МәлIметтер базасын жобалау бойынша электрондық оқулық

Мазмұны

МАЗМҰНЫ 2

КIРIСПЕ 3
I ТАРАУ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚЫТУШЫ ҚҰРАЛДАР 5
1.2. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТЫҢ СИПАТТАМАСЫ 6
1.3. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚ КIМГЕ ЖӘНЕ НЕ ҮШIН ҚАЖЕТ? 8
1.4. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТЫ ЖАСАУДЫҢ НЕГIЗГI КЕЗЕҢДЕРI 8
1.5. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТЫ ЖАСАУ БОЙЫНША МЕТОДИКАЛЫҚ НҰСҚАУЛАР 9
1.6. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТЫ ПАЙДАЛАНУҒА ДАЙЫНДЫҚ 11

II ТАРАУ “МӘЛIМЕТТЕР БАЗАСЫН ЖОБАЛАУ” БОЙЫНША ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚ 12
2.1. ОҚУ МАТЕРИАЛДАРДЫҢ ЖАСАУ ЕРЕКШЕЛІКТЕРІ 12
2.2. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚ 15
2.3. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТАРДЫ ҚҰРУ ТЕХНОЛОГИЯЛАРЫ 23
2.4. КОМПЬЮТЕРЛІК ТЕСТТЕРДІҢ КОНСТРУКТОРЫ 28
2.5. ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТЫ ҚҰРАСТЫРУ КЕПIЛДЕМЕЛЕРI 34

III ТАРАУ ЭЛЕКТРОНДЫҚ ОҚУЛЫҚТЫ ҚҰРУ ЖОЛДАРЫ 36
3.1. JAVASCRIPT ДЕГЕНІМІЗ НЕ? 36
3.2. ПРОГРАММАДА ПАЙДАЛАНҒАН КОМПОНЕНТТЕР 43
3.3. ПРОГРАММАЛЫҚ ӨНІМНІҢ СИПАТТАМАСЫ 47

ҚОРЫТЫНДЫ 51

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР 52
Кiрiспе

Бiлiм беру реформасы мультимедиалық технологиялар болып табылатын электрондық оқулық, құрал, тренажерлар түрiндегi компьютерлiк пакеттердi құру шарттарында ғана орындалуы мүмкiн.
Жоғарғы оқу орындарында студенттерге бiлiм беруде компьютердi қолдану оларды аудиториялық, яғни лекциялық және лабороториялық сабақтарда, өз бетiмен бiлiм алу сабақтарында, алыстан оқыту жағдайында пайдалану мүмкiндiгiн туғызады.
Бүгiнгi таңда оқу процесiнде арнайы оқыту жүйелерiн, оқыту процесiнде электрондық шолу ресурстарын пайдалану өзектi мәселе болып отыр.
Компьютерлiк оқыту жүйелерiнiң бiр формасы электрондық оқулық болып табылады. Электрондық оқулық деп өз бетiмен немесе оқытушының қатысуымен оқу курсын немесе оның бiр бөлiмiн компьютердiң көмегiмен меңгерудi қамтамасыз ететiн программалық - әдiстемелiк кешендi айтады.
Электрондық оқулық бiрiншi кезекте басылымдарды толықтыратын, жаңа ақпарат ұсынатын және бiлiм алушының алған бiлiмдерi мен дағдыларын шектеп тестiлеуге бағытталуы керек.
Электрондық оқулық өз алдына мультимедиалық өнiмдi бiлдiредi, ол өз бетiмен бiлiм алу режимiнде және оқытушы бiлiм алушы үшiн қарапайым нұсқаушыдан кеңесшiге ауысатын режимде де студенттердi тиiмдi бiлiммен қамтамасыз етуi керек. Бұл айтылғандардан оқулық үздiксiз, әр қадам бойынша бiлiм беру режимiн қамтамасыз етуi керектiгi шығады. Курстың әрбiр мәтiндiк үзiндiсi практикалық жаттығулар және бақылау – тестiлеу сабақтарымен жалғасуы керек.
Ақпарат жүйесi (АЖ) – қандай да бiр объектiнi басқаруға қажеттi ақпаратты жинау, сақтау, жаңарту, өңдеу, iздеу және шығарып беру жүйесi деп қарастырылады. Әрбiр ақпарат жүйесi (АЖ) ақпараттық объектiлердiң бiрiгуiн қамтитын қандай да бiр ақпараттық кеңiстiктi бейнелейтiн пәндiк саланы иемденедi. Ақпаратты қандайда бiр мәселелердi шешу үшiн пайдалы болатын, қабылданып алынған, түсiнiктi және бағаланған жаңа бiлiм деп түсiнейiк. Ақпарат дегенiмiз, оны алушы кiсiге дейiн қабылдау механизiмiнiң қабылданды – түсiнiктi – бағаланды деген үш сүзгiсiнен өткен нәрсе.
Мультимедиалық ақпаратты - әдiстемелiк кешендердi практикада пайдалану белгiлi бiр техникалық шарттарға, бiрiншiден, жаңа сипаттағы аудиториялық қордың бар болуын талап етедi. Мультимедиа құралдарын пайдаланып лекциялар даярлауға қосымша жұмыс уақытын шығындауы, сонымен бiрге мультимедиалық аудиториялар, компьютермен жабдықталған лабораторияларды құру, олардың тұрақты жұмыс жасауын ұйымдастыруға арналған материалды қаржылық ресурстарды қажет етедi. Ал, жалпы оқу процесiнде электрондық шолу ресурстарын пайдалану шарттарында электрондық оқулық студенттердiң уақытын үнемдейдi, өз бетiмен бiлiм алу, алыстан оқу жағдайында студенттерге үлкен көмек болады. Осыған орай, көкейтестi мәселе техника мен телекоммуникация байланыстарының жаңа дидактикалық мүмкiндiктерiнiң даму есебiнде бiлiм берудiң жаңа компьютерлiк әдiстерiн өңдеу болып отыр және көрсетiлген бағытта жұмысты жалғастыруды қажет етедi.
Бiтiру жұмысының мақсаты “Ақпараттар жүйесiн математикалық жабдықтау және басқару” кафедрасының негiзгi пәндерiнiң бiрi болып табылатын “Мәлiметтер базасы ” курсы бойынша электрондық оқулықтың нұсқасын жасау.

Осы мақсатқа жету барысында келесi мiндеттер туады:
 “Мәлiметтер базасы” бойынша теориялық материал жинау;
 Теориялық материалдар бойынша тапсырмалар ұйымдастыру, оларды орындау әдiстемесiн көрсету, бақылау сұрақтар ұйымдастыру;
 Теория және практиканы бiр жүйеге келтiру;
Курс бойынша тест тапсырмаларын ұйымдастыру.
Берiлген бiтiру жұмысым кiрiспеден, екi тараудан, қорытындыдан, қосымшалардан және қолданылған әдебиеттер тiзiмiнен тұрады.
Қолданылған әдебиеттер

1. Савельев А. и др. «Создание и использование баз данных», М: 1991
2. Куправа Т.А. «Создание программирования баз данных средствами СУБД», М: Мир, 1991.
3. Шумаков П.В. Delphi3 и разработка приложений баз данных. М: «Нолидж». 1998 – 704с.
4. Шумаков П.В., Фаронов В.В. Delphi4. Руководство разработчика баз данных. М: «Нолидж», 1999 – 560с.
5. Голицына О.Л. и др «Базы данных», М.: «Форум - Инфра» 2003.
6. Дейт К. «Руководство по реляционной СУБД» М.: «Финансы и статистика» 1988
7. Диго С. М. «Проектирование баз данных», «Финансы и статистика» 1988
8. Дрибас В.П. «Реляционные модели баз данных». Минск: Издателство БГУ, 1982
9. Голицина О.Л. «Базы данных. Интеллектуалная обработка информации». М.: «Нолидж», 2000
10. Жантекеева З.Ө., Нақысбеков О. Орысша – қазақша оқушыларға, студенттерге арналған сөздiк. Алматы 2001.
1. Атре Ш. Структурный подход к организации баз данных.- М.: Фин.и Стат., 1983, - 320с.
2. Дейт К. Дж. Введение в системы баз данных. Пер. с англ. 6-ое изд.- К.: Диалектика, 1998.
3. Диго С.М. Проектирование баз данных (учебник). - М.: Финансы и Статистика, 1988
4. Овчаров Л.А., Селетков С.Н. Автоматизированный банк данных. –М: Фин. И Стат., 1988, - 260с.
5. Базы данных. Учебник для высших учебных заведений /Под ред. Хомоненко А.Д. -СПб.: КОРОНАпринт, 2000, - 415с.
6. Карпова Т. Базы данных.Модели, разработка, реализация - СПб.: Питер, 2001, - 304с.
7. Бородаев В.А., Кустов В.Н. Банки и базы данных. Уч.пособие. Л.: ВИКИ, 1989.
8. Системы управления базами данных и базами знаний: Справ.изд. / Наумов А.Н. и др. М.: Финансы и статистика, 1991.
9. Замулин А.В. Системы программирования баз данных и знаний. Новосибирск.: Наука. Сиб.отд-ние, 1990.
10. Ульман Дж. Основы систем баз данных. – М.: Финансы и статистика, 1983.
11. Дженнингс Р. Microsoft Access 97 в подлиннике. Том 2: Пер. с англ. СПб.: BHV, 1997.
12. Четвериков В.Н. и др. Базы и банки данных: Учебник для вузов по спец. «АСУ»/ Под ред. В.Н. Четверикова. М.: Высш.шк., 1987.
13. Майер Д. Теория реляционных баз данных. М., Мир, 1987.
14. Мартин Д. Организация баз данных в вычислительных системах. М., Мир, 1987.
15. Берещанский Д.Г. Практическое программирование на dBase. М., Финансы и статистика, 1989.
        
        Мазмұны
Мазмұны 2
Кiрiспе 3
I ... ... ... құралдар 5
1.2. Электрондық оқулықтың сипаттамасы 6
1.3. Электрондық оқулық ... және не үшiн ... ... ... ... ... ... кезеңдерi 8
1.5. Электрондық оқулықты жасау бойынша методикалық нұсқаулар 9
1.6. Электрондық оқулықты пайдалануға ... ... ... “Мәлiметтер базасын жобалау” бойынша электрондық оқулық 12
2.1. Оқу материалдардың жасау ерекшеліктері 12
2.2. Электрондық оқулық ... ... ... құру технологиялары 23
2.4. Компьютерлік тесттердің конструкторы 28
2.5. Электрондық оқулықты ... ... ... ... ... ... құру ... 36
3.1.  JavaScript дегеніміз не? 36
3.2. Программада пайдаланған компоненттер 43
3.3. ... ... ... ... ... ... 52
Кiрiспе
Бiлiм беру реформасы мультимедиалық технологиялар болып табылатын
электрондық оқулық, құрал, тренажерлар түрiндегi ... ... ... ғана орындалуы мүмкiн.
Жоғарғы оқу орындарында студенттерге бiлiм беруде компьютердi қолдану
оларды аудиториялық, яғни лекциялық және ... ... ... бiлiм алу ... ... ... ... пайдалану
мүмкiндiгiн туғызады.
Бүгiнгi таңда оқу процесiнде арнайы оқыту жүйелерiн, оқыту процесiнде
электрондық шолу ... ... ... ... ... ... оқыту жүйелерiнiң бiр формасы электрондық оқулық болып
табылады. Электрондық оқулық деп өз бетiмен ... ... ... ... ... оның бiр ... компьютердiң көмегiмен меңгерудi
қамтамасыз ететiн программалық - әдiстемелiк кешендi айтады.
Электрондық оқулық ... ... ... толықтыратын, жаңа
ақпарат ұсынатын және бiлiм алушының ... ... мен ... ... ... ... ... өз алдына мультимедиалық өнiмдi бiлдiредi, ол өз
бетiмен бiлiм алу режимiнде және ... бiлiм ... үшiн ... ... ... режимде де студенттердi тиiмдi бiлiммен
қамтамасыз етуi керек. Бұл айтылғандардан оқулық үздiксiз, әр ... ... беру ... қамтамасыз етуi керектiгi шығады. Курстың әрбiр мәтiндiк
үзiндiсi практикалық жаттығулар және бақылау – ... ... ... ... (АЖ) – ... да бiр ... басқаруға қажеттi
ақпаратты жинау, сақтау, жаңарту, өңдеу, ... және ... беру ... деп
қарастырылады. Әрбiр ақпарат жүйесi (АЖ) ақпараттық объектiлердiң бiрiгуiн
қамтитын қандай да бiр ақпараттық кеңiстiктi ... ... ... ... ... бiр ... шешу үшiн ... болатын,
қабылданып алынған, түсiнiктi және бағаланған жаңа бiлiм деп түсiнейiк.
Ақпарат дегенiмiз, оны алушы кiсiге ... ... ... қабылданды
– түсiнiктi – бағаланды деген үш сүзгiсiнен өткен нәрсе.
Мультимедиалық ақпаратты - әдiстемелiк кешендердi практикада пайдалану
белгiлi бiр техникалық ... ... жаңа ... ... бар болуын талап етедi. Мультимедиа құралдарын пайдаланып лекциялар
даярлауға қосымша жұмыс уақытын шығындауы, сонымен ... ... ... жабдықталған лабораторияларды құру, олардың
тұрақты ... ... ... ... ... қаржылық
ресурстарды қажет етедi. Ал, жалпы оқу процесiнде электрондық ... ... ... ... ... ... уақытын
үнемдейдi, өз бетiмен бiлiм алу, алыстан оқу жағдайында студенттерге ... ... ... ... ... мәселе техника мен телекоммуникация
байланыстарының жаңа ... ... даму ... ... жаңа ... әдiстерiн өңдеу болып отыр және көрсетiлген
бағытта жұмысты жалғастыруды қажет етедi.
Бiтiру жұмысының мақсаты ... ... ... ... басқару” кафедрасының негiзгi ... бiрi ... ... ...... бойынша электрондық оқулықтың нұсқасын жасау.
Осы мақсатқа жету барысында келесi мiндеттер туады:
▪ “Мәлiметтер базасы” бойынша теориялық материал жинау;
... ... ... ... ұйымдастыру, оларды орындау
әдiстемесiн көрсету, бақылау сұрақтар ұйымдастыру;
▪ Теория және практиканы бiр жүйеге келтiру;
Курс бойынша тест тапсырмаларын ұйымдастыру.
Берiлген ... ... ... екi тараудан, қорытындыдан,
қосымшалардан және қолданылған әдебиеттер тiзiмiнен тұрады.
I ТАРАУ Электрондық оқытушы құралдар
1.1 ... ... ... (ЭБ) – бұл графикалық, тексттiк, цифрлiк, тiлдiк,
музыкалық, видео, фото және ... ... ... ... ... жиынтығы. Электрондық басылымдар кез келген
электрондық ...... ... ... дискiлерде
орындалуы және электрондық компьютерлiк желiлерде жариялануы мүмкiн.
Оқу электрондық ... (ОЭБ) – ... ... ғылыми – практикалық
саласы бойынша жүйеленген ... ... ... және ... ... осы ... бiлiмдер, бiлiктер және дағдыларды белсендi түрде
меңгеруi керек.
Оқулық (О)- ... ... және оқу ... ... ... ... оның ... жүйелi мазмұндаудан тұратын басылымы.
Электрондық оқулық (ЭО)-өз бетiмен немесе ... ... ... немесе оның бiр бөлiмiн компьютердiң көмегiмен меңгерудi қамтамасыз
ететiн программалық-әдiстемелiк кешендi айтады.
Оқу ... (ОҚ)- бұл ... ... түрi ... ... ... және оқулықты толықтыратын немесе оны бөлшектеп немесе ... ... оқу ... ... ... немесе жартылай
ауыстыратын немесе ... және ... ... ... ... ... ... формада ұсынылған және оның бiр ... ... дер ... ... ... ... ... жүйесiмен жабдықталған текст.
Интеллектуалдық ядро-математикалық операцияларды сандық және символдық
формада шығаратын программалардың арнайы ... ... және ... ... түрде көрсетiлуi.
1.2. Электрондық оқулықтың сипаттамасы
Электрондық оқулық-оқу әдебиеттiнiң жаңа жанры болып табылады. Қазiргi
заманда бiлiм беру ... ... ... аудиторияларда
өткiзiлетiн практикалық сабақтарда, жатақханада , үйде ДЭЕМ – ... ... және ... ... жұмыс жасауы үшiн
электрондық кiтаптар пайдаланған ыңғайлы. ... ... ... ... ... ауыстырмайды және ауыстыра алмайды. ЭО әдебиеттiк
шығарманы экранизациялау қандай да бiр ... ... ЭО – та ... ... жаңа ... ... ЭО бiршама ұғымдарды,
тұжырымдарды және көптеген мысалдардың түсiнуiн және тез есте ... ... ... керек.
Электрондық оқулықты құру барысында кейбiр принциптер мен Ақпараттық
жүйенiң белгiлерiне жүгiнiуiмiз керек:
1. Кванттау принципi: ... ... ... ... ... ... ... бөлiмдерге бөлiнуi.
2. Толықтық принципi: Әрбiр модульдердiң құрамында келесi компоненттер
болуы тиiс.
▪ Тоериялық ядро;
▪ Тоерия ... ... ... ... ... ... ... есептер мен жаттығуларды шешу;
▪ Барлық модульдер үшiн бақылау сұрақтары жауаптарымен;
▪ Бақылау жұмысы;
▪ Контекстiк анықтама;
▪ Тарихи түсiнiктемелер;
3. Көрнекi принципi: ... ... ... ... ... ... ... және визуалдардан құрылуы керек.
4. Тармақталу принципi:пайдаланушының басқа бiр модульге өту үшiн, ... ... ... басқа модульдермен байланысуы керек.
5. Реттеу принципi:оқушылардың дербес кадрларды ауыстыруды және ... кез ... ... ... ... бар.
6. Бейiмделу принципi:пайдаланушы оқу барысында электрондық ... ... ... принципi: кез келген мезетте пайдаланушы компьютерлiк
қолдау ала алады.
8. Жинақтылық принципi: электрондық оқулық форматтарда орындалуы керек.
Ақпараттық жүйенiң ... ... ... ... АЖ – ны тұрғызу мен жұмыс iстеудiң жинақталған тәжiрибесiмен;
3. Басқару және басқарылушы жүйелерiнiң ... ... ... ... ... және ... қолданылатын
жабдықтармен;
5. АЖ – ны басқару объектiсiнiң жетекшiлiк тұрғысымен және ... ... ... ... және не үшiн ... оқулық күндiзгi әсiресе дистанциялық оқу бөлiмiнде
оқитындарға жеке түрде ... ... үшiн ... ... ол:
- Оқытылатын материалды басқалардың көмегiмен түсiнудi жеңiлдетедi;
- Дайындық деңгейiне байланысты студенттiң қажеттiлiктерiне сәйкес
интеллектуалдық ... және ... ... ... түрлендiрулерден және есептеулерден босатады, есептiң мәнiне
шоғырланып, есептер шығару және мысалдар қарастыру;
- Жұмыстың барлық кезеңдерiне байланысты өзiн - өзi ... үшiн ... ... ... ... берiлген пән бойынша жан – жақты бiлiм
алу үшiн қажет.
Электрондық оқулық арнайы аудиторияларда өтетiн ... ... ... ... ... ... көптеген есептер шығаруға, алынған шешiмдердi
анализдеуге кететiн уақытты босатады;
- Мұғалiмге ... ... ... ... ... ... мүмкiндiк
туғызады;
- Мұғалiмге компьютердiң көмегiмен оқитындардың бiлiм деңгейiн
бақылауға, бақылау жұмысының қиындық деңгейiн және мазмұнын беруге
мүмкiндiк туғызады.
4 Электрондық оқулықты жасаудың негiзгi кезеңдерi
1. ... ... ... ... жөндеу құқығына авторлармен келiсiмдер жасау
3. Ұғымдар тiзiмiн және ... ... Help құру және ... ... ... ... қайта жөндеу
5. Электрондық формада гипертексттi шығару
6. Компьютердiң көмегiмен электрондық оқулық жасау
7. Мультимедианы iске асыру үшiн мәлiметтердi сорттау
8. Дыбыстардың ... ... ... ... ... ... Визуализация үшiн мәлiметтердi дайындау
11. Мәлiметтердi визуализациялау.
1.5 Электрондық оқулықты жасау бойынша методикалық ... ... ... ... кезеңiнде қайнар көздерi ретiнде
басылған және электрондық баспаларды таңдау керек. Олар:
• Көбiнесе ... ... ... ... келу ... ... ... үшiн ыңғайлы
• Көптеген мысалдар мен есептердi қамтиды
• Ыңғайлы форматта ... ... ... ... ... жиынынан бағасы және сапасы бойынша
оптималды қарым – қатынастардан келiсiмдер жасалынады.
Үшiншi кезеңде мазмұны өңделедi, яғни ... ... ... ... ... ... ... тұратын бөлiмдерге материалды бөлу
орындалады. Сонымен қатар пәндi ... ... ... және жеткiлiктi
ұғымдар тiзiмi қарастырылады.
Төртiншi кезеңде модульдер құрылымына, индексiне және ... ... ... мәтiндерi өңделедi; тiзiмiнде қамтылмаған мәтiндер алынып
тасталынады; контексттiк анықтамалар (Help) жүйесi өңделедi; модульдер және
басқа ... ... ... ... ... ... компьютерлiк реализация үшiн гипертексттiң жобасы
дайындалады.
Бесiншi кезеңде гипертекст электрондық ... ... ... оқу
мақсаттарында пайдалануға болатын электрондық басылым құрылады.
Алтыншы кезеңде компьютерлiк қолдау өңделедi: әрбiр нақты ... ... ... ... ... және ... қандай формада ұсынылу керектiгi анықталады; интеллектуалдық ядро
жобаланады және ... ... ... шешу ... ... ... бойынша пайдаланушылар үшiн нұсқаулар
өңделедi.
Нәтижесiнде студенттерге қажеттi ... ... ... ... ... ... ... бар жұмыс жасайтын электрондық
оқулық құрылады.
Ендi электрондық оқулық ... ... ... одан ары ... дайын.
Жетiншi кезеңде жеке ұғымдардың түсiндiру ... ... ... ... ауыстырылатын мәтiндер iрiктелiнедi.
Сегiзiншi кезеңде оқушының есте сақтау қабiлетiн пайдалану, яғни ... ... және есте ... ... үшiн және ... ... алып ... мақсатында жеке модульдердiң дыбыстық
мәтiндерi өңделедi.
Тоғызыншы кезеңде ... ... ... ... жазылады және
компьютерде шығарылады.
Оныншы кезеңде оқушының оқылатын материалды түсiнуiн және есте ... үшiн ... ... ... ... ... экранда
максималды түрде алып тастауын жеңiлдету және көрнекiлiгiн арттыру ... ... ... ... ... ... ... визуализациясы орындалады, яғни өңделген
сценарийлердi суреттердi, графиктердi және ... ... ... ... ... ... оқулықты өңдеу аяқталады да, оны қанауға ... ... ... пайдалануға дайындық
Бұл жұмыс кезеңiнiң мазмұны:
1. Тестiлеу;
2. Қанау бойынша нұсқау жазу;
3. Методикалық қамсыздандыруды өңдеу;
4. Бiлiм ... ... ... және алу үшiн ... ... ЭО – то ... және тарату;
болып табылады.
II ТАРАУ “Мәлiметтер базасын жобалау” бойынша ... ... Оқу ... ... ... ... ... бойынша оқитын оқушыда оқу-әдістемелік
материалдар жинағы болуы ... Осы ... ... программасы, электрондық және немесе баспасөз түрінде оқулықтар
және оқу пособиялар (оқулық, есеп ... ... ... ... және т.б.) ... тиіс. Сонымен бірге, әр сабақ бойынша өзіндік
жұмысты орындауға ... ... ... да ... тиіс. Сыртта(й)н
оқу формасының белгілі ерекшеліктер нәтижесінен сыртта(й)н-дистанциондық
оқытуға арналған ... ... ... ... ... ... болады. Кейбір көзқарастар (пікірлер) бізге
дәстүрлі оқыту ... ... ... ... ... ... ... шешу үшін дәстүрлі оқытуды тағыда атап көрсетуге ... және ... ... Курстың программасы курсты зерттеу мақсаттарының құрылуынан ... Осы ... ... ... ... ... ... оның
орнын және маңызын түсіндіру көмегімен пәннің табысты зерттелуін
дәлелдеу. Пәннің ... мен ... ... ... Осындай
тізімдерді игеруге қойылған талаптар деңгейімен бірге көрсеткен жөн.
2. Оқу попобиялар терминдер мен шартты ... ... әрі ... ... ... сай болу керек, яғни, қанағаттандыру
керек. Алдыңғы курстарда енгізілген ... ... ... ... ... ... Осы ... үшін стандарттық
таңбаларды қолдану керек.
3. Электрондық формадағы оқу материалдар (егер мүмкіндік бар болса) оқушы
оқыған ... ... ... ... ... ... ... қажет. Әрине, оқушы оны берілген пәннен
бұрын оқып ... ... ... ... ... ... ... кезде олардың игерілуі оқушыға ... ... ... және ... ... көңілін аударып, алаңдамауы
қажет.
4. Электрондық формадағы оқу ... ... ... ... олар ... сілтемелер (ссылки) бойымен орын ауыстырған кезде
жағдайға бейімделу (ориентация) қарапайымдық талаптарын қанағаттандыру
керек. Оқу ... алғы ... ... ... түсіндіру
қажет. Олар сілтемелерге қолданылады және гиперсілтемелермен бірге
қолданылуын рационалдық әдістерді навигациялау бойынша кеңестерді беру
қажет. ... оқу ... ... тез және ... ... ... алдын ала ескеру керек.
5. Интернет желісінің ресурстарына сұраныс жасайтын гиперсілтемелерді оқу
материалдарында қолданған кезде Web-беттерге арналған сілтемелерден
аулақ болу ... ... олар ... ... көп ... кетіреді
(қажет етеді).
Оқушы әдістемелік пособияларды оқыған кезде оқытушының орындалуымен
жасалынатын іс-әрекеттен өзі ... ... ... ... яғни,
оқытушылық бақылауды өзіндік бақылауға максималды түрде ауыстыру мүмкіндігі
болады. Сондықтан олар егжей-тегжейлі рационалды ... ... ... ... ... шешімдердің критерилерінен,
консультацияны тиімді қолдану кепілдемелерінен құрылуы қажет.
ДО курстарын құрған кезде ең көп ... ... ... ... ... ... көшірмелер түрінде орындалуы жатады.
Ақпараттық технологиялар оқытушының қолына күшті (мықты) құралдар жиынтығын
ұсынып береді. Осы құралдар ... ... ... ... оқу
процессінің мақсаттарына жету үшін тиімді қолданылу керек. ДО курстарын
құрған кезде отандық тәжірибе бойынша ДО-ң оқу ... ... ... ... ... ... әдістемелік кепілдемелер;
• Теориялық материал;
• Теориялық білімдердің іскерлігін және ... ... ... ... ... ... және өте көп кездесетін
қателіктердің талдауынан ... ... ... ... ... материал, глоссарий;
• Білімді бақылау және тестілеу жүйесі.
Оқу курсының әрбір ... ... сала мен ... ... ... ... курс ... Мысалы, техникалық мамандықтар үшін практикум
есеп кітапша түрінде, ал ... ...... ... ... ... керек.
Инженерлік саладағы желілік технологияларды қолданған кезде байсалды
проблема ... ... ... құру болып табылады.
Көптеген инженерлік мамандықтардың толық дайындығын шын ... және ... ... одан ... ... ... істеу
дағдыларын алмай, оқушы келешекте ... бола ... ... модельдер базасындағы сәйкес физикалық процестерді тереңдетіп
зерртеуі ... ғана ... ... Бұл ... шын ... мен
құбылыстарды толығымен көрсетеді. Мұндай проблемалардың келешектік шешулері
Web- және JAVA-технологияларының қасиеттерін біріктіру ... ... ... құру ... ... ... лабораториялар шын
лабораториялық қондырғыларына алмастыруымен бірдей болмайды. Бірақ жұмыстың
шын ... ... ... үшін ... ... ... ... дайындық құралы ретінде пайдалануға өте тиімді
болады (студенттер университетте қысқаша уақыт мерзімінде оқыған кезде).
Лабораториялық практикумдардың ... ... жеке ... шын ... ... ... ... доступы бар
жүйелерін құру болып табылады. Бұл жерде ... ... ... ... ... ... ... үшін көптеген алыстатылған доступы бар
таратылған типті шын ... ... сөз ... еді. ... ... компьютері (компьютер-клиент) арқылы шын уақыт көлемінде шын
объектілерге әсер ететін нәтижелерді алуы туралы айтылып тұр. Әрине, мұндай
күрделі ... тек ... ... ... ... бар
болғанда ғана қолданған жөн (бірнеше университеттердің ... ... ... ... тұжырымдамасын
(концепция) жасаған (іске асырған) кезде ... ... ... ... жасайтын (іске асыратын) National Instruments ... LabView ... ... ... ... ... оқулық
2.2.1. Жалпы талаптар
Электрондық оқулық сырртай - дистанциондық оқу формасының өзекті кезеңі
болып табылады. «Электрондық компьютерлік оқулық» (ЭКО) ... ... ... ... ... оған ... ... мағыналарды
береді. Жалғыз жалпы қабылданған белгісі болмаса да, дегенмен, оны оқытатын
программалардың көптеген түріндегі біреуіне ғана жатқызуға ... ... ... жиі ... ... ... ЭКО-тар
оқу курсын өз бетімен немесе оның үлкен бөлімдерін оқып үйренуге мүмкіндік
береді және ... ... ... ... есеп ... ... ... қасиеттерін біріктіреді. Осы ЭКО дәстүрлі
оқыту тәжірибесінің баламасы емес, қосымшасы боып табалады және ... ... ... ... және ... және ... істеуін алмастырмайды. Мына «электрондық дәріскер» ... ... ... барлық қасиеттерін сақтауға арнаулы ғана ... ... ... ... ... ... мен мультимедиялық
мүмкіндіктерді толық пайдалануын компьютерлер қамтамасыз етеді. ... ... ... ... және т.б. ... ұсынылуы;
объекттер мен құбылыстардың көрнекті ұсынылуы, олар ... ... емес ... ... ... құбылыстар, өте
кіші не өте үлкен тән уақыттары бар құбылыстар және т.б.);
• Құбылыстар мен объектілерді ... ... ... ... ... немесе қымбат тұратын жабдықтарды, материалдарды,
реагенттерді, сонымен бірге, адам ... ... ... және ... ... ... материалдарды қажет етеді)
және олардың көрнекті ... ... ... оқу материалға аудио- және видеосюжеттердің,
анимацияның енгізілуі;
... ... ... ... ... сілтемелерді
(гипертекст) орындау;
• Сандық немесе графикалық түрінде күрделі есептеудің нәтижелерін тез
арада орындау;
• Студенттің білімін оперативті ... ... (ол ... ... ... ... құру процессі пәндік аймағымен ақпараттық ... ... болу ... Практикада жиірек екі мамандардың
ынтымақтастығы – «пәндік-дәріскер» және «программист-маманы» болады. ... ... ... кезеңдерін ұсынуға болады:
• Оқулықтың мәтінінің «шимай жазу» вариантын дайындауын (дәрістер курсы
бойынша пособияны қолдануға жөн, ... оны ... ... дұрыс);
• ЭКО-ң жеке бөлшектерінің ... ... ... ... ... және материалдардың баянадалуын мұқият
ойластырған дәйектілік негізінде, мүмкін ... ... және т.б.), ... қатар, аудио- және видеосюжеттер
сценарийлардың, түрлі иллюстрациялардың алғашқы дайындығын ... ... ... ЭКО оқу процесінде динамикалық пайда
болады);
• Компьютерде ЭКО құрамдас бөліктерін іске асыруды.
«Пәндік-дәріскердің» ақпараттық ... ... ... аса ... болады, бірақ міндетті емес. Бірінші екі кезеңде
туындыгердің квалификациясы пәндік ... және оның ... әрі ... ... (шешуші емес болса) рөл атқарады. Бұған ... ... тек ... оқулықты жазу процесінде ғана емес, сол ... оқу ... ... ... жазу ... кезінде туындыгер
қиыншылықтарға тап болады. Осы қиыншылықтар: туындыгердің ... не ... ... ... ... ... өзгеру (айналу) процессі текст арқылы схема бойынша іске
асырылады: «туындыгердің білімі» - ...... ... ... ... ... сатыларда қайтылмайтын ысыраптардың пайда болуына
әкеледі. Бірінші кезеңде ... ... ... ... ... білімі болмайды, яғни, тек оның белгілі ақпараты ... оқу ... ... ... ... ... ... ие
болады және осы ресурстар ... ... ... ... ... Сөйлеудің дұрыс қойылған акценттері, вербальды ... ... ... ... ... ... ... мүмкіндігін береді. Оған қоса, аудиториямен қайтымды байланысты
орнату, материалды ұғыну деңгейіне байланысты дәрістердің ... ... ... Бұл ... ... ... және ... сұрақтар рөлі, студенттердің бір-бірімен қарым-қатынасының
рөлін бағаламаса болмайды.
Көрсетілген проблемаларды ескерген кезде оқушының ЭКО-пен ... ... ... ... ... ... (сирек кездесетін, тек суреттеулі)
бойынша оқушы тек ... ... және ... қойылымымен танысып қана
қоймай, сонымен бірге ... ... ... ... болған
проблемалардың түбірін (не үшін ол ... Неге ол ... ... ... ... ... кейін осындай жанжалдықтарды шешу
механизмдермен танысады. Күндізгі оқу ... ... ... көлемі және шапшаңдығы шектеулі ... ... аса көп ... ... ... ... ұсынғаны жөн және материалдың ұғынуын бақылау үшін кіші ... ... ... дайындаған кездегі маңызды сәті ЭКО-ң жеке (дара) бөліктер қарым-
қатынасының сценарийларын және аудио- және ... ... ... табылады. «Пәндік-дәріскердің» программалық ... ... аз ... бұл ... ... ... ол тек өз
саласындағы оқулықтар мен оқыту программалармен танысып қана ... ... ... ... мен мен ... программалармен танысуы қажет.
Негізгі мақсаты – қазіргі кездегі ... ... ... ... және ... ... формулалардың
визуализация әдістеріне, графиктерге, ... ... және ... ... ... ... ең ... – оқушыға білімдерді жеткізетін құралдардың өздері
(оларды программалық іске ... ... ... ... ... мен
ақпараттық технологиялар маманның үйлесімді жұмыс. Жоғарыда көрсетілген
алдын ала ... ... ... іске асу үшін көп рет түзетіледі.
2.2.2. ЭКО ... мен ... ... ... ... тіректік конспект
• дәрістердің конспекті
• бөлшектенген курс
• курстың жеке (дара) ... ... ... ... ... екі конспектермен жұмыс жүргізіледі. Үшіншіні
таңдалған оқулықпен ... ... ... ... және оған түрлі
сілтемелер). Төртіншісі ... ... ... оқуға
(зерттеуге) арналған. Оқулықтың өзі және оның ... ... ... бұрын кіріспе бөлімінен тұруы міндетті ... ... ... ... ... әдебиеттер тізімі мен глоссарий ... ... ... ... ... ... қамтамасыз етіледі.
Кіріспе бөлім. Әсіресе, осы бөлімде ... ... ... ... және ... ... ... көрсетіледі, сонымен қатар, олардың
бір-бірімен байланысын көрсетеді). Оның құрамында:
• мемлекеттік стандартпен ... ... ... ... ... ... ... және иллюстрациясы, олардың шешулер
маңыздылығы мен көкейтестілігі;
• базалық пәндердің тізімі(оларды білу курсты меңгеруге ... ... ... білімі бойынша жасалған пәндердің тізімі;
• курстың (тараудың) құрылымы, функционалдық және логикалық байланыстар;
• курсты зерттеу реті ... ... ... ... қоса, қандай
тарауларды тәуелсіз зерттеуге болады);
• нұсқалар, қайда курс есептерінің дамуымен тереңдетулерін іздеу қажет;
осы нұсқалар оқу ... тыс ... және жеке ... үшін ... ... ... ... әдебиеттерге
жасалған сілтемелер (түсініктемелермен бірге).
Негізгі материал. Кіріспе бөлімінен басқа қалған әрбір тарауға (тақырып)
пайдалы:
... ... ... ... ... ... иллюстрациялары және оларды шешу маңыздылығы;
• геометриялық, физикалық иллюстрациялар, мультипликациялар, курстың,
тараудың түрлі орындары бойынша клиптер;
• аудио ... ... ... ... ... және берілген шешімді
қолданылатын тараулар тізімі;
• тәсілдер, әдістер, ... және ... ... ... ... ... нәтижелердің «физикалық» интерпретациясы (формулаларсыз), ... ... ... орны және ... ... ... басқа шешу жолдары (егер ол мүмкін және мән-мағынасы
бар болса);
• берілген нәтижелерді қолдайтын аса көп ... ... ... ... ... ... ... сілтемелер.
Әрбір тақырып мысалдармен және есептермен бірге жүргізіледі:
• баянауды бейнелейтін (егжей-тегжейлі шешімдермен);
• өз бетімен шешу үшін ... мен ... ... шешу үшін өткен курстың тарауларын қайта зерттеу міндеттерін
кейінгі көрсетумен немесе аттестаттау шешімі);
• бақылау ... ... ... ... ... ... «проблемалық бағдарлық» (“case ... ... ... және ұсынылады. Осындай баяндауда студент, проблемамен,
фактпен немесе құбылыспен дәстүрлі емес схема ... ... ... – шешу ... – бейнелеуші есеп), ал нәтижесінде нақты есептің
(мысалдың) ... және ... ... ... ... ... бойынша соңғының әрбір тарауы
келесі бөліктерден тұруы мүмкін:
• теориялық ... оның ... ... оған ... ... ... және видео үзінділерімен және т.б.
гипертексттің ... ... ... ... болып
табылады;
• динамикада зерттелетін объекттерді немесе құбылыстарды ... ... ... ... өзгерту мүмкіндіктері, объекке немесе
процесске әсерін ... ... ... ... ... оқу ... ... типтік есептер және
жаттығулардың қадамдық шешімдері. Теориялық ... ... ... түсіндірулер мен сілтемелердің ұсынылуы. Дәстүрлі
лабораториялық ... ... ... ... ... болады (лабораториялық практикум өзіндік программалық өнімге
атап көрсетіледі);
... ...... ... ... бөлім бойынша сұрақтар
мен есептердің және жаттығулардың шешулері (дұрыс емес жауап бергенде
оны қайтадан шешуге арналған подсказкаларды енгізу мүмкіндігі);
... ... ... ... ... ... ... жүйесі);
негізгі константалардың, өлшемдердің, физикалық-химиялық қасиеттерінің
және т.б. кестелері; негізгі формулалардың мәліметтері; басқа керекті
ақпаратты графикалық, кестелік немесе кез-келген басқа ... ... ... ... ... оқулықпен және әдістемелік
кепілдемелермен жұмыс істеу ережелерінің нұсқаулары.
2.2.3. Программалық қамсыздандыруға қойылатын ... ... ... ... платформада қолдануымен
• «on-line» режимінде оқумен
• Күшті қызметтермен бірге қолданудың қарапайымдылығымен
• Оқуда интерактивті көмекпен
• Бір ... ... ... ... ... Жеке және коллективтік оқу формасын көмегімен
• Зерттелетін объекттердің иерархияларын қолайлы қараумен
... ... ... ... ... ... мүмкіндігімен;
• Оқушының оқу процессі кезінде керекті ақпараттарды енгізумен (оның
кейінгі жаңалаумен)
• Оқушы үшін жеке есептердің орындалу нәтижеліктерін ... ... ... ... ... үлкен диаграммалардың
басылымымен
• Диаграммаларды, графиктерді көрсету икемділігі (оқушы ... ... ... ... ... Зерттелетін жүйелердің қызметтеу құбылыстарының анимациясымен;
• Оқушының жеке есептерді ... ... ... ... бар ... ... интерфейстермдің стандарттарын
қолдануымен
• GIF- және JPEG-суреттердің ... ... ... ... ... ... ... суреттерді, формулаларды, сілтемелерді
іздеу жүйелерін қолданумен
• закладкаларды құру және қолдану ... ... ... ... ... формулаларды, графиктерді, суреттерді нөмірлеумен
• тарауларға, формулаларға, көздерге ... және ... ... ... ... ... аудио, видео сопровождениесімен
• компьютерлік оқулықтың программалық қамсыздандыруын бүтіндікке
бақылаумен
... ... ... ... ... бос ... ... орындарын ұйымдастырумен
қамтамасыз етеді.
2.3. Электрондық оқулықтарды құру технологиялары
2.3.1. Негізгі кезеңдер
Мультимедиа ортасында ... ... ... ұзақ және ... ... ... ... Сондықтан, компьютерлік оқу курсының
барлық негізгі құру кезеңдерін көз ... ... ... ... ... кезіде мультимедиа ортада ұсынылатын оқу курсын таңдалуы іске
асырылады. Берілген пән ... бар ... ... табу, болжамды
шығындар мен уақыттардың анықтау (курсты құруға арналған), сонымен қатар,
оның ... ... және ... ... (осы аудиторияға курс
арналған) керек. Аудиторияның типі мультимедиа-курсқа қойылатын ... ... ... ... ... ... курстар оқытылудың
ерекшеліктерін ескеруі қажет (олар ... ң ... ... ... және компьютерлік білімдердің деңгейлермен байланысты болады.
Осы білімдерді тексеру үшін ... ... ... де, ... ... анықталады. Арнайы оқу курстар дайындық деңгейлерді ескеру керек,
белгілі (өтілген) тақырыптарды ... ... ... ... ... ең соңғы ақпараттармен қамтамасыздандырылуы қажет.
Дайындық кезеңде курстың ... ... ... ... ... таңдалуы, интерфейстің эскизін және оқытатын
программаның сценарийін ... ... ... жеке блоктардың сценарийлерін
құру (анимациялық үзінділер, видео үзінділер, компьютерлік модельдеуді
жасайтын программалар, білімді ... ... және т.б.). осы ... ... оқу материалының ... ... ... (форма және мазмұны бойынша). Ол оқушының психикалық типіне
байланысты болады. Мұндай ... ... ... ... ... ... болып қалуы мүмкін. Оқу курсының тестімен жұмыс
істегенде оның құрылымдылауын жасау керек (барлық ... ... ... анықталумен). Олар берілген курста баяндалуы қажет. Егер
басында студент ... ... және ... алуы ... ... ... және оқу ... толығымен жетілген деп есептеуге ... ... ... ... ... айыруларымен қоса,
графиктерді, суреттерді және мультипликациялаларды қолданған жөн. ... үшін ... ... ... ... ... формулалардың
мәліметтерін қосу, негізгі жағдайларды құрастыру, кестелерді құру қажет.
Келешекте текстке ... ... ... үшін оны ... ... жөн.
Толық сараланған текст гипертекстке түрленеді.
Курстың текстін жазуымен бірге параллельді ... ... ... ... сәйкес компоненттер мен тақырыптар тізімін,
сонымен қатар, оның құрылымын алдын ала ... ... Ол ... ... Оған ... ... ... және видео
үзінділер, ... және т.б. ... ... таңдалған
программалық қамсыздандырумен және нәтижелері бар ... ... ... Курстың толық сценарийі әдеттік текстті және
байланысқан тақырыптарға, тарауларға немесе ... ... ... ... ... ... ... кестелік
ақпараттың қолданылуына, бейнеленген материалдардың (графиктер, ... ... ... ... ... ... және ... үзінділердің қолдануына, компьютерлік
модельдердің қолданылуына сілтемелер де жатады.
Негізгі кезеңде (ЭКО) курстың ... ... ... ... ... ... өзгеше болуы қажет. Материалдың ұсынылатын
формасы қатал болуы ... ... ... ... ... қажет
(графикалық немесе тексттік). Себебі, оқырманның ... ... ... бір ... болу ... ... ... ақ емес. Жарық фонды қолданған
жөн, ал текст қараңғы түспен, мысал ... қара ... ... ... ... қажет. Қараңғы фон мен жарық шрифтті қолданған дұрыс болмайды,
себебі, оқырманның көздерін ... ... ... ... оқылуы жоғары болады. Егерде ол серифтерсіз (засечкалар) жазылатын
болса, шрифттік гарнитураларының кіші ... ... ... бас ... ... ... суреттерді қосқанда, мынаны ескерген жөн:
беттер жүйелерде әр түрлі графикалық шешулері және түстің тереңділігі ... да, ... ... бейімделетін болады және олар оқу
программасының көптеген потенциалдық қолданышуларына доступный болады. ... ... ... ... ... GIF, JPEG және ... ... қамтамасыз етеді.
Анимация ситуациялардың еліктеуінің және объектілердің қимылдарын ... ... ... ... Олар ... ... ... визуалды өрнектеудің үзінділерін көрсетеді. Әр түрлі ... ... ... ... екі өлшемді (2D) және ... (3D) ... ... бар: ... ... және графикалық
станциялар. Видео үзінділерді ... үшін ... ... ... қолданылады. Алдын ала суреттер мен
дауыстардың кітапханаларын дайындауы дұрыс, олар ... ... ... ... ... ... ... жоғарлатуы негізгі жүктемелер көзі
программалық қамсыздандырулар. Осы пакеттерді қолданған жөн: Adobe Premiere
4.0 және Video Studio 2.0 сияқты ... ... ... әсер
ететін элементтердің біреуі – дауыс болып табылады. Дауыс диктордың айтуы
бойынша ... ... ... ... естілуі мүмкін немесе видео
үзіндінің немесе кейіпкерлердің диалогы дауыстық ... ... ... Дауыспен жұмыс істеу үшін әр түрлі программалық қамсыздандыруларды
қолданылады. Олар дауыстарды ойнауға, ... және ... ... әр ... ... ... параллельді
орындалуы мүмкін. Олардың біріктірілуі аяқталатын кезеңде іске асады. Курс
тақырыптарға бөлінеді, ... ... ... ... ... оқу курстарына тән үлкен көлемдік ақпараттар тек ... және ... ... бар болуына байланысты болады.
Аяқталатын кезеңді өткізгеннен кейін курстың тестілеуі мен түзетілуі
жүргізіледі. Тестілеуден өткен ... ... ... ... ... ... ... қатысқан құрастырушы
коллективтің туындыгерлік құқықтарын ескеру міндетті. Таралымнан кейін ... ары ... ... етумен қамтамасыз етілуі жөн (әрине, тек ... ... ... ... ... жаңа ... қостау, анықтамалық ақпараттың жаңалауы және т.б.
2.2.2. Дайындық кезеңдегі жұмыс істеу бойынша кепілдемелер
Әрбір мұғалім (ұстаз) ... ... ... көлемде
жете меңгереді деп айтуға қиын. Бірақ ... ... ... ... ... ... мультимедиа курсын құру үшін және осы курс ... ... ... ... ... ... ... болатын кепілдемелер төменде келтірілген:
1. Word 97 мәтіндік редакторда немесе оның кеш ... ... ... ... ... Оған ... суреттерді
құру құрал саймандарын қолдануға формулалық ... ... ... қолднауға болады. Курстың кейінгі Web-версиясын
айтқанда, материалдың құрылымдауына ерекше назар аудару ... ... ... ... ... ... ... минималдық логикалық бөлім (тармақша) жеке файлдан тұру
керек. Ал барлық құрылған файлдарды бір каталогқа орналастыру ... ... ... ... бар болады). Пособияны құрылымдаған
кезде әрбір файлдың өлшемі Web-браузерде оның ... ... көп ... тиіс. әдетте, ол doc-файлда шрифт өлшемі 12
болатын тексттің 2-3 бетіне сәйкес болады.
2. Керекті ... ... ... Олар жеке ... байланысты және интранет пен ... ... ... ... Бұл өте ... операция және ол
тышқанның «Добавить гиперссылку» батырмасына басу арқылы іске асады.
Алдын ала ... сөз және т.б. ... ... ... ... ... орнатылатын кезде ол пособияның құрылған каталогында
бар болу қажет. (4.1.2-сурет). 
| | ... 2.1.1. ... 2.1.2. ... ... ... ... ... кезеңде материалдың
текстімен жұмыс аяқталуы мүмкін. Дегенмен, егер мұғалім ... ... ... ... ... немесе программистпен бірге белсенді жұмыс
істегенде, тағы бір операцияны ... ...... HTML-форматына
ауысуы. Ол үшін «Файл» менюсінде «Сохранить как» режимін ... ... ... ... «тип ... ... «HTML
Document» деп белгілеу қажет. Нәтижесінде, *.html файлы құрылады (* - doc-
файлдың аты). Барлық формулалар ... Word ... ... ... ...... айналады (үндеу бойынша осы файлдардың
атаулары «image*.jpg, бұл ... * - ... ... ... Соңында, барлық
html-файлдарды пособиялардың каталогтар құрылымдарын ... ... ... материалды программистке немесе сервердің web-мастеріне
беріңіздер (осы серверде пособия орналасады). Алынған файлдар белгілі web-
программалау маманымен ... ... ... ... ... ... ақырғы жетілдіру уақытын қысқартады.
2.4.   Компьютерлік тесттердің конструкторы
2.4.1. Жалпы қойылатын талаптар
Құралдар сайманы ретінде компьютерлік ... ... (КТЖ) ... және ... ... ... ... тапсырмаларды дайындауының қарапайымдылығы (тапсырмалар
мұғалімнің минималдық компьютерді ұйғарумен);
• Текстік тапсырмалар ... ... ... жүйесі (жою, тапсырмаларды
қосу, тапсырмалардың базасын біріктіру);
• Тестілеудің нәтижелері бойынша статикалық ... жиын ... бар ... ... және тестілеу тапсырмаларға
арналған);
• Оқу процессіндегі білімдерді шапшаң бақылауын оңай іске ... ... ... ... құралдары (мысалы, енгізілген
микрокалькулятордың бар болуы, кеңейтілген мүмкіндіктермен қоса);
• Енгізілген мультимедиалық ... ... ... ... тестік тапсырмалар мөлшерінің тестілеу
жүйесі бір дискетаға сыю қажет)
... ... ... (Windows 95/98/NT ... ... ... қарқынды дамуы студенттердің
алыстатылған тестілеуін интерактивті Web-тестілер көмегімен іске асыруға
болады. Олар ... ... ал ... ... ... ... ... желісіне қосылған. Мұндай ақпараттық
технологиялардың оқуда кең ... (бұл ... ... ... ... ғана емес, сонымен ... ... ... ... ... ... кеңейтеді)
тесттерді құру процессінің қиыншылығы (Web-желіде жұмыс істеу үшін) кедергі
болады.
Интерактивті Web-тесттерді құру үшін курс ... ... ... ... ... ... білу ... немесе
сәйкес маманның көмегі керек. Оқу материалдарын құрастырған кезде көп
мөлшердегі бар ... ... ... ... ... ... не Microsoft FrontPage) гипертекстті және программалау саласындағы
дағдыларды білу қажет. ... ... ... ... интерактивті
қасиеттерін беру үшін (қолданушының енгізілген ақпаратына шапшаң реакция)
оның Интернет-технологиялар саласындағы терең ... ... ... ... ... не ... қолданумен бірге программалар-
өңдеушілерді жазу мүмкіншілігіне ... ... ... ... үшін оқу ... ... мұғалім-құрастырушының
біліктілігіне жоғары талаптар қойылады (практикада қазіргі ... ... ... ... Не ... әр ... мамандар коллективінің бірлескен жұмыс істеуі қажет. Осындай
жағдайларда, Web-пособиялардың құрылуын ... ... де, ... ... оқудың даму процессін әлсіретеді. СПбГТУ
дистанциондық ... беру ... ... ... әмбебап, әрі
инвариантты және Интернет/интранет желілерге арналған ... ... ... әрі оңай ... - ... ... ... еді. 
2.4.2. Интерактивті мультимедиялық Web-тесттер құруының құралдық ортасы.
Web-TK құрастырылған программалық өнімде HTML-беттің динамикалық құралу
принципі салулы тұр. Мұны іске ... үшін ... ... шаблоны
құрастырылған еді. Ол өзіне JavaScript тілінде жазылған ... және олар ... ... негізінде Web-тестті құрайды
(тесттегі тапсырмалардың саны мен ... ... ... ... ... ... өздері, дұрыс жауаптың «бағасы» және
қандай бағаларды алуға болатын баллдардың суммасы, тестті орындау және іске
асыру үшін ... ... ... ... ... ... ... жүктегенде
сәйкес программа (JavaScript бойынша ... ... ... іске асырады. Басқа скрипттік программалар (құжатта бар ... ... ... ... ... ... өрісінің дұрыстығын
бақылайды, тестті орындау нәтижелерін өңдейді (бағалары ... ... ... жұмыс істеу хронометражын жүргізеду. W-ТК ... ... ... ... тұрады және жаңа оқу ... ... ... ... ... үшін ... береді. Берілген
программа Delphi ортасында жазылған және келесі сипаттамалардан ... Ол ... пән ... ... ... және ... html-файлын
генерировает. Ол қолданушының компьютерінде локальды қолданылуы немесе
Web-серверде орналасуы мүмкін. Соңғы вариантта тестілеуден өтетін
студенттердің ... ... ... ... формаларды
толтырғаннан кейін) және тесттерді орындау нәтижелерін көрсетеді. Бұл
мәліметтер серверлерге жіберіледі және арнайы ... ... ... ... программалық ортаның жұмыс
терезесінің сыртқы түрі көрсетілген.
• Мұғалім "Web-Тест Конструктор"-мен жұмыс істегенде тапсырмалар ... ... ... ... ... ... енгізе алады,
тексттің түсін және келешек құжаттың фонын тапсырыс бере ... ... ... ... ... ... ... және Web-беттің графикалық жалғаны ретінде енгізіледі. 
• Құралған пррограммалық ортаның қолайлы қасиетіне мультимедиялық
мәліметтерді ... ... ... ... Яғни, Web-тесттерді
аудио және видео сопровождениемен құрастыруға болады. ... ... ... ... ... ... ... Бұл тестілеудің мүмкіндіктерін арттырады да, Интернеттегі кез-
келген материалдарды қолдануға мүмкіндік береді.
... ... ... ... ... ... қосқан. Оның
құрамында жұмыс терезенің барлық өрістерінің және меню ... ... ... жұмыс істеу принципі
түсіндіріледі.
2.4.3. ... ... ... ... ... ... ... бөлімдері (3.2.1-сурет) – "Файл" және
"Параметры". "Файл" бөлімі Windows-программалар үшін файлдармен жұмыс істеу
стандарттық операциялары: жаңа html-файлдың ... ... ... ... ... ... және оның сақталуы. Көптеген командалар
құралдар ... ... Тест ... ... - .wt ... бар ... ... Мұнда қолдануымен енгізілген барлық өзгертулер ... ... бар ... ... ... ... ... тестті құрастыру жұмысын жалғастыруға болады. Осындай
файлдарды ылғи құрастырып, тесттің соңғы ... ... жөн. ... ... HTML-құжаттың қасиеттер ретін жасауға мүмкіндік береді.
Мұндай қасиеттерге: беттің атаулары (құрылатын Web-беттің титульдық жолы),
тест ... аты, ... фоны ... түс ... ... ... тапсырманың және жауаптардың шрифтер ... ... ... ... түзетілуі мүмкін
(FrontPage, Netscape Composer және т.с.с.). алынған Web-тестттің құрамында
жауаптардың өзгерілмейтін ... ... ... ... ... құралу режимі өзгеретін жауаптар варианты да ескерілген.
Программаның негізгі терезесіндегі жоғары бөлігіндегі құралдар панелі аса
көп ... ... ... ... жаңа тесттің құрылуы,
файл-жобаның ашылуы, браузерда алдын ала қарау (көру), ... ... ... ... негізгі терезесінде.
Тесттің html-файлын құру процедурасы сәйкес өрістерді толтыруымен іске
асырылады (тесттің атауы, тесттің ... ... ... ... ... тапсырмалар саны, тестке берілетін уақыт және т.б.).
Дұрыс жауаптың бағасын ... ... үшін ... ... ... p ... ... 5 сан). Тестілеуде алынған балдардың жалпы суммасы
жауап бағасының p тапсырманы дұрыс істелген санына көбейткенде анықталады.
Салыстырмалы ... (өте ... ... ... K5 ... Осы K5 коэффициентті өте жақсы бағаның ... ... ... 0,8) Ал жақсы бағаның төменгі шегін анықтайтын (мысалы, 0,6)
коэффициент K4 коэффициенті болады енді, ... ... ... ... ... 0,4) ... K3 коэффициенті болып
табылады . Егер ... ... ... ... ... онда ол ... ... алады:
• «өте жақсы» -
• «жақсы» - 
• «қанағаттандырылған» - 
• «қанағаттандырылмады» -   
Мұндағы N – тест ... ... ... ... ... 6 ... ... Егер бізге текстке
графикалық объекттерді қойғымыз келсе (сызбалар, суреттер, фотографиялар,
схемалар ... ... ... ... ... ... қолданған жөн. Осыған сәйкес, жауаптар варианттың текстіне де
графиктерді енгізе ... ... ... ... ... ... белгіленеді. Конструктор екі типті ... ... ... ... ... ... картинку") және URL-
көрсеткіші бар ... ... ... ... ... жасау
("Сослаться на …"). Гиперсілтемелерді қолдану тестілеудің мүмкіндіктерін
кеңейтеді. Яғни, Интернеттегі материалдарды қолдануға мүмкіндік береді ... ... ... медиа-мәліметтерді (видео- және аудиофайлдар) ... -Tест ... ... ортаның қатты дисктте алатын орынның
жалпы көлемі 1,2 МВ сәл ... ... іске ... ... ... 820 КВ
болады, ал қалғаны ... ... ... "Web-тест конструктора"
жұмысының нәтижесі үзінді ретінде тестте сгенерирован және олар ... ... ... ... ... ... ... бірге, таймердіңтаблосы (уақытты көрсетеді) тапсырманы
орындауға берілген уақытты есептеу үшін ... ... ... ... ... ... ... да көрсетіледі. Сонымен,
ұсынылатын құралдық орта Web-желі үшін оқу және ... ... ... ... болып табылады. Кез-келген ақпараттық
технологиялар саласы ... ... ... ... ... ... оқу материалдарды жасай алады. Бұл дистанциондық
оқу курсының пәндік толықтыру процесстерін ... және ... ең ... және ... ... ... береді.
| | ... 2.3.1. ... 2.3.2. ... ... ... құрастыру кепiлдемелерi
Баспалық оқулықтарға қарағанда, электрондық ... ... ... болады. Бірақ принципі өзгермейді.: нақты құрылым, шрифттің
өлшемдерінің өлшемін ... ... және оның ... және ... ... артықшылығы – материалдың ұйғарылуы бұл жерде
айтарлықтай көп болады.
Мұның барлығы бос сөз, ... сіз ... көп ... тап
боласыз. Сондықтан, біз барлығын болмаса да, оның біраз бөлігін ... деп ... Word-ң ... ... ... ... құжаттарды HTML-
форматқа ауыстыру ... ... ... ... ... ... деп ... Мұның барлығы сапасыз электрондық оқулықтарды
жарыққа шығарды. Гипертексттік белгілеу ... ... ... Біз оқулықты құру мұндай жолына ... ... ... дайын құжат бар болса, Microsoft ... ... ... жөн. Ал ... ... арнаулы программаларға немесе бұрынғы
Notepad-қа (Блокнот) бірте-бірте көшеміз.
Internet-ң дамуымен ... ... ... және ... ... ... ... шықты. Олардың көбісінің пайдасы
жоқ. Біз Microsoft FrontPage-ті қолдануға кеңес ... біз ... ... ... ... Егер де сіз оны Microsoft
Word -н айналдырып алсаңыз, онда сізге оны бірнеше бөлшектерге бөлу ... ... бір ... түрінде өте үлкен болады: біріншіден, оқулықтың
загрузка жылдамдығы төмендейді, екіншіден, материалдың ұйғарылуы қиын ... ... ... бөлген жөн, әрбір тарау – жеке құжат. HTML-
форматқа ... ... ... ... ... ... ақпаратты жою
қажет, әйтпесе, айналдырудан кейін сізге керексіз стильдер кестесі ... ... ... ... ... және сіз элетрондық оқулықты басынан
бастап құрастыратын болсаңыз, жоғарыда айтылған проблемаларға мән ... үшін ... ... ... ... редакторда txt форматта
немесе HTML-де теруге болады.
Бірақ текст – ақпараттық жағы ғана, ал – бастысы бұл ... ... ... ... ... ... ... Біреулер – фреймдерді
қолданған жөн деп есептейді, ал тағы біреулері экрандағы ... ... ... текстті бүкіл экранға ашады... біз де соны білмейміз, сондықтан
әрбір оқулықты әр ... ... ... ... ... ... құруға мүмкіндік береді. Мұндай ақпараттарға: туындыгердің аты-
жөні, ... ... ұйым ... ... ... оқу ... және т.б. бұдан басқа мұнда, оқулықтың мазмұнын орналастыруға болады.
Бірақ фреймдер ақпараттық кеңістіктің көп бөлігін алады, ал ... ... орын ... ... ... да ... ... Бірақ оқулық бойымен орын
ауыстырғанда қарапайымдылығы жоғалады, жүктеме уақыты көбейеді, оқулық пен
пайдалану өте қиын болады. Бірақ-та, ... ... ... ал ... орын ... ... енгізу арқылы іске асыруға болады
(мысалы, әр параграфтың соңында).
Ал егер браузердің терезесін бүкіл экранға ... ... ... ... алаңдатпайды да, ол сіздің ... ... ... ... ... жоғары сапалы суреттерден аулақ болуы тиіс,
олар жүктеменің жылдамдығын төмендетеді. текстті ... ... ... ... жөн және ... ... ... аулақ болуы
тиіс. Браузер дайындаушыларының дайын стильдерін ... ... ... ... Оларды әр түрлі деңгейдегі заголовкаларды айыруға қолайлы.
Шрифтті де үндеу ... ... жөн. ... сіз ... ... айырыласыз.
Тағы біз закладкаларға тоқталайық. Оларды құрылыммен сәйкес етіп, ... ... ... үш деңгейлі заголовкалар құрылымдардың закладкалары үш
санмен белгіленуі ... ... ... ... ... скриптарды асыра қолданбаңыз.
Себебі, браузердің бұрынғы версиясында құрылғаны ... ... ... ... ... құру ... ... дегеніміз не?
JavaScript интернетке программа жасау үшін ... ... ... ... Бұл тіл операциялық жүйелерге бағынышсыз
болғандықтан, интернетке қосылған дербес ... ... ... ... тіліндегі программалар HTML документінің құрамына
қосылады, және бұл тілі HTML коммандаларының ... бір түрі ... ... JavaScript тілінде программа құрастыру үшін ешқандай
қосалқы программаның ... ... жоқ., тек қана ... ... ... ғана қажет. JavaScrit тіліне жалпы мысал:
1)      Мәліметтердің дұрыстығын ... ... ... ... ... ... Файлға жазу
5)      Қолданушыға жауап қайтару т.с.с
НТМL (Hyper Text Markup language) – ... ... ... ... Тим ... ... Ол World Wide Web гипертекстік системасын
бір бөлігі болатын Тим ... ... ... ... ... ... ... гипертекстік системаға жоғары көңіл
аударылған. Бұл идеяны В. Буш 1945 жылы ... Буш ... ... ... ... қарамастан идея қолданылмады. 1965 жылы Т.
Нельсон гипертекст терминін ... оны ... және ... ... 1968 жылы ... манипуляторын ойлап табушы Д. ... ... бар ... ... етті. Бұл ... ... ... ... ... ... 1975 жылы
гипертекст идеясы “Карл Винстон” атомдық ... ... ... ... ... ... берді және анда-санда Apple фирмасының
Hyper Card немесе Xerox фирмасының Hyper Node ... ... ... ... тек қана 1987 жылы Hyper Text 87 ... конфиренциясы өткізілді,
оның материалдары “Communication ACM” журналдың арнаулы саны ... ... ... идеясы мынада: қолданушы құжаттардың
беттерін өзіне ұнайтын кез келген ретпен ... ... Ал ... ... соң бірі ... (сызықтық оқу). Міне сондықтан Т. Нельсон
гипертексті сызықты емес ... деп ... ... ... ... әр ... гипертекстік сілтеу арқылы арнайы байланыс құру ... ... ... ... ... ... болады. Ал гипертексте
құжаттын кез келген бөлігіне мұндай сілтеулердін кез келген санын қолдануға
болады.
Гипертекс сүйекті мамандары ... ... ... ... табылады. Бұл бағыттын дамуы гипертекст түсінігінің басқа
ақпаратық ... - ... ... және ... ... ... ұлғаяды.
НТМL тілінің құрушылары 2 негізгі есепті шешуі ... еді. ... ... құжат жасау қарапайым құралын беру.
Бірінші есеп, құжаттардың тег ... ... ... ... ... кодтары белгілі тегтермен шектелген контейнерлерге
енгізілді. Мұндай үлгі ... ... ... ... ... ... ... мысалы ретінде ғылыми құжаттарды белгілеу тілін
айтуға болады. Ол Американдық ұйым ұсынған НТМL ... ... ... Generalised Markup language (SGML) тілі болған. Ол НТМL ... ... ... Мұндай шешім жана тілді енгізуге көмектеседі деп
енгізілді. Бірақ интернет қолданушыларының көпшілігіне белгілі ... ... өз ... ... кетті. Сондықтан көптеген WWW администраторлары
бағдарлама құрушылар SGML тілін білмеуі де мүмкін.
НТМL тілі полиграфиялық деңгейде ... ... ... анықтауға мүмкіндік береді.Қорытындылық құжат нешетүрлі ... ... ... ... Бұл тіл ... ... деңгейдегі тақырыптар, әріптер, сөздіктер, тізбелер және
суреттеулер мен үзінділерді орналастыратын менюден ... Одан ... ... жатқан мүмкіндік береді.
НТМL тілінің тағдырына әсер еткен ... сәт ол ... ... етіп ... ... ... ... болды. Бұл таңдауға мынадай
маңызды шарттар себеп ... ... ... ... ... редакторда,кезкелген аспаптық
платформада және ... ... ... ... ... НТМL тілін жасау сәтінде американдық стандарт болатын. Онда информацияны
сақтау бірлігі ретінде кәдімгі мәтіндік фаил LATINI ... ... Ол ... ... ... ... ... WWW концепциясындағы гипермәтіндік деректер базасы - ... ... ... ... ... Ол ақпараттардың берілу түрін
(Белгілеу) және осы фаилдардың байланыс ... ... ... Бұл әдіс технологияның тағы бір компоненті –тіл интерпретаторы
болуын талап ... World Wide Web –да ... ... ... ... мен қолданушылар интерфейсі (браузер) арасында бөлінген.
НТМL тілінің бірінші (НТМL 1.0) болжамы тілді көрсетуге ... ... ... ... ... ... (НТМL ... қолдану тәжірбиесін және жаңа мүмкіндіктерді көрсетті.Онда НТМL
Тегтерінің ... ... ... мен таблицаларды көрсетуге және
суреттер мен мәтіндерді құрастыруды ... ... ... ... НТМL 3.2 ... барлық жаңалықтарды ретімен қалыптастырып ... ... ... Оған қосымша 3.2 болжамында үйлестірілген
гипермәтіндік системаны қолданушының интерфейсін формальдік ету әрекеті
бар.
2.0 ... ... НТМL 3.2 ... жаңа ... ... (…)таблицаларын көрсету.
- (…) шұғыл кодтарын орындау.
- Графиканы мәтінмен қоршау.
- (…; ... және ... ... ... ... ... тәжірбиесінен басқа, қазіргі ... көру ... ... ... ... бірқатар
мүмкіндіктерін іске асырады (мысалы,Мicrosoft):
- Математикалық формулаларды белгілеу (НТМL 3.0)
- Тақырыптың қосымша контейнерлері (HTML 3.0 –Netscape Extensions,
- ... ... ... ... контейнерлерінің қосымша белгілері(ALIGN,
- BGCOLOR ,TARGET т.с.с)
- Беттерді фреймдерге бөлу.
- Қосымша ... ашу және ... күні World Wide Web ... (W3C) компаниясы НТМL 4.0
спецификациясы бойынша жұмыс ... ... ... белгілеу
мүмкіндіктерінен басқа жаңа болжамда мультимедия құралдары, программалау
тілдері, стиль таблицалары,суреттер мен ақпараттарды ... ... ... Олар енді НТМL дің ... ... ыңғайлы
болды. Бұл қосымша құралдар WWWдің интернационализациялануына және Webтің
бүкіл әлемге таралуына қызмет етеді.
НТМL тілінің мүмкіндіктерін сипаттамас ... бұл ... ... ... үлгіде жүргізілетінін еске салып кетейік. Тегтік үлгі
құжатты әрқайсысы Тегтен басталып Тегпен ... ... ... ... НТМL ... кәдімгі ASCII-файл (мәтіндік файл) ... оған ... ... ... ... ... көбісі түсінуге және қолдануға оңай,
себебі ағылшын тілінің кең ... ... және ... ... белгілеулерінен тұрады.
НТМL - Тегі атаудан тұрады. Одан кейін міндетті емес атрибуттар тізімі
болуы мүмкін, ал Тегтің өз мәтіні бұрыш ... < > ... ... ең
қарапайым түрі ол бұрыш жақшаға алынған ... ... ... ... ... ... ... тән. Олар автордың Тегті
өзгерту үшін енгізген белгілі бір ... ие ... ... ... атаудан кейін қойылады және бір-бірінен бір немесе
бірнеше табуляция белгілерімен бөлінеді. Одан ... ... ... ... ... жаңа жолға оралу нышан белгісін (символын) қолданады.
Тегтегі атрибуттардың жазылу ретінің маңызы жоқ. Атрибуттың мағынасы,
егер ол бар ... ... ... ... ... теңдік белгісінен
кейін қойылады. Егер атрибуттың мағынасы бір сөз немесе сан болатын болса
оны бөлек шығармай ... ... ... ... ... Ал ... бір немесе қос жақшаға алу керек, әсіресе егер ... ... ... ... сөз ... ... ... 1024 нышан белгісімен (символымен) шектеледі. Нышан ... Тег ... мен ... есептелмейді (үлкен әріптермен жиі
теріледі). Ал атрибуттар ... ... ... ... ... атрибутының мағынасы ретінде URL адресін енгізуде, керек
регистрді қолданудың маңызы зор.
Көп жағдайда НТМL - Тегтері бастапқы және соңғы компоненттерден ... ... ... ... және ... ... орналасады.
Соңғы Тегтің атауы алдыңғы Тегтің ... ... ... ... ... ... қиғаш сызық “/” қойылады. Мысалы, әріп стилінің Тегі ... үшін жабу ... ... ... ал ... Тегі ... ... сыңары болады. Соңғы Тегтер атрибутсыз болады. Өзінің
мағынасы жағынан Тегтер әмбебап (универсальный) ... ... ... ... ... ... енгізілген Тегтерді
қолдануда мұқият болу керек. ... ... ... ... ... жабу ... НТМL - ... соңғы компонентсіз болады, себебі олардың өздері
автономиялық элементтер. Мысалы, құжатқа графикалық ... ... Тегі , ... ... ... ... Автономиялық Тегтерге
жол айырушы , көкжиектік сызғыш және ... ... ... Тегтер жатады. Мысалы Тегтері.
Кейбір ... ... ... ... жазбауға болады.
Браузерлердің көбі ... ... ... кезінде келесі блоктің
бастапқы Тегін алғашқы блоктың ... Тегі деп ... ... Тегтің ең
көп тараған түрі абзац Тегі. Ол ... өте жиі ... оны тек қана ... абзацтың басында ғана қояды. Бір абзац
біткен кезде Тегі браузерге абзацты ... ... ... ... ... басқа да браузерлердің жұмысына әсер етпейтін соңғы Тегтер бар,
мысалы соңғы Тегі. Дегенмен құжаттарда ... мен ... үшін ... ... ... көбірек қолданған жөн.
Контейнердің НТМL форматындағы жалпы үлгісі (схемасы) мынадай түрде
жазылуы мүмкін:
“контейнер”

контейнердің мазмұны

Элементің мазмұны алдындағы ... ... ... ... ал
соңындағы констукция соңғы Тегі деп аталады.
Қысқа уақыт ішінде Web беттерін жасаушылар ... ... ... ... да ... ... де ... безендірілген интерактивті
беттерді жасауға көшті.
Мәтіндер графикалық және ... ... ... ... ... деген мамандық пайда болды. Немесе Web- ... ... ... ... ... өнер ... салыстыруға болады.
Ақпараттардың, Web - беттерге және құжаттардың ... ... ... арналған, орындалуының кейбір ерекшеліктерін қарастырайық.
Мәтіндік құжаттарды суреттейтін белгілі тілдерге, мысалы Post Script-
ке ... ... ... ... ... (оформление) емес,
ақпараттарға толтырылуына көңіл аударылады. Мысалы екі компьютер арасында
құжаттарды көшіру кезінде Post Script ... ... ... ... ... т.б. ... ... Ал НТМL-де құжаттардың логикалық
құрылысы ғана сақталады. Оның себебі қолданушының құралы 70-ші ... - қара ... ... болуы мүмкін. Немесе көру бағдарламасы әртүрлі
форматтағы ... ... ... ... болуы мүмкін.
Сондықтан Web-дизайнер ақпараттардың дұрыс берілуіне ерекше жаупкершілікпен
қарауы тиіс.
3.2 ... ... ... ... htm, html және JavaScript көмегімен жазылды. Сол
себепті бұл контекстте көбінесе Java Script тілінің функциялары мен
коммандалары және htm ... мен html ... ... қарастырылады.
Электрондық оқулық бір негізгі html файлден және екі қосалқы html
файлдардан тұрады. Негізгі html ... ... ... тұрады:

Жоғарыда келтірілген html тілінің кодына қарап ол өзіне екі ... оңай ... ... ... html ... сол жағына өлшемі
15% тең файл, ал оң ... ... 69% - ға тең файл ... ... ... ... сол жағындағы файл "part_1.htm" негізгі басқару функциялары
мен операторлардың жиынтығынан құралған. Төменде "part_1.htm" файлдың коды
келтірілген:Енді "part_1.htm" файлдың құрлысын қарастырайық. Ең ... html ... ... ... Java Script ... соң, function op(){ ... арқылы op() функциясын жариялап, оң жақта орналасқан файлдың
орнын href коммандасының соңында орналасқан htm ... ... ... тілі оң ... ... ... two деген идентификаторы арқылы
табады. Бұл ... parent ... ... ... орналасқан html файл, ал
two деген оң ... ... ... аты. Java Script тілі ... ... оның оң ... ... ішінде көрсетілген файлды
жүкткейді. Сол сияқты function but1(){parent.two.location.href="L2_kz.htm"}
коммандасы негізгі html файлдың оң жақ бөлігіне келесі htm ... ... ... ... 14 ... жазылған. Java Script тілін шақыру
тэгімен аяқталады.
Келесі қадам, ол ... ... ... құру. Ол үшін тэгі арқылы файлдың артқы фонын береміз. ... ... соң, ... ... ... ... және іске қосу
процессін бастау керек. Ол үшін "part_1.htm" файлға коммандасы арқылы батрмала енгізіледі. Батырмаларда ... сай ... бар. ... ... жүктелген соң, onclick
коммандасы тышқанның басылу-басылмауына байланысты функцияларды шақырады.
Біздің ... ол - op() ... ... ... функционалды, htm-
файлдарды шақыратын 15 батырмалар құрастырылған.
Қазақша шрифтті толығымен кезкелген браузер аша алу ... htm ... ... ... сипаттамасы
“Мәлiметтер базасын жобалау” программалық өнімі мәліметтер қорын оқытуға
арналған электрондық оқыту құралы болып табылады. Бұл ... ... ... келтірілген әр мысал, тұжырым Microsoft Access және
Visual Basic 6.0 мысалында толығымен келтіріледі. Электрондық ... ... 14 ... құралған қолдануға ыңғайлы менюден және оң жағында
жүктелмелі терезеден тұрады.
Оқулықты ... ... ... ... ... үшін CD-ROM – ға CD ... орнатып, Access_kz
папкасының ішінен index.html файлын жүктейміз. Оқулық жүктелген соң 1-
суретте көрсетілгендей түрге ие ... ... ... ... ... ... сол жақ ... кез келген сізге
керекті батырманың үстінен шерткен соң, оң ... ... ... файл
жүктеледі. Мысалы біз №3 зертханалық жұмысты таңдайық, ол үшін сол ... ... ... №3 ... ... Оң жақ ... батырманы
шерткенге жауап ретінде Java Script функциялары «Зертханалық жұмыс» ... жақ ... ... ... ... ... ... ол лекциялар. Лекцияның кез келгенін сәкес
батырмасын басып жүктейік. 3-суретте ... ... ... оңай ... үшін ... ... етілген:
Қорытынды
Бiз бұл бiтiру жұмысымызда Мәлiметтер базасын программалау тiлi бойынша
бiраз материалдар жинақтап, Мәлiметтер базасын ... ... ... материалдарды бiрiктiрiп, бiр жүйеге келтiре отырып
электрондық оқулық құрдық.
Ғылыми жұмыстың барысында байқағанымыздай, Мәлiметтер базасы ... ... ... тiлiн ... ... ... ... мен
бiлiктiлiктi талап етедi. Тiлдiң құрамындағы ... ... ... ... ... мүмкiндiгi бар.
Кез келген мәселенi шешпестен бұрын оның зерттеу аймағымен танысу
керек. Сол ... бiз ... ... ... Мәлiметтер базасын
программалау ортасы бойынша әдебиеттердi ... көп ... ... оқып, оны оқулықты өңдеу барысында пайдаландым.
Программалық өнiм ... ... ... ... ... интерфейсi
құрылды, лабороториялық тапсырмалар ұйымдастырылды, курс бойынша тест
программасы ... ... ... ... ... ... ... бойынша қазақ тiлiнде теориялық материалдар жиналды;
1. Әрбiр тақырыптар бойынша орындалатын ... және ... ... ... ... және жинақталған тапсырмаларды бiр жүйеде
бiрiктiрiп пайдаланатын программалық өнiм орындалды;
3. Курс ... ... өзiн - өзi ... ... ... ... электрондық оқулықты жоғарғы оқу орындарының студенттерi және
өздiгiнен осы курсты меңгерем дейтiн қолданушылар, ... оқу ... ... болады.
Қолданылған әдебиеттер
1. Савельев А. и др. «Создание и использование баз данных», М: 1991
2. Куправа Т.А. «Создание программирования баз данных средствами ... ... ... ... П.В. Delphi3 и ... ... баз ... М: «Нолидж».
1998 – 704с.
4. Шумаков П.В., Фаронов В.В. Delphi4. ... ... баз ... ... 1999 – ... ... О.Л. и др ... данных», М.: «Форум - Инфра» 2003.
6. Дейт К. «Руководство по реляционной СУБД» М.: ... и ... Диго С. М. ... баз данных», «Финансы и статистика» 1988
8. Дрибас В.П. «Реляционные ... баз ... ... Издателство БГУ,
1982
9. Голицина О.Л. «Базы данных. Интеллектуалная обработка информации». М.:
«Нолидж», ... ... З.Ө., ... О. ...... ... ... сөздiк. Алматы 2001.
1. Атре Ш. Структурный подход к организации баз данных.- М.: ... ... - ... Дейт К. Дж. ... в системы баз данных. Пер. с англ. 6-ое изд.- К.:
Диалектика, ... Диго С.М. ... баз ... ... - М.: ... ... 1988
4. Овчаров Л.А., Селетков С.Н. Автоматизированный банк данных. –М: Фин. И
Стат., 1988, - ... Базы ... ... для ... учебных заведений /Под ред. Хомоненко
А.Д. -СПб.: КОРОНАпринт, 2000, - 415с.
6. Карпова Т. Базы ... ... ... - СПб.: Питер,
2001, - 304с.
7. Бородаев В.А., Кустов В.Н. ... и базы ... ... Л.: ... Системы управления базами данных и базами знаний: ... / ... и др. М.: ... и ... ... Замулин А.В. Системы программирования баз ... и ... ... ... 1990.
10. Ульман Дж. Основы систем баз данных. – М.: Финансы и ... ... ... Р. Microsoft Access 97 в подлиннике. Том 2: Пер. с англ.
СПб.: BHV, ... ... В.Н. и др. Базы и ... ... ... для ... по спец.
«АСУ»/ Под ред. В.Н. Четверикова. М.: Высш.шк., 1987.
13. Майер Д. Теория реляционных баз данных. М., Мир, ... ... Д. ... баз данных в вычислительных системах. М., ... ... Д.Г. ... ... на dBase. М., Финансы и
статистика, 1989.

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 48 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Электрондық оқытушы құралдар84 бет
VBSCRIPT программалау технологиясы көмегімен Web сайт құру84 бет
«Молекулалық физика курсы бойынша электрондық қабықша34 бет
Электрондық басылым18 бет
Электрондық оқу басылымдарын ендіру және қолдану62 бет
Электрондық оқулық61 бет
Электрондық оқулық және оның құрылымы64 бет
Электрондық оқытушы құралдар құру51 бет
Sigil программасында Адам анатомиясынан электронды оқулық құрастыру56 бет
Электронды оқулық жасау технологиялары. Кәсіптік шетел тілі пәні бойынша электрондық оқулық жасау және оны қолдану әдістері56 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь