Адам құқықтарының жалпы теориясы (1-2 бөлім)


I тарау. Адам құқықтарының жалпы теориясы.
§1. Адам құқықтарының пайда болу тарихы.
§2. Адам және азаматтың құқықтарының түсінігі.
II тарау. Қазақстандағы адам құқықтарын қорғау институттары.
II. §1. Президент . Қазақстандағы адам жене азамат құқықтарының
кепілі.
II. §2. Конституциялық Кеңес.Қазақстан Республикасындағы адам және азамат құқықтарын жанама қорғау институты.
II. §3. Әділсот органдарының және прокурорлық қадағалаудың адам құқықтарын қорғаудағы ролі.
II. §4. Адам құқықтарын қорғаудың ерекше институттары: Қазақстан Республикасы Президенті жанындағы адам құқықтары жөніндегіКомиссия және адам құқықтары бойынша өкілетті.
II. §5. Үкіметтік емес құқық қорғау ұйымдары және адам құқықтары.
ІІІ тарау. Ұлттық заңдарды халықаралық нормалар мен стандарттарға сәйкестендіру.
Қорытынды.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі.

Зерттеу тақырыбының өзектілігі.
1.1. Құқықтық мәдениеттің түсінігі мен тұрлері.
1.3 Құқықтық тәбие берудің нысандары мен әдістері
1 ҚҰҚЫҚТЫҚ НИГИЛИЗМНІҢ ҰҒЫМЫ МЕН МӘНІ
1.1 Құқықтық нигилизм ұғымы мен оның белгілері
2.2 Құқықтық нигилизмнің кайнар көздері
2.3 Қуқықтық нигилизмнің көрініс табуының нысандары.
ҚОРЫТЫНДЫ
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Аталған ғылымның пәні болып жеке және қоғамдық болмыстың тұрлі аспектілерің қамтитын, адамзат дамуының жоғары құндылықтарының бірі -адам құқықтары танылады.
Адам құқықтары - бұл жеке адамнын болмысының белгілі бір нормативті құрылымға келтірілген, оның бостандығын білдіретін және оның өмір сүруінің, қоғаммен, мемлекетпен, басқа тұлғалармен арақатынасының ажырамас және қажетті тәсілдері мен шарттары болып табылатын ерекшеліктері мен қасиеттері .
Адам құқықтары ажырамас. Ешкімде адамды оның тумысынан берілген табиғи құқықтарынан-өмір сүру құқығы, жеке басына қолсүғылмаушылығы, ар үждан, пікір, сенім бостандығы, жеке өмір аясындағы автономия және басқа құқықтарынан айыра алмайды. Қазіргі өмірді бостандық, теңдік, әділеттілік қағидаларына негізделген және жан-жақты сипатта болатын адам құқықтарынсыз елестету мүмкін емес. Адам құқықтары танымал, бәрін қамтитын құбылыс ретінде мемлекет және құқық туралы барлық ғылыммен зерттеледі. Заң ғылымы адамды, оның мемлекеттік құқықтық байланыстарымен және жанама тұрде зерттеуге бейімделген. Осы мағынада заңгерлер жай ғана абстрактілі мемлекеттік және құқықтық нысандарды емес, адам болмысының мәнісін құрайтын тұлғаның қасиеттерін, оның байланыстарын және тәуелділіктерін ашатын, адам өміріне берік өрілген құбылыстарды және процесстерді зерттейді.
1. Қазақстан Республикасының Конституциясы.-Алматы: «Жеті жарғы», 1998.-1006. (1-бап)
2. Ибраева А.С. Правовая культура: проблемы теории и практики.-Алматы: жеты жарғы, 2002.-116
3. Сонда, 1056.
4. Аграновская Е.А. Правовая культура как фактор укрепления социалистического образа жизни: Дис....к.ю.н.,-М., 1982-21С.
6. Алексеев С.С Право на пороге нового тысячелетия.-М.,2000-С.212
7. Каминская В.Н., Ратинов А.Р. Правосознание как элемент правовой культуры.-М. 1974-С.43
8.3орченко Е.А. Формирование правовой культуры трудящихся. Минск,1984-С. 18-20
9. Петрова Л.В. Философско-методологические проблемы теории правовой
культуры.-Харьков, 1988-С.49
10. Сахипова Л.А. Проблемы формирования правосознания субьектов
педагогических вузов. Диссер...к.ю.н., Алматы, 1989.С. 19
11 .Оксамытный В.В. Социально-правовые исследования уровня правосознания молодежи.-Киев. 1982,С2
12Долгова А.И. Правовое воспитание молодежи. -М.1979.С.13
23. Нигилизм //Философский энциклопедический словарь /(Подготовили А.Л.Грекулова и др.); Редкол.: С.С.Аверинцев и др.-2-е изд. М: Сов. Энциклопедия, 1989.-814с.(301).
24. Маркузе Г. Одномерный человек. Исследование идеологии развитого индустриального общества. М., 1994; Хайдеггер М. Мысли. Постулаты. Афоризмы. Философия интефиретации. Тезисы. Минск, 1998.
25. Ницше Ф. Сочинения: в 2-х т./Сост., ред., вступ. Статья и примеч. К.А.Свасьяна. -М.: Мысль, 1990. Т. 1-831с, Т.2.-829с.
26. Шпенглер О. Закат Европы. Очерки мифологии мировой истории.В 2-х томах. Пер. С.нем., вступ. Ст. И примеч. К.А.Сасьяна. -М.: Мысль, 1998. Т. 1-668с.,Т.2-606с.
27. Хайдеггер М. Европейский нигилизм // В кн.: Проблема человека в западной философии. Сб. Пер. С.анг., нем., фр. /Сост. И поел. П.С.Гуревича; Общ.ред. Ю.Н.Попова.- М.: Прогресс, 1988.
28. Новиков А.И. Нигилизм и нигилисты. Опыт критической характеристики. Л.Лениздат 1972.-296с.(12).
29. Сонда. (16-18).
30. Нигилизм правовой // Большая Советская Энциклопедия. М.: Сов. Энциклопедия, 1973. Т..- 615с.(571).
31. Теория права и государства: Учебник/ Под ред. Проф. В.В.Лазарева.-М.: Новый юрист, 1997. С. 189.
32. Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм // В кн.: Н.И.Матузов, А.В.Маоько. Теория государство и права. Курс лекций.
М.: Юрист, 1997- 672с. (590); Матузов Н.И. Правовой нигилизм и правовой идеализм // В кн.Юбщая Теория государство и права.Академический курс в 2-х томах. Под ред. Проф. М.Н.Марченко. Том 2. Теория права.- м.: Изд-во «Зерцало», 1998.-640с. (400-433).
33. ГойманВ. Правовой нигилизм: пути преодоления // Советская юстиция.
1990. №9. 3-5с.(3).
34. Теория государство и права. Под ред. В.К.Бабаева. М.; Юрист, 1999.-576с.(312); Русинов Р.К. и Семитко А.П. Правовой нигилизм // кн.: Теория государство и права. Учебник для юридических вузов и факультетов. Под ред. В.М. Корельского и В.Д. Перевалова. М.: Издательская группа. НОРМА-ИНФРА, 1998-616с.(334).
35. Венгеров А.Б. Теория государство и права: Учебник для юридических вузов.- М.: Новый юрист, 1998.624с.(583); Венгеров А.Б. Теория государство и права: Учебник для юридических вузов.- 3-е изд.- М.: Юриспуденция, 2000.-522с.( 490).

36. Сонда.(98).
37. Теория государство и права: Учебник для вузов/ Под ред. М.М.Рассолова, В.О.Лучина, Б.С.Эбзеева.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и права 2000.-640с.(453).
38. Мукаев Р.Т. Теория государство и права: Учебник для вузов - М.: Изд-во «ПРИОР», 2001 -464с. (413).
39. Глущенко В.В. Теория государство и права: системно -управленческий подход. Г.Железнодорожный, Моск. Обл., ООО НПЦ « Крылья»,2000.-416с.(364).
40. Ибраева А.С, Ибраев Н.С. Теория государство и права. Учебное пособие. Изд.2-е, допол.- Алматы: Жеты-жаргы, 2001. 120 с.(105).
41. Туманов В.А. О правовом нигилизме//Сов.гос. и право. 1989.№10.20-27с
42. Алексеев С.С. Общая теория права. М.,Юр.литература.1981.Т.1-359с(104).
43. Ударцев С.Ф. Метаправа и правопонимание //Научные труды «Әділет».2000.№ 1 (7).22-40с.
44. Критика //Филосовский энцик.словарь./ Ред. И сост.: Е.Ф.Губский, и др.-М.:ИНФА-М,1997.-226с.
45. Демагогия // Большая советская энциклопедия.М.:1972.Т.8-70с.
46. Гулиев В.Е. Протодемократическая государственность:аксиологическая феноменология отчуждения // Право и политика. 2001.№5-4с.
47. Колесников А.В. Отчуждение в праве // Государство и право. 1993.№6-134с.
48. Юридический фетешизм // Большая Сов.Энцик. М.1978.Т.30.-412с
49.Общая теория права и государства: Учебник/Под ред. В.В.Лазарева.-З-е изд.,-М.2000.-252с.
50.Новиков А.И. Нигилизм и нигилисты. Л.:Лениздат, 1972.-22с. 51 .Сокольская Л. Правовой нигилизм. // Мысль. 1996.№3- 19с. 52.Синюкова Т. Права человека: время новых решений // Коммунист. 1989.№7-31,32с.
53. Шоманов А.Ж., Жансугурова Ж.А., Машанов М.С. Характер и особенности лоббирующих групп в Казахстане// Саясат.1997.№5-49,50с.
54. Краткий политический словарь. Сост.Оликов А.А. и др.М. Политиздат, 1988-358с.
5 5. Демидов А.И. Политический радикализм как источник правового нигилизма// Гос.и право. 1992.№4-74с.
56. Ленин В.И. Резолюция о войне и мире// Полное собрание сочинений.Т.Зб.М: 1969.-35с
57. Туманов В.А. О правовом нигилизме// Сов.гос. и право. 1989.№10-20,24с
58. Н.Назарбаев. О положении в стране и основных направлениях внутренней и внешней политики на 2002 год. Ежегодное Послание Президента республики народу Казахстана //Юр.газета.2001.5.09.С2.
59. Мами К. Без права на ошибку. //Юр.газета.2001.11.06.С.З.
60. Сэкен Өзбекұлы. Конституция және тіл мәселесі.//К,азакстан Республикасының ұлттық құқық жүйесін калыптастырудың өзекті мәселелері. Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материал дары.-Алматы: ҚазГЗУ,2002-2676(116)
61. Сергиевский В. Бюрократия и коррумпированная преступность //Правовая реформа в Казахстане.2000.№1-21с.
62.Оболонский А.В. Бюрократическая деформация сознания и борьба с бюрократизмом//Сов.гос. и право. 1987.№1-54,55с.
63 .Государственная служба (комплексный подход): Учебное пособие.-М.:1999.-35с.
64. Назарбаев Н.А. Быть ближе к людям, решать их проблемы//Каз.правда.2001.31.01 .С.3.
65. Краткий политический словарь/Абаренков В.П. и др.М.: Политиздат, 1988-430с.
66. Елюбаева Ж. Демократия и тоталитаризм.//Закон и время.2000.№1-114с.
67. Криминология: Учебник/под ред. Акад.В.Н.Кудрявцева. М.:1997-22с.
68. Криминология.-М. :Изд.МГУ, 1994.-63.
69. Краткий философский словарь. Под ред.М.Розенталя и П.Юдина. Изд.4-е,М.:1955.-520с.
70. Ожегов Си. Словарь русского языка. М.: « Рус.яз.», 1989.-921с. (853).
71. Пристенский В.Н.Проблемы правопонимания в русской социальной
философии ХІХ-ХХ в. Дис.канд. Филос. наук. Воронеж, 1995.
72. История политических и правовых учений. Учебник для вузов. Под.общ. ред. В.С.Нерсесенца. М.: Издательская группа ИНФРА-НОРМА, 1997.-728с. (28).
73. Конфуций. Я верю в древность. М, 1995.С. 55 // В кн.? Анатология мировой политически мысли в пяти томах. Том 1. Зарубежная политическая мысль: истоки и эволюция. М.: Мысль, 1997.-830с.(48).
74.Экимов А.И., Моисеев А.А. Правосознание, правовая культура и прававой нигилизм // В.кн.: Теория и государства и права: Учебник для вузов/ Под ред. М.М.Рассолова. В.О.Лучина, Б.С.Эбзеева.- М.: ЮНИТИ-ДАНА, Закон и права, 2000.- 640с.(411).
75. С какими проблемами люди идут в прокуратуру // Юридическая газета. 2000.6.09. С.5.
76. Тусупбеков Р. Выступление на расширенном совещании руковатителей правоохранительных структур республики // Казахстансая правда. 2002.30.03. С.2.
77. Шайкенов Н.А. Актуальные задачи правовой политики Республики Казахстан // В кн.: Проблемы формирования новой национальный правовой системы Республики Казахстан: (тезисы докладов конференций) - Алматы: НИ и РИО Алматинской высшей школы МВД РК, 1993.- 184с.(7).
78. тусупбеков Р. Излишние функции правосудию ни к чему // Казахстанская правда. 2001.19.09.С.З.
79. Тусупбеков Р. Выступление на расширенном совещании руковатителей правоохранительных структур республики // Казахстансая правда. 2002.30.03. С.2
80. Регистрация ведомсвенных нормативных актов осуществляется с 1993 года, регистрация актов местных органов власти осуществляется с 1 апреля 1997 года в соответствии с Указом Президента РК от 4 марта 1997 года «О Государственном реестре норматвных правовых актов РК и мерах по упорядочению их государственной регестрации»
81. Исекешев А. Ведомственное нормотворчество: вопросы и ответы // Юридическая газета. 2000.19.04.С.2.
82. Хитрин Ю.А. Мало принять хорошие законы, нужно их как положено выполнять // Закон и время. 1999. №1. 4-8с. (5).
83. Третьяков В., уаныш Т. Как заставить законы работать // Юридическая газета. 1998.08.07. С.5.
84. Мукушева А. Дистанция огромного размера // Юридическая газета. 2001. 85.02. СЛ.
86. Краткий политический словарь / Абаренков В.П., Аверкин А.Г., Агейшин Ю.А. и др.; Сост. И общ ред. Л.А.Оникова, Н.В.Шишлина.- 5-е изд., доп.-М.: Политиздат, 1988.-478с. (367).
87. Исаев И.А. Революционная психология и революционная законность ( Российский опыт 1917г.) // Государство и право. 1995. № 11.143- 148с.9 148).

Пән: Құқық, Криминалистика
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 145 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қазақстан Республикасының заңы мемлекеттік мүлік туралы48 бет
2 деңгейлі алдын-ала су тастау қондырғысын автоматтандыру44 бет
200 орынға арналған залы бар және 100 оқушыға арналған музыкалық мектебі бар словяндық ұлттық мәдени орталығы41 бет
3-4 сыныптарға арналған логикалық есептер жинағы16 бет
3D studio Max бағдарламасы.41 бет
75 орындық толық циклмен жұмыс істейтін асхана19 бет
AutoCad бағдарламасы38 бет
Borland Delphi ортасында электронды оқулық жасау45 бет
Camtasia Studio бағдарламасы көмегімен оқыту курстарын жасақтау59 бет
Delphi-де бағдарламалау52 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь