Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жасауға даярлау процесін талдау

АНЫҚТАМА ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
КІРІСПЕ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

1 ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ
1.1 Инклюзивті білім беру туралы түсінік ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.2 Инклюзивті білім беруде балалардың педагогикалық.психологиялық жағдайлары ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
1.3 Қазақстан Республикасындағы инклюзивті білім беруді дамыту..
1.4 Инклюзивті білім берудің өзекті мәселелері мен бағыттары ... ... ...

2 БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІН ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУ ЖАҒДАЙЫНДА ЖҰМЫС ЖАСАУҒА ДАЙЫНДАУ
2.1 Инклюзивті білім беру және оны жүзеге асырудың ерекшеліктері
2.2 Инклюзивті білім беру жағдайында мұғалімдердің кәсіби құзыреттілігіне қойылатын талаптар ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
2.3 Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жасауға дайындау бағдарламасын құру ... ... ... ... ... ...
2.4 Педагогтар мен мамандардың инклюзивті білім беруде қарым.қатынас байланысы ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...

ҚОРЫТЫНДЫ ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ..
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
ҚОСЫМША ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... .
Елбасы Н.Назарбаевтың 2014 жылғы «Қазақстан жолы–2050:Бір мақсат,бір мүдде,бір болашақ» атты халыққа Жолдауында даму мүмкіндігі шектеулі адамдарға қолдау мен көмек көрсету мәселесіне арнайы тоқталғаны белгілі.Атап айтсақ,«...мүмкіндігі шектеулі азаматтарымызға көбірек көңіл бөлу керек.Олар үшін Қазақстан кедергісіз аймаққа айналуға тиіс.Бізде аз емес, ондай адамдарға қамқорлық көрсетілуге тиіс–бұл өзіміздің және қоғам алдындағы біздің парызымыз.Бүкіл әлем осымен айналысады»-деген болатын[1].
Жac ұpпaқты оқытып қaнa қоймaй aлдaғы өмipден өзiнiң лaйықты оpнын тaбa aлaтындaй етiп дaйындaуда,бүгiнгi күннің болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін дайындау жaуaпкеpшiлiгi зоp мiндет болып табылады.
Инклюзивті білім беруді іске асыру мүмкіндігіне ие қазіргі заманғы мұғалім дайындау,жоғары педагогикалық мамандық үшін өте өзекті міндет болып табылады.Бұл мазмұн-идеологиялық,рухани-адамгершілік,дербес қабілетті бастауыш мұғалімдерін инклюзивті білім беруге кәсіби даярлау болып табылады,шығармашылық және тиісті дене және интеллектуалдық мүмкіндіктері шектеулі балаларға инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жасауға даярлау болып табылады.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жасауға даярлауда кешенді зерттеу барысында болашақ бастауыш сынып мұғалімдерінің қажеттілігі,мүмкіндігі шектеулі балалар мен жалпы білім беру осы балалардың енгізу процесінде бастауыш сынып мұғалімдерінің рөлі маңыздылығы білім алуға тең құқықтарды қамтамасыз ету және әлеуметтік даму талаптарымен айқындау.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жасауға даярлауға қойылатын талаптар жаңа қызметтерді орындаумен байланысты:дене немесе интеллектуалды мүмкіндігі шектелген балалар болсын,қалада немесе ауылда тұратын әр түрлі әлеуметтік топтағы балалар болсын немесе басқа да әр түрлі білім беру топтарымен жұмыс істеуге болатын технологияларды өздігінен,шығармашылық түрде таңдау мен қолдану қабілеті.Әрбір баланың мектеп жүйесінің талаптарына сәйкес болуы немесе сәйкес болмауына қарамастан,оқушыны сыйлау және оның жеке даралығын қабылдауды қамтамасыз ететін инклюзивті білім беру идеясының елімізде таралуы педагогтардың құзыреттілігіне жаңа талаптар қолданылады.
Жұмысы тек дені сау балаларға ғана емес,сонымен қатар әр түрлі әлеуметтік жағдайларды,жақын айналадағыларының және әлеуметтенуінің ерекшеліктерін есепке ала отырып,дамуында түрлі ауытқулары бар балаларға бағытталған жоғары білікті болашақ бастауыш сынып мұғалімдері аса қажет.Бұл жағдайдың маңыздылығы халықаралық және отандық құқықтық құжаттарда айқындалған.Мысалы,«Дүниежүзілік мүгедектік туралы баяндамада» инклюзивті білім беруді дамытуда жалпы білім беретін педагогтың арнайы дайындығы шешуші мәнге ие екендігі бекітілген.Берілген құжатта «Мемлекеттік жалпы мектеп мұғалімдерінің арнайы оқытылуы олардың сенімділігін нығайтып,мүгедек балаларды оқыту дағдыларын жақсарту.Инклюзия қағидалары мұғалімдерді дайындау бағдарламаларына ендірілуі және мұғалімдерге инклюзивті білім беру саласында кәсіби білім мен тәжірибе алмасуға мүмкіндік беретін басқа да бастамалармен қосылуы керек» деп жарияланған[2].
1.Назарбаев Н.Ә. Қазақстан халқына Жолдауы «Қазақстан жолы-2050: бір мақсат, бір мүдде, бір болашақ» // Егемен Қазақстан 17 қаңтар 2014.
2.Дүниежүзілік мүгедектер туралы баяндама. - Дүниежүзілік денсаулық сақтау ұйымы, 2011ж.
3.ҚР білім беруді дамыту 2015 тұжырымдамасы
4.Адам құқықтарының жалпыға бірдей декларациясы. 10 желтоқсанда, 1948 жылғы БҰҰ Бас Ассамблеясының Бас Ассамблеясының қарары 217 А (III) қабылдаған.
5.Бала құқықтары декларациясы. 20 қараша, 1959 БҰҰ Бас Ассамблеясының қарарында 1386 (XIV) қабылдаған.
6.Мүгедектердің үшін тең мүмкіндіктерді қамтамасыз етудің стандарттық ережелері. 20 желтоқсан 1993 жылы Бас Ассамблеяның қарарында 48/96 қабылдаған.
7.Саламан Декларациясы ЮНЕСКО 1994 ж
8.К.Жарықбаев. Инклюзивті білім берудің мазмұны қандай? // Мектептегі психология, 2010, №5,18-20 б.
9.Білім туралы: Қазақстан Республикасының Заңы. –Алматы: «Литера», 2000 – 96 бет
10.Қазақстан Республикасында инклюзивті білім беруді дамытудың
тұжырымдамалық тәсілдері. – Астана: Ы.Алтынсарин атындағы Ұлттық білім академиясы, 2015. – 13 б.
11.Кеңесбаев С.М., Оралбекова А.К. «Инклюзивті қоғам құруда
ақпараттық және коммуникациялық технологиялардың қалыптасуы» «Хабаршы – Вестник» (физика-математика ғылымдары) №2, 2015ж., 17-21 б.
12.Кемтар балаларды әлеуметтік және медициналық-педагогикалық түзету арқылы қолдау туралы. ҚР 2002ж №343 заңы
13.Ә. Ермағамбет. // «Психикалық дамуы тежелген балалардың психологиялық-педагогикалық сипаттамасы». // Дефектология, 2008, №4.
14.Ахмедалиева, Д. У. Мүмкіндіктері шектеулі балалармен жұмысты ұйымдастыру // Әлеуметтік педагог. - 2010.-№1. - . 15-17
15.«Қазақстан Республикасындағы баланың құқықтары туралы» Қазақстан Республикасының Заңы 8 Тамыз 2002 № 345-II Заңымен
16.Қазақстан Республикасында білім берудi дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттiк бағдарламасы
17.Қазақстан Республикасының Білім беруді дамытудың 2011-2020 жылдарына арналған мемлекеттік бағдарламасы.-Астана,7 желтоқсан 2010ж
18.Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңының (2012.09.01. берілген өзгерістер мен толықтыруларымен) 8-бабы «Білім беру саласындағы мемлекеттік кепілдіктер»
19.Сүлейменова Р.А Мүмкіндігі шектеулі балалардың интеграция тәсілі ретінде әлеуметтік түзету-педагогикалық қолдау көрсету. Негізгі білім беру саласында арнайы білім беру қажеттіліктері бар балалардың енгізу мәселелері. Алматы, 2002.
20.«Жалпы білім беру ұйымдарының (бастауыш, негізгі орта және жалпы орта білім беру) түрлері бойынша қызметінің үлгілік қағидаларын бекіту туралы» Қазақстан Республикасы Білім және ғылым Министрінің 2013 жылғы 17 қыркүйектегі № 375 бұйрығына өзгерістер енгізу туралы
21. А. А. Байтұрсынова «Арнайы педагогика: проблемалары мен даму болашағы» Алматы, 2008 ж
22.Мүгедектікті әлеуметтік тұрғыдан қарау БҰҰ-ның Мүгедектердің құқықтары туралы Конвенциясы 13 желтоқсан 2006 ж
23.Қазақстан Республикасы білім беру жүйесінің жағдайы мен дамуы туралы ұлттық баяндама, 2013. – Астана: ҰБСБО, 2013 ж.
24.Ж.Жанділдаева. Инклюзивті білім беру мазмұны. // Қазақстан мектебі, 2011, №7, 60-61 б.
25.ҚР Білім және Ғылым министрлігінің 2011-2015 жылдарға арналған стратегиялық жоспары.
26.Инклюзивті білім беру саясатын саласындағы нұсқаулар. Париж, ЮНЕСКО, 2009
27. «Мүгедектердің өмір сапасын жақсарту жөніндегі ұлттық жоспар» ҚР Үкіметінің 2012 жылғы 16 қаңтардағы № 64 Қаулысы.
28.Жалпы білім беру ұйымдарына арналған жалпы білім беретін пәндердің, таңдау курстарының және факультативтердің үлгілік оқу бағдарламалары. Қазақстан Республикасы Білім және ғылым министрінің 2013 жылғы 03 сәуірдегі № 115 бұйрығы. – 1176 б.
29.Л.С.Выготский «Оқыту үрдісінде балалардың ақыл-есінің дамуы» 1935 ж
30.Педагог кадрлардың біліктілігін арттырудың жаңа жүйесі қалай іске асырылуда. // Білім берудегі менеджмент. №3. 2014. – Б. 29-32.
31.Пугачев В.П. Руководство персоналом организации. – М.: аспект пресс, 2000. – 54 с.
32.Дружилов С.А. Профессиональная компетентность и профессионализм педагога: психологический подход. – Сибирь. Философия. Образование. – 2005. - №8. – С.26-44
33.Маркова А.К. Психология профессионализма. – М.: Международный гуманитарный фонд «Знание», 1996. – 312 с.
34.Коточитова Е.В. Психологические особенности творческого педагогического мышления: Автореф.дисс….канд.психол.н. – Ярославль: Изд-во ЯрГУ, 2001. – 24 с.
35. Даму мүмкіндіктері шектелген балаларға кіріктірілген (инклюзивті) білім беруді ұйымдастыру бойынша Әдістемелік ұсынымдар. – ҚР БҒМ Хаты № 4-02-4/450 16 .03.2009 ж.
36.Сабельникова С.И. Развитие инклюзивного образования // Справочник руководителя образовательного учреждения. – 2009. - №1. – С.42-54.
37.Шумиловская Ю.В. Подготовка будущего учителя к работе с учащимися в условиях инклюзивного образования: дис. … канд. пед. наук. – Шуя, 2011. –174 с.
38.Оралканова И.А. Формирование готовности учителей начальных классов к работе в условиях инклюзивного образования: дис.докт.философии (PhD). – Алматы, 2014. – 210 с.
39.Мовкебаева З.А. Вопросы подготовки педагогических кадров в Республике Казахстан к работе в условиях инклюзивного образования. Педагогика и психология. - № 2 (15) – 2013. – С. 6-11.
40.Мовкебаева З.А., Оралканова И.А. Включение детей с ограниченными возможностями в общеобразовательный процесс. Учебное пособие. –Алматы: ИП «Сагаутдинова М.Ш.», 2014. – 236 с.
41.Методические рекомендации для педагогических работников образовательных учреждений по организации работы с детьми, имеющими ограниченные возможности здоровья в условиях инклюзивного образования /авт.сост. М.М. Панасенкова. – Ставрополь: СКИРО ПК и ПРО, 2012. – 46 с.
42.Мовкебаева З.А. Мультидисциплинарное взаимодействие педагогов и специалистов// Основы инклюзивного образования. Учебное пособие. Искакова А., Мовкебаева З.А., Закаева Г., Айтбаева А., Байтурсынова А.А.. - Алматы: L-Pride, 2013. – С. 85-107.
43.Инклюзивное образование. Выпуск 4. Методические рекомендации по организации инклюзивного образовательного процесса в детском саду. – М.: Центр «Школьная книга», 2010. – 240 с.

Интернет көздері:
http://zkoipk.kz/ru/2015smart4/1550-conf
http://nao.kz/files/blogs/1444200284376
http://zkoipk.kz/nisconf2s/773-conf
        
        АНЫҚТАМА............................................................................................
ҚЫСҚАРТЫЛҒАН СӨЗДЕР...................................................................
КІРІСПЕ.......................................................................................................
1 ИНКЛЮЗИВТІ БІЛІМ БЕРУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ
1.1 Инклюзивті білім беру туралы түсінік................................................
1.2 Инклюзивті білім беруде балалардың ... ... ... Республикасындағы инклюзивті білім беруді дамыту..
1.4 Инклюзивті білім берудің өзекті мәселелері мен бағыттары...........
2 БОЛАШАҚ БАСТАУЫШ СЫНЫП МҰҒАЛІМДЕРІН ... ... БЕРУ ... ... ... ... ... беру және оны жүзеге асырудың ерекшеліктері
2.2 Инклюзивті білім беру жағдайында ... ... ... ... талаптар.......................................................................
2.3 Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жасауға дайындау бағдарламасын құру.......................
2.4 Педагогтар мен мамандардың инклюзивті ... ... ... байланысы.......................................................................
ҚОРЫТЫНДЫ..........................................................................................
ҚОЛДАНЫЛҒАН ӘДЕБИЕТТЕР........................................................
ҚОСЫМША.............................................................................................
АНЫҚТАМА
Инклюзив-латын тілінен аударғанда , ал ... ... ... деген мағынаны білдіреді.
Инклюзивті білім беру-балалардың жынысына,географиялық орнына жас ерекшелігіне, қимыл-қозғалыстық және ақыл-есінің жағдайына, әлеуметтік-экономикалық жағдайына қарамастан, ... ... алу және ... ... ... мүмкіндігіне ие болу.
Инклюзивті оқыту-барлық балалардың мұқтаждықтарын ескеретін,ерекше қажеттіліктері бар балалардың білім алуын қамтамасыз ететін жалпы білім ... ... ... - ... Ұлттар Ұйымы
ЮНЕСКО - Біріккен Ұлттар Ұйымының Білім, Ғылым және Мәдениет жөніндегі Ұйымы
ТМД - Тәуелсіз Мемлекеттер Достығы
ПДТ - Психикалық ... ... ... - ... ... Н.Назарбаевтың 2014 жылғы атты халыққа Жолдауында даму мүмкіндігі шектеулі ... ... мен ... ... ... ... ... белгілі.Атап айтсақ,-деген болатын[1].
Жac ұpпaқты оқытып қaнa қоймaй aлдaғы өмipден ... ... ... тaбa ... етiп дaйындaуда,бүгiнгi күннің болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін дайындау жaуaпкеpшiлiгi зоp мiндет болып табылады.
Инклюзивті білім беруді іске ... ... ие ... ... мұғалім дайындау,жоғары педагогикалық мамандық үшін өте өзекті міндет болып табылады.Бұл мазмұн-идеологиялық,рухани-адамгершілік,дербес қабілетті бастауыш ... ... ... ... ... ... ... табылады,шығармашылық және тиісті дене және интеллектуалдық мүмкіндіктері ... ... ... ... беру ... ... жасауға даярлау болып табылады.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жасауға даярлауда кешенді зерттеу ... ... ... сынып мұғалімдерінің қажеттілігі,мүмкіндігі шектеулі балалар мен жалпы білім беру осы балалардың енгізу ... ... ... ... рөлі ... ... ... тең құқықтарды қамтамасыз ету және әлеуметтік даму талаптарымен айқындау.
Болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін инклюзивті білім беру ... ... ... ... ... талаптар жаңа қызметтерді орындаумен байланысты:дене немесе интеллектуалды мүмкіндігі шектелген ... ... ... ... тұратын әр түрлі әлеуметтік топтағы балалар болсын немесе ... да әр ... ... беру ... ... істеуге болатын технологияларды өздігінен,шығармашылық түрде таңдау мен қолдану қабілеті.Әрбір баланың мектеп жүйесінің талаптарына сәйкес болуы немесе сәйкес болмауына қарамастан,оқушыны ... және оның жеке ... ... ... ... инклюзивті білім беру идеясының елімізде таралуы педагогтардың құзыреттілігіне жаңа ... ... тек дені сау ... ғана ... ... әр ... ... жағдайларды,жақын айналадағыларының және әлеуметтенуінің ерекшеліктерін есепке ала отырып,дамуында түрлі ауытқулары бар балаларға бағытталған жоғары білікті болашақ бастауыш ... ... аса ... ... ... ... және ... құқықтық құжаттарда айқындалған.Мысалы, инклюзивті білім беруді дамытуда жалпы ... ... ... арнайы дайындығы шешуші мәнге ие екендігі бекітілген.Берілген құжатта деп ... ... ... ... сынып мұғалімдерін инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жасауға даярлау процесін қамтамасыз ету болып табылады.
Зерттеу объектісі: болашақ бастауыш ... ... ... даму ... және педагогикалық оқыту.
Зерттеу пәні:болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жасауға даярлау үдерісі.
Зерттеудің міндеттері:
- инклюзивті білім беру ... ... ... ... ... психологиялық дайындығы;
- мүмкіндігі шектеулі балалармен дамыту жұмысын жүргізу біліктері мен дағдыларын меңгеру;
- инклюзивті білім беру жағдайында ... ... ... бастауыш сынып мұғалімдерін жүйелі оқыту;
Зерттеудің негізгі кезеңдері:
Бірінші кезеңде зерттеу тақырыбы бойынша ... ... ... ... ... ... ... мұғалімдерін инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жасауға даярлау мәселесінің қазіргі жағдайы анықталды.
Екінші кезеңде жүргізілген тәжірбие жұмысының қорытындылары шығарылып,нәтижелері ... ... ... ... инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жасауға даярлаудың тиімді тұжырымдар мен ұсыныстар дайындалды.
Зерттеу болжамы: үздіксіз педагогикалық білім беру үрдісінде жүйелі ... ... ... ... ... ... беру ... жұмыс жасауға даярлау бойынша мақсатты қызметті жүзеге асыру болса,онда ол осы қызметтің ... ... ... балалармен олардың одан әрі тиімді тәрбие жұмысы болашағын айтарлықтай ұлғаятын болады,олар психологиялық және материалдық дайындығын қалыптастырылатын болады.
Зерттеудің ғылыми жаңалығы мен ... ... ... ... ... ... арнайы оқу бағдарламасын болашақ бастауыш сынып мұғалімдерін инклюзивті білім беру жағдайында жұмыс жасауға даярлау бойынша ... ... ... ... өз тиімділігін көрсетеді деп ойлаймын.
Зерттеудің базасы:Шымкент қаласы Т.Тәжібаев атындағы №47 мектеп-гимназия,№1 А.С. Пушкин атындағы мектеп-гимназия.
Диплом жұмысының құрылымы:Зерттеу ... ... ... ... ... ... БІЛІМ БЕРУДІҢ ТЕОРИЯЛЫҚ ЖӘНЕ ӘДІСТЕМЕЛІК НЕГІЗДЕРІ
1.1 Инклюзивті білім беру туралы түсінік
Білім - барлық уақытта жоғары құндылықтардың бірі болған.Тек білімді,сауатты адам ғана ... ... ... ала ... ескере отырып Елбасы Н. Назарбаев өз Жолдауында Қазақстан Республикасының Білім беру жүйесін әрі қарай дамыту,жетілдіру жоспарын құрып,көптеген мақсаттарда көздеп ... ... ... кадрларды даярлау және заманауи мамандықтар жүйесін дамыту,оқыту әдістемелерін жаңғырту,елімізге ... ... мен ... ... үшін ... ... ... білімді болса,ел ертеңі жарқын болмақ[3].
Инклюзив сөзі−латын тілінен ... ,ал ... ... ... ... мағынаны білдіреді.
Инклюзивті білім берудің мақсаты:даму мүмкіндігі шектеулі балаларды қалыпты балалармен бірге ... ... ... жынысына,дініне,шығу тегіне қарамастан тең құқылы жеке тұлға ретінде білім беру жүйесі болып табылады.Инклюзивті білім беру - ... ... ... оқытып-үйретудің бір формасы.Инклюзивті оқыту негізінде балалар құқығын кемсітпеу,барлық ... ... ... қатынасты қамтамасыз ету,сонымен бірге ерекше оқыту қажеттілігі бар балаларға арнайы жағдай қалыптастыру идеологиясы жатыр.Тәжірибе көрсеткендей,қатаң білім беру жүйесінен ... бір ... ... ... ... жүйе ... ... даралық қажеттілігін қанағаттандыра алмайды.Инклюзивті бағыт мұндай балаларды оқуда және ... ... ... ... жағдай жасап және ықпал етіп,жақсы өмір сүру мүмкіншілігін қалыптастырады.Инклюзивті білім беруде барлық балаларға мектепке дейінгі оқу ... ... ... қатысуға мүмкіндік береді.Инклюзивті білім негізінде балалардың тең құқығын ... және ұжым ... ... ... ... ... беру арқылы балалар адамдармен қарым-қатынасына қажетті қабілеттілікті дамытуға ... ... ... ... ... ... және ... да ерекшеліктерін дамыту жөніндегі қайта қалыптастыру және адамның тұлғалық қасиеттерін қалыптастыруға байланысты білім алу тәсілінде ... ... ... ... ... жатыр.Қазіргі заманғы тәжірибелерге,әзірлеген көзқарастар мен ұғымдар негізделген білім берудің жаңа парадигмасы қолданысқа еніп іске асырылуда.Бірнеше зерттеулер біздің ғасырдың өсуіне тән тек ... іске ... ... ... ... ... ... білім жатқызуға болады.
Балалардың тең құқықтарын іске асыру кезінде нормативтік базасын құру бастапқы фаза 1945 жылдан бастап БҰҰ ... ... ... ... заң жөніндегі (1948) құжат тұжырымдамасы бар.Ол белгілі бір элементті қамтуына қарамастан,барлық тұлғалы азаматтарға және балаларға білім ... ... бар ... ... ... мәлімдеді: делінді[4].
Негізгі білім даму мүмкіндігі шектеулі балалардың құқықтарын тану арнайы медициналық ... мен ... беру ... мүмкіндіктері шектеулі адамдарды анықтаумен қатар,қажетті жағдайларды жүзеге асыру.Адам құқықтарының декларациясында даму мүмкіндіктері шектеулі балаларды білім беру қажеттіліктерінің ... ... ... қабылдануы болып табылады.1959 декларацияның қағидаларында БҰҰ Бас Ассамблеясының қарарымен қабылданып жариялаған мыналар болып есептелінеді:
- ... ... ... немесе әлеуметтік,арнайы емдеу,білім беру мен қамқорлық берілуі тиіс ол ... ... ... ... ... табылады;
- тұлға немесе балалар кем дегенде бастапқы кезеңдерінде тегін және міндетті болуы тиіс білім алуға құқылы;
- жалпы ой-өрісін,сана ... ... және ... ... ... ... теңдік негізінде,оған мүмкіндік және қоғамның пайдалы мүшесі бола отырып білім беру болып табылады;
- бала,нәсілдік,діни немесе кемсітушілікке кез-келген басқа да ... өз ... ... ... өз ... қорғалған болуы қажет.
Құқықтық заңда нәсіліне,терісінің түсіне,жынысына,тіліне,дініне,саяси немесе басқа да ... ... ... шығу тегі ... ... қоспағанда және үздік немесе кемсітусіз,мүмкіндігі шектеулі барлық тұлғалар үшін танылуы тиіс,жылжымайтын мүлік,туу немесе кез келген басқа факторға,қарамастан өзі-өзіне немесе оның ... ... ... ... ... ... және ... ересектерге арналған бастауыш және орта білім беру саласындағы мүмкіндіктерге тең барлық мүгедектердің оқу қажеттіліктерін қанағаттандыру үшін ... ... (1993) ... білім беретін мектеп жүйесінде құжат кешенді құрылыстарымен мүмкіндігі шектеулі балалар мен ересектерге арналған бағдарлама қамтамасыз етілді.Бұл бастауыш және орта ... беру ... ... тең ... принципін негізге алынып жүзеге асырылады.Мемлекет даму мүгедектігі шектеулі адамдардың білімі және ... ... беру ... ... ... ... ... және қамтамасыз етеді.Мемлекеттің негізгі білім беру мен арнайы білім беруді ... ... ... ... ... беру ... үшін маңызды іс-шара білім жөніндегі Дүниежүзілік конференция мүгедектерге арналған Испанияда(Саламанка қаласы)ЮНЕСКО-ның қамқорлығымен жүзеге асырылып 1994 жылы өтті.Нәтижесінде,педагогика жүйесінетермині енгізілді.
Мүмкіндігі шектеулі ... және ... ... беруде

Пән: Педагогика
Жұмыс түрі: Дипломдық жұмыс
Көлемі: 61 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 3 200 теңге

Ұқсас жұмыстар
Тақырыб Бет саны
Бастауыш сыныпта инклюзивті білім беруді ұйымдастыру ерекшеліктері89 бет
Жалпы инклюзивті білім беру9 бет
Мүмкіндігі шектеулі балаларды мектепке оқытуға дайындау22 бет
Мүмкіншілігі шектеулі жастарға деген қоғамның көзқарасы7 бет
Жоғары оқу орнында болашақ география мұғалімдерін этнопедагогикалық даярлауды жетілдіру34 бет
12 жылдық білім беру жүйесінде мектепалды даярлау114 бет
1946-1970 жылдардағы Қазақстан ауыр өнеркәсібіне инженер кардларды даярлау63 бет
5-6 жасар балаларды мектепке даярлау әдістері7 бет
Delphi программалау ортасында Қазақстан туралы мәліметтер қорын даярлау 51 бет
Microsoft Word мәтіндік процессорының көмегімен мәтіндік құжаттарды даярлау5 бет


+ тегін презентациялар
Пәндер
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить


Зарабатывайте вместе с нами

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Сіз үшін аптасына 5 күн жұмыс істейміз.
Жұмыс уақыты 09:00 - 18:00

Мы работаем для Вас 5 дней в неделю.
Время работы 09:00 - 18:00

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь