Өзен кен орнында қолданылатын қабаттардың мұнай бергіштігін көтеру әдістері

Кіріспе
1 Геологиялық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.1 Өзен кен орны жайлы жалпы мәліметтер ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2 Кен орнының геологиялық зертелуінің және игерілуінің тарихы ... ... ...
1.3 Стратиграфия ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.4 Тектоника ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
1.5 Мұнайгаздылық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.6 Сулылық ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
1.6.1 Қабат суларының физика . химиялық қасиеттері ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2 Техника . технологиялық бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.1.1 XVI горизонтты игерудің жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.2 Өзен кен орнының өндіру және айдау скважиналары қорының ... ... ...
жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3 Скважиналар өнімін жинау және кәсіпшілік дайындау ... ... ... ... ... ... ..
жүйесіне қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.4 Қабат қысымын көтеру жүйесінің жағдайы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
2.5 Су айдау . қабаттар мұнай бергіштігін арттырудың ... ... ... ... ... ... ... ...
жоғарыпотенциалды меңгерілген әдісі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.5.1 Нұсқа ішінен су айдағанда игеру мерзімінің өзгеруі ... ... ... ... ... ... ...
2.6 Мұнайды ыстық сумен ығыстыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
2.6.1 Қабатқа ыстық су айдағанда температуралық өрісті ... ... ... ... ... ... ...
есептеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.7 Кен орнын игеру технологиясын жетілдіру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3 Экономикалық бөлім ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.1 “Өзенмұнайгаз” акционерлік қоғамының ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ...
сипаттамалары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.1.1 Негізгі және қосалқы өндірісті ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
3.1.2 Техникалық жабдықталу. Автоматтандыру мен ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
телемеханикаландыру дәрежесі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.1.3 Материалдық . техникалық жабдықтаудың ұйымдастыруы ... ... ... ... .
3.1.4 Кәсіпорын транспортын ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
3.1.5 Скважиналарды жөндеуді ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.2 Өзен кен орнын игерудің жобалық және нақты ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
техника экономикалық көрсеткіштерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
3.4 «Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамының 2002 ж. ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Мұнай мен газ өндірудің өзіндік құнына қысқаша талдау ... ... ... ... ... ... ... .
4 Еңбекті қорғау қорғау бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар анализі ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.2 Қорғану шаралары. Техника қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.3 Өндірістік санитария ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
4.4 Өрт сөндіру қауіпсіздігі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
4.5 Қабат қысымын қалыпты ұстау жүйесіндегі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5 Қоршаған ортаны қорғау бөлімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.1 Өндірістің биосфера компоненттеріне әсерін талдау ... ... ... ... ... ... ... ..
5.1.1 Атмосфераға әсер ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.1.2 Гидросфераға әсер ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
5.1.3 Литосфераға әсер ету ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.2 Ұйымдастырылған шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.3 Техникалық шаралар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.3.1 Атмосфераны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.3.2 Гидросфераны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
5.3.3 Литосфераны қорғау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Пайдаланылған әдебйеттер тізімі
Қорытынды
Қосымша А
Қазақстан Республикасы үшін ең басты экономикалық мәселе материалдық – техникалық базаны жасаудан маңызды роль ауыр индустрияға тиесілі, және оның ішінде алдымен энергетика, қара металлургия, мұнай, газ, химия және мұнайхимия өнеркәсіптері, машина жасау.
Қазіргі кезде материалдық өндірістің бірде – бір саласы мұнай мен газ өнеркәсібінің өнімін пайдаланбай дами алмайды.
Мұнай мен газдың мұнайхимия өндірістерде шикізат ретінде қолданудың өсуіне байланысты мұнай мен газ өнеркәсібінің ары қарай жетілуі қарастырылған.
Өндіру тиімділігін жоғарлатуға рационалды игеру жүйелерін қолдану, бұрғылау жұмыстарының технологиясын жетілдіру, олардың техникалық жабдықталуын жақсарту, қабаттар мұнай бергіштігін арттырудың қазіргі жаңа әдістерін кеңінен еңгізу және прогрессивтік технологиялық процестерді пайдалану арқылы қол жеткізуге болады.
Қазіргі кезде су айдау – мұнай кен орындарын пайдаланғанда қолданылатын ең негізгі әдістердің бірі. Су айдаудың әртүрлі әдістері болады, бірақ олардың әрқайсысының артықшылықтары мен кемшіліктері бар. Жобалау кезінде су айдау жүйесін таңдау толығымен кеніштің құрылысына байланысты.
Өзен кен орны өнеркәсіптік игеруге 1965 ж. берілген. 1998 ж. мұнай өндіру жоспары орындалған жоқ, бұған ең басты себептердің бірі – игерудің басынан бастап ұсынылған жобалық технологиялық ережелердің сақталмауы (су айдауға көшірілудің тым кеш болуы, әсіресе ыстық суға).
Дипломдық жобада Өзен кен орнындағы осы және басқа да проблемалар шешімдерін табу көзделген.
1. Жданов М.А. - “Нефтепромысловая геология и подсчет запасов нефти и газа” М.:недра, 1970 ж.
2.“Проект разработки месторождения Узень”, Шевченко, 1965 год.
3. Желтов Ю.П. “Разработка нефтяных месторождений ”, М.:недра, 1986 год.
4. Гиматудинов Ш.К., Дунюшкин И.И. “Разработка и эксплуатация нефтяных, газовых и газоконденсатных месторождений”, М.:Недра, 1988 год.
5. Шуров В.И. “Техника и технология добычи нефти ”, М.:Недра, 1983 год.
6. Тайкулакова Г.С “2001 мамандығының студенттеріне дипломдық жобаның ұйымдастыру – экономикалық бөліміне әдістемелік нұсқаулар”, Алматы, 2000 жыл.
7. Лутошкин Г.С. “Сбор и подготовка нефти, газа и воды к транспорту ”, М.:Недра, 1990 жыл.
8. Годовой отчет ААО “Узеньмунайгаз ”, Новый Узень, 2000 год.
9. Планов Г.Е. “Охрана труда при разработке нефтяных месторождений ”, М.:недра, 1982 год.
10. Клеман Г.С. “Зашита окружаюшей среды при добыче, транспорте и хранении нефти и газа ” М.:Недра, 1981 год.
        
        АНДАТПА
Бұл дипломдық жобада төрт негізгі бөлім қарастырылған:
- геологиялық бөлім;
- техника – технологиялық ... ... ... ... ... ... қоршаған ортаны қорғау бөлімі;
Геологиялық бөлімде әрқайсысы жеке ... ... ... XІІІ – XVІІІ горизонтарға сипаттама ...... ... Өзен кен ... ... ... ... көтеру әдістері (ішкі нұсқа, соның
ішінде блоктап, ... ... ... су ... ... ... Өзен кен ... жаңа ... ... ... тиімділік есебі жүргізілген.
Еңбекті қорғау ... ... ... ... мен жер ... шараларын қамтамасыз ету сөз ... ... ... бөлімінде Жаңаөзен кенорындағы кәсіпшіліктің,
газ өңдеуші заводтың және көмекші обьектілердің жинау ... ... ... және ... ... айтылған.
КІРІСПЕ
Қазақстан Республикасы үшін ең басты экономикалық ...... ... ... ... роль ... ... және оның ... ... энергетика, қара
металлургия, мұнай, газ, ... және ... ... ... кезде материалдық өндірістің бірде – бір саласы
мұнай мен газ ... ... ... дами ... мен ... ... ... шикізат ретінде
қолданудың өсуіне байланысты мұнай мен газ ... ары ... ... тиімділігін жоғарлатуға рационалды ... ... ... ... ... жетілдіру, олардың
техникалық ... ... ... ... бергіштігін
арттырудың қазіргі жаңа әдістерін кеңінен еңгізу және ... ... ... ... қол ... ... ... су айдау – мұнай кен орындарын пайдаланғанда
қолданылатын ең ... ... ... Су ... ... болады, бірақ олардың әрқайсысының артықшылықтары ... бар. ... ... су айдау жүйесін таңдау толығымен
кеніштің құрылысына байланысты.
Өзен кен орны ... ... 1965 ж. ... 1998 ... өндіру жоспары орындалған жоқ, ... ең ... ...... ... ... ... жобалық технологиялық
ережелердің сақталмауы (су айдауға көшірілудің тым кеш ... ... ... ... Өзен кен ... осы және басқа ... ... табу ... ... ... Өзен кен орны ... ... мәліметтер
Өзен кен орны ... ... ... әдебиеттерде
Оңтүстік Маңғыстау ойысы деп аталатын оңтүстік шөл дала ... ... кен орны ... ... ... ... Ең жақын елді мекен Жаңаөзен қаласы, ол ... ... ... 8 – 15 км – де орналасқан. Батысында 80 км –
Жетібай қаласы, ал 150 км – ... ... ... ... ... ... теңіз жаққа,
оңтүстік-батысқа қарай сәл көлбеуленген, төмпешікті үстірт ... ... ... солтүстігінде +260 м және оңтүстігінде ... ... ... және ... ... үлкен ойпаттар
бар,олардың ішіндегі ең ірісі минималды ... ...... ... ... өте күрделі құрылысымен ... ... Өзен және ... ... ... жатқан үстірт
алады. Үстірттің ... ... ... +260 м ... +200 м. ... мен солтүстік-батысында кен орнының
аумағы шегінде үстірт Өзен ойпаты ... ... ... ... ... ... ... ауданды алады. Ойпаттың түбі ... ... ... ... +31 ... отырған аудан топырағы мен өсімдіктерінің ... ... ... ... ... шөл ... негізінен су
көзі жетіспеушілігінен және ... ... ... ... климаты күрт ... ... ... күрт ... ... құрғақ жазымен
және салыстырмалы суық ... ... ... ... +45 ºС, ... температура қыста -30 ºС.
Ауданда күшті ... ... ... қар аз. ... жауын-
шашын сирек және негізінен көктем-күз мезгіліне ... ... ... орташа жылдық мөлшері 100 ... және ... ... көп ... ... ауыз су Сауысқан-Бостанқұм ... ... ... 70 км ... ... ... ... қамтамасыз ету ... жер асты ... ... іске ... елді ... тас жол ... ... орталықтарын байланыстыратын темір жол ... ... ... ... ... қаласына және одан ары
Ресейге жөнелтіледі. Өндірілген ... ... газы және ... ... газ ... зауытына, және сондай-ақ Ақтау қаласының пластмасса
зауытына, маңғыстау энерго комбинатына (МАЭК) ... Кен ... ... ... және игерілуінің
тарихы
Маңғыстауды зертеу өткен ғасырдың аяғында басталған. ... ... ... ... жж. ... мен
құдықтарының ауданында А.А.Насибьянц тапқан.
Өзен көтерілуі 1937-1941 жж. ... ... ... ... ... жж. ... Маңғыстауда геологиялық зерттеулер
жүргізілген жоқ.
1950 ж. ВНИГРИ ... ... және ... Маңғыстауға ірі кешенді ... ... Бұл ... ... ... ... ... 1951 ж. "Казнефтеобъединение" бас ... ... ... ... мен ... ... кең ... берді,
барлық геологиялық материал ... және ... ... ... атап ... ж. ... ... геологиялық-іздестіру
басқармасы (директоры К.Н.Тулин, бас геологы А.П.Черняева) Маңғыстау
түбегіне бұрғышылар ... ... олар ... ... ... ... бастады.
1957-1961 жж. Маңғыстаудың өндірістік ... ... ... Бүл мақсатта ВНИГРИ мұнайды іздеу және барлауға
үш аудан ... ... ... бұрғылаудың нәтижесі болмады,
Түбіжік алаңында мұнай кен орны ... ... ... мұнай
ауыр, шайырлы және барлауға тиімсіз болып шықты, ал ... ... ... аумағында мұнайгаз кен орындары анықталды. 1961 ж.
желтоқсанның ... ... м ... 1 ... 10 мм штуцерден тәуліктік шығымы 80 м³ ... ... ... ... 1962 ж. ... 3 ... берілді. 1963 ж. наурыздың басында осы горизонттағы ... 22 ... ... ... ... кен орны ... ... жеделдету мақсатында КСРО
үкіметінің 1963 ж. 7 қыркүйектегі ... ... ... ... ... ... ... да, Өзен
экспедициясы соның құрамына енді.
1965 ж. ВНИИ Өзен кен ... ... Бас ... ... ол ... ... бекітілді. Онда мынадай жағдайлар
қарастырылды:
• кен орнын ... ... ... қабат қысымы мен
температурасын көтеріп ... 4 ... ... ... алу: І ...... II ... – XV+XVI горизонттар; III обьект – XVII
гори-
зонт; 4 обьект – XVIII горизонт;
• негізгі ... ... ... ... кен орнын
айдау
скважиналарымен 4 км блоктарға бөлу;
• барлық ... ... жеке ... ... ІІІ обьектіні нұсқа сыртынан су айдау жүйесімен игеру;
• IV обьектіні ... ... ... ... режимде игеру.
Бірақ кен орнының су ... ... ... ... ... ... 2.5 жыл бойы ... әсер етусіз, табиғи ... ... ... игерілді.
Өзен кен орнының барлық ... ... ... әсер
етудің қолданылудағы жүйесінің ... ... ... ... 1971 ж. дейін су ... ... ... ... ... өсіміне тек өндіру скважиналары қорының
артуы ... ғана қол ... ... мен ... ... ... соң ... төмендеді және скважиналар өнімінің сулануы қарқындады. Мұнай
өндірудің құлау коэффициенті 1976 ж.-5, ... жж. ... ж. ... ... ... ... жағдайлар қарастырылды:
•әрбір горизонт жеке игеру обьектісі болып табылады;
•өнімді горизонттар ені 2км ... ... ... ... ... ... горизонтқа жеке бұрғыланады;
•ыстық су ... ... ... ... және ... 1979 ж. ... толығымен ыстық суға көшіру ұйғарылды.
Соңғы шарттың орындалуы ... 49.3 ... ... ... берер еді. Бірақ жоба орындалмады да, ыстық суға ... 1983 ж. ғана ... ... ... алу ... ... ... сипатының күрделі екенін ... ... ... ... су ... ... ... кейін сатылық ... ... ... су ... ... технологиялар қолданылды. Бұл
технологиялар кен орнын игерудің ... ... ... ... ыстық су айдау ... ... ... ... көп шығын шығатын болғандықтан ... су ... ... ... Оның мағынасы ... ... ... ... ыстық, бірде салқын су айдалады. Ыстық су ... ... ... мен ... ... Бұл ... су ... қызған жабыны мен табанынан ... жылу ... ал ... ... су ... ... су қабатқа қарай
ысырылады.
1.2.1 Стратиграфиясы
Өзен кен орнында терең барлау ... ... ... м ... ... ... қабаты ашылған, ... ... юра, бор, ... неоген және ... орын ... ... ... ... ... ... алынған палеонтологиялық мәліметтерге ... ... ... ... ... ... ... ярустар және подярустар арасындағы ... ... ... ... ... Соңғы кезде
микрофауна мен т. б. ... ... ... бар ... ... және ... мүмкіндік туып отыр.
Өзен кен орнының мұнайгаздылығы юра және ... ... ... ... ... қимасында бор және юра шөгінділеріне
қарасты 26 ... ... ... I-XII ... ... ... жасы бор-газды, XIII-XVIII горизонтар –
жоғарғы және орта юра – кен ... ... ...... ... ... төменгі юраның XIX – XXIV горизонттары ...... (РТ) ... Өзен кен ... ең көне
жыныстары болып табылады.
Пермь – ... ... ... пермь терең метаморфизм іздері бар күңгірт полимикті
құмтастармен және қара ... ... ... ... ... қоңыр аргиллиттермен және орта түйіршікті құмтастармен
орын ... Бұл ... ... ... қалындығы 440
метрге жетеді, жабынында шайылудың ізі ... және орта ... ... ... мен ... ... бар қара және қарасұр ... ... ... ... ... ... ... Бұл
шөгінділері жалпы қалыңдығы1500 – 1600м болатын біртұтас ... ... ... ... ... ... ... барлық үш бөлім де ... орта және ... ... ... 1300м.
Төменгі бөлім (J1)
Қиманың төменгі юра бөлігі құмтастар, ... мен ... ... Құмтастар сұр және ... сұр, ... ұсақ ... ... Ірі ... ... ... тас түйіршіктері
қоспасымен бірге сирек те болса кездеседі. ... ... ... ... ... сазды құмтастарға ауысады.
Құмтастар мен алевролиттер цементі ... ... ... ... ... түсі сұр және ... ... қоңыр. Олар
әдетте аргиллитке ұқсас және ... ... ... ... алевролиттер мен саздардың алмасуы негізінен ... ... ... ... ... ... ... құрлымы
дамыған, оның ... ... ... күрт ... ... юра шөгінділерінің қалыңдығы 120 – 130 м. ... ... XXIV – XXV екі ... ... ... ... (J2)
Оңтүстік Маңғыстаудың орта юра шөгінділері ... ең ... ... орта ... ... ... өнімді горизонттарда олардың корреляциясын ... ... Орта ... ... қалыңдылығы 700 м аален,байос және бат
ярустары айқындалады.
Аален ярусы (J2 ... ... ... ... ...... ... және орта юра ... ... ... ... мүмкін. Ярустың қимасында сұр және ... ... ... басым, олардың ... орта және ... кең ... ... ... ... алмасады.
Аален құмтастары мен гравелиттерінің ... ... ... кейде
карбонатты және байланысқыш түрлі болады. ... көп ... ... ... мен ... ... ұсақ ... да кездеседі. Саздар әдетте , сұр, ... ... ... ... ... ұқсас.
Ярустың жалпы қалыңдығы 330 м. Аален мен ... ... ... XXII ... ... ... ярусы (J2 b)
Байос шөгінділері ең көп және ... ... ... ... ... ... арасында көмір қабатшалары ... мен ... ... ... фациялармен
белгіленді. Байос ярусы ... ... ... сазды және
алевролитті жыныстар ... ... ... ... ... ... 500 – ден 520 м-ге дейін ... ... ... байос ярусының шөгінділері екі ... ... ... (J2 b1)
Бұл подярустың шөгінділерінің жалпы ... 470м, ... ... мен алевролиттердің, ... ... ... ... ... ... ... жұқа қабаттармен
қатталады. Құмтастар мен ... түсі ... сұр ... сұр, ... ... және сары да ... Сирек қарасұр түсті
құмтас-алевролит жыныстар да ... ... ... қарасұр,
тіпті қара, кейде қоңыр түсті.
Өзен кен орнының төменгі ... ... XXII, XXI, ... XVIII және XVII ... ... ... және бат ... (J2 b2+bt)
Олардың шөгінділері арасында саз қабатшалары бар біршама қалың
құмтастар мен ... ... ... ... сұр, қоңыр-
сұр, нашар және ... ... ... ... ірі ... және ... ... Саздар қара қоңыр-сұр. ... және бат ... ... ... ... XV ... ... өтеді.
Жоғарғы байос-бат шөгінділерінің ... 100-150 ... ... ... юра ... ... теңіз шөгінділері мен жануарлар
қалдықтары ... ... ... ... және
кембридж ярустары ерекшеленеді.
Келловей ярусы (J3 ... ... мен ... ... ... ... ... қабаттар түрінде кездеседі. Келловей ярусының саздары
сұр, қарасұр, ... сұр, ... ... және ... ... ... ... түсі сұр, жасыл-сұр, ... ... және ... ... ұсақ түйіршіктілері көп. Келловей ярусында ... ... ... мен XIII ... орналасқан. Оның
қалыңдығы 50-135 м.
Оксфорд-кембридж шөгінділері (J3O-km)
Юра шөгінділерінің ... ... ... аален-келловей кешені мұнайлы қабатының үстін ... ... ... Ол ... ... ... ... құралған, ара-арасында құмтастар, ... ... жұқа ... түрінде кездеседі. Оксфорд-кембридж
шөгінділерінің қалыңдығы төменгі ... үшін 50-55 м, ... ... ... жүйесі (K)
Бор жүйесінің шөгінділері жоғарғы юра шөгінділерінің шайылған
бетінде ... және ... ... бөлімдері мен барлық
ярустарымен орын ... ... және ... белгілері
бойынша бор шөгінділері үш бөлікке ... ... ... ... ... ... сеноман) және жоғарғы карбонат
(турондат) ярусттары. Төменгі бөлікке XII горизонт, ал ... ... ... І, ІІ, ІІІ,IV, V, VI, VII, VIII, IX, X және XI газды
горизонттар жатады. Бор ... ... 1100 м ... ... ... ... ... және саз ... ... ... ... ретінде көрінеді.
Кайнозой тобы (KZ)
Кайназой тобында палеоген және ... ... орын ... ... мергель-әктас жыныстары мен саздардың
бірқалыпты қабаты ... ... ... ... ... Неоген жүйесі тортон және сармат ... ... ... ... 19-25 м, сармат ярусы – 80 –90 м.
Палеоген жүйесі (P)
Палеоген ... ... және ... ... ... ... саз ... араласқан мергель және әктастар
түрінде. ... ... сұр және ... сұр ... ... ... ... Палеогеннің қалыңдығы 150-170 м.
Неоген ... ... ... ... және ... ... ... кездеседі. Тортон ярусына саздар, мергелдер, ... ... ... ... ... ярусы әктастар, мергелдер мен
саздардың ... ... ... ... ... ... ... жетеді.
Төрттік жүйесі (Q)
Төрттік жүйе ... ... ... ... көрінеді. Шөгінділер қалыңдығы 5-7 м.
1.2.2 Тектоникасы
Оңтүстік ... ... ... ... ... ... ... баспалдағының шектерінде қазіргі уақытта
біршама құрылымдар шоғырлары ... ... ... және ... ... ... ... қатарына Өзен, Жетібай,
Қарамандыбас, Теңге, Тасболат, ... ... ... ... ... кіреді.
Солтүстігінде Өзен құрлымы оңтүстік – шығыс антиклиналь ... ... ... ... Қызылсай ойысы жатыр, солтүстік
қанатта жыныстардың ... ... 3º. ... құлау бұрышы 5-6º
болатын оңтүстік бөліктің қатпары да осындай жіңішке ... ... ... ... ... ... Өзен қатпарының
периклиналі үлкен емес ... ... ... ... Ауданның шығыс ... ... ... ... Өзен ... күрт төмендейді.
Өзен кен орны ірі ... ... ... ... 9х39 км. ... ... симметриялы емес. Оның күмбезі
шығысқа ығысқан, соның ... ... ... қатты созылған
солтүстік-батыс периклиналге қарағанда қысқа. ... ... ... ... XIV ... ... ... құлау бұрышы 6–8º.
Қатпардың солтүстік бөлігі ... ... ... ... ... XII ... ... бойынша құлау бұрышы 1- 3º.
Құрылымының батыс ... ... ... бар ... ...... және Парсымұрын.
Өлшемдері үлкен емес Парсымұрын күмбезі Өзен ... ... ... XVIII ... жабыны бойынша
көтерілу амплитудасы 30 метрге ... және ... 1300 м ... ... құрылым өлшемдері 2.9-0.9 км. Солтүстік-батыс күмбез
Өзен құрылымының солтүстік ... ... 1300 ... ... ... ... 3.5-2 км, амплитудасы 32 м.
Қатпар периклиналы де ... ... ... ... ... басқа жағы төмендеген, өте жайпақ,
қатты созылған. Өзен ... ... ... ... ... жабынында 1700 м изогипспен ... ... Өзен және ... ... 58 ... ... ойпат арқылы тұтас көтерілімге біріктіріледі. ... ... ... ... ... XIII ... ... құлау бұрышы 3-4º.
Құрылым өсінің ундуляциясы назар ... оның ... ... ұзын өсіне тураланған ... ... ... ... Өзен ... орталық бөлігіне
Құмұрын күмбезі кірігеді, онда да ... ... бар. ... ... ... күмбез өлшемдері 10.8-4.5 км, амплитудасы
105 м.
1.3 Мұнайгаздылығы
2003 ж. Өзен ... 4883000 т ... ... ... ... бойынша бөлінуі төмендегідей (%): XIII ... 27,5; XIV ... – 39,9; XV ... – 12; XVI ...... ... – 5,7; XVIII ... – 1,7; Құмұрын күмбезі – ... ... 1,2. 1980 ... ... ... ... ... өнімді горизонттары қарқындата бұрғыланды.
Бұл олардан мұнай өндірудің ... 4, 66 және 58%-ке ... ... XIII-XIV горизонттардан мұнай мен ... ... ... ... өндірілген мұнай барлық кен орны ... 64 ... ... Кен орнында горизонттар бойынша бір ... ... ... ... ... ... 3,1-5,4 ... сұйықтық
бойынша 6,7-15,8 т/тәулік. XIII-XIV ... ... ... 64 жеке ... ... ... Тіпті бір
горизонттың бөліктері ... ... ... ... және өнімді қабаттарының қасиеттерімен, ... ... және ... ... мен сұйық өндіру кең
аралықта ... 1.01.97 ж. ... мен газ ... өндіру
сипаттамасына қарасақ, кен орнынан мұнай ... ... (97%) ... ... ... (ШТС) және ... скважиналарының қоры барлық өндіру қорының 9,2% - ... ... ... ... ... өндіру 16,6 %, ... ... 24 %. Бұл ... скважиналарындағы мұнай мен
сұйықтық шығымының мөлшері өндіру қорының 90 %-ін ... ... ... шығымынан 3-3,5 есе көптігімен түсіндіріледі.
Өзен кен ... ... ... газ ... ... ... этан ... Газды горизонттарда негізінен азот,
көмірқышқыл газы ... бар ... ... газы ... ... ... кг/м³ шамасында.
Алаң бойынша қабат ... ... ... ... ... кешендері және тұтас горизонттар карталары
бойынша ... кен ... ... ... ... ерекше
түріне – қасиеттерінің өзінділігімен ерекшеленетін ... ... ... Бұл ... осы ... ... негізгі фактор жыныстар ... ... ... ... және ... әсерлерге орнықсыз
минералдардың көп болуы.
Егер кварцтық құмтастарда кварц ... 95% ... ... кен орнынын полимикталық коллекторларында кварц ... ... ... кварц құрамы 70% болса, минерал орнықсыз
саналады.
Негізінен ... ... ... ... және
цементтеуге кететін жыныстардың түрленуі көп ... ... ... ... жеке ... кеуектілік шамасы
30% - ке жетеді. Өткізгіштіктің ... ... ... ... ... болуы да кішкене қуыстардың көптігімен
түсіндіріледі. ... 1.1-де ... 1.1 – ... мәліметтермен анықталған кеуектілік
шамалары
| ... | m,% |
| | |
| XIII | 21 |
| XIV | 22 |
| XV,XVI | 23 |
| ... | 24 ... Өзен кен орны ... ... Бұл ... ... анықтау үшін кәсіпшілік-геофизикалық
материалдар қолданылады.
Өткен ... ... ... ... ... бойынша
табылған қабаттар өткізгіштігі коэффициенті мен бұл ... ... ... ... ... коррелятивтік
байланыстар бар ... ... ... жеке ... ... көрсеткіштермен байланысы ... ... ... бөліктерді, белгіленген аймақтарды және тұтас
горизонттарды сипаттауға ... ... ары ... ... болу үшін және ... ... ... өткізгіштік жайлы барлық мәліметтер перфокарталарға ... ЭЕМ – да ... ... ... бойынша бөліктегі
және тұтас горизонттағы ... ... ... ... ... мен ... ... Горизонттар | Kор,мкм2 | Скв. Саны | ... |
| XIII | 0,206 | 458 | 10,8 |
| XIV | 0,290 | 349 | 24,0 |
| XV | 0,167 | 373 | 15,5 |
| XVI | 0,207 | 311 | 18,4 |
| XVII | 0,76 | 96 | 23,4 |
| XVIII | 0,178 | 63 | 19,8 ... 1.2 – ... мен ... бойынша есептеу нәтижелер
Бөліктер бойынша ... ... 0,72 – 0,384 ... ... ... ... ... горизонтқа сипатты.
Кестеде сондай – ақ скважиналар санымен анықталған ... ... ... ... ... берілген. Бұл мәліметтерді
қарастырсақ, горизонттар мен ... ... ... ... ... XIII ... ең аз ... горизонт құрылысында белгілі геологиялық заңдылық бар:
ұсақ ... ... ... ... ... ... мен мергелдердің ... ... анық ... ... 10-47,3 м-ге ... барынша сұрыпталған орта
және ірі түйіршікті құмтастар аймақтары ... Бұл ... ені 200-700 м жұқа ... ... ... ... ... жоғары (0,2-1,2 мкм²) шамасы мен ... ... 10-51 ... 0,5-1,6 м-ге күрт азаюы
мен 0,05 мкм² өткізгіштікті болуымен ... ... ... ... ... ... сипатты. Сондықтан
коллекторлардың өндірілген және ... ... ... ... үшін барлық ... ... ... рет ... ... ... аймақтар мен ... ... ... ... ... ... ... скважиналар бойынша жаңа
қосымша материал мен ... ... алаң ... түрлерінің таралу ерекшеліктері мен ішкі ... ... ... дәл ... мүмкіндік берді.
XVІ өнімді ... ... ... ... ... ... жататын шөгінділер кешені ... ... ... 40-50 м. ... қаныққан орташа тиімді қалыңдық 15 м.
Барлық горизонттар ... ... көп ... ... ... ... Күрделі болуы қабаттардың ... ... ... XV ... ... және саз шөгінділерінің ... ... – XVIII ... ... ... ... ие:
- мұнайда парафин (29%) мен асфалтенді-шайырлы ... көп ... ... ... ... ... ... қабат
температурасына тең;
- құрылым күмбезінде мұнайдың газбен ... ... ... ... қысымының арасының шамалас ... ... ... ... ... температурасы
+30ºС.
Кесте 1.3 – Қабат мұнайының ... ... ... | XV ... ... ... қанығу қысымы, МПа | 10,2 ... ... м3/м3 | 58 ... тұтқырлығы, мПа·с | 3,5 |
| | ... ... ... температурасы,ºс | 66 ... XIV ... ... ... жылы ... кенішінің XIV ... 450 ... 2200 ... ... өндірілді. Қозғалыстағы мұнай өндіру
скважиналарының қоры 387 ... ... 103 – і ... ... XV+XVI, XIII+XV, XIX+XV, ... , XV+XVIII – ш і қабаттар),
99.3% терең штангілі сорап ... ... ... ... ... Қозғалыстағы қорда 140 айдау скважинасы, ... ... 93 ... бар. Бақылау категориясына 63 скважина
жатады. Ішкі нұсқа айдау ... ... 12 ... ... ... су айдалып, қабат игерілуде. Бұдан басқа, блоктың 2а, ... 4,4а ... ... 1998 жылдан бастап сатылы термалды су
айдау жүзеге ... ... ... XIV қабат негізгі
көрсеткіштер бойынша жобадан ... ... ... мұнай өндіру 1.01.2003 жылы 6.2% жобадан
төмен ... ... ... ... 50.8 – 57.1% жобадан төмен, ал
осының салдарынан ... ... ... ... 20 – 30% ... жылы ... жылдың сулануы 40.1% ... ... қоры 1991 – 1997 ж.ж ... 40 ... төмен
болды. Қозғалыстағы су айдау скважиналардың қоры жоба мен ... 2 – 6 ... ... ... айту ... , XIV ... бұрғылау негізінен геолого ... ... ... ... ... өнімділігі төмен
зоналарда қабат ... ... ... қайта құрастыру кейінге
қалдырылғанан.
2003 ж Өзен ... 81 ... ... ... ... 80 ... Оның ... 62 – мұнай ... 19 ... ... 2003 ж XIV ... ... 8 скважина
тәулікті дебиті – 12,1 тн және 1 айдау скважинасы - ... ... ... су ... ... ... тығыздық сеткасы
2002 – 2003 ж қоюланып 1.01.2003 ж 195000 м² /скв ... ал ... 186000 ... ... ... ... ... жақын (4.1
тонн/тәулік). 2003 ж скважиналарда ... ... – 19.6 ... Күнделікті сұйық алудың компенсациясы 100% құрады, ... ... ... жобадан төмен. 2003 жылы ... ... ... қабатқа 2,633 млн. м³ су ... ... ... ... толтыру жоба деңгейіне жетіп су айдау 121,9% құрады, ... ... ... осы ... ... 0,5 МПа ... ... бойынша осы талданған ... ... ... ... ... нақты көрсеткіштері жобалық ... ... ... ... ... ... өсті.
Бұл жетістіктер жаңа мұнай, су айдайтын скважиналарды ... ... ... жаңа ... ... негізінен болып
отыр.
1.5 Өзен кен орнының ... және ... ... ... ... Қазақстан Республикасы және ... ... ең ... бірігей кенорын. Бұл ... 1961 ... ... игеруге 1965 жылы берілген. Өзен кен орны өзіне
тән ... ... ... ... ... бар ... байланысты ерекше жобалауды, тәжірибелік игеруді қажет ... ...... өте ... көп ... Мел және ... 25 ... қабаттар анықталған (І-XXV) , негізгі
мұнайлылық ... ... – орта ... юра ... ... қабаттардың өнімділік ... 18 ... 48 ... құрайды. Шағындау мұнай кеніштері ... ... және ... үш дөңесте ... ... ...... және ... күмбездері. Кеніштегі XІІІ-
XVІІІ ... ... ... су, ... түйісуін құрайды.
Негізгі мұнайлылық этажының өнімділік ... ... ... ... ... ... қалыңдықтармен
айқындалады, орташа кеуектілігі 22-27 % және ... ... ... қабат мұнайының тұтқырлығы ... ... ... 22% және ... ... 20% -ке ... ... ең ... ... ... және ... ... мұнай қоры 1980 жылы анықталған. ... ... ... ... жүргізілген есептер, ешқандай әуелде
қабылданған ... ... ... жоқ.
Осы уақытта бастапқы баланстық мұнай қоры Өзен ... 1054566 мың ... ... осы ... қор жер қабатынан
алынат мұнайдың негізгі бағыты болып табылады.
Алғашқы ... ... ... ... ... соңғы мұнай шығару коэффициенті 45% -деп, ал ... ... ... күмбездері) – 30-35%-деп
анықталған.
Соңғы кездерде ... рет жаңа ... ... ... ... ... және қалыптасқан өнімділік
қабаттардың, ... ... ... ескере отырып бастапқы шығару
қорын анықтау жұмыстары жүргізілді. ... ... ... ... ... ... блоктардан алынған, мұнай
қорын талдау үшін 1981 жылы ... ... қоры , яғни 464775 ... ... . ... алдағы уақытта дамуын анықтау үшін
обьективтік мұнай шығару қорын ... блок ... және ...
физикалық ерекшеліктерін, игеру тарихын ... ... ... ... ... ... ерекше геологиялық қүрылысы, көп көлемдегі
өнімділік ... ... ... ... қасиеті
кенорында жобалау, игеруге қиыншылықтар туғызып ... ... ... ... жобалау, игеру Өзен
кенорны сияқты болған жоқ.
Кенорында игеру ... ... ... ... осылардың ішінде үш ... жоба және ... ... жеке қиын игеру учаскілері қаралған. ... ... – бас ... ... – 1965 жылы ВНИИ ... оның
негізгі бөлімдері төмендегідей:
- кенорында бастапқы игеру барысында қабат қысымын, ... төрт ... ... ... 1 ... - XІІІ+XІV
қабаттар; ІІ
- обьект – XV+XVІ қабаттар; ІІІ ... -XVІІ ... ... ... ... ... бойынша І-ІІ көлденең ... ... ені 4км су ... скважиналар қатары:
- барлық обьектілерді және жеке блоктарды бір мезгілде ... ... ... ... ... ... ... яғни
қабат – қабаттан сұйықтардың өтіп кетпеуі үшін;
- ІІІ – ... (XVІІ) ... ... су ... арқылы игеру;
- Мұнай өндіру скважиналарында түптің қысымын 25% ... ... ... ұстау;
- Су айдау қысымын. бастапқы қабат қысымының деңгейінде ... Су ... ... ... ... бергенде үлкен қйыншылықтарға тап болды.
Қабаттағы қысымды сақтау уақытында ... ... ... ... ... ... ... осыдан кейін
салқын су айдалды, бірақ көлемі ... ... ... әлдеқайда
аз болды , Осының салдарынан ... ... ... ... ... ... қабаттарында 1.0-2.8мПа -дейін төмендеген, ... ... ... ... 55-65% ... газбен қаныққан
қысымды құрайды. Осының ... ... газ ... газ зоналары
пайда болды, ... ... ... ... ... ... ... қосымша шешімдер қабылданып отырылды. ... ... ... ... ... ... қатар
қосымша су ... ... ... ... , блоктардың
енін 2км ... ... І-ІІ ... ... ... қазу ... ... және әр қабатқа су айдайтын
жүйені ұйымдастыру. ... ... ... ... су айдауға
ауыстыру және ... ... су ... көшіру. Тез арада
кенорынға ыссы су ... ... ... ... ... рет
қабылданды. Бірақ ыссы су айдаитын қондырғының ... ... ... су ... ... ... 1976 жылы ... ыссы су
айдау , барлық су айдаудың 13%, 1978 жылы 27.7%, ал 1979 жылы ... ... ... ... ішімен 1980 жылы
басынан барлығы 300 млн м³ салқын су ... ... ... ... 85% ... ... 300 млн м³ өнімділік қабаттарының
жыныстары салқындалды, ... 5-20°С ... ... ең ... ... 1975 жылы 16,249 ... жетті, ал 1976 жылы мұнайдың өсуіне экстенсивтік әсер ... яғни жаңа ... және ... ... ... Бірақ осы
уақытта су айдағанды ... ... ... ... ... ... ... алаңдар қазып болғанан ... ... ... ... ... ... берді, бұл төмендегі ... ... 1.4 - Өзен ... XIV қабатты игерудің технологиялық
көрсеткіштерінің негізгі ... | ... ... | |
| |1965 |1969 |1979 |1984 |
| 1. ... ... |мың тонн |3606,1 |4137 |+530.9 |
| Оның ... жаңа | | 5,.6 | 74,5 |+22,9 ... ... | | | | |
| ... ... | | 14451,5 |19574,3 |+5122,8 |
| ... сулану | % | 75 | 78,9 |+3,9 |
| 4. ... ... ... т/тәулік | 3,9 | 4,1 |+0,2 ... | | | | |
| ... ... ... | 15,4 | 19,6 |+4,2 ... | | | | |
| 6. ... ... ... | ... | 282652 |286789 | ... | | | | |
| ... басынан сұйық | | 570659 |590234 | ... | | | | |
| 8. ... ... суайдау| мың. м³ |1016462 |1050358 | |
| 9. Бір ... су ... | | 25672.6 |33895,7 |+7323,1 |
| 10. ... ... | % | 1,75 | 2,01 |+0,26 ... ... ... | | | | |
| ... ... | % | 0,73 | 0,84 |+0,11 ... ... ... | | | | |
| ... су ... | % | 166,9 | 145.5 |-21,4 ... | | | | |
| ... ... | % | 148,4 | 144,7 |-3,7 |
| ... ... | скв | 3493 | 3466 |-27 ... қоры | | | | |
| ... ... | 2862 | 2932 |+70 ... қоры | | | | |
| ... қоры | | 631 | 533 |-98 |
| 16.Су ... қоры | | 1265 | 1330 |+65 |
| ... су ... | 720 | 959 |+239 ... | | | | |
| ... қоры | | 545 | 371 |-174 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | ... ... ... | | 17 | 19 |+2 ... | | | | |
| ... өндіру | | 35 | 61 |+26 ... ... | | | | |
| ... ... | | 0,935 | 0,950 |+0,015 |
| ... ... | | 0,749 | 0,805 |+0,056 |
| | | | | ... ... - ... ... өндірудің салдарынан, көрсеткіштері
1.6-кестеде берілген. Өзен ... ... ... ... мұнай
өндіру 2002 жылы 11334,2 тонн, ол ... ... 19574,37 ... құрайды. Өнімнің сулануы – 78,9%. ... ... ... ... дебиті – 4,1 тн/тәулігіне, ал ... 19,6 ... ... ... ... ... сұйық
өндірудің көлемі өсіп, 33895,7 мың м³ ... Су ... және ... ... ... өндірілетін сұиықтың ... 75% ... ... ... Тәуіліктік су айдау 92864.9 м³/ тәулік ... су ... ... ... 123.5 м³/ тәулік
құрайды.
Осымен қатар ... ... ... бастапқы пайдалану
мерзімінен 286789 мың. ... ... – 590234 ... су ... ... мың. м³ ... Қалған алынатын қор - 201.6 млн. ... ... ... ... 26% - тең . ... өндіру
компенсациясы - 145.5%, басынан игеру компенсациясы – 144,7%. ... 4137 мың . тонн ... ... бұл 2001 ... 10.3% ... кенорнында қабатқа су ... және ... ... ... және ... су ... (8 ... жағдай бойынша Өзен ... ... су ... ... ... ... ... жүзеге асады, оның ішінде
13 БКНС және 4 КНС. ... 78 ... ... ... ... ... . 2002 жылы ... қабаттарға 21400 мың .м³ ... ал ыссы су ... ... 2081 мың . м³ ... (8 ... жылы қабатқа айдалмай қалған, мұнай кәсіпшіліктерінде
және бұрғылау ... ... ... ... - 2663 млн. м³, ... ... ... 11% ... 1.6 – 2003 ... қосымша мұнай өндіру
| | | |
| |2002 ж. |2003 ж. |
| | | |
| | | ... | | |
| |Скв. ... ... ... |
| ... ... ... |өндіру |
| | ... | |мың. ... ... | | | | ... ... қосымша | |957,471 | | ... ... |3131 | |2670 ... |
|1 Бұрғылаудан енгізілген | | | | ... ... ... |51.583 |61 |74.469 |
| | | | | |
|2 ... ... | | | | ... скв. ... |402 |152 |137 |54.61 ... | | | | |
|3 ... жылы ... | | | | ... ... жылы |7 |16.884 |28 |58.903 ... ... | | | | |
| | | | | |
|4 ... жылы қозғалыссыз | | | | ... ... скв. |518 |317.674 |396 |319.354 ... жылы ... өндіру. | | | | |
|5 ... ... ... ету | | | | ... ... ... |973 |52.5 |1098 |188.4 ... ... ... | | | | ... |806 |16.1 |698 |22.8 ... |284 |7.2 |328 |13.062 ... |306 |7.5 |283 |8.864 ... |209 |1.3 |85 |0.637 |
| |7 |0.05 |2 | ... ... ... ату | 102 | 19.8| 212 | |
| | | | |68.262 ... ... ... ату | 38 | 14.9| 77 | ... Жаңа ... ... | 27 | 1.7 | 111 | 58.5 ... |13 |0.75 |38 |23.435 ... |- |- |9 | ... |14 |1.0 |44 |4.731 ... ... |- |- |20 |20.965 |
| | | | |9.356 ... ... қабат қысымын ... үшін су ... 4200 млн. м³ ... ... УПТЖ ... МАЭК отын жетпеуі әсерінен ... ... ... ... ... Бұданда басқа су айдаудың жоспарының
орындалмаған ... су ... ... ... жиі – жиі ... КНС – ... дренаж сораптың болмағаны және ... ... ... ... бір ... ... қабатқа
құйылулар .
Кесте 1.7 – Су айдау арқылы қабат қысымын ұстау (мың.м³)
| | | ... |2003 жыл |2002 ж ... |
| | ... |
| | |2003 ж |
| | ... |
| | | |
| | | | | |
| ... |нақты |% | |
| | | | | ... ААҚ | | | | ... | | | | ... ... | | | | ... суы |32940 |33869 |103 |+503,9 |
| | | | | ... су |20160 |16008 |0,82 | |
| | | | | ... суы |5440 |4861 |0,89 | |
| | | | | |
| |- |531 |- | ... Өзен кен орны ... мұнай, су ... ... ж ... ... Өзен ... – барлығы 6089
скважина, соның ішінде пайдалану қоры – 3466 (60,5%) оның ішінде
қозғалыстағы қор – 2932 ... ... ... қоры – ... оның ... ... – 959 скважина бар. (1.8-кесте).
Қозғалыссыз қордағы ... ... ... жер асты ... ... - 95
- ... - 37
- ... колоннасындағы ақау - 155
- басқа қабатқа ... күту - 36
- ... ... ... және ... ... ... тұрғаны -175
1.01.2003 ж жағдайы бойынша ... ... ... қоры
– 1330 скважина, оның ішінде 959 – ... ал 371- ... 1.8- ... ААҚ ... ... ... скважина
қорларын салыстыру
| | | ... ... |2002 ж |2003 ж | |
| ... қоры | | | |
| | | | |
| ... қоры | 3493 | 3466 | - 27 |
| А) ... | 2867 | 2932 | +70 |
| оның ... фонтандық| 23 | 21 | - 2 |
| ... | 0 | 0 | 0 ... ... ... | 2839 | 2911 | + 72 ... | | | |
| ... ... ... 167 | 139 | - 28 |
| ... | 0 | 0 | 0 |
| ... | 0 | 0 | 0 |
| ШТС | 167 | 139 | - 28 |
| Д ) ... қоры | 631 | 533 | - 98 |
| Оның ... | 5 | 3 | 0 ... | | | |
| ... | 39 | 29 | - 10 |
| ШТС | 587 | 501 | - 86 |
| ... | 0 | 1 | + 1 |
| ... қор | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| ... қоры | 1265 | 1330 | + 65 |
| ... | 48 | 85 | + 37 |
| 3. ... ... қоры | 495 | 326 | -196 |
| ... ... | 743 | 955 | + 212 ... | | | |
| 5.Су ... ... | 12 | 12 | 0 ... | | | |
| ... Өзен + | 6008 | 6089 | + 81 ... | | | ... ... ... ... ... ... себебі төмендегідей:
- жерасты жабдығының ... - 33
- ... ... ақауы - 112
- сыймдылықтың жоқтығы - 10
- ... ... ... және ... күту - ... ату ... жабығы - 15
Қозғалыстағы скважина ... ... ...... 99,3% . 1.01.2003 ж қозғалыссыз қорда 533 өндіретін ... (15,4% ... ... және 371 – су ... ... ... ... ... ... игеру кезеңінен бері 1.01.2003 ж
бұрғыланған ... саны – 6089 оның ... 955 ... ал 12 скважина, су өндіретін қорға жатады. Бақылау ... ... ... ... ... ... қоры – ... су айдайтын – 1330 скважина. Қозғалыстағы қорда 2932 ... және 959 су ... ... ... ... жылмен салыстырғанда,
қозғалыстағы өндіру, су ... ... 2,4% және 33,2% ... ал ... скважиналар бойынша қозғалыссыз қор 15.5%, ... ... 31,9% ... ... ... түбіндегі бос газ,
парафин мен ... ... ... ... ... ... тереңдік сораптарының жұмыс жасауына қиын жағдай ... ... ... ... аралық кезең және пайдалану коэффициенті
өте төмен. Штангілік ... ... ... 70%, ... ... ... ... Өзен кенорнында терең сораптық
скважиналар негізінен диаметрі 44, 56, 68 мм, ...... ... олар 73 мм ... ... ... Жобада штангалы терең сорапты скважиналарды тербелмелі
қондырғыларда, яғни көтеру күші 8, ... 7СК – 8, 7СК – ... ... парк ... күші 6, 8, 12 тонналық тербелмелі
қондырғылармен қамтылған, яғни 6СК6 - 302 ... (14,7%) 7СК8 ... ... (76,2%) 7СК12 – 34 скважина (1,7%) ИР – 12 – ... ... ... басқа, кенорнында ... (АГН) ... Осы ... пайдалану кезінде кейбір
кемшіліктер анықталды: Динамометрге ... ... ... жұмыс жасауын анықтау мүмкін емес, ... ... ... ... ... жиі тұрып қалады. Штангілі терең
сорапты скважиналарды ... ... ... ... ... ... ... осыдан кенорының ... ... ... ... ... ... ... скважиналардың 34,5% төмен дебитті, тәулігіне дебиті ... ... ... ... және қату ... ... ... скважиналарды, жылумен, химиялық
қорғаныспен ықпал етсе де ... ... ... ... ... жұмысқа қосу үшін көп ... ... ... ... ... ... бірқалыпта жұмыс жасауын қамтамассыз ету
өте қиын.
1.5.2 Қабат қысымын ... ... ... қысымын ұстау жүйесі негізінен кен орнында ... аяғы 70 – ші ... ... құрылған. Бастапқы қабатқа
су айдау 1967 ж басталып, ... ... ... 1,8 млн ... суы ... 1971 жылы ... – Жаңаөзен” су құбыры
салынған кейін, қабатқа теңіз суын ... ... ... ... ... ... ... қабат суын пайдаланады. Өзен
кенорнында ... ... ... ... тұру үшін ... мұнайының ерекше қасиеті бар болғандықтан, қабатқа ыссы ... ... ... ... ... төмендеуі,
мұнайдан парафиннің түзілуіне ... ... ... ... су ... ... қабатты
жағдайдағы сұйық өндіруден 1,2 есе болу ... ... су ... көлемі өндірілетін сұйықтан 1,1 есе ... ... ... көп ... ... және
тиімді пайдаланбауының негізгі себебі, ... ... ... ... ... ... яғни магистралдық
құбырдың су ... ... ... ... болуынан.
Қабатқа айдауға пайдаланатын су өте ... ... Бұл ... ... су ... ... суы мен қабат суының ... ... ... ... мен ... компонентердің жоғары
болуынан.
Қабат ... ... ... таза су ... ... ... ... жоғары мөлшерлі – 11 – ден 62 г/л ... 29 г/л ... ... 0.04 г/л), ... суды
пайдаланғанан, құрамында ... ... ... ... ... (сораптар, жерасты жабдықтары, құбырлар)
қарқынды ... ... ... ... судың қабатқа айдайтын құрамында жоғары мұнай өнімдерінің
мөлшері 0.038 – ден 1.44 г/л ... ... ... 0.45 ... мөлшері 0.01г/л ). Осы мұнай өнімдері айдалатын су мен
бірге БШНС ... – тен ... су ... ... ... басқа бұралқы су көмірсутегі ... ... оның ... жер ... үсті ... ... жасағанда қауіпті
жағдай туғызады.
Қабатқа ... ... ... ... су айдайтын скважиналардың ... ... ... ... ... азайтады және ... ... су ... ... ... ... жұмыстары жүргізіледі.
Су айдау қысымының төмен ... 8.6 – 9.5 ... ... ... 10 – 15 МПа ... ... скважинаның
қабылдауы азайып, негізінен төмен өтімді учаскілерінде, тіпті
тұрып ... ... ... Ұңғы ... жинау және дайындау.
Өзен кенорнында скважиналардың өнімдерін ... ... бір ... ... жүйемен іске асады. Мұнай, су,
газ ағыны бір ... ... ... ... ... ... (ӨҚ) және ... қондырғыларға (ТҚ) ... ... ... (ӨҚ), топтық қондырғыларға ... жүйе ... ... ... ... ... игеру
обьектілеріне жататыны есепке алынбаған. Жоғары парафинді, ... ... ... ... ... ... ... мұнай қоюланып, әсіресе күз – қыс айларында ... ... бір ... ... ... ету үшін,
скважина ... УН – 02 ... ... ... Қазіргі
уақытта ілеспе ... ... ... жылыту пештері 6% қорды
қамтыған.
Топтық қондырғыда скважиналардың, ... ... ... мұнай сепарациясынан өтіп, пеш арқылы мұнай жылытылып, ... ... әрі ... ... дайындау, айдау цехына
тасымалданады. Дебитті өлшеу ... ... ... ... А – 40” ... Әр ... қондырғыда орнатылған
есептеу құралы ТОР – 1 – 50 өндірілген сұйықтың ... ... ... – 1 – 80 ... ... ... ... кәсіпшіліктерінің өндірген мұнайын ... ... ... ... цехына дейін жеке мұнай ... ... ... ... ... “КОРМАС” орнатылған. Ол
құбырдағы жүріп жатырған ... газ ... және таза ... ... ... ... Мұнай құбырының диаметрі 530 мм,
ұзындығы 12 – 25 км ... ... ... ... ... ... ... топтық қондырығылардан ... ... ... дейін
бірқалыпты тасмалдауды қамтамасыз етеді. Бірақ пайдалану ... ... ... ... ... олар ... ... өнімнің
қоюлануынан, тұз түзілуінен басқа, ілеспе қабаттық су өндірілгеннен,
ішкі ... ... Ішкі ... ... ... корозияға ұшырау жылдамдығы ингибиторлық қорғаныссыз
жылына 3 – 8 мм ... ... ... ... ... ... ... 3 жыл, жарылу жиелігі 1км ... 3 ... ... Ингибиторлық
қорғанысты пайдалану коррозияның жылдамдығын ... ... ... шеше ... ала суда ... ... ... корозияны
азайтып, мұнай дайындау, жинау ... ... ... ... ... ... және жер үсті жабдықтарында тұз
түзіледі. Скважина өнімінің ... ... ... қондырғыларды
тұз түзелуі артады. Бұл барлық жүйенің бір қалыпты ... ... Тұз ... ... ... ең ... ... тұзға қарсы
ингибиторлар ДПФ – 1, СНПХ – 5301, SP – 203 ... ... ... Су айдау – қабаттардың мұнай бергіштігін арттырудың
жоғары потенциалдық игерілген тәсілі
Алғашқы кезде біздің елде су ... ... ... ... ... су ... скважиналар арқылы жүзеге
асты. Нұсқаның сырты ... су ... ... ... ішкі нұсқа мен
су айдауды салыстырғанды, себебі мұнай ... ... ... ығыстырылады. Бірақ тәжірйбе сыртқы нұсқамен су ... ... ... ... ... ... нұсқа
аумағындағы күрделігі және мұнай тұтқырлығының жоғары болуы ... ... ... етті. Ірі кенорындары сыртқы нұсқа мен су
айдауды пайдалану мұнай ... ... ... ... ... ... қоюуға мәжібүр етті. Нұсқаның сыртымен су айдау
көп судың қайтуымен ... (40 – тан 70% ... су ... ... нұсқаға айдалып, жоғалды).
Нұсқаның сыртымен су ... ... ... ... ... ... ... жол ашты. Бұл жағдайда кенорын қатар ... ... ... ... жеке игеру алаңдарына бөлінеді.
Мұнай кенорындарын ... ... ... су ... жүйесі тиімді, егер кеніштің ені 4 – 5 км ... ені аз, ... ... ... ... тұтқырлығы жоғары болғанда.
2.7 Кенорында игеру технологиясын жетілдіру
Күрделі ... ... ... көп ... коллекторының өтімділігінің ... ... ... ... ... ... ерекше тәсілін табуды ... ... ... ... үшін әр ... жаңа ... олар соңғы игеру жобасында қаралған. Жаңа ... ... ... ... ... ... қабаттардың мұнай бергіштігін ... ... ... ... ... , енгізу қаралған.
Жаңа технология ішінде: ыссы су ... ... ... су ... диференциалдық су айдау қысымы,
сұрыптап салқын су ... ... ... қабаттарға, төменгі өнімді
зоналарды игеруге қатыстыру тәсілдері игеру жобасында ... ... ... ... ... ... су ... (42 жерде жүзеге асырылған, 15 ... - XІV ... 6 ... XV – XVІ ... фигуралық су айдау (7 жерден XІV қабатққа және 4 ... ... ... су ... ... ... ... (7 жерге жүзеге
асырылған).
Сатылы термалды су ... ... ... ... су ... жүйесі көп
қабат жағдайында және литологиялық әртүрлі ... ... ... Оның ... ... ... су ... яғни
кенорынды игеру кезінде әр түрлі кемшіліктер әкелді. Оны жою үшін көп
қабатты ... жаңа әсер ... ... ... ... аты сатылы термалды су ... ... ... ... ... ... ыссы су айдаудың ... ... ... ... ... ... ... процесстерін жеделдету және
мұнай бергіштігін арттыру. Технологияның негізі, ... ... су ... ... жаңа су ... технологиясын құру,
яғни ыссы суды ... ... ... су ... ... ... айдауға болады). Жаңа су айдаитын ... ... ... ... қатар бойынша орналастырылады. Олардың арасына ... ... ... ... ... су ... термалды су айдауға бөлінген мұнай алаңындағы
қабаттардың ... әр ... ... ... ... және ... ... қозғалысын ... ... ... ... аланың ішінде ... ... ... ... және су ... ... ... болса,
онда оларды игеру мұнай бергіштігі төмен ... ... ... термалды су айдауға бөлінген орталық мұнай ... ... ... ... суын ... ... өндіруді арттыру,
ығыстыру процессін, мұнай бергіштігін ұлғайту үшін жаңа ... әр ... көп ... ... ... ... игеру үшін
фигуралық су айдау ұсынылды.
Жаңа технологияның негізі . яғни ... ... ... арналған тік бұрышта аландардың ішін, қосымша су ... ... ... ... ... су айдау жүйесін құру
қажет. Жаңа су ... ... ... ... ату
жұмыстары жүргізілді. Су ... ... ... ... тоқтатуға, су ... ... ... ... сұйықтардың ағылып өзгертуге мүмкіншілік ... су ... ... ... ... тік ... бойынша орналастырады.
2.8 Ішкі нұсқамен су айдау – уақытты ұту
Есеп ... ... ... ... 2 – ... ... кеніш
Әр кезеңде өндірілетін қор төмендегі ... ... ... ... ... (3) ... (4)
Теңестіреміз (2), ... ... О – ен Т – ға ... және h – ан О – ге ... ... ... (6), ... галерей” тәсілі игеру мерзімін 2 есе ұтады.
3 ... ( ○ ( ... ( ○ ( ... ( ○ ( ... 3 – ... үш қатар су айдаитын скважиналарды орналастырамыз
Тиімді жағдай туғызу үшін тілім ... ... үш ... бөлу
керек. Уақыт ұтуда табамыз.
а) Судың ішкі нұсқасы түрінде.
в) Судың сыртқы ... ... 9/2=4,5 ... ... ... 4 ... кеніш
=
при ... ... ... Δ ... ... ... ... 5 – Су айдаитын скважиналарды үш қатарға орналастырамыз
(9)
(10)
(11)
(12)
(13)
(14)
Теңестіреміз (13),(14). ... 6 - ... ... ... ... |
|X ... 6 – ... Оптималдық айдау қысымын анықтау
Оптималдық айдау қысымын ... үшін ... ... М.М. Саттаров, Э.М. ... Р.К. ... ... ... ... ... Көрсетілген жұмыстарда
оптималдық айдау қысымын ... әр ... ...... және жеке ... ... ... есепке
алынды. Белгілі, еліміздің мұнай өндіру алаңдарында ... ... ... төмен өткізгіштік қабаттарда кездеседі, себебі
олар екпінді ... ... Бұл ... ... ... ... ... тиімді аталған ... 50% ... ... ... қысымын табудың негізігі технологиялық ... ... ... ... ... қамтамасыз ету ... ... ... егер ... ... ... бір
мөлшерге өскен сайын, су ... ... ... ... аралықтар қосқанда ұлғайып отырады. Осы ... ... ... ... шеті болып екінші шектік ... ... ... ... ... су айдаудың
коэфициентіне жетіп, бірден ... ... және ... ... ... Желтовтың зерттеуі көрсетті, ол жарықтар пайда
болады егер су ... ... ... қысым тау жынысының
скелетіне әсер ететін тиімді кернеуден жоғары болғанда.
Егер, су ... ... түп ... ... шектік
қысымға жеткенде, қабатты су айдау мен ... ең ... ... ... ... ... ... Pсп – айдаитын скважинаның қысымы, МПа; P** - ... ... ... МПа; σэф – ... ... МПа; σ – тік ... МПа; ... коэффициенті қатты фазы және тау
жынысы скелеті. Pпл – қабат қысымы. ... ... ... түп ... ... формуламен
анықталады.
Рg-Р,
(17)
мұнда: Pсп – айдаитын скважинаның түп ... МПа; Pнаг ... ... МПа; H – ... ... м; pж – сұиық тығыздығы,
кг\м³; g – ауырлық күшінің ... м\с²; Pтр - ... ... ... тау ... анықтау үшін орташа тығыздықты жоғары
жыныс ... ... ... H және ... ... ... g
көбейту қажет.
(18)
Қабат қысымы төмендегі ... ... ... ... ... ... ... (18),(19)
теңдеудің есебінен айдау қысымын анықтау үшін ... ... ... су
айдаудың жоғары коффициенті қамтамасыз етілді.
Р ... ... ... қысымы негізінен қабат
сұйығының физикалық қасиетінен, қысымның үйкеліскеі ... және ... ... әсеріне байланысты. Жыныс ... ... ... ... байланыспен табуға болады
(21)
мұнда: m – ... ... βпор – ... ... сығылу
коэффициенті, МПа; ол бұлай ... ... ... сығу ... βтф
– орташа тең, 0.026+10-3 МПа-1.
Сорапты - компресорлық құбырдағы ... ... қы ... мөлшерінен ... ... ... ... λ ... гидравликалық кедергі коэффициенті; H – ... ...... ... ... D – сорапты компресорлық құбыр,м;
Гидравликалық кедергі ... ... ... Re – Рейнольдс саны, ол төмендегі байланыспен анықталады:
Re = ,
мұнда v – ... ... ... dтр – ... ... vk – ... кинематикалық тұтқырлығы (vk = 10-5 м²\с).
Скважинаға айдалатын ... ... ... ...
Q= ... k, h ... байланысты өткізгіштік және қабатың қалыңдығы; µв-
судың ...... ... Rk,rc – скважиның және
қоректендіру нұсқасының радйусы; Ол тең Rк= . ... ... ... және ... өзгеру мәндерін
төмендегі аналитикалық байланыс бойынша анықтауға ... ... ... ... ... қысым жеке
қабаттардағыдан әртүрлі болады. Қысым жоғарлаған ... ең ... ... ... ... қысым әрі ... ... ... ... ... ... болады. Ұсынылған формула
(20) жоғарыда айтылған факторды есепке алмайды, оны бір ... ... ... ... қысымының есебі формула бойынша ... 7543 ... ... ... скважина 7543, 3А
блогында орналасқан, 15 қабат.
Орташа ... К, ... ... h, ... ... rc, ... судың тұтқырлығ μсу, мПа*c..............................1,0
Батапқы ... ... = P0, ... ... ... ... H, ... ... ... тығыздығы ... ... ... ... ... қатты фазасының ... ... ... ... ... m,.............................0,23
(22) формула бойынша βпор, анықтаймыз, ол 0,64*10-3МПа-1
құрайды. (21) формула ... βск = ... ... тау ... (16) ... ... анықталып, σэф
= Pтүп айдау = 20,8МПа.
Скважина 7543 сыйымдылығы (24) ... ...... м³/с ... ... компресорлық құбырдың ішіндегі үйкелістен
қысымның ... (23) ... ... Pтр = 1,356 МПа. Ең ... қысымы жұмыс жасап ... ... (20) ... ... = 8,6 ... ... оптималды айдау қысымы мәнінің
әсерін анықтау үшін 7543 ... ... ... ... ... ... өткізгіштіктің мәнін 2 , 4 есе жоғары
берілді. ... ζ және αk ... ... ... ... қабылданды. Есептің қортындысы 10 ... онда ... ... ... ... айдау қысымы
мәнінің өскендігі байқалады, осының ... ... су ... ең ... ... жетеді. (20) формула бойынша
үйкеліске қысым ... ол су ... ... ... ... ... 10 – Есептің қортындысы
|Өткізгіштік|Қалыңдық, |Ластану |Өткізгіш-|Су ... ... |
|, |м ... |тіктің |скважи- |ның |ды қысым - |
|мкм². | ... ... ... ... |
| | |ζ ... ... |ке ... |
| | | ... ... ... |МПа |
| | | | |м/с³ |МПа | ... |15 |2,70 |0,160 |0,011 |1,356 |8,6 ... |15 |2,07 |0,093 |0,024 |1,17 |9,4 ... |15 |1,496 |0,055 |0,047 |16,7 |25,02 ... ... ... ... ... қабатында жарық
біртұтас пайда болады, яғни түп ... ... ... су
айдаитын скважинаны толықтай біркелкі қамтиды, ... ... ... ... ... ... байқалмаған болар еді, егер ... ... ... ... ... ... ... қабат
әртүрлі минералдардан тұрады, ... ... ... ... бір – ... ... ... және байланысқан ... ... ... ... ... ... ... қысымын арттырған кезде, жоғарыдағы ... ... ... ... ... және өзі ... аздаған айдалатын ... ... ... ... ... айдау қысымын анықтауға болады,
және осы ... ... су ... ... ең ... жету байқалады.
Жоғарыда жасалған есептер көрсетіп ... ... көп ... ... де пайдалануға болады.
1.7.2 Дебитті және айдалатын судың ... ... ... ... ... ... үш
қатарлы сызба арқылы орналасқаны, осы ... Өзен ... XV ... ... ... ( ( ( (
L 2
( ( ( ( (
( l ( l ( ( ... 7 – ... үш ... ... ...... ... ... ... және екінші қатары;
3 – айдаитын скважиналардың қатары.
Кенорынның қаралған бөлігінде - ұзындығы L үш ... ... су ... ... q. ... ... сол ... q/2 су келеді және осы көлемдегі ... ... ... оң жағына кетеді. Бірінші, екінші
қатардағы ... ... 3 ... ... nн = nс1 =
nс2 = 3. Бірінші қатардағы скважиналардың жалпы дебиті тең q1 ... q2 ≠ ... үшін ... мұнай, суға өткізгіштігі Kн = 1,15·10-12 м2, Kв = 0,1· ... ... ... h = 15м, L = 1500м, I = 700м, l12 = 600м, 2σн ... = 2σ = 500м. ... ... радйусы rнс = 0,1м, өндіретін
rс = 0,01м. ... ... ... ... μн = ... ... μв = 1,0·10-3. Қабатқа су ... ... ... ... ... Қаралған уақыт аралығында.
айдалған су айдалатын ... ... ... ... барып
енді rв = σ/π. ... ... ... ...... ... қатардағы өндіретін скважинаның қысымы Pс1 ... ал ... ... ... ... түбіндегі қысымы
Pс2 = 10МПа.
Анықтау қажет айдалатын ... ... qв, әр ... және ... , ... ... скважиналардың дебиті
qс2.
Шешуі: Осы қаралып отырған мұнай ... ... ... су айдағаннан қатаң су арынды режим ... ... ... ... ... ... қабат жағдайындағы
мөлшері, негізгі есебінен төмендегіні қабылдаймыз.
Осы көрсетілген қатынастық ... ... ... ... көлемін алмастыруға. яғни ... ... ... ал ... ... жартысы екінші ... ... ... ... ... ... кедергінің тәсілін қолдана
отырып, осы ... ... ... шығарғанда төмендегі ... ... ... ... ... үш ... қосып, табамыз:
= ... ... үш ... ... табамыз:
;
. ... ... ... алынады:
Бұл берілген ... ... ... теңдеу
жүиесі есебінде қарастырып q1, q2, uq ... ... ... ... ... ... алатынымыз:
(36)
Ең алдымен q2 есептеиміз. Ол үшін А,В және С ... ... ... үшін ... ... ... өндіретін скважинаның ... ... жүйе ... , , , B=1500 ... екі ... мән бар ... теңдеуден
(39)
=
39,38 формула қойып, табамыз
q1 = 31.266м³ /тәу
2 ЭКОНОМИКАЛЫҚ ... ... ... қоғамының ұйымдастыру
сипаттамалары
Мұнай кен ... ... ... негізгі
шаруашылық бірлігі мұнайгаз өндіру басқармасы, онда ... мен ... ... ... ... ... сондай – ақ ... ... ... өнім ... беру үшін дайындық жасалады.
Қазіргі ... ... ... қоғамының
құрамы МӨГБ – 1,МӨГБ – 2, ҒТӨБ –ан тұрады.
2.1.1 ... және ... ... ... ... ... ... сегіз мұнай
мен газ өндіру, үш ... ... үш ... ... көтеру, бір
өндірістік процестерді химияландыру, бір ... ... және т.б. ... бар. ... ... ... ... негізгі және қосалқы болып ... ... ... ... өндірісі ... ... ...... инженерлік – техникалық қызмет (РИТС) – мұнай
және газ өндіру цехы ... ҚҚК цехы ... ... ... айдау цехы (ЦППН). Қосалқы өндіріс мұнайгаз ... ... ... ... қалыпты жүруін
қамтамасыз етеді.
Қосалқы ... ең ... ... ... ... күту және қалыпты ұстау, ... ... ... мен оның ... ... және ... ... шикізат, материалдар мен ... ... ... ... мен ... ... ... тұрғыда қадағалау.
Мұнайгаз өнеркәсібінде ... – ақ осы ... ... ... ... бар, ... бұрғылауда мұнараны тұрғызу
жұмыстарын ұйымдастыру және ... ... ... ... және ... жуу ... дайындауды және жобалау
және ... ... ... ... істеуі негізінен жабдықтың
дайындау, пайдалану, күту және жөндеу деңгеймен анықталады.
Қазіргі ... ... ... ... ... кезде оларды қалпына келтіру мен күтуге
кететін ... ... және ... ... мен ... ... үлес ... айтарлықтай жоғары. Жыл ... ... мен ... 15% ... жөндеуге, 20-
25% орташа және барлық дерлігі күнделікті жөндеуге ... ... ... өндірістік – шаруашылық
қимылының ... ... ... ... қызметінің
ұйымдастырылуына да байланысты. ... бұл ... ... ... ірі тұтынушылары болып табылады.
Энергиямен, сумен жабдықтау қызметі ... ... және ... әрі үзіліссіз қамтамасыз ете алуы керек. Бұл мәселені ... ... ... ... ету ... ... қазандық,
айдау станцияларын, су қоймаларын, электр желілерін, суды ... ... ... өткізіп отырады.
Кәсіпшіліктерде скважиналарды күнделікті және жерасты
жөндейді. Скважиналарды ... ...... ... ... мен ... өндіру жоспарын ... ... ... ... шаралар кешені. Оны скважиналарды ... ... ... жөндеу – істеп тұрған скважиналардың жұмыс
қабілетін
арттыру, сондай – ақ жұмыс ... ... ... іске ... скважинаны іске қосудың маңызы зор. Әрбір
қосылған скважина мұнайгаз өндіру ... ... ... ... ... ең маңызды
міндеттерінің бірі – ... ... ... ... Бұл
жұмыстарды мұнайгаз өндіру бірлестігінің ... ... ... ... ... ... ... атқарады.
2.1.2 Техникалық жабдықталу. Автоматтандыру мен
телемеханикаландыру дәрежесі
Ортадан тепкіш сораптарды ... үшін ... ... ... ... онда ... жағдайлар
қарастырылған:
•сорап агрегатын орталық бекеттен телебасқару;
•электрқозғалтқышты подшипниктер мен ... ... ... ... ... және ажырату;
•апатық күй туралы орталық бекетке дабыл беру;
Сорап агрегаттарын ... ... және ... ... ... іске асырылады: сорап агрегатының
подшипниктері мен ... ... ... ... шекті
температурасы туралы хабар беретін ДТ – 3 және ДТ – 9 ... ... ДТ – 3 ... ... қадағалауға арналған датчик
сорапты ажыратуға ... ... ... басқарудың мұнай ... ... ... ... ... тығыз
байланыстылығымен түсіндіріледі.
2.1.3 Материалдық – техникалық жабдықтауды ұйымдастыру
Өзенмұнайгаз ... ... ... ... ... – бұл ... қалыпты өндірістік
іс – қимылына
қажетті құрал – жабдықтармен ... ... ... ... ету ... – техникалық жабдықтаумен материалдық
техникалық жабдықтау ... ... ол ... ... ... ... анықтайды, тапсырыстар жасайды,
материалдық қорлардың дұрыс ... және ... ... ... ... ... қамтамасыз етеді.
2.1.4 Кәсіпорын транспортын ұйымдастыру
Кәсіпорындар мен ұйымдардың жаңа ... ... ... ... салаларының алдында тұрған жауапкершілік
үлкен. Мұнай ... ... ... ірі ... ... ... шығындарының өсіуінің өзіндік ... ... ... кен ... өнімділігінің төмендеуі,
мұнайдың сулануы мен ...... ... ... артуы, өндірудің негізгі көлемдерінің ... ... ... ... және ... кәсіпшіліктерінің жолсыз және жан – жаққа таралған
жағдайында ... ... ... жүк түседі. Осы және
басқа да қиындықтармен ... үшін ... ... ... келесі бағыттарды жұмыс жүргізеді:
•технологиялық транспорт және ... ... (ТТ және ... ұйымдастыру құрылымын жетілдіру;
•техникалық жабдықтауды, ТТ сенімді ... ...... ... ... ... ... қорлары мен автотраспорттық құралдардың техника ... ... ... шығындар кәсіпорын есеп ... ... ... ол ... да ... ... ... оған қарамастан транспорттық шығындар мұнай өндірудің ... ... бір ... ... Скважиналарды жөндеуді ұйымдастыру
2000 ж. "Өзенмұнайгаз" акционерлік қоғамында 49 мұнай
қорын, 8 айдау ... ... ... ... ... ... Жоспардың орындалуы туралы мәліметтер 2.1 кестеде
келтірілген.
Бір жөндеудің ... ... 48 ... ... қорды
жөндеудің орташа ұзақтығы 46 сағат, ал жоба ... 41 ... 1 - ... ААҚ ... жерасты жөндеу
жұмыстарының орындалуы
| | ... саны ... түрі | |
| | |
| | ... | ... |
| ... қоры | 8345 | 9084 |
| ... қоры | 933 | 1176 |
| ... | 9278 | 10260 ... ... орташа ұзақтығының созылыуы өнімсіз
уақыттың көптігімен түсіндіріледі, себебі ... бос ... 16853 ... ... (2,2 кесте).
Кесте 2.2 – Жерасты жөндеу бригадаларының бос тұру уақыты
| ... бос ... | Бос ... ... ... |
| 1. Көтергіштерді жөндеу | 3720 ... ... күту | 5918 |
| 3. ... күту | 354 |
| 4. ... жағдайларға | 1778 ... | |
| 5. ... газ ... | 1360 |
| 6. ...... | 1532 ... | |
| 7. ... шықпай қалу | 1532 |
| ... | 16853 ... ... ... ... созылуына басты себеп
мұнайда парафиннің көп болуы. Жерасты ... ... ... ... кедергі болады да, скважиналарды ... ... ... 2.3 - Өзен кен орнында 2000 ж. ... ... ... | | | Бір ... түрі ... |Ұзақтығы ... |
| |лер саны | ... |
| | | ... | ... | ... ... ... | 9059 | 344043 | 383383 | 42 ... ... ... | 1 | 58 | 72 | 72 ... қор ... | 24 | 1401 | 1428| 59 ... | | | | ... қоры ... ... | 1176 | 53164 | 59578| 51 |
| ... | 10260 | 398666 | 444461 | 224 ... Өзен кен ... игерудің жобалық және нақты техника

экономикалық көрсеткіштерін талдау
Өзен кен ... ... ... және ... ... ... талдаудан кейін мынадай ... ... (2.4 ... кен орны ... ... ... кеш ... скважиналар шығымның төмендеуі, скважиналар және басқа да
негізгі ... ... ... ... ... артуы, 1 т
мұнайдың өзіндік құнының өсуі және кәсіпорынның ... ... ... ... ... бұрғылаудан жаңа скважиналар
енгізу, күрделі ... ... ... ... жобалық
көрсеткіштерді іске асыруда ... қалу ... ... ... қорлардың ескіруі (тозыуы), ... ... және ... ... ... төмендеуі,
өндірісті материалдық – техникалық ... ... ... ... ... өткізгіштер мен жерүсті
жабдықтардың ... ... ... ... қалпына
келтіретін немесе жаңалайтын ... ... ... ... ... ... қаржы салымдарынсыз оны іске ... оңай ... ... ... ... ... алдыңғы қатарлы
шешетін келесі міндеттер шығады: игерудің жаңа ... ... кен ... ... жүйесін ары ... ... және ... ... ... және басқа
әдістерді қолдана отырып арттыру және т.с.с.
Кесте 2.4 - Өзен кен ... ... 2001 – 2002 жж. ... ... ... ... салыстыру
| | ... ... | |
| | 2001 | 2002 |
| | ... | ... |
| | ... | |
| ... ... мың т. | 3200 | 3500| 3606 |
| ... ... ... | 9 | 56| 51 ... | | | |
| | | | ... ... скв. | | | |
| ... қаржылар, млн. | - |- | 866.3 ... | | | ... 2.4 - ... т ... ... ... | 3538 | | 7650 ... ... | |3573 | |
| ... млн. ... | 6564.3 |- | 9039.7 ... ... акционерлік қоғамының 2002 ... мен газ ... ... ... қысқаша талдау
Мұнай және газ ... ... ... ...
мұнайгаз өндіретін кәсіпорындар үшін өте маңызды міндет.
Мұнай және газ ... ... ... ... кен ... игерудегі, скважиналарды пайдаланудағы, мұнай ... ... және ... ... ... ... 2.6 – XY горизонттағы мұнай өндірудің өзіндік құны
| ... |2002ж. |
| 1 | 2 ... ... ... энергия шығындары, | 20900735 ... | ... ... әсер ету ... ... | ... |
|Негізгі және қосымша жалақы қоры, ... | ... ... ... | ... ... ... теңге | ... ... ... ... | ... ... технологиялық дайындау шығындары, теңге | 815889 ... ... ... ... | ... ... емес ... | ... |
Кесте 2.6 - жалғасы
|Мұнай өндіру ... мың т. | 181353 |
|1 т ... ... ... теңге/т |7650 ... да ... ... | 20900735 ... | 89645313 ... ... ... ... есебі
Амортизация есебі бірқалыпты ... ... ... Бұл ең ... тәсіл, яғни амортизациялық құн ... ... Бір ... негізгі өндірістік фондысының
амортизация жиынтығы, ... ... ... ... Aж – амортизацияның жылдық жиынтығы;
Cпер – ... ... ... ... ...... ... %
Құнды шығындаудың бірқалыпты тәсілі ... ... ... ... алса және ... ... ... бірдей болса, онда қалған ... бір ... ... 2.7 – ... дейінгі амортизациялық есепті аудару
|Обьектінің |Бастапқы ... ... ... ... |құны | ... ... ... ... | | | ... ... | | | | ... |16500 | 9 | 9.1 | 13513.5 ... |86000 | 1 | 9.8 | 8428 ... 2.7 - ... |30000 | 15.3| 2.8 | 10332 ... құрамы |43300 | 1.33| 2.8 | 1612.49 ... ... |60000 | 5.8| 2.8 | 9744 ... ... | 1099089 | | |
| | | |43629.8 ... | | ... ... қабат қысымын ұстаудың (ППД) ішкі ... ... XV ... ... экономикалық тиімділігі
есептеледі.
Қарастырылған блокта, 9 өндіретін ... ... ... 79%, (qh = ... ... ... ... өндіретін фондтан су ... ... 3 ... ... ... ... өндіру өсіп ... ... 79%, (qh = ... 360 күн ... ... = 850кг/м³
Қабат қысымын ұстауды ... ... ... бір ... көлемін анықтаймыз.
Qж = q1 · 360 = 47 · 360 = ... (qh = ... ... ... (ППД) ... ... = q2 · 360 = 638 · 360 = ... (qh = ... ... ... ... ұстауды (ППД) енгізгенге дейінгі
энергетикалық шығындар:
Cэн = Эуд · Цз · Q = 49 · 6.38 · 16387 = ... = ... = Qh + Qв = 3020 + 13366.8 = ... ... ... (ППД) ... ... = Эуд · Цэ · Q = 49 · 6.38 · ... = ... ... = Qh + Qв = 40997.88 + 181447 = ... ... ... технологиялық процестерді енгізгенде скважинаның
өнімді қабаттарына, түбіне әсер ... ... және ... ... екенін ескеру қажет. Осы шараларда іске асыруға,
әртүрлі ... ... ... ... қаражатты қажет етіп,
мұнай бергіштіктің өзгеруіне ықпалын ... ... ... ... үшін ... көрсетілген
формуланы пайдаланады.
Зм = Qм · Цм, Зм = Qм · Цм
Мұнда: Qм шараны ... ... ... ... ... – 1 ... ... құны, тг;
Айдайтын қатардың ... тең ... ... = 166500 · 37 = ... ... 40264дол/жыл
Мұнайдың технологиясын дайындау, жинау, ... ... ... ... ... ... байланысты пропорционально
өзгеріп ... Бұл ... ... шараны енгізгенен кейін
төмендегі формула ... ... = Q · З ... Зудстп – 1 тонна мұнайды жинау, ... ... ... ... ... = ... ... қысымын ұстауды енгізгенге ... = 3.5 · 16387 = ... ... ... енгізгенен кейін
Зстп2 = 3.5 · 222445.08 = 778557.78дол.
Жұмысшылардың санын, ... ... ... ... ... ... ... жие өсіруге болады.
Бұл жағдайда мұнай айдаудың ... ... ... ... үшін ... ... ... етеді.
Қабатқа жасанды әсер еткендегі шығындар
Егер ... су ... ... басқа реагентерді
пайдаланғанда қабат қысымын ... ... ... ... ... ... ... әсер еткенде шығындар пропорционально мұнай
өндірудің өзгеруіне ... ... ... ... кезінде, тек ... ... ... ... ... = Qзв · Эвн · ... Qзв – шараны енгізгенен кейінге су ... ... ... көлемі,м³;
Энв – 1м³ су ... үшін ... ... ... ... = 23кВт · ... = 166500·23·6.38 = 24432210тг / жыл немесе 159688 дол.
Еңбекке ақы төлеу ... ... ... ... жалақы бойынша есептеледі,
егер енгізілетін шара ... ... ... ... ... ... етсе. Жұмысшылардың саны және дәрежесі жалақы
фондының өзгеруін есептеу тарифтік ... ... ... ... ... саны ... ... ақы фондысының
экономиясын орташа жалақы бойынша анықталады.
Жалақы фондысның есебі
ФЗП = ЗПМИН · ... · ... · КТЕР · ... · ЧППП · ... – ҚР ... ... жасақы – 4200тенге құрайды
Ктариф. = 4
Крайон = 1.1
Ктер. = 1.14
Кдоп.зар. = 1.25
Чппп1 = ... ... ... = 21(ППД енгізгеннен дейін)
12 – ай саны
ФЗП1 = 4200 · 1.1 · 1.14 · 1.25 · 18 · 12 = ... ... ... ... = 4200 · 1.1 · 1.14 · 1.25 · 21 · 12 = ... ... ... 1 ... ... (ФЗП) ... ... ставкі бойынша - 26%
2.Мемлекеттік салық ... ... ... - ... қысымын ұстауды (ППД) енгізгенге дейін аудару жиыны
Сотч.1 = ФЗП1 · 0.36 = ... ... ... ... (ППД) ... ... = ФЗП2 · 0.36 = ... 21адамға
Жалақы фондысы (ФЗП) аударатын жиынмен еңбек ақы фондысын ... = ФЗП1 + ... = 37178 + 13384.08 = ... 18адамға
Енгізгенен кейін
ФОТ2 = ФЗП2 + Сотч.2 = 41535.4 + 14957.75 = 56488.15дол/жыл ... ... ... ... = ФОТ1 · 0.25 = 50562.08 · 0.25 = ... кейін
Спр.2 = ФОТ2 · 0.25 = 14122.04дол/жыл
Ағымдағы жөндеудің шығындары
Жоғары, ... ... ... ... ... ... жатады (еңбек ақы, көтеру агрегатын жөндеу, қосымша
материалдар т.б.),сондықтан бұл ... ... ... ... ... ... ... аумағында есептелу керек.
Жөндеу шығындарын төмендегі формуламен анықталады:
мұнда: Сп – ... ...... ... – 1.2 ... ... ... дейін
енгізгеннен кейін
Кесте 2.8 – Енгізгеннен ... ... ... ... өндірістік |Алғашқы |Саны |Амортизация |Амортизациялық |
|қорлардың обьектідегі|бағасы | ... ... жыл- ... ... | |Nа,% |дық ... |
| | | | ... |
|ШГН | 16500 | 6 | 9.1 | 9009 ... | 86000 | 1 | 9.8 | 8467 ... салу құб. | 30000 | | 2.8 | 8568 |
| | |10.2 | | ... ... | 43300 | 1| 2.8 | ... құбыры | 60000 | 1| 2.8 | 1684 ... скв. | 2000000 | 3| 6.7 | 40200 ... құб. | 15300 | | 5 | ... | |9.31 | | ... құб. | 26700 | | 5 | 8143.5 |
| | |6.1 | | ... құб. | 41900 | | 5 | 2723.5 |
| | |1.3 | | ... ... | 2170 | 1| 10.5 | 227.85 ... скв. са- | 3500 | 3| 11.4 | 1197 ... ... | | | | |
| | | | | ... 2.8 - ... қаржы | | | |
| |6960140 | ... ... | | ... 2.9 – Жылдық өндірістік шығындар
|Шығын статьясы | ... ... ... ... | 43629 | 451354.6 ... ... | 33483 | 454515 ... шығындары | | 40265 ... ... ... | | 156668 ... | | ... ... тасымалдау | 57354.5 | ... ... | | ... қоры | 37178 | 41535.4 ... қорынан аудару | 13384.08 | 14952.75 ... ... ... | 13189 | 83521 ... ... | 12640.5 | 12122.04 ... ... | ... | ... ... ... | 69 | 50 ... ... жылдық есебі
Соңғы мұнай бергіштігін арттыру мақсатында жаңа ... ... ... жасағанда жылдық экономикалық тиімділік ... ... = С1 · Q1 + ... – С2 · ... Q1 және Q2 – ... әрекет жасағандағы, жасамағандағы жылдық
мұнай өнімінің көлемі.
НР – 1 тонна мұнайды өсіру үшін ... ... ... ... ... ... 55 ... тең деп қабылдайды.
∆Q – жаңа технология енгізу арқылы мұнай ... = 69 · 3020 + 55 · 37977.88 – 50 · 40997.88 = 208380 + ... ... = ... ... ... деп ... таза пайда 247269.4
дол.
3 ЕҢБЕКТІ ҚОРҒАУ БӨЛІМІ
3.1 Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар анализі
Қабат қысымын қалыпты ... ... ... агенттік қабатқа
жоғары қысыммен (15 ... жене ... ... ... Сондықтан негізгі көңілді ... ... ... ... және ... өлшеу құралдарының, ... ... және ... ... жылылықты өткізбеу
қасиеттеріне бөлеміз.
Қ.Қ.Қ.Ұ жүйесінің құрылыстарына су алатын ұңғылар, су жинауға
арналған бассейіндер, тазарту құрылыстары, ... ... ... ... линиялары және тағы сол сияқтылар жатады.
Айтылған құрылыстардың қызмет ету кезіндегі қауіпті ... ... ... ... ... кезінде және фильтірді жуу және
коагулндттарды қақпақты банка жіберу ... ... ... Қорғану шаралары. Техника қауіпсіздігі
Барлау обьектілерде –бұталы сорап станцияларында, су ... ... ... ... құбырларда, құдықтарда, және
коммуникацияларда олардың қызметіне және жағдайына қарастан төмендегі
жағдайларда қандай да ... ... ... ... ... жұмыс орнында газ иісінің болған жағдайда.
- шу және вибрация кезінде.
- жарық болмаған кезде.
- жұмыс орнының немесе ... ... ... ... ... ... ... құралдарының болмаған немесе қолдануға жарамай қалған
кезінде.
- ... ... ... ... ... механикалық қоздырғышымен ағынды
сорып вентиляциямен ... ... ... және ... үшін ... ... қашықтықта ыдыстармен ... ... және ... қозғалтқыштар
иеханизмдерінің барлық қозғалу және ... ... ... ... ... қоршаулы болады. Айналу бөлігінің сыртқа шығып тұрған
бөлшектері ( біліктің ... ... ... болттары т.б ) бүкіл
айналу шеңбері ... ... ... Механизмінің қоршалған
бөліктерінің жөндеу және байқалуы және қоршауды алып тастау жұмыстары тек
қана ... ... ... ғана істелінеді. Агрегаттардың іске қосу
автоматтарын арынды келте құбырлардан ... ара ... ... ... ... ... ... металды
қаптамалармен қапталады. Электр ... ... ... ... болдырмау үшін майлы сөндіргіштер ... ... ... ... ... ... ... қайта жіберілуін болдырмау үшін сораптың
шығысында кері клапандар ... ... ... жерге
қосылған. Жарықтандыру жарылу қауіптілігі атқаруында ... бөлу ... ... ... ... ... жабдықтары және КИПиА қалқандары ... ... ... өрт ... ... ... ... жәшік,
өрт сөндіру сулы вентилі болады.
Сағаны ... ... ... ... ... келтірілген қысым бойынша, қондырылғанан ... ... ... ... ... ... Су құбырларының
фланцында қатайту ... жоқ ... ... ... қаптамаларын орнатады.
Сағаның жабдықтарын бөлшектеу алдында арынды су ... ... және ... деген ескерту белгісін іліп қою қажет.
Ысырмаларды, жапқыштарды, ... ... ... ... ... ... қосылыстың ажырайтын бөлігінің алдында
тұруға рұқсат ... ... ... кілтінің көмегімен ашып
жабу керек.
ПТБ-10/160 ... ... ... ... ... ... жылу ... камерасының жоғарғы бөлігінде үш
сақтандырғыш (жарылғыш) клапандар бар, ... ... ... ... ... бар, оған жеңіл баспалдақпен көтерілуге рұқсат
етіледі. ... ... ... ... іске ... ... ... жүйесі өз алдына бір ... ... ... ... ... ... ... қаупін туғызатын
бүкіл құбырлар алшақталған немесе қоршалған. Жабдықтарды жөндеу кезінде
ұшқын шығармайтын ... ... ... пеш өрт ... ... жинағымен жабдықталған. Қондырғыда ОП-5,ОКП-10 көбікті және
көмірқышқыл өрт сөндіргіштері, құрғақ құм ... ... ... ... ... ... Беті ... берілген температурада (адамға зиянсыз)
жылу изоляциясының конструкциясының керекті қалындығын таңдауға тоқталамыз.
Ол 1м диаметрлі ... ... үшін мына ... ... ... үшін t=800с-та 0,058Дж/мск)- қа тең.
Dk-жылу бергіштік коэффициенті (1м диаметрлі цилиндірлі бет үшін 15 ... ... 34,9 ... ... - ... ... ... - сыртқы температурасы (300c)
tn - бетінде берілген температура (350c)
Сонымен, ... ... ... ... табамыз.
бұдан dиз=0,2346м.
Сонымен 219,1 мм диаметрлі құбырды изоляциалау ... 8мм ... ... ... ... бұл ... ... изоляция қызметаерлерді
тек қана күйіктен қорғап қана қойма, ... ... ... жойылуын
төмендетеді.
3.2.1 Өндірістік санитария.
Жұмыс орнының метерологиясын жағдайын станцианарлық және ашық
жерде деп болуын болады. Станцианарлық, яғни операторлық күркеде кәсіпшілік
ішіндегі ... ... және ... ... үшін БК-200
кондиционерлері қолданылады. Ашық алаңда жұмыс істейтін еңбекшілер тобы
үшін кәсіпшіліктің ... ... ... ... ...... ... қарастырылған. Олардың құрамына
душ бөлмелері, және арнайы жұмыс киімінеарналған киім ілгіш ... ... ... және ... ... ... ензінде
көзілдіріктер, шаңға қарсы респираторлар кию керек.
Қ.Қ.Қ.Ұ цехының территориясында әр түрлі жарықты ... ... ... ... ... ... ... жабдықтар бар. Сондықтан
Қ.Қ.Қ.Ұ цехында территорияны прожекторлы жарықтандыру қолданылады. Сонымен
қатар, прожекторлы жарықтандыруда жарықтану ... әуе ... ... аз ... ... Технологиялық жабдықтарды
орналастыру жағдайларының жабдықтарды орналастыру жағдайларының көбінде
немесе ... ... ... ... территорисында шырақты
теректер орнатуға болмайды және прожектрлы жарықтандыру бірден бір мүмкін
жарықтандыру жүйесі болып табылады. Кемшігі, жұмысшылардың ... ... ... саналады, жарықтандыру территорисында тым жағымсыз
көлеңкелер пайда болады, олар заттарды ... ... ... ... ... ... ... орнын, иілу бұрышын және қондыру биікітгін дұрыс
таңдаса онда олар ... ... ... ... жобалау
кезінде алаң ның бұрыштарына 10м биіктікті М1 және М2 прожекторлы (мачта)
қондыру қажет және мүмкіндігінше біркелкі ... ... кіші ... ... себебі Қ.Қ.Қ.Ұ цехы күні-түні жұмыс істейді және де жұмысы
өте көп.
Есептеу үшән қарастырылып ... ... ... ... иілу ... Ө=120,ол едәуір жаманырақ Ө=150 болғанда,
прожектордың типі П3с=35 жарылудан сақтаған. ... ... ... ... жағдайына прожектордың иілу бұрышы Ө=120 деп аламыз.
Формулаға келтірейік.
мұнда
Берілген нормаланған жарықтандыруды болдыру үшін ... ... ... анықтаймыз.
Еn=5лк ... ... ... ету ... 0 ... ... қондырғыға тиісті прожекторлар тобының саны.
барлығы, әрбір мачтада прожектор қондырылуы қажет. ... ... 3.1- ... ... ... ... ... бойынша жарықтандыру.1к | ... ... | | ... | | ... ... ара | | |
| ... | | |
| | | Ө=120 | Ө=120 | Ө=150 | |
| |А |Б |В |Г |А |Б |В |
| 1 | 9 | 5 | 2,2| 0,9 | 0,15| 7,2 | 38,9 |
| 2 | 9 | 5 | 2,2| 0,9 | 0,15| 7,2 | 38,9 |
| 3 | 11 | 5 | 2,2| 0,9 | 0,15| 8,8 | ... ... | | | | | | | |
| | | | | | | |118,24 ... ауа май аэрозольдарымен ластанғандықтан, онда
қажетті орын мына формуламен анықталады.
Өнімділігі және орыны ... ... ... және ... санымен ортадан тепкіне
вентиляторды таңдап аламыз.
3.2.2 Өрт сөндіру ... ... ... ... су ... ... ... бөлігінде меңгереді. Бұл жағдай өрт сөндіру қауіпсіздігінің ... өте ... ... ... ... өте ... сақтац қажет
скважинадағы өрт үлкен материалды зиян келтіруі мүмкін және адамдар қатерлі
жағдайларға ... ... ... ... отты ... темекі
тартуға, электро жабдықтарын қосуға пісіру жұмыстарын жүргізуге ... ... жою ... жалынды қатты су ағынымен немесе инертті
газбен, ауадан айырумен т.с.с. ... ... ... өрт ... біріншілік инвенторының көмегімен
жояды.
Инвенторлар өрт сөндіру орындарында және скважинаны зерттеу
автомашиналарында болады.
3.3 Қабат қысымын қалыпты ... ... ... ... ...... ортаны қорғау – бірден бір
маңызды мемлекеттік мәселе.
Құрлықта үлкен қауіптілікті ... ... мен ... ... мен кәсіпшілік ағын сулары көрсетеді. Олардың қоршаған
ортаға жерін болдырмау үшін бүкіл ағын ... ... ... ... ... өнімді қабаттарға айдау (тазартудан кейін). Бұл шараны енгізу, суды
қолданудың түйің циклінің іске асуымен ... және ... ... жер қыртыстарының ластануын болдырмайды.
Сонымен қатар, ағын суларды тазарту сапасын ... ... жаңа ... ... ... ... және коалекциялаушы тазартқыш-фильтрлары, мультигидроциклондар
ж.т.б.
Кәсіпшіліктегі ластанудың ... ... ... ... ... жою, ағын ... және ... газды дайындау жинаудың
технологиясын процестерін герметизациалауды жетістіру шараларын іске асыру;
коррозиядан жабдықтарды сақтау тәсілдері мен ... ... ... беттік әсер әсер еткіш заттармен дозалау және басқада шаралар
әсер етеді.
Жердің ренультивациясының рациональды схемасын кең қолдану
қажет.
4 ... ... ... ... кен орындағы кәсіпшіліктің, газ өңдеуші заводтың
және көмекші объектілердің жинау жүйелері пайдалануда қоршаған ... ... ... аймағында тиімді шаралардың бірі-құрылымдарымен
жабдықтардың ... ... ... ... технологиялық
үрдісті жобалау және енгізу.
4.1 Өндірістің биосфера компоненттеріне әсерін талдау
Қоршаған табиғи және қоршаған ортаны ластаушы көздерге ... ... ... ... кәсіпшілік жинау жүйесі, тауарлар паркі, сораптар
бөлімі, реагенттер қоймалары, ... ... ... ... паркі, газ отынды қазандар.
Осывлайша, газ өңдеуші заводтың үш ... ... ... бар ... және ... олардың объектілеріне келесілер жатады:
1) қондырғылар 200- мұнайды, ... суды бөлу және ... ... 300- ... ... күкірттен тазарту;
3) қондырғылар 400- Клаус қондырғылары – күкіртті алу;
4) қондырғылар 600- сұйық және қатты жүктері ... ... 700- ... ... ... ... 1000- ... және оракелдер жүйесі;
7) қондырғылар 0,31 немесе 0,32 – мұнайды ... ... 800- ... суын ... ... ... 6.1-суретте көрсетілген.
Кәсіпшіліктің жинау жүйесі екпінді ластаушы көз ... оған ... ... сыйымдылықтары, факелдер жүйесі,
фланецті біріктірулер ... ... ... ... ... әсер ету
Жоғарыда айтылған обьектілердің барлығы атмосфераны ластаушы
көздер болып табылады, ал ... ... ... ... ... ... ... азот тотығы, азот екі ... ... ... күкірт тозаңы, диэтаноламин (ДЭЛ), метил спирті,
көміртегі күкірт ... ... ... ... ... ... фторлы сутек, күкірт қышқылының аэрозоль жатады.
Шығарындылар кешенінің құрамына кіретін заттар, атмосферада
бірге бар болғанда бес топ ... азот екі ... + ... ангидрид;
2) күкіртті ангидрид+ күкірт сутек;
3) күкіртті ангидрид + күкірт қышқылының аэрозоль;
4) күкіртті ангидрид + фторлы сутек;
5) фторлы ... + ... ... ... ... ... ... азот
екі тотығы, күкіртті ангидрид, метилмеркаптан, көміртегі ... ... азот ... ... метил спирті, көміртегі күкірт тотығы,
марганец қоспалары, күкірт қышқылының аэрозолі, фторлы сутек, ... ... ... аэрозоль, күкіртті ангидрид, азот екі тотығы,
күртті ... ... ... ... ... ... ... фторлы
сутек, фторидтер.
Атмосфераға зиянды заттардың ... ... ... ... ... ... тотығы, азот
тотығы, күйе, күкіртті ангидрид, күкіртсутек, меркаптан, көміртегі күкірт
тотығы.
4.1.2 Гидросфераға әсер ... ... және жер ... ... әсерлер келесі
көздерден болуы мүкін:
1) ... ... ... ... ... ... бұралқы сулар;
2) жер бетіндегі бұрамдысулар;
3) құрғатылған бұрамды сулар;
4) апаттық лақтырулар және бұрамды сулардың жиналуы;
5) ... ... ... және ... ... сулы
сұйық материалдардың сүзіліп шығуы;
6) сулы объектілердің және рельефтердің бетіне ... ... ... тасталуы;
7) апаттық шығарынды тастау (мұнайдың, ... ... ... ... материалдармен қалдықтарды сақтау орындары, кәсіпының өндіріс-
тік алаңдарының шегінде ұйымдастырылған ... ... ... қалдықтар үйінділері;
4.1.3 Литосфераға әсер ету ... және ... ... ... және ... байланысты жерлерді бұзумен мұнай өндіруші ... әсер ... ... ... ... ... қарқындылығының үш дәрежесі бар.
- ... ... ... 5см ... профилінің бұзылуы;
- топырақтың әлсіз нашарлануы-кенорынның басым ... ... ... ... ... өте күшті нашарлануы- көлік жолдары, оларды бұрғылау
учаскелері, қалдықтарды ... ... ... ... бұзылуы;
Топырақ мұнай өнімдерімен ластанған, ... және ... ... ... ... ... ... зертеу нәтижелері келтірілген.
Мұнай кәсіпшілігі Каспий ... әсер ... ... ... 50км ... ... Ұйымдастырылған шаралар
Қазақстан Республикасында қоршаған табиғи ... ... ... ... ҚР ... ортаны қорғау» заңымен мұнай
туралы (1997ж) ... ... ... ортаны қорғауға жауап кершілікті - ... ... ... ... ... ... табиғи ортаны
қорғауға бірінші басшы және ... ... ... ... ... қорғау бойынша барлық ... ... ... ... ... Апат болуы ... ... ... ... өтіп жыл ... ... қорғау бойынша экзамен тапсырады.
4.3 Техникалық шаралар
4.3.1Атмосфераны ... ... ... шектеу үшін ... ... ... ... ... ... ... өнімдегі күкірт сутектің
мөлшері келесіні құрайды:
- тауарлық мұнайда ... ... ... ... ... ... құрғақ газда 2г/100нм3 шамасында, меркаптанда ... ... ... ... 0,025%, ... ішінде;
- күкіртсутектің мөлшері 0,003%;
- этанды фракциялар 0,003%-н артық емес;
- тауарлық күкіртте ... ... ... ... ... ... ШМШ-ң (ПДК)
мәндері ... ... ... ... кетуі болмауы керек.
Осы нормативтерге жету үшін ... ... ... ... ... ... ... тазалаудың қазіргі заманғы технологиялық
үрдістерін пайдаланумен үш ... ... ... ... ... қамтамасыз ету үшін күкіртті
алу ... ... ... ... КТЖ-1 үшін ... ... ... күкіртті қоспалардың ... ... үшін №3 және №4 ... ... ... ... ... 99,9%-ке жеткізілген болатын ... ... ... ... ... 4 есе ... үрдісі орнына Клаус-Скотт үрдісін қолдану
қосымша ... ... 60%-і ... ... ... ... ... күкіртсутекке дейін гидролиздендіріледі ... ... ... ... ... ... ... көмірсутектердің кең фракциясының (ЖККФ)- өртелген газда 40%-і
шоғырланады. ... ... суды ... өңдеу қондырғысында
пайдаға асырылатын ... ... ... ... тоқтап қалғанда және газдарды түсіруде
күкіртсутекті газ ... ... алу үшін ... КТЖ-де екі
факелден бар факелді шаруашылықтар ... ал таза ... бар ... үшін бір ... ... ... ... 70%-і күкіртсутегі бар ортада ... ... ... ... есептік қысымнан
артық кеткенде, қызмет көрсетуші жұмыскерлердің ... ... және ... ... ... ... ... қарастырылған. Бұл ... ... ... клапандармен орындалады.
Атмосфералық ауаға зиянды заттардың мүмкін шоғырлануы
(ШМК-ПДК): азот ... азот ... ... ... ... ... күкірт қышқылы, уксус қышқылы, кремний диоксиді, ксилол,
марганец, мыс оксиді, меркаптандар, натрий ... ... ... емес ... шаң, ... аэрозолі, күйе, күкіртсутек, қорғасын,
көміртегі оксиді, көміртегілер, көміртегі тотығы, фтор.
4.3.2 Гидросфераны қорғау
Гидросфераны сенімді ... үшін осы ... ... ... тиімді үрдістерін, су ... және ... ... ... ... ... қорларын тиімді пайдалану;
3.Бұралқы суларды тазалау мәселелерінде алдыңғы қатарлы;
4.Өндірістік қалдықтармен грунттық және ... ... ... ... ... алу ... сулардың апаттық тасталуының ... алу ... ... ... ... және ... объектілерді экологиялық қауіпсіз
пайдалану;
6.Өндірістік алаңның жоғарғы бетіне өндіріс өнімдерінің және ... ... ... ... ... ... су ... қорғау және тиімді пайдалану
бойынша негізгі ұсыныстар, сәйкесті жүйелерімен объектілердің ... ... және ... су ... ... және ... ... есепке ала отырып жасалған.
Бұралқы суларды тазарту үшін қазіргі ... ... ... ... ... бар және ... ... суларын айдаудың
дүниежүзілік тәжірибесі пайдаланылады.
Жасанды ... ... ... суда қолдануға негізделген амины бар бұралқы суларды
микробиологиялық тазалау қолданылған, бұл ... ... ... ... ... (бактериялармен) экологиялық қауіпсіз өнімді
шығарумен пайдаға асыру.
Тазалау ... ... және ... ... ... Алшыны бар бұралқы суларды ... ... ... ... ... ... ... сулардың жер бетіне тасталуы қаралмайды.
Судың ластануының алдын алу ... ... ... ... ... қоршаған ортаға
түсуі келесі жобалық ... ... ... ... жүйені қалыпты пайдалану қоршаған ... ... ... оның ... ... ластануын.
4.3.3 Литосфераны қорғау
Жер ресурстарын қорғау бойынша негізгі ... ... ... ... және ... ... ... бөлу нормаларын
сақтау;
- грунт жолдарының органикалық тораптары;
- қалпына келтіру шараларын жүзеге асыру;
- топырақ жағдайын бақылауды ұйымдастыру;
Бұзылған жерлерді ... ... ... ... ... ... келесілер кіру керек:
Құбыр желілерін төсеу үшін траншеяларды қайтадан ашу. Көлік
жолдары құрылысында трассалық ... ... ... ... ... ... келтірудің техникалық кезеңіне кіретіндер:
- ашылған грунтты алу және оны ... ... 1:10 ... ... ... құрамаларымен түбін жобалау, ашылған
грунттың кері ... ... ... ... ... ... ... тазарту,
шламдарды, бұрғылау ертінділерін және бұралқы суларды пайдаға асыру
бойынша жұмыстар, амбарларды көму, ... ... ... ... ... қарастырылады;
- Желіні төсеудің барлық тереңдігіне пышақты желі төсегішпен қатты кесу
тәсілімен желіні төсеуде, байланыс ... ... ... ... ... ВЛ ... бойынша электро беріліс желілері құрылында қалпына келтіру
жұмыстары тіректерге бөлінген жер ... ... ... ... бұзылған жерлерді қалпына
келтірудің технологиялық кезеңінен кейін жүзеге асырады.
Топырақты эрозияға қарсы бекіту теріскен, сексеуіл, қара ... ... ... келтіруді қарастырады.
Олардың топыраққа терең енетін тамыр жүйесі бар.
Биологиялық қайта қалпына келтіру жүргізіледі;
- ұңғыма алаңының периметірінен 100м ... ... ... ... ... ... периметрі бойынша
50м қашықтықтағы белдеуде;
Ұңғыма сағасымен өлшеу ... ... ... ... ұшудан сақтайтын 20см қабаты қиыршықтасты жабынмен
жабылған.
Ұңғыма, өлшеу қондырғылары, газ ... су ... 35кв ... жинау желілері трассалары аймағын биологиялық қайта
қалпына келтіру, қайта ... ... ... ... егу жолдары қарастырылады. Өсімдіктерді отырғызудың терең 0,35-
0,45м, ара қашықтықтары 1м, ... ...... ... ... ... ... қалпына
келтіру үшін дәнді егу нормасы 32кг/га жергілікті күнсүйгіш ... егу ... ... бекіту бойынша эрозияға қарсы шаралар екі
кезеңде қарлады:
- Құм беттерін тұтқыр материалдармен бекіту;
- Қайталама ... ... ... құм ... ... ластану деңгейін төмендететін шаралар:
1. ұйымдастырушылық
2. технологиялық
3. жобалық конструкторлық
4. санитарлық эпидемияға қарсы
1.Ұйымдастырушылық:
- қалдықтарды басқаруды ұйымдастыру;
- кен орын ... ... ... ... және ... ... ... бұзатын санкцияланбаған жұмыс
жүргізудіболдырмау;
2. Келесі ... ... ... ... ... мұқият
бекіту немесе технологиялық:
- бұрғылауда
- ... ... ... ... ... техникалық қайта қалпына келтіру;
3. Жобалық конструкторлық:
СЭС және табиғатты қорғау ұйымдарда жасалған жобаларды сәйкестендіру
және тексеру;
- ... ... ... ... ... конструкторлық
шешімдердің тиімдісін таңдау.
4. Санитарлық – эпидемияға қарсы:
- өндірістік және тұрмыстық қалдықтарды көмуге арналған ... ... ... ... және ... ... аса ... инфекциялардан эпидемияға қарсы қорғауды
қамтамасыз ету;
Қалдықтар жиналатын ... ... ... ... учаскелері;
3. «Қара жамбас» вахталық поселкесі;
Бұдан басқа анағұрлым кіші өндірістік, құрылыс және көмекші
учаскелер бар.
Қалдықтарды ... және жою ... ... ... ... негізгі принциптері мұнайды барлау және оны өндіру Форумының
негізгі ұсыныстарына, сондай-ақ РНД 0,30,04,01-95 ... ҚР ... ... ... ... және оған ... ... жиналуының көздерін анықтау
2. Жиналатын қалдықтарды анықтау
3. Қалдыықтар түрлерін және олардың қауіптілік категориясын топтастыру;
Қалдықтарды ... және жою ... ... ... көңіл аудару керек: ... ... ... ... суларының жағдайларымен ерекшелігі, топырақтың жағдайы
және бар қабілеті, ... ... ... ... ... ... ... сапасы және геологиялық, ... ... және жою ... ... ҚР ... заңдылықтары талаптарын жүзеге асыруға мүмкіндік беретін, өзін сәтті
көрсеткен және жалпы қабылдаған технологиялар қаралады.
Биологиялық ... ...... ... және бар
шектеулерден тәуелді органикалық материалдарды көміртегі екі қотығында,
суда, микроаэзалар биомассасында аздыруға арналған.
Термиялық ... ...... ... ... ... және суды ... мүмкіндік береді, ал үрдістері
арқылы жоғары температуралы технологиялар органикалық қосылыстарды бұзады.
Термиялық қайта өңдеудің болжанатын ... ... ... ... шығару және тексеруші ұйымдар келісімімен өртеу.
Саңылаусыздандыру, ... және ...... ... ... ... ... шеңберінде бірге
жүргізіледі. Бұл ... ... ... ауыр ... ... Өзен кенорнын ... ... ... ... Олай болмаған жағдайда мұнай ... ... ... ... ... ары ... нашарлауына және
тоқтауына әкеліп соқтырады.
2.Өзен кенорнында мұнай ... ... ... бағыттары:
- өндіру және су айдау скважиналарының ... ... ... ... ... ... ... жүйесі мен жұмыс скважина-
ларын пайдаланыуды оптималдық жағдайға ... ... ... ... арттырудың, су ағындарын
тоқтатудың қазіргі прогрессивтік әдістерін қолдану;
- ... жаңа ... ... ... кен орны
инфраструктурасын өзгерту;
Өзен кенорны тарихында өндірудің ... ... 1976 – 1980 жж. ... ол ... ... ... қорының
төмендеуі 10 – 16 % - ке жеткен. Өз ... ... кен ... ... ... үшін шараларды іске асыру мұнай өндіруді
10 жылдық ... ... ... Бұл бағдарламаның
ерекшілігі жеке учаскелерде қабылданған және ... ... мен жеке ... кешендері мен кен орнын тұтас игеру
бағытының ... ... кен ... мұнай өндіруді арттыру
үшін ұсынылып отырған варианқа ... ... ... ... ... ... ... шамамен $ 101914514.
Қорытындыда мынаны айтып кету керек:
Әрбір жеке ... ... ... ... тиімділігі анықтау сол бөліктің геологиялық ... ... ... ... жүйесіне сүйенуі керек.
Пайдаланылған әдебиеттер тізімі
1. Жданов М.А. - ... ... и ... ... и ... ... 1970 ж.
2.“Проект разработки месторождения Узень”, Шевченко, 1965 год.
3. ... Ю.П. ... ... ... ”, М.:недра, 1986
год.
4. ... Ш.К., ... И.И. ... и ... ... и ... ... М.:Недра, 1988
год.
5. Шуров В.И. “Техника и технология ... ... ”, ... ... ... Г.С “2001 ... студенттеріне дипломдық
жобаның ұйымдастыру – ... ... ... ... 2000 ... Лутошкин Г.С. “Сбор и ... ... газа и воды ... ”, ... 1990 ... ... ... ААО “Узеньмунайгаз ”, Новый Узень, 2000 ... ... Г.Е. ... ... при ... нефтяных месторождений
”, М.:недра, 1982 ... ... Г.С. ... ... ... при ... ... и
хранении нефти и газа ” М.:Недра, 1981 ... ... Өзен кен орны ... ... Кен ... геологиялық зертелуінің және игерілуінің тарихы............
1.3
Стратиграфия................................................................
.................................
1.4 ... ... ... физика – ... ...... XVI ... ... Өзен кен ... ... және айдау скважиналары қорының ............
жағдайы.....................................................................
..........................................
2.3 Скважиналар өнімін ... және ... ... ... ... ... ... ... Су ...... ... бергіштігін
арттырудың...............................
жоғарыпотенциалды ... ... ... су ... ... ... ... ... ... ... ыстық су ... ... Кен ... ... технологиясын
жетілдіру..............................................
3 ... ... ... қоғамының
ұйымдастыру............................
сипаттамалары...............................................................
.......................................
3.1.1 ... және ... ... ... ... Автоматтандыру мен
.....................................
телемеханикаландыру
дәрежесі....................................................................
......
3.1.3 Материалдық – техникалық жабдықтаудың ұйымдастыруы.................
3.1.4 Кәсіпорын транспортын
ұйымдастыру.....................................................
3.1.5 Скважиналарды жөндеуді
ұйымдастыру..................................................
3.2 Өзен кен орнын ... ... ... ... көрсеткіштерін
талдау..............................................
3.4 «Өзенмұнайгаз» акционерлік қоғамының 2002 ж.
...................................
Мұнай мен газ өндірудің өзіндік құнына қысқаша
талдау.............................
4 Еңбекті қорғау қорғау
бөлімі......................................................................
....
4.1 Қауіпті және зиянды өндірістік ... ... ... ... ... Өрт ... ... қысымын қалыпты ұстау
жүйесіндегі.............................................
қоршаған ортаны
қорғау......................................................................
..............
5 Қоршаған ортаны қорғау
бөлімі....................................................................
5.1 Өндірістің биосфера ... ... ... ... Гидросфераға әсер
ету.........................................................................
.....
5.1.3 Литосфераға әсер
ету.........................................................................
.......
5.2 Ұйымдастырылған
шаралар.....................................................................
...
5.3 Техникалық
шаралар.....................................................................
..............
5.3.1 Атмосфераны
қорғау......................................................................
..........
5.3.2 Гидросфераны
қорғау......................................................................
.........
5.3.3 Литосфераны
қорғау......................................................................
..........
Пайдаланылған әдебйеттер тізімі
Қорытынды
Қосымша А
-----------------------
х
L

Пән: Геология, Геофизика, Геодезия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 97 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Құмкөл кен орнының геологиялық зерттелуі68 бет
Мұнай кен орындарының физикалық-химиялық әдістері57 бет
Арысқұм кен орнының мұнай тасымалдау құбырларын корозиядан қорғау60 бет
Баға және баға жасау туралы мәлімет3 бет
Жоғары оқу орнындағы студенттердің қарым – қатынас мәдениетін қалыптастырудың педагогикалық шарттары66 бет
Маңғыстау мұнай өндіру заводы14 бет
Шет тілін оқытуда дағдысын қалыптастыру19 бет
Қазіргі кездегі қоршаған ортаның химиялық заттармен ластануы66 бет
Қоныс және бектас кен орнындағы өндірістік мониторинг (атмосфералық ауаның ластану мониторингі мысалында)30 бет
«Жұмыс орнында ауаға бөлінетін зиянды заттар. олардан сақтану әдістері»14 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь