Қазақстандағы банктердің маркетингтік қызметінің ұйымдастырылуы жөніндегі мәліметтерді жүйелеп, жинақтап және барынша нақты жағдайын айқындап көрсету, сонымен қатар, әлемдік тәжірибелерді Республикамыздың банк жүйесіне қолданылу мүмкіншіліктерін қарастыру

КІРІСПЕ 4
1 БАНКТІК МАРКЕТИНГТІҢ МАЗМҰНЫ МЕН ЕРЕКШЕЛІГІ 7
1.1 Банктік маркетингтің даму тарихы, түсінігі және қажеттілігі 7
1.2 Банктік маркетингтің теориялық аспектілері мен Қазақстандағы банктік маркетингтің ұйымдастырылу ерекшелігі 15
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ (АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ «Темірбанк» АҚ МЫСАЛЫ РЕТІНДЕ )
2.1 «Темірбанк» АҚ қалыптасу кезеңдері мен маркетингтік қызметін талдау 27
2.2 «Темірбанк» АҚ маркетингтік қызметі мен несиелік қоржынын талдау
2.3 Коммерциялық банктің қаржылық жағдайын маркетингттік талдау 27
3 БАНКТІК МАРКЕТИНГТІ ЖЕТІЛДІРУ ЖОЛДАРЫ 43
3.1 Банк өнімдерін сатуды ынталандырудағы пассивті операцияларды басқару 43
3.2 Нарықтық қатынастар жүйесінде банктік маркетингті жетілдіру және дамыту үшін банк қызметкерлерінің жұмысын ұйымдастыру 47
Қорытынды 55
Қолданылған әдебиет тізімі 57
Тақырыптың өзектілігі еліміздің нарықтық экономикаға өтіп, қаржы нарығының, оның ішінде банктер қызметінің бүгінгі әлемдік стандарттарға сай дамып келе жатқандығына байланысты, олардың қызметтерін дамытудың негізі банктік қызметтегі маркетинг әрекетіне тікелей байланысты болады.
Нарықтық экономика жағдайында коммерциялық банктердің экономикаға тигізетін әсері зор. Олар нарықтық қатынастарды дамыта отырып, мемлекеттің экономикасын дамытады және жандандырады.
Сондықтан коммерциялық банктер маркетингі бүкіл банктің дамуын, оның болашақтағы табысы мен алатын орнына қатысы бар.
Шетел банктердің тәжірибесіне қарағанда, банк қызметінің алға басуын қамтамасыз ететін стратегиялық бағдарламамен қатар, олардың менеджменттік, маркетингілік белсенділігінің дәрежелерін бөлек қарау керек.
Қазақстан Республикасындағы банк секторының дамуы нарықтық механизмінің ең табысты және тұрақты элементтерінің бірі болып табылады. Біздің банк жүйеміз ТМД елдерінің ішінен алдыңғы қатарлы деп саналып, Ресейдің банк жүйесінен кейбір көрсеткіштер бойынша алға шықты. Сондықтан банк маркетингінің проблемаларын ашып көрсету өзекті болып саналады.
Банктердің маркетингтік қызметіне жүргізілген талдау, нақты мақсаттарға іс жүзінде қол жеткізу үшін оның жекелеген бөлшектерінің маркетингтік шаралар түрінде қолданылатындығын көрсетті. Сонымен қатар, отандық банк жүйесіндегі маркетинг көп ретте жарнама және қызметтерді өткізу ісіне ғана бағытталған. Бұл жағдай бірқатар объективтік және субъективтік себептермен түсіндіріледі. Олардың ішінен келесі себептерді көрсетуге болады: нарықтық қатынастар дамуының төмен деңгейі; құқықтық және нормативтік заңдармен қамтудың жетіспеушілігі; нарықтық тауарлар инфрақұрылымының төмен деңгейі; кәсіпорында маркетингтік қызметті дұрыс жолға қоятын тәжірибелі мамандардың жеткіліксіздігі; қаржы болмауынан туындаған қиындықтар; мәлімет жинау мен ақпарат бөлісу жұмысының шектеулілігі; берілген жүйе бойынша ғылыми зерттеулер мен ізденістердің жетіспеушілігі, дәлірек айтқанда, маркетингтік қызметті сапалы түрде жүзеге асыруға мүмкіндік беретін әдістердің, көбінде әдістемелер деңгейінде ғана қолданылуы.
Банктің маркетингі басқару мен дамудың ерекше ортасы ретінде тек дамыған нарықтық экономика жағдайында ғана пайда болады. Банк операцияларының өркениетті елдерде қабылданған деңгейге дейін жетуі келесі қызметтердің болуымен сипатталады: бағалы қағаздармен, несиелік карточкалармен, валютамен жүргізілетін операциялар, басқа банктер мен коммерциялық құрылымдардың акцияларын тарату мен үнемдеуге көмектесу, клиенттерге олардың қаражаттарын рационалды түрде салуға, инвестициялық жобаны бағалауға көмектесу, лизинг, факторинг басқа да қызметтер. Нарықтық экономика жағдайында несиелік мекемелер арасындағы қаржылық нарықтағы нақты бәсекеге негізделген, кәсіпорындарды мемлекеттік қаржыландыруға көшетін, инфляцияға әкелетін, нақты инвестициялық жобалар мен бизнес – жоспарларды нарықтық механизммен қамтамасыз ету, жаңа тауар массасын құруға көзделген банк менеджментісіз болуы мүмкін емес.
1. ҚР-ның «Банктер және банктік қызмет туралы» заңы 30 тамыз 1995 ж.
2. Уткин Э.А. Банковский маркетинг, М.:Инфра-М, 1995
3. Маркова В. Маркетинг услуг, М.:Инфра-М,1995
4. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг: Сокр.пер. с англ. -М.: Экономика, 1993. - 335 б.
5. Котлер Ф. Маркетинг-менеджмент. СПб.; Питер Ком, 1999. -896б.
6. Эванс Дж., Берман Б. Маркетинг: Сокр.пер. с англ. -М.: Экономика, 1993. - 335 б.
7. Современный маркетинг /под ред. В.Е.Хруцкого. ~М.: Финансы и статистика. 1991. —256 6.
8. Кретов И.И. Маркетинг на предприятии: Практическое пособие. -М.: АО 'Финстатинформ" 1995. -181 б.
9. Социально-экономическое положение Республики Казахстан за январь-декабрь 2008 года. Алматы: 2008г.
10. Тасыбаева А. С. «Банкілік құқық». Алматы, 2001.
11. Мақыш С.Б. Ақша айналысы және несие, Алматы, 2004.
12. Ақша, несие, банктер. Ғ.С. Сейітқасымовтың редакциялығымен. — Алматы: Экономика, 2001.
13. Герасименко В.В. Основы маркетинга. М.: ТМС, 1999г. – с.111-112
14. Джозлин Р.В. Банковский маркетинг. М.: Финансы и статистика, 1998г. с.52
15. Коробов Ю.И. Банковский маркетинг. Саратов: Издат. центр Сарат. экон.
16. Академии, 1997г. – с.25
17. Казимагомедов А.А. Операции и услуги коммерческих банков для населения. М.: АО «Менатеп-Информ», 1998г. – с.19
18. Лаврушин О.И. Банковские операции. Часть1. М.: Инфра-М , 1998г.- с.43
19. Морозова Н.И., Уткин Э.А. Инновационный менджмент. М.: Акалис, 1996г. с.64
20. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. М.: Финансы и статистика, 1999г. – с.97
21. Макарова В.Е. Система банковского маркетинга. М.: Финансы и статистика,1997г. – с.15-16
22. Моррис Р. Маркетинг: ситуации и примеры. М.: Биржи и Банки, 1997г. с.207
23. Новаторов В. Маркетинг услуг. ОМСК: Мысль, 1992г. – с.127
24. Прауде В.Р. Маркетинг: актуальные вопросы теории и практики. Рига: «Авотс», 1997г. – с.25
25. Панова Г.С. Анализ финансового состояния коммерческого банка.
26. М.: Русская Деловая литература, 1996г. – с.310
27. Романов А.Н. Банковский маркетинг. М.: Банки и Биржи, 1996г. – с.48
28. Разумовский Б.С. Искусство рекламы. М.: Инфра-М, 1997г. – с.126
29. Ситнин А.В. Управление банком. М.: АО «Менатеп-Информ»,1999г. с.28
30. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. С-П.: Коруна, 1998г. – с. 16-17
31. Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке. Тернополь: АО: ТЕРНЕКС, 1995г. – с. 303.
32. Усоскин В.М. Современный коммерческий банк: управление и операции. М.: ИПЦ, 1994г. – с.301
33. Фалько А.В. Банковский маркетинг. АОЗТ: «ВЕЧЕ», 1995г. – с.320
34. Ширинская Е.Б. Операции коммерческих банков: российский и зарубежный опыт. М.: Финансы и статистика,1992г. – с.163
35. Шульпина Н.В. Основы маркетинга. М.: «Вильямс», 1999г. – с.79
36. Банки Казахстана №10 2008г. с.31
37. Банки Казахстана №1 2009г. с.16
38. Консолидированная финансовая отчетность Дочерней организации АО «БТА Банк»-АО «Темірбанк»
        
        Глоссарий
"Маркетинг"— (латын тіліндегі, маrket - нарық), нақты айтқанда, "нарық
саласындағы қызмет"
“Маркетинг” — тауар өндіру, ... және ... ... жеке ... ... топтардың қажеттілігі мен тұтынушылығын қанағаттандыруға бағытталған
әлеуметтік және басқарушылық процесс"
Халықаралық маркетинг — ... мен ... ... ... ... қызметі. Халықаралық маркетингтің ерекше формасы ретінде
трансұлттық компаниялардың ... бір ... ... ену ... ... ... ... баға белгіленуі мен оның өзгеруі, баға дифференциациясы, оның
төмендеуіне байланысты жағдай, төлемақы шартының ... т.б.; ... ... ... тауарлар шығаратын кәсіпорындар қызметін
талқылау, кәсіби маркетингтің тұтынушылар маркетингі сияқты қажет ... ...... ... ең маңызды және ажырамас құрылымдарының
бірі.
Нарық – сұраныс пен ұсыныстың кездесетін кеңістігі.
Микромаркетинг, яғни ... бір ... ... ... ... ішкі маркетинг - маркетингтің өзіндік ... ... ... ... - тауарды тұтынушыға жеткізу, тұтынушылар мен сауда
саласындағы адамдар арасындағы ... ... ... ... ... - ... бағыттағы тауарлар шығаратын кәсіпорындар
қызметін талқылау, ... ... ... ... ... ... көрсетті.
Депозит – белгілі бір мерзімге қаражаттарды табыс табу ... ... ... ... ... ... өнім – бұл әдетте ... ... мен ... «енгізу» болып табылады.
кепілденген несиелер – мүлікпен қамтамасыз етілген несиелер
кепілденбеген ...... ... ... ... ... шоттағы белгіленген ақша сомасы, клиент ... ... бұл сома ... ... ... қажет соманы алуға
мүмкіндігі болады.
Мазмұны
|КІРІСПЕ |4 ... ... ... мен ... |7 ... ... маркетингтің даму тарихы, түсінігі және |7 ... | ... ... ... теориялық аспектілері мен | ... ... ... ұйымдастырылу ерекшелігі |15 |
| | |
| 2 ... ... ... ... | |
|МАРКЕТИНГТІК ҚЫЗМЕТІН ТАЛДАУ (АЛМАТЫ ҚАЛАЛЫҚ ... АҚ |27 ... ... ) | ... ... АҚ қалыптасу кезеңдері мен маркетингтік | ... ... | ... «Темірбанк» АҚ маркетингтік қызметі мен несиелік қоржынын|27 ... | ... ... ... ... ... маркетингттік | ... | |
| | |
| 3 ... ... ... ... |43 ... Банк ... ... ... ... | ... ... |43 ... ... ... жүйесінде банктік маркетингті | ... және ... үшін банк ... ... | |
|ұйымдастыру |47 |
| | ... |55 ... ... ... |57 |
| | ... өзектілігі еліміздің нарықтық ... ... ... оның ... ... ... ... әлемдік стандарттарға
сай дамып келе ... ... ... ... ... банктік қызметтегі маркетинг әрекетіне тікелей байланысты болады.
Нарықтық экономика жағдайында коммерциялық банктердің ... ... зор. Олар ... ... ... ... ... дамытады және жандандырады.
Сондықтан коммерциялық банктер маркетингі бүкіл банктің дамуын, оның
болашақтағы табысы мен ... ... ... ... ... ... ... банк қызметінің алға басуын
қамтамасыз ететін стратегиялық бағдарламамен қатар, олардың менеджменттік,
маркетингілік белсенділігінің дәрежелерін бөлек ... ... ... банк ... ... ... ... табысты және тұрақты элементтерінің бірі болып табылады. Біздің банк
жүйеміз ТМД елдерінің ішінен ... ... деп ... ... ... ... көрсеткіштер бойынша алға ... ... ... ... ашып көрсету өзекті болып саналады.
Банктердің маркетингтік қызметіне жүргізілген талдау, нақты мақсаттарға
іс жүзінде қол жеткізу үшін оның ... ... ... ... қолданылатындығын көрсетті. Сонымен қатар, отандық банк
жүйесіндегі маркетинг көп ретте жарнама және ... ... ... ... Бұл жағдай бірқатар объективтік және субъективтік ... ... ... ... ... көрсетуге болады: нарықтық
қатынастар дамуының төмен деңгейі; құқықтық және нормативтік заңдармен
қамтудың жетіспеушілігі; ... ... ... ... ... ... қызметті дұрыс жолға қоятын тәжірибелі мамандардың
жеткіліксіздігі; қаржы болмауынан туындаған қиындықтар; мәлімет жинау мен
ақпарат ... ... ... ... жүйе ... ... мен ізденістердің жетіспеушілігі, дәлірек айтқанда, маркетингтік
қызметті сапалы түрде жүзеге асыруға мүмкіндік беретін әдістердің, ... ... ғана ... ... ... мен дамудың ерекше ортасы ретінде ... ... ... ... ғана ... ... Банк
операцияларының өркениетті елдерде қабылданған деңгейге дейін ... ... ... сипатталады: бағалы қағаздармен, ... ... ... ... басқа банктер мен
коммерциялық ... ... ... мен үнемдеуге көмектесу,
клиенттерге олардың қаражаттарын рационалды ... ... ... ... көмектесу, лизинг, факторинг басқа да қызметтер. Нарықтық
экономика жағдайында несиелік мекемелер арасындағы қаржылық нарықтағы нақты
бәсекеге ... ... ... ... көшетін,
инфляцияға әкелетін, нақты инвестициялық жобалар мен бизнес – жоспарларды
нарықтық механизммен қамтамасыз ету, жаңа ... ... ... ... ... болуы мүмкін емес.
18 жыл ішінде егеменді Қазақстан терең ... ... ... ... ... өмір сүру ... ... төмендететін барлық
қызметтер мен тауарлар бағаларының күрт ... ... ... ... ... жұмыстың мақсаты Қазақстандағы банктердің ... ... ... ... ... ... ... нақты жағдайын айқындап көрсету, сонымен қатар, ... ... банк ... қолданылу мүмкіншіліктерін
қарастыру болып табылады.
Осы мақсатқа сәйкес мынадай негізгі міндеттер туындайды:
• Коммерциялық ... ... ... мен ... банк ... түсінігін қарастыру;
• шетел мемлекеттеріндегі банк маркетингінің ұйымдастыру шарттарын
анықтап, тәжірибесін үйрену;
• «Темір Банк» АҚ мысалында банк маркетингісін талдау және ... ... ... ... ... ... жасау;
• Қазақстандағы банктердің маркетингтік қызметін жетілдіру жолдарын
қарастыру.
Жұмыстың обьектісі - «Темір Банк» АҚ.
Дипломдық жұмыс ... ... ... ... ... ... оның құрамы мен оған қатысушы банктердің орны, банк маркетингі ... мәні мен ... ... ... ... ... ... басқару жүйесі мен банктік
маркетингтік саясаты туралы баяндалады.
Үшінші бөлімде банк маркетингі мен ... ... ... сондай-ақ банк маркетингісін жетілдіруге бағытталған ұсыныстар
қарастырылды.
1. Банктік маркетингтің мазмұны мен ... ... ... даму ... ... және қажеттілігі
Нарықтық қатынас жағдайындағы басқару жүйесі маркетингтік тұжырымдамамен
негізделеді. ... ... ... XX ғасыр басында құрастырылды.
Маркетинг кеңінен дамыған "жабайы" нарықтың жағымсыз көріністеріне, ал
аса кең ...... мен ... ... ... әр ... еркін істеу
дәрежесі мен тәртіпке келтірілмеген бәсекенің қабаттасуы, өндірушінің
тұтынушыға өз үкімін міндеттеп ... ... ... өсу дәрежесі
тәрізді, т.б. өте күрделі экономикалық және әлеуметтік қауіп тудыруға себеп
болатын жағдайларға қарсы жауап ретінде ... ... ... ... қалаушылар адамзаттың нарықтан артық механизмді таппағандығына
сүйенеді.
"Маркетинг" (латын тіліндегі, маrket - ... ... ... ... ... ... ... білдіреді. Маркетинг эволюциялық дамудың
ұзақ жолын өтті, сондықтан оған тұжырым жасаудың әр ... ... ... ... ... ... ... бола қойған жоқ және ол
менеджерлердің ... ... ... пен ... ... ... ұзақ жылдар бойы дамуының нәтижесі ... ... ... ... ... бір ... оның ... көрсетіп, сонымен қатар: ... ... ... ... ... ... мәселелердің шешімін табу ерекшелігі мен мөлшері
арқылы түсіндіріледі. Маркетинг теориясында оның классикалық және қазіргі
заманға сай ... бар. ... ... ... ...... өндіріс аумағынан тұтыну аумағына дейін
жеткізетін қызмет ретінде анықталады. Осындай бір ... ... ... ... ... ... ... басқаратын әлеуметтік процесс, яғни бұл арқылы тауарға деген
сұраныстың кеңеюі, қанағаттандырылуы; ... ... ... ... ... ... арқылы жүзеге асатын кәсіпкерлік қызмет"[4].
Нарық жағдайындағы банктер ... ... ... маркетингті
қазіргі заман көзқарастары бойынша ... ... ... ... ... дәрежеде көрсетпейді. Бүгінгі таңдағы көптеген ғалымдар мен
практик-мамандар ... ... ... ... ... ... тұжырым ретінде анықтайды. Осы орайда ... ... ... ... сұранысты қанағаттандыру жолы арқылы ұштастыратын
механизм қалыптасты. Табысын арттыруға тырысқан банкир (кәсіпкер) сұранысқа
қызығушылық тудыруы керек және ... ... ... ... жүргізуі тиіс.
Маркетинг сатушы мен тұтынушының ... ... ... ... сұранысқа қажеттілікті тудырады, яғни ол өндірісті
нарық мақсатына бағыттай отырып, ... ... ... ... ... ... да ... құралдарды пайдаланатындығы себепті нарық
механизмінің құрамына енеді.
Сонымен ... ол ... ... даму ... ... ... ... және болжамға келетіндігін қамтамасыз етіп, нарықты
зерттеу мен оған болжам жасау жүйесін ... ... ... тұжырымы оны өте кең, ауқымды мәселе ретінде сипаттайды.
Маркетинг бойынша ... ... ... ... оны ... ... мен ... қанағаттандыруға бағытталған адамзат
қызметінің түрі деп атап, көрсетеді. Ф. Котлер кейінгі ... ... ... маркетингке келесі анықтама берген: "Маркетинг
дегеніміз — тауар өндіру, ұсыну және ... ... жеке ... сонымен
қатар, топтардың қажеттілігі мен тұтынушылығын қанағаттандыруға бағытталған
әлеуметтік және басқарушылық процесс"[5]. Мұндай анықтама қазіргі замандағы
нарық туралы көзқарастарға ... бере ... ... ол өте ... ... ... маркетинг ассоциациясының анықтамасы бойынша: маркетинг
дегеніміз — "жекелеген азаматтар мен ұйымдардың ... ... ... қанағаттандыратын, жоспарлау және ойды жүзеге асыру, баға
қалыптастыру, алға жылжу, тауарды өткізу процесі" ... ... ... ... ... ... бойынша,
маркетинг тек тауар және қызмет көрсетумен ғана шектеліп қоймайды.
Олар өз көзқарасын ... ... ... ... етіп, қажетті
толықтырулар енгізіп, мынадай қорытынды жасаған: "Маркетинг дегеніміз - бұл
көре білу, басқару негізінде ... ... ... көрсету жолымен, ұйым,
адамдар, аймақтар мен идеяларға ... ... ... ... ... ... көптігін мына тұжырымнан да көруге
болады. "Маркетинг - ... және ... ... ... ... ... жандана түсуі үшін) табиғи немесе жасанды қолданатын
тұтынушылықты қанағаттандыруға бағытталған ... ... ... ... ... тек қана коммерциялық қызмет ретінде
сипаттаудың өзі бір жақты көзқарасқа ... ... ... ... ... ... бойынша: "Маркетинг -
серпінділік, орталандыру, үйлестіру, жеделдеу, ... ... ала ... ғаламдандыру және имандылық"[6].
Ресейлік әдебиеттерде маркетинг анықтамасының жоғарыда көрсетілген
түрлеріне ... да ... ... Мәселен, В.Е.Хруцкий
зерттеуі бойынша, ... ... ... және ... ... жылжуына әсер ететін кәсіпорындардың сауда-саттық
қызметі ... ... ... ... анықтама береді[7].
Кейбір авторлар тауарларды маркетингке өткізу, нарықты зерттеу, жарнама,
өткізуді арттыру, баға саясатын қалыптастыру, өткізу, тауар өндіру және ... ... ... және ... ... ... көрсету
бойынша өндірістік, сауда және қаржы қызметтерін ұйымдастырудың техникалық
жүйесі ретінде анықтама береді.
Қазіргі уақытта басқару ... ... ... ... біртұтас
басқару тұжырымы, бизнес-кәсіп философиясы деген шартты түсінікке ... ... ... бойы ... ... ең маңызды қызметі
болып табылады деген ... орын ... Сол ... ... ... мына ... басталды; "бұл басқару әдісі", "өндірісті
басқару және тауарды өткізудің біртұтас жүйесі", ... ... ... ... ... толық дәрежеде көрсете
алмайды, себебі оларда фирманың тұтынушылар қажеттілігін өтеу арқылы жоғары
нәтижелерге ... қол ... ... ... ... ойымызша,
ресейлік ғалым И.И. Кретов маркетингтің анықтамасын толық түрде берген:
"Маркетинг дегеніміз - ... ... ... ... ... нарық
жағдайына байланысты кәсіпорын басқармасының тұтынушыға қарай бағытталған
кәсіпорын қызметін басқару жөніндегі тұжырымдамасы және ... ... ... ... ... ... ... анықтамалар жалпылама сипатта болғандықтан, оларда
маркетингтің тек негізгі шарттары ғана ... ... ... ... келесі қорытындыларды жасауға
болады:
1. Анықтамалардағы айырмашылықтар ғалымдардың маркетинг ерекшеліктерін
әртүрлі бағытта зерттеу ... ... ... ... көп ... макро және ... ... ... олар ... ... және ... ... сипаттамасы берілмеген.
2. Қарастырылған анықтамалардың жалпы мағынасын мына көзқараспен
түсіндіруге болады: "Маркетинг өз қызметі ... ... ... ... ... нарық талаптары мен тұтынушылардың потенциалдық
ұсыныстарына сүйенеді".
Мұндай ... ... - ... қажеттіліктерін
қанағаттандыратын жағдай жасау, олардың сұраныстарын орындай білу, соның
арқасында компанияның жұмыс істеуіне қажет ... ... ... ... ... ... қарастыра отырып,
жоғарыда аталған анықтамаларды қорытындыласақ, келесі ... ... ... ... - ... сұранысының келісімі және оларға
сапалы қызмет көрсету үшін банктің (кәсіпорынның) табыс табу ... ... және ... ... ... жүйесі".
Осы айтылған анықтамалаларды талдай келе ... ... ...... мәселесін шешумен айналысатын экономикалық ғылымның
ерекше саласы және ... ... ... ... ... Осы тұрғыдан
қарағанда, маркетингтің дамуы мынадай шарттарды талап етеді: банк ... ... ... ... ... керек, бұл жерде
тұтынушылар өзіне керекті банк қызметі үшін өз ... ... ... бар. ... бұл ... ... ... оларды мүмкіндігінше
толық түрде қанағаттандыру мақсатын көздейтін банктің табысын анықтайды,
деген сөз.
Жалпы ... ... ... ... ... ... көпшілігі маркетингтің негізгі үш қызметін ерекше
бөліп ... ... ... ... мен ... зерттеу және алынған
мәліметтерді шаруашылық мәселелерді әзірлеу мен шешім қабылдау кезінде іске
асыру;
2. Кәсіпорын (банк) қызметінің сапалылығын ... ... ... ... ... ... сай сұрыптау;
3. Компанияның (банктің) ішкі мүмкіндіктері мен ... ... ... ... ... әсер ету ... ... көрсетілген қызмет түрлері кәсіпорынның маркетингтік қызметінің
негізгі бағыттарын сипаттайды.
Ғылыми әдебиетте маркетинг дамуының деңгейлерін ... ... ... ... ... біртұтас құбылыстардың кезеңдері
ретінде уақыт бойынша шектелген шекаралар мен кезеңдер мазмұны тек бағыттау
сипатында көрініс табады. ... ... ... төрт ... ... ... ... кезең өндіріске бет бұру нәтижесінде XX ғасырдың 30 жылдарына
дейін пайда болды.
Мамандардың көпшілігінің ойы бойынша, маркетинг теориясы АҚШ-та XX ... ... ... Бұл ... ... өндірісте шоғырлану және
орталықтандырылуымен бірге өндірістің ... ... ... ... түрдегі бәсекенің басым түскен монополистік өндірістік
қатынастармен ауыстырылуы іс ... ... ... ... себеп
болды. Тауарлық өнімді өткізу ісі — қаржыны ... ... ... жері ... табылды. Осы кезеңде өндірушілер өндіріс және ... оның ... ... кез ... ... ... ... Кәсіпорыннан шыққан өнім тағдыры туралы мәселеге онша
көңіл аударыла қойған жоқ, бірақ олар ... ... ... жөніндегі
мәселеге ғана баса назар аударды. Маркетингтің бастапқы даму ... ... ... т.б. ... ... ... ... Монополиялар
нарық пен тұтынушыға әсер ете алу мүмкіндігіне ие болған соң, олар өздері
тауар сұранысын ұсынушы, ... ... ... ... ... таңдады.
Маркетинг дамуының екінші кезеңі 1950 жылдардың бірінші ... ... ... және өнім ... ... ... Ол
бертін келе өткізу мәселесінің күрделенуіне әкеп соқты, осыған байланысты
экономисттер мынадай ... ... ... ... ... ... ... кедергі өндірістен — қолдану аумағына қарай ауысты. ... ... ... ... шешу және өндірістік-өткізушілік
қызметтің сапасын арттыру мақсатында нарық процесіне әсер ... ... ... ... ... ... Іс ... сатып
алушыларға тауарды сатып алуға мәжбүрлеу мақсатында әсер етудің әр түрлі
әдістері қолданыла бастады. Бәсекелестік тартыстың күшеюі ... ... бір рет қана ... алғызып қоймай, оларды компаниямен ұзақ уақыт
ішіндегі келісім шартқа отыруға ... ... ғана ... қол ... Бұл ... ... пен ... жарнаманы
пайдалану, сатылатын тауарға қызығушылық тудыру, т.б. жағдайларды өте жақсы
зерттеген кезде ғана жүзеге асыруға болады. Осы кезеңде зерттеулерге ... ... ... ... ... жағдайына байланысты
нарық тәжірибесінің шынайы қажеттіліктерімен ... ... ... ... ... ... ... өндіру және өткізу саласында
басқарушылық шешімдерді қабылдау үдерісінде экономика саласынан алынған
бірқатар ... ... ие ... да, олар ... ... ... қол үзді. Олардың қызметі жеке ақыл-ой және өздері атқарған
жұмыс тәжірибесіне негізделді. ... ... ... құру ... мәселені американдық экономист Арч Шоу көтерді.
Ол өзінің зерттеушілік ... ... ... ... ... ... ... әзірленуі болып табылатыны туралы мәлімдеді. Арч
Шоу маркетинг мәселелеріне функционалдық ... ... таба білу ... ... ... ... Ол осы ... тұтыну мен өндіріс аумағының
арасындағы байланысты қамтамасыз ететін, осының нәтижесі ретінде шығарылған
өнімді ... ... ... ... ... атап өтті. Осыған
байланысты ... ... ... ... ... ... ... ретіндегі жаңа ұғымы пайда болды.
Үшінші кезеңде (60-70 жылдардың аяғы) маркетинг ... ... ... ... "нарық басқару теориясы" деп аталатын
маркетинг шарттары ... ... ... ... қолданбалы ғылым
қалыптасты, яғни ... ... ... негізіндегі нарықтық
мәліметтері бар жүйе болып табылады. Осы кезеңнен бастап компаниялардың
ұйымдастырушылық құрылылымындағы ... ... ... ... ... ... кеңінен қолдану басталды. Маркетинг объектісінің көлемі
ұлғая бастады. Жаңа тұжырымдама өндіріс пен өткізуді өзара ... ... ... Жаңа тауар мен технологияны әзірлеу, өндірістік
бағдарламаны жоспарлау және ... ... пен ... қызмет
бойынша атқарылатын қызмет оның объектісі болып табылды. ... ... ... ... ... ... ... табыс көзі
басты мақсат ретінде танылды.
Осындай бағыт қазіргі "кәсіби философияның" болмысын құрайды. ... ... ... болу ... бері ... ... ... бастады, яғни өзінің өндірістік-өткізушілік қызметі
процесінде қарым-қатынасқа түсетін компаниялар мен ... ... ... болып табынды. Қаражатты оның мөлшерлік, құрылымдық,
функционалдық қызметтерімен бірге, яғни макроэкономикалық талдау деңгейінде
жаңарту ... ... ... ... ... ... АҚШ-
та XX ... 70- ... ... ... ... талдауды қолдану кеңінен тарай ... ... ... бағыты ... ... ... ... ... мен ... ... және
тұтынушыларға қызмет көрсету арқылы тұтынушылардың тауар және ... ... ... мен қанағаттандыруды қамтамасыз ететін,
маркетингті қоғамдық процесс ретінде түсіну ұғымы жатыр. ... ... ... ... ... мен ... ... бағыттауы кезінде функционалдық жүйе ретіндегі маркетинг ұғымы
кең тараған. АҚШ-та XX ғасырдың 70-80 жылдарында ... ... ... зор орын ... оның ең ... бөлшегі ретінде
маркетингті мемлекеттік реттеу формасын атауға болады. Нарықтық қызметті
мемлекет арқылы реттестіру ... ... ... ... ... ... оларда қолданылатын тауарды өткізу формалары ... т.б. ... өз ... ... ... әлеуметтік-этикалық маркетингке (80-і жылдардан бастап,
қазіргі уақытқа дейін) бағытталу сипаттайды. ... ... ... ... мәселесі қоғамдық-этикалық талаптарға тікелей әсер
етті.
Осы кезеңде табиғи қорды экономикалық дәрежеде жұмсау және ... ... ... басқа да мәселелерін жалпылама шешу міндеттерін
есепке ала ... ... ... ... ... ... маркетинг пайда болды.
Банк ісіндегі маркетинг мыналарды білдіреді; аталмыш аймақтағы, сондай-ақ
одан ... ... ... банк ... деген сұраныс пен
ұсынысты талдау; әртүрлі көрсетілетін қызметтерді (несие беру,
инвестициялау, кеңестер беру, аударымдар арқылы есеп айырысуларды
ұйымдастыру, лизингтік операцияларды жүргізу және т.б.) ... ... ... ... баға ... ... операцияларды әртүрлі
банктердің жүзеге асыруына жұмсайтын шығындар мөлшерімен (нормасымен)
салыстыру.
Маркетинг, ең алдымен, олардың орналасқан жерлеріндегі банктің нақты
және ... ... ... ... ... ... тәжірибеде
аумақтық болып құрылған көптеген коммерциялық банктер, елдің барлық
аумағында өз банктерінің филиалдарын құра отырып, өзі қызмет ... ... ... ... бір ... ... ресурстарының көлемі мен құрылымы, тиісті
операцияларды жүргізуге жұмсалатын шығындар деңгейі, банктің техникалық
жарақталуы, кадрлардың біліктілігі көзқарасы тұрғысынан өзінің
мүмкіндіктерін зерделейді.
Активтерді басқару банк ... ... ... ... ол белгілі бір кезеңге белгіленген банктің саясатын жүзеге асырады.
Активтерді басқару процесіңде біртұтас (двуединая) екі міңдетті: баланстың
өтімдігін сақтай отырып, банктің табысты ... ... ету ... қояды. Бұл міндеттер қалыптасқан ахуалға жүйелі түрде талдаулар
жасау ... ғана ... ... әр ... ... ... көлемде пайда әкеледі, тәуекел дәрежелері де әртүрлі. Сондықтан да
банктер қаржыларды салу ... ... ... мен тәуекел
дәрежелеріне қатысты барлық активтердің жіктеуін жүргізуі ... ... ... кезінде келесідей міндеттер шешілетін
менеджменттің дербес бағытын білдіреді:
міндетті резервтерді құруды қамтамасыз ететін ... ... ... ... қаржылардың болуына жол бермеу;
банктің клиенттер алдындағы тиісті міндеттемелерін орындауы және активтік
операцияларды дамыту үшін қажетті несие ресурстарын ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету.
Банктің меншікті қаржыларын басқарудың оның өтімдігі мен төлем
қабілеттілігін қамтамасыз ету үшін айрықша маңызы бар. ... ... ... және ... ... өсуі ... банктің
меншікті капиталын көбейту қажеттілігі туындайды. Меншікті капиталды
басқару оның ... ... ... ... осы жеткілікті
бағалай білуге мүмкіндік беретін көрсеткіштерді тандауды болжайды. Банк
шығарған акциялар бойынша дивидендтер саласындағы ... ... ... ... ... болып қатысады. Дивидендтерді көбейту акция
бағаларының көтерілуіне, осыған орай, қосымша акциялар сатудың
мүмкіндігіне, ... ... ... және соған сәйкес меншікті
капиталдың өсуіне әкеледі.
Банк жұмысының тиімділігін (рентабельділігін) оның кірістері мен
шығыстарын, несие беру мен ... ... ... ... мен
тартылған қаржылар бойынша шектеуге кірмейтін шығындарды, қаржылық
нәтижелердің тұрактылығын қамтамасыз етуді, тәуекел шығындарын бақылауды
болжайды. Күдікті және шығынды операцияларды, банктің алатын ... ... ... ... ... ... ... айрықша
назар аударылады.
анк бизнес-үрдіс шығындарын барынша азайтып, Банктің басқару сапасын
жақсартатын тиімділігі өте жоғарғы ұйымдастырушылық ... ... ... ... ... циклін қамтамасыз ететін корпоративтік
бизнес жүйесін құру бағытында жұмыстар атқаруда. Банктің бұдан әрі дамуы
бизнес үрдісті оңтайландыру және сапалы ... ... Банк ... ... ... Алға қойған стратегиялық міндеттемелеріне
жету үшін банктің жүйелі инновациялық, ақпараттық дамуы, банк тәуекелдерін
бағалау жөніндегі қызметтердің дамуы, ... ... ... ... ... банк ... мен міндеттемелерін басқару, банктің кадрлық
саясаты, ішкі аудит жүйесі және аймақтық дамуы болжанады.
Банк қызметіндегі тәуекелдерді баскару тәуекел - менеджмент деп
аталады. Банк ... ... ... ... ... ... несиені қайтару және ол үішн пайыздар төлеу тәуекелі,
жабдықтаушының қаржыны уақытында алу ... ... алу ... ... және т.б. ... ... те жоқ. Сондықтан да басты мәселе
соларды басқара білу болып табылады. Тәуекелдерді басқару процесінде
шеішлетін ... ... ... ... а) тәуекелдің туындауы мүмкін
жағдайларын тани білу; б) болжанатын шығынның ауқымын бағалау; в) алдын алу
тәсілдерін немесе оның ... ... ... ... ... ... ... болуының откен барлық жағдайларын, аталмыш нақты клиент
үшін олардың көрініс беру ықтималдылығын болжау, болуы мүмкін шығынды
алдын алу немесе орнын ... ... ... ала негіздеуге құрылады.
Маркетингтік стратегия.
Банктің негізгі міндеті – ... ... ... ... отырып,
бәсекеге қабілетті өнімді ұсыну. Зерттеулер мен есептеулер негізінде біз өз
клиенттерімізге талап етілген банктік қызметтерді әзірлеп, ұсынамыз және
жаңа үлгідегі банктік ... ... ... ... ету сапасын
жақсартамыз. Стратегияны іске асыру аясында қызмет беру сапасын басқарып
бақылайтын жүйе құрылды. Банк нарыққа өз қызметтерін өткізу арналарын ... ... өз ... ... ... бар ... ... ниетті.
Қызмет аумағын ұлғайту.
Банктің аймақтық саясатына сәйкес Қазақстанның барлық облыс орталықтарында
өз филиалдары бар. Еліміздің барлық ... ... ... ... нысанаға алынған кезектегі дамуы: әрбір қалада халыққа қызмет
көрсететін, сондай-ақ, Банк клиенттеріне мол ақпараттар мен кеңес беретін
орталықтар ашу.
Қаржылық стратегия.
Біз Қазақстанның ең ... ... ... ... ... ... сол себепті ерекше назарымыз Банк қызметтерінің ақпараттық
ашықтығына және қаржылық мөлдірлігене бөлінеді. Біздің бұдан әрі дамуымыз
Банкің тұрақты қаржылық жағдайға жетуіне және ... ... ... даму ... ... ... ... алып келетін, Банктің
ақпараттық технологиясын дамытуға бөлінді, және нәтижесінде ұсынылатын
қызметтердің құнын және сапасын оңтайландыру құрметіне Банктік бәсекеге
қабілеттілігі артады. ... ... ... ...... қызметтерді жақсарту және тапсырмалардың тиімді орындалуын
қамтамасыз ету.
Кадрлық саясат.
Қызметкерлерді ... ... ... ... ...... ... мақсаттар мен міндеттерді тәжірибелі орындайтын жоғары білікті
кадрлармен қамтамасыз ету. Стратегияны іске асыруда Банктің ... үшін ... ... ... ... Банк ... ... міндеттерге сәйкес кадрларды іріктеу, оқыту,
аттестациялау және орналастыру, сондай-ақ, қызметкерлерді ... ... ... құру ... ... ... ... алады. Барлық
қызметкерлер үшін бірыңғай корпаративтік құндылықтарды қалыптастыруға үлкен
мән беріледі. Корпаративтік мәдениетті дамыту, командалық рухты тәрбиелеу,
алға қойылған мақсаттарға жеткізуге талпынатын ... ... ... ... жүзеге асырудағы маңызды кезең болып
табылады.
1.2 Банктік маркетингтің теориялық аспектілері мен Қазақстандағы банктік
маркетингтің ұйымдастырылу ерекшелігі
Маркетингті жүзеге ... ... — оны ... ... ортасына
байланысты. Бұл орайда бақылауға алынатын және бақыланбайтын факторлар
қызмет атқарады. Маркетинг бойынша, бақылауға ... ... ... және оның қызметкерлері басқаратын факторлар енеді. Бұлар компанияның
қызмет саласы, оның ... ... ... орны және ... ... қызмет, корпорациялық мәдениет, біртұтас нарықты ... ... мен оның ... ... табылады. Компания және
оның маркетингтік қызметтерінде ... ... ... ... ... жағдайлар жатады. Олар тұтынушы, бәсекелестік, ... ... ... ... ... есептесуге тура келетін, маңызды фактор ретінде өз мақсаттарын
қорғауга бағыттаған тұтынушылардың ұйымдасқан қозғалысын атауға ... ... мен ... ... ... ... ... қызығушылық тудырып, нарықтық үдерісті реттеуші ретінде баға мен
басқа да нарықтық ... ... және ... ... ... ... бере отырып, нарықтық механизм ... ... ... ... ... ... төмендетеді. Ол нарықы
пен оның "айқындығының" дамуын ... ... оны ... мен оған ... ... ... Маркетингтік қызмет - қайтадан басталып
отыратын маркетингтік цикл ... ... де ... Ол ... ... оның ... ... жоспарлаудан, нарыққа
тауар шығару және оны құрастыру саясатын жасаудан, ... ... ... ... ... ... қалыптастырудан,
тауардың нарыққа қарай жылжуының әрекеттерін жүзеге асыру жолдарынан және
маркетингтік ... ... ... ... мақсаттары мен шарттарының бірлігі негізінде экономиканың
әр саласы және әлеуметтік өмір ... ... ... ... мүмкіндік
беретін маркетингтің салалық тұрғыдан саралануы маңызды рөл атқарады.
Шешуді ... ... ... ерекшелігі мен бірқатар басқа
жағдайларға, қолдану аумағы мен объектілеріне тәуелді маркетингтің ... бар. ... ... іс жүзіндегі практикалық маңызы ... ... ... ... жөн, себебі оның кейбір түрлеріне
арналған шаралар әр түрлі болады.
Маркетингтің мынандай ... ... ... болады: өндіріс маркетингі
(мәселен, құрылыстық, аграрлық, т.б.) оның негізгі мақсаты: өткізу нарығын
іздестіру, оның көлеміне баға беру, өндірістік-инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... сәйкес келетін жаңа тауар түрін әзірлеу, тауардың бәсекелестік
қабілетін бағалау және оны сертификаттау.
Өндірістік ... ... мен ... ... бар ... атап ... жөн. ... ерекшеліктерді сатып алу
және оны үлестіру әдісі, т.б. жағдайлар мақсатында шығарылып отырған тауар
түрлері, тұтынушылық немесе өндірістік ... ... мен ... ... тағы бір түрі - ... маркетингі болып табылады. Оның басты
мақсаты - тауар қозғалысының ошақтарын ... және ... ... және сату ісін ... тауарды жылжыту және логистика,
тұтынушылар сұранысын зерттеу мен ... ... ... және ... қызмет көрсету жүйесін құру.
Қызмет көрсету маркетингінің ерекшеліктері шеңберінде өндірістік және
саудалық маркетингтің ... ... ... ... өз ... бар, олар ... ... қызметтердің
материалсыздығы, сақтауға жарамсыздығы, т.б.
Осы маркетингтің түрлерінің ішінде халықаралық маркетинг ... ... ... ... ... — фирма мен ұйымдардың сыртқы немесе
әлемдік нарықтағы қызметі. Халықаралық маркетингтің ерекше ... ... ... ... бір елдің нарығына ену қызметіне
мегамаркетинг әрекет етеді.
Маркетингтің жалпы ... ... деп ... ... ол нарықтағы талап
етілетін тұтынушылар сұранысын қанағаттандыру және осы әрекет арқылы ең
жоғары мөлшердегі ... қол ... ... механизмнің құрамды
бөлшегі ретінде маркетингтің кең көлемді түрдегі мақсаттарына ... ... ... ... бір ... ... және оның
айқындалуы; нарықтың - кең көлемдегі процестерін реттестіру ... ... ... ... ... ... ... бар, жалпы айтқанда,
еңбек пен білім беру нарықтарын атауға болады. Маркетинг әдістері ... ... емес ... ... ... өмір, әлеуметтік
қатынастар, өнер мен мәдениетке, т.б. кеңінен ... ... үш ... бөліп қарастыру керек. Алғашқы деңгей —
микромаркетинг, яғни ... бір ... ... ... ... ішкі ... - ... өзіндік қызметіндегі
қызметкерлерінің ... ... ... ... - ... ... тұтынушылар мен сауда саласындағы адамдар арасындағы
байланысты ұйымдастыру, ... ... бір ... бағындырылған бәсекелестікті тәртіпке ... ... ... ... мүмкіндігіне тыйым салу; өндіріс пен
сауданы нарық талабына қарай бағындыру; яғни ... ... ... қызметке тауар қозғалысы мен оны үлестірудегі ғылыми ... ... ... әзірлеу және ендіру (дистрибьюция);
сатып алушылардың көзқарасына сәйкес келетін тауарға қызығушылық тудыратын
ықпалды қалыптастыру мен ... ... етуі ... ... және ... ... қызметтің тиімділігін жоғары дәрежеде ... ... ... ... фирма маркетингтік стратегия негізіне енетін өзіндік
мақсаттар жүйесін (мақсаттар тізбегі) әзірлейді. Қорытынды ... ... бұл ... бір ... жаулап алу немесе нақты
бір көлемдегі тауарды ... ... ... бір ... көзіне ие болу),
сонымен қоса, оның ... бір ... ... ... ... байланысты
қол жеткізілген табысты нәтижелер фирманың дамуын, оның коммерциялық табысы
мен нарықта алатын орнын белгілейді. Ал ... бір ... ... ... қамтамасыз ететін құралдар екінші жағын айқындайды.
Маркетинг қызметі сауда кәсібінде өндіріс пен тауар ... ... ашу, ... ... ... әзірлеу, бәсекелестік күрес
бағыты мен нарық жолдарын анықтау, сұраныстың талап ... үшін ... ... тауар қозғалысының тиімді жүйесін құрастыру мақсатымен
анықталады және ол ... ... мен оның ... ... болжауға
мүмкіндік береді. Маркетинг өндіруші мен тұтынушының ... ... ... қызмет атқаратын, ғылыми ... ... ... екі ... да ... ... ... ретінде, күрделі нарықтық жағдайда фирманың
адаптері ... ... ... ең ... ... ... ... қолайлы болып келеді. Қазіргі кезеңде фирма
қызметінің ... тек қана ... пен ... ... ... байланысты емес, жаңалықтар, білім, ноу-хау, мәліметпен ... ... өнім ... ... және ... талаптарын
есепке алу, табиғатты сақтау, ... ... ... қарым-қатынас
шарттарының атқарылуы үшін оны білікті ... ... ... ... ... ... маркетинг ерекше әлеуметтік-экономикалық құбылыс және
ұйымдастырушы-басқарушылық жүйе ретінде тұтынушының нарық жайғдайына сәйкес
өзінің бір ... даму ... ... ... ... өте ... ... талаптарға орай сұрыптала отырып, өте
күрделі дәрежедегі жетілу және даму ... ... ... басында маркетинг
тұтынушыға ықпал етуші құрал ... ... ... оның ... ... өндіріс пен кәсіпорынның бүкіл экономикалық қызметіне ықпалды
түрде әсер етуші күшіне ... Бұл ... ... ... ... ... бүкіләлемдік талаптарын есепке алуға бағытталған
кәсіпорындар қызметіндегі өз табысын арттыру мақсатына ... ... ... ... төрт ... ... ... шараларын қолдану
шеңбері мынадай сипат алады:
1. Тауармен жұмыс, оның сапасын арттыруға бағытталған, яғни ... оның ... ... мен ... ... ... ... қажетті атауды таңдауға ... ... ... және олардың түрлерінің саудада жинақталуы, жаңа өнімнің дамуы,
сонымен бірге тұтынушыларға сауда және техникалық қызмет көрсету де ... Баға ... баға ... мен оның ... ... оның ... байланысты жағдай, төлемақы шартының
қалыптасуы, т.б.;
3. Үлестіру, өткізу ... ... ... ... ... ... ... қолданылуы, шығарылым ісіне дайындалуға қатысты
шешімдердің қабылдануы, осы ... ... ... ... ... ... ... мен орналасқан орнын
анықтайды;
4. Ал тауарды жылжыту қызметі өзін жарнамалау, өткізуді қолдау ... ... ... ... ... біріктіреді. Ол сатып
алушылардың хабарлануы мен ... ... ... ... ... тауардың тек пайда әкелетіндігіне сендіру әрекетіне бағытталады.
Маркетингтің аталған құралдары тек жалпылық ұғымды ғана ... ... бір ... ... ... өз құрамына қосады.
Маркетингтің маңызды түрлерінің бірі - кәсіби ... ... ... шығаратын кәсіпорындар қызметін талқылау, ... ... ... сияқты қажет екендігін көрсетті. Бірақ
қазіргі жағдайда маркетингтің маңыздылығы мен ... тән ... оның ... бағыттағы тауарлар шығаратын кәсіпорындар
қызметінде өте ... ... ... атап өткен жөн. Қазақстан
Республикасының Статистика агенттігінің 2008 жылғы мәліметтеріне сүйенсек,
Қазақстанда маркетингтік ... ... ... - 47% , ... - 19%, тек
қана өз күші арқылы - 32%, кеңесшілерді ... ... - 3%-ға ... ... ... ... қарағанда, отандық
кәсіпорындардың әлемдік кәсіпкерлікке ... ... ... ... және ... ... ... олардың өте төмен деңгейде қолданылуы байқалады. Мына жағдайды
ескере кеткен жөн, тек отандық кәсіпорындар ғана емес, сонымен бірге, ... ... ... ... ... басқару
құралдарын меңгеру саласында қазіргі ... ... сай ... ... ... ... ... ауысу жағдайында отандық
кәсіпорындар көптеген ... ... ... ... ... қызметтегі нарықтық әдістерді меңгеруге байланысты маркетинг
тәсілдерін олардың тиімділігін ... ... ... ... ... және ... ... мәселелер. Біздің
ойымызша, маркетингті кәсіпорында қолданудың тиімділігін арттыру ... ... ... ... болады:
- нарықтық қатынастардың даму деңгейінің жеткіліктілігі;
- ... ... ... басқармасының нарық жағдайына
байланысты ... ... ... маркетинг қызметінің тиімділігін арттыру үшін ғылыми-
техникалық және кадрлар тобының толық ... ... ... ... ... ... бір дәрежеде
фирманың сыртқы саясаты ретінде пайдаланады. Жоғарыда аталған жағдайлардың
іске асуындағы ... ... ... ... ... ... ... мәселелерді қиындата түседі. Маркетингті қарапайым
констатация түрінде қолданылуынан, оның іс ... ... ... ... көздейді. Олардың бірі - маркетинг бойынша ғылыми
әдебиеттердің ... ол ... ... ... байланысты іс
жүзінде қолданылуы және оның түсінік құралы ретінде ... ... ... ... ... әдебиеттер көбінесе аударма болуы.
Ал отандық кәсіпорындардың маркетингті жоспарлауы мен жүзеге асыруына
байланысты ... ... ... болып отыр.
Сонымен бірге, кәсіпорындардың нарық ... ... ... ... ... ... жүргізуде тәжірибелерінің
жоқтығын айта кету керек. Тағы да айта кететін жағдай - маркетингтің ... қоры ... ... жаңа ... ... ... іс ... шектеп отыр. ... ... ... алынған мәліметтер кәсіпорынның тиімді түрдегі
қызметін жобалауға негіз ... ... ... қор ... ... маркетингті жобалау бойынша іс жүзіндегі әдістемелердің жоқтығы
осы ... ... ала ... мүмкіндіктерін шектеудс.
Сонымен қатар, маркетингпен ... ... ... ... ... жете ... ... кезекте тек өткізуге
ғана бағытталуы кәсіпорынның коммерциялық қызметіне қауіп төндіреді.
Кәсіпорындардың маркетингтік қызметі үшін төмендегі үш түрлі мәселе ... ... ... ... ... тұтынушылар, бәсекелестер,
өндірушілер, т.б. мәліметтер туралы ақпарат жинау, маркетинг ... ... және ... ... ұйымдастыру. Маманданған компаниялар
есебі бойынша, бүгінгі күнде нарықты ... және ... ... ... байланысты Қазақстан ТМД арасында үшінші орында.
Қазіргі кезде Қазақстанда қоғамдық пікірді зерттеуде кәсіби деңгейде
мамандандырылған ... ... ... бар.
Қазақстандық нарықтың тұтынушыға негізделуі барысындағы маркетингтік
зерттеулерде макро- және микродеңгейдегі реформалардың оған тиімді ... ... ... атап ... ... ... ... арттыруда банктік өнімдерді шығаратын
отандық банктердің қызметінің негізгі шарттары мен әдістерінің өзгеруі
ерекше ... ие ... ... ... ... ұйымдастыру құрылымын
жетілдіру үдерісі, түбегейлі түрдегі өзгерістерді енгізбей-ақ ... ... ... ... механикалық түрде өзгерту ісі
жүргізіледі, мысалы, өткізу ісін ... ... ... ... ... ... көптеген банктерде техникалық, ... ... ... ... ... ... ... сақталады,
ал коммерциялық қызмет өндірілетін заттың өткізілуіне себеп болады. Сұраныс
пен бәсекелестіктің зерттелуіне ... ... ... ... ... ... түсінбеуі және оған күдікпен қарауы осыдан ... ... ... ... ... сапасына қарай тең дәрежедегі өте
жоғары бәсекелестікпен сипат алғандықтан осы ... кең ... ... ... байланысы болады. Сөйтіп нақты банк алдында
тұтынушылар сұранысын, ... ... алу ... және өз ... мақсат қою
талабын, өз қызметін көре және жобалай білуін, нарыққа табысты ... ... ... зерттеу қажеттілігі туды,
Маркетинг банк үшін мақсатты нарық көзін анықтай отырып, банктің ... ... пен ... ... жалпы мақсатқа жету жолына
бағыттай білуі ... ... ... қызметінде қолданыла беретін әмбебап тәсіл
болып табылмайды. Себебі әрбір ... ... ету ... әр ... ... мүмкіндіктері мен тәсілдеріне қарай ... ... ... ... ... банктермен бірге,
басқаларының тэжірибесін механикалық ... ... ... ... шығармашылық көзқарас мәселесі туындады[9].
Нарық қатынастары даму деңгейінің төмендігі, өндіруші мен тұтынушы
арасындағы қарым-қатынас мәдениеті, ... ... ... ... ... және ... ... қолдануына кедергі
келтіреді. Біздің ойымызша, маркетингтің қолданылу тиімділігін ... ... ... ... ... мен ... мәдениеті деңгейінің төмендігі;
- отандық банктердің маркетингтік қызметін жобалау және жүзеге асыруға
қатысты практикалық және әдістемелік нұсқаулардың жоқтығы;
- маркетингтің ... ... және оның ... ... бет ... ... не өткізуді арттыру немесе ұжымды сақтауға
бағытталған шаралардың артықшылығы;
- ... ... ... ... ... ... ... жобалау конъюнктурасын өткізуде әдістемесі мен тәжірибесінің жоқтығы;
- мәлімет көздерінің жеткіліксіз даму деңгейі[7].
Банктердің барлық бөлімшелерінде "айқын" ... алу, ... ... барлық қызметкерлерінің нарыққа бағытталу қызметінің жоқтығы.
Жоғарыда көрсетілген маркетингтің төмен ... ... ... маркетинг қызметінің тиімділігінің артуына орайластыра шешіп
отыру қажеттігін көрсетеді.
Осы мәселенің шешімін табудың көптеген жолдары бар. ... ... ... ... ... ... шешу үшін ... біртұтас жүйе ретінде құру қажет және ол ... ... ... ... ... бар ... белгілі. Мұны жүзеге асыру ... ... ... ... ... ... және оның
бүкіл қызметін нарыққа бағыттайтын маркетинг жүйесін әзірлеген жөн.
Жемісті маркетингтік іскерлік үшін оның ... ... ... ... Осы ... біз ... ... - белгілер таңдауын
есепке ала отыра жүргіздік.
Сонымен бірге осы мәселені шешуші негіз ретінде жоспарлаудың толық ... ... ... ... ... ... деңгейіне байланысты маркетинг көрсеткіштерінің
макро- және микро ортасын бөліп көрсетуге болады.
Көрсеткіштерінің сипаты олардың ... және ... ... ... ... ... ... жоспарлық болжамдары мен
жобаларының орындалуын сипаттайтын жергілікті түрі (локальдық) және банктің
үлкен, орасан зор мақсаттары мен ... ... ... ... тараған түрі деп, бөлуге мүмкіндік береді. Маркетинг тиімділігінің
көрсеткіштерін бақылау дәрежесіне ... ... ... енетін,
оның жекелеген бағыттарының тиімділігін жекелеген және жалпы маркетинг
жүйесінің тиімді түрде қолдануылын сипаттайтын ... ... ... оларды түр-түрге бөлу жөн[8].
Біздің пікіріміз бойынша, жалпылық және ... ... ... ... ... ескере отырып, осы көрсеткіштер
динамикасын, жүйелік талдау, оның ... ... ... ... ... ... ... дұрыс деп ойлаймыз. Сонымен
қатар, жүйелі түрде талдау шарттарына сүйеніп отыру қажет.
Банктің нақты ... ... ... ... сипаттау және
орын алып отырған кезең ... ... оның әрі ... жетіліп отыру
бағыттарын толық және дұрыс түрде ... ... ... ... талдауға арналған жүйелі дәрежедегі бағытты жүзеге
асыру, маркетингтің "ену", "шығу" және басқару объектісі бар жүйе ... ... ... Біздің ойымызша, яғни мұнда "ену" дегеніміз —
маркетинг ... әсер ... ... мен ... ... ретіндегі хабар. Бұл тұста "фактор" мен ... ... тек ... ... ... алынған, себебі іс жүзіндегі әрбір
көрсеткіш, келесі бір ... ... ... ... ... ... ... зерттеу барысында, біздің
ойымызша, маркетингтің ішкі немесе сыртқы ... ... ... ... болып келетін және жоғарыда көрсетілген жүйенің кіре
берісінде анықталатын немесе шығуы кезінде бақылауға алынатын ... ... ... ... ... ... ... және оны дамыта түсу банктің стратегиясының
бірқатар негізгі мынадай алғышарттарына ... ... ... ... ... нарықты зерттеу, кадр саясаты және т.б.
Банктік қызметтер, оның ішінде несие беру мен салымдарды тарту ... ... ... ... ал қазіргі қаржы рыногының ... ... ... және оның ... өсіп отырған кезде бұл үрдіс
бұрынғыдан да өсе ... ... ... ... банк ... байланысты туындайды. Біздің экономикалық әдебиетте «банк
өнімі» термині нарықтық экономикаға көшу барысында ғана пайда болды. ... ... банк ... кез ... ... ... ... болып
табылады[9].
Нарық жағдайында жұмыс істейтін қандай да болмасын кәсіпорын, банк үшін
- тауарлар мен қызметтерді сату маңызды міндет. Банк ... ... ... ... өз қызметтерінің аясын кеңейту және нарықты
жаулап алу, түсіретін пайданы ... ... банк ... ... ... өз ... қолдана алуы үшін білгені жөн.
Бәсекелестікке ... беру үшін ... банк ... сан ... ... тиіс. Мысалы батыс елдердегі банктер 200-ден астам қызмет
ұсынатын болса, біздің қазақстандық банктер небары 80 қызмет түрін ... ... ... ... осы өнімдердің 50%-на сұраныс жоқ.
Қазір банктердің көпшілігі тұтынушыларды тартудың жаңа ... Бұл ... олар ... табысты түрде қолдана алады.
Банктегі маркетинг – бұл банктің стратегиясы мен философиясы. Ұйымдағы
маркетингтік ыңғай ... ... өз ... ... ... ... ... банк қызметін тұтынушылардың өзгеріп
отырған қажеттіліктерін талдап отыру қажет.
Қазіргі маркетингтік жағдайда банк пен тұтынушының қарым-қатынасы өзгере
түсуде. Егер бұрындары банк ... тек қана ... ... ... бұл ... ... клиенттер тобына арналған банк өнімдерінің
жаңа ... ... ... ... ... ... бағынышты болуына себеп
болады және осы сенімнің нығаюына қосымша талап қояды.
Несиелер пайызы төмен, ... ...... ... сондай-ақ түрлі сыйақылар мен бонустар алу мүмкіндігі
сияқты маркетинг ... ... ... банк ... ... ... арта ... банктер офистерінде несие алуды және сәтті депозит орналастыруды
қалағандар кезегі тізілуде. Жалпы қарағанда, несиелер ақысы төмендеп,
клиент банктің ... ... ... сәйкес келсе оның сұранысын заем
қаражаты есебінен қанағаттандыру әбден мүмкін, ал ... ... ... одан да оңай ... ... қадағалау агенттігіне түсіп жатқан өтініштерді қарау
тәжірибесі, жекелеген қазақстандық банктердің шарттарын зерделеуі несие
алу, өтеу және қайтару, сондай-ақ ... ... ... алу ... осы ... ... ... риза бола бермейтінін көрсетуде.
Қатардағы клиенттердің көбісі шартқа қол қояр сәтте банк ... ... ... ... білмейді.
Сондай-ақ Агенттікке соңғы жылдарды келіп түскен, оның ішінде Президент
Әкімшілігі, Парламент, Үкімет, Прокуратура және басқа мемлекеттік
органдардан қайта жолданған шағымдар мен ... ... ... ... 31 %-дан 42 %-ға ... банктер мен жекелеген банк
операцияларын жүзеге асыратын банктік емес ұйымдардың қызметіне байланысты
болып келеді. Ал соңғылардың ішінде 45 %-дан 63 %-ға дейін ... ... ... немесе соған сәйкес қызмет көрсетуге байланысты.
Шағымдар көрсеткендей, клиенттер шарт жасасып болғаннан көп уақыт кейін
төлемдердің қаншасы банктің ... ... ... ... төлеуге
жұмсалатынын, берешек өте баяу азаятынын түсіне бастайды. Бұл ретте
клиенттер ... дер ... ... ... ... өсіп, жалақы
берешекті төлеу түгіл күнделікті шығыстарға да жетпейді деп шағымданады.
Депозиторлар негізінен банк сыйақысының төмендігіне шағым жасайды.
Банк несиесі ... ... ... ... ... қол ... ... бірнеше себеп бар.
Оның бірі — банктер өз тәжірибесінде есептеу тетігі түрлі сыйақы
мөлшерлерін қолданған: жылдық қарапайым сыйақы мөлшері, “жылына” ... ... және ... Бұл ... ... ... ... таза күйінде салыстыруға келмейді және
клиенттерге банктердің түрлі сәйкес өнімдерінің құнын салыстыруға мүмкіндік
бермейді.
Мысалыға, қатардағы клиентке басқа жағдайы тең кезде: “жылдық ... ... және ... 9 % ... ... ... қайсысы қымбат екенін
айыру қиын.
Басқа себеп – банктер клиенттерден түрлі жанама қызметтерге төлемдер
алады. Мысалға, кеңес беру, өтініштерді ... ... ... ... ... мүлікті бағалау, түрлі шоттарды ашу және жүргізу, несиені
қолма-қол ақшаға айналдыру және т.б. ... ... ... ... көрсетеді, мысалы, банкте депозит болған жағдайда ғана несие
береді. Бұл төлемдер мен “бай­ланысты” қызметтер сыйақы мөлшерін есептеу
кезінде есепке алынбаған, осыдан келіп ... ... ... ... ... банк ... жылдық мөлшері 30 % деп жариялайды, бірақ шарт
мерзімінде барлық төлемдер мен комиссияларды есептегенде клиент нақты 70 %
және одан да көп ... ... ... ... бас ... ретінде
айқындайтын жылдық пайыздық мөлшерді ғана есепке ала отырып несиенің құны
туралы ой ... кем ... де ... тағы ... ... жиі ... олар төлейтін қосымша
комиссиялар мен төлемдер туралы толық ақпарат жеткізбейді. Банктердің
кеңінен жарнамаланатын жедел, қамтамасыз етусіз (бланктік), ... ... ... ... ... ... ... қарайтын болсақ, әрбір несие, оның ішінде
бірінші кезекте кепілсіз және кірістері растаусыз, қайтарылу тәртібі
қарастырылмаған жағдайда берілмеу ... ... ... ... ... (талдау, статистика және болжамдар тұрғысынан қарағанда) барлық
қарызгерлерге бөліп үлестірілу арқылы қамтамасыз етіледі, яғни
қорытындысында төлемейтіндер үшін шын ниетімен ... ... ... өсіп отырған кезде банктер клиенттерді барынша көп “жаулап”
алуға тырысуы таңқаларлық емес. Өкінішке орай, бұл ретте ... тыс ... ... ... де ... ... ... шектен тыс
биік және депозиттер бойынша төмендетілген пайыздар, негізделмеген
комиссиялар енгізіледі.
Қорытындысында клиент толық ... ала ... ... жағдайлармен шарт жасасады. Осылайша бірқатар тұтынушылардың
үлесіне шектен тыс берешектік қам-қаракет ауырлығы ... ... ... ... жағы бар – ... ... жоқ
заемшылар санының өсуі, жекелеген жағдайларда кредиттерді қайтармау
банктердің ... ... және ... ... ... ... себеп болуы мүмкін.
Жаңылу нәтижесінде және/немесе кабалдық жағдайларда жасалған мәмілелер
бойынша ҚР Азаматтық кодексі (159-бап) бұл жағдайларды жасалған
мәмілелердің заң күші жоқ деп ... ... ... ... деп таниды.
Тараптар мәміленің заңсыздығы туралы келісімге келмеген ... ... ... ... ... ... ... (Азаматтық кодекстің 157-бабы) талап-шағымдары негізінде сот
арқылы заңсыз деп табылуы мүмкін.
Жасалған мәмілелердің заңсыздық туралы талап-шағым мерзімі осыған
сәйкес күштеу/қауіп тыйылған ... ... ... ... ... тиісті
күннен бастап бір жыл ғана құрайтынын есепке алу керек (Азаматтық ... ... ... ... ... қол ... кейін тараптардың өзара
келісімісіз өзгерту немесе мәмілені жарамсыз деп тану өте қиын, кейде
мүмкін ... ... ... ...... ... ... кезде барлық мүмкіндікті пайдалану керек.
Бұдан шығудың жолы: тұтынушыларға банктік пайыздар мәнін әділ бағалап
және оларды салыстыруға мүмкіндік беру қажет. Осы ... ... ... мен төлемдер) мен кірістерді есепке алатын пайыздық
теориясының ерекше маңызы бар. Соның арқасында банктік пайыздарды нақты,
әділ бағалау мүмкін.
Әлемдік тәжірибеде пайыздарды салыстыру, ... ... ... ... ... ... жылдық түрде көрсету арқылы қамтамасыз етіледі,
экономикалық әдебиетте – APR (annual ... rate of ... ... APR ... мен ... ... банктік пайыздарды бірыңғай
әдіспен білдіруге және олардың көлемін салыстыруға мүмкіндік береді.
APR-ды жария ету, немесе “жеке кредиттеу” заңнамалары көптеген елдерде
қолданылып келеді. Олар ... ... ... ... ұйымдар жарнама
өнімдерінде және басқа жалпыға қолжетімді құжаттарда жылдық тиімді пайыздық
мөлшерін анық көрсетуді қарастырады. Осы банк қызметін тұтынушыларды ... ... АҚШ, ... ЕО ... көп ... ... осы тектес талаптар Агенттікке түскен шағымдар мен
өтініштерді зерделеу нәтижесі ... және банк ... одан ... шеңберінде халықарлық стандарттарға сәйкес “Банктер және банк
қызметі туралы” Заңмен бекітілген. Аталған заңға 2005 жылдың ... ... ... ... ... ... мөлшері аталған жағдайда оны шынайы, жылдық, тиімді, салыстырмалы
(Жылдық тиімді мөлшері) саналған түрде көрсету міндеттері бекітілген.
Заңның осы ... ... үшін 2006 ... 1 ... ... ... ... Басқармасының 2006 жылғы 9 қаңтардағы № 2 қаулысымен
бекітілген қаржы қызметтері бойынша сыйақы мөлшерлемелері туралы
ақпараттарды тарату кезінде сыйақы мөлшерлемесін екінші ... ... ... ... ... ... ... инвесторлардың құқықтарын қорғау мәселелері бойынша
Қазақстан Республикасының кейбір заң актілеріне өзгерістер мен толықтырулар
енгізу туралы” заң жекелеген ... ... ... ... ... тиімді мөлшері туралы аталған талаптарды енгізді.
Мұндай талаптардың кеңес кеңістігінен кейін пайда болған ... ... ... ... атап өту ... және ... енгізу процесінде
банктер ұсынған кредиттік және депозиттік өнімдердің ерекшеліктерін ескеру
мәселелерінде көптеген сұрақтар туындады. Банктердің, Қазақстан
қаржыгерлері қауымдастығының ұсыныстары мен ... ... ... ... ... айында Ереже жаңа редакцияда қабылданды.
Сыйақының жылдық тиімді мөлшері ... ... ... ... төленетін сыйақы сомасы мен негізгі берешектің қалдығын, ал ...... ... ... ... ... ... шығыс ақша тасқындарын есепке ала отырып саналған.
Алайда, бұл мөлшерде Банктен басқа ұйымдарға – нотариус, сақтандыру
компанияларына және басқаларға ... үшін өзге ... ... Еуропалық одақтың Нұсқамаларына сәйкес келеді, түрлі елдердің
(Ұлыбритания, Ирландия, Сербия) тәжірибесін ... ... ... ... есептеу тәртібінен басқа Ережеде оны
шарттарда, клиенттердің сұратуы бойынша, мөлшерлемелер туралы ақпараттарды
таратудың басқа тәсілдері кезінде (жарнамалық буклеттер, жол бойындағы
билбордтар, ... ... және т.б.), оның ... БАҚ, ... пошта, телефон бойынша, клиенттерге ауызша консультация беруді
ашуды талап етеді.
Жылдық тиімді мөлшерін есептеу және ашу ... ... ... ... ... ол ... елеулі пайда келтіруі мүмкін. Бұл оларға
біріншіден – сыйақы мөлшерін шынайы көрсеткіштерін алуға, екіншіден – түрлі
банктердің заем және ... ... ... ... және бағалауға
мүмкіндік береді.
Мұнан басқа, заңның талаптарына сәйкес келмейтін, сондай-ақ алдын ала
заң немесе адамгершілік негіздеріне қарсы жасалған мәмілелер Азаматтық
кодекстің 158-бабына ... ... деп ... ... ... осы ... және ... еске салынған Азаматтық кодекс
нормаларының қолданылуын оңайға түсіреді.
Клиент өз тәжірибесінде жылдық ... ... ... ... ... ... ... бірнеше банктің немесе банктік операцияларды жүзеге
асыратын ұйымдардың ұқсас өнімдерінің шарттарымен танысуға тиіс.
Консультация алу кезінде банктерден және банктік операцияларды ... ... ... ... ... ... ... сыйақы мөлшерін
сұратуы және оларды салыстыруы қажет. Шарттары тең болған жағдайда: ең аз
бағалы кредит – ... ... ... ... төмені, ал депозит – жылдық
тиімді сыйақысы барынша биігі болады.
Осы шарттарды және өз ... ... ... ... ғана
банкті, банктік операцияларды жүзеге асыратын ұйымды таңдау және ... ... ... ... ... ... шешімдер қаржы рыногын мемлекеттік реттеу
мен қадағалауда барлық негізгі мақсаттарға жетуге ... ... олар – ... ... шын ... баға ... арттыру және уақыт
өте қызметтердің бағасын төмендету, тұтынушылардың құқығын қорғауды,
отандық қаржы рыногының ашықтығы мен тұрақтылығын арттыру.
Сату - сатып алу ... ... бұл ... ... ... банк пен клиент арасындағы сенімділік қарым-қатынасына зор
мән береді. Мысалы: шот ... ... ... өз ақшаларын банкке сеніп
тапсырып, ... ... ... да болмасын істі бастамас бұрын бұл жөнінде біршама ... жөн. ... ... қызметін ұйымдастыруда бұл салада кеңінен
маркетингтік зерттеулер жүргізудің қажеттілігі ... ... ... ... ... ... талдаулар мен маркетингтік
ақпараттардың қандай түрлері жиналуы тиістігін қарастырайық.
Коммерциялық ... ... және ... ... анықтау үшін
және осы нарықтың қажеттіліктері мен перспективаларын зерттеу үшін ... ... ... үшін ... ... ... заем мен ... үлесі,
сондай-ақ коммерциялық банктің басқа бәсекелес банктермен нерығын салыстыру
есептеледі. Бұл зерттеулерді жүргізуге ашық басылымдарда өткен жылғы ... көп ... ... ... ... бері ... ... да
ірі және сенімді банктердің рейтингі жарияланып келеді.
Маркетинг әрбір ерекше шарадан ... ... ... тұтас қызмет
барысында да оның тиімділігіне бақылау ... ... ... ... ... қызметтері, әрине, маркетингтік қызметті қоса, ... ... ... ... ... ... ... жүйесі қажет.
Ақпарат күнделікті қажеттік болып танылады. Бұл жерде сөз мақсаттар және
оларға қол жеткізу тәсілдерін таңдау, ... ... ... ... ... бола ... ... жасау бірнеше кезеңде өткізіледі.
Ең алдымен банк өзінің дамуының ... ... ... ... ... анықталады. Бұдан соң осы ақпараттың көздерін (клиенттер, потенциалды
тұтынушылар, бәсекелестер, ... ... ... ... ... ... кейін ақпарат жинау және салыстыру, жүйелеу,
талдау, ... ... оны ... ... ... ... жететін болуы тиіс, оны үзбей толықтырып және пайдаланып
отыру міндетті.
Тіпті болмаса, егер ... ... ... ... ... және ... іздестіру қызметі болмаса, онда ол сауалнама,
имиджін, ынта-ықыласты зерттеу арқылы керекті ... бере ... ... ... ... Бірақ керек ақпараттың көп
бөлігі фирманың өз ішінде шоғырланған: бұған тапсырыстар туралы ақпараттар
(өнімдер, секторлар, тұтынушылар, ... ... ... ... ... ... ... қызметтер жөніндегі ақпараттар жатады.
Банк қызметкерлерінің фирманы дұрыс басқарудағы ақпараттың маңызына ... ... ... ... жүйені енгізудің керекті шарты болып
танылады. Фирманың өзінің сатушылары, ... ... ... ... ақпараттың өте бағалы көздері болып табылады. Бірақ оларға өздерінің
мүдделерін ... және ... ... ... ... ... керек.
Коммерциялық ақпаратқа келсек, оларды жиірек берудің маңызы ... ... ... нарық жолына түскен біздің банктер үшін өте
перспективалы сала екені рас. ... ... ... ... ... өз ... ... кеңейтіп, қызметтердің сан алуан түрлерін
ұсынады деуге болады.
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДАҒЫ КОММЕРЦИЯЛЫҚ БАНКТЕРДІҢ МАРКЕТИНГТІК ... ... ... ... АҚ ... РЕТІНДЕ )
Бұл бөлімде «Темірбанк» акционерлік қоғамының қалыптасу кезеңдері ... ... ... ... ... мен ... ... қарастырдым.
2.1 «Темірбанк» АҚ қалыптасу кезеңдері мен маркетингтік қызметін
талдау
"Темірбанк" ... ... 1992 жылы 26 ... құрылды. Бас офис
Алматы қаласында орналасқан. Банктің филиалдық ... 120 сату ... ... ... 10000 ... бар ... және ... өз
қызметтерін атқарады. "Қазақстан Темірбанк " филиалы тікелей ... ... және оған ... ... орындайды және жұмысшылардың
қызметінің тиімділігін қамтамасыз етеді. филиалдың жұмыс жағдайына
персоналды жауапкершілікті алады және оған ... ... ... ... ... банк оның әкелген зиянына да жауапты болады. Өз
қызмет бабына сәйкес филиалдың ... ... ... мәселері
бойынша бұйрықтар мен басқа да ... ... ... ... есеп ... ... берулеріне, банк басқармасы мен банктің
құрылымдық бөлімшесінің барлық тапсырмаларының ... ... ... ... филиал үлесін банкпен берілген несиелік ресурстардыңорналастыру бойынша
сұрақтарды құрастырады және заемщиктің несие қабілеттілігін ... ... ... ... ... ... ... персоналды жауапкершілікті
алады;
3 Банк қызметінің сұрақтары бойынша мемлекеттік ... ... ... да ... ... хатсыз уәкілдік жүргізеді;
4 Оған семіммен мүлік пен ... ... ... ... ... Бухгалтерлік және статистикалық есептерді дұрыс ұйымдастырылуына
бақылау жүргізеді, банк алдында ... ... есеп ... ... ... құру бойынша шараларды ұйымдастыруды жүзеге
асырады;
7 Қашан есептік бланктерді ,штамтарды сақтау және қолданудың белгіленген
тәртібін ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз ету;
8 Клиенттердің хаттарын, өтініштері мен шағымдырын уақытылы және сапалы
қарастырылуын қамтамасыз етеді;
9 Заңдылықтар мен ... ... ... ... ... Ережеден туындайтын, заңдылыққа қайшы келмейтін басқа да функциоларды
орындайды ... ... ... құрылымдық бөлімшесі бойынша жалпы
ереже. Құрылымдық бөлімше операциалық жұмыс ... ... өз ... ... ... ... жүргізеді.
Әкімшілік қатынаста өз қызмкетінде ол функционалды түрде операциалық жұмыс
басқармасына бағынады. Мақсаты мен ... банк ... банк ... ... операциалық жұмысты дұрыс ұйымдастыру,
- клиент іздеу ,клиенттерге қызмет көрсету ді дамыту бойынша ... ... ... банк қызметтерін орындайды.
- Заңды тұлғалардан депорт қабылдау;
- жеке тұлғалардан ... ... жеке ... банк ... ашу, ... ... валютамен операция;
б) кассалық операциялар, банкнот пен монеталарды қабылдау, ... ... ... ... мен ... ... қабылдау;
г) чектерді сату және алу;
д) Қазақстан территориясында және одан тыс жерлерге аудару
жасау;
е) мемлекет бюджетіне заңды тұлғалардан төлем ... иесі ... ... де ... өз ... ... өз
мүлкіне, жауап береді және мүліктік емес құқықтар мен міндеттерді ... ... ... ... арыз беруші және жауап беруші бола алады.
Банктің ресми статусы Қазақстан ... ... ... ... ... ... мемлекеттік тіркеумен және банктің операцияларды
жүргізуге Қазақстан Республикасының Ұлттық ... ... ... ... ... ... ... Банк операцияларын шетелдік
валютада жүргізуге Қазақстан Ұлттық Банкінің лицензиясы бар болғанда, банк
операциялары Ұлттық әрі ... ... ... Банк ... тиым салмаған барлық қызмет түрлерін жүргізуге құқы бар.
Банк Қазақстан Республикасында ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының территориясында және одан тыс ... ... ... жарғы капиталдарын қатысуға құқылы. Банк өз ... ... ... ... ... ... жарғыны
басшылыққа алады.
Коммерциялық банктің қызметі клиенттік ... ... қалу ... бағытталған. Бұған қоса кез келген банк ұзақ ... ... ... ... ... ... қалайды. Банк қызметіндегі
жалғыз критериі клиенттің нақты қажеттіліктері болып табылады. ... жыл ... ... стандартты қызмет түрлерін ұсынған болатын. Ал
қазіргі таңда ... ... ... ... ... жаңа қызмет түрлерін
шығаруы тиіс. Банктік ... ... ... ... объективті
негізі қаржы нарығының қалыптасып, дамуымен ... ... ... ... ... ... ... қаржылық тұрақтылығын
талдауға, қаражат тартуға және осыған байланысты банктің ... ... ... ... ... ... қаражатты тартып қана
қоюымен емес, ... қоса ... ... ... қаражатты тиімді етіп
экономика салаларына ... ... Осы ... ... пен ... арасында және несиелік салымдар сферасында маркетингті
кешенді түрде дамыту қажеттілігі ... ... бұл екі ... ... ... ... табылады. Әр коммерциялық банк бұл екі
бағыттағы клиенттерді барынша қызықтыратын банк өнімдерін ұсынады. Банк
уақытша бос ақша ... бар ... ... үшін ... ұлғайту, үстеме пайыз түрінде алынатын табыстар ... ... ... ... өз ... жету үшін банк өнімдерін тұтынушыларға жеткізу
жолдарын іздеу керек. Бұл үшін ... ... ... бөлімдерінің
жұмысын ұйымдастырады. Бұл бөлімнің негізгі міндеттері мен қызметтеріне
келесілер жатады:
- нарықты зерттеу және ... әсер ету ... ... ... ... ... жаңа банк өнімдерін шығару және ... ... ... етіп ... банк ... бағасының ауытқу мүмкіндігінің интервалын анықтау;
- өнім өткізу орынын және каналдарын таңдау;
- жарнама және ... ... ... ... ... маркетинг стратегиясынжүзеге асырылуын бақылау.
Сатушы мен тұтынушылар. Тауар нарығында – бұлар әртүрлі ... ... ... – бір жақ: ... ... ... ... болады.
Тауарды сатып алған соң, сіз оның иемденушісі болып, оны ... ... ... жеке ... ... қолдануға, үшінші тұлғаға қолдануға
беруге, қайта сатуға, сыйлауға, жойып жіберуге және тағы сол ... ... ... ... біз ... ... ... айырылуымыз
мүмкін, мысалы, өз шотымыз бойынша операциялар жүргізу құқығы. ... ... ... бел ... ... ... ... қызығушылығымызды да бақылағаны жөн. Клиент оқиғаларды қадағалап
отыруы тиіс, ол сабырлы болуы үшін ... ... ... ... ... ... болуы керек.
Кез келген банктің күрделі тауармен жұмысы, әр банк қызметкері
клиенттермен жеке ... ... етуі ... Қызмет көрсету
ұзақтылығы, келісімшартты рәсімдеу ... ... жиі ... тудырады. Осы себептен, банк өз қызметкерлеріне ... ... Олар ... ... толық және ерекше көңіл бөле
алатын және қызмет көрсету бойынша сұрақтарға түсінікті етіп жауп ... ... ... ... ... мен кеңесшілерінің қызмет көрсету
шеберлігіне байланысты, ... банк ... ... ... келген коммерциялық банктерде және олардың филиалдарында маркетинг
бөлімі бар. Маркетинг бөлімінің ... ... және ... ... ... 1. Коммерциялық банктердің маркетинг қызметінің құрылымы
Банктік қызмет – бұл банктік операция немесе оның жиынтығы, клиенттің
қандай да бір қаржылық қажеттілігін ... ... ... ... банктік операциялар атқарушы органнан ... ... ... формасын қабылдайды және банктік шоттардағы ақша ... ... ... ... ақща ... Ақша аударым түрлері:
1. Қазақстан аумағандағы «Темірбанк» банкінің филиалдық желісі бойынша ақша
аударымдарын жіберу/алу
2. филиаларалық аударымдар;
∙ ағымдағы ... ... ... ... ... ... аштыру арқылы ақша аударымдарды жүзеге асыру;
3 . Қазақстан Республикасы бойынша ... ... ақша ... арқылы банкаралық ақша аударымды жүзеге асыру.
4. Халықаралық ақша аударымдар.
∙ «SWIFT» жүйесі ... ... ... ... және аштырмау арқылы;
∙«Western Union» арқылы ақша ... ... банк ... ұйымдардың қатысушысы болып табылады:
- Қазақстан Республакасының жеке ... ... ... ... ... ... ... несиелерді сақтандыру қоры;
- Қазақстан қор биржасы;
- Қазақстан қаржыгерлерінің ассоциациясы;
- Халықаралық банкаралық ... ЖӘНЕ REUTER ... ... ... ... VIZA ... қатар, банктің стратегиялық маңызды әріптестерінің бірі болып
«Қазақстан ипотекалық компаниясы » ... ... ... ... ... қатысушысы. «Темірбанк» ... ... ... ... 1-ші кестеде «Темірбанк» қызметіне шолу 2008 жылы 17
наурыздағы жеке ... ... ... беру ... ... жазылған.
1 кесте
«Темірбанк» қызметіне шолу 2008 жылы 17 ... ... ... депозитті беру шарттары
| | ... | ... түрі ... | KZT ... ... |
| | | | ... ... |
| |1ай |3.8 |2.3 ... ... ... | | | |ай ... ... | | | ... ... |
| | | | ... |
| |2ай |4.8 |2.8 ... |
| | | | ... ... | | | ... ... |
| | | | ... |
| | | | ... | | | |ты ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... |
| |3 ай |5.8 |3.8 | |
| |7 ай |8.8 |4.8 | |
| |13 ай |9.6 |6.1 | |
| |24 ай |9.7 |6.2 | |
| |36 ... ... |7.3 | |
| |Min summ |7000 ... |50 y.e | |
| | | | | ... «Темірбанк» АҚ-ның мәліметтерінен алынған [12, 20 ]
Бөліктеп алу кезінде 25000 теңгеден аспауы тиіс.
«Авто-депозит», «Авто -депозит», «Авто ... ... ... ... ... ... ... 55 %;
Минималды суммасы: шексіз
Кепілдік:Алматы қаласындағы жылжымайтын мүлік
Пайыздық мөлшер: 3 жылға 19 % ,3 ... ... 22 % ... ... – бұл ... ... ... нақты сегментінің
ұсынысы. Сонымен қатар ұсынылып отырған қызметтің ... ... ... бір ... ... және клиенттің нақты сегментін қызмет
көрсетуімен қалыптасады. Банктік ... ... ... ... ... депозит) болады. Көп жағдайда тауардың маркетингтік атауы ұсынылып
отырылған тауардың ... ... және ... ... ... ... үшін 5000 теңге, несие суммасынан ұйымға
2,5 % :min 28000теңге, max 280000 теңге ,әрбір траншқа 1,5 % , min ... , max 10000 ... ... ... жеке ... ... Үй ... Кепілдеме құжаттары;
5. Неке туралы құжат ,балалар куәлігі;
6. Кепілдеге отбасының ... ... ... ... ... депозиті
| ... | ... түрі ... |KZT ... ... ... |
| | | | ... ... |
| |1 ай |4.00 |2.50 |Ай ... ... | | | ... ... | | | | |
| |2 ай |5.00 |3.00 | |
| |3 ай |6.00 |4.00 ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... |
| |7 ай |9.00 |5.00 | |
| |13 ай |9.90 |6.40 | |
| |24 ай |10.00 |6.50 | |
| |36 ... |11.00 |7.50 | |
| ... | | | |
| |Min summ |7000 тнг |50 y.e | ... ... ... ... алынған /4,20б/
Қосымша салым 30 күннен кешіктірілмей қабылданады.
Тұрақты мөлшер 36 ... ... ... ... ... «Мульти Плюс» депозиті
| ... | ... түрі ... |KZT ... ... ... |
| | | | ... шарты |
| | | | ... ... ... | | | ... б/ша ай ... | | | ... ... | | | ... айдын |
| | | | ... ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | | |
| |3 ай |5,80 |3,80 | |
| |7 ай |8,80 |4,80 | |
| | 13 ай |9,70 |6,20 | |
| |37 ай |10,80 |7,30 | |
| | | | | ... summ | |7000 |50 y.e | ... ... ... ... ... /12,20б/
4 кесте
«Темірбанк» АҚ-ның «Маленький банкир » депозиті
| | ... | ... түрі ... |KZT ... |Депозитті жүргізу |
| | | ... ... |
| |1 ай |4,00 |2,50 ... ... ... | | | ... автоматты |
|банкир » | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... өткеннен |
| | | | ... ... |
| |2 ай |5,00 |3,00 | |
| |3 ай |6,00 |4,00 | |
| |7 ай |9,00 |5,00 | |
| |13 ай |9,90 |6,40 | |
| |24 ай |10,00 |6,50 | |
| |36 ай |11,00 |7,50 | ... summ | |5000 |30 | ... ... ... мәліметтерінен алынған /12, 21б/
5 кесте
«Темірбанк» АҚ-ның « ... VIP» ... | | ... | ... түрі ... |KZT ... ... ... |
| | | ... ... |
| |1 ай |4,00 |2,50 |150000 ... ... ... | | | ... ... ... | | | ... | | | ... ViSA |
| | | | ... ViSA |
| | | | ... |
| | | | ... салымның |
| | | | ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... ... ... |2 ай |5,00 |3,00 | |
| |3 ай |6,00 |4,00 | |
| |7 ай |9,00 |5,00 | |
| |13 ай |9,80 | 6,30 | |
| |24 ай |9,900 | 6,40 | |
| |36 ай |10,00 |6,50 | |
| |36 ... |11,00 | 7,50 | |
| ... | | | ... summ | | 3000000 |20000 | ... ... ... мәліметтерінен алынған /12,21 б/
6 кесте
«Темірбанк» АҚ-ның ... ... ... | ... | ... түрі |мерзімі | KZT ... ... ... | | ... ... |
| |1ай |3.8 |2.3 ... ... ай ... | | | ... ... ... | | | ... ... |
| |2ай |4.8 |2.8 ... ... | | | ... ... |
| | | | ... ... |
| | | | ... | | | ... айдың аяғы |
| | | | ... |
| | | | ... |
| |3 ай |5.8 |3.8 | |
| |7 ай |8.8 |4.8 | |
| |13 ай |9.6 |6.1 | |
| |24 ай |9.7 |6.2 | |
| |36 ... ... |7.3 | |
| |Min summ |7000 ... |50 y.e | ... ... 1 ... ... ... орындау
мәліметтері
1.Меншікті капиталдың жеткілікті коэффициенті
капиталдың 1 деңгейі ... 2 ... ... ... капиталы ... ... ... К ... II деңгейі ... ... ... ... I ( ... I ... барлық активтерінің қатынасы ) 0,14
Жалпы алғандағы актив соммасы және баланстағы емес активтер
және міндеттері ... 2 ... ... ... оның ... қатынасы) 0,19
II. 1-ші қарыз алушыға ... ... ... (меншікті
капиталдан 25 %)
Комплексті инспекция – CAMELS ... ... ... ... банк ... ... нәтижесінде банктың қаржылық және
институционалдық жағдайлардың бағалауын білдіреді.
Шектелген инспекция – ... ... және ... ... жеке ... ... қамтитын тексеру болып табылады.
Егер жеткілікті мөлшерде мәселелер қамтылса, онда CAMELS жүйесінің ... баға ... ... ... ... ... ... – бұл
құзіретті мемлекеттік органның ... ... ... асыру, соның
ішінде органдардың тапсырмасында көрсетілген ... ... ... ... ... банк қызметін тексеру болып табылады.
Тәуекелділіктің максималды мөлшері % бойынша (қарыз алушының меншікті
капиталының ... 10%, ... ... ... )
23 %
Тәуекелділіктің максималды мөлшері % бойынша (қарыз алушыға бланктік несие
алу бойынша ... ... 10 % ) 7 ... ... мөлшері % бойынша (меншікті капиталдан көлемінен
көп емес.Қарыз алушының тәуекелділік суммасы, банкпен ерекше қатынасы)
7 ... ... ... ... К 4 ... ... орташа шамалы айлығы 5357640
Орташа айлық міндет көлемі ... ... ... (0,3 ... ) 0,49
IV. Қысқа мерзімдегі өтімділік коэффициентті К 5
Қысқа мерзімді активтер ... ... ... ... ... ... өтімділік коэффициентті (0,5 шамасында) 0,61
V. К6 (қаржылық емес активтерге, меншікті капиталға,
банктің негізгі ... ... ... (0,50 ) ... ... ... бойынша капитал жеткіліктілігін есептеу
2008 жылғы 30 мамыр айындағы капитал жеткілігінің есебі
| | ... ... |ік ... | | |к ... ... | | 0 |0 |
| |7110194 | | ... ... | | 0|0 |
| |527637 | | ... ... ... | | 0|0 ... | | | ... ... ... ... | | 0|0 ... ету |2321766 | | ... мүше ... ... | ... ... банк ... | | | ... банк қорлары |8255760 | 20 |1651152 ... ақша ... | | 20 |0 ... басқару органдарындағы | | 50 |0 ... | | | ... ... | 77962511 |100 ... ... ... | ... | |82075178 |
|Активтерді, тәуекелмен ... | ... | ... ... ... | 10656809 | ... ... | | | ... ... ... | 4765287 | |4765287 ... ... ... | 15422096 |19 % ... ... ... | | | ... қорларды бағалау резервтері| 3603 | |3603 ... ... ... | 517514 | |207006 ... | | | ... тәуекелмен өлшеу | 1025940 | | ... | | | ... ... ... | | |1236548 ... жеткілігінің коэффициенті | |2 ... ... жылы ... ... ... ... ... болып қала
бермек. Банктің қарыздық портфелі 2007 жылмен салыстырғанда 88 % ... мың ... ... ... ... ірі ... ... азайтылды. 2006 жылы 31 желтоқсанда қарыз беру бойынша
пайыздық ... ... ... ... 11 % дан 25 ... ... болса, жылдық 8 % дан 30 % ... ... ... ... ... ... рентабельділік көрсеткіштерін
санаймыз және талдаймыз.
8 ... ... ... ... коэффициенті.
|№ |К Көрсеткіштер | 2006 | 2007 | 2008 | өсу ... |
|1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| | | | | |6 |
|1 ... ... ... | 407486| 339935 | |
| |мың ... | | | |175,5 |
|2 ... суммасы мың|103399672 |116319900 |128799450 | |
| ... | | | |125 |
|3 ... ... 0,2 | 0,4 | 0,3 | |
| |і | | | |150 |
|4 ... мың ... | 12730801 ... | 14538051 | |
| | | | | |114 |
|5 ... ... 1,5 | 3,9 | | |
| |% | | |2,3 |155 ... «Темірбанк» АҚ-ның мәліметтерінен алынған /12, 37
б/
«Темірбанк» ... ... 11-ші ... ... банктің қаржылық жағдайы жақсаруда. Кіріс 175,5 % ... ... ... 125 % ... ... негізгі менеджменттің тиімділігін
көрсетеді, рационалдау ресурстарды ... ... ... ... ... ... активінен қанша кіріс алатының бағалай алады.
Біздің жағдайда, рентабельділік белсеңділік көрсеткіштері 2006 ... ... ... 50 % ... ... ... ... жағымды.
Қорытындылай келе, осындай өсу темпі «Темірбанк» акционерлік
қоғамның ... ... ... ... ... табу үшін ... ... етеді, шығыстар, кәсіпорындар пайда табу үшін алып келеді.
2.2 «Темірбанк» АҚ маркетингтік ... мен ... ... талдау
Дамыған елдердің банктік тауарларымен ... ... ... ... нарығынан мысалға: сақтандыру компанияларының
тауарлы жолы: Еуропада – 500 тауардан ... ...... ... ...... сәл асады. Менің ойымша, мысалға осы мемлекеттерді
салыстырғанда, бұл ... ... ... ... ... ... банктік тауарды ұсыну, жылдан жылға қиыншылық тудыратыны сөзсіз.
Соғыстан кейінгі жылдары батыс банк ... ... ... жаңа ... ... ... көбі ... болды.
Қазіргі кезде барлық батыс банктік өнім нарығы дамыды, ал кейбір
нарықтар мұндай өнімдерден асқынып кетті.
Кез ... ... ... ... ... халық санының өсуіне
байланысты. Жаңа банк өнімі өмір сүру үшін ... ... ... ... ... ... отыр.
Қазіргі кезде көптеген банктік брендтер клиенттердің көз алдында ұқсас
болып келеді. ... ... ... ... ... ... ауысты, ақпараттан тұратын жарнаманың өзі
көңіл көтергіш шоуға айналды.
Маркетологтар нарыққа шыққан жаңа ... ... ... шатасып та
жатады. Оларды жаңа деп қарастыра алмайды, себебі барлығы ... ... ... ... категорияларға жатады «Менде де бұл бар», әр түрлі
банктермен ұсынылатын, бірақ бір түрлі тауардың ... ... ... жаңа ... ... ... ... болмаған, жеке нарықты құрайды;
• банкке жаңа қызмет болып, нарыққа шығуға болады.
Жаңартылған банктік тауар:
... ... ... өнім ... ... ... қызмет ететін өнім номенклатурасын жаңартады.
«Классикалық иновационды» банктік өнім – бұл әдетте нарыққа ... мен ... ... ... табылады. Жаңа банктік өнім
туралы ... бір ... ой ... ... ... ... тигізуі
мүмкін, еркін ойлар банктің ресурстарды жоғалтып, ... жол ... Жаңа ... ... ... енгізу кезіндегі жеңіліс табулар
90% жоғары. Бұл арқылы келесі дәлелге келіп тоқталамыз, ... ... ... банк ... қаржылық жетістіктерді иемденеді.
Барлық банктер, технологиялық стандартты қызметтерді ... ... ... ... ... ... ... каналдарды қолданып, әртүрлі
банктік тауарларды ұсынады. Ерекшелігі әртүрлі қаржы сегменттерімен
айналысып, ... ... ... да, ... ... ... жүзеге асыру, банктің тауарлы
технологиясының жетістілігіне байланысты. Кейбір банктік ... ... ... ... қатары әртүрлі болған сайын,
қажеттілік жаңа тауарлы ... ... ақша ... де
көбейеді, сондығымен клиенттер мен тұлғаларға бір шешімге келуге қиындық
тудырады. ... ... ... ... аз ... ... да орнату оңайға түседі». Керемет ой, бірақ онымен ... ... ... ... дамуында клиенттерге талас туындайтының
көрсетеді. Шын мәнінде, бұл әмбебап тауар ... ... ... технологияларының болмауынан. Бұл үшін ... ... ... ... ... ... технологиялардың параметрлеріне келесілерді
жатқызамыз:
• банктік қызмет түрлері, шот ... ... ... ... ... құрылымы және шот операциясын орындаудағы келісім мен клиент
туралы ақпарат каналы;
• тауарлы технологияның модульдық ... ... ... ... және ... өткізу, тәуекел деңгейін
анықтау, келісім туралы шешім ... оның ... ... және ... банк ... ... ... ақырғы тексеру). Тауарлы технологияларының бұл мінездемесі
универсалдылығымен және қатыстылығымен, тұрақтылығымен ерекшеленеді.
Керісінше, ауспалы технологиялық ... ... ... олардың өзгерістері және әртүрлі тауардағы комбинациясы. Ол
қолданылатын ... ... ... ... ... сату ... ... келісімшарттың көлемі, клиентке
қойылатын талаптар және қажетті ... ... ... мен тәуекел
деңгейін анықтау және тағы сол сияқтылар.
Банктердің өнім ұсыну жүйесіне талдау жасау үшін Темірбанк акционерлік
қоғамының (БТА ... ... ... ұйымы) 2008 жыл қорытындысы
бойынша ... ... ... ... мәліметтері негізге
алынды. 2007 және 2008 жылдар қарытындылары бойынша банктің бухгалтерлік
балансында ... ... ... ... отыр.Темірбанктің
табыстар және шығындар есебінің қорытындысы бойынша 2008 жылдың қаржылық
қорытындысы 3,5 млд. тенгеден астам шығындарды ... әсер ... бірі ... ... ... ал ... бір жанама факторлар
сапасыз менеджмент және өнімдерді ... ... ... Бұл ... ... ... алу үшін ... көптеген
шараларды қолданған болатын. Бірақ салыстырмалы ... банк ... ... ... ... пен ... бір-бірімен тығыз байланыста
болуынан қаржылық жағдай, Темір банк еншілес ұйым ... ... ... ... банк ... қоғамының қаржылық жағдайынан жоғары деп айтуға
болады. Әрине, банктік маркетингтің нәтижесін біз ... ... ... ғана емес оның ... де ... ... Сондықтан
банктің тәуекел деңгейін төмендету шаралары да банк өнімдерін ... ... ... ... ... басқару үшін Темірбанкте
Тəуекелдерді бақылаудепартаменті мен Бөлшек тəуекелдер ... ... ... олар ... ... құрылымдық бөлімшелері болып табылады
жəне тікелей Директорлар ... ... Бұл ... ... ... тəуекелді Темірбанк өзінің стратегиялық мақсаттарына сəйкес анықтаған
деңгейде сақтау.
Банктің тəуекелдерді ... ... ... ... ... ... ... Тəуекелдерді басқару жөніндегі комитет жұмыс
істейді. Оның негізгі міндеттері: ... ... ... мен ... ... жəне ... басқару механизмдері
мен құралдарын белгілеу, сондай-ақ ... ... жəне ... ... тəуекел ұйғарындылығын бағалау. Тəуекелдерді басқару
жөніндегі комитет өз қызметінде Директорлар Кеңесіне есеп береді.
Темірбанкте тəуекелдерді басқарудың ... ... ... ішінде
несиелік, нарықтық жəне операциялық тəуекелдер.
Темірбанкте тəуекелдерді ... ... ... ... қаржы қызметінің барлық жақтарын қамтиды жəне ... ... ... ... оңтайландырудың стратегиялық құралы
болып табылады. Тəуекелдерді тиімді басқару ... Банк ... ... ... ... ... ... қорғау
механизмдері мен сақтандыру құралдарын пайдалану арқылы жүзеге ... ... ... ... ... ... ... тəуекелдерін жəне операциялық ... ... ... ішкі ... құжаттар əзірленіп, қолданылуда.
Несие тəуекелдерін басқарудың тиімді жүйесі Банктің несие қоржынының
сапасының жоспарлы деңгейін сақтауына ... ... ... ... жақсарту үшін Темірбанк
мына бағыттарда жұмыс істеуде:
• несие тəуекелдерін бағалау жəне олардың мониторингін жетілдіру;
• қарыз алушылардың ішкі несие рейтингінің жүйесін ... ... ... ... ... ... сот жұмысы мен
соттан тыс жұмыстар жүргізу.
Банктің негізгі қызметін, яғни қарыз портфелінің сапасын бағалау, талдау
керек. Банк ... және ... ... ... ... ... ... -мемлекеттің экономикалық жағдайын ... ... ... ... ... ... ... болу керек. Біз
мысал ретінде «Темірбанк» акционерлік қоғамына ... ... ... ... қоғамның 2006-2008 жылдарғы қарыз портфелінің
сапасын анықтаймыз.
9 кесте
«Темірбанк» акционерлік қоғамның ... ... ... ... түрі ... |2007 жыл | 2008 жыл ... көрсеткіштер|
| | | | ... |
| |Мың. ... |% |Мың. ... |% |
| |Мың. |% |Мың. ... |
| ... | | | |
|1 |2 |3 |4 | 5 ... |88,0 |96,0 |231,0 | 213,20 ... |176,0 |505,0 |410,0 | 142,94 ... |87,0 |59,0 | 154,94 ... | | | | |
| ... |136,0 |8645,0 |24048,0 | 378,66 ... |197,0 |549,0 |294,0 | 105,57 ... ... АҚ-ның мәліметтерінен алынған /12, 40 б/
Сурет-3 «Темірбанк» акционерлік қоғамның қарыздық портфелін салыстыру.
«Темірбанк» ... ... ... ... негізгі табыс көзі
болып несиелік операциялар болып табылады. Несиелік портфель сенімді және
қауіпсіз болып ... ... ... ... несиелік
стандарттарды жеңілдету, несиеге ревизия жасау тиімсіздігі,экономиканың
әлсіреуі бұл «Темірбанк» ... ... үшін ең ... ... ... портфельді тиімді басқару тәуекелділікті төмендетуге
мүмкіндігі болады және қарыздық операцияларды кіріс ... ... ... ... ... ... ... негізгі
банктік тәуекелді басқару бірінші факторы болып табылады, банк ... ... бұл- ... ... Несиелік тәуекелді кең мағынада
басқа жолдарға қолдануға болады, ... ... ... ... ... ... шығындарға әкеледі.
Несиелік тәуекелді өзгеру түрдері:
1.Актив сапасының коэффициенті.
Сапа коэффициенті = қарыз бойынша шығындар/қарыздың ... ... ... ... ... ... реттеу шығынға
ұшыратады,онда ол потенциалды шығынға жатады, осы ... ... ... 2006 ... сапа коэффециенті = қарыздар бойынша шығындар/қарыздың
жалпы суммасы =13,71%
1.2 2007 жылғы сапа ... = ... ... ... ... ... 2007 жылғы сапа коэффециенті = қарыздар ... ... ... ... -2007 жылдары көрсеткіштер өскенің байқаймыз. Содан бірден 2008 жылы
ол төмендегенін көреміз.
Басқаша айтқанда, қарыздық портфель ... ... ... өскенде, яғни
қайта өз қалпына келгенін көреміз. Бұл шығын болып табылмайды, онда ... ... ... ... ... тәуекел бойынша пайыз = проблемалық тәуекел/қарыздың жалпы
суммасы. Проблемалық деп-барлық несилерді айтуға болады. Бірақ, ... ... ... емес.
12 кесте
«Темірбанк» акционерлік қоғамның проблемалық несилерге талдау (теңге
бойынша)
| | | 2007 | | өсу ... |2006 | |2008 | ... ... | 5752408 | 10483863 | 11420273 | |
| | | | |198,53 ... ... | 37439238 | | ... ... | ... | |180,9 ... ... ... ... алынған /12, 40 б/
2006-2008 жылдардағы период ... ... ... көрсеткіштері
өсті, өсі темпі 98,53 %, ал несиенің жалпы суммасы 80,9 % ... ... ... ... ... үлес ... 2008
жылы 16,86 % өссе, ал 2006 жылы 15,36 % құрады . Бұндай ... ... ... ... оның ... ... тәуекелділікке бағынышты = ( таза табыс % - қарыздыр бойынша
шығындар)/активтер
Сурет 4. Проблемалық несие
Маржа көрсеткішін ... үшін ... ... таза ... ... ... алу керек. Қорытындысында көрсеткіш
жоғары балады. Бірақ, ол ... және ... ... ... кесте
«Темірбанк» акционерлік қоғамның маржа көрсеткіштерін талдау.
|Несие түрі |2006 |2007 |2008 ... ... | | | ... |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... ... ... |7731764 ... | | | | ... |3749238 ... |67730803 |452057,75 |
|Операциялық ... ... ... ... ... ... | | | ... | | | | ... , % |13,5 |18,1 |-0,8 |9,7 ... ... АҚ-ның мәліметтерінен алынған /12, 45 б/
Ең жоғарғы көрсеткіш 2007 жылы ... ... ... тиімді мағынасы 3-3,5 деңгейде.
4. ... ... ... ... = бір ғана ... ... ... акционерлік қоғамның қарыздық
портфельге ... ... ... ... жылдардағы банктің пайыз бойынша
несиесі ... ... ... ... ... төмендеуі 13,5 тен
9,7-ге дейін банктің тұрақсыз екенің, пайыздық несиелік тәуекел 13,71 ден
18,01 олда банктің ... ... кері ... ... ... ... ахуалын бағалаудың экономикалық-
матаматикалық және статистикалық ... ... ... ... математикалық құралдарды, атап айтқанда ... ... ... ... ... бағалаудың статистикалық тәсілдері
мен бағалаушылық көрсеткіштерін және кеңінен пайдалануды көздейді. Банк
жұмысын талдаудың қазіргі іс-тәжірибесінің осы ... ... ... ... ... ... ... қоданылатындығын, яғни
банктердің негізіне аралас тұрғы алынатын ... ... ... отыр.
Қазақстан банктерінің қызметін жетілдірудің, оның ... ... ... ... ... ... ... ахуалын талдаудың теориясы мен ... ... ... ... ... Ұлттық банкінің коммерциялық банктердің
басшыларымен келісілген ... ... ... ... ... қаржылық ахуалын талдауды толық және жалпылай қамти отырып,
автоматтандыру мен компьютерлендіру, банк ... ... ... бағдарламалық қамтамасыз етуді құру және қолда барын ... ... ... қазіргі ақшалай шаруашылықтың ажыратылмас бір
бөлігін құрайды.«Бизнес путеводитель» атты іскери апталық ... ... ... 2008 ... ... ... ақша ... қарастырып көрейік. 2008 жылы банкаралық ақша
рыногында банктердің өтімді жабдықтарды ... ... ... Бұл ... және ... ... ... көрініс табады.
2.3 Коммерциялық банктің қаржылық жағдайын маркетингттік талдау
Төлем қабілеттілігі термині кеңірек мағына береді. Бұл активтерді жылдам
өтетін ақша ... ... ... емес ... және жеке тұлғалардың
өз төлемдік міндеттемелерін ... және ... өтеу ... Олай ... өтімділік төлем қабілеттілігін анықтаймыз. «Темірбанк»
акционерлік қоғамның шығыстарын талдау қарастырамыз.
«Темірбанк» акционерлік қоғамның осы ... ... ... қоры ... I ... қорыта келе, "Темірбанк" акционерлік қоғамның ... ... ... оның ... 393,593миллион теңгеге ұлғайды. Пайыздық
табыс 2,415 миллиард теңгеге өсті. Ал ағымдағы жылдың қаңтар айынан бастап
наурыз ... ... банк ... 100,273 ... ... өскен болатын
Жылдың басы мен салыстырғанда 75,945 миллиард теңгеге ... ... ... ... соңында өсімі 15,26 миллиард ... ... ... аналогиялық есеп беру периодында банк 63,788 миллион теңге мөлшерінде
табыс алды. ... ... осы ... 14,866 ... теңге болса,
онда пайыздық ... 1,239 ... ... ... болды. [12]
14 кесте
«Темірбанк» акционерлік қоғамның шығыстары
|№ |Көрсеткіштер | 2006 |2007 |2008 |өсу ... | ... |% ... |% |
| | ... |% ... |% |
| ... |% ... |% |сумма |% |% | |1 |Жарғылық капитал |5422028 |5,2
|5422600 |4,7 |5422600 |4,2 |100,01 | |2 ... ... |956415 ... |0,8 |956415 |0,7 |100 | |3 ... капитал |801629 |0,8
|1090060 |0,9 |1137060 |0,9 |141,8 | |4 ... ... ... ... |0,4 |161163 |0,1 |146443 |0,1 |38 | |5 ... жылдағы бөлінбеген
табыс |193718 |0,2 |189756 |0,2 |238144 |0,2 |122,9 | |6 ... ... ... |193663 |0,2 |407486 |0,4 |339935 |0,3 |175,5 | ... ... |7952467 |7,7 |8227480 |7,1 |8240597 |6,4 |103,6 | |7 ... |76,1 |92840812 |79,8 |101639351 |78,9 |129,3 | |8 |ҚР Ұлттық
Банкіге қараздары |550 |0,005 |550 |0,005 |550 |0,005 |100 | |9 ... ... |2277229 |2,2 |396029 |3,4 |7685603 |5,9 |337,5 | ... ... қараздар |101664 |0,1 |94847 |0,1 |101632 |0,08 |99,9 | |11
|Банктің бағалы қағаздары |7107551 |6,9 |3408908 |2,9 |2449682 |1,9 ... |12 ... ... ... бойынша міндеттері |117721 |0,1
|253987 |0,2 |232277 |0,2 |197,3 | |13 ... ... |2310715 ... |2,0 |2403200 |1,9 |104 | |14 |Басқада міндеттер |4907473 |4,7
|5169187 |4,4 |6046342 |4,7 |123,2 | | | | | | | | | | | | ... ... |92,3 ... |92,9 ... |93,6 |126,3 | ... пассивтер |103399672 |100 |116319900 |100 |128799450 |100 |125 ... ... ... мәліметтерінен алынған /12, 45 б/
Банктің ... ... ... ... ... жылмен
салыстырғанда 41,8 % өсуін куәландіреді.
Сурет 6. Өтімділік
Банктің жарғысымен резервтік қор шегі 25-100 % анықталады,жарғылық қор
банктің жылсайынға ... ... ... ... ... ... қаржалық тұрақтылығында байқалып
«бөлінбейтін табыс» ... ... Банк ... оның ... ... маңызды. Сондықтан өтімділік көрсеткіштерін ... ... ... ... ... түр мен ... абс.өт =(Қолдағы валюта+Бағалы қағаздар)/Барлық міндеттемелер
К абс.өт.2006 =(5667889+30712083)/95446872=0,38
К абс.өт.2007 =(5796451+119889470)/108092420=0,17
К абс.өт.2008 =(6320279+15744162)/120558367=0,18
Коэффициенттің шектік нүктесі 0,2-0,25 құрайды.
Банкің өтімділік ... ... ... көрсетеді.
Төлем қабілеттілігі термині кеңірек мағына береді. Бұл активтерді жылдам
өтетін ақша ... ... ... емес ... және жеке ... ... міндеттемелерін мерзімде және толығымен өтеу қабілеттілігін
айтады Олай болса өтімділік төлем қабілеттілігін анықтаймыз. ... ... ... ... ... ... себебі,
2006 жылы өтімділік коэффициенті 0,38 болса, 2008 жылы 0,18 төмендеді.
Өтімділік коэффициентінің ... ... ... ... және ... ... табылады, банкке талдау жасай келе ... ... ... ... кәсіпорынның шаруашылық қызметі және даму ... ... ... ... қаржылық ресурстың
жетіспеушілігі-қарыз есебінде, мұндай, кезде банктің қаржылық тұрақтылығы
орын алады.
Қаржылық ... ... ... ... ... ... береді. Қорытындысында, ... ... ... ... ... қаржылық жағдайы өзгермеуі ... ... ... ... кезінде қаржылық тұрақтылықтың тапсырмасы активтер мен
пассивтердің құрылымы мен көлемін ... ... ... ... ... ... көз ... жағынан ұйым қаншама тәуелді, тәуелділік деңгейі
қаншаға төмендеді немесе жоғарлады, қаржылық-шаруашылық қызметі жағынан
активтер мен ... ... ... деген сұраққа жауап береді.
2.Меншік, ұзақ мерзімді ... ... және ... ... ... ... мен шығындардың реттелудегі негізгі көздерінің жалпы ... ... үш ... арқылы анықталады. (1)
1,егер Ф>0
S(Ф) = _______________ ... ... ... ... ... орташа тұрақтылығы, төлем қабілеткекепілдеме
береді:Фс_0;Фо>0;т.е S=(0,1,1);
3. Қаржылық жағдайдың ... ... ... ... ... ... ... тепе-теңдік мүмкіндігі сақтап қалынады. Қор
айналымын тездету:Фс 0 т.б7 S=(0,0,1)
4.Қаржылық жағдайдың дағдарысы, кәсіпорын банкрот жағдайына ... ... осы ... ақша ... қысқа мерзімді бағалы қағаздар ... ... ... ... жаба ... _ 0 т.б ... ... қоғамның бәсекегеқабілеттілігі төмендегенін
байқаймыз, себебі, 2006 жылы өтімділік коэффициенті 0,38 ... 2008 ... ... ... ... ... банктің банкротқа
әкелуіне және кері ... ... ... ... ... ... келе
қаржылық жағдайының төмендеуіне келеді. [12]
Бұл бөлімді ... ... біз ... ... ... мен қызметінің жағдайын, банк жұмысының әдістері мен қаржылық
көрсеткіштерін, ... ... ... ... ... акционерлік
қоғамның бәсекеге ... ... ... ... есептеп, талдауды. «Темірбанк» өзінің ... ... ... ... мұқтаждықтарын сапалы банк ... ... ... ... ... ... ... Банк өнімдерін сатуды ынталандырудағы пассивті операцияларды
басқару
Банк өнімдерін сатудағы жетістік пайдаға кері әсерін де тигізетініне
көз ... ... ... ... ... ... кезінде
қаржылық ресурстарының көп мөлшерде қалыптасуы ... ... ... ... бұл операцияларды дұрыс басқарған банк маркетингінің
тиімдігін арттырады. Депозиттік операцияларды қарастыратын болсақ, ... ... ... ең бір ... ... ... ал ... банктер
болса бұл банк өнімін интенсивті түрде жарнамалауда. ... ... банк ... ... табысының азаюына қарамастан уақытылы
және толық көлемде төлену керек. Ал егер бұл орындалмаса ... ... ... ... сол ... бастап жойылып кетеді де, салымшылар
қаражаттарын мұндай банктен қайтаруға асығады. Ал бұл банк ... әсер ... ... ... ... ... тастайды. Бұндай
банк үшін тәуекелі тым жоғары пассивтерді жарнамалау шығындары тиімсіз ... ... Бұл банк ... сатуды жоғарлатқанның орнына клиенттерге
банк тәуекелін қоса өздеріне ... банк ... ... жөн ... ... қаражаттарды тартудың қайнар көзіне ... ... ... ... ... қарапайым халықтың құлағына мұндай банк
өнімдері туралы ... ... ... келе пассивті операциялар
маркетингінің тиімділігін арттыру бойынша пассивтерді тиімді ... ... ... ... нарық қатынастарына көшкенге дейін
тәжірибе жүзінде жүзеге асырылған емес. Нарыққа ... ... және ... банк ... ... ... ... түбірімен өзгерді.
Орталықтандырылған жалпы мемлекеттік қор орнына ... ... ... ... бұл рынокта қатаң бәсекелестік негізінде қаржы ... бола ... ... ... кұралы болып банктердің пассивтік
операциялары пайдаланылды.
Жаңа жағдайда банктердің эмиссиялық атқарылымы да ... ... ... ... ... ... тек қолма-қол ақшаға ғана
монополия ұсталды. ... ... ... кредит операцияларын жүзеге
асыру арқылы қолда жоқ ақша қорларының эмиссиясын жүргізе бастады. ... ... ... ... беруге рұқсат берген жағдайда, сол
себептен депозиттегі сомалары көбейеді, онда ... өсу ... ... ... құлау қаупі туындайды. Бұл микро және макро деңгейдегі
пассивтерді басқару қажеттігін талап етеді.
Кейбір ... мен ... ... банктер жүйесінің
өтемпаздығын, нарық арқылы несие ресурстарын ... және ... ... ... қолдауға бағытталған қызметті пассивтерді
басқару деп түсінген абзал.
Макродеңгейдегі пассивтерді басқару ... ... ... ҚР-ның Ұлттық банкімен жүргізіледі.
Екінші дәрежедегі әрбір банк тұтастай өзінде бар ресурстар шегінде
ғана кредиттер беру қағидасымен ғана ... етуі ... ... бұл ... ... ... еркін резерв болуы тиістігін көрсетеді.
Бос резервтердің көлемі, банк өзінің белсенді ... ... ... сала ... ... банк банктердің бос әртүрлі элементтеріне ықпал ету ... ... ... асырады.
Коммерциялық банктердің депозиттік шотындағы қаржылар - банк тетіктері
мен коммерциялық ... ... жоқ ... ... ... ... қаржының көбеюін көрсететін депозиттік мультипликатор нәтижесінде
пайда ... ... ... орталық банк занды және жеке тұлғаларға
несиелік қызмет көрсетуге қатыспаған кезде пайда болады.
Банк ... ... ... ... банктен несие алып,
немесе оған бағалы қағаздар, не шетел валютасын сатқан жағдайда бос резерв
пайда болуына ... бос ... ... ... ... өз клиенттеріне
кредит береді. Осы ... олар ... ... ... ... ... ... клиенттердің шотын төлейді. Сондықтан,
шотына каржылар түскен коммерциялық банктерде сондай бос ... ... ... беріледі, жаңа депозиттер пайда болады.
Депозит шоттарындағы қаржылар бірден пайдаланылмайды, онда алғашқы
депозитпен ... ... ... ... ... уақытта белгілі
бір қалдық қалады. Осындай тәртіппен ... ... ... ... тұрақты жұмыс істейтіндіктен, оның көлемі
белгіленген кезеңде немесе жыл ... ... Банк ... жыл басы мен жыл аяғындағы ақша жиынтығының қатынастарымен
анықталады және ақша ... ... ... ... ... ... ... Орталықтық резерв
қорының аударылымының мөлшеріне қайта үйлесімді. Мысалы, 20 пайыздық
аударым ... банк ... ... 5 (1: 1/5), ... ... ... ... қорына аударым мөлшері көп болған сайын,
мультипликация ... ... аз ... ... ... ... маңызды мәнге ие, соның көмегімен
экономика өндірістік үрдістерді дамыту үшін айналымдық ... ала ... банк ... ... пассивтерін басқару кезінде
құралдың үш тобын пайдаланады. Бірінші топ - бір ... үш ... ... ... ... ... операциялар:
- несие ресурсының нарықғында;
- бағалы қағаздар нарықғында;
- ... ... топ ... ... алу ... ... банктердің
пассивтерін көбейтуге бағытталған .
Үшінші топ — кредиттерді шектеу арқылы ( Ұлттық банктің ұсынылатын несиелер
мөлшерін шектеуі) коммерциялық банктердің пассивтерінің ... ... ... Ұлттық банк екі ... ... ... ... ( коммерциялық банктер мен үкімет үшін);
- ... ... ... үшін ... ... деңгейін өзгерту.
Несиелер лимитін белгілеу коммерциялық ... ... ... ... ғана ... ... Бірақ құралдың
жетімсіздігі сол қаржы корының шаруашылыққа нақты қажетін есепке алмайды,
кейбір жағдайда кредитті қайталап беру ... ... ... ... құралды пайдалану экономикалық міндеттерді шешуде көбірек
мақсатқа сәйкес келеді. Өйткені ол сұраныстың ... және ... ... ... ... ... банк ... (пайыз) көтеріп, мыналарды төмендетеді:
- коммерциялық банктің несие ресурстарына сұранысы;
- ... ... бос ... ... жаңа пассивтерді құрудың әлеуетті мүмкіндігі.
Және керісінше, Ұлттық банк дисконтты ... ... ... ... сұранысты;
- коммерциялық банктердің бос резервтерін;
- банктердің пассивтер шотындағы қаржы қорының өсуін. Нарықтық экономикасы
дамыған елдерде ... ... ... банк ... - ... көп тараған түрі. Бұл елдердің Орталық банктері мемлекеттің ... және ... ... ... болғандықтан, бірден-бір
өтемпаз бағалы қағаздардың ірі қоржынына ие.
Сондықтан дамыған елдердің орталық банктері қор ... ... ... ... ... ... банк коммерциялық банк пен оның клиенттеріне бағалы қағаздарды
сата отырып, коммерциялық банктердің бос резервтерін ... ... ... темендетеді.
Орталық банк бағалы қағаздарды сатып ала ... ... бос ... ... және ... ... жаңа ... мүмкіндік береді.
Валюталық нарықта орталық банк валютаның ірі ұстаушысы болғандықтан,
оны коммерциялық банктерге ... Ол ... ... кредитті шектеу
саясатын жүргізе отырып, коммерциялық банктерден валюталарды ... ... ... ... ... ... реттеудің ең тиімді құралы орталық банктің
коммерциялық банктер үшін бекіткен мөлшері мен нормативтері болып табылады.
Осындай нормативтердің бірі - орталықтандырылған ... қор ... Бұл ... коммерциялық банктердің тартқан ресурстарының көлеміне
байланысты белгіленеді. Оның ... ... ... тұрады және ол
республикада бүгінгі күні 8 ... ... ... ... резервке аударылым нормативі
банк мультипликациясының коэффициентіне қайта үйлесімді. Яғни, орталық банк
кредиттік экспансиялық ... ... ... бұл ... ... және олар ... ... банктерге пассивтік шоттарындағы
қаржыны көбейтуге мүмкіндік беретін жағдай тудырады. Және керісінше ... банк ... ... ... нор-мативтерді көбейтуге мүмкіндігі
бар, сөйтіп, ол коммерциялық банктердің пассивтердегі ... ... ... ... банк ... нормативі тәрізді құрал да ықпал
жасай алады. Коммерциялық банктермен ... ... ... ... да ... ... банктермен өтемпаздықтың тұрақтылығын қолдау мен табысты
көбейту мақсатында ... ... ... ... ... ... банктердің пассивтерінің 90 пайызы қаржы операциялары
есебінен пайда болады.
Әр банк депозит ... ... ... ... қағидаларды ұстануы тиіс:
- депозиттік операциялар пайда түсіру үшін ғана емес, оны көбейту үшін де
жағдай туғызуы тиіс;
- ... ... ... ... мен ... нысандары
субъектілерінің әр түрлі болуына мүмкіндік туғызуы қажет;
- депозит оперцияларын жүргізу ... ... ... ... ... несие беру, депозит сомалары мен кредиттік салымдар
арасындағы өзара байланысты қамтамасыз ету қажет;
- ... ... ... ... банк ... өтемпаздығын
қолдаудың негізі болып табылатын жылдам депозиттерге ерекше ... ... ... ... ... ... депозиттер шотындағы бос
резервтердегі (белсенді ... ... ... ... банк ... мен олардың ... және ... ... кеңіту мен дамыту депозиттерді тартуға көмектесетінін естен
шығармаған жөн.
Кейбір жеке шоттардағы каржылардың ... және ... ... ... ... ... қалдықты анықтауға болады. Мұндай талдау
кәсіпорындарды есеп айырысу шоттарындағы ... бір ... ... ... ... ... есеп ... шотында қажет болған жағдайда қаржының жетпей
қалуы мүмкін деген ... ... ... депозит келісімшартында сол
пайыздық тұрғыда төлем кредитін ала алатын ... ... ... ... ... ... шотындағы қаржы есебінен төлеу керек.
Егер макродеңгейде бірінші кезекте банк жүйесіндегі депозит көлеміне
қаржылық несиелік және ... ... ... ... ... ... ... нақты банк үшін экономикалық жэне жеке фактор ... ... ... ... ... қаржы тартудың ынталандырушы
негізі депозиттегі қаржыға қосылатын пайыздық мөлшерлеме болып табылады.
Пайыздық мөлшерлеме рыноктагы кредит ресурстарына ... пен ... ... ... депозитке ресурстар тартатын бірден-бір құрал
емес. Рыноктегі несие ресурстарын зерттеуге және банк мамандарының шеберлік
деңгейіне байланысты ... ... ... ... ... ... ... ол, инвестицияның негізгі көзі болып табылатын
тұрғындардың жинақтық салымына қатысты.
Кейбір ... ... ... ... ... мысалы, салымшыларға тауар түрінде, яғни компьютер,
теледидар және т.б. ... ... ... ... ... кеңейту нысандары ерекше
маңызды роль атқарады: мәселен, депозиттерге пошта арқылы, ... ... ... салу жүйесін енгізу және т.б. Бұл салымшылардың
уақытын едәуір үнемдеуге мүмкіндік береді.
Тәжірибе ... ... ... ... ... ... ... істейтін, сондай-ақ, өз клиенттеріне салық туралы
мәселелер жөнінде ақыл-кеңес беретін банктерге салым салуға ниетті.
Клиенттерді ... банк ... ... ... оның ... ... қызмет көрсетуі және т.б. сөзсіз белгілі бір маңызға
ие.
Несие ресурстарының рыногында салымдарды сақтандыратын және ай ... ... ... ... тұратын банктерге клиенттер аса
құрметпен қарайды. Бөлімдері мен бөлімшелері көп банктер де осындай маңызга
ие.
3.2 Нарықтық ... ... ... ... ... ... үшін банк жұмысын ұйымдастыру
Банк активтерін басқару мақсаты — меншікті және тартылған қаржыларды
тиімді ... ... ... ең ... ... алуына қол жеткізу.
Активтерді басқару сапасы тікелей бірнеше көрсеткіштерге ықпал жасайды:
- ... ... ... ... тұрақтылығы.
Банктің активтерін басқару кезінде ... ... ... жасалады:
- банк активтерінің тиімді құрылымын қамтамасыз ету;
- ... ( ... ... ... ... анықтау және резервті құру;
- активтердің тұрақты табысын қамтамасыз ету.
Банк активтерінің құрылымы баланстағы активтердің әр ... ... ... ... ... Ал, ... ... мен сапасы
олардың өтемпаздығынан көрінеді.
Банктің өтемпаз ... банк ... жабу үшін ... болады.
Өтемпаз активтерге жататындар:
- кассадағы қолма-қол ақша;
- Ұлттық банктегі, шетел банктеріндегі корреспонденттік шоттардағы ... ... ... ... ... ... займдар, Ұлттық банктің
бағалы қағаздары.
Көрсетілген активтердің өтемпаздығы тұрғысынан қарастырамыз. ... ... ... ... ... ... оларды кез келген уақытта
банк міндеттемесін жабу үшін пайдалануға ... ... ... ... оларда өтемпаз болып саналады және ... ... қоры ... ... ... ... ... езгеріп отырады, сондықтан, банк
ағымдағы шоттардағы өз міндеттемелерін орындау үшін оның көлемі жетуі өте
маңызды. Осы ... ... ... жэне оның тиімді
басқарылуының жағдайын тұрақты бақылау жүргізіледі. Егер ... ... ... ... ... банк банкаралық қарыз қаржы рыногының
жедел депозитін алуы мүмкін.
Келесі өтемпаз активтер мемлекет шығарған, сондай-ақ ... ... ... ... ... ... ... Дамыған елдерде
мемлекет кепілдік беретіндіктен, үкіметтік қарыздық міндеттемелер жоғары
өтемпаз болып саналады, оларда ... өте ... ... қағаздар нарықғы жеткілікті дамымағандықтан белгілі бір
дәрежеде оларды ... ... мол ... өтемпаздығы
төмендейді.
Соған қарамастан мемлекеттік және муниципалдық бағалы қағаздарды тез
өткізілетін активтерге ... ... ... олар көп жағдайда
өтемпаз бола алады.
Экономиканы реформалау және оның дағдарыстан ... банк ... ... қағаздардың үлесінің молаюына көмектеседі.
Өтемпаз активтерге банкпен 30 күн мерзімге берілетін ... ... ... болады. Бірақ мұндай жағдайда, берілген ... ... алу ... ... ... ... ... қаржы рыногында
несиелік салымдардың тәуекелі елеулі өседі. ... ... ... ... әрі ондағы күдікті уақыты өткен несиенің үлесінің
темендеуін басқару маңызды мәнге ие болады.
Несиенің мерзімін ұзартудағы іс ... ... ... ... деңгейін негізсіз көтеріп, өтемпаздықтың коэффициентін орынсыз
биіктетеді. Сондықтан өтемпаз активтерге жататын несиелер ... ... ... ... ... ... несиелердің үлестік салмағының
тұтастай көбеюі банктің өтемпаздық көрсеткіштерінің және ... ... ... банк ... ... ... қайтарылуының
сенімділігі және банктердің несие портфелінің ... ... ... ... ... ... жабу үшін, сондай-ақ өтемпазсыз тәуекелден
қорғау үшін және ... ... ... ... ... ... ... карастыру қажет.
Несиелер қайтарылмай қалған жағдайға құрылатын резервтер банк
активтерін тәуекелден сақтайды, сондай-ақ ... ... ... ... ... әсер ... ... сапасыз басқарудан болған өтемпаз активтердің аланстанбағанының
тәуекелін төмендету;
- ... ... ... жабу үшін ... ... ... бөлшектеуге болмайтындығы, өйткені банктің өтемпаздығын
және активтердің ... ... ету ... ... есеп ... ... ... жалпы сомасының
көлеміне байланысты. Резервтің ең ... ... 2 ... ... ... ... анықтау тәуекелдің ... ... ... (несиелік қарыз) бес топқа бөлінеді.
Бірінші топқа- қаржылық тұрақты, жоғары ... ... ... ... берілген кредиттер, сондай-ақ, берілген кредитті қосылған
пайызымен өз уақытында ... ... ... ... ... ... ... топқа қаржылық жағдайы тұрақты, ... ... ... ... қосылады. Бірақ, кейбір аспектілер мұндай қарыз
алушыларға ... ... ... ... ... түсетін
қаржылардың мүмкіндігі, 30 күнге дейінгі төлемнің уақытының өтуі).
Үшінші топқа қаржылық жағдайы күдікті ... ... ... (несие бойынша үлкен қарыздың болуы, өнімдерді өткізудегі
қиындықтар, төлемнің 60 ... ... ... ... Одан ... ... несиені жабу мерзімін бірнеше рет ұзартып, басқа банктен несие алу
арқылы, несиекредитті өндіріп алу ... ... ... ... ... ала ... және ұзақ ... қарызы
бар (60-тан 90-күнге дейін) өз айналым қаржысы ... ... ... ... ... жатады.
Бесінші топқа өтемпаздығы жоқ балансты қарыз алушы мен ... ... ... ... ... 180 ... астам уақытқа созған)
карыз алушыға берілген кредит жатады.
Несие тәуекелі резервінің ... ... ... ... ... және олар мына көрсеткіштерге байланысты:
- несие тәуекеліне;
- тәуекел тобы;
- тәуекелдің несиелік қарыздың көлеміне ... ... ... ... ... басқаруда тиянақты талдау мен кредиттің қайтарылуының
сенімділігін бағалау ете ... ... ие. ... ... ... жабу үшін ... ... тоқтамды назар аударған жөн. Оның көлемі
өтемпаздық активтердің несиелік қарызына кері ... ... ... ... ... және дамыту тиімді менеджментке негізделуі
керек екенін атап өткенбіз. Отандық банктердегі ... ... ... аударатын болсақ, бұлардың қаншалық тиімсіз жүйеде
жұмыс істеп жүргенін көруге болады. Мысалы банк ... ... ... ынталандыру үшін берілген несиелер бойынша бонустар төлейді.
Бірақ бұл несие қызметкері несиенің берілуі және ... ... ... Сондықтан бұл жұмысшыны несие бойынша банк ... ... ... ... логикасы да жоғалады. Мұндай
жағдайда несие қызметкері берілетін несиелер санын ұлғайту, онымен қоса өз
бонустарының көлемін ұлғайту үшін ... ... ... ... де ... ... банк қызметкерлерінің жұмысын тәуекел
деңгейін сезінетін етіп өзгерту керек.
Банк жұмысының тиімділігі көп жағдайда, қызметкерлерді сауатты басқару
мен қызметкерлердің банк ... ... ... ... ... ... шеберлік әлеуеттілігін көтермеген жағдайда
банк қаржы ресурстары мен бай клиенттерді ... ... ... ... ... кадр саясатын жүргізіп, кадрларды дайындау мен
қайта ... ... ... ... ... қамтамасыз ету
мәселесі тұрады.
Банк қызметкерлерінің саны орындалатын операциялардың ... ... ... ... ... штаттық кестесі бөлімдер мен қызметтер өзегінде лауазымды
номенклатураны ... ... ... ... көрсетеді. Бұған қоса,
банкте әр түрлі санаттағы мамандарға арналған негізгі талаптар көрсетілген
лауазымды ... ... ... ... ... ... ... банктің кадрларға сұранымы көрсетілген
жоспарлары ... ... ... кадрлардың барлығын, әр операцияда
нақты жұмыспен қамтылған қызметкерлерді бағалау және ең ... ... ... ... ... ... ... Сол тәрізді,
келешектегі кадр сұранымы бағаланып, кадр саясатының ... ... ... ... керек.
Банкке сан және сапа жағынан да кадр іріктеу кадр ... ... ... ... ... ... осынау немесе басқа бөлімдерде жұмысты
орындау кезінде нақты талаптарға жауап беретіндей білікті ... ... ... ... керек.
Кадрларды қабылдау екі жолмен жүргізілуі мүмкін:
1) банк қызметкерлері арасында бос орынға хабарландыру жолымен ... - ішкі ... ... ... беру жолымен жұмысқа орналастыру бюросына
өтініш беру арқылы, колледж, жоғары оқу ... ... ... - ... ... ... ... мамандарды таңдау кезінде жыл сайын өткізілетін
аттестацияның деректерін ... ... ... ... ... ... жұмыстың сипатына, алынатын лауазымына
байланысты белгілі бір критерийлер (өлшемдер) арқылы жүргізілу тиіс.
Қызметкерлерді таңдау әр түрлі ... өтуі ... ... ... ... маманның жыл ішіндегі көрсеткіштері;
- білімі (дипломы), ептілігі, дағдысы, бейімділігі, ... ... ... ... ... ... ... қарым-қатынасы;
- ұжыммен қарым-қатынасы және т.б.
Нақты бір бөлімнің (мысалға, ... ... ... қызметкерін бағалау
үшін басқа критерийлер қолданылуы мүмкін:
- ... ... ... ... ... ... ... жаңашылдыққа ұмтылысы;
- клиенттермен ... ... ... банк ... ... білімі;
- банк тәуекелін сезінуі және т.б.
Банк бөлімшелерінің бастығын іріктеуде былайша ... ... өз ... ... қойып, әрі шеше алуы;
- бақылай және дәлелдей білуі;
- ... осы және ... ... ... ... ... және ... алғанда бағалау жүйесі келесі қағидамен түзілуі керек:
- қызметкерлердің аттестациясының ... банк ... ... ... ... ... ... еңбектерін бағалау критерийін ... ... ... бөлімшелермен) саралау орынды;
- қызметкерлердің жүмысын бағалау ... ... ... ашық болуы керек;
- жұмысты сапалы орындау еңбекақы мен лауазымды көтеру ... ... ... ... ... аттестация нәтижесін кызметкердің жұмысы ... ... ... ... ету ... білу және ... үшін ... қажет.
Кез келген коммерциялық банктің қызметі үлкен тәуекелге байланысты
қаржылық сипатта болады, өйткені ол тек ... ... ғана ... қаржысына да тәуекел жасайды. Бұл банк кадрларының аса бір
шеберлігімен бірге жауаптылығын да ... ... ... ... ... ... ең ... мол кадрлар банк жүйесінде топтасқанын әлемдік тәжірибе көрсетіп
отыр.
Қызметкерлердің ... бас ... ... ... әр
түрлі жеңілдіктер болып табылады. Оның ... ... ... еңбекақы
төлемі алады.
Кәсіптік шеберлігі мол мамандарды банк саласына ... ... ... ... ... Сонымен бірге төлем (жоғары немесе төмен)
қызметкердің ... саны мен ... ... ... ... Бұл ... ... ол ынталандыру құралы болудан қалады.
Біліктілікті санатқа бөлу қызметкерлерді тізімдеу жолы ... ... ... буын ... орта жік (II- ... аға ... ... санат өз ішінде бөлімшелерге бөліну керек.
Ережеге сәйкес, еңбекақы базалық ... ... ... ... байланысты кайта қаралып отырады, жыл ... ақы ... ... ... ... ... оқу орнын, колледжді
бітіргені туралы диплом болган жағдайда және жұмыс өтіліне ... ... ... ... көбеюі мүмкін. Сыйақы елеулі материалдық
ынталандыру болып ... оның ... банк ... ... ... ... ... - қызметкерлердің өзін ... ... ... және ... ... үшін өте ... күші. Одан басқа, шетел ... ... ... ... моральдік сүйемелдеуге, оның беделін көтеруге қызмет
етіп, әкімшіліктің қызметкерге мүдделілігін ... ... ... ... ... ... алыстатады.
Еңбекақы төлеу жүйесінде қызметкерлерге көрсетілетін жеңілдіктер
ерекше маңызға ие.
Отандық және әлемдік банк ... ... ... ... ... жол ... ... төмендетілген пайыздық мөлшерлемемен несие беру;
- банк есебінен өмірін сақтандыру;
- ... ... ... мен ... ... бақшасының шығынын
төлеу;
- банктің өзінде тегін заң қызметін көрсету ... ... ... ... ... ... материалдық мәселелерінің шешілуіне қатысу;
- жақсы жұмысы үшін ... ... ... ... ... ... ... пайдасына қатысу және т.б.
Жеңілдіктер қызметкердің кәсіптік біліктілігінің ... мен ... ... ... ... ... ... – уақыт қалауы
XXI ғасыр – бұл бәсекелестік және әлеуметкік тіршілік әрекетіндегі
инновациялық талпыныс ғасыры. Ертеңгі өмір қалауына сай адамзат
экономикалық даму ... ... ... ... ... ... ... өзгшеріс табалдырығын аттап отыр және дүние жүзіндегі білім
беру жүйесінің интеграциялық өлшеміне сай ... ... ... олардың алған білімдері ертеңгі еліміздің
болашағы болып табылады. Еңбек нарығындағы бәсекеге қабілеттілікті
жоғарлату үшін оқу жүйесіне ... ... ... ... ... мамандықтарын Жоғарғы оқу орны қабырғасында
интеграциялық теориялармен тәжірибе еңгізу басты бағыттардың бірі. Осы
жағдайда біздің түлектер ЖОО бітірген ... ... ... ... ... қиындықтарын жеңе біліп және өздерінің кәсіби мансаптарын
жасайды.
Интеграциялық теория мен тәжірибенің бірден-бір бағытты - ... – жаңа ... ал ... ... ... нарықтық
экономикада өте қажет. Мен біздің маркетолог студенттерден «біздің мамандық
дамушы» ... ... ... да, ... жетілдіру және
студенттердің жан-жақтылығын дамыту үшін «Маркетинг» кафедрасы 2007 жылы
Қаржы – ... ... ...... ... ... ұсынады.
Оларды өткізу үшін «Маркетинг» кафедрасы мастерлер ретінде Қазақстан
Республикалық үлен ұйым басшыларын, жүргізуші ... ... ... ... ... кафедрасында экспериментальді түрде өткізіліп жатқан мастер –
класстардың жағымды ... өте көп. ... бұл ... оқу ... деген ойдамыз.
Стратегия экономикалық кеңістікті қалыптастыруды және халықты таратып
орналастыруды, кластерлерді ... ... ... отырып аумақтарды
инфрақұрылымдық қамтамасыз етуді қоса алғанда, елдің аумақтық дамуының
стратегиялық бағыттарын айқындайды.
Стратегияны іске асырудың ... ... ... ... ... ... және әлемдік экономикада ұстанымдануының тиімді
стратегиясын тұжырымдау мен іске асыру;
2) елді тиімді аумақтық ұйымдастыру;
3) өңірлерді тиімді экономикалық ұйымдастыру;
4) аумақтардың экологиялық жай-күйін ... ... ... институттық қамтамасыз ету.
Стратегияда Қазақстанның әлемдік рыноктағы ұстанымдануының бағыттары
мынадай болып ... ...... ... астық өнімдері мен қайта өңдеу
өнімдерінің ірі өндірушісі мен жеткізушісі.
Осы бағыт ... ... ... сыртқы рыноктарда орныққан ұстанымдарды
күшейту және өндірістің озық технологияларын енгізу мен жаңа әлемдік
рыноктарға шығу есебінен сапалы минералдық шикізат, металлургия және ... ірі ... ... қатарына кіру болып отыр.
2) Қазақстан – Еуропа, Азия-Тынық мұхиты және Оңтүстік Азия ... ... ... трансқұрлықтық экономикалық көпірі.
Мұнда негізгі міндет Батыс пен Шығыс (Еуропа мен Азия) арасындағы
кеңістікте ресурстардың ағыны үдерістерін технологияландыру болып табылады.
Қорытынды
Коммерциялық банктің ... ... ... ... қалу ... ... ... қоса кез келген банк ұзақ ... ... ... көрсету орталығы болуды қалайды. Банк қызметіндегі
жалғыз критериі клиенттің нақты ... ... ... ... жыл ... ... стандартты қызмет түрлерін ұсынған болатын. Ал
қазіргі таңда банктер ... ... ... бағытталған жаңа қызмет түрлерін
шығаруы тиіс. Банктік қызмет көрсету сферасында маркетингтің объективті
негізі қаржы ... ... ... ... ... ... ... нарығын зерттеуге, клиенттердің қаржылық тұрақтылығын
талдауға, ... ... және ... байланысты банктің кезекті жұмысын
ұйымдастыруға бағытталған. ... ... ... маркетингтің
теориялық аспектілері қарастырылып, банктің ... ... ... ... ... ... ... фактіге тап
болдық. Банк қаншалықты жетік маркетинг стратегиясын жүргізгенімен ол банк
пайдасына тікелей әсер ... ... деп ... ... ... ... жүйесіне талдау жасау үшін ... ... ... ... ... еншілес ұйымы) 2008 жыл қорытындысы бойынша ... ... ... мәліметтері негізге алынды. 2007 және
2008 ... ... ... ... ... ... активтер
көлемінің азайғаны сипатталып отыр(қосымша 1). Темірбанктің табыстар және
шығындар есебінің қорытындысы бойынша 2008 ... ... ... ... ... ... ... көрсетеді(қосымша 2). Шынымен де, банктің
маркетингтік бөлімі қаржылық ресурстарды белгіленген ... ... ... ... ... ... ораластыруы міндетті түрде
пайда әкелу керек еді. Ал 2008 жыл қорытындылары ... банк ... ... бұл банк ... сатылуын қаншалықты өсіргенімен
тиімді менеджментсіз ешқандай нәтиже болмайтынның ... ... ... банк ... мен пассивтерінің жетік басқару жүйесі
арқылы банктік маркетингтің тиімділігін арттыру жолдары ұсынылды. ... ... ... ... ... ... шараларының
тиімсіздігі анықталып, оның жетілдіру жолының банктік ... ... әсер ... ... ... ... және дамыту тиімді ... ... ... атап ... ... ... қызметкерлердің
жұмысының ұйымдастырылуына назар аударатын болсақ, бұлардың қаншалық
тиімсіз жүйеде ... ... ... ... болады. Мысалы банк басшылығы
несие бөлімінің қызметкерлерін ынталандыру үшін ... ... ... ... ... бұл несие қызметкері несиенің берілуі ... ... ... ... Сондықтан бұл жұмысшыны несие бойынша
банк талаптары ... ... ... тартудың логикасы да
жоғалады. Мұндай жағдайда несие ... ... ... ... ... қоса өз ... көлемін ұлғайту үшін клиенттің
қаржылық жағдайын көтермелеп ... де ... ... банк
қызметкерлерінің жұмысын тәуекел деңгейін сезінетін етіп ... ... ... ... оны ... және ... бағыты
клиенттерге өнімдер туралы толық мағлұмат ... ... ... ... ... бұл ... жаңа ... пайдалану шешуші орын алады.
Банктік маркетингтің біздің елімізде дамуы үшін заңнамалық базаны
жетілдіру ... ... ... ... ... ... сияқты несиелік тәуекелді төмендету қорын құру дұрыс болар еді. Бұл
қордың негізгі қызметі банктердің төленбеген несиелерінің ... ... ... ... бұл ... дербес сақтандыру компаниялары
атқарады. Біздің елдегі коммерциялық банктер несиелік тәуекелді сақтандыру
барысында ... ... ... ... ... Осы ... бұл ... біздің елде жұмыс істемейді. Егер
жоғарыда айтылған қор жұмысы ұйымдастырылса ... ... осы ... тәуекел деңгейіне ғана барып, төленбеген несиелерін ... алар ... келе ... банктік маркетинг тек қалыпты банк өнімдерін
жарнамалауға ғана бағытталатынын айтуға болады. Ал ... ... кең ... пайдалану үшін дипломдық жұмыстағы аталған банктік
маркетингтің жетілдіру жолдарын қабылдаған жөн.
Қолданылған ... ... ... ... және банктік қызмет туралы» заңы 30 тамыз 1995 ж.
2. Уткин Э.А. Банковский маркетинг, М.:Инфра-М, 1995
3. Маркова В. Маркетинг услуг, ... ... Дж., ... Б. ... ... с англ. -М.: Экономика,
1993. - 335 ... ... Ф. ... СПб.; ... Ком, 1999. ... ... Дж., Берман Б. Маркетинг: Сокр.пер. с англ. -М.: Экономика,
1993. - 335 ... ... ... /под ред. В.Е.Хруцкого. ~М.: ... ... 1991. —256 ... ... И.И. ... на предприятии: Практическое пособие. -М.: АО
'Финстатинформ" 1995. -181 б.
9. Социально-экономическое положение Республики ... за ... 2008 ... ... ... ... А. С. «Банкілік құқық». Алматы, 2001.
11. Мақыш С.Б. Ақша ... және ... ... 2004.
12. Ақша, несие, банктер. Ғ.С. Сейітқасымовтың редакциялығымен. — Алматы:
Экономика, 2001.
13. Герасименко В.В. Основы маркетинга. М.: ТМС, 1999г. – ... ... Р.В. ... маркетинг. М.: Финансы и статистика, 1998г.
с.52
15. Коробов Ю.И. Банковский маркетинг. Саратов: Издат. центр Сарат. экон.
16. Академии, 1997г. – ... ... А.А. ... и ... ... ... ... М.: АО «Менатеп-Информ», 1998г. – с.19
18. Лаврушин О.И. Банковские операции. Часть1. М.: Инфра-М , 1998г.- с.43
19. ... Н.И., ... Э.А. ... ... М.: Акалис, 1996г.
с.64
20. Маркова В.Д. Маркетинг услуг. М.: Финансы и статистика, 1999г. – с.97
21. ... В.Е. ... ... маркетинга. М.: Финансы и
статистика,1997г. – с.15-16
22. Моррис Р. Маркетинг: ... и ... М.: ... и ... ... ... В. Маркетинг услуг. ОМСК: Мысль, 1992г. – с.127
24. Прауде В.Р. Маркетинг: актуальные вопросы ... и ... ... 1997г. – ... ... Г.С. ... финансового состояния коммерческого банка.
26. М.: Русская Деловая литература, 1996г. – с.310
27. Романов А.Н. Банковский маркетинг. М.: ... и ... 1996г. – ... ... Б.С. Искусство рекламы. М.: Инфра-М, 1997г. – ... ... А.В. ... ... М.: АО ... с.28
30. Севрук В.Т. Банковский маркетинг. С-П.: Коруна, 1998г. – с. 16-17
31. Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке. ... АО: ... – с. ... ... В.М. ... ... банк: управление и операции. М.:
ИПЦ, 1994г. – с.301
33. Фалько А.В. Банковский маркетинг. АОЗТ: «ВЕЧЕ», 1995г. – с.320
34. Ширинская Е.Б. ... ... ... ... и ... М.: ... и статистика,1992г. – с.163
35. Шульпина Н.В. Основы маркетинга. М.: «Вильямс», 1999г. – с.79
36. ... ... №10 2008г. ... ... ... №1 2009г. с.16
38. Консолидированная финансовая отчетность Дочерней организации АО «БТА
Банк»-АО «Темірбанк»
-----------------------
Жарнама және халықпен байланысу маманы
Клиенттер тобының ... ... ... ... банктік өнімдер нарығын клиенттер тобына сегменттеу
в) банк өнімдерін клиенттерге жылжыту
Өнім тобының менеджері:
а) нарықтық зертеулер;
б) банктік өнімдердің жаңа түрлерін өндіру
в) өткізуді ... ... ... ... ... ... 2006 жыл
7,10%2007 жыл
6,40%2008 жыл

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 69 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ерекше балаға – ерекше мектеп15 бет
Банкілік маркетингті ұйымдастырудың теориялық негіздері30 бет
Өндірістік шығындар туралы концепциялар4 бет
"Фирма теориясы және оның нарықтық экономикадағы рөлі."25 бет
Адамгершілік қарым-қатынас мектебі (1930-1950)6 бет
Бәсеке – рынокты экономиканың негізі31 бет
Бәсекелік фирма өніміне сұраныс5 бет
ГЕШТАЛЬТ-ТЕРАПИЯ ТУРАЛЫ3 бет
Жаһандану туралы ақпарат5 бет
Конвенция туралы11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь