"психологиялық кеңес беру"


Психологиялық кеңес - адамдарды толғандырып жүрген мәселелерді шешуде, алдыңғы зерттеу нәтижелеріне негізделе отырып, ақыл-кеңес беру арқылы психологиялық көмек көрсету. Психологиялық кеңес жайлары психологиялық кеңесті ұйымдастырып жүргізетін уақытты, тәсілдерді, құралдарды және соны атқаратын орнын, психолог-кеңесшінің клиентпен қарым-қатынас стилін т.б. ескере қамтиды. Психологиялық кеңес — қарастырылатын мәселелер сипатына қарай бөлінетін психологиялық кеңес берулердің әртүрлілігі. Мысалы, интимді-тұлғалық, отбасылық, психологиялық-педагогикалық, қызметтік т.с.с. Психологиялық кеңес — психологиялық кеңес қызметкерлері үшін жасалынған жұмыс кестесі, психологиялық кеңес қызметкерлерінің атқаратын жұмыс түрлеріне қарай уақытқа бөлуін жасау
Психологиялық кеңес беру жұмысы- мектеп психологы қызметінің өте маңызды бөлігі. Кеңес беру - мұғалімдермен, оқушылармен, ата - аналармен жүргізіледі. Кеңес беруді жеке немесе топпен жүргізуге болады. Мектеп психологының жұмыс тәжірибесін жалпы қорыту нәтижесі, бізге мұғалімнің психологтарға жиі келесі мәселелер бойынша кеңес алуға келетіндіктерін көрсетеді, баланың жеке оқу пәндері бойынша материалдарды меңгеру барысына қиналу себептері, оқушылардың оқуға ынталарының болмауы және оқи алмауы, оқушыардың сыныпппен қарым қатынасының нашарлауы, мұғалімнің педагогикалық ықпалының нәтижесіз болуы, әр жастағы балалардың құрдастарымен қарым қатынасы және балалар ұжымының қалыптаспауы, өзінің жеке кәсіби біліктілігін жоғарлату, оқушылардың қабілеттері мен қызығушылықтарын анықтау және дамыту, оқушылармен профессионалдық-ориентациялық жұмыстар жүргізудің әдістері.
1.Алейникова Г.В Психоанализ М. 2000
2.Бурлакова Н.С Проективные методы: Теория и практика применения
3.к исследованию личности ребенка М2000
4.Проективная психология М2000
5.Щевандрин Н.И Психодиагностика, коррекция и развитие личности:
6.Учеб.для студ. М2001
7.Непомнящая Н.И Психодиагностика личности: Теория и практика
8.Баррон Ф. Личность как функция проектирования человеком самого себя // вопросы психологии 1990-№2
9.Бурлачук Л.Ф Исследование личности в клинической психологии
Киев,1979

Пән: Психология
Жұмыс түрі: Материал
Көлемі: 19 бет
Бұл жұмыстың бағасы: 300 теңге
Қазақстан Республикасының Ғылым және Білім министрлігі
Семей қаласының Шәкәрім атындағы Мемлекеттік Университеті

СӨЖ
Тақырыбы: Психологиялық кеңес беру

Тексерген: Адильжанова Қ.С.
Орындаған: Мақсұтханова.А.2015ж

Психологиялық кеңес - адамдарды толғандырып жүрген мәселелерді шешуде, алдыңғы зерттеу нәтижелеріне негізделе отырып, ақыл-кеңес беру арқылы психологиялық көмек көрсету. Психологиялық кеңес жайлары психологиялық кеңесті ұйымдастырып жүргізетін уақытты, тәсілдерді, құралдарды және соны атқаратын орнын, психолог-кеңесшінің клиентпен қарым-қатынас стилін т.б. ескере қамтиды. Психологиялық кеңес -- қарастырылатын мәселелер сипатына қарай бөлінетін психологиялық кеңес берулердің әртүрлілігі. Мысалы, интимді-тұлғалық, отбасылық, психологиялық-педагогикалық, қызметтік т.с.с. Психологиялық кеңес -- психологиялық кеңес қызметкерлері үшін жасалынған жұмыс кестесі, психологиялық кеңес қызметкерлерінің атқаратын жұмыс түрлеріне қарай уақытқа бөлуін жасау
Психологиялық кеңес беру жұмысы- мектеп психологы қызметінің өте маңызды бөлігі. Кеңес беру - мұғалімдермен, оқушылармен, ата - аналармен жүргізіледі. Кеңес беруді жеке немесе топпен жүргізуге болады. Мектеп психологының жұмыс тәжірибесін жалпы қорыту нәтижесі, бізге мұғалімнің психологтарға жиі келесі мәселелер бойынша кеңес алуға келетіндіктерін көрсетеді, баланың жеке оқу пәндері бойынша материалдарды меңгеру барысына қиналу себептері, оқушылардың оқуға ынталарының болмауы және оқи алмауы, оқушыардың сыныпппен қарым қатынасының нашарлауы, мұғалімнің педагогикалық ықпалының нәтижесіз болуы, әр жастағы балалардың құрдастарымен қарым қатынасы және балалар ұжымының қалыптаспауы, өзінің жеке кәсіби біліктілігін жоғарлату, оқушылардың қабілеттері мен қызығушылықтарын анықтау және дамыту, оқушылармен профессионалдық-ориентациялық жұмыстар жүргізудің әдістері.
Мектеп психологына оқушылар жиі кеңес алуға келеді. Негізінен келесі мәселелер бойынша: өздерінің ересектермен, құрдастарымен қарым -қатынасы, өзін - өзі тәрбиелеу, кәсіби немесе тұлғалық жағынан өзін- өзі анықтау, ақыл - ой еңбегі мен мінез құлқының мәдениеті қиын жағдайдан шығуға көмек сұрау, т.б
Оқушылармен тікелей байланыста писхолог оларда туындаған мәселелерді шешеді. Бұл тікелей кеңес беру кейде ол оқушылардың кез келген мәселелері бойынша мұғалімдер мен ата - аналарға кеңес береді, яғни белгілі бір шарттарды ұсынуды талап ететін жанама кеңес беруге сүйенеді.
Бүгінгі таңда көптеген психологтар кеңес беруді мектеп психологының ең қажетті жұмыс түрі ретінде қарастырады.
Психолог кеңес беруде келесі көмектің түрлерін көрсетеді: а) алдымен мәселені анықтап алып, оны шешу жолдарын тап. ә) одан соң барып осындай мәселелерді болашаққа беріп болдырмауға тырысу.
Кеңесберудіңпсихологялықмәнітуындағ анмәселеніадамныңөзініңшешуінекөмек тесу. Текосылайшағанаолкелешектеосындаймә селелердішешубойыншатәжірбиежинайал ады. Өтежиітәжірбиеізпсихологкеңесалушын ыөзініңкеңестеріменжаудырыптастауға тырысады, нәтижесіндеекеуідекеңестенқанағатта нбайды. Алкеңесалуғакелушілеркөпжағдайдапсх ологтанмәселеніңшешімтабуын, жауабынайтуын, кеңесберуінкүтеді. Әсіресеайтылғандамұғалімдергеқатыст ымұғалімдержиікезкелгенбаланыңтәрби еленуінжәнеқарымқатынасерекшеліктер інеқатыстыөздерініңәлсіздіктерінсез інеді. Мұндайқиындықтарынсебептенөздерінім ұндайқиындықтарынсебептенөздерініңт ұлғалықсалаларыменкәсібибілітерінее шкүмәнкелтірместеноқушыныңотбасында ғытәрбиесініңнашарлығынаніздеугетыр ысады. Сондықтан, кеңесберукезіндекезкелгенмәселенінә тижелішешупроцесінебелсенеқатысудан бастартадыда, барлықауыртпашықтанбасқаадамға, яғнипсихологқажүктегісікеледі. Мектеппсихологымұндайжағдайдамұғалі мніңайтқанынакөнбеуіқажет. Көптегензерттеулерменпрактикаларкең есалушыныкеңесберупроцесінетартунәт ижелікеңесберудіңшешілушісәтіболыпт абыладыдейді. Психологкеңесалушынымаңыздыадамреті ндеқабылдап, сыйлауықажетжәнеоғаноныңжекепотенци ялдымүмкіндіктерінкөруінежағдайтуғы зуықажет.
Психологиялық кеңес - бұл психолог жұмысының жаңа аймағы. Қазіргі уақытта өз бетінше дербес жұмыс істеу сферасында жұмыс істеу формалары - ғылыми-зерттеу, психологиялық оқыту, психологиялық коррекция, психодиагностика сияқты бағыттарымен сипатталады.
Психологиялық кеңес беру - практикалық психологияның ерекше бөлімі. Ол маман психологтан кеңес түрінде немесе нұсқау жүзінде тікелей психологиялық көмекті қажет ететін адамдарға ықпал етумен байланысты.
Психолог - кеңесшіге адамдардың орташа қабаты және денсаулығының денелік және психологиялық жағдайы жоғары риск аймағындағы адамдар барады. Жоғары риск аймағы түсінігіне өмірлік ситуацияларға жүйкелік, дене ауруларына бейім, ауырып қалу қаупі бар адамдарды жатқызамыз. Басқа денелік-психологиялық күшті, денсаулығы мықты адамдар қандай болмасын өмірлік жағдайдан шыға алады. Олар тек шаршағандықты ғана сезінеді.
Психологиялық кеңестен көмек күтетіндер - әдетте өмірге қабілеттілігі нашар және жұмысына толықтай берілмеген адамдар. Психологқа көбінесе көмек сұрауға өмірінде жолы болмаған адамдар барады және де сол мәселелері оны психологқа баруға итермелейді.
Психолог-кеңесшіні адамдар не үшін іздейді? Неліктен олар оған барады?
Кейбір адамдар өз мәселесін қалай шешу керектігін біле тұра психологқа барады. Өйткені олар психологтан эмоционалды тіректі қажет етеді. Ал кейбіреулері мәселені қалай шешуді білмей, кеңес сұрай барады. Үшіншілері - өзіне сенімсіз, берілген мүмкіндіктің қайсысын тыңдауды білмегендігінен барады. Оларды сендіріп, иландырып, дұрыс жолға қарай бағыттау керек. Төртіншілері - көбіне жалғызбасты адамдар, оларға біреуге ішін жарып, сырласу керек. Бұндай адамдарда әдетте психологиялық проблемалары жоқ, алайда олар зейін қойып тыңдайтын адамдарды іздейді.
Психологиялық кеңес берудің негізгі түрлері
Психологиялық кеңес беруді әр түрлі адамдар қажет ететіндіктен және әр түрлі себептерден көмек сұрайтындығынан кеңес беруді клиенттердің жекелей ерекшеліктеріне, сонымен қатар мәселенің мазмұнына қарап, бірнеше түрлерге бөлуге болады:
1.Интимдік-жеке бастық психологиялық кеңес беру. Кеңес берудің бұл түрі жиі және көп адамдарда кездеседі. Бұндай кеңес беру адамның тұлғалық сұрақтарымен, уайымдарымен айналысады. Бұндай кеңес алуға келген клиент айналадағыларынан өз проблемасын жасыруға тырысады. Мысалы: психологялық немесе мінез-құлықтағы жетіспеушілік, маңызды адамдармен қарым-қатынас, әр түрлі қорқыныштар, сәтсіздіктер, психогендік аурулар (дәрігердің қарауын қажет етпейтін) және т.б. Бұндай кеңес беруде адамның өз-өзіне көңлі толмаушылығы, интеллектік мәселелерін, қарым-қатынастарын жатқызуға болады.
2.Жанұялық кеңес беру. Бұндай кеңес беру түрі адамның өзінің және басқасының, туысының жанұясындағы мәселелермен айналысады. Тағы да болашақ жар таңдау, семьядағы қарым-қатынас, конфликтілерді шешу жолдары, әйелі мен күйеуінің туыстарымен қарым-қатынасы, айырылысу кезіндегі ерлі-зайыптылардың мінез-құлықы және т.б. сұрақтар қарастырылады.
3.Психологиялық-педагогикалық кеңес беру. Бұған балаларды оқыту мен тәрбилеуге байланысты сұрақтарды жатқызамыз. Сонымен қоса, ересектердің педагогикалық біліктілігін көтеру сұрақтары, балалар мен ересектер ұжымын басқару мәселелері қарастырылады.
4.Іскерлік кеңес беру. Бұндай кеңес беру түрі адамда қанша іс-әрекет түрі болса, солардың барлығына да қатысы бар сұрақтармен айналысады. Іскерлік кеңес беру деп, адамдардың іскерлік мәселелерді шешуі айтылады. Бұған мамандық таңдау, адамның түрлі қабілетін дамыту мен жетілдіру, оның еңбегін ұйымдастыру, жұмысқа қабілеттілігін жоғарылату, іскерлік келіссөздер жасауға үйрету жайлы мәселелер зерттелінеді.
Жеке тұлғаға кеңес беруде қолданылатын әдістердің бірі- проективтік әдістемесі. Проективті әдістеме жеке тұлғаға жеке және топтық негізінде жүргізіле береді.
Проективтік әдістеме - күрделі және терең танысу мен шеберлікпен меңгеруді талап етеді, бұл әдістемені сақтықпен қолданып және өзге сенімді берік әдістермен толықтырып отыру қажет. Мысалы, ( адам дамуының тарихын зерттеу, бақылау, әңгімелесу, тстілер). өйткені проективтік әдіснеме тұлға психологиясын зерттеудегі спалы, клиникалық процедура.
Проекция термині қазіргі таңда клиникалық, әлеуметтік психологияда да қолданылады. Франк проективтік әдістер қазіргі таңдағы психологиядағы бүтіндік бағытты дамыту үрдісімен ерекшеленеді деп есептейді.
Проекция терминін 1894 жылы Фрейд өзінің Невроз страха еңбегіндебылай түсіндіреді. Психика үрей неврозын дамытып, өзін басқару міндетіне қатысты өзін құнсыздықпен сезінеді, оны эндогенді қалыптасатын сексуалды қозумен нақтыланады.
1896 жылы О защитных нейропсихоза деген мақаласында фрейд прекция өз құмарлығын сезімін, бағдарын өзге адамдарға, сыртқы әлемдерге жапсыру және жағымсыздықты ұғынбауға көмектесетін қорғаныс механизмі деп есептейді.
Проекция термині проективтік техникаға байланысты клиникалық психологияда кең түрде қолданылады, мысалы, роршах тесті тақырыптық апперцептивтік тесті, сөйлемді аяқтау тесті.
Осы тесттер барысында сыналушыға бірнеше стимулдық материал беріліп, оған жауап беру ұсынылады, сыналушы өз қажеттілігін проекциялайды деп есептелінеді.
Психодиагностикалық әдістерді мектеп практикасында қолдану:
педагогикалық процесте диагностиканы пайдалану,
дамудағы әр түрлі кемістік формаларын диагностикалау және коррекциялау,
оқу процесінің нәтижелігін диагностикалық салыстыру,
оқу шарттары мен дамудың индивидуалдық ерекшеліктерін диагностикалау,
осы мәселелерді шешу үшін төмендегі ұғымдарды талдаймыз.
Аномалия ұғымы - грек тілінен аударғанда нормадан ауытқу, жалпы заңдылықтан ауытқу, дамудағы кемістік деп ұғынылады. Қазіргі таңдағы психология ғылымында норма мен оның нұсқалары өте күрделі мәселе болып табылады. Ол мынадай сұрақтарды қамтиды:
жауап беру нормасы (моторлық, ес, ойлау т.б.)
когнитивтік қызмет нормасы (қабылдау,ес,ойлау т.б.)
ретке келтіру нормасы,
эмоционалды норма,
тұлғалық норма,
жас және жыныстық ерекшеліктер,
норма терминінің (лат.почта) негізгі мағынасы - орташа мән, белгіленген шама. Норма ұғымының мазмұны мәдниет пен уақыттың талабына сәйкес өзгеріп отырады. Практикалық психология мен педагогикада төмендегідей пәндік норма ұғымы қолданылады, яғни пән мазмұнын игеруге қажетті білім, іскерлік, дағдылар.
Тұлға тәжірибені ұйымдастырудың динамикалық процесі ретінде қарастырылып және индивидтің ерекше ішкі әлеміне сәйкес өмірлік кеңістігінің қайта құрылуы жүреді. Егер біз индивид пен оның өзгермелі қоршаған ортасын өрістер сериясы деп және ол қоршаған ортадағы өзге адамдармен оқиғалармен, заттармен өзара әрекеттер қалыптасады. Тұлғаның динамикалық тұжырымдамасы мінез құлықтың белгілі бір стимулы болмайды, негізінен тұлға стимулға өзінің ерекше паттерінде таңдамалы түрде жауап береді. Стимулдар жағдаятпен өзара әрекет етуші индивидтің айқындаған өріс қызметі тұлға. Проективтік техника тұлғаның динамикалық тұжырымдамасы өрістегі өмірлік кеңістікті қайта құру мен тәжірибені ұйымдастыру процесі ретінде тұлғаның ішкі әлемнің мағынасына ену, сезімін және паттерін түсіну үшін тұлға тәжірибесінің ұйымдастырылу тәсілін айқындауға көмектеседі.
Біз тұлғаға өріс тудыра отырып, тәжірибесін ұйымдастырудың өзіндік тәсілін ашуға итермелейміз және заттар, материалдар күйзелістерді әлсіз құрылым және мәдени модельдеумен бере отырып, тұлғаның өмірді ұғынуын, құндылығын паттерін және өз сезімдерін өзгермелі өріске проекциялауға мүмкіндік беру болып табылады.
Тұлғаны зерттеудің проективтік әдісінде стимулдық жағдаят тұлға үшін өзіндік ерекше мағынаға ие болуы керек, сол себепті субьект стимулдық жағдаяттың өзін ерекше әрекет және сезім түрінде бейнелей бастайды.
Бұл жағдаяттар конструктивтік болуы мүмкін, осы кезеңде субьект аморфты құрылымсыз заттарға белгілі бір құрылым, форма немесе конфигурация береді, ал келесісі интерпретативтік ,үшіншісі катарсистіук эмоционалдық жеңілдікке ие болуы.
Субьект конструктивті құрылымдар арқылы ұсынылған материалдардан құрастырыла, өз өмірінің сол сәттегі тұжырымдамасын ашуға көмектеседі.
Субьект тұлғасы стимулдық жадаятқа ықпал етуші маңызды және айқындаушы үдеріс болып, сонымен қатар өзі үшін абсолютті жеке мағынаға немесе өзгергіш сипатта басқаруға мүмкіндік жасайды.
Тұлға индивидтің өмірлік жағдаяттарды ұйымдастыратын кеңістігін белгілі бір құрылымға келтіре отырып, сонымен қатар өзі үшін абсолютті жеке мағынаға немесе өзгергіш сипатта басқаруға мүмкіндік жасайды.
Горшахтың сия дақтары Европа мен Америка Құрама Штаттарында психиатриялық аурухана мен клиникалда қолданылады.
Балалардың тұлғалық дамуын зерттеу мен диагностикалау үшін ойын техникалары қолданылады.
Субьектіге кез келген ойыншықтар немесе ойындар, ... жалғасы
Ұқсас жұмыстар
Психологиялық кеңес беру маңыздылығы
Психологиялық кеңес беру жайлы
Психологиялық кеңес беру
Психологиялық кеңес беру туралы
Психологиялық кеңес беру туралы ақпарат
Мектепте әлеуметтік-психологиялық кеңес беру
Психологиялық кеңес
Психологиялық кеңес берудің қағидалары
Психологиялық кеңес берудің ерекшеліктері
Кеңес беру психологиясы
Пәндер

Қазақ тілінде жазылған рефераттар, курстық жұмыстар, дипломдық жұмыстар бойынша біздің қор №1 болып табылады.

Байланыс

Qazaqstan
Phone: 777 614 50 20
WhatsApp: 777 614 50 20
Email: info@stud.kz
Көмек / Помощь
Арайлым
Біз міндетті түрде жауап береміз!
Мы обязательно ответим!
Жіберу / Отправить

Рахмет!
Хабарлама жіберілді. / Сообщение отправлено.

Email: info@stud.kz

Phone: 777 614 50 20
Жабу / Закрыть

Көмек / Помощь