Сынау және сертификаттау жөніндегі Еуропалық ұйымның функциялары

?азіргі кезде экономиканы интеграциялау?а, айма?ты? біріккен нары?тар ??ру?а бетб?рыс ай?ын бай?алады. Интеграцияны? ке? дамы?ан айма?ы - Еуропалы? Ода?ше?бері (ЕО). 1993 жылы Еуропаны? 15 елі бірігіп ??р?ан нары? осы елдерді? шамамен 400 млн. т?р?ындарын ?амтиды. Осы?ан байланысты ?лтты? кедергілерді жою ма?сатында айма?ты? стандарттар?а басты назар аударылып отыр. 1961 жылы стандарттау ж?ніндегі Еуропалы? коми- тет (СЕН ЭЛЕК) ??рылды. Б?л комитеттерді? ??рамын- да 239 техникалы? комитеттер бар. Біріккен нары? жа?дайына с?йкес ЕО "Еуропаны? жасыл кітабы" деп атал?ан (Еуропада техникалы? интеграцияныжеделдету ?шін еуропалы? стандарттарды дамыту) ба?дарлама жасалды. Б?л ба?дарламада Еуропада стандарттауды ?айтадан ??ру ж?не дамыту жоспа- ры ?арастырыл?ан. "Жасыл кітапта" к?рсетілгендей, еуростандарттар техника мен технологияны? е? со??ы жетістіктерін ?амтуы керек, ал директивалар - т?р?ындар мен ?орша?ан орта?а ?ауіпсіз емес немесе зиянды ?німдерді ?о?амдасты??а енгізбеу ?шін тиімді шараларды ?арастыру ?ажет. Осындай шаралар негізінде стандарттау ж?мыстарында к?птеген ілгерілеу жасалды. Мысалы, 1991 жылы ЕО 200 директива ж?не 1200 еуростандарттар бол?ан болса, 1993 жылы директивалар саны екі есе ?л?айтылып, еуростандарттар саны бірнеше мы??а жеткізілді. ?азіргі жа?дайда СЕН ж?н? СЕНЭЛЕК-ті? басты саясаты - ИСО/МЭК халы?аралы? стандарттарын айма?ты? ретінде ке?інен ?олдану. Осыны? н?тижесінде ЕО ше?берінде ?олданылатын нормативтік ??жаттарды? 45% -ын ИСО/МЭК шы?ар?ан халы?аралы? стандарттар.
ЕЭК ISO, МЭК ж?не бас?а халы?аралы? ?йымдарымен бірге "ЕЭК-ты? стандарттау ж?ніндегі тізімі" деген ??жатты дайындалып жарияланды. Б?л ??жатты? ма?саты - ЕЭК-?а кірген мемлекет ?кіметтеріне ?лтты? проблемаларын шешуге к?мек беру, халы?аралы? стандартауды? приоритеттік айма?ында тез арада дамыту ж?не барлы? ?лемдегі елдерді? стандарттау туралы ж?мыстарын ?йлестіру. ООН-ны? Азы?-т?лік ж?не ауылшаруашылы? ?йымы 1945 жылы ?кіметаралы? арнайы ?йымы ретінде ??рыл?ан. Оны? ішіне м?ше ретінде 160 мемлекет кіреді. Б?л ?йымны? Жар?ы?а сай ма?саты - жалпы?а бірдей жа?сы жа?дай жасау ж?не азы?-т?лік пен ауылшаруашылы? та?амдарын шы?ару ?ндірісін ж?не тарату ж?мыстарын тиімділігін жо?арылату ж?не ауыл хал?ыны? т?рмыс жа?дайын ?ркендету болып табылады. Б?кіл ?лемдік денсаулы? са?тау ?йымы (БДС?) ООН-ны? Экономикалы? ж?не ?леуметтік ке?есті? ?сынысы бойынша 1948 жылы ??рылды.
        
        Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі
Семей қаласы Шәкәрім атындағы мемлекеттік ... ... және ... ... Еуропалық ұйымның функциялары
Орындаған: Туралыкова Г.Д
Тобы:СМ-305
Тексерген: Толеубекова С.С
2015ж.
Қазіргі кезде экономиканы интеграциялауға, аймақтық біріккен нарықтар құруға бетбұрыс айқын байқалады. ... кең ... ... - ... ... (ЕО). 1993 жылы Еуропаның 15 елі бірігіп құрған нарық осы елдердің шамамен 400 млн. ... ... ... байланысты ұлттық кедергілерді жою мақсатында аймақтық стандарттарға басты назар ... ... 1961 жылы ... жөніндегі Еуропалық коми- тет (СЕН ЭЛЕК) құрылды. Бұл ... ... да 239 ... ... бар. ... нарық жағдайына сәйкес ЕО деп аталған (Еуропада техникалық интеграцияныжеделдету үшін еуропалық стандарттарды дамыту) бағдарлама жасалды. Бұл бағдарламада ... ... ... құру және ... жоспа- ры қарастырылған. көрсетілгендей, еуростандарттар техника мен ... ең ... ... ... керек, ал директивалар - тұрғындар мен қоршаған ортаға қауіпсіз емес немесе зиянды өнімдерді Қоғамдастыққа енгізбеу үшін тиімді шараларды қарастыру қажет. ... ... ... ... ... ... ілгерілеу жасалды. Мысалы, 1991 жылы ЕО 200 директива және 1200 еуростандарттар болған болса, 1993 жылы директивалар саны екі есе ... ... саны ... ... жеткізілді. Қазіргі жағдайда СЕН жәнө СЕНЭЛЕК-тің басты саясаты - ИСО/МЭК ... ... ... ... кеңінен қолдану. Осының нәтижесінде ЕО шеңберінде қолданылатын нормативтік құжаттардың 45% -ын ИСО/МЭК шығарған халықаралық стандарттар.
ЕЭК ISO, МЭК және басқа ... ... ... ... ... ... ... деген құжатты дайындалып жарияланды. Бұл құжаттың мақсаты - ЕЭК-қа кірген мемлекет ... ... ... шешуге көмек беру, халықаралық стандартаудың приоритеттік аймағында тез арада дамыту және барлық әлемдегі елдердің стандарттау туралы жұмыстарын үйлестіру. ООН-ның Азық-түлік және ... ... 1945 жылы ... арнайы ұйымы ретінде құрылған. Оның ішіне мүше ретінде 160 ... ... Бұл ... ... сай ... - жалпыға бірдей жақсы жағдай жасау және азық - түлік пен ауылшаруашылық ... ... ... және ... жұмыстарын тиімділігін жоғарылату және ауыл халқының тұрмыс жағдайын өркендету болып табылады. Бүкіл әлемдік денсаулық сақтау ұйымы (БДСҰ) ООН-ның Экономикалық және ... ... ... ... 1948 жылы ... ... мақсаты - барлық дүние жүзіндегі халықтардың денсаулығын ең жоғары деңгейге жеткізу. БДСҰ-ның мүшелері болып 180 ... ... ... ... ... бар. ... проблемалармен айналысатын БДСҰ келесі қызметтерді дамытуды көздейді: денсаулық сақтау қызметтерін дамыту; аурулардың ... алу және ... ... сақтау кадрларын көбейту және олардың сапасын жоғарылату; қоршаған ортаны жақсарту; денсаулық сақтау бөлімдерін; ... және ... ... нығайту. БДСҰ ISO-да консультативті беделі бар және 40-тан аса техникалық комитеттердің жұмыстарына қатысады. "Алиментариус Кодексі" деген комиссия азық-түлік өнімдерге қатысты ... ... ... Бұл ... ... ... және ауылшаруашылық ұйымының ұсынысы бойынша құрылған және олардың құрамында ... ... мүше ... бар. ... ... ... бірі - ... тағам жөніндегі стандарттар туралы халықаралық келісім жасау және осы стандарттарды ... ... ... ... ... еуропалық стандарттау ұйымдары Еуропалық стандарттау ұйымы (ЕСҰ) 1961 жылы құрылған.
ЕСҰ-ның мүшелері ретінде 17 еуропалық мемлекеттерінің стандарттау ұлттық ... ... ... ... ... ... ... Дания, Германия, Испания, Исландия, Италия, Люксембург, Норвегия, Нидерланды, Португалия, Финляндия, Франция, Швеция, Швейцария. Бұл жабық ұйым. ... ... ЕСҰ үшін ... ... мына жұмыстардан тұрады: барлық мүдделі жақтардың консенсус негізінде стандарттарды жоспарлау, ... және ... ... ... мақсаты - еуропалық стандарттарды әзірлеу арқылы ... және ... ... ... ... ЕСҰ еуропалық стандарттарды мына салаларға әзірлейді: авиация жабдықтары, суды ысыту газ приборлары, газ боллондары, көтеру ... ... газ ... ... және ... ... және ... жолдары, сорғы станциялар және т.б.
Скандинавия аралық стандарттау ұйымдары (ССҰ) 1952 жылы құрылды. Оның мүшелері - ... ... ... ... ... ... ... ұйымдарымен кіреді. ССҰ-ның басқа ұқсас ұйымдардан ерекшелігі ол аймақтық жалпы скандинавиялық стандарттарды әзірлемейді. Оның ... ... ... ... өнімдері шет мемлекеттерге сатылады, сондықтан халықаралық стандарттар ... ... ... ... 1970 ... бастап ұлттық стандарттардан түгел халықаралық және аймақтық стандарттарға көшкен.
ССҰ-ның негізгі міндеттері:
скандинавия мемлекеттердің стандарттарын өзара сәйкестендіру және ... ... ... ... ... ... жұмыстарының ақпаратын ұйымдастыру;
стандарттарды әзірлеу тәжірибесін тарату және ISO, МЭК, ЕСҰ және т.б. ұйымдарына кіретін мемлекеттерімен келісім бағытымен жұмыс ... ... (ЕО) ...
1989 жылы Еуропалық Одағында сәйкестікті бағалау жөніндегі ... ... ... ... ... ... ... байланысты әзірлеушілер өздері сәйкестікті бағалауға мүмкін. Бағалау нәтижесінде олар мәлімдеме-декларацияны толтырып тауарға белгілі таңба кою ... ... ... ... ... куәландырады.
ЕО нұсқауына сәйкестік белгісі нұсқаулардың ішіне кірген қауіпсіздік жөніндегі үйлестірілген талаптар өнім ... ... ... ... ... ... қолдануға сәйкестірілген. Нұсқауды ұзақ уақытқа дейін өңдеуге мұқтаждық болмауы үшін, олардың ішіне жалпы талаптарды кіргізеді, ал ... ... ... стандарттарға шығару болып табылады.
нұсқаулар құрылым бойынша да ... ... ... ... және техникалық бөлімдері мен сәйкестікті бағалау жүйесінің мақсаттары және стандарттарға қатысты сілтемелер көрсетіледі. Осы күй бойынша, міндетті емес жаңа ... ... ... ... ... ... ... өнімді өзінің талаптарына сай сәйкестікті кедергісіз қамтамасыздандырады.
ЕО сапа аймағындағы саясаттың негізгі ... ... ішкі және ... саудада еуропалық фирмалардың бәсеке қабілеттілігін жоғарылату;
- бірыңғай сауданың техникалық негізін қамтамасыз ететін инфрақұрылымның дамуы;
- жабдықтаушылардың және ... ... ... - еңбектің сапасы мен тиімділігінің нәтижесін жоғарылату;
- Европадағы өнеркәсіптің потенциалын көбейту.
ЕО-ғы ... өнім ... ... ... ... ... ...
Қазіргі кездегі батыс еуропадағы мемлекеттердің өнеркәсіптері сапа жүйесін ИСО 9000 стандартына сәйкес сертификаттауды ... ... ... өтіп TQM ... игеруде.

Пән: Сертификаттау, стандарттау
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 4 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Е-қаржымині жүйесіне қойылатын жалпы талаптар110 бет
Кристаллдағы жүйелер. Жобалау және дамыту106 бет
"Прикаспийский Центр Сертификаций" ЖШС-нің сынау орталығында кабельді сынау және оған сертификат беру процедуралары47 бет
«Алматы экстертиза» ЖШС жағдайында өнім сапасын талдау66 бет
Ірі қара малдың еті мемлекеттік жаңа стандарт жобасын халықаралық стандарт талаптарымен сәйкестендіру37 бет
Аккредиттеу тәртібі17 бет
АҚ «ҰССО» сынау лабораториясында өнімнің сапасын талдау63 бет
кабель өнімін электротехникалық зертханасында сапасын талдау51 бет
Міндетті немесе қалауы бойынша сертификаттау. оның шарттары5 бет
Мақта шаруашылығы123 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь