Процессорды жобалау


КІРІСПЕ
1 ПРОЦЕССОРДЫ ЖОБАЛАУ
1.1 Процессодың даму тарихы
1.2 Процессорлардың негізгі сипаттамалары
1.3 Интеграцилау деңгейі
1.4 Ішкі мәліметтердің разрядтылығы
1.4.1 Сыртқы мәліметтердің разрядтылығы
1.5 Тактылық жиілік
1.6 Жадының адрестелуі
1.7 Процессор жұмысының режимдері
1.8 Көп процессорлық жүйе
1.9 Қосалқы процессор
2 INTEL ФИРМАСЫ ПРОЦЕССОРЛАРЫНЫҢ АРХИТИКТУРАСЫ
2.1 Pentium процессоры . Р54
2.2 Р6 Процессоры.Pentium PRO
3 ПРОЦЕССОРДЫҢ ЖҰМЫС АЛГОРИТМІ
3.1 Процессор құрылғысы
3.2 Процессордың жұмыс алгоритмі
3.2.1 Арифметика.логикалық құрылғы
3.2.2 Бүтін санды АЛУ
3.2.3 Қалқымалы нүктелі сандарға арналған АЛУ
ҚОРЫТЫНДЫ
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Қазіргі кездегі дербес компютердің ең негізгі құрылғыларының бірі орталық процессор болып табылады. Бір қарағанда арнаулы технология бойынша өсірілген кремий кристалы. Дегенмен бұл кристал құрамында көптеген бөлек элементтер бар олар-транзисторлар, бұлардың жиыны негізінен компютердің “ойлау” қабілетін қазтамассыз етеді.
Микропроцессорларды шығару тарихы 50-ші жылдары басталды. Бұл кезде электрондық лампаларды кішкене “электрондық ажыратқыштар”-тразисторлар ауыстырды, кейін-интегралдық схемалар келді, олар бір кремний кристалында жүздеген кішкене транзисторларды біріктіру технологиясы қолданылды. Бірақ компютерлік дәуірдің жылсанауы, ең алғаш микропроцессордың пайда болу кезінен , яғни 1971 жылдан басталды.
Осы күннен бастап, үш онжылдық ішінде микропроцессорлар қарқынды дамуға ұшырады. Қазіргі кездегі микропроцессор тек тразисторлардың жиынтығы ғана емес, ол көптеген негізгі құрылғылардан тұратын бүтін жүйе.
1. «Микропроцессоры и микропроцессорные комплекты интегральных микросхем», справочник, под ред. В.А. Шахнова, том 2, Москва «Радио и связь», 1998.
2. А.С. Басманов «МП и ОЭВМ», Москва, «Мир», 1998.
3. В.В. Сташин, А.В. Урусов «Программирование цифровых устройств на однокристальных микроконтроллерах», Москва, «Энергоатомиздат», 2001.
4. «Микропроцессоры», Учебное пособие в 5-ти книгах, под редакцией В.А. Шахнова, Москва «Высшая школа», 1998.
5. «Новейшая энциклопедия персонального компьютера 2002», Москва «ОЛМА-ПРЕСС» 2002 год.
6. Колесниченко О.В., Шишигин И.В. «Аппаратные средства РС» - 4-ое изд., перераб. и доп. – СПб.: БХВ - Петербург 2002

Пән: Автоматтандыру, Техника
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 18 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге
Тақырыбы: ПРОЦЕССОРДЫ ЖОБАЛАУ

КІРІСПЕ

Қазіргі кездегі дербес компютердің ең негізгі құрылғыларының бірі
орталық процессор болып табылады. Бір қарағанда арнаулы технология бойынша
өсірілген кремий кристалы. Дегенмен бұл кристал құрамында көптеген бөлек
элементтер бар олар-транзисторлар, бұлардың жиыны негізінен компютердің
“ойлау” қабілетін қазтамассыз етеді.
Микропроцессорларды шығару тарихы 50-ші жылдары басталды. Бұл кезде
электрондық лампаларды кішкене “электрондық ажыратқыштар”-тразисторлар
ауыстырды, кейін-интегралдық схемалар келді, олар бір кремний кристалында
жүздеген кішкене транзисторларды біріктіру технологиясы қолданылды. Бірақ
компютерлік дәуірдің жылсанауы, ең алғаш микропроцессордың пайда болу
кезінен , яғни 1971 жылдан басталды.
Осы күннен бастап, үш онжылдық ішінде микропроцессорлар қарқынды дамуға
ұшырады. Қазіргі кездегі микропроцессор тек тразисторлардың жиынтығы ғана
емес, ол көптеген негізгі құрылғылардан тұратын бүтін жүйе.

1 ПРОЦЕССОРДЫ ЖОБАЛАУ

1.1 Процессодың даму тарихы

Қазіргі кезде дербес компютерлерге (ДК) арналған процессорларды
шығаратын көптеген фирмалар бар. Оларды атап өтсек: Intel, AMD, Cyrix, VTA,
CentauerIDT, NexGen және тағы басқалары. Бірақ солардың ішіндегі ДК-ге ең
көп қолданы латыны Intel мен AMD.
Процессор – дегеніміз негізгі платаның Жүрегі (Central Processing Unit,
CPU). Олар тек ДК-де ғана қолданылып қоймай көптеген басқа да техникада
кеңінен пайдаланылады. Процессор негізінен жұмыс процессін басқарады,
қадағалайды және ыңғайластырады.Әрине негізгі платада тек қана процессор
ғана орналаспай, ДК іске қосылып тұрғанда ол басқа да элементтермен
байланысып жұмыс істейді. Алдемен процессорларды өндіру технологиясына,
тарихына үңілмей тұрып, оны сипаттайтын кейбір терминдерге сипаттама
берелік.
Тактылық жиілік-бұл процессордың жұмыс істеу жылдамдығы, яғни 1 секунд
ішінде орындайтын операциялар саны.
Ұрпақ- процессорлардың ұрпақтары бір-бірінен жұмыс істеу жылдамдығымен,
архитиктурасымен, орындалуымен және сыртқы көрінісімен айрықшаланады. Егер
де Intel корпорациясының процессорларының ұрпағына тоқталатын болсақ, онда
олардың саны 8(8088, 286, 386, 486, Pentium, Pentium ІI, Pentium ІІІ,
Pentium ІV).
Модификация- алдыңғы қатардағы және әрқашан бәсекелестікте болған Intel
және AMD корпорацияларының процессорлары екі модификацияға ие болды. Intel
фирмасында Pentium және Celeron, Ал AMD фирмасында Athlon және Duron.
Өндіру технологиясы- бұл сипаттама процессрдағы элементердің минималды
саны түсіндіріледі.Осылайша 1999 жылы аталған фирмалар жаңа, 0,13-микрондық
технологияға көшті.
Бірінші деңгейлі кэш-жадысы. Ол кішкене (бірнеше ондық килобайт), өте
жоғары жылдамдықты жады. Ол есептеу нәтижелерінің аралық мәндерін есте
сақтайды.
Екінші деңгейлі кэш-жады. Бұл жады біраз жайлау жүреді, бірақ оның
сиымдылығы 128-ден 516 килобайтқа дейін жетеді.
Процессорлар, басқа да электрлік схемалар сияқты, әртүрлі типтерге
бөлінеді.ДК үшін процессордың белгіленуі 80-нен басталып, одан кейін тағы
2 немесе 3 сан жазылады. Оларды толықтыру үшін кей кезде тағы сан не
болмаса әріппен белгілейді, олардың мақсаты тактылық жиілігін сипаттау үшін
қолданылады. Процессордың типін белгілеу алдында қысқарған сөздер кездеседі
, олар осы элементті өндіруші жөнінде хабар береді. Мысалы, і80486DX-50
белгіленуі 50МГц тактылық жиілікте, Intel фирмасымен шығарылған 80486
процессор типін көрсетеді. AMD фирмасының микросхемалары AMD прифексімен
белгіленсе, ал Cyrix процессорлары–СХ деп белгіленеді. ДК жұмысқа
қосылғанда бұл әріптер экранында процессор типі номерінің алдында
көрсетіледі.
1.2 Процессорлардың негізгі сипаттамалары

Процессор–өнімділігін келесі негігі параметрлермен сипаттауға болады:
1. Интеграцилау деңгейі
2. Өңделетін мәліметтің ішкі және сырқы разряттылығы
3. Тактылық жиілік
4. Процессорды мекендей алатын жады.
5. Кэш-жадысының берілген көлемі.
Сонымен қатар процессорды өндіру технологиясымен, қоректену
кернеуімен, форм-факторымен және тағы басқаларымен сипаттауға болады.
Қазіргі процессорлар, әрине Pentium процессорларынан бастап, кэш-
жадысының екіші, үшінші деңгейімен және тактылық жиілігімен, оның
функцияналдығымен, процессор өнімділігін арттыруға арналған әртүрлі
технологияны қолдануымен, әртүрлі тактылы жиілігі бар жүйелік шиналарымен
айыруға болады. Процессорлардың бұндай сипаттамалары 1,2,3-кестеде
көрсетілген.

1-кесте
Intel корпорациясы процессорларының негізгі сипаттамалары:
Ата-луы Рынокта пайда Раз-ряд-тылығы,
болған жылы бит

8088 8 4,77 - 8 -
8086 16 - - -
80286 16 9,54 - 16 20
- - -
- 12 16
24 32 40

5-кесте
Процессорлардың 3 және 4 ұрпағының сыртқы мәлімет разрядтылығы мен жүйелік
шинаның өткізү қабілеті:
Процессор типіСыртқы мәлімет Жүйелік шинаның өтнізу
разрядтылығы,битқабілеті,Мбайтс

Жүйелік шинаның тактылық
жиілігі,МГц

16 20 25 33
40 50
80386DX 32 66 80 100 132
80386SX 16 160 -
80486DX 32 33 40 50 66
80486SX 32 - -
80486DX2 32 - - 100 132
80486DX4 32 - 200
AMD 5х86 32 66 80 100 132
Сyrix 5x86 32 - -
- - 100 132
160 -
- - 100 132
160 -
- - -
132 - -
- - -
132 160 -

6-кесте
Процессорлардың 5, 6 және 7 ұрпағының сыртқы мәлімет разрядтылығы мен
жүйелік шинаның өткізү қабілеті:
Процессор типіСыртқы Жүйелік шинаның өтнізу қабілеті,Мбайтс
мәлімет Жүйелік шинаның тактылық жиілігі,МГц
разряд
тылығы, 50 55 60 66 75
бит 100 133 200
Pentium 64 400 – 480 528 -
PentiumMMX 64 - - -
6x86 64 400 – 480 528 -
K5 64 - - -
Pentium PRO 64 400 440 480 528 600
Pentium IIIII64 - - -
K6 64 400 – 480 528 -
6x86MX 64 - - -
K-7 64 - - 480 528 -
Willamate 64 - - -
- - - 528
– 800 106 -
- - - 528
- - - -
- - 480 528 600
- - -
- - - -
- - - 1600
- - - -
- 3200 - -

1.5 Тактылық жиілік

Кез-келген қазіргі кездегі ДК құрамында тактылық генератор болады (System
Clock), ол оның компонентерінің әртүрлі жұмыстарын синхрондау үшін қажет.
Тактылық генератор минималды уақыт аралығын анықтайды және оны цикл деп
те атайды. Тактылық генератордың (FSB) жұмысының жиілігін МГц-пен өлшейді(1
секундта млн цикл). Алғашқы ДК-де 8 МГц-пен процессордың, жадының және
енгізүшығару шинасының жұмысын синхрондайтын 1 тактылық генераторы болады.
ДК-ң дамуына байланысты бірнеше тактылық генератордың пайдалануында
қажеттілік туды. Сондықтан қазіргі ДК әртүрлі жиілікте синхронды жұмыс
істейтін 4-5 тактылы генератормен қамтамассыз етілген. Жүйенің тактылық
жиілігі –деп, жүйелік шинаның тактылық жиілігін айтады. ДК барлық басқа
компоненттерінің тактылық жиілігі, жүйелік шинаның жиілігіне тәуелді
болады. 7- кестеде 266 МГц тактылық жиілікте жұмыс істейтін Pentium II
процессорымен жүйенің әртүрлі компоненттерінің тактылық жиіліктері
көрсетілген.

7- кесте
Жүйенің әртүрлі компоненттерінің тактылық жиіліктері:
Құралшина Тактылық жиілік, МГц
Процессор 266(FSBx4)
Екінші дәрежелі кэш-жады 133(FSBx2)
Жүйелік жина 66(FSB)
PCI шинасы 33(FSB2)
ISA шинасы 8.3(FSB8)

Осылайша бүкіл жүйенің өнімділігі, толық жүйелік шинаның тактылық
жиілігіне тәуелді болады.

1.6 Жадының адрестелуі

Процессор ДК-ң оперативтік жадысымен тікелей байланыста болады. Ол
өңдейтін мәліметтер, міндетті түрде уақытша RAM-да орналасуы қажет және де
кейінгі өңдеу үшін ол қайтадан жадыдан шақырылуы мүмкін.
Оперативті жадыны кішкене қалашық деп алсақ, ондағы әрбір үй (жады
ұяшығы) жеке адреске ие. Бұл кезде почташы мақсатты түрде хат, газеттерді
жеткізуі мәлім. Ал жол болып, адрестік шина тұрады. Адрестік шина, жадының
кез-келген облысындағы мәліметтердің орналасқан мекеніне ақпаратты
жеткізетін өткізгіштер жиыны.
Адрестік шинаның ені- оқу немесе жазу үшін процессорға жолыға алатын
ұяшықтар саны. Адрестік шина ені мен мәлімет шинасының екі арасында
байланыс жоқ, дегенмен бұл шиналар бірдей тактылық жиілікте жұмыс істейді.
8-кестеде адрестік шина ені және әртүрлі процессорлардың типтері жолыға
алатын оперативтік жадының максималды көлемі.

8-кесте
Адрестік шина ені мен адрестелетін жады көлемінің тәуелділігі:

Процессор типі Адрестік Адрестелетін жады
шина ені, көлемінің мах мәні,
бит Мбайт
8088, 8086 20 1 Mбайт
80286, 80386SX 24 16 Мбайт
80386DX, 80486DX, 80486SX 32 4 Гбайт
80486DX2, 80486DX4, AMD 5x86,
Cyrix 5x86, Pentium, Pentium MMX,
Celeron, 6x86, K5, K6, 6x86MX
Pentium PRO, Pentium IIIII 36 64 Гбайт

1.7 Процессор жұмысының режимдері

Нақты режимі (Real Mode)- 80868088 процессорлары мүмкіндіктеріне
сәйкес келеді және 1 Мбайттан аспайтын жады адрестеледі. Бұрын шыққан
программалармен келісімділігін қолдау үшін 286 және Pentium
процессорларының жұмысы MS-DOS операциялық жүйесімен басқарылады, сонымен
қатар процессордың минималды мүмкіндігін пайдаланып нақты режимде жұмыс
істейді.
Қауіпсіз режим (Protected Mode)-ең алғаш процессор 80286-да пайда
болды. Бұл режимде процессор 16 Мбайт физикалық және 1 Гбайтқа дейін
виртуалды жадыны адрестей алды. Егер физикалық жады түгелдей жүктелген
болса, онда жадыға сыймай қалған мәліметтер винчестерге жазылады. Осындай
әдіспен процессор нақты емес виртуалды адрестермен, әдейі жасалған
таблицалардың көмегімен жұмыс істейді. Бұл таблица көмегімен кейін
ақпаратты тауып алуға немесе жазуға болады. Бұл жадыны виртуалды жады деп
те атайды, өйткені физикалық түрде бұл жады жоқ. Сонымен қатар қауіпсіз
режим MultitasKing режимін қолдауы мүмкін. Бұл кезде процессор берілген
уақыт квантында әртүрлі программаны орындайды (қолданушы, екі программа
бірдей орындалып тұр, деп түсінуі мүмкін).
Виртуалды режим-процессорлар 386 процессорынан бастап, 8086 (минимум
256) процессорларының жұмысын атқара алады. Сонымен ол көпқолданушы режимін
қамтамассыз ете алады. Бұл кезде бір ДК-де бір уақытта бірнеше операциялық
жүйені жүктеуге мүмкіндік береді.

1.8 Көп процессорлық жүйе

Көп процессорлық жүйелер соңғы кезде кең тарау алды, яғни олар бірнеше

процессордың жиынтағы. Оның себебі, мысалы, 2 процессорды қолданып теория
жүзінде жүйенің өнімділігін 2 есе арттыруға болады, бірақ практикада олай
емес. Бірнеше процессорларды қолдану тек күрделі тапсырмаларды паралелльді
түрде шешуде ғана пайдалы.
Көп процессорлы жүйені құрастыру үшін келесі шарттарды орындау қажет:
- Материнский плата бірнеше процессорларды қолдауы қажет, яғни онда қосымша
процессорларды орнатуға арналған ұяшықтар мен сәйкес келетін
Chipset(мысалы, 440BX,450GX)
Процессор көп процессорлы жүйе жұмысын қолдап тұруы қажет (Pentium PRO,
Pentium II Xeon және т.б.).
Операциялық жүйе бірнеше процесорлардың жұмысын қолдауы қажет (Windows NT,
UNIX).
Физикалық көп процессорлық жүйе болғанмен, факті жүзінде-бұл да көп
процессорлық жүйе, бірақ виртуалды түрде. Сонымен қатар, егер сәйкес
келетін программалық жиын қолданылатын болса, онда көп процессорлық жүйе
пайдалы. Бірнеше процессорлардың бір уақытта жұмыс істеу барысында
операциялық жүйе тапсырмаларды осы процессорларға жіктеп бөліп отырады. Көп
процессорлық жүйе жұмысының екі режимі болады.
Асимметриялық режимдкгі өңдеу кезінде бір процессор тек операциялық
жүйе тапсырмасын орындайды, ал басқасы – қолданбалы программаларды.
Симметриялық режимдегі өңдеуде (Symmetric Multi-Processing,SMP)
операция-лық жүйе тапсырмалары мен қолданбалы жиындар кез-келген
процессормен орындалуы мүмкін, ол оның жіктелуіне байланысты болады. Бұл
режим көбіне ыңғайлы, сондықтан да оның өнімділігі де көбірек. Көп
процессорлы жүйеде қолданылатын, процессорлар мен Chipset, сәйкесті SMP-
мәлімет алмасу протоколын қолдауы қажет, олар APIC деп аталады. Қазіргі
кезде Pentium және Pentium II мұндай режимді тек екі процессор қолдайды, ал
Intel Pentium PRO- төрт процессор үшін. Ал негізінде негізгі процессор
біреу-ақ.

Сурет 1. Көп процессорлық жүйе.

1.9 Қосалқы процессор

Платадағы микросхемалар арасында ақпараттар алмасуымен қатар
процессордың басты арналуы- санау. Негізгі арифметикалық операциялар,
мысалы қосу, алу, көбейту және бөлу, онша көп қиындық әкелмейді, дегенмен
сандарды түбірден шығару, триганометриялық есептеу немесе қалқымалы
нүктелік операциялар өте қиын.
Қалқымалы нүктелі арифметикалық операцилардыорындау үшін, арнаулы
арифметикалық процессор болады, ол қосалқы процессор деп аталады. Негізгі
процессордан айырмашылығы, ол жүйені басқармайды. Оның міндеті
арифметикалық есептеуді орындап және нәтиже түзу үшін процессордан
команданы күтедә. Intel фирмасының пайымдауы бойынша арифметикалық қосалқы
процессор (CPU- мен салыстырғанда) 80% және одан да көп уақытты үнемдейді.
Қосалқы процессор –бұл Chip үшін жай атауы. Дұрысы , ол математикалық
қосалқы процессор деп аталады. (Numeric Processing Unit-NPU, немесе
Floating Point Processing Unit-FPU). Қосалқы процессор ең алғаш
процессорлардың үшінші ұрпағынан бастап қолданылды. Бұл кезде ол негізгі
платада орналасқан болатын, 486DX-тен бастап, қосалқы процессор CPU
ішінеинтегралданып шығарылды.

2 INTEL ФИРМАСЫ ПРОЦЕССОРЛАРЫНЫҢ АРХИТИКТУРАСЫ

2.1 Pentium процессоры – Р54

Ол алғаш 1993 ж. шықты. Адрестік шина разрядтылығы-32 бит, осылайша,
адрестелетін жадының максималды көлемі 4 Гбайтқа тең болды. Мәліметтер
шинасының разрядтылығы – 64 бит.
Суперскалярлық архитиктура-екі параллельді жұмыс істейтін өңдеуші
конвейерлері, оларға бір тактіде екі тапсырманы бір уақытта
өңдеугемүмкіндік береді. Конвейерлер U және V деп аталады.U-конвейері (U-
pipeline) бұл анықтамалық жиыны бар АЛУ, ол бүкіл бүтінсандық
анықтамалықтар мен қалқымалы нүктесі бар анықтамалықтарды орындайды. V-
конвейері (V-pipeline)-шектелген анықтамалық жиыны бар АЛУ, ол тек
қарапайым анықтамалықтарды (бір тактіде орындалатын-MOV, INC, DEC және
т.б.) RISC-архитиктуралы түрлерін орындайды.
Кристалда ассоциативті бірінші деңгейлі кэш интегралданған – L1 16K
өлшемімен , ол өз құрамына бөлек командалық және мәліметтік кэштерді
ендіреді. Кэш WT(Write-trough) болып түрленуі мүмкін- олтүбегейлі
жазбасымен болуы мүмкін немесе кері жазбасымен – WB(Write- back). Қысқаша
WT мен WB жұмысының алгоритімі мынадайкөрініс табады: түбегейлі жазбада WT
әрбәр жазба операциясын біруақытта кэш жолына және ОЗУ-ға орындалады.
Осылайша цифрлық құрылғы әрбір жазылу операциясын ОЗУ-ға жазылып болғанша
дейін күтіп тұруы тиіс. WB алгоритімі негізгі жады шинасындағы жазу
операцияларының санын азайтуға мүмкіндік береді. Егер жазба орындалатын
жады блогы кэшке де әсер етсе, онда физикалық жазылу алдымен осы нақты кэш
жолында көрінеді және кір(birty) немесе модификацияланған , яғни ОЗУ-ға
жазылуды талап ететін болып белгіленеді.Тек осы жазылудан кейін жол таза
(clean) болады және оны мәліметтердің бүтіндігін жоғалтпайбасқа блоктарды
кэштеу үшін қолдануға болады. Өйткені ОЗУ-да мәліметтер тек бүтін жолмен
жазылады. Әрбір кэш құрамына 32 байт ұзындықты жолдар енеді және оның
құрамында TLB буфері болады – сызықтық адрестерді физикалыққа түрлендіретін
буфер. Кэш MESI протоколын қолдайды және оларды анықтайтын түрлерімен
аталған: Moolifiet, Exclusive, Shared және Invalid.
M-state – жол тек бір кэште бар және ол модификацияланған. Бұл жолға
рұқсат сыртқы циклдің регенирациясысыз берілуі мүмкін (локальдық шинаға
қарағанда).
Е-state – жол тек бір кэште бар, бірақ ол модификацияланбаған.Бұл жолға
рұқсат сыртқы циклдің регенирациясысыз берілуі мүмкін. Оған жазу кезінде,
ол “М” түріне өтіп кетеді.
S-state – жол бірнеше кэште болуы мүмкін. Оны сыртқы циклдің
регенерациясысыз оқуға болады, ал жазба ОЗУ-ға түбегеилі жазба арқылы
жазылуы керек, бұл басқа кэштердегі жолдарды анықтауға мүмкіндік береді.
I-state – кэште жол болмайды, оны оқу жолды толтыру циклінің
генерациясына әкеп соғады. Ондағы жазба түбегейлі болып сыртқы шинаға
шығады.
Процессор құрамында жаңртылғанқалқымалынүктеліесептеу блогі бар.
Конвейерлік ұйым екі бүтінсанды операцияны және бәр тактіде бір(кейде екі)
қалқымалы нүктеліоперацияныөңдеуге рұқсат береді. Тармақталынудың
динамикалық алдын алу технологиясы қолданылған, ол үшін екі алдыналу таңлау
буфері енгізілген. Беттік адресті өзгерту режимінде 4Мб өлшемді беттерді
операциялау мүмкіндігі енгізілген.
Архитиктураның кеңейтілуі енгізілген (32 разрядтық МП
базалықархитиктурасына қатысты) – жаңа командалар мен регистрлер қосылған.
Бұның құамына мысалы, CPUID анықтамасы кіреді, ол кез-келген уақытта
берілген цифрлық құрылғының архитиктуралық ерекшеліктері, моделі және класы
туралы мәлімет бере алады. Бұл кеңейтілуге сонымен қатар регистрлер жатады,
моделге қатысты. Оларды үш топқа бөлуге болады:
Текстік регистрлер TR1...TR12
Өнімділік мониторингі құрылғылары.
Машиналық қатенің бақылауын іске қосатын, мәліметтер циклы және
адрестің регистр-фиксаторлары.
Ішкі құрылғылардың қателерін (паритеттің ішкі басқарылуы) және сыртқы
интерфейс шинасын, адрестік шина паритетінің басқарылуын анықтау
қолданылған.
Chip құрамында APIC(Advanced Programmable Interrupt Controller)
енгізілген – кеңейтілген программаланатын ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Жобалау әдісі
Типтік жобалау
Деректер қорын жобалау mysql
Жобалау технологиясы
Кристаллдағы жүйелер. Жобалау және дамыту
Педагогикалық әрекеттерді жобалау технологиясы
Мәліметтер базасын жобалау
Мәліметтер қорын жобалау
Деректер базасын жобалау
Цемент қоймаларын жобалау
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь