Ашытқы клеткаларының карбонизделген сары өрік қабығына бекінуін зерттеу жайлы

КІРІСПЕ
1 ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
1.1 Иммобилизация әдістері және иммобилизденген микроорганизм клеткалары
1.2 Ауыр металдар сорбциясы үшін микроорганизмдерді қолдану
2 МАТЕРИАЛДАР МЕН ЗЕРТТЕУ ОБЪЕКТІЛЕРІ
2.1. Зерттеу объектілері
2.2. Биосорбенттерге ашытқы клеткаларын иммобилиздеу әдісі
2.3 Электронды микроскопиялық әдіс
2.4 Ауыр металдардың биосорбенттермен сорбциясын зерттеу
2.5 Ауыр металдарды анықтау әдістері
2.6 Атомдық.абсорбциялық спектрометрия әдісі
2.7 Атомдық . абсорбциялық спектрометрия әдісінің басқа әдістерге байланысты ерекшелігі
3 НӘТИЖЕЛЕР МЕН ТАЛДАУЛАР
3.1 Сары өрік қабығы негізіндегі биосорбенттерге ашытқы клеткасының иммобилизденуі
3.2. Ашытқы клеткасының сорбциясына рН.тың әсерін анықтау
3.3 Ауыр металл ерітіндісінің иммобилизденген ашытқы клеткасына жүргізілген атомдық.абсорбциялық анализ нәтижесі
ҚОРЫТЫНДЫ
Қолданылған әдебиеттер тізімі
Экологиялық проблемаларды шешуде қазіргі микробиология және биотехнология жетістіктерінің маңызы зор. Экологиялық проблемалардың бірі - ластанған суларды тазалау. Ластанған суды тазалау дүниежүзілік проблемалардың бірі болып отыр. Ғылыми тұрғыдан қарастырсақ, табиғаттағы болып жатқан процестерге де микроорганизмдер қатысады. Осыған байланысты біз ластанған су қоймаларын тазалауда иммобилизденген микроб клеткаларын пайдаланудың тиімді жолын және маңызын қарастырамыз. Бұл микробиологиялық жолмен тазалау әдісіне жатады.
Микроорганизмдер де су қоймалардың табиғи тазалануына қатысады. Микроорганизмдер табиғатта кең таралған. Микроорганизмдер әрекеті нәтижесінде су құрамындағы белгілі бір мөлшерден тыс көбейген заттарды тазалауға болады екен. Микроорганизмдер өздерінің тіршілігі барысында су құрамындағы заттармен қоректенеді. Ластанған су құрамын тазалайтын болғандықтан көптеген жағдайларды қарастырады. Ластанған су құрамында органикалық және неорганикалық заттардың шектен тыс көп мөлшерде жиналуы судың табиғи қасиетін өзгертеді. Су құрамы мұнай, ауыр металдар, ауыр металл иондары, тау-кен өндірістерінің қалдық суларымен және химиялық заттармен ластанады. Осындай заттармен ластанған суды тазалау үшін осы заттарға тәуелді микроорганизм клеткаларын иммобилиздеп пайдаланудың тиімділігі жоғары. Иммобилиздеуде әртүрлі дәрежедегі микроорганизм клеткаларын пайдалануға болады. Тірі активті клеткаларды немесе жартылай жарақаттанған клеткаларды иммобилиздеу үшін пайдалануға болады. Себебі иммобилизденген клеткалардың тіршілік ету барысында төзімдірек болатыны анықталған. Клеткаларды иммобилиздеудің бірқатар артықшылықтары бар:
• күрделі көпсатылы процестерді жүзеге асыру мүмкіншілігі;
• микроорганизмдердің сыртқы ортаның кері факторларына (температура, қышқылдық, электролиттердің және токсинді заттардың концентрациясы,т.б.) төзімділігі;
• жергілікті микрофлорамен ығыстырылуын алдын алу /1/.
1. Birnbaum S. Immobilisation of macromolecules and cells. In: Immobilised macromolecules: Application potentials? / ed. By U.B. Sleytr, Springer-Verlag, 1994, London. - P. 23-35.
2. Biotecnology / ed. By H-J. Rehm and G. Reed. Microbial Fundamentals. Germany, WeinHeim, 1981. Vol. 1. - 498 p.
3. Carenza M., de Alteriis E., Lora S. et al. Adhesion of yeast cells (S. cerevisiae) to synthetic polymeric carriers // Ann. Microbiol. Enzymol. 1989. - Vol. 39, № 2. - Р. 257-264.
4. Иммобилизованные клетки и ферменты. Методы. / под ред. Дж.Вудворда - М.: Мир, 1988. - 273 с.
5. Shigaeva M.Ch., Zhubanova A.A. The use of the immobilizated cells of Torulopsis kefyr var. kumis for fermentation of whey // Доклады НАН РК. - 1994, № 6. - С. 68-70.
6. Vorlop K.D. Biokatalysator auf Polyurethan-Basis. DE 4217 891. P422217891.6,5 C12N11/08.
7. Hisao I., Yamauchi Aizo N. Immobilization of biocatalysts with polyvinyl alcochol supports // J. Biotechnol. - 1990. Vol. 14, № 2. - Р. 169-178.
8. Биотехнология. / Под ред. Н.С. Егорова, В.Д. Самуйлова. Проблемы и перспективы / Н.С. Егоров, А.В. Олескин, В.Д. Самуйлов. – М.: Высш.шк.., 1987, кн.1. – 159с.
9. Жубанова А.А. Основы биотехнологии. – Алматы: КазГУ, 1994, кн.1. – 54с.
10. Яскович Г.А., Витовская Г.А., Глоба Л.И. Сорбционная иммобилизация клеток - продуцентов полисахаридов // Химико-фармацевтический журнал. - 1990. - № 4. - С. 45-49.
11. Дигель И.Э. Влияние ионов переходных металлов и водорастворимых полимеров на прикрепление дрожжевых клеток к твердым поверхностям: Автореферат канд. дис. - Алматы, 1998. - 24 с.
12. Синицын А.П., Райнина Е.И., Лозинский В.И. и др. Иммобилизованные клетки микроорганизмов. - М.: Изд. МГУ, 1994. - 288 с.
13. Звягинцев Д. Г. Взаимодействие микроорганизмов с твердыми поверхностями. - М.: Изд. МГУ, 1973.- 176 с.
14. Дж. Перт. Основы культивирования микроорганизмов и клеток. - М.: Мир, 1978. - 331 с.
15. Манасбаева А.Б. Адсорбционные процессы при микробиологической очистке сточных вод, содержащих органические соединения и ионы ртути: Автореферат дис. канд. - Алма-Ата, 1984. - 24 с.
16. Матвеев В.Ю., Богатырев В.Л, Физико-химические свойства клеточной поверхности R и S- вариантов штамма Azospirillum brasilens // Микробиология. – 1992. Т. 61, в. 4. - С. 645-649.
17. Lamb C. A. Ligand-receptor mechanism in plant-pathogen recognition // Science. - 1996. - Vol. 274. - P. 34.
18. Далин М.В., Фиш Н.Г. Адгезины микроорганизмов. В сб.: Итоги науки и техники. Микробиология. - М.: ВИНИТИ, 1985. Т. 16. - С. 106-115.
19. Маянский А.Н., Воробьева О.Н., Малышева Э.Ф., Малышев, Ю.В. Взаимоотношения между естественной колонизацией и адгезией бактерий к буккальному эпителию у человека // ЖМЭИ. - 1987. - №2. - С.18-20.
20. БыковВ.Л., Караев З.О., Величко У.В. Адгезия грибов рода Candida к клеткам млекопитающих и неклеточным субстратам // Успехи соврем. биол. - 1985. - Т.99, в.3. - С.420-434.
21. McCountie J., Douglas L.J. Relationship between cell surface composition of Candida ablicans and adherence to acrylic after growth on different carbon sources // Infection and Immunity. – 1995. - Vol. 32. - Р. 1234-1241.
22. Bryers J.D. Biologically active surfaces: processes governing the formation and resistens of biofilms // Biotecnhnol. Progr. - 1987. - Vol. 3, № 2. - P. 57-68.
23. Жалко-Титаренко В.П., Бондаренко В.М., Григорьев А.В. и др. Динамика взаимодействия шигелл с эпителием в процессе заражения // Журнал микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. - 1986. - № 4. - С. 21-24.
24. Исабаева С.М. Изучение микробиологических факторов агрегации бактерий и дрожжей: Автореферат канд. дис. - Алматы, 1994. - 18 с.
25. Абелян В.А. Получение и применение иммобилизованных ферментов и клеток микроорганизмов. - Ереван: Изд-во АН Арм.ССР, 1989. - 205 с.
26. К.А. Кощеенко, Г.В. Суходольская /Иммобилизованные клетки в биотехнологии. – Пущино. – 1987. – С. 21.
27. Tramper J. Convertion by immobilized cells versus traditional fermentations // Physiology of immobilized cells. Proceedings of an international symposium. Amsterdam. – 1990. – P. 6-9.
28. Ручай Н.С., Маркевич Р.М., Гребенчикова И.А. и др. Исследование процесса очистки сточных вод иммобилизованной микрофлорой // Вестник МГУ, 1996. – серия 2, №1. – С. 13-17).
29. Биотехнология / Под ред. А.А. Баева. – М.: Наука, 1984. – 310 с.
30. Бест Д., Джонс Дж., Стаффорд Д. Окружающая среда и биотехнология. // Биотехнология. Принципы и применение. - 1988. - С. 277-278.
31. Kovalenko G.A., Sokolovskii V.D. Epoxidation of propene by microbial cells immobilized on inorganic supports // Biotechnol. and Bioeng. - 1992. - 39, N 5. - С. 522-528.
32. Пат. N 568821, США. Method for microencapuslation of cells or tissue // Weber Collin J., Norton Janet E., Reemtsma Keith. 1993.
33. Zhu Y., Smits J.P., Knol W., Bol J. A novel solid-state fermentation system using polyurethane foam as inert carrier // Biotechnol. Lett. - 1994. - 16, N 6. - С. 643-648.
34. Шамалина И.И. Научные основы технологии новых биологических активных волокнистых материалов: Автореферат докт. дис. - Санкт-Петербург, 1995. - 52 с.
35. Sanroman A., Pintado J., Lema J.M. A comparison of two tenchiques (Adsorption and Entrapment) for the immobilization of Aspergillus niger in polyurethane foam // Biotechnol. Techn.. - 1994. - 8, N 6. - С. 389-394.
36. Елинов Н.П. Химическая микробиология: Учебник для студентов. – М.: Высш.шк., 1989. – 448 с.
37. Сассон А. Биотехнология: свершения и надежды: Пер. с англ. - М.: Мир, 1987. - 411 с.
38. Биотехнология: Принципы и применение / Под ред. И. Хиггинса, Д. Беста и Дж.Джонсона. – М.: Мир, 1988. – 480 с.
39. Hinfray C., Jouenne T., Mignot L., Junter G.Influence of the oxygenation level on D- xylose fermentation by free and agar-entrapped cultures of Candida sheyhatae // Аppl. Microbiol.Biotechnol. - 1995. - Vol. 42, № 5. - Р. 682-687.
40. Быков В.А. Проблемы и перспективы промышленной биотехнологии // Биотехнология. – 1987. – Т.3, №6. – С.692-700.
41. Вебб К. Иммобилизованные клетки // Экологическая биотехнология. - М.: Наука, 1987. - 278 с.
42. Clark D.S. Novinasive techniques in studies of immobilized cells // Proceedings of an International Symposium “Physiology of immobilized cells”, Netherlands, 1990. – P. 603-612.
43. Birnbaum S., Larsson P.O. Application of magnetic immobilised microorganisms: ethanol production by Saccharomyces cerevisiae // Appl. Biochem. Biotechnol. - 1983. - № 7. - Р. 55-57.
44. Тимошенко А.В., Черенкевич С.Н. Кластеры мембранных рецепторов и их движение в клетках // Успехи современной биологии. - 1990. - Т. 109, в. 2. - С. 206-218.
45. Агеева Н.М., Мержаниан А.А., Соболев Э.М. Влияние сорбции дрожжей на их фукциональную активность и состав виноматериалов // Микробиология. -1985. - Т. 54, в. 5.- С. 121-124.
46. Szajáni B., Buzas Z., Dallmann K., et al. Continuous prodaction of ethanol usng yeast cells immobilized in prefofmed cellulose beads // Appl. Microbiol. Biotechnol. - 1996. - Vol. 46, № 2. - Р. 122-125.
47. Блиева Р.К. Образование пектинрасщепляющих ферментов и -амилазы свободными и иммобилизованными микромицетами рода Aspergillus: Автореферат докт. дис. – Ташкент, 1991. – 46 с.
48. Lin T.H., Chen Q., Howe A., et al. Cell anchorage permits efficients signal transduction between ras and its downstream kinasis // J. Biol. Chem. - 1997. - Vol. 272, № 14. - Р. 8849-8852.
49. Mitic L. L., Anderson J.M. Molecular architecture of tight junctions // Annu. Rev. Physiol. - 1998. - Vol. 48. - Р. 457-466.
50. И.К. Кудриш. Взаимодействие микроорганизмов с твердыми материалами и его биотехнологическое значение // Микробиологический журнал. – 1999. -Т. 61, № 1. – С. 60-73.
        
        ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Биология факультеті
Микробиология кафедрасы
БІТІРУ ЖҰМЫСЫ
АШЫТҚЫ КЛЕТКАЛАРЫНЫҢ КАРБОНИЗДЕЛГЕН САРЫ ӨРІК ҚАБЫҒЫНА БЕКІНУІН ЗЕРТТЕУ
Орындаған:
4 курс студенті
Мырзадаулетова І.Т.
Ғылыми жетекшісі:
Уалиева ... ... ... ж
Қорғауға жіберілді
кафедра меңгерушісі
б.ғ.д., профессор
Жұбанова А.А.
«___»__________2008 ж
Алматы 2008
Реферат
Бітіру жұмысы 36 беттен 8 сызбадан, 3 суреттен және ... ... ... Иммобилизация, биосорбенттер, ауыр металдар, сорбция,
сары өрік қабығы, карбонизация.
Берілген жұмыста Candida ... ... kefyr ... glutinis var, glutinis ... ... ... ... қабығы негізіндегі сорбенттерге иммобилизациясы зерттелінді. Ашытқы
клеткаларын ... ... ... рН ... ... ... клеткалары негізіндегі ... ... ... ... ... ... ... | |
|1 ... ШОЛУ | ... ... ... және ... | |
| ... ... | ... ... ... ... үшін ... | |
| ... | |
|2 ... МЕН ... ... | ... ... ... | ... |Биосорбенттерге ашытқы клеткаларын иммобилиздеу әдісі| |
|2.3 ... ... әдіс | ... ... ... ... сорбциясын зерттеу | ... ... ... ... ... | ... ... ... ... | ... ... - абсорбциялық спектрометрия әдісінің басқа | |
| ... ... ... | |
|3 ... МЕН ... | ... ... өрік қабығы негізіндегі биосорбенттерге ашытқы | |
| ... ... | ... |Ашытқы клеткасының сорбциясына рН-тың әсерін анықтау | |
|3.3 ... ... ... ... ... | |
| ... жүргізілген атомдық-абсорбциялық анализ | |
| ... | |
| ... | |
| ... ... ... | ... проблемаларды шешуде қазіргі микробиология және
биотехнология жетістіктерінің маңызы зор. ... ... бірі ... ... ... Ластанған суды тазалау дүниежүзілік
проблемалардың бірі ... ... ... ... ... ... ... процестерге де микроорганизмдер қатысады. Осыған байланысты
біз ластанған су қоймаларын тазалауда иммобилизденген ... ... ... ... және ... ... Бұл ... тазалау әдісіне жатады.
Микроорганизмдер де су қоймалардың табиғи тазалануына қатысады.
Микроорганизмдер ... кең ... ... ... су ... ... бір ... тыс көбейген заттарды
тазалауға болады екен. Микроорганизмдер өздерінің тіршілігі барысында су
құрамындағы ... ... ... су ... ... ... ... қарастырады. Ластанған су құрамында
органикалық және неорганикалық заттардың шектен тыс көп ... ... ... ... өзгертеді. Су құрамы мұнай, ауыр металдар, ауыр
металл ... ... ... ... ... және ... ластанады. Осындай заттармен ластанған суды тазалау үшін осы
заттарға ... ... ... ... ... жоғары. Иммобилиздеуде әртүрлі дәрежедегі микроорганизм
клеткаларын пайдалануға болады. Тірі ... ... ... ... клеткаларды иммобилиздеу үшін пайдалануға болады. Себебі
иммобилизденген клеткалардың тіршілік ету ... ... ... ... ... ... артықшылықтары бар:
• күрделі көпсатылы процестерді жүзеге асыру мүмкіншілігі;
• микроорганизмдердің ... ... кері ... ... ... және ... концентрациясы,т.б.) төзімділігі;
• жергілікті микрофлорамен ығыстырылуын алдын алу /1/.
ӘДЕБИЕТТЕРГЕ ШОЛУ
1.1. Иммобилизация әдістері және ... ... ... деп, ... ... қозғалуы жасанды жолмен
шектелген клеткаларды атайды. Қозғалысын шектеуді ... ... ... ... табылады. Толығымен бұл жүйе клетка-
тасымалдаушы иммобилизденген ... деп ... ... ... ... ... Клеткалар түрі өздеріне оптималды
жағдайына байланысты бекінеді. Иммобилизденген жағдайда клетканың өмір
тіршілігі клетка үшін ... ... ... ... ... микроорганизмдер иммобилизациясы болып табылады. Иммобилизденген
биокатализаторды эксплуатация процесінде тасымалдаушының бастапқы ... ... ... ... ... ... ... сай болуы қажет.
Иммобилизацияда қолданылатын әдіс ... ... ... ... Егер ... ... ... бұзылған жағдайда клетка
белсенділік қабілетінен жойылады.
Ереже бойынша, иммобилизацияны мүмкіндігінше клетканың ... ... ... қамтамассыз ету қажет.
Иммобилиздеу процесінде клетканың манипуляциясы минималды болуы ... ... алу ... ... ... зат технологиялық процесс жағдайында ... ... ... ... ... ... ... 40-жылдары микроорганизмдердің адсорбцияланған клеткаларын
ағын суларды тазалау үшін пайдалана бастады. Ауаны биологиялық тазалау
үшін, ... ... ... ... ... пластмасса өндірісін,
рудалардан түсті металдарды шығарып алу үшін пайдалана бастады.
Иммобилизацияда қолданылатын тасушылардың түрлері көп: құм, ... күл, ... ... ... ... ... қатар синтетикалық
материалдар (нейлон ... ... ... ... ... ... альгинат,
полиакриламид, целлюлоза гельдері),т.б.
Иммобилизденген ферменттерді ... әр ... ... ... ауыл шаруашылығы тағам, текстиль, тері өндірісінде медицинада
қолданады. Көптеген ... ... ... ... ... клеткаларын пайдаланады.
Фермент немесе клетканың иммобилизациясы - биокатализатор молекуласын
шектеулі кеңістікке орналастыру ... ... ... ... ... шығу тегіне
байланысты органикалық және неорганикалық болып бөлінеді. ... ... ... және ... ... ... ... полимерлер химиялық табиғатына байланысты белоктық,
полисахаридтік, липидтік болып бөлінеді. Целлюлоза, декстран, агароза ... ... ... ... ... Синтетикалық полимер
тасымалдағыштар стиролдың негізінде жасалынған дивенилбензол тігуші ... ... ... ... саңылаулы ионалмастырғыш түрінде
өндірістік масштабта шығарады. Сонымен қатар поливинил ... ... ... ... ... ... ... Артықшылығы оның
молекуласына көп мөлшерде әр түрлі функционалды топтарды ... ... ... ... ... ... әдіс болып табылады.
Имобилизация әдісі табиғи заңдылықтармен сәйкес келеді. Иммобилиздеу
әдісі химиялық және физикалық деп ... әдіс – ... және ... ... қабатымен тасымалдағыш
материал арасында ковалентті байланыс түзіледі. ... және ... ... әдіс - ... ... және ... ... факторлардың қатысуымен жасалады. Олар: адсорбциондық, полимерлі
гель торшасына фермент және клетканы енгізу, жартылай ... ... екі ... ... ... ... ... ең көне
әдісі физикалық адсорбция болып табылады. Бұл ... ... ... ... ... физикалық немесе иондық ... ... ... ... заттар( кремнезем, поралары
бар шынылар, табиғи алюмосиликаттар алюминия ... ... ... (полисахаридтер, каллаген) қолданылады.
Микроорганизмдерді өндірісте мерзімді және үздіксіз дақылдау барысында
қалдық қалады. Кез келген ... емес ... ... ауа, су, ... экологияны төмендетеді. Бос клеткаға
қарағанда иммобилизденген клеткаларды көп ... ... өнім ... ғана ... ... патогенді микроорганизмдерді
пайдалану үшін тасымалдағыштарға иммобилиздеу ... ... ... ... ... Патогенді микроорганизмдерді иммобилизденген түрінде
пайдалану экологиялық жағынан тиімді келеді.
Иммобилиздеу әдісіне қойылатын талаптар.
1 Әдіс мүмкіншілік ... ... ... ... кейін фермент белсенді жағдайға оңай және тез
ауысуы керек .
3 ... ... ... және ... ... ... керек.
4.Иммобилизденгеннен кейін фермент немесе клетка ... ... ... керек
5 Иммобилиздеу әдісінде мүмкіншілігіне қарай жұмыс ... аз ... ... әдісі иммобилизденген биокатализатордың ... ... ... беру ... ... әдісі экономикалық тиімді болу керек.
Қазіргі кезде ... ... ... ... ... ... ... түрлі әдістері жасалуда. Әр түрлі ... ... ... ... процессі кезінде каталитикалық
көміртек түзілу жаңа сорбентті қарауға мүмкіндік береді. ... ... ... ... ... ... мақсатында клеткаларға улы емес және арзан, шығу
тегі табиғи сорбенттерді ... көп ... ... ... иммобилизациясында пайдаланылатын биотехнологиялық
процестер көмегімен жоғарғы нәтижеге жету үшін ... ... сай ... ... ... керек. Өсуге қабілеті жоқ
клеткалар, иммобилизденген жағдайда бөлінбейді. Олар метаболитті активті
клеткалар. Өнімді синтездеу ... ие ... ... активтілікке ие болады.
Хемосорбция. Бұл иммобилизация әдісі клеткалардың тасымалдаушымен
коваленттік байланысын сипаттайды. ... ... тігу ... ... ... ... матрица клетканы
коваленттік байланыстың көмегімен биосорбентке бекінуін қамтамассыз ... ... ... функционалды топтарымен микроб клеткасы
қабырғасының ... ... ... Осы ... нәтижесінде
клетка сорбентке бекінеді. Хемосорбцияның нағыз ковалентті иммобилизация
әдісінен ерекшелігі, хемосорбция ... ... және ... ... ... болады.
Адсорбциялық жолмен иммобилиздеу әдісінде микроорганизмдердің әртүрлі
қатты немесе гель тәріздес ... ... алу ... ... ... адсорбциясы жүргеннен кейін клетка тіршілігін
жалғастыра береді, ... ... ... ... ... ... иммобилизденуі ең қарапайым әдістердің бірі болып
табылады. Физикалық жолмен клеткаларды иммобилиздеу үшін ... ... ... заттарды пайдалануға болады. Мысалы арнаулы химиялық
өңдеуден өткен өндіріс ... ... ... жағынан тиімді.
Соның ішінде шарап өндірісі қалдықтарын ( жүзім, өрік дәнектерінің қабығы ... ... ... ... ... ... ... әдісі
клетка суспензиясының буфер ерітіндісінде белгілі мөлшердегі рН пен және
жаңа дайындалған гидроксид гельмен бірнеше ... ... ... алуға
негізделген /3/.
Иммобилиздеудің бұл әдісі клетканың тасымалдағыштың ... ... ... ... ... активті тасымалдағыштарды пайдалану
арқылы микроб клеткаларын иммобилиздейді. Осы аталған әдіспен ... ... ... coli, Serratia ... ... s., ... ... cerevisiae, т.б /3-4/.
Микроорганизмдердің иммобилизденген ... ... жаңа ... ... ... ... ... метаболиттері сульфидті минералдардың тотығуын жүзеге
асырады. Көптеген ... ... ... ... ... ... ... аймақтарда тау- кендерінде
биопленкалар түрінде пайдаланады.
Металдарды ... ... және ... ... ... ... ... күкіртті жою ... ... ... ... ... Алтынды
шаймалдауда микроорганизмдер ( саңырауқұлақтар, бактериялар, ашытқылар)
және олардың метаболиттерін силикатты және карбонатты ... ... жою үшін ... ... ... шаймалдау биогидрометаллургия немесе
биоэкстрактивті металлургияда өндірістік масштабта қолданылады.
Көмірден ... бөлу ... ... ... ... ала өңдеу күкірттің белгілі мөлшерде күкірт қышқылына
дейін тотығуына алып келеді.
Сонымен қатар гельдерде клеткалардың иммобилизациясы ... ... ... ... әсер ... ... ... суларды биологиялық
тазалауда қолданылатын процестердің ішінде перспективті бағыттардың бірі,
биосорбционды әдіс ... ... ... әдіс су ... ұнтақ
тәріздес немесе түйіршіктелген активті көмірді аэрация зонасына қосу арқылы
жүргізіледі. Қосылған материал екі ... ... ... ... ... ... ... атқарады. Екіншіден
үлкен сорбционды көлеміне қарай токсикалық субстраттардың ... ... ... ... ... ... пайдалану ХПК
(оттегіні химиялық ... ... ... ... ... ден ... дейін азайғаны анықталған .
Иммобилизденген клетканы пайдаланудың маңыздылығы олардың сыртқы
факторға ... ... ... ... иммобилизденген
клеткалар су құрамындағы органикалық заттардың ... ... етіп ... суды ... ... ... ... /8/.
Жер үсті суларының күміспен ластануы жер асты сулары және рудниктердің
қалдық суларынан болып отыр. Күмстің көп ... ... ... ... ... көп мөлшерде болуына байланысты. Қалдық суларда
күміс еріген түрде немесе галоидты ... ... ... ... ... ... тазалауда қолданылатын микроорганизмдер иммобилизациясы
үшін инертті тасымалдағыштар жеткілікті мөлшерде бар. Тасымалдағыш материал
ретінде құм, керамзит, көмір, диатомды жер, шыны ... ... ... т.б. ... ... суды ... ... суды ластаушы заттардан босатады. Сонымен
қатар суды микроорганизмдерден жойылуын ... ... Бұл ек ... ... ... микрофлора және фауна қолданылады. Әр түрлі
су организмдерін иммобилиздеу қалдық суларды биологиялық ... ... ... ... ... көз ... активті
микроорганизмдер- деструкторлар судың қатты ағысымен ағып ... ... су ... ... ... ... ... болып табылады /10/.
Қазіргі таңда иммобилизденген микрофлораны практикада пайдалану
табиғатты қорғау үшін ... ... ... ... көп ... ... ... асыруға мүмкіндік ... ... ... ... факторларға төзімділік
көрсете алады./11/. Аралас микроорганизмдер ... ... ... фенол және цианид, фенол және нафталин, 2- ... ... 2,4,6- ... 2- ... ... тазалау үшін
жүргізілген нәтижелер белгілі болды.
Микроорганизм адгезиясы үшін капрон ... ... ... ... ... ... 0.3/ 3.0 г/л ... мүмкіндік берді. Осылайша судың тазалану уақыты 36 ... ... ... ... ... дейін тазалағаны анықталған. Ал
бақылауда жүргізілген нәтижелер ... ... ... ... ... торын пайдалану, аэротенкте биомасса
конценрациясының өсуін 0.3 мөлшерден 1.2-1.5г/л дейін жоғарлатты. Ал ... ... 36 ... 10-8 сағат аралығында, ал фенол концентрациясын
600 / 20 мг/л дейін төмендеген.
Иммобилизденген ... ұзақ ... бойы ... ... (
2ай мерзім) шыны талшықтарының қасиеті жойылған. Суды тазалауда қолданылған
шыны талшықтармен поролондар құрамында сорбцияланған ... ... ... /12/.
Белсенді тұнбалардың сорбциялануы шыны талшықтарында, ... ... ... ... ... ... Зерттеу барысында 6 сағаттық
иммобилизациядан ... ... ... ... ... 30%, ал ... ... заттарда 80% құраған /13/.
Микроорганизм клеткаларын полимерге енгізу ... ... ( ... ... ... ... гель, полиакриламид) /14/.
Cуды токсикалық заттардан тазалау үшін иммобилизденген микроорганизмді
пайдалануда жоғарғы жетістіктерге жетті. Мысалы, суды фенолдан ... ... ... ... ... ... қатар
хлор және фенолдың нитротуындыларынан су ... ... ... ... ... Ауыр ... сорбциясы үшін микроорганизмдерді қолдану
Ауыр металдар қоршаған ортаны, табиғатты, су қоймаларын ... ... ... . ... ... және оның пішіні, көлемі
клеткалардың бекінуіне әсер етеді. Қоршаған ортаның ... және ... ... ... ... ... заттар ретінде
Менделеевтің периодтық жүйесіндегі атомдық массасы 50-ден жоғары, ... ... V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi ... ... ... ... Ауыр металдар тірі организмдер үшін аз
концентрация ... ... ... ... ... есептеледі.
Сонымен қатар ауыр металдар ... ... ... ... ... ... ... құрамында болады. ... ... ... ... 8г/см ... ... ауыр металдар қатарына жатқызылады, ауыр металдарға мыналар
жатады: Рb,Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, Bi, Hg. ... ... ... ... түсіну үшін олардың химиялық реакция
қабілетін, биологиялық және ... ... ... бос ... ... ... білу керек. Cu, Cd, Hg металдарының хелатты
түрлерінің токсикалық деңгейі төменірек болады.
Суды ауыр ... ... бірі ... ... тау ... қара және түсті металлургия қалдық сулары және машина өндірісі
зауыттарынан шыққан ... ... ... ... Ауыр ... және ... құрамында болады. Олар су құрамына егіс
алқаптарымен бірге ағып келеді /19/.
Кадмий- топырақты шаймалдаумен полиметалл және мыс ... ... Лас және ... ластанған көлдерде ... ... ... ... адам және ... ... үшін маңызды
рөл атқарады. Кадмийдің жоғарғы концентрациясы зиянды /16,21,24/.
Цинк- табиғи ... ... ... тау ... және
минералдар ( сфалерит, цинкит, госларит, каламин), сонымен қатар ... ... ... ... ластанады. Цинк активті
микроэлементтердің қатарына жатады. Белгілі бір мөлшерде организмнің ... үшін ... Оның ... ... токсикалық улы болып келеді.
Цинк сульфаты және хлориды зиянды болып келеді /16,21,24/.
Судың хроммен ластануына тері және химия өндірістері себеп болып ... ... хром ... ... су ... және ... ... жүреді. Жер үсті суларында хром еріген түрде кездеседі.
Хромның сорбенті ... ... ... жоғары диссперсті кальций
карбонаты. ... ... хром ... және бихромат түрінде кездесуі мүмкін.
Аэробты жағдайда хром (VI) түрден хром(III) ... ... ... ... ... гидроксидтердің бөлінуімен гидролизденеді /17,21/.
Табиғи су құрамын темірмен ластаушылар тау кен ... ... ... болып табылады. Су құрамында кездесетін ... ... ... әсерлескенде темірмен күрделі байланыс түзіледі.
Темірдің белгілі бір мөлшері су ... ... және ... ... ... ... ... темір көп мөлшерде кездеседі. Темірдің
жоғары концентрациясы рН ... жер асты ... ... ... ... ... болып табылады. Темір белгілі бір мөлшерде
фитопланктонның дамуына және су ... ... ... ... етеді./17,21/.
Металл иондары табиғи су қоймалардың компоненттері болып табылады. Су
құрамында металл иондары әр түрлі ... және ... ... ... Олар ... ... ... минералды заттардың
құрамына енеді. Металдардың еріген түрлері, өз кезегінде гидролиз процесіне
байланысты әр түрлі ... Су ... ... ... ... ... су ... кездесетін түріне
байланысты. Көптеген металдар органикалық заттармен мықты ... ... ... органикалық комплекстер хелат циклі бойынша мықты байланыс
түзеді. Түзілген комплекстер топырақта темірмен тұз, титан, ... ... т.б. ауыр ... ... әлсіз қышқыл және әлсіз сілтілі
орталарда ерігіштік қабілеті жоғары болады /18/.
Никельмен судың ластаушы көздері сульфидті, ... ... ... ... ... ... ... балдырларда никельдің көп
мөлшері табылған. Көк-жасыл балдырлар никельдің сорбциясын жүзеге асырады.
Никельдің концентрациясы судың құрамында цианид, ... ... ... сонымен қатар, су организмдерімен адсорбция процесінің
нәтижесінде азаюы мүмкін. Жер үсті суларда ... ... және ... ... ... өзіне байланыстыратын сорбенттер темір гидроксиді
органикалық заттар, жоғары дисперсті кальций карбонаты болуы мүмкін. Никель
қан түзу процесінде катализатор ... ... Оның көп ... ... ... ... әсер етеді. Никель концерогенді элементтердің
қатарына жатады. Ол респираторлы ауруларды тудыруы мүмкін. ... ... оның ... түріне қарағанда екі есе зиянды болып табылады.
Кобальт биологиялық активті элементтердің қатарына кіреді. Өсімдіктерде
және жануар организмдерінде болады. Топырақта кобальттың аз ... ... ... аз ... ... ... ... қамтамассыз
етілуі өсімдіктің қатысуымен жүреді. Кобальттің жетіспеушілігі жануарда қан
аздықты тудырады. Кобальт В12 витаминінің ... ... ... заттардың
енуін қамтамассыз етеді. Өсімдікте белокты азоттың ... ... ... хлорофилл, аскорбин қышқылымен
қамтамассыз етеді. Кобальттің жоғарғы ... ... улы ... ... табиғи су құрамына висмуты бар минералды ... ... ... ... ... ... суды ... қатарына фармацептикалық және парфюмерия өндірістерінің
қалдық сулары жатады. Ластанбаған жер үсті ... ... ... /21/.
Ванадий – темір рудаларында, асфальт, көмір т.б. заттарда кездеседі.
Судың ванадимен ластануын ... және оның ... ... ... су
құрамында өте аз мөлшерде кездеседі. Ванадийдің жоғарғы концентрациясы адам
денсаулығына зиянды .Су ... ... ... судың органолептикалық
қасиетін өзгертеді. Су техникалық мақсатқа жарамсыз болып қалады ... ... ауыр ... ... ... ... өндірілген орыннан бөлініп алынған микромицет штамдары
зерттелді. Бұл жұмыстың мақсаты: алтын және ауыр ... ... ... және клеткаға токсикалық әсерін ... ... ... ерекшелігі алтын және руда ... ... Ең ... рет Амур ... ... жеті түрі ... алынған. Металдардың микромицетті
саңырауқұлақ клеткасымен байланысуы анықталған. Mn, Ni, Fe ... мен ... ... ... ... Hg, Ag, Cu, ... металдарының аккумуляциясы клеткада және клетка ішілік кеңістікте
жүреді. Мицелий клеткасы токсикалық ... ... ... ... ... ... биомассасы арқылы бағалы металдардың
биосорбциясын жүзеге асыруда пайдаланудың тиімділігі ... ... ... ... ауыр металдардың биосорбенті
және биологиялық активті заттардың продуценті ретінде пайдалануға болатын
штамдарының коллекциясы ... ... ... ... клеткалар иммобилизденгеннен кейін де ұрпақ
беруге қабілетті болады. Олар тасымалдаушының ... ... ... ... ... ... болады /6/.
Табиғи су құрамында ауыр металдардың концентрациясының ... ... ... ... да ... ... ... қышқылдануы.
Қышқыл заттардың суға түсуі рН мәнін төмендетеді. Нәтижесінде ... ... ... ... ... заттардың бос күйге
ауысуы байқалады /23/.
Барлық ... ... ... ... ... ... ... құрамынан металл концентрациясын азайтады немесе
толығымен металдарды су құрамынан жоюға көмектеседі. ... ... ... ... жинайтын түрлері бар. Әшекей өндірісі
қалдық суларына ашытқы культураларының туыстасы(Candida, ... ... қосу ... су ... ... ... ... анықталған. Ауыр металдар биохимиялық процестерге қатысады.
Ауыр ... ... ... ... құрамында болады. Мыстың клетка
ішіне енуін қамтамассыз ететін фермент Co, Ni, Zn сияқты ауыр ... ... vulgaris Larg ... ... ... ... қоректік орта құрамына ванадий қосады. Техногенді ерітінділер
ауыр жүйені құрайды олардың құрамында әр ... ... ... кездеседі.
Осы техногенді ерітіндіге паста түрінде Chlorella vulgaris Larg ... Бұл ... ... су құрамынан ванадийдің жоғары
концентрация мөлшерінде жойылуын қамтамассыз ... ... ... ... ... әдістерді пайдалану
перспективті болып табылады. Ерітінді құрамынан металдарды жоюда әр ... ... ... ... ... су ... Co(II ... Cr(IV), Fe(III), Ni(II), Ag ... ... ... ... әр ... биологиялық процестерде маңызды орын
алады. Мысалы, калий ионы, магний, марганец, темір, кобальт, мыс, ... ... ... ... Тотығу- тотықсыздану процесі нәтижесінде
металы бар ферменттермен бірге белокты заттарда қатысады. Ол ... ... ... және ... мөлшеріне бақылау жасайды.
Металдар организмге белгілі мөлшерде қажет болады. Олар ... ... ... ... адам ... зиянды ауыр металдар жиналады.
Әр түрлі ауру қоздырушы ауыр ... сол ... ... жетіспеген
металдардың орнын басады.
Су қоймаларды ластаушылардың бірі, ауыр металл ерітінділері ... ... ... ... Ол су ... төмендетіп ондағы тіршілік
иелерінің жағдайына кері әсер ... ... су ... ауыр ... ... ... жағдайда кездеседі. Суға ионды ... ... ... ... ... ... концентрациясы су қабатының жоғары бетінде
табылған.
Токсикалық жағынан ауыр ... ... ... ... ... мыс, кадмий, цинк, қорғасын, хром, никель, кобальт ... ауыр ... ... әсер ... ... ... ... ауыр металдардың активті транспортын
жүргізеді /26/.
Кейбір металл иондары ... ... ... клетканы жауып тұратын
шырыш қабығымен байланысады /27/.
Saccharomyces serevisia ашытқы штамы (табиғи және лабораториялық
жағдайда) мыс ... ... түрі ... ... ... бөлігі бар. Металлотионинді бөлігі металмен байланысып,
токсикалық әсеріне төтеп береді. Ломоносов атындағы МГУ биология ... ... және ... ... бірқатар зерттеушілер
тобы Anacysis nigulans цианобактериясынан ванадийтионин ... ... ... ... ... ... 10 кДа. Ол металлотионин II
болып табылады. Ванадий ... ... ... ... ... ... нәтижесінде ауыр метал
иондарын жоюға қабілетті келеді. Ауыр металды жою ... ... ... ... резистенттілігі мыстыкі сияқты арнаулы
плазмиданың бар болуына байланысты. Күміс ... ... ... суды тазалауда пайдалануға болады /28/.
Металдармен микроорганизмдердің аккумуляциясы- ... ... ... және ... ... ... ... (бактерия,
мицелиалды саңырауқұлақтар, ашытқылар, балдырлар).
Ерітінді құрамынан 100% Pb, Hg, Cu, Ni, Co, Mn, Cr; 96-98% Au, Ag
93% Se ... ... Бұл ... ... ... және ... ретінде суды ауыр металдардан тазалауда қолданудың маңызы зор /29/.
Микроорганизм клеткасына металдардың жиналуы екі фазада жүреді.
а) Бастапқы ... ... ... ... ... емес. Бастапқы
фазада металдардың сорбциялануы клетка қабырғасының компоненттерінде өтеді.
Хитин мен хитозан металды сорбциялауда активті сорбент болып табылады.
б) Баяу ... Бұл фаза ... ... ... ... ... қатысуымен мембрана тасымалдағыштары арқылы жүреді /30/.
Суды хромнан биологиялық тазалау әдісінде ... ... flaeres ... ... ... хром (VI), ... ... және хром (III) 0,39г/л. Мицелиалды саңырауқұлақ
72,8% сорбциялағаны анықталған /31/.
Суды мышьяктан тазалауда Penicillum ... ... ... ... ... ... 512г/л құрамынан мышьякты 99,8%
жойғаны анықталған. Сонымен қатар ... ... бір ... газ ... ... айналдыруға қабілеті бар. Бұл мышьякты қосылысы
бар заттарды алу үшін қалдықсыз технологияда ... ... зор ... ... бактериялар тіршілігі нәтижесінде қалдық су
құрамынан кобальт сульфидін, никель, кадмий, ... ... цинк ... /33/. ... ... ... облигатты сульфат редуктордан
басқа да, тыныс алу ... ... ... ... ... Ол ... ... Pseudomonas туыстарының
штамдары жатады. Олар сульфат ... ... ... ... ... ... ... токсикалық
сульфаттар ерімейтін түрге ауысып тұнба түрінде қалады. ... ... ... ... сульфатқа айналдырады.
Сульфатредукторлар түзілген сульфатты ... ... ... Сульфатты тыныс алу оттекті тыныс алуға қарағанда жоғары.
Ең бірінші рет сульфатредукцирлеуші бактерияларды Бейеринк сипаттаған.
Оның классификациясын (1966 ж) Posgak, Campbel ... ... ... ... ... және Desulfotomaculum туысы анықталды. Қазіргі
таңда сульфаттотықсыздандырушы бактериялардың 8 ... ... ... және ... ... ... ... Desulfosarcina, Desulfonema. Морфологиялық
құрылысы ... әр ... ... және ... ... бар. ... тән ... олар қатаң анаэробиоз және сульфат түзілуімен
ерекшеленеді. Көбінде сульфатредукцирлеуші ... (25-300 С) ... ... жеке ... үшін ... температура (37-460 С)
Термофильді түрлері де бар (650С).
Күкірт бактериялары облигатты ... ... ... ... ... алу үшін қоректік ортаға редуцирлеуші ... т.б.) ... Орта ... ... ... FeS болады. Бұл
күкірт сутегінің детоксикациясына ... ... ... ... ... ... Сульфид қалдығы қара
түске боялады. Сульфидтің белгілі мөлшерде болуы сульфатредукцирлеуші
бактериялардың ... ... ... ... ... өсіруде орталарға ашытқы экстракты ... ... ... ашытқы экстрактын қажет етпейді. Кейбір
сульфатредукцирлеуші бактериялар витаминді тіршілігі ... ... ... лактат, пропионат, бутират, 2-
метилбутират, ... ... ... ... ... ... және ... пайдаланады. Лактат және пропионат тотығуында соңғы
өнім ацетат. Кейбір сульфатредукцирлеуші бактерия ... ... ... тек ... ғана емес, нитрат және нитритті қажет
етеді. Desulfovibrio 7 штамы ортада белгілі мөлшерде ... бар ... ... қабілетті болады. Сульфат жоқ ортада
нитратредукцияның жүруі мүмкін ... ... ... концентрацияда болса
нитратредукцияның сульфидтермен ингибирленуі жүреді. Кейінірек зерттеулер
көрсетті, сульфатредукцияны облигатты ... ... ... бактерияларда жүргізеді. Өндірістік қалдық суларды тазалауда
қолданыс табады. Шахты суынан ... және P. ... ... ... алынған. Бұлар анаэробты жағдайда нитрат және сульфатты
тотықтырады.
Сульфатредукцияны сульфаттотықсыздандырушы ... ... ... және ... ... микроорганизмдер
жүзеге асыра алады /34/.
Металды тұндыру үшін ... ... ... ... ... болып табылады. Көбінде
иммобилизация адсорбция ... ... ... Ауыр ... ... тазалау әдісінде сульфаттотықсыздандырушы бактериялар
иммобилизденген ... ... ... ... шыны ... иммобилиздейді. Ол үшін 0,2-0,5%-
ПАВ және 0,05-10% карбоксиметилцеллюлаза ерітіндісімен өңдейді /35/.
Тасымалдағышты алдын ала ... ... ... ... қамтамассыз етеді. Сонымен бірге ... ... ... ауыр ... ... жоғары дозасына
төтеп бере алады. Ауыр металдардан қалдық суларды тазалаудың эффективті
әдісі, ... ... ... ауыр ... жүреді. Тасымалдағыш ретінде ... ... ... ... ... ... ... Ps. Landa
1:1:1 қолданады. Біріншіден иммобилизация процесіне көмірге фосфоритті ұнды
1г/50г көмірге қосады. Араластырудан ... ... ... ... ... ... жасалу қажет. 1г металл үшін 100-250г ... ... ... негізінде өндірістік қалдық суларды тазалауда
бірнеше технология ұсынылған. Су құрамының қышқылдығы, температурасы бірден
өзгерген ... ... ... ... бірден жойылу қаупі төнеді
/36/. Биотехнологияда қалдық суларды ауыр ... ... ... маңызы зор.
Хромтотықсыздандырушы микрооорганизмдер көмегімен хроммен ластанған
суды тазалауға болады. ... ... ... ... ... Thiobacillus т.б. бактериялар
пайдалынады. Қалдық су ... ... жою үшін ... ... ... микроорганизмдер қауымдастығын кездестіруге болады /37/.
Кальций альгинатына иммобилизденген Chlorella vulgaris 1 сағатта 10мг/л
металды ... ... ... ... беретін бөлігін адсорбент ретінде Cu (II)
металл сорбциясын жүргізуде пайдаланылады. ... ... ... ... ... Саңырауқұлақ клеткасы қабырғасына химиялық
әсер ету ... ... ... Осы ... ... ... ... өтеді. Ауыр металдардың организмге әсерін ... ... ... бөлу ... ... ... токсикалық қасиеті
хром (III) қарағанда жоғары болады /39/.
Зергерлік өндірістің қалдық ... ... (Candida ... Rodotorula туысы ) ашытқылардан басқа да Escherichia ... ... Бұл әдіс су ... ... дисперсті алтынды 98-99%
жойған. Адсорбция процесінде коллойдты алтынның гетерокоагуляция және қайта
кристалдану бактериалды ... ... ... ... ... ... ... анаэробты
жағдайда электронның акцептор қызметін атқарады. А. Е. ... ... ... ... алтын комплексін органикалық субстратты
тотықтыруда және активация кезінде катализатор ... ... ... ... аккумуляциясын көрсетеді.
Сорбциялық әдіспен қоршаған ортаны қорғау мақсатында келесідей бағыттар
қарастырылады:
а) Қалдық суларды зиянды заттардан тазалауда элементтер ( ... ... ... мыс т.б.) радионуклидтер ( цезия, стронция, уран т.б.) және әр
түрлі химиялық заттар (мұнай, мұнай ... әр ... ... ... ... өндірісі технологиясы.
б) Суды металдардан сорбент көмегімен тазалау әдісі (кадмий, сынап,
цинк, мыс, қорғасын)
в) Сорбент ... ... ... су ... тазалау технологиясы.
г) Микробиология өндірісі қалдықтарынан сорбент өндіру технологиясы
с) Биоиндикация әдісі және су құрамынан ауыр металдарды микробалдырлар
көмегімен ... ... ... ... ... өте перспективті. Бұл
сорбенттер жер ... 1/6 ... ... және ... ... /40/.
Ауыр металдар (сынап, қорғасын кадмий, цинк, мыс, ... т.б.) ... және ... ... ... ... ... Ол әр түрлі
өндірістік кәсіпорындарда кең қолданылады. Ауыр ... ... ... ... ... жоғары болады. Бұл қосылыстардың
көптеген массасы мұхит суларына атмосферадан түседі. ... ... ... ... және ... ... әсер ... Сынап мұхиттарға
атмосфера арылы түседі. ... шаңы ... 12000т ... ... ... және ... жыл ... 50000 сынап
теңіздердің беткі қабатына түседі. Жарты жыл ... ... ... ( ... әр түрлі себептермен теңіздерге ... ... ... ... ластануы салдарынан маңайдағы тұрғындар
сынаппен уланады. Жапонияда 2800 адам ауруға шалдыққан. Оған хлорвинил және
ацетальдегид өндірісінің қалдықтары ... ... ... ... ретінде
хлорлы сынап қолданылады. Қорғасын қоршаған орта компоненттері құрамына
кіреді: тау- кендері, топырақ, ... су, ... тірі ... факторлар әсерінен қорғасын қоршаған ортаға ... ... ... МЕН ... ... Зерттеу обьектілері.
В работе использовались следующие культуры ... из ... ... ... ... им. ... ... kefyr var. kumis 17, выделенная из кумыса. По
морфологии это ... ... ... 4,1-4,7 х 1,3- 5,2 мкм,
почкующиеся, ... ... не ... /128/. ... питательной среде - штрих желтовато-белый, колонии выпуклые,
матовые, ... ... ... glutinis var glutinis - культура, выделенная из сточных вод,
относящаяся к каротинсинтезирующим, липидообразующим ... ... 2-
4 мкм. ... к продуцированию внеклеточных полисахаридов, образует
капсулу.
3. Candida crusei ... 40, ... из ... сточных вод.
Окисляет этанол в концентрации 100 г/л. Палочковидные клетки, размером 2- ... ... ... На ... ... ... - ... белый,
колонии шероховатые.
2. Материалдар
В качестве природных носителей использовались:
Абрикосовые косточки (АК) карбонизованные при ... - ... ... негiзiндегi сорбенттердi 700 температураларда карбониздеу
Жану ... ... ... ... ... ... ... жҫргiзiлд /129/.
2.3 ... ... ... и ... ... оценки степени сорбции и десорбции ... ... ... ... в ... ... а ... измерение концентрации клеток в
растворе путем измерения оптической плотности ... на ... - 2МПА в ... ... с ... ... пути 1см при ... 670 нм /130/.
Для иммобилизации клеток микроорганизмов использовался 2 г сорбентов, на
основе карбонизованных АК инкубировались в колбе ... ... ... со 100 мл ... ... в ... растворе NaCl (0,9%), в
течение 24 - часов при ... 40С, ... на ... при 220 ... способность носителей и клеток ... ... ... ... в ... ... /132/. ... клеток рассчитывалось на основании разницы начальных ... ... ... плотности проб.
Для изучения процессов десорбции носители с адсорбированными на ... ... в 100 мл ... ... ... в ... мин., и ... оптическую плотность проб жидкой фазы.
2.4 Электронды-микроскопиялық әдіс
Анализ JCXA-7334 маркалы электронды зондты микроанализаторда жүргізілді
Электронды сканирлеуші микроскопия кезінде ... ... ... ... ... ал алынған мәлімет люминиформен қапталған
ұзақ жарықтандырғыш ... ... ... ... ... ... сәулелі түтік үлгілерінің суретін алу үшін
қолданылады.
Үлгілердің электрондармен өзара байланысу кезіндегі мәліметтер ... ... ... ... ... ... биосорбенттер изотоникалық ерітіндімен
шайылды, сосын 250 С 10-15 ... ... ... соң азотта қатырылып,
вакуумды кептіргіште кептірілді.
Сусызданған препаратты объект ұстағышқа бекітіп, алтын мен платинаның
жұқалап қаптайды. Түсіру екіншілік электрондар ... ... Ауыр ... ... ... зерттеу
Сары өрік негізіндегі биосорбенттерге Candida crusei-40, Torulopsi
kefyr var,kumis, Rhodutorula glutinis var,glutinis ... ... ... ... ... суспензияларын КФК-2МП фотоколориметрде
бастапқы оптикалық тығыздығын белгілеп ... Бір ... ... ... тығыздығы өлшелінді. Бір тәулік өткеннен
кейін 24 ... ... ... өлшелінді. Сұйықтықты төгіп тастап
сорбент үстіне ауыр ... Cd, Pb ... 3 ... ... оларды 30, 60, 90 минут және 6 сағатқа иммобилизделінді. Белгіленген
иммобилизация уақыты бойынша сорбенті бар 100 мл ауыр ... ... мл ... ... ... Ауыр ... ... әдістері
В атомно-адсорбционной спектроскопии для ... ... ... атомов, присутствующих в химической пробе, ... ... ... атомов. Эта информация указывает на элементный состав
пробы [169]. Для ... ... ... ... металлов
карбонизованными образцами и иммобилизованными клетками был проведен анализ
проб воды, пропущенной через них ... ... ... ... на атомно-адсорбционном спектрометре AAS - IN. В ... - ... ... ... ... - ... НӘТИЖЕЛЕР МЕН ТАЛДАУЛАР
3.1 Сары өрік қабығы ... ... ... ... үшiн ... бақыланатын тасушыларды қолдану
кезiнде иммобилдеген клеткалардың саны сорбент пораларының ... ... ... ... ... үшiн микроб
клеткалары мен сорбент пораларының маңызы зор. Поралардың мөлшерi микроб
клеткаларының көлемiнен бiрнеше рет асуы ... ... ... ... клеткаларын қолдануда
қажеттi жағдайлардың бiрi олардың тасушыларда берiк ұсталуы болып табылады.
Ауыл шаруашылық қалдықтары ... жаңа ... ... ... кеңiстiктерiнiң жоғарлығымен сипатталады /47/.
Жұмыстың барысында ашытқы клеткаларының карбонизделген сары ... ... ... ... зерттелінді.
Rhodotorula glutinis var, glutinis, Candida crusei-40, Torulopsis
kefyr var, kumis ашытқы ... сары өрік ... ... 1 ... ... 1. ... клеткаларының карбонизделген сары өрік қабығына бекінуі
Суретте көрініп тұрғандай Rhodotorula glutinis var, ... ... var kumis Т-17 ... ... Candida ... ... ... жүрді, сорбция көрсеткіші 37 ... ... сары өрік ... ... ... glutinis ... үшін 27%, ... kefyr var kumis Т-17 үшін 29% ... ... КС на ... РШ и АК проводились
на сканирующем электронно-зондовом ... JCXA - 7334. Как ... ... 2, 3 ... в ... ... ... плотный и не содержит пор на
своей поверхности. В ходе карбонизации происходит ... ... ... ... ... соң микроорганизм клеткалары
негізіндегі биосорбенттердің ... ... ... 4, 5
суреттерде келтірілген.
Сурет 2. Нативті сары өрік ... ... ... ... ... 4. Candida ... ... ... kefyr var kumis ... ... ... 5 ... ... ... ... ... ... Карбонизация процесі нәтижесінде ... ... ... ... көп ... ... ... клеткаларының сорбциясына рН әсерін зерттеу
Клеткалар ... ... және ... ... ... саны мен ... яғни ... қабаттың химиялық табығаты, сонымен
қатар ионогенді топтардың диссоциация деңгейі, сәйкесінше ортаның рН-ы және
ортадағы тұздардың ... әсер ... ... ... ... сорбциясына pH 4, pH 6, pH 8 мәндерінің әсері зерттелді. 6-
суретте ... kefyr var kumis Т-17 ... сары өрік ... сорбентке иммобилизациясына рН әсері көрсетілген.
Сурет 6. Әр түрлі рН көрсеткіштерінде Torulopsis kefyr var kumis ... ... сары өрік ... ... ... ... ... Torulopsis kefyr var kumis Т-17 штамы рН-тың 6
мәнінде жоғары сорбциялық белсенділікті көрсетті, яғни ... 41 ... рН 4-те 30, ... 21 ... ... 7. Әр ... рН көрсеткіштерінде Candida crusei-40 штамының штамының
сары өрік қабығы негізіндегі сорбентке бекінуі
7-суреттегі нәтижелер бойынша Candida ... ... ... 6 мәнінде
жоғары сорбциялық белсенділікті көрсетті, яғни сорбция 49 пайызды құрады.
рН 4-те 38, рН-8-де 24 ... ... 8. Әр ... рН ... Rhodutorula glutinis var glutinis
штамының штамының сары өрік қабығы негізіндегі сорбентке бекінуі
8-суретте берілгендей Rhodutorula glutinis var glutinis ... да ... ... ... рН 6-да ие, яғни ... бұл көрсеткішінде
40 пайыз сорбцияланған. рН 4-те-30, рН 8-де 21 пайыздарды көрсетті.
Ашытқы клеткаларының ... ... сары өрік ... ... үшін ... ең ... мәні 6 екені
анықталды.
3.3 Биосорбенттермен ауыр металл иондарының сорбциясы
Уақыт бойынша металдар сорбциясы процессi әр ... ... ... микроорганизмдермен металдар сорбциясы ... ... ... қосқаннан соң 5 минуттың өзiнде қарқынды
жүредi /134/.
Жұмысымыздың барысында Rhodotorula glutinis var. glutinis, Candida
cruseae-40, Torulopsis kefyr var kumis Т-17 ... ... ... ауыр металдардың (Pb2+,Cd2+) иондарының ... ... ... 9, 10 ... ... 9. ... ... ашытқы клеткалары негізіндегі биосорбенттермен
сорбциялануы
Pb2+ иондарының Rhodotorula glutinis var. Glutinis ... ... 120 мин 30 ... ... Torulopsis kefyr var
kumis Т-17 негізіндегі биосорбенттермен сорбциясы 120 мин 25 ... Ең ... ... ... Candida ... ... ... яғни 120 мин 43 пайыз құрады.
Cd2+ иондарының Rhodotorula glutinis var. Glutinis ... ... 120 мин 35 ... ... ... kefyr ... Т-17 негізіндегі биосорбенттермен сорбциясы 120 мин 34 пайызды
құрады. Ең жоғары сорбциялық ... Candida ... ... көрсетті, яғни 120 мин 56 пайыз құрады. Қорғасын және кадмий
иондары Candida cruseae-40 негізіндегі биосорбентпен ... ... ... ... ... ... ауыр ... иондары
т.б.заттар су қоймаларының ластаушы көздері болып табылады. Сондықтан біз
судың ластану дәрежесіне қарай иммобилизденген клеткаларды ... ... ауыр ... су ... ... ... ... байланысты, ауыр металдардың биосорбциясын жүзеге асыруға
қабілетті, ... ... ... ... ... Иммобилизденген клеткалар ретінде біз ашытқылар, бактериялар жалпы
микроорганизмдерді пайдаланады. Ал сорбент ретінде өндіріс ... ... ... ... ... ... кең ... байланысты олардың бағасы төмен, пайдалануға ыңғайлы болуы ... ... ... ішкі ... үлкендігімен және
құрылысының кеуектілігімен сипатталады. Карбонизациялау ... ... ... ... микроорганизмдердің бекінуі жоғарлайды. Мысал
ретінде мұнаймен ластанған суда көп ... ... ... ... ... ...... тотықтыруға қабілетті
гетеротрофты микроорганизмдер. Мұнайдан ... үшін ... ... ... ... ... ... мұнаймен ластанған топырақ пен су ... ... ... ... Candida ашытқылары хромды ... ... ... Осыған байланысты су құрамынан шектен тыс хромды жою мақсатында
иммобилизденген Candida ... ... ... ... су ... ... ауыр металл және
ауыр металл иондары, химия өндірісінің қалдықтары, т.б. ластаушы ... ... ... ... металдар сорбциясы үшін иммобилизденген биосорбенттерді қолданудың
тиімділігі жоғары.
Түйін
Қалдық суларды биологиялық жолмен ... ... ... ... ... тиімділігі жоғары. Иммобилизденген ашытқы
клеткаларының су құрамындағы ауыр металл иондарының концентрациясының ... ... ... жұмыстарда Rhodotorula glutinis var, ... ... ... kefyr var, kumis, ... ... ... Ашытқы
клеткаларының иммобилизациясы pH 6 жағдайында жақсы жүрді.
Резюме
При биологической очистке сточных вод используются иммобилизованные
дрожжи. ... ... ... содержашиеся в воде тяжелые
металлы. В данной работе были использованы дрожжи рода Candida ... kefyr var, kumis, ... glutinis ... ... ... при рН ... will be benefitful to use immobilized yeasts for refresh or clean
the polluting water. The ... yeasts can absorb some heavy ... is in the ... water. In this work is shown ... water ... Candida ... ... kefyr var, kumis, ... ... glutinis ... yeasts and created that ... yeasts ... with pH 6.
Қолданылған әдебиеттер тізімі
1.Жұбанова А.А., Шөпшібаев Қ.К., Уәлиева П.С. Инженерлік энзимология
Алматы 2006.
2.Синицина А.П., ... Е.И., ... В.И., ... ... клетки микроорганизмов. Москва., Изд-во МГУ, 1994.
3 Яковлева. В.И., Иммобилизованные ... в ... ... ... J., C.Choi, J.Park, at al.- J. Chem. Technol. ... ... www. ... ru/ search / ... и ... и ... ... ... ... 2004-11-16
Исследованы штаммы микромицетов, выделенные из месторождений.
6.Альберт. Сассон Биотехнология Свершения и надежды. Москва., 1987 411.
7.Эрлих Х. ... ... в ... ... М.: Мир, ... // www. ... ru /files/ 4 doc Использование
иммобилизованной микрофлоры в ... ... ... // referat. studentport. su/ read. php. ... ... к ... ... ... наблюдения за которыми
обязательны во всех средах.
10.Гвоздяк П. И., ... Г. Н., ... Н. И. ... ... ... ... и технология воды. - 1985. - Т. 7, N
1. - С. 64 - 68.
11.Скрябин Г. К., ... К. А. ... ... - М.: ... 1984. - С. 70 - ... А. П. ... биологической очистки сточных
вод//Кокс и химия - 1987. - N 1. - С. 53 - ... Н. И., Бега З. Г., ... В. В, ... П. ... ... ... сточных вод нефтеперерабатывающих
заводов//Химия и технология воды. - 1989. - Т. 11, N 6. - С. 541 - ... G., Nilsson I. ... of phenol by ... ... 11172 in ... culture at ... ratios of biofilm surfase ... volume//Appl. Environ. Microbiology. - 1985. - V. 50, N 4. - P. ... ... Tokuz R. ... and removal of phenols in ... ... Sci. and Technol. - 1989. V. 21, - P. 1751 ... ... вещества. Неорганические соединения I-IVгрупп:
Справ. изд./ Под ред. В.А.Филова и др._Л.: « химия»,1988.
17.Вредные химические ... ... ... ... ... изд./ Под ред. ... и ... « химия»,1989.
18.Зверев В.П. Гидрогеохимия осадочного процесса. –М.: «Наука», 1993.
19.Косов В.И. Иванов В.Н. Охрана и рациональное ... ... ... ... вод: уч. пособие.- Твер. гос. техн. ... А.М. ... ... ... -Л.: ... ... по химическому анализу поверхностных вод суши. / ... А.Д. ... Л.: ... Сборник санитарно- гигиенических нормативов и методов контроля
вредных веществ в объектах окружающей среды.- М., ... по ... Под ред. А.М. ... ... Х.П. и др. ... ... очистки водных ресурсов от
хрома. А.с. ( СССР) № 1171438 МКЛ ... ... З.А. ... ... тяжелых металлов для некоторых
микроорганизмов //Микробиология.-1967, -т. 36, №6 –С 446-450.
26.Эрлих Х. Жизнь микробов в ... ... -М.: Мир. ... А.М. ... ... металлов. –А-Ата.: Наука,
1982,-268с.
28.Жданова Н.И., Олиферчук В.П. Использование некоторых почвенных
микромицетов для очистки ... ... вод ... -1993, -т. 55, №3 – с. ... G, ... F. Directed ... from with high butanol yield
and selectivity in ... cultures of ... Lett. -1988-, v.10, P. ... Л.И. и др. ... ... воды гидробионтами, закрепленными
на волокнистых насадках //Химия и технология воды.-1992,-т.14, №1,-с. 63-
67.
31.Роуз Э. Химическая микробиология. –М.: Мир, 1971, ... Т.А. ... ... –М.: ... ... Х.Н., ... Г.Ф. и др. Применение
сульфатвосстанавливающих бактерий для биохимической ... ... ... ... // Химия и технология воды, -1980, т.2, №3,
с.272-275.
34.Кондратьева Е.Н. Хемолитотрофы и ... МГУ, 1983, ... Е. И., ... Т.М. и др. ... бактерии рода
Pseudomonas к соединениям шестивалентного хрома и ... к ... ... ... ... 50, №6,-с. 24-27.
36.Карасевич Ю.Н. Экспериментальная адаптация микроорганизмов –М.:
Наука,-1975, 180с.
37.Романенко В.И. и др. А.С. ( ... ... МКИ СО2 С5/10 ... ... of Ni and Cu from single and binary metal solutions by free
and immobilized Chlorella vulgaris / Mehta Surya Kant, Gaur Jai Prakash ... J. ... , 2001.37, № 3.-С. ... А.Н. ... ... воды от тяжелых металлов
//Водные ресурсы, -1980,- №2,- с. 158-169.
40.Маракушев С.А. и др. Роль-редокс процессов при взаимодействии
гетеротрофных микроорганизмов ... ... с ... //Доклады А Н СССР. -1988, т.30 №5,-с.1211-1214.
41.Владимиров А.М. Лехин Ю.И.Матвеев Л.Т., Орлов В.Г. Охрана окружающей
среды. Ленинград Гидрометеоиздат 1991.
42.Алексеев Ю.В. Тяжелые ... в ... и ... ... 1987.
43.Сарницкая Н.А. Оценки роста влияния антропогенных химических
загрязнений на здоровье населения ( обзор) //Врачебное дело 1993. с.23.
44.Львов Б.В. Атомно- абсорбционный ... ... ... 1996.
320с.
45.Прайтс В.Аналитическая атомно- абсорбционная спектроскопия.-М.:Мир
1976. 355с.
46.Славин.У.И. Атомно- абсорбционная спектроскопия. Под ред. Львова
Б.В.-Л.:Химия,1971.351с.
169 Агранович Г.И. ... по ... ... ... ... – Л.: ... 1973. - 648 ... Абишева А.К., Мансурова Р.М., Жубанова А.А., Мансуров З.А. ... ... ... на основе зауглероженной скорлупы
грецких орехов // Вестник КазГУ, серия экол. –1999. №1. – С. ... ... Г.Н. ... иммобилизация микроорганизмов в очистке
воды.//Химия и технология воды.-1989.-11.-№2.-С.158-169.
СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Birnbaum S. ... of ... and cells. In: ... Application potentials? / ed. By U.B. Sleytr, Springer-
Verlag, 1994, London. - P. ... ... / ed. By H-J. Rehm and G. Reed. ... Fundamentals.
Germany, WeinHeim, 1981. Vol. 1. - 498 ... Carenza M., de Alteriis E., Lora S. et al. Adhesion of yeast cells ... to ... ... carriers // Ann. ... ... - Vol. 39, № 2. - Р. 257-264.
4. Иммобилизованные клетки и ... ... / под ред. ... -
М.: Мир, 1988. - 273 с.
5. Shigaeva M.Ch., Zhubanova A.A. The use of the immobilizated cells ... kefyr var. kumis for ... of whey // ... НАН РК.
- 1994, № 6. - С. 68-70.
6. Vorlop K.D. Biokatalysator auf ... DE 4217 ... ... Hisao I., Yamauchi Aizo N. Immobilization of ... ... alcochol supports // J. ... - 1990. Vol. 14, № 2. ... ... ... / Под ред. Н.С. Егорова, В.Д. Самуйлова. Проблемы и
перспективы / Н.С. ... А.В. ... В.Д. ...... 1987, кн.1. – 159с.
9. Жубанова А.А. Основы биотехнологии. – ... ... 1994, кн.1. – ... ... Г.А., ... Г.А., Глоба Л.И. Сорбционная ... - ... ... // ... ... ... - № 4. - С. ... Дигель И.Э. Влияние ионов переходных металлов и водорастворимых
полимеров на прикрепление ... ... к ... ... ... дис. - ... 1998. - 24 ... Синицын А.П., Райнина Е.И., Лозинский В.И. и др. Иммобилизованные
клетки микроорганизмов. - М.: Изд. МГУ, 1994. - 288 ... ... Д. Г. ... ... с твердыми
поверхностями. - М.: Изд. МГУ, 1973.- 176 ... Дж. ... ... ... ... и клеток. - М.: Мир,
1978. - 331 с.
15. Манасбаева А.Б. Адсорбционные процессы при микробиологической очистке
сточных вод, ... ... ... и ионы ... дис. канд. - Алма-Ата, 1984. - 24 с.
16. Матвеев В.Ю., ... В.Л, ... ... ... R и S- ... штамма Azospirillum brasilens //
Микробиология. – 1992. Т. 61, в. 4. - С. ... Lamb C. A. ... ... in ... ... ... - 1996. - Vol. 274. - P. 34.
18. Далин М.В., Фиш Н.Г. ... ... В сб.: ... ... ... ... - М.: ... 1985. Т. 16. - С. 106-115.
19. Маянский А.Н., Воробьева О.Н., Малышева Э.Ф., ... ... ... ... ... и адгезией бактерий к
буккальному эпителию у ... // ... - 1987. - №2. - ... ... Караев З.О., Величко У.В. Адгезия ... рода Candida ... ... и ... субстратам // Успехи соврем. биол.
- 1985. - Т.99, в.3. - С.420-434.
21. McCountie J., Douglas L.J. ... between cell ... of Candida ablicans and ... to acrylic after ... different carbon sources // Infection and Immunity. – 1995. - Vol.
32. - Р. 1234-1241.
22. Bryers J.D. ... active ... ... ... ... and ... of biofilms // Biotecnhnol. Progr. - 1987. ... 3, № 2. - P. ... ... В.П., ... В.М., ... А.В. и др. ... ... с эпителием в процессе заражения // Журнал
микробиологии, эпидемиологии и иммунологии. - 1986. - № 4. - С. ... ... С.М. ... ... ... агрегации бактерий и
дрожжей: Автореферат канд. дис. - Алматы, 1994. - 18 с.
25. Абелян В.А. Получение и ... ... ... и ... - ... ... АН ... 1989. - 205 с.
26. К.А. Кощеенко, Г.В. ... ... ... ...... – 1987. – С. ... Tramper J. ... by immobilized cells versus ... // ... of ... cells. ... of ... symposium. Amsterdam. – 1990. – P. 6-9.
28. ... Н.С., ... Р.М., ... И.А. и др. ... ... ... вод ... микрофлорой // Вестник
МГУ, 1996. – серия 2, №1. – С. 13-17).
29. Биотехнология / Под ред. А.А. ... – М.: ... 1984. – 310 ... Бест Д., ... Дж., Стаффорд Д. Окружающая среда и биотехнология. //
Биотехнология. Принципы и применение. - 1988. - С. ... ... G.A., ... V.D. Epoxidation of propene by microbial
cells immobilized on inorganic supports // ... and Bioeng. ... - 39, N 5. - С. ... Пат. N 568821, США. Method for ... of cells or tissue //
Weber Collin J., Norton Janet E., Reemtsma Keith. ... Zhu Y., Smits J.P., Knol W., Bol J. A novel ... ... using polyurethane foam as inert carrier // Biotechnol. Lett. -
1994. - 16, N 6. - С. 643-648.
34. ... И.И. ... ... ... ... биологических активных
волокнистых материалов: Автореферат докт. дис. - Санкт-Петербург, 1995.
- 52 с.
35. Sanroman A., Pintado J., Lema J.M. A ... of two ... and ... for the ... of Aspergillus niger
in polyurethane foam // Biotechnol. Techn.. - 1994. - 8, N 6. - С. ... ... Н.П. ... микробиология: Учебник для студентов. – М.:
Высш.шк., 1989. – 448 ... ... А. ... ... и ... Пер. с англ. - М.: Мир,
1987. - 411 с.
38. Биотехнология: Принципы и применение / Под ред. И. Хиггинса, Д. ... ... – М.: Мир, 1988. – 480 ... Hinfray C., Jouenne T., Mignot L., Junter ... of the
oxygenation level on D- xylose fermentation by free and ... of Candida ... // Аppl. ... - 1995. ... 42, № 5. - Р. ... ... В.А. ... и перспективы промышленной биотехнологии //
Биотехнология. – 1987. – Т.3, №6. – ... Вебб К. ... ... // ... ... - ... 1987. - 278 с.
42. Clark D.S. Novinasive techniques in studies of immobilized cells ... of an ... ... ... of immobilized
cells”, Netherlands, 1990. – P. 603-612.
43. Birnbaum S., Larsson P.O. ... of magnetic ... ethanol ... by Saccharomyces cerevisiae // Appl.
Biochem. Biotechnol. - 1983. - № 7. - Р. ... ... А.В., ... С.Н. Кластеры мембранных рецепторов и их
движение в ... // ... ... ... - 1990. - Т. 109, ... - С. 206-218.
45. Агеева Н.М., Мержаниан А.А., Соболев Э.М. ... ... ... на их
фукциональную активность и состав виноматериалов // ... - Т. 54, в. 5.- С. ... Szajáni B., Buzas Z., Dallmann K., et al. ... ... ... usng yeast cells immobilized in prefofmed cellulose beads //
Appl. Microbiol. Biotechnol. - 1996. - Vol. 46, № 2. - Р. ... ... Р.К. ... ... ... и ... и иммобилизованными микромицетами рода ... ... дис. – ... 1991. – 46 ... Lin T.H., Chen Q., Howe A., et al. Cell ... permits ... ... between ras and its downstream kinasis // J. ... - 1997. - Vol. 272, № 14. - Р. ... Mitic L. L., Anderson J.M. ... ... of tight ... //
Annu. Rev. Physiol. - 1998. - Vol. 48. - Р. 457-466.
50. И.К. Кудриш. Взаимодействие микроорганизмов с твердыми ... ... ... ... // ... журнал. – 1999.
-Т. 61, № 1. – С. ...

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 33 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Ашытқы клеткаларының карбонизделген сары өрік қабығына бекінуін зерттеу28 бет
Іріңді жара қоздырғыштары қатысында сорбенттің эфференттік белсенділігін зерттеу33 бет
Гетерогенді биокомпозиттер негізінде эффективті таңғыш моделін жасау41 бет
Карбонизделген сорбенттің регенерациялық және жара жазушы қасиеттерін зерттеу32 бет
Карбонизделген сорбенттің регенерациялық және жара жазушы қасиеттерін зерттеу туралы49 бет
«Медбикелік ісі негіздері» пәнінен тәжірибиелік сабаққа арналған әдістемелік өңдеу 2 бөлім Дәрілік терапия тәсілдері және әдістері20 бет
Сарыағаш атауының топонимиясы және ауданның физикалық-географиялық ерекшеліктері35 бет
Өнімнің сапасын бағалау20 бет
«Cүт сарысуы негізіндегі фитосироптың микробиологиялық көрсеткіштерін зерттеу»45 бет
«ОҚО Сайрам ауданы бойынша ауылшаруашылығы малдарының «бруцеллез (сарып)» ауруынан алдын алу және онымен күресу шаралары64 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь