Тұытну несиесi және оның Қазақстан Республикасындағы дамуы

Кiрiспе

I Бөлiм. Банк несиесiнiң мәнi және түрлерi.

1.1. Несие туралы жалпы түсiнiктер.
1.2. Несиенiң түрлерi және формалары
1.3. Тұтыну несиесi

II Тарау. Тұтыну несиесiнiң қажеттiлiгi және несиенi ұсыну
шарттары бойынша талдау жүргiзу. ААҚ ШФ «Банк
Каспииский» мысал негiзiнде

2.1.Тұтыну несиесiнiң республика бойынша берiлуiн талда.
2.2. Банктiң актив операцияларын талдау.
2.3. ААҚ ШФ «Банк Каспииский» тұтыну несиесiн ұсыну
шарттары.

III Тарау. Тұтыну несиесiнiң даму перспективалары

3.1. Тұрғындардың өмiр сүру деңгейiн көтерудегi тұтынушылық
несиенiң рөлi
3.2. Банктiң тұтыну несиесiн ұсынудағы тәуекелдiлiктердi
басқару жолдары

Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тiзiмi
Екiншi дүние жүзiлiк соғыстан соң банктер нарықта алдыңғы қатарлы несие беретiн мекемелер болып табылды. Банктер қаржыны жеке тұлғалар мен отбасылардан тартып отырады. Бiрақ кейбiр адамдар ойлады банктер салған ақшаларын өздерiне керек кезiнде тауып бере алама деген сенiмсiздiк те пайда болды. Соңғы дәлелдер бойынша тұтыну несиесi өте пайдалы несиенiң түрi болып, оны банктер адамдарға өте үлкен сенiммен бере алды. Шынында да әлемдегi ең үлкен банктердiң бiрi - “Ситикорп оф Нью-Йорк” - өзiнiң мыңдаған бөлiмшелерi арқылы өзiнiң өсiп келе жатқан қаржы ресурстарын тұтынушыларға ұсынып отырды (мысалы: маркетинг: несие карточкалары, тұрғын үйлерге және электрондық қызмет көрсетушiлерге). Бiрақ банктiк қызмет тұтынушыларға бағытталған, сонымен бiрге бұл қызмет түрi банктерге өте тәуекелi жоғары әрi қымбат тұратын банктiк қызметтiң түрi болып табылды, дегенмен жеке тұлғалар мен отбасылардың қаржылық жағдайы денсаулығының бұзылуынан немесе жұмысынан айырылуына байланысты күрт өзгерiп кетуi мүмкiн. Сондықтан тұтыну несиесiн беру басқармасы бұл мәселелердiң ықтималдықтардың бәрiн есепке ала отырып жұмысын жүргiзуi тиiс. Тұтыну несиесiнiң бiрнеше түрлерi бар, сондықтан тексерулер нәтижесiнде АҚШ та депозиттiк қайта реттеу институттары және басқа да өндiрiстiк дамыған мемлекеттерде осындай несиелендiру саны, қаржылық қажеттiлiгiн қанағаттандыруға бағытталған несиелердiң көлемi өсiп келуде. Тұтыну несиесi – ол төлемiн кейiнге қалдырып тұтыну тауарларын несиеге сату. Несие алушы – халық, ал несие берушi – әртүрлi өндiрiс орындары, фирмалар, банктер, мекемелер болуы мүмкiн. Тұтыну несиесi коммерциялық несие формасында (яғни бөлшек сауда орындары арқылы төлемiн кейiнге қалдырып тауар сату) және банктiк несие формасында (яғни тұтыну тауарларын сатып алуға ақша беру – ұзақ қолданылатын тауарлар – жиhаз, жеңiл машиналар, тоңазтқыштар, теледидарлар және т.б.) берiледi. Несиенiң бұл түрiнде банк пен халық арасында делдал да болуы мүмкiн. Несие қатынастарының нақты көрiнiсiн несиенiң формалары мен түрлерi сипаттайды. Несиенiң мазмұны мен түрi диалетикалық бiрлiкте болады. Өндiрiстiк қатынастардың өзгеруi несиенiң мазмұны мен оның қолданылатын түрiн өзгертедi. Несиенiң негiзгi екi формасы: коммерциялық несие және банктiк несие болады. Бұл несие бiр-бiрiнен несие субъектiлерi, құрамы, қарыз объектiсi, динамикасы, процент мөлшерi және қызмет ету аясы бойынша ажыратылады.
1. Закон о банках и банковской деятельности в РК от 30.08.95г. с учетом изменений и дополнений от 11.07.97г.
2. Закон о валютном регулировании в РК от 24.12.96г
3. Закон о фондовой бирже и рынки ценных бумаг от 5 марта 1997 года.
4. Закон об аудиторской деятельности в РК от 18.10.93г.
5. Положение о депозитном сертификате от 19.09.96г
6. Положение о минимальных резервных требованиях, № 219 от 23 мая 1997 года.
7. Рекомендации по краткосрочному кредитованию экономики РК № 1 от 11 мая 1999 года.
8. Қаржы қаражат - 2002 № 17 3 – 4 бет
9. Интернет www.banckaspian.kz «жылдық баланстар»
10. Интернет www.nationalbank.kz «2004 – 2005 жылдық отчет»
11. Бункина М.К. «Деньги, банки, валюта». М., 1994
12. Биржевое дело. В.А. Галанова, А.И. Басова. Москва, 1998 г., №4.
13. Банковское дело /под . ред . О.И. Лаврушина. – М: экономика,1993.
14. Деньги, кредит,банки. Г.С. Сейткасымов.Алматы.,«Экономика».,1999 г.
15. Денежное оброщение и кредти капиталистических тсран: Учебник для вузов/под ред . Л.Н. Красовской- М: финансы и статистика, 1983.
16. Долан Эдвин Дж. Деньги банки и денежно- кредитная политика .-С.-П.,Санкт-Петербург оркестр,1994.
17. Курагин М.В., Голубич А.Д. «Валютные операции в коммерческих банках», М., 1996 год.
18. Казакова Н.А., Балашова Ю.В вексель в торговом обороте.-М: Консультант, 1994
19. Кредиты,инвестиции /под рук. А.Г. Куликова.- М: приор, 1994.
20. Мамонова И.Д., «Банковский надзор и аудит», М., 1995 год.
21. Маркова О. М., Сахарова Л.С ., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их операции .- М: ЮНИТИ, 1995
22. Мадиярова Д.М., Марчевский В.С. Основы современного банковского дела. А., «Экономика», 1997 г.
23. Международные расчеты и финансирование внешней торговли. Учебное пособие. М.,1990.
24. Международные расчеты и финансирование внешней торговли. Учебное пособие. М.,1990.
25. Лаврушин И.О. «Банковское дело». М., 1994
26. Носкова И.Я. «Международные валютно-кредитные отношения». М., 1995
27. Носкова И.Я. «Финансовые и валютные операции», М.,1996
28. Носкова И.Я. «Международные экономические отношения», М.,1995
29. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений. В.В. Круглов. Москва, 1998, №4.
30. Общая теория денег и кредита: Учебник для вузов /под ред .Е.Ф. жукова.- М: ЮНИТИ,1995.
31. Садыков Н.Т. «Проблемы организации, развития и повышения эффективности системы банковской деятельности в условиях рынка». Учебное пособие. НПО «Кибернетика» АН руc, 1994
32. Сеиткасимов Г.С. «Банковское дело», Алматы, 1998г.
33. Сеиткасимов Г.С. «Деньги, кредит, банки», Алматы, 2000 г.
34. Соколинская Р.Н., «Банковский аудит», М., 1995год.
35. Садыков Н.Т. «Роль, функции и основные задачи банков при развитии совместного предпринимательства. Расчет основных показателей кредитоспособности оценка эффективности деятельности совместных предприятий». НПО «Кибернетика» АН РУз, Предпринт, Ташкент, 1994.
36. Садыков Н.Т. Менеджмент проектов долгосрочного кредитования совместных предприятий и других объектов хозяйственной деятельности НПО «Кибернетика» АН РУз, Предпринт Ташкент, 1994
37. Садыков Н.Т. «Основы биржевой деятельности». Учебно - методическое пособие. Ташкент РВШУ АПК.1991.
38. Садыков Н.Т. «О практике рыночных отношений». Учебно-методическое пособие. Ташкент РВШУ АПК.1991.
39. Садыков Н.Т. «Методические рекомендации по изучению вопросов международного маркетинга». Учебно-методическое пособие. Ташкент РВШУ АПК.1991.
40. Садыков Н.Т. «Основы внешнеэкономической деятельности». Учебно-методическое пособие. Ташкент РВШУ АПК.1991.
41. Серия: «Международный банковский бизнес» типы валютных операций и другие виды сделок на международных денежных рынках». Часть 1, 2, 3,. М.: 1994.
42. Тоблас Амели и др. «Введение в банковское дело». М.,1997.
43. Шенгер Ю.Е. Кредит и предприятие.-М: финансы, 1973.
44. Ширинская З.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный опыт.-М.: финансы и статистика, блин,1993.
45. Питер Роуз «Банковский менеджмент» М:,ЮНИТИ - 2001 г.
46. Қаржы қаражат – 2004 ж. 15 – бет «Тұтыну несиесiнiң халық жағдайын жақсартудағы рөлi».
        
        Тұытну несиесi және оның Қазқстан Республикасындағы дамуы
Мазмұны
Кiрiспе
I Бөлiм. Банк несиесiнiң мәнi және ... ... ... ... ... Несиенiң түрлерi және формалары
1.3. Тұтыну несиесi
II Тарау. Тұтыну несиесiнiң қажеттiлiгi және несиенi ұсыну
шарттары бойынша талдау жүргiзу. ААҚ ШФ ... ... ... ... ... ... берiлуiн талда.
2.2. Банктiң актив операцияларын талдау.
2.3. ААҚ ШФ ... ... ... ... ұсыну
шарттары.
III Тарау. Тұтыну несиесiнiң даму перспективалары
3.1. Тұрғындардың өмiр сүру ... ... ... ... Банктiң тұтыну несиесiн ұсынудағы тәуекелдiлiктердi
басқару жолдары
Қорытынды
Қолданылған әдебиеттер тiзiмi
Кiрiспе
Екiншi дүние жүзiлiк соғыстан соң банктер нарықта ... ... ... мекемелер болып табылды. Банктер қаржыны жеке тұлғалар мен
отбасылардан тартып отырады. Бiрақ ... ... ... банктер салған
ақшаларын өздерiне керек кезiнде тауып бере ... ... ... ... ... Соңғы дәлелдер бойынша тұтыну несиесi өте ... ... ... оны ... ... өте ... ... бере алды. Шынында да
әлемдегi ең үлкен банктердiң бiрi - “Ситикорп оф ... - ... ... ... ... өсiп келе ... ... ресурстарын
тұтынушыларға ұсынып отырды (мысалы: маркетинг: несие карточкалары, тұрғын
үйлерге және электрондық ... ... ... ... ... ... ... бiрге бұл қызмет түрi ... ... ... әрi ... ... ... ... түрi болып табылды,
дегенмен жеке тұлғалар мен отбасылардың ... ... ... немесе жұмысынан айырылуына байланысты күрт өзгерiп ... ... ... ... беру ... бұл мәселелердiң
ықтималдықтардың бәрiн есепке ала отырып жұмысын ... тиiс. ... ... ... бар, сондықтан тексерулер нәтижесiнде АҚШ та
депозиттiк қайта реттеу институттары және ... да ... ... ... ... ... ... қажеттiлiгiн
қанағаттандыруға бағытталған несиелердiң көлемi өсiп ... ... – ол ... ... ... ... тауарларын несиеге
сату. Несие алушы – халық, ал несие берушi – әртүрлi ... ... ... ... ... ... ... несиесi коммерциялық
несие формасында (яғни бөлшек сауда орындары ... ... ... ... ... және ... ... формасында (яғни тұтыну тауарларын
сатып алуға ақша беру – ұзақ қолданылатын ...... ... ... ... және т.б.) берiледi. Несиенiң бұл
түрiнде банк пен ... ... ... да болуы мүмкiн. ... ... ... несиенiң формалары мен түрлерi сипаттайды.
Несиенiң мазмұны мен түрi ... ... ... ... ... несиенiң мазмұны мен оның ... ... ... ... екi ... коммерциялық несие және банктiк
несие болады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... процент мөлшерi және қызмет ету аясы ... ... – ол ... шоғырланқан қаражат қорынан клиенттерге
қайтарым мерзiмiн белгiлеп, ақша түрiнде берiлетiн ... ... мен ... ... ... ... айырмашылықтары бар.
Бiрiншiден, коммерциялық несие тауар түрiнде берiлсе, ал банктiк несие ақша
түрiнде берiледi. Коммерциялық несиенi тауар ... мен ... ... ... ... ... ету үшiн ... Банктiк несие
өндiрушiден де, сатушыдан да оқшауланып қарыз ... ... ... ... ... мен банктiк несие бiр-бiрiнен, субъектiлер,
яғни несие келiсiмiне қатысушылар бойынша да ... ... ... берушi ретiнде де, қарыздар ... де ... ... несиеде несие берушi – банк, ал қарыз ...... ... ... ... банктiк несие берумен жойылады,
себебi банктiк несиенi ... өрiсi кең. ... ... тек тауар
айналысына қызмет көрсетсе, банктiк несие ... ... ... бос ... ... оны ... ... бұл екi несиенiң динамикасы (өсуi) да ... ... ... ... ... пен тауар айналымының дамуына ... ... ... және ... ... ... дамуы
кезiнде оған ұсыныс пен сұраныс өсiп, ... ... ... ... ... ... сату қысқарып, ал қарызды төлеу үшiн
банктiк несиеге сұраныс ... ... ... ... ... ... көлемi өсiп, өндiрiстiк мақсатқа жұмсау үшiн ... ... ... ... ... ... екi ... туындайды:
қарыз алушы, оны өндiрiстiк капиталдың көлемiн өсiру үшiн пайдаланса, онда
капитал ... ал ... ... өтеу үшiн төлем құралы ретiнде
пайдаланса, онда ақша қарызы болады. Банктiк несиенiң шартты түрде ... ... ... алған несиенi пайдалану мақсатына байланысты
болады. Егер қарыздар несиенiң кепiлдiгiне ... ... ... ... алса, онда қарыздардың банктен ештеңемен ... ... ... онда ... капитал несиесiн алғаны.
Коммерциялық несие – ол тауар өндiрушiнiң басқа тауар өндiрушiге сатқан
тауары үшiн ақша төлеудi ... ... оны ... ... ... ... аударым векселi толтырылады. ... ... ... ... ... капиталистiк ұдайы өндiрiстiң қажетiн
қамтамасыз етуден пайда болып, капиталистiк ... ... ... ... ... объективтi себептерге байланысты (тауар өндiру
уақыты оны сатып, ақша түсiру уақытымен сай келмейдi, кейбiр ... ... ... ... онда ... тауарларды сату да
жыл мезгiлдерiне байланысты жүргiзiледi) бiр капиталист-өндiрушi нарыққа
тауарын шығарғанда, екiншi өдiрушi – ... ... ... – қол ақша
болмаған жақдайда оған бiрiншi капиталист тауарын ... ... ... тауардың өндiрiстен тiкелей тұтынушыға түсуiн қамтамасыз
етедi, ... ... ... және ... ... ... ... Ол сонымен қатар кәсiпшiлер мен сатушылардың да ақша
қажетiн өтейдi.
Дегенмен коммерциялық несиенi қолдануда бiраз шектеулер бар. Олар:
• Бұл ... ... ... тиiс ... ... көлемiмен шектеледi;
• Бұл несиенiң көлемi экономикасының жағдайына байланысты ... ... ... ... керi қозқалысы бұзылып, коммерциялық несиенiң
көлемi қысқарады;
• Бұл несие тек бiр бағытта қозғалыста жүредi: оны тек ... ... ... ... ... пайдаланатын салаларға бередi,
керiсiнше болуы мүмкiн емес. Мысалы, комбайн зауыты өз ... ... ... ауыл ... ... ... ал ауыл
шаруашылығы комбайн зауытына коммерциялық несие ... өз ... ... ... ... ... ... яғни теориялық
бөлiмiнде Банк ... мәнi және ... ... ... ... ... яғни ... бөлiмiнде Тұтыну несиесiнiң
қажеттiлiгi және несиенi ұсыну шарттары бойынша талдау ... ... ... - ААҚ ШФ ... ... - банкiне негiзделген.
Сонымен қатар Ұлттық Банктiң 2004 жылдың қараша және желтоқсан ... ал 2005 ...... және ... ... аясында халыққа
тұтыну мақсатында берiлген несиелерi негiзiнде талданған.
Үшiншi тарауында, яғни болжамдау бөлiмiнде Тұтыну ... ... ... Мұнда тұтыну несиесiн беру арқылы халықтың
жағдайына әсер ету, сонымен ... ... ... берудегi банктердiң
тәуекелдiктердi басқару жолдары қарастырылған.
I Тарау. БАНК НЕСИЕСIНIҢ МӘНI ЖӘНЕ ТҮРЛЕРI
1.1. Несие туралы ... ... ... тірегі ретінде экономикалық дамудың
ажырамас элементін білдіреді. Оны барлық шаруашылық субьектілермен ... те, ... те, ... жеке ... да ... ... болуын өнімдерді өндіру сферасынан емес, олардың айырбас
сферасынан іздеу қажет. ... ... - бұл ... бір ... екінші
қолға өтуін білдіреді десе, шынымен де осындай айырбас ... ... ... ... өндіріс процессі фазаларының өзара әсері тауарлық шаруашылықтағы
несиенің орнын айқындауға және оның мәнін ашуда елеулі мәнге ие. ... ... ... ... ... несиелік қатынастардың
тек бірінші жағы - алынған ... ... ... ... ... ғана ... ... Екінші жақ -кредитор өндірістік процестің
сыртында қала ды. Демек, несие ... ... ... ... ... ... байланысты білдіреді. Сондықтан
несиенің мәнін ұдайы өндіріс процессінің бір сатысымен ғана байланыстыруға
болмайды.
Құнның ... - бұл ... ... кіндігін сипаттайды.
Несиелік қатынастардың пайда болатын экономикалық негізіне капитал
айналымын ... ... ... ... ақша ретінде түсінеді. Бір
жағынан қарағанда бұған негізде бар сияқты. ... ... ... ... ақшалай түрде берілуде.
Бірақ бұл жерде ақша мен несиенің әр түрлі ұғымды білдіріп, әр ... ... ... ... ... ... ... мен қаржы категорияларын бір санайтындар да аз
емес, несие - бұл ақшалай қаражаттың екі нақты ... яғни ... ... және уақыт өткен соң қайтарылуын баяндаса, ал қаржы –сол
қаражаттың бір нақты қозғалысын бейнелейді, яғни ... ... ... ... ... олар ... ... ие.
Несие-бұл пайыз төлеу және қайтару ... ... ... берілетін ссудалық капитал қозғалысы.
Несие ақшалай ... ... ... өтуін қамтамасыз ете
отырып, несие берушілер мен қарыз алушылар арасындағы несиелік қатынасты
бейнелейді. Несиенің көмегімен ... және жәке ... ... ... мен ... ... жүйе ... жинақтала отырып,
уақытша және ... ... ... ... ... ... мен ... арасында да өзара айырмашылық бар. Несие - бұл
банктің қаражатын құрайтын көзі ... ... ... ... әр түрлі формаларының болуын және ... ... бір ... ... кең ... ... Ссуда бұл
ссудалық шот ... ... ... ... ... бір ғана ... ... категория ретінде, несие кәсіпорындар, ұйымдар және
бірлестіктер, сондай-ақ ... ... ... ... құру және ... ... ... шартында белгілі бір мерзімге уақытша пайдалануға
беру негізінде қалыптасатын ... ... ... заты ... ... құрылымы бір-бірімен өзара байланысты
элементтерден тұрады. Мұндай элементерге ең алдымен несиелік ... ... ... ... ... несилік қатынастар субьекті
сіне қарыз беруші және қарыз алушы жатады.
Қарыз ... - ... ... ... ... бір ... Қарыз
беруші - бұл уақытша пайдалануға қарыз беруші субьектілер болып табылады.
Қарыз берушілерге: банктер, банктік емес, мекемелер, ... ... және ... ... ... - бұл несиені алушы және оны қайтаруға міндетті, несиелік
қатынастың екінші жағы. Борышқор және қарыз алушы бір-бірімен ... ... де, ... ... әр түрлі. Мысалға, кәсіпорын немесе жеке
азматтардың коммуналдық қызметке, салықтарға т.б. ... ... ... ... бұл ... ешқандай да несиелік қатынас туындамайды.
Борыш бұл тек қана ... ... ... сондай-ақ адам заттық
қатынастар жағдайын сипаттайды. Борыш - бұл өте ... ... Ал, ... - бұл ... қаражатқа деген сұранысы бар тұлға.
Қарыз беруші және қарыз алушымен қатар несиенің құрылымының элементіне
берілетін обьекті де жатады. Беру ... - бұл ... ... ... ... берілген құнды білдіреді.
Несие құнының белгіленіп үлгерген қызметіне байланысты болатын
қатынастарды білдіреді. ... тек ... ғана ... бола алмайды,
өйткені мұндай өнім әлі жасалған жоқ, ал оның бөліктері ... ... ... ... ... түскен жоқ. Сондықтан, несиеге
бастаманы өндіріс сатысы емес ... ... ... ... ... ... несиелік қатынастар бұл өндірістегі қатынастар емес, оның
сыртындағы қатынастар болып табылады.
Осылайша, өндіріс ... ... ... оны ... түпкі мәнін есептеуге негіз болмайды, демек ... ... бере ... ... ... әрекет процессінде
өндірістің белгілі бір мағынасы бар.
Несиенің мүмкіндігі нақты болуы үшін ... бір ... ... ... ... ... 1 - несиелік мәмілеге қатысушылар-кредитор және қарыз
алушы - экономикалық ... ... ... ... ... ... ... заңды дербес субьектілер ретінде
болулары керек несиелік қатынасқа түсуші заңды ... өз ... ... және ... ... сәйкестігі негізінде жүзеге
асырулары қажет; 2 - несие қажеттілігі, егер қарыз алушы мен қарыз ... ... ... ... ... б.т. ... ... жасалуы үшін
оның қатысушылары өзара ықылас білдірулері қажет. Несиелік қатынастар, бір
жағынан, кредитормен қарыз алушының арасында ... ... ... ... ... ... алу ... мүдделік пайда болған жағдайда
ғана жүзеге асады. Осылайша, несие капиталдардың шеңбер ... ... ... бір ... ... қатынастардың пайда болуы
мүмкіндігі шындыққа ... ... ... ... қатынастардың
субьектілері өзара мүдделерге негізделген экономикалық байланыстар
тұрақтылығымен, ... ... ... жүйе ... ... анықталады. Қажеттілік категориясы көбінесе обьектіні
тереңдей тану дәрежесін, яғни оның мәнін, заңдылығың ашып ... ... ... ... ... жалпылама қатынастарын, оның дамуының
негізгі бағыттарын көрсетеді.
Несиенің мәнін ашу - бұл ... ... ... ... ... ... көрсететін, оның мәнді анықтығн ... тану ... ... ... ... мәні және қажеттілігі
туралы жоғары да ... ... оның ... қозғалысының
заңдылықтарын қарастыралық.
Несиенің құрылымы белгілі бір мәнге айналған және несиелік қатынастар
мен несиелік қатынастар ... ... ... ... несиеде
тұрақты, өзгеріссіз қалады. ... ... ... ... ... обьектісі ретінде, бәрінен бұрын оның субьектілері болып табылатын
элементтерден тұрады.Несиелік мәміледе қатынас ... ... ... ... ... болады. Кредитор мен қарыз ... ... ... мен ... ... ... ... - несиелік мәміленің қарызды ұсынушы жағы. ... беру ... ... ... бір ... болуы керек. Оның көздері өз
қорлары, ресурстары, өз кезегінде ... ... ... ... ... ... алынған ресурстар бола алады. Қазіргі
уақыттағы шаруашылықта кредитор - банк ... тек өз ... ... ғана ... оның шоттарында сақтаулы тартылған қаражаттар
есебінен де, сонымен қатар ... және ... ... арқылы
жинақталған қаражаттар есебінен де бере алады.
Кредитор ретінде басқа шаруашылық иесіне белгілі бір мерзімге ресурс
беруші ... ... ... ... ... ... ... болады. Қарыз
алушы несиені белгіленген мерзімде қайтармаған жағдайда ... ... ... ... ... ... ... қатынастарға әкеп
соғады. Кредиторлардың бар болуының уақыттық шекарасы несиенің мерзімімен
анықталады. Несиенің ... өз ... ... өндіріс процесінің барысына
байланысты.
Қарыз алушы-несиелік қатынастың, несиені алушы және ... ... ... жағы болып келеді. Несиелік мәмілеге сәйкес борышқор
туралы емес, қарыз алушы туралы айту ... ... ... ... ... ... және ... де қарыз алушылар ретінде болады. Қарыз ... ... Ол ... ... ... ... иесі болып табылмайды, олардың
уақытша иесі ретінде ... ... ... емес ... ... ... ... Қарыз алушы қарызға алынған қаражаттарды айналыс сферасында да, өндіріс
сферасында да пайдаланады. Кредитор өндіріске тікелей ... ... ... де ... ... ... ... алушы өзінің шаруашылығында шеңбер айналымын аяқтаған қарызға
алынған қаражаттарды қайтарады. Қарыз алушы кредитормен жеткілікті ... ... мен қоса ... ... өтеу үшін ... өндіріс процессін
өркендете түсу керек.
• Қарыз алушы уақытша пайдалануға алынған құнды ғана ... ... ... қарыз пайызын да төлейді.
• Қарыз алушы өзінің кредиторы қойған талаптарын ... ... ... ... ... мен ... ... болуы қарызға алынған
қаражаттарды ұтымды пайдалануға, қарыз алушы ретінде өз міндеттемелерін
орындауға мәжбүр етеді.
Сондай-ақ, несиелік қатынастар ... ... яғни ... алушыға берілетін және қарыз алушыдан кредитрға қарай кері қозғалатын
обьекті болып табылады. Беру обьектісіне қарыздық құн жатады. Ол ... ... ... болады.
Экономикалық әдетте, несиенің негізгі екі формасы қарастырылады:
коммерциялық және ... ... ... көптеген жарияланымдарда несие
формаларына: тұтыну, мемлекеттік, халықаралық, үкіметаралық, фирмалық және
т.б. ... ... ... және ... әдетте, несиенің негізгі екі ... ... және ... ... ... көптеген жарияланымдарда несие
формаларына: тұтыну, мемлекеттік, халықаралық, үкіметаралық, фирмалық және
т.б. жатқызады.
Коммерциялық несие - бұл жеткізушінің ... ... ... тауары
немесе көрсетілген қызметі үшін төлемді кейінге қалдыруы. ... ... ... ... тауарлық капитал қызмет атқарады. Коммерциялық
несиенің ерекшелігі мынада: қарыз капиталы өнеркәсіптік ... ал оның ... ... ... ... – бұл ... айналысының пайда болуына себеп
болған, экономикадағы несиелік қатанастардың алғашқы формасы. Несиенің бұл
формасының ... ... - ... өту ... ... ... пайда табу.
Мұнда қарыз алушы да және оны берушілер ... ... ... ... бола ... Комерциялық несие көбіне тауарды сатып
алушыда нақты ақшаның болмай қалуы барысында туындайды. ... ... ... ... ... алушының көрсетілген соманы уақытында
төлейтіндігін куәландыратын арнайы ... ... - ... ... ... ... айырмашы лығы мынадай:
• қарыз беруші рөлінде банктік мекемелер емес, яғни тауар ... ... ... ... ... тұлға бола алады;
• коммерциялық несие тек қана тауар формасында беріледі;
• қарыз капиталы өнеркәсіптік немесе сауда капиталымен байланысты;
• коммерциялық ... ... құны сол ... ... ... ... ... болады;
• қарыз беруші мен қарыз алушы арасындағы несиелік мәміленің заңды түрде
рәсімделуі барысында, бұл ... үшін ... ақы ... бағасының
құрамына қосылады.
Банктік несие-бұл банктік мекемелерден қарыз алушыларға ақшалай ... ... ... ... - бұл экономикадағы кеңінен ... ... ... ... ... Банктік несие бойынша несиелік
қатынастың құрамына несиелік шарт немесе ... ... ... ... ... ... банк және ... қаржы мекемелері болса, ал қарыз
алушылар ретінде: кәсіпкерлікпен немесе ... ... ... деген сұранысы бар кез-келген заңды ұйым болып табылады.
Мұндағы қарыз ... ... ... - бұл пайыз түрінде табыс алу.
Несиенің түрлері коммерциялық және банктік несиеден туындайды.
Комерциялық банктер өздерінің клиенттеріне әр түрлі несиелер ... ... ... байланысты жіктеледі:
3. Қарыз алушылар категорияларына қарай:
• Қаржылық институттарға берілетін несиелер:
• мақсатты қорларға;
• банктерге;
• қаржы-несиелік мекемелеріне.
2.Қаржылық емес агенттерге ... ... ... ... ... ... ұйымдарына;
• жабдықтау-сату ұйымдарына;
• коператифтерге;
• жеке кәсіпкерлерге.
3. Тұтыну мақсатына берілетін несиелер.
4. ... ... ... мерзімді (1 жылға дейін);
2. орта мерзімді (1 ... 3-5 ... ... ұзақ ... (5 ... ... ... және пайдалану сипатына қарай:
• негізгі нормаларға жұмсалатын;
• айналым қаражатына жұмсалатын.
6. Қамтамасыз ету дәрежесіне қарай:
... ... ... ... етілмеген:
• сенім (бланктік) несиесі.
7. Қайтарылу дәрежесіне қарай:
• Стандартты несие - қайтарылу уақыты жетпеген, бірақ қайтуында ешқандай
күмән жоқ несиелер;
... ... - ... ... ... ... ұзартылған
және банк үшін тәуекел туғызатын несиелер. Сонғы қабылданған актифтердің
жіктеу ережесіне сәйкес, күмәнді несиелер ... ... ... 2-санатты күмәнді, 3-санатты күмәнді, 4-санатты күмәнді, 5-
санатты күмәнді.
• Үмітсіз несиелер - қайтару ... ... ... өткен ссудалар
шотына жазылған несиелер.
8. Фалютамен берілуіне қарай:
... ... ... ... ... ... қарай:
5. Тұтыну несиесі - бұл жеке тұлғаларға тұтыну тауарларын сатып алу үшін
жеке жұмыстық ... ... ... несие.Тұтыну несиесінің
негізгі міндеті - тұрғындарға тауарларды сатуға ... және ... Бұл ... ... ... ... ... бір жағынан - тауар
айналымының ұлғаюымен несиенің көлемі де өседі, ... ... ... ... де сұраныс тудырады; екінші ... өсуі ... ... сұранысты күшейтеді. Бұл тәуелділік,
әсіресе қазіргі уақытта нарықтық тауарлармен жалығу жағдайында көрінеді.
Тұтыну несиесiнiң дамуы әр ... ... әр ... ... Италия мен Жапонияда халықтың қарызының жалпы сомасы, сол
елдiң iшкi ... ... 10 % - ын, ... мен ... – 30 % - ... ... мен АҚШ – та 60 % - ын ... екен. Бұл елдердiң
тәжiрибелерiнде тұтыну несиесiнiң ең қымбат таурларды: ... ... ... жиhаздарды және т.с.с. Сатып алу барысында ... Бұл ... ... ... ... көп ... сату ... тиедi. «кономикалық мазұмыны жағынан тұтыну
несиесi банктiк несиенiң бiр бөлiгi ретiнде, оның ... ... тек ... мен ... байланысты болып келедi. Сондықтан да, несиенiң бұл
формасының экономикасы дамыған елдерде ... ... екi ... бар: бiрiншiсi, субъективтi, яғни бұл несие ... ең ... ... ... қол жеткiзуге қолайлы жағдай жасаса;
екiншiсi, объективтi, яғни кез келген қоғамның дамуының ... ... ... – бұл дайын өнiмдi ... ... ... ... қолдану аталған мәселенi шешуге мүмкiндiк бередi. Тұтыну несиесi
көптеген елдердiң экономикасында маңызды рөл атқарады, сондықтан да, ... ... ... ... ... ... ... қажет. Мұндай
реттеудi екi түрге бөледi: берiлуi және пайдалану деңгейiнде реттеу. Берiлу
деңгейiнде мемлекет тұтынушыларды ... ... ... ... ... кеңiнен дамып отырған
несиеге жатады. Екiншi деңгейдегi банктер тәжiрибесiнде ... ... ... ... ... ... ұзақ ... пайдаланылатын таурлар сатып алуға берiлетiн несие;
➢ тұрғын үйдi жөндеуге ... ... ... ... қажеттiлiктерге (оқу, емделу, демалу, және т.б.
) берiлетiн ... ... ... ... жаңа және жүрiлген автокөлiктердi
банк несиесi көмегiмен алуға болады.
Ұзақ мерзiмде пайдаланытын тауарларға мыналар жатады:
• жиhаз;
• сантехника;
• аудио – ... және ... ... ... және ... басқада тұтыну тауарлары.
Тұрғын үйдi жөндеу жұмыстарына: үйдiң ... және ... ... басқа да жөндеу жұмыстарын жүргiзу жатады.
Мысалға, Қазақстан Республикасындағы жеткшi банк – ... ... беру ... 1 – ... ... ... – кесте
Казкоммерцбанктiң тұтыну несиесiнiң түрлерi мен шарттары
|№ |Несиелеу |Тұтыну несиесiнң түрлерi |
| ... | |
| | ... ... ... ... |
| | | ... ... алу |
| | | ... |
| | ... |Ескi ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 ... мөлшерi|Автокөлiк |Автокөлiктi бағалау |10 000 АҚШ |
| | ... 80 % ... 80 % на ... |долларына дейiн |
| | ... | ... |
| | | | ... |
| | | | |500 000 АҚШ |
| | | | ... ... |
| | | | ... ... | | | |ету заты – |
| | | | ... |
| | | | ... ... |
|2 ... ... |3 ... ... жүрген | |
| | ... 20 % ... ... н ... | |
| | | ... 20 %; | |
| | | |3 ... 5 жылға дейiн | |
| | | ... ... | |
| | | ... ... ... | |
| | | |30 %; | |
| | | |5 ... 10 ... дейiн | |
| | | ... ... ... | |
| | | ... ... 50 %; | |
| | | |3 ... ... жүрiлген | |
| | | |ТМД ... ... |
| | | ... ... 30 %; | |
| | | |3 ... 5 ... ... | |
| | | ... ТМД ... | |
| | | ... ... ... | |
| | | |- 50 % | |
|3 ... ... |Шетелдiк |3 жылға дейiн |2 ... ... |
| | ... | | |
| | |үшiн 5 ... | | |
| | ... | | |
| | |ТМД ... | |
| | ... | | |
| | |үшiн 3 ... | | |
| | ... | | |
|4 ... ... ... |АҚШ доллары немесе теңге|АҚШ доллары |
| | ... ... | ... ... |
|5 ... үшiн ... 1.5 % |Айына: 1.5 % (АҚШ ... 1.5 % |
| ... |(АҚШ ... және 1.7 % |(АҚШ ... | ... ... ... 1.7 % |
| | ... 1.7 % | ... |
| | ... | | |
|6 ... ... ... |Егер шетел автокөлiгiнiң |Сатып алынатын |
| |түрi ... ... ... 10 |тауар немесе |
| | | ... ... 5 ... ... үй |
| | | ... сол ... | |
| | | |өзi | ... қатар жоғарыдағы банктен тұтыну несиесiн ... ... ... ... ... ... ... Жеке куәлiгi (көшiрмесi).
➢ СТТН (көшiрмесi).
➢ Соңғы 12 айға бөлiнiп көрсетiлген ... және ... ... ... ... ... ... Жұмыс стажы туралы жұмыс орнынан анықтама.
➢ Отбасы құрамы туралы анықтама.
➢ Некеге тұрғандығын растайтын құжаттар (неке туралы ... жеке ... ... ... ... құжаттары.
6. Ипотекалық несие - жылжымайтын мүліктерді: жерді, тұрғын үй ... ... ... ала отырып берілетін қарыз.
7. Мемлекеттік несие - азаматтарға және ... ... ... қарыз
алушы немесе кредитор ретінде мемлекет және жергілікті билік органдары
болатын несиелік ... ... ... несиенің негізгі
формасы - мемлекеттік займдар, сонымен қатар қысқа ... ... ... ... ... ... болып табылады.
8. Халықаралық несие - валюталық және пайда төлеу шарттарымен беру ... ... ... ... ... ... ... формасы.
9. Офердрафт несиесі - клиенттік шартынан қаражатты шегеру, дебеттік қалдық
бойынша ... ... ... ... ... ... несиесі - өтімділікті қолдау мақсатында бір ... ... ... ... ... ... - банктердің бір-біріне беретін несиесі.
12. Ломбардтық несие - тез іске асатын ... ... ... ... ... ... беретін несие.
13. Лизингтік несие - құрал-жабдықтарды жалға алумен байланысты берілетін
несие.
14. Рамбурстық ... - ... ішке алып кіру және ... ... ... сыртқа шығару тәжірибесінде пай даланатын
несие.
15. ... ... ...... ... кірген қабілеті жоғары
клиенттерге берілетін несие.
16. Маусымдық несие - жабдықтаушының қаржыландыру ... мен ... ... ... уақыт бойынша алшақтықты жабуға арналған несие.
10. Несиелеу обьектісіне қарай:
1. Меншікті айналым қаражаттарын толықтыруға;
2. Материалдық қорлар жиынтығы мен ... ... ... ... ... ... тауарларды экспорттау мен
импорттауға;
4. Азаматтардың жеке қызметтері үшін шикізаттар, материадар, құралдар
және басқа да ... ... ... ... және ... операцияларға;
6. Театрлар және демалыс орындарының кірістері мен ... ... ... Күрделі жұмсалымдарды қаржыландыруға;
8. Тез өтелетін тиімділігі жоғары шараларға.
Қазақстан Республикасының жетекші халықаралық ұйымдарға мүше болуы,
экономикалық реформалар ... үшін ... ... ... ... ... берді. Халықаралық займдарды ... ... ... де ... ... ... несиелеудің келесі түрлері дамыған:
• Ұлттық банктің несиелері:
➢ аукциондық - Ұлттық банктің ақша несие ... ... ... ... және ... ... банктерге аукциондық негізде, республика
банктерінің 1 айдан - 3 айға берілетін қысқа мерзімді несиелерге деген
қажеттіліктерін ... ... ... ... ... - ... ... мемлекеттік бағалы қағаздарды кепілге ала
отырып, жоғары пайызбен берілетін қысқа мерзімді несиенің түрі.
... - ... банк ... ... ... ... шартымен беретін несиесі.
➢ Екінші деңгейдегі банктердің несиелері:
➢ өз айналым қаражаттарының жеткіліксіздігін ... ... ... ... ... ... бойынша контрактілерді төлеу үшін берілетін импорт.
➢ ипотекалық.
➢ несиелік желі негізінде-қарыз алушының ... ... етуі ... ... бір кезең бойында келісілген лимит шегінде оған несие беру туралы
банктің заңдық рәсімделген міндеттемесі.
➢ концорциялық - несиелік, кепілдік немесе ... да ... ... ... ... үшін ... да бір ірі ... қамқорлығы мен
бірлескен екі немесе одан да көп банктер ... ... ... ... ... ... портфелін жіктеу және екінші деңгейдегі ... ... ... шығындарды жабу үшін резерфтер құру тәртібі туралы
ережеге сәйкес Ұлттық банк қарыздардың сапалары бойынша ... ... ... ... ... әлі ... және ... күмән туғызбайтын
несие;
➢ стандартты емес - несиенің қайтарылуы 30 ... ... ... аз және бір реттен артық емес ұзартылған несие;
➢ қанағаттанарлықсыз - ... ... ... ... ... ... бастап 30 бен 60 күн аралығында және бір реттен артық
емес ұзартылған ... ... - ... ... ... ... ... күннен бастап
ұзартылу мерзімі 60 күннен 90 күнге дейінгі ... ... - ... ... 90 күннен артық несие.
Банктердің қарыз портфелінің жіктеуі, оның сапасының жоғарлауы және
несиелік ... ... ... ... жабу үшін резерфтер ... ... және ... ... ... даму мүмкіндігін қамтамасыз
етеді.
1.3. Тұтыну несиесi
Тұтыну несиесiнiң әлеуметтiк маңызы. ... ... ... ... ... ... ... маңызды құрал болып табылады.
Тұтыну несиесiнде қарыз алушылар жеке тұлғалар, ал қарыз ... ... ... ... ... меншiк формасындағы кәсiпорындар
мен ұйымдар болып табылады. Тұтыну несиесi ақшалай және ... ... ... ... ... ... тұтыну несиесi экономикада үлкен
рөл атқарады. Сондықтан оған ... ... ... шаралары
жүргiзiледi. Несиенi беру деңгейiнде және оны пайдалану деңгейiнде реттеу
тұтынушыны сыйақы ... ... ... ... тағы ... арқылы ынталандыру немесе несиелеу тәртiбiн қатаң бақылау ... ... ... ... жеке ... несиелеу саласында әртүрлi заңдары болады,
алайда ол заңдарды бiр ғана ... ... – ол: ... ... ... арттыру мақсатында несие жеткiлiктi ... қол ... ... ... ... (1987 ... ... тұтыну несиесiнiң көбiне екi түрi
қолданылып келдi: ұзақ мерзiмдi ... ... ... ... несие
беру және тұрғын – үй құрылысына ... және ... ... ... ... түрi ... ... болды, себебi оны Мемлекеттiк Банкiнiң
қатысуымен түрлi сауда ... ... ... ... ... ... несие мекемелерi (Мемлекеттiк Банк пен Құрылыс банкi) берiп
отырған.
Тұтыну ... ... мен ... құны ... төленiп бiткенге
дейiн қолдана беруiне мүмкiндiк бередi, нәтижесiнде тұрғын халықтың ... ... ... несиесi түрлi мақсаттарға ... ... ... ... ... қажеттi заттар) және қозғалмайтын мүлiк
сатып алуға, сонымен бiрге әртүрлi қызмет ... ... ... берiледi.
Қозғалмайтын мүлiктi кепiлге қойып жеке тұлғаларға берiлетiн ... ... ... деп ... ... ... сөзiнен алынған,
ол ссуданың қамтамасыз етуге берiлген жердiң шекарасын белгiлеу үшiн жерге
қағылатын «ағаш ... ... ... ... ... ... ... несие ұқсастығы сонда, екi жағдайда да бак тұтынушыларға, яғни
жеке тұлғаларға несие бередi. ... бұл ... ... несиенi
тұтыну несиесi қатарына жатқызуға негiз болып ... ... ... формасы, несиелердi пайдалану саласы әртүрлi болады. Ипотекалық
несиенiң маңызы ... ... ... ... ... ... мен құрылыста көп пайдаланады.
Тұтыну несиесiнiң объектiлерiне байланысты ... ... ... ... банк ... ... ... бойынша
жiктеуге болады:
1. Несиенi пайдалану бағыттары бойынша елiмiзде тұтыну несиесiн
азаматтардың кезек күттiрмес мұқтаждарын өтеуге, тұрғын үй салуға немесе
күрделi жөндеулер жүргiзуге, ұзақ ... жеке ... ... ... және т.б. ... ... ... сонымен бiрге автокөлiк, iрi
қара мал сатып алуына, ... ... ... ... ұзақ ... ... ... Несие келiсiмiнiң субъектiлерi бойынша:
• бактiк тұтыну ссудалары;
• тұрғын халыққа сауда ұйымдарының беретiн ссудалары;
... емес ... ... ... ... ... ... кооперативтерi, құрылыс қоғамдары, зейнетақы
қорлары, өзара көмек көрсету кассалары, бiр ... ... ... ... алушылардың жұмыс iстейтiн орындарында берiлетiн тұтыну
ссудалары;
• жеке адамдар беретiн жеке тұтыну ссудалары.
11. Неселеу мерзiмдерi бойынша тұтыну ... ... ... (1 ... 1 ... дейiн)
• орта мерзiмдi (1 жылдан 3 – 5 жылға дейiн)
• ұзақ мерзiмдi (3 – 5 ... ... ... ... ... несиелер деп бөледi.
4. Несиенi беру тәсiлдерiне қарай тұтыну ссудалары:
• мақсатты
• мақсатты емес (овердрафт, ... ... ... ... ... ... етiлуiне байланысты:
• кепiлмен қамтамасыз етiлмеген (бланктiк)
• қамтамасыз етiлген (кепiл, кепiл болушылық, кепiлдеме, сақтандыру) деп
бөлiнедi.
6. Өтеу әдiстерiн байланысты:
• бiр ... ... ... және төлемдердiң мерзiмдерiн ұзартып
отыру арқылы өтелетiн ссудалар деп ... ... ... алу әдiстерiне қарай:
• қарыз берген кезде сыйақыны ұстап қалатын ссудалар;
• несиенi толығымен өтеу кезiнде алынатын сыйақы ставкалары;
• несиенi пайдалану мерзiмiнде тең ... ... ... ... ... ... ... жарты жылда бiр рет немесе ... ... ... ... Қаржылардың айналым сипатына қарайссудалар бiр жолғы және қайталанатын
(револьверлiк, ролловерлiк) болып ... ... ... ... овердрафт формасындағы бiркелкi активтi пассивтi шоттар бойынша
берiлетiн немесе клиенттерге бiркелкi несие карталары бойынша берiлетiн
несиелердi жатқызады. Жеке тұлғалардың талап ... ... ... ... ... ... банк ... аз тараған, бiрақ несие
карталары бойынша берiлетiн несиеге ұқсастырып пайдаланады. Клиенттер
өзiнiң шотындағы қаржылар қалдығынан артық сомаға чек жазып беруiне
болады (чектiк ... ... ... ... үшiн ... сыйақы
төлейдi.
Сонымен, жоғарыда көрсетiлген тұтыну несиесiнiң жiктелуi оның
түрлерiнiң сан алуан ... ... ... ... ... ... қоймайды. Сондықтан оны басқа да белгiлерi бойынша жалғастыруға
болады.
Төлемдердiң мерзiмдерi ұзартылған несиелердi тiкелей және ... ... деп ... ... ... банк ... берген кезде ссуданы
пайдаланушы клиент пне банк арасында несие келiсiмi жасалады. Жанама банк
несиесiнде клиент пен банк ... ... ... ... Мұндай
делдал ретiнде көп жағдайларда бөлшек сауда кәсiпорындары қатысады. Несие
келiсiмi тауар сататын дүкен мен ... ... ... ... ... ... ... ссуда алады. Несиелеудiң мұндай формасының кеңiнен
тарап отырғандығын, американдықтардың автокөлiгiн сатып алуына ... 60 ... ... ... ... алынып отырған несие екендiгiн
нақты мәлiметтер көрсетiп отырған болса, ... ... ... ... жоқ. ... ... ... соңғы кездерi
тұрғын халықты сауда ұйымдары ... ... ... ... ... ... қымбат тұратын тауарларды (автокөлiк, тоңазтқыш, кiр жуу
машиналары, компьютер және басқа да ұзақ ... ... ... төлем
мерзiмiн ұзартып сатып алуда.
Тұтынушылардың қажеттiлiктерiн ... және ... ... ... ... ... мен ... жақтары да болады. Бiрiншiден,
тiкелеу банктен ... ... ... ... ...... процестi ұйымдастырудағы қарапайымдылықта. Мұнда несиелеу
объектiсi нақты ... ... ... ... ... ... ... сәйкес екендiгiн анықтау мүмкiн болады, суданы пайдалану
барысында бақылау жасалып өтелуiн банк ... ... ... ... барлылғы да қарыз алаушымен ... ... ... ... ... ... банктiң тiкелей несиелеуiмен байланысты терiс жақтарына
жанама түрдегi несиелеуге ... ... ... жоғары болуы
жатады. Мұндай қорытындыны қалай негiздеуге болады?
Бiрiншiден, елiмiзде жеке азаматтарды ... ... ... ... ... ... ... ссуданы беру алдындағы кезеңде, жеке клиенттердiң несиенi қайтару
қабiлетiн түгелдей барлық ... ... ... ... ... ... анықтау барысындағы әдiстердiң көбi
дерлiк iс жүзiнде қалыптасқан талаптарға сай келмейдi;
в) несиенiң ... ... сөз ... ... ... ... қамтамасыз етiлмейдi.
Екiншiден, елiмiздегi қалыптасқан макроэкономикалық ... ... ... ... ... т.б.) ... жеке
азаматтарды несиелеуде дұрыс ұйымдастыруына терiс әсерiн тигiзедi.
Тұрғын халықты жанама түрде несиелеу банкке тәуекелдердiң (несиелiк,
валюталық, ... ... ... қысқартуға мүмкiндiк туғызады.
Жанама түрде несиелеукезiнде клиент банкке несие сұрап ... ... ... сауда орындарынан сатып алуына болады.
Жанама түрде несие ... ... ... ... өзара
дилерлiк шарттармен сауда индосаментiн кепiлге қою ... ... ... ... мұндай түрiнде банк қосымша шығындарсыз өзiнiң
несие портфелiн ұлғайтуға мүмкiндiк алады. ... ... ... ... ... жеке ... ... ететiн
болғандықтан, ол қосымша шығындармен байланысты болады. Сондықтан ... ... шарт пен ... ... ... алу ... түседi.
Тұтыну несиесiнiң құралдары . Несие құралдарына байланысты тұтыну
несиесi чекпен және ... ... ... ... ... төлемдердiң мерзiмiн ұзарту ... ... ... ... ... түрерi болады: овердарфтық, кепiлдемелiк,
арнайы. Тұтынушыларға ... ... ... ... ...... ... болуы. Несие бұл шоттағы қалдықтың жоқ болуы жағдайында
берiлуi тиiс. Чекпен ... беру ... ... ала ... ... ... төлеуге алынады. Ол лимит коммерциялық банктердiң несие
беру мүмкiндiгiне, клиенттiң несиелiк қабiлетiне, банктiң қызмет ... ... пен ... байланысты болып келедi. Чектiк тұтыну несиелерi
шотқа кәдiмгi салымдардың ... ... ... ... ... ... ... Чектiк шоттарды көбiне овердрафтық шоттар деп атайды.
Тұтыну несиесiнiң тағы бiр түрi – ... ... ... ... ... ... айырмашылығы: олар чектiк шоттарға
негiзделмейдi және мұнда үш жақ ...... иесi, банк және ... ... симфолдары бар пластикалық карточкалар қарыз алушыға
(тұтынушыға) берiледi және де банктiң карточка ... ... ... ... дәлелдейдi. Несие карточкасы клиенттiң банкпен
депозиттiк операцияларының жағдайы тұрақты болған ... да ... ... ... ... ... ... Тарау. Тұтыну несиесiнiң қажеттiлiгi және несиенi ұсыну
шарттары бойынша талдау жүргiзу. ААҚ ШФ ... ... ... ... ... ... ... талдау.
Жалпы экономикаға берiлген кредиттер. Қолайлы макроэкономикалық
жағдайлар мен ресурстық база өсiп ... ... ... ... ... серпiндi даму үстiндегi салаларының бiрi болып қалады. 2003 жылы
банктердiң экономикаға кредиттернiң ... 45.5 % - ке, яғни 978.1 ... ... өстi (7.0 млрд АҚШ ... ... АҚШ ... қатысы бағамының өсуi банк кредиттерiнiң
валюта түрлерi бойынша құрылымының өзгеруiне әсер ететiн ... ... 2003 жылы ... ... ... екi ... ... өстi және
435.4 млрд теңге болды, шетел валютасымен – 542.7 млрд теңге болып ... АҚШ ... 17.8 % - ке өстi. ... ... ... үлес
салмағы 31.5 % - тен 44.5 %-ке дейiн өстi.
2003 жыл iшiнде ұзақ мерзiмдi кредиттердiң өсуi ... ... ... ... ... ... кредиттердiң мерзiмдерi
бойынша құрылымында да оң өзгерiстер болды. Ұзақ ... ... ... 57.0 % тен 62.2 % ке ... ... ... ... рыногындағы негiзгi заемшылар корпаративтiк
клиенттер болып отыррғанына қарамастан, 2003 жылы кәсiпорындарға ... үлес ... ... ... кредиттердiң жалпы көлемiнде
91.3 % тен 87.5 % ке дейiн ... ... ... жеке ... ... үлес салмағы 8.7 % тен 12.5 % ке дейiн өстi. Бұл ең алдымен
ипотекалық және тұтынушылық ... ... ... ... ... ... ... жылы банктердiң шағын кәсiпкерлiкке кредиттернiң көлемi 33.9 %
ке өстi және 196.2 млрд ... ... ... ... ... жалпы
көлемiнiң 20.1 % болды. Банктiк кредиттерi ... ... ... ... ... ... Теңгемен берiлген кредиттер ... ... ... ... ... ... 14.1 % - тен 14.9 % - ке ... ал жеке тұлғаларға кредиттер бойныша 21.5 % - тен 20.3 % - ... ... 2004 – 2005 ... ... ... ... ... мен сый ақы ставкалары төмендегiше болып келедi
(2 кесте):
Банктердiң ... ... ... ... және ... сыйақы ставкалары (орташа өлшеммен)
млн. теңге
кезеңде
Кесте - 2
|Несие ... |12. 2003. |03. 2004. |06. 2004. |09. 2004. |10. 2004. |
| |млн |% |млн |% |млн |% |млн |% |млн |% |
| | |20.2| |21 | |20.4| |19.8| |21 ... |13 339| |13 108| |17 790 | |22 526| |19 | ... | | | | | | | | |688 | ... ... | ... ... |7 583 |20.4|6 264 |22 |6 613 |22.7|9 376 |22.6|7 ... мерзiмдi |5 756 |19.9|6 844 |20 |11 177 |19 |13 ... ... | | | | | | | | |785 | ... ... ... ... ... ... |20.1| |20.9| |20.4| |19.8| |21 ... |13 024| |12 607| |17 318 | |21 958| |19 | |
| | | | | | | | | |056 | ... iшiнде: | ... ... |7 450 |20.2|6 148 |22 |6 500 |22.7|9 286 |22.6|7 ... ... |5 574 |19.9|6 458 |19.9|10 818 |19 |12 ... |18.4|
| | | | | | | | | |269 | ... | |24.1| |21.6| |19.3| |20.3| ... | | | | | | | | | | ... |315 | |501 | |472 | |568 | |632 | ... | | | | | | | | | | ... | | | | | | | | | | ... iшiнде: | ... ... |133 ... |23 |113 |22.3|89 ... ... мерзiмдi |182 |18.7|386 |21.2|359 ... |19 |517 ... ... ... мақсатында
ұсынған несиелерi, аймақ кесiндiсiнде ... - ... |10. 2004. |11. 2004. |
| ... iшiнде |оның iшiнде | ... ... |
| | ... ... |ұзақ мерзiмдi | ... ... |
| | ... ... ... |шетел |Барлығы|ұлттық |шетел |
| | ... ... | |а |ы |а |ы | |а | ... |123 470|22 585 |8177 |36 779 |55 929 |130 021|24 229 |7 305 ... ... ... қ-сы |6 250 |1 355 |279 |1 602 |3 013 |6 728 |1 595 |263 ... қ-сы |37 593 | 7 | 6 |5 920 |17 718 |39 081 |8 270 |5 305 |
| | |838 |117 | | | | | ... |2 823 |468 |12 |1 192 |1 152 |3 032 |525 |11 ... |8 131 |655 |61 |3539 |3 876 |8 209 |642 |55 ... |2 058 |445 |192 |598 |823 |2 156 |459 |184 ... |6 358 |859 |147 |2 000 |3 352 |6 775 |900 |131 ... Қаз |10 233 | 1 |241 |3 320 |5 281 |10 606 |1 467 |213 |
| | |391 | | | | | | ... |2 907 |464 |21 |1 750 |671 |3 096 |497 |23 ... Қаз |2 849 |381 |37 |1 165 |1 266 |2 862 |453 |33 ... |15 515 | 3 |389 |5 160 |6 004 |17 051 |4 313 |383 |
| | |961 | | | | | | ... |4 177 |978 |70 |1 114 |2 015 |4 339 |1 010 |70 ... |2 580 |492 |43 |1 535 |510 |2 787 |541 |39 ... |4 895 |871 |140 |1 239 |2 646 |5 133 |931 |135 ... |6 589 | 1 |200 |2 386 |2 793 |6 977 |1 279 |191 |
| | |210 | | | | | | ... |1 617 |258 |59 |439 |860 |1 799 |304 |63 ... | | | | | | | | ... Қаз|8 895 |958 |168 |3 820 |3 949 |9 390 |1 042 |207 ... |01. 2005. |02. 2005. |
| ... ... ... iшiнде | |оның iшiнде |
| | ... ... ... ... | ... мерзiмдi |
| | ... ... ... |шетел |Барлығы|ұлттық |шетел |
| | ... ... | |а |ы |а |ы | |а | ... |143 344|27 279 |6 936 |43 834 |65 294 |145 404|27 272 |8 828 ... ... ... қ-сы |7 227 |1 703 |230 |1 971 |3 323 |7 438 |1 700 |257 ... қ-сы |42 984 |10 132 | 4 |7 603 |20 325 |45 707 |10 144 |6 785 |
| | | |923 | | | | | ... |3 401 |633 |6 |1 358 |1 403 |2 913 |677 |6 ... |8 673 |617 |96 |3 530 |4 429 |8 644 |608 |80 ... |2 293 |492 |151 |709 |942 |2 284 |495 |142 ... |7 192 |970 |94 |2 197 |3 931 |6 412 |931 |93 ... Қаз |11 569 | 1 |202 |3 675 |6 176 |11 484 |1 500 |184 |
| | |517 | | | | | | ... |3 428 |500 |34 |2 072 |822 |3 571 |499 |25 ... Қаз |2 970 |490 |23 |1 211 |1 245 |3 114 |501 |21 ... |19 655 |4 777 |339 |7 436 |7 102 |19 116 |4 986 |438 ... |4 647 |1 029 |68 |1 290 |2 260 |4 413 |1 014 |61 ... |3 014 |599 |34 |1 791 |589 |3 103 |588 |29 ... |5 499 |1 013 |123 |1 416 |2 948 |5 679 |548 |120 ... |7 513 | 1 |198 |2 875 |3 185 |7 688 |1 225 |201 |
| | |254 | | | | | | ... |2 027 |377 |53 |618 |979 |3 291 |780 |50 ... | | | | | | | | ... Қаз|11 251 |1 175 |362 |4 081 |5 634 |10 547 |1 077 |335 ... жеке ... ... ... ... ... кредиттері, аймақ кесіндісінде
кесте - 4
|Қалалар |10.04 |11.04 |
| ... ... | ... ... |
| |ы | |Бар | |
| | | ... | |
| | ... ... |Ұзақ мерзімді | ... ... | ... ... |Ұлттық |Шетел | ... ... |
| | ... ... | ... | | ... | ... | | |да ... |4 011 |481 |108 |1214 |2207 |4352 |514 |111 ... ... | | | | | | | ... қ-сы |277 |39 |6 |5 |227 |293 |42 |6 ... қ-сы |806 |7 |7 |78 |714 |919 |51 |6 ... |23 |6 |1 |4 |12 |22 |5 |1 ... |126 |3 |0 |48 |74 |137 |4 |0 ... |454 |125 |13 |230 |86 |369 |116 |10 ... |62 |7 |3 |25 |27 |63 | | ... | | | | | | |9 |3 ... |259 |34 |15 |52 |158 |297 |34 |15 ... |29 |0 |-- |3 |26 |36 |0 |-- ... | | | | | | | | ... |65 |4 |3 |16 |42 |73 |2 |2 ... |1366 |200 |21 |662 |484 |1573 |193 |28 ... |38 |5 |0 |4 |29 |47 |4 |2 ... |40 |4 |4 |16 |16 |39 |5 |3 ... |44 |2 |9 |12 |21 |42 |2 |8 ... |163 |20 |7 |30 |107 |188 |21 |6 ... | | | | | | | | ... |88 |11 |18 |2 |57 |83 |13 |15 ... | | | | | | | | ... |172 |15 |2 |27 |128 |188 |14 |5 ... ... ... ... талдау.
Áàíêòi» æèíàºòà¹àí ðåñóðñòàðûí òàáûñ òàáó æ¸íå ¼òiìäiëiãií ... ... ... ... ... äåï ... îïåðàöèÿëàðû íåãiçiíåí ò¼ðò òîïºà á¼ëiíåäi:
• íåñèå åñåïòåó îïåðàöèÿñû, îíû» í¸òèæåñiíäå áàíêòi» íåñèåëiê ïîðòôåëi
ºàëûïòàñàäû;
... ... îë ... ... ... ... ... æ¸íå åñåïòåó îïåðàöèÿëàðû – áàíêòi» êëèåíòòåðãå ... ... ... ... - ... ... – îë áàíêòi» íåñèå ðåñóðñòàðûí îðíàëàñòûðó
ºûçìåòiíäåãi íåñèå áåðó ... Áàíê ... ê¼ï ... ... ... ... ... êëèåíòòåðiíå áåðåòií ºàðûçûí áiðàç
áåëãiëåðãå áàéëàíûñòû òîïòàñòûðó¹à áîëàäû:
• áîðûøºîðäû» òèïiíå áàéëàíûñòû – ê¸ñiïîðûí¹à, ¾êiìåòêå æ¸íå ... ... ... ... ... áåðiëåòií ºàðûç;
• ïàéäàëàíàòûí ìåðçiìiíå áàéëàíûñòû - ºûñºà ... ... ... îðòà
ìåðçiìäi (1 æûëäàí 5 æûë¹à äåéií), ½çຠìåðçiìäi (5 æûëäàí æî¹àðû);
• ºûçìåò åòó îðòàñûíà áàéëàíûñòû - ... ... ... ºàðûç æ¸íå
àéíàëûñ àÿñûíà áåðiëãåí ºàðûç;
• áîðûøºîðäû» ºàé ñàëà¹à òèiñòiëiãíå ºàðàé ¼íåê¸ñiïêå, ... ... ... áåðiëåòií ºðûç;
• ºàìòàìàñûç åòiëói áîéûíøà – ... ... ... æ¸íå ... ¼òåó ò¸ñiëiíå ºàðàé – áið óàºûòòà æ¸íå á¼ëiê – á¼ëiêïåí ¼òåëåòií ºàðûç.
Íåñèåíi áàíêòåð íåñèåëåóäi» ìûíà íåãiçãi ïðèíöèïòåði ñàºòàë¹àíäà ... ... ... ... ... ... 2003 æûë ... 67,690 ìëí òåíãåãå æî¹àðëàäû, ÿ¹íè
225,248 ìëí òåíãåãå äåéií. Á½ë 2002 ... 31 ... 157, 288 ... åäi, ... ¼ñiì 43,2 % ... Áàíê ... 2002 æûëû 2001æûëûìåí
ñàëûñòûð¹àíäà 78, 083ìëí òåíãåãå ¼ñòi.
Áàðëû¹û àêòèâòåð (ìëí òåíãå)
Ìåìëåêåòòi» ñû æûëäàðû æ¾ðãiçiëãåí ñàÿñàòûíà áàéëàíûñòû, ... ... ... áàíê èíäóñòðèÿñûí ºàðºûíäû äàìûï êåëåäi.
Ñû áåñ æûëäà àêòèâòåðäi» ê¼áåþiíå ÀÀ² Áàíê ... ... ... ... àç ... æûë ... áåði ... ºàðæûëàð ìåí áàíêòåðäåãi íàºòû ñàëüäî ê¼ëåìi
200%æî¹àðû ê¼áåéäi, ÿ¹íè 2004 æûë 31 ... ... ... 34, ... ... ... àë 2001æ æåëòîºñàíûíäà îíû» ñîììàñû 9, 455 ìëí.òå»ãå
åäi
Áà¹àëû ºà¹àçäàð ïîðòôåëi äå 550%æî¹àðëàäû, 2003 æûëûìåí ñàëûñòûð¹àíäà ... ìëí. ... 2004 æûëû ... äà àêòèâòåðäi» ¼ñiìi 2003 æûëû 1,473 ìëí òåíãå åäi, àë 2004 ... ìëí ... ... 5,507 ìëí ... ... Á½ë ä¸ðåæå áàíêòi»
¼êiëåòòi ñàºòàíäûðó êîìïàíèÿëàðûíû» êûçìåòiíi» í¸òèæåñiíäå, àêòèâ òåðíi»
½ë¹àéóûíà áàéëàíûñòû ïàéäà ... ... áiði. 2001 æ¸íå ... ... ... àéòàðëûºòàé àéûðìàøûëûº æîº.
ʼïòåãåí ìåìëåêåòòåðäå ºàðûç áåëãiëi áið íåñèåëiê ... ... ... áåðiëåäi. Ìûñàëû, À²Ø-òà, Ãåðìàíèÿäà, Ãîëëàíäèÿäà,
áåëüãèÿäà áîðûøºîð¹à ... ... øîò ... ëèìè ... êå» òàðà¹àí. Êîíòîêîððåíòiê øîò äåãåí ... ... ... ... Á½ë øîò áîéûíøà äåáåòòiê ñàëüäî êëèåíòêå íåñèå áåðóäi
ê¼ðñåòñå, àë ... ... ... ... ... áàð ... ê¼ðåñåòåäi.
Íåñèåíi» á½ë ò¾ði ºûñºà ìåðçiìäi à¹àìäà¹à ºàæåòiëiêêå áåðiëäi.
Àë êåéáið ìåìëåêåòòåðäi» (µëûáðèòàíèÿ, Êàíàäà) áàíêòåði ... ... ... ... ... ... ÷åê ... áàíêòi» ºûñºà
ìåðçiìäi íåñèå áåðói íåìåñå îíû» ... ... ... ... ... ... ... äà, áåêiòiëãåí ëèìèò øåãiíäå áàíêòi» ò¼ëåói.
͸òèæåñiíäå ... ... ... ... ... Îâåðäðàôòòû» æî¹àðû
ñîìàñû à¹ûìäà¹û øîò àøûë¹àíäà øàðòïåí àíûºòàëàäû. Íåñèåëåóäi» á½ë ôîðìàñû
–êîíòîêîðåíòòi øîòïåí ... ... ò¾ði. Îë- ... ... åñåï
àéûðûñóûíà ºàðàæàò æåòiñïåñòiãií ºàíà¹àòòàíäûðó¹à áåðiëåòií íåñèå. Íåñèå
¾øií àºû æ½ìñàë¹àí íàºòû ºàðûç áîéûíøà àëûíàäû.
Áåðiëåòií ... ... ... ... ... ... ... àðºûëû ðåòòåëåäi. á½ë æà¹äàéäà áàíê ïåí êëèåíò àðûñûíäà
êåëiñiì áåêiòiëåäi, îë áîéûíøà áàíê áîðûøºîð¹à êåëiñiëãåí ... ... áið ... ... ... ... Íåñèå ëèíèÿñû áið æûë¹à àøûëàäû.
Êåëiñiëãåí ìåðçiì àðàëû¹ûíäà áîðûøºîð ... ... æ¸íå ... ºàæåò êåçäå íåñèå àëó¹à ì¾ìêiíäê ... ... ... ºàðæûëûº æà¹äàéû íàøàðëàï êåòñå, îíäà êåëiñiìíi» àÿºòàëóû
ìåðçiìiíå äåéií îíû æîþ º½ºû ... ... ... áàíê ... ... ê¼ðñåòêåí áiðiíøi êëàñòû áîðûøºîð¹à
ºîëäàíûëàäû. Êåëiñiì áåêiòiëãåíäå êëèåíòòi» íåñèå ëèíèÿñû ... ... ... ... àç ... ñàºòàó æà¹äàéû ê¼ðñåòiëãåí º½æàò ºîñà
òiðêåëåäi.
Áàíêòiê íåñèåëåóäi ½éûìäàñòûðóäû» êåëåñi áið ò¾ði – ... ... ... ... ... Á½ë æà¹äàéäà áåðiëåòií íåñèå ñîìàñû íåñèåëiê
øîòòû» äåáåòiíåí êëèåíòòi» à¹ûìäà¹û øîòûíû» ... ... ... ... ... ... øîòûíàí òiêåëåé ò¼ëåíói ì¾ìêií
À¹ûëøûí æ¸íå Øâåéöàðèÿ áàíêòåðiíi» ... áàíê ... ... ... ... ... ... ºîëäàíûëàäû. Á½ë æà¹äàéäà ºàòûñóøû
áàíêòi» áiðåói áàñºàðóøû æ¸íå ò¼ëåóøiíi» ¼êiëi ... ... ... ... ... íåñèå äå êå» äàìóäà. Îë ñèíäèêàòòûº íåñèåäåí
åêi æ¸íå îäàí äà ê¼ï ... ... ... æ¸íå ... áîëóûìåí
åðåêøåëåíåäi. Êîíñîðöèóìäûº íåñèå ¸äåòòå ¼òå iði ... (30 ìëí ... ... ... ... ... ... ½ë¹àéòûï, áàíêòi» íåñèåëiê
ºàóïií ò¼ìåíäåòåäi. Êåëiñiìäå íåñèå ... ... æ¸íå ... ... ìåí ... º½ºû ìåí ... ê¼ðñåòiëåäi.
Áàíêòåðäi» íåñèå áåðó îïåðàöèÿëàðû ... ... æ¸íå ... ... Ôàêòîðèíã äåãåí - ¼íiìäåðäi ñàòó ... ... ... ò¼ëåíáåãåí ºûñºà ìåðçiìäi ºàðûç
òàïñûðûñûí ... ... Á½ë ... áàíê ... ... àëóøûäàí
ò¼ëåóäiòàëàï åòåòií º½ºûººà èå áîëàäû. ... ... áàíê ... ... ... îíû» ... ... ¼çiíå àëàäû.
²àðûç áåðó ì¸ñåëåñií øåøåðäå áàíê æåòêiçóøiíi» íåñèå ºàáiëåòòiëiãií
òàëäàï, î¹àí ºàðûçäàðäû» ... ... ... ... ... àëìàó
ºàóiïií áàíê ¼çiíå àëàòûíäûºòàí, îë æåòêiçóøiãå øîòòû» æàëïû ñîìàñûíû» ... % ... ¼çi ... àë ... äåáèòîð ºàðûçäû» áàðëûº ñîìàñûí
¼òåãåííåí êåéií ¹àíà ºàéòàðàäû. Êîììåðöèÿëûº áàíêòåð íåñèåíi» îñû ... ¼ç ... ... ... ... àëûï, òàáûñûí
½ë¹àéòó¹à æ¸íå êëèåíòòåðìåí ... ... ºîë ... ... ... - ... ... ½çຠìåðçiìãå
ìàøèíàëàðäû, æàáäûºòàðäû, ºîç¹àëìàéòûí ì¾ëiêòåðäi æ¸íå íåãiçãi êàïèòàëäû»
áàñºà ýëåìåíòòåðií æàë¹à áåðãåíäå æ¾ðãiçiëåòií ... ... ... ... áåðó ... ... îïåðàöèÿñûíà ºàòûñàäû. Ñîíûìåí
ºàòàð áàíêòåð ... ... ... ìåí ... ... äà íåñèåëåó ì¾ìêií. Øàðò ìåçiìiíi» ñî»ûíäà æàëäàóøû ëèçèíã
îáúåêòiñiíi» ºàë¹àí º½íû ... ... ... ... Áàíê ... æ¾ðãiçó àðºûëû êëèåíòòi» ò¼ëåì ºàáiëåòñiçäiãiíåí òóûíäàéòûí
øû¹ûí ºàóiïií ò¼ìåíäåòåäi. ιàí ... áàíê ... ... ... ... ... º½ºû áàð. Îíäàé æà¹äàéäà ñîë ì¾ëiêòåí ñàëûº
ò¼ëåíáåé, îë ñîèà æàáäûº àëó¹à æ½ìñàëóû ... ... ... ìà»ûçäû îïåðàöèÿñû áà¹àëû ºà¹àçäàðìåí
æ¾ðãiçiëåäi: áàíê ¼ç ïîðòôåëi ¾øií áà¹àëû ºà¹àçäàðäû ñàòûï àëó ... ... ... ... (¾ëåñòi ºà¹àçäàðäû –íåãiçiíåí
àêöèÿëàðäû) ½ñòàóøûëàð àðàñûíäà ... ... ... ... ... ... ñàòûï àëó æ¸íå ñàòó (áà¹àëû ºà¹àçäàðäû»
åêiíøi ... ... åòó), ... ... ... ºàðûç áåðó. Îíäàé
áà¹àëû ºà¹àçäàð æàé æ¸íå àðòûºøûëûºòû àêöèÿëàð, îáëèãàöèÿëàð, ìåìåëêåòòiê
ºàðûç ìiíäåòòåìåëåði, âåêñåëüäåð æ¸íå ... ... ... ... ... âåêñåëüäåðìåí æ¾ðãiçåòií àêòèâ îïåðàöèÿëàðû, íåñèå áåðó, àêöåïò
áîéûíøà îïåðàöèÿëàð, èíêàññàöèÿëàó, âåêñåëüäiê êåïiëäiê áåðó æ¸íå ... ... ... ... áàñòû ìàºñàòû – äèâèäåíä
æ¸íå ïðîöåíò ò¾ðiíäå ºîñûìøà ïàéäà òàáó. Áà¹àëû ºà¹àçäàðäû» òàáûñòûëû¹û
îëàðäû ¼òåó ... ... ... îíû» íàðûºòûº áà¹àñû ò½ðàºòû áîëàäû. Àë
ìåðçiìi ½çຠ... ... ... ... ... æèi ... ... áàíêòåð ¾øií ºûñºà ìåðçiìäi áà¹àëû ºà¹àçäàð¹à àºøà æ½ìñàó ½çàº
ìåðçiìäi ºà¹àçäàð¹ààºøà ñàëóäàí òèiìäiëåó.
Ñîíûìåí êîììåðöèÿëûº áàíêòåðäi» ... ... ... ... ... ... êåëå ... íåãiçiã áà¹ûòû- íåñèå áåðó îïåðàöèÿñû
æ¸íå ... ... ... Á½ë ... áàíê ... ... ... Á½äàí áàñºà áàíêòåð:
• êàññàëûº;
• àêöåïòòiê;
• øåò åë âàëþòàñûìåí;
• ºîç¹àëìàéòûí ì¾ëiêòåðìåí;
• äåëäàëäûº ... ... áið- ... ... áàéëàíûñòû. °ñiðåñå àêòèâ æ¸íå ïàññèâ
îïðåàöèÿëàðû áið-áiðiíå ò¸óåëäi. ... ... ... ... êàïèòàëûìåí ºûçìåò æàñàéäû, ñîíäûºòàí áàíê ºàðàæàòûí ... ... ... ... ... áàíêòi» óàºûòøà áîñ êàïèòàë ... ... ... ... ААҚ ШФ «Банк Каспииский» тұтыну несиесiн ұсыну
шарттары.
Тұтыну несиесiн рәсiмдеу, беру және өтеу тәртiбi. ... ... ... ... кезең - олардың несиелiк қабiлетiн анықтау
болып табылады. Клиенттiң төлем және несиелiк ... ... үшiн ... ... ... ... ... бiрге шығындары ... ... ... ... үш ... бойынша анықтайды:
➢ еңбек ақы;
➢ жинақтар мен бағалы қағаздардан алатын табыстар;
➢ басқада табыстар.
Қарыз алушының негiзгi ... банк ... ... және ... ... алименттерндi, ертеректе алынған ... мен ... ай ... ... ... және ... төлемдердi жатқызады.
Ссуда беру мүмкiндiгiн анықтайтын негiзгi көрсеткiштердiң бiрi ... ... және ... ... ... ... Осы
жағдайларды ескере отырып, банк несиенi өтеуге мүмкiндiк ... ... көзi ... ұзақ ... ... ... бар және де ... мекен жайында ұзақ уақыт тұратын клиентке несие бередi.
Тұтынушылық ... ... ... шарттары:
Тұтыну несиеснiн талдаудың мақсаты – жеке тұлғаларға тұтынушылық
қажеттiлiктерге ... ... ... ... ... және ... атап айтсақ: Банк қаржысы есебiнен үй алу, авто транспорт алу,
кезек күтпейтiн ... үшiн және жеке ... ... ... ... ... ... банк бөлiмдерi және несие жұмысшылары үшiн оқуға ... ... ... ... ... беру ... бойынша несие беруде
бұлжытпай орындауға мiндеттi болып саналады.
Ереже Қазақстан Республикасы ... iшкi ... ... ережесi
және Банк басқа нормативтiк құжаттарына негiзделедi.
Осы ережедегi қолданылатын терминдер мен қысқартулар:
• Банк – АҚ ... ... ... ... ... ...... ай – сайын айлық түрiндегi кiрiске
ие және ликвидтi ... ... ... ... Несие
алушыға қойылатын барлық талаптарға сай келетiн, тұтынушылық несие алу
бағдарламасы бойынша ... ... – жеке ... Кепiлдiк берушi – кпiлдiк берушiнiң өз меншiгi ... ... ... ... ... ... ... ету үшiн берушi жеке тұлға.
Несие алушы және ... ... неси ... үшiн әртүрлi жеке тұлға
болуы мүмкiн;
• Тұтынушылық ... - ... ... ... үшiн ... ... үшiн емес сол немесе басқа формада 3 000. 00 (үш
мың АҚШ долларынан) кем емес ... ... ... Тек, банк ... ... ... емес ... мақсаттар үшiн, қарыз алушы
кiрiсiн талдаусыз ... ... ... үшiн ... ... Үй алу үшiн ... – Жеке тұлғаға үй сатып алу үшiн берiлетiн несие ... ... ... үйлерден және жер жер учаскесi бар жеке тұрғын үй салу
үшiн);
• Автокөлiк алу үшiн несие – өз мақсатын ... үшiн жеке ... ... үшiн несие;
• Кезек күттiрмейтiн қажеттiлктер үшiн несие (кiрiсiн талдау арқылы) – жеке
тұлғаларға медициналық ... ... үшiн, ... той және ... ... өткiзуге, мүлiк және автокөлiктi жөндеуге және бақа
кәсiпкерлiк iскерлiктi жүзеге асырумен байланысты емес автокөлiк ... және ... ... ... ... несие;
• Тұтынушылық қажеттiлiктерi үшiн берiлген несие (кiрiстi ...... ... ... үшiн ... беру ... және автокөлiк қою
арқылы ақша беру кезiнде несие алушы;
• Ақшаны кепiлдiкке ... ... алу - ... бойынша үш айда аударылатын,
негiзгi несие және ... жаба ... ... банк есебiнде кепiлдiкке
ақша қою арқылы берiлетiн несие категориаларының кез-келген ... ... ... – Банк ... ...... несие бөлiмiнiң Несие
алушыға кеңес берушi, несиелiк жобаны талдаушы, несие ... және де ... ... ... – маман;
• Заң кеңесшiсi – Банк филиалы фронт – кеңесiнiң жоғары заң бiлiмiне ие
және қарыз ... ... ... және ... ... кепiл мүлiкке
меншiгiнiң құқын талдаушы және де несие беру ... ... ... ... ... ... құрылымын бақылаушы – маман;
• Қауiпсiздiк қызметi – Банктiң ... ... ... ... және ... ... тексеру бағдарламасы көлемiнде тексерудi жүзеге
асырушы маман;
• Несиелiк администратор – бэк кеңсенiң несие операцияларын тiркеудi жүзеге
асырушы және банктiк несиенi ... ... ... ... ... ... және ... кепiлзатты қамтамасыз етудi тiркеушi маман;
• Несиелiк бөлiм – ... ... ... ... ... және ... ... тұрады;
• Несиелiк комитет – банк құрылымы iшiндегi iшкi несиелiк саясатты және
жеке филиалдарды (филиалдар несие комитеттерi) жүзеге ... ... ... ... досье – несие алушыларды несие жайлы, оның жүргiзiлуi,
қамтамасыз ... ... ... ... ... ... ... мәлiметтер жинақталған жеке құжаттама жинағы сөмкесi;
• Несиелiк модуль – ... ... ... ... ... және ... модулi;
• Тәуелсiз бағалаушы – ҚР қозғалмайтын және қозғалмалы мүлiктi ... ... бар – ... ... Резервтiк компания – қозғалмайтын мүлiкке құқықты мемлекеттiк реттеудi
жүзеге ... және ... ... ... ... ... ... көрсету бойынша қызметтер жүргiзушi компания;
• Бағдарлама операторы – Тұтынушылар несие бағдарламасын жүргiзудi ... ... ... ... ... ... Атқарушы орган – сатуды және сатып алуды тiркеудi (сату және сатып ... ... ... (жер ... қозғалмайтын мүлiк бойынша
орталық) немесе автомобиль көлiктерi (ол ... ... ... ... мемлекеттiк орган;
• Сақтандыру компаниясы – кепiлдiк меншiгiн және ... ... ... ... ... ... ... АҚ СК «Алматы Халқаралық
Сақтандыру Тобы».
Тұтынушылық несие беру бағдарламасы аясында тыиым ... Ай ... ... ... кiрiсi жоқ, тұтынушылық қажеттiлктерге несие алушы
кiрiсiн талдамай жеке тұлғаларға несие беруге;
• Коммерциялық қозғалмайтын мүлiк алуға, соның iшiнде ... ... оны ... ... ... ... мақсатында несие беруге;
• Қарыз бойынша кепiлдiк көлемiнен негiзгi несие көлемi 5 есе ... ... ... ... ... ... ... қажеттiлiгiне, егер кепiлдiк берушi үшiншi тұлға
немесе меншiк иесi екi жеке тұлғадан көп болса (несие ... және ... ... ... Кез ... сақтандыру операцияларын Сақтандыру компаниясынан басқа
ұйымдардың ... ... ... ... ... ... бағалауды жүргiзуге;
• Несиенi беру кезiнде, белгiлi ережеден немесе Банк Тарифтiк комитетi
бекiту нәтижесiнде ... Банк ... ... ... ... ағын түрiнде тұтынушылық несие беруге;
• Тұрғын үй салуға қатысты үлестiк қаражатт ы қаржыландыруға;
• Ақшалай кепiлдiң басқа кез – ... ... ... үй немесе автокөлiктi үшiншi тұлға үшiн алуға несие беруге;
• Кепiлдiк қозғалмайтын мүлiгi ретiнде жалға алған құраушы жер ... 000. 00 USD (4. 200. 000. 00 ... ... ... ... беру
процедурасы кiшi мөлшерде несие беру бағдарламасы аясынан ерекшелiгi ол
банк үшiн үлкен ... ... ... ... банк ... ... шартына және күшiндегi заңға
сәйкес, несиенiң мiндеттi және екi жақ ... және оның ... ... келiсiмiнiң болашағын қамтитын келiсiм құрады.
Несиелiк операциялар бухгалтерлiк есептерi ... ... есеп шоты ... және Банк есеп ... ... сай жүзеге
асырылады.
Банк мамандары несиелiк операцияны жүргiзу кезiнде Қазақстан
Республикасы Ұлттық ... Банк ... ... ... банк ... осы ережемен және iскерлiгiмен ... ... ... жетекшiленедi.
Жеке тұлғаларды тұтынушылық несие беру бағдарламасы ... ... ... Бас Банк Несиелiк комитетiмен бекiтiледi. Осы жағдайда жалпы
несие беру шартына жататындар:
... ... беру ... ... ... өнiм ... Берiлетiн несиелердiң минималды және максималды көлемi;
• Несие берудiң стандардты мерзiмдерi;
• Қамтамасыз етуге қойылатын талаптары;
• Төлеу ... және ... ... ... беру ... ... ... ету категориясы үшiн берiлетiн несие және несие алушы
кiрiсiне әртүрлi өлшемде берiлетiн несиенiң максималды мөлшерi.
Нақты несиелiк операцияны ... ... ... ... ... ... ... бiр ереже аясындағы атқару несиелiк
талдаушылармен жүзеге ... ... ... ... Бас Банк ... ... ... бойынша Ереже аясында несие беру жалпы
шартына өзгерiстер енгiзудi қарап және реттейдi;
• Банк барлық несиелiк бөлiмдерiне бағдарлама енгiзедi, соның ... ... ... ... ... ... ... банк несиелiк
бөлiмдерi қызметкерлерiн аттестациялайды, керектi локальды нормативтiк
актiлердi және т.б. ... Осы ... ... ... ... ... бақылайды;
Несиенi талдаушы тұлғалық-несиелiк бөлiм:
• Банк несиелiк өнiмдерi ассортиментi, ... ... ... ... бберу аспектiсiн жүзеге асырушы керектi құжаттамалар тiзiмi ... ... ... ... ... несие беру бойынша керектi құжат жинағын жинайды;
• Несиелiк досьенi реттеудi жүзеге ... және ... ... талдау
жүргiзедi;
• Несие алушының тәуелсiз бағалаушымен, риэлтерлiк компаниямен қарым –
қатынасын ұйымдастырады және банк пен ... ... ... және
несие алушыны үшiншi жақпен қатынасы жайлы кеңестерде қолдау көрсетедi;
• Жобалық сараптамалық заң кеңесшiсiмен және ... ... ... ... компаниясы агентiнiң функциясын жүргiзедi;
Заң кеңесшiсi:
• Несие алушының ... ... ... Несие алушы құқығын және
кепiлдiк берушiнiң меншiкке кепiлдiк иелiгiне ... ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етедi;
• Несиелiк жоба бойынша мiн iздеу жұмысын жүргiзедi.
Қауiпсiздiк ... ... ... ...... мекен-жайын анықтайды;
• Қарыз алушының сотталмағандығын, iшкi ... ... ... ... ...... берiлген арыздар, тiркеу органы және iздеу
iстерiнiң несие алушыға қатысы жоқтығын тексередi;
• Несие алушының фактiлi ... ... және оның ... жолы ... ... алушының нақты отбасы құрамын, оның отбасында ... ... ... ... ... несие алушының iскерлiгiн тексередi;
• Несие ресурсының қайтарылуын қамтамасыз ету мақсатында проблемалық ... ... ... ... ... хабарлама жүйесiнде қаржылық операциялардың көрiнiс табуын жүзеге
асырады;
• Банктiк несие ... , ... шарт ... ... және ... ... ... жүргiзедi;
• Банктiк несие беруден кейiнгi несие досье жүргiзiлуiн, соның ... ... ... ... жоба ... ... берудiң жалпы шарттары
Несие берудiң жалпы шарттары Бағдарлама операторлары дайындайтын Бас
Банк Несие ... ... ... ... қаралуы мүмкiн. Несие беру жөнiнде
Банк Комиссиясы осы ереженiң №3 қосымшасында ... ... ... ... ... Бас Банк ... ... бағдарлама
опраторы көрсетуi бойынша жүргiзiлуi мүмкiн.
Филиалдың несие бөлiмi жетекшiсi мiндеттi түрде туәелсiз бағалаушы
және оның бағалау бойынша ... ... ... ... және ... ...... мемлекеттiк тiркеу куәлiгi көшiрмелерiн сақтауы
керек.
Барлық несие ... ... ... оның ... ... ... ... мiндеттi. 30. 000. 00 USD ... (4 200 000. 00 ... ... ... 50 жастан асқан несие алушы
үшiн несие алушы өмiрiн бақытсыз жағдайлардан мiндеттi сақтандыру керек.
Егер ... ...... тұлға жасы 50 – ден асатын болса, кепiлдiк
берушi – үшiншi тұлға ... ... ... түрде сқтандырылуы
керек. Бiр жылдан артық мерзiмиге несие беруде мүлiктi және ... ... ... өмiрiн бiр жылға сақтандыруға рұқсат етiледi.
Мүлiктi және өмiрiн бақытсыз ... ... ... ... несие жолымен жүзеге асырылады. Егер ... ... ... 30. 000. 00 АҚШ ... (4. 200. 000. 00 Қаз ... ... ... болса, онда негiзгi несие мөлшерi 30. 000. 00 сомасы төмендеуiнен
өмiрдi сақтандыру ... ... ... ... ... отырып несиенi өтеу бiр реттiк аударымды
өз қорынан Банк ҚРБ немесе филиалдарға ай сайын аудару жолымен ... ... ... ... ... ... несие алушы қарызын
өтедi тек Банктiң оған несие берген филиалына ғана ... 000. 00 АҚШ ... ... ... барлық несие үшiн мiндеттi
түрде қауiпсiздiк қызметi жұмысшылармен ... ... ... ... ... несие бойынша ұауiпсiздiк қызметi ... ... ... немесе филиал несиелiк комитетi қарауы ... ... ... ... ... ... ... және банктi
марапаттау төлемiне ай сайын ... ... ... ... ... периодтар ұсынылмайды. Негiзгi несиенi және банкке сай
төлеу графигi ... және оған ... ... сй аннуитеттер
негiзiнде есептеледi.
Банктiк несиенi 10. 000. 00 АҚШ ... (1. 400. 000. 00 Қаз ... беру ... ... ... ... осы ... сай қатаң, несиелiк
комитеттен келiспей несиесiн бөлiм жетекшiлерiмен қабылданады.
Несиелiк сараптаушы сараптауды жүргiзгенде ... ... ... ... ... ... ... бiрiккен кiрiсi талданады. Талдауға
тек жалақы түрiндегi кiрiстер жүргiзiледi. Отбасының ... бiр ... 500. 00 АҚШ ... ... 70000. 00 қаз. ... ... болса,
онда отбасының осы мүшесi бойынша зейнетақы қоры жазбасын көрсетуi қажет.
Егер отбасы кiрiсi несие ... ... және ... күн көру ... ... ... ... 7 500. 00 6 000. 00 қаз ... ... ... ода ... кiрiс ... болып саналады.
Несие алған моменттен бастап бiр ... ... ... ... тиiс несие категориялары бойынша мақсатты қолдану мониторингi.
Мүлiк кепiлi жағдайы ... ... ... ... бiр ... емес ... алушы кiрiсi мониторингi жылына бiр реттен кем емес ... ... ... көрсету жолымен жүзеге асырылады.
Типтiк және азаматтандырылған операцияларды атап айтқанда келiсiм
шартты тiгу, ... ... ... ... операцияларын жүргiзу үшiн
барлық филиалдарда келiсiм бойынша жас мамандарды және ... ... ... ... ... үшiн ... ... ұсынылады.
Сонда да бұл жұмыстар, операциялар несиелiк сараптаушылар компетенциясы
саласына жатады.
Егер несиенi втокөлiк немесе ... алу үшiн ... ... ... ... ол ... зат алуын шешкенi жайлы несиелiк жобаны қайа таладу
өкеншi 30 күнге дейiн хабардар етпейдi.
Қозғалмайтын мүлiк стау – ... алу ... iстi ... ... үшiн, оны ... мүлiктiң несиесiн өтеу үшiн кепiлдiкке
беруiн ... ... ... түрде риэлтерлiк компаниялар
тартылады.
Несие алушы негiзгi қарызды төлеу ... ... ... ... екi ... аса ... ... алушының толық төлеуiне негiзгi
қарыздың кешiккен сомасы, сыйақы және де өсiмi сонымен ... ... ... алу Келiсiм шарты бойынша саналады, Филиал Крдиттiк Комитетi
өзiнiң несиесi бойынша қосылуын ... ... ... ... ... беру Процедуралары
Тұтынушылық несие беру бағдарламасы аясында неси еберу және ... ... ... ету ... келесi негiзгi кезеңдерге бөлiнедi:
• Клиентке өнiмдi таңдау және сату;
... ... ... және ... беру ... ... ... Несиенi беру;
• Несие мониторингi және оның қайтарылуын қамтамасыз ету;
Әр кезеңнiң типтiк мазмұны төменде осы ... ... ... ... жеке ... ... №5 ... жазылған.
Клиентке өнiмдi таңдау және сату (неиелiк сараптаумен жүзеге
асырылады, филиал кредиттiк ... ... ... ... мазмұнi:
• Несиелiк сараптаушы пропорциалды клиентпн танысады, клиенттiң қарыз
мөлшерi қажеттiлiгiн анықтамайды, ... ... ... ... келiсiм
аспектiлерi , мысалы, кепiлдiк мүлiк мөлшерi, оның кiмсге тиесiлiгiн және
т.б. танысып, клиентке банк ... ... ... және ... ... салады;
• Егер клиент ұсынылған өнiмге келiсiм бер қалса, ... ... жоба ... керектi құжаттар тiзiмiн бередi, несие ... ... және ... ... ... алушыға құжаттар
топтамасын дайындау уақытын мүлiктi бағалауға тәуелсiз бағалаушының бару
уақыты және күнiн айтады. Қосымша несиелiк сараптаушы ... ... ... ... ... хабардар етедi. Бағалауға бару уақыты клиент
барлық құжаттарды дайыдап үлгеретiндей, ... ... ... ... беру туралы шешiм қабылдау моментiне несиелiк досьенi
дайындайтындай уақыт таңдалады. Әртүрлi ... ... үшiн ... ... Ереже № 4 Қосымшасында келтiрiлген;
• Клиентке Банктiң несие алуға анкета және өтiнiш қағазын ... ... ... №5 ... Егер ... ... алдын Банк филиалы ... ... ... несиелiк
сараптаушы қарыз алушы филиал фрон-кеңсесi операциялық бөлiмiнде
сақталатын, салық ... ... ... ... ... жеке ... т.б. ... көшiрмелерi алынады.
Несиелiк сараптаманы жүргiзу және несие беру жайлы шешiм ... ... заң ... ... ... ... ... бөлiмi жетекшiсiмен жүзеге асырылып ... ... ... ... ... сараптаушы несиелiк жоба бойынша құжаттамаларды жинайды, ... ... ... ... досье топтайды. Несиелiк досьенi
топтаушы ... ... ... ... ... ... Несие алушы құқықтық статусын
дәлелдеушi ... ... ... тексередi (жеке куәлiк, СТТН, ... ... ... ... ... ... заң ... кепiлдiк
мүлiк үшiн құжаттарды дұрыс безендiру бойынша кеңес алуын ұйымдастырады;
• Несиелiк сраптаушы ... ... ... ... ... ... ... бередi;
• Несиелiк сараптаушы бағалауға бiрге баруды ұйымдастырады (ереже ... ... ... ... ... ... ... резюмесiн дайындайды және несиелiк
сараптаушыға бередi;
• Несиелiк сараптаушы қарыз – ... ... ... ... ... ... туралы есеп алып оның объективтiлiгiн бақылайды;
• Несиелiк ... ... заң ... бередi, Заң кеңесшiсi жоба
бойынша қорытынды дайындайды және несиелiк сарапшыға бередi;
• Несие үшiн ... ... ... ... ... ... ... Несие бөлiмiне немесе Несие комитетiнiң жетекшiсiне қарауға берiп,
онда жобаны қорғау жүзеге асырылады. Несие беру жайлы ... ... ... ... ... және ... ... алған күннен кешiктiрмей қабылданады;
• Несиелiк комитет шешiм әрбiр несие үшiн жеке ... ... ... бөлiм жетекшiсi шешiмi келтiрiлген формада
безендiрiледi;
Несие беру (несиелiк сараптаушымен ... ... және ... заң ... және ... ... ... мазмұны:
• Несиелiк Комитет немесе Несие бөлiмi жетекшiсi несие беру туралы оң шешiм
қабылдаған соң, несиелiк сараптаушы Несие алушыны несие беру ... ... ... ... ... және ... алу үшiн ... жинауын ескертедi;
• Соңғы тiзiмге сай құжаттарды алып және тексергеннен соң несиелiк сарапшы
Несие ... Банк ... ... ... ... есебiне қол
қойдырады;
• Несие сарапшысы келiсiмге керектi жобаны дайындайды (несие, кепiлдiк,
келешектегi ... және ... ... ... ... ... ... заң кеңесшiсiне визалауға бередi. Несие келiсiмi ... ... ... үшiн және ... ... үшiн), кепiлдiк келiсiмi – үш
данада (Банк үшiн және несие алушы үшiн), Кепiлдiк келiсiмi – үш ... ... ... алушы және атқарушы орган үшiн) жасалады, егер жоба
бойынша Кепiлдiк берушi ...... ... ... ... ... төрт
данада (Банк, Несие алушы, атқарушы орган және Кепiлдiк берушi үшiн)
жасалады;
• Заң кеңесшiсi ... ... ... ... жүргiзiп
және келiсiмнiң бiр данасын парақтап визалап (көрiп) шығады;
• Несиелiк сарапшы атқарушы ... ... ... ... тiркеудi
жүргiзу үшiн хат дайындайды;
• Келiсiмге, Филиал директоры, одан соң несие алушы және ... ... ... ... ... ... ... және кепiлдiк берушiге (егер кепiлдiк
берушi – үшiншi тұлға болса) қол қойылған ... бiр ... ... ... ... ... алушы және Кепiлдiк берушiге сақтандыруға керектi
келiсiмге үш данада қол қойдырады. Бiр ... ... ... ... ... ... ... бiр данасы апта сайын
сақтандыру компаниясына ... ... ... ... ... қосылады;
• Барлық керектi келiсiмге қол қойылғаннан соң, несиелiк сарапшы ... ... ... тiркеудi жүргiзу үшiн, оны құжаттар тiзiмiмен
таныстырып, атқарушы оргнадарға бағыттайды;
• Несиелiк сарапшы кепiл ... ... ... жүзеге асыруға
керектi құжаттама топтамасын дайындап оны ... ... ... ... ... ... ... операциялық бөлiмiне ертiп барып
және оны жеке тұлғаға қол қойылған үлгiдегi карточка түпнұсқасын, жеке
куәлiк және ... ... ... есеп ... ... ... көшiрмесiн
берiп қызмет көрсетушi мамнға бередi;
• Фронт-кеңсе маманы Банк үлгiсiнде және процедура бойынша бекiтiлген банк
қоры жайлы ... ... оған ... қол ... ... ... қағазының бiр нұсқасы клиентке берiледi, операциялық бөлiм маманы
клиентке есеп шот ашып ... ... ... ... ... ... несие алушыны атқаруша органға
жiбередi. Мемлекеттiк тiркеу процедуралары және несие ... ... ... үшiн, ... ... ... мен ... жылдамдатылған ретте
процедураларды iске асырса болады;
• Кепiлзат мемлекеттiк тiркелуi жайлы құжаттамаларды алған соң ... ... ... ... және ... ... ... үшiн
қозғалмайтын мүлiк құжаттары түпнұсқасы), несиелiк сарапшы оның
сараптамасын жүргiзедi, ... ... ... және ... есеп шотын
ашады, Банктiк несие келiсiмiн ... ... ... ... ... несие алушымен несиенi төлеуге ең ыңғайлы ай – күнiн
келiседi. Бiрiншi төлеу ақшасы несие ... ... ... 31 ... ... ... сарпашы оның несиелiк модулiн басып шығарып Банк қарызы
келiсiмiн (графигiн) екi ... ... ... директоры және клиентке
қол қойғызады осыдан соң бiр данасы қосымша клиентке берiледi;
... ... ... ... несиенi беру үкiмiн және банктiң
несие келiсiмi және кепiл келiсiмiн, сақтандыру келiсiмiн, ... ... және ... ... ... ... ... дәлелдейтiн құжаттама, кепiл берушi жұбайлар нотариустың
келiсiмiн және ... ... ... ... ... және ... ... құжаттары көшiрмесiн дайындап басып ... ... ... ... ... құжаттамалар
түпнұсқалары несиелiк администраторға берiледi;
• Кепiлдiк келiсiмi несие келiсiмi және сақтандыру келiсiмi түпнұсқалары
несиелiк администраторға банктiң ... беру ... ... берiледi;
• Кредиттiк администратор кредиттiк модульде бекiтiлген келiсiмдер ... және ... қол ... ... ... ашық есеп шотымен
сәйкестiгi тексерiлiп және үкiмдi берудi визалайды;
• Визаланған үкiмге Кредит бөлiм несиелер бойынша 10. 000. 00 АҚШ ... деп ... қол ... ... одан көп мөлшердегi қарыз болса
Филиал директоры қол қояды;
• Қарыз беруге үкiм Кредиттiк ... ... ... ... ... ... беру ... Кредиттiк администратор Банк қоры есепшотынан
несие алушы талабына сай Банк барлық комиссиясын, сақтандыру ... ... және ... ... сақтандыру компаниясы
қызметiне төлеу үшiн Банктегi есеп ... ... ... администратор жеке (скорошивателге) iс-қағазының несие алушының
несиелiк досьесi екiншi томын арнайды;
• Кредиттiк ... ... емес есеп ... ашып және оған ... және ... ... кiргiзедi. Кепiл құжаттамалары төл
нұсқасын кредиттiк администратор акт бойынша филиал кассасына сақтауға
бередi. ... ... ... ... ... досье екiншi
томына енгiзедi. Кассаға сақтауға ... төл ... ... ... ... келiсiмi оның мемлекеттiк тiркелген белгiсiмен;
• Қозғалмайтын мүлiкке меншiкке құқығы және есептiк құжаттамалары;
• Кепiлдiктiң ... ... ... ... ... кепiлi нотариалды бекiтiлген келiсiмi және ... ... ... ... сатып алу кезiнде тiркелген заңды неке
болмағаны жайлы нотариалды бекiтiлген арыздар.
Несие мониторингi және оның қайтарылуын қамтамасыз ету ... ... ... ... ... ... асырылады және филиал директоры, кредиттiк
администратормен бақыланады). Кезең мазмұны:
• Әр ... ... ... күнi ... ... кредиттiк модульден
сол айда төленуi керек керек қарыздар тiзiмiн және келесi айдың алғашқы
үш ... сол ... ... берген қарыздар тiзiмiн басып шығарып
әр кредиттiк сарапшыға бередi;
... ... ... ... ... Банк ... ... бақылайды. Егер мiндеттерiн орындамаған жағдайлар
байқалса Кредиттiк администратор филиал директорын, несиелiк сарапшыны,
қауiпсiздiк қызметi мамандарын хабардар етедi;
... ... ... қарыз алушы шотынан негiзгi қарызды
және банкке сыйақыны ... үшiн ... ... ... ... тастап отырады, ол қол қойылған тарифке сәйкес жүргiзiледi.
Сәйкес төлемдiк ордерлер күнделiктi ... ... ... ... ... ... отырады. Несие досьедегi құжаттар құрамының
өзгеруi кредиттiк администратормен ... ал ... ... тiзiмi күнделiктi жаңартылып отырады;
• Несиелiк сарапшы қарызды қайтару күнi несие ... ... ... ... ... Қарыз алушы мекен жайына түсiндiрме
хат жiбередi. Егер ол жұмыс күнi iшiнде өз әсерiн жасамаса, ... бұл ... ... ... ... және қауiпсiздiк
қызметiне, заң кеңесшiсiне хабар бередi;
• Қуiпсiздiк қызметi маманы қарыз алушыны өз мiндеттерiнен өз еркiмен жетi
жұмыс күнi ... ... ... несие алушымен кездесу жүргiзу арқылы
түсiндiру шарасын қабылдайды;
• Қабылдаған шаралар несие алушының өз ... ... ... ... ... ... мүлкiн сотсыз таратуды бастау жөнiнде
заң кеңесшiсiмен бiрге шешiм қабылдайды. Кепiл ... ... ... ... ... ... ... несие алушының Банк алдындағы
мiндетiн орындамау моментiнен 20 күннен аспай жүргiзiледi. ... ... ... ... ... жүргiзiледi;
• Кредиттiк администратор ай сайын әр кредиттiк сарапшыны қарыз ... ... ... ... ... ... ... алушыларды сақтандыру мерзiмiн ұзарту керектiгi жайлы ескертедi.
Сақтандыруды ұзарту кезектi ... ... ... ... ... администратор қарыз бойынша төлеуге керектi Қарыз алушы
талабына сай қаражат мөлшерiн ... Қол ... ... ... ... ... бiр ... – несие алушыға, бiр
экземплярда - бэк ... және ... ... ... ... ... ... көшiрмесi кредиттiк досьенiң бiрiншi томына салынады;
• Ай – сайын бiрiншi ... күнi ... ... ... басып шығарып әр кредиттiк сарапшыға мониторинг ... ... ... ... ал ... ай ... ... және келесi ай бiрiншi
үш күнде дайындалуы керек;
• Кредиттiк сарапшы несиенi мақсатты қолдану мониторингi екiншi кредиттiк
досье ... ... ... есеп берудi жүзеге асырады;
• Несиелiк сарапшы ... ... ... ... ... ... ол сәйкес есеп беру кредиттiк досьенiң екiншi
томына қосылады;
• Кредиттiк ... ... ... ... ... жүргiзедi, ол
кiрiс туралы жаңа анықтамалар және ... ... ... жасалып, сәйкес есеп беру кредиттiк досьенiң екiншi томына
қосылады.
• Егер қарыз ... ... ... ... ... (кепiлзат
сапасы нашарласа, қарыз алушы өз мiндеттерiн өз уақытында орындамаса,
қарыз алушының жанұялық табысы ... ... ... ... ... қысқарту туралы шараларды қолдану ... ... Егер ... ... ... мониторингi талабын өз уақытында
орындамаса, Кредиттiк администратор Кредиттiк бөлiм ... ... ... ал ... ... ... ... хабардар етедi.
• Қарыз алушы банк алдындағы өз мiндеттерiн толық орындаған ... ... ... және ... анықтаушы қарыз бойынша
құжаттарды акт ... ... ... ... және ... ... ... алушыға қол қоюға бередi. Басқавда барлық
құжаттар төл нұсқалары кредиттiк досьеге тiгiледi.
• Кредиттiк ... ... ... ... ... органдарға
хат жiберiп және клиентке қарыз төлеу бойынша сенiмдiлiгiн банк атынан
бiлдiредi. Хат және сенiмдiлiк кредитiн ... ... ... ... ... директоры хатқа қол қояды және сенiмдiлiк клиентке
қол қоюға берiледi.
• Жабық несиелiк досье архивтелiп және кредиттiк администратормен ... ... сай ... ... ... ... ... жүзеге асырудың
нормативтi ... ... ... ... операцияларды
технологиялық тiркеу және әрекет ету механизмi тұтынушылық несие ... ... ... ... несиенi беру шарттары
Кезек күттiрмейтiн қажеттiлiктер үшiн несие алушы ... ... ... беру. Несие алушыға қойылатын талаптар:
• жасы 24 пен 54 ке дейiн (несие алушы ... ... ... ... жасқа толмаған болуы керек);
• Қалалық мекенде тiркелуi керек;
• Тұрақты ай-сайынға еңбек ақы ... ие ... ... ... ... Еңбек стажы бiр жылдан жоғары болуы керек;
Кепiлдiктi қамтамасыз етуге қойылатын жалпы талаптар:
• қозғалмайтын ... ... ... ... ... болуы және құрылысы
1960 жылдан берi болуы керек, саманды және каркастық – ... ... ... ... ... үй ... ... жойылып кету дәрежесiне
ие. Несиенi кепiл арқылы беру егер жылжымайтын мүлiк ... тыс ... ... бiр ... ... ... ... директоры келiсiмiмен ғана
жүргiзiледi.
• Автомобиль көлiгi 1994 жылдан ескi болмауы керек, ... ... ... ... ... өтiмдi болуы керек.
Процедура ерекшелiктерi:
• Жылжымайтын мүлiк осы ... ... ... ... ... беру РГП «Алматы қаласында жылжымайтын мүлiк орталығы дәлелдеушi
құжаттарды ипотекаға ... ... ... ... қағазымен
жүргiзiледi. Жазба қағазы заң кеңесшiсiне берiледi, ол ... ... ... объектiсiн анықтаушы құжаттар төлнұсқалары және
куәландырушы құжаттарды қағазда көрсетiлген мерзiмнен кешiктiрмей алады.
Тұтынушылық қажеттiлiктерге қарыз алушы
кiрiсiн талдамай ... ... ... ... ... Жасы 24 тен 54 ке ... аралықта болуы (қарыз алушы қарызды ... 55 ... ... ... керек);
• Қалада мекен жайда тiркелуi керек;
• Кепiлзатқа меншiгi жөнiнде құқығының ... ... ... негiзгi талаптар:
• Жылжымайтын мүлiк берушi филиал орналасқан мекенге жақын орналасуы және
құрылысы 1960 ... ескi ... ... ... ... ...
қамысты құрылысқа жол берiлмейдi. Жылжымайтын мүлiктiң құжатының құқықтық
және ... ... сай ... (мысалы, алдын жоспарлау болмаса, заңсыз
құрылысты және жер учаскелекрiнiң шекараларының сақталуы т.б.);
• Автомобильдiк ... – 1996 ... ескi ... жүретiн, сыртқы көрiнiсi
жақсы болуы және саудада жақсы өтiмдi болуы керек.
Процедура ерекшелiктерi.
• Егер жылжымайтын мүлiк қарыздың осы ... ... ... ... қаласында болса, онда қарыз беру «Алматы қаласындағы
жылжымайтын мүлiк бойынша ... РГП ... ... құжаттарды
қабылдау ипотека тiркеуiне бередi. Жазба заң ... ... ... ... ... ... және кепiлзат объектiсiне заңды
меншiгiн көрсетушi құжат төлнұсқасын жазбада көрсетiлген күнi алады.
Автокөлiк алуға несие беру
Несие ... ... ... жасы 24 пен 54 ке ... ... ... осы қарызды қолданудың барлық
периодында 55 жасқа толмаған болуы керек);
• Қалалық мекенде тiркелуi керек;
• Тұрақты ай-сайынға ... ақы ... ие ... ... ... ... Еңбек стажы бiр жылдан жоғары болуы керек;
Кепiл мүлiгiне қойылатын талаптар:
• Жылжымайтын мүлiк – ... ... ... ... ... ... және ... 1960 жылдан ескi болмауы керек, сатондық немесе
каркас – ... ... жол ... ... үй ... жоғары
өтiмдiлiкке ие болуы;
• Автокөлiк – 1992 жылдан ескi ... ... ... сыртқы көрiнiсi
қалыпты болуы, саудада жақсы өтiмдiлiкке ие болуы;
• Қарыз бойынша алғашқы ... ... ... ... ... немесе
автомобильге ереженiң 1 қосымшасымен анықталатын ... ... ... ... ... алған жағдайда, алғашқы төлем қарыз алушымен банк
қорына қарыз берген Банк филиалына аударылады;
• Кредиттiк комитет немесе кредиттiк бөлiм жетекшiсi ... ... ...... ... қолдануға – автомобиль алуға беру туралы ... ... ... сатып алынған автокөлiк қойылса, оны бағалау жүргiзiледi;
• Несие келiсiм ... және ... ... ... қол ... ... сатушысына – заңды немесе жеке тұлғаға Банк хаты жiберiледi
(Қосымша 17), ол хатта несие алушыға автокөлiк алуға төленетiн банк ... ... ... ... ... аударылғаннан соң, кепiлзаты
келiсiм шартын тiркегеннен соң төлеуге кепiлдiк беретiнi жазылады;
• Қарыз алушы ... ... ... ... ... үшiн несие алушы
атына тiркейдi. Сатып алынған автокөлiк ... ... ... ... ... ... бекiткен түрде көрсетедi немесе
тiркелген некенiң жоқтығы ... ... ... ... ... ... несие алушыдан алынған техникалық құжаттарға сай көлiк
қаражаты кепiлi келiсiм шартының жобасын және жол ... ... ... ...... мемлекеттiк теркелгенi жайлы хат жiбередi.
• Филиал директоры қол қойған кепiлдiк келiсiмi және ЖПБ хат ... ... ... ... ... ... ... қарыз алушының ақша қаражаты
шотына, кредиттiк сарапшы қатысында автокөлiк сатушыға – ... ... ... ... нақтылай төлем жүргiзiледi.
• Автокөлiк сатушысына ақша берудi ... ... ... ... ... тұлғаға аудару үшiн өтiнiш) кредиттiк досьеге енгiзiледi;
• Жеке немесе заңды ... ... ... ... ... ... ... тiркеуге дейiнгi моментке дейiн талап етуге құқылы. Олай
болса, алғашқы ... ... ... ... ... ... ... алушы шотына аудару өтiнiшiмен дәлелденедi.
Жылжымайтын мүлiк алуға несие
Несие алушыға талап:
• жасы 24 пен 54 ке ... ... ... осы қарызды қолданудың барлық
периодында 55 жасқа толмаған болуы керек);
• Қалалық мекенде тiркелуi ... ... ... ... ақы ... ие ... ... болуы керек;
• Еңбек стажы бiр жылдан жоғары болуы керек;
Кепiлзатпен қамтамасыздандырудың негiзгi талаптары:
• Жылжымайтын мүлiк – ... ... ... орналасқан мекенге жақын
орналасуы және құрылысы 1960 ... ескi ... ... ... ...... ... жол берiлмейдi, тұрғын үй саудасында жоғары
өтiмдiлiкке ие болуы;
... ... ... ... ... ... мүлiк формасында
ауыстырылуы мүмкiн, ол ереженiң 1 қосымшасымен анықталады.
Процедура ерекшелiктерi:
• Жылжымайтын мүлiк сату – ... алу ... ... үшiн клиент
риэлтерлiк компанияға барады;
• Кепiл келiсiм шарты (ипотека) кредиттiк администратормен риэлтерге тiке
берiледi.
• Риэлтерлер өз ... ... ... және ... ... керектi
тiркеудi жүргiзедi және құжаттарды тiркеу үшiн банкке берiледi және
банкке ... ... ... ... ... ... құжаттар
кепiлдiктi қамтамасыз ету үшiн Банкке кепiл ұстаушыға берiледi.
Кепiлге ақша алу арқылы несие ... ... ... ... жасы 24 пен 54 ке ... ... ... осы қарызды қолданудың ... 55 ... ... ... ... қамтамасыз етуге қойылатын талаптар:
• Ақшалай қаражат қарызды жүргiзген банк ... ... ... керек.
Процедура ерекшелiктерi:
• Филиалдың кредиттiк комитетi кезек күттiрмейтiн ... үшiн ... ... шешiм қабылдайды. Несие ақшаны мақсатты қолдануды бақылау
жүргiзiледi.
• Қаражат кепiлiн жүргiзуде Несие алушы кепiл ... ... ... шартты
банк қоры келiсiмiне қол қойылады, ол арқылы клиент ақшалай қаражатыкепiл
объектiсi ретiнде аударылады. Банк шартты қоры келiсiм шарты бойынша Банк
қоры ... ... ... ... ... Банк қоры ... келiсiмi негiзiнде кредиттiк администратор ақшалай
қаражатты ... ... ... ... ... қаражатты банк шартты
қорының шотына аударады.
Тұтынушылық несие беру процедуралары жайлы және
Тәуелсiз ... ... ... ... 2 ... кем уақыт болмаған және бағалауды жүргiзу
күнiне дейiн 6 айдан кеш емес бағалау iскерлiгiн жүргiзуге ... ... ... ... ... пунктiнде жылжымалы және жылжымайтын мүлiктердi бағалауға
құқығы бар бөлiмдерiнiң болуы.
Кедергiсiз iскерлiк репутациясы болуы (СБ ... ... ... ... ... ... объектiсiне шығып
кеткен моментiнен бағалаушыға барлық керектi құжаттарды беруiне дейiн 1
жұмыс күнiнен аспауы ... ... ... ... ... Бағалау туралы
есеп беру кепiл мүлкiнiң саудадағы құнын және оның кепiлдiк құнынан тұруы
керек. Кепiл құны Ереженiң 2 ... ... ... ... ұсыну шарттарын талдау
Кесте - 5 ... ... ... жалпы шарттыры
| |Кейiнге |Кейiнге ... үй ... ... ... ... үшiн |алу үшiн |беру арқылы |
|Несиенiң ... |тын | | ... алу ... |қажеттiлкте|қажеттiлктер| | | |
| |р үшiн |үшiн ... | | |
| ... ... | | | |
| ... |несие беру | | | |
| ... | | | | |
| ... беру | | | | ... ... $дан|3.000. $ дан|5. 000. $ |5. 000. $ |1.000. $ нан|
| |50.000. $- |25.000. ... |нан ... |
| |iн |420 000 KZT |100 000 $ |50. 000 $ ... қоры |
| |420 000 KZT|3 500 000 |-iн |-iн ... мен |
| ... |KZT |1 400 000 |700 000 KZT ... |
| |KZT | |KZT |7 000 000 |140. 000. |
| | | |14 000 000 |KZT |KZT. |
| | | |KZT | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... |
| | | | | ... ... |KZT, USD |KZT, USD |KZT, USD |KZT, USD |KZT, USD ... | | | | | ... ... 6 ай, |KZT- 3-6 ай |KZT- 1, 3, 5|KZT- 6 ай, ... ... |1 ж. |USD- 6 ай, 1|ж. |ж. ... ... |USD -6 ай, |ж. |USD- 3, 5, 7|USD - 1-2 ... 7 |
| |1 ж, 2 жыл,| |ж. |жыл ... күнi. |
| |3 жыл | | |(ТМД | |
| | | | ... | |
| | | | ... | |
| | | | ... |
| | | | |үшiн ... | ... төлеу |USD – |USD – 2.5 % |Алғашқы |USD – ... ... ... 20 %|- айына, |төлемге |20 %. ... ... |KZT – 23 % ... 30 ... |KZT – ... 4 %. |
| | |%) |USD – ... %. | |
| | |KZT – 3 % -|20 % / 18% | | |
| | ... |40% / 17% | | |
| | ... 36 |60% / 16% | | |
| | |%) |KZT – ... | |
| | | |20% / 20% | | |
| | | |40% / 19% | | |
| | | |60% / 18% | | ... ... |Кейiнге |Тұрғын үй |Жаңа немесе |Кейiнге |
|арналу ... үшiн. ... ... ... |тын ... ... |
| ... |авто-көлiк |қажеттiлiкте|
| |тер үшiн |ер үшiн ... ... ... |
| ... ... ... |
| |мониторингi|мониторингi |жасала-ды. |қолданылған-|қолдану |
| ... |нан ... ... |
| |дi) |i) | ... ... |
| | | | ... | |
| | | | ... | |
| | | | ... |
| | | | ... | ... ... |N/A ... ... |N/A |
| | | ... ... | |
| | | ... 30 |болса 20 % | |
| | | ... кем ... | |
| | | ... Кепiл |шыққан ТМД | |
| | | |бар ... ... | |
| | | ... ол ... | |
| | | ... ... 30 | |
| | | ... 70 % ... | |
| | | ... ... | |
| | | ... ... құны | |
| | | ... ... |70% -i | |
| | | ... 30 %|автокөлiк | |
| | | ... ... 30 %-н | |
| | | ... онда ... ... |
| | | |- ... ... | |
| | | ... | | ... ... ... ... құнын |Толық құнын |Толық құнын |Толық құнын |
|құқық ... ... ... ... ... |
| ... |бұрын ... ... ... |
| ... ... кез |төлеуде кез |төлеуде кез |төлеуде кез |
| ... ... ... ... ... |
| ... ... |жағдайда |жағдайда |жағдайда |
| ... ... ... ... ... ... ... |айыппұлсыз |айыппұлсыз |айыппұлсыз |айыппұлсыз |
| ... ... ... ... ... |
| ... |болады. |болады. ... ... |
| ... | | | | ... ... |Сатып |Жаңа ... ... ... |мүлi, соның|мүлiк, соның|алынатын |автокөлiк-те|шотын-дағы |
| ... ... ... |р (жүрген |ақшалай |
| ... Егер ... 600 км ... |
| |қ жеке |қ ... ... |көп ... ... |
| ... |несие алушы |мүлiк сауда |шығу уақыты |уақытын |
| ... ... ... 70 % i |6 ай ... |
| ... ... ... |төңiрегiнде |салым Банкте|
| ... ... ... ... ... |
| ... |жеңiл |% сумасын |қолданыстан | |
| ... ... ... ... | |
| ... ... |болса, |автокөлiк-те| |
| ... 10 ... 5 ...... | |
| ... ... |үйге ... 10 | |
| ... ... ... |жылдан | |
| ... | ... емес ... | |
| | | | ... ... |
| | | | ... үй | |
| | | | ... | |
| | | | ... |
| | | | |қ | |
| | | | ... |
| | | | ... иесi -| |
| | | | ... ... | |
| | | | ... | |
| | | | ... | |
| | | | ... | |
| | | | ... құны | |
| | | | |70 % iн | |
| | | | ... | |
| | | | ... 100% | |
| | | | ... | |
| | | | ... | |
| | | | ... | |
| | | | ... | |
| | | | ... |
| | | | |i. | ... |Жылжымайтын|Жылжымайтын |Жылжымайтын |Егер |Салым сомасы|
|қамтамасыз ... ... ... ... ... |жылжымайтын |– несие |
|етiлуi |құнының ... 60% ... 70% ... 70% |бойынша ... ... көп |нен көп |-i ... |сату құны |пайыз 3 ай. |
|максимальдi |емес, егер |емес. ... ... | ... ... ... ... 100%|құнының 30% | |
| ... ... құны |- н ... |- н ... |
| |70% -тен |50 % нен ... ... несие| |
| |көп емес ... ... егер ... | |
| ... | ... үй ... | |
| ... | ... ... ... | |
| ... 2| |30% тен 70% ... | |
| ... | |ке ... |Егер жаңа | |
| ... 50% | ... ... | |
| |- i 3 - | ... ... | |
| ... ... |үй сату ... оның| |
| | | |40% тен ... құны | |
| | | |60%ке ... |80% ке ... |
| | | ... ... | |
| | | | ... | |
| | | | ... оның | |
| | | | ... құны | |
| | | | |70% ке | |
| | | | ... | ... несиесi процедурасы жайлы
Несие берудi жүргiзушi банк комиссиясы.
Несиелiк тапсырманы қарау үшiн – 1 000 ... ... беру ... ... ... безендiргенi үшiн – 1 500 теңге, валюта және несие
беру мерзiмiне ... ... ақша ... үшiн, ... ...... және несие
мерзiмiне байланыссыз жалпы сома 0.4 % - iн құрайды.
Клиенттiң жоба аясында несиенi төлеу үшiн әр ... ... ... және ... ... 100 теңге.
Әртүрлi тұтыну несиесi ссудалары үшiн құжаттар тiзiмi
1. Несие алушы ... екi ... ... ... – ала ... ... ... қабылдауға қажеттi құжаттар жинағы) және соңғы (кепiлдiктi
қамтамасыз ... ... үшiн ... құжаттар тiзiмi);
2. Тұтыну қажеттiлiктерi үшiн несие алушы кiрiсiн талдау арқылы несие
беруге керектi ... ... ... ... ... ... Несие беру үшiн өтiнiш – төлнұсқа;
• Несие алушы анкетасы – төлнұсқа;
• Жеке куәлiк – ... ... ... ... ... ... ... (онда
салықкомитетi мөрi немесе штампы және ... ... қолы ... ...... ... ... 6 айдан кем емес периодқа еңбек ақысы ... ... ... ... ... анықтамалар, 6 ай
периодына – төлнұсқалар, анықтамалар ұйым мөрi және ... ... ... ... ... ... несие алушы еңбекақысы және жанұя мүшелерi
еңбекақысы бойынша жазба, ол айына 500. 00 USD (70. 000. ... асу ...... Филиал директорымен бекiтiлген. Несие алушы қолы қойылған
үлгiдегi карточка – 2 ... ... ... үшiн және ... ... ашу ... ... Егер кепiл берушi үшiншi тұлға болып есептелсе, кепiлмен
қамтамасыз ету үшiн ...... Жеке ... және кепiл берушiнi салықтық тiркеуге қойғаны туралы
көрсетушi құжат – көшiрме (егер кепiл берушi ... ... ... ... жеке ... ... ... және жұбайлық салыққа
тiркелгенiн көрсетушi құжат (егер кепiлзат екеуiне ортақ болса);
• Кепiлзат меншiгi иесiнiң – ... ... ... ... ... мүлiк түрiнде Кепiл мүлкi бойынша
• Жер учаскесiне меншiгi құқығының акты, тұрақты ... ... ... ... ... ... және жер ... мөрi
басылған құжат - көшiрме (тек жеке тұрғын фонды тұрғын үйi ... ... ... бойнша);
• Жылжымайтын мүлiк объектiсi техникалық құжаты немесе ... ... ... ... ... ...
көшiрме;
• Жылжымайтын мүлiк объктiсiне меншiктi көрсетушi ... ... ... алу ... ... сыйланғаны, алмастырылғаны,
сот шешiмi, меншiкке құқықтылығына куәлiк т.б.) - көшiрме;
• Төлем ... ... ... ... аяқталған ай үшiн
толық төленгендiгi құжаттары – ... ... ... және жер ... соңғы аяқталған ай үшiн ... ... ... ...... ... ... тәуелсiз бағалаушының бағалағаны туралы есебi
– төлнұсқа.
Автокөлiк түрiндегi кепiл мүлкi бойынша
• Автокөлiк техникалық паспорты – ... ... ... ... үшiн ... салық төлегенiн көрсететiн төлем
құжаты – көшiрме;
• Автокөлiктi тәуелсiз бағалаушы бағалағаны жайлы есебi – төлнұсқа;
Соңғы кезең:
• Кепiл үшiн және мүлiктi ... ... ... ... ... ... және ... берушi өтiнiшi –
төлнұсқа (егер мүлiк ... отақ ... ... ... ... ... ... және сотсыз таратуға
келiскенi туралы анықтаушы нотариалды ... ... ... ... ... ... ... мүлiгi ортақ иесi болса) –
төлнұсқа;
• Несие алушының кепiлзатын сатып алу кезiнде некелiк ... ... ... ... ... ... меншiк
иелерiнiң мүлiктi сатып алу негiзiнде некеге ... ... ... ...... Егер ... ... иесi кәмелет жасына толмаған жасөсыпiрiм
болса, кепiлзаты үшiн ... ... ... ... ... ... жекешелендiрсе, мұраға қалдырылса, сыйласа) –
төлнұсқа;
• Кепiл берушi және оның жұбайы неке ... егер ... ... ... иесi ... есептелсе – көшiрме;
Несие алушының кiрiсiн талдамай тұтыну қажеттiлiктерi үшiн ссуда беруге
қажеттi құжаттар тiзiмi
а) Бастапқы ... ... ... ... ... де ... Несие беруге өтiнiш – төлнұсқа;
• Несие алушы анкетасы - ... Жеке ...... Несие алушының салықтық тiркеуге тұрғанын көрсетушi құжат (салық
комитетi мөрi немесе штампы және атқарушы орган қолы бар ...... ... ... ... ... ... қолы қойылған үлгiдегi
карточка – 2 төлнұсқа (несиелiк досье үшiн және банк ... ... ... ... ... жұбайының жеке куәлiгi және несие алушы мен жұбайының
салыққа тiркелгенiн көрсетушi құжат ... ... ... ... ... түрiндегi кепiл бойынша
• Жер учаскесi үшiн меншiк ... ... ... ...... ... ... Оталығы (БТИ) мөрiмен және жер комитетi қолы мен
бекiтiлген түрде болуы керек – көшiрме (тек жеке ... ... үйi және ... жылжымайтын мүлiк бойынша);
• Жылжымайтын мүлiк объектiсi техникалық құжыт немесе оны алмастырушы
қозғалмайтын мүлiк орталығымен жазылған жазба ...... ... ... ... көрсетушi құжат (сату – сатып алу
келiсiмi, жекешелендiрiлуi, сыйға тарту, айырбас және т.б., ... ... ... ... соңғысы жергiлiктi атқарушы
үкiмет органымен берiледi және т.б.) - ... ... ... ай үшiн коммуналды төлемдердiң толық төленгендiгi
жайлы төлем ...... ... ... периоды үшiн жер және мүлiк салығының толық төленгенiн
көрсетушi құжат – көшiрмесi;
• Жылжымайтын ... ... ... ... ... ... ... (30.000.00. АҚШ долларынан асатын қарыздар үшiн) теңгеде
4. 200. 000. 00. ... ... ... ... бойынша
• Автокөлiктiң техникалық паспорты – көшiрмесi;
• Соңғы ... ... үшiн ... салығы толық төленгендiгiн
көрсететiн төлем құжаты – көшiрмесi;
• Автокөлiктi тәуелсiз бағалаушының ... ... ...
төлнұсқа;
б) Соңғы кезең:
• Кепiл берушiнiң және ... ... ... ... және кепiлге
келiсiмiн куәландырушы нотариалды бекiтiлген өтiнiшi – төлнұсқа
(егер мүлiк ортақ меншiкте болса);
• Ортақ меншiк ... және ... ... ... ... сотсыз
таратуға және кепiлге келiсiмiн куәландырушы нотариалды бекiтiлген
өтiнiшi (егер кепiлзаттың ортақ иелерi болса) – төлнұсқа;
• Несие ... ... ... алу ... ... некенiң
болмағандығын куәландырушы нотариалды бекiтiлген өтiнiшi, және
ортақ меншiк иелерiнiң мүлiктi сатап алу ... ... ... көрсетушi нотариалды бекiтiлген құжат – төлнұсқасы;
• Кепiл берушi және оның ... егер оның ... оның ... отақ иелiк болып саналса, Ортақ меншiк иелерi ... ... ... неке ... бар екенiн көрсетушi
құжаты, егер соңғылары ортақ меншiк иесi ... ...... ... алу үшiн ... алу үшiн ... ... тiзiмi:
а) Бастапқы кезең:
Несие алушы бойынша
• Несие алуға өтiнiш – төлнұсқа;
... ... ... - ... Жеке куәлiк – көшiрме;
• Несие алушының салықтық тiркеуге тұрғанын көрсетушi құжат (салық
комитетi мөрi немесе штампы және ... ... қолы бар ...... ... алушының соңғы 6 ай мерзiмiне еңбек ақысы бойынша анықтамасы,
жанұя мүшелерiнiң еңбек ақысы ...... 6 ... аз емес
мерзiмдегi анықтамалары – төлнұсқалар, төлнұсқа ұжым мөрiмен және
жетекшiсi қолымен бекiтiлген болуы керек;
• Несие алушы және ... ... ... ... ... ... ... ол 500. 00 АҚШ доллары (70. 000. 00 Қазақ теңгесi)
ай сайын құрауы ... ... ... ... ... ... ... ол төлеп
қойған болса);
• Филиал директорымен бекiтiлiп, несие алушы қолы қойылған үлгiдегi
карточкасы – 2 төлнұсқада (кредиттiк ... және банк ... ... ... ... ... Егер ... берушi үшiншi тұлға болып саналса, кепiлдiк қамтамасыз
етуге өтiнiш – төлнұсқа;
• Кепiл берушiнiң салықтық тiркеуге тұлға ... ... ... жеке ...... ... кепiл берушi үшiншi тұлға болып
табылса);
• Кепiл берушiнiң жұбайының жеке куәлiгi және кепiл берушi жұбайының
салыққа ... ... ... ... ... ... болса);
• Басқа ортақ меншiк иелерi және ... ... ... ... ... және жеке ... ... олар бар
болса);
• Меншiк иелерi балаларының туыланын куәландырушы ... ... ... олар болса);
Жылжымайтын мүлiк түрiндегi кепiл бойынша (алғашқы ... ... Жер ... ... ... акты, жердi тұрақты пайдалану туралы
жер комитетi мен жазылған және жылжымайтын мүлiк орталығы мөрiмен
бекiтiлген құжаты – көшiрмесi;
• Жылжымайтын ... ... ... ... ... оны
алмастырушы жылжымайтын мүлiк орталығы берген құжат;
• Жылжымайтын мүлiкке ... ... ... ... сату – ... ... ... айрбас және т.б., сот шешiмi, ... ... ... ... ... ай үшiн ... төлемдердiң толық төленгенiн
көрсетушi төлемдiк құжаттар – көшiрмесi;
• Соңғы салық периодындағы жерге ... ... ... ... куәландырушы төлем құжаттары – көшiрмесi;
• Жылжымайтын мүлiктi тәуелсiз бағалаушының бағалағаны туралы есебi –
төлнұсқасы;
Автокөлiк түрiндегi кепiлзат бойынша
(алғашқы төлем орнына ... ... ... ...... Көлiкке соңғы салық периоды үшiн салықты толық төлегендiгi туралы
төлем құжаты – көшiрмесi;
... ... ... ... ... есебi – төлнұсқа;
б) Соңғы кезең:
• Кепiл берушiнiң және оның ... ... ... ... және
кепiлге келiсiмiн куәландырушы нотариалды ... ... ... ... ... ортақ меншiкте болса);
• Автокөлiкке техникалық паспорт – көшiрмесi;
Жылжымайтын мүлiк алу үшiн несие алуға ... ... ... ... алушы бойынша
• Несие алуға өтiнiш – төлнұсқа;
• Несие алушы анкетасы – төлнұсқа;
• Жеке ...... ... ... ... ... ... құжаты (ол салық
комитетi мөрi немесе штампы және атқарушы орган қолымен бекiтiлген
түрде қабылданады) – ... ... ... ... 6 айдан кем емес периодтағы еңбекақысы туралы
анықтамасы, жанұя мүшелерi еңбек ақсысы туралы анықтамасысоңғы 6 ай
немесе период үшiн – ... ол ұйым ... ... және
мөрiмен бекiтiлген түрде қабылданады;
• Несие алушы және жанұя мүшелерi ... ... ... 500. 00 АҚШ
долларынан асатын мөлшердегi зейнетақы қорынан жазба, теңгеде айына
70. 000. 00 теңге құрайтын – көшiрмесi;
• Филиал ... ... және ... ... қолы қойылған
үлгiдегi карточка – 2 төлнұсқада (кредиттiк досье және банк ... алу ... ... төлемдi жүргiзгенiн куәландырушы құжат, егер ол жүргiзiлген
болса.
Кепiл ... ... Егер ... ... үшiншi тұлға болып саналса, кепiл қамтамасыз ету
туралы өтiнiш – төлнұсқа;
• Кепiл берушiнiң ... ... ... ... және ... – көшiрмесi (егер кепiл берушi үшiншi тұлға болып саналса);
• Кепiл берушi жұбайының жеке ... және ... ... және
жұбайының салыққа тiркелгенiн куәландырушы құжат (егер кепiлзат
ортақ меншiкте болса);
... ... ... ... және ... жұбайларының салыққа
тiркелгенiн куәландырушы құжаттары және жеке ...... олар бар ... ... ... және ... иелерiнiң балаларының туылғаны туралы
куәлiгi – көшiрмесi (егер меншiк иелерi бар болса);
Жылжымайтын мүлiк түрiндегi ... ... ... ... ... Жер учаскесiне меншiк құқығына акты, жердi тұрақты пайдалану туралы
жер комитетi мен жазылған және жылжымайтын мүлiк орталығы ... ...... ... ... объектiсi техникалық паспорты немесе ... ... ... ... ... құжат – көшiрмесi;
• Жылжымайтын мүлiкке меншiк құқын куәландырушы құжат (сату – сатып
алу келiсiмi, ... ... және т.б., сот ... ... куәлiгi) – көшiрмесi;
• Соңғы аяқталған ай үшiн комуналдық төлемдердiң толық төленгенiн
көрсетушi ... ...... ... ... периодындағы жерге немесе мүлiк салығының толық
төленгенiн куәландырушы төлем құжаттары – көшiрмесi;
... ... ... ... бағалағаны туралы есебi –
төлнұсқасы.
а) Соңғы кезең:
• Кепiл берушiнiң және жұбайының мүлiктi ... ... және ... ... ... ... ... – төлнұсқа
егер мүлiк ортақ ... ... ... ... жұбайы және мүлiк ортақ иелерiнiң ... ... және ... ... ... ...... Неисе алушының кепiлзатты сатып алу моментiнде тiркелген некенiң
болмағанын куәландырушы нотариалды бекiтiлген ... және ... ... ... ... алу алу кезiнде тiркелген некенiң
болмағанын көрсетушi нотариалды ... ...... ... ... және оның жұбайының, егер оның жұбайы кепiл объектiсi
ортақ иелiгi болып саналса, ортақ меншiк ... және ... ... неке ... бар ... ... егер соңғылары ортақ меншiк иесi болып есептелсе неке
куәлiгi – ... ақша беру ... ... алу үшiн ... тiзiмi
а) Бастапқы кезең
Несие алушы бойынша:
• Несие беру туралы ...... ... алушы анкетасы – төлнұсқа;
• Жеке куәлiгi – көшiрмесi;
• Несие ... ... ... ... құжаты (ол салық
комитетi мөрi немесе штампы және атқарушы орган қолымен бекiтiлген
түрде ...... ... ... ... несие алушы қолы қойылған үлгiдегi
карточка – төлнұсқа;
Кепiл берушi ... Егер ... ... ... ... ... есептелсе; қамтамасыз ету
туралы өтiнiшi – төлнұсқа;
• Несие алушының жеке ... және оның ... ... ...... және оның ... ...
көшiрмесi;
• Несие алушының жұбайының мүлiктi кепiлге беру және ... ... ... ... ... ... – төлнұсқасы;
• Ақшаны салымға салу ... ... ... ... ... нотариалды бекiтiлген қарыз алушы өтiнiшi –
төлнұсқа;
• Кепiл берушi және оның жұбайының ... ... ... туралы
куәлiгi, егер жұбайы салымға ортақ меншiктi болып есептелсе ... ... ... ... ... банк ... аудару туралы келiсiм – көшiрмесi.
III Тарау. Тұтыну несиесiнiң даму перспективалары
3.1. Тұрғындардың өмiр сүру деңгейiн көтерудегi
тұтынушылық несиенiң рөлi
Тұтынушылық ... ... ... ... ... әсер ... ... жеке тұлғалар тұтынушылық мүмкiндiктерiн көтеру арқылы
тұрғындардың өмiрлiк ... ... әсер ... ... ... өз кезегiнде келесi әлеуметтiк мәселелердi
шешедi:
1. ... ... ... ... ... қоғамдағы
тұрақтылықты жоғарылату;
2. Мәдениет бiлiм денсаулық сақтау деңгейiн көтеруге ... ... ... ... ... әлеуметтiк сипатқа ие (тұрғын үй, ... бiлiм ... ... ... ... ... ... қоғам мүмкiндiктерiн көтередi.
Тұтынушылық несиенiң тұрғындар өмiрiн көтерудегi мәнiн анықтаудағы
маңызды мәселе, ол келесi ... ... ... ... ... кiрiсiне және соңғысының тұтыну және сақтауға ... ... ... деген сұраққа жауап беру болып табылады.
Осы әсердi бiлу үшiн экономикадағы шаруашылық – ... ... ... ... – экономикалық iскерлiктi тауар және
ақша айналымы ағыны моделi ретiнде қарастыруға болады, егер ... ... ақша ... сай ... болса. Талдау үшiн ақша ағыны таңдалып
алынады, себебi ол ақшалай қатынастағы ақша және ... ... ... жазу ... ең қолайлы болып табылады. Экономикадағы ақшалай ағын
айналымы Дж. М. Кейнспен келесi модель түрiнде қарастырылған:
сурет - 1
P – ... – үй ... – үй ... ...... ... ... бөлiгi
J - инвестиция
Тұйық экономикадағы ақша ағымының айналымы келесiден тұрады.
Өндiрiстер үй ... ... ... ... төлйдi. (физикалық
тұлғалаға). Үй шаруашылығы пайдасын келесiдей бөледi . Бiрiншiден, пайданың
бiр бөлiгi тұтынуға берiледi және тұтынудағы ... ... ... пайданың бiр бөлiгiн сақтау және салым ретiнде ... ... ... салымдар жинақтар инвестицияға кетедi және қайтадан
өндiрiске берiледi.
Осы модельдi математикалық жүйе түрiнде келесiдей ... ... = C + S
C + J = Y
S = ... ... үш кезңiдiк келiсушiлiк түрiнде қарастырылады. Бұл
моадель ақша ағынын тауарлар ... ... ... қарастырады.
Ақшаға сұраныс және ұсынысты қарстыру үшiн ақшалай сауданы қарстыру қажет.
Экономикада ... және ақша ... ... үшiн екi ... ... А. ... Д. Рикардо, А. Маршал, А С Пигу, ... ... К. ... М. ... И. ... т.б. ... ... тұрады.
Екiншi қадам Кейнс және оның интерпретаторлары атымен байланысты.
Ең белгiлi модель, ... ... ... ... ... моделi болып
табылады.
Ол бiр мезгiлде орындалуы қажет, ... ... ... ... Қаражат капиталдары саудасындағы тепе-теңдiк, қаражат
капиталына деген сұраныс және оның ... ... тепе – ... ... мен қол ... ... ... сұраныс
инвестицияға деген сұраныстан (J) және пассивтi ақтамай қалдықтардан (К)
тұрады. Қаражат капиталын ... жеке және ... ... (S) және банктiк кредиттен (М) тұрады. Қаражат капиталы
саудасындағы тепе – теңдiк сұраныс және ... ... тепе – ... ... К Виксел бойынша бұл тепе – теңдiк үш бағытта әрекеттеледi.
(2 сурет).
Проценттiк
ставка
нартық пайыздақ ставка
тiркеу
ставкасы
Инвестицияға ... н J ... ... Ақшалай тепе – теңдiктегi 3 критерилi K. Вексель моделi.
1. Тепе – ... ... ... ... ... ... және
банктермен берiлген кредиттер арасында орын алуы қажет; т.е. H = M
2. Тепе – ттеңдiк ... ... және жеке және ... ... ... ... ... J = S;
3. Егер бiрiншi және екiншi тепе – теңдiк ... ... ... ... ... ... жалпы тепе – теңдiк автоматты орнайды, H + J = S + M.
Тепе – теңдiк нүктесi қарыздық капиталдың ... ... ... ... ... ... тепе – теңдiк шарты (III) критеримен
анықталады.
H + J = S + ΔМ ... H + S тепе – ... ... ... ... ... ... тепе – теңдiктiң М = Н ... әдiл ... ... ... үшiн ... ... ... критерий пайыздық
ставкасына тең болады, ол соңғысы екiншi ... үшiн ... ... нормасымен тең болады. (сурет 3)
сурет - 3
Тұтынушылық несиелеу процесiн қарастыру үшiн тұтынушылық несиенiң ... ... ... әсерi зерттелетiн, тұйық экономика ... ... ... ұсынылады. 4 – суретте көрсетiлген схема
тұтынушылық несиенi ... ... ... ... ... ... несие экзогендi үзiлiс ретiнде қарастырылады.
C
P
пк С Р ...... ... - үй ... ... - ... – үй ... пайдасы
S - жинақталған қаражат.
Сурет тұтынушылық несиенiң жабық экономикадағы үй ... әсер ету ... ... бұл модельде ... ... ... ... ... көзi үй ... жинақталымдары және
несиенi өтеу бойынша төлемдер және тек тұтыну несиесiн ұсынуда қолданатын
пайыздар болып ... ... мен ... тұтыну несиесi үй
шаруашылығы тұтыну көзi болып табылады және тұтыну көлемiн жоғарылатады ... ... ... С ... ... ... ... тауар және қызмет өндiрiсi өсуiне позитивтi әсер етедi. ... өсуi ... ... ... пайда (соның iшiнде және үй
шаруашылығы пайдасының кейбiр шектерде өсуi) деңгейiнiң өсуiне алып келуi.
P
AS
AD1
AD
Y
P0
Y0
Y1
Тауарлы ... ... тепе – ... ... 5 – ... әрi үй шаурашылық кiрiсiнiң шамаланып отырған өсуiмен ... ... С және ... ... S ... өлшемдерi өседi. Ал
жинақтаудың өсуi банктердiң ... ... беру ... ... ... және ... ... көлемi экономикадағы таурлар
және қызметтердiң адекватты өсуiне әрекет етедi.
Жоғарыда көрсетiлген схеманың ... ... ... ... экономика – математикалық модель түрiндегi үй
шаруашылығы кiрiстерiне ... ... ... ... тепе – ... ... сұраныс AD
тауарлардың жиынтық ұсынысына AS тең, AD = ... ... ... ... ... ... ... G,
сомасына инвестицияға J және мемлекттiк шығындарға C тең ... = C + J + G ... оң жағы ... ... AD әрекет ететiн элементтер
болып табылады. Үй шаруашылығына тұтыну несиесiн беруде ... С ... бұл AD ... AD ... ... ... ол
өндiрiстегi тауарлар және қызмет өсуiн тудырады, экономикада Ү0 ден ... ... ... Одан әрi мемлекеттiк шығындар белгiленген және
салық немесе алымдардың жалпы сомасына тең
G – const G = ... ... ... ... – G = C + J ... Y – T = C + ... Y – T = Y – үй ... шамаланға кiрiсi;
Белгiленген салықтарда және мемлекеттiк шығындарда, ... Ү1 ... ... өсуi үй ... кiрiсi өсуiне алып келедi:
Бiздiң схеманың бастапқы жағдайын келесi түрде жазамыз:
Үдх = C + J
S = J
C = F ... = ...... ... үшiн тұтыну несиесi экзогендi ... ... ... ... ... түрiн қарастырайық:
C = а Үдх + В;
С – тұтыну шығындары;
В – автономды тұтыну; мұның шамасы шамаланған кiрiске ... ...... ... бейiмделу;
Үдх – кiрiс.
Тұтынуға шектi бейiмделу = ΔС/ΔҮдх; мұндағы ΔС – ... өсуi, ΔҮдх – ... өсуi, ... ΔҮдх = 1/а ... ... ... тұтынушылық шығынның кеңеюi ретiнде аламыз.
Онда: ΔҮдх = 1/а ... ... ... жинақталуға S әсерiн қарастырайық. Үй
шаруашылғы кiрiсi Ү тұтынуға С және жинақтауға S бөлiнедi.
Ү = C + ... ... ... ... Ү ... ... ... Δ S мәнiне
өседi.
ΔS = ( 1 – a ) ΔҮдх ... – а) – ... ... ... – тұтынуға шектi бейiмделу;
Үдх орнына 1/а ТН мәнiн қоя отырып келесiдей ... ... = ( 1 – a ) 1/а ТН ... ΔS = 1 – а / а ... – а / а шама кiрiс мультипликаторы ... Оны w ... ... = w – 1 / w тауып аламыз, осыдан 1 – а / а = 1 / w – ... 0 < a > 1 – ... w > ... болса Тұтыну несиесiн беру нәтижесiнде жинақтаудың өсуi келесi
формуламен өрнектеледi, мұндағы w - кiрiс ... = J сай ... ... ала ... ... ... жасауға
болады, тұтынушылық несиенiң берiлуiн берiлген экономикада стимулдау арқылы
қосымша Д J ... ... ... 1/ w – 1 ... – арқылы жалпы жинақтаудағы S тұтыну несиесiнiң үлесiн белгiлейiк.
Жинақтаудың S – ... ... ... ... ... өсуiне
мультипликативтi әрекет етуiн көрсетейiк:
TH = K * S1 осыдан ΔTH = K * 1/w – 1 * ... ... ... өсу мөлшерi тұтынушылық шығынның
жоғарылауында аденватты өрнектеледi.
С → С мұнда өзгеру мәнi ΔС = K * 1/w – 1 * ... ... ... жиынтық эффектi үй шаруашылығы кiрiсiне
әрекет етуi тұтынушылық шығын және жинақтаудың өзгеруiнен тұрады.
ΔY = ΔC + ΔS = TH + K * 1/W – 1 + 1/W – 1 * TH = TH (1 + K * 1/W – 1 + ... ... > ... ... ... ... өрнек 1-ден жоғары болады.
Тұтыну несиесi үй шаруашылығы кiрiсiне позитивтi әрекет етедi, ол
деген сөз ... ... ... ... ... ... етуi
деген сөз.
3.2. Банктiң тұтыну несиесiн ұсынудағы тәуекелдiлiктердi
басқару жолдары
Банктер өз iскерлiктерi процесi кезiнде бiр – ... орны және ... ... ... ... әсер ... ... және iшкi факторлармен
және ... ... ... тәсiлiмен ерекшеленетiн әртүрлi
тәуекелдiкттен жиынтығымен соқтығысады. Пайданың ... ... ... ... ... табатындықтан, атап айтқанда несиелiк
тәуекелдiктiң минималдылығы өте ... ... ... ... ... ... ... алушының бастапқы несиелiк келiсiмiнiң
шарттарының орындалмауы деп түсiнiледi, егер қайтарым болмаса (толық немесе
жартылай) негiзгi ... ... және ... ... ... ... қайтарылмайды деген сөз. Банктiң қарыз ... ... ... ең аз ... әсер ететiн факторларды талдау, батыс
банктерiне келесi қорытндыларды жасауына мүмкiндiк бередi. ... ... ... ... ( 1 – ... ) банк үшiн iшкi факторлар банктық
қарыздар бойынша шығындалуының 67 % - ке әсер ... ... ... ... 33 % шығын тиесiлi. Себебi банктiк несиелер ... ... ... ... ... ... ... – бекер бiрiншi орында тұрғаны жоқ. Жеке несие алушы толық көлемде
осы фактордың өзiне әсерiн тартады. ... ... ... ... ... ... (соның iшiнде жеке тұлғаны да) банкир өзiмен
жұмыс iстеп отырған компанияның қаржылық ... ... ... ... ... Банктердiң несиелiк тәуекелдiлiктi басқаруға қатысты
куәландырушылар ... ... ... ... жатқызуға болады:
➢ банктiң несиелiк саясатын анықтаушы құжаттардың болмауы;
➢ несиелiк ... ... ... ... несиелiк жетекшiлiктiң ... және ... ... келiсiмнiң нашар талдануы;
➢ несие алушылардың басты қаржылық талдануы;
➢ кепiлдiң құнының аса жоғары;
➢ несиенi қолдануға бақылаудың жоқтығы;
➢ толық емес кредиттiк құжаттама;
... ... ... ... ... - 6 ... несие берудегi шығындалуын тудырушы факторлар
|Iшкi факторлар |67 % ... ... |33 % ... ... |22 % ... |12 % ... | ... ... | ... |21 % ... |11 % ... ... | |қайтарудағы | ... ... ... ... ... бағаламау | | | ... |18 % ... |6 % ... | ... | ... ... –| ... | ... ... | | | ... ... | | | ... ... | | | ... ... |5 % ... ... |4 % ... | | | ... | | | ... ету |1 % | | ... ... | | ... ... | | | ... еместiгi | | | ... ... ... ... ... портфельдi басқару жүйесi
келесiлерден тұрады:
а) Несиелiк тәуекелдiлiктi ... ... ... оны бағалаудан шыққан
несиелiк портфельдiң құрылымының күрделiлiгi;
б) Банк қабылдаған ... ... ... ... қолдану.
Несиелiк тәуекелдiлiктi басқару. Несиелiк тәуекелдiлiктi басқарудағы
орталық орында несиелiк тәуекелдiлiктi қарыз ... ... жеке ... банк деңгейiнде (несиелiк портфель) тұтас бағалау ... ... ... тәуекелдiлiктi бағалауда несие алушының әдетте
экономикалық ... ... және ... ... ... оны ... ... жатыр. Несиелiк тәуекелдiлiктi бағалау
банктерде үш ... ... ... ... несие алушы
iскерлiгiнiң сапалық көрсеткiштерiн бағалау жүргiзiледi, ... ... ... бағалау, ал соңғы кезеңде, ... ... ... және ... бағалаудың анықтама бағасын алу
жүргiзiледi. Клиенттiң несиеге қабiлеттiлiгiн анықтау, ... ... ... ... ... бағытталған талдаулар негiзiнде
жүргiзiледi.
АҚШ – та потенциалды несие алушының несиеге қабiлеттiлiгiн бағалау
үшiн және де ... ... ... үшiн 5 «С» ... қадамды қолданады. 5 «С» ... ... ... ... ... Customer ...... репутациясы;
➢ Capacity to pay – төлемге қабiлеттiлiк;
➢ Collateral – несиенi қамтамасыз ету;
➢ Current business ... and goodwill – ... ... ... ... ... да «Parts» деп аталатын несие алушының несиеге
қабiлеттiлiгiн ... ... ... тараған:
• Amount – қаражат өлшемi;
• Repayment – қарызды қйтару;
• Term – мерзiм.
Ағылшындық тәжiрибеде несиеге ... ... ... да бар: ... Repayment – несиенi қайтару;
• Security – несиенi қамтамасыз ету;
• Expediency – несиелiң мақсаттылығы;
• Remuneration – банктың сыйақысы.
CAMPARI
• Ability – ... ... ... ... Means – ... айналым қажеттiлiгiн талдау;
• Purpose – несие мақсаты;
• Repayment – қайтару мүмкiндiгi.
Көптеген батыс елдерiнде жеке несие алушының ... ...... ... ... Personal capacity – ... қарыз алушының жеке сапалары (адалдығы,
жақсы жұмысшылық сипаттамасы, жанжақтылығы т.б.)
2. Revenues – клиент кiрiсi, ... ... ... ... Мұнда,
клиенттiң несиенi төлеуге, шығыны оның отбасылық кiрiсiнiң 1/3 – ... ... ... Material capacity – ... ... және ... мүлiгiн
талдауды қосқандағы қарызды қамтамасыз ету.
Несие алушының репутациясы кредиттiк скоринг әдiсiмен ... ... ... ... әр ... жеке жасалынады, ол банкке және
оның клиентурасына тән ... және де ... ... және ... ... ... жасалады. Несиелiк скоринг техникасы бiрiншi ... ... Д. ... 1940 жылы ұсынылды. Дюран несие алушыға
тұтыну несиесiн берудегi несиелiк ... ... ... ... ... ... ... отырып анықтауға
мүмкiндiк беретiн факторлар тобын бөлдi. Жасы - 0.1 балл 20 ... үшiн ... – 0. ... ... әйел – 0.4, ... – 0
2. Тұтыну уақыты – жергiлiктi тұрғын, әр жылы үшiн 0.042 балл (максималды
– 0.42)
3. Мамандығы: - тәуекелдiлiгi ... ... үшiн – 0.55; ... мамандық үшiн – 0; басқа мамандықтар үшiн 0.16 балл.
4. Қаржылық көрсеткiштер: - ... шоты бар ... – 0.45 ... ... ... – 0.35 ... ... сақтандыру полюсi болса – 0.19 балл.
Осы коэффициенттердi пайдаланып Д. ... ... және ... ... ... - 1.25 балл, несиеге қабiлеттi деп
саналады, ал 1.25 ... балл ... ... банк үшiн жөн емес.
Бiрақ жеке тұлғалардың несиеге қабiлеттiлiгiн талдау процесiнде,
несиелiк ... ... ... қолданған жөн, әсiресе ұзақ мерзiмдi несие
берудi талдау процесiндегi ... өте ... ... және ... ... ... ... туындауы мүмкiн. ... ... ... ... ... ... батыс елдерiнде қабылданғанға аналогтың жүргiзiлуi. Несиелiк
тәуекелдiлiктi басқару әр жеке ... ... және ... тұтас
несиелiк портфелiн талдауды ... ... ... ... ... ... клиенттiң несиеге қабiлттiлiгiн бағалаудың ... бар, ... ... ол ... ... ие. Жеке ... ... талдау бойынша жұмыстар онымен несиелiк келiсiм шарт
түзуге алып келедi. Және бекiтiлген мерзiмде несиенiң қайтарылмауына ... ... ... және несиенiң уақытыылы қайтарылу
ықтималдылығын бағалайды.
Жеке клиенттердiң ... ... ... емес ... сирек қолданылады. Оған бiрнеше себептер бар. Бiрiншiден, жеке
клиенттердi ... ... ... ... ... ... әлi
қолданысқа ие болмауы. Екiншiден, Қазақстанда жақын уақыттарға дейiн талдау
мүлдем болған жоқ. ... ... ... банктер бүгiнгi
күнде жеке клиенттерге несие ұсынудың iс жүзiндегi мүмкiндiктерiн ... олар ... ... бұл ... заңды тұлғалармен салыстырғанда
аз кiрiстi және тәуекелдiк ... деп ... ... бұл олар ... орынды мәселе емес. Заңды тұлғаларды ... ... ... ... несие беру тәжiрибесiнiң керектiгi,
еңбек шығындарының жеткiлiктi ... ... және де жеке ... ... ... ... ... жоғары болуы үшiн
қажеттi базалық ақпараттардың болмауы қазiргi күндегi жеке ... ... ... ... ... мүмкiндiгi туралы сөз
қозғалмайды. Осымен бiрге ... ... ... басымдылығы, осы сферада банктердiң керектi ... ... ... ... ... ... несие беру тәжiрибесiн баяу
кеңейтуiне алып келедi. Бұл ... ... ... жеке ... ... ... әдiстемесiн әдiтемесiн жасау ... ... ... ... ... нақты шешiм келiсiм шарттарда
қабылдауы мүмкiн:
а) Ақпараттардың үлкен көлемiн жинақтау;
б) Қандай ақпарат маңызды және осы несиеге қандай ... бар ... ... ... ... және дұрыс интерпретациялау.
Потенциялды жеке клиенттердiң несиеге қабiлеттiлiгiн талдау үшiн
банктер қандай ақпарат ... ... ... ... бар: ... ... несиелiк ақпараттық агенттiк, бәсекелестер, жұмысшылар,
банктiк тарих, клиенттiң сақтандыру агентi және тағы да ... ... ... ... бойынша орындаған мiндеттерi немесе ... ... ... ... саласында бiрге iскерлiк
ету болашақты болып ... ... ... ... ... ... ақпараттарға өте мұқтаждықта. Мысал ретiнде шет елдiк банктер
тәжiрибесiн алып қарастыру ... егер ... өзiн бiр ... тәртiп
бұзу жағынан көзге түссе, онда оған ешқандай банк қызмет көрсетпейдi, несие
алушы туралы сенiмдi ... ... ... ... ... ... банктiк
жүйе үшiн маңызды болып табылады.
Бiздiң елiмiзде аналогты ... ... ... ... ... ... төмендетуге, клиенттiң несиеге
қабiлеттiлiгiн тексеру уақытын қысқартуға әрекет еткен болар едi. ... ... ... қодануға мүмкiндiк берген ... ... сай ... тәжiрибеде банктiң пайда табу мүмкiндiгiн сипаттайтын,
қарыз ақшада несиенiң уақытында қайтарылуы үшiн қажеттi, мүлiктiк болуын
анықтау, ... ... ... яғни берiлген несие орнын жабуды қамтамасыз
ететiн мүлкiнiң болуын бiлу клиенттiң несиеге қабiлеттiлiгiн бағалаудағы
негiзгiлерi ... ... Банк ... және ... алушы
әрекеттесетiн аядағы сыртқы орта ... және ... бiлiп ... ... ... несиге қабiлеттiлiгiн жете анықтау үшiн ... ... ... мен шығындарын талдайды. Кiрiс және шығындар
мөлшерiн дәлелдейтiн сұрақтар керектi ... ... ... келесi
құжаттарды ұсынады:
➢ жеке куәлiк, отбасы құрамы туралы анықтама;
➢ жұмыс орнынан анықтама, онда келесiлер ... ... ... ... ... және тағы ... ... сомасы;
➢ пәтер ақы және басқа коммуналды қызметтерге төлемдiк есеп кiтапшасы; ол
жерден орташа айлық шығындары жайлы ақпараттар ... ... ... ... ... ... немесе тапсырыс берушi кепiлдiгi арқылы беру тәжiрибесi
жүргiзiлуде. Мұнда ... ... жеке ... ... ... ... бағалаудағыдай жүргiзiледi. Жүргiзiлген жұмыстар
нәтижесiнде клиенттiң негiзгi ... және ... үшiн ... жүргiзуге
қабiлеттiлiгi анықталады. Ол кепiл болған тұлғаның – негiзгi несие алушы
жүргiзе алған жағдайда оны ... ... ... ... Ол ... ... ... қайтару үшiн ай сайынға төлем ... ... және де ... ... ... ... ... шығарады: (К1)
Қарыз бойынша ай сайынға төлем сомасы
К1 = ... ... ... коэффициент клиенттiң банкке қарыздары бойынша ай сай төлем төлеу
қабiлетiн сипаттайды және де (К2) есептеуге болады:
Қарыз бойынша айлық ... ... + ... ... = _____________________________________________________
(2);
Айлық кiрiс сомасы
К2 коэффициентi қарызды қайтарудың және шығында қосқандағы клинет
бюджетiне әсер ету ... ... ... егер шығындар клинет
кiрiсiнiң 1/3 бөлiгiнен аспайтын жағдайда берiледi.
Жеке клиенттердi несиелеу заманға сай ... ... ... ... ең ... ... тек әр ... спецификалық
шарттарды ғана кепiл шығатынын көрсеттi. Қазақстанда ол ... ... ... себебi нарықтық жалпы тұрақсыздығы, көптеген операцияларды
өздiгiнше құпия болуы және несиелiк нарықтың жоқтығы несие алушылардың ... ... ... ... ... ... ... жасау
мүмкiн еместiгiн көрсетiп отыр.
Белгiлi жағдай, клиенттердiң несиеге ... ... ... (барлық коммерциялық банктер үшiн бiр) жоқ ... ... ие бола ... ... ... аймақтық шарттар (аймақтық, экономикалық, саяси,
әлеуметтiк т.б.);
– олар жасаған несиелiк саясаты, сол банк үшiн шектеулер;
– аймақтық ... ... ... жас құрамы, кәсiби
құрамы п.б.)
– сол аймақтағы бәсекелестiк деңгейi және басқа ... ... ... ... ... несиеге
қабiлеттiлiгiн бағалаудың баллдық әдiстемесi келтiрiлген.
Кесте – 7
Жеке клиенттердiң несиеге қабелеттiлiгiн бағалаудың
баллдық
әдiстемесi
|Көрсеткiштер ... |
| ... ... деңгей |
|1. Жылдық жиынтық |10 – нан кем емес |5 | ... (мың ... |10 – 20 |15 | |
| |20 – 40 |30 | |
| |40 – 60 |45 | |
| |60 – тан ... |60 | ... ... ... | ... бойынша | ... ... ... ... | ... ... | | | ... | | | ... ... |40 – тан ... |0 | ... ... |30 – 40 |5 | ... |20 – 30 |20 | |
|- ... ... |10 – 20 |35 | ... |10 – нан кем |50 | ... | | | |
|- ... ... | | | ... | | | ... ... ... ... сандық өрнекте бақылау
үшiн әр ... ... ... ... несиеде несиелiк тәуекелдiлiктi бағалауға ... ... ... ... ... ... ... жөн.
1) Берiлген қарыздың жалпы сомасындағы тұтынушылық несиенiң меншiктi
салмағы:
Қарызға ... ... ... = ... * 100 % ... салымның жалпы сомасы
Бұл несиелiк тәуекелдiктi тiркеу коэффициентiн ... ... ... ... үшiн ... болады.
2) Тұтынушылық несие түрiндегi несиелiк салым өсу қарқыны:
Тұтынушылық несие ... ... = ... * 100 ... несие сомасы (2004)
Белгiлi жағдай несиенi салымдардың өсуi соның iшiнде тұтынушылық
несиелер беру ... ... ... сипаттайды. Сәйкесiнше осыған
орай банктiң резервтiк қорын тұтыну ... ... ... ... қажет.
Қорытынды
Қорыта айтқанда тұтыну несиесi Қазақстан Республикасында қанат жайып
дамып келе жатқан несиенiң түрi ... ... ... ... бойынша
тұтыну несиесi өте пайдалы несиенiң түрi болып, оны банктер адамдарға ... ... бере ... ... да ... ең ... банктердiң бiрi -
“Ситикорп оф Нью-Йорк” - өзiнiң мыңдаған бөлiмшелерi ... ... ... ... ... ... ... ұсынып отырады (мысалы:
маркетинг, несие карточкалары, тұрғын үйлерге және үй шаруашылық заттарын
сатып алуға, ... ... ... ... ... ... сонымен бiрге бұл қызмет түрi банктерге өте тәуекелi жоғары
әрi ... ... ... ... түрi ... ... бұл түрiнде банк пен халық арасында делдал да ... ... ... нақты көрiнiсiн несиенiң формалары мен ... ... ... мен түрi диалетикалық бiрлiкте ... ... ... ... мазмұны мен оның қолданылатын
түрiн өзгертедi. Несиенiң ... екi ... ... несие және
банктiк несие болады. Бүл несие бiр-бiрiнен ... ... ... ... ... ... мөлшерi және қызмет ету аясы бойынша
ажыратылады.
Тұтыну несиесiнiң ... әр ... ... әр ... ... Италия мен Жапонияда халықтың қарызының ... ... ... iшкi ... өнiмiнiң 10 % - ын, Германия мен Францияда – 30 % - ... ... мен АҚШ – та 60 % - ын ... ... Бұл ... ... несиесiнiң ең қымбат таурларды: автокөлiк, электр
тұрмыстық ... ... және ... Сатып алу барысында жиi
пайдаланады. Бұл елдердiң ... ... ... көп ... сату ... тиедi. «кономикалық мазұмыны жағынан ... ... ... бiр ... ... оның ... бағыты тек жеке
тұлғалар мен тiкелей байланысты болып ... ... да, ... ... ... дамыған елдерде кеңiнен пайдалануының екi ... бар: ... ... яғни бұл ... халыққа ең жоғарғы
деңгейде материалдық игiлiктерге қол жеткiзуге қолайлы жағдай жасаса;
екiншiсi, объективтi, яғни кез ... ... ... ... бiр
экономикалық мәселесi – бұл дайын өнiмдi өткiзу десек, ендеше ... ... ... ... шешуге мүмкiндiк бередi. Тұтыну несиесi
көптеген елдердiң экономикасында маңызды рөл ... ... да, ... ұйымдар тарапынан белсендi түрде реттеп отыру қажет. Мұндай
реттеудi екi түрге бөледi: берiлуi және пайдалану ... ... ... ... ... ынталандыруға тиiс.
Қазақстан Республикасында тұтыну несиесi кеңiнен дамып отырған
несиеге жатады. Екiншi деңгейдегi банктер ... ... ... ... ... ... ... ұзақ мерзiмде пайдаланылатын таурлар сатып алуға берiлетiн несие;
➢ тұрғын үйдi жөндеуге берiлетiн несие;
... ... ... (оқу, ... ... және ... берiлетiн несиелер.
Нарықтық экономикасы дамыған елдерде тұтыну несиесi экономикада үлкен
рөл атқарады. Сондықтан оған ... ... ... ... ... беру ... және оны ... деңгейiнде реттеу
тұтынушыны сыйақы ставкасының мөлшерi, несиенiң мерзiмi тағы басқада,
шаралар арқылы ... ... ... ... ... ... ... асырылып отырады.
Әр елдiң жеке тұлғаларды несиелеу саласында әртүрлi заңдары болады,
алайда ол заңдарды бiр ғана жағдай ... – ол: ... ... ... ... ... несие жеткiлiктi көлемде қол жетерлiк,
қарапайым болуы тиiс.
Бiздiң елiмiзде (1987 ... ... ... несиесiнiң көбiне екi түрi
қолданылып келдi: ұзақ мерзiмдi пайдаланатын тауарларды сатып алуға ... және ... – үй ... ... және ... несие беру.
Несиенiң бiрiншi түрi жанама сипатта болды, себебi оны Мемлекеттiк Банкiнiң
қатысуымен түрлi ... ... ... ... ... екiншi түрiн
тiкелей несие мекемелерi (Мемлекеттiк Банк пен ... ... ... ... ... ... несиесiнiң жiктелуi оның түрлерiнiң
сан алуан ... ... ... ... ... ... шектелiп
қоймайды. Сондықтан оны басқа да белгiлерi бойынша жалғастыруға ... ... ... ... тiкелей және жанама банк
несиесi деп бөлуге болады. Тiкелей банк несиесiн берген кезде ... ... пне банк ... ... келiсiмi жасалады. Жанама банк
несиесiнде клиент пен банк ... ... ... ... ... ... көп жағдайларда бөлшек сауда кәсiпорындары қатысады. Несие
келiсiмi тауар сататын ... мен ... ... ... сауда орны
өз кезегiнде банктен ссуда алады. ... ... ... ... ... ... ... сатып алуына арналған
ссудалардың 60 пайыздан астамы жанама түрде алынып отырған несие ... ... ... ... болса, бiздiң елiмiзде мұндай
статистикалық деректер жоқ. ... ... ... ... кездерi
тұрғын халықты сауда ұйымдары арқылы несиелеу белсендi түрде қанат жаюда.
Тұтынушылар қымбат тұратын ... ... ... кiр ... ... және басқа да ұзақ мерзiм пайдаланатын таурлар) төлем
мерзiмiн ұзартып сатып алуда.
Тұтынушылардың қажеттiлiктерiн тiкелей және ... ... ... ... ... мен ... жақтары да болады. Бiрiншiден,
тiкелеу банктен несиелеу, жанама несиелеуге қарағанда ерекшелiгi – оның
несиелiк ... ... ... Мұнда несиелеу
объектiсi нақты анықталады, ... ... ... ... ... ... сәйкес екендiгiн анықтау мүмкiн болады, суданы пайдалану
барысында ... ... ... банк ... қадағалап отырады. Аталған
процестердiң барлылғы да қарыз алаушымен ... ... ... ... ... ... банктiң тiкелей несиелеуiмен байланысты терiс жақтарына
жанама түрдегi несиелеуге қарағанда ... ... ... ... ... қорытындыны қалай негiздеуге болады?
Бiрiншiден, елiмiзде жеке азаматтарды ... ... ... ... күрделi жағдайлармен байланысты:
а) ссуданы беру алдындағы кезеңде, жеке клиенттердiң несиенi қайтару
қабiлетiн түгелдей ... ... ... ... ... ... қабiлетiн анықтау барысындағы әдiстердiң көбi
дерлiк iс жүзiнде қалыптасқан талаптарға сай келмейдi;
в) несиенiң қамтамасыздығы көбiнесе сөз жүзiнде ... ... ... ... ... ... қалыптасқан макроэкономикалық жағдай
(экономикалық, саяси, әлеуметтiк ... ... т.б.) ... ... ... дұрыс ұйымдастыруына терiс әсерiн тигiзедi.
Тұрғын халықты жанама түрде несиелеу банкке тәуекелдердiң (несиелiк,
валюталық, нарықтық, ... ... ... ... ... ... ... клиент банкке несие сұрап бармай-ақ, өзiне
қажеттi тауарларын сауда орындарынан сатып алуына болады.
Жанама ... ... ... ... ... ... өзара
дилерлiк шарттармен сауда ... ... қою ... ... ... ... мұндай түрiнде банк қосымша шығындарсыз өзiнiң
несие портфелiн ұлғайтуға мүмкiндiк алады. ... ... ... ... ... жеке ... ... ететiн
болғандықтан, ол қосымша ... ... ... ... ... келiсiм шарт пен сауда индосаменттерiн сатып алу арзанға түседi.
Қолданылған әдебиеттер тiзiмi
1. Закон о банках и банковской деятельности в РК от ... с ... и ... от ... ... о валютном регулировании в РК от 24.12.96г
3. Закон о фондовой бирже и ... ... ... от 5 ... 1997 ... Закон об аудиторской деятельности в РК от 18.10.93г.
5. Положение о депозитном ... от ... ... о минимальных резервных требованиях, № 219 от 23 мая 1997
года.
7. Рекомендации по краткосрочному кредитованию экономики РК № 1 от 11 ... ... ... ... - 2002 № 17 3 – 4 ... Интернет www.banckaspian.kz «жылдық баланстар»
10. Интернет www.nationalbank.kz «2004 – 2005 жылдық отчет»
11. Бункина М.К. ... ... ... М., 1994
12. Биржевое дело. В.А. Галанова, А.И. Басова. Москва, 1998 г., №4.
13. Банковское дело /под . ред . О.И. ... – М: ... ... кредит,банки. Г.С. Сейткасымов.Алматы.,«Экономика».,1999 г.
15. Денежное оброщение и кредти капиталистических тсран: Учебник для
вузов/под ред . Л.Н. Красовской- М: финансы и ... ... ... Эдвин Дж. Деньги банки и денежно- кредитная политика .-С.-
П.,Санкт-Петербург оркестр,1994.
17. Курагин М.В., Голубич А.Д. ... ... в ... ... 1996 ... Казакова Н.А., Балашова Ю.В вексель в торговом обороте.-М: Консультант,
1994
19. Кредиты,инвестиции /под рук. А.Г. Куликова.- М: приор, 1994.
20. Мамонова И.Д., ... ... и ... М., 1995 ... Маркова О. М., Сахарова Л.С ., Сидоров В.Н. Коммерческие банки и их
операции .- М: ЮНИТИ, 1995
22. ... Д.М., ... В.С. ... ... ... ... ... 1997 г.
23. Международные расчеты и финансирование внешней торговли. ... ... ... ... и ... внешней торговли. Учебное
пособие. М.,1990.
25. Лаврушин И.О. «Банковское дело». М., ... ... И.Я. ... ... отношения». М., 1995
27. Носкова И.Я. «Финансовые и валютные операции», ... ... И.Я. ... ... ... М.,1995
29. Основы международных валютно-финансовых и кредитных отношений. В.В.
Круглов. Москва, 1998, №4.
30. Общая теория денег и ... ... для ... /под ред .Е.Ф. ... ЮНИТИ,1995.
31. Садыков Н.Т. «Проблемы организации, развития и ... ... ... ... в ... ... Учебное пособие. НПО
«Кибернетика» АН руc, 1994
32. Сеиткасимов Г.С. «Банковское дело», Алматы, ... ... Г.С. ... ... банки», Алматы, 2000 г.
34. Соколинская Р.Н., «Банковский аудит», М., ... ... Н.Т. ... ... и основные задачи банков при развитии
совместного предпринимательства. ... ... ... оценка эффективности деятельности ... НПО ... АН РУз, ... ... ... ... Н.Т. Менеджмент проектов долгосрочного кредитования совместных
предприятий и других ... ... ... ... АН РУз, ... ... 1994
37. Садыков Н.Т. «Основы биржевой деятельности». Учебно - ... ... РВШУ ... Садыков Н.Т. «О практике рыночных отношений». Учебно-методическое
пособие. Ташкент РВШУ АПК.1991.
39. Садыков Н.Т. ... ... по ... ... маркетинга». Учебно-методическое пособие. Ташкент РВШУ
АПК.1991.
40. Садыков Н.Т. ... ... ... Учебно-
методическое пособие. Ташкент РВШУ АПК.1991.
41. Серия: «Международный банковский бизнес» типы валютных ... ... виды ... на ... ... рынках». Часть 1, 2, 3,. М.:
1994.
42. Тоблас ... и др. ... в ... ... М.,1997.
43. Шенгер Ю.Е. Кредит и предприятие.-М: финансы, 1973.
44. Ширинская З.Б. Операции коммерческих банков и зарубежный ... и ... ... ... Роуз ... менеджмент» М:,ЮНИТИ - 2001 г.
46. Қаржы қаражат – 2004 ж. 15 – бет ... ... ... ... ...

Пән: Банк ісі
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 75 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
"Dala Group" компаниясының қарыз капиталын тарту саясатын талдау 60 бет
«Delta Bank» акционерлік қоғамының тәжірибесі негізінде тұтыну несиеcін ұйымдастыруды72 бет
«Kaspi bank » АҚ-ның қызмет ету және несиелерді ұйымдастыру25 бет
«АО Банк центр кредит» банкіндегі өндірістік практика есебі32 бет
«АТФБанк» АҚ банкі145 бет
ІI-деңгейлі банктердің қызметін ұйымдастыру90 бет
Алматы қаласының АҚ “Темірбанк” Алматы-2 банктік қызмет көрсету орталығы35 бет
АТФ банкінің несиелеу жүйесі58 бет
Ауылшаруашылығындағы кәсіпкерлікті дамыту5 бет
Ақша – несие саясатының түрлері19 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь