Нефте банкі аақ-ның қаржылық сенімділігін бағалаудың ақпараттық жүйесін жобалау

Кiрiспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . 3

1. КОММЕРЦИАЛЫҚ БАНКТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ СЕНІМДІЛІГІН БАҒАЛАУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН НЕГІЗДЕУ ... ... ... ... ...5
1.1. Қаржылық тұрақтылықты талдаудың мәні мен мәселелері ... ...5
1.2. “НЕФТЕ БАНК” Ашық Акционерлік Қоғамы қызметіне сипаттама ... ..8
1.2.1. Ұйымның есептік саясаты ... ... ... ... ... ... ... ... 8
1.3. Ұйымның қаржылық тұрақтылықты талдау ... ... ... ... 14
1.3.1. Ұйымның мүлкін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .14
1.3.2. Ұйымның қаржылық ресурстарын талдау ... ... ... ... ... ... ... ..19
1.3.3. Ұйымдардың қаржылық тұрақтылығын бағалау ... ... ... ... ... .23
1.4. Қаржылық тұрақтылық коэффициенттерін талдау ... ... ... ... 27
1.4.1. Қаржылық тұрақтылық коэффициенттерін талдаудың әдістемесі ... 27
1.4.2. Ұйымның қаржылық тұрақтылығына әсер ететін факторларды талдау 35
1.5. Қаржылық тұрақтылық ұйымның қаржылық күйінің ... ... .40
1.5.1. Ұйымның техника.экономикалық сипаттамасы ... ... ... ... 40
1.6. Концептуалды Сызба нұсқасы ... ... ... ... ... ... ... ...52

2. «НЕФТЕ БАНКІ» ААҚ.НЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ СЕНІМДІЛІГІН
БАҒАЛАУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ ... ... ..55
2.1. Ақпараттық база ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 55
2.2. Есепті орнату ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...59
2.2.1. Кіріс ақпарат ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 60
2.2.2. Шығыс ақпараттар ... ... ... ... ... ... ... ... ..61
2.3. Бағдарламалық жабдықтау ... ... ... ... ... ... ... ..65
2.3.1. Бағдарламалық жабдықтау құрылымы ... ... ... ...69

3. АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕ ДЕҢГЕЙІН БАҒАЛАУ ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ МҮМКІН БОЛАТЫН САЛА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...72
3.1 Банк қызметіндегі басқарудағы ақпараттық жүйесін тұрғызуға кететін шығынды есептеу ... ... ... ... ... ... ... .72
3.2 Ақпараттық өнімді коммерциалық сатуға берілетін кеңестер және нәтижесін талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .79

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 81

ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ ... ... ... ... ...82

ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..8
КІРІСПЕ
Қазіргі таңда Қазақстанның банктік жүйесі ТМД елдерінің арасындағы ең күшті жүйеге ие. Көптеген талдампаздардың айтуынша даму бойынша Ресей банк саласынан алдыңғы орында.
Қазақстанның банктік секторы өзінің тұрақтылығымен, екінші деңгейдегі банктердің сенімділігімен ерекше көзге түседі.
Банк жұмысында ең үлкен рольді ақпарат құрайды. Дұрыс және толық ақпараттың мәні ішкі пайдаланушыларға және сыртқы, әғни тапсыпырыс берушілер үшін маңыздылығы өте жоғары. Дұрыс ақпарат көмегімен банк проблемасын көруге және оның пайда болуына баламалы әсер етуіне септігін тигізеді. Сондықтан талданатын ақпарат дұрыс және толық болуы қажет.
Қазіргі кезеңнің ерекшелігі, үлкен материалдық және шикізаттық қорларға негізделген индустриалды экономикалық ақпараттық негізгі қоры болып есептелетін “ақпараттық экономикаға” ауысуы болып отыр. Осы айтылып отырған ақпараттық қоғамда алатын орнының зор екендігін ақпарат мамандары растауда. Бұған дәлел ретінде Республика Парламентінің “ҚР-ның ақпараттандыру заңын” қабылдағанын жатқызуға болады.
Кез-келген қоғамның ақпараттандыру деңгейі ақпараттық қызметтің даму дәрежесімен және онымен айналысып қызмет көрсететін мамандардың санымен, біліктілігімен анықталады. Сондай-ақ ақпараттандыру, қазіргі ақпараттық технологияларды көп мөлшерде шығарумен оларды соңғы уақыттарда пайдаланып жүрген телекоммуникациалы жүйелерге қосу мәселелерін шешуді қарастырады және де оның алдындағы уақыттарда дамуын болжайды. Әрине, бұл жағдайларда ақпарат жүйелері экономикадағы басқарудың қажетті таптырмас құралына айналады. Қазіргі уақытта ақпараттық жүйелері есептеу техникасыз қолмен жасалатын ақпарат жүйелері және автоматтандырылған ақпарат жүйелері болып жіктеледі. Ақпараттық жүйе (АЖ) – экономиканы басқаруға қажетті ақпаратты жинау, сақтау, жаңарту, өңдеу және шығарып беру жүйесі.
Нарықтық экономиканың функционалды құрылымынның ақпараттық жүйесіне негізделгеннен экономикадағы ақпараттық жүйесі кіреді – бұл экономика бағытындағы қызметкерлерді, техникалық және программалық жабдықтарды, мәліметтерді, өңдеу амалдары мен әдістерді, сондай-ақ нақты бір саладағы ақпараттық жүйені қосатын жоғарғы деңгейде арнайы тұрғызған ақпараттық жүйе.
Ұсынылып отырған диплом жұмысының мақсаты – банктің қаржылық сенімділігін оқып-үйретуде жалпы банктің, оның элементтері және нақты операциялары мен келісім шарттың қауіпсіздігін қамтамасыз етуге бағытталған, міндетті ақпарат негізінде іс-жүзіндегі шараларды өңдеуге негізделген.
Диплом жұмысы кіріспеден, теориялық бөлімнен, негізгі бөлімнен, қолданушыға мүмкін болатын облысының ақпарат жүйесінің деңгейін бағалаудан, қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан тұрады.
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ТІЗІМІ

1. Назарбаев Н.А. Казахстан - 2030. Процветание, безопасность и улучшение благосостояния всех казахстанцев. Послание Президента страны народу Казахстана. - Казахстанская Правда, 11 октября 1997 года.
2. Конституция Республики Казахстан.- Алматы.-1995.
3. Мақышев С.Б. ''Комерциялық банктер операциялары'', Алматы: ФиС, 1996. – 5,3 б.б.
4. Лаврушина О.И. ''Банковские операции'', М.: Инфор М, Банковское дело, часть I, 1995.
5. Ширинская Е.Б. ''Операции комерческих банков'', М.: Финансы и Статистика, 1995.
6. Усоскин В.М. ''Современный коммерческий банк'', М.: Возраждение, 1994.
7. Қадырбаев А.Г. ''Финансовые услуги коммерческих банков РК(Регион. аспекты)'', Алматы: Банковская деятельность, 2005.
8. Бралиева Н.Б., Байшоланова Қ.С. Гагарина Н.Л. ''Бизнестегі ақпарат жүйелері'', Алматы: Ротапринт КазГАУ, 1994. – 6,6 б.б.
9. Бралиева Н.Б., Байшоланова Қ.С. Гагарина Н.Л. ''Экономикадағы ақпарат жүйелері'', Алматы: НҰР, 2001. – 6. б.б.
10. Бралиева Н.Б., Байбөлекова Л.А., Балашов Қ.Т. ''Ақпараттық менеджмент негізі''.- Алматы: Экономика, 2001.- 5,8 б.б.
11. Программа Информатизации Казахской ССР на 1991-1995 годы и на период до 2005 года (Постановление Кабинета Министров Казахской ССР №474 от 18 августа 1991 года).
12. Постановление Правительства Республики Казахстан № 492 от 4 апреля 2000 года "О развитии единого информационного пространства в Республике Казахстан и создание ЗАО "Национальные информационные технологии"
13. Указ Президента Республики Казахстан № 359 от 14 марта 2000 года "О государственной программе обеспечения информационной безопасности Республики Казахстан на 2000 - 2005 годы"
14. Вендров А.М. Проектирование программного обеспечения ЭИС. - М.: Финансы и статистика, 2000
15. Дейт К.Дж. Введение в системы баз данных.- Киев, 1998
16. Диго С.М. Проектирование и использование баз данных. - М.: Финансы и статистика, 1995
17. Неверова Е.Г. Технология проектирования баз данных и знаний. - Алматы, Институт развития Казахстана, 2000
18. Ульман Джеффи Д. Введение в системы баз данных. - М, 2000
19. Бухгалтерские информационные системы: Учебное пособие/ Тулегенов Э.Т., Бралиева Н.Б., Л.А. Стороженко, И.А. Матвеева. – Алматы: Экономика,1999. – 120 с.
20. Диго С.М. Проектирование баз данных: Учебник. – М.:Финансы и статистика, 1998. – 216 с.
21. Когаловский М.Р. Технология баз данных на персональных ЭВМ. –М.: Финансы и статистика, 1992. – 85 с.
22. Козлова Е.П., Галанина Е.Н. Бухгалтерский учет в коммерческих банках. – М.: Финансы и статистика, 1996. – 306 с.
23. Фигурнов В.Э. IBM PC для пользователя. – М.:Инфра – 1996.- 432 с.
24. Банковское дело Учебник для ВУЗов, Колесников В. И., Кроливецкая Л. П. и др. Под ред. В. И. Колесникова и Кроливецкой Л. П. – М.: Финансы и статистика, 1995, -469с., стр.6, 18, 131.
25. Системы управления базами данных и знаний: Справочное издание / А.Н.Наумов, А.М.Вендров, В.К.Иванов и др. / Под ред. А.Н.Наумова. - Москва:Финансы и статистика, 1991, -352с.
26. Банковское дело: Учебник / Под ред. Г.С.Сейткасымова. - Алматы: Каржы-Каражат, 1998, - 576с.
27. Годовой отчет АО " Нефте Банк " за 2006г.
28. Экономическая документация "Информационные системы АО "АТФ Банк".
29. Информация с сайта "АО "Нефте Банк" в Internet.
        
        Кiрiспе.....................................................................
............................ 3
1. КОММЕРЦИАЛЫҚ БАНКТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ СЕНІМДІЛІГІН
БАҒАЛАУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН НЕГІЗДЕУ……………....5
1.1. Қаржылық тұрақтылықты талдаудың мәні мен мәселелері.......5
1.2. “НЕФТЕ ... Ашық ... ... қызметіне сипаттама......8
1.2.1. Ұйымның есептік саясаты................................8
1.3. Ұйымның қаржылық тұрақтылықты талдау................14
1.3.1. Ұйымның мүлкін талдау.........................................14
1.3.2. Ұйымның қаржылық ресурстарын талдау..............................19
1.3.3. Ұйымдардың қаржылық тұрақтылығын ... ... ... ... ... ... ... коэффициенттерін талдаудың әдістемесі....27
1.4.2. Ұйымның қаржылық тұрақтылығына әсер ететін факторларды талдау 35
1.5. Қаржылық тұрақтылық ұйымның қаржылық күйінің .........40
1.5.1. Ұйымның техника-экономикалық ... ... ... ... ... ... ... ҚАРЖЫЛЫҚ СЕНІМДІЛІГІН
БАҒАЛАУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ..........55
2.1. Ақпараттық база....................................................55
2.2. Есепті орнату...............................................59
2.2.1. Кіріс ақпарат............................................60
2.2.2. Шығыс ақпараттар..................................61
2.3. Бағдарламалық ... ... ... ... ... ЖҮЙЕ ... ... ЖӘНЕ ҚОЛДАНУ ... Банк ... ... ... жүйесін тұрғызуға кететін
шығынды есептеу.............................72
3.2 Ақпараттық өнімді коммерциалық сатуға берілетін кеңестер және ... ... ... таңда Қазақстанның банктік жүйесі ТМД елдерінің арасындағы ең
күшті жүйеге ие. Көптеген талдампаздардың айтуынша даму бойынша Ресей ... ... ... ... ... ... ... екінші деңгейдегі
банктердің сенімділігімен ерекше көзге түседі.
Банк жұмысында ең үлкен ... ... ... ... және ... мәні ішкі пайдаланушыларға және сыртқы, әғни тапсыпырыс
берушілер үшін маңыздылығы өте ... ... ... ... ... ... және оның пайда болуына баламалы әсер етуіне септігін
тигізеді. Сондықтан талданатын ақпарат дұрыс және ... ... ... ... ... үлкен материалдық және шикізаттық қорларға
негізделген индустриалды экономикалық ақпараттық негізгі қоры ... ... ... ... болып отыр. Осы айтылып отырған
ақпараттық қоғамда алатын орнының зор екендігін ақпарат ... ... ... ... ... Парламентінің “ҚР-ның ақпараттандыру заңын”
қабылдағанын жатқызуға болады.
Кез-келген қоғамның ақпараттандыру деңгейі ... ... ... және онымен айналысып қызмет көрсететін мамандардың санымен,
біліктілігімен анықталады. Сондай-ақ ақпараттандыру, қазіргі ... көп ... ... ... ... ... пайдаланып
жүрген телекоммуникациалы жүйелерге қосу мәселелерін шешуді қарастырады
және де оның алдындағы уақыттарда дамуын болжайды. ... бұл ... ... ... басқарудың қажетті таптырмас құралына
айналады. Қазіргі уақытта ақпараттық жүйелері есептеу техникасыз ... ... ... және ... ақпарат жүйелері болып
жіктеледі. Ақпараттық жүйе (АЖ) – ... ... ... ақпаратты
жинау, сақтау, жаңарту, өңдеу және шығарып беру жүйесі.
Нарықтық экономиканың функционалды құрылымынның ақпараттық жүйесіне
негізделгеннен экономикадағы ... ... ... – бұл ... ... ... және программалық жабдықтарды,
мәліметтерді, өңдеу амалдары мен әдістерді, сондай-ақ ... бір ... ... қосатын жоғарғы деңгейде арнайы тұрғызған ақпараттық
жүйе.
Ұсынылып отырған диплом жұмысының ...... ... ... жалпы банктің, оның элементтері және нақты
операциялары мен ... ... ... ... ... ... ... негізінде іс-жүзіндегі шараларды өңдеуге
негізделген.
Диплом жұмысы кіріспеден, теориялық бөлімнен, ... ... ... ... ... ... ... деңгейін бағалаудан,
қорытындыдан, қолданылған әдебиеттер тізімінен және қосымшадан тұрады.
1. КОММЕРЦИАЛЫҚ БАНКТІҢ ҚАРЖЫЛЫҚ СЕНІМДІЛІГІН БАҒАЛАУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ
ЖҮЙЕСІН НЕГІЗДЕУ
1.1. Қаржылық тұрақтылықты талдаудың мӘні мен ... ... ... ... ... қаржылық жағдайын дұрыс
анықтау шаруашылық субъектілерінің өздеріне ғана емес, сондай-ақ көптеген
акционерлер, әсіресе – ... ... ... үшін ... зор
мәнге ие. Әсіресе бүгін мемлекеттік емес көздерден ірі инвестициялар қажет.
Алайда, іскерліктің дамуына ... ... ... келетін және қоса
алатындар, ұйымдардың сенімділігі, қаржылық тұрақтылығына сенімді болуы
керек, шынымен де ... ... ... ... ... көзі ... қажет.
Сондықтан да бүгінгі таңда ұйымдардың қаржылық тұрақтылығын талдай білу мен
инфляция жағдайларын ескере ... ... ... жағдайларының
өзгеруіне негізді болжамдар жасай білу аса ... ... ... – бұл ... ... процесінде оның
жағдайын және шаруашылық субъектісінің белгілі уақыт кезінде өздігінен
дамуға қабілеттілігін көрсететін экономикалық категория.
Жабдықтаушы, ... ... және ... ... ... айналымының үздіксіз процесі жүреді, қаражат құрылымы мен оларды
қалыптастыру көздері, ... ... ... бары мен ... ... ... ... қаржылық жағдайы, оның сыртқы көрінісі ретінде
төлем қабілеттігі өзгереді.
Қаржылық жағдай тұрақты, тұрақсыз ... ... және ... ... ... ... ... жасау, кеңейтілген негізде өз қызметін
қаржыландыру, болжанбаған шайқалыстарды өткізу және қолайсыз жәйттерде
өзінің ... ... ... ... оның ... қаржылық жағдайы
туралы және керісіншесі де туралы куәландырады.
Ұйым ... ... ... ету ... ... ... мен ... өндіріс жағдайын жасау мақсатында кірістің шығыстан
асуын тұрақты түрде қамтамасыз ету үшін ... ... ... болуы
қажет, оның қозғалысын ұйымдастыра білу керек.
Сондықтан, ұйымның қаржылық тұрақтылығы – бұл субъектінің ... ... даму ... ... ... ... ... оның тұрақты төлем
қабілеттілігі мен инвестициялық тартымдылғына кепіл болатын, ішкі ... ... ... отыратын өзінің активтері мен пассивтерінің тепе
теңдігін сақтау қабілеті.
Ұйымның қаржылық ... оның ... ... ... және ... қызметінің қорытындыларына байланысты. Егер
өндірістік және қаржылық жоспарлар табысты орындалса, онда бұл ... ... ... әсер етеді. Керісінше, өнімді өндіру мен сату бойынша
жоспардың орындалмауы нәтижесінде, оның өзіндік құны ... ... ... және соның салдарынан ұйымның қаржылық ... мен ... ... ... ... қаржылық жағдайы кездейсоқ
жәйт емес, ол ұйымның шаруашылық қызметінің қорытындыларын айқындайтын
барлық факторлар кешенін ... ... ... ... ... тұрақты қаржылық жағдай өндірістік жоспарлардың орындалуы
мен өндіріс қажеттіліктерін ... ... ... ... ... ... Сондықтан қаржы қызметі шаруашылық қызметінің құрамдас бөлігі
ретінде ақша ресурстарын жоспарлы түрде түсуі мен ... ... ... ... ... жеке және ... ... прпорцияларына жетуі мен оның тиімді пайдалануға ... ... ... ... ... бір стратегиялық шешім –
кәсіпорын активтерінің ұлғаюына жинақталады. Ол үшін ол тұрақты ... ... мен ... ... ... ... мен ... құрылымын ұстап тұруы қажет.
Ұйымның қаржылық тұрақтылығын талдаудың негізгі мәселелері мыналардан
тұрады:
1. Қаржы қызметіндегі кемшіліктерді уақытылы ... мен жою ... ... ... мен оның ... ... жақсартудың
резервтерін іздестіру.
2. Шаруашылық қызметінің нақты жағдайы мен жеке және ... ... ... ... болашақ қаржы нәтижелерін, экономикалық
рентабелдігін болжау, ресурстарды әр түрлі пайдалану ... ... ... ... ... ресурстарын тиімді пайдалану мен ұйымның қаржылық жағдайын
нығайтуға бағытталған нақты іс-шараларды әзірлеу.
Қаржылық жағдайды талдаумен ұйымның басшылары мен ... ... ... ... ... ... ... тиімділігін зерттеу
мақсатында инвесторлар, несие беру жағдайларын бағалау мен тәуекел деңгейін
айқындау үшін – ... ...... уақытылы алу үшін, салық
инспекциялары – қаражаттың бюджетке түсу жоспарының орындалуын қадағалау
үшін. Соған сәйкес талдау ішкі және ... ... ... талдауды ұйым қызметтері жүргізеді және оның нәтижелері ұйым
қызметінің ... ... ... ... және ... ... Оның ... – ақша қаражатын жоспарлы ... ... ету және ... ... ... етуі үшін ... тудыру, көп
табысқа қол жеткізу мен банкрот тәуекелін болдырмау үшін өзінің жеке және
заемдік қаражатын орналастыру.
Сыртқы ... ... ... және ... ... ... органдар жарияланатын есептілік негізінде жүзеге
асырады. Оның мақсаты – мол табысқа қол ... және ... ... ... ету үшін ... ... орналастыру мүмкіндігін
белгілеу.
Ұйымның қаржылық ... ... үшін ... ... көзі –
бухгалтерлік баланс, кіріс пен шығыс туралы есептер, ақша ... ... ... ... ... ... және ... бастапқы және
аналитикалық есеп мәліметтері.
1.2. “НЕФТЕ БАНКІ” АШЫҚ ... ... ... ... ... ... саясаты
Бухгалтерлік есептіліктің стандартында есептік саясат - бухгалтерлік
есептілікті және қаржылық есепті, олардың принциптері мен ... ... мен ашу үшін ... басшысы қабылдайтын әдістердің бірлігі
ретінде түсіндіріледі. Есептік саясаттың мәселелері - ... ... ... ... қамтамасыз ететін әдістерді әзірлеу; банктің
шаруашылық-қаржылық іс-әрекеті туралы толық және шынайы ақпараттың берілуін
қамтамасыз ету; ... ... осы ... қамтамасыз ету;
ішкі бақылау жүйесін әзірлеу болып табылады.
“Нефте Банкі” ААҚ-ның есептік саясаты Директорлар кеңесімен бекітіледі.
Есептік саясатты қалыптастыру банк ... ... ... ... Қазақстандық есеп стандарттары негізінде құрылады. “Нефте
Банкі”ААҚ-ның есептік саясаты есептіліктің мынадай негізгі ... ... ... сипаттары қаржылық есептілікті түсінікті, ... ... ... ... ... берілуі арқылы көрінеді.
Қаржылық есептер қаржылық мәліметтерді олардың экономикалық сипаттарына
сәйкес көлемді кластарға топтастыра ... банк ... ... көрсетеді. Бұл көлемді ... ... ... деп ... ... ... ... тікелей байланысты
элементтер – ол активтер, міндеттемелер және жеке ... ... ... пен ... ... ... көрсеткіштерді өлшеумен байланысты
элементтер - кіріс пен шығыс болып табылады.
Бағалау – ақша ... ... ... ол бойынша активтер мен
міндеттемелер қаржы есептерінде танылып және ... ... ... ... әр ... ... және түрлі үйлесімдердегі әр
түрлі негіздердің қатары пайдаланылады. ... ... ... және ... құн, ... реализация құны кіреді.
Банктің қаржы есептілігі – банкте жүзеге асырылатын ... ... ... есептілік мәліметтерінің негізінде жасалады.
Қаржы есебін берудің ... ... ... ... БЕ
Қазақстандық стандарты – 21 сәйкес ... ... ... ... ... ... пен төлем қабілеттілігі, ... ... мен ... сай ... ... пайдаланушылардың
мүдделерін қанағаттандыруға ... ... ... нысандары:
бухгалтерлік баланс, қаржы іс-әрекетінің қорытындылары туралы ... ... ... ... ақша ... ... туралы есеп,
есептік саясат пен түсінік жазба.
Бағалы қағаздардың есепке алынуы мынадай ... ... ... ... бағалы қағаздар, сатуға жарамды қағаздар,
өтеуге дейін ұсталатын бекітілген кірісі, ... ... ... ... ... ... ... инвестициялар. Банк
бағалы қағаздарды қысқа мерзімді және ұзақ мерзімді, үлесті және борышты
бағалы қағаздар деп жіктейді. ... ... ... ... ... ай ... есептеу әдісі бойынша айдың соңғы күні жасалады. ... ... ... ... ... (сыйлықақы) амортизациясы олардың
иелігі кезеңі үшін бірегей жүзеге асырылады және сыйақы алумен ... ... ... ... операциялардың есепке алынуы банк ... ... ... ... ... ... және ... сомалар шетелдік
валютада белгіленген кредиттер, депозиттерді алғанда немесе ... ... ... ... ... ... немесе сатқанда,
корреспондент шоттар бойынша операциялар жасағанда ... ... тану ... ... ... ... мен міндеттемелер
операция жүргізілген күнге, нарықтық бағам бойынша, теңгеде көрінеді. Содан
кейінгі кезеңдерде шетелдік валютадағы ақшалай ставкалар қайта ... ... ... ... ... ... валютаны қайта бағалаудан
болған кіріс пен шығыс ретінде көрінеді.
Несие операцияларының есепке алынуы әрбір несие ... және ... заем ... ... ... жеке ... ... Заемнің негізгі
бағасы ресурстардың өзіндік бағасы ескеру мен банктің ... ... ... ... ... ... заем алушының төлем
қабілеттілігі, пайыз ставкалар деңгейінің және өзге факторлар есебімен
қалыптастырылады. Сыйақы ... ... ... бос болуы мүмкін.
Заемдар қысқа мерзімді және ұзақ ... ... ... мүліктің есепке алынуы кепілдік шартына сәйкес кепіл құнын
көрсете отырып меморандум ... ... ... Егер ... ... ... табылса, меморандум шоттарында кепіл есебі жүргізілмейді. Кепіл
құжаттары кассалық сақтау қоймасында сақталады.
Банк міндеттемелерін есепке алу. Банк ішкі ... ... ... ... ... жалпы талаптарына сәйкес депозиттерді
тартуды жүзеге асырады. Бухгалтерлік есепте депозиттер ақшаның шотқа түскен
кезінде көрінеді. ... ... үшін ... ... ... ... үшін берілген проценттен төмен ... ... ... міндеттемелер бухгалтерлік есепте қандай валютада алынса, сол
валютада көрінеді.
Кассалық ... ... ... ... ҚР Ұлттық Банкінің Басқарма
Қаулымен 2001 жылғы 3 наурызда бекітілген № 58 “ҚР-ның екінші деңгейлі
банктердегі және ... ... ... ... ... ... кассалық операцияларды жүргізу ережесіне” сәйкес жүргізіледі.
Сейфтік операциялардың есепке алынуы ҚР-ның нормативтік-құқықтық
актілері мен ... ішкі ... ... ... Сейфтік сақтау
бойынша қызметтер дербес сейфті жалдау шартымен ресімделеді.
Негізгі құрал-жабдықтардың есепке алынуы ... ... ... 6 - ... есептіліктің Қазақстандық стандартына сәйкес
жүзеге асырылады. Негізгі құрал-жабдықтардың ... ... ... ... ... ... жүргізіледі. Негізгі құрал-жабдықтар банктің
балансына ... ... ... құны бойынша есепке алынады.
Негізгі құрал-жабдықтар тұрғын үй қорының ғимараттары, жеңіл автомобильдер
мен ҚР-нан тыс ... ... ... ... ... ... құны бойынша балансқа есепке алынады. Активтердің пайдалы қызметі
мерзімінде амортизацияланған сомасын жүйелі түрде шығынға жазу үшін ... ... ... жазу ... пайдаланылады.
Материалдық емес активтердің есепке алынуы 28 - бухгалтерлік ... ... ... ... жүргізіледі. Ол Бас банкте
орталықтандырылған түрде есепке алынады, автоматты ... ... ... құн ... ... көрінеді.
Материалдық қорларды есепке алу “ТМҚ есепке алу” 7 - бухгалтерлік
есепке алудың ... ... ... жүргізіледі. ТМҚ Бас банкте
орталықтандырылған түрде есепке алынады. Материалдық ... ... ... ... ... құн ... бойынша жасалады.
Қарапайым жалды есепке алу “Жалды есепке алу” 17 - ... ... ... ... және ... ішкі құжаттарына сәйкес
жүргізіледі. Жалға берілетін активтер “жалға берілуге арналған” ... бабы ... ... енеді. Банк қарапайым ... ... ... ... алу баланстан тыс жүргізіледі.
Дебиторлық және кредиторлық берешекті есепке алу “Дебиторлық ... оны ... ... сай 5 – ... ... ... ... және банктің ішкі құжаттарына сәйкес жүзеге асырылады.
Дебиторлық берешекті есепке алу төлем түрлері бойынша аналитикалық
шоттар ... ... Банк ҚР ... банкінің нормативтік-құқықтық
базасына және банктің ішкі құжаттарына ... ... ... ... және ... ... ... айқындайды.
Жарғылық капиталды қалыптастыру тәртібі ҚР Ұлттық банкінің нормативтік-
құқықтық актілері мен банктің құрылтайшы құжаттарына сәйкес реттеледі.
Резервтік қор ҚР ... ... ... ... сәйкес
қолданылып жүрген заңнамасының талаптарына сай құрылады және акционерлерге
дивидендтерді төлегенге дейін қалыптасады. ... ... ... болып табылады (кіріс пен шығыс), сома акционерлерінің жалпы
жиналысының шешімі бойынша таратылады.
Салықтарды ... алу ... ... Бас банк ... жатқызып, кейінен филиалдың субкорреспондент шотын шығынға жазумен
қатар жүзеге асырылады. Банк салықтардың ... ... ... Корпоративтік табыс салығы;
• Жеке табыс салығы;
• Қосылған құнға салық;
• әлеуметтік салық;
• жер салығы;
• көлік құралдарына салық;
• мүлік ... жер ... ... үшін ... ... ... ... айналысу құқығына лицензиялық жинақ;
• қоршаған ортаны ластағаны үшін ақы;
• сыртқы жарнаманы орналастырғаны үшін ақы.
Кіріс пен шығысты есепке алу “Кіріс” – 5 және ... ... ... – 22 ... есепке алудың Қазақстандық стандартына және
банктің ішкі құжаттарына сәйкес жүргізіледі. Кіріс пен ... ... ... түрде Бас банкте, есептеу прнципінің негізінде
филиалдар бөлігінде жүзеге асырылады. Банктік ... ... ... ... ... роялти, дивиденттер, қызмет көрсетуден ... пен ... және ... ... ... кіріс пен шығыс түріндегі кіріс
пен ... ... ... және жағымсыз бағамдық айырмадан кіріс пен
шығыстар банктің балансында ашық көрсетіледі. Банктің ... мен ... ... ... есептік жыл үшін қаржы-шаруашылық қызметінің
нәтижесі деп танылады.
Баланстан тыс шоттар баланс шоттарында есепке ... ... ... ... есепке алуды және бақылауды қажет ететін
активтерді есепке алу үшін арналған. Баланстан тыс шоттардағы есепке ... ... ... құжаттарда көрсетілген бағамен немесе шартты
бағамен жүргізіледі.
Бұл есептік ... 2004 ... ... ... ... енді және тиісті
өзгертулер мен толықтыруларды еңгізгенге дейін қолданылады.
1.3. ҰЙЫМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ... ... ... ... талдау
Ұйымның экономикалық потенциалын бағалауға кәсіпорын ... мен ... ... сипаттайтын активтер құны кіреді,
кәсіпорынның қаржылық жағдайының индикаторларын есептеу үшін база ... ... ... ... мен ... ... ... барлығының және оның жекелеген түрлерінің ... ... ... ... азаюының мөлшерін белгілеуге мүмкіндік береді.
Активтің өсуі ... ... ... ... ... ... Қаржылық есептіліктің ең маңызды элементі болып табылатын
активтерді талдау ... ... ... ... құрылымы және онда болған
өзгертулер зерттеледі. Жалпы алғанда активтер ... және ... ... ... олардың тиімді орналасуы ... ... ... ... Активтердің ұлғаюы кәсіпорын жұмысын жақсы
сипаттайды, себебі оның әрі қарайғы дамуын растайды.
Алайда, кәсіпорын мүлкі ... ... ... ... ... әсерін ескеру қажет, оның жоғары деңгейі ... ... ... ... ... ... ... Отандық
тәжірибеде негізгі құрал-жабдықтардың баланстық құнын қалыптастыру кезінде
ғана инфляциялық процесстердің есепке алынуы жүзеге асырылады.
1-кесте
2004-2006 жылдардағы “Нефте ... ... ... ... (мың ... ... |2004 ж. |2005 ж. |2006 ж. ... | | | |
| ... ... |сомасы |үлесі |сомасы |үлесі %|
| | |% | |% | | ... ... ... |42623 |65,6 |143219 |65,2 |145101 |65,2 |
|Жалға берілуге арналған |- | |10487 |4,8 |- |- ... ... | | | | | | ... қ. ... | | | | | | ... ... |4773 |7,4 |13121 |6,0 |19850 |8,9 ... ... |6292 |9,7 |11774 |5,4 |15449 |6,9 ... ... |- |- |2913 |1,3 |2913 |1,3 ... ... және UPS |2006 |3,1 |8893 |4,1 |11256 |5,1 ... ... қосылмаған |8995 |13,8 |29159 |13,3 |28092 |12,6 ... ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... сүреттер) | | | | | | ... ... |64934 |100 |219566 |100 |222661 |100 ... | | | | | | ... ... | | |21420 | |42551 | ... құрал-жабдықтардың |64934 | |198146 | |180110 | ... ... | | | | | | ... | | | | | | ... емес ... |1469 | |4601 | |10900 | ... ... | | | | | | ... ... |66403 | |202747 | |191010 | ... ... | | | | | | ... және | | | | | | ... емес ... | | | | | | ... ... | | | | | | ... ... 2005 жылмен салыстырғанда 2004 жылы негізі
құрал-жабдықтардың және ... емес ... ... ... ... үш ... көбейген 66403 мың теңгеден 202747 мың
теңгеге дейін. Бұл банк филиалының ашылуына ... 2006 ... ... сомасы (219566 мың теңге) 2005 жылмен (222661 мың ... ... аса көп ... ескі компьютерлерді жаңаға ауыстырғанға
және жалға беруге арналған құрал-жабдықтардың жоқтығына ... ... ... ... ... ... банк негізгі құрал-
жабдықтарды бірыңғай шығынға жазу әдісін қолданады.
Баланс мәліметтері бойынша активтердің ... мен ... ... ... ... ... жасалды.
2-кесте
2005-2006 жылдардағы “Нефте Банкі” ААҚ балансы активтерінің құрамы ... |2005 ж. |2006 ж. ... ... | | |(+,-) ... |
| | | | ... |
| | | | ... | | | |і |
| ... |жеке |Сомасы |жеке |сомасы |жеке | |
| | ... | ... | ... | |
| | ... | ... | ... | |
| | |% | |% | |% | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |7 |8 ... ... ... |+692096|+53,0 |0 ... ... | | | | | | | ... ... | | | | | | | ... |202747 |15,5 |191210 |9,6 |-11537 |-11,1 |-5,9 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... |202747 |15,5 |191210 |9,6 |-11537 |-11,2 |-5,9 ... | | | | | | ... және | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... | | | | | | | ... ... |- |- |200 |0,01 |+200 | | ... | | | | | | | ... ... ... ... ... |+5,9 |
|активтер, | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... ... ... ... |+5,9 ... | | | | | | | ... ... |- |- |- |- |- |- ... | | | | | | | ... ... ... ... |0 ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... | | | | | | | ... ... активтердің нақты құнын көрсететін баланс
валютасы, есептік жыл ішінде 692069 мың ... ... 53,0% ... ... ... айқындалған, өндірілген капиталдың құны, талданып
отырған кәсіпорында 2005 жылы 1304752 мың теңгені ... 2006 жылы ... мың ... ... ... ... 691896 мың ... немесе 53,0%
ұлғайды. Баланс активтерінің жалпы құнында өндірістік капиталдың үлесі 100%
құрады, дәлірек алсақ өндірістік тағайындаудың мүлік коэффициенті 1 тең, ... ... ... мәліметтері бойынша, банктің ұзақ мерзімді және қысқа
мерзімді ... ... ... бөлу ... 2005 жылы 84,5-тен
2006 жылы 90,4-ке дейін ұлғаю жағына қарай өзгерді.
Бұл банк ... ... ... ... ... ол оның ... ... растайды. Активтерді талдау кезінде, олардың қалай
орналастырылғаны және ... жылы неге көп ... ... өндірістік потенциалының, оның негізгі құрал-жабдықтарының,
мүлік мобильдігінің жағдайын анықтау қажет. Ол үшін ең бастысы кәсіпорынның
өндірістік потенциалының өлшемін білу ... оны ... ... ... әр ... ... кездеседі. Осылайша, бір әдістеме бойынша
оның құнына негізгі құрал-жабдықтардың, өндірістік қорлардың, ... ... және ... жануарлардың құны кіреді.
Екінші әдістеме бойынша ... ... ... активтердің құрамына, жоғарыда келтірілген әдістемеге қоса
аяқталмаған капитал салымдары және құрылғының жабдық құны ... ... ... мен оның ... ... даму ... ... Өндірістік тағайындаудың мүлік коэффициентінің
оптималдық мәні 0,5 көп. ... ... ... ... жағдайда, егер есептік кезеңдегі кәсіпорын қызметінің қаржылық
нәтижелері өзінің жеке капиталы есебінен ондай ... ... ... ... ... мүлкін ұлғайту үшін ұзақ
мерзімдік заемдік қаражатты тартуға болады.
3-кесте
2005 – 2006 жылдардағы “Нефте Банкі” ... ... ... ... ... |2005ж. |2006 ж. ... |Оптималд|
|р/с | | | | |ық мән |
| | | | |абс. |абс. | |
| | | | |+,- |% | |
|1 ... ... |1,0 |0,9 |-0,1 |90 |>=0,5 |
| ... коэффициенті | | | | | |
|2 ... ... |0,8 |0,9 |+0,1 |112,5 |=0.5 |
|8 ... ету |2,1 |2,4 |+0,3 |114,3 |>=0.6 |
| ... | | | | | ... кестеден көретініміз, ... және ... «-» ... ауытқу бар, бұл өткен жылмен салыстырғанда
коэффициенттердің төмендеуін көрсетеді, алайда ауытқу мәліметтері маңызды
болып табылады, ол “Нефте ... ... ... ... ... «+» ... ... темптермен келеді, бұл қаржылық
тұрақтылықтың қарастырылып отырған моделінен ... ... ... ... ... ААҚ-ына тұрақтылықтың екінші типін
қолдануға болады, дәлірек айтсақ, ұйымның ... ... ... ... ... ... ... айтсақ, “Нефте Банкі” ААҚ-
ы қаражаттың әр түрлі көздері - өздерінің жеке және ... біз ... ... ұйым негізінде тартылған қаражатқа
бағытталған, қалыпты ұйым емес.
1.4.2. ... ... ... әсер ... ... ... қаржылық тұрақтылығына әсер ететін факторларды талдау
кәсіпорынның қаржы-экономикалық жағдайы туралы айтуға ... ... ... ... ... Бұл ... олардың саны көп емес
және әрқашанда түсінкті болатындай етіп таңдалады.
Ұйымның қаржылық жағдайын, оның тұрақтылығын ... ... ... бар ... мен ... оны пайдаланудың
тиімділігі мен жиілілігі;
• ұйым пассивтерінің құрылым ... оның ... мен ... ... ... ... ... қалыптастырудың ұйымның активтер құрылымының
оптималдылылығы;
• ұйымның төлем қабілеттілігі мен инвестициялық тартымдылылығы;
• шаруашылық субъектісінің банкроттық тәуекелі;
• оның қаржылық тұрақтылық қоры ... ... ... ... жүйесі пайдаланылады.
“Нефте Банкі” ААҚ-ы сипаттайтын барлық ... ... ... ... коэффициенті, ол бойынша кәсіпорын
заемдік қаражатқа қаншалықты тәуелді және ... жеке ... ... ... ... Ол жеке ... ... аванстық
капиталға қатысымен айқындалады. “Нефте Банкі” ... 2005 ... ... ... тәуелсіздік коэффициенті 0.63 тең
болған, ал 2006 жылы ... 0,06 бола тұра 0,62 тең ... ... ... биік деңгейде ұстаған абзал, себебі бұл ... ... ... ... ... ... ... Есептелген
коэффициент 0,04 пунктқа қысқарды, алайда бұл ... ... ... ... ... ... ... қордың құрылуы
мен жарғылық капиталға таратылмаған кірісті ... ... жеке ... ... ... коэффициенті жиынтық авансталған капиталдағы заемдік
қаражаттың үлесін сипаттайды. ... ... ... ... ... ... болған сайын, кәсіпорынның қаржыландырудың сыртқы
көздеріне тәуелділігі жоғары.
К. = тартылған капитал/ ... ... ... ... ... ... ... 2006 жылы 0,38 тең, ал
2005 жылы ... 0.4 - 0,5 ... 0,36 тең ... ... ... ... ... қаржыландыруда тартылған қаражат үлесінің
төмендеуін білдіреді.
Қаржылық ... ... ... көрсеткіш – жеке және
тартылған капиталдың ара қатынасын сипаттайтын ... ... ... Ол ... ... қандай бөлігі өздерінің жеке
қаражатынан, ал қай ... ... ... ... ... = жеке капитал/тартылған капитал
“Нефте Банкі” ААҚ-да бұл коэффициент 2006 жылы - 1,6 ... ал ... ... 2005 жылы – 1,74 ... ... ... шамасы >1
болған жағдайда, оның төлем қабілеттігінің дәлелі болады.
Заемдік және жеке қаражаттың ара қатынасы жеке ... ... ... ... Ол ... қай ... тартылған
қаражат (міндеттемелер) есебінен қалыптасатындығын, ұйымның жеке қаражат
активіне салынған бір ... ... ... ... ... жыл үшін К1,К2,К3,К4 есептеулері
(мың теңге)
|Көрсеткіштер |2005 ж. |2006 ж. ... |% ... ... | | | | ... оның ... |1699626 |1996898 |+297222 |117.0 ... ... |1079209 |1237058 |1157849 |114.0 ... ... |620417 |759790 |139373 |122.0 ... ... |0.63 |0.62 |-0.01 |98.0 ... ... |0.36 |0.38 |+0.02 |105.0 ... коэффициенті |1.74 |1.6 |-0.14 |91.9 ... және жеке ... |0.57 |0.6 |+0.03 |105.2 ... қатынасының коэффициенті | | | | ... = ... ... ... ААҚ-ында бұл коэффициент 2006 жылы 0,6 құрады, ал 2005
жылы нормасы 0,5 болған кезде, оның ... ... ... – 6,8, ал 2005 жылы – 5,2 тең. ... ... жеке ... ... сатып алуға ғана емес, ... ... ... ... ... ... ... да жұмсалды.
9-кесте
2005-2006 жыл үшін К5 және К6 есептеулері
(мың ... |2005 ж. |2006 ж. ... |% ... ... |1699626 |1996898 |+297222 |117 ... оның ішінде: |1079209 |1237058 |+157849 |114 ... ... ұзақ ... |63076 |83536 |+20460 |132 ... ... |204770 |191010 |-13760 |93 ... | | | | ... ... |0.67 |0.77 |+0.01 |114 ... | | | | ... ... |5.3 |6.5 |1.2 |122 ... ... ... ... ... ... коэффициенттерге
қалай әсер ететіндігін тәуелсіздік коэффициентін мысалға ... ... және ... ... ... ... (К) көрсеткіш
мағнасын қарастырайық. Бұл көрсеткіш жеке капиталдың (ЖК) ... (АК) ... ... ... әр түрлі болып шықты. Бұл ... ... ... ... үшін өте маңызды екендігін көрсетеді.
Ішкі талдау шеңберінде көрсеткіштердің мынадай ... ... ... қаржылық тұрақтылықты тереңірек зерттеу жүзеге асырылады.
1. Көрсеткіштердің ортақ шамасы:
• банктің ссудалар бойынша мерзімі ұзартылған берешегі;
• жеткізушелердің есеп ... ... ... ... ... ... мерзімінде төленбеген салық;
• басқа төлемдер, оның ішінде еңбекақы бойынша.
2. Төлемеудің себептері:
• жеке қаражатының, айналым қаражатының жетіспеушілігі;
• тауар-материалдық құндылықтардың жоспардан тыс ... ... ... ... алушылар мерзімінде төлемеген тауарлар; акцепттен
бас тартуға байланысты ... ... ... ... ... ... қаражатын күрделі құрылысқа, қызметкерлер алған ссудалар
бойынша олардың берешегі, ... ... ... және ... қаражатымен жабылмаған шығыстарды иммобилизациялау.
3. Қаржылық шиеленісуді азайтатын көздер:
• Уақытша бос жеке қаражат (экономикалық ынталандыру ... ... және ... ... ... ... ... берешектің дебиторлық
берешектен асуы);
• Банктің айналым қаражатын уақытша ... банк ... ... ... ... ... азайтатын төленбеген көздердің ортақ шамасын есепке
алған кезде, 2-топ ... ... 1- және ... ... сомасына тең болуы тиіс. Қаржылық жағдайды, төлем тәртібі
мен кредиттік ... ... үшін бұл ... динамикада
қарастыру ұсынылады (мысалы, тоқсан сайын).
1.5. ҚАРЖЫЛЫҚ ТҰРАҚТЫЛЫҚ ҰЙЫМНЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ ... ... ... ... ... ... нарықта банктік қызметтердің іс-қимылын реттеуші ретінде,
1994 жылы қарашада ашық ... ... ... ... Қазақстан
Респуликасының Ұлттық Банкінің №75 берілген лицензиясына сәйкес банктік
операциялар теңге мен шетел валюталар ... ... ... ... бастап “Қазақстан Республикасының банктері мен банктік
іс-әрекеттері” туралы Қазақстан Республикасының күшіне енген заңына ... Ашық ... ... “Нефте Банкі”, шетелдік қатнаста болатын
банктер қатарына жатады.
ААҚ “Нефте Банкі” мақсаты Қазақстанда халқаралық стилдегі ... ... ... және орта ... ... ... іске асыру. ААҚ
“Нефте Банкі”: CITI BANK (АҚШ), Bankers Trust Company ... ... ... ... Dresdnerbank (Германия), Диалог Оптим
банк (Ресей) сияқты шетел банктерімен кең желілі ... ... Банк ... ... Әкімінің тендірін ұтып алып, шағын және орта
бизнесті бағдарлама бойынша қаржыландыруды жүзеге асыратын дара ... Банк ... ең ірі DATA ... ... ... аудармаларымен айналысатын және ақшаны беру мен аударуға алатын 132
елдің 4000 қаласында орындары бар Western Union ... ... ... табылады.
Банк клиенттеріне көрсетілетін қызметтер:
• Заңды тұлғадан алынатын ... Жеке ... ... ... Банк және ... емес қаржылық мекемелердің корреспонденттік есеп
шоттарын ашу мен жүргізу;
• Кассалық операциялар: қабылдау, қайта есептеу, ... ... мен ... ... ... ... ... және жеке тұлғалардың ақшалық қаржысын
аудару бойынша тапсырысты орындау;
• Есептік операциялар: ... және жеке ... ... ... да ... міндеттемелерінің есебі;
• Ссудалық операциялар: кредиттердің ақшалай түдре берілуі;
• Қолма-қол ақшасыз есеп ... ... ... ... ... мен ... растау, сонымен қатар қолма- қол
ақшасыз есеп айырысуға қатысушылардың таза бағытын анықтау ... ... ... ... ... ... ... бағалы құжаттарын, бағалы
қағаздарын сейфтік жәшік, шкаф, орындарда сақтау бойынша ... ... ... ... ... және төлем құжаттарын қабылдау;
• Шетел валютасымен айырбас опрерацияларын жасайтын ұйым;
• Кепілдемелік операциялар: кепілдіктер мен үшінші жақтың басқа ... ... ... ... ескеріп, кепілдік беру;
• Меншік бағалы қағаздар эмиссиясы (акция, облигация, векселдер, ... ... ... ... сатып алушыдан төлемеу ... ... ... ... ... ... ... талап
етуін игеру;
ААҚ “Нефте Банкі” стратегиялық ... ... ... және ... ... негізделеді:
• өзбетінше клиенттерді, салымшыларды, қарыз алушыларды таңдайды;
• жеке және тартылған ресурстарын және де ... ... ... ... шекте, еркін игеруі;
• клиеттер мен акционерлер алдындағы міндеттемелерінің орындалуы мен
өз істерінің нәтижелеріне жауапкершілігі;
• банктік ... ... ... іске ... ... анықтайды;
• максималды табыс табуға ұмтылып, ... ... ... ... Республикасының Халық Банкінің бекіткен экономикалық
нормативтерін сақтайды.
10-кесте
“Нефте Банкі” 2006, 2005 жылдардағы
негізгі көрсеткіштері
(мың тг.)
| |2006 |2005 ... % ... |1 996 849 |1 699 626 |17,5 ... ... |496 236 |302 693 |63,9 ... ... |1 244 602 |1 118 305 |11,3 ... | | | ... ... |191 009 |204 770 |-6,7 ... ... |65 002 |73 858 |-12 ... |759 790 |620 417 |22,5 ... ... |393 959 |306 372 |28,3 ... |336 959 |305 187 |10,4 ... |29 716 |8 858 |235,5 ... | | | ... қаржы |1 237 059 |1 079 209 |14,6 ... ... |162 895 |142 391 |14,4 ... |% |% | ... |13,17 |13,2 | ... |8,16 |8,37 | ... ... |36,5 |39,4 | ... | | | ... ... Банк ... нәтижелер көрсетті. 2005 жылғы 142 391 мың теңге
таза табыстан асып ... 162895 мың ... ... Банк ... де
17,5 % өсті 1 699 626-дан 1 996 349-ға дейін, ол негізінен ликвидті
активтер мен таза ... ... ... артты. Міндеттемелер 22,5 %-5а
көп болды және меншік ... ... ... ... ... таза ... ... активтерге (ROE) қатнасы мен таза
табыс пен ... ... (ROA) ... ... ... білікті активтер диверсификациясын мінездемелейді.
ААҚ “Нефте Банкі” активтер құрылым астынан сапасы жағынан әртүрлі
активтер теңдігінің тепе-теңдік ... ... ... ... ... ... ... активтер құрылымымен, активті
операциялық диверсификациясымен, тәуекелділі ... ... және ... ... ... мөлшерімен анықталынады. Банк
активін төрт категорияға бөлуге болады: кассалық ... және ... ... ... қағаздардағы инвестициялар; ссудалар;
ғимараттар мен құрал-жабдықтар.
Өткен жылдардағыдай ... ... Банк ... ... саясатын ұстанады. Осыған орай Банк ... ... ... ... ... Нәтижесінде 2006 жылдың аяғына банк
активтері ... ... ... ... ... ... 01.01.04 жылдағы жағдайы бойынша активтер
үлесі шетел валютасымен 24% құрады, ол 01.01.03 жылғы ... ... ... 2005 жыл ... ... ... 460 648 мың теңге ... жылы 298 938 мың ... олар ... ... (60 102), ... Халық Банкіндегі корреспонденттік шоттағы (47 304), Мемлекеттік Орталық
Банк МОБ ... пен ... ... (243 315) қаржыдан
құралады.
11-кесте
ААҚ “Нефте Банкі” 2005-2006 жылдардағы активтер ... ... |2006 ... % |2005 ... % ... ақша |60102 |3.01 |84284 |4.95 ... касса |30879 |51.38 |51955 |61.64 ... ... |29223 |48.62 |32239 |38.35 ... ... |293190 |14.68 |210047 |12.35 ... ... |16.13 |95097 |45.27 ... | | | | ... ... |245886 |83.87 |114950 |54.72 ... ... |29899 |1.50 |0.00 |0.00 ... |109928 |5.51 |4607 |0.27 ... ... ... |3117 |0.16 |3755 |0.22 ... банк ... |0.00 |0 |0.00 |0.00 ... | | | | ... тегі банк аралық |0.00 |0 |7.51 |20.00 ... | | | | ... ... депозиттер|3117 |100.00 |3004 |80.00 ... ... |1194602 |59.82 |1118305 |65.79 ... ... несиелер |270573 |22.65 |263097 |23.52 ... ... ... |924799 |77.41 |854283 |76.39 ... |0.00 |0 |7442 |0.66 ... ... ... |4112 |0.34 |1153 |0.10 ... ... |5923 |0.50 |0.00 |0.00 ... бойынша азықтар|-10805 |-0.90 |-7670 |-0.68 ... | | | | ... ... |50000 |2.50 |0.00 |0.00 ... ... |191009 |9.57 |204770 |12.04 ... ... |65002 |3.26 |73858 |4.61 ... |1996849 |100.00 |1699626 |100.00 ... ... ... көргеніміздей, банктің ссудалық
портфель жағдайы 2006 ... ... 2005 ... 1 ... ... 2005 ... салыстырғанда ссудалық портфель жағдайының жақсаруы
бланктік және пролонпролонгирленген несиелердің өтелуіне байланысты ... 2006 жылы ... ... ... 4035000 ... ... күдікті және тұрақты несиелер есебінен үлкейгенін ескеру қажет.
2005 жылдың 1 қаңтарына банктің құрған провиздер мөлшері:
• Субстандарт ... ... 561 мың ... ... ... несиелер бойынша 32 млн. тенге сомасында
• Тәуелділікті жоғары күдікті несиелер бойынша 5794 теңге сомасында
• Сенімсіз несиелер бойынша 4123000 тенге ... ... ... ... 1080500 ... болды
12-кесте
“Нефте Банкі” ААҚ 2006 жылдың ... ... ... ... құрылымы
(мың тенге)
|Өтелу |1-90 күнге |91-180 күнге |181-365 |1-3 ... |3 ... ... |дейін |дейін ... ... ... |
|Несиелер |6 500 |34 248 |233 954 |230 035 |700 670 ... | | | | | ... ... ... 4230035 ... ... несиелері
1-3 жылға дейінгі өтелу мерзімдері 3 жылдан ... 700670 ... ... ... үлесінің құрағаны 3-6 айға дейінгі мерзімде 34248 теңге 6-
12 айда 233954 теңге құрайды. Бір жағынан бұл ұйымның ... ... ... көрсетеді, екінші жағынан қаржының қайтымдылығы
үлкейетіндіктен, банкке қысқа мерзімді қаржыландыру тиімді. Ол өз ... ... ... ... ... ... бірі несиелендіру болып табылады,
бұл оның жоғары табыстылығын ... ... ... саясат несиелік
операциялардан барынша пайда табуға ғана бағытталмаған, сонымен ... ... ... ... ... табылады.
Консервативті салыстырылған несиелік саясатты жүргізу ... ... мен ... ... ... жетілдіру
де, қызметкерлердің кәсіби жұмыстарынан, несиелік операциялардың тиімділігі
үнемі өсіп келеді.
Қазақстан экономикасының басымды ... ... ... ... және де ... несие мен қамтылуының жоғары
ликвидтілігі мен тұрақтылығы.
Несиелік қызмет ең тиімді болғандықтан, банк 60% ... ... ... ... портфельді салаларға бөлшектеп бөлу,
банктың серіктестіктері ... әр ... ... ... ... ... шарттары мен мерзімдерін
қолданған.
Шағын және орта бизнесті, жеке тұлғаларды несиелендіру ... ... ... ... ... ... несиелік портфельдің үлкен бөлігі шағын бизнес
субьектілерінен тұрады және 24,2% (291302 ... ... ... ... 2006 ... ... ... бойынша несиелік
портфель құрылымы
|Салалар ... ... % ... пен ... |230 211 |19,1 ... шығару | | |
| |291 302 |24,2 ... ... |7 027 |0,6 ... ... |153 337 |12,7 ... көліктік |194 981 |16,2 ... | | ... ... беру |14 678 |1,2 ... іс |4 932 |0,4 ... ұй ... ... |252 578 |21,0 ... | | ... ... |24 234 |2,0 ... ... |32 127 |2,7 ... |1 205 407 |100 ... ... ең ... ... ие ... ... 23%
құрайды немесе 276 812 теңге. Несиелік портфельдің басымды бөлігін құрайтын
несиелік секторы көлік секторы (28,9%) және ... ... ... ... ... ... ... өскендіктен несиелік
валюта мәртебесіне теңге ие болды. ... ... ... ... 696947 теңге, орта есеппен 17,9 және 12,0 ставкасы. Олардың ... ... бұл 90% ... Ұзақ ... ... ... 556476 ... орта есеппен 16,6 ставкасымен олардың өтелгені 498913 теңге. Валюта
түрінде берілген ұзақ мерзімді активтер қарастырылмайды. ... ... ... ... ... сомасы 1253363 теңге құрайды, ал барлық өтелгені
1123931 теңге.
Пруденциалды нормативтерде ... ... бір ... ... ... ... орнатылған. Белгілі бір несие алушыға,
сонымен қатар банкке, есептілікке тәуекелділік көлем ... ... Банк ... ... несие алушыға банк талабы.
2. Несие қарыз алушыларға банк талаптары, ағымдағы ... ... ... банк ... ... ... ҚР заң ... актілерінде қарастырылғандай немесе жасалынған
шарттар бойынша ағымдағы және ... екі ай бойы ... ... пайда болатын талаптар:
- тәуекелді несиелер;
- қарыз алушы атынан алынған банктің міндеттемелері;
- ... жақ ... ... қарыз алушы алдынға негізделген
4. Қарыз алушының міндеттемелері бойынша ... ... ... Осы міндеттемелерді қамтамасыздандыру ретінде банк игеруіне берілген
және депозиттегі ақша;
- аффинерленген бағалы метал;
- ҚР-ның үкіметінің ... Standart & Poor’s ... ... ... емес ұзақ ... қарыз
рейтингі бар, басқа ... ... ... ... рейтингтік
агенттіктерінің беруіне ұқсас рейтингтік деңгей.
Банктің тәуекелдік ... бір ... ... ... ... меншік капиталынан асу керек:
- Банкпен ерекше байланыстағы қарыз алушылар (k 3.1) - ... ... ... ... ... ... ... керек;
- Басқа да қарыз алушылар (К3) – 0,25. (сонымен қатар, 0,10 ... ... ... үшінші жақ пайдасына қарыз алушыға немесе
қарыз ... ... ... ... бір
міндеттемелері, олар бойынша банктің қарыз ... ... ... екі айға ... ... және ҚР ... ... міндеттемелері бойынша оффшорлы аумағында
тұрақтайтын немесе ... бұл ... Standart & ... ... ... ҚР теуекел рейтингінің бір
пунктінен көп төмен емес.
ААҚ “Нефте ... бір ... ... максималды тәуекелділік коэфициент
көлемінің орындалуы жеке ай сайынғы бақылаулы ... ... ... ... ААҚ ... ... максималды тәуекелділік коэфициент
динамикасы (К3)
|Жылдар |0.30 ... көп емес |0.10 ... көп емес |
| ... жоқ ... жоқ ... |0,18 |0,01 ... |0,17 |0 ... |0,20 |0 ... бір ... алушыға тәуекелділік көлемінің ... ... ААҚ ... ... ... коэфициент соңғы екі
жылда орындалады.
Ұзақ мерзімді несиелер .... қосылған теңге ... ... ... ... 13474 мың ... орта ... ... ставка
бойынша 24,59 % 2006 ... ... ... ... 11802 мың ... ... ... берілген балансынан шығарылып тасталған несиелерді
қайтарумен жұмыс жүргізеді:
- бұндай қарыз алушылар мекен жайына ... ... ... ескерту
талаптар жіберіледі.
- мәселені қарыз алушылардың ... ... ... ... ағымдағы
қаржылық құжаттары мен кепілдікті қамтамасыз ету ... ... ... тасталған несиеге қатынасы қайтарылғандар үлесі ... ... ... ... 30,99 % жеке ... 11,76 % ... % ... Нәтижесінде 2004 жылы ерте шығарылып тасталған несиелер
бойынша алынған ... 340,5 мың ... ... ... ... ... жылдар бойына Банктің несиелік операцияларды
жетілдіру мақсатында несиелік портфельдің сапасын жақсартуға бағытталған,
оны ... ... ... ... ... ... ірі
көлемдегі несиелердің шоғырланған топтарын азайту және салааралық бөлу.
ААҚ “Нефте ... ... ... ... ... ... ... “Нефте Банкі” 2004-2006 жылдардағы міндеттемелер динамикасы
(мың тг.)
|Міндеттемелер |2006 ... % |2005 ... % ... |393 115 |51,74 |306 372 |49,38 ... | | | | ... ... |38 290 |13,56 |52 352 |17,09 ... | | | | ... | | | | ... ... |354 825 |86,44 |254 020 |82,91 ... | | | | ... | | | | ... |65 030 |8,56 |51 116 |8,24 ... | | | | ... | | | | ... |271 929 |35,79 |254 071 |40,95 ... | | | | ... ... 861 |69,45 |187 995 |73,99 ... | | | | ... ... |0,00 |0,00 |1 952 |0,77 ... | | | | ... ... |26 927 |9,9 |5 107 |2,01 ... | | | | ... |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ... | | | | ... |56 141 |20,65 |59 017 |23,23 ... | | | | ... |0,00 |0,00 |0,00 |0,00 ... | | | | ... |29 716 |3,91 |8 858 |1,43 ... |759 790 |100,00 |620 417 |100,00 ... 16-кестеден ААҚ “Нефте Банкі” міндеттемесі 2006 жылды 2005
жылмен салыстырғанда 139 373 мың теңге немесе ... ... ... ... артқанын көреміз. Міндеттеме құрылымындағы
өзгерісті белгілеуге ... ... ... ... көбі
51,74% ағымдағы шотты құрайды, жедел депозиттер 35,79%, талап етуге дейінгі
депозит 5,66%, басқа да міндеттемелер 3,9%, соның ... ... ... өсім ұзақ ... ... өсім ... табылады.
01.01.2005 жылғы жағдайында 4338 тұлғалық есеп шот ... ... ... тыс есеп саны 713. ... ... растайтын саны қалған
клиенттердің қалдықтарын және ұзақ ... бойы ... ... ... ... ... болып табылады.
Банктің 01.01.2005 жылғы жағдайына қарай барлық ... ... ... ... және одан ... ... ... бір міндеттемелер көлемі 7 493 мың теңге ... ... ... Олар ... құрылған провиздер көлемі 5%. 375
мың теңге сомамен ... 2006 жыл ... есеп ... ... ... ... қарыз табылып келген, сот атқарушы департаментімен бұрын
балансынан шығарылып тасталған сомасы 881 мың ... ... ... 180 құн ... дебиторлық қарыз 1074 мың теңге сомасында өтелмеген
баланстан шығарылып тасталған. Уақыттың ... ... банк ... ... ... 4025 мың ... 01.01.05 ... жағдайына
байланысты дебиторлық қарыз 180 күннен жоғары баланстық есеп шоттардан
көрінгендері жоқ.
1.6. КОНЦЕПТУАЛДЫ ... ... ... жүйе құру мен оның іс ... басты
әдістемелік тұрғыда қарастыруда көрсетеді.Ақпараттың жүйенің негізгі
концептуалды схемасы тұтас жүйе ... ... ... және негізгі құралдарды анықтайды.
Ақпараттық жүйелер-бұл күрделі жүйе ... ... ... жеке ... мен ... ... тура келеді. Бірден бүкіл жүйеге жасай алмайтын жұмысты,
бөлек бөлшектерге ... ... алу ... Бөлшектермен элементтер
неғұрлым дұрыс бөлінсе, соғұрлым жұйе құру және оны іске ... ... ... ... ... ... жасайды.
Ақпараттық жүйелер құрамындағы элементтердің атқару ... ... ... ... функционалды және жабдықтаушы бөлшек. ... ... ... ... ... ол ... ... жүйешелер жатады.
Жүйеше дегеніміз-жүйенің анықталған белгілері бойынша бөлінген дербес
бөлшегі.
Ақпараттық жүйенің функционалдық бөлшегі- ол жүйешелер немесе ... мен ... ... ... құрайтын есептердің жиыны.
Функционалдық жүйеше–нақты функциянермен шектелгенАқпараттық жүйенің
(АЖ) бір бөлігі.
Қамтамасыз ету бөлігі- бұл автоматтандырылған тәртіпте (режимде)
жүйенің ... етуі үшін ... ... ... ету ... ... ... техникалық қамтамасыз ету,
бағдарламалық қамту, ақпараттың қамтамасыз ету (АҚ)
Ақпараттық жүйенің концептуалдық ... жүйе |
| Түрі | |
| ... |
| | ... |ЭАЖ |
| ЭИС | Желі |
| Желі | ... | ... ... |
2. ... БАНКІ» ААҚ-НЫҢ ҚАРЖЫЛЫҚ СЕНІМДІЛІГІН БАҒАЛАУДЫҢ АҚПАРАТТЫҚ
ЖҮЙЕСІН ЖОБАЛАУ
2.1. АҚПАРАТТЫҚ БАЗА
Ақпарат базасы – бұл АЖ-ні ... ... ... ... ... ... ... машинадан тыс ақпарат базасы және
машинада ішіндегі ... ... ... ... тыс ақпарат базасы – Аж-ні ... ... ... мен ... ... мәлімдемелердің бірігуін бейнелеп,
есептеу техникасыз (ЕТ) адамға түсінікті болатын ақпарат ... ... тыс ... ... ... мен шартты белгілеу ...... ... жедел ақпарат жатады. Жіктеу мен ... ... ... ... ... ... ... желісінің
жадында тиімді іздеп және белгілеу үшін қолданылады. Ал мөлшерлік –
анықтама ... (МАҚ) – ... ... ақпарат қатарына жатады және ұзақ
уақыт бойы есеп айырысуда өзгеріссіз қолданылатын әр түрлі ... ... және ... да ... құрайды.
Жедел ақпарат дегеніміз – ол объектінің күйін осы ... ... яғни ... ... ақпарат. Жедел ақпаратқа әдетте
бухгалтерлік және ... есеп ... ... ішіндегі ақпарат базасы – бұл ақпараттық жүйені жұмыс істетуде
қолданылатын, ... ... ... ... ... ... қорының бөлігі. Мұндағы машиналық ...... ... ... ендіруде пайдаланылатын материалдық объект.
Оған қатты магниттік табақшалар, иілгіш магниттік ... ... ... ... ... тасығыштар,
микрофильмдер және басқа да тасығыш түрі жатады.
Ақпарат ...... ... аталған және ұйымдастырылып өзара
мәндік түрде байланысқан ... ... ... массивін
ұйымдастыру дегеніміз – бұл оның құрамын, құрылымын, яғни әрбір ... үшін ... ... әрбір реквизиттің ұзындығын және
олардың ... ... ... ... ... Ақпарат массиві
қолданылу белгісіне қарай: кіретін, шығатын және ішкі болып ... ... ... ... ... шешу үшін ... және жедел
немесе алғашқы ақпаратты қамтиды. Шығатын массивтер, баспа ... ... ... ... ... құрайды. Осы ақпарат негізінде,
қолданушылар ... ... ... яғни осы ақпаратты қолданады.
Машина ішіндегі ақпарат массивтері тұрақты, ... ... ... ... болып келеді. Тұрақты ақпарат массиві мөлшерлік құжаттар
мен анықтамалардан ... ... ... ... ... және ол
АЖ есептерін шешуде пайдаланылады. Тұрақты ... ... ... ... – тұрақты ақпараттар қатысты болады.
Сақтаулы массивтер өзара байланысқан ... ... шешу ... ... жазады. Мысалы, кварталдық есеп беруді алу үшін, осы
кварталға кіретін айлардағы ақпаратты жинау қажет.
Жедел массивтер жедел құжаттар ... ... яғни ... айнымалы ақпаратты құрайды. Сондықтан, жедел массивтер әр өңдеу
аралықтарында өзгеріп отырады.
Қызмет көрсететін ... ... ... ... қажетті
қызмет көрсету ақпаратын құрайды.
Машина ішіндегі ақпарат базасы жергілікті есепке, немесе есептер
жиынтығына ... ... ... ... немесе мәліметтер
базасына массивтерді қалыптастыру жолының тәсілімен ұйымдастырылады.
Мәліметтер базасы, ол тікелей ... ... ... ... сақтағыш
құрылғыларда сақталып, өзара байланысқан ақпарат ... ... және ... ... ... ... асырылуын қамтамасыз
етеді.
Мәліметтер базасын тұрғызудың себептеріне – мәлімет өңдеу уақытын
қысқарту, сақтаулы ... ... ... ... және ... – қарсылығын жою, есептерді шешу үшін
мәліметтерді кең көлемдегі қолданушылардың бірігіп ... ... ... ... ... ... ... сақтаудың сенімділігі және т.б. жатады.
Мәліметтер базасын қолдану, ондағы мәліметтерді басқарудың программалық
жабдығының бар болуын қажет ... Оны ... ... басқару жүйесі
(МББЖ) деп атайды.
МББЖ – бұл АЖ-ны қолданушылардың ... ... ... ... ... ... ... кіру – шығу, оны тиеу, жөндеу
үшін қажетті жалпы жүйелік программалар жиынтығы. Мәліметтер базасын МББЖ-
мен біріктіріп, мәліметтер банкісі деп ... ... ... ... мәліметтер қоймасы мен МББЖ-дан тұрады.
16-кесте
Ақпараттық база
|Кіріс құжаттардың |Кіріс құжаттардың |Шығыс құжаттардың |Шығыс құжаттардың ... ... ... |идентификаторы ... есеп |BO ... ... |
|беру | ... есеп беру | ... мен ... |OPU ... ... |ORB ... есеп беру | ... есеп беру | ... ... |ODD ... ... ... есеп беру | | | ... модель
2.2. ЕСЕПТЕРДІ ОРНАТУ
17-кесте
Тізім және есеп кешенін көрсету
|Аты |Есептің |Есептер, К3 |Көрсеткіштер ... ... | | ... |
| | | ... ... | |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 ... |К1=3001+3002+3003 |Капиталдың|Банктің |
|өтімді-|ды ... ... ... ... |
|бағалау|ердің |К1 ... ... | |
| ... | | ... К1 | |
| ... | | | | |
| | ... |К2=3599(+)+3540+356|Капиталдың|Банктің |
| | ... ... | ... ... |
| | |К2 |/100) ... К2 | |
| | | ... | | |
| | | |81330,3 |ті | |
| | |Бір ... ... ... |
| | |қысқамерзімд| |ің ... | |і | ... |
| | ... |мді | |
| | | | ... |
| | | | |ті | |
| | ... ...

Пән: Информатика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 81 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
АҚ «Каспий Нефть ТМЕ» компаниясының инновациялық жобасын басқару75 бет
Дельта-функция4 бет
Корпоративті ақпараттық жүйелер үшін желілік технологиялардың сенімділігін арттыру әдісі 12 бет
"Қаражанбасмұнай СІТІС" ААҚ44 бет
KEGO ААҚ персоналының еңбекақысын ұйымдастыру37 бет
«алматы құс» аақ-ның несиелеуді ұйымдастыруын талдау18 бет
«АӨК Адал» ААҚ16 бет
«СНПС-Ақтөбемұнайгаз» ААҚ18 бет
«Тұлғаның өзіне сенімділігін психологиялық дайындау»9 бет
«Шымкент май» ААҚ-ның басқару құрылымы21 бет


Исходниктер
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь