Негізгі құралдардың есебімен аудиті

МАЗМҰНЫ

Кіріспе ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...3

Бөлім 1. Өндірісті басқаруды ұйымдастыру және субъектінің
Қызметін экономикалық талдау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..4
1.1. Өндірісті басқарудың құрылымы және технологиялық процестердің
қысқаша сипаттамасы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 4
1.2. Кәсіпорынның қаржы . экономикалық қызметін талдау ... ... ... ... ... ... 11
1.3. Қазақстан Республикасында қазіргі заманғы бухгалтерлік
есеп пен аудиттің даму концепциясы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..15

2. Негізгі құралдардың есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .24
2.1.Негізгі құралдарды жалпы ұғымы, оларды топтастыру
және бағалау ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..24
2.2 Негізгі құралдардың келіп түсуі мен есептен шығарылуы
және олардың есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...26
2.3 Негізгі құралдардың амортизациясының және оларды жөндеудің есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 33
2.4 Негізгі құралдарды жалдаудың есебі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 37
2.5 Субьетінің негізгі құралдарды қайта бағалау және түгендеу ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..39
2.6 Компьютерлендіру жағдайында негізгі құралдардың есебін ұйымдастыру ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..41

3. Негізгі құралдардың аудиті және талдауы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...44
3.1. Негізгі құралдардың тиімді пайдалануын талдау ... ... ... ... .45
3.2. Өнімді (жұмысты, қызметті), өндіру көлемін арттыру, қор
қайтарымы мен қор шығындылығының резервтері ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 50

Қорытынды ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...52

Әдебиетттер тізімі ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... 54
Кіріспе.

Бүгінгі таңда Қазақстан Республикасында Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру әдістемелік нарықтық қатынастырға сай жасалуы туындалып отыр. Нарықтық экономикаға дамыған сайын олармен бірге өндірістер, кәсіпорындар, компаниялар, банктермен шаруашылық серіктіктер бірге дамуда.
Қазіргі нарықтық экономикаға өту кезінде көптеген субъектілер жекешелендіріп негізгі құралдар Акционерлік қоғаммен және шаруашылыққа қарады.
Негізгі құралдар материалдық өндіріс салаларында, сонымен қатар өндірістік емес салаларда бір жылдан астам уақыт бойы қызмет ететін және де жұмыс істейтін материалдық - заттық құндылықтар. Оларға жататындар: ғимараттар, өткізгіш тетіктер, машиналар жабдықтар, көлік құралдарын, өндірістік және шаруашылық мүлкі, құрал - саймандар жатады. Шаруашылық қызметте пайдалануға арналған негізгі құралдарды сатуға немесе ақшаға айналдыруға болмайды. Ақшалай бағаланбаған негізгі қорлар, негізгі құралдар деп аталады. Олар бухгалтерлік есепте осы бағамен көрінеді және субъект балансында көрініс табады.
Егерде осы негізгі қорлардың бағасы нарықтық экономикада сатып алу құнымен көрсетілсе, оладың бағалануы инфляция коэфиценттеріне байланысты болады.
Қазақстан Республикасында қазіргі жағдайда халықаралық тәжірбиедегі негізгі құралдардың есепке алынуының жетік әдістері енгізілуі қолға алынған. Соған сәйкес негізгі құралдардың есебін дұрыс ұйымдастыру үшін бухгалтерлік есептің № 6 «Негізгі құралдарды есепке алу» стандартына сәйкес жүргізіледі. Осы стандартта негізгі құралдардың амортизациялық тозу сомасын есептеу әдістері көрсетілген.
Дипломдық жұмыстың мақсаты "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының "Луговой рельс дәнекерлеу кәсіпорны" филиалының негізгі құралдардың есебі мен талдауын ұйымдастыру.
Бұл мақсатқа жету үшін келесі мәселерді қарастыру қажет:
־ өндірісті басқаруды ұйымдастыру, басқару құрылымын және кәсіпорынның негізгі қаржы - экономикалық кәсіпкерліктерін зерттеу;
־ негізгі құралдардың есебін жүргізуді қарастыру;
־ талдау жүргізу әдістемесінің мәнін және ролін анықтау.
Бұл жұмыста өндірістің меншікті негізгі құралдардың есебі сонымен бірге оның аудитін , оған қоса толығымен өндірістің талдауын жасалынған.
Қазіргі заман талабына сай негізгі құралдырадың есепке алуда компьютерлендіру жүйесі толығымен қарасытырлған.
Әдебиеттер.

1. «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»: Закон РК от 26 декабря 1995 г., № 2732 с изменеиями и дополнениями.
2. Конституция РК. Алматы «Қазақстан» 1995 г.
3. Гражданский кодекс РК. Алматы. «Баспа» 1995 г.
4. Закон РК «об аудиторский деятельности № 304 - 1» «Экономика и предпринимательство» № 23. 1998г.
5. «Анализ хозяйственной деятельности в промышленности» под / ред. В.И. Стражева М; высшая школа 1998 г.
6. Антременко В.Г. Беллиндер М. В. «Финансовой анализ» М; Дис. 1997г.
7. «Бухгалтёрский анализ» Пер. с. англ. Киев; Торгово — издательская бюроВНУ, 1993г.
8. Бакаков М.И. Шеремет А.Д. Теория анализа хозяйственный деятельности. Учебник. М, Финансы и статистика, 1994г.
9. «Бухгалтерский учет» - учебник под / ред. А.Д. Лорикова - М; «Проспект» 1998 - 392 стр.
10. «Бухгалтерлік есептің стандартары және ұсыныстар» Алматы «Кәусар - бұлақ» 1999ж.
11. «Бухгалтерский учет» учяебное пособие: 2-6 изд: под/ ред Кандрапова Н.Н. «Инфра» 1998 - 240 стр.
12. Гнас В.Н коп М.В. «Управленческий учет международной опыте»: М: финасы и статистика - 1994 г.
13. Донцова Л. В., Никиворова Н.А. «Анализ бухгалтерской отчетности». М ; Дис, 1998г.
14. Дюсенбаев К.Ш. «Аудит и анализ финансовой отчетности» Учебник. Пособие К.Ш. Дюсенбаев. С.К. Егенбердиев З.К., Дюсенбаева А; қаржы — қаражат. 1998 — 502 стр.
15. В. Д. Чистов «Основы компьютерной бухгалтерии» М; 1998г.
16. Ержанов М.С. Ержанова Е.М. «Учетная политика на казахстанской предприятий» Алматы ; изд: Дом бика 1997 г.
17. Ермалова Л.Л. «Анализ финансовой - хозяиственной деятельности предприятия». М; БГЕУ, 1997г.
18. Кирьянова З.В. «Теория бухгалтеского учета» Учебник 2 изд, перераб. и доп - М: финансы и статистика. 1998 - 256 стр.
19. Родостовец В.К. «Бухгалтерскии учет на предприятия» общий курс - А; «Экономика» 1994 - 364 стр.
20. Сейдахметов О.Р. «Учет финансовой и управленческий» изд: Қаржы - қаражат.
21. Сущов А.Н, «Экономическое реформа и вопросы теорий бухгалтерского учета» М: Статистика - 1992 г.
22. Тасмағанбетов Т.А. «кәсіпорындағы бухгалтерлік есеп» оқу құралы - А; 1997 - 184 бет.
23. Тасмағанбетов Т.А. « Қаржы есебі» оқуқұралы-А; Дәуір. 1998-140 бет.
24. Чумакова Н.П. «Учет и анализ в промышленном производстве» США М; финансы - 1971 - 290 стр.
25. Эдвин Д., Долан. Хомин Д. Кэмпбелл. «деньги, банковское дело и денежная кредитная политика» Л; - 1996 г.
26. Нургалиева Р.Н. «Аралық қаржылық есебі», 1, 2 бөлім Карағанды - 2004
        
        Тақырыбы: «Негізгі құралдардың есебімен аудиті»
МАЗМҰНЫ
Кіріспе.....................................................................
..........................................3
Бөлім 1. Өндірісті басқаруды ұйымдастыру және субъектінің
Қызметін экономикалық
талдау..................................................................4
1.1. Өндірісті басқарудың құрылымы және технологиялық процестердің
қысқаша
сипаттамасы.................................................................
.......................4
1.2. Кәсіпорынның ... - ... ... Қазақстан Республикасында қазіргі заманғы бухгалтерлік
есеп пен аудиттің даму
концепциясы..............................................................15
2. Негізгі ... ... ... ұғымы, оларды топтастыру
және
бағалау.....................................................................
.................................24
2.2 Негізгі құралдардың келіп түсуі мен есептен шығарылуы
және олардың
есебі.......................................................................
....................26
2.3 Негізгі құралдардың амортизациясының және ... ... ... құралдарды жалдаудың
есебі.......................................................................
.............................................37
2.5 Субьетінің негізгі құралдарды қайта бағалау және
түгендеу....................................................................
..........................................39
2.6 Компьютерлендіру жағдайында негізгі құралдардың есебін
ұйымдастыру.................................................................
.....................................41
3. ... ... ... ... ... құралдардың тиімді пайдалануын талдау.................45
3.2. Өнімді (жұмысты, қызметті), ... ... ... ... мен қор ... таңда Қазақстан Республикасында Бухгалтерлік есепті ұйымдастыру
әдістемелік нарықтық қатынастырға сай жасалуы туындалып отыр. ... ... ... ... ... өндірістер, кәсіпорындар,
компаниялар, банктермен шаруашылық серіктіктер бірге дамуда.
Қазіргі ... ... өту ... ... субъектілер
жекешелендіріп негізгі құралдар Акционерлік қоғаммен және шаруашылыққа
қарады.
Негізгі құралдар ... ... ... ... ... емес ... бір жылдан астам уақыт бойы қызмет ететін және ... ... ... - заттық құндылықтар. Оларға ... ... ... машиналар жабдықтар, көлік құралдарын,
өндірістік және шаруашылық мүлкі, құрал - ... ... ... ... ... негізгі құралдарды сатуға немесе ақшаға
айналдыруға болмайды. Ақшалай бағаланбаған ... ... ... ... аталады. Олар бухгалтерлік есепте осы бағамен көрінеді және субъект
балансында көрініс табады.
Егерде осы негізгі ... ... ... экономикада сатып алу
құнымен көрсетілсе, оладың ... ... ... ... ... қазіргі жағдайда халықаралық тәжірбиедегі
негізгі ... ... ... ... ... ... қолға
алынған. Соған сәйкес негізгі құралдардың есебін дұрыс ұйымдастыру үшін
бухгалтерлік есептің № 6 ... ... ... алу» ... ... Осы ... негізгі құралдардың амортизациялық тозу сомасын
есептеу әдістері көрсетілген.
Дипломдық жұмыстың мақсаты "Қазақстан темір ... ... ... ... ... ... дәнекерлеу кәсіпорны" филиалының
негізгі құралдардың есебі мен талдауын ... ... жету үшін ... ... қарастыру қажет:
־ өндірісті басқаруды ұйымдастыру, басқару құрылымын және кәсіпорынның
негізгі қаржы - экономикалық кәсіпкерліктерін зерттеу;
־ ... ... ... жүргізуді қарастыру;
־ талдау жүргізу әдістемесінің мәнін және ролін анықтау.
Бұл жұмыста өндірістің меншікті негізгі құралдардың есебі ... ... ... , оған қоса толығымен өндірістің талдауын жасалынған.
Қазіргі заман талабына сай негізгі ... ... ... ... ... ... "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының ... ... ... ... экономикалық сипаттамасы
1.1 "Қазақстан темір жолы" акционерлік қоғамының
техника -экономикалық сипаттамасы
"Қазақстан темір жолы" үлттық компаниясы акционерлік қоғамының ... ... ... ... " ... темір жолы" ұлттық
компаниясы акционерлік қоғамының Қоғам тұрған жерден тыс жерде орналасқан
оқшауланған құрылымдық ... ... ... ... ... заңнамасына сәйкес құрылған және
қоғамның директорлар кеңесінің шешімі (2004 жылғы 18 мамырдағы №11 хаттама)
негізінде қайта тіркелуі ... өз ... ... ... заңнамасына, Қоғамның
бүйрықтарына, өкімдеріне жэне өзге актілеріне, Қоғамның ... ... ... ... ... ... ... орналасқан жері: 485541, Қазақстан Республикасы, Жамбыл
облысы, ... ... ... ... ... ... ... жеке теңгірімі болады. Филиал өз қызметін ұйымдастыру және
жүргізу үшін ... ... ... ... ... ... өз атауы, тауарлық белгісі және Қоғамның атауы бар ... және ... ... ... ... шектелмеген.
Қоғам қызметінің мәні:
– Қазақстан Республикасының Үкіметі бекіткен бағдарлама бойынша
магистральдық ... жол ... ... ... ұсталуын және
жаңғыртылуын жүзеге асыру;
... ... ... ... ... жол ... қызмет көрсету;
– Теміржол көлігімен жүктердің, оның ішінде қауіпті жүктердің
тасымалдауын жүзеге асыру;
... ... ... оның ... ... ... үшін қолданылатын арнайы контейнерлерді жөндеу;
– Жүк ... ... ... ... ... ... ... және олардың белгіленген
пунктеріне дер кезінде жеткізілуін қамтамасыз ету;
– Маркентингілік қызмет;
... ... ... ... ... ... және ... жүйесін үйымдастыру;
– Қазақстан Республикасының тасымалдау элеуетін барынша толық
пайдалану жөніндегі шараларды ... ... ... ... ... және ... министрлігімен
келісу бойынша темір жолдың транзиттік- көліктік коридорларын қалыптастыру
жөніндегі шараларға қатысу;
– Сыртқы экономикалық қызмет және шетелдік ... ... ... ... қызметтерді экспорттау (импорттау);
– Ақпаратты қорғаудың техникалық қүралдарын, ақпаратты өңдеудің
қорғалған техникалық ... ... ... ... пайдалануды,
сақтауды, сервистік қызмет көрсету және жөндеуді қоса алғанда, Қазақстан
Республикасының ... ... ... қорғау жөніндегі қызмет;
– Қоғамның қызметі туралы ... ... және ... ... ... ... асыру үшін кітаптар, альбомдар,
журналдар, буклеттер, бейнефильмдер шығару;
... ... ... ... ... заңнамасымен тыйым салынбаған өзге де
қызмет болып табылады;
Филиал ескірген жарамды ... ... мен ... ... ... ... рельстерді пісірудің жалғағыштары
дэнекерлеудің, сондай -ақ ... ... ... ... және ... да ... ... үлғайту мақсатында
қүрылған.
Филиал қызметінің мәні:
Жолдағы рельстерді егеу, айқастырмаларды және рельстердің ұш жағын
балқыту, ... ... ... ... ... бойынша
өндірістік жоспарларды орындау;
Ескірген жарамды рельстерді қайта қалпына келтіру жүмыстарын, ... ... ... ... ... ... қүрал
саймандар мен керек жарақтарды дайындау;
Жолдың үстінгі қүрылысы материалдарын жөндеу үшін ... ... ... процестер картасын әзірлеуге қатысу болып табылады;
Филиалды жалпы басқаруды Қоғам жүзеге асырады;
Филиалды басқару бойынша Қоғамның қызметтеріне:
Филиал туралы ... ... оған ... мен ... қызметінің негізгі бағыттарын белгілеу, Филиалдың жоспарын және
олардың ... ... ... ... ... мен, оның ... ... бас инженерімен
және бас бухгалтерімен жеке еңбек шарттарын жасау, өзгерту және түзу;
Штатық кестені бекіту және Филиалдың қүрылымын белгілеу;
Тағайындалуы ... ... ... ... Филиалдың
лауазымдар номенклатурасын бекіту;
Филиалдың өндірістік - қаржылық қызметінің жоспарларын бекіту;
Филиал қызметінің нәтижелері ... ... ... ... мен ... ... Филиалдың пайданы бөлу тәртібі мен
шығындарды өтеу тәртібін белгілеу;
Филиалдың материалдық қаражатарының көлемін, ... ... ... ... тэртібін белгілеу;
Қазақстан Республикасының заңнамасы мен Қоғамның Жарғысында көзделген
өзге іс-әрекеттер жатады;
Филиалдың қызметін ... ... ... ... ... директоры Филиалдың жүмысын үйымдастырады және ... ... ... оны ... ... жүктелген міндеттерді
орындау орындаушылық жэне еңбек тәртібінің жағдайы және осы ... ... ... ... жүзеге асыруы үшін жауапты болады;
Филиалдың директоры:
Қоғам берген сенімхат бойынша Қоғам белгілеген ... ... ... ... ... ... ... қызметіне басшылықты
жүзеге асырады;
Филиалға бекітіліп берілген қаражатқа өзіне берілген қүқықтар шегінде
иелік етеді;
Берілген өкілеттіктер ... ... ... қызметкерлері үшін
орындалуы міндетті болып табылатын бұйрықтар мен өкімдер шығарады;
Банктерде Филиалдың ... ... ... ... ... Филиал қызметкерлерімен
еңбек шарттарын жасасады, өзгертеді, бұзады, Филиал қызметкерлерінің
лауазымдық нүсқаулық ... ... ... ... ... ... ... көтермелеу шараларын және
жазаларды қолданады;
Филиал қызметкерлерінің ... және ... ... ... ... етілуден қорғау жөніндегі іс - ... ... ету, ... режимін сақтау;
Белгіленген тәртіппен өзге де қүқықтарға ие болуы мүмкін;
Тағайындалуы ... ... ... ... ... өзге ... шартын бұзу туралы Филиалдың ... ... ... ... нүсқаулар беруге Қоғамның қүқығы бар;
Филиалдың директорының орынбасары өз ... ... ... ... қол ... ... ұйымдармен және өзге де мекемелермен Филиалдың
қызмет мәселелері бойынша хат- хабар ... тек ... ... ... ... Қоғам басшылығының келісімі арқылы рухсат
етіледі;
Филиалдың оған Қоғам ... ... ... ақ Қоғамның жалпы
теңгеріміне кіретін ақшалай, материалдың құралдардан, шаруашылық қызметің
барысында сатып алынған ... ... мен ... емес ... ... ие ... теңгеріміне кіретін -мүлік Қоғамның меншігі болып табылады;
Филиал осы Ережеде белгіленген міндеттерді орындау үшін Қоғам белгілеп
берген шешім жэне шартпен ... - ... ... ... ... ... шаруашылық қызметін тексеру Қоғамның оған
уәкілеттік берілген бөлімдері, қажет ... ... ... ... ... ... қызметтер жүзеге асырады;
Филиалдың қаржы- шаруашылық қызметін бақылауды ... ... ... аудитор немесе аудиторлық ұйымдар жүзеге асыруы мүмкін;
Аудитор және ... ... ... ... ... ... ... өзге құжаттарды және жеке ... ... ... ... ... және ... ұйымдар өздері ... ... ... ... және ... етуі ... ... кеңесіне жібереді;
Филиалдың қызметі Қоғамның директорлар кеңесінің шешімі бойынша, сондай
- ақ Қазақстан Республикасының заңнамасымен ... ... ... ... есептің негізгі элементі болып табылатын кәсіпорын
активтеріне сипаттама беру үшін сол активтердің соңғы жылдардағы ... ... ... ... мен ... болған өзгерістер зерттеледі.
Баланс мэліметтері бойынша кәсіпорын ... ... ... ... ... үшін ... талдамалық кесте жасалынды (1.1-
кесте).
Кестеде келтірілген мэліметтерден «Қазақстан ... ... ... ... нақты қүнын көрсететін баланс валютасының 2006
жылдың ... ... сол ... ... ... 387711 мың теңгеге немесе 35 пайызға кемігенін көреміз.
Сонымен бірге кестенің мэліметтерінен үзақ ... ... ... ... Егер есепті жылдың басында ұзақ ... ... ... ... ... ... болса, жылдың
аяғында 74%-ды (87-13) құрады.
Есептегі жылы ұзақ мерзімдердің активтерінің құны 33795 мың ... 5%-ға ... ... ал ... ... құны да ... ... Оның сомасы 353916 мың теңгеге немесе 21,4%-ға кеміген.
Кесте 1.1
«Қазақстан темір жолы» акционерлік ... ... ... ... ... мен орналасуы
| |2006 ж. ... ж. ... (+,-) ... | ... | |
| ... |Үлесі,|Сомасы, |Үлесі|Мың, тг | % |
| |мың тг |% |мың тг |, % | | ... ... ... |1133392 |100 |745681 |100 |-387711 |-35,0 ... ... Ұзақ ... |682966 |60,3 |649171 |87,0 |-337,95 |-5,0 ... | | | | | | ... Негізгі құралдар |682966 |60,3 |649171 |87,0 |-337,95 |-5,0 ... ... |450426 |39,7 |96510 |13,0 |-353916 |-21,4 ... ... |427247 |37,7 |96336 |12,9 |-330911 |-22,5 ... | | | | | | ... Ақша ... |6 |- |- |- |- |- ... ... ... |23173 |2,0 |174 |0,1 |-22999 |-25,0 ... ... |1110213 |98,0 |745507 ... |-32,0 |
|потенциалы | | | | | | ... ... ... |0,39 |х |0,13 |х |х ... ж/1 ж) | | | | | | ... және имобильдік |х |- |х |- |х |х ... ... ... (4 |х |0,66 |х |0,15 |х |х ... ж) | | | | | | ... ... ... |х |0,60 |х |0,87 |х |х ... ... (3 ж/1 ж) | | | | | | ... активтердің ішіндегі көрсеткіштерде ең үлкен үлес салмақты
тауарлы материялды босалқылар құрайды. Жыл басында олардың сомасы ... ... ... 37,7 ... ... ... ауытқуы 33091І мың теңгеге
немесе 22,5 пайызға кемігендігін ... ... ... кәсіпорынның өндірістік потенциалын қарастыратын болсақ, бүл
көрсеткіште жоғарыда талдап кеткен үзақ ... және ... ... ... жылдың басында 1110213 мың теңгеге немесе 98 пайызға
кеміген, ал жыл соңында 745507 мың ... ... 100,0 ... ... ... ... ... 32 пайызына ие.
Акционерлік қоғамның активтерінің мобильділік коэффициенті ... кем ... ... өйткені ол жыл басында 0,39 пайызға тең
болса, ал жыл аяғында 0,13 ... ... ... ... 0,5 көп ... тиіс.
Келесі анықтаған коэффициентіміз мобильдік және имобильдік қорлардың
қатынасы. Бүл коэффициент жыл басында 0,66 үлесі құраса, ал жыл ... ... ... Жыл ... ... ... сай ... Өйткені
оның нормасы да 0,5 -тен жоғары болуы қажет. Негізгі қорлардың нақты
құнының коэффициенті ... ... сай ... ... ... ... ... талдау жасаудың келесі кезеңінде
баланс активтерінің ... ... ... ... ... ... мнешікті капиталдың және міндеттемелердің
есебінен құралатындығын ескеру қажет. ... ... мен ... ... ... ... ... мәнін ашып көрсетеді.
Қаржылық қорытынды есеп активтері құралу ... 1.2- ... ... ... ... ... ... қоғамы активтерінің құралу
көздерінің 2006 жылғы құрамы мен құрылымы кестенің ... ... ... ... есепті жылда 38771І мың ... ... ... ... көреміз. Бүл өсім негізінен сырттан алынған капиталдың
өсімімен қамтамасыз етіледі. Меншікті ... ... ... ... -9711І мың ... ... -8,5 ... қүраса, ал жыл аяғында
97386 мың теңгеге ... 13,06 ... ... ... ... ... 275 мың ... немесе 28,3 пайызға кеміген.
Меншікті капиталдың кәсіпорынның барлық капиталына қатынасы ретінде
анықталатын тәуелсіздік коэффициенті ... ... ... ... ... дейін төмендеген, яғни ол кәсіпорынның ... ... ... ... ... ... дұрыс деңгейі
немесе нормасы (0,5-0,6) жоғары болуы керек.
1.2- Кесте
«Қазақстан темір жолы» акционерлік қоғамы активтерінің
құралу көздерінің 2006 жылғы құрамы мен ... ... |2006 ... |2006 жылдың |Жыл ішіндегі |
| | ... ... ... |
| | ... |
| | |мың ... |
| ... мың |Сомасы, мың |
| ... ... ... ... ... |- |- ... Жыл басында болғаны, мың теңге |1083640 |1092946 ... ... мың ... |400674 |443775 ... мың теңге |400674 |443775 ... Жыл ... ... мың ... |682966 |649171 ... өсім (4 қ : 2 ... теңге |282292 |205396 ... ... ((5 қ : 1 ... |26,0 |18,8 ... ... ((3 қ: 1 ... |36,9 |40,6 ... ... ((2 қ ... |58,6 |68,4 ... қор жағдайы |- |- ... ... тозу ... мың ... |400674 |443775 ... ... тозу ... мың ... |443775 |473517 ... Жыл басындағы тозу коэффициенті ((9қ:|36,9 |40,6 ... | | ... ... тозу коэффициенті |65,0 |72,9 ... | | ... ... ... ... |63,1 |59,4 ... : 11 қ ), % | | ... ... ... ... (100|35 |27,1 |
|: 12 қ ), % | | ... " Қазақстан темір жолы" ... ... ... ... есеп ... ... ... жақсы істеуі әрі қызметтерін әрі қарай дамыту үшін
белгілі бір ... ... ... ... ... ... Сол талдаудың
нәтижесінен кәсіпорынның қаржылық жағдайын және нарықгық ... ... ... ... ... ... таддауда
қолданылатын белгілі бір бухгалтерлік есеп-қисаптар ... ... ... ... 1. Бухгатерлік баланс
Форма 2. Кірістер мен шығыстарар туралы есеп беру
Форма 3 Қолма-қол ақша қозғалысы ... есеп ... 4 ... ... ... ... есеп ... хат
Осы формалардың ішіндегі ең негізгісі бухгалтерлік баланс болып
табылады. Кәсіпорын ... ... біз ... ... ... ... ... негізделген және үйлесімді басқару, өндірістік
әсіресе қаржылық шешімдер қабылдау үшін ... Тек ... және ... талдау
негізінде ғана оның қызметін ... ... ... ... ... немесе жақсарту және оның ... ... ... ... шешімдерін қабылдау үшін, басшылыққа нақгы
ұсыныстар беруге болады.
Кәсіпорынның қаржылық қорытынды есеп ... ... ... ... ... ... әр түрі ... олардың қозғалысы: енгізілуі,
шығып кетуі, бастапқы құнының өзгеруі, өзгеру себептері ескеріле отырып
есеп берілетін кезеңнің ... және ... ... ... ... әр түрі ... ... есептелген кезде:
амортизация есептеудің қолданылатын әдісі; амортизацияланатын ... ... есеп беру ... ... және ... ... ... беру кезеңінің басындағы және аяғындағы жинақгалған амортизация
сомасы;
-бағалау жүргізген кезде: негізгі құралдардың әр түрі ... ... ... ... және ... ... ... қайта бағалау
жүргізудің негіздемесі мен мерзімділігі; қайта бағалау ... ... ... ... ... ... ... кім бергені;
Қаржылық қорытынды есеп ақпараттарын пайдаланушылар үшін есеп беру
кезенінің соңында мынаңдай ақпараттар ашылып, көрсетілуі ... ... ... құрал-жабдықгардың
бастапқы немесе ағымды құны;
-пайдаланудағы, амортизациясы толық ... ... ... ... ағымды құны;
-міндеттемелер бойынша кепіл ретінде ... ... ... ... шектеулер мен олардың нақгы бары;
-негізгі құралдарды сатып алу бойынша өтелмеген міндеттемелер негізгі
туралы;
-есеп ... ... ... ... аяқгалмаған құрылыстың құны;
-есеп берілетін кезеңнің соңында пайдаланудан алынған, бірақ ... ... ... құрамында есепте түрған негізгі қүрал
жабдықгардың жекелеген түрлерінің құны;
-құралдарды қалпына ... ... ... ... есеп ... туралы және т. с. с.
Кәсіпорын қызметіне таддау жүргізу барысында қолданылатын ең негізгі
ақпарат көздері бухгалтерлік баланс ... ... ... жолы"
үлттық компаниясы акционерлік қоғамының балансын алып отырмыз.
Халықаралық бухгалтерлік стандарттарының қағидаларының негізінде
жасалған ҚР бухгалтерлік есеп ... ... ... ... ұлттық
компаниясы акционерлік қоғамындағы бухгалтерлік есепті ... және ... ... ... болып табылады. Сонымен қатар
Типтік бухгалтерлік шоттар жоспарының ... және ... ... ... "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы акционерлік
қоғамының жүмыс шоттар жоспары жасалған.
Барлық жүргізілетін шаруашылық ... ... ... ... есепке алынады. Сонымен қатар есеп-қисап жұмыстары ... ... ... ... ... бухгалтерлік есеп ... ... ... нәтижесінде есепті ұйымдастыру қызметінде кейбір
олқылықтар кездеседі. Сондықтан ... ... ... ... ... ... есеп жэне ... есеп беру стандартынан өту
мүмкіндігі төмен.
1.3 "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы қаржы - ... ... ... ... ... көп ... күрделі, үлкен
көлемдегі ақпараттарды өңдеу болмайды және үлкен еңбек ... ... ... Кез - ... ... негізгі мақсаты үлкен көлемдегі
пайданы аз шығын ... алу ... ... Бұл үшін ... ... және ... ... осы көрсеткіштердің ішкі және ... ... ... ... ... ... үшін ... білу қажет. Сол себептен қоғамдық ғылымдардың сараптау
процесінің ... ... ... ... ... ғылымдарды талдауды
бөлу қажеттілігі пайда болады.
Сонымен экономикалық талдау — бұл ... ... ... ... ашудың негізгі құралы. Өңдеу ... ... ... және жіктеу және талдау, талданып отырған ... және ... ... ... ... [14.101 б]
Микроэкономикалық және макроэкономикалық талдауға ... ... ... ... ... негізінде кәсіпорынның және оның
бөлімшелерінің барлық ... ... ... ... ... ... ... кешені бар. Экономикалық ақпарат жүйесіне
базаланады. Талдаудың сапалы және сенімді болуы, ... ... ... ... ... ... өнеркәсіптің өндірісінің,
кәсіпорынның қызмет ... және оның ... ... ... сипаттайды.
Нарықты қатынас жағдайында "Қазақстан темір жолы" ұлттық компаниясы ... ... ... ... ... олардың жұмыстарын жоспарлау, есеп
және есеп қисаптарын ұйымдастыру, жұмыстарын ынталандыру ... ... ... ... ... ... қабылданады. Бұл жүйе
кәсіпорынның және сапалық жұмыс істейтіндігін сипаттайтын ... ... ... тұрады.
Экономикалық көрсеткіштер жүйесіне натуралды және ... ... ... ... ... ... шарттарына байланысты
экономикалық көрсеткіштер жоспарлы және есепті кезеңге бөлінеді. ... ... ... кезеңдегі нақты жетістіктері қарастырылып
көрсетіледі. Негізгі экономикалық талдаудың мазмұны кәсіпорынның өндірістік
шаруашылық қызметінің негізгі көрсеткіштері ... ... ... ... ... сатысын теріс немесе оң факторларда анықтайды. [24.17 б]
«Облжылукоммунқуат» МКК - ның қаржы - экономикалык қызметін ... ... ... ... ... ... Негізгі ақпарат көздері:
Бухгалтерлік баланс, үлгі №1 — ПФ ... ... ... ... үлгі № 1 -Т ... және оның төлемінің есебі» болып
табылады.[6. 74б]
1.3- Кесте
"Қазақстан ... ... ... ... ... ... ... |Өлш. ... ж |2007 ж ... |
| | | | | |(+; -) |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1 ... қызмет |мың тг |156708 |187377 |30669 |
| ... | | | | |
|2 ... ... |435 |438 |3 |
| ... төзімділік | | | | |
| ... | | | | |
|3 |Бір ... ... тг |360,248 |427,801 |67,553 |
| ... ... | | | | |
|4 ... ... |мың т |130480 |138735 |8255 |
|5 ... құралдардың |мың тг |222903 |272704 |49801 |
| ... ... құны | | | | |
|6 ... |тг |1,201 |1,350 |0,149 |
| ... | | | | |
|7 |Қор ... |тг |0,70 |0,69 |0,01 ... кестенің мәліметтеріне ... ... ... МКК - ның ... ... көлемін 2004 ды өткен
жылмен салыстырғанда 30669 мың тг. [187377 - 156708]. Ал ... ... орта ... саны ... ... салыстырғанда 3
адамға [438 -435] көбейген.
Енді жоғарыда кестенің мәліметтері бойынша ... 2003 ... ... ... әсерін талдаймыз.
1. Еңбек ресурстарының тиімділігін талдау үшін қызметкерлердің санының
және еңбек өнімділігінің өзгеруінің әсерін анықтаймыз:
а) Қызметкерлердің ... ... ... ... ... ... 1080,6 мың тг ... Еңбек өнімділігінің өзгеруінің салдарынан 2958,2 мың теңгеге
[67,553x438] артық өндірілген.
2. негізгі құралдардың орташа жылдық құнының өзгеруінің және оны ... ... ... [15.100 ... Негізгі құралдардың орта жылдық құнының өзгеруінің әсерінен
өнімнің көлемі 35010,1 мың теңгеге [49601x0,703] ... Ал қор ... ... - 3566,4 мың ... кем ... Яғни ... негізгі құралдарды
тиімді пайдаланбаған. Сондықтан кәсіпорынның ... ... ... ... оның ... ... қажет.
3. Материал шығындарының өзгеруінің және материал қайтарымды–лығының
тиімді пайдалану әсерін анықтаймыз.
а) Материал шығындарының өзгеруінің әсерінен өніңмнің ... 9914,2 мың ... ... ... Ал ... ... ... әсерінен 19441,5 мың
теңгеге [0,143x130480] артығымен өскен.
4. Келесі қарастыратын көрсеткішіміз ... ... ... ақы ... ол өткен жылмен салыстырғанда 8576,9 мың
теңгеге [43626,5-35049,6] артығымен ... Осы ... әсер ... екі ... қарастырамыз.
а) Жұмысшылар санының 3 адамға көбею себебінен еңбек ақы қоры
105148,5 мың теңгеге ... ... ... Еңбек ақы қорының өзгеруінің әсерінен өнім ... ... ... [8576,9x435] өскен.
1.3 Қазақстан Республикасында қазіргі заманғы бухгалтерлік есеп
аудиттің даму концепциясы
Шаруашылық қаржылары олардың қорлану көздерінің ... ... ... және ... ... ... әдіс арқылы шаруашылық
операцияларын жинақтап, зерттейтің ғылымды бухгалтерлік есеп деп айтамыз.
Қазақстан ... ... ... ... есеп туралы» заң күші бар жарлығы қолданылды.
Осы жанрлықты іске асыру мақсатында 1996 жылы Қазақстан Республикасының
бухгалтерлік есеп ... ... ... құрылды. Ұлттық комиссияның
алдына қойған мақсаты - ... ... ... ... ... ... есеп пен ... есеп беруді ұсыну стандарттарын
жасау болды. [12.100 б]
«Бухгалтерлік есепке алу туралы» ... ... ... ... 25 ... заң күші бар №2732 ... сәйкес Қазақстан
Республикасында бухгалтерлік есепке алу және қаржы ... ... есеп ... ... ... мен жалпы ережелері осы жарлық
Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік есепке алу ... ... ... негізгі принциптері болып табылатын ... және ... ... - ақ ... Республикасының аумағында тіркелген
резидент еместердің фирмалары мен өкілдерінің құқықтары мен міндеттерін
белгілейді. ... ... ... жұмыс істейтін барлық
субъектілер бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп ... ... банк ... ... ... Бухгалтерлік есепті жүргізу:
- бухгалтерлік есепке алу туралы жарлық;
- бухгалтерлік есепке алудың ... ... ... әдістемелік ұсынбалар мен нұсқаулықтар;
- субъектінің есеп жүргізу саясаты;
Есеп жүргізу саясаты — бұл ... ... алу және ... ашу үшін ... қағидаттары мен негіздеріне сәйкес субъектінің
басшысы қабылдайтын әдістерінің жиынтығы.
Субъектінің есеп жүргізу саясаты Қазақстан Республикасында ... пен ... ... мен ... 1998 - 2002 жылдарға араналған
мемлекеттік бағдарламасы Қазақстан ... ... 1998 ... ... №3838 ... мен ... Бағдарламаның негізгі мақсаты
- түбегейлі экономикалық өзгерістер, халықаралық байланыстарды кеңейту және
Қазақстан Республикасының әлемдік қауымдастыққа кіруі ... ... ... пайдаланушыларға бағдарланған қажетті қаржылық
ақпаратпен қамтамасыз ететін жаңа ... есеп ... ... ... - ақ бухгалтерлік есеп пен аудит саласында мамандардың
кәсіби біліктілігін арттыруда ... ету ... ... Негізгі
бухгалтерлік есеп пен аудит мынадай бағыттарда дамуы көрсетілген:
- кәсіпкерлік ... ... ... ... қаражыты есебінен қамтылған ұйымдардағы бухгалтерлік
есеп;
- коммерциялық емес ұйымдағы бухгалтерлік есеп;
- ішкі бақылау мен тәуелсіз аудит;
- бухгалтерлік есепті компьютерлендіру.(7.10б)
Нарықтық ... ... ... бухгалтерлік есепті енгізу,
қаржылық есепті дайындау ерекшеліктеі және қаржылық есеп ... ... ... ... ... субъектілеріне қолданылады.
Стандарт дегеніміз барлық шаруашылық субъектілер үшін ... ... жүйе ... ... құқықтық құжаттармен реттеу.
Шоттардың бас жоспары — ... ... ... ... ... ... 1996 жылы 18 ... №6 қаулысымен
бекітілген. [11.407 б]
Шоттардың бас жоспары - ... есеп ... ... жүйеленген және шифрленген тізімі. Шоттардың бас ... ... мен ... ... ... ... ... шаруашылық операцияларды көрсету тәтібін анықтайтын
нормативтік құқықтық акт бола ... ... ... ... ... тіркеу мен топтаудың схемасын ... ... ... ... ... ... ... мен
кодтары келтірілген. Бұл шоттар тек қана ... ... ... ... Бас ... ... 10 — бөлімнен тұрады.
Бұл жоспар халықаралық стандартқа ... ... Бұл ... бөлімдерінің 1 — 8 бөлімдері қаржылық бухгалтерияға арналған, 9 ... ... ... ... жасалған. Ал 10- бөлім «Баланстан тыс
шоттар» болып ... ... ... ... есепке алуға өндірістің нақты
көлемін есептеуге, бағдарламаның орындалуын бағалауға және ... ... ... ... ... ... шоғырлану
жағдайында ішкі және сыртқы бақталастық болуына инфлияция кезінде ... ... ... ... әр ... ... ... сәйкес
болмай қалды. Сондықтан тиімді жүргізу үшін бухгалтерлік есеп екі ... ... ... ... есебі.
Бұлардың әрқайсысында өзінің мақсатында есептері, функциялары бар. Бұл
бөлінуге ... ... ... есептің мәнін алдын ала ... ... [13.17 ... ... ... есебі жүйесінде сыртқы пайдаланушыларға мәлімет
дайындалады, яғни осы кәсіпорын құрамын ... ... ... ... ... ... осы есеп ... отырған кәсіпорын
құрамына кіретін тұлғаларды ақпаратпен қамтамасыз еткіштер жүйесін айтамыз.
Қаржылық есеп беру деп кәсіпорынның өткен кезеңдегі ... ... ... түрде сипаттайтын көрсеткіштер жүйесін айтамыз.
Қаржылық есептің мемлекеттік маңызы бар. Есеп берудің деректері бойынша
кәсіпорынның қызметін ... Ол ... ... ... көзі ... ... ... қатар қаржы жөнінде есеп ... ... және ... да бюджеттік төлемдердің дер кезінде
төлеуіне ... ... үшін ... ... есеп беру ... ... Президентінің №2732
заңдық күші баар ... есеп ... ... ... бірнеше
арнайы формадан тұрады.
Атап айтқанда, олар:
1. Бухгалтерлік баланс;
2. Қаржы шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы есеп беру;
3. Ақшалы қаржылардың қозғалысы туралы есеп ... есеп ... ... - ақ ... ... қосымша
кестелермен және бухгалтерлік есеп стандарттарының талаптарына сәйкес басқа
да материалдық деректер мен ... ... ... 15 ... ... ... туралы» Қазақстан
Республикасының заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізіле ... ... ... ... күні 2003 ... шыққан жаңа заңмен іс
жүргізіледі.
Аудит Қазақстан ... ... ... талаптарға
сәйкес қаржылық есептіліктің дұрыс және ... ... ... ... білдіру мақсатында заңды тұлғалардың қаржылық ... ... ... [12.111 ... ... ... аудит және бастамалық аудит болып табылады.
Міндетті жыл сайынғы аудитке: банктер кредиттер ... ... ... ... ... ... ... және бағалы
қағаздар нарығында қызмет істейтін ұйымдар, сақтандыру ұйымдары, ... ... ... ... басқару жөніндегі компаниялар,
инвестициялық қорлар, табиғи монополия субъектілері, шетел ... ашық ... ... ... жүргізу, сондай - ақ Қазақстан Республикасның заң актілерінде
көзделген өзге ... да ... ... ... ... аудиттелетін субъектің бастамасы бойынша аудиттелетін
субъектінің және аудитордың, аудиторлық ұйымның ... ... ... ... ... ... ... аудит мерзімі мен көлемі ескеріле
отыып жүргізіледі.
Аудиторлық ұйымның құрамындағы аудиторлардың саны көлемінде екі ... ... ... ... ... ... есеп ... ол
аудит стандартына сәйкес ... ... ... ... ... ... мен берілген күн көрсетіледі.
Әлеуметтік, саяси және экономикалық шарттардың әр түрлілігі бухгалтелік
есептегі ... ... ... ... даму
ерекшеліктеріне байланысты мынадай модельдерге ... ... ... модель; Континенталдық модель; Оңтүстік ... ... ... ... ... ... 1996 ... қарашасында осы модельдердің «Британ -
Американдық» модельді қолдану қабылданды. Британ - ... ... ... және АҚШ — та ... ... Бұл модельдің
басты мақсаты инвесторларға және ... ... ... Басқаша
айтқанда қаржы есебінің ақпараты инвесторлар мен кредиторлар ... ету ... ... шешімін қабылдауда оның ең маңызды критериі
болып - ақпараттың сапалылығы табылады. Осы модельді ... ... ... де құнды қағаз нарығы өте жақсы дамыған. Бұл ... ... көзі бар ... саны өте көп. ... ... ... — американдық модель өз өрісін кеңейтуде.
Бухгалтерлік е.сеп стандарттары: есеп жүргізу саясатын қалыптастыру
бөлігінде - меншік нысандарына қарамастан ... ... ... ... ашып ... ... - өздерінің қаржы
есептемесін заңдарға, құрылтай құжаттаына сәйкес бомаса өз ... ... ... ... Стандарттың ішіндегі №7
стандартқа дейінгі, олар ... ... ... ... Қазақстан
теңгесімен бағаланады және жүргізіледі. Жылдық қаржылық есеп беру үшін
есепті кезең 1 ... ... 31 ... ... ... жыл болып
саналады. Жаңадан құрылған субъект үшін бірінші есепті жыл оның мемлекеттік
тіркеуден өткен сәтінен басталып сол ... 31 ... мен ... ... ... ... 30 ... болып табылады.
«Облжылукоммунқуат» МКК — да есеп жүргізу саясатын кәсіпорынның басшысы
бекітеді. [16.107 б]
2. Шаруашылықта негізгі ... ... ... ... ... жалпы сипаттамасы
Кез келген өндіріс өз қызметіне қүрал-жабдықгарын тартса ғана ... ол ... ... (шикізат, материалдар, сатып алынған ... және ... ... (машина, станок) болып бөлінеді. Бүл
арада еңбек құралдарының ... ... ... ... ... ... ... роліне қарап анықгалады. Мысалға, завод дайындаған бу
қазаны сол завод үшін дайын өнім болып табылады, ал ... ... ... үшін осы ... ... құралы болып табылады. Осы қазаңды келешекте
сатуға алса, онда ол тауар болып табылады.
№16 халықаралық ... есеп ... ... ... ... ... да, өндірістік емес (әлеуметтік)
салада да үзақ уақыт бойы (бір ... ... ... ... ... ... үзақ ... бойы жүмыс істейтін материалдық-
заттық қүндылықгар болып табылады.
"Негізгі қүралдарға"-қозғалмайтын мүлік, жер учаскелері, ... ... ... ... ... мен ... ... және
реттеуіш аспаптары мен ... ... ... ... ... және олардың программалық қүралдары, аспаптар, өндірістік және
шаруашылық құрал-саймандары, өнім және жұмыс малдары, көп жылдық ... ішкі ... тағы да ... ... үлкен-кішілігіне, бағасының азды көптілігіне (арзанды-
қымбаттылығына) ... ... ... бір ... ... ... негізгі құралдардың қатарына жатпайды. Сонымен қатар негізгі
құралдардың құрамына шаруашылық субъектісінің қоймаларындағы дайын ... ... ... ... мен ... ... ... есептелетін монтаждауды (құрастыруды, орнатуды) қажет ететін
жабдықгар, жасалып (салынып) ... ... әлі ... ... ... мен ... ... құрылыс монтаж жұмысының өзіндік құнының
құрамында қаралған қосымша шығындардың есебінен ... ... ... ... мен ... ... ... жас малдар, яғни мал
төлдері де жатпайды.
Ақшалай бағаланған негізгі қорлар ... ... деп ... ... ... осы ... ... және субъект балансында көрініс
табады. Негізгі кұралдар үзақ ... ... ... ... цикл ... олар бірте-бірте тозады және өзінің қасиеті мен түрін сақгай
отырып, өз құнын ... ... ... ... ... (мысалы,
станок немесе автомашина өндірісте бір жыл бойы пайдаланылады).
Негізгі құралдардың есебі 12-ші ... ... ... ... ... ... жүргізіледі:
121. шот-"Жер"
122. шот-"Ғимараттар мен қүрылыс жайлары"
123 шот-"Машиналар мен ... ісүш ... ... ... шот-"Басқа да негізгі құралдар"
Сонымен бірге, 126-шы ... ... ... ... ... ... өсімдіктерді өсіруге кеткен шығындар, өсіруге
арналған жас малдар мен семіртуде тұрған малдарға ... ... ... ... ... ... ... 6-шы "Негізгі
құралдар есебі" стандартына сәйкес ұйымдастырылады. Бүл ... ... ... ... ... басқару құқығымен субъектіге қарайтын
негізгі құралдар ... ... ... ... бухгалтерлік есебі: негізгі құралдардың келіп
түсуінің, кәсіпорын ішінде ауыстыруының және ... ... ... және ... ... ... ... олардың
материалдық жауапты адамдарға ... және ... мен ... ... негізгі құралдардың есептелген амортизациясы мен
тозу сомасының есепте дүрыс көрсетілуін, сондай-ақ есеп және ... ... ... ... есебін; негізгі құраддардың
қор қайтарымын анықгауды, жаңа ... және оны ... ... ... ... құралдарды жөндеу бойынша шығындардың
сенімді есебін; негізгі құралдарды түгелдеуді және ... ... және ... ... және ... ... есепте көрсетуді;
негізгі құралдарды сату және олардың басқаша шығу нәтижелерін ... ... ... етуге тиісті.
6-шы «Негізгі қорлардың есебі» стаңдартында атап көрсетілгендей,
негізгі құралдардың есебіндегі басты мәселе қабылдау ... ... ... ... ету мерзімін, амортизация есептеу тәртібін және олардың шығу
нәтижелерін анықгау болып табылады.
Инвентарлық объектілер негізігі құралдардың есеп ... ... ... ... күрделі әрі жай болып келеді. Негізгі
құраддардың есебін дұрыс үйымдастырудың басты шарты оны ... мен ... ... ... ... ... және ... процесіне қатысу сипатына байланысты негізгі құралдар
өндірістік және өндірістік емес ... ... ... өндіріс құралдарына өндіріс процесіне тікелей қатысатын
объектілер ... ... ... ... ... ... еңбек
құралдарына (машина, кұрал-жабдық, құрал-саймандар, т. б.) әсер етуі жүзеге
асады немесе ... ... үшін ... ... ... жасайды
(ғимараттар, құрал-жабдықгар, өткізгіш қондырғылар). Негізігі өңдірістік
қүралдардың пайдалануын сипаттайтын шолушы экономикалық ... ... ... ол ... ... бір ... шаққандағы
өндірілетін заттай немесе аісдіалай түріндегі өнімді көрсетеді.
Өндірістік емес негізгі ... ... ... Олар ... ... ... ... тұрғын-үй,
коммуналдық шаруашылық, денсаулық сақгау мүлкі, т. б.) қажеттіліктерін ұзақ
мерзім бойы өтеуге арналған.
"Негізгі күралдарды" ... ... ... ... ... олардың қатысуымен шығарылған өнімдердің,
болмаса орындалған жұмыстар мен ... ... қай ... ... ... ... субъектідегі негізгі құралдарың бәрі тек қана
субъектінің негізгі шаруашылығының түріне ғана қызмет ... ... онда бүл ... ... ... ... түгелімен сол
шаруашылық субъектінің атқаратын қызметі саласындағы топкд жатады.
Егер шаруашылық субъектінің балансында осы ... ... ... ... ... атқаратын өндірістері мен бөлімшелері
болса, онда осы бөлімшелер мен өндірістің ... ... ... ... ... ... ... қызметі түріндегі топқа жатады.
Шаруашылық субъектісінің балансындағы тұрғын үй шаруашылығының ... ... ... ... үй шаруашылығы және халықкд түрмыстық
қызмет көрсету саласына жатады.
Иелігінде болуына карай негізгі күралдар меншікті және ... ... ... ... ... және оның балансында көрініс
табатын негізгі қүралдар болып табылады. Белгіленген мерзімге шарт ... ... ... ... ... жалға алынған құралдар болып
саналады. Оларды жалға берушінің ... ... ... ... 001-ші
"Жалға алынған негізгі құралдар" баланстан тыс шотында есептейді. Жалға алу
мерзімі аяқгалған соң немесе ол аяқгалмай ... ... ... ... ... ... ... Оларды:
121 -ші "Жер"
122-ші "Ғимараттар мен күрылыс жайлары"
124-ші "Көлік қүралдары" 125-ші "Басқа да ... ... ... ... ... ... ... кедендік территориясына уақытша әкелінген
(әдетте ол 2 жылға дейін сақгалады) ... ... 122-125 ... ... негізгі құралдар" деп аталатын 3-ші ... ... ... ... ... құралдар мүліктік және мүлктік емес
болып бөлінеді. Мүлікке заттай көрінісі бар, яғни ... және ... ... ғимараттар, машиналар, жабдықгар) жатады. Мүліктік
еместерге пайдаланылатын жер, ... ... су ... ... ... яғни заттық нысаны жоқ шығындар (жер учаскелерін, егістік үшін
пайдаланылатын жерді өндеу, жалға алынған негізгі ... ... ... т. б.) ... ... ... дүрыс үйымдастырудың басты шарты ... ... бір ... ... ... табылады. Негізгі құраддарды
ақшаға шағып бағалау олардың көлемін, ... ... ... ... өндіруін жоспарлауға мүмкіндік береді. Негізгі ... ... ... ... құны, сатып өткізу кұны, жойылу құны, тозу
және қалдық құны ... құн ... ... ... ... салуға және жасап
шығаруға кеткен нақгы ... және ... алу ... ... ... ... пайдалануға беру, тағы сол сияқгы кез-келген негізгі
құралдарды жұмыс істеу жағдайына ... ... ... ... ... ... негізгі құалдар мүліктік және мүліктік емес болып
бөлінеді. Мүліктікке (заттай) көрінісі бар, яғни ... және ... ... ғимараттар, машиналар, жабдықтар) жатады. Мүліктік
еместерге пайдаланылатын жер, ... ... су ... ... ... қаржы салымы, яғни заттық ... жоқ (жер ... үшін ... жер ... ... ... ... құралдарға
күрделі қаржы жұмсау, т.б.) жатады.
Келтірілген негізгі құралдардың әр қайсысының құрамына енетіндер:
Жер- ... ... ... ... жердің көлемі мен құні. Жерге
меншік құқығы бар болса, онда олар құқық ... ... ... Ондай
актісі берілген болса, онда ондай жер учаскелері ... ... ...... ... етуге, тұруға, әлеуметтік – мәдени ... ... ... және ... ... ... ... объектілері. Әр бір тұрған үй мүліктік объект болып
табылады.
Ғимараттар – еңбек ... ... ... жоқ ... ... орындау жолымен өндіріс процесін ... ... ...... ... ... ... мұнай мұнарасы, бөгет,
көпір, автомобиль ... ... ... бар әр бір жеке ... мүліктік
объект болып табылады.
Өткізгіш тетіктер – электр, жылу немесе механикалық энергияны өткізу
қондырғылары (электр өткізу желілері, ... ... ... ... ... электр станциясы бөлу қондырғыларының желісі
немесе ... ... бөлу ... дейін, қабылдау
подстанцияларынан және потенциялдардан трансформатор жайына дейін мүліктік
объект болып табылады. [10.237 б]
Машиналар мен ... – күш ... ... және ... ... және ... өлшеу және реттеу аспаптары және
қондырғылар мен лабораториялық жабдықтар; әр бір ... егер ол ... ... ... болмаса, оған кіретін бейімделген құралдарды,
соңғы тиісті заттарды, аспаптарды, оршауды, фундаментті қоса ... ... ... ... Негізгі құралдардың бұл тобы бес топтан
тұрады.;
Күш ... ... мен ... ... ... энергиясын
өндіретін генератор –машиналары; түрлі энергияны механикалық энергияға ,
яғни қозғалыс ... ... ... ... мен ... - еңбек өнімдерін жасау процесінде
еңбек затына ... жылу және ... әсер ... ... ... және ... және ... приборлар , қондырғылар және лабороториялық
жабдықтар - өлшеуге, өндірістік ... ... ... ... ... ... лабороторияларда пайдаланатын приборлар мен
аппаратуралар.
Есептеу техникасы - ... және ... ... ... ... да ... мен ... – машиналар, аспаптар және басқа
құрал жабдық .
Көлік құралдары – адамдар мен жүктерді ... ... ... әр бір ... ... ... барлық бейімдегіш құралдары мен
заттарын қоса алғанда мүліктік ... ... ... қол ... ... ... ... немесе металдарды, ағашты және т.б. өңдеу
үшін машиналарға бекітілген заттар. Басқа мүліктік ... ... ... ғана ... ... ... ... мүлік және соған жататын заттар - өндірістік операцияларды
орындау немесе жеңілдету үшін қызмет ететін өндірістік ... ... ... ... сұйық, сусымалы және басқа материалды
сақтауға арналған сыйымды заттар.
Шаруашылық мүлік – ... және ... ... ... мәні бар әр бір ... - ... объект бола алады.
Жұмысқа пайдаланылатын және өнім беретін мал – ат, өгіз, ... ... ... ... малдар.
Көп жылдық өсімдіктер – қолдан егілген, көп жылдық өсімдіктер.
Жерді ... ... ... ... (ғимаратсыз)-ауыл
шаруашылық мақсатта пайдалану үшін ауыл шаруашылығында пайдалану үшін ... ... ... ... емес сипаттағы шығындар
(жер учаскілерін жоспарлау, ... егін егу үшін ... егіс ... ... да ... құралдар- кітапхана қорлары, спорт мүлкі және ... ... ... ... ... ағымды, баланстық, сату, жою,
тозу және қалдық құндары болады. [11.107 б]
Бастапқы (тарихи) құны – ... ... ... ... ... салуға
кеткен нақты өндіріс шығындарынан, соған қоса өтелмеген салық ... ... ... ... ... ... ... қосу
шығындары, несие үшін пайыздар, және т.б. шығындарынан тұрады.
Ағымды құн – бұл ... ... ... бір ... ... бойынша бағаланған құны.
Баланстық құн – бұл бухгалтерлік есепте және ... есеп ... ... тозу ... алып тастағандығы негізгі құралдардың
бастапқа немесе ағымдық құны.
Сату (өткізу) құны – бірін бірі ... ... және ... ... тәуелсіз жақтардың (тараптардың) негізгі құралдарды өз ... ... ... ... құны - ... ... ету мерзімі біткен негізгі құралдарды жою
кезінде пайдалану мүмкіндігі бар ... ... ... ... ... және ... да материалдық құндылықтардың құны.
Амортизацияланған құны – негізгі құралдардың бастапқы және ... ... ... ... ал ол ... ... амортизациялық
жолмен нормативтік қызметіне немесе барлық пайдалы кезеңіне субъектінің
шығысы ретінде таратылады.
1.2 Кәсіпорынның қаржы - ... ... ... ... кәсіпорын дәрежесін көп жақты күрделі, үлкен
көлемдегі ақпараттарды ... ... және ... ... ... ... етеді. Кез - келген кәсіпорынның негізгі мақсаты үлкен көлемдегі
пайданы аз шығын жұмсап алу ... ... Бұл үшін ... ... және ... ... осы ... ішкі және сыртқы
факторлар әсерін, экономикалық әдістердің сәйкестігін қолдану үшін ... білу ... Сол ... ... ... ... ... нәтижесі болып табылады. Дербес ғылымдарды талдауды
бөлу қажеттілігі пайда болады.
Сонымен экономикалық талдау — бұл ... ... ... ... ... ... ... Өңдеу кезінде анықталған
ақпараттарды зерттеу және ... және ... ... ... ... және ... түсінуге мүмкіндік береді. [14.101 б]
Микроэкономикалық және макроэкономикалық талдауға бөлінеді. Күрделі
өндірістің шаруашылық қызметі зерттеудің негізінде кәсіпорынның және ... ... ... ... ... ... арасында өзара байланыс кешені бар. Экономикалық ақпарат жүйесіне
базаланады. ... ... және ... ... есепті материалдардың
сапасына тәуелді болады. Сапалы көрсеткіштер өнеркәсіптің өндірісінің,
кәсіпорынның ... ... және оның ... ... ... сипаттайды.
Нарықты қатынас жағдайында «Облжылукоммунқуат» МКК - ның ... ... ... ... жұмыстарын жоспарлау, есеп және ... ... ... ынталандыру немесе бағалауды жүзеге
асыратын ... ... ... ... Бұл жүйе
кәсіпорынның және сапалық жұмыс істейтіндігін сипаттайтын ... ... ... ... ... ... ... және ақшалай абсалютті
немесе салыстырмалы көрсеткіштер кіреді. Құрылу шарттарына ... ... ... және ... ... бөлінеді. Есепті
кезеңдегі көрсеткіштер белгілі кезеңдегі нақты ... ... ... экономикалық талдаудың мазмұны кәсіпорынның өндірістік
шаруашылық қызметінің негізгі ... ... ... немесе өсу
қорының орындалу сатысын теріс ... оң ... ... [24.17 ... МКК - ның ... - экономикалык қызметін бағалау
және оларға ... ... ... ... Негізгі ақпарат көздері:
Бухгалтерлік баланс, үлгі №1 — ПФ ... ... ... ... үлгі № 1 -Т ... және оның ... есебі» болып
табылады.[6. 74б]
Кесте
2004 — 2005 ж.ж. «Облжылукоммункуат» МКК — ның қаржы
қызметін талдау
|№ |Көрсеткіш |Өлш. ... ж |2007 ж ... |
| | | | | |(+; -) |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1 ... ... |мың тг |156708 |187377 |30669 |
| ... | | | | |
|2 ... |адам |435 |438 |3 |
| ... ... | | | | |
| ... | | | | |
|3 |Бір ... ... тг |360,248 |427,801 |67,553 |
| ... ... | | | | |
|4 ... ... |мың т |130480 |138735 |8255 |
|5 ... құралдардың |мың тг |222903 |272704 |49801 |
| ... ... құны | | | | |
|6 ... |тг |1,201 |1,350 |0,149 |
| ... | | | | |
|7 |Қор ... |тг |0,70 |0,69 |0,01 ... кестенің мәліметтеріне талдау ... ... МКК - ның ... ... көлемін 2004 ды өткен
жылмен салыстырғанда 30669 мың тг. [187377 - 156708]. Ал ... ... орта ... саны өткен жылмен салыстырғанда 3
адамға [438 -435] көбейген.
Енді жоғарыда ... ... ... ... 2003 ... ... көлемінің әсерін талдаймыз.
1. Еңбек ресурстарының тиімділігін талдау үшін қызметкерлердің санының
және ... ... ... ... ... Қызметкерлердің тізім сананың өзгеруінің әсерінен өнімнің көлемі
[3x360,2]= 1080,6 мың тг ұлғаяды.
б) Еңбек өнімділігінің өзгеруінің салдарынан 2958,2 мың теңгеге
[67,553x438] ... ... ... ... ... ... ... өзгеруінің және оны тиімді
пайдалануының әсерін анықтаймыз. [15.100 б]
а) ... ... орта ... ... өзгеруінің әсерінен
өнімнің көлемі 35010,1 мың теңгеге [49601x0,703] артқан,
б) Ал қор ... ... - 3566,4 мың ... кем ... Яғни ... ... ... пайдаланбаған. Сондықтан кәсіпорынның негізгі құралдарын жаңарту
шараларын енгізіп, оның тиімділігін арттыру қажет.
3. Материал шығындарының өзгеруінің және ... ... ... әсерін анықтаймыз.
а) Материал шығындарының өзгеруінің әсерінен өніңмнің шығын
көлемі 9914,2 мың теңгеге [8255x1,201] өскен.
б) Ал материал қайтарымдылығының өзгеруінің әсерінен 19441,5 ... ... ... өскен.
4. Келесі қарастыратын көрсеткішіміз ... ... ... ақы ... ол ... ... салыстырғанда 8576,9 мың
теңгеге [43626,5-35049,6] артығымен ... Осы ... әсер ... екі факторды қарастырамыз.
а) Жұмысшылар санының 3 адамға көбею себебінен ... ақы ... мың ... [3x35049,6] артығымен жұмсалған.
б) Еңбек ақы қорының өзгеруінің ... өнім ... ... ... ... өскен.
1.3 Қазақстан Республикасында қазіргі заманғы бухгалтерлік есеп
аудиттің даму концепциясы
Шаруашылық қаржылары олардың қорлану көздерінің қалыптасу қозғалыс
күйін ... және ... ... ... әдіс ... шаруашылық
операцияларын жинақтап, зерттейтің ғылымды бухгалтерлік есеп деп ... ... ... ... Президентінің
«Бухгалтерлік есеп туралы» заң күші бар ... ... ... іске ... мақсатында 1996 жылы Қазақстан Республикасының
бухгалтерлік есеп жөніндегі ұлттық комиссиясы құрылды. Ұлттық комиссияның
алдына қойған мақсаты - ... ... ... ... ... бухгалтерлік есеп пен қаржылық есеп беруді ұсыну стандарттарын
жасау болды. [12.100 б]
«Бухгалтерлік есепке алу туралы» Қазақстан ... ... ... 25 ... заң күші бар №2732 жарлығына сәйкес Қазақстан
Республикасында бухгалтерлік есепке алу және ... ... ... есеп ... ... қағидалары мен жалпы ережелері осы жарлық
Қазақстан Республикасындағы бухгалтерлік есепке алу жүйесін ... ... ... ... ... табылатын заңды және ... ... - ақ ... ... аумағында тіркелген
резидент еместердің фирмалары мен ... ... мен ... ... ... ... жұмыс істейтін барлық
субъектілер бухгалтерлік есепке алу мен қаржылық есеп ... ... банк ... ... ... Бухгалтерлік есепті жүргізу:
- бухгалтерлік есепке алу туралы жарлық;
- бухгалтерлік есепке алудың стандарттары;
- оларға ... ... ... мен ... субъектінің есеп жүргізу саясаты;
Есеп жүргізу саясаты — бұл бухгалтерлік есепке алу және ... ашу үшін ... ... мен ... ... ... қабылдайтын әдістерінің жиынтығы.
Субъектінің есеп жүргізу саясаты Қазақстан Республикасында бухгалтерлік
есеп пен аудитті дамыту мен жетілдірудің 1998 - 2002 ... ... ... ... Республикасы Президентінің 1998 жылдың
28 қаңтарындағы №3838 жарлығы мен ... ... ... ... ... ... өзгерістер, халықаралық байланыстарды кеңейту және
Қазақстан Республикасының әлемдік қауымдастыққа кіруі талаптарына жауап
береді, субъектілерді ... ... ... ... ... ... жаңа ... есеп жүйесін ... ... - ақ ... есеп пен ... ... мамандардың
кәсіби біліктілігін арттыруда ... ету ... ... ... есеп пен ... ... ... дамуы көрсетілген:
- кәсіпкерлік ісіндегі бухгалтерлік есеп;
- бюджет қаражыты есебінен қамтылған ұйымдардағы ... ... емес ... ... ... ішкі ... мен тәуелсіз аудит;
- бухгалтерлік есепті компьютерлендіру.(7.10б)
Нарықтық экономикасы дамыған елдердің бухгалтерлік есепті енгізу,
қаржылық есепті ... ... және ... есеп ... ... негіздерінде барлық шаруашылық субъектілеріне қолданылады.
Стандарт дегеніміз барлық шаруашылық ... үшін ... ... жүйе ... нормативтік құқықтық құжаттармен реттеу.
Шоттардың бас ...... ... бухгалтерлік есеп
жөніндегі ұлттық комиссияның 1996 жылы 18 қарашадағы №6 ... [11.407 ... бас ... - ... есеп ... ... жүйеленген және шифрленген тізімі. Шоттардың бас жоспары
субъектілердің ... мен ... ... ... бухгалтерлік
есебінің шоттарында шаруашылық операцияларды көрсету тәтібін ... ... акт бола ... бухгалтерлік есепке шаруашылық
қызметтің фактілеріне тіркеу мен топтаудың схемасын ... ... ... ... ... ... ... мен
кодтары келтірілген. Бұл шоттар тек қана ... ... ... ... Бас ... ... 10 — ... тұрады.
Бұл жоспар халықаралық стандартқа негізделіп жасалған. Бұл ... ... 1 — 8 ... ... бухгалтерияға арналған, 9 —
бөлім басқару бухгалтериясына арналып жасалған. Ал 10- бөлім «Баланстан ... ... ... ... ... шығындарының есепке алуға өндірістің нақты
көлемін есептеуге, бағдарламаның орындалуын ... және ... ... ... аударылатын болды. Капиталдың шоғырлану
жағдайында ішкі және ... ... ... инфлияция кезінде өндіріс
шығындарының көлемі өсуіне байланысты әр түрлі басқару талабына ... ... ... ... ... үшін ... есеп екі ... Қаржы есебі;
2) Басқару есебі.
Бұлардың әрқайсысында өзінің мақсатында есептері, функциялары бар. Бұл
бөлінуге себепші ... ... ... ... алдын ала құрастыру
болып табылады. [13.17 б]
Жалпы алғанда қаржы есебі жүйесінде сыртқы пайдаланушыларға ... яғни осы ... ... ... ... ... ... есебінің мақсаты осы есеп жүргізіп отырған кәсіпорын
құрамына ... ... ... ... еткіштер жүйесін айтамыз.
Қаржылық есеп беру деп кәсіпорынның өткен кезеңдегі қаржы шаруашылық
қызметін кешенді түрде ... ... ... айтамыз.
Қаржылық есептің мемлекеттік маңызы бар. Есеп берудің деректері бойынша
кәсіпорынның қызметін қорытындылайды. Ол талдау ... ... көзі ... ... ... ... қаржы жөнінде есеп беру
деректерін салықтардың және басқа да ... ... дер ... ... ... үшін пайдаланылады.
Қаржы жөнінде есеп беру Қазақстан Республикасы Президентінің №2732
заңдық күші баар «Бухгалтерлік есеп ... ... ... ... ... ... айтқанда, олар:
1. Бухгалтерлік баланс;
2. Қаржы шаруашылық қызметінің нәтижесі туралы есеп беру;
3. Ақшалы қаржылардың қозғалысы туралы есеп беру.
Қаржылық есеп ... ... - ақ ... ... ... және бухгалтерлік есеп стандарттарының талаптарына сәйкес басқа
да материалдық деректер мен толықтырылуы мүмкін.
2003 жылдың 15 ... ... ... ... Қазақстан
Республикасының заңына өзгерістер мен толықтырулар енгізіле ... ... ... ... күні 2003 ... ... жаңа ... іс
жүргізіледі.
Аудит Қазақстан Республикасының заңдарында белгіленген талаптарға
сәйкес қаржылық есептіліктің ... және ... ... ... ... ... ... заңды тұлғалардың қаржылық есептілігін
тексеру болып табылады. [12.111 ... ... ... ... және ... аудит болып табылады.
Міндетті жыл сайынғы аудитке: банктер ... ... ... ... ... ... асыратын ұйымдар және бағалы
қағаздар нарығында қызмет істейтін ұйымдар, сақтандыру ұйымдары, жинақтаушы
зейнетақы қорлары, ... ... ... ... компаниялар,
инвестициялық қорлар, табиғи монополия субъектілері, шетел ... ашық ... ... ... ... ... - ақ Қазақстан Республикасның заң актілерінде
көзделген өзге ... да ... ... ... аудит аудиттелетін субъектің бастамасы бойынша аудиттелетін
субъектінің және аудитордың, аудиторлық ... ... ... ... шартта көзделген нақты міндеттер аудит мерзімі мен көлемі ... ... ... ... ... саны ... екі адамна
құрылуы тиіс.(8.12б)
Жүргізілген аудиттің нәтижелері бойынша аудиторлық есеп жасалады, ол
аудит ... ... ... ... ... есепте аудитор
лицензиясының нөмірі мен берілген күн ... ... және ... ... әр ... ... ... тудырады. Бухгалтерлік есептің даму
ерекшеліктеріне байланысты ... ... ... ... ... ... ... модель; Оңтүстік Амеикандық модель;
Интенационалдық ... ... ... ... 1996 ... қарашасында осы модельдердің «Британ -
Американдық» модельді ... ... ... - ... модель
Ұлыбританияда, Голландияда және АҚШ — та негізін қалады. Бұл модельдің
басты мақсаты инвесторларға және ... ... ... ... ... ... ақпараты инвесторлар мен кредиторлар қажеттілігін
қамтамасыз ету болса басқару шешімін қабылдауда оның ең ... ... - ... ... ... Осы ... ... отырған үш
мемлекетте де құнды қағаз нарығы өте жақсы дамыған. Бұл ... ... көзі бар ... саны өте көп. ... ... англо — американдық модель өз өрісін кеңейтуде.
Бухгалтерлік е.сеп стандарттары: есеп жүргізу саясатын ... - ... ... ... субъектілерге қолданылады.
Есеп жүргізу саясатын ашып ... ... - ... ... ... құрылтай құжаттаына сәйкес бомаса өз бастамашылығы
бойынша жариялайтын ... ... ... ... ... ... олар ... есептер ұлттық валютамен Қазақстан
теңгесімен бағаланады және жүргізіледі. ... ... есеп беру ... ... 1 ... бастап 31 желтоқсанға дейін күнтізбелік жыл болып
саналады. Жаңадан құрылған субъект үшін бірінші ... жыл оның ... ... ... ... сол ... 31 желтоқсаны мен аяқталады.
Есепті өткізу мерзімі болып 30 наурыз болып табылады.
«Облжылукоммунқуат» МКК — да есеп ... ... ... ... [16.107 ... 1.1. «ОЖКҚ» МКК - ның басқару құрылымы.
Схема 1.2. «ОЖКҚ» МКК - ның ... ... ... ... есебі
2.1 Меншікті негізгі құралдарды жалпы ұғымы, оларды топтастыру
және бағалау
Негізгі құралдар дегеніміз ұзақ уақыт ... ... ... -
заттық құндылықтар. Негізгі құралдар ұзақ ... ... ... ... ... ... ... олар бірте — бірте тозады
және өзінің қасиеті мен түрін сақтай отырып өз құнын ... - ... ... өнім ... ... ... бухгалтерлік есебін дұрыс
ұйымдастыру үшін оларды жүйелеп түгендейді.
Пайдалану мақсатына қарай өндірістік және өндірістік емес болып 2 ... ... ... ... және ... түрге өндіріс
процестеріне қатысады немесе өндірістік процестің қалыпты жағдайда өтуіне
мүмкіндіктерін жасайды. ... ... ... ... құралдары,
ғимараттар, құрылыстар жатады.
Өндірістік емес негізгі құралдар шаруашылық мәдени ... ... ... ... ... ... үйлер, денсаулық
сақтау мүлкі жатады.
Өндірістік емес негізгі құралдар шаруашылық мәдени ... ... ... ... [17.122 ... ... негізгі құралдар меншікті және жалға алынған болып
бөлінеді. Меншікті дегеніміз - ... ... және оның ... ... ... ... ал ... алынған құралдар - олар
белгіленген мерзімде шарт бойынша басқа ... ... ... ... ... жұмыс істеп тұрған, істемей тұрған және қорда
тұрған деп бөлінеді. Жұмыс істеп тұрғанға пайдаланудағы құрал — жабдықтар
жатады. ... ... ... бұл тоқтатылып қойылуына ... ... ... ... ... ... құрал — жабдықтар.
Қорда сақтаулы ... ...... ... ... ... жоспарлы
түрде ауыстыру үшін құралған қордағы объектілер жатады.(9.15б)
Заттық құрылымына қарай мүліктік және мүліктік емес болып ... ... ... бар, ... және ... ... ... үйлер ғимараттар, машиналар жатады. Мүліктік емеске пайдаланылған
жерлер және ... ... ... ... яғни ... ... жоқ қаражаттар
жатады. Мысалы: жер учаскелері, егістік үшін пайдаланылатын жерді өңдеу,
жалға алынған негізгі ... ... ... жұмсау тағы басқалар жатады.
Пайдалану мақсатына және және атқарылған қызметіне қарай негізгі
құралдар ... ... ... жер, ... өткізгіш тетіктер,
машиналар мен құрал — жабдық күш беретін машиналар және жабдықтар: ... ... ... және ... мен ... ... және
басқа да негізгі қорлар. Сонымен қатар есептеу техникасы, көлік құралдары,
құрал - саймандары, өндірістік ... ... өнім ... мол және ... ... ... ... жақсартуға шыққан күрделі шығын және басқа да
негізгі құралдар. [10.307 б]
Келтірілген негізгі құралдардың әрқайсысының құрамыына енетіндер: жер -
субъект меншік ... ... ... ... ... мен құны ... — халыққа еңбек етуге, тұруға, әлеуметтік - мәдени ... ... ... және материалдық құндылықтарды сақтауға арналған
сәулетқұрлыс объектілері.
Ғимараттар — ... ... ... ... жоқ ... бір
қызметкерді орындау жолымен өндіріс процесін ... ... ... — құрылыс объектілері.
Өткізгіш тетіктер — электр, жылу және механикалық энергияны өткізу
қондырғылары. Машиналар мен ... — күш ... ... ... ... және ... аспаптары, қондырғылар, лабоаториялық
жабдықтар; есептеу техникасы; басқа да ... мен ... ... бұл тобы бес ... ... ... машиналар мен жабдықтар жылу мен ... ... ... ... т.б.
Жұмыс машиналары мен жабдықтар - еңбек өнімдерін жасау процесінде еңбек
затына механикалық, жылулық, ... әсер ... ... ... ... және ... приборлары, қондырғылар және лабораториялық жабдықтар
өлшеуге, өндірістік процестерді реттеуге арналған аспаптар мен қондырғылар.
Есептеу техникасы — ... ... және ... ... ... ... басқадай машиналар мен жабдықтар, аспаптар аппараттар және ... - ... ... ... ... ... жабдығы, өрт сөндіргіш машиналар, жатады;
- көлік құралдары адамдар мен жуктерді тасымалдауға ... ... ... автокөлік, темір жол және су көлігінің
қозғалмалы құралы;
- құрал — сайман қол ... ... ... ... ... ... ... және тағы
да басқаларды өңдеу үшін машиналарға бекітілген заттар.
Шаруашылық мүлік — ... және ... ... ... ... шкафтар тағы басқалары. Жұмысқа пайдаланылатын және ... мал - ат, ... ... сиыр және ... жұмысқа пайдаланылатын және
өнім беретін малдар мүліктік объект болып табылады. Көп жылыдық ... ... жас ... тәуелсіз көп жылдық өсімдіктер. Жас өсімдіктер
дамуы толысқан өсімдіктерден бөлек есепке алынады.(11.31б)
Жерді ... ... ... шығындар ауыл шаруашылық мақсатына
пайдалану бүшін жерді үстірт жақсартту шараларына жұмсалатын мүліктік емес
сипаттағы шығындар.
Басқадай негізгі құралдар — кітапхана ... ... ... ... негізгі құралдарға жұмсалған күрделі салымдар.
Негізгі қүралдардың есебін дұрыс ұйымдастырудың басты шарты оларды
бағалаудың қабылданған бір ... ... ... табылады. Негізгі құралдарды
ақшаға шағын бағалау болардың көлемін, құрылымын тозуын айқындап қайта
өңдейді, ... ... ... ... ...... ... ағымды, баланстық құн, сатып өткізу құны жойылу құны, ... ... құны ... ... тарихи құн - негізгі құралдарды сатып алуға, сатуға
және жасап шығаруға кеткен ... ... және ... алу ... салық салаларынан сондай - ақ пайдалануға беру тағы сол сияқты
негізгі құралдарды ... ... ... ... ... ... тұрады.
Ағымды құн — бүл негізгі құралдардың белгілі бір мерзімдегі нарықтық
бағасы бойынша бағаланған құн.
Баланстық құн - бұл ... ... және ... есеп беруде
көрсетілген жинақталған тозу сомасын алып тастағандағы негізгі құралдардың
бастапқы немесе ағымды құны.
Сатылу ... ... құны бір — ... ... ... мәмілеге келуге
дайын тәуелсіз шарттардың негізгі құралдарды өзара ... ... құны ... табылады.
Жабылу құны - тиімді қызмет ету мерзімі ... ... ... ... ... ... ... бөлшектердің болжамды құны.
Тозу құны - негізгі ... ... және ... ... ... былайша айтқанда негізгі құралардан амортизацяиялық
жолмен есептеліп өндіріске немесе айналымға ... ... ... ... құны - бұл ... өнімге, орындалған
жұмысқа және көрсетілген қызметіне әлі аударылмаған құн. ... ... үшін ... ... ... ... ... қолданыста болу
уақыты ұлғайған сайын мөлшері өсе түсетін ... тозу ... ... 24б)
2.2 Негізгі құралдардың келіп түсуі мен есептен шығарылуы және ... ... ... ... бухгалтерлік 6 «Негізгі құралдар
есебі стандартына сәйкес ұйымдастырылады. Бұл стандарт меншік шаруашылық
жүргізу және ... ... ... мен ... қарайтын негізгі құралдар
есебінің әдістемесін айқындайды.
Негізгі құралдардың бухгалтерлік есебі: ... ... ... кәсіпорын ішіндегі ауыстыруының және шығуының дұрыс құжаттық
рәсімдерін және ... ... ... ... ... ... ... бекітілуін және сақталуы мен ұтымды
пайдалануын ... ... ... ... ... мен ... есепте дұрыс көрсетілуін сондай —ақ есеп және калькуляциялық
шығындарының есебі; ... ... ... ... сату және ... шығу ... ... нақты көрсетілуі қамтамасыз етуге тиісті;
[15.407 б]
«Облжылукоммунқуат» МКК — да негізгі құралдарды есепке алу бойынша 12
«Негізгі ... ... ... ...... мен ... — машина және құрал — жабдықтар, табыстау қондырғылары;
124 - көлік құралдары;
125 - басқалар;
126 — аяқталмаған құрылыс.
Бұл шотта ... мен ... салу және ... ... есеп ... ... шығындар саналады.
Негізгі құралдарды өндірістік ғимараттарды және тұрғын ... ... ... мен жабдықтар көлік құралдарын сатып балу; өз
күші мен құрал - саймандар дайындау; объектілерді ұзақ ... ... ... ... ... үлес ... келіп түседі. Негізгі құрал -
жабдықтардың ... ... ... мен ... құрал - жабдықтарды қабылдау - тапсыру (орын ... ... № НҚ - 1) ... ... ... ... ... енгізу
үшін, қолданып жүрген заңдарға сәйкес олардың ... ... ... тиіс ... ... оларды пайдалануға беру ушін;
негізгі ...... бір ... ... ... екіншісіне
орын ауыстыруын рәсімдеу үшін, сондай — ақ басқа ... ... ... ... ... ... үшін қолданылады;
Негізгі құралдар келіп түскен кезде 12 «Негізгі құралдар» ... ... және ... ... ... ... шоттар
корреспонденциясы анықталады;
12 - ші бөлімнің тиісті шоттары — ... ... ... ... ... және тағы сол ... орын ... толық төленіп ұзақ
мерзімге жалға берілген негізгі құралдардың қабылдануы; 126 - ... ... ... ... ... құралдар кіріске алынған; жас төлдер
негізгі құрамына есепке алынғанда; ... ... ... ... ...... жататын уақытта салынған үйлер мен ғимараттар
пайдалануға берілгенде;
511 - құрылтайшылардың кәсіпорынның жарғылық капиталына ... ... ... ... ... ... — 643 еншілік, тәуелді және бірлесіп бақылаған ... ... ...... сый ... негізгі құралдардың құнына тегін
алынған негізгі қүралдардың құнына мүліктік ... ... ... кірмеген негізгі құрал - жабдықтардың құнына;
32 431 — 432, 441, 451, 453, 671, 687 — ... және жеке ... ... ... негізгі құралдар кіріске алынғанда.(16.54б)
Негізгі құралдар өндірістік ғимараттарды және ... ... ... ... мен ... көлік құралдарын сатып алу,
өз күшімен ... - ... ... ... ... мен субъектілерден
ақысыз тегін алынған негізгі құралдардың, кәсіпорынның жарғылық капиталына
құрылтайшылар қосқан үлес ... ... ... ... табынға
ауыстыру, көп жылдық жас —өсімдерді негізгі құралдарға қосу ... ... ... ... ... ... ... арнайы құжаттар есепке
алынғанда, ... ... ... ... ... ... ... негізгі құралдарды қабылдау топтастыру актісі (үлгі № НҚ - 1)
толтырылады. Негізгі құралдар ... ... ... ... ... жекелеген 1 — данадан акті ... ... ... ... өкілімен тағайындалады. Олардың құрамына бас инженер, механик,
цех немесе бөлім бастықтары, бухгалтерияның ... ... әр ... акт жеке жасалынады. Егерде қабылданып отырған объектілер бір
типті болса, құндары бірдей болып бір ... ... ... ... ... ай ішінде қабылданған болса, онда бірнеше ... ... ... беріледі. Бұл актілерге ... ... қол ... ... актілерге комиссия қол қойып техникалық құжаттарды ... ... ... ... ... ... орын ... мысалы, бір цехтан екінші цехқа беру. Ондай ... ... 2 ... етіп ... бір ... бухгалтерияға өткізеді. Ал екіншісі
тапсырушыға өткізіледі. Негізгі құралдарды басқа субъектіге сату ... үш дана ... ... ... ... ... тізімде нөмір
белгіленеді. Ол нөмір № НҚ — 1 үлгідегі мүліктік тізімге ... ... ... есебі бухгалтерияда әр мүліктік объектіге
ашылған «мүліктік корточкада» жүргізіледі. ... ... ... ... ... ... бір тұтас үлгісі негізінде (үлгі № НҚ
- 6) жүргізіледі.
Негізгі құралдарды пайдалану кезінде бірте - ... ... ... ... ... ... рухани тозуының нәтижесінде
экономикалық жағынан оларды әрі қарай пайдаланудың ешқандай мәні қашпайды.
Мұндай негізгі ... ... ... яғни жойылады. Негізгі
құралдардың есептен шығарылуының басқада есептері болуы мүмкін. ... ... ... ... ... мекемеге пайдалануға беру, үлес
түрінде басқа шаруашылықтың жарғылық капиталына енгізу, түрлі апаттардың
нәтижесінде және ... ... ... ... ... құны мен ... ... шығарылған объектілердің сипаттамасын бере ... ... ... ... ... ... ... бөлшектердің техникалық хал - ... ... ... ... ... еместігін негіздейді.
Объектіні жою нәтижесінде анықтайды. Табиғи зіл - залалар, апаттар
салдарынан, сондай — ақ ... ... ... не ... ... ... шығарғанда себептерін көрсету мен қатар кінәлілерге
қолданылған шараларды, көрсететін ... да ... ... ... ... бекітеді. Оларды бекіткеннен кейін ғана
объектіні бөлшектеуге болады. Жоюдың нәтижесінде ... ... ... ... ... және басқада құндылықтардың бағасына ... ... ... ретінде пайдалану немесе сату ... ... - ... ... ... ... қабылданған
тәртібін бұзған жағдайда, сондай - ақ жою нәтижесінде ... ... ... ... ( ... немесе өртеп жіберу) анықталса
оған кінәлі ... ... ... ... ... ... ... - жабдықтарды, көлік құралдарын
приборларды, құрал — саймандарды, мүлікті жұмысқа ... және ... ... ... ... ... жеке ... сатуға болады.
Кесте 3.
«Облжылукоммунқуат» МКК - ның негізгі құралдарының келіп түсуі
мен есептен шығарылуының есебі
|№ |Мазмұны ... |Дт |Кт |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 ... ... ... |50000 |123 |671 |
| ... сатып алынады. | | | |
| | | | | |
|2 |Осы ... ... ... орын |50 000 |123- |123- |
| ... | | | |
| | | |02 |01 |
|3 ... ГАЗ — 52 — 1 ... тозу |100099 |133 |124 |
| ... мен ... шығарылады. | | | |
| | | | | |
|4 ... ... ... іске |208200 |201 |123 |
| ... ... ... | | | |
| | | | | |
|5 ... ғимаратты бөлшектеніп |192000 |208 |122 |
| ... ... ... ... | | |
| | | | | ... ... келіп түсуі мынадай құжаттармен рәсімделеді. Негізгі
құралдарды ... ... ... ... ... ... ... жекелеген объектілерді енгізу үшін; қолданылып жүрген заңға сәйкес
олардың ... ... ... рәсімделуге тиіс жағдайлардан басқасы,
оларды пайдалануға берілуіне рәсімдеу үшін, негізгі құрал ... ... ... орын ... ... ... ... құралдарды
қоймадан пайдалануға берілуін рәсімдеу үшін, сондай –ақ ... ... ... кезінде олардың негізгі құралдардың ... үшін ... ... ... рәсімдеу кезінде субъект жетекшісінің
өкімімен тағайындалған қабылдау комиссиясы әр бір жекелеген объектіге бір
данадан акт ... ... ... бірнеше объектісін қабылдау
тапсыру актісін жасауға тек шаруашылық мүлкінің, ... ... ... және т.б. ... ... ... ... егер бұл
объектілер бір типті болса ғана жол беріледі. Рәсімделгеннен кейін ... ... ... ... қоса ... акт ... бас ... қол қойып, субъект жетекшісі немесе соған өкілетті
адамдар бекітеді. [11.17 б]
Алыс-беріс актісінде, міндетті реквизиттермен қоса, комиссия ... ... және ... жою ... ... ... ету ... жүргізуші субъект дербес анықтай алады, яғни ол ... ... ... ... және ... да ... Ал ... жою құны негізінен шаруашылық жүргізуші субъекті
дербес анықтай алады, яғни ол ... ... ... ... және ... ... шығады.
Негізгі құралдар кәсіпорын ішіндегі орын ауыстыруын рәсімдеу үшін
актіні екі дана етіп ... цех ... ... ... және
тапсырушының қолдары қойылған бірінші данасы бухгалтерияға тапсырылады, ал
екінші тапсырушы цехта қалады.
Негізгі құралдарды ақысыз беру ... ... акт екі дана ... ... ... ... сату ... актінің үш данасы
жазылады: алғашқы екеуі өткізуші субъектіде қалады, ... дана ... ... ... беріледі. Негізгі құралдардың алыс беріс
актісі толтырылады.
Негізгі құралдарды бірдей өндірістік ... ... ... тхникалық сипаттамасы және құны бірдей шаруашылық жұмыстарға
арналған, техникалық сипаттамасы және құны ... ... ... бір
типті заттарымен, құрал сайманнан тұрса, олар бухгалтерияда бір мүліктік
карточкада ... ... ... ... ... ... корреспонденциясы |
| |мазмұны ... | |
| | | |Дт |Кт |
|1 |2 |3 |4 |5 |
|1 ... ... ... |121-125 |121-125 |
| |өз ... ... ... | | | |
|2 ... ... ... заңды | | | |
| ... жеке ... | | | |
| ... | | | |
| ... ... ... |150000 |122-125 |671 |
| |ҚҚС ... | | | |
| | |24000 |331 |671 |
|3 ... ... | | | |
| ... ... ... | | | |
| ... ... негізгі | | | |
| ... ... ... | | | |
| | |600000 |121-125 |511 |
|4 ... ... ... | | | |
| ... және ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... | | | |
| ... ... |250000 |122-125 |641-643 |
| |ҚҚС ... |40000 |331 |641-643 |
| ... ... ... сомасына | | | |
| | |100000 |122-125 |131-134 |
|5 ... ... ... |350000 |х |х |
|6 ... ... ... құралдар | | | |
| ... | | | |
| ... ... |132000 |122-125 |727 |
| ... ... ... | | | |
| ... тозу ... | | | |
| | |28000 |122-125 |131-134 |
|7 ... |160000 |х |х |
|8 ... ... ... | | | |
| ... негізгі құралдар | | | |
| ... | | | |
| ... ... ... | | |
| ... ... ... |64000 |122-125 |727 |
| ... | | | |
| |- ... ... ... | | |
| ... ... бірақ | | | |
| ... ... тозу ... |18000 |122-125 |131-134 |
|9 | ... |82000 |х |х ... ... өзі ... | | | |
| ... ... | | | |
| ... өндіріс цехынан | | | |
| ... ... ... |300000 |122-125 |900 |
| | | | | |
| | |200000 |122-125 |920 ... ... |500000 |х |х ... келіп түскен объектіні ... ... ... ... каточка ашады, объектіге мүліктік тізімдеу нөмірін беріп,
мүлікті мүлікті тізімге алады, негізгі ... алу ... ... ... ... ... түскен кезде, мына төмендегідей шоттар
коррспонденциясы жасалынады. [24.10 ... ... бір ған ... есепке алуға рұқсат етіледі. Барлық
негізгі құралдар үшін Мүлік карточкасының ... ... ... ... ... ... түскен негізөгі құралдардың
актілері, ... ... ... толтырылады. Карточкада
объектілердің және ... ... ... ... ... ... ... бірақ техникалық құжаттамадағы мәліметтері
қайталанбайды. Негізігі құралды басқа субъектіге тапсыру (беру) кезінде
негізгі ... ... ... ... соғуға, сондай-ақ негізгі құрал
объектілерінің субъект ішінде орын ауыстыру кезінде «Негізгі құралдарды
қабылдау-тапсыру ... ... және тозу ... ... құралдың
объектілерін есептеп шығаруға «Негізгі құралдар объектілерін есептен шығару
актісі» негіз бола алады. Құрылысы ... ... ... ... ... ... объектілер туралы жазбаларды карточкаға
жазу үшін «Жөнделген, қайта құрылған және ... ... ... актісі» негізінде жазылады.
2.3 Негізгі құралдардың амортизациясының және оларды
жөндеудің есебі
Амортизациялық аударымдар өнімнің жұмыстардың және қызметтердің ... ... ... ... бірі ... ... ... сомасын көтеру немесе түсіру өндіріске жұмсалатын шығынның,
жалпы ... ... ... ... ... салық салудағы дәлсіздікке
әкеліп соғады. Амортизация латынның өтеу деген сөзінен шыққан. Амортизация
... ... ... қүралдардың құнын олардың ... ... ... объективті процесс, арнайы ақша ... ... ... ... ... үшін ... немесе айналым
шығындарына енетін, амортизациялық аударымдарды пайдалану. Амортизация ... ... ... ... және құн ... қатысу ерекшеліктері
объективті негіз болады.
Амортизациялық аударымдар қатардан шыққан негізгі құралдарды қайта
қалпына келтіру үшін ... ... ... ... жылдық сомасынның негізгі құралдарын орташа жылдық құнына
процентпен көрсетілген қатынас.(19.36б)
Амортизациялық аударым нормалары әдетте ... ... ... ... ... құнына процентпен белгіленеді. Есептелген амортизация
сомасы ай - сайын өндірілген өнімнің, ... ... ... ... ... құнына аударады. Жаңадан пайдалануға берілген
негізгі құралдар бойынша амортизация ... ... ... ... ... ... ... бастап, шығын кеткен негізгі құралдар бойынша шыққан
айдан кейінгі айдың бірінші күнінен бастап тоқтатылады.
Жалпы алғанда ... ... ... амортизация есептеудің жалға
беру шартыньщ немесе шарт ... сай ... ... ... ... алушы
жасайды.
12 «негізгі құралдар» бөлімшесінің ... ... ... ... амортизациялық аударымдарды жалға алушы жасайды. Бұл ұзақ
мерзімде алынған құралдар болып есептелінеді.
«Облжылукоммунқуат» МКК - да ... ... ... 13 ... тозуы» бөлімшесінің шоттарында есепке алынады:
131 - Ғимараттар мен құрылыс ... ... - ... мен ... өткізгіш құралдарының тозуы;
133 - Көлік құралдарының тозуы;
134 - ... ... ... ... аралық шоттар алуға болады:
1. Меншікті негізгі қүралдардың тозуы.
2. Ұзақ мерзімге жалға алынған негізгі құралдардың тозуы.
Бұл шоттар ... ... Бұл ... ... ... есептелген
амортизация есептеуі белгіленеді, ал дебетінде амортизация сомасын есептеп
шығарады.
Бухгалтерлік есептің № 6 ... ... ... деп ... стандартында амортизацияны есептеудің мына әдістері ұсынылған:
1. Негізгі құралдардың құны бойынша амортизацияның бір қалапты есептеу
әдісі, яғни ... құны оның ... ету ... ішінде өндіріс
шығындарына біркелкі апарылады. Бұл бухгалтерлік ... ... ... ... ... Амортизацияны - есептеудің жеделдетілген әдістері. Бұл әдістері
өндірістік мақсатта пайдаланылатын негізгі құралдардың ... ... ... ... ... ... істейтін немесе жоғары
өнімділік қабылетін көрсетеді деген паймдауға негізделген.
Амортизацияны есептеудің жеделдетілген әдісі ... 2 ... ... ... әдіс - ... тілінен аударылғанда - озу, жиналу деген
мағынаны білдіреді, яғни сандарды қосу бойынша тозудың ... ... ... ... болып табылады, объектінің қызмет ету
мерзімдегі жылдар санын қосу арқылы анықталады.
2. ... ... ... әдісі — бұл әдісте кумулятивтік әдістің
принциптеріне ... Оны екі ... ... ... арқылы азайып отыратын қалдық әдісі деп аталады.
«Облжылукоммунқуат» МКК - да №6 ... ... ... есеп ... ... амортизацияның есептердің төмендегі
әдісі ұсынылған.
Негізгі құралдардың құны бойынша ... тік ... ... ... яғни ... құны оның қызмет ету мерзімі ішінде өндіріс
шығындарына біркелкі апарылады. Бұл әдіс ... ... оның ... ... ұзақтығына байланысты деп пайымдауға ... және ... ... ... ... қолданылып жүрген әдіс. Әрбір
мерзім (жыл) үшін ... ... ... ... ... бастапқы құнының оның жойылу құнын алып тастағанддағы)
объектіні ... ... ... болу ... ... ... ... болады. Мысалы: кәсіпорында ... ... - 52 — 01, жүк ... ... құны 50000 ... Яғни осы жүк
автокөлігінің 1 жыл мерзім өткеннен кейінгі жойылу құны 5 000 ... ... ... ... тік ... бірыңғай әдісімен есептеу
төменде келтіріледі. [17.197 ... ... құн - | |50 000| ... тозу сомасы|жойылу құны |= |- 5000|= |
|= | | | | |
| |12 ай | |12 | ... МКК - ның ... ... құралдардың
амортизациясы және тозуы бойынша келесі ... ... ... ... МКК - ғы негізгі құралдардың тозуының есебі.
|№ ... ... |Дт |Кт |
|1 ... ... ... ... | | | |
| ... ... | | | |
| |- ... КО 503 - В |58351 |924 |133 |
| |- ... Газ - 52 - 01 |61 676 |924 |133 ... ... ... процестерінде қатыса отырып, біртіндеп тозады.
Тозудың 2 түрі болады: табиғи және сапалық тозу.
Негізгі құралдардың ... ... ... ... ... ... және негізгі құралдарды пайдалануға тікелей ... ... ... ... ... ... ... түрлі сыртқы
факторлардың әсерінен ылғалдан, материалдардың тот басуынан, ескеруінен
пайда болады.(20.68б)
Негізгі ... ... ... ... ... ... жетілдіруге жұмыс істейтін негізгі құралдардың ұқсас өнімдерінің
арзандауына ықпал етеді. ... орай ... ... ... ... ... ... құнсызданғандай болады.
Машиналардың, жабдықтардың, үйлердің, ғимараттардың барынша ... ... және ... ... ... жаңа және жаңартылған
өнімді тұқымдарын, көпжылдық өсімдіктердің ... мен ... ... ... пайдаланып жүрген негізгі құралдарды бүдан әрі қолдану
экономикалық ... ... ... қалады.
Негізгі құралдардың уақытынан бұрын тоздырмау үшін оларды ... ... ... ... - ... ... қарап жөндеуді күрделі
және ағымды деп бөледі. [23.67 б]
Күрделі жөндеу деп негізгі құралдардың объектіні тұтастай алғандағы мен
салыстырғанда тозу ... ... ... ... ... ... ... жөндеу әдетте жөнделетін объектілерді ішінара қайта құру
мен қатар жүреді, бұл ... ... және ... тозу ... барынша
жою керек. Ішінара қайта құру және ... ... ... ... ... ұлғайтпайды.
Ағымдағы жөндеу барлық құралдарды жұмыс жағдайында ұстау үшін оның
тозған бөлшектерін ауыстыру немесе ... ... ... ... ... ... ... рәсімделуін, жұмыс көлемін және оның ... ... ... ... қаражатты мақсатты түрде пайдалануды
бақылауды қамтамасыз етеді.
Негізгі құралдарды жөндеу негізінде шаруашылық және мердігерлік әдіспен
жасалуы мүмкін.
Неғұрлым прогрессивті және үнемді ... ... ... ... арнайы жабдықталған субъектілер жүргізеді. Мысалы: автожөндеу заводы
жөндеу құралы субъектілері және тағы басқалары, ол ... ... ... және ... жүзеге асырады.
Күрделі жөндеу өткен негізгі құралдарды қабылдап алу «Күрделі жөндеуден
өткен, қайта қарастырылған және ... ... ... ... (үлгі № НҚ - 2) бойынша құжатталады.
Субъектінің негізгі құралдарды ... ... ... ... ... ... ... жаңарту жұмыстарын жүргізген субъект
өкілі қол қойылған ... ... ... ... ... ... қол ... оны субъект басшысы немес оған өкіметті адамдар
бекітеді. [21.147 б]
Шаруашылық әдіспен негізгі ... ... ... тыс ... жөндеу
бойынша шығындар тікелей өндіріс шығындарына апарылады. Бұл ... ... ... ... ... ... ... Мысалы:
126, 821, 934, 945 т.с.с. сонымен қатар мына шоттар кредителеді. ... ... ... шоттар 201 - 206, 208; әлеуметтік қажеттілігін
аударымдар бар еңбек ақы төлеу бойынша есеп айырулар 681, 651 - 653, ... және де ... мен, ... және ... ... ... шоттары. Мысалы: 671, 641 -643 шоттары кредиттеледі. [14.107
б]
Жабдықтар, автокөліктер, тракторлар т.с.с. ... ... ... ... ... ... 920 — шы ... өндірістер» шотында
қарастырылады. Шығындар мынадай ... ... ... еңбегіне ақы төлеу;
- Еңбек ақыдан есептелінген аударымдар;
- Электр энергиясы;
- ... газ ... ... ... Цехтарды басқаруға жұмсалған шығыңдар;
- Цех жабдықтарының амортизациясы тағы басқа да жөндеу
бойынша шығындар.
Егер кәсіпорын жөндеу ... ... ... онда ай ... ... түрі үшін осы қорға жылдық қаржының 1/12 мөлшерінде аударымдар
жасалады. Жөндеу ... ... 686 - ... да есептелген шығыстар» шотының
«жөндеу қоры» аралық шотында кредиттеліп, ал ... ... ... онда ... ... 126, 811, 821, 934, 945.
Есепті айда «Облжылукоммунқуат» МКК — да негізгі құралдарды ... ... ... шаруашылық операциялар бухгалтерияда
тіркеліндеген.(21.56б)
2.4 Негізгі құралдарды жалдаудың есебі
Жалгерлік — жалдаушыға шаруашылық және ... ... ... ... үшін қажетті табиғи ресурстарды, кәсіпорындарды және басқа мүліктік
кешендерді және мүлікті келісім - шарт ... ... ... ... ... ... және жалға алушы (жалдаушы)
арасында жалдау ... ... ... — қатынас пайда ... ...... ... ... жалға берілеетін мүліктің меншік иесі. Меншік
иесі мүлікті жалға беруге уәкілеттік берген ... мен ... ... ... ... және жеке тұлғалар жалға мүлік алушы заңды ... жеке ... ... жеке ... ... ... мен ... бола
алады.
Жалдау шарты — тараптардың еріктігі және толық теңдігі негізінде
жасасқан жалдау шарты ... ... ... беру туралы жалға беруші мен
жалдаушы арасындағы келісім.
Жалдау ақысы — жалдаушының ... ... ... үшін ... ... ... түрде төлейтін төлемі. Жалдау ақысына жер және басқа табиғи
ресурстарды жалдаудан басқа жолданған мүліктің құнынан ... ... ... ... кейін жөндеуге жұмсалатын қаражат,
сондай - ақ ... ... ... [24.16 б]
Жалгерлік процент - жалдау шартында нақты ақша ... ... ... ... ... ... тәжірибеде жалгерліктің үш түрі болады: ұзақ мерзімді,
орташа мерзімді және қысқа мерзімді.
Ұзақ ... ... ... - ... үш ... астам мерзімге
сжолдау. Ұзақ мерзімді лизинг жалдау шартының мерзімі ... соң ... ... ... ... Қаржылық лизинг жалгерлікті ұзақ
мерзімді несиелеу нысаны. Жалдаушы ... ... ... ... арқылы
өтейді.
Орташа мерзімді жалдау (хайринг) - жалдаушыға меншік иесі құқығын
бермей, ... бір ... үш ... ... ... жалдау.
Қысқа мерзімді жалдау («рейтинг» «чартер») — жалдаушының мүлікті бүдан
кейін сатып алу құқығынсыз жалға алуы. ... ... бір ... ... бойынша жалдау ақысы лизингке қарағанда жоғарырақ. Чартер әдетте
рейсті (кемені, ұшақты) бірнеше қатар ... ... бір ... ... ... мерзімге жалға алынатын негізгі құралдардың есебі және ... ... ... ... үшін ... - ... қызмет
бухгалтерлік есебінің бас шоттар тізбегінде мынадай жинақталатын шоттар мен
қосалқы шоттар қарастырылады. [24.19 ... ... ... ... шоттарының (121 - 125 - шоттар) 2 - ... ... ... ... ... ... ... шоты. Жалға алынатын
негізгі құралдардың талдамалы есебі, әр ... ... ... ... тобына ашылатын негізгі құрал -жабдықтарды мүліктік есептеу
корточкасында (үлгі № НҚ —6) жүргізіледі.
Келіп түсетін жалдау міндеттемелерінің есебі 334 - ші ... ... ... және ... ... «Келіп түсетін жалдық ... ... ... Бұл шот негізгі, активті, есеп айырысу шоты ... шоты ... ... ... ... ... кәсіпорындар мен үзақ мерзімге алынған негізгі құралдар
обектілерінің жалдау арқылар бойынша есеп айырысулардың есебін жүргізу ... - ші ... ... деген шот қойылады.
Есеп айырысу аналитикалық есебі «Түрлі дебиторлар мен және кредиторлар
мен есеп айырысуларды есепке алу ... ... ... 683 - ... ... ... каәсіпорындар қолданады.
13 - ші « Негізгі құралдардың тозуы» бөлімшесінің шоттарына (131 -134)
жалға алушы кәсіпорындар ұзақ ... ... ... ... құрал -
жабдықтардың қолданылып жүрген амортизация нормалары ... ... ... ... ... ... жалға алынған негізгі құралдардың
тозуы» аралық шотын енгізеді. [32.97 б]
Ұзақ мерзімге жалға алынған негізгі ...... ... ... ... ... ... есептелген тозу сомасы меншікті негізгі
құрал - жабдықтардың тозу сомасына қосылады. Жалға алушы ... ... ... ... - ... нақты бары және қозғалысы баланстан
тыс 001 — ші ... ... ... ... ... шотында жүргізічледі.
«Облжылукоммунқуат» МКК — да негізгі құралдарды жалға алу және ... ... ... ... сондықтан олар есепке
алынбаған.(20.45б)
2.5 Субьетінің меншікті негізгі құралдарды қайта бағалау және түгендеу
Негізгі құралдарды қайта ... ... ... ...... бары және ... олардың нақты қалпына ... құны мен ... ... дәл де ... ... ... Негізгі құралдарды қайта
бағалау кәсіпорынға өнімнің өзіндік құнын, ... ... ... ... ... ... - ақ нарықтық қатынастар
жағдайында өте маңызды болып табылады. Және ол негізгі құралдарды ... ... ... ... ... ... мүмкіндік береді.
Негізгі құрал - жабдықтарды қайта ... ... ... ... ала ... амортизация нормаларын нақтылауға негіз бола алады,
қазіргі ... ... ... жетілдіруде қажетті жағдайлар жасап негізгі
құрал - ... ... ... ... және де ... ... қызметтің өзіндік құнындағы амортизация ... ... ... ... ... - ... қайта бағалауды өткізу үшін мүліктік
түгендеудегідей комиссия құралады. Негізгі құралдарды ... ... ... ... ... жүреді. Негізгі құраладарды бағалауда
олардың бастапқы (ағымдағы) құны негізгі мәлімет болып табылады. ... ... ... ... және жүмыс істеу жүйесіне қарамастан
барлық кәсіпорындарда жылына бір рет негізгі құралдардың жыл басындағы ... ... ... бағалау өз меншігінде және ұзақ мерзімге жалға
алынған негізгі құрал - ... ... ... — ақ ... ... құрал — жабдық, бітпеген күрделі құрылыс қайта
бағаланады. Қайта бағалау өнеркәсіптік ... ... ... ... ... ... индекстер бойынша негізгі құралдардың
құнын өсіру коэфиценттері бойынша жүргізіледі. ... ... ... ... ... ... агентігі
тағайындайды.
Қазақстан Республикасы Үкіметінің арнайы қаулысымен ... ... - ... белгілі бір түрлеріне, олардың нарықтық құны
сараптау қорытындылары және ... ... ... негізгі
құралдарды индекстеуді олардың бастапқы құнын қайта бағалау жүргізілген
күнгі бағаларға тікелей аудару арқылы жүргізу ... ... ... ... ... құрал - жабдықтардың нақты бар
-жоғын аны қтау және ... ... ... ... ... ... алынатын нормативтік, заңды және басқа да актілерге
сәйкес оқтын - ... ... ... - ... ... ... жүргізіп
отырады.
Негізгі құрал - жабдықтарды түгендеу жылдық қаржылық есептер ... ... ... ... ең аз ... 1 рет, қараша айында
жүргізіледі. Мүліктік түгендеу міндетіне ... ... - ... ... техникалық жағдайы туралы дәл, толық мәліметтерді алу мен ... ... алу, ... ... да жатады. Негізгі құрал
- жабдықтардың нақты бар - жоғы және техникалық жағдайы туралы мәліметтер
«Негізгі құрал — ... ... ... тізіміне жазылып, мүліктік
түгендеу біткеннен кейін субъектінің бухгалтериясына өткізіледі. [17.57 б]
Есепке алынбаған объектілерді мүліктік тізімдеу кезінде бағалау қазіргі
бағалар мен ... ... ... ... алып ... Мүліктік
түгендеу кезінде анықталған, есепке алынбаған объектілердің қашан ... ... ... шығындардың қаржыланданру көздерін ... ко ... ... оны ... ... ... құралдардың есепке алынбаған объектілерінің қалдық құнына 12
«Негізгі құралдар» бөлімінің шоттары 122 - 125 ... ... де, ... ... ... түскен табыс шоты кредиттеледі; тозу сомасына
123 -125 ... ... және 13 ... ... тозуы»
бөліміндегі 131-134 шоттар кредиттеледі.
Негізгі құралдардың құны ... ... - ... ... ... алынған сияқты, ал негізгі құралдардың құны төмендегі
анықталса есептен шығарылуы сияқты көрсетуі тиіс.(17.98б)
Мүліктік ... ... ... ... ... есепке алынбауына кінәлілерді анықтап, себептерін табуға
тиісті. Мүлікті түгендеу нәтижелері міндетті ... ... ... ... ... ... Мұндай түгендеу мәләметтері «Негізгі құрал —
жабдықтардың мүліктік ... ... ... ... ... тек есепке алынған мәліметтерде алшақтықтар болған кезде.
Артық немесе кем шығуға кінәлілер мен ... ... ... келтіріп, болашақта қолайсыз жағдайлардың алдын алу ... ... ... ... ... ... хаттамасы аса маңызды құжат болып табылады. [30.67 б]
Негізгі құрал - жабдықтарды «Облжылукоммунқуат» МКК - ны ... ... ... Яғни ... ... ... ... кезінде оның тозу
сомасы, негізгі құралдардың бастапқы ... ... ... - ... ал ... сомаға (айырмасына) 16669858,67 тг.
122 - 125 шоттар дебеттеледі де, 541 - шот кредиттеледі.
Тозудың үстеме ... ... тг] 541 шот ... де, ... ... ... Негізгі құралдардың ағымдағы құны өсуіне сәйкес
тозу сомасының да өсетінін ескерткен жөн. Оны ескермеген ... ... күрт ... тзу ... ... ... құралдардың бағасын
өсіруде) және керісінше. Негізгі құралдарды арзандатқан ... ... ... ... ... негізгі құралдардың
есебін ұйымдастыру
Windows фирмасының неше операциялары және қаржылық есебінде ... ... ... ... «1C: ... үшін — ... қолданып, бухгалтерлік байланысты өзінің айына 6000 — ға ... ... «1С: ... ТМД - да ең ... ... боып ... ... жұмысты бірінші күннен
бастауға болады - әмбебапты қосып, нәтижелерді көру ... ... ... күрделі функцияларды, тек қажат туғанда жасауға болады. [10.19 б]
Бағдарлама толығымен ... ... ... ... мен ... ... өзгертулерін енгізеді.
Қол жазба түріндегі есеп кезінде аналитикалық объект туралы анықтама
мәліметтері ... ...... ... ... есеп карточкаларында және т.б. сақталады. ... ... ... ... ... ... ... көптеген жұмысты қажет етеді, «1C: бухгалтерия» бағдарламасының
автоматтандырылған есебі кезінде тұтынушы ... ... ... ... ... ... жиынтығын өз бетінше анықтауға
мүмкіндік алады. ... ... ... ... ... ... ... Бағдарламада бұл мақсат үшін субшотта параметрлерін
анықтайтын ... ... ... ... ... ... ... сипаттайтын
технолгогияны қарастырсақ:
«Субконто» түрлерінің анықтамасын ашып, одан ... ... ... ... ... ... басу арқылы қажетті
субконто тізімінен кез - келген позицияны ... ... ... OKA
- 12» және «Порометрлер» ... ... - ... ... ... [44.177 б]
Экранға ашық терезелерді бірінен соң бірін орналастырамыз. ... ... - бір ... ... ... өздігінен
таңдалуын бұйырады. Содан кейін компьютер әрбір субконто үшін бос ... оған ... ... порометрлерін атауын және олардың
белгілерін кіргізуне болады.
Субконто порометрлерінің ... 4 ... ... - ... ... ... ... - порометр атын енгізу үшін;
Ұзындық - толтыруға тиісті емес баған;
Белгілі — берілген бағанға порометр белгісі ... және ... ... енгізу кезінде оннан бір бөлігі бүтіннен «белгісі»
арқылы бөлінеді, үтір ... ... ... ... ... ... 50 ... аспауы тиіс екенін ескерту ... ... ... ұзын белгілер мен жұмыс істегенде, оларды бірнеше
жолға бөліп, олардың әр ... ... атын ... ... ... түрі үшін ... ... жиыны 2
топқа құрылады: «Амортизация шифрі», ... ... ... ... ... ... үшін ... жылдық нормасы»
порометр белгісімен толтырамыз.
Мұны келесі түрде жасаған ыңғайлы:
1. «Субъектінің негізгі ... ... және ... түрлерін
бір - бірінің қасына қою;
2. «Субъектінің саны» терезесіндегі 1 — ші объекті белгіленеді;
3. Порометрлер терезесінде ... ... 2 рет басу ... ... ... ... ... шығу;
4. Клавиятурадан порометрдің сандық белгісін енгізу;
5. Тышқанмен «Субъект саны» терезесіндегі ... ... ... терезесінде бірден белгіленген субконто үшін
порометрлер шығады;
6. «Амортизацияның жылдық ... ... ... ... ... ... енгізілмейінше, 3 — ші пункттен бастап ... ... [16.107 ... ... ... ... «Негізгі құралдар» субконто
порометрлері тізіміне, әрбір ... ... ... үшін ... ... ... енгізуге болады.
Кезекті жұмыс процесінде порометрлер тізіміне, тізіммен жұмыс істеудің
жалпы ережелерінің жаңа жолдарын ... ... ... ... ... және ... Негізгі құралдарды аудиті және талдау міндеттері, негізгі ... оны ... ... ... ... - әрбір өндірістің маңызды факторларының бірі. Олардың
жағдайы мен тиімді пайдалануы кәсіпорынның ... ... әсер ... ... құралдардың рационалды пайдалануы және
кәсіпорынның өндіріс ... ... ... ... ... әсер ... Сонымен қатар өнімнің өндірілуінің
көлемін көбейтеді және өзіндік құнды төмендетеді, ... ... [15.137 ... құралдарды пайдалануын талдау бірнеше бағытта жүргізіледі, олар
негізгі құралдарды пайдалану құрылымының бағалануын және динамикасын тиімді
пайдалануын бағалауына мүмкіндік береді.
Берілген ... ... ... ... таңдамалы кезеңде негізгі
құралдардың бастапқы құны 50 5616 мың тг. үлес ... 175,04 ... ... ... ... құны - 712 59 мың тг. төмендеген, үлес
салмағы - 37,9 % ... Бұл ... ... ... ... жұмыстары
жүргізілмегендіктен деп айтуға болады.
Негізгі құралдардың қозғалысын олардың келіп түсу көрсеткіштері мен
және негізгі құралдардың істен ... ... ... Сол ... ... ... ... құралдардың келіп түсуі - 79 738 мың
тг. төмендеген, оның үлес ... - 90,53 % ... ... ... ... ... есепті жылы 77718 мың тг. артқан, ал үлес салмағы 45,5
есе. Енгізу ... - 0,43% ... ... қатар істен шығу
коэффиценті 0,26% ... Жою ... ... ... ... ... - 0,11% кеміді. Ал тозу коэффиценті 0,11 % артқан.
(14.63б)
3.1. Негізгі ... ... ... ... ... ... ... капиталының жалпы сомасындағы
үлкен үлесі ... ... ... ... ... ... кәсәпорынның қызметінің соңғы ... ... ... соңғы нәтижелері болып: өнімнің шығару ... ... ... ... ... ... ... тұрақтылығы
табылады. [17.63 б]
Негізгі құралдарды пайдалану тиімділігінің жалпылама ... үшін ... қор ... қор ... көрсеткіштері
қолданылады. Тағы негізгі құралдардың ... ... ... НӨҚ 1 - НӨҚО х ... НӨҚО, НӨҚІ - вбазистік және есеп беру жылдарындағы негізгі
құралдардың сәйкес орта ... ... ІВП - ... өнім ... орта ... ... ... кезінде тек кәсіпорынның өз
меншігіндегі емес, сонымен қатар жылдағы негізгі құралдарды есепке алынады.
Жоғарыда ... ... ... үшін ... ... техникалық даму жоспары, ... ... ... ... ... ... ... негізгі құралдарды қайта
бағалау, өндірістік қуаттылық ... ... ... ... ... ... тиімділігінің негізгі көрсеткіші ... Оның ... тек қор ... ... ... ... ... байланысты.(12.35б)
Схема 3.1. Қор рентабельділігінің факторлы жүйесі
Қор қайтарымы мен қор рентабельділігі арасындағы ... ... ... ӨӨ П
R ... = ... ... НӨҚ ... R НӨҚ негізгі өндірістік құралдардың рентабельділігі, П -
өнімді сатудан түскен пайда, НӨҚ - ... ... ... ... ... Өндірілген өнім көлемі, Ққ — қор қайтарымы, R - өндірілген ... МКК - ның ... ... ... ... ... ... көрсетілген.
Кесте 6.
Негізгі құралдарды пайдалану тиімділігін с ипаттайтын көрсеткіштер.
|№ ... |өлш. |2005ж |2006 ж |Абс. |
| | ... | | ... |
|1 |2 |3 |4 |5 |6 |
|1 ... ... ... |мың тг |222903 |272704 |49801 |
| ... орташа жылдық | | | | |
| ... | | | | |
|2 ... ... көлемі|мың тг |156708 |187377 |30669 |
|3 ... ... |мың тг |435 |438 |3 |
| ... | | | | |
|4 |Қор ... |тг |0,70 |0,69 |-0,01 |
|5 |Қор ... |тг |1,42 |1,45 |0,03 |
|6 |Қор мен ... |тг |512,4 |622,6 |110,2 |
« ның ... ... ... тиімділігінің сипаттайтын
көрсеткіштерін анықтай отырып, есеп беру жылы ... ... ... ... негізгі құралдардың орташа жылдық құны 49801 мың ... қор ... ... ... бір теңгесіне қанша өнім келетінін
көрсетеді. Яғни есепті жылы 1 тг. негізгі құралға 0,69 тг (69 тиын) ... ... ... ... ... есеп беру жылы базистік жылға
қарағанда қор қайтарымы — 0,01 тг. болар ... ... Қор ... 1 тг. өнім ... ... ... ... келетінін көрсетеді.
Есеп беру жылы базистік жылға қарағанда қор сиымдылығы 1,42 тг. өсті. Ал
жалпы есеп беру жылы 1 ... өнім ... 0,03 тг. ... ... келіп
отыр. Қосымша жұмысшыладың қормен қарулану коэффиценті есептелінеді. Ол
көрсеткішке есеп беру жылы ... ... ... 110,2 тг. ... ... ... ... құралдардың тиімді пайдалану көрсеткіші
болып табылады, ал негізгі ... ... ... ... ... ... ... сиымдылық келесі формуламен анықталады.
S 22293
Sб =-------=----------------
N 156708
272704
Sа = ... Sб және Sа - ... ... басы мен соңындағы
қор сиымдылығы,
S - негізгі құралдардың орташа ... ... - ... ... ... ... ... бағалануы мен есебі динамикада ерекше орын ... қор ... ... ... өнімнің 1 тг. шыққандағы
негізгі ... ... ... ... ... ... Біздің
кәсіпорында 0,03 тг. өскен.
Қор қай тарымдылығының өсуін құрал - ... ... ... ... ... ... ... шығару көлемінің жоғары болуы мен анықтауға
болады.
Негізгі құралдардың әрбір ... ... ... ... ... ... ... немес төмендейді.
Берілген көрсеткіш өндірістің техникалық тиімділігін бағалау үшін және
кәсіпорынның зұзақ кезеңдегі жұмыс тиімділігінің динамикасын ... ... ... ... өсуі ... ... кеңейтудің әсері
мен анықтауға болады. Ол келесідей есептеледі.
4980160,69 = 34362,7 (тың тг.)
4980150,7 = 34860,7 (тың ... ... ... басы мен ... ... ... құралдардың өндіуінің көлемі,
Ққ - қор қайтарымдылығы.
Жыл соңында ... ... 34362,7 мың тг. ... ... ... ... өсуі ... формуламен анықталады.
0.7515678 = 10974.6;
0.696187377 = 129290.1;
мұндағы: НҚ т.б. - негізгі құралдарды пайдалану тиімділігі.
Негізгі құралдарды қысқарту көлемін ... өнім ... ... ... арқылы анықталады:
Мұндағы негізгі құралдардың құнының төмендеуі.
Негізгі құралдардың құнының 49801 мың тг. ... ... ... ... ... 0,7 мң тг. әсер ... ... әсер ету үлесі келесі формула мен анықталады.
Қор қайтарымдылығының өсуі ... ... ... ... 2,59 тг ... Дайын өнімнің шығару көлеміне осы 2 фактордың әсер етуі өндіріс
рентабельділігінің өсуіне ... ... ... өнім қор ... - 0,01 % ... ... құралдараға
салынған қаржылардың қатынастарын үнемдемегені көрініп тұр.
Қатынастық үнемдеу сомасы келесі формула арқылы есептелінді.
(0,69-0,7)

Пән: Бухгалтерлік іс
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 92 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 900 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Капитал тартудың көздері мен әдістері6 бет
Кәсіпорынның негізгі құралдардың келіп түсуі мен шығуының есебі мен аудитінің ерекшеліктері23 бет
Негізгі құралдардың есебі мен аудиті75 бет
"Ай Ер Нур" Жауапкершілігі шектеулі серіктестігін бойынша өндірістік іс-тәжірибе есебі37 бет
"Бухгалтерлік есеп."31 бет
«TASTOBE RESOURCES» ЖШС42 бет
«Казахцемент» ЖШС-дегі ақша қаражатының есебі мен есеп айырысу есебі79 бет
«Мәдени Мұра» және «Асыл Мұра» бағдарламалары: аудиовизуалды құжаттар мәселелері37 бет
«ОЙЛСТРОЙСЕРВИС» ЖШС-ДЕГІ іс-тәжірибе бойынша есеп беру92 бет
«РПК Бектау» ЖШС-нің шаруашылық - қаржылық қызметі65 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь