Құрылыс материалдар өндірісінен шаң,газ тастамаларды тазалау технологиясын және қоршаған ортаға тастамаларды нормалау

Мазмұны

Кіріспе

1. Өндірістік орындардың технологиялық сызбасына
сипаттама
1.1 . Керамзит блокты өнеркәсібі
1.2. Портландцемент цехы
1.3. Бетон қоспалы узел цехы (БҚУ)
1.4. Ағаш өңдеу цехы (АӨЦ)
1.5. Қазандық
1.6. Кірпіш күйдіру цехы

2. Өндірістен түзілетін газ . шаң тастамалар көздеріне
мінездеме
2.1. Шикізат дайындау және шихталарды құралуы
2.2. Қалыпқа массаны дайындау
2.3. Топырақ шикізатын дайындау немесе пішіндеу
2.4. Кірпіш шикізатын кептіру
2.5. Кірпіш шикізатын қабырғалы керамикада күйдіру

3. Әдеби шолу
3.1. Сумен абсорбциялау әдісі
3.2. Әктілеу әдісі
3.3. Нерекуперационды әдіс
3.4. Натрий негіздегі хемосорбентті абсорбциялау
3.5. Аммиакты әдіс
3.6. Амин ароматымен абсорбциялау
3.7. Өндірісте сұйық фазадағы NO2 , CO2.ні оттегімен
гомогенді қышқылдандыру әдісі
3.8. Газ фазадағы азот оттегісін сумен абсорбциялау әдісі
3.9. Көмір қышқылын мыс . алюминий . хлорид
ерітіндісімен абсорбциялау
3.10. Шығарылатын газдар NO2 , CO2 , SO2 және қалқыма заттарды
залалсыздандыру үшін тазалау қондырғыларын таңдаймыз

4. Газ . шаң тастамаларын тазалау жүйесінің негізгі және
қосымша қондырғыларын (жабдықтарын)таңдау
4.1. Газ тазалау қондырғыларының есебі
4.1.1.Циклон қондырғысыеың есебі
4.1.2.РЖС (РПН) қондырғысындағы технологиялық
газдарды абсорбермен тазалау есебі

5. Қоршаған ортаны қорғау
5.1. Шекті мүмкіндік тастамалар есебі
5.2. Бір көзден шығатын тастамалармен атмосфера
ластануын есептеу
5.3. Газ қалдықтары пештен атмосфераға бір мезгілде шығып
жатқанын анықтаймыз
5.4. Өндірістің қауіпті категориясын анықтаймыз (КОП)
5.5. Санитарлы қорғау зонасын желдің бығытымен анықтаймыз
5.6. Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төленетін төлемдер

6. Тіршілік қауіпсіздігі
6.1. Қауіпті және зиянды өндірістік факторлар
6.2. Еңбек жағдайына әсер беретін технологиялық процесстер
мен құрылымдар құрылымдардың механикаландырған
және автоматтандырылған дәрежесіне мінездеме
6.3. Жарықтандыру
6.4. Желдету жүйесі
6.5. Шу және тербеліс
6.6. Санитарлық тұрмыстық және медициналық қызмет ету
6.7. Микроклиматтық жағдай
6.8. Өрт қауіпсіздігі
6.9. Өрт сөндіргіш құралдары
6.10. Жеке тапсырма
6.11. Жарықтандыру есебі

7. Экономикалық бөлім
7.2. Ғимарат құрылысының жоба қаржы бағасының есебі
7.3. Қондырғыға кететін капиталды шығындар және
бөлінген аммортизация
7.4. Газ тазалау бөлімінде еңбек ұйымының жал ақысы
7.5. Технологиялық мақсатқа кететін энергетикалық
шығындар есебі

8. Сәулет . құрылыс бөлімі
8.1. Бастапқы мәліметтер
8.2. Технологиялық процесс
8.3. Көлемді . жоспарлы шешімдер
8.4. Конструктивті шешімдер
8.5. Өртке қарсы шаралар

9. Автоматтандыру бөлімі
9.1. Күйдіру кірпіш цехындағы газды тазалау қондырғыларын
автоматтандыру , техникалық құралдарын таңдау
және негіздеу

10. Бизнес жоспар бөлімі
10.1. Аннотация
10.2. Түйін
10.3. Кәсіпорынның сипаттамасы
10.4. Менеджмент
10.5. Өнімнің сипаттамасы
10.6. Маркетинг жоспары
10.7. Өндірістік жоспар
10.8. Ұйымдастырушылық жоспар
10.9. Қаржылық жоспар

Қолданылған әдебиеттер
Кіріспе.

Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2006 жылдың 1- наурыз айындағы қазақстан халқына жолдауы.
Халықаралық стандарттарға сәйкес қоршаған ортаны қорғау және экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
2006 жылы біздің экологиялық заңнамаларымызды халықаралық озық актілермен үйлестіруге , жаңа стандарттарға көшуге , мемлекеттік бақылау жүйесін жетілдіруге бағытталған Экологиялық кодексі қабылдануға тиіс.
Тұтас алғанда , біз 2010 жылы қоғамның тұрлауы дамуының негізгі экологиялық стандарттарын жасауға тиіспіз. [1]
Өндіріс саласының қатары интенсивті өсумен бірге ауаға тасталынатын әртүрлі және құрамы күрделі тастамалар саны да тез өсуде. Сонымен бірге өндірістік өнеркәсіптер ауа бассейн аудандарын ластап жатыр.
Көп тараған қауіпті газ тастамарына шаң,токсикалық және қалқыма заттар құрайды. Мұндай ластау көзіне құрылыс материалдар өнеркәсіптеріне байланысты.
Құрылыс материалдардың даму тендециясының бірі өндірістің бірден өсуі,өнімдердің сапасын жоғарлату, жаңа өнімдерді шығаруды ұйымдастыру,цементтің-кірпіштің тиімді түрлерін шығару, қазіргі заманның қуатты қондырғыларын пайдалану болып табылады.Байланыстырғыш материалдар өндірісі қазіргі заман құрылысының негізгі көздері болып табылады. [21]
Құрылыс материалдар өндірісінде темір бетондар, күйген кірпіштер,керамзитті блоктар,есік –терезелі блокты құрылыс материалдары шығарады.Осы Құрылыс материалдарды өндіру барысында қоршаған ортаға,яғни атмосфераға шаң, газдар және қатты қалдықтар тасталынады.Қоршаған ортаны неорганикалық шаңдар, цемент шаңдары, ағаш шаңдары,күйелер, күкірт оксидісі, көміртегі оттегісі,азот оттегісі, аэразоль күйдірулері бөлінеді.Бұл тастамалар адам өміріне, денсаулығына,өсімдіктерге,яғни қоршаған ортаға зиян-қауіптерін тигізуде.
Қазақстан республикасының қоршаған ортаны қорғау министрлігі мен денсаулық сақтау министрліктері «Атмосфераны ластайтын тастамалы заттарды нормалау үшін осы атмосфераны ластайтын заттарға қойылған Шектік Мүмкіндік Тастамалар (ШМТ,ПДВ) немесе Уақытша Келісімді Тастамалар (УКТ,ВСВ) » әр ластау көздері үшін бекіткен. [6]
Құрылыс материал өндірісі үшін МШТ-дың нормативтік жобасы , атмосфераны ластайтын ластау көздерін инвентаризациялау негізде,сәйкесінше МЕСТ 17.2.3.02-82 «Табиғатты қорғау. Атмосфера», «Өндірістік өнеркәсіптен қауіпті заттар тастамаларға қойылған шектік ережелер», «Су объектілеріне және атмосфераны ластайтын заттар тастамаларын нормалауының инструкциясы немесе құрылымы». [9]
Атмосфераны қауіпті ластаулардан қорғау-бұл негізгі техникалық мәселермен шешіледі.Ол үшін тастамаларды жою үшін технологиялық мәселерді модернизациялау керек немесе оларды өндірісте толық қайта өңдеу керек.
Атмосфералық ауаны қорғауды нығайту мақсатында өндірістік және басқа да тастамаларды тазалау үшін эффективтілігі жоғары қондырғылар енгізу қажет.
Диплом жобасының мақсаты болып, құрылыс материалдар өндірісінен шаң,газ тастамаларды тазалау технологиясын және қоршаған ортаға тастамаларды нормалау.
Қолданылған әдебиеттер
1. Қазақстан Республикасы президенттінің 2006 жылдың 1-наурызындағы
жолдауы .
2. Алексеев Б.В., Барбошев Г.К. Производства цемента. – М.:Высшая школа., 1985г.-264 с.
3. Пощенко А.А., Сербин В.П., Сторчевская Е.А. «Вяжущая материалы».- Киев. «Вища школа». 1985г.-440с.
4. Ужов В.Н. и др. Очистка промышленных газов от пыли. – М.Химия. 1985г.
5. ҚР-ның заңы. «Қоршаған ортаны қорғау туралы». Алматы , Егемен Қазақстан , 15 шілде 1997 жыл.
6. Техника защита окружающии среды. Радионов А., Н.С.Торочешников .Химия.; 1981
7. Абсорбция и пылеулавливание в производстве минеральных удабрений. Под.ред. И.П.Мухленов , О.С.ковалева. – М.: Химия,1987.
8. Гост 17.2.3.02-82 «Охрана природы . Атмосфера».
9. Справочник «Охрана атмосферного воздуха». Расчет содержания вредных веществ и их распределение в воздухе. И.Ф.Тищенко., 1991год.
10. «Экология » пәнінен барлық мамандықтар бойынша сырттай оқу факультетінің студенттеріне бақылау жұмысын орындауға арналған әдістемелік нұсқау. Құрастырушылар: т.ғ.д., профессор Сатаев М.С., т.ғ.к., доцент Салыбаев А.С., Саипов А.А. – Шымкент, М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2006 ж.
11. Страус В. Прмышленная очистка газов. Перевод с англ. – М.:Химия.1985г .
12. Справочник по пыле – и золоулавливанию . Под ред.Русапова А.А. – М.: Энергоатомиздат. 1983г.
13. Туравец О.Г, Биншенкис В.Д. Вопросы экономики и организации производства в дипломных проектах. – М: 1998г.
14. Пошерстник Е.Б. Заработная плата в современных условия. - М:2000г.
15. Методика расчета ПДВ и экономического ущерба , наносимого окружающей среде одиночным источником. – Шымкент.:КазХТИ ,1991 – 20 с.
16. Закон РК. «О чрезвычайных ситуациях природного и техногенного характера». Алматы , Каз.Правда , 1996г.
17. Сафонов Ч.А. Спецодежда и спецобувь. – М.:Химия ; 1975.-152с.
18. Денисинко В.В. Сборник противопажарных норм и правил строительного проектирования. – М.:Химия , 1975-144с.
19. Шибин Л.Ф. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Уч. для вузов. – М., 1966-154с.
20. Промышленные приборы и средства автоматизации Справочник под ред. В.В Черенкова. – М: 1987г.
21. Временное методическое пособие по расчету выбросов от неорганизованных источник в промышленности строительных материалов. Новороссийск , 1985г.
        
        Мазмұны
бет
Кіріспе
1. Өндірістік орындардың технологиялық сызбасына
сипаттама
1. . ... ... ... ... цехы
1.3. Бетон қоспалы узел цехы ... Ағаш ... цехы ... Қазандық
1.6. Кірпіш күйдіру цехы
2. ... ... газ - шаң ... ... ... дайындау және шихталарды құралуы
2.2. Қалыпқа ... ... ... шикізатын дайындау немесе пішіндеу
2.4. Кірпіш шикізатын кептіру
2.5. Кірпіш шикізатын қабырғалы керамикада күйдіру
3. ... ... ... ... ... ... ... Нерекуперационды әдіс
3.4. Натрий негіздегі хемосорбентті абсорбциялау
3.5. ... ... Амин ... ... ... сұйық фазадағы NO2 , CO2-ні оттегімен
гомогенді қышқылдандыру әдісі
3.8. Газ фазадағы азот ... ... ... әдісі
3.9. Көмір қышқылын мыс – алюминий – хлорид
ерітіндісімен абсорбциялау
3.10. Шығарылатын газдар NO2 , CO2 , SO2 және ... ... үшін ... ... ... Газ – шаң ... ... жүйесінің негізгі және
қосымша қондырғыларын (жабдықтарын)таңдау
4.1. Газ тазалау қондырғыларының есебі
4.1.1.Циклон қондырғысыеың есебі
4.1.2.РЖС (РПН) қондырғысындағы технологиялық
газдарды абсорбермен тазалау ... ... ... ... Шекті мүмкіндік тастамалар есебі
5.2. Бір көзден шығатын ... ... ... Газ ... пештен атмосфераға бір мезгілде шығып
жатқанын анықтаймыз
5.4. Өндірістің қауіпті категориясын анықтаймыз ... ... ... зонасын желдің бығытымен анықтаймыз
5.6. Табиғи ресурстарды пайдаланғаны үшін төленетін төлемдер
6. Тіршілік қауіпсіздігі
6.1. ... және ... ... ... ... ... әсер беретін технологиялық процесстер
мен құрылымдар құрылымдардың механикаландырған
және автоматтандырылған ... ... ... ... ... Шу және тербеліс
6.6. Санитарлық тұрмыстық және медициналық қызмет ету
6.7. Микроклиматтық жағдай
6.8. Өрт ... Өрт ... ... Жеке ... ... есебі
7. Экономикалық бөлім
7.2. Ғимарат құрылысының жоба қаржы ... ... ... ... ... ... ... аммортизация
7.4. Газ тазалау бөлімінде еңбек ұйымының жал ақысы
7.5. Технологиялық мақсатқа ... ... ... ...... ... Бастапқы мәліметтер
8.2. Технологиялық процесс
8.3. Көлемді – жоспарлы шешімдер
8.4. ... ... ... қарсы шаралар
9. Автоматтандыру ... ... ... ... ... ... қондырғыларын
автоматтандыру , техникалық құралдарын таңдау
және негіздеу
10. Бизнес ... ... ... ... Кәсіпорынның сипаттамасы
10.4. Менеджмент
10.5. Өнімнің сипаттамасы
10.6. Маркетинг жоспары
10.7. ... ... ... жоспар
10.9. Қаржылық жоспар
Қолданылған әдебиеттер
Кіріспе.
Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2006
жылдың 1- наурыз ... ... ... жолдауы.
Халықаралық стандарттарға сәйкес қоршаған ортаны қорғау және
экологиялық қауіпсіздікті қамтамасыз ету.
2006 жылы біздің экологиялық ... ... ... ... , жаңа ... ... , ... бақылау
жүйесін жетілдіруге бағытталған Экологиялық кодексі қабылдануға тиіс.
Тұтас ... , біз 2010 жылы ... ... ... ... стандарттарын жасауға тиіспіз. [1]
Өндіріс саласының қатары ... ... ... ауаға
тасталынатын әртүрлі және құрамы күрделі тастамалар саны да тез өсуде.
Сонымен бірге өндірістік ... ауа ... ... ... ... ... қауіпті газ тастамарына ... және ... ... Мұндай ластау көзіне құрылыс материалдар өнеркәсіптеріне
байланысты.
Құрылыс материалдардың даму тендециясының бірі ... ... ... ... жаңа ... ... тиімді түрлерін шығару, қазіргі заманның
қуатты қондырғыларын пайдалану болып табылады.Байланыстырғыш материалдар
өндірісі қазіргі ... ... ... ... ... табылады. [21]
Құрылыс материалдар өндірісінде ... ... ... блоктар,есік –терезелі блокты құрылыс ... ... ... ... ... ... ортаға,яғни
атмосфераға шаң, газдар және қатты қалдықтар ... ... ... ... ... ағаш ... күкірт
оксидісі, көміртегі ... ... ... ... ... адам ... денсаулығына,өсімдіктерге,яғни
қоршаған ортаға зиян-қауіптерін тигізуде.
Қазақстан республикасының қоршаған ортаны ... ... ... ... ... ... ластайтын тастамалы заттарды
нормалау үшін осы атмосфераны ластайтын заттарға қойылған Шектік ... ... ... ... ... ... ... » әр
ластау көздері үшін бекіткен. [6]
Құрылыс материал ... үшін ... ... ... ... ... ... көздерін инвентаризациялау негізде,сәйкесінше
МЕСТ 17.2.3.02-82 «Табиғатты ... ... ... ... заттар тастамаларға қойылған шектік ережелер», «Су объектілеріне
және атмосфераны ластайтын заттар тастамаларын нормалауының ... ... ... ... ластаулардан қорғау-бұл негізгі техникалық
мәселермен шешіледі.Ол үшін тастамаларды жою үшін технологиялық мәселерді
модернизациялау ... ... ... ... толық қайта өңдеу керек.
Атмосфералық ауаны қорғауды нығайту мақсатында өндірістік және
басқа да тастамаларды тазалау үшін ... ... ... ... ... мақсаты болып, құрылыс материалдар өндірісінен
шаң,газ тастамаларды тазалау технологиясын және ... ... ... ... ... ... ... материал өндірісінде күйген қыштар дайындау кезінде
керамзитті блоктар ... ... іске ... ... ... есік-терезе блоктарын шығару немесе ағаш
өңдеу цехтарынан шығатын шаңдар, газдар, күйе ... т.б. ... бас ... 1 - ... көрсетілген.
1.1. Керамзит блокты өнеркәсібі
Керамзит пен құмды қозғалмалы транспорт көмегімен майдалағыш СМ-
112-ге беріледі.Бұл жерге силосостан шыққан цемент ... ... ... ... бөлінген шаңдар диаметрі 0.3м , ... 12м ... Ц-70 ... ... ... ... ... қоспаларға қалып
жасау бөліміне барады.Одан кейін ... ... ... бу ... онда ... ... болады. Кептіру үшін парды қазандықтан
беріледі. [3]
1.2. Портландцемент цехы
Порландцемент дегеніміз ... ... ... ... ... саз қоспасының қайнауына дейінгі және ... ... ... ... ... құрамы құрылыстың құрамын жақсарту үшін клинкерге
оның құрамына гипс пен ... ... ... қосады. [2]
Порландцемент өндірісінің процесі өз ретінде технологиялық
операциядан тұрады, оны екі ... ... ... ... ... ... жатады. Екінші кешенге гипспен гидравликалық
басқа қоспалармен клинкерді майдалау операциясы ... , ... ... ... дайындау қарастырылады.
Клинкерді алу – бұл ауыр және энергияны көп қажет ететін процесс.
Ол көптеген капиталды және ... ... ... ... ... алу ... технологиялық
процестерден тұрады:
- жандыру үшін шикізат материалдарын ... отын ... ... ... ... ... ... технологиялық процесінде көп мөлшерде
шаң түзіледі. Шаң түзілу көзі болып пеш агрегаттары, дейірмендер, кірпіштер
және ... ... ... ... цемент, клинкер қоспалары,
шаң материалдарын ... ... ... жол ... ... арту
орындары.Кесте – 1.
Цемент өндірісінің негізгі технологиялық жүйесі көп ... ... ... ... ... , бөлінетін газдар мен
аспирациялы ... ... үшін ... шаң ... ... олар ауаның ластануы мен өңделетін материалдардың шығындарын
болдырмау жолдарын жасайды.Атмосфераға
13
3
3
Сурет-1. Құрылыс материалдары кәсіпорнының бас ... ... ; ... ; 3-автокөлік жолдары; 4-
автотранспорттық бөлімше; 5-механикалық участкі;6-бетон қоспалы узель; 7-
кірпіш ... ... ... ... ... ... ... 11-керамзитті блок цехы; 12-ағаш өңдеу цехы; 13-темір жол;
14-тұрғын үйлер.
тасталынатын шаңдардың 80 %-ке ... ... ... ... ал
шаңдардың басқа бөлігі- цементті және шикізатты диірмендерден , ... ... ... ... ... ... , қоспалар ,
клинкерді және цементтің сақталуы барысында бөлінеді.Кесте-1. [2]
Цемент өндірісінің шаңдарына сипаттамалар. Кесте -1.
|Технологиял|Өнім ... ... ... |көлемі|а, |а, ... |, ... |°С |°С |. |. | |кг/м 3 |
| |м 3/кг| | ... ... | |
| | | | | |5 мкм | | ... |3.8-6.|225-385 |60-67 |10-48 |1.7-36 |37-45 ... пеш|0 | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... |29-44 |16-60 |51-75 |45-51 ... | | | | | | ... ... | - |5-40 |15-17 |35-41 ... |9 | | | | | | ... | | | |15-35 |38-50 | ... ... |30-44 ... | ... |7 | | | | | | ... бірге цементті клинкер өндірісінде шаң газдарын
пайдалануға ... ... ... ...... 180-200 кг отын ... ... отын мен электр
қуатының үлесі 40-50 % -ке ... ... ... узел цехы ... – бұл темір бетон және бетон бұйымдары ... ... тағы да БҚУ ... ... ... ... БҚУ – ге автотранспорт (цементовоз) арқылы береді және
силосты цементті сорғызып, оларды бункер цементтіне ... және одан ... ... ... ... ... узелге түседі . Онда
инертті-құм, қиыршықтарды және т.б. қоректендіргіш және ... ... ... бетон-араластырғыш узелге әкеледі, онда оларды
араластыру жүреді. Дайын қоспаны бункерден арту ... ... ... ... ... ... шаңдары атмосфераны ластайды. [3]
1.4. Ағаш өңдеу цехы (АӨЦ)
АӨЦ – бұл ... ... ... үшін ... ... ... және есік ... және т.с.с.
АӨЦ –ы негізгі үш бөлімнен тұрады:
1. Аралағыш
2. Столяр
3. Погонажді ,қойма.
Ағашты көтерме кранмен аралағышқа береді, оны ... ... ... ... және плотникті цехқа береді, ол жерде ... ағаш ...... аралағыш , фуговальді – ... , ... т.б. 7 ... ... станокта аспирациялары бар,
ауаны сорып алатын ВДН-60 желдеткішпен ... ... ... 6 ... ағаш ... – домалақ аралағыш
және строгальді т.б. Әр станокта ... бар , ... ... ... ... ... етіледі. Ағашты аралау кезінде шығатын газдарды ЦН-22
циклонында тазалау ... ... ... материалдар өндірісінде жылулық энергияны тұрмыстық
қажеттіліктер үшін , технологиялық тізбек үшін ... ... көзі – ... ... ... Р3 және КТ -50 қазандықтарымен
жабдықталған.
Негізгі қауіпті шығатын компоненті газдарға – күл , ... ... ... , ... ... , азот ... , ... желдеткіш көмегімен биіктігі 20 м және диаметрі 0.5 м ... ... ... ... ... зиянды
заттарға сипаттама кесте – 2 көрсетілген. [12]
1.6. Кірпіш күйдіру цехы
Топырақ – бұл қоңыр - сары ... , оны ... ... ... Одан әрі қарай вальцелер СМ – 83 және ... СМК – 125 ... ... ... топырақ қоймасына апарады.
Шикізаттың қалыптағы құрамын жоғарлату үшін, оған ... ... Одан соң ... дайын топырақты транспортер арқылы вальцеге және
2 вальді топырақ араластырғыш СМК – 125 өнімділігі 18 ... ... ... ... ... (саз) өнімділігі 6-7 мың.дана/сағ вакуум-
преске СМК – 28А ... ... ... бас жағын мундштукпен
бекітілген . Ол тығыздау , престеу және ... ... алу ... ... кесу ... 7000 ... –ты ... автоматпен СМК
– 163 атқарылады.
Кірпіш шикізатын сиымдылығы 240 дана кептіргіш вагоншигімен
тунельді кептіргішке апарады. Онда 1 ... бойы ... ... ... ... ... әкеледі және онда қаланады.
Кірпіш шикізатын күйдіру қатты отынмен ... ... ... ... ... ...... арқылы тастайды. Осыдан
барып қыштар қызады. Садканың тығыздығы ... 250-260 дана ... ... ... ... ... лақтырылады.Атмосфераға
тасталынатын газдар құрамына көмір қышқыл газы , азот оттегісі , күкірт
оттегісі , ... , ... ... Олар ... ... , адам
денсаулығына қауіп төндіреді. [21]
Атмосфераға тасталынатын зиянды заттар.
Кесте- 2.
|Аталуы |ШМК м.р. |ШМК с.с. ... ... , |
| ... ... ... ... |
|Қалқ. заттар |0.5 |0.15 |3 |15.3427 ... шаңы |- |0.04 |3 |0.1096 ... |0.15 |0.05 |2 |0.138 ... |0.5 |0.15 |3 |0.0223 ... |0.01 |0.001 |2 |0.00108 ... |0.02 |0.005 |2 |0.00012 ... |0.085 |0.04 |2 |3.5795 ... |0.5 |0.05 |3 |4.8778 ... пары |0.3 |0.1 |2 |26.662 ... ... |- |1*10-6 |1 ... ... пары |- |1.2 |4 ... |
|CO2 |5.0 |3.0 |4 |23.7605 ... |5.0 |1.5 |4 |0.269 ... | | | |74.722 |
2. ... ... газ - шаң ... ... ... өндірісі өлшемі 250х120х65 саз кірпішті құрылыс
материалын өндіреді. 2- суретте технологиялық схема сипатталады.
Өндірісте атмосфераны зиянды заттар ... ... ... ... ... ... көмірді артатын эстакада. Арту эстакада 300м2 алқабын 2175.0 тонна
Қарағандылық көмірді артқанда және ... ... ... ... вагоннан көмірді түсіру.Бір мезетте 4 жартылай вагондарды
эстакада түсіруге болады. Жартылай ... ... ... ... ... тасталынады;
- самосвалдарға көмірді артқышпен артады . Артқыш ТО-18 (1 дана)
сиымдылығы 1.25 м3 ... ... ... ... заттар
тасталынады ;
- ұнтақ – майдалағыш. Топырақ материалына компонент ... ... ... Нәтижесінде ұнтақ – майдалағышқа
майдаланған көмірді береді. ... да ... ... көмірді
артқанда атмосфераға қалқыма заттар , көмір шаңы немесе күйе түрінде
тасталынады;
- арту жұмысы кезінде экскаватор Э55-11 және ... Т-170 , ... ... газдар тасталынады. Дизельді ... ... ... ... атмосфераға күйелер , азот оксидісі ,
көміртек оксидісі , ... , ... ... ... ... ... ... (элекрлі - дугалы пісіру, пропан – бутанды кескіш ).
МР – 3 маркалы ... ... ... атмосфераға аэрозоль
пісірмесі , марганец 2- оксидісі ,сутек фторы (НҒ) бөлінеді. Пропан
бутанды кесу кезінде атмосфераға азот оттегісі , ... ... ... ... үшін ... пеш қолданады. Негізгі отын көмір
болып табылады , отын резервісі қарастырылмаған. Пеште көмірді ... ... күйе – ... , азот ... , ... , күкірт оттекті ластаушы заттар бөлінеді;
- Сиымдылығы 3 м3 ... . ... ... сақтау кезінде
атмосфераға дизельді отынның пары бөлінеді.Кесте – 3. [3]
-
2.1. Шикізат дайындау және ... ... ... карьерді сумен 12 %-тік ылғалға дейін ... ... ... ... ... және дайын өнімнің сапасы
жақсарады. Суды құбыр арқылы насоспен ені 3-4 м және ... 0.6 ... ... ... бір ковшалы экскаватор ЭН55-11
сиымдылығы 0.8 м3 ... ... ... ... арту
қамтамасыз етілген.
Шикізатты краьерден зауытқа дейін Краз автосамосвалымен
тасымалданады ... ... ... беру ... ... артады.
Оларды өндіріске қажеттілігін бір қалыпты жеткізеді. Берілетін ... ... ... ... ... ... жылдамдығын және жоғары
көтерілген шибераны реттеуге болады.
Шикізатты жылдамдығы 60 ... ... ... ... ленталы
тасымалдағышқа түседі . Мұнда ұнтақталған тас ... ... Ол ... ... үшін . ... ... ... ұнтақ – майдалағышқа
түседі , онда түйіршіктерді мм-ге дейін ... ... ... 1м3 ... ... ... Мөлшерленген көмір саны 3.2-
3.5% -і шихта массасын құрайды.
Мөлшерленген топырақ шикізатымен ... ... ... , ... – 3 ... жоғары түйінділерді алып тасталынады.
2.2. Қалыпқа массаны дайындау
Вальцелі ... ... ... ... ... отын ( 2 ... ... ) бір түпті пластинка ... ... ... үшін 2 ... ... ... Одан ары ... суды
қосумен топырақ шикізатын араластыру кезінде пластинкалы консистенке өтеді
, мұнымен ... ... ... ... сипатталады ( пластинка
санымен ). Топырақ балшығының қалыпты су құрамы 20-22 % - ті ... ... ... ... ... пішіндеу
Кірпіш – шикізатын пішіндеу үшін ылғал топырақ шикізатымен бірге
жанғыш қоспа массын қолданады. Пластинкалы конситенкде тұрғандарды ... , ... ... ... ... ... және ... сақталуы керек
.
Ленталы тығыздағыш – қабырғалы керамика ... ... ... ... ... Негізгі жұмыс бөлігі шнек - ол
вакуумсіз ленталы тығыздағыш. Олар ... және ... басы ... ... өтеді.
Тығыздағыш басының ұзындығы 210 мм-мен ... және ... Ол ... ... қысу ... ... массасы тығындалады
және масса ағын әсерінен домалақ пішіні – тік ... ... ... ... кесу – автоматпен іске асады , оны синхронизатормен
бірге орналастырады. Кірпіш ... ... кесу үшін ... ... етіп рейкаға орналастырады , олар ... ... ... ... ... беріледі. Соңында көтергіште қатар
қылып жинайды , одан кейін 200 дана ... ... ... ... ... ... көздеріне сипаттама. Кесте – 3.
|№ |Атмофераны |Ластанған | ... ... ... ... ... |ластайтын |заттарды ... ... ... ластама |ластама заттар саны|ын |
| ... ... ... ... ... | ... | ... | | ... сы, | |дың |
| | ... | | |°С | ... |
| | | | | | | | |
| | | | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |
| |SO2 |0.5 | | |
|1 | | | | |
| | | ... ... жүйесі, |
| | | ... ... ... |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | ... | |
| | | ... | |
| | | ... ... ... |
| | | | ... |
| | | | ... |
| |NO2 |0.085 | | |
|2 | | | | |
| |CO2 |3 | | |
|3 | | | | |
| ... заттар |0.5 | | |
|4 | | | | ... жіне ... ... ... ... ... жұмысшы
медициналық тексеруден өтуі қажет және жұмысты жүргізу ережесі туралы нақты
инструкция алуы тиіс. Бұл ... ... білу ... ... - өте ... ... ... цехында негізгі жабдықтарға газ
тазалау қондырғылары жатады. Құрал – жабдықтар , қондырғылардың қызмет
көрсету алаңдарының барлығы еден ... ... ... ... ... тұрақты етіп жасалған және 1 метрден кем емес қанаттары ... ... ... ... ... еден ... 2 метр биіктікте
жүргізіледі. Бак , жинағыш және ... ... ... ... ... ... жабылады.
6.2. Еңбек жағдайына әсер беретін технологиялық процесстер мен ... ... және ... ... ... қауіпсіз жүргізіп , қоршаған ортаның
және өндіріс бөлмесінің ... ... ... ... ... келтіру қажет.
Цехтағы технологиялық процесстерді механикаландырудың ... ... ... ... және ... ... технологиялық процестерді механикаландырудың жалпы
көрсетпесін санау жолында анықталады : ...... ... ... ;
Б – ... адам - ... ... қосындысы – 16
тең ;
В – адам –сағат қол еңбегінің ... – 8 ... = ... ... ... ... жобасын орындау үшін өңдеу
жұмыстарының алдындағы және ... ... ... ... қайтадан жүргізілген өңдеу жұмыстарының ... ... ... ... ... ... ... шаралардың ауқымдылығы мен қажеттілігі туралы қорытынды
туылады.
6.3. Жарықтандыру
Жарық ... ... ... ... өндірістік жарықтың төмендеуін
жөндеу көру ағзасының жұмысына бірқалыпты жағдай жасайды, ағзаның жалпы
еңбек ... ... ... ... роль ... шарты сандық көне сапалық көрсеткіштермен сипатталады,
оған қатыстылар:
– жарық ағымы;
– жарық ... ... ... ... спектральді құрал;
– үнемі жарық түсіру мен жарықтық.
СНиП 245 – 85 ... ... ... ... ұзақ ... адам ... ... табиғи жарық болуы тиіс. Шыны бетінің ластануы жарық
айқындығын төмендетеді, оны ... ... ... байланысты
құрастырылған кесте бойынша жүргізіледі. Жарық көздері жабдықпен, дайын
өніммен немесе т.с.с. ... ... ... ... ... ... санитарлық нормаға және сапалық тәртіпке сәйкес болуы тиіс.
Электрлік жарық бірнеше жүйе мен түрге бөлінеді. Кейбір ... ... жеке ... ... ... алып қолданады.
Шырақ түрі қоршаған орта шартына, тұрақтылығы мен жарық бөліну талабы
бойынша ... Шаң ... және ... орта ... ашық
жарқырайтын лампалы шырақ қолданылады. Бұл шырақты дымқыл орындарда ... ... ... су ... ... патрон қолдану шарт. Жеке
кіріс өткізгіш арқылы қауіпсіздендіргіш втулкаға, ... ... ... жоқ
орындарда қорғалынған немесе шаң өтпейтін шырақ қолданылады.
Өрт қауіпі және жарылыс қауіпі бар ... ... ... ... ... ... шырақ (НОБ –150, НОБ – ... ал егер ... ... болса өз уақытында байқап жояды, бас
инженермен эксплутация процесіндегі жылына бір реттен кем емес ... ... ... мен ... жарықтың жалпы деңгейіне
тексеру жүргізіледі. Жұмыс орындарында жарықтың ... ... тез ... мен ... күш жұмсауына әкеп соғады, нәтижесінде
жүмыс сапасы мен еңбек ... ... ... алу ... аймағының қалыпты жарықтануы жасанды және табиғи жарықты
қолданумен іске ... ... ... ... ... ... ... метерологиялық жағдай
мен ауа тазалығын қамтамасыз ету болып табылады. Желдету бөлмедегі ысыған
немесе ластанған ауаны сыртқа шығару мен оған таза ... беру ... ... қозғалу әдісіне байланысты табиғи және механикалық болып
бөлінеді, және екеуі бірге қолданылуы мүмкін.
Бөлмеге ауаны ... беру ... ... байланысты ағымдық,
шығарымдық немесе ағымды – шығарымдық болып бөлінеді.
Желдету әсер ету ... ... ... ... ... ... ... ауыстырмалы желдету жүйесі ластанған, ысыған, ылғалданған ауаны
таза ауамен шектік мөлшерге ... ... ... ... ... ... заттар, жылу, ылғал барлығы бөлмелерде бірқалыпты таралатын
кезде көбірек пайдаланады. Мұндай желдету кезінде ауа қалпының ... ... бар ... бір ... ұстауға мүмкіндік
туындайды.
Егер бөлме өте үлкен, ал жұмыс істейтін адамдар аз және ... ... ... жағдайда экономикалық тиімділік жағынан жергілікті желдету
жүйесін қолданған дұрыс.
Егер зиянды заттар шығар ... ... ... тұрып ұсталатын
болса, бөлмедегі ауа ауыстыруды көп қысқартуға ... ... ... зиянды заттар көзі болып табылатын технологиялық ... ... қою ... лас ... ... ... ... желдету
жергілікті шығарымдық деп аталады. [16]
Жергілікті желдету жалпы ауыстырмалыға қарағанда орнату мен қолдануға
кететін шығынды өте аз ... ... ... ... ... ... ... болса, жұмысты
желдету мен қатар апаттық желдету қойылады.
Желдету жүйесінің тиімділігін арттыру ... ... ... ... және ...... талаптар орындалуы
тиіс:
1.Ағымдық ауаның шамасы La шығарылатын ауаның шамасына тең болуы қажет,
олардың арасындағы ... ... ... ... және ... жүйелер дұрыс орналасуы тиіс. Таза ауа, зиянды
заттардың шамасы максималды бөлмелерге беріліп, ауа ... ... ... ... максималды болатын орынға орналасуы керек.
3.Желдету жүйесі жұмысшылардың шамадан тыс ... ... ... ... ... шамадан тыс шу тудырмауы тиіс.
5.Желдету жүйесі электр, өрт және ... ... ... болып,
құрылымы қарапайым пайдалануға сенімді де тиімді болуы тиіс.
6.5. Шу және ... мен ... ... ... ... ... ... істеу уақытында тербеліс пен шуды төмендетуші іс-шаралар
қарастырылуы тиіс.
Шу өзінше каотикалық әртүрлі желі мен дауыс ... ... ... ... өндірістік шу механикалық (механиз мен
бұйымдарының және тораптарының соққысы ағынның ... ... ... ... жылдамдығы) болып бөлінеді.Шу дауыс
дыбыс желісінің тербелуімен сипатталады.
Тербеліс – бұл серпімді дененің ... ... бір ... қайталанатын және сүйеніш арқылы құрылыс конструкциясына
тарайтын механикалық қозғалыстың жинтығы.
Тербеліс тездету жылдамдығы, желі және ... ... ... ... ... ... ... адамға әсерін
анықтайды.
Тербеліс деңгейі – тербеліс туғызушы жабдық пен механизм, ... ... ... ... ... СН және Т қарастырылған көлемнен аспауы тиіс.
Шу туғызушы өндірістік жабдық ... ... ... ... ... ... шу ... жабдық жұмысының режимі
көрсетілген. Шу орнындағы дауыс қысымының ... ... ... шу
сипаттамалары болып табылады: дыбыстарға сәулеленуші дыбыс ... ал ... ... ... ... МЕСТ 11870 – 66 машина
шуылдарының сипаттамасы және оларды анықтау әдістеріне сәйкес өлшенген.
Шудың ... болу ... ... ... ... қолданылады:
− бұйымның саққылы әрекетін саққысызға ауыстыру, қайтып түсетін
қозғалысты –айналатынға.
− металл бұйымдарды ... ... ... ... ... немесе металл бұйымдарды дыбыссыз материалдармен
үйлестіру;
− шайқалыс қоздырғыш агрегаттың барлық ... ... ... ... ... теңестіруді қарастыру;
− соғысатын бұйымдарды жабысқақ сұйықпен майлауды кең көлемді қолдану
және шуыл шайқалысын шайқалысын ... ... ... майлар;
− кей жағдайда агрегаттың басым шуы ... ... шуы ... ... ... ... подшипнигіне ауыстыру;
− агрегаттың шу түйіндерін бөлектендіргіш былғарыға ... ... ... теникалық шуды оның қайнар көзінен рұқсат
етілген деңгейге дейін ... ... ... жағдайда, машина
конструкциясына шу тарамау үшін кедергі жабдық қосады, яғни ... ... шу ... ... ... адам ... ... әсер етеді. Қарқынды шу
есту аппаратының функциясын төмендетеді, бас миының жүйке клеткаларына әсер
етеді. Нәтижесінде адамда атап ... ... ... ... медсанитарлық қызметтің міндеті болып шуылға байланысты
жұмысшылардың ... ... ... ескерту. Қажетті
профилактикалық іс − шара бұл ... ... және ... тексеру, есту
ағзасына жеке қорғаныс құралын қолдану рационалды еңбек ... мен ... ... шу жерлерде болу уақытын қысқарту.
6.6. Санитарлық тұрмыстық және ... ... ... ... ... ... гигиеналық тәжірибие
өткізетін және жинаумен айналысатын денсаулық сақтау саласы.
Жұмысшыларды жұмысқа ... ... ... денсаулығын
медициналық жұмысшы тексереді, сондай − ақ ... ... ... ... барлық жұмысшылары жеке гигиена тәртібін сақтауы керек.
Жеке гигиенаға байланысты санитарлық талап ... ... және ... ... ... ... қол, шаш, ... таза ұстау,
тұрмыс пен өндірісте санитарлық режимді сақтау.
Жұмысшылардың цехтағы жұмысқа арнайы киімі ... ... ... зақымнан абай болу үшін инемен, түйрегішпен түймеленбеуі ... ... ... ... ... ... киімді жұмыстан соң өзімен әкетпеуі тиіс, шешінетін жердегі
жеке ... ... ... Шкаф таза тұру тиіс онда ... лас ыдыс аяқ
сақталмауы керек, өйткені бұл шыбын, таракан, тышқандардың ... ... ... ... ... жеке ... ... тазалап, жуып
дезинфекциялау қажет.
Қоғамдық қолдану орындары жақсы санитарлық ... ... ... ... ... олар ... ... микроағза таратушы қайнар
көзге айналуы мүмкін.
Қоғамдық қолдану орындарына дезинфекция жасалынуы тиіс, онда жаңа
дайындалған ... ... ... ... Жуыну бөлмелерінде
электр сүлгі болуы ... ... цех ... ... ... өндірістік
цехтарда темекі шегуге тиым салынады. Темекі шегуге арнайы ... ... бұл ... ... ... ... алдын −
алуға бағытталған санитарлық − техникалық шаралар мен ... ... ... ... және ... ... факторлардың ұзақ
әсері осы мамандыққа тән жұмысшыларды ауруға әкеліп ... ... ... ... ... ... алу, ... гигиеналық шарттарын
қамтамассыз ету, өндірістік зақымды ескертуші қазіргі ... ... ... өндіру тиіс.
6.7. Микроклиматтық жағдай
Өндірістік орынның микроклиматы бұл осы орынның ішкі орта ... адам ... әсер ... ... үйлесімі, ылғалдылық және ауа
қозғалысының жылдамдығы, сондай−ақ ... ... ... ... ... ... ағзада өмірлік әрекет
айтарлықтай өзгереді, ақырында ... ... ... еңбек өнімділігінің төмендеуіне әкеледі.
Әртүрлі микроклиматтық жағдаймен орындалатын жұмыстың түрлі
ауыртпалығы ... ағза ... ... ... қамтамасыз етеді. Ағзаның терморегуляциясы дененің температурасын
белгілі деңгейде ұстайтын физиолгиялық процесс. Адам ... жылы ... ... дене ... ... табылады.
Төмен температура әсерінің нәтижесінде жасушаның зақымдануы суықтану
деп аталады.
Төменгі температура әсері кезінде ... ... ... ... ... ... әкелмейді. Жасуша температурасы қаншалықты төмен
болса, оның өмірсүрушілік анықтаушы алмасу процесі соншалықты көп езіледі (-
19(С кезінде ... ... ... ... ал -10(С ... қан айналым
тоқтайды).
Салқындау ссебебі әртүрлі болады, ... ... ... ... жел, ... ылғалдылық, тар және су аяқ киім, қимылдамай тұру, зиян
шегушінің жалпы жағдайының нашарлауы - ауру, ... ... мас ... ... ... ... ... алақан, құлақ, мұрын, табан.
Көмек көрсету кезінде бастысы суық тиген жерге тез ... ... ... жылы ау жылы ... ... ... жылы су ... әсер
етеді. Зиян шегушіні жылы орынға кіргізер алдын үсіп ... ... ... таңғышпен қою керек. Таңғыш тек қана терінің бозарған ... ... ... ... ... ... алмауы керек. Қарсы жағдайда қан
айналымы бұзылмаған дене ... ... ... ... үсіп ... ... бетінің жылуына әкеліп соғады, бұл жасушаның өлуіне себеп болады.
Жылу өткізбейті таңышты қойғаннан ... үсіп ... ... ... қимылдатпау керек, өйткені олардың соғуы өте нәзік. Бұл үшін мынаны
қолдануға болады, сондай - ақ әйтеуір ... ... ... ... Дененің үсіп қалған жеріндегі таңғышты ыстық сезіліп, сезгіштік
қалпына келгенше тұруы керек.
6.8. Өрт ... және ... ... ... ... ... ... затына қарай барлық өндіріс жарылысты, жарылыс - өртті және от
қауіптілігі 6 категорияға бөлінеді: А, Б, В, Г, Д және ... ... ... ... ... күйдіру цехы В категориясына
жатады. [18]
Өндірісті от қауіптілігі категориясы бойынша болу қауіпсіз еңбек
шартын құруда ... роль ... ... жобалау сатысында. Категориясына
байланысты, ғимарат кострукциясына, өртке қарсылығы, жылыту, вентиляция,
эвакуациялық шығыс және ... ... ... ғимарат пен
құрылыстың отқа төзімділік талабы анықталады. ПУЭ сәйкес өндірістің жарылыс
қауіпті класына ... ... ... электр желісі, электр
жабдықтарын пайдалану және қондырғы арнайы талаптары ... ... мен ... жану ... байланысты 3
топқа бөлінеді: өртенбейтін материалдар; қиын өртенетін материалдар;
өртенетін ... пен ... отқа ... ... 1 ... ... шегі мен ... тобымен сипаталады. Отқа төзімділігі бойынша
ғимарат пен ... 5 ... ... пен ... отқа төзімділігінің талап етілген дәрежесіне
байланысты және ортену тобы мен отқа ... ... ... ... және ... пен ... негізгі құрылыс конструкциясының отқа
төзімділігінің минималды шегі кестеге сәйкес ... ... ... ... ... міндеті болып,
өнеркәсіптің өрт қауіпсіздігін қамтамасыз ететін кешенді іс – ... ... ... Бұл ... ... ... ... болу себептерін
жою жолымен шешіледі, сондай – ақ өрт ... ... ... ... ... ойдағыдай эвакуациялау жағдайын құру, өртті жоюшы үнемді
құралдар еңгізу. Өнеркәсіпте өрт қауіпсіздігі ... ... ... жетекшіге жүктеледі. Өндірістік цехта, қоймада,
құрылыс учаскелерінде, өнеркәсіп бұйрығы бойынша өрт қауіпсіздігіне жауапты
тұлға сайланады.(цех басшысы, қойма ... ... ... ... ... ... ... тұйықталу,
электрлі қондырғының жіктелуі, ауыпалы қарсылық және шоқтану.
Қысқа тұйықталудың себебі: ток көзін және ... ... ... ... мен әртүрлі механикалық зақымдануынан болады, әртүрлі
сымның жүктелуі электрлі қондырғының қызуына, изоляцияның ... ... және оның ... әкеп ... ... ... ... диэлектрлі құрамын бұзады және жануын тудырады. Олар
көбіне өткізгіш сымдарды әртүрлі материалдардан тұрғандықтан және де ... ... ... Шоқтану қосқыш, сақтандырғыш сымдарын
ажырату мезетінде туындайды. [18]
Шоқтану шаңы өрт ... бар ... ... ... төндіреді.
Электр тогынан туындайтын өрттің алдын алу үшін электр көздері және
электр ... ... ... ... ... және ТБ ... сай келуі қажет.
Әр кәсіпорын мен мекемеде электр жабдықтарды тасымалдауға, электр
жүйелерін және электр қондырғыларын өрт ... ... ... тағайындалуы қажет. Олардың міндеттеріне кіретіндер:
− Қазіргі заманғы профилактикалық қараулар жүргізу;
− Құрылғыларды таңдау мен ... ... ... ... режимінен ауытқуынан сақтандыратын аппаратар жағдайын жүйелі
бақылау;
− Өрт сөндіру құралдарының болуын қадағалу;
− Өрт ... ... ... ету ... ... өткізудің жүйесін ұйымдастыру.
Барлық қондырғылар өрт қауіпсіз болуы қажет, оларды ... ... ... ... ету және ... қажет.
Электро қыздыру құралдарын қолдану сол ... үшін ... ... рұқсат етіледі. ... ... ... ... ғана ... ... ережесіне сәйкес электр сымдарының жаңғыш
заттардан және үй ... ... тиым ... ... ... ... ... құрылыстарын
жаңғыш материалдармен қоспай құрастыру қажет. ... ... ... ... екі реттен кем емес тазрту қажет.
Және де өрттің себебі ... ... ... ... ... ... күйінде жұмыс орнына келіп қауісіздік ... ... да ... Өрт ... ... өрт ... енгеннен кейін жану процесін тоқтататын зат.
Өрт сөндіру тәжірибесінде қолданылатын негізгі қазіргі заманғы өрт
сөндіру құралдары болып келесідегідей ... ... су, құм, ... ... ... порошоктар, көмірқышқыл,инертті газдар ... ... ... ОП, ОХП және ... сияқты типтес өрт
сөндіргіштері құрылған. [18]
Өрт қауіпсіздік шаралары:
- қажетті бірнеше шығу жолдарының болуы;
- цехта құм ... ... өрт ... ... беру ... ... өндірістік өрт қауіпсіздігі жағынан В дәрежесіне
жатады.
6.10. Жеке тапсырма
Жеке қорғаныс құралдарын ... ... ... ... ... қорғау және сақтау үшін , арнайы ... ... жеке ... ... ... ... ортада
қауіпті және зиянды факторларға – ультрадыбыстар , жоғары температурада
жұмыс істейтін ... , от ... , ... ... ... ... ... қондырғылардағы технологиялық процесінің бұзылуы
жатады.
Өндірістегі ... мен ... ... ... ... үшін келесі жеке қорғаныс құралдары қолданады.
Өндірістегі ыстық цехтағы жылулық сәулеленуде , қыздырылған
жоғары бетімен ... ... , ... ... ... ... ... қорғауда арнайы былғары етік және қол ... ... ... ... ... ... қорғану үшін арнайы былғары етігінің
МЕСТ ... және ... МЕСТ ... ... ... ... ... былғары етіктерінің түрлері , тума топтары , өлшемдері
толығырақ және ... ... ... ... мен сай келу ... – 6.
| | | | ... 12.4.017-76 |
| ... ... ... ... ... ... ... түрлері | ... ... саны ... шартты |
| | ... | ... ... ... |240-307 |2 |Ти; Тп; Тр ... | | | | ... етік | | | | |
| ... |817-285 |2 | ... бар ... |240-307 |2 |Ти; Тп; Тр ... етік| | | | |
| ... |217-285 |2 | ... бар ... |240-307 |2 | ... | | | | |
| ... |217-285 |2 |Ти; Тп; Тр ... ... Етік МЕСТ 15.602-72 стандарт талаптарынасәйкестендіріліп дайындайды.
2. Колодкалы етік дайындау үшін – МЕСТ 3927-75.
3. ... ... ... ... ... : шегелеу , шегелі – клеймен
, тігісті – клеймен және ыстық желімдендіру-тығындалуымен.
4. 200 , 100 және 50 Дж ... ... ... қорғану үшін носкилі
етіктер аяқ ... ... ... МЕСТ 10998-74 ... ... әсерлерді , яғни жууда , оқтықтан , металл
балқыма ұшпаларынан , ... және тұз ... қол ... сапасын бақылау МЕСТ 4103-2 ... ... ... ... ... , яғни ... ... жасалады.
Тұтынушы қолғап пішініне , өлшеміне өзі тапсырыс бере алады.
Электр ... ... , ... ... ... үшін ... пластмассалы каска МЕСТ ... ... ... ... талаптары.
Каска стандарт талаптары және техникалық шарттарымен шығарылуы
тиіс. Су қорғағыш материалдан жасалуы , касканың корпусына металл ... ... ... ... ... ... 300 В ... көзінен
пластмассалы каска қорғауы тиіс.
Касканың негізгі өлшемдерімен түрлері келесі кестемен –7 сәйкес келу керек.
Кесте - 7.
|Көрсеткіштердің |Өлшемдері , мм ... | |
| |А |Б |
| |1 |2 |1 |2 ... ... |145 |150 |160 |165 ... | | | | ... ... |155 |160 |170 |175 ... | | | | ... ішкі |80 |85 |85 |90 ... | | | | ... ... |10 |10 |52 |52 ... |40 |45 |- |- ... | | | | ... ... ... қысымын өлшеу стандарты МЕСТ
12.4.077-79 бойынша анықтайды. Ауа ортасындағы 11.2 кГц – ті ... ... ... ... ... , ДБ третьоктав қатарына сәйкес МЕСТ
12090-8 : 12500 , 16000 , 20000, 25000 , 31500 , 40000 , 63000 Гц – ... ... сай болу ... ... қауіпті және зиянды факторларынан ... ... ... ... ... болу қажет.
Өнеркәсіпте көздің зақымдануы және салдары әртүрлі болады –
индиферентті шаңмен ластануынан және ... әсер ... ... зақымдануға, жекелей немесе толықтай көруден айыруға әкеледі.
Көздің механкалық зақымдануы әдетте қатты ... ... ... ... шыны ... Механикалық зақымдану қатарына сондай -
ақ балқытылған металл шашырандысынан көздің ... ... ... ... сұйық, ыстық бумен, газбен күйіп қалу жатады.
Түссіз шыны көзілдірік – ... ... ... ... шыны ... – бұл химиялық ... ... ... ... ... шыны ... ... көзілдірігі – жабық изоляцияланған қорғау
көзілдірігі – жұмыс зонасындағы ауа берілуіне жол бермейді.
6.11. Жарықтандыру ... ... ... ... ... кезде жұмысқа комфорттық
жағдай жасау үшін, тәуліктің ... ... ... ... ... ... ғимараттарда қолданылады.
Жасанды жарық функционалды белгілеумен жұмыстық және авариялық ... ... ... ... бір ... ... бір ... жарықты қамтамасыз ету үшін пайдаланады.
Жұмыс жарығы – барлық ғимараттар мен ... ... ... ... арналған ашық учаскелерді, адамдардың жүретін жерлерінде транспорт
жолдарын қамтиды. [16]
Авариалық жарық – ... ... ... ... жұмысты
жалғастыру үшін арналады.
Эвакуациялық жарық – ғимараттардағы ... ... ... ... сол ... ... үшін қолданылатын жарық. Адамдардың жүруі
үшін қауіпті ... ... ... бір ... адам саны бола ... ... жуықтап есептеу. Жасанды жарық көзінде горизонтальды
бетінің қажетті жарығын есептейтін формула.
Е = F · N · η / S · K3 · Z ... Е - ... ... ең ... ... люкс;
А - әр лампаның жарық ағыны, люмен;
η - ... ... ... ... мен қабырғадан шағылу коэфицентіне және ... ... ... ... i:
i = S / (h · ( A + B ... i ... ...... ... ... бетінің үстінен биіктігі, м;
A – бөлменің ұзындығы, м;
B – бөлменің ені, м;
N – шырақтардың саны, ...... ... м2;
K3 – қор коэфициенті;
Z – жарықтың бір қалыпсыз коэфициенті.
Бөлме ауданын есептеу формуласы:
S = a · b = 12*6 = 72 ... = S / (h · ( A + B )) = 72 / (7 · ( 12 + 6 )) = ... = Е · S · K · Z /N · η = 300 · 72 · 1,5 · 1,2 /8 · 60 = ... түрі НВ – 10 (127 ... НВ – 23 (220 ... ... 60 ... Экономикалық бөлім
Тазалау ғимараттардың өндірістік қуатының ... ... ... өткен стандартты сапалы газдың максимумды көлемін (м3)
сипаттайды.
Келесі ... ... ... ... ... = Тэф *К*Н
мұнда : Тэф – негізгі аппараттың жұмыс істеу уақыты .
К - ... бір ... ... саны .
Н - ... ... ... .
Тэф = Ткал * Трем
Ткал = 365*24 = 8760 сағ
Трем = 31*24 = 744 ... = 8760-740 = 8016 ... = ... = 5142226.4 т/жыл
7.2. Ғимарат құрылысының жоба қаржы бағасының есебі
Ауа бассейінің қорғауға кететін капиталды шығындар ... ... ... зиян ... ... және ... үшін
кректі қондырғылар құрылысына кетктін шығындардан тұрады.
Құрылыс бағасының суммарлық есебі. [13]
Кесте – 8.
| | ... ... |СТ ... |
| | |бағасы ... және ... |
| | | ... ... ... |бағасы, |
|Цех ... | ... ... ... | | | ... | |
| |м3 | | | | |
| | |1 м3 ... бағасы, |Жылу және ... |
| | ... ... |кіш |
| | ... | | |
| | | ... ... |бірлік |жалпы |
|Циклон – 15 ... |1 ... ... ... ... |
|РЖС (РПН) |дана |1 ... ... |32145.1 |32145.1 ... ... ДН| дана |1 |23904.0 |23904.0 |2390.40 |2390.40 ... 22 | | | | | | ... ... |1 |21307.1 |21307.1 |2130.7 |2130.7 |
| | | | ... | ... ... ... белгілі баға көрсеткіш бойынша немесе базалы
кәсіпорынның бухгалтерлік мәләметтері бойынша қойылады.
Қосалқы шығындардың есебімен қондырғының сметалы бағасын ... ... ... аламыз: [13]
Кесте – 10.
|№ |Аталуы ... ... , ... ... ... бағасы ... ... ... ... 10% ) |55222.9 ... |Қалану шығыны( 18% ) ... |
| ... ... ... ... ... ... шығындардың жалпы бағасы:
Кесте – 11.
|№ |Аталуы ... ... |% |
| | ... , ... | ... ... ... |750776.3 |51.5 ... ... ... ... |48.5 |
| ... ... |100 ... Газ ... ... ... ұйымының жал ақысы
Еңбек ақысына кететін шығындар есебі ... ... ... үшін ... ... ... ... қажетті жұмыс
уақытының санын және бір ... жыл ... ... ... ... саны мен ... анықтайды. [14]
Жұмысшылардың едәуір бөлігі үшін өндірістік кәсіпорындардың
көбісінде тәулік бойы ... ... ... . ... үш сменадан тұрады
және 8 – ... ... ... ... ... ... ... жұмыс уақытының балансымен ... ... ... ... ... ... |
| |Бір жылда күнтізбелі күндердің саны |365 |8760 |
| |а) ... ... |91 |2184 |
| |б) ... ... |- |- |
| | Бір ... ... күндері , Тном |274 |6576 |
| ... ... ... Шықпайды: | | |
| |а) ... шығу ( ... ) |24 |576 |
| |б) ... келе ... қалған уақыт |8 |192 |
| |в) ... ... ... ... |2 |48 |
| |г) ... ... ... |3 |72 |
| ... күндердің барлығы |37 |888 |
| |Бір ... бір ... ... ... ... | | |
| ... күндер саны ( Тэф) |237 |5688 ... ... ... ... ... жұмысшылардың
саны үш сменалы жұмысты ескеріп келу санының нормативтерінің ... ... ... алды ... ... ... немесе
анықтама әдебиеттері бойынша қабылданады.
Әр түрлі жағдайларға байланысты ... ... ... ... жұмысшылар санын есептеу коэффициенті бір ... ... ... жұмыс уақытына бөлінуімен анықталады: [14]
К = Ткоп/Тэф
К = 8760/5688 = 1.54
Жұмысшылардың алмасу санын газ тазалау бөлімінде қызмет көрсету
нормалды уақытымен ... Газ ... ... бір ... 3 ... ... (8 ... ... ... ... ... ... |Есептеу |
| |қызметінің ... саны ... ... |коэффициенті |
| ... | ... ... |К |
| | | | ... | |
| |1 |2 |3 |4 |5 |
|1 ... ... |1 |- |1 |1.54 |
|2 ... |1 |3 |3 |1.54 |
| ... | | | | |
|3 ... |1 |3 |3 |1.54 |
|4 ... |1 |3 |3 |1.54 |
| ... |4 |9 |10 | ... тазалау қызметкерлерінң штаттары және жалақы қоры . ... ... ... саны ... ... ... жылдық|
| | | ... , ... ... |
|1 ... ... |1 |41500 |498000 |
|2 ... |3 |32700 |392400 |
| ... | | | |
|3 ... |3 |21500 |258000 |
|4 ... |3 |21700 |260400 |
| ... | | |1408800 ... ... келу саны ... ... бастығы) = 3адам *3ауысу = 9адам/бір күн
Ркел (оператор) = 3адам *3ауысу = 9адам/бір күн
Ркел ... = ... ... = ... күн
Тізімдік саны келесі өрнекпен анықталады:
Ртіз = Ркел*К
Ртіз (смена бастығы) =9*1.54 = 14 адам
Ртіз (оператор) = 9*1.54 = 14 ... ... = 9*1.54 = 14 ... ... ... ... энергетикалық
шығындар есебі
Атмосфераға тасталынатын өндірістік қалдықтарды кезінде ... ... ... : ... ... , ... энергия , су , нығыздалған
ауа .
Электр энергиясына кететін ... ... ... жыл ... қолданылған электр қозғалтқыштары киловатт – сағат санымен
анықталады:\
Ээл.эн = Э* Тэ
мұнда : Ээл.эн – ... ... ... ... , теңге.
Э – қолданылған электр энергия саны , кВт*сағ .
Тэ – электр энергия бағасы , теңге/кВт*сағ .
Қолданылған ... ... саны ... ... қозғалтқыш
қуатымен , барлық тазалау сатысы бойынша және қондырғының эффективті жұмыс
уақытымен анықталады.
Электр энергиясына кететін шығындар есебі.
Кесте – ... ... ... |Жыл |Жыл ... ... |
| ... |қозғатқыш- |ішіндегі |жұмыс | ... |
| ... ... |жыл ... ... ... |шығындар |
| |-шылардың |белгіленген |Тэф ... ... ... ... |қуаты , кВт | |Тэф | | ... ... |4.16 |8016 ... |5.8 |193410 |
| ... | | | | | ... ... | | | | | |
| ... |4.1 |8016 |32865.6 |5.8 ... |
| ... | | | | | |
| ... |8.26 | | | ... ... ... ... шығынның өзгеруін есептеу:
а) Еңбекті қорғау шығындары:
( 1300*30 ) – ( 1300*20 ) ... ... ... және ... ... ... Ғимараттардың және жасақтардың ағындағы жөндеуі :
750776.3*0.01 = 7507.76
Газ тазалау бөліміне кететін жалпы шығындар.
Кесте-16.
|№ |Шығын түрлері ... ... |% |
| | ... | ... ... ... ... ... ... |23 ... ... ... ... |706853.2 |21.6 ... ... ... ... |1408800 |43.1 ... |Электр энергиясына кететін шығындар |384030.5 |11.7 ... ... ... ... |13000 |0.3 |
| ... |3263460 |100 ... күйдіру цехы қоршаған ортаға , яғни атмосфераға
газ ... үшін жыл ... 521350.1 ... айып пұл ... ақтау жылын анықтаймыз:
1457629.5/521350.1 = 2.7
Барлық бөлім бойынша есептеулер нәтижесінде техника-экономикалық
көрсеткішінің ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... |Көрсеткіш мөлшері|
|1 |Ғимарат құрылысына кететін ... ... |
| ... | | |
|2 ... ... шығындар |теңге |706853.2 |
|3 ... ... ... |теңге |1408800 |
|4 ... ... ... |теңге ... |
| ... | | |
|5 ... қорғау шығындар |теңге |13000 |
|6 ... ... | | |
| ... ... ... | | |
| ... ... |521350.1 |
|7 ... ... | жыл |3 ... ... қарастырылып отырған газ тазалау
қондырғылары өндіріске қойсақ , онда ол ... ... айып ... ... газ ... тазалау қондырғыларынан тазаланып ... ... , адам ... ... ... Яғни ... талаптарға сай таза газдар шығарады. Газ тазалау бөліміне ... ... ... 2.5-3 ... шығынын ақтайды.Осы жылдан бастап
өндірістік кәсіпорынға пайда түседі.Түскен ... ... ... ... – құрылыс бөлімі.
8.1. Бастапқы мәліметтер
1. Құрылыс районы – қ. ... ... өрт ... бойынша «В» категориясына жатады.
3. Жылыту үшін есептік қыстық температура
4. Сыртқы ауа ... - 20 0 ... Суық ... – 15 0 ... Бес ... суық –13 0 ... Қар ... – шашынның салмағы – 65 кг/м3
6. Құрылыс ... ... – 1 ... ... ... ... Жел ... қайтымдылығы (ақпан, ... ... |СШ |Ш |ОШ |О ... | | | | ... | | | | |
| | | ... ... | | ... |аме|к |
| | | ... ... | | | |ің | |
| | | | |ауы| |
| | | | |тқу| |
| | | | |ы | |
| | | ... | | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 ... ... бақылау және реттеу |
| ... | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... ... Сандық | | | | | |
| ... DE. ... ... | | | | |
| |– ... | | | | | ... ... ... |STT 3000 |дана |100 |3 |3 |
| ... – тот ... | | | | |
| ... Қосу сымдары - | | | | | |
| ... . ... | | | | | |
| ... , АҚШ. | | | | | |
| |Өзі ... ... | | | | | |
| ... 131) көп | | | | | ... ... ... ... 131 ... |100 |1 |4.5 |
| |IP 54. ... саны – 12.| | | | | |
| ... ... 4 – 20 | | | | | |
| |мА. DMCS ... бар. | | | | | |
| ... фирмасы , АҚШ.| | | | | ... ... ... |
| ... ... | | | | |
| |(4а ÷ 8а ... шегі | | | | | ... |: 0÷3 МПа. Дәлдік класы | | | | | |
| |0.5 . ... ... ... ... |200 |5 |1 |
| ... зауыты РФ , Томск| | | | | |
| |қ. | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... сезгіш | | | | | ... ... ... STD 3000 | | | | | |
| ... (4а ÷ 8а ... |STD 3000 ... | |5 |3 |
| |Мах шегі 1МПа , min шегі | | | | | |
| |0.1 МПа. ... ... | | | | | |
| |0.075 %. HART ... | | | | | |
| |бар. ... ... : 4 – | | | | | |
| |20 мА. ... | | | | | |
| ... , АҚШ | | | | | ... ... ... және ... |
| ... интеллектуалды | | | | | |
| ... ... SMC 3000 | | | | | |
| |PLUS ... (9а ÷ 11а | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... : ... | | | | | ... ... ... ... ,|SCM 3000 ... |300 |3 |2.8 |
| |тығыздық , ... |PLUS | | | | |
| ... ... қатты | | | | | |
| ... бар ... | | | | | |
| ... ... ... | | | | |
| ... диапазоны 0.1 ден| | | | | |
| |2000 ... ... ... | | | | | |
| ... 4 – 20 мА. ... | | | | |
| ... DE. ... | | | | | |
| ... , АҚШ. | | | | | |
| |Өзі ... ... | | | | | |
| ... 131) көп | | | | | ... ... ... ... 131 |дана |300 |1 |4.5 |
| |IP 54. ... саны – 12.| | | | | |
| ... ... 4 – 20 | | | | | |
| |мА. DMCS ... бар. | | | | | |
| ... ... , АҚШ | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... ... ... | | | | |
| |:4 – 20 мА. ... ... | | | | | |
| |15 ÷ 100. ... | | | | | ... ÷11б ... – сызықты. |Серия |дана |300 |2 |3 |
| ... ... ... |ЕР 2300 | | | | |
| |42°. ... сигналы | | | | | |
| ... ... 0 – 100| | | | | |
| |% ... , ... – | | | | | |
| ... ... сезгіш | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... , АҚШ. | | | | | |
| ... ... Шартты | | | | | |
| |өту ... 100мм. Рном | | | | | |
| |= ... 300. ... | | | | | |
| ... – то ... | | | | | |
| ... Шток ... | | | | | |
| ... – “тоқым” | | | | | |
| ... ... ... | | | | ... ÷11в |– ... , ... ... ... |300 |2 |1.2 |
| ... – PTFE. |2000 | | | | |
| ...... | | | | | |
| ... – пневматикалық. | | | | | |
| ... ... , АҚШ.| | | | | |
| ... ... ... және ... |
| ... интелектуалдық | | | | | |
| ... ... ... | | | | | |
| ... ... , ... ,| | | | | |
| |тұз , | | | | | |
| ... Мах шегі | | | | | |
| |10м , min шегі 0.1м. | | | | | ... ... ... : 4 – 20 ... 128 ... |400 |2 | |
| ... – 0.1℅ . ... | | | | |6.8 |
| ... DE бар. HART | | | | | |
| ... бар. ... | | | | |
| ... , АҚШ. | | | | | |
| |Өзі ... ... | | | | | |
| ... 131) көп | | | | | ... |каналды. Қорғаныс дәрежесі|VP 131 ... |400 |4 |4.5 |
| |IP 54. ... саны – 12.| | | | | |
| ... сигналдары 4 – 20 | | | | | |
| |мА. DMCS ... бар. | | | | | |
| ... ... , АҚШ | | | | | |
| ... ... ... бақылау |
| | ... | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... болат корпуста ;| | | | | |
| ... ... 4 – 20 мА| | | | | |
| |; ... ... – 6 , | | | | | ... |кіріс – 24В , |ULTRAMAT5F ... |500 |2 |15 |
| ... ... | | | | | |
| |бар ; ... порт RS| | | | | |
| |485 ; ... АС 120В ;| | | | | |
| ... жатқан газға | | | | | |
| ... ... 0.5 ... | | | | | |
| |1.5 бар. | | | | | |
| |“ ... ... , | | | | | |
| ... | | | | | |
| |Өзі ... құралы | | | | | |
| ... 131) көп | | | | | ... ... Қорғаныс дәрежесі|VP 131 |дана |500 |1 |4.5 |
| |IP 54. ... саны – 12.| | | | | |
| ... ... 4 – 20 | | | | | |
| |мА. DMCS ... бар. | | | | | |
| ... ... , АҚШ | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... ... ... | | | | |
| |:4 – 20 мА. ... шамасы | | | | | |
| |15 ÷ 100. ... | | | | | |
| ...... ... ... |300 |2 |3 ... ... бұрылу бұрышы |ЕР 2300 | | | | |
| |42°. ... ... | | | | | |
| ... қысымның 0 – 100| | | | | |
| |% ... , ... – | | | | | |
| ... ... ... | | | | | |
| ... ... | | | | | |
| ... , АҚШ. | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ... ... ... | | | | | |
| |өту ... 100мм. Рном | | | | | |
| |= ... 300. ... | | | | | |
| ... – то баспайтын | | | | | |
| ... Шток ... | | | | | |
| ... – “тоқым” | | | | | |
| ... ... ... | | | | ... |– ... , ... ... |Дана |300 |2 |12 |
| ... – PTFE. |2000 | | | | |
| ...... | | | | | |
| ...... | | | | | |
| ... ... , АҚШ.| | | | | |
| ... ... ... және ... әсерлерін қалыптастыру |
| ... | | | | | |
| ... | | | | |
| |. ... ... | | | | | |
| ... ПИД ... |DCP 550 ... |1000 |1 |7.5 |
| |В.ПД-MR. Қосу-тоқтату. | | | | | |
| ... | | | | | |
| ... ST 221:RS 485: | | | | | |
| |ASCII. ... ... | | | | |
| |, АҚШ. | | | | | ... Бизнес жоспар бөлімі
10.1. Аннотация
Бизнес-жоспар тақырыбы: Құрылыс материалдары кәсіпорнының қалдық газ
тозаңдарын тазартатын қондырғысы
Мекен-жайы: ... ... ... , ... ... , Темірлан
елді-мекені , Қажымұхан көшесі № 15а.
Телефон: 8(32530)21560
Кіммен ... : ... тобы ... ... С.Д. және
оқытушы Сарбасов А.С.
Бизнес сферасы : Қоршаған ортаны қорғау.
Қызметтің негізгі түрлері : Газ ... ... ... оны ... ... ... : ... қандай мерзімге есептеліп жасалған : 3 жыл.
10.2. Түйін
Қазақстан Республикасының президенті Н.Ә.Назарбаевтың 2006 жылдың
1- наурыз айындағы қазақстан ... ... ... сәйкес қоршаған ортаны қорғау ... ... ... ... жылы ... ... ... халықаралықозық
актілермен үйлестіруге , жаңа стандарттарға ... , ... ... жетілдіруге бағытталған Экологиялық кодексі қабылдануға тиіс.
Тұтас алғанда , біз 2010 жылы қоғамның тұрлауы дамуының ... ... ... ... ... қатары интенсивті өсумен ... ... ... және ... ... ... саны да тез ... бірге өндірістік өнеркәсіптер ауа бассейн аудандарын ластап жатыр.
Көп тараған қауіпті газ тастамарына шаң,токсикалық және ... ... ... ... ... құрылыс материалдар өнеркәсіптеріне
байланысты.
Құрылыс материалдардың даму тендециясының бірі ... ... ... ... жаңа ... ... тиімді түрлерін шығару, қазіргі заманның
қуатты қондырғыларын ... ... ... ... ... ... ... негізгі көздері болып табылады.
Алға қойған мақсатқа жету үшін 1457630 ... ... ... Ол қаражат:
• Ғимарат құрылысына
• Құрал жабдықтармен қондырғыға
Осы жобаның мүмкін болатын инвесторларының бірі - ... ... ... ... ... ... ... сипаттамасы.
Кесте – 21.
|Кірпіш күйдіру |Кірпіш күйдіру цехындағы |Жобаны өндіріске ... газ |газ ... ... ... ... ... қондырғысын |жобаланғаннан кейінгі |жылдық пайда , ... ... ... ... ... ... | | ... | | ... ... ... ... ... ... ... ... газ
тазалау тиімділігі төмен , сондықтан жобада ... ... ... ... ... ... ... циклондарды есептелген
және ЦН – 15 маркалы циклонын енгіземіз.
10.4. Менеджмент
Қызметкердің аты-жөні: Қадыров А.А.
Жасы: 22
мекен-жайы: ... ... № 14 үй , 32 ... 8 ... бизнестегі орны қазіргі уақытта және болашақта: Газ ... ... ... ... 41500 ... , ... 73000 ... істеу тәжірибесі: 3 жыл.
Қызметкердің аты-жөні: Анықбаев Б.Қ.
Жасы: 23
мекен-жайы: Ордабасы алаңы, Әйтеке би көшесі № ... ... ... орны ... ... және ... Газ ... смена бастығы .
Жалақысы: қазір 32700 теңге , болашақта 55000 теңге.
Жұмыс істеу тәжірибесі: 5 жыл
Өндіріске келіп – ... ... ... ... шығатын улы газдар адам денсаулығына әсер ететін болғандықтан
, жылына екі рет ... ... ... ... ... тазалау бөлімінің бастығының еңбек өтілімі , смена бастығынан
төмен. Бөлім бастығының еңбек өтілімі - 3 жыл , ал ... ... ... -5 жыл. ... бөлім бастығын өндіріс тарапынан озық
технологиялық қондырғылары бар өндірстік ... ... ... ... ... сипаттамасы
Кесте- 22 .
|№ |Аталуы |Газ тазалау қондырғысын |Газ ... ... |
| | ... енгізгенге дейінгі |жобаға ... |
| | ... ... , |кейінгі газдардың |
| | ... ... , |
| | | ... ... |SO2 |47.203 |1.88 ... |NO2 |32.187 |1.29 ... |CO2 |229.53 |9.18 ... ... |69.359 |0.36 |
| ... | | ... ... ... ... , басқа қондырғыға
қарағанда тазалау эффективлігі жоғары. Сондықтан осы ... ... ... ... ... ... қондырғыларға ұсыныс
жоғары.
10.6. Маркетинг жоспары
Жобада қарастырылып отырған ... түрі - ... , ... ... ... ... ... ұсыныс артуда. Сондықтан
кірпішті өндіру көлемі үлкейген сайын қоршаған ортаға тасталынатын газдар
көлеміде ... ... ... ... ... ... ... сай болу үшін , газ тазалау қондырғыларын ... ... ... ... ірі тұтынушылар:
• Кірпіш күйдіру цехы
• Цемент зауыты
• Фосфор зауыты
• Қорғасын ... АҚ ... - ... ... ... ... тапсырыс беріп отырған
өндіріс кәсіпорны: АҚ " ... ... ... ... 1457630 ... ... Бұл бағаны ғимарат құрылысына
және қондырғыға кеткен шығындардың ... ... ... ... 23 көрсетілген:
Кесте – 23.
|№ |Аталуы ... ... |% |
| | ... , ... | ... ... ... |750776.3 |51.5 ... ... ... ... |48.5 |
| ... ... |100 ... ... ... - ... |Көрсеткіштер ... ... (ЦН – ... ... | | |15 ) | ... |Тазалау эффективтілігі|% |96 |80-85 ... |Газ ... |м/с |4.5-5 |5-5.5 ... |Гидравликалық |Па |1250 |1500 |
| ... | | | ... | | | ... циклон|
| | | | ... |
| ... |- |- ... ... |
| | | | ... |
| | | | ... ... | | | ... ... ... |- | | |
| ... ... |°С |500 |- |
| | | | | |
| ... | |+ |- |
| ... | | | |
| ... ... ... | |+ |+ |
| ... | ... оңай ... |
| ... құны | ... | ... ... ... ... ... арқылы сатады.
10.7. Өндірістік жоспар
Ғимарат құрылысына кеткен шығын 750776.3 теңге.
Құрал-жабдықтар және қондырғыға кеткен шығын 706853.2 теңге.
Газ ... ... ... ... 15 – ...... Технологиялық схема.
Жұмысшылардың еңбек ақысының тарифы.
Кесте – 25.
|№ ... ... саны ... айлық |Жалақының жылдық|
| | | ... , ... ... |
|1 ... |1 |21500 |258000 |
|2 ... |1 |21700 |260400 |
| ... |2 |43200 |518400 ... ... және ... ... шығындар түрлері .
Кесте - 26.
|№ |Қызметі ... саны ... ... ... ... | | ... , ... ... |
|1 ... ... |1 |41500 |498000 |
|2 ... |1 |32700 |392400 |
| ... | | | |
| ... |2 |74200 |890400 ... ... мен ... ... құнды
көрсеткіштері.
Кесте – 27.
|Қондырғының аталуы |Өлшеу бірлігі| ... ... |
| | ... | |
| | | | ... ... ... – 15 ... |1 ... ... |
|РЖС (РПН) ... |1 ... ... ... ... ДН – 22| дана |1 |23904.0 |23904.0 ... ... |1 |21307.1 |21307.1 |
| | | | ... ... ... ... ... ... ... |Электр |Жыл |Жыл ... ... |
| ... ... ... | ... |
| ...... |жыл ... ... |Тариф ,|шығындар ,|
| |-шылардың |қуаты , кВт |Тэф ... ... ... |
| ... | | |Тэф | | ... ... |4.16 |8016 ... |5.8 |193410 |
| ... | | | | | ... ... | | | | | |
| ... |4.1 |8016 |32865.6 |5.8 ... |
| ... | | | | |
| ... |8.26 | | | ... ... ... позициялар бойынша шығындар .
Кесте – 29.
| № ... ... ... ... |
| | ... ... ... құрылысына кететін шығын|750776.3 ... ... ... ... ... ... ... ... ... |1408800 ... ... ... ... ... |
| ... | ... | |3250460 ... ... ... ... ... қатысатын негізгі кәсіпорын бөлімшелерінің тізімі
және атқаратын қызметі :
• КАЗНИИХИМПРОЕКТ
• Аумақтық қоршаған ортаны қорғау ... ... ... А.А., 2003-05 жылдар
аралығында АҚ "Шымкент ... ... ... ... ... жылдың ең үздік жас маманы болған. Жалақысы қазір
41500 теңге , ... 73000 ... ... ... Жұмыс істеу
тәжірибесі - 3 жыл.
Қызметкердің ... ... Б.Қ. ... ... ... ... ортаны қорғау басқармасында лобарант
қызметін атқарған , 2002-2005 жылдар аралығында АҚ ... - ... ... ... атқарған. Жалақысы қазір 32700
теңге , болашақта 55000 ... ... ... ... ... ...... Қаржылық жоспар
Кесте – 30.
|№ |Көрсеткіштер ... ... |
|1 ... кететін шығындар ... ... |
|2 ... ... ... ... ... |1408800 |
|3 ... ... ... ... |теңге ... |
| ... ... | | |
|4 ... ... |жыл |3 ... ... цехындағы газ тазалау бөліміне , газ
тазалау қондырғыларын жобалау және өндіріс орындарына ... ... газ ... ... ... , ... тасталынатын тастамалар мөлшерін төмендетіп және
қоршаған ортаға зиянын тигізбеу.
Қолданылған әдебиеттер
1. Қазақстан Республикасы президенттінің 2006 ... ... .
2. ... Б.В., Барбошев Г.К. Производства цемента. – М.:Высшая
школа., 1985г.-264 с.
3. Пощенко А.А., ... В.П., ... Е.А. ... ... ... ... 1985г.-440с.
4. Ужов В.Н. и др. Очистка промышленных газов от пыли. – М.Химия.
1985г.
5. ҚР-ның заңы. ... ... ... ... Алматы , Егемен
Қазақстан , 15 ... 1997 ... ... защита окружающии среды. Радионов А., ... ... ... и пылеулавливание в производстве минеральных удабрений.
Под.ред. И.П.Мухленов , О.С.ковалева. – М.: ... Гост ... ... ... . Атмосфера».
9. Справочник «Охрана атмосферного ... ... ... ... и их распределение в воздухе. И.Ф.Тищенко., 1991год.
10. «Экология » ... ... ... ... сырттай оқу
факультетінің студенттеріне бақылау жұмысын орындауға арналған әдістемелік
нұсқау. Құрастырушылар: т.ғ.д., профессор ... М.С., ... ... А.С., ... А.А. – ... М.Әуезов атындағы ОҚМУ, 2006 ж.
11. Страус В. Прмышленная очистка ... ... с ... ... ... ... по пыле – и ... . Под ред.Русапова А.А. –
М.: Энергоатомиздат. 1983г.
13. Туравец О.Г, ... В.Д. ... ... и ... в ... проектах. – М: 1998г.
14. Пошерстник Е.Б. Заработная плата в современных условия. - М:2000г.
15. Методика ... ПДВ и ... ... , ... ... одиночным источником. – Шымкент.:КазХТИ ,1991 – 20 с.
16. Закон РК. «О ... ... ... и ... ... , ... , ... Сафонов Ч.А. Спецодежда и спецобувь. – М.:Химия ; 1975.-152с.
18. Денисинко В.В. Сборник противопажарных норм и ... ...... , ... Шибин Л.Ф. Архитектура гражданских и промышленных зданий. Уч. ... – М., ... ... ... и ... ... ... под ред.
В.В Черенкова. – М: 1987г.
21. Временное ... ... по ... ... от
неорганизованных источник в промышленности строительных материалов.
Новороссийск , 1985г.
Негізгі техника-экономикалық ... ... ... ... ... ... мөлшері|
|1 |Ғимарат құрылысына кететін ... ... |
| ... | | |
|2 ... ... ... |теңге ... |
|3 ... ... жалақысы ... |1408800 |
|4 ... ... ... |теңге ... |
| ... | | |
|5 ... ... шығындар ... |13000 |
|6 ... ... | | |
| ... ... ... | | |
| ... ... ... |
|7 ... саны | |4 |
| ... ... ... саны ... | |
| | | |6 |
|8 ... ... |жыл |3 ... ... ... ... ... ... өлшемі |Көрсеткіш мөлшері |
|1 |Күрделі шығындар ... ... |
|2 ... ... ... ... |
|3 ... ұйымының жалақысы |теңге |1360800 |
|4 ... ... | | |
| ... ... ... |
| ... ... қайтарылған | | |
| ... ... | | |
| | ... |721350.1 |
|5 ... ... ... ... |15000 |
|6 ... қондырғыны | | |
| ... ... ... | | |
| ... ... ... |
|7 ... саны | |4 |
| ... ... ... саны ... | |
| | | |6 |
|8 ... ... |жыл |3.9 ... ... ... ... газ
1
2
4
2
Тазаланған газ
5
3
Шаң
4
3
1
2
5
6
4
Газ
Na2SO3
H 2SO4
Тазаланған газ
5
Шаң
4
1
Тазаланған газ
3
Газ
2
5
4
1
Тазаланған газ
Газ
3
Шаң
8
2
6
7
Газ
Шаң
4
5
6
14
14
14
4
2
1
5
7
8 ... ... ... ... жүйеге
Q
5
4
3
2
6
1
Газ
Тазаланған газ
1
Газ
4
5
6
3
3
2
1
Тазаланған газ
1
СБ
Газ
Тазаланған газ
Газ
Н2О
8
Газ
ЦН-15
РЖСС
Атмосфераға

Пән: Өнеркәсіп, Өндіріс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 79 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Азаматтық іс жүргізудегі диспозитивтік қағида: түсінігі және мәні5 бет
Сүт консервілерің сақтау технологиясы4 бет
Тәуекел жағдайында сүт өндіру мен өткізу стратегиясын оңтайландыру (ақмола облысының мысалында)27 бет
Уранды шахталық тәсілмен алу кезіндегі қауіпсіздік шаралары24 бет
Магистралды құбырөткізгіштер97 бет
Еңбек туралы жалпы және арнайы нормалар12 бет
Еңбекке ақы төлеудің негізгі жүйелері9 бет
Еңбекті нормалау14 бет
Еңбекті нормалау және оның еңбек өнімділігін жоғарлатудағу рөлі22 бет
Еңбекті өлшеу және нормалау5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь