Іскерлік белсенділікті салықтық реттеу


Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 1.3
1. Іскерлік белсенділіктің әлеуметтік.экономикалық мәні

1.1. Іскерлік белсенділік: мазмұны, өлшемі және бағалануы ... ... ... ... ... .9.15
1.2. Іскерлік белсенділікті мемлекеттік реттеу жүйесіндегі салықтардың орны және шетел тәжірибесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...15.35

2. Салық салу жүйесінің іскерлік белсенділік деңгейіне тигізетін әсерін талдау
2.1. Салықтардың ынталандырушылық қызметін талдау ... ... ... ... ... ... 36.41
2.2. Қазақстанда іскерлік белсенділікті салықтық реттеу динамикасы ... ...41.72

3. Іскерлік белсенділікті реттеудің тиімді салық механизмін қалыптастыру мәселелері

3.1. Тиімді салық механизмін құру қағидалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... 73.80
3.2. Салық салуды жетілдіру арқылы іскерлік белсенділікті арттыру ... .. 80.106
Қортынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...106.107
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..108.114
Зерттеудің өзектілігі. Қазіргі кезде жүзеге асырылып жатқан салық саясаты, сонымен қатар әлеуметтік-экономикалық үдерістерді басқару әдістері, іскерлік белсенділік түсінігінің теориялық жағынан негізделуінің жетіспеушілігі, оған салықтық әсер ету факторларының теориялық жағынан нақты зерттелмегендігі, кәсіпкерліктің дамуын ұстап отырғанын айғақтайды. Яғни іскерлік белсенділік ұғымының өзі жеткілікті теориялық өңделіп болмаған, ары қарай өңдеп, зерттеуді қажет етеін құбылыс бұл.
Маңыз аударатын мәселе, «іскерлік белсенділік» түсінігіне нақты бір анықтама жоқ, сондай-ақ іскерлік белсенділікті салықтық реттеу немесе іскерлік белсенділік – салықтық реттеудің тікелей немесе кері байланыс жүйесінде қарастырылмауы, олардың тиімділігін бағалаудың жоқтығы қазіргі таңда орын алып отырған өзекті мәселелердің бірі десек қателеспеспіз. Іскерлік белсенділік – салықтық реттеу жүйесінде даму реттеу проблемалары шешілмеген. Іскерлік белсенділікті арттыру үшін, біріншіден, салық саясатын жоғарыда аталған мақсатқа бағытталған, өзара байланысты және өзара негізделген шараларының кешені ретінде ұзақ мерзімге қалыптастыру (содан кейін жүзеге асыру) керек; екіншіден, салықтардың әлеуметтік және реттеушілік қызметтерін жүзеге асыру жүйесін күшейту керек.
Нарықтық экономика жолын ұстанған Қазақстан республикасының кәсіпкерлік қызметінің өркендеуіне қаржы қатынастарының, оның ішінде әсіресе салық салу жүйесінің әсерін бақылау өте күрделі жұмыс болып табылады. Қазақстан Республикасындағы қолданыстағы экономикалық реформалардың маңызды бағыттарының бірі үздік әлемдегі стандарттарға барынша жақын бизнестік ортаның, оның ішінде шағын және орта бизнестің өркендеуіне, осы саладағы іскерлік белсенділіктің артуына ықпал жасау.
Аталмыш бағыт «Қазақстан - 2030», Қазақстан Республикасының 2015 жылға дейінгі индустриалдық-инновациялық даму стратегиясының мақсат мүдделерімен үндестк табады. Экономикасы дамыған елдердің тәжірибесі дәлелдеп отырғандай, кәсіпкерліктің нығаюы экономикалық өсу, ғылыми –техникалық прогрестің қарқыны, нарықтық бәсекеге қабілетті тауарлар мен қызметтерге толығуы, жаңа жұмыс орындарының құрылуы, бәсекелік ортаның қалыптасуы тәрізді мәселелерді шешуде маңызды роль ақарады. Осы орайда нақты өндіріс саласындағы шағын және орта бизнес тәрізді экономиканың басым бағытын дамыту барысында қаржы әдістерінің алатын орны айтарлықтай. Демек нақты өндіріс саласындағы немесе экономиканың басқа салаларында болсын, шағын және орта бизнестің іскерлік белсенділігін арттыруда қаржылық әдістерді жетілдіру күн талабынан туындап отырған көкейкесті мәселелердің бірі.
Кәсіпорынның қызметінде салық қатынастары әлеуметтік-экономикалық ортасының маңызды құрамдас бөлігі болып келеді. Нарықтық шаруашылықтың бастауы мен дамуы кәсіпкерлік істің кеңюімен және нарық қатынастарының субьектілерінің санының артуымен байланысты. Бұл нақты салық төлеушілер санының өсуіне әкеледі.
1. Семинар по краткосрочным экономическим показателям РФ: Обследование деловой активности в промышленности, строительстве и розничной торговле. 22-26 сентября. 1997.-М., 1997.
2. Методика анализа деятельности предприятия в условиях рыночной экономики/Под. Ред. д.э.н., проф. Г.А. Краюхина.-СПб, 1996.-260с.
3. Статистика рынка товаров и услуг: Учебник/И.К. Белявский, Г.Д., Кулагина, А.В. Коротков и др.: Под.ред. И.К. Белявского.- М.: Финансы и статистика, 1997.-492 с.
4. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент.- М.: Финансы и статистика, 1999.-768с.
5. Раицкий К.А. Экономика предприятия: Учебник для вузов.- М.: Маркетинг, 1999.-693 с.
6. Моисеева Н.К., Колышева Н.В. Маркетинговая активность как фактор конкурентоспособности фирмы//Маркетинг.-1999.-№6.-С.-22-34.
7. Зайцева О.П., Доскалиева Б.Б. Деловая активность и ее роль в развитии потребительской кооперации.- Новосибирск: СибУПК, 2000.- 140 с.
8. Miller H.E. Earlier Theories of Crisis in the United States // Quarterly Journal of Economics. 1924. February. P.306.
9. Mitchell W. Business Cycles: The problem and its setting, 1927. P.10.
10. Lloyd J.S. Reflections Suggested by a Perusal of Mr. J. Horsley Palmers Pamphlet on the Money market. L., 1837// Классики кейнсианства: в 2-х т. Т.2. Экономические циклы и национальный доход. Ч. 3-4 / Э. Хансен. Сост.: А.Г. Худокормов. – М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1997. – С.431.
11. Кондратьев Н.Д. Большие циклы конъюнктуры и теория предвидения. Избранные труды/Н.Д. Кондратьев; Международный фонд Н.Д. Кондратьева и др.; Ред. Колл.: Абалкин Л.И. (пред) и др.; сост. Яковец Ю.В.-М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002.-767 с.
12. Макконел К.Р., Брю С.Л. Экономикс: принципы, проблемы и политика. – В 2 т.: Пер. с англ., Т. 1. – 13-изд. – М.: ИНФРА-М, 2000.-С. 154-156.
13. Козлов Н., Волкова Н. Снижается ли налоговая нагрузка на производителей и граждан?//Российский экономический журнал, 2002, №1, С.93.
14. Индекс деловой активности российского бизнеса: экономический рост переходит в стагнацию//Индекс деловой активности Ассоциации менеджеров.- М.: Изд-во Ассоциации менеджеров, 2003.-№5.-С.4.
15. Монтескье Ш. Избранные произведения.-М.,1955.-546с.
16. Янжул Н.Н. Основные начала финансовой науки.-СПб, 1890.-238с.
17. Витте С.Ю. Конспект лекции о народном и государственном хозяйстве.-СПб, 1912.-467с.
18. Маркс К. и Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т. 18. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1961.-807с.
19. Гашимов А.Г. К вопросу о принципах мотивации. В кн.: Проблемы повышения эффективности управления. М.: Изд-во РАГС, 2000.- 144с.
20. Кронрод Я.А. Очерки социально-экономического развития 20-го века /РАН, Институт экономики; Отв.ред. И.В. Можайскова.-М.: Наука,1992.-236с.
21. Медведев В.А. Постперестроечная Россия: проблемы и перспективы. Ч.1: Вопросы теории и методологии/Институт экономики РАН, Фонд социально-экономических и политологических исследований.-М., 1999.-292с.
22. Алексанкин Д.А. Экономическое стимулирование в современной налоговой системе. Дисс…к.э.н. Томск, 2002.
23. Журавлев А.Л., Позняков В.П. Деловая активность предпринимателей: методы оценки и воздействия: Институт психологии РАН, 1995.-58с.
24. Кравченко И.А. Налоговые реформы 80-х гг. в США: социально-экономический аспект.-М.: НИФИ, 1989.- 274с.
25. Финансы, налоги и кредит. Учебник/Общ.ред.Емельянов А. М., Мацкуляк И.Д., Пеньков Б.Е.-М.: РАГС, 2001.-546с.
26. Тургенев Н.И. Опыт теории налогов. 3-е изд.-М.:
Соцэкгиз, 1937.-176с.
27. Караваева И.В. Налоговое регулирование рыночной экономики. – М.: ЮНИТИ, 2000.-205с.
28. Корнай Я. Устойчивый рост как важнейший приоритет//Вопросы экономики. – 1996.-№10.-С.37.
29. Черненко Д.А. Социальная эффективность налоговой системы.- Новосибирск, 2002.-192с.
30. Управление социально-экономическим развитием России: цели, механизмы/Рук.авт.кол.: Д.С. Львов, А.А. Поршнев; Государственный университет управления, Отделение экономики РАН.- М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002, 159с.
31. Алле М. За реформу налоговой системы. Переосмысливая общепризнанные истины/Пер. с франц. Т.А.Карлова; Под ред. И.А. Егорова.-М.: ТЕИС, 2001.- 96с.
33. Чичканов В.П. Экономические проблемы современной России// национальные интересы.- 2003.- № 2. – С19.
34. Литвин М.И. налоговая нагрузка и экономические интересы предприятия// Финансы.- 1998. - №5. – С.30.
35. Viard A.D. The new Budget Outlook. Policymakers Respond to the Surplus //Economic and Financial Review of Federal reserve Bank of Dallas, 1999. № 2.
36. Japan 1993. An international comparison. Kaizai Koho Center. Tokyo, 1993. P.82.
37. НикитинС., Никитин А., Степанова М. Налоговые льготы, стимулирующие предпринимательскую деятельность в развитых странах Запада // Мировая экономика и международные отношения.- №11. – С.54.
38. Сравнительный анализ эффективной ставки в России и зарубежных странах// Налоговый вестник. – 1995.-№ 11.- С.12.
39. Wagner Ad. Finanzwissenschaft, 11 Theil, 2 Auflage. S. 207// Соколова А.А. Теория налогов.- М.: ООО «ЮрИнфорР-Пресс», 2003.- 506с.
40. ҚР-ның Салықтар және бюджетке төленетін басқа да міндетті төлемдер туралы заңы (салық кодексі) 01.01.2007.
41. Соколова А.А. Теория налогов.- М.: ООО «ЮрИнфорР-Пресс», 2003.- 506с.
42. Statistical Abstract of the United States 1932. Wash., 1932. – P.200.
43. Самуельсон П. Экономика. М., 1964.-431с.
44. Усоскин В.М. «Денежный мир» Милтона Фридмона. М., 1989.- 172с.
45. Никитин С., Глазова Е., Степанова М. Изменения в системе налогообложения// Мировая экономика и международные отношения. – 1999.-№ 8. – С.38.
46. Арзаева М.Ж. Автореферат. ӘОЖ 336.77:/334.012.64+334.012.063/.-21б.
47. Ермекбаева Б.Ж. Проблемы развития налоговой системы в условиях глобализации.- Алматы: Қазак Университеті, 2007.-138с.
48. Назарбаев Н.А. Послание народу Казахстана. Казахстанская Правда, 6 февраля, 2008 год.
49. Н.В. Никифорова., Г.Т. Абдрахманова. Теневая экономика: экономическое содержание и классификационные признаки // Қаржы – Қаражат- Финансы Казахстана. – 2007. - № 5.- С.3.
50. Қазақстан Республикасының Бюджет кодексі№ - Алматы: ЮРИСТ, 2007. – 140б.
51. А.К. Тынысбеков. Салық ауыртпалығын өлшеудің теориялық аспектілері// Қаржы – Қаражат – Финансы Казахстана. – 2007.- № 5.-С.6.
52. Г.К. Жанибекова. Налоговое регулирование инновационной деятельности// Вестник КазНУ. Серия экономическая.- № 5.- С.24.
53. Смит А. Исследование о природе и причинах богатства народов.- М.: «Соцэкгиз», 1962. – 684с.
54. Бобоев М., Кашин В.Н. Налоговая политика России на современном этапе// Вопросы экономики.- 2002.- № 7.- С.56.
55. Ламперт Я. Некоторые современные принципы налогообложения. М.: ГПНТБ, 1993.- 176с.
56. Львов Д. Будущее российской экономики// Экономист. – 2000.- № 12.-С.6.
57. Алле М. За реформу налоговой системы. Переосмысливая общепризнанные истины/ Пер. С франц. Т.А. Карлова; Под ред. И.А. Егорова. – М.: ТЕИС, 2001.- 96с.
58. Александров И.М. Налоговые системы России и зарубежных стран.- М.: Бератор Пресс, 2002.- 192с.
59. Задолженность по налогам и сборам в бюджетную систему РФ // Экономика и жизнь.- 2000.- № 22.-С.3.
60. Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) по состоянию на 1 января 2005 года.

61.Кодекс Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в бюджет» (Налоговый кодекс) по состоянию на 1 января 2006 года.

61. Закон РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам налогообложения». Казахстанская Правда. 29.11.2005.
62. Джалилов А. Глава государства предложил ряд радикальных мер6 направленных на усиление роли предпринимательства // Panorama, № 43, 7 ноября 2003.
63. Малое предпринимательство: теория, мировой опыт и Казахстан/ Под ред. Д.э.н., проф. Е.Б. Жатканбаева – Алматы: Қазақ Университет, 2001.-32.
64.Шиманский М. Параметры прогресса. // Казахстанская Правда.-9 февраля.- 2006.
65. Финансы Республики Казахстан: Статистический ежегодник 2000-2004г.- Алматы, 2005.
66.Утебаев М. Под крыло ВТО – без потерь, но с выгодой. // Казахстанская Правда. – 06.04.2006.
67. Флинк О. Держать марку. //Эксперт Казахстана. - № 24 (50). – 2005.- С.29.
68. Браун Т. Все просчитает счетный комитет.//Казахстанская Правда.- 15.06.2005. Интервью с председателем Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета О.Н.Оксикбаевым.
69. Владимирова И.Г. Глобализация мировой экономики: проблемы и последствия. // Менеджмент в России и за рубежом.М.- 2001-170с.
70. Еспаев С. Қазақстан экономикасы: нәтижелер, басымдықтар және міндеттер№ // Егемен Қазақстан – 31 қаңтар. – 2006.
71.Абалкин Л.И. Избранные труды: В 4-х тт. Т.4: В поисках новой стратегии/ Вольное экономическое общество России; сост. Грибанова О.М.- М.: ОАО «НПО «Экономика», 2000.-799с.
72. Агеев В.М. Экономические интересы и стимулы при социализме.- М.: Сов. Россия, 1984.- 192с.
73. Алпатов А.А. Организационно – экономический механизм развития российского предпринимательства.- Киров: Кировская областная типография, 1996.-144 с.
74. Антология экономической классики. В 2-х томах. Т.1. Предисловие И.А. Столярова.- М.: МП «ЭКОНОВ», 1993.-486с.
75. Бектова О.Н. Формирование и оптимизация налогового бремени в России. Дисс...к.э.н. Саратов, 2002.
76. Богданов А. Краткий курс экономической науки.- М.,1924.-364с.
77. Богданов А., Степанов И. Курс политической экономии.- М.: Госиздат, 1919.- 212с.
78. Борисов Е.Ф. Единство экономических интересов общества, предприятий и трудящегося.-М.:Высшая школа, 1970.-125с.
79. Витте С.Ю. Конспект лекций о народном и государственном зозяйстве.- СПб, 1912.- 467с.
80. Вихорева О.М. Стимулирование малого предпринимательства: анализ зарубежного и российского опыта. Дисс...к.э.н. М., 2000.
81. Голосков Л.В. Формирование новой доктрины в период перехода к информационному обществу.- ПГЛУ: Пятигорск, 2003. – 165с.
82. Жилюк Д.А. Роль налоговой системы Российской Федерации в стимулировании развития малого бизнеса. Дис.к.э.н. СПб, 2001.
83. Здравомыслов А. Потребности, интересы, ценности. – М.: Политиздат, 1986.-223с.
84. Иванова Н.Г., Вайс Е.А., Кацюба И.А., Петухова Р.А. Налоги и налогообложение. Схемы и таблицы.- СПб: Питер, 2001.-304 с.: ил.
85. Калмыкова Е.А. Исчисление и уплата налогов предприятиями в 1993-1994 годах. – Воронеж: ТОО-фирма Тавров ЛТД,- 1994.-185с.
86. Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег/ Пер. С англ. Н.Н Любимова под ред. А.П. Куракова.-М.: Гелиос АРВ, 2002. – 352с.
87. Классики кейнсианства: в 2-х т. Т.2. Экономические циклы и национальный доход. Ч.3-4/Э. Хансен. Сост.: А.Г. Худокормов.- М.: ОАО «Издательство «Экономика», 1997.-431с.
88. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент.-М.: Финансы и статистика, 1999.- 768с.
89. Кондратьев Н.Д. Избранные сочинения / Ред.Кол. Л.И. Абалкин и др.; Сост.В.М. Бондаренко, В.В. Иванов, С.Л. Комлев и др.- М.: Экономика, 1993.-543с.
90. Кондратьев Н.Д. Большие циклы кщньюнктуры и теория предвидения. Избранные труды / Н.Д. Кондратьев; Международный фонд Н.Д. Кондратьева и др.; Ред.колл.: Абалкин Л.И. и др.; сост.Яковец Ю.В.- М.: ЗАО «Издательство «Экономика», 2002.-767с.
91. Лассаль Ф. Косвенные налоги. – СПб.: «Колокол», 1906.-131с.
92. Лоскутов В.А. Налоги и стимулирование малого препринимательства. Дисс. к.э.н. М.,2000.
93. Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Под ред. Ф.Энгельса. Т.2.-М.: Политиздат, 1974, 1978.-508с.
94 Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Под ред. Ф.Энгельса. Т.3.-М.: Политиздат, 1974, 1978.-508с..
95. Маркс К. И Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т.25. Ч.1. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1961.-545с.
96. Маркс К. И Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2-е. Т.18. Ч.1. – М.: Государственное издательство политической литературы, 1961.-545с.6.
97. Маршалл А. Принципы экономической науки. Т.1. – М.: Прогресс-Универс, 1993.-415с.
98. Маршалл А. Принципы экономической науки. Т.2. – М.: Прогресс-Универс, 1993.-310 с.
99. Маршалл А. Принципы экономической науки. Т.3. – М.: Прогресс-Универс, 1993.-310 с.
100. Мессенгисер М. Экономическая сущность предпринимателства.- М.: Наука, 1998. – 230 с.
101. Миль Дж. С. Основы политической экономии: Пер. с англ. /Общ.ред. А.Г. Милейковского. Т.З. М.: ИЗд-во Прогресс, 1981.-447с.
102. Митчелл У.К. Экономические циклы. Проблема и ее постановка / Пер. с англ. Е.Д.Кондратьевой, О.Е. Пряхиной, В.Э. Шпринка.- М.: Гос.изд.-1930.-503с.
103. Пигу А.С. Экономическая теория благосостояния: Пер. с англ. / Общ.ред. С.П. Аукуционека; Вступ. Ст. Г.Б. Хромушина.- М.: Прогресс, 1985. – 512с.

Пән: Салық
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 140 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге
Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бағалы қағаздардың қалыптасуы мен даму48 бет
Іскерлік белсенділікті салықтық ретеу114 бет
Кәсіпорынның іскерлік белсенділігін, төлем қабілеттілігін және несие қайтару қабілеттілігін талдау84 бет
Кәсіпорынның рентабельділігі мен іскерлік белсенділігі13 бет
Құрылыс ұйымының іскерлік белсенділігінің көрсеткіштерін талдау8 бет
«AV ENERGY» ЖШС-нің өндірістік – қаржылық қызметі43 бет
«Анадолу Маркетинг» ЖШС-нің өндірістік – қаржылық қызметі39 бет
«Халлибуртон Интернэшнл Инк.» компаниясының қаржылық жағдайын талдау97 бет
Жоғары мектепте оқытудың ерекшеліктері8 бет
Инвестицияның пайда болуы және даму тарихы34 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь