Мыс - алюминий катализатордың қатысуымен ксилозаның тотықсыздануыМАЗМҰНЫ

Реферат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

КlРlСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4

1. Әдеби шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.1. Көмiрсулардың гидрлеу үшiн қолданылатын катализаторлар ... ... ... ... ...6
1.1.1. Тасымалдауыштардағы никельдi катализаторлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.1.2. Құйма катализаторлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
1.1.3. Гидрлеудегi мыс катализаторлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
1.2. Көмiрсулар гидрлеудің кинетикасы және механизмi ... ... ... ... ... ... ..17
1.3. Әдебиеттiк шолуға қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29

2. Эксперименттiк бөлiм ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
2.1. Қолданылатын құралдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
2.2. Құймаларды дайындау және сiлтiлеу әдiстерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
2.3. Көмiрсулар гидрлеуіне тәжiрибе жасау әдiстерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..32
2.4. Гидрлеу процесін жүргізудегі қажетті қондырғы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34
КlРlСПЕ

Көп атомды спирттердiң ( жоғарғы-сорбиттiң, ксилиттiң т.б, теменгi- глицериннiң, гликольдiң т.б) өнеркәсiпте, медицинада, азық-түлiк өндiрiсiнде қолданылуы өсу үстiнде. Олардың қолданылуы бояғыш заттар алудан басталып, қопарғыш заттарды алумен аяқталады, бiрақ олардың өндiрiлуi халық шаруашылығын толық қанағаттандырмайды. Осыған байланысты қазiргi уақытта оларды азық-түлiк ретiнде пайдалануға болатын және болмайтын шикiзаттардан химиялық және микробиологиялық әдiстер арқылы алудың түрлi жолдары қарастырылуда.Сонымен қатар полиолдардың технологиялық өндiрiсiндегi техникалық дәрежесiнiң және экономикалық көрсеткiштерiнiң маңызы зор.
Көп атомды спирттердiң алынуының ең негiзгi жолдары, көмiрсулардың сутекпен әрекеттесуi (гидрленуi) және гидрогенолизi болып есептеледi. Көмiрсулардың химиялық технологиясы шын мәнiнде әлi зерттелмеген жоғарғы потенциалдық мүнкiндiктерге ие.
Азық-түлiк ретiнде қолданылмайтын, құрамында көмiрсутегiлер бар шикiзат-полисахаридтер, олар төменгi сапалы ағаштардың, жұмсақ жапырақты ағаштардың, ағаш қалдықтарының және мақтаның құрамдарында жүздеген миллион тонна кездеседi және дәстүрлi химиялық шикiзатқа қарағанда бұл шикiзаттар жыл сайын жаңарып отырады. Сондықтан бұл көмiрсутегiлерге химиктердiң көп көңiл бөлуi жайында сұрақ туындады.
Бұл жұмыстағы құбылыстардың ең маңызды түрлерiнiң бiрi болып ксилозаның химиялық түрленуi – гидрлеу болып табылады. Сонымен қатар полиолдардың қасиеттерi мен қолданулары жөнiндегi мәлiметтер қарастырылады.
Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетiнiң Шымкент институтының лабораториясында көмiрсулардың оның iшiнде ксилозаның гидрленуi үшiн тиiмдi катализаторлар зерттелдi.
Сонымен қатар әр түрлi жағдайлардың химиялық процестерге әсер етуi қарастырылып және оларда жүретiн химиялық реакциялардың түрлi механизмi мен оларды жүргiзуге арналған құрал жабдықтар зерттелдi.
Жұмыстың актуалдылығы: Көп атомды спирттер (сорбит, ксилит, т.б) өндірісінің техникалық деңгейін және экономикалық көрсеткіштерін көтеру.
Жұмыстың жаңалығы: Алғашқы рет ксилозаның гидрлеу процесін мыс-алюминий катализатор қатысуымен жүргізіп полиолдарды алдық.
Жұмыстың маңыздылығы: Көп атомды спирттер өндірісінің көлемін арттыруда, технологиясын жетілдіруді,оптималды катализаторды және жағдайларды басты мақсатқа алып келеді.
4. ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. А.С. 1281296 (СССР) катализатор для гидрирования моносахаридов. Надиров Н.К., Аширов А.М., Кедельбаев Б.Ш., Исаев Т.А., 1986.
2. А.С. 148722 (СССР) катализатор для гидрирования моносахаридов. Надиров Н.К., Аширов А.М., Кедельбаев Б.Ш., Исаев Т.А., 1988.
3. Бижанов Ф.Б., Дроздова Р.Б., Влияние давление водорода и температуры на гидрирование глюкозы. // Изв. АН КазССр, серия хим., 1982. - № 2 – С. 70 – 72 Борисова М.С. и др. “Кинетика и катализ“, 1971, т.12, N4, с.1034-1041.
4.Багг А.А., Егунов Т.П., Волокитин Д.Ф. N23523 /1931/.
5.Борисоглебский С.Л. Методы получения пишевого кристалического сорбита из глюкозы ЖПХ, 1949, т.13, N4, с.571-573.
6.Бижанов Ф.Б., Сокольский Д.В., Попов Н.И., Малкина Н.И., Хисаметдинов “Гидрирование глюкозы на скелетных никелевых катализаторах“.- Кинетика и катализ, 1967, т.8, вып.3.
7.Бижанов Ф.Б., Дроздова Р.Б. Иcследование кинетики гидрирования моносахаридов в водно-спиртовых средах. l Влияние состава растворителя изопропанол-вода на гидрирование глюкозы. Изв. АН Каз ССР, серия хим., 1982, N2, с.38-41.
8. Boelhauwer C, Korf D, Waterman H, Appe Chem, 1960, V, 10, N3 p113-115.
9.Вест А. Химия твердого тела 41 пер. С англ. М .: Горелик С.С., Расторгуев Л.Н., СкаковЮ.А. Рентгенографический и электроннографический анализ металлов. М., 1962, с.256
10.Гришин Т.В., Сульман Э.М., Сидоров А.М., Сульман М.Г.,Синтез Д-ксилита в пройзводстве аскорбиновой кислоты.Биотехнология ВФЦП " Интеграция ". Заочная научно-практическая конференция, Санкт-Петербург, окт. 1999-тезисы докладов, СПБ.Издательство СПбТ-Ти 1999,с.75-77.
11.Григорьев В.В, Данцинг Г.А., Соболевский В.С., Воронцова М.Ф., Вопросы кинетики и катализа (катализ и катализаторы процессовпереработки монооксида углерода) Межвузовский сборник научных трудов. Иваново, 1984. 21-22бет.
мир, 1988 – 558 с.
12. Двойные и многокомпонентные системы на основе меди. М.:Наука, 1979 – 220с:
13. Данилевский Л.П., Султанов А.С. Гидрирование глюкозы на нанесенных контактах. – Докл. АН Уз ССР, 1953. - №2. – С. 34 – 37 .
14. Дзисько В.А и др., ,N5, c. 1173-1180; 1972, т.13 N2, с.336-373.
15. Ержанова М.С., Бижанов Ф.Б., Кабылбеков К.А. Иследование кинетики гидрирование ксилозы в водно-спиртовых средах. Химия и хим. Технология. Алма-Ата, 1972, вып. 13, с.100-107.
16. Ерофеев Б.В. и др. В кн .: Основы предвидения каталитического действия. Труды IV международного конгресса по катализу. М., 1968, т.2. М., “ Наука“, 1970, с.57-69.
17. Жданов Г.С., Кеорели Л.М.. Иследование текстуры меди при выщелачивании CuAI2 методом полюсных фигур. Ж.физ.хим 1958. т.32, N3, с.666-669.
18. Ивченко А.Г., Хакимов Ю.С., Абидова М.Ф. Использование сплавных катализаторов для процесса непрерывного гидрирования глюкозы в сорбит. // Узб. Хим. Ж. – 1990 № 3. С. 66 – 68
19. Кабиев Т.К., Хасенов А., Туктин Б., Сокольский Д.В., Влияние структуры фазового состава Ni – Al сплавов и термической.
20. Киргизбаев Т.А., Кайсас В.Х., Хакимов Ю.С., Разиков К.Х., Абидова М.Ф. Свойства модифицировонного алюминиевого катализатора гидрирования глюкозы в сорбит от способа его приготовления. // Узб. Хим. Ж. - № 5 С. 59-62
21. Кедельбаев Б.Ш., Иманкулов А.С., Куатбеков А.М., Исмаилов Т.М., Квантово-химические иследования рекций гидрирования и гидрогенолиза ксилозы.ЮКГУ им. М.О.Ауезова, (реферативный журнал 02.01-19Е 12.) Химия.природ.соед 2000,N2, с170-171. Библ12
22. Lauten, Schleger, Герм. пат 541362 /1932/
23. Маркин В.Я., Бурнашева В.В., Рябов В.Р. Исследования систем Ni – Al – Fe , Ti – Cu – Al . Металлофизика. Респуб. Медвеж. Сборник. Киев: Наукова Думка, 1973. – вып.и 46. – С. 103 – 111
24. Максимов В.И., Никонова В.В., Лазарев А.Ф., Зверева Л.А., ЖОХ, 1939, т.9, с.936.
25. Маматов Ю. Кандидатская диссертация. ИОХ АН ССР. М., 1962.
26. Надиров Н.К., Слуцкий Р.Л. Каталитическое гидрирование и гидрогенализ углеводов. М.: Химия, 1976 – 192с.
27. Надиров Н.к., Сокольский Д.В., Исаев Т.А. и др. Исследования никелевых скелетных катализаторов гидрогенализа глюкозы физико – химическими методами. В кн.: каталитические реакции в жидкой фазе. Ч. 4 Алматы, 1974г
28. Надиров Н.К., Савельев А.Ф. влияние технологии многокомпонентных Ni - Al сплавов на свойства сплавов катализаторов. М.: ВИНИТИ, 1976г, № 2057
29. Надиров Н.К., Аширов А.М. Гидрирование и гидрогенализ на сплавных никелевых катализаторах. – В кн.: Каталитические реакции в жидкой фазе. ч. 2 .: Алматы.: Наука Каз. ССР, 1978г
30. Natta G, Rigamonti R, Beati E, Ber 76 641-656 /1943/
31. Нечаев Н.А. и др. “ Гидролизное производство“. /реф. сборник/, 1972, N8. с.7-10.
32. Патент Японий N10097 /1966/К 16 В42.
33. Reverdin A, Zuber die Reduction und Spaltung von Glukose Zurich, Lemann and Ko, 1944 96 S
34. О.Schmidt,Герм пат. 524101, 1931.
35. Синельников В.С., Подергин В.А., Речкин В.Н. – Алюминиды. Киев.: Наукова Думка, 1965г
36. Справочник. Диаграммы состаянии на основе алюминия и магния – М.: Наука , 1977 – 220 с.
37. Сколздри Р.А., Преварский А.П., Чернашин Е.Е. – В.сб. Диаграммы состаяние металлических систем. М.: наука, 1971г – с. 167 – 169
38. Севастьянов Н.Т., Любарский Г.Д. Рентгеновское исследование структуры скелетных катализаторов. М.: металлургия, 1952г – т 18 - № 8 – с. 982 – 985
39. Савельев А.Ф. Разработка технологии приготовления и физико –
химические исследования Cu – Al, Cu – Al – Me сплавов гидрогенализа моносахаридов. Автореф. дисс. канд. хим. Наук. А., 1974 г – 16с.
40. Сокольский Д.В., Бижанов Ф.Б., Ветров В.П., Хисаметдинов А.М. Гидрирование глюкозы на никель - медных катализаторах, на носителях. – В сб.: химия и хим. Техн. А., 1967 – вып. 6 – с. 5 – 13
41. Савельев А.Ф. Разработка технологии приготовления и физико – химические исследования Cu – Al – Me сплавов катализаторов гидрогенализа моносахаридов. канд. дисс. Наук. А., 1974 г
42. Слинкин А.А. О некоторых проблемах в области исследования нанесенных металлических катализаторов. – Усп. Химии., 1980 – т 19 - № 5 – 771 – 788
43. Султанов А.С., Левашевский О.Е. Эффективность никель-алюминиевых сплавных контактов.-Докл. АН Уз.ССР, вып. 1952, с.23-26.
44. Сергеев А.П., Лебедев В.Л. Успехи химий. 1959. т.23, N6. с.669-700.
45. Ульянова Г.Д.. Структура продуктов выщелачивания интерметаллидов системы Ni-AI, Co-AI және Cu-AI. Автореф.дис.канд.техн.наук. Киев. 1972.19бет
46. Фасман А.Б. О некоторых принципах подбора катализаторов активации водорода в растворах. В сб.: Катализ и методы изучения катализаторов – Алматы.: Наука Каз ССР , 1967 – т 17 с 48 – 61
47. Фасман А., Сокольский Д.В. Структура и физико – химические свойства скелетных катализаторов. Алматы : наука , 1968 – 176с
48. Федоровская Э.А и др. “ кинетика и катализ“. 1971, т.12, N3, с.797-799.
49. Хисаметдинов А.М., Сокольский Д.В., Надиров Н.К. и др. Тез. Докл. Третьего Всесоюзн. Совещ. По новым методам иследования процессов гидрирования жиров, сахаров и фурфурола. Чимкент, 1972, с.64-65.
50. Ioshikawa K, Hanzidin S, Bull Inst Phys Chem Res/Токуо/ 1938 v17p 1262
51. Wishniak J. и др. 1974, 13 № 1, 75 – 79
52. Wishniak J. и др. 1974, 13 № 18, 50 – 57
53. Wrich Z.W, Yartman Z, Zolgchem 26 1588-1596 /1961/
54. Power J.T. Пат. 2280975 (1972)
55. httf //. google. ru.
56. httf //. kais. kz.

Пән: Химия
Жұмыс түрі:  Дипломдық жұмыс
Тегін:  Антиплагиат
Көлемі: 51 бет
Таңдаулыға:   
Жаратылыстану факультеті

Органикалық және физикалық химия кафедрасы

ДИПЛОМДЫҚ ЖҰМЫС

Мыс-алюминий катализатордың қатысуымен ксилозаның тотықсыздануы

МАЗМҰНЫ

Реферат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3
КlРlСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...4
1. Әдеби шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .6
1.1. Көмiрсулардың гидрлеу үшiн қолданылатын
катализаторлар ... ... ... ... ...6
1.1.1. Тасымалдауыштардағы никельдi
катализаторлар ... ... ... ... ... . ... ... ... ... ...6
1.1.2. Құйма катализаторлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
1.1.3. Гидрлеудегi мыс катализаторлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
1.2. Көмiрсулар гидрлеудің кинетикасы және механизмi ... ... ... ... ... ... ..17
1.3. Әдебиеттiк шолуға қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ... ...29
2. Эксперименттiк бөлiм ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .. ... ...30
2.1. Қолданылатын құралдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ... ... ... 30
2.2. Құймаларды дайындау және сiлтiлеу
әдiстерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 30
2.3. Көмiрсулар гидрлеуіне тәжiрибе жасау
әдiстерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..3 2
2.4. Гидрлеу процесін жүргізудегі қажетті
қондырғы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34

РЕФЕРАТ

Дипломдық жұмыс көлемі 55 беттен, 5 суреттен, 4 кестеден, кіріспеден,
әдеби шолудан, эксперименттік бөлім мен қорытындыдан және қолданылған
әдеби материалдар тізімінен тұрады.
Негізгі терминдер: гидрлеу, гидрогенизация, гидрогенолиз,
тотықсыздануы, тотығу, катализатор, полисахаридтер, моносахаридтер,
хроматография, ксилоза, глюкоза, сахароза, манноза, арабиноза, глмцерин,
этиленгликоль, эритрит, 1,2-пропиленгликоль, т.б.
Жұмыстың мақсаты: Көп атомды спирттер алу үшін мыс-алюминий қатысында
тотықсыздану процестерін зерттеу болып табылады.
Зерттеу объектісі.
Ксилозаның гидрлеу процесі.
Ғылыми жаңалығы:
Алғаш рет ксилозаның гидрлеу процесін жүргізіп полиолдарды алдық.
Зерттеудің әдістері.
Гидрлеу, хроматография, Макэн-Шоорль және Бертран әдістері.
Алынған нәтижелер.
Нәтиже негізінде: көпатомды спирттер ксилозадан алынған түрлі
модифицирленген катализатордың қатысуымен өндіріс салаларында қолдануға
болады.

КlРlСПЕ

Көп атомды спирттердiң ( жоғарғы-сорбиттiң, ксилиттiң т.б, теменгi-
глицериннiң, гликольдiң т.б) өнеркәсiпте, медицинада, азық-түлiк
өндiрiсiнде қолданылуы өсу үстiнде. Олардың қолданылуы бояғыш заттар алудан
басталып, қопарғыш заттарды алумен аяқталады, бiрақ олардың өндiрiлуi халық
шаруашылығын толық қанағаттандырмайды. Осыған байланысты қазiргi уақытта
оларды азық-түлiк ретiнде пайдалануға болатын және болмайтын шикiзаттардан
химиялық және микробиологиялық әдiстер арқылы алудың түрлi жолдары
қарастырылуда.Сонымен қатар полиолдардың технологиялық өндiрiсiндегi
техникалық дәрежесiнiң және экономикалық көрсеткiштерiнiң маңызы зор.
Көп атомды спирттердiң алынуының ең негiзгi жолдары, көмiрсулардың
сутекпен әрекеттесуi (гидрленуi) және гидрогенолизi болып есептеледi.
Көмiрсулардың химиялық технологиясы шын мәнiнде әлi зерттелмеген жоғарғы
потенциалдық мүнкiндiктерге ие.
Азық-түлiк ретiнде қолданылмайтын, құрамында көмiрсутегiлер бар
шикiзат-полисахаридтер, олар төменгi сапалы ағаштардың, жұмсақ жапырақты
ағаштардың, ағаш қалдықтарының және мақтаның құрамдарында жүздеген миллион
тонна кездеседi және дәстүрлi химиялық шикiзатқа қарағанда бұл шикiзаттар
жыл сайын жаңарып отырады. Сондықтан бұл көмiрсутегiлерге химиктердiң көп
көңiл бөлуi жайында сұрақ туындады.
Бұл жұмыстағы құбылыстардың ең маңызды түрлерiнiң бiрi болып
ксилозаның химиялық түрленуi – гидрлеу болып табылады. Сонымен қатар
полиолдардың қасиеттерi мен қолданулары жөнiндегi мәлiметтер
қарастырылады.
Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетiнiң Шымкент
институтының лабораториясында көмiрсулардың оның iшiнде ксилозаның
гидрленуi үшiн тиiмдi катализаторлар зерттелдi.
Сонымен қатар әр түрлi жағдайлардың химиялық процестерге әсер етуi
қарастырылып және оларда жүретiн химиялық реакциялардың түрлi механизмi мен
оларды жүргiзуге арналған құрал жабдықтар зерттелдi.
Жұмыстың актуалдылығы: Көп атомды спирттер (сорбит, ксилит, т.б)
өндірісінің техникалық деңгейін және экономикалық көрсеткіштерін көтеру.
Жұмыстың жаңалығы: Алғашқы рет ксилозаның гидрлеу процесін мыс-
алюминий катализатор қатысуымен жүргізіп полиолдарды алдық.
Жұмыстың маңыздылығы: Көп атомды спирттер өндірісінің көлемін
арттыруда, технологиясын жетілдіруді,оптималды катализаторды және
жағдайларды басты мақсатқа алып келеді.

1. ӘДЕБИTЕТТІК ШОЛУ
1.1 Көмiрсутектердiң гидрлеу үшiн қолданылатын катализаторлар
Көмiрсутектердiң гидрлеу процесі үшiн қолданылатын катализаторлардың
зерттелу тарихы 1912 жылдан басталады, бұл жылы В.Н.Ипатьев алғаш рет
көмiрсутектердiң тотықсыздануын ашты.
Алғашқы катализаторлар ретiнде платина тобының металдары қолданылған.
Бiрақ олар өте бағалы металдар болғандықтан, ғалымдардың алдындағы ең
басты мақсат арзан әрi экономикалық жағынан пайдалы және тиiмдi
катализаторларды табу болды. Сонымен қатар бұл қолданылатын
катализаторлардың активтiлiгiн және сапасын жоғарылату нәтижесiнде
промоторларды ендiру басты мақсаттардың бiрi болып табылды.
Гидрлеу катализаторлар жайында толық мағлұматтар алу үшiн, бұрын және
қазiргi уақытта зерттелiп жүрген қарапайым топтардағы катализаторлардың
қасиеттерiн толық қарастыруымыз керек.

1.1.1 Тасымалдауыштардағы никельдi
катализаторлар
Бұл топтағы ең толық зерттелген катализатор болып кизельгурдегi никель
(Ni) катализаторлары болып есептеледi.
Бұл катализаторларды ең алғаш толық зерттегендер Натта Т., Ричамети Р.
және Беати Б. 31 Олар ксилоза мен крахмалды кизельгурда тұндырылған
никель (Ni) катализаторларын (Ni-Cr; Ni-Cu; Ni-Co) қолдана отырып
ыдыратады.
Бұл авторлардың ұсынысы бойынша глицерин мен гликольдiң екi сатыда
алынуы көрсетiлген. Тәжiрибе кезiнде алғашқы температура Т=403-433К болды,
кейiнiрек температураны 493К дейiн көтердiк.
Гидрлеудiң бiрiншi сатысында интенсивтi араластыруға көп көңiл
бөлiндi, бұл реакцияның жүруiне, яғни Канниццаро реакциясына кедергi
жасады, себебi бұл реакцияның жүруi катализаторларды уландырады.
Натта Т. және онымен бiрлесiп жұмыс жасағандар бұл процеске сандық
теория жасады, олар барлық бағыттағы F298 санауларын жүргiздi, бiрақ
процестiң өту жолына катализатордың әсер етуi нашар зерттелдi.
Көмiрсулардың гидрлеудің кизельгурдегi никель катализаторлары арқылы
жүруi жайындағы алғашқы жалпы мәлiметтердi Ревердин А. 33 жасады. Сiлтiнi
қоспаған жағдайда, ксилозаның гидрлеуi кезiнде реакция өнiмдерi ретiнде
глицерин, гликольдер, сонымен қатар әр түрлi бутантриолдар, гексантриолдар
және гексанпентоздар алынды. Бұл гидрлеудiң нәтижесiнде глицериннiң өнiмi
салыстырмалы түрде төмен-32%. өнiмнiң мұндай төмен шығуы сiлтi қоспағаннан
болуы мүмкiн.
Балхауер К., Керф Д., Веттерман Х., 19, Райт Л., Гартман Л. 30
гетерогендi катализаторлармен қатар сiлтiлiк гомогендiк қоспалардың
тиiмдiлiгiн және олардың реакция механизмiн анықтаудағы рөлiн айтып кеттi.
Жапон фирмасының патентiнде 18 гомогендi қоспа ретiнде фосфорлы
қышқыл цирконий қолданылды. Соның нәтижесiнде көп мөлшерде алынатын көп
атомды спирттер жоғарғы дәрежелi тазалығымен ерекшеленедi. Бұл жұмыстың
авторлары мысал ретiнде мынандай көрсеткiштер көрсетедi: 25г қантты 50-70%
метанолдың судағы ерiтiндiсiнде ерiтедi, бұл ерiтiндiге 8%-тi 25г фосфорлы
қышқыл цирконий және 2 г гидрлеудiң активтi никель (Ni) катализаторын
қосады. Бұл процестi 2 сағат автоклавта 433-443К температурада және
100 атм жоғары жағдайда жүргiзедi. Температураның 473-503К көтерiлуi
нәтижесiнде көмiрсутек тiзбегiнiң төменгi полиолдарды түзү процесi жүре
бастайды. Процестiң бұл сатысы 1-2 сағаттан кейiн аяқталады.
Сишковтiң және Ханзидiң 41 жұмыстары кизельгурдегi никель (Ni)
катализаторларын қолдануға арналған.
Төменгi полиолдарды алудағы екi сатылы сызбанұсқаның көмегiмен
олар ксилозаның, ксилиттiң, сахарозаның және крахмалдың
гидрогенизациясын –тотықтардың, гидроксидтердiң, сiлтiлiк және сiлтiлiк жер
металдардың карбонаттарының ( КОН, Са(ОН)2 ) қатысында зерттедi.
Бұл жұмыстың авторлары процестiң келесi сызбасын ұсынды.

ыдырау

изомерлену

Бұл сызбанұсқаның ең басты жетiстiгi, бұл жерде барлық реакция
өнiмдерiнiң түзiлуi түсiндiрiледi.
Кейiннен жасалған зерттеулердiң көрсеткiшi құрал – жабдықтардың
маңыздылығымен және процестің тиiмдi жүру жағдайымен, сонымен қатар
тасымалдауыштардың табиғатының әсерiмен ерекшеленедi.
Нечаев Н.А және бiр топ зерттеушiлер 31 лабораториялық жағдайларда
Ni-Cu катализаторын никельдiң (Ni) және тасымалдауыштың әр түрлi мөлшерiнде
зерттедi. Глюкозаның жоғарғы активтiлiк және селективтiлiк жағдайындағы
гидрленуi Ni-Cu катализаторының қатысында (Ni-17%,Cu-10%), лабораториялық
жағдайда 493К температурада өтедi. Алынған гидрогенизат 38% глицериндi, 30%
гликольдердi, шамасы-93% спирттердiң құрғақ заттарын құрайды. Балансты
зерттеулер кезiндегi көмiрсутек гидрлеудің нәтижесi бойынша Ni-Cu (Ni-
16%,Cu-10%) және кизельгурлi –никель катализаторларының көрсеткiшi
бойынша, бiрiншi катализаторды қолданған жағдайда глицерин өнiмi, екiншi
катализаторды қолданған жағдайдағы глицерин өнiмiнен 3,9% есе жоғары.
Спирттердiң қосындысы бойынша салыстырғанда екi катализаторда да бiрдей
көрсеткiштер алынған, бiрақ Ni-Cu катализаторы төменгi активациялық
температурасына ие (773К орнына 623К ие) сонымен қатар бағалы никельдiң
(Ni) құрамымен ерекшелiнедi.
Көмiрсутектердiң гидрленуiмен бойынша айналысатын көптеген ғалымдардың
жұмыстары: катализаторлардың катализдiк активтiлiгi олардың химиялық құрамы
мен катализатордың дайындалу жағдайына байланыстылығын, катализаторға
ендiрiлген металдардың электрондық құрылысы мен табиғатына байланыстылығын,
металл – сутек байланысының энергиясына, кристалл торларының мөлшерiне және
металдан электронның шығу жұмысына, катализатор буларындағы сутегiнiң
санына және жағдайына байланыстылығын айқындайды.
Кейбiр химиктердiң ұсынысы көмiрсутектердiң гидрлеуді рН7 ортада
сiлтiлiк металдарының фосфаттарының, сульфаттарының, ванадаттарының
қатысында жүргiзу болып табылады, себебi мұндай жағдай көмiрсутектердiң
айырылуына әсер етiп, алынған өнiмдердiң, глицериннiң және гликольдердiң
ары қарай ыдырауына кедергi жасайды.
Зерттеулерi бойынша тасымалдауыштың табиғаты мен катализатордағы
никельдiң мөлшерi өнiмнiң алынуына және металл никельдің (Ni) беттiк
ауданына әсер ететiнi анықталды. Реакциядағы бастапқы заттардың химиялық
табиғаты және тотықсыздану жағдайы ... жалғасы

Сіз бұл жұмысты біздің қосымшамыз арқылы толығымен тегін көре аласыз.
Ұқсас жұмыстар
Полимерді алу механизмі
Қазіргі заманға сай жаңа технологияларды игеру арқылы жеке оқу құралдарының жиынтығымен қамтамасыз етуге мүмкіндік беретін электрондық оқулықтың маңызын ашып көрсету
Модифицирленген цеолитқұрамды катализаторда с6 -c14 парафиндерді сутексіз өңдеу
Құрамында цеолит бар катализаторлардың ароматтау қабілеттілігіне радияциялық модифицирлеудің әсері
Химияда катализаторлардың ролі
Химия сабағында қаныққан көмірсутектерді оқыту
Құрамында цеолит бар катализаторлардың изомерлеу қабілеттілігіне радиациялық модифицирлеудің әсері
Металдар коррозиясы. Металл оксидтер
Цеолитті өңдеу әдістері
Металдар коррозиясы
Пәндер