Мыс - алюминий катализатордың қатысуымен ксилозаның тотықсыздануы

МАЗМҰНЫ

Реферат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .3

КlРlСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .4

1. Әдеби шолу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.1. Көмiрсулардың гидрлеу үшiн қолданылатын катализаторлар ... ... ... ... ...6
1.1.1. Тасымалдауыштардағы никельдi катализаторлар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 6
1.1.2. Құйма катализаторлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 11
1.1.3. Гидрлеудегi мыс катализаторлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 14
1.2. Көмiрсулар гидрлеудің кинетикасы және механизмi ... ... ... ... ... ... ..17
1.3. Әдебиеттiк шолуға қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .29

2. Эксперименттiк бөлiм ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
2.1. Қолданылатын құралдар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
2.2. Құймаларды дайындау және сiлтiлеу әдiстерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .30
2.3. Көмiрсулар гидрлеуіне тәжiрибе жасау әдiстерi ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..32
2.4. Гидрлеу процесін жүргізудегі қажетті қондырғы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 34
КlРlСПЕ

Көп атомды спирттердiң ( жоғарғы-сорбиттiң, ксилиттiң т.б, теменгi- глицериннiң, гликольдiң т.б) өнеркәсiпте, медицинада, азық-түлiк өндiрiсiнде қолданылуы өсу үстiнде. Олардың қолданылуы бояғыш заттар алудан басталып, қопарғыш заттарды алумен аяқталады, бiрақ олардың өндiрiлуi халық шаруашылығын толық қанағаттандырмайды. Осыған байланысты қазiргi уақытта оларды азық-түлiк ретiнде пайдалануға болатын және болмайтын шикiзаттардан химиялық және микробиологиялық әдiстер арқылы алудың түрлi жолдары қарастырылуда.Сонымен қатар полиолдардың технологиялық өндiрiсiндегi техникалық дәрежесiнiң және экономикалық көрсеткiштерiнiң маңызы зор.
Көп атомды спирттердiң алынуының ең негiзгi жолдары, көмiрсулардың сутекпен әрекеттесуi (гидрленуi) және гидрогенолизi болып есептеледi. Көмiрсулардың химиялық технологиясы шын мәнiнде әлi зерттелмеген жоғарғы потенциалдық мүнкiндiктерге ие.
Азық-түлiк ретiнде қолданылмайтын, құрамында көмiрсутегiлер бар шикiзат-полисахаридтер, олар төменгi сапалы ағаштардың, жұмсақ жапырақты ағаштардың, ағаш қалдықтарының және мақтаның құрамдарында жүздеген миллион тонна кездеседi және дәстүрлi химиялық шикiзатқа қарағанда бұл шикiзаттар жыл сайын жаңарып отырады. Сондықтан бұл көмiрсутегiлерге химиктердiң көп көңiл бөлуi жайында сұрақ туындады.
Бұл жұмыстағы құбылыстардың ең маңызды түрлерiнiң бiрi болып ксилозаның химиялық түрленуi – гидрлеу болып табылады. Сонымен қатар полиолдардың қасиеттерi мен қолданулары жөнiндегi мәлiметтер қарастырылады.
Қ.А.Ясауи атындағы Халықаралық Қазақ-Түрік университетiнiң Шымкент институтының лабораториясында көмiрсулардың оның iшiнде ксилозаның гидрленуi үшiн тиiмдi катализаторлар зерттелдi.
Сонымен қатар әр түрлi жағдайлардың химиялық процестерге әсер етуi қарастырылып және оларда жүретiн химиялық реакциялардың түрлi механизмi мен оларды жүргiзуге арналған құрал жабдықтар зерттелдi.
Жұмыстың актуалдылығы: Көп атомды спирттер (сорбит, ксилит, т.б) өндірісінің техникалық деңгейін және экономикалық көрсеткіштерін көтеру.
Жұмыстың жаңалығы: Алғашқы рет ксилозаның гидрлеу процесін мыс-алюминий катализатор қатысуымен жүргізіп полиолдарды алдық.
Жұмыстың маңыздылығы: Көп атомды спирттер өндірісінің көлемін арттыруда, технологиясын жетілдіруді,оптималды катализаторды және жағдайларды басты мақсатқа алып келеді.
4. ПАЙДАЛАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР

1. А.С. 1281296 (СССР) катализатор для гидрирования моносахаридов. Надиров Н.К., Аширов А.М., Кедельбаев Б.Ш., Исаев Т.А., 1986.
2. А.С. 148722 (СССР) катализатор для гидрирования моносахаридов. Надиров Н.К., Аширов А.М., Кедельбаев Б.Ш., Исаев Т.А., 1988.
3. Бижанов Ф.Б., Дроздова Р.Б., Влияние давление водорода и температуры на гидрирование глюкозы. // Изв. АН КазССр, серия хим., 1982. - № 2 – С. 70 – 72 Борисова М.С. и др. “Кинетика и катализ“, 1971, т.12, N4, с.1034-1041.
4.Багг А.А., Егунов Т.П., Волокитин Д.Ф. N23523 /1931/.
5.Борисоглебский С.Л. Методы получения пишевого кристалического сорбита из глюкозы ЖПХ, 1949, т.13, N4, с.571-573.
6.Бижанов Ф.Б., Сокольский Д.В., Попов Н.И., Малкина Н.И., Хисаметдинов “Гидрирование глюкозы на скелетных никелевых катализаторах“.- Кинетика и катализ, 1967, т.8, вып.3.
7.Бижанов Ф.Б., Дроздова Р.Б. Иcследование кинетики гидрирования моносахаридов в водно-спиртовых средах. l Влияние состава растворителя изопропанол-вода на гидрирование глюкозы. Изв. АН Каз ССР, серия хим., 1982, N2, с.38-41.
8. Boelhauwer C, Korf D, Waterman H, Appe Chem, 1960, V, 10, N3 p113-115.
9.Вест А. Химия твердого тела 41 пер. С англ. М .: Горелик С.С., Расторгуев Л.Н., СкаковЮ.А. Рентгенографический и электроннографический анализ металлов. М., 1962, с.256
10.Гришин Т.В., Сульман Э.М., Сидоров А.М., Сульман М.Г.,Синтез Д-ксилита в пройзводстве аскорбиновой кислоты.Биотехнология ВФЦП " Интеграция ". Заочная научно-практическая конференция, Санкт-Петербург, окт. 1999-тезисы докладов, СПБ.Издательство СПбТ-Ти 1999,с.75-77.
11.Григорьев В.В, Данцинг Г.А., Соболевский В.С., Воронцова М.Ф., Вопросы кинетики и катализа (катализ и катализаторы процессовпереработки монооксида углерода) Межвузовский сборник научных трудов. Иваново, 1984. 21-22бет.
мир, 1988 – 558 с.
12. Двойные и многокомпонентные системы на основе меди. М.:Наука, 1979 – 220с:
13. Данилевский Л.П., Султанов А.С. Гидрирование глюкозы на нанесенных контактах. – Докл. АН Уз ССР, 1953. - №2. – С. 34 – 37 .
14. Дзисько В.А и др., ,N5, c. 1173-1180; 1972, т.13 N2, с.336-373.
15. Ержанова М.С., Бижанов Ф.Б., Кабылбеков К.А. Иследование кинетики гидрирование ксилозы в водно-спиртовых средах. Химия и хим. Технология. Алма-Ата, 1972, вып. 13, с.100-107.
16. Ерофеев Б.В. и др. В кн .: Основы предвидения каталитического действия. Труды IV международного конгресса по катализу. М., 1968, т.2. М., “ Наука“, 1970, с.57-69.
17. Жданов Г.С., Кеорели Л.М.. Иследование текстуры меди при выщелачивании CuAI2 методом полюсных фигур. Ж.физ.хим 1958. т.32, N3, с.666-669.
18. Ивченко А.Г., Хакимов Ю.С., Абидова М.Ф. Использование сплавных катализаторов для процесса непрерывного гидрирования глюкозы в сорбит. // Узб. Хим. Ж. – 1990 № 3. С. 66 – 68
19. Кабиев Т.К., Хасенов А., Туктин Б., Сокольский Д.В., Влияние структуры фазового состава Ni – Al сплавов и термической.
20. Киргизбаев Т.А., Кайсас В.Х., Хакимов Ю.С., Разиков К.Х., Абидова М.Ф. Свойства модифицировонного алюминиевого катализатора гидрирования глюкозы в сорбит от способа его приготовления. // Узб. Хим. Ж. - № 5 С. 59-62
21. Кедельбаев Б.Ш., Иманкулов А.С., Куатбеков А.М., Исмаилов Т.М., Квантово-химические иследования рекций гидрирования и гидрогенолиза ксилозы.ЮКГУ им. М.О.Ауезова, (реферативный журнал 02.01-19Е 12.) Химия.природ.соед 2000,N2, с170-171. Библ12
22. Lauten, Schleger, Герм. пат 541362 /1932/
23. Маркин В.Я., Бурнашева В.В., Рябов В.Р. Исследования систем Ni – Al – Fe , Ti – Cu – Al . Металлофизика. Респуб. Медвеж. Сборник. Киев: Наукова Думка, 1973. – вып.и 46. – С. 103 – 111
24. Максимов В.И., Никонова В.В., Лазарев А.Ф., Зверева Л.А., ЖОХ, 1939, т.9, с.936.
25. Маматов Ю. Кандидатская диссертация. ИОХ АН ССР. М., 1962.
26. Надиров Н.К., Слуцкий Р.Л. Каталитическое гидрирование и гидрогенализ углеводов. М.: Химия, 1976 – 192с.
27. Надиров Н.к., Сокольский Д.В., Исаев Т.А. и др. Исследования никелевых скелетных катализаторов гидрогенализа глюкозы физико – химическими методами. В кн.: каталитические реакции в жидкой фазе. Ч. 4 Алматы, 1974г
28. Надиров Н.К., Савельев А.Ф. влияние технологии многокомпонентных Ni - Al сплавов на свойства сплавов катализаторов. М.: ВИНИТИ, 1976г, № 2057
29. Надиров Н.К., Аширов А.М. Гидрирование и гидрогенализ на сплавных никелевых катализаторах. – В кн.: Каталитические реакции в жидкой фазе. ч. 2 .: Алматы.: Наука Каз. ССР, 1978г
30. Natta G, Rigamonti R, Beati E, Ber 76 641-656 /1943/
31. Нечаев Н.А. и др. “ Гидролизное производство“. /реф. сборник/, 1972, N8. с.7-10.
32. Патент Японий N10097 /1966/К 16 В42.
33. Reverdin A, Zuber die Reduction und Spaltung von Glukose Zurich, Lemann and Ko, 1944 96 S
34. О.Schmidt,Герм пат. 524101, 1931.
35. Синельников В.С., Подергин В.А., Речкин В.Н. – Алюминиды. Киев.: Наукова Думка, 1965г
36. Справочник. Диаграммы состаянии на основе алюминия и магния – М.: Наука , 1977 – 220 с.
37. Сколздри Р.А., Преварский А.П., Чернашин Е.Е. – В.сб. Диаграммы состаяние металлических систем. М.: наука, 1971г – с. 167 – 169
38. Севастьянов Н.Т., Любарский Г.Д. Рентгеновское исследование структуры скелетных катализаторов. М.: металлургия, 1952г – т 18 - № 8 – с. 982 – 985
39. Савельев А.Ф. Разработка технологии приготовления и физико –
химические исследования Cu – Al, Cu – Al – Me сплавов гидрогенализа моносахаридов. Автореф. дисс. канд. хим. Наук. А., 1974 г – 16с.
40. Сокольский Д.В., Бижанов Ф.Б., Ветров В.П., Хисаметдинов А.М. Гидрирование глюкозы на никель - медных катализаторах, на носителях. – В сб.: химия и хим. Техн. А., 1967 – вып. 6 – с. 5 – 13
41. Савельев А.Ф. Разработка технологии приготовления и физико – химические исследования Cu – Al – Me сплавов катализаторов гидрогенализа моносахаридов. канд. дисс. Наук. А., 1974 г
42. Слинкин А.А. О некоторых проблемах в области исследования нанесенных металлических катализаторов. – Усп. Химии., 1980 – т 19 - № 5 – 771 – 788
43. Султанов А.С., Левашевский О.Е. Эффективность никель-алюминиевых сплавных контактов.-Докл. АН Уз.ССР, вып. 1952, с.23-26.
44. Сергеев А.П., Лебедев В.Л. Успехи химий. 1959. т.23, N6. с.669-700.
45. Ульянова Г.Д.. Структура продуктов выщелачивания интерметаллидов системы Ni-AI, Co-AI және Cu-AI. Автореф.дис.канд.техн.наук. Киев. 1972.19бет
46. Фасман А.Б. О некоторых принципах подбора катализаторов активации водорода в растворах. В сб.: Катализ и методы изучения катализаторов – Алматы.: Наука Каз ССР , 1967 – т 17 с 48 – 61
47. Фасман А., Сокольский Д.В. Структура и физико – химические свойства скелетных катализаторов. Алматы : наука , 1968 – 176с
48. Федоровская Э.А и др. “ кинетика и катализ“. 1971, т.12, N3, с.797-799.
49. Хисаметдинов А.М., Сокольский Д.В., Надиров Н.К. и др. Тез. Докл. Третьего Всесоюзн. Совещ. По новым методам иследования процессов гидрирования жиров, сахаров и фурфурола. Чимкент, 1972, с.64-65.
50. Ioshikawa K, Hanzidin S, Bull Inst Phys Chem Res/Токуо/ 1938 v17p 1262
51. Wishniak J. и др. 1974, 13 № 1, 75 – 79
52. Wishniak J. и др. 1974, 13 № 18, 50 – 57
53. Wrich Z.W, Yartman Z, Zolgchem 26 1588-1596 /1961/
54. Power J.T. Пат. 2280975 (1972)
55. httf //. google. ru.
56. httf //. kais. kz.
        
        «Жаратылыстану»  факультеті
Органикалық және физикалық химия ... ... ... қатысуымен ксилозаның тотықсыздануы
МАЗМҰНЫ
Реферат...................................................................
..................................................3
КlРlСПЕ...................................................................
..................................................4
1. Әдеби шолу……………………………………………………............................6
1.1. ... ... үшiн ... ... ... ... ... ... мыс катализаторлары…………………………………………14
1.2. Көмiрсулар гидрлеудің кинетикасы және механизмi………………….....17
1.3. Әдебиеттiк шолуға қорытынды……………………………….........................29
2. Эксперименттiк бөлiм………………………………………………...................30
2.1. Қолданылатын құралдар………………………………………........................30
2.2. ... ... және ... ... ... ... ... Гидрлеу ... ... ... 34
РЕФЕРАТ
Дипломдық жұмыс көлемі 55 беттен, 5 суреттен, 4 кестеден, кіріспеден,
әдеби шолудан, эксперименттік бөлім мен ... және ... ... ... ... ... ... гидрогенизация, гидрогенолиз,
тотықсыздануы, тотығу, катализатор, ... ... ... глюкоза, сахароза, манноза, арабиноза, глмцерин,
этиленгликоль, эритрит, 1,2-пропиленгликоль, т.б.
Жұмыстың мақсаты: Көп ... ... алу үшін ... ... процестерін зерттеу болып табылады.
Зерттеу объектісі.
Ксилозаның гидрлеу процесі.
Ғылыми жаңалығы:
Алғаш рет ксилозаның гидрлеу процесін ... ... ... ... ... ... және ... әдістері.
Алынған нәтижелер.
Нәтиже негізінде: көпатомды спирттер ксилозадан алынған түрлі
модифицирленген ... ... ... салаларында қолдануға
болады.
КlРlСПЕ
Көп атомды спирттердiң ( жоғарғы-сорбиттiң, ксилиттiң т.б, ... ... т.б) ... ... ... қолданылуы өсу үстiнде. Олардың қолданылуы бояғыш заттар алудан
басталып, қопарғыш заттарды алумен аяқталады, бiрақ олардың ... ... ... ... ... ... қазiргi уақытта
оларды азық-түлiк ретiнде пайдалануға болатын және болмайтын шикiзаттардан
химиялық және ... ... ... ... ... ... қатар полиолдардың ... ... ... және ... ... ... зор.
Көп атомды спирттердiң алынуының ең негiзгi жолдары, көмiрсулардың
сутекпен әрекеттесуi (гидрленуi) және ... ... ... химиялық технологиясы шын мәнiнде әлi зерттелмеген жоғарғы
потенциалдық мүнкiндiктерге ие.
Азық-түлiк ... ... ... көмiрсутегiлер бар
шикiзат-полисахаридтер, олар төменгi сапалы ағаштардың, жұмсақ жапырақты
ағаштардың, ағаш қалдықтарының және ... ... ... миллион
тонна кездеседi және дәстүрлi химиялық шикiзатқа қарағанда бұл шикiзаттар
жыл сайын жаңарып отырады. Сондықтан бұл ... ... ... ... ... ... ... жұмыстағы құбылыстардың ең ... ... бiрi ... ... ...... ... табылады. Сонымен қатар
полиолдардың қасиеттерi мен ... ... ... ... ... ... ... Шымкент
институтының лабораториясында көмiрсулардың оның ... ... үшiн ... ... зерттелдi.
Сонымен қатар әр түрлi жағдайлардың химиялық ... әсер ... және ... ... ... реакциялардың түрлi механизмi мен
оларды жүргiзуге арналған құрал жабдықтар зерттелдi.
Жұмыстың актуалдылығы: Көп атомды спирттер ... ... ... ... ... және ... көрсеткіштерін көтеру.
Жұмыстың жаңалығы: Алғашқы рет ксилозаның ... ... ... ... ... ... ... алдық.
Жұмыстың маңыздылығы: Көп атомды спирттер ... ... ... жетілдіруді,оптималды ... ... ... ... алып келеді.
1. ӘДЕБИTЕТТІК ШОЛУ
1.1 Көмiрсутектердiң гидрлеу үшiн қолданылатын катализаторлар
Көмiрсутектердiң гидрлеу процесі үшiн қолданылатын катализаторлардың
зерттелу тарихы 1912 жылдан ... бұл жылы ... ... ... тотықсыздануын ашты.
Алғашқы катализаторлар ретiнде платина тобының металдары қолданылған.
Бiрақ олар өте бағалы ... ... ... ... ... мақсат арзан әрi экономикалық жағынан ... және ... табу ... ... ... бұл ... ... және сапасын жоғарылату ... ... ... ... бiрi ... ... ... жайында толық мағлұматтар алу үшiн, бұрын және
қазiргi уақытта зерттелiп ... ... ... ... толық қарастыруымыз керек.
1.1.1 Тасымалдауыштардағы никельдi
катализаторлар
Бұл топтағы ең толық зерттелген катализатор болып кизельгурдегi никель
(Ni) ... ... ... ... ең ... толық зерттегендер Натта Т., Ричамети Р.
және Беати Б. /31/ Олар ксилоза мен ... ... ... (Ni) ... (Ni-Cr; Ni-Cu; Ni-Co) ... ... авторлардың ұсынысы бойынша глицерин мен гликольдiң екi ... ... ... ... алғашқы температура Т=403-433К болды,
кейiнiрек температураны 493К дейiн көтердiк.
Гидрлеудiң бiрiншi сатысында интенсивтi ... көп ... бұл ... ... яғни Канниццаро реакциясына кедергi
жасады, себебi бұл реакцияның жүруi катализаторларды ... Т. және ... ... жұмыс жасағандар бұл процеске ... ... олар ... ... F298 санауларын жүргiздi, бiрақ
процестiң өту жолына катализатордың әсер етуi нашар зерттелдi.
Көмiрсулардың гидрлеудің ... ... ... арқылы
жүруi жайындағы алғашқы жалпы мәлiметтердi Ревердин А. /33/ ... ... ... ... гидрлеуi кезiнде реакция өнiмдерi ретiнде
глицерин, гликольдер, сонымен қатар әр түрлi бутантриолдар, ... ... ... Бұл ... ... глицериннiң өнiмi
салыстырмалы түрде төмен-32%. өнiмнiң мұндай төмен шығуы сiлтi ... ... К., Керф Д., ... Х., /19/, Райт Л., ... Л. ... ... ... сiлтiлiк гомогендiк қоспалардың
тиiмдiлiгiн және олардың реакция механизмiн анықтаудағы рөлiн айтып кеттi.
Жапон фирмасының ... /18/ ... ... ... фосфорлы
қышқыл цирконий қолданылды. Соның нәтижесiнде көп мөлшерде алынатын көп
атомды спирттер ... ... ... ерекшеленедi. Бұл жұмыстың
авторлары мысал ретiнде мынандай көрсеткiштер көрсетедi: 25г қантты 50-70%
метанолдың судағы ерiтiндiсiнде ерiтедi, бұл ... 8%-тi 25г ... ... және 2 г ... ... ... (Ni) ... Бұл процестi 2 сағат автоклавта 433-443К температурада және
100 атм ... ... ... ... 473-503К көтерiлуi
нәтижесiнде көмiрсутек тiзбегiнiң төменгi полиолдарды түзү процесi жүре
бастайды. ... бұл ... 1-2 ... ... ... және Ханзидiң /41/ жұмыстары кизельгурдегi никель (Ni)
катализаторларын қолдануға арналған.
Төменгi полиолдарды ... екi ... ... ... ... ксилиттiң, сахарозаның және крахмалдың
гидрогенизациясын –тотықтардың, гидроксидтердiң, сiлтiлiк және ... ... ... ( КОН, ... ) қатысында зерттедi.
Бұл жұмыстың авторлары процестiң келесi сызбасын ұсынды.
ыдырау
изомерлену
Бұл сызбанұсқаның ең ... ... бұл ... барлық реакция
өнiмдерiнiң түзiлуi түсiндiрiледi.
Кейiннен жасалған зерттеулердiң көрсеткiшi құрал – ... және ... ... жүру ... ... ... ... әсерiмен ерекшеленедi.
Нечаев Н.А және бiр топ зерттеушiлер /31/ лабораториялық жағдайларда
Ni-Cu ... ... (Ni) және ... әр ... ... ... ... активтiлiк және селективтiлiк жағдайындағы
гидрленуi Ni-Cu катализаторының қатысында (Ni-17%,Cu-10%), лабораториялық
жағдайда 493К ... ... ... ... 38% ... 30%
гликольдердi, шамасы-93% спирттердiң құрғақ заттарын құрайды. Балансты
зерттеулер кезiндегi көмiрсутек гидрлеудің ... ... Ni-Cu ... және ... ... катализаторларының көрсеткiшi
бойынша, бiрiншi катализаторды қолданған жағдайда глицерин өнiмi, екiншi
катализаторды ... ... ... ... 3,9% есе ... ... бойынша салыстырғанда екi катализаторда да бiрдей
көрсеткiштер алынған, бiрақ Ni-Cu ... ... ... ие (773К ... 623К ие) ... қатар бағалы никельдiң
(Ni) құрамымен ерекшелiнедi.
Көмiрсутектердiң гидрленуiмен ... ... ... ... катализаторлардың катализдiк активтiлiгi олардың химиялық құрамы
мен катализатордың дайындалу жағдайына байланыстылығын, ... ... ... ... мен ... байланыстылығын,
металл – сутек байланысының энергиясына, кристалл торларының мөлшерiне және
металдан ... шығу ... ... ... ... және жағдайына байланыстылығын айқындайды.
Кейбiр химиктердiң ұсынысы көмiрсутектердiң гидрлеуді рН
ацетат > оксалат > нитрат онда ... ... (Ni) ... ... ... периодтық жүйеде орналасқан орнына қарап және
атомның электрондық құрылымын ... ... әлi ... ... ... ... ... механизмiн және электрохимиялық
процестерiн болжай аламыз.
1.1.2 Құйма катализаторлар
Қазiргi дамыған ғылым көмiрсутектердiң гидрлеу үшiн ... ... ... бөле бастады.
Реней активтi металдардың ((i, Co және т.б) және инерттi элементтердiң
(Al,Si) құймаларын жасау жолдарын ұсынды. Ол ... ... ... ... жою ... ... катализаторларын алды.
Көмiрсулардың катализдiк гидрлеудің ... ... мен ... ... ескере отырып, отызыншы
жылдардың соныңда ... В.И, ... В.В, ... А.Ф ... никельдiң әр түрлi мөлшерiндегi (i-Al катализаторларының
каңқасы ұсынылды.
А.С.Султанов пен О.Е.Левашевский /43/ никельдiң әр ... ... ... ... ... зерттедi. Олар мынандай қорытынды жасады:
гранула түрiндегi (i-Al ... ... мен ... құймалардың
құрамында никель ((i) көбейген сайын жоғарлайды. Ең ... ... ... бар ... ... ... 60-80 атм қысымда және 373-393К температурада
қолдана отырып глюкозаның гидрлеуi арқылы ... ... ... ең
оңай жолын көрсеттi. Бұл катализаторды 70-75% ... және ... ... ... ... Электрлiк сутегiнi қолдана отырып
Борисоглебский гидрлеу уақытын ... ... ... ... қанқасы катализаторының активтiлiгiн, тұрақтылығын және
селективтiлiгiн арттыру үшiн (i-Al құймаларына ... ... ... Ф.Б /3/ ... ... (i мен Al құймасының 1:1 қатынасына
8% титан қоса ... ... ... ... промоторлар катализатордың
активтiлiгiн, оның механикалық және химиялық тұрақтылығын ... ... 3% ... промоторы қосылған (i-Al катализаторлары ксилит
өндiретiн өндiрiстерде қолданылады.
Никель катализаторының ... ... мен ... ... әр ... ... ... необий, мырыш, мыс және т.б промоторлар
зерттелдi. Глюкозаны ерiтiндiлердi жақсылап тазаламаған жағдайда ... ... тән ... ... болып рН 7,5-8-ге ... және ... ... ... ... бұл ... бетiне тұнба болып отырады. Катализатордың бетiндегi ... 20-25% ... ... ... ... ... ... ұнынан ксилиттi алған кездегi катализатордың ... ... ... ... ... боладû.
А.Б. Фасманның және Д.В. Сокольскийдiң /46/ ... ... ... ... ... ... қасиетiн, процестiң
соңынан шыққан құймалардың фазалық құрамы арқылы анықтайды. Көптеген физика-
химиялық ... ... ... олар (i мен Al еш бiр қоспасыз құйма
катализаторлардың қасиетiн ... ... ... қатарын түзейтiнiң
зерттедi.
Құйманың қасиетi мен құрылысына, байланысты заттардың ... ... ... әсер ... ... ... ұнтағымен шынының ұнтағын араластырып, оларды
белгілі бір пішінге келтіріп, жоғарға температурада қыздырғанда саңылаулы
қаңқа ... ... ... ... ... күйден манитті күйге ... ... 20 ℅ NaOH ... жұған кезде оның каталитикалық
активтілігі жоғарылады.
Қазіргі кезде гидрлеу реакциясына қатысатын ... ... мен ... ... қосымша заттардың, әсер ету
жайындағы эксперименттер көп зерттелген.
1.1.3 Гидрлеу үшiн қолданылатын
мыс катализаторлары
Тасымалдауыштардағы ... мыс ... ... ... ... ең ... Адкинс Н. және Коннар Р. айналысты. Олар мыс
катализаторларының дайындалу әдiстерiн ... ... ... ... ... келтiрдi. Бiрақ бұл жұмыстың авторлары теориялық
сипаттамаға көп көңiл ... жоқ. ... ... бұл катализаторлардың
физика-химиялық қасиеттерi сиппатталмады.
Хром тотығындағы мыс катализаторларын Сергеев А.П. және ... ... ... және ... ... ... ... бойынша, бұл
катализаторларды қолданған жағдайда ... ... ... ... ... ... бұл процесс 453К температурада этанол, диоксан
ерiткiштерiнде жүредi.
Көптеген елдерде әртүрлi ... мыс ... ... ... 60-шы ... дейiн мұндай катализаторлардың активтiлiк
дәрежесi, селективтiлiгi, тұрақтылығы толық зерттелмедi. Зерттелген ... ... де ... ... қажеттiлiгiн қанағаттандырмады.
60-шы жылдардың аяқ жағында ғана Ерофеев Б.В және бiр топ зерттеушiлер
/16/ тасымалдауыштардағы мыс катализаторларының физика-химиялық қасиеттерiн
зерттеп бiр ... ... ... мәлiметтерi бойынша 623К температурада
тотықсыздандырылған 15% мыс металлы бар ... өз ... ... ... ... ... мыс ... өскен сайын
катализатордың бетi сызықты түрде кемидi. Яғни мыстың қалың қабаты алюминий
тотығының ... ... ... Cu және AI ... Cu-AI ... құрылымы мен жүйелiк құрамы
жайындағы ... ... А.М /1/ ... Оның ... бойынша глюкозаның гидрлеуiне
Cu:AI=50:50 қатынасындағы катализаторларды қолдансақ бұл катализаторлар
никель ... ... ... есе ... және ... болады.
Айтылған мәлiмет бойынша мынандай қорытынды жасауға болады: бұл ... 240 ... ... соң ... ... 15-20% ... ғана ... катализаторларына әр түрлi металдық қоспа (Ti, Fe, Co, Mn, Nb, Ni, ... Pb, Sn) ... ... ... әсер ... байқалмайтындығы
анықталды. Зерттелген катализаторларды бес рет сiлтiлеуге болатындығы
анықталды, сонымен ... ... және ... ... ... ыдырау
процентi өседi, келесiлерiнде катализатордың меншiктi бетi өседi.
Процесс ... ... ... әсер етуi ... Процесске 483К жоғары температура ендiрiлген жағдайдағы ең
маңызды ... ... ... ... тәрiздес өнiмдермен қайтымсыз
күйге ұшырайды. Гидрогенолиз процессiнiң ең тиiмдi температурасы ... ... ... шекарасында карбонильды ... ... ... 433К ... С-С ... ыдырау процесi басталады.
Өндiрiстiк сынама зерттеу жұмыстары үшiн ғалым мынандай қатынастағы
катализаторды ұсынды Cu:AI=50:50 және Ni-AI-Zn (2().
Келесi Савельев А.Ф. және ... С.С. /38-7/ ... Cu және ... проценттiк мөлшерiндегi Cu:AI катализаторының жүйелiк құрамына
арналды. Бұл ... мыс ... ... мен ... факторлар әсер ететiндiгi айқындалды: балқыту пештерiнiң ... ... ...

Пән: Химия
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 47 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
«1-АЛЛИЛ-2,5-ДИМЕТИЛПИПЕРИДОЛ-4-ТІҢ ФЕРМЕНТАТИВТІ ЭТЕРИФИКАЦИЯСЫ»65 бет
Карбон қышқылдары және олардың туындылары7 бет
Фотосинтез5 бет
Фотосинтез туралы жалпы ұғым және оның маңызы5 бет
Өсімдіктегі су алмасу физиологиясы42 бет
Адвокаттың алқабилер қатысуымен жүргізілетін сот өндірісі40 бет
Алюминий жіктелуі6 бет
Алюминий және оның қорытпалары3 бет
Алюминий металлургиясы31 бет
Алюминий туралы6 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь