Акриламид және метилакрилат негізіндегі жаңа термосезімтал сополимерлерін синтездеу және зерттеу

КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. 3 1 ӘДЕБИ ШОЛУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.1 Гидрогельді полимерлер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2 pH . сезімтал полимерлер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3 Термосезімтал полимерлер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.4. термосезімталды полимер гидрогельдерінің практикалық қолданылу аясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.5 Полимерлі гидрогельдердің немесе гидрофильді полимерлі торлардыңнегізгіқасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.6 Торлы полимерлердің полиакрил қышқылымен әрекеттесуі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2 ТӘЖІРИБЕЛІК БӨЛІМ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1 Бастапқы заттар мен еріткіштердің сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.2 Торланған құрылымды сополимерлер синтезі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3 Физика.химиялық зерттеу әдістері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3 НӘТИЖЕЛЕР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛДАУ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.1 акриламид пен метилакрилат сополимерлерінің синтезі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.2 акриламид және метилакрилат сополимерлер негізіндегі рН.қа тәуелді комплекстүзуші термосезімтал полимерлерді зерттеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.3 Суда ісінетін акриламид және метилакрилат сополимерлерінің иондық күшін анықтау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.4 акриламид және метилакрилат сополимерлерінің гидрогельдерінің полиакрил қышқылымен әрекеттесу үрдісі ... ... ... ... ... ...
ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
Тақырыптың өзектілігі. Соңғы жылдары зерттеушілердің назарына «термосезімталды» немесе интелектуалды полимерлі материалдар түсіп отыр. Олар ортаның аздаған өзгерісін (pH, температура, әлектр өрісі және т.б.) алдын ала программаланған түрде қабылдайды. Бұл орайда практикалық қызығушылықты сызықты және торлы структуралы термо және pH-қа сезімтал полимерлер тудырып отыр. Олар бұл екі фактор әсерінен фазааралық өтуге қабілетті. Бұлардың бағалы физика-химиялық қасиеттеріне байланысты стимулсезімталды полимер негізінде бірегей көп функционалды материалдар жасауға болады. Олар медицинаның, биотехнологияның, әлектрониканың әр түрлі аймақтарында қолданылуы мүмкін. Стимулсезімталды полимерлер ассортименті және факторлардың әсеріне тәуелді. Мысалы, pH, және температура әсеріне қабілетті түрлері өте кең. Алайда әр түрлі стимулдаушы типтермен реакцияланатын полимерлі жүйелердің ауқымы тор болып келеді. Бұл қасиеттердің топтасуы полимерлі гидрогельдердің қолданыс аймағын кеңейтеді. Осымен байланысты қазіргі таңда ортаның бірнеше параметрлерінің өзгеруін қабылдай алатын компонентті полимерлі жүйелердің стимулсезімталды әрекетін зерттеп және сондай полимерлерді жасау мақсаты тұр. Бұндай полифункционалды стимулсезімталды полимерлерді алу үшін табиғаты әр түрлі полимерді сополимеризациялау керек.
Жұмыстың мақсаты: акриламид және метилакрилат негізінде сызықты және торлы құрылымды сополимерлерді синтездеу және олардың физика-химиялық қасиеттерін талдау болып табылады. Термосезімталды және pH-қа тәуелді полимерлі гидрогельді және зерттеу полимерлі қышқылмен комплекс түзу ерекшеліктерін анықтау.
Практикалық құндылығы. Алынған нәтижелер АА-МА мен тігуші агент N’N’-метилен-бис-акриламид сополимерлер негізінде pH-қа тәуелді термосезімталды гидрогельдер синтезі жасалды. Сополимерлердің активтілігінің әр түрлілігіне және АА-МА сополимері гидрогельдердің структурасының бір текті болмауына байланысты температура өскен кезде гидрофобты және ионды әрекеттесулер нәтижесінде АА-МА сополимер гельдерінің ацилдеуші ісіну дәрежесі анықталды. АА-МА сополимерінің термосезімтал әрекетінің орта ерітіндісінің pH-на тәуелді. Соның ішінде екі сополимер торының сілтілік ортада монотонды ісінуі байқалады. Ал pH төмендеген кезде контракция, яғни температураның өсуімен бірге гдрофобтыц әрекеттерінің доминирленуінің нәтижесінде болады. Гидрогель үлгілері сызықты полиакрил қышқылымен комплекс түзу реакциясы нәтижесінде сығылады, ал интерполиәлектролитті комплекс түзілгенін білдіреді.
Алынған нәтижелердің айқындылығы. Сополимер синтезі үшін қолданылған мономерлер константасы тазартудан кейін әдеби мәліметтерімен сәйкес болды. Гидрогель үлгілерінің формасы мен көлемінің өзгеруі катетометр көмегімен анықталды. Әрбір тәжірибе кем дегенде үш рет алынған нәтижелерді статикалық өңдеумен жасалынды.
Практикалық қолданылуы. Жұмыста алынған термо және pH-қа сезімтал гидрогельдер негізінде теропевтикалық жүйелер жасау үшін және олардың негізінде дәрі-дәрмек алуға қолдануға болады.
1. Кирш, Ю.П. Поли-N-винилпирролидон и другие поли-N-виниламиды. – М.:Наука, - 1998. – С.411.
2. Сидельковская, Ф.П. Химия N-винилпирролидона и его полимеров. – М.:Наука, - 1970. – С.343.
3. Большаков, А.И., Кирюхин, Д.П. Никотемпературная радиационная сополимеризация N-винилпирролидона с дивинилсульфоном // Высокомолек. соед. – 2006. – Т.48Б, №3. - С. 540-544.
4. Кирюхин, Д.П. Кичигина, Г.А., Зубакова, Л.Б., Москвина, И.Ю. Радиационно-инициированная сополимеризация N-винилпирролидона с триэтиленгликольдиметакрилатом // ЖПХ. – 2005. – Т.78, № 5. – С.814-817.
5. Большаков, А.И., Кирюхин, Д.П. Сополимеризация N-винилпирролидона с акриловыми мономерами в стеклующихся растворах // Высокомолек. соед.- 2006. Т.48А, №9.- С. 1566-1572.
6. Гришин, Д.Ф., Колякина, Е.В., Полянскова, В.В. Синтез поли-N-винилпирролидона и сополимеров N-винилпирролидона с метилметакрилатом в присутствии С-фенил- N-трет-бутилнитрона //Высокомолек. соед.- 2006. Т.48А, №5. - С. 764-770.
7. Маслюк, А.Ф., Керча, С.Ф., Шахнин, Д.Б., Березницкий, Г.К., Шиханова, Н.А., Сопина, И.М., Кудинов, С.А. Фотоинициированная сополимеризация в растворе N-винилпирролидона с мономерами винилового ряда //Высокомолек. соед.- 2004. Т46Б, №4.- С. 725-728.
8. Мочалова, А.Е., Смирнова, Л.А., Семчиков, Ю.Д., Кирьянов, К.В., Дроздов, Ю.Н., Прусакова, И.И. Структура и свойства привитых сополимеров и смесей гомополимеров винилпирролидона и хитозана //Высокомолек. соед.-2005. Т47А, №6. - С. 990-999.
9. Куренков, В.Ф., Желонкина, Т.А., Коваленко, В.И. Концентрационный эффект при сополимеризации Na-соли 2-акрилаамидо-2-метилпропансульфокислоты с N-винилпирролидон //Журнал прикладной химии.- 2005. Т78. вып.2- С.301-305.
10. Горбунова, М.Н., Сурков, В.Д., Федосеев, М.С. Синтез сополимеров N-винилпирролидона с триалкоксивинилсиланами // Высокомолек. соед.-2003. Т45Б, №10. – С.1765-1768.
11. Galaev, I.Y. and Mattiasson, B. Smart polymers and what they could do in biotechnology and medicine. // Trends Biotehnol. –1999. –Vol.17. – Р.335-340.
12. Jeong, B., Gutowska, A. Lessons from nature: stimuli-responsive polymers and their biomedical applications. // Trends Biotehnol. –2002. –Vol.7. – P.305-311.
13. Yoo, M.K., Sung, Y.K., Lee, Y.M., Cho, C.S. Effect of polymer complex on the cloud-point of poly(N-isopropylacrylamide) (PNIPAAm) in the poly(NIPAAm-co-acrylic acid): polyelectrolyte complex between poly(acrylic acid) and poly(L-lisine) // Polymer. – 1998. – Vol.39. – P.3703-3708.
14. Cai, W.S., Gan, I.H., Tam, K.C. Phase transition of aqueous solutions of poly(N,N-diethylacrylamide-co-acrylic acid) by differential scanning calorimetric and spectrophotometric methods // Colloid Polym. Sci. – 2001. – Vol.279. – P.793-799.
15. Maeda, Y., Yamamoto, H., Ikeda, I. Effects of ionization on the phase behavior of poly(N-isopropylacrylamide-co-acrylic acid) and poly(N,N-diethylacrylamide-co-acrylic acid) in water // Colloid Polym. Sci. – 2004. – Vol.282. – P.1268-1273.
16.
17. Искасков, Р.М., Батырбеков, Е.О., Жубанов, Б.А., Kikuchi, A., Okano T. Синтез и свойства новых гидрофильных сополимеров на основе карбокси-н-пропилакриламида //Высокомолек. соед. - 2004. - T 46 А, №4. - C.668-674.
18. Кирш, Ю.Э., Крылов, А.В., Белова, Т.А., Абдельсадек, Г.Г., Пашкин, И.И.Превращения поли-N винилкапролактама в водно-органических смесях // Ж. Физ. Химии.-1996.- Т. 70, №8.- С.1403-1407.
19. Ануфриева, Е.В., Ананьева, Т.Д., Краковяк, М.Г., Лущик, В.Б., Некрасова, Т.Н., Смыслов, Р.Ю., Шевелева, Т.В. Формирование макромолекулярных глобул и растворимых мицелл в водных растворах термочувствительных полимеров //Высокомолек. соед. - 2005. – T.47А,. №2. - C.332-337.
20. Вережников, В.Н., Плаксицкая, Т.В., Пояркова, Т.Н. рН-термочувствительные свойства (со)полимеров N,N-диметиламиноэтилметакрилата и N-винилкапролактама // Высокомолек. соед. - 2006. - Т48А, №8. - C.1482-1487.
21. Охапкин, И.М., Дубовик, А.С., Махаева, Е.Е., Хохлов, А.Р. Модификация сополимера N-винилкапролактама и метакриловой кислоты 2-аминоэтансульфоновой кислотой и влияние ионогенных групп на рН-термочувствительные свойства сополимера // Высокомолек. соед. - 2005. -Т.47А, №7 – С.1124-1130.
22. Бектуров, Е.А., Бакауова, З.Х. Синтетические водорастворимые полимеры в растворах. – Алма-Ата: Наука, 1981. – 248 с.
23. Кабанов, В.А., Паписов, И.М Кабанов, В.А., Паписов, И.М. Комплексообразование между комплементарными синтетическими полимерами и олигомерами в разбавленных растворах // Высокомолек. cоед. – 1979. – Т.21А, № 2. – С. 243-281.
24. Ташмухамедов, Р.И., Штильман, М.И., Хвостова, В.Ю., Клягина, М.В., Tsatsakis, А.М., Шашкова, И.М. Поли- N-винилпирролидон с боковыми аминокислотными группами //Высокомолек. соед. - 2005. – T.47Б, №6. - C.1034-1037.
25. Кленин, С.И., Тарасова, Э.В., Асеев, В.О., Тенху, Х., Барановская, И.А., Трусов, А.А., Филиппов, А.П. Ассоциативные явления в водных растворах комплексов поли-N-винилпирролидон-фуллерен С70 //Высокомолек. соед. - 2004. – T.46Б, №6. - C.1099-1104.
26. Евлампиева, Н.П., Лавренко, П.Н., Зайцева, И.И., Меленевская, Е.Ю., Бирюлин, Ю.Ф., Виноградова, Л.В., Рюмцев, Е.И., Згонник, В.Н. Комплексы фуллерена С60 с полифениленоксидом и поли-N-винилпирролидоном в растворах //Высокомолек. соед. - 2002. - T44А, №9. - C.1564-1570.
27. Сергеев, Б. М., Кирюхин, М.В., Бахов Ф. Н., Сергеев В. Г. Фотохимический синтез наночастиц серебра в водных растворах поликарбоновых кислот. Влияние полимерной матрицы на размер и форму частиц //Вестн. Моск. ун-та сер.2. Химия.- 2001.- Т.42, №5. – С.308-314.
28. Ананьев, С.А., Ичева, И.А., Сиротина, Ж.В., Мазяр, Н.Л. Интерполимерные комплексы поли-N-винилазолов с синтетическими и биологическими полимерами // Тез. докл. VIII Всеросс. студ. науч. конф. «Проблемы теоретической и экспериментальной химии». – Екатеринбург, - 1998. – С.172-173.
29. Kaczmarek, H., Szalla, A., Kaminska, A. Study of poly(acrylic acid)-poly(vinylpyrrolidone) complexes and their photostability //Polymer. – 2001. – Vol.42. – P.6057-6059.
30. Zhou, X., Goh, S.H., Lee, S.Y., Tan, K.L. XPS and Fti.r. studies of interactions in poly(carboxylic acid)/poly(vinylpyridine) complexes //Polymer. – 1998. – Vol.39, №16 – P.3631-3640.
31. Seida, Y., Takeshita, K., Nakano, Y. Phase behavior of N-isopropylacrylamide/acrylic acid copolymer hydrogels prepared with ultrasound // J. Appl. Polym. Sci. – 2003. – Vol.90. – P.2449-2452.
32. Diez-Pena, E., Quijada-Garrido, I., Barrales-Rienda, J.M., Wilhelm, M., Spiess, H.W. NMR studies of the structure and dynamics of polymer gels based on N-isopropylacrylamide (NiPAAm) and methacrylic acid (MAA) // Macromol. Chem. Phys. – 2002. – Vol.203. – P.491-502.
33. Nonaka, T., Yoda, T., Kurihara, S. Swelling behavior of thermosensitive polyvinyl alcoholgraft-N-isopropylacrylamide copolymer membranes containing carboxyl groups and properties of their polymer solutions // J. Polym. Sci. A: Polym. Chem. – 1998. – Vol.36. – P.3097-3106.
34. Yang, S., Zhang, Y., Yuan, G., Zhang, X., Xu, J. Porous and nonporous nanocapsules by H-bonding self-assembly // Macromolecules. – 2003. – Vol.37 – P.10059-10062.
35. Hofmann, C.R., Jia, S., Bartolome, J.C., Fuchs, T.M., Bill, J., Graat, P.C.J., Aldinger, F. Growth of thin ZnO films from aqueous solutions in the presence of PMAA-graft-PEO copolymers // J. Eur. Ceram. Soc. – 2006. – Vol.23. – P.2119-2123.
36. Huang, J., Wu, X.Y. Effects of pH, salt, surfactant and composition on phase transition of poly(NIPAAM/MAA) nanoparticles // J. Polym. Sci.: A: Polym. Chem.- 1999.- V.37.- P.2667-2676.
37. Горбунова, М.Н., Воробьева, А.И., Гусев, В.Ю., Бегишев, В.П., Толстиков, А.Г. Сополимеризация N-винилпирролидона с N-аллилированными ацилгидразинами // Высокомолек. соед. - 2006. – T.48А, №7. - C.1180-1184.
38. Соловский, М.В., Корчагин, А.М., Тарабукина, Е.Б., Власова, Е.Н., Шпырков, А.А., Амирова, А.И. Синтез низкомолекулярных сополимеров N-винилпирролидона с 2-гидроксиэтилметакрилатом и полимерных эфиров оксациллина на их основе // Журнал прикладной химии. – 2006. – Т.79, Вып.1. – С.129-134.
39. Сафронов, А.П., Габдрафикова, Ю.М., Ухалина, О.Л., Остроушко, А.А. Энтальпия комплексообразования поливинилового спирта, полиэтиленгликоля и поливинилпирролидона с ионами меди и кадмия в водном растворе //Высокомолек. соед. - 2004. – Т.46А, №5.- С.867-874.
40. Hegazy, E.A., Abd, El-Aal S.A., Abou Taleb, M.F., Dessouki, A.M. Radiation synthesis and characterization of poly(N-vinyl-2-pyrrolidone/acrylic acid) and poly(N-vinyl-2-pyrrolidone/acrylamide) hydrogels for some metal-ion separation // J. Appl. Polym. Sci. – 2004. – Vol.92. – P.2642-2652.
41. Rivas B.L., Moreno-Villoslada, I. Chelation properties of polymer complexes of poly(acrylic acid) with poly(acrylamide), and poly(acrylic acid) with poly(N,N-dimethylacrylamide) // Macromol. Chem. Phys. – 1998. – Vol.199. – P.1153-1160.
42. Moharram, M.A., El-Yendy, H.M. Infrared spectroscopy and electrical properties of ternary poly(acrylic acid) – metal – poly(acrylamide) complexes // J. Appl. Polym. Sci.- 2002.- V.85.- P.2699-2705.
43. Егоян, Р.В., Мелик-Оганджанян, Л.Г., Симонян, Г.С., Даниелян, А.В. Гомо- и сополимеры на основе N-замещенного акриламида и некоторые их свойства в растворе //Высокомолек. соед. - 2004. – Т.46Б, №4. - С.729-733.
44. Серебро в медицине, биологии и технике. - Сб. тр. под ред. П.П. Родионова. Новосибирск. Институт клинической иммунологии СО РАМН. вып. 5. 1996.
45. Худоногова, Н.Г., Филина, Е.И., Краснова, Е.И. и др. - Наш опыт стимуляции заживления эрозий и язв при роже. - Материалы 8-й научно-практической конференции врачей "Актуальные вопросы современной медицины" - Новосибирск. - 1998. - С. 419.
46. Бородин, Ю.И. Труфакин, В.А. Асташов, В.В. и др. - Способы эндоэкологической реабилитации организма./ Под ред.Л.Д.Сидоровой - Новосибирск. - 1999. - С. 64.
47. Биополимеры. Под ред. акад. Кабанова В.А. М.,1991, 276 с.
48. Зезин, А.Б., Рогачева В.Б. Полиэлектролитные комплексы// Сб. «Успехи химии и физики полимеров». М.: Химия, 1973, С.3-30.
49. Зезин, А.Б., Кабанов, В.А. Новый класс водорастворимых полиэлектролитов// Успехи химии, 1982, Т.LI, № 9. С.1447.
50. Изумрудов, В.А., Зезин, А.Б., Кабанов, В.А. Равновесие интерполиэлектролитных реакций и явление молекулярного «узнавания» в растворах интерполиэлектролитных комплексов// Успехи химии, 1991, Т.60, № 7. С.1570-1594.
51. Кудайбергенов, С.Е., Бектуров, Е.А. Влияние конформационного перехода клубок-глобула в полиамфолитах на сорбцию и десорбцию полиэлектролитов и сывороточного альбумина человека// Высокомолек. соед. 1989, Т.31А, № 12, С.2614-2617.
52. Тультаев, А.К., Кудайбергенов, С.Е., Бектуров, Е.А. Изучение реакции комплексообразования синтетического полиамфолита с сывороточным альбумином человека// Изв. АН КазССР, Сер. хим., 1990, № 6, С.67-70.
53. Мустафаев, М.И. Комплексы неприродных полиэлектролитов с белками. Автореферат д-ра хим. наук. М., 1981.
54. Кабанов, В.А., Евдаков, В.П., Мустафаев, М.И., Антипина, А.Д. Кооперативное связывание сывороточного альбумина кватернизованными поли-4-винилпиридинами и структура образующихся комплексов// Молекулярная биология, 1977, Т.11, № 3, С.582-597.
55. Мустафаев, М.И., Царева, Е.А., Евдаков, В.П. Взаимодействие поли-4-винилпиридина с сывороточным альбумином в кислых средах// Высокомолек. соед. 1975, Т.17А, С.2226-2230.
56. Кабанов, В.А., Мустафаев, М.И., Гончаров, В.В. Растворимые комплексы бычьего сывороточного альбумина с поли-4-винилпиридиниевыми катионами, содержащими N-цетильные боковые радикалы// Высокомолек. соед. А, 1981, Т.23, № 2, С.261-270.
57. Кабанов, В.А., Мустафаев, М.И. Влияние ионной силы и рН-среды на поведение комплексов бычьего сывороточного альбумина с поли-4-винил-N-этилпиридинийбромидом в водных растворах// Высокомолек. соед. А, 1981, Т.23., № 2. С. 255-260.
58. Анненков, В.В., Мазяр, Н.Л., Круглова, В.А., Ичева, И.А., Лещук, С.И. Взаимодействие бычьего сывороточного альбумина с поли-N-винилазолами// Высокомолек. соед. А, 2000, Т.42, № 11, С.1804-1809.
59. Persson, J., Johansson, H-O., Galaev, I., Mattiasson, B., Tjerneld, F. Aqueous polymer two-phase systems formed by new thermoseparating polymers. Unpublished results.
60. Мустафаев, М.И., Михайлов, П.П., Белова, В.В., Евдаков, В.П., Кабанов, В.А. О корреляции токсического действия сополимеров 2-метил-5-винил-пиридина с акриловой и метакриловой кислотами в организме с их сорбционной способностью сывороточных белков// Тез. докл. 4 Всесоюзн. научн. симп. «Синтетические полимеры медицинского назначения», 1979, Дзержинск, С.97.
61. Джафаров, А.С., Алиев, Л.Л. Структура и конформационные особенности бычьего сывороточного альбумина. Баку, 1990, 204 с.
62. Ландау, М.А. Молекулярные механизмы взаимодействия физиологически активных молекул с биополимерами и биомембранами (Физикох-химические исследования)// Ж. орг. химии, 1998, Т.34, № 5. С.655-669.
63. Peters, T.Jr. and Roberta, G.R. Serum albumin:conformationand active cites// Albumin structure, biosynthesis, function (Ed.s Peters T., Sjoholm I.) Oxford: Pergamon Press, 1978, V. 50, P.11–20.
64. Рабинович, В.А., Хавин, В.Я. Краткий химический справочник. – Л.: Химия, 1991. – 432 с.
88. Семчиков, Ю.Д. Высокомолекулярные соединения. – 2-е издание, - М:2005. – 452 с.
65. Энциклопедия полимеров Т.3 С.
66. Mueller, K.F. Termotropic copolymer hydrogels from N,N-dimethylacrylamide and methoxy-ethyl(meth)acrylate // US Patent, 1991, # 5057560.
67. Mueller, K.F. Termotropic aqueous gels and solutions of N,N-dimethylacrylamide – acrylate copolymers //Polymer, - 1992. - V.33. - P.3470-3476.
68. Мун, Г.А., Нуркеева, З.С., Хуторянский, В.В., Канн, В.А., Сергазиев, А.Д., Шайхутдинов, Е.М. Влияние гидрофобных взаимодействий на комплексообразующие свойства сополимеров простых виниловых эфиров // Высокомол. соед. – 2001. – Т.43Б, №10. – С.1867-1872.
69. Mun, G.A., Nurkeeva, Z.S., Khutoryanskiy, V.V. Complex formation between poly(vinyl ether) of ethylene glycol and poly(acrylic acid) in aqueous and organic solutions // Macromol. Chem. Phys.-1999.-V.200.-P.2136-2138.
70. Мун, Г.А. Гидрофильные полимеры простых виниловых эфиров линейной и сетчатой структуры и интерполимерные комплексы на их основе // Автореф. дисс. докт. хим. наук.-Алматы.-2001.-49 с.
71. Дуболазов, А.В. Интерполимерные комплексы некоторых неионных водорастворимых полимеров с полиакриловой кислотой и пленочные материалы на их основе. Автореф. дис. канд. хим. наук.-Алматы.-2007-16 с.
72. Okubo, T. A conductance stopped-flow study of polyelectrolyte systems. Dynamic conformational change of synthetic macroions and their complexation with neutral polymers // Biophysical Chemistry. V.11.-1980.-P.425-431.
73. Смолянский, А.Л., Бимендина, Л.А., Роганова, З.А., Бектуров, Е.А. Исследование комплексов поликарбоновых кислот с поливинилпирролидоном ИК-спектроскопическим методом в метаноле // Изв. Ан КазССР. Сер. хим.-1983.-№1.-С.20-23.
74. . Hou, Z., Li, Z., and Wang, H. Interaction between poly(ethylene oxide) and sodium dodecyl sulfonate as studied by surface tension, conductivity, viscosity, electron spin resonance and nuclear magnetic resonance . Colloid Polymer Science 277, 1011-1018. 20. Вшивков С.А., Русинова Е.В. О фазовых переходах в растворах полиметилметакрилата // Высокомолекул. соед. А-Б.- 1996.-38, 10.-С.1746-1750.
75. 121. Вшивков, С.А., Русинова, Е.В. О фазовых переходах в растворах полиметилметакрилата // Высокомолекул. соед. А-Б.- 1996.-38, 10.-С.1746-1750.
        
        Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
Химия және химиялық технология факультеті
Органикалық заттар, ... ... және ... ... ... ... заттар, табиғи қосылыстар және полимерлер ... ... ... ... рұқсатымен қорғауға жіберілді,
х.ғ.д., профессор Ж.А. Әбілов _____________________
"___" маусым 2012 ж.
ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС
«акриламид және метилакрилат ... жаңа ... ... және ... ... ... химиялық технологиясы» - 050721 мамандығы бойынша
Орындаған
4 курс ... ... ... ... ... ... ... 2012
РЕФЕРАТ
Бітіру жұмысы ,,,, беттен, ... суреттен, ғғ кестеден тұрады ... ... көзі ... ... акриламид (АА), ... ... ... ... ... ... иондық күш, pH-қа
тәуелділік, температураға байланысты ісіну дәрежесі.
Зерттеу нысандары: акриламид және ... ... ... ... ... ... ... және иондық
күшін анықтау.
Жұмыстың мақсаты: ұсынылған жұмыстың мақсаты ... ... ... ... және ... құрылымды сополимерлерді
синтездеу және олардың ... ... ... ... ... ... ... радикалды сополимерлеу,
катетометрия, үшін вискозиметрлік, ... ... ... әдістері қолданылды.
Жұмыс нәтижесінде: радикалды сополимерлеу әдісімен акриламидтің
метилакрилат негізіндегі суда ісінетін ... жаңа ... ... ... температура әсеріне термосезімталдылық
көрсетіп, температураны арттырғанда контракцияға ұшырайды.
Акриламидтің сызықты және ... ... ... оңтайлы жағдайлары іріктелді. Алынған акриламид (АА) пен
метилакрилат (МА) сополимерінің ... ... ... ... ... зерттелді.
ҚЫСҚАРТУЛАРДЫҢ ТІЗІМІ
БМҚ – бастапқы мономерлік қоспа
АА – акриламид
ЖМҚ – жоғары молекулалық ......... ...... ...... – полиакрил қышқылы
ТА – тігуші агент
МБАА – ...... ......... ...... – төменгікритикалық еру температурасы
МАЗМҰНЫ
КІРІСПЕ.................................................................
..................................................... 3 ... 1.1 ... pH – ... ... ... ... гидрогельдерінің
практикалық қолданылу
аясы....................................................................
.............
1.5 Полимерлі гидрогельдердің немесе
гидрофильді полимерлі
торлардыңнегізгіқасиеттері.........................................
1.6 Торлы полимерлердің полиакрил
қышқылымен
әрекеттесуі.............................................................
...........................
2 тәжірибелік
бөлім...................................................................
....................
2.1 Бастапқы ... ... ... құрылымды ... ... ... ... ЖӘНЕ ... акриламид пен метилакрилат
сополимерлерінің
синтезі.................................................................
.....................
3.2 акриламид және метилакрилат сополимерлер
негізіндегі рН-қа ... ... ... Суда ... акриламид және метилакрилат
сополимерлерінің иондық күшін
анықтау.........................................................
3.4 акриламид және метилакрилат сополимерлерінің
гидрогельдерінің полиакрил қышқылымен әрекеттесу
үрдісі.......................
ҚОРЫТЫНДЫ...............................................................
..........................................
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР
ТІЗІМІ..........................................................
1 КІРІСПЕ
Тақырыптың өзектілігі. Соңғы жылдары ... ... ... ... ... ... түсіп
отыр. Олар ортаның аздаған өзгерісін (pH, температура, әлектр өрісі
және т.б.) ... ала ... ... қабылдайды. Бұл орайда
практикалық қызығушылықты сызықты және торлы структуралы термо және pH-
қа сезімтал полимерлер тудырып ... Олар бұл екі ... ... ... қабілетті. Бұлардың ... ... ... ... ... ... ... көп
функционалды материалдар жасауға ... Олар ... ... әр ... аймақтарында қолданылуы
мүмкін. Стимулсезімталды полимерлер ассортименті және факторлардың
әсеріне тәуелді. Мысалы, pH, және ... ... ... ... кең. Алайда әр түрлі стимулдаушы типтермен реакцияланатын полимерлі
жүйелердің ауқымы тор болып ... Бұл ... ... ... ... аймағын кеңейтеді. Осымен байланысты қазіргі
таңда ортаның бірнеше параметрлерінің өзгеруін ... ... ... жүйелердің стимулсезімталды әрекетін зерттеп және
сондай полимерлерді жасау мақсаты тұр. Бұндай ... ... алу үшін ... әр ... ... ... мақсаты: акриламид және ... ... және ... ... сополимерлерді синтездеу және олардың
физика-химиялық қасиеттерін талдау болып табылады. Термосезімталды және
pH-қа ... ... ... және ... ... қышқылмен
комплекс түзу ерекшеліктерін анықтау.
Практикалық құндылығы. Алынған ... ... мен ... ... ... ... pH-қа ... гидрогельдер синтезі жасалды. Сополимерлердің
активтілігінің әр түрлілігіне және ... ... ... бір ... ... байланысты температура өскен кезде
гидрофобты және ионды әрекеттесулер нәтижесінде АА-МА ... ... ... ... ... ... ... әрекетінің орта ерітіндісінің pH-на тәуелді. Соның ішінде
екі сополимер торының сілтілік ортада монотонды ісінуі байқалады. Ал pH
төмендеген кезде ... яғни ... ... ... ... доминирленуінің нәтижесінде болады. Гидрогель
үлгілері сызықты полиакрил қышқылымен комплекс түзу ... ... ал ... ... ... нәтижелердің айқындылығы. Сополимер синтезі үшін
қолданылған ... ... ... ... ... ... ... Гидрогель үлгілерінің формасы мен
көлемінің өзгеруі катетометр көмегімен анықталды. Әрбір ... ... үш рет ... ... ... өңдеумен жасалынды.
Практикалық қолданылуы. Жұмыста алынған ... және ... ... ... ... ... ... үшін және
олардың негізінде дәрі-дәрмек алуға қолдануға болады.
ӘДЕБИ ШОЛУ
1.1 Гидрогельді полимерлер
Қазіргі таңда зерттеушілердің назарына ... ... ... ... ... отыр. Мұндай полимерлер сыртқы
орта әсеріне төзімділігіне орай биотехнологияда жоғары ... ... ... бен ... ... және бөлу үшін,
медицинада дәрілік заттарды бөлу ... ... және ... ... экологиялық проблемаларды шешу үшін қолданады. Одан ... ... ... белгілі материалдардың ешқайсысы «intelegent materials»
деген полимерлермен салыстырғанда бұл терминге лайықты емес. Осыған
орай ... ... ... ... ... оларды синтездеу. Сонымен қатар табиғаты бөлек ... ... түзу ... ... ... сұранысқа ие
[1].
Ерекше назармен ғылыми және практикалық ... суда ... ... ... ... және ... полимерлі гидрогельдер жатады. Қоршаған ортаның
өзгерісіне (температура, pH, иондық күш, ... ... және т.б) ... суда ... полимерлер конформациялық өтуге төзімді және де
жаңа фаза түзе алады, ал полимерлі гидрогельдердің ... ... ... болады, ол өз кезегінде бұл полимерлердің дәрілік
заттардың ... ... ... ... ... ... қолдануға мүмкіндік береді[3].
Гельдің сыртқы ортаның әр түрлі ... ... ... оның ... құрамына байланысты[4]. Фазааралық өту тудыратын
әрекет нәтижесінде гельдерді келесі топтарға жіктеуге болады:
1) ... pH-қа ... ... еріткіш құрамына сезімтал
5) ион-сезімтал
6) әлектр және магнит өрісі әсеріне сезімтал
7) биологиялық сезімтал және т.б.
Биомедицинадан бастап ... ... ... ... және ... ... кең ... байланысты
зерттеулер назарында термосезімтал гельдер жатыр [5]. Оған ... ... әр ... қасиеттері болып отыр. Олардың ішінде гидрогель
көлемі мен бетінің иммунологеранттылығы, оның иілгіштігі, ... жұту ... ... pH – ... ... жылы Katchalsky суда ерігіш полиэлектролит негізінде үшжақты
тігілген гидрогель алған болатын. Ол қоршаған ортаның ... ... ... ... ... Кейін бұл гельдердің физика-
химиялық қасиеттерін зерттей келе ол ... ... ... ... ... және ... ... сезімталдылығы анықталды
[7]. Ерітіндінің иондық күшінің өзгеруіне байланысты гидрогель ісінген
күйден сығылған немесе ... ... ... 70-жылдардың
соңында Disek және Patterson гельдердің фазааралық өту стадиясында
ісінген күй ... ... Бұл ... гельдің ісінген және
сколлопсирленген күйі ... ... ... және бұл ... ... ... орта ... байланысты [8].
1978 жылы Tanaka иондалған полиакриламид гелі суда ацетонның толған
концентрациясынан осындай фазааралық өту байқалғанын айтқан. Сол кезден
бастап Tanaka ... тобы мен ... да ... ... құбылыстар
гель-еріткіш жүйесіне тән екенін көрсетті [9].
Katchalsky, Tanaka және де польша ... ... ... ... ... сан ... 1980 жылдардан ... ... ... ... ... ... проблемасы тұрды [10].
Гидрофильді полимерлі торлардың әртүрлі параметрлерге ... ... ... ... немесе дискретті түрде
орындалуы мүмкін. Иілгіш тізбекті ... ... үшін ... ... ... ... Тор көлемі мен еріткіш құрамы немесе
температура арасындағы қисықтағы секірістер ионогенді топтардың болуына
байланысты болады. Бұл ... ... ... ... және ... эфирі (ПВМЭ)
гельдері жатады [11]. Полиэлектролитті гидрогельдердің ісіну дәрежеі
ионогенді мономердің ... және ... ... және де ... ... pK-на, ... және ... pH-қа және қоршаған ортаның иондық күшіне тәуелді [12].
Полиэлектролитті ... ... ... ... мен ... ... ... өзгеруі жатады. Сілтілік ортада
қышқыл тобы бар гидрогельде ісінеді, ал қышқыл ортада коллопсирленеді.
Керісінше негіз тобы бар ... ... ... ... ол ... ... [13]. Табиғаты қарама-қарсы ионогенді топтары
бар полиамфолитті гидрогельдер pH бейтарап көрсеткішінде ... ... ... немесе сілтілеу бұл гельдердің кантракциясына
әкеледі[14].
pH – сезімтал гидрогельдерді қышқылдық ... ... ... ... ... ... ... жағдайын өзгерту арқылы әр түрлі
ісіну дәрежелі және pH сезімталды гельдерді алуға болады. ... және ... ... ... ... торларының pH
сезімталдылығы анықталды. Тігілудің құрамы мен дәрежесіне ... ... ... 200 ден 1000 көлемдік пайызына дейін өзгереді
[15].
Хитозан және ... ... ... ... жартылай
өткел торлы мембраналар ортаның pH-на және ... ... ... ... ... ... ісіну дәрежесі pH

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 36 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
N-винилкапролактам негізіндегі (СО)полимерлердің физика-химиялық және термосезімтал қасиеттері67 бет
N-винилкапролактам негізіндегі сополимердің синтезі және сипаттамалары39 бет
Винилхлоридтің негізіндегі өзекті сополимерлер19 бет
"Сірке қышқылын" микробиологиялық синтездеу жолмен алуда культивирлеу процесінің факторлары26 бет
Web User Interface (WUI) негізіндегі пайдаланушы интерфейсінің компоненттері3 бет
«Cүт сарысуы негізіндегі фитосироптың микробиологиялық көрсеткіштерін зерттеу»45 бет
«Циклопропанкарбон қышқылының биологиялық активті жаңа туындыларын синтездеу»49 бет
Ақпараты толық емес техникалық жүйенің басқару заңын синтездеу38 бет
Банк тұрақтылығы негізіндегі банк өтімділігі34 бет
Буддизм негізіндегі дүниетаным11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь