Улы гепатит кезіндегі шажырқай лимфа түйінінің жиырылу белсенділігі және оны түзету жолдарын зерттеу

КІРІСПЕ

НЕГІЗГІ БӨЛІМ

1 Әдебиетке шолу
1.1 Лимфа айналымды нейрогуморалды реттеу

1.2 Лимфаға жалпы сипаттама
1.3 Лимфа түзілуі туралы теориялар. Людвигтің фильтрациялық теориясы


1.4 Организмнің висцеральді қызметіне улы заттардың әсері

1.5 Гомеостаздың бұзылуы кезіндегі лимфодинамиканың реттелуі


2 Зерттеу нысаны мен әдістері

3 Зерртеу нәежиелері мен талдау
3.1 Егеуқұйрықтардағы улы гепатит кезіндегі лимфодинамикасы мен лимфа түйіндерінің моторлық қызметі

3.2 Төртхлорлы көмірсудың жоғары дозасымен улану кезіндегі лимфадинамикадағы бұзылыстар және оларды протекторлы заттармен түзету


ҚОРЫТЫНДЫ

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Лимфа жүйесі көп функционалды, ол су мен белоктардың ұлпалар қан арналарына тасымалдануына, алмасу және иммундық реакцияларға, ісік, шемен, лимфостаз сияқты патологиялық процестердің дамуына әкелетін қатерлі ісік клеткаларының метастазына қатысады.
Соңғы жылдары ортаның қолайсыз экологиялық факторлары әсер еткенде лимфа жүйесі организмнің компенсаторлы-қорғаныштық реакцияларына қатысатындығы анықталып отыр [1].
Біздің алдыңғы зерттеулерімізде қанайналым жүйесіндегі ауытқуларды моделдеу кезінде ( эксперименталды вазоренальді гипертензия, аяқ-қолдардағы веноздық қанның тоқтап қалуы, т.б) лимфа жүйесінің компенсаторлы-қорғаныштық функциясы анықталған. Адам іс-әрекетінің барлық аймақтарында ғылыми техникалық прогрестің қарқынды дамуы жаңа экологиялық ортаны қалыптастырды, оған тірі организмдер эволюциялық тұрғыдан бейімделмеген. Қоршаған ортаның кері әсерлерімен қатар, адам организмінің висцеральді мүшелерінің жұмысына кері ықпалын тигізетін жүйкелік-психологиялық жүктемелер де әсер етуде [2,3].
Соңғы мәліметтерге сәйкес, Қазақстанда қоршаған ортаның экологиялық жағдайының нашарлауымен байланысты соңғы 5 жылда қан аурулары 69%, қанайналым 52%, ас қорыту мүшелерінің аурулары екі есеге, онкологиялық және жүйке аурулары 42%-дан 52%-ға дейін артып отыр.
Дүниежүзілік денсаулық ұйымының (ДДҰ) мәліметтеріне сүйенсек, ХХІ ғасырда әлемде жүрек-қантармыр аурулары, қантты диабет, алмасу процестеріндегі бұзылыстары, т.б. арта түседі. Адамдарда зат алмасу процестерінің бұзылу себептері артық мөлшерде тамақтану, қозғалыстың аз болуы, алкоголь, шылым шегу, стресс, сонымен қоса су мен тағамдар құрамындағы өндірістік токсиканттар болып саналады [4].
Лимфа жүйесінің ұлпалар мен мүшелер дренажындағы, гормондар тасымалындағы, транскапиллярлық зат алмасуы, ас қорыту мүшелерінен белок пен май бөліктерінің қан арналарына тасымалдануы процестеріндегі рөлін ескере отырып, ұшқыш органикалық улы заттармен улану салдарынан улы гепатиттің дамуы мен лимфадинамикадағы қозғалыстарға лимфа жүйесінің қатысуын зерттеу өзекті мәселе деп есептейміз [5].
1 Бородин Ю.И. Проблемы лимфодетоксикации и лимфосанации // Труды ИК и ЛФ. - Новосибирск, - 2000, - Т.8. - С. 5-9.
2 Foldi M., Casley-Smith J.K. Limphangiology. - Stuttgart – New-York, - 1983, - 700 p.
3 Модин А.Ю. Влияние гравитации на линейную скорость кровотока в различных отделах венозной системы человека // Авиакосм. и экол. мед. - 2002, - Т. 36, - №2, - С. 4-6.
4 Демченко Г. А., Вовк Е. В. Взаимоотношения сдвигов лимфотока, лимфатического и венозного давления при ортостазе // В кн.: «Венозное кровообращение и лимфообращение» - Алма-Ата, - 1989. - С. 101-102.
5 Булекбаева Л. Э., Демченко Г. А., Хантурин М. Р. Сократительная активность лимфатических сосудов крыс после антиортостатического воздействия // Физиолог. журн..им. И.М. Сеченова. – 1994, – Т. 80. - С. 77-80.
6 Оксенгендлер Г.И. Яды и организмы. - М.: Наука, - 1991, - 319 с.
7 Толемисова А.М. Изучение комбинированного действия мышьяка и кадмия и протекторной роли сульфата в условиях эксперимента. Автореф… канд. мед. наук: 14.00.25. – Алматы, - 1999, - 24 с.
8 Булекбаева Л.Э. Участие лимфатической системы в адаптивных реакциях организма при действии хлорида кадмия // Тр. межд. конф. «Адаптация организма к природным и экосоциальным условиям среды». –Бишкек, - 1998, - С. 65.
9 Ахметбаева Н.А., Ахметова Б.К. Изучение влияние кадмиевой интоксикации на структуру нервного аппарата почечных лимфатических узлов и сосудов // Матер. Междунар. Научно-практ. Конф. «Актуальные проблемы экологии», - Караганда, - 2002, - С. 175.
10 Кольбай И.С., Сейткулова Л.М. Уровень протеолитической активности различных звеньев лимфатической системы кишечника в норме и при действии Сd2+ и глютатиона // Известия МОН РК, НАН РК. Сер. биол. и мед. - 2000, - №1, - С. 39-45.
11 Вайноровская Н.Ю., Пасенюк А.В. Современные подходы к использованию энтеральных сорбентов // Фармокологический вестник. - 1999, - №5, - С. 17-18.
12 Булекбаева Л.Э., Демченко Г.А., Вовк Е.В. Особенности лимфдинамики при антиортостатическом положении различной продолжительности // В кн.: «Венозное кровообращение и лимфообращение» - Алма-Ата, - 1989, - С.61-67.
13 Булекбаева Л.Э. Роль корковых структур головного мозга и мозжечка в регуляции лимфообращения. – Алма-Ата: Наука, - 1974, - 228 с.
14 Ахметбаева Н.А., Говырин В.А., Озирская Е.В., Хорьков А.Д. Изучение строения стенки грудного лимфатического протока у собак в постнатальном онтогенезе // Журн, эволюц. биохим. и физиол. – 1980, - Т. 16, - №6, - С. 593-598.
15 Булекбаева Л .Э. Сравнительная физиология лимфатической системы. - Алма-Ата.: Наука, - 1985. – 164 с.
16 Ахметбаева Н.А. Сравнительная характеристика адренергической иннервации лимфатических сосудов позвоночных // В кн.: «Венозное кровообращение и лимфообразование» - Алма-Ата, - 1989, - Ч. 1, - С. 29-30.
17 Мырзаханов М.Р. Роль лимфатических узлов и сосудов в продвижении лимфы // Вестник НАН РК. – 1994, - №3. – С. 70-76.
18 Борисова Р.П., Бубнова Н.А. Теория активного транспорта лимфы и анализ начального этапа патогенеза лимфедемы // Мат. I Съезда физиологов СНГ. – Сочи, - 2005, - Т. 1, - С.91.
19 Фионик О.В., Борисова Р.П., Бубнова Н.А., Семенов А.Ю., Чернышев О.Б. Влияние цитокинов на сократительную активность лимфатических сосудов при лимфедемы нижных конечностей // I Съезда физиологов СНГ. – Сочи, - 2005, - Т. 1, - С. 91.
20 Гареев Р.А., Файзулина Ф.Р. Адсорбция белка на лимфоцитах // Мат. науч. конф. «Проблемы экспериментальной, клин. и профилактической лимфологии». – Новосибирск, - 2002, - С. 30-32.
21 Алибаева Б.Н. Влияние фуросемида на водно-солевой гомеостаз щенят // Тез. международ. научно-практ. конф. посв.60-летию ИФЧЖ МОН РК. –Алматы, - 2005, - С. 9-10.
22 Алибаева Б.Н. Гомеостатическая функция лимфатической системы у низших позвоночных: Автореф. канд. биол. наук. – Алма-Ата. – 1981. – 24 с.
23 Булекбаева Л.Э., Ахметбаева Н.А. Развитие симпатических влияний на лимфаток в постнатальном онтогенезе у собак // Журн. эволю. биохим. и физиология. – 1982, - Т. 18, - №2, - С. 140-143.
24 Хасанов Ш.Р. Лимфообращение в условиях симпатической блокады // В кн.: Проблемы лимфологии и интерстициального массопереноса. - Новосибирск. – 2004, - Ч. 2, - С.158-159.
25 Ионина И.П. Функциональное состояние лимфатической системы при экспериментальной артеральной гипертензии: Автореф.. дисс.. канд.. биол.. наук. – Алма-Ата, - 1991, - 24 с.
26 Нургалиева К.Б. Особенности нейрогуморальной регуляции лимфодинамики при эксперименатльной гипертензии: Автореф. дисс.. канд.. мед.. наук. - Бишкек, - 1992, - 24 с.
27 Асташова Т.А., Асташов В.В., Морозов С.В. Свободные жирные кислоты в лимфе в нормальных условиях и при циркуляторных нарушениях // Мат. науч. конф. «Проблемы эксп., клин. и профилак. лимфологии». –Новосибирск, - 2002, - С. 30-32.
28 Вовк Е.И., Булекбаева Л.Э., Демченко Г.А. Функциональное состояние лимфатических узлов при ишемии-реперфузии кишечника // Мат. V Съезда физиологов Казахстана. - Караганда, - 2003, - С.73-74.
29 Булекбаева Л.Э., Вовк Е.И., Демченко Г.А. Лимфодинамические сдвиги при ишемии-реперфузии тонкого кишечника // Тез. междунар. научно-практ. конф. посв. 60-летию ИФЧЖ МОН РК. – Алматы, - 2005, - С. 34-35.
30 Гареев Р.А. Транскапиллярный обмен и лимфообразование. -А-Ата: Наука, - 1989, -190 с.
31 Кульбаев И.С., Костюшина Н.В. Микрогемодинамика и лимфоток в тонкой кишке при действии гистамина на фоне водной нагрузки и гипертермии у собак // Физиол. журн. СССР. – 1992, - Т. 78, - №5, - С. 54-59.
32 Мурзамадиева А.А. Роль стабилизаторов и тканевых регуляторов в гемато-лимфатическом обмене белка: Автореф... дисс… док… мед… наук. – Алматы, - 1995, - 40 с.
33 Лакпаева Ш.Г. Сравнительное исследование нейрогуморальной регуляции лимфо- и гемодинамики у рептелии: Автореф. дисс.. канд.. биол.. наук. – Алматы, - 1993, - 22 с.
34 Нургалиева К.Б., Лакпаева Ш.Г. Сравнительно-физиологическое изучение сдвигов гемо- и лимфодинамики при раздражении механорецепторов легких // III съезд физиол. Казахстана. - Алматы, - 1995, - С. 132.
35 Мырзаханова М.Н. Сравнительно-физиологическое исследование нейро-гуморальной регуляции венозного кровообращения и лимфотока у низших позвоночных: Автореф. дисс.. канд.. мед.. ..наук. – Алматы, - 1999, - С.22.
36 Исабекова С.Б., Карягина Н.М., Третьяков Ю.Я. Подходы к изучению лимфатических систем при воздействии экологического фактора температуры // Матер. науч. конф. Проблемы клинической и эксперим. лимфологии. –Новосибирск, - 1992, - Т. 1, – С. 76.
37 Алибаева Б.Н., Окушева З.Б. Об участии лимфатической системы птиц в водном обмене // Тр. ин-та физиол. АН Каз. ССР. «Регуляция функции лимфатической системы», - 1991, - Т.35, - С.5-11.
38 Хантурин М.Р., Нургалиева К.Б. Сравнительная оценка сократительных ответов лимфатических сосудов птиц на вазоактивные вещества // Докл НАН РК. - 1995, - №4, - С.92-97.
39 Кульбаев И.С., Ткаченко Б.И., Ташенов К.Т., Костюшина Н.В. Регионарная микрогемодинамика и лимфообразование. – Алматы, «Fылым», -1997, - 208 с.
40 Борисова Р.П. Общие черты и региональные особенности регуляции моторики лимфангионов крысы // В кн.: Проблемы лимфологии и интер-стицального массопереноса. – 2004, - Т. 1, - С. 65-69.
41 Мырзаханов Н. Функциональные особенности лимфообращения сельскохозяйственных животных: Автореф. дисс..докт. биол.. наук. – Алматы, - 1995, - 44 с.
42 Шахабаева Г. С. Регионарные и видовые особенности моторики лимфатических узлов: Автореф. дис. канд. – Семипалатинск, - 2001, - 36 с.
43 Van Helden D. Pacemaking in lymphatic smooth muscle // Abstr. 33 internat. congr. of physiol. Sci., - S-Petesburg, - 1997, - L. 035.05.
44 Лобов Г.И. Механизмы действия эндотоксинов на фазную и тоническую активность гладкомышечных клеток лимфатических сосудов // В кн.: Проблемы экспериментальной клинической и профилактической лимфологии. – Новосибриск, - 2002, - С. 232-233.
45 Лобов Г.И., Борисова Р.П., Кубышкина Н.А., Непиющих Ж.В. Сократительная функция сосудистых гладкомышечных клеток при действии некоторых биологических регуляторов и метаболитов // В кн.: Проблемы экспериментальной клинической и профилактической лимфологии. –Новосибриск, - 2002, - С. 234-237.
46 Лобов Г.И., Кубышкина Н.А. Механизмы действия эндотоксина E.coli на сократительную функцию лимфатических сосудов // Бюллетень эксп. биол. и мед. – 2004, - Т. 137, - №2, - С. 133-136.
47 Даржуман Г.К. Особенности агрегации белков в аспектах влияния на их гематолимфатическую циркуляцию: Автореф. канд. биол. наук. – Алматы, -2002, - 29 с.
48 Байдалина Б.Т., Ибраева С.С., Досмагамбетова Ж.О. Динамика содержания кортизола в лимфе и крови // Тез. Междунар. научно-прак. конф, посвящ. 60-летию ИФЧЖ МОН РК. – Алматы, - 2005, - С.25-26.
49 Байдалина Б.Т., Досмагамбетова Ж.О., Ибраева С.С. Токсичность лимфы и крови в норме и при гипоксии // Тез. Междунар. научно-прак. конф, посвящ. 60-летию ИФЧЖ МОН РК. – Алматы, - 2005, - С. 25-26.
50 Бородин Ю.И. Концепция лимфатического региона // Тр. II Съезда лимфологов России. – Санкт-Петербург, - 2005, - С. 34-35.
51 Лужников Е.А., Костомарова Л.Г. Острые отравления. - М.: Медицина, - 1989, - 43 с.
52 Тертьяков Л.И., Семчук Н.Н. О механизме токсического влияния соединений тяжелых металлов // Тез.докл. международ. конф. «Экология и жизнь - 2000», - Великий Новгород. – 2000, - С. 71.
53 Колбай И.С., Ибадуллаева С.Ж. Влияние экофакторов Приаралья на состояние кардиореспираторной системы у жителей региона // Вестник Каз ГУ. серия экол., - 2001, - №1 (8), – С. 16-20.
54 Карысбекова Н.М., Сарсембаева А.Н., Сарбаев Б.Т. Железодефицитная анемия среди детей и ее профилактика // Здоровье питание детей раннего возраста. - Алматы. – 1999, - С. 75-87.
55 Сафронов В. Г., Титов В.В., Хасанова Р. Ф. и др. Морфологические и биохимические показатели крови при отравлении белых крыс соединениями свинца, кадмия и ртути // Актуальные проблемы вет. науки: тез. докл. Моск. гос. акад. вет. мед. и биотехнология. - М., - 1999, - С. 73-74.
56 Кроль М.Ю. Влияние серы и комплекса микроэлементов на кумуляцию тяжелых металлов в организме животных // Актуальные проблемы вет. науки: тез. докл. Москов. гос. акад. вет. мед. и биотехнология. – Москва, - 1999, - С. 81-83.
57 Попова Л.С., Цаллагова Л.В. Профилактика перинатальных осложнений у беременных групп риска в зоне экологического бедствия // Матер. II Росс. форума "Мать и дитя". - М., - 2000, - С. 126.
58 Волчегорский И.А., Телешева И.Б., Турыгин В.В. Возрастная динамика содержания кадмия и окислительная модификация белков в разных отделах спинного мозга человека // Бюлл. экспер. биол. и мед. – 2004, -№5, - Т. 135, – С. 504-506.
59 Сабирова З.Ф. Состояние здоровья детей в зависимости от экологии района проживания // Педиатрия, Россия, - 2001, - №2, – С. 110-111.
60 Нурмухамбетова Б.Н. Лимфатический регион тонкий кишки в условиях нормальной жизнедеятельности при экзотоксикозе и эндоэкологической реаблитации: Автореф.. дисс.. докт.. мед... наук. – Алматы, – 1998. – 34 с.
61 Сейдахметова З. Ж., Дюсембин Х.Д., Шыныбекова Ш.С. Содержание катехоламинов в крови лактирующих крыс при интоксикации солями тяжелых металлов // Известия МОН РК, НАН РК. сер. биол. и мед. - 2004, - №1, – С. 73-77.
62 Исакова Д.Т., Ташенов К.Т., Мурзамадиева А.Т. Влияние солей свинца на адсорбцию эритроцитами белка, глюкозы и холестерина // Изв. МОН РК, НАН РК. Серия биол. и мед. - 2001, - №1-2, – С. 38-42.
63 Аюпова Р.С., Ташенов К.Т., Карынбаев Р.С., Макашев Е.К. Функциональ-ное состояние печени при воздействии на организм солей тяжелых металов// Известия МОН РК, НАН РК. сер.биол. и мед. - 2001, - №4, – С. 17-22.
64 Синдирева А.В., Трубина Н.К. Поступление тяжелых металлов в организм животных и их влияния на изменение биохимических показателей, характеризующих функциональное состояние печени кроликов // Матер. Конф. «Актуальные проблемы экологии». - Караганда, – 2002, – С. 280-282.
65 Ахметбаева Н.А., Омарова А.С. Влияние сорбентов (СУМС-1, Таган) на иннервационный аппарат лимфатических узлов при интоксикации хлоридом кадмия // Aktual Problems of Experimental and Clinical Physiology. International Scientific & Practical Conference devoted to the 10th fnniversary of the Republic of Kazakstan. – 2001, 3-5 Oktober. – P. 33-34.
66 Нурмухамбетова Б.Н., Жаксылыкова А.К. Ультраструктурные изменения эндотелиоцитов обменных микрососудов регионарного лимфатического узла печени при хроническом отравлении хлористым кадмием // Матер. межд. научно - прак. конф. "Проблемы саногенного и патогенного эффектов экологического воздействия на вутреннюю среду организма" - Чолпон-Ата, - 2003, - Т. 1, – С. 73-75.
67 Кулкыбаев Г.А., Дюсембин Х.Д., Конкабаева А.Е. Содержание кадмия, свинца и меди в крови и грудном молоке родильниц, проживающих в зоне экологического напряжения (на примере г. Балхаша и Караганда) // Журнал Физиология человека. – 2002, - №3, - Т. 28, – С. 140-141.
68 Кольбай И. С., Мурзахметова М. К. Оценка эффективности защиты клеточных мембран биологически активными веществами при действии экстремальных факторов // Известия МОН РК, НАН РК. сер. биол. и мед. – 2001, - №4, - С. 62-67.
69 Кольбай И.С.Сопряженность белок - транспортирующей и барьерной функций лимфатической системы при экстремальных воздействиях // Матер. V съезда физиологов Казахстана. – Карганда. - 2003, – С. 94-95.
70 Джусипбекова Б.А., Колбай И.С., Алипбаева Ж.М. Изолированное и сочетанное действие ионов кадмия и индоламинов на уровень общей протеолитической активности различных тканей крыс // Вестник Каз.НУ. серия биол. и биотехнология . - 2002, - №2 (11), – С. 72-77.
71 Койбасова Л.У. Механизмы действия ионов кадмия на сосудистый эндотелий и детоксицирующие свойства СУМС-1 // «Поиск» МОН РК. – 2000, - № 4-5, - С. 69-74.
72 Койбасова Л.У., Хантурин М.Р. Влияние сорбента СУМС-1 на эндотелий-зависимые реакции кровеносных и лимфатических сосудов крысы при интоксикации хлоридом кадмия // Мат. межд. симп. «Проблемы экспер. и проф. лимфологии». – Новосибирск, - 2000, - С. 146-148.
73 Койбасова Л.У., Хантурин М.Р. Развитие эндотелий-зависимых реакций кровеносных сосудов в филогенезе позвоночных // В кн: Актуальные проблемы экспер. и клинич.физиологии. – Алматы, - 2001, - С. 188-190.
74 Пупышев А.Б., Гутина Е.М., Федина Р.Г., Мичурина С.В., Шурлыгина А.В., Вербицкая Л.В. Влияние бенз(а)пирена и режима постоянного освещения на состояние лизосомального аппарата печени крыс и билиарную экскрецию лизосомных ферментов // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, - 2000, - №1, - Т. 139, - С. 40-43.
75 Бородин Ю.И., Майбородин И.В., Сафина А.Ф., Стрункин Д.Н. Возможность индукции цитохрома Р450 1А1/1А2 в клетках отдаленных лимфатических узлов крыс после энтерального ведения бенз(а)пирена // Бюллетень экспериментальной биологии и медицины, - 2000, - №1, - Т. 139, - С. 577-580.
76 Забродский П.Ф. Общая токсикология / под. ред. Б. А. Курляндского, В.А.Филова. - М., - 2002, – С. 352-384.
77 Кушнерова Н.Ф., Рахманин Ю.А. Комплекс растительных полифенолов как необходимый компонент в рационе питания людей, подвергающихся риску воздействия экологически неблагоприятных факторов // Угрозы здоровью человека: современные гигиенические проблемы и пути их решения: Матер. Пленума Меж. ведомств. науч. совера по экологии человека и гигиене окружающей среды РФ. - Москва, 15-16 декабрь, - 2002, – С. 138-139.
78 Колпаков М.А., Башкирова Ю.В., Любарский М.С, Грек О.Р. Плазменно-лимфатическое соотношение продуктов перекисного окисления липидов и антооксидантов у крыс с хроническом токсическим гепатитом // Бюллетень СО РАМН. - 2001, - №4, - С. 69-71.
79 Пронько П.С. Сатановская В.И., Горенштейн Б.И., Кузмич А.Б., Пыжик Т.Н. Влияние пирувата, треонина и фосфоэтаноламина на обмен эндогенного ацетальдегида у крыс с токсическим порожением печени // Вопросы мед. химии. – 2002, - №3, - Т. 48, - С. 278-288.
80 Ковлер М.А., Павленко А.А., Курганов Б.И., Авакумов В.Л., Сяткин С.П. Нормализующее действие приидоксальфосфата на активность аспартатаминотрансферазы при остром токсическом гепатите // Тезисы 1-й Межднар. конф. «Клинические исследование лекрарственных средств». – М., -2001, - С. 130-131.
81 Кантария У.В., Кулагин О.Л. Изменение активности антиоксидантных систем печени при токсические гепатите на фоне применения "Селена" // Сб. тр. 68 итог. науч. сессии КГМУ и отдел. Мед-биол. наук Центр-Черноморск. науч. учрежд.. РАМН Курск. – Курск, - Ч.2. – 2003, - С. 42-43.
82 Андреешева Е.М., Попова Т.Н., Артюхов В.Г., Матасова Л.В. Особенности сбободнорадикального окисления и каталитические свойства аконитатгидратазы в печени крыс в норме и при токсическом гепатите // Бюллтень эксперим. биол. и медицины. - 2004, - Т. 137, - №4, - С. 399-402.
83 Юрова Е.Г., Асташов В.В., Казаков О.В. Структура брыжеечных лимфатических узлов у крыс с хроническим токсическим гепатитом и в условиях его коррекции лазерным излучением и фитосорбционными комплексами // В кн.: Проблемы экспериментальной клинической и профилактической лимфологии. – Новосибриск, - 2002, - С. 389-391.
84 Забродский П.Ф., Германчук В.Т. Влияние тетрахлорметана на показатели иммунной системы // Бюлл. экспер. биол. и мед. – 2004, - №1, - С. 56-58.
85 Венгеровский А.И., Коваленко М.Ю., Чучалин В.С., Сапрыкина Э.В. и др. Метаболические эффекты преднизолона при экспериментальном токсическом гепатите // Сибир. мед. журн. – 2000, - №2, - С. 12-14.
86 Клишина И.М. Влияние гомогената трутеновых личинок на уровень белка и нуклеиновых кислот в условиях токсической гепатопатии // Матер. 55 регион. конф. по фармации, фармокол. и подготовка кадров. – Пятигорск, -2000, - С. 195-196.
87 Ищенко И.Ю., Мичурина С.В. Воздействие сорбента «Энтеросгель» на тканевой микрорайон печени и регионарные лимфатические узлы при эксперментальном токсическом гепатите // В кн.: Проблемы лимфологии и интерстициального массопереноса. – Новосибирск, - 2004, - Т. 1, – С. 180-181.
88 Ханыченко Л.К., Бульон В.В., Заводская И.С., Сапронов Н.С., Гапонова Л.В. Гепатозащитные свойства белков сои и возможность их использования в диетотерапии хронического токсическог гепатита // Бюллтень эксперим. биол. и медицины, - 2000, - Т. 129, - №3, - С. 283-286.
89 Сапаргалиев Е.М., Сапаргалиева Л.А., Рахимов К.Д., Батурина Г.М. Тагансорбент – природный минерал в медицине. –Усть-Каменогорск, -2001, -170 с.
90 Камышников В.С, Колб В.Г. Клиническая биохимия. - Москва, - 2000, - Т. І-ІІ, - 480 с.
91 Сапаргалиев Е.М. Тагансорбент - уникальный лекарственный препарат на основе бентонитовых глин Восточного Казахстана // Вестник АН РК. - 1997, - № 1, - С. 24-32.
92 Сапаргалиев Е.М., Абрахманов А.А., Чукуров В.М. и др. Глина Таганская – Bolus Kadanica. Временная фармокопейная статья. ВФС РК 42-49-95а, - Алматы, - 1998.
93 Теселкин Ю.О., Бабенкова И.В., Колхир В.К., Багинская А.И., Тюкавкина Н.А., Колесник Ю.А., Саливанова И.А. Антиоксидантное действие дигидрокверцетина при тетрахлорметановом гепатите у крыс // Вопросы биологической, мед. и фармацевтической химии. – 1999, - №3, - С. 44-47.
94 Н.Т. Абылайханова, С.Н. Абдрешов, Ж.Жамбаева, А.Лесхан. Улы гепатит кезіндегі лимфаның биохимиялық құрамы мен лимфа ағысындағы өзгерістер ерекшеліктер «Хабаршы»,- 2012.- №1.-285б
95 Н.Т. Абылайханова, С.Н. Абдрешов, Ж.Жамбаева, А. Лесхан. Улы гепатит кезіндегі шажырқай лимфа түйіндерінің жиырылу белсенділігін «Хабаршы»,-2012.- №1.-288б
96 Н.Т. Абылайханова, С.Н. Абдрешов, Н. Жумадиллаева. Лимфаның аллоксан диабеті кезіндегі көрсеткіштері //«Ізденіс»,-2011.- №1.-32б
97 Н.Т. Абылайханова, С.Н. Абдрешов, Н. Жумадиллаева, А. Сулейменова. Аллоксан диабетімен ауыратын егеуқұрықтардың антиоксиданттармен түзетулерден кейінгі лимфа құрамындағы өзгерістерін анықтау «Хабаршы»,- 2011.- №3.-12б
98 Н.Т. Абылайханова, С.Н. Абдрешов, А. Сулейменова, Н. Жумадиллаева. Аллоксан диабетіне шалдыққан егеуқұрықтардың антиоксиданттармен түзетулерден кейінгі қан плазмасының биохимиялық көрсеткіштерінің ерекшеліктері «Хабаршы»,-2011.- №3.-15б
99 Morukov B.V., Noskov V.B., Larina I.M., Noatochin Yu.V. The Water-salt balance and renal function in space flights and in terrestrial simulation // I.M.Sechenov Rus. Physiological J. – 2003, - Vol. 89. - №3. – P. 356-367.
100 Johnston M.J. New research development in understanding lymphovenous Disorders // Lymphhovenous Assoc. of Ontario, Toronto,Canada, - 1997, - P. 11.
101 Zawieja D.C. Propagation and coordination of lymphatic contractile activity // Ann. Biomed. Eng.- Abstr. Annu. Fall Meet. Biomed. Eng. Soc., University Park, Pa, - 1996, - V.24, Suppl. - № 1, - P. 31.
102 Khanturin M.R., Bulekbaeva L.E. Mechanisms of adrenergis influences on the reptilian lymphatic vessels contraction // Изв. МОН РК, НАН РК, серия биол. и мед. – 1998, - №2. – С. 82-86.
103 Galanzha E.J. Biomicroscopic and speckle – interformetric measurement of lymph flow velocity in single microvessels in norm and in drug application // SPIE Conf. of the Internat. Society for Optical Engineering: Optical Technologies in Biophysics and Medicine. - Saratov, - 2000, - P. 461-466.
104 Zawieja D.C., Pullin J.H., Kossman E.R. Influences of transmural pressure on intracelluiar calcium dynamics in isolated rat microlymphatics //Abstr. XXXIII internat. congr. of physiol. Sci., - S-Petesburg, - 1997, - L. 035.07.
105 Gouer R. А., Cherian U. G. Toxicology of metals: Biochemical aspects: Handbook of experimental Pharmocology // Sringer Verlag. N-Y. – 1995, - Vol. 115, – Р. 189-214.
106 Noonan C. W., Sarasua S.M., Campagna D., Kathman S.J., Lybarger J. A., Muller Patricia W. Effects of exposure to low levels of environmental cadmium on renal biomarkers // Environ. Health Perspect. - 2002, - №2, – Vol. 10, –C. 151-155.
107 Sarkar S., Jadov P., Bhatnagar D. Lipid peroxidative damage on cadmium exposure and alterations in antioxidant system in rat erythrocytes: a study with relation to time // Biometals. – 1998, - Vо1. 11, - № 2. - Р. 153-157.
108 Robards Kevin., Worsfold Paul. Cadmium: Toxicologiy and analysis // Analyst. - 1991. – 116, - №6. – P. 549-568.
109 Ozcaglar Hasan U., Agirdir B., Dinc O., Turhan M., Kilincarslan S., Oner G. Effects of cadmium on the hearing system // Acta oto-laryngol. – 2001, -121, - №3, – C. 393-397.
110 Linjen P., Staessen J., Fagard R., Amery A. Effect of cadmium on transmembrane Na+ and K+ transport systems in human erythrocytes // Br. J. Ind. Med., - 1991, - Vol. 48, - №6, - P. 392-398.
111 Lodenius M., Soltanpour-Gargari A., Tulisalo E., Heattonen H. Effects of asll application on cadmium concentration in small mamals // J. Environ. Qual. - 2002, - V. 31. - №1, – P. 188-192.
112 Novelli Ethel L.B. Vieira Eliane P., Rodrigues Ney L., Ribas Bartolome O. Rickassessment of cadmium toxicity on hepatic and renal tissues of rats // Environ. Res. A. – 1998, - №2, – V. 779, - P. 102-105.
113 Beyersmann D., Schafer Thorsten F. Cadmium cpecifically interacts with cellular signaling to induce proto -oncogenes c - fos and c - jun in rat PC 12 cells // J. Anal. Chem. – 1998, - №4, - V. 361, – P. 368-371.
114 Evans T.J., Casteel S.W., Turk J.T., Basta N.T. Subacute toxicokinetics and disposition of cadmium in orally exposed juvenile swine. 40 Annual Society of Toxicology Meeting, San Francisco, Calif., March 25-29, 2000 // ICP inf. Newslett. – 2001, - V. 27, - №2, – Р. 96.
115 Rouabah L., Descams M. Bioaccumulation of cadmium Lumbricus Terrestis, Allolobophora Chlorotica и Dendrobaena pygmea // Bull. Cos. Zoll. Fr. -2001, - V. 126, – P. 321-329.
116 Wada K., Fujii Y., Watanabe H., Saton M., Furuichi Y.Cadmium directy acts on endothelium receptor and inhibits endothelin binding activity // FEBS. - 1991, - №1, - Vol. 285, – P. 71-74.
117 Nordberg M., Winblad B., Basun H. Cadmium concentration in blood in an elderly urban population // Biometals. - 2000, - №4, - Vol. 13, – С. 311-317.
118 Zheng Q.-Shan, Zheng J.-Song, Gui Ch.-Qing, Wang X.-Wen, Yang Hui-Jie, Li Ai-Hua, Wang You-Xia, Sun Rui-Yuan. Количественный анализ комбинированного эффекта красного элементарного селена в малых количествах и глюкуролактона на развитие цирроза печени, индуциро-ванного у крыс CCl4 // Chin. Pharmocol. Bull. - 2002, - 18, - №1, - С. 99-102.
119 Jwai M., Morikowa T., Muramatsu A., Tanaka G. et al. Biological significance of AFP expression in liver injury induced by CCl4 // Acta. Histochem. et Cytochem. – 2000, - 33, - №1. – P. 17-22.
120 Melin A., Perromat A., Deleris G. The in vivo toxity carbon tetrachloride and carrageenan on heart mikrosomes. Analyses by Fourier transform infrared spectroscopy // Can. J. Physiol. and Pharmacol. – 2001. – 79, - № 9, – P. 799-804.
121 Raom R., Kuman K.V et. al. Влияние фруктозы на активность синтазы оксид азота под действием CCl4 // Indian. J. Exp. Biol. - 2001, - 39, - №1, -P. 68-69.
122 Nguen T.D., Villard P.H, Puyoou F. et. al. Panax vietnamenesis protects mice against carbon tetracloride – induced hepatotoxity lack of modificftion jf CYP2E1 gene expression // Abstr. Internat. Sympos. on Microcomes and Drug Oidations, Stresa. – Torino, - 2000, - P. 186.
123 Padma P., Setty O.H. Studies on cytochrome oxidase in carbon tetrachloride treated rats // Jndian J. Exp. Biol. – 1999.– V. 37, - № 11, - P. 1139-1141.
124 Zhang J., Zong Ch., Li D., Zhan R. Взаимосвязь между локальной ренин-ангиотензин-альдестероновой системой и фиброзом печени крыс // Word. Chin. J. Dig. – 2002, - V. 10, - № 4, - P. 397-400.
125 Kadiska M.B., Gladen B.C., Baird D.D., Dikalova A.E. et.al. Biomarkers of oxidative stress study: Are plasma antioxidants markers of CCl4 poisoning? // Free radic. Biol. Аnd Med. – 2000, - № 6, - Vol.28, - P.838-845.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ... ... және ... факультеті
Биофизика және биомедецина кафедрасы
Бітіру жұмысы
«УЛЫ ГЕПАТИТ КЕЗІНДЕГІ ШАЖЫРҚАЙ ЛИМФА ТҮЙІНІНІҢ ЖИЫРЫЛУ БЕЛСЕНДІЛІГІ ЖӘНЕ
ОНЫ ТҮЗЕТУ ЖОЛДАРЫН ... курс ... ... ... ... ... ______________________________ Абылайханова Н.Т.
(қолы, күні)
б.ғ.к., а.ғ.қ.: ______________________________ Әбдірешов С.Н.
(қолы, күні)
Нормабақылаушы:
б.ғ.к.,оқытушы ______________________________ ... ... ... ... ______________________________ Төлеуханов С.Т.
(қолы, күні)
Алматы 2012
Реферат
Бітіру жұмысы ..... бетте жазылған ішінде .... сурет, .... кесте ... ... ... ...., оның ... .... ... болып
табылады.
Зерттеу объектісі және әдістері: Салмағы ... ... ... ақ ... ... Тәжирібе егеуқұйрықтардың 3 тобына
жасалынды. 1-ші бақылау тобы- 12 ... 2-ші ... тобы – 37, ... тобы-16 егеуқұйрық
Жұмыстың мақсаты: Улы гепатит кезіндегі шажырқай лимфа ... ... және оны ... ... зерттеу
Жұмыстың міндеттері:
1. Жануарларға төрт хлорлы көміртек енгізу арқылы улы ... ... Улы ... ... ... ... жиырылуы мен биохимиялық
көрсеткіштердің белсенділігін зерттеу;
3. Улы гепатитті коррекциялау жолын жасау.
Бітіру жұмысының талқылануы:
1. Н.Т. Абылайханова, С.Н. ... ... ... Улы ... ... биохимиялық құрамы мен лимфа ағысындағы өзгерістер
ерекшеліктер «Хабаршы»,- 2012.- ... Н.Т. ... С.Н. ... ... А. ... Улы ... ... лимфа түйіндерінің жиырылу белсенділігін «Хабаршы»,-
2012.- №1.-288б
3. Ж.Жамбаева, А. Лесхан, Н.Т. Абылайханова. Шажырқай лимфа түйіндерінің
жиырылу белсенділігіне улы ... ... ... ... ... ғалымдардың Халықаралық конференциясы,-23-26 сәуір 2012.-38б
Кілтті сөздер: Лимфа, лимфоцит, цитокинин, адреналин, ... ... (СCl4), ... ... ... мен жаңалығы болып, лимфа жүйесі өзінің қызметі жөнінен
қанайналым жүйесімен үздіксіз байланыста, зат алмасуы мен иммунды
реакцияларға, сондай-ақ, ... ... ... ... ... ... (CCl4 ) - ... бос
радикалдардың түзілуіне алып келетін улылығы жоғары заттар. Ол липидтердің
тотығуын белсендіреді, бауыр клеткаларын зақымдайды, ал ауыр ... ... және ... алып ... ... ... ... CCl4 улану кезіндегі организмнің бейімделу
реакцияларындағы лимфа түйіндерінің ролін және қазіргі кезде ... ... ... ... оның ішінде
энтеросорбенттерді қолдана отырып түзету жолдарын зерттеу өзекті болып
отыр.
Глоссарий
Диабеттік ретиноаптия - ... ... көз ... ...... ұйқы ... алып тастағаннан кездегі препарат.
Гликемия – қандағы глюкоза (жүзім қанты) мөлшері.
Интактылы – тиісілмеген, тұтастығы сақталған, операция жасалмаған.
Адреналин –
Инсулин-
α – токоферол-
Селен-
Сорбент-
МАЗМҰНЫ
| ... | |
| ... ... | |
|1 ... шолу | ... | ... ... нейрогуморалды реттеу | ... ... ... ... | ... ... ... туралы теориялар. Людвигтің фильтрациялық | |
| ... | ... ... ... ... улы ... әсері | ... ... ... кезіндегі лимфодинамиканың реттелуі | |
|2 ... ... мен ... | |
|3 ... нәежиелері мен талдау | ... ... улы ... ... лимфодинамикасы мен | |
| ... ... ... ... | ... ... ... ... ... улану кезіндегі | |
| ... ... және ... ... ... | |
| ... | |
| ... | |
| ... ... ... | ... ... көп ... ол су мен белоктардың ... ... ... ... және ... ... ісік, шемен,
лимфостаз сияқты патологиялық процестердің ... ... ... ісік
клеткаларының метастазына қатысады.
Соңғы жылдары ортаның қолайсыз экологиялық ... әсер ... ... ... ... ... анықталып отыр [1].
Біздің алдыңғы зерттеулерімізде қанайналым жүйесіндегі ауытқуларды
моделдеу кезінде ( эксперименталды вазоренальді ... ... ... ... ... т.б) ... ... компенсаторлы-
қорғаныштық функциясы анықталған. Адам іс-әрекетінің барлық аймақтарында
ғылыми ... ... ... дамуы жаңа экологиялық ортаны
қалыптастырды, оған тірі организмдер эволюциялық тұрғыдан ... ... кері ... ... адам ... висцеральді
мүшелерінің жұмысына кері ... ... ... де әсер ... [2,3].
Соңғы мәліметтерге сәйкес, Қазақстанда қоршаған ортаның экологиялық
жағдайының ... ... ... 5 ... қан ... ... 52%, ас ... мүшелерінің аурулары екі есеге, онкологиялық және
жүйке аурулары 42%-дан 52%-ға дейін артып отыр.
Дүниежүзілік денсаулық ұйымының (ДДҰ) мәліметтеріне ... ... ... жүрек-қантармыр аурулары, қантты диабет, ... ... т.б. арта ... ... зат алмасу
процестерінің бұзылу себептері артық мөлшерде тамақтану, қозғалыстың ... ... ... шегу, стресс, сонымен қоса су мен ... ... ... ... ... [4].
Лимфа жүйесінің ұлпалар мен мүшелер ... ... ... зат ... ас ... ... белок
пен май бөліктерінің қан ... ... ... рөлін
ескере отырып, ұшқыш ... улы ... ... ... ... дамуы мен лимфадинамикадағы қозғалыстарға лимфа ... ... ... ... деп ... ... БӨЛІМ
1. Әдеби шолу
1.1. Лимфа айналымды нейрогуморалды реттеу
Лимфа жүйесі жүрек-тамыр ... ... ... ... ... бар ... қатарын орындайды: тасымалдау, сақтау, резорбциялау,
қорғау және т.б. Лимфа жүйесінің көп функциялығы оның ағзадаға гомеостазды
демеудегі үлкен ... ... ... ... нейрогуморальды
реттеу мен лимфа қалыптасу процестері механизмдері осы уақытқа жеткілікті
түрде жақсы ... ... мен ... ... ... ... ... сонымен
қатар дамыған жүйкелену бар. Кеуде лимфалық ... ... ... және ... жүйкелер, зардапты өзек кеуде түйіндерінің тараулары,
қабырға аралығындағы жүйке тараулары болып ... ... ... бос ... ... болып табылатын рецепторлар және Фатер-
Пачини денесі тәрізді рецепторлар анықталды [6,7].
Гистохимиялық және ... ... ... және омыртқа фило және онтогенездегі басқа да ... ... ... ... ... ... ... мен
егеуқұйрықтардың лимфа тамырларының ... және ... ... ... ... ... тегіс бұлшық еттеріне берілуін
қамтамасыз ететін адренергиялық және холинергиялық жүйке өрімі ... әр ... ... ... лимфа тамырларының
қабырғалары жүйке қозуының ... ... ... ... берілісін жүзеге
асыратын тамыр қозғағыш жүйкеленумен жабдықталған [8].
Эксперименттерде түрлі лимфа ... ... ... әр түрлі функционалды жүйелер қызметінде рефлекторлы қозғалулар
анықталды.
Сүтқоректілердің лимфа тамырларының спонтанды ... ... ... ... ... ... ... тамырларының
туындатылған ырғақты қысқару белсенділігі табылды.
Егеуқұйрықтың кеуде тарамының және ішек ... ... ... ... аяқтарының лимфангиондары фазалы авторитмикалық
белсенділікті жүзеге асыратындығы және тонусты ұстап тұратындығы анықталды
[9].
Лимфагиондардағы миоциттердің ... ... ... түрлі
аурулар қатарында маңызы бар. Цитокиндердің шоғырлануын ... ... ... белгіленді, лимфаток
жоғарылайды. Цитокиндердің көп мөлшерде шоғырлануы ... ... ... қысқару жиілігін туындатады, орташалары – екі фазалы әсер ...... ... ... ... ... механикалық және электрлік
сигналдар ... ... ... бар, ол ... ... ... ... болады [10].
Эксперименттерде спонтанды қысқарулардың, зертхана егеуқұйрықтарының
оқшауланған мезентериалды тамырларының бөлек лимфангиондарының жиілігі мен
амплитуда параметрлері және ... ... ... ... ... ... ... лимфангиондағы лимфоток көлемі және кальций
иондарының қоры ... ... ең ... ... цистернаның екпінді
қысқару белсенділігі және оның вазобелсенді заттардың ... ... ... ... анықталды [11].
Омыртқалылардың амфибиядан сүтқоректілерге ... ... ... ... тамырларының өз бетінше қысқару белсенділігі және ... ... ... ... ... ... ... ол лимфалық жүйені реттеудің дербестігін қамтамасыз ... ... кеш ... ... ... түйіндер алғаш құстарда анайы
лимфалық ағзаның 2 жұбы түрінде пайда болды, қарқынды ... ... ... ... ... соның ішінде В- және ... ... ... ... құрылым және қан түзетін мүшелер
секілді қызмет атқарады [12,13].
Фолликулаларда және лимфалық түйіндер ... ... ... бөгде денелер, токсиндер тұрып қалады. Бұл жерде
тек механикалық фильтрация ғана емес, биологиялық трансформация да жүреді.
Лимфалық түйіндер ісік ... ... ... және ... ... ... қатысады. Түйіндер қан ақуыздарының, соның ішінде
сарысу ақуыздарының трансформациясына белсенді қатысады.
Егеуқұйрықтарға ... ... ... ... ... лимфоциттер жарғақшаларында адсорбциялануы фактілері ... ... ... ... иммунді цитопоэтикалық болып
табылады. Түйіндерде плазмалық жасушалардың және антиденелердің пайда болуы
жүреді, ... ... ... және Jg I және Jg ... ... түйіндерде бай иннервацияның болуы олардың ағзаның адапциялық
реакцияларына қатысуын анықтайды. Қан тамырлары мен ... ... ... ... ... және ... арқылы түйіннен тамырлар мен эфферентті
лимфалық тамырлар шығады. Лимфалық тамырлар -мен түйіндер тонусын ... ... ... және ... ... ... ... анықталды. Эксперименттерде иттердегі лимфалық жүйенің осмореттеу
қызметінің ... ... ... ... болуы көрсетілген [15].
Лимфалық жүйенің омыртқалы жануарлар филогенезінің ерте кезеңінен
бастап ағзаның гомеостатикалық реакцияларына қатысуы зерттелді.
Құрсақтық ... ... ... ... өсіп келе жатқан
жануарларда кеуте тарамынан лимфатоктың өсуі ... ... ... ... ... ... ... және микроциркуляцияға жағдай жасайтын ықпалы көрсетілген.
Көптеген зерттеулерде жұлын мен бас миының әр түрлі бөлімдерінің лимфа
айналымы мен ... ... ... рөлі ... постнаталды онтогенезде лимфа айналымның орталық жүйке
реттеуінің қалыптасуында кезеңділік анықталды. Өсіп келе ... ... және ... ... тонусын реттеуге гиппокамптың және лимб
қабығының қатысуы көрсетілді [17].
Лимб қабығының және ... ... ... ... ... ... лимфаток пен лимфалық тамырлар тонусының бір ... ... ... ... ... ... ... кезінде артерия
қысымы көтерілді және лимфаток ұлғайды. Бұл құбылыстар десимпатизация
кезінде жоғалып ... бұл осы ... ... ... ... бөлімімен байланысты орталықтардың бар екендігін айғақтайды [18].
Сопақша мидың тамыр қозғау орталығынан басқа тамырлардың ... ... шар ... орталықтары да әсер етеді. Әсер етуді гиппокамптың
дорсалды бөлімінен лимфалық және қан ... ... ... ... және ... ... ұсынылған.
Мижұлыны сұйықтығының қысымы көтерілген кезде ... ... ... ... ... тонусының азаюы байқалды.Лимфалық жүйе мен бас миының
ликворлық кеңістігі ... ... ... ... ... миының бүйір қарыншасының хеморецепторларынан лимфаток пен артерия
қысымына әсер белгіленді. Ересек иттерде ... ... ... ... тарамы саңылауын реттеуге қатысуы анықталды. Өсіп келе жатқан иттерде
эфферентті әсер ... ... ... ... жүйеге қалыптасуы
көрсетілді.
Лимфа жүйесінің липидтер ... және ... рөлі ... ... ... ... ... лимфаток,
лимфа құрылу процестері азайды және лимфалық ... ... ... ... ... бар ... ... лимфалық тамырлар тонусының рефлекторлы қоғалысы адреналин әсеріне
ұлғайды, ал ацетилхолин енгізуіне және ... ... ... ... ... [20,21].
Шиншилла тұқымды үй қояндарында краниалды ... ... ... ... май ... ... афферентті лимфада 20,6%-
ға, шажырқай лимфа түйінді эфферентті лимфада 1,4%-ға ұлғаюы белгіленді,
бұл аш ... ... ... ... білдіреді.
Егеуқұйрықтарда краниалды шажырқай артерияны бітеу кезінде ішекті
лимфалы тарамның лимфатогының азаюы және ... ... ... ... ... байқалды [22].
Иттерде аш ішекті краниалды шажырқай артерияны бітеу ... ... ... ... қанның және лимфаның ұйюының жоғарылауы және
лимфа ... ... ... байқалды.
Мүшелер мен тамырлардың рецепторларына әр ... әсер ету ... ... ... ... ... ... лимфа ағымының, лимфалық
тамырлар тонусының өзгеруі, ақуыздардың ... ... ... ... ... ... анықталды.
Кіші омыртқалыларда гистаминді енгізген кезде ақуыздардың қаннан
лимфаға транскапиллярлы ... ... ... ... Гистамин
бел цистернасы қабырғасының қысқару белсенділігін өзгертті, ол ... ... ... ... ... ... ет жасушаларының
әрекетімен ескертілген [23,24].
Тасбақаларға адреналинді күре тамырдың ... ... ... ... ... және артерия және кұре тамыр ... ... ... ... ... немесе құйымшақ жүйкесінің
афферентті талшықтарын тітіркендіру кезінде ... ... ... ... төмендейді. Тасбақалар мен бақаларда өкпе және ішек, қолқа иіні
аймағының механорецепторларын тітіркендіру ... күре ... ... және ... ... ұлғаюы анықталды [25].
Тасбақаларға жүргізілген тәжірибелерде дене температурасының көтерілуі
кезінде лимфа айналымының күшеюі байқалды.
Құстардың лимфа ... ... ... алу мен ... ... ол ... көлемді гомеостазды реттеуге себепші болады.
Адреналинді ... ... ... ... ... ... ... байқалды, оны жүзеге асыруға α-адренорецепторлары қатысады [26].
Гистамин артериолдарды кеңейте және ... ... ... ... ... арнаға әсер етеді. Гистамин
капиллярлар ... ... ... ... ... енгізу артерия және күре тамыр ... ... ... ... гематолимфалық кедергінің өткізгіштігінің
жоғарылауын туындатты.
Иттерде гистаминнің әсерінен лимфа ағымының ... және ... ... ... байқалды, мысықтарда ол лимфа ағымының
ұлғаюын және тамыр өткізгіштігінің жоғарылауын ... ... ... ... қалыпты кезде және N-нитро-α-
аргининді (10-4М р-ра) және ... (30% p-pa) in ... ... ... ... ... ... тәжірибе жүзінде көрсетілді.
Гистамин инфузиясы кезіндегі мысықтардың аяқтарындағы тамырдың кеңеюі,
капиллярлы фильтрация коэффицентінің ... және ... ... ... ... ... (димедрол) егеуқұйрықтардың
гистаминмен туындатылған ... ... мен ішек ... ... ... мен спонтанды белсенділігін ауырлатты.
Гистаминнің әсерінен ... ... ... ... Төменгі концентрацияда гистамин лимфалық тамырлардың спонтанды
ырғағын ынталандырады және ... ... ... ...... ... ... тежейді және тоникалық
қысқаруды жоғарылатады [29].
Гепарин тамырлар тонусына әсер етді, бірақ бұл әсер ету бір ... ... ... байланысты емес. Гепаринмен туындатылған тонустың
жоғарылауы немесе төмендеуі, әдетте, фазалы қысқару көлеміне әсер етпейді.
Серотонин ... ... ішек ... ... жиілігі мен амплитудасын екі еседен көп жоғарылатады. 2,5х10-6М
концентрациясындағы серотонин ырғақты ... ... ... ... ... ... ... тарамы мен ішек
өзегінің қысқару әрекетіне әсер етеді, ырғақты жиілетеді және ... ... және ... ... ... ... қысқаруын туындатады. Адреналиннің анағұрлым жоғары
концентрациялары ырғақты жоғарылата ... ... ... ... және ... ... ... Адреналинмен туындайтын тонды
қысқару мен тамыр ішіндегі қысым арасындағы ... ... ... ... ... ... және ... әсерімен де
ұлғаяды. Егеуқұйрықтардың кеуде және ішек лимфа тамырларында, ... мен ... ірі қара ... шажырқай лимфа тамырларында спонтанды
қысқару белсенділігінің ұлғаюы мен ... ... ... α және ... ... ... ... лимфа тамырларының
қабырғаларында α және β-адренорецепторлары табылды.
1х10-6 г/мл және жоғары концентрациясындағы ... ... ... ырғақты қысқару амплитудасын жоғарылатады, кейде ол
олардың ... де ... ... ... ацетилхолин ырғақты
фазалы белсенділіктің пайда болуын туындатты.
Зертханалық және ауылшаруашылық жануарлардың лимфа ... ... ... ... ...... ... әсер етеді [31].
Тәжірибелік зерттеулерде иттердің ... ... ... ... жас ... ... ... Жаңа
туылған күшіктердің кеуде тарамдары үшін ... ... ... 2 ... жастан бастап фазалы ырғақты қысқарулар қалыптаса бастайды.
Лимфа тамырларының тегіс бұлшық ет ... ... ... ... ... кальций деңгейіне байланысты. Ортада кальций
иондарының жойылуы көп ұзамай спонтанды ырғақты белсенділіктің ... ал ... ... ... ... қосу оны қалпына
келтіреді. ... ... ... де, ... де жоғалған
ырғақты спонтанды белсенділікті қалпына келтірмейді [32].
Әр ... ... ... ... ... ... кезінде тасбақалардың лимфалық цистерналарының және кесірткелердің,
жыландардың лимфа тамырларының спонтанды қысқару белсенділігінің ... ... ... ... адреналин және ацетилхолиннің әсеріне
реактивтілігінің түрлік ... ... α және ... және М-холинрецепторларының тасбақалардағы лимфа
тамырларының туындатылған ... ... ... ... ... ... ... лимфа тамырларында сүтқоректілердің
тамырларының қысқаруына ұқсас фазалы ырғақты белсенділік анықталды.
Жасуша ішіндегі және ... ... ... ... заттардың
әсері кезінде омыртқалылардың лимфа тамырларының ... ... ... ... ... жүргізілген тәжірибеде кеуде тарамының
спонтанды қысқару белсенділігінің ауырлауы анықталды. Адреналин ... ... ... ... ... ... ал ацетилхолин нормотензивті жануарлармен салыстырғанда оларды
ауырлатты.
1 мг/л концентрациясындағы E.coli және S.typhizmurium ... ... ... лимфа тамырларының қысқару қызметіне әсерін
зерттеу амплитуданың азаюын және спонтанды ... ... ... г/л ... ... (IL-1 және IL-2) ақ
егеуқұйрықтың тамыр сегменттерінің спонтанды қысқару белсенділігінің және
магистралды лимфа тамырларының мөлшерге тәуелді тежеуін ... ... ... ... ... тегіс бұлшық етті
жасушаларына айқын кеңеймелі әсер ететіндігі белгіленді ... ... ... тамырына енгізгеннен кейін орталық лимфада ақуыз
агрегатының мөлшерінің ұлғаятындығы және лимфа ағымы жылдамдығының өзгеруі
жүретіндігі тәжірибе жүзінде ... ішек ... ... бітеу семіз жасушалардың
дегрануляциялануын туындатты, ал ... ... және ... ... ... жағымсыз салдарын азайтуын туғызды.
Қатты қансырау кезінде иттерде қансырау басталғаннан бергі алғашқы 60
минутта лимфаның және ... ... ... ... Иттерде
есірткілендіру жағдайында және қатты қансыраудан кейін лимфа құрамындағы
кортизол төмендеді [36].
Қазіргі уақытта ... ... ... жаңа ұғым ... Бұл ... және ... ... дренажын «интерстиция – лимфа
жүйесі» бағытында жүзеге асыратын жүйеаралық морфо-функционалды бірлік.
Ғылыми-зерттеу жұмыстардың ... ... ... ... ағзадағы гомеостазды ұстап тұруға қатысуы туралы, сонымен қатар
нейрогуморальды реттеу механизмі ... ... ... бар ... ... зерттеуіміздің мақсаты экстремалды факторлардың
лимфа жүйесінің тасымалдау ... ... ... ... ... жалпы сипаттама
Лимфа (лат. lympha — жартылай мөлдір ... ... ... ол ... бөліп шығарылады. Лимфа жасушааралық кеңістікте басталады да
лимфа тамырлары бойынша ағады. Құрамына қарай ... қан ... ... ... онда ... аз болады. Лимфа тамырлары бір-бірімен қосылып
екі үлкен лимфа тармағын құрайды, олар үлкен веналарға құйылады.
Лимфа — кұрамында бірсыпыра белок пен ... бар, ... ... ... ... қанға көкрек өзегі арқылы келіп түседі. Лимфа
лимфоциттердің қайта айналы- мына, біріншілік және ... ... ... ... ... ... - таза су, ... - адамның лимфа тамырлары
мен ... ... ... ... дәнекер ұлпа немесе сарғылт түсті
мөлдір сұйықтық. Лимфа - ағзаның ішкі ... ұлпа ... ... ... ... қан ... ұқсас. Лимфаның химиялық құрамы: 95% су, 1-
2% нәруыз; 0,1% глюкоза; 0,9% минералды түздар. Адам денесінде бір тәулікте
шамамен 2-4 л ... ... Қан ... ... ... 3-4 есе
аздау, тұтқырлығы да ... ... ... ... нәруызы
болады. Сондықтан оның баяу болса да ұйығыштық ... бар. ... ... ... ... ... Лимфада болатын лейкоциттерді -
лимфоциттер деп ... ... - ... бауырда түзілетін
түйіршіксіз түрі. Адамның барлық лейкоциттерінің 18-30%-ын ... - ... ... 8-10 мкм. ... сыртқы және ішкі әсерлерге өте
сезімтал. Рентген сәулесінің әсерінен лимфоциттер тез ... Егер ... ... ... ... ... саны көбейеді [37].
Лимфа тамырлары және лимфа түйіндері
Лимфа қылтамырлары лимфа тамырларына ... оның ішкі ... бар. Ол ... ... ... бір бағытка (жүрекке)
қарай ағуын қамтамасыз ... Екі ірі ... ... ... ... ... ... ірі вена қантамырларына қосылады. Лимфа
сұйықтығы вена ... ... ... оң жақ ... ... ... лимфа тамырларының қосылған жерінде жасушалардың
жинақталуынан түзіледі. Олар қантамырлардың айналасында орналасады. ... ... - ... ... ... ... (иммунды жүйені
естеріңе түсіріңдер). Лимфа түйіндерінің бір жағы ішке ... ... ... Осы ... ... артерия қантамырлары мен жүйкелер
орналасқан. ... ... ... ... ... ... ... қаптайды. Лимфа түйіндерінің орналаскан жері: қолтық, шап, мойын,
құрсақ қуысы, шынтақ пен тізенің бүгілісі, астыңғы ... және т. ... ... түйіндері жиналған бактериялардың әсерінен қабынып, ісіп
кетеді. Мысалы, баспамен ауырғанда мойындағы ... ... (без ... ... қан түзілу үдерісіне, ағзаның қорғаныш реакциясына қатысып,
лимфа ағынын реттейді. Лимфа ... әр ... ... ... ... ... жібермей, жояды. Олардың уларын зиянсыз етеді. Лимфа
түйіндерінде «қарсыдене» деп аталатын ерекше жасушалар түзіледі. Ірі ... ... ... деп ... Ең ірі ... ... ... құрсақ
қуысында орналасқан. Оған аяқтан, ... және ... ... ... жиналады. Кеуде лимфа өзегі мойын тұсында ... Ол ... ... вена ... келіп қосылады. Сонымен, лимфа жүйесіне
- лимфа қылтамырлары, лимфа тамырлары, лимфа түйіндері және лимфа өзектері
жатады [38].
Лимфа ... ... Ұлпа ... ... жүйесіне қосылуына көмектеседі;
2. Лейкоциттер түзеді;
3. Ағзаға түскен бөгде денелер мен бактерияларды ұстап, биологиялық ... ... Аш ішек ... майларды сіңіруге қатысады;
Лимфаның ағуы
Адамда лимфаның қозғалуына 3 жағдай әсер ... ... ... ... орналасқан қаңка бұлшықеттерінің жиырылуына
байланысты;
2. Кеуде қуысының тынысалу қозғалыстарының әсерінен;
3. Ішек бүрлерінің жиырылуы мен босаңсуына сәйкес ағады.
Қаңқа ... ... ... ... ... лимфа бір бағыт
бойымен қозғалады. Лимфа қанға қарағанда баяу қозғалады;
Лимфа түйінінің құрылысы және ... ... ... ... ... ... ... тәрізді, бұршақ пішіндес, ... ... ... ... ... 0,5- тен 50 мл, және одан да ... ... лимфа тамырларының жолында, ал қан ... ... ірі ... ... он ... дейін орналасады.
Лимфа түйіндерінің үстіңгі беті дәнекер ұлпалық капсуламен ... ... ... ... ... ... ... құрылымдық негізі,
өсінді клеткалары және олардан құралған ретикулярлы талшықтар үш өлшемді
торды құрайды. Строма ... ... ... ... ... ... лимфа түйіндерінде бірнеше түрлері бар.
Мүмкін кесіп қарағанда екі негізгі аймағы көрінеді. Капсулаға жақын ... ... ... ... зат және ... қабық аймағы
(парокортикалды аймақ ), лимфа түйінінің ішкі бөлігі милы зат деп аталады.
Органның ішкі ... ... ... ... ... ... ... жақын лимфа ... ... ... ... біршама ашық бөлігі- герминативті орталық ( ... ... ... және ... ... ) көрінеді, ал үстіңгі, біршама күңгірт түйін ...... ұсақ ... ... ... ... тұрады.
Терең қыртысты аймақтағы лимфоциттер тығыз және біркелкі орналасқан.
Бұл ... ... ... ... және дифференсировкасы (тимус
тәуелді зона) жүзеге асатын Т- ... ... ... ... ... ... ұлпалардың жинақталуы (В- лимфоциттерді)
үстіңгі қыртыстан көшіретін ми ... ... В- ... антиденені өндіретін плпзмалық клеткаларда біржолата
дифференцияланады [39].
Лимфа дөңес аймақтан ... ... ... ... ... ... ... және әкетуші лимфа тамырлары арқылы кері
ағады. Түйінінің ішінде сол лимфа синустары деп аталатын ңшкі ... ... ... ... ... және ... лимфоидты
ұлпалар араларында орналасады. Тамырлар сияқты синустардың да меншікті
төсеуі ... олар ... ... ... ... түседі.
Сонымен қатар, тамырлардан айырмашылығы синустардың бос қуыстары болмайды,
ол үш өлшемді жүйемен қоршалған, ... ... ... синустар бойымен
баяу ағып жатады. Бұл лимфоидты жиынтықтар шегінде орналасатын ... өзін жат ... ... ... ... Милы заттың
синусы бойынша аға отырып лимфа антиденелермен қоректенеді.
Ағып келетін сол лимфа түйіндерінде ... ... ... алып ... туыс емес ... ... түйіндеріне әкеледі.
Антигендер қасиетіне тәуелділікке бұл реакциялар бұл ... ... ... ... бурса немесе тимус тәуелді аймақта дамиды.
Лимфа түйіні инфекциялар мен ісік клеткаларының таралуына барверлік
қызмет ... Онда ... яғни ... ... мен ... жоюға
белсенді қатысатын қорғаушы клеткалар түзіледі [40].
Лимфа ... ... ... ... ... бар. Бұл ... инфекциялар мен
ісік клеткаларының жолына қарсы тұратын кедергі бола алатындай ... ... ... ... шыншақ буындарында, қолтық астында,
тізе астында, сондай-ақ шат ... ... ... лимфа
түйіндері мойын аймағында орналасқан мүшелер мен басты ісіктер ... ... ... ... көп ... ... және құрсақ
қуысында орналасқан лимфакапиллярлары үстіңгі клеткалар сияқты ... ... ... жолында орналасқан лимфа түйіндері де сол
қызметтерді атқарады:
- Көкірек ... ... ( ... Бронхопульманальды ( Lilar)
- Шынтақ асты ( epitrochlear and brachial)
- Көк ... ( ... Пара ... ( ... ... ( ... ... ( Iliac:ортақ, ішкі және сыртқы)
- Шаттың ( Inguinal ... және ... ... ( ... Тізеасты( papliteal
Инфекциялық аурулар кезінде лимфа түйіндерінің ... ... ... түйін жұмыс істейтін зонадағы ауытқуларды
көрсетеді.
Іріңдеу процесі кезінде өткір лимфоденит пайда болады, бұл- ... ... ... ... істейтін аймақта болған жарақаттарға микробтар
түсуі салдарынан қабыну процесі басталады. Негізгі әсер ... ... ... басып көргенде ауыру сезімінің білінуі болып саналады. Егер
осы кезде пайда болған қуыс ... ... ... ... ... де ірің ... жатқан клеткаларға кіреді. Лимфоденидтердің ауыр
асқынуы флегмона пайда болады.
Балалар туберкулез кезінде лимфа түйіндерінің үлкеюі ... ... ... бірі ... ... Мойын лимфа түйіндерінің үлкеюі ВИЧ-
инфекция тудыратын иммун тапшылық фонындағы туберкулезге тән. Балалардағы
лимфа түйіндердің ... ... ... ... ... ... ... инфекцияның қоздырушыны – бартонелла деп аталатын микроб. Бактерия
тасмалдаушылар – мысықтар. Микробтар сызаттардан лимфа тамырлары арқылы
таралып және ... ... ... де, олар ( ... түйіндері ) үлкейіп,
ауруға ұшырайды.
Жазылмайтын іріңді жара және ... ... ... ... ... ... себебі сияқты мысық сызаты ауруын ойға келтіреді. ... ... ... ... ... балаларда лимфа
түйінділерінің бірнеше топтарының үлкеюі байқалады. [41]
Шажырқай. ... ... ... — тірі ... ... ... ... бірқалыпты ұстап тұратын сіңір.
Ұрықтық даму кезінде шажырқайдың екі түрі байқалады ... және ... Кей ... арқа ... жойылып кеткен. Бекіре
тұқымдас балықтарда құрсақ жақ ішек ... ... ол ... ... ... орақ ... сіңірі түрінде кездеседі. Шажырқайда
лимфа түйіндері, жүйке ... қан ... ... Ішек ... ... ... май жиналады.
Шажырқай лимфа түйіні асқорыту трактының иммундық жүйесіне экзогенді
факторлардың ... ... ... ... ... ... шажырқай лимфа
түйіндерінің жетілуін тездетеді.
Антиген стимулияциясының салдарының ұзақтығы мен ... ... ... ... ... ... айтарлықтай маңызды ауытқуларды
тудырады, бұнда шажырқай ... ... ... ... жас формалары есебінен ішектің лимфоидты ... ... ... ... ... ... ... Т- және В- тәуелді аймақтарының күйін сипаттайтын ... ... ... ... ... орта ... ... ретінде қарастырылады.
Алынған мәліметтер дамудың ерте кезеңдеріндегі антигендік ... жуан ... ... ... түйіндеріндері марфофункционалды
өзгерістердің бір ... ... ... Жуан ... ... марфологифлық өзгерістер деңгейі шажырқай лимфа
түйіндеріндегі ... ... ... ... ... ... жуан ішектің лимфоидты белгілерінің дамуы шажырқай лимфа ... ... ... ... ... ... жылы J.D.Reynolds өз тәжірибелерінде ұрықтың ішегіне антигендерді
енгізсе, ол лимфоидты белгілердің дамуына әсер етпейтінін, бірақ шажырқай
лимфа түйіндеріндегі ... ... ... ... ... уақытта алынған мәліметтерге сәйкес, В-лимфоциттердің
продуценттер трансформацияланатын шажырқай лимфа түйіндеріне , ... ... Ал Т- ... ... ... ... ішектің өзінің
шырышты қабығы арқылы шажырқай лимфа түйіндеріне орын ... және ... ... ... Одан әрі ... көп ... ... жойылып кетеді, ал қалған бөлігі айналымды
жалғастыра береді.
М.А.Bennel, N.S. husband (1981) жұмыстарының ... ... ... ... ... қан ... шажырқай лимфа
түйіндерінің эфферентті лимфадан емес, лимфа синустарынан ... ... ... түйіндерін алып тастаса эфферентті лимфа арқылы
лимфоциттер ағысы да, 30 есе күшейеді. Бұл ... ... да ... ... және ... ... иесіне қарсы
трансплантация реакциясы көкбауырдың күйімен емес , ... ... ... бағаланады. Егер лимфоциттерге көкбауырдан өтіп
ішек шектеріндегі қайта ... ... ... ... келтірілген
мәліметтерді тану қиындық тудырмайды.
Көптеген зерттеушілер ... ... жуан ... лимфоидтарының
негізгі қызыметі шажырқай лимфа түйіндері ... ... ... жолы тән ... түзу ... ... ... қабілеті болып табылады [42].
1.3 Лимфа түзілуі туралы теориялар. Людвигтің фильтрациялық теориясы
Қан капиллярларындағы қысымды көтерсе, ... ... ... ... ал қысымды азайтса керісінше сұйықтық тінге
капиллярға өтіп, ... ... ... Қан ... ... ... қысымның айырмашылығына байланысты. Егер қолқаны байлап,
құрсақ қолқасындағындағы қысым, 0-ге ... ... ... ... ... ... байланысты емес, ал бауырдың лимфа тамырларын байлағанда ,
лимфа жойылады, яғни ... ... ... ... ... қан ... тін аралық сұйықтықтағы
лимфа капиллярындағы тін аралық сұйықтықтағы лимфа капиллярындағы ... ... ... ... ... ... Плазма ірі
молекулалары қан капиллярлар қабырғасынан өте алмайды. ... ... ... Суды ... тартып алады. Қан
капиллярлардың артериялық жағында қысым 30-35 мм с.б тең болғандықтан судың
қаннан ... ... ... ... Қан ... веналық жағында
гидростатикалық қысым 17мм с.б ... ... (27мм с.б) ... ... ... ... және ... жақтарында лимфа түзілуінің
қарқыны реттелуде [43].
Гейденгайнның секреторлық теориясы
Лимфа түзілуі қан ... ... ... ... ... қан және ... ... өткізгіш мембрана болып саналады. Қолқаны жартылай жауып, ... ... ... ... ... I ... ... қан капиллярының
эндотелий жасушаларының секреторлық белсенділігімен түсіндірген. Лимфагога
I жатадыҮ сүлік, рак, ... ... ... ... гистамин [44].
Ашердің Целлюларлық теориясы
Осы теория ... қан ... ... ... ... көп емес, себебі лимфа қан капиллярларының туындысы
емес, лимфа ... ... ... ... ... қабырғасы жартылай өткізгіш мемьрана болғандықтан, оның екі
жағында да осмос қысымы бірдей болуы керек. Тіндегі ... ... ... қан ... тінге қарай тұрақты түрде жылжиды. Лимфагогаға
әсіресе лимфа түйінінен өтпеген болса, сондықтан лимфа қаннан ... ... ... Егер лимфаны басқа жануардың қанына енгізсе , олардың
пульсі жылжымайды. Ал сол мөлшерлі ... ... ... ... өзгермеген. Сонымен, лимфа зат алмасудың улы заттарын тасымалдайды.
Органның қызметі ... ... ... және ағуы ... қатар, қан лимфа капиллярларының құрылысының және эндотелийдің
қызметтерінде ерекшеліктерінің маңызы зор [45].
4. Организмнің висцеральді қызметіне улы заттардың ... ... ... ... байланысты атмосфераға түрлі
токсиканттарды, әсіресе ауыр металл қалдықтарын тастау артып ... ... ... ... ауыр металдар болса, олар таға арқылы
адам мен жануарлар организміне түседі, бұл тірі ... үшін ... ... ... ... ... ... біршама
аймақтарында халық денсаулығының ... ... ... ... ... аберрацияның жоғарылауы орын ... ауыр ... ... ... ... және ... клеткалары мен белок, көмірсу, май алмасуларының бұзылуын тудырады.
Организмге бұндай әсер етулердің себебі, ауыр ... ... ... ... ... алады. Құрамында тиол бар қосылыстарға күкіртті
аминқышқылдары, пептидтер, ... және ... да ... ... ... Ауыр ... ... бұл заттардың инактивациялануы
организмде метаболизм процестерін және қалыпты жұмысын бұзады [49].
Молекула, микробөлшектер түріндегі ... ... ... ... ... ... ... тағам арқылы асқазан-ішек
трактына түседі. Химиялық қосылыстар тері және ... ... ... түсу ... қан мен ... өтеді. Бұл элементтің
мүшелерге таралуымен бірге жүзеге асады. ... ... ... арқылы өту
циклін аяқтай отырып, сыртқа шығару жүйесі арқылы қайтадан ... ... ... бірге қолайсыз факторлар да олардың әсерін күшейте
түседі. Алматы қаласының автокөлік құралдары атмосфераға жылына 160 ... ... ... ... бұл өндіріс орындары қалдықтарын 3,5есе
жоғарылатады. Ауыр металдардың құрамы ... ... ... ... ... ... 14-60 есе жоғары [50].
Элементтерді тасымалдау молекула бөлшегі өлшемімен, зарядымен және ... ... ... анықталады. Тасымалдаушы ретінде түрлі
белоктар қатысады.
Ауыспалы валетті ауыр металдар, ... ... мен ... ... ... мен балалардың денсаулық жағдайына ауыр металдардың әсері
түрлі мүшелер мен жүйелердің созылмалы ... ... ... аурулардың жоғары жиілігінде, сондай-ақ, ... ... ... сынап сияқты ауыр металдардың жеке ... ... ... ... ... ... ... лейкоциттер санының азаюы, гемоглобин
концентрациясының төмендеуі орын алады ... ... ... мен субклеткалық органеллалар,
гистамин, гормондар ... ... ... ... ... ... ... кезде биомембрананың зақымдануының ... ... ... ... орын ... ... ... Липидтердің қышқылды тотығу процестернің бұзылуының ... ... мен ... ... ... ... жатыр
және клетка зақымдануының бір негізгі механизмі ретінде қарастырылады. У
организмге тускен ... ... ... ... оның клетка
мембранасымен өзара байланысы жүзеге асады.
Кадмий гематоэнцефаликалық барьердің, микротамырлар мен ... ... ... Мембраналарға абсорбциялана отырып,
кадмий иондары эритроциттерге түседі де плазмаға таралады. Одан ... ... ... араласып, басқа ұлпаларға түседі. Эритроциттерде
70%-тен астам кадмий сақталады [52].
Ауыр металл ... ... ... ... ... тексеру кезінде репродуктивті және перинатальді патологиялардың
даму қаупі жоғары топқа жатқызылған [53].
Ауыр ... ... ... ... ... адамдарға
кадмий иондарының төменгі концентрацияда әсер еткенде зәрде бүйректің ерте
зақымдану биомаркерлерінің (N-ацетил-β-D-глюкозаминидазалар, аланин-амино-
пептидазалар), ... ... ... ... ... ... ... кадмийдің мойын аймағында жиналып қалуы
адам организмінің ерте қартаюына әкеліп соғады ... ... ... ... ... ... ... ерекшеленетін аймақтарда тұратын балаларды тексеру кезінде
оларда тыныс алу ... ... ... ... ... ... пневмония), сезім мүшелерінің аурулары (отит,
конъюнктивит) және тері аурулары жоғары деңгейде екені ... ... ... ... ... кадмий хлоридінің әсерін зерттеу кезінде ... ... ... хлоридінің лезде байқалатын дозаға тәуелді
улы әсері ... Әр ... ... ... ... ... бұндай өзгерістер осы элементтің репродуктивті функцияның бұзылуы
мен ұрпақсыздықтың ... ... ... бар ... көрсетеді
[55].
Лабораториялық егеуқұйрықтарда хлорорганикалық пестицид 2,4 Д ... ... ... шырышты жіңішке ішектің лимфа капиллярларының
көлемдік тығыздығының артуына алып ... ... ... ... ... капиллярларының эндотелициттерінің ... ... ... ... ... ... сүт бездері клеткаларына зақыдаушы әсер көрсетеді
және лактацияны төмендетеді.
Қойларда қорғасын ... ... ... ... ... ... ... өзгерген, бұл олардың бауырдағы
метаболизмінің ... ... ... мен ... ... ... ... адсорбцияланады. Егеуқұйрықтарға тағаммен
бірге кадмий хлоридін берген ... ... мен ... ... аналогиялық өзгерістер байқалды [56].
Кадмий мен қорғасын 10-6-10-4М концентрацияда көпшілік ферменттерді
50%-ға активтендіреді. Кадмий иондарының ... бір ... ... әсері туралы мәліметтер бар, ... ... ... ... ... ... сульфгидрильді гомеостазын
бұзатындығына сенімді дәлелдер бар [57].
Егеуқұйрықтарға кадмий ацетатын in vitro ... ... ... антитотықтырғыш ферменттердің белсенділігі азайды, эритроциттер
зақымданды ... ... 45 ... ... ... ... және
мидың түрлі аймақтарында әр түрлі уақыт аралығында глутатионпероксидаза мен
каталаза белсенділіктерінің ингибирленуі байқалды.
Кадмий иондары бауыр функциясын бұзады және өт ... мен ... ... ... ... ... ... кадмий
тұздарының вена ішілік инъекциясын бақылау кезінде, оның ұлпаларға тез
таралатындығы және баяу ... ... ... [58]. ... ... ... ... кадмий иондарымен
созылмалы уланғанда қантамырларының адренергиялық ... ... ... ... және ... лимфа түйндерінде
құрылымдық ... ... ... ... ... ... ... нерв ұштарының деструкциясы, нерв шоғырларынан
катефоламиндердің қоршап жатқан ұлпаларға диффузиялануы ... ... нерв ... репродуктивті функцияға, организмнің өсуі мен
дамуына зақымдаушы әсер етеді, сондай-ақ, есту ... ... ... ... ... цитоплазмада дистрофиялық
өзгерістер мен клеткалардың ісінуін, түйіршікті ... ... ... ... ... ал ... суда ... тұздары (сульфат пен
хлорид) эритроциттер құрылымында өзгерістер тудыруы мүмкін.
Сумен бірге 5 мг/кг ... ... ... ... ... ал ... егеуқұйрықтарда ұрық безінің ... [133]. ... ... ... ... пен кәдімгі
жертесер (Sorex araneus) үшін 9,2 мкг/г дозадғы құрғақ кадмий улы ... Екі ... де ... ... ... ... ... интоксикацияланған жағдайда бауыр мен бүйрек массасының
артуы, креатинин мен ... ... ... ... ... адам мен ... организмінде тіршілік үшін өте ... (Cu, Zn, Fe) ... ... ... ... ... ... ұлпаларына қатысты супероксидті радикалдардың ... ... ... ... де бар.
Шошқалардың CdCl2 -пен улануы кезінде 15 күннің ішінде тұтас ... ... ... - 1,0 нг/л, қан ... - 0,25 нг/г ... – 0,01 ... құраған. Бауыр мен бүйректегі кадмий иондарының
концентрациясы дозаға тәуелді жоғарылаған. ... ... ... ... ұлпаларында байқалды, әсіресе бауырда, бүйректе, ... мен ... көп ... ... ... ... ... мөлшері 30-
40 мг/кг-ды құрайды. Дегенмен, сау адамдардың қан құрамында ... ... бұл ... ... және ... 0,7 мкг% -ға дейін ... [224]. ... ... ... ... ... ... шекті
дозасы 1мг/кг болып есептеледі [62].
Кадмий иондары губкалардың денелерінен, ішек қуысты ... мен ... ... құрғақ зат мөлшерінде
табылған. Моллюскалар өз ұлпаларында кадмий иондарын жинақтай ... ... ... ... ... ... бар топырақтағы құрттар
организмінде ... ... ... ... ... жоғары болды [63].
Бройлерлердiң балапандарының мүшелері мен ... ... ... ... ... де көрсетiледi. Токсиканттардың
көпшілігі бауыр мен қан құрамынан табылған.
Кадмий ... ... Ca+2 -дің ... төмендету арқылы
ацетилхолин әсерінен болған тамырлар жиырылуын ингибирлейді, сонымен қатар,
эндотелийдің белсенділігін төмендетеді ... таза емес ... ... жаңа ... ... өткізген кезде олардың сүттерінде кадмийдің мөлшері артық болып
шыққан. Шылым шекпейтін әйелдердің қан құрамында кадмийдің ... 3,9 ... ... ... ... ... - 4,4 ... ал әлі де шылым
шегетін әйелдерде - 7,5 ммоль/л-ді құраған [65].
Егеуқұйрықтардың ... ас ... ... ... ... ... екі аптаның ішінде эритроциттер саны мен ... ... ... ... in vitro ... ... қан плазмасының, ішек
қабырғалары мен бауырдың протеолитикалық белсенділігін ... ... ... ... ... ... ұлпалық тыныс алудың бұзылуымен де байланысты болуы мүмкін.
Қояндарға тәжірибе жасағанда организмге кадмийдің ұзақ ... ... ... ... алып ... ... екендігі
анықталды. Қояндарда артериальды гипертензия кадмий ацетатының құрсақішілік
инъекциясы жолымен пайда болды. Егеуқұйрықтарда тағаммен ... ұзақ ... ... ... ... ... етінде морфологиялық және
биохимиялық өзгерістер байқалған ... ... ... 9 ай бойы ауыз суға ... (20 ... ... ... соң аорталық тамырлық кедергі
жоғарылаған және аорталық қан ағысы мен сол жақ қарынша ... ... ... орындарында жұмыс істейтін адамдар үнемі ... ... ... ... ... ... бүйрек, бауыр және басқа да ... ... ... ... ... ... кадмий (0,25 мг/кг) мен мышьякты (2,5
мг/кг) ауыз арқылы енгізген жағдайда қандағы ... ... ... ... ... ... және кальций құрамында өзгерістер ... ... ... ... ... ... көрсеттi
[69].
Тәжірибелерде кадмий иондарының амфибиялардың қантамырларының ... ... және ... ... ... кері әсер
ететіндігі көрсетілді. Оларда эндотелий - тәуелдi ... ... ... [239]. ... ... ... ... белсенділігін әлсіретті. Жануарларға СУМС-1 энтеросорбентін
беру кезінде тамыр қабырғаларына кадмий иондарының керә ... ... ... ароматты көмірсуларды енгізу кезінде бауыр клеткаларының
лизосомалық аппаратының ... ... ... ... және ... типті токсикалық заттардың тотығуы тек бауырда
ғана емес, сонымен қатар, лимфа түйіндерінде де ... ... ... ... заттардың бірі төртхлорлы көміртегі болып
табылады (CCl4). Құрылыс объекттерінде майларды, бояуларды, ... және ... ... еріту үшін, майлар ... ... алу үшін ... ... ... өткір
улану түрлі техникалық улы сұйықтықтармен уланудың біршама жиі ... ... 30 ... ... ... бұрын төртхлорлы көміртегінің CCl4
бір молекуласы екі бос ... бере ... және ... ... ... активтендіретіндігі анықталды.
Тетрахлорметанды енгізу бауырдың май инфильтрациясын ... ... ... ... ... ... ... төртхлорлы көмірсудың CCl4 әсерінен пайда болған улы
гепатит кезінде қан ... ... ... ... ... α-токоферол мөлшерінің төмендеуі байқалған, сонымен бірге,
бауырдың лимфа ... ... ... орын ... Улы ... ... мен ... корреляциялық әсері анықталды.
Төртхлорлы көміртегінің CCl4 ... ... ... ... ... ... ... әкелді және
қандағы ацетальдегид деңгейінің де жоғарылауына себеп болды. Төртхлорлы
көміртсумен бауырдың ... ... ... алып ... ... пен треонинді қоса алғанда эндогенді шығу
тегі бар ацетальдегидтердің ... ... және ... басқа да
экзогенді заттарға, әсіресе, алькогольді интоксикацияға сезімтал етеді
[72].
Төртхлорлы көмірсуды ... ... ... 0,1 мл/100 ... ... кезде бір тәуліктен кейін бауыр паренхимасының некрозы
байқалған. 1-3 тәуліктен кейін аспартатаминотрансферазаның ... ... ... ... жоғарылаған, ал қан сарысуындағы гепотоциттер жойылуының
маркері болып табылатын фетопротеиннің концентрациясы да жоғарылаған.
Егеуқұйрықтың оқшауланылған жүрегіне 0,31 ... CCl4 ... ... ... ... байланысты жүрек микросомаларындағы жалпы
белоктың және липидтердің мөлшері ... ... ... ... 4г/кг ... ... кезде 6 күннің ішінде ... ... ... және ... селеньнің концентрациясы
төмендеді. Егеуқұйрықтарға төртхлорлы көмірсу селеньмен бір уақытта 10
мкг/кг ... ... ... және ... ... ... түзілуіне байланысты липидтердің қышқылды тотығуын төмендетті
[73].
Егеуқұйрықтарға ... ... ... ... 100 ... ... ... 24 сағат ішінде айқын гепатит дамыған. Қантамырларының
эндотелиальді және бірыңғай ... ... етті ... азот ... ... ... байқалды [74].
Төртхлорлы көмірсудың әсерінен ... улы ... ... бос ... ... интенсивтілігі артады,
аконитатгидратазаның катализдік қасиеттері мен белсенділігі төмендейді.
Төртхлорлы ... 7 күн бойы ... ... ... ... ... ... енгізген кезде аспартатаминотрансферазаның
(АСТ) деңгейі төмендеген және гепотопротекторлық эффект байқалған.
Төртхлорлы көмірсу ... ... ... ... кезінде
егеуқұйрықтардың шажырқай лимфа түйіндерінің паракортикальды аймағының
үлкеюіне алып ... бұл кей ... ... ... тип ... ... күшейгендігін көрсетеді [75].
Егеуқұйрықтардың тетрахлорметанмен per os 0,75 ЛД50 дозада ... ... 4 ... соң ... гуморальді және клеткалық иммунды
реакциялардың төмендеуін ... CCl4 –ті ... 4 г/кг ... ... соң ... кейін бауыр ... ... ... ... ... екі есе ... ... 3 реттен CCl4 30 күннің ішінде асқазанға 2 ... ... соң ... гепатит ... ... ... басталғаннан кейін 2 апта өткеннен соң ... ... ... ... ... және ... көміртегінің
зақымдаушы әсеріне төзімділігі арта түскен.
Төртхлорлы көмірсудың 50% ... ... үш рет ... ... ... соң интактты жануарлармен салыстырғанда бауырдағы нуклеин
қышқылдары16% және жалпы белок 18%-ға төмендеген ... ... ... ұзақ уақыт уландырғаннан кейін
бауырда дегенеративті өзгерістері, бауырдың лима ... ... ... ... милы затының көлемдік тығыздығы артқан. per
os сорбент «Энтеросгельді» берген соң ... ... мен ... ... ... ... ... әсері төмендеді [78].
Радиоиммунды әдіспен рениннің, ангиотензин I и II, ... ... және ... төртхлорлы көмірсудың әсерінен
болған улы гепатит кезінде ... ... ... арттырылады.
Улы гепатитті CCl4 –ті тері астына 4 күн аралығында енгізу арқылы
алынды, улы ... ... ... ... ... ... күшейгені байқалды, гепотацит мембраналары зақымданып, белок синтез
бұзылды. Қандағы сарысулық альбуминнің мөлшері 13,8% -ға ... ... ... улы ... ... соя ... ... бауыр гепотоциттері
құрылымына оң әсерін байқатқан [79].
Қазіргі кездегі қаралған мәліметтерден байқасақ, ... ... ... токсиканттардың әсері туралы танымымыз алі де жеткіліксіз.
Лимфа жүйесінің заттарды ... ... ... және ... ... және ... иммундық реакцияларындағы оның ролін
есепке ала отырып, димфодинамиканы және ... ... ... ... ... мен ... иондарымен созылмалы улану кезіндегі
лимфа түйіндерінің функционалдық күйін зерттеу өзекті ... ... ... ... организмнің висцеральдық функциясына зақымдаушы
әсерін тигізетін улы заттардың(төртхлорлы көмірсу, кадмий ... ... ... ... жаңа ... ... ... болып саналады.
1.5 Гомеостаздың бұзылуы кезіндегі лимфодинамиканың реттелуі
Лимфа жүйесі ... ... бір ... ретінде тінді
дренаждауға, су мен макромолекулаларды тіннен қанға тасымалдауға, түрлі
заттардың ... ... және ... ... ... ... ... Бұның барлығы лимфа жүйесінің ағзадағы гомеостазды ұстап
тұрудағы маңызды рөл атқарантындығының куәсі. Көптеген ... ... және ... ... процестерін реттеудің нейро-гуморальды
механизмдері, магистральдық және мүшелік лимфалық тамырлардың ... және ... ... және ... ... ... белсенділігі анықталды.
Лимфа құрылу процесінің ерекшеліктері, алғашқы негізгі лимфаның
құрылуындағы сүзгілеу мен плазмалы ақуыздар резорбциясының ... ... және ... тамырлар қабырғасының жиырылу белсенділігің
лимфаны тасымалдауға қатысуы көрсетілген.
Жүйелі лимфа айналымының ... ... ағза ... және ... ... ... ... талабы болып табылатындығы
белгіленді.Тін гомеостазын демеуде лимфа жүйесінің өтемдеуіш ... ... ... ол ... мен суды капиллярлар арқылы әр түрлі ... ... ... реттеуде көрініс табады [80,81].
Без аталарын өткізгіштік таңбалағышы ретінде қолдану кезінде ... ... ... лимфалық синустарынан қан жүретін арнаға
физиологиялық «түсірілуі» дәлелденді, соның нәтижесінде ... ... ... ... түскен афферентті лимфадан аз бола бастайды.
Омыртқалылардың эволюциялық даму процесінде лимфа ... ... ... ... және ... ... қызметінің
нейрогуморальды реттеу рөлінің артуы анықталды.
Лимфалық түйіндер омыртқалы жануарлардың эволюциясында ... ... ... олар ... ... ... 2 жұбы түрінде ұсынылған және
өзінің әрі қарайғы дамуын ... ... ... мен түйіндердің жиырылу белсенділігі бұлшық ет
элементінің және дамыған афферентті және эфферентті иннервацияның ... ... ... мойын лимфалық түйінінің капсуласында құрамында көп
мөлшерде миоциттер бар жуан ... ... ... ... Бұлшық ет элементтері егеуқұйрық лимфалық түйін капсулаларында
табылды.
Мысықтар мен ... ... ... ... ... ... ... қанықтыратын
түйіндер және оның басқа бөліктеріндегі ... және дара ... ... ... ... және холинергитекалық иннервациямен
жабдықталған.
Тәжірибелік ... ... ... таралымы
лимфагиондарының фазалық жиырылу амплитудасы оның қабырғаларының ... ... ... ... ... ... таралымы мен ішек өзегінің лимфангиондары,
сонымен қатар адам аяқтарының ... ... ... ... асыратындығы және ... ... ... ... ... ... және гистаминнің түрлі мөлшерінің
әсерімен ірі ... ... ... ... оқшауланған
бөліктерінің, егеуқұйрықтардың кеуде таралымының, пекин үй ... ... ... ... ... ... ... және Н1- мен Н2- гистаминорецепторлардың сәйкесінше
осы заттардың нәтижелерін тамырлардың тегіс бұлшықеттетіне жүзеге ... ... ... ... лимфалық және қан
жүретін тамырлар тонусын реттеуге қатысуы омыртқалылар қатарында амфибиядан
сүтқоректілерге ... ... ... диаметрі 50-ден 270 мкм-ге дейінгі ... ұсақ ... ... және N- ... L-аргинин мен
диметилсульфоксидті (30% ерітінді) жергілікті қолдану кезіндегі ... ... және ... ... ... ... ... процестері кезіндегі лимфа жүйесінің рөлі
ғалымдарды ертеден бері қызықтыруда. Көк ірің таяқшасы, Коха ... ... ... ... әсерімен лимфа ағымының ұлғаюы
байқалды [84].
Микробтар мен олармен жасалып шығарылған токсиндер тіннен лимфа арқылы
шайыла отырып, ... ... ... ... ... ... ... лимфада микроағзалар мөлшерінің айтарлықтай төмендеуі байқалды.
Лимфалық түйіндер бұл процесте микробтардың бір ... ... ... және биологиялық сүзгінің рөлін атқарды [85].
Лимфоидті түзілулерде адсорбция, сүзгілеу, ... мен ... ... және ... ... иммунды өңдеу
процестері арқылы жүзеге ... ... ... ... асырылады.
Егеуқұйрықтарға тамыр ішіне глюкозаны енгізу кезінде лимфа ... ... ... глюкоза ерітіндісімен толтыру кезінде глюкозаның
ішек саңылауынан лимфаға сіңірілу жылдамдығының өсуі және лимфа ... ... ... ... ... ... ... ұлғаюын
туындатты, интерстициалды сұйықтықтың пайда ... ... ... ... және қан плазмасының ақуыздарының лимфа ... ... ... ... жасушааралық кеңістіктен қанға түсуі қандаға және
жасушааралық кеңістіктегі ақуыз концентрациясының градиентін ұстап тұрады.
Кеуде тарамы жүйесінде ... ... ... су-тұз
ауысымын реттеу нақты механизмдерінің жоғарылауымен жүреді.
Көптеген зерттеушілер өз назарын естен тану (шок) кезіндегі резорбция
процесіне және лимфа жүйесінің ... ... ... тану (шок) ... зақымдық, геморрагиялық) ағзаның өзіндік реакциясы ... ... ... ... ... бәсеңдеуі және
олардың лимфа жүйесіне резорбциялануының жылдамдауы, ... ... ... ағымының жылдамдығының күшеюі болып ... Бұл ... ... ... және қан жүретін арналар ... ... ... ... ... ... және ... естен
танудың (шок) ерте кезеңінде лимфа ағымы жылдамдығының ұлғаюы ... ... ... деп ... ... тану (шок) ... иттерде лимфа жүйeсінің функционалды
жетіспеушілігі байқалды. ... тану (шок) ... ... ... ... ... ... және депонирлеу функциясының
жоғарылау фактілері анықталды.
Иттерге жүргізілген тәжірибеде қатты қан жоғалту лимфа ағымының ... ... ... ... ... кейін ұлғаюымен, лимфа ағымы
мен ақуыз тасымалдауының төмендеуіне әкеп соқтыратындығы анықталды. Төменгі
омыртқалыларды және құстарда қатты қан ... ... ... ... және қан плазмасының жоғалған ауысымының орнын ... ... тыс ... ... ... тамырдың тоқтап қалуы кезіндегі лимфа жүйесінің рөлі ертеден бері
зерттеушілердің назарын аудартты. ... қуыс ... таңу ... ... жоғарылауы және күре тамырдың тоқтап қалуы өзгеріссіз ... ... ... ... ... ... жасушааралық
кеңістікке сүзгіленуінің және оның ... ... ... және ... ... ... соқтырды. Келесі зерттеулерде қанның
тұрып қалуын жоюға бағытталған күре тамырдың ... ... ... ... функционалды белсенділігі мен құрылымдық
ұйымдастыруында терең өзгерістер анықталды.
Төменгі омыртқалыларға жүргізілген тәжірибеде артқы ... ... ... ... ... ... жүйенің ағзаның бейімділік
реакциясына қосылуы жай ... бұл ... ... ... ... ... ... фактордың аз қатысуымен тұрып қалу
облысынан артық сұйықтық пен ақуыздарды тез тасымалдауға ... ... күре ... ... қалуы иттерде лимфалық күре
тамырлардан шығатын лимфа ағымының ... ... ... ... ауруы бар науқастарда шаптың лимфа түйіндерінің
қабыршақты және ми ... ... ... және ... ... ... ... анықталды.
Лимфаның тұрып қалуы жүрек (оң қарынды) және өкпе-жүрек жетімсіздігі
жағдайында көрінеді. Миокард инфарктісі ... қан ... ... ... ... ... жоғары өткізгіштігімен жүреді, ол
имокард тінінің ісінуіне, қан құйылуға әкелді.
Тәжірибелік ... ... ... ... уыттылығы
жоғарылады. Ол детоксикациялық қасиетке ие ... ... ... лимфалық дренажының механикалық жетіспеушілігі тек қана ... ... ... мидың ішкі мүшелерінің ісінуіне әкеледі, бұл ... ... ... функционалдық бұзылулар болуы ... ... ... ... ... ісіктен
некрозға дейін көрінеді және функционалдық бұзылудың негізі болады. Лимфа
жүйесінің қатты ауруларының бірі ... және ... ... ... ... ... белгілер лимфа тамырлары мен ... ... ... ... және ... ... түйіндерінің облитерациясы болып
табылады. Аяқ-қол лимфангиондарының спонтанды автоырғақты ... ... ... ... байқалады[90].
Лимфалық ісінулерді емдеу үшін жаңа технологиялар ұсынылған, соның
ішінде жағымды нәтиже беретін физикалық әсер ... ... ... иттерде вазореналды артериялы гипертезия кезінде ақуыздардың
қан жүретін арнадан лимфалық арнаға транскапиллярлы ... ... ... ... ... ... ... лимфа ағымы қалыптымен
салыстырғанда 30%-ға төмендеді. Лимфа құрамында ақуыздың глобулин фракциясы
төмендеді, ол гипертензия кезінде тамыр өткізгіштігінің төмендеуінің ... мен ... ... ... ... таңу жолымен аш
ішектің қысқа ... ... ... артерия қысымының
жоғарылауы, кеуде тарамынан шығатын лимфа ағымының және ішек ... ... қан ... ... ... және креатининнің көбеюі, несеп
ағымының азаюы анықталды. Егеуқұйрықтарда аш ... ... ... ... ... және ... лимфа түйіндерінің жиырылу
белсенділігінің төмендеуі көрсетілген.
Омыртқалылардың әр ... ... бас миы мен ... ... ... ... өзгеруі кезінде, қан химизмінің
өзгеруі кезінде, бас миының ... ... ... ... жүйесі
қорғау-өтемдеуші рөлді атқаратындығы анықталды. Кіші омыртқалылардың екі
жалпы ұйқы және екі ... ... ... ... бас ... ... ишемиясы ацидозға, қан мен лимфаның РН өзгеруіне, қан мен ... ... ... соқтырды. Спонтанды және ... ішкі ... мен күре ... ... белсенділігінің күшеюі белгіленді.
Тамыр рецепторларының вазоактивті заттардың әрекетіне сезімталдығындағы
түрлік ... ... ... реттеудің нейрогуморальды механизмдерін және ағзаның
бейімделу мүмкіндіктерін бағалау үшін клиникалық ... ... ... ... және ... сынамалар болып
табылады. Мысықтар мен егеуқұйрықтарға ... ... ... реакциясындағы ортостаз кезінде жүрек те, қан тамырлары да
қатысатындығы ... ... ... ... ... ... артқы аяқтар мен құрсақ қуысындағытамырлар мен лимфа тамырлары
қанды қайта бөлу нәтижесінде ... ... ... ... ... ... арқасында сәйкесінше қан мен лимфаны сақтауға
беретіндігі ... Бұл ... ... ... ... ... ол қанның жүрекке қайтуымен бірлесе, жалпы, ағза
гомеостазында көрініс табады[92].
Ғарыш кеңістігін игерумен ғарышқа ұшу ... адам ... ... ... ... үлкен күші ағзаның функционалды күйіне әсер
етеді. Салмақсыздық кезінде анағұрлым айқын өзгеріске жүрек-тамыр жүйесінің
қызметі ұшырады. Жануар денесін ... ... ... ... ... ... әсерлерін жер бетінде модельдеу кезінде кеуде тарамы,
ликворлы, ... ... ... ... ... ... ... аймағындағы лимфа ағымының қысқа мерзімді ұлғаюы байқалды.
Ағзаға антиортостатикалық әсер етуді ... ... ... ... ... ет ... және ... түйіндерінің спонтанды жиырылу
белсенділігінің ауырлауы белгіленді. Бұл жағдайларда лимфа ... ... ... ... мен ... ... ... қан
плазмасының көлемі азайды.
Егеуқұйрықтарға ұзақ уақыт бойы антиортостатикалық әсер ету жағдайында
сан артериясы мен тамырдың ... ... ... жүйке өрімі
архитектоникасының деструктивті өзгерісі анықталды.
Микрогравитацияның өзгеруі жағдайында егеуқұйрықтарда қанды қайта ... ... ... ... гистологиялық өзгерістер анықталды.
Олар існіп кеткен, көлемі ұлғайған болды. Түйін тінінің босауы, ұсақ ... ... ... синустарында кеңейіп кеткен ... ... ... әсерін модельдеу кезіндегі лимфа тамырлары мен
түйіндерінің өтеуші рөлі көрсетілді.
Соңғы жылдары ... ... ... ... ... адам мен ... ... түрлі токсиканттардың: ауыр металдардың,
ұшпа органикалық заттардың және басқа өнеркәсіптік улардың әсер ... ... ... ... ... кезінде жүрек-тамыр жүйесі, бауыр,
бүйрек, зат алмасу ... ... ... ... хлоридінің орташа
мөлшерінің ағзаға әсерін зерттеуде ... ... ... және ... тарамы қабырғасының тамыр қозғаушы ... ... ... ай бойы ауыз ... ... ... ... қабылдаған
егеуқұйрықтарда кеуде тарамы оқшауланған бөлігіндегі спонтанды ырғақты
жиырылу ... ... және ... төмендеуі белгіленді.
Егеуқұйрықтарды сынаппен уландырған соң ... ... ... ... ... ... әлсір әсер етті.
Егеуқұйрықтардың ағзасын қорғасын және кадмий хлоридімен улау ... ... ... ... ... ... өзгеруі, қан плазмасы
және лимфа осмолық қысымының, олардың тұтқырлығының жоғарылауы байқалды.
Вазоактивті заттардың ... ... ... ... ... ... және туындатылған жиырылу белсенділігінің ... ... және ... ... ... жиырылу реакциялары
төмендеді. СУМС-1 сорбентін және таган- сорбентін қолдану кадмий иондарының
лимфа динамикасына кері әсерін ... күн бойы ... ұзақ ... ... улау ішек ... ... ... қабырғаларындағы, мойын, шажырқай және бүйрек
лимфа түйіндерінің тініндегі ... және ... ... бұзылуына әкелді. Жүйке талшықтарынан шыққан катехоламиндердің
қоршаған тіндерге сіңісуі анықталды.
Кадмиймен улау ... тін ... ... ... ... ... үштаған маңында шірік ... ... ... жолдары лимфогистиоциттермен ... ... ... ... ... қабылдаған
егеуқұйрықтардың бауыр ұлпаларында аз айқын ... ... ... сульфатымен созылмалы улау бүйрек массасының
ұлғаюын және дене массасының азаюын туындатты. Кермек Гмелиннен ... ... ... ... ... ... ... тұзының көп мөлшері жалпы лейкоцитті көрсеткіштің және қан
формуласының ... ... ... ... ... ... ... жасушаларының бейқалыптылығы байқалды.
Жануарларды мыс тұзымен уландыру ... ... және ... 3%-ң ... ... ... Жалпы ақуыз
бен қанның ақуыз фракцияларының көрсеткіштерінің төмендеуі белгіленді.
Порталды қан ... ... ... ... және қанда да, лимфада
да несепнәр көрсеткішінің төмендеуі байқалды ... ... ... және ... ... ... созылмалы улау кезінде: 3,4-бензпирен шажырқай және
бауыр лимфалық түйіндерінің шеткі синусында жасушалық ... ... ... саны ... және азғындау жасушаларының саны азайды,
түйіндердегі семіз ... саны ... ... үлкен және орташа лимфоциттер санының көбеюі жергілікті
гомеостаз қорғанысын күшейту қажеттілігімен ... ... ... ... ... ... деп есептейді.
Патологиялық ошаққа әсер етумен, көміртекминералды энтерсорбентті
(СУМС-1) қолдану және ... ... ... ... ... қоспаны қосу арқылы пестицидтермен туындатылған
құрылымдық өзгерістерді ... ... ... жергілікті лимфа
жүйелерінің дренажды-детоксикациялық ... ... ... ... рөлін атқарды.
Егеуқұйрықтарда төртхлоридті көміртекпен туындатылған улағыш ... қан ... мен ... липидтердің тотықты қышқылданудың өсуі
белгіленді. Бұл ... ... ... сезімтал бауырда бауыр
ұлпасының некрозы, қан сарысуындағы аспартатаминотрансфераз, фетопротеин
деңгейінің жоғарылауы байқалды, ол гепатоциттер ... ... ... ... ССІ4 қатты және созылмалы улануы лимфа ағымының
төмендеуін, лимфаның биохимиялық көрсеткіші деңгейінің өзгеруін, спонтанды
фазалы ... ... ... және ... баяу тоникалық
толқындармен ауыстырылуын тудырды[95].
Төртхлоридті көміртекпен ... ... ... ... заттарды (адреналин, ацетилхолин, гистамин) ... ... ... ... көрсетті.
Егеуқұйрықтарда туындаған улағыш гепатит кезінде шажырқай лимфа
түйіндер құрылымының өзгеруі, ... ми және ... ... ... ... ... ... сорбентін қолдану бауыр және
лимфа түйіндерінің тіндеріне жағымды әсер ... ... ... ... жолымен алынған улағыш
гепатит моделінде лимфа жүйесінің тасымалдау қызметінің ... ... ... ... ... ... сызықты мөлшерлерінің
кішіреюі анықталды.
Егеуқұйрықтардағы ... ... ... бауыр құрылымына женьшень
сірімін немесе оның ... ... ... ... ... ... әсер етті.
Төртхлоридті көміртекті енгізумен ... ... ... протектор заттар ретінде α-токоферолды және тагансорбентті,
сонымен қатар α-токоферол мен ... ... ... ... ... және лимфа жүйесінің функционалды күйіне зақымдаушы
әсерін жылдам әлсіздендірді.
Бұдан өзге, егеуқұйрықтардағы улағыш гепатит кезінде ... ... ... және аймақтық лимфалық түйіндердің адренергитекалық
жүйкелік ... ... ... Бұл бұзылуларды 30 күн бойы ... және ... ... ... ... ... қан жүретін және
лимфа тамырларының және түйіндерінің ... ... ... ... мүмкіндік берді.
Жануарларды күшәламен уландыру кезінде гемолитикалық анемия, қолқа
бөлігінің, ішек миоциттерінің, кеуде лимфалық ... ... ... және ... ... ... жиырылу белсенділігінің
ауыртпалығы анықталды. Цитафатты қолдану күшәланың тамырлар мен түйіндердің
тегіс бұлшық еттеріне улағыш әсерін төмендетті.
Егеуқұйрықтарды ... улау ... ... ... жиырылу белсенділігіне әсерін ауырлатуға ... ... ... әсер ету ... ... ... ... рецепторлы аппаратына реттеуіштік әсерін тигізді.
Алкогольды стрестің жүйкелендіргіштік әсері бас ми ... және ... ... ... ... әсер етуі кезінде пайда болатын оксидативті стресс
лимфа ақуыздары мен қан ... және ... ... ... қатысты қозғалумен жүреді.
Адамға өзінің ... ... және ... жиі ... ... ауыр металл тұздарымен, бейорганикалық қосылыстар
(натрий нитриті), ... ... ... ... ... ... Бұл ... табиғаты жағынан әр түрлі қосылыстар егеуқұйрықтарды
улау кезінде ... ... ... және қан плазмасындағы жалпы ақуыз
шоғырының төмендуін тудырады.
Сонымен қатар қан құрамындағы гемоглобиннің, эритроциттердегі оттегі
кернеуінің төмендеуі және ... ... ... ... ... ... ... қатты қабынуы (панкреатит) кезінде егеуқұйрықтың орталық
лимфа және қан сынамасында қышқылдану тепе-теңдігі процесін ... ... ... ... ... май ... жалпы пул
жинақталуында және оларды қайта орналастыруда айтарлықтай айырмашылықтар
анықталды.
2 ЗЕРТТЕУ НЫСАНЫ МЕН ... ... ... жасау үшін егеуқұйрықтардың үш ... 1 ... 2 топ ... ... ... ... ... 0,3 мг/кг мөлшерін 3 күн бойы күніне бір реттен құрсақ
ішіне енгізу ... улы ... ... ... топ - ... ала ... (1 г/кг) ... per os және бұлшық ет ішіне майлы ерітіндіде α-
токоферолдың 1,5 мкг/кг дозасын 7 күн бойы ... ... ... көміртегін енгізген, жануарларға таган-сорбент пен α-токоферол
ды 21 күн бойы ... ... ... ... ... ... сору ... ие жергілікті табиғи шикізаты болып табылады. α-
токоферол антиоксидантының қорғаныш ... ... ... ... ... жүргізу үшін қан мен лимфаның ... тірі ... ... ... ... ... және ... жиырылу белсенділіктерін тіркеу үшін мойын ... ... ... ... ... ... өлшемдері төртхлорлы
көмірсумен интоксикациялауға дейін және интоксикациядан кейін де өлшенген.
Оқшауланған лимфа түйіндерінің жиырылу белсенділігін жалпы қабылданған
әдіс ... ... ... мен ... ... тұратын құрылғыны
пайдаланып зерттеген. Лимфа ... ... және ... бір ... ... ал ... жағынан 6МХ1С күш механотрон датчигіне
фиксирлеген. ... ... ... ... лимфа түйіндері
NaCl - 133,0; NaHCO3 - 16,3; NaH2PO4 - 1,38; KCl - 5; CaCl2 - 2,5; MgCl2 ... ... - 7,8 ... pH - 7,4 +37º С ... ... ... ... 95% О2 және 5% СО2-мен
оксидтендірген. ... ... ... ... ... ... үшін тітіргендіргіш ретінде физиологиялық белсенді
заттар: 1×10-8М-1×10-3М. концентрауияда адреналин-гидрохлорид, ... және ... ... ... ... ... ... Н339 және
Н3012 көмегімен жүзеге асырған.
Түйіндердің тегіс бұлшықетті клеткаларына адрено- және ... ... ... табиғатын анықтау мақсатында блокаторларды
қолдана отырып, фармокологиялық талдау жасалды.
α – адренорецепторлар блокадасы үшін ... ... ... ... β- ... ... үшін ... М-холинорецепторлар блокадасы үшін атропин және Н1-
гистаминорецепторлар блокадасы үшін ... ... ... көрсеткіштеріне кадмий иондарының әсерін зерттеу
мақсатында егеуқұйрықтарда 30 күн бойы тәулігіне 1 реттен per os 1,5 ... ... ... ... беріп отырған. Кадмий иондары ... ... ... 1 рет ... ... (синтетикалық
көміртекминеральді сорбент) немесе таган-сорбентті 1 г /кг ... ... ... ... мен ... ... және ... анықтады.
Гематокритті артериялық қанда жалпы қабылданған әдісті пайдаланып
анықтаған. Бұл үшін әйнек түтікшелерге қанды жинап, оны 45 ... бойы ... ... мен лимфаның тұтқырлығын вискозиметр ВК-4, ал жиналу уақытын
Сухарев бойынша анықтады. Лимфа мен қан плазмасының ... ... ... ... ... қалдығын сынамаларды өлшеу жолымен анықтады.
Қан плазмасы мен лимфадағы жалпы белоктың құрамын анықтау биуреттік
әдіспен «Bio-Lachema-Test» жинағының ... ... ... ... ... ... ... сілтілі ортада екі валентті медио
тұз иондарымен 520-561нм-де ... сия ... ... қосылыс
түзетіндігіне негізделген. Қан плазмасы мен ... ... ... құрамын «Bio-Lachema-Test» (Чехия) жинағының көмегімен анықтаған.
Мочевинаны унифицирленген ... ... ... ... креатининді Яффе түсті реакциясы бойынша пикринді
қышқылмен кислотой КФК-2-де анықтаған.
Аланинаминотрансфераза ... ... ... қан ... ... әдісімен анықтады . Қан
плазмасындағы билирубин құрамын Иендрашик-Гоф әдісімен, тимоловты сынаманы-
тимоловты-верональды буферман анықтады [98].
Тәжірибелер нәтижесі ... ... ... ... t-
критерий Стьюдентті қолдану арқылы өңделді. Нәтижелер ... р

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 65 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Актиномикоз, аспергиллез ауруларында қолданылатын биопрепараттар. Пастереллез, колибактериоз ауруларында қолданылатын биопрепараттар7 бет
Артқы ішек туындылары4 бет
Бұзау туберкулезі ауруының диагностикасы мен сауықтыру шаралары32 бет
"Су шаруашылығы ғылыми-зерттеу институты» жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде негізгі құралдардың есебі мен ішкі аудитін ұйымдастыру және оның жетілдіру жолдарын67 бет
12 жылдық білімге көшу жағдайында балаларды психологиялық тестілеу арқылы дамыту мен түзетудің маңызы10 бет
2004 жылғы парламенттік сайлаудағы саяси партиялардың белсенділігі75 бет
6-7-жасар балалардың таным белсенділігін дамыту динамикасы, ерекшеліктері8 бет
: автомобиль жолдарының жабындарын қалпына келтіру және жөндеу машиналары мен жабдықтары3 бет
HTML құжаттар құру мен түзету14 бет
Visual basic программалау тілінде стандартты емес формаларды құру жолдарын оқытуға арналған көмекші электронды оқу құралын жетілдіру96 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь