Excel–де кестемен жұмыс


Кіріспе
1.Есеп қойылымы
2.Есептің шығару алгоритмін құру
3.Электр есептеуіш машинасында (ЭЕМ) . есептеу технологиясы
4.Есептеу бөлімі
Қорытынды
XXғ. соңына қарай мектеп курсына «Информатика және есептеу техникасының негіздері» пәні енгізілген болатын. Жаңа информатикалық технологиялардың өте шапшаң даму қарқыны біздің бұл пәнге деген көз қарасымызды түбегейлі өзгертті.
Windows жүйесіндегі Exsel программасы мәтін түрінде берілген мәліметтерді компьютерде өңдеуге арналған прогрммаларды белгілеу үшін пайдаланылады. Кестелерді өңдеуге жататын іс-әрекеттер;
1.Функциялар мен формулаларды пайдалана отырып әртүрлі есептеулер жүргізу
2.Түрлі-түрлі факторлардың құжаттарға тигізетін әсерін зерттеу
3. Тиімді ету мәселелерін шешу
4.Графиктер мен диограммаларды тұрғызу
5.белгілі бір критерийлерді қанағаттандыратын мәліметтер жиынын таңдап алу
6.Мәліметтерді статистикалық талдау

Тиімді жұмыс атқару үшін көп мөлшерде әрі аз уақытта ақпаратты қолдану мүмкіндігі болу керек. Кйбір қызмет салалары әр ай сайын квартал және жыл сайын есеп беру тиіс (отчёт). Осылардың беруіне курстық жұмыста қаррастырылған «Статистикалық орталықтардың қызметі кіреді». Мұнда кварталдық және жылдық есеп берулер жүреді.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Реферат
Көлемі: 10 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Кіріспе
XXғ. соңына қарай мектеп курсына Информатика және есептеу
техникасының негіздері пәні енгізілген болатын. Жаңа информатикалық
технологиялардың өте шапшаң даму қарқыны біздің бұл пәнге деген көз
қарасымызды түбегейлі өзгертті.
Windows жүйесіндегі Exsel программасы мәтін түрінде берілген
мәліметтерді компьютерде өңдеуге арналған прогрммаларды белгілеу үшін
пайдаланылады. Кестелерді өңдеуге жататын іс-әрекеттер;
1.Функциялар мен формулаларды пайдалана отырып әртүрлі есептеулер
жүргізу
2.Түрлі-түрлі факторлардың құжаттарға тигізетін әсерін зерттеу
3. Тиімді ету мәселелерін шешу
4.Графиктер мен диограммаларды тұрғызу
5.белгілі бір критерийлерді қанағаттандыратын мәліметтер жиынын
таңдап алу
6.Мәліметтерді статистикалық талдау

Тиімді жұмыс атқару үшін көп мөлшерде әрі аз уақытта ақпаратты
қолдану мүмкіндігі болу керек. Кйбір қызмет салалары әр ай сайын квартал
және жыл сайын есеп беру тиіс (отчёт). Осылардың беруіне курстық жұмыста
қаррастырылған Статистикалық орталықтардың қызметі кіреді. Мұнда
кварталдық және жылдық есеп берулер жүреді.
Курсттық жұмыстың мақсаты:

1.Мәліметтер қоймасы жобалау:
2.Мәліметтер қорының құрлымын құру.
3.Мәліметтерді енгізуге формуланы құру.
4.Бірнеше критери бойынша мәліметтерді сұрыптау.
5.Автосүзгілеу көмегімен мәліметтерді сүзгілеу.
6.Есептеу бөлімі функция шеберін қолданып есептеу.
Мәліметтер қорының пайда болуы программалық жабдықтау саласында
ерекше және маңызды орынға ие болады.

Жоспар

Кіріспе
1.Есеп қойылымы
2.Есептің шығару алгоритмін құру
3.Электр есептеуіш машинасында (ЭЕМ) – есептеу технологиясы
4.Есептеу бөлімі

Қорытынды

1. Есеп қойылымы

Excel–де кестенің кез келген ұяшықтарына мәліметтердің үш типін
енгізуге болады: мәтін, сан және формула. Мәліметтерді ұяшыққа енгізу үшін
теңбілторды сол ұяшыққа алып барып, керекті мәліметтерді пернелерде теріп,
соңынан Enter пернесін немесе бағыттаушы тіл сызық пернелердің бірін басу
жеткілікті. Excel енгізілген мәліметтердің формула, сан немесе мәтін екенін
оның бірінші таңбасына қарап анықтайды. Егер бірінші символ - әріп немесе
' (апостроф) болса, онда ұяшыққа мәтін енгізіледі деп есептеледі. Егерде
бірінші символ цифр немесе = болса, онда ол ұяшыққа формула немесе сан
енгізілетінін білдіреді.
Енгізілген мәліметтер ұяшық ішінде немесе формула жолында бейнеленеді
және оларды енгізу Enter пернесін немесе бағыттаушы тілсызық пернелердің
бірін басқан кезде аяқталады.
Мәтін – кез келген символдар жиынтығы, егер мәтін цифрдан басталатын
болса, онда енгізуді ’ символынан бастау керек. Егер мәтін ені ұяшықтың
енінен артық болса және оң жақтағы ұяшық бос болса, онда мәтін сол ұяшыққа
да орналасады. Ал, егер оң жақтағы ұяшықта мәтін бар болса, онда ол мәтін
экранда қиылады.
Орындалған әрбір әрекетті болдырмай алып тастауға болады. Егер жұмыс
барысында сіздің жоспарыңызда жоқ амалды байқамай орындап жіберсеңіз, оның
әсерін Түзету=Болдырмау командасын пайдаланып алып тастауға болады немесе
одан да жеңіл орындалатын Стандартты аспаптар тақтасының оралмалы
бағыттаушы тәрізді батырмасын басу жеткілікті. Бұл батырманы бір рет басу
ең соңғы орындалған бір әрекеттің орындалу әсерін жоқ қылады, біртіндеп
соңғы орындалған бірнеше амал әсерін де алып тастау мүмкіндігі бар.
Электрондық кесте ұяшықтарына сандарды =, +, - таңбаларымен немесе
оларсыз да енгізуге болады. Егер енгізілген санның ені экрандағы ұяшықтың
енінен артық болса, онда Excel санды экспоненциал формада бейнелейді немесе
ол снның орнына # # # # символдарын қояды.
Әдетте экранда санның ең үлкен және ең кіші шамалары экспоненциалды
формада беріледі. Мысалы 501000000 саны Электронды есептеуіш машинасында
5.01Е+08 болып жазылады, яғни ол 5,01*108 дегенді білдіреді. Ал 0,000000005
саны 5Е-9 болып жазылады (5*10-9). Аралас сандардың бүтіні мен бөлшегі
нүкте не үтірмен бөлініп жзылады, қандай айыру та ңбасын пайдалану Excel
программасын орнату кезінде бекітілген келісімге байланысты болады.
Excel-де кез келген арифметикалық өрнек формула түрінде жазылады. Ол
ұяшық адрестері мен сандардың, функциялардың арифметикалық амалдар таңбасы
арқылы біріктірілген жиынынан тұрады. Формула = тањбасынан басталуы
керек. Ол 240 символѓа дейін енгізе алады жєне бос орын болмау керек.
¦яшыќќа С1+F5 формуласын енгізу ‰шін оны =С1+F5 т‰рінде жазу керек. Б±л
дегеніміз С1 ±яшыѓындаѓы мєліметтерге F5 ±яшыѓындаѓы мєліметтердіњ
ќосылѓандыѓын кµрсетеді. Нєтиже формула енгізілген ±яшыќта алынады.

2. Есептің шығарылу алгоритмі
Excel электрондыќ таблицасы мєліметтер базасы режимінде ж±мыс істеуге
м‰мкіндік береді. Єрине оныњ м‰мкіндіктері арнайы жасалѓан мєліметтер
базасынан гµрі єлсіздеу, дегенмен м±нда да кµптеген ж±мыстар істеуге
болады.
Біз мєліметтер базасынан, єрт‰рлі белгілері бойынша керекті
информацияны іздеуге жєне оларды с±рыптауды ќалай ж‰зеге асыруѓа болатынын
ќарастырамыз‰. Осыларды ‰сіндіру ‰шін мына кестеде кµрсетілген.
КодПредНаеменования Адрес Телефон ФИОДиректора
001 ТОО "БМ" ул Абая 145 45-16-72Махмодов М.К.
002 ТОО "Газиза" ул Казыбек би 139 31-45-69Сергазиева
Г.П.
003 ТОО "Ел ырысы" ул Богенбай батыра31-25-48Жунисов Д.Д.
218
004 ОАО "Кант" ул Театральная 1 45-89-78Папышев Д.А.
005 ОАО "Тараз-TRUVA"ул Абая 98 45-12-54Муратбаев
Г.А.
006 ЗАО ул Казыбек би 106 43-25-69Нурлыкулова
"Тараз-КЕН-2002" кв 35
007 ТОО"Тараз-ИМП ул Ниткалиева 70А 45-25-65Усербаев Ж.Д.
ЭКС"
008 ТОО "ТАР-ПА" мик Аса 29 кв 3 7-28-74 Досмаганбетов
а А.Р.
009 ТОО "Диал-Тараз" мик Алатау, 4А 6-12-45 Шайзадаева Р.
С.
010 ОАО "КазФосФат" ул Абая 128 45-77-32Рахымбердиев
Н.К.
011 ОАО "Сжиженный пр Жамбыла 74 43-87-78Серналиев
газ" Е.Ж.
012 ЗАО ул Желтоксана 48 45-79-54Омиркулов
"БанкТуранАлем" Е.Б.
013 ТОО "Корона" ул Байзак батыра 43-65-14Еламанова
232 А.Л.
014 ОАО "Меано и Л" пер Айтиева 30 кв 7-32-65Акжигитов М.Ж.
11
ВнутренниКодПредприятМесяцОбъем ПройзведПродуСебестойемРеали
йКод ие к зПрод
1 001 1 200 000,00 100,00тг
2 002 1 20,00 200 000,00тг
3 003 1 1 000,00 1 200,00тг
4 004 1 2 000,00 3 500,00тг
5 001 2 205 000,00 100,00тг
6 002 2 22,00 200 000,00тг
7 003 2 1 100,00 1 100,00тг
8 004 2 2 100,00 3 500,00тг
9 001 3 212 000,00 110,00тг
10 002 3 22,00 220 000,00тг
11 003 3 1 100,00 1 200,00тг
12 004 3 2 200,00 3 500,00тг
13 001 4 207 000,00 100,00тг
14 002 4 23,00 210 000,00тг
15 003 4 1 100,00 1 200,00тг
16 004 4 2 300,00 3 500,00тг


Мєліметтерді с‰згілеу.
Мєліметтер=С‰згі (Данные=Фильтр) меню команда-
сы керекті жазбаларды с‰згілеуге м‰мкіндік береді. С‰згілеуді автоматты
т‰рде –Автофильтр арќылы жєне ќолмен де – К‰шейтілген т‰рде ж‰ргізуге
болады.
Автофильтрді пайдалану кезінде курсорды мєліметтер базасы т±рѓан
аймаќќа алып барып, она ерекшелеу керек. Содан кейін Мєліметтер=С‰згі
=Автос‰згі командаларын орындау барысында µріс атаулары мањында тµмен
ќарай баѓытталѓан тілсызыќ бейнелі батырмалар пайда болады. Белгілі бір
батырмаларды басу арќылы мєліметтерді с‰згілеу критерийлерін беруге болады.
Сол кезде пайда болатын ішкі менюдегі Барлыѓы(Все) деген сµзді тањдау ,
с‰згілеу ісін ж‰зеге асырмайды, ал Баптау (Настройка) пунктін тањдау
экранѓа с±ќбат терезесін шаќырып, онда с‰згілеу (фильтрация) параметрлерін
тағайындайды. Әрбір өріс элементтерін таңдау үшін логикалық ЖӘНЕ не
НЕМЕСЕфункциялары арқылы байланысқан екі бірдей шарт беруге болады.

Алғашқы мәліметтер бағанасын қарап шығу үшін Мәліметтер = Сүзгі =
Бәрін көрсету (Данные= Фильт= Показать все) меню командаларын орындау
керек.
Күшейтілген сүзгі арқылы орындау
Күшейтілген сүзгіні пайдаланғанда плдымен үш аймақты анықтап алу
қажет.
Сүзгілеу нәтижелерін шығарып алу интнрвалында көрсету үшін оның
нәтижесін басқа орынға көшіру пунктін таңдау керек.
Бұл есепті шығарып алу үшін критерийлер интервалы мен шығарып алу
интервалын жасаймыз.Іздеу критерийлерін сол критерий аралықтарына жазып
қоямыз. Курсорды мәліметтер базасы аймағына орналастырып, Мәліметтер =
Сүзгі= Кеңейтілген сүзгі (Данные = Фильтр
=Расшыренный фильтр) командаларын орындаймыз. Нәтижені басқа орынға
көшіру (Скопировать результат в другое место) пунктін таңдап алып,
аралықтар берілуінің дұрыстығын (А17:F21) тексереміз де, ОК басамыз.

Мәліметтерді сұрыптау.
Мәліметтер = Сұрыптау (Данные = Cортировка) кмандалары мәліметтер
базасын сұрыптайды, яғни белгілі бір ретке келтіріп оларды қайта
орналастырады. Ол үшін мәліметтер базасының бір аймағын ерекшелеп немесе
сол аймаққа кестелік курсорды орналастырып, Мәліметтер = Сұрыптау (Данные
= Сортировка) командаларын орындау керек. Диапазонды сұрыптау (Сортировка
диапазона) сұқбат терезесі экранға шығады. Сол терезедегі ... бойынша сорттау
деген жолдағы сұрыптауға негіз болатын өріс атауын таңдап аламыз.
Оған қоса оның қасындағы сұрыптаудың өріс мәндерінің Өсуі бойынша
(По возрастанию) не Кемуі бойынша(По убыванию) деген екі мүмкіндігінің
бірін ерекшелеп, соңынан ОК басамыз. Осы әрекеттерден кейін, мәліметтер
реттеледі, ал символдық өрістер алфавит бойынша реттеледі.

Форматтау

Ұяшықтардың ішіндегі мәліметтерді форматтау үшін әдеттегі мәтінді
форматтау тәсілдерін қолдануға болады. Мысалы, біз шрифт түрін, өлшемін
және сызылымын өзгерте аламыз. Формат командасын ұсынатын барлық (бұрыннан
таныс) әрекеттерді пайдалануымызға болады. Мысалға, жол аралық интервалды
тағайындап, оның шеттерін туралауға және ол үшін ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Excel-де жұмыс істеу. электронды кестелерді әзірлеу
Еxcel – де программалау
Excel-жұмыс кітабы
Ms excel ортасында зертханалық жұмыс
MS Excel ортасында жұмыс істеу негіздері
Delphi-де формалармен жұмыс
Excel электрондық кестесі және онымен деректер қоры ретінде жұмыс жасау
Excel бағдарламасы
Microsoft Еxcel бағдарламасымен жұмыс істеу жолдары. Практикум ПЭВМ
Microsoft Excel
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь