Фирма стратегиясын құру және оны жүзеге асыру

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3
1 ФИРМА СТРАТЕГИЯСЫН ҚҰРУ ЖӘНЕ ОНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
Стратегиясы түсінігі, мәні, түрлері және мазмұны ... ... ... ... ... ... ... ... ..6
Фирма стратегиясын қалыптастыру кезеңдері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 28
Фирма стратегиясын жүзеге асыру принциптері ... ... ... ... ... ... ... ... ... 31
2 ҚАЗІРГІ КЕЗДЕГІ СТРАТЕГИЯЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТТІҢ ДАМУ ҚАРҚЫНЫ
2.1 Қазақстан Республикасындағы стратегиялық менеджменттің
қалыптасуына және дамуына талдау жасау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .38
2.2 «Ақсай нан» НТК ЖШС.нің стратегиясының ерекшеліктері ... ... ... ... ... 42
2.3 «Ақсай нан» НТК ЖШС.да стратегияны құру және жүзеге асыру ... ... ...44
3 ФИРМА СТРАТЕГИЯСЫН ҚҰРУ ЖӘНЕ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ
ЖЕТІЛДІРУ ШАРАЛАРЫ
3.1 Қазақстандық компанияларда ұлттық ерекшеліктерді ескере отырып,
стратегия құру, жүзеге асыру, түрлендіру және жақсарту ... ... ... ... ... ... .60
3.2 Отандық компанияларда стратегиялық анализдің заманауи әдістерін
қолдану ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .67
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...75
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..77
«Өзінің мәні жағынан стратегия дегеніміз ұйым өз қызметі барысында басшылыққа алатын шешімдер, қабылдауға арналған ережелер жиынтығы.»

Стратегия – бұл күрделі ұйымның теңесуі мен жалпы даму бағытын қамтамасыз ететін жүйелі жол»[6].
И.Ансофф

«... стратегияның мәні - ұстаным қалыптастыру мен жекелеген қызмет түрлерінен бас тартуда және таңдалған қызмет бағытымен келісуде».
Майкл Э.Портер[7]

Нарықтық қатынастар жағдайында қоршаған ортадағы өзгерістер жылдамдығы, сондай-ақ осы өзгерістер туатын қосымша мүмкіндіктер тұрақты өседі. Сондықтан, кәсіпорынның стратегиясы осы өзгерістерден артықшылықтар алу мүмкіндігін шаруашылықты жүргізу үшін барлық қосымша мүмкіндіктерді қамтитындай болуы керек.
Стратегия – басқару субъектінің кез-келген қызмет саласындағы стратегиялық мақсаттарға жетудің бағдарламасы, жоспары, генералдық курсы.
«Стратегия» ежелгі грек тілінен аударғанда «генерал шеберлігі» болады. Яғни, қазіргі заманмен салыстыратын болсақ, басқарушы шеберлігі болып табылады.
Стратегия – бұл алға қойған мақсаттарға қол жеткізу және кәсіпорын миссиясын жүзеге асыру барысында қолданылатын басшылық. Стратегияны қалыптастыру процессі әрдайым балама шешімдер таңдау мәселесімен байланысты болып келеді. Менеджменттің негізгі құралы дұрыс дайындалған стратегия болмайынша кәсіпорында стратегиялық әрекеттер мен шешімдердің қажетті біртұтастығына қол жеткізу мүмкін емес. Кәсіпорынның стратегиялық бағдарлары мен мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған, бәсекелестер арасында даму артықшылықтарына мүмкіндік беретін, сонымен қатар, оны жүзеге асырудың қадам бойынша бірізділігін анықтайтын көріністердің, шешімдер қабылдауға арналған ережелер мен жолдардың болуы жақсы ойластырылған стратегияның өзіндік ерекшелігі болып табылады.
Стратегиялық менеджмент – стратегиялық бәсеке қабілеттілікті қамтамасыз ету теориясы мен тәжірибесі және жауапкершілікті басқарушыларға жүктеу және ұйым стратегиясын құру арқылы тиімді шешімдер қабылдау.
Стратегиялық жоспарлау ұйымның мақсатқа жетудегі басшылықтың қабылдаған кешеңді, жан-жақты шешімдер жиынтығын береді. Стратегиялық жоспарлау ұйымның мақсатына жету үшін спецификалық стратегиялар жасап шығарудағы қабылданатын шешімдер жиынтығы. Бұл ұйымның басқару шешімін қабылдауға септігін тигізетін құрал болып табылады.
1. П. ДОЙЛЬ. Маркетинг – Менеджмент и Стратегии. М:- Питер. 2002-544с.
2. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. М:- ДЕЛО, 2008-448с.
3. Гурков И.Б. Стратегический менеджмент организации: Учеб. Пособие, 2-е издание. – М: ТЕИС, 2004. – 239 с.
4. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический менеджмент. Искусство разработки и реализации стратегии М: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1998. - 576 с
5. Ансофф И. - Стратегическое управление - М.: Экономика, 1989 - 358 c.
6. Портер М.Э. Конкуренция. – М: Вильямс, 2002 – 496 с.
7. Ансофф И. Новая корпоративная стратегия. — СПб.: Питер Ком, 1999. — 416 с.
8. Р. Рэнделл, Л. Фаэй. Курс MBA по стратегическому менеджменту/ Пер. с англ., - М: Альпина Паблишер, 2002 – 608с.
9. Майкл Е. Портер; Конкурентная стратегия: Методика анализа отраслей и конкурентов / Пер. с англ.-2-е изд. –М.:Альпина Бизнес Букс, 2006. – 454с.
10. Герчикова И.Н. Менеджмент: Учебник. — 2-е изд., перераб. и доп. — М.: Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 480 с
11. Веснин В.Р. Менеджмент, M: - ТК Велби, Проспект 2006 – 504с.
12. Идрисов А.Б., Кардышев С.В., Постников А.В. Стратегическое планирование и анализ эффективности инвестиций – М: - "ФИЛИН", 1996 -272с
13. Тулембаева А.Н. Алматы: Триумф "Т" 2007 – 448с.
14. Виханский О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А. И. Наумов. —4-е изд., перераб. и доп. — М.: Экономиста, 2005. — 670 с:
15. Зуб А.Т Стратегический менеджмент: Теория и практика: Учебное пособие для вузов, М:- Аспект Пресс, 2002 - 416с.
16. Э.А. Уткин Стратегическое планирование - М: Тандем, 1998 – 440с.
17. Аналоуи Ф. Стратегический менеджмент малых и средних предприятий. М: ЮНИТИ-ДАНА, 2005 – 396с.
18. Петров А.Н Стратегический менеджмент СПб.: Питер, 2005. — 496
19. Грант Р. Современный стратегический анализ 2008,- М: «Питер» Формат:
20. Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент М.: Юнити-Дана, 2000. - 375 с.
21. Ф.Котлер Маркетинг негіздері Алматы “ЖАЗУШЫ” 2000 - 458б.
22. С.Р.Есімжанова Маркетинг Алматы “ЭКО” баспа үйі 2005 –.
23. А. Саттар “Ақсай нан” Көкжиегі кенейген кәсіпорын \\ Алматы ақшамы 2004ж 7 тамыз
24. Барнетт Д., Уилстед У. Формулирование стратегии // Проблемы теории и практики управления. – 1992. - №1 – С. 118-127.
25. Большаков А. С. Моделирование в менеджменте. Учебное пособие. – М.: - Информационно-издательский дом «Филинъ», Рилант, 2000. – 464
26. Переверзев М. П., Шайденко Н. А., Басовский Л. Е. Менеджмент: Учебник/ Под ред. проф. М. П. Переверзева. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 288 с.
27. Фатхутдинов Р. А. Управленческие решения: Учебник. 5-е издание, переработанное и дополненное. – М.: ИНФРА – М. – 2002. – 314 с.
28. Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент. – М.: ЗАО «Бизнес-школа «Интел-Синтез», 1999. – 416 с.
29. Эванс Дж. Р., Берман Б. Маркетинг. Пер. с англ. - М.: Сирин, 2000. – 308 с.

Кезеңді басылымдар:
30. Адиетова Э. Нарыққа байланысты стратегиялық басқарудың ерекшеліктері. «Қазақ жоғары мектебі» 20086 №2 – 279 – 281 б.
31. Глава V доклада МВФ «Обзор мировой экономики» (World Economic Outlook, May, 2000, Р. 149-180.) // МЭ и МО, 2001, №1, С.11.
32. Егармин И. Стратегическое управление крупными корпорациями в условиях транзитной экономики // Транзитная экономика, 2001, № 2, С.34-46.
33. Раллэ А. и Торрэ А.Грани глобализации. М., 2003, С.71. Перевод из Economie appliqué. 2001,№ 1
34. С.В. Шарипов, Система менеджмента качества. Разработка и внедрение на основе международного стандарта ISO 9001:2000. М.,2004 г.
35. Метод "шашки", или как выйти в дамки "Draught" method, or How to get to king position Журнал: "Маркетинг и маркетинговые исследования", #2, 2010 г. 56 – 63c.
        
        МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.....................................................................
.................................................3
1. ФИРМА СТРАТЕГИЯСЫН ҚҰРУ ЖӘНЕ ОНЫ ЖҮЗЕГЕ АСЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗДЕРІ
1. Стратегиясы түсінігі, мәні, түрлері және
мазмұны..................................6
2. Фирма стратегиясын қалыптастыру
кезеңдері........................................28
3. Фирма стратегиясын жүзеге ... ... ... ... ... ДАМУ ... ... Республикасындағы стратегиялық менеджменттің
қалыптасуына және дамуына талдау
жасау.................................................38
2.2 «Ақсай нан» НТК ЖШС-нің стратегиясының
ерекшеліктері....................42
2.3 «Ақсай нан» НТК ... ... құру және ... ФИРМА СТРАТЕГИЯСЫН ҚҰРУ ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ... ескере отырып,
стратегия құру, жүзеге асыру, түрлендіру және
жақсарту.........................60
3.2 Отандық компанияларда стратегиялық анализдің заманауи әдістерін
қолдану ……………………………………………………………………...67
ҚОРЫТЫНДЫ.................................................................
..................................75
ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ... мәні ... ... ... ұйым өз ... ... алатын шешімдер, қабылдауға арналған ережелер жиынтығы.»
Стратегия – бұл күрделі ... ... мен ... даму ... ... ... жол»[6].
И.Ансофф
«... стратегияның мәні - ... ... мен ... қызмет
түрлерінен бас тартуда және таңдалған қызмет бағытымен келісуде».
Майкл Э.Портер[7]
Нарықтық қатынастар жағдайында қоршаған ... ... ... осы ... ... ... мүмкіндіктер тұрақты өседі.
Сондықтан, кәсіпорынның стратегиясы осы өзгерістерден артықшылықтар алу
мүмкіндігін ... ... үшін ... ... ... ... керек.
Стратегия – басқару субъектінің кез-келген қызмет саласындағы стратегиялық
мақсаттарға жетудің бағдарламасы, ... ... ... ежелгі грек тілінен аударғанда «генерал шеберлігі» болады.
Яғни, қазіргі ... ... ... ... шеберлігі болып
табылады.
Стратегия – бұл алға ... ... қол ... және кәсіпорын
миссиясын жүзеге асыру барысында қолданылатын басшылық. ... ... ... ... шешімдер таңдау мәселесімен байланысты
болып келеді. Менеджменттің ... ... ... ... ... ... стратегиялық әрекеттер мен шешімдердің қажетті
біртұтастығына қол ... ... ... Кәсіпорынның стратегиялық
бағдарлары мен мақсаттарына қол жеткізуге бағытталған, ... даму ... ... ... ... ... оны жүзеге
асырудың қадам бойынша бірізділігін ... ... ... арналған ережелер мен жолдардың ... ... ... ... ... ... табылады.
Стратегиялық менеджмент – стратегиялық бәсеке қабілеттілікті қамтамасыз ету
теориясы мен тәжірибесі және жауапкершілікті басқарушыларға ... ... ... құру ... ... шешімдер қабылдау.
Стратегиялық жоспарлау ұйымның мақсатқа жетудегі басшылықтың қабылдаған
кешеңді, жан-жақты ... ... ... Стратегиялық жоспарлау
ұйымның мақсатына жету үшін спецификалық стратегиялар жасап шығарудағы
қабылданатын ... ... Бұл ... ... ... ... тигізетін құрал болып табылады
Стратегия жан-жақты бөліктерді қамтитын өрісті жоспар болып табылады,
ол ұйым миссиясын іске асыру үшін ... ... ... ... ... ... сақтау үшін жасалатын ... деп ... ... — функционалды стратегияларды жасап шығару үшін бағыт-
бағдар беретін, фирманың ... мен ... ... ... тигізетін
ауқымды әрекеттер мен ... ... ... ... ... ... ... оның іске асырылуы басқарудың барлық деңгейлеріне
байланысты. Стратегиялық жоспар ... ... ... ... ... ... ... Бүгінгі танда фирма осы саладағы басқа
фирмалармен тиімді бәсекелесу үшін, сала, бәсекелестік туралы және басқа ... ... ... ... ... үнемі үздіксіз жинап, оны
талдағаны жөн.
Стратегия жоспарлау фирмаға анықтылық жеке – даралықты қамтамасыз етеді.
Тақырыптың зерттелу ... Бұл ... ... еңбектерінде байқауға болады. Ол келесіні айтқан: «Табыстылық
кез келген жерде және кез ... ... мына екі ... ... ... дұрыс орнату және 2) соңғы ... ... ... ... ... табу»[5]. Кәсіпорын мақсаты оның қызметінің
соңында қандай нәтижені көздейтінін көрсетсе, стратегиясы осы нәтижеге ... ... ... Әрбір кәсіпорынның стратегиясы өзгеріп
отырған нарық ... ... ... жаңа ... ... береді. Стратегиясы жоқ кәсіпорын тиімді бәсеке күресін жүргізе
алмайды: жалпы оның әрекеттері өзгермелі сыртқы және ішкі ... ... ... және ... ... тиімді шешуге де ықпал ... ... ... басты мақсаты – бәсеке қабілеттілікті
көтеру болып табылады, сондықтан ол экономика, құқық және білім ... ... ... ... ... ... ... актуалдық болып табылады және
көптеген отандық, шетелдік ғалымдармен белсенді ... ... ... ... ... ... авторларын айтуға
болады: Ф.И Эджуорт, Э. Дж. Долан, М. Портер, Г. Минцберг, П. ... ... Д. ... Л. ... Р. Рэнделл, К. Кристенсен, А. Гупта, И. ... ... Б. ... Прахалад, Э. Чемберлен, М. Данн, М. Бир, Д.
Линдсей, И. ... және ... ... ... Р.А. Фатхутдинов, И.Б. Гурков, В.Р. Веснин,
И.Н. Герчикова, О.С. Виханский, А.И. Наумов, Ю.В. ... В.С. ... ... С. Логвинов, Е. Павлова, А.Н. Петров, Э.А Уткин. Ю. ... ... ... ... А.Н. Түлембаева, К.Е. Кубаев, С.И
Зусик, Р.е Елемесов, С.А Мамынова, С.С Оспанов, Ч.Н Чан және ... ... ... ... нан» НТК ЖШС ... ... ... - фирма стратегиясын құру және оны ... ... және ... ... ... ... және ... ғалымдардың
монографиялары және зерттеулері, еңбектері, ресми статистикалық ақпарат,
«Ақсай» НТК ақпараттық базасының мәліметтері ... ... ... - ... НТК ... ... отырып,
ұтымды стратегия құру және оны жүзеге асыру. Осы ... ... ... ... ... қажет:
- фирма стратетегиясын құрудың теориялық негіздерін, кезеңдерін,
жүзеге асырудың принциптерін ашып көрсету
- стратегиялық менеджменттің ҚР да ... және ... ... ... ... ... құру және жүзеге асыруды
түрлендіру, жақсарту жолдарын ұсыну.
1 ФИРМА СТРАТЕГИЯСЫН ҚҰРУ ЖӘНЕ ОНЫ ... ... ... ... ... ... ... түрлері және мазмұны
Стратегия – бұл алға қойған мақсаттарға қол жеткізу және ... ... ... ... қолданылатын басшылық. Стратегияны
қалыптастыру процессі әрдайым балама шешімдер таңдау ... ... ... ... ... ... ... дайындалған стратегия
болмайынша кәсіпорында стратегиялық әрекеттер мен шешімдердің қажетті
біртұтастығына қол ... ... ... ... жоқ ... ... ... жүргізе алмайды: жалпы оның әрекеттері өзгермелі сыртқы ... ... ... бере ... және ... ... тиімді
шешуге де ықпал ете алмайды. Кәсіпорынның стратегиялық ... ... қол ... ... ... ... даму
артықшылықтарына мүмкіндік беретін, сонымен қатар, оны ... ... ... бірізділігін анықтайтын көріністердің, шешімдер қабылдауға
арналған ережелер мен ... ... ... ... ... ... болып табылады.
Стратегиялық менеджмент – стратегиялық бәсеке қабілеттілікті қамтамасыз ету
теориясы мен ... және ... ... ... ... ... құру арқылы тиімді шешімдер қабылдау.
Стратегиялық жоспарлау ұйымның мақсатқа жетудегі басшылықтың қабылдаған
кешеңді, ... ... ... ... ... жоспарлау
ұйымның мақсатына жету үшін ... ... ... шығарудағы
қабылданатын шешімдер жиынтығы. Бұл ... ... ... қабылдауға
септігін тигізетін құрал болып табылады
Стратегия жан-жақты бөліктерді қамтитын өрісті жоспар ... ... ұйым ... іске асыру үшін бағытталады. Қазіргі кездегі стратегия
ұғымы фирманың ... ... үшін ... ... деп ... ... — функционалды стратегияларды жасап шығару үшін бағыт-
бағдар беретін, фирманың дамуы мен ... ... ... ... ... мен ... жиынтығы. Стратегия басқарушы органдар
арқылы ... ... оның іске ... ... барлық деңгейлеріне
байланысты. Стратегиялық жоспар ауқымды зерттеу жүргізуге негізделіп, нақты
көрсеткіштерден құралғаны дұрыс. Бүгінгі танда ... осы ... ... ... ... үшін, сала, бәсекелестік туралы және басқа да
өзіне тиісті факторлар жөнінде ... ... ... ... ... ... басқарудың көптеген анықтамалары бар.. Жалпы көріністе
стратегиялық басқару – ... ұзақ ... ... артықшылықтарының
жүзеге асуы және идентификациясы.. Әдетте сратегиялық басқару коммерциялық
фирма әрекеттеріне қарастырылады, яғни қызметінің негізгі шарты кіріс ... ... ... ... ... стратегиялық басқару ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді
басымдылыққа әкелетін әрекеттердің іске асуы мен өңдеуі.
Бүгінгі тез өзгеретін әлемде ұйымдардың барлығы стратегияны ... ... ... мұқтаж. Коммерциялық фирмалар ғана емес, сонымен қатар
басқа да ұйымдар стратегияның құруға мұқтаж. ... ... ... және ... ... жеңіске жету стратегиясын, мемлекеттік
университеттер студенттерге арналған қызметтерді ұсынылған ... және ... оқу ... мәртебесін жоғарылату стратегиясын
құрады. Тіпті діни ұйымдар ... діни ... ... ... және ... ... рухани сұранысын қанағаттандыратын басқа
формаларын сақтау стратегиясын құрады.
Стратегиялық жоспарлау – компанияның дамуының ұзақ ... ... ... ... ... ... көп ... мәліметтерді талдау
негізінде құрастырылады, детальді есептеу жүйесімен дәлелденеді және ... ... ... ... ... ... құжаттарды ұсынады.
Сонымен қатар стратегиялық ...... ... ... ... ... ... шығуы қағазда әрқашан жазылмайды,
кейбір жетекшілер өзіне қабылдаған әрекеттерінің детальді ... ... ... фирма стратегиясын «құру» - бұл фирма құлдырауының
себебі болуы мүмкін.
Сондықтан да Г. Минцберг стратегияның бес ... ... ... - ... ... ... әрекеттер жүйесі. Мысалға,
«Люфтганза» неміс авиакомпаниясында барлық компанияның дамуының
«жылжып бара ... бес ... ... ... ... және ... тиімділік деңгейінің көрсеткіштерін құрайтын негізгі
бөлімдерін және жоспарлық көрсеткіштер жетістігі ... ... ... ... ... - позиция ретінде. Ұйымның сыртқы ортадағы және өзінің
басты бәсекелестеріне ... ... ... ... ... табиғи газдың шыққан жерін тек қана ... ... ... газ ... ... де ... Бұл позицияны
сақтау компанияға газды экспорттау кезінде бәсекелестіктен ... ... ... іс ... ... ... ... фирма жаңа,
мәртебелі нарыққа шығудың ірі масштабты бағдарламасы туралы жариялау.
Бұл ... ... жаңа ... ... қыр ... ... ... пресс-конференциялар жүргізіледі. Бұлардың
барлығы өзінің қаражаттарын талдаулы ... ... және ... ... шығу озық жарнама салатын бәсекелестер
ынталдандыруға алып келеді. ... ... ... ... мүлдем басқа нарықта «ақырын» нығайтуға, ал ... ... ... ...... уақыты мен
қаражаттарын бостан бос құртуға мәжбүрлеуге шақыратын «алаңдаушы»
маневр ғана.
...... ... ... Мысалға, «Эппл» компаниясы
шалғайдағы құралдарының бірегей қағидаларын ұзақ уақыт бойы ... ... ... және ... да құралдары тек қана «Макинтош»
компьютерінде ғана жұмыс жасай ... ... ... - ... ретінде. Мысалға, «Мариотт» отелі желісінің
негіздеушісі, ... ... ... құрастырды – кез келген
тұтынуға үй жағдайын жақсы ... оған қол ... баға ... ... ... ... туралы басқа да түсініктермен бірге
жоспар ретінде стратегия түсініктерінің бөлінуі ... ... ... ретінде стратегия қойылған мақсаттарға жету жолдары және әрекеттерді
бағыттауын таңдауда басқарушылық еркіндігін болжайды. Тәжірибеде ... ... ... сондай-ақ ішінде басқарушылық ... Ой ... ... ... ... ... міндетті
түрде қойылған мақсаттарға жетуге кедергі келтіретін немесе кедергі
келтіруге қабілетті, күтпеген ... ... ... ... ... нақты стратегиясы еркін жоспарланған емес, әрекеттер мәжбүрлі түрде
жүргізіледі.
Жоспарлау жүйесінің эволюциясы
Алдыңғы қатарлы ... ... ... көр ... ... Ең бірінші жоспарлау жүйесі таза қаржылық болды және жылдық
бюджеттік циклда тоқтатылды. ... ... ... шығындарды басқарудан
тұрды.
Кесте 1
Стратегиялар және басқару әдістерінің эволюциясы
|Сипаттама ... ... ... ... ... |
| |жоспарлау | ... ... |
| | | | ... |
|Менеджмент |Бюджет және |Нарықтағы |Сыртқы ауысуға|Стратегиялық ... ... ... ... ... |
| | ... | ... ... ... ... |Тепе-теңдікті |Жаңа теңдіктер|Көп өзгерулер, |
| ... ... |мен ... ... |
| | | ... | |
| | | ... | |
| | | ... | ... ... ... ... ... |
| ... ... ... ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| | | | ... ... ... |Жыл ... |Жыл ... ... уақыт |
| | ... мен ... ... |
| | |бес ... | | |
| | ... | | ... ... ... ... ... |
| |соңы | | ... ... ... П. ... ... ... и стратегии. М:- Питер, 2002-
544 б.
Стратегиялық нарықтық ... - ... ... ... мен ... ... анықталуы мүмкін. Жақсы ... ... ... ... қосады:
• Қызмет саласы. Қызмет саласының астарында фирма өндіретін өнімді таңдау
түсінігі жатады.
• Мақсаттар. Стратегия компанияның ... ... ... ... ... Стратегиялық бизнес-бірліктерінің идентификациясы. Көп компаниялар
әртүрлі ... ... және ... ... ... ... ... жасайды.
• Қорлардың орналастырылуы. Компанияның негізгі стратегиялық мақсаты ... ... мен ... нарық, құрылым бөлімдері және
қызметтің негізгі түрлерінің арасында ... ... ... ... ... ... Мейлінше маңызды стратегиялық
мақсат бәсекелестіктің жоғарылауы болып табылады.
• Тиімді құрылымды стратегия. Фирманың ... ... ... өнім ... ... әсер ... бекітіледі.
Фирманың тек қана өзіне тән мүмкіндіктерін анықтау. (корневые
компетенции)
Барлық табысты фирмалар бір – ... ... ... ал ... ... ... жағынан табыссыз болып келеді. Табысты ... ... ... Олар ... ... ... нақты анықтап, дамытып,
теңестіре алды.
Тамырлы мүмкіндіктер – бір немесе бірнеше нарықта стратегиялық
артықшылыштармен қол ... ... ... ... байланысы,
қабілеттілігі және білімі.
Тамырлы мүмкіндіктердің құрамы:
Жалпы түрде тамырлы мүмкіндіктер – бір-біріне байланысты үш бөлімнен
тұрады:
1. Технологиялық ноу-хау.
2. Өндіріс және ... ... ... ... ... ... ... тамырлы мүмкіндіктеріі» термині 1990 ... ... ... сөздігіне кірді. Тамырлы мүмкіндіктер үш негізгі
сипаттамаларға ие.Олар тұтынушы үшін ... ... ... ... керек.
• Оларды фирмаларға – бәскелестерге жүргізу күрделі.
• Олар фирма әрекеттеріне әртүрлі нарықта қолданылуы мүмкін.
Фирманың өзінің тамырлы мүмкіндіктрін анықтап білуі ... ... үшін ... шарт ... ... Шынында да, басқа фирмаларға ... мен ... ... ... ... бере ... компания
мыналарды іске асыруы мүмкін:
• Жақсы амалдармен жүзеге асырылады деген ойға тоқтала ... ... ... ... ... енуі жолдарына тосқауылдар құру.
• Жабдықтаушылардың күшті жақтарын толығымен қолдану.
• Тәуекелдерді ... ... ... ... және жаңа ... нарыққа шығару.
Өзгерістерге бейімделу
Компанияның жетістік кепілі – ұйымның әрекеті мен ішкі құрылымы сыртқы
шарттармен ... ... ... ... ... ... компания тұтынушыларға олардың қажеттіліктерін ... ... ... қанағаттандыратын тауарлар мен қызметтерді ұсыну
қажет. Бірақ, сатып алушылардың сұранысы үнемі ... ... ... фирмалар олардың ұсыныстарына қосымша құндылық беретін жаңа
технологиялар мен бұйымдар өңдейді. Қай ... ... ... ... есептелетін компаниялар General Motors, Marks & Spencer, CEC, Hanson
Trust, Saatchi & Saatchi и PanAm өмір ... ... ... ... жиі ... ... сыртқы өзгертулер нарықтың «негізін ... ... ... ... ... сипаттамасы үшін әдетте
«стратегиялық терезелер» немесе ... ... ... ... ... өзгерістер болған жағдайда онда көшбасшылық
ұстанымдарын жүргізетін компаниялар әдетте адекватты ... ... ... ... ... ашылуына негізгі себептеріне
мыналар жатады:
• Жаңа технологиялар. Жаңа технологияның пайда ... ... ... ... ... шақырады.
• Жаңа сегменттер. Нарықтың жаңа сегменттері зерделі ... ... ... ... ... жағдайда
ұсынылады.
• Таратудың жаңа каналдары. Нарықтың даму ... ... ... ... және тауарларды таратуда жаңа каналдардың ашылуы
кезінде.
• Нарықтың қайта дәлденуі. ... ... ... көбіне сервистік
жүйенің іске асырудағы тауарларды сатудан дамитын сұраныс та өзгереді.
• Жаңа заң ... Жаңа ... ... ... ... ... ... өздерімен стратегиялық терезені көрсетеді.
• Сыртқы күйзелістер. Тауарларға, валюта ... ... ... ... ... ... нарықта фирмалар жағдайының
үзілісіне шақырады.
Өзекті стратегия
Өзекті бизнес стратегиясы бәсекелестер алдында ... ... жол ... бағытталады. Стратегиялық топтардың ... ... ... ... ... ... терминдерінде
жазылады. Дегенмен, бұл стратегиялар ... ... ... ... ... ... ... тікелей бәсекелестер алдында артықшылықтарға
қалай қол жеткізуге ... ... ... ... негізгі үш
жалпы стратегиялардың идеясының ... ... ... ... ... ... ... бес негізгі
факторларды қолдануыне негізделеді:
• Баға тартымдылығы.
• Тауардың дифференциялануы.
• Көрсетілген қызметтердің дифференциялануы.
• Арнайы дифференциялану.
• Фирма имиджінің ... ... ... ... бұл ... қолдану өзіне
келесі кезеңдерді қосатын нарыққа зерттеу жүргізу болжамдалады:
1.Тауарлар атрибуттары нарығының сегменттері мақсаттарына арналған ерекше
құндылықты ... ... мен оның ... ... ... ... ... жүргізу.
3.Стратегия жағдайлары мен қалыптасуын бағалау.
4.Уақыт бойынша бәсекелестер нәтижесінің мониторингі. ... ... ... ... уақытымен жүргізіп отыру керек,
жылына бір реттен кем емес.
Фирманың стратегиясын қалыптастыру тәсілдері
Стратегия – бұл ... ... кез ... ... саласында
стратегиялық жетістіктер жөніндегі бағдарлама, жоспары. Стартегия:
а) басқару объектісінің техникалық, ... ... ... және т.б. ... ... ... жасау керек;
б) басқару объектісінің әртүрлі жақтарын интегралдау керек, мысалы,
ұйым үшін - тапсырма, ... ... ... ... ... және ... аз уақыттық тапсырмалар жетістіктеріне емес, қоғамдық,
корпоративтік және жеке ... ... ... ... ... ... ... басқару және т.б. ғылым саласында ғылыми
жетістіктерді жүзеге ... ... ... және ... ... ... стратегиялық ахуалдардың
көп варианттылығын есепке алу керек;
е) басқару субъектілері мен объектілерін, сыртқы ... ... және ... ... тәжірибесі, стратегиялық және тактикалық
бәсекелестiк артықшылықтары шоғырландыру керек. Стратегияны жетілдіру
кезінде ... ... ... ... ... ... ал соңғы
стратегиялық нәтижелерге бірінші жетекші (мақсаттардың ағашының ... ... ... ... ... ... деңгейлері) –
сәйкес жетекшілер мен жауапты тұлғалар жауап беру керек;
ж) бәсекелестердің ... ... және ... жоғарлатпайтын шамалы тәуекелді болу керек.
Менің ойымша, фирманың стратегиясын ... ... ... ... ... ... ... Сондықтан,
фирманың стратегиясын қалыптастыру конецепциясына тарихи талдау ... ... осы ... ... ... ... ұсыныстарымызды
қалыптастырамыз. Осы мәселеге қатысты әртүрлі тәсілдерді талдағаннан кейін,
оқырман нақты жағдай үшін ... ... ... ... ... Котлер фирманың нарықтық стратегиясын қалыптастыру ... ... ... ... ұсынады [9]:
1) нарықтағы фирманың мiнез-құлығының стратегиясын анықтау;
2) нарықты қамту стратегиясын анықтау;
3) нарықтық мақсатты сегментін таңдау;
4) жаңа тауарларды жетілдіру ... ... қор ... ... баға қалыптастыру стратегиясын қалыптастыру;
7) тауарларды тарату әдістері мен амалдарын таңдау;
8) тауарлардың өткiзудi ынталандыруды стратегиясының қалыптастыру;
9) ... ... ... қалыптастыру;
10) фирманың өсу стратегиясын қалыптастыру.
Ф. Котлер бойынша фирманың ... ... ... ... ... негіздерін қарастыраық.
Нарықтағы фирманың мiнез-құлығының стратегиясы фирманың және осы форма
шығаратын тауарлардың бәсекелестілік қабілеттілігімен, тауар және нарықтың
дамуының талдауы негізінде ... қор ... және ... анықталады (Сурет 1).
Сурет 1. Тауар және нарықтың даму торының көмегімен жаңа нарықты шағыру
Бірінші стратегия ең арзан болып табылады. Осы стратегия ... ... ... ... және жаңа ... ... ... етілмейді. Бұл стратегия
фирма шығаратын бәсекелестік қабілеті бар тауарлар үшін ғана ... ... ... ... емес ... үшін 3 және ... ... болады.
Нарықты қамту стратегиясын анықтау келесі үш стратегияның бірін
таңдауға негізделген:
а) дифференциаланбаған маркетинг, бұл ... ... ... ... ұйғарады және барлық нарық түріне,
тұтынушыларға бір тауар ... ... ... ...... ... түрі ... нарыққа
шығарылады;
в) шоғырланған маркетинг – нақты бір сегментке фирманың маркетингтік
кешені (тауарлар немесе қызмет түрі).
Нарықты ... ... ... ... ... факторларды ескеру
қажет: фирма қоры (егер форманың қоры ... ... онда ... ... неғұрлым рационалды стратегия болып табылады);
тауарлардың біркелкілік деңгейі (бірдей тауарлар үшін ... ... ... ... ... өмір сүрі ... ... жаңа тауармен шыққан кезде дифференциалданбаған және шоғырланған
маркетинг ... ... ... дурыс болады); нарыықтың
біркелкілік деңгейі (талғамы бірдей ... ... ... ... ... ... ... маркетингтік
стратегиясы (егер бәсекелестер нарықты сегменттеумен ... ... ... ... ... болмайды. Және
керісінше, егер бәсекелестер дифференциалданбаған маркетинг стратегиясын
қолданса, онда ... ... және ... ... ... ... пайда таба алады).
Нарықты қамтудың бес әдісін атап кетуге болады:
а) жалғыз сегментке шоғырлану;
б) бір ғана сатып алу қажеттілігіне бағытталу (бір ... ... бір топ ... ... ... ... ... таңдаулы мамандандыру (бірнеше тауарлар және
тұтынушылар тобы);
д) нарықты толық қамту (барлық тауарлар барлық тұтынушылар үшін).
Көптеген фирмалар нарықтық мақсатты ... ... бір ... ... ... Егер ... жұмыстың басы жасы болса, онда
олар басқа да сегменттерді де жұмыс ... ... ... ... ... жоспар шегінде мұқият ... ... ... ... ... көп ... ... бөлігіне еніп, қанағатты сатып
алушылар негізінде ... атақ ... соң, өз ... ... таратады. Осы маркетингтік формуланы қолдана отырып, ... ... ... және т.б. ... ... бірінші орында
тұр.
Ірі компаниялар нарықты толығымен жаулап алуға ... ... ... ... корпорациясы «кез келген қалтаға», «кез келген
тұлғаға», «кез келген мақсаттар үшін» автокөлік шығарады.
Жаңа тауарларды ... ... ... ... ... ... өндіру және пайдалану технологиясына,
нарықтағы бәсекелестік жағдайға негізделген. Сәйкесінше, әр бір ... ... ... ... ... керек.
Фирма жаңа өнімді екі жолмен алады. Бірінші, жақтардың ... ... ... бір фирманы немесе қажетті тауарды өндіру үшін
патент немесе лицензия сатып алу. ... ... күші ... ... ... и жетілдіру бөлімін құру.
Қор стратегиясын таңдау келесі жұмыстардан ... ... ... ... ... ... ... және
бағалау. Бұған тауарды өндіру және оны тарату шығындары кіреді. Шығындар
шартты –тұрақты ... ... және ... ... ... және т.б. ... ... жабу мүмкіндігін талдау;
в) жиынтықтаушы бұйым, материалдар, шикізат, энергия, жұмыс күштері
және т.б. иелену көздерін анықтау.
Баға ... ... ... ... ... ... ұсынады:
• жаңа тауарға баға белгілеу;
• тауар номенклатурасы шегінде бағаларды белгілеу;
• географиялық қағида бойынша ... ... ... ... ... ... бағаларды белгілеу.
Тауарларды тарату әдістері мен амалдарын таңдау келесіден тұрады:
а) нолдік деңгей (тұтынушы мен өндіруші арасында ешқандай ... бір ... (бір ... екі ... үш деңгейлі (тұтынушы
мен өндіруші арасында көтерме және бөлшек сатушы болады);
б) тауар қозғалыстың ... ... ... ... ... өңдеу және орын ауыстыруын ұйымдастыру.
Тауарлардың өткiзудi ынталандыруды стратегиясының қалыптастыру
келесідей ... ... ... ... ... ... бір әдіс бойынша ынталандыруға есептеу: ақшалардағы
есептеулер, мақсаттар мен міндеттерге байланысты есептеулер;
б) ынталандыру кешенін қалыптастыру, ... ... жеке ... ... ... ... ... жарнамасының стратегиясын қалыптастыру келесіден тұрады:
• тауарладың өтім және ... ... ... ... бюджетін есептеу әдісе және оның шығындарын жабуға кететін
көздерді анықтау;
... ... ... және оны ... ... ... ... жүзеге асыру тиімділігін анықтау.
Фирманың өсу стратегиясын қалыптастыру келесіден тұрады:
• фирма болашақта қолдану қажеттілігі туындайтын өндіріс түрлерін
анықтау;
• түрлi ... ... ... үш ... ... өз күштерiн
бағыттың салаларын анықтау. Бірінші деңгейде, өзінің қзыметі ... ... ... ... ... өсу ... ... маркетинг жүйесінің басқа элементтерімен ... ... ... ... өсу ... ... ... тыс ашылатын мүмкіндіктер пайда болады (диверсификациялық ... ... үш ... ... өсу ... өсу мүмкіндіктері
туралы 2 кестеден көруге болады.
Кесте 2
Фирманың өсу мүмкіндіктерінің негізгі ... ... өсу ... бағыттары ... ... ... ... Ескі нарыққа ескі |1.Регресивті |1. ... ... ену ... ... |
|2. Ескі тауармен нарық|2.Прогрессивті |2. ... ... ... ... ... ... Ескі нарықтар үшін |3.Көлденең интеграция |3. Конгломеративтік |
|тауарларды жетілдіру | ... ... ... Р.А. ... ... ... М: Дело ... өзінің дамуы үшін қай стратегияны таңдау керек? Бұл:
1) ұстамды стратегия – өзінің клиенттеріне сенімді болған кезде; ... ... ... ... ... ... қадағалаудың
құралдарының жетіспеушілігі кезінде;
2) сайлау реакциясы – жарнама, баға белгілеу және т.б. ... ... ... ... ... Бұл ... нарықта бір уақытта бәсекелестік тартыс жүргізуге мүмкіндік
береді;
3) кездейсоқ реакция – ... ... ... ... ... ... ... нәтижесі болып табылады.
Ф. Котлер пікірі бойынша, бәсекелестік тартыста фирма 4 рольдің бірін
ойнай ... ... ... ... 40%) өзін сенімді ... ... ... үшін ол ... әрекеттерге жүгінеді:
• «қорғану позициясы» - жаңа баға, лицензиялық және т.б. тосқауылдар
құру жолымен;
• «флангтік ... - ... ... және ... ... «мәжбүр қорғаныс» - ерекше сигналдарды қолдану арқылы бәсекелестерден
озу;
• «қарсы қорғаныс», мысалы, шабуылдан ... ... ... ... кейін бәсекелестін осал жерінен соққы береді. Бұл ... ... ... ... ... қорғаныс» - көшбасшы өндіріс түрін көбейту негізінде өзінің
әрекетін жоғарлатады.
• «қысымды қорғаныс» - көшбасшы осал нарық ... ... ... өту.
2) көшбасшы болуға ұмтылатын үміткер (нарықтағы үлесі 30%)
келесідей шабуыл варианттарын қолданады:
• «фронттық шабуыл» - көптеген бағыттар бойынша жүргізіледі (жаңа тауар,
баға, ... және т.б). Бұл ... ... ... қажет етеді.
• «қоршап алу» - нарықтық барлық немесе ... ... ... ... ... өту» - жаңа ... ... жаңа нарыққа көшу.
3) Ізбасар (нарықтағы үлесі 20%) – бұл ролдің мәне көшбасшының артынан
еруде.
4) ... ... ... ... 10%) – осы ... ... ... еңген ойыншылар бастайды.
М.Х. Мескон, М. Альберт, Ф. Хедоури стратегия ұйымның алға ... жету үшін ... ... жоспар деп есептейді.
Фирма жетекшілігі сыртқы қатерлер мен ішкі әлсіздік пен ... ... ... ... ... стратегияны таңдай алады.
Ұйымның алдында негізгі төрт стратегиялық ... ... ... өсу. Бұл ... ... ұйым ... Бұған
инфляцияны ескере отырып, алға қойған мақсаттарды анықтау сипатты. Бұл
әрекет ең ... ... және ... тәуекелі төмен болып
табылады. Бұл ... ... ... ... табысы бар,
тұрақты өндіріс салаларында қолданылады.
2. Өсу. Өсудi стратегиялық екiнiң бiрi алдыңғы жылдың көрсеткiштерiнiң
деңгейiнiң үстiнде қысқа ... және ұзақ ... ... жолымен жыл сайын түбегейлi жоғарылау арқылы жүзегеасады.
Бұл стратегия жиі қолданылатын екінші ... ... ... ... ... ... бар ... дамып жатқан салаларда
қолданылады.
3. Қысқарту – ... ... ... ... ... жүзеге асыру вариаанттары: жою, артықшылықты ... ... ... Үйлестіру – барлық альтернативаларды үйлестіру стратегиясы. Бұл
стратегияны бірнеше салада белсенді жұмыс ... ... ... ... альтернативалық стратегияларды қарастырғаннан кейін,
қажетті стратегияны қолданады. Мақсат ұйымның ұзақ ... ... ... ... ... табылады. Тиімді
стратегиялық таңдау жасау үшін жетекшілерге фирманың ... ... ... болу керек.стратегиялық таңдау нақты,
анықталған және бір мағыналы болу керек. ... ... ... ... ... жағдайын және тауарын сала мүмкіндігіне қатысты жағдайын
анықтау әдістемесін ... ... тобы ... ... ... ... фирма үлесі салыстырылады (Сурет
2).
Нақты барды
қалыптастыру
Жоғары
Төмен
Нақты барды
қолдану
(өсу қарқыны)
8 6 4 2
1 1/2 1/4 1/6 ... ... ... ... беру ... «Нарық үлесі – өсу ... ... ... ... ... ... ... таңдауға
және варианттарды қалыптастыруға көмектеседі. Мысалы, егер тауар нарықтың
көп бөлігін алса және жоғары өсу қарқыны ... онда сіз өсу ... Егер ... ... ... ... ғана ... алса
және төмен өсу қарқыны болса (ит), онда сіз артықшылықты жою ... ... ... ... ... ... ... жеке
сұрақтарын қарастырған.
Жан-Жак Ламбен фирманың стратегиясын таңдауын Бостондық консалтинг
тобы (БКТ 3. сурет) ... ... ... оның ... ... ... ... керек екенін айтады. Бұл матрицаны ол
жетістіккке ... және ... ... ... ... құру
+ + -
Нарықтың қатыстық үлесі
Сурет 3. ... ... ... негізгі даму сценарилері
3 суретте портфельдің динамикалық талдауында байқауға болатын ... ... ... ... ... алатын табыс, ұралдарды
НИОКР-ға инвестиция салғанда, фирма әлемге, нарыққа жаңа ... ... ... ... арасында орын алу керек.
• «Ізбасар траекториясы». «Сауынды сиырлардың» ... ... ... ... ... ... кіреді.
• «Сәтсіздік траекториясы». Қажетті инвестицияның болмауының әсерінен
«Жұлдыз» көшбасшы позициясын ... ... ... ... ... «Перманенттік делдалдық траекториясы». «Сұрақ белгісіне» нарықтағы
үлесін ... ... «Ит» ... ... Герчикова фирманың 11 стратегиясын ұсынады:
1. Өнім-нарықтық стратегия. Бұл стратегия фирма өндіретін нақты өнім
мен ... ... ... ... ... стратегиясы.
3. Бәсекелестік стратегиясы. Бұл стратгеия өндіріс шығындарын төмендетуге,
өнімнің сапасын жоғарлату мақсатында қолданылады.
4. Басқару стратегиясы.
5. ... ... ... ... салу ... Фирманы дамытуға бағытталған стратегия.
8. Басқа ... қосу ... ... инвестициялау стратегиясы.
10. Сараптамалық қызметін кеңейтуге бағытталғаг ... ... ... ... стратегиясы.
Мысалы, Жапон фирмалары сыртқы экономикалық экспансия стратегиясын
таңдау кезінде оны үш сызба арқылы жүзеге асырады:
1) Экспорттауға бағытталған. Оларға ... ... ... ... төмен, жаңа өнім өндіріп жатқан ... ... ... ... ... Шетелдік инвестия тәуекелі жоғары болып келетін орташа компаниялар;
• Тапсырысқа өнім шығаратын ірі ... ... ... ... және ... Бұл ... ... қолдануымен жаппай тауар шығаратын компанияларға тән.
3) Кішігірім шетелдік өндіріс және ... ... ... ... ... емес өнімдерге тән (тұрмыстық электроқұралдар
және т.б.).
«Ұйымдарды басқару» оқулығынң авторлары альтернативті ... ... ... ... үш ... бөлді:
1. Алға қойылған мақсаттарға ... ... ... ... ... ... ... жеткізу;
3. Ұйымның таңдалған жалпы стратегиясының альтернативасын ... ... ... ... жету жарамдылығы бағалау.
Жұмыс барысында стратегиялық сегменттеу, стратегиялық шаруашылық ... ... ... ... ... үшін стратегиялық
жоспарлаудың маңыздылығы ... ... ... ... ... өсу, өсу, қысқарту, құрамды стратегия; «тауар-
нарық»матрицасы, БКТ ... ( ... ... ... ... ... С.В. Картышев, А.В. Постников ... ... ... ұсынды.[11]
Ансофф матрицасы стратегияны ... ... ... мен
шығындарының қатынасын ұсынады (Cурет 4).
Тауар
Ескі ... ... ... ... ... ... ... (инновация);
- Диверсификация (жаңа тауарды жаңа нарыққа шығару).
Сурет 4. Ансофф «тауар-нарық» матрицасы
Кесте 3
Ансофф матрицасы бойынша стратегияны ... және ... ... ... ... ... ықтималдығы, % |Шығындар |
|1 |50 |1*х |
|2 |20 |4*х |
|3 |13 |8*х |
|4 |5 |12*х ... ... Р.А. ... ... менеджмент. М: Дело 2008-448
с.
Бұл жұмыста М. Портер бойынша ... ... 5 ... ... ... ... бәсекелестік стратегиялары,
маркетинг стратегиясы, нарық тартымдылығын бағалау және т.б. ... ... ... ... ... ... қалыптастыру мәселелерінің маңызды сұрағы
конъюнктураны талдау болып табылады.
Конъюнктура – сұраныс және ұсыныс қатынасын, тауар қоры мен баға ... т.б. ... ... ... ... ... және ... қажет. Олай етпесе, тауарларды тиімді
бағамен сатып ала ... сата ... Осы ... ... ... болжау болып табылады. Ағымдағы конъюнктураны ... ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзімді,
перспективалы тенденцияларды ... ... ... ... бір ... ... бәсекелестің артықшылықтары мен осал
жерлерін анықтап ... ... ... өзі ... ... ... ... бәсекеге қабілеттілігін болжайды.
Бәсекелестерді талдау кезінде келесідей 16 сұраққа жауап ... Олар ... ... ... ... қандай үлесіналады?
2. Тауар айналымының көлемі қандай?
3. Бәсекелестер шығаратын тауардың аты бар ма ?
4. Бәсекелестерде тауар ... ... ... Бәсекелестерде өтім қандай талаптар бойынша ұйымдастырылған?
6. Өтім саласында бәсекелестердің қызметкерлерінің саны қандай?
7. Бәсекелестердің баға саясаты ... ... ... не ... Баға ма әлде сапа ... ... ... сапалық көрсеткіштер көрсетіп жатыр?
9. Бәсекелестер қандай жарнама құралдарын және түрлерін ... ... ... ... ... Бәсекелестердің тауарының формасы және сыртқы түрі қандай?
12. Бәсекелестердің тауарды жеткізу шарты мен мерзімі қандай?
13. Тауар айналысының ... ... ... ... түрі, тапсырыс
көлемі, складтың орналасуы, ақтау және жеткізу құны мен түрлері)?
14. Бәсекелестердің тауарлары қандай елдерге экспортталады?
15. Жеке ... ... ... ... ... ... ... тауары?
Қарастырылған фирманың нарықтық стратегиясының ... ... әр ... ... ... ... ... деңгейі, мақсаты, дәстүрлері бар елдерге жатады.
Сондықтан, ... ... ... бар ... ... және ... ... байланысты таңдау дұрыс болады.
Фирманың нарықтық стратегиясының қалыптастыру әдістерін ары қарай жетілдіру
үшін:
1) Менеджменттің жүйелі, функционалды, өндірістік және т.б. ... ... ... Көптеген матрицалардан, факторлардан, статегия және т.б. түрлерінен
нақтысына көшу;
Фирманың болашаққа нарықтық стратегияның негізгі ... және ... ... қабілеттілік нормативтері жатады.
Маркетинг қызметі сынақ жұмыстарын, техникалық шешімдер үлгілерін
жетілдірмейді. Ол тек қана фирманың әлеуметтік, ... ... ... ... ... тауарлардың сапасының көрсеткіштер
деңгейінің функционалды, өндірістік және т.б. қолдану ... ... ... ... ... болжайды.
Көрсеткіштер болжанатын шығарылатын, жобаланатын және ... ... ... ұзақтылығымен анықталады. Кестенің
нормативтерімен төмендегі көрсетілген (Кесте 4).
Кесте 4
____________ ... және ... ... ... стартегиялық нормативтері
_______ -дан ______ дейін уақыт аралығында
|Көсерткіштер ... ... ... мәні ... ... ... ... |
| ... | |
| ... және ... және ... және ... |
| ... атауы |фирма атауы |фирма атауы | |
| |жыл ... | ... | ... | ... | ... | ... | |
- ... ... ... 7. ... ... ... «1» жұмысы үшін жауапты орындаушысы Г болып табылады, ал Б ... ... ... ... «2» ... ... ... орындаушы А
болып табылады, қалғандары – орындаушы көмекшілері және т.б. Операграмманы
қолдану өзіне жұмыс пен ... ... ... ... ... ... және реттеушілікті жүргізу стратегиялық жоспарлардың
орындалуы ... ... ... ... ... бірі ... Есеп сан, ... шығындар, орындаушылар және мерзімдер сияқты
параметрлер бойынша бағдарламалар, сұрақтар және ... ... ... ... ... ... шығындарын есептеу
шығарылған тауарлар, өмірлік циклдың ... және ... ... ... түрімен ұйымдастырылу керек. Күрделі техника бойынша бас ... ... ... ... ... көрсету және жөндеулерге
автоматталған есепті ... ... ... ... ... қамтамасыз ету, яғни тауарлар нарығының, фирмалардың
бөлінуі, тауар саны, сапа көрсеткіштері, ... ... ... ... ... есеп ... және ... Қозғалмалылықпен қамтамасыз ету, яғни талдау үшін есеп нәтижелерді
пайдалану және қозғалуларында көрсеткіштерін есептеу;
3) Жүйеліліктің қамтамасыз етілуі, яғни ... ... мен оның ... ... ... ... макроорталығы, ауданның
инфрақұрылымы, фирманың микроорталығы);
4) Компьютерлік технология негізінде есептің автоматтандырылуы;
5) Есепті дамуы, қолдануымен қамтамасыз ету;
6) ... ... ... нәтижелерін қолдану.
Егер есеп негізінде сандық көрсеткіштер бойынша жүргізілсе және олардың
нәтижелері бір жерде ... онда ... ... функциясы
неғұрлым көлемді. Бақылау, біріншіден, еңбектің кез келген заты ... ... ... ... ... ... қатысты, ал
екіншіден, ол әртүрлі кезеңдерде жүзеге асырылуы мүмкін.
Бақылауды келесі белгілер бойынша классификациялау мүмкін:
1) ... ... цикл ...... ... ... ... объектіні құрылымға дайындау, пайдалануға беру, техникалық
қызметтер және жөндеулер сатысында бақылау;
2) бақылау ...... ... ... ... ... еңбек шарты, еңбек, қоршаған ... ... ... ... ... ақпараттар;
3) өндіріс процесінің сатысы – кірістік, операциялық ... жаңа ... ... және ... орындаушы – өзін – өзі бақылау, менеджер, бақылау шебері, техникалық
бақылау бөлімі, инспекциялық бақылау, ... ... ... ... ... ары ... қолдану мүмкіндігі – бұзылатын және
бқзылмайтын ... ... ... – активті (ескертілетін) және пассивті ... ... ... ... қол жеткізу сатысы – тегіс және таңдамалы бақылау;
8) бақылау режимі – күшейтілген (жылдамдатылған) және қалыпты ... ... ... – қол, ... автоматтандырылған,
автоматтық бақылау;
10) бақылау уақыты – алдын ала, ... ... ... ақпараттарды өңдеу және алу амалы – ... ... ... ... ... ... – үздіксіз және кезеңдік
бақылау.
Стратегиялық нәтижелерге жету мотивациясы.
Фирманың стратегиялық ... іске ... ... сұрақтарының бірі
олардың орындалу мотивациясы мен стимулдануы болып табылады. Бұл ... ... ... әдістер бойынша біртіндеп мотивациялануына кеткен
шығындар анықталады:
• бар қаражаттардан немесе ммкіндіктерден шығару әдісі;
• сатылым сомасына ... ... ... ... ... ... ... тепе-теңдік немесе бәсекелестік
паритет әдісі;
• нақты мақсаттар мен тапсырмалардан бөлек шығу әдісі.
Мотивация стратегиялық жоспарлардың іске ... мен ... ... ... ... ... ... концепциялауын өңдеу,
ақпаратпен қамтамасыз ету, нарықты зерттеу, ... ... ... ... ... стратегиясын өңдеу ұйымдары,
стратегиялық жоспарлардың іске асырылуын оперативті басқару. Әрбір ... ... ... екі ... ... мүмкін: 1) берілген тапсырманы
шешу бойынша барлық ... ... ... маркетинг зерттеулеріне,
стратегияны өңдеуді төлеу) және 2) стратегиялық жоспарларды іске ... ... кез ... ... ... қабылдау немесе қосымша
төлемдер. Мысалы, ... ... ... ... ... және ... ... бірақ егер маркетинг концепциясының талаптар
есебімен стратегиялық жосардағы олардың өздерінің ... ... онда осы үшін және ... стимулданған болуы керек.
Тұтынушылар көзқарасымен кез келген жұмысты атқару өте ... ... ... ... ... қажет. Сыйақы көлемі дифферанцияциялаумен
анықталады. ... ... ... ... ... ... нәтижесінің жетістігін ерекшелейді.
Бұл тақырыпта стратегиялық жоспарлауды іске асырудың қағидалық сұрақтары
ғана қарастырылған. Бұлар терең «Өндірістік менеджмент» ... ... іске ... ... ... ... ... реттеу.
Реттеу (ережеге бағыну) – жүйеге кіру ... ... ... ... шығуына дейінгі жеткізулер үшін (жетілдіру) өлшем қабылдау
бойынша ... ... ... ... ... және басқару
шешімдерінің сапасына әсе ететін ... ... ... ... ... ... (нарық талаптары, ғылыми-техникалық прогресс,
мемлкеттік органдар, әлемдік бірлстіктер).
Процестердің жағдайын реттеу стратегиялық (стратегиялық жоспарлау кезінде),
тактикалық (ағымдық ... ... ... ... ... ... қайта таңдау негізінде жүзеге асырылады. Нақты уақытта нақты жерде
неғұрлым тиімді болып ... ... ... ... ... Реттеу халықаралық, ... ... ... ... ... ... бойынша болуы мүмкін. Ситуациялық
реттеу ситуациялық тәсілдерді қолдану жолымен жүзеге асырылады.
Ситуациялық тәсіл ... ... ... жарамдылығы нақты
жағдайларда анықталуына шоғырланады. Факторлар фирма өзінде, сыртқы ортада,
ауқымды санға ие болған жағдайда, объектіні ... ... ... ... ... ... ең ... әдістердің бірі сол ситуацияға сәйкес,
оған максималды бейімделген әдіс болып табылады.
Ситуациялық тәсілдерді қолдану жетілдіру жолындағы сол ... ... ... ... басқару шешімдерін (жоспарларын және т.б.) іске
асыру жолының баламалығына негізделген.
Нақты ситуациялар ... ... ... ... мүмкін:
а) мазмұны – техникалық, экономикалық, саяси, ... және ... ... ... ... түрлері – стратегиялық, тактикалық,
оперативті;
в) басқару шешімдерін іске ... ... ету ... ... ... ... іске асыру әдісімен.
Ситуациялық тәсілді қолдану схемасын t – жылы өңделген, ( t + 3 ) – ... ... ... ... ... ... өңдеу мысалында көрсетеміз
(Сурет 8).
А1 ... ... А2(2) ... А
А3 ... А2, А3 – ... ... үшін, мақсатқа жетудің альтернативті
варианттары
Сурет 8. ... ... ... үшін ситуациялық тәсілді қолдану схемасы
8 суреттің талдауы стратегияны өңдеу кезінде мақсаттарға жетудің бір ғана
нұсқасы А ... ... ( t + 1 ) – жылы ... ... ... бір ғана ... жетістік альтернативті нұсқасы өңделген (үш
нұсқасы). ( t + 1 ) – жылы ... іске ... ... ... нұсқа
оптималды болып табылды. ( t + 2 ) – жылы ... ... ... ... ... ... көтерілуі жинақталған ставка бойынша үш
жағдайға кезігеді. ... ... ... ... талдау үшінші нұсқаға тоқталына мүмкіндік берді. А,
нәтижесәне ... ... ... А ... жол толық сызықпен
белгіленген (А --- А2 ... ---А,). ... мен ... ... ... ... келмейді, стратгеияны өңдеуде үнемі келтірілмеген жағдайларды
жеңуіне ... (5 – 10 %) ... ... ... ... ... ... Қазақстан Республикасындағы стратегиялық менеджменттің қалыптасуына
және дамуына ... ... ...... бәсеке қабілеттілікті
қамтамасыз ету теориясы мен тәжірибесі және жауапкершілікті ... және ұйым ... құру ... тиімді шешімдер қабылдау.
Стратегиялық менеджменттің басты мақсаты – бәсеке қабілеттілікті
жоғарылату. Міндеті – тауар ... ... ... көтеру. Сондықтан ол
қазіргі заманғы менеджменттің өте маңызды саласы болып табылады.
Стратегиялық мнеджменттің Қазақстанда ... 1997 ... ... 2030» ұзақ ... ... басталды деп айтуға болады.
Қазіргі кезде отандық компаниялар стратегиялық басқару емес, ... ... ... келсек стратегиялық менеджмент Қазақстанда
бизнес саласында емес, мемлекеттік бағдарламаларда көрініс ... ... ... ... ... ... интернет сайттарында
сәндік үшін енгізеді.
Нарықтық экономикаға көшу қоғамдық қатынастарды, меншік нысандары мен
өндірістік ісін ... ... ... ... ... басқарушылық
құрылымдарын қалыптастыруды мейлінше жаңа жүргізуді талап етеді.
Н.Ә. Назарбаев «Жаңа ... Жаңа ... атты ... ... ... ... ... сипатын қамтамасыз ету үшін
толымды стратегия әзірлеу мен іске асыру, сондай-ақ оның ... ... ... ... ... деген болатын
Басқару жүйесін жетілдіру - өндіріс ... ... ... бірі ... қарастырылады. Тиімді әрі сапалы басқару
дегеніміз - ... ... кез ... ... ... ... ... мен түрлерін жаңғырту, еңбек өнімділігін арттырудың
озық түрлерін, өндірістегі икемділік пен орамдылықты қолдану, өнім ... ... ... басқарудан стратегиялық басқаруға көшу барысында ... ... өз ... ... зерделеу; алға қойылған
мақсаттарға жету жөніндегі қолға алынған ... ... ... ... ... ... өзіндік жүйесін құрып,
қабылдау; өзінің мақсаттарын және оларға ... ... ... алу; барлық басшылардың (менеджменттің) ... ... ... және ... ... менеджмент теориясы мен практикасының ажырығысыз
элементіне айналды. Ол алдағы болашақта фирманы түбегейлі ... ... ... жоспар ретінде қарастырылады. ... және ... ... ... әрекет аймағын айқындайды.
Стратегиялық басқару дегеніміздің өзі - кәсіпорын дамуының тізбекті
үрдісі.
Нарықтық ... ... өз ... "өз ... ... тиіс, өйткені оның өзіне тән кезендері мен соған сәйкес ... ... ... кезең 1992-1995 жылдарды ... және ... екі ... процесімен сипатталуға тиіс: олар ... ... алу, оны ... және ... ... тауарлармен
толтыру.
Меншікгі реформалау бұл уақыт ішіңде белгілі бір формада мемлекеттік
меншіктің барлық ... ... ... бар және ... қамтамасыз етуден басқа салаларда іс жүзінде ... ... ... ... ... ... ... қайтарымын,
коммерциялық өнімді тез алуды қамтамасыз ететін ... ... ... және ... кәсіпкерлікті дамыту ... ... ... ... ... жүргізу
қажет.
Екінші кезең (1996-2005 жылдар). Экономиканың шикізаттық бағытын ... ... ... оның ... мазмұны көлік жүйесі ... ... ... ... дамыған тауар және валюта
рыногын ... ... ... ... ... ... ... меншік рыноктарына құру ... ... ... ... ... дамуының қозғаушы күштері мен ынталандырмалары:
- толыққанды нарықтық механизмдер;
- ... ... ... ... ... о ... ... шапшандығын үдете түскен жоғары технологияларды игеру процесі мен ... ... ... ... ... ... және халықаралық бизнес саласында білікті кадр ... ... ... ... 5-7 жыл ... ... ... ашық үлгідегі зкономиканың
шапшаң қарқын алып дамуымен сипатталады, соның ... ... ... ... ... ... әлемдік саудадағы
айқындамасының нығаюымен және ... жаңа ... ... ... ... ... ... қатынастарыдың қүрылуына
орай бюджет тапшылығы және валюталық өтімділік проблемасы шешіледі.
Мемлекетте тек ... ... ... ... нарықтық қүрылымдарды
қосқанда, ол жақсылық атқаратын ... ғана ... ... ... ... экономикадағы болып жатқан процестерді білікті
бағалау үшін жарамсыз болып қадды, өйткені ол жаңа ... ... бере ... отыр.
Казақстанның жалпы тұтастай даму стратегиясынан басқа, экономиканың іргесі
қалайтын кәсіпкерлік туралы да сөз қозғағанымыз жөн. ... ... ... ... яғни импорт үлесі азайып ... ... ... ... өз ... қолдана аламыз, түтынушылардың
кажеттігін қанағаттандырамыз, жұмысбастылық ... ... ... ... ... тек ... деңгейінде емес, сонымен қатар
кәсіпорыңдарда да орын табады. Қазақстандағы әрбір фирмалар өз ... ... ... яғни экономикамыз даму үстінде болғанда
бәсеклестік маңызды орынға ие. Бәсекелестіктің бес ... ... ... бес күші. Сурет):
жаңа бәсекелестіктің пайда болу қаупі;
жабдықтаушылардың саудаласу қабілеті;
сатып алушылардың саудаласу қабілеті;
бар бәсекелестер арасыңдағы ... ... мен ... ... болу ... 9. Портердің бәсекелестікің бес күші
Біздің жағдайымызда ... ... ... ... ... кейін барып бәсекелестік басымдылықтарға назар аударамыз. Ұйым
өзінің ұзақ мерзімді ... ... ... ... ... ете
алады, өзінің міндеттерін орыңдауы үшін оған не тән ... ... ... жауабы әбден анық: ұйым тұрақты сатып алуышалары бар ... ... ... Бұл ... ... ... өнім ... алушыға
қызықты болуы соншама, ол ақшасын осы үшін беруге дайын және, екіншіден, ол
сатып алушыға басқа фирмамен өндірілетін тұтынушылық сапасы ... ... ... ... Олай ... фирма озінің өнімінің бәсекелестік
басымдылығы бар болған жағдайда ғана тіршілік етіп дамиды.
Сонымен бірге ... ... ... ... ол көз ... ... мәреде отырып қалмасақ) республиканың ... ... ... ... жұмсай алатын мемлекетке айналдыруға болады деген
нақты болжам жасауға болады.
Қоғамдық өмірдің шешуші саласы — экономика ... ... ... қүрылымдық және технологиялық артта қалушылықты бір мезгілде ... ... ... ... одан әрі ... ... табылады.
Қазақстан үшін материаддық өндіріс саласында басым бағыттар:
- нарықты азық-түлікпен және халық түтынатын тауарлармен толтыру;
- құрылыс және құрылыс ... ... ... кезекте тұрғын үй
құрылысы үшін дамыту;
түсті және қара ... ... ... белгілеп, экономиканың
шикізаттық бағытын жою;
ғылымды көп қажет ететін өндірістер мен ... ... ... және ... ... ... қорғаныс кәсіпорындарын
конверсиялау;
- экологиялық таза технологияларды енпзу;
- осы заманға сай инфрақұрылымдарды ... ... ... ... т.б.) құру болып табылады.
Басым бағыттарды жүзеге асырудың ... ... ... жоспарға
енгізілген және оларға қатысудың негізіңце жаңа ... ... ... ... бағдарламалар болады. Республикада аталған
басым бағыттарды ... ... ... мемлекеттік бағдарламаларды
талдап жасау және жүзеге ... ... ... ... ... мен ... қоса ... толтыру
бағдарламасы;
Қазақстанның экспорттық потенциалын дамыту бағдарламасы. Ол табиғи түрде
өнеркәсіптегі ... көп ... ... ... ... бөлісті
аяқтаудың, қорғаныс кешендері кәсіпорындарын дамыту мен қайта құрудың
проблемаларды өзіне ... ... ... ... ... ... ... де шешетін, импортты
ауыстыратын өнідірісті дамыту бағдарламасы;
Құрылысты өрістету және түрғын үйлерді сату бағдарламасы. О ... ... шешу ... ... және шын мәнінде түрғын үй нарғын
қүру ... Бүл өз ... ... өте ... ... ... - ... іскерлік белсенділіктің дамуы мен құлдырауына
байланысты бір ... ... ... бір ... екінші аймаққа
олардың ауыс-түйсініне жол ... ... күші ... ... ... ... бағдарламасы.
Сөйтіп Қазақстаңды дамытудың концептуалдық тұрқы ашық үлгідегі ... ... ... мемлекет құруды көздейді. Біздің еліміз
стратегиялық ... ... ... әлі мақсаттарға жету үстінде. Осы
ұзақ жол барысында бірқатар проблемалар ... ... ... ... технологиясын өзгертіп жетілдіруде көп ... ... ... ... кезінде жоспарлау басқарудан бөлек, дербес
жасалды. ... ... ... ... ... жоғарыдан министрліктер
мен ведосмволардан келген бұйрық пен жоспарды орындауға міндетті болды,
жоспар заң жүзіңде қабылданады. Бұл ... ... үшін ... ... ресурс берілетін, оны қалай да ... ... ... ... ... жеткен стратегиялық ... ... ... ой саласындағы, мемлекеттің қоғамдық өмірін басқарудағы
төңкеріс болды. Бұл демократиялық ... ... ... ... Қорыта айтқанда стратегиялық менеджменттің ҚР да қарқынды дамып
келе жатыр деп айтуға болады, оны қазіргі кездегі көптеген кәсіпорындардың
стратегиялық ... ... ету ... емес ... ... ... ЖШС ... НТК стратегиясының ерекшеліктері
ЖШС «Ақсай» НТК стратегиясының келесідей ерекшеліктері бар.
ЖШС «Ақсай» НТК қызметінің жетістіктерің негізі болып табылатын ... ... ... ... сендіру:
1. САПА. Кәсіпорын қызметінің жетістікке жету және өркендеу негізі ... ... ... ... және ... ... ... табылады. Біздің өндірген әрбір ... өз ... ... ... және ... жақсы болуға тиісті.
2. КОМАНДАЛЫҚ РУХ. Бірлесіп командамен жұмыс істей жүріп, біз ... ... ... және ... ... ... алдына қойған мақсаттарына жетуге үлес қосуға ұмтыламыз.
3. ТҰТЫНУШЫЛАРҒА НАЗАР АУДАРУ. Тұтынушы әрдайым біздің өнімдерді қай
уақытта, ... ... ... да өз ... ... алуы ... ... ДЕГЕН ӘДІЛЕТТІЛІК. Біздің кәсіпорында өзара қарым –
қатынас «Өзгелер өзіңе қандай ... ... ... өзің өзгелерге
сондай іс-әрекет жаса» принципінде құрылады. ... сый ... тек ... ... емес бұл тұтынушылар мен
серіктестерге де ... ... ... Біз ... ... ең ... жетістіктер
деңгейіне жету үшін бар мүмкіндігімізді пайдаланамыз және үнемі
жетілдірудің жаңа ... ... ... нан өнімдері және тәтті нан өнімдерінің көмегімен адам өмірінің
сапасын ... ... ... мен ... ... ... ... нан пісіру
өнеркәсібі саласында сапа стандартының үлгі өнегесі болу! Қазақстан
мақтан тұтатын үлгілі ... ... НАН ... ... ЖШС-НІҢ САЯСАТЫ
Жоғары сапа деген ұғымды ең алдымен біздің тұтынушылардың талап ... ... ... мен ... ... қоғамға оңды ықпал ету деп түсіну қажет.
Бұл ... ... ... жүзеге асыру негізінде орындалады:
1. Әрбір қызметкердің кәсіпқойлығының ... ... ... ... ... құрамы болып табылады. Біз ... ... рухы бай ... мен кәсіпқой командалардың, ұйымның
көркейуіне әсер ете отырып әрқайсысы өз шамасын өте ... іске ... ... және де ... өз ... мақсаттарына жетеді.
2. Тұтынушылар бағытында болу
• Бұл – ... ... ... ... ... сенімді тасымалдануына қоятын талаптарын айрықша орындау, сол
сияқты өнімдердің және ... ... ... ... және үлгі,
ережелеріне сәйкес болуы.
• Тек тұтынушы ғана өнімдердің сапасын бағалай алады. Біздің міндетіміз ... ... ... ... ілтипат білдіріп, қажетті сападағы өнімді
ұсыну.
3. Қолайлы әлуметтік-психологиялық ахуал ... ... мен ... ... ... ... және
жетістіктеді құрметтеу негізінде ... ... ... ... ең басты қасиеті - әрбір қызметкердің шығармашылық мүмкіндігін
ашуға ... Біз өз ... ... ... ... кәсіпқойлығын
үздіксіз өсіру, өзара қарым-қатынасты жақсарту (жақсылық тілеушілік, қарым-
қатынас мәдениеті, жұмыс орнын жабдықтау) және командалқ жұмыстарға белсене
қатысу ... ... ... ... ... арттыру жүйесі «Ақсай» нан -тоқаш
комбинаты ЖШС-нің жоғары парасаттылық қуатының негізі болып табылады.
4 Үздіксіз жақсарту
• Біз не ... те, ... ... тек ең ... ... Біз ... жұмыстың ақырғы нәтижесі өте жақсы болу
межесін ұлғайта береміз. Жеткен ... ... ... түсуге ұмтыламыз.
5. Өзара жауапкершілік
• Кәсіпорынның әрбір қызметкері бір-біріне тапсырыс беруші және жеткізуші
болып табылады, ... олар ... ішкі және ... ... өз ... ... жауапты.
6. Ресурстарды тиімді қолдану
• Ресурстарды сақтау және ұлғайтуға, түрлі ... ... ... ... ең алдымен сәйкессіздіктерді алдын алу, ... ... және ... ... ... ... арқылы жетеміз.
• Ұйымдағы барлық шешімдер негізделген фактілер ... ... ... ... сапа ... ... ғана ... Біз экологиялық қауіпсізікті қамтамасыз етуге бағытталған іс шараларды
іске асырамыз. Ұйымның ресурстарына ... ... ... ... де ... ... және серіктестермен ынтымақтасу
• Біз өзіміздің көркейуімізді барлық басқа біз олар үшін және бізбен жұмыс
істейтіндердің көркейуімен ... Бұл ...... ... ... ... ... мен
серіктестердің және де ... ... ... ... ... Саясат пен белгіленген принциптерді қолдануға міндеттенеміз.
«Ақсай» нан-тоқаш комбинаты ЖШС-нiң басшылығы ... ... үшін бар ... ... өз мiндетiне алады.
2.3 ЖШС «Ақсай» НТК-да стратегияны құру және ... ... ... нан» НТК – ... және ... ... қазіргі заманғы
ірі нан пісіру комбинаттарының бірі болып отыр. 1987 жылы ... ... ... және жай нан сорттарын шығаруға негізделген
комбинат 1988 жылы өндірістік ... ... ... ... жоғары мамандандырылған мамандар, дұрыс
басшылықтың арқасында ... нан ... ... ... ие
болды. Басқа нан шығарушы комбинаттармен салыстырғанда «Ақсай» комбинатының
ерекшеліктері мол. Олар мықты материялды – ... ... ... кең
ассортименті, жергілікіт билік мекемелерімен жақсы іскерлік байланыс, нан
шығару өндірістік саласындағы жаңа ... ... нан ... айналысатын ғылыми-зерттеу лабораторияларымен тығыз
байланыс.
Мамандардың жоғары кәсібилігі, ... ... ... ... ... мен ... жаңа ... пайдалану, комбинаттың
халық арасында сұранысқа ие өнімді ... ... ... ... ... ... негізгі қызмет түрі нан, нан-тоқаш және
кондитерлік өнімдерді шығару ... ... ... НТК күн ... 140 тоннаға жуық өнім шығарады.
Кәсіпорындағы қызметкерлер саны 1000 адамнан жоғары.
Кәсіпорының өнім ... 136-150 нан, ... ... ... ... және ... өнім ... құрайды.
Топтық ассортименттік номенклатурасы 6 топты құрайды:
1. Нан;
2. Бөлкелік өнімдер;
3. Майқоспалы өнімдер;
4. Тоқаш өнімдері;
5. Кондитерлік өнімдер;
6. Қатпарлы нан өнімдері.
ЖШС «Ақсай нан» ... ... ... ... ... ... басқару органы – компанияның жалпы басқару
қызметін атқаратын тұрақты орындаушы орган (Бас директоры Қалиева Н.М.)
Компанияны басқару желі-функцоиналдық белгі ... ... ... бөлімшеде бөлімше жұмысының барлық түріне байланысты жұмысты
атқаратын бір ... ... ... көмек көрсету үшін директор орынбасары ... ... ... ... ... байланысты, яғни мекеменің тек
білгілі бір жақты қызметімен байланысты тапсырмаларды ... ... бас ... ... мен ... компания
бұйрығымен белгіленеді, ал құрылымдық бөлімшелердің құқығы мен міндеттеі –
бас директор ... ... ... Бұл ... ... олардың құрылымдары, атқаратын қызметі ... ... ... мен ... ... ... ішінде қызметтік
тапсырмалар түрінде белгіленеді.
Қоғамда басқарудың төмендегідей функциялары белгіленеді:
- жалпы басқаруды, сыртқы экономикалық ... ... бас ... өзі ... ... ішкі – ... экономикалық басшылықты – қаржы директоры жүзеге
асырады.
Бас директор компанияның барлық қызметіне ... ... ... ... ... ... ... атқарады және оны жеке және
мемлекеттік мекемелерде таныстырады. Бас ... ... ... ... ... ... жүргізеді, өз атынан басқа
тұлғаларға сенім хат ... ... ... ... және ... ... ... НТК ның жалпы ұйымдық құрылымын төменнен көре аласыз (1
суреттен көріңіз)
«АҚСАЙ» НТК ЖШС-нің 2010 ж АЛҒА ... ... 5
| | ... ... өркендеу салалары |Мақсаттар | |
| | ... жету ... | ... |ем |
| | | ... | | ... | | |і |
| | ... |Өндірілген өнімдердің |15%|
| | ... ... ... ... | ... | |н |
| | ... | ... ... | | ... ... | | |с |
| ... | | | |
| | | ... ... ... ... | | | ... | | | |а |
| | | | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | | ... ... арттыру |3%-|
| | | | ... | | | ... | | | ... | | | |с |
| | | ... ... | |
| | | ... ... істеуін | |
| | | ... ... ... | | |▪ ... нанын |5% |
| | | ... ... | |
| | | ... | |
| | | |▪ ... ... ... | | ... ... |5% |
| | | ... | |
| | | |▪ Ұсақ ... ... | | ... ... ... | | | |әу |
| | | |▪ ... ... ... | | ... | |
| | | |▪ №4Б ... ... | | | |0% |
| | | |▪ №6 ... |16 |
| | | | ... | | | |әу |
| | | |▪ ... ... ... | | ... ... ... | | | |әу |
| | | ... өнім ... ... | ... ... ... | ... ... ... |а |
| | | ... ... ... | | ... ... |ін |
| | | | | |
| | | | ... | | | ... | | | |а |
| | | | ... | | | |ін |
| | ... ... ... | 4 |
| | |өз ... ... ... | ... | | |
| | ... ... ... ... ... әр|қанағаттануын арттыру |-да|
|Тұтынушылар |талап-тiлегiн |тоқсан сайын | |н |
| ... ... 1 | ... | ... кем емес | ... | ... | ... | | | |ін |
| | ... ... мен |24 |
| | ... ... ... ... |сағ|
| | ... ... тез ... |ат |
| | ... ... ... | | | ... | | | ... | | | |с |
| | ... |Алматы қаласының сауда|85%|
| | ... ... ... ... ... | ... |ұсынылуы | |
| | ... | | |
| | ... ... ... |Инфрақұрылым |қазіргі заман ... ... | ... сәйкес |шараларын орындау |а |
| | ... | | |
| | | | | ... ... | | | | ... | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | ... ... ... |100|
| | ... | ... | ... жөндеу | |а |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... ... |Енгізілген жаңа және |1 |
| ... ... өнім ... ... саны ... ... ... | |да |
| | ... ... |10 |
| | | | ... | | | |лі |
| ... ... |ISO ... |100|
| ... ... ISO ... ... ... |9001, ISO 14001 ... ... |а |
| ... ... ... | | |
| | ... ... | | |
| | ... | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | | ... бойынша |100|
| | | ... ... | | ... ... |а |
| | ... ... |Экологиялық бағдарлама|100|
| | ... әсер ... ... | ... |іс-шараларды орындау |а |
| | ... | | |
| | ... ... ... |Қызметкерлер |құрамының ... ... ... және ... ... | |ға ... | ... | | |
| | | |2010 ... ... |100|
| | ... ... ... және ... |%-ғ|
| | ... ... ... |а |
| | | ... ... | |
| | ... | ... құрамына |1 |
| ... ... | ... ішілік |ада|
| | ... ... ... ... | ... | |20 |
| | | | ... | | | |ат |
| | | ... ұйымдарда оқу |148|
| | | | ... | | | |м |
| | | ... ... ... | | ... ... |%-ғ|
| | | ... |а |
| | | ... ... ... өркендеу |Ұйымның ... ... ... үлес қосу ... ... беру | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | ... | | |
| | | |Оқу – ... ... | | ... ... |жоқ|
| | | ... | |
| | | ... ... |
| | | |өту ... ... | ... ... «Ақсай» НТК ЖШС экономикалық жоспарлау басқармасының
мәліметтері негізінде құрастырылған
Экологиялық саясат
«Ақсай» НТК ЖШС-гі компаниясы нан мен нан ... ... ... ... және ... нан өнімдерін өндіру, жетілдіру
және өткізу істерін жүзеге асырады.
Компания ... ... ... ... ... қызметінің
ажыратылмас бөлігі ретінде қарастырады, және орындауға ... ... ... жағымсыз әсер етуді төмендетуді және болдырмауды;
● компанияның экологиялық көрсеткіштерін ... үшін ... ... ... ... ... ... қорғаудың мағынасының маңыздылығына
баулуды.
Нәтижелі табысқа жету үшін компанияның қызметкерлер құрамы міндетіне алады:
Қазақстан Республикасының Экологиялық ... ... және ... және ... ... ... ... жағымсыз әсер етуді төмендетуге бағытталған іс-шаралар
өткізуге, оның ішінде:
- табиғи ресурстарды ... ... ... ... ... ... ... су ағатын арықтардағы ... ... ... технологияларды, әдістерді және ресурстарды үнемдеуге ықпал ететін
қондырғыларды енгізуді және қоршаған ортаға кері әсер ... ... бар ... және ... ... ... талаптарына сәйкестігін бағалау мақсатында, сол сияқты экология
менеджменті жүйесінің функционалды қортындыларын басшылар тарапынан ... үшін ... ... ... ... ... ... жағдайларына жол бермеу және олардың қоршаған ... ... жою үшін ... кешенді шаралар жасауды.
Қызметкерлер құрамының компанияның экологиялық аспектілерін және оларды
басқару ... жете ... ... ... уақытылы оқытуды
жүргізуге. Қоршаған ортаға жағымсыз әсер етудің ең аз ... ... ... ... жұмыс жүргізу әдістерін қолдануды.
Компания жеткізушілерінің экология менеджменті жүйесінің талаптарының
орындалуын қадағалауға және әрдайым ... ... ... ... және алға ... ... асрылуы үшін компания басшылығы ... ... ... ... өзіміздің ISO 14001:2004 ... ... ... және оның ... ... ... салаларында
орындауды міндетімізге алатынымызды мәлімдейміз.
Енді негізгі ... ... ... ... НТК ... ... ... қызметінің нәтижесінің
есебі.
Кесте 6
«Ақсай» НТК ЖШС-ның технико-экономикалық көрсеткіштерінің талдауы
|№ | | | ... ... |
| ... |2008 ж. |2009 ж. ... 2009 ... % 2009ж.|
| | | | |ж. 2008 |2008 ... |
| | | | ... | |
|1 ... ... ... ... ... |156375,1 |116,5 |
| |мың теңге | | | | |
|2 ... ... ... ... ... |119,8 |
| |құны, мың теңге | | | | |
|3 ... ... мың ... ... ... |31142,8 |101,1 |
|4 ... ... мың ... ... |30948,4 |115,6 |
| ... | | | | |
|5 ... қызметтен |117479,9 ... |194,4 |100,2 |
| ... мың ... | | | | |
|6 ... емес ... |99498,7 |14275,1 |- 85223,6 |14,3 |
| ... мың ... | | | | |
|7 ... ... мың ... |-7467,3 |79580 |84047,3 |- |
|8 ... қоры, мың теңге |118620,2 |155485,6 |36865,4 |131,1 |
|9 ... ... |588 |630 |42 |107,1 |
| ... | | | | ... ... ... |207525,5 |250713,6 |43188,1 | |
| ... ... ... | | | |120,8 |
| ... мың ... | | | | ... ... ... НТК ЖШС ... ... ... негізінде құрастырылған
6-кестеден көргеніміздей 2009 жылғы жүзеге асқан өнімнен түскен ... ... ... 16,5% өсті. НТК өнім ... ... ... асқан өнімнің өзіндік құны 19,8%-ке өсуіне әсер етті.
Жүзеге асқан өнім мен сол өнімнің ... құны ... ... ... ... ... табыс аса қатты өскен жоқ, соның ... ... 15,6%, ... ... ... ... ... салық салғанға дейінгі жай қызметтен түсетін табыс. Ол
негізгі ... ... мен ... емес қызмет табысы арасындағы
айырмашылық. Ол 2009 жылы 85418 ... ... осы ... ... ... ... ... төмендеді, сол уақытта негізгі қызметтен түсетін
табыс 0,2%-ке өсті.
Жеке табыс салығы бойынша шығындар талданылған период бойынша 13,9%, ... ... ... корпоративтік жеке табыс салығы қойылымы регрессивті.
Салық салғаннан кейінгі жай қызметтен түсетін табыс 87676,3 тенгеге өсті.
Таза табыс 2009 жылы 84047,3 ... ... ... ... ... көп көлем алмады және 629 мың тенге ... ... саны ... (42 ... ... соған байланысты жалақы
қоры 31,1%-ке (36865,4 теңге) өсті.
“Аксай” НТҚ ЖШС-ның жер көлемі 3,5326 га және оған мына ... ... ... ... ұн ... ... қоймасы (720 тонна);
жабдықтау мен қалқаға (тара) арналған ыдыс;
градирня;
жүккөтергіші 30 тонна ... және ... ... ... ... негізгі назар өнім
ассортименті мен сапасына, тұтынушылар талабына бөлінеді. Өнім ... ... НТК ЖШС ... ... ... ... және кәсіпорынның техникалық
жарақтануы бұл ... ... орын ... ... ... НТК ЖШС нан және нан өнімдері комбинаты Қазақстан
Республикасының нан өндіретін, шығаратын ... ... ... және ... 160 тн нан және ... ... шығара
алатын қуаттылығы бар 15 ағымды - механикалық салада жылына 60-65 тн ... ... ... ... ... жылы ... өнім ... кең
ұлғайды, ол тұтынушының құрылымына негізделген.
Сурет 10. 2008, 2009 жылдар аралығындағы өндіріс көлемінің
өсуі.
Өнімдер ... ... ... ... ... Бөлкелік өнімдер;
9. Майқоспалы өнімдер;
10. Тоқаш өнімдері;
11. Кондитерлік ... ... нан ... ... өндіретін өнімнін жарты ... ... ... және ... ... ... алады. Ақуалды болған шығындарды
қатпарлы нан өнімдеріне, жартылай фабрикаттарға қайта өндеп, өнімді шекке
шығарып немесе, өз ... ... ... өтей ... ... өнімдері комбинаты өнімдерді шығарумен байланысты жұмыс
істеп тұрған шаруашылықты ішкі есепті өндірістік ... ... емес ... ... ... ... ... спортық құралдар) өндірістік бөлімшелердең жиынтығы, олардың
саны, құрамы, кәсіпорынның ұйымдық ... ... ... жаңа иелерін басқару құрламын өзгертті, бөлімшелердін
орнына директорлар басқаратын департаминттер ... ... ... ... жұмысы генералды директармен бағытталып,
бекітіледі. “Ақсай”ЖШС нан және нан ... ... ... ... болып келеді, оған әртүрлі департаминттер бағынады, ал
департаминтер тура ... ... ... ... ... бөлім
шелерден тұрады.
“Ақсай” ЖШС нан және нан өнімдері комбинатының жұмыс істейтін маркетинг
бөлімі ... және ... ... ... ... ... Бөлімшелер
“Ақсай нан” потенциялды клиентерді “Ақсай нан” және нан ... ... ... ... атқарады.Сонымен қатар, жаңа қызмет
жасайтын нарықты одан әрі қарай кенейту.
“Ақсай ... және нан ... ... ... ... ... сендіреді, өнімнің престижді түрлерін жарнамалайды. Дүкен, ұйым
өкілдерімен келіс сөздер ... ... және ... ... мәлемет базасын құрады, нарықтағы тауардың бәсекеге қабілеттігін
жоғарлатудың шаралары мен әдістерін болжайды.
“Ақсай ... және ... ... ... ... ... құрлымы
ретінде өндірістік учаcтіктері, өздерінің жұмыс жасайтын орынның жиынтығын,
бір типті жұмыстың техналогиялық орындалуымен немесе ... 1 ... ... ... ... байланысты болып келеді.
“Ақсай” ЖШС нан және нан өнімдері камбинаты ... ... ... ... ... ... Негізгі
2. Қосалқы
3. Қызмет көрсету
4. Комбинаттағы негізгі қоры құрылымының көп бөлігі ғимараттар алады
кәсіпорынның иелігіндегі негізделген ... ... ... ... машиналар мен құрал-жабдықтардың үлесі айрықша орын алады.
Қорта айтқанда “Ақсай” ЖШС ... ... ... ... ... ... ... Бұл ұсыныстардын нәтижесі нан
өндірісін ... ... ... ... жүрігізуін талап етеді.
ЖШС «Ақсай» НТК ның маркетингтік саясатының басты ... ... ... ... ... ... болып табылады.
ЖШС «Ақсай» НТК ның нарықтағы ... ... және ... ... ... ... ... формуласы
қарастырылады,:
1. Жоғары сапа және қауіпсіз өнім
2. Жоғары сапалы қызмет көрсету
3. Қол ... ... ... тұрақты орын
5. Тұтынушыға бейімделу
6. Әрдайым өнімді шығаруды дамыту
7. Жаңа өнімді ... ... ... нарықты тез арада жаулап алу
9. Тұтынушылардың ескертпелерін дұрыс орындау
ЖШС «Ақсай» НТК ның маркетингтік саясатының көрсеткіштері
*Дерек көзі: «Ақсай» НТК ЖШС ... ... ... ... ... ... мен ... енгізу нарыққа маркетингтік зерттеулер
жүргізу нәтижесінде ... ... ... ... ... сай сапа және қауіпсіздік негізінде заманауи ... Жаңа ... ... ... ... перспективасының дамуына
байланысты, соған орай Ақсай-нанның ассортименттік саясаты ... ... ... қажеттілікке бағытталған.
Қазіргі уақытта Алматы аймағында нан бөлке өнімін сату ... ... ... ... ... нан зауыты №1, нан зауыты
№2, Алматы –нан, Шико, нан зауыты №7, нан ... №3, ... және ... ... 8 ... нан ... өнімдерді сату нарығындағы
компаниялар үлесі көрсетілген.
Кесте 8
Алматы қаласы бойынша нан-бөлке шығаратын наубайханалар және ... ... мен ... ... ... ... ... ... % |
| ... | ... НТК ЖШС |62 |16 ... 1 нан зауыты |15 |4 ... нан ... |11,1 |3,0 ... ... |35,8 |9 ... |12 |3 |
| №7 нан ... |3 ... нан зауыты |12,9 |3 ... |8,7 |2 ... ... |222,3 |57,0 ... |380 |100 ... ... ... НТК ЖШС маркетинг басқармасынын мәліметтері
негізінде құрастырылған
Кестеде көрсетілгендей Алматы қаласы ... ... ... ... ... ... ... жартысын құрайды, содан кейін
«Ақсай-нан» жауапкершілігі ... ... ... ... ... ... сызбасы төмендегі суретте көрініс табады.
Сурет 13. Алматы қаласы бойынша нан-бөлке сату нарығындағы компаниялар
үлесі
Жаңа инвестициялық жобаны енгізбес ... ... ... отырып, жаңа өнімге қатысты әлеуетті тәуекелдерді анықтап, оған
қарсы іс ... ... ... Инвестициялық жоба жүзеге асқанда белгілі
бір тәуекелдер болады, мысалы, нақты табыстың болжамдағаннан айырмашылығы
болады және т.б. ... ... ... ... және жүйелік емес (әртараптандыруға ... ... ... ... ... ... стагнация және т.б.)
жағдайлардан пайда болады. Оның әрекеті бір жоба шеңберінде ... оны ... ... жоя ... Кез ... инвестициялық
жобада оның үлесі 25 дан 50% ға дейін болады.
Жүйелік емес тәуекел ... ... ... не ... ... ... ... асырылуымен байланысты мына негізгі топтарға
бөлуге болады:
• жобаның жүзеге ... ... ... қадағаламаумен байланысты
тәуекелдер;
• технологиялық тәуекел;
• сұраныстың төмендеуі немесе жоқ болуы;
• төлемқабілетсіздік тәуекелі.
Жобаның жүзеге ... ... ... ... ... Осы тәуекел келесі факторлар салдарынан минимум көлемге барды:
• инвестициялық бағдарламаның әр ... ... жоба алды ... жүргізілген;
• құрал жабдықты жеткізуші компаниямен алдын ала келісім ... ... ТМД ... ... ұқсас жабдықтар жеткізіп, сенімді
серіктес екенін көрсетті;
• компания штаты кешеннің дирекция функциясын орындау үшін ... ... ... ... Кез келген саланың ... ... ... ... ... ... пайда
болады. Алайда берілген жоба шеңберінде технологиялық тәуекел ... ... ол ... және ... ... алады және тәжірибеде
тексерілген.
Сұраныстың төмендеуі немесе жоқ болуымен байлынысты ... ... ... ... ... тұрақты болады. Бұл тәуекел минимум
деңгейде.
Төлемқабілетсіздік тәуекелі. Бұл тәуекел ... ... үшін ... есеп ... ұйымдастырылуы керек: алдындағылар есебінен жаңа тауар
партиясы.
SWOT – талдау
Кесте 9
Сыртқы орта факторлары
|Факторлар|Фактор ... ... ... |
|тобы | | | ... | | | |ң ... |
| | | | ... | ... | | ... ... ... |Кәсіпорынның|0,7 ... аз ... ... | ... | ... |
| | | ... | ... |
| | | ... ... |
| | | |ра- | ... |
| | | ... | | |
| | | ... | | |
| | | ... | | |
| ... әрі | |0,4 ... |
| |өсуі ... | | ... |
| | ... | | ... |
| | ... ... | | ... |
| | ... | | ... ... ... ... ... | |0,5 ... |
| ... ... | | ... |
| ... ... | | ... |
| | ... | | | |
| | ... | | | |
| ... | ... ... |
| ... ... | ... |
| |ң ... | | | ... ... ... ... | |0,7 ... ... ... |бәсекелестік| | ... |
| ... |тің ... | ... ... | | | |гін ... ... |Халықта ақша| ... |0,5 ... ... | ... | |бағасын |
... ... | ... | ... ... ... ... | |0,8 ... |
| ... ... | | ... |
| |ҒТП | | | ... |
| ... беру |Жаңа | |0,4 ... ... ... | |ді |
| ... |рды тез | | ... |
| |өсуі |арада оқып | | ... |
| | ... ... | | | |
| | ... | | ... ... ... | |0,8 ... |
|Тұтынушы-|нарығы |дамуы, | | ... ... | ... | | ... |
| | ... | | ... |
| | ... | | | |
| |Нан ... ... |0,7 | |
| ... ... ... қалуы| ... |
| | | | | ... ... ... |Тұрақты | |0,98 ... ... ... | | ... ... | | |і ... |а- | | | | |
| |ры | | | | ... |Бәсекелестік|Нарықта | |0,6 ... ... ... ... | | ... |
|- ... | | | | ... | | | | | ... ... ... НТК ЖШС маркетинг бөлімінің мәліметтері негізінде
құрастырылғ
Кесте 10
Фирма үшін макроорта мүмкіндіктерінің және қауіптердің әсері
|Макроорта факторлары |Фактордың кәсіпорынға |Сәйкесінше кәсіпорынның |
| ... ету ... ... ... ... Мүмкіндіктер | | ... ... ... ... ... өсуі |
|саласындағы ҒТП | | ... ... беру ... ... сыйақылау |
|жүйесінің деңгейінің | ... ... | | ... Нормативтік |Мықты ... ... ... ... ... ... ... Нарықтық |Біркелкі ... ... ... ... ... | | ... ... ... ... ... ... ... | ... құру ... ... | | ... ... ... |Мықты ... аз ... ... | ... ... ... |
|2.2 Халықта ақша |Біркелкі ... ... ... ... ... | | ... | | ... ... ... ... ... | | ... | | ... ... ... ... ... құнының |
|деңгейінің өсу қаупі | ... ... ... ... НТК ЖШС ... ... мәліметтері негізінде
құрастырылған
Кесте 11
Фираманың әлсіз және мықты жақтары
|Ішкі орта аспектісі |Мықты ... ... ... ... Маркетинг |1. ... |1. ... ... ... ... |
| ... | |
| |2. ... | |
| ... ... | |
| ... ... | |
| ... | ... Финансы |1. Жоғары деңгейдегі | |
| ... ... | ... ... |1. ... |1. ... оқытуға |
| ... ... ... |
| |2. ... ... | |
| ... | ... Организационная |1. Кәсіпорынның | ... и ... ... ... | |
| |2. ... ... | |
| ... ... ... | |
| ... | |
| ... логистикалық | |
| ... | |
| ... | |
| ... | ... Өндіріс |1. Жаңа ... |
| ... ... ... | |
| |2. ISO: 9000:1, | |
| ... ... | |
| ... қолдану | ... ... ... НТК ЖШС ... ... ... ... 12
Мүмкіндіктердің ұйымға әсер етуі
| ... әсер ... әсер ... әсер ... |Аймақтық нарықта тауар|Жаңа нарықтарға|Нарықтың ұлғаюы |
|ықтималдық |бағасының ... ... жаңа | ... | ... | |
| | ... | ... ... және қызмет |Нарықтағы үлкен|Арзан, әрі жоғары |
|ықтималдық |көрсетуді жетілдіру |үлес ... ... ... | | ... ... ... ... ... ... ... |Жаңа ... | ... ... |
|(0,4–0,2) | ... ... |
| | ... | ... ... ... НТК ЖШС маркетинг бөлімінің мәліметтері негізінде
құрастырылған
Кесте 13
Қауіпті жағдайлардың ұйымға әсері
| ... ... ... ... |Жеңіл соққылар |
| | ... | | ... ... азық | | ... ... ... ... ... |
... ... ... ...... ... ... |
| | | | ... ... ... ... ... ... ... |жағынан ... ... ... ... ... ... ... |
|(0,7–0,5)| |өсуі | | ... ... ... ... ... ... ... |номенклатурасы|және ... ... |ның ... ... төмендеуі| |тоқтап қалуы |ың ... ... ... ... НТК ЖШС маркетинг бөлімінің мәліметтері негізінде
құрастырылған
SWOT-талдаудағы мәліметтерге назар аударатын ... ... ... деп ... болады. Кәсіпорынның әлсіз жақтарынан мықты жақтары
басым. Мүмкіндіктер потенциалы өте ... Бұл ... ... өте ... ... ... Қазіргі таңда бұл нарықта
«Ақсай нан»- ға ешбір фирма бәсекелік күрес жүргізе ... тұр, оның ... ... қабілетті өнім өндіре алмауы.
3 ФИРМА СТРАТЕГИЯСЫН ҚҰРУ ЖӘНЕ ЖҮЗЕГЕ
АСЫРУДЫҢ ЖЕТІЛДІРУ ШАРАЛАРЫ
3.1 ... ... ... ... ... ... ... жүзеге асыру, түрлендіру және жақсарту
Жоғарыда айтылған стратегия түрлері шетелдік ғалымдардың еңбектерінің
негізінде ... ... ... ... тасталған нарықтық
қатынастар шартында функцияланады, ал Қазақстан экономикасы ... ... ... ... ... да шетелдік тәжірибе
Қазақстандық ... ... ... ... ... ... тәжірибе ретінде қолданыла алмайды. Қазақстан экономикасын
порттан (командалық-ұйымдастырушы жүйе) айлаққа ... ... ... бар экономика) кеме ретінде есептесе болады. Бізге оны жақсылап
сипаттады, бірақ жол ... ... ... ... ... – бұл ... ал бізге соған апаратын жолды табу мәселесін
шешу керек. Онымен бірге біз ... ... ... ... ... Портер «Халықаралық бәсекелестік» кітабында фирманы басқару мемлекеттің
қандай ұлттық ерекшеліктері фирманың халықаралық деңгейде ... ... және ... ... ... ... ... Портер теориясынының негізінде жеке алынғын саладағы бәсекелес
қабілеттелігін арттырушы ... ... ... ... ... ... ... қабілетті бола алмайды, сондай-ақ ... ... бола ... Кез келген мемлекеттің адамгершілік және басқа да
ресурстары шарасыз шектеулі. ... ... ... ... ... ҚР фирмаларының жағдайларына байланысты стратегия түрлері, оны
жақсарту жолдары ұсынылады.
М. Портер бойынша бес ... ... ... ... Тауар немесе қызметтер өндірістерінің толық шығындардарын
төмендеуін ескеретін шығындар ... ... ... ... ... ... сан ... жағдай жасайтын, бәсеке-
фирмалардың тауарларынан оларды айыратын арнайы ... кең ... ... ... алушыларға өз ақшаларына үлкен құндылықты өнімнің кең
дифференцациялары және ... ... ... шот ... ... ... үйлесімді шығындардың стратегиясы. Бұл
стратегияның мақсаты үйлесімді шығындармен (ең ... ... ... ... ... салыстырмалы ұқсас жақтары мен
сапамен қамсыздандыру.
4) Аласаларды шығындармен негізделген, сатып ... ... ... фирманың өз бәсекешілерін өндірістің аласа
шығындарынан қорғайтын фокустанған стратегия , немесе нашар нарық
стратегиясы.
5) өнім дифференцацияларына негізделген таңдалған ... ... ... етуі ... ... ... мен
талаптарына толығымен жауап беретін фокустанған стратегия , немесе
нашар нарық стратегиясы.
Бес стратегия бойынша тәсілдердің ... ... ... тәжірибеде фирманың тәртібінің стратегиясын таңдауына әсер
ететін факторлардың көптігі: өнім ... ... ... төмендеуі;
өзіндік құнның төмендеуі; шығару ... ... ... ... ... эксплуатицияланған шығындардың төмендеуі; жаңа
нарықтың қалыптасуы және т.б. бес ... ... ... жолын
қамтымайды.
Екіншіден, фирманың стратегиялық таңдауы бір фактордың өзгеруімен ғана
емес, стратегияның құрылымының ... ... көп ... ары ... ... артықшылығын сақтауына арналған бастамалық
стратегиялардың қолдануы жеткілікті толық және ... ... ... ... ... ... жай қарсы тұра алмайтын
шығармашылық бастау стратегиясын қолданумен ... ... ... ... ... ... ... қалыптасу» кезеңі
және артықшылықтардың бұзылуы жазылады. Бастапқы стратегияның алты негізгі
түрі ерекшеленеді:
• бәсекелестігі күшті ... ... тұру үшін ... ... ... асып ... ... бәсекеге қолдануға бағытталған әрекеттер;
• әртүрлі майданға біруақытта шабуыл жасау;
• бос емес ... ... ... ... соғысы;
• алдын – ала қимылдайтын соққылар.
Бәсекелестік артықшылықтарының қорғануға ... ... өз ... позициян ұстап қалу мақсаты бар, ... ... ... бәсекешілермен күреске оларды қайта ... ... ... ... ... ... ... аз жоғалтуларға
ауыстыру.
Бәсекелестік артықшылықтарын қорғауға мүмкін бірнеше ... ... бірі ... ... ... ... кері әсерін
тигізетін әрекеттен тұрады. Бұл тәсіл келесідей ... ... ... өнім номенклатура кеңейтуі потенциалды бәсекелесшілердің
еркін кедейшіліктерін толтыру үшін;
• Бәсекелстерде бар немесе иеленуі мүмкін модельді және өнім ... ... ... ... ... ... бойынша неғұрлым жақын
модельдерді неғұрлым төмен бағамен ұсыну;
• олардың тарату жүйелерінен бәсекелестікті ... үшін ... ... мен ... қол қоюы;
• басқа жабдықтаушылармен қарым-қатынас жасауға кедергі жасау үшін елеулі
жеңілдіктермен дилер мен ... ... ... ... ... ... оқу ... тегін оқуды ұсыну;
• өз өнімдерін сатып алушылардың арнайы жеңілдіктердің беру есебінен
сұранысын сақтау бойынша, ... ... бір ... әр түрлі
сорттардың тауарлардың орналастыру , өз клиенттеріңе жаңа түсім туралы
немесе бағалардың өзгерулері туралы ерте ... ... ... ... ... қалмауы үшін болуы керек;
• дилерлар үшін және/немесе басқа сатып алушылар үшін несиеге ... ... қор ... тасымалдаушы уақытын қысқарту;
• альтернативті технологиялардың потенциялануы;
• альтернативті технологияларды ... ... ... ... ... ... жеке ... технологияларды және басқа құндық
қажетті стратегиялық буынды қорғау;
• оларға деген агрессивті ... жол жабу ... ... ... жақсы жабдықтаушымен құру;
• оның сатылымын бәсекелестерге алдын ала мүмкіншіліктерін қажеттілігінен
үлкен көлемде шикі өнім өндіру;
• бәсекелестермен бірге жұмыс жасайтын ... бас ... ... және бәсекелестердің әрекетіне әрдайым бақылау жүргізу.
Бұл қадамдар нарықта фирманың ағымдағы позициясын қатайтып ... ... ... ... «әрекеттерді мақсат бойынша» жүргізуге
талап қояды. Дегенмен, сақтау әрекеті үшін жеткіліксіз.
Қорғану ... ... ... ... ... ... ... олардың әрекеттері жауапсыз қалмайды және фирма шабуылға
дайын болады. Бәсекелесшілерді жауапты әрекеттердің мүмкін болуын мәлімдеу
келесідей ... ... ... бар ... ... ... ... басшылықтарының
жариялық арызымен сақтау;
• Нарықтың өсімін болжаммен ... ету және ... ... үшін өндіріс қуаттылықтардың барабар жасауы бойынша жоспарлар
туралы арызды жария ету;
• Жаңа тауарлар, ... ... ... ... жаңа
моделдер және өнімдерді сенімді саралау туралы ... ... бұл ... ... ... ... ... шешуші әрекет қабылдауға ынтасын суытады;
• Бәсекелестердің саясаты әсерінен сату шарттары және бағаның өзгеруінен
компанияның тыс қалмауы туралы жариялық өтініш;
... ... ... үшін жоғары ликвидті активтер және
резервтерді құруы;
• жақсы қорғалған компанияның . имидж ... ... аса ... ... орынсыз шабуылына өкпек келісім-шарт жүргізу.
Туылма саласындағы ... ... ... ... ... ... мыналар болып табылады:
1) Бастапқы кезеңде қаржыландыруды қалай жүзеге асыруға болады;
2) Қандай нарықтық сегментте ... ... ... және ... ... алу үшін қандай бәсекелестік артықшылықтарды
қолдануға болады.
Даму ... ... ... үшін ... келесі
маңыздылықтарға ие:
1. Тұтынушылар сұранысының төмендеуі нарықтағы өз үлесі үшін терең
бәсекелестікті ... ... ... болады және қайталама саудадан соң ... ... ... ... ... ... ... шығындарына және деңгейіне үлкен
ықпалын тигізеді.
4. Өндіріс күштерін ұлғайту кезінде маңызды проблемалардың пайда
болуы. Саланың жай даму ... қате ... ... ... ... ... ... кеңейту керектігімен анықталады.
5. Инновациялық процестердің және пайдаланудың жаңа ... ... ... ... ... ... Кейбір шығындарды төмендету
жолдарын іздеуші фирмалар өздерінің заводтарын жұмыс күштері арзан
мемлекеттерге ... ... ... ... ... күшейтілген стандартизация кіріс тосқауылдарын түсіреді және
талпынушы шет ел ... ... ... ... ... мүмкіндік береді. Көшбасшылыққа халықаралық
нарықта ең ... ... ... ... ... ... ... әлемдік географиялық нарық ішінен көбінесе
күшті позицияларымен жетеді.
7. Саланың табысы кезеңмен немесе үнемі түсіп отырады.
8. ... ... ... бәсекелестер ортасында жойылу мен
қосылу ретін туғызады, әлсіздерді артта қалдырады ... ... ... ... бірігуіне алып келеді.
Стагнация және басылу жағдайындағы салада әрекет етуші фирмаларға
арналған стратегия қызметтің тоқтауы ... ... ... аз уақыт
ішінде салынған қаражатқа максималды көлемде қаржы табумен ... ... ... ... анық ... болып табылатын кездегі
жағдайларға сипатталған.
Баяу өсетін немесе басылу стадиясы саласында бәсекелестенуші фирмалар
нарықтағы бар ... ... ... мақсатты
қалыптастыруға бағыттау, жалғасушы тоқырауға қатаң нақтылықты қабылдауы
керек. Инветицияның ... және ... ... ... ... өсім көрсеткіштеріне қарағанда қабылдаушы ... ... ... ... ... ... ... ал нарықтан
соңынан кету немесе олардың басқа фирмаларға ... ... ... ... ... ... ... игеруіне мүмкіндік береді.
Стагнацияланатын салаға ... ... ... ... ... ... стратегияға шығарылым, құрылым және өсуші нарықтық
сегменттерді өңдеу ... ... ... және ... ... ... ... Шығындар деңгейін мына жолдармен түсіруге шалыссыз және ынтамен
жұмыс ... ... ... ... басқа фирмаға өткізу, ішкі
процестерді жобалауын іске асыру, қолданылмаған өндіріс күштерінің
нығаюы, майда және қымбат тұратын өтім нүктелерінен бас ... ... ... ... ... ... ... стратегиялар келесі
себептер бойынша өзекті болып табылады:
• Кіші фирмаларға жылдам және маңызды қаржылық еңбегінсіз ... ... ... ... ... ... Кіші ... ірі фирмалармен шығындарының деңгейі бірдей
кезінде бәсекелестенуіне мүмкіндік беретін ... ... ... ... ... олардың сұраныстарына бағдарланған тауардың
сапасы ... ... мен ... ... ... ұйымдарының
көзқарасымен);
• Тауарды қолдану нарығы географиялық шектеулі (химиялық тазарту,
автокөліктерді жөндеу және т.б.), ... ... ... ... ... ... өздерінің нарық ерекшеліктерін және тұтынушылар талғамын
жақсы біледі;
• Нарықта сұраныс ұлы және ... ... ... ... үшін ... ... көп ... қажет
етеді;
• Жоғары транспорттық шығындар фирманың әрекетінің экономикалық
маңызды радиусын ... ... ... ... ... сүт ... және т.б.);
• Жергілікті ережелер мен дәстүрлер басқадан бір ... ... Сала жаңа сала ... ... ... ... бір фирма нарықта
ірі үлесті жаулап алатын ресурстар мен қажетті ... ... ... ... ... Бос ... ... стратегия.
2. Тар сферадағы қызметтің немесе нарық сегментінің өнімнің бірігу
есебінен мамандардың ... ... ... ... ... стратегиясы жоғары сапалы тауралар
дифференциациясына негізделген.
4. «Тілалғыш ізбасар» стратегиясы фирманың қорғану мен шабуылдануына
қарағанада жылдам айналымға ие ... ... ... ... ... өсу» стратегиясы өзінің
бәсекелестік позициясын күшейту және ... ... ... ... ... ... ... қабылданған баға бойынша мәртебелі
сапамен немесе тауардың бірігуімен қамтамасыз ... ... ... ... ... арналған стратегиялар өзіне өздерінің
пзицияларын қатайту үшін ... ... ... әрекет етуші
позициялардан қорғануын, өзін басқа фирмаға сатуын ... ... ... ... ... стратегиясын қосады.
Кризистің пайда болуының неғұрлым кең тараған себептері келесілер
болып ... ... ... ... ... ... ... бағалау;
• Бағаның төмендеуі есебінен «нарық үлесін сатып алу» агрессивті әрекет
табысына қарсы әрекеттердің жойылуы;
• Өндіріс күштерін рационалды ... ... ... ... ... деңгейі;
• Ұзақмерзімді жетілдірудегі технологиялық бұзылымдар ставкасы ... ... ... ... ... ... арналған өңдеу мен зерттеу
ставкасы;
... ... ... ... ... ... жасамайды);
• Сәтті қарсыласқа бәсекелес артықшылықтарын ұсыну.
Берілген проблемалардың кеңеюі және бизнесті сәтті қалпына келтіру
келесі әрекеттерді қосады:
1. Ағымдағы ... ... ... ... ... үшін ... қабылдау.
3. Шығындардың ізбасарлық төмендеуі.
4. Бизнестің қалған бөліктерін сақтау үшін ақша қаражаттарын көбейту
мақсатымен активтер бөлігін сату.
5. Осы әрекеттердің ... ... ... ... ... мәселесі келесілермен шешілуі мүмкін:
а) нарықта фирма ұстанымдарын қайта ... ... үшін жаңа ... ... ... қою; б) ішкі ... мен функционалды
стратегияны жалпы стратегияның жақсы қолдаумен ... ... ... ... ... әртүрлі саладағы қызмет стратегиялар); в) фирманың
жалпы потенциалына базаланатын қайта қарастырылған стратегияны зерттеу ... ... ... бірігу; г) өнім санының және клиенттер
ортасының қысқаруы.
Табысты ... ... ... отыз ... ... ... және іске асыруда фирмаға ұзақмерзімді кезеңде
өзінің бәсекелес ұстанымын күшейтуге мүмкіндік беретін әрекеттерге
ерекше жоғары баға ... ... ... және ... іске ... анық ... бәсекелес
стратегиясы фирмаға абырой жасайтынын және салада ұстанымды
мойындайтынын ұғыныңыз.
3. Өзімен ... ... мен ... ... арасында, көп
немесе аз мағыналы нарық назарлары арасында көрсететін «Орта жолда
қалып қойған» стратегиядан алшақ болыңыз.
4. Қаражаттарыңызды ... ... ... ... ... ... ... арналған агрессивті бастанымдар
тактикасын ұстаңыз.
6. Неғұрлым қолайлы шарттарда ғана сәтті стратегиялардан ... ... ... үшін ... ... ... және ... қолдану кезінде абай болыңыз.
8. Бәсекелестер әрекетін бағаламауға жол бермеңіз.
9. Жеке және қарды ... ... ... ... ... сақтаныңыз.
10. Әлсіз бәсекелестерді жаулап алу неғұрлым үнемді екенін ескеріңіз.
11. Шығындар бойынша ... ... ... ... ... Қатты агрессивті саясат бәсекелестер жақтан соғыс шарттарына
арандатудан сақтаныңыз.
13. Неғұрлым маңызды тауар сапасында, оның ... ... ... ... ... етуі мен ... ... табуға
талпыныңыз.
Диверсификацияның бірлескен стратегиясы мыналар болуы мүмкін:
1. Жойылудың – жаңа салаға кіру, «нөлден бастап», бірлескен ... ... ... ... ... ... емес саладағы диверсификация стратегиясы.
4. Қалпына келтіру және экономдау реструктуризация стратегиясы.
5. Көпұлтты диверсификация стратегиясы.
2. Отандық ... ... ... ... ... артықшылықтарын (SWOT, GAP, LOTS, PIMS, «Профиль», McKinseу)
талдаудың ... ...... ... ... ... кезінде көп фирмалар SWOT – ... ... ... | ... ... (S) ... ... (W) |
| | ... | ... | ... | ... ал | ... ке | ... | |
| | |
| | ... ... (T) |
| | ... | ... ішінде
Фирма сыртында
Сурет 12. SWOT – талдауын қолдану схемасы
Біз талдап шығарған әдебиетте SWOT ... ... ... ... ... ... ... этаптарының бірі болып табылады.
Біздің көзқарасымыз бойынша, SWOT – талдауының ... ... а) ... ... айналуына арналған және
құлдыраудың мүмкіншілкке арналған ... ... б) ... қуатты
жақтарының оның шектеулі мүмкіндіктеріне сәйкес дамуы.
SWOT – талдауы бізге кезеңдерді рет ретке бөлуін көрсетеді.
Бірінші ... SWOT – ... ... ... ... аймақтарда тереңірек меңгеріледі:
• Шығарылған тауарлардың патенке қабілеттілігі;
• Тауарлар бағасы;
• Технологияның прогресшілдігі;
• Кадрлар квалификациясы;
• Фирманың қолдануындағы қорлар ... ... ... ... ... ... географиялық орналасқан орны;
• Инфрақұрылым;
• Менеджмент жүйесі (сонымен қатар маркетинг);
• Фирманың ... ... ... және ... күші және ... кезеңдегі SWOT – талдауында фирманың әлсіздігі меңгеріледі. Ол
барлық нарықтар бойынша ... ... ... қабілеттілігін
талдауынан басталады. Бәсекеге қабілеттіліктің ағашы құрылады: 0- ... ... ... ... ... ... ... 1- деңгейде –
пайдалы әсер (сапаның интегралды көрсеткіші), жинақталған шығындар, тауарды
қолдану шарттары; 2 – ...... ... және т.б. ... ... сәйкес есептеледі. Бәсекелесуші тауарлар ... ... ... және болжамдалады. Әлсіздік фирманың бәсекелес
артықшылығының бірінші кезеңінде ... ... ... ... SWOT – ... ... ... (саяси, экономикалық, технологиялық, нарықтық және ... және ... ... тлдау мақсатымен меңгеріледі.
Төртінші кезеңдегі SWOT – ... ... ... ... ... ... қақпайлануы үшін, әлсіздіктің азаюы үшін және күштің өсуі
үшін қажет стратегиялық және тактикалық мүмкіндіктері меңгеріледі.
Соңғы кезең, бесінші ... SWOT – ... ... ... ... ... құрылымына ранлаған мүмкіндік күштерінің
келісуі.
GAP талдау әдісі
Бұл әдіс ... ... ... ... ... ... бірге талаптанудың неғұрлым жоғары деңгейімен сәйкес жұмыстарды
жүргізуге ... ... ... ... әдістерін және басқару
әдістерін табу әрекетін көрсетеді.
Талдау қадамдары:
1) Қызметтің мақсаттарының 1 жылға, 3 жылға, 5 ... ... ... Бар ... үшін орнатылған мақсаттармен байланысты табыстар
нормасының динамикасының болжамы;
3) Мақсаттар мен ... ... ... орнатылуы;
4) Әрбір кәсіпорындар және нәтижелер болжамдары үшін инвестицияның
жүзеге ... ... ... Әрбір кәсіпорындар және нәтижелер болжамдары үшін жалпы баламалық
бәсекеге қабілетті ... ... ... ... үшін инвестицияның және құндық стратегияның
баламасын қарастыру;
7) ... ... ... портфельдің толық стартегиясының
мақсаттарымен келісу;
8) Қызметтің болжамдық мақсаттары мен әрбір кәсіпорын үшін ... ... ... Жаңа ... ... ... мүмкін профильдерді анықтау;
10) Өңделген кәсіпорын портфелінде әсер етуі ... ... ... ... Осы ... ... ... бар кәсіпорындар стратегиясы мен
мақсаттарын қайта қарастыру.
Осыған ... ... ... ... сияқты ... да ... ... ... GAP талдауын еркін және болжамдық қызметтер ... ... ... деп атауға болады.
LOTS талдауының әдісі
Бизнеске деген мақсатты көзқарастардың барлық элементтерін біріктіру
әрекеті 1980 жылдары өңдеу әдістері LOTS ... ... ... швед тілінен
алғанда «лоцман» мағынасын білдіреді. LOTS-ты бастапқыда қышқылдың нарықтық
потенциалын ... үшін ... ... ... ... Талдау нәтижесінде бұл тауардың маркетингі көз хирургиясының
аймағында ...... ... ... он ... ... Бұл
«Фармация» фирмасының ең пайдалы операциясы болған: «Хеалон» фирмасының
атымен аталған өнім заманауи көз ... ... ... бері LOTS тілі ... Оны ... ... және шетелдік жанама фирмаларға сатты. Қысқартылған жағдайда
оны ... ... мен ... ... байланысы жоқ адамдар
қолданбайынша меңгере алмайды.
LOTS философиясы компания, мемлекеттік ұйымдар ... ... да ... ... ... ... және ... әрекеттерін сатып алушы
талаптарына қабілеттендіруі керек дегеннен ... ... ... ... және қиындықтың әртүрлі ... ... ... ... ... қарастыру жатады: компанияның
корпоративті миссиясынан бастап кәсіпорынның ішіндегі жеке жобаға дейін.
LOTS әдісі бойынша талдау 9 ... ... және ... ... бар ... ... ... мақсаттарға;
• Қысқамерзімді мақсаттарға;
• Талдау әдістері мен объектілеріне;
• Кадрлық потенциалдарға;
• Даму ... ... ... ... ... талдау кезінде іскерлік стратегияның әртүрлі
модельдері қолдануы мүмкін және берілген ... шешу ... ... ... ... ... ... ол компанияға жеке ... ... ... ... ... ... қатынасын дұрыс құруына мүмкіндік
береді.
PIMS талдау әдісі
PIMS әдісі (Profit Impact of Market ...... ... әсер ... ... әдісі. General Electric компаниясында 60 –
жылдардың ортасында өңделген.
PIMS ... ... ... ... әсер ... ... ... әрекеттін көрсетеді. Бұл 30 рет ... соң ... ... ... жоғарылатады.
Модель 3000 – ға жуық кәсіпорындарды, ең бастысы солтүстік ... ... ... қамтитын мәліметер базасынан тұрады. Кәсіпорын
қызметтерін сипаттайтын мәліметтерді сәйкес аймақтарда құрылатын модельдің
эмпиризмдік материалдар мәліметтерімен ... ... ... ... ол ... ... ... табылады, сондай-ақ ол
ауқымдылық (теориялық) пен нақтылық (тәжірибелік) арасындағы ... ... ... ... ... кез келген аймақтар үшін табыстың шешуші
факторлары 13 ... ... Бұл ... үш ... ... ... ... құрылым, нарықтық жағдай. Схемадағы «+»
таңбасы табыстың жағымды әсерін ... ал «-» ... ... ... 13. ... шешуші факторлары
Табыс нормасына ең күшті әсер етуші кему реті мыналарды көрсетеді:
• Капитал сиымдылығы;
• Өнімнің сапасына қатысты;
• Компанияның нарыққа қатысты ... ... ... ... ... ... авторлардың өнімнің қатысты сапасын
өлшеуге талпынуынан тұрады, сондай-ақ бизнесте жетістіктің шешуші шарттары
пайдаланушылардың ... Бұл ... ... ... ... ... бағалау әрекеті жүргізіледі.
Бұл модельдің мәліметтер базасы Бостонда орналасқан және бсқа мемлекеттерде
филиалдары бар құрылымдық жоспарлау ... ... ... ... ... деп ... ... сипатының сомасы аталады, ол
пайдаланушылардың мақсатты топтарына ... ... ... – бұл ... немесе оның өнімдерінің мақсаты топтамасының
көзқарасының образы.
Төменде менеджмент саласындағы мәліметтер қызметінің ... ... ... ... ... ... АБ» ... жүргізілген
мысалы келтірілген.
Пайдаланушы немесе кез келген басқа ұйымдар (салалық, муниципалды, ... т.б.) ... ... ... талдауы және қызметтің кез келген
саласындағы кез келген фирманы ... ... және ... ... сырттан талдаудың құралы немесе аспабы болып табылады.
Бағалау объективтлігін жоғарылауы үшін сипаттаманы интегралдау ұсынылады.
Бұл өте ... ... ... ... ... (min) 100-ге дейінгі (max |
| ... баға ... |
| |0 25 50 |
| |75 100 ... ... | ... ... | ... ... ... | ... ... | ... ... ... | ... | ... кеңесшілер | ... ... шешу | ... | ... ... ... | ... сендіреді | ... ... | ... ... мамандандыру | ... ... ... | ... ... ... сипаттамасы
McKinseу 7S талдауының моделі
Модельдің атауы ... ... ... және оның ... ... ... ... «S» әріпінен басталатын жеті сөзден тұрады
(strategy – ... skills – ... shared values – ... ... – құрылым, systems – жүйелер, staff – ... style ... ... бір біріне бағынуы. 17 суретте көрсетілген
(жоғарыдан төмен қарай).
Сурет 16. McKinseу 7S моделі ... ... ... әсер ... ... жағдайы келесі көрсеткіштер бойынша бағалауды ұсынады:
• Қатысты өлшем;
• Өсуі;
• Нарық үлесі;
• Позиция;
• Салыстырмалы рентабельділік;
• Таза ... ... ... Образы (шынайылық, сырттан түсіну);
• Басшылық және халық.
Саналған көрсеткіштерді талдаудан ... ... ... ... құрылады және фирманың стратегиясы ... ... ... ... ... 17. McKinseу компаниясының «стратегиялық ... ... ... ... талдаудың әдістері компанияның қызметінің
тиімділігін, нарықта орнын және т.б. анықтап көрсетуге көмектеседі.
ҚОРЫТЫНДЫ
Ойды тұжырымдайтын болсақ, ... ... ... ... ... ... ... тұрады. Фирманы басқару соларға байланысты. Жалпы
алғанда, ... - ... ... ... ... ... жоспары, тұтынушыларды қанағаттандыру мен қойылған
мақсаттарға жету. Стратегиялық ... ... ... жету ... ... ... ... қабылданатын шешімдер жиынтығы.
Бұл ұйымның басқару шешімін қабылдауға септігін тигізетін құрал ... ... ... ... ... ... даму мен іс-әрекет
тәсілдері ішінде компания дамитын бір ... ... ... ... ... іс-әрекет жоспары және қалайтын
нәтижелерге жетудің біртұтас бағдарламасы да болмайды.
Фирма стратегиясын жасау мен жүзеге ... ... ... ... ... ... түрін анықтау және оның да-муының стратегиялық
бағыттарын ... ... ... ... мен дамудың ұзақ
мерзімді болашағын белгілеу қажет.
2. Жалпы мақсаттарды бағыттар бойынша айқындау.
3. Жалпы мақсаттарды бағыттар ... ... ... ... ... стратегияны тиімді жүзеге асыру.
5. Істелген жүмысты бағалау, нарықтағы ... ... ... мақсат,
стратегияның ұзақ мерзімді негізгі бағыттарына түзетулер енгізу.
Кәсіпорын мақсаты оның қызметінің соңында қандай нәтижені ... ... осы ... жету жолдарын, бағыттарын анықтайды.
Әрбір кәсіпорынның стратегиясы өзгеріп ... ... ... ескеріп,
кәсіпорынға жаңа шешімдер ... ... ... ... ... тиімді бәсеке күресін жүргізе алмайды: жалпы оның ... ... және ішкі ... ... бере ... және қалыптасқан
мәселелерді тиімді шешуге де ықпал ете алмайды
Дипломдық жұмыста стратегия құрудың және ... ... ... ... ... ... ... терезелер, өзекті
стратегия түсініктері толықтай ашылды. Стратегияны қалыптастыру кезеңдері,
жүзеге асыру принциптері көрсетілді. «Аксай» НТК ның стратегиясы ... ... Оның ... нәтижесінде бұл ұйымның стратегиясы
жақсы ойластырылған, дәйекті стратегия деп айтуға болады.
Қорыта айтқанда, 1970 ... ... ... жоспарлау
менеджменттің негізгі саласының бірі болып келе жатыр, сондықтан, ... ... ... кез ... саласында ұйым, стратегиялық
жоспарлаусыз тіршілік етуі мүмкін ... ... ... және ... П. ... ...... и Стратегии. М:- Питер. 2002-544с.
2. Фатхутдинов Р.А. Стратегический менеджмент. М:- ДЕЛО, 2008-448с.
3. Гурков И.Б. ... ... ... ... ... ... – М: ТЕИС, 2004. – 239 с.
4. Томпсон А.А., Стрикленд А.Дж. Стратегический ... ... и ... ... М: ... и ... ... 1998. - 576
с
5. Ансофф И. - Стратегическое управление - М.: Экономика, 1989 - 358 c.
6. Портер М.Э. ... – М: ... 2002 – 496 ... ... И. ... ... ... — СПб.: Питер Ком, 1999. —
416 с.
8. Р. Рэнделл, Л. Фаэй. Курс MBA по ... ... Пер. ... - М: ... ... 2002 – ... Майкл Е. Портер; Конкурентная стратегия: Методика анализа ... ... / Пер. с ... изд. ... Бизнес Букс, 2006. –
454с.
10. Герчикова И.Н. ... ... — 2-е изд., ... и доп. — М.:
Банки и биржи, ЮНИТИ, 1995. - 480 с
11. Веснин В.Р. ... M: - ТК ... ... 2006 – ... ... А.Б., ... С.В., Постников А.В. Стратегическое
планирование и анализ эффективности инвестиций – М: - ... ... ... А.Н. ... ... "Т" 2007 – ... ... О.С., Наумов А.И. Менеджмент: учебник / О.С. Виханский, А.
И. Наумов. —4-е изд., ... и доп. — М.: ... 2005. — 670 ... Зуб А.Т ... ... ... и ... Учебное пособие
для вузов, М:- Аспект Пресс, 2002 - 416с.
16. Э.А. Уткин Стратегическое планирование - М: ... 1998 – ... ... Ф. ... ... малых и средних предприятий. М:
ЮНИТИ-ДАНА, 2005 – 396с.
18. Петров А.Н Стратегический менеджмент СПб.: ... 2005. — ... ... Р. ... ... ... 2008,- М: ... Формат:
20. Люкшинов А.Н. Стратегический менеджмент М.: Юнити-Дана, 2000. - 375 с.
21. Ф.Котлер Маркетинг негіздері ... ... 2000 - ... ... ... ... “ЭКО” баспа үйі 2005 –.
23. А. Саттар “Ақсай нан” ... ... ... \\ ... ... 7 ... ... Д., Уилстед У. Формулирование стратегии // Проблемы теории ... ... – 1992. - №1 – С. ... ... А. С. ... в ... Учебное пособие. – М.: -
Информационно-издательский дом «Филинъ», Рилант, 2000. – 464
26. Переверзев М. П., Шайденко Н. А., ... Л. Е. ... ... ред. ... М. П. Переверзева. – М.: ИНФРА-М, 2002. – 288 с.
27. Фатхутдинов Р. А. Управленческие решения: ... 5-е ... и ... – М.: ... – М. – 2002. – 314 ... Фатхутдинов Р. А. Стратегический менеджмент. – М.: ЗАО ... 1999. – 416 ... ... Дж. Р., ... Б. Маркетинг. Пер. с англ. - М.: Сирин, 2000. –
308 с.
Кезеңді басылымдар:
30. Адиетова Э. ... ... ... ... ерекшеліктері.
«Қазақ жоғары мектебі» 20086 №2 – 279 – 281 ... ... V ... МВФ ... ... ... (World Economic ... 2000, Р. 149-180.) // МЭ и МО, 2001, №1, С.11.
32. Егармин И. ... ... ... ... в ... экономики // Транзитная экономика, 2001, № 2, С.34-46.
33. Раллэ А. и Торрэ ... ... М., 2003, С.71. ... ... ... 2001,№ ... С.В. Шарипов, Система менеджмента качества. Разработка и внедрение на
основе международного стандарта ISO 9001:2000. М.,2004 г.
35. ... ... или как ... в ... ... method, or How to ... king position Журнал: "Маркетинг и маркетинговые исследования", #2,
2010 г. 56 – 63c.
Интернет – сілтемелер:
36. www.strategy.bos.ru
37. www.stplan.ru/
38. www.management.com.ua
39. www.ecsocman.edu.ru
40. ... ... ... ... ... ... ... әзірлеу
Әзірлеу және стратегияны таңдау
Әзірлеу, талдау және мақсаттарды таңдау
Жалпыланған талдау және ... ... ... ... ... ... тауарлар
Жаңа тауарлар
Бар нарықтар
Жаңа нарықтар
1. Нарыққа неғұрлым 2. Жаңа ... ... ену ... ... шекарасын 4. ... ... ... ... ... белгісі»
«Жабайы
мысық»
«Сауын сиыры» ... ... ... ... ... ... стратегиясы
Ұйымныңнарықтағы, салалардағы нақты және болжамданатынжағдайының бағасы
Нәтиже
Стратегиялық жоспар. Жоспарланған және ... ... ... ... ... салалардағы жаңа жағдайы.
Бейімделу шешімдерін әзірллеу
Стратегиялық бақылау,
түзету
Стратегияны таңдау
Ішкі және сыртқы ... ... ... және ... ... ... және ... етуі:
-ұыймдастырушылық ... ... ... ... ішкі және ... ... стратегиялық талдау
Миссия және мақсаттарды әзірлеу
Бағдарламаны әзірлеу
3. Жүзеге асыру және түзету кезеңі
Кезең
2.Стратегияны әзірлеу кезеңі
1.Дайындық кезеңі
Стратегиялық талдау және жобалау
Стратегиялық жоспарлау
2008
2009
Стратегиялық ұйымдастыру, ... ... ... пайда болу қаупі
Жабдықтаушылардың саудаласу қабілеті
Сатып алушылардың саудаласу қабілеті
Бәсекелестер арасындағы крес
Алмастырушы ... мен ... ... болу ... ... қажеттілік
НИОКР
Нарықтың өсу қарқыны
t
t+1
t+2
t+3
Бәсекелестік жағдайы
Нарық үлесі ... ... ... ... ... ... +
Өндірістік құрылым
Капитал/сатылым ... ... құн ... ... ... дәрежесі +
Еңбек өнімділігі ... ... ... ... кеткен шығындар/сату сомасы ... алу ... ... ... ... ... (ережелер, процестер)
Фирма құрылымы
Құндылықтар
Дағдылар
Инвестициялау/өсу
Үстем болу/мерзімін ұзарту
Нарықтың ынталандыруы
Қаржы табу/қорғану
Өнім алу/бас тарту
Қаржы табу/қорғану

Пән: Менеджмент
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 63 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«DreamPro» компаниясының даму стратегиясы93 бет
Баға саясаты және баға стратегиясы11 бет
Компанияның қаржылық стратегиясы4 бет
Корпорацияны дағдарысқа қарсы басқару стратегиясы9 бет
Кәсiпорын стратегиясының мәнi мен түрлерi16 бет
Кәсіпорынды басқару жүйесіндегі қаржы стратегиясы5 бет
Кәсіпорынның тауарлы-стратегиясын құру есебі40 бет
Маркетингтік жоспарлау17 бет
Маркетингтегі стратегиялық жоспарлау10 бет
Маркетингтегі стратегиялық жоспарлаудың мен бақылаудың ерекшеліктері және міндеттері10 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь