Айранкөл кен орны

КІРІСПЕ
1 Кен орынның геологиялы.физикалық сипаттамасы
1.1 Кен орын туралы жалпы мәліметтер
1.2 Геологиялық құрылымның сипаттамасы
1.3 Өнімді объектілердің қалыңдығының, коллекторлық қасиеттерінің сипаттамасы және олардың біртексіздігі
1.4 Кеуектілік, өткізгіштік, мұнайға қанығушылық коэффициенттері
1.5 Қабат мұнайы мен суының қасиеті
1.6 Физико.гидродинамикалық сипаттамасы
1.7 Мұнай қоры
2 Игеру объектісін таңдау
2.1 Кен орынның игеру тарихы
2.2 Есептеу әдістемесін таңдау және дәлелдеу
2.3 Мунай кен орнын игеруді есептеу
2.4 ЭЕМ қолдану
3 Игеруді жобалау үшін геологиялы.кәсіпшіліктік және техникалы.экономикалық негіздемесін дайындау
3.1 Ұңғымалар мен қабаттарды гидродинамикалық зерттеу нәтижелерін талдау және олардың өнімділігі мен режимдерінің сипаттамасы
3.2 Игерудің ағымдағы жағдайын талдау
3.2.1 Ұңғылар қорының құрылымын және олардың ағымдағы шығымын, игерудің технологиялық көрсеткіштерін, өнім алу аймағындағы қабат қысымының өзгерісін талдау
3.2.2 Қабаттан мұнай қорын алуды талдау
3,2.3 Жүзеге асатын игеру жүйесін
3.3 Пайдалану объектілерін бөлуді айқындау және игерудің есептік вариантын таңдау
3.3.1 Қабаттың геологиялы.физикалық сипаттамасы бойынша пайдалану обьектілерін бөлуді дәлелдеу
3.3.2 Игерудің есептік көрсеткіштерін талдау мен таңдау
3.3.3 Игерудің есептік варианттарын және олардың бастапқы мәліметтерін айқындау
3.3.4 Игерудің технологиялық көрсеткіштерін болжаудың қабылданған әдістемесін айқындау
3.3.5 Ығыстыру процесімен қамтуды және өнімнің сулану динамикасы
4 Игеру варианттарының технологиялық және техника.экономикалық көрсеткіштері
4.1 Ұңғыны орналастыру үшін шекті қабат қалыңдығын анықтау
4.2 Игеру вариантының технико.технологиялық көрсеткіштері
4.3 Игеру вариантының экономикалық көрсеткіштері
5 Мұнайды және газды өндірудің техникасы мен технологиясы
5.1 Ұңғыны газлифтпен пайдалану
5.2 Газлифттің тиімді режимін таңдау
5.3 Ұңғыны пайдаланудың ұсынылған тәсілдерін және ұңғыныц саға және жер асты жабдықтарын таңдауды дәлелдеу
5.3.1 Үздіксіз газлифт кезіндегі газлифт клапандарын орнату жүйесін есептеу
5.3.2 Газлифт ұңғысының жерасты жабдықтары
5.3.3 Айранкөл кен орнында газлифтті пайдалану кезіндегі ұңғының саға және жерасты жабдықтарын таңдауды дәлелдеу
5.4 Ұнғыны пайдалану кезінде кездесетін қиыншылықтардың алдын алу және олармен күресу шаралары
5.5 Мұнай бергіштікті улғайту әдістерін қолдану кезінде қабатқа жұмыс агенттерін айдаудың және дайындаудың технологиясы мен техникасына қойылатын талаптар
6 Экономикалық бөлім
6.1 ұңғыларды газлифтке ауыстырғаннан кейінгі өнім көлемін анықтау
6.2 Ауыстыруға дейінгі пайдалану шығындарын табу
6.3 Ұңғыны газлифтке ауыстырғаннан кейінгі пайдалану шығындарын есептеу және бірлік өнімнің өзіндік құнын анықтау
6.4 Ұңғыны газлифтке ауытырғаннан кейінгі жылдық экономикалық тиімділікті анықтау
7 Игеріліп жатқан қабатты және ұңғының пайдалану жағдайы мен оның жабдықтарын бақылау
7.1 Кен орнын игеруді бақылау
ҚОРЫТЫНДЫ
ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
Қазіргі таңда дүние жүзі экономикасында ауыр өнеркәсіптің, оның ішінде мұнай және газ өндірісіның атқаратын ролі өте үлкен. Сондықтан АҚШ, франция, Англия, Италия, Германия және т.б. осы сынды алдыңғы қатарлы, дамыған алып мемлекеттер осы өндіріске көптеген күрделі қаржылар мен күнды қағаздарын салып, игеру, өндіру, өңдеу технологияларын дамытып, алынған мұнай, газ өнімдерін халық аралық нарыққа ұсынуда. Демек, халық аралық нарықта өте күшті бәсекелестік туындады.
Экономикасының 35-40% мұнай өндірісінен түскен табыс құрайтын Қазақстан сияқты мемлекет үшін бұл бәсекеге түсу, яғни халық аралық нарыққа өз өнімін ұсыну және өткізу үлкен бір сынақ болмақ.
Егемендігін жаңа алған біздің мемлекет осы қалыптасқан халық аралық
нарыққа шығуы үшін, өзі ұсынатын өнімнің сапасына жіті көңіл бөлуі тиіс. Бұл мәселенің бірден бір шешімі болып мұнай, газ кен орындарының жинау және дайындау жүйесіне соңғы техника мен технологияны енгізу болып табылады.
Өйткені мұнайдың сапалы болуы, оның алғаш рет жер бетіне шыққан кезінде құрамындағы эртүрлі қоспалардан арылуына тіке байланысты.
1. Гиматутдинов Ш.К., Дунюшкин И.И., Зайцев В.Н., Коротаев Ю.П. Разработка и эксцлуатация нефтяных и газовых месторождений. - М.: Недра, 1988.
2. Щуров В.И. Технология и техника добычи нефти. - М.: Недра, 1983. Юрчук A.M., Истомин А.З. Расчеты в добыче нефти. - М.: Недра, 1979.
3. М.М. Иванова, И.П. Чоловский, Ю.И. Брагин Нефтегазопромысловая геология, - М.: Недра, 2000.
4. М.Л.Сургучев. Вторичные и третичные методы увеличения нефтеотдачи пластов, - М.: Недра, 1985.
5. А.С. Сейткалиев. Деньги, кредит, банки, - Алматы: Экономикс, 1997.
6. Г. ,С. Тайкулакова. Экономическая эффективность внедрения новой техники и технологических процессов. - Алматы: КазНТУ, 2000.
7. Куцын П. В. Охрана труда в нефтегазодобывающей промышленности. -М.:Недра, 1987.
8. Панов Г. Е. Охрана окружающей среды на предприятиях нефтяной и газовой промышленности. - М.: Недра, 1986.
9. Идрисов Н.И., Байгунчков Ж.Ж., Халиков Г.А. Эффективность жестконапорного газлифта при нефтедобычи.,-КБТУ
10. Мищенко И.Т. Сборник задач по технологии и техники нефтедобычи. -М.:Недра, 1988. ,
11. Бойко В. С. «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений», -М.: Недра, 1990.
        
        АҢДАТПА
Дипломдық жоба негізгі он бөлімнен тұрады:
Геологиялық бөлімінде «Айранкөл» кен орнының ... ... ... ... ... ... қарастырылған.
Игеруді жобалауды талдау бөлімінде жүзеге асатын ... ... ... мен ... ұңғылар қоры, мұнай қорын алу ... ... ... ... ... ... ... сонымен қоса №15 ұңғыда газлифт клапандарын ... ... ... фонтанды ұңғыларды газлифт әдісімен игерген
кездегі экономикалық көрсеткіштердің және жылдық экономикалық тиімділіктің
есебі берілген.
Еңбекті және ... ... ... ... ... кен ... ... қамтамасыз ету мәселелері мен қоршаған ортаны қорғау
шаралары қарастырылған.
Ғылыми бөлімде қабат ... ... ... мен ... ... тиімділік есебі берілген.
АННОТАЦИЯ
Дипломный проект состоит из десяти основных частей:
В геолого-физической части рассматривается геологическое строение,
характеристики ... ... ... ... ... ... и ... проекта разработки приведены анализ
текущего состояния и эффективности ... ... ... фонда
скважин, выработки запасов нефти.
В технико-технологической части приведены обоснование ... ... ... а ... ... ... по ... установки газлифтных клапанов в скважине №15.
В экономической части дан расчет основных экономических ... ... ... ... ... ... мероприятия по переводу
фонтанной скважины на газлифтный способ эксплуатации.
В разделах охраны труда и охраны ... ... ... обеспечивающие безопасность работающих и охрану окружающей
среды на месторождении «Айранкол».
В научной части дан ... ... ... ... давления и
газлифта при нефтедобыче.
ANNOTATION
The degree project consists often basic ... the ... part is ... the ... ... of productive objects, oil gas saturation of the deposit
"Airankol".
In section of the analysis and the ... of the project ... are given the analysis of the current ... and ... sold system of ... fund of chinks and ... of stocks ... the tech and technological part are given a substantiation of a way
of operation of petroleum chinks and also the account by ... ... sites gas lift of valves in a chink JST«15 is ... the economic part the account of the basic economic ... ... economic benefit, after ... of a measure on translation
from fountain of a chink to gas lift of operation.
In sections of the ... of work and an ... are ... ensuring safety working and ... of an ... on the
deposit "Airankol".
In the scientific part the account of efficiency of maintenance sheet
of pressure and gas lift is given at oil ... ... ... жүзі ... ауыр ... оның ... және газ өндірісіның атқаратын ролі өте үлкен. Сондықтан АҚШ,
франция, Англия, Италия, ... және т.б. осы ... ... ... алып мемлекеттер осы өндіріске көптеген күрделі қаржылар мен ... ... ... ... ... технологияларын дамытып, алынған
мұнай, газ өнімдерін халық ... ... ... Демек, халық аралық
нарықта өте күшті бәсекелестік ... 35-40% ... ... ... табыс құрайтын
Қазақстан сияқты мемлекет үшін бұл бәсекеге түсу, яғни халық аралық нарыққа
өз өнімін ... және ... ... бір ... ... жаңа алған біздің мемлекет осы қалыптасқан халық аралық
нарыққа шығуы үшін, өзі ... ... ... жіті ... ... тиіс.
Бұл мәселенің бірден бір шешімі болып ... газ кен ... ... ... ... соңғы техника мен технологияны енгізу болып табылады.
Өйткені мұнайдың сапалы болуы, оның ... рет жер ... ... құрамындағы эртүрлі қоспалардан арылуына тіке байланысты.
1 Кен орынның геологиялы-физикалық сипаттамасы
1.1 Кен орын туралы жалпы мәліметтер
Айранкөл кен ... ... маңы ... ... ... ... (сурет 1.1)
Әкімшілік басқару жағынан Қазақстан Республикасы, Атырау облысы Жылыой
ауданына қарайды.
Кен орынға жақын елді-мекендер солтүстік-шығысқа қарай 50км ... ... ... ... ... оңтүстік-шығысқа қарай 30 км
Қосшағыл мен солтүстік-батысқа қарай 30 км Қорсақ орналасқан.
Аудандық орталық Атырау қаласы, жол бойынша ... 200 ... және ... 120 км ... Кен орын ... ... сипаты бойынша жазық, жергілікті Каспий теңізіне көлбеуленген
төбешіктермен айқындалады. Теңіздің жағалық ... 90-100 км ... ... 15-24м арасында өзгермелі.
Аймақтың климаты кенет-континеттік, тәуліктік және ... ... 20-3 0°С ... және +40°С ... күшті желдермен,
ұзақ уақытты құрғақшылықпен сипатталады. Өсімдіктер әлемі сән ... ... ... жағы), шұратты өркенімен ерекшеленеді.
Аудандық орталықпен басқада түрлық пунктерімен байланыс грунтты және
асфальттық жолдармен жүзеге асады.
1.2 Геологиялық ... ... тұз асты ... ... төрттік неоген жүйесінен
тұрады.
Перм шөгіні кунгурдың ... ... ... ... ... және ... ... айырылып сазбен құм тастың кезек-кезек
орналасуымен қалыптасқан. ... ... 2112 ... ... ... ... қалыптасқанын көреміз. Юра
шөгіндісінің қалыңдығы 2450-2500 м аралығында жатыр.
Мел шөгіндісі ... ... ... тек ... ... ... ярустары кірмейді. Астыңғы бөлігі көбінесе ... және ... ұсақ ... ... (МКЗ) және ... ... Жоғарғы
бөлігі кезек-кезек орналасқан саз, мергель, құмтаспен сипатталған. Мел
жүйесінің қабатының қалыңдығы ... ... ... және ... ... тұз үсті ... үш ... сәулелі топырыққа бөлінуі байқалады.
Шығыс және Батыс қанаттары.
1.3 Өнімді объектілердің қалыңдығының, коллекторлық қасиеттерінің
сипаттамасы және олардың біртексіздігі
Айранкөл кен ... ... ... ... күрделі құрылымға ие.
Жыныс - коллекторының басты бөлігі алевролит, көбінесе алевролит пен құмнан
тұрады.
II ... ... "А". ... ... ... Зм-ден (№13. К-23 ұңғы) 6,2м-ге
дейін (№№25,26 ұңғылары). №№8.13,К-8,К-23 ұңғылардың тиімді ... ... №26 ... 5,6м-ге дейін өзгеріп, мұнай қанығу Калыңдығы Зм-ден (№8
ұңғымада) 5,5м-ге дейін (№2 ұңғымада) өзгермелі екен.
Қабат "Б". Қабаттың ... ... ... (№25 ... және 13 ... (№10) ... қалыңдығы Зм-ден (К-8 ұңғымасында) 1 Ім-ге дейін (}(о\0
ұңғьгмада), мұнай қанығу қалыңдығы 1,5м-ден (№10 ұңғымада) бм-ге яейін ... ... ... ... "А ". ... ұңғымасындағы жалпы қалындық 1,4 м-ден ... ... ... 7 м-не ... ... ал ... ... К-51 ұңғымасының 1 м-нен бастап №24 ... 5 м-не ... "Б". №12 ... ... ... ... 3,5 м-ден бастап №8
ұңғыманың 7 м-не дейін жеткен екен, ал мұнай қанығу қалыңдығы 1,8 м-ден 3,2
м-ге ... ... "В". ... жалпы қалындығы 3,5 м-ден 11 м-ге дейін, тиімді
қалыңдығы 1,5 м-ден 7,4 м-ге дейін, ... ... ... 1 ... 1,6 м-ге
дейін өзгермелі.
Қабат пен горизонт бойынша қалындықтардың сипаттамасы ... 1.1 ... және ... ... ... ... ... кесте 1.2-де келтірілген.
I өнімді гаризонты бойынша бөлшектеу коэффицентің орташа мәні-0,94,
кұмтастылық коэффиценті-0,85, өзгермелі коэффицент-0,152. Ал II ... ... ... ... 1-ге тең, ... ... ал ... коэффициент-0,329-ға тең.
Кесте 1.1- Қабат қалындығының сипаттамасы
| | |I ... |II ... ... |
|Қалын-дык|Берлгені ... | ... | | | |
| | ... А ... Б |
| | ... мәні|өзгермелі |Орташа |өзгермелі |
| | | ... |мән ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... ... |17 |0,85 |0,152 |0,94 |- ... ... |0,74 |0,329 |1 |- |
4. ... өткізгіштік, мұнайға қанығушылық
коэффициенттері
Коллектор жынысының ... ... ... және ... ... ... ... Барлығы
42 Үлгі зерттелген, ... ... 6-сы 1 ... ... ал қалған мәліметтер жарамсыз болып қалды.
Коллектордың керні шамалы цементелген ... және көп ... ... не ... және ... ... ... II өнімді
горизонтынан алынған кернеу тығыздалған саз және ... ... ... ... ... ... ... геофизикалық және гидродинамикалық
мәліметі бойынша горизонт коллекторнының және қабаттың фильтрациялық-
көлемдік қасиеті ... ... керн және ... ... ... ал ... ГИЗ ... бойынша, өткізгіштік керн
ясәне бағалау мәліметі бойынша анықталған.
Моделдің орташа өткізгіштігі және кеуектілігі мына ... ... ... 8Н- ... ... бірлік.
Коллектор жыныстарының өткізгіштігін ... ... ... ... анықтау және үлгілер бойынша ұңғылар
бойынша гидродинамикалық ... ... Аса ... жыныстар шамалы
цементтелгені және алу кезінде тез бұзылғанын ескеру қажет.
Сондықтан кернді үлгі көрсеткіш ретінде ... ... ... Керн бойынша қабат ... ... ... ... Ал өткізгіштікті анықтауда ұңғыманың стационарлы
режимде зерттеу ... ... ... мәні 0,64-6,000 және
одан да көп шамасында жатыр. Сондықтан бұл тәсіл анықтауда алдынғы ... ... ... ... сығу ... 0,72, ... бұл
горизонт бойынша гидродинамикалық зерттеу ГЗ бойынша ... 1,06 мкм. Ал егер де ... 1.2 ... мәні 1,1 мкм ... жалғастырсақ және сығылу коэффициенті түзуін өткізгіштік коэффициенті
түзуіне дейін жалғастырсақ және ... ... ... ... ... ... ... қиыстырсақ, онда сығу коэффициенті
мәні 0,72 екенін көреміз.
I ... ... ... ... ... коэффициенті (ГЗ
бойынша) 4,29 мкм болып саналады, бірақ жоғары мұнай тұтқырлығы ... ... сығу ... мәнін 0,57 деп аламыз.
Мұнайлық қабатының кедергісі 1,1 м-ден 6 м-ге дейін өзгеріп, ал сулы
қабатының өткізгіштігі 0,25-0,6 мм-ге дейін ... ... ... ... "А". Керн ... ... ... дейін өзгереді және орташа мәні 0,33 құрайды. ГИЗ мәліметі
бойынша кеуектілік ... ... ... ... ... ал орташа
мәні 0,38 мм-ге тең. ГИЗ бойынша мұнайлық 0,5-0,78-ге дейін бөлшегін ... ... мән 0,64. Керн ... ... ... мкм2
шамасында жатыр, орташа мәні ... Ал ... ... ... горизонттын орташа өткізгіштік 4,29мкм2 екен, блок бойынша
3,87мкм2 (5-блок) 5,14мкм2 (6-блок).
Қабат "Б". Керн бойынша өткізгіштік коэффициенті 0,299-дан - ... ... ... ... 0,3 16 мәніне ие болады. ГИС ... ... ... ... дейін орташа мәні 0,39 деп қабылданған.
Мұнайқанығушылық 0,70-тен 080 ге дейін. Және де ... ... ... 0,7 VI ... Керн бойынша өткізгіштік 0,2-1,15 мкм2 ... ... сай ... өткізгіштік 2,81 мкм .
ІІ өнімді горизонты. Қабат "Л". Керн ... ... 0,28 ... ... ГИС ... ... коэффициенті 0,31-0,4 бөлшек
мәнінде өзгермелі. Орташа мәні 0,36. ... ... ... ... мәндер: 0,66 II блок және 0,62 V блок үшін. №6 ұңғы
бойынша гидродинамикалық мәліметтер бойынша ... 0,64 мкм ден 1 ... дейш ... ал оның ... мәні ... бойынша 1,06мкм2.
Қабат "Б". Керн бойынша анықталған кеуектілік коэффициенті 1,29 ГИС
бойынша кеуектілік коэффициенті 0,31-ден 0,35-ке дейін, ... мәні ... ... Мұнай қанығушылық зерттелген емес. Шартты қабылданған мән
0,65. Керн бойынша өткізгіштік 0,277-0,358 мкм, ... ... 1,24 ... "В". Керн ... кеуектілік коэффициенті анықталған жоқ.
Орташа қабат мәнін 0,34 деп ... Ал ... ... ... өткізгіштігі зерттелмеген. Белгіленген мерзімде ... ... ... ... ФҚК ... ... коэффициенті,
гидроөткізгіштігін және пьезоөткізгіштігін нақтылау үшін жүргізу қажет.
5. Қабат мұнайы мен суының қасиеті
Мұнай қасиеті ... ... 13 ... ... ... 3
тереңдік үлгі бойынша №23, 24, 25 ... ... ... сай. ... ... ... аз ... аз шайырлы және парафинді болып келеді.
Қабат мұнайынын тығыздығы ... ... ... . ... ... 1,33-1,75 МПа, газ мөлшері 1,59-
13,52 м3 /т. ... ... 1,06 - дан ... ... ... ... ... 0,903-0,912г/см3, ал кинематикалық
тұтқырлығы 20°С температурасында 114,79-365,66мм2/1.
Парафиннің мөлшері 1,5-тен 3,35%-ға ... ... ... ... ... ... 0,21-0,34%).
Фракциялық шығу температурасы 250°С-3,6-10,4%, 300°С-21,2-29,2%-га
дейін. Жанармайға және ... ... ... ... көп ... парафиннафтен мөлшері 96,8%-ге дейін жетуі мүмкін.
Қабат суының физико-химиялық қасиеті 7 үлгі бойынша ... ... ... ... ... ... 14*Бе.I өнімді горизонтының
суында жоғары иод мөлшері байқалады 15,12мг/А және бром 326,65мг/м мөлшерге
дейін. Су ... ... ... байқалады, олар литий, стронций,
цезий, және ... ... емес ... 1.3- ... ... ... |I ... |II ... |
| | | ... | | |
| ... ... |Ор- |
| ... ... |та- |
| ... | |ша |
| | | |мә- |
| | | |ні |
| |ұңғ. ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... 20 °С, мм |2 |2 |361,36-365,|363,5 ... ... | | |66 | ... температурасы, °С |1 |1 |- |-20,0 ... ... % |2 |2 ... |0,26 ... % | | | | | |
| ... ... |2 |2 ... |10,3 |
| ... |2 |2 ... |0,055 |
| ... |2 |2 ... |3,315 ... |н.к. |2 |2 |226-231 |228,5 ... ... | | | | ... % | | | | | |
| |250°С ... |2 |2 |3,6-4,8 |4,2 |
| |300°С ... |2 |2 ... |21,8 |
| ... | | | | ... 1.5 - ... мұнайдың физико-химиялық қасиеті және Фракциялық құрамы.
К1а
| ... ... ... ... ... саны ... |мәні |
| |ұңғ. ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... 20 °С, |2 |2 ... ... ... | | |97 | ... ... °С |1 |1 |- |-21,0 ... 1.5 ... ... % |2 |2 ... |0,305 ... | | | | | |
|% | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| ... ... |2 |2 ... |
| ... |2 |5 ... |1,02 |
| ... |2 |2 ... |2,39 ... |н.к. |2 |2 |205-214 |209,5 ... | | | | | ... шығу, % | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| |250°С ... |2 |2 ... |8,4 |
| |300°С ... |2 |2 ... |27,8 |
| ... 1.6 - Қабат суындағы ион мен қоспаның құрамы. К1аl. (қабат А) ... ... ... ұңғы саны ... ... |
|мг/л | | ... |
| | | | |
| |ұңғ. ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... |1 |85387,5 |85387,5 ... |1 |1 |19,80 |19,80 ... |1 |1 |5,5 |5,5 ... |1 |1 |4469,3 |4469,3 ... |1 |1 |3254,4 |3254,4 ... K+ |1 |1 |44106,7 |44106,7 ... рН |1 |1 |5,2 |5,2 |
| ... 1.7 - ... ... ион мен ... ... К1а ... мөлшері, ... ұңғы саны ... ... |
|мг/л | | | |
| | | | |
| |ұңғ. ... ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... |1 |47148,5 |47148,5 ... - |1 |1 |6068,8 |6068,8 ... |1 |1 |342,0 |342,0 ... |1 |1 |801,6 |801,6 ... |1 |1 |3769,6 |3769,6 ... K+ |1 |1 |25565,1 |25565,1 ... рН |1 |1 |8,0 |8,0 ... ... сипаттамасы
Мұнайды сумен сығу эксперементтері кәсіпшілік ОСТ-39-195-86 стандарты
бойынша жүргізілді.
Бұл тәсіл бойынша өнімнің түгелдей сулануымен фильтрациялық касиеттер
арқылы қабаттардан ... ... ... анықталады. Бұл мәселе 2-ші
жұмыста қарастырылған.
Қалдық мұнайлылықты табу үшін мұнайқанығушылық - ... кен ... ... ... ... көлемі 1,10 г/см3 бар ... ... ... бойынша натуралды кеуектілік ортаны (кернді) және қабат
сұйыгы ... мен суды ... ... ... құру ... ... ... мұнай алу коэффициенті, сыгылу коэффициентін және сығылу
коэффициентінің өткізгіштік байланысын анықтау арқылы жүргізіледі..
Сығушы агент ... ... кен ... суы қолданды.
Түзулі жылдамық мәні 2,8м/тәу тең болды. Керн ұстагыш шығуында ... су ... алып ... ... манжетте орналасқан үлгінің біріккен су ... ... ... молшері, ағымды және соңғы мәліметтерінің коэффиценті
мына формуламен шығарылды:
мұндағы ß - коэффициент мәні, ... ... ... ... мұнайдың көлемі;
Vннач -кеуектіліктің көлемі ... және ... ... ... ... моделде болған мұнай көлемі.
мұндағы Vност -моделдегі ... ... ... мөлшері.
Сумен мұнайды ыгыстыру тәжірибелер мәндері кесте 1.8. 1.9, 1.10 және
сурет-2 келтірілген.
Тәжірибе мақсаты ... ... ... еді, бірақта олардың араласу
фазасын газ факторының және қабат қысымының аз ... ... ... ... ... ... ... және қалдық
мұнайқанығушылық, сондайақ қабаттың зоналдық біртектес емес ... ... ... 1.2 - ... ... сығу ... ... 1.8 - Тәжірибе-1 бойынша сығу ... ... ... мкм2)
|өлшеу |Сығылган көлем, см3 |Көлем,см ... ... |
| | | ... ... | | ... ... |
| | | | | |
| | | | | |
| ... ... |
| | ... (L), мм |Диаметр, |Кернің |
| | | |(D) мм ... |
| | | | ... | | | ... |
| | | | ... |
| | | | |-3 |
| ... ... |
| |Σ vж |Σ vн |
| |nl |п2 |
| |1 |2 |
3 ... жобалау үшін геологиялы-кәсіпшіліктік және техникалы-экономикалық
негіздемесін дайындау
3.1 Ұңғымалар мен қабаттарды гидродинамикалық зерттеу нәтижелерін ... ... ... мен ... кен ... ... жж ... шаралары барлау мақсатымен
жүргізілді және 1991 жылы барлауға дейін ... 5 ... ... рғымалары
бүрғыланды (№22, 23, 24, 25, 26). №1, 2, 8, 9, 10, 11, 12 және 16 ... ... ... ... ... түрмен сынау. Аз шығымды
ұңғымалар бір режимде сыналды, жоғары шығымды үш режимде сыналды. ... СКН ... ... ұзындығын, тербелу санын ... ... Әр ... ұңғыма 3-6 күн бойы тү-рақты шығым ... ... ... ... ... жұмыс істеп тұрады. Ұңғы
шығымын эр режимде өлшеу 3-8 ... ... ... ... нәтижелері кесте
3.1 келтірілген. I өнімді горизонтының ұңғы бойынша бастапқы қабат қысымы
27,9-34МПа аралығында, орта ... ... ... II ... ... ... қабат қысымы 31,5-ЗбМПа ортасында өзгерді, орта шамасы
34,2МПа.
Барлау №22, 23, 24, 25, 26 ұңғылары свабированием, комгірессормен ... ... ... ... ... ... және ... өлшенді, мүлай шығымы және су ... ... ... арқылы
индикаторлық қисықтар тү-рғызылды, қабат қысымдарын ... ... ... ... сынапты термометрмен есептелді,
қабат мұнайымен жер үсті мұнайдың, судың үлгісі алынды, ... ... ... ... №22, 23, 24,25, 26 ... ... кесте 6.1.2 жазылған.
Кесте 6.1.3 барлау мерзімінде болған ұңғылырының гидродинамикалық
зерттеулер мәндерімен ... ... ... ... I ... ... ... қабат қысымы 3,04 МПа мен орташа
депрессияны 2,01 МПа ала отырып ... ... ... ... анықталды 10,58м /тәу. II өнімді горизонты бойынша бастапқы
орташа өнімділік коэффициенті 9,8м3/тәу-МПа тең. ... ... ... 9,29 и 8,94м3/тәу. I ... ... ... ... пен гидродинамикалық коэффиценттер мәні - 4,29мкм2 және
0,135мкм м/мПа-с; II өнімді горизонты бойынша - 1,06мкм және 0,13 мкм ... ... ... ... талдау
3.2.1 Ұңғылар қорының құрылымын және олардың ағымдағы шығымын, ... ... өнім алу ... ... қысымының
өзгерісін талдау
Игеруге дейін арнайы жобасы бойынша кен ... ... ... айында
қосымша 5 терең бақылау ұңғылары бұрғыланды №22, 23, 24, 25, ... ... ... ... кен ... 8 ... (№1, 8, 9, 10, 11. 12,
2, 16) игеруде және 1991 жылы ... жаңа 4 ... (№22, 23, -4. ... ... ЖШС «Гюрал» қорында 14 ұңғыма, қосымша 2 ұңғыма Х°7, 26 айдау
қорына кіргелі жатыр. ... ... 6-сы ... ... (№ 8, I 10, 23, ... және бір (№7) айдау ұңғымалары I өнімді горизонтының (I ... ... Ал ... 6 ... ... (№1, 11, 16, 12, 22, 24) және ... ... (№26) II өнімді горизонтының (II бөлімшесін) игеруде ... ... 2000 ... ... ... дейін I өнімді горизонтына жұмыс
істеді, кейін II өнімді горизонтына көшірілді. Ұңғылар ... ... ... ал ... ... кесте 3.2-де келтірілген.
1 өнімді горизонты бойынша орта тәулікті ... ... 1998 ... ... 2001 жылы орта ... ... 6,4т/тәу мөлшерін құрды, бірақ
2002 жылдан бастап шығымы төмендеп 2005 жылға дейін мөлшері 3,0т/тәу – ке
дейін төмендеп ... I ... ... бойынша есептік түп қысымы 21МПа-
дан 27МПа-ға дейін өзгермелі және 28,5МПа-дан 31,5МПа-ға дейін II ... ... ... ... ... қысымы I өнімді горизонтыны
бойынша 23,2-ден 30,5МПа I өнімді горизонтында және 24,8-ден 32,8МПа ... ... ... ... ... ... тәсілмен қабат қысым
төмендегенін көрсетті сурет 3.2 I ... ... ... ... ... және ... ... суланғанын көрсететін шамалар
бар. Суретте ... ... 2002 жылы ... шығымы өскенімен
тұрақталғанын байқаймыз, ал мұнайы ... ... ... ... ... ... ... ұңғымаларының шығымы 0,7т/тәу (ұңғ. №23) 4,2 ... ... Кен ... ... ... болдырмау үшін ұңғыларды
оптималды режимде қолдануда.
Сондай жағдай II ... ... да ... ... 3.1). II
онімді горизонтының орта ... ... ... шамасында жатыр.
Игерудің сипаттамасы 01.01.05 жыл ағымады игеру сүлбесінде келтірілген.
Кесте 3.1- Айранкөл кен ... ... ... ... |Ұңғымалар қоры ... ... 01.01.05 жыл ... ... | |т |
| | | | |
| | ... ... ұңғы | ... |1. Өнім беруші: |6 |8, 9, ... |К1а1 ... | | | | ... | | | | |
| | |6 |1, ... |К1а |
| |2. бос ... |- |- | |
| ... |- |- | |
| |бос ... |- |- | |
| |3. ... |- |- | |
| |4. бұрғ ... |- |- | |
| ... | | | |
| |5. ... экс қор |12 | | ... |1. ... |2 |7,26 |К1а1 ... | | | | ... | | | | |
| |2. Бос ... | | | |
| |3. ... | | | |
| ... ... ұңғы |2 | | |
| ... |Барлығы: | | | |
| ... | | | ... 3.1. ... ... | | | |
| | | | | ... ұңғы | | | | ... | | | | |
| ... ... | | | |
| ... ... | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | ... Су ... | | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| ... | | | ... | | | | |
| ... | | | |
| ... | | | |
| | |14 |8,9, | ... қор | | ... | |
| | | |1, 11, 16, | |
| | | |12,22, | |
| | | |24, 7, 26 | ... 3.2. - ... ... ... |Перфорациялау |Рқаб. бас, ... ... ... ағым ... ... | ... ... |
| | | |МПа |МПа |
|I ... ... |
|2 ... | 30,6 |30,5 |21 |
| ... | | | |
|8 ... |27,9 |23,2 |21 |
|9 ... |34 |26 |22,3 |
| ... | | | ... |2299-2304 |30,9 |25,2 |22,8 ... ... |29,4 |29,1 |27 ... ... |29,3 |27,6 |24,2 |
| | | | | |
| | |30,4 |26,9 |23,1 ... ... | | | ... мән: | | | ... ... ... |
|1 ... |32.5 |24,8 |18,5 ... ... |33,3 |32,5 |38,7 ... ... |34.6 |33,8 |38,7 ... |2513-2518 |3 1,8 |39,6 |34,6 ... ... |3 1,5 |38,4 |34 ... |25 17,5-25 ... |32,8 |31,5 ... бойынша |36,2 |32 |37,7 ... ... | | | ... кен орны ... 1989 ... ... ... бастап 18 терең
бақылау ұнғымалары бұрғыланды (№1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, ... 15,, 16, 19, 20). ... ... ... ... жұмысын аяқтап
геологиялық себептермен жабылды (№3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 15, 20). ... ... ... ... беру салдарынан керекті кәсіпшілік мерзімге дейін
консервацияға ушырап соныңда кен орынды ... ... ... ... хауып тасталды.
Мұнай шоғыры жан жақты сумұнайлы нүхқамен шектеліп, нұсқадан жақсы
арында қамтамассыз етуде. Өнімді қабатты ... ... ... ... өнімін сол сәтте берді.
Бастапқы қабат қысым өзгерді: I өнімді горизонты бойынша ... ... ... II өнімді горизонт бойынша 31,5МПа-ден уңг.№22)
33,6 ... ... ... ... ... мән 30,4 және 6.2МПа. Соңғы
есептік қабат қысымы (01.11.05 ж.) мерзіміне I өнімді горизонты ... II ... ... ... - 32МПа. Егер де '.996 жылға қабат
қысым 0,6МПа түсіп отырса (0,95МПа екі ... 2003 ... ... қысым
төмендеу I өнімді горизонты бойынша 0,35МПа, II өнімді горизонты бойынша -
0,42МПа шамасын құрды. Жалпы қабат қысым ... ... ... ... ... жоқ. ... №1 ұңғымасында 1,77МПа, ал №9 ұңғымасында 0,8МПа
болса, №23 ... ... және №1 ... ... ... ... ... мұнай қорын алуды талдау
Мұнай қорының алынуын қадағалау қойылған үш бағытпен жүзеге асырылады:
жалпы кен орын ... ... ... пен ... ... айтып кеткендей кен орында екі өнімді аймақ ... ... ... (I ... және II ... ... ... сәйкес кен орын бойынша жалпы 127,37
мың.т мұнай өндірілді (67,915 ... ... ... I өнімді горизонтынан),
сулануы 72,6% болғандағы ... ... ... 8,9%. ... мұнай бергіштік және ағымдағы мұнай бергіш көрсеткіштері келесідей
өзгерді.
|Горизонт игеруде |Qбал., |ΣQн, ... |КИН |
| ... ... ... қор, % ... |
| | | | ... ... |1160 |67,915 |15,63 |0,0585 ... |269 |59,466 |54,6 |0,221 ... ... ... екі қабат арқылы бөлініп Кесте ... ... ... ... ... ... "А" ... жатыр, I өнімді горизонты бойынша (қабат "А") Барлығы 56,65
мың.т ... ... ... "Б" ... 11,26 ... II өнімді горизонты
қабат "А") 51,6 мың.т ... ... ал ... ... ... алынуын сипаттау үшін (01.02.2005 жыл ... ... ... ... орта жылдық жиналған қорға тәуелділік
графигімен сипат жүргізіледі. Сондай тәуелділіктер жоба бойынша да жасалған
елі. ... ... ... ... ... I ... горизонты шамалы
аймағы дринаждауға ұшырады. Соның ішінде I өнімді горизонтының 367 ... 305,9 ... қоры ... Бұл болжанған мөлшердің тек 15.63%
пайызын алады.
Игеруге кірмеген қор бұрғыланған аймақта дринаждауға ұшырамайтын
қор ... ... ... ... ... алу ... шамалылығы, ұңғы өнімінің сулануы және (ҚҚҰ)
қабат қысымын ұстау ... ... ... ... 3.3 -1 ... горизонты бойынша мұнай өндіру
|№ ұңғ|Әрекет |Мұнай |I ... ... ... |
| |ті ... | ... |
| |өнімді ... | | |
| ... |м | | |
| | | ... A ... Б |
| | | ... A |
| | | |I ... |II ... |
| | | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |5 ... ... типі | ... Экранир. |
|2 ... типі | |т/п |т/п |
|3 |Орт ... ... |м |-2325-2334,5 |-2337,2-2509 |
| ... ВНК. |м |VI бл. ... бл. |
| | | |V бл. -2325- ... |
| | | |2331,8 ... |
| | | | |2542,8 |
|4 ... ... |KM |1,4x0,9 |0,4 х 0,8 |
|5 ... аудан |2 |1379 |565 |
| | ... | | ... ... |м |3,8 |2,8 |
| ... ... | | | |
|1 ... ... ... |0,85 |0,74 ... ... коэффициенті |бөл.м |0,94 |1,0 ... ... ... |0,38 |0,35 ... (қабат А (Б)) |2 ... ... |
| | |мкм | | ... ... ... |°с |62,5 |69 ... ... ... (нач.-тек.) |Мпа |30,4-26,9 |36,2-32 ... ... ... мұнай |мПа-с |189,7 |34 |
| ... | | | ... ... ... ... ... |0,826 |0,775 ... ... ... ... |бірлік |1,1 |1,17 ... ... ... |% |0,26 |0,305 ... ... ... |% |3,315 |2,4 ... силикагель мөлшері |% |10,3 |13,97 ... ... |Мпа |1,525 |1,75 ... 3.5 ... ... |м3/т |3,96 |13,52 ... жағд мұнай тұтқырлығы |мм /с |363,5 |142,9 ... жағд ... ... ... |0,9117 |0,9034 ... жағд су ... |1 г/см |1,107 |1,059 ... өнімділік |м3/(сут-М |9,29 |8,94 |
| | |Па) | | ... ... ... |42,7 |50,1 |
| | |Па) | | ... ... қоры ... |1160 - 1160/- |276 269/7 |
| |(утв. ЦКЗ РК*) | | | |
| |в т.ч. ... С\ / Сг | | | |
| |б- | | | |
| |ша | | | ... ... қоры ... |434,6 434,6/- |111 109/2 |
| ... ЦКЗ РК) ... ішін | | | |
| ... Сі / С2 бойынша | | | ... ... ... Соның |бөл.м |0,374/- ... |
| ... ... С\ / С2 | | |, |
| ... | | | ... ... ... көрсеткіштерін талдау мен таңдау
Кен орынның игерудің есептік көрсеткіштерін талдау мен таңдау қабаттық
жүйелерді ... ... ... ... және жылдар бойы
қалыптасқан тәжірибемен жүргізіліп жатыр. Вариант түбі ... ... ... ... ... ... үшін екі ... игеру варианттары
колданады, олар ұңғыма торының тығыздығына ... ... ... І Бұл ... бойынша I обьектіге үш (№27, 28, 29) ұңғымаларын
бұрғылауын ескереді. Ұңғымалар үш бұрышты тор сияқты орналасуы ... ... ... 250м ... ... ... Toр ... орташа шамамен
12,5га/ұңғ. Барлық жобалық ұңғымалар I обьектіні ашады. Ұңғыманы қолдану
2003 ... ... Су ... 2 ... ... ... жүріп жатыр,
біріншісі (№7) және екінші №26 ұңғыманы II ... ... ... қажет.
Екінші аймақ бойынша №1 ұңғыманы пайдаланғаннан кейін 2006 жылы айдау
қорына ... ... ... ... ... мен ... ... саны:
I аймақ-9, айдаушы-2; II аймақ өндіруші-5, ... ... кен ... ... ұңғы саны - 14, ... - 3. Бір айдаушы және өндіруші
ұңғыға келетін меншікті өндіру қоры 38,86 мың.т.
Вариант II. Бұл ... ... 14 (№27, 28, 29) ... ... ... бір жаңа өндіруші (№41) және 2 (№42, 43)
өдіруші ұңғымалар II екінші аймаққа. Ұңғыманы ... ... ... ... ... ... Алты ... ұңғымаларын ескеріп бірінші
аймақта ұңғыма қоры 20 ... ... ... ... жаңа ұңғымалары
2006 жылдан бастап қолданып 2008 жылға дейін қолдануда болады. ... ... Top ... ... ... ... су ... 2 айдау
ұңғылары №26, 41 арқылы жүргізіледі, №7 ұңғы консервацияға ауыстырылады.
2006 жылдан бастап 3 айдау ... ... ... 2009 жылдан
бастап 4 айдау (№3 8 айдауға аудару) ұңғымалары болады.
Екінші ... жаңа ... ... 2007-2008 жылға болжануда.
Ұңғымалар арасы 100-200м. Top тығыздығы 7,05га/ұңғ. Екінші аймақтағы ... ... ... кейін айдаушы қорға ауыстыру. №26 ... ... ... ... ... ... ... ауыстыруы
болжануда.
Аймақтар бойынша айдаушы және өндіруші ұңғымалар қоры ... ... ... - 19, ... - 4: II ... ... - 7, ... -1.
жалпы кен орын бойынша өндіруші - 26, айдаушы - 5. Бір ... ... ... ... ... - 20,9 ... ... ұңғымаларынан басқа қосымша резервті уңгымаларды
бұрғылау жоспар белгілеуде. ... ... ... ... мен ... ... ... карқыны неғұрлым үлкен және мынаған тең - 25,0 ... ... алу ... 0,298 ... ... тен,алынып отырған қордың 78%
тең. Есептелік вариант мәліметінің сипаттамасы кесте 6.3.1 берілген.
Кесте 3.6 - Игеру вариантының сипаттамалық мәндері.
| ... |I ... | |II ... | |
| |I ... |II ... |I вариант|II вариант|
| Игеру режимі ... ... ... жүйесі |үшбұрышты ... ... ... м |250 |150-200 |250 |100-200 ... ... ... |12,5 |6,0 |9,4 |7,05 ... ... коэф | | | | ... бірлік мөлшер. |0,88 |0,891 |0,848 |0,885 ... ... ... : | | | | ... Ртүп, МПа |25,6 |25,6 |31 |31 ... ... МПа |23 |23 |35 |35 ... ... ... ... |0,9 |0,9 |0,9 ... мөл. | | | | ... ... | | | | ... | | | | |
|- ... |0,94 |0,94 |0,94 |0,94 |
|- ... |0,9 |0,9 |0,9 |0,9 ... ... | | | | ... компенсация |80 |80 |80 |80 ... % | | | | ... ... ... ... және олардың бастапқы
мәліметтерін айқындау
Есептік игеру варианттардың таңдалуы және оның ... кен ... ... ... ... мен өнімді қабаттың
геолого-физикалық сипаттамаларына сай болып жүргізіледі.
Басты қарастырылып отырған аймақ I аймақ болады.
Игерудің келесі ... ... L ... ... су ... ... ... I аймақта 3
жаңа өндіру ұңғымаларын бұрғылану, қабат қысымын ... ... ... ... №26 және №7 ... қолдану жоспарда.
Вариант II - ұңғымалар торын тығыздатып 200x200 м және ... I ... жаңа ... 14 ... ... және 1 айдау ргымасын және
II аймаққа 2 жаңа ұңғыма бұрғылау ... Жаңа ... ... резервті ұңғымаларды бұрғылау қажет. II аймақтың №1 ... ... ... ... ... ... ... екі варианттың тиімділігі анықталды, бірақ II
варианттың ішікі норманың табысы бойынша жоғары және 17,5% пайыз иеленуде,
ал бірінші вариант ... ... 11,0%. ... ... бойынша капиталды
салу мөлшері - 5823$, эксплуатациялық шығындар-18990$. Жобалық мұнай өндіру
көлемі 7,8т жылына ... ... ... ... ... I ... ... жыл, екінші вариант бойынша 2008 жыл. ... өтеу ... ... 8 жыл, бірінші вариант бойынша 14 жыл. ... ... ... II вариант бойынша игеруді ұсынамыз.
3.3.4 Игерудің технологиялық көрсеткіштерін болжаудың қабылданған
әдістемесін айқындау
Айранкөл 11 ... ... ... Шекті мұнай шығымы 1996 жылы
18,79 мың.т шамасында. ... ... ... ... жылдан-жылға азайып жатыр
қазіргі, мәні 10 мың.т шамасында. Кен орын шамалы жылдамдықпен - 2% жылына
игеріліп ... ... ... ... ... қабілеті жылына 5,82 мың.т (2005ж),
алынған қордан 1,34% ... ... ... ... мен ... тез ... орында өндіру ұңғымалар аздығынан себеп болды. Ұңғымаға, ұңғыма торының
сиректігінен жер асты ... ... ... ... ... горизонт бойынша
01.01.05 жылы 67,915 мың.т мұнай өндірілді, бұл бастапқы ... ... 15,63% ... ... бастапқы баланстық қордан ... ... 5,9% ... тең ... КИН және ... 11 жыл ... игеруі
шоғырдың жеткіліксіз дринаждаумен расталады.
II өнімді горизонты. Мұнай өндіру қабілеті ... 7,322 ... ... ... 6,72% ... Қордың біркелкі алынуы қабат қысымының
біркелкі қолдануына туындайды. Жалпы ... ... 01.01.05 жылы ... ... ... бұл ... ... қордың шамасынан 22,1% пайызы
(НИЗ), бастапқы баланстық қордан мұнай алу коэффициенті 54,6%) пайызға тен.
II өнімді ... альб ... ... ... ... кен орын коллектордың жоғары өткізгіштігі мен активті нұсқа
суларымен ерекшеленеді. Бұл жағдайда I өнімді горизонтының ... ... ... ... қордың аз дренаждауына байланысты қабат
сулары өндіру ұңғымаларына еніп жатыр. ... ... ... ... ... кен орны ... 72,6% ... жетті. Ұңғыманың мұнай алу
коэффициентінің төмендеуі ұңғыманың ... жол ... ... ... ... себеп болды.
Бұл жағдайда:
-І өнімді горизонтының қорын дренжадау мен ұңғыма торын ... ... ... ... ... жүргізу;
-I өнімді пен II өнімді горизонттарында қабат қысымын керекті деңгейде
ұстау шараларын жүргізу;
-І өнімді ... ... ... ... ... ... ... сулануын міндетті тәртіп түрде қадағалау;
- игеруді екі обьектілі ... ... ... ... ... және өнімнің сулану
динамикасы
Кен орында су айдаудың мақсаты, өндірілген іліспе суды ретімен қолдану
және қабат қысымын ұстап тұру ... ... Су ... 1993 ... №7 ... I өнімді горизонтына (312-330 м) жүріп жатыр. 1998
жылдан бастап №26 ұңғымасы II өнімді ... ... ... ... ... ... ауыстырылуда.
01.01.05 жылдан бастап I өнімді және II өнімді горизонттарының қабат
қысымдары екі ... ... ... жүзеге асып жатыр. Айдаудың алғаш
мезетінен барлығы екі аймаққа 89,70 мың.м су ... ... 2005 ... ... . Айдау ұңғымаларының сіңірімділігі 21,87м/тәу. Ағымдағы қабат
жағдайындағы сұйықтың алыну өтемі - 63,87 %, жиналған -36,99%.
I ... ... ... суланудан бастап 55,3 мың.м су айдалды,
соның ішінде 2005 жылы - 14,5 ... ... ... бойынша суланудан бастпа 34,44 мың.м су айдалды,
соның ішінде 2005 жылы - 19,37 мың.м3. Қабат қысымын ұстап ... ... ... ... үшін ... ... бойынша логарифмдік
координата жүйесінде (суреттер 3.3, 3.4) графиктер келтірілген.
Суретте көріп тұрғанымыздай шамалы айдау мөлшері (кен орын ... ... ... 63,87 %) аз ... 3.3 - Су ... ... ... сипаттамасы
Сурет 3.4 - Су айдаумен ығыстыру сипаттамасы
Айранкөл кен орны ... ... ... ауданына байланысты, кеніш
көлеміне байланысты және ... ... ... ... кішкене
кеніштерге жатқызылды. Өнім ішінде судың көрінуі тек өндірудің ... ... ... жж.) ... бастады. Қазіргі жағдайда барлық
ұңғымада су байқалуда. Сулану пайызы 1996 жылы 7,2%, 1999 жылдан ... 2006 жылы 72,6% ... ... ... ... жылы I ... ... бойынша сулануы - 71,8%, II өнімді
горизонты бойынша сулануы - 73,2% ( ... ... ... ... №23 (90%) ұңғымасы №7 ықпалында болып аса көп
суланған ұңғымалар қатарына жатады және II ... ... №24 ... ... ... ... қысымын ұстап тұрудың жалпы қиындықтары - ілеспе суды ... ... ... ... ұңғыларының тоқтату мүмкінсіздігі ... ... су ... ... ... ... ... кен орын бойынша сулану біркелкі заңдылықпен жүріп жатқанын
келесі сүлбе арқылы көруімізге болады.
Сурет3.5
Сурет 3.6 - ... ... ... ... 3.7 - ... ... сулану динамикасы
4 Игеру варианттарының технологиялық және техника-экономикалық
көрсеткіштері
4.1 Ұңғыны орналастыру үшін шекті қабат қалыңдығын анықтау
I өнімді горизонты
Қабат "А'Қабаттың жалпы қалыңдығы Зм-ден (№13. К-23 ... 6,2м- ... ... ... ... ... тиімді қалыңдығы 3 м-ден
№26 ұңғымада 5,6м-ге дейін өзгеріп, мұнай қанығу қалыңдығы 3 м-ден ... ... ... (№2 ... ... ... "Б". ... жалпы қалыңдығы 5,2м-ден (№25 ұнғы) және ... (№10) ... ... ... (К-8 ... 1 ... дейін (№10
ұңғымада), мұнай қанығу қалыңцығы 1,5м-ден (№10 ұңғымада) бм-ге дейін (№2
ұңғымада) ... ... ... "А". ... ... жалпы қалындық 1,4 м-ден бастап
өзгеріп №25-ші ұңғыманаң 7 м-не ... ... ал ... ... К-51 ... 1 м-нен бастап №24 ұңғымасының 5 м-не дейін
өзгермелі.
Қабат "Б". №12 ұңғымасының жалпы қабат ... 3,5 ... ... ... 7 м-не ... ... ... ал мұнай қанығу қалындығы 1,8 м-ден 3,2
м-ге дейін қалыптасқан.
Қабат "В". Қабаттың жалпы қалындығы 3,5 м-ден 11 м-ге ... ... 1,5 ... 7,4 м-ге ... ... ... ... 1 м-ден 1,6 м-ге
дейін өзгермелі.
Қабат пен горизонт бойынша қалындықтардың сипаттамасы кесте ... және ... ... еместігінің қасиетінің
статистикалық көрсеткіші кесте 1.2-де келтірілген.
I өнімді гаризонты бойынша бөлшектеу ... ... ... ... ... коэффицент-0,152. Ал II өнімді
гаризонты бойынша бөлшектеу коэффициенті 1-ге тең, ... ... ал ... ... тең.
4.2 Игеру вариантының технико-технологиялық көрсеткіштері
Айранкөл кен орнын талдау мақсатымен және үйлесімді вариант ... ... ... ... ... "ҚР ... кен ... өңдеу
ортақ ережелері" лайықты талаптарға асырылды және танымалдың ... ... ... ... етті.
Ақша ағымы
Қаржының дисконттық ағысы (дисконт10% )
Пайданың ішкі нормасы (ШН)
Капиталды салымның өтеу ... ... ... ... ... орта ... шығындар.
Меншікті көрсеткіші
Жобаға арналған қаржы, таза табыстан ... ... ... (таза табысқа, барлық қаржыны ... ... ... бөлінген қосылады). Пайданың ішкі нормасы жыл сайын болатын
қаржы ... ... Сол ... ... ... - 10% ... ... қаржының дисконты жүргізіледі. ... өтеу ... ... мәні оңды ... ... байқалады.
Игеру әдісін таңдау кезде 1, 2 варианттары қарастырылды.Кен орынның
технико-экономикалық көрсеткіштері бойынша мұнай ... ... ... кесте 4.1 келтірілген. Игерудің технологиялық
көрсеткішінің салыстыру кезінде, қордың ең көп алыну ... 4,6% ... ... ... (1,4% ... I ... қарағанда). Бұл вариант
бойынша шекті мұнай алу деңгейі 2008 жылы белгіленген және ... ... ең көп ... ... 425,5т және ... бергіш коэффициенті 0,298,
II вариант көрсеткішіне ие. Бұл салада II вариант бойынша 1 ұңғыға ең ... қор ... ... ... ... ... екеуіде тиімді, бірақта
II вариант оптималды шешім ... ... ... вариант өзінің жақсы
дамыған технологиялық және экономикалық көрсеткіштерімен ... таза ... ... ... ... ... -7,38 ... ішкі нормасы -17,5%, бірінші вариант бойынша -11,0%. Өзін-өзі өтеу
мерзімі бірінші вариант бойынша - 14 жыл, ... ... ... - 8 жыл.
Айранкөл жобасының іске ... ... ҚРII ... ... 9614$ ... ... алады, ал I вариант бойынша 7080$. Сол ... ... ... II ... ... ... ... болып шықты.
Ұсынылған варианттың басты жағдайы:
- екі эксплуатциялық аймақты белгілеу - I ... ... ... II ... ... кен орын ... ... мұнай игеру деңгейі - 0,025млн.т жыл;
- бекітілген қордан мұнай алу қарқындылығы - 4,6%;
- жобалық сұйықтың алу деңгейі - 0,1292 ... ... ... су ... ... -0,1101 млн.м3 жыл;
- кен орын бойынша ұңғымалар қоры - Зібір., соның ... ... ... ... - 5;
- ... ... коэффициенті - 0,298%;
- капиталды салымдар - 5823долл.АҚШ;
- пайданың ішкі нормасы - 17,5%.
Ұсынылған ... ... ... ... ... ... 4.1 - Игеру вариантының технико-технологиялық көрсеткіштері.
|№ |Көрсеткіштер ... ... | | |
| | |I |II |
|1 |2 |3 |4 ... ... ... ... мөлшері,т |17,2 |25,0 |
| ... | | ... ... ... б/ша ... алу |3,2 |4,6 |
| ... ... қордан | | |
| ... % | | |
|3 ... ... шығу ... |2004 |2008 ... ... ... алу мөл, т/жыл |58,0 |129,2 ... ... ... ... ... |40,0 |110,1 |
| |млн. ... | | ... |Жобалық игеру мерзімі, жыл |19 |21 ... ... ... қоры, т |206,3 |225,3 |
| |5 жыл ... | | |
| |10 жыл |266,0 |327,4 |
| |15 жыл |309,4 |386,4 |
| ... ... |329,8 |425,5 ... |Мұнай шығару коэфф, бірлік |0,231 |0,298 ... ... ... мөл, т |530,5 |611,8 |
| |5 жыл ... | | |
| |10 жыл |931,2 |1359,3 |
| |15 жыл |1391,6 |2174,8 |
| ... бастап |1676,3 |3029,2 ... ... ... м |344,1 |410,3 |
| |5 жыл ... 10 жыл 15 жыл ... |680,9 |1036 |
| ... |1061 |1704,5 |
| | |1294,3 |2398,6 ... жалпы мерзіміндегі ұңғыма |17 |31 |
| ... ... дана ... ішінде: |14 |26 |
| ... ... |3 |5 ... ... ... ... |3 |17 |
| ... дана ... ... ... |3 |16 |
| ... |- |1 ... ұңғыма қоры, дана |1 |3 ... ... ... |1741 |5823 ... ... ... |8908 |18990 ... ... ... орташа шығым, |41,36 |61,01 |
| |$/тн. | | ... өтеу ... жыл |14 |8 ... таза ... мөл, $ |7380 |13470 ... ішкі ... % |11,0 |17,5 ... Игеру вариантының экономикалық көрсеткіштері
Бұл бөлімде экономикалық есептеулер кен орын ... ... ... көнцепцйясы, ... ... ... көздейді - табыс, пайда, өзіндік құн, пайданың ішкі
нормасы (ШН) және т.б. ... ... ... ... ... мен ... берушінің пайдасын анықтауға көзделеді.
Ұңғымаларды бұрғылауға және мұнай кәсіпшілік құрылысына ... ... мен ... ... ... ... ... мен қабылданған экономикалық нормативтеріне сай
жүргізілді.
Эксплуатациялық шығындардың ... ЖШҚ ... ... нақтылы мұнай игеруінің өзіндік құны калькулаяциясы арқылы
анықталды кесте 3.1. ... ... ... міндетті төлем
салықтары және ҚР салық ... мен ... ... кіреді. Есептеуде
келесі салықтармен төлемдер түрі қарастырылды:
- ішкі нарықта өткізуге байланысты қослған құнға салық,ставкасы -16%;
- ... ... ... дивиденттеді төлеуге арналған
табыстан 15% алынатын салық;
- әлеуметтік ... - ФОТ ... 26% ... ... ... ... ҚР азаматтарына;
- Мүлікке салынатын ... -1% ... ... ... ... ... ... құны);
- Жер иеленушілеріне ставкасы бойынша салынатын ... ... ... ... мәнге ие, мұнай көлемінің игеруіне байланысты
қойылатын пайыздық ставка;
- Қосымша,басқа жергілікті салықтар мен төлемдер.
Онымен ... ... ... жоғары пайдаға салығын есекереді.
Пайданың ішкі нормасы (ПІН) - 20% пайыздан ... ... ... ... ... ... мөлшерде есептелді:
ПІН мәні 20 дан 25% - 5%
ПІН мәні 25 тен 30% - ... мәні 30 дан 35% - ... мәні 35 тен -30% таза ... ... ... - ... қызмет ету,
мехөндіруге арналған электроэнергиясын, суды айдау, ішкі кәсіпшілік жинау,
мұнай мен газды тасымалдау, мұнайды технологиялық ... ... ... және жабыдқтардың капиталды және ағымды
жөндеу жұмыстарымен тағы басқадай өндірістік емес ... ... ... ... ... ... ҚР ішкі нарығында сатылуға
көзделеді. Кәсіпорынның табысын анықтау үшін 1 тонна мұнайдың НДС ... ... ... ... - 9$/т қосқанда құны 109 доллар (АҚШ)
тағайындалды.
Капиталды салымдары келесі бағдарламалар ... ... ... ... құрылысы;
- өндіруші мен айдаушы ұңғымаларды жұмысын қамтамассыз ету;
- мұнай дайындау обьектісін, ұңғыма өнімін жинау және тасымалдау,
ұңғымалардың ... ... ... ... құрылысы;
- капиталды салымдар кәсіпорынның өзінің қорынан салынады.
Барлық есептеулер АҚШ долларымен берілген. ... ... ... құрылысы мен қызмет ету жұмыстарының құны ... ... ... ... ... 3.2 көрсетілген.Вариант бойынша интегралды
экономикалық көрсеткіштер кесте 3.3. Ал ... ... ... 3.4-3.5 ... 4.2 - ... кен ... ... бойынша интегралды экономикалық |
|көрсеткіштер ... | ... II ... |
| | ... | |
| | | | |
| ... | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | ... ... ... |
|. | | | |
| | ... ... |
| | ... |
| | |ң мәні ... |
| | ... ... |
|1 ... ... ... кезеңі |25 |25 |
|2 ... ... ... ... мың тонн |311 |216 |
|3 ... ... өткізу, мың тонн |291 |203 |
|4 ... ... ... мың тонн |25,0 |17,2 |
|5 ... ... ... түскен пайда, |23,81 |16,65 |
| |мың$ | | |
|6 ... ... ... ... |2,62 |1,83 |
| |мың $ | | |
|7 ... ... ... мың $ |0,00 |0,00 |
|8 ... мың $ |0,78 |0,54 |
|9 ... ... ... мың $ |1,03 |0,27 ... |Жер ... ... ... мың $ |0,01 |0,01 ... ... шығындар, мың$ |18,99 |8,91 ... |1 ... ... ... ... орт |61,01 |41,36 |
| ... $ | | ... |Капиталды салымдар, мың $ |5,82 |1,74 ... ... ... ... ... |20,01 |8,56 ... ... реинвестициясы, млн $ |0,00 |0,00 ... ... кері ақша ... млн $ |0,00 |0,00 ... |Баланстық пайда салынатын салық, мың $ |0,00 |0,00 ... ... ... ... мың $ |-2,35 |-1,96 ... |Жоғары пайдаға салық, мың $ |5,27 |4,25 ... ... ... құн, мың $ |1,58 |1,28 ... |10% ставкасында |0,00 |0,00 ... ... ішкі ... (ПІН ... IRR), | | |
| |% | | |
| ... өзі өтеу ... годы |2,14 |0,16 ... ... таза ... мың $ |17,50% |11,00% ... |Отношение чистой прибыли к выручке,% |8 |14 ... ... таза ақша ... мың $ |5,59 |6,17 ... ... ... табысқа қатынасы, % |23,46% |37,05% ... ... таза ақша ... мың $ |13,47 |738 ... ... ... ... ... мың$ |9,61 |7,08 ... ... табыстан % көрсеткіште |42% |49% |
5 ... және ... ... ... мен ... Ұңғыны газлифтпен пайдалану
Айранкөл кен орнында газлифтті тәсілді енгізу тиімді ... ... ... ... кен орны геологиялық жағынан қабаттың тереңде жатуы (Альб -
2600-2800м) және жоғарғы газ мөлшері (газ факторы ... ... ... ... кен ... ... ... қолдануға мүмкіндік береді. Газ арнайы өңдеуді қажет етпейді.
Газлифтті ... ... ... ... ... ... ... тізбегінің диаметрі мен жату тереңдігіне байланыссыз
сұйықтың көп мөлшерде алу ... ... ... ... ... өзгерту арқылы ұңғы дебитін үлкен
диапазонда реттей алу;
• қондырғылардың жер бетінде орналасуы оны жөндеу мен қызмет ... ... ... ... ... ... ... жөндеуге кететін шығындардың күрт төмендеуі, тағы басқа.
Газлифт ... ... ... әлементтері: сорапты-компрессорлы
құбырлар, газлифт клапандары, ұңғылы камералар, тізбектерді ... ... ... және ... ... Сорапты-компрессорлы
құбырлар ретінде кен орында қолданылатын 073x7,0 І мм (материалы С-75-2)
кұбырлар пайдаланылады.
Қазіргі газлифт ... ... ... мен құбыр аралық кеңістігін
оқшаулау үшін, құбыр аралық кеңістігін ажырату үшін, ұңғының соққылап жұмыс
істеуін тоқтату үшін, қабаттан ... ... ... ... толығырақ
қолдану үшін және ұңғы түбіне айдалатын газ қысымының әсерін жою үшін
пакерлермен ... ... ... аясы - ... га факторлы және түп қысымы
қанығу қысымынан төмен жоғарғы дебитті ұңғылар. [10.250 бет]
Осы жағдайға ... орта ... пен ... ... ... шекараны
жүргізуге болады, үздіксіз галифтке көшіру үшін ... ... ... бет] ... Q - ұңғы ... м ... - динамикалық деңгей ұңғы түбіндегі жағдайдағы сұйық көтерілуінің
биіктігі,м. КТ-ІІ үшін: ... [6. 7 бет] Q-4-104 ... ... газлифтке көшірілетін у-ңғылар дебиті 14,29м /тәу-тен
кем болмауы ... Бұл ... ... ... ... Q ... /тәу) ұңғы газ сұйық қоспасының ағынының ... ... ... ... тиімді режимін таңдау
ТӘЖІРИБЕЛІК МӘЛІМЕТТЕР
| |Игеру объектісі, ұңғы № ... |
|1 |Q ... ... ... |44 |
|2 |рн.д ... ... ... ... |792,5 |
|3 |рж ... ... ... кг/мЗ |792,5 |
|4 |рн ... ... ... ... |676,8 |
|5 |μн ... мұнайының тұтқырлығы, мПа-с |0,36 |
|6 |μн.д ... ... ... ... |1,845 |
|7 |ßв ... ... |жоқ |
|8 |Q ж ... ... ... мЗ/тәу |55,52 |
|9 |Рпл ... ... МПа |25,6 ... ... |Түп ... МПа |24,8 ... |Ру ... ... МПа |2,4 ... |Рнас |Мұнайдың қанығу қысымы, МПа |25,05 ...... ... ... |68,75 ... |dP ... МПа dР=Рпл-Рзаб |0,8 ... |Тпл ... ... К |333,1 ...... градиент, К/м |0,24 ... |Lc ... ... м |2920 ... |Dэк ... ... ... м |0,148 ... |Dt ... құбырдың диаметрі, м |0,059 ... | |Газ ... ... мЗ/т |150 ... |Vгв ... ... ... көлемі (қ.ж.к), |223,9 |
| | ... | ... |Ьн ... ... ... ... |1,483 ... МӘЛІМЕТТЕР
|1 |Ргу |Берілетін газдың қысымы, МПа |11,1 |
|2 ... ... түп ... МПа |22,69 |
|3 |dP ... ... МПа |2,91 |
|4 |Q ж.ст ... ... мЗ/тәу |165 |
|5 |Q cm ... өсу, ... |109,48 ... дебит Q ж.ст. және шамамен алынған әр түрлі айдалатын
газдың меншікті шығынында Rr1=0, Rr2=0,5r, Rr3=Г, Rr4=l,5r және тағы сол
сияқты минимал градиентті ... ... ... ... ... қысым
профилін анықтау.
Келесі қысым профильдерін қолдану ыңғайлығы үшін олардың параметрлері
ретінде жалпы ... газ ... ... αпл - ... газының меншікті шығыны
α пл = Г*(1-ßв )
Газ шығындарының меншікті шығынын келесідей қабылдаймыз: Rr: ... 233,6; ... . ... ... ... ... ... сәйкес жалпы газдың меншікті шығыны: 233,6; 350,4; 467,2;
584м3/м3.
Есептеуді «үстінен-астыны» қарай ... ... ... Ру - Рзаб ... газ ... ... ... Қысымның өзгеру адымының мөлшерін
Адымдардың жалпы санын анықтаймыз:
Сәйкес берілетін қысым саны п=9, ал ... ... ... ... ... ... Ұңғы ... сәйкес термодинамикалық шартында газ сұйық
коспасының меншікті көлемін есептейміз [10-5.26]:
6. Қалыпты жағдайдағы қоспаның меншікті массасын анықтаймыз:
мұндағы рв.о., р г.о. - қалыпты ... ... су мен ... кг/м .
7. Газ ... ... ... ... (Ру,Ту) есептейміз:
8. Қайтымсыз қысым жоғалтуының корреляциялық коэффициентін
есептейміз (В.И. Щуров формуласы):
9. Рнас-тан ... ... ... ... жалпы
қысым фадиентін есептейміз. Инженерлік есептемелерге қолайлы қалыпты газ
сұйық ... ... ... ... сандық интегралдау жасаймыз. Нәтижесінде
СКҚ-дың газ сұйық ағынының қозғалысы болатын аралықта қысым
таралуын аламыз:
Осы ... Rr мен апл ... ... де жүргіземіз, бұнда Т, К; VrB м3/м3
; Ьн; Z мәндері ... ... Р үшін ... ... келеді) ескеріледі. Мұнай
өндірудің газлифт тәсілі бойынша қысым таралуының есептеу нәтижелері
|р |т, к |VCM ... |м3/м3 |
|1 ... ... ... ... ... Рр, МПа |35 |
|3 ... ... диаметр, мм |135 |
|4 |Өту ... ... мм |82.5 |
|5 ... ... ... ... ГОСТ-633-80 |168 |
| ... мм | |
|6 ... ... температурасы, К |393 |
|7 ... ... мм |135 |
| |мм | | |
| | ... мм |610 |
|8 ... ... ... ішкі диаметрі, мм |146 ... Ү 435-135 (ҚХР) Ү 435-135 ... ... КҮҮ 435-135 ... ... ... іске ... инструмент орнатылғаннан
кейін колоннаның салмағы жазылады, қажет жағдайда ... ... ... 38,1 мм ... ... СКҚ ға ... шарикті ерге мінгізгеннен
кейін қысымды бірте-бірте 5 мин. ... ... ... ... (колонна салмағының өзгеруіне көз жүгірте отырып - салмағының
азаюы пакерлеуді білдіреді). Пакерлейтін инструментті босату ... ... ... ... ... ... кезде құбыр және ... тыс ... ... және қысым нөлге дейін түседі. Ү 435-135 пакері (ҚХР)
үзусіз және пакерді кері бұрғылаусыз капиталды ... ... ... іс ... СКҚ ... қайта түсіру, келесі ... ... ... ... ... (астыдан-үстіге): диаметрі
82,5мм (соратын ... ... бар) ... ... аударғыш, кері клапан, аударғыш (VAM-2,7/8), циркуляциялы клапаны
бар ұңғыма камерасы және әрі қарай жерасты жарақтарын орналастыру ... 3. ... ... ... ... ұңғыманы
фонтанды, одан кейін газлифтілі тәсілдермен пайдалану процесінде ... ... ... және ... ... орнатылады.
Клапандары үшін қалтасы эксцентрлі орналасқан ұңғымалық камера ең жетілген
әрі таралған. Олар клапанды орнату ... өту ... ... ... өту ... тең ... сақтайды. Бұл барлық ұңғымалық
жұмыстарды (зерттеу, бөлім жаны зонасын шаю, ұңғыма жарақтарының шешілетін
элементтерін ... ... ... ... ... жүргізуге
мүмкіндік береді. [9.71 бет] Ұңғымалы ... ... ... олар ... ... ... негізгі жұмысты
атқарады, ал «Гипрошығысмұнай» ұсынған жарақ моралді ескіргенін, ... ... кен ... ... ... ... 2-Том. Мұнай
мен газды жинастыру және транспорттау. ... 7942-03 -00-00. ... 1988 жыл және ... кен ... ІІ-кезектегі комплексті
тұрғызу». 1- Том. Мұнай мен газды жинастыру және ... ... ... ... 1983 жыл., ... ... және 1983 жылдары жасалған), сонымен бірге, газлифтілі клапандарды
тексеру және тарирлеу телімінде ҚХР да ... ... ... ... ... ... ... күйіне келтіру мен
регулирлеу TST-1 стенді, KD-600 ... ... ... ... ҚХР да ... құбырдан тыс кеңістегі қысымды және көтергіш
құбырлардағы ... ... осы ... ... ... да. ... мен түсу характері бойынша газлифтілі клапандар
ZBT-1 шешілетін және ZBG-350 ... ... a) PT-2 ... ... ... ... және ZBT-1 ... газлифтілі
клапандары.
б) РТ-1 стационарлы ұңғымалық камералары және ZBG-350 ... ... 5.3 - РТ-2 ... ... орналасқан ұңғымалық камерасы
|№ |Параметрлері |РТ-2 |
|1 |Өту ... ... мм |59 |
|2 ... жұмыс қысымы Рр, МПа |35 |
|3 |ЕЙ ... ... ... дюйм |2 7/8" |
|4 ... мм |2080 |
|5 ... ... диаметр, мм |114 |
|6 ... ... т |60 |
|7 ... ... шартты диаметрі, ГОСТ-633-80 |140,146 |
| ... мм | |
|8 ... ... ... К (С) |423 (150) |
|9 ... кг |58 ... 5.4 - РТ-1 ... ұңғы ... |Параметрлері |РТ-1 |
|1 |Өту ... ... мм |62 |
|2 ... жұмыс кысымы Рр, МПа |35 |
|3 |ЕЙ ... ... ... дюйм |2 7/8" |
|4 ... мм |820 |
|5 ... сырткы диаметр, мм |114 |
|6 ... ... т |60 |
| ... ... ... диаметрі, ГОСТ-633-80 |140,146 |
| |бойынша, мм | |
|8 ... ... ... К (С) |423 (150) |
|9 ... кг |13 ... ... клапандар - автоматты орнатуға немесе көтергіш
құбырлардың ... ішкі ... мен ... тыс ... ... ... ... қатынамды тиюға арналған кұрылымдар.
Кесте 5.5 - ZBT -1 алымды газлифт клапаны
|№ |Параметрлері |ZBT-1 |
|1 ... ... ... ... мм |25,4 (Г) |
| ... | |
|2 ... ... қысымы Рр, МПа |35 |
|3 ... ... ... ... Р3, |15 |
| |МПа | |
|4 ... ... ... см2 |2,0 |
|5 |Өту ... ... мм ... 1/4' |
|6 ... сыртқы диаметр, мм |34,5 |
|7 ... ... ... К (С) |373 (100) |
|8 ... ... мм |490 |
|9 ... кг |1,25 ... 5.6 - ZBG -350 ... ... ... ... |ZBG-350 |
|1 ... ... шартгы диаметрі, мм |25,4 |
| ... | |
|2 ... ... ... Рр, МПа |42 |
|3 ... ... ... қысымы, Р3, |15 |
| |МПа | |
|4 ... ... ... см2 |2,0 |
|5 |Өту ... ... мм |1/8', 3/16', 1/4' |
|6 ... ... диаметр, мм |3500 |
|7 ... ... ... К (С) |393 (120) |
|8 ... ... мм |425 |
|9 ... кг |1,1 |
4. КЦВГ ... ... клапан сорғыш-компрессорлы құбырлардың ішкі
қуысы мен мұнай ... ... ... тыс ... қатынамына
арналған.
Кесте 5.7 - КЦВГ циркуляциялы клапаны
|№ |Параметры ... |
|1 ... ... мм |73 |
|2 ... ... Рр, МПа |35 |
|3 ... ... ... ... мм |22 |
|4 |Өту ... ... мм |9,5 |
|5 ... ... |1г/л ... ... | ... бармұна,газ,|
| | ... суы, С02 және |
| | |H2S 6%-ға ... |
| | ... |
| | ... |
| | ... |
|6 |Бір ... кесу ... МПа |М2,5 |7,17(73,16) |
| ... | | |
| | |М3 ... |
|7 ... ... ... шт |М2,5 |4 |
| | |М3 |4 |
|8 ... мм ... |29 |
| | ... |485 |
|9 ... ... ... К (С) |373 ... ... кг |1,3 ... ... ... ... базалы деталдарынан
дайындалады, ұңғыма камерасында газлифтілі клапан сияқты және ... ... ... жерастын жарақтандыруды
компандау құрамына КТ типті ұңғымалық камераларды қосамыз. [11.106 ... ... ... ... кездесетін қиыншылықтардың алдын алу және
олармен күресу шаралары
Кен орындағы өндірілетін өнімнің ілеспе газының ... ... бар. ... ұңғыны пайдалану кезінде ең басты қиыншылық -ол
тереңдіктегі қондырғылардың тот ... Тот басу ... ... ... ... қолданулады. Ол 1м өндірілетін сұйықтыққа 100г. таза
ингибитор қатынасында құбыраралық кеңістікке енгізіледі.
Сонымен қоса. өндірістік қондырғылардың тот ... ... ... ... ... КО-201 ингибиторлары қолданылады. Кен орындағы
өнім қабаттардың мұнайында 5%-ға дейін парафин ... ... ... ... ... ... жою ... бірі құбыраралық
кеңістікті үнемі СНПХ ингибиторымен ... ... ... ... ... ... ... жүргізіледі. Сонымен қатар, парафинді жоюдың
жылулық әдістері де қолданылуы мүмкін. Парафин түзілулерімен күрес ретінде
KL- 99 ... KL -301 ... ... ... ... ... Кен
орында келесілер қолдана бастады: TOO «АХК Кели» шығарған химреагенттері ... ... ... ... ... АСПО ... KLN-1, ... және АСПО мен гидраттарды жойғыштар ретінде СНПХ-7850-ді
енгізу.
5.5 Мұнай бергіштікті улғайту әдістерін қолдану кезінде қабатқа ... ... және ... технологиясы мен техникасына қойылатын
талаптар
Газлифт пайдалану кезінде жер бетінен айдалатын немесе ... газ ұңғы ... ... ... Бұл ... ... тығыздығы азайып, қысым белгіленген өнім өндіру мен оны
жинау пунктіне дейін ... ... ... ... ... қондырғысынан (УПГ) кейін 3,4МПа қысымды және ... ... бір ... С-1301 ... кейін ГК-1301/1-2
газмоторлы компрессорға түседі және одан 11,5МПа қысыммен шығады.
Компримирлеудің әр сатысынан кейін газ кезекпен май ... ... өтіп ... сатыдан кейін 45°С-ға дейін, екінші
сатыдан кейін ... ... ... газлифтті компрессорлы станциясына
түседі.
Газ газлифтті ... ... ... ... ... ... жинау пунктіне (ЦПС), сонан соң 089x5 мм ... ... газ ... ... ... ... ... газды тарату және газ шығынын реттеу мен ... ... ... үшін ... ... ... ... атқарады.
УПГ-дан шыққан өнім OCT 5140-83 талаптарына сай болуы тиіс:
|Көлемдік компоненттер, ... |
|% | |
| 3зв = Nрв. Эн. Цэ-Q1 | |
| | |
| |Ззв = ... |
| |322,88= |
| |= 3 803 950 ... Nрв -1 т ... мұнайға | ... су ... ... м /т; | ... -1 м суды ... ... ... | ... ... ... | ... | ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... тг ... = Nч . Sз/п . Фскв | |
| | |
| |Зпп = 2-470 364-1 =940 728 ... N4 - ... ... ... 1 | ... ... адм ... ... | ... - ... орташа жылдық | ... ... | ... - ... ... ... істеп | ... ... | ... ... ... ... зейнеткерлік қорына және басқа
да қорларға төлемдер белгіленген мөлшер бойынша алынады.
Белгіленген кезең үшін ... ... ... 21%-ын ... ... ... ... |
| |тг ... 3-0,21 |Зо.р = 940 728-0,21 = 197 ... ... ... келген басты құралдарға амортизациялық
төлемдер жаңа техника ... ... ... ... ... ... мөлшерлерге байланысты есептеледі.
Бір ұңғының амортизациялық төлемдері ұңғының бастапқы құнынан
6,7%-ын құрайды:
|Формула |Ам ... ... |
| |тг ... = ... | |
| |Аг = 288 015 ... = |
| |=19 297 005 ... Сп - ... ... | ... тг; | ... - ұңғының жылдық | ... ... %. | ... ... тасымалдау, ... ... ... ... ... жинау құрылғыға дейінгі жеткізу шығындар жатады.
Мұнай ұңғыдан жақын тұрған кіру блоктарына, содан ... әр ... ... ... ... ... жетеді.
Калькуляцияның бұл статьясына кететін жылдық шығын мөлшері:
|Формула ... ... |
| ... ... |
| ... тг ... Q1 . З уд | |
| | |
| ... 16 322,88 -1126 = |
| |=20 011 851 ... Зуд - 1 тонна мұнайды | ... ... ... | ... ... ... тг/т | ... төменгі ондырғыларды ағымдағы жөндеу үшін әр түрлі ... ... ақы, ... ... жөндеу, ... ... ... т.б.), ... бұл ... ... ... артық шығындау ... ... ... ... ... есептеу үшін осы статья арналған ағымдағы жөндеу
шығындарын ұңғының бастапқы құнының 1,2%-ы деп аламыз:
|Формула ... ... ... тг|
|Зт.р= 1,2%-С/100% |Зт.р= 1,2-288 015 000/100 = |
| |=З 456 180 ... ... мен ... ... ... ... ... кәсіптік
шығындарды құрайды.
Олар үстеме шығындарға жатады және тура мен жанама шығындардың 26%-ын
құрайды:
|Формула ... ... ... тг ... ... 26-(3 803 950+940 ... |728+ |
| |+197 553+19 297 005+ |
| |+20 011 851+3 456 180 )/100 |
| |= |
| |=12 403 889,4 ... емес шығындар - бұл өнімді ... ... ... ... Бұл ... ... ... жалпы
өзіндік құнның 0,5%-ы.
|Формула ... емес ... тг |
| | ... = ... |Звп = 0,5-40 528 800/100 = |
| |=202 644 ... ... кесте 6.1 құрамыз, онда газлифтке ауыстьфуға
дейінгі бір ... ... ... ... ... ... 6.1- ... пайдалану шығындары
|Калькуляция статьяларының аты ... тг ... ... |3 803 950 ... |940 728 ... ... ... |197 553 ... ... |19 297 005 ... жинау, тасымалдау, |20011 851 ... ... ... |3 456 180 ... ... шығындар |12 403 889,4 ... емес ... |202 644 ... |60 313 800,4. ... ... ... отырып ұңғының өнімділігін арттыру
шараларын қолданғанға дейінгі ұңғы бойынша 1 т ... ... ... |1 т ... ... ... |
| |тг |
| С, = 3,/Q1 |С1 = 60 313 800,4/16 322,88 =|
| | |
| |=3 695,05 ... Зг- калькуляцияның | ... ... | ... тг. | ... жылдың аяғына қарай 1 т мұнайдың өзіндік құны 3 695,05тг
құрайды.
6.3 Ұңғыны ... ... ... ... ... және ... ... өзіндік құнын анықтау
Ұңғыны ГЛ-ке ауыстырумен байланысты шығындарға келесі ... ұңғы ... ... ... ... шығындар
(зерттеулерді қоса) және ауыстырумен байланысты ... ... ... ... ... ауыстыруға дайындау,
ауыстырудан кейін оны ... ... ... ұңғыға дейін тасымал
мен қайта әкелу, құбырларды көтеру мен ... ... ... ... ... ... ... шаблондау, ауытыруға дейінгі және
кейінгі ұңғыны зерттеу (бригаданы шақыру мен жолақысы).
Тікелей газлифтке ауыстыру ... ... ... ... ... ... және ... да қажетті құрамдас бөлшектер,
сонымен қоса құрылғылардың амортизациясы.
Ауыстыруға кететін пайдалану шығындарын келесі формуламен ... = З1 + З2 + З3 + З4 + З5 + З6 + ... ... аты ... тг |
|З1 |Газлифтті жабдықтау | |
| | ... ... ... | |
| | | |
| |- ... желі 057*4 |325 200 |
| | |670 600 |
| | - ... |6 642 |
| | - ... |4 159 |
| | - ... |43 887 |
| | - copy ... бар нығыздаушы құбьф қалыпты |125 499 |
| ... ... | |
| | РТ-2 (4 тал) |141 600 |
| |РТ-1 ... |97 500 |
| |- ... ... КЦВГ-25-35 К2 |71300 |
| | ... ... |80 500 |
| | - ... да ... |19 200 |
| ... |1711287 ... |Газ ... ... | |
| |- 8 ... |10 780 000 |
| |- 1 ... |1 347 500 |
| ... |1 347 500 |
| | | ... | | |
| | | |
| ... ... төлеуге арналган | |
| ... | |
| ... ... ... |1 725 |
| ... жүмыстары |1 544 130 |
| |- ... |3 900 |
| ... |1 549 755 ... ... ... зерттеулеріне кететін | |
| ... | |
| |- ... ... ... оқшаулау |25 000 |
| |- су ... ... |15 000 |
| |- ... |28 250 |
| ... |68 250 ... |Су мен газды айдауга кететін шығындар |3 592 |
| ... |3 592 ... ... ... ... ... |385 |
| ... |385 ... ... да ... | |
| |- ... ... ... ауытыру |50 000 |
| |- ... ... есеп | |
| ... ... ... ... | |
| |2 ТП (ауа) |8 000 |
| |2 ТП ... |10 000 |
| |2 ТП (су ... |6 000 |
| ... ... ... |402 908 |
| ... |476 908 |
| ... |5 157 677 ... ауытыру жұмысына кететін шығын
Зперевод = 5 157 677 тг-ге тең.
Осы шараны қолдану барысында алынатын ... ... ... ... оны жер ... шығаруға, жинауға, тасымалдауға және
техологиялық дайындауға ... ... ... ... ... ... ... электр энергиясының
бағасы:
|Формула ... ... ... |
| ... тг ... Q ... |Зэ = 45 ... = |
| |=14 644 449,3 ... ... әсер ету ... ... ... |
| ... ... |
| ... тг ... Nрв . Эн Цэ Q 1 |Ззв = 2,45.14, 5. 6,56.45 |
| |053,19= |
| ... 375,6 ... ... ... дайындауға кететін шығындар:
|Формула ... ... |
| ... ... |
| ... тг ... Q ... ... = 45 ... = |
| |=40 502 817,8 ... ... ... ... ... төлуге, зейнетақы қорына және қоғамдық сақтаныруға кететін
шығындар шараға дейінгідей біркелкі болып келеді.
Жалпы кәсіптік шығындар:
|Формула ... ... ... тг ... + |Зопр = 26-(14 644 449,3+10 499 375,6+ |
|+АГ+3СТП+3Т.Р)/100% |+40 502 817,8+ +940 728+ 197 553+ |
| |+19 297 005+3 456 180)/100 = 23 279 908,3 ... емес ... ... емес ... тг ... = ... |Звп = 0,5-45 584 ... = |
| |=227 925 ... ... ... ... болғаннан кейін оларды кесте
6.2-ге ... 6.2 - ... ... ... статьяларының аты ... тг ... ... |14 644 449,3 ... ... |10 499 375,6 ... |940 728 ... ... ... |197 553 ... амортизациясы |19 297 005 ... ... ... |40 502 817,8 ... | ... жөндеу |3 456 180 ... ... ... |23 279 908,3 ... емес ... |227 925 ... кеткен |5 157 677 ... |118 203 619 ... ... 1 т ... өзіндік құнын анықтаймыз:
|Формула |1 т ... ... ... тг|
|1 С2 = ЗДҺ |С2 = 118 203 619/45 053,19 = |
| |=2 623,65 ... ... ... ... 1 т мұнайдың өзіндік құны 2 623,65
тг құрайды.
6.4 Ұңғыны газлифтке ... ... ... ... тиімділікті
анықтау
Жүргізілген есептеулердің нәтижесінде ауыстыруға дейінгі және ... ... ... ... ... салыстыру үшін кесте 6.3-
ті құрамыз.
|Формула ... ... ... |
| ... тг ... = (С1 - С2) . ΔQ ... (3 ... 623,65) . |
| |28 ... ... ... 6.3 - ... ... ... кейінгі экономикалық
тиімділік көрсеткіштері
|Шығын статьялары ... ... ... |
| ... ... ... ... энергиясы кеткен |0 |14 644 449,3 |+14 644 449,3 ... тг | | | ... ... ... |3 803 950 |10 499 375,6 |+6 695 425,6 ... ... тг | | | ... тг |940 728 |940 728 |0 ... ... ... |197 553 |197 553 |0 ... | | | ... ... тг |19 297 005 |19 297 005 |0 ... жинау, тасымалдау, |20011 851 |40 502 817,8 |+20 490 966,8 ... тг | | | ... ... тг |3 456 180 |3 456 180 |0 ... ... ... |12 403 889,4 |23 279 908,3 |+10 876 018,9 ... | | | ... емес ... тг |202 644 |227 925 |+25 281 ... ... ... |5 157 677 |+5 157 677 ... | | | ... тг |60 313 800,4 |118 203 619 |+57 889 818,6 ... ... ... т |16 322,88 |45 053,19 |+28 730,31 |
|1 т ... ... ... |3 695,05 |2 623,65 |-1 071,4 ... | | | |
7 ... ... ... және ... ... ... мен ... бақылау
7.1 Кен орнын игеруді бақылау
Мұнай газ кен ... ... ... ... мұнай
қанғандығының өзгеру сипатын зерттеу үшін кешенді динамикалық, геофизикалық
және зертханалық тэжірибелерді өткізу қажет және алынған мәліметтер бойынша
мұнайды ... ... үшін ... ... ... ... ... негізіндегі игеру талдауында мұнайды
ығыстыру, қорлардың өндіру процесі жайлы мәліметтер ... кен ... ... ... ... өткізілген жұмыстар:
1) ұңғылардың жұмыс істейтін қордың дебит сұйықтығын анықтау;
2) газ факторын анықтау;
3) ... ... ... және ... ... ... ... ұңғылар көмегімен өнімнің сулылығын анықтау үшін
сынаулардың сұрыпталуы;
6) КВД-ны зерттеу;
7) ... ... ... ... ... ... сынауларын сұрыптау;
9) сұйықтықтың саға сынауларын сұрыптау;
10) ... ... ... ... су ... ұңғылардың статикалық және динамикалық деңгейлерін
өлшеу;
12) су бөгетті ... ... ... ... ... өлшеу;
14) құйылу профилін анықтау;
15) жұгылу профилін анықтау;
16) ұңғыларды зеттеудің ... ... ... ... ... және нәтижелігін құру әдісі бойынша
шешімдерді қабылдау бақылау және талдау мәліметтеріне негізделеді. Бақылау
мақсаты - ... ... ... ... ... қамтамасыз ету,
қорларды өндіру процестерінің сипаттамаларын зерттеу, игеру ... ... және ... ... ... ... ... табылады.
7.2 Кен орнын игеру процесін реттеу
Мұнай кен орындарын игеру процесін жөнге ... деп ... ... және ... ... ... жету ... технологиялық шешімдер шеңберіңдегі РНМ шарттарын мақсатқа
бағытталған қалыпта үстауын және ... ... ... негізгі
мақсаттары:
- экономикалық мақсатқа лайықты шектеріндегі мұнай қайтарымның
мүмкін болатын ... ... ... ету;
- мұнай қорларын өндірудің жоғарғы екпіндерін алу;
- процесті үнемді жүзеге асыруы.
Жөнге келтіру әдісін тандағанда кен орындардың ... ... ... ... және ... ... қажет.
Технологиялық факторларға жатады:
- ұңғы торы;
- сулату жүйесі;
- ұңғының шекті қысымы және дебиті.
Техникалық факторларға ... ... ... және ... ... көп ... лифттің және насостарды берудің барынша көп өнімділігі;
- мұнайды және ... ... ... ... пайдалануға негізделген мұнай және газды жинау, тасу
жүйесінің барынша көп өнімділігі.
Техникалы-экономикалық факторларға жатады:
- мұнай өндірудің жылдық (айлық) жоспары;
- 1 т ... және ... ... өзіндік құны.
Жөнге келтіру эдістері - бұл кен ... ... ... ... ... ... бағытталған және игеру
жүйесін өзгертуіне қатысы жоқ, кен орын және оның ... әсер ... әсер ... ... әсер ... ағындарды күшейтуінде
немесе әлсіретуінде, олардың бағытын өзтертуінде айқындалады. ... ... ... ... артуы, жолай
су шығаруының ... және ... ... ... кен ... келесі РПР әдістері қолданылады:
1. ұңғылардың техникалық және техникалы-экономикалық ... ... ... ... ... оларда өнімнің шекті (рационалды,
оптималды) ... ... ... ... ... ... және ... ұңғылардан (ұңғылар тобы, ұңғылар ... ... ... ... ... ... ... суларды қабылдамайтын, қабаттардың
белсенді өңдеуіне қосылу арқылы өнімділік қабат қалыңдығы бойынша
жерді ... ... ... ... көбейту.
3. Линзаларды, үзілмелі қабатың тұйық аймақтарын игеруге енгізу арқылы
мұнай қайтарымын үлкейту үшін қосымша ... ... ... қор ... ... ... жерлерден ұңғыларды қайтару.
Бірақ, тап осы кен орында бұл әдіс онша ... ... ... ... ... ... етеді. Бұл жерде 1 т мұнайдың ... үшін ... ... ... шығындардың асып кеткендігі
байқалады.
4. Жәбірлеу жерінің тасымалдануы - ... ... әсер ету ... жақындатуға мүмкіндік беретін, жөнге келтіру эдісі. Бұл
әдіс негізінен учаскілердегі ... ... ... ... ... ... келтіруге байланысты келтірілген шығындар келтірілген
сомалық шығындардың 10-20% аралығывда болса және оның бұл ... ... ... ... ал ... ... мемлекетте дамыған мұнай өндіру
оптималды шартты қанағаттандыратын болса, онда бағдарлық түрде бұдан былай
игеруді қабылданған құжат ... ... ... ... ... ... игеру жайлы жаңа жобалық шешімді дайындау сұрағы туындайды.
8 ... ... ... қауіпті және зиянды факторларды талдау
Мұнайды игеру кезінде мұнай, меркаптандар, деэмульгаторлар, әртүрлі
реагенттер және жанар-жағармай ... ... өрт ... бар және ... шығу мүмкіндігіне байланысты бұл өндіріс СНиП 2.09.04.87 сәйкес
«А,Б» және ... ... ... ... жатады. Жарылыс қауіпіне
байланысты негізгі технологиялық өндіріс учаскелері АПУЭ-85 бойынша В-1Г
және В-1 ... ал өрт ... ... - СНиП 04.02-85 ... 1 ... категорияларына жатады.
Газлифтілі ұңғыларды жер үсті қондырғыларын қамтамасыздандыру кезінде
жұмысшылардың қатерге, яғни ... ... ... ... ... құбыр өткізгіштердегі қысымның (газ немесе мұнай ... ... ... ... ... қауіптерден) жоғары
болуынан болады. Фонтанды ұңғыларды пайдалану кезеңдері кезінде ... ... ... ... ... өрт ... ... газбен улану қаупі
зор. Ашық фонтандау ықтималды жоғары
қысымды кен орындарды немесе агрессивті ортадағы ... ... ... ... түрлері ... ... ... ... коммуникациялардың үзілуі, ұңғы ішіндегі
жарылыс және тағы да ... ... ... кызметкерлерге
белгілі дәрежелерде қауіп туғызады. Ұңғыларды толтырудың жұмыс көлемі және
қауіпті операциялары, ... ... саға ... кұрастыру және
талқандау оперециялары кезінде сонымен қатар штуцер, ағын ... ... ... және ... ... жол бермеу, болған
жағдайда жою кезінде бір шама ... ... ... ... қауіпсіздігінің бірі - олардың
саңылаусыздандырудың сапалылығы ... ... Бұл саға ... ... ... ... ол ... жұмысын реттеуде немесе
бақылау үшін де қолданылады.
Қауіпсіз еңбек ... ... ету ... ... - ... жабдықтардың және ... ... ... және ... ... ... аурулар мен
жазатайым оқиғалардың пайда болуына әсер ететін барлық факторларды зерттеу
- оларды жою шараларын өңдеуде көмектеседі.
Өндірістік ... ... - ... ... ... ... ескертетін дыбыстық сигнализаторларымен, сонымен қатар
зиянды газдардың енуін тоқтату үшін ... ... таза ... ... тұрақты желдеткіштермен қамтамасыздандырылуы керек. Желдердің
бағытының басымдылығын ескеру қажет, ... оның ... ... заттар атмосфераға таралады.
Жоғары қысымда жұмыс істейтін аспаптар «Жоғары қысымда жұмыс істейтін
ыдыстарды қауіпсіз пайдалану және құрылғы ... ... ... манометрлермен, деңгей ... және ... ... тиіс. Технологиялық қондырғылар ... ... ... және ... ... ... автоматикамен тиісті
жабдықталған болуы керек.
8.2 Қорғаныс шаралары
8.2.1 Өндірістік санитария
Жұмыс орнының метерологиялық жағдайын стацианарлық және ашық жерде ... ... ... яғни ... ... кәсіпшілік ішіндегі
газбен жылыту және ауаны кондиционерлеу үшін БК-200 ... Ашық ... ... ... еңбекшілер тобы ушін кәсіпшіліктің
әрбір учаскесіндегі административті ғимараттарында орналасқан. ... ... ... ... құрамына душ бөлмелері, және арнайы
жұмыс киіміне арналған киім ілгіш шкафтар және т.б. кіреді.
Қ.Қ.Қ.Ұ цехының территориясында әр түрлі ... ... ... едәуір
алаңда (100*100) орналасқан ПТП-7 процестермен жабдықтар бар. Сондықтан
Қ.Қ.Қ.Ұ цехында ... ... ... қолданылады. Сонымен
қатар, прожекторлы жарықтандыруда жарықтану ... әуе ... ... аз үйіліп тасталады. Технологиялық жабдықтарды
орналастыру жағдайларының жабдықтарды орналастыру ... ... ... ... жағдайында жарықтандыру территорисында шырақты
теректер орнатуға болмайды және прожекторлы жарықтандыру бірден-бір мүмкін
жарықтандыру жүйесі ... ... ... ... ... ... болып саналады, жарықтандыру территорисында тым
жағымсыз көлеңкелер пайда болады, олар заттарды қарауға ... ... та, егер ... ... ... иілу бұрышын және қондыру биіктігін
дұрыс ... онда олар ... ... ... ... кезінде алаңның бұрыштарына 10 м биіктікті Мі және Мг ... ... ... және ... ... ... ... кіші
емес жасалыну қажет, себебі Қ.Қ.Қ.Ұ цехы күні-түні ... ... және ... өте ... үшін ... ... ... жағдай үшін прожектордың
иілу бұрышы Ө=12°,ол едәуір жаманырақ Ө=15° ... ... ... ... сақтаған. Осының негізінде қаралып отырган жобаның
жағдайына прожектордың иілу бұрышы Ө=12° деп ... ... ... ... ... үшін г ... белгісін анықтаймыз.
Прожекторлар тобының ықпал ету бұрышы ω = 80°, ... ... ... ... прожекторлар тобының саны
Кесте 8.1 - Қолайлы жарықтандыру кестесі.
|Прожек|Мачтадағы есептеу|Иілу бүрышы бойынша жарықтандыру. 1к ... | ... ара | ... ... | |
| | | |
| | | |
| | | ... a | | ... | | ... | | ... | | |
| | | | | |
| | |Ө=10° |Ө=12° |Ө=15° |
| | ... ... дайындау және ЖЭС тасымалдау |0,8 ... ... ... ... |0,6 ... ... энергиясын аймақтарға беру |0,8 ... ... ... желілері |0,9 ... ... ... |0,7 ... ... ... |0,6 ... электр тогына айналдырудың ПӘК |0,17 ... ... ... ... механикалық энергиясын тікелей және
жергілікті пайдалану кезінде алуға болады (кесте 10.2, 10.3, 10.4).
Кесте 10.2 - ... ... ... ... ПӘК
|Технологиялық процестердің кезеңдері |ПӘК ... ... ... ... және ... ... | ... жеткізу |0,95 ... ... ... ... |0,5 ... ... ... |0,5 ... 10.3 - 1623 ұңғы ... ... ... ПӘК ... ... |
|есептеу ... ... ... |ПӘК ... Газды ұңғыларға жеткізу |0,95 ... ... ... |0,29 |
| ... 10.4 - ... ... 2 ... өндірудің газлифт |
|тәсілінің ПӘК ... ... |пәк ... Компрессорлы |0,14 ... ... |0,32 ... ұңғы ... |0,35 ... ... мәні |0,27 |
| ПӘК ... ... ... 24%-ға (кесте 10.5) және физика-|
|химиялық энергияны қолданудан 8%-ға (кесте 10.6) өседі. ... 10.5 - ... ... ... ... жергілікті ... ПӘК ... ... ... ... ... ... ... ... объектілеріне жеткізу |0,95 ... ... ... ... ... |0,5 ... ... жұмыс |0,5 ... |0,24 ... 10.6 - ... ... ... энергиясын пайдаланудың
ПӘК
|Технологиялық процестердің кезеңдері |пәк ... ... ... ... ... ... |0,95 ... Газдың және жоғарғы молекулярлық | ... ... пен ... | ... |0,1 ... ... ... жұмысқа айналдыру |0,8 ... |0,08 ... ... ... ... 59-17=42%. ІОООнм3 газдың бағасы
10 АҚШ доллары кезінде ұлғаюдың ақшалай көрінісі мынадай:
мұндағы 3- 106м3 - ... ... ... ... қоры бойынша жылдық мұнай өндіру;
200 - орташа газ шығыны, нм3 /м 3.
Орындалған есептер газ өңдеу зауыты мен ... ... ... ету жүйесінің тұрақты жұмысын ұйымдастыру үшін ... ... ... ... ... ... жоба ... компрессорлы газлифтке ауыстырылатын
көлбеу ұңғыны қамтиды.
Айранкөл кен орнындағы ұңғылардың көбісі фонтандау режимде ... ... ... ... ... ретінде фонтанды
ұңғыларды газлифтті пайдалану тәсіліне ауыстыру қарастырылған. Бұл кезең
мұнай өндіру қарқынының тұрақтануымен, ... ... ... ... жүйесін
енгізумен, мұнай бергіштігін арттыруға бағытталған шараларды қолданумен
сипатталады.
Айранкөл кен орнында ... ... ... ... ... ... ... технологиялық.
Айранкөл кен орны геологиялық жағынан қабаттың тереңде жатуы (Альб -
2600-2800м) және ... газ ... (газ ... ... ... пайдалану тәсілінде көптеген жақсы жақтары бар:
• пайдалану тізбегінің диаметрі мен жату ... ... көп ... алу мүмкіншілігі;
• берілетін жұмыс агентінің ... ... ... ұңғы ... ... ... алу;
• қондырғылардың жер бетінде ... оны ... мен ... ... ... ... ... әсерінің көрінбеуі;
• жерасты жөндеуге кететін шығындардың күрт ... ... ... жақсы жарақталуы кен орында газлифтті пайдалану
тәсілін қолдануға мүмкіндік береді. Газ ... ... ... ... ... ... Ш.К., ... И.И., Зайцев В.Н., Коротаев Ю.П.
Разработка и эксцлуатация нефтяных и газовых ... - ... ... ... В.И. Технология и техника добычи нефти. - М.: Недра, 1983. ... ... А.З. ... в ... нефти. - М.: Недра, 1979.
3. М.М. Иванова, И.П. Чоловский, Ю.И. Брагин ... - М.: ... ... ... ... и ... методы увеличения нефтеотдачи
пластов, - М.: ... ... А.С. ... Деньги, кредит, банки, - Алматы: Экономикс, 1997.
6. Г. ,С. ... ... ... внедрения новой
техники и технологических процессов. - ... ... ... ... П. В. ... труда в нефтегазодобывающей промышленности.
-М.:Недра, 1987.
8. Панов Г. Е. Охрана окружающей среды на предприятиях нефтяной и ... - М.: ... ... ... Н.И., Байгунчков Ж.Ж., ... Г.А. ... ... при ... ... И.Т. Сборник задач по ... и ... ... 1988. ,
11. Бойко В. С. «Разработка и эксплуатация нефтяных месторождений», -М.:
Недра, 1990.
Қосымша A
Aya атмосферасындағы ... ... ... (ЦЦК)
|Заттардың атаулары |Тұрғылықты жерде ... ... ... ... |0,085 - 0,04 мг/м3 |2,0 мг/м3 ... оксиді |0,085 - 0,04 мг/м3 |5,0 мг/м3 ... |0,2 - 0,04 мг/м3 |20,0 мг/м3 ... |0,1 ... |0,00015 мг/м3 ... |0,05 мг/м3 ... ... |1,2 мг/м3 |300,0 мг/м3 ... кышқыл |0,01 мг/м3 |- ... ... |0,3 -0,1 мг/м3 |1,0 мг/м3 ... ... |0,2 - 0,06 мг/м3 |5,0 мг/м3 ... ... |0,02 мг/м3 |2,0 мг/м3 ... |0,2 мг/м3 |50,0 мг/м3 ... |0,01- 0,001 мг/м3 |- ... ... |0,002 мг/м3 |- ... ... мг/м3 |0,8 мг/м3 ... ... |0,04 мг/м3 |2,0 мг/м3 ... ... |0,02 мг/м3 |- ... емес шаң |0,15-0,05 |- ... | | ... күйе |0,15 |0,05 мг/м3 ... ... |0,008 мг/м3 |10,0 мг/м3 ... |0,00033 мг/м3 ... мг/м3 ... ... |0,03 - 0,005 мг/м3 |3,0 мг/м3 ... ... |5,0 - 3,0 мг/м3 |20,0 мг/м3 ... |1,0 мг/м3 |- ... |1,0 мг/м3 |10,0 мг/м3 ... |0,7 мг/м3 |0,05 мг/м3 ... Б
Үздіксіз газлифт кезінде
газлифт клапандарын орнату үлгісі

Пән: Мұнай, Газ
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 45 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Айранкөл мұнай кен орны47 бет
"психологиялық кеңес беру"19 бет
«Кеңістік» концептісіндегі жер-су атауларының вербалдануы3 бет
«Қараарна мұнай кен орындарының топырағының ауыр металдармен ластануы»51 бет
Академик Қ.И.Сәтбаевтың өмірі мен қызметінің негізгі кезендері9 бет
Альфа кенорны бойынша ұңғыманның түп аймағына әсер ету әдістерін талдау ( ҚСЖ )67 бет
Ақтөбе мұнай өңдеу зауытындағы газды кептіру процесінің автоматтандырылуын жобалау22 бет
Боранқұл кен орны41 бет
Гамма теңіз кен орны80 бет
Геометрия тарихы11 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь