Жаңа мұнайтотықтырушы микроорганизмдер композициясының дақылдау жағдайларын таңдау

КІРІСПЕ 4
НЕГІЗГІ БӨЛІМ 5
1Әдебиетке шолу
1.1 Топырақты мұнай және мұнай өнімдерінен тазартуда қолданылатын биопрепараттар 5
1.2 Мұнай тотықтырушы микроорганизмдерге жалпы сипаттама 11
2 Зерттеу материалдары және әдістері 14
2.1 Зерттеу материалдары 14
2.2 Зерттеу әдістері
2.3 Дақылдардың биомассасын алу 14
15
3 Зерттеу нәтижелері және оларды талдау 16
3.1 Бактериалды дақылдардан тұратын композицияның жоғары мөлшерде биомассасын алу үшін қоректік орта және оптимальды көміртек мөлшері, азот және фосфор көздерін таңдау 16
3.2 Ашытқы және бактерия дақылдарынан тұратын композицияның биомассасын жинау үшін қоректік орта, оптимальды азот және мөлшерін таңдау
3.3 Препарат түрлерін дайындау 19
21
ҚОРЫТЫНДЫ 23

ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
ҚОСЫМША 24
Қазіргі таңда судағы және топырақтағы мұнаймен ластануларды тазалау маңызды экономикалық және экологиялық мәнге ие, әсіресе көмірсутекті шикізаттарды өндіретін аудандарда [1]. Осыған байланысты олардың табиғи экожүйелерге теріс әсерін төмендетуге бағытталған технологияларды іздеу маңызды мәселе болып табылады [2].
Мұнаймен ластануларды тазалайтын ең тиімді әдіс мұнай және көмірсутек тотықтырушы микроорганизмдерге (КТМ) негізделген биологиялық жол екені белгілі. Аталған микроорганизмдер топтарының популяциялары тірі экожүйелер ретінде қоршаған ортаның қолайсыз жағдайларына бейімделушілік қабілетіне ие. Мұнда мұнай және мұнай өнімдерін қосқанда көптеген ксенобиотиктердің биологиялық тотығуын жүргізуге болады. КТМ-дің көмірсутектерді тотықтыруы биологиялық потенциалының мәні жоғары екенін білдіреді.
Бұл арнайы штамм микроорганизмдермен мұнай және оның туындыларының биодеградация процесін реттеуде маңызды. Мұндағы мәселе мұнай және көмірсутек тотықтырушы микроорганизмдер культуралары ассоциацияда бір-бірімен сай таңдалуы керек, ластанулардың биодеградациясын тиімді жүргізу үшін, яғни мұнайды аз тотыққан күйден толық тотыққан күйге жеткізу үшін [3-5].
Берілген зерттеудің мақсаты – мұнай тотықтырушы микроорганизмдерден жаңа композицияның жоғарғы биомассасын алу үшін қоректік орталарды таңдау және көпкомпонентті композицияны дақылдау жағдайларын жасау.
Бұл бөлімді орындау үшін келесі міндеттер орындалады:
• тек бактериалды дақылдардан тұратын жаңа композиция биомассасын шығару үшін қоректік орта және қолайлы мөлшерде көміртегі, азот және фосфор көздері таңдалды;
• ашытқы және бактериалды дақылдардан тұратын көпкомпонентті композиция биомассасын жинау үшін қоректік орта, азот және фосфордың қолайлы мөлшерін таңдау;
• биопрепарат түрлерін дайындау.
1. О.В. Жукова, Н.В. Морозов Биодеструкция нефти и нефтепродуктов в управляемом режиме Вестник ТТГПУ. Серия экология. 2010, № 3. С. 151 - 158.
2. О.В. Жукова, Н.В. Морозов Исследование взаимоотношений углеводородокисляющих микроорганизмов в ассоциациях, используемых для управляемой очистки природных и сточных вод от нефтяных загрязнений // Вестник ТТГПУ. Серия экология. 2007, № 2-3 (9-10). С. 142-152.
3. Громов Б.В., Павленко Г.В. Экология бактерий: Учеб. пособие. Л.: 1989.
4. Морозов Н.В., Николаев В.Н. Влияние условий среды на развитие нефтеокисляющих микроорганизмов // Гидробиологический журнал. 1987. Т.14. №4. C.55-61.
5. Морозов Н.В., Жукова О.В. Бактериальные препараты – деструкторы углеводородов, их разработка и использование для биоремедиации водоемов и почв от нефтяных загрязнений. Казань, 2006. 209 с.
6. Николаев Ю.А. Дистантные взаимодействия между клетками бактерий // Микробиология. 2002. Т.61. №6. 1070 с.
7. Александров А.Ю. Влияние состава питательной среды и условий культивирования на рост углеводородокисляющих микроорганизмов подсекция «микробиология», Волгоград, alexea@avtlg.r 2009 г.
8. Самков А.А., Карасёва Э.В. Оптимизация составов жидких питательных сред для наработки биомассы нефтеокисляющих микроорганизмов Генетика микроорганизмов и биотехнология: Материалы Международной школы-конференции Пущино 2008 С. 169-170.
9. Жукова О.В., Морозов Н.В. Биодеструкция нефти и нефтепродуктов в управляемом режиме // Татарский государственный гуманитарно-педагогический университет 2010. С. 124-149.
10. Патент РФ №18005097. Штамм бактерий Rhodococcus erythropolis ФС - 1339Д, используемый для очистки воды и почвы от нефти и нефтепродуктов// Ягафарова Г.Г. Опубл. 10.09.96.
11. Staff C.P. Mutant bacteria decontaminates spilled crude oil site // Chem. Pross. (USA). - 1982. - V. 23, № 23. 96 р.
12.Патент РФ № 2174496. Биопрепарат «Родер» для очистки почв, почвогрунтов, пресных и минерализационных вод то нефти и нефтепродуктов // Мурыгина В.П.
13. Биоперапрат «Микрозим ТМ Петро трит» для очистки и восстановления самоочистительных функций нефтезагрязненной почвы и водоемов //http://microzym.nm.ru/ - 23. 10. 2005.
14. Фахрутдинов Очистка нефтезагрязненных почв с помощью биопрепаратов на основе микробных удобрений // Библиотечный комплекс, http: //horse. unidubra. ru - 30.04.2005.
15. Предварительный патент РК № 8263. Консорциум штаммов бактерий Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida и Baccillus subtilis, используемый для очистки сточных вод и почв от нефти и нефтепродуктов // Прохорова С.В., Розвага Р.И. и др., Опубл. 15.12.1999.
16 Патент РФ. №2181701. Биопрепарат «Авалон» для очистки объектов окружающей среды от нефти и нефтепродуктов, способ по получению // Лимбах И.Ю., Карапетян Г.О. Опубл. 27.04.2002.
17. Патент РФ. 2115629. Голодяев Г.П., Старовойт Т.А. Консорциум штаммов микроорганизмов-деструкторов: Algaligenes denitrificans, Bacillus sp., Pseudomonas putida, Aeromonas sp. Для очистки почв, почвогрунтов, вод от нефти, нефтепродуктов и остаточной замазученности опубликован 20.07.98.
18. Raymond R.L. // Development industrial microbiology 1961. V. 2. - P. 23 - 32. microbiology. - 1980. V. 2. - P. 277 – 327.
19. Патент РФ 2128221. Власов С.А., Краснопевцева Н.В., Крашенинникова Т.К., Вавер В.И., Лаврикова В.В. Штамм Arthrobacter sp. Для разложения нефти и нефтепродуктов. 27.03.99.
20. Маркарова М.Ю., Емелянова Л.Г., Щемелина Т.Н. Особенности деструкции нефтяных соединений некоторыми природными нефтеокисляющими бактериями (к вопросу о конструировании препаратов) // Новые технологии для очистки нефтезагрязненных вод, почв, переработки и утилизации нефтешламов: Тезисы доклады международной конференции, 10-11 декабря. – М.: 2001. - С 118-120.
21. Градова Н.Б., Диканская Э.М. Михалева В.В. Использование углеводородов дрожжами. - М.: Наука, 1971. – С. 45-75.
22. Шигаева М.Х., Мукашева Т.Д. Современные технологии биоремедиации почв, загрязненных, нефтью и нефтеродуктами // Вестник КазНУ. Серия биологическая. – 2002. - № 1 (16). - C.148-154.
23. Куличевская И.С., Гузев В.С., Семенов А.М., Паников Н.С. Популяционная динамика углеводородокисляющих микроорганизмов, интродуцированных в нефтезагрязненную почву // Биотехнология защиты окружающей среды: Тезисы доклады конференции, 18-19 октября. - Пущино, 1994. - С. 25.
24. Алексеева Т.П., Бурмистрова Т.И., Терещенко Н.Н., Стахина Л.Д.Панова И.И. перспективы использования торфа для очситки нефтезагрязненных почв // Биотехнология. - 2000. - № 1. - С. 58-64.
25. Киреева Н.А., Онегова Т.С., Жданова Н.В. Интенсификация биодеструкция нефти в почве при использовании биопрепарата // Нефтяное хозяйство. Экологическая и промышленная безопасность. - 2004. - № 5. - С. 128-130.
26. Исмаилов Н.М. Деградация ароматических углеводородов дрожжами Материалы VI Всесоюзного съезда ВМО. – Рига, 1980. - № 3. - С. 42.
27. Глазовская М.А., Пиковский Ю.И. Скорость самоочищения почв от нефти в различных природных зонах // Природа. - 1980. - № 5. - С. 118-119.
28. Розанова Е.П., Назина Т.Н. Углеводородокисляющие бактерии и их активность в нефтяных пластах // Микробиология. - 1982. - Т. 51, вып. 2. - С. 342-348.
29. Петров А.А. Углеводороды нефти. - М.: Наука, 1984. - С. 234-245.
30. Патент СССР 1805097. Ягафарова Г.Г., Скворцова И.Н., Зиновьев А.П. Ягафаров И.Р. Штамм бактерий Rhodococcus erythropolis, используемый для очистки воды и почвы от нефти и нефтепродуктов. 30.03.93.
31. Шигаева М.Х., Мукашева Т.Д., Сыдыкбекова Р.К., Бержанова Р.Ж. Разработка лабораторного регламента по использованию новых штаммов-деструкторов для биоремедиации нефтезагрязненных почв //Новости науки Казахстана. 2004. - № 2. С. 205 – 209.
32. Мукашева Т.Д. Шигаева М.Х., Бержанова Р.Ж., Сыдыкбекова Р.К. Деструктивная активность нефтеокисляющих микроорганизмов в опытах in vitro и in situ. // Материалы международной конференции «Проблемы биодеструкции техногенных загрязнителей окружающей среды». Саратов. 14-16 сентября 2005 г.С.28-29.
        
        Қазақстан Республикасының білім және ғылым министрлігі
Әл-Фараби атындағы Қазақ ұлттық университеті
«Қорғауға жіберілді»
__________________Микробиология
кафедрасы меңгерушісі, б.ғ.д., профессор Т.Д. Мукашева
Бітіру жұмысы
Тақырыбы: «ЖАҢА МҰНАЙТОТЫҚТЫРУШЫ ... ... ... ... – «Биотехнология» мамандығы бойынша
Орындаған ... М.Т. ... ... ... ... ... ... б.ғ.к., ... ... ... ... Н. К. ... ... жұмысы 27 беттен, 5 суреттен, 32 пайдаланылған әдебиеттен,
қосымшадан, тұрады.
Түйінді сөздер: ... ... in vitro, in ... ... ... ... микроорганизмдерден жаңа композицияның
биомассасын шығару үшін қоректік орталарды ... және ... ... ... ... тек бактериалды дақылдардан тұратын жаңа композиция биомассасын шығару
үшін қоректік орта және қолайлы ... ... азот және ... ... ... және ... дақылдардан тұратын көпкомпонентті
композициясының биомассасын ... үшін ... ... азот және
фосфордың қолайлы мөлшерін таңдау;
• препарат түрлерін дайындау:
Негізгі нәтижелері:
6 Бактериалды дақылдан тұратын биомассаны жоғары мөлшерде ... ... орта ... Тек ... дақылдардан тұратын композиция үшін
8Е минералды орта ең ... ... ... ... 12 культурасынан тұратын композиция үшін 30 мл/л дизель
бар 8Е ортасы ... ... ... Лабораториялық зерттеулерде
негізгі параметрлер анықталып, көпкомпонентті композицияны дақылдау үшін
жағдайлар таңдалды. 8Е ... ... және K2HPO4 ... ... ... өсуін жоғарлады.
МАЗМҰНЫ
|КІРІСПЕ |4 ... ... |5 ... шолу | ... ... ... және ... өнімдерінен тазартуда |5 ... ... | ... ... тотықтырушы микроорганизмдерге жалпы сипаттама |11 |
|2 ... ... және ... |14 ... Зерттеу материалдары |14 ... ... ... |14 ... Дақылдардың биомассасын алу |15 |
|3 ... ... және ... ... |16 ... Бактериалды дақылдардан тұратын композицияның жоғары |16 ... ... алу үшін ... орта және | ... ... мөлшері, азот және фосфор көздерін | ... | ... ... және ... ... тұратын |19 ... ... ... үшін ... ... | ... азот және ... ... | ... ... ... ... |21 ... |23 ... ... ... |24 ... | ... таңда судағы және топырақтағы мұнаймен ластануларды тазалау
маңызды экономикалық және экологиялық мәнге ие, ... ... ... аудандарда [1]. Осыған байланысты олардың ... ... ... төмендетуге бағытталған технологияларды іздеу
маңызды мәселе болып табылады [2].
Мұнаймен ластануларды тазалайтын ең тиімді әдіс ... және ... ... (КТМ) ... ... жол ... ... микроорганизмдер топтарының популяциялары тірі экожүйелер
ретінде қоршаған ортаның қолайсыз жағдайларына бейімделушілік қабілетіне
ие. ... ... және ... ... ... ... ... тотығуын жүргізуге болады. КТМ-дің көмірсутектерді тотықтыруы
биологиялық потенциалының мәні жоғары екенін білдіреді.
Бұл арнайы штамм микроорганизмдермен ... және оның ... ... ... ... ... ... мұнай және
көмірсутек ... ... ... ... ... сай ... ... ластанулардың биодеградациясын тиімді жүргізу
үшін, яғни ... аз ... ... ... ... ... ... үшін [3-
5].
Берілген зерттеудің мақсаты – мұнай тотықтырушы ... ... ... биомассасын алу үшін қоректік орталарды ... ... ... ... жағдайларын жасау.
Бұл бөлімді орындау үшін келесі міндеттер орындалады:
• тек бактериалды дақылдардан тұратын жаңа композиция биомассасын шығару
үшін қоректік орта және ... ... ... азот және фосфор
көздері таңдалды;
• ашытқы және бактериалды дақылдардан тұратын көпкомпонентті композиция
биомассасын жинау үшін қоректік орта, азот және ... ... ... биопрепарат түрлерін дайындау.
НЕГІЗГІ БӨЛІМ
1 Әдебиетке шолу
1.1 Топырақты мұнай және мұнай өнімдерінен тазалауға арналған ... ... ... және суды бір ... ... ... ... қолданып тез тазарту процестері туралы мәліметтер көп
[6].
Александрова А.Ю. жұмыстарында тереңдік дақылдау жағдайында көмірсутек
тотықтырушы ... ... ... орта ... ( ... ... ... құрамы, аэрация жағдайы) әсері
зерттелген. Псевдомонада мен ... ... азот және ... 1% және мұнай 1% Гафаров ортасына қосқанда, ол көмірсутек
тотықтырушы ... ... ... ... ... топырақ және суқоймалардағы ... және ... ... үшін бактериалды препарат жасауда зерттеулер
жүргізді. Мұнай және мұнай өнімдерін ... ... ... ... ал ... және ... жалғыз көзі ретінде дизель
отыны, гексадекан және полимерлі қоспалар қолданылды. ... ... ... ... үш есе ... көрсетеді.
Сонымен қатар қоршаған ортаның әртүрлі обьектілерімен он аборигенді
және көмірсутек тотықтыратын микроорганизмдердің өзара қарым – ... Ол ... ... ... ... ... ... дақылға мұнай тотықтыратын бактериялар таңдау үшін зерттелді. Алынған
мәліметтердің нәтижесі бойынша КТМ үшін ... ... ... ... фосфор көздері және ортаның қышқыл көздері таңдалды [8].
Хемостатты дақылдау әдісімен ... ... алу үшін ... ... ... ... ... жүргізуді және мұнаймен
ластанған ағын сулардың ... ... ... үшін ... ... ... тотықтырушы микроорганизмдердің аборигенді
формалары мен мұнай және ... ... ... ... ... ... утилизациялауға көптеген микроорганизмдер
топтары қабілетті. Ашытқылар топырақтың қоректік тізбегінде маңызды ... олар ... ... ... ... олар
биорекультивациялы технологияларды жасауда қызығушылық тудырады. ... ... ББЗ – ды ... ... ... ... ал оның ... топырақтың топырақ микрофлорасымен деструкциясында оң әсер
көрсетеді. Осыған ... ... ... әр ... ... ... асырылып жатыр.
Биопрепарат құрамына кіретін Rhodococcus туысына жататын бактерияларға
көп көңіл бөлінуде. Бұл туыстың ... ... ... ... ... ... мол, мұнайды деструкциялау белсенділігі
жоғары.болып келеді. Rhodococcus sp. (R. ruber) 1418 и ... sp. ... 171 ... бірлестігі мұнайды және оның ... ... ... ... көміртегінің және энергияның
жалғыз көзі ... ... ... ... ... Бұл ... 5 % ... бар сұйық қоректік ортада, екі апта ішінде, 26о ... ... 62 % ... ... ... бар ... ... топырақты тазалауы бойынша модельді тәжрибелерде 11 тәулікте
мұнайдың ... 5 % дан 1,25 % ... ... ... Су ... мұнай және мұнай өнімдерінен тазалау үшін Rhodococcus sp. 56Д
штамын ұсынады. Бұл ... ... тұщы және ... ... ... ... ... белсенділікті қысқа мерзім (7-14 тәулік)
ішінде (12-30о С), ... Тұщы суды ... ... - 68,8%, ... суын – 69,2%, ал ... – 67,5% ... тазалайды. Тұщы суды
мұнайдың жеңіл фракциясынан тазалау - 99,3% ... ... ... - 98,8% ... Сонымен қатар, ұсынып ... ... ... жоғары бөлшектеу белсенділігі де бар. Бұл мәлімет
мұнаймен ластанған қоймаларды, ... және ... ... үшін ... өте қажет. Мұнаймен ластанған топырақты (2000 м3
–ге жуық жерді) Alcaligenes ... JMPI 34 ... ... ... ... 34 ... ... 12980 мг/кг дейін болса. Сонымен
бірге, Alcaligenes eutrophus JMPI 34 штамын әртүрлі ... ... ... ... топырақтың биологиялық қалпына ... ... Әр ... және ... ... байланысты
ластаушының ыдырау қисық сызығы тұрғызылды. Топырақта бензин тазалануы баяу
болды. Сұйық көмірсутектердің топырақтағы ... ... ... ... жағармайлық майлар сазды топырақта баяу тазаланып және ол топырақтың
өңделу жолына ... ... ... ... жағынан мұнай
өнімдері келесі ретпен орналасты: реактивті жағармай > ... ... ... мазут. Жағатын майлармен, фенолмен, о-, м- және ... ... ... ... 3 ... пассивті буландыру, жуу,
биоыдыратуды бақылауда булану процесі ... ... 3 ... ішінде
фенолды - 58-66% дейін, 55-80% орта- және 36-43% дейін м- және п-креозолды
азаюын іске ... ... ... (50о С) және ... сулы ... ластаушы затты 100% дейін азайтты. Alcaligenes ... JMPI ... ... мен ... өте жақсы ыдыратты. Алдын ала 200
және 300 мг/л Н2О2 бар ... ... ... ... ... ... фенолдың және ... ... ... арқылы жылдам ыдырады. ... пен суды ... ... мәселесі көмірсутектердің ыдырауы төменгі температурада
баяу жүретін солтүстік және суық климатты аймақтар үшін де ... ... ... пен суды ... ... үшін ... әдістерді жасауда 5-6о С
температурада шикі мұнайды ... ... ... микроорганизм
штамдарын іздеу жүргізілді. ... ... алу көзі ... ... ... алынған топырақ үлгілері ... 6 дан 30оС ... 10% ... өсуге қабілетті коринетәрізді
бактериялар тобының белсенді 3 ... - Р17, Н20, Н32 ... ... ... ... ... өсуі С10-С29 н-алкандарының пайдалану
есебіне байланысты болатындығы көрсетілді, Сонымен ... Н17 және ... ... ... п- және м- ... ... пайдалануға
қабілетті, н-толуолда п-, м- ксилолда өсе алады, ал, Н17 штамы п- және м-
ксилолда өсу қабілеті ... Н20 ... 6ОС ... ... 77%,
Н32 штамы – 55%, Н17штамы – 48% дейін азайтты. Әртүрлі ... ... ... ... ... ... іріктеп
алған штамдар үшін температура биоыдырауды тежейтін фактор ... ... пен суды ... және ... ... ... үшін
бактерияда пайдалану арқылы әртүрлі әдістер жасалуда. АҚШ-та шикі мұнайдың
және мұнай ... ... ... үшін ... ... marinum ... қолдануға негізделген әдістер патенттелді.
Полютанттардың ... үшін ... ... мен ... ... ... қолданады. Мұнайдың деструкциясының соңғы ... ... ... қоршаған ортаға қауіптілігі жоқ болды. Теңіз суы, өзендердің жағасын
және тұщы ... ... ... ... үшін ... кептірілген,
вермикулит, силикагель, перлит сияқты әртүрлі қорек ... ... ... ... көмегі
арқылы тазалау әдісі ұсынылды. Авторлар ... ... ... Bacillus, Mycobacterium, Nocardia ... ... ... ... кең ... және Candida ... ... пайдаланады. Препараттты мұнаймен ластанған ортаға
салады. Микроорганизмдердің өсуінің қарқынды ... 12 ... ... ... Мұнаймен ластанған су бетін (теңіздер мен мұхиттарды), ағынды
суларды Arthrobacter globiformis ВКПМ S-1551 және R. ... ВКПМ ... ... ... арқылы тазалау әдісі белгілі. Бұл культуралар ... ... ... ... дистиляттарын, шикі мұнайды,
мазутты, ароматты қосылыстарды пайдалануға қабілетті. Сонымен қатар, осы
штамдар температура мен ... рН ... кең ... және ... ... өсе ... ... Уильям шығанағында “Exxon
Valdez” танкерінің апатынан кейінгі мұнаймен ластанған топырақтан ... ... ... ... ... ... ... олардың өсуі N, P және басқа да ... ... ... ... ... ... биогендер мен өсу стимуляторлары ретінде әртүрлі қоспалар ... ... ... ... мұнай көмірсутектерінің ыдырауы 3-5 есеге
жылдамдады [10].
Ластанған ... және ... ... биопрепараттар кең
қолданылады. ... кең ... ... ... ... ... ... «Микрозин тм ретро тит»,
«Эконодин» болып табылады.
Мұнай және мұнай өнімдерімен ластанған топырақты ... үшін адам ... ... ... микроорганизмдер штамдарының дақылдарынан
дайындалатын препарат ұсынылады. Ол топырақты мазут, дизельді отын, ... әр ... ... және ... ... арналған. Препарат
көбік түрінде енгізіледі, ол ... ... ... ... жеткізу үшін қажет және бактерияларға қоректік ... ... көзі ... ... ... тотықтырушы микроорганизмдердің негізінде топырақ пен суды
мұнайдан тазарту үшін ... ... ... Қазіргі кезде
қоршаған ортаны мұнаймен ластанудан тазарту мақсатында бактерияның бір ғана
түрінен жасалған биопрепараттармен ... ... кең ... ... ... ... да іс жүзінде қолдануда.
Топырақты мұнай және оның ... ... үшін адам мен ... ... ... штамдарының аралас культураларынан
тұратын “Noggies” препаратын ұсынуда. ... ... ... ... ... керосинді, әртүрлі ... ... ... негізделген. Препарат мұнай өнімдерімен
ластанған жерлерге микроорганизмдердің жетуін ... ... ... ... үшін ... мен ... көзі ... болатын көпіршік
күйінде салынады.
Шикі мұнаймен ластанған топырақты тазалау үшін құрамында арнайы мұнай
тотықтырушы микроорганизмдердің ... бар ... ... ... ... тәжірибенің барлық үлгілерінде әртүрлі
ластану деңгейіндегі мұнайды, тотықтырды. ... ... – 60 тан 180 ... ... мұнайын 120 м3/га дейін, ... ... ... ... жоғары көрсеткіші препаратты
қосқаннан кейін, алғашқы үш айда байқалды. Екі ... ... ... 60 м3 /га мұнай бар ... үш ай ... ... ... ... ... ... 78,8% төмендеуімен қатар, топырақтың
фитотуыттылығы да айтарлықтай азайғанын көрсетеді. Далалық тәжірибелер
«Деворойл» ... қара ... ... ... ... оның құрамына кіретін микроорганизмдердің көмірсутегін тотықтыру
белсенділігі жоғарлағанын көрсетеді. Далалық тәжірибелердегі препараттың ең
жоғарғы мұнай тотықтыру белсенділігі ... үш айға ... ... ... ағаш ... ... микроорганизмдер үшін
мазутты тотықтыруға қолайлы жағдай жасады. Мелиорант пен ... ... ... ... микрооргнаизмдердің санының
жоғарылауын тұрақты сақтауды қамтамасыз еткендіктен, ... ... ... ... ... ... мұнаймен ластанған топырақты биоремидияциялау үшін
«БИОСЭТ» биопрепараты және ... ... ... ... ... ... ... ол мұнаймен ластанған ... ... үш ... микроорганизмдерден, олардың ішінде екеуі
Arthrobacter және Micrococcus varians туысының өкілдерінен тұратын ... ... ... «БИОСЭТ» әсерімен жүретін көмірсутектердің
биоутилизациямен биотрансформация процестері ... ... ... ... ... ... болған. Оксигенератор – кальций
пероксидін ... ... ... ... ... ... топырақты тазартты. Беттік қабаттың тазару
деңгейі 81 тәулікте 88,6% құрады [11].
Мурыгина В.П. МГУ және ВНИИ ... ... ... он ... ... жататын тиімді деструкторлардың таза дақылдарын бөлді.
Осы ... ... ... ... жою үшін «Родер» атты
биопрепараттардың бірнеше ... ... ... биопрепараты тек R
– диссоцианттардың негізінде жасалған: Rhodococcus ruber BKM AC-1513Д ... ... BKM AC 1514Д, ... ортада теңіз тұзының
концентрациясында ... ... ... ... микроорганизмдер
тұздылықтың кең диапазонында мұнайдың көмірсутектерін деградациялауға және
көбеюге қабілетті. Лабораториялық жағдайда ... ... ... 81%, табиғи жағдайда грунтта тазару процесі бір маусымда 65%, ал су
бетінде -99% құрады. Препараттың тиімділігі топырақ грунттарында да, ... да ... ... ... билологиялық тазалау үшін топырақта МикрозимТМ петро
тит» қолданады. Биопрепарат тазалау және ... ... ... ... балансты және ластанған суқоймаларды тазарту ... ... тм ... тит» ... мұнай көмірсутектерінің
биологиялық деструкторы болып табылады және ... ... 12 ... ... ... тездететін минералды
тұздардың комплексінен, фермент және биопавтан тұратын ... ... және ... ... СО2, H2O ... ... жүреді
және микробты метаболизм өнімдерін қоршаған ортаға бөледі [13].
СурГУ биология кафедрасының қызметкерлері АО ... ... ... ... ... ... «Нафтокс» препаратын
қолдануды ұсынды. Технологияның негізіне ... ... ... ... экологиялық ниша қалыптастыру жатады. «Нафтокс» бактериалды
препаратында 1,4-1,7 х 109 ... ... ... ... ... ... 1 кг топыраққа 79-20 г мұнайдың ... ... ... істейді, оң тиімділігі 65-99% болады, ал топырақтағы
ластағыш деңгейі 2-0,5 г мұнайға төмендеді ... ... putida ГНПО ... ... ... ... Bacillus subtilis ГНПО ПЭ-Р-7 және минералды тыңайтқыштар –
аммоний дигидрофосфаты және ... ... ... ... Бұл ... ... ластанған топырақты биохимиялық тазалау
үшін ұсынылады және 107-108 ... ... ... ... ГНПО ... ... өнеркәсібінің өндірістік
жағдайларында жүргізілді. Топырақты 5-8 см тереңдікте ... ... ... ... ... ... ... Нәтижесінде мұнай және
мұнай көмірсутектерінің толық және тез 100% ... ... ... ... ... және мұнай өнімдерінен тазалауға арналған
Бүкілресейлік мұнай институты жасаған биопрепараты белгілі. Ол ... ... ... ... және ... ... мұнай тотықтыратын бактериялар ретінде Pseudomonas putida ПН К-1,
Pseudomonas fluorescens ПН ... ... ... ... ... ластанған топырақтан бөлініп алынған мұнай тотықтырушы
бактериялардың негізінде ... ... ... ... ... ... ... техникалық әдістерді есептегенде
(аэрацияны ... ... ... ... айдау) 50–55% төмендейді.
Ал, биопрепаратты минеральді ... ... ... ... пен
судағы көмірсутектердің ыдырауы 65-70 % құрады
Топырақ пен суды ... және ... ... ... үшін ... жасалды. Бұл экологиялық зиянсыз препарат қоршаған ортаны мұнай
және оның ... ... үшін ... мұнай, дизельді
жағармай, мазут және т.б. мұнайдың ауыр өнімдерін (гудрон, битум) ыдыратуға
қабілеті зертелінді. ... ... ... ... ... ... тұрады. Топырақ пен суда апаттардың
нәтижесінде төгілген мұнай және мұнай өнімдерінен ... үшін ... жаңа ... ... Препараттың өнідірістік сыналуы оның
эффективтілігі жоғары екендігін көрсетеді. ... ... 1 және 10 ... жағармай “Экобел” препаратымен өңделгеннен кейін 3,5 ай ... % және 75,05 % ... ... ... ... ... және ... негізінде
биопрепараттарды жасау преспективті болып табылады. Мұндай ... ... ... топырақтың метаболизмін қарқындатады, атап
айтқанда гидролитикалық және ... ... ... ... препараттар Қазақстанның жағдайында қолданылмайды.
Мұндай препараттарды қолдану үшін ерекше жағдайлар ... ... ... үшін шет елдік препараттарды қолдану рациональды
емес. Бұл препараттар қазақстандық тұтынушылар үшін қымбат ... ... ... ... ... ... көмірсутектерінің микроорганизм деструкторлары белгілі және олар
әртүрлі ортадан бөлініп алынған: теңіз суы, ... ... ... ... мұнаймен ластанған топырақ. Мұнай көмірсутектерін ... ... ... ... ... ... ... өсуі қалыпты құрлысы бар гексадекан, ... ... ... ... ... ... көмірсутектерінің
деградациясын Қиыр Солтүстіктің мұнайлы топырағынан бөлініп алынған
Rhodococcus ... ... ... ... ғалымдары спецификалық
көмірсутектерде (авияциялық, дизельді отын, мазут) өсе алатын ... ... ... ... көміртегі көзі ретінде қолданылатын
орталарға егіліп ... ... ... ... ... ... ... , ал көмірсутегі қосылған ортада -2,3-17-10 құраған .
Туынды биотехнологияға қатысты және мұнаймен ластанған ... ... ... Туындының мақсаты топырақты және суды
мұнай өнімдерінен тазарту үшін микроорганизм ... ... ... жету үшін Қиыр ... ... ... топырақтан
микроорганизм деструкторлардың консорциумы бөлініп алынды: ... KMM 5-2, ... ... KMM 5-1, ... ... 5-7, Micrcoccus varians , Candida spp. ФС 4AT, Candida spp. ... ... ... Acinetobacter sp. HB-1 Pseudomonas
putida KMM 2-1, Pseudomonas species KMM 2-3, Bacillus species KMM 2-8 ... ... ... топтарда қалыптасқан мұнай тотықтырушы
микроорганизмдер ассоциациясы [17].
Aeromonas species KMM 5-2 ... ... ... ... ... Соңғы жақтары оралған таяқшалар, 0,8х1,5 мкм, қозғалғыш, ... ...... ... хемоорганотрофтар. Казеин,
желатин, крахмалды гидролиздейді. Мұнай ксенобиотиктерін тотықтырады. ... 4-300С, рН 7-7,5. ... емес ... ... KMM ... ... қасиеті. Түзу таяқшалар. 1х1,8 мкм. Қозғалғыш,
перетрихтар, грам ... ... ... Өсу
температурасы 4-3,50 С, рН 7-7,5. Патогенді емес.
Arthrobacter species KMM5. ... ... 10 ... ... ... грам оң. ... қоректік ортада жылтыр, ақшыл
колониялар түзеді ... ... ... ... ... Өсу температурасы 4-350С, рН 7-7,5. Патогенді емес.
Pseudomonas maltophila КММ 2-10 ... ... 0,5 х 1,5 мкм ... қозғалығыш, монотрихтер, грам теріс.
Агарлы ... ... ... ... шырышты колониялар түзеді.
Физиологиялық–биохимиялық қасиеті. ... ... ... емес, крахмал, твин 80, желатинді ыдыратады. Глюкоза,
целюлоза, g-гистидин, g-аланин, пролинді утилиздейді. Өсу t0 4-30 C, ... ... ... putida KMM ... ... ... ... түзу таяқщалар. Қозғалғыш, монотрихтер, грам теріс.
Агарлы орталарда ақшыл түсті колониялар түзеді, шырышты ... ... ... ... ... ... Клеткалары пигмент түзбейді. Желатин, крахмалды гидролиздейді.
Мұнай ксенобиотиктерін тотықтыруға қабілетті, өсу температурасы 4-350 С, ... ... ... species KMM 2-3 ... ... ... белгілері. 1х3,5 мкм қозғалғыш таяқшалар. Грам теріс. Агарлы
қоректік ортада ақшыл, ... ... ... ... ... ... ... Пигмент түзбейді.
Желатин, крахмал гидролиздейді. ... ... ... Өсу t 4-300C. 110C ... рН 7.0. ... ... species KMM 2-8, морфологиялық-биохимиялық белгілері. 1,2х4
мкм ірі қозғалмайтын таяқшалар. ... ... ... ... ... ... ... шырышты колониялар түзеді.
Физиологиялық – ... ... ... ... желатин,
твин-80 гидролиздейді. Өсу t 4-300С, рН 7. Патогенді емес [20].
Консорциум мұнаймен ластанған топырақтардан топырақ үлгісін ... ... ... ... егу ... ... алынған. Әдетте бөлініп алынған
мұнайтотықтырушы микроорганизмдердің белсенділігі ... ... ... ... ... ... жоғарлатады [21].
Мұнай тотықтырушы микроорганизмдердің жоғары ... ... жаңа ... ... жиі егу ... ... Мұны
қоректік ортада микробтық және улы метаболиттер түзілмеуі үшін жасайды және
мұнай тотықтырушы микроорганизмдердің тұрақты түрлерін ... ... ... жай ... ... өліп ... Осылайша белсенді клеткаларды
іріктеп консорциум алады [22].
Pseudomonas туысының түрлері де ассоциацияның доминантты түрлері ... ... ... 16% ... Bacillus ... бактериялары
сирек кездесетін түрлерге жатады. Консорциумның ... ... ... өнімі, яғни СО2 бөлінуіне байланысты анықтайды [2].
2 Зерттеу материалдары және әдістері
2.1 Зерттеу ... ... ... туыстарға жататын 12 мұнай тотықтыратын
дақылдар болды: 119-3ГМ, 222АТ, 229СЗ – Mycobacterium; 1СЗ, 115КК, ... 26АТ, 114КС, – ... 102АС – ... В2 – ... ... - ... ... СМ7 – Trichosporon terrestre
[22].
2.2 Зерттеу әдістері
Биомассаны жоғары мөлшерде алу үшін қоректік орталар:
1. 8Е ортасы – (NH4)2 HPO4 – ... KH2PO4 – 0,7 г/л ;MgSO4 • 7H2O ... , NaCl- 0,5 ... Раймондa ортасы – NH4NO3 - 1г/л, К2НРО4 – 1 г/л, ... – 1 г/л, ... 0,2 г/л, СаСl2 - 0,02 г/л, ... г/л, ... экстракты 1г/л,
1л дистилденген су [18].
3. Макланг ортасы - NaNO3 – 2 г/л, MnSO4 × 7H2O - 0,3 г/л, Fe(SO4)3 ... г/л, K2HPO4 - 1 г/л, ZnSO4 - 0,002 ... ... орта - K2HPO4 - 1,0; MgSO4 - 0,2; KH2PO4 - 1,0; NH4NO3 ... CaCl2 - 0,02; FeSO4 – 0,002.
Сақтаудан кейінгі дақылдардың активациясы. Дақылдарды активациялау ... ... ... фазасында қолданды. Сақтаудан
кейін бактериялардың екі тәуліктік дақылдарын және ... ... ... ... 3% ... бар ... ... 280С температурада интенсивті аэрация жағдайында жүзеге ... 48 ... ал ... ... 72 ... өсірді. Өсудің
2,3 тәулігінде сұйылтулардан бөлек колониялар алу үшін агарлы ... ... ... СА) петри табақшаларына егу жүргізілді, сосын бейімделген
микроорганизмдер колониялары косяктарға егілді.
Клеткалардың биомассасын алу. Көмірсутектотықтыратын ... ... ... алу үшін ... ... 109 клетка титрі бар
минералды ортаны қолданды. Егу ортасында дақылдарды 2 тәулік тербеткіште
өсірді. Егу ... ... ... ... ... Бұл үшін ... колбаға 100 мл минералды орта құйылды. Дақылдар 280 С ... 220 ... 1010-11 ... ... ... 2 ... 3 тәулік өсірілді. ... егу ... 1мл ... ... және барлық 6 штамдар ферментациялық ортада ... 1мл ... ... 109 ... ... ... ... Микроорганизмдер биомассасын тербеткіште 220 айн/мин 48 сағат
дақылдады. 48 сағаттан кейін ... ... ... Осы ... ... Макланг орталарын қолданумен жасалды [24].
2.3 Дақылдардың биомассасын алу
Дақылдар
Активация
Дақылдары бар пробиркалар
Егу материалы
Ферментация
Сурет 1. Дақылдардың биомассасын алу схемасы
3 Зерттеу нәтижелері және ... ... ... ... тотықтырушы микроорганизм штамдары
қолданылды: Mycobacterium thermoresistible 119-3ГМ, Rhodococcus equi ... 222А, ... 229СЗ, ... 1СЗ, ... Bacillus 26АТ, ... 102АС – Pseudomonas и ашытқы
организмдері Candida ... B2, ... cutaneum P20CO2 ... ... тотықтырушы штамдар ... ... ... ... ... ... [25].
3.1 Бактериалды дақылдардан тұратын композицияның жоғары ... алу үшін ... орта және ... ... ... ... фосфор көздерін таңдау.
Биомассаны алу үшін қарқынды технологиялық процестерді ... ... ... дақылдың максимальды өсуін қамтамасыз ету болып
табылады. ... ... ... ... ... орта және биоремедиацияда тиімді қолдану үшін қажет. Осыған
байланысты оптимальды қоректік орталарды ... ... ... ... ... жаңа композиция құру ... ... және ... организмдері қолданылады. Микроорганизм
деструкторлар оларды ... ... ... ... 3 және ... ... қабілетті [26].
Оптимальды қоректік ортаны таңдау үшін 3 түрлі орта зерттелді: 8Е,
Раймонд және ... ... ... үшін ... оптималды
температурасы 280 С және ашытқылар үшін – 300 С, орта рН-ы 6,8 айналымы 220
айн/мин. ... ... 2 ... ал ... 3 ... ... ... бактериялар үшін 2 ... ал ... үшін ... lgN ... ... ... 6 ... дақыл құрады: Mycobacterium
thermoresistible 119-3ГМ, Rhodococcus equi 51КС, ... ... 229СЗ, ... 1СЗ, ... 115КК. Бактерия
композиция 1% дизель қосылған 8Е ... ... ... ... ... ... ... нәтижелер байынша 8Е ортасында 6 бактериялық
дақылдан тұратын композицияның тіршілікке ... lgN ... ... ... 2,6 есе ... ... зерттеулер көміртек және энергия
көзі ретінде 1% дизельден тұратын Раймонд ортасымен жүргізілді.
2 ... ... ... ... 2,1 есе ... Бұдан басқа,
Раймондтың минералды ортасы 8Е ортасымен салыстырғанда құрамы күрделі,
ондағы ... ... де ... ... ... ... ... арзан және қажетімді болуына мән беру керек.
Мұнайтотықтырушы микроорганизмдер композициясымен клеткалардың санының
аз көрсеткіші Макланг ... ... онда 0,8 есе аз ... Ары
қарайғы зерттеулерде Макланг ортасын қолданбайды.
Сурет 2. Бактериялық дақылдардан тұратын композицияның тіршілікке қабілетті
клеткаларының саны
Осылайша, жасалған жұмысттардың ... ... 6 ... ... тұратын композиция үшін оптимальды биомасса алуға
болатын ... ... орта 8Е ... ... кейін зерттеулерде 6 бактериядан тұратын композицияны дақылдау
үшін көміртегінің оптимальды мөлшерін ... ... ... көзі ... 8Е және ... ... орталарына 1л ортаға 10 мл
және 30 мл мөлшерінде дизель ... Бұл ... ... ... ... фракцияларына байланысты, олардың ергіштігі жоғары, ол молекулалардың
клеткаға транспортын және тотығуын жеңілдетеді.
Көмірсутекті ... ... ... әр ... ... микроорганизмдерден тұратын болғандықтан көбейтілді.
Композицияны 10 мл/л ... бар 8Е ... ... ... алдыңғы
мәндермен салыстырғанда 2,89 есе өсті. Ал 8Е ... 30 мл/л ... ... қабілетті клеткалардың lgN саны 3,3 есе өсті.
10 мл/л бар ... ... ... өсуі 1,85 есе ғана. 30 мл/л
дизель бар Раймонда ... ... өсуі 2,2 есе. ... клетка биомассасының максималды шығуы 30 мл/л дизель бар 8Е
ортасында байқалды (сурет 2).
Сурет 3. ... ... ... ... ... клеткаларының саны
Штамм деструкторлардың қоректік қажеттіліктері туралы мәліметтер жаңа
композицияның биомассасын алу процесін ... және in situ ... ... ... ... Әдебиеттегі мәліметтер бойынша, мұнай
тотықтырушы микроорганизмдерді ... ... ... жасағанда азот
және фосфор көздеріне мән берген жөн [2]. Микроорганизмдердің биогенді
қоспаларға қажеттілігі қоректік орта ... және ... ... ... ... ... Осыған байланысты композицияға қажет N
және P оптимальды көздерін анықтау максимальды өнім алу үшін маңызды [32].
Осыған ... азот және ... ... ... 8E минералды
ортасында композицияның өсуін зерттеу бойынша тәжірбиелер жүргізілді. ... ... ... ...... өсірді: (NH4)2HPO4–1 г/л,
КН2РО4 –1 г/л, MgSO4 × 7H2O – 0,8 г/л, NaCl – 0,5 г/л, ... ... ... көзі ... 3% ... Ал 8E ... екінші құрамы
мынадай: (NH4)2HPO4 – 1,5 г/л, КН2РО4 – 1,4 г/л, MgSO4 × 7H2O - 0,8 ... – 0,5 ... ... 1г/л (NH4)2HPO4 және K2HPO4 қосқанда биомассаның өсуі 2,49
есе өскен. ... ... ... бар ... ... – 1,5 ... ... K2HPO4 - 1,4 г/л) 8Е ... ... ... ... биомассасының жиналуы үшін ... ... ... мәндерге қарағанда тіршілікке қабілетті клеткалардың lgN
саны 2,9 есе ... ... ...... ... және 6 ... тұратын композицияны дақылдау үшін азот және фосфордың қолайлы
мөлшері таңдалып алынды. Бір – ... ... әсер ... ... ... тиімді болып келеді. КТМ биомассасының жиналуын
қарқындату үшін ... ... ... ... ... және ... ... перспективті болып табылады. Композициядан клетка
биомассасы көп мөлшерде шығу үшін ... ... – 1,5 г/л ... - 1,4 г/л ... және ... ... тұратын композицияның биомассасын
жинау үшін қоректік орта, оптимальды азот және фосфор мөлшерін таңдау.
Әлемдік тәжірибеде ... ... кең ... ... ластанған топырақ және суға ... ... ... ... ... енгізуге
негізделген, ол мұнаймен ластанған топырақтағы метаболизмді қарқындатады,
атап ... ... және ... ферменттерінің
белсенділігі жоғарлайды.
Қазіргі таңда ... және суды ... ... әр ... ... ... препараттарды қолдану процесті
тездететіні туралы мәліметтер бар. ... ... ... ... екі ... ... қосылған (Candida chilensis B 2 және
Trichosporon cutaneum P20CO2 6 ... ... ... ... ... equi 51КС, ... 222А,
Mycobacterium 229СЗ, Rhodococcus 1СЗ, Rhodococcus 115КК). Мұнаймен
ластанған ... және ... ... мәселесін шешуде
микроорганизмдер биомассаны синтездеуде ... ... ие. Бұл ... ... тудырады, себебі оларға жоғары өсу темпі, биомассаны
тез ... тән, ... ... ... үлкен болғандықтан оларды
өндірістік масштабта қолдану ыңғайлы, бұдан басқа ашытқы дақылдары мынадай
қасиеттерге ... және ... ... қатысты бөлшектейтін және мұнай
тотықтыратын белсенділігі тән. Мұнай ... ... ... 89789 ... және 99989 ... тазалауға қабілеттілігі тән
[32].
Оптимальды қоректік орта таңдау үшін мұнай ... ... 8Е және ... орталарда өсірдік.
Мұнай тотықтыратын микроорганизмдердің өсуінің санының жоғары
көрсеткіштерін 8Е ... ... ... ... ... ... 2,9 есе өсті. Бактериалды және ... ... ... ... ... дақылдағанда, тіршілікке қабілетті клетка
саны 1,85 есе ... 4. ... және ... дақылдарынан тұратын композицияның
тіршілікке қабілетті клеткаларының саны
Осылайша, лабораториялық дақылдау ... жаңа ... алу үшін ... ... ... деп ... ... композицияның құрамына
көмірсутектотықтыратын ... 12 ... ... ... ...... 1СЗ, 115КК, 51КС – ... 26АТ, 114КС –
Bacillus; 102АС – Pseudomonas; В2 – Candida; ... - ... СМ7 ... анықталғандай, 12 дақылды көміртек және энергия көзі
ретінде 1% ... ...... ... ... ... 2-ші күні байқалады, тіршілікке қабілетті клетканың өсуі
1,7 есе. Дақылдар 3% ксенобиотигі қосылған 8Е минералды ... ... ... клетканың lgN өсуі 2,48 есе болды.
Азот және фосфор мөлшерін таңдау ... ... ... ... ортаның негізгі құрамы 2 есе өсірілді. Ортаға (NH4)2HPO4 және
K2HPO4 1г/л енгізгенде микроорганизм ... ... ... ... ... ... қабілетті клеткалардың өсудің lgN
саны бастапқы санына қарағанда 3,16 есе өсті. Қатынастарды (NH4)2HPO4 – 1,5
г/л және K2HPO4 - 1,4 г/л етіп ... ... ... тежелуі байқалады, тіршілікке қабілетті клетканың өсуі 2 ... ... бұл ... ... ... ... ... жиналуымен байланысты.
Осылайша, көпкомпонентті композицияны ... ... ... жасалған тәжірбиелердің нәтижесінде биогенді
элементтердің (N және P) қатынастары ... Осы ... еске алып ... тиімді жүргізуге ... яғни ... ... толық қанағаттандыру керек. Біздің кейінгі зерттеулеріміз
өндірістік үлгідегі биопрепараттарды шығаруға бағытталған.
3.3 Препарат түрлерін дайындау
Препаратты дайындау барысында тәжірибенің жалпы жағдайынан ... сол ... ... жоғары титрлігінен анықталатыны
шықты. Активті бактерия және ашытқылардың негізінде биопрепараттар ... ... ... ерекшелігі технологиялық жағынан жоғары
қабілеттілек қасиетіне ие. Технологиялық жағынан ... ... ... белсенділігін ұзақ уақыт аралығында жоғалтпайды. Ол
өндірістік және ... ... ... ... ... ... ... алу үшін 8Е қоректік ортасы қолданылды.
Штамдарды ферментативті 8Е ... ... ... Кейін 10 мл
инокулятты қоректік ортаға көшірілді. Бактериялық культуралары 3 ... 2 күн ... ... әдісі t 280 С, ... ... ... ... рН жағдайы 6,8-7,0, айналу жылдамдығы 220 айн/мин
жүргізілді [27-31].
Кейінгі жұмыстарда зерттеу нәтижелерінде препараттың паста ... ... ... ... ... ... жіберілді.
Тасымалдаушы ретінде: бентонит үгіндісін және торфты қолдандық. Дайындалған
препараттар мұздатқышта 1айға, t 280 С сақтауға ... ... ... 5. ... ... ай ... ... өткен соң сынамалардан өмір сүруге қабілетті
клеткаларды таңдап алдық.
Биопрепараттар келесі түрде дайындалған:
1. Концентрленген биомасса
2. ... ... ... ... ... алынды
3. Торф негізіндегі препарат
1-ші формалы препарат (паста) көпкомпонентті штамдар қажетті қоректік
ортасында өсірілді. Дақылдау ... ... соң, ... ... 20 мин 12000 ... бойы, ал ашытқылар 15 мин 9000айн/мин
центрифугалау арқылы ... ... ... ... ... ... ... флакондарға 6 айға сақтауға жіберілді [32].
2-ші ... ... ... үшін ... ... ашытқылар) ферментерда дақылдадық. Алынған
қоймалжың суспензиядан 10 мл суспензиядан флакондарға және 1,5 г ... ... ... ... ... клеткаларының қоспасынан тұрады.
Есептеуге негізінде суспензияға 1 мл торф ... ... ... арқылы активтедік. Алынған клеткалар суспензиясын, 1 г торфты 10
мл стерильді флакондарға енгіздік.
ҚОРЫТЫНДЫ
1. 6 бактериалды дақылдан тұратын ... ... ... алу ... орта таңдалды. Тек бактериалды дақылдардан тұратын композиция үшін
8Е минералды орта ең қолайлы болып табылады. Көміртегі көзі ретінде 30 ... ... ... ... алдыңғы мәндерге қарағанда 3,3 есе
өседі.
Ашытқы және бактериалды дақылдардан тұратын композиция үшін (NH4)2HPO4
– 1,5 г/л және K2HPO4 - 1,4 г/л ... ... ... ... ... микроорганизмдердің 12 культурасынан тұратын
композиция үшін 30 мл/л дизель бар 8Е ортасы перспективті ... ... ... ... ... ... копкомпонентті
композицияны дақылдау үшін жағдайлар таңдалды. 8Е ортасына NH4)2HPO4 және
K2HPO4 ... ... ... ... ... ... Биопрепарат түрлері дайындалды: паста түрінде, опилка қосылған
түрінде, торф қосылған препарат.
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... О.В. ... Н.В. ... ... нефти и нефтепродуктов ... ... ... ТТГПУ. Серия экология. 2010, № 3. С. 151 - ... О.В. ... Н.В. ... ... ... ... в ассоциациях, используемых для
управляемой очистки природных и сточных вод от ... ... ... ... ... ... 2007, № 2-3 (9-10). С. ... Громов Б.В., Павленко Г.В. Экология бактерий: Учеб. пособие. Л.:
1989.
4. Морозов Н.В., Николаев В.Н. ... ... ... на развитие
нефтеокисляющих микроорганизмов // Гидробиологический журнал. 1987. Т.14.
№4. C.55-61.
5. Морозов Н.В., Жукова О.В. ... ...... их ... и ... для ... водоемов и
почв от нефтяных загрязнений. Казань, 2006. 209 с.
6. Николаев Ю.А. Дистантные взаимодействия между клетками бактерий ... 2002. Т.61. №6. 1070 ... ... А.Ю. ... состава питательной среды и ... на рост ... ... ... ... ... 2009 ... Самков А.А., Карасёва Э.В. Оптимизация составов жидких питательных
сред для наработки биомассы нефтеокисляющих ... ... и ... ... ... ... 2008 С. ... Жукова О.В., Морозов Н.В. Биодеструкция нефти и ... ... ... // ... ... ... 2010. С. 124-149.
10. Патент РФ №18005097. Штамм бактерий ... ... ФС ... ... для ... воды и почвы от нефти и нефтепродуктов//
Ягафарова Г.Г. ... ... Staff C.P. Mutant bacteria ... spilled crude oil site ... Pross. (USA). - 1982. - V. 23, № 23. 96 ... РФ № 2174496. Биопрепарат ... для ... ... пресных и минерализационных вод то нефти и нефтепродуктов //
Мурыгина В.П.
13. Биоперапрат «Микрозим ТМ ... ... для ... и ... ... нефтезагрязненной ... и ... - 23. 10. ... ... ... ... почв с помощью биопрепаратов
на основе микробных удобрений // Библиотечный комплекс, http: ... ru - ... ... ... РК № 8263. ... штаммов бактерий
Pseudomonas fluorescens, Pseudomonas putida и ... ... для ... ... вод и почв от ... и нефтепродуктов //
Прохорова С.В., Розвага Р.И. и др., Опубл. 15.12.1999.
16 Патент РФ. ... ... ... для ... ... ... от ... и нефтепродуктов, способ по получению // Лимбах
И.Ю., Карапетян Г.О. Опубл. 27.04.2002.
17. Патент РФ. 2115629. ... Г.П., ... Т.А. ... ... ... denitrificans, Bacillus
sp., Pseudomonas putida, Aeromonas sp. Для ... ... ... ... ... ... и остаточной замазученности опубликован 20.07.98.
18. Raymond R.L. // ... ... ... 1961. V. 2. -
P. 23 - 32. microbiology. - 1980. V. 2. - P. 277 – 327.
19. ... РФ 2128221. ... С.А., ... Н.В., ... ... В.И., ... В.В. ... Arthrobacter sp. Для разложения
нефти и нефтепродуктов. 27.03.99.
20. Маркарова М.Ю., Емелянова Л.Г., ... Т.Н. ... ... ... ... природными нефтеокисляющими
бактериями (к вопросу о конструировании ... // ... ... ... ... вод, ... переработки и утилизации нефтешламов:
Тезисы доклады международной конференции, 10-11 декабря. – М.: 2001. - ... ... Н.Б., ... Э.М. Михалева В.В. Использование
углеводородов дрожжами. - М.: ... 1971. – С. ... ... М.Х., ... Т.Д. ... технологии биоремедиации
почв, загрязненных, нефтью и ... // ... ... Серия
биологическая. – 2002. - № 1 (16). - C.148-154.
23. ... И.С., ... В.С., ... А.М., ... ... ... ... МИКРООРГАНИЗМОВ,
ИНТРОДУЦИРОВАННЫХ В ... ... // ... ... ... ТЕЗИСЫ ДОКЛАДЫ КОНФЕРЕНЦИИ, 18-19 ОКТЯБРЯ. - ПУЩИНО,
1994. - С. 25.
24. Алексеева Т.П., ... Т.И., ... Н.Н., ... И.И. ... ... ... для ... почв // Биотехнология. - 2000. - № 1. - С. 58-64.
25. Киреева Н.А., Онегова Т.С., ... Н.В. ... ... в ... при ... ... // Нефтяное
хозяйство. Экологическая и промышленная безопасность. - 2004. - № 5. - ... ... Н.М. ... ... углеводородов дрожжами
Материалы VI Всесоюзного съезда ВМО. – Рига, 1980. - № 3. - С. 42.
27. Глазовская М.А., Пиковский Ю.И. ... ... почв от ... ... ... ... // Природа. - 1980. - № 5. - С. ... ... Е.П., ... Т.Н. ... бактерии и их
активность в нефтяных пластах // Микробиология. - 1982. - Т. 51, вып. 2. ... ... ... А.А. ... нефти. - М.: Наука, 1984. - С. 234-245.
30. Патент СССР 1805097. Ягафарова Г.Г., Скворцова И.Н., Зиновьев ... И.Р. ... ... ... ... ... ... воды и почвы от нефти и нефтепродуктов. 30.03.93.
31. Шигаева М.Х., Мукашева Т.Д., ... Р.К., ... ... ... ... по ... ... штаммов-
деструкторов для биоремедиации нефтезагрязненных почв ... ... 2004. - № 2. С. 205 – ... ... Т.Д. ... М.Х., Бержанова Р.Ж., Сыдыкбекова Р.К.
Деструктивная ... ... ... в опытах in vitro
и in situ. // Материалы международной ... ... ... ... окружающей среды». Саратов. 14-16 сентября 2005
г.С.28-29.
ТҰЖЫРЫМ
Мұнай ... ... жаңа ... ... үшін қоректік орталарды таңдау және көпкомпонентті композицияны
дақылдау ... ... ... ... ... ... среда для получения высокого
выхода ... ... ... ... из ... и ... ... культивирования многокомпонентной
композиции.
Summary
In this work pick up breeding ground for high cell biomass yield ... of ... ... and worked out conditions for
cultivation of a multicomponent ...

Пән: Биология
Жұмыс түрі: Курстық жұмыс
Көлемі: 27 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 700 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Жасыл микробалдыр CHLAMYDOMONAS REINHARDTII-дің пигментті мутанттық штаммдарын алу2 бет
Жанама салықтардың рөлін, маңыздылығын және әрекет етуші механизмін зерттеу және осының негізінде қазіргі Қазақстан экономикасындағы өзгерістер мен қалыптасқан жағдайға сәйкес оны әрі қарай жетілдіру бойынша негізделген ұсыныстар105 бет
Жаңа индустриалдық елдер және олардың әлемдік экономикадағы рөлі63 бет
Мәдени даму мен теориялар14 бет
Педагогикалық инновация жайлы4 бет
Социалистік реализм3 бет
Түркі тілдерінің сөзжасам мәселелері6 бет
Шет тілін оқытуда жаңа технологияларды пайдаланудың тиімділігін теориялық тұрғыдан негіздеу және оны тәжірибеде тексеру34 бет
Қазіргі дәстүрлі емес діни қозғалыстар мен ғибадат. Бүгінгі Қазақстандағы дін және ұлт9 бет
Қазіргі кезеңдегі электрондық оқулық және оның өзіндік ерекшеліктері6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь