874. - Bd. 7, - |
| ... ... |Matter E. Reaction product from acetone and ammonia // Helv. Chim. |
| |Acta. ... - P.114. ... ... Э.Г., Иванов В.П. О некоторых аспектах химии триацетонамина|
| |и его ... // ... ... - 1971. -Т.5, №1. – ... |
|6. |Asinger F., Saus A., Michel E. Einwir Kееng uon Schwefer und |
| ... auf ... // ... ... - S.1436-1454.|
|7. |Merz K., Haller R., Synthesis of 2,6-disubstituted |
| ... ethers // Pharmaz. Acta ... – Vol. ... |– Р.442-444. ... ... I., Atti D.R. ... von Schwefel und Ammoniak auf |
| ... // Acc. delle Schuze |
| |di Torino. -1894. -Bd. 29, -S.680. ... |Терентьев А.П., Гурвич СМ. Синтез пиперидиновых систем методом |
| ... // ... ... - 1953. - Т.22, вып.6. - С.649-685. ... |A.C. 150514. ... ... получения 1,2,2,6,6-пентаметил- пиперидина|
| |// Симон И.Б., Введенский В.П.; опубл. 1962, Бюл. №19. - 22 с. ... ... Э.Г. ... ... ... - ... ... |
| |1970. -216 с. ... ... П., ... Е. Объ ... ... ... |
| |тетрагидропиронныхъ соединений // ЖРФХО. - 1899. - Т.31, - |
| ... ... ... 269429 ... Riedel J.D. опубл. 1914, 1, 507. |
|14. |Mannich С. Ueber ein ... aus ... Ammoniak |
| |und ... // Archiv der ... - 1912. - Bd.250, - S.646. ... |Mannich C, Ganz E. Uber ... und |
| ... // Berichte der deutschen chemischen |
| ... - 1920. - Bd.53, - P. 1386; 1922. - Bd.55, - |
| ... ... |Mannich С., Schumann P. Uber ... ... // Chem.|
| |Ber. - 1936.-Bd.60, №10-12.-S.2299. ... ... ... Углубленный курс органической химии. Кн2. |
| ... 1981 ... ... ... Chem. Ber. 69. 2299 (1936) ... ... Г.С., ... М.И. ... представления о механизме |
| ... ... // ... записки Ярославского технологического |
| |института. - 1969.- № ... ... ... Г.С., ... М.И., ... И.М. Синтез карбонильных |
| ... на ... ... ... ... ... ... |
| ... // ... общ. ... - 1963. - Т. 33, № 5. - |
| ... ... |Pauly H. Notiz uber ... ... // Ber.- 1899. - Bd. 32, ... |2. - S. 2244. ... |Назаров И.Н., Хоменко А.Х. Производные ацетилена. Присоединение |
| ... к ... // Изв. АН ... ОХН - 1945. - ... |5 -C. 504-508. ... ... И.Н., ... С.Г., Руденко В.А. Производные ацетилена. |
| |Сообщение 128. ... ... XXIII. ... |
| |первичных ароматических аминов и (-аминопиридина на |
| ... ... ... ... и |
| ... // Изв. АН ... ОХН -1952. - N. 6 -C. |
| |1057-1074. ... ... И.Н., ... Э.А. ... ... Сообщение 183. |
| ... ... ... 4-пиперидонов действием аммиака или первичных |
| |аминов на ... // Изв. АН ... ОХН |
| |-1958. - N. 5 -C. 584-589. ... |И.Н. ... ... ... Химия производных ацетилена. / Под |
| |ред. М.И. Горяева и др. - Алма-Ата: Наука – 1976г. - 352 с. ... ... И.Н., ... В.А. ... ... ... 84. |
| ... и исследования гетероциклических соединений. V. Действие |
| |аммиака и ... на ... ... ... ... |
| |(-пиперидонов // Изв. АН ... ОХН -1948. -N. 6 -C. 610-629. ... ... И.Н., ... Н.С., ... Н.И. ... |
| ... 39. Синтетические обезболивающие вещества. IV. Сложные |
| ... ... с ... |
| ... ... ... и изопромедола // ЖОХ. - 1956. - Т. 26,|
| |N 10 - C. ... ... ... И.Н., ... Т.Д. ... ацетилена. Сообщение 33. |
| |Превращения дивинилкетонов, присоединение ... ... к |
| ... // Изв. АН ... ОХН - 1943. - N 3 - C. |
| ... ... |Ким Д.Г., ... Г.Б., ... И.С. К ... |
| ... ... на основе (,(-енонов // Изв. НАН |
| |Республики Казахстан, сер. хим. - 1993. - N 5 -C. 78-80. ... ... С.В., ... К.А., ... В.А., ... Н.Н., ... |В.М., ... Ю.Т., Самошин И.В., Зефиров Н.С. Новые хиральные |
| |лиганды. ... ... и ... ... (S,S)-(+)-|
| |и |
| ... ... // ... РАН - 1992. -Т. 326, N 5 - C. 847-850. ... ... В.Я., ... В.Р. ... 2,2,6,6-тетразамещенные |
| |4-пиперидоны // ХГС. - 1987. - N 7 -C. 947-948. ... |Pauly H. Notiz uber ... ... // Ber.- 1899. - Bd. 32, N|
| |2 - S. 2244. ... ... Д.В., ... Г.С., ... К.Н. ... ... |
| ... III. Стереоизомерия 2-метил-4-кетодекагидрохино-лина |
| |// ЖОХ. - 1959. - Т. 29, N 3- C. 1112-1122. ... ... А.А., ... Л.И., Сергеева А.И. Cинтез и стереоизомерия |
| ... и ... ... и |
| ... // Изв. АН Бел. ССР - 1975. - N 4 -C. |
| |46-63. ... ... О.Т., ... К.Д., ... В.Б., ... Д.В. Сте-реохимия|
| |азотистых гетероциклов. LVI. Стереоизомерия |
| ... // Изв. АН Каз. ССР - 1984. -N2 -C. ... ... М.З., ... Е.И., Пралиев К.Д., Соколов Д.В. Синтез и |
| ... ... // Изв. |
| |АН Каз. ССР - 1989. -N 1 -C. 74-76. ... |Owen G.R., Reese C.B. A ... ... of |
| ... //J. Chem. Soc. Serie C.- 1970.- N 17 - ... |2401-2403. ... ... Г.В., ... В.М., Абдулганеева С.А., Гудашева Е.А., |
| ... А.А., ... А.А., ... Ю.Т. ... |
| ... и абсолютная конфигурация изомеров |
| ... // ХГС. - 1986. - N12 |
| ... ... |Лящева И.Ф., Сергеева И.М., Гришина Г.В., Потапов В.М. ... ЯМР |
| |13С, ... и ... ... ... ... |
| |// ХГС.- 1986. - N 11 - C. 1503-1515. ... ... Г.В., ... В.М., ... С.А., ... Е.Ю. |
| ... направленность ассиметрического синтеза N-замещенных |
| ... // ХГС.- 1985.- N 12 - C. ... ... ... Г.В., ... В.М., ... С.А., ... Е.А. Первый |
| ... ... ... ... ... ... |
| |диастереомеров 1-(-фенилэтил-2-метилпиперидона-4 // ХГС. - 1985.- N |
| |10 - C. ... ... ... В.М., ... Г.В., ... Г.М. Абсолютная кон-фигурация|
| |оптически активного транс-4-кетогидрохинолина и его цис- и |
| ... ... // ХГС. - 1972. - N 12 - C. |
| ... ... |Простаков Н.С., Федоров В.О., Солдатенко А.Т. |
| ... // ХГС. - 1979.- N 8 - C. ... ... ... Л.Н., ... Р.Г. / ... лекарственные средства //|
| |Под ред. А.Г. ... - М.: ... - 1983. - С. 184. ... ... P. Ueber die ... der Aldehyde mit |
| ... // Ber.- 1896.- Bd. 29, N 1 -S. 994-996. |
|46. ... P. Petrow W. Ueber die ... der |
| ... mit Aldehyden vermittels Ammoniak und |
| |Aminen // Ber. -1908. - Bd. 41, N 2 -S. ... ... ... Р., Dementieff L. Notiz uber |
| ... // Ber. - 1908. - Bd. 41, N 2 -S. |
| ... ... |Petrenko-Kritschenko P., Schottle S. -Ueber die Kondensation der |
| |Acetondicarbonsaureesthers mit Aldehyden ... Ammoniak und |
| |Ami-nen // Ber. - 1909. - Bd. 42, N 2 -S. ... ... ... P. Ueber die ... der |
| ... mit ... vermittels Ammoniak und |
| |Aminen // Ber.-1909. - Bd. 42, N 3 -S. ... ... ... ... соединений / Под ред. А.А. Арояна - вып. |
| |10 - ... АН Арм. ССР - 1975. - С. 68-69. ... ... Ш.С. ... ... ... и биологическая |
| ... ... ... замещенных пиперидинов // Диссерт. |
| |работа докт. хим. наук - ... 1996. ... ... И.Н., ... Н.С., Михеева Н.Н. Гетероциклические |
| ... LXII. ... ... ... |
| |// ЖОХ - 1958. - Т. 28 - C. ... ... ... А.Ш., ... Х.А., Мамутова А.А., Шералиев Ш.С. Об |
| |оптимальных условиях синтеза 2,5-диметилпиперидора-4 // ... |
| ... по ... ДСП. Вып.7 - ... ... им. С.М. ... химфак|
| |- 1983. - С.160-165. ... ... Д.В. ... в ... ... кислородных |
| ... ... и ... и ... ... |
| |соединений // Дисс. докт. хим. наук. - Алма-Ата, ИХН - 1961. – с. |
| |341. ... ... А.М., ... М.Ж., ... Б.Ф., Сим Э.П. -Конфор-мационный|
| |анализ 1,2,5-триметилпиперидона-4 // ЖОХ - 1988. - Т. 58, N 6 - C. |
| ... ... ... А.Э., Фомичева А.А. Об ориентации неподеленной элект-ронной |
| |пары атома азота в ... ... // ХГС -|
| |1989. - N 4 - C. 512-514. ... ... Н.С., Зарецкий В.И. Реакция Дикмана // в сб.: Реакции и |
| ... ... ... ... - Т. 12 - Под ред. Б.А. |
| ... и др. - М.: ГНТИ - 1963. - С. 7-258. ... ... Rorig К. ... ... XVII. The ... of|
| |Aromatic Aldehydes with 1-methyl-4-Pyperidone // J. Am. Chem. Soc. -|
| |1948. - V. 70. - N 5. - ... ... ... McMohon R.T. ... ... 4-Pyperidone, |
| ... and Certain of their ... // J. Am. Chem. ... |- 1949. -V. 71. - N 3. - P. 901-906. ... |Prill E.A., ... S.M. A study of the ... of a Series of |
| |w,w,-Dicarbethoxydialkylmethylamines throught the Acetoacetic |
| |Esthers ... // J. Amer. Chеm. Soc. - 1933.- V. 55, N 1-3 - |
| ... ... |Рубцов М.Р., Байчиков А.Г. Синтетические химико-фармацевти-ческие |
| |препараты ... // М.: ... - 1971. - С. 171-172. ... |Howton D.R. ... // J. Org. Chem. - 1945. - V. |
| |10, N 4 - P. 277-279. ... ... Р.П. ... ... ... // М.: Химия -1991 – с. |
| |184 ... ... С.К., ... Э., ... К.Х. ... |
| ... //Состояние и перспективы развития ассортимента |
| |химических реактивов для важн. отраслей нар. хоз-ва и ... ... |// 3 ... ... по хим. ... (тез. ... - ... - |
| |19-23 сент. 1989 - Т. 3 - С. 65. ... ... К.Б. и др. ... ... ... ... |
| |1,2,5-триметил-4-кетопиперидина - ключевого продукта в произ-водстве|
| ... ... // ... ... ... |
| ... ... и производство фитопрепаратов для меди-цины и |
| |сельского хозяйства // ... kонф. ... ... (Шымкент, |
| |1997 г.) - Алматы: РНИ «Бастау» ... РК, 1997.- С.142. ... ... А.О., ... С.А., ... В.Н. ... и ... |
| |2,5-диметилтетрагидропиран-4-она // Арм. хим. ... - 1977. - Т. ... |N9 - C. 785-787. ... ... Е.В., ... С.А. местные анестетики: безопасность, |
| ... и ... // ... в ... 2004. № ... |С. 26-28. ... ... Ю.Г., Рожко Н.М., Рузин Г.П. Местное обезболивание в |
| ... ... М.: ... ... 2002. С. 320 ... ... Н.М., ... К.Д., ... Т.А., Ю В.К., ... Е.Л. |
| ... активность производных пиперидина // |
| ... ... 1991. Т. XXV. № 7. ... ... ... ... соединения// г. Л.: ГХИ, 1941г. С. |
| ... ... ... Н.А., ... Э.И. ... ... лекарственных |
| |веществ. Гетероциклические соединения и их аналоги// г. М.: ГХИ, |
| |1943, ... ... ... Н.А., ... Э.И. ... ... ... |
| |веществ. Гетероциклические соединения и их ... г. М.: ГХИ, |
| |1943, С249. ... ... ... ... Д.М., Пичхадзе Т.М., Пралиев К.Ж., Ю В.К. ... – |
| ... ... местный анастетик// Вестник КазНМУ 2011 |
| |9.09. ... ... К.Д. С- и N- ... моно- и бициклические пиперидины: |
| |синтез, стереохимия, превращения и свойства. Новые синтетические |
| ... и ... // ... I ... ... «Азотистые |
| ... и ... г. ... 9-12 ... 2001. С. 130-138. ... |Пат. РФ ... 1-(2-этоксиэтил)-4-этинил-4-бензоилоксипиперидина,|
| |обладающий местноанестизирующей активностью ... / ... |
| |К.Д., Исин Ж.И., Ю В.К. и др. // ... ... ... Г.М., ... Д.М., ... С.Р. Результаты и перспективы|
| |фармакологического изучения производных пиперидина в ... |
| ... ... // ... НАН РК. 2010. №4. С.55-57. |
|78. |Щукин Е.Д. ... ... ... Для ... и |
| ... ... ... А.В.Перцов, Е.А.Амелина – 4-е |
| |изд.,испр. – ... с.116 ... ... Е.Д. ... ... ... Для ... и |
| ... ... ... ... ... – 4-е |
| ...... с.117 ... ... С.М. Беттік-активті заттардың алынуы және қолданылуы: Оқу |
| |құралы – Алматы: Қазақ университеті,2009, с.19 ... ... С.М., ... Қ.Б. ... заттар және табиғи |
| |дифильді құрылымдар: Оқу құралы – ... ... ... |
| |с.15 ... |Шехтер Ю.Н., Крейн С.Э. Поверхностно-активные вещества из нефтяного |
| |сырья. – М.:Химия, 1971, с.163 ... ... ... ... реагенты)/ С.Б.Саввин,|
| |Р.К.Чернова, С.Н.Штыков. – М.: Наука, 1991, с.17-18 ... ... К., ... Б., Кронберг Б., Линдман Б. |
| ... ... и ... в водных растворах. – М.: |
| |Бином, 2007. – 528 с. ... |Rosen M.J. Geminis: A New ... of ... // ... – |
| |1993. – Vol. 23. – Р. 30 – 33. ... |Zana R. Gemini ... surfactants // Curr. Opin. Colloid. |
| ... Sci. – 1996. – Vol. 1. – Р. 566 – 571. ... |Tatsumi T., Zhang W., Kida T., ... Y., Ono D., Takeda T., |
| |Ikeda I. Novel ... and ... cationic gemini |
| ... ... ... having a ... or a|
| ... spacer // J. ... Deterg. – 2001. – Vol. 4, № 3 – |
| |Р. 279 – 285. ... |Rosen M.J., Tracy D.J. Gemini Surfactants // J. Surfactants Deterg. |
| |– 1998. – Vol. 1. – Р. 547 – 554. ... |Groth C., Nydеn M., Holmberg K., Kanicky J.R., Shah D.O. Kinetics ... |the ... of gemini ... // J. ... Deterg. – |
| |2004. – Vol. 7, № 3. – Р. 247 – 255. ... ... D., Smart C. A., Alexander C., Vulfson E. N. Bacterial |
| ... at ... Surfaces // Applied and ... |
| ... – 1999. – Vol. 65, № 11. – Р. 4995 – 5002. ... |Liveri M., Lombardo R., Sbriziolo C., Viscardi G. and ... P. |
| |Kinetic evidence for the ... of |
| ... in |
| ... nitrate) surfactants. Role |
| |of the spacer chain length // New J. Chem. – 2004. – Vol. 28. – P. |
| |793 – 799. ... |Kim T.S., Kida T., ... Y., Hirao T., Ikeda I. ... |
| ... of novel cationic ... with two alkyl chains and |
| |two ammonio groups // J. Am. Oil Chem. Soc. – 1996. – Vol. 73, № 7. |
| |– Р. 907 – 911. ... |Viscardi G, Quagliotto P., Barolo C., Savarino P., Barni E., |
| ... E. ... and Surface and ... Properties of |
| |Novel Cationic Surfactants // J. Org. Chem. – 2000. – Vol. 65, № ... |– P. 8197 – 8203. ... |Rosen M. J. and. Liu L. Surface activity and ... aggregation|
| |of some novel diquaternary gemini surfactants // J. Am. Oil Chem. |
| |Soc. – 1996. – Vol. 73, № 7. – Р. 885 – 890. ... ... H.C., ... E.R., ... M. K. Physical chemical |
| ... of ... of ... bromides // J. |
| |Am. Oil Chem. Soc. – 1979. – Vol. 56. – P. 1015 – 1021. ... |De S., Aswal V.K., Goyal P.S., Bhattacharya S. Surfactants with |
| ... Spacer Chain // J. Phys. Chem – 1998. – Vol. 102. – P. |
| |6152 – 6160. ... |Dreja M, Gramberg S, Tieke B. Cationic ... gemini |
| ... with ... ... spacer chains // |
| |Chem Commun. – 1998. – Vol. 13. – P. ... ... |Kim T.S., Hirao T., Ikeda I. ... of ... ammonium |
| |salts from ... // J. Am. Oil Chem. Soc. – 1996. – Vol. |
| |73. – P. 67 – 71. ... |Heywood D.L., Philips B. The reaction of ... with ... |// J. Am. Oil Chem. Soc. – 1958. – Vol. 80. – P. 1257 – 1259. ... |Ross J.H., Baker D., Coscia A.T. Some ... of epichlorogidrin |
| |with amines // J. Org. Chem. – 1964. – Vol. 29. – P. 1862 – 1864. ... ... J.B., Benerito R.R., Ward T.L. ... of |
| ... and ... with ... // Ind. |
| |Eng. Chem. – 1967. – Vol. 6. – P. 115 – 120. ... |Burness D.M. ... ... of epichlorogidrin with |
| ... // J. Org. Chem. – 1964. – Vol. 29. – P. 824 – 826. ... |Ricci G.G., Cabrera M.I., Luna J.A., Grau R.J. ... |
| ... of ... ammonium salts by ... route |
| |// J. Surfactants Deterg. – 2003. – Vol. 6. – P. 231 – 237. ... |Kim T.S., Kida T., ... Y., Hirao T., Ikeda I. Surface active |
| ... of novel cationic ... with two alkyl chains and |
| |two ammonium groups // J. Am. Oil Chem. Soc. – 1996. – Vol. 73. – ... |907 – 912. ... |Devinsky F., Lacko I., Mlynarcik D., Racansky V., Krasnec L. |
| ... between critical micelle ... and minimum |
| ... ... for some ... ammonium salts and |
| |amine oxides // Tenside Detergent. – 1985. – Vol. 22. – P. 10 – 15. ... |Chen G., Huang P., Ma Y-R., Ql G-P. // Chem. Abstr. – 2002. – Vol. |
| |136. – P. 403504 . ... ... P., Viscardi G., Barollo C., Barni E et al. // Chem. |
| |Abstr. – 2003. – Vol. 139. – P. 366619. ... |Menger F.M., Keiper J.S., Azov V. Gemini ... with ... |spacers // Langmuir. – 2000. – Vol. 16. – P. 2062 – 2067. ... |Okano T., Egawa N., Fujiwara M., Fukuda M. ... fatty acid |
| |esters: II. Solution behavior of ... fatty acid |
| ... glycol esters // J. Am. Oil Chem. Soc. – 1996. – Vol. |
| |73, № 1. – P. 31 – 37. ... |Zhu Y.-P., Masuyama A., Okahara M. ... and Surface Active |
| |Properties of Amphipathic Compounds with Two Sulfate Groups and |
| |Two ... Alkyl Chains // J. Am. Oil Chem. Soc. – 1990. – Vol. |
| |67. – Р. 459 – 463. ... |Zhu Y.-P., Masuyama A., Okahara M. ... and surface- active |
| ... of new amphipathic compounds with two phosphate groups |
| |and two long- chain alkyl groups // J. Am. Oil Chem. Soc. – 1991. – |
| |Vol. 68, № 4. – Р. 268 – 271. ... |Zhu Y.-P., Masuyama A., Kirito Y., Okahara M. ... and |
| ... of double- or triple- chain ... with two |
| ... groups derived from N – ... // J. Am. Oil |
| |Chem. Soc. – 1991. – Vol. 68, № 7. – Р. 539 – 543. ... |Zhu Y.-P., Masuyama A., Okahara M. ... and ... of |
| ... ... Bearing Two Sulfonate Groups // J. Am. Oil |
| |Chem. Soc. – 1991. – Vol. 40. – Р. 473 – 477. ... ... A., Hirono T., Zhu Y.-P., Okahara M., Rosen M. J. ... |and ... of Bis(taurine) Types of Double-chain Surfactants // |
| |J. Jpn. Oil Chem. Soc. – 1992. – Vol. 41. – P. 301 – 305. ... |Kwang ... Jeong ... Noh-Hee Jeong, and Ki-Dae Nam. |
| ... and Surface Active Properties of Sodium α-Sulfonated Fatty|
| ... // Journal of ... and ... ... – 2000 |
| |– Vol. 6, № 1. – Р. 47 – 52. ... |Zhu Y.-P., Ishahara K., Masuyama A., Nakatsuji Y., Okahara M. |
| ... and ... of ... ... ... |
| ... // J. Jpn. Oil Chem. Soc. – 1993. – Vol. 42. – P. 161 – |
| |167. ... |Zhu Y.-P., Masuyama A., Kobata Y., Nakatsuji Y., Okahara M., Rosen |
| |M. J. ... ... with Two ... Groups and Their|
| |Relation to Similar Double-chain Compounds // J. Colloid Interface |
| |Sci. – 1993. – Vol. 158. – P. 40 – 45. ... |Okano T., Tanabe J., Fukuda M., Tanaka M. ... fatty acid |
| |esters: ... effects of sodium ... fatty acid higher |
| |alcohol esters on ... ... and emulsification |
| |ability // J.Am. Oil Chem. Soc. – 1992. – Vol. 69. – P. 44 – 46. ... ... F. L., Feiters M. C., Gaast S. J., Engberts J. B. F. ... ... and Properties of Di-n-dodecyl α,ω-Alkyl Bisphosphate |
| |Surfactants // Langmuir. – 1997. – Vol. 13. – P. 3737 – 3743. ... |Menger F. M. and Littau C. A. ... ... and |
| ... // J. Am. Chem. Soc. – 1991. – Vol. 113. – P. 1451 – |
| |1452. ... |Aswal V.K., De S., Goyal P.S., Bhattacharya S., Heenan R.K. ... ... of dimeric ... with ... head groups and |
| ... spacers: A small-angle neutron scattering study // Phys. |
| |Rev. E. – 1999. – Vol. 59. – P. 3116 – 3122. ... |Helbig C., Baldauf H., Lange T., Neumann R., Pollex R., Weber E. |
| ... - New binary ... with ... flotation |
| |efficiency // Tenside Surfactants Deterg. – 1999. – Vol. 36. – P. ... |– 61. ... |Texter J. ... and ... in ... systems. – New ... |Strider Research ... Rochester, 2001. – 79 c. ... |Seguer J., Selve C., Allouch M., and Infante M.R. Nonionic |
| ... ... from lysine as molecular mimics of lecithins |
| |// J.Am. Oil Chem. Soc. – 1996. – Vol. 73. – P. 79 – 86. ... |Infante M.R., Seguer J., Pinazo A., ... M. P. ... and |
| ... of ... nonionic double chain ... from |
| |lysine // J. ... Sci. Technol. – 1999. – Vol. 20. – P. 621 – |
| |642. ... |Perez L., Torres J.L., Manresa A., Solans C., Infante M.R., |
| ... ... and ... ... of a New Class of |
| |Gemini Cationic ... ... from Arginine, bis(Args) // |
| |Langmuir. – 1996. – Vol. 12. – P. 5296 – 5301. ... |Perez L., Pinazo A., Rosen M. J., Infante M. R. Surface Activity |
| ... at ... of Novel Gemini Cationic ... |
| ... from ... Bis(Args) // Langmuir. – 1998. – Vol. 14. –|
| |P. 2307 – 2315. ... |Pinazo A., Wen X., Perez L., Infante M. R., Franses E.I. ... ... in Water of ... and Gemini Cationic ... |
| |Derived from Arginine // ... – 1999. – Vol. 15. – P. 3134 – |
| |3142. ... ... K., Marshall I., Birrell H., Edwards A., Haskins N., |
| ... O., Kirby A.J., Camilleri P. The synthesis and ... ... of a novel anionic gemini ... // J. Chem. Soc. |
| |Chem. Commun. – 1998. – Vol. 18. – P. 1951 – 1952. ... ... R., Gill I.S., Vulfson E.N. Application of enzymes to the |
| ... of amino ... bola and gemini ... // J. |
| ... Deterg. – 1998. – Vol. 1. – P. 177 – 185. ... |Oda R., Huc I., Homo J.C., Heinrich B., Schmutz M., Candau S. |
| ... Aggregates Formed by Cationic Gemini Surfactants // |
| |Langmuir. – 1999. – Vol. 15, № 7. – Р. 2384 – 2390. ... |Jaeger D.A., Li B., Clark T.Jr. ... ... ... |
| |with One Cationic and One Anionic Head Group that Form Vesicles // |
| ... – 1996. – Vol. 12. – P. 4314 – 4316. ... |Renouf P., ... C., Lebeau L., Hebrault D., Desmurs J.R. |
| |Dimeric ... first synthesis of an asymmetrical gemini |
| ... // ... Lett. – 1998. – Vol. 39. – P. 1357 – 1360. |

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 41 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
1,2,5-ТРИМЕТИЛ-4-(3-БУТЕН-1-ИНИЛ)-ПИПЕРИДИН-4-ОЛ СТЕРЕОИЗОМЕРЛЕРІ ҚОСПОЛИМЕРЛЕРІН ПОЛИМЕТАЛДЫҚ КЕНДЕРДІ БАЙЫТУДА ҚОЛДАНУ МҮМКІНДІГІ4 бет
Метилорынбасқан пиперидин-4-он қосылыстарының электртотықсыздану кезінде түзілетін аралық өнімдердің (анион-радикал, дианион, протондалған комплекстер т. б.) электрондық құрылыстарын есептеп, реакцияның мүмкін болатын жүру жолдарын анықтау38 бет
«Циклопропанкарбон қышқылының биологиялық активті жаңа туындыларын синтездеу»49 бет
Пирозалин мен оксазолиннің туындыларын синтездеу52 бет
«1-АЛЛИЛ-2,5-ДИМЕТИЛПИПЕРИДОЛ-4-ТІҢ ФЕРМЕНТАТИВТІ ЭТЕРИФИКАЦИЯСЫ»65 бет
Linux операциялық жүйесіндегі pipe() функциясы21 бет
WEB беттері және онда қолданбалы программаларды оқытуды ұйымдастыру48 бет
Адамның дүниетанымдық өзін-өзі анықтауы және философияның ондағы ролі3 бет
Емдеу –сақтандыру мекемелерінің түрлері және ондағы медицина қызметкерлер жұмысының ұйымдастырылуы59 бет
Жауапкершілігі Шектеулі серіктестік «А-БЕК» матеилдарының нәтижесінде ондағы ақша қаражаттарының есебін қазіргі талап деңгейіне сай уйымдастыру64 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь