Оқушылардың биоактивті нүктелерінің электрофизиологиялық көрсеткіштеріне персональды компьютерді пайдалануының әсері

КІРІСПЕ 4

1.ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ 8
1.1 Электромагнитті өрістер. экологиялық маңызды мәселе 8
1.2 Электромагнитті өрістердің адам ағзасына әсері. 11
1.3 Аурукулярлы диагностиканың ағза жүйесіндегі
физологиялық жағдайын индикатор ретінде пайдалану 13
1.4 Жас өспірімдердің жасқа сай ерекшеліктері. 14
1.5 Электромагнитті өрістер жәе сәулелену 17
1.6 Компьютердің оқушы балаларының жан.дүниесіне әсері. 19
1.7 Терінің биологиялық активті нүктелері 20
1.8 Терінің электр тоғына жауап беруі. 24
2. ЗЕРТТЕУ ОБЬЕКТІЛЕРІ МЕН ТӘСІЛДЕРІ. 27
2.1 Зерттеу обьектісі
2.2 Зерттеу тәсілдері 29
3.ЗЕРТТЕУ НӘТИЖЕЛЕРІ ЖӘНЕ ОЛАРДЫ ТАЛДАУ. 31
ҚОРЫТЫНДЫ 37
ПАЙДАЛАНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ. 38
Кәзіргі таңда адамзат қызметінің қай саласын алып қарасақ та, ақпараттық технологиялар кеңінен еніп, қолданыс табуда. Бұл дауасыз факт. Компьютерлердің кең өріс алуы-актуальды және де маңызды мәселелердің біріне айналып отыр. Әрбір жаңалық әдеттегідей жаңа проблемалар туғызады. Сондай проблемалардың бірегейі-компьютердің адам денсаулығына, әсіресе бала денсаулығына әсері өте жоғары.
Жаңа ақпараттық технологиялардың дамуы және олардың соңғы жылдары Қазақстанда таралуы жас ұрпақтың денсаулығына, ақыл-ойының жетілуіне өзінің кері әсерін тигізбей қойған жоқ. Кәзіргі мектеп оқушылары компьютердің алдында көп уақыт өткізеді. Сабаққа дайындалу барысында әртүрлі мәлімет іздейді, интернет мүмкіндіктерін пайдалана отырып құрбыларымен тілдесіп-көріседі, хат жазысады, одан қалған уақытта компьютерлік ойын ойнайды, музыка тыңдайды т.с.с. Ұзақ уақыт компьютердің мониторына телміріп отырған балалардың қызығып кететіндері соншалықты, олар демалуды да ұмытып кетеді. Тек компьютерді өшірген кезде ғана олар омыртқалары мен бұлшық еттерінің талып ауырғанын, көздерінің ашығанын, бастарының айналғанын сезінеді.
Компьютермен жұмыс істеген адам бірқатар негативті факторларға кезігеді. Олар: электромагниттік кеңістік( бірнеше радиожиілік диапазон), инфрақызыл және иондық сәулелер, шу мен діріл(вибрация), статикалық электр тогы. Осы факторлардың адам терісіндегі биологиялық активті нүктелердің элетрөткізгіштігіне әсері барлығы, сонымен қатар жасөспірімдердің ағзасындағы мүшелердің өзгерістерге ұшырайтындары кейбір әдебиет көздерінен көруге болады.
Америка Құрама Штатының Ұлттық ғылыми академиясының мәліметтеріне сәйкес [1], Австралия мен Германия ғалымдарының және бірқатар халықаралық ғылыми орталықтарының зерттеу жұмыстарының нәтижелері бойынша келесі аурулардың компьютермен жұмыс істегеннен пайда болуын айқын байланыстырады:
¬ -астенопия(көздің тез арада талуы),
-арқа мен мойынның ауруы,
-білек синдромы(білектің ортанғы нервінің зақымдануы),
-стенокардия мен әртүрлі стресстік жағдайлар,
-бас аурулары,
- ықыластылықтың төмендеуі, ұйқының бұзылуы т.б.
Бұлар адамның жұмысқа қабілеттілігін төмендетіп, денсаулығына кері әсер етеді. Дегенмен кәзіргі адамзат өркениетінің дамуы компьютерлік технологиялармен тығыз байланыста жүріп жатыр. Сондықтан кәзіргі уақытта компьютер адамдардың, соның ішінде жас буын мектеп оқушыларының, күнделікті серігіне айналған
1. Антон Платов. Дети, Сеть и родители. // Мир компьютеров. - № 3. – 2004.- 150 с.
2. Разумова Т. Компьютерный яд. // Наука и жизнь. – № 6. – 2002.
3. Билич Г.Л., Назарова Л.В. Основы валеологии. – СПб.: МСМХС, 1998.
4. Попов С.В. Валеология в школе и дома. – СПб.: Союз, 1997.
5. Энциклопедия для детей. Т. 22. Информатика / Глав. ред. Е. Хлебалина; вед. Науч. ред. А. Леонов. – М.: Аванта+, 2005. – 624 с.: ил.
6. Катя Ром. Что делать, если вы засиделись за компьютером? // Мой друг компьютер, №10, 2007, с. 35.
7. Кателл Дж.П. Разворот супертанкера: трансформация процесса обучения через использование ИКТ // Информатика и образование, №8, 2007, с. 93.
8. Шлимович Б. Компьютеры и дети. // Наука и жизнь. - № 11. – 1998.
9. Акшалова Л.М. Изучение показателей электропроводности корпор-альных биоактивных точек кожи у разных возрастных групп людей //Актуальные вопросы современной биологии и биотехнологии: 59 республик. науч. конф. молодых ученых и студентов. – Алматы, 2005. - С. 138 - 139.
10. Подшибякин А.К. Значение активных точек кожи для эксперимента и клиники: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – Киев, 1960. - С. 31 - 45.
11. Ақшалова Л.М. Жылдың әр мезгіліндегі адам терісіндегі корпоральдық биоактивтік нүктелердің электрөткізгіштік көрсеткіштері //Актуальные вопросы современной биологии и биотехнологии: 58 науч. конф. молодых ученых и студентов. - Алматы, 2004. - С. 132 - 133.
12. Накатани Е. Основы учения Риодораку. - Осака, 1966. - С. 196 - 198.
13. Селезнев А.Т. Использование энергетического показателя в качестве информативного электрического параметра кожного покрова. – Воронеж, 1996.– С. 8 - 10. - Деп. в ВИНИТИ 16.04.96, № 235.
14. Ахмеров Н.У. Механизмы лечебных эффектов восточной акупунктуры. – Казань: Изд-во Казанского университета, 1991. – С. 304 - 309.
15. Мохадо С.М. Рефлекторная диагностика и терапия угражающего прерывания беременности: автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Волгоград, 1983. – С. 26 - 35.
16. Plummer J.P. Anatomical findings at acupuncture loci //Am. J. clin. Med. - 1980. - Vol. 8, № 1-2. – P. 170 - 180.
17. Niboyet J. Istoloqia dei punti cinesi in microscopio electronica implicazioni neurofisioloqishe //Riv. Ital. aqopunt. - 1982. - Vol. 15, № 44. – P. 15 - 24.
18. Богданов Н.Н., Илюхин В.А., Пожинский А.М., Хон Ю.В. Физиологическая характеристика биологически активных точек //Физиология человека. - 1979. - Т. 5, № 1. - С. 185 - 188.
19. Дуринян Р.А. Атлас аурикулярной рефлексотерапии. – Ташкент: Медицина, 1982. – С. 64.
20. Тальфельд Г.О., Якименко Н.И. Электрокожное сопротивление в развитии реакции первичного ответа при адаптации к природной гипоксии //В сб.: Методы рефлексотерапии и оценки функциональных состояний. - Тверь: ГК РСФСР ДНиВШ, 1990. - С. 39 - 42.
21. Табеева Д.М. Руководство по иглорефлексотерапии. - М.: Медицина, 2001. - С. 315-407.
22. Овечкин А.М. Хронобиологические вопросы чжень-цзю терапии. –М.: РБА, 1996. – Ч. 1. - С. 6 - 21.
23. Тулеуханов С.Т., Ившина С.Ю., Гумарова Л.Ж. О биологически активных точках (БАТ) кожного покрова человека и животных //Вестник КазГУ. Сер.биол. - 1995. - Вып. 2. - С. 180 - 193.
24. Мустафин А.М. Связь между биологически активными точками и психологическими функциями //Бюлл. экспер. биол. и мед. - 1993. - №7. – С. 100 - 102.
25. Енин Л.Д., Бабичев Н.В. Структурно - функциональная характеристика кожного покрова животных //Лек. Моск. гос. акад. вет. медицины и биотехнологии им. К.И. Скрябина. - М., 1994. - С. 36.
26. Гаваа Лувсан. Очерки методов восточной рефлексотерапии. - 3-е изд. - Новосибирск: Наука, Сиб.отд-е, 1991. – С. 432.
27. Аллик Т.А. О механизме связи электропроводности точек акупунктуры ушной раковины с энергетическим обменом ткани //В сб.: Теория и практика рефлексотерапии. - Саратов: СГУ, 1981. - С. 37 - 41.
28. Лхагва Л. Суточный ритм температуры тела человека при клиностатической гипокинезии //Проблемы космической биологии. - М.: Наука, 1989. - Т. 64. - С. 76 - 82.
29. Гумарова Л.Ж. Суточная динамика температуры некоторых аурикулярных биоактивных точек кожи кролика в норме и при стрессе //Вестник КазГУ. Серия биол. - 2000. - № 2 (10). - С. 110 - 116.
30. Құлбаева М.С., Төлеуханов С.Т. Қалыпты жағдайдағы және вибрация кезіндегі қояндардың аурикулярлы биоактивті нүктелерінің температурасының тәуліктік динамикасы //Вестник КазГУ. Серия биол. - 2005. - № 3 (26), – С. 142 - 146.
31. Абылайханова Н.Т. Тері физиологиясы /-Алматы, 2010.- 95 б.
32. Пресман А.С.Электромагнитные поля и живая природа.М.Наука,1968. -286 с.
        
        ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ БІЛІМ ЖӘНЕ ҒЫЛЫМ МИНИСТРЛІГІ
ӘЛ-ФАРАБИ АТЫНДАҒЫ ҚАЗАҚ ҰЛТТЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ
Биология факультеті
Адам және жануарлар физиологиясы мен биофизика кафедрасы
Дипломдық жұмыс
ОҚУШЫЛАРДЫҢ БИОАКТИВТІ НҮКТЕЛЕРІНІҢ ... ... ... ... ... курс ... ... Чотбаева С.Ө
(қолы)
Ғылыми жетекші
б.ғ.к., доцент: ______________________________ Гумарова Л.Ж.
(қолы, күні)
Нормабақылаушы:
б.ғ.к., ... ... ... ... ... ... ... ______________________________ Төлеуханов С.Т.
(қолы, күні)
Алматы, 2011
РЕФЕРАТ
Бітіру жұмысы 41 беттен, 3 кестеден, 2 ... ... ... 39
әдебиеттер пайдаланылған.
Кілттілік ... ... ... ... ... ... ... компьютерлер электромагнитті сәулелену,
тыныс алу жүйесі, қан ... ... ас ... ... ... ... үсті бездері, электроөткізгіштік, адам денсаулығы.
Жұмыстың ... ... ... ... ... ... ... анықтау болып табылады.
Зерттеу обьектілері мен тәсілдері: зерттеу обьектісі ретінде ... ... ... ... Базарбаев атындағы мектеп гимназиясының дені
сау 20 оқушы балаларға зерттеу жүргізілді.
Зерттеу тәсілдері тері бетіндегі орналасқан ... ... (БАН) ... ... ... ... ... анықтадым.. Статистикалық талдау Microsoft Office Excel ... ... ... ... арасында есептелінеді. Адам
ағзасындағы ... ... ... үшін алты ... ... ... нәтижелері:
Ең жоғарғы көрсеткіш хе-гу биоактивті ... ... ... тоқ ішек ... ... және вегетативтік жүйке жүйесінің
тепе-теңдігінің бұзылуын көрсетеді, бұл нүктенің осындай ... болу ... - ... ... ... ... әсерінің
жасөспірімдердің организмдерінің жауабының жоғары болуы.
Одан кейінгі көрсеткіш ней-гуань және да-линь биоактивті нүктелерінің
жоғарғы көрсеткіш көрсетіп отыр. Олар ... ... ... ... ... жоғары болу себебі қан және лимфа айналымдарына
компьютер әсерінің жоғары болуы.
Зерттелген ... ... ... ең ... ... және вай-гуань биоактивті нүктелерінде болады. Олар ... ... ... Бұл ... ... болу себебі
компьютерді пайдалануда оқушылар ағзасына әсерлесу ... ... және ... үсті бездерінің физиологиялық тепетеңдігінің бұзылуын
көрсетеді.
Алынған нәтижелері бойынша компьютер пайдалынуының ... кері ... ... ... Компьютер пайдалыну кезінде
гигиеналық нормаларын қадал ... ... ... ... күніндегі
пайдалану уақытын қысқарту жасөспірімдер үшін аса ... ... ... ... ... мен үйде үй ... жасау үшін
компьютер пайдаланудың уақытын мүмкіншілік болғанша қысқарту ұсыныс жасауға
болады.
ГЛОССАРИЙ
БАН-тері бетінде орналасқан биоактивті нүктелер, ... ... ... ... да емдік шаралар қолданған.
ЭӨ- адам ағзасындағы мүшелерінің электроөткізгіштігі.
ОҚ-оптикалық қасиеттері
ЖҚТ- жарық тасымалдаушы қасиеті
ОЖЖ-орталық жүйке жүйесі
МАЗМҰНЫ
бет
КІРІСПЕ
4
1.ӘДЕБИЕТКЕ ШОЛУ
8
1.1 ... ... ... ... мәселе
8
1.2 Электромагнитті өрістердің адам ... ... ... ... ағза ... жағдайын ... ... ... Жас ... ... сай ... ... ... жәе ... ... оқушы балаларының жан-дүниесіне әсері.
19
1.7 ... ... ... ... ... ... тоғына ... ... ... ... МЕН ... Зерттеу обьектісі
2.2 ... ... ... ЖӘНЕ ... ... ... ... ... ... ... қызметінің қай саласын алып ... ... ... ... ... ... ... Бұл дауасыз факт.
Компьютерлердің кең өріс алуы-актуальды және де маңызды ... ... ... ... жаңалық әдеттегідей жаңа проблемалар туғызады. Сондай
проблемалардың бірегейі-компьютердің адам денсаулығына, ... ... ... өте ... ақпараттық технологиялардың дамуы және олардың соңғы жылдары
Қазақстанда таралуы жас ұрпақтың ... ... ... кері әсерін тигізбей қойған жоқ. ... ... ... ... көп уақыт өткізеді. Сабаққа дайындалу барысында
әртүрлі мәлімет іздейді, ... ... ... ... ... хат жазысады, одан қалған уақытта
компьютерлік ойын ойнайды, музыка ... ... Ұзақ ... ... ... ... балалардың қызығып кететіндері соншалықты, олар
демалуды да ұмытып кетеді. Тек ... ... ... ғана ... мен бұлшық еттерінің талып ауырғанын, көздерінің ашығанын,
бастарының айналғанын сезінеді.
Компьютермен жұмыс ... адам ... ... факторларға
кезігеді. Олар: электромагниттік кеңістік( бірнеше радиожиілік диапазон),
инфрақызыл және иондық сәулелер, шу мен ... ... ... Осы ... адам ... биологиялық активті нүктелердің
элетрөткізгіштігіне әсері барлығы, ... ... ... ... ... ұшырайтындары кейбір әдебиет көздерінен
көруге болады.
Америка Құрама Штатының Ұлттық ғылыми академиясының мәліметтеріне
сәйкес [1], ... мен ... ... және ... ... орталықтарының зерттеу жұмыстарының нәтижелері ... ... ... жұмыс істегеннен ... ... ... тез ... ... мен мойынның ауруы,
-білек синдромы(білектің ортанғы нервінің зақымдануы),
-стенокардия мен әртүрлі стресстік жағдайлар,
-бас ... ... ... ... ... т.б.
Бұлар адамның жұмысқа қабілеттілігін төмендетіп, денсаулығына кері
әсер ... ... ... ... өркениетінің дамуы компьютерлік
технологиялармен тығыз байланыста жүріп жатыр. Сондықтан кәзіргі ... ... ... ішінде жас буын мектеп оқушыларының, күнделікті
серігіне айналған
Адамның денсаулығын бақылау үшін медицина терінің физиологиялық
деректерін ... Егер бұл ... ... ... ... ... ... Айталық, дененің қызуы көтерілсе немесе тері бетінде
басқада бір ... ... ... ... көрсеткіштері
(температура, электрөткізгіштік, т.б.) қалыпты мөлшерден не ... ... Тері тек ... ғана ... ... ... ол ... мүшесі. Онда
көптеген және түрлі рецепторлар орналасқан, олар нерв жүйесіне дермада және
эпидермисте болып ... ... және ... ... ... ақпарат алуға мүмкіндік береді. Қалың нерв ұштары
мен тері жамылғысы арасында ... ... бар. ... ... ... сезімталдығы бойынша басқа дене бөлімдеріне қарағанда өте ... ... Нерв ... мен рецепторлар терінің тек нерв ... ... ... ... нерв ... арқылы ішкі ... ... Бұл ... ішкі ... ... біз тері ... ... айқындайды [2].
Терінің нерв жүйісімен байланысы оның функциясының ... ... ... ... ... ... әсер етуден
басқа, нерв жүйесі теріге трофикалық әсер етеді, ал ол ... ... ... ... шарты болып табылады
Тері организмнің барлық ресурстарымен тұрақты түрде байланысады.
Эволюция барысында тері тек ... ... ... ғана ... ... ... мүшесі болатыны туралы біз нақты айта ... ... ... да сезім түрлерінің пайда болуының нәтижесінде, тері тосқауылының
зақымдалу қауіпі азайды. ... ... ... ... ... қажеттілігі жоғалды, нәтижесінде терінің басқа да маңызды
функцияларының толық дамуы ... ... ... және ... ... ... ... алатын физикалық. факторларының ішінде ... ... ... ... ... ... табиғаттық электромагниттік
өрістері болып табылады. Радиотолкындардың алыс қашықтыққа таралу ерекше
қасиеті пайдаланатын болғандыктан, бұл ... ... ... ... ... ... тұйық циклын пайдалану мүмкін емес. Сонымен
қатар, есепке байланысты сәулеленуді экрандау және ... ... ... ... ... мүмкін емес. Электромагниттік
сәулеленудің қоршаған ортаға және адамдарға ... ... әсер ... ... ... ... және ... радионың,
байланыстардың, кеңінен пайдалануынан болып отыр.
Сонғы жылдары электромагниттік сәулеленудің ... ... ... бар ... ... ... шығуда. Ал кейбір
мәліметтер, қан түзу ұлпаларының қатерлі ісіктері және лейкоздық санының
көп екендігін көрсетеді. Бұл жағдай, қоршаған ортаның физикалық
факторларының адам мен ... ... ... әсер ... ... айнала бастады. Жалпы электромагниттік өрістердің адам
ағзасына жағымсыз әсер ететіндігі бәрімізге белгілі. Электромагниттік
өрістер айтарлықтай әсер ету жағдайында ... ... ... ... ... әсерлерге жүйке жүйесінің және жүрек, қан тамырлары
жүйесінің екендігі анықталды. Электромагниттік өрістер кез - келген
мүшесіне әсер ... ... Әcipece ... қан ... ... магнит
өрісіне сезімтал болып келеді. Электромагниттік өрістер жүйке жүйесіне
тежегіштік әсер етеді. Ал қан айналу жүйесіне әсер ... ... ... ... ... Сонымен қатар электромагниттік
өрістер әсер еткеннен кейін орталық жүйке жүйесінде үлкен өзгеріс бары
екендігін байқалды [3].
Әлемдегі миллиондаған жұмыскерлер күнделікті қызметте ... ... ... ... ... де ... ... белен
алуда, жүздеген адамдар өзінің жұмыс кунін осы ... ... ... онын ... ... ... денсаулыққа төндіретін қаупі де бар.
Электромагниттік сәулеленудің ipi көздеріне ақпаратты өңдеу ... ... ... ... радиолокализациялау және
навигациялық құрал-жабдықтар, лазерлі жүйелер, тоқ жүретін сындар жатады.
Тағы да бip көңіл аударатын нәрсе электромагниттік ... ... ... гигиеналық жолмен бағалау. Мұндай әсерге сәулелену
зонасында жұмыс істейтін бірақ ... ... ... ... ... жатады.
Американдық қоршаған ортаны корғау Агенствосының, мәліметтері бойынша
адам популяциясының 1%тінің интенсивтлігі 1мкВт/см2 электромагниттік
сәулелердің әсеріне ... ... бәрі бұл ... өте ... ... ... ШОЛУ
1.1 Электромагниттік өpicтep – экологиялық маңызды мәселе
Жалпы электр өpiciнің әpбip өзгерісінен магниттік өріс ... ... ... ... ... өpici ... ... тығыз
байланысты және біp-бipiнe ауыса беретін өрістерді электромагниттік өрістер
деп атайды. Оның негізгі көрсеткіштері: тербеліс жиеліктері f амплитуда Е
(немесе Н) және әр ... ... ... ... ... ... ... өрістер электромагниттік толқындар түрінде таралады.
Электромагниттік толқындардың негізгі көрсеткіштеріне толқын ұзындығы
таралу жылдамдығы және ... f ... ... тоғымен ластанған дененің
маңында пайда болатын электр өpici ... шама ... ... ... ... бip зарядка әсер ететін және кеңістіктің қарастырылып
отырған нүктесінде орналасқан күшті электр ... ... деп ... оны ... ... (в/м) ... анықталды.
Вектор бағыты деп – осы өрістегі оң зарядтық қозғалу траекториясын
электрлік күш сызықтары (жолақтары) деп аталады.
Тоқ өткізгішінің немесе тұрақты магнит маңында ... ... ... те ... шама ... ... ... өрістің кернеулігі дегеніміз
— қарастырылып отырған нүктедегі тоқ элементіне әсер ... күш. Н ... ... (а/м) ... ... Тоқ ... қозғалысының
траекториясын магнитті күш сызықтары деп атайды.
Ғалымдар кейінен спектрдегі әр ... ... ... жаңа табиғи
электромагниттік сәулелерді тапты [4]. Бұрыннан зерттеліп кеткен күн
сәулеленудің диапазонына - ... ... ... ... - ... ... ... (рентген және гамма сәулелер).
Кейінен электромагниттік спектрдің орта теменгі жиіліктері бөлігінде Жердің
магнитті және элeктpлiк өрістің кезеңдік өзгерістері (мезгілдік, айлык,
тәуліктік) бар, жердің ... өpici мен ... ... ... ... ... ... тербелістер ашылды. Атмосфералык разрядтарынан
пайда болған электромагниттік сәулелер көп ... ... ... - тым ... ... ... ... толқындарды алып
жататынын көрсетті. Ал метрлік толқыннан милиметрлік толқындағы дейінгі
диапазондары болатын Күн мен ... ... ... ... Атмосфериктер, антропогенді және техногенді, радиофондар зерттелді
Мұның бәpi электромагниттік өрістің тірі ағзасын мекен ортасындағы табиғи
және жасанды кездер болып табылады
Қaзipri заманындағы мәліметтердің ... ... ... ... ... ... информациондық әсерлер маңызды
роль атқарады.
Эволюция процесінде тірі табиғат информация арқылы сыртқы ... беру үшін ... ... ... ... ... энергияның бөлінуін туғызып,
соның ішінде ... ... ... ... ... Электромагнитті
өрістердің әрекетіне орталық жүйке жүйесінің сезімталдығы жоғары болып
келеді.
Электромагнитті өpicтep геофизикалық ... ... ең бepiк ... болып саналады. Электромагнитті
өрістердің көмегімен (тиісті диапазон жиілігінде) кез – келген тірi
ағзалардың мекен ... және кез - ... ... ... ... ... ... ағзасында, өзен және теңіз суында, жердің калың
кабатында және ағзаның ұлпаларында) информацияны бере алады.
Тірі ағзада ... ... ... берілетін
информацияны қабылдау жүйесі электромагнитті кедергілерден берік сақталған,
бірақ патологиялық жағдайы ағзаның ... ... ... ... ... регуляциясын бұзады.
Электромагниттің бірқатар ұлғаюынан құрылған жоғары жиілік диапазондағы
электромагнитті өрістердің соңғы 50 жылда электромагниттің ... ... ... ұшырайды.
Эволюциялық биожүйелер электромагнитті өpicтep төменгі жиіліктегі
диапазонға пайда болатындықтан жоғары жиіліктегі антропогендік ... ... ... әсер ... және тірі ... ... өзгерістерді
болжап айтуға болмайтын өзгерістерге әкеп соғады.
Толып жатқан жоғары жиіліктегі электромагнитті сәулеленуді шығарылуы
қала тұрғындары үшін табиғи фоннан мыңдаған есе артык болатын ... ... ... ... - ... инфралы, жәй төменгі, өнеркәсіпті
дыбысты, жоғары жиілікті ультра жоғары жиілікті, аса жоғары ... ... ... ол аса ... жиiлiк диапазондағы өpicтep. Сантиметрлі
және милиметрлі толқындар 10-15см тереңдікке еніп, ішкі мүшелерге тура
әсерін тигізеді.
Радиотолқындар - ... ... ... және өтпелі болып бөлінеді.
Ультратолқындарға микротолқындар жатады. Ал ... ... ... ... ... ... ... электромагнитті өрістер жоғары- 10-нан 100
килогерцке дейін өндірістік генераторлық маңында ең қарқынды болып
саналады. Ультра жоғары жиіліктер электромагниттік өрістер – бірнеше
мегагерцтен ... ... ... радио және телевизиондық, станцияларда
ең қарқынды. Электромагнитті өрістердің аса жоғары жиіліктері - 100-ден
1000 мегагерцке ... ... ... ... ... ... сәулеленудің зиян әсерлері кең көлемді
масштабты сәулеленуі кездерімен ғана ... ... ... ... кез - ... ... айналасында магниттік өpicтep пайда
болады. Ал бұл кез-келген заттар күнделікті өмірде кездеседі ... ... ... Штатымен мен Швеция зерттеушілері балаларда ісіктің
пайда болу фактін орнатты, оларға жиіліктері 60 Гц және ... 2 - ... ... ... ... ... магнитті өрістер әсерін тигізеді.
Мұндай өрістер телевизормен және компьютерлермен сәулеленеді. Автомобильдік
траспорттын көбеюі мәселенің бipi болды.
Электромагниттті өрістер 18 - 32 % қала ... ... ... ... ... ... сәулеленулер
транспортың жүруінен теле - және радио қабылдауға кедергі жасайды. Сонымен
адам ағзасына да зиян әсер тигізеді [5].
Электронды - сәулелі түтік ... ... ... ... ... инфрақызыл, көрінетін радиожиілікті, жоғары және
төменгі электромагниттік сәулеленудің потенциалды кездері ... ... ... ... зияны :
• жүрек тамыр жүйесініің аурулары (60 %)
• ішек - қарын ... ... (40 ... тері ... (10 ... әр ... ісіктер
• көру мүшелерінің ауруға шалдығуы (60 % пайдаланушылар)
Кесте 1. Электромагнитті өрістердің сәулеленуі ... ... ... ... деңгейлер.
|Диапазонның метрлі | ... | ... | ... ... | ... ... ... | |10-1 км | 25В/м ... ... | | ... | | | ... | | ... | ... |0,3-3мГц | |15В/м ... | | | ... | | 10-1см | ... жоғары |3-30гГц | ... ... | | | ... ... ... |10-1см |3В/м ... ... | | | ... | | ... |10В/м ... ... | | ... | | | ... | | | ... ... |1-0,1м ... |
|жоғары жиіліктер. | | | ... ... ... сәулеленулер балалар мен
әйелдерге өте зиян болып келеді. Электронды – сәулелі түтігі бар ... ... ... ... ... 90 % ... ... 1,5
рет түсіктер және 2,5 рет дүниеге келетін балалар кемтар болып туады.
1.2 Электромагнитті ... адам ... ... ... адам ... жағымсыз әсер ететіндігі 40-
шы жылдардьң өзінде-ақ назар аударған. Электромагнитті өрістердің
айтарлықтай әсер ету жағдайында жұмыс ... ... ... ... ... жүйке жүйесінің, жүрек, қан тамырлары
жүйесінің екендігі анықталды. Қан түзілудегі ... ... ... ... ... да ... ... клиникалық
сипаты вегетативті реакциялармен байқалатыны дәлелденген. Шектеуі
рұқсатылған деңгейдің ауыспалы түрде көбейіп отыруы кезінде ұзақ уақыт бойы
сәулеленуді ... ... ас ... мүшелерін функционалдық өзгерістері,
секреция және асқазан сөлінің қышқылдығының айкын өзгерістері байқалған.
¥зақ уақыттың профессионалдық сәулелену нәтижесінде эндокриндік
жүйедегі функционалдык, жеткілсіздігі байқалған; қалқанша безінің
функциональдық ... өсуі ... ... ... ... әсер ... кейін
орталық нерв жүйесінде үлкен өзгерістің бәрін байқаған. Атап айтқанда, ... ... ... ... Ал ... қан және ... айналасы
өзгеріске ұшыраған, ал бүйрек тез арада қанға толып кеткен.
Сүтқоректілердің кез - ... ... ... өрісі әсер тигізе алады.
Әсіресе нерв, қан айналу жүйелері ... ... ... ... ... ... ... жүйесіне тежегіштік әсер етеді. Ал қан айналу жүйесі
магнит өрісімен әсер еткенде қан тамырларының кеңігендігін ... ... ... ... ... өсу ... және оның ... өзгеріске ұшырайды.
Жалпы қанға магнит өрісінің әсері көбірек екеніне көз жеткізген.
Магнит өрісі мен оңделген қанды адамға ... жай ... ... ... ... ... Атап айтқанда лейкоциттердің
фагоцитарлық белсендігін арта түскен. Канның бұл қасиетінің ... ... ... мен ... ... тез ... ... береді
Иммундық жүйеге аса жоғары жиіліктегі электромагнитті сәулеленудің
әсер етуінде бірінші кезекте кез - келген сыртқы әсерлерге ағзаның
регуляторлы жүйелері - жүйке ... ... және ... ... Жүйелік және эндокриндік жүйелер координациялаушы және
информациондық қызметін атқарады [6].
Барлық мүшелер ... ... ... ... - ... ... – ағзаның генетикалық біркелкілігін бүтіндеп ұстап тұрады, яғни бөтен
немесе өзгертілген ... ... ... Геномом - бөтен
объектілер.
Жүйелік, эндокриндік және иммундық жүйелер бip - бірімен ... ... ол ... ... - ... - иммундық регуляторлы
жүйе деп атайды. Бұл күрделі жүйе гомеостазды бақылап және ... ... ағза ... ... байланыстырады. Жөнге салу жүйенің кез - келген
звеносының жұмысына қатысуы бүкіл ағзаның қызметтері керсетілуі міндет.
Сонымен ... ... ... биологиялық, әсерлердің
алшактағы зардаптары өте көп. Алынған мәліметтері бойынша [7] ісіктің дамуы
мен адам ағзасына электромагнитті ... ... ... ... бұл мәселе туралы бip бағытты көзқарас жоқ, яғни ісіктің,
дамуына соның ішіндегі электромагнитті сәулеленумен байланысты адамдардың
ағзасында ісіктің болуына қосымша жағдайлар әлі ... ... ... ... ... ... алып келетіндігін мүмкіншілігінде
қарастырылады. Тағы бip мәселе, ол электромагнитті өрістер мен қатысқан
адамдардағы кейінгі қатерлі нәтижелер анықтау мақсатта нейродегенеративті
аурулар мен нейрологиялык ... ... даму ... ... ... бұл ... ... ет атрофиясын дамытатын
депрессивті синдромды, Альцгеймер немесе Паркинсон ауруларын жатқызуга
болады. ... ... ... қол жұмсауы жетпей тусуі де қарастырады.
Кейінгі әсерлердің бipi ағзаның уақыттан бұрын қартаюы. Электромагнитті
өрістер мен ұзак қатысқан адамдардың клиникалық және ... ... ... сараптағанда, автордың көзқарасы
бойынша электромагнитті өрістердің әсер етуіне байланысты ағзаның ерте
қартаю синдромы дамиды. Оның келесі белгілерінен көруге болады: есте сақтау
қабілетіні ... және ... ... ... ... полипатология және
иммуннологиялык жауаптың және ағзаның компенсаторлы - бейімделгіштік
қабілетінің төмендеуі ... ... ерте ... және ... лезде жиналуы, репродуктивті функциясының бұзылуы, ерте жасында
патологиялардың дамуы ... ... ... келе ... ... қатысқан адамдар мен уақыт өте пайда болған патологияның өзара
үйлесімділігі көрінеді.
Ең негізгі шешілмеген мәселенің бipi - электромагнитті өрістердің
генетикалық, ... болу ... ... ... ... ... микротолқындық диапозонда
генетикалық әсерін көру үшін модельдік жүйелерде қарастырылған. Бұның ... ... ... ... ... арқылы жасалынған.
1.3 Аурикулярлы диагностиканың ағза жүйесіндегі физиологиялық жағдайын
индикатор ретінде пайдалану
Подшибякин А.К. [10] профессордың анықтамасы бойынша, терінің
биологиялык ... ... ... бас ... ... ... белгілі
ішкі мүшесімен айқын байланысқан терінің көлемі жағынан белгілі шегіне
жеткенін айтады.
Вогралик В.Г. [11] профессордың айтуы ... ... ... - ... саны бар, ... ... ... белгілі
бөлімдерінің терідегі сызба - жобасы. Оны тітіркендіру кезінде
нейрогуморальді механизмдердің ... ... ... ... Қалган авторлары [13, 14] биологиялық активті нүктелердің терінің
төмен ... ... ... ... көп жағдайда жүйкелердің тарамдалуымен
шығуына сәйкестенеді, басқа жағдайда - қан және лимфатикалық жүйелер мен
өзгеше анатомикалық ерекшеліктерінің қиылысулары мен тарамдалуымен сай
болады. Бұл ... ... ... ағза ... ... энергиялык
ақпаратпен алмасуында жүреді. Сыртқы ортаның бастапқы жағдайы мен ішкі
мүшенің қиылысу нүктеде энергия алмасуына сай әртүрлі бағытта жүреді,
осыдан бip ... ... ... ... және ... ... Биологиялық активті нүктелер морфологиялық жағынан
үш негізгі құрылымға: тері - жүйкелі, бұлшык етті сіңіріп - жүйкелі және
тамырлы - жүйкелі болып ... ... ... биологиялық активті
нүктелердің ағзаға белгілі морфологиялық құрылымдармен тығыз байланысты
және осы құрылымдар арқылы белгілі деңгейде әсер етеді.
Алайда биологиялық активті нүктелердің маманданған морфологиялық
субстратты ... ... ... ... ... ... Шында да көптеген биологиялық активті нүктелер
тамырлар мен жүйкелердің бөліну орнында орналасқан. Бұл жерде сұйық
ағысының ең тар және ... ... ... ... Сондықтан биологиялық активті нүктелер қан мен
мен омірлік энергияның ағымының ең тар және тығыз ... бұл ... ... мен ... оңай ... [15].
Биологиялық активті нүктелер орналасқан аймақтын терісінің
морфологиялық қасиетін зерттегенде ... ... ... ... ... ерекшеліктеріне әсер етеді
Басқа жұмыстарда терінің биологиялық активті нүктелер құрылымдағы
механизмі мембранадан жекелеген элементтер ретінде құралады деген [16].
Биологиялық активті нүктелерді сенсорлы ... ... ... болуы, эпидермистің жұқаланған қабатынан,
инкапсульденген рецепторлардан және бос ұштарынан тұратыны айқындайды.
Ұштардың астында спираль тәрізді тамырлы торлар, миелинсіз талшықтармен
қапталған жүйке шоғырлары жатады. ... ... ... ... ... ... ... олардың тарамдалуы жүйкелердің сүйек
тесіктерінен шығу жағында, қан және лимфатикалық тамырлар астында
орналасқан.
Биологиялық активті ... ... ... ... ... ... ие ... соматосенсорлық жүйелерге жатқызуга
болады.
Егер де биологиялық активті нүктелерді өздігінен болатын рецепторлық
мүшесі деген гилотезаны қабылдасақ, ол ... ... ... ... ... өзгерісіне жауап береді адекватты
тітіркендіргіштермен (қысым, механикалық тербелютер, температура және
химиялық әсерлер) қатар, электрлік және магнитті энергиясы бар
тітіркендіргіштерде (электропунктура, тері ... ... ... ... лазеропунктура) биологиялық активті нүктелер
стимулданады. Осындай биологиялық активті нүктелердің полимодальдігі
өздігінен болатын рецепторлық мүше ретінде электрорецепторлармен
жақындастырады, өз ... ... ... өте сезімтал және сонымен
қатар магнитті өріске, механикалық, лазерлік және температуралық
стимулдарға өте сезгіш.
Терінің биологиялық активті ... ... ... ... ... ... көлемді бірігуі, сыртқы ортаның, өзгермелі және факторлардың
әсершен "'биологиялық термопараны" түзеді [17]. Осыдан ағзаның динамикалық
біртұтастығы және оның терідегі құрылымдық функциональдық жүйелерінің
динамикалық ... ... ... ... Жас ... ... сай ... мен жастардың организмі үнемі өсіп дамуда ... ... ... дейтін болсақ, дамуды сапалық көрсеткіш деуімізге болады.
Организмнің дамуы екі түрлі болады: физикалық (мүшенің ... ... ... т.б.) және ... ... жүректің функциясын
анықтау үшін оның систолалық ... ... ... өлшейді).
Адам өмірін негізінен үш кезеңге бөлуге болады: өсіп даму және жетілу,
кемелдену, қартаю. Бұл үшеуінің айырмашылықтарын дене ... ... даму ... анықтап және сыртқы ортамен байланысын тексеру
арқылы білуге болады.
Кәмелетке келу немесе ... ... ... ең алдымен жастардың
жыныстық жетілуін және өзінің ұрпағын жалғастыру ... ... ... ... ... қамтамасыз ету. Бұған қоса әлеуметтік қызметтерді
атқару, рухани және мәдениет қазыналарын жасау, еңбек ету ... ... ... 11-12 ... ... 13-14 жаста басталады да
жынысқа сай бойжеткендерде 16-18 және ... 18-20 ... ... Осыған байланысты адам организмінің толық жетілуі, яғни ... ... ... ... мен ... барлық адамдарға ортақ бірнеше заңдылықтары бар:
1. Өсу мен даму гетерохронды болады, яғни үнемі біркелкі болмайды;
2. Мүшелер мен мүшелер жүйесінің өсу мен даму ... ... Өсу мен даму ... ... ... ... мүшелер жүйелері мен мүшелердің қызметтерінің
биологиялық беріктігі немесе ... ... Өсу мен ... ... қуалау қасиеттері мен сыртқы ортаның
жағдайларына тәуелділігі;
6. Өсу мен ... ... ... ... түрлеріне бейімділігі үнемі бірдей бола
бермейді. ... да оқу, ... ... ... ... ортаның
жағдайына сәйкес етіп, өсіп-даму мезгіліне байланысты мөлшерлеген ... ... ... ... жасын белгілі бір
топқа бөлуге тура келеді, яғни әртүрлі ... ... бір ... ... ... ... ... белгілі бір мөлшермен шектеу қажет. Осыған
байланысты адам өмірін бірнеше кезеңдерге бөлу қажеттілігі ... ... деп өсу мен ... ... ... ... уақыт мөлшерінің шегін айтады. Белгілі бір жас кезеңінде организмнің
даму ... бір ... ... ... деңгейге дайындалу мерзімі
басталады. Осыны ескерте отырып, 1965 ж. адам организмін зерттейтін ... ... ... ... ... ... ... генетиктер т.б.) қатысуымен Мәскеу қаласында
болған дүниежүзілік жас ... ... ... ... ... ... ... Жаңа туған сәби ( алғашқы 10 күн өмірі);
2. Емшектегі сәби (10 күннен 1 жасқа дейін);
3. Алғашқы ... шақ (1-3 ... ... ... шақ (4-7 ... Екінші балалық шақ (қыздар 8-11 жас, ұлдар 8-12 жас);
6. Жеткіншек немесе жасөспірімдер (қыздар 12-15, ұлдар 13-16 ... ... ... ... ... 16-20, жігіттер
17-21 жас);
8. Кемелге келу немесе ересектік мерзімінің 1-ші жартысы (әйелдер 21-
35, ерлер ... ... ... 2-ші ... ... 36-55, ерлер 36-60 жас);
10. Орта жас (әйелдер 55-74, ерлер 60-74 ... ... ... ... ... мен ... бірдей 74-90 жас);
12. Ұзақ өмір сүрушілер ( 90 жастан әрі қарай).
Бұған қоса, ... ... ... және оқыту
жағдайларын
ескеріп ... ... жас ... ... ұсынған:
1.Жаңа туған сәби (1 ай);
2.Емшектегі сәби (1 айдан 1-жасқа дейін);
3. Ясли жасы немесе балбөбектер тобы (1-4 жасқа дейін);
4. Мектепке ... тобы (5-7 ... ... жасындағылар :
А) Бастауыш сыныптағы оқушылар (7-11 жас);
Б) Ортанғы сыныптардағы оқушылар (11-14 жас);
В) Жоғарғы сыныптардағы оқушылар (14-18 жас).
Жас өспірім ... ... ... сыныптарға көшу кезегінде
ақпараттар толқынының мол болғанына байланысты және оқу үрдісі тез ... ... ... ... психологиялық қиындықтар туа бастайды.
Балалар алғашқы кезде мазасыз болады. Осы ... ... ... қалыптаса бастайды. Эндокринді жүйеде өзгерістер байқалады. Оқушылар осы
кезде өте мазасыз, тез ашуланшақ ... Бұл ... ... ... ... адамның да, балалық шақтың да белгілері көріне ... ... ... ... психологиялық, әлеуметтік, ақыл-ой өрісінде де
өзгереді.
Біз қарастырып отырған ... ... ... ... ... ... жұмыс істеген кездегі терідегі
биологиялық ... ... ... өзгерістерін
қарастыратын болғандықтан барлық жүйелер ішінде орталық жүйке жүйесін жас
ерекшеліктеріне де ... ... жөн ... ... ... ... үйде де ұзақ ... өткізетін болғандықтан орталық жүйке жүйесіне
тигізетін тері әсерлері ... ... ... ... ... маңызын оның қызметтеріне қарай ... ... ... ... ... бір ... ... барлық мүшелердің және мүшелер жүйелерінің қызметтерін
реттейді;
Организмды ... ... ... ... өзгермелі жағдайларына организмді бейімдейді;
Денедегі барлық клеткалардың, ұлпалардың,мүшелердің, бүкіл организмнің
тірлігін қамтамасыз етеді.
Адамның бүкіл сезім жүйесінен ... ... ... ми ... ... Сезім мүшелерінің (тері, көз, құлақ, тіл, мұрын)
өздерінің ... ... ... яғни сау болуы сыртқы ортадан келетін әртүрлі
мәліметтерді түсінуге, сезінуге, яғни анализдеуге жеткіліксіз. ... ... ... толығымен дұрыс өндеу үшін адамның санасының ең
маңызды органы ми сау болуы керек.[20]
Адам жүйке жүйесі ... және ... ... ... ... ... жүйесі болып бөлінеді. Орталық жүйке жүйесі ми
мен жұлыннан тұрады.
Жаңа туған сәбидің миының салмағы орта ... 360-390 г. Жаңа ... ... ... ... ... ... салмақтау болады. Алғашқы жылы
мидың салмағы екі есе, 3 жаста үш есе ... ... ... ... ми салмағы 1250-1300 г, ересек адамда 1400-1450 г.
Алғашқы 6-7 ... ... ... баланың миының салмағы ересек
адамның салмағының 4/5 бөлігіндей болады. ... ... ... 17-20 жаста
байқалады. Адамның ақыл-ойы оның ... ... ... ... ... мидың физиологиялық қалыпты қызмет атқару қабілеті оның салмағы
900 грамнан ... және 1200 ... ... бұзылады.
Көру арқылы ақпарат қабылдау және оны өндеу үлкен ми ... ... ... ... ... ми ... ... ең үлкен, ең
маңызды бөлімі. Адам миының барлық салмағының 80% ми сыңарлары алып жатады.
Құрылысы жағынан ми ... ... ... дене ... екі жарты шардан тұрады. Әрбір жарты шар бес ... ... ... ... ... және ... Электромагниттік өрістер және сәулелену
Компьютер оқушы денсаулығына комплексті түрде негативті әсер етеді.
Біріншіден, шетелде шығарылған ең жаңа ... ... ... ... ... ... ... компьютер(әсіресе оның
ЭСТ(электрлі- сәулелі трубка) негізінде жасалған ... ... ... ... көзі ... табылады:[21]
• Электростатикалық өріс;
• (2Гц-400кГц) диапазондарындағы төмен жиіліктегі, өте төмен жиіліктегі
және жоғары жиіліктегі электромагниттік ... ... ... сәулелер(ультракүлгін,инфрақызыл және көрінетін
сәулелер), рентгендік сәулелену.
Сурет 3. ЭСТ негізінде жасалған монитор
Сурет 4. Электрлі-сәулелі трубка
1. басқарушы электрод(модулятор)
2. ... ... ... ... ... қыздырғышы
5. катод
6. электр сәулесі
7. фокус жасайтын электрмагниттер
8. электрлюминесценттік экран
Компьютердің маңайындағы электромагниттік өрістер(әсірісе ... ... ... әсер ... ... ... жиіліктегі сәулелену ең алдымен орталық нерв жүйесіне әсер етіп
бастың айналуын, жүректің ... ... ... ... ... туғызады. Және де нерв жүйесі аз уақытқа созылған
әлсіз ... ... ... ... жағдайы
өзгерістерге ұшырайды,мидың биотоқтары қалыптан тыс шығады. Бұдан әсіресе
мидың есте ... және ... ... ... ... ... ... өрістер тері ауруларына ... ... т.б.), ... және ... ... ауруларына
себеп болуы әбден мүмкін; және де олар қанның ақшыл лейкоциттеріне ... ал ол ... ... ... ... ісіктердің) пайда
болуына әкеп соғады.
Жоғары кернеулі электростатикалық өрістер(электростатические поля
большого напряжения) ... ... ... және ... Ал
кейбір кездері катарактаны туғызады.
Электромагниттік өрістің әсерінен шаң және ... ... ... ... ... ... ... бұның әсерінен сезімтал
адамдарда аллергия , терінің ... ... ... Электромагниттік
өріс ауаның ион қабатына әсер етеді. Монитордың кинескоп бетінде ... ... ... ион ... ... ... ... жою әсерінен
компьютерлер тұрған бөлменің ауасын нашарлатады
1.4. Компьютердің оқушы балалардың жан-дүниесіне әсері
Психиатр мамандардың айтуынша соңғы ... ... әр ... ата - ... ... ... сұрап, алаңдаушылық білдіруде.
Оған себеп - балаларының компьютерге деген шектен тыс тәуелділігі ... Олар ... ... ... ... ұғымды ойлап тапқан. Көптеген
дәрігер мамандар оны ауыр және ұзақ емделетін дертке жатқызады.
Тәжірибелі мамандардың айтуынша бұл ауру жай ... бала ... көп ... өткізеді, ойын ойнайды, интернет желісінде веб-серфинг
жасайды т.с.с. Барған сайын бұл жаман әдетке айналып, ... ... ... ... ... ... ... компьютерге тәуелді бола бастағанын мына алғашқы белгілер
көрсетеді:
- компьютер алдында тамақ,шай ... ... ... компьютер алдында ең болмағанда бір түн өткізді;
- сабақтан қалды-компьютер алдында отырды;
- үйге ... ... ... уақытында тамақтанбады, тісін тазартпады(бұрын ондайы байқалмаған);
- компьютер сынса ашуланады, ... жай ... ... ... компьютер алдында отыруын шектесе ұрыс-керіс шығарады.
Жоғарыда айтылған мәселелер бұл сұрақтың тек ұшы ғана ... ... ... көптеген проблемалар өз алдына. Компьютерге ... бала ... ... тұйығып, құрдастарымен қарым қатынасты азайтып,
виртуальді әлемге бой ұрады. Спортқа қызығушылық танытпайды ... ... бәрі бала ... қай ... болмасын, дамуына,
өсіп жетілуіне үлкен кедергі болады.
1.5. Терінің биологиялық активті нүктелері
Тері өте күрделі ... адам мен ... ... сыртқы жабыны.
Тері қосалқы құрылымдармен бірге (май, тері бездері, түктер, тырнақ) толып
жатқан әртүрлі функция ... Ең ... тері ... ішкі ... әсерлерден сақтап, қорғаныс қызметін атқарады. Бұл оның өте жоғары
механикалық беріктігіне, серпімділігіне байланысты ультракүлгін ... ... т.б. ... жатқан физикалық факторларға қарсы тұруы.
Теріде толып жатқан әртүрлі қызмет атқаратын ... ... ... ... жылуды қабылдайтын т.б.) орналасқан. Тері сезім мүшесінің өте
маңызды бөлімі болып есептелінеді, олар сырттан ... ... және ... ... ... әсерленісін тудырады. Теріде
орналасқан көптеген рецепторлар сипап сезуге, яғни ... ... ... ... ... ... Терінің
сезімталдық жүйесінің аумағы өте үлкен –1,4 тен 2,1кв.м-ге дейін болады.
Адам ... ... тері ... 90%-де) рецепторлардың негізгі
түрі ұсақ тамырлар бойымен жүретін бұтақталған жүйке ... ... ... ... ... ... тері түктерінің қабына оралған,
тереңірек орналасқан жіңішке жүйке талшықтарының тарамдары кездеседі.
Бұл жүйке ұштары түктердің ... өте ... ... ... ... түрі өзгертілген эпителиалдық құрылымдармен
жалғасқан жалаң жүйке ұштары, эпидермистің ... ... ... ... де ... ... Мейснер денешіктері, Пачини
денешіктері, Руффини мүшелері, ... аяқы ... ... ... өзінен өтетін «байланыс каналдарымен» бірге, бір ... орта мен ішкі ... ... ... ... ... ... жағынан – ағзаны ... ... ... ... ... жүйесінің бірегейлігі оның бір мезгілде
адамның ішкі әлемін толық көрсететінінде. Терінің ішкі ... және ... ... ... ... туралы мәселені зерттеу бүгінгі таңда
адам мен жануарлар терісінің бетінде табылған ... ... ... ... ... ... өзектілікке ие болып отыр.
Тірі ағзалар қызметінің периодтылығымен ... ... ... ... ... туралы мағлұматтарда өте ертеден
белгілі. Мысал ретінде шығыс ... ... ... ... әсер ете ... ... емдеу тәсілдерін келтіруге болады.
Бұған сәйкес, адам ағзасында да ... ... ... ... ... ол 24 ... ішінде барлық мүшелер мен жүйелерді айналып
шығады.
Сонымен қатар әрбір мүше мен ... ... ... ... бір
уақытында максимум мен минимум активтілік көрсетеді, ... ... ең ... және ең ... ... ... қол
жеткізуге болады. Ежелгі грек ... ... ... жыл ... яғни ағзадағы көптеген өзгерістер тәуелді болып
келетін маусымдық ырғақтылықты есептеу қажеттілігін ұсынған. Бұл мәселеге
өзінің «Каноне ... ... деп ... ... Авиценна да көңіл
бөлген. Ол бұл ... жыл ... ... бере ... ... өзгерістері мен аурудың маусымдық циклдылығы туралы мәліметтер
келтірген [25].
Өмірлік нүктенің физиологиялық мәні оның ... ... ... ... ... Ол ... ағза ... ортамен энергетикалық ақпарат
алмасады, яғни ол биологиялық энергия ағатын өзіндік ... ... ... орта мен ішкі ... ... ... ... жатқан бастапқы
жағдайына байланысты энергия «ағу» процесі әр түрлі бағытта ... ... ... ... мен ... ... үшін бірдей
нүктелерді пайдалануды да түсіндіруге болады.
Көптеген ғасырлар бұрын көне қытай дәрігерлері ... ... әр ... әр түрлі болатындығы және «нүкте-мүше» байламының
функционалдық жағдайына байланысты екендігін білді. Бұл адам ... ... ... мен ... арқылы өтіп, оларды белгілі ... және ... ... 24 сағат ішінде аяқтайтын «өмірлік
энергия» бар екендігімен түсіндірілді. Энергияның мүшеге ... ... мүше ... ... ... ... отырып,
тәуліктің белгілі бір уақытында жүретіндігінде баса назар аударылды. Қазір
инструменталды түрде «қайта ашылып» ... ... ... таба
білген көне ғасыр ғалымдарының қыралығына таң қалмасқа болмайды. Қазіргі
көзқарас бойынша, биологиялық ... ... – бұл адам ... ... ... зор ... рецепторлық алаң [26].
Медицина, ветеринария және физиология үшін адам мен ... ... ... және ... әр ... қызметі жағдайындағы
оптикалық қасиеттерін (ОҚ), жекелеп алғанда, жарық таратушы қасиетін (ЖТҚ)
зерттеу аса қызығушылық тудыруда. Бұл ... тері ... ... ... ... ... ... орын алады.
Адам мен жануарлар денесі мен құлақ қалқанының ... ... ... ... болып табылады. Ол биологиялық ... ... ... ... дені сау ... мен ... биологиялық активті нүктелер тері фонына қарағанда ... ... Ал адам мен қоян ... ... ... ... фоны ... өзгеше, яғни бұл өзгешеліктер статистикалық тұрғыдан
нақты ... ... ... ... функционалдық жағдайының бұзылуы
тері бетінің оптикалық қасиетіне әсер етеді, ол ... ... ... ... қасиетінің көлемінің және мүшелер мен жалпы
ағзаның ... ... ... көрінеді. Көптеген
электрофизиологиялық ... [27] ... ... ... ... электр өткізгіштігі жоғарылығымен
сипатталатынын белгіледі.
Электртерілік өткізгіштік (ЭӨ) тәулік ішінде шамамен 5 рет ... ... ... екі рет – ... және ... ... өткізгіштік
векторларының бірі өз бағытын оң саладан теріс ... және ... ... ... ... ... ... электрөткізгіштігінің
тәуліктік ырғақтылығына тері температурасының тербелісі де, ... да әсер ... атап ... Ал ... ... ... ... алаңы векторының вертикальды құрамдасының тербелісі алынады.
Биоактивті нүктелер ... ... ... ... периодтық
тербелістеріне қатысты биосфераның экзогендік ырғақтылықтарымен ... ... ... ... ... ... де мүмкін.
Қазіргі уақытта, терморецепторлардың белсенділігін, олармен байланысты
орталық құрылым және адам мен ... ... ... ... түрткі температуралық өзгерістер емес, оның абсолюттік мөлшері ... ... ... ... ... қарқыны терінің
биоактивті нүктелер мен оларға әсер ... ... ... оның көлемі мен қолдану жеріне тәуелді ... ... ... ... ... ... ... және
пойкилотермді жануалар болып 2 ... ... ... ... ... температурасы тұрақты олардың орталық жүйке жүйесінің жақсы
дамыған, ... ... жылу ... ... де өте ... ... температурасын тұрақты қалыпта сақтайтын реттеуші әсерленістер күрделі
рефлекстер актысынан тұрады. Бұл рефлекстер тері, қан ... ... ... ... ... ... тітіркендіргіштерге
жауабын көрсетеді. Орталық жүйке жүйесі терморецепторлар гипоталамуста,
орталық мидың ... ... ... орналасқан. Олардың жылу және
суықтық рецепторлары жүйке орталығы арқылы ағатын ... ... ... жылу ... ... ... ол жылу
өндіруші және жылу беруші ... ... ... дене ... ... және ... ... үйлестіріп отырады. Дене
температурасын реттеуге ішкі ... ... де ... әсіресе қалқанша
және бүйрекүсті бездері. Олардың ... ... ... ... ... жылу және ... рецепторлардан келетін серпіністерді
жұлын–таламус жүйесі ми қыртысының ... ... ... ... (1983) ... ... әр түрлі аумағындағы тері
температурасының әр түрлі деңгейде болатынын тапты. ... да ... ... ... ... яғни әріптік бірдейлікке сәйкес
жүргізу қажет. Акупунктура нүктелеріндегі өзгерістерді ... ... ... фондық көрсеткішіне қатысты бағалау қажет. ... ... оның көп ... болып табылады. Ал J. Plummer (1980) тері
нүктесінің кескініне жататын ұлпалардан фасцияны тесетін жүйке-қан ... ... ... қан ... және ... аспаптары бар
жүйке өзектерін тапты. Тері бетінің осы учаскелерінде электр кедергілерінің
төмендеуі байқалады. ... ... ... ... активтілігін
жүйкенің ғана емес, қан тамырларында да болуы ретінде қарастырады [28].
J. Niboyed (1982) [31] электрондық микроскопия көмегімен ... ... қан мен ... ... ... ... бар ... байламның бар екенін дәлелдеді. Артерия қабырғалары миелинденбеген
жүйке тармақтарымен қоршалған, ал қан ... ... ... ... ... (1979) баяу электрпотенциалдары мен терінің активті
аумағының бар екендігін дәлелдейтін ... ... ... арқылы қарастырылған сезімдер кешенін физиологиялық ... ... Р.А. ... (1982) ... акупунктураның корпоралды нүктелерін
биологиялық кері байланыстың спецификалық емес ... ... ... ... тірі ... сыртқы ортамен байланысын
қамтамасыз етуде маңызды буын болып табылады.[31]
Жануарлар ағзасында болып жатқан ... ... ... ... ... ... циклді қызметі жатады, олар орталық
нерв ... ... ... ... ... ... ішкі ... функциясының орталық механизмдерінің ... ... іске ... жылы Г.А.Захарьин, ал 1898 жылы Гед анықтағандай, әлде ... ... ... ... ... бір ... аса сезімтал және
ауырсынғыш болып келеді. Кейінірек ол ... ...... ... деп ... Ұзақ ... ... механизмі түсініксіз
болды. Алғашында ойлағандай, ауру мүшеден импульсация жұлынға жетіп, осы
жерден басқа, ... сай тері ... ... ... бұл зонаның ауырсынуы – зақымданған ошақтан жүретін жауап деп
тұжырымдалды. Нәтижесінде Маккензи механизм ... ... ... ... ... ... яғни тері ... кететін талшықтарға
жүреді, соңында ішкі мүше жақтан сәйкес ... пен тері ... ... ... Бұл ... ... ... дәлелденді. Белгілі бір
мүшенің паталогиясы кезінде, оған сәйкес Захарьин – Гед ... ... ... ... ... зат ... тамырлық
және жүйке реакцияларының ағымы өзгереді. Захарьин – Гед аймақтарын ... ... ... ... ... алды ... дене бетіндегі активті нүктелер белгілі. Бұл нүктелер туралы
оқу Қытайдан, Жапониядан келді деген ой бар. ... ... ... ... түп тамыр тұрғындары емдеу үшін ... ... ... арабтар активті нүктелерді күйдіреді, эскимостар үшкір
таспен шаншиды; Бразилияның кейбір тайпалары түтік арқылы ... ... ... адам ... активті нүктелері бар меридиандар салынған
б.з.д. 1550 жылы Ежелгі Египет папирусы да танымал. Соншалық ерте ... ... ... ... ... ... емдеу әдісі тек
соңғы кездері қатаң ғылыми негізге қойылды, оны ... ... ... кезінде әсер ету әдістері анықталған. Аурикулопунктураның
ежелгі әдісі – құлақ қалқанының активті нүктелеріне әсер ету. Бұл ... ... ... ... ... ... активті нүктелерге
басқа әдіспен әсер ету жөнінде ... ... ... ... оң ... деп айту ... ... бір жағынан, кез-келген емдік әдісті
қолдану арнайы медициналық дайындықты қажет етеді, басқа жағынан, әлеуметті
дезориентерлейді, әр адам өз ... осы ... ... ... ... ... ... туғызады. Нақ сол үшін, біз
инерефлекстіктеропияның ... ... ... Не ... да, ... ... ... көрсетулерін әрқайсы білуі шарт. Оған тек активті
нүктелерді ... ... ... ... ... және аймақтық массаж,
щёткалы массаж, банкалар мен ... ... ... ... Климаттық және физиотерапевтикалық әсер етудің
көптеген әдістері тері жағдайына әсер ... ... есте ... ... ... бір ... ... болмайды.
Сонымен қатар биологиялық активті нүктелер тербеліс ... ... ... ... ... ... ... фундаменталды
қажеттіліктерді ғана талап етіп отырған жоқ. Биологиялық ... ... ... ... жағдайдың периодтық тербелістеріне қатысты
биосфераның экзогендік ырғақтылықтарымен ... ... ... ... ... де мүмкін.
Жоғарыда айтылғандар терібиологиялық активті ... ... ... және ... ... бар
функционалды оқшауланған құрылым ретінде қарастыруымызға негіз болады, әрі
өзара және ішкі мүшелер мен ... ... ... ... ... ... ... болып табылады.
1.6.Терінің электр тоғына жауап беруі (кедергі келтіруі)
Электр өткізгіштік және электр тоғына жауап кері байланыста болады.
Бұлардың үлкендігі ... ... ... ... ... қатар,
нерв жүйесінің перифериялық және орталық жұмысын көрсетеді.
Терінің электрлік токқа ... ... тер мен май ... ұлпа ... ... ... және тері тамырларының қанмен толуымен ... тері қызу ... ... ... ... ... осмостық
кедергіге ие. Тер бездері жоқ тері (ұрпақтық ... ... ... жағдайында да, үнемі жоғары электрлік кедергімен сипатталады.
Мұндай әдіспен тердің бөлінуі терінің ... ... ... ... фактор болып табылады. Тері неғұрлым көп бөлінсе,
соғұрлым кедергі аз ... ... ... ... ... ... болып саналады. Дені сау адамның зақымданбаған құрғақ ... ... жүз мың және он мың ... ом ... ... жетеді.
Эпидермистің жылтыр және қабыршақты қабаттары ғана электр тоғына жоғары
резистентті, олардың ... ... екі ... ... ... пен ... болуы. Эпидермистің сыртқы қабаты үнемі су
булануының салдарынан құрғақ ... ... ... ... азаю ... ... ... (сыртқы құрғақ және ішкі ылғал) сыртқы түйіршікті
қабаттың бетінде орналасады. Құрамында суы аз майлы ... ... ... ... ... ... адамда нервтік регуляция мен
эмоциялық жағдайына байланысты тердің өңделуі мен ... ... ... ... ... және ... ... жүретін тер
бездерінің қызметі терінің электроиндуцилеуші және ... тез ... олар ... мен ... кедергілердің
төмендеуі негізінде көрінеді. Бұл ... ... жете ... [30], ... ... деп аталады. ... ... оны ... ... деп те атайды. Тері-
гальваникалық ... ... ... эмоционалды және нерв
қызметтерінің объективті бұзылысының көрсеткіші ретінде қолданылады.
Эмоция және басқа тітіркендіргіштер (мысалы, тері ... қыл ... өту) ... нерв ... ... ... ... амплитудасын өзгертеді, ол өз кезегінде тер ... және ... ... ... ... ... бұл екі көрсеткіштердің динамикасы тер бездерінің жұмысы және
симпатикалық жүйенің жағдайы жайында анық ... ... ... ... үлкендігі оның ... ... Бұл ... электрометриялық тәсіл түрлері ... олар тері ... ... ... ... ... анықтауға мүмкіндік береді.
Терісіз, оның барьерлік-қорғаныс функцияларынсыз организмнің қалыпты
қызметін елестетуге болмайды. Ол ішкі ... ... ... және
химиялық факторлармен зақымданудан ... ... ... және ... ... ... ... орындаса, бұл микробтардан қорғаудың негізгі
қоғаныс механизмі болып табылады.
Эпидермистен өткен антигендер немесе микробтардың ... ... олар ... ... мен кератиноцидтердің гидролитикалық
әсеріне түседі. Қандағы лейкоциттер әлсіз микробтар мен ... істі ... ... барьерлі-қорғаныс функцияларының түр резистенттілігінің
құрылымдық артықшылығын таблица түрінде есептеуге болады.
Кейбір ... тері ... ... ... белгілейді, бірақ
құрылым неғұрлым қарапайым болса, соғұрлым ол сенімді, тұрақты.
Сондықтанда теріге басқа да ... ...... ... ... ... эффективтілігі. Терінің қарапайым көрінетін
құрылымында организмнің дара ... ... ... қиын ... ... ... ... (сенімді) құрылым болуы.
2. Зерттеу объектілері мен тәсілдері
2.1. Зерттеу обьектілері
Зерттеу жұмысы барысында 20 бала ... ... ... ... ... М.Базарбаев атындағы №138 мектеп гимназиясында
8 сыныпта оқитын оқушылар. Зерттеу ... ... ... сабағына дейін және информатика сабағында компьютердің ... 45 ... ... ... ... ... алақанның сыртқы бетіндегі
терісінде орналасқан алты БАН-ң Чжень–чжу, Хэ–Гу, Вай-гуань, ... ... ... ... ... ... маңызды нүтелердің бірі.акупунктурада белгілі
аттарының бірі-Хэ-Гу кейде ол ... ұлы ... деп ... ... шынайы «асперин» біз үшін табиғаттан жасайды. Ол бас ауруларына
,іш ... ,тіс ... және тағы ... ... ... параличкезінде және жай ғана суық тию кезінде көмегі ... ... ... өте ауыр ... бірақ бұл жеңіл әрі ... ... ... ... ... ... әдістері
Негізінде зерттеу жұмыстарында терідегі биологиялық активті нүкте
нақты орындарын табу үшін мына тәсілдер қолданылады :
- анатомиялық ... ( ... ... ... дененің белгілі бір аумақтарын цуни бойынша кесіп алу арқылы;
- максимал электрөткізгіштікті пайдалана ... ... ... ... ... орындарын анатомиялық топографиялық үлгі
бойынша анықтау тәсілі тиімді. Қазіргі заманға сай обьективті тәсілдердің
бірі ... ... ... нүктелер кедергісін тіркеуде (юань-
нүктелерде, немесе ... ... рет ... ... ... ... ... Ryodoraku әдісін ... Бұл ... ... риодораку феноменімен байланысты, яғни жапон
тілінен аударғанда терінің электр өткізгіштік ... ... ... ... ... ... ... терідегі биологиялық активті нүктелер
мен каналдардың айналасындағы ұлпаларды салыстыру Сонымен қатар белгілі
бір ... ... ... нүктелердің электр өткізгіштік
фонын ... ... ... әдіс ... ... арқылы, т.б.)
Біздің зерттеу жұмысымызда терінің биоактивті нүктелердің максималды
электроөткізгіштік өзгерістерін топографиялық үлгіні (2 ... ... ... алақанының сыртқы бетінде орналасқан биологиялық активті нүктелер
алынды. Тәжірбиенің ... ... ... ... яғни ... ... оқушылардың қол терісінің ... ... ... ... Ал ... ... сериясында
информатика сабағынан кейін, яғни компьютер алдында үзіліссіз 45 ... ... ... ... ... ... ... биоактивті
нүктелердің қасиеттері анықталды. Электрөткізгіштікті өлшеу ... ... тірі ... ... ... сипаттама беруге
және функционалды күйіне байланысты өзгерістерін зерттеуге ... ... ... электрөткізгіштігі – тұрақты шама болып
саналады. Электрөткізгіштікті өлшеу әдістемесі арқылы тірі ... ... оның ... қасиеттерін зерттеуге болады.
Оқушылардың қол терісінде орналасқан ... ... ... ... ... ... Жасалынған
аспабтың құрлысы «Поиск» құралының корпусынан, басқару ... ... блок пен 2 ... ... және ... ... ... блок ауыспалы 220В ток жолдары тұрақты кернеу тогына ±8В өтіп,
келесі ±5В-ке келіп тұрақтанады.
Биологиялық ... ... ... ... кедергіні
анықтайды.Тірі клеткалардың ұлпалардың кедергісін дәл анықтау қиын өйткені,
электр тоғына сезімталдылығы жоғары болып келеді, ...... ... ұлпаларда, жүйке жүйесінде және бұлшықеттерде ... аз ... ... ... ... ... ... қолданады.Сөйтіп әдістің нақтылығын азайтады. Тірі клеткалардан
тұрақты тоқ жібергенде, олардың тоқтың ... ... ... ... ... қарсылығын анықтау өте
қиын.Осыдан басқасы, тірі клеткалардан тұрақты тоқтың өтуі ... ... ... ... ... ... поляризациядан сақтану үшін
биологиялықобьектілермен жұмыс істегенді айнымалы тоқты ... ... ... ... ... инерционды схемаларды пайдаланады. Тұрақты
тоққа ... ... ... ... ... ... ... келеді. Кедергі тоқ өлшеміне тәуелсіз, егерде өлшемі физиологиялық
нормадан аспаса, минимум ... тек ... ... ... кедергі (қарсылану),сиымдылықпен бірге енгізгенде пайда болады;
берілген жиілікте биологиялық обьектілерде кедергісі тұрақты, ... ... ... ... кедергісі өзгереді. Өлген кезде кедергісі
төмендейді.
Биологиялық активті нүктелеріндегі тері ... Әл- ... ... ... ... өзгерісіне өңделіп
шығарылған өнімнің құрамына ЭПК-3 корпусы бағыттау бөлімі , қоректік бөлімі
және екі ... ... және ... ... Қоректік бөлімі
айырмадағы айналымы кернеуді 220В ... ... + 8В, ... ... айналдырады.Бағыттау бөлімінен түсетін оңды және
теріс полярлығының сигналдары ... ... ... ... ... ... тек ... сәйкес айнымалы тоқ
пайдалынады.Шығатын өлшемді тоқ ... ... ... айналуы тұрақты тоқ сигналына,өлшеуші ... ... және ... обьектіде жүреді.Ол өз кезекте
коммутация түйіні арқылы таблоға(индикацияның түйіні)беріледі.
Кедергі өлшемнің диапазоны50кОм-нан 1МОм-ға ... ... ... ... . ... ... алдында өлшеуіш тоқтың диапозон жиілігі
0,5 гц-ке қойдық ( ... ... +5 ) ... ... . ... бірлігі шартты түрде салстырмалы бірлік ... ... ... ... ... Әл-фараби атыгндағы
экперименттік өндіріс орталығына ... ... ... ... ... Excel ... бағдарламасын
пайдаланып статистикалық өңдеп және алынған өзгерістерді *р ≤ 0,001 ... ... ... МЕН ТАЛДАУ
Компьютер электронды техникалық құрал болғандықтан адам денсаулығына
едәуір зиянды әсер етеді. Бұны ... ... ... ... ... бөлігі компьютермен жұмыс істеу нормаларын білмейді
және өз денсаулықтарына немқұрайды қарайды. Компьютер алдында көп ... Бұл ... ... әртүрлі ауруларға шалдықтыруы әбден мүмкін.
Компьютермен ұзақ уақыт жұмыс істегеннен кейінгі оқушылардың терісінің
биологиялық ... ... ... ... ... орнықтылығы, адам ағзасының хронорезистентілігінің
тұрақтылығына байланыстылығын көрсетеді [23, 24].
Алынған мәліметтер ... ... ...
электрфизиологиялық көрсеткіштері персоналды компьютердің алдында ұзақ ... ... ... ... ағзасының функциональды күйі
жайында ақпарат бере алады.
Әлсіз электромагниттік өрістердің (дербес компьютерлер) ... ... ... алу қан ... ... ... жүйесі, ас орыту жүйесі,
соматикалық сезімталдық бүйрек үсті ... ... ... аурукулярлық
биологиялық активті нүктелердің электрофизиологиялық көрсеткіштері
зерттеу нәтижесінде осындай қорытындыға келдік.
Барлық ... ... ... ... жұмыс істеген адамдарда
аурукулярлы биологиялық активті нүктелердің электроөкізгіштігі жоғарлайды.
Әлсіз электромагнитті ... іс ... ... ... сезімталдылығы жоғары болып келеді, яғни жалпы адаптациондық
синдромның пайда болуын көрсетеді. Зерттеу нәтижесінде 20 оқушы ... ... ... ... оқу ... ... сонымен қатар
информатика сабағында 45 минут персоналды компьютердің алдында ... ... соң қол ... ... ... Вай-гуань, Ней-гуань, Да-линь
биологиялық ... ... ... ... ... ... ... электрөткізгіштігінің арасында айтарлықтай
өзгерістер болғаны көрінді.
Қыз ... қол ... ... ... ... қалыпты
жағдайдағы электрөткізгіштігінің көрсеткіштерін төмендегі ... ... ... яғни ... активті нүкте Чжень-чжу 10
мен 45 ... ... ... ... ... 110 мен ... ал ұл ... осы биоактивті нүктеде қалыпты жағдайда 10 мен
130 аралығында, информатика сабағынан кейін 85 пен 150 ... ... ... ... ... Хэ–Гу –де қыз балаларда қалыпты жағдайда
10 мен 35 аралығында,  информатика сабағынан кейін 100 бен 155 ... ... Осы ... ... ер ... қалыпты жағдайда 20
мен 45 аралығы ... ... ... ... сол көрсеткіштер 100 бен
135 аралығында тербелісте болған.
Биологиялық активті нүкте ... да ... ... ... ... ... ... мен ұлдарда көрсеткіштер бірдей 10
мен 45 аралығында болса, информатика сабағынан ... қыз ... 100 ... ... ер ... 110 мен 150 ... ... болды.
Ал Ней-гуань биоактивті нүктесінің ... ... ... ... 20 мен 35 ... ... ер ... көрсеткіштер 10 мен 55 аралығын байқауға болады. Информатика сабағынан
кейінэлектрофизиологиялық көрсеткіштер айтарлықтай жоғарылады қыз ... бен 150 ... ер ... 110-155 ... көрсетті.
Ең соңғы биологиялық активті нүкте Да-линьнің электрөткізгіштігіне
көрсеткіштерінде қалыпты жағдайда қыздар мен ұлдарда 15 мен 45 ... ... ... ... бұл ... 95 бен 150 аралығында
жоғарылады.
Бұдан біз компьютердің маңайындағы электромагниттік өрістер(әсірісе
төмен ... ... ... ... әсер ... ... ... оқушылардың биоактивті нүктелердің электрофизиологиялық
көрсеткіштеріне персональды ... ... ... ... нәтижелердің қорытындысы боййынша жоғарғы көрсеткіш Хэ-Гу
биоактивті нүктесіне сәйкес ... ... тоқ ішек ... ... ... болу ... яғни вегетативтік жүйке жүйесіне
компьютердің жауабының әсері жоғары болуы.
|Биоактивті |Қалыпты жағдай ... ... ... |
|нүктелер | | |
| ... ... ... мәні ... |Р |
| ... |(St.Eror Mean) |(Mean) ... |(Sig. |
| |(Mean) | | |(St. ... ) |
| | | | |Mean) | ... |26,67 | 16,57 | 123,57 |4,01 |0,001 |
| Хэ –Гу |25,00 | 1,88 | 122,5 | 3,43 |0,001 ... |27,40 | 2,49 | 123,25 | 3,08 |0,001 ... |29,25 | 2,54 | 124,00 | 3,52 |0,001 ... | 25,75 | 2,54 | 115,0 |3,19 |0,001 ... жағдайдағы және компьютерлік сеанстар кезінде ... орта ... ... ... ... көрсеткіш Ней-гуан және Да-лин биоактивті нүктелерінде
жоғарғы көрсеткішті көрсетіп отыр. ... бұл ... ... ... ... ... болу ... яғни қан және
лимфа ... ... ... ... ... ... ... чжун-чжу мен вай-гуань биоактивті нүктелерінде
болады.Олар ... ... ... ... ... болу ... ... пайдалануда оқушылар ағзасына
әселесу нәтижесінде жыныс бездері және бүйрек үсті бездерінің физиологиялық
тепетеңдігінің бұзылуын көрсетеді.
Көптеген ... ... ... ... ... ... ... сипатталатынын белгіледі. Электртерілік ... ... ... ... 5 рет ... ... ... екі рет – күндіз және ... ... ... бірі өз ... оң ... теріс салаға және
керісінше өзгертеді (кесте 3). Қалыпты ... және ... ... ... нүктелердің электрөткізгіштігінің орташа
мәнінің салыстырмалы көрсеткіштеріне көңіл ... ... ... ... ... ... ... бар екендігін көреміз
Сонымен бірге биоактивті нүктелердің электрөткізгіштігінің ... тері ... ... де, ... ... ... етпейтіндігі атап өтілген. Ал «уақыт датчигі» ретінде Жердің магниттік
алаңы векторының вертикальды құрамдасының тербелісі ... ... ... ... ... ... жағдайдың периодтық
тербелістеріне қатысты ... ... ... ... ... ... ырғақтылықтарының сәйкестеніп жүруі де мүмкін.
Тері өзінен өтетін «байланыс каналдарымен» бірге, бір ... орта мен ішкі ... ... ... делдал болып табылса,
екінші жағынан – ... ... ... ... «Дене
жамылғысы–каналдар–ішкі мүшелер» жүйесінің ... оның бір ... ішкі ... ... ... ... ішкі ... және бас
миының бөлімдерімен өзара байланысы туралы мәселені зерттеу бүгінгі ... ... ... ... ... активті нүкте (БАН) ғылым
саласында үлкен өзектілікке ие ... ... ... ... белгілі Чжень–чжу, Хэ–Гу, Вай-гуань,
Ней-гуань,Да-линь ... ... ... ... компьютердің ... ... ... ... ... (2, 3, 4, 5, 6 ... 3. ... Чжень-чжу акупунктуралық нуктелердің
электроөткізгіштігіне компьютердің әсері
Сурет -4 Оқушылардың Хэ-Гу акупунктуралық нүктенің электроөткізгіштігіне
компьтердің әсері
Сурет 5. Оқушылардың ... ... ... ... ... 6. ... ... акупунктуралық нүктелерінің
электроөткізгіштігіне компьютердің әсері
Сурет 7. Оқушылардың Да-линь акупунктуралық нүктелерінің
электроөткізгіштігіне компьютердің әсері
Оқушылардың ... ... ... ... ... ... ... компьютердің алдында
45 минут жұмыс істегеннен кейін айтарлықтай жоғарылағанын ... ... ... әр ... ... ... ... шамасы
процестің сипатына байланысты: өткір қабыну процестері кезінде ... ... ... - күрт ... ал ... ... ... байқалады. Мұнда ауру динамикасы патологиялық процесс тыныштанған
кезде қалпына келетін потенциал өзгерістерімен ... ... ... ұзақ уақыт отыру кезінде бірқатар
нүктелердегі электроөткізгіштігі өзі жетекшілік ... ... ... ... тері ... ... ... -ң осы көрсеткішінің
үлкен диагностикалық құндылығының бар екендігін дәлелдейді. Әр ... ... ... ... әр ... дәрежеде тартылған,
біздің тәжірибемізде, көрсетілген критерийлерге орай, дәл осы ... ... мен ... ... мүшелер көбірек тартылған. Жоғарыда
айтылғандар тері биологиялық ... ... ... ... және ... ... бар ... құрылым ретінде қарастыруымызға негіз болады, әрі ... ... ... мен мидың сәйкес бөлімдерімен ... яғни ... ... ... табылады. Ең жоғарғы көрсеткіш ... ... ... ... ... тоқ ішек меридианасына жатады ... ... ... тепе-теңдігінің бұзылуын көрсетеді, бұл
нүктенің осындай көрсеткіштерінің ... болу ... - ... ... ... ... жасөспірімдердің организмдерінің жауабының
жоғары болуы. Одан кейінгі көрсеткіш ней-гуань және ... ... ... ... ... ... Олар перикард меридианасына
жатады, бұл нүктенің көрсеткіштерінің жоғары болу ... қан және ... ... ... ... ... Зерттелген биоактивті
нүктелердің арасында ең төменгі көрсеткіштер чжун-чжу және ... ... ... Олар эндокриндік жүйелер меридианасында
орналасқан. Бұл ... ... болу ... ... ... ... ... нәтижесінде жыныс бездері және бүйрек үсті
бездерінің ... ... ... ... ... тірі ... ... жүйесіне, қан айналым
жүйесіне, эндокриндік жүйесіне ұзақ ... ... ... ... ... ... ғылыми әдебиеттерді көрсетілген [7, 8, 32]. Осы жұмыста
алынған мәліметтер осыған ... ... ... ... ... ... нүктелерінің ... ... ... ... ... ... ... жасадық:
1. Ең жоғарғы көрсеткіш хе-гу биоактивті ... ... ... тоқ ішек ... ... және ... жүйке
жүйесінің тепе-теңдігінің бұзылуын көрсетеді, бұл нүктенің осындай
көрсеткіштерінің жоғары болу ... - ... ... ... ... ... организмдерінің жауабының
жоғары болуы.
2. Одан кейінгі ... ... және ... биоактивті нүктелерінің
жоғарғы көрсеткіш көрсетіп отыр. Олар перикард меридианасына жатады,
бұл нүктенің көрсеткіштерінің жоғары болу себебі қан және ... ... ... ... ... ... ... нүктелердің арасында ең төменгі көрсеткіштер
чжун-чжу және ... ... ... ... ... ... меридианасында орналасқан. Бұл көрсеткіштердің
төмен болу себебі компьютерді пайдалануда оқушылар ағзасына әсерлесу
нәтижесінде ... ... және ... үсті ... физиологиялық
тепетеңдігінің бұзылуын көрсетеді.
Алынған нәтижелері бойынша компьютер пайдалынуының ... кері ... ... ... ... ... ... нормаларын қадал түрде сақтау, жиі-жиі демалып, ... ... ... ... үшін аса ... ... сыныпта компьютер пайдалану мен үйде үй ... ... ... пайдаланудың уақытын мүмкіншілік болғанша қысқарту ұсыныс жасауға
болады.
ПАЙДАЛЫНҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ
1. Антон Платов. Дети, Сеть и родители. // Мир компьютеров.  - № 3. ... 150 с. ... ... Т. ... яд. // ... и жизнь. – № 6. – 2002.
3. Билич Г.Л., Назарова Л.В. Основы валеологии. – СПб.: ... ... ... С.В. ... в школе и дома. – СПб.: Союз, 1997.
5. Энциклопедия для детей. Т. 22. Информатика / Глав. ред. Е. ... ... ред. А. ... – М.: ... 2005. – 624 с.: ... Катя Ром. Что делать, если вы засиделись за компьютером? // Мой друг
компьютер, №10, 2007, с. 35.
7. ... Дж.П. ... ... ... ... обучения
через использование ИКТ // Информатика и образование, №8, 2007, с. 93.
8. Шлимович Б. Компьютеры и ... // ... и ... - № 11. – ... ... Л.М. Изучение показателей электропроводности ... ... кожи у ... ... ... ... //Актуальные
вопросы современной биологии и биотехнологии: 59 республик. науч.
конф. молодых ученых и ...... 2005. - С. 138 - ... ... А.К. ... ... ... кожи для эксперимента и
клиники: автореф. дис. ... д-ра мед. наук. – Киев, 1960. - С. 31 - ... ... Л.М. ... әр ... адам терісіндегі корпоральдық
биоактивтік нүктелердің электрөткізгіштік көрсеткіштері //Актуальные
вопросы современной биологии и биотехнологии: 58 науч. ... ... и ... - ... 2004. - С. 132 - 133.
12. Накатани Е. Основы ... ... - ... 1966. - С. 196 - 198.
13. Селезнев А.Т. Использование энергетического показателя в ... ... ... ... ...... С. 8 - 10. - Деп. в ВИНИТИ 16.04.96, № ... ... Н.У. ... ... ... ... акупунктуры. –
Казань: Изд-во Казанского университета, 1991. – С. 304 - 309.
15. Мохадо С.М. ... ... и ... ... ... автореф. дис. ... канд. мед. наук. - Волгоград, 1983. –
С. 26 - 35.
16. Plummer J.P. ... findings at ... loci //Am. J. ... - 1980. - Vol. 8, № 1-2. – P. 170 - ... Niboyet J. ... dei punti cinesi in ... ... neurofisioloqishe //Riv. Ital. aqopunt. - 1982. - ... № 44. – P. 15 - ... ... Н.Н., ... В.А., Пожинский А.М., Хон Ю.В. Физиологическая
характеристика биологически активных точек //Физиология человека. ... - Т. 5, № 1. - С. 185 - ... ... Р.А. ... ... ... – Ташкент: Медицина,
1982. – С. 64.
20. Тальфельд Г.О., Якименко Н.И. ... ... в ... ... ответа при адаптации к природной гипоксии //В сб.:
Методы ... и ... ... ... - Тверь: ГК
РСФСР ДНиВШ, 1990. - С. 39 - 42.
21. Табеева Д.М. ... по ... - М.: ... 2001.
- С. 315-407.
22. Овечкин А.М. Хронобиологические вопросы чжень-цзю терапии. –М.: ... – Ч. 1. - С. 6 - ... ... С.Т., ... С.Ю., ... Л.Ж. О биологически активных
точках (БАТ) кожного покрова ... и ... ... ... - 1995. - Вып. 2. - С. 180 - ... ... А.М. Связь между биологически активными точками и
психологическими ... ... ... ... и мед. - 1993. - ... С. 100 - ... Енин Л.Д., Бабичев Н.В. Структурно - функциональная характеристика
кожного покрова животных //Лек. Моск. гос. ... вет. ... ... им. К.И. ... - М., 1994. - С. ... Гаваа Лувсан. Очерки методов восточной рефлексотерапии. - 3-е изд. ... ... ... 1991. – С. ... ... Т.А. О механизме связи электропроводности точек акупунктуры
ушной раковины с энергетическим обменом ... //В сб.: ... ... ... - ... СГУ, 1981. - С. 37 - ... Лхагва Л. Суточный ритм температуры тела человека при клиностатической
гипокинезии //Проблемы космической ... - М.: ... 1989. - ... - С. 76 - ... ... Л.Ж. ... динамика температуры некоторых аурикулярных
биоактивных точек кожи кролика в норме и при стрессе //Вестник КазГУ.
Серия биол. - 2000. - № 2 (10). - С. 110 - ... ... М.С., ... С.Т. ... ... және ... ... аурикулярлы биоактивті нүктелерінің
температурасының тәуліктік динамикасы //Вестник КазГУ. Серия ... ... - № 3 (26), – С. 142 - ... ... Н.Т. Тері ... ... 2010.- 95 ... Пресман А.С.Электромагнитные поля и живая природа.М.Наука,1968. -286
с.
РЕЗЮМЕ
В данной работе было изучено влияние использования персональных ... ... ... ... подростков. Функциональное состояние
оценивалось по электрофизиологическим показателям (электропроводности)
биологически активных точек кожи, ... ... ... ... значительное влияние использования ... на ... ... равновесия систем организма
школьников.
SUMMARY
In this paper we studied the effect of the use of personal ... in ... state of ... ... status was evaluated by
electrophysiological parameters (electric conductivity) of ... of skin, ... to the main ... systems. The use ... ... has a great impact on the state of ... ... systems in school children.

Пән: Физика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 42 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 1 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Дәрілік өсімдіктер туралы59 бет
Жануарлардың терісіндегі биоактивті нүктелердің электрофизиологиялық көрсеткіштері бойынша вибрацияның әсерін зерттеу32 бет
Функционалдық диагностика негіздері4 бет
"Қазақстанның энергетика жүйесі."8 бет
Байыту фабрикасынын кернеуи 110\10 кв электр торабынын жобасы37 бет
МәлIметтер базасын жобалау бойынша электрондық оқулық48 бет
Электрондық оқу басылымдарын ендіру және қолдану62 бет
Электрондық құжат және электрондық цифрлық қолтаңба11 бет
Қазақстан Республикасында электр тоғын өндіру өнеркәсіптерінің даму проблемалары24 бет
Өндірістегі электр жетектерінің параметрлін оңтайландыру67 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь