Еуропа мен Қазақстан арасындағы туристік алмасуды дамытудың болашағы

КІРІСПЕ 3
1 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ 5
1.1 Туризм халықаралық қатынастар нысаны ретінде 5
1.2 Туризм индустриясының қазіргі жағдайын зерттеу 10
1.3 Халықаралық туризмді дамыту факторлары 13
2 ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНДА ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМДІ ДАМЫТУДЫ ТАЛДАУ 17
2.1 Қазақстанда халықаралық туризмнің қазіргі жағдайы 17
2.2 Халықаралық туризм халықаралық қатынастар жүйесінде Қазақстанның интеграциясы факторы ретінде 25
2.3 Франция мысалында Батыс Еуропаға турларды ұйымдастыру 34
3 ЕУРОПА МЕН ҚАЗАҚСТАН АРАСЫНДАҒЫ ТУРИСТІК АЛМАСУДЫ ДАМЫТУДЫҢ БОЛАШАҒЫ 45
3.1 Қазақстанда халықаралық туризмді дамытудың болашағы 45
3.2 Халықаралық турларды ұйымдастыру және жоспарлау 57
ҚОРЫТЫНДЫ 66
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТ ТІЗІМІ 68
Тақырыпты зерттеу өзектілігі. Туризм – әлемдік экономикадағы ең жоғары тиімді және қарқынды өсіп келе жатқан салалардың бірі. Инвестициялардың жалпы көлемінің шамамен 7%, әлемдік тұтынушылық шығындардың 10% және қызмет көрсету әлемдік сауданың үштен бірі туризм индустриясы үлесіне тиеді. Саяхат және туризм Дүниежүзілік кеңесінің (World Travel және туризм кеңесі) мәліметтері бойынша ғаламдық туристік индустриясы қазіргі уақытта шамамен жылына 7 трлн. долл. тауарлар мен қызметтерді шығарады және болжамға сәйкес алдағы 10 жылда, өнеркәсіп өндірісінің өсімі жыл сайын кем дегенде 4,6% өсетін болады.
Көптеген елдерде, ЖІӨ-нің шамамен 10%, әлемдегі инвестиция, барлық жұмыс орындары мен тұтыну шығыстары туризм үлесіне тиеді. Оның дамуы экономиканың көптеген салалары: көлік, байланыс, сауда, құрылыс, ауыл шаруашылығы, халық тұтынатын тауарларды өндіру бойынша ынталандырушы әсері бар.
Әлемдік экономиканың жаһандану даму тенденциялары туризм саласында бірқатар жаңа құбылыстар мен процестерді тудырды: туристік қызметтердің әлемдік нарықта болды, әлемнің түрлі елдеріне тиесілі және туристік салаларда кәсіпорындар мен ұйымдар арасындағы интеграция процестердің қарқындылығы өсті, сайып келгенде, туристік қызметтердің ең қарқынды ауданы халықаралық туризмге айналды.
Жоғарыдағы мән-жайлар жаһандық экономикалық жүйесіне Қазақстанның туризм саласын дамыту мәселелері мен оның тиімді интеграцияны жаңартты. 1990-шы жылдарда Қазақстан республикасында ұлттық туристік нарықтың қалыптасуынан басталып, ол белсенді халықаралық бөлік болып отыр. Алайда, Қазақстанда басқа елдердің туристік бизнесмен салыстырғанда әлі жоғары рентабельді өндіріс және бюджетке табыстың елеулі көзі бола алмады. Сонымен қатар, кіру туризмінің жалпы көлемінің төмендеуіне қарамай, біздің отандастарымыз әлі шетелде демалуды қалайды.
Сонымен қатар, шетелге экспорттық және заңсыз капиталдың салыстырмалы экспортар көлеміндегі баламасы жұмсалады. Қазақстан Республикасы Ұлттық Банкі және Қазақстандағы «Travel» деректері бойынша Дүниежүзілік сауда ұйымының сарапшылары шетелдіктерге қызмет көрсету қазақстандықтардың шетелдерге шығу құнынан 3 есе төмен бағаланады. Бұл жағдай қазақстандық кәсіпорындар және ұйымдардың көпшілігінің туристік салаларда бәсекеге қабілеттілігі жоқ екенін көрсетеді. Сонымен қатар, туристік қызметтердің қазақстандық нарығының ірі кешенді құрылымдары - туроператор бизнес халықаралық тізбекті қонақ үйлер, мейрамхана тізбегі, трансұлттық компаниялар (ТҰК) шетелдік өндірушілер үшін қолжетімді болып отыр. Осы құрылымдардың интеграция әсері арқасында бұл құрылымдар сапасы мен баға параметрлері және ілгерілету әдістері тұрғысынан әлдеқайда қазақстандық өндірушілерді артта қалдырып, туристік қызметтердің әлемдік нарығын табысты бақылап отыр.
1 World Tourism Organization UNWTO - http://www2.unwto.org/
2 Грицак Ю.П. Организация самодеятельного туризма. – М.: Экограф, 2008. - 164 с.
3 Воскресенский В.Ю. Международный туризм. - М.: Юнити-Дана, 2014. - 345 с.
4 Боголюбов В.С. Организация специальных видов туризма. - М.: СПб ГИЭУ, 2012. – 216 с.
5 Боголюбов В.С. Экономика туризма. - М.: Академия, 2014. -311 с.
6 Соколова М.В. История туризма. - М.: «Мастерство», 2014. -352 с.
7 Зорин И.В., Каверина Т.П. Менеджмент туризма. Туризм как вид деятельности. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 299 с.
8 Сенин В.С. Организация международного туризма: Учебник. - М.: Финансы и статистика, 2014. -344 с.
9 Александрова А.Ю. Международный туризм. – М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2013. – 380 с.
10 Ананьев М.А. Экономика и география международного туризма. – М.: Изд-во МГУ, 2013. – 299 с.
11 Tourism: 2020 Vision. – Madrid: WTO, 2014. – 230 p.
12 Валлерстайн А. Международные экономические отношения: экономика туризма. – М., 2014.- 218 с.
13 Осадин Б. Туризм и экономика // Туризм: практика, проблемы, перспективы. – 2014. – № 5. – 145 с.
14 Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие для вузов. – М.: Аспект-Пресс, 2014. – 464с.
15 Вавилова Е.В. Основы международного туризма/ Учебное пособие. - М.: Гардарики, 2014. - 160 с.
16 Жарков Г.Н. Нормативно-правовое обеспечение международного туризма/Учебно-практичское пособие. - К.: Кондор, 2013. - 486 с.
17 Петрасов И. Экономико-географические предпосылки развития туризма в странах мира. - Киев: МАУП, 2014. - 399 с.
18 Сакун Л.В. Теория и практика подготовки специалистов сферы туризма в развитых странах мира/ Монография. – Киев: МАУП, 2014. - 399 с.
19 Министерство индустрии и новых технологий Республики Казахстан http://www.mint.gov.kz/i
20 Годфри Харрис, Кеннет М.Кац.Стимулирование международного туризма в XXI веке.- М.: Гардарики, 2014. - 160 с.
21 Темный Ю.В. Введение в экономику туризма: Учебное пособие. – М.: Советский спорт, 2013. – 184 с.
22 Berneker H. Fundamentals of tourism. – Geneva: Verlag, 2013. – 163 р.
23 Туризм и гостиничное хозяйство / Под ред. проф. А.Д. Чуд¬нов¬ского. – М.: Изд-во ЭКМОС, 2014. – 400 с.
24 Теоретические основы рекреационной географии / Отв. ред. В.С. Преображенский. – М.: Наука, 2013. – 224 с.
25 Папирян Г.А. Международные экономические отношения: Маркетинг в туризме. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 160 с.
26 Романов А.А., Саакянц Р.Г. География туризма. – М.: Советский спорт, 2014. – 460 с.
27 Официальный сайт комитета по статистике РК - www.gov.stat.kz
28 Сайт национальной компании www.turinfo.kz
29 Национальный сайт РК - http://visitkazakhstan.kz/ru/page/sites/
30 Официальный сайт Комитета Индустрии Туризма РК www. kit.gov.kz
31 Официальный сайт Актюбинской обалсти - www.aktobe.kz
32 Калинин А. Хорватия. Кулинарный путеводитель. - М., 2014. – 350 с.
33 Фрейдзон В. И. История Хорватии. - М., 2012. – 350 с.
34 Амелия Томашевич. Хорватия. Загреб. Окрестности Хорватия. Загреб. Окрестности. - М., 2009. – 350 с.
35 Городнянская Л. А., Непомнящий Н.Н. Хорватия. Под парусом морскими дорогами Далмации. - М., 2014. – 350 с.
36 Немоляева М.Э., Ходорков Л.Ф. Международный туризм: вчера, сегодня, завтра. – М., 2014.- 410 с.
37 Александрова А.Ю. Экономика и территориальная организация международного туризма. - М., 2010.-399 c.
38 Glossary of tourism terms. [Электронный ресурс]. – Режим доступа к ресурсу: http://www.uniquelytexas.org/glossary.htm
39 Устенова О.Ж. Развитие мирового туризма// Материалы международной научно-практической конференции V Рыскуловские чтения. – Алматы: Экономика, 2013. – 636 с.
40 Устенова О.Ж. Туризм/ Учебное пособие. / Под.редакцией д.э.н., профессора Есимжановой С.Р. – Алматы: Экономика, 2014 .– 242 с.
41 Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма /И.Т. Балабанов, А.И. Балабанов: учебник. – М.: Финансы и статистика, 2012. – 250с.
42 Кириллов А.Т., Волкова Л.А. Маркетинг в туризме: /А.Т. Кириллов, Л.А. Волкова. Учебное пособие. - СПб.: Изд-во С.-Петербургского ун-та, 2008.
43 Смирнова О.А. Территориальная структура делового туризма в мире. /О.А. Смирнова. [Электронный ресурс] - Режим доступа к ресурсу: http://diss.rsl.ru/diss/06/0288/060288034.pdf
44 Туризм, гостеприимство, сервис./ Под ред. Л.П. Воронковой и др. Словарь-справочник. - М.: Аспект Пресс, 2012.
45 Зорин И.В., Квартальнов В.А. Энциклопедия туризма/ И.В. Зорин, В.А. Квартальнов: справочник. – М.: Финансы и статистика, 2014.
        
        Мазмұны
| КІРІСПЕ | 3 |
|1 ... ... ... ... ... | 5 ... ... ... нысаны ретінде | 5 ... ... ... жағдайын зерттеу | ... ... ... ... | ... ... ... ... ТУРИЗМДІ ДАМЫТУДЫ ТАЛДАУ | 17|
|2.1|Қазақстанда халықаралық туризмнің қазіргі ... | ... ... халықаралық қатынастар жүйесінде Қазақстанның | 25|
| |интеграциясы факторы ретінде | ... ... ... ... ... ... | ... |ЕУРОПА МЕН ҚАЗАҚСТАН АРАСЫНДАҒЫ ТУРИСТІК АЛМАСУДЫ ДАМЫТУДЫҢ | ... ... | ... ... ... дамытудың болашағы | ... ... ... және ... | ... ... | ... Пайдаланған әдебиет тізімі | ... ... ... Туризм – әлемдік экономикадағы ең жоғары
тиімді және қарқынды өсіп келе жатқан салалардың бірі. ... ... ... 7%, ... ... ... 10% және ... әлемдік сауданың үштен бірі туризм ... ... ... және ... ... ... (World Travel және ... кеңесі)
мәліметтері бойынша ғаламдық туристік индустриясы қазіргі уақытта шамамен
жылына 7 трлн. ... ... мен ... ... және ... ... 10 жылда, өнеркәсіп өндірісінің өсімі жыл сайын кем дегенде ... ... ... ... ... 10%, ... инвестиция, барлық
жұмыс орындары мен тұтыну шығыстары ... ... ... Оның ... ... салалары: көлік, байланыс, сауда, құрылыс, ауыл
шаруашылығы, халық тұтынатын тауарларды ... ... ... әсері
бар.
Әлемдік экономиканың жаһандану даму тенденциялары туризм саласында
бірқатар жаңа құбылыстар мен процестерді ... ... ... ... ... ... түрлі елдеріне тиесілі және туристік
салаларда кәсіпорындар мен ... ... ... процестердің
қарқындылығы өсті, сайып келгенде, туристік қызметтердің ең қарқынды ауданы
халықаралық туризмге ... ... ... ... ... ... саласын дамыту мәселелері мен оның тиімді интеграцияны жаңартты.
1990-шы жылдарда ... ... ... ... ... ... ол ... халықаралық бөлік болып отыр. Алайда,
Қазақстанда басқа елдердің туристік бизнесмен салыстырғанда әлі ... ... және ... ... ... көзі бола ... Сонымен
қатар, кіру туризмінің жалпы көлемінің төмендеуіне қарамай, ... әлі ... ... ... қатар, шетелге экспорттық және заңсыз капиталдың салыстырмалы
экспортар ... ... ... Қазақстан Республикасы Ұлттық
Банкі және Қазақстандағы ... ... ... ... ... ... шетелдіктерге қызмет көрсету қазақстандықтардың
шетелдерге шығу ... 3 есе ... ... Бұл жағдай қазақстандық
кәсіпорындар және ұйымдардың көпшілігінің ... ... ... жоқ екенін көрсетеді. Сонымен қатар, туристік ... ... ірі ... ... - ... ... тізбекті қонақ үйлер, ... ... ... (ТҰК) ... ... үшін ... ... отыр. Осы
құрылымдардың интеграция әсері арқасында бұл құрылымдар сапасы мен ... және ... ... ... әлдеқайда қазақстандық
өндірушілерді артта қалдырып, туристік қызметтердің ... ... ... ... ... ... туристік нарықтағы тенденцияларын мен мәртебесін
талдау, оны туризм саласында интеграциялық ... ... ... осы ... толық қатысушы ретінде Қазақстан туризм
индустриясының әлеуетін және орналасқан жерін объективті ... ... өте ... ... ... туризм және халықаралық даму теориясы мен практикасы зерттеу
мәселелеріне түрлі мектептерден ... ... ... ... ... ... әлемдік экономикалық жүйенің контексінде
Грицак Ю.П., Боголюбов В.С., Воскресенский В.Ю., ... А.П., ... ... Р.К. және т.б. ... ... ... арасында Ердавлетов С.Р., ... О.Ж., ... атап ... болады.
Зерттеудің мақсаты мен міндеттері. Зерттеудің мақсаты Еуропа мен
Қазақстан арасындағы туристік алмасуды дамытудың болашағын зерттеу.
Қойылған мақсаттар келесі міндеттерді қажеттілік етеді:
халықаралық туризмнің ... ... мен ... ... ... халықаралық туризмнің дамуына талдау;
халықаралық интеграция даму процесіне олардың әсерін, туризм саласындағы
интеграциялық үдерістердің бағыты мен динамикасын зерттеу;
Қазақстан Республикасының ... ... ... мен
мүмкіндіктерін сипаттау;
Еуропаға халықаралық тур әзірлеу.
Зерттеу нысаны Еуропа мен ... ... ... алмасу болып
табылады.
Зерттеу пәні халықаралық туристік секторда ұйымдастырушылық және
экономикалық қарым-қатынастар Қазақстан мен Еуропа арасындағы туристік
алмасу перспективалық бағыттары болып ... ... ... ... ... ... және ... берілетін халықаралық туризм бойынша отандық және шетелдік
авторлардың ғылыми және практикалық құрылымындағы, ... және ... БҰҰ ... ... ... ... пен ... Кеңесінің, туристік ұйымы ресми статистика деректер базасының,
Интернет-ресурс және басқа да ақпараттық материалдар бойынша жұмыстары
болды.
Бұл ... ... ... ... ... ... дамыту
бойынша жаңа бағыттар мен тәсілдерді құру болып табылады.
Зерттеудің ... ... ... ... ... ... ұсынылатын экскурсия пайдалану мүмкіншілігі.
1 ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ТУРИЗМДІ ҰЙЫМДАСТЫРУДЫҢ ТЕОРИЯЛЫҚ НЕГІЗІ
1.1 Туризм халықаралық қатынастар нысаны ретінде
ХХІ ғасырда халықаралық экономикалық қарым-қатынастардың нысаны ... ... ең ... және перспективалы салалардың бірі бола
отырып, жаһандық және ... ... да ... рөл ... ... бойынша әлемдік ЖІӨ - 3,6% дейін және туризмге қатысты
салаларды ескерсек - 10,3% түсімдер түскен. 2014 жылы туризм және ... 234,305 млн адам ... ... яғни ... жұмыспен қамтудың
- 8,7%. WTTC сарапшылар айтуынша, бұл ... ... ... орынды,
Шығыс Азия, екінші орынды - Оңтүстік Азия мемлекеттік елдері алып отыр.
Еуропада, ... ... ... ... туризм және саяхат саласында 24,300
мың адам қатысады. ... ... ... ... 11% туризм
үлесіне келеді. Туристік шығындар бойынша АҚШ, ... ... ... және ... ... орындарда тұр. 2016 жылы ... ... ... екі есеге өседі, осыған орай әлемдік экономикаға туристік
саланың үлесі 12 млрд. долларға жетеді. ... өсу ... ... ... ... ... өсуі жыл сайын 4,2 -4,6 % ... ... деп ... [1].
Туристік қызметтер нарығының көптеген ерекшеліктері бар. Бұл
біріншіден, оны құраушы ... ... ... ... ... ... оларды өндіру мен тұтыну процестерінің үзілмейтіндігі және
көп ... ... ... ... өнімнің - сату-сатып алу
мәнінің ерекшелігі. Бұл нарық ... ... және ... алуменде (тұтынушының жеке сұранымымен, олардың жоғарғы
деңгейдегі саралануы, туристік ұсыныстан уақыт пен орны бойынша сұранысы
недәуір алшақтау бөлігімен) ерекшелінеді.
Туристік қызметтер нарығындағы ... ... және ... үш ... ... Бұл - ... ресурстар, құралған ресурстар және
олардың қызметтерін пайдалануды қамтамасыз етуші ресурстар. Өз кезегінде,
сұраным жағынан бұл нарық тұтынушылардың сапарларының материалдық, жастық,
мақсаттық және ... ... ... ... ... [2].
Сатушы мен тұтынушы нарығы үшін туристік нарық механизмінде дәстүрлі
сипаттан басқа да, сұраныс пен ұсынысты байланыстырып отыратын аз ... ... ... ... ... ... ... туристік
қызметтер көрсетуге берілген жеке объекттерін, туристерді орналастыру
құралын, қоғамдық тамақтану объекттерін қамтитын, көлік, және де соңғысы
тек қана туристерге қызмет ... ... ... жоқ одан ... ... ... көрсететін, өзіндік инфроқұрылыммен ерекшелінеді [3].
Жаһандану үрдісі әрекетімен планетарлық масштабта ... ... және ... ... ... ... ... сұраныс пен
ұсыныс қалыптасып қана қоймай туристік ... ... баға және ... ... ... ... туристік қызмет көрсету
жаһандық нарығы қалыптасады. Бұл нарықтың қызмет ... ... ... ... және ... ... болып табылады.
Туристік салада жаһандану – бұл халықаралық туристік ағындардың, қызмет
көрсету ағыны, капиталдың, ақпараттар мен технологиялардың кенеттен ... ... ... ... ... мен кәсіпорындардың өзара
әркеттесуі және өзара байланысының күшеюіне әкеліп соқтыру, сонымен қатар
олардың бірігуінен жаһандық ... ... ... ... ... олардың
ортақ белгілерімен қатар, мекемелер мен әртүрлі саладағы ... ... ... ... ... ... ... отырып турөнімнің
өзіндік өзгешілігіне байланысты олардың өзіндік ерекшеліктері бар. ... ... ... ... саласында салалық қағидат бойынша ... ... ... ... және т.б. ... ... ... пайда болған [4].
Атағы белгілі халықаралық қонақүй тізбегінде АҚШ-тан басқаратын
Hospitality ... System (4400 ... және 6 ... ... Holiday Inn ... (2031 ... және 62 ... 365309
номерлер), Best Western International (3401 отелдер және 60 ... ... Marriott Hotel (2600 ... және 27 ... ... Hilton (800 отелден көп 27 мемлекетте), ITT Sheraton ... 61 ... 129937 ... ... ... ... Францияны (Accor,
Club Mediterranee), Ұлыбританияны (Forte Hotels, Hilton ... ... Club GmbH), ... (Grupo Sol Melia) атауға болады.
Сонымен бірге қонақ үй бизнесін кеңейтудегі қажеттілік мекмелер және
басқа саладағы ұйымдармен серіктестік байланыс орнатуға ... ... ... шарттар, мысалы онлайндық компаниялар мен
турагентствалармен (Expedia. Inc, Hotels.com, Priceline.com, Los-
Angeles.com жән т.б.) жасалады.
Мұндай ... ... сату ... ... ... ішінде әлемде
кеңінен танымалдық алып бара жатқан Интернет арқылы көлемін көбейту. Соңғы
жылдардың статистикасына қарасақ желі де 80 млн. ... үй ... ал ... ... ... ... ... 10% құрайды [5].
Ұлтаралық процестер мейрамханалық бизнестерде де орын алады (McDonalds,
Pizza Hart, Сбарро, Rock, Wag mama, Friday's, Beers tube, Federico ... т.б.). ... ... ... тез ... ... деп аталатын кәсіпорындарды біріктіреді. Бұл quick service ... ... ... тез ... ... ... ұзақ ... [6].
Халықаралық мейрамханалар желісі ерекшелік маңызы мемлекеттің базалық
алыс орналасқан барлық кәсіпорындар франчайзинговтық болып есептеледі.
Басқа елдердегі потенциалдық ... ... ... ... ... ... ... немесе жылжымайтын мүліктерді дамыту,
халықаралық жұмыс стандартына сәйкестік тәжірбиелері болуы керек.
Өтініш беруші, сондай-ақ үйде кең ... ... ... ... ... ... ... мысалында неміс сату желісі «TUI»,
британдық компания «Фест Чойс Холидейс» ... ... ... «Клуб Мед» болып табылады. Бұл компаниялар - туроператорлық
қызметтерін әр түрлі елдерде орналасқан еншілес және ... ... ... ірі ... ... ... ... көрсететін халықаралық тасымалдаушылар
арасында әуе көлігі ТҰК ұлт аралануы аталған емес, мысалы қарай күшті
үрдісі неміс, швед, Канада және ... әуе ... ... «Star
Alliance» болуы мүмкін. Әріптестік туралы келісімдер құру ... ... ... ... ... бөлігі ұлттық
компаниялар болып қалады. Мұндай ынтымақтастықтың ең көп тараған нысаны -
халықаралық бірлестіктерге мүшелік - Халықаралық ... ... ... Халықаралық әуе көлігі қауымдастығы (IATA), Халықаралық автомобиль
көлік одағы (ХАКО MCAT-) [7].
Тасымалдаушы ассоциациясының міндеттері қызмет көрсетудің бірыңғай
стандартын құрастыру және олардың ... ... ... ... қауіпсіздігін қамтамасыз ету, кәсіби дайындық және кадрлардың кәсібін
жоғарлату, ақпараттық қолдау. Осы ассоциялардың әрекеттеріне қатысатын
мемлекеттер үкіметті қаржыландырады.
Ішкі салалық ынтымақтастықпен бірге ... ... қол ... ... ... компанияларменде серіктес бола
алады. Сонымен бірге авиа- және темір жол компаниялары, ... ... ... ... ... базасын қосу үшін төлем төлейді [8].
Соңғы жылдары авиажолдары мен отелдер ... ... ... сол конгломеративтік түрмен біріккен корпорациялардың пайда
болуына әкеп соғады. Бұның ... ... ... олардың жолаушыларының
сол барған қалаларда орналасуына сенімді болғысы келеді.
Мысалы, көлік топ Allegis әуе United ... ... ... ... кіреді - Hertz және қонақ үй тізбегі Хилтон және Westin тең
иесі болып [9].
Салалық ... мен ... ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін қажетті, бірақ жеткіліксіз шарт ... ... ... құруға қатысатын трансұлттық корпорациялар мен
өнеркәсіп серіктестіктердің қызметі басқаруды және үйлестіруді қажет ... ... ... ... ... комапниялар падй бола бастады,
солардың бірі ретінде туристік саласы үшін ақпараттық технологиялар,
басқару және тарату шешімдерді дамытушы деп танылған көшбасшы - ... RMS (Revenue ... ... ... Оның клиенттері 49
халықаралық қонақ үй тізбегі, 1000-нан астам қонақ үйлер, темір және әуе
жолдары, жалға автомобильдер, сақтандыру провайдерлер мен ... ... ... ... және ... ... компаниясының бас кеңсесі Мадридте (Испания) орналасқан; Өнімді
дамыту орталығы - Ницца (Франция); ... ... ... ... ... ... және Бангкоте аймақтық кеңселері бар
[10].
Туризм саласындағы интеграциялық үдерістерді түсіну және формальды
көрсеткіштер 1 суретте ... 1. ... ... ... ... және ... [автормен құрастырылған]
1-суретте көрсетілгендей авиажолдар мен қонақ үйлер арасында тығыз
қарым-қатынас орнатылып, корпорациялардың ... ... ... деп ... 2. ... ... UNWTO ... стратегиялық альянсының
функционалды сызбасы
Екскерту – [19, 20,21] әдебиеттер негізінде ... ... ... көрсетілгендей біз жаһандану үрдістердің әсерінен туристік
қызметтердің жаһандық ... ... ... ... ... ... ... ауқымды анықтау шеңберінде сұраныс пен
жылжыту ғана емес, сонымен бірге ортақ халықаралық стандарттар ... ... ... баға ... болатынын көріп отырмыз.
1.2 Туризм индустриясының қазіргі жағдайын зерттеу
Халықаралық туризмді дамытуда әлеуметтік-экономикалық факторлар маңызды
рөл атқарады.
Бұған ел дамуының ... ... оның ... ... өмір ... ... ... және кәсіби құрамы, оның білім деңгейі,
урбанизация ... және ... ... ... ... ... кіреді.
Мемлекеттер арасында барлық халықаралық еңбек бөлінісі негізінде,
сондай-ақ халықаралық сауда және ... ... ... экономикалық
қарым-қатынастардың маңызды рөлін атқарады. Адамның өмір сүру стереотипін
динамикалық өзгерту, және осы ... кең ... ... үшін ... және ... ... ағымдағы ставкасы қажетті санатына өтеді.
Халықаралық туризмнің дамуына туристер әлеуметтік құрамын кеңейту,
ақылы еңбек ... ... ... бизнес есебінен әр түрлі әлеуметтік
жұмысшылар мен ... ... ету және ... ... мен ... беру оң әсерін тигізеді.
Туристік постиндустриялық елдерде ... ... ... ... әсер етеді. Ірі туристік және рекреациялық ұтқырлықты 30 бен 50
жас аралығындағы адамдар ерекше орын алады. ... ... 1/5 ... жас ... ... ... ... егде жастағы (55 жастан)
саяхатшылар үлесі өсіп келе жатыр. Бұл құбылыс «үшінші жастағы ... ... ... туризмді дамыту үшін алғышарттар
тобы, сондай-ақ, басқа да елдер мен халықтардың білім, ... ... мен ... үшін ... ниет ... деңгейін көтеруін қамтуы
мүмкін. Сыртқы экономикалық қарым-қатынастарды ... ... ... және ... құндылықтарын құру үздік практика ... ... ... кеңейтумен, халықаралық туристік байланыстардың жаңа
түрлерін дамыту - ... ... және ... туризм болып табылады.
Демографиялық факторлар. Халық саны өсуінің ... ... ... ... ... ... жаңа жұмыс күштер тартылады.
Сондай-ақ демографиялық факторларға: тіл ... ... ... мен
мәдениетіне байланысты әр түрлі елдерде халықтардың өзара қызығушылығы;
сонымен мамандық ... ... ... ... туристік
тұлғалардың қатысу үшін сұраныстар жатады.
Материалдық-техникалық факторлардың дамуы ... ... ... ... ... сауда, қызмет көрсету құралдарына
байланысты. ... ... ... ... көп, тез, ... ... ... қызметте тұру және тамақтану индустриясы өзіндік
орын алады. Қонақ үй және мейрамхана ... ... ... ... ... көрсетуде маңызды рөл атқарады. Бірақ туризм индустриясы,
және, атап ... ... үй және ... саласы сөзсіз тұру және
тамақтану кәсіпорындарының ... ... ... ... және олардың
қызмет көрсету бағаларының өсуіне әкеледі, ол жыл ... ... ... ауытқуына жатады [11].
Саяси топ факторлары, сондай-ақ халықаралық туризм ... әсер ... Бұл ... ... шетелдік қонақтар қабылдайтын
елдің саяси тұрақтылығын атап ... жөн. ... ... фактор болып
экономика, сауда, ғылым және ... мен ... ... ... ... ... ... және үкіметаралық келісімдердің
бар болуы болып табылады.
Демалыс және аумақты ресурстық әлеуеті - ... ... және ... саны мен ... көрсетеін халықаралық туризмді дамытудың маңызды
факторы болып табылады. Рекреациялық-ресурстық әлеуетінің әсері, сондай-ақ
әлеуметтік-экономикалық факторларды жанама және ең ... ... ... ... мен ... ... болады.
Географиялық орналасу факторының барлық негізгі түрлерінде: физикалық-
географиялық, экономикалық және ... ... ... ... ... және ... ... пайда болады.
И. Валлерстайн әлемдік жүйелер тұжырымдамасына сәйкес ... ... ... үш ... ... жартылай шеткі
және шеткерi аймақтардан тұрады деген [12].
Периферия ... ... ... және ... ... озық
технологияларды пайдалана отырып, экономиканың ... ... ... ... орталыққа тәуелді, жалақысы төмен
деңгейде, қарапайым ... ... мен ... ... ... – бұл аралық тізбек - бұл ... ... ... ... Бұл оған ... ... ... экономиканың ең
серпінді элементі болып табылады. Аумақтық құрылымы ... ... ... бола ... ... ... ... географиясына
сәйкес келеді. Бүкіләлемдік туристік ұйымының мәліметтері бойынша 2014
жылдың наурыз ... ... ... 4%-ға ... ... өсуіне
байланысты теріс дәлізіден тұрақты шығуын көрсетті [13].
Екі іс-шараларға: абсолюттік (халықтың шығу ... және ... ... шығыс туризм қарқындылығы факторы жинақталатын ағыны
коэффициенті тұрғысынан білдіретін) ... ... ... және ... ... ... қалыптастыратын шығу тур ағындары абсолюттік мәні ... ... 50 ... ... ... ... шығу ... халықтың қатысу саны бойынша мемлекеттердің
жіктелуі, мың адам
| |4 балл | |3 балл | |2 ... | |1 бал ... |
| ... | |0,73-1,0| |0,49-0,73-ке | |0,49 ... |1,01 ден | |1 ге | ... | ... |ы |
| ... | |дейін | | | | | ... 3. ... ... саны ... ... 2014 жыл [12, 13]
3-суретке сәйкес, абсолюттік санының ... ... ... ... ... Германия, Ұлыбритания, Америка Құрама
Штаттарының алдында ... ... ... ... ... ... Ресей және Қытай елеулі серпін көрсетті.
2014 жылдың қортындысы бойынша ... ... ... ... ... Бразилия, Үндістанмен бірге динамикалық полупериферия тобына
жатты. Бұл факт Қазақстан Республикасының халықаралық шығу туристік ағынына
қатысу дәрежесі онша ... емес ... ... ... ... ... ... елдермен салыстырғанда) көрсетеді (4-
сурет).
Халықаралық шығу туриздегі халықтың қатысу саны бойынша мемлекеттердің
жіктелуі, мың адам
| |3 балл | |2 балл | |1 ... | ... |
| ... | |30000 мың | |30000 мың | |жоқ ... |60000 мың | ... | ... ... | | |ы |
| ... | ... | | | | | |
| ... | | | | | | | ... 4. ... ... саны бойынша елдерді
жіктеу, 2014 жыл [12, 13]
3, 4-суреттегі деректерді талдауы бойынша халықаралық тур ... ... ... ... ... ... ол өмір ... бола ... ... өмір сүру ... ... ... туристік ағысты қамтамасыз ... ... ақ, ... тур ... ... ең жоғарғы - 3,4 бал жинаған.
1.3 Халықаралық туризмді дамыту ... ... келу және ... негізі ең алдымен Еуропада
орналасқан ... ... - ... ... Финляндия, Дания және
Германия (барлығының халқы жыл сайын саяхаттайды) және Солтүстік ... Бұл ... ... және дамып келе жатқан елдер арасында
белгілі бір ... ... ... және орта ... елдер 1980 жылы 27% ... 2014 жылы ... ... ... ... 40% (халықаралық
туризм жалпы түсімнің 30%) тарта алды.
Туристік қызметтердің ең ірі экспорттаушылары Испания, Франция, Италия,
АҚШ, импорттаушысы - ... ... ... ... ... туризмнің оң сальдосы бар елдер басқа елдерге қарағанда ... ... ... және құны ... ... ... ... жабдықтайтын ел (Германия, АҚШ). 2012 жылы халықаралық
туризмнің ... ... ... ... ... ... әлемдегі бірінші
орынды алса, ал 2014 жылы Германия (71 млрд ... ... жол ... бұл ... ... еуро және АҚШ ... арасында айырбастау
бағамының өсуіне әсер еткенін атап өткен жөн [14].
UNWTO ең алдымен, елдерді - ... ... және ... ... ... ... 2014 жылы UNWTO жіктеуіне сәйкес, туристерді
қабылдаушы ең табысты елдер ондығына Франция, Испания, АҚШ, Италия, ... ... ... ... ... ... кірді; -
туристерді жеткізушілер елдеріне - Германия, АҚШ, ... ... ... ... Канада, Ресей, Қытай жатты.
Халықаралық туристік ағындардың бөлінуін бірыңғай үлгісіне салу өте
қиын, ... ... ... өз ерекшеліктері бар.
Алдағы уақытта халықаралық турист бойынша келгендер ... ... 2014 жылы ... ... оған 78 ... ... келді. Екінші
орынды Испания (54 млн келу), одан ... АҚШ (46 млн ... Ал ... және басқа да қауіп-қатердің әсерін жеңе оырып, Қытай 2014 ... (42 млн ) ... ... өсім көрсетті.
Болашақта халықаралық нарықтарда туристер жеткізушілер арасында Еуропа,
Америка және Азия-Тынық мұхиты аймағының дамыған елдерді ... ... ... ... ... ... ... пайдаланып келеді. 2014 жылы
Халықаралық туристік шамамен жартысы – жер үсті ... жол (45%) ... ... (4%); Әуе ... - 43 % туристер, ал су көлігімен - 7%
құрады. Сапарлардың шамамен 60% демалыс және ... ... ... халықаралық келудің 20% іс сапарларға тиісті.
Әрбір елде туристік бағыттар бойынша ең ... өз ... ... ... ең ... ... ... сондай-ақ АҚШ, Ұлыбритания, Германия,
Франция, Испания, Италия ... ... ... ... ... ... - олар ... халықаралық туристік келу шамамен 40 %-ды құрайды,
туризмнің айтарлықтай құрамдас бөлігі болып табылады.
ХХ ғасырдың 80-шы жылдарында ұзақ қашықтыққа сапарға ... ... ... осы ... әлі ... ... жалғасуда, онда туристік жаңа
экзотикалық ... ... ... және ... индустриясы осы талапты
қазіргі заманғы технологиялардың арқасында қанағаттандыруға қабілетті болып
табылады. ... ұшу ... ... болды және аз уақыт алатын
болды.
Еуропа халықаралық туристер келген саны бойынша ... ... Бұл ... қысқа мерзімде бірнеше өтуге болатын туристік
саяхатқа ... ... ... ... ... ... мен көлік
қызметтерінің жоғары деңгейде дамыған; әлемдік маңызы бар ... ... ... ... туристік өнімдердің кең ауқымы болуына;
жағажай да демалып қысқы ... ... ... ... білікті
кадрлардың болуына байланысты [15].
Соңғы жылдары туристердің Азия-Тынық мұхитына қызығушылығы өсіп келе
жатыр. Облыс танымалдығы негізінен ... ... ... тұрақтылық,
жаңа әуе бағыттары, тірі жарнамалық қызметтер, жаңа инклюзивті турлар дамуы
мен қолайлы валюта айырбастау ... ... ... ... ... ... осы ... Гонконг, Сингапур, Тайланд, Австралия және
Оңтүстік Корея танымал болып ... ... мен ... ... ... ... ... түрінде қосымша ынталандыру алғанда, бұл
елдердің экономикалық дамуы туристердің ішкі өңірлік ... ... әсер ... ... төрт жыл ... ... туристік қызметтің өсу
үрдісі жанданды, 2014 жылы ... ... ... ... ... кірді. Өте үлкен алаңы бар АҚШ-та және Канадада туризм ... ... Осы ... Барлық халықаралық туристік ағымның шамамен
30% - АҚШ, Канада және ... ... ... ... ... ... Мексикаға туристік трафик (20 миллионнан астам келу) әлемдегі ең
ірі келу болып ... ... ... туристер ағымы құрлықтың
солтүстік бөлігінде орналасқан елдерде (Египет, Тунис, ... ... ... ... ... ... ... тағайындау аймақ
ретінде шамамен 5% алады. ... ... ... ... одан ... үшін ... және мәдени әлеуетке бай ел [16].
Таяу Шығыс елдерінде туристердің ішкі өңірлік қозғалысы басым. Туризм
индустриясы бұл ... (БАӘ ... ... ... ... ... терроризмге байланысты тоқырауда. Әрине, мұндай жағдайларда, ... ... ... іске асыру қиын. Облыс даму болашағы,
келгендердің қарқынды өсуіне қарамастан ... ... ... ... ... ... бойынша қорытынды.
Халықаралық туристер келетіндердің жалпы санынан Оңтүстік Азия ... ... ... және олардың жартысы - ... ... ... ... Азия елдеріне аймақаралық туризм назар аударуды ... ... ... ... ... Американың, Азия-Тынық мұхиты
ірі шығыс туризм нарығының дамуына ... ... ... ... ... (туризм функцияларды орындайтын аудан)
Еуразия ... ... ... ... ... ие: ... қиылысы, ол тарихи бай қолайлы климаттық жағдайы, әдемі пейзажы,
әр ... ... мен ... емдік минералдық көздері бар және мәдени
мұрасы ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанда халықаралық туризмнің қазіргі жағдайы
Әлемдік тәжірибе үкіметке туризм саласындағы басқару оңтайлы құрылымын
құрудың мүмкіндігі жоқ екенін көрсетеді. Туристік қызметті мемлекеттік
реттеу ... ... ... ... ... ... ... бар бірқатар нақты лауазымдар бар:
– елімізде туризмнің барлық аспектілерін қатаң авторитарлық
бақылау;
... ... ... ... ... ... ... ұлттық туристік әкімшіліктер мен туризм қызметін реттеудің және
үйлестірудің жұмсақ тәсілдерді;
– әлеуметтік-экономикалық құбылыс ретінде ... ... ... ... басқару үшін - тікелей үкіметке бағынатын тәуелсіз
немесе байланысты министрліктер, ұлттық әкімшіліктер әр ... ... ... ... кейбір елдерде, тек аймақтық мемлекеттік органдардың
деңгейінде басқарса, басқаларда жалпы мемлекеттік туризм саласын туристік
қызметті басқарудың тұтқасы жоқ [18].
Бұл ... ... жеке ... дамуы бойынша нақты
әлеуметтік, экономикалық және саяси жағдайлары, ұлттық экономиканың туризм
маңыздылық дәрежесі, нарықтық қатынастардың даму деңгейі, әр ... ... ... әр ... ... ... саласындағы мемлекеттік құрылымдардың өз функцияларын жүзеге
асыру мақсатында экономика, қаржы, сауда, мәдениет, білім беру, ауыл
шаруашылығы, көлік, министрліктер және т.б. ... ... ... атап ... жөн. ... ... ... тәжірибеде туризмді
мемлекеттік реттеу бойынша төрт негізгі модельдер қалыптасқан деп санауға
болады. Осы ... мәні ... ... қызметін ұйымдастыру бойынша
мемлекеттік араласу дәрежесін анықтау болып табылады. Сонымен, бірінші
модель осы саланы ... ... ... ... тәуелсіз
министрлігінің құруды көздейді. Мемлекеттердің үшінші (31%) туризм
саласындағы орталық атқарушы орган көп министрлік немесе мемлекеттік
агенттігі болуы мүмкін (әкімшілік, комитет, ... және т.б.) ... ... ... ... ... Әлемде әрбір бес (21%) елде
туризм бөлек министрлігі бар бірінші моделді ұстанады және тек мемлекет 7%
орталық мемлекеттік органның ... ... ... ... жоқ ... келесі моделде әр туризм саласының орталық атқарушы
органның әсері біртіндеп ... ... оның ... ... ... ... қазақстандықтардың пікірін және біздің еліміз туралы
кейбір еуропалықтардың пікірін (1, 2-кесте) салыстырыңыз.
Кесте ... ... ... ... ... негізгі
нәтижелері
|ҚАЗАҚСТАН  |
|1 |2 ... ... ... ... үшін ... ... |
|имиджі және |байлықтары мен көптеген көрікті орындарды дамытуы қажет |
|жайғасымы ... ... ел ... ... ... |
| ... |
| ... та, бұл ... ... ... ... |
| ... ... ... қымбатырақ болып келеді. |
|Респонденттердің ойынша, Қазақстанның басты ... ... ... ... ... ... ... көркемдігі, дәстүрлік құндылықтары мен | ... ... | ... ... ... нарықта алға қарай ілгерілеуіне |
|кедергілер |тосқауыл болатын негізгі кедергілер: |
| |- ... ... ... |
| |- ... және ... ... ... ... |
| ... |
| |- ... өнімдердің және көлік байланысының жеткілікті |
| ... ... |
| |- ... түрде хабардар болмауы; |
| |- ... ... ... |
| |- ... ... ресурстар ақпараттықсыз туристер үшін |
| ... ... кіру ... ... |Қазақстандық нарықтағы жұмыс |
|туроператорлардың ... ... ... ... ... ... ... іскерлік белсенділік | ... ... ... деп | ...   | ... ... белгілеуінше, жалпы, Қазақстанға келер |
|сипаттау және ... ... ... туралы клиенттердің хабардар |
|ынталандыру  |болуының төмендігін айтуда. Қазақстанға сапар жасау үшін |
| ... ... |
| |- ... |
| |- ... |
| |- ... сапарға қосымша ретінде. |
| ... ... ... ... ... ... |
| ... ... |
| |- ... ... |
| |- ... тобы ... ... топтар; |
| |- ... ... ... ... ... ... ... Қазақстанда келесідей жақсартулар |Қажетті ... асуы ... : ... |
|- Инфрақұрылымдар; | |
|- ... ... ... мен ... | |
|- Виза ... | |
|- Жаңа ... елдің имиджін құру үшін сауатты жарнама | ... | |
| ... 1 ... |
|1 |2 |
| |- ... орындардың алуантүрлілігі; |
| |- ... ... ... |
| ... ... ... және ... ... ... ... ... ұсынысының жоспары), |
| ... (өте ... ... бар мемлекет), |
| ... ... ... ... |
|- ... ... ... ... |
|- ... байланысты іс-шаралар; ... мен ... |
|- ... ... ... |
|- ... мәдени астана ретінде; | |
|- ... ... ... ... ... | |
|- ... ... | |
|- ... ... | ... үй ... ... халықаралық қонақ үйлік торлар мен |
|шаруашылығының |орналастыру орындары («күн-жағажай» жоспары ұсынысы ... ... ... ... |
| ... және ... аймақтарда жоғары дәрежелі қонақ |
| ... ... ету ... (5* и 4*) (сонымен бірге, |
| ... ... ... төмендету үшін оларға |
| ... ... ... және ... пен ... |
| ... 3* ... үйлермен қамтамасыз ету. |
|Аймақтың жетекші туроператорлардың ойынша, |Маркетингтік күш-жігерлер ... ... ... мақсатында |(жаңалары) ... ... және ... ... | ... ... хабардар етуді | ... ... ... ... | ... халықаралық байланыстарды | ... ... ... | ... с к е р т у – [18, 19] ... ... ... құрастырған ... ... ... ... ... жұмыс істейтін туризм
саласындағы мамандар келу туризмнің жағдайына қанағаттанарлық. Әдетте,
респонденттер Қазақстан халықаралық ... ... және ... ... ... ... бар, сондай-ақ Қазақстанды бастапқы және эксклюзивті
бағыты ретінде орналасқан деп ... ... ... ... индустриясын дамытуда неғұрлым нақты
мемлекеттік реттеу, күрделі ұлттық даму ... ... ... ... ... жолдар мен жалпы барлық туристік ... ... ... деп ... ... ... ... Республикасы туралы Еуропалық туроператорлардың ... ... ... ... ... ... |
|1 |2 ... ... ... әлі ... аса ... ... ... та ол|
|Кесте 2 жалғасы |
|1 |2 ... және ... ... мен ... ... ... ие және келу |
|жайғасымы |үшін жабық, әрі қиын ... ... үшін ... |
| ... ... ... Кейбір туристер Қазақстанды |
| ... ... ... ... ... (Өзбекстан,|
| ... ... ... Қазақстанның басты |Қазақстанның басты |
|ерекшеліктеріне ... ... ... |
|- ... | |
|- ... | |
|- ... | |
|- ... ... | |
|- ... ... ... | ... ... ... ... алға ... ... |
|кедергілер |тосқауыл болатын негізгі кедергілер: |
| |- ... және ... ... ... ... |
| ... |
| |- ... өнімдердің және көлік байланысының жеткілікті |
| ... ... |
| |- ... ... ... ... |
| |- ... ... ... |
| |- Баға мен ... арақатынасы. ... кіру ... ... ... |Қазақ нарығында |
|мәліметтерінше, олардың осы нарықтағы іскерлік белсенділік ... ... ... және төмен деп көрсетті. Соған ... өз ... ... 90%) ... ден ... ... ... туроператорлардың айтуынша, өздерінің жұмыс | ... ... ... | ... ... белгілеуінше, жалпы, Қазақстанға келер|
|және ынталандыру |алдында туризм бағыттары туралы клиенттердің, кейбір |
| ... ... ... ... ... |
| ... |
| ... ... ... үшін негізгі ынталандырулар: |
| |- ... |
| |- ... ... |
| |- ... ... турлар; |
| |- ... ... бар ... (Байқоңыр); |
| |- ... ... |
| ... ... ... ... ... келесі|
| ... ... |
| |- ... мен ... ... |
| |- ... ... |
| |- ... ... |
| |- ... ... ... ... ... ойынша, Қазақстанда келесідей жақсартулар |Қажетті |
|жүзеге асуы қажет : ... |
|- ... | |
|- ... ... ... әрекеттесу; | |
|- ... ... аса ден қою; | |
|- ... ... | ... ... ... көрсету және имиджді құру | ... 2 ... |
|1 |2 ... ... ... ... Қазақстан үшін негізгі |
| ... ... ... Азия мемлекеттері болып |
| ... ... ... ... ... әкімшілік |
| ... және ... ... ... бойынша Өзбекстан |
| ... ... ... ... |
|- ... ... ... турлар; ... ... |
|- ... ... іс-шаралар; ... мен |
|- ... – жаңа ... ... |
|- ... ... ... ... ... |
|- ... іс-шаралар, гастрономия; ... |
|- ... ... ... ... | |
|- ... | |
|- ... жағдайда құстарды зерттеу, балық аулау, аңшылық; | ... | |
|- ... ... | |
|- ... ... ... | ... үй |- Тұру ... ... ... ... |
|шаруашылығының |қонақ үйлерді, қонақжайларды, сонымен ... ... ... қарай дамуы |дәрежелі қонақ үйлер мен ... |
| |- ... ... ... тура ... |
| ... ... («AirAstana»-мен); |
| |- ... ... ... ... |
| ... ... ... ... ... ... ... ... ... |
|маркетингтік күш-жігерлер әсіресе мыналарға ден ... ... ... ... |
|- ... коммуникацияларға; | |
|- ... ... ... ақпарат беруге; | |
|- ... мен ... ... ... | |
|- ... ... туристтік іс-әрекетті басқаруға; | |
|- ... мен ... ... үшін ... ... ... іздеуге.   | ... с к е р т у – [18, 19] ... ... автор құрастырған |
2-кестеге сәйкес, деректерді талдау ... ... ... қызықты туристік ел санайды, соған қарамастан әкімшілік
кедергілердіі себебінен жиі ... ... ... жылжыту және сату
мүмкіндіктері мен құралдар жоқ екенін көрсетеді.
Жетекші туроператорлар кейбір туристік өнімдер тек қана ... ... ... ... ... деп санайды. Бағалар аздап, атап
айтқанда, Орталық Азиядағы туристік бағытпен ... ... Осы ... Қазақстан туроператорларының кең жұмыс жасай
алмайды. Жергілікті жұмысшылардан туризм секторында үлкен ынта мен ... ... 193 ... ... ... ... ... зерттеуге
сәйкес, үкіметтің туризм салаларын реттеу құрылымы байланысты ... ең көп ... ... ... ... онда - ... 41% сайланған
екінші үлгісі болып табылады деп қорытынды жасауға болады.
Мемлекеттердің үшінші (31%) туризм саласындағы орталық атқарушы орган
көп ... ... ... агенттігі болуы мүмкін (әкімшілік,
комитет, департамент және т.б.) тікелей үкіметке бағынатын үшінші модельді
ұстанады. Әлемде әрбір бес (21%) елде ... ... ... бар ... ... және тек мемлекет 7% орталық мемлекеттік органның
деңгейінде туризм индустриясының реттеуге қатысы жоқ [20].
Ресми Дүниежүзілік туристік ұйымының веб-сайтында және ... ... ... ... ... ... ... ғылыми-зерттеу
ақпаратты талдау қорытындысы бойынша бұл ... ... ... отыр ... ... ... саласындағы мемлекеттік реттеу моделі
|Моделдер ... ... ... ... ... ... | |
| ... ... ... ... туристік саланы басқарудың
бірінші моделді «Латын Америкалық» деп сипаттауға болады, ... ... және ... Америка елдері арасында ең көп тараған.
Екінші модель басқа да шаралармен және туризм қызметімен айналысатын,
сонымен қатар бірлескен министрлікті ... ... ... ... ... ... (өнеркәсіп, энергетика, сауда, көлік, байланыс), немесе
(мәдениет, спорт, ақпараттық, қоршаған ортаны ... ... ... т.б.) өндірістік емес салалармен немесе филиалдарымен үйлеседі.
Қазіргі уақытта екінші модель Оңтүстік, Орталық және Шығыс ... ... ... ... ... саласында инвестицияларды тарту, инфрақұрылымын
дамыту, әлемдік нарықтағы ұлттық туристік өнімнің насихаттау, осы елдердің
ұлттық туристік ұйымдарының маңызды міндеті болып табылады. ... ... ... ... ... ... ... мәдениет (Андорра, Әзірбайжан, Албания, Греция, Түркия, Украина)
және спорт (Ресей ... ... ... ... 2014 ... ... қабылдады. Материалдық сала және бірлескен туризм
министрлігі тек 6 еуропалық елдерде - Испания, ... ... ... және ... ... ... тәуелсіз мамандандырылған құрылымдар -Ұлттық туристік
әкімшілігін (ҰТӘ) - құру ... ... көп ... аясында
немесе тікелей үкіметке бағынады. Бұл үшінші моделді «еуропалық» деп атауға
болады, себебі ... ... ... оның ... ... ... атап өткен жөн [21].
Сонымен қатар, Еуропадағы 21 елдің ... ... ... ... Германия, Дания, Финляндия, Австрия, Франция,
Монако, Португалия, Сербия, Македония, Словакия, Словения, ... ... ... көп ... ... қамтиды Индустрия Грузия,
Армения), Министрлік және сауда алаңдары (Норвегия, Швеция), Өңірлік даму
(Чех ... және ... БАҚ және ... ... ... Басқа елдерде Мемлекет Үкіметі жанындағы (Қасиетті Тақтың, Венгрия,
Молдова, Италия, Лихтенштейн, ... ... ... ... ҰТӘ ұйымдастырған.
Осылайша, мемлекеттік реттеудің үшінші моделі туризм индустриясы,
негізінен экономикалық еңісі бар елдердің министрліктер құзыреттілігіне
жататын, экономикадағы туризм секторының маңызды рөлін қосымша ... ... ... орталық атқарушы орган ретінде ҰТӘ құзыретіне
мыналар жатады:
– туристік қызметті ұйымдастыру үшін құқықтық ... ... ... ... дамыту жөніндегі министрліктер, орталық органдардың және
аймақтық билік арасындағы қарым-қатынастарды үйлестіру;
– халықаралық туристік алмасулар тұрғысынан басқа елдер мен ... ... ... ... ... ... ... жылжыту;
– туристік бизнесті ақпараттық қызмет көрсету арқылы іске асыру [22].
Туризм саласында мемлекеттік реттеу үшінші моделінің төмендегідей өзіне
тән ерекшеліктері ... ... ... ... құрылымында ерекше орын алуы;
– мемлекеттік және жеке меншік бизнес орталығының мүдделерін келісу
шарттары мен өзге аймақтарда мүмкіндіктерді белсене іздеу;
– тәуелсіздік Ұлттық ... ... ... ... ... екі ... ҰТӘ ... және «маркетингтік» - айқын бөлуді
жүзеге асыру. Бұл жағдайда, әкімшілік ҰТӘ беделі ... ... ... ... дамыту, статистикалық
ақпаратты өңдеу, ғылыми-зерттеу, халықаралық деңгейде, өңірлік,
халықаралық ынтымақтастық үйлестіру) болып табылады. Маркетинг
бөлімінің құзыретіне, нарықтық зерттеулер мен ... оның ... ... ... туристік имиджін құру, халықаралық көрмелерге
қатысу, шетелдік миссиялар басқару болып табылады. Бұл құрылым,
мемлекеттік қаржыландыру негізгі бөлігін алады және тармақталған
құрылымы мен штат саны ... ... ... ... ... ... азайту мемлекеттік шығындардың
қысқаруына, соның ішінде туризмді дамытуға қысқартулар әкеледі.Осының
салдарынан мемлекеттік ... ... ... ... ... ынтымақтастық тиімді нысандарын есебінен) жеке секторлардың ҰТӘ
маркетингтік құрылымдардың аралас қаржыландыруға біртіндеп көшуін қамтиды.
Төртінші модель туризм саласындағы ... ... ... болмауын
ұсынады. Қазіргі уақытта, тек 14 Бельгия мен Қырғызстанда (макро-аймақ
Еуропа), Солтүстік Корея, Шығыс Тимор, Науру, Соломон аралдары, Тонга,
Тувалу (жылдық), ... ... ... ... Республикасы, Сан,
соның ішінде, тән Сан-Томе және Принсипи, Сомали (Африка), ... ... ... тән ... ... ... жағдайы талдауға сәйкес, бұл модель халықтың
жан басына ... ... ... ... ... ... және осы
көрсеткіш бойынша рейтингте соңғы орында тұрған озық халықтарды біріктіру
екендігі анықталды. Мемлекеттік реттеу төртінші ... ... ... ... ... ... ... қағидаттарына негізделген
жалғыз кәсіпкерлік субъектілері арқылы мәселелерін шешетін елдер таңдайды.
Бұл тәсіл әр түрлі өлшемдер мен ... жеке ... ... ... елдерде тиімді [24].
Осы негізгі жалпы және туристік инфрақұрылымды жоғары деңгейі, туристер
қауіпсіздігін қамтамасыз тиімділігі, банк, сақтандыру ... ... ... ... ... қалыптасқан жүйесі бар болуы маңызды [25].
Мәселен, туризм мемлекеттік реттеу нысандарын зерттеу бойынша туристік
аудандардың қалыпқа келтіру үшін, олардың көпшілігі басқару мен ... ... ... ... ... ... Бұл факт ... спектрін көрсететін туристік қызмет саласындағы мемлекеттік араласу
бірнеше негізгі модельдерін қалыптастыруға - облыстық құрылымдар арқылы
олардың мүдделерін ... ... ... ... ... ... туризм мамандандырылған министрліктерді құруға әкеледі.
Озық экономикасы, туризм индустриясының мемлекеттік реттеу азайтылуы
мүмкін. Керісінше, өтпелі экономикасы бар елдер мен ... ... ... ... ... назар аудару қажет болып табылады.
Туризмді дамыту мәселелерінен мемлекетті толық жою туризм қызметінің барлық
мүдделі тараптарына теріс әсер етуі мүмкін [26, б. ... ... 2014 ... ... ... - ... ... министрлігі Біріккен (өндірістік сала) екінші моделі болды, өкінішке
орай жеке министрлік болып ірі өзгерістер жүзеге ... жоқ. ... ... туризм тәжірибе алмасуын анықтау үшін Қазақстан Республикасы көп
министрліктің туризм саласын Қазақстан Республикасының Индустрия және жаңа
технологиялар министрлігін ... ... - ... ... ... ... ... қиындататты, туризмді дамытуды икемсіз және ... ... ... ... халықаралық қатынастар жүйесінде Қазақстанның
интеграциясы факторы ретінде
Қазақстанда халықаралық туризм құрылымы өте ... ... ... ... аралаушы туристер саны кіру санынан асып түсіп ... ... ... ... ... шет ... ... есебінен ел мен байыту капиталдың экспортын әкеледі. ... ... ... ... ... компанияларға кіріс әкеледі,
жалпы алғанда ... ... ... ... ... ... ... саласының гүлденуіне халықаралық туризм
құрылымында ... ... ... ... ... ... [27].
Жалпы, 2014 жылға арналған туристік кәсіпорындардың ... ... ... ... ... бойынша 139,682
туристерге қызмет көрсетілді, халықаралық туризм ... ... ... 5. ... ... ... ... [27, 28]
5-суретке сәйкес, олардың кіріу туризм үлесіне 44 990 ... ... ал ... ... – 94 692, ... ... ... туристер
санының 67,8% құрады Қазақстанда 2014 жылы қызмет көрсетілген туристер ... 229 014 ... яғни ... ... ... ... 61%, ал
кіру және шығу– 19,6% және 41,3% құрайды [27].
Туризм құрылымы бойынша біздің елге шетелдік туристер ең ... ... мен ... ... немесе, «белсенді» туристердің жалпы санының -
44,1% ДСҰ-ға (Дүниежүзілік ... ... ... ... деп аталып отыр. Бұл тәуелсіздік алғаннан бері ... ... ... ... ұлт ... (неміс, орыс, украин, еврейлер,
гректер және ... ... ... ... ... ... барлығы менталитет айырмашылықтар мен бейтаныс өмір сүру және жұмыс
жағдайларына байланысты толық ... ... ... ... ... ... немесе әрбір келесі жылдары ... ... ... ... келіп кетеді. Біздің елімізге тұрақты тұруға оралғысы
келетіндер өте көп. Ең ... ... ... ... ... және кәсіби мақсаттарда келетін туристер алады - 35,2%. Іскерлік
туризм бүкіл әлем бойынша халықаралық туризм ... ... ... ие, ... ... ... ... үлесінің тұрақты өсуі біздің еліміздің Еуразия
орталығында маңызды стратегиялық орынға ие ... ... ... өзін оң ... ... ... ... әлемдік деңгейде бастамашы
болған Ресей және Беларусиямен бірге ... ... мүше ... ... жас ел ... табылады, және Қазақстан ынтымақтастық Индустрия
және дамуының ең перспективалы аудандарда ... ... ... ... ... сенімді жаңа мемлекет болып табылады. Шетелдік
туристер арасында танымалдық бойынша үшінші ... ... ... ... ... ғана тұр [28].
Жаппай туризм орталықтарын құру үшін қолайлы және әр ... ... ... бар ... ... ... табылады, бұл, бәлкім,
Қазақстан үшін ең басты кемшіліктердің ... ... ... ... ... үшін жарнаманың, мемлекеттің экономикалық қолдау және
заңнамалық ... ... ... ... ... ... ... барлық
әлеуетін қосу үшін мүмкіндік бермейді. Жоғарыда аталған факторлардың
барлығы ... ... ... ... ... ... ... жоқ,
ал, мәдениет және демалыс ретінде келетіндер саны төмен болып қалады [27].
Қазақстандықтардың туристер ... ... ... да ... кетуі
танымал емес. Сондықтан Қазақстан шет ... ... мен ... ... ... шығушылардың жалпы санының 9,8% -ын құрайды. Шетелге
біздің туристердің іскерлік және ... ... 5,1%, ... - 1,6% ... Діни және ... ... қызығушылық күрт
ұлғаюда. Егер осындай туристер ... ... ... 2012 жылы 2 ... жылы - 1116 ... онда 2014 жылы 1770 жеткен. Ең танымалдық, әсіресе
Мекке мұсылман қасиетті орындарға сапарлар (Сауд Арабиясы) болып табылады.
Өткен атеистік ... ... ... ... ... ... ... көп адам (мысалы, әрбір тақуалық мұсылман өз өмірінде кемінде ... ... ... бару ... ... ... және ... ұстануға
тырысады, бүгінгі стандарттар бойынша біздің ақшамен мұндай саяхат жасағаны
үшін көптеген адам ақша ... ... Ол діни ... ... ... бары туралы айтады.
Төменде біз туризм құрылымының осы екі графикалық ... ... ... 6. Шығу ... ... 2014 жыл [27, ... жылы ... туризм құрылымы 6-суретте көрсетілгендей ... 42,8% ... шығу ... ... әлі шопингтік туризм
екенін көрсетеді. Осы бағыттағы ең танымал туризм шоп-туристер үшін ... ... ... ... ... Қытай болып отыр. Осы мақсат
үшін, сыртқа шығушылар ... ... ... Түркия, БАӘ, Иран,
Корея, Греция, Пәкістан, жақында Қырғызстан жағдайын да ... ... ... жақсаруына байланысты елдің әлауқаты
артып отыр. Бұл тікелей біздің азаматтарымыздың ... ... ... ... ... бара алу факті санының көбеюіне әсер етеді.
Басымдықтары бірдей: Түркия (Анталия, Бодрум, Кушадасы, Мармарис), Таиланд
(Паттайя, Пхукет), БАӘ ... ... ... (Хургада, Шарм-эль-Шейх),
Малайзия (o.Langkavi), Қырғызстан (демалыс үйлері Ыстықкөл).
Тұтастай алғанда, соңғы жылдары кіретін және ... ... саны ... деп ... ... Сондықтан 2014 жылы 2013 жылмен салыстырғанда
кіру туризмі 51%-ға, ал шығу туризмі ... 27% ... ... ... 2014 жылы ... туризмнің өсуі 2013 ж. салыстырғанда 3,7 есе
ал 2012 ж. ... 34% -ға өсті ... ... кіру ... ... ... ... Бұл, ең алдымен,
жыл сайын Қазақстан аумағына шетелдік туристер санының ... ... ... ... әлі де ... ... ... туризм белгілі
бір позицияны игеріп ... ... ... Біздің туристік өнімге
келетін болсақ, тұтастай алғанда ... ... оның ... ... және әр ... ... ... отырады (кесте 4).
Кесте 4
Қазақстанға келетін үздік он ел туристер саны ... ... ... ... ... ... ... көлемі – резидент еместер жылдар |
| ... |
| |2012 ж. |2013 ж. |2014 ж. |
| ... мың|% ... ... мың|% жалпы |Саны, мың|% жалпы |
| ... ... ... |санынан |адам |санынан |
|Рессей |581 |12,4 |8740 |29,4 |21 596 |48,0 ... |72 |2,9 |1713 |5,8 |3 649 |8,1 ... |175 |7,0 |1530 |5,1 |2 745 |6,1 ... |3,9 |535 |1,8 |1 837 |4,1 ... |312 |23,2 |938 |3,2 |1 824 |4,1 ... |43 |1,7 |261 |0,9 |1 004 |2,2 ... |13 |0,5 |285 |1,0 |946 |2,1 ... |108 |4,3 |504 |1,7 |837 |1,9 ... |10 |0,4 |936 |3,1 |820 |1,8 ... |33 |1,3 |877 |2,9 |751 |1,7 ... |2 507 |100,0 |29771 |100,0 |44 990 |100,0 ... с к е р т у – [27, 28] ... ... ... ... |
4-кестеге сәйкес, деректерді талдау жақында өте сенімді және ... ... ... Әр жыл ... осы ... ... үлесі
2012 жылы 12,4% -дан 2014 жылы 48,0% -ға ... тез ... Осы ... ... ... ... алыс артта қалған болып табылады. Екінші
орынды Қазақстанға енгізілген ... саны ... ... екі ... емес туристер санының пайызбен өте жүйелі арттыру ... ... 2,9% -дан 2014 жылы 8,1% -ға ... ... ... ... Үшінші
орында, тек өткен жылдағыдай Америка Құрама Штаттары болып ... Бұл ... ... ... үш жыл ... ... болып қалуда. Одан
кейін Ұлыбритания және ... ... ... 2014 жылы (23,2% қарсы 2012
жылы 4,1%) салыстырғанда біршама төмендеді және ... ... ... ... туристерді негізгі жеткізуші болып табылады. Ондыққа
Түркия, Италия және Франция саяхат тұрақты жылдық өсуі ... ... ... ішінде Литва және Израиль туристер санын ғана сандық ... ... ... ... ... Әзірбайжан, Армения,
Молдова және Солтүстік Кореядан туристер болмағанын атап өткен жөн. ... жылы ... ... ... ... ... ... Вьетнам,
Ливия, Маврикий, Комор, Нигерия, Македония, Чили ... ... ... аталған барлық Қазақстанға келгендер саны статистика тікелей
туристік агенттіктер мен ведомстволар арқылы екенін ... ... ... ... ... ... ... статистикасы да бар.
2014 жылы Қазақстанға ... 3,2 млн ... ... (2012 жылмен
салыстырғанда 12% -ға төмендеу) аралады (кесте 5).
Кесте 5
2014 жылы Қазақстанға ... шет ел ... ... ... |2014 ж., |2013 ... |Жалпы келуші саныны бөлігінен, %|
| |мың адам |% | |
| | | |2013 жыл |2014 ыл |
|1 |2 |3 |4 |5 ... |1,5 |109 |0,6 |0,6 ... |1,5 |121 |0,5 |0,6 ... |17,0 |83 |8,6 |6,4 ... |1,5 |79 |0,8 |0,6 ... |56,4 |117 |20,4 |21,2 ... |3,1 |125 |1,1 |1,2 ... |4,8 |114 |1,8 |1,8 ... |10,3 |164 |2,6 |3,9 ... |0,9 |129 |0,3 |0,4 ... |6,6 |120 |2,3 |2,5 ... |3,6 |100,1 |1,5 |1,4 ... |55,5 |115 |20,5 |20,9 ... |1,3 |212 |0,3 |0,5 ... |3,0 |97 |1,3 |1,1 ... |5,3 |111 |2,0 |2,0 ... |1,7 |140 |0,5 |0,7 ... |2,5 |136 |0,8 |1,0 ... ... |115 |2,5 |2,6 ... |18,8 |93 |8,6 |7,1 ... |31,3 |127 |10,5 |11,8 ... |4,0 |122 |1,4 |1,5 ... |1,1 |103 |0,4 |0,4 ... |3,1 |120 |1,1 |1,2 ... с к е р т у – [27, 28] ... ... автор құрастырған |
5-кесте мәліметтері бойынша, 2014 жылы ТМД ... ... ... 471 мың, ... Қырғызстаннан (30%) және көшпелі халықтың санының
үлесінің төмендеуіне 2012 жылы 47% -ды 57% ... ... ... ... қарағанда 14% -ға кем болды.
Достастық Қазақстан азаматтарының сапарының негізгі мақсаты, ... жеке ... ... табылады (кесте 6).
Кесте 6
2014 жылы сапар мақсаты бойынша, ... ... ... ... ... мың адамдар
|Мемлекет |2014 жыл, |2013 ... ... ... |
| |мың адам ... % ... % |
| | | |2013 жыл |2014 жыл ... |266 |113 |100 |100 ... ... ... ... | | | | ... |117 |79 |63,1 |44,0 ... ... |37 |130 |11,9 |13,8 ... |70 |259 |11,4 |26,3 ... |8 |112 |3,1 |3,1 ... қызмет ету қызметкерлер, |34 |139 |10,5 |12,9 ... ... ... | | | | ... с к е р т у – [27, 28] ... негізінде автор құрастырған |
6-кестеге сәйкес, деректерді ... ТМД ... ... ... ... 13% -ға ... 2014 жылы Қазақстанға шет елдерден
266 мың шетел азаматтары келгенін көрсетеді (сурет ... | | ... ... ету | | ... ... | | ... ... | |
| | | |
| | |2014 |
| | |ж., % |
| | |2013 |
| | |ж., % |
| | | ... | | |
| | | ... | | |
| | | |
| | | ... ... | | |
| | | |
| | | ... | | ... 7. ... ... азаматтарының келу мақсаттары [27, 28]
7-суретті талдауға сәйкес 2013 жылы ... ең көп ... ... ... ... бұл ... 2014 жылы да жеке сапарлар бойынша
сақталып отыр.
Жеке сапарлар үлесі 2013 жылы 11,4% -дан 2014 жылы 26,3% -ға ... 2012 ... ... ... саны 26% -ға ... Осы
мақсаттармен Қырғызстанға бару 43%, Өзбекстан 50% ... 2012 ... ... осы екі ... жеке ... ТМД елдерінің
азаматтары жалпы санының - 71% (2009 жылы - 96%) ... ... ... ... осы мақсатта келушілер саны өсті (кесте ... ... ... ... ... ... ... қызмет көрсету көлемі – резидент, жылдар бойынша |
| |2012 ж. |2013 ж. |2014 ж. |
| ... мың|% ... ... мың|% жалпы |Саны, мың|% жалпы |
| ... ... ... ... ... ... |
|Түркия |11 931 |31,4 |19 098 |25,6 |21 682 |22,9 ... |9 374 |24,7 |15 186 |20,3 |11 736 |12,4 ... |4 272 |11,3 |17 045 |22,8 |30 105 |31,8 ... |2 792 |7,4 |4 082 |5,5 |5 465 |5,8 ... 977 |7,8 |6 762 |9,0 |5 192 |5,5 ... |1 349 |3,6 |863 |1,2 |2 973 |3,1 ... |544 |1,4 |1 467 |2,0 |2 879 |3,0 ... |625 |1,6 |1 243 |1,7 |1 759 |1,9 ... |520 |1,4 |1 865 |2,5 |1 420 |1,5 ... |46 |0,1 |945 |1,3 |1 046 |1,1 ... |37 942 |100,0 |74 728 |100,0 |94 692 |100,0 ... с к е р т у – [27, 28] ... ... ... құрастырған |
7-кесте мәліметтері ... ... ... Түркия, Германия және
Қытай - осы елдерден шетелдік ірі келушілер саны (2013 жылы 71%) ... ... ... азаматтардың сапарының негізгі мақсаты ... (44%, ал 2013 жылы - 63%) ... ... 2013 жылмен салыстырғанда
осы мақсатта келушілердің саны 21% -ға ... ... ... төмендегенін кестеде Ұлыбританияда - 30%,
Венгрияда - 19%, Германияда - 42%, ... - 35%, ... - ... - 31%, ... - 18%, атап ... %, Қытайда - 6%, Нидерландыда -
22%, Оңтүстік Кореяда - 27%, Америка Құрама Штаттары мен ... - ... - 6%, ... -14% ... Бұл елдер үлесіне 2013 жылы -
78% салыстырғанда 79% -ды құрады. 2014 жылы ... ... ... ... 15 ... ... ... жеке мақсатта Қазақстанға келген
басқа елдер азаматтарының саны (2,6 есе) күрт өсті. Жетекші позицияны (75%,
2013 жылы - 77%) әлі ... ... алты ел: ... 2,5 мың адам ... ... ... - 14,6 (2,5 есе), ... - - 18,5 (2,2 есе), Корея
Республикасы - 2,3 (3,2 есе), АҚШ - 4,4 (2,3 есе) және ... - 9,9 ... (3, 3 рет) алып ... ... әлемнің басқа елдерінен келушілер саны (демалу) 2013
жылға қарағанда 8000 адамға немесе 30% -ға дейін көп болды. Осы ... ... жылы ... туристер негізгі ағымы Германиядан - 28,8 мың ... ... ... 79% ... жылдары шығу туризм географиясының осы саласында үш көшбасшысы
бар ... ... ... жылы шет ел мемлекеттеріне шыққан Қазақстан халқының саны
|Мемлекет |2014 ... ... ... ... көлемінің |
| | | ... % |
| |мың адам | | |
| | | |2013 жыл |2014 жыл |
|1 |2 |3 |4 |5 ... |3,3 |130 |1,4 |1,2 ... |3,8 |117 |1,8 |1,4 ... |42,8 |106 |21,9 |15,6 ... |2,2 |128 |0,9 |0,8 ... |1,0 |95 |0,6 |0,4 ... |77,9 |212 |20,0 |28,5 ... |15,6 |98 |8,6 |5,7 ... |17,9 |92 |10,5 |6,5 ... ... |4,5 |129 |1,9 |1,6 ... |7,8 |- |- |2,9 ... |3,7 |159 |1,3 |1,4 ... |55,9 |123 |24,7 |20,4 ... |2,3 |157 |0,8 |0,8 ... |1,5 |в 192 раза |0,0 |0,6 ... |1,3 |в 22 раза |0,0 |0,5 ... және |11,8 |- |- |4,3 ... | | | | ... с к е р т у – [27, 28] ... ... ... ... ... сәйкес 2014 жылы Қазақстан туристер санының барумын бірінші
орынды ...... ... ... ... жалпы санының - 28,5%
алды. Бұл шоп-туристердің осы елге көп ... ... ... ... ... ... ... басқа түрлері үшін (ел бойынша саяхат, Хайнань
аралына саяхат, медициналық туризм ... ... ... ... ... көрінеді. Соңғы үш жылда тұрақты Түркияға саяхаттау ... ... 2013 жылы ол осы ... ... алда ... бірақ қазір тек екінші
орында келеді. Ал үшінші орында отандық ... ... 2013 жылы ... ... ... 2014 жылы бара ... саны азайды. Біздің
отандастарымыздың арасында басқа елдер әлдеқайда аз ... ... ... өсу ... ... ... Литва, Таиланд, Біріккен ... ... ... атап ... жөн. ... ... мен ... ниет білдіретін туристер саны сәл азайды.
2014 жылы Қазақстанның 94,7 азаматтары ... ... ... ... жылмен салыстырғанда олардың саны 1,3 есеге артты(2013 жылы -74,7
адам). ... ... ... ... көзі ... ... үлесі 61,2%
-ды құрайтын шығыe туризмі ... ... 2014 жылы ... ... ... саны 41,3% ... көрсетілген туристердің жалпы
санының. соның ішінде ТМД елдерінен - 10,7%, алыс шет ... ... ... ... арасында ең танымал Германия (жалпы 16%), Қытай
(28%) және Түркия (20%) ... үшін ... ... дамыту келешегі зор бағыттарының бірі
(мәдени, табиғи, ... және ... ... мұра ... тарту
болып табылады.
Сонымен қатар, елімізде туризмнің дамуын талдау нарығы ұлттық нақышпен
ескірген туристік өнімді ұсынады бұл ... ... ... ... ... ... нашар инфрақұрылымға әкеледі. Елімізде
туризмнің материалдық-техникалық базасын мемлекеттік қажет ... ол ... ... мен ... және демек қызмет көрсету сапасынан
да артта қалып келеді. 90-мен 2000 ... ... ... ... ... ... мемлекет тарапынан шетелдік валюта қорларының
экспорты, ұлттық туристік ... ... ішкі ... әлсіз
дамуы, мемлекет ұлттық өнімнің ... ... және ... ... жұмыстың болмауы, туристік нарық, экономика, өте төмен
инвестициялар және т.б. осы ... ... ... ... үрдістер анықталды.
Бұл туризм саласындағы жағдай мемлекетке ұнамады. Туризм саласындағы
мемлекетаралық интеграцияның бүгінгі күші ... ... жаңа ... ... ... Бұл ... ... тарихи шеберлікпен, маршруттау саясатын және жалпы әдістемесін ескере
отырып ортақ туристік кеңістік құру болды. Осы мәселелерді ... ... және ... ... үшін 1994 ... 9 қыркүйегінде
Достастық туризм-мүшелері жөніндегі кеңес құрылды. Өзара ... мен ... ... байланысты кең ауқымыда пайда болған жағдайларды шешу
үшін Кеңестің 14 отырысы өтті.
Кеңес мемлекетінің туризмді ... ... - ... ... ... принциптері әзірленген және ұсынылған, ... ... ... ... ... мен ... ... етуші, туризм, заңдарын жақындатушы және құқықтық
базасын ... үшін ... ... ... даярлау және
біліктілігін арттыру бойынша ұсыныстар мақұлданды:
- туризм қызметтерінің қауіпсіздігі мен ... ... ету ... ... ... ... халықаралық стандарттар мемлекеттік
экономика, дамыту және туризм секторы бойынша ... ... ... ... ... ... нарығында салауатты бәсекелестік ортаны
қалыптастыру, оның ... ... ... ... ... ... ... негізінде туризм секторының жай-күйін
қалыптастыру;
- шетелдік туристерді тарту, бәсекеге қабілетті ... ... ... нарықтарға өз қол жеткізуді қамтамасыз ету мақсатында туризм
реформасы, қызметтері және ... ... ... ... ... және жедел дамыту;
- Дүниежүзілік туристік ұйыммен арттыру ынтымақтастық.
2.3 Франция мысалында Батыс Еуропаға ... ... тур ... ... ... ... және алу үшін
клиентпен шартты ... және қол ... ... Осыдан кейін туристік
компания дерекқорына тіркейді. Одан әрі бірге ынтымақтастық үшін ... ... және ... пакеті бойынша тұрақты клиенттерге жеңілдіктер
қарастырылған.
Туристік компанияның клиент ... соң ... ... ... танысады.
Тур ақпараттарын мынадай көздерден алуға болады:
– түрлі түсті каталогтар ... ... ... ... ... ... ... (бүкіл мезгілде басып шығарылады);
– электрондық жеткізілім (жеңілдіктер, арнайы ... ... ... ... отелдерде орындардың бар болуы, тур туралы
қосымша ақпарттардың бар болуы).
Ұсынысты брондау рәсімін жасағанда қонақтың тура ... ... ... ... ... қол ... келісім шартқа сәйкес депозит төлеу
керек. Бронді растау әдетте факс ... ... ... ... келді.
Кейбір жағдайларда бұған біраз уақыт кетуі мүмкін, бұл қабылдаушы жағында
қонақ қол жетімділігі үшін сұрауға қажет. ... ... ... ... үйлер қосымша біржолғы үшін растауды, үш және төрт ... етуі ... ... ... ... үшін үш ... күн ... етіледі.
Брондау растау кезінде клиент туралы ... ... ... ... ... бар. Төлем тур келісім-шарт шарттарына сәйкес
қатаң жүзеге асырылады.
Турды рәсімдеу үшін барлық қажетті ... ... ... ... немесе факс арқылы жіберіледі. Құжаттар елшілік
консулдық қызмет талаптарына сәйкес болуы тиіс. ... мен ... ... ... ... ... түрінде болуы тиіс.
Құжаттардың тек толық жинағы ... ... ... тіпті
сұхбаттың да, құжаттардың түп нұсқасы талап етіледі.
Авиабилетке төленген үзінділер алдын ала ... жеті күн ... одан ... ... ... ... ... байланысты болуы мүмкін:
– ұшу-қону жүктемсесін теңестіру қажетілігі болғанда;
– отель келгендерді белгілі бір белгеленген апта ... ... бұл ... тек қана бір ... ... көрсетеді және т.б.
Құжаттардың толық пакетін 3 сағат бұрын біздің кеңсесінде кету алдында
немесе әуежайда алуға болады.
Дайын тур пакет мынадай құжаттарды ... виза мөрі бар ... ... ... (бару және қайту);
– туристік ваучер (көшірмесі және түпнұсқасы). Ваучерде барлық
қызметтер түрі көрсетіледі. Қол жетімді ... ... ... ... жағдайда екі немесе одан көп жолдама болуы тиіс;
– медициналық сақтандыру (кейбір жағдайларда, ... ... ... нөмірі туристің ескертпесінде жазылады, ал полис өзі
берілмейді).
Қолданыстағы заңнамаға сәйкес, ... ... тур ... ... туристік медициналық сақтандыруды қамтымайды. Сондықтан, ... ... ... болған жағдайда, компания тур сақтандыру құны оны шегере
алмайды.
Демалыс уақытының соңында ұшарға бір қалғанда туристтерге ... ... ... ұйымдастыру үшін топтардың уақыты мен орны туралы
нұсқаулықты қалдырады. Гид ... ... ... ... ... ... ... үшін рұқсат, яғни виза алу керек. Сапардың мақсаты туризм
болса, көптеген елдерде бұл виза ашу үшін ... емес (бір ... кем ... ... ... қазақстандық туристер тек ең достық және
әйгілі Азия елдерімен ғана (мысалы, Түркия, Тайланд, ... және ... ... ... ... сондай-ақ кез келген сапар мақсат үшін
визаны талап етеді. Мұның бәрі, әрине ... ... ... ... және ... ... дейін алдын ол елшілікке қажетті құжаттар
ұсыну және күту ... ... ... және шын ... ... да ... бір немесе басқа туристерге демалыс үшін арналған енгізу үшін
рұқсат бермеу ықтималдығы ... ... ... бұл ... ... ... туристер, ең алдымен, Батыс Еуропа мен ... ... ... ... ... виза мәселесі кез-келген
туристік агенттіктің өте маңызды құрамдас бөлігі болып табылады. ... әр ... ... ... ... ... екен. Кейбір жерде көп және
кейбір жерлерде аз ... да бір ... кіру үшін ... ... ... шет ... құжат иесінің қолымен;
– әрбір үлкен кісіге форма №3;
– әрбір адам үшін тәулігіне 100 $ кем ... ... ... алу туралы куәлік- сертификат беріледі;
– жұмыс орнынан қызметі, қай мекемеде қай ... ... ... уақыты расталып көрсетілген анықтамасы бар. Ай
сайынғы айлығы туралы (әр түрлі мемлекеттер үшін – әр ... ... ... ... ақ пен қара ... ... түсті 3х4 см екі
фотосуреттер;
– әрбір ересек адам некеге тұру немесе ажырасқаны туралы куәліктің
көшірмесін;
– сауалнаманы орыс ... ... ... ... ... баланың бір ата-анасы бармайтын болса: екінші ата-анасының рухсат
берген туралы арызы нотариальдық бекітілген болуы керек.
Франция бойынша ... ... ... ... ... ... сағат және күндері
бойынша қысқаша сипаттамасы.
Бірінші ... ... ... ... ... ... бойынша 10.15 «Түркия
авиалиния» ... ... ... ұшып кету. Стамбұлға сол
жердің ... ... 12.20 ... ... ... ... ... 1,25
минутты құрайды. Стамбұлдан сол жердің уақыты бойынша 13.45 ұшып кету.
Парижге сол ... ... ... 16.45 ... Төлқұжат бақылауынан кейін,
багаж алып және кедендік тексерулерден кейін, келу ... орыс ... ... ... Махаббат пен сұлулық қаласы Франция астанасы -
Парижге Трансфер. ... ... ... ... ... ... Eiffel 3* орналасу. Отель өте әдемі қоғамдық көліктің барлық
түрлері және ... ... ... тыныш жерде, Эйфелева
мұнарасы мен мүгедектер ... ... ... ... ... ... Париждің барлық әдемі аудандарынан көруге болатын типтік
париж ғимаратында орналасқан.
Отелдегі түн.
Екінші күн.
Сағат 11.00 ... ... ... ... кездесу және Парижге шолу
экскурсиясы. Тур қаланың осы мәңгі жас екі мың жыл ... бар ... ... және оның ... ... және ... ... Экскурсия барысында негізгі Мадлен соборы, Royal к-сі, Париж, Saint-
Paul, Opera Garnier, ... ... де ла ... Елисей,
Триумфальдық Арка Shayod, ... ... ... ... ... Pont Александр Үшінші, Musée d'Orsay, Cite аралын, Монмартр
тарихи және архитектуралық ескерткіштерді ... ... ... ... Түн отелде.
Үшінші күн.
Сағат 9.00 отелден шығу. Sixt фирмасынан Фольцваген Гольф көлігін үш
күнге жалға алу. Бір ... ... ... Реймске жол жүру. Реймсте
қалалық соборыдың қасында орысша сөйлейтін гидпен кездесу. Қалалық соборға
кіру, қала ішін ... ... ... ... жеке ... дәм ... 14.30 сарайлардың бірінде түскі тамақ ішу. Сағат 15.30 ... ... ... ... ... ... жол тарту. Жолға қырық бес минуттай
уақыт кетеді. ... ... ... жасау мұражайына бару, шарап ішіп көру.
Эпернейден 18.00 де Труа қаласына шығу. Тураға 19.30 ... Mercure ... Hotel ... орналасу. Түн отелде.
Төртінші күн.
Сағат 9.00 отелден шығу, Дижонға келу, қаланың көрікті жерлері: Башня
Ионанна ... ескі ... ... ... - ... готика немесе
Ренессанс ескі Дижон туындыларымен әр үй, және әрбір– ... бет. ... ... орта ... ... ... 15.00 алтын бөктер жолымен,
бургундыө шараптар үшін пісіп тұрған жүзімдер қасымен ... жол ... ... келу Best Western Hotel Henry II. Түн ... ... 9.00 ... шығу. 9.30 орысша сөйлейтін гидпен кездесу. Сағат
10.00- да 1443 жылы ... ... ... ... оның ... ... және орта ... бұрын-соңды болмаған байлығы бүкіл
Еуропа бойынша белгілі Оспис ... ... ... 15 ... фламандық
өнердегі үздік туындысы Роже ван ден Вейден триптихі сақталған. ... ... ... ... ... шарап дәмін тату.
Францияның өнер және тарих қалаларының тізіміне енген Бургундия қаласы –
Осерге ... 14.00 ... ... өзен ... ... ... ... Ратуша готтық соборын және готтық мұнара сағатын көруге болады.
Парижге 18.30 ... ... 20.30 Jardins Eiffel ... ... ... ... Сити және Луи аралдары бағытында Сенаның сол жақ жағалауымен
және керісіншеЭйфель мұнарасына дейін ... ... ... ... ... серуендеу. Бұл сағаттық серуендеу кезінде ... оң және сол ... ... ... ... Бурбон сарайы,
д`Орсе мұражайын, қаржы минстрлік ғимаратын, Париждік ... ... ... ... және басқа да көптеген көрнекті жерлерді көруге болады.
Түн отелде.
Алтыншы күн.
Сағат 10.00 де гидпен Опера ... ... және ... ... 15.00 1882 жылдан бері ойын-сауық және алданышты аты аңызға ... ... ... өз уақытының атағын шығарған ... ... ... балауыз мұражайына экскурсия. Сағат 21.30 оның француз
канканымен әлемге әйгілі ... Руж ... ... Кабаре Мулен Руж
мерекелік богемалық Париж атмосферасына сүңгуді ... ... ... басына шампан бөтелкесінің ½ кіреді. Түн отелде.
Жетінші күн.
Сағат 9.00 Гранд ... ... ... иіс ... әлемдегі ең
атақты мұражайы Фаргонар парфюмерия мұражайына бару. Мұражай париждің Лувр
және Версаль ... ... ... ... ... ... бұл тек қана
иіс су мұражайы ғана емес әсемдік үйі ... иіс су және ... ... ... киімдер сатып алуға болады. Саға 12.00 ... ... ... Саға 17.30 ... ... ... рейсмен Стамбұлға сағат 22.00 келу. Рейстер арасындағы
үйлесім жергілікті уақыт ... бір ... бес ... сағат 23.05
Стамбұлдан ұшу, 08.30 Алматыға қону.
Тур бағасына кіреді:
... ... ... ... ... ... Отелде тұру (3*);
– Париж бойынша шолу экскурсиясы;
– Дәм тату туры;
– Орысша сөйлейтін гид;
– Луврға экскурсия;
– Фаргонар парфюмерия ... ... ... ... ... ... ... Сене бойымен серуендеу;
– Мулен Руж шоуына қатысу;
– Көлікті жалға алу;
– Виза;
– Маршрут бойынша жолкөрсетуші;
– Тур бойы ... ... ... бойынша топтық танымдық тур.
Франция бойынша топтық ... ... ... ... ... ... беру.
Бірінші күн.
Алматы қаласы аэропортына келу. Алматы уақыты ... 10.15 ... ... рейсмен Алматыдан ұшып кету. Стамбұлға ... ... ... 12.20 келу, Париж рейсіне дейінгі үйлесім 1,25
минутты ... ... сол ... ... ... 13.45 ұшып ... сол ... уақыты бойынша 16.45 қону. Төлқұжат бақылауынан кейін,
багаж алып және кедендік тексерулерден кейін, келу ... орыс ... ... ... ... пен ... ... Франция астанасы -
Парижге Трансфер. Бірінші категориялық отель ... ... ... Eiffel 3* ... Отель өте әдемі қоғамдық көліктің барлық
түрлері және мейрамханаларға ... ... ... жерде, Эйфелева
мұнарасы мен ... ... ... ... ... Hausmann
стилінде салынған, Париждің барлық әдемі ... ... ... ... ... орналасқан. Отелдегі түн.
Екінші күн.
Сағат 11.00 отелде орысша сөйлейтін гидпен кездесу және Парижге шолу
экскурсиясы. Тур қаланың осы ... жас екі мың жыл ... бар ... таныстырады және оның алуан түрлі және келісімділігін бағалауға
болады. ... ... ... ... ... Royal к-сі, ... Saint-
Paul, Opera Garnier, сәулетші жүрегінде де ла ... ... Арка Shayod, ... ... ... ... ... Pont Александр Үшінші, Musée d'Orsay, Cite ... ... және ... ... ... ... кейін бос
уақыт. Түн отелде.
Үшінші күн.
Сағат 9.00 отелден шығу. Sixt фирмасынан ... ... ... ... ... алу. Бір ... ... созылатын Реймске жол жүру. Реймсте
қалалық соборыдың қасында орысша сөйлейтін гидпен кездесу. Қалалық ... қала ішін ... ... ... ... жеке салонда дәм тату.
Сағат 14.30 ... ... ... ... ішу. Сағат 15.30 қаланың басты
жолы Шампан шараптар жолымен Эпернейге жол тарту. Жолға қырық бес ... ... ... келу, шарап жасау мұражайына бару, шарап ішіп ... 18.00 де Труа ... ... Түн ... ... 9.00 ... ... Дижонға келу, қаланың көрікті жерлері: Башня
Ионанна Мейірімді, ескі Әділет сарайы, ... - ... ... ... ескі Дижон туындыларымен әр үй, және ... ... бет. ... ... орта ... ... Сағат 15.00 алтын бөктер жолымен,
бургундыө шараптар үшін пісіп тұрған жүзімдер қасымен ... жол ... ... келу Best Western Hotel Henry II. Түн ... ... 9.00 ... шығу. 9.30 орысша сөйлейтін гидпен кездесу. Сағат
10.00- да 1443 жылы қайта салынған қайырымдылық мекемесі, оның ... ... және орта ... ... ... байлығы бүкіл
Еуропа бойынша белгілі Оспис Бонға саяхат. Осында 15 ғасырдың ... ... ... Роже ван ден ... триптихі сақталған. 13-ші
ғасырдың ... ... ... жертөлелерден шарап дәмін тату.
Францияның өнер және тарих қалаларының тізіміне енген Бургундия ... ... ... 14.00 ... ... өзен жағалауындағы «приморский» кварталын, Мейірімді
Стефан, Ратуша ... ... және ... ... ... ... ... 18.30 шығу. Сағат 20.30 Jardins Eiffel отеліне ... ... ... Сити және Луи аралдары бағытында Сенаның сол жақ жағалауымен
және керісінше Эйфель ... ... ... ... ... ... қайықпен серуендеу. Бұл сағаттық ... ... ... оң және сол ... ... ... үйін, Бурбон сарайы,
д`Орсе мұражайын, ... ... ... Париждік Богоматери соборын,
Лувр, Тюильри бағын және басқа да көптеген көрнекті жерлерді көруге ... ... ... ... ... Руж шоуына қатысу. Кабаре Мулен Руж
мерекелік ... ... ... сүңгуді ұсынады. Билет сомасына
адам басына шампан бөтелкесінің ½ кіреді. Түн отелде.
Алтыншы күн.
Сағат 9.00 Шантийи қорғанына ...... ... ... ... барлық жағынан өте әдемі. Сарай бұрынғы ... ... ... - ... ... де оны су ... мен ... тұр. Сарайдың иелері — Монморанси, Бурбонов Конде және Орлеанский
жанұялары — ол ... ... ... ... кейінгі екінші орынды алатын
сурет өнерінің коллекциясы орналасқан. Коллекцияда — ... ди ... ... ... жасалған мозаикалар, Экуаннан жасалған
витраждар бар. Генрих Орлеанский Шантийда 30 000 ... және 700 ... ... кітапхана құрады. XVIII ғасырдың өнер ... ... ат ... ... ... Бқл ... еі атақты
ат қоралары. Оларға бүгінгі күніде және ... жиі ... ... ... ... XVI ғасырдың Кіші сарайда ... ... ... ... ... және XIX ... ... мұражайы бағымен – сол кездегі интерьермен және өнер туындысымен
танысудың тамаша бір ... ... және ат ... ... да ... осы жердегі барлық
Францияда танымал жергілікті кілегеймен танитындар да бар. «Шантии» деген
сөздің өзі француз ... ... ... ... ... ... бекерден
емес. Түн отелде.
Сағат 10.00 де гидпен ... ... ... және ... ... 15.00 1882 ... бері ... және алданышты аты аңызға айналған
орын, қазіргі заманды өз уақытының ... ... ... ... ... балауыз мұражайына экскурсия.
Жетінші күн.
Сағат 9.00 Гранд Опера маңында орналасқан иіс сулардың ... ... ... ... ... ... бару. Мұражай париждің Лувр
және Версаль сияқты ерекше көрнекті жерлерінің бірі. Мұражайда бұл тек ... су ... ғана емес ... үйі болғандықтан иіс су және әшекей
бұйымдар, сонымен бірге киімдер сатып алуға ... Саға 12.00 ... ... ... Саға 17.30 ... Түрік авиажолдары
авиакомпаниясының рейсмен Стамбұлға сағат 22.00 ... ... ... ... уақыт бойынша бір са,ат бес минут, сағат 23.05
Стамбұлдан ұшу, 08.30 ... ... ... кіреді:
– Авиабилеттер;
– Трансферт (Әуежай-Отель- Әуежай);
– Медициналық сақтандыру;
– Отелде тұру (3*);
– Париж бойынша шолу экскурсиясы;
– Орысша сөйлейтін гид;
– Луврға ... ... ... ... экскурсия;
– Гревен балауыз фигуралар мұражайына экскурсия;
– Сене бойымен серуендеу;
– Мулен Руж ... ... ... ... және жеке ... ... талдаулар.
Осы жұмыс бөлігінде туристер үшін ұай турдың экономикалық пайдасы бар
екенін білу үшін екі ... ... ... ... ... жеке ... ... турдың сметасы төменде көрсетілген
(берілген тарифтер турфирманың жұмыс құжаттарынан алынған) (кесте 9).
Кесте 9
Жеке турдың сметасы
|№ |Сипаттамасы ... ... |
| | ... |
|1 |2 |3 |
|1 ... Париж-Стамбул-Алматы |735 |
| ... ... ... | |
| |4 ... | |
|2 ... ... 1 ... |65 |
|3 ... ... 1 ... |16 |
|4 ... отель 4 тәулік*170 |680 |
| ... ... 1 ... |100 |
| ... ... 1 ... |115 |
|5 ... ... шолу экскурсия, 1 адам |192 |
|6 ... ... тур, 1 адам (2 күн) |300 |
|7 ... ... 1 адам |142 |
|8 ... ... ... билет, 1 адам |20 |
|9 ... ... ... ... ... 1 |40 |
| ... | ... ... Руж ... ... 1 адамға |100 ... ... ... автокөліті жалға алу, 3 тәулік,|350 |
| |Sixt ... | ... ... ... 20% |570 ... |Турдың бағасы |3425 ... с к е р т у – ... ... |
9 ... көріп отырғанымыздай жеке турдың бағасы 3424 Евроны құрайды.
Францияға топтық романтикалық ... ... ... ... (берілген тарифтер «Asia mix travel» турфирманың ... ... ... ... ... турдың сметасы
|№ |Сипаттамасы ... ... |
| | ... |
|1 |2 |3 |
|1 ... ... |1469 |
| ... ... ... | |
| |4 ... | |
|2 ... трансферы, 2 адамға |130 |
|3 ... ... 2 ... |16 |
|4 ... ... 4 ... |680 |
| ... ... 1 ... |100 |
| ... ... 1 ... |115 |
|5 ... ... шолу ... 2 адам |385 |
|6 ... дигустациялық тур, 2 адам (2 күн) |600 |
|7 ... ... 2 адам |285 |
|8 ... ... кемеге билет, 2 адам |20 |
|9 ... ... ... мұражайына экскурсия, 2 |40 |
| ... | ... ... Руж ... ... 2 ... |200 ... ... ... ... ... алу, 3 ... |
| |Sixt фирмасы | ... ... ... 20% |585 ... ... бағасы |4975 ... с к е р т у – ... ... |
10 ... ... ... ... болсақ 9 кестеде 1469
евро деп көрсетілсі 13 кестеде 735 евроны ... тұр. Бқл ... тур ... екі ... ғана ... билеттердің бағасы да екі
есе өсіп тұр.
9 және 10 кестеде «Трансфер» қызмет көрсету бағасын талдайтын болсақ,
бірдей ... ... ... да біз ... ... ... айырмашылық бар
екенін көруге болады. Бұл айырмашылық әртүрлі рейспен келетін туристердің
бәрін тосатын топтық трансфертте ... ... ... Ал жеке
трансфертпен люкс класындағы көліктер пайдаланады және отелге туристер келе
салысымен ешқандай кешігусіз жеткізіледі.
«Медициналық сақтандыру» қызметтері бойынша ... ... 9 және ... жеке турда сақтандыру бағасы топтық турға қарағанда екі есе жоғары
екенін көруге болады. ... да жеке тур ... ... ... екі ... ескертілген.
«Отелде» тұру бағасын 9 және 10 кестеден көріп отырғанымыздай ... ... бір ғана ... ... да, олар үш жұлдызды үш ... ... ... Бон) олардың ортақ тұру бағасы 895 ... Ал ... сол ... 1020 ... ... шет ... ... Парижде
тұру бағасы өте жоғары.
Турдың экскурсия бөлігіне талдау.
Париж бойынша шолу экскурсиясы. ... ... жеке шолу ... ... құраса топтық шолу экскурсиясы 40 евро тұрады. Жеке экскурсия
бағасы бір немесе екі адамға ғана ... онда ... ... ... ... екі есе ... ... керек емес болады.
Жек турдың экскурсиясының топтық экскурсиядан айырмашылығы өз ақшаңызға
экскурсия жүргізудің жайлылығы, гидтің ... ғана ... ... ... ... ... адамға айтқанын түсіну өте қиын болады
және топтық экскурсия кезінде ... ... ... қабылдау дұрыс
болмайды.
9 және 10 кестенің алтыншы жолын ... ... біз ... ... жеке тур кезінде осы экскурсия ... 600 ... ... ... шет аймақ экскурсиясына 3 күн толық берілсе және олар алты
қаланы (Реймс, Эперне, Труа, Дижон, Бон, ... ... және ... ... ... ... көрген болса, ал топтық экскурсия кезінде 2
қалаға (Эперне, Реймс) ғана бару ... ... Осы ... ... осы
экскурсия бағасының айырмашылығы 440 евроны құрайды.
Луврге ... ... ... ... ... ... 40 евро,
ал жеке тур екі адамға 285 евро ... біз ... 245 евро ... ... отырмыз.
Сена бойымен кораблде жүзу үшін бағасы бірдей – 10 ... Жеке ... 20 евро ... ол екі адам деп ... себепті.
Гревенге экскурсия бағасына талдау жасайтын болсақ, бағасы туристтердің
шығарған ақшасы ... ... ... өйткені мұражайға экскурсия
бағасы нақтыланған ол адам басына - 20 ... және 10 ... ... ... ... салыстыратын болсақ,
9 кестедегі 10 жол «Мулен Руж шоуына кіру» 200 евроны ... 10 ... жол ... ... ... 65 ... ... Жеке тур кезінде
туристердің қосымша шығындары тек қана үш күнге Фольксваген ... алуы - ол 350 ... ... ... есептеу үшін турдың бағасының 20% жеке туристік жолда
жүрген турист ... ... ... ... ... ... ... тұру үшін;
– көлікті жалға алу.
Барлық шығындарды есептей отырып біз 2921 евро аламыз және одан ... ... одан ... жеке ... ... 585 евро шығады. Тура
осылай топтық тур үшін есептесек және 20% алып тастасақ топтық тур ... ... ... 1413 ... ... 20% комиссиясы 283 евроны құрайды.
Турдың толық бағасын есептеу үшін туристтің шығаратын келесі шығындарын
есептек керек:
– авиабилеттер бағасы;
– тур кезіндегі ... ... ... ... ... жеке тур үшін 1469 евро (авиабилеттер) қосу 2921 евро (тур
шығынын) қосу 585 евро (фирма комиссиясы) ... екі ... 4975 евро ... ... 2487,5 евро ... ... тур үшін 735 евро ... қосу 1413 евро (тур шығынын)
қосу 283 евро (фирма комиссиясы) ... 2431 евро бір ... яғни жеке ... ... 2,3% , яғни 56,5 ... қымбат болып тұр.
Бірақ жеке тур топтық турға қарағанда өте көп экскурсиялық жүктемесі
болады, сондықтан ... сату ... осы ... қызықтыруға
болады. Жек турда артық төленетін 56,5 евро ал,ана ... ... ... ... бойынша қорытынды.
Сонымен екінші бөлімге қортынды жасай отырып, келесі жағдайларды айтуға
болады:
Кіру ... ... шет ... туристердің біздің елге келуінің
танымал мақсаты сол ... тек қана жора ... мен ... ... ... келу, БТҰ (Бүкіләдемдік туристік ұйым) атап
айтқандай ностальгиялық (сағыну) туризмі болып ... ... ... ... – 44,1 % ... ... ... туристердің келуі іскерлік және ... – 35,2%. ... ... ... ... ... барлық
әлемде белгілі бір орын алуда, бұдан Қазақстан да шет ... ... өсу ... ... ... ірі және ... ... және Қытай, Орта және Шығыс Азия және Батыс Еуропа, ... және ... ... де елдері және алыс шет елдер арасында
көліктік, ... ... ... ... ... ... стартегиялық орны ерекше.
Шығу туризмінің динамикасын талдау шет елдерге сапарлардың тұрақты
өсуін ... ... МЕН ... ... ... АЛМАСУ ДАМЫТУДЫҢ БОЛАШАҒЫ
3.1 Қазақстанда халықаралық туризмді ... ... ... ... ... ... зерттеу жүзеге
асырылды, ол негізгі нарықта шоғырланған еді, бұл ... ... ... негізделген, жеті нарықтарда өткізген, туризм саласындағы
себептер мен мінез-құлық [35]:
1) ... ... ... 18 жыл бойы 2,104 ... ... ... ... сауалнама;
2) Үндістан, қалалық жерлерде 18 жыл бойы 1000 қатысушылардың үлгідегі
Ipsos жүргізген сауалнама; Сауалнама әдісі: жеке сұхбат (PAPI);
3) Біріккен Араб ... ... ... 18 жыл бойы ... ... Ipsos ... ... зерттеу әдісі: Интернет
зерттеу (CAWI);
4) Ресей, қалалық жерлерде 18 жыл бойы 1000 ... ... ... ... ... әдісі: Интернет зерттеу (CAWI);
5) Әзірбайжан, қалалық жерлерде 18 жыл бойы 1000 ... GFK ... ... ... ... ... телефон
сауалнама (CATI)
6) Өзбекстан, қалалық жерлерде 18 жыл бойы 1000 қатысушылардың үлгідегі
GFK жүргізген ... ... ... жеке ... ... ... қалалық жерлерде 18 жыл бойы 1000 қатысушылардың
үлгідегі GFK жүргізген ... ... ... ... ... ... ... экономикасының нарықтық әлеуетін халықтың және мәдениет
т.б . өлшеу, басқа да тиісті ... ... ... сапарлар мүдделі, әрбір нарықтағы тұтынушылар
санының анықталыу, олардың түрі, күту, себептері және ... ... ... зерттеулер бойынша үш жылда 37 ... жуық ... ... ... ... ... ... 79% мақсаттары демалыс
болды, 32% туристер жеке мақсаттар үшін және  41% - іссапарда барды. Қытай
икемдері ... ... ... үш ... ... кем ... ... алынған өнімдер көрсетілген):
- Теңіз жағалауындағы демалыс - 66%;
- Қала ... ... - ... ... билеті арқылы, табиғат сұлулықтарымен танысу мақсатындағы
сапарлар - 37%;
- Мәдени мұрамен танысу мақсаттарымен, барып-қайту билеті арқылы, ... ... / ... көріп қайту сапары- 25%;
- Ұлттық саябағында демалу - 23%;
- Көлдегі демалыс - 23%;
- Круиз / қайық сапарлары - ... ... ... ... 37% ... ... ... деп есептейді, қалған 30% Қазақстан мықты және әлсіз ... деп ... тағы 30% ... ... ел ... ... ... қалған 3%, Қазақстанды туристік имиджі қолайсыз деп
пікірін білдірді.
Қытай саяхатшылары көршілес Еуропа және АҚШ / ... ... ... ... тағы қай бағыттағы демалыс орындарына баратындарын сұраған
кезде, басымдығы ... ... ... / ... - ... Тайвань - 39%;
- Франция - 38%;
- Австралия - 38%;
- Жапония - 34%;
- АҚШ / Канада - 34%;
- Сингапур - ... ... - ... ... ... ... тек 6% ... Қазақстанға
сапарын қарастырып отыр. Сондай-ақ, Қытай туристер ең көп саны Шанхай,
Гуандун және Пекин ... мен ... ... екенін атап өтеді.
Олар үшін, Қазақстан алыс ... ... ... ... ... осы сатып
алушылар тарту мақсатында, қазақстанға басқа елдердің фирмаларымен қытайдың
туристік нарығында лайықты орын үшін күресуге тура келеді.
Мұнда ... ... ... орындарындағы ең маңызды болып
санайды:
- Әдемі, бай жіне қол ... ... ... ... Жүзу бассейні, түрлі су спортымен айналысу мүмкіндігі;
- Жаяу серуендеу, ... ... ... ... ... ... ит ... сырғанау және жылқы арбалары жүру;
- Атпен жүру;
- Балық аулау.
Қытай - әлемдегі ең жылдам дамып келе жатқан туристік ... ... ... ... ... елдермен танылады [36].
Тіпті 15 жыл бұрын, бұл елдер Қытайда нарық үлесін алу үшін ... өз ... ... үшін айтарлықтай белсенді күш қосты. Қытай
мен Қазақстан көршілес ел болғанымен, ... ... ... шығысында
шоғырланған, яғни қытайдың туристік қызмет нарығы ... тым ... ... ... ... өз ресурстарын ескере отырып, қазақстан өзі
күшті емес ... тұр, ... ... үшін ... ... ... ең
танымал бағыттар бойынша сұранысты қанағаттандыру мүмкін емес [37].
Бұл Қытай нарықтық нысанаға ... ... ... ... ... Жаңа Зеландия, Тайланд, Малайзия және Жапония сияқты
туристік елдерімен бәсекеге түсу қиын. ... ... ... ... ... ... дамуының басты бағыты емес екеніне
қарамастан, бұл бағытта жұмыс істей беру ... ... ... ... ... 10 жылда бір жарым миллион қытайлық туристер Қазақстанға
тартуға болады, сонда ағымдағы көрсеткіштен 20 есе ... ... ... ... тартымды дәстүрлі өнімдер ұсынуға болатын өңірлерге
тиімді: табиғат, Туризмнің ... ... ... облысы, Шығыс
Қазақстан), мәдениет (Жібек ... ... ... және ... ... ... ... 12% -ы соңғы 3 жыл ішінде
ешқандай сапарларға барған емес. Төменде келтірілген деректер бойынша ... 3 жыл ... ... ... ... ... ... -ы демалысын Қазақстанда өткізер еді. Соңғы 3 жыл ішінде саяхат
респонденттердің жалпы санының ... 51%, ... елде ... ал ... тек өте аз саны ... ... Дәл осы
респонденттер Қазақстанға келушілер ... ... ... ... ... ... ниет ... еді.
Соңғы 3 жыл ішіндегі саяхатқа келгенде, респонденттер былай жауап
қайтарды (Соңғы үш ... кем ... 20% ... ... ... ... Теңіз арқылы Beach Holiday - 86%;
- дөңгелек-қайту билеті табиғи сұлулық туралы білу үшін сапар - ... ... ... - ... ... / ... қонаққа сапары
- 40%;- Кері билет мәдени мұрасы туралы білу үшін сапар,
- 34%;- Көлінде демалыс - 34%;
- Балық аулау үшін ... ... - ... ... ... / ... ... - 21%.
Олар Қазақстанның қандай басты көріктерімен таныс екенін орыстардан
сұраған сұраған кезде, мынадай ... ... ... ... - 98,2%;
- Балқаш көлі - 92,3%;
- Алтай таулары - 93,9%;
- Астана - ... ... - ... Шымкент / Жібек жолы - 88,9%;
- Бурабай ұлттық ... - ... ... ... ... ... ... өте жақсы
білетін сыртқы нарықтың өкілдері болып ... ... мен ... ... мен ... ... бұл таңғаларлық емес жайт.
Ресейліктерді көрнекті жерлерді бағалауды сұрағанымызда олар орташа, ... ... ... ... ... 5 ішінде):
- Алтай таулары – 4,30;
- Каспий теңізі – 4,23;
- Балқаш көлі – ... ... 3,69 ... ... Шымкент/Жібек долы алды, сонымен қатар бұл
баллды жеткілікті жоғары деп есептесе болады.
Күтілгендей, ... ... ... Қазақстанға барғанға құмар.
Алайда, Ресейдің европа бөлігіндегі ... ... ... ... ... ... және Санкт-Петербург деген қалаларда), ... ... ... ... тұрғындары жоғары әлеуетті нарық болып
табылады.
Ресейлік саяхаттаушылар үшін ең ... ... ... халық үшін):
сұралғандардың 84%-ы соңғы үш жылдың ішінде ... ... 52% ... және 45% ... ... ... екен;
- қатысушылардың 40%-ы отбасымен, кішкентай баламен, 30% қос жұппен
және қалған нұсқалардығ 15%-ы ... ... ... аса ... ... ала жоспарланады және соңғы уақытқа дейін
қалдырылмайды.
Ресей және Қазақстан Кедендік одақтың қатысушылары болып ... ... ... ... ... мен серіктестігі өте жақсы дамыған,
сонымен қатар бірнеше қалаларының арасында тікелей әуе ... бар. ... ... ... ... салыстырмалы түрде ЖҰӨ көлемі жоғары
болып табылады, ол 13,089 АҚШ долларын құрайды.
Ресейдегі дін жетекші рөлді ... ... ... ... діннен
ерекшеленеді. Қазіргі кезде діни әсер ету ... келе ... да ... мен ... ... ... дамуына кедергі болмауы мүмкін.
Екі мемлекет те ... ... ... ... және көп ... ... тарихы
бар. Сонымен, біз маңызды мәдени ұқсастықтар деп есептейміз. Қазақстардың
көп бөлігі орыс тілінде сөйлейді, сондықтан тілдік ... жоқ. ... ... ... ... ... – этникалық орыстар ... ... ... Ресей мемлекетінің азаматтарына біздің елімізге
кіру үшін визаның керегі ... ... ... отырып және ерекшеліктерін ескере отырып
Ресей ... ... ... ... ... ... анықтауған болады.
Осылайша ресейлік туристердің ағымы бүгінгі күнгі 130 мың ... ... ... ... ... өсуі мүмкін. Ресейліктердің
қазақстандық туристік өнімдер мен ... ... ... отырып ең
басты көрнекті жерлер Каспий теңізі (Балқаш, Бурабай) болуы мүмкін, бірақ
қалалар немесе басқа табиғи (ұлттық ... ... ... ... ... (Жібек жолы) сияқты көрнекті жерлер қызықсыз болады.
Үндістан. Соңғы 3 жылдың ішінде саяхаттаған сұралғандардың ... ... ... ... ... ... бірақ әрбір екі жыл сайын
шет елге саяхат жасағанын айтты [38].
Бұл респонденттер Қазақстанның ең ... ... ... ... бойынша олар өз демалыстарын қуана Қазақстанда өткізер еді.
Сауалнама нәәтижелері қатысушылардың тек 12% ғана соңғы 3 ... ... ... 88% ... көрсетілген уақыт
ішінде саяхат жасауға мүмкіндік алыпты. Олардығ 75,6% өз ... ... ... ... ... ... 3 жылда қандай саяхаттар жасалғаны туралы айтылғанда,
олар келесідей жауаптар берді ... 20% ... үш ... ... ... ... ... жағалаулық демалыс - 72,3%;
- табиғи әсемдікпен таныстыру мақсатындағы саяхаттар, ... - ... ... демалыс - 49,9%;
- діни саяхаттар/ қажылық - 47,4%;
- туысқандарын/ достарын көру ұшін жасалған саяхаттар - 45,0%;
- таудағы жазғы демалыс - ... ... ... ... - 38,5%;
- круиз/ қайықпен серуендеу - 33,4%;
- мәдени мұрамен ... ... ... ... билеттерімен -
25,5%;
- қысқы спорт түрлері/ қысқы демалыс - 20,8%;
Олардан Қазақстанның басты көрнекті жерлерін біледі ма деп ... ... ... ... ... ... - 70.5%;
- Балхаш көлі - 60.6%;
- Алтай таулары - 62.3%;
- Астана - 51.4%;
- Алматы - 49.9%;
- ... / ... жолы - ... Бурабай ұлттық паркі - 63.4%.
Қатысушы үндістерді Қазақстанның көрнекті ... ... ... ... жауаптар берді:
- Каспий теңізі - 4,20;
- Бурабай ұлттық паркі - ... ... ... - ... төмен 3,83 деген бағаны Балқаш көлі алған болатын [39].
Қытайдағыдай Қазақстанның туризм үшін әлеуетті нарығы ... ... ал шет ... онша ... ... ... ... (саяхаттаушы халық) үшін ең маңызды ... ... ... сұралушылардың 88 %-ы соңғы үш жылда демалысқа ұшақпен, 56 %-ы темір
жолмен және 68 %-ы ... ... ... 30 %-ы 13 ... ... ... 27 % - балаларсыз,
ал 13 %-ы отбасымен және 13 жастан жоғары балаларымен саяхаттайды;
- сұралған ресейліктер сияқты үндістер де өз ... ... ... және ... ... дейін қалдырмауға тырысады, демалыстың
90% алдын ала жоспарланған болып табылады [40].
Әлемдік банктің мәліметтері бойынша Үндістанның ЖІӨ халық санына ... АҚШ ... тең, ал ... тек 30%-ды ... Тек ... ғана ... ... рейстер бар. Үндістандағы негізгі дін –
индуизм, бірақ Үндістанның солтүстік бөлігіндегі халқының ... ... ... ... біз ... ... ... тұрушы фактор
ретінде дінді қарастырмаймыз. Алайда, мемлекеттердің арасындағы қашықтыққа,
мәдени ерекшеліктерге, тілге және ... ... ... туристік
нарықтың дамуы баяу болуы мүмкін [41].
Ара қашықтық және салыстырмалы түрдегі саяхаттауға ... ... ... ... ... ... нарығы болады деу қиын және бұл
елден келушілердің саны 100-200 мың адамнан аспауы мүмкін. ... да, ... тез ... келе жатқан экономикасының арқасында (ол әлі де ... ... ... ... ... мен ... ... қосылатын стратегиялық нарық ретінде қарастыру керек.
Үндістандағы қоныстану үндістердің талғамына айтарлықтай әсерін
тигізді. ... ... ... мен ... ... ... таза ... тиіс. Табиғатқа бағытталған саяхаттар, қорықтар мен әсіресе жаздағы
таудағы ... (осы ... ... ... қыста демалуға қарағанда
әлдеқайда арзан және сол үшін Үндыстанның салыстырмалы түрде ... ... ... үшін ... ... нарығында кең мүмкіндіктер береді.
Түркменістан. Нәтижелері қатысушылардың 65% соңғы 3 жылда саяхаттамған
деп көрсетті [42].
Қалған 35% көрсетілген уақыт аралығында ... ... ... ...... ... ... қарсы еместігін айтты.
Соңғы 3 жылда саяхат зерттелген халықтың шамамен 80% -ы негізінен
елдегі ... ... жыл ... жұп ... ... екенін айтты. Бұл
респонденттер Қазақстан, оның ішінде 75,7% сәйкес, олар ... ... еді, ең ... ... ... ... ... 3 жылда қандай саяхаттар жасалғаны туралы айтылғанда,
олар келесідей жауаптар берді (қатысушылардың 15% соңғы үш жылда ... ... ... ... ... көру ұшін ... саяхаттар – 53 %;
- теңіздегі жағалаулық демалыс – 34 %;
- қаладағы демалыс – 30 %;
- ... ... ... ... ... ары-бері билеттерімен –
20 %;
- табиғи әсемдікпен ... ... ... ... – 18 ... ... ... көрнекті жерлерін біледі ма деп сұрағанында
келесідей жауаптар берген:
- Каспий теңізі – 82.9 %;
- Балхаш көлі – 70.4 %;
- ... ... – 81.2 %;
- ... – 85.7 %;
- Алматы - 86.1 %;
- Шымкент / Жібек жолы - 65.7 %;
- ... ... ... – 59.1 ... ... көрнекті жерлерін бағалауды сұрағанда, олар
келесідей жауаптар берді:
- Алматы – 3.95;
- Астана – 3.81;
- Алтай таулары - 3.70.
Ал ең ... ... 3,35 ... ... долы ... сәйкес, Ашхабад, Ташкент және Сумгаит Қазақстанға саяхат
Түркіменстан үшін жалпы әлеуетті нарығының 80% -ын ... ... ... (саяхаттаушы халық) үшін ең
маңызды сипаттамалар болып келесілер табылады:
- сұралушылардың 85 %-ы ... үш ... ... ... 38 %-ы
автокөлікпен саяхаттаған, ал қалған көлік түрлерімен 20 %-зы ... 38 % ... ... 22 % ... ... ... және 21 ... 70 %-дан астам түрікмендер өз демалыстарын өздері жоспарлағанды ... ... ... қалайды.
Дүниежүзілік банк Түркіменстан сәйкес халықтың жан басына шаққандағы
ЖІӨ-нің 4,722 бар [43].
Қазақстан, әсіресе, Кеңес дәуірінде, оның діні мен ... ... ... ... басқа да елдерімен қатар, Түрікменстан сол ... ... ... Түрікменстан, Қазақстан кейін халықтың жан басына
шаққандағы ЖІӨ-ні жоғары ... бар. Біз екі ел аз, ... ... ... бар деп ... және ... әуе бар. Алайда, Түрікменстан
азаматтары Қазақстанға кіру үшін виза қажет ғана болып табылады.
Дүниежүзілік банк Түркіменстан сәйкес ... жан ... ... 4,722 бар. ... ... ... ... оның діні мен
тарихын акциялары ретінде ... ... ... да ... ... сол өңірде болып табылады. Облыста, Түрікменстан, Қазақстан
кейін халықтың жан басына шаққандағы ЖІӨ-ні жоғары екінші, бар. Біз екі ... ... ... ... ... бар деп ... және тікелей әуе
бар. Алайда, Түрікменстан ... ... кіру үшін виза ... ... ... Сұралғандардың, респонденттердің 31 %-ы соңғы 3 жыл ішінде кез
келген сапары емес ... ... ... соңғы 3 жыл ішінде саяхат 69% қатысты.
Олардың арасында, респонденттердің 62,3 %-ы ... ... ... еді деді.
Соңғы 3 жылда саяхат респонденттердің жалпы санының ... ... ... олар ... ... ... деп хабарлады, респонденттердің тек өте
аз саны шетелге ... Бұл ... ... ... ... ... 48,1 % ... осы респонденттер, Қазақстан, ең алдымен, келушілер
болып ... ... 3 ... ... саяхаттар жасалғаны туралы айтылғанда,
олар келесідей жауаптар берді (қатысушылардың 20 % соңғы үш ... ... ... ... туысқандарын/ достарын көру ұшін жасалған саяхаттар – 63 %;
- қаладағы демалыс – 46 %;
- теңіздегі жағалаулық демалыс – 42 %;
- ... ... ... ... ... ... – 28 %;
- діни саяхаттар/ қажылық – 23 %;
- басты мақсат шоппинг болып табылатын демалыс – 20 %.
Қатысушыларды Қазақстанның ... ... ... ... олар
келесідей жауаптар берді:
- Каспий теңізі – 65.6 %;
- Балхаш көлі – 59.7 %;
- ... ... – 58.7 %;
- ... – 54.7 %;
- ... - 54.9 %;
- Шымкент / Жібек жолы – 54.9 %;
- Бурабай ... ... – 54.7 ... ... ... ... ... сұрағанда, олар
келесідей жоғары бағаларды берді:
- Каспий теңізі – 3.77;
- Бурабай ... ...... Алтай таулары - 3.73.
Тағы да ең төменгі орташа 3,47 бағаны Жібек жолы ... ... ... ... ... ... ... дейін болды)
Қазақстанның туристік көрнекті жерлері бойынша олар біздің елімізге қатысты
кішкене шатасатынын байқауға болады.
БАӘ келген ... ... ... үшін ең ... ... ... табылады:
- сұралушылардың 96% соңғы үш жылда демалысқа ұшақпен, 23% ... 42% ... ... 42% ... 13 ... ... балаларымен жиі саяхаттайды, 18%
отбасымен және 13 жастан жоғары ... 18% - ... және 15% ... бір ... ... балаларсыз саяхаттайды;
- сұралған ресейліктер сияқты, олар өз ... ... ... ... (70 %-дан ... және барлығын соңғы минутқа
дейін қалдырмайды.
БАӘ экономикасы өте ... және ЖІӨ ... де ... банктің
мәліметінше 45,653 АҚШ долларын құрайды [45].
Алайда тілдік тосқауылдар туризмнің дамуына кедергі болуы мүмкін. ... ... ... ... ... алайда мәдени ерекшеліктер бар.
БАӘ-гі ауқатты адамдардың саны 10 млн. адамға жақындап келе жатқанын
ескерсек бұл ... ... үшін өте ... ... ... ... да ... және басқа да Еуропаның туристік қалаларынан алыста
орналасқандықтан ... ... ... әсер етеді және Қазақстан
үшін жақын жылдарда шешуші фактор бола ... ... ... ... ... БАӘ ... және Орта Шығыстағы басқа елдер сияқты Қазақстанның
қалаларына көп назар аударатындығына, ислам элементтері ... ... ... негізгі жерлерге және бұл ... ... ... ... ... бұратынын жобалауға болады. Сонда да
арадағы 10 жылда туристер саны жарты миллионнан асады деген күтім өте ... ... ... ... ... 3 ... ішінде сұралғандардың 72%-
ы саяхаттамаған. Қалған 28 %-ы осы ... ... ... ... %-ы өз ... ... ... қарсы еместігін айтты.
Сұралған халықтың 87%-ы 3 жылда өз ... өз ... ... алайда бірнеше жылдар арасында шет елге саяхат ... ... ... ... ... адамдар, олардың 88,5% ... ... ... ... ... ... 3 жылда қандай саяхаттар жасалғаны туралы айтылғанда,
олар келесідей жауаптар берді (қатысушылардың 10% ... үш ... ... ... ... қаладағы демалыс - 61%;
- туысқандарын/ достарын көру ұшін жасалған саяхаттар - 30%;
- ... ... ... - ... ... үшін жасалған саяхаттар (спа және басқа.) - 13%;
- мәдени мұрамен танысу мақсатындағы саяхаттар, ары-бері билеттерімен ... ... ... демалыс - 12%.
Қатысушыларды Қазақстанның көрнекті жерлерін бағалауды сұрағанда, олар
келесідей жауаптар берді:
- Каспий теңізі – 91.2%;
- Балхаш көлі – ... ... ... – 87.3%;
- Астана – 88.8;
- Алматы - 88.7%;
- Шымкент / Жібек жолы – 80.73%;
- Бурабай ұлттық паркі – ... ... ... ... ... ... – 3.77; Алматы – 3.77; Каспий теңізі – 3.77.
Ең төменгі 2,93 баллдық бағаны Жібек жолы алды. ... ... ... ... ... Қазақстанның көрнекті жерлерін
төменірек бағалады. Себептерінің бірі ... ... ... ... ... ол Еуропаға жақын және сондықтан болар шығысқа
қарағанда батысқа жақынырақ болып ... ... ... ... ... үшін ең маңызды
сипаттамалар болып келесілер табылады:
- 68% сұралғандар демалысқа ұшақпен, 17% автокөлікпен жүргенді, ал ... ... ... 35% ... ... ... саяхаттайды, 21% әдетте жұппен және
20% - балаларсыз ... ... ... ... ІЖӨ 6.916 АҚШ ... құрады Әзірбайжан қазіргі
уақытта табиғи ресурстарды пайдалану арқылы экономиканың қарқынды дамуын
өтіп жатыр. ... мен ... ... ... арқылы қосылған.
Қазақстан, ислам сияқты Әзірбайжанда ... дін. ... ... экономикалық көрсеткіштерге қарамастан, Әзірбайжан халқының ... 30% ... үш ... ... ... жасаған көрсетеді. Сонымен
қатар, әлі күнге дейін, аралаушы үйде мұны, және ... ... кім ... ... ... ... ... Әзірбайжан ғана қорытындылар
барлық негізі Қазақстандағы жалғыз кәмелетке толмаған ... ... ... және бұл ... ... ағыны жоқ жарты миллион астам
болады облыстық нарығының бөлігі болуы мүмкін.
Өзбекстан. ... ... 84%-ы ... 3 жылда ешқайда
саяхаттамаған. Олардың ішінде 64,1% сұралғандар Қазақстанда демалыстарын
өткізуші еді екендіктерін ... ... 3 жыл ... ... респонденттердің жалпы санының арасында
95%, олар негізінен елдегі демалуға деп хабарлады, ... өте аз саны ... ... Бұл ... ... ... еді, ... 94,6% талап-ақ осы респонденттер, Қазақстан, ең
алдымен, келушілер болып табылады. Ол соңғы 3 ... ... ... ... ... ... ... (тек
нәтижелері жауаптардың жалпы санының 20% астам жинаған берілген)
болды:
... ... ... ... ... ... ... 38%;
– табиғатқа турлар – 30%;
– теңіз жағажайындағы демалыс – 27%;
– басты ... ... ... табылатын демалыс – 25%;
– қаладағы демалыс – 23%.
Қатысушыларды Қазақстанның көрнекті жерлерін бағалауды сұрағанда, ... ... ... ... ...... Балхаш көлі – 64,1%
– Шымкент / Ұлы жібек жолы – 78,4%;
– «Бурабай» ұлттық паркі – ... ... ... ... ... сұралы және респонденттер
келесідей көрнекті жерлерге жоғары баллдар берді: Каспий теңізі – ... – 3,93; ... – 3,88; ең аз ... ... ... ... алды ... келген саяхаттаушылар (саяхаттаушы халық) үшін ең маңызды
сипаттамалар болып келесілер табылады:
– 73% ... ... үш ... ұшақпен, 28% – көлікпен, және
19% – поезбен саяхаттаған;
– 35% респонденттер балаларсыз ... 28% ... және 17% ... ... ... ... ... өзбектер тыныш демалысқа қарағанда
белсенді демалысты ... ... ... ... демалысты
таңдайды), ал демалысты ұйымдастыру үшін басқа нарықтағы
респонденттерге ... ... жиі ... орай, Өзбекстан елінің экономикалық көрсеткіштері өте төмен
сатып алу қабілетінің нарықтағы ұстанымын өтті, ... бұл ... ... ... емес ... ... және одан ... (Ресейден басқа)
басқа да өңірлік нарықтарға бірге оқылуы тиіс (сурет 8).
| | ... ... |
| | | |
| | ... көлі |
| | | |
| | ... таулары |
| | | |
| | ... |
| | | |
| | ... |
| | | |
| | ... ... |
| | ... |
| | ... ұлттық |
| | ... |
| ... ... ... ... |Мезгілдік ... ... мен ... ... ресурстарды толық |
|сәулелегі ... ... және ... ... |Экскурсиялық нысандарының көп |
|ерекшіліктері ... ... қол ... ... ... емдік |
|Парк ... ... ... аз ... |
|Меңшік жіне мемлекеттік фондтардың |Бос уақытты және ... ... ... ... ... ... ... ... спорттық, және |Орналастыру орындарының ыңғайлық |
|т.б. туризм түрлерің дамутуға ... ... ... ... ресурстардың бар болуы |Емдік мекемелердің төмен |
| ... |
| ... аз ... ... ... ... ... сай ... салу ... туристік факторлардың |
|Туристік-рекреациялық статусын алу |бәсекелестік жақтарды қатайту |
|Халықаралық ... ... ... ... ... |
| ... ... |
|Курортың жыл бойы жұмыс істеуді ықпал|Техникалық ... ... ... ... ... ... қызметтердік Халықаралық |Көліктік логистикалық ... сай ... ... ... ... кешендерінің |Курортық бизнестің ... ... ... және ... және ... ... |ерекшілігі ... ... | |
11 ... ... мәліметтер талдауы жалпы аймақ жоғары тиімді,
бәсекеге қабілетті туристік-рекреациялық ... ... ... бар ... ... ... облысын алудың себебінің бірі мұнда
көптеген шет ел азаматтары жұмыс жасайды, соның ішінде Хорватиядан (сурет
9).
Тур ... ... ... ... жер».
Тур 11 күн/ 12 түнге құрастырылған.
Күн 1. Хорватияға келу (Дубровник қаласы).
Сурет 9. ...... ... ұшу
(автормен құрастырылған)
9 суретте көрсетіліп отырғандай Ақтөбе қаласынан ... ... ... рейс ... 1. ... қаласы бойынша шолу экскурсиясы.
Экскурсия жарты күнге арналған.
Дубровник қаласымен танысуға өте жақсы мүмкіндік, олардың орта ... ... ... ... ... ... ... қаланың ең қызықты
және белгсіз жерлерінде болу, оның тарихын, дәстүрін және ... ... ... ... құс ... ... Дубровник қаласы мен
оның маңындағы аралдарға ұмытылмас көрініс ашылады. ... ... ... оның тар, ... ... кездесу және негізгі көрнекті жерлер:
бірінші франциск монастырға, содан кейін орталық ... 1317 жылы ... ... ... ... ханзада сарайына және кафедралдық
соборына экскурсия болады. Бұның бәрі бірнеше сағат уақытты ғана алады, ал
экскурсиядан кейін бекініс ... ... десе ... Stradun ... ... ... ... дем аламын десе де бос ... ... ... құны - 20 ... ... кіру ... 2. ... аралы.
Экскурсия күні бойына есептелген.
Жылдамдық катері бір жарым сағат ішінде Мльет аралына жетеді ... ... ... жаяу ... ... ... ... құстар
және шөптермен бірге табиғат сұлулығы ашылады. Бұл жер Хорватияның ... ... ... бір ... ... парк деп аталады. Оның ең
көрнекті жері теңіз суымен екі таза көл және оның ... ... ... ... Биік ... және ... орманмен құршалған көлдерде
шомылуға, қорықтың тар, ... ... ... ... гидпен бірге
қасиетті Мария аралындағы XII ғасырлық ... ... ... ... ... ... киімі мен күю кремін алуды ұсынады.
Шамаланған құны - 45 ... ... кіру ... 3. ... ... .
Экскурсия күні бойына есептелген.
Дубровника теңіз жағалауымен ұмытылмас серуендеу көтеріңкі көңіл ... ұзақ ... ... оң энергия береді. Барлық жабдықтармен бармен,
астыңғы ... ... ... жабдықталған яхта сапарға ... ... ... Ұлттық музыка және сусындар жасыл табиғатпен
және арал маңындағы қалалар үйлесімдігі жылы және ... ... ... ... ... ... жайлы және көрнекті шығанаққа бұрамыз,
ол жерде ашық ... бар ... ... Балық тағамдарынан
тұратын дәмді түскі ас, ұлттық тағамдар және шексіз үй шараптары, жайлап
әркім қатысқысы ... ... ... ойын сауық бағдарламасына
ауысады. Түскі астан және қызықты конкурстардан ... яхта ... деп ... ... ... ... мол ... Топ болып әр түрлі
өлеңдер айтылып Дубровникке жеткенше уақыт зымырап өтеді [39].
Шамаланған құны - 35 ЕВРО.
Дәм тату және ... баға ... ... 4. Үш ... күні ... ... ... Элафиттық архипелагпен және Хорватияның он ... ... ең ... үш ... ... ... және Лопудқа жеңіл
және өлшемдік ... ... ... ... ... және көптеген
тарихи құндылықтары бар жерорта теңіздік түріндегі ескі қалалар ... ... ... ... және XV ғ. ... ... шіркеунде болған соң
тыныш және тыныштық орнаған шығанақ құмды жаға жайға баруға болады.
Шомылу киімі мен күю ... ... ... құны - 30 ... билеттері және сәлемдесу сусындары баға құнына кіреді.
Күн 5. Чилипи - «Конавов ауласы».
Экскурсия күні бойына ... бойы таза ... ... ... осы ... ... танысатын және ұлттық мейрамханада ... ... ең ... және ... ... ... Жол ... жерлермен, сол маңайдағы Цавтата және еі ... жер ... ... ... Николай шіркеуінің қызметіне қатысатын, ... ... ... ансамблдердің қызықты концерттерін көретін
және осы жердегеі тұрғылықты халықтың дәстүрлерін айтып беретін ... ... ... ... Одан жол ... ... ... нағыз атмосферасы сезілетін Молунат жері арқылы
Превлак түбегіне одан Дубровниктің ең ... ... ... dvori" ... ... су ... ескі ... және көлеңкелі ағаштармен
қоршалған тау өзенінің жағасында орналасқан. ... ... ... ... және ... шараптары түскі асты ұмытылмастай қылады. Миханичи
ауылындағы ... Мия Шише ... ... бару ... одан ... тлоықтыра және ұмытылмастай жасайды [40].
Шамаланған құны - 45 ЕВРО.
Сәлемдесу сусындары, түскі ас және кіру ... баға ... ... 6. ... ... ... күні ... есептелген.
Неретва өзенінің атырауы – батпақты жер жануарлармен және қсімдіктердің
айтпас байлықтарына бай - бұл табиғаттың ерекше құбылысы. Таумен ... ... ... парк ... ... және ... ... Бұл
алқаптың батпағы өте құнарлы, және бірегей ... ... ... ... ... және ... анар мен ... аяқталып
барлығы өседі. Тұрғылықты халық ауыл шаруашылығымен және балық аулаумен
айналысады, ал ... ... угра және ... ... болып саналады
және айналасындағы мейрамханалар үстелінен табылады. Құстардың ... ... ... ... атыраудың орнитологиялық мұражайына
барғаннан кейін, ерте римдік Нарон колонияларының қазбалары тарихи ең
көрнекті жері Вид ...... ... ... ... ... Бқл ... ерекшелігі бұл жерде тіпті жол жоқ,
оларды көлдер, каналдар алмастырған, және ең жақсысы бұл ... ... ... егін ... қайықпен жүзіп осы ... ... ... ... ... ... көптеген лилиялар, жануарлар
мен құстардың арасында жайлы және ... жүзу ... ... және өзен ... ... ... ... түскі ас ішуге әкеледі.
Құжаттарды өздеріңмен бірге алып жүруді, жеңіл ... ... құны - 45 ... ... ... ас және қайықпен жүзу ба,а құнына кіреді.
Күн 7. ... ... күні ... ... ... дейін Оңтүстік Далмацияның жағалауынығ әдемілігін
көрсетеді. Тартымды ауылдардың ... өтіп және ... ... ... ... әкеледі, бұл жерден паром ескі қалаға жеткізеді. Корчула –
қазынасы осы атаудағы ескі қала ... ... ... монастырларымен,
кафедралық соборларымен және көптеген мұражайларымен атағы бар бұл ... ... ... ... ... бар және ескі ... бар ... кқрнекті жерлеріне бару және түскі ас бұл ... ... ... құны - 40 ... ... және ... ас баға құнына кіреді.
Күн 8. Пельешац түбегіндегі шараптар және шарап жертөлелері. Экскурсия
күні бойына есептелген.
Бұл шараптық тур ... ... ... ең ... шарап
жасаушылардың құпияларымен таныстырады. Жүзіммен ... және ... әр ... таң қалдыратын Далмацияның бұл ең үлкен түбегі.
Көрнекті Трстеник қаласында "Поступ" ақ шарап және ... ... ... ... ... шараптың дәмін тату жүргізіледі.
Бартулович ... ... ... ... ... ... үй түскі ас. Түскі астан ... ... ең ескі ... Милош мырза шын көңілмен өз үйінде күтеді. Ол шарап жасаудың
отбасылық ... ... ... ... қожалығын көрсетеді және тәтті
шараппен үй ірімшігімен террасада дәм татырады. Осы ... ... ... ... ... ... ... және Мльет, Корчула және Ластово аралдарына
керемет көрініс ашатын Потомолье ... ... ... ... құны - 45 ... дәм тату және түскі ас баға құнына кіреді.
Күн 9. ... ... күні ... есептелген.
Белсенді демалыыс жіне кім малтай алады солар үшін уақиғалық экскурсия.
Герцеговин керемет және ... ... ... бұл сапарды жандандыра
түсетіндей. Мамандандырылған нұсқаушы байдарканы қалай басқару керек ... ... ... өте ... әсер ... ... ... арқылы
төмен қарай жүзу басталады. Жол ... ... ... ... ... және ... ... өзеннің тез ағатын
дестанцияның екінші ... ... жаңа күш ... ... ... ... түрде алу. Өзіңмен бірге ауыстыру үшін
құрғақ киімдер алуды ... құны - 50 ... ... ... жабдықтау және түскі ас баға ... 10. ... күні ... есептелген.
Құмарлық іздеуші адамдар үшін бұл уақиғалық ... Тау ... жүзу – бұл ... ... және де ... ... ... ұлттық парк
және Колорадо өзені каньонынан кейін екінші орында тұратын Черногориядағы
Тара ... ... ... ... дейін жол жақын емес, бірақ
Герцеговина және ... ең ... ... жүру ... ... ... ... кейін джиппен серуен құру. Өзеннің
құламалы табалдырығында ... ... ал өте ... ... ... ... әдңмілігіне сүйсінесің. Жүзіп келгеннен кейін түскі ас.
Шамаланған құны - 90 ЕВРО.
Нұсқаушы қызметтері, сал, жабдықтар және түскі ас баға ... ... 11. Джип - ... ... түске дейін.
Конавле алқабы ауданының кқрнекті жерлеріне ... ... ... ... жүргізуші куәлігін және шомылатын киім алуларыңызды
ұсынамыз.
Шамаланған құны - 75 ... ... ... ... алу түскі ас баға құнына кіреді.
Кесте де ... әлем ... ... ... ... ... 12).
Кесте 12
Бір туристке «Қиял әлем жері» турының калькуляциясы
|Қызметтердің атауы ... ... ... |
|1 |2 ... бағасы, екі жаққа, әуежайдың |500 ... ... ... | ... |727 ... ... |50 ... ... |9 ... |90 ... ... ... ... қызметті |20 ... ... ... |440 ... ... ... ... ... |275 ... | ... бағасы |2111 ... ... 5 % |105 ... |2216 ... ... евромен есептегенде |
12 ... ... тур онша ... емес – 2216 ... үкіметі 1 сәуірден 31 қазанға дейін Ресей, Украина, Қазақстан
және Әзербайжанмен бір жақты ... ... алып ... Елге ... ... рұхсат етіледі. Бұл шешім қатарынан ... жыл ... ... табу үшін ... ... 1 қарашасынан Хорватияға бару үшін біздің ... алу ... ... Қазақстан азаматтары Хорватияға бару үшін ... ... ... ... қаласынан (Түркия) алады.
01.07.2014 Хорватия Еуродаққа кіреді, елге кіру визасын алу ... ... ... ... ... ... алу үшін ... құжаттар:
Түрлі түсті сурет;
Шақыру ( немесе тур. ваучер);
Отелге және билетке төленген туралы (бронь);
Толтырылған ... ... түп ... ... ... ... 30 күнге дейін. Елшілік қосымша құжаттарды ... жеке ... етуі ... ... ... ... бойынша «Өтіп кеткен ғасырлар жолдарымен»
атты танымдық турды ұсынамыз (кесте 13).
Кесте ... ... ... ... атты ... ... ... |№ |Туризм нысандарының атауы |Туристік нысандарға |
| | | ... ... |
|1 |2 |3 |4 |
|1 күн |1 ... ... мазарлар, Сағана|Байганыт ауданы, Жаркамыс |
| | ... ... тасы ... ... қарай 37 км |
| |2 |Қарасақал ... ... ғғ. ... ... ... ... 60 |
| | | |км |
| |3 ... қорым, ХVІІ-ХХ ғғ. |Байганы ауданы, Оймаут аулынан |
| | | ... ... 50 км |
| |4 ... мазары, ХIХ ғ. ... ... ... |
| | | ... ... қарай 68 км |
|2 күн |5 ... ... ... ... ... ... |
| | ... ... 12 км |
| | ... ... в.в. | |
| |6 ... кешен |Қобды ауданы, Қобды ауылынан |
| | ... ... ... ... 105 км |
| |7 ... ... ... ... Ырғыз ауылынан |
| | | ... ... 22 км |
|3 күн |8 ... метеориттің құлаған |Ырғыз ауданы, Ырғыз ауылынан |
| | ... ... ... 38 км |
| |9 ... (қираған жұрты) |Актөбе қаласынан ОШ-қа ... ... | ... |км |
| |10 ... ... ... ... ... ... ауылынан |
| | | |40 км |
| |11 ... ... ... ... ... ауылынан |
| | | ... ... 15 км |
| |12 ... ... ХIХ ғ. |Шалкар ауданы, Жаңа-Қоңыс |
| | | ... ... ... 35 км |
|4 күн |13 ... | ... с к е р т у – ... құрастырған |
13 ... ... ... ерте кезгі ескерткіштердің орны ... дала ... ... ... ... жерге өсіп
қалған қорымдарды сақтап қалғаны көрініп тұр.
Ғалымдар біздің жерімізбен байланысты таң ... ... ... конференцияда Қобды ауданында мәдени-туристік орталық (Абат
Байтак мавзолейі қайта жөндеуден өтті) және ... атты ... ... ауданы) ұлттық парк ашуға ұсыныс жасады.
Облыста 1380 ескерткіш бар, соның ішінде халықтың тарихы мен ... ... ... 965 ... 22 ... ... 96 ... облысының туристік өнімдерін өткізу мақсатында әкімшілік
органдар, туристік ұйымдар және халықаралық байланыстар және PR ... ... ... ... кеңес беріледі.
Берілген кооперациялық байланыс бірегей ақпарттық жүйемен қарым-қатынас
жасайды.
Ақпараттық орталық халықаралық ... ... ... ... ... ... тұратын клиентке бағытталған негіз бойынша қызмет
етеді.
Дипломдық жұмысты жазу ... ... ... ... Ақтөбе облысы
бойынша ақпараттың жоқ болуы мәселесіне душар болды.
Дәл сол үшін автор сондай ақпарттық орталықты құру ... деп ... ... ... ... ... ... қорытындылай келе келесідей қортындыға
келеміз:
Халықаралық туризмнің дамуы мемлекеттердің ғана емес, сонымен қатар
бөлек аумақтардың әлеуметті ... ... ... қызмет етуінің
арқасында аймақтық туризм экономикалық ... ... ... ... ... ... ... мен жоғары сапалы өмір), әлеметтік-
экономикалық ... ... және ... ... жеткізу және мәдени
салттарды сақтау) даму, еңбек потенциалының ... ... ... және
аймақтағы әлеуметтік климатты оңтайландыру, оынң ... ... және ... ... ... алып ... ... Қазақстан үшін қазір әсіресе маңызды болып табылады, ... ... мен ... ... тепе ... ... алады.
Еуропа елдері мен Қазақстан арасындағы туристік алмасу бағытында Ақтөбе
облысы мен ... ... ... ... ... ... курортық-рекреациялық кешеннің дамуының мағыздылығы
атап өтілген.
ҚОРЫТЫНДЫ
Туризм халықаралық экономикалық қарым-қатынастардың бір формасы ретінде
заманауи жағдайларда үлкен масштабқа ие ... және ... ... ... және ... байланыстарға айтарлықтай әсер ете алатын
болды. Сонымен қатар, көптеген елдерде ... ... ... ... ... бөлігін қамтиды.
Туристік салада қызмет ететін фирмалардың маңызды бағыттарының бірі
болып турөнімді нарыққа ... ... және ... ... ... ... ... болып жатқан жаңа экономикалық қарым-қатынастар
туризм және спорттағы мәселелерді ... және ... ... негізін
ұйымдастыру мен негізгі материалды өзгертуді қажет ... ... ... туризм жағдайы мемлекеттің
экономикасында, оның аазаматтарының құндылықтар жүйесінде де ... ... ... ... Бар ... ... ... орналасу, бай тарихи-мәдени және табиғи байлыққа қарамастан
мемлекет әлемдік туристік ... ... ... алады және бұл жағдайда
басқа көршілес мемлекеттерден артта қалады.
Көбіне бұл туристік фирмалардың баға ... ... ... ... қажеттілігі жайлы барлығы айтады, жыл сайын басылып
шығатын материалдар саны ұлғаяды, тұрақты дамуды қалыптастыру үшін басқа
салалармен ... және әсер ету ... ... ... ме әлде жоқ па деп бағалайтын нақты критерийлер әлі де
жоқ. Бұл ... ... мен ішкі ... есептеу қажеттілігімен
байланысты болады. Осыған орай шығатын туризм елдерінің ... ... ... ... ... ... бойынша негізгі қорытындылар келесіден тұрады:
1. Халықаралық ... ... ... ... ... ... маңызды құраушы бөлігі болып табылады.
2. Халықаралық туризм шет ел ... ... ... ... ... экономикалық көрсеткіштерінде төлем ... және ... ... әсер ... ... мемелкетіміздегі туризм оның жоғары тиімділігінің арқасында
бүгінгі күні ұлттық экономиканың басты дамуы ретінде қарастырылады.
4. Қазақстан үшін бүгінгі күні ... ... ... ... ... ... ... және туризм нарығы дамуының механизмі
мен даму заңдылықтарын оқусыз мүлде мүмкін ... ... ...... ... және халықаралық туризм саласын
дамытуға көптеген алғышарттары бар мемлкеттердің бірі болып табылады.
Осылайша, Қазақстандағы халықаралық туризм өзінің құрылу ... ... ... жөн, ... ... ... ... және жалпы
құқықтық қамтуды жақсарту ... ... ... ... ... ... туризм саласында да жақсы жақтарға қарай өзгерістер
болатыны жоспарлануда.
Туристтер негізгі, қосымша және ... ... ... табылады, сол белгілері бойынша барлық туриндустрияны үш құрамаға
бөлуге болады.
Пайдаланған әдебиет тізімі
1. World Tourism ... UNWTO - ... ... Ю.П. ... ... туризма. – М.: Экограф,
2008. - 164 с.
3. Воскресенский  В.Ю. Международный туризм. - М.: ... 2014. ... ... ... В.С. ... ... ... туризма. - М.: СПб
ГИЭУ, 2012. – 216 с.
5. ... В.С. ... ... - ... 2014. -311 ... ... М.В. История туризма. - М.: «Мастерство», 2014. -352 с.
7. Зорин И.В., Каверина Т.П. ... ... ... как вид
деятельности. - М.: Финансы и статистика, 2014. - 299 с.
8. Сенин В.С. ... ... ... ... ... и ... 2014. -344 ... Александрова А.Ю. Международный туризм. – М.: АСПЕКТ ПРЕСС, 2013. ... ... ... М.А. ... и география международного туризма. – ... МГУ, 2013. – 299 ... Tourism: 2020 Vision. – Madrid: WTO, 2014. – 230 ... Валлерстайн А. Международные экономические отношения: экономика
туризма. – М., 2014.- 218 ... ... Б. ... и ... // ... ... ... – 2014. – № 5. – 145 с.
14. Александрова А.Ю. Международный туризм: Учебное пособие для вузов.
– М.: Аспект-Пресс, 2014. – ... ... Е.В. ... ... ... ... пособие. - М.:
Гардарики, 2014. - 160 с.
16. Жарков Г.Н. Нормативно-правовое обеспечение ... ... - К.: ... 2013. - 486 ... ... И. ... предпосылки развития туризма в
странах мира. - Киев: МАУП, 2014. - 399 ... ... Л.В. ... и ... подготовки специалистов сферы туризма
в развитых странах мира/ Монография. – ... ... 2014. - 399 ... ... ... и ... ... Республики Казахстан
http://www.mint.gov.kz/i
20. Годфри Харрис, Кеннет М.Кац.Стимулирование международного туризма ... ... М.: ... 2014. - 160 с.
21. Темный Ю.В. Введение в экономику туризма: Учебное ...... ... 2013. – 184 ... Berneker H. ... of tourism. – Geneva: Verlag, 2013. – ... Туризм и гостиничное хозяйство / Под ред. проф. А.Д. Чудновского.
– М.: Изд-во ЭКМОС, 2014. – 400 ... ... ... ... ... / Отв. ред.
В.С. Преображенский. – М.: ... 2013. – 224 ... ... Г.А. ... экономические отношения: Маркетинг в
туризме. – М.: Финансы и ... 2012. – 160 ... ... А.А., ... Р.Г. География туризма. – М.: Советский
спорт, 2014. – 460 ... ... сайт ... по ... РК - ... Сайт национальной компании www.turinfo.kz
29. Национальный сайт РК - http://visitkazakhstan.kz/ru/page/sites/
30. Официальный сайт Комитета Индустрии Туризма РК www. ... ... сайт ... ... - ... ... А. ... Кулинарный путеводитель. - М., 2014. – 350 с.
33. Фрейдзон В. И. История Хорватии. - М., 2012. – 350 ... ... ... ... ... ... Хорватия. Загреб.
Окрестности. - М., 2009. – 350 ... ... Л. А., ... Н.Н. ... Под ... морскими
дорогами Далмации. - М., 2014. – 350 ... ... М.Э., ... Л.Ф. ... ... вчера, сегодня,
завтра. – М., 2014.- 410 с.
37. Александрова А.Ю. Экономика и ... ... ... - М., ... ... Glossary of tourism terms. [Электронный ресурс]. – Режим доступа к
ресурсу: http://www.uniquelytexas.org/glossary.htm
39. Устенова О.Ж. Развитие мирового ... ... ... ... V ... ... – Алматы:
Экономика, 2013. – 636 с.
40. Устенова О.Ж. Туризм/ ... ... / ... ... ... С.Р. – ... Экономика, 2014 .– 242 с.
41. Балабанов И.Т., Балабанов А.И. Экономика туризма /И.Т. Балабанов,
А.И. Балабанов: учебник. – М.: ... и ... 2012. – ... ... А.Т., Волкова Л.А. Маркетинг в туризме: /А.Т. Кириллов,
Л.А. Волкова. Учебное ... - СПб.: ... ... ... 2008.
43. Смирнова О.А. Территориальная структура делового туризма в мире.
/О.А. Смирнова. [Электронный ресурс] - Режим ... к ... ... ... сервис./ Под ред. Л.П. Воронковой и ... - М.: ... ... ... ... И.В., ... В.А. Энциклопедия туризма/ И.В. Зорин, В.А.
Квартальнов: справочник. – М.: Финансы и статистика, 2014.
-----------------------
Туристік саладағы кәсіпорындарының және ... ... ... ... үй ... ... холдинг және холдинг емес түрлі отелдердің халықаралық торлары
ТҰК холдинг және холдинг емес түрлі ... ... ... ... тасмалдаушы ассоциациясы – еркін, комерциялық емес
құрылымдар
Туроператорлық компаниялардың интегралды және ... ... ... ... альянстар)
Салааралық интеграциялық құрылымдар
Мамандырылған ұйымдар
Басқару компаниялар
Аслыстағы өкілдіктер

Пән: Туризм
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 67 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Іnternet ұғымы14 бет
Қазіргі заманғы серверлік жүйелердің қалпы72 бет
Қазақстан Республикасының дипломатиялық протоколы6 бет
Әлеуметтік-мәдени үрдістердегі Қазақстандағы ақпараттық процестерді басқару мәселелері4 бет
Көз шарасының аурулары6 бет
Жылуалмасу түрлері туралы7 бет
Зат алмасудың жалпы заңдылығы3 бет
Зат алмасудың тиіптік бұзылуының патологиясы18 бет
Зат алмасудың типтік бұзылуының патологиясы жайлы ақпарат11 бет
Зат алмасудың типтік бұзылуының патологиясы жайлы мәлімет9 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь