Актас мұнай кен орнын игерудің оптималды жобалық шешімін анықтау

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 7
1 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБА ТИІМДІЛІГІН БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 10
1.1 «Инвестициялық жоба түсінігі», оны іске асырудың негізгі сатылары ... ... .10
1.2 Инвестициялық жоба тиімділігін анықтаудың әдістемелік негіздемелері және экономикалық критерийлері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .17
1.3 Кенорын бойынша геологиялық.техникалық жалпы мағлұмат сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .26
2 МҰНАЙ.ГАЗ КЕНОРНЫНЫҢ ЖОБАЛЫҚ ШЕШІМДЕРІНІҢ ТИІМДІЛІГІН ЭКОНОМИКАЛЫҚ ТАЛДАУ ЖӘНЕ БАҒАЛАУ ... ... ... ... 34
2.1 Игеру нұсқаларының техникалық.экономикалық негіздемесі ... ... ... ... ... ...34
2.2 Жобалық шешімдердің экономикалық талдауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...39
2.3 Күрделі салымдар мен эксплуатациялық шығындардың экономикалық бағалануы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .42
3 ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБА ТИІМДІЛІГІН АРТТЫРУ ЖОЛДАРЫ ... ... ...62
3.1 Мұнай.газ кенорнының игеру нұсқаларын экономикалық бағалаудың
негізгі ережелері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..62
3.2 Тәуекел мен белгісіздік факторларын ескере отырып жоба тиімділігін арттыру және есептеу ерекшеліктері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 67
3.3 Мұнай.газ саласына шетелдік инвестицияны тарту және қолданудың ұйымдық.экономикалық механизмін жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..72

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...78

ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...81

ҚОСЫМШАЛАР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...83
Тақырып актуалдылығы. Қазіргі кезде мұнай саласы тек елдің ішкі қажеттіліктерін қанағаттандырып қана қоймай, оған қоса республикамыздың экономикалық өрлеуінің негізгі тұтқасы болып келеді. Өйткені, өндіріс көлемі бойынша басқа салалар ішінен мұнай саласы көрнекті орын алады.
Қазақстандағы барланған және үлкен болашағы бар көмірсутекті шикізат қорларының бар болуы мұнай химиялық және мұнай өңдеу өндірістерін сәтті біріктіруді қолдану мүмкіндігін дәлелдейді. Бұл мүмкіндік тек мұнай саласы мен ұзақ уақытқа мұнай өнімдерімен толықтай өзін-өзі қамтамасыз ету шеңберінде ғана қарастырылады.
Қазақстанның даму стратегиясында 2030 жылға дейін отын-энергетика секторына бірінші кезекте мән беріледі. Тұрақты экономикалық өсім көзі ретінде көмірсутек ресурстарын ұтымды пайдалану еліміздің ұзақ мерзімді жоспарларының бірі болып табылады.
Мұнай ресурстарын пайдалану тұжырымдамасы:
• Ең үздік технология, күрделі қаржы және ноу-хау тарту мақсатында халықаралық мұнай компанияларымен ұзақ мерзімді серіктестік жүргізу;
• Бір мемлекеттен не бір тұтынушыдан болатын монопольдік бағалық тәуелділікті болдырмайтын көмірсутек шикізатының тәуелсіз экспорттық бағдарын құру;
• Ішкі отын-энегетикалық инфрақұрылымды дамыту және құруды жеделдету.
Зерттеу мақсаты. Берілген жобаның негізгі мақсаты Актас мұнай кенорнын игерудің оптималды жобалық шешімін анықтау болып табылады. Бұл жағдайда жобаны жүзеге асырудың күрделі салымдары мен эксплуатациялық шығындарын есептеу қажет. Күрделі салымдарды ұңғыма құрылысының жылдары бойынша, объекттер (I және II) бойынша, мұнай кәсібі бойынша үлестіру керек. Сонымен қатар, салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді есептеу талап етіледі (әлеуметтік салық, жер салығы, роялти, экологиялық төлемдер, білім беру, әлеуметтік инфрақұрылым, жою қорына аударымдар, тарихи салықтар, амортизациялық аударымдар, шикі мұнай акцизі, корпоративтік табыс салығы). Ең алдымен ұңғыма торларының тығыздығымен айырықшаланатын техникалық-экономикалық көрсеткіштердің төрт игеру нұсқасын қарастыру қажет. Технологиялық көрсеткіштердің есептеу әдісін таңдау, кенорынды зерттеу деңгейіне, қабаттардың геологиялық құрылымына, коллектор типіне, олардың сүзгіштік сипаттамаларына, әркелкілігіне, шоғырларды эксплуатациялау режиміне, игерудің мүмкін нұсқаларына, шоғыр өлшемдеріне т.б. көрстекіштерге тікелей байланысты.
Зерттеу объектісі. Игерудің негізгі өнеркәсіптік объектісі Ақтас кенорны болып табылады. Ол Қазақстан Республикасының Маңғыстау облысында орналасқан.
1 Мамедов О.Ю. Современная экономика.- Ростов-на-Дону: Феникс, 1996.
2 Тайкулакова Г.С. Мұнайгаз өнеркәсібіндегі кәсіпорын экономикасы.- Алматы: КҚУ, 2005.
3 Басуев А. С. 01.09.98 жылдары Ақтас кенорнында мұнай мен газ қорларын есептеу.- Алматы: Мұнай-Консалтинг, 1998.
4 Рохлин С.М., Рыженков И.И., Фетисов А.А. Экономика рационального использования нефтяных ресурсов недр.- М.: Недра, 1991.
5 Рабинович А.А., Ақтас кенорнының ұңғымаларын сынамалы эксплуатациялау. – Ақтау: Аманат, 2000.
6 Сапожников П.С., Финк В.К. Концентрация капитальных вложений и нефтяной промышленности.- М.: Недра, 1987.
7 Ежов С. Особенности налоговой системы в нефтяном секторе экономики. – М.: «А и Б», 1999.
8 Қазақстан Республикасының бюджетке салынатын салығы және басқа да мігдетті төлемдері.- Алматы: Салық кодексі, 2003.
9 Байтлекова Б. "Иностранные инвестиции в Республике Казахстан" - Алматы: Деловая неделя №11, 1998.
10 Проблема совершенствования законодательства по привлечению иностранного капитала в экономику Республики Казахстан. - Республикалық ғылыми журнал - "Наука и образование Южного Казахстана" №6 - 1997. "Экономика. Математика" сериясы.
11 "Государственная стратегия развития нефтяной промышленности РК" - Республикалық ғылыми журнал "Наука и образование Южного Казахстана" №6 - 1997. "Экономика. Математика"сериясы.
12 "Нефтеэкспортный потенциал Казахстана, как условие привлечения иностранных инвестиций в нефтяную промышленность" - «Қазақстан 2030» стратегиясы бойынша ғылыми-тәжірибелік еңбектер жиынтығы.-Алматы: Ғалым, 1998.
13 Қазақстанның инвестициялық климаты - Шетел инвесторларының екінші жылдық сауалнамасы.- Алматы: Азия- ЭиЖ.-1997 -№24,25,26
14 Балахметова Г. Қазақстан экономикасына шетел инвестицияларын тартудың салалық және регионалдық аспекттері.- Алматы: Аль-Пари, №6, 2003.
15 2003-2005жылдар бойынша «ТасбулатОйлКорпорейшн» ЖШС жылдық есеп беруіне түсініктеме жазбахаты.
16 Гергичеану Д., Чепчеев С.Г. Шығыс Нормаул және Батыс Тасболат құрылымдарын зерттеу бойынша барлау ұңғыларын бұрғылаудың геологиялық жобасы (Ақтас учаскесі).- Алматы: NEDRA, 2001.
17 Насырова М.Р., Құлпыбаев С.К. Гуляева С.П. Нарықтық экономика.- Алматы: Білім, 1995.
18 Астахов А.С., Экономическая оценка запасов полезных ископаемых.- М: Недра, 1981.
19 Лысенко В.Д. Проектирование разработки нефтяных месторождений.- М.: Недра, 1987.
22 Правила разработки нефтяных и газонефтяных
месторождений. - М.: Миннефтепром, 1987.
23 Регламент составления проектов и технологических схем разработки нефтяных и газонефтяных месторождений РД 39-0147035-207-86, М.: Миннефтепром, 1986.
24 Сургучев М.Л. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов. - М.: Недра, 1985.
25 Конопляник А., Субботин М. Государство и инвестор: об искусстве договариваться.- М.: ЭПИцентр, 1996.
26 Жұмағалиев Т.Н., Шудабаев К.С. Мұнай және газ геологиясы терминдерінің түсіндірме сөздігі.- Алматы: APHgroup, 2000.
27 Тоқсанбай С.Р. Толық экономикалық орысша-қазақша сөздік. – Алматы: Сөздік-словарь, 1999.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Экономика және бизнес факультеті
Экономикалық теория ... ... ... 4 курс ... ... жетекші ... ... ... ... күні)
Кафедра меңгерушісінің __________________________
рұқсатымен ... ... ... ... ... ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБА ТИІМДІЛІГІН БАСҚАРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ
НЕГІЗДЕРІ…………………………………………………………….............. 10
1. «Инвестициялық жоба түсінігі», оны іске ... ... ... жоба тиімділігін анықтаудың әдістемелік негіздемелері
және экономикалық
критерийлері.............................................................
........17
3. Кенорын бойынша геологиялық-техникалық жалпы мағлұмат
сипаттамасы..............................................................
...........................................26
1. МҰНАЙ-ГАЗ КЕНОРНЫНЫҢ ЖОБАЛЫҚ ... ... ... ЖӘНЕ БАҒАЛАУ............... 34
1. Игеру нұсқаларының техникалық-экономикалық
негіздемесі.......................34
2. Жобалық шешімдердің экономикалық
талдауы...............................................39
3. Күрделі салымдар мен ... ... ... ... ЖОБА ... ... ... Мұнай-газ кенорнының игеру нұсқаларын экономикалық бағалаудың
негізгі
ережелері................................................................
..................................62
2. Тәуекел мен белгісіздік факторларын ескере отырып жоба тиімділігін
арттыру және ... ... ... ... ... ... және ... ұйымдық-
экономикалық механизмін
жетілдіру..............................................72
ҚОРЫТЫНДЫ...................................................................
........................................78
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ТІЗІМІ...............................................................81
ҚОСЫМШАЛАР..................................................................
.....................................83
КІРІСПЕ
Тақырып актуалдылығы. Қазіргі кезде мұнай саласы тек елдің ... ... қана ... оған қоса республикамыздың
экономикалық өрлеуінің негізгі тұтқасы болып келеді. Өйткені, ... ... ... ... ... ... саласы көрнекті орын алады.
Қазақстандағы барланған және үлкен болашағы бар көмірсутекті шикізат
қорларының бар болуы ... ... және ... ... ... сәтті
біріктіруді қолдану мүмкіндігін дәлелдейді. Бұл мүмкіндік тек мұнай саласы
мен ұзақ уақытқа ... ... ... ... ... ... ғана ... даму стратегиясында 2030 жылға дейін отын-энергетика
секторына бірінші кезекте мән беріледі. Тұрақты ... өсім ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді
жоспарларының бірі болып табылады.
Мұнай ресурстарын пайдалану ... Ең ... ... ... ... және ... ... мақсатында
халықаралық мұнай компанияларымен ұзақ мерзімді серіктестік жүргізу;
• Бір мемлекеттен не бір ... ... ... ... болдырмайтын көмірсутек шикізатының тәуелсіз экспорттық
бағдарын құру;
• Ішкі отын-энегетикалық инфрақұрылымды дамыту және құруды ... ... ... жобаның негізгі мақсаты Актас мұнай кенорнын
игерудің оптималды жобалық шешімін анықтау болып ... Бұл ... ... ... күрделі салымдары мен эксплуатациялық шығындарын
есептеу қажет. Күрделі салымдарды ұңғыма ... ... ... (I және II) ... ... ... ... үлестіру керек. Сонымен
қатар, салықтар мен басқа да міндетті төлемдерді есептеу ... ... ... жер ... ... ... ... білім беру,
әлеуметтік инфрақұрылым, жою ... ... ... ... ... шикі мұнай акцизі, корпоративтік табыс салығы).
Ең алдымен ұңғыма торларының ... ... ... ... төрт ... ... ... қажет.
Технологиялық көрсеткіштердің есептеу әдісін ... ... ... ... ... ... коллектор типіне, олардың
сүзгіштік сипаттамаларына, ... ... ... ... мүмкін нұсқаларына, шоғыр ... ... ... ... ... ... ... өнеркәсіптік объектісі Ақтас
кенорны болып табылады. Ол Қазақстан Республикасының Маңғыстау облысында
орналасқан.
Геологиялық-кәсіптік зерттеулер нәтижелеріне ... ... ... екі ... ... белгіленген. Әрбір белгіленген
эксплуатациялау объектілері ... ... ... нұсқалар үшін
игерудің сипатты элементтерінің ... ... ... көрсеткіштерді қолдану арқылы ұңғымаларды орналастыру үшін қабат
қалыңдығының шекті ... ... ... ... ... алғашқы рұқсат
етілетін дебиті, жинақталған мұнай ... ... ... сулануы
негізделеді. Көп қабатты кенорынды игерудің рационалды нұсқасын ... ... ... ... зор рөл атқарады. Эксплуатациондық
объект деп қабатты немесе ... ... ... ... ... ... субъектісі мердігер ... ... ... ... ... табылады.
Қазіргі уақытта ЖШС «ТасбулатОйлКорпорейшн» (ТОК) мұнай мен ... ... ... ... ... ... 13 операциондық
бөлімшелер мен басқару аппаратынан тұрады. Жарияланған жарғылықты капитал
эмиссия ... ... ... тыс ... белгіленген.
Компанияның кадрлық саясаты қатарына жоғарғы кәсіптік мамандар, үлкен жұмыс
тәжірибесі және жастарды тарту жұмыстары жатады.
Зерттеу құралы. Жоба ... ... шарт ... ... көрсеткіштер негізінде есептеледі: таза табыс; жер қойнауын
пайдаланушының ақша ... ... таза ... ... ... ішкі нормасы (IRR); ... ... өтеу ... ... ... ... ақша (қаржылық күштеме); мемелекет табысы
(бюджеттік және бюджеттік емес қорларға аударылатын салықтар мен ... ... ... ... ... ... ... негізгі көрсеткіші қолма-қол ақшаның
ағымы болып табылады. Бірақ, жеке интегралдық нәтиже ... ... ... ... ... Ауданды игеру нұсқаларын бағалау және
экономикалық көрсеткіштерді есептеу тұрақты бағалармен де, ... те, ішкі ... ... ... та, ... нарық бағаларын
қолданып та жүргізіледі. Бағалау көрсеткіштерінің жүйесіне игеру нұсқасын
жүзеге асырудың күрделі ... мен ... мен ... ... ... ... сумен ажыратуға және тұз қышқылымен
өңдеуге кететін шығындар енгізілген.
Мұнай шығарудың экономикалық негізделген мөлшері объектті ... ... ... ... ... деп ... дисконтталған ақша ағымының оң мәнін қабылдау кезеңі қабылданады.
1. МҰНАЙ-ГАЗ САЛАСЫНДАҒЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБА ... ... ... ... ... түсінігінің экономикалық мәні, оны жүзеге
асырудың негізгі кезеңдері
«Инвестициялық жоба» түсінігі екі ... ... ... іс әрекет жиынтығын жүзеге асырытын, нақты бір мақсатқа жетуді
қамтамасыз ететін іс, ... ... ... ... Бұл жағдайда
мағынасы жағынан ең жақын «шаруашылық шара», ... ... ... ... болып табылады. Ал екінші ... ... ... ... ... қажетті немесе осындай ... ... және ... ... ... ... жоба» түсінігі басым түрде екінші мағынада қолданылады.
Бірінші мағынада әдетте «жоба» термині қолданылады.
Жобаны құру және жүзеге асыру келесі кезеңдерден ... ... ... ... инвестициялық мүмкіндіктерді зерттеу;
- жобаның техникалық-экономикалық негіздемесі;
Кей кезде «Құрылыстың ... ... ... ... салу ... ... Жоба ... салумен аяқталмайды,
кәсіпорын жобалық қуат деңгейіне шығарылуы керек. Инвестициялық ... ... ... ... ... да ... жеткеннен
соң аяқталады.
- келісім-шарт құжаттарын дайындау;
- жобалық құжаттарды дайындау.
Инвестициялық жобаға тек қана ... есеп ... ... құрылыс-монтаж жұмыстары;
- объектті эксплуатациалау, экономикалық көрсеткіштердің мониторингі.
Инвестициялық идеяның (ойдың) ... ... ... ... ... және оның алдын-ала негізделуі;
• өндірісті техникалық шешімнің (техника, ресурс, қызмет объектісінің)
экологиялық, патенттік, инновациалық ... ... ... ... ... ... ... қажеттілігін тексеру;
• инвестициялық идеяның республикалық, аймақтық, ... ... ... ... ақпататтық меморандумын тағайындау.
Инвестициялық мүмкіндіктердің жоба алды зерттеулеріне:
1. экспорт және импортты ескере ... ... ... және ... ... ... ... өнімге (қызметке) есептік,ағымдық, болжамдық бағалар
деңгейін есептеу;
3. ... ... мен ... іске асырудың ұйымдық-құқықтық түріне
ұсыныстарды дайындау;
4. ірілендірілген нормативтер бойынша болжанып отырған инвестиция көлемін
және оның коммерциялық ... ... ... бағалау;
5. бастапқы құжаттарды дайындау;
6. жобаның ТЭН бөлімдері бойынша алдын ала бағалауларды, соның ішінде,
жобаның тиімділігін бағалауды дайындау;
7. инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... келісім-шарт құжаттарын дайындау;
9. әлеуметті инвестор үшін инвестициялық ұсыныс тағайындау (жобаның ТЭН
дайындауда қаржылық жұмыстар ... ... ... ТЭН келесіні қарастырады:
1. толық маркетингтік зерттеу жұмыстарын ... ... пен ... ... ... сұраныс икемділігі, ... ... ... өнімнің нарықтағы өміршеңдік
кезеңін сақтау бағдарламасы және т.б.);
2. өнімді ... ... ... ... ... ... ... негіздемесінің құжаттары
бар анықтамалық хатты дайындау;
4. бастапқы құжаттарды дайындау;
5. техникалық шешімдерді әзірлеу, оның қатарына: негізгі ... ... ... (технология жағдайын талдау, құрал-жабдықтар
құрамы, қолданыстағы өндірістік ... ... ... ... ... ... ... сатып алу,
өндірісті кеңейту. Шикізатты және басқа материалдарды қолданатын
өндірістік үрдіс, толықтырушы бұйымдар, энергоресурстар);
6. ... ... ... инженерлік қамтамасыз ету;
8. азаматтық қорғаныс және қоршаған ортаны қорғау бойынша шаралар;
9. құрылысты ... ... ... ... үй құрылысының деректері;
11. кәсіпорынды басқару, жұмысшылар мен қызметшілерді, еңбекті ұйыдастыру
жүйесінің сипаттамасы;
12. қаржылық-сметалық құжаттар, сонымен ... ... ... ... ... ... ... қызметінің жылдық түсімінің
есебі,айналым капиталына қажеттілікті есептеу, жобаны қаржыландырудың
жобаланатын және ұсынылатын көздері (есеп), ... ... ... қажеттілік, инвестрлау шарттары, нақты инвесторды таңдау,
келісім-шартты ... ... іске ... ... тәуекелді бағалау;
14. жобаны іске асыру мерзімін жоспарлау;
15. жоспардың коммерциялық тиімділігін ... ... ... ... экономикалық тиімділігін талдау (бюджеттік
инвестицияны қолданған жағдайда);
17. жобаны іске асыруды тоқтату шарттарын қалыптастыру.
Дайындалған ТЭН ... тыс, ... және тағы ... ... ... ... соң, ТЭН ... және инвестициялық шешім
қабылдау жүргізіледі (яғни, инвестициялық жобаға ... салу ... ... құжаттарын дайындауға келесі жұмыстар кіреді:
- тендерлік саудаластықты дайындау және олардың нәтижелері бойынша
келісім-шарт құжаттарын ... ... ... ... ... ... әрі қарай жобалауға (тендерлік ... және ... ... ... саудаласу.
Жұмыс құжаттарын дайындауға кіреді: құжаттарды дайындау, стандарттан
тыс технологиялық жабдықтарды ... мен ... ... және реттеуші жұмыстар қарастырады:
- құрылыс-монтаждық жұмыстар;
- жабдықты реттеу;
- персоналды оқыту;
- шикізатты толықтырушылар мен энерго-тасушыларды жеткізуге келісім-шарт
құжаттарын тағайындау;
- өнімді жеткізуге ... ... ... ... ... шығару.
Объектті эксплуатациалау экономикалық көрсеткіштерінің мониторингі
қамтиды:
- өнім сертификациясы;
- диллерлік тор құру;
- жөндеу орталығын құру;
- жобаның ... ... ... ... іске ... ... ... механизмдерінің жеке
элементтері қатысушылар арасында келісім шартта нақтыланып және бекітіліп
отыруы мүмкін. Ұйымдық-экономикалық механизмді ... ... ... бөлімін өзгерту - түгелдей жобаны ... деп ... ... нұсқасын әзірлеу). Бұл жағдайда оның тиімділігі қайта
есептелуі тиіс.
Инвестициялық жобаны іске асыру ... ... ... ... және ... ... жаңа ... қоғам (АҚ) құру
(акционерлік қоғамның кішігірім жарғылықты ... ... ... иесі ... мүмкін). Инвестиция, акционерлік
қоғамға айналым қаражатын үлестеу түрінде жүзеге ... ... ... ала ... ... ... ақшамен
инвесторға инфляцияны ескермей несие қайтарылады. Содан соң келесі
табыс жарғылықты капитал ... ... ... шетелдік инвесторға кепілдік беру. Бұл жағдайда реципиент ... ... ... ал ... ... бұл ... ... не мемлекеттің активтерімен сақтандырады. Сол үшін
инвестицияланатын кішігірім пайыз алынады. [1]
Инвестициялық ұсыныс - бұл ... ... ... ... үшін ... ... техникалық-экономикалық
зерттеулерінің нәтижесі. Инвестициялық ұсыныс құрамында реципиент жөнінде
толық ... ... оның ... ... ... ... ... ақпараттық меморандумды орынды толықтырады. Инвестициялық
ұсыныс пен ақпараттық меморандумды ... ... ... ... ... ... ... бағытталатын өтінім болып
табылады. Өтінім ... ... ... ... ... тұрады. Инвестициялық жобалар ... ... ... ... ... ... ... үшін арнайы формулалар
бар.
Инвестициялық жобаның көлемі оның жүзеге асыру нәтижелерінің ең
болмағанда ішкі ... ... ... ... ... ... ... материалдық өнімдер мен қызметтер,
экологиялық, еңбек және әлеуметтік жағдай нарығы жатады.
Егер жобаның жүзеге асырылуы жер ... ... ... ... ... ... әсер ететін болса, мұндай жоба кең ауқымды
деп қарастырылады.
Егер жобаның жүзеге асырылуы елдегі ... ... ... ... әсер ... ... ... жағдайға әсер етпесе, мұндай
жоба ірі көлемдік деп қарастырылады.
Егер ... ... ... белгілі бір аймақтың, ... ... және ... ... әсер ететін болса,
мұндай жоба аймақтық немесе қалалық ... ... жоба ... ... ... ... ... бір аймақтың, қаланың
экономикалық, әлеуметтік және экологиялық ... ... ... деңгейі мен құрылымына әсер етпейтін ... ... ... ... түсінігі екі мағынада қолданылады:
- инвестициялық бәсекеге ұсынуға арналан жекешелендіру жоспарына сәйкес
орындалатын жекеленуші кәсіпорынның ... ... ... бір ... ... ... немесе инвестициялық жоба
жүйесі жөнінде сәйкестендірілген мәлеметтер жиынтығы ретінде.
Берілген ұсыныста «Инвестициялық бағдарлама» түсінігі екінші мағынада
қолданылады. ... ... ... ... арналған
инвестициялық жоба немесе инвестициялық ұсыныс негізінде ... ... ... ... ... асыру, инвестициялық жобаны жүзеге асыру барысында табылатын ... ... ... және ... ... ... ... альтернативтерді талдауда қарастырылып отырған
жобалардың арасында ... ... және өнім ... ... жүзеге
асыру және пайданы табу мезгілдері жағынан айырмашылықтары болуы мүмкін.
Айырмашылықтар жобаның өмір сүру мерзімінде, ... ... ... жоба бойынша шығындарға, табылатын табысқа, өсу және ... де ... ... осы ... ... әсерін сандық бағалауға жүйелі
жақындау пайдаланбасақ, онда инвестициялық альтернативтердің қайсысы жоғары
экономикалық потенциалды екендігін бағалау өте ... ... Бір ... пайда табу варианты бар инвестицияны таңдау үшін инвестициялық
альтернативтерді ... ... ... ... ... ... үшін ... болып табылады.
2. Инвестициялық жоба тиімділігін анықтаудың әдістемелік негіздемелері
және экономикалық ... ... ... ... ... ... ... формулалардың жалпы түрі баяндалған. Жоба тиімділігі ... ... сай ... ... мен ... ... ... жүйесімен сипатталады.
Инвестициялық жобаның тиімділік көрсеткіштері келесі ... ... ... ... ... Бұл ... тікелей қатысушылары үшін жүзеге асырудың қаржылық салдарын
ескереді;
- бюджеттік тиімділік ... Бұл ... ... немесе жергілікті бюджетке арналған жобаны іске асырудың
қаржылық салдарын көрсетеді;
- экономикалық тиімділік көрсеткіштері. Бұл ... ... жол ... және ... жоба ... тікелей
қаржылық мүдделерінің шегінен тыс шығатын жобаны іске ... ... мен ... ескереді.
Ірі көлемдік (қала, аймақ немесе бүкіл Қазақстан мүддесін қамтитын)
жобалардың міндетті ... ... ... ... ... әзірлеу барысында оның әлеуметтік және экологиялық зардаптарын,
сонымен қатар қоршаған ортаны ... мен ... ... ... ... ... ... жобаның экологиялық
негіздемесінің әдістері, сонымен қатар, ... ... ... мен ... ... ... мен ... жазылған.
Инвестициялық жобаның тиімділігін анықтау ... ... ... ... ... ... кезеңде жүргізіледі. Оның ұзақтығы (есептеу
көкжиегі) келесілерге байланысты қабылданады:
- объектті құру, қолдану және (керек жағдайда) жою ... ... ... ... орташа нормативтік қызмет ету
мерзіміне;
- пайданың берілген сипаттамасына қол жеткізуге (массасы ... ... ... ... ... қадамдарының санымен анықталады. Есептік
кезеңдегі тиімділік көрсеткіштерін анықтауда есептеу ... ... ... ... жыл ... ... ... іске асырылатын шығындар
бастапқы (қаржы қалыптастырушы инвестициялар), ағымдық және жою болып 3-ке
бөлінеді. Олар сәйкесінше құрылыстық, ... ету және жою ... мен ... ... ... үшін ... ... және есептік бағалар қолданылуы мүмкін.
Базистік баға деп халық шаруашылығында белгілі бір уақыт мезгіліндегі
() қалыптасқан ... ... ... баға ... ... ... ... өнім не ресурс үшін өзгеріссіз болып қалады.
Жобаның экономикалық ... ... ... есептеу әдетте
инвестициялық мүмкіндіктерді техникалық-экономикалық зерттеу сатысында
жүргізіледі. ... ... ... ... экономикалық тиімділікті есептеу міндетті түрде болжамдық және
есептік бағалармен жүргізілуі керек.
Өнімнің не ресурстың ... ... , t-ншы ... ... (мысалы, t-ншы жыл) келесі формуламен анықталады:
(1)
мұндағы, - ... не ... ... ... ... есептеу мезгіліне (бағалар белгілі
мезгіл) қарағандағы t-ншы қадам соңындағы өнім ... ... ... ... ... органдарының тапсырысы ... ... ... мен ... жеке ... ... ... өзгеру
индексінің мәнін Қазақстан ... ... ... ... жобалауға тапсырмада құру қажет.
Егер шығындар мен нәтижелердің ағымдағы ... ... ... ... ... көрсеткіштерін есептеу үшін есептік
бағалар қолданылады. Бұл бағалар ... ... ... ... ... қамсыздандыру үшін қажет. Есептік бағалар жалпы
инфляция индексіне сәйкес ... ... ... ... ... және болжамдық бағалар теңгемен немесе тұрақты валютамен ... ЭКЮ және т.б.) ... ... ... ... ... ... мен салыстырмалы
бағалауда өнімнің нарықтық бағасымен сату көлемінің және тұтынылатын
ресурстар бағасының ... ... ... ... ... ... бағалауда әр уақыттағы көрсеткіштерді өлшеу, ... ... ... ... ... жолымен жүзеге асырылады. Әр
уақыттық шығындарды, нәтижелерді және эффекттерді келтіру үшін, ... ... ... ... ... тең дисконт нормасы (Е)
қолданылады. Яғни, ... ... ... ... таза
келтірілген құнды талдауда және күрделі пайыз ... ... ... ... ... табылады. Бұл әдіс ақша қаражаттарының дисконтталған
ағымын талдау әдісі деп аталады.
Ақшаның уақыт бойынша құнының өзгеруін ... ... ... бүгінгі күнгі доллар болашақтағы долларға қарағанда құлдырау ... ... ... ... Ақша құнының уақыт бойынша ... ... ... пайызбен есептеу әдісі, жинақталған ... және ... ... ... кеңінен қолданылатын тәсіл
болып табылады. Күрделі пайыздың анықталған ... ... ... ... ... деп ... болашақ құн бастапқы
салымының және жинақталған пайыздық ... ... тең ... ... анықтау, күрделі пайыздық кері ... ... ... табылады.
Болашақ құнның келтірілген (ағымдағы) құны, бүгін ... ... ... ... ... ... ... дейін өсетін ақша сомасы
түрінде көрінеді. Түсімді үнемдеуден келген ... ... ... ... және капитал шығындарына мақсатталып кеткен ақшалар,
берілген уақыт ... ақша ... ... ... ... ... ... талдау негізінде экономикалық бағалау,
күрделі пайыз ставкасының көмегімен уақыт ... ақша ... ... ... береді.
Инвестициялық жобадағы күтіліп отырған ... ... ... негізгі әдіс, уақытты ескеретін ақша құны болып ... ақша ... ... ... ... келетін, күрделі қаржы салымы
және қаржыландырумен байланысты ... ... ... ... ... ... тұжырымдамасын түсінуді талап етеді.
Қарыз немесе несиеге ақша ұсынылған кезде, төлем сомасы жай немесе
күрделі пайыз пайдалану арқылы ... ... ... – бұл ... алынған немесе салынған ақшалар
сомасы.
Қарыз мерзімі – қарыз толық төленетін уақыт ... ... ... ... – бұл ... алушының несие берушіге уақыт кезеңіндегі
төлейтін қарыздың негізгі сомасынан пайызы.
Жай пайыз – бұл тек қана ... ... ... ... ... – нөлдік сәттегі негізгі сомасы, ... ... ... ... ... ... ... пайызды пайдаланып, қазіргі ақшаның болашақтағы құны (n
кезеңнен кейін төленетін сома) мына ... ... ... ... ... ... ... пайыз тек қана негізгі сомадан емес, және ... ... ... да ... ... төленетін пайыз сомасы – бұл кезеңнің басындағы негізгі
сомаға көбейтілген пайыз мөлшері (пайыз ставкасы).
Бірінші жылдың ... ... ... болашақтағы құны тең болады:
(5)
Екінші жылдың аяғына:
(6)
жалпы формулаға қойғанда:
Одан:
... ... ... ... ... ұзақтығы біткеннен
кейін қазіргі ақшаның болашақтағы құны тең болады:
(7)
Осы формуланы пайдаланып, болашақтағы ... ... ... ... ... ... ... үшін бірнеше жалпылама
көрсеткіштері қолданылады. Олар күрделі салым тиімділігінің шешімдерін
даярлауға ... ... Таза ... құн ... ... ішкі нормасы (ПІН);
• Күрделі қаржының қайтып келу уақыт мерзімі (ҚУМ);
• Инвестициялардың экономикалық тиімділігі;
• Залалсыздық нүкте (ЗН);
Таза ... ... Net Present Value) ... әдісі.
Таза ағымдағы құнның (ТАҚ) көрсеткіші ... ... ... болып табылады. ТАҚ белгілі пайыздық ... ... ... ... жыл сайынғы ақша табысының сомасы
инвестицияның бастапқы сомасынан қаншаға көп екендігін көрсетеді.
Инвестициялық ... ... ... ... отырған ақша
қаражаттарының таза ағынының ағымдағы құн минус жоба ... ... ... ... КОАҚТА – БИ
немесе
(9)
мұндағы, – күтіліп отырған ақша қаражатының таза ағыны, t
кезеңінде;
– бастапқы ... ... ... ... ... капитал құны (салықты төлегеннен кейінгі инвесторлармен талап
етілетін пайданың пайыздық ставкасы);
Осылайша ТАҚ-тың (интегралды ... ... деп те ... жобаның барлық жүріп жатқан кезеңіндегі инвестициядан түскен
ағымдағы құн мен ... ... ... ... ... ... ... шығындар түрі және күрделі қаржы салымының ... ... ... ... ТАҚ ... яғни қолма-қол ақша
қаражаттарының болашақ ағыны ... ... ... ... ... тиімді деп саналады. Ал ТАҚ теріс, яғни болашақ қолма-қол ақша
сомасы күрделі қаржы салымынан аз болса, онда ... бас ... ТАҚ: егер ... онда КОАҚТА>БИ
егер ТАҚ

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 67 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Резеңке кәсіпорнында еңбек қорғау шаралары53 бет
«Kazzinc» АҚ Өскемен МК базасында «Special high grade» маркалы катодтық мырыш өндіру цехын жобалау54 бет
Алаштың ұлы-Ахмет9 бет
Ахмет Байтұрсынұлының өмірі12 бет
Байланыстырушы материалдар, оның классификациясы12 бет
Кен орынның жалпы жағдайы8 бет
Құрылыс материалдары4 бет
Әктас жер қойнауын бағалау62 бет
«Ақшат 1» әктас кенорнының өнеркәсіптік маңызын айқындап, С1 және С2 категориялары бойынша қор есептеу52 бет
Азаматтық іс жүргізудің сот шешімін шығармай аяқталуы24 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь