«Шин-Лайн» балмұздақ фабрикасында технологиялық қондырғыларды санитариялық өңдеу

НОРМАТИВТІ СІЛТЕМЕЛЕР 3
АНЫҚТАМАЛАР 4
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ҚЫСҚАРТУЛАР 5
1 КІРІСПЕ 6
2 ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ 8
2.1 Сүт өңдеу кәсіпорындарындағы технологиялық қондырғыларға қойылатын санитариялық талаптар 8
2.2 Cүт өңдеу құрал.жабдықтарында кездесетін ластанулардың түрлері 13
2.3 Технологиялық қондырғыларды санитариялық өңдеу 17
2.4 Тиімділігі жоғары заманауи жуғыш және дезинфекциялағыш заттар
28
3 НЕГІЗГІ БӨЛІМ 32
3.1 Зерттеуде қолданылған материалдар және зерттеу әдістері 32
3.2 «Шин.Лайн» балмұздақ фабрикасына сипаттама 37
3.3 Зерттеу нәтижелері 39
3.4 Экономикалық тиімділікті анықтау 43
4 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКА ҚАУІПСІЗДІГІ 45
5 ҚОРЫТЫНДЫ 49
6 ТӘЖІРИБЕЛІК ҰСЫНЫСТАР 50
7 ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ 51
8 ҚОСЫМШАЛАР 54
Тақырыптың өзектілігі. Бүгінгі күні сүт өндірісінде гигиеналық нормалар талаптарын орындау өте маңызды және олар әрдайым өсуде. Тұтынушы жоғары сапа мен әрдайым өнімнің дәмдік қасиеттерінің жақсарғанын талап етсе, ал нарық – оның бәсекеге қабілеттілігін, сақталуы мен тасымалдануының қолайлылығын талап етеді.
Өндіру процесін талқыласақ, сүт дайын өнімге айналу барысында қандай қауіпке душар болатынын оңай елестетуге болады. Сонда ғана барлық кешенді санитариялық шараларды орындаудан басқа жол жоқ екендігі анық білінеді. Мұндағы негізгі міндет үш параметрлердің бірігуінен тұрады: сенімділік, экономикалық тиімділік және қоршаған ортаны қорғау.
Кез келген қателікті түзету әрқашан қиын, әсіресе егер олар сүт және сүт өнімдерін өндіру барысына байланысты болса. Жоғары сапалы өнімдері алу үшін өндірісте санитариялық-гигиеналық талаптарды орындау маңызды шарт. Сүт өңдеу кәсіпорындарында жүргізілетін санитариялық шаралардың негізгі бөлігін технологиялық құрал-жабдықтарды жуып-тазартуға бағытталған. Себебі, дұрыс санитариялық өңдеуден өтпеген технологиялық қондырғы микроорганизмдер көзі болып табылады.
Зерттеу мақсаты «Шин-Лайн» балмұздақ фабрикасындағы технологиялық қондырғылардың санитариялық жағдайын жақсарту.
Мақсатқа жету барысында келесі міндеттер қойылды:
- балмұздақ фабрикасындағы технологиялық қондырғылардың санитариялық жағдайын бағалау;
- сүт өңдеу орындарында заманауи жуғыш-дезинфекциялағыш заттарды қолданудың тиімділігін анықтау.
Практикалық маңыздылығы салыстырмалы зерттеу нәтижесінде балмұздақ өндірісіндегі технологиялық қондырғыларды санитариялық өңдеуде жаңа заманауи жуғыш - дезинфекциялағыш зат «Биомол К 2» ұсынылды.
1. И.Скрижепек., М.Скрипек.Решение проблемы качества молока с помощью микрофильтрации// Молочная промышленность. 2002. – № 2. – С. 53-55.
2. Маневич Б.В., Кузина Ж.И. Интенсификация процессов санитарной обработки оборудования // Молочная промышленность. – 2002. - № 8. - С. 58-59
3. Ефимов К.М., Богданов А.И. Современные дезинфицирующие средства пролонгированного действия// Переработка молока. 2009. - № 4. – С.60-62.
4. Кәрішалова Р. «Сүт сапасы - назарда» Президент және халық.­2007.-6 бет.
5. Ушакова В.Н. Мойка и дезинфекция на предприятии молочной промышленности. // Переработка молока. 2008. - № 12. – С.6-7.
6. В.В.Лесничий., Ю.В.Платонов. Мойка емкостного оборудования// Молочная промышленность. – 2010. - № 3. - С. 80
7. Эрвин Кашмидер., Мойка производственного оборудования // Молочная промышленность. 2007. – № 2. – с. 70-72.
8. Маневич Б.В.О применении хлорсодержащих препаратов в молочной промышленности // Молочная промышленность. – 2008. - № 12. - С. 18-19.
9. Робкая М.П. Дезинфицрующие средства. – Москва. – 2002. – 291 с.
10. Панкратова Г.П. Оценка токсичности и опасности дезинфицирующих средств.// Переработка молока. 2008. - № 12. – С.20-21.
11. Канунникова Е. Эффективная мойка – залог безопасности продукта // Молочная промышленность. 2010. – № 12. – С. 52.
12. Дегтерев Г.П. Новые моюще-дезинфицирующие средства // Молочная промышленность. – 2000. - № 4. - С. 44-48.
13. Ховзун Т.В., Дудко Н.В. Применение объемной дезинфекции на предприятиях молочной промышленности // Молочная промышленность. 2006. – № 2. – С. 68-70.
14. Дегтерев Г.П. Механизм очистки загрязненных поверхностей молочного оборудования // Молочная промышленность. – 1999. - № 7. - С. 35-37.
15. Белоусов В.И. Санитария производства молока // Ветеринария. – 2002. - № 5. - С. 3-6.
16. Ощеков А.С., Аржов ъБ.В. “Устойчивость микробактерии к дезсредствам” Журнал “Ветеринария” №3, 2002.
17. Фомин Н.А., Кормильчинкова О.Е.,Филоненко О.В.,Медведева О.И. Контроль концентраций дезинфицирующих растворов и экспресс – метод контроля промывных вод// Молочная промышленность. 2006. – № 1. – С. 77.
18. Маневич Б.В. Каустик или многокомпонентные препараты // Переработка молока. 2002. - № 5. – С.20.
19. Проселков В.Г. ХАССП для молочного предприятия. // Переработка молока. 2007. - № 6. – С.56-57.
20. Алпысбаева Г.Е. Ветеринарная санитарная оценка и разроботка эффективных способов санитарной обработки молочного оборудования. - Алматы. – 2006. – 135 с.
21. В.В.Кудимов.Объемная дезинфекция-альтернативы нет// Молочная промышленность. 2002. – № 10. – С. 47-48.
22. Белова В.И., Волков Ю.П. Основные направления исследований в разработке дезинфицирующих средств // Научные основы дезинфекции и стерилизации. – Москва. – 1991.- С.13-18.
23. Шанин А.А., Корнев Ю.А. Современные высокоэффективные моющие и дезинфицирующие средства. // Переработка молока. – 2010. - № 3. – С.68-69.
24. Твердохлебов Г.В, Диланян З.К., Чекулаев Л.В. и др. Технология молока и молочных продуктов. М.: Агропромиздат. – 1991. – 463 с.
25. Иванов А.А. Гигиеническая значимость и безопасность // Молочная промышленность. – 2004. - № 7. - С. 13-16.
26. Пешек М. Контроль микробиологического качества молока // Молочное и мясное скотоводство. – 1990. - № 3. - С. 46-48.
27. Барабанщиков Н.В. Санитарная обработка молочной посуды и оборудования // Молочное и мясное скотоводство. – 1993. - № 1. - С. 36-38.
28. ГОСТ 9.908-85 «Металлы и сплавы. Методы определения показателей коррозии и коррозийной стойкости».
29. Васильев Л.Г. и др. Гигиеническое и противоэпидемическое обеспечение производства молока и молочных продуктов. М.: Агропромиздат. – 1990. – 258 с.
30. Техническое условие моюще-дезинфицирующее средство МСЖ-4. – 2001. - 23 с.
31. Аржаков В.Н., Ермакович М.М., Аржаков П.В. Оценка резистентности микроорганизмов к дезинфицирующим препаратам // Дост
32. Дегтерев Г.П. «Образование загрязнений на молочном оборудований и средства для их удаления». Журнал «Техника и оборудования для села» № 5, 2000.
33. Емцев В.Т., Переверзева Г.И., Храмцов В.В. Микробиология, гигиена, санитария в животноводстве. М.: Колос. – 1993. - 239 с.
34. Белозеров Д. Мойка и дезинфекция: от проблемы к решению // Пищевая промышленность. – 2002. - № 10. – 50 с.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ АГРАРЛЫҚ ... ... ... және ... қауіпсіздігі факультеті
Ветсансараптау және гигиена кафедрасы
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
Тақырыбы: «Шин-Лайн» балмұздақ фабрикасында технологиялық қондырғыларды
санитариялық өңдеу
Беттер саны ... мен ... саны ... 051202 – ... ... 506 топ ... ... Назым
« » мамыр 2011 ж. қорғауға жіберілді
Кафедра меңгерушісі, профессор ______________________ Мырзабеков Ж.Б.
Дипломдық жұмыс жетекшісі,
в.ғ.к., доцент м.а. ... ... ... ... ... 2011 ... |
| ... СІЛТЕМЕЛЕР |3 |
| ... |4 |
| ... МЕН ... |5 |
|1 ... |6 |
|2 ... ШОЛУ |8 ... |Сүт өңдеу кәсіпорындарындағы технологиялық қондырғыларға |8 |
| ... ... ... | ... |Cүт ... құрал-жабдықтарында кездесетін ластанулардың түрлері |13 |
|2.3 |Технологиялық қондырғыларды санитариялық өңдеу |17 ... ... ... ... ... және ... заттар | |
| | |28 |
|3 ... ... |32 ... ... ... ... және зерттеу әдістері |32 ... ... ... ... ... |37 ... ... ... |39 ... ... ... анықтау |43 |
|4 ... ... ЖӘНЕ ... ... |45 |
|5 ... |49 |
|6 ... ... |50 |
|7 ... ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ |51 |
|8 ... |54 ... ... ... 5100 – 85 | ... ... сода |
|2 ... 2263 – 79 | ... ... сода |
|3 ... ... | |Зиянды заттар. Қауіпсіздіктің жалпы |
| | | ... және ... |
|4 ... 20020 | ... ... |
|5 ... 12.3.002-75 | |Өндірістегі қауіпсіздік талаптары |
|6 |МемСТ 6709-72 | ... су |
|7 |ТШ ... | ... |
|8 ... 24104-88 | ... ... |
|9 ... 2874-82 | ... су. ... ... және |
| | | ... ... ... |МемСТ 1770-74 | |Өлшеуіш ыдыстар: цилиндр, ... ... ... 12026 | ... ... ... ... 5556 | |Гигроскопиялық медициналық мақта ... ... 17206 | ... агар ... ... 20292-74 | |Өлшемді колбалар сыйымдылығы 100, 200, |
| | | ... ... ... 23932 | ... ... ... 25336 | ... В­36­80 ХС. ... ... 5072 | |Құм ... ... ... ... |МемСТ 4204 | ... ... ... ... 450­77 | ... ... ...... ... ... микроорганизмдерді жою
шаралары.
Ағымды дезинфекция – Өндіріс орындарында жұқпалы ауру пайда болан
күннен ... ... ... ... ... – Өндіріс орындарын індетті аурулардан
сақтаудағы ең соңғы күрес ... ... – бұл ... ... ...... бөлме.
Бұны шаруашылық территориясына ... ... ... осы жерден
барлық шаруашылық қызметкерлері ... - ... ... үшін ...... ... ... зат мөлшері.
Коррозия – химиялық және электрохимиялық процестердің салдарынан қатты
заттардың құрылымының бұзылуы.
Микроклимат – шектеулі ... ... ... ғимарат ауасының
физикалық, химиялық және биологиялық көрсеткіштерінің жиынтығы.
Сілтілер – суда ... ... ... ... ... ... ... концентрациясын береді.
Композиция – бірнеше химиялық компоненттерден құралған кешенді
қосынды.
БЕЛГІЛЕУЛЕР МЕН ...... ...... шарт
ЖШС – Жауапкершілігі шектеулі серіктестігі
ЕПА – ет пептонды ...... ............ ... бірлік
тг – теңге
% - пайыз
л – литр
см2 – шаршы ............ ......... – тағы басқа
экв/л – эквивалент/литр
кПа – килоПаскаль
ББЗ – белсенді беткейлік ......... ...... ... ... – микроб сүзгіш құралы
ӘГ-2 - әмбебап газ талдағыш
ЖБЛ – жалпы бактериялық ластану
г/м2 – грамм/метр квадрат
БИ – Белок ... - ... / ... ... ... күні сүт ... гигиеналық
нормалар талаптарын орындау өте маңызды және олар әрдайым өсуде. Тұтынушы
жоғары сапа мен ... ... ... ... ... талап
етсе, ал нарық – оның бәсекеге қабілеттілігін, ... мен ... ... ... ... талқыласақ, сүт дайын өнімге айналу барысында қандай
қауіпке душар болатынын оңай ... ... ... ғана ... ... ... орындаудан басқа жол жоқ екендігі анық білінеді.
Мұндағы негізгі міндет үш ... ... ... ... ... және қоршаған ортаны қорғау.
Кез келген қателікті түзету әрқашан қиын, әсіресе егер олар ... сүт ... ... ... ... болса. Жоғары сапалы өнімдері
алу үшін өндірісте санитариялық-гигиеналық талаптарды орындау маңызды шарт.
Сүт ... ... ... ... ... ... технологиялық құрал-жабдықтарды жуып-тазартуға бағытталған. Себебі,
дұрыс санитариялық өңдеуден өтпеген технологиялық қондырғы микроорганизмдер
көзі болып табылады.
Зерттеу мақсаты ... ... ... ... ... ... ... жету барысында келесі міндеттер қойылды:
- балмұздақ фабрикасындағы технологиялық ... ... ... сүт ... ... заманауи жуғыш-дезинфекциялағыш заттарды
қолданудың тиімділігін анықтау.
Практикалық ... ... ... ... ... ... қондырғыларды санитариялық өңдеуде жаңа
заманауи жуғыш - ... зат ... К 2» ... ... ... жұмыстың негізгі зерттеу нәтижелері Ветсансараптау және
гигиена кафедрасының мәжілісінде талқыланып, мақұлданған.
Дипломдық жұмыс ... және ... ... ... 54 ... ... кіріспе, әдебиетке шолу, өзіндік зерттеулер,
қорытынды, практикалық ... ... ... ... ... 4 кестемен, 6 суретпен көркемделген.
2 ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ
2.1 Сүт өңдеу ... ... ... ... ... ... ... бойынша.Сүт және сүт өнімдерін
орамдауға арналған технологиялық ... ... ... ... ... пленканы, полимерлі өнімдерді және басқа синтетикалық
материалдарды даярлау үшін ... ... ... қадағалауымен
тұтынушылар құқығын қорғау және тағамдық өнімдермен байланыста адамдардың
саулығының қолайлылығы үшін рұқсат ... ... ... ... ... металл ыдыстар, құйылма, науа, сай және т.б. тегіс болу
керек, тез тазаланатын ішкі ... ... ... ... ... ... ... мен қатырмалар болмау қажет. Жуу және
дезинфекциялаулауда ағаш және ... ... ... ... және оның ... ... ... бойынша.
Технологиялық қондырғыларды және аппаратураларды сыртынан құрамында зиянды
қосындылары жоқ ашық түсті ... ... жөн ... ... ... Сонымен қатар, құрамында қалайы, кадмий және хромы
бар ... және ... - ... ... ... ... қондырғыны орналастырудағы маңыздылығы, технологиялық
схемаға сәйкес жүргізу керек, технологиялық процесстің тасқынын ... ... ... және түзу ... сүт ... ... ... өнім тасқынына қарсы бөле отырып[3].
Қондырғыларды, аппаратураны және сүт ... ... ... ... ... және ... ... құйындысын толық
қамтамасыз ету. Сондықтан да сүт және сүт ... ... ... ... және ... ыңғайлы болуы тиіс. Металлдық сүт
құбырлары алынбалы ... ... ... ... ... болмайды.
Кейбір зерттеушілердің пайымдауынша Кәрішалова Р және т.б
зерттеулердің нәтижесінде мынадай ... ... ... кілегейді,
қаймақты және сүт өнімдерін (ірімшік пен ... және ... тағы ... дайындау және сақтауға арналған резервуарлар тығыз жабылатын
қақпақпен жабдықталатындығын айтты[4].
Сонымен қатар, қондырғының ... ... ... қосылысы
және судың еденге түспеуін рұқсат етілмейді[26].
В.Н.Ушакованың тұжырымы бойынша. Сүт өндіру орындарында ... ... ... ... ... жуу және дезинфекциялау,
нәтижесінде бүлінген беткейлер физико-химиялық және ... ... таза ... Мұнымен тазалау және жуу - бұл
беткейлерден әртүрлі бүлінулерді ... ... ... ... үш
кезеңнен тұрады: беткейден бүлінулерді бөлу, оның ... ... ... және бүлінудің қайта ... ... ... ... зарарсыздандыру) - санитариялық өңдеудің қорытынды кезеңі,
барлық микроорганизмдерді жоюдың белсенді құралы болып табылатындығын аттап
көрсетті.
Қондырғы, аппаратура, ... - ... сүт ... «сұйық,
құрғақ және балаларға арналған паста тәріздес сүт өнімдерін ... ... ... ... ... сәйкесінше жақсылап
жуады және дезинфициялайды [5].
Әрбір цехта ... және ... ... ... үшін ... ... құрылған кезеңдік орындау графигі құрастырылуы қажет.
Қондырғыны жуу мен ... ... 6 ... ... керек, екінші рет міндетті түрде ... ... жылы ... Жуу мен дезинфекция ... ... ... ... ... ... мен өндірістің
лабораториясында міндетті түрде жұмыс басталар алдында жүргізеді [31].
В.В.Лесничий ғылыми деректерінде. Сүт және сүт ... ... ... ... ... санитариялық өңдеуді әр босатудан
кейін ... ... ... ... ... ... ... қалған жағдайда немесе
сүт беру үзілісі 2 сағат көлемінде және одан да көп ... ... ... ... ... ... және қайта пастерленуге
бағытталады, ал құбырлар және қондырғылар ... ... ... және дезинфекциялық ерітінділерінің концентрацияның және
температурасының циркуляция уақытының, сонымен қатар жуу ... ... ала ... ... ... бойынша
жіберілмейді[12].
Эрвин Кашмидер еңбектерінде. Жуғыш ерітінділердің концентрациясын
автоматты бақылау құралы болмаса, ... оны ... 2-3 рет ... қажеттілік туғанда, белгіленген қалыпқа келтіру керек екендігі
анықталған[7].
Жуу орындары ... - ... ... ... заттарды және
т. б. жуу және дезинфекциялауда арнайы су ... ... ... бу, ... суық су, ... су үшін құйынды, желдетілумен қамтамасыз етілуі керек
[25].
Өз кезегінде, қондырғының құралмалы бөліктерін қолмен жуу ... ... ... және т. б.) ... ... ... ванналар штуцерлер мен ерітінділер құйындылары үшін. Штуцерлердің
орналасуы толық ерітінділердің ... ... ету ... деталдарды кептіруге арналған полкалары болады.
Бөтелкелерді жуу бөтелкежуғыш машиналарда, әр машина типіне және
қондырғыны ... ... ... ... ... ... ... механикалық бүлінулерден алдын-ала
жібітіледі және ... ... ... сүт және сүт өнімдерін бөтелкелерге құюға
рұқсат етілмейді. Бөтелкелерді сүт өнімдерімен ... ... ... ... қарап олардың бүтіндігіне, жуу сапасына және бөгде заттардың
жоқтығына мән ... ... ... ... ... бөлу ... әр ... шайып және дезинфекциялауды керек етеді[32].
Жуу және дезинфекцияны «сүт өндіріс орындарында ... ... ... ... ... ... ... қабылдау барысында, тіркегішке сүтті қабылдағаннан
кейін сүзгіш материалдарды шаю және дезинфекциялау керек. Тоқтаусыз ... ... ... ... ... жуу мен
дезинфекциялауды сүтті қабылдау кезіндегі үзілістерде жүргізеді[27].
М.П.Робкая ғылыми ізденістерінің ... ... ... ... ... ... ... дереу толық
тазартылады, арнайы жуғыш машиналар ... ... ... ... ... «сүт ... орындарында қондырғыларды
санитариялық өңдеу нұсқаулығы» бойынша, 10-15 мин қайнатады және кептіргіш
камерада, ... ... ... ... (цех ... Қалташаларды
өңдеу жеке бөлмелерде жүргізілу керек, жалпы жуу ... ... ... ... [9].
Жуылған қондырғыны микробиологиялық бақылау өндіріс лабораториясында
жүргізілуі тиіс және мемлекеттік бақылау қызметінің ... ... ... ... және ... ... ... жазба
қондырғыны жуу туралы журналына ... ... ... ... қондырғыларды жуу мен ... ... ... сол ... ... ... адамды көрсеткіш тақтасына ілу керек. Бұны ... ... ... ... ... және ... сұйық және кішкентай
балаларға арналған паста тәріздес сүт өнімдерін өндіру, қондырғыларды жуу
және ... ... ... және ... ... сапасы және санитариялық өңдеу режим қолдау автоматтық
режимде жүзеге асырылу ... ... Cүт ... ... ... ... түрлері
Технологиялық құрал-жабдықтардың бетінде механикалық және физикалық
факторлардың әсер етуі нәтижесінде пайда ... ... ... сүт ... ... ... роль ... Сүт өңдеу кезінде құрал-
жабдықтармен жанасып сүт-май пасталарының пайда болуына әкеледі және фаз
бөліктерінің ... ... ... ... ... жасайды: плазма-майлы
шариктер және плазма-ауа өз кезегінде фаздармен байланыстағы белоктардың
липидтік қабықтарының ... ... ... ... ... ... бөлігі бөлшектер соғылысқанда механикалық
факторлардың әсерінен және ... ... ... ... ауа ... бетіне шығады. Бұл жағдайда ... ... ... айырылған соң гидрофобты келеді де Ван-дер Вальс ... ... ... ... сүт ... ... және ... тартылады (жабысады). Осылайша, липидопротеидті
гель тәрізді қалдықтардың ... ... ... ... ... және
кристаллдану орталықтары пайда болады. Келесі ... сүт және ... ... ... кальций тұздары қатты қаңқа түзеді және
ластарды ... ... ... ... ... ... ... құрылымы жағынан жасанды қоректік
орталарға жақын, тек оларда ... және қант көп ... ... дамуына жақсы орта болып табылады. Ғалымдардың мәліметтері
бойынша ... ... ... ... ... орта есеппен 10
минутта, ішек таяқшалары топтарының бактериялары – 20 минутта 30 ˚С-та екі
еселейді. ... ... ... (9 сағ) ... ... туса ... саны
214 болады немесе 164 000 есе.
Г.П.Панкратова ... ... ... 2 % ... қалған бактериялар липидопротеинді ластанулар ортасында
тіршілік қабілетін төмендетуін есепке алғанның өзінде өз ... 3,5 ... ... ... ... Ал ... ары ... қалған келесі сменаға
дейін дамуы 1 см2 жерде ... млн ... ... түзетін микробтық
ұрықтануға жағдай жасайтыны туралы мәліметтер келтірлген.[10]
Сүт өңдеу кәсіпорнында қойылатын технологиялық линиялар жұмыс бетінің
жалпы ауданы шамамен 40м2, ... ... 7 млн КТБ/1 см2 ... 500 мың КТБ/1см2 деңгейге дейін контаминациясына ... ... ... ... ... ... алдын алудың бір ғана
мүмкіншілігі – технологиялық ... ... ... яғни микрофлора дамуын төмендету. Бұдан басқа мұндай ... ... және қиын ... ... ... болмауына септігі
зор.
Құрал-жабдықтарды тиімді тазалау үшін қажет техникалық және химиялық
заттарды таңдауда ... ... ... ... түзілетін ластанулар
байланысының сипаттамасы және түрі болып табылады. Құралдарда ластанулардың
түзілуін немесе ... 3 ... ... ... ... беткейлі-
адсорбциялық байланысқан (макробөлшектер, белоктық майлы комплексті гель
тәрізді қалдықтар) және берік (терең) – қиын кетірілетін ластанулар[14].
Е.Канунникова ... ... ... ... ... үшін
жылы су ағынымен тазалау жеткілікті, себебі бұл ... ... ... тек қана ... ... типті ластануға жабысады. Тәжірибе жүзінде
ластанудың бұл ... ... үшін сүт ... ... ... жылы ... (305 ˚С) ... Ыстық суды пайдалануға
болмайды, себебі сүттің құрылымы өзгеріп, май ... ... ... ... ... ... бұл ... түрі беткейлі-
адсорбциялы-байланысқан түрге айналатыны ... ... ... ... ... ... негізгі массасы екінші
топта көрсетіледі. Олардың ... майы бар ... ... беткеймен белсенді жанасып, сумен жуғанда кете қоймайды. Бұл қабаттың
құрылымы былайша – ... ... ... байланыс ролін атқарады,
адсорбиленеді және беткейлер бетінде жабысады, ... ... бір ұшы ... ... қабаттарымен берік байланысады,
ал екінші ұшы (анионды) құралдар бетіндегі катиондарға жабысады. Бұл түрдің
ерекшелігі – аутогезия күші ... ... бұл ... ... болады.
Сонан кейін олардың күші беткейге жақындаған сайын ... ... ... олар оңай ... сияқты болып көрінеді, өйткені көптеген
қолданылып жүрген химиялық заттар ішкі аутогезиондық ... ... ... яғни қарусыз көзге көрінбейтін бөлікке дейін тазарады. Бірақ бұл
микробиологиялық даму жағдайында қауіпсіз микроқабатқа дейін тазарта алатын
тазартуға жатпайды Дегтерев ... ... ... ... ... ... ... ластанудың бұл екінші түрін кетіру үшін қолданылатын зат түріне
байланысты 0,3 пайыз концентрацияда ... және ... ... ... (605 ˚С) 10-15 минут бойы технологиялық жүйелерді
және құралдарды жуады. Тағы бір айта кететін ... ... ... 40 ... ... тиіс, себебі майлардың қатқан бөлігі
құралдар ... ... ... шөгуі мүмкін, сондықтан бастапқы
температураны мүмкндігінше жоғарылатқан жөн, ... ... ... 75 ... ... анықтады[13].
Тазарту ережелерін сақтамаған жағдайда және екінші топтағы гель тәрізді
ластануды кетіру үшін ... ... ... өте ... қаңқа пайда
болады және өте қиын кететін ластанудың үшінші тобы пайда ... ... қана ... ... көмегімен кетіруге болады (әдетте ... ... Бұл ... ... өте ... әсер ... дүние жүзі елдерінде осы ластануды болдырмау үшін қазіргі заманғы
тиімділігі жоғары заттарды жиі қолданып отырады Дегтерев Г.П. [14].
2.3 Технологиялық қондырғыларды ... ... ... ... сүт және сүт ... ... және
олардың бактериологиялық қауіпсіздігі технологиялық ... ... ... және ... ... ... көп байланысты. Бактериалдық
ластану және бүлінулер қайта болмас үшін, пастерленген және стерилденген
сүт ... ... ... ... ... және дезинфекциялану
керек[15].
Бүлінудің құрғақ немесе күйген түрлері мықтылап орналасады, себебі
молекула аралық қатынастың күші өте тығыз ... ... ... ... беткейінде пайда болады. Егер олардың арасындағы
арақашықтықты судың енуімен ... ... ... ... және
олардың беткейінен кетіру басталады [ 24].
Ощеков А.С.,. және т.б. ... ... ... үш топқа бөліп қарастырған:
- Қондырғының беткейімен салқын сүттің әсерлесуі нәтижесінде түзілген
бүлінулер. Мұндай бүлінулер салқындатқыштың ... ... ... ... май мен ақзаттан тұратын сүт қабықшасы
түрінде түзіледі;
- сүтті 80 0С ... ... ... ... Мұндай бүлінулер
ұстағыштар, пастеризатор, стерилизатор, құбыр және ... ... және ... фосфатынан және денатурланған сарысулық ақзатынан
тұратын жұмсақ ... ... ... сүтті 80 °С жоғары температурамен жылумен өңдеуден кейін түзілген
бүлінулер. Мұндай бүлінулер жылу ... және ... ... түзіледі және жоғарғы кермектілікке ... ... ... ... ... кермектілік қалдығы
жоғарылайды, минералды құрамы көбейеді.
Қондырғылардың ... және ... ... ... ... ... көп ... температураға және шикізат пен сүт өнімдерінің
өңдеу ұзақтығына байланысты. Өңдеу температурасы жоғары болған сайын және
көбірек осы ... ... ... ... денатурленген
сарысулы ақзат және минералды тұздардың ... ... ... ... ... және неорганикалық бүлінулердің әртүрін жою ... ... ... ... ... жуады. Бүлінулердің
түрлеріне байланысты жуудың әдістері мен ... ... ... ... ... ... ... - бұл ішек таяқшалары, стафилококкалар, стрептококкалар, жылуға
төзімді сүт қышқылды таяқшалар, зеңдер, ... ... ... сүт ортасында жақсы дамиды, сондықтан қондырғыны
технологиялық процесс аяқталғаннан ... ... жуу ... ... ... ... үшін ... керек. жуғыш ерітінділер
қондырғылардың беткейін ерітіп және тек ... және ... ... ... инактивтеу химиялық жолмен (химиялық
заттардың дезинфекциялық ерітінділерімен), немесе физикалық ... ... ... ... ... бумен, ультракүлгін сәулелер және т.б.) болады
[33].
Н.А.Фомин және оның әріптестерімен бірге жүргізген ... ... ... ... ... ... ... мен жуудан кейін өңделетін қондырғылардың беткейін
жуғыш заттардың қалдықтарын ... жою ... ... ... ... дезинфекциялаудың (стерилизация) негізгі мақсаты ... ... ... де, ... де микробиалды жұқтыру болып табылады.
Әртүрлі ... жуу үшін бір ғана ... ... қолданғанда, әртүрлі
нәтижелер алуға болады. ... ... ... ... ... ... ... жуылады және дезинфекцияланады, себебі оның бүлінумен
байланысу күші аздау, ... ... ... ... (ағаш) беткеймен
жалғасу күшіне қарағанда[16].
Сонымен, қондырғы мен ыдысты санитариялық өңдеу тиімділігі олардың
бүліну ... ... және ... ... ... және қолданылатын ерітінділердің температура, шаю режиміне,
кермектілік, сонымен қатар ... ... ... ... ... жеке ... ... химиялық заттардың күрделі
қосындылары, бір-бірінің әсерін күшейтетін, беткейлі-белсенді ... ... ... ... ... түрінде болады. Күрделі қосындыларды
қолданған өте дұрыс, өйткені олар кең спектрде әсер ... және ... ... ие. ... ... таңдау барысындағы негізгі талаптар К.М.Ефимов
және онын көмекшілерімен бірге жасаған зерттеулер нәтижесінде көрсетілген.
Олар адам ... ... ... ... ... сүт және сүт өнімдерінің
қасиетіне әсер етпеу, жоғары коррозиялық белсенділікке ие және ... ... ... етуі ... ... ... заттар ретінде,
барлық бүлінулерді ерітетін сілтілер және ... ... ... ... ... және сілтілермен жуылады, ал ... ... ... еріп қышқылдармен кетіріледі [17].
Сілтілік жуғыш заттарға, дара да , химиялық заттармен бірге қосынды
түрінде де қолданылатын, ... ... ... ... ... оның ... натрий карбонаты (кальцийленген сода); силикат және
натрий ... ... ... ... олар ... ... ... болып табылады; натрий фосфаты, соның ішінде ... және ... ... ... және ... қасиеттеріне ие, сонымен қатар көптеген синтетикалық жуғыш заттар
және басқалардың құрамына кіреді [18].
Жеке жуғыш заттар, басқа ... ... ... ... ... жуу ... ... үшін қондырғыны жуу барысында кальцийленген және
каустикалық соданы қолданады, судағы ерітіндісінде концентрациясы 2 ден ... ... ... ... Бұл ... та, кальцийленген де сода аз
концентрацияда жоғары жуғыш эффектісіне ие емес дегенді білдіреді. ... олар ... ... ие, ... және ... Кальцийленген және каустикалық соданы қолданады, ... ... ... ... ... ... ... POM-БЛОК.В.Г В.Г.Проселков мәліметтері бойынша.Қазіргі уақытта
технологиялық ... ... ... ... ... жуғыш
заттар бар, екені анықтаған мысалы МСТА, МС-37, «Витязь АЛМ», «Катрил»,
«Стекломой», «ЕС-Промоль Супер», ... ... ... қатар жоғарыда
аталғандар. Олардың ұсынылатын судағы ерітіндісінің концентрациясы ... ... ... ... және қондырғы типіне байланысты 1,5-2,5 % ... ... ... ... ... ... ... технологиялық
қондырғыларды сілтілік CIP-мойкада қолданылады. Бұл қоспаның ... ... ... ... 30 %; ... қышқыл тұздары 5 тен 15 %ке
дейін; иондық емес тензид 1 ден 5 %ке ... ... 1 ден 5 ... ... ... 1 ден 5 %.ға ... Қоспа жақсы тазартқыш қасиеттерге
ие және тазартылған беткей бөліктерінде ... ... ... ... ... ... (күйік, «сүт тасы»), қондырғылардың беткейіне
әсіресе жылулық, сонымен қатар су кермектілігі 6 мг - экв/л сілтілі ... ... ... ... ... заттар қолданады. Оларға негізінен
азот қышқылы, амидо-сульфон қышқылы (сульфаминді), РОМ-ФОС, КСЩ-1 ... ... ... 0,4-0,6% ... ... дұрыс. Аса қатты
тұнбаларда заттардың концентрациясын 0,7-1,5% ... ... ... концентрленген қоспалар қышқыл ... ... ... doscan ...... белсенді заттардан тұратын сұйық
концентрат. Ол жақсы жібіту, комплексирлеу және ... ... ... ... азот ... ... түрінде CIP-мойка
технологиялық ... ... ... ... ... ... ... әсерге ие, 5%дейін фосфонаттан (қышқыл) және
ингибитордан тұрады. Оны ... ... ... дәрежесіне байланысты
азот қышқылын аз 10-40% шығындауға мүмкіндік береді[3].
Г.Е. Алпысбаева ғылыми зерттеулерінде ... ... ... қолданады, ол үшін келесі қасиеттерге ие ... ... ... ... ... ... ... түзуші және эмульгирлеуші
қабілеттермен; тұрақтандырғыш әсермен; солюбилизациямен; ... және ... ... ... ... ... және қондырғы
беткейімен сумен жақсы шайылу керектігін аттап көсеткен[20].
Тамақ ... ... жуу ... ... болып табылады және оның
тиімділігі соңғы өнім сапасына әсер етеді. Қолданылатын қондырғы ... ме, кеш пе ... және ... да ... өте ... ... ... күні бойына өндірген барлық өнімді бүлдіруі мүмкін. Жуу
процесінің мақсаты – барлығын тазартып, бөгде ... ... ... санын азайту[23].
В.В.Кудимов пайымауынша.Жақсы тазаланған беткейді стерилдеу оңай. Басқа
факторлармен бірге стерилизация процесінің нәтижесіне әсер етеді төзімді
микроорганизмдер ... ... ... болған сонымен қатар,
микроорганизмдер ... ... ... ... және ластағыш заттардың
бөлігі болатын жою қиындау болатындығын жазған [21].
Ластаушы заттарды жою үшін жуудың 2 ... ... ... және ... ... ... қондырғылардың барлық бөліктерін
тазарту немесе құбырларды қайта құрастырусыз жүзеге асады немесе ... ... ... жағынан қатысуынсыз ашады.Бөлшектеп жуу
тазартуға тиіс заттар жуғыш қондырғыға салынып немесе өз ... ... ... ... ... және ... заттармен жүзеге асады қайта
құрастырусыз қондырғыға ... ... ... ... ... ... көзімен таза беткей алу
болып табылады
Ластау көздеріне, микроорганизмдердің бар жоқтығына қарамастан өнім
қалдықтарымен қоса барлық қажетсіз ... ... ... жою – бұл ... химиялық және термиялық
тазартудың нәтижесі.
Жуғыш заттар ... ... ... ... сода ... қышқылы(HNO3) немесе фосфор қышқылы (Н3РО5). Кей жағдайда әртүрлі
жуғыш ... ... ... ... ... заттардың әсері – ... ... ... ... ... жолмен жууда қолданылатын коррозия ... ... және ... пен ... ... алып ... тиімділігін тексеру – қондырғыны жуу операциясының бөлінбес
бөлігі ретінде қарастырылуы керек. Бұндай ... ... ... ... ... және ... ... зерттеу стерильді
қондырғыны жұғынды әдісімен жүзеге асырылады.
Физикалық таза беткей деп еркін көрінетін ластаушы ... ... ... ... таза ... ... заттардың барлық іздерінен
абсолютті таза саны; микробтық таза тірі микроорганизмдері жоқ.
Беткей микробиологиялық таза болуы мүмкін, ... ... және ... олай ... ... процесс барысында кездесетін беткейлер, өнім қалдықтары
шашырату нәтижесінде өнімге ... ... ... Өніммен жанасатын
беткейлерге мысал теңестіру багі, өнім қақпақшасы, құйылу құбыры.
«Беткей сапасы» ... ... ... ... тегістігі мен
бірыңғайлығының жағдайын суреттеу үшін қолданылады. Негізгі ... ... ... емес ... бір ... ұзақ емес ... ауытқуларды анықтайды.
Минералды заттар сүтте аз мөлшерде ... ... ... 1% аз ғана. Минералды тұздар сүт сарысуында немесе казеинді
қоспаларда кездеседі. Сүттегі ең ... ... – бұл ... ... калийдің тұздары. Минералды заттар мен тұздардың судағы еру қасиеті
белгілі бір мөлшерде ... ... ... олар ... ... немесе көп
мөлшерде қыздырғанда тез жойылады[29].
Жуғыш ерітінділердің турбулентті ... ... ... ... ... ... Қолмен жуған жағдайда қозғалыстың
турбулентті энергиясы тасқынды механикалық еңбек ауыстырады.
Қозғалыстың ... ... ... ауысуы тасқынның
критикалық жылдамдығында құбырларда жүреді құбырдың диаметріне, ерітіндінің
кермектілігі мен ... ... ... ... ... жуу
табыстылығы турбулентті тасқынмен байланысты. Құбырдың бөлшектемей жууда
тасқын 1.5 м/с ... ... ету ... Егер ... оңай ... мысалы түзу құбырлар онда тасқынның шекті
жылдамдығы төмен. Аса күрделі конструкцияда тасқынның шекті жылдамдығы ... ... ... ... жуудың механикалық эффектісін есептеуді ... ... ... ... ... кесте шығарылған.
Сумен жабдықтаудың қажеттілігі және оның бөлшектемей жуу процесінің
тиімділік әсері жете бағаланбайды немесе ... ... Су ... бар және ... как таза және ... ... ... жуу
барысында су сапасы жуғыш заттарды таңдауда әсер етуі мүмкін және одан да
зор мағынаға ие, егер ... ... ... ... ... ... аса ... көрсеткіштер рН, хлор құрауы және
кермектілік болып табылады[8].
Коррозияның минимизациясы үшін Tetra Pak ... ... ... қажет болған жағдайда өңделген қаттылығын азайту мақсатында және
қондырғыда қалдық түзілуінен аулақ болу үшін. Ол ... ... ... тұрмау керек. Төменгі сапалы су ... аса ... ... ... болуы мүмкін.
Түсу тізбек судың қысымы тұрақты болуы қажет – 400 кПа ... ... ... ... – 180 мг CaCO3 - 1 ... болу керек 10°dH
(немесе 12.5 °е ) сәйкесінше, құрамындағы хлор мөлшері - 0.2 ... ... ... – 30 бірлік/млн кем емес, pH – 7 жоғары[32].
Жуғыш заттар әртүрдегі ластануларды жоюы ... Бұл ... ... әртүрлі химиялық заттар қолданылады.
Сілтілер тазартқыш құралдарының құрамында ақзаттарды еріту үшін және
майлардың тез ерігіш ... ... ... Олар ... бір
бактериоцидті әсер етеді. Ең көп қолданылатын сілтілерге натрий ...... ... ... ... сода), силикаттар және
карбонаттар ... ... ... ескеретін қосымша фактор сулы және сілтілі
ерітінділердің микробиологиялық құрамы. Ол ... оңай ... ... ... ... ... ... споралардың
көп болуынан қондырғының бүлінуінің таралуына мүмкіндік бермеу[22].
Қышқылдар жуғыш заттардың кермек ... ... ... ... ... ... қалған қалдықтарын жоюда қолданылады. Қондырғыны
жууда ең көп ... ... – азот ... (HNO3), фосфор қышқылы
(H2 PO 4) және детергенті қышқылдар - 2% (рН > 1) кем емес ... ... ... ... дайындалып шығарылады. Кей жағдайда
органикалық қышқылдар, ... және ... ... ... ... ... ... температурасы бар, ол тазалаудың жақсы
нәтижеге жету ... ... ... ... ... ... ... төмендеуіне әкеліп соғады.
Барлық жуғыш заттар, өңдеу процесінде ... ... ... жуу ... ... ... қатты коррозияға ұшыратуы
мүмкін және пластик пен резинаның бұзылуына себепкер болуы мүмкін.
Суық беткейлерді жуу үшін ... ... күн ... ал ... бір рет ... қажет.
Ыстық беткейлерді (мысалы: пастеризация қондырғыларын) сілтілер мен
қышқылдарды ... ... ... жуу ... ... ... өнім мен су ... байланысты бұл шаралар өзгеруі мүмкін.
Тамақ өнімдеріне қышқылдылығы төмен күн ... ... ... ... ... ... егер су кермектілігі 10°dH көп болса [9].
Жуу процесі келесі түрде ... ... ... сумен шаяды. Салқын су ыстық суды аз ... ... 50 - 60°С ... ... сумен шаю қантпен барлық майлардың
ерітінділерін жою үшін температура 60°С жоғары ... ... ... ... ... ... ... жою өте қиынға соғады.
− Ақзат пен майларды жою үшін сілтілерді қолданып жуу.
− Сілтілік жуғыш заттардың қалдықтарын жою үшін ... ... ... заттарды минералды тұздар мен қалдықтарын еріту ... ... жуу, ... ... ... ... кермек судан. Бұл
шара көп қайталанады, себебі өте қажет, беткейлер салқын ... ... ... сонымен қатар тамақ өнімдерінің түрлері мен су
сапасына байланысты.
− Қышқыл жуғыш заттардың қалдықтарын жою үшін ... ... ... ... сияқты өзгерістер көрсетілген
қайталануын талап етуі мүмкін. Оны анықтауда бір ғана ...... ... ...... ... ... – температура, ұзақтық, жуғыш заттардың
циркуляция жылдамдығы, ... және ... ... өңделетін
қондырғының тексерілетін құбырында маңызды қызмет атқарады. Тізбектің бір
нүктесінде температураның төмендемегенін тексеріп отыру қажет. ... ... және оны ... ... ... жүзеге асырылу тиіс
және уақытқа сәйкес жуу ұзақтығы тек дұрыс температурада ғана өлшенеді.
Жуу ... ... ... ... бақыланып және тіркеліп
отырылады. Уақыт релесі әрқашан терморегулятормен ... ... ... ... ... концентрациясы үшін сұйықтықтың мөлшерін
системаға автоматты түрде жүргізіледі. ... әр ... ... ... ... бекітілу қажет [30].
Жуу кезеңінің тиімділігіне әсер ететін негізгі факторлар: химия,
механика, температура және уақыт.
Химия. ... ... ... ... – су (95 ... ... ... препараттардың еріткіші;
- Жеке және еріген ластар бөлшегін тасымалдау заты;
- Жылу және ... ... ... ... В.А., ... ... заттар өте минимальді және 5 пайыздан аспауы керек.
Механика. Механика өте қажет, ... ... ... ... ... ... және химияға дайын болып тұрады.
Механикалық энергия:
- ластарды тасымалдау (пептинделген ... ... ... ... т.б.);
- Ірі бөлшектерді ұсақ бөлшектерге айналдыру;
- Бөлшектердің беткейлерге қайталап шөгуіне жол ... үшін ... ... ... әсер екі ... ... ... қалдықтарға енген ерітінді химиясының диффузия коэфициенті
жоғарылайды;
- Екіншіден температураны 10 ˚С-қа көтеру жуғыш зат пен ... ... ... жылдамдатады.
Сондықтан бұл жағдайда таңдау қажет. Төмен ... ... ... жуу ... ... ... температура жуғыш ерітінді
мен беткей арасында зиянды реакция шақыруы ... ... жуу ... ... оптимальді шешімді табу керек. Яғни, температура
мүмкіндігінше төмен және керегінше жоғары болу ... ... ... ... ... ... бірнеше
этаппен, бірінен соң бірі аздап алынады. Бірінші фаза – ... ... ... ... кірген су оны жұмсартуы және бөлек ластануларды
ақырындап ... ... фаза ... ары ... ... Екінші фаза басталады. Адгезиондық байланыстар ... ... ... ... ... ... ... бөліне бастайды.
Бөлшектер көлемі әртүрлі болады. Бұл алдымен ағын жылдамдығына және ... ... ... ... 1 ... ... 1 жұқа қабат қалады.
(яғни, жалпы ластанудың 5 пайызы). Бұл ластану 3 фазаға жатады және негізгі
жұмысты химия ... ... тек ... ... ... мәліметі бойынша жуудың барлық факторын білу керек.
Бірақ негізгі мәселе осы факторлар арасындағы оптимальді ара ... ... ... Тиімділігі жоғары заманауи жуғыш және дезинфекциялағыш заттар.
«Гигиена - мед» компаниясының тобы 1999 ... ... ... ... ... ... жуғыш және дезинфекциялағыш
заттарды шығаруда үздіксіз жұмыс атқарып келеді. ... күні ... ... ... және ... дезинфекциялағыш заттарды шығаруда және сатуда
алғашқы орындарда тұр.
Алғашында емдік – профилактикалық орындарға арнап дезинфекциялағыш
заттардан ... ... ... ... ... ... де арнап
жуғыш және дезинфекциялағыш заттарды шығарады.
Жұмысты жақсарту және ... ... ... және ... көтеру үшін технологқа өндіріс процестерінің санитариялық ... ... ... және ... ... ... ескерту
қажет. Тамақ өндіру барысында мүмкін шығындардың алдын ... және ... ... ... ... ... және ... заттар
көмектеседі.
Біздің жоғары эффектілі жуғыш және дезинфекциялағыш заттар ... ...... талаптарды ескере отырып,
жуғыш және дезинфекциялағыш заттар предъявляемых әртүрлі салаларында және
гигиеналық проблемаларды шешеді өнім ... ... ... ... ... миг - 2» және ... рай - 2»
дезинфекциялағыш заттары жақсы қолданылып ... миг - 2 – ... ... ... ... ... ... көрсеткіш грамоң және грамтеріс
бактериялары, спора түзуші бактериялары және жабайы ... ... ... өндіріс орындарындағы барлық материал түрлері хлорға төзімді
қондырғылар, құрал – ... ... ... ... ... қолдануға арналған зат. Қолмен жуғанда, шайқауда,
механикалық жуғанда ... ... ... ... сип – мойка
системасында) ... ... ... 0.01 – 0.08 ... 20 - 45°С температурада, 10 – 20 минут экспозицияда.
Бриллиантовый рай – 2 – ЧАС ... ... зат. ... ... микроорганизмдеріне тиімді дезинфектант болып келеді. Барлық
беткейлерге (болат, жез, ... ... ... т.б.) ... бетон және ағашпен байланысқанда кері реакциялар тудырмайды. Алдын
алу дезинфекциясында қолданылады. ... ... ... ...... ... ... сип – мойка системасында, қолмен
жууда қолдануға болады. Қолдану рекомендациясы: 0.2 – 0.4 % ... - 70°С ... – 20 ... ... ... бастап тамақ өнеркәсібінде жуғыш заттар ассортименті жаңа
өнімдермен толықты. Олар: сілтілер - ... ... ... ... ... КП – 25 – аса қатты сілтілі көбікті жуғыш зат. Хромникельді,
болат, шыны ... ... ... сілтіге төзімді пластмасса
беткейлерінен органикалық және бейорганикалық типтегі (денатурленген ... ... май, ... т.б.) ... тез кетіреді. әртүрлі
технологиялық қондырғыларға, құрал - ... ... ... өндіріс орындарындағы қатты ластанған едендерге, сонымен қатар
әртүрлі термокамералар мен термошкафтарға автоматты ... ... ... ... ... ... ... генераторлары, стационарлы,
мобильді көбікті станциялар және т.б.) ... ... ... жеке ... ... шаюда қолданылады. Қолдану
рекомендациясы: 1.0 – 3.0 % концентрацияда, 20 – 70 °С ... 5 ... ... ... СИП – аса сілті аз көбікті құрал. ... ... ... еріне әсер етеді, сонымен қатар күшті тұрып
қалған органикалық бүлінулерді ... және ... ... ... ... ... шыны эмальдар, керамика, резина, ... ... және т.б. ... ... ... ... құбырлар,
ыдыстар, қозғалмалы арбалар, өндіріс барысында қолданылатын стол, құрал ... және ... ... ыдыстар, өндіріс орындарында қатты
зақымданған едендер, сонымен қатар әртүрлі термокамералар мен термошкафтар
үшін ... ... ... ... ... ... СИП ... және қолмен (шаю, сүрту және т.б.) өңдеу үшін қолданылады. Қолдану
рекомендациясы: 0.5 – 3.0 % ... 20 – 90 °С ... 5 ... ... экспозицияда.
Клинацид Ф35 – ортофосфор және гликольді қышқылдардың қосындысы
негізіндегі көбік түзгіш қышқыл ... ... ... және ...... ... әк ... қанталау, карбонат тұзы,
фосфор – ... ... ... қалдықтары, сонымен қатар қиын
кетірілетін сүт тасы қышқылға төзімді ... ... ... ... тиімді тазартуға әсер етеді. Әртүрлі ... ... ... ... ашық ... ... танктер,
құрал – жабдықтар, түрлі қолданыстағы шаю әдісімен еден, қабырға, қайнату
қазандары, түрлі термокамераларда қолданылады. ... ... ... 5.0 % ... 20 – 70 °С ... 10 – 30 минут
экспозицияда.
Қолды гигиеналық өңдеуде дезинфекциялағыш зат ... - 2» және ... қол ... «Бриллиантовая чистота»
ұсынылады. Аталмыш препараттар экономикалық жағынан тиімді және теріні
жақсылап тазартады.
«Гигиена - мед» ... ... ... сапа ... ... кем түспейді,бағасы да тиімді [3].
3 НЕГІЗГІ БӨЛІМ
3.1. Зерттеуде қолданылған материалдар және зерттеу әдістері
Жұмыс Қазақ ... ... ... ... Ветсансараптау
және гигиена кафедрасының лабораториясында 2009-2011 жылдары жүргізілді.
Өндірістік тәжірибелер Алматы қаласында орналасқан ... ... ... ... материалдар
Жұмысты орындау үшін келесі материалдар қолданылды: дезинфекциялағыш
заттар (каустикалық сода, Биомол), жұғынды ... ... ... ... Петри аяқшалары, пробиркалар, физиологиялық ерітінді, спирт
шамы, пипеткалар.
«Биомол К-2» препаратына сипаттама
Әлсіз ... ... ... азық ... ішін ... ... арналған.
Тағайындау. Құрал бөлінбейтін азық қондырғылары циркуляция әдісімен
жуу (CIP - мойка), рециркуляция, шашырату үшін ... ... ... ... ... ... ... майлар, масла,
ашытқылар, қант пен ... ... ... шыны ... ... ... төзімді пластмассалар беткейінен жояды.
Қолдану аясы: Қондырғыларды сілтілі циркуляциялық жууға қолданылады:
стерилизатор, ... ... ... ауа ... ... құбырлар, сауу қондырғылары, ыдыстар, қайнату және
вакуум-қайнату аппараттары, фильтрлер, пастеризатор, бродильных ... ... ... құбырлары және КЕГтер, құю тізбегі, орамдау
тізбегі және басқа да ... сүт ... ... сыра
алкогольсіз, ликерлі-арақ, кондитерлік, крахмал-ағындық, ... ... ... ... ... ... сүт ... Концентрленген көбіксіз сұйық сілті зат. Биоыдырау, өртке
қауіпсіз. Жақсы жібіткіш, ... және ... ... Судың кермектілік тұздарының қалыптасуын тежейді. Ескі қатып қалған
шөкпелерді, күйіктерді жақсы жояды. ... және ... ... әсер ... ... ... денатурленген протеин,
кальций қалдықтарын. Жууда жоғары температурада ... ... ... ... қолданғанда өңделетін беткейге кері әсер тигізбейді,
соның ішінде медь, алюминий, ... Суда ... ... ... сұйық
болып табылады, химиялық қатынаста қалыпты суда және ауада, зиянды заттар
бөлмейді. ... ... ... сәл ғана қалдық қалыптасуы
мүмкін, жуғыш қасиеттері сақталады.
Қолданылу рекомендациясы:
1. өнім қалдығын жояды, қондырғыны ыстық сумен ... ... ... жуу үшін ... К-2» ерітіндісін 0,2-3%
концентрацияда 20-95°С температурада қолдану керек.
3. ... ... ... ... сумен жақсылап жуу қажет.
4. қондырғыны қышқылмен жуу керек болғанда ерітіндіні ... ... ... ... ... ... ... концентрациясы және параметрлері (жұмысшы
ерітіндісінің температурасы мен өңдеу уақыты) әр нақты ... ... ... ... ... шарттары мен әдістері, қондырғы типіне
қарай ... ... ... канистрлердегіні араластыру керек!
- концентратты медь, алюминий және цинк беткейлерге қолдануға
болмайды.
Техникалық сипаттамасы: ... ... ... ... ... және ... түзуші қоспа сыртқы түрі мөлдір сары-сұрғылт
сұйықтық. Жеңіл опалесценция және аз ғана ... ... ... ... куб ... t = 200С pH ... 13,0 (дистилденген судағы 1 %
ерітіндісі) шамасында. Анықтау концентрациясы ерітіндінің дайындау әдісі
мен ... ... ... ... бойынша бақыланады.
Қауіпсіздік шаралары. Жұмысшы ерітінділерімен жұмыс жасау барысы:
- химиялық ... ... ... ... қалыптасқан қауіпсіздік
шараларын сақтау;
- резинке қолғаптарды, арнайы киімді қолдану.
концентратпен жұмыс жасағанда:
- резеңке қолғаптар мен ... ... ... ... ... тері немесе көздің кілегей қабығына тигенде;
- дереу сумен жуу, дәрігерге қаралу;
- қышқыл ерітінділермен араластырмау қажет
3.1.2. Зерттеу ... ... ... ... бағасын
санитариялық өңдеуден кейін жалпылама бактериалды ластану ... ... ... ... ... сұйықтығында анықтау
нұсқаулықта қаралған “сүт ыдысы, олардың санитариялық ... ... ... ... ... туралы санитариялық ережелер” сәйкесінше
анықталды.
Зерттеу жалпы бактериалды ластануды анықтау үшін жұғынды сұйықтығын
сауу қондырғысының жұмысшы беткейінен, ... ... ... ... агарға егу арқылы соңынан ... ... ... ... ... жүргізілді.
Жұғындыны дезинфекция алдында стерилді мақта тампондарымен екі рет
сүрте отырып өзара перпендикуляр ... 100 см2 ... ... аламыз. Жұғындылар кейбір қондырғы ... ... ... ... ... ... ... стержень – ұстағыш ұзындығына
тампонды (12см) сүт ... ... ... ... ... ... алюминий, ағаш стерженьдарды қолданады,
жұғынды алу үшін бір ... түзу ... ... ... орап, ал
пробирка аузына мақта тығын ... ... ... ... қашықтық
стрежня 12 см. Тампондарды пробиркаға салып, қағазға орап және ... атм, 30 мин ... алар ... ... 10 мл ... ... бар ... салады. Зерттелінетін беткейді сүртпес бұрын
тампонды ... ... ... ... ... ... кейін
тампонды сол пробиркаға саламыз, вертикальды термосқа мұзымен бірге салып
және осы ... ... ... ... ... ... және бактериологияда қолданылатын жалпы асептика ережесін қолданып
себінді жасаймыз.
Микроб колонияларын өсуін оқшаулау мақсатында ... ... ала ... ... суға ... физиологиялық ерітіндіге
саламыз. Ол үшін тампоны бар пробиркадан стерильды пипеткамен 1 мл ... 9 мл су ... ... ... бар ... ... бұл бірінші сұйылту - 1:10. Жаңа ... ... ... ... және 1 мл ... пробиркаға ауыстырамыз
және осылай келесі 1:100, 1:1000, 1:10000 сұйылту дәрежелерін аламыз. Соңғы
үш ... ... 1 мл ... алып ... ... аяқшасына
ауыстырып және үстінен 40-450С ерітіліп, салқындатылған ... ... ... ... алу үшін ... әр үш ... ... егеді. Агар
суығаннан кейін аяқшаларды термостатқа 370С температураға қояды, ... ... өсіп ... ... санайды. ГОСТ 9225-84 сәйкесінше
30дан аз емес және 300 колониядан көп емес өсіп шыққанын алады.
Бактериялардың ... ... ... үшін 1 мл ... ... әр аяқшада өсіп шыққан, сәйкес көбейтеміз. Жеке аяқшалардан ... ... ... ... ... ... және ... арифметикалық
санын шығарып, соңғы нәтижені алады. Алынған ... ... ... ... ... ... 1 см2, ... 1 мл 0,1 (1 мл жұғынды сәйкес 1/10 барлық 100 см2 ... ... ... ... микроорганизмдерді анықтау. Осы тәсілмен анықтау
үшін Петри шыны табақшасына ерекше стерилді таза жағдайында 15мл ... ... агар мен ... құяды. Бұдан соң шыны табақшаны зерттейтін
орынды 5 минут ашып ұстап ... ... ... 48 ... ... ... ... Соңынан Петри шыны табақшасында
барлық өскен микробтар санын ... Ι ... метр ... ... ... анықтау
үшін 100 шаршы сантиметрлік Петри шыны табақшасында 5 ... ... 10 ... қонатын микробтар санын ескеру арқылы анықтайды.
Мысалы: Көлемі 100 ... ... ... шыны ... 5
минуттың ішінде 10 л көлемдегі ауадан 80 микроорганизм өсті делік. Яғни Ι
текше метрдегі зерттеу арасында:
Х ... = 8000 ... ... ... арқылы микроорганизмдерді анықтау. Осы ... ... ... ... ... ғана емес сондай-ақ ауру
тудыратын және ... ... ... ... ... ... ... оның табаны мен негізінен және
қақпақтан тұрады. Қақпаққа зерттелетін ауаны сорып алу үшін ... ... ... диск салынған.
Құрал арқылы өткен ауаның мөлшерін есептеп отыру үшін қорабқа вентілі
бар ротаметр ... ... ... ... ... ... ... білігіне /ось/ сыртқа тепкіш желдеткіш бекітілген. Желдеткіштің ішіне
сегіз қалақты қанаттар орналастырған, ол минутына 60 айналым ... ... ... ... сына ... ... ауа ... Қоректі заты бар
Петри шыны табақшасын корпустың жоғары бөлігіне орналастырылған айналмалы
дискіге ... Сына ... ... келіп тұрған ауа Петри шыны
табақшасындағы қоректік заттың бетіне соқтығып, оған ... ... ... ... ... ... кезінде аппараттан 2-3
минуттың ішінде 50 л ауа өткізеді. Ауа қатты ластанған болса ұстау мерзімі
бір минутқа ... ... ... ... ... үш ... шамасында алып, сору
жылдамдығын 25 л /мин/ болды делік. Термостатта Петри шыны ... өсті ... Яғни I ... метр ... X = /440. 1000/: 75 ... ... ... «Шин Лайн» ЖШС балмұздақ цехына сипаттама
ЖШС Шин Лайнның келесі ... ... ... ... ... ... Балмұздақ өндіру цехі
o Ассептикалық сүт өндіру цехі
o Мұздатылған жартылай фабрикаттар (тұшпара, манты, ... ... ЖШС 20 ... 2002 жылы ... шектеулі
серіктестік боп тіркелді. Компанияның негізгі жұмысы балмұздақ өндіру. 2004
жылдың сәуірінде алғашқы өнім шығарылды. 2005 жылыдан ... бір ... ... буып түю ... қатар порциялық концентрленген
сүтті өндіру линиясы іске қосылды. ... ... ЖШС ... ... қазақстандық өндіріс орындары ... ... ... ... жаз ... 20 т, ал ... ... 8-10т сүт
әкелінеді.
Өндірілетін өнімдер тізбегі:
• Балмұздақ (60 аса ... ... мұз ... ... Вафелді жасаулар: стакандар, қантты рожоктар
• Стерильденген сүт: майлылығы 1,5%, 2,5%, 3,2%, 4%, 6%
• Концентрленген сүт - майлылығы 7,1%, 0,2 ... ... ... - ... 10%, 0,2 ... ... жартылай фабрикаттар (тұшпара, манты, қамыр, т.б.)
Жалпы өндіріс орны ... ... сай ... ... ... және ... ... етілген. Қабырғалар ашық
түсті майлы бояумен ... еден су ... тез ... ... ... ... ... өнімдері алу үшін өндірісте ... ... ... маңызды шарт. Сүт өңдеу кәсіпорындарында
жүргізілетін санитариялық шаралардың негізгі бөлігін технологиялық ... ... ... ... ... санитариялық өңдеуден
өтпеген технологиялық қондырғы микроорганизмдер көзі болып ... біз ... ... ... технологиялық
қондырғылардың санитариялық жағдайын анықтап, оны ... ... ... ... ... ... қондырғылар 1 %-
ды каустикалық содамен ... ... ... ... жалпыға мәлім келесі тәртіп бойынша жуып-
тазартылады:
1. Жылы сумен шайылады;
2. 1 %-ды каустикалық ... ... ... жуылады (65-70 оС);
3. Жылы сумен шайылады;
4. 1 %-ды азот ... ... ... (2 апта 1 ... Жылы ... шайылады.
Зерттеуіміздің басында біз осы кәсіпорынның өзі ... ... ... ... ... ... үшін ... қаймақ және сүзбе өндіру технологиялық тізбегінен ... және ... ... ... жалпы бактерия санын анықтадық (2-кесте).
1 кесте
1 %-ды ... ... ... тізбекті санитариялық өңдеу
нәтижелері
|№/ |Сынама алу орындары ... ... | ... ... |ру ... %|
| | ... мың. ... мың. | |
| | ... ... | |
|1 |Сүт ... |90,2 |9,0 |90 |
|2 |Сүт ... |105,1 |7,4 |93 |
|3 |Сүт ... |112,4 |10,2 |91 |
|4 ... ... ыдыс |122,3 |2,6 |94 |
|5 ... ... |42,1 |1,3 |96 |
| ... ыдыс | | | |
|6 ... ... |123,6 |13,6 |89 |
| ... ... | | | |
|7 ... ... |119,1 |9,5 |92 |
|8 ... ... |129,1 |7,7 |94 |
|9 ... ... ... |115,6 |5,8 |95 ... ... құрал- жабдықтар |109,0 |2,2 |97 ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... технологиялық қондырғыларда 89%-дан 96%-ға дейін
жетті, ал құрал-жабдықды зарарсыздандыру (шөміш, сынама алғыш және т.б.) ... ... ... ... тұрғандай каустикалық содамен санитариялық
өңдеу жақсы нәтиже береді, дегенмен әдеби мәліметтер бойынша ... ... ... жоғары. Сондықтан технологиялық
қондырғыларды қысқа мерзім ішінде ... ... ... ... келесі кезеңі замануи кешенді ... ... К2» ... ... ... бұл ... ... болып табылады, өзінің құрамында ... ... ... ... қоса бұл зат ... түзбейді және жоғары жібіту
қасиеттеріне ие.
Технологиялық қондырғыларды «Биомол К2» препаратының 0,2 ... ... ... ... ... ... ... алдыңғы зерттеу барысындағыдай қондырғылардан сынама ... ... ... көрсетілген.
2 кестеде
Технологиялық қондырғыларды 0,2 %-ды «Биомол К 2» ... ... ... ... алу орны |Санитариялық|Санитариялық |Зарарсызданды|
| | ... ... |ру ... %|
| | ... мың. ... мың. | |
| | ... ... | |
|1 |Сүт ... |96,2 |5,8 |94 |
|2 |Сүт ... |101,5 |5,1 |95 |
|3 |Сүт ... |119,6 |8,4 |93 |
|4 ... ... ... ... |4,8 |96 |
|5 ... ... |39,7 |0,4 |99 |
| ... ыдыс | | | |
|6 ... ... |131,1 |10,5 |92 |
| ... ... | | | |
|7 ... қондырғы |127,6 |5,1 |96 |
|8 ... ... |126,7 |6,4 |95 |
|9 ... қаптау қондырғысы |112,4 |1,1 |99 ... ... ... |112,0 |1,2 |99 ... ... жұғындыларда санитариялық өңдеуден кейін ... ... ... ... ... ... сүйенсек, 0,2 %-ды «Биомол К
2» препаратымен санитариялық өңдеу нәтижесінде сүт ... ... ... мөлшері 92 %-дан 99 %-ға дейін азайған, ұсақ
құрал-жабдықтар 99 %-ға дейін ... және ... ... ... ... ... ... 0,2 %-ды «Биомол К 2» жуғыш-дезинфекциялағыш препаратының 1 %-ды
каустикалық содамен ... орта ... 3%-ға ... ... ... ... ... сүт өңдеу орындарында жоғары
санитариялық мәдениетті қалыптастыруға мүмкіндік ... ... жою ... ... 1,0 %-ды азот ... бұл ... қышқыл қондырғыларға ғана емес ... ... ... ... ... біз азот ... ... кезде
ұсынылған жаңа «Витрино» қышқылдық препаратымен ... ... ... ... ... ... 10 күн сайын технологиялық
қондырғылар азот қышқылымен жуылып, минералдық қақ ... ... ... ... ... «Витрино» қышқылдық препараты алынды. Екі препарат та
0,25, 0,5 және 1,0 %-ды ... ... ... ... ... ... ... өңдеудің салыстырмалы зерттеу нәтижелері
| | ... ... ... ... ... %| |
| | | |
| ... ... ... |
| |10 |20 |30 |10 |20 |30 ... |+ |+ |+ |+ |+ |- ... |+ |+ |- |- |- |- ... |- |- |- |- |- |- ... «+» - ... ... болуы; ... - қақ жоқ. ... ... ... екі ... да 0,25 %-ды ерітіндісін
қолданғанда минералды қақтың жойылмағанын көреміз, тек Витроно ... ... 30 күні ... ... байқаймыз. 0,5 %-ды азот
қышқылы ерітіндісімен технологиялық қондырғыларды жуу ... 30 ... қақ ... ал ... ... дәл осы ... ... қақ түзілмеді, демек бұл сүт тасының ... ... ... келе 1,0 %-ды азот ... ... 0,5 %-ды
Витрино препаратын қолдануды ұсынамыз.
3.4 Экономикалық тиімділікті есептеу
Жуғыш және дезинфекциялағыш заттардың практикаға енгізудеғі маңызды
көрсеткіштердің бірі ... ... ... ... ... жүргізуде сол немесе басқа дезинфекциялағыш
заттардың қолданылуында баға тиімділігінде, мынадай ... ... ... заттың бағасын (концентраттың), жұмысшы ерітінділердің
концентрациясын, 1 литр жұмысшы ерітіндісінің ... ... ... ... ... шығынын. Жоғарыда аталған көрсеткіштерді ... 1м2 ... ... және ... өңдеу бағасын есептеп шығаруға болады.
1м2 өңдеу бағасын есептей келе, біз барлық өңдеу бағасын есептеп ... яғни ... ... ... ... кеткен судан бөлек,
дезинфекциялағыш зат өңделетін ... мен ... ... еңбек
шығынысыз.
Жұмысшы ерітіндісінің шығынын біле отырып, өндірістік ... ... үшін ... ... ... ... (5-кесте).
4 кесте
Сүт қондырғысын санитариялық өңдеуге арналған әртүрлі ... ... ... |Препараттар |концентрат |жұмысшы ... |1 м2 |1 м2 ... | ... ... |
| | |1 кг ... |ң |н ... |
| | ... ... литр ... |
| | | ... % ... |литр | |
| | | | ... | | |
|1 ... К2 |1800 |0,2 |3,6 |0,3 |1,08 |
|2 ... |350 |1,0 |3,5 |0,5 |1,75 |
| ... | | | | | ... ... ... 1 м2 ауданды 0,2 %-ды ... ... ... ... ... өңдеу бағасы 1,08 тенге, ал
каустикалық соданы қолданғанда бұл көрсеткіш 1,75 тенгені құрады.
Сонымен, «Биомол К2» препаратын сүт ... мен ... ... ... каустикалық содамен салыстырғанда ... ... ... 1 кг ... ... ... оның қолдану
концентрациясы және жұмсалатын жоғары.
Ескере кететін жәйт, каустикалық сода агрессивті ... ... ... әсер ... ал заманауи заттар жуу және дезинфекция үшін
күрделі рецептурасы бар және ... ... суды ... ... ... ББЗ және басқалар, сүт қондырғыларына зиян
келтірмейді. Каустикалық соданың басқа да кемшілігі ... ... ... көрсетуші персоналдың жиі күюіне алып келеді.
4 ЕҢБЕТІ ҚОРҒАУ ЖӘНЕ ТЕХНИКАЛЫҚ ҚАУІПСІЗДІГІ
Сүт өндіріс орындарында ... ... ... ... және ... ... етіледі:
а) жұмысқа орналасу барысында туберкулез, бруцеллез, сальманеллоз
және гельминттасушыларға тексерілуі ... ... ... ауыратын
адамдар, жануарларды қызмет көрсетуде жұмыс істеуге жіберілмейді;
б) периодикалық, аудандық санитариялық эпидемиологиялық станцияда
план бойынша, ... ... және ... ... ... ... кварталына 2 рет зерттеу бактериятасымалдау қорытындысы
жеке санитариялық кітапшаға тіркелуі керек;
в) ... ... ... ... ... ... ... жеке киімді, аяқ киімді шешіп және арнайы киім мен
аяқ киімді кию керек;
г) шаруашылықта (комплексте) қабылданған ережелер мен нұсқаулыққа ... ... ... ... жүргізуге 18-жасқа толғандарды және ... ... ... оқыған адамдарды, денсаулығына осы
немесе басқа деззаттарға зиянды әсері жоқ, ... ... ... ... ... ... және ... медициналық жәрдем
көрсетуге дайын адамдар ғана өте алады. Бұл ... ... 18 ... жастар, жүкті әйелдер және аурулар жіберілмейді.
е) дезинфекциялағыш заттар шыны, керамикалық немесе пластмассалық
ыдыстарда арнайы бөлмелерде ... ... осы ... ... ... ... ... специалистері үшін ішкі күн тәртібі ережесіне кіру керек.
Әр кәсіпорында медикаменттер мен ... ... тиіс және ... ... ... үшін ... ... кету, күйік, ұрылу, соғылу
кезінде таңу үшін таңғыш материалдар болу керек.
Шаруашылықта малшылардан медициналық шаралар алу үшін шарт ... ... ... ескерту үшін.
Тиф, паратиф, сальмонеллез, дизентерия, Боткин ауруы және басқа да
инфекциялық ... ... ... ... ... «А» ... ... жұмысшыларға өндіріс орны үшін жақсы санитариялық-
гигиеналық ... ... ... Ең ... ... ... жағдайдағы еңбекті жақсарту шарттары, жұмысшылар ... ... ... ... ... қиын ... азықты дайындау және тарату, суару, сауу, көң шығару,
бөлмені тазалау және дезинфекциялау, кем ... ... ... ... шаруашылықта әртүрлі сынулар мен ... ... ... ... ... ... ... және адам ағзасына зиянды әсер ететін жеке гигиена факторлар
орны болу мүмкін. Азық тарататын транспортер істен ... ... ... ал бұл ... ... ... күшейтеді және
жұмыскерлердің ... ... ... ұзақ ... ... жүйесі бұзылғанда бөлме микроклиматы, ... ауа ... ... ... ... ... ... ауадағы аммиак концентрациясы жоғары емес болса, онда ... ... ... ... ... ... мүмкін, аммиак
концентрациясы жоғарылағанда жұмыскерлердің жалпы токсикалық құбылысы, бас
айналу, лоқсу, бас ауруы болу ... ... пен ... ... ... ... ... жоғалту, созылмалы ринит, бронхит, конъюнктивит
туындауы мүмкін. Шектелген ... ... ... тез ... және ... қатысты, сонымен қатар жел өтуінің болуы, перегревтің немесе
салқын тиюдің себептері болуы ... ... ... ... ... мен ... ... адам ағзасы мен қоршаған ортамен жылу
алмасуды қамтамасыз етеді.
Аталған факторлардың адамға әсерін білу ... ... ... ... ... ... ету ... әрдайым оптимальды микроклимат
параметрлерін сақтап отыру қажет. Бұл ... ... ... ... ... ... ... көз шағылыстырмай
және жұмыс орындарында көлеңкелемей бірдей болуы тиіс.
Бөлмелердегі санитариялық тәртіпті сақтау бөлмелердің қатты ... Бұл өте ... ... жұтатын ауамен бірге адам өкпесіне
шаңдар ... ... ... ... микрофлоралары бар.
Кешенде санитариялық-гигиеналық және ұйымдастыру-техникалық шарттар
бұзылған жағдайда ... ... ... Себептері келесіге
байланысты:
1. жұмыскерлердің техника қауіпсіздік ережелерін бұзғанда.
2. сәйкес дайындықтың болмауы.
3. ... ... ... және ... жағдайы администрация және
инженерлік-техникалық жұмысшылардың жағынан техникалық қадағалаудың жоқтығы
4. Келісілмеген ... ... ... ... операцияларының
орындалмауы.
5. Жұмыскерлердің абайсыздығы және тәртіпсіздігі.
6. Қол инструменттерінің жөнделмеуі.
7. Машиналар мен ... ... ... жұмыс үшін механизация заттарын ... ... ... ... ... ... бөлмелерін толық жарықтандырылмауы.
Жұмыскерлерде травматизм себептері осы немесе басқа аурулардың өз
уақытынсыз анықталуы: есту, көру мүшелерінің аурулары және т.б. ... ... ... ... ... ... ретінде, салқын тию, қимылында
қате болса, ақталмаған қатер. Жануарлар ... ... аса мән ... ... ... барысында қауіпсіздік шараларын сақтау керек, нақты
қимылдап және сонымен бірге ... оқыс ... ... ... көбісі жылы қарағанда, әсіресе сиырлар, манипуляцияға қалыпты
қабылдайды. Қатаңдық немесе ... ... ... және ... ... жоғары санитариялық-гигиеналық деңгей ұстап жүру
керек, ... ... ... ... ... ... ... заң
сақтау және тәрбиелеуші және көркейтуші жұмыстарды жүргізу керек.
5 ҚОРЫТЫНДЫ
1. Дәстүрлі және замануи санациялық заттарды салыстырмалы ... ... 0,25 %-ды ... К 2» ... препаратының
бактерицидтік белсенділігі 1 %-ды каустикалық содамен ... ... 3%-ға ... ... ... ... ... 0,5 %-ды Витрино қышқылдық препаратымен
10 күнде 1 рет жуу арқылы сүт тасының ... ... ... ... ... 1 м2 ауданды 0,2 %-ды «Биомол К2»
препаратының жұмысшы ерітіндісімен санитариялық ... ... ... ал каустикалық соданы қолданғанда бұл көрсеткіш 1,75 тенгені
құрады.
6 ТӘЖІРИБЕЛІК ҰСЫНЫСТАР
«Шин-Лайн» балмұздақ ... ... ... ... ... қондырғылар мен құрал-жабдықтарды жуып-зарарсыздандыруға
замануи «Биомол К 2» препаратын қолдануды ұсынамыз.
Технологиялық ... ... ... ... 1,0 %-ды азот
қышқылының орнына 0,5 %-ды Витрино препаратын қолдануды ұсынамыз.
7 ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. И.Скрижепек., ... ... ... ... с ... Молочная промышленность. 2002. – № 2. – С. 53-55.
2. Маневич Б.В., Кузина Ж.И. ... ... ... ... // Молочная промышленность. – 2002. - № 8. - С. 58-59
3. Ефимов К.М., ... А.И. ... ... ... действия// Переработка молока. 2009. - № 4. – С.60-62.
4. ... Р. «Сүт ... - ... ... және ... ... Ушакова В.Н. Мойка и дезинфекция на предприятии молочной промышленности.
// Переработка молока. 2008. - № 12. – ... ... ... ... ... ... Молочная
промышленность. – 2010. - № 3. - С. 80
7. Эрвин ... ... ... ... // ... 2007. – № 2. – с. ... ... Б.В.О применении хлорсодержащих ... в ... // ... ... – 2008. - № 12. - С. ... ... М.П. Дезинфицрующие средства. – Москва. – 2002. – 291 ... ... Г.П. ... ... и опасности дезинфицирующих
средств.// Переработка молока. 2008. - № 12. – ... ... Е. ... ...... ... ... //
Молочная промышленность. 2010. – № 12. – С. 52.
12. ... Г.П. ... ... ... // ... – 2000. - № 4. - С. ... Ховзун Т.В., Дудко Н.В. Применение объемной дезинфекции на предприятиях
молочной ... // ... ... 2006. – № 2. – С. ... ... Г.П. ... ... загрязненных поверхностей молочного
оборудования // Молочная промышленность. – 1999. - № 7. - С. ... ... В.И. ... ... ... // ... – 2002. -
№ 5. - С. 3-6.
16. Ощеков А.С., Аржов ъБ.В. “Устойчивость микробактерии к ... ... №3, ... Фомин Н.А., Кормильчинкова О.Е.,Филоненко О.В.,Медведева О.И. Контроль
концентраций дезинфицирующих растворов и экспресс – ... ... вод// ... ... 2006. – № 1. – С. 77.
18. Маневич Б.В. ... или ... ... // ... 2002. - № 5. – С.20.
19. Проселков В.Г. ХАССП для молочного предприятия. // Переработка молока.
2007. - № 6. – ... ... Г.Е. ... ... ... и разроботка эффективных
способов санитарной обработки молочного оборудования. - Алматы. – 2006. –
135 с.
21. ... ... нет// ... 2002. – № 10. – С. ... Белова В.И., Волков Ю.П. Основные направления исследований в разработке
дезинфицирующих средств // Научные основы дезинфекции и стерилизации. ... – 1991.- ... ... А.А., Корнев Ю.А. ... ... ... и
дезинфицирующие средства. // Переработка молока. – 2010. - № 3. – С.68-
69.
24. Твердохлебов Г.В, Диланян З.К., ... Л.В. и др. ... ... ... продуктов. М.: Агропромиздат. – 1991. – 463 с.
25. Иванов А.А. Гигиеническая значимость и безопасность // ... – 2004. - № 7. - С. ... ... М. Контроль микробиологического качества молока // Молочное и
мясное ... – 1990. - № 3. - С. ... ... Н.В. ... ... ... ... и оборудования
// Молочное и мясное скотоводство. – 1993. - № 1. - С. ... ГОСТ 9.908-85 ... и ... Методы определения показателей
коррозии и коррозийной стойкости».
29. Васильев Л.Г. и др. Гигиеническое и ... ... ... и ... продуктов. М.: Агропромиздат. – 1990. ... ... ... условие моюще-дезинфицирующее средство МСЖ-4. – 2001. - 23
с.
31. Аржаков В.Н., Ермакович М.М., Аржаков П.В. ... ... к ... ... // ... Дегтерев Г.П. «Образование загрязнений на ... ... ... для их ... ... ... и ... для села» № 5,
2000.
33. Емцев В.Т., Переверзева Г.И., Храмцов В.В. ... ... в ... М.: ... – 1993. - 239 ... Белозеров Д. Мойка и дезинфекция: от ... к ... // ... – 2002. - № 10. – 50 ... ҚОСЫМШАЛАР
1-сурет – ЖШС «Шин- Лайн » балмұздақ фабрикасы.
2-сурет – Зауытта шығарылатын сүт және сүт өнімдері
4-сурет – ... ...... ... - заман талабына сай
6-сурет – Зауытта жүргізілетін ... ...... ... ... ... ... ванна
9-сурет - Сүтті жинау және сақтауға арналған вертикалды ... ...... ... ... ...

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 57 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Сарқын судың тазалауы ( жүнді алғашқы өңдеу фабрикасы )97 бет
"Дәннің құрылымы мен оның анатомиялық бөліктерінің микроқұрылымының технологиялық маңызы"9 бет
"Технологиялық карта."12 бет
(USB) әмбебеап тізбектік шинасы6 бет
Windows жүйесінің негізгі технологиялық принциптері4 бет
«Атамекен ЖШС» ЗАВ – 20 механикаландырылған астық токтағы технологиялық машиналарға техникалық қызмет көрсету түрі және жөндеуді ұйымдастыра отырып машиналардың заңдық талапарына сәйкес жобалау57 бет
«Көлік шинасының резина үгіндісінің мұнай битумының сипаттамаларына әсерін зерттеу»26 бет
«Тамақ өнімдері өндірісінің технологиялық жабдықтары» оқу әдістемелік материалдар82 бет
«Қазагроэкс» АҚ-ның технологиялық сипаттамасы25 бет
Автоматты технологиялық және химиялық реакторлы процесс51 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь