Инновациялы инвестициялық жобалар және оларды бағалауға арналған программалық пакеттер

Мазмұны

Кіріспе 2

1. ИНВЕСТИЦИЯ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯ СИНТЕЗІ 2
1.1. Инвестиция түсінігі және экономикалық мағынасы 2
1.2. Инвестициялардың жіктелуі 2
1.3. Инновациялардың инвестициялық негізі 2
Тарау бойынша қысқаша қорытындылар 2

2. ИННОВАЦИЯЛЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН ПРОГРАММАЛЫҚ ПАКЕТТЕР 2
2.1. Инновациялы инвестициялық жобаларды талдау 2
Жобаны әзірлеудің және талдаудың алдын.ала кезеңі 2
Техникалық талдау 2
Қаржылық талдау 2
Экономикалық талдау 2
Тәуекелді талдау 2
2.2. Инновациялы инвестициялық жобалардың тиімділігін 2
бағалауға арналған программалық өнімдер 2
COMFAR 2.1 2
PROPSPIN программалық пакеті 2
«Альт.Инвест» пакеті 2
«Инвестор 4.1» пакеті 2

3. ИННОВАЦИЯЛЫ ИНВЕСТИЦИЯЛАРДЫ ТАЛДАУДЫҢ КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛІ 2
3.1. Құрастыру ортасы 2
3.2. Талдау деректері 2
3.3. Негізгі жұмыс істеу қағидалары 2

Қорытынды 2

Қосымшалар 2

Қолданылған әдебиет тізімі 2
Кіріспе

Зерттеу тақырыбының өзектілігі (актуалдылығы)
Инвестиция және инновация мәселелерін зерттеу экономикалық ғылымның өзекті бағыттарының бірі болып саналады. Бұған себеп – инвестициялар және инновациялар шаруашылық қызметтің ең терең негіздерін сипаттап қана қоймай, жалпы экономикалық өсудің үрдісін анықтайды. Қазіргі қалыптасқан экономикалық жағдайда инвестициялар мен инновациялар халық шаруашылығындағы құрылымдық өзгерістерді, техникалық прогресті, шаруашылық қызметте жоғарғы сапалы көрсеткіштерді қамтамасыз етеді. Сондықтан әлеуметтік - экономикалық реформалау мәселесінде инвестициялық және инновациялық үрдістер ең әсершіл механизмдер болып табылады.
Қазіргі уақытта инвестициялық қызметтің нарықтық нысандары мен тетіктерін теориялық негізде терең зерттеу өзекті (актуалды) бағыт ретінде қарастырылады. Осы себептен инвестициялық шығындардың тиімділік критерийлерін теориялық негіздеу, экономикадағы құрылымдық өзгерістер мен капитал жұмсаудың өзара байланысын сипаттау және түрлі инвестициялық салаларда өзіндік басымдылықтарды анықтау сияқты мәселелер Қазақстан экономикасының шарттарында өте маңызды болып келеді.
Қазақстандық экономикаға кең ауқымда инвестицияларды тарту – ұзақ мерзімді стратегиялық мақсат. Осы мақсаттың негізінде өркениетті, өмір сүру сапасы жоғары, әлеуметтік бағдарлы қоғам құру мәселесі жатыр.
«Қазақстан - 2030» стратегиясының үшінші ұзақ мерзімді басымдығы: шетел инвестицияларының деңгейі жоғары, дамыған нарықтық экономикаға негізделген экономикалық өсу. «Қазақстан - 2030» стратегиясы көздейтін бағытта жұмыс жасау көкейтесті мәселе болып табылады, себебі ол Қазақстанның жалпы өркендеуіне, экономикалық әл-ауқатының артуына, халықаралық қауымдастыққа кірігуіне ықпал етеді.
Жоспарлау әрдайым келешекпен байланыста болады, ал модель болжалды нақтылықты сипаттайды. Демек, мүмкін болатын келешек стратегияларды модель арқылы көрсетіп ұсыну болашақты модельдеу болып табылады.
Қазіргі уақытта қаржы саласындағы модельдеу нақтылықты баламалы сипаттай алатын модельдерді құру жолымен дамып келеді. Ақпараттық технологиялардың және есептеуіш техникасының қарқынды дамуы тиімді қаржы модельдерін құрастыру мүмкіндіктерін кеңейтеді. Компьютерлік модельдеуде қолданылатын динамикалық тәсілдер өте тиімді құралдар болып табылады, олардың арқасында көптеген факторларды есепке ала отырып нақты жобаларды құрастыруға болады. Бұл модельдер кәсіпорынның немесе мекеменің нақты қызметін, түрлі уақыт кезеңдерінде жүзеге асқан жағдайлар ретінде қарастырылатын, ақша ағымдары (түсімдер мен төленімдер) арқылы сипаттайды.
Қазақстан шеңберінде инвестициялар тиімділігін жоспарлау және талдау мәселесі мамандардан ақша ағымдарының қалыптасу үрдісін сыпайы сипаттай алатын модельдердің қолданылуын талап етеді.
Компьютерлік модельдерді пайдаланудың арқасында инвестициялық жобаның тиімділігін анықтаумен қатар оның жүзеге асырылу стратегиясын таңдау мүмкіндігі қамтамасыз етіледі. Нәтижені жедел түрде беретін баламалы стратегияларды да тұрғызу мүмкіндікке асады, осының негізінде жобаны жүзеге асыру сатысында көптеген қателіктерді алдын-алуға болады.
Компьютерлерді қолданған кезде құрастырылатын модельдер көлемді және нақтыланған болып келеді, сондықтан олар кәсіпорынның қызметін айқын сипаттайды. Компьютердің көмегімен жасалынған модель оперативті басқаруда да, страегиялық жоспарды құру үрдісінде де қолданыла алады. Олардың динамикалық негізі көптеген жағдайларды есепке алуда жәрдемдеседі. Мәселен, динамикалық модельдер салыстырмалы анализде кең қолданылады. Экономикадағы компьютерлік модельдеу және жоспарлау - жаңа өзекті бағдар.
Зерттеу пәні
Экономикалық салаларда (құрылыс саласында) қолданылатын талдау, инновациялар және инвестициялар, олардың қазіргі таңдағы Қазақстан экономикасындағы мәні мен маңызы, экономикалық салалардағы болжау үрдістері.
Зерттеудің объектісі
Экономикалық салалардағы инвестицияларды, соның ішінде инновациялы инвестицияларды талдаудың және болжаудың компьютерлік модельдері.
Жұмыстың мақсаты мен мәселелері (есептері)
Мақсат – теориялық және практикалық білімді кеңейту, бекіту, жүйелеу және нақты экономикалық мәселені шешуде программалық модельдеу негізінде қолдану.
Жұмыстың негізгі мәселелері (есептері):
• Зерттеу саласының теориялық негіздерін қарастыру;
• Теориялық материалдарды жүйелеу;
• Өзекті экономикалық мәселені шешуде тәжірибе алу;
• Экономикада компьютерлік модельдеудің қажеттілігін негіздеу;
• Жобалауға алынатын объектінің аналогтарын іздестіру және қарастыру;
• Олардың салыстырмалы анализін жасау;
• Теориялық және практикалық программалау дағдыларын нақты экономикалық есептерді шешуде қолдану;
• DELPHI программалау ортасында программаны құрастыру;
• Құрастырылған программаны нақты мәселені шешуде қолдану – жоба аппробациясы.
Жұмыстың жаңалылығы
Зерттелінетін тақырыптың жаңалылығы инновациялы инвестициялық жобаларды бағалауда компьютерлік модельдеу технологияларының қолданылуымен және отандық экономикасының өзіндік ерекшеліктерін есепке алатын компьютерлік программаның құрастырылуымен сипатталады.
Жұмыстың практикалық маңыздылығы
Қазіргі уақытта Қазақстан экономикасында қалыптасқан шарттар шеңберінде компьютерлік модельдеу және жалпы экономикалық үрдістерді болжауды автоматтандыру мәселелері алдыңғы қатарға шығуда. Бұндай есептерге күннен күнге назар өсуде. Оларды практикалық түрде жүзеге асыру көлемді және қажетті.
Дипломдық жұмыстың құрылымы және көлемі
Ұсынылып отырған дипломдық жұмыс құрылымды түрде мынадай бөлімдерден тұрады: кіріспе, теориялық тарау, шолу тарауы, жоба тарауы және қорытынды.
Кіріспе бөлімінде тақырыптың өзектілігі (актуалдылығы) ашылады, жұмыстың мақсаттары мен мәселелері (есептері) анықталады. Бірінші тарауда зерттеу бағытының теориялық негіздері қарастырылады. Екінші негізгі бөлімде инвестициялық жобалауда қолданылатын программалық өнімдерге шолу жасалынады. Осы тарауда қарастырылатын программалық пакеттердің салыстырмалы анализі жасалады.
Теориялық тараудың және шолудың негізінде соңғы жобалы тарау қалыптастырылған. Осы бөлім Delphi программалау ортасында құрастырылған және белгілі бір экономикалық мәселелерді шешуге арналған программалық құралды сипаттайды.
Қорытынды бөлімде нәтижелер мен ұсыныстар келтіріледі. Дипломдық жұмыстың аяғында қолданылған әдебиеттің тізімі және қосымшалар келтіріледі. Жұмыстың қосымша бөлімінде құрастырылған дипломдық жобаның мәтіні (листинг) берілген.
Қолданылған әдебиет тізімі

1. Әмірқанов Р.Ә., Тұрғұлова А.Қ. Қаржы менеджменті: Оқу құралы. – Алматы: Т. Рысқұлов атындағы ҚазЭУ, 2002.
2. Аньшин В.М. Инвестиционный анализ. – М.: Дело, 2002.
3. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 6. – М.: Издательство БИНОМ, 2001.
4. Баскаков В.Н., Карташов Г.Д. Введение в актуарную математику. – М.: МГТУ имени Н.Э. Баумана, 1998.
5. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ. – М.: ЮНИТИ, 2000.
6. Валдайцев С.В. Оценка бизнеса и инноваций. Современные тенденции. – М.: Филинъ, 1997.
7. Джон Э. Ханк, Дин У. Уичерн, Артур Дж. Райтс. Бизнес-прогнозирование с применением Excel и Minitab. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.
8. Есипов В.Е. Ипотечно-инвестиционный анализ. – СПб: Экономическая школа, 1998.
9. Ильдеменов С.В. Инновационный менеджмент в отраслях. – М.: Инфра-М, 2004.
10. Ильенкова С.Д. Инновационный менеджмент. – М.: Банки и биржи, 1997.
11. Инвестиционная деятельность в Республике Казахстан: статистический сборник. – Алматы: Агентство РК по статистике, 2004.
12. Информационные технологии – совместимость методов. – М.: РЭА, 1999.
13. Информационая среда – совместимость информационных ресурсов, систем формирования, распределения и использования информации. – М.: РФА, 2000.
14. Исабекова А.И. Совершенствование управления деятельностью ремонтно-строительных предприятий на базе новых информационных технологий. – Костанай: ЭКП, 2003.
15. Карлберг Конрад. Бизнес-анализ с помощью Microsoft Excel. – М.: Издательский дом «Вильямс», 2003.
16. Ковалев В.В. Методы оценки инвестиционных проектов. – М.: Финансы и статистика, 1998.
17. Қазақстан Республикасындағы құрылыс: 2002 – 2004. Статистикалық анықтамалық. – Алматы: ҚР статистика агенттігі, 2005.
18. Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. – М.: ДЕКА, 1998.
19. Мамыров Н.К., Кубаев К.Е., Камшибаев Р.А. Инвестиции в Казахстане: материалы научно-практической конференции. – Алматы: Экономика, 1997.
20. Нурмаганбетова К.Е. Экономико-математическое моделирование строительного производства в условиях рынка. – Алматы: КазГАУ, 1999.
21. Под ред. Смаилова А.А. Инвестиционная деятельность в Республике Казахстан: статистический сборник. – Алматы: Агентство РК по статистике, 2001.
22. Полковникова Е.В., Полковникова А.В. Планирование и управление проектами с использованием Time Line. – М.: Диалог-Мифи, 1994.
23. Программный комплекс Альт-Инвест. Руководство пользователя. – СПб.: ИКФ «Альт», 1996.
24. Фаронов В.В. Система программирования Delphi. – СПб.: БХВ - Петербург, 2003.
25. Шумилин С.Б. Инвестиционное проектирование: практическое руководство по экономическому обоснованию инвестиционных проектов. – М.: Финстатинформ, 1995.
        
        Мазмұны
Кіріспе 2
1. ИНВЕСТИЦИЯ ЖӘНЕ ИННОВАЦИЯ СИНТЕЗІ 2
1.1. Инвестиция түсінігі және экономикалық мағынасы ... ... ... ... ... ... ... 2
Тарау бойынша қысқаша қорытындылар 2
2. ИННОВАЦИЯЛЫ ИНВЕСТИЦИЯЛЫҚ ЖОБАЛАР ЖӘНЕ ОЛАРДЫ БАҒАЛАУҒА АРНАЛҒАН
ПРОГРАММАЛЫҚ ПАКЕТТЕР 2
2.1. Инновациялы ... ... ... ... ... және ... алдын-ала кезеңі 2
Техникалық талдау 2
Қаржылық талдау 2
Экономикалық талдау ... ... ... ... ... ... тиімділігін 2
бағалауға арналған программалық өнімдер 2
COMFAR 2.1 2
PROPSPIN программалық пакеті ... ... ... 4.1» ... 2
3. ... ... ТАЛДАУДЫҢ КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛІ 2
3.1. Құрастыру ортасы ... ... ... ... Негізгі жұмыс істеу қағидалары 2
Қорытынды ... ... ... тізімі 2
Кіріспе
Зерттеу тақырыбының өзектілігі (актуалдылығы)
Инвестиция және инновация мәселелерін зерттеу экономикалық ғылымның
өзекті ... бірі ... ... Бұған себеп – инвестициялар және
инновациялар шаруашылық қызметтің ең терең негіздерін сипаттап қана қоймай,
жалпы экономикалық ... ... ... ... ... ... инвестициялар мен инновациялар халық шаруашылығындағы
құрылымдық өзгерістерді, техникалық прогресті, шаруашылық қызметте жоғарғы
сапалы көрсеткіштерді қамтамасыз етеді. Сондықтан әлеуметтік - ... ... ... және ... үрдістер ең әсершіл
механизмдер болып табылады.
Қазіргі уақытта инвестициялық қызметтің нарықтық нысандары ... ... ... ... ... ... ... бағыт ретінде
қарастырылады. Осы себептен инвестициялық шығындардың ... ... ... ... құрылымдық өзгерістер мен
капитал жұмсаудың өзара байланысын ... және ... ... ... ... анықтау сияқты мәселелер Қазақстан
экономикасының шарттарында өте маңызды болып келеді.
Қазақстандық ... кең ... ... ...... стратегиялық мақсат. Осы мақсаттың негізінде өркениетті, өмір сүру
сапасы жоғары, әлеуметтік бағдарлы қоғам құру мәселесі жатыр.
«Қазақстан - 2030» стратегиясының ... ұзақ ... ... инвестицияларының деңгейі жоғары, дамыған нарықтық экономикаға
негізделген экономикалық өсу. «Қазақстан - 2030» ... ... ... ... ... ... болып табылады, себебі ол
Қазақстанның жалпы ... ... ... артуына,
халықаралық қауымдастыққа кірігуіне ықпал етеді.
Жоспарлау әрдайым келешекпен байланыста болады, ал модель болжалды
нақтылықты сипаттайды. ... ... ... ... ... ... ... ұсыну болашақты модельдеу болып табылады.
Қазіргі уақытта ... ... ... ... ... алатын модельдерді құру жолымен дамып келеді. Ақпараттық
технологиялардың және ... ... ... ... ... қаржы
модельдерін құрастыру мүмкіндіктерін кеңейтеді. Компьютерлік модельдеуде
қолданылатын ... ... өте ... ... ... табылады,
олардың арқасында көптеген факторларды есепке ала отырып нақты ... ... Бұл ... ... немесе мекеменің нақты
қызметін, түрлі уақыт ... ... ... жағдайлар ретінде
қарастырылатын, ақша ағымдары (түсімдер мен төленімдер) арқылы сипаттайды.
Қазақстан шеңберінде инвестициялар тиімділігін жоспарлау және ... ... ақша ... ... ... сыпайы сипаттай
алатын модельдердің қолданылуын талап етеді.
Компьютерлік модельдерді пайдаланудың арқасында ... ... ... ... оның ... ... ... таңдау
мүмкіндігі қамтамасыз етіледі. Нәтижені ... ... ... баламалы
стратегияларды да тұрғызу мүмкіндікке асады, осының негізінде жобаны жүзеге
асыру сатысында көптеген қателіктерді алдын-алуға болады.
Компьютерлерді қолданған ... ... ... көлемді және
нақтыланған болып келеді, ... олар ... ... ... ... ... жасалынған модель оперативті басқаруда
да, страегиялық жоспарды құру ... де ... ... ... ... ... ... есепке алуда жәрдемдеседі. Мәселен,
динамикалық модельдер салыстырмалы анализде кең қолданылады. Экономикадағы
компьютерлік модельдеу және ... - жаңа ... ... ... ... ... ... қолданылатын талдау,
инновациялар және ... ... ... таңдағы Қазақстан
экономикасындағы мәні мен ... ... ... болжау
үрдістері.
Зерттеудің объектісі
Экономикалық салалардағы инвестицияларды, соның ... ... ... және ... ... модельдері.
Жұмыстың мақсаты мен мәселелері (есептері)
Мақсат – теориялық және практикалық білімді кеңейту, бекіту, жүйелеу
және нақты экономикалық мәселені шешуде ... ... ... ... мәселелері (есептері):
• Зерттеу саласының теориялық негіздерін қарастыру;
• Теориялық материалдарды жүйелеу;
• Өзекті экономикалық мәселені шешуде тәжірибе ... ... ... ... ... ... Жобалауға алынатын объектінің аналогтарын іздестіру және қарастыру;
• Олардың салыстырмалы анализін жасау;
• Теориялық және практикалық программалау дағдыларын нақты экономикалық
есептерді шешуде қолдану;
• DELPHI ... ... ... ... ... ... ... мәселені шешуде қолдану – жоба
аппробациясы.
Жұмыстың жаңалылығы
Зерттелінетін тақырыптың ... ... ... ... ... ... ... қолданылуымен
және отандық экономикасының өзіндік ерекшеліктерін ... ... ... ... сипатталады.
Жұмыстың практикалық маңыздылығы
Қазіргі уақытта Қазақстан ... ... ... ... ... және ... ... үрдістерді
болжауды автоматтандыру мәселелері алдыңғы қатарға шығуда. Бұндай есептерге
күннен күнге назар өсуде. Оларды ... ... ... асыру көлемді
және қажетті.
Дипломдық жұмыстың құрылымы және көлемі
Ұсынылып отырған дипломдық жұмыс құрылымды түрде мынадай бөлімдерден
тұрады: кіріспе, теориялық тарау, шолу ... жоба ... және ... ... тақырыптың өзектілігі (актуалдылығы) ашылады,
жұмыстың мақсаттары мен мәселелері ... ... ... ... ... теориялық негіздері қарастырылады. Екінші негізгі бөлімде
инвестициялық жобалауда қолданылатын ... ... ... Осы ... ... ... пакеттердің
салыстырмалы анализі жасалады.
Теориялық тараудың және шолудың негізінде соңғы ... ... Осы ... Delphi ... ... ... белгілі бір экономикалық мәселелерді ... ... ... сипаттайды.
Қорытынды бөлімде нәтижелер мен ұсыныстар ... ... ... ... ... ... және ... келтіріледі.
Жұмыстың қосымша бөлімінде құрастырылған дипломдық жобаның мәтіні (листинг)
берілген.
1. ИНВЕСТИЦИЯ ЖӘНЕ ... ... ... ... және ... мағынасы
Инвестиция – Қазақстан экономикасының нарықтық экономикаға өтуі
кезінде пайда болған жаңа ... ... ... ... «жалпы капиталдық салынымдар» деген түсінік қолданылатын, осы
түсінік бойынша жаңа құрылыс пен қайта өңдеуге, ... ... ... ... мен ... қайта қамтамасыздандырылуына
(өндірістік капиталдық салынымдар), ... үй мен ... ... емес ... салынымдар) жұмсалатын ... ... ... ақша ... ... банкілік салымдар, пайлар,
акциялар және де ... ... ... ... машиналар,
қондырғылар, лицензиялар, соның ішінде тауар белгісіне, пайда ... ... ... ... ... ... ... кез келген мүлік немесе мүліктік құқықтар ретінде
анықталады және осының бәрі пайда табу мен әлеуметтік жақсы ... ... ... Осы ... ... ... ... тәсілдерге
едәуір жақын келеді.
Келтірілген анықтамалар нарықтық және жоспарлық ... ... ... ... ... ... ... жүйесі жағдайында меншіктің бір ... ... ... қаржылық және басқа түрлерінің ... ... ... ... қарастырмады. Жоспарлық экономика
жағдайында инвестициялар ағымдағы шығындардан тек бір ... ... ... залал түрінде көрінді. Экономика ғылымы мен тәжірибесі
дәлелдеп отырғандай, капиталдық салынымдар инвестицияның синонимі болып
табылмайды, берілген ... ... ... ... ... ... түсінігі әлдеқайда кең. Батыс әдебиеттерінде қор ... баса ... ... ... нарықтық экономикасы дамыған
елдерде (АҚШ, Канада, Ұлыбритания, ... ... ... ... іске ... ... ... отандық тәжірибеде екі термин де
қолданылады.
«Инвестиция» термині ... ...... ... Бұл ... ... және ... әдебиеттерде кеңінен
қолданылады. Ғылыми әдебиеттерде инвестицияны анықтаудың әр ... ... Пол ... ... ... былай жазады: «Біз қоғамның
нақты капиталының таза ... ... ... (ғимараттар,
қондырғылар, өндірістік-материалдық қорлар және т.б.) ... ... ... ... деп ... ... ... қолданыста жүрген құнды қағаздарды немесе меншіктің кез келген түрін
сатып алу инвестицияландыру болып табылады. Экономистер үшін бұл тек ... ... Яғни ... ... ... ... Таза ... тек жаңа нақты капитал
қалыптасқан кезде ғана орын алады». У. Шарп ... ... ... ... ... ... да бір материалдық-көрнекті активтер
түріне инвестициялау кіреді, ... жер, ... ... сияқты.
Қаржылық инвестициялар қағазда жазылған келісім-шарттарды, мысалы, кәдімгі
акциялар мен ... ... ... Қарапайым экономикаларда
инвестициялардың негізгі бөлігі нақтыға ... ... ... ... ... ... қаржылық инвестициялар болып
табылады. Қаржылық инвестицияландыру институттарының жоғары дамуы нақты
инвестицияның ... ... ... ... ... Әдетте, бұл екі форма
бәсекелес емес, бірін-бірі толықтырушы болып табылады». ... ... ... тұтынуға жұмсала алмайтын ... ... ... ресурстар инвестициялық іскерліктің капиталдық
құнының табыс ... ... әсер ... өсімі алынатын нақты
объектілеріне трансформацияланады.
Экономикалық және қаржылық тұрғыдан инвестицияландыру экономикалық
ресурстарды болашақта таза ... жету және бұл ... ... ... асырып түсіру мақсатымен ұзақ мерзімді салу деп ... ... ... ... анықтамасы: инвестицияландыру дегеніміз
бүгінгі қажеттіліктерін қанағаттандыруды оны ... ... ... қанағаттандыру үмітіне айырбастауды білдіреді.
Инвестиция – бұл ақшаны, оның сақталуына немесе құнының артуына және
табыстың оң шамасын ... ... үміт арта ... ... кез ... ... Бос ақша құралдары инвестиция болып табылмайды,
себебі ... ... ... ... жеп қоюы ... және ол ... да
табыс әкелмейді. Капиталды ... ... ... әр түрлі нысандары бар: құнды қағаздар мен жылжымайтын
мүлікке; ... ... ... мен акцияларға; шағын немесе
үлкен тәуекелмен; қысқа немесе ұзақ мерзімге; ... және ... ... ... ... ... оны ... толығырақ
түсіндіреді, жіктеу негізіне түрлі белгілер салынған:
1) инвестициялардың түрлері;
2) ақша ... салу ... ... ... ... инвестицияландыру кезеңі;
5) меншік түрлері;
6) инвестордың қатысу түрлері;
7) ... ... ... ... ... Инвестициялардың түрлерін төмендегідей топтайды:
• ақша құралдары, салымдар, пайлар, акциялар және ... да ... ... және ... ... ... құқықпен, тәжірибемен және басқа да интеллектуалды
құндылықтармен ... ... ... жерді, суды, ресурстарды, үйлерді пайдалану ... және ... ... ... ... да бір ... ... патенттелген «ноу-хау» ... ... ... ... ... ... тәжірибе
ретінде рәсімделген техникалық, технологиялық, ... ... ... объектілері бойынша инвестициялар былайша
бөлінеді:
• нақты инвестициялар немесе құралдардың материалды ... ... ... ...... ... және ... капиталын
қалыптастыратын материалды және материалды емес активтерге салынатын
салым. Материалды активтер – ... ... ... ... ... өнімдерге айналдырылған құралдар;
• материалды емес ...... ... ... ... ... және ... дайындауға кеткен шығындар;
• қаржылық инвестициялар немесе түрлі ... ... ... ... – депозиттер, құнды қағаздар, банктік салынымдар.
3. Инвестициялық ... ... ... ... ... ... ... тікелей инвестициялар, мұнда инвестицияландыру және ақша құралдарын
салу объектісін таңдауда инвестордың тікелей қатысуы қажет ... ... ... ... ... ... ... оның ішінде алдын-ала жүретін инвестициялық зерттеулерге,
инвестицияландыру ... ... мен ... ... ... ... бұл ақша ... өз қалауынша, ... ... және ... ... ... ... ... қорлар және компаниялар) жүзеге асады. Мұндай
делдалдар инвестицияландыру объектілерін басқаруға қатысады, ал алатын
табыстарын клиенттері арасында ... ... ... құнды
қағаздарға салынатын салынымдарды портфельдік деп те ... ... ... ... ... мына
түрлерге бөледі:
• қысқа мерзімді, ... бір ... ... ... мерзімді
депозиттік салымдар, жинақ сертификаттар);
• ұзақ мерзімді, бұның ұзақтылығы бір жылдан көп.
5. Меншік түрлері бойынша ... ... ... ... мемлекеттік емес меншік нысанындағы кәсіпорындардың,
өкіметтік емес ұйымдардың жеке ақша құралдары;
• мемлекеттік, ол түрлі деңгейдегі ... мен ... ... ... Инвестордың қатысу түріне байланысты:
• қайта құрылып жатқан кәсіпорындарға жартылай қатысу немесе ... ... ... бір бөлігін иелену (шектеулі меншік
қоғамына үлестік қатынас);
• инвестор толық иеленетін кәсіпорындарды құру ... ... ... ... өз меншігіне алу;
• жылжымалы немесе жылжымайтын мүлікті акция, облигациялар арқылы немесе
басқа да құнды ... ... ... ... ... ... жерді пайдалану құқығына, басқа да
мүліктік құқықтарға концессия ... ... ... ... инвестициялар келесі түрлерге бөлінеді:
• тәуекелсіз ... ... ... ... қысқа
мерзімді мемлекеттік облигацияларға салымдар салу қауіпсіз деп
саналады, ал олар ... ... ... ... қойылымды анықтайды,
бұл қауіпсіз қойылым инвестициялық тәуекел нүктесін ... ... ... ... ... ... ... Инвестициялармен байланысты тәуекел немесе
белгісіздік дәрежесі, мысалы, уақыт, салыным объектісі ... ... ... аяқталғаннан кейінгі
кәсіпорынның жұмыс істеу нәтижесінің өзгеруі инвестицияландырудың
мерзіміне және ... ... мен оның ... тәуелді,
сондықтан қауіптіліктің дәрежесі нарықтың мүмкін болатын әрекетін шеше
алмау болып табылады (жаңа өнім ... ... ... ... сату ... ... ... тапсырыстарды орындау
және т.б.). Дәрежені бағалау критерийлері мыналар болуы мүмкін:
- барлық пайда сомасын жоғалту мүмкіндігі. ... орын ... жоба іске ... ... ... ғана ... ... есептемелік
табысты жоғалту мүмкіндігі. Тәуекел дағадарысты болып ... ... ... ... мүмкіңдігі және инвестордың банкротқа
ұшырауы немесе апаттық тәуекел.
8. Ұдайы өндіріс инвестицияның келесі түрлерінің бірінде жүзеге асуы
мүмкін:
• жаңа ... және ... ... жоба бойынша іске асып
жатқан жаңа құрылыстар ... ... ... ... ... ... ... кәсіпорындардың кеңеюі – ... ... ... ... жүргізіп отырған
кәсіпорындардың ... және ... ... ... ... және ... жаңа кәсіпорындарды салу немесе қызмет
етіп жүрген кәсіпорындарды кеңейту;
• шаруашылық жүргізіп жүрген кәсіпорынды қайта құру – ... ... және ... ... ... ... ауыстыру арқылы
жаңа өнімнің шығарылуының профилін өзгерту мақсатымен өндірісті толық
немесе жартылай қайта ... ... жоба ... жүзеге асыру;
• техникалық қайта қамтамасыздандыру – ... ... ... ... ... ... бағытталған шара кешендерін жүргізу.
Инвестицияның ұсынылған жіктелуі қазіргі заманның инвестициялық
жобалау концепцияларын толығырақ ... ... ... ... үрдістерді жан-
жақты бағалау үшін қажет.
1.3. Инновациялардың инвестициялық негізі
Инвестициялар және инновациялар түрлі ... ... олар ... ... ... ... Инвестициялар түсінігі
инновациялар түсінігінен кең және оны қамтиды деп те айтуға болады.
Инвестициялық капиталдың инновациялық ... ... ... ... ... қолданылуы мемлекеттің технологиялық
саласында артта қалып отыруына және әлемдік ... ... түсе ... ... Негізгі капиталға салынатын инвестициялар жаңа білімге
материализацияланады. ... ... ... экстенсивті
салынымдар рангісіне келтіреді, яғни олар ... мәні ... ... Глобализация мен ғылыми-техникалық дамудың өсуі нәтижесінде
қалыптасқан халықаралық ... ... ... интенсивті қосылма байқалады, ол жоғарғы технологияларға
жұмсалатын шығындарды қамтиды. ... жаңа ... ... ... капиталға материализацияланған инновациялар ... ... оның ... ... объектілердің сапасы
мен бәсекелік мүмкіндіктері арттады. Мемлекеттің және қоғамның ... ... ... ... денсаулық сақтау саласына және әлеуметтік сфераға
салынатын ... өте ... ... ... ... ... өсуі, Қазақстан тәжірибесі көрсететіндей, ЖІӨ - ң (жалпы ішкі
өнімнің) 10%-ға ... ... ... ... осы ... және жеке ... мүдделеріне қызмет жасайтын, инновацияларды
материализациялауға мүмкіндік ... ... бір ... ... ... ал ... ... инновациялардың жүзеге
асуы үшін ... ... ... қажет етіледі. Демек,
инвестициялардың жоқтығы инновациялардың материализациясына үлкен ... ... ... ... ... ... оған негізгі де, пассивті де капитал қатысады. Инновациялар
«инвестициялық ... атты ... ... ... ... болатын
технологиялық арақатынасты қалыптастырады. Олардың экономикалық маңыздылығы
жалпы объект үшін ... ... ... ... ... сипатталады. Алайда, инновациялардың өмір сүру циклі қысқа болады,
шамамен 5-7 жыл, ал инвестициялар ... ұзақ ... ... ... эксплуатациясы 20-50 ... ... ... хаос заңы орын ... ... ... ... элементтері өте тез моралды ескереді,
өйткені әлемдегі ғылыми-техникалық прогресс үнемі дамып ... ... ... нарыққа әлі енбеген объект әлем ... ... де түсе ... ... ... модернизацияға ұшырату қажет
болады. Сонда, бұл объектіге салынған инвестициялар мәнсіз қалады.
Әрине, жиірек негізгі капиталдың моралды ... ... ... ... ... ол әр ... ... өзгеше темппен тозуы
кезінде болады. Активті элементтер – 5-7 жылдай, ...... ... ... ... ... ... темптері өндіріс
структурасы тарабынан әр түрлі болып, хаос негізін құрайды. Негізгі капитал
элементтерінің тәртібі ... рет ... ... ... қоса, бұзыла бастап, бүкіл жүйедегі секірулерге әкеледі. Оны
тозған ... ... ... ... ... келтіруге
болады. Жаңа синтез жаңа инвестицияларды қажет етеді, басқаша жүйеде тәртіп
мүмкін емес. Ескі ... ... ... ... бірнеше рет
жүргізіледі, солай жүйе өзінің күрделі, сызықты емес ... ... ... ... ... ... ... басқа
бөліктермен (пассивті элементтер) көлемдік қатынасы динамикада фракталды
өлшемдермен ... ... ... ... ... ... ... жаңа негізгі қорларды енгізу. Олар солай параметрлердің
бірінші тағайындалған денгейден ауысуының фракталды үрдісін ... ... ... ... және ... ... ... емес жүйелер негізінде қарастыру қажет.
Әрбір инвестициялық ... ... әр ... ... ... ... ... жобалар индивидуалды, нақты
және бірдей емес болып табылады. Типті жобалар объектілерге ... және ... ... ... ... өлшемдерінде.
Сондықтан объектіңің бәсекелестік мүмкіндігі тұрақты болмай, уақыт өтісімен
төмендейді. Біріншіден тағайындалған инвестиция ... мен ... ... рационалды қатынас бұзылып, рационалдыдан алшақ жаңа
қатынастар құрылады. Инвестициялардың ... ... ... екі
көрсеткіштен тұрады: көлем және инновациялық деңгей.
Ең тиімді ... ... емес ... ең ... жерінде
енгізілген. Кейде шағым жаңалықтар шағарылатын өнімнің өсу темпіне және
сапасына ... әсер ... ал ... кең жерінде қолданған ірі
инновациялар өте тиімді ... ... ... және инвестиция
тиімділігі тек қана жаңа ... ... ғана ... ... ... ... да байланысты.
Инвестиция көлемі объектінің бағасы болып табылады, сондықтан оның
бәсекелестік мүмкіндігі бағалық ... ... ... ... ... ... ... бәсекелестік
мүмкіндігіне сәйкес. Инвестиция көлемі мен инновациялық ... ... ... ... ... ... ... сипаттайды.
Енгізулердің еркешелігі олардың өңдірістер, кластерлер, тұтас ... ... ұзақ және ... ... ... ... даму темпі мен пропорциясында, өңдірістің инновациялық деңгейінде?
Территориялық құрылымда, жаңа ... ... жаңа ... ... ... ... ... бірге бұл күнделікті
айналымнан үлкен ... ... ... жөне адам ... ... ... ... мемлекеттік немесе меншік капитал
иелерінің несиелік қаржыландыруға бағыттайды. ... ... ... ... ... жыл ... ... Сондықтан эффекті тек соңғы нэтижие
бойынша ғана бағаламай оны ... ... ... ... деңгейлерінде
бағалау қажет. Инвестициялық үрдіс эффектін аңықтайтын шамалар үздіктен
алшақ. Олар әр ... және ... ... ... ... ... ... экономикалық шамаларға арналса, екінші жақтан экономика ... ... ... Бұл жиі ... ... тәсілдер мен модельдерге статистикалық операциялар
жүргізіле ... ... ... басқарушы механизмінің бір
бөлігін өлшей алатын белгілі индикаторды ... ... ... ... ... ... ... құрылымдар әртүрлі
мақсаттарды көздейді. Солай экономикада жеке өндірушілерде және ... ... әсер ету ... ... ...... ... бағаларды өңдіруші айтады; латенттіде – криминогенді
сипат болады; жоспарлы – ... ... ... ... ...... ... импортқа жібермейді.
Қазақстан дүниежүзілік қоғамымен нарықтық экономикасылық қатынастары
бар мемлекет болып есептеледі. Тәуелсіздіктің ... ... ... ... ... мемлекеттік реттеумен аралас либералды
формаға бағыт алды. Жеке меңшік өңдірістер пайда болды, ... және ... дами ... ... бәрі ... ... ... пайда болуына
әкелді. Экономикалық өсу көрсеткіштері таңғаландырады: он жыл бұрын ... өнім (ВВП) бір ... 700$ ... 2004 ... ... - 2700$ ... жылы 3000$ ... 2006 жылы 5800$ (Чехия, Венгрия, Польша, Малайзия
сияқты), 2015 жылы Қазақстандағы бір адамға шаққанда ішкі жалпы өнім ... ... ... қабілеті бойынша мемлекет орташа дамыған мемлекет
деңгейіне жетті.
Он жыл бұрын Қазақстан қазынасы бос еді, ... оның ... 14 ... ... ... қазақстандықтардың қаржылық табысы 5 есе өсті, орташа
жалақы 6 есе үлкейді, минималды жалақы 25 есе өсті.
Бірнеше ғасыр тарихында Еуразия ... ... ... ... ... ... ... рет батыс демократия қағидаларымен,
дүниежүзінің алдынғы қатарлы экономикаларының тәжирбиесін, ... ... ... ... ... ... Батыс мемлекеттердің ұзақ нарықтық жағдайда ... ... жай ғана ... ... сызықтық емес қоғамдық
қиыншылықтардың пайда болуын ... ... АҚШ ... фазасына,
өмір үрдістерінің өшуіне, “бэйби бумерлердің” 60% зейнетке шыққанда орта
және жоғарғы ... ... ... даярлық деңгейі 58%
төмендеді, біліктілік деңгейі 70%, ... ... екі есе ... ... ... өсті.
Осындай жағдайды болдырмау жолында Қазақстан нарықтық шаруашылық
принциптерін бұзбай социалды экономика ... бет ... Жай ... ... ... ... ... жанұяның, жеке
индивидтердің материялдық жан қажеттіліктерін қанағаттандыруға бағытталған,
Социалды-экономикалық негізі индикативті алаңда ... оның ... ... ... ... ... қойылған
есептерге жету мерзімі және әдісі көрсетілген ... ... ... ... ... ... ... жоспарлар
мобилизациялайтын жалпы ұлттық мүддеде социалды-эконмикалық концепция
орындалуда ... ... ... ... ... ... ... Жоспардың схемасы:
- жалпы мемлекеттік мақсаттар мен ... ... ... ... және ... ... ... бизнес басқа
секторларында мүдделерді анықтау
- даму ... құру ... ... эконометриялық
модельдеужәне сызықтық емес әдістер негізінде)
- интеграциялық болжамдарды экономикалық есептермен келістіру
- жалпы және ... ... іске ... ... ... ... ... кезінде бағалау индикаторларын анықтау
(құрылымнан ауытқұ себептерін социалдық ... ... іске ... ... ... ... осы негізде
құру).
Қазақстанның кезекті даму этапы бос экономикаға және бос ... ... ... ... ... ... ... қайту
эффекті инвестициялық үрдіс ағымы бағалана алады. ... және ... ... ... ... ... проектілеу, бағдарлауды
жетілдіру туралы нұсқалар комплексін құрып, нақты салулар эффективтілігін
анықтайды, темптерін реттейдіинвестициялық ... ... ... ... ... жөне ... концепциялар жүйесі
бар зерттеулер актуалды болды.
Біріншіден – нағыз эффективтілік туралы. Оны ... үшін ... ... ... ... ... кез келген басқа түрінің өсуі
бағаланатын капитал ... ғана ... ... ... ... ... де байланысты экономико- математикалық
модель ұсынылады.
Негізгі қорлар толық сипаты үшін капитал салынулар мөлшерімен ... ... осы ... ... салынулар техникалық негізгі
категориясы кіреді, инвестициялық үрдісті тұжырымдайтын негізгі анықтамалар
жүйесінде оның орны анықталып, ... ... ... ... ... ... ... техникалық негізін бағалау ... ... ... ... осы кезде болатын инновациялық прогрессті
органикалық бірлікте ... ... ... ... ... ... және ... бөліктерге бөлу негіз болып табылады.
Капитал салынулар құрамы ... әр ... ... ол ... ... жұмыс шығыыдарынан, құрал-жабдық алу және ... ... ... ... ... құралады. Құрылатын объектілердің
сапалық ерекшеліктеріне қарамастан, капитал салынулар ортақ белгілері ... ... ... ... ... ... олар өндірістің
негізгі қорын құрып, шаруашылық дамудың темпі мен ... ғана ... ... ... де әсер етеді. Салынулардың соңғы сипаты
еңбек процестерінің жетілдіру үрдісін сипаттайды. ... ... ... және ... ... бар. ... мөлшерінің өлшемі
ретінде бағалық сипатта капитал салынулар ... ... Осы ... ... жоспарлауда, капиталды құрылыс жобаларында, капитал
салынулар тиімділік теориясында қолданылады. Ол әр ... ... ... әр ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Сонымен бірге құрылыс-монтаж жұмыстар көлемін өлшеуде натуралды өлшемдер
қолданылады, мысалы алынған топырақ куб ... ... ... квадрат метрде
шартты үйлер бірлігі. Капитал салынулар сапалы параметрлерін бағалау ... ... ... салынулар көлемі және олардың структурасы
ғана ерекше болады. Солай, тек капитал ... ... және ... ... ғана есептеледі. Капиталсалынулардың техникалық негізін
сипаттайтын және инвестициялық процесстің ұлттық экономикада ... ... ... ... ... көрсеткіштер,
орталықтандырылған жүйелі есептеуден тыс ... ... ... ... құрылыс объектілері туралы уздікті мәлемет береді,
салынулардың техникалық негізі туралы жалпы мәліметтер жоқ, ал бұл ... ... ... ... ... негізі ретінде әрекетке еңетін еңбек
құралдарының жиынтығы алынады, өндіріс-техникалық ... ... ... ... ... ... ... мен
механизмдердің сапалық көрсеткіштері қарастырылмайды, бұл жағдайда олл
еңбек құралдарын ... ғана ... еді. ... ... техникалық
деңгейі, өндіріс техникалық деңгейі сияқты, өнім сапсына қарағанда кеңдеу,
жалпылау ұғым. Қарастырылатын категория экономикалық зерттеуге ... ... ... ... деп ұйғаруға да болады. Бірақ ... ... ... алшақтғаның көрсетуші еді, өндірістің сыбайлас
мәселелерін комплексті шешу қажеттілігін жоқтауға әкелуші еді.
Капиталды ... ... ... ... ... ... оның прогрессивтілігін бағалауға, техниканы ... ... ... ... ... ... Экономисті жеке
техникалық параметрлер, техникалық заңдылықтар ... ... ... инноационды жүйесі ретінді алынған бүкіл инновациялық ... ... ... негізінің экономикалық
зерттеуінінің ерекшелігі - ... ... ... ... ... ... ... еңбек құралдарын жетілдіру өзара тығыз
байланысты және ... Ол ... ... ... ... ... екі жағы ... табылады. Осы екі ұғымды біртұтас қарастыру
негізгі фондтардың ұлғайған ... ... және ... ... бағалауға мүмкіндік береді. Ал осы екі ұғымды жеке қарастырудың
мүмкіндіктері шектеулі. Себебі капитал салыну ... ... ... ... ... ... тек жанама ғана көрініс
береді.
Жоғарғы техникалық ... ... кеш ... ... ... ерте ... ... тенбе – тен емес: ол екеуінің
технологиялық ... мен ... ... құралдарындағы бөліктері
негізгі фондтар көлемінде әр түрлі.
Капитал салыну көлемдерінде баға мен есептегенде техникалық жетілдіру
факторлары көрініс ... ... ал бұл ... ... ... құрамын қосымша ескеру қажеттілігінен арылтады. Бұл ... ... ... мен ... ... ... олармен сәйкес болған
жағдайда ғана. Бірақ іс ... олай ... ... ... мен ... ... де ол ... арасында тура пропорционалды байланыс
тумайды: не еңбек құралдарының ... ... ... ... ... ... қарастырылған көрсеткіштер жекеше алғанда методологиялық
тұрғыдан бір бірін алмастыра алмайды, бір ... сай емес ... ... жан ... ... үшін ... салу ұғымының екі жақты талдауының әсіресе маңыздылығы сонда,
егер еңбек құралдарының салмағы техникалық, ... ... ... ... байқалған жағдайда.
Осы жерде айта кететін жайт инвестициялық үрдісті ... ... және ... ... ... шетелдік әдибиетте басқа
көзқарас байқалады, оның мазмұны еңбек құралдарының ... ... роль ... ал капитал көлемін ескермейді. Техникалық
прогресстің оған ... ... ... ... ... бірі Ж. Фурастия. Ол әдеттегідей өндірістің үш факторлы жүйесін
(табиғи ресурстар, капитал және еңбек) ... ... яғни ... ... ... ... ... капитал бағасы көптеген
факторлардың қызметі болып табылады, ол тек техникалық прогреске байланысты
ғана емес, демек ... ... тек ... ... ғана ... ... капиталдың өсуі әр кезде техникалық прогресске жеткізбейді
(мысалы капитал көлемінің ... өсуі ... ... ... ... ... техникалық базасын өзгертпейді. Техникалық және
инновациялық прогрессті капитал салынуға тәуелсіз деп қарастыруға болмайды,
себебі кез келген зат ... ол ... ... ... ... ... ... оның иесті және материалдық-қаржылық факторы,
яғни капитал салынудан жеке қарастыру бізде де ... орай ... және ... ... техникалық прогрессті есепке алу
бізде көбінесе жеке жүргізледі, ал олардың арасында қортындылай келгенде
сәйкестік ... ... ... ... ... ... синтездік
өлшемі бойынша ғылыми негізделген тәсіл жоқ. Жаңа енгізілген ... ... мен ... ... ... жоспарлау мүмкін
болды.
Статистикалық жауапта инвестиция және инновация процесстері бір
бірінен ... ... ... ... керек, өйткені реалды
жағдайда олар органикалық бірлікте болады. ... ... ... болу мүмкін. Динамиканы бағалу кезінде негізгі фондтар І өндіруінің
комбинациялық ... ... ... ол ... көлемінің
индексін немесе негізгі фодтарды I техникалық негіз жоғарылау индексіне
көбейткенге тең :
І = І * ... ... ... ол ... ... ... ... жяне сапалы өзгерістерді есептеп, өндіру ... және ... ... дәл ... ... ... ... дәлірек еңбек құралдар массасының индексі немесе техникалық денгей
индексі бағалауға ... ... ... еңбек өндірістік күшін
бағалауға болады.
Өндіріс процесінің мөлшерлік және сапалық ситездеу ... ... ... оны кеңістікте әр түрлі капитал салынуларды өз ара
салыстыру үшін қолдану ... ... ... капитал
сиымдылығы капитал салыну көлемінің немесе негзгі фондтардың К техникалық
деңгейге сәйкес еңбек құралдарының Т ... ... ... К – ... ... сыймдылығы, теңге. Техниканың
капитал көлемділігі көрсеткішінің экономикалық ... ... ол ... бір ... ... ... жүйесінің
өндірудің жеке бағасын көрсетеді. Осы көрсеткіш тек капитал салынулардың
көлемін ғана ескермей, сонымен ... осы ... ... ... ... ... Солай еңбек құралдарының жай массасының
ұлғайғаны ғана анықталмай (капиталсалыну көлемі арқылы), ... ... ... жетістігінін бірлігіне сәйкес анықталады, Қолданылатын еңбек
құралдарының мөлшері көп немесе аз бола ... және олар ... ... ... деңгейде бола алады. Техниканың капитал сыймдылық деңгейі масса
әрекеті нәтижиесі болғандықтан еңбек ... ... және ... ... ... құралдарының өнімділік динамикасын анықтайды. Бағалық
мөлшер мен еңбек құралдары сапасының арасындағы қатынас оптималды ... ... ... ... ... экономикалық негізделген деңгейге дейін
түседі. Техникалық жетістік көрсеткішінің негізгі фондтар ... ... озып өсу ... ... ... ... ... өзгеруі техниканың өз
ерекшеліктерімен анықталады. ... ... ... ... ... ... келеді. Сонымен бірге бір техника түрі әртүрлі көлемде
капитал салуды жұмсай алады.
Экономикалық әдебиетте капитал ... ... ... жиі ... ол ... ... ... өнім
мөлшеріне қатынасымен есептелінетін. Осы әдіс теориялық және практикалық
жағынан ... ... оны ... ... ... Өнім ... басқа экономикалық эффект алу көздейтін (өнім сапасын
жоғарлату, ... ... ... ... ... ... ... бағалау әдісі қолданыла алады. ... ... ... ... ... ... ... құралдары қандай да бір техникалық деңгейге сай ма
дегендей сұрақ туады. ... ... ... ... мен
құрылымдар. Олар пассивті бөлімге жатады. Жұмыс машиналары мен механизмдері
– аралық ... олар ... ... ... ... жатады. Еңбек
құралдарының әр түрі бір-біріне ұқсас емес, әсіресе ... ... ... Егер ... топ ... ... ... жағдай ғана
тудыратын болса, екінші топ еңбек құралдарын тікелей өзгертетін агенттер
болып ... ... ... ... ететін құрал – еңбек
құралдары, бұл жерде негізгі қордың тек ... ... ғана ... материалды тасымалдаушысы болып табылады. Сондықтан техниканың
капитал сиымдылығын ... ... ... ... болса,
бұндай жағдайда, құрылыстық салымы жағынан негізгі қордың пассивті ... ... ... ... ... ... көрсеткіші
инновациялық прогресстің бағытын бағалау және қосымша өңдіру үрдісін талдау
үшін жалпы капитал ... ... ... Капитал салымдары
өңдірістің техникалық деңгейін көтерудегі заттық және қаржылық фактор болып
есептеледі.
Өңдірістің техникалық деңгейі сол ... ... ... ... сәйкес. Капитал салымының ... ... ... ... ... ... болады? Оған жауапты
өңдірістің техникалық ... мен ... ... ... ... ... ... арқылы табуға болады. Бұл тұрғыда екі мүмкін
болатын көріністі ажырата білу керек: әлде ол жаңа салынып жатқан ... ... ескі ... ... ... ... ... көріністе
өндірістің техникалық деңгейі деген ұғым капитал салымынын техникалық
негізі деген ұғыммен тепе-тең ... ... ... категорияны қолданса
да бәрі бір.
Ал екінші көріністе олар бір-біріне сәйкес емес, бұл ... ... ... ... салымының техникалық деңгейіне өз
әсерін тигізеді (өндірісті ... мен ... ... ... ... осы ескі ... техникалық және технологиялық
жағдайына негізделеді), осыдан соң кері әсер ... жаңа ... ... ... жаңа ... ... әкеледі.
Тарау бойынша қысқаша қорытындылар
• Қазақстан экономикасына инвестицияларды тарту өте өзекті
мәселе. Оны жүзеге асыру ... ... ... ... даму ... ... ... болып
табылады. Сондықтан бұл бағытта жасалынатын жұмыс қажетті ... ...... ... ... ... және
болашаққа бағытталып белгілі бір өндіріске немесе құрылысқа
салынатын құралдар.
...... ... және ... ... жаңалық: жаңа
технология, жаңа модель, жаңа типті құрылыс, жаңа шешім, т.с.с
• Инновациялар, бір жағынан, ... ... ... ал,
басқа жағынан, инвестициялардың сапасын және ... ... ... ... инновациялы инвестициялар
қарапайым инвестицияларға қарағанда саланың дамуы үшін де,
жалпы экономиканың дамуы үшін де ... ... ... ... – Қазақстан экономикасының маңызды саласы. Әсіресе
қалыптасқан жағдайларда, жаңа ... ... ... ... ... күнге өсуде.
• Кез келген экономикалық сала, соның ішінде ... ... әрі ... ... қажет етеді. Негізінен бизнес-талдау
жаңа жобаларды жүзеге асыруды сенімділікпен қамтамасыз ету ... ... ... ... ... асыру мақсатында жүргізілетін
талдау бірнеше бөлімнен тұрады. Олардың ең маңыздылары: алдын-
ала талдау, экономикалық және қаржылық ... ... ... ... тәуекелді талдау.
• Экономикадағы жалпы талдау мүмкіндіктерді анықтап отыруға және
болжауды құрастыруға көмектеседі.
... ... ... және болжау – осының
барлығы даму механизмінің ... ... ... ... ... ЖӘНЕ ... ... АРНАЛҒАН
ПРОГРАММАЛЫҚ ПАКЕТТЕР
2.1. Инновациялы инвестициялық жобаларды талдау
Халықаралық тәжірибеде кәсіпорынның даму ... ... ... ол ... кәсіпорынның даму жоспарының
құрылымдастырылған сипаты болып табылады. Егер жоба ... ... ... онда ол ... ... деп ... Ал ... енгізумен байланысты болса, онда сәйкесінше инновациялы жоба
деген атауға ие ... ... ... кез ... ... ... ... инвестицияның тартуымен байланысты болады. Жалпы түсінігі бойынша жоба
– бұл белгілі бір мақсатқа жетелейтін кәсіпорынның ... ... ... ... әдет бойынша тактикалық және стратегиялық деп ажыратады.
Соңғысының қатарына меншік түрінің өзгерісін ... ... ... жеке ... ... ... және ... немесе өндіріс сипатының түбегейлі (жаңа өнім өндірісі, толық
автоматтандырылған өндіріске көшу, т.с.с.) ... ... ... ... жобалар, әдетте, ... өнім ... өнім ... ... және ... жаңартуымен,
құрылыстың жаңа сипатта салынуымен байланысты болады.
Жобаны әзірлеудің және талдаудың алдын-ала ... ... ... ... ... ... сол ... іске асыра ала ма ... ... ... ... ... беру үшін кәсіпорынның тиісті экономикалық саласының жағдайы
мен сала шеңберіндегі ... ... ... ... ... осы түрі ... жобаны әзірлеу мен оны талдаудың алдын ала
кезеңінің мазмұнын құрайды. Батыстық жобаларды ... ... ... ... қолданады:
• саланың пісіп-жетілуі;
• кәсіпорынның бәсекеге жарамдылығы (оның нарықтағы жағдайы).
Саланың пісіп-жетілуін оны даму ... төрт ... ... арқылы талдау қалыптасқан: эмбрионалдық, өспелілік, пісіп-жетілген
немесе ескірген.
Екінші критерийге сәйкес, ... ... сала ... ... ... орнату керек. Басқаша айтқанда, тауар мен қызмет
көрсетудің ... ... ... ... ... кәсіпорындармен
салыстырмалы жағдайын анықтау. Әдетте кәсіпорынның негізгі алты жағдайын
қолданады: басым, мықты, жағымды, тұрақсыз, әлсіз, өмір сүре ... ... ... мен ... ... салыстыру
арқылы кәсіпорынның өмір сүру циклінің матрицасын құруға ... және ... ... сипатқа ие ... ... ... қана ... ары қарай дамуы бойынша қағидалық ... ... ... ала ... соңғы нәтижесі көрсетілген
критерийлер бойынша нақты бір кәсіпорынның жағдайын ... ... яғни ... кәсіпорынның матрицадағы қандай ... ... ... ... ... ала кезеңі уақыт бойынша ұзақ
болмауы керек және ... ала ... ... ... ... ... Соған қарамастан, бұл кезең келесі екі ... ... ... ... ары қарай қатынас жасау ... ... мен ... ... ... ... ... түрде қозғалады және бұған алдын ала дайындалу қажет етіледі;
• егер кәсіпорынның басқарушылары ... ... ... онда стратегиялық инвестор бұл жұмысты өзі атқарып, оң
нәтижелерге келмеуі мүмкін.
Жобаның көптүрлілігіне ... ... ... ... ... жалпы
сызбаға сәйкес келеді, ол жобаның ... ... ... және ... ... ... ... тұрады. Стратегиялық инвестордың көзқарасы бойынша, ... ... ... ... ... Сызбада қолданылатын ... ... ... ... ... атап ... ... талдау
Инвестициялық жобаны техникалық талдау міндетіне мыналар жатады:
• жоба мақсаттарының көзқарастарына неғұрлым ... ... ... ... ... талдау, оның ішінде жерге, шикізатқа,
энергияға, жұмыс күшіне қол ... және оның ... ... іске асуы мен ... ... ... ... әдетте, кәсіпорынның жеке сарапшылар тобы арнайы
мамандарды шақыру ... ... ... ... ... қолда бар жеке технологияларды талдаудан ... ... ... ... ... алу ... 1) ... өзін алдын
ала жақсы жағынан көрсетуі тиіс, яғни стандартты болу керек; 2) ... ... мен ... ... ... Егер өз
технологиясын қолдану мүмкін болмаса, онда төмендегі схемалардың ... ... ... ... мен ... тарту мүмкіндігіне
талдау жүргізіледі:
• шетел фирмасымен ... ...... және ... ... қамтамасыз ету;
• технологиялық «ноу-хауды» іске асыратын жаңа қондырғыны сатып
алу;
• «Turn-key» - қондырғы ... алу, ... ... ... ... ... - ... + кәсіпорынның қажетті дайын
өнім шығарғанға дейін персоналды оқыту;
• өндіріс үшін лицензиялар ... ... ... технолог тарапынан техникалық көмек. Технология таңдау
ережесі кейбір альтернативті технологияларды кешендік талдауды
және қандай да бір ... ... ... жақсы
нұсқауды таңдауды қарастырады.
Альтернативті технологиялардың ішінен таңдаудың негізгі ... ... ... ... ... ... ... таңдалған технологияларды бұрынғы
бойынша қолдану.
2. Шикізатқа қол жеткізушілік.
3. Коммуникациялар мен коммуналды қызметтер.
4. Технологияларды сатып ... ... ... ... бар ... көз ... ... Ең болмағанда технологияны сатушының өндіріспен серіктесе
жүруі.
6. ... ... ... ... ылғалдылық, т.с.с.).
7. Жүктемелік фактор және толық өнімділікке ... ... шығу үшін ... ... Экология мен қауіпсіздік.
9. Капиталдық және құрылыстық шығындары.
Қаржылық талдау
Инвестициялық жобаның бұл бөлімі көлемді және еңбек ... Бұл ... ... ... ... ... арналады.
Қаржылық талдаудың өзара байланысты ... ... ... ... ... ... ... нұсқасы қарапайым
тіізбекке негізделген:
1. Кәсіпорын қызметінің соңғы 3 (дұрысы 5 жыл) жыл ... ... ... ... ... ... дайындау кезеңіндегі кәсіпорынның қаржылық
жағдайына талдау жасау.
3. Негізгі өнім өндірісінің залалсыздығына талдау жасау.
4. ... ... ... ... ... ... мен ... болжамдау.
5. Инвестициялық жобаның тиімділік бағасы.
Кәсіпорынның бұдан бұрынғы қызметі мен ағымдағы жағдайына қаржылық
талдау жасау ... ... ... мен оның басқару тиімділігін,
несие қабілеттілігін, ... ... ... ... интерпретациясы мен есептеулеріне келтіріледі. Әдетте
бұл қиындық туғызбайды. Қаржылық бөлімде ... ... ... ... ... беру және ... көрсеткіштерді салыстыру аса
қажет. Егер инвестициялық жоба ... ... ... тарту үшін
дайындалса, онда қаржылық есепті инвесторды тартқан ... ... ... ... ... ... өнімдерді шығару мен өткізудің өзіндік
құн құрылымын ... ... ... жұмыстарды және барлық шығындарының
айнымалылар (өндіріс көлемі мен сату ... ... орай ... ... (өндіріс көлемі өзгеруіне байланысты ... ... ... талдаудың негізгі мақсаты – шығынсыздық нүктесін
анықтау, яғни пайданың нөлдік ... ... ... ... көлемін сату.
Шығынсыздықты талдаудың маңыздылығы нақты немесе жоспарланған ... жоба ... ... ... мен ... пайданы
алып келетін іскерлігі сенімінің кейінгі ... ... ... бөлімінің неғұрлым жауапкершілігі мол бөлігі оның
инвестициялық бөлігі болып табылады, ол мыналарды ... жоба ... ... ... қажеттіліктерін
анықтау;
• инвестициялық қажеттіліктердің қайнар көздерін белгілеу;
• инвестициялық жобаны іске асыру үшін тартылған капиталдың құнын
бағалау;
• жобаның есебінен түсетін пайда мен ақша ... ... жоба ... ... ... ... ... кезіндегі инфляцияны есепке алу
мәселесі қарама-қайшылықты болып келеді. ... ... өріс ... ... ... ... алушылық қабілетінің өзгеруіне ... ... ... ... қатар инвестициялық жобаның тиімділігі ... ... ... ... ... ... ... талдау
Қаржылық талдаудың негізгі сұрағы: жоба кәсіпорын иелерінің
(акционерлері) ... ... ала ма? Бұл ... ақша ... ... ... ... болады. Экономикалық талдау жобаның мемлекеттік
(ұлттық) ... ... әсер ... бағалаудан тұрады.
Экономикалық талдаудың қажеттілігі неде? Егер нарық ... ... ... онда экономикалық талдау жүргізудің ... ... ... иелеріне не пайдалы болса, қалғандарға да сол пайдалы
болып табылады. Еркін нарықтың ... ... ... ... мен ... ... ... көп болуы;
• барлық өндіріс пен құрылыс факторлары (еңбек, жер, ... ... болу ... бағалар сатушылар мен сатып алушылардың қалауымен қалыптасады;
• нарыққа жаңа компаниялардың енуіне бөгеттер қойылмауы ... ... ... ... батыс елдері үшін де мінсіз екенін
мойындау қажет. Шынында да, көп тауарлардың бағасын мемлекет жасанды ... ... ... төмендетеді) және егер жобаның қаржылық ... ... да, ... үлес өте сирек бағаланады. Сондықтан да ірі
инвестициялық жобалар үшін ... ... ... ... тиімділігі мен экономикалық тартымдылығын талдау қалыптасқан.
Тәуекелді талдау
Тәуекелді талдаудың мәні ... ... ... ... ... ... ... бар. Мысалы, керекті
мәліметтердің көп бөлігі қаржылық талдау үшін ... ... ... ... ... және ... ... болып табылады.
Болашақта болжаудың жақсы жаққа да, жаман ... ... ... ... ... ... барлық өзгерістерді, қай жағына болса да, есепке
алуды қажет етеді.
Жобаны іске ... ... ... ... ... ... ... пен қосалқы бөлшектердің құны, капиталдық шығындардың құны,
қызмет етудің құны, сатудың ... ... құны және ... ... ... мысалы, пайда кездейсоқ болады. Тәуекел ықтималдық таралу
мен ықтималдықтар ... ... ... ... теріс пайда алу,
яғни залал шегу ықтималдығына тең. Жоба ... ... ... кең болса, жоба тәуекелділігі соншалықты жоғары.
2.2. Инновациялы инвестициялық жобалардың тиімділігін
бағалауға арналған ... ... ... ... ... ... өнімдер нарығында
инновациялы инвестициялық жобалардың ... ... ... ... ... ... ... ЮНИДО қалыптастырған әдістемелік
қағидаларға негізделеді. Бұл ... ... ... ... ... ... барлығы белгілі мақсаттар мен шарттарға
арналған. ... олар ... ... ... ... ТМД ... арасында инновациялы инвестициялық
жобаларды бағалайтын екі түрлі имитациялық жүйелер қолданыс тапты.
Бірінші түрдің программалық ... ... ... қаржылық
нәтижелерін бағалауға және кәсіпорынның келешек ... ... Яғни бұл ... ... кәсіпорынның шаруашылық
қызметіне экономикалық диагностика ... ... ... Бұл ... ... ... ... жатқызуға болады:
• «Альт» фирмасының «Альт-Финансы» пакеті;
• «Аналитик 4.0»;
• «Интеллект-Сервис» ... ... ... 1.0»
программасы;
• «ОЛИМП: ФинЭксперт».
Программалардың екінші түрі инновациялы инвестициялық ... ... ... және ... құруға арналған. Олардың
арқасында қаржыландырудың оптималды және ... ... ... Бұл
түрге келесі программаларды жатқызады:
• «COMFAR» (COmputer Model for Feasibility Analysis and Reporting);
• «PROPSPIN» (PROject Profile Screening and Preappraisal ... ... ... ... «FOCCAL»;
• «Инвестор 4.1»;
• «ТЭО-ИНВЕСТ»;
• «Инвест-Проект».
Жоғарыда келтірілген барлық программалық ... ... ... ... ... жатыр, және олардың барлығы келесі
критерийлер бойынша салыстырылады: функционалдық мүмкіндіктер, программалық
реализациялаудың сапасы, қолданушы ... ... және ... ... ... болуының деңгейі.
Функционалдық мүмкіндіктер келесілерді қамтиды:
• шынайы ақша ағынына ... ... ... ... есептеудің көкжиегіне және қадамына шектеулерді минимизациялау;
• өнімдер көлеміне шектеулерді минимизациялау;
• жобаны бағалауда қолданылатын ... ... көп ... ... ... ... ... әртүрлілігі;
• инфляцияны есептеудің тәсілдері мен мүмкіндіктері;
• белгісіздікті және тәуекелдерді ... ... ... мен
мүмкіндіктері;
• ЭЕМ жадысында есептеудің жарамды нұсқауларының келешек
салыстырулар мен ... үшін ... ... ... ... ... анықталады:
• ЭЕМ – ң кең таралған түрлерінде ... ... ... ... операциялық ортаны қолдану шартымен);
• жұмыстағы сенімділікпен;
• шапшаң әрекеттілікпен (қажетті көлемде және қолайлы мерзімдерде
түрлі есептеу ... ... ... ... және ... ... қолдану мен көшіруден пакеттің қорғалғандығымен.
Қолданушы интерфейсі қолайлылығының ... ... ... еңбексыйымдылығын қарапайымдау және
минимизациялау;
• енгізу кезінде жіберілетін қателіктерден қорғану мүмкіндігі;
• нәтижелердің ... ... ... ... ақпараттың жеткілікті болуы және т.б.
«Жабық» пакет деп, формулаларын және алгоритмдерін өзгерту мүмкіндігі
жоқ пакеттерді айтады. Сонымен қатар ... бір ... ... және ... ортасыз жұмыс істейтін пакеттер «жабық» юолып
табылады, ал сәйкес ортада құрастырылған электрондық ... ... ... ... ... ... Бұндай өнімдерде формулаларды
модификациялауға мүмкіндік бар.
Программалық өнімнің «жабықтығы» оның артықшылығы да, ... ... ... Бұл ... мен ... ... ... мақсаттарға
байланысты болып келеді.
Квалификациясы жоғары қолданушылар жүйенің «ашықтығын» қолдана
отырып, жобаны жүзеге асырудың күрделі және ... ... ... ... ... ... ... жағдайларда қауіпті
нәтижелерге ұшыратады. Себебі бұл жағдайда, яғни пакет ... ... ... ... ... ... алгоритді бақылау мүмкіндігі
болмаған жағдайда да бірқатар қателіктер туындай алады.
Инвестициялық жобалардың тиімділігін бағалауда ... ... ... ... ... нұсқаулы COMFAR пакеті «жабық» программалардың ... ... ... ... ... жоқ, ... ... сенімділігі жоғары болады. Алайда бұл жүйеде ... ... ... ... ... өтпейді.
COMFAR және PROPSPIN жүйелері халықаралық сертификацияны өткен
программалық өнімдер.
Коммерциялық тиімділік шынайы ақша ағынын ... ... ... екі ... ... мүмкін – ұлттық және шетелдік.
Тек тұрақты (уақыт бойынша) инфляция есепке алынуы ... ... ... баптарына еқандай шектеулер салынбайды.
COMFAR жүйесінің маңызды артықщылығы – ... ... ... ... ... ... ... бастапқы деректерді
(реализацияның көлемі, өндірістік және инвестициялық шығындар, несиелік
мөлшерлемелер) өзгерткенде есептеудің нәтижелерін ... ... ... ... ... бөлімінен басқа жүйенің құрамына
экономикалық тиімділікті бағалау бөлімі де кіреді.
Жалпы алғанда, ... үш ... ... ... ... ... ... Осының арқасында бұрын саналынған нұсқаулардың шығарма
деректеріне тікелей рұқсат қамтамасыз етіледі.
Жүйенің кемшіліктеріне ... ... ... ... функционалды шарттарының өзгеруін ... ... ... ... қазақстандық заңдылыққа сәйкес келмеуі; COMFAR
пакетімен тек табыстан алынатын салықтарды есептеуге болады. Ал
барлық ... ... ... үшін ... ... тура келеді, бұндай қадам жүйенің жұмысын қиындатады
және нәтижелердің сенімділік деңгейі кемиді;
• есептеудің жылдық қадамы ... ... ... ... ... ... мүмкін) – қадамда азайту қажеттілігі
туындаған кезде ... ... ... ... бар
болады;
• бастапқы деректердің қатаң ... ... ... ... ... – егер жоба ... ... құрал-сайман
қажет етілсе, онда онда осы құралдарды сипаттайтын ... тура ... ... өзі ... ... болмауына себепкер болады. ... ... ... ... амортизация жүйеден
тыс есептелінеді. Сонымен бірге ... ... ... де бірқатар қиындықтар туындайды;
• инфляцияны есепке алудың ... – COMFAR ... ... ... ... ... ағымдағы өзгерісі
тұрақты инфляция үшін де ... Яғни ... ... ... курсының тұрақты мәні сақталады;
• инфляцияның түрлі деңгейінде есептелінген ... ... ... – есептемелі
бағаларға келтіру мүмкіндігі ... ... ... ... ... ... ... енгізу кезінде кестеі толығымен көрінбейді, ... ... ... және ... ... бірге бос блоктардың саны өте көп болып келеді.
Жоғарыда ... ... ... COMFAR ... ... сипаттайтын негізгі көрсеткіштердің
(табыстың ішкі ... ... ... мерзімі,
капитиалсалымдарының келтірілген құны) адекватты сәйкес бағалануын
қамтамасыз ете ... COMFAR ТМД ... кең ... ... ... программалық пакеті
PROPSPIN пакеті MS DOS ортасына арналған 2.01 нұсқаулы «Lotus 1-2-3»
электронды кестелер негізінде құрылған, осы себептен ол ... ... Бұл ... ... ... ... профилін
құрастыруға, таңдалған параметрлерді өзгертудің нәтижелерін зерттеуге ... ... ... ... екі немесе бірнеше сценарийді құруға
арналған.
PROPSPIN ... ... ... – интеграциялылық, яғни
тұтынушы экранда ... ... де, ... ... да бір
уақытта көре алады. PROPSPIN беретін есеп, барлық ұсынылған ... алып ... ... ... профилінің аяқталған нұсқасын
қамтиды.
Алайда бұл құрал жобаның толық қаржылық анализін өткізуге мүмкіндік
бермейді, тек оның ... ... ... алып қарастыруға жағдай
жасайды. Ал осы нұсқаулардың арқасында қажетті балама таңдалынады.
Пакеттің кемшілігі – ... ... ... ... ... ... факторлардың шығарылатын өнімнің бағасына, көлеміне
және ... ... ... ... ... ... өнім ... атты зерттеуші–консультациялық
фирмасымен құрастырылған. «Альт-Инвест» пакеті ... Excel» ... ... ... ... электрондық кестелердің кешені болып
табылады. ... ... ... ... ... ... ... қалай қалыптасатындығын түсінуге көмектеседі. Оның
арқасында әдістеменің және есептеуіш нысандардың логикасы анық болады.
«Альт-Инвест» - бұл ... ... ... ... ... арналған «ойлар жүйесі». Барлық программалық
өнімдер ... ... ... нақты кәсіпорындар мен жобалары
бар эксперттердің консультациялық жұмысының нәтижесі. Жүйе ... ... ... ... ... рет тексеруден өтті.
Пакет «парасатты жеткіліктілік» деп аталынатын қағида бойынша
құрылған, яғни оның ... ... ... ... бере ... ... ғана ... Қолданушы керек
кезінде өзіндік көрсеткіштерді және нысандарды енгізе алады.
«Альт-Инвест» өнімінің қолданылу аумағы – ... ... ... және ... ... ... ... болып
келетін инвестициялық жобалардың экономикалық тиімділігінің және ... ... ... ... ... ТЭН (технико-
экономикалық негіздеу) мен ... ... ... Сонымен қатар оның көмегімен инвестициялық жобаларды жүзеге
асырудың баламалық нұсқаулары ... ... ... ... және ... да ... оңтайландырылады. Ол
модернизациялаудың, техникалық қайта жабдықтаудың, өнімдердің жаңа түрлерін
шығарудың, ... ... ... және ... енгізудің жобаларын негіздеуде қолданылады.
«Альт-Инвест» пакеті орнатылған жерлердің бәрінде оның қолданушылары
– жобалардың анализімен және ... ... ... ... дайындаумен айналысатын мамандар болып келеді.
Осы программада пайдаланылатын есептеу ... ... ... ... етіп ... Оның арқасында
қалыптастырған материалдар түрлі мекемелерде (мысалы, US AID, Eximbank ... ... ... «Альт-Инвест» пакеті - қазіргі уақытта ... ... ... бірі ... ... 4.1» пакеті
«Инвестор 4.1» жүйесі (ИНЭК фирмасының өнімі) MS DOS операциялық
ортасында жүзеге асырылған «жабық» ... ... 4.1» ... ... ... ... дайындауға
және шетелдік қаржы институттарының талаптарына сәйкес ... ... ... ... ... ... ... сыныбының көбінде
қолданылатын, дисконттау ... ... ақша ... ... ... ... ерекшелігі кәсіпорынның шаруашылық қызметінің немесе
инвестициялық ... ... ... ... ... ... табылады. Кәсіпорынның экономикалық қызметінің анализі
негізіне салынған көпфакторлы модель (Вирджина орталығы, АҚШ) өткен ... ... ... диагностикасын қатар жүргізуге
мүмкіндік ... ... ... ... модельдері (индексті,
факторлы, графикалық және т.б.) құрылыс және ... ... ... ... ... ... ... екі режимде (қолмен және ... ... ... ... ... талаптарға байланысты болады. Автоматтандырылған анализ
кезінде берілген алгоритм ... ... ... ... ... толық қаржылық-экономикалық зерттеу жүргізіледі, бұл ... ... ... ... ... ... ... аяқталады. Талдау бизнес-жоспардың қаржылық бөлімін
түгелдей де, жеке ... ... де ... отырады. Ол графикалық түрде
жүргізіледі және мәтіндік түсініктемелермен толықтырылады, соның көмегімен
жобаның ... ... ... болады. Анализдің ... үшін ... ... ... ... ... мүмкіндік бар болады, мысалы, қаржыландырудың түрлі қайнар көзімен
немесе инвестициялық шығындардың түрлі құрылымымен және т.с.с.
Болжаулы стандартты ... ... ... және ... ... бойынша өткізіледі, бұл алгоритм инвестициялық жобаның
жүзеге асуы кезіндегі ... ... ... ... және ... қалыптасу ерекшеліктерінің есепке алынуына әсер етеді. Оның
көмегімен тура және ... ... ақша ... ... ... фирманың қызметкерлері жасаған әдістеме
бойынша 80-нен астам абсолютті және салыстырмалы көрсеткіштер есептелініп,
автоматты түрде ... ... ... GAAP ... Accepted
Accounting Principles, FASB, USA) стандарттарына сәйкес келетін есептер мен
баланстар құрастырылады. Олардың барлығы ... және орыс ... ... ... сай келетін инвестициялық жобаның
қаржылық бағалануының жалпыланған көрсеткіштері де ... ... ... ... жоба ... ... қаржылық ақпаратты
халықаралық стандарттарға сәйкес келетін және ... ... ... ... 4.1» ... түрлі қаржылық институттарға арналған
инвестициялық бағдарламаларды нысандайды. Бұл ... ... ... ... ақпараттарды магниттік сақтағыштарда алуды көздейді. Ол үшін
кешеннің құрамына арнаулы программа ... ... ... кешеннің «ашық» бөлігі болып есептелінеді және ол ... ... ... шектеу қоймайды. Оның көмегімен кешеннің
аналитикалық блогында инвестициялық жобалар туралы түрлі ақпаратты қамтитын
(соның ... ... ... ... ... экономикалық ақпарат
және т.б.) өзіндік деректер банкісі қалыптасады.
«Инвестор» пакетінің ерекшелігі оның әмбебаптылығы ... ... ... ... ... ... жатқан кәсіпорындарға және құрылыстарға
жұмсалатын инвестициялыарды бағалауда ... ... ... ... бұл
программалық өнім экономиканың кез келген саласының спецификасын, яғни
өзіндік ерекшеліктерін ... ... ... береді. «Инвестор»
инвестициялық жобаны есептеуді және жоспарлауды жүзеге асыратын мамандарға
да ... ... ... ... ... банктердің басқарушылары, инвестициялық
және лизингтік компаниялар және басқа да қаржы институттары) да арналады.
Өз кезегінде инвестициялық анализ төмендегілерді қамтиды:
... ... ... тиімділік көрсеткіштерін есептеу
(NPV, IRR, PI, PB);
• сезімталдылық анализі;
• жоба нұсқауларының интеграциясы;
• жобаның автоматты ... ... ... ... ету ... ... ... анализ;
• ресурстарды қолданудың тиімділігін анықтайтын талдау;
• қаржылық беріктілік ... ... ... ... ... ... ... операциялық және қаржылық қызметтің автомматы анализі.
Қаржылық талдау қамтиды:
• 80 көрсеткіш бойынша бастапқы және ... ... ... ... ... ... қаржылық бағалау
көрсеткіштерінің есебі;
• қаржылық ... ... ... ... кәсіпорынның несиелік мүмкіндігінің сыныбын анықтау;
• коммерциялық бағалау алдындағы жобалардың экспертті бағалануы;
• инвестициялық жоба ... ... ... және ... ... жұмыс істеудің нәтижесі кез келген отандық немесе шетелдік
инвестордың ... ... ... ... ... немесе инвестициялық бағдарламасы болып табылады.
Пайдаланушылардың ... ... ... ... ... ... ... инвестициялық бағдарламаны қалыптастыру үшін
кешеннің деректер ... ... ... ... ... программалық өнімдерден оны өзгеше ететін,
басты ерекшеліктері:
• кез ... ... ... үшін ... ... және ... ... құрылым, пакеттін екі бөлімге бөлінуі – «Баламалы
(альтернативті) жобалар» ... ... және ... ... ... (инвестордың анализі);
• электронды бухгалтерлік жүйелермен сәйкес;
• инвесторға реципиенттің қаржылық ... ... ... ... ... ... ... қалыптастыру;
• аналогтары жоқ аналитикалық бөлім;
• экономикалық және ... ... ... нәтижелерін ескере отырып, инвестициялық жобалардың
салыстырмалы анализін жасау мүмкіндігі;
• пайдаланушыға инвестициялық жоспарлау және талдау ... ... ... беру және ... ... пакетті оқыту
үрдісінде қолданудың мүмкіндігі;
• компьютерлік ... ... ... ... ... ... ТАЛДАУДЫҢ КОМПЬЮТЕРЛІК МОДЕЛІ
3.1. Құрастыру ортасы
Құрастыру ортасы ретінде негізге Delphi программалау ортасы алынған.
Delphi BORLAND корпорациясының ... ... ... бұл ... 8 ... бар. Дипломдық жұмыста қолданылған версия – алтыншы.
Delphi 6 ... ... тілі – ... ... тілі болып келеді (алдыңғы версияларда Object ... ... Бұл ... ... ... ... кең ... Программалау ортасының жұмыс облысының жалпы түрі төмендегі
суретте ... 1. ... ... ... ... ... ... ақша ағынына негізделетін есептеудің қазіргі әдістемесін
қолдану;
• есептеудің көкжиегіне және ... ... ... ... көлеміне шектеулерді минимизациялау;
• жобаны бағалауда ... ... ... көп болуы;
• жобаны жүзеге асыру сценарийлерінің әртүрлілігі;
• инфляцияны есептеудің тәсілдері мен мүмкіндіктері;
• белгісіздікті және ... ... ... ... ... ЭЕМ ... ... жарамды нұсқауларының ... мен ... үшін ... ... сапасы төмендегі шарттармен анықталады:
• ЭЕМ – ң кең ... ... ... ... ... ... операциялық ортаны қолдану шартымен);
• жұмыстағы сенімділікпен;
• шапшаң әрекеттілікпен (қажетті көлемде және қолайлы мерзімдерде
түрлі есептеу ... ... ... ... және ... рұқсатсыз қолдану мен көшіруден пакеттің қорғалғандығымен.
Қолданушы интерфейсі қолайлылығының сипаттамалары:
• ақпаратты енгізудің еңбексыйымдылығын ... ... ... кезінде жіберілетін қателіктерден және мүмкін болмайтын
деректерден қорғану мүмкіндігі;
• нәтижелердің көрнекі түрде берілуі;
• графикалық ақпараттың жеткілікті және әртүрлі болуы және ... ... ... үш ... ... ... ... есептеу,
деректерді шығару). Осының арқасында бұрын саналынған нұсқаулардың ... ... ... ... ... тиімділік шынайы ақша ағынын имитациялаудың негізінде
бағаланады. Есептеу екі валютамен ... ...... және ... ... ... бойынша) инфляция есепке алынуы мүмкін. Шығындар ... ... ... шектеулер салынбайды.
3.2. Талдау деректері
Инвестициялық анализ төмендегілерді қамтиды:
• түрлі дисконттау мөлшерлеіндегі тиімділік көрсеткіштерін ... IRR, PI, ... ... ... жоба ... ... жобаның автоматты экспресс-анализі.
Экономикалық талдауға кіретіндер:
• қызмет ету көресеткіштерінің анализі;
• индексті анализ;
• ресурстарды қолданудың тиімділігін анықтайтын ... ... ... ... ... (шығынсыздық нүктесі);
• коммерциялық тәуекелді бағалау;
• операциялық және қаржылық қызметтің автомматы анализі.
Қаржылық талдау қамтиды:
• көрсеткіш ... ... және ... ... ... ... жобаның жалпыланған қаржылық ... ... ... ... бойынша жобалардың рейтингі;
• кәсіпорынның несиелік мүмкіндігінің сыныбын анықтау;
• коммерциялық бағалау алдындағы жобалардың экспертті бағалануы;
• инвестициялық жоба ... ... ... және ... таңдау.
Кешенмен жұмыс істеудің нәтижесі кез келген отандық немесе шетелдік
инвестордың талаптарын ... ... ... бизнес-
жоспары немесе инвестициялық бағдарламасы болып табылады.
Пайдаланушылардың барлық категориялары жобаның ... ... ... немесе инвестициялық бағдарламаны қалыптастыру үшін
кешеннің деректер базасын қолдана ... ... ... ... оны ... ... басты
ерекшеліктері:
• кез келген квалификациялы пайдаланушы үшін жұмыс істеудің
жеңілділігі және түсініктілігі;
... ... ... ... ... реципиенттің қаржылық қалпы туралы ... ... ... ... құжаттарды қалыптастыру;
• аналогтары жоқ аналитикалық бөлім;
• экономикалық және ... ... ... ... ... ... инвестициялық жобалардың
салыстырмалы анализін жасау мүмкіндігі;
• пайдаланушыға инвестициялық жоспарлау және ... ... ... көмекті беру және соның негізінде пакетті оқыту
үрдісінде қолданудың мүмкіндігі;
• компьютерлік ... ... ... ... ... ... істеу қағидалары
Сурет 2.
Суретте «Пароль енгізу ... деп ... ... ... көрсетілген. Оның қажеттілігі айқын: рұқсатсыз
пайдаланудан қорғау және ... ... ... ... ... ... ... жағдайда программа өзінің ... ... ... ... терезе ашылады. Бұл форма ... ... ... Оның бейнесі төменде келтірілген.
Келесі қадамда негізгі терезе пайда болады. Ол бүкіл жұмыс аумағые
қамтиды. ... ... ... ... ... туралы ақпарат
болмайды. Егер нақты іс-әрекет таңдалса, ... ... ... ... ... терезе өзінің бастапқы күйін өзгертеді. Оның бетінде ... ... ... жаңа ... ... ... ... 4. Жобаның сезімталдылық анализі.
Сурет 5. Деректерді енгізу формасы
Қорытынды
Дипломдық ... ... ... ... маңызды аспектілерге
тоқталғым келіп отыр. Қазіргі уақытта қазақстандық экономика дамудың жаңа
сатыларына өтіп жатыр. Осы кезеңде оның кез ... ... ... ... жағдайға үлкен әсер етеді. Бүгінгі күні тез әрі перспективалы түрде
дамып ... сала – ... ... қалыптасқан жағдайларда, жаңа
құрылыстарды, ғимараттарды, үйлерді салудың қажеттілігі күннен күнге өсуде.
Қазақстан экономикасына инвестицияларды ... өте ... ... Оны ... ... ... ... және ағымдағы даму стратегияларының
маңызды басымдығы болып табылады. Сондықтан бұл ... ... ... және ... ... – экономикалық дамуды қамтамасыз
ететін және болашаққа бағытталып белгілі бір ... ... ... ... ... – түрлі нысандағы және түрлі саладағы
жаңалық: жаңа ... жаңа ... жаңа ... ... жаңа ... ... бір жағынан, инвестицияларды қажет етеді, ал, басқа
жағынан, инвестициялардың сапасын және тиімділігін ... ... ... ... ... қарапайым инвестицияларға қарағанда
саланың дамуы үшін де, жалпы ... ... үшін де ... ... Кез ... экономикалық сала, соның ішінде құрылыс саласы, терең әрі
сапалы талдауды қажет етеді. Негізінен бизнес-талдау жаңа жобаларды жүзеге
асыруды ... ... ету үшін ... ... ... ... асыру мақсатында жүргізілетін талдау бірнеше бөлімнен
тұрады. Олардың ең ... ... ... ... ... талдау, техникалық және технологиялық талдау, тәуекелді талдау.
Экономикадағы жалпы талдау мүмкіндіктерді анықтап ... және ... ... - 2030» ... ... ұзақ ... басымдығы:
шетел инвестицияларының деңгейі жоғары, ... ... ... ... өсу. «Қазақстан - 2030» стратегиясы көздейтін
бағытта жұмыс ... ... ... ... ... ... ... жалпы өркендеуіне, экономикалық әл-ауқатының артуына,
халықаралық қауымдастыққа кірігуіне ықпал етеді.
Қазіргі ... ... ... ... ... баламалы
сипаттай алатын модельдерді құру жолымен дамып келеді. Ақпараттық
технологиялардың және ... ... ... ... ... қаржы
модельдерін құрастыру мүмкіндіктерін кеңейтеді. Компьютерлік ... ... ... өте ... ... болып табылады,
олардың арқасында көптеген факторларды есепке ала отырып ... ... ... Бұл ... ... немесе мекеменің нақты
қызметін, түрлі уақыт ... ... ... ... ... ақша ағымдары (түсімдер мен төленімдер) арқылы сипаттайды.
Қазақстан ... ... ... ... және ... ... ақша ... қалыптасу үрдісін сыпайы сипаттай
алатын модельдердің қолданылуын ... ... ... ... арқасында инвестициялық жобаның
тиімділігін анықтаумен қатар оның жүзеге асырылу стратегиясын таңдау
мүмкіндігі ... ... ... ... түрде беретін баламалы
стратегияларды да ... ... ... ... ... ... жүзеге
асыру сатысында көптеген қателіктерді алдын-алуға болады.
Компьютерлерді қолданған кезде құрастырылатын модельдер ... ... ... ... ... олар ... қызметін айқын
сипаттайды.
Компьютердің көмегімен жасалынған модель оперативті басқаруда да,
страегиялық жоспарды құру үрдісінде де ... ... ... ... ... ... есепке алуда жәрдемдеседі.
Қосымшалар
(программаның мәтіні)
unit UnitVD;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, StdCtrls, Buttons, ExtCtrls, AppEvnts;
type
TFormVD = class(TForm)
BtnOK: TBitBtn;
BtnCancel: TBitBtn;
BitBtn1: TBitBtn;
BitBtn2: ... ... ... ... ... ... TBitBtn;
Panel1: TPanel;
Panel2: TPanel;
procedure BitBtn8Click(Sender: TObject);
procedure BtnCancelClick(Sender: TObject);
private
{ Private ... ... Public ... }
end;
var
FormVD: TFormVD;
VV: Boolean;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TFormVD.BitBtn8Click(Sender: TObject);
var k: Integer;
begin
if VV = true then
begin
BitBtn1.Show;
BitBtn2.Show;
BitBtn3.Show;
BitBtn4.Show;
BitBtn5.Show;
BitBtn6.Show;
BitBtn7.Show;
VV := false;
Panel1.Caption:='';
FormVD.Canvas.Create;
FormVD.Canvas.Pen.Color := ... := ... ... ... ... 165);
FormVD.Canvas.LineTo(250, 165);
for k := 1 to 7 do
begin
FormVD.Canvas.MoveTo(250, 35*k+25);
FormVD.Canvas.LineTo(300, 35*k+25);
end;
end else
begin
BitBtn1.Hide;
BitBtn2.Hide;
BitBtn3.Hide;
BitBtn4.Hide;
BitBtn5.Hide;
BitBtn6.Hide;
BitBtn7.Hide;
VV := true;
Panel1.Caption:= 'ЭЛЕМЕНТЫ';
FormVD.Canvas.Create;
FormVD.Canvas.Pen.Color := clMoneyGreen;
FormVD.Canvas.Pen.Style := psSolid;
FormVD.Canvas.Pen.Width:= 2;
FormVD.Canvas.MoveTo(250, ... ... ... ... k := 1 to 7 do
begin
FormVD.Canvas.MoveTo(250, 35*k+25);
FormVD.Canvas.LineTo(300, 35*k+25);
end;
end;
end;
procedure TFormVD.BtnCancelClick(Sender: TObject);
begin
FormVD.Close
end;
end.
unit UnitPS;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, ... ... ... Buttons, ... = class(TForm)
MaskEdit1: TMaskEdit;
BitBtn1: TBitBtn;
BitBtn2: TBitBtn;
procedure BitBtn1Click(Sender: TObject);
procedure BitBtn2Click(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
FormPS: TFormPS;
implementation
uses UnitMain, UnitDP;
{$R ... ... ... ... = 'DIPLOM' ... else
begin
ShowMessage(' Пароль неверен!');
FormPS.MaskEdit1.SetFocus;
end;
end;
procedure TFormPS.BitBtn2Click(Sender: TObject);
begin
FormPS.Close;
end;
end.
program ProjectDP;
uses
Forms,
Dialogs,
UnitDP in 'UnitDP.pas' {FormDP},
UnitMain in ... ... in ... {FormNP},
UnitVD in 'UnitVD.pas' {FormVD},
UnitPS in 'UnitPS.pas' {FormPS},
UnitAChP in ... ... in ... ... in ... ... in ... {FormNG},
UnitPrognoz in 'UnitPrognoz.pas' {FormPrognoz};
begin
Application.Initialize;
Application.CreateForm(TFormPS, FormPS);
Application.CreateForm(TFormDP, FormDP);
Application.CreateForm(TFormMain, FormMain);
Application.CreateForm(TFormINV, ... ... ... := ... ... ... ... Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, StdCtrls, Buttons, UnitGChP;
type
TFormAChP = class(TForm)
Lab1AChP: TLabel;
Lab2AChP: TLabel;
Label1: ... ... ... ... ... ... ... TLabel;
EdNPV_AChP: TEdit;
EdIRR_AChP: TEdit;
EdOSB_AChP: TEdit;
EdPI_AChP: TEdit;
EdSChP_AChP: TEdit;
EdMOD_AChP: TEdit;
EdPBP_AChP: TEdit;
EdDIZ_AChP: TEdit;
SpeedButton1: TSpeedButton;
procedure SpeedButton1Click(Sender: ... Private ... ... Public ... ... ... ... TFormAChP.SpeedButton1Click(Sender: TObject);
begin
Application.CreateForm(TFormGChP, FormGChP);
FormGChP.Show;
end;
end.
unit UnitDP;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, ExtCtrls, StdCtrls, Buttons, ... = ... ... ... ... ... ... TLabel;
BtnOK: TBitBtn;
BtnCancel: TBitBtn;
procedure BtnCancelClick(Sender: TObject);
procedure BtnOKClick(Sender: TObject);
private
{ Private ... ... Public ... }
end;
var
FormDP: TFormDP;
implementation
uses UnitMain;
{$R *.dfm}
procedure TFormDP.BtnCancelClick(Sender: TObject);
begin
FormDP.Close;
FormPS.Close;
end;
procedure TFormDP.BtnOKClick(Sender: TObject);
begin
FormMain.Show
end;
end.
unit UnitGChP;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, ExtCtrls, TeeProcs, ... Chart, ... ... = ... ... ... ... TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
FormGChP: TFormGChP;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TFormGChP.BitBtn1Click(Sender: ... ... ... Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, Grids;
type
TFormINV = ... Private ... ... Public ... ... ... ... UnitMain;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, Menus, UnitDP, UnitNP, UnitVD, jpeg, ExtCtrls, UnitAChP,
OleServer, Excel2000, Buttons, StdCtrls, ComCtrls;
type
TFormMain = class(TForm)
MainMenu1: ... ... ... TMenuItem;
A3: TMenuItem;
A4: TMenuItem;
A5: TMenuItem;
B: TMenuItem;
B1: TMenuItem;
B2: TMenuItem;
B3: TMenuItem;
B4: TMenuItem;
B5: ... ... ... ... ... TBevel;
Bevel2: TBevel;
BB2_Main: TBitBtn;
BB_OP_Main: TBitBtn;
BB3_Main: TBitBtn;
BB4_Main: TBitBtn;
BB5_Main: TBitBtn;
BB6_Main: TBitBtn;
BB11_Main: TBitBtn;
BB7_Main: TBitBtn;
BB8_Main: TBitBtn;
BB9_Main: TBitBtn;
BB10_Main: TBitBtn;
BB1_Main: TBitBtn;
G1: ... ... ... ... ... ... TMenuItem;
N7: TMenuItem;
N8: TMenuItem;
N9: TMenuItem;
N10: TMenuItem;
N11: TMenuItem;
N12: TMenuItem;
N13: TMenuItem;
BitBtn2: TBitBtn;
BitBtn5: TBitBtn;
BitBtn8: TBitBtn;
BitBtn3: TBitBtn;
BitBtn6: TBitBtn;
BitBtn9: TBitBtn;
BitBtn4: TBitBtn;
BitBtn7: TBitBtn;
BitBtn10: TBitBtn;
BitBtn1: TBitBtn;
BitBtn12: TBitBtn;
BitBtn13: ... ... ... ... ... TBitBtn;
BitBtn25: TBitBtn;
BitBtn30: TBitBtn;
BitBtn11: TBitBtn;
Edit1: TEdit;
Panel1: TPanel;
Panel2: TPanel;
MonthCalendar1: TMonthCalendar;
Panel3: ... ... ... ... ... ... ... A1Click(Sender: TObject);
procedure A3Click(Sender: TObject);
procedure B1Click(Sender: TObject);
procedure B3Click(Sender: TObject);
procedure BB_OP_MainClick(Sender: TObject);
procedure BB1_MainClick(Sender: TObject);
private
{ Private ... ... Public ... }
end;
var
FormMain: TFormMain;
VV_Main: Boolean;
VD_F: Boolean;
NP_F: Boolean;
implementation
{$R *.dfm}
procedure TFormMain.A5Click(Sender: TObject);
begin
FormMain.Close;
end;
procedure TFormMain.A2Click(Sender: TObject);
begin
OpenDialog1.InitialDir:= 'c:\';
OpenDialog1.Execute
end;
procedure TFormMain.A4Click(Sender: TObject);
begin
SaveDialog1.Execute
end;
procedure ... ... := ... := ... ... ... ... изменения в проекте?', 'Информация',
MB_ICONINFORMATION + MB_YESNOCANCEL)
end;
procedure TFormMain.B1Click(Sender: TObject);
var m: ... := ... := ... := psSolid;
FormMain.Canvas.Pen.Width:= 2;
FormMain.Canvas.MoveTo(420, 120);
FormMain.Canvas.LineTo(420, 520);
FormMain.Canvas.MoveTo(350, 320);
FormMain.Canvas.LineTo(420, 320);
for m := 1 to 11 ... ... ... VD_F = False ... ... := ... := ... else
FormVD.Show;
end;
procedure TFormMain.B3Click(Sender: TObject);
begin
Application.CreateForm(TFormAChP, FormAChP);
FormAChP.Show;
FormAChP.Lab2AChP.Caption:= NP;
end;
procedure TFormMain.BB_OP_MainClick(Sender: TObject);
var
m: Integer;
begin
if VV_Main = true ... := ... := ... := ... ... ... ... 320);
FormMain.Canvas.LineTo(420, 320);
for m := 1 to 11 do
begin
FormMain.Canvas.MoveTo(420, 40*m+80);
FormMain.Canvas.LineTo(450, ... ... := ... := ... := ... ... ... 520);
FormMain.Canvas.MoveTo(350, 320);
FormMain.Canvas.LineTo(420, 320);
for m := 1 to 11 ... ... ... TFormMain.BB1_MainClick(Sender: TObject);
begin
if NP_F = False then
begin
Application.CreateForm(TFormNP, FormNP);
FormNP.Show;
NP_F := ... ... ... ... ... ... Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, StdCtrls, Grids;
type
TFormNG = class(TForm)
StringGrid1: TStringGrid;
private
{ Private ... ... Public ... }
end;
var
FormNG: TFormNG;
implementation
{$R *.dfm}
end.
unit UnitNP;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs, StdCtrls, ExtCtrls, Buttons, Mask, ... = ... ... ... ... TBitBtn;
BBtn2NP: TBitBtn;
MaskEdNP: TMaskEdit;
Label1: TLabel;
procedure BBtn2NPClick(Sender: TObject);
procedure BBtn1NPClick(Sender: TObject);
private
{ Private declarations }
public
{ Public declarations }
end;
var
FormNP: TFormNP;
NP: String;
KO: String;
DS: String;
implementation
{$R ... ... ... ... ... ... = '' then
ShowMessage('Заполните поле "Название проекта"!')
else
begin
NP:= LabEdNP.Text;
KO:= MemoNP.Text;
DS:= MaskEdNP.Text;
end;
end;
end.
unit UnitPrognoz;
interface
uses
Windows, Messages, SysUtils, Variants, Classes, Graphics, Controls,
Forms,
Dialogs;
type
TFormPrognoz = ... Private ... ... Public declarations }
end;
var
FormPrognoz: TFormPrognoz;
implementation
{$R *.dfm}
end.
Қолданылған әдебиет тізімі
1. Әмірқанов Р.Ә., Тұрғұлова А.Қ. Қаржы менеджменті: Оқу ...... ... ... ... ... Аньшин В.М. Инвестиционный анализ. – М.: Дело, 2002.
3. Архангельский А.Я. Программирование в Delphi 6. – М.: ... ... ... В.Н., ... Г.Д. ... в ... математику. – М.:
МГТУ имени Н.Э. Баумана, 1998.
5. Богатин Ю.В., Швандар В.А. Инвестиционный анализ. – М.: ЮНИТИ, ... ... С.В. ... ... и ... ... тенденции. – М.:
Филинъ, 1997.
7. Джон Э. Ханк, Дин У. Уичерн, Артур Дж. Райтс. Бизнес-прогнозирование ... Excel и Minitab. – М.: ... дом ... ... Есипов В.Е. Ипотечно-инвестиционный анализ. – СПб: Экономическая школа,
1998.
9. Ильдеменов С.В. Инновационный менеджмент в отраслях. – М.: ... ... С.Д. ... ... – М.: ... и ... ... Инвестиционная деятельность в Республике ... ...... ... РК по ... ... ... технологии – совместимость методов. – М.: РЭА, 1999.
13. Информационая среда – совместимость ... ... ... распределения и использования информации. – М.: РФА,
2000.
14. ... А.И. ... ... ... ремонтно-
строительных предприятий на базе новых информационных технологий. –
Костанай: ЭКП, 2003.
15. ... ... ... с помощью Microsoft Excel. ... ... дом ... ... ... В.В. ... оценки инвестиционных проектов. – М.: Финансы и
статистика, 1998.
17. Қазақстан ... ... 2002 – 2004. ...... ҚР статистика агенттігі, 2005.
18. Лимитовский М.А. Основы оценки инвестиционных и финансовых решений. ... ... ... Мамыров Н.К., Кубаев К.Е., Камшибаев Р.А. Инвестиции в Казахстане:
материалы научно-практической конференции. – Алматы: Экономика, ... ... К.Е. ... ... ... в ... ... – Алматы: КазГАУ, 1999.
21. Под ред. Смаилова А.А. Инвестиционная деятельность в ... ... ... – Алматы: ... РК ... ... ... Е.В., ... А.В. ... и управление
проектами с использованием Time Line. – М.: Диалог-Мифи, 1994.
23. Программный комплекс Альт-Инвест. Руководство ... – СПб.: ... ... ... В.В. Система программирования Delphi. – СПб.: БХВ - Петербург,
2003.
25. Шумилин С.Б. ... ... ... руководство по
экономическому обоснованию инвестиционных проектов. – ... 1995.

Пән: Қаржы
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 50 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Қр-ның экономикалық өсіміне экспортты-импорттық операциялардың әсері туралы90 бет
«Капитал-телеком» ЖШС-гі жөнінде мағлұмат және оның қызметі36 бет
Ашық жүйелердің өзара байланысының эталондық моделі6 бет
Байланыс арналарының жіберу мүмкіндігі мен ақпаратты жіберу7 бет
Медициналық интроскопия (экг,хм,эхокг)13 бет
Орамды коммутатор есебі10 бет
Оқытуды бағалау жүйесінің дамуы9 бет
Проблемалы қолданбалы программалар пакеті. Экономикада қолданылатын пакеттер6 бет
Delphi жобалары14 бет
Delphi –программалық ортасында бағдарламалау17 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь